Postup : 2018/0070(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0336/2018

Predkladané texty :

A8-0336/2018

Rozpravy :

PV 14/11/2018 - 23
CRE 14/11/2018 - 23

Hlasovanie :

PV 15/11/2018 - 5.6
CRE 15/11/2018 - 5.6
PV 18/04/2019 - 10.16

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0463
P8_TA(2019)0436

SPRÁVA     ***I
PDF 1020kWORD 114k
16.10.2018
PE 622.205v02-00 A8-0336/2018

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o perzistentných organických látkach (prepracované znenie)

(COM(2018)0144 - C8-0124/2018 – 2018/0070(COD))

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Spravodajkyňa: Julie Girling

(Prepracovanie – článok 104 rokovacieho poriadku)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE PRÁVNE VECI
 PRÍLOHA: STANOVISKO KONZULTAČNEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRÁVNYCH SLUŽIEB EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE
 POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o perzistentných organických látkach (prepracované znenie)

(COM(2018)0144 – C8‑0124/2018 – 2018/0070(COD))

(Riadny legislatívny postup – prepracovanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0144),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 192 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8‑0124/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 12. júla 2018(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní techniky prepracovania právnych aktov(2),

–  so zreteľom na list Výboru pre právne veci z 10. septembra 2018 adresovaný Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín v súlade s článkom 104 ods. 3 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na články 104 a 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0336/2018),

A.  keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie návrh Komisie neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem tých, ktoré sú ako také označené v návrhu, a keďže, pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení skorších aktov spolu s uvedenými zmenami, predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných aktov bez zmeny ich podstaty;

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní, pričom berie do úvahy odporúčania konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5)  Pri vykonávaní ustanovení dohovoru na úrovni Únie je nevyhnutné zabezpečiť koordináciu a koherentnosť s ustanoveniami Rotterdamského dohovoru o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení pre vybrané nebezpečné chemikálie a pesticídy v medzinárodnom obchode, ktorý Únia schválila 19. decembra 200217, a Bazilejského dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní, ktorý Únia schválila 1. februára 199318. Táto koordinácia a koherentnosť by mala byť zachovaná aj pri účasti na realizácii a ďalšom vývoji Strategického prístupu k medzinárodnému hospodáreniu s chemickými látkami (SAICM), ktorý bol prijatý 6. februára 2006 na prvej medzinárodnej konferencii o hospodárení s chemickými látkami v Dubaji v rámci Spojených národov.

5)  Pri vykonávaní ustanovení dohovoru na úrovni Únie je nevyhnutné zabezpečiť koordináciu a koherentnosť s ustanoveniami Rotterdamského dohovoru o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení pre vybrané nebezpečné chemikálie a pesticídy v medzinárodnom obchode, ktorý Únia schválila 19. decembra 200217, Bazilejského dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní, ktorý Únia schválila 1. februára 199318, a Minamatského dohovoru o ortuti, ktorý Únia schválila 11. mája 201718a. Táto koordinácia a koherentnosť by mali byť zachované aj pri účasti na realizácii a ďalšom vývoji Strategického prístupu k medzinárodnému hospodáreniu s chemickými látkami (SAICM), ktorý bol prijatý 6. februára 2006 na prvej medzinárodnej konferencii o hospodárení s chemickými látkami v Dubaji v rámci Spojených národov.

_________________

_________________

17 Ú. v. EÚ L 63, 6.3.2003, s. 29.

17 Ú. v. EÚ L 63, 6.3.2003, s. 29.

18 Ú. v. ES L 39, 16.2.1993, s. 3.

18 Ú. v. ES L 39, 16.2.1993, s. 3.

 

18a Ú. v. EÚ L 142, 2.6.2017, s. 4.

Odôvodnenie

Ustanovenia Minamatského dohovoru majú osobitný význam pre nariadenie POL. Preto je vhodné a dôležité odkázať v odôvodneniach na tento dohovor.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

10)  Zastarané alebo nedbanlivo skladované zásoby POL môžu vážne ohroziť životné prostredie a ľudské zdravie, napríklad kontamináciou pôdy a spodnej vody. Preto je potrebné, aby sa stanovili prísnejšie pravidlá zaobchádzania s takýmito zásobami v porovnaní s tými, ktoré sú stanovené v dohovore. So zásobami zakázaných látok by sa malo zaobchádzať ako s odpadom, pričom zásoby látok, ktorých výroba alebo používanie je stále povolené, by sa mali oznamovať orgánom a riadne kontrolovať. Najmä s existujúcimi zásobami, ktoré pozostávajú zo zakázaných POL alebo ich obsahujú, by sa čo najskôr malo zaobchádzať ako s odpadom.

10)  Zastarané alebo nedbanlivo skladované zásoby POL môžu vážne ohroziť životné prostredie a ľudské zdravie, napríklad kontamináciou pôdy a spodnej vody. Preto je vhodné, aby sa stanovili prísnejšie pravidlá zaobchádzania s takýmito zásobami v porovnaní s tými, ktoré sú stanovené v dohovore. So zásobami zakázaných látok by sa malo zaobchádzať ako s odpadom, pričom zásoby látok, ktorých výroba alebo používanie je stále povolené, by sa mali oznamovať orgánom a riadne kontrolovať. Najmä s existujúcimi zásobami, ktoré pozostávajú zo zakázaných POL alebo ich obsahujú, by sa čo najskôr malo zaobchádzať ako s odpadom. Ak sa v budúcnosti zakážu ďalšie látky, ich zásoby by sa mali taktiež bezodkladne zničiť a nové zásoby by sa nemali vytvárať. Vzhľadom na osobitné problémy niektorých členských štátov by sa mala poskytovať primeraná finančná a technická pomoc prostredníctvom existujúcich finančných nástrojov Únie.

Odôvodnenie

Pôvodný text by sa mal zachovať, mierne aktualizovaný.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

11)  V súlade s protokolom a dohovorom by sa mali prípady uvoľnenia POL, ktoré sú neúmyselnými vedľajšími produktmi priemyselných procesov, čo najskôr identifikovať a obmedziť s konečným cieľom ich zastavenia, ak je to možné. Mali by sa realizovať a vypracovať vhodné národné akčné plány, ktoré zahrnú všetky zdroje a opatrenia vrátane takých, ktoré sú stanovené podľa existujúcej legislatívy Únie, na neustále a nákladovo efektívne obmedzovanie takéhoto uvoľňovania. V rámci dohovoru by sa na tieto účely mali vyvinúť vhodné nástroje.

11)  V súlade s protokolom a dohovorom by sa mali prípady uvoľnenia POL, ktoré sú neúmyselnými vedľajšími produktmi priemyselných procesov, čo najskôr identifikovať a obmedziť s konečným cieľom ich zastavenia, ak je to možné. Mali by sa čo najskôr realizovať a vypracovať vhodné národné akčné plány, ktoré zahrnú všetky zdroje a opatrenia vrátane takých, ktoré sú stanovené podľa existujúcich právnych predpisov Únie, na neustále a nákladovo efektívne obmedzovanie takéhoto uvoľňovania. V rámci dohovoru by sa na tieto účely mali vyvinúť vhodné nástroje.

Odôvodnenie

Pozmeňujúcim návrhom sa opätovne zosúlaďuje text s textom, ktorý je v súčasnosti v platnosti, keďže v návrhu Európskej komisie sa vypúšťa slovné spojenie „čo najskôr“.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

15)  Treba zaistiť účinnú koordináciu a riadenie technických a administratívnych aspektov tohto nariadenia na úrovni Únie. Európska chemická agentúra (ďalej len „agentúra“) zriadená nariadením (ES) č. 1907/2006 má právomoci a skúsenosti s vykonávaním právnych predpisov Únie v oblasti chemických látok a s vykonávaním medzinárodných dohôd o chemických látkach. Členské štáty a agentúra by preto mali vykonávať úlohy, pokiaľ ide o administratívne, technické a vedecké aspekty vykonávania tohto nariadenia a výmenu informácií. K úlohám agentúry by mala patriť príprava a preskúmanie technickej dokumentácie vrátane konzultácií so zainteresovanými stranami, ako aj vypracovanie stanovísk, ktoré môže Komisia použiť pri posudzovaní toho, či má predložiť návrh na zaradenie určitej látky ako POL do dohovoru alebo protokolu. Komisia, členské štáty a agentúra by mali navyše spolupracovať v záujme účinného vykonávania medzinárodných záväzkov Únie podľa dohovoru.

15)  Treba zaistiť účinnú koordináciu a riadenie technických a administratívnych aspektov tohto nariadenia na úrovni Únie. Európska chemická agentúra (ďalej len „agentúra“) zriadená nariadením (ES) č. 1907/2006 má právomoci a skúsenosti s vykonávaním právnych predpisov Únie v oblasti chemických látok a s vykonávaním medzinárodných dohôd o chemických látkach. Členské štáty a agentúra by preto mali vykonávať úlohy, pokiaľ ide o administratívne, technické a vedecké aspekty vykonávania tohto nariadenia a výmenu informácií. Je potrebné, aby úloha agentúry zahŕňala prípravu a preskúmanie technickej dokumentácie vrátane konzultácií so zainteresovanými stranami, ako aj vypracovanie stanovísk, ktoré Komisia použiť pri posudzovaní toho, či má predložiť návrh na zaradenie určitej látky ako POL do dohovoru alebo protokolu. Komisia, členské štáty a agentúra by mali navyše spolupracovať v záujme účinného vykonávania medzinárodných záväzkov Únie podľa dohovoru.

Odôvodnenie

V záujme náležitej podpory Komisie a Rady pri prípadných návrhoch na zaradenie látok do zoznamu je dôležité zabezpečiť, aby mala ECHA plnú právomoc vykonávať podrobné posúdenia toho, či je zaradenie podľa Štokholmského dohovoru najvhodnejším opatrením na riadenie rizika v súvislosti s danou látkou.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

16)  V dohovore sa stanovuje, že každá strana má vypracovať a podľa potreby sa usilovať vykonávať plán na splnenie svojich záväzkov podľa dohovoru. Členské štáty by mali poskytnúť príležitosti na účasť verejnosti pri vypracovávaní, vykonávaní a aktualizácii svojich plánov vykonávania. Keďže Únia a členské štáty majú spoločnú zodpovednosť v tejto oblasti, mali by sa plány vykonávania vypracovávať tak na národnej úrovni, ako aj na únijnej úrovni. Spolupráca a výmena informácií medzi Komisiou, agentúrou a orgánmi členských štátov by sa mali podporovať.

16)  V dohovore sa stanovuje, že každá strana má vypracovať a podľa potreby sa usilovať vykonávať plán na splnenie svojich záväzkov podľa dohovoru a čo najskôr ich predložiť konferencii zmluvných strán, a to najneskôr do ... [dva roky po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]. Členské štáty by mali poskytnúť príležitosti na účasť verejnosti pri vypracovávaní, vykonávaní a aktualizácii svojich plánov vykonávania. Keďže Únia a členské štáty majú spoločnú zodpovednosť v tejto oblasti, mali by sa plány vykonávania vypracovávať tak na národnej úrovni, ako aj na únijnej úrovni. Spolupráca a výmena informácií medzi Komisiou, agentúrou a orgánmi členských štátov by sa mali podporovať.

Odôvodnenie

Pozri článok 7 Štokholmského dohovoru: každá strana „do dvoch rokov odo dňa, keď dohovor nadobudne pre danú stranu platnosť, predloží svoj realizačný plán konferencii strán“.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

17)  Látky uvedené v časti A prílohy I alebo v časti A prílohy II k tomuto nariadeniu by malo byť povolené vyrábať a používať ako miestne ohraničené medziprodukty v uzavretom systéme len vtedy, ak je v danej prílohe výslovne uvedená príslušná poznámka a ak výrobca potvrdí dotknutému členskému štátu, že sa látka vyrába a používa iba za prísne kontrolovaných podmienok.

17)  Látky uvedené v časti A prílohy I alebo v časti A prílohy II k tomuto nariadeniu by malo byť povolené vyrábať a používať ako medziprodukty v miestnom uzatvorenom systéme len vtedy, ak je v danej prílohe výslovne uvedená príslušná poznámka a ak výrobca potvrdí dotknutému členskému štátu, že sa látka vyrába a používa iba za prísne kontrolovaných podmienok, konkrétne, že nepredstavuje závažné riziko pre životné prostredie alebo zdravie ľudí a že neexistujú technicky uskutočniteľné alternatívy.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je prepojený s pozmeňujúcim návrhom uvedeným v článku 4 ods. 3 písm. b) a v článku 4 ods. 3 písm. d), pričom v tom istom zmysle sa ním upravuje zodpovedajúce odôvodnenie.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

18)  V súlade s dohovorom a protokolom by sa informácie o POL mali poskytovať druhým stranám uvedených dohôd. Mala by sa podporovať výmena informácií s tretími krajinami, ktoré nie sú stranou uvedených dohôd.

18)  V súlade s dohovorom a protokolom by sa informácie o POL mali poskytovať druhým stranám uvedených dohôd. Mala by sa taktiež podporovať výmena informácií s tretími krajinami, ktoré nie sú stranou uvedených dohôd. V dohovore sa tiež vyžaduje, že každá strana má vypracovať vhodné stratégie na identifikáciu plôch kontaminovaných POL, a siedmy environmentálny akčný program Únie do roku 2020 zaväzuje Úniu a jej členské štáty k tomu, aby zintenzívnili svoje úsilie o sanáciu kontaminovaných plôch.

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom sa zosúlaďuje odôvodnenie s pozmeňujúcimi návrhmi k článku 11 ods. 2 a k článku 11 ods. 3.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

19)  Keďže informovanosť verejnosti o nebezpečenstve, ktoré POL predstavujú pre zdravie súčasnej a budúcej generácie, ako aj pre životné prostredie, najmä v rozvojových krajinách, je často nedostačujúca, sú potrebné širokospektrálne, aby sa zvýšila úroveň opatrnosti a pochopenie verejnosti, pokiaľ ide o dôvody obmedzení a zákazov. V súlade s dohovorom by sa podľa potreby mali podporovať a umožňovať programy na oboznamovanie verejnosti s uvedenými látkami, a to najmä pre najzraniteľnejšie skupiny, ako aj odborná príprava pracovníkov, vedcov, vzdelávacích, technických a vedúcich pracovníkov.

19)  Keďže informovanosť verejnosti o nebezpečenstve, ktoré POL predstavujú pre zdravie súčasnej a budúcej generácie, ako aj pre životné prostredie, najmä v rozvojových krajinách, je často nedostačujúca, sú potrebné širokospektrálne informácie, aby sa zvýšila úroveň opatrnosti a pochopenie verejnosti, pokiaľ ide o dôvody obmedzení a zákazov. V súlade s dohovorom by sa podľa potreby mali podporovať a umožňovať programy na oboznamovanie verejnosti s uvedenými látkami, pokiaľ ide o ich vplyv na zdravie a životné prostredie, a to najmä pre najzraniteľnejšie skupiny, ako aj odborná príprava pracovníkov, vedcov, vzdelávacích, technických a vedúcich pracovníkov. Únia by mala zabezpečiť prístup k informáciám a účasť verejnosti na vykonávaní Dohovoru EHK OSN o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (Aarhuský dohovor), ktorý Únia schválila 17. februára 20051a.

 

_________________

 

1a Ú. v. EÚ L 124, 17.5.2005, s. 1.

Odôvodnenie

Aarhuský dohovor o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí a účasti verejnosti sa má dodržiavať a vykonávať. To má zásadný význam pre dosiahnutie väčšej informovanosti verejnosti a jej účasti v súlade s článkom 10 Štokholmského dohovoru o informovaní, vzdelávaní a zvyšovaní povedomia verejnosti. Odkaz na vzdelávacie programy „o perzistentných organických látkach a ich vplyvoch na ľudské zdravie a životné prostredie a o náhradách týchto látok“ je taktiež uvedený v článku 10 Štokholmského dohovoru.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno j

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

j)  „miestne ohraničený medziprodukt v uzavretom systéme“ je látka, ktorá sa vyrába a spotrebúva alebo používa na účely chemického spracovania, aby sa transformovala na jednu alebo viac iných látok, pričom výroba medziproduktu a jeho transformácia na jednu alebo viac iných látok prebieha na rovnakom mieste za prísne kontrolovaných podmienok tak, že je počas celého svojho životného cyklu dôsledne uchovávaný v uzavretom prostredí pomocou technických prostriedkov.

j)  „medziprodukt v miestnom uzatvorenom systéme“ je látka, ktorá sa vyrába a spotrebúva alebo používa na účely chemického spracovania, aby sa transformovala na inú látku (ďalej len „syntéza“), pričom výroba medziproduktu a jeho transformácia na inú látku, resp. iné látky, prebieha syntézou na rovnakom mieste, a to aj na mieste prevádzkovanom jednou alebo viacerými právnickými osobami, za prísne kontrolovaných podmienok tak, že je počas celého svojho životného cyklu dôsledne uchovávaný v uzavretom prostredí pomocou technických prostriedkov.

Odôvodnenie

Súlad s čl. 3 bodom 15 nariadenia REACH, v ktorom sa „medziprodukt“ vymedzuje ako „látka, ktorá sa vyrába pre chemické spracovanie alebo sa pri ňom spotrebúva či používa, aby sa transformovala na inú látku (ďalej len „syntéza“)“.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3 – pododsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  výrobca preukáže, že výrobný postup premení látku na jednu alebo viac látok, ktoré nevykazujú vlastnosti POL;

b)  výrobca preukáže, že výrobný postup premení látku na jednu alebo viac látok, ktoré nevykazujú vlastnosti POL, že sa neočakáva, že buď ľudia, alebo životné prostredie budú vystavení akémukoľvek významnému množstvu látky počas jej výroby a používania, ako vyplýva z posúdenia tohto uzatvoreného systému v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/20081a, a že neexistujú technicky uskutočniteľné alternatívy k použitiu látky uvedenej v časti A prílohy I alebo v časti A prílohy II k tomuto nariadeniu.

 

_________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1).

Odôvodnenie

V Štokholmskom dohovore sa stanovuje, že výrobcovia POL musia prevziať zodpovednosť za zníženie škodlivých vplyvov spôsobených ich výrobkami a za poskytovanie informácií o nebezpečných vlastnostiach týchto chemických látok užívateľom, vládam a verejnosti. Táto zásada by sa mala vzťahovať aj na používateľov POL. Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s článkom 4 nariadenia 2017/852 o ortuti. Nariadenie POL by malo byť v súlade s dohovorom a najnovšími právnymi predpismi Únie.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Majiteľ musí zaobchádzať so zásobami bezpečným, efektívnym spôsobom a tak, aby neškodili životnému prostrediu.

Majiteľ musí zaobchádzať so zásobami bezpečným, efektívnym spôsobom a tak, aby neškodili životnému prostrediu, a prípadne v súlade s prahovými hodnotami a požiadavkami stanovenými v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2012/18/EÚ1a a smernici Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ1b.

 

_________________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/18/EÚ zo 4. júla 2012 o kontrole nebezpečenstiev závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok, ktorou sa mení a dopĺňa a následne zrušuje smernica Rady 96/82/ES (Ú. v. EÚ L 197, 24.7.2012, s. 1),

 

1b Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010, s. 17).

Odôvodnenie

Smernica 2012/18/EÚ sa vzťahuje aj na nebezpečné látky, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti nariadenia POL. Preto by sa ňou ustanovené požiadavky mali uviesť v tomto návrhu nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Informácie, na ktoré sa odkazuje v tomto článku, sa uvádzajú s použitím kódov stanovených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2150/20021a.

 

_________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 z 25. novembra 2002 o štatistike o odpadoch (Ú. v. ES L 332, 9.12.2002, s. 1).

Odôvodnenie

Vzhľadom na to, že so zásobami POL sa musí nakladať ako s odpadom a v súlade s článkom 7 návrhu nariadenia o nakladaní s odpadom, môže byť užitočné odkazovať na nariadenie (ES) č. 2150/2002 o štatistike o odpadoch, pokiaľ ide o spôsoby predkladania informácií požadovaných podľa tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Pri posudzovaní návrhov na výstavbu nových zariadení alebo na podstatnú úpravu existujúcich zariadení používajúcich postupy, ktoré uvoľňujú chemikálie vymenované v prílohe III, členské štáty uprednostnia bez toho, aby bola dotknutá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ30, alternatívne postupy, technológie alebo praktiky, ktoré sú podobne účelné, ale pri ktorých sa zabráni tvorbe a uvoľňovaniu látok vymenovaných v prílohe III.

3.  Pri posudzovaní návrhov na výstavbu nových zariadení alebo na podstatnú úpravu existujúcich zariadení používajúcich postupy, ktoré uvoľňujú chemikálie vymenované v prílohe III, členské štáty uprednostnia bez toho, aby bola dotknutá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ30, alternatívne postupy, technológie alebo praktiky29a, ktoré sú podobne účelné, ale pri ktorých sa zabráni tvorbe a uvoľňovaniu látok vymenovaných v prílohe III.

_________________

_________________

 

29a Štokholmský dohovor o POL (2008). Usmernenia o najlepších dostupných technikách a predbežné usmernenia o najlepších environmentálnych postupoch, ktoré sú relevantné pre článok 5 a prílohu C Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach. Ženeva, sekretariát Štokholmského dohovoru o POL. http://www.pops.int/Implementation/BATandBEP/BATBEPGuidelinesArticle5/tabid/187/Default.aspx

30 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010, s. 17).

30 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010, s. 17).

Odôvodnenie

V odseku 3 je potrebné doplniť odkaz na usmernenia o najlepších dostupných technikách/najlepších environmentálnych postupoch zo Štokholmského dohovoru, ktoré poskytujú alternatívy k spaľovaniu odpadu obsahujúceho POL, ktoré vedie k vzniku dioxínov. Tieto alternatívy nie je možné nájsť v žiadnom z dokumentov EÚ. Účelom tohto odkazu je lepšie vykonať a objasniť povinnosti vyplývajúce zo Štokholmského dohovoru.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Komisia môže, kde je to potrebné a pri zohľadnení technického vývoja a príslušných medzinárodných usmernení a rozhodnutí a akýchkoľvek povolení udelených členským štátom alebo príslušným orgánom určeným takýmto členským štátom v súlade s odsekom 4 a prílohou V prijať prostredníctvom vykonávacích aktov dodatočné opatrenia, ktoré sa týkajú vykonávania tohto článku. Komisia najmä môže určiť informácie predkladané členskými štátmi v súlade s odsekom 4 písm. b) bodom iii). O takýchto opatreniach sa rozhodne v súlade s poradným postupom stanoveným v článku 20 ods. 2.

6.  Komisia môže, kde je to potrebné a pri zohľadnení technického vývoja a príslušných medzinárodných usmernení a rozhodnutí a akýchkoľvek povolení udelených členským štátom alebo príslušným orgánom určeným takýmto členským štátom v súlade s odsekom 4 a prílohou V prijať vykonávacie akty stanovujúce formát informácií, ktoré majú predložiť členské štáty v súlade s odsekom 4 písm. b) bodom iii). Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom podľa článku 20 ods. 2.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je jasne a presne vymedziť cieľ vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu, ako to vyžaduje príslušná judikatúra Súdneho dvora.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  na požiadanie poskytuje Komisii technickú a vedeckú podporu a podnety na látky, ktoré môžu spĺňať kritériá na zaradenie do zoznamu v dohovore alebo protokole;

c)  na požiadanie poskytuje Komisii silnú technickú a vedeckú podporu a podnety na látky, ktoré môžu spĺňať kritériá na zaradenie do zoznamu v dohovore alebo protokole, a to aj o predchádzaní výroby a využívania nových POL, ako aj o posudzovaní pesticídov alebo priemyselných chemikálií, ktoré sa v súčasnosti používajú;

Odôvodnenie

Odkaz na článok 3 ods. 3 a 4 Štokholmského dohovoru. Je veľmi dôležité, aby proces podávania návrhov na zaradenie látok bol založený výlučne na vedeckých dôkazoch na základe zavedeného postupu podľa dohovoru. Ďalšie úvahy, ako napríklad sociálno-ekonomické analýzy, môžu ohroziť vedecký základ, a preto sa nevykonávajú podľa tohto článku, najmä preto, že ich už vykonáva odborný orgán dohovoru (Výbor pre posudzovanie perzistentných organických látok) ako súčasť ich hodnotenia.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  zostavuje, eviduje, spracúva a sprístupňuje Komisii a príslušným orgánom členských štátov všetky informácie získané alebo dostupné podľa článku 4 ods. 2 a 3, článku 7 ods. 4 písm. b) bodu iii), článku 9 ods. 2 a článku 13 ods. 1. Agentúra sprístupňuje verejnosti na svojej webovej stránke informácie, ktoré nemajú dôverný charakter, a uľahčuje výmenu týchto informácií s príslušnými informačnými platformami, ako sú napríklad tie, ktoré sú uvedené v článku 13 ods. 2;

f)  zostavuje, eviduje, spracúva a sprístupňuje Komisii a príslušným orgánom členských štátov všetky informácie získané alebo dostupné podľa článku 4 ods. 2 a 3, článku 5, článku 7 ods. 4 písm. b) bodu iii), článku 9 ods. 2 a článku 13 ods. 1. Agentúra sprístupňuje verejnosti na svojej webovej stránke informácie, ktoré nemajú dôverný charakter, a uľahčuje výmenu týchto informácií s príslušnými informačnými platformami, ako sú napríklad tie, ktoré sú uvedené v článku 13 ods. 2;

Odôvodnenie

Informácie uvedené v článku 5 by mali výslovne patriť k tým informáciám, pre ktoré Európska chemická agentúra bude musieť vypracovať register. Okrem toho by sa mali všetky tieto informácie sprístupniť verejnosti, ale to nie je jasné z talianskeho znenia textu, ktorý navrhla Komisia.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a  Agentúra začne poskytovať pomoc a technické a vedecké usmernenia podľa článku 8 ods. 1 písm. a) do ... [jeden rok po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Odôvodnenie

Pre navrhované usmernenia by sa mala dohodnúť konkrétna lehota, aby sa tak zabezpečilo, že všetky členské štáty splnia túto požiadavku v čo najkratšom čase.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Komisia organizuje výmenu informácií s členskými štátmi o opatreniach prijatých na vnútroštátnej úrovni na identifikáciu a hodnotenie plôch kontaminovaných POL a na riešenie závažných rizík, ktoré takáto kontaminácia môže predstavovať pre ľudské zdravie a životné prostredie.

Odôvodnenie

V článku 6 ods. 1 dohovoru sa uvádza, že „každá strana (...) a) pripraví vhodné stratégie na zistenie zásob pozostávajúcich z chemických látok alebo obsahujúcich chemické látky (...)“. Siedmy EAP zaväzuje EÚ, aby sanovala kontaminované lokality. Takéto zisťovanie a sanácia sa v niekoľkých členských štátoch ešte len musia uskutočniť. Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s článkom 15 nariadenia 2017/852 o ortuti. Toto nariadenie sa musí tiež zosúladiť s dohovorom a najnovšími právnymi predpismi Únie.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Bez toho, aby bola dotknutá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES32, nepovažujú sa informácie uvedené v odsekoch 1 a 2 za dôverné. Komisia, agentúra a členské štáty, ktoré si vymieňajú informácie s tretími krajinami, chránia akékoľvek dôverné informácie v súlade s právnymi predpismi Únie.

3.  Bez toho, aby bola dotknutá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES32, nepovažujú sa informácie o zdraví a bezpečnosti ľudí a o životnom prostredí za dôverné. Komisia, agentúra a členské štáty, ktoré si vymieňajú iné informácie s treťou krajinou, chránia akékoľvek dôverné informácie v súlade s právnymi predpismi Únie.

_________________

_________________

32 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí, ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/313/EHS (Ú. v. EÚ L 41, 14.2.2003, s. 26).

32 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí, ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/313/EHS (Ú. v. EÚ L 41, 14.2.2003, s. 26).

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Únia zabezpečí prístup k informáciám a účasť verejnosti počas monitorovania vykonávania.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými bližšie určí minimálne informácie, ktoré sa majú poskytnúť v súlade s odsekom 1, a to vrátane definície ukazovateľov, máp a prehľadov členských štátov uvedených v odseku 1 písm. f). Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom podľa článku 20 ods. 2.

5.  Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými stanoví formát informácií, ktoré sa majú poskytnúť v súlade s odsekom 1, a to vrátane definície ukazovateľov, máp a prehľadov členských štátov uvedených v odseku 1 písm. f). Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom podľa článku 20 ods. 2.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je objasniť, že obsah informácií sa určuje v základnom akte a že na Komisiu sa prenášajú vykonávacie právomoci s cieľom zabezpečiť, aby členské štáty jednotne vypracovali správu uvedenú v článku 13 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 3, článku 7 ods. 5 a článku 15 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od […].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 3, článku 7 ods. 5 a článku 15 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Delegovanie právomocí Komisii nemôže byť neobmedzené. Európsky parlament a Rada musia byť schopné uplatňovať politickú kontrolu nad každým delegovaním právomocí na Komisiu.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisii pomáha pri všetkých záležitostiach podľa tohto nariadenia výbor zriadený podľa článku 133 nariadenia (ES) č. 1907/2006.

1.  Komisii pomáha:

 

a)  výbor zriadený podľa článku 133 nariadenia (ES) č. 1907/2006, pokiaľ ide o vykonávanie záležitostí uvedených v článku 13 ods. 5 s výnimkou tých, ktoré odkazujú na vykonávacie akty stanovujúce formát informácií uvedených v článku 13 ods. 1 písm. a), pokiaľ ide o uplatňovanie článku 7, a článku 13 ods. 1 písm. b), ak ide o informácie prijaté podľa článku 5 ods. 2 a článku 7 ods. 4 písm. b) bodu iii); a

 

b)  výbor zriadený podľa článku 39 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES1a, pokiaľ ide o vykonávanie záležitostí uvedených v článku 7 ods. 6 a článku 13 ods. 5, ak odkazujú na vykonávacie akty stanovujúce formát informácií uvedených v článku 13 ods. 1 písm. a), pokiaľ ide o uplatňovanie článku 7, a článku 13 ods. 1 písm. b), ak ide o informácie prijaté podľa článku 5 ods. 2 a článku 7 ods. 4 písm. b) bodu iii).

 

_________________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3).

Odôvodnenie

Rozdelenie právomocí medzi výbor pre odpad a výbor REACH by sa malo zachovať.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Príloha I – časť A – tabuľka – riadok 17

 

Text predložený Komisiou

Polychlórované bifenyly (PCB)

1336-36-3 a iné

215-648-1 a iné

Bez toho, aby bola dotknutá smernica 96/59/ES, je povolené naďalej používať výrobky, ktoré sa používajú v čase, keď toto nariadenie nadobudne účinnosť.

 

 

 

Členské štáty čo najskôr, no najneskôr 31. decembra 2025, určia a stiahnu z používania zariadenia (napr. transformátory, kondenzátory alebo iné nádoby obsahujúce kvapalné zásoby) obsahujúce viac ako 0,005 % PCB v objeme väčšom ako 0,05 dm3.

Pozmeňujúci návrh

Polychlórované bifenyly (PCB)

1336-36-3 a iné

215-648-1 a iné

Bez toho, aby bola dotknutá smernica 96/59/ES, je povolené naďalej používať výrobky, ktoré sa používajú v čase, keď toto nariadenie nadobudne účinnosť.

 

 

 

Členské štáty sa usilujú čo najskôr a najneskôr 31. decembra určiť a stiahnuť z používania zariadenia (napr. transformátory, kondenzátory alebo iné nádoby obsahujúce kvapalné zásoby) obsahujúce viac ako 0,005 % PCB v objeme väčšom ako 0,05 dm3.

Odôvodnenie

Týmto návrhom sa zosúlaďuje znenie s textom Štokholmského dohovoru.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Príloha I – časť A – riadok 24 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

 

Pozmeňujúci návrh

Látka

Číslo CAS

Číslo ES

Osobitná výnimka pri používaní ako medziprodukt alebo iná špecifikácia

Bis(pentabrómfenyl)éter (dekabrómdifenyléter; decaBDE)

1163-19-5

214-604-9

1.  Na účely tohto záznamu sa článok 4 ods. 1 písm. b) uplatňuje na koncentrácie decaBDE rovnajúce sa 10 mg/kg (0,001 hmotnostného %) alebo nižšie, keď sa vyskytuje v látkach, zmesiach, výrobkoch alebo ako zložka častí výrobkov, na ktoré sa aplikovali retardanty horenia.

 

 

 

2.  Odchylne sa povoľuje výroba, uvádzanie na trh a používanie decaBDE:

 

 

 

a)   pri výrobe lietadla pred 2. marcom 2027, v súvislosti s ktorým bola podaná žiadosť o typové schválenie pred dátumom nadobudnutia účinnosti, ktorá bola doručená pred decembrom 2022;

 

 

 

b)  pri výrobe náhradných dielov pre:

 

 

 

i)  lietadlo vyrobené pred 2. marcom 2027, v súvislosti s ktorým bola podaná žiadosť o typové schválenie pred dátumom nadobudnutia účinnosti, ktorá bola doručená pred decembrom 2022, až do skončenia životnosti tohto lietadla;

 

 

 

ii)  motorové vozidlá patriace do rozsahu pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, vyrobené pred ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia], buď do roku 2036, alebo do skončenia ich životnosti, podľa toho, čo nastane skôr.

 

 

 

3.  Špecifické výnimky pre náhradné diely, ktoré sa majú používať v motorových vozidlách uvedených v odseku 2 písm. b) bode ii), platia pre výrobu a používanie komerčného decaBDE v rámci jednej alebo viacerých z týchto kategórií:

 

 

 

i)  hnacia sústava a zariadenia pod kapotou, napr. ukostrovacie káble batérie, spojovacie káble batérie, rúrky mobilného klimatizačného zariadenia (MAC), hnacie sústavy, priechodky výfukového potrubia, izolácia pod kapotou, káble a rozvody pod kapotou (motorové káble atď.), snímače rýchlosti, hadice, ventilátorové moduly a snímače klepania motora;

 

 

 

ii)  zariadenia palivového systému, napr. palivové hadice, palivové nádrže a palivové nádrže na podvozku;

 

 

 

iii)  pyrotechnické prístroje a zariadenia ovplyvnené pyrotechnickými prístrojmi, napr. zapaľovacie káble airbagov, poťahy/látka sedadiel (len ak sú relevantné pre airbagy) a airbagy (predné a bočné).

 

 

 

iv)  závesné a interiérové prvky, napr. vnútorné obloženie, zvukovo-izolačný materiál a bezpečnostné pásy;

 

 

 

v)  vystužené plasty (prístrojové dosky a vnútorné obloženie);

 

 

 

vi)  pod kapotou alebo prístrojovou doskou (koncovky/poistkové bloky), vysokoprúdové káble a izolácia káblov (káble zapaľovania);

 

 

 

vii)  elektrické a elektronické zariadenie (skrine akumulátorov a vaničky akumulátorov, elektrické konektory riadenia motora, komponenty autorádií, systémy satelitnej navigácie, globálne polohové systémy a počítačové systémy);

 

 

 

viii)  látky použité na odkladacej doske za zadnými sedadlami, čalúnení, poťahu stropu kabíny, sedadlách, opierkach hlavy, slnečných clonách, obkladových paneloch, kobercoch.

 

 

 

3.  Povoľuje sa výroba a použitie decaBDE pri výrobe týchto výrobkov a ich uvádzaní na trh:

 

 

 

a)  výrobky uvedené na trh pred ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia];

 

 

 

b)  lietadlá vyrobené v súlade s pododsekom 2 písm. a);

 

 

 

c)  náhradné diely pre lietadlá vyrobené v súlade s odsekom 2 písm. b);

 

 

 

d)  elektrické a elektronické zariadenie patriace do rozsahu pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ.

 

 

 

4.  Na účely tejto položky „lietadlo“ je jedno z tohto:

 

 

 

a)  civilné lietadlo vyrobené v súlade s typovým osvedčením vydaným podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2018/11391c alebo v súlade so schválením konštrukcie vydaným podľa vnútroštátnych predpisov zmluvného štátu Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) alebo ktorému zmluvný štát ICAO vydal osvedčenie letovej spôsobilosti podľa prílohy 8 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve;

 

 

 

b)  vojenské lietadlo.

 

 

 

___________

 

 

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Rámcová smernica) (Ú. v. EÚ L 263, 9.10.2007, s. 1).

 

 

 

1b Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 88).

 

 

 

1c Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 (Ú. v. EÚ L 212, 22.8.2018, s. 1).

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný na zosúladenie tohto prepracovaného znenia s najnovšími rozhodnutiami Konferencie zmluvných strán Štokholmského dohovoru.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Príloha I – časť A – riadok 24 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

 

Pozmeňujúci návrh

Látka

Číslo CAS

Číslo ES

Osobitná výnimka pri používaní ako medziprodukt alebo iná špecifikácia

Alkány C10-C13, chlóralkány (chlórované parafíny s krátkym reťazcom) (SCCP)

85535-84-8

287-476-5

1.  Odchylne sa povoľuje výroba, uvádzanie na trh a používanie látok alebo zmesí, ktoré obsahujú SCCP v koncentráciách nižších ako 1 hmotnostné %, alebo vo výrobkoch, ktoré obsahujú SCCP v koncentráciách nižších ako 0,15 hmotnostného %.

 

 

 

2.  Používanie sa povoľuje v prípade:

 

 

 

a)  dopravníkových pásov v ťažobnom priemysle a tesniacich materiálov pri stavbe priehrad obsahujúcich SCCP, ktoré sa už používali pred 4. decembrom 2015 alebo k 4. decembru 2015, a

 

 

 

b)  iných výrobkov obsahujúcich SCCP, ako sú uvedené v písmene a), ktoré sa už používali pred 10. júlom 2012 alebo k 10. júlu 2012.

 

 

 

3.  Na výrobky uvedené v bode 2 sa uplatňuje článok 4 ods. 2 tretí a štvrtý pododsek.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný na zosúladenie tohto prepracovaného znenia s najnovšími rozhodnutiami Konferencie zmluvných strán Štokholmského dohovoru.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Príloha I – časť B

 

Text predložený Komisiou

Látka

Číslo CAS

Číslo ES

Osobitná výnimka pri používaní ako medziprodukt alebo iná špecifikácia

4

4

4

4

4

 

 

4

5 Alkány C10-C13, chlóralkány (chlórované parafíny s krátkym reťazcom) (SCCP)

5 85535-84-8

5 287-476-5

5 1.  Odchylne sa povoľuje výroba, uvádzanie na trh a používanie látok alebo zmesí, ktoré obsahujú SCCP v koncentráciách nižších ako 1 hmotnostné %, alebo vo výrobkoch, ktoré obsahujú SCCP v koncentráciách nižších ako 0,15 hmotnostného %.

 

 

 

2.  Používanie sa povoľuje v prípade:

 

 

 

a)  dopravníkových pásov v ťažobnom priemysle a tesniacich materiálov pri stavbe priehrad obsahujúcich SCCP, ktoré sa už používali pred 4. decembrom 2015 alebo k 4. decembru 2015, a

 

 

 

b)  iných výrobkov obsahujúcich SCCP, ako sú uvedené v písmene a), ktoré sa už používali pred 10. júlom 2012 alebo k 10. júlu 2012.

 

 

 

3.  Na výrobky uvedené v bode 2 sa uplatňuje článok 4 ods. 2 tretí a štvrtý pododsek.

Pozmeňujúci návrh

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný na zosúladenie tohto prepracovaného znenia s najnovšími rozhodnutiami Konferencie zmluvných strán Štokholmského dohovoru.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Príloha III

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ZOZNAM LÁTOK PODLIEHAJÚCICH USTANOVENIAM NA ZNÍŽENIE UVOĽŇOVANIA

ZOZNAM LÁTOK PODLIEHAJÚCICH USTANOVENIAM NA ZNÍŽENIE UVOĽŇOVANIA

Látka (č. CAS)

Látka (č. CAS)

Polychlórované dibenzo-p-dioxíny a dibenzofurány (PCDD/PCDF)

Polychlórované dibenzo-p-dioxíny a dibenzofurány (PCDD/PCDF)

Hexachlórbenzén (HCB) (č. CAS: 118-74-1)

Hexachlórbenzén (HCB) (č. CAS: 118-74-1)

Polychlórované bifenyly (PCB)

Polychlórované bifenyly (PCB)

Polycyklické aromatické uhľovodíky (PAH)37

Polycyklické aromatické uhľovodíky (PAH)37

37.

Na účely inventúr emisií sa ako indikátory musia použiť tieto štyri zlúčeniny: benzo[a]pyrén, benzo[b]fluorantén, benzo[k]fluorantén a indeno[1,2,3-cd]pyrén.

37.

Na účely inventúr emisií sa ako indikátory musia použiť tieto štyri zlúčeniny: benzo[a]pyrén, benzo[b]fluorantén, benzo[k]fluorantén a indeno[1,2,3-cd]pyrén.

Pentachlórbenzén (č. CAS 608-93-5)

Pentachlórbenzén (č. CAS 608-93-5)

 

Polychlórované naftalény (1)

 

1) Polychlórované naftalény sú chemické zlúčeniny, ktorých základnou štruktúrou je naftalénový kruhový systém, kde sa jeden alebo viacero atómov vodíka nahradilo atómami chlóru.

 

Hexachlórbutadién (č. CAS 87-68-3)

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný na zosúladenie tohto prepracovaného znenia s najnovšími rozhodnutiami Konferencie zmluvných strán Štokholmského dohovoru.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Príloha IV – tabuľka 1 – stĺpec „Koncentračný limit uvedený v článku 7 ods. 4 písm. a)“ – riadok „Polychlórované“ – poznámka pod čiarou 7

PCDD

TEF

PCDF

TEF

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8 – HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

Pozmeňujúci návrh

7.   Limit sa počíta ako PCDD a PCDF podľa týchto faktorov toxickej ekvivalencie (TEF):

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8 – HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCDD

TEF

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný v záujme riešenia technických nedostatkov týkajúcich sa názvov v zozname uvedenom v poznámke pod čiarou 7 v prílohe IV.

(1)

Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

(2)

Ú. v. ES C 77, 28.3.2002, s. 1.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Prepracované znenie návrhu nariadenia o POL je najaktuálnejšou verziou správy, ktorá bola pôvodne prijatá v roku 2004, a prináša aktualizáciu príloh v súlade s rozhodnutiami prijatými na stretnutiach Konferencie zmluvných strán Štokholmského dohovoru v rokoch 2015 a 2017. V tejto aktualizovanej verzii sa vymedzuje aj nová úloha Európskej chemickej agentúry (ECHA), a to podpora činnosti Komisie pri príprave dokumentácie o látkach.

Cieľom nižšie uvedených pozmeňujúcich návrhov je zosúladenie textu so znením nariadenia REACH v záujme zabezpečenia jasnosti a konzistentnosti pre všetkých aktérov vrátane občanov a priemyselných odvetví, ktorých činností sa toto prepracovanie dotkne. Nová príloha Va je prevzatá z nariadenia REACH. Prípadné využívanie posúdení vplyvu pri posudzovaní návrhov na zaradenie látok do zoznamu POL je tiež v súlade s usmerneniami o lepšej právnej regulácii.

EÚ je vďaka svojmu priekopníckemu nariadeniu REACH svetovým lídrom v regulácii chemických látok a jej rozhodnutia o bezpečnosti chemikálií teda majú ďalekosiahle dôsledky. Spravodajkyňa berie túto zodpovednosť vážne a domnieva sa, že pri nových návrhov na zaradenie látok do zoznamu POL by sa mali zvážiť nielen technické a vedecké aspekty, ale aj sociálno-ekonomické dôsledky. Je nanajvýš dôležité prijať všetky kroky potrebné na zabezpečenie toho, aby rozhodnutia vychádzali z vedeckých dôkazov.

Účelom pozmeňujúcich návrhov je tiež objasniť a miestami aj posilniť novú úlohu ECHA, ktorá sa prvýkrát spomenula v návrhu Komisie, s cieľom zaručiť plné využitie jej odborných znalostí pri prijímaní budúcich rozhodnutí o návrhoch na zaradenie látok do zoznamu POL. Na podporu novej navrhovanej úlohy ECHA je nevyhnutné zabezpečiť, aby sa jej zistenia zohľadňovali pri všetkých rozhodovacích procesoch a aby jej činnosti boli náležite financované.

Komisia by mala bližšie objasniť použitie vykonávacích aktov a formát informácií poskytovaných v súlade s odsekom 1, aby sa tak v záujme jednoduchšieho spracovania týchto informácií zabezpečilo jednotné vypracovanie správy uvedenej v článku 13 ods. 1 zo strany členských štátov.


PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE PRÁVNE VECI

D(2018)33866

pani Adina-Ioana VĂLEAN

predsedníčka Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

ASP 13E102

Brusel

Vec:  Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o perzistentných organických látkach (prepracované znenie)

COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)

Vážená pani predsedníčka,

Výbor pre právne veci preskúmal uvedený návrh v súlade s článkom 104 o prepracovaní začleneným do rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu.

Odsek 3 uvedeného článku znie:

„Ak výbor, v ktorého pôsobnosti sú právne veci, dospeje k záveru, že návrh nevnáša žiadne iné podstatné zmeny ako tie, ktoré v ňom boli ako také označené, oznámi to gestorskému výboru.

V tomto prípade, okrem podmienok stanovených v článkoch 169 a 170, sú v gestorskom výbore prípustné pozmeňujúce návrhy len vtedy, ak sa týkajú častí návrhu, ktoré obsahujú zmeny.

Pozmeňujúce návrhy k častiam návrhu, ktoré sa nemenia, však môže výnimočne akceptovať v jednotlivých prípadoch predseda gestorského výboru, ak dospeje k záveru, že je to potrebné z naliehavého dôvodu vnútornej logiky textu alebo preto, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi. Tieto dôvody sa musia uviesť v písomnom odôvodnení k pozmeňujúcim návrhom.“

Na základe stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Parlamentu, Rady a Komisie, ktorá preskúmala návrh prepracovaného znenia, a v súlade s odporúčaniami spravodajkyne Výbor pre právne veci zastáva názor, že predmetný návrh neobsahuje žiadne podstatné zmeny okrem tých, ktoré tak boli označené, a že pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení predchádzajúcich aktov s týmito zmenami, tento návrh obsahuje priamu kodifikáciu existujúcich textov bez zmeny ich podstaty.

Výbor pre právne veci napokon na svojej schôdzi 3. septembra 2018 jednomyseľne(1) odporučil, aby Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín ako gestorský výbor prikročil k preskúmaniu uvedeného návrhu v súlade s článkom 104.

S úctou

Pavel Svoboda

Príloha: Stanovisko konzultačnej pracovnej skupiny

(1)

Prítomní boli títo poslanci: Marie Christine Boutonnet, Jean Marie Cavada, Mady Delvaux, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Jytte Guteland, Gilles Lebreton, Jiří Maštálka, Angelika Niebler, Răzvan Popa, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual.


PRÍLOHA: STANOVISKO KONZULTAČNEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRÁVNYCH SLUŽIEB EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE

 

 

 

 

KONZULTZAČNÁ PRACOVNÁ SKUPINA

PRÁVNYCH SLUŽIEB

 

    V Bruseli 25. 6. 2018

STANOVISKO

PRE  EURÓPSKY PARLAMENT

          RADU

          KOMISIU

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o perzistentných organických látkach (prepracované znenie)

COM(2018) 144 final z 22.3.2018 – 2018/0070 (COD)

So zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní techniky prepracovania právnych aktov a najmä na jej bod 9 konzultačná pracovná skupina zložená zo zástupcov právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie na svojom stretnutí 13. a 20. apríla 2018 preskúmala okrem iného uvedený návrh predložený Komisiou.

Na týchto stretnutiach(1) po preskúmaní návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa prepracúva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 z 29. apríla 2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 79/117/EHS, konzultačná pracovná skupina na základe vzájomnej dohody konštatovala toto:

1. Nasledujúce úpravy by mali byť zvýraznené sivou farbou, ktorá sa všeobecne používa na označenie podstatných zmien:

– v článku 4 ods. 3 štvrtom pododseku doplnenie slov „v poznámke“ a nahradenie slova „v prvom“ výrazom „v druhom“,

– v článku 7 ods. 5 nahradenie súčasných odkazov „odseku 4 písm. b)“ odkazmi „odseku 4“,

– v článku 9 ods. 2 pridanie slov „jeho uverejnenie“,

– v článku 13 ods. 1 písm. a) vypustenie slov „oznámia Komisii“,

– v článku 13 ods. 1 písm. f) vypustenie slov „poskytnú Komisii“.

2. Úpravy v článku 9 ods. 4 treťom pododseku sa netýkajú slovenského znenia.

3. V prílohe IV by sa poznámka pod čiarou č. 7 mala upraviť tak, ako sa uvádza v priloženom dokumente.

Konzultačná pracovná skupina po preskúmaní tohto návrhu jednomyseľne konštatovala, že návrh neobsahuje žiadne podstatné zmeny okrem tých, ktoré sú ako také označené. Pracovná skupina takisto konštatovala, že pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení skoršieho aktu s uvedenými podstatnými zmenami, predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia platného aktu bez zmeny jeho podstaty.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

vedúci právnej služby      vedúci právneho servisu      generálny riaditeľ

Znenie poznámky pod čiarou č. 7 v prílohe IV

Limit sa počíta ako PCDD a PCDF podľa týchto faktorov toxickej ekvivalencie (TEF):

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8 – HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCDD

TEF

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

(1)

  Konzultačná pracovná skupina pracovala na základe anglickej verzie návrhu, ktorá bola pôvodnou jazykovou verziou skúmaného textu.


POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

Názov

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o perzistentných organických látkach (prepracované znenie)

Referenčné čísla

COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)

Dátum predloženia v EP

22.3.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

16.4.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

16.4.2018

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

ITRE

24.4.2018

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Julie Girling

6.4.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

20.6.2018

 

 

 

Dátum prijatia

10.10.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

52

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Cristian-Silviu Buşoi, Jørn Dohrmann, Linnéa Engström, Eleonora Evi, Fredrick Federley, Christophe Hansen, Jan Huitema, Norbert Lins, Rupert Matthews, Tilly Metz, Younous Omarjee, Gabriele Preuß, Bart Staes

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Anthea McIntyre, Kati Piri

Dátum predloženia

16.10.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

52

+

ALDE

Fredrick Federley, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Jørn Dohrmann, Urszula Krupa, Rupert Matthews, Anthea McIntyre, Bolesław G. Piecha

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Lynn Boylan, Kateřina Konečná, Younous Omarjee

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian‑Silviu Buşoi, Birgit Collin‑Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer‑Pierik, Renate Sommer, Adina‑Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Kati Piri, Pavel Poc, Gabriele Preuß

Verts/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Benedek Jávor, Tilly Metz, Michèle Rivasi, Bart Staes

3

-

EFDD

Julia Reid

ENF

Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 31. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia