Procedura : 2018/0070(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0336/2018

Teksty złożone :

A8-0336/2018

Debaty :

PV 14/11/2018 - 23
CRE 14/11/2018 - 23

Głosowanie :

PV 15/11/2018 - 5.6
CRE 15/11/2018 - 5.6
PV 18/04/2019 - 10.16

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0463
P8_TA(2019)0436

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 1090kWORD 114k
16.10.2018
PE 622.205v02-00 A8-0336/2018

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych (wersja przekształcona)

(COM(2018)0144 - C8-0124/2018 – 2018/0070(COD))

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Sprawozdawczyni: Julie Girling

(Przekształcenie – art. 104 Regulaminu)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI PRAWNEJ
 ZAŁĄCZNIK: OPINIA KONSULTACYJNEJ GRUPY ROBOCZEJ SŁUŻB PRAWNYCH PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych (wersja przekształcona)

(COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza – przekształcenie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0144),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 192 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0124/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 12 lipca 2018 r.(1),

–  po konsultacji z Komitetem Regionów,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych(2),

–  uwzględniając pismo z dnia 10 września 2018 r. skierowane przez Komisję Prawną do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zgodnie z art. 104 ust. 3 Regulaminu,

–  uwzględniając art. 104 i 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0336/2018),

A.  mając na uwadze, że konsultacyjna grupa robocza służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji stwierdziła, że wniosek Komisji nie zawiera żadnych zmian merytorycznych innych niż te określone jako takie we wniosku, oraz mając na uwadze, że w odniesieniu do ujednolicenia niezmienionych przepisów wcześniejszych aktów z tymi zmianami wniosek ogranicza się do zwykłego ujednolicenia istniejących tekstów, bez zmiany co do istoty;

1.  uchwala poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu, biorąc pod uwagę zalecenia konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Przy wykonywaniu postanowień konwencji na poziomie Unii należy zapewnić koordynację i spójność z postanowieniami konwencji rotterdamskiej w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu w międzynarodowym handlu niektórymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i pestycydami, która została zatwierdzona przez Unię w dniu 19 grudnia 2002 r.17, i Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, która została zatwierdzona przez Unię w dniu 1 lutego 1993 r. 18. Ta koordynacja i spójność powinny zostać utrzymane także podczas udziału w pracach nad wdrażaniem i dalszym rozwojem strategicznego podejścia do międzynarodowego zarządzania chemikaliami (SAICM) , przyjętego przez pierwszą międzynarodową konferencję na temat zarządzania substancjami chemicznymi w Dubaju w dniu 6 lutego 2006 r. w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych.

(5)  Przy wykonywaniu postanowień konwencji na poziomie Unii należy zapewnić koordynację i spójność z postanowieniami konwencji rotterdamskiej w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu w międzynarodowym handlu niektórymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i pestycydami, która została zatwierdzona przez Unię w dniu 19 grudnia 2002 r.17, Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, która została zatwierdzona przez Unię w dniu 1 lutego 1993 r.18i Konwencji z Minamaty w sprawie rtęci, która została zatwierdzona przez Unię w dniu 11 maja 2017 r.18a. Ta koordynacja i spójność powinny zostać utrzymane także podczas udziału w pracach nad wdrażaniem i dalszym rozwojem strategicznego podejścia do międzynarodowego zarządzania chemikaliami (SAICM), przyjętego przez pierwszą międzynarodową konferencję na temat zarządzania substancjami chemicznymi w Dubaju w dniu 6 lutego 2006 r. w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych.

_________________

_________________

17 Dz.U. L 63 z 6.3.2003, s. 29.

17 Dz.U. L 63 z 6.3.2003, s. 29.

18 Dz.U. L 39 z 16.2.1993, s. 3 .

18 Dz.U. L 39 z 16.2.1993, s. 3 .

 

18a Dz.U. L 142 z 2.6.2017, s. 4.

Uzasadnienie

Postanowienia konwencji z Minamaty są szczególnie istotne dla rozporządzenia TZO, dlatego też w motywach powinno się znaleźć odniesienie do tej konwencji.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Przestarzałe lub niedbale zarządzane zapasy TZO mogą stać się poważnym zagrożeniem dla środowiska i zdrowia ludzi, na przykład na skutek zanieczyszczenia gleby lub wód gruntowych. Należy zatem ustanowić surowsze przepisy w sprawie zarządzania takimi zapasami w porównaniu do postanowień konwencji. Zapasy zakazanych substancji winny być traktowane tak jak odpady, podczas gdy zapasy substancji, których produkcja lub stosowanie pozostaje dozwolone, winny być zgłaszane organom i podlegać właściwemu nadzorowi. W szczególności istniejące zapasy, które zawierają zakazane TZO lub się z nich składają winny być zarządzane jako odpady, tak szybko jak jest to możliwe.

(10)  Przestarzałe lub niedbale zarządzane zapasy TZO mogą stać się poważnym zagrożeniem dla środowiska i zdrowia ludzi, na przykład na skutek zanieczyszczenia gleby lub wód gruntowych. Należy zatem ustanowić surowsze przepisy w sprawie zarządzania takimi zapasami w porównaniu z postanowieniami konwencji. Zapasy zakazanych substancji winny być traktowane tak jak odpady, podczas gdy zapasy substancji, których produkcja lub stosowanie pozostaje dozwolone, winny być zgłaszane organom i podlegać właściwemu nadzorowi. W szczególności istniejące zapasy, które zawierają zakazane TZO lub się z nich składają winny być zarządzane jako odpady, tak szybko jak jest to możliwe. Jeżeli w przyszłości wprowadzony zostanie zakaz stosowania innych substancji, ich zapasy również należy bezzwłocznie zniszczyć i nie tworzyć nowych. Z uwagi na szczególne problemy występujące w niektórych państwach członkowskich należy udzielić odpowiedniego wsparcia finansowego i technicznego za pośrednictwem istniejących instrumentów finansowych Unii.

Uzasadnienie

Należy zachować nieznacznie uaktualniony tekst pierwotny.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Zgodnie z protokołem i konwencją uwolnienia do środowiska TZO będących niezamierzonymi produktami ubocznymi procesów produkcyjnych, winny być rozpoznawane oraz redukowane tak szybko jak to możliwe, w celu ich ostatecznego wyeliminowania, tam gdzie jest to wykonalne. Należy wdrożyć i rozwijać odpowiednie krajowe plany działań, obejmujące wszelkie źródła tych zanieczyszczeń i środki, w tym przewidziane na mocy obowiązującego prawodawstwa unijnego , w celu zapewnienia stałej i racjonalnej ekonomicznie redukcji uwolnień tych zanieczyszczeń. W tym celu należy wypracować odpowiednie instrumenty w ramach konwencji.

(11)  Zgodnie z protokołem i konwencją uwolnienia do środowiska TZO będących niezamierzonymi produktami ubocznymi procesów produkcyjnych winny być rozpoznawane oraz redukowane tak szybko, jak to możliwe, w celu ich ostatecznego wyeliminowania, tam gdzie jest to wykonalne. Należy wdrożyć i rozwijać odpowiednie krajowe plany działań, obejmujące wszelkie źródła tych zanieczyszczeń i środki, w tym przewidziane na mocy obowiązującego prawodawstwa unijnego, w celu zapewnienia stałej i racjonalnej ekonomicznie redukcji uwolnień tych zanieczyszczeń tak szybko, jak to możliwe. W tym celu należy wypracować odpowiednie instrumenty w ramach konwencji.

Uzasadnienie

W poprawce wprowadzono na nowo sformułowanie „tak szybko, jak to możliwe”, występujące w obecnie obowiązującym tekście, które zostało usunięte we wniosku Komisji.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Konieczne jest zapewnienie skutecznej koordynacji i zarządzania technicznymi i administracyjnymi aspektami niniejszego rozporządzenia na szczeblu unijnym. Europejska Agencja Chemikaliów („Agencja”), ustanowiona rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, ma kompetencje i doświadczenie w zakresie wdrażania przepisów unijnych dotyczących chemikaliów i międzynarodowych umów dotyczących chemikaliów. Państwa członkowskie oraz Agencja powinny zatem realizować zadania dotyczące administracyjnych, technicznych i naukowych aspektów wdrażania niniejszego rozporządzenia oraz prowadzić wymianę informacji. Rola Agencji powinna obejmować przygotowanie i badanie dokumentacji technicznej, w tym konsultacje z zainteresowanymi stronami, oraz sporządzanie opinii, które mogą być wykorzystywane przez Komisję przy podejmowaniu decyzji, czy wystąpić z wnioskiem o umieszczenie danej substancji jako TZO w wykazie w konwencji lub protokole. Ponadto Komisja, państwa członkowskie i Agencja powinny współpracować w celu skutecznego wdrożenia międzynarodowych zobowiązań Unii wynikających z konwencji.

(15)  Konieczne jest zapewnienie skutecznej koordynacji i zarządzania technicznymi i administracyjnymi aspektami niniejszego rozporządzenia na szczeblu unijnym. Europejska Agencja Chemikaliów („Agencja”), ustanowiona rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, ma kompetencje i doświadczenie w zakresie wdrażania przepisów unijnych dotyczących chemikaliów i międzynarodowych umów dotyczących chemikaliów. Państwa członkowskie oraz Agencja powinny zatem realizować zadania dotyczące administracyjnych, technicznych i naukowych aspektów wdrażania niniejszego rozporządzenia oraz prowadzić wymianę informacji. Konieczne jest, aby rola Agencji obejmowała przygotowanie i badanie dokumentacji technicznej, w tym konsultacje z zainteresowanymi stronami, oraz sporządzanie opinii, które mają być wykorzystywane przez Komisję przy podejmowaniu decyzji, czy wystąpić z wnioskiem o umieszczenie danej substancji jako TZO w wykazie w konwencji lub protokole. Ponadto Komisja, państwa członkowskie i Agencja powinny współpracować w celu skutecznego wdrożenia międzynarodowych zobowiązań Unii wynikających z konwencji.

Uzasadnienie

Należ zadbać o to, by ECHA była w pełni uprawniona do przeprowadzania szczegółowej oceny, czy umieszczenie danej substancji w wykazie na mocy konwencji sztokholmskiej jest najbardziej odpowiednim środkiem zarządzania ryzykiem w odniesieniu do tej substancji, co zapewni odpowiednie wsparcie Komisji i Rady, jeśli chodzi o wskazanie substancji, które mogą zostać umieszczone w wykazie.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Konwencja stanowi, że każda ze Stron ma sporządzić plan , a w stosownych wypadkach dążyć do wdrożenia planu, wykonania jej zobowiązań wynikających z konwencji. Państwa członkowskie winny zapewnić możliwości udziału społeczeństwa przy sporządzaniu , wdrażaniu i aktualizowaniu swoich planów wdrażania . Ponieważ Unia i państwa członkowskie dzielą kompetencje w tym zakresie, plany wdrażania należy sporządzić zarówno na poziomie krajowym, jak i na poziomie Unii . Należy wspierać współpracę i wymianę informacji między Komisją , Agencją i organami państw członkowskich.

(16)  Konwencja stanowi, że każda ze Stron ma sporządzić plan, a w stosownych wypadkach dążyć do wdrożenia planu wykonania jej zobowiązań wynikających z konwencji oraz jak najszybciej, najpóźniej do dnia … [dwa lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia], przekazać ten plan Konferencji Stron. Państwa członkowskie winny zapewnić możliwości udziału społeczeństwa przy sporządzaniu, wdrażaniu i aktualizowaniu swoich planów wdrażania. Ponieważ Unia i państwa członkowskie dzielą kompetencje w tym zakresie, plany wdrażania należy sporządzić zarówno na poziomie krajowym, jak i na poziomie Unii. Należy wspierać współpracę i wymianę informacji między Komisją, Agencją i organami państw członkowskich.

Uzasadnienie

Zob. art. 7 konwencji sztokholmskiej: każda ze Stron „przekaże Konferencji Stron swój plan wdrażania w ciągu dwóch lat od dnia wejścia w życie niniejszej konwencji”.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Produkcja i stosowanie jako półproduktów wykorzystywanych w systemie zamkniętej instalacji substancji wymienionych w części A załącznika I lub w części A załącznika II do niniejszego rozporządzenia powinno być dozwolone wyłącznie, jeżeli w załączniku tym znajduje się wyraźna adnotacja na ten temat i jeżeli producent potwierdzi danemu państwu członkowskiemu, że dana substancja jest produkowana i stosowana wyłącznie w warunkach podlegających ścisłej kontroli.

(17)  Produkcja i stosowanie jako półproduktów wykorzystywanych w systemie zamkniętej instalacji substancji wymienionych w części A załącznika I lub w części A załącznika II do niniejszego rozporządzenia powinno być dozwolone wyłącznie, jeżeli w załączniku tym znajduje się wyraźna adnotacja na ten temat i jeżeli producent potwierdzi danemu państwu członkowskiemu, że dana substancja jest produkowana i stosowana wyłącznie w warunkach podlegających ścisłej kontroli, a zatem nie powoduje istotnych zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzi i jest stosowana jedynie w przypadkach, gdy nie ma alternatywnych, technicznie wykonalnych rozwiązań.

Uzasadnienie

Poprawka ta, związana z poprawkami zaproponowanymi do art. 4 ust. 3 lit. b) i d), zmienia odnośny motyw w ten sam sposób.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Zgodnie z konwencją i protokołem należy przekazywać informacje o TZO innym Stronom tych porozumień . Należy również propagować wymianę informacji z państwami trzecimi niebędącymi stronami tych porozumień.

(18)  Zgodnie z konwencją i protokołem należy przekazywać informacje o TZO innym Stronom tych porozumień . Należy również propagować wymianę informacji z państwami trzecimi niebędącymi stronami tych porozumień. Ponadto zgodnie z wymogami konwencji każda ze Stron ma podjąć się opracowania odpowiednich strategii w celu zidentyfikowania miejsc zanieczyszczonych przez TZO, a siódmy unijny program działań w zakresie ochrony środowiska do 2020 r. zobowiązuje Unię i jej państwa członkowskie do wzmożenia wysiłków w celu remediacji zanieczyszczonych terenów.

Uzasadnienie

Poprawka ta dostosowuje motyw do poprawek wniesionych do art. 11 ust. 2 i 3.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  Ponieważ opinia publiczna, szczególnie w krajach rozwijających się, nie jest często świadoma zagrożeń, jakie niosą dla zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń, jak też dla środowiska TZO , potrzebne są szeroko zakrojone działania informacyjne, by podnieść poziom ostrożności i zrozumienia przez opinię publiczną powodów ograniczeń i zakazów. Zgodnie z konwencją należy wspierać i ułatwiać realizację programów skierowanych na podniesienie świadomości społecznej w odniesieniu do tych substancji, szczególnie wśród najbardziej wrażliwych grup społecznych, a także na szkolenie, stosownie do okoliczności, pracowników, naukowców, wychowawców, personelu technicznego i kadr menedżerskich.

(19)  Ponieważ opinia publiczna, szczególnie w krajach rozwijających się, nie jest często świadoma zagrożeń, jakie niosą dla zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń, jak też dla środowiska TZO, potrzebne są szeroko zakrojone działania informacyjne, by podnieść poziom ostrożności i zrozumienia przez opinię publiczną powodów ograniczeń i zakazów. Zgodnie z konwencją należy wspierać i ułatwiać realizację programów podnoszenia świadomości społecznej w odniesieniu do wpływu tych substancji na zdrowie i środowisko, szczególnie wśród najbardziej wrażliwych grup społecznych, a także szkolenie, stosownie do okoliczności, pracowników, naukowców, wychowawców, personelu technicznego i kadr menedżerskich. Unia powinna zapewnić dostęp do informacji i udział społeczeństwa, wdrażając Konwencję EKG ONZ o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (konwencja z Aarhus), która została zatwierdzona przez Unię w dniu 17 lutego 2005 r.1a

 

_________________

 

1a Dz.U. L 124 z 17.5.2005, s. 1.

Uzasadnienie

Należy przestrzegać konwencji z Aarhus o dostępie do informacji i udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących środowiska oraz wdrażać tę konwencję. Ma to zasadnicze znaczenie dla zwiększenia świadomości i udziału społeczeństwa zgodnie z art. 10 konwencji sztokholmskiej, który dotyczy informowania społeczeństwa, podnoszenia świadomości i edukacji. W art. 10 konwencji sztokholmskiej jest mowa również o programach podnoszenia świadomości społeczeństwa dotyczących „skutków zdrowotnych i środowiskowych [TZO], a także ich zamienników”.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

j)  „półprodukt wykorzystywany w systemie zamkniętej instalacji” oznacza substancję, która jest produkowana, zużywana lub stosowana do obróbki chemicznej w celu przekształcenia w jedną lub kilka innych substancji, w przypadku gdy produkcja półproduktu i jego przekształcanie w jedną lub kilka innych substancji odbywają się w tym samym miejscu w warunkach ściśle kontrolowanych pod takim względem, że jest on dokładnie oddzielony przy zastosowaniu technicznych środków na wszystkich etapach swojego istnienia.

j)  „półprodukt wykorzystywany w systemie zamkniętej instalacji” oznacza substancję, która jest produkowana, zużywana lub stosowana do obróbki chemicznej (zwanej dalej „syntezą”) w celu przekształcenia w inną substancję, w przypadku gdy produkcja półproduktu i jego przekształcanie w inną substancję lub kilka innych substancji odbywają się w procesie syntezy w tym samym miejscu, w tym w miejscu obsługiwanym przez jeden podmiot prawny lub kilka podmiotów prawnych, w warunkach ściśle kontrolowanych pod takim względem, że jest on dokładnie oddzielony przy zastosowaniu technicznych środków na wszystkich etapach swojego istnienia.

Uzasadnienie

Spójność z art. 3 pkt 15 rozporządzenia REACH, który określa „półprodukt” jako „substancję, która jest produkowana, zużywana lub stosowana wyłącznie do przetwarzania chemicznego (zwanego dalej »syntezą«) w celu przekształcenia jej w inną substancję”.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  producent wykaże, że w trakcie procesu produkcyjnego substancja zostanie przekształcona w jedną lub kilka substancji, które nie wykazują cech TZO ;

b)  producent wykaże, że w trakcie procesu produkcyjnego substancja zostanie przekształcona w jedną lub kilka substancji, które nie wykazują cech TZO, że nie przewiduje się narażenia ludzi ani środowiska na kontakt ze znacznymi ilościami substancji w czasie jej produkcji i stosowania, co wykazała ocena danego systemu zamkniętego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/20081a, oraz że brak jest alternatywnych, technicznie wykonalnych rozwiązań dla stosowania substancji wymienionej w części A załącznika I lub części A załącznika II do niniejszego rozporządzenia;

 

_________________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1).

Uzasadnienie

Zgodnie z konwencją sztokholmską producenci TZO są odpowiedzialni za ograniczanie negatywnych skutków, jakie ich produkty wywierają na zdrowie ludzi lub środowisko, oraz za informowanie użytkowników, rządów i społeczeństwa o niebezpiecznych właściwościach tych substancji. Należałoby rozszerzyć stosowanie tej zasady również na użytkowników TZO. Poprawka ta jest spójna z art. 4 rozporządzenia (UE) 2017/852 w sprawie rtęci. Rozporządzenie TZO należy dostosować do konwencji i do najnowszego ustawodawstwa Unii.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Posiadacz gospodaruje zapasami w sposób bezpieczny, sprawny i przyjazny dla środowiska.

Posiadacz gospodaruje zapasami w sposób bezpieczny, sprawny i przyjazny dla środowiska, w stosownym przypadku zgodnie z progami i wymaganiami określonymi w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE1a oraz w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE1b.

 

_________________

 

1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, zmieniająca, a następnie uchylająca dyrektywę Rady 96/82/WE (Dz.U. L 197 z 24.7.2012, s. 1).

 

1b Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz.U. L 334 z 17.12.2010, s. 17).

Uzasadnienie

Dyrektywa 2012/18/UE ma również zastosowanie do substancji niebezpiecznych wchodzących w zakres rozporządzenia TZO. Wniosek w sprawie rozporządzenia powinien zatem zawierać odniesienie do wymogów zawartych w tej dyrektywie.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Informacje, o których mowa w niniejszym artykule, są przekazywane z użyciem kodów określonych w rozporządzeniu (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady1a.

 

_________________

 

1a Rozporządzenie (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie statystyk odpadów (Dz.U. L 332 z 9.12.2002, s. 1).

Uzasadnienie

Jako że zapasami TZO należy gospodarować jak odpadami oraz zgodnie z art. 7 wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie gospodarowania odpadami, przydatne może być odniesienie do rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 w sprawie statystyk odpadów w odniesieniu do ustaleń dotyczących przekazywania informacji wymaganych w tym artykule.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Przy rozpatrywaniu propozycji dotyczących budowy nowych zakładów lub dokonania znacznych zmian w już istniejących zakładach, które stosują procesy wiążące się z uwalnianiem substancji chemicznych wymienionych w załączniku III, państwa członkowskie biorą pod uwagę w pierwszym rzędzie alternatywne procesy, techniki i praktyki, które cechują się podobną użytecznością, lecz nie powodują powstawania ani uwalniania substancji wymienionych w załączniku III , nie naruszając przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE30.

3.  Przy rozpatrywaniu propozycji dotyczących budowy nowych zakładów lub dokonania znacznych zmian w już istniejących zakładach, które stosują procesy wiążące się z uwalnianiem substancji chemicznych wymienionych w załączniku III, państwa członkowskie biorą pod uwagę w pierwszym rzędzie alternatywne procesy, techniki i praktyki29a, które cechują się podobną użytecznością, lecz nie powodują powstawania ani uwalniania substancji wymienionych w załączniku III, nie naruszając przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE30.

_________________

_________________

 

29a Konwencja sztokholmska w sprawie TZO (2008 r.). Wytyczne dotyczące najlepszych dostępnych technik oraz tymczasowe wytyczne dotyczące najlepszych praktyk w dziedzinie ochrony środowiska w odniesieniu do art. 5 i załącznika C do Konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych. Genewa, Sekretariat Konwencji Sztokholmskiej w sprawie TZO. http://www.pops.int/Implementation/BATandBEP/BATBEPGuidelinesArticle5/tabid/187/Default.aspx

30 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz.U. L 334 z 17.12.2010, s. 17).

30 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz.U. L 334 z 17.12.2010, s. 17).

Uzasadnienie

W ust. 3 konieczne jest dodanie odniesienia do wytycznych konwencji sztokholmskiej dotyczących najlepszych dostępnych technik i najlepszych praktyk w dziedzinie ochrony środowiska, gdyż wskazują one rozwiązania alternatywne dla spalania odpadów zawierających TZO, które prowadzi do powstawania dioksyn. Rozwiązania te nie zostały opisane w żadnym dokumencie UE. Celem tego odniesienia jest lepsze wdrażanie i wyjaśnienie obowiązków wynikających z konwencji sztokholmskiej.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  W stosownych przypadkach i przy uwzględnieniu rozwoju technicznego i odnośnych wytycznych i decyzji międzynarodowych oraz wszelkich zezwoleń udzielonych przez państwo członkowskie lub właściwy organ wyznaczony przez to państwo członkowskie zgodnie z ust. 4 i załącznikiem V, Komisja może , w drodze aktów wykonawczych, przyjąć dodatkowe środki dotyczące stosowania niniejszego artykułu. W szczególności Komisja może określić informacje, które mają być przekazywane przez państwa członkowskie zgodnie z ust. 4 lit. b) ppkt (iii). Środki te ustala się zgodnie z procedurą doradczą ustanowioną w art. 20 ust. 2.

6.  W stosownych przypadkach i przy uwzględnieniu rozwoju technicznego i odnośnych wytycznych i decyzji międzynarodowych oraz wszelkich zezwoleń udzielonych przez państwo członkowskie lub właściwy organ wyznaczony przez to państwo członkowskie zgodnie z ust. 4 i załącznikiem V, Komisja może przyjmować akty wykonawcze określające format informacji, które mają być przekazywane przez państwa członkowskie zgodnie z ust. 4 lit. b) ppkt (iii). Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 20 ust. 2.

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest wyraźne i precyzyjne określenie przedmiotu uprawnień wykonawczych powierzonych Komisji, zgodnie z odnośnym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  na wniosek, udzielanie wsparcia technicznego i naukowego oraz dostarczanie Komisji informacji dotyczących substancji, które mogą spełniać kryteria umieszczenia w wykazie w konwencji lub protokole;

c)  na wniosek, udzielanie solidnego wsparcia technicznego i naukowego oraz dostarczanie Komisji informacji dotyczących substancji, które mogą spełniać kryteria umieszczenia w wykazie w konwencji lub protokole, w tym informacji dotyczących zapobiegania produkcji i stosowaniu nowych TZO, a także oceny aktualnie stosowanych pestycydów lub przemysłowych substancji chemicznych;

Uzasadnienie

Odniesienie do art. 3 ust. 3 i 4 konwencji sztokholmskiej. Klasyfikacja substancji musi bazować wyłącznie na dowodach naukowych, zgodnie z procedurą ustaloną w konwencji. Inne względy, np. analizy społeczno-ekonomiczne, mogą podważać podstawy naukowe, dlatego nie mogą być przedmiotem tego artykułu, tym bardziej że analizy takie wykonuje już organ ekspercki konwencji (POPRC) w ramach oceny substancji.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  gromadzenie, rejestrowanie, przetwarzanie i udostępnianie Komisji i właściwym organom państw członkowskich wszystkich informacji otrzymanych lub dostępnych na podstawie art. 4 ust. 2 i 3, art. 7 ust. 4 lit. b) ppkt (iii), art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1. Agencja udostępnia publicznie informacje, które nie są poufne, na swej stronie internetowej oraz ułatwia wymianę informacji z odpowiednimi platformami informacji, takimi jak te, o których mowa w art. 13 ust. 2;

f)  gromadzenie, rejestrowanie, przetwarzanie i udostępnianie Komisji i właściwym organom państw członkowskich wszystkich informacji otrzymanych lub dostępnych na podstawie art. 4 ust. 2 i 3, art. 5, art. 7 ust. 4 lit. b) ppkt (iii), art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1. Agencja udostępnia publicznie informacje, które nie są poufne, na swej stronie internetowej oraz ułatwia wymianę informacji z odpowiednimi platformami informacji, takimi jak te, o których mowa w art. 13 ust. 2;

Uzasadnienie

Należy wyraźnie zaznaczyć, że informacje, o których mowa w art. 5, należą do informacji, dla których ECHA będzie musiała sporządzić rejestr. Ponadto informacje te powinny zostać udostępnione publicznie, co jednak nie jest jasno powiedziane we wniosku Komisji.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a  Agencja zacznie zapewniać pomoc oraz wytyczne techniczne i naukowe, o których mowa w art. 8 ust. 1 lit. a), najpóźniej dnia ... [rok po dacie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia].

Uzasadnienie

Należy uzgodnić konkretny termin dotyczący proponowanych wytycznych, aby zagwarantować, że wszystkie państwa członkowskie będą przestrzegać przepisów w jak najkrótszym czasie.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Komisja organizuje wymianę informacji z państwami członkowskimi na temat środków podejmowanych na poziomie krajowym w celu identyfikacji i oceny terenów zanieczyszczonych TZO oraz w celu przeciwdziałania znaczącym zagrożeniom, jakie tego rodzaju zanieczyszczenia mogą nieść dla zdrowia ludzi i dla środowiska.

Uzasadnienie

Artykuł 6 ust. 1 konwencji stanowi, że „każda ze Stron (...) podejmie wysiłki mające na celu opracowanie odpowiednich strategii identyfikowania miejsc zanieczyszczonych substancjami chemicznymi (...)”. Siódmy EAP nakłada na Unię obowiązek remediacji zanieczyszczonych terenów. W szeregu państw członkowskich nie przeprowadzono jeszcze identyfikacji i remediacji. Poprawka ta jest spójna z art. 15 rozporządzenia (UE) 2017/852 w sprawie rtęci. Również niniejsze rozporządzenie należy dostosować do konwencji i do najnowszego ustawodawstwa Unii.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Bez uszczerbku dla przepisów dyrektywy 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady32, informacje , o których mowa w ust. 1 i 2, nie mogą być uznawane za poufne. Wymieniając informacje z krajami trzecimi, Komisja , Agencja i państwa członkowskie zapewniają ochronę wszelkich informacji poufnych zgodnie z prawem Unii .

3.  Bez uszczerbku dla przepisów dyrektywy 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady32 informacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa ludzi oraz środowiska nie mogą być uznawane za poufne. Wymieniając inne informacje z krajami trzecimi, Komisja, Agencja i państwa członkowskie zapewniają ochronę wszelkich informacji poufnych zgodnie z prawem Unii .

_________________

_________________

32 Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz.U. L 41 z 14.2.2003, s. 26).

32 Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz.U. L 41 z 14.2.2003, s. 26).

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Unia zapewnia dostęp do informacji i udział społeczeństwa w całym procesie monitorowania wdrażania.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Komisja może przyjąć akty wykonawcze szczegółowo określające minimalny zakres informacji, które należy przekazywać zgodnie z ust. 1, w tym definicje wskaźników, mapy i przeglądy państw członkowskich, o których mowa w ust. 1 lit. f). Wspomniane akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 20 ust. 2.

5.  Komisja może przyjmować akty wykonawcze określające format informacji, które należy przekazywać zgodnie z ust. 1, w tym definicje wskaźników, mapy i przeglądy państw członkowskich, o których mowa w ust. 1 lit. f). Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 20 ust. 2.

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest wyjaśnienie, że zakres informacji określa się w akcie podstawowym oraz że Komisji powierza się uprawnienia wykonawcze, aby zagwarantować, że sprawozdanie, o którym mowa w art. 13 ust. 1, zostanie sporządzone przez państwa członkowskie w jednolity sposób.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 4 ust. 3, art. 7 ust. 5 i art. 15, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia […] r.

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 4 ust. 3, art. 7 ust. 5 i art. 15, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia … [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Nie można przekazać uprawnień Komisji na czas nieokreślony. Parlament Europejski i Rada muszą mieć możliwość sprawowania kontroli politycznej nad uprawnieniami przyznanymi Komisji.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisję wspomaga Komitet ustanowiony na mocy art. 133 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 we wszystkich kwestiach podlegających niniejszemu rozporządzeniu.

1.  Komisję wspomaga:

 

a)  komitet powołany na mocy art. 133 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 w sprawach dotyczących wdrażania elementów, o których mowa w art. 13 ust. 5, z wyjątkiem spraw dotyczących aktów wykonawczych określających format informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 lit. a), w odniesieniu do stosowania art. 7 i w art. 13 ust. 1 lit. b) w odniesieniu do informacji otrzymanych zgodnie z art. 5 ust. 2 i art. 7 ust. 4 lit. b) ppkt (iii), oraz

 

b)  komitet powołany na mocy art. 39 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE1a w odniesieniu do wdrażania elementów, o których mowa w art. 7 ust. 6 i art. 13 ust. 5, w odniesieniu do aktów wykonawczych określających format informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 lit. a), w odniesieniu do stosowania art. 7 i w art. 13 ust. 1 lit. b) w odniesieniu do informacji otrzymanych zgodnie z art. 5 ust. 2 i art. 7 ust. 4 lit. b) ppkt (iii).

 

_________________

 

1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3).

Uzasadnienie

Należy zachować podział kompetencji między komitetem ds. odpadów i komitetem ds. REACH.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część A – tabela – wiersz 17

 

Tekst proponowany przez Komisję

Polichlorowane bifenyle (PCB)

1336-36-3 i inne

215-648-1 i inne

Nie naruszając przepisów dyrektywy 96/59/WE, dopuszcza się stosowanie wyrobów znajdujących się już w użytkowaniu w chwili wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

 

 

 

Państwa członkowskie identyfikują i wycofują z użytkowania urządzenia (np. transformatory, kondensatory lub inne zbiorniki zawierające PCB w postaci cieczy) zawierające więcej niż 0,005 % PCB i w ilości większej niż 0,05 dm3, tak szybko jak to możliwe, ale nie później niż w dniu 31 grudnia 2025 r.

Poprawka

Polichlorowane bifenyle (PCB)

1336-36-3 i inne

215-648-1 i inne

Nie naruszając przepisów dyrektywy 96/59/WE, dopuszcza się stosowanie wyrobów znajdujących się już w użytkowaniu w chwili wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

 

 

 

Państwa członkowskie dokładają starań, by zidentyfikować i wycofać z użytkowania urządzenia (np. transformatory, kondensatory lub inne zbiorniki zawierające PCB w postaci cieczy) zawierające więcej niż 0,005 % PCB i w ilości większej niż 0,05 dm3, tak szybko, jak to możliwe i nie później niż w dniu 31 grudnia 2025 r.

Uzasadnienie

Propozycja dostosowania tekstu do konwencji sztokholmskiej.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część A – wiersz 24 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

 

Poprawka

Substancja

Numer CAS

Numer WE

Szczególne wyłączenie dla stosowania jako produkt pośredni lub inna specyfikacja

Eter bis(pentabromofenylowy) (eter dekabromodifenylu; dekaBDE)

1163-19-5

214-604-9

1.  Do celów niniejszej pozycji art. 4 ust. 1 lit. b) ma zastosowanie do stężenia dekaBDE równego 10 mg/kg lub mniejszego od tej wartości (wagowo 0,001 %), jeżeli występuje on w substancjach, mieszaninach lub artykułach lub wchodzi w skład części artykułu o zmniejszonej palności.

 

 

 

2.  Na zasadzie odstępstwa zezwala się na wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu i stosowanie dekaBDE:

 

 

 

a)   w produkcji statku powietrznego, dla którego wystąpiono o przyznanie homologacji typu przed dniem wejścia w życie i została ona uzyskana przed grudniem 2022 r. – do dnia 2 marca 2027 r.;

 

 

 

b)  w produkcji części zamiennych dla dowolnej z następujących kategorii:

 

 

 

(i)  statki powietrzne, dla których wystąpiono o przyznanie homologacji typu przed dniem wejścia w życie i uzyskano ją przed grudniem 2022 r., wyprodukowane do dnia 2 marca 2027 r. – do czasu zakończenia eksploatacji tych statków powietrznych;

 

 

 

(ii)  pojazdy silnikowe objęte zakresem dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, wyprodukowane przed dniem ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] – do 2036 r. bądź do czasu zakończenia eksploatacji tych pojazdów silnikowych, w zależności od tego, która z tych dat przypadnie wcześniej.

 

 

 

3.  Szczególne wyłączenia dotyczące części zamiennych do użytku w pojazdach silnikowych, o których mowa w ust. 2 lit. b) ppkt (ii), stosuje się do produkcji i stosowania komercyjnego dekaBDE w co najmniej jednej z następujących kategorii:

 

 

 

(i)  zastosowania w mechanizmie napędowym i pod maską silnika, takie jak przewody masowe akumulatora, przewody połączeniowe akumulatora, rurki klimatyzacji przenośnej (MAC), mechanizmy napędowe, przepusty kolektora wydechowego spalin, izolacja pod maską silnika, przewody i wiązki przewodów instalacji elektrycznej pod maską silnika (okablowanie silnika itd.), czujniki prędkości, przewody giętkie, moduły wentylatora i czujniki spalania stukowego;

 

 

 

(ii)  zastosowania w układzie paliwowym, takie jak przewody paliwowe, zbiorniki paliwa oraz zbiorniki paliwa pod nadwoziem;

 

 

 

(iii)  urządzenia pirotechniczne i zastosowania, na które te urządzenia mają wpływ, takie jak przewody zapłonowe poduszki powietrznej, pokrycia siedzeń/tkaniny (tylko wtedy, gdy jest to istotne ze względu na zastosowanie poduszki powietrznej) oraz poduszki powietrzne (czołowe i boczne);

 

 

 

(iv)  zawieszenie i zastosowania wewnątrz pojazdu, takie jak elementy wykończeniowe, materiały akustyczne i pasy bezpieczeństwa;

 

 

 

(v)  wzmocnione tworzywa sztuczne (tablice przyrządów i wykończenie wnętrza);

 

 

 

(vi)  pod maską silnika lub deską rozdzielczą (bloki zacisków/bezpieczników, przewody z wyższym natężeniem prądu i osłony kabli (przewody świec zapłonowych));

 

 

 

(vii)  sprzęt elektryczny i elektroniczny (obudowy i podstawy akumulatorów, złącza elektryczne systemu sterowania silnikiem, elementy płyty radiowej, systemy nawigacji satelitarnej, globalne systemy pozycjonowania i systemy komputerowe);

 

 

 

(viii)  tkaniny takie jak tylna półka, tapicerka, obicie sufitu, siedzenia, zagłówki, osłony przeciwsłoneczne, panele wykończeniowe, dywaniki.

 

 

 

3.  Zezwala się na wytwarzanie dekaBDE i stosowanie go w produkcji następujących artykułów oraz na wprowadzanie ich do obrotu:

 

 

 

a)  artykuły wprowadzone do obrotu przed dniem ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia];

 

 

 

b)  statki powietrzne wyprodukowane zgodnie z ust. 2 lit. a);

 

 

 

c)  części zamienne do statków powietrznych wyprodukowanych zgodnie z ust. 2 lit. b);

 

 

 

d)  sprzęt elektryczny i elektroniczny objęty zakresem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE.

 

 

 

4.  Na potrzeby niniejszej pozycji „statek powietrzny” oznacza:

 

 

 

a)  cywilny statek powietrzny wyprodukowany zgodnie z certyfikatem typu wydanym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/11391c lub z zatwierdzeniem projektu na podstawie przepisów krajowych jednego z umawiających się państw Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), lub w oparciu o świadectwo zdatności do lotu wystawione przez jedno z państw ICAO na podstawie załącznika 8 do konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym;

 

 

 

b)  wojskowy statek powietrzny.

 

 

 

___________

 

 

 

1a Dyrektywa 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiająca ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów („dyrektywa ramowa”) ( Dz.U. L 263 z 9.10.2007, s. 1).

 

 

 

1b Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 88).

 

 

 

1c Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 (Dz.U. L 212 z 22.8.2018, s. 1).

Uzasadnienie

Poprawka ta jest niezbędna, by dostosować obecne przekształcenie do ostatnich decyzji Konferencji Stron konwencji sztokholmskiej.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część A – wiersz 24 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

 

Poprawka

Substancja

Numer CAS

Numer WE

Szczególne wyłączenie dla stosowania jako produkt pośredni lub inna specyfikacja

Chloroalkany C10-13 (krótkołańcuchowe parafiny chlorowane) (SCCP)

85535-84-8

287-476-5

1.  Na zasadzie odstępstwa produkcja, wprowadzanie do obrotu i stosowanie substancji lub preparatów zawierających SCCP w stężeniach niższych niż 1 % masy lub artykułów zawierających SCCP w stężeniach niższych niż 0,15 % masy są dozwolone.

 

 

 

2.  Stosowanie jest dozwolone w odniesieniu do:

 

 

 

a)  przenośników taśmowych w górnictwie oraz szczeliw używanych przy wałach i zaporach zawierających SCCP już stosowanych przed dniem lub w dniu 4 grudnia 2015 r.; oraz

 

 

 

b)  artykułów zawierających SCCP innych niż te, o których mowa w lit. a), już stosowanych przed dniem lub w dniu 10 lipca 2012 r.

 

 

 

3.  Artykuł 4 ust. 2 akapity trzeci i czwarty mają zastosowanie do artykułów, o których mowa w ust. 2.

Uzasadnienie

Poprawka ta jest niezbędna, by dostosować obecne przekształcenie do ostatnich decyzji Konferencji Stron konwencji sztokholmskiej.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część B

 

Tekst proponowany przez Komisję

Substancja

Numer CAS

Numer WE

Szczególne wyłączenie dla stosowania jako produkt pośredni lub inna specyfikacja

4

4

4

4

4

 

 

4

5 Chloroalkany C10-13 (krótkołańcuchowe parafiny chlorowane) (SCCP)

5 85535-84-8

5 287-476-5

5 1.  Na zasadzie odstępstwa produkcja, wprowadzanie do obrotu i stosowanie substancji lub mieszanin zawierających SCCP w stężeniach niższych niż 1 % masy lub artykułów zawierających SCCP w stężeniach niższych niż 0,15 % masy są dozwolone.

 

 

 

2.  Stosowanie jest dozwolone w odniesieniu do:

 

 

 

a)  przenośników taśmowych w górnictwie oraz szczeliw używanych przy wałach i zaporach zawierających SCCP już stosowanych do dnia 4 grudnia 2015 r.; oraz

 

 

 

b)  artykułów zawierających SCCP innych niż te, o których mowa w lit. a), które były już stosowane do dnia 10 lipca 2012 r.

 

 

 

3.  Przepisy art. 4 ust. 2 akapity trzeci i czwarty mają zastosowanie do artykułów, o których mowa powyżej w pkt 2.

Poprawka

skreśla się

Uzasadnienie

Poprawka ta jest niezbędna, by dostosować obecne przekształcenie do ostatnich decyzji Konferencji Stron konwencji sztokholmskiej.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

WYKAZ SUBSTANCJI OBJĘTYCH PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI REDUKCJI UWOLNIEŃ

WYKAZ SUBSTANCJI OBJĘTYCH PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI REDUKCJI UWOLNIEŃ

SUBSTANCJA (nr CAS)

SUBSTANCJA (nr CAS)

Polichlorowane dibenzo-p-dioksyny i dibenzofurany (PCDD/PCDF)

Polichlorowane dibenzo-p-dioksyny i dibenzofurany (PCDD/PCDF)

Heksachlorobenzen (HCB) (nr CAS: 118-74-1)

Heksachlorobenzen (HCB) (nr CAS: 118-74-1)

Polichlorowane bifenyle (PCB)

Polichlorowane bifenyle (PCB)

Węglowodory aromatyczne wielocykliczne (PAH) 37

Węglowodory aromatyczne wielocykliczne (PAH) 37

37.

Dla celów inwentaryzacji emisji stosuje się następujące cztery oznaczenia związków chemicznych: benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten i indeno(1,2,3-cd)piren.

37.

Dla celów inwentaryzacji emisji stosuje się następujące cztery oznaczenia związków chemicznych: benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten i indeno(1,2,3-cd)piren.

Pentachlorobenzen (nr CAS 608-93-5)

Pentachlorobenzen (nr CAS 608-93-5)

 

Polichlorowane naftaleny (1)

 

(1) Polichlorowane naftaleny to związki chemiczne oparte na układzie pierścieni naftalenowych, w których jeden lub kilka atomów wodoru zastąpiono atomami chloru.

 

Heksachlorobutadien (nr CAS 87-68-3)

Uzasadnienie

Poprawka ta jest niezbędna, by dostosować obecne przekształcenie do ostatnich decyzji Konferencji Stron konwencji sztokholmskiej.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IV – tabela 1 – kolumna „Dopuszczalna wartość stężenia, o której mowa w art. 7 ust. 4 lit. a)” – wiersz „Polichlorowane” – przypis 7

PCDD

TEF

PCDF

TEF

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

Poprawka

7.   Dopuszczalną wartość oblicza się dla PCDD oraz PCDF zgodnie z następującymi współczynnikami równoważnymi toksyczności (TEF):

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCDD

TEF

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

Uzasadnienie

Ta poprawka jest niezbędna w celu wyeliminowania braków technicznych dotyczących tytułów harmonogramu przewidzianego w przypisie 7 w załączniku IV.

(1)

Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym

(2)

Dz.U. C 77 z 28.3.2002, s. 1.


UZASADNIENIE

Przekształcenie rozporządzenia w sprawie TZO, które aktualizuje załączniki zgodnie z decyzjami podjętymi podczas posiedzeń Konferencji Stron konwencji sztokholmskiej w 2015 r. i 2017 r., to najnowsza aktualizacja sprawozdania przyjętego pierwotnie w 2004 r. Aktualizacja przewiduje również nową rolę Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) polegającą na wspieraniu prac Komisji podczas przygotowywania dokumentacji dotyczącej substancji.

Poniższe poprawki mają na celu dostosowanie tekstu do rozporządzenia REACH, aby zapewnić jasność i spójność wszystkim podmiotom, w tym obywatelom i przedsiębiorstwom, na których działalność niniejsze przekształcenie ma wpływ. Nowy załącznik Va pochodzi z rozporządzenia REACH. Wykorzystanie ocen skutków w celu oceny w stosownych przypadkach wniosków w sprawie TZO jest także zgodne z wytycznymi dotyczącymi lepszego stanowienia prawa.

UE – dzięki pionierskiemu rozporządzeniu REACH – jest światowym liderem, jeśli chodzi o przepisy w zakresie chemikaliów, i w związku z tym decyzje dotyczące bezpieczeństwa substancji chemicznych mają daleko idące konsekwencje. Sprawozdawczyni traktuje tę odpowiedzialność poważnie i uważa, że należy rozważyć nie tylko aspekty techniczne i naukowe nowych wniosków, lecz również społeczno-gospodarcze skutki umieszczenia TZO w wykazie. Konieczne jest podjęcie wszelkich kroków, aby zapewnić podejmowanie decyzji w oparciu o dowody naukowe.

Celem poprawek jest również wyjaśnienie, a w niektórych miejscach wzmocnienie nowej roli ECHA – o której wspomniano po raz pierwszy w projekcie wniosku Komisji – tak by w pełni wykorzystać jej wiedzę fachową przy podejmowaniu przyszłych decyzji dotyczących wniosków w sprawie TZO. Aby wesprzeć nową rolę przewidzianą dla ECHA, należy dopilnować, aby jej ustalenia były uwzględniane we wszystkich procesach decyzyjnych oraz aby jej działalność była odpowiednio finansowana.

Oczekuje się dalszych wyjaśnień Komisji dotyczących stosowania aktów wykonawczych i formatu informacji, które mają być przekazywane zgodnie z ust. 1, w celu zagwarantowania, że państwa członkowskie będą sporządzać sprawozdanie, o którym mowa w art. 13 ust. 1, w jednolity sposób, tak aby usprawnić przetwarzanie takich informacji.


ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI PRAWNEJ

D(2018)33866

Sz. P. Adina-Ioana VĂLEAN

przewodnicząca Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

ASP 13E102

Bruksela

Przedmiot:  Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (wersja przekształcona)

COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)

Szanowna Pani Przewodnicząca!

Komisja Prawna rozpatrzyła wyżej wymieniony wniosek zgodnie z art. 104 Regulaminu dotyczącym przekształcenia, wprowadzonym do Regulaminu Parlamentu Europejskiego.

Ustęp 3 tego artykułu brzmi następująco:

„Jeżeli komisja właściwa w kwestiach prawnych uzna, że wniosek nie wnosi zmian merytorycznych innych niż te, które we wniosku określono jako takie, informuje o tym komisję przedmiotowo właściwą.

W takim przypadku, poza poprawkami spełniającymi warunki przewidziane w art. 169 i 170, komisja przedmiotowo właściwa dopuszcza wyłącznie poprawki dotyczące części wniosku zawierających zmiany.

Poprawki do niezmienionych fragmentów wniosku mogą jednak być dopuszczone – w drodze wyjątku, po rozpatrzeniu każdej z nich – przez przewodniczącego komisji przedmiotowo właściwej, jeżeli uzna on, że jest to niezbędne z przyczyn związanych z wewnętrzną logiką tekstu lub ponieważ poprawki te są nierozerwalnie związane z innymi dopuszczalnymi poprawkami. Przyczyny te należy wymienić w pisemnym uzasadnieniu do poprawek.”

W oparciu o opinię konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu, Rady i Komisji, która przeanalizowała wniosek dotyczący przekształcenia, oraz zgodnie z zaleceniami sprawozdawcy Komisja Prawna uważa, że przedmiotowy wniosek nie zawiera żadnych zmian merytorycznych oprócz tych, które już zaznaczono jako takie, oraz że w odniesieniu do kodyfikacji niezmienionych przepisów poprzedniego aktu wraz ze zmianami merytorycznymi, wniosek zawiera zwykłą kodyfikację istniejącego tekstu, bez żadnych zmian merytorycznych.

Podsumowując, na posiedzeniu w dniu 3 września 2018 r., Komisja Prawna, jednogłośnie(1), zaleciła, aby Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa, jako komisja przedmiotowo właściwa, przystąpiła do prac nad wymienionym wnioskiem zgodnie z art. 104 Regulaminu.

Z wyrazami szacunku

Pavel Svoboda

Zał.: Opinia konsultacyjnej grupy roboczej

(1)

Obecni byli następujący posłowie: Marie Christine Boutonnet, Jean Marie Cavada, Mady Delvaux, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Jytte Guteland, Gilles Lebreton, Jiří Maštálka, Angelika Niebler, Răzvan Popa, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual.


ZAŁĄCZNIK: OPINIA KONSULTACYJNEJ GRUPY ROBOCZEJ SŁUŻB PRAWNYCH PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI

 

 

 

 

KONSULTACYJNA GRUPA ROBOCZA

SŁUŻB PRAWNYCH

 

    Bruksela, dnia 25.6.2018

OPINIA

PRZEZNACZONA DLA  PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

          RADY

          KOMISJI

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (wersja przekształcona)

COM(2018)0144 final z dnia 22.3.2018 - 2018/0070 (COD)

Uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych, a w szczególności jego punkt 9, konsultacyjna grupa robocza, złożona z odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, odbyła posiedzenia w dniach 13 i 20 kwietnia 2018 r. w celu zbadania między innymi wyżej wymienionego wniosku przedstawionego przez Komisję.

W trakcie tych posiedzeń(1), na podstawie analizy przedmiotowego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady przekształcającego rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych i zmieniające dyrektywę 79/117/EWG, konsultacyjna grupa robocza uzgodniła jednomyślnie, co następuje:

1. Następujące elementy należało zaznaczyć szarym wyróżnieniem używanym zazwyczaj do zaznaczania zmian merytorycznych:

– w art. 4 ust. 3 akapit czwarty dodanie słów „w adnotacji” i zastąpienie słowa „pierwszym” słowem „drugim”;

– w art. 7 ust. 5 zastąpienie obecnego odniesienia do „ust. 4 lit. b)” odniesieniem do „ust. 4”;

– w art. 9 ust. 2 dodanie słów „i przekazuje informacje o jego publikacji ”;

– w art. 13 ust. 1 lit. a) skreślenie słów „przesyłają do Komisji”;

– w art. 13 ust. 1 lit. f) skreślenie słów „dostarczają Komisji” oraz „danych statystycznych”.

2. W art. 9 ust. 4 akapit trzeci dodanie w wersji angielskiej słowa „that” („ten”) powinno było zostać zidentyfikowane przy użyciu strzałek oznaczających dostosowanie, a słowo „plan” („plan”) nie powinno było być przedstawione między strzałkami oznaczającymi dostosowanie.

3. W załączniku IV przypis nr 7 powinien zostać dostosowany tak, aby mógł być odczytany jak wskazano w załączonym dokumencie.

Zbadanie wniosku pozwoliło konsultacyjnej grupie roboczej na jednogłośne stwierdzenie, że wniosek nie zawiera zmian merytorycznych innych niż wskazane jako takie we wniosku lub w niniejszej opinii. Konsultacyjna grupa robocza stwierdziła ponadto, że w odniesieniu do ujednolicenia niezmienionych przepisów wcześniejszych aktów z tymi zmianami wniosek ogranicza się do zwykłego ujednolicenia istniejących tekstów, bez zmiany co do istoty.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Dyrektor Generalny    Dyrektor Generalny       Dyrektor Generalny

Wydziału Prawnego    Wydziału Prawnego

Tekst przypisu 7 w załączniku IV

Dopuszczalną wartość oblicza się dla PCDD oraz PCDF zgodnie z następującymi współczynnikami równoważnymi toksyczności (TEF):

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCDD

TEF

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

(1)

Konsultacyjna grupa robocza pracowała w oparciu o wersję wniosku w języku angielskim, będącą oryginalną wersją omawianego tekstu.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (wersja przekształcona)

Odsyłacze

COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)

Data przedstawienia w PE

22.3.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

16.4.2018

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

16.4.2018

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

ITRE

24.4.2018

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Julie Girling

6.4.2018

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

20.6.2018

 

 

 

Data przyjęcia

10.10.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

52

3

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Cristian-Silviu Buşoi, Jørn Dohrmann, Linnéa Engström, Eleonora Evi, Fredrick Federley, Christophe Hansen, Jan Huitema, Norbert Lins, Rupert Matthews, Tilly Metz, Younous Omarjee, Gabriele Preuß, Bart Staes

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Anthea McIntyre, Kati Piri

Data złożenia

16.10.2018


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

52

+

ALDE

Fredrick Federley, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Jørn Dohrmann, Urszula Krupa, Rupert Matthews, Anthea McIntyre, Bolesław G. Piecha

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Lynn Boylan, Kateřina Konečná, Younous Omarjee

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Kati Piri, Pavel Poc, Gabriele Preuß

Verts/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Benedek Jávor, Tilly Metz, Michèle Rivasi, Bart Staes

3

-

EFDD

Julia Reid

ENF

Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 31 października 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności