MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Adrianmeren pienten pelagisten lajien kantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta

  16.10.2018 - (COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) - ***I

  Kalatalousvaliokunta
  Esittelijä: Ruža Tomašić


  Menettely : 2017/0043(COD)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A8-0337/2018
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A8-0337/2018
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Adrianmeren pienten pelagisten lajien kantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta

  (COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD))

  (Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0097),

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0095/2017),

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

  –  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 31. toukokuuta 2017 antaman lausunnon[1],

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

  –  ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön ja ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8-0337/2018),

  1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

  2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

  3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

  Tarkistus    1

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 1 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (1)  Yhteisen kalastuspolitiikan olisi edistettävä meriympäristön suojelua, kaikkien kaupallisesti hyödynnettävien lajien kestävää hoitoa ja erityisesti ympäristön hyvän tilan saavuttamista vuoteen 2020 mennessä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/56/EY40 1 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

  (1)  Yhteisen kalastuspolitiikan olisi edistettävä meriympäristön suojelua, kaikkien kaupallisesti hyödynnettävien lajien kestävää hoitoa ja erityisesti ympäristön hyvän tilan saavuttamista vuoteen 2020 mennessä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/56/EY40 1 artiklan 1 kohdan mukaisesti sekä lajien ja luontotyyppien suotuisaa suojelun tasoa neuvoston direktiivin 92/43/ETY40 a ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/147/EY40 b mukaisesti.

  _________________

  _________________

  40 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/56/EY, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista (meristrategiadirektiivi) (EUVL L 164, 25.6.2008, s. 19).

  40Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/56/EY, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista (meristrategiadirektiivi) (EUVL L 164, 25.6.2008, s. 19).

   

  40 a Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta (EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7).

   

  40 b Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/147/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, luonnonvaraisten lintujen suojelusta (EUVL L 20, 26.1.2010, s. 7).

  Tarkistus    2

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (1 a)  New Yorkissa vuonna 2015 pidetyssä kestävän kehityksen huippukokouksessa unioni ja sen jäsenvaltiot sitoutuivat sääntelemään vuoteen 2020 mennessä tehokkaasti pyyntiä ja tekemään lopun liikakalastuksesta, laittomasta, ilmoittamattomasta ja sääntelemättömästä kalastuksesta sekä tuhoisista kalastuskäytännöistä ja panemaan täytäntöön tieteeseen perustuvia hoitosuunnitelmia kalakantojen elvyttämiseksi mahdollisimman nopeasti vähintään sellaisille tasoille, joilla voidaan saavuttaa näiden kantojen biologisten ominaisuuksien mukainen kestävä enimmäistuotto.

  Tarkistus    3

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 2 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1380/201341 vahvistetaan yhteisen kalastuspolitiikan säännöt unionin kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti. Yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteina on muun muassa varmistaa, että kalastus ja vesiviljely ovat ekologisesti kestäviä pitkällä aikavälillä, soveltaa kalastuksenhoitoon ennalta varautuvaa lähestymistapaa ja ottaa kalastuksenhoidossa käyttöön ekosysteemilähtöinen toimintatapa.

  (2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1380/201341 vahvistetaan yhteisen kalastuspolitiikan säännöt unionin kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti. Yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteina on muun muassa varmistaa, että kalastus ja vesiviljely ovat ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestäviä pitkällä aikavälillä, soveltaa kalastuksenhoitoon ennalta varautuvaa lähestymistapaa ja ottaa kalastuksenhoidossa käyttöön ekosysteemilähtöinen toimintatapa.

  __________________

  __________________

  41 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1380/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22).

  41 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1380/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22).

  Tarkistus    4

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (2 a)  Parhaisiin käytettävissä oleviin tieteellisiin lausuntoihin perustuvaan kalastuksenhoitoon tarvitaan asetuksen (EU) N:o 1380/2013 mukaisesti yhdenmukaistettuja, luotettavia ja täsmällisiä tietokokonaisuuksia.

  Tarkistus    5

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (3 a)  Adrianmeri on Välimeren tärkeä osa-alue, jonka osuus Välimeren kokonaissaaliin arvosta on noin kolmasosa.

  Tarkistus    6

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (4 a)  Vuonna 2016 täytäntöönpannuilla hoitosuunnitelmilla ja käyttöönotetuilla teknisillä toimenpiteillä on tarkoitus vaikuttaa kalakantoihin, ja niitä on analysoitava ja ne on otettava huomioon laadittaessa alueen pelagisia kantoja koskevia monivuotisia suunnitelmia.

  Tarkistus    7

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 5 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (5)  Adrianmeren pieniin pelagisiin lajeihin nykyisin sovellettavat hoitotoimenpiteet koskevat vesialueille pääsyä, pyyntiponnistuksen valvontaa ja pyydysten käyttöä sääteleviä teknisiä toimenpiteitä. Tieteellisten lausuntojen mukaan saaliiden valvonta on tarkoituksenmukaisin keino kalastuskuolevuuden mukauttamiseksi ja se olisi nykyisiä tehokkaampi kalastuksenhoidon väline pienillä pelagisilla lajeilla43.

  (5)  Adrianmeren pieniin pelagisiin lajeihin nykyisin sovellettavat hoitotoimenpiteet koskevat vesialueille pääsyä, pyyntiponnistuksen valvontaa ja pyydysten käyttöä sääteleviä teknisiä toimenpiteitä.

  __________________

   

  43 Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF). Assessment of Mediterranean Sea stocks - part 2 (STECF-11-14) (STECF:n arvio Välimeren kannoista – osa 2).

   

  Perustelu

  Ottaen huomioon STECF:n viimeisimmän raportin (STECF 16-14), jossa erilaisten kalastuksenhoitoperiaatteiden myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia analysoimalla on todettu, että lähestymistavalla, jossa yhdistyivät eri hoitotoimenpiteet (saalis, pyyntiponnistus, kapasiteettirajoitukset), oli parhaat vaikutukset ja että kutakin toimenpidettä koskevasta yksittäisestä lähestymistavasta aiheutuu myös kielteisiä vaikutuksia, ehdotetaan seuraavan lausuman poistamista.

  Tarkistus    8

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 6 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (6)  Yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi olisi hyväksyttävä tarpeen mukaan minkälaisina yhdistelminä tahansa useampia säilyttämistoimenpiteitä, joihin kuuluvat muun muassa monivuotiset suunnitelmat, tekniset toimenpiteet ja kalastusmahdollisuuksien määrittäminen ja jakaminen.

  (6)  Yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi olisi hyväksyttävä tarpeen mukaan minkälaisina yhdistelminä tahansa useampia säilyttämistoimenpiteitä, joihin kuuluvat muun muassa monivuotiset suunnitelmat ja tekniset toimenpiteet.

  Tarkistus    9

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (6 a)  Adrianmeren pienten pelagisten lajien kalastuksella erityisesti maantieteellisellä osa-alueilla 17 ja 18 on erittäin tärkeä sosioekonominen vaikutus jäsenvaltioiden rannikkoyhteisöjen elinkeinolle ja tulevaisuudelle.

  Tarkistus    10

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (6 b)  Yhteisen kalastuspolitiikan periaatteiden ja tavoitteiden sekä asetuksen (EY) N:o 1380/2013 18 artiklan mukaisesti alueellistamista olisi sovellettava sellaisten toimenpiteiden hyväksymiseen ja toteuttamiseen, joissa otetaan huomioon kunkin kalastusalueen erityispiirteet ja joilla suojellaan niiden ympäristöolosuhteita.

  Tarkistus    11

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 6 c kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (6 c)  Kalastusmahdollisuudet olisi jaettava asetuksen (EY) N:o 1380/2013 17 artiklan periaatteiden mukaisesti noudattaen avoimia ja tasapuolisia perusteita, ympäristöön liittyvät, sosiaaliset ja taloudelliset mukaan luettuina. Ne olisi myös jaettava tasapuolisesti kalastuksen eri osa-alueiden, kuten perinteisen kalastuksen ja pienimuotoisen kalastuksen, kesken. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi tarjottava kannustimia kalastusaluksille, jotka käyttävät valikoivia kalastusvälineitä tai kalastustekniikoita, joilla on vähäinen ympäristövaikutus.

  Tarkistus    12

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 7 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (7)  Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 9 ja 10 artiklan mukaisesti monivuotisten suunnitelmien olisi perustuttava tieteellisiin, teknisiin ja taloudellisiin lausuntoihin ja suunnitelmiin olisi sisällyttävä tavoitteita, määrällisiä tavoitteita selvine aikarajoineen, säilyttämisen viitearvoja ja suojatoimenpiteitä.

  (7)  Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 9 ja 10 artiklan mukaisesti monivuotisten suunnitelmien olisi perustuttava tieteellisiin, teknisiin ja taloudellisiin lausuntoihin ja suunnitelmiin olisi sisällyttävä tavoitteita, määrällisiä tavoitteita selvine aikarajoineen, säilyttämisen viitearvoja, purkamisvelvoitetta koskevien säilyttämistoimenpiteiden ja teknisten toimenpiteiden tavoitteita sekä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on välttää tai mahdollisimman pitkälle vähentää tahattomia saaliita, ja suojatoimenpiteitä.

  Tarkistus    13

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 8 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (8)  Monivuotisella suunnitelmalla olisi pyrittävä edistämään yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden toteutumista, erityisesti kestävän enimmäistuoton saavuttamista ja säilyttämistä asianomaisten kantojen osalta, kalastusalan kehittymistä kestäväksi ja kalastuksenhoidon tehokkaan kehyksen luomista.

  (8)  Monivuotisella suunnitelmalla olisi pyrittävä edistämään yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden toteutumista, erityisesti kalakantojen palauttamista kestävän enimmäistuoton takaavaa biomassatasoa suuremmaksi, purkamisvelvoitteen täytäntöönpanoa, kalastusalan kehittymistä kestäväksi ja kalastuksenhoidon tehokkaan kehyksen luomista.

  Tarkistus    14

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (8 a)  Tätä asetusta ei saisi pitää muiden monivuotisten suunnitelmien ennakkotapauksena Välimerellä, ellei toisin säädetä.

  Perustelu

  Tämä Adrianmerta koskeva ehdotus muodostaisi sellaisenaan vaarallisen ennakkotapauksen, koska jos se hyväksytään, sitä voitaisiin käyttää mallina myös muilla Välimeren alueella, millä olisi vielä suurempi kielteinen taloudellinen ja sosiaalinen vaikutus. Jokaisella merialueella on erilaiset merelliset ominaispiirteet ja ainutlaatuiset olosuhteet.

  Tarkistus    15

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (8 b)  Monivuotisessa suunnitelmassa olisi aikaraja huomioon ottaen löydettävä aina tasapaino saavutettavissa olevan tuloksen ja sosioekonomisen vaikutuksen välillä.

   

   

  Tarkistus    16

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 10 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (10)  Ekosysteemilähtöisen toimintatavan mukaisesti ja direktiivissä 2008/56/EY esitetyn kalastukseen liittyvän kuvaajan lisäksi kalastuksenhoidon yhteydessä on tarkasteltava kyseisen direktiivin liitteessä I esitettyjä kuvaajia 1, 4 ja 6.

  (10)  Ekosysteemilähtöisen toimintatavan mukaisesti tällä suunnitelmalla olisi myös edistettävä ympäristön hyvän tilan saavuttamista direktiivin 2008/56/EY mukaisesti, ja esitetyn kalastuksenhoidon yhteydessä on tarkasteltava kyseisen direktiivin liitteessä I esitettyjä kuvaajia 1, 4 ja 6. Tällä suunnitelmalla olisi myös edistettävä luontotyyppien ja eläin- ja kasvilajien suotuisan suojelun tason saavuttamista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/147/EY 1 a ja neuvoston direktiivin 92/43/EY1 b mukaisesti.

   

  _________________

   

  1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/147/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, luonnonvaraisten lintujen suojelusta (EUVL L 20, 26.1.2010, s. 7).

   

  1 b Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta (EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7).

  Tarkistus    17

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 11 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (11)  Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 16 artiklan 4 kohdassa edellytetään, että kalastusmahdollisuudet määritellään monivuotisissa suunnitelmissa esitettyjen tavoitteiden mukaisesti.

  Poistetaan.

  Tarkistus    18

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 12 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (12)  On aiheellista vahvistaa kalastuskuolevuustavoite (F), joka vastaa kestävän enimmäistuoton (MSY) saavuttamisen ja ylläpitämisen tavoitetta, niiden arvojen vaihteluväleinä, jotka mahdollistavat kestävän enimmäistuoton (FMSY) saavuttamisen. Nämä tieteellisiin lausuntoihin perustuvat vaihteluvälit ovat tarpeen, jotta voidaan joustavasti ottaa huomioon tieteellisten lausuntojen kehitys, edistää purkamisvelvoitteen täytäntöönpanoa ja ottaa huomioon sekakalastusten ominaispiirteet. Tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean (STECF) laskemat FMSY-arvojen vaihteluvälit on johdettu niin, että pitkän aikavälin tuottoon aiheutuu enintään 5 prosentin vähennys kestävään enimmäistuottoon verrattuna.45 Lisäksi vaihteluvälin yläraja on asetettu niin, että todennäköisyys kannan alenemisesta Blim-arvoa pienemmäksi on enintään 5 prosenttia.

  (12)  On aiheellista vahvistaa kalastuskuolevuustavoite (F), joka vastaa kestävän enimmäistuoton (MSY) saavuttamisen ja ylläpitämisen tavoitetta, niiden arvojen vaihteluväleinä, jotka mahdollistavat kestävän enimmäistuoton (FMSY) saavuttamisen. Nämä parhaisiin käytettävissä oleviin tieteellisiin lausuntoihin perustuvat vaihteluvälit ovat tarpeen, jotta voidaan joustavasti ottaa huomioon tieteellisten lausuntojen kehitys, edistää purkamisvelvoitteen täytäntöönpanoa ja ottaa huomioon sekakalastusten ominaispiirteet. Tieteellis-teknis-taloudellinen kalastuskomitea (STECF) on laskenut FMSY-arvojen vaihteluvälit.45 a Tämän suunnitelman pohjalta ne johdetaan siten, että niistä aiheutuu pitkän aikavälin tuottoon enintään 5 prosentin vähennys kestävään enimmäistuottoon verrattuna. Lisäksi vaihteluvälin yläraja on asetettu niin, että todennäköisyys kannan alenemisesta Blim-arvoa pienemmäksi on enintään 5 prosenttia.

  _________________

  _________________

  45 Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) – Small pelagic stocks in the Adriatic Sea. Mediterranean assessments part 1 (STECF: Pienten pelagisten lajien kannat Adrianmerellä. Välimeri-arviot, osa 1) (STECF-15-14). 2015. [Euroopan unionin julkaisutoimisto, Luxemburg, EUR 27492 EN, JRC 97707, 52 s.] [The second part of this reference seems to be mistaken. OPOCE, please check.]

   

   

  45 a Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) – Small pelagic stocks in the Adriatic Sea. Mediterranean assessments part 1 (STECF: Pienten pelagisten lajien kannat Adrianmerellä. Välimeri-arviot, osa 1) (STECF-15-14). 2015. [Euroopan unionin julkaisutoimisto, Luxemburg, EUR 27492 EN, JRC 97707, 52 s.] [The second part of this reference seems to be mistaken. OPOCE, please check.]

  Tarkistus    19

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 13 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (13)  Kalastusmahdollisuuksien määrittelemiseksi olisi FMSY-arvon vaihteluväleille vahvistettava yläraja normaalikäyttöä varten ja, jos asianomaisen kannan tilan katsotaan olevan hyvä, korkeampi yläraja tiettyjä tapauksia varten. Kalastusmahdollisuuksien asettaminen korkeampaan ylärajaan asti saisi olla mahdollista vain, jos se on tieteellisten lausuntojen tai tieteellisen näytön perusteella tarpeen tässä asetuksessa säädettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi sekakalastuksessa tai jos se on tarpeen lajien sisäisestä tai niiden välisestä vuorovaikutuksesta kannalle aiheutuvan haitan välttämiseksi taikka kalastusmahdollisuuksien vuotuisten vaihtelujen rajoittamiseksi.

  (13)  Monivuotisen suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi kunkin lajin tavoitteena olisi oltava SSBpa-arvo. Korkeamman tavoitteen asettaminen saisi olla mahdollista vain, jos se on tieteellisten lausuntojen tai tieteellisen näytön perusteella tarpeen tässä asetuksessa säädettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi sekakalastuksessa tai jos se on tarpeen lajien sisäisestä tai niiden välisestä vuorovaikutuksesta kannalle aiheutuvan haitan välttämiseksi tai jos yksi pienten pelagisten lajien kannoista on alle SSBlim-arvon.

  Perustelu

  Pelkästään biomassan käyttäminen on tarkoituksenmukaisempi ja luotettavampi arvo pelagisten lajien hoitamisessa, sillä ne ovat riippuvaisempia ympäristöolosuhteista kuin hyödyntämisestä, ainakin siihen saakka, kunnes saadaan paremmat tieteelliset arviot.

  Tarkistus    20

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 15 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (15)  Niiden kantojen osalta, joille kyseiset tavoitteet ovat käytettävissä, sekä suojatoimenpiteiden soveltamiseksi on tarpeen vahvistaa säilyttämisen viitearvot, jotka ilmaistaan sardelli- ja sardiinikantojen MSY Btrigger- and Blim -arvoina. Jos kannat ovat MSY Btrigger -arvoa pienemmät, kalastuskuolevuutta olisi alennettava FMSY -arvoa pienemmäksi.

  (15)  Suojatoimenpiteiden soveltamiseksi on tarpeen vahvistaa säilyttämisen viitearvot, jotka ilmaistaan pienten pelagisten lajien SSBlim- ja SSBpa-viitearvona. Jos kannat ovat SSBlim-viitearvoa pienemmät, olisi hyväksyttävä asianmukaisia korjaavia toimenpiteitä, joilla edistetään asianomaisen kannan nopeaa palauttamista SSBpa-viitearvon ylittävälle tasolle.

  Perustelu

  Pelkästään biomassan käyttäminen on tarkoituksenmukaisempi ja luotettavampi arvo pienten pelagisten lajien hoitamisessa, sillä ne ovat riippuvaisempia ympäristöolosuhteista kuin hyödyntämisestä, ainakin kunnes saadaan paremmat tieteelliset arviot.

  Tarkistus    21

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 16 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (16)  Siltä varalta, että kannan koko pienenee Blim-viitearvoa pienemmäksi, olisi otettava käyttöön muita suojatoimenpiteitä. Suojatoimenpiteisiin olisi sisällyttävä kalastusmahdollisuuksien vähentäminen sekä erityisiä säilyttämistoimenpiteitä, jos kanta on tieteellisten lausuntojen mukaan uhattuna. Näitä toimenpiteitä olisi tarvittaessa täydennettävä muilla toimenpiteillä, kuten asetuksen (EU) N:o 1380/2013 12 artiklan mukaisilla komission toimenpiteillä tai asetuksen (EU) N:o 1380/2013 13 artiklan mukaisilla jäsenvaltioiden toimenpiteillä.

  Poistetaan.

  Tarkistus    22

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 17 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (17)  Niiden kantojen osalta, joille viitearvoja ei ole käytettävissä, olisi sovellettava ennalta varautuvaa lähestymistapaa. Sivusaaliina pyydettyjen kantojen tapauksessa olisi silloin, kun niiden kutukannan biomassan vähimmäistasoista ei ole tieteellisiä lausuntoja, toteutettava erityisiä säilyttämistoimenpiteitä, jos korjaavat toimenpiteet ovat tieteellisten lausuntojen perusteella tarpeen.

  (17)  Niiden kantojen osalta, joille viitearvoja ei ole käytettävissä, olisi sovellettava ennalta varautuvaa lähestymistapaa.

  Tarkistus    23

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 18 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (18)  Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdassa säädetyn purkamisvelvoitteen täytäntöönpanon mahdollistamiseksi suunnitelmassa olisi säädettävä ylimääräisistä hoitotoimenpiteistä. Tällaiset toimenpiteet olisi vahvistettava delegoiduilla säädöksillä.

  (18)  Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdassa säädetyn purkamisvelvoitteen täytäntöönpanon mahdollistamiseksi suunnitelmassa olisi säädettävä ylimääräisistä hoitotoimenpiteistä, erityisesti toimenpiteistä poisheittämisen asteittaiseksi lopettamiseksi, säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienempien kalojen laskemisesta sekä meriympäristöön kohdistuvien kalastustoiminnan kielteisten vaikutusten minimoimisesta ja mahdollisuuksien mukaan lopettamisesta. Tällaiset toimenpiteet olisi vahvistettava delegoiduilla säädöksillä.

  Tarkistus    24

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (18 a)  Kroatian, Italian ja Slovenian (korkean tason Adriatica-ryhmä) yhteinen suositus sekä kurenuottien teknisiä ominaisuuksia ja niiden vaikutuksia pohjakalojen kantaan koskeva tutkimus toimitettiin riippumattomille asiantuntijoille ja STECF:lle, jotka tarkistivat sen. Sen vuoksi on asianmukaista säätää asetuksen (EY) N:o 1967/2006 13 artiklan 3 kohdan toista alakohtaa ja liitteessä II olevaa 2 kohtaa koskevasta poikkeuksesta.

  Tarkistus    25

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (19 a)  Jos tieteellinen lausunto osoittaa, että virkistyskalastuksella on merkittävä vaikutus tietyn kalakannan kalastuskuolevuuteen, neuvoston olisi otettava tämä huomioon. Tätä varten neuvoston olisi voitava asettaa kaupallisille saaliille TAC:t, joissa otetaan huomioon virkistyskalastuksen määrä, ja/tai hyväksyä muita toimenpiteitä, joilla rajoitetaan virkistyskalastusta, kuten saalisrajat ja rauhoitusajat.

  Tarkistus    26

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 20 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (20)  Suunnitelmassa olisi säädettävä myös tietyistä delegoiduilla säädöksillä hyväksyttävistä teknisistä liitännäistoimenpiteistä suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi erityisesti nuorten kalojen suojelun osalta tai valikoivuuden parantamiseksi.

  (20)  Suunnitelmassa olisi säädettävä myös tietyistä delegoiduilla säädöksillä hyväksyttävistä teknisistä sekä ajallisista ja alueellisista liitännäistoimenpiteistä ja otettava huomioon parhaat käytettävissä olevat tieteelliset tiedot suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi erityisesti nuorten kalojen suojelun osalta tai valikoivuuden parantamiseksi.

  Tarkistus    27

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (20 a)  Pienimuotoisessa kalastuksessa käytettäviä pyydyksiä, jotka perustuvat kalastusyhteisöissä muodostuneisiin perinteisiin käytäntöihin, olisi suojeltava määriteltäessä monivuotisesta suunnitelmasta tai sen mukaisesti hyväksytyistä delegoiduista säädöksistä johtuvia teknisiä toimenpiteitä.

  Tarkistus    28

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (21 a)  Jotta teollisuus voi selvitä pyyntiponnistuksen vähentämistoimenpiteistä ja niistä johtuvasta yritysten ja merenkulkijoiden tulojen vähenemisestä, olisi säädettävä Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) asianmukaisen tuen ensisijaista käyttöoikeutta koskevista järjestelyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014 mukaisesti1 a.

   

  _____________

   

  1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 508/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2328/2003, (EY) N:o 861/2006, (EY) N:o 1198/2006 ja (EY) N:o 791/2007 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1255/2011 kumoamisesta (EUVL L 149, 20.5.2014, s. 1).

  Tarkistus    29

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 21 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (21 b)  Jotta varmistetaan täytäntöönpano, joka on johdonmukainen sosioekonomisten vaikutusten kanssa, on suotavaa myöntää toisaalta poikkeuksia asetuksen (EU) N:o 508/2014 33 artiklassa tarkoitettujen väliaikaisten lopettamistoimenpiteiden määräaikoihin ja ulottaa täytäntöönpano ainoastaan tämän monivuotisen suunnitelman kattamiin aluksiin ja toisaalta sallia, että samat alukset voivat ottaa uudelleen käyttöön ja hyödyntää kyseisen asetuksen 34 artiklassa säädettyjen pysyvää lopettamista koskevia toimenpiteitä.

  Tarkistus    30

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 22 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (22)  Koska Adrianmerellä pieniä pelagisia lajeja kalastavat alukset tekevät yleensä lyhyitä kalastusmatkoja, asetuksen (EY) N:o 1224/2009 17 artiklassa edellytetyn ennakkoilmoituksen käyttöä olisi mukautettava siten, että ennakkoilmoitukset on toimitettava vähintään puolitoista tuntia ennen arvioitua satamaantuloaikaa. Kun otetaan huomioon hyvin pieniä kalamääriä koskevien kalastusmatkojen rajallinen vaikutus kyseisiin kantoihin, on kuitenkin aiheellista vahvistaa ennakkoilmoitusten kynnysarvoksi, että aluksella on vähintään yksi tonni sardellia tai sardiinia.

  (22)  Koska Adrianmerellä pieniä pelagisia lajeja kalastavat alukset tekevät yleensä lyhyitä kalastusmatkoja, asetuksen (EY) N:o 1224/2009 17 artiklassa edellytetyn ennakkoilmoituksen käyttöä olisi mukautettava siten, että ennakkoilmoitukset on toimitettava vähintään puoli tuntia ennen arvioitua satamaantuloaikaa. Kun otetaan huomioon hyvin pieniä kalamääriä koskevien kalastusmatkojen rajallinen vaikutus kyseisiin kantoihin, on kuitenkin aiheellista vahvistaa ennakkoilmoitusten kynnysarvoksi, että aluksella on vähintään yksi tonni pieniä pelagisia lajeja.

  Perustelu

  Erityisen rannikon vuoksi ja siksi, että kalastusalueet ovat suhteellisen lähellä satamia, on säädettävä lyhemmästä ennakkoilmoituksia koskevasta määräajasta.

  Tarkistus    31

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 24 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (24)  Sardelli- ja sardiinisaaliille olisi vahvistettava kynnysarvot, joiden ylittyessä kalastusaluksen edellytetään purkavan saaliinsa nimetyssä satamassa tai lähellä rannikkoa olevassa paikassa asetuksen (EY) N:o 1224/2009 43 artiklan mukaisesti. Näitä satamia tai lähellä rannikkoa olevia paikkoja nimetessään jäsenvaltioiden olisi lisäksi sovellettava kyseisen asetuksen 43 artiklan 5 kohdassa säädettyjä perusteita siten, että tosiasiallinen valvonta voidaan varmistaa.

  (24)  Pienten pelagisten lajien saaliille olisi vahvistettava kynnysarvot, joiden ylittyessä kalastusaluksen edellytetään purkavan saaliinsa nimetyssä satamassa tai lähellä rannikkoa olevassa paikassa asetuksen (EY) N:o 1224/2009 43 artiklan mukaisesti. Näitä satamia tai lähellä rannikkoa olevia paikkoja nimetessään jäsenvaltioiden olisi lisäksi sovellettava kyseisen asetuksen 43 artiklan 5 kohdassa säädettyjä perusteita siten, että tosiasiallinen valvonta voidaan varmistaa.

  Perustelu

  Tarkistuksessa ehdotetaan käytettäväksi Välimeren yleisen kalastuskomission (GFCM) nykyisen hoitosuunnitelman mukaista sanamuotoa ”pienet pelagiset lajit”. Tämä määritelmä tarkoittaa, että näitä kahta lajia hoidetaan yhdessä. Näitä kahta lajia kalastetaan yhdessä, ja koska pelagisten lajien kalastuksessa ei ole mahdollista ottaa kohdelajiksi yksinomaan yhtä lajia, hoitotoimenpiteitä olisi sovellettava kumpaankin lajiin yhdessä. Lisäksi nämä lajit vuorottelevat luonnossa, ja ne ovat hyvin riippuvaisia ympäristöolosuhteista. Tämän vuoksi näitä lajeja olisi valvottava ja hoidettava yhdessä, kuten nykyisen GFCM:n puitteissa jo tunnustetaan.

  Tarkistus    32

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 25 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (25)  Teknisen ja tieteellisen kehityksen huomioon ottamiseksi oikea-aikaisesti ja oikeasuhteisesti sekä tiettyjen toimenpiteiden joustavuuden varmistamiseksi ja niiden kehittymisen sallimiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat tämän asetuksen täydentämistä makrillia ja piikkimakrillia koskevien korjaavien toimenpiteiden, purkamisvelvoitteen täytäntöönpanon ja teknisten toimenpiteiden osalta. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

  (25)  Teknisen ja tieteellisen kehityksen huomioon ottamiseksi oikea-aikaisesti ja oikeasuhteisesti sekä tiettyjen toimenpiteiden joustavuuden varmistamiseksi ja niiden kehittymisen sallimiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat tämän asetuksen täydentämistä purkamisvelvoitteen täytäntöönpanon ja teknisten toimenpiteiden osalta. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

  Perustelu

  Monivuotisen suunnitelman säännöksiä olisi sovellettava ainoastaan sardiineihin ja sardelleihin, sillä muita lajeja (makrilli (Scomber spp.) ja piikkimakrilli (Trachurus spp.)) koskevat tiedot ja tieteelliset arviot ovat hyvin puutteelliset. Näiden lajien olisi kuuluttava monivuotisen suunnitelman piiriin purkamisvelvoitteen vuoksi, sillä tämä oli Euroopan komission tärkein selitys, mutta tämä olisi kuitenkin eroteltava selkeästi monivuotisen suunnitelman soveltamisalassa.

  Tarkistus    33

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 26 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (26)  Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 10 artiklan 3 kohdan mukaisesti olisi vahvistettava säännökset, joiden nojalla komissio voi määräajoin arvioida tämän asetuksen asianmukaista ja tosiasiallista soveltamista. Arviointi olisi suoritettava suunnitelmalle tehdyn tieteellisiin lausuntoihin perustuvan määräaikaisen arvioinnin jälkeen ja sen pohjalta. Suunnitelma olisi arvioitava viiden vuoden välein. Tämä ajanjakso mahdollistaa purkamisvelvoitteen täysimääräisen täytäntöönpanon ja alueellistettujen toimenpiteiden hyväksymisen ja toteutuksen ja niiden vaikutusten näkymisen kannoissa ja kalastuksessa. Se on myös tieteellisten elinten vaatima vähimmäisaika.

  (26)  Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 10 artiklan 3 kohdan mukaisesti olisi vahvistettava säännökset, joiden nojalla komissio voi määräajoin arvioida tämän asetuksen asianmukaista ja tosiasiallista soveltamista. Arviointi olisi suoritettava suunnitelmalle tehdyn tieteellisiin lausuntoihin perustuvan määräaikaisen arvioinnin jälkeen ja sen pohjalta. Suunnitelmaa olisi arvioitava kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta ja sen jälkeen viiden vuoden välein. Tämä ajanjakso mahdollistaa purkamisvelvoitteen täysimääräisen täytäntöönpanon ja alueellistettujen toimenpiteiden hyväksymisen ja toteutuksen ja niiden vaikutusten näkymisen kannoissa ja kalastuksessa. Se on myös tieteellisten elinten vaatima vähimmäisaika.

  Tarkistus    34

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (27 a)  Jotta kalastajia voidaan tukea tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden täytäntöönpanossa, jäsenvaltioiden olisi käytettävä mahdollisimman laajasti asetuksen (EU) N:o 508/2014 nojalla käytettävissä olevia toimenpiteitä. On asianmukaista selventää, että väliaikaisia lopettamistoimenpiteitä, jotka on hyväksytty tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi, voidaan pitää tukikelpoisina asetuksen (EU) N:o 508/2014 mukaisesti tämän asetuksen sosioekonomisten näkökohtien huomioon ottamiseksi. Lisäksi on asianmukaista myöntää aluksille, joihin tämä monivuotinen suunnitelma vaikuttaa, poikkeus ajanjaksoista, joiden aikana tukea voidaan myöntää, sekä asetuksessa (EU) N:o 508/2014 säädetyille väliaikaisille lopettamistoimenpiteille EMKR:stä myönnettävän rahoitusosuuden enimmäismäärästä.

  Tarkistus    35

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Tätä asetusta sovelletaan sardellin (Engraulis encrasicolus) ja sardiinin (Sardina pilchardus) kantoihin Adrianmerellä, jäljempänä ’asianomaiset kannat’, sekä näitä kantoja hyödyntäviin kalastuksiin. Sitä sovelletaan myös toista tai molempia asianomaisia kantoja kalastettaessa Adrianmerellä saatuihin makrillin (Scomber spp.) ja piikkimakrillin (Trachurus spp.) sivusaaliisiin.

  2.  Tätä asetusta sovelletaan sardellin (Engraulis encrasicolus) ja sardiinin (Sardina pilchardus) kantoihin Adrianmerellä, jäljempänä ’pienet pelagiset lajit’, sekä kalastuksiin, joiden kohteena nämä kannat ovat. Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklassa säädetyn purkamisvelvoitteen täytäntöönpanemiseksi tätä asetusta sovelletaan myös pieniä pelagisia lajeja kalastettaessa Adrianmerellä saatuihin makrillin (Scomber spp.) ja piikkimakrillin (Trachurus spp.) sivusaaliisiin.

  Perustelu

  Monivuotisen suunnitelman säännöksiä olisi sovellettava ainoastaan sardiineihin ja sardelleihin, sillä muita lajeja koskevat tiedot ja tieteelliset arviot ovat hyvin puutteelliset. Näiden lajien olisi kuuluttava monivuotisen suunnitelman piiriin purkamisvelvoitteen vuoksi, sillä tämä oli Euroopan komission tärkein selitys, mutta tämä olisi kuitenkin eroteltava selkeästi monivuotisen suunnitelman soveltamisalassa.

  Tarkistus    36

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 2 kohta – a b alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  a b)  ’parhailla käytettävissä olevilla tieteellisillä lausunnoilla’ julkisesti saatavilla olevia tieteellisiä lausuntoja, joiden tukena on uusimpia tieteellisiä tietoja ja menetelmiä ja jotka on joko antanut tai arvioinut unionin tai kansainvälisellä tasolla tunnustettu riippumaton tieteellinen elin;

  Tarkistus    37

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  b a)  ’tavoitteen asettamisella’ vähintään 50 prosentin osuutta sardiini- tai sardellisaaliista elopainona;

  Perustelu

  Tavoitteen määrittäminen on hoitotoimenpiteissä tärkeää kalastuspäivien kannalta.

  Tarkistus    38

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 2 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c)  ’pienten pelagisten lajien kannoilla’ tämän asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa lueteltuja kantoja tai mitä tahansa niiden yhdistelmää;

  c)  ’pienillä pelagisilla lajeilla’ sardiinia (Sardina pilchardus) ja sardellia (Engraulis encrasicolus);

  Perustelu

  Tarkistuksessa ehdotetaan käytettäväksi Välimeren yleisen kalastuskomission (GFCM) nykyisen hoitosuunnitelman mukaista sanamuotoa ”pienet pelagiset lajit”. Tämä määritelmä tarkoittaa, että näitä kahta lajia hoidetaan yhdessä. Näitä kahta lajia kalastetaan yhdessä, ja koska pelagisten lajien kalastuksessa ei ole mahdollista ottaa kohdelajiksi yksinomaan yhtä lajia, hoitotoimenpiteitä olisi sovellettava kumpaankin lajiin yhdessä. Lisäksi nämä lajit vuorottelevat luonnossa, ja ne ovat hyvin riippuvaisia ympäristöolosuhteista. Tämän vuoksi näitä lajeja olisi valvottava ja hoidettava yhdessä, mikä on nykyisen GFCM:n puitteissa jo otettu huomioon.

  Tarkistus    39

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 2 kohta – d alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  d)  ’FMSY-arvon vaihteluvälillä’ kaikkia vaihteluvälin tieteellisesti osoitetuissa rajoissa olevia kalastuskuolevuuden tasoja, jotka sekakalastuksessa ja tieteellisten lausuntojen mukaan johtavat pitkällä aikavälillä kestäviin enimmäistuottoihin (MSY) vallitsevissa keskimääräisissä ympäristöolosuhteissa vaikuttamatta merkittävästi asianomaisten kantojen lisääntymisprosessiin;

  Poistetaan.

  Tarkistus    40

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  d a)  ’kalastuspäivällä’ jokaista yhtäjaksoista 24 tunnin ajanjaksoa tai sen osaa, jonka kuluessa kalastusalus harjoittaa kalastustoimintaa, kuten kalojen etsimistä, pyydysten laskemista, asettamista, vetämistä ja nostamista, saaliin ottamista alukselle, jälleenlaivausta, aluksella pitämistä, aluksella jalostamista, siirtämistä, altaaseen panemista, lihotusta ja purkamista sellaisina kuin ne määritellään asetuksen (EU) N:o 1380/2013 4 artiklan 28 kohdassa;

  Tarkistus    41

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 2 kohta – d b alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  d b)  ’SSBlim-arvolla’ kutukannan biomassan viitearvoa, jonka alittuessa on ryhdyttävä korjaaviin hoitotoimenpiteisiin, jotta voidaan varmistaa, että kanta elpyy tasolle, jossa se on turvallisissa biologisissa rajoissa;

  Perustelu

  Pelkästään biomassan käyttäminen on tarkoituksenmukaisempi ja luotettavampi arvo pelagisten lajien hoitamisessa, sillä ne ovat riippuvaisempia ympäristöolosuhteista kuin hyödyntämisestä, ainakin siihen saakka, kunnes saadaan paremmat tieteelliset arviot.

  Tarkistus    42

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 2 kohta – d c alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  d c)  ’SSBpa-arvolla’ varovaisuusperiaatteen mukaista kutukannan biomassan viitearvoa, jonka alittuessa on ryhdyttävä hoitotoimenpiteisiin, jotta voidaan varmistaa, että kanta elpyy tasolle, jossa se on turvallisissa biologisissa rajoissa;

  Perustelu

  Pelkästään biomassan käyttäminen on tarkoituksenmukaisempi ja luotettavampi arvo pienten pelagisten lajien hoitamisessa, sillä ne ovat riippuvaisempia ympäristöolosuhteista kuin hyödyntämisestä ainakin, kunnes saadaan paremmat tieteelliset arviot.

  Tarkistus    43

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 2 kohta – e alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  e)  ’MSY Btrigger-arvolla’ kutukannan biomassan viitearvoa, jonka alittuessa olisi toteutettava yksittäisiä tarkoituksenmukaisia hoitotoimenpiteitä sen varmistamiseksi, että hyödyntämisasteet yhdistettyinä luontaisiin vaihteluihin johtavat kantojen elpymiseen suuremmiksi kuin tasot, joilla voidaan saavuttaa kestävä enimmäistuotto pitkällä aikavälillä;

  Poistetaan.

  Tarkistus    44

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 2 kohta – f alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  f)  ’Kalastusmahdollisuudella’ määrällistä lainmukaista kalastusoikeutta, joka ilmaistaan saaliina ja/tai pyyntiponnistuksena.

  Poistetaan.

  Tarkistus    45

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Monivuotisella suunnitelmalla edistetään asetuksen (EU) N:o 1380/2013 2 artiklassa lueteltujen yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden saavuttamista, erityisesti soveltamalla kalastuksenhoitoon ennalta varautuvaa lähestymistapaa, ja sillä pyritään varmistamaan meren elollisten luonnonvarojen hyödyntäminen siten, että pyydettävien lajien kannat palautetaan suuremmiksi kuin tasot, joilla voidaan saavuttaa kestävä enimmäistuotto, ja pidetään tällaisilla tasoilla.

  1.  Monivuotisella suunnitelmalla edistetään asetuksen (EU) N:o 1380/2013 2 artiklassa lueteltujen yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden saavuttamista.

  Perustelu

  Tavoitteet on asetettu asetuksessa (EU) N:o 1380/2013, eikä niitä ole tarpeen toistaa tässä. Yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteet ovat yhtä lailla tärkeitä, eikä kestävän enimmäistuoton saavuttamien ole tärkeämpi kuin muut tavoitteet, kuten kyseessä olevan kalastuksen osa-alueen sosiaalinen kestävyys.

  Tarkistus    46

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Monivuotinen suunnitelma muodostaa tehokkaan, yksinkertaisen ja pysyvän kalastuksenhoidon kehyksen pienten pelagisten lajien kantojen hyödyntämiselle Adrianmerellä.

  2.  Monivuotinen suunnitelma muodostaa tehokkaan, yksinkertaisen ja pysyvän kalastuksenhoidon kehyksen pienten pelagisten lajien hyödyntämiselle Adrianmerellä.

  Tarkistus    47

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 2 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 a.  Monivuotista suunnitelmaa muutettaessa tai kehitettäessä on otettava huomioon sosioekonomiset tekijät asetuksen (EU) N:o 1380/2013 2 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

  Tarkistus    48

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Monivuotisella suunnitelmalla edistetään saaliiden poisheittämisen lopettamista välttämällä ja vähentämällä mahdollisimman pitkälti tahattomia saaliita sekä asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklassa säädetyn purkamisvelvoitteen täytäntöönpanoa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien, purkamisvelvoitteen alaisten lajien osalta.

  3.  Monivuotisella suunnitelmalla edistetään saaliiden poisheittämisen vähentämistä välttämällä ja vähentämällä mahdollisimman pitkälti tahattomia saaliita sekä asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklassa säädetyn purkamisvelvoitteen täytäntöönpanoa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien, purkamisvelvoitteen alaisten lajien osalta.

  Perustelu

  Poisheittämisen täydellinen lopettaminen on operatiivisesti mahdotonta myös siksi, että de minimis -sääntö on edelleen perusasetuksessa säädetty mahdollisuus.

  Tarkistus    49

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4.  Monivuotisessa suunnitelmassa otetaan käyttöön ekosysteemilähtöinen lähestymistapa kalastuksenhoidossa sen varmistamiseksi, että kalastustoiminnan kielteiset vaikutukset meriekosysteemiin saadaan mahdollisimman pieniksi. Suunnitelma on yhdenmukainen unionin ympäristölainsäädännön, erityisesti ympäristön hyvän tilan saavuttamista vuoteen 2020 mennessä koskevan, direktiivin 2008/56/EY 1 artiklan 1 kohdan mukaisen tavoitteen kanssa.

  4.  Monivuotisessa suunnitelmassa otetaan käyttöön ekosysteemilähtöinen lähestymistapa kalastuksenhoidossa sen varmistamiseksi, että kalastustoiminnan kielteiset vaikutukset meriekosysteemiin, erityisen uhanalaisiin luontotyyppeihin ja suojeltuihin lajeihin, mukaan lukien merinisäkkäät, -matelijat ja -linnut, saadaan mahdollisimman pieniksi ja mahdollisuuksien mukaan poistetaan. Suunnitelma on yhdenmukainen unionin ympäristölainsäädännön, erityisesti ympäristön hyvän tilan saavuttamista vuoteen 2020 mennessä koskevan, direktiivin 2008/56/EY 1 artiklan 1 kohdan mukaisen tavoitteen kanssa sekä direktiivissä 2009/147/EY ja neuvoston direktiivissä 92/43/ETY säädettyjen tavoitteiden kanssa.

  Tarkistus    50

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 5 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  5 a.  Suunnitelman mukaiset toimenpiteet on toteutettava parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen mukaisesti.

  Tarkistus    51

  Ehdotus asetukseksi

  2 luku – otsikko

  Komission teksti

  Tarkistus

  TAVOITTEET, SUOJATOIMENPITEET JA ERITYISTOIMENPITEET

  SOSIOEKONOMISET TAVOITTEET, SUOJATOIMENPITEET JA ERITYISTOIMENPITEET

  Perustelu

  Sanan ”sosioekonomiset” mukaan ottaminen on yhdenmukainen seuraavaa 4 a artiklaa (sosioekonomiset tavoitteet) ja uusia johdanto-osan 21 a ja 24 a kappaleita koskevan tarkistuksen kanssa.

  Tarkistus    52

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – otsikko

  Komission teksti

  Tarkistus

  Sardellia ja sardiinia koskeva tavoitteet

  Pieniä pelagisia lajeja koskevat tavoitteet

  Perustelu

  Tämä määritelmä tarkoittaa, että näitä kahta lajia hoidetaan yhdessä.

  Tarkistus    53

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Tavoitteena oleva kalastuskuolevuuden taso on saavutettava asianomaisten kantojen osalta mahdollisimman pian ja asteittain vuoteen 2020 mennessä ja pidettävä sen jälkeen liitteessä I esitettyjen vaihteluvälien sisällä ja 3 artiklan 1 kohdassa säädettyjen tavoitteiden mukaisena.

  1.  Tavoitteena olevat pienten pelagisten lajien viitearvot on saavutettava asianomaisten kantojen osalta mahdollisimman pian ja pidettävä sen jälkeen liitteessä I esitettyjen arvojen yläpuolella ja 3 artiklan 1 kohdassa säädettyjen tavoitteiden mukaisena.

  Perustelu

  Asetuksen 4 artiklan säännöksiä on tässä muutettu biomassaan perustuvista viitearvoista annetun ehdotuksen mukaisesti.

  Tarkistus    54

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Kalastusmahdollisuudet määritellään tämän asetuksen liitteen I sarakkeessa A esitettyjä tavoitteena olevan kalastuskuolevuuden vaihteluvälejä noudattaen.

  2.  Pienten pelagisten lajien hoitotoimenpiteet määritellään tämän asetuksen liitteen I sarakkeessa A esitettyjä tavoitteena olevia viitearvoja noudattaen.

  Perustelu

  Asetuksen 4 artiklan säännöksiä on tässä muutettu biomassaan perustuvista viitearvoista annetun ehdotuksen mukaisesti. Tarkistuksessa ehdotetaan termin ”kalastusmahdollisuudet” poistamista ja sen korvaamista termillä ”hoitotoimenpiteet”. Koska kalastusmahdollisuudet viittaavat TAC-järjestelmään, ehdotuksessa se korvataan termillä hoitotoimenpiteet, joka sopii paremmin pyyntiponnistukseen perustuvaan kalastuksenhoitojärjestelmään.

  Tarkistus    55

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Sen estämättä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, kalastusmahdollisuudet voidaan määritellä liitteen I sarakkeessa A esitettyjä kalastuskuolevuuden tasoja alemmille tasoille.

  3.  Sen estämättä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, hoitotoimenpiteissä voidaan asettaa tavoitteeksi liitteen I sarakkeessa A esitettyjä tasoja korkeammat tasot

   

  a)  jos se on tieteellisten lausuntojen tai tieteellisen näytön perusteella tarpeen 3 artiklassa säädettyjen päämäärien saavuttamiseksi sekakalastuksessa;

   

  b)  jos se on tieteellisten lausuntojen tai tieteellisen näytön perusteella tarpeen lajien sisäisestä tai niiden välisestä vuorovaikutuksesta kannalle aiheutuvan vakavan haitan välttämiseksi; tai

   

  c)  jos yksi pienten pelagisten lajien kannoista on alle liitteen I sarakkeessa B esitettyä viitearvoa alempi.

  Perustelu

  Asetuksen 4 artiklan säännöksiä on tässä muutettu biomassaan perustuvista viitearvoista annetun ehdotuksen mukaisesti. Koska kalastusmahdollisuudet viittaavat TAC-järjestelmään, ehdotuksessa se korvataan termillä hoitotoimenpiteet, joka sopii paremmin pyyntiponnistukseen perustuvaan kalastuksenhoitojärjestelmään.

  Tarkistus    56

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4.  Sen estämättä, mitä 2 ja 3 kohdassa säädetään, kalakantaa koskevat kalastusmahdollisuudet voidaan määritellä liitteen I sarakkeessa B esitettyjen kalastuskuolevuuden vaihteluvälien mukaisesti edellyttäen, että asianomainen kanta on liitteen II sarakkeessa A esitettyä kutukannan biomassan viitevähimmäisarvoa suurempi,

  Poistetaan.

  a) jos se on tieteellisten lausuntojen tai tieteellisen näytön perusteella tarpeen 3 artiklassa säädettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi sekakalastuksessa;

   

  b) jos se on tieteellisten lausuntojen tai tieteellisen näytön perusteella tarpeen lajien sisäisestä tai niiden välisestä vuorovaikutuksesta kannalle aiheutuvan vakavan haitan välttämiseksi;

   

  c) jotta kalastusmahdollisuuksissa peräkkäisinä vuosina esiintyvät vaihtelut saadaan rajoitettua enintään 20 prosenttiin.

   

  Tarkistus    57

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 4 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  4 a.  Jos tieteellinen lausunto osoittaa, että virkistyskalastuksella on merkittävä vaikutus tietyn kannan kalastuskuolevuuteen, neuvoston on otettava se huomioon, ja se voi kalastusmahdollisuuksia vahvistaessaan rajoittaa virkistyskalastusta, jotta pysytään kalastuskuolevuuden kokonaistavoitteessa.

   

   

  Tarkistus    58

  Ehdotus asetukseksi

  4 a artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  4 a artikla

   

  Sosioekonomiset tavoitteet

   

  Jotta voidaan ottaa huomioon asetuksen (EU) N:o 1380/2013 2 artiklan 5 kohdan f alakohdassa tarkoitetut sosioekonomiset tavoitteet sovellettaessa tässä asetuksessa säädettyjä teknisiä ja säilyttämistoimenpiteitä, jäsenvaltioiden on käytettävä laajasti asetuksessa (EU) N:o 508/2014 tarkoitettuja toimenpiteitä.

  Perustelu

  Tarkistuksella pyritään tekemään mahdolliseksi se, että jäsenvaltiot voivat sallia mahdollisuuden käyttää Euroopan kalatalousrahaston (EMKR) taloudellista tukea, jos kalastajiin kohdistuu teknisiä toimenpiteitä ja/tai säilyttämistoimenpiteitä, joilla on erityisen voimakas vaikutus ja jotka vaikuttavat kielteisesti sekä yrityksiin että työntekijöihin.

  Tarkistus    59

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Kutukannan biomassan vähimmäis- ja raja-arvoina ilmaistut säilyttämisen viitearvot, joita asianomaisten kantojen täyden lisääntymiskyvyn turvaamiseksi on sovellettava, esitetään liitteessä II.

  1.  Kutukannan biomassan vähimmäis- ja raja-arvoina ilmaistut säilyttämisen viitearvot, joita asianomaisten kantojen täyden lisääntymiskyvyn turvaamiseksi on sovellettava.

  Tarkistus    60

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 1 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 a.  Kolme vuotta 6 artiklan 1 a alakohdassa tarkoitettujen hoitotoimenpiteiden soveltamisesta tieteellisellä tutkimuksella on tarkistettava niiden toimenpiteiden tehokkuus, joita on kohdennettu etenkin kantoihin, joihin tätä asetusta sovelletaan, ja kyseisiä kantoja hyödyntävään kalastukseen.

  Perustelu

  Tarkistus on tarpeen, jotta voidaan arvioida 4 a artiklan toimenpiteiden tehokkuutta.

  Tarkistus    61

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Jos tieteellisten lausuntojen mukaan jommankumman asianomaisen kannan kutukannan biomassa on tämän asetuksen liitteen II sarakkeessa A esitettyä kutukannan biomassan viitevähimmäisarvoa pienempi, on toteutettava kaikki asianmukaiset korjaavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että asianomainen kanta palautetaan nopeasti kestävän enimmäistuoton mahdollistavaa tasoa suuremmaksi. Tämän asetuksen 4 artiklan 2 ja 4 kohdasta poiketen asianomaisten kantojen kalastusmahdollisuudet on määriteltävä tasolle, joka vastaa tämän asetuksen liitteen I sarakkeessa A esitettyä vaihteluväliä pienemmäksi alennettua kalastuskuolevuutta, ottaen huomioon asianomaisen kannan biomassan vähentyminen.

  2.  Jos tieteellisten lausuntojen mukaan jommankumman pelagisen lajin kutukannan biomassa on tämän asetuksen liitteen I sarakkeessa B esitettyä kutukannan biomassan viitevähimmäisarvoa pienempi, on toteutettava kaikki asianmukaiset korjaavat toimenpiteet sen edistämiseksi, että pienet pelagiset lajit palautetaan nopeasti liitteen I sarakkeessa A esitetyn viitearvon tasoa suuremmaksi. Tämän asetuksen 4 artiklan 2 ja 4 kohdasta poiketen ja 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti hoitotoimenpiteitä on mukautettava ottaen huomioon asianomaisen kannan biomassan vähentyminen.

  Perustelu

  Ehdotetut muutokset noudattavat muita ehdotuksia, jotka perustuvat biomassaan ainoana ja luotettavampana arvona.

  Tarkistus    62

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Jos tieteellisten lausuntojen mukaan jommankumman asianomaisen kannan kutukannan biomassa on tämän asetuksen liitteen II sarakkeessa B esitettyä kutukannan biomassan viiteraja-arvoa (Blim) pienempi, on toteutettava lisää korjaavia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että asianomainen kanta palautetaan nopeasti kestävän enimmäistuoton mahdollistavaa tasoa suuremmaksi. Näihin korjaaviin toimenpiteisiin voivat eritoten ja 4 artiklan 2 ja 4 kohdasta poiketen kuulua asianomaisen kannan kohdennetun kalastuksen keskeyttäminen sekä kalastusmahdollisuuksien asianmukainen vähentäminen.

  3.  Jos tieteellisten lausuntojen mukaan molemman pelagisen lajin kutukannan biomassa on tämän asetuksen liitteen I sarakkeessa B esitettyä kutukannan biomassan viiteraja-arvoa (SSBlim) pienempi, on toteutettava kaikki asianmukaiset korjaavat toimenpiteet sen edistämiseksi, että molemmat kannat palautetaan nopeasti liitteen I sarakkeessa A esitetyn viitearvon tasoa suuremmaksi. Näihin korjaaviin toimenpiteisiin voivat eritoten ja 4 artiklan 2 kohdasta poiketen kuulua asianomaisen kannan kohdennetun kalastuksen keskeyttäminen sekä muut asianmukaiset hoitotoimenpiteet.

  Perustelu

  Ehdotetut muutokset noudattavat muita ehdotuksia, jotka perustuvat biomassaan ainoana ja luotettavampana arvona.

  Tarkistus    63

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 1 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  Jos tieteelliset lausunnot osoittavat, että korjaavat toimenpiteet ovat tarpeen tämän asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen pienten pelagisten lajien kantojen säilyttämiseksi tai jos sardellin ja sardiinin tapauksessa jommankumman kannan kutubiomassa on tiettynä vuonna tämän asetuksen liitteen II sarakkeessa A esitettyjä säilyttämisen viitearvoja pienempi, siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tämän asetuksen 16 artiklan ja asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan mukaisesti seuraavista:

  1.   Jos tieteelliset lausunnot osoittavat, että korjaavat toimenpiteet ovat tarpeen pienten pelagisten lajien säilyttämiseksi tai jommankumman kannan kutubiomassa on tiettynä vuonna tämän asetuksen liitteen I sarakkeessa B esitettyjä säilyttämisen viitearvoja pienempi, siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tämän asetuksen 16 artiklan ja asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan mukaisesti.

  Perustelu

  Ehdotetut muutokset noudattavat muita ehdotuksia, jotka perustuvat biomassaan ainoana ja luotettavampana arvona.

  Tarkistus    64

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 1 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  pyydysten ominaisuudet, erityisesti silmäkoko, pyydysten rakenne, pyydysten koko tai valikoivien laitteiden käyttö valikoivuuden varmistamiseksi tai parantamiseksi;

  Poistetaan.

  Tarkistus    65

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 1 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b)  pyydysten käyttö ja käyttösyvyys valikoivuuden varmistamiseksi tai parantamiseksi;

  Poistetaan.

  Tarkistus    66

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 1 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c)  kalastuksen kieltäminen tai rajoittaminen tietyillä alueilla kutevien kalojen ja nuorten kalojen, säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienempien kalojen tai muiden kuin kohdekalalajien suojelemiseksi;

  Poistetaan.

  Tarkistus    67

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 1 kohta – d alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  d)  kalastuksen tai tiettyjen pyydystyyppien käytön kieltäminen tai rajoittaminen tiettyinä aikoina kutevien kalojen, säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienempien kalojen tai muiden kuin kohdekalalajien suojelemiseksi;

  Poistetaan.

  Tarkistus    68

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 1 kohta – e alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  e)  säilyttämisen vähimmäisviitekoot nuorten meren eliöiden suojelun varmistamiseksi;

  Poistetaan.

  Tarkistus    69

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 1 kohta – f alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  f)  muut valikoivuuteen liittyvät ominaisuudet.

  Poistetaan.

  Perustelu

  Säädösvallan siirron kohteena olevat f alakohdassa käytetyt termit ovat niin yleisiä, että SEUT:n 290 artiklassa määrättyjä tosiasiallisia rajoja saatettaisiin rikkoa. On parempi valita niiden poistaminen.

  Tarkistus    70

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 1 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 a.   Jollei 1 kohdasta muuta johdu, tämän asetuksen 4 artiklassa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi sovelletaan seuraavia toimenpiteitä vuosina 2019–2022:

   

  a)   vuonna 2019 pienten pelagisten lajien saalisrajoitukset asetetaan vuoden 2014 saaliin tasolle; vuodesta 2020 alkaen pienten pelagisten lajien saalisrajoituksia lievennetään asteittain asianomaisen jäsenvaltion osalta joka vuosi 4 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna vuoteen 2022 saakka; lievennystä ei kuitenkaan sovelleta, jos kunkin asianomaisen jäsenvaltion kokonaissaalis on edellisenä vuonna yli 2 prosenttia alle vuoden 2014 saalistason;

   

  b)   pieniä pelagisia lajeja kalastavien kalastusalusten pyyntiponnistukset eivät saa ylittää 180 kalastuspäivää vuodessa ja 20 kalastuspäivää kuukaudessa, sardiineja saa kalastaa enintään 144 kalastuspäivää vuodessa ja sardelleja saa kalastaa enintään 144 kalastuspäivää vuodessa;

   

  c)   alueellisesti ja ajallisesti määriteltyjä kalastuskieltoja on pantava täytäntöön joka vuosi kasvu- ja kutualueiden suojelemiseksi; tällaisten kieltojen on eri pyydystyyppien osalta katettava koko pienten pelagisten lajien jakautuminen Adrianmerellä ajanjaksoina, jotka ovat vähintään 15 perättäistä päivää ja enintään 30 perättäistä päivää; kalastuskieltoja on sovellettava seuraavina ajanjaksoina:

   

  i)   sardiini 1 päivästä lokakuuta 31 päivään maaliskuuta ja

   

  ii)   sardelli 1 päivästä huhtikuuta 30 päivään syyskuuta;

   

  d)   lisäkalastuskieltoja on sovellettava kokonaispituudeltaan yli 12 metriä pitkiin aluksiin erikseen kunkin pyydystyypin osalta vähintään 6 kuukautta; tällaisten kieltojen on katettava vähintään 30 prosenttia alueesta, joka on määritetty kasvualueeksi tai tärkeäksi alueeksi nuorten ikäluokkien kalojen suojelun kannalta (aluemerellä ja sisämerellä);

   

  e)   pieniä pelagisia kalakantoja aktiivisesti kalastavien troolien ja kuorenuottien kalastuslaivaston kokonaiskapasiteetti ei saa ylittää vuonna 2014 rekisteröidyn aktiivisen laivaston bruttovetoisuutta (Gt) ja/tai bruttorekisteritonnia (brt), moottoritehoa (kW) ja alusten määrää.

  Tarkistus    71

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 1 b kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 b.   Sen estämättä, mitä 1 a kohdassa säädetään, kestävyyden varmistamiseksi ja vaihtelujen rajaamiseksi hoitotoimenpiteissä c ja d alakohdassa tarkoitettujen kalastuskieltojen kesto ei saa vaihdella yli kymmenen prosenttia perättäisten vuosien välillä.

  Perustelu

  Ehdotettuja toimia sovelletaan täysimääräisesti vuodesta 2017 lähtien ja osittain vuodesta 2015 lähtien. Ne ovat GFCM:n hoitosuunnitelman mukaisia, ja on keskeistä jatkaa samaa hoitotapaa ja samoja hoitotoimenpiteitä, jotta niiden vaikutuksia voidaan arvioida asianmukaisesti. Lisäksi ehdotetaan, että samana ajanjaksona sovelletaan saalisrajoitusten asteittaista lieventämistä.

  Tarkistus    72

  Ehdotus asetukseksi

  6 a artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  6 a artikla

   

  Tekniset toimenpiteet

   

  1.   Tätä asetusta sovellettaessa ei sovelleta asetuksen (EY) N:o 1967/2006 13 artiklan 3 kohdan toista alakohtaa eikä liitteessä II olevaa 2 kohtaa.

   

  2.   Tätä asetusta sovellettaessa saartopyydysten enimmäispituus (kurenuotat ja nuotat ilman kurevaijeria) on rajoitettava 600 metriin ja verkon korkeus korkeintaan kolmasosaan pituudesta.

  Perustelu

  Nämä säännökset olisi sisällytettävä tähän monivuotiseen suunnitelmaan minkä tahansa hoitosuunnitelman täytäntöönpanoa varten. Adrianmeren alueen jäsenvaltiot ovat jo pyytäneet tätä yhteisen päätöslauselman kautta, ja sitä käsiteltiin tarkemmin tutkimuksessa kurenuottien teknisistä ominaisuuksista ja niiden vaikutuksesta pohjakalojen kantaan. Tämän tutkimuksen ja pyynnön ovat myös tarkistaneet riippumattomat asiantuntijat ja tieteellis-teknis-taloudellinen kalastuskomitea (STECF), joka vahvisti päätelmät. Tämä on yksi keskeisimmistä säännöksistä, joilla varmistetaan pienten pelagisten lajien kalastus Adrianmerellä.

  Tarkistus    73

  Ehdotus asetukseksi

  7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tämän asetuksen 15 artiklan ja asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan mukaisesti seuraavista:

  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan mukaisesti seuraavista:

  Perustelu

  Purkamisvelvoitetta ja alueellistamista koskevat asetuksessa (EU) N:o 1380/2013 vahvistetut säännöt ovat riittävät. Sen vuoksi olisi epäasianmukaista, että komissio toteuttaa lisätoimia delegoiduilla säädöksillä.

  Tarkistus    74

  Ehdotus asetukseksi

  7 artikla – 1 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  purkamisvelvoitteen soveltamista koskevat poikkeukset sellaisten lajien suhteen, joiden osalta on tieteellistä näyttöä korkeasta eloonjäämisasteesta, ottaen huomioon pyydysten, kalastuskäytäntöjen ja ekosysteemin ominaisuudet, purkamisvelvoitteen täytäntöönpanon helpottamiseksi; sekä

  a)  purkamisvelvoitteen soveltamista koskevat poikkeukset sellaisten lajien suhteen, joiden osalta on parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen perusteella näyttöä korkeasta eloonjäämisasteesta, ottaen huomioon pyydysten, kalastuskäytäntöjen ja ekosysteemin ominaisuudet, purkamisvelvoitteen täytäntöönpanon helpottamiseksi; sekä

  Tarkistus    75

  Ehdotus asetukseksi

  7 artikla – 1 kohta – d alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  d)  säilyttämisen vähimmäisviitekokojen vahvistaminen nuorten meren eliöiden suojelun varmistamiseksi.

  Poistetaan.

  Perustelu

  Tästä säädetään jo 6 artiklassa, joten d alakohta olisi poistettava, koska toisto ei ole tarpeen.

  Tarkistus    76

  Ehdotus asetukseksi

  10 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1224/2009 17 artiklan 1 kohdassa säädetään, kyseisessä artiklassa tarkoitettu määräaika ennakkoilmoituksen tekemiselle on vähintään puolitoista tuntia ennen arvioitua satamaantuloaikaa. Rannikkojäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat tapauskohtaisesti antaa luvan aikaisempaan satamaantuloon.

  1.  Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1224/2009 17 artiklan 1 kohdassa säädetään, kyseisessä artiklassa tarkoitettu määräaika ennakkoilmoituksen tekemiselle on vähintään puoli tuntia ennen arvioitua satamaantuloaikaa. Rannikkojäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat tapauskohtaisesti antaa luvan aikaisempaan satamaantuloon.

  Perustelu

  Adrianmeren monilla alueilla miehistöllä on edelleen kiire vain minuutteja ennen satamaan saapumista, koska saalis on lajiteltava asiaankuuluviin laatikkoihin. Edellä mainitun ilmoituksen tekeminen ennen satamaan saapumista on melko raskas vaatimus, koska kalastusalusten päälliköiden olisi annettava hyvissä ajoin useita tietoja aluksesta ja saaliista niiden lippujäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

  Tarkistus    77

  Ehdotus asetukseksi

  10 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Ennakkoilmoitusvelvoite koskee unionin kalastusalusten päälliköitä, joilla on aluksella vähintään yksi tonni sardellia tai yksi tonni sardiinia.

  2.  Ennakkoilmoitusvelvoite koskee unionin kalastusalusten päälliköitä, joilla on aluksella vähintään kaksi tonnia sardellia tai kaksi tonnia sardiinia. Nämä määrät on laskettava asetuksen (ETY) N:o 1380/2013 15 artiklan 11 kohdassa tarkoitettujen saaliiden vähentämisen jälkeen.

  Perustelu

  On tärkeää eritellä tämä johtuen purkamisvelvoitteesta, jonka mukaisesti säilyttämisen vähimmäisviitekoon mukaiset tuotteet on purettava ja annettava suoraan käytettäväksi muuhun tarkoitukseen kuin ihmisravinnoksi. Määrät on vahvistettu tämän asetusehdotuksen 13 artiklan a ja b alakohdassa.

  Tarkistus    78

  Ehdotus asetukseksi

  12 artikla – 2 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 a.  Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1224/2009 15 artiklan 2 kohdassa säädetään, kaikkien kokonaispituudeltaan vähintään 12 metriä pitkien alusten päälliköiden on lähetettävä kyseisen asetuksen 14 artiklassa tarkoitetut tiedot ennen purkamistoimien aloittamista.

   

   

  Perustelu

  Alusten, joihin sovelletaan tämän hoitosuunnitelman vaatimuksia ja jotka työskentelevät suurten kalalajien parissa, olisi sallittava täyttää kalastuspäiväkirja ennen purkamistoimien aloittamista. Tällaisten tietojen lähettäminen yleisten määräysten mukaisesti ennen satamaan saapumista voi olla vaikeaa ja joskus vaarallista, koska laituriin kiinnittyminen on vaikeaa ja suuria määriä kalaa on lajiteltava laatikkoihin.

  Tarkistus    79

  Ehdotus asetukseksi

  13 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Asetuksen (EY) N:o 1224/2009 43 artiklassa säädetty kynnysarvo, jota sovelletaan monivuotisen suunnitelman kattamien lajien elopainoon ja jonka ylittyessä kalastusaluksen edellytetään purkavan saaliinsa nimetyssä satamassa tai lähellä rannikkoa olevassa paikassa, on

  Asetuksen (EY) N:o 1224/2009 43 artiklassa säädetty kynnysarvo, jota sovelletaan pienten pelagisten lajien elopainoon ja jonka ylittyessä kalastusaluksen edellytetään purkavan saaliinsa nimetyssä satamassa tai lähellä rannikkoa olevassa paikassa, on 4 tonnia.

  a) 2 000 kg – sardelli

   

  b) 2 000 kg – sardiini.

   

  Tarkistus    80

  Ehdotus asetukseksi

  14 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Komissio varmistaa, että monivuotisen suunnitelman vaikutukset tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin kantoihin ja niitä hyödyntävään kalastukseen arvioidaan viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta ja sen jälkeen viiden vuoden välein. Komissio toimittaa arvioinnin tulokset Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

  Komissio varmistaa, että monivuotisen suunnitelman vaikutukset tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin kantoihin ja niitä hyödyntävään kalastukseen arvioidaan kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta ja sen jälkeen viiden vuoden välein. Komissio toimittaa arvioinnin tulokset Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja tekee tarvittaessa ehdotuksen tämän asetuksen muuttamisesta.

  Tarkistus    81

  Ehdotus asetukseksi

  15 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

  1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklassa säädetyt edellytykset.

  Tarkistus    82

  Ehdotus asetukseksi

  15 a artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  15 a artikla

   

  EMKR:n tuki

   

  1. Monivuotisen suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi hyväksytyt väliaikaista lopettamista koskevat toimenpiteet katsotaan kalastustoiminnan väliaikaiseksi lopettamiseksi asetuksen (EU) N:o 508/2014 33 artiklan 1 kohdan a ja c alakohtaa sovellettaessa.

   

  2. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 508/2014 33 artiklan 2 kohdassa säädetään, 31 päivään joulukuuta 2020 asti kyseisen asetuksen mukaisen tuen enimmäiskesto on yhdeksän kuukautta niiden kalastusalusten osalta, joihin sovelletaan tässä asetuksessa säädettyjä alueellisia ja ajallisia kalastuskieltoja.

   

  3. Tämän artiklan 2 kohdan täytäntöönpanon varmistamiseksi asetuksen (EU) N:o 508/2014 25 artiklan 3 kohdasta poiketen on mahdollista lisätä EMKR:n kokonaisrahoitustukea kyseisessä artiklassa säädetyn 15 prosentin enimmäismäärän yli.

   

  4. Asetuksen (EU) N:o 508/2014 30 artiklassa tarkoitettujen toimien täytäntöönpanossa on asetettava etusijalle kalastaja, joihin tähän monivuotiseen suunnitelmaan sisältyvien toimenpiteiden täytäntöönpano vaikuttaa.

   

  5. Poiketen asetuksen (EU) N: 508/2014 34 artiklan 4 kohdassa säädetystä määräajasta alukset, jotka ovat lopettaneet kaiken kalastustoiminnan tässä asetuksessa tarkoitettujen pyyntiponnistuksen vähentämistoimenpiteiden seurauksena, voivat saada tukea asetuksen (EU) N:o 508/2015 34 artiklassa tarkoitettua pysyvää lopettamista varten 31 päivään joulukuuta 2020 asti.

   

   

   

   

  Tarkistus    83

  Ehdotus asetukseksi

  Liite I

  Komission teksti

  Tarkistus

  [...]

  Poistetaan.

  Tarkistus    84

  Ehdotus asetukseksi

  Liite II

  Komission teksti

  Tarkistus

  [...]

  Poistetaan.

  • [1]  EUVL C 288, 31.8.2017, s. 68.

  PERUSTELUT

  1) Komission ehdotuksen tausta

  Adrianmeren pienten pelagisten lajien kantoja ja näitä kantoja hyödyntävää kalastusta koskevaa monivuotista suunnitelmaa (jäljempänä Adrianmeren monivuotinen suunnitelma) ollaan perustamassa perusasetuksen mukaisesti. Monivuotiset suunnitelmat hyväksytään ensisijaisesti tieteellisten, teknisten ja taloudellisten lausuntojen pohjalta, ja niihin on sisällyttävä säilyttämistoimia kalakantojen palauttamiseksi sellaisia tasoja suuremmiksi, joilla voidaan varmistaa kestävä enimmäistuotto, ja kantojen pitämiseksi tällaisilla tasoilla. Perusasetuksessa säädetään myös, että toimenpiteitä ei voida sisällyttää monivuotisiin suunnitelmiin, ellei niiden taloudellista ja sosiaalista vaikutusta ole otettu huomioon.

  Adrianmeren monivuotisella suunnitelmalla, joka on lajissaan ensimmäinen suunnitelma Välimerellä, on todennäköisesti huomattava vaikutus kalastuksenhoitoon koko Välimerellä.

  Adrianmeri on Välimeren tärkeä osa-alue, jonka osuus Välimeren purettujen saaliiden arvosta on noin kolmasosa. Sardiini ja sardelli muodostavat suurimman osa pienten pelagisten lajien saaliista. Suurimmat määrät pyytävät Italia ja Kroatia. Kolmas jäsenvaltio, Slovenia, pyytää alle prosentin, ja Albanian ja Montenegron osuudet ovat myös pieniä. Pienten pelagisten lajien kalastusta säännellään tällä hetkellä kansallisella tasolla, EU:n tasolla ja kansainvälisellä tasolla. Välimeren yleinen kalastuskomissio on tämäntyyppistä kalastusta nykyään sääntelevä kansainvälinen elin.

  Lopullisena tavoitteena on saavuttaa kestävä enimmäistuotto vuoteen 2020 mennessä, kuten yhteinen kalastuspolitiikka edellyttää. Ehdotuksen perusteluissa komissio toteaa, että Adrianmeren monivuotisen suunnitelman tärkein tavoite on palauttaa kalakannat ja kalastusala terveelle tasolle varmistamalla, että kalastuksesta tehdään kestävää.

  2) Ehdotuksen sisältö

  Komissio toimitti 24. helmikuuta 2017 ehdotuksen Adrianmeren pienten pelagisten lajien kantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevaksi monivuotiseksi suunnitelmaksi. Adrianmeren monivuotista suunnitelmaa voidaan soveltaa sardellin, sardiinin, makrillin ja piikkimakrillin kantoihin. Monivuotisen suunnitelman perimmäisenä tavoitteena on saavuttaa ja ylläpitää asianomaisten kantojen kestävä enimmäistuotto, tehdä kalastusalasta kestävä ja laatia tehokas kalastuksenhoitokehys.

  Ehdotetut tavoitteet ilmaistaan Adrianmeren monivuotisen suunnitelman mukaisesti STECF:n suosittamana FMSY-arvon ympärille sijoittuvana kalastuskuolevuuden vaihteluvälinä, joka olisi saavutettava vuoteen 2020 mennessä. Mukaan on otettu sardellia ja sardiinia koskevat tavoitteet, ja vaihteluvälit perustuvat STECF:n antamiin suosituksiin. Komission perustelujen mukaisesti nämä vaihteluvälit mahdollistavat asianomaisten kalakantojen hoidon kestävän enimmäistuoton perusteella ja niitä voitaneen mukauttaa, jos tieteelliset lausunnot muuttuvat. Kyseiset viitearvot ilmaistaan kutevan kannan biomassana, jos tiedot ovat kalakantojen osalta saatavilla.

  Ehdotukseen sisältyy purkamisvelvoitteeseen liittyviä säännöksiä, jotka on hyväksyttävä alueellistamisen vuoksi.

  3) Esittelijän kanta

  Esittelijä suhtautuu myönteisesti Adrianmeren monivuotiseen suunnitelmaan, koska se toimii meren elollisten luonnonvarojen monivuotisen hoitamisen välineenä, jolla autetaan elvyttämään kalakantoja ja palauttamaan kalastusala kestävälle tasolle. Sardiinin ja sardellin kantoja koskevien tieteellisten arvioiden mukaan kalastuksen nykyinen taso Adrianmerellä merkitsee sitä, että kalakantoja hyödynnetään liikaa. Esittelijä kannattaa toimenpiteitä, joilla pyritään parantamaan kalakantoja siten, että korostetaan erityisesti alueellista suojelua alueilla, joilla suojellaan nuoria kaloja sekä kutevia kantoja.

  Jotta voidaan ottaa huomioon kalakantojen tila, kalastuksen erityinen luonne ja monimutkainen sosioekonominen tilanne Adrianmeren alueella ja varmistaa tehokas kalastuksenhoito sekä selkeyttää ja yksinkertaistaa ehdotuksen yksittäisiä säännöksiä, esittelijä ehdottaa seuraavia muutoksia:

  Sardiinin ja sardellin kantojen yhteinen hoito

  Esittelijä ei yhdy komission ehdotukseen sardiinin ja sardellin erillisestä hoitamisesta vaan ehdottaa sen sijaan, että näitä kahta lajia hoidetaan yhdessä. Pienten pelagisten lajien biomassa voi vaihdella suuresti vuodesta toiseen kalastuskuolevuudesta riippumatta, koska pienet pelagiset lajit ovat suuresti riippuvaisia ympäristöolosuhteista. Koska kalastus ei ole täysin mahdollista siten, että kohteena on yksinomaan jompikumpi edellä mainituista lajeista, esittelijä katsoo, että niitä olisi hoidettava yhdessä. Lisäksi näillä kahdella lajilla, sardiinilla ja sardellilla, on sama yhteinen ekologinen lokero ja niiden biomassa vaihtelee. Esittelijä sisällyttää ehdotukseen käsitteen ”pienet pelagiset lajit”, jota käytetään myös Välimeren yleisen kalastuskomission laatimassa alueellisessa suunnitelmassa.

  Järjestelmään perustuvan pyyntiponnistuksen hallinnoinnin periaatteen säilyttäminen

  Esittelijä vastustaa voimakkaasti komission pyrkimyksiä varmistaa, että kalastusta säännellään asettamalla kokonaispyyntimäärät ja perustamalla kiintiöjärjestelmä. Tällä hetkellä koko Adrianmeren alueen (maantieteelliset osa-alueet 17 ja18) kattaa Välimeren yleisen kalastuskomission (GFCM) toteuttama kalastuksenhoitojärjestelmä, joka perustuu pyyntiponnistuksen ja kalastuskapasiteetin sääntelyyn alueellisen ja ajallisen sääntelyn avulla ja jolla rajoitetaan aluskohtaisten kalastuspäivien lukumäärää mutta aluksi asetetaan turvalliset saalisrajoitukset vuoden 2014 saaliiden tasolle. Tällä hetkellä voimassa oleva GFCM:n suositus (GFCM/40/2016/2) annettiin vuonna 2016. Esittelijä pitää nykyistä suositusta erityisen tärkeänä, koska se tekee alasta suhteellisen vakaan. Toimenpidepakettia sovelletaan vuonna 2017 ja 2018, ja sinä aikana olisi selvitettävä, ovatko kyseiset toimenpiteet, jotka ovat olleet täysimääräisesti sovellettavia vuodesta 2015, tehokkaita ja tuloksia tuottavia.

  Koko Välimeren alueella kalastuksenhoitojärjestelmää pannaan täytäntöön edellä kuvatun mukaisesti, ja kaikki merkittävät muutokset pienessä osassa häiritsevät todennäköisesti EU:n markkinoita, antavat tilaa tuonnin lisäämiselle EU:n ulkopuolisista kolmansista maista ja saattavat kalastusalan eriarvoiseen markkina-asemaan.

  Koska esittelijän ehdotus perustuu pyyntiponnistuksen hallintaan, hän ehdottaa ”mahdollisuudet” sisältävän kalastuksenhoitojärjestelyn korvaamista ”hoitotoimenpiteillä”.

  Esittelijä haluaisi korostaa, että tieteelliset arviot ovat taipuvaisia muuttumaan, ja pitää tätä lisäsyynä kiintiöjärjestelmien välttämiselle. Yksi korostamisen arvoinen seikka on se, että GFCM:n ja STECF:n työryhmien tuottamista samoista tiedoista on saatu eri tuloksia. Näihin arvioihin liittyvä epävarmuus aiheuttaa lisää epäilyjä tehtäessä tieteellisiin suosituksiin perustuvia pitkälle ulottuvia keskeisiä päätöksiä, jotka perustuvat niin huomattavasti vaihteleviin tieteellisiin suosituksiin.

  Tieteelliset arviot ja niiden käyttö ehdotetussa suunnitelmassa

  Yksi keskeisistä ehdotuksen säännöksistä liittyy biologisiin viitearvoihin. Nämä viitearvot perustuvat ehdotuksessa kalastuskuolevuusarvoon (F), joka vastaa kalavarojen hyödyntämistä kestävän enimmäistuoton (FSMY) tasolla. Kyseinen arvo muodostaa kohdetason, joka on saavutettava perusasetuksen mukaan vuoteen 2020 mennessä. Kuitenkin kalastuskuolevuusarvo, joka vastaa kestävän enimmäistuoton mukaisen hyödyntämisen teoreettista arvoa, riippuu lukuisista olettamuksista, joka sisältyvät kalakantojen tilan tieteelliseen arviointimenettelyyn, voi näin ollen vaihdella huomattavasti. Esimerkiksi vuonna 2016 STECF katsoi, että sardiinin FSMY-arvo oli 0,08, kun taas samaan aikaan GFCM:n asettama arvo oli 0,7, toisin sanoen lähes kymmenen kertaa korkeampi. Viimeisimmässä STECF:n täysistunnossa (17-01) annettiin suositus, jonka mukaisesti arvon, jotka käytetään kestävän enimmäistuoton kohdetasoa varten, ei pitäisi olla FMSY vaan teoreettinen muunnos, jossa hyödyntäminen otetaan huomioon (kalastuskuolevuuden ja kokonaiskuolevuuden välinen suhde, E=0,4) ja joka voidaan myös ilmaista kalastuskuolevuusarvona F. Koska komission tieteellinen neuvoa-antava elin (STECF) on todennut, että näissä arvioinneissa on lukuisia epävarmuustekijöitä, esittelijä ehdottaa, että Adrianmeren monivuotisessa suunnitelmassa käytettävän viitearvon olisi oltava kannan biomassa eikä kalastuskuolevuus. On erityisen tärkeää, että aikana, jolloin tämä seikka lisää erimielisyyttä tiedeyhteisössä, ei olisi oltava mahdollista ottaa käyttöön kiintiöjärjestelmää, jonka mukaisesti kokonaissaalis määritellään tarkasti ottamalla kohteiksi kyseiset viitearvot. Kun otetaan huomioon vaihtelu viitearvoissa, näitä ei voida käyttää suurimman sallitun saaliin määrittelyssä. Sovellettavan järjestelyn olisi perustuttava pyyntiponnistuksen sääntelyyn, jotta varmistetaan yksittäisten lajien säilyminen määrältään riittävän suurina niiden biomassan osalta.

  Adrianmerellä pienten pelagisten lajien kalastuksessa käytettävien kurenuottien teknisten ominaisuuksien määrittely

  Esittelijä ehdottaa, että suunnitelmaa koskevassa ehdotuksessa myönnetään poikkeus Välimeri-asetuksen säännöksestä, joka koskee kurenuotan korkeutta ja syvyyden suhdetta nuotan korkeuteen. Olisi korostettava, että suunnitelma tehdään alueellisten ominaispiirteiden mukaisesti ja että sen olisi sovittava kalastukseen alueella, jota varten se on laadittu. Siinä on myös alusta alkaen otettava huomioon ja sallittava Adrianmerellä käytettävien pyydysten erityispiirteet.

  AdriaMed-yhteistyöaloitteen alaisuuteen (FAO:n hankkeen muodossa toteutettava osa-aluetta koskeva hanke) ryhmittyneet Adrianmeren maat ovat tehneet tieteellisen tutkimuksen voidakseen kuvailla kurenuottien ominaispiirteitä Adrianmerellä, niiden mahdollisia vaikutuksia merenpohjaan ja niiden kalastuskäyttäytymistä. Tämä tutkimus on osoittanut, että Italia, Kroatia ja Slovenia ovat oikeassa, kun ne vaativat, että kurenuotan mitat määritellään suunnitelman mukaisesti niin, että enimmäispituus on 600 metriä ja korkeus ei ole enemmän kuin kolmasosa sen pituudesta. Koska nämä ovat ehdotetut mitata, on olennaista luopua Välimeri-asetuksen säännöksestä, jolla rajoitetaan kurenuottien käyttöä merialueilla, jotka ovat matalampia kuin 70 prosenttia verkon korkeudesta. Adrianmeren pohjan muodon vuoksi tätä on mahdotonta toteuttaa.

  Ehdotetun suunnitelman sosioekonominen vaikutus

  Perusasetuksessa säädetään muun muassa, että toimenpiteitä ei voida sisällyttää monivuotisiin suunnitelmiin, ellei niiden taloudellista ja sosiaalista vaikutusta ole otettu huomioon.

  Esittelijä haluaisi korostaa, että komission ehdotukseen ei sisälly yksityiskohtaista arviota sosioekonomisista vaikutuksista. Esittelijä on erityisen huolestunut, koska Välimeren kalastusala on ollut kriisissä yli kaksikymmentä vuotta ja että uusilla säännöksillä, joita ei ole mietitty asianmukaisesti loppuun saakka, voi olla merkittävä vaikutus ja ne voivat romahduttaa koko alan. Lisäksi ehdotuksessa ei mainita mitenkään yrityksille ja työntekijöille myönnettävää taloudellisia korvauksia ja/tai toteutettavia muutostoimenpiteitä sardiinin ja sardellin saaliiden pienentämiseksi, vaikka ne ovat pienten paikallisyhteisöjen, erityisesti saariyhteisöjen, sekä teollisuudenalojen keskeinen taloudellinen resurssi.

  KANTA TARKISTUKSINA ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalta (14.9.2017)

  kalatalousvaliokunnalle

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Adrianmeren pienten pelagisten lajien kantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta

  (COM(2017)0097 – C8‑0095/2017 – 2017/0043(COD))

  TARKISTUKSET

  Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kalatalousvaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

  Tarkistus    1

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 1 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (1)  Yhteisen kalastuspolitiikan olisi edistettävä meriympäristön suojelua, kaikkien kaupallisesti hyödynnettävien lajien kestävää hoitoa ja erityisesti ympäristön hyvän tilan saavuttamista vuoteen 2020 mennessä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/56/EY40 1 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

  (1)  Yhteisen kalastuspolitiikan olisi varmistettava meriympäristön suojelu ja kaikkien kaupallisesti hyödynnettävien lajien kestävä hoito sekä edistettävä ympäristön hyvän tilan saavuttamista vuoteen 2020 mennessä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/56/EY40 1 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

  __________________

  __________________

  40 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/56/EY, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista (meristrategiadirektiivi) (EUVL L 164, 25.6.2008, s. 19).

  40 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/56/EY, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista (meristrategiadirektiivi) (EUVL L 164, 25.6.2008, s. 19).

  Tarkistus    2

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (6 a)  Alueellistamista olisi sovellettava sellaisten räätälöityjen toimenpiteiden luomisessa, joissa otetaan huomioon jokaisen kalastusalueen erityispiirteet ja suojellaan niiden ympäristöolosuhteita.

  Tarkistus    3

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (6 b)  Kalastusmahdollisuuksia olisi osoitettava asetuksen (EY) N:o 1380/2013 17 artiklan periaatteiden mukaisesti noudattaen avoimia ja tasapuolisia perusteita, ympäristöön liittyvät, sosiaaliset ja taloudelliset perusteet mukaan luettuina. Kalastusmahdollisuudet olisi myös jaettava tasapuolisesti kalastuksen eri osa-alueiden, kuten perinteisen kalastuksen ja pienimuotoisen kalastuksen, kesken. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi tarjottava kannustimia kalastusaluksille, jotka käyttävät valikoivia kalastusvälineitä tai kalastustekniikoita, joilla on vähäinen ympäristövaikutus.

  Tarkistus    4

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 3 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  3 a.  Korvaaviin toimenpiteisiin voi tarvittaessa kuulua myös komission lainsäädäntöehdotuksia ja komission asetuksen (EU) N:o 1380/2013 12 artiklan mukaisesti vahvistamia kiireellisiä toimenpiteitä.

  Tarkistus    5

  Ehdotus asetukseksi

  14 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Komissio varmistaa, että monivuotisen suunnitelman vaikutukset tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin kantoihin ja niitä hyödyntävään kalastukseen arvioidaan viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta ja sen jälkeen viiden vuoden välein. Komissio toimittaa arvioinnin tulokset Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

  Komissio varmistaa, että monivuotisen suunnitelman vaikutukset tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin kantoihin ja niitä hyödyntävään kalastukseen arvioidaan kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta ja sen jälkeen viiden vuoden välein, erityisesti, jotta voidaan todeta, onko kalakantojen palauttamisessa kestävän enimmäistuoton mahdollistavia tasoja suuremmiksi ja pitämisessä tällaisilla tasoilla edistytty. Komissio toimittaa tämän arvioinnin tulokset Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja voi tarvittaessa viimeisimmät tieteelliset lausunnot huomioon ottaen ehdottaa mukautuksia monivuotiseen suunnitelmaan tai aloittaa menettelyn delegoitujen säädösten muuttamiseksi.

  ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

  Otsikko

  Adrianmeren pienten pelagisten lajien kantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma

  Viiteasiakirjat

  COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  PECH

  1.3.2017

   

   

   

  Lausunnon antanut valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  ENVI

  1.3.2017

  Hyväksytty (pvä)

  7.9.2017

   

   

   

  ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  Otsikko

  Adrianmeren pienten pelagisten lajien kantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma

  Viiteasiakirjat

  COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)

  Annettu EP:lle (pvä)

  24.2.2017

   

   

   

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  PECH

  1.3.2017

   

   

   

  Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  ENVI

  1.3.2017

   

   

   

  Esittelijät

         Nimitetty (pvä)

  Ruža Tomašić

  22.3.2017

   

   

   

  Valiokuntakäsittely

  25.4.2017

  21.6.2017

  21.11.2017

  21.3.2018

  Hyväksytty (pvä)

  9.10.2018

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  14

  11

  1

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Nicola Caputo, Rosa D’Amato, Giuseppe Ferrandino, Elisabetta Gardini, Anja Hazekamp, Francisco José Millán Mon, Nosheena Mobarik

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

  David Borrelli, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Tadeusz Zwiefka

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  16.10.2018

  LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  14

  +

  ECR

  Nosheena Mobarik, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

  EFDD

  Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato

  NI

  David Borrelli

  PPE

  Alain Cadec, Elisabetta Gardini, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Tadeusz Zwiefka

  S&D

  Renata Briano

  11

  -

  ALDE

  António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

  GUE/NGL

  Anja Hazekamp

  S&D

  Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Giuseppe Ferrandino, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos

  VERTS/ALE

  Marco Affronte, Klaus Buchner, Linnéa Engström

  1

  0

  ENF

  Sylvie Goddyn

  Symbolien selitys:

  +  :  puolesta

  -  :  vastaan

  0  :  tyhjää

  Päivitetty viimeksi: 5. marraskuuta 2018
  Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö