Процедура : 2017/0043(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0337/2018

Внесени текстове :

A8-0337/2018

Разисквания :

PV 12/11/2018 - 15
CRE 12/11/2018 - 15

Гласувания :

PV 13/11/2018 - 4.6
CRE 13/11/2018 - 4.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0445

ДОКЛАД     ***I
PDF 1019kWORD 137k
16.10.2018
PE 602.914v02-00 A8-0337/2018

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на многогодишен план за запасите от дребни пелагични видове в Адриатическо море и за свързаните с тях риболовни дейности

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD))

Комисия по рибно стопанство

Докладчик: Ружа Томашич

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПОЗИЦИЯ ПОД ФОРМАТА НА ИЗМЕНЕНИЯ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на многогодишен план за запасите от дребни пелагични видове в Адриатическо море и за свързаните с тях риболовни дейности

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0097),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението до Парламента (C8-0095/2017),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 31 май 2017 г.(1),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство и позицията под формата на изменения на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0337/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Целта на общата политика в областта на рибарството (ОПОР) е да допринася за защитата на морската среда, за устойчивото управление на всички видове, експлоатирани с търговска цел, и по-специално за постигането до 2020 г. на добро екологично състояние на морската среда съгласно член 1, параграф 1 от Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета3.

(1)  Целта на общата политика в областта на рибарството (ОПОР) е да допринася за защитата на морската среда, за устойчивото управление на всички видове, експлоатирани с търговска цел, и по-специално за постигането до 2020 г. на добро екологично състояние на морската среда съгласно член 1, параграф 1 от Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета3, както и за благоприятен природозащитен статус на видовете и естествените местообитания в съответствие с Директива 92/43/ЕИО на Съвета и Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

_________________

_________________

3 Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия) (ОВ L 164, 25.6.2008 г., стр. 19).

3 Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия) (ОВ L 164, 25.6.2008 г., стр. 19).

 

Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7).

 

Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици (ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7).

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  На проведената през 2015 г. в Ню Йорк световна среща на високо равнище по въпросите на устойчивото развитие Съюзът и неговите държави членки поеха ангажимент до 2020 г. да постигнат ефективно регулиране на улова, да прекратят незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов и вредните риболовни практики, както и да прилагат научнообосновани планове за управление с цел възможно най-бързото възстановяване на рибните запаси поне до равнища, осигуряващи максимален устойчив улов в съответствие с биологичните характеристики на запасите.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  С Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета4 се установяват правилата на ОПОР в съответствие с международните задължения на Съюза. Целите на ОПОР са, inter alia, да се гарантира екологичната устойчивост на риболова и аквакултурите в дългосрочен план и да се прилагат подходът на предпазливост и екосистемният подход при управлението на рибарството.

(2)  С Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета4 се установяват правилата на ОПОР в съответствие с международните задължения на Съюза. Целите на ОПОР са, inter alia, да се гарантира екологичната, стопанската и социалната устойчивост на риболова и аквакултурите в дългосрочен план и да се прилагат подходът на предпазливост и екосистемният подход при управлението на рибарството.

__________________

__________________

4 Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).

4 Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)  В съответствие с Регламент (ЕС) № 1380/2013 управлението на рибарството въз основа на най-добрите налични научни становища изисква хармонизирани, надеждни и точни данни.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a)  Адриатическо море представлява важна подзона в рамките на Средиземно море с приблизително една трета от стойността на всички разтоварвания на улов.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a)  Изпълнените планове за управление и въведените технически мерки през 2016 г. трябва да окажат влияние върху запасите и трябва да бъдат анализирани и взети под внимание при изготвянето на многогодишния план за пелагичните запаси в региона.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Настоящите мерки за управление на запасите от дребни пелагични видове в Адриатическо море се отнасят до достъпа до води, контрола на риболовното усилие и технически мерки, с които се регулира използването на риболовни уреди. Научните становища показват, че най-подходящото средство за адаптиране на процента на смъртност от риболов е контролът на улова, поради което той би бил по-ефективен инструмент за управление на запасите от дребни пелагични видове6.

(5)  Настоящите мерки за управление на запасите от дребни пелагични видове в Адриатическо море се отнасят до достъпа до води, контрола на риболовното усилие и технически мерки, с които се регулира използването на риболовни уреди.

__________________

 

6 „Assessment of Mediterranean Sea stocks“ (Оценка на запасите в Средиземно море), част 2, НТИКР-11-14.

 

Обосновка

Предлага се заличаване, като се има предвид последният доклад на НТИКР (НТИКР-14—16), в който чрез анализ на положителното и отрицателното въздействие на различните принципи на управление се стига до заключението, че най-добро въздействие е имал подходът, при който се комбинират различни мерки за управление (улов, риболовно усилие, ограничения на капацитета) и че индивидуалният подход за всяка мярка води и до отрицателни последици.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  С оглед постигането на целите на ОПОР предстои приемането на редица мерки за опазване, евентуално и различни комбинации от тях — например многогодишни планове, технически мерки, определяне и разпределяне на възможности за риболов.

(6)  С оглед постигането на целите на ОПОР предстои приемането на редица мерки за опазване, евентуално и различни комбинации от тях — например многогодишни планове и технически мерки.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  Риболовът на дребни пелагични видове в Адриатическо море, особено в географските подзони 17 и 18, оказва много важно социално-икономическо въздействие върху поминъка и бъдещето на крайбрежната общност на държавите членки.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6б)  В съответствие с принципите и целите на ОПОР и в съответствие с член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, регионализацията следва да се използва за приемане и прилагане на мерки, чрез които се отчитат особеностите на всяка риболовна зона и се опазва екологичното състояние в тях.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 6 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6в)  Възможностите за риболов следва да се разпределят в съответствие с принципите, определени в член 17 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, като се използват прозрачни и обективни критерии, включително от екологично, социално и икономическо естество. Възможностите за риболов следва също да бъдат справедливо разпределени в рамките на различните сегменти на риболова, включително традиционния и дребномащабния риболов. Освен това държавите членки следва да предоставят стимули на риболовните кораби, които използват селективни риболовни съоръжения или прилагат техники с намалено въздействие върху околната среда.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  В съответствие с членове 9 и 10 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 многогодишните планове следва да се основават на научни, технически и икономически становища и да съдържат цели, количествено измерими цели с ясни срокове, референтни равнища на опазване и предпазни мерки.

(7)  В съответствие с членове 9 и 10 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 многогодишните планове следва да се основават на научни, технически и икономически становища и да съдържат цели, количествено измерими цели с ясни срокове, референтни равнища на опазване, цели за опазване и технически мерки за изпълнението на задължението за разтоварване, както и мерки, предназначени за избягване и намаляване на нежелания улов доколкото е възможно, и предпазни мерки.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Mногогодишният план следва да е насочен към подпомагане изпълнението на целите на ОПОР, и по-специално постигането и поддържането на МУУ за съответните запаси, осигуряване на устойчив риболовен сектор и гарантиране на ефективна рамка на управление.

(8)  Mногогодишният план следва да е насочен към подпомагане изпълнението на целите на ОПОР, и по-специално възстановяването и поддържането на рибните запаси над равнището на биомаса, позволяващо МУУ, изпълнение на задължението за разтоварване, осигуряване на устойчив риболовен сектор и гарантиране на ефективна рамка на управление.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a)  Настоящият регламент не следва да се счита за прецедент за други многогодишни планове в Средиземно море, освен ако не е предвидено друго.

Обосновка

Настоящото предложение за Адриатическо море в този вид би създало опасен прецедент, тъй като ако бъде прието, би могло да се използва и като модел за други райони на Средиземно море, с още по-голямо икономическо и социално отрицателно въздействие. Всеки морски регион има различни океански качества и уникални обстоятелства.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 8 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8б)  В многогодишния план винаги следва да се намира баланс между постижимия резултат, като се взема предвид времевата рамка, и социално-икономическото въздействие.

 

 

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  В съответствие с екосистемния подход и в допълнение към свързания с рибарството дескриптор от Директива 2008/56/ЕО посочените в приложение I към директивата качествени дескриптори 1, 4 и 6 също следва да бъдат отчетени в рамката на управление на рибарството.

(10)  В съответствие с екосистемния подход настоящият план следва също така да допринася за постигането на добро екологично състояние, както е определено в Директива 2008/56/ЕО, а посочените в приложение I към директивата качествени дескриптори 1, 4 и 6 също следва да бъдат отчетени в рамката на управление на рибарството. Настоящият план следва също така да допринася за постигането на благоприятен природозащитен статус на естествените местообитания и видовете, както се изисква съответно от Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и от Директива 92/43/ЕИО на Съвета .

 

_________________

 

Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици (ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7).

 

Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7).

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  В член 16, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 се съдържа изискването възможностите за риболов да се определят в съответствие с измеримите цели, посочени в многогодишните планове.

заличава се

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Целесъобразно е да се определят целевите равнища на смъртност от риболов (F), които отговарят на целта за постигане и поддържане на МУУ, като диапазон от стойностите, съответстващи на целта за постигане на максимален устойчив улов (FМSY). Този диапазон, основан на научни становища, е необходим с оглед осигуряване на гъвкавост, отчитане на промените в научните становища, допринасяне за изпълнението на задължението за разтоварване и отчитане на характеристиките на смесения риболов. Диапазонът на FMSY се изчислява от Научния технически и икономически комитет по рибарството (НТИКР), като целта е с него да се постигне не повече от 5% намаление на улова в дългосрочен план в сравнение с МУУ8. Наред с това горната граница на диапазона е ограничена, така че вероятността от спадане на запаса под Blim е не повече от 5%.

(12)  Целесъобразно е да се определят целевите равнища на смъртност от риболов (F), които отговарят на целта за постигане и поддържане на МУУ, като диапазон от стойностите, съответстващи на целта за постигане на максимален устойчив улов (FМSY). Този диапазон, основан на най-добрите налични научни становища, е необходим с оглед осигуряване на гъвкавост, отчитане на промените в научните становища, допринасяне за изпълнението на задължението за разтоварване и отчитане на характеристиките на смесения риболов. Диапазонът на FMSY се изчислява от Научния технически и икономически комитет по рибарството (НТИКР)8a . Въз основа на настоящия план целта е с него да се постигне не повече от 5% намаление на улова в дългосрочен план в сравнение с МУУ. Наред с това горната граница на диапазона е ограничена, така че вероятността от спадане на запаса под Blim е не повече от 5%.

_________________

_________________

8 „Small pelagic stocks in the Adriatic Sea. Mediterranean assessments“ (Запаси от дребни пелагични видове в Адриатическо море. Оценки за Средиземно море), част 1, НТИКР-15-14, 2015 г. [Служба за публикации на Европейския съюз, Люксембург, EUR 27492 EN, JRC 97707, стр. 52.] [Изглежда, че втората част от това позоваване е грешна. OPOCE, Моля, проверете.]

 

 

„Small pelagic stocks in the Adriatic Sea. Mediterranean assessments“ (Запаси от дребни пелагични видове в Адриатическо море. Оценки за Средиземно море), част 1, НТИКР-15-14, 2015 г. [Служба за публикации на Европейския съюз, Люксембург, EUR 27492 EN, JRC 97707, стр. 52.] [The second part of this reference seems to be mistaken. OPOCE, please check.]

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  С оглед определянето на възможностите за риболов следва да е налице праг за диапазоните на FMSY при нормална употреба, а ако се счита, че съответният запас е в добро състояние — по-висока горна граница за определени случаи. Възможностите за риболов следва да могат да се определят единствено до горната граница, ако въз основа на научно становище или доказателство това е необходимо за постигането на целите, установени в настоящия регламент в случай на смесен риболов, или ако е необходимо, за да се избегне увреждане на запасите, предизвикано от вътрешни процеси в рамките на запаса или от процеси на взаимодействие между запаси от различни видове, или за да се ограничат годишните промени във възможностите за риболов.

(13)  С оглед постигането на целите на многогодишния план, целта за всеки един от видовете следва да е SSBpa. Следва единствено да бъде възможно определяне на по-висока цел, ако въз основа на научно становище или доказателство това е необходимо за постигането на целите, установени в настоящия регламент в случай на смесен риболов, или ако е необходимо, за да се избегне увреждане на запасите, предизвикано от вътрешни процеси в рамките на запаса или от процеси на взаимодействие между запаси от различни видове, или ако някой от запасите на дребни пелагични видове е под SSBlim.

Обосновка

Използването единствено на биомаса е по-подходящо и предоставя по-сигурна стойност за управлението на дребните пелагични видове, които са по-силно зависими от екологичното състояние, отколкото от експлоатацията, поне до подобряването на научната оценка.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  За запасите, за които са въведени референтни равнища на опазване, и за целите на прилагането на предпазните мерки е необходимо установяването на такива равнища, изразени като МУУ Btrigger и Blim, по отношение на запасите от хамсия и сардина. В случай че числеността на запасите спадне под МУУ Btrigger, смъртността от риболов следва да се ограничи под FMSY.

(15)  За целите на прилагането на предпазните мерки е необходимо установяването на такива равнища, изразени като SSBlim и SSBpa, по отношение на запасите от дребни пелагични видове. В случай че числеността на запасите спадне под SSBlim, следва да бъдат предприети подходящи коригиращи мерки, за да се допринесе за своевременно възстановяване на съответните запаси на равнища над SSBpa.

Обосновка

Използването единствено на биомаса е по-подходящо и предоставя по-сигурна стойност за управлението на дребните пелагични видове, които са по-силно зависими от екологичното състояние, отколкото от експлоатацията, поне до подобряването на научната оценка.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  В случай че размерът на даден запас спадне под референтното равнище Blim, следва да се предвидят допълнителни предпазни мерки. Предпазните мерки следва да включват намаляването на възможностите за риболов и специфични мерки за опазване, ако в научните становища се посочва, че запасът е застрашен. Тези мерки следва при необходимост да бъдат допълнени от други мерки, като например мерки на Комисията в съответствие с член 12 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 или мерки на държавите членки в съответствие с член 13 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

заличава се

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  За запасите, за които няма референтни равнища, следва да се прилага подходът на предпазливост. В конкретния случай, когато запасите са уловени като прилов и при липса на научни становища относно минималните равнища на биомаса на репродуктивния запас, следва да се приемат специфични мерки за опазване, ако в научните становища се посочва, че са необходими коригиращи мерки.

(17)  За запасите, за които няма референтни равнища, следва да се прилага подходът на предпазливост.

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  С цел да се гарантира спазването на задължението за разтоварване, установено с член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, в плана следва да се предвидят допълнителни мерки за управление. Тези мерки следва да се определят чрез делегирани актове.

(18)  С цел да се гарантира спазването на задължението за разтоварване, установено с член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, в плана следва да се предвидят допълнителни мерки за управление, по-специално мерки за постепенно премахване на изхвърлянето на улов, за отчитане на рибите под минималния референтен размер за опазване и за свеждане до минимум, а когато е възможно – и премахване на отрицателното въздействие на риболовните дейности върху морската среда. Тези мерки следва да се определят чрез делегирани актове.

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18a)  Хърватия, Италия и Словения (група на високо равнище Adriatica) представиха на независими експерти от НТИКР, които от своя страна ги преразгледаха, съвместна препоръка и проучване на техническите характеристики на мрежите гъргър и тяхното въздействие върху обитателите на дълбоките води. Поради това е целесъобразно да се предвиди дерогация от член 13, параграф 3, втора алинея от точка 2 от приложение II към Регламент (ЕО) № 1967/2006.

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19a)  Когато в научните становища се посочва, че любителският риболов оказва значително въздействие върху смъртността от риболов на определен запас, Съветът следва да вземе предвид тези становища. За тази цел Съветът следва да може да определи ОДУ за търговския улов, при който се взема предвид обемът на улова с развлекателна цел и/или да приеме други мерки за ограничаване на любителския риболов, като например тавани на улова и периоди на забрана.

Изменение    26

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  В плана също така следва да се предвидят някои съпътстващи технически мерки, които да бъдат приети чрез делегирани актове, за да се допринесе за постигането на целите на плана, по-специално по отношение на защитата на младите екземпляри или подобряването на селективността.

(20)  В плана също така следва да се предвидят някои съпътстващи технически, но също и времеви и пространствени мерки, които да бъдат приети чрез делегирани актове, и да се вземат предвид най-добрите налични научни становища, за да се допринесе за постигането на целите на плана, по-специално по отношение на защитата на младите екземпляри или подобряването на селективността.

Изменение    27

Предложение за регламент

Съображение 20 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20a)  Непромишлените риболовни уреди, които се основават на исторически практики, установени в рибарските общности, следва да бъдат защитени, когато се определят техническите мерки, произтичащи от многогодишния план или делегираните актове, приети в съответствие с този план.

Изменение    28

Предложение за регламент

Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21a)  За да се даде възможност на промишлеността да се справи с мерките за намаляване на риболовното усилие и намаляването на доходите за предприятията и моряците в резултат на това, следва да съществуват договорености за приоритетен достъп до подходяща подкрепа по линия на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) в съответствие с Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета.

 

_____________

 

Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета (OB L 149, 20. 5.2014 г., стр. 1).

Изменение    29

Предложение за регламент

Съображение 21 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21б)  С оглед да се осигури изпълнение, което е в съответствие със социално-икономическите последици, е желателно, от една страна, да се предоставят дерогации от сроковете за мерките за временно преустановяване, посочени в член 33 от Регламент (ЕС) № 508/2014, които да се разширят само за корабите, обхванати от настоящия многогодишен план, и от друга страна, да се позволи възобновяване на действието и достъпът на същите кораби до мерките за окончателно преустановяване, предвидени в член 34 от същия регламент.

Изменение    30

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  Предвид обстоятелството, че корабите, извършващи целеви риболов на дребни пелагични видове в Адриатическо море, обикновено правят кратки риболовни рейсове, е необходимо изискването за предварително уведомяване по член 17 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 да се адаптира, така че уведомяването да се извършва поне час и половина преди очакваното време на пристигане в пристанището. Като се има предвид обаче ограниченият ефект от риболовните рейсове, при които уловът на риба от съответните запаси е в много малки количества, е уместно да се определи праг за тези предварителни уведомления, когато количеството хамсия или сардина, задържано на борда на корабите, е най-малко един тон.

(22)  Предвид обстоятелството, че корабите, извършващи целеви риболов на дребни пелагични видове в Адриатическо море, обикновено правят кратки риболовни рейсове, е необходимо изискването за предварително уведомяване по член 17 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 да се адаптира, така че уведомяването да се извършва поне половин час преди очакваното време на пристигане в пристанището Като се има предвид обаче ограниченият ефект от риболовните рейсове, при които уловът на риба от съответните запаси е в много малки количества, е уместно да се определи праг за тези предварителни уведомления, когато количеството дребни пелагични видове, задържано на борда на корабите, е най-малко един тон.

Обосновка

Поради специфичния вид на някои крайбрежия и предвид факта, че риболовните зони са в сравнителна близост до пристанища, е необходимо да се предвиди по-кратък срок за предварително уведомяване.

Изменение    31

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  Необходимо е да се установят прагове за улова на хамсия и сардина, над които риболовните кораби са задължени да извършват разтоварвания в определени за целта пристанища или на места в близост до брега в съответствие с член 43 от Регламент (ЕО) № 1224/2009. При определянето на тези пристанища или места в близост до брега държавите членки следва да прилагат критериите, предвидени в член 43, параграф 5 от посочения регламент, за да се гарантира ефективен контрол.

(24)  Необходимо е да се установят прагове за улова на дребни пелагични видове, над които риболовните кораби са задължени да извършват разтоварвания в определени за целта пристанища или на места в близост до брега в съответствие с член 43 от Регламент (ЕО) № 1224/2009. При определянето на тези пристанища или места в близост до брега държавите членки следва да прилагат критериите, предвидени в член 43, параграф 5 от посочения регламент, за да се гарантира ефективен контрол.

Обосновка

Предлага се да се използва определението за „дребни пелагични видове“ от действащия план на GFCM. Това определение предполага, че двата вида се управляват заедно. Тези два вида са улавят заедно и, както при риболова с мрежи гъргър, не е възможно да се улавя само един вид, затова мерките за управление следва да се прилагат заедно и за двата вида. Освен това в природата тези два вида са различни и са силно зависими от екологичните условия. Поради това тяхната експлоатация следва да бъде контролирана и управлявана заедно, както вече е признато в настоящата рамка на Генерална комисия по рибарство за Средиземно море (GFCM).

Изменение    32

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  С цел да се осигури своевременно и адекватно адаптиране към научно-техническия напредък, да се гарантира гъвкавост и да се позволи разработването на някои мерки, на Комисията следва да се делегира правомощието за приемане на актове съгласно член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с допълването на настоящия регламент по отношение на коригиращите мерки за опазването на запасите от скумрия и сафрид, изпълнението на задължението за разтоварване на сушата и техническите мерки. От особена важност е по време на подготвителната работа на Комисията да се проведат подходящи консултации, включително на експертно равнище, като те бъдат съобразени с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът следва да получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като на техните експерти се предоставя редовен достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(25)  С цел да се осигури своевременно и адекватно адаптиране към научно-техническия напредък, да се гарантира гъвкавост и да се позволи разработването на някои мерки, на Комисията следва да се делегира правомощието за приемане на актове съгласно член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с допълването на настоящия регламент по отношение на изпълнението на задължението за разтоварване на сушата и техническите мерки. От особена важност е по време на подготвителната работа на Комисията да се проведат подходящи консултации, включително на експертно равнище, като те бъдат съобразени с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът следва да получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като на техните експерти се предоставя редовен достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

Обосновка

Разпоредите на многогодишния план (MAP) следва да се отнасят единствено до сардина и хамсия (скумрия (Scomber spp.) и сафрид (Trachurus spp.), тъй като за другите видове има остра липса на данни и научни оценки. Тези видове следва да бъдат включени в обхвата на многогодишния план поради задължението за разтоварване, каквото беше ключовото обяснение на ЕК, но този елемент следва да бъде ясно отделен в обхвата на многогодишния план.

Изменение    33

Предложение за регламент

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  В съответствие с член 10, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 следва да се предвидят разпоредби, по силата на които Комисията да извършва периодична оценка на целесъобразността и ефективността на прилагането на настоящия регламент. Тази оценка следва да се основава на периодична оценка на плана, изготвена в съответствие с научните становища. Планът подлежи на оценка на всеки пет години. Този период позволява да се изпълни изцяло задължението за разтоварване, да се приемат и приложат мерки за регионализация, както и да се прояви тяхното въздействие върху запасите и риболовната дейност. Също така това е минималният период, изискван от научните органи.

(26)  В съответствие с член 10, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 следва да се предвидят разпоредби, по силата на които Комисията да извършва периодична оценка на целесъобразността и ефективността на прилагането на настоящия регламент. Тази оценка следва да се основава на периодична оценка на плана, изготвена в съответствие с научните становища. Планът подлежи на оценка три години след датата на влизане в сила на настоящия регламент и на всеки пет години след това. Този период позволява да се изпълни изцяло задължението за разтоварване, да се приемат и приложат мерки за регионализация, както и да се прояви тяхното въздействие върху запасите и риболовната дейност. Също така това е минималният период, изискван от научните органи.

Изменение    34

Предложение за регламент

Съображение 27 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(27a)  За да се подпомогнат рибарите при изпълнението на мерките, предвидени в настоящия регламент, държавите членки следва да използват в максимална степен възможните мерки, предвидени в Регламент (ЕС) № 508/2014. Целесъобразно е да се поясни, че мерките за временно преустановяване, приети за постигане на целите на настоящия регламент, могат да се считат за допустими за подпомагане съгласно Регламент (ЕС) № 508/2014, за да се отчетат социално-икономическите аспекти на настоящия регламент. Освен това е целесъобразно да се предостави дерогация за корабите, засегнати от настоящия многогодишен план, от периодите, през които може да бъде предоставена подкрепа, както и от тавана на финансовото участие по линия на ЕФМДР за мерките за временно преустановяване, предвидени в Регламент (ЕС) № 508/2014.

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Настоящият регламент се прилага по отношение на запасите от хамсия (Engraulis encrasicolus) и сардина (Sardina pilchardus) в Адриатическо море („съответните запаси“) и на свързаните с тях риболовни дейности. Той също така се прилага по отношение на прилова на скумрия (Scomber spp.) и сафрид (Trachurus spp.) в Адриатическо море, добит при улова на единия или на двата съответни запаса.

2.  Настоящият регламент се прилага по отношение на запасите от хамсия (Engraulis encrasicolus) и сардина (Sardina pilchardus) в Адриатическо море (дребни пелагични видове) и на дейностите, свързани с целеви риболов на тези запаси. За целите на изпълнението на задължението за разтоварване, установено в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, настоящият регламент също така се прилага по отношение на прилова на скумрия (Scomber spp.) и сафрид (Trachurus spp.) в Адриатическо море, добит при улова на дребни пелагични видове.

Обосновка

Разпоредите на многогодишния план (MAP) следва да се отнасят единствено до сардина и хамсия, тъй като за другите видове има остра липса на данни и научни оценки. Тези видове следва да бъдат включени в обхвата на многогодишния план поради задължението за разтоварване, каквото беше ключовото обяснение на ЕК, но този елемент следва да бъде ясно отделен в обхвата на многогодишния план.

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква a б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аб)  „Най-добри налични научни становища“ означава публично достъпни научни препоръки, подкрепени от най-актуалните научни данни и методи, и които са издадени или преразгледани от независим научен орган, признат на равнището на Съюза или на международно равнище.

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  „извършване на целеви риболов“ означава, че делът на живото тегло на уловената сардина и хамсия е поне 50%;

Обосновка

Определението на „извършване на целеви риболов“ е важно за управлението на риболовните дни.

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  „запаси от дребни пелагични видове“ означава запасите, посочени в член 1, параграф 2 от настоящия регламент, и всяка комбинация от тях;

в)  „дребни пелагични видове“ означава запаси от сардина (Sardina pilchardus) и хамсия (Engraulis encrasicolus);

Обосновка

Предлага се да се използва определението за „дребни пелагични видове“ от действащия план на GFCM. Това определение предполага, че двата вида се управляват заедно. Тези два вида са улавят заедно и както при риболова с мрежи гъргър, не е възможно да се улавя само един вид, затова мерките за управление следва да се прилагат заедно и за двата вида. Освен това в природата тези два вида са различни и са силно зависими от екологичните условия. Поради това тяхната експлоатация следва да бъде контролирана и управлявана заедно, както вече е признато в настоящата рамка на Генерална комисия по рибарство за Средиземно море (GFCM).

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  „диапазон на FMSY“ означава диапазонът от стойности, при които всички равнища на смъртност от риболов в рамките на посочените от научна гледна точка граници на диапазона, в ситуации на смесен риболов и в съответствие с научните становища водят до максимален устойчив улов (МУУ) в дългосрочен план при съществуващите средни условия на околната среда, без да оказват значително въздействие върху процеса на възпроизводство за съответните запаси;

заличава се

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  „риболовен ден“ означава всеки непрекъснат период от 24 часа или част от него, през който риболовен кораб извършва риболовна дейност, като например търсенето на риба, хвърлянето, поставянето, изтеглянето и влаченето на риболовно съоръжение, качването на улова на борда, трансбордирането, задържането на борда, преработването на борда, прехвърлянето, поставянето в клетки, угояването и разтоварването на риба и продукти от риболов, както е определено в член 4, точка 28 от Регламент (ЕС) № 1380/2013; .

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква г б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гб)  „SSBlim“ означава референтното равнище на биомасата на репродуктивния запас, под което следва да се предприемат коригиращи действия за управление, за да се гарантира, че запасите са възстановени до допустимите биологични равнища;

Обосновка

Използването единствено на биомаса е по-подходящо и предоставя по-сигурна стойност за управлението на дребните пелагични видове, които са по-силно зависими от екологичното състояние, отколкото от експлоатацията, поне до подобряването на научната оценка.

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква г в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гв)  „SSBpa“ означава предпазното референтно равнище на биомасата на репродуктивния запас, под което следва да се предприемат действия за управление, за да се гарантира, че запасите са възстановени до допустимите биологични равнища;

Обосновка

Използването единствено на биомаса е по-подходящо и предоставя по-сигурна стойност за управлението на дребните пелагични видове, които са по-силно зависими от екологичното състояние, отколкото от експлоатацията, поне до подобряването на научната оценка.

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  „MSY Btrigger“ означава референтното равнище на биомасата на репродуктивния запас, под което следва да се предприемат конкретни и подходящи действия за управление, за да се гарантира, че равнищата на експлоатация в съчетание с естествените промени възстановяват рибните запаси над нивата, позволяващи МУУ в дългосрочен план;

заличава се

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  „възможности за риболов“ означава правото на риболов като количество, изразено в улов и/или риболовно усилие.

заличава се

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Многогодишният план допринася за постигането на целите на общата политика в областта на рибарството, посочени в член 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, по-специално чрез прилагане на подхода на предпазливост при управлението на рибарството, като целта му е да гарантира, че експлоатирането на живите морски биологични ресурси позволява възстановяването и поддържането на популациите на подлежащите на улов видове над равнищата, на които може да се постигне МУУ.

1.  Многогодишният план допринася за постигането на целите на общата политика в областта на рибарството, посочени в член 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

Обосновка

Целите са посочени в Регламент (ЕС) № 1380/2013 и не е необходимо да се повтарят тук. Целите на общата политика в областта на рибарството са еднакво важни и постигането на МУУ не може да бъде по-важно от други цели, като например социалната стабилност на съответния сегмент на риболова.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Многогодишният план осигурява ефективна, опростена и стабилна рамка на управление при експлоатирането на запасите от дребни пелагични видове в Адриатическо море.

2.  Многогодишният план осигурява ефективна, опростена и стабилна рамка на управление при експлоатирането на дребните пелагични видове в Адриатическо море.

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Когато се разработва или променя многогодишният план, се вземат под внимание социално-икономическите аспекти в съответствие с член 2, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Многогодишният план спомага за премахване на изхвърлянето на улов посредством избягване и намаляване, доколкото е възможно, на нежелания улов, както и за изпълнение на установеното в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 задължение за разтоварване по отношение на видовете, които са обхванати от това задължение и за които се прилага настоящият регламент.

3.  Многогодишният план спомага за намаляване на изхвърлянето на улов посредством избягване и намаляване, доколкото е възможно, на нежелания улов, както и за изпълнение на установеното в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 задължение за разтоварване по отношение на видовете, които са обхванати от това задължение и за които се прилага настоящият регламент.

Обосновка

Пълното премахване на изхвърлянето на улов е оперативно невъзможно, също и поради това, че все още е предвидена минимална възможност в основния регламент.

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Многогодишният план прилага екосистемен подход към управлението на рибарството, за да се гарантира, че отрицателното въздействие на риболовните дейности върху морската екосистема е сведено до минимум. Той е в съответствие със законодателството на Съюза в областта на околната среда, и по-специално с целта за постигане на добро екологично състояние до 2020 г., предвидена в член 1, параграф 1 от Директива 2008/56/ЕО.

4.  Многогодишният план прилага екосистемен подход към управлението на рибарството, за да се гарантира, че отрицателното въздействие на риболовните дейности върху морската екосистема, по-специално застрашените местообитания и защитените видове, включително морски бозайници, морски птици и влечуги, е сведено до минимум, и когато е възможно – премахнато. Той е в съответствие със законодателството на Съюза в областта на околната среда, и по-специално с целта за постигане на добро екологично състояние до 2020 г., предвидена в член 1, параграф 1 от Директива 2008/56/ЕО, и с целите и правилата, определени в Директива 2009/147/ЕО и Директива 92/43/ЕИО.

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a.  Мерките съгласно плана се предприемат в съответствие с най-добрите налични научни становища.

Изменение    51

Предложение за регламент

Глава 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

КОЛИЧЕСТВЕНИ ЦЕЛИ, ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ И КОНКРЕТНИ МЕРКИ

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ЦЕЛИ, ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ И КОНКРЕТНИ МЕРКИ

Обосновка

Добавянето на думата „социално-икономически“ е в съответствие с изменението на следващия член 4а (социално-икономически цели) и с новите съображения (21а) и (24а).

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Количествени цели по отношение на запасите от хамсия и сардина

Количествени цели по отношение на дребните пелагични видове

Обосновка

Това определение предполага, че двата вида се управляват заедно.

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Целевите равнища на смъртност от риболов трябва да се постигат възможно най-скоро, постепенно и с натрупване — срокът за съответните запаси е 2020 г., след което тези равнища се поддържат в диапазони, определени в приложение I и съответстващи на целите, посочени в член 3, параграф 1.

1.  Целевите референтни равнища на дребните пелагични видове трябва да се постигнат възможно най-скоро и да се поддържат над стойностите, определени в приложение I и съответстващи на целите, посочени в член 3, параграф 1.

Обосновка

Разпоредбите на член 4 са адаптирани по-долу в съответствие с предложението за референтни равнища, основаващи се на биомаса.

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Възможностите за риболов трябва да отговарят на диапазоните за целеви равнища на смъртност от риболов, установени в колона А от приложение І към настоящия регламент.

2.  Мерките за управление на дребните пелагични видове трябва да отговарят на целевите референтни равнища, установени в колона А от приложение І към настоящия регламент.

Обосновка

Разпоредбите на член 4 са адаптирани по-долу в съответствие с предложението за референтни равнища, основаващи се на биомаса. Предлагаме заличаване на термина „възможности за риболов“ и заменянето му с термина „мерки за управление“. По-специално, възможностите за риболов са свързани със системата за ОДУ, предложението е да се заменят с понятието мерки за управление, което е по-подходящо за усилие въз основа на режим на управление.

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Независимо от параграфи 1 и 2 възможностите за риболов могат да бъдат определени на равнища, съответстващи на по-ниски равнища на смъртност от риболов от установените в колона А от приложение І.

3.  Независимо от параграфи 1 и 2 мерките за управление могат да бъдат насочени към равнища, съответстващи на по-високи стойности от установените в колона А от приложение І.

 

а)  ако, въз основа на научно становище или доказателство, това е необходимо за постигането на установените в член 3 цели в случая на смесен риболов;

 

б)  ако, въз основа на научно становище или доказателство, това е необходимо, за да се избегне сериозно увреждане на запаса, предизвикано от вътрешни процеси в рамките на запаса или от процеси на взаимодействие между запаси от различни видове; или

 

в)  ако един от запасите от дребни пелагични видове е под референтното равнище, посочено в Приложение І – колона Б.

Обосновка

Разпоредбите на член 4 са адаптирани по-долу в съответствие с предложението за референтни равнища, основаващи се на биомаса. По-специално, възможностите за риболов са свързани със системата за ОДУ, предложението е да се заменят с понятието мерки за управление, което е по-подходящо за усилие въз основа на режим на управление.

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Независимо от параграфи 2 и 3 възможностите за риболов за даден запас могат да бъдат определени в съответствие с диапазоните за смъртност от риболов, посочени в колона Б от приложение I, при условие че съответните запаси са над минималните референтни равнища на биомасата на репродуктивния запас, предвидени в колона А от приложение II:

заличава се

а) ако, въз основа на научно становище или доказателство, това е необходимо за постигането на установените в член 3 цели в случая на смесен риболов;

 

б) ако, въз основа на научно становище или доказателство, това е необходимо, за да се избегне сериозно увреждане на запаса, предизвикано от вътрешни процеси в рамките на запаса или от процеси на взаимодействие между запаси от различни видове; или

 

в) за да се ограничат промените във възможностите за риболов между последователни години до не повече от 20 %.

 

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  Когато в научните становища се посочва, че любителският риболов оказва сериозно въздействие върху смъртността от риболов на конкретен запас, Съветът го взема предвид и може да ограничи любителския риболов при определянето на възможностите за риболов, за да се избегне превишаване на общото целево равнище на смъртност от риболов.

 

 

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 4а

 

Социално-икономически цели

 

С цел да се вземат предвид социално-икономическите цели, посочени в член 2, параграф 5, буква е) от Регламент (ЕС) № 1380/2013, при прилагането на техническите мерки и на мерките за опазване, предвидени в настоящия регламент, държавите членки използват в широка степен съответните мерки, определени в Регламент (ЕС) № 508/2014.

Обосновка

С изменението се цели да стане възможно държавите членки да предоставят достъп до финансова подкрепа от Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), когато рибарите са засегнати от технически мерки и/или мерки за опазване с особено силно въздействие, които се отразяват неблагоприятно на предприятията и работниците.

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Референтните равнища на опазване, изразени като минимални и гранични равнища на биомасата на репродуктивния запас, които се прилагат с цел опазване на пълната възпроизводителна способност на съответните запаси, са предвидени в приложение II.

1.  Референтните равнища на опазване, изразени като минимални и гранични равнища на биомасата на репродуктивния запас, се прилагат с цел опазване на пълната възпроизводителна способност на съответните запаси.

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Три години след прилагането на мерките за управление, посочени в член 6, параграф 1а, чрез научноизследователска дейност се проверява ефективността на предприетите мерки, особено върху запасите, за които се прилага настоящият регламент, и върху видовете риболов, които експлоатират тези запаси.

Обосновка

Това изменение е необходимо за оценяването на ефективността на мерките, предложени в член 4а.

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато в научните становища се посочва, че биомасата на репродуктивния запас на някой от съответните запаси е под минималните референтни равнища на биомасата на репродуктивния запас, определени в колона А от приложение II към настоящия регламент, се приемат всички подходящи коригиращи мерки с цел своевременно възстановяване на съответните запаси на равнища над тези, позволяващи МУУ. По-специално, чрез дерогация от член 4, параграфи 2 и 4 от настоящия регламент, възможностите за риболов за съответните запаси се определят на равнище, съответстващо на смъртността от риболов, която е намалена под диапазона, предвиден в колона А от приложение I към настоящия регламент, като се вземе предвид намаляването на биомасата на тези запаси.

2.  Когато в научните становища се посочва, че биомасата на репродуктивния запас на някой от дребните пелагични видове е под минималните референтни равнища на биомасата на репродуктивния запас, определени в колона Б от приложение I към настоящия регламент, се приемат всички подходящи коригиращи мерки с цел да се допринесе за своевременно възстановяване на дребните пелагични видове на равнища над референтното равнище, предвидено в колона А от приложение I. По-специално, чрез дерогация от член 4, параграф 2 и в съответствие с член 4, параграф 3 от настоящия регламент, мерките за управление се коригират, като се вземе предвид намаляването на биомасата на тези запаси.

Обосновка

Предложените промени са в съответствие с други предложения, които се основават на биомаса като единствена и най-сигурна стойност.

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато в научните становища се посочва, че биомасата на репродуктивния запас на някой от съответните запаси е под референтното равнище на биомасата на репродуктивния запас (Blim), определено в колона Б от приложение II към настоящия регламент, се приемат всички подходящи коригиращи мерки с цел своевременно възстановяване на съответния запас на равнища над тези, позволяващи МУУ. По-специално, чрез дерогация от член 4, параграфи 2 и 4, коригиращите мерки могат да включват преустановяване на целевия риболов за съответния запас и подходящо намаляване на възможностите за риболов.

3.  Когато в научните становища се посочва, че биомасата на репродуктивния запас на двата запаса на дребни пелагични видове е под референтното равнище на биомасата на репродуктивния запас (SSBlim), определено в колона Б от приложение I към настоящия регламент, се приемат всички подходящи коригиращи мерки, за да се допринесе за своевременно възстановяване на двата запаса на равнища над референтно равнище, предвидено в колона А от приложение I. По-специално, чрез дерогация от член 4, параграф 2, коригиращите мерки могат да включват преустановяване на целевия риболов за съответния запас и други подходящи мерки за управление

Обосновка

Предложените промени са в съответствие с други предложения, които се основават на биомаса като единствена и най-сигурна стойност.

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато в научните становища се отбелязва, че са необходими коригиращи мерки за опазване на запасите от дребни пелагични видове, посочени в член 1, параграф 2 от настоящия регламент, или когато през дадена година биомасата на репродуктивния запас при хамсия и сардина е под референтните равнища на опазване, посочени в колона А от приложение II към настоящия регламент, на Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 16 от настоящия регламент и член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 относно:

1.   Когато в научните становища се отбелязва, че са необходими коригиращи мерки за опазване на дребните пелагични видове, или когато през дадена година биомасата на репродуктивния запас е под референтните равнища на опазване, посочени в колона Б от приложение I към настоящия регламент, на Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 16 от настоящия регламент и член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

Обосновка

Предложените промени са в съответствие с други предложения, които се основават на биомаса като единствена и най-сигурна стойност.

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  характеристиките на риболовните уреди, по-специално размера на отвора на мрежите, конструкцията на уредите, размера на уредите или използването на устройства за повишаване на селективността, за да се гарантира или подобри селективността;

заличава се

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  използването на риболовни уреди и дълбочината на тяхното разполагане, за да се гарантира или подобри селективността;

заличава се

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  забраната или ограничаването на риболова в определени зони, за да се защитят хвърлящата хайвер риба и младите екземпляри, рибата, която е под минималния референтен размер за опазване, или нецелевите видове;

заличава се

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  забраната или ограничаването на риболова или използването на дадени типове риболовни уреди през определени периоди от време, за да се защитят хвърлящата хайвер риба, рибата, която е под минималния референтен размер за опазване, или нецелевите видове;

заличава се

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  минималните референтни размери за опазване, за да се защитят младите екземпляри морски организми;

заличава се

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  другите характеристики, свързани със селективността.

заличава се

Обосновка

Сроковете, използвани в буква е), обект на делегиране, са толкова общи, че биха могли да бъдат в противоречие с ограниченията, наложени от член 290 от ДФЕС. По-добър избор е заличаването.

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.   Независимо от параграф 1, за да се постигнат целите, установени в член 4, следните мерки се прилагат за периода 2019–2022 г.:

 

а)   през 2019 г. ограничението на улова на дребни пелагични видове се определя на равнището на улова от 2014 г.; като се започне от 2020 г. до 2022 г., ограничението на улова на дребни пелагични видове постепенно се намалява за съответната държава всяка година с 4% в сравнение с предходната година; намаляването обаче не се прилага, ако през предходната година общият улов за всяка съответна държава членка е с повече от 2% под равнището на улова през 2014 г.;

 

б)   риболовното усилие на корабите, извършващи риболов на дребни пелагични видове, не надвишава 180 риболовни дни на година и 20 риболовни дни на месец, като максималният брой риболовни дни за улов на сардини е 144 риболовни дни на година и максималният брой риболовни дни за улов на хамсия е също 144 риболовни дни на година;

 

в)   всяка година се въвеждат забрани за риболов за определени периоди и в определени зони, за да се защитят зоните за отглеждане и хвърляне на хайвер; тези забрани за различни видове риболовни уреди обхващат цялото разпространение на дребни пелагични видове в Адриатическо море за периоди не по-кратки от 15 и не по-дълги от 30 последователни дни; тези забрани за риболов се осъществяват в рамките на следните периоди:

 

i)   за сардини – от 1 октомври до 31 март и

 

ii)   за хамсия – от 1 април до 30 септември;

 

г)   прилагат се допълнителни забрани за кораби с обща дължина от над 12 м поотделно за всеки вид риболовен уред, за период не по-кратък от 6 месеца; тези забрани обхващат поне 30% от зоната, която е определена като зона за размножаване или зона от голямо значение за защитата на младите възрастови категории риби (в териториалните и вътрешните морета);

 

д)   общият капацитет на флотовете от траулери и кораби с мрежи гъргър, които активно участват в риболов на запаси на дребни пелагични видове, не надвишава капацитета на активния флот, регистриран през 2014 г., по отношение на брутния тонаж (БТ) и/или брутния регистриран тонаж (БРТ), мощността на двигателя (kW) и броя кораби.

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б.   Независимо от параграф 1а, за да се осигури стабилност и да се ограничат промените в мерките за управление, продължителността на забраните, посочени в букви в) и г) от същия параграф не се променят с повече от 10% между последователните години.

Обосновка

Предложените мерки се изпълняват в пълна степен от 2017 г. и частично от 2015 г. Те са в съответствие с многогодишния план на GFCM и е от съществено значение да се продължи прилагането на същия подход за управление и същите мерки, за да можем правилно да оценим тяхното въздействие. В допълнение, предлагаме поетапно намаляване на ограничението на улова за същия период.

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 6a

 

Технически мерки

 

1.   За целите на настоящия регламент член 13, параграф 3, втора алинея и точка 2 от приложение II към Регламент (ЕО) № 1967/2006 не се прилагат.

 

2.   За целите на настоящия регламент максималната дължина на заграждащите мрежи (мрежи гъргър и гъргър без затягащо въже ) се ограничава до 600 метра при спускане на мрежа на максимум 1/3 от дължината ѝ.

Обосновка

За изпълнението на всеки многогодишен план е от съществено значение тези разпоредби да се включени в него. Това вече е поискано чрез съвместна препоръка, направена от държавите членки с излаз на Адриатическо море, и разработено чрез проучването на техническите характеристики на мрежите гъргър и тяхното въздействие върху обитателите на дълбоките води. Проучването и искането са разгледани също от независими експерти и от Научния технически и икономически комитет по рибарството (НТИКР), които потвърдиха заключенията. Това е една от ключовите разпоредби за гарантиране на жизнеспособността на риболова на дребни пелагични видове в Адриатическо море.

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 15 от настоящия регламент и член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 относно:

На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 относно:

Обосновка

Правилата, определени в Регламент (ЕС) № 1380/2013 относно задължението за разтоварване на сушата и регионализацията, са достатъчни. Следователно би било нецелесъобразно Комисията да предприема допълнителни мерки чрез делегирани актове.

Изменение    74

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  изключенията от прилагането на задължението за разтоварване за видовете, които според научните данни са с висок процент на оцеляване, като се отчитат характеристиките на риболовния уред, риболовните практики и екосистемата, с цел да се улесни изпълнението на задължението за разтоварване; както и

а)  изключенията от прилагането на задължението за разтоварване за видовете, които според най-добрите налични научни становища са с висок процент на оцеляване, като се отчитат характеристиките на риболовния уред, риболовните практики и екосистемата, с цел да се улесни изпълнението на задължението за разтоварване;; както и

Изменение    75

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  установяването на минимални референтни размери за опазване с цел да се осигури защитата на младите екземпляри морски организми.

заличава се

Обосновка

Буква г) следва да бъде заличена, тъй като тази област вече е включена в член 6 по-горе и няма нужда от повторение.

Изменение    76

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Чрез дерогация от член 17, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 предварителното уведомяване, предвидено в посочения член, се извършва поне час и половина преди очакваното време на пристигане в пристанището. Компетентните органи на крайбрежната държава членка могат да дават разрешение за по-ранно влизане в пристанището в зависимост от всеки конкретен случай.

1.  Чрез дерогация от член 17, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 предварителното уведомяване, предвидено в посочения член, се извършва поне половин час преди очакваното време на пристигане в пристанището Компетентните органи на крайбрежната държава членка могат да дават разрешение за по-ранно влизане в пристанището в зависимост от всеки конкретен случай.

Обосновка

В много райони на Адриатическо море екипажът продължава да извършва сортиране на улова в подходящи кутии минути, преди да се върне в пристанището. Предвиждането на горепосоченото изискване преди пристигането в пристанище, което означава, че капитаните на риболовни кораби са длъжни да съобщават на компетентните органи на своята държава – членка на флага, информация за кораба и улова доста време по-рано, е донякъде обременяващо изискване.

Изменение    77

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Задължението за предварително уведомяване се прилага по отношение на капитаните на риболовните кораби на Съюза, които държат на борда най-малко един тон хамсия или един тон сардина.

2.  Задължението за предварително уведомяване се прилага по отношение на капитаните на риболовните кораби на Съюза, които държат на борда най-малко два тона хамсия или два тона сардина. Тези количества се изчисляват след приспадане на улова, посочен в член 15, параграф 11 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

Обосновка

Важно е това да се посочи поради задължението за разтоварване, съгласно което продуктите под минималния референтен размер за опазване трябва да се разтоварят на сушата и да се използват директно, но не за консумация от човека. Количествата са посочените в член 13, буква а) и буква б) от настоящото предложение за регламент.

Изменение    78

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Чрез дерогация от член 15, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 капитаните на всички кораби на Съюза с обща дължина, която е равна или по-голяма от 12 метра, изпращат информацията, посочена в член 14 от същия регламент, преди началото на операциите по разтоварване.

 

 

Обосновка

Корабите, за които се прилагат изискванията на настоящия план за управление и които работят с големи рибни видове, следва да имат право да попълват риболовния дневник преди започването на операциите по разтоварване. Изпращането на тази информация преди влизане в пристанището в съответствие с общите разпоредби може да се окаже трудно и понякога опасно, като се имат предвид затрудненията при прибиране и големите количества риба, които трябва да бъдат сортирани и поставени в кутии.

Изменение    79

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Прагът за живото тегло на видовете от съответния запас, обхванати от многогодишния план, над чиито стойности риболовните кораби са длъжни да разтоварят своя улов в определено за целта пристанище или на място в близост до брега, както е посочено в член 43 от Регламент (ЕО) № 1224/2009, е:

Прагът за живото тегло на дребните пелагични видове, над чиито стойности риболовните кораби са длъжни да разтоварят своя улов в определено за целта пристанище или на място в близост до брега, както е посочено в член 43 от Регламент (ЕО) № 1224/2009, е 4 тона:

а) 2000 kg за аншоа;

 

б) 2000 kg за сардина.

 

Изменение    80

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Пет години след влизането в сила на настоящия регламент и на всеки пет години след това Комисията осигурява извършването на оценка на въздействието на многогодишния план върху запасите, по отношение на които се прилага настоящият регламент, и върху свързаните с тях риболовни дейности. Комисията представя резултатите от тази оценка на Европейския парламент и на Съвета.

Три години след влизането в сила на настоящия регламент и на всеки пет години след това Комисията осигурява извършването на оценка на въздействието на многогодишния план върху запасите, по отношение на които се прилага настоящият регламент, и върху свързаните с тях риболовни дейности. Комисията представя резултатите от тази оценка на Европейския парламент и на Съвета и ако е целесъобразно, внася предложение за изменение на настоящия регламент.

Изменение    81

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Правомощията за приемане на делегирани актове се предоставят на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

1.  Правомощията за приемане на делегирани актове се предоставят на Комисията при спазване на условията, предвидени в член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

Изменение    82

Предложение за регламент

Член 15 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 15a

 

Подпомагане от ЕФМДР

 

1. Мерките за временно преустановяване, приети с оглед постигането на целите на плана, се считат за временно преустановяване на риболовните дейности за целите на член 33, параграф 1, букви а) и в) от Регламент (ЕС) № 508/2014.

 

2. Чрез дерогация от член 33, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 508/2014, до 31 декември 2020 г. максималната продължителност на подпомагането съгласно посочения регламент е девет месеца за риболовни кораби, които попадат в обхвата на предвидените в настоящия регламент забрани за риболов за определени периоди и в определени зони.

 

3. За да се осигури прилагането на параграф 2 от настоящия член, чрез дерогация от член 25, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 508/2014 общият размер на финансовото участие по линия на ЕФМДР следва да може да се увеличи над определения в същия член таван от 15%.

 

4. При изпълнението на действията, предвидени в член 30 от Регламент (ЕС) № 508/2014, се дава приоритет на рибарите, засегнати от прилагането на мерките, съдържащи се в настоящия многогодишен план.

 

5. До 31 декември 2020 г. и чрез дерогация от крайния срок, определен в член 34, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 508/2014, кораби, които са преустановили всички риболовни дейности в резултат на мерките за намаляване на риболовното усилие, посочени в настоящия регламент, могат да получат помощ за окончателно преустановяване, както е посочено в член 34 от Регламент (ЕС) № 508/2014.

 

 

 

 

Изменение    83

Предложение за регламент

Приложение І

Текст, предложен от Комисията

Изменение

[...]

заличава се

Изменение    84

Предложение за регламент

Приложение ІI

Текст, предложен от Комисията

Изменение

[...]

заличава се

(1)

ОВ C 288, 31.8.2017 г., стр. 68.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

1) Контекст на предложението на Комисията

Многогодишният план за запасите от дребни пелагични видове в Адриатическо море и свързаните с тях дейности (наричан по-нататък „многогодишен план за Адриатическо море“) се изготвя в съответствие с основния регламент. Многогодишните планове се приемат приоритетно въз основа на научни, технически и икономически становища и трябва да съдържат мерки за опазване с цел възстановяване и поддържане на рибните запаси над равнищата, при които може да се постигне максимален устойчив улов. В основния регламент се предвижда също, че мерките могат да бъдат включени в многогодишните планове, само ако тяхното икономическо и социално въздействие е взето под внимание.

Многогодишният план за Адриатическо море — първият план от този вид в района на Средиземноморието, може да има значително въздействие върху управлението на рибарството в Средиземно море като цяло.

Адриатическо море представлява важна подзона в рамките на Средиземно море с приблизително една трета от стойността на всички разтоварвания на улов. Сардината и хамсията съставляват по-голямата част от улова на дребни пелагични видове. Най-голям улов имат Италия и Хърватия. Трета държава членка – Словения – има улов по-малко от 1%, а Албания и Черна гора имат също малки дялове улов. Дребните пелагични видове в момента са регулирани на национално, европейско и международно равнище. Генералната комисия по рибарство за Средиземно море е международният орган, които понастоящем регулира риболовните дейности от този вид.

Крайната цел на предложението е да се постигне максимален устойчив улов (МУУ) до 2020 г., както се изисква от общата политика в областта на рибарството. В обяснителния меморандум на предложението на Комисията се посочва, че основната цел на многогодишния план за Адриатическо море е възстановяване на доброто състояние на запасите и на риболовния сектор чрез гарантиране на устойчивост на риболова.

2) Съдържание на предложението

На 24 февруари 2017 г. Комисията представи предложение за многогодишен план за запасите от дребни пелагични видове в Адриатическо море и за свързаните с тях риболовни дейности. Многогодишният план за Адриатическо море може да се прилага по отношение на запасите от хамсия, сардина, скумрия и сафрид. Основната цел на многогодишния план е да се постигне и поддържа максимален устойчив улов (МУУ) за съответните запаси, секторът на рибарството да стане устойчив и да се осигури ефективна рамка на управление.

В рамките на многогодишния план за Адриатическо море предложените цели са изразени като диапазони на смъртност от риболов, съответстващи на МУУ, съгласно препоръката на НТИКР, с краен срок 2020 г. Включени са количествените цели по отношение на запасите от хамсия и сардина, като диапазоните се основават на препоръки, изготвени от НТИКР. Съгласно обяснителния меморандум на Комисията, тези диапазони ще позволят съответните запаси да се управляват въз основа на максималния устойчив улов и да се даде възможност за адаптиране в случай на промени в научните становища. При наличието на данни относно рибните запаси тези референтни равнища се изразяват като биомаса на репродуктивния запас.

Предложението включва разпоредби, свързани със задължението за разтоварване, които следва да бъдат приети за целите на регионализацията.  

3) Позиция на докладчика

Докладчикът приветства многогодишния план за Адриатическо море, тъй като ще предостави инструмент за многогодишно управление на биологичните морски ресурси, който ще помогне за възстановяване на рибните запаси и на сектора на рибарството до устойчиво равнище. Съгласно научните оценки на състоянието на запасите от хамсия и сардина, настоящото равнище на риболов в Адриатическо море представлява прекомерна експлоатация. Докладчикът подкрепя мерките за подобряване на състоянието на запасите, като поставя особен акцент върху пространствената защита на зони, в които да се запазят младите екземпляри и да се защити запасът по време на хвърляне на хайвера.

Като се има предвид състоянието на запасите, спецификата на риболова, както и сложното социално-икономическо положение в Адриатическо море, и с цел осигуряване на ефективно управление и изясняване и опростяване на отделните разпоредби от предложението, докладчикът предлага да се направят следните изменения:

Съвместно управление на сардина и хамсия

Докладчикът изразява несъгласие с предложението на Комисията относно отделно управление на сардина и хамсия и предлага вместо това тези два вида да се управляват заедно. Дребните пелагични видове биомаса може да се различават значително през различните години, независимо от смъртността от риболов, тъй като те са силно зависими от условията на околната среда. Като се има предвид, че при риболова не е напълно възможно да се улавя само един от тези два вида, докладчикът счита, че те следва да се управляват заедно. Освен това двата вида – сардина и хамсия, делят една и съща екологична ниша и тяхната биомаса се променя. В предложението докладчикът въвежда понятието „дребни пелагични видове“, което се използва и в регионалния план, изготвен от Генералната комисия по рибарство за Средиземно море.

Поддържане на принципа за режим, който се основава на управление на риболовното усилие

Докладчикът категорично се противопоставя на опитите на Комисията да гарантира, че риболовните дейности се регулират чрез определяне на общ обем на улова и установяване на квотна система. Понастоящем цялата зона на Адриатическо море (географски подзони 17 и 18) е обхваната от плана за управление, изготвен от Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (GFCM), който се основава на регулирането на риболовното усилие и на капацитета чрез пространствено-времево регулиране и ограничения на броя на риболовните дни за кораб, но първоначално определя допустимото ограничение на улова на равнището на улова през 2014 г. Препоръката на GFCM, която понастоящем е в сила (GFCM/40/2016/2), е издадена през 2016 г. Докладчикът счита, че настоящата препоръка е изключително важна, тъй като дава относителна стабилност за сектора. Пакетът от мерки се прилага през 2017 г. и 2018 г., и през това време следва да стане ясно дали тези мерки, които са напълно приложими от 2015 г. насам, са ефективни и дават резултати.

В Средиземноморския регион като цяло режимът на управление се изпълнява, както е описано по-горе, и всяка съществена промяна в управлението в една малка част може да разстрои пазара на ЕС, да разкрие възможност за увеличаване на вноса от държави извън ЕС и да постави сектора на рибарството в неравностойно пазарно положение.

Тъй като предложението на докладчика се основава на управление на риболовното усилие, тя предлага да се заменят разпоредбите за управление, включващи „възможности“ с „мерки за управление“.

Докладчикът изтъква, че научните оценки и препоръки могат да се променят и счита, че това е още една причина да се избегне квотната система. Заслужава си да се подчертае фактът, че различните резултати са получени от едни и същи данни, изготвени от GFCM и работните групи на НТИКР. Присъщата несигурност на тези оценки поражда допълнителни опасения при вземането на всеобхватни ключови решения, основани на научни препоръки, които могат да бъдат много различни.

Научни оценки и използването им в предложения план

Една от основните разпоредби на предложението се отнася до биологичните референтни равнища. В предложението тези референтни равнища се основават на смъртността от риболов (F), която съответства на експлоатацията на ресурсите при максимален устойчив улов (FMSY). Тази стойност представлява целевото равнище, което трябва да бъде постигнато до 2020 г. съгласно основния регламент. Въпреки това, смъртността от риболов, съответстваща на теоретичната стойност на експлоатация при максимално устойчив улов, зависи от редица предположения, включени в процедурата за научна оценка на състоянието на запасите и следователно може да бъде много различна. През 2016 г., например, НТИКР изрази мнението, че стойността на FMSY за сардина е 0,08, докато по същото време стойността, посочена от GFCM, беше 0,7, т.е. почти десет пъти по-висока. На последното пленарно заседание на НТИКР (17 януари) беше издадена препоръка в смисъл, че стойността, която следва да се използва за целевото равнище на максималния устойчив улов, не трябва да бъде МУУ, а теоретично превръщане, при което експлоатацията се взема под внимание (съотношение между смъртността от риболов и общата смъртност, E = 0,4), което може също така да се изрази като стойност F. Като се има предвид, че дори научният консултативен орган на Комисията (STECF) стигна до заключението, че съществуват множество неясноти в тези оценки, докладчикът предлага референтното равнище, което ще се използва в многогодишния план за Адриатическо море, да бъде биомасата на запаса, а не смъртността от риболов. От съществено значение е в момента, когато този въпрос породи противоречия в научните среди, да не съществува възможност за въвеждане на квотна система, при която общият улов да бъде точно определен, като се целят тези референтни равнища. Като се имат предвид различията в референтните равнища, те не могат да бъдат използвани за определяне на общия допустим улов; разпоредбата, която ще се прилага, следва да се основава на регулирането на риболовното усилие, за да се гарантира оцеляването на отделните видове в достатъчно количество, що се отнася до биомасата им.

Определяне на техническите характеристики на мрежи гъргър за риболов на дребни пелагични видове в Адриатическо море

Докладчикът предлага предложението за план да предвижда изключение от разпоредбата на Регламента относно Средиземно море по отношение на пада на мрежата гъргър и връзката с дълбочината при спускане. Следва да се подчертае, че планът се изготвя в съответствие с регионалните характеристики и трябва да бъде пригоден към риболова в зоната, за която е предназначен; в него трябва също така, от самото начало, да се признават и вземат предвид специфичните особености на риболовните уреди, които се използват в Адриатическо море.

Адриатическите държави, обединени в AdriaMed (субрегионална инициатива под формата на проекта на ФАО), са провели научно изследване, за да се опишат техническите характеристики на мрежите гъргър в Адриатическо море, евентуалното им въздействие върху морското дъно и начина им на работа. Това научно изследване доказа, че Италия, Хърватия и Словения с право отправят искане в рамките на плана размерите на корабите с мрежи гъргър да бъдат определени така, че максималната дължина да е 600 метра, а падът да не е повече от 1/3 от дължината. Като се има предвид, че това са размерите, които се предлагат, е от съществено значение да се отмени разпоредбата от Регламента относно Средиземно море, ограничаваща използването на мрежи гъргър в зони с дълбочина, по-малка от 70% от дължината на спускането; поради формата на морското дъно на Адриатическо море, това е неприложимо.

Социално-икономическо въздействие на предложения план

В основния регламент се предвижда също, че мерките могат да бъдат включени в многогодишните планове само ако тяхното икономическо и социално въздействие е взето под внимание.

Докладчикът изтъква, че в предложението на Комисията липсва подробна оценка на социално-икономическото въздействие. Тя изразява особена тревога, тъй като секторът на рибарството в Средиземно море преживява изключително тежка криза в продължение на повече от двадесет години и новите разпоредби, които не са добре обмислени, могат да имат значително въздействие и да доведат до разруха на целия сектор. Освен това не се предвижда никаква финансова подкрепа и/или мерки за преобразуване за предприятията и работниците заедно с предложението за намаляване на улова на сардина и хамсия, въпреки че те представляват ключов ресурс за икономиките на малките местни общности, особено на островните общности, и за промишлеността.


ПОЗИЦИЯ ПОД ФОРМАТА НА ИЗМЕНЕНИЯ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (14.9.2017)

на вниманието на комисията по рибно стопанство

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на многогодишен план за запасите от дребни пелагични видове в Адриатическо море и за свързаните с тях риболовни дейности

(COM(2017)0097 – C8‑0095/2017 – 2017/0043(COD))

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по рибно стопанство да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Целта на общата политика в областта на рибарството (ОПОР) е да допринася за защитата на морската среда, за устойчивото управление на всички видове, експлоатирани с търговска цел, и по-специално за постигането до 2020 г. на добро екологично състояние на морската среда съгласно член 1, параграф 1 от Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета3.

(1)  Целта на общата политика в областта на рибарството (ОПОР) е да осигурява защитата на морската среда и устойчивото управление на всички видове, експлоатирани с търговска цел и да допринася за постигането до 2020 г. на добро екологично състояние на морската среда съгласно член 1, параграф 1 от Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета3.

__________________

__________________

3 Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия) (ОВ L 164, 25.6.2008 г., стр. 19).

3 Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия) (ОВ L 164, 25.6.2008 г., стр. 19).

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  Регионализацията следва да се използва за създаване на специални мерки, които да са съобразени със специфичния характер на всяка рибарска зона и да опазват нейните екологични условия.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6б)  Възможностите за риболов следва да са разпределени в съответствие с принципите, залегнали в член 17 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, като използват прозрачни и обективни критерии, в това число тези от екологичен, социален и икономически характер. Възможностите за риболов следва също да бъдат справедливо разпределени в рамките на различните сегменти на риболова, включително традиционния и непромишления риболов. Освен това държавите членки следва да насърчават риболовните кораби, които използват селективни риболовни съоръжения или прилагат риболовни техники с намалено въздействие върху околната среда.

Изменение    4

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Когато е уместно, тези коригиращи мерки могат да включват също така внасяне на законодателни предложения от Комисията и спешни мерки, приети от нея по силата на член 12 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

Изменение    5

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Пет години след влизането в сила на настоящия регламент и на всеки пет години след това Комисията осигурява извършването на оценка на въздействието на многогодишния план върху запасите, по отношение на които се прилага настоящият регламент, и върху свързаните с тях риболовни дейности. Комисията представя резултатите от тази оценка на Европейския парламент и на Съвета.

Три години след влизането в сила на настоящия регламент и на всеки пет години след това Комисията осигурява извършването на оценка на въздействието на многогодишния план върху запасите, по отношение на които се прилага настоящият регламент, и върху свързаните с тях риболовни дейности, по-специално по отношение на постигнатия напредък към възстановяване и поддържане на рибните запаси над равнищата, при които може да се постигне максимален устойчив улов. Комисията представя резултатите от тази оценка на Европейския парламент и на Съвета и може, когато това е целесъобразно и при отчитане на най-новите научни становища, да предложи адаптиране на многогодишния план или да започне изменения на делегираните актове.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Многогодишен план за запасите от дребни пелагични видове в Адриатическо море и за свързаните с тях риболовни дейности

Позовавания

COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

PECH

1.3.2017

 

 

 

Дадено становище

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

1.3.2017

Дата на приемане

7.9.2017

 

 

 


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Многогодишен план за запасите от дребни пелагични видове в Адриатическо море и за свързаните с тях риболовни дейности

Позовавания

COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)

Дата на представяне на ЕП

24.2.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

PECH

1.3.2017

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

1.3.2017

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Ruža Tomašić

22.3.2017

 

 

 

Разглеждане в комисия

25.4.2017

21.6.2017

21.11.2017

21.3.2018

Дата на приемане

9.10.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

14

11

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Nicola Caputo, Rosa D’Amato, Giuseppe Ferrandino, Elisabetta Gardini, Anja Hazekamp, Francisco José Millán Mon, Nosheena Mobarik

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

David Borrelli, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Tadeusz Zwiefka

Дата на внасяне

16.10.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

14

+

ECR

Nosheena Mobarik, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato

NI

David Borrelli

PPE

Alain Cadec, Elisabetta Gardini, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Tadeusz Zwiefka

S&D

Renata Briano

11

-

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

GUE/NGL

Anja Hazekamp

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Giuseppe Ferrandino, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos

VERTS/ALE

Marco Affronte, Klaus Buchner, Linnéa Engström

1

0

ENF

Sylvie Goddyn

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 30 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност