Postopek : 2018/0070(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0336/2018

Predložena besedila :

A8-0336/2018

Razprave :

PV 14/11/2018 - 23
CRE 14/11/2018 - 23

Glasovanja :

PV 15/11/2018 - 5.6
CRE 15/11/2018 - 5.6
PV 18/04/2019 - 10.16

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0463
P8_TA(2019)0436

POROČILO     ***I
PDF 1057kWORD 101k
16.10.2018
PE 622.205v02-00 A8-0336/2018

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o obstojnih organskih onesnaževalih (prenovitev)

(COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD))

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Poročevalka: Julie Girling

(Prenovitev – člen 104 Poslovnika)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA: PISMO ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE
 PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o obstojnih organskih onesnaževalih (prenovitev)

(COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD))

(Redni zakonodajni postopek – prenovitev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0144),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 192(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0124/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 12. julija 2018(1),

–  po posvetovanju z Odborom regij,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov(2),

–  ob upoštevanju pisma Odbora za pravne zadeve z dne 10. septembra 2018, naslovljenega na Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane v skladu s členom 104(3) Poslovnika,

–  ob upoštevanju členov 104 in 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0336/2018),

A.  ker po mnenju posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije predlog ne predvideva bistvenih sprememb, razen tistih, ki so v njem opredeljene kot take, in ker je ta predlog, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb prejšnjih obstoječih besedil skupaj z njihovimi spremembami, zgolj kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb;

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju in kakor je bilo prilagojeno v skladu s predlogi posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Pri izvajanju določb Konvencije na ravni Unije je treba zagotoviti koordinacijo in usklajenost z določbami Roterdamske konvencije o postopku soglasja po predhodnem obveščanju za določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini, ki jo je Unija potrdila 19. decembra 200217, in Baselske konvencije o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja, ki jo je Unija potrdila 1. februarja 199318. To koordinacijo in usklajenost bi bilo treba ohraniti tudi pri sodelovanju v zvezi z izvajanjem in nadaljnjim razvojem strateškega pristopa k mednarodnemu ravnanju s kemikalijami (SAICM) , ki je bil sprejet 6. februarja 2006 v Dubaju na prvi mednarodni konferenci o ravnanju s kemikalijami v okviru Združenih narodov.

(5)  Pri izvajanju določb Konvencije na ravni Unije je treba zagotoviti koordinacijo in usklajenost z določbami Rotterdamske konvencije o postopku soglasja po predhodnem obveščanju za nekatere nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini, ki jo je Unija potrdila 19. decembra17, Baselske konvencije o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja, ki jo je Unija potrdila 1. februarja 18 199318 in Konvencije Minamata o živem srebru, ki jo je Unija potrdila 11. maja 201718a. To koordinacijo in usklajenost bi bilo treba ohraniti tudi pri sodelovanju v zvezi z izvajanjem in nadaljnjim razvojem strateškega pristopa k mednarodnemu ravnanju s kemikalijami (SAICM) , ki je bil sprejet 6. februarja 2006 v Dubaju na prvi mednarodni konferenci o ravnanju s kemikalijami v okviru Združenih narodov.

_________________

_________________

17 UL L 63, 6.3.2003, str. 29.

17 UL L 63, 6.3.2003, str. 29.

18 UL L 39, 16.2.1993, str. 3.

18 UL L 39, 16.2.1993, str. 3.

 

18a UL L 142, 2.6.2017, str. 4.

Obrazložitev

Določbe Konvencije Minamata so za uredbo o obstojnih organskih onesnaževalih še posebej pomembne, zato je primerno in pomembno, da se navede tudi v uvodnih izjavah.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Stare ali malomarno upravljane zaloge obstojnih organskih onesnaževal lahko resno ogrozijo okolje in zdravje ljudi, na primer s kontaminacijo tal in podzemne vode. Zato je primerno za upravljanje takšnih zalog določiti pravila, ki so strožja od tistih iz Konvencije. Zaloge prepovedanih snovi je treba obravnavati kot odpadke, medtem ko je treba zaloge snovi, katerih proizvodnja ali uporaba sta še vedno dovoljeni, priglasiti organom in jih primerno nadzorovati. Zlasti je treba z obstoječimi zalogami, ki so sestavljene iz prepovedanih obstojnih organskih onesnaževal ali jih vsebujejo, čim prej začeti ravnati kot z odpadki.

(10)  Stare ali malomarno upravljane zaloge obstojnih organskih onesnaževal lahko resno ogrozijo okolje in zdravje ljudi, na primer s kontaminacijo tal in podzemne vode. Zato je primerno za upravljanje takšnih zalog določiti pravila, ki so strožja od tistih iz Konvencije. Zaloge prepovedanih snovi je treba obravnavati kot odpadke, medtem ko je treba zaloge snovi, katerih proizvodnja ali uporaba sta še vedno dovoljeni, priglasiti organom in jih primerno nadzorovati. Zlasti je treba z obstoječimi zalogami, ki so sestavljene iz prepovedanih obstojnih organskih onesnaževal ali jih vsebujejo, čim prej začeti ravnati kot z odpadki. Če bodo v prihodnosti prepovedane še druge snovi, bo treba tudi njihove zaloge nemudoma uničiti in se ne bi smele delati nove. Zaradi posebnih težav nekaterih držav članic bi jim bilo treba nuditi primerno finančno in tehnično pomoč z obstoječimi finančnimi instrumenti Unije.

Obrazložitev

Izvirno besedilo se ohrani in nekoliko posodobi.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  V skladu s Protokolom in Konvencijo je treba izpuste obstojnih organskih onesnaževal, ki so nenamerni stranski proizvodi industrijskih postopkov, čim prej identificirati in zmanjšati s končnim ciljem odprave, kadar je to izvedljivo. Pripraviti in izvajati je treba ustrezne nacionalne načrte, ki zajemajo vse vire in ukrepe, vključno s tistimi iz veljavne zakonodaje Unije, da bi nepretrgoma in stroškovno učinkovito zmanjševali takšne izpuste. Zato je treba pripraviti ustrezne instrumente v okviru Konvencije.

(11)  V skladu s Protokolom in Konvencijo je treba izpuste obstojnih organskih onesnaževal, ki so nenamerni stranski proizvodi industrijskih postopkov, čim prej identificirati in zmanjšati s končnim ciljem odprave, kadar je to izvedljivo. Pripraviti in izvajati je treba ustrezne nacionalne načrte, ki zajemajo vse vire in ukrepe, vključno s tistimi iz veljavne zakonodaje Unije, da bi čim prej nepretrgoma in stroškovno učinkovito zmanjševali takšne izpuste. Zato je treba pripraviti ustrezne instrumente v okviru Konvencije.

Obrazložitev

Predlog spremembe usklajuje besedilo z aktualnim, medtem ko v predlogu Komisije ni bilo navedeno „čim prej“.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Obstaja potreba po zagotovitvi učinkovitega usklajevanja in upravljanja tehničnih in upravnih vidikov te uredbe na ravni Unije. Evropska agencija za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: Agencija), ki je bila ustanovljena z Uredbo (ES) št. 1907/2006, ima sposobnosti in izkušnje pri izvajanju zakonodaje Unije o kemikalijah ter mednarodnih sporazumov o kemikalijah. Države članice in Agencija bi zato morale opravljati naloge, ki zadevajo upravne, tehnične in znanstvene vidike izvajanja te uredbe ter izmenjavo informacij. Naloge Agencije bi morale vključevati pripravo in pregled tehničnih dokumentacij, vključno s posvetovanji z zainteresiranimi stranmi, ter pripravo mnenj, na podlagi katerih bo Komisija lahko sprejela odločitev o sprejetju predlogov za vključitev snovi na seznam obstojnih organskih onesnaževal v Konvenciji ali Protokolu. Poleg tega bi morale Komisija, države članice in Agencija sodelovati z namenom učinkovitega izvajanja mednarodnih obveznosti, ki jih ima Unija na podlagi Konvencije.

(15)  Obstaja potreba po zagotovitvi učinkovitega usklajevanja in upravljanja tehničnih in upravnih vidikov te uredbe na ravni Unije. Evropska agencija za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: Agencija), ki je bila ustanovljena z Uredbo (ES) št. 1907/2006, ima sposobnosti in izkušnje pri izvajanju zakonodaje Unije o kemikalijah ter mednarodnih sporazumov o kemikalijah. Države članice in Agencija bi zato morale opravljati naloge, ki zadevajo upravne, tehnične in znanstvene vidike izvajanja te uredbe ter izmenjavo informacij. Naloge Agencije morajo zajemati pripravo in pregled tehničnih dokumentacij, vključno s posvetovanji z zainteresiranimi stranmi, ter pripravo mnenj, na podlagi katerih bo Komisija odločila o sprejetju predlogov za vključitev snovi na seznam obstojnih organskih onesnaževal v Konvenciji ali Protokolu. Poleg tega bi morale Komisija, države članice in Agencija sodelovati z namenom učinkovitega izvajanja mednarodnih obveznosti, ki jih ima Unija na podlagi Konvencije.

Obrazložitev

Pomembno je zagotoviti, da bo imela Agencija vsa pooblastila za podrobno oceno, ali je uvrstitev posameznih snovi na sezname v okviru Stockholmske konvencije najustreznejši ukrep za obvladovanje tveganj, in bo lahko ustrezno pomagala Komisiji in Svetu pri predlaganju morebitnih snovi za uvrstitev na sezname.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Konvencija določa, da vsaka pogodbenica pripravi načrt izpolnjevanja svojih obveznosti po Konvenciji in si ustrezno prizadeva za njegovo uresničevanje. Pri pripravi , izvajanju in posodabljanju svojih izvedbenih načrtov bi morale države članice zagotoviti udeležbo javnosti. Ker si v zvezi s tem Unija in države članice delijo pristojnost, je treba izvedbene načrte pripraviti na nacionalni ravni in na ravni Unije. Spodbujati je treba izmenjavo informacij med Komisijo, Agencijo in organi držav članic.

(16)  Konvencija določa, da vsaka pogodbenica pripravi načrt izpolnjevanja svojih obveznosti po Konvenciji in si ustrezno prizadeva za njegovo uresničevanje ter ga čim prej, najpozneje pa do ... [dve leti po začetku veljavnosti te uredbe] pošlje konferenci pogodbenic. Pri pripravi , izvajanju in posodabljanju svojih izvedbenih načrtov bi morale države članice zagotoviti udeležbo javnosti. Ker si v zvezi s tem Unija in države članice delijo pristojnost, je treba izvedbene načrte pripraviti na nacionalni ravni in na ravni Unije. Spodbujati je treba izmenjavo informacij med Komisijo, Agencijo in organi držav članic.

Obrazložitev

Glej Stockholmsko konvencijo, člen 7: Vsaka pogodbenica „predloži svoj izvedbeni načrt za izvajanje konferenci pogodbenic v dveh letih od datuma začetka veljavnosti konvencije za to pogodbenico“.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Proizvodnja in uporaba snovi, navedenih v delu A Priloge I ali v delu A Priloge II k tej uredbi, bi morala biti dovoljena samo, če so te snovi intermediati v zaprtem in krajevno omejenem sistemu ter če je v zadevni prilogi izrecno navedena opomba, ki to dovoljuje, in proizvajalec zadevni državi članici potrdi, da se snov proizvaja in uporablja samo pod strogo nadzorovanimi pogoji.

(17)  Proizvodnja in uporaba snovi, navedenih v delu A Priloge I ali v delu A Priloge II k tej uredbi, bi morala biti dovoljena samo, če so ti intermediati v zaprtem in krajevno omejenem sistemu ter če je v zadevni prilogi izrecno navedena opomba, ki to dovoljuje, in proizvajalec zadevni državi članici potrdi, da se snov proizvaja in uporablja samo pod strogo nadzorovanimi pogoji, namreč da ne povzroča večjih tveganj za okolje ali zdravje ljudi in da ni tehnično izvedljivih alternativnih možnosti.

Obrazložitev

Predlog spremembe je povezan s predlogi sprememb k členu 4(3)(b) in 4(3)(d) ter ustrezno spreminja to uvodno izjavo.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  V skladu s Konvencijo in Protokolom je treba informacije o obstojnih organskih onesnaževalih zagotoviti drugim pogodbenicam teh sporazumov. Spodbujati je tudi treba tudi izmenjavo informacij s tretjimi državami, ki niso pogodbenice teh sporazumov.

(18)  V skladu s Konvencijo in Protokolom je treba informacije o obstojnih organskih onesnaževalih zagotoviti drugim pogodbenicam teh sporazumov. Spodbujati je tudi treba tudi izmenjavo informacij s tretjimi državami, ki niso pogodbenice teh sporazumov. Konvencija tudi določa, da si mora vsaka pogodbenica prizadevati, da bi razvila ustrezno strategijo za opredelitev območij, ki so onesnažena z obstojnimi organskimi onesnaževali, pa tudi po sedmem okoljskem akcijskem programu Unije do leta 2020 morajo Unija in države članice okrepiti prizadevanja za sanacijo onesnaženih območij.

Obrazložitev

Predlog spremembe povezuje uvodno izjavo s spremembami k členu 11(2) in 11(3).

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  Ozaveščenost javnosti glede nevarnosti, ki jih obstojna organska onesnaževala predstavljajo za zdravje sedanjih in prihodnjih generacij kakor tudi za okolje, zlasti v državah v razvoju, je pogosto pomanjkljiva, zato je potrebno obsežno informiranje, ki bi povečalo stopnjo previdnosti ter javno razumevanje razlogov za omejitve in prepovedi. V skladu s Konvencijo je treba, kadar je to primerno, spodbujati in krepiti programe ozaveščanja javnosti glede navedenih snovi, zlasti tiste, namenjene najbolj ranljivim skupinam, kakor tudi usposabljanje delavcev, znanstvenikov, vzgojiteljev ter tehničnega in vodstvenega osebja.

(19)  Ozaveščenost javnosti glede nevarnosti, ki jih obstojna organska onesnaževala predstavljajo za zdravje sedanjih in prihodnjih generacij kakor tudi za okolje, zlasti v državah v razvoju, je pogosto pomanjkljiva, zato je potrebno obsežno informiranje, ki bi povečalo stopnjo previdnosti ter javno razumevanje razlogov za omejitve in prepovedi. V skladu s Konvencijo je treba, kadar je to primerno, spodbujati in krepiti programe ozaveščanja javnosti glede teh snovi, njihovih učinkov na zdravje in okolje ter nadomestil, zlasti programe, namenjene najbolj ranljivim skupinam, kakor tudi usposabljanje delavcev, znanstvenikov, vzgojiteljev ter tehničnega in vodstvenega osebja. Unija bi morala omogočiti dostop do informacij in udeležbo javnosti, tako da izvaja Konvencijo Gospodarske komisije Združenih narodov za Evropo z dne 25. junija 1998 o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah („Aarhuška konvencija“), ki jo je Unija potrdila 17. februarja 20051a.

 

_________________

 

1a UL L 124, 17.5.2005, str. 1.

Obrazložitev

Aarhuško konvencijo o javnem dostopu do okoljskih informacij in javni udeležbi je treba spoštovati in izvajati, kar je pomembno za večjo ozaveščenost in udeležbo javnosti v skladu s členom 10 Stockholmske konvencije o javnem obveščanju, ozaveščanju in izobraževanju. Programi ozaveščanja javnosti o učinkih obstojnih organskih onesnaževal in drugačnih možnostih so omenjeni tudi v členu 10 Stockholmske konvencije.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(j)  „intermediat v zaprtem in krajevno omejenem sistemu“ pomeni snov, ki se proizvaja za kemično predelavo in porablja ali uporablja v kemični predelavi, kjer se pretvori v eno ali več drugih snovi in kjer se proizvodnja intermediata in njegova pretvorba v eno ali več drugih snovi zgodi na istem mestu v strogo nadzorovanih pogojih ter v okolju, ki je v celotnem življenjskem ciklu snovi strogo zaprto s tehničnimi sredstvi.

(j)  „intermediat v zaprtem in krajevno omejenem sistemu“ pomeni snov, ki se proizvede in porabi ali uporabi pri kemijskem procesu za pretvorbo v drugo snov (sinteza), pri čemer se intermediat proizvede in s sintezo pretvori v eno ali več drugih snovi na istem mestu, tudi če ga upravlja ena ali več pravnih oseb, v strogo nadzorovanih pogojih ter v okolju, tako da je v vsem življenjskem ciklu snovi strogo zaprt s tehničnimi sredstvi.

Obrazložitev

Doslednost glede na člen 3(15) uredbe REACH, kjer so intermediati opredeljeni kot „snov, ki se proizvede in porabi ali uporabi pri kemijskem procesu za pretvorbo v drugo snov (sinteza)“.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3 – pododstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  proizvajalec dokaže, da se bo v postopku izdelave snov pretvorila v eno ali več drugih snovi, ki ne kažejo lastnosti obstojnega organskega onesnaževala;

(b)  proizvajalec dokaže, da se bo v postopku izdelave snov pretvorila v eno ali več drugih snovi, ki ne kažejo lastnosti obstojnega organskega onesnaževala in za katere se ne pričakuje, da jim bodo ljudje ali okolje med proizvodnjo in uporabo izpostavljeni v večjih količinah, kar se izkaže z oceno zaprtega sistema v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/20081a Evropskega parlamenta in Sveta, ter da ni nobene tehnično izvedljive alternativne možnosti za uporabo snovi iz dela A Priloge I ali dela A Priloge II te uredbe;

 

_________________

 

1a Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L 353, 31.12.2008, str. 1).

Obrazložitev

Stockholmska konvencija določa, da morajo proizvajalci obstojnih organskih onesnaževal prevzeti odgovornost za zmanjšanje škodljivih učinkov teh proizvodov na zdravje ljudi ali okolje, poleg tega pa morajo uporabnikom, vladam in javnosti zagotoviti informacije o nevarnih lastnostih teh snovi. To načelo bi morali razširiti tudi na uporabnike obstojnih organskih onesnaževal. Predlog spremembe je skladen s členom 4 Uredbe 2017/852 o živem srebru. Uredba o obstojnih organskih onesnaževalih bi morala biti usklajena s Konvencijo in najnovejšo zakonodajo Unije.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Imetnik ravna z zalogo na varen, učinkovit in okolju prijazen način.

Imetnik ravna z zalogo na varen, učinkovit in okolju prijazen način ter v skladu z mejnimi vrednostmi in zahtevami iz Direktive 2012/18/EU Evropskega parlamenta in Sveta1a ter Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta1b, kjer je ustrezno.

 

_________________

 

1a Direktiva 2012/18/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi, ki spreminja in nato razveljavlja Direktivo Sveta 96/82/ES (UL L 197, 24.7.2012, str. 1),

 

1b Direktiva 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) (UL L 334, 17.12.2010, str. 17).

Obrazložitev

Direktiva 2012/18/EU se uporablja tudi za nevarne snovi, ki spadajo v področje uporabe uredbe o obstojnih organskih onesnaževalih, zato bi se bilo treba v tej predlagani uredbi sklicevati nanjo.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Podatki iz tega člena se izrazijo s šiframi iz Uredbe (ES) št. 2150/2002 Evropskega parlamenta in Sveta1a.

 

_________________

 

1a Uredba (ES) št. 2150/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2002 o statistiki odpadkov (UL L 332, 9.12.2002, str. 1).

Obrazložitev

Glede na to, da je treba z zalogami obstojnih organskih onesnaževal ravnati kot z odpadki, in glede na člen 7 predlagane uredbe o ravnanju z odpadki bi utegnil biti glede ureditve za posredovanje informacij, ki se zahtevajo v tem členu, koristen sklic na Uredbo (ES) št. 2150/2002 o statistiki odpadkov.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice pri obravnavi predlogov za gradnjo novih zmogljivosti ali za pomembne spremembe obstoječih zmogljivosti, pri katerih se uporabljajo postopki, med katerimi se izpuščajo snovi s seznama v Prilogi III, brez poseganja v Direktivo 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta30 dajo prednost obravnavi drugih možnih postopkov, tehnik ali praks, ki imajo podobno uporabnost, s katerimi pa se prepreči nastanek in izpust snovi s seznama v Prilogi III.

3.  Države članice pri obravnavi predlogov za gradnjo novih zmogljivosti ali za pomembne spremembe obstoječih zmogljivosti, pri katerih se uporabljajo postopki, med katerimi se izpuščajo snovi s seznama v Prilogi III, brez poseganja v Direktivo 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta30 dajo prednost obravnavi drugih možnih postopkov, tehnik ali praks29a, ki imajo podobno uporabnost, s katerimi pa se prepreči nastanek in izpust snovi s seznama v Prilogi III.

_________________

_________________

 

29a Stockholmska konvencija o obstojnih organskih onesnaževalih (2008). Smernice o najboljših razpoložljivih tehnikah in začasna navodila za najboljše okoljske prakse v skladu s členom 5 in Prilogo C k Stockholmski konvenciji o obstojnih organskih onesnaževalih. Ženeva, sekretariat za Stockholmsko konvencijo o obstojnih organskih onesnaževalih. http://www.pops.int/Implementation/BATandBEP/BATBEPGuidelinesArticle5/tabid/187/Default.aspx

30Direktiva 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) (UL L 334, 17.12.2010, str. 17).

30Direktiva 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) (UL L 334, 17.12.2010, str. 17).

Obrazložitev

V odstavku 3 je treba dodati sklic na smernice o najboljših razpoložljivih tehnikah in začasna navodila za najboljše okoljske prakse iz Stockholmske konvencije, kjer so navedene alternative za sežiganje odpadkov, ki vsebujejo obstojna organska onesnaževala in povzročajo dioksine. Teh alternativ ni v nobenem dokumentu EU. Namen tega sklica je boljše izvajanje in pojasnitev obveznosti iz Stockholmske konvencije.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Komisija lahko, če je to primerno in ob upoštevanju tehničnega razvoja in zadevnih mednarodnih smernic ter sklepov in katere koli odobritve s strani države članice ali pristojnega organa, ki ga je imenovala ta država, v skladu z odstavkom 4 in Prilogo V z izvedbenim aktom sprejme dodatne ukrepe v zvezi z izvajanjem tega člena. Komisija zlasti lahko opredeli informacije , ki jih morajo države članice predložiti v skladu z odstavkom 4(b)(iii). O teh ukrepih se odloča v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 20(2).

6.  Komisija lahko, če je to primerno in ob upoštevanju tehničnega razvoja in ustreznih mednarodnih smernic ter sklepov in odobritev s strani države članice ali pristojnega organa, ki ga imenuje ta država, v skladu z odstavkom 4 in Prilogo V sprejme izvedbene akte, s katerimi določi obliko informacij, ki jih morajo države članice predložiti v skladu z odstavkom 4(b)(iii). Izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 20(2).

Obrazložitev

Namen predlagane spremembe je nedvoumno in natančno opredeliti, kaj Komisiji podeljena izvedbena pooblastila pravzaprav zajemajo, to namreč zahteva tudi ustrezna pravna praksa Sodišča.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  Komisiji na zahtevo zagotavlja tehnično in znanstveno podporo ter prispevke v zvezi s snovmi, ki morda izpolnjujejo merila za vključitev v sezname v Konvenciji ali Protokolu;

(c)  Komisiji na zahtevo zagotavlja trdno tehnično in znanstveno podporo ter prispevke v zvezi s snovmi, ki morda izpolnjujejo merila za vključitev v sezname v Konvenciji ali Protokolu, tudi o preprečevanju proizvodnje in uporabe novih obstojnih organskih snovi ter o oceni pesticidov ali industrijskih kemikalij, ki se trenutno uporabljajo;

Obrazložitev

Sklicevanje na člen 3, odstavka 3 in 4, Stockholmske konvencije. Pomembno je, da postopek imenovanja temelji izključno na znanstvenih dokazih v skladu s postopkom, ki je določen v konvenciji. Z drugimi pomisleki, kot so socialno-ekonomske analize, bi lahko ogrozili znanstveno podlago, zato jih ne bi smeli navajati v tem členu, saj jih v okviru ocene že izvaja strokovni organ Konvencije.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  zbira, evidentira, obdeluje ter Komisiji in pristojnim organom držav članic daje na voljo vse informacije, ki jih je prejela ali so ji bile dane na voljo v skladu s členom 4(2) in (3), členom 7(4)(b)(iii), členom 9(2) ter členom 13(1). Agencija nezaupne informacije objavi na svojem spletišču in omogoča lažjo izmenjavo teh informacij z zadevnimi informacijskimi platformami, kot so tiste iz člena 13(2);

(f)  zbira, evidentira, obdeluje ter Komisiji in pristojnim organom držav članic daje na voljo vse informacije, ki jih je prejela ali so ji bile dane na voljo v skladu s členom 4(2) in (3), členom 5, členom 7(4)(b)(iii), členom 9(2) ter členom 13(1). Agencija nezaupne informacije objavi na svojem spletišču in omogoča lažjo izmenjavo teh informacij z ustreznimi informacijskimi platformami, kot so tiste iz člena 13(2);

Obrazložitev

Med informacije, za katere bo morala Agencija vzpostaviti register, bi bilo treba izrecno vključiti tudi informacije iz člena 5. Poleg tega bi morale biti vse te informacije tudi javno na voljo, a v italijanski različici predloga Komisije to ni jasno razvidno.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a  Agencija začne zagotavljati pomoč ter tehnične in znanstvene napotke iz točke (a) člena 8(1) od ... [eno leto po začetku veljavnosti te uredbe].

Obrazložitev

Za predlagane smernice bi bilo treba določiti izrecen rok in poskrbeti, da jih bodo vse države članice čim prej upoštevale.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Komisija pripravi izmenjavo informacij z državami članicami o ukrepih na nacionalni ravni, s katerimi se opredelijo in ocenijo območja, onesnažena z živim srebrom in živosrebrovimi spojinami, ter obravnavajo večja tveganja tega onesnaženja za zdravje ljudi in okolje.

Obrazložitev

Člen 6(1)(a) Konvencije določa, da mora vsaka pogodbenica razviti ustrezne strategije za ugotavljanje zalog, ki jih sestavljajo kemikalije ali vsebujejo kemikalije (...). Sedmi akcijski program EU zavezuje k sanaciji onesnaženih območij. V več državah članicah do ugotavljanja teh zalog in sanacije še ni prišlo. Predlog spremembe je skladen s členom 15 Uredbe 2017/852 o živem srebru. Uredba o obstojnih organskih onesnaževalih bi morala biti usklajena s Konvencijo in najnovejšo zakonodajo Unije.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Brez poseganja v Direktivo 2003/4/ES32 Evropskega parlamenta in Sveta se informacije iz odstavkov 1 in 2 ne obravnavajo kot zaupne. Komisija, Agencija in države članice, ki izmenjujejo informacije s tretjimi državami, vse zaupne informacije varujejo v skladu z zakonodajo Unije.

3.  Brez poseganja v Direktivo 2003/4/ES Evropskega parlamenta in Sveta32 se informacije o zdravju in varnosti ljudi in okolja ne obravnavajo kot zaupne. Komisija, Agencija in države članice, ki izmenjujejo druge informacije s tretjimi državami, vse zaupne informacije varujejo v skladu z zakonodajo Unije.

_________________

_________________

32Direktiva 2003/4/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2003 o dostopu javnosti do informacij o okolju in o razveljavitvi Direktive Sveta 90/313/EGS (UL L 41, 14.2.2003, str. 26).

32Direktiva 2003/4/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2003 o dostopu javnosti do informacij o okolju in o razveljavitvi Direktive Sveta 90/313/EGS (UL L 41, 14.2.2003, str. 26).

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Unija ves čas spremljanja izvajanja omogoči dostop do informacij in udeležbo javnosti.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Komisija lahko sprejme izvedbene akte, ki podrobneje opredelijo minimalne informacije, ki jih je treba zagotoviti v skladu z odstavkom 1, vključno z opredelitvijo kazalnikov, kart in poročil držav članic iz odstavka 1(f). Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 20(2).

5.  Komisija lahko sprejme izvedbene akte, s katerimi določi obliko informacij, ki jih je treba zagotoviti v skladu z odstavkom 1, vključno z opredelitvijo kazalnikov, kart in poročil držav članic iz odstavka 1(f). Izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 20(2).

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe bi želeli razjasniti, da je vsebina informacij določena že v osnovnem aktu, z izvedbenimi pooblastili pa naj bi Komisija zagotovila, da bodo poročila držav članic iz člena 13(1) enotno oblikovana.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 4(3), 7(5) in 15 se na Komisijo prenese za nedoločen čas od […].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 4(3), 7(5) in 15 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe]. Komisija najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja pripravi poročilo o prenosu pooblastila. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Pooblastilo se na Komisijo ne more prenesti za nedoločen čas, kajti Evropski parlament in Svet morata imeti možnost izvajanja političnega nadzora nad vsemi pooblastili, prenesenimi na Komisijo.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisiji pri vseh zadevah v okviru te uredbe pomaga odbor, ustanovljen s členom 133 Uredbe (ES) št. 1907/2006.

1.  Komisiji pomagata:

 

(a)  odbor, ustanovljen v skladu s členom 133 Uredbe (ES) št. 1907/2006, pri izvajanju zadev iz člena 13(5), razen če se sklicuje na izvedbene akte, ki določajo obliko informacij iz točke (a) člena 13(1) o izvajanju člena 7, in iz točke (b) člena 13(1), če se sklicuje na informacije, prejete v skladu s členom 5(2) in točko (b)(iii) člena 7(4), in

 

(b)  odbor, ustanovljen v skladu s členom 39 Direktive 2008/98/ES1a Evropskega parlamenta in Sveta pri izvajanju zadev iz člena 7(6) in 13(5), če se sklicuje na izvedbene akte, ki določajo obliko informacij iz točke (a) člena 13(1) o izvajanju člena 7, in iz točke (b) člena 13(1), če se sklicuje na informacije, prejete v skladu s členom 5(2) in točko (b)(iii) člena 7(4).

 

_________________

 

1a Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312, 22.11.2008, str. 3);

Obrazložitev

Ohraniti bi bilo treba ločen odbor za odpadke in odbor iz uredbe REACH.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Priloga I – del A – razpredelnica – vrstica 17

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

poliklorirani bifenili (PCB)

1336-36-3 in druge

215-648-1 in druge

Brez poseganja v Direktivo 96/59/ES se dovoli uporaba izdelkov, ki so že v uporabi ob začetku veljavnosti te uredbe.

 

 

 

Države članice identificirajo in iz uporabe odstranijo opremo (npr. transformatorje, kondenzatorje ali druge posode, ki vsebujejo zaloge tekočine), ki vsebuje več kot 0,005 % PCB-jev, s prostornino, večjo od 0,05 dm3, takoj ko je to mogoče, najpozneje pa do 31. decembra 2025.

Predlog spremembe

poliklorirani bifenili (PCB)

1336-36-3 in druge

215-648-1 in druge

Brez poseganja v Direktivo 96/59/ES se dovoli uporaba izdelkov, ki so že v uporabi ob začetku veljavnosti te uredbe.

 

 

 

Države članice si prizadevajo identificirati in iz uporabe odstraniti opremo (npr. transformatorje, kondenzatorje ali druge posode, ki vsebujejo zaloge tekočine), ki vsebuje več kot 0,005 % PCB-jev, s prostornino, večjo od 0,05 dm3, takoj ko je to mogoče, najpozneje pa do 31. decembra 2025.

Obrazložitev

Predlog je usklajen z besedilom Stockholmske konvencije.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Priloga I – del A – vrstica 24 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

 

Predlog spremembe

Snov

Št. CAS

Št. ES

Posebna izjema za uporabo snovi kot intermediata ali druga specifikacija

Bis(pentabromofenil)eter (dekabromodifenil eter) decaBDE)

1163-19-5

214-604-9

1.  Za namene tega vnosa se člen 4(1)(b) uporablja za koncentracije dekabromodifenil etra, enake ali nižje od 10 mg/kg (0,001 masnega %), kadar se pojavlja v snoveh, zmeseh, izdelkih ali kot sestavina ognjeodpornih delov izdelkov.

 

 

 

2.  Proizvodnja, dajanje v promet in uporaba dekabromodifenil etra se z odstopanjem dovoli:

 

 

 

(a)   do 2. marca 2027 v proizvodnji zrakoplovov, za katera je bila vloga za homologacijo vložena pred datumom začetka veljavnosti te uredbe in je bila prejeta pred decembrom 2022;

 

 

 

(b)  v proizvodnji nadomestnih delov za:

 

 

 

(i)  zrakoplove, za katera je bila vloga za homologacijo vložena pred datumom začetka veljavnosti te uredbe in je bila prejeta pred decembrom 2022 ter ki so se začela proizvajati pred 2. marcem 2027, odstopanje velja do izteka tehnične življenjske dobe teh zrakoplovov;

 

 

 

(ii)  motorna vozila, ki sodijo v področje uporabe Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta in so bila proizvedena pred ... [datum začetka veljavnosti te uredbe], odstopanje velja bodisi do leta 2036 bodisi do izteka tehnične življenjske dobe teh vozil, kar je prej.

 

 

 

3.  Posebna odstopanja za nadomestne dele, ki se uporabljajo v motornih vozilih iz odstavka 2(b)(ii), veljajo tudi za proizvodnjo in uporabo komercialnega dekabromodifenil etra iz ene ali več naslednjih kategorij:

 

 

 

(i)  pogonski sistem in oprema pod pokrovom motorja, kot so ozemljitveni kabli, povezovalni kabli akumulatorja, cevi premične klimatske naprave, pogonski sklopi, puše izpušnega kolektorja, izolacija pod pokrovom motorja, kabli in jermenje pod pokrovom motorja (vezje motorja itd.), senzorji hitrosti, cevi, ventilatorski moduli in senzorji detonacije;

 

 

 

(ii)  oprema sistema za dovajanje goriva, kot so cevi za gorivo, rezervoarji za gorivo in rezervoarji za gorivo pod podvozjem;

 

 

 

(iii)  pirotehnične naprave in oprema, na katero te naprave vplivajo, kot so kabli za sprožitev zračne blazine, sedežne prevleke/material prevlek (samo, če je relevantno za zračne blazine) in (sprednje in stranske) zračne blazine;

 

 

 

(iv)  vzmetenje in notranja oprema, na primer sestavni deli notranjih prevlek, akustični materiali in varnostni pasovi;

 

 

 

(v)  ojačana plastika (merilne plošče in notranja plastična obloga);

 

 

 

(vi)  pod pokrovom motorja ali pod nadzorno ploščo (priključni sklopi/bloki varovalk, žice za tok višje jakosti in kabelske obloge (žice za svečke));

 

 

 

(vii)  električna in elektronska oprema (ohišje akumulatorja ali baterijskih plošč, električni konektorji za krmiljenje motorja, sestavni deli radijskih diskov, satelitski navigacijski sistemi, sistemi za satelitsko določanje položaja in računalniški sistemi);

 

 

 

(viii)  tkanine, na primer na prtljažni polici, tekstilnih prevlekah, stropu, sedežih, vzglavnikih, senčnikih, oblogah, talnih oblogah in predpražnikih.

 

 

 

3.  Dovoli se proizvodnja dekabromodifenil etra ter njegova uporaba v proizvodnji naslednjih izdelkov in pri njihovem dajanju v promet:

 

 

 

(a)  izdelki, dani v promet pred ... [datum začetka veljavnosti te uredbe];

 

 

 

(b)  zrakoplovi, proizvedeni v skladu s pododstavkom 2(a);

 

 

 

(c)  nadomestni deli za zrakoplove, proizvedeni v skladu s pododstavkom 2(b);

 

 

 

(d)  električna in elektronska oprema s področja uporabe Direktive 2011/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta.

 

 

 

4.  Za namene tega vnosa „zrakoplov“ pomeni:

 

 

 

(a)  civilni zrakoplov, proizveden v skladu s certifikatom tipa, izdanim v skladu z Uredbo (EU) št. 2018/11391c Evropskega parlamenta in Sveta, ali odobritvijo projekta, izdano v skladu z nacionalnimi predpisi države pogodbenice Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO), ali za katerega je država pogodbenica ICAO izdala spričevalo o plovnosti v skladu s Prilogo 8 h Konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu;

 

 

 

(b)  vojaški zrakoplov.

 

 

 

___________

 

 

 

1a Direktiva 2007/46/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 2007 o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (Okvirna direktiva) (UL L 263, 9.10.2007, str. 1).

 

 

 

1b Direktiva 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (UL L 174, 1.7.2011, str. 88).

 

 

 

1c Uredba (EU) 2018/1139 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2018 o skupnih pravilih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu ter spremembi uredb (ES) št. 2111/2005, (ES) št. 1008/2008, (EU) št. 996/2010, (EU) št. 376/2014 ter direktiv 2014/30/EU in 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 552/2004 in (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91 (UL L 212, 22.8.2018, str. 1).

Obrazložitev

Predlog spremembe je potreben za uskladitev prenovitve z najsodobnejšimi sklepi konference pogodbenic Stockholmske konvencije.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Priloga I – del A – vrstica 24 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

 

Predlog spremembe

Snov

Št. CAS

Št. ES

Posebna izjema za uporabo snovi kot intermediata ali druga specifikacija

Klorirani alkani C10–C13 (klorirani parafini s kratkimi verigami – SCCP)

85535-84-8

287-476-5

1.  Z odstopanjem se dovoli proizvodnja, dajanje v promet in uporaba snovi ali pripravkov, ki vsebujejo SCCP v koncentracijah, nižjih od 1 mas. %, ali izdelkov, ki vsebujejo SCCP v koncentracijah, nižjih od 0,15 mas. %.

 

 

 

2.  Uporaba se dovoli v zvezi s:

 

 

 

(a)  transportnimi trakovi v rudarski industriji in tesnilnimi sredstvi pri jezovih, ki vsebujejo SCCP in so bili v uporabi že pred 4. decembrom 2015 ali na ta datum, in

 

 

 

(b)  izdelki, ki vsebujejo SCCP, a niso navedeni v točki (a) in ki so bili v uporabi že pred 10. julijem 2012 ali na ta datum.

 

 

 

3.  Za izdelke iz odstavka 2 se uporabljata tretji in četrti pododstavek člena 4(2).

Obrazložitev

Predlog spremembe je potreben za uskladitev prenovitve z najsodobnejšimi sklepi konference pogodbenic Stockholmske konvencije.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Priloga I – del B

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Snov

Št. CAS

Št. ES

Posebna izjema za uporabo snovi kot intermediata ali druga specifikacija

4

4

4

4

4

 

 

4

5 Klorirani alkani C10–C13 (klorirani parafini s kratkimi verigami – SCCP)

5 85535-84-8

5 287-476-5

5 1.  Z odstopanjem se dovoli proizvodnja, dajanje v promet in uporaba snovi ali zmesi, ki vsebujejo SCCP v koncentracijah, nižjih od 1 mas. %, ali izdelkov, ki vsebujejo SCCP v koncentracijah, nižjih od 0,15 mas. %.

 

 

 

2.  Uporaba se dovoli v zvezi s:

 

 

 

(a)  transportnimi trakovi v rudarski industriji in tesnilnimi sredstvi pri jezovih, ki vsebujejo SCCP in so bili v uporabi že pred 4. decembrom 2015 ali na ta datum, in

 

 

 

(b)  izdelki, ki vsebujejo SCCP, a niso navedeni v točki (a) in ki so bili v uporabi že pred 10. julijem 2012 ali na ta datum.

 

 

 

3.  Za izdelke iz odstavka 2 se uporabljata tretji in četrti pododstavek člena 4(2).

Predlog spremembe

črtano

Obrazložitev

Predlog spremembe je potreben za uskladitev prenovitve z najsodobnejšimi sklepi konference pogodbenic Stockholmske konvencije.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Priloga III

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

SEZNAM SNOVI, ZA KATERE VELJAJO DOLOČBE O ZMANJŠANJU IZPUSTOV

SEZNAM SNOVI, ZA KATERE VELJAJO DOLOČBE O ZMANJŠANJU IZPUSTOV

Snov (št. CAS)

Snov (št. CAS)

Poliklorirani dibenzo-p-dioksini in dibenzofurani (PCDD/PCDF)

Poliklorirani dibenzo-p-dioksini in dibenzofurani (PCDD/PCDF)

Heksaklorobenzen (HCB) (št. CAS: 118-74-1)

Heksaklorobenzen (HCB) (št. CAS: 118-74-1)

Poliklorirani bifenili (PCB)

Poliklorirani bifenili (PCB)

Policiklični aromatski ogljikovodiki (PAO)37

Policiklični aromatski ogljikovodiki (PAO)37

37.

Za namen popisov emisij se uporabljajo naslednji štirje sestavljeni indikatorji: benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten in indeno(1,2,3-cd)piren.

37.

Za namen popisov emisij se uporabljajo naslednji štirje sestavljeni indikatorji: benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten in indeno(1,2,3-cd)piren.

Pentaklorobenzen (št. CAS 608-93-5)

Pentaklorobenzen (št. CAS 608-93-5)

 

Poliklorirani naftaleni (1)

 

(1) Poliklorirani naftaleni so kemijske spojine, ki temeljijo na sistemu naftalenskih obročev, kjer se eden ali več vodikovih atomov nadomesti z atomi klora.

 

Heksaklorobutadien (št. CAS 87-68-3)

Obrazložitev

Predlog spremembe je potreben za uskladitev prenovitve z najsodobnejšimi sklepi konference pogodbenic Stockholmske konvencije.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Priloga IV – razpredelnica 1 – stolpec „Mejna koncentracijska vrednost iz člena 7(4)(a)“ – vrstica „Poliklorirani“ – opomba 7

PCDD

TEF

PCDF

TEF

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

Predlog spremembe

7.   Mejna vrednost se izračuna kot PCDD in PCDF glede na faktorje ekvivalence toksičnosti (TEF):

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCDD

TEF

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

Obrazložitev

Predlog spremembe je potreben za ureditev tehničnih pomanjkljivosti pri naslovih v preglednici v 7. opombi Priloge IV.

OBRAZLOŽITEV

Prenovitev uredbe o obstojnih organskih onesnaževalih je najnovejša posodobitev poročila iz leta 2004; priloge so posodobljene v skladu s sklepi na srečanjih pogodbenic Stockholmske konvencije iz leta 2015 in 2017. Pri tem je orisana nova vloga Evropske agencije za kemikalije (ECHA), ki podpira delo Komisije pri pripravi dokumentacije za posamezne snovi.

S tukajšnjimi predlogi sprememb naj bi uskladili besedilo z uredbo REACH ter tako poskrbeli za jasnost in doslednost za vse akterje, tudi za državljane in panoge, katerih dejavnosti ta prenovitev zadeva. Nova priloga Va je iz uredbe REACH. Tudi morebitna uporaba presoje okoljskih vplivov za oceno predlaganih obstojnih organskih onesnaževal sledi smernicam za boljše pravno urejanje.

EU je s svojim pionirskim delom za uredbo REACH vodilna v svetu, kar zadeva zakonsko urejanje kemikalij, zato imajo njene odločitve daljnosežne učinke. Poročevalka to odgovornost jemlje zelo resno in meni, da novih predlogov ni treba preučiti samo s tehničnega in znanstvenega vidika, temveč je treba razmišljati tudi o tem, katere družbeno-ekonomske učinke bo prinesla uvrstitev posameznih obstojnih organskih onesnaževal na te sezname. Pomembno je, da se odločitve zagotovo sprejemajo samo na podlagi znanstvenih dokazov.

S predlaganimi spremembami želimo razjasniti, občasno pa tudi okrepiti novo vlogo Agencije, ki jo je Komisija omenila že v osnutku, in tako zagotoviti, da bo njeno strokovno znanje zares upoštevano pri prihodnjih odločitvah o predlaganih obstojnih organskih onesnaževalih. Če želimo predlagano podpreti novo vlogo Agencije, je treba zagotoviti, da bodo njene ugotovitve upoštevane in vključene v vse postopke odločanja ter da bodo njene dejavnosti ustrezno finančno podprte.

Komisija bi morala dati še nekaj pojasnil glede uporabe izvedbenih aktov in glede tega, v kakšni obliki naj bi se posredovale informacije iz odstavka 1, tako da bodo poročila držav članic iz člena 13(2) enotno zasnovana in da bo mogoče te informacije nemoteno obdelati.

(1)

Še ni objavljeno v Uradnem listu.

(2)

UL C 77, 28.3.2002, str. 1.


PRILOGA: PISMO ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE

D(2018)33866

Ga. Adina-Ioana VĂLEAN

Predsednica Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane

ASP 13E102

Bruselj

Zadeva:  Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o obstojnih organskih onesnaževalih (prenovitev)

COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)

Cenjena gospa predsednica,

Odbor za pravne zadeve je omenjeni predlog preučil v skladu s členom 104 o prenovitvi pravnih aktov, ki je vključen v poslovnik Parlamenta.

Odstavek 3 tega člena se glasi:

„Če odbor, pristojen za pravne zadeve, meni, da predlog ne vsebuje vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so bile označene kot take, o tem obvesti vsebinsko pristojni odbor.

V tem primeru so, poleg pogojev iz členov 169 in 170, v pristojnem odboru dopustni predlogi sprememb le, če zadevajo tiste dele predloga, ki vsebujejo spremembe.

Vendar lahko spremembe delov predloga, ki ostajajo nespremenjeni, izjemoma in posamično sprejme predsednik pristojnega odbora, če meni, da to zahtevata nujna skladnost besedila ali povezanost z drugimi dopustnimi predlogi sprememb. Razlogi morajo biti navedeni v pisni obrazložitvi predlogov sprememb.“

Odbor za pravne zadeve v skladu z mnenjem posvetovalne skupine pravnih služb Parlamenta, Sveta in Komisije, ki so preučile predlagano prenovljeno različico, in v skladu s priporočili poročevalca meni, da zadevni predlog ne vsebuje vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so že v predlogu opredeljene kot take, in da je predlog, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb prejšnjih aktov z omenjenimi spremembami, zgolj kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb.

Odbor za pravne zadeve je na svoji seji 15. maja 2018 soglasno(1) sklenil priporočiti, naj Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot pristojni odbor začne preučevanje zgoraj navedenega predloga v skladu s členom 104.

Lep pozdrav

Pavel Svoboda

Priloga: Mnenje posvetovalne delovne skupine

(1)

Navzoči so bili: Marie Christine Boutonnet, Jean Marie Cavada, Mady Delvaux, Pascal Durand, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Jytte Guteland, Gilles Lebreton, Jiří Maštálka, Angelika Niebler, Răzvan Popa, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual.


PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE

 

 

 

 

POSVETOVALNA SKUPINA

PRAVNIH SLUŽB

V Bruslju, 25.06.2018

MNENJE

  ZA   EVROPSKI PARLAMENT

    SVET

    KOMISIJO

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta   o obstojnih organskih onesnaževalih (prenovitev)

COM(2018)0144 z dne 22.3.2018 – 2018/0070(COD)

V skladu z Medinstitucionalnim sporazumom z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov, zlasti z njegovo točko 9, se je posvetovalna delovna skupina, ki jo sestavljajo pravne službe Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sestala 13. in 20. junija 2012, da bi med drugim proučila omenjeni predlog, ki ga je predložila Komisija.

Na teh srečanjih(1) je preučila predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prenovitvi Uredbe (ES) št. 850/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o carinskem zakoniku Skupnosti (Modernizirani carinski zakonik) in soglasno ugotovila naslednje:

1. Naslednje bi moralo biti označeno s sivo barvo, ki se običajno uporablja za označevanje vsebinskih sprememb:

– v četrtem pododstavku člena 4(3) sprememba „prvega“ v „drugega“;

– v členu 7(5) nadomestitev sklicevanja na odstavek 4b s sklicevanjem na odstavek 4;

– v členu 9(2) dodani besedi „ga objavi“;

– v členu 13(1)(a) črtanje besedila „pošljejo Komisiji“;

– v členu 13(1)(f) črtanje besedila „zagotovi Komisiji“.

2. V tretjem pododstavku člena 9(4) bi bilo treba v angleški različici dodano besedo „that“ označiti s prilagoditvenimi puščicami, besedo „plan“ pa ne. (Slovenska različica je ustrezno označena.)

3. V Prilogi IV se 7. podčrtna opomba prilagodi tako, kot je navedeno v priloženem dokumentu.

Posvetovalna skupina je po preučitvi predloga soglasno ugotovila, da ne vsebuje vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so bile izrecno opredeljene kot take. Skupina je v zvezi s kodifikacijo nespremenjenih določb iz prejšnjih obstoječih besedil skupaj z njihovimi spremembami tudi sklenila, da predlog Komisije vsebuje zgolj kodifikacijo obstoječega besedila brez vsebinskih sprememb.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

pravni svetovalec    pravni svetovalec    generalni direktor

Besedilo 7. podčrtne opombe v Prilogi IV.

Mejna vrednost se izračuna kot PCDD in PCDF glede na faktorje ekvivalence toksičnosti (TEF):

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCDD

TEF

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

(1)

Svoje delo je opravila na podlagi angleške različice predloga, ki je izvirna različica obravnavanega besedila.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o obstojnih organskih onesnaževalih (prenovitev)

Referenčni dokumenti

COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)

Datum predložitve EP

22.3.2018

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

16.4.2018

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

16.4.2018

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

ITRE

24.4.2018

 

 

 

Poročevalka

Datum imenovanja

Julie Girling

6.4.2018

 

 

 

Obravnava v odboru

20.6.2018

 

 

 

Datum sprejetja

10.10.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

52

3

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Cristian-Silviu Buşoi, Jørn Dohrmann, Linnéa Engström, Eleonora Evi, Fredrick Federley, Christophe Hansen, Jan Huitema, Norbert Lins, Rupert Matthews, Tilly Metz, Younous Omarjee, Gabriele Preuß, Bart Staes

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Anthea McIntyre, Kati Piri

Datum predložitve

16.10.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

52

+

ALDE

Fredrick Federley, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Jørn Dohrmann, Urszula Krupa, Rupert Matthews, Anthea McIntyre, Bolesław G. Piecha

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Lynn Boylan, Kateřina Konečná, Younous Omarjee

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Kati Piri, Pavel Poc, Gabriele Preuß

Verts/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Benedek Jávor, Tilly Metz, Michèle Rivasi, Bart Staes

3

-

EFDD

Julia Reid

ENF

Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 30. oktober 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov