ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα μικρά πελαγικά αποθέματα στην Αδριατική Θάλασσα και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων

  16.10.2018 - (COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) - ***I

  Επιτροπή Αλιείας
  Εισηγήτρια: Ruža Tomašić


  Διαδικασία : 2017/0043(COD)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A8-0337/2018
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A8-0337/2018
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα μικρά πελαγικά αποθέματα στην Αδριατική Θάλασσα και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων

  (COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD))

  (Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0097),

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0095/2017),

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  –  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 31ης Μαΐου 2017[1],

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

  –  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας και τη θέση υπό μορφή τροπολογιών της Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0337/2018),

  1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

  2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

  3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

  Τροπολογία    1

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (1)  Η κοινή αλιευτική πολιτική (ΚΑΠ) θα πρέπει να συμβάλλει στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, στη βιώσιμη διαχείριση όλων των ειδών που τυγχάνουν εμπορικής εκμετάλλευσης, και ιδιαίτερα στην επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος έως το 2020, όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.40

  (1)  Η κοινή αλιευτική πολιτική (ΚΑΠ) θα πρέπει να συμβάλλει στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, στη βιώσιμη διαχείριση όλων των ειδών που τυγχάνουν εμπορικής εκμετάλλευσης, και ιδιαίτερα στην επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος έως το 2020, όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου40, και στην επίτευξη ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης για είδη και οικότοπους σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου40α και την οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου40β.

  _________________

  _________________

  40 Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική) (ΕΕ L 164 της 25.6.2008, σ. 19).

  40 Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική) (ΕΕ L 164 της 25.6.2008, σ. 19).

   

  40α Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7).

   

  40β Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ. 7).

  Τροπολογία    2

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (1α)  Στην παγκόσμια σύνοδο κορυφής για την αειφόρο ανάπτυξη, που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη το 2015, η Ένωση και τα κράτη μέλη της δεσμεύτηκαν για την αποτελεσματική ρύθμιση της αλίευσης, το τέλος της υπεραλίευσης, της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας και των καταστροφικών αλιευτικών πρακτικών και για την εφαρμογή επιστημονικά τεκμηριωμένων σχεδίων διαχείρισης έως το 2020, προκειμένου να αποκατασταθούν τα ιχθυαποθέματα το συντομότερο δυνατόν, τουλάχιστον σε επίπεδα που να μπορούν να παράγουν μέγιστη βιώσιμη απόδοση όπως αυτή καθορίζεται από τα βιολογικά τους χαρακτηριστικά.

  Τροπολογία    3

  Πρόταση κανονισμού

  Recital 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (2)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου41 θεσπίζει τους κανόνες της ΚΑΠ σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης. Στους στόχους της ΚΑΠ περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η μακροπρόθεσμη διασφάλιση περιβαλλοντικά βιώσιμων δραστηριοτήτων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, η εφαρμογή της προληπτικής προσέγγισης στη διαχείριση της αλιείας και η υλοποίηση οικοσυστημικής προσέγγισης στη διαχείριση της αλιείας.

  (2)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου41 θεσπίζει τους κανόνες της ΚΑΠ σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης. Στους στόχους της ΚΑΠ περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η μακροπρόθεσμη διασφάλιση περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμων δραστηριοτήτων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, η εφαρμογή της προληπτικής προσέγγισης στη διαχείριση της αλιείας και η υλοποίηση οικοσυστημικής προσέγγισης στη διαχείριση της αλιείας.

  __________________

  __________________

  41 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22).

  41 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22).

  Τροπολογία    4

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (2α)  Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, η διαχείριση της αλιείας που βασίζεται στις βέλτιστες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις απαιτεί εναρμονισμένα, αξιόπιστα και ακριβή σύνολα δεδομένων.

  Τροπολογία    5

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (3α)  Η Αδριατική Θάλασσα είναι μια σημαντική υποπεριοχή εντός της Μεσογείου, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το ένα τρίτο της συνολικής αξίας εκφορτώσεων.

  Τροπολογία    6

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (4α)  Τα σχέδια διαχείρισης που εφαρμόστηκαν και τα τεχνικά μέτρα που θεσπίστηκαν το 2016 αναμένεται ότι θα παράγουν αποτελέσματα στα αποθέματα και πρέπει να αναλυθούν και να ληφθούν υπόψη κατά τη θέσπιση του πολυετούς σχεδίου για τα πελαγικά αποθέματα στην περιοχή.

  Τροπολογία    7

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 5

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (5)  Τα υφιστάμενα μέτρα διαχείρισης για μικρά πελαγικά είδη στην Αδριατική Θάλασσα αφορούν την πρόσβαση σε ύδατα, τον έλεγχο της αλιευτικής προσπάθειας και τεχνικά μέτρα για τη ρύθμιση της χρήσης των εργαλείων. Σύμφωνα με τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, ο έλεγχος των αλιευμάτων συνιστά το πλέον πρόσφορο μέσο προσαρμογής της θνησιμότητας λόγω αλιείας και αναμένεται να αποτελέσει πιο αποτελεσματικό εργαλείο διαχείρισης των μικρών πελαγικών ειδών.43

  (5)  Τα υφιστάμενα μέτρα διαχείρισης για μικρά πελαγικά είδη στην Αδριατική Θάλασσα αφορούν την πρόσβαση σε ύδατα, τον έλεγχο της αλιευτικής προσπάθειας και τεχνικά μέτρα για τη ρύθμιση της χρήσης των εργαλείων.

  __________________

   

  43 «Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) Assessment of Mediterranean Sea stocks - part 2 (STECF-11-14)»[Επιστημονική, Τεχνική και Οικονομική Επιτροπή Αλιείας (ΕΤΟΕΑ) Αξιολόγηση των αποθεμάτων στη Μεσόγειο Θάλασσα – Μέρος 2 (ΕΤΟΕΑ- 11 -14)].

   

  Αιτιολόγηση

  Λαμβάνοντας υπόψη την τελευταία έκθεση της ΕΤΟΕΑ (STECF 16-14), που, με την ανάλυση των θετικών και αρνητικών επιπτώσεων των διαφόρων αρχών διαχείρισης, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η καλύτερη προσέγγιση είναι ο συνδυασμός των διαφόρων μέτρων διαχείρισης (αλιεύματα, αλιευτική προσπάθεια, όρια αλιευτικής ικανότητας) και ότι η εξατομικευμένη προσέγγιση για κάθε μέτρο συνεπάγεται επίσης αρνητικές επιπτώσεις, προτείνεται να διαγραφεί η δήλωση.

  Τροπολογία    8

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 6

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (6)  Για την επίτευξη των στόχων της ΚΑΠ, πρόκειται να θεσπιστούν ορισμένα μέτρα διατήρησης, κατά περίπτωση, σε οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών, όπως πολυετή σχέδια, τεχνικά μέτρα, καθορισμός και κατανομή αλιευτικών δυνατοτήτων.

  (6)  Για την επίτευξη των στόχων της ΚΑΠ, πρόκειται να θεσπιστούν ορισμένα μέτρα διατήρησης, κατά περίπτωση, σε οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών, όπως πολυετή σχέδια και τεχνικά μέτρα.

  Τροπολογία    9

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (6α)  Η αλιεία μικρών πελαγικών ειδών στην Αδριατική Θάλασσα, ιδίως στις γεωγραφικές υποπεριοχές 17 και 18, έχει πολύ σημαντικό κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο για τον βιοπορισμό και το μέλλον των παράκτιων κοινοτήτων των κρατών μελών.

  Τροπολογία    10

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (6β)  Σε συμφωνία με τις αρχές και τους στόχους της ΚΑλΠ και δυνάμει του άρθρου 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, η περιφερειοποίηση θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την έγκριση και εφαρμογή μέτρων που θα συνυπολογίζουν τις ιδιαιτερότητες της κάθε αλιευτικής περιοχής και θα διασφαλίζουν τις εκεί περιβαλλοντικές συνθήκες.

  Τροπολογία    11

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 6 γ (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (6γ)  Οι αλιευτικές δυνατότητες θα πρέπει να κατανέμονται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, με χρήση διαφανών και αντικειμενικών κριτηρίων, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό χαρακτήρα. Οι αλιευτικές δυνατότητες θα πρέπει επίσης να κατανέμονται δίκαια μεταξύ των διαφόρων επιμέρους αλιευτικών κλάδων, συμπεριλαμβανομένης της παραδοσιακής αλιείας και της μικρής κλίμακας αλιείας. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν κίνητρα στα αλιευτικά σκάφη προκειμένου αυτά να χρησιμοποιούν επιλεκτικά αλιευτικά εργαλεία ή αλιευτικές μεθόδους μειωμένου περιβαλλοντικού αντικτύπου.

  Τροπολογία    12

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 7

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (7)  Σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, τα πολυετή σχέδια θα πρέπει να βασίζονται σε επιστημονικές, τεχνικές και οικονομικές γνωμοδοτήσεις και να περιλαμβάνουν σκοπούς, ποσοτικοποιημένους στόχους με σαφή χρονοδιαγράμματα, σημεία αναφοράς διατήρησης και μέτρα διασφάλισης.

  (7)  Σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, τα πολυετή σχέδια θα πρέπει να βασίζονται σε επιστημονικές, τεχνικές και οικονομικές γνωμοδοτήσεις και να περιλαμβάνουν σκοπούς, ποσοτικοποιημένους στόχους με σαφή χρονοδιαγράμματα, σημεία αναφοράς διατήρησης, στόχους για μέτρα διατήρησης και τεχνικά μέτρα με σκοπό την τήρηση της υποχρέωσης εκφόρτωσης, όπως και μέτρα σχεδιασμένα για την αποφυγή και μείωση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων στο μέτρο του δυνατού, και μέτρα διασφάλισης.

  Τροπολογία    13

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 8

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (8)  Ο σκοπός του πολυετούς σχεδίου θα πρέπει να συμβάλλει στην επίτευξη των σκοπών της ΚΑΠ, και ιδίως στην επίτευξη και διατήρηση της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης των σχετικών αποθεμάτων, δημιουργώντας έναν βιώσιμο αλιευτικό κλάδο και παρέχοντας ένα αποτελεσματικό πλαίσιο διαχείρισης.

  (8)  Ο σκοπός του πολυετούς σχεδίου θα πρέπει να συμβάλλει στην επίτευξη των σκοπών της ΚΑΠ, και ιδίως στην αποκατάσταση και διατήρηση των ιχθυαποθεμάτων σε επίπεδα υψηλότερα της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (ΜΒΑ/MSY), χάρη στην εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης, δημιουργώντας έναν βιώσιμο αλιευτικό κλάδο και παρέχοντας ένα αποτελεσματικό πλαίσιο διαχείρισης.

  Τροπολογία    14

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (8α)  Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως προηγούμενο για άλλα πολυετή σχέδια στη Μεσόγειο, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά.

  Αιτιολόγηση

  Η παρούσα πρόταση για την Αδριατική Θάλασσα, όπως έχει, θα δημιουργούσε ένα επικίνδυνο προηγούμενο, επειδή, εάν υιοθετηθεί, θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο για άλλες περιοχές της Μεσογείου, με ακόμη ευρύτερες αρνητικές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Κάθε θαλάσσια περιοχή έχει διαφορετικές ωκεάνιες ιδιότητες και τις δικές της μοναδικές περιστάσεις.

  Τροπολογία    15

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (8β)  Ένα πολυετές σχέδιο θα πρέπει πάντα να επιτυγχάνει ισορροπία μεταξύ των επιτεύξιμων αποτελεσμάτων, λαμβάνοντας υπόψη το χρονικό πλαίσιο και τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο.

   

   

  Τροπολογία    16

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 10

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (10)  Σύμφωνα με την οικοσυστημική προσέγγιση και επιπλέον του σχετιζόμενου με την αλιεία χαρακτηριστικού ποιοτικής περιγραφής της οδηγίας 2008/56/ΕΚ, τα χαρακτηριστικά ποιοτικής περιγραφής 1, 4 και 6 του παραρτήματος Ι της οδηγίας πρέπει να εξετάζονται στο πλαίσιο της διαχείρισης της αλιείας.

  (10)  Σύμφωνα με την οικοσυστημική προσέγγιση, το σχέδιο αυτό θα πρέπει να συμβάλει επίσης στην επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης κατά τα οριζόμενα στην οδηγία 2008/56/ΕΚ, και τα χαρακτηριστικά ποιοτικής περιγραφής 1, 4 και 6 του παραρτήματος Ι της οδηγίας πρέπει να εξετάζονται στο πλαίσιο της διαχείρισης της αλιείας. Το συγκεκριμένο σχέδιο θα πρέπει επίσης να συνεισφέρει τόσο στην επίτευξη ευνοϊκής κατάστασης διατήρησης για τους οικοτόπους και τα είδη, όπως απαιτούν η οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και η οδηγία 92/43/ΕΚ του Συμβουλίου αντιστοίχως.

   

  _________________

   

  Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ. 7)·

   

  Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7)·

  Τροπολογία    17

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 11

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (11)  Το άρθρο 16 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 απαιτεί να καθορίζονται οι αλιευτικές δυνατότητες σύμφωνα με τους στόχους που περιγράφονται στα πολυετή σχέδια.

  διαγράφεται

  Τροπολογία    18

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 12

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (12)  Ενδείκνυται να προσδιοριστεί ο στόχος θνησιμότητας λόγω αλιείας (F) που αντιστοιχεί στον στόχο επίτευξης και διατήρησης της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (MSY) ως εύρος τιμών συμβατών προς την επίτευξη μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (FMSY). Το εν λόγω εύρος τιμών, το οποίο βασίζεται σε επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, είναι απαραίτητο προκειμένου να παρέχεται ευελιξία ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι επιστημονικές εξελίξεις, να συμβάλλει στην υλοποίηση της υποχρέωσης εκφόρτωσης και να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά των μεικτών τύπων αλιείας. Το εύρος τιμών FMSY έχει υπολογιστεί από την Επιστημονική, Τεχνική και Οικονομική Επιτροπή Αλιείας (ΕΤΟΕΑ) και καθορίζεται έτσι ώστε να συνεπάγεται μείωση της μακροπρόθεσμης απόδοσης που δεν υπερβαίνει το 5 % σε σύγκριση με τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση.45 Επιπλέον, το ανώτατο όριο του εύρους είναι απαραβίαστο, ούτως ώστε η πιθανότητα μείωσης των αποθεμάτων κάτω του οριακού σημείου αναφοράς για τη βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής Blim να μην υπερβαίνει το 5 %.

  (12)  Ενδείκνυται να προσδιοριστεί ο στόχος θνησιμότητας λόγω αλιείας (F) που αντιστοιχεί στον στόχο επίτευξης και διατήρησης της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (MSY) ως εύρος τιμών συμβατών προς την επίτευξη μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (FMSY). Το εν λόγω εύρος τιμών, το οποίο βασίζεται στις καλύτερες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, είναι απαραίτητο προκειμένου να παρέχεται ευελιξία ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι επιστημονικές εξελίξεις, να συμβάλλει στην υλοποίηση της υποχρέωσης εκφόρτωσης και να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά των μεικτών τύπων αλιείας. Το εύρος τιμών FMSY έχει υπολογιστεί από την Επιστημονική, Τεχνική και Οικονομική Επιτροπή Αλιείας (ΕΤΟΕΑ)45α. Βάσει αυτού του σχεδίου το εύρος τιμών καθορίζεται έτσι ώστε να συνεπάγεται μείωση της μακροπρόθεσμης απόδοσης που δεν υπερβαίνει το 5 % σε σύγκριση με τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Επιπλέον, το ανώτατο όριο του εύρους είναι απαραβίαστο, ούτως ώστε η πιθανότητα μείωσης των αποθεμάτων κάτω του οριακού σημείου αναφοράς για τη βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής Blim να μην υπερβαίνει το 5 %.

  _________________

  _________________

  45 «Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) – Small pelagic stocks in the Adriatic Sea». Mediterranean assessments part 1 (STECF-15-14). 2015. [Publications Office of the European Union, Luxembourg, EUR 27492 EN, JRC 97707, 52 pp.»] [Επιστημονική, Τεχνική και Οικονομική Επιτροπή Αλιείας (ΕΤΟΕΑ) – Μικρά πελαγικά είδη στην Αδριατική Θάλασσα. Αξιολογήσεις για τη Μεσόγειο Θάλασσα - Μέρος 1 (ΕΤΟΕΑ-15-14) [Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεμβούργο, EUR 27492 EN JRC 97707, σ. 52] [Το δεύτερο τμήμα της παραπομπής φαίνεται να είναι λανθασμένο. OPOCE, να γίνει έλεγχος.]

   

   

  45α «Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) – Small pelagic stocks in the Adriatic Sea». Mediterranean assessments part 1 (STECF-15-14). 2015. [Publications Office of the European Union, Luxembourg, EUR 27492 EN, JRC 97707, 52 pp.»] [Επιστημονική, Τεχνική και Οικονομική Επιτροπή Αλιείας (ΕΤΟΕΑ) – Μικρά πελαγικά είδη στην Αδριατική Θάλασσα. Αξιολογήσεις για τη Μεσόγειο Θάλασσα - Μέρος 1 (ΕΤΟΕΑ-15-14) [Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεμβούργο, EUR 27492 EN JRC 97707, σ. 52] [Το δεύτερο τμήμα της παραπομπής φαίνεται να είναι λανθασμένο. OPOCE, να γίνει έλεγχος.]

  Τροπολογία    19

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 13

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (13)  Για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων θα πρέπει να υπάρχει ένα κατώτατο όριο για το εύρος τιμών FMSY υπό κανονικές συνθήκες και, υπό την προϋπόθεση ότι το οικείο απόθεμα θεωρείται ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση, για ορισμένες περιπτώσεις ένα ανώτατο όριο. Οι αλιευτικές δυνατότητες θα πρέπει να καθορίζονται στο ανώτατο όριο μόνο εάν, βάσει των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων ή αποδείξεων, είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό όσον αφορά τη μικτή αλιεία, ή εάν είναι απαραίτητο προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιάς σε απόθεμα εξαιτίας της δυναμικής των αποθεμάτων εντός ενός συγκεκριμένου είδους ή μεταξύ ειδών, ή προκειμένου να περιοριστούν οι ετήσιες μεταβολές των αλιευτικών δυνατοτήτων.

  (13)  Για τους σκοπούς της επίτευξης των στόχων του πολυετούς σχεδίου, στόχος για καθένα από τα είδη αυτά πρέπει να είναι η ΒΑΑpa. Θα πρέπει να είναι δυνατόν να καθορίζεται ένας υψηλότερος στόχος μόνο εάν, βάσει των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων ή αποδείξεων, είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό όσον αφορά τη μικτή αλιεία, ή εάν είναι απαραίτητο προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιάς σε απόθεμα εξαιτίας της δυναμικής των αποθεμάτων εντός ενός συγκεκριμένου είδους ή μεταξύ ειδών, ή εάν ένα από τα αποθέματα των μικρών πελαγικών ειδών είναι κάτω της SSBlim.

  Αιτιολόγηση

  Η αποκλειστική χρήση βιομάζας αποτελεί μια περισσότερο σίγουρη τιμή και είναι καταλληλότερη για τη διαχείριση των μικρών πελαγικών ειδών που εξαρτώνται σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι η εκμετάλλευση από τις περιβαλλοντικές συνθήκες, τουλάχιστον έως ότου βελτιωθεί η επιστημονική αξιολόγηση.

  Τροπολογία    20

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 15

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (15)  Για τα αποθέματα για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμοι στόχοι, και ενόψει της εφαρμογής μέτρων διαφύλαξης, για τα αποθέματα γαύρου και σαρδέλας είναι αναγκαίο να θεσπιστούν σημεία αναφοράς διατήρησης εκπεφρασμένα σε MSY Btrigger και σε Blim. Σε περίπτωση που τα αποθέματα μειωθούν κάτω του MSY Btrigger, η θνησιμότητα λόγω αλιείας θα πρέπει να μειωθεί κάτω του FMSY.

  (15)  Ενόψει της εφαρμογής μέτρων διαφύλαξης, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν σημεία αναφοράς διατήρησης εκπεφρασμένα σε ΒΑΑpa και SSBpa για τα μικρά πελαγικά είδη. Σε περίπτωση που τα αποθέματα μειωθούν κάτω του οριακού σημείου αναφοράς για τη βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής (SSBlim), κατάλληλα διορθωτικά μέτρα πρέπει να εγκριθούν τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα που θα συμβάλλουν στην ταχεία επάνοδο του σχετικού αποθέματος σε επίπεδα υψηλότερα της ΒΑΑpa.

  Αιτιολόγηση

  Η αποκλειστική χρήση βιομάζας αποτελεί μια περισσότερο σίγουρη τιμή και είναι καταλληλότερη για τη διαχείριση των μικρών πελαγικών ειδών που εξαρτώνται σε μεγαλύτερο βαθμό από τις περιβαλλοντικές συνθήκες από ό,τι η εκμετάλλευση, τουλάχιστον έως ότου βελτιωθεί η επιστημονική αξιολόγηση.

  Τροπολογία    21

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 16

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (16)  Θα πρέπει να εφαρμοστούν περαιτέρω κατάλληλα μέτρα διασφάλισης για την περίπτωση που το μέγεθος του αποθέματος μειωθεί κάτω του σημείου αναφοράς Blim. Τα μέτρα διασφάλισης θα πρέπει να περιλαμβάνουν μείωση των αλιευτικών δυνατοτήτων και ειδικά μέτρα διατήρησης όταν, σύμφωνα με τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, ένα απόθεμα απειλείται. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να συμπληρώνονται με άλλα μέτρα, κατά περίπτωση, όπως τα μέτρα της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 ή τα μέτρα κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

  διαγράφεται

  Τροπολογία    22

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 17

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (17)  Για τα αποθέματα για τα οποία δεν διατίθενται σημεία αναφοράς, θα πρέπει να ισχύει η αρχή της προφύλαξης. Στην ειδική περίπτωση των αποθεμάτων που αλιεύονται ως παρεμπίπτοντα αλιεύματα, ελλείψει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων σχετικά με τα επίπεδα ελάχιστης βιομάζας αναπαραγωγής των εν λόγω αποθεμάτων, θα πρέπει να λαμβάνονται ειδικά μέτρα διατήρησης όταν οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις υποδεικνύουν την ανάγκη λήψης διορθωτικών μέτρων.

  (17)  Για τα αποθέματα για τα οποία δεν διατίθενται σημεία αναφοράς, θα πρέπει να ισχύει η αρχή της προφύλαξης.

  Τροπολογία    23

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 18

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (18)  Για την υλοποίηση της υποχρέωσης εκφόρτωσης που θεσπίζεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, το σχέδιο θα πρέπει να προβλέπει πρόσθετα μέτρα διαχείρισης. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να θεσπίζονται με κατʼ εξουσιοδότηση πράξεις.

  (18)  Για την υλοποίηση της υποχρέωσης εκφόρτωσης που θεσπίζεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, το σχέδιο θα πρέπει να προβλέπει πρόσθετα μέτρα διαχείρισης, και ιδίως μέτρα για τη σταδιακή εξάλειψη των απορρίψεων, τη μέτρηση των ψαριών που είναι κάτω από το ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης, και την ελαχιστοποίηση και όπου είναι δυνατό την εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων των αλιευτικών δραστηριοτήτων επί του θαλασσίου περιβάλλοντος. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να θεσπίζονται με κατʼ εξουσιοδότηση πράξεις.

  Τροπολογία    24

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (18α)  Μια κοινή σύσταση από Κροατία, Ιταλία και Σλοβενία (Ομάδα Υψηλού Επιπέδου Αδριατικής) και μια μελέτη σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των γρι-γρι με δίχτυα βυθού και τις επιπτώσεις τους στις κοινότητες είχαν υποβληθεί σε ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και την ΕΤΟΕΑ και αναθεωρηθεί από αυτούς. Είναι, συνεπώς, σκόπιμο να προβλεφθεί παρέκκλιση από το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 13 παράγραφος 3 και από το σημείο 2 του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006.

  Τροπολογία    25

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (19 α)  Εάν, σύμφωνα με τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, η ερασιτεχνική αλιεία έχει σημαντικό αντίκτυπο στη θνησιμότητα συγκεκριμένου αποθέματος λόγω αλιείας, το Συμβούλιο θα πρέπει να τη λάβει υπόψη. Προς το σκοπό αυτό θα πρέπει το Συμβούλιο να είναι σε θέση να ορίζει ένα TAC για εμπορικά αλιεύματα το οποίο θα λαμβάνει υπόψη την ποσότητα των αλιευμάτων ερασιτεχνικής αλιείας και/ή να θεσπίζει μέτρα περιορισμού της ερασιτεχνικής αλιείας, όπως όρια αλιεύματος και περιόδους απαγόρευσης.

  Τροπολογία    26

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 20

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (20)  Το σχέδιο θα πρέπει επίσης να προβλέπει τη θέσπιση, με κατʼ εξουσιοδότηση πράξεις, ορισμένων συνοδευτικών τεχνικών μέτρων τα οποία συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του σχεδίου, ιδίως όσον αφορά την προστασία των ιχθυδίων, ή στη βελτίωση της επιλεκτικότητας.

  (20)  Το σχέδιο θα πρέπει επίσης να προβλέπει τη θέσπιση, με κατʼ εξουσιοδότηση πράξεις και βάσει των καλύτερων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, ορισμένων συνοδευτικών τεχνικών, χρονικών και χωρικών μέτρων τα οποία συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του σχεδίου, ιδίως όσον αφορά την προστασία των ιχθυδίων, ή στη βελτίωση της επιλεκτικότητας.

  Τροπολογία    27

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (20α)  Τα βιοτεχνικά αλιευτικά εργαλεία που στηρίζονται σε παραδοσιακές μεθόδους καθιερωμένες σε μια αλιευτική κοινότητα θα πρέπει να διασφαλίζονται κατά τον καθορισμό των τεχνικών μέτρων που απορρέουν από το πολυετές σχέδιο ή από τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με αυτό.

  Τροπολογία    28

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (21α)  Για να μπορέσει ο κλάδος να αντεπεξέλθει στα μέτρα μείωσης της αλιευτικής προσπάθειας και στη συνεπαγόμενη μείωση εισοδήματος για επιχειρήσεις και ναυτικούς, θα πρέπει να υπάρξουν διευθετήσεις για κατά προτεραιότητα πρόσβαση σε κατάλληλη υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

   

  _____________

   

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 149 της 20.5.2014, σ. 1).

  Τροπολογία    29

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 21 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (21β)  Για μια υλοποίηση συνεπή με τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις είναι επομένως επιθυμητό αφενός να χορηγούνται παρεκκλίσεις από τους χρονικούς περιορισμούς στα μέτρα προσωρινής παύσης δραστηριοτήτων, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014, μόνο για τα σκάφη που καλύπτονται από αυτό το πολυετές σχέδιο και, αφετέρου, να επιτρέπεται για αυτά τα σκάφη η επανέναρξη ισχύος και η εφαρμογή των προβλεπόμενων στο άρθρο 34 του εν λόγω κανονισμού μέτρων οριστικής παύσης δραστηριοτήτων.

  Τροπολογία    30

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 22

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (22)  Δεδομένου ότι στην Αδριατική Θάλασσα τα σκάφη που αλιεύουν μικρά πελαγικά είδη τείνουν να πραγματοποιούν σύντομα αλιευτικά ταξίδια, η προαναγγελία που απαιτείται από το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 θα πρέπει να προσαρμοστεί ώστε οι προαναγγελίες να υποβάλλονται τουλάχιστον μιάμιση ώρα πριν από την εκτιμώμενη ώρα άφιξης στον λιμένα. Λαμβανομένων, ωστόσο, υπόψη των περιορισμένων επιπτώσεων που έχουν στα σχετικά αποθέματα τα αλιευτικά ταξίδια που αφορούν πολύ μικρές ποσότητες ιχθύων, ενδείκνυται η θέσπιση ορίου για τις εν λόγω προαναγγελίες, όταν τα εν λόγω σκάφη διατηρούν επί του σκάφους τουλάχιστον 1 τόνο γαύρου ή σαρδέλας.

  (22)  Δεδομένου ότι στην Αδριατική Θάλασσα τα σκάφη που αλιεύουν μικρά πελαγικά είδη τείνουν να πραγματοποιούν σύντομα αλιευτικά ταξίδια, η προαναγγελία που απαιτείται από το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 θα πρέπει να προσαρμοστεί ώστε οι προαναγγελίες να υποβάλλονται τουλάχιστον μισή ώρα πριν από την εκτιμώμενη ώρα άφιξης στον λιμένα. Λαμβανομένων, ωστόσο, υπόψη των περιορισμένων επιπτώσεων που έχουν στα σχετικά αποθέματα τα αλιευτικά ταξίδια που αφορούν πολύ μικρές ποσότητες ιχθύων, ενδείκνυται η θέσπιση ορίου για τις εν λόγω προαναγγελίες, όταν τα εν λόγω σκάφη διατηρούν επί του σκάφους τουλάχιστον 1 τόνο μικρών πελαγικών ειδών.

  Αιτιολόγηση

  Εξαιτίας της συγκεκριμένης ακτής και λόγω του ότι οι αλιευτικές ζώνες ευρίσκονται σχετικά κοντά σε λιμένες, είναι ανάγκη να προβλεφθεί μια βραχύτερη περίοδος προαναγγελίας.

  Τροπολογία    31

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 24

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (24)  Θα πρέπει να θεσπιστούν ποσοτικά όρια για τα αλιεύματα γαύρου και σαρδέλας άνω των οποίων τα αλιευτικά σκάφη υποχρεούνται να εκφορτώνουν σε καθορισμένο λιμένα ή σε σημείο πλησίον της ακτής, σύμφωνα με το άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009. Επιπλέον, όταν ορίζουν τους εν λόγω λιμένες ή τα εν λόγω σημεία πλησίον της ακτής, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται αποτελεσματικός έλεγχος.

  (24)  Θα πρέπει να θεσπιστούν ποσοτικά όρια για τα αλιεύματα μικρών πελαγικών ειδών άνω των οποίων τα αλιευτικά σκάφη υποχρεούνται να εκφορτώνουν σε καθορισμένο λιμένα ή σε σημείο πλησίον της ακτής, σύμφωνα με το άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009. Επιπλέον, όταν ορίζουν τους εν λόγω λιμένες ή τα εν λόγω σημεία πλησίον της ακτής, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται αποτελεσματικός έλεγχος.

  Αιτιολόγηση

  Προτείνεται να χρησιμοποιηθεί ο όρος «μικρά πελαγικά είδη» σύμφωνα με το τρέχον πολυετές σχέδιο της ΓΕΑΜ. Ο ορισμός αυτός συνεπάγεται την από κοινού διαχείριση αυτών των δύο ειδών. Τα δύο αυτά είδη αλιεύονται από κοινού, και δεδομένου ότι στην αλιεία των πελαγικών αποθεμάτων δεν είναι δυνατή η στόχευση αποκλειστικά του ενός είδους, τα μέτρα διαχείρισης θα πρέπει να ισχύουν και για τα δύο από κοινού. Επιπλέον, τα δύο αυτά είδη εναλλάσσονται στη φύση και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Ως εκ τούτου, η εκμετάλλευση των εν λόγω ειδών θα πρέπει να υπόκειται σε από κοινού έλεγχο και διαχείριση, όπως αναγνωρίζεται ήδη στο ισχύον πλαίσιο της ΓΕΑΜ.

  Τροπολογία    32

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 25

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (25)  Για την προσαρμογή στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο εγκαίρως και με αναλογικό τρόπο και για τη διασφάλιση ευελιξίας και δυνατότητας εξέλιξης ορισμένων μέτρων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού σχετικά με διορθωτικά μέτρα για τη διατήρηση του σκουμπριού και του σαφριδιού, την υλοποίηση της υποχρέωσης εκφόρτωσης και τεχνικά μέτρα. Έχει ιδιαίτερη σημασία η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζει η διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Πιο συγκεκριμένα, για την εξασφάλιση ίσης συμμετοχής στην εκπόνηση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την εκπόνηση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

  (25)  Για την προσαρμογή στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο εγκαίρως και με αναλογικό τρόπο και για τη διασφάλιση ευελιξίας και δυνατότητας εξέλιξης ορισμένων μέτρων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού σχετικά με διορθωτικά μέτρα για τη διατήρηση του σκουμπριού και του σαφριδιού, την υλοποίηση της υποχρέωσης εκφόρτωσης και τεχνικά μέτρα. Έχει ιδιαίτερη σημασία η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζει η διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Πιο συγκεκριμένα, για την εξασφάλιση ίσης συμμετοχής στην εκπόνηση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την εκπόνηση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

  Αιτιολόγηση

  Οι διατάξεις του πολυετούς σχεδίου θα πρέπει να ισχύουν μόνο για τη σαρδέλα και τον γαύρο, διότι για τα άλλα είδη (σκουμπρί και σαφρίδι) παρατηρείται σοβαρή έλλειψη δεδομένων και επιστημονικών αξιολογήσεων. Τα είδη αυτά θα πρέπει να καλύπτονται από τις διατάξεις του πολυετούς σχεδίου λόγω της υποχρέωσης εκφόρτωσης, διότι αυτό ήταν το βασικό επιχείρημα της Επιτροπής, αλλά θα πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση εν προκειμένω στο πεδίο εφαρμογής του πολυετούς σχεδίου.

  Τροπολογία    33

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 26

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (26)  Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει διατάξεις για την περιοδική αξιολόγηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να ακολουθεί περιοδική αξιολόγηση του σχεδίου που βασίζεται σε επιστημονικές γνωμοδοτήσεις. Το σχέδιο θα πρέπει να αξιολογείται ανά πενταετία. Η περίοδος αυτή επιτρέπει την πλήρη εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης και την έγκριση και την εφαρμογή περιφερειοποιημένων μέτρων, καθώς και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων για τα αποθέματα και τον τύπο αλιείας. Είναι επίσης μια ελάχιστη περίοδος που απαιτείται από τους επιστημονικούς φορείς.

  (26)  Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει διατάξεις για την περιοδική αξιολόγηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να ακολουθεί περιοδική αξιολόγηση του σχεδίου που βασίζεται σε επιστημονικές γνωμοδοτήσεις. το σχέδιο θα πρέπει να αξιολογηθεί τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και στη συνέχεια να αξιολογείται ανά πενταετία. Η περίοδος αυτή επιτρέπει την πλήρη εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης και την έγκριση και την εφαρμογή περιφερειοποιημένων μέτρων, καθώς και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων για τα αποθέματα και τον τύπο αλιείας. Είναι επίσης μια ελάχιστη περίοδος που απαιτείται από τους επιστημονικούς φορείς.

  Τροπολογία    34

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (27α)  Για να στηρίξουν τους αλιείς κατά την εφαρμογή των προβλεπόμενων στον παρόντα κανονισμό μέτρων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να κάνουν την ευρύτερη δυνατή χρήση των μέτρων που είναι διαθέσιμα δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014. Σκόπιμο είναι να διευκρινιστεί ότι τα μέτρα προσωρινής παύσης που έχουν εγκριθεί με σκοπό την επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού μπορούν να θεωρούνται επιλέξιμα για στήριξη δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικοοικονομικές πτυχές του παρόντος κανονισμού. Ακόμη, σκόπιμο είναι να χορηγείται στα σκάφη που υπάγονται σε αυτό το πολυετές σχέδιο παρέκκλιση τόσο ως προς τις περιόδους κατά τις οποίες μπορεί να χορηγηθεί στήριξη όσο και ως προς το ανώτατο όριο στη χρηματοδοτική συνδρομή του ΕΤΘΑ για μέτρα προσωρινής παύσης προβλεπόμενα στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014.

  Τροπολογία    35

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 1 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα αποθέματα γαύρου (Engraulis encrasicolus) και σαρδέλας (Sardina pilchardus) στην Αδριατική Θάλασσα («τα σχετικά αποθέματα») και στην αλιεία των αποθεμάτων αυτών. Εφαρμόζεται επίσης στα παρεμπίπτοντα αλιεύματα σκουμπριού (Scomber spp.) και σαφριδιού (Trachurus spp.) στην Αδριατική Θάλασσα κατά την αλιεία ενός ή αμφότερων των σχετικών αποθεμάτων.

  2.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα αποθέματα γαύρου (Engraulis encrasicolus) και σαρδέλας (Sardina pilchardus) στην Αδριατική Θάλασσα («μικρά πελαγικά είδη») και στην αλιεία που έχει στόχευση στα αποθέματα αυτά. Για τους σκοπούς της εφαρμογής της υποχρέωσης εκφόρτωσης που ορίζεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται επίσης στα παρεμπίπτοντα αλιεύματα σκουμπριού (Scomber spp.) και σαφριδιού (Trachurus spp.) στην Αδριατική Θάλασσα κατά την αλιεία μικρών πελαγικών ειδών.

  Αιτιολόγηση

  Οι διατάξεις του πολυετούς σχεδίου θα πρέπει να ισχύουν μόνο για τη σαρδέλα και τον γαύρο, διότι για τα άλλα είδη παρατηρείται σοβαρή έλλειψη δεδομένων και επιστημονικών αξιολογήσεων. Τα είδη αυτά θα πρέπει να καλύπτονται από τις διατάξεις του πολυετούς σχεδίου λόγω της υποχρέωσης εκφόρτωσης, διότι αυτό ήταν το βασικό επιχείρημα της Επιτροπής, αλλά θα πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση εν προκειμένω στο πεδίο εφαρμογής του πολυετούς σχεδίου.

  Τροπολογία    36

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α β (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  α β)  «βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις»: οι διαθέσιμες στο κοινό επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που στηρίζονται στα πλέον επικαιροποιημένα επιστημονικά δεδομένα και μεθόδους και έχουν εκδοθεί ή επανεξεταστεί από αναγνωρισμένο σε ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο ανεξάρτητο επιστημονικό φορέα.

  Τροπολογία    37

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  β α)  «στόχευση»: τουλάχιστον ποσοστό 50 % σαρδέλα ή γαύρος στα αλιεύματα, σε ζων βάρος·

  Αιτιολόγηση

  Ο ορισμός της στόχευσης είναι σημαντικός για τη διαχείριση από την άποψη των ημερών αλιείας.

  Τροπολογία    38

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  γ)  «μικρά πελαγικά αποθέματα»: τα αποθέματα που απαριθμούνται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού και κάθε συνδυασμός αυτών·

  γ)  «μικρά πελαγικά είδη»: τα αποθέματα σαρδέλας (Sardina pilchardus) και γαύρου (Engraulis encrasicolus)·

  Αιτιολόγηση

  Προτείνεται να χρησιμοποιηθεί ο όρος «μικρά πελαγικά είδη» σύμφωνα με το τρέχον πολυετές σχέδιο της ΓΕΑΜ. Ο ορισμός αυτός συνεπάγεται την από κοινού διαχείριση αυτών των δύο ειδών. Τα δύο αυτά είδη αλιεύονται από κοινού, και δεδομένου ότι στην αλιεία των πελαγικών αποθεμάτων δεν είναι δυνατή η στόχευση αποκλειστικά του ενός είδους, τα μέτρα διαχείρισης θα πρέπει να ισχύουν και για τα δύο από κοινού. Επιπλέον, τα δύο αυτά είδη εναλλάσσονται στη φύση και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Ως εκ τούτου, η εκμετάλλευση των εν λόγω ειδών θα πρέπει να υπόκειται σε από κοινού έλεγχο και διαχείριση, όπως αναγνωρίζεται ήδη στο ισχύον πλαίσιο της ΓΕΑΜ.

  Τροπολογία    39

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  δ)  «εύρος FMSY»: ένα εύρος τιμών όπου όλα τα επίπεδα θνησιμότητας λόγω αλιείας εντός των επιστημονικά προσδιορισμένων ορίων του εν λόγω εύρους, σε καταστάσεις μεικτών τύπων αλιείας και σύμφωνα με τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, έχει μακροπρόθεσμα ως αποτέλεσμα τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση (MSY) στο πλαίσιο των υφιστάμενων μέσων περιβαλλοντικών συνθηκών και χωρίς να θίγεται σημαντικά η αναπαραγωγική διαδικασία των σχετικών αποθεμάτων·

  διαγράφεται

  Τροπολογία    40

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  δ α)  «ημέρα αλιείας»: κάθε συνεχής περίοδος 24 ωρών, ή μέρος αυτής, όταν ένα αλιευτικό σκάφος ασκεί αλιευτική δραστηριότητα, όπως αναζήτηση αλιευμάτων, ρίψη, πόντιση, έλξη και ανάσυρση αλιευτικών εργαλείων και αλιευμάτων επί του σκάφους, μεταφόρτωση, διατήρηση επί του σκάφους, μεταποίηση επί του σκάφους, μεταβίβαση, εγκλωβισμός, πάχυνση και εκφόρτωση ιχθύων και αλιευτικών προϊόντων, όπως ορίζονται στο σημείο 28 του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013· .

  Τροπολογία    41

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ β (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  δ β)  «SSBlim»: το σημείο αναφοράς για τη βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής κάτω από το οποίο πρέπει να λαμβάνονται επανορθωτικά μέτρα διαχείρισης για τη διασφάλιση της ανασύστασης των αποθεμάτων σε επίπεδο εντός του βιολογικά ασφαλούς σημείου αναφοράς·

  Αιτιολόγηση

  Η αποκλειστική χρήση βιομάζας αποτελεί μια περισσότερο σίγουρη τιμή και είναι καταλληλότερη για τη διαχείριση των μικρών πελαγικών ειδών που εξαρτώνται σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι η εκμετάλλευση από τις περιβαλλοντικές συνθήκες, τουλάχιστον έως ότου βελτιωθεί η επιστημονική αξιολόγηση.

  Τροπολογία    42

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ γ (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  δ γ)  «SSBpa»: το προληπτικό σημείο αναφοράς για τη βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής κάτω από το οποίο πρέπει να λαμβάνονται μέτρα διαχείρισης για τη διασφάλιση της ανασύστασης των αποθεμάτων σε επίπεδο εντός του βιολογικά ασφαλούς σημείου αναφοράς·

  Αιτιολόγηση

  Η αποκλειστική χρήση βιομάζας αποτελεί μια περισσότερο σίγουρη τιμή και είναι καταλληλότερη για τη διαχείριση των μικρών πελαγικών ειδών που εξαρτώνται σε μεγαλύτερο βαθμό από τις περιβαλλοντικές συνθήκες από ό,τι η εκμετάλλευση, τουλάχιστον έως ότου βελτιωθεί η επιστημονική αξιολόγηση.

  Τροπολογία    43

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  ε)  «MSY Btrigger»: το κατώτατο σημείο αναφοράς για τη βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής κάτω από το οποίο πρέπει να ενεργοποιηθούν ειδικά και κατάλληλα μέτρα διαχείρισης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα ποσοστά εκμετάλλευσης σε συνδυασμό με τις φυσικές διακυμάνσεις ανασυνιστούν τα αποθέματα σε επίπεδα ανώτερα εκείνων που είναι ικανά να αποφέρουν μακροπρόθεσμα μέγιστη βιώσιμη απόδοση·

  διαγράφεται

  Τροπολογία    44

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  στ)  «αλιευτική δυνατότητα»: το ποσοτικοποιημένο νόμιμο δικαίωμα αλίευσης, εκπεφρασμένο ως αλιεύματα και/ή αλιευτική προσπάθεια.

  διαγράφεται

  Τροπολογία    45

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Το πολυετές σχέδιο συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, οι οποίοι απαριθμούνται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, ειδικότερα όσον αφορά την εφαρμογή της προληπτικής προσέγγισης στη διαχείριση της αλιείας, και έχει ως σκοπό να διασφαλίσει ότι η εκμετάλλευση των ζώντων θαλάσσιων βιολογικών πόρων αποκαθιστά και διατηρεί τους πληθυσμούς των αλιευόμενων ειδών πάνω από τα επίπεδα που μπορούν να αποφέρουν μέγιστη βιώσιμη απόδοση.

  1.  Το πολυετές σχέδιο συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, οι οποίοι απαριθμούνται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

  Αιτιολόγηση

  Οι στόχοι τίθενται και στον κανονισμό (EΕ) αριθ. 1380/2013 και δεν είναι απαραίτητη η επανάληψή τους εδώ. Οι στόχοι της ΚΑΠ είναι εξίσου σημαντικοί και η επίτευξη της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης δεν μπορεί να είναι σημαντικότερη από άλλους στόχους, π.χ. την κοινωνική σταθερότητα του συγκεκριμένου επιμέρους αλιευτικού κλάδου.

  Τροπολογία    46

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Το πολυετές σχέδιο παρέχει αποτελεσματικό, απλό και σταθερό πλαίσιο διαχείρισης για την εκμετάλλευση μικρών πελαγικών αποθεμάτων στην Αδριατική Θάλασσα.

  2.  Το πολυετές σχέδιο παρέχει αποτελεσματικό, απλό και σταθερό πλαίσιο διαχείρισης για την εκμετάλλευση μικρών πελαγικών ειδών στην Αδριατική Θάλασσα.

  Τροπολογία    47

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  2α.  Το πολυετές σχέδιο, όταν αναπτύσσεται ή αλλάζει, λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικοοικονομικές πτυχές, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

  Τροπολογία    48

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3.  Το πολυετές σχέδιο συμβάλλει στην εξάλειψη των απορρίψεων, μέσω της αποφυγής και της μείωσης, στο μέτρο του δυνατού, των ανεπιθύμητων αλιευμάτων, και στην υλοποίηση της υποχρέωσης εκφόρτωσης, η οποία θεσπίζεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, για τα είδη που υπόκεινται σε αυτήν και στα οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός.

  3.  Το πολυετές σχέδιο συμβάλλει στην μείωση των απορρίψεων, μέσω της αποφυγής και της μείωσης, στο μέτρο του δυνατού, των ανεπιθύμητων αλιευμάτων, και στην υλοποίηση της υποχρέωσης εκφόρτωσης, η οποία θεσπίζεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, για τα είδη που υπόκεινται σε αυτήν και στα οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός.

  Αιτιολόγηση

  Η ολική εξάλειψη των απορρίψεων είναι λειτουργικά αδύνατη, μεταξύ άλλων και επειδή το ελάχιστο (de minimis) εξακολουθεί να αποτελεί δυνατότητα προβλεπόμενη στον βασικό κανονισμό.

  Τροπολογία    49

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – παράγραφος 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  4.  Το πολυετές σχέδιο εφαρμόζει την οικοσυστημική προσέγγιση ως προς τη διαχείριση της αλιείας για να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Συνάδει με την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης, και ειδικότερα με τον στόχο της επίτευξης καλής περιβαλλοντικής κατάστασης έως το 2020, όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ.

  4.  Το σχέδιο εφαρμόζει την οικοσυστημική προσέγγιση ως προς τη διαχείριση της αλιείας για να ελαχιστοποιηθούν και όπου είναι δυνατό να εξαλειφθούν οι αρνητικές επιπτώσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο οικοσύστημα, ειδικότερα στους απειλούμενους οικοτόπους και τα προστατευόμενα είδη, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων θηλαστικών, των θαλασσίων πτηνών και των ερπετών. Συνάδει με την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης, και ειδικότερα με τον στόχο της επίτευξης καλής περιβαλλοντικής κατάστασης έως το 2020, όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ και με τους στόχους και κανόνες που θέτουν η οδηγία 2009/147/ΕΚ και η οδηγία 92/43/ΕΟΚ.

  Τροπολογία    50

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – παράγραφος 5 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  5α.  Τα μέτρα που προβλέπονται στο σχέδιο λαμβάνονται σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις.

  Τροπολογία    51

  Πρόταση κανονισμού

  Κεφάλαιο 2 – τίτλος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  ΣΤΟΧΟΙ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

  Αιτιολόγηση

  Η προσθήκη της λέξης «κοινωνικοοικονομικοί» είναι σύμφωνη με την τροπολογία στο παρακάτω άρθρο 4α (κοινωνικοοικονομικοί στόχοι) και τις νέες αιτιολογικές σκέψεις 21α και 24α.

  Τροπολογία    52

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – τίτλος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Στόχοι για τον γαύρο και τη σαρδέλα

  Στόχοι για τα μικρά πελαγικά είδη

  Αιτιολόγηση

  Ο ορισμός αυτός συνεπάγεται την από κοινού διαχείριση αυτών των δύο ειδών.

  Τροπολογία    53

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Ο στόχος θνησιμότητας λόγω αλιείας επιτυγχάνεται το συντομότερο δυνατό και σε προοδευτική, αυξητική βάση έως το 2020 για τα σχετικά αποθέματα και διατηρείται κατόπιν μέσα στα εύρη που ορίζονται στο παράρτημα I και σύμφωνα με τους σκοπούς που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1.

  1.  Ο στόχος των σημείων αναφοράς για τα μικρά πελαγικά είδη επιτυγχάνεται το συντομότερο δυνατό και διατηρείται κατόπιν πάνω από τις τιμές που ορίζονται στο παράρτημα I και σύμφωνα με τους σκοπούς που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1.

  Αιτιολόγηση

  Οι διατάξεις του άρθρου 4 προσαρμόζονται εν προκειμένω σύμφωνα με την πρόταση περί σημείων αναφοράς βάσει βιομάζας.

  Τροπολογία    54

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Οι αλιευτικές δυνατότητες συνάδουν με τους στόχους εύρους τιμών θνησιμότητας λόγω αλιείας που καθορίζονται στο παράρτημα Ι στήλη Α του παρόντος κανονισμού.

  2.  Τα μέτρα διαχείρισης των μικρών πελαγικών ειδών συνάδουν με τους στόχους σημείων αναφοράς που καθορίζονται στο παράρτημα Ι στήλη Α του παρόντος κανονισμού.

  Αιτιολόγηση

  Οι διατάξεις του άρθρου 4 προσαρμόζονται εν προκειμένω σύμφωνα με την πρόταση περί σημείων αναφοράς βάσει βιομάζας. Προτείνεται να διαγραφεί ο όρος «αλιευτικές δυνατότητες» και να αντικατασταθεί με τον όρο «μέτρα διαχείρισης». Ειδικότερα, οι «αλιευτικές δυνατότητες» αναφέρονται σε σύστημα TAC, και η πρόταση είναι να αντικατασταθεί ο όρος με τον όρο «μέτρα διαχείρισης» ως πιο κατάλληλος για καθεστώς διαχείρισης βάσει της αλιευτικής προσπάθειας.

  Τροπολογία    55

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3.  Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2, οι αλιευτικές δυνατότητες μπορούν να καθορίζονται σε επίπεδα που αντιστοιχούν σε επίπεδα θνησιμότητας λόγω αλιείας κατώτερα εκείνων που ορίζονται στο παράρτημα I στήλη Α.

  3.  Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2, τα μέτρα διαχείρισης μπορεί να στοχεύουν σε επίπεδα που αντιστοιχούν σε τιμές υψηλότερες εκείνων που ορίζονται στο παράρτημα I στήλη Α, εάν:

   

  α)  βάσει των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων ή αποδείξεων, είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3 όσον αφορά τη μεικτών τύπων αλιεία,

   

  β)  βάσει των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων ή αποδείξεων, είναι αναγκαίο προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση σοβαρής ζημίας σε ένα απόθεμα εξαιτίας της δυναμικής των αποθεμάτων εντός ενός ορισμένου είδους ή μεταξύ περισσοτέρων ειδών, ή

   

  γ)  ένα από τα αποθέματα μικρών πελαγικών ειδών είναι χαμηλότερο του σημείου αναφοράς που ορίζεται στο παράρτημα Ι στήλη Β.

  Αιτιολόγηση

  Οι διατάξεις του άρθρου 4 προσαρμόζονται εν προκειμένω σύμφωνα με την πρόταση περί σημείων αναφοράς βάσει βιομάζας. Ειδικότερα, οι «αλιευτικές δυνατότητες» αναφέρονται σε σύστημα TAC, και η πρόταση είναι να αντικατασταθεί ο όρος με τον όρο «μέτρα διαχείρισης» ως πιο κατάλληλος για καθεστώς διαχείρισης βάσει της αλιευτικής προσπάθειας.

  Τροπολογία    56

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  4.  Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 2 και 3, οι αλιευτικές δραστηριότητες ενός αποθέματος μπορούν να καθορίζονται σύμφωνα με το εύρος τιμών θνησιμότητας λόγω αλιείας που καθορίζονται στο παράρτημα Ι στήλη Β, υπό την προϋπόθεση ότι το σχετικό απόθεμα υπερβαίνει τα σημεία αναφοράς για την ελάχιστη βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ στήλη Α:

  διαγράφεται

  α) εάν, βάσει των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων ή αποδείξεων, είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3 όσον αφορά τη μεικτών τύπων αλιεία,

   

  β) εάν, βάσει των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων ή αποδείξεων, είναι αναγκαίο προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση σοβαρής ζημίας σε ένα απόθεμα εξαιτίας της δυναμικής των αποθεμάτων εντός ενός ορισμένου είδους ή μεταξύ περισσοτέρων ειδών, ή

   

  γ) προκειμένου να περιοριστούν οι διακυμάνσεις των αλιευτικών δυνατοτήτων μεταξύ διαδοχικών ετών σε 20 % κατ’ ανώτατο όριο.

   

  Τροπολογία    57

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  4α.  Όταν οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις υποδεικνύουν ότι η ερασιτεχνική αλιεία έχει σημαντικό αντίκτυπο στη θνησιμότητα λόγω αλιείας ενός συγκεκριμένου αποθέματος, το Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη το γεγονός αυτό και δύναται κατά τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων να θέσει περιορισμούς στην ερασιτεχνική αλιεία, προκειμένου να αποφευχθεί η υπέρβαση του συνολικού στόχου της θνησιμότητας λόγω αλιείας.

   

   

  Τροπολογία    58

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Άρθρο 4α

   

  Κοινωνικοοικονομικοί στόχοι

   

  Προκειμένου κατά την έγκριση και εφαρμογή τεχνικών μέτρων και μέτρων διατήρησης να λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικοοικονομικοί στόχοι που προσδιορίζονται στο σημείο (στ) του άρθρου 2 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, τα κράτη μέλη κάνουν εκτενή χρήση των σχετικών μέτρων που προσδιορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014.

  Αιτιολόγηση

  Σκοπός της τροπολογίας είναι να μπορούν τα κράτη μέλη να χορηγούν πρόσβαση σε οικονομική στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) όταν οι αλιείς που θίγονται από τεχνικά μέτρα και/ή μέτρα διατήρησης που έχουν ιδιαίτερα ισχυρό αντίκτυπο και επηρεάζουν αρνητικά εταιρείες και εργαζόμενους.

  Τροπολογία    59

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Τα σημεία αναφοράς διατήρησης, εκφρασμένα ως ελάχιστα και οριακά επίπεδα βιομάζας αποθέματος αναπαραγωγής, τα οποία πρέπει να εφαρμόζονται προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης αναπαραγωγική ικανότητα των σχετικών αποθεμάτων, καθορίζονται στο παράρτημα II.

  1.  Τα σημεία αναφοράς διατήρησης, εκφρασμένα ως ελάχιστα και οριακά επίπεδα βιομάζας αποθέματος αναπαραγωγής, τα οποία εφαρμόζονται προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης αναπαραγωγική ικανότητα των σχετικών αποθεμάτων.

  Τροπολογία    60

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  1α.  Τρία έτη μετά την εφαρμογή των μέτρων διαχείρισης που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1α, η επιστημονική έρευνα επαληθεύει την αποτελεσματικότητα των ληφθέντων μέτρων, ιδίως σε σχέση με τα αποθέματα για τα οποία ισχύει ο παρών κανονισμός και την αλιεία που εκμεταλλεύεται αυτά τα αποθέματα.

  Αιτιολόγηση

  Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων που προτείνονται στο άρθρο 4α.

  Τροπολογία    61

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Όταν, βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, η αναπαραγωγική βιομάζα οποιουδήποτε από τα σχετικά αποθέματα είναι κατώτερη του ελάχιστου σημείου αναφοράς για τη βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής όπως καθορίζεται στο παράρτημα II στήλη Α του παρόντος κανονισμού, θεσπίζονται όλα τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η ταχεία επάνοδος του σχετικού αποθέματος σε επίπεδα ανώτερα από εκείνο που μπορεί να διασφαλίσει τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Ειδικότερα, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 4 του παρόντος κανονισμού, για να επιτευχθούν αυτά τα επίπεδα, οι αλιευτικές δυνατότητες για τα σχετικά αποθέματα καθορίζονται σε επίπεδο που συνάδει με θνησιμότητα λόγω αλιείας που είναι μικρότερη από το εύρος που καθορίζεται στο παράρτημα I στήλη Α του παρόντος κανονισμού, λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση της βιομάζας του εν λόγω αποθέματος.

  2.  Όταν, βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, η αναπαραγωγική βιομάζα οποιουδήποτε από τα μικρά πελαγικά αποθέματα είναι κατώτερη του ελάχιστου σημείου αναφοράς για τη βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής όπως καθορίζεται στο παράρτημα I στήλη Β του παρόντος κανονισμού, θεσπίζονται όλα τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα που θα συμβάλουν στην ταχεία επάνοδο των μικρών πελαγικών ειδών σε επίπεδα ανώτερα του σημείου αναφοράς που ορίζεται στο παράρτημα Ι, στήλη Α. Ειδικότερα, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 2 και σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού, τα μέτρα διαχείρισης αναπροσαρμόζονται, λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση της βιομάζας του εν λόγω αποθέματος.

  Αιτιολόγηση

  Οι προτεινόμενες αλλαγές συνάδουν με άλλες προτάσεις που βασίζονται στη βιομάζα ως μόνη και πιο σίγουρη αξία.

  Τροπολογία    62

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3.  Όταν, βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, η βιομάζα αναπαραγωγής οποιουδήποτε από τα σχετικά αποθέματα είναι κατώτερη του οριακού σημείου αναφοράς για τη βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής (Blim) όπως καθορίζεται στο παράρτημα II στήλη Β του παρόντος κανονισμού, λαμβάνονται περαιτέρω διορθωτικά μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η ταχεία επάνοδος του σχετικού αποθέματος σε επίπεδα ανώτερα από εκείνο που μπορεί να διασφαλίσει μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Ειδικότερα, τα εν λόγω διορθωτικά μέτρα, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 4, δύνανται να περιλαμβάνουν την αναστολή της στοχευόμενης αλιείας του σχετικού αποθέματος, καθώς και την κατάλληλη μείωση των αλιευτικών δυνατοτήτων.

  3.  Όταν, βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, η βιομάζα αναπαραγωγής των αποθεμάτων αμφότερων των μικρών πελαγικών ειδών είναι κατώτερη του οριακού σημείου αναφοράς για τη βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής (SSBlim) όπως καθορίζεται στο παράρτημα I στήλη Β του παρόντος κανονισμού, λαμβάνονται περαιτέρω διορθωτικά μέτρα που θα συμβάλουν στην ταχεία επάνοδο των δυο αποθεμάτων σε επίπεδα ανώτερα του σημείου αναφοράς που ορίζεται στο παράρτημα I, στήλη Α. Ειδικότερα, τα εν λόγω διορθωτικά μέτρα, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 2, δύνανται να περιλαμβάνουν την αναστολή της στοχευόμενης αλιείας του σχετικού αποθέματος, καθώς και άλλα κατάλληλα μέτρα διαχείρισης.

  Αιτιολόγηση

  Οι προτεινόμενες αλλαγές συνάδουν με άλλες προτάσεις που βασίζονται στη βιομάζα ως μόνη και πιο σίγουρη αξία.

  Τροπολογία    63

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Όταν οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις επισημαίνουν ότι απαιτούνται διορθωτικά μέτρα για τη διατήρηση οποιουδήποτε από τα μικρά πελαγικά αποθέματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, ή στην περίπτωση του γαύρου και της σαρδέλας, όταν η βιομάζα αναπαραγωγής για οποιοδήποτε από αυτά τα αποθέματα για ένα συγκεκριμένο έτος βρίσκεται κάτω από τα σημεία αναφοράς διατήρησης που ορίζονται στο παράρτημα II στήλη Α του παρόντος κανονισμού, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 όσον αφορά:

  1.   Όταν οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις επισημαίνουν ότι απαιτούνται διορθωτικά μέτρα για τη διατήρηση των μικρών πελαγικών ειδών ή όταν η βιομάζα αναπαραγωγής για οποιοδήποτε από αυτά τα αποθέματα για ένα συγκεκριμένο έτος βρίσκεται κάτω από τα σημεία αναφοράς διατήρησης που ορίζονται στο παράρτημα I, στήλη Β του παρόντος κανονισμού, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 όσον αφορά:

  Αιτιολόγηση

  Οι προτεινόμενες αλλαγές συνάδουν με άλλες προτάσεις που βασίζονται στη βιομάζα ως μόνη και πιο σίγουρη αξία.

  Τροπολογία    64

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  α)  τα χαρακτηριστικά των αλιευτικών εργαλείων, και ιδίως το μέγεθος των ματιών (βρόχων), τον τρόπο κατασκευής των εργαλείων, το μέγεθος του εργαλείου, ή τη χρήση διατάξεων επιλεκτικότητας, προκειμένου για τη διασφάλιση ή τη βελτίωση της επιλεξιμότητας·

  διαγράφεται

  Τροπολογία    65

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  β)  τη χρήση των αλιευτικών εργαλείων και το βάθος ανάπτυξης των εργαλείων, για τη διασφάλιση ή τη βελτίωση της επιλεξιμότητας·

  διαγράφεται

  Τροπολογία    66

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  γ)  την απαγόρευση ή τον περιορισμό της αλιείας σε συγκεκριμένες περιοχές, προκειμένου να προστατεύονται οι γεννήτορες και τα ιχθύδια ή οι ιχθύες κάτω του ελάχιστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης ή τα είδη ιχθύων εκτός αλιευτικού στόχου·

  διαγράφεται

  Τροπολογία    67

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  δ)  την απαγόρευση ή τον περιορισμό της αλιείας ή της χρήσης ορισμένων τύπων αλιευτικών εργαλείων για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, προκειμένου να προστατεύονται οι γεννήτορες ή οι ιχθύες κάτω του ελάχιστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης ή τα είδη ιχθύων εκτός αλιευτικού στόχου·

  διαγράφεται

  Τροπολογία    68

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  ε)  τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης, προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών·

  διαγράφεται

  Τροπολογία    69

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  στ)  άλλα χαρακτηριστικά που συνδέονται με την επιλεκτικότητα.

  διαγράφεται

  Αιτιολόγηση

  Οι όροι που χρησιμοποιούνται στο στοιχείο στ) και αποτελούν αντικείμενο εξουσιοδότησης είναι τόσο γενικοί που θα μπορούσαν να υπερβούν τα ουσιαστικά όρια που επιβάλλει το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ. Είναι προτιμότερο να προτιμηθεί η διαγραφή τους.

  Τροπολογία    70

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  1α.   Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 1, για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 4, τα ακόλουθα μέτρα ισχύουν για το διάστημα 2019-2022:

   

  α)   το 2019, το όριο αλιευμάτων για μικρά πελαγικά είδη ορίζεται στα επίπεδα των αλιευμάτων του 2014· αρχής γενομένης από το 2020, τα όρια αλιευμάτων για τα μικρά πελαγικά είδη μειώνεται σταδιακά σε ετήσια βάση για το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος κατά 4 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, μέχρι το 2022· ωστόσο, η μείωση δεν ισχύει εάν το προηγούμενο έτος το συνολικό αλίευμα για κάθε ενδιαφερόμενο κράτος ήταν χαμηλότερο του επιπέδου αλιεύματος του 2014 κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 2 %·

   

  β)   η αλιευτική προσπάθεια για τα αλιευτικά σκάφη που στοχεύουν σε μικρά πελαγικά είδη δεν υπερβαίνει τις 180 ημέρες αλιείας ετησίως και τις 20 ημέρες αλιείας μηνιαίως, με ανώτατο όριο τις 144 ημέρες αλιείας ετησίως για τη στόχευση της σαρδέλας και τις 144 ημέρες αλιείας ετησίως για τη στόχευση του γαύρου·

   

  γ)   κάθε έτος θα εφαρμόζονται χρονοχωρικοί αποκλεισμοί, για την προστασία των ζωνών εκτροφής ιχθυδίων και αναπαραγωγής. αυτού του είδους οι αποκλεισμοί για διάφορους τύπους αλιευτικών εργαλείων καλύπτουν ολόκληρο το εύρος της κατανομής των μικρών πελαγικών ειδών στην Αδριατική, για περιόδους τουλάχιστον 15 συνεχόμενων ημερών και μέχρι 30 συνεχόμενες ημέρες· οι εν λόγω αποκλεισμοί πραγματοποιούνται κατά τις ακόλουθες περιόδους:

   

  i)   για τη σαρδέλα, από 1η Οκτωβρίου έως 31η Μαρτίου, και

   

  ii)   για τον γαύρο, από 1η Απριλίου ως 30ή Σεπτεμβρίου·

   

  δ)   επιπρόσθετοι αποκλεισμοί για σκάφη συνολικού μήκους άνω των 12 μέτρων εφαρμόζονται, χωριστά για κάθε τύπο αλιευτικού εργαλείου, για διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών. αυτού του είδους οι αποκλεισμοί καλύπτουν τουλάχιστον 30% της περιοχής που έχει οριστεί ως ζώνη εκτροφής ιχθυδίων ή ζώνη σημαντική για την προστασία νεαρών ιχθύων (σε χωρικά και εσωτερικά ύδατα)·

   

  ε)   η συνολική χωρητικότητα του στόλου μηχανοτρατών και γρι γρι που ασχολούνται ενεργά με την αλιεία μικρών πελαγικών ειδών δεν υπερβαίνει την καταχωρημένη το 2014 χωρητικότητα του ενεργού στόλου σε τιμές ολικής χωρητικότητας (GT) και/ή ολικής καταχωρημένης χωρητικότητας (GRT), ισχύος κινητήρα (kW) και αριθμού σκαφών.

  Τροπολογία    71

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 6 – παράγραφος 1 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  1β.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1α του παρόντος άρθρου, για τη διασφάλιση της σταθερότητας και τον περιορισμό των διαφοροποιήσεων μεταξύ των μέτρων διαχείρισης, η διάρκεια των αποκλεισμών που αναφέρεται στα σημεία (γ) και (δ) της εν λόγω παραγράφου, δεν διαφοροποιείται κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 10 % μεταξύ διαδοχικών ετών.

  Αιτιολόγηση

  Τα προτεινόμενα μέτρα ισχύουν από το 2017 και μερικώς από το 2015. Είναι σύμφωνα με το πολυετές σχέδιο της ΓΕΑΜ και είναι πολύ σημαντικό να ακολουθηθεί η ίδια διαχειριστική προσέγγιση και τα ίδια μέτρα προκειμένου να αξιολογηθεί ο αντίκτυπός τους. Επιπλέον, απαιτείται σταδιακή μείωση του ορίου αλιευμάτων για την ίδια περίοδο.

  Τροπολογία    72

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 6 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Άρθρο 6α

   

  Τεχνικά μέτρα

   

  1.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού δεν εφαρμόζονται το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 13 παράγραφος 3 και το σημείο 2 του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006.

   

  2.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, το ανώτατο μήκος των κυκλωτικών διχτυών (γρι γρι και κυκλωτικά δίχτυα χωρίς στίγγο) περιορίζεται σε 600 m με κρέμαση που αντιστοιχεί κατ' ανώτατο όριο στο 1/3 του μήκους.

  Αιτιολόγηση

  Για την εφαρμογή οποιουδήποτε πολυετούς σχεδίου, έχει καίρια σημασία να συμπεριληφθούν σε αυτό οι παρούσες διατάξεις. Αυτό έχει ζητηθεί ήδη μέσω της κοινής σύστασης κρατών μελών της Αδριατικής και έχει αναλυθεί στο πλαίσιο της μελέτης για τα τεχνικά χαρακτηριστικά των διχτυών αλιείας πελαγικών αποθεμάτων και τις επιπτώσεις τους στις κοινότητες αλιευμάτων του βυθού. Η εν λόγω μελέτη και το αίτημα αυτό έχουν επίσης υποβληθεί σε επανεξέταση από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και την ΕΤΟΕΑ, που επιβεβαίωσαν τα συμπεράσματα. Πρόκειται για μία από τις βασικές διατάξεις για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των μικρών πελαγικών ειδών PS αλιείας στην Αδριατική.

  Τροπολογία    73

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατʼ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 σχετικά με:

  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατʼ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 σχετικά με:

  Αιτιολόγηση

  Οι κανόνες που ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 θέτει για την υποχρέωση εκφόρτωσης και την περιφερειοποίηση αρκούν. Θα ήταν ως εκ τούτου άστοχο να λαμβάνει η Επιτροπή περαιτέρω μέτρα με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

  Τροπολογία    74

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  α)  εξαιρέσεις από την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης για είδη τα οποία εμφανίζουν υψηλά ποσοστά επιβίωσης σύμφωνα με τα επιστημονικά στοιχεία, λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών των αλιευτικών εργαλείων, των αλιευτικών πρακτικών και του οικοσυστήματος, προκειμένου να διευκολύνεται η υλοποίηση της υποχρέωσης εκφόρτωσης· και

  α)  εξαιρέσεις από την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης για είδη τα οποία εμφανίζουν υψηλά ποσοστά επιβίωσης σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών των αλιευτικών εργαλείων, των αλιευτικών πρακτικών και του οικοσυστήματος, προκειμένου να διευκολύνεται η υλοποίηση της υποχρέωσης εκφόρτωσης· και

  Τροπολογία    75

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  δ)  τον καθορισμό ελάχιστων μεγεθών αναφοράς διατήρησης, προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών.

  διαγράφεται

  Αιτιολόγηση

  Το στοιχείο δ) θα πρέπει να διαγραφεί, δεδομένου ότι το θέμα καλύπτεται ήδη στο άρθρο 6 ανωτέρω και δεν υπάρχει ανάγκη επανάληψης.

  Τροπολογία    76

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 10 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, η προαναγγελία που αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο πραγματοποιείται τουλάχιστον μιάμιση ώρα πριν από την εκτιμώμενη ώρα άφιξης στον λιμένα. Οι αρμόδιες αρχές των παράκτιων κρατών μελών δύνανται, κατά περίπτωση, να χορηγούν άδεια για την είσοδο του σκάφους νωρίτερα στον λιμένα.

  1.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, η προαναγγελία που αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο πραγματοποιείται τουλάχιστον μισή ώρα πριν από την εκτιμώμενη ώρα άφιξης στον λιμένα. Οι αρμόδιες αρχές των παράκτιων κρατών μελών δύνανται, κατά περίπτωση, να χορηγούν άδεια για την είσοδο του σκάφους νωρίτερα στον λιμένα.

  Αιτιολόγηση

  Σε ορισμένες περιοχές της Αδριατικής το πλήρωμα εξακολουθεί να εργάζεται μέχρι και λίγα λεπτά πριν από την επιστροφή στο λιμάνι, διαχωρίζοντας τα αλιεύματα στα κατάλληλα κουτιά. Η διαβίβαση της ανωτέρω προαναγγελίας εισόδου στον λιμένα, που σημαίνει ότι οι πλοίαρχοι των αλιευτικών σκαφών οφείλουν να κοινοποιήσουν πολύ νωρίς στις αρμόδιες αρχές του κράτους σημαίας μια σειρά από στοιχεία για το σκάφος και το αλίευμα, είναι μια αρκετά δύσκολη απαίτηση.

  Τροπολογία    77

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 10 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Η υποχρέωση προαναγγελίας ισχύει για τους πλοιάρχους αλιευτικών σκαφών της Ένωσης που διατηρούν επί του σκάφους τουλάχιστον έναν τόνο γαύρου ή έναν τόνο σαρδέλας.

  2.  Η υποχρέωση προαναγγελίας ισχύει για τους πλοιάρχους αλιευτικών σκαφών της Ένωσης που διατηρούν επί του σκάφους τουλάχιστον δυο τόνους γαύρου ή δυο τόνους σαρδέλας. Οι ποσότητες αυτές υπολογίζονται μετά την αφαίρεση των αλιευμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 11 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1380/2013.

  Αιτιολόγηση

  Έχει σημασία να διευκρινιστεί αυτό, λόγω της υποχρέωσης εκφόρτωσης η οποία απαιτεί για τα προϊόντα που είναι χαμηλότερα από το ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης να εκφορτώνονται και να κατευθύνονται σε χρήση μη προοριζόμενη για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση. Ο ποσότητες είναι εκείνες που ορίζονται στο άρθρο 13 στοιχεία α) και β) της παρούσας πρότασης κανονισμού.

  Τροπολογία    78

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  2α.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 15 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, οι πλοίαρχοι όλων των ενωσιακών σκαφών συνολικού μήκους ίσου ή μεγαλύτερου των 12 μέτρων διαβιβάζουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 του ανωτέρω κανονισμού στοιχεία πριν από την έναρξη των εργασιών εκφόρτωσης.

   

   

  Αιτιολόγηση

  Τα σκάφη που υπόκεινται στις απαιτήσεις αυτού του σχεδίου διαχείρισης και ασχολούνται με μεγάλα είδη ιχθύων θα πρέπει να επιτρέπεται να ολοκληρώνουν το ημερολόγιο αλιείας πριν από την έναρξη των εργασιών εκφόρτωσης. Η αποστολή των στοιχείων αυτών πριν από την είσοδο στον λιμένα σε συμφωνία με τους γενικούς κανονισμούς μπορεί να είναι δύσκολη και μερικές φορές επικίνδυνη, λόγω τόσο της δυσκολίας ελλιμενισμού όσο και των μεγάλων ποσοτήτων ψαριών που πρέπει να περάσουν από διαλογή και να μπουν σε κουτιά.

  Τροπολογία    79

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 13 – εδάφιο 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Το ποσοτικό όριο ζώντος βάρους ειδών του σχετικού αποθέματος που υπάγεται στο πολυετές σχέδιο, άνω του οποίου ένα αλιευτικό σκάφος υποχρεούται να εκφορτώνει τα αλιεύματά του σε καθορισμένο λιμένα ή σε σημείο πλησίον της ακτής κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 ανέρχεται σε:

  Το ποσοτικό όριο ζώντος βάρους των μικρών πελαγικών ειδών, άνω του οποίου ένα αλιευτικό σκάφος υποχρεούται να εκφορτώνει τα αλιεύματά του σε καθορισμένο λιμένα ή σε σημείο πλησίον της ακτής κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 ανέρχεται σε 4 τόνους:

  α) 2000 kg γαύρου,

   

  β) 2000 kg σαρδέλας.

   

  Τροπολογία    80

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 14 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, και στη συνέχεια ανά πενταετία, η Επιτροπή εξασφαλίζει την αξιολόγηση των επιπτώσεων του πολυετούς σχεδίου επί των αποθεμάτων στα οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός και επί των αλιευτικών δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων. Η Επιτροπή υποβάλλει τα αποτελέσματα της εν λόγω αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

  Τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], και στη συνέχεια ανά πενταετία, η Επιτροπή εξασφαλίζει την αξιολόγηση των επιπτώσεων του πολυετούς σχεδίου επί των αποθεμάτων στα οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός και επί των αλιευτικών δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων. Η Επιτροπή υποβάλλει τα αποτελέσματα της εν λόγω αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, και, εάν χρειαστεί, υποβάλλει πρόταση τροποποίησης του παρόντος κανονισμού.

  Τροπολογία    81

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 15 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

  1.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή, υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

  Τροπολογία    82

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 15 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Άρθρο 15α

   

  Στήριξη από το ΕΤΘΑ

   

  1. Τα μέτρα προσωρινής παύσης που θεσπίζονται προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί του πολυετούς σχεδίου λογίζονται ως προσωρινή παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων για τους σκοπούς του άρθρου 33 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014.

   

  2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 33 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 η μέγιστη διάρκεια παροχής στήριξης δυνάμει του εν λόγω κανονισμού είναι εννέα μήνες, για αλιευτικά σκάφη που υπόκεινται στους προβλεπόμενους στον παρόντα κανονισμό χωροχρονικούς αποκλεισμούς.

   

  3. Για να διασφαλιστεί η εφαρμογή της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 25 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014, είναι δυνατή η αύξηση της συνολικής χρηματοδοτικής συνεισφοράς του ΕΤΘΑ πάνω από το ανώτατο όριο του 15 % που ορίζεται στο ανωτέρω άρθρο.

   

  4. Κατά την υλοποίηση των δράσεων που προβλέπονται στο άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014, προτεραιότητα δίνεται στους αλιείς που θίγονται από την εφαρμογή των μέτρων του πολυετούς σχεδίου.

   

  5. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, και κατά παρέκκλιση από την προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 34 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014, τα σκάφη που έχουν παύσει κάθε αλιευτική δραστηριότητα ως αποτέλεσμα των μέτρων μείωσης της αλιευτικής προσπάθειας που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό, μπορούν να είναι επιλέξιμα για στήριξη οριστικής παύσης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ 508/2014.

   

   

   

   

  Τροπολογία    83

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα I

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  [...]

  διαγράφεται

  Τροπολογία    84

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα II

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  [...]

  διαγράφεται

  • [1]  ΕΕ C 288 της 31.8.2017, σ. 68.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  1) Ιστορικό της πρότασης της Επιτροπής

  Το πολυετές σχέδιο για τα μικρά πελαγικά αποθέματα στην Αδριατική Θάλασσα και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων (στο εξής: πολυετές σχέδιο για την Αδριατική Θάλασσα») έχει καθοριστεί σύμφωνα με τον βασικό κανονισμό. Τα πολυετή σχέδια εγκρίνονται κατά προτεραιότητα βάσει επιστημονικών, τεχνικών και οικονομικών γνωμοδοτήσεων και περιέχουν μέτρα για την αποκατάσταση και τη διατήρηση αποθεμάτων ιχθύων πάνω από τα επίπεδα που μπορούν να εξασφαλίσουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Ο βασικός κανονισμός ορίζει επίσης ότι τα μέτρα μπορούν να συμπεριληφθούν σε πολυετή σχέδια, μόνο εάν έχουν ληφθεί υπόψη οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις τους .

  Το πολυετές σχέδιο για την Αδριατική Θάλασσα, το πρώτο σχέδιο του είδους στην περιοχή της Μεσογείου, είναι πολύ πιθανόν να έχει σημαντικές επιπτώσεις, για τη διαχείριση της αλιείας στην περιοχή της Μεσογείου στο σύνολό της.

  Η Αδριατική Θάλασσα είναι μια σημαντική υποπεριοχή εντός της Μεσογείου, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το ένα τρίτο της συνολικής αξίας των εκφορτώσεων. Η σαρδέλα και ο γαύρος αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των αλιευμάτων μικρών πελαγικών ειδών. Οι μεγαλύτερες ποσότητες αλιεύονται από την Ιταλία και την Κροατία. Ένα τρίτο κράτος μέλος, η Σλοβενία, αλιεύει λιγότερο του 1 % των αλιευμάτων, και η Αλβανία και το Μαυροβούνιο αντιπροσωπεύουν επίσης μικρά ποσοστά. Η αλιεία μικρών πελαγικών ειδών ρυθμίζεται σήμερα σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο. Η Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο είναι το διεθνές όργανο που ρυθμίζει σήμερα την αλιεία αυτού του τύπου.

  Ο απώτερος στόχος της πρότασης είναι να επιτευχθεί η μέγιστη βιώσιμη απόδοση (ΜΒΑ/MSY) μέχρι το 2020, όπως απαιτείται από την κοινή αλιευτική πολιτική. Στην αιτιολογική έκθεση της πρότασης, η Επιτροπή αναφέρει ότι κύριος στόχος του πολυετούς σχεδίου για την Αδριατική θάλασσα είναι να αποκατασταθούν τα αποθέματα και ο τομέας της αλιείας σε ένα υγιές επίπεδο μέσω της διασφάλισης βιώσιμης αλιείας.

  2) Περιεχόμενο της πρότασης

  Στις 24 Φεβρουαρίου 2017, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα μικρά πελαγικά αποθέματα στην Αδριατική Θάλασσα και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων. Το πολυετές σχέδιο για την Αδριατική Θάλασσα μπορεί να εφαρμοστεί για τα αποθέματα γαύρου, σαρδέλας, σκουμπριού και σαφριδιού. Βασικός στόχος του πολυετούς σχεδίου είναι η επίτευξη και διατήρηση μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (ΜΒΑ/MSY) για τα σχετικά αποθέματα, η διασφάλιση της βιωσιμότητας στον αλιευτικό τομέα, και η παροχή αποτελεσματικού πλαισίου διαχείρισης.

  Στο πολυετές σχέδιο για την Αδριατική θάλασσα, οι προτεινόμενοι στόχοι εκφράζονται ως εύρος τιμών θνησιμότητας λόγω αλιείας συμβατό με την επίτευξη μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (FMSY) σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της ΕΤΟΕΑ/STECF, με προθεσμία το 2020 το αργότερο. Στόχοι για τον γαύρο και τη σαρδέλα έχουν συμπεριληφθεί, το δε εύρος τιμών βασίζεται στις συστάσεις της ΕΤΟΕΑ. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της Επιτροπής, το εν λόγω εύρος θα επιτρέψει τη διαχείριση των εν λόγω αποθεμάτων σε ΜΒΑ και παρέχει ενδεχομένως περιθώρια προσαρμογής σε περίπτωση που υπάρχουν αλλαγές στις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τα αποθέματα ιχθύων, αυτά τα σημεία αναφοράς εκφράζονται ως βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής.

  Η πρόταση περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με την υποχρέωση εκφόρτωσης που πρέπει να εγκριθούν για να διευκολύνουν την εφαρμογή της διαδικασίας περιφερειοποίησης.  

  3) Η θέση της εισηγήτριας

  Η εισηγήτρια χαιρετίζει το πολυετές σχέδιο για την Αδριατική θάλασσα, καθώς παρέχει ένα εργαλείο για την πολυετή διαχείριση των βιολογικών θαλάσσιων πόρων προκειμένου να υποβοηθηθεί η αποκατάσταση των αποθεμάτων και να επανέλθει ο τομέας της αλιείας σε ένα βιώσιμο επίπεδο. Σύμφωνα με τις επιστημονικές αξιολογήσεις για την κατάσταση των αποθεμάτων σαρδέλας και γαύρου, το τρέχον επίπεδο της αλιείας στην Αδριατική συνιστά υπερεκμετάλλευση. Η εισηγήτρια υποστηρίζει τα μέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση της κατάστασης των αποθεμάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στην χωρική προστασία σε περιοχές διατήρησης ιχθυδίων, και την προστασία των αποθεμάτων κατά την ωοτοκία.

  Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση των αποθεμάτων, τον ειδικό χαρακτήρα της αλιείας, και την πολύπλοκη κοινωνικοοικονομική κατάσταση στην Αδριατική, και προκειμένου να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική διαχείριση και να αποσαφηνιστούν και απλουστευθούν οι επιμέρους διατάξεις της πρότασης, η εισηγήτρια προτείνει τις εξής τροποποιήσεις:

  Από κοινού διαχείριση της σαρδέλας και του γαύρου

  Η εισηγήτρια δεν συμφωνεί με την πρόταση της Επιτροπής για ξεχωριστή διαχείριση της σαρδέλας και του γαύρου, και προτείνει, απεναντίας, τα δύο αυτά είδη να είναι υπό κοινή διαχείριση. Η μικρή πελαγική βιομάζα μπορεί να διαφέρει σημαντικά από έτος σε έτος, ανεξαρτήτως της θνησιμότητας λόγω αλιείας, δεδομένου ότι τα μικρά πελαγικά είδη εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Δεδομένου ότι στον τομέα της αλιείας δεν είναι απολύτως δυνατό να στοχευθεί αποκλειστικά ένα από τα ανωτέρω δύο είδη, η εισηγήτρια θεωρεί ότι θα πρέπει αυτό να γίνεται από κοινού. Επιπλέον, τα δύο είδη, η σαρδέλα και ο γαύρος, αντιστοιχούν στην ίδια οικοθέση και η βιομάζα τους υπόκειται σε αλλαγές. Στην πρόταση η εισηγήτρια προτείνει τον όρο «μικρά πελαγικά είδη», που έχει χρησιμοποιηθεί και στο περιφερειακό σχέδιο που καταρτίστηκε από τη Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο.

  Να διατηρηθεί η αρχή ενός καθεστώτος στη βάση της διαχείρισης της αλιευτικής προσπάθειας

  Η εισηγήτρια εκφράζει την έντονη αντίθεσή της προς τις προσπάθειες της Επιτροπής να ρυθμίζονται οι αλιευτικές δραστηριότητες με βάση τα συνολικά αλιεύματα και ένα σύστημα ποσοστώσεων. Επί του παρόντος, ολόκληρη η περιοχή της Αδριατικής (GSA17 και GSA18) καλύπτεται από το σχέδιο διαχείρισης που παρέχει η Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ/GFCM), το οποίο βασίζεται στη ρύθμιση της αλιευτικής προσπάθειας και ικανότητας μέσω χωροχρονικών απαγορεύσεων και περιορισμών στον αριθμό των ημερών αλιείας ανά σκάφος, αλλά έχει καθορίσει αρχικώς το ασφαλές όριο αλιευμάτων στο επίπεδο των αλιευμάτων του 2014. Η σύσταση της ΓΕΑΜ που ισχύει σήμερα (GFCM/40/2016/2) εκδόθηκε το 2016. Η εισηγήτρια θεωρεί ότι η σημερινή σύσταση είναι ιδιαίτερα σημαντική διότι παρέχει σχετική σταθερότητα στον τομέα. Η δέσμη μέτρων εφαρμόζεται για το 2017 και το 2018, και κατά το χρονικό αυτό διάστημα θα πρέπει να αποσαφηνιστεί κατά πόσον τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν τεθεί σε πλήρη εφαρμογή από το 2015 και μετά, είναι αποδοτικά και παράγουν αποτελέσματα.

  Στην περιοχή της Μεσογείου στο σύνολό της, το καθεστώς διαχείρισης εφαρμόζεται όπως περιγράφεται ανωτέρω και οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στη διαχείριση σε ένα μικρό τμήμα είναι πιθανό να διαταράξει την αγορά της ΕΕ, να ανοίξει περιθώριο για αυξημένες εισαγωγές από χώρες εκτός της ΕΕ, και να θέσει τον τομέα της αλιείας σε μειονεκτική θέση στην αγορά.

  Δεδομένου ότι η πρόταση της εισηγήτριας βασίζεται στη διαχείριση της αλιευτικής προσπάθειας, η εισηγήτρια προτείνει να αντικατασταθεί η διαχειριστική ρύθμιση που προβλέπει «δυνατότητες» από «διαχειριστικά μέτρα».

  Η εισηγήτρια θα ήθελε να επισημάνει ότι οι επιστημονικές αξιολογήσεις και συστάσεις αλλάζουν και θεωρεί ότι αυτός είναι ένας περαιτέρω λόγος για την εξάλειψη των συστημάτων ποσοστώσεων. Ένα γεγονός που αξίζει να τονιστεί είναι ότι έχουν προκύψει διαφορετικά αποτελέσματα από τα ίδια στοιχεία που παράγονται από τις ομάδες εργασίας της ΓΕΑΜ και της ΕΤΟΕΑ. Στις αξιολογήσεις αυτές, η εγγενής αβεβαιότητα δημιουργεί πρόσθετες ανησυχίες όταν λαμβάνονται μακρόπνοες αποφάσεις με βάση επιστημονικές συστάσεις που μπορούν να ποικίλλουν τόσο πολύ.

  Επιστημονικές αξιολογήσεις και η χρήση τους στο προτεινόμενο σχέδιο

  Μία από τις βασικές διατάξεις της πρότασης σχετίζεται με τα βιολογικά σημεία αναφοράς. Στην πρόταση αυτά τα σημεία αναφοράς βασίζονται στα ποσοστά θνησιμότητα λόγω αλιείας (F), που αντιστοιχούν στην εκμετάλλευση των πόρων σε επίπεδο μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (FMSY). Η τιμή αυτή αποτελεί το επίπεδο στόχου που πρέπει να επιτευχθεί, σύμφωνα με τον βασικό κανονισμό, έως το 2020. Ωστόσο, τα ποσοστά θνησιμότητας λόγω αλιείας που αντιστοιχούν στο θεωρητικό επίπεδο εκμετάλλευσης στη μέγιστη βιώσιμη απόδοση εξαρτώνται από μια σειρά υποθέσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας για την επιστημονική αξιολόγηση της κατάστασης των αποθεμάτων και, ως εκ τούτου, μπορεί να ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό. Για παράδειγμα, το 2016, η ΕΤΟΕΑ εκτίμησε ότι τα ποσοστά FMSY για τη σαρδέλα ήταν 0.08, ενώ την ίδια στιγμή η ΓΕΑΜ τα καθόρισε στο 0.7, δηλαδή σχεδόν δέκα φορές υψηλότερα. Κατά την τελευταία συνεδρίαση της ολομέλειας της ΕΤΟΕΑ (17-01) εκδόθηκε σύσταση σύμφωνα με την οποία η τιμή που πρέπει να χρησιμοποιείται για το επίπεδο στόχου της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης δεν θα πρέπει να είναι η FMSY, αλλά ένας θεωρητικός συντελεστής μετατροπής στον οποίο συνυπολογίζεται η εκμετάλλευση (λόγος μεταξύ θνησιμότητας λόγω αλιείας και συνολικής θνησιμότητας, E = 0,4), και ο οποίος μπορεί επίσης να εκφραστεί ως η τιμή θνησιμότητας λόγω αλιείας F. Δεδομένου ότι ακόμη και το επιστημονικό συμβουλευτικό όργανο της Επιτροπής (ΕΤΟΕΑ) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν πολλές αβεβαιότητες στις αξιολογήσεις αυτές, η εισηγήτρια προτείνει το σημείο αναφοράς που θα χρησιμοποιηθεί στο πολυετές σχέδιο για την Αδριατική να είναι η βιομάζα του αποθέματος και όχι η θνησιμότητα λόγω αλιείας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία το ζήτημα αυτό εγείρει διαφωνίες στους κόλπους της επιστημονικής κοινότητας, να μην δοθεί η δυνατότητα θέσπισης ενός συστήματος ποσοστώσεων, σύμφωνα με το οποίο τα συνολικά αλιεύματα θα προσδιορίζονται επακριβώς με στόχευση σε αυτά τα σημεία αναφοράς. Δεδομένων των διαφοροποιήσεων στα σημεία αναφοράς, αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό των συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων· η συμφωνία που θα εφαρμοστεί θα πρέπει να βασίζεται στην κανονιστική ρύθμιση της αλιευτικής προσπάθειας με σκοπό την εξασφάλιση της επιβίωσης των συγκεκριμένων ειδών σε επαρκή ποσότητα με όρους βιομάζας.

  Ορισμός των τεχνικών χαρακτηριστικών των κυκλωτικών διχτυών (γρι-γρι) για την αλιεία μικρών πελαγικών ειδών στην Αδριατική

  Η εισηγήτρια προτείνει να προβλέπει το σχέδιο πρότασης μια εξαίρεση από τη διάταξη του κανονισμού για τη Μεσόγειο σχετικά με το κατακόρυφο ύψος γρι-γρι και τη σχέση βάθους και κρέμασης. Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι το σχέδιο αυτό εκπονείται σύμφωνα με τα περιφερειακά χαρακτηριστικά και πρέπει να είναι κατάλληλο για την αλιεία στην περιοχή για την οποία έχει σχεδιαστεί· επίσης, πρέπει, εκ προοιμίου, να αναγνωρίζει και να προβλέπει, τα ειδικά χαρακτηριστικά των αλιευτικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται στην Αδριατική.

  Οι χώρες της Αδριατικής που συναποτελούν την AdriaMed (υποπεριφερειακή πρωτοβουλία με τη μορφή ενός έργου FAO) έχουν εκπονήσει μια επιστημονική μελέτη περιγραφής των τεχνικών χαρακτηριστικών των σκαφών γρι-γρι στην Αδριατική, των πιθανών τους επιπτώσεων στον βυθό, και της αλιευτικής τους συμπεριφοράς. Η εν λόγω μελέτη κατέδειξε ότι η Ιταλία, η Κροατία και η Σλοβενία έχουν δίκιο που ζητούν οι διαστάσεις ενός γρι-γρι να ορίζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο στο σχέδιο ώστε το μέγιστο μήκος να είναι 600 μέτρα και το ύψος της κρέμασης, όχι περισσότερο από το 1/3 του μήκους. Δεδομένου ότι αυτές είναι οι διαστάσεις που προτείνονται, είναι απαραίτητο να υπάρξει παρέκκλιση από τις διατάξεις του κανονισμού για τη Μεσόγειο Θάλασσα που περιορίζουν τη χρήση κυκλικών διχτυών (γρι-γρι) σε περιοχές όπου τα νερά είναι πιο ρηχά από το 70 % της κρέμασης, διότι λόγω της διαμόρφωσης του θαλάσσιου βυθού, στην Αδριατική αυτό είναι ανεφάρμοστο.

  Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις του προτεινόμενου σχεδίου

  Ο βασικός κανονισμός ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι τα μέτρα δεν μπορούν να συμπεριληφθούν σε πολυετή σχέδια, εκτός εάν οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις τους έχουν ληφθεί υπόψη.

  Η εισηγήτρια θα ήθελε να επισημάνει ότι στην πρόταση της Επιτροπής δεν υπάρχει λεπτομερής αξιολόγηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων. Η εισηγήτρια ανησυχεί ιδιαίτερα επειδή ο τομέας της αλιείας στη Μεσόγειο αντιμετωπίζει πολύ σοβαρή κρίση εδώ και πάνω από είκοσι χρόνια, και τυχόν νέες διατάξεις οι οποίες δεν έχουν μελετηθεί καλά ενδέχεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο και να επιφέρουν την κατάρρευση ολόκληρου του τομέα. Επιπλέον, δεν υπάρχει κανένα είδος χρηματοδοτικής στήριξης και/ή μέτρα μετατροπής για τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους σε συνδυασμό με την πρόταση για μείωση των αλιευμάτων σαρδέλας και γαύρου, μολονότι αυτά συνιστούν ένα σημαντικό οικονομικό πόρο για τις μικρές τοπικές κοινότητες, ιδίως τις νησιωτικές κοινότητες και τις μονάδες μεταποίησης.

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (14.3.2018)

  προς την Επιτροπή Αλιείας

  σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα μικρά πελαγικά αποθέματα στην Αδριατική Θάλασσα και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων

  (COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD))

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

  Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Αλιείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

  Τροπολογία    1

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (1)  Η κοινή αλιευτική πολιτική (ΚΑΠ) θα πρέπει να συμβάλλει στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, στη βιώσιμη διαχείριση όλων των ειδών που τυγχάνουν εμπορικής εκμετάλλευσης, και ιδιαίτερα στην επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος έως το 2020, όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου40.

  (1)  Η κοινή αλιευτική πολιτική (ΚΑΠ) θα πρέπει να εξασφαλίζει την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τη βιώσιμη διαχείριση όλων των ειδών που τυγχάνουν εμπορικής εκμετάλλευσης και να συμβάλει στην επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος έως το 2020, όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου40.

  __________________

  __________________

  40 Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική) (ΕΕ L 164 της 25.6.2008, σ. 19).

  40 Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική) (ΕΕ L 164 της 25.6.2008, σ. 19).

  Τροπολογία    2

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (6α)  Θα πρέπει να αξιοποιηθεί η περιφερειοποίηση για τη θέσπιση εξατομικευμένων μέτρων που λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε αλιευτικής ζώνης και διαφυλάττουν τις συνθήκες του οικείου περιβάλλοντος.

  Τροπολογία    3

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (6β)  Οι αλιευτικές δυνατότητες θα πρέπει να κατανέμονται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, με χρήση διαφανών και αντικειμενικών κριτηρίων, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό χαρακτήρα. Οι αλιευτικές δυνατότητες θα πρέπει επίσης να κατανέμονται δίκαια μεταξύ των διαφόρων αλιευτικών επιμέρους κλάδων, συμπεριλαμβανομένων της παραδοσιακής και της μικρής κλίμακας αλιείας. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν κίνητρα στα αλιευτικά σκάφη προκειμένου αυτά να χρησιμοποιούν επιλεκτικά αλιευτικά εργαλεία ή αλιευτικές μεθόδους μειωμένου περιβαλλοντικού αντικτύπου.

  Τροπολογία    4

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  3α.  Τα διορθωτικά μέτρα ενδέχεται να περιλαμβάνουν επίσης, όπου απαιτείται, την υποβολή νομοθετικών προτάσεων από την Επιτροπή καθώς και τη θέσπιση μέτρων έκτακτης ανάγκης από την Επιτροπή βάσει του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

  Τροπολογία    5

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 14 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, και στη συνέχεια ανά πενταετία, η Επιτροπή εξασφαλίζει την αξιολόγηση των επιπτώσεων του πολυετούς σχεδίου επί των αποθεμάτων στα οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός και επί των αλιευτικών δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων. Η Επιτροπή υποβάλλει τα αποτελέσματα της εν λόγω αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

  Τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, και στη συνέχεια ανά πενταετία, η Επιτροπή εξασφαλίζει την αξιολόγηση των επιπτώσεων του πολυετούς σχεδίου επί των αποθεμάτων στα οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός και επί των αλιευτικών δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, ιδίως όσον αφορά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε σχέση με την αποκατάσταση και τη διατήρηση αποθεμάτων ιχθύων πάνω από τα επίπεδα που μπορούν να εξασφαλίσουν την παραγωγή της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης. Η Επιτροπή υποβάλλει τα αποτελέσματα της εν λόγω αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και μπορεί, ενδεχομένως και λαμβάνοντας υπόψη τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, να προτείνει προσαρμογές στο πολυετές σχέδιο ή να προβεί σε τροποποιήσεις στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  Τίτλος

  Πολυετές σχέδιο για τα μικρά πελαγικά αποθέματα στην Αδριατική Θάλασσα και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  PECH

  1.3.2017

   

   

   

  Γνωμοδότηση της

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  ENVI

  1.3.2017

  Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

         Ημερομηνία ορισμού

  Adina-Ioana Vălean

  16.3.2018

  Ημερομηνία έγκρισης

  7.9.2017

   

   

   

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  Τίτλος

  Πολυετές σχέδιο για τα μικρά πελαγικά αποθέματα στην Αδριατική Θάλασσα και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)

  Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

  24.2.2017

   

   

   

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  PECH

  1.3.2017

   

   

   

  Γνωμοδοτικές επιτροπές

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  ENVI

  1.3.2017

   

   

   

  Εισηγητές

         Ημερομηνία ορισμού

  Ruža Tomašić

  22.3.2017

   

   

   

  Εξέταση στην επιτροπή

  25.4.2017

  21.6.2017

  21.11.2017

  21.3.2018

  Ημερομηνία έγκρισης

  9.10.2018

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  14

  11

  1

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Nicola Caputo, Rosa D’Amato, Giuseppe Ferrandino, Elisabetta Gardini, Anja Hazekamp, Francisco José Millán Mon, Nosheena Mobarik

  Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  David Borrelli, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Tadeusz Zwiefka

  Ημερομηνία κατάθεσης

  16.10.2018

  ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  14

  +

  ECR

  Nosheena Mobarik, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

  EFDD

  Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato

  NI

  David Borrelli

  PPE

  Alain Cadec, Elisabetta Gardini, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Tadeusz Zwiefka

  S&D

  Renata Briano

  11

  -

  ALDE

  António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

  GUE/NGL

  Anja Hazekamp

  S&D

  Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Giuseppe Ferrandino, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos

  VERTS/ALE

  Marco Affronte, Klaus Buchner, Linnéa Engström

  1

  0

  ENF

  Sylvie Goddyn

  Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

  +  :  υπέρ

  -  :  κατά

  0  :  αποχή

  Τελευταία ενημέρωση: 5 Νοεμβρίου 2018
  Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου