Postupak : 2017/0043(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0337/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0337/2018

Rasprave :

PV 12/11/2018 - 15
CRE 12/11/2018 - 15

Glasovanja :

PV 13/11/2018 - 4.6
CRE 13/11/2018 - 4.6
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0445

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 889kWORD 110k
16.10.2018
PE 602.914v02-00 A8-0337/2018

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju višegodišnjeg plana za male pelagijske stokove u Jadranskom moru i za ribarstvo koje iskorištava te stokove

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD))

Odbor za ribarstvo

Izvjestiteljica: Ruža Tomašić

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 STAJALIŠTE U OBLIKU AMANDMANA oDBORA ZA OKOLIŠ, JAVNO ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju višegodišnjeg plana za male pelagijske stokove u Jadranskom moru i za ribarstvo koje iskorištava te stokove

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0097),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 43. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0098/2017),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 31. svibnja 2017.(1),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ribarstvo i stajalište u obliku amandmana Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0337/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Zajednička ribarstvena politika (ZRP) trebala bi pridonijeti zaštiti morskog okoliša, održivom upravljanju svim komercijalno iskorištavanim vrstama, te posebno postizanju dobroga stanja okoliša u morskom okolišu do 2020. u skladu s člankom 1. stavkom 1. Direktive 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.40

(1)  Zajednička ribarstvena politika (ZRP) trebala bi pridonijeti zaštiti morskog okoliša, održivom upravljanju svim komercijalno iskorištavanim vrstama, te posebno postizanju dobroga stanja okoliša u morskom okolišu do 2020. u skladu s člankom 1. stavkom 1. Direktive 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća40 i povoljnom statusu očuvanja za vrste i staništa u skladu s Direktivom Vijeća 92/43/EEZ40a i Direktivom 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća40b.

_________________

_________________

40 Direktiva 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o uspostavljanju okvira za djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša (Okvirna direktiva o pomorskoj strategiji) (SL L 164, 25.6.2008., str. 19.)

40 Direktiva 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o uspostavljanju okvira za djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša (Okvirna direktiva o pomorskoj strategiji) (SL L 164, 25.6.2008., str. 19.)

 

40a Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (SL L 206, 22.7.1992., str. 7.).

 

40b Direktiva 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenog 2009. o očuvanju divljih ptica (SL L 20, 26.1.2010., str. 7.);

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.a)  Na Svjetskom sastanku na vrhu o održivom razvoju održanom u New Yorku 2015. Unija i njezine države članice obvezale su se do 2020. djelotvorno regulirati izlov i okončati prelov, nezakonit, neprijavljen i nereguliran ribolov i štetne ribolovne prakse te provesti znanstveno utemeljene planove upravljanja radi obnove ribljih stokova u najkraćem roku, najmanje do razina koje mogu proizvesti najviši održivi prinos određen njihovim biološkim značajkama.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Uredbom (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća41 utvrđuju se pravila ZRP-a u skladu s međunarodnim obvezama Unije. Ciljevi su ZRP-a, među ostalim, osigurati da aktivnosti ribolova i akvakulture budu dugoročno ekološki održive, da se na upravljanje ribarstvom primjenjuje načelo predostrožnog pristupa te da se provodi pristup upravljanja ribarstvom temeljen na ekosustavu.

(2)  Uredbom (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća41 utvrđuju se pravila ZRP-a u skladu s međunarodnim obvezama Unije. Ciljevi su ZRP-a, među ostalim, osigurati da aktivnosti ribolova i akvakulture budu dugoročno ekološki, ekonomski i društveno održive, da se na upravljanje ribarstvom primjenjuje načelo predostrožnog pristupa te da se provodi pristup upravljanja ribarstvom temeljen na ekosustavu.

__________________

__________________

41 Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.)

41 Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.)

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a)  U skladu s Uredbom (EU) br. 1380/2013 upravljanje ribarstvom na temelju najboljeg raspoloživog znanstvenog savjeta zahtijeva usklađene, pouzdane i točne podatke.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3.a)  Jadransko more važno je potpodručje u Sredozemlju, koje čini oko jedne trećine vrijednosti ukupnog iskrcaja.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.a)  Provedeni planovi upravljanja i tehničke mjere uvedene 2016. trebali bi proizvesti učinke na stokove te ih je potrebno analizirati i uzeti u obzir pri utvrđivanju višegodišnjeg plana za pelagijske stokove u regiji.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Trenutačne mjere upravljanja za male pelagijske vrste u Jadranskom moru odnose se na pristup vodama, nadzor ribolovnog napora i tehničke mjere kojima se uređuje upotreba alata. U znanstvenim mišljenjima navedeno je da je nadzor ulova najprikladniji način prilagodbe ribolovne smrtnosti te da bi on mogao biti učinkovitiji alat za upravljanje malim pelagijskim vrstama.43

(5)  Trenutačne mjere upravljanja za male pelagijske vrste u Jadranskom moru odnose se na pristup vodama, nadzor ribolovnog napora i tehničke mjere kojima se uređuje upotreba alata.

__________________

 

43 Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo (STECF), Assessment of Mediterranean Sea stocks - part 2 (Procjena stokova u Sredozemnom moru – dio 2.) (STECF-11-14)

 

Obrazloženje

Uzimajući u obzir posljednje izvješće STEFC-a (STEFC 16-14) u kojem je zaključeno, nakon analize pozitivnih i negativnih učinaka različitih načela upravljanja, da se najbolji rezultati ostvaruju kombiniranjem različitih mjera upravljanja (ulov, napor, ograničenja kapaciteta) i da individualni pristup za svaku mjeru za sobom povlači negativne učinke, predlaže se brisanje te izjave.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Kako bi se postigli ciljevi ZRP-a, potrebno je donijeti određene mjere očuvanja, prema potrebi i u bilo kojoj kombinaciji, kao što su višegodišnji planovi, tehničke mjere te utvrđivanje i raspoređivanje ribolovnih mogućnosti.

(6)  Kako bi se postigli ciljevi ZRP-a, potrebno je donijeti određene mjere očuvanja, prema potrebi i u bilo kojoj kombinaciji, kao što su višegodišnji planovi i tehničke mjere.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6 a)  Ribolov malih pelagijskih vrsta u Jadranu, osobito u geografskim potpodručjima 17 i 18, ima vrlo bitan društveno-ekonomski utjecaj na izvor zarade i budućnost obalnih zajednica država članica.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6b)  U skladu s načelima i ciljevima ZRP-a i na temelju članka 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013, regionalizacija bi se trebala upotrebljavati za donošenje i provedbu mjera kojima se uzimaju u obzir specifičnosti svakog ribarskog područja i štite njihovi okolišni uvjeti.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6c)  Ribolovne mogućnosti potrebno je rasporediti u skladu s načelima utvrđenima u članku 17. Uredbe (EU) br. 1380/2013 s pomoću transparentnih i objektivnih kriterija, uključujući ekološke, društvene i gospodarske kriterije. Ribolovne mogućnosti potrebno je također pravedno raspodijeliti unutar različitih segmenata ribolova, uključujući tradicionalni i mali ribolov. Nadalje, države članice trebale bi pružiti poticaje za ribarska plovila na kojima se koriste alati za selektivni ribolov ili ribolovne tehnike koje imaju manje štetan utjecaj na okoliš.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  U skladu s člancima 9. i 10. Uredbe (EU) br. 1380/2013, višegodišnji planovi trebaju se temeljiti na znanstvenim, tehničkim i gospodarskim savjetima te sadržavati ciljeve, mjerljive ciljeve s jasnim rokovima, referentne točke očuvanja i zaštitne mjere.

(7)  U skladu s člancima 9. i 10. Uredbe (EU) br. 1380/2013, višegodišnji planovi trebaju se temeljiti na znanstvenim, tehničkim i gospodarskim savjetima te sadržavati ciljeve, mjerljive ciljeve s jasnim rokovima, referentne točke očuvanja, ciljeve za mjere očuvanja i tehničke mjere radi provedbe obveze iskrcavanja, kao i mjere za izbjegavanje i smanjenje neželjenog ulova, što je više moguće te zaštitne mjere.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Cilj višegodišnjeg plana trebao bi biti doprinos postizanju ciljeva ZRP-a, a posebno postizanju i održavanju NOP-a za predmetne stokove, postizanju održivosti sektora ribarstva te osiguravanju učinkovitog okvira za upravljanje.

(8)  Cilj višegodišnjeg plana trebao bi biti doprinos postizanju ciljeva ZRP-a, a posebno obnova i održavanje ribljih stokova iznad razina biomase koje mogu proizvesti NOP, provedba obveze iskrcavanja, postizanje održivosti sektora ribarstva te osiguravanje učinkovitog okvira za upravljanje.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8a)  Ovu Uredbu ne bi trebalo smatrati presedanom za druge višegodišnje planove u Sredozemnom moru, osim ako je naznačeno drugačije.

Obrazloženje

Ovaj prijedlog za Jadransko more u svojem postojećem obliku bio bi opasan presedan jer, ako bi se usvojio, mogao bi se iskoristiti kao model i za druga područja Sredozemnog mora, s još širim gospodarskim i društvenim negativnim učinkom. Svako morsko područje ima drukčije oceanske značajke i jedinstvene okolnosti.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

  U višegodišnjem planu uvijek bi trebalo pronaći ravnotežu između izvedivog rezultata, s obzirom na vremenski okvir, i društveno-ekonomskog učinka.

 

 

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  U skladu s pristupom temeljenim na ekosustavu i uz deskriptor povezan s ribarstvom iz Direktive 2008/56/EZ, u okviru upravljanja ribarstvom potrebno je razmotriti kvalitativne deskriptore 1, 4 i 6 iz Priloga I. toj Direktivi

(10)  U skladu s pristupom temeljenim na ekosustavu, tim bi se planom trebalo pridonijeti i postizanju dobroga stanja okoliša kako je utvrđeno u Direktivi 2008/56/EZ, u okviru upravljanja ribarstvom potrebno je razmotriti kvalitativne deskriptore 1, 4 i 6 iz Priloga I. toj Direktivi. Tim bi se planom pridonijelo i postizanju povoljnoga stanja očuvanosti za staništa i vrste, kako je propisano Direktivom 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1a i Direktivom Vijeća 92/43/EZ1b.

 

_________________

 

1a Direktiva 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenog 2009. o očuvanju divljih ptica (SL L 20, 26.1.2010., str. 7.).

 

1b Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (SL L 206, 22.7.1992., str. 7.).

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Člankom 16. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1380/2013 zahtijeva se da se ribolovne mogućnosti utvrđuju u skladu s ciljevima navedenima u višegodišnjim planovima.

Briše se.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Ciljnu stopu ribolovne smrtnosti (F) koja odgovara cilju postizanja i održavanja NOP-a prikladno je utvrditi kao raspone vrijednosti koji su u skladu s postizanjem najvećeg održivog prinosa (FNOP). Ti rasponi utemeljeni na znanstvenom mišljenju potrebni su kako bi se omogućila fleksibilnost pri uzimanju u obzir razvoja događaja u izradi znanstvenog mišljenja, kako bi se doprinijelo provedbi obveze iskrcavanja i kako bi se u obzir uzele karakteristike mješovitog ribolova. Raspone vrijednosti FNOP izračunao je Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo (STECF)te su izračunani tako da omogućuju dugoročno smanjenje prinosa za najviše 5 % u usporedbi s NOP-om45. Osim toga, gornja je granica raspona ograničena, tako da mogućnost pada stoka ispod vrijednosti Blim iznosi najviše 5 %.

(12)  Ciljnu stopu ribolovne smrtnosti (F) koja odgovara cilju postizanja i održavanja NOP-a prikladno je utvrditi kao raspone vrijednosti koji su u skladu s postizanjem najvećeg održivog prinosa (FNOP). Ti rasponi utemeljeni na najboljem dostupnom znanstvenom mišljenju potrebni su kako bi se omogućila fleksibilnost pri uzimanju u obzir razvoja događaja u izradi znanstvenog mišljenja, kako bi se doprinijelo provedbi obveze iskrcavanja i kako bi se u obzir uzele karakteristike mješovitog ribolova. Raspone vrijednosti FNOP izračunao je Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo (STECF).45a Na temelju tog plana izračunani su tako da omogućuju dugoročno smanjenje prinosa za najviše 5 % u usporedbi s NOP-om. Osim toga, gornja je granica raspona ograničena, tako da mogućnost pada stoka ispod vrijednosti Blim iznosi najviše 5 %.

_________________

_________________

45 Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo (STECF) – Small pelagic stocks in the Adriatic Sea. Mediterranean assessments part 1 (Mali pelagijski stokovi u Jadranskom moru. Procjena stokova u Sredozemnom moru – dio 2.) (STECF-15-14) 2015. [Ured za publikacije Europske unije, Luxembourg, EUR 27492 EN, JRC 97707, 52 str.] [Drugi dio ovog upućivanja čini se pogrešnim. OPOCE, molimo provjeru.]

 

 

45a Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo (STECF) – Small pelagic stocks in the Adriatic Sea. Mediterranean assessments part 1 (Mali pelagijski stokovi u Jadranskom moru. Procjena stokova u Sredozemnom moru – dio 2.) (STECF-15-14) 2015. [Ured za publikacije Europske unije, Luxembourg, EUR 27492 EN, JRC 97707, 52 str.] [Drugi dio ovog upućivanja čini se pogrešnim. OPOCE, molimo provjeru.]

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Radi utvrđivanja ribolovnih mogućnosti trebao bi postojati prag za raspon vrijednosti FNOP pri normalnoj upotrebi i, uz uvjet da se smatra da je predmetni stok u dobrom stanju, viša granica za određene slučajeve. Ribolovne mogućnosti trebalo bi se moći utvrditi do više granice samo ako je na temelju znanstvenog mišljenja ili dokaza to potrebno za postizanje ciljeva iz ove Uredbe u mješovitom ribolovu ili ako je to nužno kako bi se izbjegla šteta za stokove zbog dinamike stoka unutar vrste ili među vrstama odnosno kako bi se ograničile promjene ribolovnih mogućnosti koje se ponavljaju iz godine u godinu.

(13)  Radi postizanja ciljeva višegodišnjeg plana, ciljna vrijednost za svaku vrstu trebala bi biti SSBpa. Trebalo bi moći utvrditi višu granicu samo ako je na temelju znanstvenog mišljenja ili dokaza to potrebno za postizanje ciljeva iz ove Uredbe u mješovitom ribolovu ili ako je to nužno kako bi se izbjegla šteta za stokove zbog dinamike stoka unutar vrste ili među vrstama odnosno ako je razina jednog od stokova malih pelagijskih vrsta ispod vrijednosti SSBlim.

Obrazloženje

Uporaba vrijednosti biomase prikladnija je i točnija za upravljanje malim pelagijskim vrstama koje više ovise o ekološkim uvjetima nego o iskorištavaju, barem do poboljšanja znanstvene procjene.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Za stokove za koje su oni dostupni te radi primjene zaštitnih mjera potrebno je utvrditi referentne točke očuvanja izražene kao NOP Btrigger i Blim za stokove inćuna i srdela. Ako stokovi padnu ispod vrijednosti NOP Btrigger, ribolovnu smrtnost trebalo bi smanjiti ispod vrijednosti FNOP.

(15)  Za stokove za koje su one dostupne te radi primjene zaštitnih mjera potrebno je utvrditi referentne točke očuvanja izražene kao SSBlim i SSBpa za male pelagijske vrste. Ako stokovi padnu ispod vrijednosti SSBlim, potrebno je donijeti odgovarajuće korektivne mjere kako bi se doprinijelo brzom povratku predmetnog stoka na razinu iznad SSBpa.

Obrazloženje

Uporaba vrijednosti biomase prikladnija je i točnija za upravljanje malim pelagijskim vrstama koje više ovise o ekološkim uvjetima nego o iskorištavaju, barem do poboljšanja znanstvene ocjene.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Trebalo bi provesti dodatne zaštitne mjere ako veličina stoka padne ispod referentne točke Blim. Zaštitne mjere trebale bi obuhvaćati smanjenje ribolovnih mogućnosti i konkretne mjere očuvanja kad se u znanstvenom mišljenju navede da je stok ugrožen. Te bi mjere prema potrebi trebalo dopuniti drugim mjerama, kao što su Komisijine mjere u skladu s člankom 12. Uredbe (EU) br. 1380/2013 ili mjere država članica u skladu s člankom 13. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

Briše se.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Na stokove za koje nisu dostupne referentne točke trebalo bi primjenjivati načelo predostrožnog pristupa. U posebnom slučaju stokova ulovljenih kao usputni ulov, u nedostatku znanstvenog mišljenja o razinama minimalne biomase u mrijestu u takvim stokovima, trebalo bi donijeti posebne mjere očuvanja kada se u znanstvenom mišljenju navodi da su potrebne korektivne mjere.

(17)  Na stokove za koje nisu dostupne referentne točke trebalo bi primjenjivati načelo predostrožnog pristupa.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Radi omogućivanja provedbe obveze iskrcavanja iz članka 15. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013, planom bi trebalo predvidjeti donošenje dodatnih mjera upravljanja. Takve bi mjere trebalo utvrditi delegiranim aktima.

(18)  Radi omogućivanja provedbe obveze iskrcavanja iz članka 15. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013, planom bi trebalo predvidjeti donošenje dodatnih mjera upravljanja, osobito mjera za postupno eliminiranje odbačenog ulova, brojenje ribe čije su veličine ispod minimalne referentne veličine za očuvanje i smanjenje te, gdje je moguće, eliminiranje negativnog utjecaja ribolova na morski okoliš. Takve bi mjere trebalo utvrditi delegiranim aktima.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(18a)  Neovisni stručnjaci i STEFC primili su i pregledali zajedničku preporuku Hrvatske, Italije i Slovenije (skupine na visokoj razini za Jadran) i studiju o tehničkim svojstvima okružujućih mreža plivarica i njihovu učinku na životne zajednice morskog dna. Stoga je prikladno odstupiti od drugog podstavka članka 13. stavka 3. i točke 2. Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1967/2006.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(19a)  Kad znanstveno mišljenje upućuje na to da rekreacijski ribolov ima znatan utjecaj na ribolovnu smrtnost određenog stoka, Vijeće bi ga trebalo uzeti u obzir. U tu bi svrhu Vijeće trebalo moći utvrditi ukupan dopušteni ulov za komercijalni ulov, kojim se uzima u obzir količina rekreacijskog ulova, i/ili usvojiti druge mjere za ograničavanje rekreacijskog ribolova kao što su ograničenja vreće i razdoblja zabrane ribolova.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Planom bi trebalo predvidjeti i određene popratne tehničke mjere koje će se donijeti delegiranim aktima kako bi se pridonijelo postizanju ciljeva plana, osobito u pogledu zaštite juvenilne ribe ili radi poboljšanja selektivnosti.

(20)  Planom bi trebalo predvidjeti i određene popratne tehničke te vremenske i prostorne mjere koje će se donijeti delegiranim aktima, uzimanjem u obzir najboljeg dostupnog znanstvenog mišljenja, kako bi se pridonijelo postizanju ciljeva plana, osobito u pogledu zaštite juvenilne ribe ili radi poboljšanja selektivnosti.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20a)  Kultura artizanalnog ribolova temeljena na povijesnim praksama i usađena u ribolovne zajednice mora se zaštititi određivanjem tehničkih mjera koje proizlaze iz višegodišnjeg plana ili naknadno usvojenih delegiranih akata.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21a)  Kako bi se sektoru ribarstva omogućilo da pruži odgovor na mjere smanjenja ribolovnih napora i smanjenje prihoda poduzeća i plovila koje iz toga proizlazi, trebalo bi predvidjeti prioritetne načine pristupa odgovarajućim mjerama potpore u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo iz Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća1a.

 

_____________

 

1aUredba (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006, (EZ) br. 791/2007 i Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 149, 20.5.2014., str. 1.).

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21b)  Kako bi se osiguralo provedbu koja je usklađena s socioekonomskim učinkom, trebalo bi, s jedne strane, predvidjeti odstupanja od vremenskih ograničenja za trajanje provođenja mjera privremenog prestanka iz članka 33. Uredbe (EU) 508/2014, proširujući ga isključivo na ribarska plovila obuhvaćena ovim višegodišnjim planom te, s druge strane, omogućiti ponovno otvaranje i pristup tih plovila mjerama trajnog prestanka iz članka 34. te Uredbe.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Imajući u vidu da plovila koja u Jadranskom moru love male pelagijske vrste obavljaju kratke izlaske u ribolov, primjenu prethodnih obavijesti kako se zahtijeva člankom 17. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 trebalo bi prilagoditi tako da se prethodne obavijesti dostavljaju najmanje sat i trideset minuta prije predviđenog vremena dolaska u luku. Ipak, uzimajući u obzir ograničeni učinak izlazaka u ribolov koji obuhvaćaju vrlo male količine ribe na predmetne stokove, prikladno je uspostaviti prag za takve prethodne obavijesti ako ta plovila drže na brodu najmanje 1 tonu inćuna ili srdele.

(22)  Imajući u vidu da plovila koja u Jadranskom moru love male pelagijske vrste obavljaju kratke izlaske u ribolov, primjenu prethodnih obavijesti kako se zahtijeva člankom 17. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 trebalo bi prilagoditi tako da se prethodne obavijesti dostavljaju najmanje trideset minuta prije predviđenog vremena dolaska u luku. Ipak, uzimajući u obzir ograničeni učinak izlazaka u ribolov koji obuhvaćaju vrlo male količine ribe na predmetne stokove, prikladno je uspostaviti prag za takve prethodne obavijesti ako ta plovila drže na brodu najmanje 1 tonu malih pelagijskih vrsta.

Obrazloženje

Zbog posebnosti obale i činjenice da je ribolovno područje relativno blizu luke, potrebno je predvidjeti kraće razdoblje za prethodnu obavijest.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Trebalo bi utvrditi pragove za ulove inćuna i srdele iznad kojih ribarsko plovilo mora ribu iskrcati u određenoj luci ili na mjestu u blizini obale u skladu s člankom 43. Uredbe (EZ) br. 1224/2009. Osim toga, pri određivanju tih luka ili mjesta u blizini obale države članice trebale bi primijeniti kriterije iz članka 43. stavka 5. te Uredbe tako da se osigura učinkovita kontrola stokova.

(24)  Trebalo bi utvrditi pragove za ulove malih pelagijskih vrsta iznad kojih ribarsko plovilo mora ribu iskrcati u određenoj luci ili na mjestu u blizini obale u skladu s člankom 43. Uredbe (EZ) br. 1224/2009. Osim toga, pri određivanju tih luka ili mjesta u blizini obale države članice trebale bi primijeniti kriterije iz članka 43. stavka 5. te Uredbe tako da se osigura učinkovita kontrola stokova.

Obrazloženje

Predlaže se korištenje definicije „malih pelagijskih vrsta” iz plana upravljanja GFCM-a. Ovom se definicijom podrazumijeva zajedničko upravljanje tim dvjema vrstama. Ove se dvije vrste love zajedno, a s obzirom na to da ribolov malih pelagijskih vrsta nije moguće usmjeriti isključivo na jednu vrstu, mjere upravljanja trebaju se primjenjivati na obje vrste zajedno. Nadalje, te se dvije vrste u prirodi izmjenjuju i uvelike ovise o ekološkim uvjetima. Zbog toga je potrebno zajednički kontrolirati iskorištavanje tih vrsta i upravljati njima, što je već prepoznato u trenutačnom okviru GFCM-a.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Kako bi se ova Uredba pravodobno i na razmjeran način prilagodila tehničkom i znanstvenom napretku te kako bi se osigurala fleksibilnost i omogućio razvoj određenih mjera, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u vezi s dopunom ove Uredbe u pogledu korektivnih mjera za očuvanje skuše i šaruna, provedbe obveze iskrcavanja i tehničkih mjera. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

(25)  Kako bi se ova Uredba pravodobno i na razmjeran način prilagodila tehničkom i znanstvenom napretku te kako bi se osigurala fleksibilnost i omogućio razvoj određenih mjera, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u vezi s dopunom ove Uredbe u pogledu provedbe obveze iskrcavanja i tehničkih mjera. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

Obrazloženje

Odredbe višegodišnjeg plana primjenjuju se na srdelu i inćun s obzirom na to da postoji znatan nedostatak podataka i znanstvenih ocjena u pogledu drugih vrsta (skuše (Scomber spp.) i šaruna (Trachurus spp.)). Te je vrste potrebno obuhvatiti višegodišnjim planom zbog obveze iskrcavanja kako je navedeno u ključnom obrazloženju Europske komisije, ali je to potrebno jasno odvojiti od područja primjene višegodišnjeg plana.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26)  U skladu s člankom 10. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1380/2013, trebalo bi utvrditi odredbe za periodičnu ocjenu Komisije u pogledu primjerenosti i učinkovitosti primjene ove Uredbe. Takva bi ocjena trebala se provesti nakon periodične evaluacije plana koja se temelji na znanstvenom mišljenju i temeljiti se na njoj. Plan bi trebalo ocjenjivati svakih pet godina. Tim se razdobljem omogućuje potpuna provedba obveze iskrcavanja te donošenje i provedba regionaliziranih mjera i ostvarivanje njihova učinka na stokove i ribolov. To je ujedno i najkraće razdoblje koje zahtijevaju znanstvena tijela.

(26)  U skladu s člankom 10. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1380/2013, trebalo bi utvrditi odredbe za periodičnu ocjenu Komisije u pogledu primjerenosti i učinkovitosti primjene ove Uredbe. Takva bi ocjena trebala se provesti nakon periodične evaluacije plana koja se temelji na znanstvenom mišljenju i temeljiti se na njoj. Plan bi trebalo ocijeniti tri godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe, a nakon toga svakih pet godina. Tim se razdobljem omogućuje potpuna provedba obveze iskrcavanja te donošenje i provedba regionaliziranih mjera i ostvarivanje njihova učinka na stokove i ribolov. To je ujedno i najkraće razdoblje koje zahtijevaju znanstvena tijela.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(27a)  Kako bi se ribarima pružila potpora u provedbi mjera predviđenih ovom Uredbom, države članice trebale bi se u što većoj mjeri koristiti mjerama koje su dostupne u okviru Uredbe (EU) br. 508/2014. Primjereno je razjasniti da se za mjere privremene obustave koje su usvojene radi postizanja ciljeva ove Uredbe može smatrati da ispunjavaju kriterije potrebne za dobivanje potpore u okviru Uredbe (EU) br. 508/2014, kako bi se u obzir uzeli socioekonomski aspekti te Uredbe. Nadalje, primjereno je odobriti odstupanje za plovila na koja utječe ovaj višegodišnji plan, od razdoblja tijekom kojih se potpora može odobriti, kao i od gornje granice financijskog doprinosa iz EFPR-a za mjere privremene obustave utvrđene u Uredbi (EU) br. 508/2014.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Uredba se primjenjuje na stokove inćuna (Engraulis encrasicolus) i srdele (Sardina pilchardus) u Jadranskom moru („predmetni stokovi”) i na ribarstvo u okviru kojeg se iskorištavaju ti stokovi. Primjenjuje se i na usputni ulov skuše (Scomber spp.) i šaruna (Trachurus spp.) u Jadranskom moru, ulovljenih pri ribolovu jednog predmetnog stoka ili njih obaju.

2.  Uredba se primjenjuje na stokove inćuna (Engraulis encrasicolus) i srdele (Sardina pilchardus) u Jadranskom moru („male pelagijske vrste”) i na ribarstvo u okviru kojeg se love ti stokovi. U svrhu provedbe obveze iskrcavanja uspostavljene člankom 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013, primjenjuje se i na usputni ulov skuše (Scomber spp.) i šaruna (Trachurus spp.) u Jadranskom moru, ulovljenih pri ribolovu malih pelagijskih vrsta.

Obrazloženje

Odredbe višegodišnjeg plana primjenjuju se na srdelu i inćun s obzirom na to da postoji znatan nedostatak podataka i znanstvenih procjena u pogledu drugih vrsta. Te je vrste potrebno obuhvatiti višegodišnjim planom zbog obveze iskrcavanja kako je navedeno u ključnom obrazloženju Europske komisije, ali je to potrebno jasno odvojiti od područja primjene višegodišnjeg plana.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka ab (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ab)  „Najbolje raspoloživo znanstveno mišljenje” znači javno dostupno znanstveno mišljenje utemeljeno na najnovijim znanstvenim podacima i metodama koje je izdalo ili preispitalo neovisno znanstveno tijelo priznato na europskoj ili međunarodnoj razini.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  „ciljani ulov” podrazumijeva najmanje 50 % ulova srdele ili inćuna žive mase;

Obrazloženje

Definicija ciljanog ulova važna je za upravljanje kad je riječ o ribolovnim danima.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  „malih pelagijski stokovi” znači stokovi navedeni u članku 1. stavku 2. ove Uredbe i sve njihove kombinacije;

(c)  „male pelagijske vrste” znači stokovi srdela (Sardina pilchardus) i inćuna (Engraulis encrasicolus);

Obrazloženje

Predlaže se korištenje definicije „malih pelagijskih vrsta” iz plana upravljanja GFCM-a. Ovom se definicijom podrazumijeva zajedničko upravljanje tim dvjema vrstama. Ove se dvije vrste love zajedno, a s obzirom na to da ribolov malih pelagijskih vrsta nije moguće usmjeriti isključivo na jednu vrstu, mjere upravljanja trebaju se primjenjivati na obje vrste zajedno. Nadalje, te se dvije vrste u prirodi izmjenjuju i uvelike ovise o ekološkim uvjetima. Zbog toga je potrebno zajednički kontrolirati iskorištavanje tih vrsta i upravljati njima, što je već prepoznato u trenutačnom okviru GFCM-a.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  „raspon vrijednosti FNOP” znači raspon vrijednosti pri kojima sve razine ribolovne smrtnosti unutar znanstveno utvrđenih granica tog raspona, u slučajevima mješovitog ribolova i u skladu sa znanstvenim mišljenjem, dugoročno dovode do najvećeg održivog prinosa (NOP) u postojećim prosječnim ekološkim uvjetima bez znatnog utjecaja na proces reprodukcije dotičnih stokova;

Briše se.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  „ribolovni dan” znači bilo koje razdoblje od 24 uzastopna sata ili neki njegov dio u kojemu ribolovna jedinica obavlja ribolovnu aktivnost kao što je potraga za ribom, bacanje, polaganje, povlačenje i potezanje ribolovne opreme, izvlačenje ulova na palubu, prekrcaj, zadržavanje na palubi, preradu na brodu, prebačaj, stavljanje u kaveze, tov i iskrcaj ribe i proizvoda ribarstva” kako je definirano u članku 4. točki 28. Uredbe (EU) br. 1380/2013. .

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka db (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(db)  „SSBlim” znači referentna točka za biomasu u mrijestu te je za sve vrijednosti ispod te točke potrebno poduzeti korektivne mjere upravljanja kako bi se stokovi obnovili do vrijednosti u okviru sigurnih bioloških referentnih točki;

Obrazloženje

Uporaba vrijednosti biomase prikladnija je i točnija za upravljanje malim pelagijskim vrstama koje više ovise o ekološkim uvjetima nego o iskorištavaju, barem do poboljšanja znanstvene procjene.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka dc (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(dc)  „SSBpa” znači predostrožna referentna točka za biomasu u mrijestu te je za sve vrijednosti ispod te točke potrebno poduzeti mjere upravljanja kako bi se stokovi obnovili do vrijednosti u okviru sigurnih bioloških referentnih točki;

Obrazloženje

Uporaba vrijednosti biomase prikladnija je i točnija za upravljanje malim pelagijskim vrstama koje više ovise o ekološkim uvjetima nego o iskorištavaju, barem do poboljšanja znanstvene ocjene.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(-e)  „NOP Btrigger” znači najniža referentna točka za biomasu u mrijestu ispod koje treba poduzeti konkretne i prikladne mjere upravljanja kako bi se u okviru stopa iskorištavanja u kombinaciji s prirodnim promjenama stokovi obnovili iznad razina koje dugoročno mogu proizvesti NOP;

Briše se.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(-f)  „ribolovna mogućnost” znači količinski određeno zakonsko pravo na ribolov, izraženo u količini ulova i/ili ribolovnom naporu.

Briše se.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Višegodišnjim planom pridonosi se postizanju ciljeva zajedničke ribarstvene politike navedenih u članku 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013, a posebno primjenom načela predostrožnog pristupa za upravljanje ribarstvom, te se pokušava zajamčiti da se iskorištavanjem živih morskih bioloških resursa obnavlja populacija ulovljenih vrsta i održava iznad razina koje mogu proizvesti NOP.

1.  Višegodišnjim planom pridonosi se postizanju ciljeva zajedničke ribarstvene politike navedenih u članku 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

Obrazloženje

Ciljevi su utvrđeni Uredbom (EU) br. 1380/2013 te ih ovdje nije potrebno ponavljati. Ciljevi iz ZRP-a jednako su važni te ostvarenje NOP-a ne smije biti važnije od drugih ciljeva kao što su socijalna stabilnost segmenta ribarstva o kojemu je riječ.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Višegodišnjim planom pruža se učinkovit, jednostavan i stabilan okvir za upravljanje iskorištavanjem malih pelagijskih stokova u Jadranskom moru.

2.  Višegodišnjim planom pruža se učinkovit, jednostavan i stabilan okvir za upravljanje iskorištavanjem malih pelagijskih vrsta u Jadranskom moru.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  U izradi ili izmjeni višegodišnjeg plana uzimaju se u obzir društveno-ekonomski aspekti, u skladu s člankom 2. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Višegodišnjim planom pridonosi se eliminiranju odbačenog ulova tako što se, koliko god je to moguće, izbjegava i smanjuje neželjeni ulov, te provedbi obveze iskrcavanja utvrđene člankom 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013 za vrste na koje se ona primjenjuje i na koje se primjenjuje ova Uredba.

3.  Višegodišnjim planom pridonosi se smanjenju odbačenog ulova tako što se, koliko god je to moguće, izbjegava i smanjuje neželjeni ulov, te provedbi obveze iskrcavanja utvrđene člankom 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013 za vrste na koje se ona primjenjuje i na koje se primjenjuje ova Uredba.

Obrazloženje

Potpuno eliminiranje odbačenog ulova operativno je nemoguće i zbog toga što je de minimis mogućnost predviđena Osnovnom uredbom.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  U okviru višegodišnjeg plana primjenjuje se pristup upravljanju ribarstvom temeljen na ekosustavu kako bi se negativni utjecaji ribarskih aktivnosti na morski ekološki sustav sveli na najmanju moguću mjeru. On je u skladu sa zakonodavstvom Unije u području zaštite okoliša, a posebno s ciljem postizanja dobrog stanja okoliša do 2020. kako je utvrđen u članku 1. stavku 1. Direktive 2008/56/EZ.

4.  U okviru višegodišnjeg plana primjenjuje se pristup upravljanju ribarstvom temeljen na ekosustavu kako bi se negativni utjecaji ribarskih aktivnosti na morski ekološki sustav, osobito ugrožena staništa i zaštićene vrste, uključujući morske sisavce, morske ptice i gmazove, sveli na najmanju moguću mjeru i, gdje je to moguće, eliminirali. On je u skladu sa zakonodavstvom Unije u području zaštite okoliša, a posebno s ciljem postizanja dobrog stanja okoliša do 2020. kako je utvrđen u članku 1. stavku 1. Direktive 2008/56/EZ, te s ciljevima i pravilima utvrđenima u direktivama 2009/147/EZ i 92/43/EEZ.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5a.  Mjere u okviru plana poduzimaju se u skladu s najboljim dostupnim znanstvenim mišljenjem.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Poglavlje 2. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

CILJEVI, ZAŠTITNE MJERE I POSEBNE MJERE

CILJEVI, DRUŠTVENO-EKONOMSKI CILJEVI, ZAŠTITNE MJERE I POSEBNE MJERE

Obrazloženje

Umetanje pojma „društveno-ekonomski” u skladu je s izmjenom predviđenom sljedećim člankom 4.a (društveno-ekonomski ciljevi) i dodanim uvodnim izjavama 21.a i 24.a.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 4. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ciljevi za inćun i srdelu

Ciljevi za male pelagijske vrste

Obrazloženje

Ovom se definicijom podrazumijeva zajedničko upravljanje tim dvjema vrstama.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ciljne vrijednosti ribolovne smrtnosti za predmetne stokove postižu se što prije, progresivno i postupno do 2020., a potom se održavaju unutar raspona određenih u Prilogu I. te u skladu s ciljevima iz članka 3. stavka 1.

1.  Ciljne referentne točke za male pelagijske vrste postižu se što prije, a potom se održavaju iznad vrijednosti određenih u Prilogu I. te u skladu s ciljevima iz članka 3. stavka 1.

Obrazloženje

Odredbe iz članka 4. ovime se usklađuju s prijedlogom referentnih točaka na temelju biomase.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ribolovne mogućnosti u skladu su s ciljnim rasponima vrijednosti ribolovne smrtnosti određenima u stupcu A Priloga I. ovoj Uredbi.

2.  Mjere upravljanja malim pelagijskim vrstama u skladu su s ciljnim referentnim točkama određenima u stupcu A Priloga I. ovoj Uredbi.

Obrazloženje

Odredbe iz članka 4. ovime se usklađuju s prijedlogom referentnih točaka na temelju biomase. Predlaže se brisanje pojma „ribolovne mogućnosti” i njegova zamjena pojmom „mjere upravljanja”. Točnije, budući da „ribolovne mogućnosti” upućuju na sustav ukupnog dopuštenog ulova (TAC), predlaže se zamjena tog pojma pojmom „mjere upravljanja” koji više odgovara sustavu upravljanja ribolovnim naporom.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ne dovodeći u pitanje stavke 1. i 2., ribolovne mogućnosti mogu se utvrditi na razinama koje odgovaraju razinama ribolovne smrtnosti nižima od onih određenih u stupcu A Priloga I.

3.  Ne dovodeći u pitanje stavke 1. i 2., mjere upravljanja mogu se usmjeriti na razine koje odgovaraju višim vrijednostima od onih određenih u stupcu A Priloga I.:

 

(a)  ako je to na temelju znanstvenog mišljenja ili dokaza potrebno za ostvarenje ciljeva iz članka 3. u slučaju mješovitog ribolova,

 

(b)  ako je to na temelju znanstvenog mišljenja ili dokaza potrebno kako bi se izbjegla ozbiljna šteta za pojedini stok zbog dinamike unutar stoka ili među stokovima različitih vrsta; ili

 

(c)  ako je jedan od stokova malih pelagijskih vrsta ispod referentne točke iz stupca B Priloga I.

Obrazloženje

Odredbe iz članka 4. ovime se usklađuju s prijedlogom referentnih točaka na temelju biomase. Točnije, budući da „ribolovne mogućnosti” upućuju na sustav ukupnog dopuštenog ulova (TAC), predlaže se zamjena tog pojma pojmom „mjere upravljanja” koji više odgovara sustavu upravljanja ribolovnim naporom.

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ne dovodeći u pitanje stavke 2. i 3., ribolovne mogućnosti za pojedini se stok mogu utvrditi u skladu s rasponima ribolovne smrtnosti iz stupca B Priloga I. uz uvjet da je predmetni stok iznad referentnih točaka za minimalnu biomasu u mrijestu iz stupca A Priloga II.:

Briše se.

(a) ako je to na temelju znanstvenog mišljenja ili dokaza potrebno za postizanje ciljeva iz članka 3. u slučaju mješovitog ribolova;

 

(b) ako je to na temelju znanstvenog mišljenja ili dokaza potrebno kako bi se spriječilo nanošenje ozbiljne štete stokovima prouzročene dinamikom stoka unutar vrste ili među vrstama ili

 

(c) kako bi se promjene ribolovnih mogućnosti između dvije uzastopne godine ograničile na najviše 20 %.

 

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a.  Kad znanstveno mišljenje upućuje na to da rekreacijski ribolov ima znatan utjecaj na ribolovnu smrtnost određenog stoka, Vijeće ga uzima u obzir i može ograničiti rekreacijski ribolov pri određivanju ribolovnih mogućnosti kako bi se izbjeglo premašivanje ukupnog cilja ribolovne smrtnosti.

 

 

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 4.a

 

Društveno-ekonomski ciljevi

 

Kako bi se postigli društveno-ekonomski ciljevi iz članka 2. stavka 5. točke (f) Uredbe (EU) br. 1380/2013, u provedbi tehničkih mjera i mjera očuvanja predviđenih ovom Uredbom države članice uvelike se koriste relevantnim mjerama iz Uredbe (EU) br. 508/2014.

Obrazloženje

Svrha je ove izmjene stvaranje osnove za omogućivanje državama članicama da ribarima obuhvaćenima tehničkim mjerama i/ili mjerama očuvanja koje znatno utječu na okoliš, s negativnim posljedicama na poduzeća i radnike, osiguraju pristup instrumentima financijske potpore koji su predviđeni u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Referentne točke očuvanja izražene kao minimalne i granične razine biomase stoka u mrijestu koje se primjenjuju kako bi se zaštitila puna reproduktivna sposobnost predmetnih stokova utvrđuju se u Prilogu II.

1.  Referentne točke očuvanja izražene kao minimalne i granične razine biomase stoka u mrijestu primjenjuju se kako bi se zaštitila puna reproduktivna sposobnost predmetnih stokova.

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Tri godine nakon primjene mjera upravljanja navedenih u članku 6. točki 1.a, znanstvenim istraživanjem provjerava se učinkovitost provedenih mjera, osobito u pogledu stokova na koje se primjenjuje ova Uredba i ribolova kojim se ti stokovi iskorištavaju.

Obrazloženje

Ova je izmjena potrebna kako bi se procijenila učinkovitost mjera predloženih u članku 4.a.

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Kada se u znanstvenom mišljenju navede da je biomasa stoka u mrijestu bilo kojeg od predmetnih stokova ispod referentne točke minimalne biomase stoka u mrijestu iz stupca A Priloga II. ovoj Uredbi, donose se sve prikladne korektivne mjere kako bi se osigurao brz povratak predmetnog stoka na razine koje su iznad razina koje mogu proizvesti NOP. Posebno, odstupajući od članka 4. stavka 2. i članka 4. stavka 4. ove Uredbe, ribolovne se mogućnosti za predmetne stokove utvrđuju na razini koja je u skladu s ribolovnom smrtnošću koja je smanjena ispod raspona iz stupca A Priloga I. ovoj Uredbi, pri čemu se u obzir uzima smanjenje biomase tog stoka.

2.  Kada se u znanstvenom mišljenju navede da je biomasa stoka u mrijestu bilo koje od malih pelagijskih vrsta ispod referentne točke minimalne biomase stoka u mrijestu iz stupca B Priloga I. ovoj Uredbi, donose se sve prikladne korektivne mjere kako bi se doprinijelo brzom povratku malih pelagijskih vrsta na razine koje su iznad razina referentne točke iz stupca A Priloga I. Posebno, odstupajući od članka 4. stavka 2. i u skladu s člankom 4. stavkom 3. ove Uredbe, mjere upravljanja usklađuju se, pri čemu se u obzir uzima smanjenje biomase tog stoka.

Obrazloženje

Predložene promjene u skladu su s drugim prijedlozima koji se temelje na biomasi kao isključivoj i točnijoj vrijednosti.

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Kada se u znanstvenom mišljenju upućuje na to da je biomasa stoka u mrijestu bilo kojeg od predmetnih stokova ispod referentne točke granične biomase stoka u mrijestu (Blim) iz stupca B Priloga II. ovoj Uredbi, provode se dodatne korektivne mjere kako bi se osigurao brz povratak predmetnog stoka na razine koje su iznad razine koja može proizvesti NOP. Konkretno, te korektivne mjere mogu uključivati, odstupajući od članka 4. stavaka 2. i 4., obustavljanje ciljanog ribolova za predmetni stok i primjereno smanjenje ribolovnih mogućnosti.

3.  Kada se u znanstvenom mišljenju upućuje na to da je biomasa stoka u mrijestu obiju malih pelagijskih vrsta ispod referentne točke granične biomase stoka u mrijestu (SSBlim) iz stupca B Priloga I. ovoj Uredbi, provode se dodatne korektivne mjere kako bi se doprinijelo brzom povratku obaju stokova na razine koje su iznad razine referentne točke iz stupca A Priloga I. Konkretno, te korektivne mjere mogu uključivati, odstupajući od članka 4. stavka 2., obustavljanje ciljanog ribolova za predmetni stok i druge primjerene mjere upravljanja.

Obrazloženje

Predložene promjene u skladu su s drugim prijedlozima koji se temelje na biomasi kao isključivoj i točnijoj vrijednosti.

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kada se u znanstvenom mišljenju navede da su potrebne korektivne radnje za očuvanje malih pelagijskih stokova navedenih u članku 1. stavku 2. ove Uredbe ili, u slučaju inćuna i srdela, kad se biomasa u mrijestu bilo kojeg od tih stokova za određenu godinu nalazi ispod referentnih točaka očuvanja iz stupca A Priloga I. ovoj Uredbi, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 16. ove Uredbe i člankom 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013 u pogledu sljedećeg:

1.   Kada se u znanstvenom mišljenju navede da su potrebne korektivne radnje za očuvanje malih pelagijskih vrsta ili kad se biomasa u mrijestu bilo kojeg od tih stokova za određenu godinu nalazi ispod referentnih točaka očuvanja iz stupca B Priloga I. ovoj Uredbi, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 16. ove Uredbe i člankom 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

Obrazloženje

Predložene promjene u skladu su s drugim prijedlozima koji se temelje na biomasi kao isključivoj i točnijoj vrijednosti.

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  karakteristika ribolovnih alata, osobito veličine oka mrežnog tega, konstrukcije ribolovnog alata, veličine alata ili upotrebe selektivnih uređaja kako bi se zajamčila ili poboljšala selektivnost;

Briše se.

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  upotrebe ribolovnih alata i dubine upotrebe alata, kako bi se zajamčila ili poboljšala selektivnost;

Briše se.

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  zabrane ili ograničenja ribolova u određenim područjima radi zaštite ribe u mrijestu i juvenilne ribe odnosno ribe ispod najmanje referentne veličine za očuvanje ili neciljanih vrsta riba;

Briše se.

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  zabrane ili ograničenja ribolova ili upotrebe određenih vrsta ribolovnog alata u određenim razdobljima radi zaštite ribe u mrijestu i ribe ispod najmanje referentne veličine za očuvanje ili neciljanih vrsta riba;

Briše se.

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  najmanje referentne veličine za očuvanje radi zaštite juvenilnih morskih organizama;

Briše se.

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  drugih karakteristika u vezi sa selektivnošću.

Briše se.

Obrazloženje

Općenitost točke (f), koja je predmet delegiranja, mogla bi biti u suprotnosti s razgraničenjima u pogledu sadržaja predviđenim člankom 290. UFEU-a. Bolje je odlučiti se za brisanje.

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.   Ne dovodeći u pitanje stavak 1., kako bi se ostvarili ciljevi utvrđeni u članku 4., sljedeće se mjere primjenjuju u razdoblju od 2019. – 2022.:

 

(a)   ograničenje ulova za male pelagijske vrste u 2019. utvrđeno je razinom iz 2014.; počevši od 2020., ograničenje ulova za male pelagijske vrste za dotične države članice postupno se smanjuje za 4 % svake godine u odnosu na prethodnu godinu, sve do 2022.; Međutim, smanjenje se ne primjenjuje ako je ukupni ulov svake dotične države članice u prethodnoj godini više od 2 % ispod razine ulova iz 2014.;

 

(b)   ribolovni napori ribarskih plovila koja love male pelagijske vrste ne prelaze 180 ribolovnih dana godišnje i 20 ribolovnih dana mjesečno, odnosno najviše 144 ribolovna dana godišnje za lov srdele i najviše 144 ribolovna dana godišnje za lov inćuna;

 

(c)   prostorno-vremenske zabrane provode se svake godine kako bi se zaštitila područja rasta i mrijesta; takvim je zabranama, za različitu vrstu ribolovnog alata, obuhvaćena cjelokupna distribucija malih pelagijskih vrsta u Jadranskom moru za razdoblja od najmanje 15 uzastopnih dana, odnosno najviše 30 uzastopnih dana; te su zabrane na snazi tijekom sljedećih razdoblja:

 

(i)   od 1. listopada do 31. ožujka za srdelu i

 

(ii)   od 1. travnja do 30. rujna za inćun;

 

(d)   dodatne zabrane za plovila ukupne duljine veće od 12 m, zasebno za svaku vrstu ribolovnog alata, provode se u razdoblju od najmanje šest mjeseci. Takvim je zabranama obuhvaćeno najmanje 30 % područja koje je utvrđeno kao područje rasta ili područje važno za zaštitu mladih skupina riba (u teritorijalnom moru i unutarnjim morskim vodama);

 

(e)   ukupni kapacitet flote koćarica i plovila s okružujućim mrežama plivaricama koji aktivno love male pelagijske stokove ne prelazi registrirani kapacitet aktivne flote iz 2014. u pogledu bruto tonaže i/ili bruto registrirane tonaže, snage motora (kW) i broja plovila.

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1 b.   Ne dovodeći u pitanje stavak 1.a, kako bi se zajamčila stabilnost i ograničile promjene mjera upravljanja, trajanje zabrana iz točaka (c) i (d) neće se razlikovati za više od 10 % u dvjema uzastopnim godinama.

Obrazloženje

Predložene mjere potpuno se provode od 2017., a djelomice od 2015. U skladu su s planom upravljanja GFCM-a te je ključno i dalje upotrebljavati isti pristup upravljanju i mjere kako bismo mogli procijeniti njihov učinak. Osim toga, predloženo je provesti postupno smanjenje ograničenja ulova za isto razdoblje.

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 6.a

 

Tehničke mjere

 

1.   Za potrebe ove Uredbe, drugi podstavak članka 13. stavka 3. i točka 2. Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1967/2006 ne primjenjuju se.

 

2.   Za potrebe ove Uredbe, najveća duljina okružujućih mreža (okružujuće mreže plivarice i mreže bez užeta za zatvaranje mreže) ograničena je na 600 metara s padom mreže od najviše jedne trećine duljine.

Obrazloženje

Te je odredbe potrebno uključiti u višegodišnji plan u cilju provedbe svakog plana upravljanja. To je već zatraženo Zajedničkom preporukom država članica na Jadranu i razrađeno Studijom o tehničkim svojstvima okružujućih mreža plivarica i njihovu učinku na životne zajednice morskog dna. Neovisni stručnjaci i STECF revidirali su navedenu studiju i zahtjev te potvrdili te zaključke. To je jedna od ključnih odredbi za osiguranje održivosti ribolova malih pelagijskih vrsta u Jadranu.

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 15. ove Uredbe i člankom 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013 u pogledu sljedećeg:

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013 u pogledu sljedećeg:

Obrazloženje

Zakonodavstvo iz Uredbe (EU) br. 1380/2013 o obvezi iskrcavanja i regionalizaciji smatra se dovoljnim. Stoga nije potrebno daljnje djelovanje Komisije s pomoću delegiranih akata.

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  izuzeća od primjene obveze iskrcavanja za vrste za koje se znanstvenim dokazima potvrde visoke stope preživljavanja, uzimajući u obzir karakteristike alata, ribarskih praksi i ekosustava kako bi se olakšala provedba obveze iskrcavanja i i

(a)  izuzeća od primjene obveze iskrcavanja za vrste za koje se najboljim dostupnim znanstvenim mišljenjem potvrde visoke stope preživljavanja, uzimajući u obzir karakteristike alata, ribarskih praksi i ekosustava kako bi se olakšala provedba obveze iskrcavanja i

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  utvrđivanja najmanjih referentnih veličina za očuvanje radi zaštite juvenilnih morskih organizama.

Briše se.

Obrazloženje

Predlaže se brisanje točke (d) jer je njezin sadržaj već predviđen prethodnim člankom 6. i ponavljanje nije potrebno.

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Odstupajući od članka 17. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1224/2009, prethodno obavješćivanje iz tog članka izvršava se najmanje sat i trideset minuta prije predviđenog dolaska u luku. Nadležna tijela obalnih država članica mogu, na temelju svakog pojedinačnog slučaja, dati odobrenje za raniji ulazak u luku.

1.  Odstupajući od članka 17. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1224/2009, prethodno obavješćivanje iz tog članka izvršava se najmanje trideset minuta prije predviđenog dolaska u luku. Nadležna tijela obalnih država članica mogu, na temelju svakog pojedinačnog slučaja, dati odobrenje za raniji ulazak u luku.

Obrazloženje

U mnogim područjima Jadrana posada do nekoliko minuta prije povratka u luku završava sortiranje ribe u odgovarajuće kutije. U tom se pogledu ističe da navedeno prethodno obavješćivanje o dolasku u luku, koje su zapovjednici ribarskih plovila obvezni dovoljno unaprijed dostaviti nadležnim tijelima države članice koja je njihova država zastave, a koje sadržava skup informacija o plovilu i ulovima, predstavlja vrlo zahtjevnu obvezu.

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Obveza prethodnog obavješćivanja primjenjuje se na zapovjednike ribarskih plovila Unije koji na brodu drže najmanje jednu tonu inćuna ili jednu tonu srdela.

2.  Obveza prethodnog obavješćivanja primjenjuje se na zapovjednike ribarskih plovila Unije koji na brodu drže najmanje dvije tone inćuna ili dvije tone srdela. Te se količine ubrajaju u neto količinu ulova iz članka 15. stavku 11. Uredbe (EU) 1380/2013.

Obrazloženje

Specifikacija je potrebna na temelju odredbi o obvezi iskrcavanja u skladu s kojima se proizvod ispod najmanje referentne veličine za očuvanje mora iskrcati i namijeniti za potrošnju koja nije izravna prehrana ljudi. Međutim, količine se odnose na navedeno u članku 13. točkama (a) i (b) ovog Prijedloga uredbe.

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 12. stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Odstupajući od članka 15. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1224/2009, zapovjednici ribarskih plovila Unije čija ukupna dužina iznosi 12 ili više metara mogu slati informacije iz članka 14. te Uredbe do početka iskrcaja.

 

 

Obrazloženje

Ribarskim plovilima koja podliježu obvezama iz ovog plana upravljanja i koja se bave ulovom velikih vrsta potrebno je omogućiti zaključivanje očevidnika o ribolovu prije početka iskrcaja. Slanje informacija prije ulaska u luku, kako je predviđeno općim pravilom, zapravo je vrlo teško, a katkad i opasno, uzme li se u obzir osjetljivost radnji povezanih s povratkom u pristanište i velika količina proizvoda koje je potrebno staviti u kutije i selektirati.

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prag koji se primjenjuje na živu masu vrsta iz predmetnog stoka na koje se primjenjuje višegodišnji plan iznad kojeg ribarsko plovilo mora iskrcati svoje ulove u određenoj luci ili na mjestu blizu obale, kako je navedeno u članku 43. Uredbe (EZ) br. 1224/2009, iznosi:

Prag koji se primjenjuje na živu masu malih pelagijskih vrsta iznad koje ribarsko plovilo mora iskrcati svoje ulove u određenoj luci ili na mjestu blizu obale, kako je navedeno u članku 43. Uredbe (EZ) br. 1224/2009, iznosi 4 tone:

(a) 2000 kg inćuna;

 

(b) 2000 kg srdela.

 

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pet godina nakon stupanja na snagu ove Uredbe i svakih pet godina nakon toga Komisija provodi evaluaciju učinka višegodišnjeg plana na stokove na koje se primjenjuje ova Uredba i na ribarstvo u okviru kojeg se iskorištavaju ti stokovi. Komisija dostavlja rezultate te evaluacije Europskom parlamentu i Vijeću.

Tri godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe i svakih pet godina nakon toga Komisija provodi evaluaciju učinka višegodišnjeg plana na stokove na koje se primjenjuje ova Uredba i na ribarstvo u okviru kojeg se iskorištavaju ti stokovi. Komisija dostavlja rezultate te evaluacije Europskom parlamentu i Vijeću i prema potrebi podnosi prijedlog izmjene ove Uredbe.

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u članku 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Članak 15.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 15.a

 

Potpora iz EFPR-a

 

1. Mjere privremenog prestanka donesene kako bi se ostvarili ciljevi višegodišnjeg plana smatraju se privremenim prestankom ribolovnih aktivnosti u smislu članka 33. stavka 1. točaka (a) i (c) Uredbe (EU) br. 508/2014.

 

2. Odstupajući od članka 33. stavka 2. Uredbe (EU) br. 508/2014, do 31. prosinca 2020. maksimalno trajanje potpore na temelju te Uredbe je devet mjeseci za ribarska plovila koja podliježu prostorno-vremenskim zabranama predviđenima ovom Uredbom.

 

3. Kako bi se osigurala provedba stavka 2. ovog članka, odstupajući od članka 25. stavka 3. Uredbe (EU) br. 508/2014, moguće je povećati ukupni financijski doprinos iz EFPR-a iznad gornje granice od 15 % utvrđene tim člankom.

 

4. U provedbi mjera predviđenih člankom 30. Uredbe (EU) br. 508/2014 prednost se daje ribarima obuhvaćenima provedbom mjera iz ovog višegodišnjeg plana.

 

5. Do 31. prosinca 2020. i odstupajući od roka iz članka 34. stavka 4. Uredbe (EU) br. 508/2014, ribarska plovila koja su prestala sa svim ribolovnim aktivnostima kao rezultat mjera za smanjenje ribolovnih napora iz ove Uredbe mogu primati pomoć za trajni prestanak iz članka 34. Uredbe (EU) br. 508/2014.

 

 

 

 

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Prilog I.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

[...]

Briše se.

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Prilog II.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

[...]

Briše se.

(1)

SL C 288, 31.8.2017., str. 68.


OBRAZLOŽENJE

1) Kontekst prijedloga Komisije

Višegodišnji plan za male pelagijske vrste u Jadranskom moru i za ribarstvo koje iskorištava te stokove (u daljnjem tekstu „višegodišnji plan za Jadransko more”) uspostavljen je u skladu s Osnovnom uredbom. Višegodišnji planovi donose se kao prioritet na temelju znanstvenih, tehničkih i gospodarskih mišljenja i moraju sadržavati mjere očuvanja za obnovu i održavanje ribljih stokova iznad razina koje mogu proizvesti najviši održivi prinos. Osnovnom uredbom propisuje se i da se mjere ne mogu uključiti u višegodišnje planove, osim ako je njihov gospodarski i društveni učinak uzet u obzir.

Višegodišnji plan za Jadransko more, koji je prvi plan takve vrste na području Sredozemlja, vjerojatno će imati znatan utjecaj na upravljanje ribarstvom na cijelom području Sredozemlja.

Jadransko more važno je potpodručje u okviru Sredozemlja, a čini oko jedne trećine vrijednosti ukupnog iskrcaja. Srdela i inćun čine većinu malih pelagijskih stokova. Najveće količine love Italija i Hrvatska. Treća država članica, Slovenija, lovi manje od 1 %, a ulov Albanije i Crne Gore čini jednako mali dio ukupnog ulova. Ribolov malih pelagijskih vrsta trenutno je uređen na nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini. Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja (GFCM) međunarodno je tijelo koje trenutačno regulira ribolov te vrste.

Konačni je cilj prijedloga do 2020. postići najviši održivi prinos (NOP) u skladu sa zahtjevima zajedničke ribarstvene politike. U obrazloženju prijedloga Komisija navodi da je glavni cilj višegodišnjeg plana za Jadransko more obnoviti stokove, a sektor ribarstva dovesti do zdravijeg stanja, osiguravajući pritom održivost ribolova.

2) Sadržaj prijedloga

Komisija je 24. veljače 2017. podnijela prijedlog višegodišnjeg plana za male pelagijske stokove u Jadranskom moru i za ribarstvo koje iskorištava te stokove. Višegodišnji plan za Jadransko more može se primijeniti na stokove inćuna, srdele, skuše i šaruna. Glavni je cilj višegodišnjeg plana postići i održavati najviši održivi prinos (NOP) za predmetne stokove, učiniti sektor ribarstva održivim i osigurati djelotvoran okvir za upravljanje.

U okviru višegodišnjeg plana za Jadransko more, predloženi ciljevi izražavaju se kao rasponi ribolovne smrtnosti oko vrijednosti FNOP prema preporuci STECF-a, najkasnije do 2020. Uključeni su ciljevi za inćun i srdelu, a rasponi se temelje na preporukama koje je iznio STECF. Prema obrazloženju Komisije, tim će se rasponima omogućiti da se predmetnim stokovima upravlja na temelju najvećeg održivog prinosa te će se vjerojatno omogućiti prostor za prilagodbu ako dođe do promjena u znanstvenom mišljenju. Ako su dostupni podaci o ribljim stokovima, te se referentne točke izražavaju kao biomasa stoka u mrijestu.

Prijedlog uključuje odredbe povezane s obvezom iskrcavanja koje se donose u svrhu regionalizacije.  

3) Stajalište izvjestitelja

Izvjestiteljica pozdravlja višegodišnji plan za Jadransko more jer će se njime osigurati instrument za višegodišnje upravljanje biološkim morskim resursima i pomoći u obnovi stokova te vratiti sektor ribarstva na održivu razinu. Prema znanstvenim procjenama stanja stokova srdela i inćuna, trenutačna razina ribolova u Jadranskom moru predstavlja prekomjerno iskorištavanje. Izvjestiteljica podupire mjere kojima je cilj poboljšati stanje stokova, s posebnim naglaskom na prostornu zaštitu područjâ u kojima će se očuvati juvenilne ribe i zaštititi stok u mrijestu.

Uzimajući u obzir stanje stokova, specifičnu prirodu ribolova i složenu društveno-ekonomsku situaciju u Jadranskom moru te s ciljem osiguravanja učinkovitog upravljanja i pojašnjenja te pojednostavnjenja pojedinačnih odredbi prijedloga, izvjestiteljica predlaže sljedeće izmjene:

Zajedničko upravljanje srdelom i inćunom

Izvjestiteljica se ne slaže s prijedlogom Komisije o zasebnom upravljanju za srdele i inćune i predlaže da se tim dvjema vrstama upravlja zajedno. Biomasa malih pelagijskih vrsta može se znatno razlikovati od godine do godine, bez obzira na ribolovnu smrtnost, s obzirom na to da male pelagijske vrste uvelike ovise o okolišnim uvjetima. S obzirom na to da u ribolovu nije moguće ciljati isključivo samo jednu od gore navedenih dviju vrsta, izvjestiteljica smatra da bi se njima trebalo upravljati zajedno. Nadalje, obje vrste, i srdela i inćun, dijele istu ekološku nišu i njihova biomasa se mijenja. Izvjestiteljica u prijedlogu uvodi izraz „male pelagijske vrste”, koji se koristi i u regionalnom planu koji je sastavila Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja.

Zadržavanje načela režima utemeljenog na upravljanju ribolovnim naporom

Izvjestiteljica se strogo protivi pokušajima Komisije da osigura da se ribolov regulira utvrđivanjem ukupnog obujma ulova i uspostavom sustava kvota. Trenutačno je cijelo jadransko područje (geografska potpodručja 17 i 18) obuhvaćeno planom upravljanja koji je izradila Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja (GFCM), a temelji se na regulaciji ribolovnog napora i kapaciteta pomoću prostorno-vremenskih propisa i ograničenja broja ribolovnih dana po plovilu, ali ograničenje ulova zadržano je na razini ulova za 2014. Preporuka GFCM-a koja je sada na snazi (GFCM/40/2016/2) izdana je 2016. Izvjestiteljica smatra da je trenutačna preporuka osobito važna jer se njome osigurava relativna stabilnost sektora. Paket mjera u primjeni je od 2017., a tijekom tog razdoblja trebalo bi postati vidljivo jesu li te mjere, koje su u potpunosti mjerodavne od 2015., učinkovite i donose li rezultate.

U Sredozemlju kao cjelini sustav upravljanja provodi se kako je prethodno opisano, a svaka znatna promjena u upravljanju u manjem dijelu može narušiti tržište EU-a, otvoriti prostor za veći uvoz iz zemalja izvan EU-a te staviti sektor ribarstva u nejednak položaj na tržištu.

Budući da se prijedlog izvjestiteljice temelji na upravljanju ribolovnim naporom, predlaže se da se mehanizam upravljanja koji uključe „mogućnosti” zamijeni „mjerama upravljanja”.

Izvjestiteljica želi istaknuti da se znanstvene procjene i preporuke mogu mijenjati i smatra da je to dodatni razlog za izbjegavanje sustava kvota. Jedna od činjenica koje valja naglasiti jest da su radne skupine GFCM-a i STECF-a iz istih podataka dobile različite rezultate. Nesigurnost koja je svojstvena tim procjenama stvara dodatne pogreške pri donošenju dalekosežnih ključnih odluka na temelju znanstvenih preporuka koje se mogu toliko razlikovati.

Znanstvene procjene i njihova uporaba u predloženom planu

Jedna od ključnih odredbi prijedloga odnosi se na biološke referentne točke. U prijedlogu te referentne točke temelje se na vrijednosti ribolovne smrtnosti (F) koja odgovara iskorištavanju resursa u skladu s najvećim održivim prinosom (FNOP). Ta vrijednost predstavlja ciljnu razinu koja se, u skladu s osnovnom uredbom, mora postići do 2020. Međutim, vrijednost ribolovne smrtnosti koja odgovara teoretskoj vrijednosti iskorištavanja na razini najvećeg održivog prinosa ovisi o nizu pretpostavki ugrađenih u postupak znanstvene procjene stanja zaliha i stoga se može znatno razlikovati. Na primjer, STECF je 2016. smatrao da je vrijednost FNOP za srdele bila 0.08, dok je u isto vrijeme GFCM vrijednost odredio na 0.7, odnosno gotovo deset puta više. Na plenarnoj sjednici STECF-a (17-01) izdana je preporuka o tome da vrijednost koja će se upotrebljavati za ciljnu razinu najvišeg održivog prinosa ne bi trebala biti FNOP, već teoretska konverzija s iskorištavanjem uzetim u obzir (omjer između ribolovne smrtnosti i ukupne smrtnosti, E = 0.4), što se može izraziti i kao vrijednost ribolovne smrtnosti F. S obzirom na to da je čak i Komisijino znanstveno savjetodavno tijelo (STECF) zaključilo da u tim procjenama postoji velika nesigurnost, izvjestiteljica predlaže da referentna točka koja će se koristiti u višegodišnjem planu za Jadransko more bude biomasa stoka, a ne ribolovna smrtnost. Posebno je važno da, u trenutku kada je to pitanje uzrok nesuglasica unutar znanstvene zajednice, ne postoji mogućnost uvođenja sustava kvota, pri čemu bi se ukupni ulov mogao precizno odrediti usmjeravanjem tih referentnih točaka. S obzirom na varijacije u referentnim točkama, one se ne mogu upotrijebiti za određivanje ukupnog dopuštenog ulova; mehanizam koji se primjenjuje trebao bi se temeljiti na regulaciji ribolovnog napora kako bi se osigurao opstanak pojedinačne vrste u dovoljnoj količini biomase.

Određivanje tehničkih karakteristika okružujućih mreža plivarica za ribolov malih pelagijskih vrsta u Jadranskom moru

Izvjestiteljica predlaže da se prijedlogom plana predvidi izuzeće od odredbe o Sredozemlju u pogledu visine okružujućih mreža plivarica i odnosa između visine mreža i dubine mora. Potrebno je naglasiti da se plan izrađuje u skladu s regionalnim značajkama i da je prikladan za ribolov u područjima za koja je namijenjen. Njime se od samog početka također moraju priznati i dopustiti posebna obilježja ribolovnog alata koji se upotrebljava u Jadranskom moru.

Zemlje na Jadranu koje su grupirane unutar skupine AdriaMed (subregionalne inicijative u obliku projekta FAO-a) provele su znanstveno istraživanje kako bi se opisale tehničke značajke okružujućih mreža plivarica u Jadranskom moru, njihov mogući utjecaj na morsko dno i njihovo ponašanje u ribarstvu. Studijom se pokazalo da su Italija, Hrvatska i Slovenija u pravu kada zahtijevaju da se dimenzije okružujuće mreže plivarice odrede u skladu s planom da najveća duljina bude 600 m, a visina ne prelazi 1/3 duljine. S obzirom na to da su te dimenzije predložene, od ključne je važnosti ukinuti odredbu Mediteranske uredbe kojom se ograničava uporaba okružujućih mreža plivarica u područjima plićima od 70 % neto visine; zbog konfiguracije morskog dna Jadranskog mora, ta je odredba neprovediva.

Socioekonomski učinak predloženog plana

Osnovnom uredbom propisuje se, između ostalog, da se mjere ne mogu uključiti u višegodišnje planove, osim ako je njihov gospodarski i društveni učinak uzet u obzir.

Izvjestiteljica želi naglasiti i da u prijedlogu Komisije ne postoji detaljna procjena socioekonomskih učinaka. Posebno je zabrinuta zbog toga što je sektor ribarstva u Sredozemlju u krizi već više od dvadeset godina, a nove odredbe koje nisu promišljene na dovoljno dobar način mogu imati značajan učinak i dovesti do kraha cijelog sektora. Nadalje, ništa ne sprečava kombinirati financijsku potporu i/ili mjere konverzije za poduzeća i radnike s prijedlogom za smanjenje ulova srdela i inćuna, iako su one ključni gospodarski resurs za male lokalne zajednice, posebno otočne zajednice, i industrije.


STAJALIŠTE U OBLIKU AMANDMANA oDBORA ZA OKOLIŠ, JAVNO ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE (14.9.2017)

upućeno Odboru za ribarstvo

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju višegodišnjeg plana za male pelagijske stokove u Jadranskom moru i za ribarstvo koje iskorištava te stokove

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD))

AMANDMANI

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane poziva Odbor za ribarstvo da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Zajednička ribarstvena politika (ZRP) trebala bi pridonijeti zaštiti morskog okoliša, održivom upravljanju svim komercijalno iskorištavanim vrstama, te posebno postizanju dobroga stanja okoliša u morskom okolišu do 2020. u skladu s člankom 1. stavkom 1. Direktive 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.40

(1)  Zajednička ribarstvena politika (ZRP) trebala bi zajamčiti zaštitu morskog okoliša i održivo upravljanje svim komercijalno iskorištavanim vrstama, te bi trebala pridonijeti postizanju dobroga stanja okoliša u morskom okolišu do 2020. u skladu s člankom 1. stavkom 1. Direktive 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.40

__________________

__________________

40 Direktiva 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o uspostavljanju okvira za djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša (Okvirna direktiva o pomorskoj strategiji) (SL L 164, 25.6.2008., str. 19.)

40 Direktiva 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o uspostavljanju okvira za djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša (Okvirna direktiva o pomorskoj strategiji) (SL L 164, 25.6.2008., str. 19.)

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6a)  Potrebno je iskoristiti regionalizaciju kako bi se izradile prilagođene mjere kojima se uzimaju u obzir posebnosti svakog ribolovnog područja i štite njihovi ekološki uvjeti.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6b)  Ribolovne mogućnosti potrebno je dodijeliti u skladu s načelima utvrđenima u članku 17. Uredbe (EU) br. 1380/2013 s pomoću transparentnih i objektivnih kriterija, uključujući okolišne, socijalne i gospodarske kriterije. Ribolovne mogućnosti potrebno je također pravedno raspodijeliti unutar različitih segmenata ribolova, uključujući tradicionalni i mali ribolov. Nadalje, države članice trebale bi davati poticaje ribarskim plovilima na kojima se upotrebljavaju alati za selektivni ribolov ili ribolovne tehnike sa smanjenim učinkom na okoliš.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Te korektivne mjere mogu ujedno uključivati, prema potrebi, podnošenje zakonodavnih prijedloga Komisije i hitne mjere koje je Komisija donijela u skladu s člankom 12. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pet godina nakon stupanja na snagu ove Uredbe i svakih pet godina nakon toga Komisija provodi evaluaciju učinka višegodišnjeg plana na stokove na koje se primjenjuje ova Uredba i na ribarstvo u okviru kojeg se iskorištavaju ti stokovi. Komisija dostavlja rezultate te evaluacije Europskom parlamentu i Vijeću.

Tri godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe i svakih pet godina nakon toga Komisija provodi evaluaciju učinka višegodišnjeg plana na stokove na koje se primjenjuje ova Uredba i na ribarstvo u okviru kojeg se iskorištavaju ti stokovi, osobito u pogledu napretka ostvarenog u cilju obnavljanja i održavanja ribljih stokova iznad razina koje mogu proizvesti najveći održivi prinos. Komisija dostavlja rezultate te evaluacije Europskom parlamentu i Vijeću te može, po potrebi, i uzimajući u obzir najnovije znanstvene savjete, predložiti prilagodbe višegodišnjem planu ili inicirati izmjene delegiranih akata.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Višegodišnji plan za male pelagijske stokove u Jadranskom moru i za ribarstvo koje iskorištava te stokove

Referentni dokumenti

COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

PECH

1.3.2017

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

1.3.2017

Datum usvajanja

7.9.2017

 

 

 


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Višegodišnji plan za male pelagijske stokove u Jadranskom moru i za ribarstvo koje iskorištava te stokove

Referentni dokumenti

COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)

Datum podnošenja EP-u

24.2.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

PECH

1.3.2017

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

1.3.2017

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Ruža Tomašić

22.3.2017

 

 

 

Razmatranje u odboru

25.4.2017

21.6.2017

21.11.2017

21.3.2018

Datum usvajanja

9.10.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

14

11

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Nicola Caputo, Rosa D’Amato, Giuseppe Ferrandino, Elisabetta Gardini, Anja Hazekamp, Francisco José Millán Mon, Nosheena Mobarik

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

David Borrelli, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Tadeusz Zwiefka

Datum podnošenja

16.10.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

14

+

ECR

Nosheena Mobarik, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato

NI

David Borrelli

PPE

Alain Cadec, Elisabetta Gardini, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Tadeusz Zwiefka

S&D

Renata Briano

11

-

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

GUE/NGL

Anja Hazekamp

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Giuseppe Ferrandino, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos

VERTS/ALE

Marco Affronte, Klaus Buchner, Linnéa Engström

1

0

ENF

Sylvie Goddyn

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 5. studenog 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti