Procedūra : 2018/0070(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0336/2018

Pateikti tekstai :

A8-0336/2018

Debatai :

PV 14/11/2018 - 23
CRE 14/11/2018 - 23

Balsavimas :

PV 15/11/2018 - 5.6
CRE 15/11/2018 - 5.6
PV 18/04/2019 - 10.16

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0463
P8_TA(2019)0436

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 995kWORD 101k
16.10.2018
PE 622.205v02-00 A8-0336/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl patvariųjų organinių teršalų (nauja redakcija)

(COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD))

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

Pranešėja: Julie Girling

(Išdėstymas nauja redakcija. Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnis)

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PRIEDAS. TEISĖS REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS
 PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS TEISĖS TARNYBŲ KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl patvariųjų organinių teršalų (nauja redakcija)

(COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: nauja redakcija)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0144),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 192 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0124/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 12 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–  atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo(2),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. rugsėjo 10 d. Teisės reikalų komiteto laišką Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnio 3 dalimi,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 104 ir 59 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą (A8-0336/2018),

A.  kadangi, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės nuomone, Komisijos pasiūlyme, be nurodytų pakeitimų, kitų esminių pakeitimų nėra ir kadangi, kalbant apie nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir minėtų pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės;

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją, atsižvelgęs į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės rekomendacijas;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  Sąjungos lygmeniu įgyvendinant Konvencijos nuostatas būtina užtikrinti koordinavimą ir derėjimą su Roterdamo konvencijos dėl sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, procedūros, taikomos tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms ir pesticidams tarptautinėje prekyboje, kurią Sąjunga patvirtino 2002 m. gruodžio 19 d.,17 ir Bazelio konvencijos dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės, kurią Sąjunga patvirtino 1993 m. vasario 1 d.,18 nuostatomis. Šis koordinavimas ir derėjimas taip pat turėtų būti išlaikyti prisidedant prie Strateginės tarptautinės cheminių medžiagų vadybos metodikos (SAICM), priimtos 2006 m. vasario 6 d. Dubajuje įvykusioje pirmojoje tarptautinėje konferencijoje cheminių medžiagų valdymo klausimais, įgyvendinimo ir tolesnio jos tobulinimo Jungtinėse Tautose;

(5)  Sąjungos lygmeniu įgyvendinant Konvencijos nuostatas būtina užtikrinti koordinavimą ir derėjimą su Roterdamo konvencijos dėl sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, procedūros, taikomos tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms ir pesticidams tarptautinėje prekyboje, kurią Sąjunga patvirtino 2002 m. gruodžio 19 d.17, Bazelio konvencijos dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės, kurią Sąjunga patvirtino 1993 m. vasario 1 d.18 ir Minamatos konvencijos dėl gyvsidabrio, kurią Sąjunga patvirtino 2017 m. gegužės 11 d.18a, nuostatomis. Šis koordinavimas ir derėjimas taip pat turėtų būti išlaikyti prisidedant prie Strateginės tarptautinės cheminių medžiagų vadybos metodikos (SAICM), priimtos 2006 m. vasario 6 d. Dubajuje įvykusioje pirmojoje tarptautinėje konferencijoje cheminių medžiagų valdymo klausimais, įgyvendinimo ir tolesnio jos tobulinimo Jungtinėse Tautose;

_________________

_________________

17 OL L 63, 2003 6 3, p. 29.

17 OL L 63, 2003 6 3, p. 29.

18 OL L 39, 1993 2 16, p. 3.

18 OL L 39, 1993 2 16, p. 3.

 

18a OL L 142, 2017 6 2, p. 4.

Pagrindimas

Minamatos konvencijos nuostatos yra ypač svarbios POT reglamentui. Taigi, tikslinga ir svarbu remtis šia konvencija konstatuojamosiose dalyse.

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  pasenusios ar nerūpestingai tvarkomos POT atsargos gali sukelti rimtą pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai, pvz., užteršdamos dirvą ir gruntinius vandenis. Todėl tiktų nustatyti tokias šių atsargų tvarkymo nuostatas, kurios būtų griežtesnės už Konvencijos nuostatas. Draudžiamų cheminių medžiagų atsargos turėtų būti traktuojamos kaip atliekos, o apie cheminių medžiagų, kurių gamyba ar naudojimas tebėra leidžiami, atsargas turėtų būti informuojamos institucijos ir jos turėtų būti reikiamai prižiūrimos. Visų pirma, esamos atsargos, kurias sudaro ar kuriose yra uždraustų POT, turėtų būti kuo greičiau tvarkomos kaip atliekos;

(10)  pasenusios ar nerūpestingai tvarkomos POT atsargos gali sukelti rimtą pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai, pvz., užteršdamos dirvą ir gruntinius vandenis. Todėl tiktų nustatyti tokias šių atsargų tvarkymo nuostatas, kurios būtų griežtesnės už Konvencijos nuostatas. Draudžiamų cheminių medžiagų atsargos turėtų būti traktuojamos kaip atliekos, o apie cheminių medžiagų, kurių gamyba ar naudojimas tebėra leidžiami, atsargas turėtų būti informuojamos institucijos ir jos turėtų būti reikiamai prižiūrimos. Visų pirma, esamos atsargos, kurias sudaro ar kuriose yra uždraustų POT, turėtų būti kuo greičiau tvarkomos kaip atliekos. Jei ateityje būtų uždraustos kitos medžiagos, jų atsargos taip pat turėtų būti nedelsiant sunaikintos ir nekaupiama jokių naujų atsargų. Atsižvelgiant į konkrečias tam tikrų valstybių narių problemas, tinkama finansinė ir techninė pagalba turėtų būti teikiama pagal esamas Sąjungos finansines priemones;

Pagrindimas

Turėtų būti išsaugomas šiek tiek atnaujintas teksto originalas.

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  laikantis Protokolo ir Konvencijos nuostatų, POT, kurie yra netyčiniai pramoninių procesų šalutiniai produktai, išmetimas turėtų būti kuo greičiau nustatytas ir sumažintas, siekiant, jei įmanoma, jį visiškai panaikinti. Turėtų būti įgyvendinti ir tobulinami atitinkami nacionaliniai veiksmų planai, aprėpiantys visus šaltinius ir priemones, įskaitant numatytus esamuose Sąjungos teisės aktuose, skirti išleidžiamų šių cheminių medžiagų kiekiui nuolat ir rentabiliai mažinti. Tuo tikslu pagal Konvenciją turėtų būti parengtos reikiamos priemonės;

(11)  laikantis Protokolo ir Konvencijos nuostatų, POT, kurie yra netyčiniai pramoninių procesų šalutiniai produktai, išmetimas turėtų būti kuo greičiau nustatytas ir sumažintas, siekiant, jei įmanoma, jį visiškai panaikinti. Turėtų būti kaip galima greičiau įgyvendinti ir tobulinami atitinkami nacionaliniai veiksmų planai, aprėpiantys visus šaltinius ir priemones, įskaitant numatytus esamuose Sąjungos teisės aktuose, skirti išleidžiamų šių cheminių medžiagų kiekiui nuolat ir rentabiliai mažinti. Tuo tikslu pagal Konvenciją turėtų būti parengtos reikiamos priemonės;

Pagrindimas

Pakeitimu tekstas suderinamas su galiojančia versija, nes Komisijos pasiūlyme panaikinama nuoroda į „kaip galima greičiau“.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  būtina Sąjungos lygmeniu užtikrinti veiksmingą šio reglamento techninių ir administracinių aspektų koordinavimą ir valdymą. Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 įsteigta Europos cheminių medžiagų agentūra (toliau – Agentūra) turi kompetencijos ir patirties, susijusios su Sąjungos cheminių medžiagų teisės aktų ir tarptautinių susitarimų dėl cheminių medžiagų įgyvendinimu. Todėl su šio reglamento įgyvendinimo administraciniais, techniniais ir moksliniais aspektais bei su keitimusi informacija susijusias užduotis turėtų vykdyti valstybės narės ir Agentūra. Agentūra turėtų rengti ir nagrinėti techninius dokumentų rinkinius (taip pat organizuoti konsultacijas su suinteresuotosiomis šalimis), parengti nuomones, kuriomis Komisija galėtų pasinaudoti spręsdama, ar tam tikrą cheminę medžiagą siūlyti įtraukti į Konvenciją arba Protokolą kaip POT. Be to, Komisija, valstybės narės ir Agentūra turėtų bendradarbiauti, kad veiksmingai įgyvendintų Sąjungos tarptautinius įsipareigojimus pagal Konvenciją;

(15)  būtina Sąjungos lygmeniu užtikrinti veiksmingą šio reglamento techninių ir administracinių aspektų koordinavimą ir valdymą. Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 įsteigta Europos cheminių medžiagų agentūra (toliau – Agentūra) turi kompetencijos ir patirties, susijusios su Sąjungos cheminių medžiagų teisės aktų ir tarptautinių susitarimų dėl cheminių medžiagų įgyvendinimu. Todėl su šio reglamento įgyvendinimo administraciniais, techniniais ir moksliniais aspektais bei su keitimusi informacija susijusias užduotis turėtų vykdyti valstybės narės ir Agentūra. Būtina, kad Agentūros vaidmuo apimtų techninių dokumentų rinkinių rengimą ir nagrinėjimą (taip pat konsultacijų su suinteresuotosiomis šalimis organizavimą) ir nuomonių, kuriomis Komisija turi naudotis spręsdama, ar tam tikrą cheminę medžiagą siūlyti įtraukti į Konvenciją arba Protokolą kaip POT, rengimą. Be to, Komisija, valstybės narės ir Agentūra turėtų bendradarbiauti, kad veiksmingai įgyvendintų Sąjungos tarptautinius įsipareigojimus pagal Konvenciją;

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti, kad ECHA būtų suteiktos visos galios atlikti išsamius vertinimus, ar įrašymas į Stokholmo konvencijos sąrašą yra tinkamiausia atitinkamos medžiagos keliamos rizikos valdymo priemonė, kad ši agentūra galėtų tinkamai teikti paramą Komisijai ir Tarybai dėl galimų siūlymų įtraukti tam tikras chemines medžiagas.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  Konvencijoje numatyta, kad kiekviena Šalis turi parengti savo įsipareigojimų pagal Konvenciją įgyvendinimo planą ir stengtis jį įgyvendinti. Valstybės narės turėtų suteikti galimybę rengiant, įgyvendinant ir atnaujinant įgyvendinimo planus dalyvauti visuomenei. Kadangi Sąjunga ir valstybės narės dalijasi šios srities kompetencija, įgyvendinimo planai turėtų būti rengiami tiek nacionaliniu, tiek Sąjungos lygmeniu. Turėtų būti skatinamas bendradarbiavimas ir keitimasis informacija tarp Komisijos, Agentūros ir valstybių narių institucijų;

(16)  Konvencijoje numatyta, kad kiekviena Šalis turi parengti savo įsipareigojimų pagal Konvenciją įgyvendinimo planą ir stengtis jį įgyvendinti bei perduoti jį Šalių konferencijai kaip galima greičiau, ne vėliau nei ... [dveji metai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos]. Valstybės narės turėtų suteikti galimybę rengiant, įgyvendinant ir atnaujinant įgyvendinimo planus dalyvauti visuomenei. Kadangi Sąjunga ir valstybės narės dalijasi šios srities kompetencija, įgyvendinimo planai turėtų būti rengiami tiek nacionaliniu, tiek Sąjungos lygmeniu. Turėtų būti skatinamas bendradarbiavimas ir keitimasis informacija tarp Komisijos, Agentūros ir valstybių narių institucijų;

Pagrindimas

Žr. Stokholmo konvencijos 7 straipsnį: kiekviena šalis „per dvejus metus nuo tos dienos, kai ši Konvencija jai įsigalioja, perduoda savo įgyvendinimo planą Šalių konferencijai“.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  šio reglamento I priedo A dalyje arba II priedo A dalyje išvardytas chemines medžiagas turėtų būti leidžiama gaminti ir naudoti kaip uždaros sistemos tik vietoje naudojamas tarpines medžiagas tik jei tame priede pateikta aiški atitinkama anotacija ir jei gamintojas atitinkamai valstybei narei patvirtina, kad cheminė medžiaga gaminama ir naudojama tik griežtai kontroliuojamomis sąlygomis;

(17)  šio reglamento I priedo A dalyje arba II priedo A dalyje išvardytas chemines medžiagas turėtų būti leidžiama gaminti ir naudoti kaip uždaros sistemos tik vietoje naudojamas tarpines medžiagas tik jei tame priede pateikta aiški atitinkama anotacija ir jei gamintojas atitinkamai valstybei narei patvirtina, kad cheminė medžiaga gaminama ir naudojama tik griežtai kontroliuojamomis sąlygomis, t. y. nesukeliant didelės rizikos aplinkai ar žmonių sveikatai ir tik jei nėra techniniu požiūriu tinkamų alternatyvų;

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su pakeitimais, nurodytais 4 straipsnio 3 dalies b ir d punktuose, iš dalies pakeičiant atitinkamą konstatuojamąją dalį.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  pagal Konvenciją ir Protokolą informacija apie POT turėtų būti teikiama kitoms tų susitarimų Šalims. Taip pat turėtų būti skatinamas keitimasis informacija su trečiosiomis šalimis, nesančiomis tų susitarimų Šalimis;

(18)  pagal Konvenciją ir Protokolą informacija apie POT turėtų būti teikiama kitoms tų susitarimų Šalims. Taip pat turėtų būti skatinamas keitimasis informacija su trečiosiomis šalimis, nesančiomis tų susitarimų Šalimis. Be to, pagal Konvenciją reikalaujama, kad kiekviena Šalis įsipareigotų parengti atitinkamas strategijas POT užterštoms teritorijoms nustatyti, o pagal Sąjungos septintąją aplinkos apsaugos veiksmų programą iki 2020 m. Sąjunga ir jos valstybės narės įpareigojamos dėti daugiau pastangų užterštoms teritorijoms atkurti;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu konstatuojamoji dalis suderinama su 11 straipsnio 2 ir 3 dalies pakeitimais.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  visuomenė, ypač besivystančiose šalyse, dažnai nepakankamai žino apie pavojų, kurį POT kelia dabartinės bei būsimų kartų sveikatai ir aplinkai, todėl būtina plačiai teikti informaciją, kad padidėtų atsargumas ir visuomenė geriau suprastų, kodėl taikomi ribojimai bei draudimai. Pagal Konvencijos nuostatas reikėtų skatinti ir remti visuomenės, ypač jautriausių grupių, informavimo apie tas medžiagas programas ir darbuotojų, mokslininkų, švietėjų, techninio ir vadovaujančio personalo mokymą;

(19)  visuomenė, ypač besivystančiose šalyse, dažnai nepakankamai žino apie pavojų, kurį POT kelia dabartinės bei būsimų kartų sveikatai ir aplinkai, todėl būtina plačiai teikti informaciją, kad padidėtų atsargumas ir visuomenė geriau suprastų, kodėl taikomi ribojimai bei draudimai. Pagal Konvencijos nuostatas reikėtų skatinti ir remti visuomenės, ypač jautriausių grupių, informavimo apie tas medžiagas programas, kiek tai susiję su tų medžiagų poveikiu sveikatai bei aplinkai, ir darbuotojų, mokslininkų, švietėjų, techninio ir vadovaujančio personalo mokymą. Sąjunga turėtų užtikrinti galimybę susipažinti su informacija ir galimybę visuomenei dalyvauti įgyvendinant JT/EEK Konvenciją dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais (Orhuso konvencija), kurią Sąjunga patvirtino 2005 m. vasario 17 d. 1a;

 

_________________

 

1a OL L 124, 2005 3 19, p. 1.

Pagrindimas

Turi būti laikomasi Orhuso konvencijos dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką ir visuomenės dalyvavimo ir ji turi būti įgyvendinama. Tai padeda siekti didesnio visuomenės informuotumo ir dalyvavimo pagal Stokholmo konvencijos 10 straipsnį dėl visuomenės informavimo, informuotumo ir švietimo. Nuoroda į plačiajai visuomenei skirtas informuotumo apie POT poveikį sveikatai ir aplinkai programas ir jų alternatyvas taip pat nurodyta Stokholmo konvencijos 10 straipsnyje.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos j punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

j)  uždaros sistemos tik vietoje naudojama tarpinė medžiaga – cheminė medžiaga, gaminama cheminio apdorojimo procesui ir vartojama jame arba naudojama jam siekiant ją transformuoti į kitą ar kelias kitas chemines medžiagas, kai tarpinės medžiagos gamyba ir transformavimas į kitą ar kitas chemines medžiagas vyksta tame pačiame objekte griežtai kontroliuojamomis sąlygomis, t. y. cheminė medžiaga yra griežtai izoliuota techninėmis priemonėmis visą savo gyvavimo ciklą.

j)  uždaros sistemos tik vietoje naudojama tarpinė medžiaga – cheminė medžiaga, pagaminta ir panaudota cheminiam technologiniam procesui, kurį vykdant ji paverčiama kita chemine medžiaga (toliau – sintezė), kai tarpinės medžiagos gamyba ir pavertimas viena ar daugiau kitų cheminių medžiagų vyksta sintezės būdu tame pačiame objekte (įskaitant objektą, kuriame veiklą vykdo vienas ar daugiau teisinių subjektų) griežtai kontroliuojamomis sąlygomis, t. y. cheminė medžiaga yra griežtai izoliuota techninėmis priemonėmis visą savo gyvavimo ciklą.

Pagrindimas

Suderinama su REACH reglamento 3 straipsnio 15 punktu,, kuriame tarpinė cheminė medžiaga apibrėžiama kaip cheminė medžiaga, pagaminta ir panaudota cheminiam technologiniam procesui, kurį vykdant ji paverčiama kitomis cheminėmis medžiagomis (toliau — sintezė).

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalies 2 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  gamintojas įrodo, kad gamybos procesu cheminė medžiaga bus transformuojama į vieną ar daugiau cheminių medžiagų, kurios neturi POT savybių;

b)  gamintojas įrodo, jog gamybos procesu cheminė medžiaga bus transformuojama į vieną ar daugiau cheminių medžiagų, kurios neturi POT savybių, jog nesitikima, kad cheminės medžiagos gamybos ir naudojimo metu žmonės ar aplinka susidurs su dideliu šios medžiagos kiekiu, kaip matyti atliekant tos uždaros sistemos vertinimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 1272/20081a ir jei šio reglamento I priedo A dalyje arba II priedo A dalyje išvardytų medžiagų naudojimui nėra techniniu požiūriu tinkamų alternatyvų;

 

_________________

 

1a 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL L 353, 2008 12 31, p. 1).

Pagrindimas

Pagal Stokholmo konvenciją reikalaujama, kad POT gamintojai prisiimtų atsakomybę mažinti jų gaminių keliamus neigiamus padarinius ir teikti vartotojams, vyriausybėms ir visuomenei informaciją apie šių medžiagų pavojingas savybes. Šis principas turėtų būti taikomas ir POT naudotojams. Pakeitimas atitinka Reglamento Nr. 2017/852 dėl gyvsidabrio 4 straipsnį. POT reglamentas turi būti suderintas su Konvencija ir naujausiais Sąjungos teisės aktais.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Turėtojas tvarko atsargas saugiu, veiksmingu ir aplinkai nekenkiančiu būdu.

Turėtojas tvarko atsargas saugiu, veiksmingu ir aplinkai nekenkiančiu būdu, kai taikoma, laikydamasis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/18/ES1a ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/75/ES1b nustatytų ribų ir reikalavimų.

 

_________________

 

1a 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/18/ES dėl didelių, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės, iš dalies keičianti ir vėliau panaikinanti Tarybos direktyvą 96/82/EB (OL L 197, 2014 7 24, p. 1).

 

1b 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) (OL L 334, 2010 12 17, p. 17).

Pagrindimas

Direktyva 2012/18/ES taip pat taikoma pavojingoms medžiagoms, kurios patenka į POT reglamento taikymo sritį. Todėl jo reikalavimai turėtų būti pakartoti šiame pasiūlyme dėl reglamento.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Šiame straipsnyje nurodyti duomenys pateikiami naudojant kodus, nustatytus Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 2150/20021a.

 

_________________

 

1a 2002 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2150/2002 dėl atliekų statistikos (OL L 332, 2002 12 9, p. 1).

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad POT atsargos turi būti tvarkomos kaip atliekos, ir remiantis pasiūlymo dėl reglamento 7 straipsniu „Atliekų tvarkymas“ gali būti naudinga priminti Reglamento (EB) Nr. 2150/2002 dėl atliekų statistikos nuostatas, susijusias su informacijos, kurios reikalaujama pagal šį straipsnį, perdavimo tvarka.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Vertindamos pasiūlymus statyti naujus įrenginius arba žymiai modernizuoti esamus įrenginius, kuriuose taikomi procesai, per kuriuos išleidžiamos III priede išvardytos cheminės medžiagos, valstybės narės, nepažeisdamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/75/EB30, turi teikti pirmenybę alternatyviems procesams, metodams ir praktikai, kurių naudingumas panašus, bet kuriuos taikant nesusiformuoja ir neišleidžiamos III priede išvardytos cheminės medžiagos.

3.  Vertindamos pasiūlymus statyti naujus įrenginius arba žymiai modernizuoti esamus įrenginius, kuriuose taikomi procesai, per kuriuos išleidžiamos III priede išvardytos cheminės medžiagos, valstybės narės turi teikti pirmenybę alternatyviems procesams, metodams ir praktikai29a, kurių naudingumas panašus, bet kuriuos taikant nesusiformuoja ir neišleidžiamos III priede išvardytos cheminės medžiagos, nedarant poveikio Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2010/75/EB30.

_________________

_________________

 

29a Stokholmo konvencija dėl POT (2008 m.). Gairės dėl geriausių prieinamų gamybos būdų ir preliminarios gairės dėl geriausios aplinkos apsaugos praktikos, susijusios su Stokholmo konvencijos dėl patvariųjų organinių teršalų 5 straipsniu ir C priedu. Stokholmo konvencijos dėl POT sekretoriatas, Ženeva, http://www.pops.int/Implementation/BATandBEP/BATBEPGuidelinesArticle5/tabid/187/Default.aspx

30 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) (OL L 334, 2010 12 17, p. 17).

30 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) (OL L 334, 2010 12 17, p. 17).

Pagrindimas

3 dalyje būtina pateikti nuorodą į Stokholmo konvencijos rekomendacijas dėl geriausių prieinamų gamybos būdų ir geriausios aplinkos apsaugos praktikos gaires, kuriose pateikiama informacija apie dioksinų turinčių atliekų, kurių sudėtyje yra POT, deginimo alternatyvas. Šių alternatyvų rasti neįmanoma jokiuose ES dokumentuose. Šia nuoroda siekiama geriau įgyvendinti ir aiškiau išdėstyti įsipareigojimus pagal Stokholmo konvenciją.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Tam tikrais atvejais, atsižvelgdama į technikos vystymąsi ir atitinkamas tarptautines gaires bei sprendimus ir valstybės narės ar tos valstybės narės pagal šio straipsnio 4 dalį ir V priedą įgaliotos kompetentingos institucijos suteiktus leidimus, Komisija gali, priimdama įgyvendinimo aktus, patvirtinti papildomas su šio straipsnio įgyvendinimu susijusias priemones. Visų pirma, Komisija gali nustatyti, kokią informaciją turi teikti valstybės narės pagal šio straipsnio 4 dalies b punkto iii papunktį. Sprendimai dėl tokių priemonių priimami taikant 20 straipsnio 2 dalyje nustatytą patariamąją procedūrą.

6.  Tam tikrais atvejais, atsižvelgdama į technikos vystymąsi ir atitinkamas tarptautines gaires bei sprendimus ir valstybės narės ar tos valstybės narės pagal šio straipsnio 4 dalį ir V priedą įgaliotos kompetentingos institucijos suteiktus leidimus, Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriuose nustatoma, kokią informaciją turi teikti valstybės narės pagal šio straipsnio 4 dalies b punkto iii papunktį. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 20 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama aiškiai ir tiksliai nustatyti Komisijai suteiktų įgyvendinimo įgaliojimų turinį, kaip reikalaujama pagal Teisingumo Teismo praktiką.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  Komisijai paprašius, teikia jai techninę ir mokslinę paramą ir informaciją, susijusią su cheminėmis medžiagomis, kurios gali atitikti įtraukimo į Konvenciją arba Protokolą kriterijus;

c)  Komisijai paprašius, teikia jai patikimą techninę ir mokslinę paramą ir informaciją, susijusią su cheminėmis medžiagomis, kurios gali atitikti įtraukimo į Konvenciją arba Protokolą kriterijus, įskaitant apie naujų POT gamybos ir naudojimo prevenciją, taip pat apie šiuo metu naudojamų pesticidų ar pramoninių cheminių medžiagų vertinimą;

Pagrindimas

Nuoroda į Stokholmo konvencijos 3 straipsnio 3 ir 4 dalis. Labai svarbu, kad paskyrimo procesas būtų grindžiamas tik moksliniais įrodymais, kaip numatyta pagal Konvencijoje nustatytą procesą. Kiti aspektai, pavyzdžiui, socialinė ir ekonominė analizė, rizika, dėl kurios kyla grėsmė moksliniams tyrimams, nėra atliekami pagal šį straipsnį, visų pirma todėl, kad juos jau atliko Patvariųjų organinių teršalų kontrolės komiteto (POTKK) konvencijos ekspertai, vykdydami savo vertinimą.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  renka, registruoja, apdoroja ir pateikia Komisijai bei valstybių narių kompetentingoms institucijoms visą informaciją, kuri gaunama arba yra prieinama pagal 4 straipsnio 2 ir 3 dalis, 7 straipsnio 4 dalies b punkto iii papunktį, 9 straipsnio 2 dalį, 13 straipsnio 1 dalį. Nekonfidencialią informaciją Agentūra skelbia viešai savo interneto svetainėje ir sudaro sąlygas tos informacijos mainams su atitinkamomis informacijos platformomis, pavyzdžiui, su nurodytąja 13 straipsnio 2 dalyje;

f)  renka, registruoja, apdoroja ir pateikia Komisijai bei valstybių narių kompetentingoms institucijoms visą informaciją, kuri gaunama arba yra prieinama pagal 4 straipsnio 2 ir 3 dalis, 5 straipsnį, 7 straipsnio 4 dalies b punkto iii papunktį, 9 straipsnio 2 dalį, 13 straipsnio 1 dalį. Nekonfidencialią informaciją Agentūra skelbia viešai savo interneto svetainėje ir sudaro sąlygas tos informacijos mainams su atitinkamomis informacijos platformomis, pavyzdžiui, su nurodytąja 13 straipsnio 2 dalyje;

Pagrindimas

5 straipsnyje nurodyta informacija turėtų būti aiškiai įtraukta į ECHA rengiamą registrą. Be to, visa ši informacija turi būti viešai skelbiama, tačiau tai aiškiai nenurodoma Komisijos pateiktame tekste.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Agentūra pagalbą ir technines bei mokslines rekomendacijas, nurodytas 8 straipsnio 1 dalies a punkte, pradeda teikti ne vėliau kaip ... [vieneri metai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad visos valstybės narės kaip įmanoma greičiau pradėtų laikytis reglamento, turėtų būti susitarta dėl konkretaus termino, nuo kada bus siūloma pagalba.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Komisija organizuoja keitimąsi informacija su valstybėmis narėmis dėl priemonių, kurių buvo imtasi nacionaliniu lygmeniu siekiant nustatyti ir įvertinti POT užterštas vietoves, taip pat pašalinti su tokia tarša susijusią galimą didelę riziką žmonių sveikatai ir aplinkai.

Pagrindimas

Konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kiekviena Šalis įsipareigoja parengti tinkamą strategiją cheminėmis medžiagomis užterštoms teritorijoms nustatyti. Pagal 7-ąją AVP ES įpareigojama atkurti užterštas teritorijas. Kai kuriose valstybėse narėse tokios teritorijos dar nenustatytos ir neatkurtos. Pakeitimas atitinka Reglamento Nr. 2017/852 dėl gyvsidabrio 15 straipsnį. Šis reglamentas taip pat turi būti suderintas su Konvencija ir naujausiais Sąjungos teisės aktais.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Nepažeidžiant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/4/EB321 ir 2 dalyse nurodyta informacija neturi būti laikoma konfidencialia. Komisija, Agentūra ir valstybės narės, besikeisdamos informacija su trečiosiomis šalimis, saugo bet kokią konfidencialią informaciją pagal Sąjungos teisę.

3.  Nepažeidžiant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/4/EB32informacija apie žmonių sveikatą ir aplinkos saugumą neturi būti laikoma konfidencialia. Komisija, Agentūra ir valstybės narės, besikeisdamos kita informacija su trečiosiomis šalimis, saugo bet kokią konfidencialią informaciją pagal Sąjungos teisę.

_________________

_________________

32 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/313/EEB (OL L 41, 2003 2 14, p. 26).

32 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/313/EEB (OL L 41, 2003 2 14, p. 26).

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Sąjunga užtikrina prieigą prie informacijos ir visuomenės dalyvavimą vykdant įgyvendinimo stebėseną.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriuose išsamiau nurodoma, kokią būtiniausią informaciją reikia pateikti pagal 1 dalį, įskaitant rodiklių apibrėžtis, žemėlapius ir valstybių narių apžvalgas, nurodytas 1 dalies f punkte. Tie įgyvendinimo aktai priimami taikant 20 straipsnio 2 dalyje nustatytą patariamąją procedūrą.

5.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriuose nustatomas informacijos, kurią reikia pateikti pagal 1 dalį, įskaitant rodiklių apibrėžtis, žemėlapius ir valstybių narių apžvalgas, nurodytas 1 dalies f punkte, formatas. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 20 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama aiškiai nurodyti, kad informacijos turinys nustatomas pagrindiniame teisės akte ir kad Komisijai suteikiami įgyvendinimo įgaliojimai užtikrinti, kad 13 straipsnio 1 dalyje nurodytas ataskaitas valstybės narės rengtų vienodai.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  4 straipsnio 3 dalyje, 7 straipsnio 5 dalyje ir 15 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [...].

2.  4 straipsnio 3 dalyje, 7 straipsnio 5 dalyje ir 15 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio reglamento įsigaliojimo data]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimai Komisijai negali būti suteikiami neribotam laikotarpiui. Europos Parlamentas ir Taryba turėtų turėti galimybę vykdyti bet kurių Komisijai suteiktų įgaliojimų politinę kontrolę.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Visais su šiuo reglamentu susijusiais reikalais Komisijai padeda Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 133 straipsniu įsteigtas komitetas.

1.  Komisijai padeda:

 

a)  pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 133 straipsnį įsteigtas komitetas, susijęs su 13 straipsnio 5 dalyje nurodytų klausimų įgyvendinimu, išskyrus tuos atvejus, kai jis susijęs su įgyvendinimo aktais, kuriais nustatomas 13 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytos informacijos formatas, susijęs su 7 straipsnio ir 13 straipsnio 1 dalies b punkto taikymu, kai jis susijęs su informacija, gauta pagal 5 straipsnio 2 dalį ir 7 straipsnio 4 dalies b punkto iii papunktį, ir

 

b)  pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB1a 39 straipsnį įsteigtas komitetas, susijęs su 7 straipsnio 6 dalyje ir 13 straipsnio 5 dalyje nurodytų klausimų įgyvendinimu, išskyrus tuos atvejus, kai jis susijęs su įgyvendinimo aktais, kuriais nustatomas 13 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytos informacijos formatas, susijęs su 7 straipsnio ir 13 straipsnio 1 dalies b punkto taikymu, kai jis susijęs su informacija, gauta pagal 5 straipsnio 2 dalį ir 7 straipsnio 4 dalies b punkto iii papunktį.

 

_________________

 

1a 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas (OL L 312, 2008 11 22, p. 3).

Pagrindimas

Reikėtų išlaikyti Atliekų tvarkymo komiteto ir REACH komiteto kompetencijos atskyrimą.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo A dalies lentelės 17 eilutė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Polichlorinti bifenilai (PCB)

1336-36-3 ir kiti

215-648-1 ir kiti

Nepažeidžiant Direktyvos 96/59/EB, leidžiama naudoti gaminius, kurie jau naudojami šio reglamento įsigaliojimo dieną

 

 

 

Valstybės narės turi kuo greičiau ir ne vėliau kaip iki 2025 m. gruodžio 31 d. nustatyti įrangą (t. y. transformatorius, kondensatorius ar kitas talpyklas, kuriose yra skystų atsargų), kurioje yra daugiau kaip 0,005 % ir daugiau kaip 0,05 dm3 PCB, ir uždrausti ją naudoti.

Pakeitimas

Polichlorinti bifenilai (PCB)

1336-36-3 ir kiti

215-648-1 ir kiti

Nepažeidžiant Direktyvos 96/59/EB, leidžiama naudoti gaminius, kurie jau naudojami šio reglamento įsigaliojimo dieną

 

 

 

Valstybės narės turi stengtis kuo greičiau ir ne vėliau kaip iki 2025 m. gruodžio 31 d. nustatyti įrangą (t. y. transformatorius, kondensatorius ar kitas talpyklas, kuriose yra skystų atsargų), kurioje yra daugiau kaip 0,005 % ir daugiau kaip 0,05 dm3 PCB, ir uždrausti ją naudoti.

Pagrindimas

Šiuo pasiūlymu tekstas suderinamas su Stokholmo konvencijos tekstu.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo A dalies 24 a eilutė (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

 

Pakeitimas

Cheminė medžiaga

CAS Nr.

EB Nr.

Speciali išimtis dėl tarpinio naudojimo ar kita specifikacija

Bis(pentabromfenil)eteris (dekabromdifenileteris „dekaBDE“)

1163-19-5

214-604-9

1.  Pagal šį įrašą 4 straipsnio 1 dalies b punktas taikomas „dekaBDE“, esančiam cheminėse medžiagose, mišiniuose, gaminiuose arba kaip gaminių dalių, apdorotų antipirenu, sudedamoji dalis, kai jo koncentracija yra lygi arba mažesnė kaip 10 mg/kg (0,001 % masės).

 

 

 

2.  Nukrypstant nuo reikalavimų, „dekaBDE“ gaminti, tiekti rinkai ir naudoti leidžiama:

 

 

 

a)   lėktuvų, dėl kurių tipo patvirtinimo prašymas buvo pateiktas iki įsigaliojimo datos ir buvo gautas iki 2022 m. gruodžio mėn., gamybai iki 2027 m. kovo 2 d.;

 

 

 

b)  gamybai atsarginių dalių, skirtų toliau išvardytiems objektams:

 

 

 

i)  iki 2027 m. kovo 2 d. pagamintiems lėktuvams, dėl kurių tipo patvirtinimo prašymas buvo pateiktas iki įsigaliojimo datos ir buvo gautas iki 2022 m. gruodžio mėn., iki tų lėktuvų eksploatavimo laiko pabaigos;

 

 

 

ii)  iki ... [šio reglamento įsigaliojimo data] pagamintoms motorinėms transporto priemonėms, patenkančioms į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 20007/46/EB taikymo sritį, iki ankstesniosios iš šių datų: 2036 m. arba tų motorinių transporto priemonių eksploatavimo laiko pabaigos.

 

 

 

3.  Specialiosios išimtys, nustatytos motorinių transporto priemonių, nurodytų 2 dalies b punkto ii papunktyje, atsarginėms dalims, taikomos komercinio „dekaBDE“, gamybai ir naudojimui, patenkantiems į vieną iš šių kategorijų:

 

 

 

i)  galios pavaros ir po variklio dangčiu esantys įtaisai, kaip antai akumuliatoriaus masės laidai, akumuliatoriaus sujungimo laidai, kilnojamosios oro kondicionavimo įrangos (MAC) vamzdžiai, išmetimo kolektoriaus įdėklai, po variklio dangčiu montuojama izoliacija, po variklio dangčiu montuojami laidai ir diržai (variklio laidai ir pan.), greičio jutikliai, žarnelės, ventiliatoriaus moduliai ir detonacijos jutikliai;

 

 

 

ii)  kuro sistemos įtaisai, kaip antai kuro žarnos, kuro bakai ir dugno kuro bakai;

 

 

 

iii)  pirotechnikos prietaisai ir įtaisai, kuriems poveikį daro pirotechnikos prietaisai, kaip antai oro pagalvių išskleidimo laidai, sėdynių užvalkalai ir audiniai (tik jei susiję su oro pagalvėmis) ir oro pagalvės (priekinės ir šoninės);

 

 

 

iv)  pakaba ir vidaus įranga, pvz., vidaus apdailos dalys, akustinės medžiagos ir saugos diržai;

 

 

 

v)  armuotas plastikas (prietaisų skydeliai ir vidaus apdaila);

 

 

 

vi)  po gaubtu ar skydeliu esančios dalys (terminalai / saugiklių blokai, stipresnės srovės laidai ir laidų išorinė izoliacija (žvakių laidai));

 

 

 

vii)  elektros ir elektroninė įranga (akumuliatorių korpusai ir akumuliatorių padėklai, variklio kontrolės elektros jungtys, radijo imtuvų, palydovinės navigacijos sistemų, globalinių padėties nustatymo sistemų ir kompiuterinių sistemų dalys);

 

 

 

viii)  audiniai, pvz., galiniai skydeliai, apmušalai, lubų apmušalai, automobilių sėdynės, galvos atramos, skydeliai nuo saulės, vidinės panelės, kilimai.

 

 

 

3.  Leidžiama gaminti „dekaBDE“ ir jį naudoti gaminant ir rinkai pateikiant šiuos gaminius:

 

 

 

a)  gaminius, pateiktus rinkai iki... [šio reglamento įsigaliojimo data];

 

 

 

b)  pagal 2 dalies a punktą pagamintus orlaivius;

 

 

 

c)  pagal 2 dalies b punktą pagamintas orlaivių atsargines dalis;

 

 

 

d)  elektros ir elektroninę įrangą, kuriai taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/65/EB.

 

 

 

4.  Šiame įraše „orlaiviai“ – tai:

 

 

 

a)  civiliniai orlaiviai, kurių tipo pažymėjimas išduotas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2018/11391c arba kurių projekto patvirtinimas išduotas pagal nacionalines Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) susitariančiosios valstybės taisykles, arba kurių tinkamumo skraidyti pažymėjimą išdavė ICAO susitariančioji valstybė pagal Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 8 priedą;

 

 

 

b)  kariniai orlaiviai.

 

 

 

___________

 

 

 

1a 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, nustatanti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus (Pagrindų direktyva) (OL L 263, 2007 10 9, p. 1).

 

 

 

1b 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (OL L 174, 2011 7 1, p. 88).

 

 

 

1c 2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1139 dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2111/2005, (EB) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 ir direktyvos 2014/30/ES ir 2014/53/ES bei panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 552/2004 ir (EB) Nr. 216/2008 bei Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91 (OL L 212, 2018 8 22, p. 1).

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, kad dabartinis išdėstymas nauja redakcija derėtų su naujausiais Stokholmo konvencijos šalių konferencijos sprendimais.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo A dalies 24 b eilutė (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

 

Pakeitimas

Cheminė medžiaga

CAS Nr.

EB Nr.

Speciali išimtis dėl tarpinio naudojimo ar kita specifikacija

Alkanai, C10–C13, chloro (trumposios grandinės chlorinti parafinai) (SCCP)

85535-84-8

287-476-5

1.  Nukrypstant nuo reikalavimų, leidžiama gaminti, tiekti rinkai ir naudoti chemines medžiagas arba preparatus, kurių sudėtyje yra SCCP, kurių koncentracija yra mažesnė nei 1 % masės, arba gaminius, kurių sudėtyje yra SCCP, kurių koncentracija yra mažesnė nei 0,15 % masės.

 

 

 

2.  Naudoti leidžiama:

 

 

 

a)  kalnakasybos pramonei skirtas konvejerio juostas ir užtvankų sandariklius, kurių sudėtyje yra SCCP ir kurie jau buvo naudojami iki 2015 m. gruodžio 4 d. imtinai, ir

 

 

 

b)  gaminius, kurių sudėtyje yra SCCP, išskyrus a punkte nurodytus gaminius, kurie jau buvo naudojami iki 2012 m. liepos 10 d. imtinai.

 

 

 

3.  2 dalyje nurodytiems gaminiams taikomos 4 straipsnio 2 dalies trečia ir ketvirta pastraipos.

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, kad dabartinis išdėstymas nauja redakcija derėtų su naujausiais Stokholmo konvencijos šalių konferencijos sprendimais.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo B dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Cheminė medžiaga

CAS Nr.

EB Nr.

Speciali išimtis dėl tarpinio naudojimo ar kita specifikacija

4

4

4

4

4

 

 

4

5 Alkanai, C10–C13, chloro (trumposios grandinės chlorintieji parafinai) (SCCP)

5 85535-84-8

5 287-476-5

5 1.  Nukrypstant nuo reikalavimų, leidžiama gaminti, tiekti rinkai ir naudoti chemines medžiagas arba mišinius, kurių sudėtyje yra SCCP, kurių koncentracija yra mažesnė nei 1 % masės, arba gaminius, kurių sudėtyje yra SCCP, kurių koncentracija yra mažesnė nei 0,15 % masės.

 

 

 

2.  Naudoti leidžiama:

 

 

 

a)  kalnakasybos pramonei skirtas konvejerio juostas ir užtvankų sandariklius, kurių sudėtyje yra SCCP ir kurie jau naudojami iki 2015 m. gruodžio 4 d. imtinai, ir

 

 

 

b)  gaminius, kurių sudėtyje yra SCCP, išskyrus a punkte nurodytus gaminius, kurie jau buvo naudojami iki 2012 m. liepos 10 d. imtinai.

 

 

 

3.  2 dalyje nurodytiems gaminiams taikomos 4 straipsnio 2 dalies trečia ir ketvirta pastraipos.

Pakeitimas

Išbraukta.

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, kad dabartinis išdėstymas nauja redakcija derėtų su naujausiais Stokholmo konvencijos šalių konferencijos sprendimais.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

MEDŽIAGŲ, KURIOMS TAIKOMOS NUOSTATOS DĖL IŠLEIDŽIAMO KIEKIO MAŽINIMO, SĄRAŠAS

MEDŽIAGŲ, KURIOMS TAIKOMOS NUOSTATOS DĖL IŠLEIDŽIAMO KIEKIO MAŽINIMO, SĄRAŠAS

CHEMINĖ MEDŽIAGA (CAS Nr.)

CHEMINĖ MEDŽIAGA (CAS Nr.)

Polichlorinti dibenzo-p-dioksinai ir dibenzfuranai (PCDD/PCDF)

Polichlorinti dibenzo-p-dioksinai ir dibenzfuranai (PCDD/PCDF)

Heksachlorbenzenas (HCB) (CAS Nr.: 118-74-1)

Heksachlorbenzenas (HCB) (CAS Nr.: 118-74-1)

Polichlorinti bifenilai (PCB)

Polichlorinti bifenilai (PCB)

Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai (PAH)37

Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai (PAH)37

37.

Išmetamųjų medžiagų aprašuose naudojami šie keturi sudėtiniai indikatoriai: benz(a)pirenas, benz(b)fluorantenas, benz(k)fluorantenas ir inden(1,2,3-cd)pirenas.

37.

Išmetamųjų medžiagų aprašuose naudojami šie keturi sudėtiniai indikatoriai: benz(a)pirenas, benz(b)fluorantenas, benz(k)fluorantenas ir inden(1,2,3-cd)pirenas.

Pentachlorbenzenas (CAS Nr. 608-93-5)

Pentachlorbenzenas (CAS Nr. 608-93-5)

 

Polichlorinti naftalenai (1)

 

(1) Polichlorinti naftalenai – cheminiai junginiai, sudaryti iš naftaleno žiedo sistemos, kurioje vienas arba keli vandenilio atomai pakeisti chloro atomais.

 

Heksachlorbutadienas (CAS Nr. 87-68-3)

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, kad dabartinis išdėstymas nauja redakcija derėtų su naujausiais Stokholmo konvencijos šalių konferencijos sprendimais.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo 1 lentelės stulpelio „7 straipsnio 4 dalies a punkte nurodyta ribinė koncentracija“ eilutės „Polichlorinti naftalenai“ 7 išnaša

PCDD

TEF

PCDF

TEF

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

Pakeitimas

7.   Ribinė koncentracija apskaičiuojama kaip PCDD ir PCDF, remiantis šiais toksinio ekvivalentiškumo faktoriais (TEF):

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCDD

TEF

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas tam, kad būtų panaikinti pavadinimų, nurodytų IV priedo 7 išnašoje pateiktame sąraše, techniniai trūkumai.

(1)

Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

(2)

OL C 77, 2002 3 28, p. 1.


AIŠKINAMOJI DALIS

Reglamento dėl patvariųjų organinių teršalų (POT) išdėstymas nauja redakcija yra naujausias pranešimo, pirmąjį kartą priimto 2004 m., atnaujinimas ir juo atnaujinami priedai, vadovaujantis sprendimais, priimtais per Stokholmo konvencijos šalių konferencijos 2015 m. ir 2017 m posėdžius. Atnaujintame reglamente taip pat nustatomas naujas Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) vaidmuo padėti Komisijai rengti dokumentų rinkinius apie chemines medžiagas.

Toliau nurodytais pakeitimais siekiama tekstą suderinti su REACH reglamentu, kad būtų užtikrintas aiškumas ir nuoseklumas visiems veikėjams, įskaitant piliečius ir pramonę, kurių veiklai turi įtakos šis išdėstymas nauja redakcija. Naujas V priedas yra paimtas iš REACH reglamento. Naudojant poveikio vertinimus pasiūlymų dėl POT įvertinimui, kai tai tinkama, taip pat laikomasi geresnio reglamentavimo gairių.

ES dėl savo novatoriško REACH reglamento yra pasaulio lyderė cheminių medžiagų reglamentavimo srityje ir savaime jos sprendimai dėl cheminių medžiagų saugos turi didelių pasekmių. Pranešėja savo atsakomybę prisiima rimtai ir mano, kad yra tinkama atsižvelgti ne tik į techninius ir mokslinius naujų pasiūlymų aspektus, bet ir į socialinį ir ekonominį įtraukimo į POT sąrašus poveikį. Būtina imtis visų priemonių siekiant užtikrinti, kad priimami sprendimai būtų grindžiami moksliniais įrodymais.

Pakeitimais taip pat siekiama išaiškinti ir kai kuriais atvejais sustiprinti naująjį ECHA vaidmenį, pirmąkart paminėtą Komisijos pasiūlymo projekte, siekiant užtikrinti, kad šios agentūros ekspertinėmis žiniomis būtų visapusiškai naudojamasi ateityje priimant sprendimus dėl pasiūlymų dėl POT. Siekiant paremti siūlomą naująjį ECHA vaidmenį, būtina užtikrinti, kad jos išvados būtų įtrauktos į visus sprendimų priėmimo procesus ir kad jos veikla būtų tinkamai finansuojama.

Taip pat reikia didesnio Komisijos aiškumo dėl įgyvendinimo aktų naudojimo ir informacijos, kuri turi būti pateikta pagal 1 dalį, formato, siekiant užtikrinti, kad 13 straipsnio 1 dalyje nurodytas ataskaitas valstybė narės rengtų vienodai, siekiant supaprastinti tokios informacijos tvarkymą.


PRIEDAS. TEISĖS REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

D(2018)33866

Adinai-Ioanai VĂLEAN

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pirmininkei

ASP 13E102

Briuselis

Tema:  Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl patvariųjų organinių teršalų (nauja redakcija) pasiūlymas

COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)

Gerb. pirmininke,

Teisės reikalų komitetas išnagrinėjo nurodytą pasiūlymą pagal Parlamento darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnį dėl išdėstymo nauja redakcija.

Minėtojo straipsnio 3 dalyje numatyta:

„Jei už teisės reikalus atsakingas komitetas mano, kad be tų esminių pakeitimų, kurie jau buvo nurodyti pasiūlyme, jame nėra kitų esminių pakeitimų, apie tai jis praneša už atitinkamą klausimą atsakingam komitetui.

Tokiu atveju, be 169 ir 170 straipsniuose įtvirtintų sąlygų, atsakingas komitetas laiko priimtinais tik tuos pakeitimus, kurie susiję su pasiūlymo dalimis, kuriose yra pakeitimų.

Tačiau už atitinkamą klausimą atsakingo komiteto pirmininkas išimties tvarka ir kiekvienu konkrečiu atveju spręsdamas atskirai gali pripažinti priimtinais nepakeistų pasiūlymo dalių pakeitimus, jeigu jis mano, kad tokie pakeitimai būtini siekiant išlaikyti vidinę teksto logiką arba neatsiejamai susiję su kitais priimtinais pakeitimais. Tokios priežastys nurodomos rašytiniame pakeitimų pagrindime.“

Atsižvelgdamas į Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės grupės, išnagrinėjusios pasiūlymą dėl išdėstymo nauja redakcija, nuomonę ir laikydamasis pranešėjo rekomendacijų, Teisės reikalų komitetas mano, kad, be aptariamame pasiūlyme nurodytų pakeitimų, pasiūlyme kitų esminių pakeitimų nėra, o, kalbant apie nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir minėtųjų pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės.

Taigi Teisės reikalų komitetas po diskusijų savo 2018 m. rugsėjo 3 d. posėdyje vienbalsiai(1) rekomenduoja atsakingam Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui apsvarstyti minėtąjį pasiūlymą vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsniu.

Pagarbiai

Pavel Svoboda

Pridedama: Konsultacinės darbo grupės nuomonė.

(1)

Posėdyje dalyvavo šie nariai: Marie Christine Boutonnet, Jean Marie Cavada, Mady Delvaux, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Jytte Guteland, Gilles Lebreton, Jiří Maštálka, Angelika Niebler, Răzvan Popa, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual.


PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS TEISĖS TARNYBŲ KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS NUOMONĖ

 

 

 

 

TEISĖS TARNYBŲ

KONSULTACINĖ DARBO GRUPĖ

2018 m. birželio 25 d., Briuselis

NUOMONĖ

  PATEIKTA  EUROPOS PARLAMENTUI

    TARYBAI

    KOMISIJAI

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl patvariųjų organinių teršalų (nauja redakcija) pasiūlymas

COM(2018) 144 final 2018 m. kovo 22 d. 2018/0070 (COD)

Atsižvelgdama į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo, ypač į jo 9 dalį, konsultacinė darbo grupė, kurią sudaro Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų atstovai, 2018 m. balandžio 13 ir 20 d. susirinko į posėdžius, kuriuose be kitų klausimų buvo svarstytas minėtasis Komisijos pateiktas pasiūlymas.

Šiuose posėdžiuose(1), apsvarsčiusi pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo siekiama nauja redakcija išdėstyti 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies pakeisti Direktyvą 79/117/EEB, konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nustatė, kad:

1. Pilka spalva, įprastai naudojama esminiams pakeitimams nurodyti, turėtų būti pažymėta:

– 4 straipsnio 3 dalies ketvirtoje pastraipoje pridėtas žodis „anotacijoje“ ir žodis „pirmoje“, pakeistas žodžiu „antroje“;

– 7 straipsnio 5 dalyje esama nuoroda „4 dalies b punktui“, pakeista nuoroda „4 dalies“;

– 9 straipsnio 2 dalyje pridėti žodžiai „apie jo paskelbimą praneša“;

– 13 straipsnio 1 dalies a punkte išbraukti žodžiai „pateikia Komisijai“;

– 13 straipsnio 1 dalies f punkte išbraukti žodžiai „teikia Komisijai“.

2. Varianto anglų k. 9 straipsnio 4 dalies trečioje pastraipoje pridėtas žodis „tą“ turėjo būti įrašytas tarp pritaikytą tekstą žyminčių rodyklių, o žodis „planą“ neturėjo būti įrašytas tarp pritaikytą tekstą žyminčių rodyklių.

3. IV priedo 7 išnaša turėtų būti pritaikyta taip, kaip nurodyta pridedamame dokumente.

Taigi apsvarsčiusi pasiūlymą konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nusprendė, kad pasiūlyme nėra jokių kitų esminių pakeitimų, išskyrus tuos, kurie nurodyti kaip esminiai pakeitimai. Konsultacinė darbo grupė taip pat nustatė, kad, kalbant apie nepakeistų ankstesnio teisės akto nuostatų ir minėtųjų esminių pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamą teisės aktą nekeičiant jo esmės.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Juriskonsultas      Juriskonsultas      Generalinis direktorius

IV priedo 7 išnašos tekstas

Ribinė koncentracija apskaičiuojama kaip PCDD ir PCDF, remiantis šiais toksinio ekvivalentiškumo faktoriais (TEF):

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCDD

TEF

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

(1)

  Konsultacinė darbo grupė dirbo naudodamasi dokumentu anglų kalba – svarstomo pasiūlymo teksto originalo kalba.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl patvariųjų organinių teršalų (nauja redakcija)

Nuorodos

COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

22.3.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

16.4.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

16.4.2018

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ITRE

24.4.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Julie Girling

6.4.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

20.6.2018

 

 

 

Priėmimo data

10.10.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

52

3

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Cristian-Silviu Buşoi, Jørn Dohrmann, Linnéa Engström, Eleonora Evi, Fredrick Federley, Christophe Hansen, Jan Huitema, Norbert Lins, Rupert Matthews, Tilly Metz, Younous Omarjee, Gabriele Preuß, Bart Staes

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Anthea McIntyre, Kati Piri

Pateikimo data

16.10.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

52

+

ALDE

Fredrick Federley, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Jørn Dohrmann, Urszula Krupa, Rupert Matthews, Anthea McIntyre, Bolesław G. Piecha

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Lynn Boylan, Kateřina Konečná, Younous Omarjee

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Kati Piri, Pavel Poc, Gabriele Preuß

Verts/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Benedek Jávor, Tilly Metz, Michèle Rivasi, Bart Staes

3

-

EFDD

Julia Reid

ENF

Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

0

0

 

 

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. spalio 30 d.Teisinė informacija - Privatumo politika