ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán pro populace malých pelagických druhů v Jaderském moři a rybolov využívající tyto populace

16.10.2018 - (COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) - ***I

Výbor pro rybolov
Zpravodaj: Ruža Tomašić


Postup : 2017/0043(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0337/2018

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán pro populace malých pelagických druhů v Jaderském moři a rybolov využívající tyto populace

(COM(2017) 0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017) 0097),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0095/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

-  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 31. května 2017 ([1])

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov a postoj v podobě pozměňovacích návrhů Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0337/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Společná rybářská politika (SRP) by měla přispívat k ochraně mořského prostředí, k udržitelnému řízení všech komerčně využívaných druhů, a zejména k dosažení dobrého stavu mořského prostředí nejpozději do roku 2020 v souladu s čl. 1 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES.40

(1)  Společná rybářská politika (SRP) by měla přispívat k ochraně mořského prostředí, k udržitelnému řízení všech komerčně využívaných druhů, a zejména k dosažení dobrého stavu mořského prostředí nejpozději do roku 2020 v souladu s čl. 1 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES40 a k dosažení příznivého stavu z hlediska zachování druhů a stanovišť v souladu se směrnicí Rady 92/43/EHS40a a se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES40b.

_________________

_________________

3 Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí) (Úř. věst. L 164, 25.6.2008, s. 19).

3 Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí) (Úř. věst. L 164, 25.6.2008, s. 19).

 

40a Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7),

 

40b Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků (Úř. věst. L 20, 26.1.2010, s. 7);

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  Na Světovém summitu o udržitelném rozvoji, který se konal v roce 2015 v New Yorku, se Unie a její členské státy zavázaly do roku 2020 účinně regulovat lov, ukončit nadměrný rybolov, nedovolený, nehlášený a neregulovaný rybolov, odstranit destruktivní metody rybolovu a zavést vědecké plány řízení, aby se rybí populace co možná nejdříve obnovily na úroveň, která může v souladu s jejich biologickými charakteristikami přinášet maximální udržitelný výnos.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/201341 stanoví pravidla společné rybářské politiky v souladu s mezinárodními povinnostmi Unie. Cíle společné rybářské politiky mají mimo jiné zajistit, aby činnosti v oblasti rybolovu a akvakultury byly dlouhodobě udržitelné z hlediska životního prostředí, uplatňovat v řízení rybolovu přístup předběžné opatrnosti a zavést ekosystémový přístup k řízení rybolovu.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/201341 stanoví pravidla společné rybářské politiky v souladu s mezinárodními povinnostmi Unie. Cíle společné rybářské politiky mají mimo jiné zajistit, aby činnosti v oblasti rybolovu a akvakultury byly dlouhodobě udržitelné z environmentálního, hospodářského a sociálního hlediska, uplatňovat v řízení rybolovu přístup předběžné opatrnosti a zavést ekosystémový přístup k řízení rybolovu.

__________________

__________________

41 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

41 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a)  V souladu s nařízením (EU) č. 1380/2013 vyžaduje řízení rybolovu založené na nejlepším dostupném vědeckém poradenství harmonizované, spolehlivé a přesné soubory údajů.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a)  Jaderské moře je důležitá podoblast Středozemního moře a představuje přibližně třetinu hodnoty celkových vykládek.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)  Uplatňované plány řízení a technická opatření zavedená v roce 2016 by měly mít dopady na jednotlivé druhy a být analyzovány a zohledněny při přípravě víceletého plánu pro pelagické druhy v tomto regionu.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Stávající opatření pro řízení malých pelagických druhů v Jaderském moři se týkají přístupu k vodám, kontroly intenzity rybolovu a technických opatření regulujících používání lovného zařízení. Vědecké poradenství ukázalo, že nejvhodnějším prostředkem k úpravě úrovně úmrtnosti způsobené rybolovem je kontrola odlovů, která by byla nejúčinnějším řídicím nástrojem pro malé pelagické druhy.6

(5)  Stávající opatření pro řízení malých pelagických druhů v Jaderském moři se týkají přístupu k vodám, kontroly intenzity rybolovu a technických opatření regulujících používání lovného zařízení.

__________________

 

6 Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR). Hodnocení populací ryb v oblasti Středomoří – část 2 (VTHVR-11-14).

 

Odůvodnění

S ohledem na nejnovější zprávu VTHVR (VTHVR 16-14), která prostřednictvím analýzy pozitivních a negativních účinků různých zásad řízení dospěla k závěru, že nejúčinnější byl přístup kombinující různá řídicí opatření (odlov, intenzita, omezení kapacity) a že individuální přístup ke každému přístupu rovněž přináší negativní účinky, se navrhuje odstranění tohoto tvrzení.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  K dosažení cílů společné rybářské politiky je třeba přijmout řadu opatření pro zachování zdrojů, jako jsou víceleté plány, technická opatření, stanovení a přidělení rybolovných práv, popřípadě jejich kombinace.

(6)  K dosažení cílů společné rybářské politiky je třeba přijmout řadu opatření pro zachování zdrojů, jako jsou víceleté plány a technická opatření, popřípadě jejich kombinace.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a)  Rybolov malých pelagických druhů v Jaderském moři, zejména v zeměpisných podoblastech 17 a 18, má velmi významný socioekonomický dopad na živobytí a budoucnost pobřežních komunit v členských státech.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6b)  V souladu se zásadami a cíli SRP a podle článku 18 nařízení (EU) č. 1380/2013 by se k přijímání a uplatňování opatření, která zohledňují specifika jednotlivých rybolovných oblastí a zachovávají jejich environmentální podmínky měla používat regionalizace.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6c)  Rybolovná práva by měla být přidělována v souladu se zásadami stanovenými v článku 17 nařízení (EU) č. 1380/2013 a podle transparentních a objektivních kritérií, včetně kritérií environmentální, sociální a ekonomické povahy. Rybolovná práva by rovněž měla být rovnoměrně rozdělena mezi různé segmenty rybolovu, včetně tradičního a drobného rybolovu. Kromě toho by členské státy měly poskytovat pobídky těm rybářským plavidlům, jež používají selektivní lovná zařízení nebo rybolovné postupy s menším dopadem na životní prostředí.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Podle článků 9 a 10 nařízení (EU) č. 1380/2013 mají být víceleté plány založeny na vědeckém, technickém a hospodářském poradenství a obsahovat cíle, vyčíslitelné cíle s jasnými časovými rámci, referenční body pro zachování zdrojů a ochranná opatření.

(7)  Podle článků 9 a 10 nařízení (EU) č. 1380/2013 mají být víceleté plány založeny na vědeckém, technickém a hospodářském poradenství a obsahovat cíle, vyčíslitelné cíle s jasnými časovými rámci, referenční body pro zachování zdrojů, cíle pro zachování zdrojů a technická opatření pro provádění povinnosti vykládky i opatření k předcházení nežádoucím úlovkům a snížení jejich míry a ochranná opatření.

 

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Cílem víceletého plánu by mělo být přispět k naplňování cílů společné rybářské politiky, a zejména k dosažení a udržení maximálního udržitelného výnosu u dotčených populací, dosažení udržitelného odvětví rybolovu a poskytnutí účinného řídicího rámce.

(8)  Cílem víceletého plánu by mělo být přispět k naplňování cílů společné rybářské politiky, a zejména k obnovení a udržení rybí populace nad úrovní biomasy schopné produkovat maximální udržitelný výnos, provádění povinnosti vykládky, dosažení udržitelného odvětví rybolovu a poskytnutí účinného řídicího rámce.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a)  Toto nařízení by nemělo být považováno za precedens pro další víceleté plány pro Středozemní moře, pokud není stanoveno jinak.

Odůvodnění

Tento návrh pro Jaderské moře by ve stávající podobě vytvořil nebezpečný precedens, jelikož by v případě, že by byl přijat, mohl být použit jako model pro ostatní oblasti Středozemního moře, s ještě rozsáhlejším negativním hospodářským a sociálním dopadem. Každá mořská oblast má odlišné charakteristiky a jedinečné podmínky.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8b)  Víceletý plán by měl vždy nalézt rovnováhu mezi dosažitelným výsledkem, s ohledem na časový rámec, a socioekonomickým dopadem.

 

 

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  V souladu s ekosystémovým přístupem a společně s deskriptorem pro rybolov směrnice 2008/56/ES je nutné v rámci řízení rybolovu zvažovat kvalitativní deskriptory 1, 4 a 6 obsažené v příloze I uvedené směrnice.

(10)  V souladu s ekosystémovým přístupem by tento plán měl také přispívat k dosahování dobrého stavu životního prostředí, jak je stanoveno ve směrnici 2008/56/ES, v rámci řízení rybolovu je nutné zvažovat kvalitativní deskriptory 1, 4 a 6 obsažené v příloze I uvedené směrnice. Tento plán by měl rovněž přispět k dosažení příznivého stavu ochrany stanovišť a druhů, jak to požadují směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES1a a směrnice Rady 92/43/EHS1b.

 

_________________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků (Úř. věst. L 20, 26.1.2010, s. 7);

 

1b Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7);

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Ustanovení čl. 16 odst. 4 nařízení (EU) č. 1380/2013 vyžaduje, aby se stanovila rybolovná práva v souladu s cíli stanovenými ve víceletých plánech.

vypouští se

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Je třeba stanovit cílovou hodnotu úmrtnosti způsobené rybolovem (F), jež odpovídá cíli dosažení a zachování maximálního udržitelného výnosu, a to jakožto rozmezí hodnot, jež jsou v souladu s dosažením maximálního udržitelného výnosu (FMSY). Tato rozmezí vycházející z vědeckého poradenství jsou nutná k tomu, aby bylo možné zajistit flexibilitu, jež by umožnila reagovat na vývoj vědeckého poradenství, přispět k provádění povinnosti vykládky a zohlednit charakteristiku smíšeného rybolovu. Rozmezí hodnot FMSY vypočítal Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) a jsou stanovena tak, aby docházelo k maximálně 5% snížení dlouhodobého výnosu v porovnání s maximálním udržitelným výnosem.8 Kromě toho je horní mez rozmezí omezena, takže pravděpodobnost, že populace poklesne pod úroveň mezního referenčního bodu Blim, není vyšší než 5 %.

(12)  Je třeba stanovit cílovou hodnotu úmrtnosti způsobené rybolovem (F), jež odpovídá cíli dosažení a zachování maximálního udržitelného výnosu, a to jakožto rozmezí hodnot, jež jsou v souladu s dosažením maximálního udržitelného výnosu (FMSY). Tato rozmezí vycházející z nejlepšího dostupného vědeckého poradenství jsou nutná k tomu, aby bylo možné zajistit flexibilitu, jež by umožnila reagovat na vývoj ve vědeckém poradenství, přispět k provádění povinnosti vykládky a zohlednit charakteristiku smíšeného rybolovu. Rozmezí hodnot FMSY vypočítal Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR).45a a na základě tohoto plánu jsou stanovena tak, aby docházelo k maximálně 5 % snížení dlouhodobého výnosu v porovnání s maximálním udržitelným výnosem. Kromě toho je horní mez rozmezí omezena, takže pravděpodobnost, že populace poklesne pod úroveň mezního referenčního bodu Blim, není vyšší než 5 %.

_________________

_________________

8 Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) – Populace malých pelagických druhů v Jaderském moři. Hodnocení pro oblast Středomoří část 1 (VTHVR-15-14). 2015. [Úřad pro úřední tisky Evropské unie, Lucemburk, EUR 27492 EN, JRC 97707, 52 stran.] [Druhá část tohoto odkazu se zdá být chybná. OPOCE, prosím zkontrolovat.]

 

 

45aVědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) – Populace malých pelagických druhů v Jaderském moři. Hodnocení pro oblast Středomoří část 1 (VTHVR-15-14). 2015 [Úřad pro úřední tisky Evropské unie, Lucemburk, EUR 27492 EN, JRC 97707, 52 stran.] [Druhá část tohoto odkazu se zdá být chybná. OPOCE, prosím zkontrolovat.]

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Za účelem stanovení rybolovných práv by měla existovat prahová hodnota pro rozmezí FMSY pro běžné použití, a pokud se má za to, že je dotčená populace v dobrém stavu, pak pro určité případy i vyšší horní mez. Rybolovná práva by mělo být možné stanovit na vyšší mez pouze tehdy, je-li to na základě vědeckého poradenství či důkazů nutné k dosažení cílů stanovených v tomto nařízení v rámci smíšeného rybolovu nebo je-li to zapotřebí k tomu, aby se předešlo újmě populace v důsledku vnitrodruhové či mezidruhové dynamiky, nebo aby se omezily rozdíly v rybolovných právech z roku na rok.

(13)  Za účelem dosažení cílů víceletého plánu by cílem pro každý druh měla být hodnota SSBpa. Cíl by mělo být možné stanovit na vyšší mez pouze tehdy, je-li to na základě vědeckého poradenství či důkazů nutné k dosažení cílů stanovených v tomto nařízení v rámci smíšeného rybolovu nebo je-li to zapotřebí k tomu, aby se předešlo újmě populace v důsledku vnitrodruhové či mezidruhové dynamiky, nebo tam, kde některá z populací malých pelagických druhů nedosahuje hodnoty SSBlim.

Odůvodnění

Využití biomasy jako jediné hodnoty je jistější a vhodnější pro řízení malých pelagických druhů, které jsou více závislé na environmentálních podmínkách než na lovu, alespoň do doby, než budou k dispozici lepší vědecká hodnocení.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  U populací, u nichž jsou k dispozici referenční body, a za účelem uplatnění ochranných opatření je pro populace sardele obecné a sardinky obecné důležité stanovit referenční body pro zachování zdrojů, které jsou vyjádřeny jako MSY Btrigger a Blim. Jestliže stav populace klesne pod úroveň MSY Btrigger, měla by se úmrtnost způsobená rybolovem snížit pod FMSY.

(15)  Za účelem uplatnění ochranných opatření je pro malé pelagické druhy důležité stanovit referenční body pro zachování zdrojů, které jsou vyjádřeny jako SSBlim a SSBpa. Jestliže stav populace klesne pod úroveň SSBlim, měla by být přijata patřičná nápravná opatření, která přispějí k rychlému návratu dotčené populace nad úroveň SSBpa.

Odůvodnění

Využití biomasy jako jediné hodnoty je jistější a vhodnější pro řízení malých pelagických druhů, které jsou více závislé na environmentálních podmínkách než na lovu, alespoň do doby, než budou k dispozici lepší vědecká hodnocení.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Pokud se velikost populace sníží pod referenční bod Blim, měla by se zavést další ochranná opatření. Ochranná opatření by měla zahrnovat omezení rybolovných práv a zvláštní opatření pro zachování zdrojů, jakmile vědecké poradenství naznačí, že je populace v ohrožení. Tato opatření by se měla případně doplnit o další vhodná opatření, jako jsou například opatření Komise podle článku 12 nařízení (EU) č. 1380/2013 nebo opatření členských států podle článku 13 nařízení (EU) č. 1380/2013.

vypouští se

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  U populací, pro které nejsou k dispozici referenční body, je třeba uplatnit zásadu předběžné opatrnosti. Ve zvláštním případě populací lovených jako vedlejší úlovky, pokud pro ně neexistuje vědecké poradenství pro minimální úroveň biomasy reprodukující se populace, by se měla přijmout zvláštní opatření pro zachování zdrojů, jakmile vědecké poradenství určí, že jsou nápravná opatření potřebná.

(17)  U populací, pro které nejsou k dispozici referenční body, je třeba uplatnit zásadu předběžné opatrnosti.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Aby bylo možné provádět povinnost vykládky stanovenou v čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013, měl by plán stanovit přijetí dalších řídicích opatření. Tato opatření by měla být stanovena prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.

(18)  Aby bylo možné provádět povinnost vykládky stanovenou v čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013, měl by plán stanovit přijetí dalších řídicích opatření, zejména opatření k postupnému odstranění výmětů, počítání ryb pod minimální referenční velikostí pro zachování zdrojů a minimalizaci a pokud možno odstranění negativních dopadů rybolovu na mořské prostředí. Tato opatření by měla být stanovena prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18a)  Společné doporučení Chorvatska, Itálie a Slovinska (skupina na vysoké úrovni Adriatica) a studie o technických vlastnostech sítí košelkového nevodu a jejich dopad na komunity při dně byly předloženy nezávislým odborníkům a VTHVR, kteří je přezkoumali. Je tedy vhodné stanovit odchylku od čl. 13 odst. 3 druhého pododstavce a bodu 2 přílohy II nařízení (ES) č. 1967/2006.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19a)  Pokud vědecké poradenství ukáže, že rekreační rybolov má u dotčených populací významný dopad na míru úmrtnosti způsobenou rybolovem, měla by je Rada vzít v potaz. Za tímto účelem by měla být Rada schopna stanovit celkový přípustný odlov pro komerční úlovky, který bere ohled na objem rekreačních úlovků, a/nebo přijmout jiná opatření omezující rekreační rybolov, např. omezení denního úlovku a období zákazu rybolovu.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Plán by měl pomocí aktů v přenesené pravomoci rovněž zajistit přijetí určitých doprovodných technických opatření s cílem přispět k dosažení cílů plánu, zejména pokud jde o ochranu nedospělých ryb, či zlepšit selektivitu.

(20)  Plán by měl pomocí aktů v přenesené pravomoci rovněž zajistit přijetí určitých doprovodných technických, jakož i časových a prostorových opatření a zohlednit nejlepší dostupné vědecké poradenství s cílem přispět k dosažení cílů plánu, zejména pokud jde o ochranu nedospělých ryb, či zlepšit selektivitu.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20a)  Při definování technických opatření vyplývajících z víceletého plánu nebo aktů v přenesené pravomoci přijatých na jeho základě je třeba zachovat řemeslné rybolovné zařízení založené na historických postupech vytvořených v rybářských komunitách.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(21a)  Aby se průmysl mohl vyrovnat s omezením intenzity rybolovu a s následným snížením příjmů pro podniky a námořníky, měla by existovat opatření pro prioritní přístup k příslušné podpoře z Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF) v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/20141a.

 

_____________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011 (Úř. věst. L 149, 20.5.2014, s. 1).

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(21b)  Aby se zajistilo takové provádění, které bude v souladu se socioekonomickými dopady, je na jedné straně vhodné udělit výjimky ze lhůt pro dočasné zastavení rybolovných činností podle článku 33 nařízení (EU) č. 508/2014 a rozšířit je pouze na plavidla, na něž se vztahuje tento víceletý plán, a na druhé straně umožnit těmto plavidlům opětovné zahájení činnosti a přístup k trvalému zastavení rybolovných činností podle článku 34 tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  Vzhledem k tomu, že plavidla zaměřující se v Jaderském moři na lov malých pelagických druhů obvykle provádějí krátké rybářské výjezdy, mělo by se použití předchozího oznámení podle článku 17 nařízení (ES) č. 1224/2009 upravit tak, aby předchozí oznámení bylo předloženo nejméně jednu a půl hodiny před odhadovaným časem vplutí do přístavu. Vezmeme-li však v úvahu omezený dopad rybářských výjezdů, které se týkají velmi malého množství ryb, na dotčené populace, je vhodné pro tato předchozí oznámení stanovit prahovou hodnotu, pokud je na palubě těchto plavidel nejméně 1 tuna sardele obecné nebo sardinky obecné.

(22)  Vzhledem k tomu, že plavidla zaměřující se v Jaderském moři na lov malých pelagických druhů obvykle provádějí krátké rybářské výjezdy, mělo by se použití předchozího oznámení podle článku 17 nařízení (ES) č. 1224/2009 upravit tak, aby předchozí oznámení bylo předloženo nejméně půl hodiny před odhadovaným časem vplutí do přístavu.Vezmeme-li

však v úvahu omezený dopad rybářských výjezdů, které se týkají velmi malého množství ryb, na dotčené populace, je vhodné pro tato předchozí oznámení stanovit prahovou hodnotu, pokud je na palubě těchto plavidel nejméně 1 tuna malých pelagických druhů.

Odůvodnění

Vzhledem ke specifickému pobřeží a umístění lovišť ryb, které se nacházejí relativně blízko přístavů, je třeba stanovit kratší lhůtu pro předchozí oznámení.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Měly by být stanoveny prahové hodnoty pro odlovy sardele obecné a sardinky obecné, které musí rybářské plavidlo v souladu s článkem 43 nařízení (ES) č. 1224/2009 vyložit v určeném přístavu nebo na určeném místě poblíž pobřeží. Při určování těchto přístavů nebo míst poblíž pobřeží by měly členské státy navíc uplatňovat kritéria stanovená v čl. 43 odst. 5 uvedeného nařízení, a to tak, aby zajistily účinnou kontrolu.

(24)  Měly by být stanoveny prahové hodnoty pro odlovy malých pelagických druhů, které musí rybářské plavidlo v souladu s článkem 43 nařízení (ES) č. 1224/2009 vyložit v určeném přístavu nebo na určeném místě poblíž pobřeží. Při určování těchto přístavů nebo míst poblíž pobřeží by měly členské státy navíc uplatňovat kritéria stanovená v čl. 43 odst. 5 uvedeného nařízení, a to tak, aby zajistily účinnou kontrolu.

Odůvodnění

Navrhuje se používat definici „malých pelagických druhů“ ze stávajícího víceletého plánu GFCM. Z této definice vyplývá, že tyto dva druhy jsou řízeny společně. Jsou chytány společně, a protože u rybolovu pomocí košelkových nevodů není možné zaměřit se výlučně na jeden druh, měla by se řídicí opatření vztahovat na oba druhy společně. Navíc se tyto dva druhy v přírodě střídají a jsou vysoce závislé na environmentálních podmínkách. Vzhledem k těmto skutečnostem by měl být lov těchto druhů kontrolován a řízen společně, jak již stanoví stávající rámec GFCM.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  Za účelem včasného a přiměřeného přizpůsobení se technickému a vědeckému pokroku, zajištění flexibility a umožnění rozvoje určitých opatření by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o doplnění tohoto nařízení o nápravná opatření k zachování makrely obecné a kranase obecného a provádění povinnosti vykládky a technických opatření. Je obzvláště důležité, aby Komise během přípravné práce uspořádala vhodné konzultace včetně konzultací na odborné úrovni a aby byly tyto konzultace vedeny v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění spravedlivé účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci se mohou automaticky účastnit setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(25)  Za účelem včasného a přiměřeného přizpůsobení se technickému a vědeckému pokroku, zajištění flexibility a umožnění rozvoje určitých opatření by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o doplnění tohoto nařízení o provádění povinnosti vykládky a technických opatření. Je obzvláště důležité, aby Komise během přípravné práce uspořádala vhodné konzultace včetně konzultací na odborné úrovni a aby byly tyto konzultace vedeny v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění spravedlivé účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci se mohou automaticky účastnit setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci

Odůvodnění

Ustanovení víceletého plánu by se měla vztahovat pouze na sardinku obecnou a sardel obecnou, jelikož pro další druhy (makrela obecná – Scomber spp. a kranas obecný – Trachurus spp.) není k dispozici dostatečné množství údajů a vědeckých hodnocení. Na tyto druhy by se měl vztahovat víceletý plán vzhledem k povinnosti vykládky, což Komise uvedla jako své hlavní vysvětlení, avšak to by mělo být v působnosti víceletého plánu jasně odděleno.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26)  Podle čl. 10 odst. 3 nařízení (EU) č. 1380/2013 by měla být stanovena opatření, na jejichž základě by Komise pravidelně posuzovala přiměřenost a účinnost uplatňování tohoto nařízení. Toto posuzování by se mělo řídit pravidelným hodnocením plánu, který vychází z vědeckého poradenství. Plán by měl být hodnocen každých pět let. Tato lhůta poskytne čas na plné provedení povinnosti vykládky a přijetí a provedení regionalizovaných opatření a umožní, aby se projevil dopad těchto opatření na populace a rybolov. Jedná se rovněž o minimální lhůtu, kterou potřebují vědecké subjekty.

(26)  Podle čl. 10 odst. 3 nařízení (EU) č. 1380/2013 by měla být stanovena opatření, na jejichž základě by Komise pravidelně posuzovala přiměřenost a účinnost uplatňování tohoto nařízení. Toto posuzování by se mělo řídit pravidelným hodnocením plánu, který vychází z vědeckého poradenství. Plán by se měl vyhodnotit tři roky ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost a poté každých pět let. Tato lhůta poskytne čas na plné provedení povinnosti vykládky a přijetí a provedení regionalizovaných opatření a umožní, aby se projevil dopad těchto opatření na populace a rybolov. Jedná se rovněž o minimální lhůtu, kterou potřebují vědecké subjekty.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(27a)  Aby podporovaly rybáře při uplatňování opatření stanovených v tomto nařízení, měly by členské státy co nejvíce využívat opatření, která jsou k dispozici podle nařízení (EU) č. 508/2014. Je vhodné vyjasnit, že opatření k dočasnému zastavení rybolovných činností přijatá za účelem dosažení cílů tohoto nařízení mohou být způsobilá k podpoře podle nařízení (EU) č. 508/2014, aby bylo možné zohlednit socioekonomické aspekty tohoto nařízení. Dále je vhodné udělit výjimku plavidlům, na něž bude mít tento víceletý plán negativní dopad, pokud jde o lhůty, během nichž je možné poskytovat podporu, a o maximální výši finančního příspěvku z ENRF pro dočasné zastavení rybolovných činností stanovenou v nařízení (EU) č. 508/2014.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Toto nařízení se vztahuje na populace sardele obecné (Engraulis encrasicolus) a sardinky obecné (Sardina pilchardus) v Jaderském moři („dotčené populace“) a na rybolov využívající tyto populace. Vztahuje se i na vedlejší úlovky makrely obecné (Scomber spp.) a kranase obecného (Trachurus spp.) v Jaderském moři ulovené při rybolovu jedné nebo obou z dotčených populací.

2.  Toto nařízení se vztahuje na populace sardele obecné (Engraulis encrasicolus) a sardinky obecné (Sardina pilchardus) v Jaderském moři („malé pelagické druhy“) a na rybolov zaměřený na tyto populace. Za účelem provedení povinnosti vykládky stanovené v článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013 se toto nařízení vztahuje i na vedlejší úlovky makrely obecné (Scomber spp.) a kranase obecného (Trachurus spp.) v Jaderském moři ulovené při rybolovu malých pelagických druhů.

Odůvodnění

Ustanovení víceletého plánu by se měla vztahovat pouze na sardinku obecnou a sardel obecnou, jelikož pro další druhy není k dispozici dostatečné množství údajů a vědeckých hodnocení. Na tyto druhy by se měl vztahovat víceletý plán vzhledem k povinnosti vykládky, což Komise uvedla jako své hlavní vysvětlení, avšak to by mělo být v působnosti víceletého plánu jasně odděleno.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ab)  „Nejlepším dostupným vědeckým poradenstvím“ se rozumí veřejně dostupné vědecké poradenství podložené nejaktuálnějšími vědeckými údaji a metodami, které bylo buď vydáno nebo přezkoumáno nezávislým vědeckým orgánem uznávaným na unijní nebo mezinárodní úrovni.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  „zaměřením“ se rozumí, že podíl úlovku sardinky obecné nebo sardele obecné v živé hmotnosti představuje nejméně 50 %;

Odůvodnění

Definice zaměření je důležitá z hlediska řízení, pokud jde o dny rybolovu.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  „populacemi malých pelagických druhů“ se rozumí populace uvedené v čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení a jejich libovolná kombinace; -

c)  „malými pelagickými druhy“ se rozumí populace sardinky obecné (Sardina pilchardus) a sardele obecné (Engraulis encrasicolus);

Odůvodnění

Navrhuje se používat definici „malých pelagických druhů“ ze stávajícího víceletého plánu GFCM. Z této definice vyplývá, že tyto dva druhy jsou řízeny společně. Jsou chytány společně, a protože u rybolovu pomocí košelkových nevodů není možné zaměřit se výlučně na jeden druh, měla by se řídicí opatření vztahovat na oba druhy společně. Navíc se tyto dva druhy v přírodě střídají a jsou vysoce závislé na environmentálních podmínkách. Vzhledem k těmto skutečnostem by měl být lov těchto druhů kontrolován a řízen společně, jak již stanoví stávající rámec GFCM.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  „rozmezím FMSY“ se rozumí rozmezí hodnot, kdy veškeré úrovně úmrtnosti způsobené rybolovem v rámci vědecky vymezených limitů tohoto rozmezí vedou v případech smíšeného rybolovu a v souladu s vědeckým poradenstvím za stávajících průměrných environmentálních podmínek dlouhodobě k maximálnímu udržitelnému výnosu, aniž by podstatně ovlivnily proces reprodukce dotčených populací;

vypouští se

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  „dnem rybolovu“ se rozumí jakékoli nepřetržité období 24 hodin nebo jeho libovolná část, kdy rybářské plavidlo provozuje rybolovnou činnost, jako je například vyhledávání ryb, nahazování, kladení, vlečení a vytahování lovného zařízení, naložení úlovku na palubu, překládání, uchovávání na palubě, zpracovávání na palubě, přemísťování, umísťování do klecí, výkrm a vykládka ryba a produktů rybolovu, jak je stanoveno v čl. 4 odst. 28 nařízení (EU) č. 1380/2013;

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

db)  „hodnotou SSBlim“ se rozumí referenční bod pro biomasu reprodukující se populace, pod nímž je zapotřebí zahájit nápravná řídicí opatření, jež zajistí obnovu populace na úroveň, kde se bude nacházet v rámci biologicky bezpečných limitů;

Odůvodnění

Využití biomasy jako jediné hodnoty je jistější a vhodnější pro řízení malých pelagických druhů, které jsou více závislé na environmentálních podmínkách než na lovu, alespoň do doby, než budou k dispozici lepší vědecká hodnocení.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. d c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

dc)  „hodnotou SSBpa“ se rozumí preventivní referenční bod pro biomasu reprodukující se populace, pod nímž je zapotřebí zahájit řídicí opatření, jež zajistí obnovu populace na úroveň, kde se bude nacházet v rámci biologicky bezpečných limitů;

Odůvodnění

Využití biomasy jako jediné hodnoty je jistější a vhodnější pro řízení malých pelagických druhů, které jsou více závislé na environmentálních podmínkách než na lovu, alespoň do doby, než budou k dispozici lepší vědecká hodnocení.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  „hodnotou MSY Btrigger“ se rozumí referenční bod pro biomasu reprodukující se populace, pod nímž je zapotřebí zahájit vhodná specifická řídicí opatření, jež zajistí, aby míra využívání v kombinaci s přirozenou variabilitou vedla k obnově populací nad úroveň, při níž je možné dlouhodobě dosahovat maximálních udržitelných výnosů;

vypouští se

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  „rybolovným právem“ se rozumí kvantifikovaný právní nárok na lov ryb vyjádřený jako odlov a/nebo jako intenzita rybolovu.

vypouští se

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Víceletý plán přispěje k dosažení cílů společné rybářské politiky uvedených v článku 2 nařízení (EU) č. 1380/2013, především uplatněním přístupu předběžné opatrnosti v oblasti řízení rybolovu, a jeho účelem je zajistit, aby využívání živých biologických mořských zdrojů obnovilo a zachovávalo stavy lovených druhů nad úrovněmi, které mohou poskytnout maximální udržitelný výnos.

1.  Víceletý plán přispěje k dosažení cílů společné rybářské politiky uvedených v článku 2 nařízení (EU) č. 1380/2013.

Odůvodnění

Cíle jsou stanoveny v nařízení (EU) č. 1380/2013 a není třeba je zde opakovat. Cíle společné rybářské politiky jsou rovněž důležité a dosažení maximálního udržitelného výnosu nemůže být důležitější než jiné cíle, jako je například sociální stabilita dotyčného segmentu rybolovu.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Víceletý plán nabídne účinný, jednoduchý a stabilní řídicí rámec pro využívání populací malých pelagických druhů v Jaderském moři.

2.  Víceletý plán nabídne účinný, jednoduchý a stabilní řídicí rámec pro využívání populací malých pelagických druhů v Jaderském moři.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Při přípravě nebo změně víceletého plánu je třeba zohlednit socioekonomické aspekty v souladu s čl. 2 odst. 5 nařízení (EU) č. 1380/2013.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Víceletý plán přispěje ke snížení výmětů tím, že se v nejvyšší možné míře omezí a sníží nežádoucí úlovky, a k plnění povinnosti vykládky stanovené v článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013 u druhů, na něž se tato povinnost a toto nařízení vztahuje.

3.  Víceletý plán přispěje k omezení výmětů tím, že se v nejvyšší možné míře omezí a sníží nežádoucí úlovky, a k plnění povinnosti vykládky stanovené v článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013 u druhů, na něž se tato povinnost a toto nařízení vztahuje.

Odůvodnění

Úplné odstranění výmětů je provozně nemožné, také základní nařízení stále uvádí možnost výjimek de minimis.

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Víceletý plán provádí ekosystémový přístup k řízení rybolovu s cílem zajistit minimalizaci nepříznivého dopadu rybolovných činností na mořský ekosystém. Je v souladu s právními předpisy Unie v oblasti životního prostředí, především s cílem dosáhnout do roku 2020 dobrého stavu životního prostředí, jak je stanoveno v čl. 1 odst. 1 směrnice 2008/56/ES.

4.  Víceletý plán provádí ekosystémový přístup k řízení rybolovu s cílem zajistit minimalizaci a pokud možno úplné odstranění nepříznivého dopadu rybolovných činností na mořský ekosystém, zejména na ohrožená stanoviště a chráněné druhy, včetně mořských savců, mořských ptáků a plazů. Je v souladu s právními předpisy Unie v oblasti životního prostředí, především s cílem dosáhnout do roku 2020 dobrého stavu životního prostředí, jak je stanoveno v čl. 1 odst. 1 směrnice 2008/56/ES, a s cíli a pravidly uvedenými ve směrnicích 2009/147/ES a 92/43/EHS.

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Opatření podle plánu jsou přijímána na základě nejlepšího dostupného vědeckého poradenství.

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Kapitola 2 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

CÍLOVÉ HODNOTY, OCHRANNÁ OPATŘENÍ A ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ

SOCIOEKONOMICKÉ CÍLOVÉ HODNOTY, OCHRANNÁ OPATŘENÍ A ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ

Odůvodnění

Začlenění slova „socioekonomický“ je v souladu s pozměňovacím návrhem k následujícímu článku 4a (socioekonomické cíle) a novými body odůvodnění (21a) a (24a).

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 4 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Cílové hodnoty pro sardel obecnou a sardinku obecnou

Cílové hodnoty pro malé pelagické druhy

Odůvodnění

Z této definice vyplývá, že tyto dva druhy jsou řízeny společně.

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Cílových hodnot úmrtnosti způsobené rybolovem musí být dosaženo co nejdříve postupným, přírůstkovým způsobem pro dotčené populace do roku 2020, a poté je třeba tyto hodnoty zachovávat v rozmezí stanoveném v příloze I a v souladu s cíli stanovenými v čl. 3 odst. 1.

1.  Cílových referenčních bodů pro malé pelagické druhy musí být dosaženo co nejdříve a poté je třeba je zachovávat nad hodnotami stanovenými v příloze I a v souladu s cíli stanovenými v čl. 3 odst. 1.

Odůvodnění

Ustanovení článku 4 jsou tímto upravena v souladu s návrhem pro referenční hodnoty založené na biomase.

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Rybolovná práva musí být ve shodě s cílovými rozmezími úmrtnosti způsobené rybolovem stanovenými ve sloupci A přílohy I tohoto nařízení.

2.  Řídicí opatření pro malé pelagické druhy musí být ve shodě s cílovými referenčními body stanovenými ve sloupci A přílohy I tohoto nařízení.

Odůvodnění

Ustanovení článku 4 jsou tímto upravena v souladu s návrhem pro referenční hodnoty založené na biomase. Navrhuje se vypustit výraz „rybolovná práva“ a nahradit jej výrazem „řídicí opatření“. Konkrétně výraz „rybolovná práva“ indikuje systém celkových přípustných odlovů a návrh jej má nahradit výrazem „řídicí opatření“, který je vhodnější pro režim řízení založeného na intenzitě rybolovu.

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Aniž jsou dotčeny odstavce 1 a 2, lze rybolovná práva stanovit na úrovních odpovídajících nižším úrovním úmrtnosti způsobené rybolovem, než jsou hodnoty stanovené ve sloupci A přílohy I.

3.  Aniž jsou dotčeny odstavce 1 a 2, mohou být řídicí opatření zaměřena na úrovně odpovídající vyšším hodnotám, než jsou hodnoty stanovené ve sloupci A přílohy I, pokud:

 

a)  je to na základě vědeckého poradenství či důkazů nutné pro dosažení cílů stanovených v článku 3 v případě smíšeného rybolovu;

 

b)  je to na základě vědeckého poradenství či důkazů nutné k zamezení závažné újmě populaci způsobené dynamikou v rámci druhu či mezi populacemi nebo

 

c)  je jedna z populací malých pelagických druhů pod referenčním bodem stanoveným ve sloupci B přílohy I.

Odůvodnění

Ustanovení článku 4 jsou tímto upravena v souladu s návrhem pro referenční hodnoty založené na biomase. Konkrétně výraz „rybolovná práva“ indikuje systém celkových přípustných odlovů a návrh jej má nahradit výrazem „řídicí opatření“, který je vhodnější pro režim řízení založeného na intenzitě rybolovu.

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Aniž jsou dotčeny odstavce 2 a 3, lze rybolovná práva pro populaci stanovit ve shodě s rozmezími úmrtnosti způsobené rybolovem stanovenými ve sloupci B přílohy I, pokud se stav dotčené populace nachází nad úrovní minimálního referenčního bodu pro biomasu reprodukující se populace stanoveného ve sloupci A přílohy II:

vypouští se

a) je-li to na základě vědeckého poradenství či důkazů nutné pro dosažení cílů stanovených v článku 3 v případě smíšeného rybolovu;

 

b) je-li to na základě vědeckého poradenství či důkazů nutné k zamezení závažné újmy populaci způsobené dynamikou v rámci druhu či mezi populacemi nebo -

 

c) s cílem omezit rozdíl v rybolovných právech mezi po sobě následujícími roky na nejvýše 20 %.

 

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Pokud vědecké poradenství naznačuje, že rekreační rybolov má významný dopad na úmrtnost způsobenou rybolovem konkrétní populace, bude na ně Rada brát ohled a může omezit rekreační rybolov tak, že stanoví rybolovná práva, aby zamezila překročení celkové cílové hodnoty úmrtnosti způsobené rybolovem.

 

 

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 4a

 

Socioekonomické cíle

 

Aby se zohlednily socioekonomické cíle stanovené v čl. 2 odst. 5 písm. f) nařízení (EU) č. 1380/2013, využívají členské státy při uplatňování technických opatření a opatření pro zachování zdrojů uvedených v tomto nařízení v co největší míře příslušná opatření stanovená v nařízení č. 508/2014.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je umožnit, aby v případě, že některá technické opatření nebo opatření pro zachování zdrojů mají obzvláště negativní dopad na rybáře a nepříznivě ovlivňují jak podniky, tak pracovníky, měly členské státy možnost poskytnout přístup k finanční podpoře z Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF).

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Referenční body pro zachování zdrojů vyjádřené jako minimální a mezní úrovně biomasy reprodukující se populace, které mají být uplatňovány za účelem ochrany plné reprodukční kapacity dotčených populací, jsou stanoveny v příloze II.

1.  Referenční body pro zachování zdrojů vyjádřené jako minimální a mezní úrovně biomasy reprodukující se populace jsou uplatňovány za účelem ochrany plné reprodukční kapacity dotčených populací.

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Tři roky po zavedení řídicích opatření uvedených v čl. 6 odst. 1a bude prostřednictvím vědeckého výzkumu ověřena účinnost přijatých opatření, zejména v souvislosti s populacemi, na něž se vztahuje toto nařízení, a s rybolovem využívajícím tyto populace.

Odůvodnění

Potřebná změna umožňující posoudit účinnost opatření navržených v článku 4a.

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Naznačuje-li vědecké poradenství, že je úroveň biomasy reprodukující se populace u některé z dotčených populací za určitý rok nižší než minimální referenční bod pro biomasu reprodukující se populace stanovený ve sloupci A přílohy II tohoto nařízení, přijmou se veškerá vhodná nápravná opatření, která zajistí rychlý návrat dotčené populace nad úroveň, která může vytvářet maximální udržitelný výnos. Konkrétně odchylně od čl. 4 odst. 2 a 4 tohoto nařízení se stanoví rybolovná práva pro dotčené populace na úrovni, která je v souladu s úmrtností způsobenou rybolovem, jež je snížena pod rozmezí stanovené ve sloupci A přílohy I tohoto nařízení, s přihlédnutím k poklesu biomasy této populace.

2.  Naznačuje-li vědecké poradenství, že je úroveň biomasy některé z reprodukující se populace malých pelagických druhů za určitý rok nižší než minimální referenční bod pro biomasu reprodukující se populace stanovený ve sloupci B přílohy I tohoto nařízení, přijmou se veškerá vhodná nápravná opatření, která přispějí k rychlému návratu malých pelagických druhů nad referenční bod stanovený ve sloupci A přílohy I. Konkrétně odchylně od čl. 4 odst. 2 a v souladu s čl. 4 odst. 3 tohoto nařízení se řídicí opatření upraví s přihlédnutím k poklesu biomasy této populace.

Odůvodnění

Navrhované změny jsou v souladu s dalšími návrhy, které vycházejí z biomasy jako jediné a jistější hodnoty.

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Naznačuje-li vědecké poradenství, že je úroveň biomasy reprodukující se populace u některé z dotčených populací nižší než mezní referenční bod pro biomasu reprodukující se populace (Blim), jak je stanoven ve sloupci B přílohy II tohoto nařízení, přijmou se další nápravná opatření, která zajistí rychlý návrat dotčené populace nad úroveň, která může vytvářet maximální udržitelný výnos. Konkrétně odchylně od čl. 4 odst. 2 a 4 mohou tato nápravná opatření zahrnovat pozastavení cíleného rybolovu dotčené populace a odpovídající snížení rybolovných práv.

3.  Naznačuje-li vědecké poradenství, že je úroveň biomasy obou populací malých pelagických druhů nižší než mezní referenční bod pro biomasu reprodukující se populace (SSBlim), jak je stanoven ve sloupci B přílohy I tohoto nařízení, přijmou se další nápravná opatření, která přispějí k rychlému návratu obou populací nad referenční bod stanovený ve sloupci A přílohy I Konkrétně odchylně od čl. 4 odst. 2 mohou tato nápravná opatření zahrnovat pozastavení cíleného rybolovu dotčené populace a další odpovídající řídicí opatření.

Odůvodnění

Navrhované změny jsou v souladu s dalšími návrhy, které vycházejí z biomasy jako jediné a jistější hodnoty.

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Naznačuje-li vědecké poradenství, že je nutné přijmout nápravná opatření k zachování populací malých pelagických druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení, nebo v případě sardele obecné a sardinky obecné, pokud je úroveň biomasy reprodukující se populace u kterékoliv z těchto populací za určitý rok nižší než referenční body pro zachování zdrojů stanovené ve sloupci A přílohy II tohoto nařízení, je Komisi svěřena pravomoc přijmout akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 16 tohoto nařízení a článkem 18 nařízení (EU) č. 1380/2013 týkající se:

1.   Naznačuje-li vědecké poradenství, že je nutné přijmout nápravná opatření k zachování malých pelagických druhů, nebo pokud je úroveň biomasy reprodukující se populace u kterékoliv z těchto populací za určitý rok nižší než referenční body pro zachování zdrojů stanovené ve sloupci B přílohy I tohoto nařízení, je Komisi svěřena pravomoc přijmout akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 16 tohoto nařízení a článkem 18 nařízení (EU) č. 1380/2013.

Odůvodnění

Navrhované změny jsou v souladu s dalšími návrhy, které vycházejí z biomasy jako jediné a jistější hodnoty.

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  vlastností lovného zařízení, zejména velikosti ok, konstrukce zařízení, velikosti zařízení nebo používání selektivních zařízení za účelem zajištění či zlepšení selektivity;

vypouští se

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  používání lovného zařízení a hloubky, v níž se zařízení používá, za účelem zajištění či zlepšení selektivity;

vypouští se

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  zákazu nebo omezení rybolovu nebo používání některých druhů lovného zařízení v určitých obdobích za účelem ochrany ryb ve tření nebo ryb nedosahujících minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů nebo necílových druhů;

vypouští se

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  zákazu nebo omezení rybolovu nebo používání některých druhů lovného zařízení v určitých obdobích za účelem ochrany ryb ve tření nebo ryb nedosahujících minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů nebo necílových druhů;

vypouští se

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  minimálních referenčních velikostí pro zachování zdrojů za účelem zajištění ochrany nedospělých mořských organismů;

vypouští se

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  jiných aspektů souvisejících se selektivitou.

vypouští se

Odůvodnění

Podmínky uvedené v písmeni f), které jsou předmětem přenesení pravomoci, jsou tak obecné, že by mohly být v rozporu s věcnými mezemi, které stanoví článek 290 SFEU. Proto je vhodnější je odstranit.

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.   Aniž je dotčen odstavec 1, aby mohly být splněny cíle stanovené v článku 4, platí na období let 2019–2022 následující opatření:

 

a)   v roce 2019 se omezení odlovu malých pelagických druhů stanoví na úroveň odlovu v roce 2014; od roku 2020 se omezení odlovu malých pelagických druhů každý rok postupně snižují o 4 % ve srovnání s předchozím rokem, a to až do roku 2022; snížení se však neuplatní, pokud byl celkový odlov každého dotčeného státu v předchozím roce o více než 2 % nižší než v roce 2014;

 

b)   intenzita rybolovu rybářských plavidel lovících malé pelagické druhy nepřesáhne 180 dnů rybolovu za rok a 20 dnů rybolovu za měsíc, přičemž zaměření na sardinku obecnou je možné maximálně 144 dnů rybolovu za rok a na sardel obecnou maximálně 144 dnů rybolovu za rok;

 

c)   každý rok budou uplatněny časově a prostorově vymezené zákazy rybolovu s cílem chránit oblasti, kde dochází k líhnutí a tření ryb; tyto zákazy různých typů lovných zařízení se vztahují na celou distribuci malých pelagických druhů v Jaderském moři a jsou zaváděny nejméně na dobu 15 po sobě jdoucích dnů a maximálně na 30 po sobě jdoucích dnů; tyto zákazy jsou uplatňovány v následujících obdobích:

 

i)   pro sardinku obecnou od 1. října do 31. března a

 

ii)   pro sardel obecnou od 1. dubna do 30. září;

 

d)   na plavidla delší než 12 metrů se uplatní další zákazy, odděleně pro každý typ lovného zařízení, v trvání nejméně šest měsíců; tyto zákazy se vztahují nejméně na 30 % oblasti, která byla označena jako oblast, kde dochází k líhnutí ryb, či jako oblast významná pro ochranu raných věkových tříd ryb (teritoriální a vnitřní moře);

 

e)   celková kapacita plavidel s vlečnými sítěmi a plavidel s košelkovými nevody aktivně lovících malé pelagické druhy nepřekročí kapacitu aktivního loďstva zaznamenaného v roce 2014, pokud jde o hrubou prostornost (GT) nebo hrubou registrovanou prostornost (GRT), výkon motoru (kW) a počet plavidel.

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b.   Aniž je dotčen odst. 1a, s cílem zajistit stabilitu a omezit rozdíly v řídicích opatřeních, nesmí se trvání zákazů uvedených v písm. c) a d) lišit o více než 10 % mezi jednotlivými po sobě následujícími roky.

Odůvodnění

Navrhovaná opatření jsou plně uplatňována od roku 2017, částečně od roku 2015. Jsou v souladu s víceletým plánem GFCM a je důležité nadále uplatňovat stejný řídicí přístup a opatření, abychom mohli řádně posoudit jejich účinek. Dále se navrhuje postupné snižování omezení odlovu ve stejném období.

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 6a

 

Technická opatření

 

1.   Pro účely tohoto nařízení se nepoužijí čl. 13 odst. 3 druhý pododstavec a bod 2 přílohy II nařízení (ES) č. 1967/2006.

 

2.   Pro účely tohoto nařízení je maximální délka kruhových zátahových sítí (košelkové nevody a nevody bez košelkové šňůry) omezena na 600 metrů při hloubce nepřesahující jednu třetinu jejich délky.

Odůvodnění

Pro účely uplatňování plánů řízení je velmi důležité zahrnout tato opatření do víceletého plánu. Tento požadavek, který již vznesly členské státy nacházející se na pobřeží Jadranu ve společném doporučení, byl propracován ve Studii o technických rysech košelkových nevodů a jejich dopadu na komunity při dně. Tuto studii a požadavek rovněž přezkoumali nezávislí odborníci a VTHVR, kteří dotyčné závěry potvrdili. Jde o jedno z klíčových ustanovení pro zajištění životaschopnosti rybolovu malých pelagických druhů pomocí košelkových nevodů v Jaderském moři.

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15 tohoto nařízení a článkem 18 nařízení (EU) č. 1380/2013, pokud jde o:

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem18 nařízení (EU) č. 1380/2013, pokud jde o:

Odůvodnění

Předpisy stanovené v nařízení (EU) č. 1380/2013 o povinnosti vykládky a regionalizaci jsou dostatečná. Nebylo by proto vhodné, aby Komise přijímala jakákoli další opatření prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  výjimky z uplatňování povinnosti vykládky pro druhy, u kterých vědecké podklady prokazují vysokou míru přežití, přičemž se zohledňují charakteristiky lovného zařízení, rybolovných postupů a ekosystému, za účelem usnadnění provádění povinnosti vykládky a

a)  výjimky z uplatňování povinnosti vykládky pro druhy, u kterých nejlepší dostupné vědecké poradenství prokazuje vysokou míru přežití, přičemž se zohledňují charakteristiky lovného zařízení, rybolovných postupů a ekosystému, za účelem usnadnění provádění povinnosti vykládky a

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  stanovení minimálních referenčních velikostí pro zachování zdrojů za účelem zajištění ochrany nedospělých mořských organismů.

vypouští se

Odůvodnění

Písmeno d) by se mělo vypustit, jelikož se na tuto oblast již vztahuje výše uvedený článek 6 a není třeba jej opakovat.

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Odchylně od čl. 17 odst. 1 nařízení (ES) č. 1224/2009 se předchozí oznámení podle uvedeného článku učiní nejméně jeden a půl hodiny před odhadovaným časem vplutí do přístavu. Příslušné orgány pobřežního členského státu mohou v jednotlivých případech udělit povolení k dřívějšímu vplutí do přístavu.

1.  Odchylně od čl. 17 odst. 1 nařízení (ES) č. 1224/2009 se předchozí oznámení podle uvedeného článku učiní nejméně půl hodiny před odhadovaným časem vplutí do přístavu.Příslušné

orgány pobřežního členského státu mohou v jednotlivých případech udělit povolení k dřívějšímu vplutí do přístavu.

Odůvodnění

V mnoha oblastech Jaderského moře je posádka několik minut před návratem do přístavu stále ještě zaměstnána tříděním ulovených ryb do příslušných boxů. Poskytnutí výše uvedeného oznámení před příjezdem do přístavu znamená, že velitelé rybářských plavidel musí příslušným orgánům členského státu vlajky sdělit soubor informací o plavidlu a úlovku s velkým předstihem, což je poněkud zatěžující požadavek.

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Povinnost předchozího oznámení se vztahuje na velitele rybářských plavidel Unie, která uchovávají na palubě nejméně jednu tunu sardele obecné nebo jednu tunu sardinky obecné.

2.  Povinnost předchozího oznámení se vztahuje na velitele rybářských plavidel Unie, která uchovávají na palubě nejméně dvě tuny sardele obecné nebo dvě tuny sardinky obecné. Toto množství se určí po odečtení úlovku podle čl. 15 odst. 11 nařízení (EU) č. 1380/2013.

Odůvodnění

To je důležité upřesnit kvůli povinnosti vykládky, v souladu s níž musí být produkty pod minimální referenční velikostí pro zachování zdrojů vyloženy a předány k jiným účelům, než je lidská spotřeba. Jedná se o objemy stanovené v čl. 13 písm. a) a b) tohoto návrhu nařízení.

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Odchylně od čl. 15 odst. 2 nařízení (ES) č. 1224/2009 zasílají velitelé všech plavidel Unie o celkové délce 12 metrů nebo více informace uvedené v článku 14 tohoto nařízení před zahájením úkonu vykládky.

 

 

Odůvodnění

Plavidlům podléhajícím požadavkům tohoto řídicího plánu, která pracují s velkými druhy ryb, by mělo být umožněno vyplnit lodní deník rybolovu předtím, než zahájí úkon vykládky. Zaslání těchto informací před vjezdem do přístavu v souladu s obecnými předpisy může být složité a někdy i nebezpečné, vzhledem ke složitému zajíždění do přístavu a velkému množství ryb, které je třeba roztřídit a uložit do boxů.

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Prahová živá hmotnost druhu z příslušné populace, na kterou se vztahuje víceletý plán, při jejímž překročení je rybářské plavidlo povinno vyložit své úlovky v určeném přístavu nebo na určeném místě poblíž pobřeží, jak je stanoveno v článku 43 nařízení (ES) č. 1224/2009, představuje:

Prahová živá hmotnost malých pelagických druhů, při jejímž překročení je rybářské plavidlo povinno vyložit své úlovky v určeném přístavu nebo na určeném místě poblíž pobřeží, jak je stanoveno v článku 43 nařízení (ES) č. 1224/2009, představuje 4 tuny.

a) 2 000 kg sardele obecné;

 

b) 2 000 kg sardinky obecné.

 

Pozměňovací návrh    80

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pět let po vstupu tohoto nařízení v platnost a poté každých pět let Komise zajistí hodnocení dopadů víceletého plánu na populace, na něž se toto nařízení vztahuje, a na rybolov využívající tyto populace. Výsledky tohoto hodnocení předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě.

Tři roky po vstupu tohoto nařízení v platnost a poté každých pět let Komise zajistí hodnocení dopadů víceletého plánu na populace, na něž se toto nařízení vztahuje, a na rybolov využívající tyto populace. Výsledky tohoto hodnocení předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě a případně předloží návrh na změnu tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    81

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci svěřená Komisi podléhá podmínkám stanoveným v článku 18 nařízení (EU) č. 1380/2013.

Pozměňovací návrh    82

Návrh nařízení

Článek 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 15a

 

Podpora z ERNF

 

1. Opatření pro dočasné zastavení rybolovných činností, která byla přijata v zájmu dosažení cílů víceletého plánu, se považují za dočasné zastavení rybolovných činností pro účely čl. 33 odst. 1 písm. a) a c) nařízení (EU) č. 508/2014.

 

2. Odchylně od čl. 33 odst. 2 nařízení (EU) č. 508/2014 činí maximální trvání podpory podle tohoto nařízení devět měsíců, pro rybářská plavidla podléhající prostorově a časově vymezeným zákazům rybolovu, které jsou stanoveny v tomto nařízení.

 

3. Aby se zajistilo provádění odstavce 2 tohoto článku, bude možné odchylně od čl. 25 odst. 3 nařízení (EU) č. 508/2014 navýšit celkový finanční příspěvek z ENRF nad 15% strop stanovený v tomto článku.

 

4. Při provádění opatření stanovených v článku 30 nařízení (EU) č. 508/2014 se dává přednost rybářům, které poškodilo uplatňování opatření obsažených v tomto víceletém plánu.

 

5. Do 31. prosince 2020 a odchylně od lhůty stanovené v čl. 34 odst. 4 nařízení (EU) č. 508/2014, mohou plavidla, která ukončila veškeré rybolovné činnosti v důsledku opatření ke snížení intenzity rybolovu uvedených v tomto nařízení, být způsobilá k podpoře v souvislosti s trvalým ukončením činnosti podle článku 34 nařízení (EU) č. 508/2014.

 

 

 

 

Pozměňovací návrh    83

Návrh nařízení

Příloha I

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

[...]

vypouští se

Pozměňovací návrh    84

Návrh nařízení

Příloha II

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

[...]

vypouští se

  • [1]  Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1) Kontext návrhu Komise

Víceletý plán pro populace malých pelagických druhů v Jaderském moři a rybolov využívající tyto populace (dále jen „víceletý plán pro Jaderské moře“) se stanovuje v souladu se základním nařízením. Víceleté plány se přijímají prioritně na základě vědeckého, technického a hospodářského poradenství a obsahují opatření pro zachování zdrojů za účelem obnovy a zachování stavů rybích populací nad úrovněmi, které jsou schopny poskytnout maximální udržitelný výnos. Základní nařízení rovněž stanovuje, že opatření nemohou být ve víceletých plánech zahrnuta, pokud nebyl zohledněn jejich hospodářský a sociální dopad.

Víceletý plán pro Jaderské moře, první plán tohoto druhu ve Středozemním moři, bude mít pravděpodobně výrazný dopad na řízení rybolovu v celém Středomoří.

Jaderské moře je důležitá podoblast Středozemního moře a představuje přibližně třetinu hodnoty celkových vykládek. Sardinka obecná a sardel obecná tvoří podstatnou část úlovků malých pelagických ryb. Největší množství loví Itálie a Chorvatsko. Třetí členský stát, Slovinsko, loví méně než 1 %, a Albánie a Černá Hora loví podobně malé množství. Drobný pelagický rybolov je v současné době regulován na národní, evropské i mezinárodní úrovni. Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři je mezinárodní instituce, která v současné době reguluje rybolov tohoto typu.

Hlavním cílem návrhu je dosáhnout maximálního udržitelného výnosu (MSY) do roku 2020, jak to vyžaduje společná rybářská politika. V důvodové zprávě k návrhu Komise uvádí, že hlavním cílem víceletého plánu pro Jaderské moře je obnovit dobrý stav populací ryb a odvětví rybolovu tím, že bude zajištěn udržitelný rybolov.

2) Podstata návrhu

Dne 24. února 2017 Komise předložila návrh na víceletý plán pro populace malých pelagických druhů v Jaderském moři a rybolov využívající tyto populace. Víceletý plán pro Jaderské moře se může uplatnit na populace sardele obecné, sardinky obecné, makrely obecné a kranase obecného. Základní cíl víceletého plánu je dosáhnout maximálního udržitelného výnosu (MSY) u uvedených populací a udržet jej, učinit z rybolovu udržitelné odvětví a zajistit účinný řídicí rámec.

V rámci víceletého plánu pro Jaderské moře jsou navrhované cíle vyjádřeny jako rozmezí úmrtnosti ryb způsobené rybolovem při maximálním udržitelném výnosu, jak je doporučil Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR), s lhůtou do roku 2020. Byly zahrnuty cíle pro sardel obecnou a sardinku obecnou a rozmezí vycházejí z doporučení, která vydal výbor VTHVR. Podle důvodové zprávy Komise tato rozmezí umožní, aby byly uvedené populace řízeny na základě maximálního udržitelného výnosu, a pravděpodobně poskytnou prostor pro úpravu, kdyby došlo ke změnám ve vědeckém poradenství. V případě, že jsou k dispozici údaje pro populace ryb, jsou tyto referenční body vyjádřeny jako biomasa reprodukující se populace.

Návrh obsahuje ustanovení spojená s povinností vykládky, jež mají být přijata za účelem regionalizace.  

3) Stanovisko zpravodajky

Zpravodajka vítá víceletý plán pro Jaderské moře, jelikož poskytne nástroj pro víceleté řízení biologických mořských zdrojů, a pomůže tak obnovit populace a navrátit odvětví rybolovu na udržitelnou úroveň. Podle vědeckých posouzení stavu populací sardinky obecné a sardele obecné je v současné době úroveň rybolovu v Jaderském moři nadměrná. Zpravodajka podporuje opatření určená ke zlepšení stavu populací, se zvláštním důrazem na územní ochranu oblastí, kde je třeba zachovat nedospělé ryby a chránit reprodukující se populace.

S ohledem na stav populací, na specifickou povahu rybolovu a komplexní socioekonomickou situaci v Jaderském moři a za účelem zajištění účinného řízení a objasnění a zjednodušení jednotlivých ustanovení návrhu zpravodajka navrhuje provést následující změny:

Společné řízení sardinky obecné a sardele obecné

Zpravodajka nesouhlasí s návrhem Komise na oddělené řízení sardinky obecné a sardele obecné a navrhuje, aby byly tyto dva druhy řízeny dohromady. Biomasa malých pelagických ryb se může bez ohledu na úmrtnost způsobenou rybolovem rok od roku výrazně lišit, neboť malé pelagické ryby jsou vysoce závislé na stavu životního prostředí. Jelikož v rámci rybolovu není zcela možné zaměřit se výhradně na jeden ze dvou výše uvedených druhů, zpravodajka má za to, že by měly být řízeny dohromady. Navíc tyto dva druhy, sardinka obecná a sardel obecná, sdílejí stejnou ekologickou niku a jejich biomasa se mění. Zpravodajka ve svém návrhu zavádí termín „malé pelagické ryby“, který se používá také v regionálním plánu, který vypracovala Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři.

Dodržení zásady režimu řízení založeného na intenzitě rybolovu

Zpravodajka má zásadní námitky proti snaze Komise zajistit, aby byl rybolov regulován stanovením celkového objemu úlovků a zavedením systému kvót. Na celé Jaderské moře (GSA 17 a GSA 18) se v současnosti vztahuje plán řízení vypracovaný Generální komisí pro rybolov ve Středozemním moři (GFCM), který je založen na regulaci intenzity a kapacity rybolovu prostřednictvím prostorové a časové regulace a omezení počtu dnů rybolovu na jedno plavidlo, ale původně stanovuje bezpečný limit odlovu na úroveň odlovu v roce 2014. Doporučení GFCM nyní v platnosti (GFCM/40/2016/2) bylo vydáno roku 2016. Zpravodajka považuje současné doporučení za zvláště důležité, protože nabízí odvětví relativní stabilitu. Balíček opatření se uplatňuje v letech 2017 a 2018 a během této doby by se mělo projevit, zda tato opatření, která jsou plně použitelná od roku 2015, přinesou účinné a produktivní výsledky.

V celém Středozemním moři se provádí výše popsaný režim řízení a jakákoli významná změna v jedné malé části by pravděpodobně narušila evropský trh, vytvořila prostor pro zvýšení importu ze zemí mimo EU a postavila odvětví rybolovu do nerovné pozice na trhu.

Jelikož je návrh zpravodajky založen na řízení intenzity rybolovu, navrhuje nahradit mechanismus řízení obsahující termín „práva“ termínem „řídicí opatření“.

Zpravodajka poukazuje na to, že vědecká posouzení a doporučení se často mění, což považuje za další důvod, proč se vyvarovat systému kvót. Za zmínku stojí skutečnost, že na základě stejných dat předložených pracovními skupinami GFCM a VTHVR bylo dosaženo různých výsledků. Nejistota spojená s těmito posouzeními přináší další pochybnosti při přijímání dalekosáhlých klíčových rozhodnutí založených na vědeckých doporučeních, která mohou být natolik různorodá.

Vědecká posouzení a jejich využití v navrhovaném plánu

Jedno z klíčových ustanovení návrhu se týká biologických referenčních bodů. V návrhu jsou tyto referenční body založeny na hodnotě úmrtnosti způsobené rybolovem (F), která odpovídá využívání zdrojů na úrovni maximálního udržitelného výnosu (FMSY). Tato hodnota představuje cílovou úroveň, které je podle základního nařízení třeba dosáhnout do roku 2020. Hodnota úmrtnosti způsobené rybolovem odpovídající teoretické hodnotě využívání na úrovni maximálního udržitelného výnosu závisí na četných předpokladech zakotvených v postupu vědeckého posouzení stavu populace, a tudíž se může značně lišit. Například v roce 2016 zaujal výbor VTHVR stanovisko, že hodnota FMSY pro sardinku obecnou je 0,08, zatímco podle GFCM byla tato hodnota v té samé době 0,7, tedy téměř desetkrát vyšší. Na posledním plenárním zasedání výboru VTHVR (17-01) bylo vydáno doporučení, podle kterého by hodnota využívaná jako cílová úroveň maximálního udržitelného únosu neměla být FMSY, ale teoretická konverze se zohledněným využíváním (poměr mezi úmrtností způsobenou rybolovem a celkovou úmrtností, E=0,4), kterou lze vyjádřit také jako hodnotu úmrtnosti způsobené rybolovem F. Vzhledem k tomu, že i vědecká poradní instituce Komise (výbor VTHVR) došla k závěru, že jsou v těchto posouzeních četné nejasnosti, zpravodajka navrhuje, aby se v rámci víceletého plánu pro Jaderské moře coby referenční bod používala biomasa populace a ne úmrtnost způsobená rybolovem. Obzvlášť důležité je, že v době, kdy tato záležitost vyvolává řadu polemik ve vědecké komunitě, by nemělo připadat v úvahu zavedení systému kvót, podle něhož by se celkový úlovek přesně určoval prostřednictvím zaměření na zmíněné referenční body. Vezmeme-li v potaz odchylky v referenčních bodech, nelze je k určení celkového povoleného úlovku použít; měl by se zde uplatnit mechanismus, který bude založen na regulaci intenzity rybolovu, aby se zajistilo přežití jednotlivých druhů v dostatečném množství z hlediska biomasy.

Stanovení technických vlastností košelkových nevodů pro lov malých pelagických ryb v Jaderském moři

Zpravodajka navrhuje, aby návrh plánu stanovil výjimku z ustanovení nařízení týkajícího se Středozemního moře ohledně hloubky košelkových nevodů a vztahu hloubky moře ke hloubce spuštění sítí. Je třeba zdůraznit, že plán je vypracováván v souladu s charakteristickými rysy jednotlivých regionů a musí být vhodný pro rybolov v oblasti, pro kterou je určen. Také musí od počátku uznávat a zohledňovat zvláštní rysy lovného zařízení používaného v Jaderském moři.

Země Jadranu seskupené v projektu ADRIAMED (subregionální iniciativa ve formě projektu organizace FAO) vydaly vědeckou studii, v níž jsou popsány technické vlastnosti košelkových nevodů v Jaderském moři, jejich možný dopad na mořské dno a jejich chování při rybolovu. Tato studie prokázala, že Itálie, Chorvatsko a Slovinsko zcela oprávněně vyzývají, aby byly v rámci plánu určeny rozměry košelkových nevodů, přičemž maximální délka bude 600 metrů při hloubce nepřesahující jednu třetinu jejich délky. Vzhledem k tomu, že jsou navrženy tyto rozměry, je nezbytné upustit od ustanovení nařízení týkajícího se Středozemního moře, které omezuje používání košelkových nevodů v oblastech mělčích, než je 70 % hloubky sítí; vzhledem ke struktuře dna Jaderského moře toto nelze vynucovat.

Socioekonomický dopad navrhovaného plánu

Základní nařízení mimo jiné stanovuje, že opatření nemohou být ve víceletých plánech zahrnuta, pokud nebyl zohledněn jejich hospodářský a sociální dopad.

Zpravodajka poukazuje na to, že návrh Komise neobsahuje žádné podrobné posouzení socioekonomického dopadu. Zvláště je znepokojená tím, že odvětví rybolovu ve Středozemním moři je v krizi více než dvacet let, a nová ustanovení, která nebudou řádně promyšlena, by mohla mít na celé odvětví významný vliv a způsobit jeho úpadek. Navíc nic nebrání finanční podpoře či opatřením na přeměnu pro podniky a pracovníky ve spojení s návrhem na snížení odlovu sardinky obecné a sardele obecné, přestože jsou klíčovým hospodářským zdrojem pro malé místní komunity zejména na ostrovech a pro průmysl.

POSTOJ V PODOBĚ POZMĚŇOVACÍCH NÁVRHŮ Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (14.9.2017)

pro Výbor pro rybolov

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán pro populace malých pelagických druhů v Jaderském moři a rybolov využívající tyto populace

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD))

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro rybolov jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Společná rybářská politika (SRP) by měla přispívat k ochraně mořského prostředí, k udržitelnému řízení všech komerčně využívaných druhů,zejména k dosažení dobrého stavu mořského prostředí nejpozději do roku 2020 v souladu s čl. 1 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES40.

(1)  Společná rybářská politika (SRP) by měla zajišťovat ochranu mořského prostředí a udržitelné řízení všech komerčně využívaných druhů a přispívat k dosažení dobrého stavu mořského prostředí nejpozději do roku 2020 v souladu s čl. 1 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES40.

__________________

__________________

40 Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí) (Úř. věst. L 164, 25.6.2008, s. 19).

40 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí) (Úř. věst. L 164, 25.6.2008, s. 19).

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a)  Regionalizace by měla být využita k navržení konkrétních opatření, která zohlední specifické rysy každé rybolovné oblasti a ochrání environmentální podmínky těchto oblastí.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6b)  Rybolovná práva by měla být přidělována v souladu se zásadami stanovenými v článku 17 nařízení (EU) č. 1380/2013 a podle transparentních a objektivních kritérií, včetně kritérií environmentální, sociální a ekonomické povahy. Rybolovná práva by rovněž měla být v rámci různých segmentů rybolovu, včetně tradičního a drobného rybolovu, rozdělena spravedlivě. Kromě toho by členské státy měly poskytovat pobídky rybářským plavidlům, která používají selektivní lovná zařízení nebo rybolovné postupy s menším dopadem na životní prostředí.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Tato nápravná opatření mohou v případě potřeby rovněž zahrnovat předložení legislativních návrhů ze strany Komise a naléhavá opatření přijatá Komisí podle článku 12 nařízení (EU) č. 1380/2013.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pět let po vstupu tohoto nařízení v platnost a poté každých pět let Komise zajistí hodnocení dopadů víceletého plánu na populace, na něž se toto nařízení vztahuje, a na rybolov využívající tyto populace. Výsledky tohoto hodnocení předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě.

Tři roky po vstupu tohoto nařízení v platnost a poté každých pět let Komise zajistí hodnocení dopadů víceletého plánu na populace, na něž se toto nařízení vztahuje, a na rybolov využívající tyto populace, zejména s ohledem na pokrok dosažený při obnově a zachování rybích populací nad úrovněmi, které mohou poskytnout maximální udržitelný výnos. Výsledky tohoto hodnocení předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě s tím, že v případě potřeby a s ohledem na nejnovější vědecké poradenství může navrhnout úpravy víceletého plánu či vznést podnět ke změnám aktů v přenesené pravomoci.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Víceletý plán pro populace malých pelagických druhů v Jaderském moři a rybolov využívající tyto populace

Referenční údaje

COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)

Věcně příslušné výbory

       Datum oznámení na zasedání

PECH

1.3.2017

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

1.3.2017

Datum přijetí

7.9.2017

 

 

 

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Víceletý plán pro populace malých pelagických druhů v Jaderském moři a rybolov využívající tyto populace

Referenční údaje

COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)

Datum předložení EP

24.2.2017

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

PECH

1.3.2017

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

1.3.2017

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Ruža Tomašić

22.3.2017

 

 

 

Projednání ve výboru

25.4.2017

21.6.2017

21.11.2017

21.3.2018

Datum přijetí

9.10.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

14

11

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Nicola Caputo, Rosa D’Amato, Giuseppe Ferrandino, Elisabetta Gardini, Anja Hazekamp, Francisco José Millán Mon, Nosheena Mobarik

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

David Borrelli, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Tadeusz Zwiefka

Datum předložení

16.10.2018

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

14

+

ECR

Nosheena Mobarik, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato

NI

David Borrelli

PPE

Alain Cadec, Elisabetta Gardini, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Tadeusz Zwiefka

S&D

Renata Briano

11

-

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

GUE/NGL

Anja Hazekamp

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Giuseppe Ferrandino, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos

VERTS/ALE

Marco Affronte, Klaus Buchner, Linnéa Engström

1

0

ENF

Sylvie Goddyn

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 5. listopadu 2018
Právní upozornění - Ochrana soukromí