Förfarande : 2018/0070(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0336/2018

Ingivna texter :

A8-0336/2018

Debatter :

PV 14/11/2018 - 23
CRE 14/11/2018 - 23

Omröstningar :

PV 15/11/2018 - 5.6
CRE 15/11/2018 - 5.6
PV 18/04/2019 - 10.16

Antagna texter :

P8_TA(2018)0463
P8_TA(2019)0436

BETÄNKANDE     ***I
PDF 804kWORD 110k
16.10.2018
PE 622.205v02-00 A8-0336/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om långlivade organiska föroreningar (omarbetning)

(COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD))

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Föredragande: Julie Girling

(Omarbetning – artikel 104 i arbetsordningen)

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR
 BILAGA: YTTRANDE FRÅN DEN RÅDGIVANDE GRUPPEN, SAMMANSATT AV DE JURIDISKA AVDELNINGARNA VID EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH KOMMISSIONEN
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om långlivade organiska föroreningar (omarbetning)

(COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande – omarbetning)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0144),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 192.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0124/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 12 juli 2018(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter(2),

–  med beaktande av skrivelsen av den 10 september 2018 från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet i enlighet med artikel 104.3 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artiklarna 104 och 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0336/2018), och av följande skäl:

A.  Enligt yttrandet från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, innehåller kommissionens förslag inte några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget, och i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna tillsammans med dessa ändringar gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen med beaktande av rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Då bestämmelserna i konventionen genomförs på unionsnivå, är det nödvändigt att säkerställa samordning och enhetlighet med bestämmelserna i Rotterdam konventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel, som godkändes av unionen den 19 december 20024 och med bestämmelserna i Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av farligt avfall, som godkändes av unionen den 1 februari 19935. Sådan samordning och enhetlighet bör också upprätthållas då unionen deltar i arbetet att genomföra och vidare utveckla en internationell strategi för kemikaliehantering (Strategic Approach to Interational Chemicals Management, SAICM), antagen av den första internationella konferensen om kemikalieförvaltning i Dubai den 6 februari 2006 inom ramen för FN.

(5)  Då bestämmelserna i konventionen genomförs på unionsnivå, är det nödvändigt att säkerställa samordning och enhetlighet med bestämmelserna i Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel, som godkändes av unionen den 19 december 20024, med bestämmelserna i Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av farligt avfall, som godkändes av unionen den 1 februari 19935, och med bestämmelserna i Minamatakonventionen om kvicksilver, som antogs av unionen den 11 maj 20175a. Sådan samordning och enhetlighet bör också upprätthållas då unionen deltar i arbetet att genomföra och vidareutveckla en internationell strategi för kemikaliehantering (Strategic Approach to International Chemicals Management, SAICM), antagen av den första internationella konferensen om kemikalieförvaltning i Dubai den 6 februari 2006 inom ramen för FN.

_________________

_________________

4 EUT L 63, 6.3.2003, s. 29. Konventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel.

4 EUT L 63, 6.3.2003, s. 29. Konventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel.

5 EGT L 39, 16.2.1993, s. 3. Konventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av riskfall.

5 EGT L 39, 16.2.1993, s. 3. Konventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av riskfall.

 

5a EUT L 142, 2.6.2017, s. 4.

Motivering

I Minamatakonventionen är bestämmelserna om kvicksilver särskilt relevanta för förordningen om långlivade organiska föroreningar (POP). Det är därför lämpligt och viktigt att i skälen hänvisa till den konventionen.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Utgångna och ovarsamt hanterade lager av POP kan utgöra en allvarlig hälso- och miljörisk, t.ex. genom att mark och grundvatten förorenas. Det bör därför föreskrivas regler för förvaltningen av sådana lager, som är strängare än konventionens. Lager av förbjudna ämnen bör hanteras som avfall och lager av ämnen som fortfarande får tillverkas eller användas bör anmälas till myndigheterna och övervakas noga. I synnerhet befintliga lager som består av eller innehåller förbjudna POP bör behandlas som avfall snarast möjligt.

(10)  Utgångna och ovarsamt hanterade lager av POP kan utgöra en allvarlig hälso- och miljörisk, t.ex. genom att mark och grundvatten förorenas. Det bör därför föreskrivas regler för förvaltningen av sådana lager, som är strängare än konventionens. Lager av förbjudna ämnen bör hanteras som avfall och lager av ämnen som fortfarande får tillverkas eller användas bör anmälas till myndigheterna och övervakas noga. I synnerhet befintliga lager som består av eller innehåller förbjudna POP bör behandlas som avfall snarast möjligt. Om andra ämnen förbjuds i framtiden, bör lager av dessa också förstöras utan dröjsmål och inga nya lager bör byggas upp. Med hänsyn till de särskilda problemen i vissa medlemsstater bör lämpligt ekonomiskt och tekniskt stöd ges genom unionens befintliga finansiella instrument.

Motivering

Den ursprungliga texten bör behållas, men uppdateras något.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  I enlighet med protokollet och konventionen bör utsläpp av POP, som är oavsiktliga biprodukter av industriella processer, kartläggas och minskas så fort som möjligt i syfte att, om genomförbart, slutligen elimineras. Lämpliga nationella handlingsprogram som omfattar alla källor och åtgärder, även sådana som omfattas av befintlig union slagstiftning, bör genomföras och vidareutvecklas i syfte att fortlöpande minska sådana utsläpp på ett kostnadseffektivt sätt. Lämpliga verktyg bör i detta syfte utvecklas inom ramen för konventionen.

(11)  I enlighet med protokollet och konventionen bör utsläpp av POP, som är oavsiktliga biprodukter av industriella processer, kartläggas och minskas så fort som möjligt i syfte att, om genomförbart, slutligen elimineras. Lämpliga nationella handlingsprogram som omfattar alla källor och åtgärder, även sådana som omfattas av befintlig unionslagstiftning, bör så snart som möjligt genomföras och vidareutvecklas i syfte att fortlöpande minska sådana utsläpp på ett kostnadseffektivt sätt. Lämpliga verktyg bör i detta syfte utvecklas inom ramen för konventionen.

Motivering

Genom ändringsförslaget anpassas texten till den gällande texten, eftersom hänvisningen till ”så snart som möjligt” stryks i kommissionens förslag.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Det är nödvändigt att säkerställa ändamålsenlig samordning och förvaltning av de tekniska och administrativa aspekterna av denna förordning på unionsnivå. Europeiska kemikaliemyndigheten (nedan kallad kemikaliemyndigheten) som inrättats genom förordning (EG) nr 1907/2006 har kompetens och erfarenhet när det gäller att genomföra unionens lagstiftning om kemikalier och internationella avtal om kemikalier. Medlemsstaterna och kemikaliemyndigheten bör därför utföra arbetsuppgifter som rör administrativa, tekniska och vetenskapliga aspekter av denna förordning och utbyta information. Kemikaliemyndighetens roll bör omfatta sammanställning och granskning av teknisk dokumentation, inklusive samråd med berörda parter, och utarbetande av yttranden som kan användas av kommissionen när den överväger att lägga fram ett förslag om att föra upp ett ämne som POP i konventionen eller protokollet. Dessutom bör kommissionen, medlemsstaterna och kemikaliemyndigheten samarbeta för att genomföra unionens internationella förpliktelser enligt konventionen på ett ändamålsenligt sätt.

(15)  Det är nödvändigt att säkerställa ändamålsenlig samordning och förvaltning av de tekniska och administrativa aspekterna av denna förordning på unionsnivå. Europeiska kemikaliemyndigheten (nedan kallad kemikaliemyndigheten) som inrättats genom förordning (EG) nr 1907/2006 har kompetens och erfarenhet när det gäller att genomföra unionens lagstiftning om kemikalier och internationella avtal om kemikalier. Medlemsstaterna och kemikaliemyndigheten bör därför utföra arbetsuppgifter som rör administrativa, tekniska och vetenskapliga aspekter av denna förordning och utbyta information. Kemikaliemyndighetens roll måste omfatta sammanställning och granskning av teknisk dokumentation, inklusive samråd med berörda parter, och utarbetande av yttranden som ska användas av kommissionen när den överväger att lägga fram ett förslag om att föra upp ett ämne som POP i konventionen eller protokollet. Dessutom bör kommissionen, medlemsstaterna och kemikaliemyndigheten samarbeta för att genomföra unionens internationella förpliktelser enligt konventionen på ett ändamålsenligt sätt.

Motivering

Det är viktigt att se till att kemikaliemyndigheten har fullständiga befogenheter att genomföra detaljerade bedömningar av huruvida uppförandet av ett visst ämne på Stockholmskonventionens förteckning är den lämpligaste riskhanteringsåtgärden för att ge kommissionen och rådet adekvat stöd i det potentiella urvalet av ämnen.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Enligt konventionen ska varje part upprätta och sträva efter att genomföra, beroende på vad som är tillämpligt, en genomförandeplan för sina åtaganden enligt konventionen. Medlemsstaterna bör göra det möjligt för allmänheten att delta i utarbetandet, genomförandet och uppdateringen av deras genomförandeplaner. Eftersom unionen och medlemsstaterna delar ansvaret för åtagandena bör genomförandeplaner upprättas både på nationell nivå och på unionsnivå. Samarbete och informationsutbyte mellan kommissionen, kemikaliemyndigheten och medlemsstaternas myndigheter bör uppmuntras.

(16)  Enligt konventionen ska varje part upprätta och sträva efter att genomföra, beroende på vad som är tillämpligt, en genomförandeplan för sina åtaganden enligt konventionen samt så snart som möjligt och senast den ... tillställa partskonferensen denna plan. [två år efter förordningens ikraftträdande]. Medlemsstaterna bör göra det möjligt för allmänheten att delta i utarbetandet, genomförandet och uppdateringen av deras genomförandeplaner. Eftersom unionen och medlemsstaterna delar ansvaret för åtagandena bör genomförandeplaner upprättas både på nationell nivå och på unionsnivå. Samarbete och informationsutbyte mellan kommissionen, kemikaliemyndigheten och medlemsstaternas myndigheter bör uppmuntras.

Motivering

Se artikel 7 i Stockholmskonventionen: varje part ska ”tillställa partskonferensen detta program inom två år räknat från dagen för denna konventions ikraftträdande för parten”.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Ämnen som förtecknas i del A i bilaga I eller del A i bilaga II till denna förordning bör endast få tillverkas och användas som intermediärer i slutna system på avgränsade platser om en not om på detta uttryckligen anges i relevant bilaga och om tillverkaren bekräftar till den berörda medlemsstaten att ämnet endast tillverkas och används under strängt kontrollerade förhållanden.

(17)  Ämnen som förtecknas i del A i bilaga I eller del A i bilaga II till denna förordning bör endast få tillverkas och användas som intermediärer i slutna system på avgränsade platser om en not om på detta uttryckligen anges i relevant bilaga och om tillverkaren bekräftar till den berörda medlemsstaten att ämnet endast tillverkas och används under strängt kontrollerade förhållanden, framför allt utan betydande risker för miljön eller människors hälsa och om det saknas tekniskt genomförbara alternativ.

Motivering

Detta ändringsförslag hör ihop med dem som lagts fram till artikel 4.3 b och 4.3 d och som ändrar motsvarande skäl på samma sätt.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  I överensstämmelse med både konventionen och protokollet bör andra parter i dessa avtal informeras om POP. Informationsutbyte med tredjeländer som inte är parter i dessa överenskommelser bör också uppmuntras.

(18)  I överensstämmelse med både konventionen och protokollet bör andra parter i dessa avtal informeras om POP. Informationsutbyte med tredjeländer som inte är parter i dessa överenskommelser bör också uppmuntras. På liknande sätt föreskrivs det i konventionen att varje part ska sträva efter att utveckla lämpliga strategier för att identifiera platser som är förorenade av POP, och unionens sjunde allmänna miljöhandlingsprogram förbinder unionen och dess medlemsstater att fram till 2020 utöka sina ansträngningar för att sanera förorenade platser.

Motivering

Detta ändringsförslag anpassar skälet till ändringsförslagen till artikel 11.2 och 11.3.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  Eftersom allmänheten ofta inte är medveten om vilka faror POP innebär för nuvarande och framtida generationers hälsa och för miljön, framför allt i utvecklingsländerna, behövs det omfattande information för att öka försiktigheten och allmänhetens förståelse av de skäl som ligger till grund för restriktioner och förbud. I överensstämmelse med konventionen bör program för allmänt medvetande om dessa ämnen, särskilt för de mest utsatta grupperna, samt utbildning av arbetstagare, vetenskapsmän, lärare samt teknisk personal och ledningspersonal främjas och underlättas i tillämpliga fall.

(19)  Eftersom allmänheten ofta inte är medveten om vilka faror POP innebär för nuvarande och framtida generationers hälsa och för miljön, framför allt i utvecklingsländerna, behövs det omfattande information för att öka försiktigheten och allmänhetens förståelse av de skäl som ligger till grund för restriktioner och förbud. I överensstämmelse med konventionen bör program för allmänt medvetande om dessa ämnen, om deras inverkan på hälsa och miljö, särskilt för de mest utsatta grupperna, samt utbildning av arbetstagare, vetenskapsmän, lärare samt teknisk personal och ledningspersonal främjas och underlättas i tillämpliga fall. Unionen bör säkerställa tillgång till information och allmänhetens deltagande genom att genomföra FN/ECE:s konvention om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (Århuskonventionen), som unionen antog den 17 februari 20051a.

 

_________________

 

1a EUT L 124, 17.5.2005, s. 1.

Motivering

Århuskonventionen om allmänhetens tillgång till information och deltagande i beslutsprocesser i miljöfrågor ska efterlevas och genomföras. Detta är avgörande för att uppnå ökat allmänt medvetande och deltagande i linje med artikel 10 i Stockholmskonventionen om information till allmänheten, allmänt medvetande och utbildning. I artikel 10 i Stockholmskonventionen anges också program för allmänt medvetande om POP, ”deras inverkan på hälsa och miljö och [...] vilka alternativ till dem som står till buds”.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Artikel 2 – led j

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(j)  intermediär i slutet system på avgränsad plats: ett ämne som tillverkas för och förbrukas eller används vid kemisk bearbetning för att omvandlas till ett eller flera andra ämnen och varvid tillverkningen av intermediären och dess omvandling till ett eller flera andra ämnen sker på samma plats under strängt kontrollerade betingelser på så sätt att det med tekniska metoder är fullständigt inneslutet under hela sin livscykel.

(j)  intermediär i slutet system på avgränsad plats: ett ämne som tillverkas för och förbrukas eller används vid kemisk bearbetning för att omvandlas till ett annat ämne, nedan kallat syntes, och varvid tillverkningen av intermediären och dess omvandling till ett annat (eller andra) ämne(n) sker i syntes på samma plats, även platser där driften sköts av ett eller flera rättssubjekt, under strängt kontrollerade betingelser på så sätt att det med tekniska metoder är fullständigt inneslutet under hela sin livscykel.

Motivering

Samstämmighet med artikel 3.15 i Reach-förordningen, där ”intermediär” definieras som ”ett ämne som tillverkas för och förbrukas eller används vid kemisk bearbetning för att omvandlas till ett annat ämne (nedan kallat syntes).”

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  tillverkaren visar att tillverkningsprocessen omvandlar ämnet till ett eller flera ämnen som inte uppvisar POP-egenskaper,

(b)  tillverkaren visar att tillverkningsprocessen omvandlar ämnet till ett eller flera ämnen som inte uppvisar POP-egenskaper, att det inte förväntas att människor eller miljö kommer att utsättas i någon betydande utsträckning för ämnet vid dess framställning och användning, vilket ska framgå av bedömningen av det slutna systemet i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/20081a, och att det saknas tekniskt genomförbara alternativ till användningen av ett ämne som förtecknas i del A i bilaga I eller i del A i bilaga II till den förordningen.

 

_________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (EUT L 353, 31.12.2008, s. 1).

Motivering

I Stockholmskonventionen föreskrivs det att producenter av POP ska ta ansvar för att minska den skadliga inverkan som deras produkter har på människors hälsa eller på miljön och för att förse användarna, regeringarna och allmänheten med information om dessa kemikaliers farliga egenskaper. Denna princip bör också utvidgas till användarna av POP. Ändringsförslaget är samstämmigt med artikel 4 i förordning 2017/852 om kvicksilver. POP‑förordningen bör anpassas till konventionen och den mest aktuella unionslagstiftningen.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Innehavaren ska hantera lagren på ett säkert, effektivt och miljömässigt godtagbart sätt.

Innehavaren ska hantera lagren på ett säkert, effektivt och miljömässigt godtagbart sätt i enlighet med tröskelvärdena och kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU1a och i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU1b, där så är tillämpligt.

 

_________________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU av den 4 juli 2012 om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår och om ändring och senare upphävande av rådets direktiv 96/82/EG (EUT L 197, 24.7.2012, s. 1).

 

1b Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) (EUT L 334, 17.12.2010, s. 17).

Motivering

Direktiv 2012/18/EU gäller också för farliga ämnen som omfattas av POP-förordningens tillämpningsområde. Därför bör man i detta förslag till förordning hänvisa till kraven i det direktivet.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  De uppgifter som avses i denna artikel ska formuleras i enlighet med de koder som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2150/20021a.

 

_________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning nr 2150/2002 av den 25 november 2002 om avfallsstatistik (EGT L 332, 9.12.2002, s. 1).

Motivering

Med tanke på att lager med POP måste behandlas dels som avfall, dels i enlighet med artikel 7 i förslaget till förordning om avfallsstatistik, kan det vara motiverat att hänvisa till förordning (EG) nr 2150/2002 om avfallsstatistik vad avser uppfyllande av de villkor för tillhandahållande av information som anges i denna artikel.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  När medlemsstaterna bedömer förslag om uppförande av nya anläggningar eller om betydande förändringar i befintliga anläggningar där processer används som leder till utsläpp av kemikalier upptagna i bilaga III, ska de i första hand beakta alternativa processer, tekniker eller metoder som är lika användbara och genom vilka bildande och utsläpp av de ämnen som anges i bilaga III undviks, utan att det påverkar Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU17.

3.  När medlemsstaterna bedömer förslag om uppförande av nya anläggningar eller om betydande förändringar i befintliga anläggningar där processer används som leder till utsläpp av kemikalier upptagna i bilaga III, ska de i första hand beakta alternativa processer, tekniker eller metoder16a som är lika användbara och genom vilka bildande och utsläpp av de ämnen som anges i bilaga III undviks, utan att det påverkar Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU17.

_________________

_________________

 

16aStockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar (POP) (2008). Allmän vägledning om bästa tillgängliga teknik och bästa miljöpraxis i enlighet med artikel 5 och bilaga C i Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar. Genève, Sekretariatet för Stockholmskonventionen om POP. http://www.pops.int/Implementation/BATandBEP/BATBEPGuidelinesArticle5/tabid/187/Default.aspx

17 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) (EUT L 334, 17.12.2010, s. 17).

17 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) (EUT L 334, 17.12.2010, s. 17).

Motivering

I punkt 3 är det nödvändigt att lägga till en hänvisning till den allmänna vägledningen om bästa tillgängliga teknik och bästa miljöpraxis i Stockholmskonventionen, där det ges alternativ till förbränning av avfall som innehåller POP som bildar dioxiner. Det är omöjligt att hitta dessa alternativ i någon av EU:s handlingar. Hänvisningen syftar till bättre genomförande och förtydligande av skyldigheterna enligt Stockholmskonventionen.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Kommissionen får, när det är lämpligt och med hänsyn till den tekniska utvecklingen, gällande internationella riktlinjer och beslut, samt eventuella godkännanden som beviljats av en medlemsstat eller av den ansvariga myndighet som medlemsstaten i enlighet med punkt 4 och bilaga V utsett, genom genomförandeakter vidta ytterligare åtgärder i samband med genomförandet av denna artikel. Kommissionen får i synnerhet specificera vilken information medlemsstaterna ska rapportera i enlighet med punkt 4 b iii. Sådana åtgärder ska fastställas i enlighet med det rådgivande förfarandet i artikel 20.2.

6.  Kommissionen får, när det är lämpligt och med hänsyn till den tekniska utvecklingen, gällande internationella riktlinjer och beslut, samt eventuella godkännanden som beviljats av en medlemsstat eller den ansvariga myndighet som medlemsstaten i enlighet med punkt 4 och bilaga V utsett, anta genomförandeakter som fastställer formatet på den information medlemsstaterna ska rapportera i enlighet med punkt 4 b iii. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 20.2.

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att tydligt och exakt definiera föremålet för kommissionens genomförandebefogenheter, i enlighet med domstolens relevanta rättspraxis.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  På begäran tillhandahålla kommissionen tekniskt och vetenskapligt stöd och tekniska och vetenskapliga data vad gäller ämnen som eventuellt uppfyller kriterierna för att tas upp i konventionens eller protokollets respektive förteckningar.

(c)  På begäran tillhandahålla kommissionen tillförlitligt tekniskt och vetenskapligt stöd och tekniska och vetenskapliga data vad gäller ämnen som eventuellt uppfyller kriterierna för att tas upp i konventionens eller protokollets respektive förteckningar, inklusive vad gäller att förhindra produktion och användning av nya POP samt bedöma bekämpningsmedel eller industriella kemikalier som för närvarande används.

Motivering

Hänvisning till artikel 3.3 och 3.4 i Stockholmskonventionen. Det är mycket viktigt att processen för upptagande i förteckningen baseras strikt på vetenskapliga bevis, i enlighet med den process som anges i konventionen. Andra överväganden, såsom socioekonomiska analyser, riskerar att undergräva den vetenskapliga grunden och ska därför inte ingå i denna artikel, i synnerhet eftersom de redan beaktas av konventionens sakkunniga organ POPRC (granskningskommittén för långlivade organiska föroreningar) och ingår i deras bedömning.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  Sammanställa, registrera, behandla och tillgängliggöra för kommissionen och medlemsstaternas behöriga myndigheter all den information som mottagits eller som gjorts tillgänglig enligt artikel 4.2 och 4.3, artikel 7.4 b iii, artikel 9.2 och artikel 13.1. Kemikaliemyndigheten ska göra all icke-konfidentiell information offentligt tillgänglig på sin webbplats och underlätta utbytet av denna information med relevanta informationsplattformar såsom dem som avses i artikel 13.2.

(f)  Sammanställa, registrera, behandla och tillgängliggöra för kommissionen och medlemsstaternas behöriga myndigheter all den information som mottagits eller som gjorts tillgänglig enligt artikel 4.2 och 4.3, artikel 5, artikel 7.4 b iii, artikel 9.2 och artikel 13.1. Kemikaliemyndigheten ska göra all icke-konfidentiell information offentligt tillgänglig på sin webbplats och underlätta utbytet av denna information med relevanta informationsplattformar såsom dem som avses i artikel 13.2.

Motivering

Uppgifterna i artikel 5 bör uttryckligen återinföras bland de uppgifter för vilka kemikaliemyndigheten ska uppmanas att inrätta ett register. All denna information bör dessutom göras tillgänglig för allmänheten, men detta framgår inte tydligt av den italienska versionen av kommissionens förslag.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Kemikaliemyndigheten ska börja erbjuda det bistånd och den tekniska och vetenskapliga vägledning som avses i artikel 8.1 senast den ... [ett år efter denna förordnings ikraftträdande].

Motivering

Man bör enas om en särskild tidsfrist för den föreslagna vägledningen för att säkerställa att alla medlemsstater uppfyller kraven utan dröjsmål.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Kommissionen ska genomföra informationsutbyte med medlemsstaterna om de åtgärder som vidtagits på nationell nivå för att identifiera och bedöma områden som förorenats med POP samt för att ta itu med de betydande risker som sådan förorening kan utgöra för människors hälsa och miljön.

Motivering

I artikel 6.1 i konventionen föreskrivs det att ”varje part (ska) sträva efter att utveckla lämpliga strategier för att identifiera platser som är förorenade av kemikalier (...)”. I det sjunde miljöhandlingsprogrammet uppmanas EU att sanera förorenade platser. I flera medlemsstater har man ännu inte genomfört en sådan identifiering och sanering. Ändringsförslaget är förenligt med artikel 15 i förordning 2017/852 om kvicksilver. Även denna förordning bör anpassas till konventionen och den mest aktuella unionslagstiftningen.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Information som avses i punkterna 1 and 2 ska, utan att det påverkar tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG19, inte anses vara konfidentiell. Kommissionen, kemikaliemyndigheten och de medlemsstater som utbyter information med ett tredjeland ska skydda eventuell konfidentiell information i enlighet med unionslagstiftningen.

3.  Information om människors hälsa och säkerhet och miljön ska, utan att det påverkar tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG19, inte anses vara konfidentiell. Kommissionen, kemikaliemyndigheten och de medlemsstater som utbyter annan information med ett tredjeland ska skydda eventuell konfidentiell information i enlighet med unionslagstiftningen.

_________________

_________________

19 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation och om upphävande av rådets direktiv 90/313/EEG (EUT L 41, 14.2.2003, s. 26).

19 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation och om upphävande av rådets direktiv 90/313/EEG (EUT L 41, 14.2.2003, s. 26).

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Unionen ska säkerställa tillgång till information och allmänhetens deltagande under hela övervakningen av genomförandet.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Kommissionen kan anta genomförandeakter som ytterligare specificerar den minimiinformation som ska lämnas i enlighet med punkt 1, inklusive en definition av de indikatorer, kartor och medlemsstatsöversikter som avses i punkt 1 f. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 20.2.

5.  Kommissionen kan anta genomförandeakter som fastställer formatet på den information som ska lämnas i enlighet med punkt 1, inklusive en definition av de indikatorer, kartor och medlemsstatsöversikter som avses i punkt 1 f. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 20.2.

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att klargöra att informationsinnehållet fastställs i den grundläggande rättsakten och att genomförandebefogenheter tilldelas kommissionen för att säkerställa att medlemsstaterna på ett enhetligt sätt upprättar den rapport som avses i artikel 13.1.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 4.3, 7.5 och 15 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den […].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 4.3, 7.5 och 15 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den […]. [den dag då denna förordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Delegeringen av befogenhet till kommissionen kan inte ges tills vidare. Europaparlamentet och rådet bör kunna utöva politisk kontroll över en befogenhet som beviljas kommissionen.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska biträdas av den kommitté som inrättats genom artikel 133 i förordning (EG) nr 1907/2006 i alla sakområden som omfattas av denna förordning.

1.  Kommissionen ska biträdas av

 

(a)  den kommitté som inrättats genom artikel 133 i förordning (EG) nr 1907/2006 när det gäller genomförandet av de frågor som anges i artikel 13.5, utom när det hänvisas till genomförandeakter som anger formatet på den information som anges i artikel 13.1 a när det gäller tillämpningen av artikel 7, och artikel 13.1 b när det hänvisas till den information som inkommit i enlighet med artikel 5.2 och artikel 7.4 b iii, och

 

(b)  den kommitté som inrättats genom artikel 39 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG1a när det gäller genomförandet av de frågor som anges i artiklarna 7.6 och 13.5, där det hänvisas till genomförandeakter som anger formatet på den information som anges i artikel 13.1 a när det gäller tillämpningen av artikel 7, och artikel 13.1 b när det hänvisas till den information som inkommit i enlighet med artikel 5.2 och artikel 7.4 b iii.

 

_________________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3).

Motivering

Åtskillnaden mellan avfallskommitténs och Reach-kommitténs befogenheter bör bibehållas.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Bilaga I – del A – tabell – rad 17

 

Kommissionens förslag

Polyklorerade bifenyler (PCB)

1336-36-3 med flera

215-648-1 med flera

Utan att det påverkar tillämpningen av direktiv 96/59/EG får varor som redan används när denna förordning träder i kraft användas.

 

 

 

Medlemsstaterna ska identifiera och ta ur bruk utrustning (t.ex. transformatorer, kondensatorer eller andra behållare som innehåller överblivna vätskor) som innehåller mer än 0,005 % PCB och volymer som är större än 0,05 dm3, snarast möjligt men senast den 31 december 2025.

Ändringsförslag

Polyklorerade bifenyler (PCB)

1336-36-3 med flera

215-648-1 med flera

Utan att det påverkar tillämpningen av direktiv 96/59/EG får varor som redan används när denna förordning träder i kraft användas.

 

 

 

Medlemsstaterna ska sträva efter att identifiera och ta ur bruk utrustning (t.ex. transformatorer, kondensatorer eller andra behållare som innehåller överblivna vätskor) som innehåller mer än 0,005 % PCB och volymer som är större än 0,05 dm3, snarast möjligt, men senast den 31 december 2025.

Motivering

Genom ändringsförslaget anpassas texten till Stockholmskonventionens ordalydelse.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Bilaga I – del A – tabell – rad 24a (ny)

 

Kommissionens förslag

 

Ändringsförslag

Ämne

CAS-nr

EG-nr

Särskilt angivna undantag om intermediär användning eller annan specificering

Bis(pentabromofenyl)eter (dekabromodifenyleter, decaBDE)

1163-19-5

214-604-9

1.  Artikel 4.1 b ska gälla för koncentrationer av dekaBDE på högst 10 mg/kg (0,001 viktprocent) vid förekomst i ämnen, blandningar och varor eller som en beståndsdel av flamskyddade delar av varor.

 

 

 

2.  Genom undantag ska tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av dekaBDE vara tillåtet

 

 

 

(a)   vid tillverkning av ett luftfartyg före den 2 mars 2027, för vilket en ansökan om typgodkännande gjorts före dagen för ikraftträdandet och mottagits före december 2022,

 

 

 

(b)  vid tillverkning av reservdelar till något av följande:

 

 

 

(i)  Ett luftfartyg som tillverkats före den 2 mars 2027, för vilket en ansökan om typgodkännande gjorts före dagen för ikraftträdandet och mottagits före december 2022: fram till dess att luftfartyget tas ur bruk.

 

 

 

(ii)  Motorfordon som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EU1a och tillverkats före ... [den dag då denna förordning träder i kraft]: antingen fram till 2036 eller till dess att motorfordonen tas ur bruk, beroende på vilket som infaller först.

 

 

 

3.  De särskilda undantagen för reservdelar som ska användas i de motorfordon som avses i punkt 2 b ii ska gälla tillverkning och användning av kommersiell dekaBDE som ingår i en eller flera av följande kategorier:

 

 

 

(i)  Applikationer för framdrivning och under huven, exempelvis massledningar och anslutningsledningar för batterier, rör för luftkonditioneringssystem, drivlinor, bussningar för avgasgrenrör, isolering under huven, kablage under huven (för motorn osv.), hastighetssensorer, slangar, fläktmoduler och knackningssensorer.

 

 

 

(ii)  Bränslesystemapplikationer, exempelvis bränsleslangar, bränsletankar och bränsletankar under karossen.

 

 

 

(iii)  Pyrotekniska anordningar och applikationer som berörs av pyrotekniska anordningar, exempelvis tändningskablar för krockkuddar, stolskydd/stolbeklädnader (endast om relevant för krockkuddar) och krockkuddar (framtill och på sidan).

 

 

 

(iv)  Hjulupphängning och invändig utrustning såsom trimkomponenter, akustiskt material och säkerhetsbälten.

 

 

 

(v)  Kompositplast (instrumentpaneler och invändig trim).

 

 

 

(vi)  Under huven eller instrumentpanelen (uttagslåda, säkringshållare, trådar för hög strömstyrka och mantlar (tändstiftstrådar).

 

 

 

(vii)  Elektrisk och elektronisk utrustning (batterihus och batteriplattor, elektriska anslutningsdon för motorkontroll, radiodiskkomponenter, satellitnavigationssystem, GPS och datorsystem).

 

 

 

(viii)  Textilier såsom fasta insynsskydd, klädsel, innertak, bilsäten, nackstöd, solskydd, trimpaneler, mattor.

 

 

 

3.  Tillverkning av dekaBDE och dess användning i produktion och utsläppande på marknaden av följande varor ska vara tillåten enligt följande:

 

 

 

(a)  Artiklar som släppts ut på marknaden före ... [den dag då denna förordning träder i kraft].

 

 

 

(b)  Luftfartyg som tillverkats i enlighet med punkt 2a.

 

 

 

(c)  Reservdelar till luftfartyg som tillverkats i enlighet med punkt 2b.

 

 

 

(d)  Elektriska och elektroniska produkter som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EG1b.

 

 

 

4.  I denna post avses med luftfartyg något av följande:

 

 

 

(a)  Ett civilt luftfartyg som tillverkas i enlighet med ett typcertifikat som utfärdats enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2018/11391c eller i enlighet med ett konstruktionsgodkännande som utfärdats enligt den nationella lagstiftningen i en avtalsslutande stat till Internationella civila luftfartsorganisationen (Icao), eller för vilket ett luftvärdighetsbevis har utfärdats av en avtalsslutande stat till Icao enligt bilaga 8 till konventionen angående internationell civil luftfart.

 

 

 

(b)  Ett militärt luftfartyg.

 

 

 

___________

 

 

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (Ramdirektiv) (EUT L 263, 9.10.2007, s. 1).

 

 

 

1b Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU av den 8 juni 2011 om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (EUT L 174, 1.7.2011, s. 88).

 

 

 

1c Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2018/1139 av den 4 juli 2018 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 2111/2005, (EG) nr 1008/2008, (EU) nr 996/2010, (EU) nr 376/2014 och direktiv 2014/30/EU och 2014/53/EU, samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 552/2004 och (EG) nr 216/2008 och rådets förordning (EEG) nr 3922/91 (EUT L 212, 22.8.2018 s. 1).

Motivering

Ändringsförslaget är nödvändigt för att anpassa denna omarbetning till de senaste besluten från Stockholmskonventionens partskonferens.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Bilaga I – del A – tabell – rad 24b (ny)

 

Kommissionens förslag

 

Ändringsförslag

Ämne

CAS-nr

EG-nr

Särskilt angivna undantag om intermediär användning eller annan specificering

Alkaner, C10-C13, klorerade (klorparaffiner med kort kolkedja) (SCCP)

85535-84-8

287-476-5

1.  Genom undantag ska det vara tillåtet med tillverkning, utsläppande på marknaden samt användning av ämnen eller beredningar som innehåller SCCP i koncentrationer som är lägre än 1 viktprocent eller varor som innehåller SCCP i koncentrationer som är lägre än 0,15 viktprocent.

 

 

 

2.  Det ska vara tillåtet att använda

 

 

 

(a)  transportband i gruvindustrin och tätningsmassa i dammar vilka innehåller SCCP om de redan var i användning senast den 4 december 2015, och

 

 

 

(b)  andra varor än de som avses i (a) som innehåller SCCP och som redan var i användning senast den 10 juli 2012.

 

 

 

3.  Artikel 4.2 tredje och fjärde styckena ska gälla de varor som avses i punkt 2.

Motivering

Ändringsförslaget är nödvändigt för att anpassa denna omarbetning till de senaste besluten från Stockholmskonventionens partskonferens.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Bilaga I – del B

 

Kommissionens förslag

Ämne

CAS-nr

EG-nr

Särskilt angivna undantag om intermediär användning eller annan specificering

4

4

4

4

4

 

 

4

5 Alkaner, C10‑C13, klorerade (klorparaffiner med kort kolkedja) (SCCP)

5 85535-84-8

5 287-476-5

5 1.  Genom undantag är produktion, utsläppande på marknaden samt användning av ämnen eller blandningar som innehåller SCCP i koncentrationer som är lägre än 1 viktprocent eller varor som innehåller SCCP i koncentrationer som är lägre än 0,15 viktprocent tillåten.

 

 

 

2.  Det ska vara tillåtet att använda

 

 

 

(a)  transportband i gruvindustrin och tätningsmassa i dammar vilka innehåller SCCP om de redan var i användning senast den 4 december 2015, och

 

 

 

(b)  andra varor än de som avses i a) som innehåller SCCP och som redan var i användning senast den 10 juli 2012.

 

 

 

3.  Artikel 4.2 tredje och fjärde styckena ska gälla de varor som avses i punkt 2.

Ändringsförslag

utgår

Motivering

Ändringsförslaget är nödvändigt för att anpassa denna omarbetning till de senaste besluten från Stockholmskonventionens partskonferens.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Bilaga III

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ÄMNEN SOM OMFATTAS AV BESTÄMMELSERNA OM UTSLÄPPSMINSKNINGAR

ÄMNEN SOM OMFATTAS AV BESTÄMMELSERNA OM UTSLÄPPSMINSKNINGAR

ÄMNE (CAS-NR)

ÄMNE (CAS-NR)

Polyklorerade dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner (PCDD/PCDF)

Polyklorerade dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner (PCDD/PCDF)

Hexaklorbensen (HCB)

(CAS-nr 118-74-1)

Hexaklorbensen (HCB)

(CAS-nr 118-74-1)

Polyklorerade bifenyler (PCB)

Polyklorerade bifenyler (PCB)

Polyaromatiska kolväten (PAH)5

Polyaromatiska kolväten (PAH)5

5

Vid utsläppsinventeringarna ska följande fyra sammansatta indikatorer användas: bens(a)pyren, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten och indeno(1,2,3-cd)pyren.

5

Vid utsläppsinventeringarna ska följande fyra sammansatta indikatorer användas: bens(a)pyren, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten och indeno(1,2,3-cd)pyren.

Pentaklorbensen (CAS-nr 608-93-5)

Pentaklorbensen (CAS-nr 608-93-5)

 

Polyklorerade naftalener (1)

 

(1) Polyklorerade naftalener är kemiska föreningar baserade på naftalenringsystemet, där en eller flera väteatomer har ersatts med kloratomer.

 

Hexaklorbutadien (CAS-nr 87-68-3)

Motivering

Ändringsförslaget är nödvändigt för att anpassa denna omarbetning till de senaste besluten från Stockholmskonventionens partskonferens.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

BILAGA IV – Ämnen som omfattas av bestämmelserna om avfallshantering i artikel 7 – rad Polyklorerade – fotnot 7

PCDD

TEF

PCDF

TEF

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

Ändringsförslag

7.Gränsvärdet beräknas som PCDD och PCDF enligt följande toxiska ekvivalensfaktorer (TEF):

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCDD

TEF

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

Motivering

Ändringsförslaget är nödvändigt för att åtgärda tekniska problem med rubrikerna i tabellen i fotnot 7 i bilaga IV.

(1)

Ännu ej offentliggjort i EUT.

(2)

EUT L 77, 28.3.2002, s. 1.


MOTIVERING

POP-omarbetningen är den senaste uppdateringen av det betänkande som antogs för första gången 2004. Genom omarbetningen uppdateras bilagorna i linje med besluten från Stockholmskonventionens partskonferens 2015 och 2017. Genom uppdateringen fastställs också en ny roll för Europeiska kemikaliemyndigheten till stöd för kommissionens arbete med att sammanställa dokumentation om ämnen.

Ändringsförslagen nedan syftar till att anpassa texten till Reach-förordningen för att säkerställa tydlighet och samstämmighet för alla aktörer, även medborgare och företag vilkas verksamhet påverkas av denna omarbetning. Den nya bilagan Va kommer från Reach‑förordningen. Att använda konsekvensbedömningar för att bedöma POP-förslag, när så är lämpligt, är också förenligt med riktlinjerna för bättre lagstiftning.

Den banbrytande Reach-förordningen gjorde EU världsledande när det gäller kemikalielagstiftning, och dess beslut inom kemikaliesäkerhet får därför långtgående konsekvenser. Föredraganden tar detta ansvar på allvar och anser att det är lämpligt att överväga inte bara tekniska och vetenskapliga aspekter av nya förslag, utan också POP‑förteckningarnas socioekonomiska effekter. Det är av yttersta vikt att alla åtgärder vidtas för att säkerställa att beslut fattas utifrån vetenskapliga belägg.

Ändringsförslagen syftar också till att förtydliga, och ibland även stärka, kemikaliemyndighetens nya roll, som först nämndes i kommissionens utkast till förslag, för att garantera att dess expertkunskap utnyttjas fullt ut när framtida beslut om POP-förslag fattas. För att stödja den nya roll som föreslås för kemikaliemyndigheten är det nödvändigt att se till att dess rön införlivas i alla beslutsprocesser och att myndighetens verksamhet får tillräcklig finansiering.

Ytterligare förtydliganden begärs från kommissionen vad gäller användandet av genomförandeakter och formatet på den information som ska ges i enlighet med punkt 1 för att säkerställa att den rapport som avses i artikel 13.1 upprättas av medlemsstaterna på ett enhetligt sätt, för att effektivisera behandlingen av denna information.


BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR

D(2018)33866

Ms Adina-Ioana VĂLEAN

Ordförande för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

ASP 13E102

Bryssel

Ärende:  Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om långlivade organiska föreningar (omarbetning)

COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)

Till ordföranden

Utskottet för rättsliga frågor har granskat det ovannämnda förslaget, i enlighet med artikel 104 om omarbetning i parlamentets arbetsordning.

Punkt 3 i denna artikel har följande lydelse:

”Om utskottet med ansvar för rättsliga frågor anser att förslaget inte innebär några andra ändringar i sak än dem som angetts som sådana, ska det informera det utskott som är ansvarigt för ärendet om detta.

Det utskott som är ansvarigt för ärendet får i så fall bara behandla ändringsförslag om de berör de delar av förslaget som innehåller ändringar och uppfyller villkoren i artiklarna 169 och 170.

Ändringsförslag till delar av förslaget som inte har ändrats får emellertid, undantagsvis och från fall till fall, godtas av ordföranden i det utskott som ansvarar för ämnet, om han eller hon anser det nödvändigt av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag. Sådana skäl måste anges i en skriftlig motivering till ändringsförslagen.”

Efter yttrandet från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, som har granskat det omarbetade förslaget, och med hänsyn tagen till föredragandens rekommendationer, anser utskottet för rättsliga frågor att förslaget inte innebär några andra ändringar i sak än dem som angetts som sådana i förslaget samt att förslaget, vad kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i tidigare rättsakter beträffar, enbart innebär att befintliga texter kodifieras, utan att på något sätt ändras i sak.

Sammanfattningsvis rekommenderar utskottet för rättsliga frågor enhälligt(1) och efter att ha diskuterat förslaget vid sitt sammanträde den 3 september 2018, att utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, som är ansvarigt utskott, behandlar ovannämnda förslag i enlighet med artikel 104.

Med vänlig hälsning

Pavel Svoboda

Bilaga: Yttrande från den rådgivande gruppen

(1)

Följande ledamöter var närvarande: Marie Christine Boutonnet, Jean Marie Cavada, Mady Delvaux, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Jytte Guteland, Gilles Lebreton, Jiří Maštálka, Angelika Niebler, Răzvan Popa, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual.


BILAGA: YTTRANDE FRÅN DEN RÅDGIVANDE GRUPPEN, SAMMANSATT AV DE JURIDISKA AVDELNINGARNA VID EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH KOMMISSIONEN

 

 

 

 

DE JURIDISKA AVDELNINGARNASRÅDGIVANDE GRUPP

 

Bryssel den 25 juni 2018

YTTRANDE

TILL        EUROPAPARLAMENTET

        RÅDET

        KOMMISSIONEN

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om långlivade organiska föreningar (omarbetning)

COM(2018)0144 av den 23 maj 2018 – 2018/0070(COD)

I enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter, särskilt punkt 9, sammanträdde den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, den 13 och 20 april 2018 för att bland annat granska ovannämnda förslag från kommissionen.

Vid sammanträdena(1) behandlade gruppen förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en omarbetning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 av den 29 april 2004 om långlivade organiska föroreningar och om ändring av direktiv 79/117/EEG, och konstaterade enhälligt följande:

1. Följande borde ha markerats med den gråskuggning som brukar användas för att markera innehållsmässiga ändringar:

– I artikel 4.3 fjärde stycket: tillägget av orden ”genom en not” och ersättningen av ordet ”första” med ”andra”.

– I artikel 7.5: ersättningen av hänvisningarna till ”punkt 4 b” med hänvisningar till ”punkt 4”.

– I artikel 9.2: tillägget av ordet ”offentliggörandet”.

I artikel 13.1 a: strykningen av orden ”ge kommissionen”.

– I artikel 13.1 f: strykningen av orden ”ge kommissionen”.

2. I artikel 9.4 tredje stycket borde det tillagda ordet ”denna” ha stått inom anpassningspilar, men ordet ”plan” borde inte ha gjort det.

3. I bilaga IV bör fotnot 7 anpassas så att den får den lydelse som anges i det bifogade dokumentet.

Vid behandlingen var gruppen enig om att förslaget inte innehåller några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget eller i detta yttrande. Gruppen konstaterade vidare att förslaget i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i den tidigare rättsakten tillsammans med dessa ändringar endast gäller en kodifiering av den befintliga rättsakten som inte ändrar dess sakinnehåll.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Juridisk rådgivare    Juridisk rådgivare    Generaldirektör

Texten i fotnot 7 i bilaga IV

Gränsvärdet beräknas som PCDD och PCDF enligt följande toxiska ekvivalensfaktorer (TEF):

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCDD

TEF

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

(1)

Gruppen arbetade utifrån den engelska språkversionen, som var textens originalversion.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om långlivade organiska föroreningar (omarbetning)

Referensnummer

COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)

Framläggande för parlamentet

22.3.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

16.4.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

16.4.2018

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ITRE

24.4.2018

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Julie Girling

6.4.2018

 

 

 

Behandling i utskott

20.6.2018

 

 

 

Antagande

10.10.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

52

3

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Nils Torvalds, Adina‑Ioana Vălean

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Cristian-Silviu Buşoi, Jørn Dohrmann, Linnéa Engström, Eleonora Evi, Fredrick Federley, Christophe Hansen, Jan Huitema, Norbert Lins, Rupert Matthews, Tilly Metz, Younous Omarjee, Gabriele Preuß, Bart Staes

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Anthea McIntyre, Kati Piri

Ingivande

16.10.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

52

+

ALDE

Fredrick Federley, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Jørn Dohrmann, Urszula Krupa, Rupert Matthews, Anthea McIntyre, Bolesław G. Piecha

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Lynn Boylan, Kateřina Konečná, Younous Omarjee

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Kati Piri, Pavel Poc, Gabriele Preuß

Verts/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Benedek Jávor, Tilly Metz, Michèle Rivasi, Bart Staes

3

-

EFDD

Julia Reid

ENF

Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 31 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy