Procedūra : 2018/0070(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0336/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0336/2018

Debates :

PV 14/11/2018 - 23
CRE 14/11/2018 - 23

Balsojumi :

PV 15/11/2018 - 5.6
CRE 15/11/2018 - 5.6
PV 18/04/2019 - 10.16

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0463
P8_TA(2019)0436

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 1077kWORD 101k
16.10.2018
PE 622.205v02-00 A8-0336/2018

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (pārstrādāta redakcija)

(COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD))

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

Referente: Julie Girling

(Pārstrādāšana – Reglamenta 104. pants)

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 PIELIKUMS. JURIDISKĀS KOMITEJAS VĒSTULE
 PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA, PADOMES UN KOMISIJAS JURIDISKO DIENESTU KONSULTATĪVĀS GRUPAS ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (pārstrādāta redakcija)

(COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra – pārstrādāšana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0144),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 192. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8–0124/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 12. jūlija atzinumu(1),

–  pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–  ņemot vērā 2001. gada 28. novembra Iestāžu nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas tehnikas strukturētāku izmantošanu(2),

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas 2018. gada 10. septembra vēstuli Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai, kura nosūtīta saskaņā ar Reglamenta 104. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 104. un 59. pantu,

–  ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu (A8-0336/2018),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas atzinumu Komisijas priekšlikumā nav ietverti nekādi citi būtiski grozījumi kā vienīgi tie, kas tajā skaidri norādīti, un tā kā attiecībā uz iepriekšējo aktu negrozīto noteikumu un minēto grozījumu kodifikāciju priekšlikumā ir paredzēta tikai spēkā esošo tekstu kodifikācija, negrozot to būtību;

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju, ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas ieteikumus;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Savienības līmenī īstenojot Konvencijas normas , būtu jānodrošina arī koordinācija un saskanība ar normām, kas ietvertas Roterdamas konvencijā par procedūru, saskaņā ar kuru starptautiskajā tirdzniecībā dodama iepriekš norunāta piekrišana attiecībā uz dažām bīstamām ķīmiskām vielām un pesticīdiem17, ko Savienība apstiprināja 2002. gada 19. decembrī un Bāzeles konvencijā par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu, ko Savienība apstiprināja 1993. gada 1. februārī18. Šāda koordinācija un saskanība būtu arī jāievēro, kā dalībniekiem Apvienoto Nāciju Organizācijas satvarā īstenojot un tālāk attīstot Dubajas Pirmajā starptautiskajā ķīmisko vielu apsaimniekošanas konferencē 2006. gada 6. februārī pieņemto Stratēģisko pieeju starptautiskajai ķimikāliju pārzināšanai (SAICM).

(5)  Savienības līmenī īstenojot Konvencijas normas , būtu jānodrošina arī koordinācija un saskanība ar normām, kas ietvertas Roterdamas konvencijā par procedūru, saskaņā ar kuru starptautiskajā tirdzniecībā dodama iepriekš norunāta piekrišana attiecībā uz dažām bīstamām ķīmiskām vielām un pesticīdiem17, ko Savienība apstiprināja 2002. gada 19. decembrī; Bāzeles konvencijā par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu, ko Savienība apstiprināja 1993. gada 1. februārī18; Minamatas konvencijā par dzīvsudrabu, ko Savienība apstiprināja 2017. gada 11. maijā18a Šāda koordinācija un saskanība būtu arī jāievēro, kā dalībniekiem Apvienoto Nāciju Organizācijas satvarā īstenojot un tālāk attīstot Dubajas Pirmajā starptautiskajā ķīmisko vielu apsaimniekošanas konferencē 2006. gada 6. februārī pieņemto Stratēģisko pieeju starptautiskajai ķimikāliju pārzināšanai (SAICM).

_________________

_________________

17 OV L 63, 6.3.2003., 29. lpp.

17 OV L 63, 6.3.2003., 29. lpp.

18 OV L 39, 16.2.1993., 3. lpp.

18 OV L 39, 16.2.1993., 3. lpp.

 

18aOV L 142, 2.6.2017., 4. lpp.

Pamatojums

Minamatas konvencijas noteikumi ir īpaši svarīgi NOP regulas kontekstā. Tāpēc ir lietderīgi un svarīgi atsaukties uz minēto konvenciju apsvērumos.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  Novecojuši vai pavirši apsaimniekoti NOP krājumi var nopietni apdraudēt vidi un cilvēka veselību, piemēram, caur augsnes un pazemes ūdeņu piesārņojumu. Tādēļ attiecībā uz šādu krājumu apsaimniekošanu ir lietderīgi pieņemt noteikumus, kas ir stingrāki par Konvencijas noteikumiem. Ar aizliegtu vielu krājumiem jārīkojas kā ar atkritumiem, bet par to vielu krājumiem, kuru ražošana vai lietošana vēl ir atļauta, būtu jāpaziņo iestādēm, un tie būtu pienācīgi jāuzrauga. Jo īpaši kā atkritumi iespējami drīz jāapsaimnieko esoši krājumi, kas sastāv no aizliegtiem NOP vai tos satur.

(10)  Novecojuši vai pavirši apsaimniekoti NOP krājumi var nopietni apdraudēt vidi un cilvēka veselību, piemēram, caur augsnes un pazemes ūdeņu piesārņojumu. Tādēļ attiecībā uz šādu krājumu apsaimniekošanu ir lietderīgi pieņemt noteikumus, kas ir stingrāki par Konvencijas noteikumiem. Ar aizliegtu vielu krājumiem jārīkojas kā ar atkritumiem, bet par to vielu krājumiem, kuru ražošana vai lietošana vēl ir atļauta, būtu jāpaziņo iestādēm, un tie būtu pienācīgi jāuzrauga. Jo īpaši kā atkritumi iespējami drīz jāapsaimnieko esoši krājumi, kas sastāv no aizliegtiem NOP vai tos satur. Ja nākotnē aizliegs citas vielas, to krājumi arī būs nekavējoties jālikvidē un nedrīkstēs veidot jaunus krājumus. Ņemot vērā dažu dalībvalstu īpašās problēmas, pienācīga finanšu un tehniskā palīdzība būtu jāsniedz, izmantojot esošos Savienības finanšu instrumentus.

Pamatojums

Oriģinālais teksts ir jāsaglabā, nedaudz atjaunināts.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Protokols un Konvencija nosaka, ka tādu NOP , kuri ir negribēti rūpniecisko procesu blakusprodukti, izplūdes būtu jāidentificē un tās iespējami drīz jāsamazina ar galamērķi novērst tādus NOP , ja iespējams. Lai varētu pastāvīgi un izmaksefektīvi samazināt izplūdes, ir jāīsteno attiecīgi valstu rīcības plāni, kas aptvertu visus avotus un pasākumus, arī tos, kuri paredzēti esošajos Savienības tiesību aktos. Tālab Konvencijas satvarā jāizstrādā attiecīgi instrumenti.

(11)  Protokols un Konvencija nosaka, ka tādu NOP , kuri ir negribēti rūpniecisko procesu blakusprodukti, izplūdes būtu jāidentificē un tās iespējami drīz jāsamazina ar galamērķi novērst tādus NOP , ja iespējams. Lai varētu pastāvīgi un izmaksefektīvi samazināt izplūdes, cik drīz vien iespējams ir jāīsteno attiecīgi valstu rīcības plāni, kas aptvertu visus avotus un pasākumus, arī tos, kuri paredzēti esošajos Savienības tiesību aktos. Tālab Konvencijas satvarā jāizstrādā attiecīgi instrumenti.

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek atjaunota atbilstība pašreizējam tekstam, jo Komisijas priekšlikumā tika svītroti vārdi “cik drīz vien iespējams”.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15)  Ir jānodrošina šīs regulas tehnisko un administratīvo aspektu efektīva koordinēšana un pārvaldība Savienības līmenī. Ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 izveidotā Eiropas Ķimikāliju aģentūra (“Aģentūra”) ir iemantojusi kompetenci un pieredzi tādu Savienības tiesību aktu un starptautisku nolīgumu īstenošanā, kas reglamentē ķimikālijas. Tāpēc ar šīs regulas izpildes administratīvajiem, tehniskajiem un zinātniskajiem aspektiem un attiecīgās informācijas apmaiņu saistītie uzdevumi būtu jāveic dalībvalstīm un Aģentūrai. Vajadzētu būt tā, ka Aģentūras uzdevumā ietilpst tehniskās dokumentācijas sagatavošana un pārbaudīšana, arī konsultēšanās ar ieinteresētajām personām, un tādu atzinumu izstrādāšana, ko Komisija var izmantot, apsverot, vai kādu vielu neierosināt Konvencijas vai Protokola sarakstā norādīt kā NOP. Turklāt Komisijai, dalībvalstīm un Aģentūrai būtu jāsadarbojas, lai tiktu rezultatīvi īstenotas Savienības starptautiskās saistības, kas izriet no Konvencijas.

(15)  Ir jānodrošina šīs regulas tehnisko un administratīvo aspektu efektīva koordinēšana un pārvaldība Savienības līmenī. Ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 izveidotā Eiropas Ķimikāliju aģentūra (“Aģentūra”) ir iemantojusi kompetenci un pieredzi tādu Savienības tiesību aktu un starptautisku nolīgumu īstenošanā, kas reglamentē ķimikālijas. Tāpēc ar šīs regulas izpildes administratīvajiem, tehniskajiem un zinātniskajiem aspektiem un attiecīgās informācijas apmaiņu saistītie uzdevumi būtu jāveic dalībvalstīm un Aģentūrai. Ir nepieciešams, ka Aģentūras uzdevumā ietilpst tehniskās dokumentācijas sagatavošana un pārbaudīšana, arī konsultēšanās ar ieinteresētajām personām, un tādu atzinumu izstrādāšana, ko Komisija izmanto, apsverot, vai kādu vielu neierosināt Konvencijas vai Protokola sarakstā norādīt kā NOP. Turklāt Komisijai, dalībvalstīm un Aģentūrai būtu jāsadarbojas, lai tiktu rezultatīvi īstenotas Savienības starptautiskās saistības, kas izriet no Konvencijas.

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt, ka Eiropas Ķimikāliju aģentūrai (ECHA) ir visas pilnvaras, lai veiktu detalizētu novērtējumu par to, vai iekļaušana sarakstā saskaņā ar Stokholmas Konvenciju ir visatbilstošākais riska pārvaldības pasākums, lai tādējādi tā varētu pienācīgi atbalstīt Komisiju un Padomi attiecībā uz potenciālajām kandidātvielām.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16)  Konvencija paredz, ka katrai pusei ir jāizveido un jācenšas attiecīgi īstenot no Konvencijas izrietošo saistību īstenošanas plāns. Dalībvalstīm jānodrošina iespējas sabiedrības līdzdalībai īstenošanas plānu izstrādē, ieviešanā un atjaunināšanā . Tā kā Savienība un dalībvalstis šajā ziņā dala kompetenci, īstenošanas plāni jāizstrādā gan nacionālā, gan Savienības līmenī. Būtu jāveicina sadarbība un informācijas apmaiņa starp Komisiju , Aģentūru un dalībvalstu iestādēm.

(16)  Konvencija paredz, ka katrai pusei ir jāizveido un jācenšas attiecīgi īstenot no Konvencijas izrietošo saistību īstenošanas plāns un tas jānosūta Pušu Konferencei, cik drīz vien iespējams, bet ne vēlāk, kā līdz ... [divi gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā dienas]. Dalībvalstīm jānodrošina iespējas sabiedrības līdzdalībai īstenošanas plānu izstrādē, ieviešanā un atjaunināšanā . Tā kā Savienība un dalībvalstis šajā ziņā dala kompetenci, īstenošanas plāni jāizstrādā gan nacionālā, gan Savienības līmenī. Būtu jāveicina sadarbība un informācijas apmaiņa starp Komisiju , Aģentūru un dalībvalstu iestādēm.

Pamatojums

Skatīt Stokholmas konvencijas 7. pantu: ikviena Puse iesniedz savu īstenošanas plānu Pušu Konferencei divu gadu laikā pēc Konvencijas stāšanās spēkā attiecībā uz konkrēto Pusi;

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17)  Šīs regulas I pielikuma A daļas vai II pielikuma A daļas sarakstā norādītās vielas ražot un lietot par slēgtā sistēmā bez vietas maiņas pieļaujamu starpproduktu būtu jāatļauj tikai tad, ja minētajā pielikumā ir speciāli ierakstīta attiecīga norāde un ja ražotājs attiecīgajai dalībvalstij apstiprina, ka vielu ražo un lieto tikai stingri kontrolētos apstākļos.

(17)  Šīs regulas I pielikuma A daļas vai II pielikuma A daļas sarakstā norādītās vielas ražot un lietot par slēgtā sistēmā bez vietas maiņas pieļaujamu starpproduktu būtu jāatļauj tikai tad, ja minētajā pielikumā ir speciāli ierakstīta attiecīga norāde un ja ražotājs attiecīgajai dalībvalstij apstiprina, ka vielu ražo un lieto tikai stingri kontrolētos apstākļos, proti, neradot būtiskus riskus videi vai cilvēku veselībai un nepastāvot tehniski realizējamām alternatīvām.

Pamatojums

Šis grozījums nodrošina atbilstību grozījumiem, kas attiecas uz 4. panta 3. punkta b) un d) apakšpunktu, grozot attiecīgo apsvērumu.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18)  Saskaņā ar Konvenciju un Protokolu informācija par NOP būtu jāsniedz citām šo nolīgumu pusēm. Būtu jāveicina arī informācijas apmaiņa ar trešām valstīm, kas nav šo nolīgumu puses.

(18)  Saskaņā ar Konvenciju un Protokolu informācija par NOP būtu jāsniedz citām šo nolīgumu pusēm. Būtu jāveicina arī informācijas apmaiņa ar trešām valstīm, kas nav šo nolīgumu puses. Tāpat konvencija paredz, ka katrai pusei jāapņemas izstrādāt piemērotas stratēģijas, lai apzinātu ar NOP piesārņotas vietas, un līdz 2020. gadam Savienības Septītajā vides rīcības programmā ir paredzēts, ka Savienība un tās dalībvalstis apņemas pastiprināt centienus, lai nodrošinātu piesārņoto vietu attīrīšanu.

Pamatojums

Šis grozījums saskaņo apsvērumu ar 11. panta 2. punkta un 11. panta 3. punkta grozījumiem.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19)  Jo īpaši jaunattīstības valstīs sabiedrībai bieži nav informācijas par apdraudējumu, ko NOP rada tagadējās paaudzes un nākamo paaudžu veselībai un videi, tādēļ ir vajadzīga plaša informēšana, lai palielinātu piesardzību un vairotu sabiedrības izpratni par ierobežojumu un aizliegumu pamatojumu . Saskaņā ar Konvenciju attiecīgi būtu jāveicina un jāatvieglo sabiedrības, jo īpaši vismazāk aizsargāto grupu, informēšanas programmas par minētajām vielām, kā arī strādājošo, zinātnieku, izglītības darbinieku, tehniskā un vadības personāla apmācība.

(19)  Jo īpaši jaunattīstības valstīs sabiedrībai bieži nav informācijas par apdraudējumu, ko NOP rada tagadējās paaudzes un nākamo paaudžu veselībai un videi, tādēļ ir vajadzīga plaša informēšana, lai palielinātu piesardzību un vairotu sabiedrības izpratni par ierobežojumu un aizliegumu pamatojumu . Saskaņā ar Konvenciju attiecīgi būtu jāveicina un jāatvieglo sabiedrības, jo īpaši vismazāk aizsargāto grupu, informēšanas programmas par minētajām vielām attiecībā uz to ietekmi uz veselību un vidi, kā arī strādājošo, zinātnieku, izglītības darbinieku, tehniskā un vadības personāla apmācība. Savienībai būtu jānodrošina pieeja informācijai un sabiedrības līdzdalība, īstenojot ANO/EEK Konvenciju par piekļuvi informācijai, sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem (Orhūsas konvencija), kuru Savienība apstiprināja 2005. gada 17. februārī1a .

 

_________________

 

1aOV L 124, 17.5.2005., 1. lpp.

Pamatojums

Orhūsas Konvenciju par vides informācijas pieejamību sabiedrībai un sabiedrības līdzdalību ievēro un īsteno. Tas ir svarīgi, lai panāktu sabiedrības informētību un līdzdalību saskaņā ar Stokholmas konvencijas 10. pantu par sabiedrības informēšanu, izpratni un izglītību. Atsauce uz sabiedrības izpratnes programmām par NOP “ietekmi uz veselību un vidi un par to alternatīvām” ir minēta arī Stokholmas konvencijas 10. pantā.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – j punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(j)  “slēgtā sistēmā bez vietas maiņas pieļaujams starpprodukts” ir viela, kuru ražo ķīmiskai pārstrādei un tajā patērē vai izmanto, lai pārveidotu vienā vai vairākās citās vielās, un kuras ražošana un pārveidošana vienā vai vairākās citās vielās notiek stingri kontrolētos apstākļos vienā un tajā pašā ražošanas vietā, kur to ar tehniskiem līdzekļiem stingri notur visu tās dzīvescikla laiku.

(j)  “slēgtā sistēmā bez vietas maiņas pieļaujams starpprodukts” ir viela, kuru ražo ķīmiskai pārstrādei un to patērē vai izmanto, lai pārveidotu citā vielā (turpmāk — “sintēze”), un kuras ražošana un pārveidošana vienā vai vairākās citās vielās notiek ar sintēzi vienā un tajā pašā ražošanas vietā, tostarp vietā, kuru vada viena vai vairākas juridiskas personas, stingri kontrolētos apstākļos, kur to ar tehniskiem līdzekļiem stingri notur visu tās dzīvescikla laiku.

Pamatojums

Atbilstīgi REACH 3. panta 15. punktam, kur starpprodukts ir definēts kā viela, ko ražo ķīmiskai pārstrādei, un pārstrādē šo vielu izmanto vai patērē, lai pārveidotu citā vielā (turpmāk — “sintēze”).

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

4. pants – 3. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  ražotājs pierāda, ka ražošanas process vielu pārvērš vienā vai vairākās citās vielās, kas neuzrāda NOP īpašības;

(b)  ražotājs pierāda, ka ražošanas process vielu pārvērš vienā vai vairākās citās vielās, kas neuzrāda NOP īpašības, ka nav sagaidāms, ka vai nu cilvēki, vai vide būs pakļauta būtiskiem vielas daudzumiem tās ražošanas un izmantošanas laikā, kā liecina šīs slēgtās sistēmas novērtējums saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/20081a un ka nav tehniski iespējamu alternatīvu tādas vielas izmantošanai, kas minēta šīs regulas I pielikuma A daļā vai II pielikuma A daļā;

 

_________________

 

1aEiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.).”;

Pamatojums

Stokholmas konvencija paredz, ka NOP ražotājiem jāuzņemas atbildība par to, ka tiek samazināta viņu produktu nelabvēlīgā ietekme uz cilvēku veselību vai vidi un jāsniedz lietotājiem, valdībām un sabiedrībai informācija par šo vielu bīstamajām īpašībām. Šis princips jāattiecina arī uz NOP izmantotājiem. Grozījums ir saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2017/852 4. pantu par dzīvsudrabu. NOP regula būtu jāsaskaņo ar konvenciju un jaunākajiem Savienības tiesību aktiem.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

5. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Turētājs apsaimnieko krājumu drošā, efektīvā un videi draudzīgā veidā.

Turētājs apsaimnieko krājumu drošā, efektīvā un videi draudzīgā veidā, attiecīgā gadījumā saskaņā ar robežvērtībām un prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2012/18/ES1a un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2010/75/ES1b

 

_________________

 

1aEiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Direktīva 2012/18/ES par lielu ar bīstamām vielām saistītu avāriju risku pārvaldību, ar kuru groza un vēlāk atceļ Padomes Direktīvu 96/82/EK (OV L 197, 24.7.2012., 1. lpp.),

 

1bEiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Direktīva 2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām (piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole) (OV L 334, 17.12.2010., 17. lpp.).

Pamatojums

Direktīva 2012/18/ES attiecas arī uz bīstamām vielām, uz kurām attiecas NOP regulas darbības joma. Tās prasības tādējādi būtu jāmin šajā regulas priekšlikumā.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

5. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Šā panta 1. punktā minēto informāciju paziņo, izmantojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 2150/20021a norādītos kodus.

 

_________________

 

1aEiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 25. novembra Regula (EK) Nr. 2150/2002 par atkritumu statistiku (OV L 332, 9.12.2002., 1. lpp.).

Pamatojums

Ņemot vērā, ka POP krājumi ir jāpārvalda kā atkritumi un arī saskaņā ar 7. pantu priekšlikumā regulai par atkritumu apsaimniekošanu, varētu būt lietderīgi atsaukties uz Regulu (EK) Nr. 2150/2002 par atkritumu statistiku attiecībā uz kārtību, kādā sniedzama šajā pantā pieprasītā informācija.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Neskarot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/75/ES30, dalībvalstis, apsverot priekšlikumus būvēt jaunus objektus vai ievērojami pārveidot esošos objektus, kas izmanto procesus, kuros izplūst III pielikumā uzskaitītās ķimikālijas , prioritāri apsver alternatīvus procesus, tehniskus paņēmienus vai praksi, kura ir līdzīgi lietderīga, bet kura ļauj izvairīties no III pielikumā uzskaitīto vielu veidošanās un izplūdes.

3.  Neskarot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/75/ES30, dalībvalstis, apsverot priekšlikumus būvēt jaunus objektus vai ievērojami pārveidot esošos objektus, kas izmanto procesus, kuros izplūst III pielikumā uzskaitītās ķimikālijas , prioritāri apsver alternatīvus procesus, tehniskus paņēmienus vai praksi29a, kura ir līdzīgi lietderīga, bet kura ļauj izvairīties no III pielikumā uzskaitīto vielu veidošanās un izplūdes.

_________________

_________________

 

29aStokholmas konvencija par NOP (2008) Pamatnostādnes par labākajām pieejamām metodēm un sākotnējas pamatnostādnes par labāku vides aizsardzības praksi, kas attiecas uz Stokholmas Konvencijas par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem 5. pantu un C pielikumu. Ženēva, Stokholmas Konvencija par NOP sekretariāts. http://www.pops.int/Implementation/BATandBEP/BATBEPGuidelinesArticle5/tabid/187/Default.aspx

30 Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Direktīva 2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām (piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole) (OV L 334, 17.12.2010., 17. lpp.).

30 Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Direktīva 2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām (piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole) (OV L 334, 17.12.2010., 17. lpp.).

Pamatojums

Panta 3. punktā ir jāpievieno atsauce uz Stokholmas konvencijas LPM/LVAP pamatnostādnēm, kas alternatīvas tādām NOP saturošo atkritumu sadedzināšanas metodēm, kuras izraisa dioksīnu veidošanos. Nav iespējams atrast šīs alternatīvas kādā no ES dokumentiem. Šīs atsauces mērķis ir labāk īstenot un precizēt Stokholmas konvencijā noteiktās saistības.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

7. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Attiecīgā gadījumā, ņemot vērā tehnikas attīstību un attiecīgās starptautiskās pamatnostādnes un lēmumus un dalībvalsts vai minētās dalībvalsts ieceltās kompetentās iestādes saskaņā ar 4. punktu un V pielikumu piešķirtās atļaujas, Komisija ar īstenošanas aktiem var noteikt papildu pasākumus attiecībā uz šā panta īstenošanu. Konkrētāk, Komisija var noteikt, kāda informācija dalībvalstīm jāiesniedz saskaņā ar 4. punkta b) apakšpunkta iii) daļu . Par šādiem pasākumiem lemj saskaņā ar 20. panta 2. punktā noteikto konsultēšanās procedūru.

6.  Attiecīgā gadījumā, ņemot vērā tehnikas attīstību un attiecīgās starptautiskās pamatnostādnes un lēmumus un dalībvalsts vai attiecīgās dalībvalsts saskaņā ar 4. punktu un V pielikumu ieceltās kompetentās iestādes piešķirtās atļaujas, Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, lai noteiktu informācijas, kas dalībvalstīm jāiesniedz saskaņā ar 4. punkta b) apakšpunkta iii) daļu, formātu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 20. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir skaidri un precīzi noteikt Komisijai piešķirto īstenošanas pilnvaru saturu, kā to paredz attiecīga Eiropas Savienības Tiesas iedibinātā judikatūra.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  pēc pieprasījuma Komisijai sniedz tehnisku un zinātnisku atbalstu un informāciju par vielām, kuras varētu atbilst kritērijiem to iekļaušanai Konvencijas vai Protokola sarakstā;

(c)  pēc pieprasījuma Komisijai sniedz spēcīgu tehnisku un zinātnisku atbalstu un informāciju par vielām, kuras varētu atbilst kritērijiem to iekļaušanai Konvencijas vai Protokola sarakstā, tostarp par jaunu NOP ražošanas un izmantošanas novēršanu, kā arī par pašlaik lietošanā esošo pesticīdu vai rūpniecisko ķimikāliju novērtēšanu;

Pamatojums

Atsauce uz Stokholmas konvencijas 3. panta 3. un 4. punktu. Ir svarīgi, lai izvirzīšanas process būtu balstīts tikai uz zinātniskiem pierādījumiem, kā noteikts saskaņā ar Konvenciju iedibinātajā procesā. Citi apsvērumi, piemēram, sociālekonomiskā analīze, draud ar to, ka tiks ignorēta zinātniskā bāze un līdz ar to šādu analīzi neiekļauj šajā pantā, jo īpaši tāpēc, ka to jau veic Konvencijas ekspertu struktūra (POPRC), kā daļu no sava novērtējuma.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f)  apkopo, reģistrē, apstrādā un dara pieejamu Komisijai un dalībvalstu kompetentajām iestādēm visu informāciju, kas saņemta vai pieejama atbilstīgi 4. panta 2. un 3. punktam, 7. panta 4. punkta b) apakšpunkta iii) punktam, 9. panta 2. punktam un 13. panta 1. punktam. Aģentūra savā tīmekļa vietnē publisko nekonfidenciālo informāciju un sekmē apmaiņu ar šādu informāciju ar attiecīgajām informācijas platformām, piemēram, tām, kas minētas 13. panta 2. punktā;

(f)  apkopo, reģistrē, apstrādā un dara pieejamu Komisijai un dalībvalstu kompetentajām iestādēm visu informāciju, kas saņemta vai pieejama atbilstīgi 4. panta 2. un 3. punktam, 5. pantam, 7. panta 4. punkta b) apakšpunkta iii) punktam, 9. panta 2. punktam un 13. panta 1. punktam. Aģentūra savā tīmekļa vietnē publisko nekonfidenciālo informāciju un sekmē apmaiņu ar šādu informāciju ar attiecīgajām informācijas platformām, piemēram, tām, kas minētas 13. panta 2. punktā;

Pamatojums

Informācija, kas minēta 5. pantā, nepārprotami jāiekļauj tajā informācijā attiecībā uz kuru ECHA būs jāizveido reģistrs. Turklāt visa šī informācija ir jādara publiski pieejama, bet Komisijas ierosināta teksta itāļu valodas versijā tas nav skaidri saprotams.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

8. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Aģentūra sāk sniegt 8. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto palīdzību un tehniskus un zinātniskus norādījumus līdz ... [viens gads pēc šīs regulas stāšanās spēkā dienas].

Pamatojums

Ir jāvienojas par ierosināto norādījumu sniegšanas konkrētiem termiņiem, lai nodrošinātu, ka visas dalībvalstis ievēro pēc iespējas īsākus termiņus.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

11. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Komisija organizē informācijas apmaiņu ar dalībvalstīm par valsts līmenī veiktajiem pasākumiem ar NOP piesārņoto vietu konstatēšanai un novērtēšanai, kā arī to būtisko risku novēršanai, ko šāds piesārņojums var izraisīt cilvēka veselībai un videi.

Pamatojums

Konvencijas 6. panta 1. punktā noteikts, ka “katrai Pusei: (...) (a) jāizstrādā atbilstošas stratēģijas, lai būtu iespējams identificēt ķīmisko vielu uzkrājumus, kas sastāv no vai satur (...) ķīmiskās vielas" 7. VRP ES apņemas attīrīt piesārņotās vietas. Vairākās dalībvalstīs šāda identificēšana un attīrīšana vēl ir jāveic. Grozījums ir saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2017/852 15. pantu par dzīvsudrabu. Šī regula būtu jāsaskaņo ar konvenciju un jaunākajiem Savienības tiesību aktiem.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Neskarot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/4/EK32 , 1. un 2. punktā minēto informāciju neuzskata par konfidenciālu. Komisija , Aģentūra un dalībvalstis, kas apmainās ar informāciju ar trešo valsti, aizsargā konfidenciālo informāciju atbilstīgi Savienības tiesību aktiem .

3.  Neskarot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/4/EK32 , informāciju par cilvēku veselību un cilvēku un vides drošību neuzskata par konfidenciālu. Komisija , Aģentūra un dalībvalstis, kas apmainās ar citu informāciju ar trešo valsti, aizsargā konfidenciālo informāciju atbilstīgi Savienības tiesību aktiem .

_________________

_________________

32 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 28. janvāra Direktīva 2003/4/EK par vides informācijas pieejamību sabiedrībai un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 90/313/EEK (OV L 41, 14.2.2003., 26. lpp.).

32 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 28. janvāra Direktīva 2003/4/EK par vides informācijas pieejamību sabiedrībai un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 90/313/EEK (OV L 41, 14.2.2003., 26. lpp.).

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

13. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Savienība nodrošina piekļuvi informācijai un sabiedrības līdzdalību visā īstenošanas uzraudzībā.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

13. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, kas sīkāk nosaka saskaņā ar 1. punktu sniedzamās informācijas minimumu, tostarp definē 1. punkta f) apakšpunktā minētos rādītājus, kartes un dalībvalstu apskatus. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 20. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.

5.  Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, lai noteiktu saskaņā ar 1. punktu sniedzamās informācijas formātu, tostarp definē 1. punkta f) apakšpunktā minētos rādītājus, kartes un dalībvalstu apskatus. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 20. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir precizēt, ka informācija ir noteikta pamataktā un ka Komisijai tiek piešķirtas īstenošanas pilnvaras, lai nodrošinātu, ka 13. panta 1. punktā minētais ziņojumu dalībvalstis sastāda vienotā veidā.

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 4. panta 3. punktā, 7. panta 5. punktā un 15. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [...].

2.  Pilnvaras pieņemt 4. panta 3. punktā, 7. panta 5. punktā un 15. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Komisijai piešķirtās pilnvaras nevar būt uz nenoteiktu laiku. Eiropas Parlamentam un Padomei jāspēj īstenot politisko kontroli attiecībā uz visām Komisijai piešķirtajām deleģētajām pilnvarām.

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Visos jautājumos attiecībā uz šo regulu Komisijai palīdz komiteja, kas izveidota ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 133. pantu.

1.  Komisijai palīdz:

 

(a)  Komiteja, kas izveidota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 133. pantu, attiecībā uz 13. panta 5. punktā minēto jautājumu īstenošanu, izņemot gadījumus, kad tas attiecas uz īstenošanas aktiem, kuros noteikts 13. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētās informācijas formāts attiecībā uz 7. panta un 13. panta 1. punkta b) apakšpunkta piemērošanu, ja tas attiecas uz informāciju, kas saņemta saskaņā ar 5. panta 2. punktu un 7. panta 4. punkta b) apakšpunkta iii) punktu; kā arī:

 

(b)  Komiteja, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/98/EK1a 39. pantu, attiecībā uz 7. panta 6. punktā un 13. panta 5. punktā minēto jautājumu īstenošanu, kad tas attiecas uz īstenošanas aktiem, kuros noteikts 13. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētās informācijas formāts attiecībā uz 7. panta un 13. panta 1. punkta b) apakšpunkta piemērošanu, ja tas attiecas uz informāciju, kas saņemta saskaņā ar 5. panta 2. punktu un 7. panta 4. punkta b) apakšpunkta iii) punktu;

 

_________________

 

1aEiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīva 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu (OV L 312, 22.11.2008., 3. lpp.).

Pamatojums

Būtu jāsaglabā kompetenču sadalījums starp atkritumu komiteju un REACH komiteju.

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

I pielikums – A daļa – tabula – 17. rinda

 

Komisijas ierosinātais teksts

polihlorbifenili (PHB)

1336-36-3 un citi

215-648-1 un citi

Neskarot Direktīvu 96/59/EK, ir atļauts lietot izstrādājumus, ko jau lieto šās regulas spēkā stāšanās brīdī.

 

 

 

Dalībvalstis apzina un izņemt no lietošanas aprīkojumu (piemēram, transformatorus, kondensatorus vai citas tvertnes, kurā uzglabā šķidruma krājumus), kurā PHB koncentrācija ir vismaz 0,005 % un apjomā pārsniedz 0,05 dm3, – pēc iespējas drīzāk, bet, vēlākais, līdz 2025. gada 31. decembrim;

Grozījums

polihlorbifenili (PHB)

1336-36-3 un citi

215-648-1 un citi

Neskarot Direktīvu 96/59/EK, ir atļauts lietot izstrādājumus, ko jau lieto šās regulas spēkā stāšanās brīdī.

 

 

 

Dalībvalstis cenšas apzināt un izņemt no lietošanas aprīkojumu (piemēram, transformatorus, kondensatorus vai citas tvertnes, kurā uzglabā šķidruma krājumus), kurā PHB koncentrācija ir vismaz 0,005 % un apjomā pārsniedz 0,05 dm3, – pēc iespējas drīzāk, un vēlākais, līdz 2025. gada 31. decembrim;

Pamatojums

Šis priekšlikums saskaņo tekstu ar Stokholmas konvenciju.

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

I pielikums – A daļa – 24.a rinda (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

 

Grozījums

Viela

CAS Nr.

EK Nr.

Īpašs izņēmums lietošanai par starpproduktu vai cita specifikācija

Bis(pentabromfenil)ēteris (dekabromdifenilēteris; decaBDE)

1163-19-5.

214-604-9.

1.  Sakarā ar šo ierakstu 4. panta 1. punkta b) apakšpunkts attiecas uz decaBDE koncentrācijā, kas nepārsniedz 10 mg/kg (0,001 masas %), ja tas ir vielās, maisījumos, izstrādājumos vai kā izstrādājumu liesmu slāpētāju daļu sastāvdaļa.

 

 

 

2.  DecaBDE ražošana, laišana tirgū un lietošana ir atļauta šādos izņēmuma gadījumos:

 

 

 

(a)   tādu gaisa kuģu, kuru tipa apstiprinājums ir pieteikts pirms stāšanās spēkā, un ir saņemts pirms 2022. gada decembra, ražošanā pirms 2027. gada 2. marta;

 

 

 

(b)  tādu rezerves daļu ražošanā, kas paredzētas:

 

 

 

(i)  gaisa kuģiem, kuru tipa apstiprinājums ir pieteikts pirms stāšanās spēkā un saņemts pirms 2022. gada decembra un kuri ražoti pirms 2027. gada 2. marta, līdz šādu gaisa kuģu darbmūža beigām;

 

 

 

(ii)  mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas ir Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2007/46/EK darbības jomā, kas ražoti pirms ... [šīs regulas stāšanās spēkā datums], vai nu līdz 2036. gadam vai līdz to darbmūža beigām atkarībā no tā, kurš datums ir agrāks.

 

 

 

3.  Rezerves daļām mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas minēti 2. punkta b) apakšpunkta ii) daļā piemēro īpašus izņēmumus attiecībā uz decaBDE ražošanu un izmantošanu komerciālos nolūkos, ja tās ietilpst vienā vai vairākās no turpmāk minētajām kategorijām:

 

 

 

(i)  spēka piedziņas sastāvdaļas un dzinēja nodalījumā izvietotās sastāvdaļas, kā, piemēram, akumulatoru baterijas “masas” pievadi, akumulatoru baterijas starpsavienojumu vadi, automobiļa gaisa kondicionēšanas (MAC) sistēmas caurules, transmisija, izplūdes kolektora ieliktņi, dzinēja nodalījuma pārsega izolācija, dzinēja nodalījumā esošā elektroinstalācija un vadu saišķi (dzinēja elektroinstalācija utt.), apgriezienu devēji, šļūtenes, ventilatoru moduļi un detonācijas devēji;

 

 

 

(ii)  degvielas sistēmas sastāvdaļas, kā, piemēram, degvielas šļūtenes, degvielas tvertnes un zem korpusa novietotas degvielas tvertnes;

 

 

 

(iii)  pirotehniskās ierīces un sastāvdaļas, ko ietekmē pirotehniskās ierīces, kā, piemēram, drošības gaisa spilvenu aizdedzes vadi, sēdekļu pārvalki/apšuvums (tikai tad, ja tie saistīti ar drošības gaisa spilveniem) un drošības gaisa spilveni (priekšējie un sānu);

 

 

 

(iv)  atsperojums un iekšējais pielietojums, piemēram, apdares materiāli un drošības jostas;

 

 

 

(v)  nostiprināta plastmasa (instrumentu paneļi un iekšējā apdare);

 

 

 

(vi)  zem pārsega vai paneļa (terminālie/drošinātāja kontakti, augstāka strāvas stipruma vadi un kabeļu pārklājums (aizdedzes sveces vadi));

 

 

 

(vii)  elektriskās un elektroniskās iekārtas (bateriju apvalki un bateriju paliktņi) dzinēja vadības elektriskie savienotāji, radio disku sastāvdaļas, navigācijas satelītu sistēmas, globālās pozicionēšanas sistēmas un datorizētas informācijas sistēmas);

 

 

 

(viii)  audumi, piemēram, aizmugures nodalījumi, polsterējums, galvas atbalsta pārvalki, sēdekļi, roku atbalsti, saules aizsargi, apdares paneļi, paklāji.

 

 

 

3.  DecaBDE ražošana un tā izmantošana izstrādājumu ražošanā un šo izstrādājumu laišana tirgū ir atļauta šādos gadījumos:

 

 

 

(a)  izstrādājumi, kas laisti tirgū pirms ... [šīs regulas stāšanās spēkā diena];

 

 

 

(b)  gaisa kuģi, kas ražoti saskaņā ar 2. punkta a) apakšpunktu;

 

 

 

(c)  gaisa kuģu rezerves daļas, kas ražotas saskaņā ar 2. punkta b) apakšpunktu;

 

 

 

(d)  elektriskas un elektroniskas ierīces Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES darbības jomā.

 

 

 

4.  Šajā ierakstā “gaisa kuģis” ir viens no šiem:

 

 

 

(a)  civilās aviācijas gaisa kuģis, kas ražots atbilstoši tipa sertifikātam, kas izdots saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 2018/11391c, vai projekta apstiprinājumam, kas izdots saskaņā ar Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas (ICAO) līgumslēdzējas valsts nacionālajiem noteikumiem, vai kuram ICAO līgumslēdzēja valsts ir izdevusi lidojumderīguma sertifikātu saskaņā ar Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 8. pielikumu;

 

 

 

(b)  militārais gaisa kuģis.

 

 

 

___________

 

 

 

1aEiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2007/46/EK (2007. gada 5. septembris), ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai (Pamatdirektīva) (OV L 263, 9.10.2007., 1. lpp.).";

 

 

 

1bEiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/65/ES (2011. gada 8. jūnijs) par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (OV L 174, 1.7.2011., 88. lpp.).

 

 

 

1cEiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1139 (2018. gada 4. jūlijs) par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005, (EK) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 un Direktīvas 2014/30/ES un 2014/53/ES, un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 552/2004 un (EK) Nr. 216/2008 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91 (OV L 212, 22.8.2018, 1. lpp.).”

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, lai saskaņotu pašreizējo pārstrādāto redakciju ar Stokholmas konvencijas Pušu konferences jaunākajiem lēmumiem.

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

I pielikums – A daļa – 24.b rinda (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

 

Grozījums

Viela

CAS Nr.

EK Nr.

Īpašs izņēmums lietošanai par starpproduktu vai cita specifikācija

Hloralkāni, C10-C13 (īsās ķēdes hlorparafīni) (SCCP)

85535-84-8.

287-476-5.

1.  Piemērojot atkāpi, ir atļauts ražot, laist tirgū un lietot tādas vielas vai preparātus, kuru sastāvā SCCP ir mazāk par 1 % (masas), vai tādus izstrādājumus, kuru sastāvā SCCP ir mazāk par 0,15 % (masas).

 

 

 

2.  Lietošana ir atļauta attiecībā uz:

 

 

 

(a)  SCCP saturošām konveijera lentēm kalnrūpniecībā un aizsprostu blīvējumiem, kuri jau tika lietoti 2015. gada 4. decembrī vai pirms tā; kā arī:

 

 

 

(b)  citiem SCCP saturošiem izstrādājumiem, kuri nav minēti a) apakšpunktā un kuri jau tika lietoti 2012. gada 10. jūlijā vai pirms tā.

 

 

 

3.  4. panta 2. punkta trešo un ceturto daļu piemēro 2. punktā minētajiem izstrādājumiem.

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, lai saskaņotu pašreizējo pārstrādāto redakciju ar Stokholmas konvencijas Pušu konferences jaunākajiem lēmumiem.

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

I pielikums – B daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Viela

CAS Nr.

EK Nr.

Īpašs izņēmums lietošanai par starpproduktu vai cita specifikācija

4

4

4

4

4

 

 

4

5 Hloralkāni, C10-C13 (īsās ķēdes hlorparafīni) (SCCP)

5 85535-84-8

5 287-476-5

5 1.  Piemērojot atkāpi, ir atļauts ražot, laist tirgū un lietot tādas vielas vai maisījumus, kuru sastāvā SCCP ir mazāk par 1 % (masas), vai tādus izstrādājumus, kuru sastāvā SCCP ir mazāk par 0,15 % (masas).

 

 

 

2.  Lietošana ir atļauta attiecībā uz:

 

 

 

(a)  SCCP saturošām konveijera lentēm kalnrūpniecībā un aizsprostu blīvējumiem, kuri jau tika lietoti 2015. gada 4. decembrī vai pirms tā; kā arī:

 

 

 

(b)  citiem SCCP saturošiem izstrādājumiem, kuri nav minēti a) apakšpunktā un kuri jau tika lietoti 2012. gada 10. jūlijā vai pirms tā.

 

 

 

3.  4. panta 2. punkta trešo un ceturto daļu piemēro 2. punktā minētajiem izstrādājumiem.

Grozījums

svītrots

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, lai saskaņotu pašreizējo pārstrādāto redakciju ar Stokholmas konvencijas Pušu konferences jaunākajiem lēmumiem.

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

III pielikums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

TO VIELU SARAKSTS, UZ KURĀM ATTIECAS IZLAIŠANAS SAMAZINĀŠANAS NOTEIKUMI

TO VIELU SARAKSTS, UZ KURĀM ATTIECAS IZLAIŠANAS SAMAZINĀŠANAS NOTEIKUMI

VIELA (CAS Nr.)

VIELA (CAS Nr.)

Polihlorētie dibenz-p-dioksīni un dibenzfurāni (PHDD/PHDF)

Polihlorētie dibenz-p-dioksīni un dibenzfurāni (PHDD/PHDF)

Heksahlorbenzols (HHB) (CAS Nr. 118-74-1)

Heksahlorbenzols (HHB) (CAS Nr. 118-74-1)

Polihlorbifenili (PHB)

Polihlorbifenili (PHB)

Policikliski aromātiski ogļūdeņraži (PAH)37

Policikliski aromātiski ogļūdeņraži (PAH)37

37.

Emisiju uzskaišu nolūkiem izmanto šādu četru savienojumu indikatorus: benzo(a)pirēns, benzo(b)fluorantēns, benzo(k)fluorantēns un indeno(1,2,3-cd)pirēns.

37.

Emisiju uzskaišu nolūkiem izmanto šādu četru savienojumu indikatorus: benzo(a)pirēns, benzo(b)fluorantēns, benzo(k)fluorantēns un indeno(1,2,3-cd)pirēns.

Pentahlorbenzols (CAS Nr. 608-93-5).

Pentahlorbenzols (CAS Nr. 608-93-5).

 

Polihlornaftalīni(1)

 

(1) Polihlornaftalīni ir ķīmisko vielu savienojumi, kuru pamatā ir naftalīna gredzenu sistēma, kurā viens vai vairāki ūdeņraža atomi ir aizstāti ar hlora atomiem.

 

Heksahlorbutadiēns (CAS Nr. 87-68-3).

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, lai saskaņotu pašreizējo pārstrādāto redakciju ar Stokholmas konvencijas Pušu konferences jaunākajiem lēmumiem.

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

IV pielikums – 1. tabula – kolonna “7. panta 4. punkta a) apakšpunktā minētā robežkoncentrācija” – rinda “Polihlorētie” – 7. atsauce

PHCDD

TEF

PHCDF

TEF

PHCDD

TEF

2,3,7,8-TeHCDD

1

1,2,3,7,8-PeHCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxHCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxHCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxHCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpHCDD

0,01

OHCDD

0,0003

2,3,7,8-TeHCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeHCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeHCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxHCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxHCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxHCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxHCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpHCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpHCDF

0,01

OHCDF

0,0003

Grozījums

7.   Robeža aprēķināta kā PHCDD un PHCDF, izmantojot šādus toksiskuma ekvivalences koeficientus (TEF):

PHCDD

TEF

2,3,7,8-TeHCDD

1

1,2,3,7,8-PeHCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxHCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxHCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxHCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpHCDD

0,01

OHCDD

0,0003

PHCDF

TEF

2,3,7,8-TeHCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeHCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeHCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxHCDF

0,1

PHCDD

TEF

1,2,3,6,7,8-HxHCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxHCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxHCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpHCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpHCDF

0,01

OHCDF

0,0003

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, lai novērstu tehniskus trūkumus attiecībā uz sadaļām par grafiku, kas paredzēts IV pielikuma 7. zemsvītras piezīmē.

(1)

Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.

(2)

OV C 77, 28.3.2002., 1. lpp.


PASKAIDROJUMS

Šī regulas par NOP pārstrādāšana ir jaunākais atjauninājums 2004. gadā pirmo reizi pieņemtajam ziņojumam un tajā tiek atjaunināti pielikumi atbilstīgi Stokholmas konvencijas 2015. un 2017. gada COP sanāksmēs pieņemtajiem lēmumiem. Šajā atjauninājumā ir arī noteikta jauna Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras (ECHA) loma atbalstīt Komisijas darbu vielu dokumentācijas sagatavošanā.

Grozījumu mērķis ir saskaņot tekstu ar REACH regulu, lai nodrošinātu skaidrību un saskanību attiecībā uz visiem dalībniekiem, tostarp iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kuru darbību ietekmē šī pārstrādātā redakcija. Jaunais V pielikums ir pārņemts no REACH regulas. Vajadzības gadījumā ietekmes novērtējumu izmantošana NOP priekšlikumiem ir saskaņā arī ar labāka regulējuma pamatnostādnēm.

ES ar savu bezprecedenta REACH regulu ir pasaules līdere attiecībā uz ķīmisko vielu regulējumu, un tās lēmumiem attiecībā uz ķimikāliju nekaitīgumu ir tālejošas sekas. Referente uzskata, ka tā ir nopietna atbildība, tādēļ ir lietderīgi ņemt vērā ne tikai jauno priekšlikumu tehniskos un zinātniskos aspektus, bet arī NOP iekļaušanas sarakstā sociālekonomisko ietekmi. Ir svarīgi veikt visus pasākumus, lai nodrošinātu, ka pieņemtie lēmumi ir zinātniski pamatoti.

Grozījumu mērķis ir precizēt un dažviet arī nostiprināt ECHA jauno lomu, kas pirmoreiz minēta Komisijas priekšlikuma projektā, lai tādējādi nodrošinātu, ka, pieņemot lēmumus attiecībā uz NOP, pilnībā tiek izmantotas aģentūras īpašās zināšanas. Lai atbalstītu ECHA jauno lomu, ir jānodrošina, ka tās konstatējumi ir jānodrošina, ka tās konstatējumi ir iekļauti visos lēmumu pieņemšanas procesos un ka tās darbības tiek pienācīgi finansētas.

Turklāt no Komisijas tiek prasīta lielāka skaidrība attiecībā uz īstenošanas aktu izmantošanu un tās informācijas formātu, kas jāsniedz saskaņā ar 1. punktu, lai nodrošinātu, ka 13. panta 1. punktā minēto ziņojumu dalībvalstis izstrādā vienotā veidā, lai racionalizētu šādas informācijas apstrādi.


PIELIKUMS. JURIDISKĀS KOMITEJAS VĒSTULE

D(2018)33866

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas

priekšsēdētājai Adina-Ioana VĂLEAN

ASP 13E102

Briselē

Temats:  Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (pārstrādāta redakcija)

COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)

Ļ.cien. priekšsēdētāja!

Juridiskā komiteja ir izskatījusi iepriekšminēto priekšlikumu, ievērojot 104. pantu, kas attiecībā uz pārstrādāšanu ir iekļauts Parlamenta Reglamentā.

Minētā panta 3. punktā ir noteikts:

„Ja par juridiskajiem jautājumiem atbildīgā komiteja uzskata, ka priekšlikums neietver citus būtiskus grozījumus, kā vienīgi tajā skaidri norādītos grozījumus, tā par to informē par konkrēto jautājumu atbildīgo komiteju.

Šādā gadījumā un saskaņā ar nosacījumiem, kuri paredzēti Reglamenta 169. un 170. pantā, grozījumi ir pieņemami tikai par konkrēto jautājumu atbildīgajā komitejā attiecībā uz tām priekšlikuma teksta daļām, kurās ietverti būtiski grozījumi.

Tomēr izņēmuma gadījumā un izvērtējot katru gadījumu atsevišķi, par konkrēto jautājumu atbildīgās komitejas priekšsēdētājs var pieņemt grozījumus tajās priekšlikuma daļās, kuras nav tikušas mainītas, ja viņš uzskata, ka tas ir steidzami nepieciešams tādēļ, lai nodrošinātu teksta iekšējo konsekvenci, vai tādēļ, ka šie grozījumi ir cieši saistīti ar citiem grozījumiem, kas ir pieņemami. Šādus iemeslus norāda rakstiskā grozījumu pamatojumā.”

Ņemot vērā atzinumu, ko sniegusi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvā darba grupa, kura ir izskatījusi pārstrādāšanas priekšlikumu, un ievērojot referenta ieteikumus, Juridiskā komiteja uzskata, ka šajā priekšlikumā nav citu būtisku grozījumu kā vien tie, kas skaidri norādīti, un ka attiecībā uz iepriekš pieņemto tiesību aktu negrozīto noteikumu kodificēšanu ar šiem grozījumiem spēkā esošos tiesību aktus priekšlikumā ir paredzēts tikai kodificēt, negrozot tos pēc būtības.

Visbeidzot, Juridiskā komiteja savā 2018. gada 15. maija sanāksmē vienbalsīgi(1) nolēma ieteikt par šo jautājumu atbildīgajai Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai turpināt izskatīt iepriekšminēto priekšlikumu saskaņā ar Reglamenta 104. pantu.

Ar cieņu

Pavel Svoboda

Pielikumā: konsultatīvās darba grupas atzinums.

(1)

Sanāksmē piedalījās šādi deputāti: Marijas Christine Baronet, Jean Marie Cavada, Mady Delvaux, Pascal Durand, Angel Dzhambki, Rosa Estaràs Ferragut, Rosa Estaràs Ferragt, Laura Ferrara, Jytte Guteland, Gilles Lebreton, Jiří Matálka, Angeka Niebler, Răzvan Pop, Eveil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwefka, Luis de Grandes Pascual.


PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA, PADOMES UN KOMISIJAS JURIDISKO DIENESTU KONSULTATĪVĀS GRUPAS ATZINUMS

 

 

 

 

JURIDISKO DIENESTU

KONSULTATĪVĀ DARBA GRUPA

 

    Briselē, 2018. gada 25. jūnijā

ATZINUMS

SNIEGTS  EIROPAS PARLAMENTAM

    PADOMEI

    KOMISIJAI

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (pārstrādāta redakcija)

COM(2018) 144 galīgā redakcija (22.3.2018) — 2018/0070 (COD)

Ņemot vērā 2001. gada 28. novembra Iestāžu nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas tehnikas strukturētāku izmantošanu, it īpaši tā 9. punktu, konsultatīvā darba grupa, kuru veido attiecīgie Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridiskie dienesti, sapulcējās 2018. gada 13. un 20. aprīlī, lai cita starpā izskatītu iepriekšminēto Komisijas priekšlikumu.

Šajās sanāksmēs(1) izskatīja priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru pārstrādā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 850/2004 par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem, ar ko groza Direktīvu 79/117/EEK, un šīs izskatīšanas rezultātā Konsultatīvā darba grupa, kopīgi vienojoties, konstatēja turpmāk tekstā minēto.

1. Šāds teksts būtu jāiezīmē ar pelēko fonu, ko pārstrādātajos priekšlikumos parasti izmanto, lai izceltu būtiskus grozījumus:

- 4.panta 3. punkta ceturtajā daļā vārdu "minētajās norādēs" pievienošanu un vārda "pirmajā" aizstāšanu ar "otrajā";

- 7. panta 5. punktā pašreizējo atsauču uz "4. punkta b) apakšpunktu" aizstāšanu ar atsaucēm uz "4. punktu";

- 9. panta 2. punkts ir papildināšanu ar vārdiem "par publiskošanu";

- 13. panta 1. punkta a) apakšpunktā vārdu "nosūta Komisijai" svītrošanu;

- 13. panta 1. punkta f) apakšpunktā vārdu "sniedz Komisijai" svītrošanu;

2. 9. panta 4. punkta trešajā daļā vārda "minēto" pievienošanai būtu jāatrodas starp pielāgošanas rādītājbultiņām un vārdam "plānu" nebūtu jāatrodas starp pielāgošanas rādītājbultiņām.

3. IV pielikuma 7. zemsvītras piezīme būtu jāpielāgo tā, lai to varētu lasīt, kā norādīts pievienotajā dokumentā.

Priekšlikuma izskatīšanas laikā konsultatīvā darba grupa, kopīgi vienojoties, secināja, ka priekšlikumā nav ietverti citi būtiski grozījumi kā vienīgi tie, kas tajā skaidri norādīti. Konsultatīvā darba grupa arī konstatēja, ka attiecībā uz spēkā esošā tiesību akta negrozītajiem noteikumiem priekšlikumā ir paredzēta tikai to kodifikācija, negrozot to būtību.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

juriskonsults      juriskonsults      ģenerāldirektors

IV pielikuma 7. zemsvītras piezīmes teksts

Robeža aprēķināta kā PHDD un PHDF, izmantojot šādus toksiskuma ekvivalences koeficientus (TEF):

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCDD

TEF

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

(1)

Konsultatīvā darba grupa strādāja ar priekšlikuma tekstu angļu valodā, kas ir apspriežamā teksta oriģinālvaloda.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (pārstrādāta redakcija)

Atsauces

COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

22.3.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

16.4.2018

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

16.4.2018

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

ITRE

24.4.2018

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Julie Girling

6.4.2018

 

 

 

Izskatīšana komitejā

20.6.2018

 

 

 

Pieņemšanas datums

10.10.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

52

3

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Cristian-Silviu Buşoi, Jørn Dohrmann, Linnéa Engström, Eleonora Evi, Fredrick Federley, Christophe Hansen, Jan Huitema, Norbert Lins, Rupert Matthews, Tilly Metz, Younous Omarjee, Gabriele Preuß, Bart Staes

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Anthea McIntyre, Kati Piri

Iesniegšanas datums

16.10.2018


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

52

+

ALDE

Fredrick Federley, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Jørn Dohrmann, Urszula Krupa, Rupert Matthews, Anthea McIntyre, Bolesław G. Piecha

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Lynn Boylan, Kateřina Konečná, Younous Omarjee

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Kati Piri, Pavel Poc, Gabriele Preuß

Verts/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Benedek Jávor, Tilly Metz, Michèle Rivasi, Bart Staes

3

-

EFDD

Julia Reid

ENF

Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 30. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika