BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig plan for små pelagiske bestande i Adriaterhavet og fiskeriet, der udnytter disse bestande

  10.10.2018 - (COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) - ***I

  Fiskeriudvalget
  Ordfører: Ruža Tomašić


  Procedure : 2017/0043(COD)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A8-0337/2018
  Indgivne tekster :
  A8-0337/2018
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

  om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig plan for små pelagiske bestande i Adriaterhavet og fiskeriet, der udnytter disse bestande

  (COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD))

  (Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0097),

  –  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 43, stk.2 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0095/2017),

  –  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

  –  der henviser til udtalelse af 31. maj 2017 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,[1]

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

  –  der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0337/2018),

  1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

  2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

  3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

  Ændringsforslag    1

  Forslag til forordning

  Betragtning 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (1)  I henhold til artikel 1, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF bør den fælles fiskeripolitik bidrage til at beskytte havmiljøet, til en bæredygtig forvaltning af alle kommercielt udnyttede arter og navnlig til at opnå en god miljøtilstand i havet senest i 2020.40

  (1)  I henhold til artikel 1, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF40 bør den fælles fiskeripolitik bidrage til at beskytte havmiljøet, til en bæredygtig forvaltning af alle kommercielt udnyttede arter og navnlig til at opnå en god miljøtilstand i havet senest i 2020 og en gunstig bevaringsstatus for arter og habitater i overensstemmelse med Rådets direktiv 92/43/EØF40a og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF40b.

  _________________

  _________________

  40 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet) (EUT L 164 af 25.6.2008, s. 19).

  40 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet) (EUT L 164 af 25.6.2008, s. 19).

   

  40a Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206, 22.7.1992, s. 7).

   

  40b Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF om beskyttelse af vilde fugle (EUT L 20, 26.1.2010, s. 7).

  Ændringsforslag    2

  Forslag til forordning

  Betragtning 1 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (1a)  På verdenstopmødet om bæredygtig udvikling i New York i 2015 forpligtede Unionen og dens medlemsstater sig til senest i 2020 at nå målet om en effektiv regulering af fiskeriet og standse overfiskeri, ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri og anvendelsen af ødelæggende fangstmetoder og gennemføre videnskabeligt baserede forvaltningsplaner med henblik på at genoprette fiskebestandene så hurtigt som muligt og i det mindste til niveauer, som kan give det maksimalt bæredygtige udbytte på grundlag af bestandenes biologiske karakteristika.

  Ændringsforslag    3

  Forslag til forordning

  Betragtning 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/201341 fastsætter reglerne for den fælles fiskeripolitik i overensstemmelse med Unionens internationale forpligtelser. Den fælles fiskeripolitik har bl.a. til formål at sikre, at fiskeri- og akvakulturaktiviteterne er miljømæssigt bæredygtige på langt sigt, at der anvendes en forsigtighedstilgang i fiskeriforvaltningen, og at der gennemføres en økosystembaseret fiskeriforvaltningstilgang.

  (2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 fastsætter reglerne for den fælles fiskeripolitik i overensstemmelse med Unionens internationale forpligtelser. Den fælles fiskeripolitik har bl.a. til formål at sikre, at fiskeri- og akvakulturaktiviteterne er miljømæssigt, økonomisk og socialt bæredygtige på langt sigt, at der anvendes en forsigtighedstilgang i fiskeriforvaltningen, og at der gennemføres en økosystembaseret fiskeriforvaltningstilgang.

  __________________

  __________________

  41 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22).

  41 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22).

  Ændringsforslag    4

  Forslag til forordning

  Betragtning 2 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (2a)  I henhold til forordning (EU) nr. 1380/2013 kræves der harmoniserede, pålidelige og nøjagtige datasæt for at kunne forvalte fiskeriet på basis af den bedste videnskabelige rådgivning, der er til rådighed.

  Ændringsforslag    5

  Forslag til forordning

  Betragtning 3 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (3a)  Adriaterhavet er en vigtig del af Middelhavet, som tegner sig for ca. en tredjedel af værdien af de samlede landinger.

  Ændringsforslag    6

  Forslag til forordning

  Betragtning 4 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (4a)  De gennemførte forvaltningsplaner og de tekniske foranstaltninger, der blev indført i 2016, forventes at have indvirkning på bestandene og skal analyseres og tages i betragtning ved fastsættelsen af den flerårige plan for pelagiske bestande i regionen.

  Ændringsforslag    7

  Forslag til forordning

  Betragtning 5

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (5)  De gældende forvaltningsforanstaltninger for små pelagiske bestande i Adriaterhavet vedrører adgang til farvande, begrænsning af fiskeriindsatsen og tekniske foranstaltninger vedrørende de redskaber, der anvendes. Ifølge den videnskabelige rådgivning er en begrænsning af fangsterne det mest effektive middel til justering af fiskeridødeligheden og således det mest effektive forvaltningsværktøj for fiskeriet efter små pelagiske bestande.43

  (5)  De gældende forvaltningsforanstaltninger for små pelagiske bestande i Adriaterhavet vedrører adgang til farvande, begrænsning af fiskeriindsatsen og tekniske foranstaltninger vedrørende de redskaber, der anvendes.

  __________________

   

  43 Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF) "Assessment of Mediterranean Sea stocks" (vurdering af bestandene i Middelhavet) - del 2 (STECF-11-14).

   

  Begrundelse

  Under hensyntagen til STECF's seneste rapport (STECF 16-14), som ved analyse af positive og negative virkninger af forskellige principper for ledelse har konkluderet, at tilgangen med en kombination af forskellige forvaltningsforanstaltninger (fangst, indsats kapacitetsgrænser) giver de bedste resultater, og at den individuelle tilgang for hver enkelt foranstaltning også medfører negative virkninger, foreslås det at slette følgende erklæring.

  Ændringsforslag    8

  Forslag til forordning

  Betragtning 6

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (6)  For at nå den fælles fiskeripolitiks målsætninger skal der vedtages en række bevarelsesforanstaltninger, som f.eks. flerårige planer og tekniske foranstaltninger, og der skal fastsættes og tildeles fiskerimuligheder, alt efter hvad der er behov for, enten i form af enkeltforanstaltninger eller en kombination af disse.

  (6)  For at nå den fælles fiskeripolitiks målsætninger skal der vedtages en række bevarelsesforanstaltninger, som f.eks. flerårige planer og tekniske foranstaltninger, alt efter hvad der er behov for, enten i form af enkeltforanstaltninger eller en kombination af disse.

  Ændringsforslag    9

  Forslag til forordning

  Betragtning 6 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (6a)  Fiskeriet efter små pelagiske bestande i Adriaterhavet, især i det geografiske underområde 17 og 18, har meget vigtige socioøkonomiske virkninger for medlemsstaternes kystområders eksistensgrundlag og fremtid.

  Ændringsforslag    10

  Forslag til forordning

  Betragtning 6 b (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (6b)  I overensstemmelse med den fælles fiskeripolitiks principper og mål og i henhold til artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013 bør regionalisering anvendes til at vedtage og gennemføre foranstaltninger, der tager hensyn til de særlige forhold i hvert fiskeriområde og til at beskytte deres miljøforhold.

  Ændringsforslag    11

  Forslag til forordning

  Betragtning 6 c (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (6c)  Fiskerimuligheder bør fordeles i overensstemmelse med principperne i artikel 17 i forordning (EU) nr. 1380/2013 under anvendelse af gennemsigtige og objektive kriterier, herunder dem af en miljømæssig, social og økonomisk karakter. Fiskerimuligheder bør også være retfærdigt fordelt på tværs af de forskellige fiskerisegmenter, herunder traditionelt og ikke-industrielt fiskeri. Desuden bør medlemsstaterne give incitamenter til fiskerfartøjer, der anvender selektive fiskeredskaber eller anvender fisketeknikker med reduceret miljøbelastning.

  Ændringsforslag    12

  Forslag til forordning

  Betragtning 7

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (7)  Flerårige planer skal i henhold til artikel 9 og 10 i forordning (EU) nr. 1380/2013 være baseret på videnskabelig, teknisk og økonomisk rådgivning og indeholde målsætninger og kvantificerbare mål med klare tidsplaner, bevarelsesreferencepunkter og beskyttelsesforanstaltninger.

  (7)  Flerårige planer skal i henhold til artikel 9 og 10 i forordning (EU) nr. 1380/2013 være baseret på den bedste foreliggende videnskabelige, tekniske og økonomiske rådgivning og indeholde målsætninger og kvantificerbare mål med klare tidsplaner, bevarelsesreferencepunkter, mål for bevarelse og tekniske foranstaltninger til gennemførelse af landingsforpligtelsen samt foranstaltninger, der er beregnet til så vidt muligt at undgå og reducere uønskede fangster, og beskyttelsesforanstaltninger.

  Ændringsforslag    13

  Forslag til forordning

  Betragtning 8

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (8)  Formålet med den flerårige plan bør være at bidrage til opfyldelsen af den fælles fiskeripolitiks målsætninger, navnlig målsætningen om at nå og opretholde det maksimale bæredygtige udbytte (MSY) for de berørte bestande, opnå en bæredygtig fiskerisektor og opstille en effektiv forvaltningsramme.

  (8)  Formålet med den flerårige plan bør være at bidrage til opfyldelsen af den fælles fiskeripolitiks målsætninger, navnlig genoprette og opretholde fiskebestandene over de biomasseniveauer, der kan give det maksimale bæredygtige udbytte MSY, gennemføre landingsforpligtelsen, opnå en bæredygtig fiskerisektor og opstille en effektiv forvaltningsramme.

  Ændringsforslag    14

  Forslag til forordning

  Betragtning 8 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (8a)  Denne forordning bør ikke betragtes som præcedens for andre flerårige planer i Middelhavet, medmindre andet er fastsat.

  Begrundelse

  Dette forslag for Adriaterhavet ville i dets nuværende form skabe en farlig præcedens, hvis det vedtages, fordi det også kan bruges som model for andre områder i Middelhavet og kan have endnu større negative økonomiske og sociale virkninger. Hver havregion har forskellige oceaniske egenskaber og unikke karakteristika.

  Ændringsforslag    15

  Forslag til forordning

  Betragtning 8 b (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (8b)  En flerårig plan bør altid finde en balance mellem det opnåelige resultat under hensyntagen til tidsplanen og de socioøkonomiske virkninger.

   

   

  Ændringsforslag    16

  Forslag til forordning

  Betragtning 10

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (10)  I tråd med den økosystembaserede tilgang skal deskriptor 1, 4 og 6 i bilag I til direktiv 2008/56/EF tages i betragtning i forbindelse med fiskeriforvaltningen i tillæg til de fiskerirelaterede deskriptorer i nævnte direktiv.

  (10)  I tråd med den økosystembaserede tilgang bør denne plan også bidrage til opnåelsen af en god miljøstatus, jf. direktiv 2008/56/EF, og deskriptor 1, 4 og 6 i bilag I til nævnte direktiv skal tages i betragtning i forbindelse med fiskeriforvaltningen. Denne plan bør desuden bidrage til opnåelsen af en gunstig bevaringsstatus for levesteder og arter, således som det kræves i henholdsvis Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF1a og Rådets direktiv 92/43/EF1b.

   

  _________________

   

  1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (EUT L 20 af 26.1.2010, s. 7)

   

  1b Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7)

  Ændringsforslag    17

  Forslag til forordning

  Betragtning 11

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (11)  Ifølge artikel 16, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1380/2013 skal fiskerimulighederne fastlægges på grundlag af de mål, der er fastsat i de flerårige planer.

  udgår

  Ændringsforslag    18

  Forslag til forordning

  Betragtning 12

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (12)  Der bør fastsættes et mål for fiskeridødeligheden (F), som er i overensstemmelse med målsætningen om at opnå og opretholde MSY, i form af intervaller, som gør det muligt at opnå det maksimale bæredygtige udbytte (FMSY). Intervallerne, som skal være baseret på videnskabelig rådgivning, er nødvendige for at opnå den fleksibilitet, der er skal til for at kunne tage hensyn til ændringer i den videnskabelige rådgivning, bidrage til gennemførelsen af landingsforpligtelsen og tage højde for de særlige forhold, der gør sig gældende for det blandede fiskeri. FMSY-intervallerne er beregnet af Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF), og de er udledt, således at det langsigtede udbytte højst reduceres med 5 % sammenlignet med MSY.45 Intervallets øvre grænse er desuden fastsat således, at sandsynligheden for, at en bestand reduceres til under Blim højst er 5 %.

  (12)  Der bør fastsættes et mål for fiskeridødeligheden (F), som er i overensstemmelse med målsætningen om at opnå og opretholde MSY, i form af intervaller, som gør det muligt at opnå det maksimale bæredygtige udbytte (FMSY). Intervallerne, som skal være baseret på den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, er nødvendige for at opnå den fleksibilitet, der skal til for at kunne tage hensyn til ændringer i den videnskabelige rådgivning, bidrage til gennemførelsen af landingsforpligtelsen og tage højde for de særlige forhold, der gør sig gældende for det blandede fiskeri. FMSY-intervallerne er beregnet af Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF).45a. På baggrund af denne plan er de udledt, således at det langsigtede udbytte højst reduceres med 5 % sammenlignet med MSY. Intervallets øvre grænse er desuden fastsat således, at sandsynligheden for, at en bestand reduceres til under Blim højst er 5 %.

  _________________

  _________________

  45 Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF) - Small pelagic stocks in the Adriatic Sea. Mediterranean assessments part 1 (STECF-15-14). [Den Europæiske Unions Publikationskontor, Luxembourg, EUR 27492 EN, JRC 97707, 52 sider., JRC 97707, 52 pp.] [The second part of this reference seems to be mistaken.

   

   

  45a Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF) – Små pelagiske bestande i Adriaterhavet. Mediterranean assessments part 1 (STECF-15-14). [Den Europæiske Unions Publikationskontor, Luxembourg, EUR 27492 EN, JRC 97707, 52 sider] [Den anden del af referencen synes at være fejlbehæftet. Publikationskontoret bedes kontrollere.]

  Ændringsforslag    19

  Forslag til forordning

  Betragtning 13

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (13)  Med henblik på fastsættelse af fiskerimuligheder bør der være en tærskel for FMSY-intervaller ved normal brug og, forudsat at den berørte bestand anses for at være i god tilstand, en højere grænse for bestemte tilfælde. Det bør kun være muligt at fastsætte fiskerimuligheder til den højere grænse, hvis det på grundlag af videnskabelig rådgivning eller dokumentation er nødvendigt for at opfylde de mål, der er fastsat i nærværende forordning vedrørende blandet fiskeri, eller nødvendigt for at undgå at skade en bestand som følge af samspillet inden for en bestand eller mellem bestande eller for at begrænse udsving fra år til år i fiskerimulighederne.

  (13)  For at nå målene i den flerårige plan bør målet for de enkelte arter være SSBpa. Det bør kun være muligt at fastsætte et højere mål, hvis det på grundlag af videnskabelig rådgivning eller dokumentation er nødvendigt for at opfylde de mål, der er fastsat i nærværende forordning vedrørende blandet fiskeri, eller nødvendigt for at undgå at skade en bestand som følge af samspillet inden for en bestand eller mellem bestande, eller hvis en af bestandene af små pelagiske arter er under SSBlim.

  Begrundelse

  Udelukkende anvendelse af biomasse er mere relevant og giver en mere sikker værdi til forvaltning af små pelagiske arter, som er mere afhængige af miljøforhold end udnyttelse, i hvert fald indtil der sker en forbedring af den videnskabelige vurdering.

  Ændringsforslag    20

  Forslag til forordning

  Betragtning 15

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (15)  For de bestande, som disse er til rådighed for, og med henblik på anvendelsen af beskyttelsesforanstaltninger er det nødvendigt at fastsætte bevarelsesreferencepunkter for ansjos- og sardinbestanden udtrykt som MSY Btrigger og Blim. Hvis bestandene reduceres til under MSY Btrigger, bør fiskeridødeligheden reduceres til under FMSY.

  (15)  Med henblik på anvendelsen af beskyttelsesforanstaltninger er det nødvendigt at fastsætte bevarelsesreferencepunkter udtrykt som SSBlim og SSBpa for små pelagiske arter. Hvis bestandene reduceres til under SSBlim, bør der vedtages passende afhjælpende foranstaltninger for at bidrage til en hurtig genoprettelse af den pågældende bestand til niveauer over SSBpa.

  Begrundelse

  Udelukkende anvendelse af biomasse er mere relevant og giver en mere sikker værdi til forvaltning af små pelagiske arter, som er mere afhængige af miljøforhold end udnyttelse, i hvert fald til forbedring af den videnskabelige vurdering.

  Ændringsforslag    21

  Forslag til forordning

  Betragtning 16

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (16)  Hvis bestandsstørrelsen reduceres til under referencepunktet Blim, bør der træffes yderligere beskyttelsesforanstaltninger. Beskyttelsesforanstaltningerne bør omfatte en reduktion af fiskerimulighederne og specifikke bevarelsesforanstaltninger, når den videnskabelige rådgivning indikerer, at en bestand er truet. Disse foranstaltninger bør suppleres af andre foranstaltninger, som måtte være nødvendige, som f.eks. foranstaltninger truffet af Kommissionen i henhold til artikel 12 i forordning (EU) nr. 1380/2013 eller foranstaltninger truffet af medlemsstaterne i henhold til artikel 13 i forordning (EU) nr. 1380/2013.

  udgår

  Ændringsforslag    22

  Forslag til forordning

  Betragtning 17

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (17)  For bestande, som der ikke foreligger referencepunkter for, bør forsigtighedstilgangen anvendes. Når det gælder de bestande, der tages som bifangst, bør der i mangel af videnskabelig rådgivning om minimumsniveauerne for gydebiomasse for sådanne bestande træffes specifikke bevarelsesforanstaltninger, hvis det af den videnskabelige rådgivning fremgår, at der er behov for sådanne foranstaltninger.

  (17)  For bestande, som der ikke foreligger referencepunkter for, bør forsigtighedstilgangen anvendes.

  Ændringsforslag    23

  Forslag til forordning

  Betragtning 18

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (18)  For at gøre det muligt at opfylde den landingsforpligtelse, der er fastsat i artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013, bør planen indeholde yderligere forvaltningsforanstaltninger. Sådanne foranstaltninger bør fastlægges ved hjælp af delegerede retsakter.

  (18)  For at gøre det muligt at opfylde den landingsforpligtelse, der er fastsat i artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013, bør planen indeholde yderligere forvaltningsforanstaltninger, navnlig foranstaltninger til gradvist at eliminere udsmid, tælle fisk, som er under den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse, og minimere, og om muligt eliminere, fiskeriets negative indvirkning på havmiljøet. Sådanne foranstaltninger bør fastlægges ved hjælp af delegerede retsakter.

  Ændringsforslag    24

  Forslag til forordning

  Betragtning 18 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (18a)  En fælles henstilling fra Kroatien, Italien og Slovenien (Adriatica High-Level Group) og en undersøgelse om tekniske specifikationer for notfartøjers net og deres indvirkning på bundfaunaen blev forelagt og revideret af uafhængige eksperter og STECF. Det er derfor hensigtsmæssigt at indføre en undtagelse fra artikel 13, stk. 3, andet afsnit, og punkt 2 i bilag II til forordning (EF) nr. 1967/2006.

  Ændringsforslag    25

  Forslag til forordning

  Betragtning 19 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (19a)  Når den videnskabelige rådgivning viser, at rekreativt fiskeri har en betydelig indvirkning på en bestemt bestands fiskeridødelighed, bør Rådet tage højde for disse. Rådet bør med henblik herpå have mulighed for at fastsætte en TAC for kommercielle fangster, som tager hensyn til omfanget af fangster fra rekreativt fiskeri, og/eller for at træffe andre foranstaltninger, der begrænser lystfiskeri såsom fangstposegrænser og forbudsperioder.

  Ændringsforslag    26

  Forslag til forordning

  Betragtning 20

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (20)  Planen bør også indeholde bestemmelser om, at der ved hjælp af delegerede retsakter træffes visse ledsagende tekniske foranstaltninger, der kan bidrage til at opfylde planens målsætninger, navnlig hvad angår beskyttelse af gyde- og ungfisk eller for at øge selektiviteten.

  (20)  Planen bør også indeholde bestemmelser om, at der ved hjælp af delegerede retsakter, og under hensyntagen til den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, træffes visse ledsagende tekniske foranstaltninger samt sæson- og områdeforanstaltninger, der kan bidrage til at opfylde planens målsætninger, navnlig hvad angår beskyttelse af gyde- og ungfisk eller for at øge selektiviteten.

  Ændringsforslag    27

  Forslag til forordning

  Betragtning 20 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (20a)  Ikkeindustrielle fiskeredskaber baseret på historisk etableret praksis i fiskersamfundene bør sikres ved fastsættelsen af tekniske foranstaltninger i medfør af de flerårige planer eller delegerede retsakter, der vedtages efterfølgende.

  Ændringsforslag    28

  Forslag til forordning

  Betragtning 21 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (21a)  For at sætte industrien i stand til at klare de fiskeriindsatsreducerende foranstaltninger og det deraf følgende fald i indtægter for virksomhederne og søfarende bør der være ordninger for prioriteret adgang til passende støtte fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/20141a.

   

  _____________

   

  1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1255/2011 (EUT L 149 af 20.5.2014, s. 1).

  Ændringsforslag    29

  Forslag til forordning

  Betragtning 21 b (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (21b)  For at sikre en gennemførelse, der er forenelig med de socioøkonomiske virkninger, er det derfor på den ene side ønskeligt at indrømme undtagelser fra tidsfristerne for foranstaltningerne til støtte for midlertidigt ophør som omhandlet i artikel 33 i forordning (EU) nr. 508/2014, idet de kun forlænges til at omfatte de fartøjer, der er omfattet af denne flerårige plan, og til på den anden side at tillade genåbning af og adgang for de samme fartøjer til foranstaltninger til endeligt ophør, som er fastsat i artikel 34 i forordning (EU) nr. 508/2014.

  Ændringsforslag    30

  Forslag til forordning

  Betragtning 22

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (22)  Da fiskeriet efter små pelagiske bestande i Adriaterhavet udøves af fartøjer, der hovedsagelig foretager korte fangstrejser, bør kravet om forhåndsmeddelelse i artikel 17 i forordning (EF) nr. 1224/2009 tilpasses, således at der indgives forhåndsmeddelelse mindst halvanden time før det forventede ankomsttidspunkt i havn. Under hensyntagen til den begrænsede indvirkning, som fangstrejser, hvor der kun fanges meget små mængder fisk, har på de berørte bestande, bør der fastsættes en tærskel, således at der kun kræves forhåndsmeddelelse, når fartøjerne opbevarer mindst 1 t ansjos eller sardin om bord.

  (22)  Da fiskeriet efter små pelagiske bestande i Adriaterhavet udøves af fartøjer, der hovedsagelig foretager korte fangstrejser, bør kravet om forhåndsmeddelelse i artikel 17 i forordning (EF) nr. 1224/2009 tilpasses, således at der indgives forhåndsmeddelelse mindst en halv time før det forventede ankomsttidspunkt i havn. Under hensyntagen til den begrænsede indvirkning, som fangstrejser, hvor der kun fanges meget små mængder fisk, har på de berørte bestande, bør der fastsættes en tærskel, således at der kun kræves forhåndsmeddelelse, når fartøjerne opbevarer mindst 1 t små pelagiske arter om bord.

  Begrundelse

  På grund af en bestemt kyst og i betragtning af, at fiskepladserne er relativt tæt på havnene, er det nødvendigt at forudse kortere intervaller for forhåndsmeddelelser.

  Ændringsforslag    31

  Forslag til forordning

  Betragtning 24

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (24)  Der bør fastsættes tærskler for fangster af ansjos og sardin, over hvilke et fiskerfartøj skal lande i en udpeget havn eller et sted tæt på kysten, jf. artikel 43 i forordning (EF) nr. 1224/2009. Desuden bør medlemsstaterne ved udpegelsen af disse havne eller kystnære steder anvende kriterierne i nævnte forordnings artikel 43, stk. 5, på en sådan måde, at der sikres en effektiv kontrol.

  (24)  Der bør fastsættes tærskler for fangster af små pelagiske arter, over hvilke et fiskerfartøj skal lande i en udpeget havn eller et sted tæt på kysten, jf. artikel 43 i forordning (EF) nr. 1224/2009. Desuden bør medlemsstaterne ved udpegelsen af disse havne eller kystnære steder anvende kriterierne i nævnte forordnings artikel 43, stk. 5, på en sådan måde, at der sikres en effektiv kontrol.

  Begrundelse

  Det foreslås at anvende definitionen af "små pelagiske arter" fra den GFCM's nuværende flerårige plan. Denne definition indebærer, at disse to arter behandles samlet. Disse to arter fanges sammen, og som ved snurpenotfiskeri er det ikke muligt at målrette udelukkende en art; forvaltningsforanstaltninger bør gælde for dem begge sammen. Desuden forekommer disse to arter skiftevis i naturen, og de er stærkt afhængige af miljøforholdene. På grund af dette bør udnyttelsen af disse arter kontrolleres og forvaltes sammen, som det allerede er anerkendt i den nuværende ramme for GFCM.

  Ændringsforslag    32

  Forslag til forordning

  Betragtning 25

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (25)  For at muliggøre en hurtig og formålstjenlig tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling, for at sikre fleksibilitet og åbne mulighed for udarbejdelsen af visse foranstaltninger bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med henblik på at supplere denne forordning med bestemmelser om afhjælpende foranstaltninger til bevarelse af almindelig makrel og hestemakrel, gennemførelsen af landingsforpligtelsen og tekniske foranstaltninger. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer udføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter bør Europa-Parlamentet og Rådet navnlig modtage alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter bør have systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter

  (25)  For at muliggøre en hurtig og formålstjenlig tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling, for at sikre fleksibilitet og åbne mulighed for udvikling af visse foranstaltninger bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med henblik på at supplere denne forordning, hvad angår gennemførelse af landingsforpligtelsen og tekniske foranstaltninger. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer udføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter bør Europa-Parlamentet og Rådet navnlig modtage alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter bør have systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter

  Begrundelse

  Bestemmelser i handlingsplanen for Middelhavet bør kun gælde for sardin og ansjos, da der for andre arter (makrelfiskearter (Scomber spp.) og hestemakrelarter (Trachurus spp.)) er alvorlig mangel på data og videnskabelige vurderinger. Disse arter skal dækkes af handlingsplanen for Middelhavet på grund af en landingsforpligtelse, da dette var Kommissionens vigtigste forklaring, men dette bør være klart adskilt inden for rammerne af handlingsplanen for Middelhavet.

  Ændringsforslag    33

  Forslag til forordning

  Betragtning 26

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (26)  Der bør i henhold til artikel 10, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1380/2013 fastsættes krav om, at Kommissionen med regelmæssige mellemrum evaluerer nærværende forordnings anvendelse for at undersøge, om den er dækkende og virkningsfuld. Denne evaluering bør følge efter og tage udgangspunkt i en periodisk evaluering af planen baseret på videnskabelig rådgivning. Planen bør evalueres hvert femte år. Dette giver tid til, at landingsforpligtelsen kan gennemføres fuldt ud, at der kan vedtages og gennemføres foranstaltninger på regionalt plan, og til, at man kan se, hvilken indvirkning disse foranstaltninger har på bestandene og fiskeriet. Evaluering hvert femte år er også det minimum, der kræves af de videnskabelige organer.

  (26)  Der bør i henhold til artikel 10, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1380/2013 fastsættes krav om, at Kommissionen med regelmæssige mellemrum evaluerer nærværende forordnings anvendelse for at undersøge, om den er dækkende og virkningsfuld. Denne evaluering bør følge efter og tage udgangspunkt i en periodisk evaluering af planen baseret på videnskabelig rådgivning. Planen bør evalueres tre år efter denne forordnings ikrafttrædelse og derefter hvert femte år. Dette giver tid til, at landingsforpligtelsen kan gennemføres fuldt ud, at der kan vedtages og gennemføres foranstaltninger på regionalt plan, og til, at man kan se, hvilken indvirkning disse foranstaltninger har på bestandene og fiskeriet. Evaluering hvert femte år er også det minimum, der kræves af de videnskabelige organer.

  Ændringsforslag    34

  Forslag til forordning

  Betragtning 27 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (27a)  For at støtte fiskerne i gennemførelsen af de foranstaltninger, der er fastsat i denne forordning, bør medlemsstaterne gøre størst mulig brug af de foranstaltninger, der er tilgængelige i henhold til forordning (EU) nr. 508/2014. Det er hensigtsmæssigt at præcisere, at foranstaltninger til midlertidigt ophør, der er vedtaget for at nå denne forordnings målsætninger, kan anses for støtteberettigede i henhold til forordning (EU) nr. 508/2014 for at tage hensyn til de socioøkonomiske aspekter af denne forordning. Der bør endvidere indrømmes en undtagelse for fartøjer, der berøres af denne flerårige plan, fra de perioder, hvor der kan ydes støtte, samt fra loftet for det finansielle bidrag fra EHFF til foranstaltninger for midlertidigt ophør som fastsat i forordning (EU) nr. 508/2014.

  Ændringsforslag    35

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Denne forordning finder anvendelse på bestande af ansjos (Engraulis encrasicolus) og sardin (Sardina pilchardus) i Adriaterhavet (i det følgende benævnt "de berørte bestande") og på fiskeriet efter disse bestande. Den finder ligeledes anvendelse på bifangster af makrelfiskearter (Scomber spp.) og hestemakrelarter (Trachurus spp.), der tages i Adriaterhavet i fiskeriet efter en af eller begge de berørte bestande.

  2.  Denne forordning finder anvendelse på bestande af ansjos (Engraulis encrasicolus) og sardin (Sardina pilchardus) i Adriaterhavet ("små pelagiske arter") og på fiskeriet efter disse bestande. Med henblik på gennemførelse af landingsforpligtelsen, som er fastlagt i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013 finder denne forordning ligeledes anvendelse på bifangster af makrelfiskearter (Scomber spp.) og hestemakrelarter (Trachurus spp.), der fanges i Adriaterhavet i fiskeriet efter små pelagiske arter.

  Begrundelse

  Bestemmelser i handlingsplanen for Middelhavet bør kun gælde for sardin og ansjos, da der for andre arter er alvorlig mangel på data og videnskabelige vurderinger. Disse arter skal dækkes af handlingsplanen for Middelhavet på grund af en landingsforpligtelse, da dette var Kommissionens vigtigste forklaring, men dette bør være klart adskilt inden for rammerne af handlingsplanen for Middelhavet.

  Ændringsforslag    36

  Forslag til forordning

  Artikel 2 – stk. 2 – litra a b (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  ab)  "Den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning": offentligt tilgængelig videnskabelig rådgivning, der understøttes af de nyeste videnskabelige data og metoder og enten er udstedt eller revideret af et uafhængigt videnskabeligt organ, som er anerkendt på europæisk eller internationalt plan.

  Ændringsforslag    37

  Forslag til forordning

  Artikel 2 – stk. 2 – litra b a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  ba)  "Målretning": en mængde på mindst 50 % af sardin eller ansjos af fangsten i levende vægt

  Begrundelse

  Definition af målretning er vigtig for forvaltningen mht. havdage.

  Ændringsforslag    38

  Forslag til forordning

  Artikel 2 – stk. 2 – litra c

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  c)  "små pelagiske arter": de bestande, der er nævnt i nærværende forordnings artikel 1, stk. 2, eller enhver kombination af disse

  c)  "små pelagiske arter": bestande af sardin (Sardina pilchardus) og ansjos (Engraulis encrasicolus),

  Begrundelse

  Det foreslås at anvende definitionen af "små pelagiske arter" fra den GFCM's nuværende flerårige plan. Denne definition indebærer, at disse to arter behandles samlet. Disse to arter fanges sammen, og som ved snurpenotfiskeri er det ikke muligt at målrette udelukkende en art; forvaltningsforanstaltninger bør gælde for dem begge sammen. Desuden forekommer disse to arter skiftevis i naturen, og de er stærkt afhængige af miljøforholdene. På grund af dette bør udnyttelsen af disse arter kontrolleres og forvaltes sammen, som det allerede er anerkendt i den nuværende ramme for GFCM.

  Ændringsforslag    39

  Forslag til forordning

  Artikel 2 – stk. 2 – litra d

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  d)  "FMSY": et værdiinterval, hvor alle fiskeridødelighedsniveauer inden for dette intervals videnskabeligt fastsatte grænser ved blandet fiskeri og i overensstemmelse med videnskabelig rådgivning giver det maksimale bæredygtige udbytte (MSY) på langt sigt under de eksisterende gennemsnitlige miljøforhold uden at påvirke de berørte bestandes reproduktionsproces i betydelig grad

  udgår

  Ændringsforslag    40

  Forslag til forordning

  Artikel 2 – stk. 2 – litra d a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  da)  "Fiskedag": enhver sammenhængende periode på 24 timer eller del deraf, hvor et fiskerfartøj udøver en aktivitet såsom sporing af fisk, udsætning, sætning, trækning og indhaling af fiskeredskaber, ombordtagning af fangst, omladning, opbevaring om bord, forarbejdning om bord, overførsel, anbringelse i bur af fisk, opfedning og landing af fisk og fiskevarer, jf. artikel 28, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1380/2013 .

  Ændringsforslag    41

  Forslag til forordning

  Artikel 2 – stk. 2 – litra d b (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  db)  "SSBlim": Referencegrundlaget for gydebestandens biomasse, under hvilket der skal træffes afhjælpende forvaltningsforanstaltninger for at sikre, at bestanden genopbygges til et niveau, hvor den er inden for sikre biologiske grænser

  Begrundelse

  Udelukkende anvendelse af biomasse er mere relevant og giver en mere sikker værdi til forvaltning af små pelagiske arter, som er mere afhængige af miljøforhold end udnyttelse, i hvert fald indtil der sker en forbedring af den videnskabelige vurdering.

  Ændringsforslag    42

  Forslag til forordning

  Artikel 2 – stk. 2 – litra d c (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  dc)  "SSBpa": Forsigtighedsreferencegrundlaget for gydebestandens biomasse, under hvilket der skal træffes afhjælpende forvaltningsforanstaltninger for at sikre, at bestanden genopbygges til et niveau, hvor den er inden for grænserne af, hvad der er biologisk sikkert

  Begrundelse

  Udelukkende anvendelse af biomasse er mere relevant og giver en mere sikker værdi til forvaltning af små pelagiske arter, som er mere afhængige af miljøforhold end udnyttelse, i hvert fald indtil der sker en forbedring af den videnskabelige vurdering.

  Ændringsforslag    43

  Forslag til forordning

  Artikel 2 – stk. 2 – litra e

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  e)  "MSY Btrigger": referencepunktet for en bestands gydebiomasse, under hvilket der træffes specifikke og hensigtsmæssige forvaltningstiltag til sikring af, at udnyttelsesgraderne kombineret med naturlige udsving genopbygger bestandene, så de kommer over de niveauer, der kan give MSY på lang sigt

  udgår

  Ændringsforslag    44

  Forslag til forordning

  Artikel 2 – stk. 2 – litra f

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  f)  "fiskerimuligheder": en kvantificeret ret til at fiske, udtrykt i fangster og/eller fiskeriindsats.

  udgår

  Ændringsforslag    45

  Forslag til forordning

  Artikel 3 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Den flerårige plan skal navnlig gennem anvendelse af forsigtighedstilgangen til fiskeriforvaltning bidrage til at nå de mål for den fælles fiskeripolitik, der er fastsat i artikel 2 i forordning (EU) nr. 1380/2013, og den har til formål at sikre, at udnyttelsen af havets levende ressourcer foregår på en måde, som gør det muligt at genoprette og opretholde populationerne af de befiskede arter til over de niveauer, der giver det maksimale bæredygtige udbytte.

  1.  Den flerårige plan skal bidrage til at nå de mål for den fælles fiskeripolitik, der er fastsat i artikel 2 i forordning (EU) nr. 1380/2013.

  Begrundelse

  Desuden er målene fastsat i forordning (EU) nr. 1380/2013, og det er ikke nødvendigt at gentage dem her. Målene fra den fælles fiskeripolitik er lige så vigtige, og opnåelsen af MSY kan ikke være vigtigere end andre mål som f.eks. social stabilitet i det pågældende fiskerisegment.

  Ændringsforslag    46

  Forslag til forordning

  Artikel 3 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Den flerårige plan skal fastsætte en effektiv, enkel og stabil forvaltningsramme for udnyttelsen af små pelagiske bestande i Adriaterhavet.

  2.  Den flerårige plan skal fastsætte en effektiv, enkel og stabil forvaltningsramme for udnyttelsen af små pelagiske arter i Adriaterhavet.

  Ændringsforslag    47

  Forslag til forordning

  Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  2a.  Den flerårige plan tager hensyn til de socioøkonomiske aspekter, når de udarbejdes eller ændres, i overensstemmelse med artikel 2, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1380/2013.

  Ændringsforslag    48

  Forslag til forordning

  Artikel 3 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3.  Den flerårige plan skal bidrage til at eliminere udsmid, ved at uønskede fangster undgås og i videst muligt omfang reduceres, og til at gennemføre den landingsforpligtelse, der er fastsat i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013, for de arter, som landingsforpligtelsen finder anvendelse på, og som er omfattet af nærværende forordning.

  3.  Den flerårige plan skal bidrage til at begrænse udsmid, ved at uønskede fangster undgås og i videst muligt omfang reduceres, og til at gennemføre den landingsforpligtelse, der er fastsat i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013, for de arter, som landingsforpligtelsen finder anvendelse på, og som er omfattet af nærværende forordning.

  Begrundelse

  Den samlede eliminering af udsmid er i praksis umulig, også fordi de minimis stadig er en mulighed, der er fastsat i grundforordningen.

  Ændringsforslag    49

  Forslag til forordning

  Artikel 3 – stk. 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4.  Den flerårige plan skal gennemføre den økosystembaserede tilgang til fiskeriforvaltning for at sikre, at fiskeriets negative indvirkninger på det marine økosystem minimeres. Den skal være i overensstemmelse med Unionens miljølovgivning, navnlig målene om at opnå god miljøstatus senest i 2020 som fastsat i artikel 1, stk. 1, i direktiv 2008/56/EF.

  4.  Den flerårige plan skal gennemføre den økosystembaserede tilgang til fiskeriforvaltning for at sikre, at fiskeriets negative indvirkninger på det marine økosystem, navnlig på truede levesteder og beskyttede arter, herunder havpattedyr, havfugle og krybdyr, minimeres og, hvor det er muligt, elimineres. Den skal være i overensstemmelse med Unionens miljølovgivning, navnlig målene om at opnå god miljøstatus senest i 2020 som fastsat i artikel 1, stk. 1, i direktiv 2008/56/EF, og med de mål og regler, der er fastlagt i direktiv 2009/147/EF og 92/43/EØF.

  Ændringsforslag    50

  Forslag til forordning

  Artikel 3 – stk. 5 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  5a.  Foranstaltninger, der træffes i henhold til planen, skal være i overensstemmelse med den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning.

  Ændringsforslag    51

  Forslag til forordning

  Kapitel 2 – overskrift

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  MÅL, BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER OG SPECIFIKKE FORANSTALTNINGER

  SOCIOØKONOMISKE MÅL, BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER OG SPECIFIKKE FORANSTALTNINGER

  Begrundelse

  Indsættelsen af ordet "socioøkonomisk" er i tråd med ændringsforslaget til artikel 4a (socioøkonomiske målsætninger) og de nye betragtninger (21a) og (24a).

  Ændringsforslag    52

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – overskrift

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Mål for ansjos og sardin

  Mål for små pelagiske arter

  Begrundelse

  Denne definition indebærer, at disse to arter behandles samlet.

  Ændringsforslag    53

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Målet for fiskeridødelighed skal være nået så hurtigt som muligt og på et gradvist stigende grundlag senest i 2020 for de berørte bestande, og det skal derefter opretholdes inden for de intervaller, der er fastsat i bilag I, og i overensstemmelse med de målsætninger, der er fastlagt i artikel 3, stk. 1.

  1.  Målreferencepunkterne for små pelagiske arter skal være nået så hurtigt som muligt, og de skal derefter holdes over de værdier, der er fastsat i bilag I, og i overensstemmelse med de målsætninger, der er fastlagt i artikel 3, stk. 1.

  Begrundelse

  Bestemmelserne i artikel 4 justeres hermed i overensstemmelse med forslaget om biomassebaserede referencepunkter.

  Ændringsforslag    54

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Fiskerimulighederne skal stemme overens med de målintervaller for fiskeridødeligheden, der er fastsat i kolonne A i bilag I til nærværende forordning.

  2.  Forvaltningsforanstaltningerne for små pelagiske arter skal stemme overens med målreferencepunkterne, der er fastsat i kolonne A i bilag I til nærværende forordning.

  Begrundelse

  Bestemmelserne i artikel 4 justeres hermed i overensstemmelse med forslaget om biomassebaserede referencepunkter. Det foreslås at lade udtrykket "fiskerimuligheder" udgå og erstatte det med begrebet "forvaltningsforanstaltninger". Fiskerimuligheder angiver navnlig TAC-ordningen, og forslaget går ud på at erstatte det med udtrykket forvaltningsforanstaltninger, som er mere passende for en indsatsbaseret forvaltningsordning.

  Ændringsforslag    55

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3.  Uanset stk. 1 og 2 kan fiskerimulighederne fastsættes på niveauer, der svarer til lavere niveauer for fiskeridødelighed end dem, der er fastsat i bilag I, kolonne A.

  3.  Uanset stk. 1 og 2 kan forvaltningsforanstaltningerne målrettes mod niveauer, der svarer til højere niveauer end dem, der er fastsat i bilag I, kolonne A, hvis:

   

  a)  det på grundlag af den videnskabelige rådgivning eller dokumentation viser sig at være nødvendigt for at opfylde de målsætninger, der er fastsat i artikel 3, for det blandede fiskeri

   

  b)  det på grundlag af den videnskabelige rådgivning eller dokumentation viser sig at være nødvendigt for at undgå alvorlig skade på en bestand som følge af samspillet inden for den pågældende bestand eller mellem denne og andre bestande, eller

   

  c)  en af bestandene af små pelagiske arter ligger under det i bilag I, kolonne B, fastsatte referencepunkt.

  Begrundelse

  Bestemmelserne i artikel 4 justeres hermed i overensstemmelse med forslaget om biomassebaserede referencepunkter. Fiskerimuligheder angiver navnlig TAC-ordningen, og forslaget går ud på at erstatte det med udtrykket forvaltningsforanstaltninger, som er mere passende for en indsatsbaseret forvaltningsordning.

  Ændringsforslag    56

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4.  Uanset stk. 2 og 3, kan fiskerimulighederne for en bestand fastsættes i overensstemmelse med de fiskeridødelighedsintervaller, der er fastsat i bilag I, kolonne B, forudsat at den berørte bestand ligger over det referencepunkt for minimumsgydebiomasse, der er fastsat i bilag II, kolonne A:

  udgår

  a) hvis det på grundlag af den videnskabelige rådgivning eller dokumentation viser sig at være nødvendigt for at opfylde de målsætninger, der er fastsat i artikel 3, for det blandede fiskeri

   

  b) hvis det på grundlag af den videnskabelige rådgivning eller dokumentation viser sig at være nødvendigt for at undgå alvorlig skade på en bestand som følge af samspillet inden for den pågældende bestand eller mellem denne og andre bestande eller

   

  c) for at begrænse udsving i fiskerimulighederne fra år til år til højst 20 %.

   

  Ændringsforslag    57

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 4 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  4a.  Hvis den videnskabelige rådgivning viser, at rekreativt fiskeri har betydelige indvirkninger på fiskeridødeligheden for en bestemt bestand, skal Rådet tage hensyn til dem og kan begrænse rekreativt fiskeri, når det fastsætter fiskerimulighederne for at undgå at overskride det samlede mål for fiskeridødeligheden.

   

   

  Ændringsforslag    58

  Forslag til forordning

  Artikel 4 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Artikel 4a

   

  Socioøkonomiske mål

   

  For at kunne tage hensyn til de socioøkonomiske mål, der er fastlagt i artikel 2, stk. 5, litra f), i forordning (EU) nr. 1380/2013, i forbindelse med anvendelsen af de tekniske foranstaltninger og bevaringsforanstaltninger, der er fastsat i denne forordning, skal medlemsstaterne gøre omfattende brug af de relevante foranstaltninger, der er fastsat i forordning (EU) nr. 508/2014.

  Begrundelse

  Formålet med dette ændringsforslag er at give medlemsstaterne mulighed for – når fiskere påvirkes af tekniske foranstaltninger og/eller bevarelsesforanstaltninger, som har en særlig stærk indvirkning til skade for både virksomheder og arbejdstagere – at få adgang til støtte fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF).

  Ændringsforslag    59

  Forslag til forordning

  Artikel 5 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  De bevarelsesreferencepunkter udtrykt som de minimums- og grænseniveauer for en bestands gydebiomasse, der skal anvendes for at beskytte de relevante bestandes fulde reproduktionsevne, er fastlagt i bilag II.

  1.  De bevarelsesreferencepunkter, der er udtrykt som de minimums- og grænseniveauer for en bestands gydebiomasse, skal anvendes for at beskytte de relevante bestandes fulde reproduktionsevne.

  Ændringsforslag    60

  Forslag til forordning

  Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  1a.  Tre år efter anvendelsen af de forvaltningsforanstaltninger, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1a, skal effektiviteten af de trufne foranstaltninger kontrolleres gennem videnskabelig forskning, navnlig for de bestande, som forordningen finder anvendelse på, og for fiskeriet efter disse bestande.

  Begrundelse

  Dette ændringsforslag er nødvendigt for at vurdere effektiviteten af de foranstaltninger, der foreslås i artikel 4a.

  Ændringsforslag    61

  Forslag til forordning

  Artikel 5 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Hvis den videnskabelige rådgivning viser, at gydebiomassen for en af de berørte bestande ligger under det referencepunkt for bestandens minimumsgydebiomasse, der er fastsat i kolonne A i bilag II til nærværende forordning, træffes der alle de afhjælpende foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre en hurtig genopretning af den berørte bestand til niveauer, som ligger over det niveau, der kan give MSY. Navnlig fastsættes fiskerimulighederne for de berørte bestande uanset nærværende forordnings artikel 4, stk. 2 og artikel 4, stk. 4, på et niveau, som er i overensstemmelse med en fiskeridødelighed, som reduceres til under det interval, der er fastsat i nærværende forordnings bilag I, kolonne B, idet der tages hensyn til nedgangen i denne bestands biomasse.

  2.  Hvis den videnskabelige rådgivning viser, at gydebiomassen for en af de små pelagiske arter ligger under det referencepunkt for bestandens minimumsgydebiomasse, der er fastsat i kolonne B i bilag II til nærværende forordning, træffes der alle de afhjælpende foranstaltninger, der er nødvendige for at bidrage til en hurtig genopretning af de små pelagiske arter til niveauer, som ligger over det referencepunkt, der er fastsat i kolonne A i bilag I. Navnlig skal forvaltningsforanstaltningerne tilpasses, uanset nærværende forordnings artikel 4, stk. 2 og i overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, idet der tages hensyn til nedgangen i denne bestands biomasse.

  Begrundelse

  De foreslåede ændringer er i tråd med andre forslag, som er baseret på biomasse som eneste og mest sikre værdi.

  Ændringsforslag    62

  Forslag til forordning

  Artikel 5 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3.  Hvis den videnskabelige rådgivning viser, at gydebiomassen for en af de berørte bestande ligger under det referencepunkt for bestandens minimumsgydebiomasse, der er fastsat i kolonne A i bilag II til nærværende forordning, træffes der yderligere afhjælpende foranstaltninger for at sikre en hurtig genopretning af den berørte bestand til niveauer, som ligger over det niveau, der kan give MSY. Uanset artikel 4, stk. 2 og 4, kan de afhjælpende foranstaltninger inkludere midlertidig indstilling af det målrettede fiskeri efter den pågældende bestand og en tilstrækkelig reduktion af fiskerimulighederne.

  3.  Hvis den videnskabelige rådgivning viser, at gydebiomassen for begge de små pelagiske bestande ligger under det referencepunkt for bestandens minimumsgydebiomasse (SSBlim), der er fastsat i kolonne B i bilag I til nærværende forordning, træffes der alle de afhjælpende foranstaltninger, der er nødvendige for at bidrage til en hurtig genopretning af de to bestande til niveauer, som ligger over det referencepunkt, der er fastsat i kolonne A, bilag I. Uanset artikel 4, stk. 2, kan de afhjælpende foranstaltninger inkludere midlertidig indstilling af det målrettede fiskeri efter den pågældende bestand og andre passende forvaltningsforanstaltninger.

  Begrundelse

  De foreslåede ændringer er i tråd med andre forslag, som er baseret på biomasse som eneste og mest sikre værdi.

  Ændringsforslag    63

  Forslag til forordning

  Artikel 6 – stk. 1 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Hvis den videnskabelige rådgivning viser, at der er behov for afhjælpende foranstaltninger med henblik på bevarelse af de små pelagiske bestande, der er omhandlet i denne forordnings artikel 1, stk. 2, eller hvis ansjos- eller sardinbestandens gydebiomasse i et givet år ligger under de bevarelsesreferencepunkter, der er fastsat i kolonne A i bilag II til nærværende forordning, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 16 i nærværende forordning og artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013 vedrørende:

  1.   Hvis den videnskabelige rådgivning viser, at der er behov for afhjælpende foranstaltninger med henblik på bevarelse af de små pelagiske arter, eller hvis bestandenes gydebiomasse i et givet år ligger under de bevarelsesreferencepunkter, der er fastsat i kolonne B i bilag I til nærværende forordning, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 16 i nærværende forordning og artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013 vedrørende:

  Begrundelse

  De foreslåede ændringer er i tråd med andre forslag, som er baseret på biomasse som eneste og mest sikre værdi.

  Ændringsforslag    64

  Forslag til forordning

  Artikel 6 – stk. 1 – litra a

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a)  fiskeredskabernes karakteristika, navnlig maskestørrelse, redskabernes konstruktion og størrelse eller anvendelse af selektionsanordninger for at sikre eller øge selektiviteten

  udgår

  Ændringsforslag    65

  Forslag til forordning

  Artikel 6 – stk. 1 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  brugen af fiskeredskaber, især med hensyn til hvor dybt de sættes, for at sikre eller øge selektiviteten

  udgår

  Ændringsforslag    66

  Forslag til forordning

  Artikel 6 – stk. 1 – litra c

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  c)  forbud mod eller begrænsning af fiskeriet i bestemte områder med henblik på at beskytte gyde- og ungfisk eller fisk, som er under den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse, eller ikkemålarter

  udgår

  Ændringsforslag    67

  Forslag til forordning

  Artikel 6 – stk. 1 – litra d

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  d)  forbud mod eller begrænsning af fiskeriet eller anvendelsen af visse typer fiskeredskaber i bestemte perioder med henblik på at beskytte gydefisk eller fisk, som er under den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse, eller ikkemålarter

  udgår

  Ændringsforslag    68

  Forslag til forordning

  Artikel 6 – stk. 1 – litra e

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  e)  bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser med henblik på at sikre beskyttelsen af unge marine organismer

  udgår

  Ændringsforslag    69

  Forslag til forordning

  Artikel 6 – stk. 1 – litra f

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  f)  andre specifikationer, der er knyttet til selektivitet.

  udgår

  Begrundelse

  De udtryk, der er anvendt i litra f), genstanden for en delegation, er så generelle, at det kunne være i strid med de materielle begrænsninger, der følger af artikel 290 i TEUF. Det er bedre at slette dem.

  Ændringsforslag    70

  Forslag til forordning

  Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  1a.   For at nå de mål, der er fastsat i artikel 4, gælder uanset stk. 1 følgende foranstaltninger for perioden 2019-2022:

   

  a)   I 2019 fastsættes fangstgrænsen for små pelagiske arter til fangstniveauet i 2014. Fra og med 2020 skal fangstbegrænsningerne for små pelagiske arter for den pågældende medlemsstat gradvist reduceres hvert år med 4 % i forhold til det foregående år frem til 2022. Reduktionen finder dog ikke anvendelse, hvis de samlede fangster i de enkelte berørte medlemsstater i det foregående år er mere end 2 % under fangstniveauet i 2014

   

  b)   Fiskerfartøjers fiskeriindsats, der er rettet mod små pelagiske arter, må ikke overskride 180 fiskedage om året og 20 fiskedage om måneden, hvor der højst fiskes efter sardin 144 fiskedage om året og efter ansjos højst 144 fiskedage om året.

   

  c)   Lukninger i rum og tid implementeres hvert år for at beskytte ungfiske- og gydeområder. Sådanne lukninger skal for forskellige typer af fiskeredskaber dække hele fordelingen af små pelagiske arter i Adriaterhavet i perioder på ikke mindre end 15 sammenhængende dage og op til 30 sammenhængende dage. Disse lukninger skal finde sted i følgende perioder:

   

  i)   for sardin fra 1. oktober til 31. marts og

   

  ii)   for ansjos fra 1. april til 30. september.

   

  d)   Yderligere lukninger for fartøjer med en længde overalt på over 12 m særskilt for hver type fiskeredskab implementeres i mindst seks måneder. Sådanne lukninger skal dække mindst 30 % af det område, der er blevet identificeret som ungfiskeområde eller område, der er vigtigt for beskyttelsen af yngre klasser af fisk (i ydre og indre territorialfarvande).

   

  e)   Den samlede flådekapacitet af trawlere og notfartøjer, der aktivt fisker efter små pelagiske bestande, må ikke overstige kapaciteten for den aktive flåde, der var registreret i 2014, med hensyn til bruttotonnage (BT) og/eller bruttoregistertonnage (BRT), motoreffekt (kW) og antal fartøjer.

  Ændringsforslag    71

  Forslag til forordning

  Artikel 6 – stk. 1 b (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  1b.   For at sikre stabilitet og begrænse afvigelser fra forvaltningsforanstaltninger og uanset bestemmelserne i stk. 2 må varigheden af de lukninger, der er omhandlet i litra c) og d) heri, ikke variere mere end 10 % mellem på hinanden følgende år.

  Begrundelse

  De foreslåede foranstaltninger gennemføres fuldt ud fra 2017 og delvis fra 2015. De er i tråd med GFCM's forvaltningsplan, og det er vigtigt at fortsætte med samme forvaltningsstrategi og foranstaltninger, så vi fuldt ud kan vurdere deres virkning. Det foreslås endvidere, at der foretages en gradvis reduktion af fangstgrænsen for samme periode.

  Ændringsforslag    72

  Forslag til forordning

  Artikel 6 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Artikel 6a

   

  Tekniske foranstaltninger

   

  1.   Med henblik på denne forordning finder artikel 13, stk. 3, andet afsnit, og punkt 2 i bilag II til forordning (EF) nr. 1967/2006 ikke anvendelse.

   

  2.   Ved anvendelsen af denne forordning begrænses den maksimale længde af de omkringliggende net (snurpenoter og noter uden snurpeline) til 600 m med et netfald på højst 1/3 af længden.

  Begrundelse

  Ved implementeringen af en flerårig plan er det vigtigt at medtage disse bestemmelser i handlingsplanen for Middelhavet. Der er allerede anmodet om dette gennem en fælles henstilling fra Adriaterhavets medlemslande og uddybet gennem en undersøgelse af tekniske egenskaber ved snurpenot-net og deres indvirkning på bundfaunaen. Denne undersøgelse og anmodning er også blevet revideret af uafhængige eksperter og STECF, som har bekræftet konklusionerne. Dette er en af de afgørende bestemmelser for at sikre levedygtigheden af snurpenotfiskeriet efter små pelagiske arter i Adriaterhavet.

  Ændringsforslag    73

  Forslag til forordning

  Artikel 7 – stk. 1 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 15 i nærværende forordning og artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013 vedrørende:

  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18 i forordning 1380/2013 vedrørende:

  Begrundelse

  Bestemmelserne i forordning (EU) nr. 1380/2013 vedrørende landingsforpligtelsen og regionalisering er tilstrækkelige. Det ville derfor være uhensigtsmæssigt for Kommissionen at træffe eventuelle yderligere foranstaltninger gennem delegerede retsakter.

  Ændringsforslag    74

  Forslag til forordning

  Artikel 7 – stk. 1 – litra a

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a)  undtagelser fra anvendelsen af landingsforpligtelsen for arter med videnskabeligt dokumenterede høje overlevelsesrater under hensyntagen til specifikationerne for redskaberne, fiskemetoderne og økosystemet med henblik på at lette gennemførelsen af landingsforpligtelsen og

  a)  undtagelser fra anvendelsen af landingsforpligtelsen for arter, hvor den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning tilråder høje overlevelsesrater under hensyntagen til specifikationerne for redskaberne, fiskemetoderne og økosystemet med henblik på at lette gennemførelsen af landingsforpligtelsen og

  Ændringsforslag    75

  Forslag til forordning

  Artikel 7 – stk. 1 – litra d

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  d)  bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser med henblik på at sikre beskyttelsen af unge marine organismer.

  udgår

  Begrundelse

  Litra d) bør udgå, da dette område i forvejen er omfattet af artikel 6, og der er ikke behov for gentagelse.

  Ændringsforslag    76

  Forslag til forordning

  Artikel 10 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Uanset artikel 17, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1224/2009 skal den forhåndsmeddelelse, der er omhandlet i nævnte artikel, indgives mindst halvanden time før forventet ankomst i havn. De kompetente myndigheder i kystmedlemsstaten kan ud fra en konkret vurdering af hver enkelt sag give tilladelse til tidligere anløb af havn.

  1.  Uanset artikel 17, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1224/2009 skal den forhåndsmeddelelse, der er omhandlet i nævnte artikel, indgives mindst en halv time før forventet ankomst i havn. De kompetente myndigheder i kystmedlemsstaten kan ud fra en konkret vurdering af hver enkelt sag give tilladelse til tidligere anløb af havn.

  Begrundelse

  I mange områder i Adriaterhavet har besætningen stadig travlt med at sortere fangsten i de relevante bokse få minutter inden ankomsten i havn. Det er et temmeligt byrdefuldt krav at skulle fremsende ovennævnte meddelelse forud for ankomsten i havn, hvilket betyder, at førere af fiskerfartøjer skal fremsende en række oplysninger om fartøjet og fangsterne i god tid til de kompetente myndigheder i deres flagmedlemsstat.

  Ændringsforslag    77

  Forslag til forordning

  Artikel 10 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Forpligtelsen til at indgive forhåndsmeddelelse gælder for førere af EU-fiskerfartøjer, som opbevarer om bord mindst et ton ansjos eller et ton sardin.

  2.  Forpligtelsen til at indgive forhåndsmeddelelse gælder for førere af EU-fiskerfartøjer, som opbevarer om bord mindst to ton ansjos eller to ton sardin. Disse mængder beregnes efter modregning af de fangster, der er omhandlet i artikel 15, stk. 11, i forordning (EU) nr. 1380/2013.

  Begrundelse

  Det er vigtigt at præcisere dette som følge af landingsforpligtelsen, i henhold til hvilken produkter, der er under den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse, skal landes og anvendes direkte til andre formål end anvendelse i levnedsmidler. Mængderne er dem, der er fastsat i artikel 13, litra a) og b), i dette forslag til forordning.

  Ændringsforslag    78

  Forslag til forordning

  Artikel 12 – stk. 2 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  2a.  Uanset artikel 15, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1224/2009 skal førere af EU-fartøjer med en samlet længde på 12 meter eller derover fremsende de oplysninger, der er omhandlet i artikel 14 i denne forordning, inden de påbegynder landingsoperationer.

   

   

  Begrundelse

  Fartøjer, som er omfattet af kravene i denne forvaltningsplan og arbejder med store fiskearter, bør have tilladelse til at udfylde fiskerilogbogen, inden landingsoperationerne påbegyndes. Fremsendelsen af disse oplysninger forud for anløb af havn i overensstemmelse med de almindelige forskrifter kan være vanskelig og til tider farlig som følge af de vanskeligheder, der er forbundet med at lægge til kaj og de store mængder af fisk, der skal sorteres og lægges i kasser.

  Ændringsforslag    79

  Forslag til forordning

  Artikel 13 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Tærsklen for levende vægt af de respektive arter, der er omfattet af den flerårige plan, over hvilken et fiskerfartøj skal lande sine fangster i en udpeget havn eller et kystnært sted, jf. artikel 43 i forordning (EF) nr. 1224/2009, er følgende:

  Tærsklen for levende vægt af små pelagiske arter over hvilken et fiskerfartøj skal lande sine fangster i en udpeget havn eller et kystnært sted, jf. artikel 43 i forordning (EF) nr. 1224/2009, er 4 ton.

  a) 2 000 kg ansjos

   

  b) 2 000 kg sardin.

   

  Ændringsforslag    80

  Forslag til forordning

  Artikel 14 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Fem år efter denne forordnings ikrafttræden og derefter hvert femte år sørger Kommissionen for, at der foretages en evaluering af denne flerårige plans indvirkning på de bestande, som forordningen finder anvendelse på, og på fiskeriet efter disse bestande. Kommissionen forelægger resultaterne af denne evaluering for Europa-Parlamentet og Rådet.

  Fem år efter denne forordnings ikrafttræden og derefter hvert femte år sørger Kommissionen for, at der foretages en evaluering af denne flerårige plans indvirkning på de bestande, som forordningen finder anvendelse på, og på fiskeriet efter disse bestande. Kommissionen forelægger resultaterne af denne evaluering for Europa-Parlamentet og Rådet og forelægger, hvis det er relevant, et forslag om ændring af denne forordning.

  Ændringsforslag    81

  Forslag til forordning

  Artikel 15 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

  1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013 anførte betingelser.

  Ændringsforslag    82

  Forslag til forordning

  Artikel 15 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Artikel 15a

   

  Støtte fra EHFF

   

  1. Foranstaltninger til midlertidigt ophør, der er vedtaget for at opfylde målsætningerne for den flerårige plan, anses for midlertidigt ophør med fiskeri med henblik på artikel 33, stk. 1, litra a) og c), i forordning (EU) nr. 508/2014.

   

  2. Uanset artikel 33, stk. 2, i forordning (EU) nr. 508/2014 er den maksimale periode for støtte under denne forordning på ni måneder for fiskerfartøjer, der er omfattet af område- og sæsonforbud, som er fastsat i denne forordning.

   

  3. For at sikre gennemførelsen af denne artikels stk. 2 skal det uanset artikel 25, stk. 3, i forordning (EU) nr. 508/2014 være muligt at øge det samlede finansielle bidrag fra EHFF til over det loft på 15 %, der er fastsat i denne artikel.

   

  4. I gennemførelsen af de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 30 i forordning (EU) nr. 508/2014, prioriteres de fiskere, som berøres af gennemførelsen af de foranstaltninger, der er indeholdt i denne flerårige plan.

   

  5. Indtil den 31. december 2020 og uanset den frist, der er fastsat i artikel 34, stk. 4, i forordning (EU) nr. 508/2014, kan de fartøjer, der har indstillet alle fiskeriaktiviteter som resultat af foranstaltningerne til begrænsning af fiskeriindsatsen, der er omhandlet i denne forordning, være støtteberettigede til endeligt ophør som omhandlet i artikel 34 i forordning (EU) nr. 508/2014.

   

   

   

   

  Ændringsforslag    83

  Forslag til forordning

  Bilag I

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  [...]

  udgår

  Ændringsforslag    84

  Forslag til forordning

  Bilag II

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  [...]

  udgår

  • [1]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

  BEGRUNDELSE

  1) Baggrund for Kommissionens forslag

  Den flerårige plan for små pelagiske bestande i Adriaterhavet og det fiskeri, der udnytter disse bestande (herefter "flerårig plan for Adriaterhavet"), er udarbejdet i overensstemmelse med grundforordningen. De flerårige planer vedtages som en prioritet på grundlag af videnskabelig, teknisk og økonomisk rådgivning og skal indeholde bevarelsesforanstaltninger for at genoprette og opretholde fiskebestandene over de niveauer, der er nødvendige for at give maksimalt bæredygtigt udbytte. Grundforordningen fastsætter også, at foranstaltninger ikke kan indarbejdes i de flerårige planer, medmindre deres økonomiske og sociale virkninger er blevet taget i betragtning.

  Den flerårige plan for Adriaterhavet, den første af sin art i Middelhavsområdet, kan have stor betydning for fiskeriforvaltningen i Middelhavsområdet som helhed.

  Adriaterhavet er en vigtig del af Middelhavet, som tegner sig for ca. en tredjedel af værdien af de samlede landinger. Ansjos og sardin udgør hovedparten af små pelagiske fangster. De største mængder fanges af Italien og Kroatien. En tredje medlemsstat, Slovenien, fanger mindre end 1 %, og Albanien og Montenegro udgør tilsvarende små mængder. Fiskeri efter små pelagiske arter reguleres på nuværende tidspunkt på nationalt plan, EU-plan og internationalt plan. Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet er den internationale organisation, som i øjeblikket regulerer fiskeri af denne type.

  Det endelige mål med forslaget er at opnå det maksimale bæredygtige udbytte (MSY) senest i 2020, som det kræves i den fælles fiskeripolitik. I begrundelsen til forslaget anfører Kommissionen, at hovedformålet med den flerårige plan for Adriaterhavet er at genoprette bestandene og fiskeriet til et sundt niveau ved at sørge for, at fiskeriet bliver bæredygtigt.

  2) Forslagets indhold

  Den 24. februar forelagde Kommissionen et forslag om en flerårig plan for små pelagiske bestande i Adriaterhavet og fiskeriet, der udnytter disse bestande. Den flerårige plan for Adriaterhavet kan finde anvendelse på bestande af ansjos, sardin, makrel og hestemakrel. Hovedformålet med den flerårige plan er at opnå og opretholde det maksimale bæredygtige udbytte (MSY) for de berørte bestande, gøre fiskeriet bæredygtigt og sikre en effektiv forvaltningsramme.

  Under den flerårige plan for Adriaterhavet udtrykkes de foreslåede mål som fiskeridødelighedsintervaller baseret på FMSY som anbefalet af STECF (senest i 2020). Der er ligeledes fastsat mål for ansjos og sardin, idet intervallerne er baseret på henstillinger udstedt af STECF. Ifølge Kommissionens begrundelse vil disse intervaller gøre det muligt at forvalte de pågældende bestande på grundlag af maksimalt bæredygtigt udbytte, og formentlig bør der gives mulighed for tilpasning, hvis der sker ændringer i den videnskabelige rådgivning. Hvis der foreligger data for bestandene, udtrykkes disse referencepunkter som gydebiomasse.

  Forslaget indeholder bestemmelser knyttet til landingsforpligtelsen, som skal vedtages i forbindelse med regionalisering.  

  3) Ordførerens holdning

  Ordføreren glæder sig over den flerårige plan for Adriaterhavet, eftersom den vil udgøre et redskab til flerårig forvaltning af havets biologiske ressourcer for at hjælpe med at genopbygge bestandene og bringe fiskeriet tilbage til et bæredygtigt niveau. Ifølge de videnskabelige vurderinger af sardin- og ansjosbestandenes tilstand, er der med omfanget af det nuværende fiskeri i Adriaterhavet tale om overudnyttelse. Ordføreren støtter de foranstaltninger, der har til formål at forbedre bestandenes tilstand, med særlig vægt på fysisk beskyttelse af områder, hvor der skal bevares ungfisk og beskyttes en bestand, mens den gyder.

  Under hensyntagen til bestandenes tilstand, fiskeriets særlige karakter og den komplekse socioøkonomiske situation i Adriaterhavet og med henblik på at sikre en effektiv forvaltning og for at tydeliggøre og forenkle de enkelte bestemmelser i forslaget foreslår ordføreren, at der foretages følgende ændringer:

  Fælles forvaltning af sardin og ansjos

  Ordføreren er ikke enig i Kommissionens forslag om særskilt forvaltning for sardin og ansjos og foreslår i stedet, at disse to arter forvaltes sammen. De små pelagiske arters biomasse kan variere meget fra år til år uanset fiskeridødeligheden, da små pelagiske arter er yderst afhængige af miljøforhold. Da det i fiskeri ikke fuldt ud er muligt udelukkende at fokusere på en af de to ovennævnte arter, mener ordføreren, at de bør forvaltes i fællesskab. Hertil kommer, at de to arter, sardin og ansjos, befinder sig i samme økologisk niche, og deres biomasse ændrer sig. I forslaget indfører ordføreren begrebet "små pelagiske arter", som også anvendes i den regionale plan udarbejdet af Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet.

  Opretholdelse af princippet om en ordning baseret på forvaltning af fiskeriindsatsen

  Ordføreren modsætter sig på det kraftigste Kommissionens forsøg på at sikre, at fiskeri reguleres ved fastsættelse af de samlede fangstmængder og indførelse af en kvoteordning. På nuværende tidspunkt er hele Adriaterhavet (GSA 17 og GSA 18) omfattet af den forvaltningsplan, som Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet (GFCM), der er baseret på regulering af fiskeriindsatsen og -kapaciteten gennem fiskerirestriktioner gennem område- og sæsonbestemt regulering og begrænsning af antallet af fiskedage pr. fartøj, men som til at begynde med har fastsat en sikker fangstbegrænsning til fangstniveauet i 2014. GFCM's henstilling, der nu er i kraft (GFCM/40/2016/2), blev udsendt i 2016. Ordføreren anser den nuværende henstilling for at være særlig vigtig, fordi den giver en relativ stabilitet i sektoren. Pakken af foranstaltninger anvendes i 2017 og 2018, og i løbet af denne periode skulle det vise sig, om disse foranstaltninger, som har været gældende siden 2015, er effektive og giver resultater.

  Forvaltningsordningen gennemføres om beskrevet ovenfor i Middelhavsområdet som helhed, og eventuelle væsentlige ændringer i en enkelt lille del vil kunne forstyrre EU's marked, give plads for øget import fra lande uden for EU og stille fiskerisektoren i en ugunstig position på markedet.

  Da ordførerens forslag bygger på forvaltning af fiskeriindsatsen, foreslår hun, at forvaltningsordningen med "muligheder" ændres til en ordning med "forvaltningsforanstaltninger".

  Ordføreren ønsker at påpege, at de videnskabelige vurderinger og anbefalinger kan ændres og anser dette for at være en yderligere grund til at styre fri af kvoteordninger. Det er værd at understrege, at der er kommet forskellige resultater ud af de samme data produceret af GFCM's og STECF's arbejdsgrupper. Den usikkerhed, der er forbundet med disse vurderinger, giver anledning til yderligere betænkeligheder, når der skal træffes vidtrækkende og afgørende beslutninger baseret på videnskabelige henstillinger, der kan variere så meget.

  Videnskabelige vurderinger og deres anvendelse i den foreslåede plan

  En af de vigtigste bestemmelser i forslaget vedrører biologiske referencepunkter. Disse referencepunkter i forslaget er baseret på fiskeridødelighed (F), der svarer til udnyttelsen af ressourcerne ved det maksimale bæredygtige udbytte (FMSY). Denne værdi udgør det målniveau, der skal nås i henhold til grundforordningen, senest i 2020. Den fiskeridødelighed, der svarer til den teoretiske værdi af udnyttelse ved et maksimalt bæredygtigt udbytte, afhænger af en række antagelser, der er indbygget i proceduren for videnskabelig vurdering af bestandenes tilstand, og som derfor kan variere meget. I 2016 fandt STECF, at FMSY-værdien for sardin var på 0,08, samtidig med, at GFCM satte værdien til 0,7 - med andre ord næsten ti gange højere. På sidste plenarmøde i STECF (17-01) blev der udstedt en henstilling om, at den værdi, der skulle bruges for målniveauet for maksimalt bæredygtigt udbytte ikke skulle være FMSY, men en teoretisk konverteret værdi, hvor udnyttelsen er indregnet (forholdet mellem fiskeridødeligheden og den samlede dødelighed, E=0,4), hvilket også kan udtrykkes som fiskeridødelighedsværdien F. På baggrund af, at Kommissionens videnskabelige rådgivningsorgan (STECF) har konkluderet, at der er adskillige usikkerheder forbundet med disse vurderinger, foreslår ordføreren, at man bruger bestandens biomasse og ikke fiskeridødeligheden som referencepunkt i forbindelse med den flerårige plan for Adriaterhavet. Det er især vigtigt, at der på et tidspunkt, hvor dette spørgsmål giver anledning til polemik i videnskabelige kredse, ikke bør være mulighed for at indføre en kvoteordning, hvorved den samlede fangst vil kunne fastlægges præcist ved at målrette disse referencepunkter. Eftersom referencepunkterne varierer så kraftigt, kan d ikke bruges til at bestemme den samlede tilladte fangstmængde; den ordning, der skal anvendes, bør være baseret på en regulering af fiskeriindsatsen for at sikre overlevelsen af en enkelt art i en tilstrækkelig mængde, hvad angår biomasse.

  Bestemmelse af de tekniske egenskaber for snurpenoter til fiskeri efter små pelagiske arter i Adriaterhavet

  Ordføreren foreslår, at forslaget til en plan giver mulighed for at gøre undtagelse fra bestemmelserne i middelhavsforordningen vedrørende snurpenotens højde og faldet i en snurpenot og forholdet mellem havdybden og nethøjden. Det bør understreges, at planen udarbejdes i overensstemmelse med regionale karakteristika og skal være egnet til fiskeri i det område, som det er udformet til; den skal også fra starten anerkende og give mulighed for de særlige karakteristika ved de fiskeredskaber, der anvendes i Adriaterhavet.

  De adriatiske lande, der er grupperet under AdriaMed (et subregionalt initiativ i form af et FAO-projekt), har foretaget en videnskabelig undersøgelse for at beskrive de tekniske karakteristika ved snurpenoter i Adriaterhavet, deres mulige indvirkning på havbunden, og fiskeriadfærden i forbindelse hermed. Denne undersøgelse har vist, at Italien, Kroatien og Slovenien er berettiget til at opfordre til, at omfanget af et snurpenot i planen skal defineres således, at den maksimale længde vil være 600 m og højden ikke mere end 1/3 af længden. I betragtning af, at det er de dimensioner, der foreslås, er det nødvendigt at fravige bestemmelserne i middelhavsforordningen, der begrænser anvendelsen af snurpenot i områder med en vanddybde på mindre end 70 % af nethøjden. På grund af havbundens sammensætning i Adriaterhavet kan dette ikke håndhæves.

  De socioøkonomiske virkninger af den foreslåede plan

  Grundforordningen fastsætter blandt andet, at foranstaltninger ikke kan indarbejdes i de flerårige planer, medmindre deres økonomiske og sociale virkninger er blevet taget i betragtning.

  Ordføreren påpeger, at der i Kommissionens forslag ikke er nogen detaljeret vurdering af de socioøkonomiske virkninger. Hun er især bekymret, fordi fiskeriet i Middelhavet har været i krise i over tyve år, og nye bestemmelser, der ikke er ordentligt gennemtænkt, kan have en betydelig virkning og kan få hele sektoren til at bryde sammen. Desuden er der ingen finansiel støtte og/eller omstillingsforanstaltninger for virksomheder og arbejdstagere i forbindelse med forslaget om at reducere fangster af sardin og ansjos, selv om disse er en vigtig økonomisk ressource for små lokalsamfund, især øsamfund, og industrivirksomheder.

  UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (14.9.2017)

  til Fiskeriudvalget

  om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig plan for små pelagiske bestande i Adriaterhavet og fiskeriet, der udnytter disse bestande
  (COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD))

  ÆNDRINGSFORSLAG

  Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Fiskeriudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

  Ændringsforslag    1

  Forslag til forordning

  Betragtning 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (1)  I henhold til artikel 1, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF40 bør den fælles fiskeripolitik bidrage til at beskytte havmiljøet, til en bæredygtig forvaltning af alle kommercielt udnyttede arter og navnlig til at opnå en god miljøtilstand i havet senest i 2020.

  (1)  I henhold til artikel 1, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF40 bør den fælles fiskeripolitik sikre beskyttelsen af havmiljøet og en bæredygtig forvaltning af alle kommercielt udnyttede arter og bør bidrage til at opnå en god miljøtilstand i havet senest i 2020.

  __________________

  __________________

  40 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet) (EUT L 164 af 25.6.2008, s. 19).

  40 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet) (EUT L 164 af 25.6.2008, s. 19).

  Ændringsforslag    2

  Forslag til forordning

  Betragtning 6 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (6a)  Regionalisering bør anvendes til at skabe skræddersyede foranstaltninger, der tager højde for særlige forhold inden for hvert fiskeriområde og beskytter deres miljøforhold.

  Ændringsforslag    3

  Forslag til forordning

  Betragtning 6 b (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (6b)  Fiskerimuligheder bør tildeles i overensstemmelse med principperne i artikel 17 i forordning (EU) nr. 1380/2013 under anvendelse af gennemsigtige og objektive kriterier, herunder af miljømæssig, social og økonomisk art. Fiskerimuligheder bør også fordeles retfærdigt inden for de forskellige fiskerisegmenter, herunder traditionelt og ikke-industrielt fiskeri. Desuden bør medlemsstaterne give incitamenter til fiskerfartøjer, der anvender selektive fiskeredskaber eller bruger fangstmetoder med reduceret miljøbelastning.

  Ændringsforslag    4

  Forslag til forordning

  Artikel 5 – stk. 3 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  3a.  Disse afhjælpende foranstaltninger kan i givet fald ligeledes omfatte lovgivningsforslag fra Kommissionen og hasteforanstaltninger vedtaget af Kommissionen efter artikel 12 i forordning (EU) nr. 1380/2013.

  Ændringsforslag    5

  Forslag til forordning

  Artikel 14 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Fem år efter denne forordnings ikrafttræden og derefter hvert femte år sørger Kommissionen for, at der foretages en evaluering af denne flerårige plans indvirkning på de bestande, som forordningen finder anvendelse på, og på fiskeriet efter disse bestande. Kommissionen forelægger resultaterne af denne evaluering for Europa-Parlamentet og Rådet.

  Tre år efter denne forordnings ikrafttræden og derefter hvert femte år sørger Kommissionen for, at der foretages en evaluering af denne flerårige plans indvirkning på de bestande, som forordningen finder anvendelse på, og på fiskeriet efter disse bestande, især hvad angår de fremskridt, der er gjort med hensyn til genopretning og opretholdelse af fiskebestande over niveauer, der kan skabe maksimalt bæredygtigt udbytte. Kommissionen forelægger resultaterne af denne evaluering for Europa-Parlamentet og Rådet og kan, hvis det er hensigtsmæssigt og under hensyntagen til den seneste videnskabelige rådgivning, foreslå tilpasninger til den flerårige plan eller iværksætte modifikationer af de delegerede retsakter.

  PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

  Titel

  En flerårig plan for små pelagiske bestande i Adriaterhavet og fiskeriet, der udnytter disse bestande

  Referencer

  COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)

  Korresponderende udvalg

  Dato for vedtagelse

  PECH

  1.3.2017

   

   

   

  Udtalelse fra

  Dato for vedtagelse

  ENVI

  1.3.2017

  Dato for vedtagelse

  7.9.2017

   

   

   

  PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

  Titel

  Flerårig plan for små pelagiske bestande i Adriaterhavet og fiskeriet, der udnytter disse bestande

  Referencer

  COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)

  Dato for høring af EP

  24.2.2017

   

   

   

  Korresponderende udvalg

  Dato for meddelelse på plenarmødet

  PECH

  1.3.2017

   

   

   

  Rådgivende udvalg

  Dato for meddelelse på plenarmødet

  ENVI

  1.3.2017

   

   

   

  Ordførere

  Dato for valg

  Ruža Tomašić

  22.3.2017

   

   

   

  Behandling i udvalg

  25.4.2017

  21.6.2017

  21.11.2017

  21.3.2018

  Dato for vedtagelse

  9.10.2018

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  14

  11

  1

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

  Nicola Caputo, Rosa D’Amato, Giuseppe Ferrandino, Elisabetta Gardini, Anja Hazekamp, Francisco José Millán Mon, Nosheena Mobarik

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

  David Borrelli, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Tadeusz Zwiefka

  Dato for indgivelse

  16.10.2018

  ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

  14

  +

  ECR

  Nosheena Mobarik, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

  EFDD

  Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato

  NI

  David Borrelli

  PPE

  Alain Cadec, Elisabetta Gardini, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Tadeusz Zwiefka

  S&D

  Renata Briano

  11

  -

  ALDE

  António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

  GUE/NGL

  Anja Hazekamp

  S&D

  Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Giuseppe Ferrandino, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos

  VERTS/ALE

  Marco Affronte, Klaus Buchner, Linnéa Engström

  1

  0

  ENF

  Sylvie Goddyn

  Tegnforklaring:

  +  :  for

  -  :  imod

  0  :  hverken/eller

  Seneste opdatering: 5. november 2018
  Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik