SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego plan wieloletni dotyczący małych gatunków pelagicznych w Morzu Adriatyckim i połowów tych zasobów

16.10.2018 - (COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) - ***I

Komisja Rybołówstwa
Sprawozdawczyni: Ruža Tomašić


Procedura : 2017/0043(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0337/2018

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego plan wieloletni dotyczący małych gatunków pelagicznych w Morzu Adriatyckim i połowów tych zasobów

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2017)0097),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0095/2017),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 31 maja 2017 r.[1],

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa oraz stanowisko w formie poprawek Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0337/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Wspólna polityka rybołówstwa („WPRyb”) powinna przyczyniać się do ochrony środowiska morskiego, do zrównoważonego zarządzania wszystkimi gatunkami eksploatowanymi w celach handlowych oraz, w szczególności, do osiągnięcia dobrego stanu środowiska morskiego do 2020 r., zgodnie z art. 1 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE40.

(1)  Wspólna polityka rybołówstwa („WPRyb”) powinna przyczyniać się do ochrony środowiska morskiego, do zrównoważonego zarządzania wszystkimi gatunkami eksploatowanymi w celach handlowych oraz, w szczególności, do osiągnięcia dobrego stanu środowiska morskiego do 2020 r., zgodnie z art. 1 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE40, oraz właściwego stanu ochrony gatunków i siedlisk, zgodnie z dyrektywą Rady 92/43/EWG40a i dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE40b.

_________________

_________________

40 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej) (Dz.U. L 164 z 25.6.2008, s. 19).

40 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej) (Dz.U. L 164 z 25.6.2008, s. 19).

 

40a Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7).

 

40b Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7).

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a)  Podczas Światowego Szczytu Zrównoważonego Rozwoju, który odbył się w Nowym Jorku w 2015 r., Unia i państwa członkowskie zobowiązały się do 2020 r. skutecznie uregulować odławianie i zaprzestać przełowień, nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów i destrukcyjnych praktyk połowowych oraz wdrożyć uzasadnione naukowo plany zarządzania w celu odbudowania w jak najkrótszym czasie stad ryb co najmniej do poziomów pozwalających na uzyskanie maksymalnego podtrzymywalnego połowu wynikającego z ich cech biologicznych.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/201341 ustanawia zasady WPRyb zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami Unii. Do celów WPRyb należą między innymi: zapewnienie, aby rybołówstwo i akwakultura były zrównoważone środowiskowo w perspektywie długookresowej, stosowanie do zarządzania rybołówstwem podejścia opartego na ostrożnym gospodarowaniu zasobami oraz wprowadzanie w życie ekosystemowego podejścia do zarządzania rybołówstwem.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/201341 ustanawia zasady WPRyb zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami Unii. Do celów WPRyb należą między innymi: zapewnienie, aby rybołówstwo i akwakultura były zrównoważone środowiskowo, gospodarczo i społecznie w perspektywie długookresowej, stosowanie do zarządzania rybołówstwem podejścia opartego na ostrożnym gospodarowaniu zasobami oraz wprowadzanie w życie ekosystemowego podejścia do zarządzania rybołówstwem.

__________________

__________________

41 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22).

41 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22).

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a)  Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1380/2013 zarządzanie rybołówstwem w oparciu o najlepsze dostępne opinie naukowe wymaga zharmonizowanych, wiarygodnych i dokładnych zestawów danych.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a)  Morze Adriatyckie jest ważnym podobszarem w basenie Morza Śródziemnego, odpowiadającym za około jedną trzecią całkowitej wartości wyładunków.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a)  Plany zarządzania wdrożone i środki techniczne wprowadzone w 2016 r. mają wpłynąć na stada i muszą być analizowane oraz uwzględniane przy ustanawianiu planu wieloletniego dotyczącego gatunków pelagicznych w regionie.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Obecne środki zarządzania w odniesieniu do małych stad pelagicznych w Morzu Adriatyckim dotyczą dostępu do wód, kontroli nakładu połowowego oraz środków technicznych regulujących korzystanie z narzędzi. Opinie naukowe wskazały, że kontrola połowów jest najbardziej właściwym sposobem dostosowania śmiertelności połowowej i byłaby bardziej skutecznym narzędziem zarządzania dla małych stad pelagicznych43.

(5)  Obecne środki zarządzania w odniesieniu do małych stad pelagicznych w Morzu Adriatyckim dotyczą dostępu do wód, kontroli nakładu połowowego oraz środków technicznych regulujących korzystanie z narzędzi.

__________________

 

43 Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF) Ocena stad w Morzu Śródziemnym – część 2 (STECF-11-14).

 

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę ostatnie sprawozdanie STECF (STECF 16-14), w którym – w wyniku analizy pozytywnych i negatywnych skutków różnorodnych zasad zarządzania – stwierdzono, że najlepsze rezultaty przyniosło podejście łączące różne środki zarządzania (ograniczenia połowu, nakładu, zdolności) oraz że podejście indywidualne do poszczególnych środków wiąże się również ze skutkami negatywnymi, proponuje się skreślenie drugiego zdania.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Aby osiągnąć cele WPRyb, należy odpowiednio przyjąć szereg środków ochronnych, w dowolnej ich kombinacji, takich jak plany wieloletnie, środki techniczne, środki dotyczące ustalania i przydziału uprawnień do połowów.

(6)  Aby osiągnąć cele WPRyb, należy odpowiednio przyjąć szereg środków ochronnych, w dowolnej ich kombinacji, takich jak plany wieloletnie oraz środki techniczne.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  Połowy małych gatunków pelagicznych w Morzu Adriatyckim, zwłaszcza w podobszarach geograficznych 17 i 18, mają bardzo istotny wpływ społeczno-gospodarczy na źródła utrzymania i przyszłość społeczności przybrzeżnych w państwach członkowskich.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6b)  Zgodnie z zasadami i celami WPRyb oraz na podstawie art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 regionalizację należy wykorzystywać do przyjmowania i wdrażania środków uwzględniających specyfikę każdego obszaru rybackiego i chroniących warunki środowiskowe tych obszarów.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6c)  Uprawnienia do połowów powinny być przyznawane zgodnie z zasadami ustanowionymi w art. 17 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 i z zastosowaniem przejrzystych i obiektywnych kryteriów, w tym o charakterze środowiskowym, społecznym i ekonomicznym. Uprawnienia do połowów powinny także być sprawiedliwie rozdzielane pomiędzy poszczególne segmenty sektora rybołówstwa, łącznie z tradycyjnym łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym i rybołówstwem na niewielką skalę. Ponadto państwa członkowskie powinny przewidywać zachęty dla statków rybackich rozmieszczających selektywne narzędzia połowowe lub stosujących techniki połowu o ograniczonym wpływie na środowisko.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Zgodnie z art. 9 i 10 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 podstawę planów wieloletnich stanowić będą opinie naukowe, techniczne i ekonomiczne, które będą obejmować cele, wymierne cele z wyraźnymi ramami czasowymi, punkty odniesienia do celów ochrony i środki ochronne.

(7)  Zgodnie z art. 9 i 10 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 podstawę planów wieloletnich stanowić będą najlepsze dostępne opinie naukowe, techniczne i ekonomiczne, które będą obejmować cele, wymierne cele z wyraźnymi ramami czasowymi, punkty odniesienia do celów ochrony, cele dotyczące ochrony oraz środki techniczne dotyczące wdrożenia obowiązku wyładunku, a także środki służące uniknięciu lub ograniczeniu niezamierzonych połowów w jak największym stopniu i środki ochronne.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Celem planu wieloletniego powinno być przyczynienie się do osiągnięcia celów WPRyb, a w szczególności osiągnięcie i utrzymanie MSY odnośnych stad, osiągnięcie równowagi sektora rybołówstwa i zapewnienie skutecznych ram zarządzania.

(8)  Celem planu wieloletniego powinno być przyczynienie się do osiągnięcia celów WPRyb, a w szczególności przywrócenie i utrzymanie stad ryb powyżej poziomów biomasy pozwalających uzyskać MSY, wdrożenie obowiązku wyładunku, osiągnięcie równowagi sektora rybołówstwa i zapewnienie skutecznych ram zarządzania.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a)  Niniejsze rozporządzenie nie powinno być traktowane jako precedensowe względem innych planów wieloletnich dotyczących Morza Śródziemnego, chyba że przewidziano inaczej.

Uzasadnienie

Ten wniosek dotyczący Morza Adriatyckiego w obecnym stanie stworzyłby niebezpieczny precedens, ponieważ w przypadku jego przyjęcia mógłby być wykorzystywany jako model również dla innych obszarów Morza Śródziemnego, wywołując jeszcze szerszy negatywny wpływ gospodarczy i społeczny. Każdy region ma inne właściwości oceaniczne i w każdym regionie występują wyjątkowe okoliczności.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8b)  Plan wieloletni powinien zawsze zapewniać równowagę między rezultatem możliwym do osiągnięcia, przy uwzględnieniu ram czasowych, a wpływem społeczno-gospodarczym.

 

 

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Zgodnie z podejściem ekosystemowym oraz w uzupełnieniu wskaźnika dotyczącego połowów zawartego w dyrektywie 2008/56/WE, wskaźniki jakości 1, 4 i 6 zawarte w załączniku I do dyrektywy powinny być rozważane w ramach zarządzania rybołówstwem.

(10)  Zgodnie z podejściem ekosystemowym plan ten powinien również przyczyniać się do osiągnięcia dobrego stanu środowiska zgodnie z dyrektywą 2008/56/WE, wskaźniki jakości 1, 4 i 6 zawarte w załączniku I do dyrektywy powinny być rozważane w ramach zarządzania rybołówstwem. Plan ten powinien także przyczyniać się do osiągnięcia właściwego stanu ochrony siedlisk i gatunków zgodnie z wymogami zawartymi odpowiednio w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE1a i dyrektywie Rady 92/43/WE1b.

 

_________________

 

1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7).

 

1b Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7).

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Artykuł 16 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 zawiera wymóg ustalania uprawnień do połowów zgodnie z celami określonymi w planach wieloletnich.

skreśla się

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Należy ustanowić docelowy wskaźnik śmiertelności połowowej (F) odpowiadający celowi, jakim jest osiągnięcie i utrzymanie MSY wyrażonego jako przedziały wartości, które są spójne z osiągnięciem maksymalnego podtrzymywalnego połowu (FMSY). Przedziały te, oparte na opiniach naukowych, są niezbędne do zapewnienia elastyczności, która pozwoli na uwzględnianie zmian w opiniach naukowych, przyczyni się do wdrożenia obowiązku wyładunku oraz pozwoli uwzględnić specyfikę połowów wielogatunkowych. Przedziały FMSY zostały obliczone przez Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF) i mają zapewnić maksymalnie 5-procentowe ograniczenie wysokiego odłowu długoterminowego w stosunku do MSY45. Ponadto górny limit przedziału jest ograniczony tak, aby prawdopodobieństwo spadku liczebności stad do wartości poniżej Blim nie przekraczało 5 %.

(12)  Należy ustanowić docelowy wskaźnik śmiertelności połowowej (F) odpowiadający celowi, jakim jest osiągnięcie i utrzymanie MSY wyrażonego jako przedziały wartości, które są spójne z osiągnięciem maksymalnego podtrzymywalnego połowu (FMSY). Przedziały te, oparte na najlepszych dostępnych opiniach naukowych, są niezbędne do zapewnienia elastyczności, która pozwoli na uwzględnianie zmian w opiniach naukowych, przyczyni się do wdrożenia obowiązku wyładunku oraz pozwoli uwzględnić specyfikę połowów wielogatunkowych. Przedziały FMSY zostały obliczone przez Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF)45a. Na podstawie tego planu mają zapewnić maksymalnie 5-procentowe ograniczenie wysokiego odłowu długoterminowego w stosunku do MSY. Ponadto górny limit przedziału jest ograniczony tak, aby prawdopodobieństwo spadku liczebności stad do wartości poniżej Blim nie przekraczało 5 %.

_________________

_________________

45 Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF) – Małe gatunki pelagiczne w Morzu Adriatyckim. Oceny stad w Morzu Śródziemnym część 1 (STECF-15-14). 2015. [Publications Office of the European Union, Luxembourg, EUR 27492 EN, JRC 97707, 52 pp.] [The second part of this reference seems to be mistaken. OPOCE, please check.]

 

 

45a Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF) – Małe gatunki pelagiczne w Morzu Adriatyckim. Oceny stad w Morzu Śródziemnym część 1 (STECF-15-14). 2015. [Publications Office of the European Union, Luxembourg, EUR 27492 EN, JRC 97707, 52 pp.] [The second part of this reference seems to be mistaken. OPOCE, please check.]

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Na potrzeby ustalania uprawnień do połowów należy co do zasady stosować pułap przedziałów FMSY oraz, z zastrzeżeniem uznania stanu danego stada za dobry, wyznaczyć górny limit dla niektórych przypadków. Uprawnienia do połowów powinny być ustalane do wysokości górnego limitu wyłącznie wówczas, gdy na podstawie opinii naukowej lub dowodu jest to niezbędne do osiągnięcia celów określonych w niniejszym rozporządzeniu w odniesieniu do połowów wielogatunkowych lub do uniknięcia szkody dla stada z powodu dynamiki wewnątrz- lub międzygatunkowej, lub w celu ograniczenia rocznych wahań w wysokości uprawnień do połowów.

(13)  Na potrzeby realizacji celów planu wieloletniego wskaźnikiem docelowym w przypadku każdego z gatunków powinien być SSBpa. Ustalenie wyższego wskaźnika docelowego powinno być możliwe wyłącznie wówczas, gdy na podstawie opinii naukowej lub dowodu jest to niezbędne do osiągnięcia celów określonych w niniejszym rozporządzeniu w odniesieniu do połowów wielogatunkowych lub do uniknięcia szkody dla stada z powodu dynamiki wewnątrz- lub międzygatunkowej lub gdy liczebność jednego ze stad małych gatunków pelagicznych jest poniżej SSBlim.

Uzasadnienie

Wykorzystywanie wyłącznie biomasy jako wartości jest odpowiedniejsze i pewniejsze w przypadku zarządzania małymi gatunkami pelagicznymi, bardziej uzależnionymi od warunków środowiskowych niż od eksploatacji, przynajmniej do czasu poprawy oceny naukowej.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  W przypadku stad, dla których są one dostępne, oraz na potrzeby stosowania środków ochronnych należy określić punkty odniesienia ochrony wyrażone jako MSY Btrigger oraz Blim dla stad sardeli i sardynek. Jeśli liczebność stada spadnie poniżej MSY Btrigger, śmiertelność połowowa powinna zostać zredukowana poniżej wartości FMSY.

(15)  Na potrzeby stosowania środków ochronnych należy określić punkty odniesienia ochrony wyrażone jako SSBlim i SSBpa w przypadku małych gatunków pelagicznych. Jeśli liczebność stada spadnie poniżej SSBlim, należy przyjąć odpowiednie środki zaradcze, aby przyczynić się do szybkiego powrotu liczebności danego stada do poziomu powyżej SSBpa.

Uzasadnienie

Wykorzystywanie wyłącznie biomasy jako wartości jest odpowiedniejsze i pewniejsze w przypadku zarządzania małymi gatunkami pelagicznymi, bardziej uzależnionymi od warunków środowiskowych niż od eksploatacji, przynajmniej do czasu poprawy oceny naukowej.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Należy wdrożyć dodatkowe środki ochronne, w przypadku gdy wielkość stada spadnie poniżej punktu odniesienia Blim. Środki ochronne powinny obejmować ograniczenie uprawnień do połowów oraz szczególne środki ochrony, jeżeli w opinii naukowej stwierdzono, że dane stado jest zagrożone. Środki te powinny zostać uzupełnione innymi środkami, w stosownych przypadkach, takimi jak środki Komisji zgodnie z art. 12 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 lub środki państw członkowskich zgodnie z art. 13 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

skreśla się

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  W przypadku stad, dla których punkty odniesienia nie są dostępne, należy stosować zasadę ostrożności. W szczególnym przypadku zasobów odławianych w postaci przyłowów, w sytuacji braku opinii naukowej na temat takich poziomów minimalnej biomasy tarłowej takich zasobów, należy przyjąć szczególne środki ochrony, jeżeli w opinii naukowej wskazana zostanie potrzeba takich środków zaradczych.

(17)  W przypadku stad, dla których punkty odniesienia nie są dostępne, należy stosować zasadę ostrożności.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Aby umożliwić wykonanie obowiązku wyładunku ustanowionego na podstawie art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, w planie należy przewidzieć dodatkowe środki zarządzania. Przepisy te powinny być ustanowione w drodze aktów delegowanych.

(18)  Aby umożliwić wykonanie obowiązku wyładunku ustanowionego na podstawie art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, w planie należy przewidzieć dodatkowe środki zarządzania, w szczególności środki służące stopniowemu eliminowaniu odrzutów, liczeniu ryb poniżej minimalnego rozmiaru odniesienia do celów ochrony oraz minimalizowaniu, a w miarę możliwości eliminowaniu negatywnego wpływu działalności połowowej na środowisko morskie. Przepisy te powinny być ustanowione w drodze aktów delegowanych.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(18a)  Wspólne zalecenie Chorwacji, Włoch i Słowenii (grupa wysokiego szczebla ADRIATICA) oraz analiza charakterystyki technicznej okrężnic i ich wpływu na populacje denne zostały przedstawione niezależnym ekspertom i STECF oraz poddane przeglądowi przez tych ekspertów i STECF. Dlatego należy przewidzieć odstępstwo od art. 13 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1967/2006 i od pkt 2 załącznika II do tego rozporządzenia.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(19a)  Jeżeli opinie naukowe wskazują, że połowy rekreacyjne wywierają znaczący wpływ na śmiertelność połowową określonych stad, Rada powinna uwzględnić te połowy. W tym celu Rada powinna mieć możliwość, aby w przypadku połowów handlowych ustalać całkowity dopuszczalny połów z uwzględnieniem wielkości połowów rekreacyjnych lub przyjmować inne środki ograniczające połowy rekreacyjne, takie jak limity ilościowe i okresy zamknięcia połowów.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20)  W planie należy również przewidzieć określone towarzyszące środki techniczne, które należy przyjąć w drodze aktów delegowanych, aby przyczynić się do osiągnięcia celów planu, w szczególności w zakresie ochrony narybku lub w celu poprawy selektywności.

(20)  W planie należy również przewidzieć określone towarzyszące środki techniczne, środki tymczasowe i środki ochrony przestrzennej, które należy przyjąć w drodze aktów delegowanych i przy uwzględnieniu najlepszych dostępnych opinii naukowych, aby przyczynić się do osiągnięcia celów planu, w szczególności w zakresie ochrony narybku lub w celu poprawy selektywności.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(20a)  Określając środki techniczne wynikające z planu wieloletniego lub z aktów delegowanych przyjętych na jego podstawie, należy zapewnić ochronę tradycyjnych narzędzi połowowych opartych na dawnych praktykach stosowanych w społecznościach rybackich.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21a)  Aby umożliwić sektorowi zmierzenie się ze skutkami wprowadzenia środków ograniczających nakład połowowy, w tym ze spadkiem dochodów przedsiębiorstw i załóg statków rybackich, należy określić priorytetowe sposoby dostępu do odpowiednich środków wsparcia przewidzianych przez Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR), o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/20141a.

 

_____________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz.U. L 149 z 20.5.2014, s. 1).

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21b)  Aby zapewnić zgodność stosowania z celami pod względem skutków społeczno-gospodarczych, należy zatem z jednej strony przyznać odstępstwa od ograniczeń czasowych dotyczących środków na rzecz tymczasowego zaprzestania działalności połowowej, o których mowa w art. 33 rozporządzenia (UE) nr 508/2014, rozciągając jego zakres wyłącznie na statki rybackie objęte niniejszym planem wieloletnim, a z drugiej umożliwić tym samym statkom rybackim wznowienie stosowania i dostępność środków na rzecz trwałego zaprzestania działalności połowowej, przewidzianych w art. 34 tego rozporządzenia.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22)  Uznając, że na Morzu Adriatyckim statki ukierunkowane na małe stada pelagiczne zazwyczaj prowadzą krótkie rejsy połowowe, należy dostosować obowiązek uprzedniego powiadomienia określony w art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 tak, aby uprzednie powiadomienia były składane co najmniej półtorej godziny przed szacowanym czasem przybycia do portu. Jednak biorąc pod uwagę ograniczony wpływ, jaki mają na przedmiotowe stada rejsy połowowe poławiające bardzo małe ilości ryb, należy ustalić próg dla takich uprzednich powiadomień w sytuacji, gdy statki te zatrzymują na burcie co najmniej 1 tonę sardeli lub sardynek.

(22)  Uznając, że na Morzu Adriatyckim statki ukierunkowane na małe stada pelagiczne zazwyczaj prowadzą krótkie rejsy połowowe, należy dostosować obowiązek uprzedniego powiadomienia określony w art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 tak, aby uprzednie powiadomienia były składane co najmniej pół godziny przed szacowanym czasem przybycia do portu. Jednak biorąc pod uwagę ograniczony wpływ, jaki mają na przedmiotowe stada rejsy połowowe poławiające bardzo małe ilości ryb, należy ustalić próg dla takich uprzednich powiadomień w sytuacji, gdy statki te zatrzymują na burcie co najmniej 1 tonę małych gatunków pelagicznych.

Uzasadnienie

Ze względu na szczególny charakter wybrzeża i z uwagi na to, że obszary połowowe znajdują się stosunkowo blisko portów, należy przewidzieć krótszy termin na wcześniejsze powiadomienie.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24)  Należy ustanowić progi w odniesieniu do połowów sardeli i sardynki, po osiągnięciu których statek rybacki ma obowiązek dokonania wyładunku w wyznaczonym porcie lub w miejscu znajdującym się blisko brzegu, zgodnie z art. 43 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009. Ponadto przy wyznaczaniu tych portów lub miejsc znajdujących się blisko brzegu państwa członkowskie powinny stosować kryteria przewidziane w art. 43 ust. 5 tego rozporządzenia w taki sposób, aby zapewnić skuteczną kontrolę.

(24)  Należy ustanowić progi w odniesieniu do połowów małych gatunków pelagicznych, po osiągnięciu których statek rybacki ma obowiązek dokonania wyładunku w wyznaczonym porcie lub w miejscu znajdującym się blisko brzegu, zgodnie z art. 43 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009. Ponadto przy wyznaczaniu tych portów lub miejsc znajdujących się blisko brzegu państwa członkowskie powinny stosować kryteria przewidziane w art. 43 ust. 5 tego rozporządzenia w taki sposób, aby zapewnić skuteczną kontrolę.

Uzasadnienie

Proponuje się stosowanie definicji „małych gatunków pelagicznych” z obowiązującego planu zarządzania GFCM. Definicja ta zakłada, że oba te gatunki są zarządzane wspólnie. Te dwa gatunki poławiane są razem, a ponieważ w połowach małych gatunków pelagicznych nie jest możliwe odławianie wyłącznie jednego gatunku, środki zarządzania powinny mieć zastosowanie do obu. Ponadto oba te gatunki występują w naturze obok siebie i są w dużym stopniu zależne od warunków środowiskowych. W związku z tym eksploatacja tych gatunków powinna być kontrolowana i zarządzana wspólnie, tak jak uznano już w obecnych ramach GFCM.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25)  W celu dostosowania się do postępu technicznego i naukowego w sposób terminowy i proporcjonalny oraz zapewnienia elastyczności i umożliwienia rozwoju niektórych środków należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia w zakresie środków zaradczych dotyczących ochrony makreli i ostroboka śródziemnomorskiego, wdrożenia obowiązku wyładunku oraz środków technicznych. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa. W szczególności, aby zapewnić równy udział w przygotowywaniu aktów delegowanych, Parlament Europejski i Rada powinny otrzymywać wszystkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji powinni mieć możliwość systematycznego uczestniczenia w spotkaniach grup ekspertów Komisji zajmujących się przygotowywaniem aktów delegowanych.

(25)  W celu dostosowania się do postępu technicznego i naukowego w sposób terminowy i proporcjonalny oraz zapewnienia elastyczności i umożliwienia rozwoju niektórych środków należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia w zakresie wdrożenia obowiązku wyładunku oraz środków technicznych. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa. W szczególności, aby zapewnić równy udział w przygotowywaniu aktów delegowanych, Parlament Europejski i Rada powinny otrzymywać wszystkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji powinni mieć możliwość systematycznego uczestniczenia w spotkaniach grup ekspertów Komisji zajmujących się przygotowywaniem aktów delegowanych.

Uzasadnienie

Przepisy MAP powinny mieć zastosowanie wyłącznie do połowu sardynek i sardeli, ponieważ w przypadku innych gatunków (makrela (Scomber spp.) i ostrobok (Trachurus spp.)) wyraźnie brakuje danych i ocen naukowych. Gatunki te powinny zostać objęte MAP ze względu na obowiązek wyładunku, gdyż było to kluczowe uzasadnienie przedstawione przez KE, ale należy to wyraźnie wyodrębnić w ramach MAP.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26)  Zgodnie z art. 10 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 należy ustanowić przepisy dotyczące okresowej oceny, której Komisja będzie poddawać stosowność oraz skuteczność stosowania niniejszego rozporządzenia. Taka ocena powinna być zgodna z okresową oceną planu opartego na opiniach naukowych i powinna się na niej opierać. Ocenę planu należy przeprowadzać co pięć lat. Okres ten umożliwia pełne wdrożenie obowiązku wyładunku, a także przyjęcie i wdrożenie zregionalizowanych środków oraz wykazanie ich wpływu na stada i połowy. Jest to również minimalny okres wymagany przez organy naukowe.

(26)  Zgodnie z art. 10 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 należy ustanowić przepisy dotyczące okresowej oceny, której Komisja będzie poddawać stosowność oraz skuteczność stosowania niniejszego rozporządzenia. Taka ocena powinna być zgodna z okresową oceną planu opartego na opiniach naukowych i powinna się na niej opierać. Ocenę planu należy przeprowadzić trzy lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, a następnie co pięć lat. Okres ten umożliwia pełne wdrożenie obowiązku wyładunku, a także przyjęcie i wdrożenie zregionalizowanych środków oraz wykazanie ich wpływu na stada i połowy. Jest to również minimalny okres wymagany przez organy naukowe.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(27a)  Aby umożliwić rybakom wdrożenie środków określonych w niniejszym rozporządzeniu, państwa członkowskie powinny w jak największym stopniu korzystać ze środków dostępnych na mocy rozporządzenia (UE) nr 508/2014. Należy sprecyzować, że środki na rzecz tymczasowego zaprzestania działalności połowowej przyjęte z myślą o realizacji celów niniejszego rozporządzenia można uznać za kwalifikujące się do wsparcia na podstawie rozporządzenia (UE) nr 508/2014, aby uwzględnić aspekty społeczno-gospodarcze niniejszego rozporządzenia. Należy ponadto przyznać statkom objętym niniejszym planem wieloletnim odstępstwo od okresów, w których można przyznać wsparcie, a także od pułapu wkładu finansowego z EFMR w odniesieniu do środków na rzecz tymczasowego zaprzestania działalności połowowej określonych w rozporządzeniu (UE) nr 508/2014.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do stad sardeli europejskiej (Engraulis encrasicolus) i sardynki europejskiej (Sardina pilchardus) w Morzu Adriatyckim („przedmiotowe stada”) oraz do połowów, w których eksploatowane są te stada. Ma ono również zastosowanie do przyłowów makreli (Scomber spp.) i ostroboka śródziemnomorskiego (Trachurus spp.) złowionych w Morzu Adriatyckim przy połowach jednego lub obu przedmiotowych stad.

2.  Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do stad sardeli europejskiej (Engraulis encrasicolus) i sardynki europejskiej (Sardina pilchardus) w Morzu Adriatyckim („małe gatunki pelagiczne”) oraz do połowów, których celem są te stada. Aby wdrożyć obowiązek wyładunku określony w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, niniejsze rozporządzenie ma również zastosowanie do przyłowów makreli (Scomber spp.) i ostroboka śródziemnomorskiego (Trachurus spp.) złowionych w Morzu Adriatyckim przy połowach małych gatunków pelagicznych.

Uzasadnienie

Przepisy MAP powinny mieć zastosowanie wyłącznie do połowu sardynek i sardeli, ponieważ w przypadku innych gatunków wyraźnie brakuje danych i ocen naukowych. Gatunki te powinny zostać objęte MAP ze względu na obowiązek wyładunku, gdyż było to kluczowe uzasadnienie przedstawione przez KE, ale należy to wyraźnie wyodrębnić w ramach MAP.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ab)  „najlepsze dostępne opinie naukowe” oznaczają publicznie dostępne opinie naukowe opierające się na najbardziej aktualnych danych i metodach naukowych oraz wydane lub zweryfikowane przez niezależny organ naukowy uznawany na szczeblu unijnym lub międzynarodowym;

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  „ukierunkowanie” oznacza, że sardynki lub sardele stanowią co najmniej 50 % masy połowu w relacji pełnej;

Uzasadnienie

Definicja ukierunkowania ma istotne znaczenie dla zarządzania w odniesieniu do dni połowowych.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  „małe gatunki pelagiczne” oznaczają stada wymienione w art. 1 ust. 2 niniejszego rozporządzenia lub ich dowolną kombinację;

c)  „małe gatunki pelagiczne” oznaczają stada sardynek (Sardina pilchardus) i sardeli (Engraulis encrasicolus);

Uzasadnienie

Proponuje się stosowanie definicji „małych gatunków pelagicznych” z obowiązującego planu zarządzania GFCM. Definicja ta zakłada, że oba te gatunki są zarządzane wspólnie. Te dwa gatunki poławiane są razem, a ponieważ w połowach małych gatunków pelagicznych nie jest możliwe odławianie wyłącznie jednego gatunku, środki zarządzania powinny mieć zastosowanie do obu. Ponadto oba te gatunki występują w naturze obok siebie i są w dużym stopniu zależne od warunków środowiskowych. W związku z tym eksploatacja tych gatunków powinna być kontrolowana i zarządzana wspólnie, tak jak uznano już w obecnych ramach GFCM.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  „przedział FMSY” oznacza przedział wartości, w którym wszystkie poziomy śmiertelności ryb w naukowo wskazanych granicach tego przedziału, w przypadku połowów wielogatunkowych i zgodnie z opinią naukową, stanowią długoterminowy maksymalny podtrzymywalny połów (MSY) w istniejących przeciętnych warunkach środowiskowych bez znaczących skutków dla procesu reprodukcji danych stad;

skreśla się

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  „dzień połowowy” oznacza dowolny nieprzerwany okres 24 godzin lub część takiego okresu, kiedy statek rybacki prowadzi działalność połowową, taką jak poszukiwanie ryb, wydawanie, wystawianie, holowanie i wybieranie narzędzia połowowego, wciąganie połowu na pokład, przeładunek, zatrzymywanie na pokładzie, przetwarzanie na pokładzie, przenoszenie, umieszczanie w sadzach, tuczenie i wyładowywanie ryb i produktów rybołówstwa, zdefiniowaną w art. 4 pkt 28 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013; .

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

db)  „SSBlim” oznacza punkt odniesienia dla biomasy stada tarłowego, poniżej którego to punktu należy podjąć działania naprawcze w celu zapewnienia odbudowy stada powyżej granicy bezpieczeństwa biologicznego;

Uzasadnienie

Wykorzystywanie wyłącznie biomasy jako wartości jest odpowiedniejsze i pewniejsze w przypadku zarządzania małymi gatunkami pelagicznymi, bardziej uzależnionymi od warunków środowiskowych niż od eksploatacji, przynajmniej do czasu poprawy oceny naukowej.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera d c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

dc)  „SSBpa” oznacza ostrożnościowy punkt odniesienia dla biomasy stada tarłowego, poniżej którego to punktu należy podjąć działania w zakresie zarządzania w celu zapewnienia odbudowy stada powyżej granicy bezpieczeństwa biologicznego;

Uzasadnienie

Wykorzystywanie wyłącznie biomasy jako wartości jest odpowiedniejsze i pewniejsze w przypadku zarządzania małymi gatunkami pelagicznymi, bardziej uzależnionymi od warunków środowiskowych niż od eksploatacji, przynajmniej do czasu poprawy oceny naukowej.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  „MSY Btrigger” oznacza punkt odniesienia dla biomasy stada tarłowego, poniżej którego należy wszcząć szczególne i odpowiednie działania w celu zapewnienia, aby wskaźniki eksploatacji w połączeniu z naturalnymi wahaniami doprowadziły do odbudowy stad powyżej poziomu umożliwiającego zapewnienie długoterminowych MSY;

skreśla się

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  „uprawnienia do połowów” oznaczają określone ilościowo prawne upoważnienie do łowienia, wyrażone jako połowy lub nakład połowowy.

skreśla się

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Plan wieloletni ma na celu przyczynienie się do osiągnięcia celów wspólnej polityki rybołówstwa, o których mowa w art. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, w szczególności poprzez stosowanie ostrożnościowego podejścia do zarządzania rybołówstwem oraz zapewnienie, aby eksploatacja żywych zasobów morskich doprowadziła do odtworzenia i utrzymania populacji poławianych gatunków powyżej poziomów, które mogą zapewnić MSY.

1.  Plan wieloletni ma na celu przyczynienie się do osiągnięcia celów wspólnej polityki rybołówstwa, o których mowa w art. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

Uzasadnienie

Cele zostały określone w rozporządzeniu (UE) nr 1380/2013 i nie trzeba powtarzać ich tutaj. Cele wspólnej polityki rybołówstwa są równie ważne, a osiągnięcie maksymalnego podtrzymywalnego połowu nie może być ważniejsze od innych celów, takich jak stabilność społeczna danego segmentu rybołówstwa.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Plan wieloletni powinien ustanawiać skuteczne, proste i stabilne ramy zarządzania eksploatacją małych gatunków pelagicznych w Morzu Adriatyckim.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)  

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Przy opracowywaniu lub zmianie planu wieloletniego uwzględnia się aspekty społeczno-gospodarcze zgodnie z art. 2 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Celem planu wieloletniego jest przyczynienie się do wyeliminowania odrzutów poprzez unikanie i ograniczanie w miarę możliwości niezamierzonych połowów oraz do wdrożenia obowiązku wyładunku określonego w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 w odniesieniu do stad objętych nim i do których niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie.

3.  Celem planu wieloletniego jest przyczynienie się do ograniczenia odrzutów poprzez unikanie i ograniczanie w miarę możliwości niezamierzonych połowów oraz do wdrożenia obowiązku wyładunku określonego w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 w odniesieniu do stad objętych nim i do których niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie.

Uzasadnienie

Całkowite wyeliminowanie odrzutów jest niewykonalne, również dlatego, że rozporządzenie podstawowe nadal przewiduje możliwość działania de minimis.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  W ramach planu wieloletniego wdraża się podejście ekosystemowe do zarządzania rybołówstwem, aby zapewnić minimalizowanie negatywnego wpływu działalności połowowej na ekosystem morski. Plan musi być spójny z unijnym prawodawstwem dotyczącym środowiska, w szczególności z celem polegającym na osiągnięciu do 2020 r. dobrego stanu środowiska, zgodnie z art. 1 ust. 1 dyrektywy 2008/56/WE.

4.  W ramach planu wdraża się podejście ekosystemowe do zarządzania rybołówstwem, aby zapewnić minimalizowanie, a w miarę możliwości wyeliminowanie negatywnego wpływu działalności połowowej na ekosystem morski, szczególnie na zagrożone siedliska i chronione gatunki, w tym ssaki morskie, ptaki morskie i gady. Plan musi być spójny z unijnym prawodawstwem dotyczącym środowiska, w szczególności z celem polegającym na osiągnięciu do 2020 r. dobrego stanu środowiska, zgodnie z art. 1 ust. 1 dyrektywy 2008/56/WE oraz z celami i zasadami określonymi w dyrektywach 2009/147/WE i 92/43/EWG.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Środki przewidziane w planie stosuje się zgodnie z najlepszymi dostępnymi opiniami naukowymi.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział 2 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

CELE, ŚRODKI OCHRONNE ORAZ SPECJALNE ŚRODKI

CELE SPOŁECZNO-GOSPODARCZE, ŚRODKI OCHRONNE ORAZ ŚRODKI SPECJALNE

Uzasadnienie

Dodanie określenia „społeczno-gospodarcze” jest spójne z poprawką do art. 4a poniżej (cele społeczno-gospodarcze) oraz z nowymi motywami (21a) i (24a).

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Cele w odniesieniu do sardeli i sardynek

Cele w odniesieniu do małych gatunków pelagicznych

Uzasadnienie

Definicja ta zakłada, że oba te gatunki są zarządzane wspólnie.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Docelowe wartości śmiertelności połowowej dla przedmiotowych stad muszą zostać osiągnięte tak szybko, jak to możliwe, w sposób progresywny i stopniowy, do 2020 r., oraz utrzymane w późniejszym okresie w zakresie określonym w załączniku I i zgodnie z celami ustanowionymi w art. 3 ust. 1.

1.  Docelowe punkty odniesienia dla małych gatunków pelagicznych osiąga się tak szybko, jak to możliwe, oraz utrzymuje się je w późniejszym okresie powyżej wartości określonych w załączniku I i zgodnie z celami ustanowionymi w art. 3 ust. 1.

Uzasadnienie

Postanowienia art. 4 są w ten sposób dostosowane zgodnie z propozycją dotyczącą punktów odniesienia opartych na biomasie.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do połowów są ustalane zgodnie z przedziałami docelowych wskaźników śmiertelności połowowej wyznaczonymi w kolumnie A załącznika I do niniejszego rozporządzenia.

2.  Środki zarządzania małymi gatunkami pelagicznymi są zgodne z docelowymi punktami odniesienia wyznaczonymi w kolumnie A załącznika I do niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Postanowienia art. 4 są w ten sposób dostosowane zgodnie z propozycją dotyczącą punktów odniesienia opartych na biomasie. Proponuje się skreślenie terminu „uprawnienia do połowów” i zastąpienie go pojęciem „środki zarządzania”. W szczególności uprawnienia do połowów wskazują na system TAC, proponuje się zastąpienie go pojęciem środków zarządzania, które jest bardziej odpowiednie dla systemu zarządzania opartego na nakładach.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Niezależnie od przepisów ust. 1 i 2 uprawnienia do połowów mogą zostać ustalone na poziomach odpowiadających niższym poziomom śmiertelności połowowej niż poziomy określone w kolumnie A załącznika I.

3.  Niezależnie od przepisów ust. 1 i 2 środki zarządzania mogą mieć na celu poziomy odpowiadające wartościom wyższym niż określone w kolumnie A załącznika I, jeżeli:

 

a)  na podstawie opinii lub dowodów naukowych jest to niezbędne do osiągnięcia celów określonych w art. 3 w odniesieniu do połowów wielogatunkowych;

 

b)  na podstawie opinii lub dowodów naukowych jest to konieczne do uniknięcia poważnej szkody dla stada z powodu dynamiki wewnątrz- lub międzygatunkowej; lub

 

c)  jedno ze stad małych gatunków pelagicznych jest poniżej punktu odniesienia określonego w załączniku I kolumna B.

Uzasadnienie

Postanowienia art. 4 są w ten sposób dostosowane zgodnie z propozycją dotyczącą punktów odniesienia opartych na biomasie. W szczególności uprawnienia do połowów wskazują na system TAC, proponuje się zastąpienie go pojęciem środków zarządzania, które jest bardziej odpowiednie dla systemu zarządzania opartego na nakładach.

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Niezależnie od przepisów ust. 2 i 3 uprawnienia do połowów stada mogą zostać ustalone zgodnie z przedziałami śmiertelności połowowej wyznaczonymi w kolumnie B załącznika I, pod warunkiem że przedmiotowe stado znajduje się powyżej minimalnego punktu odniesienia biomasy tarłowej określonego w kolumnie A załącznika II:

skreśla się

a) jeżeli, na podstawie opinii lub dowodów naukowych, jest to niezbędne do osiągnięcia celów określonych w art. 3 w odniesieniu do połowów wielogatunkowych;

 

b) jeżeli, na podstawie opinii lub dowodów naukowych, jest to konieczne do uniknięcia poważnej szkody dla stada z powodu dynamiki wewnątrz- lub międzygatunkowej;

 

c) w celu ograniczenia do maksymalnie 20 % wahań w uprawnieniach do połowów między następującymi po sobie latami.

 

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Jeżeli opinie naukowe wskazują, że połowy rekreacyjne wywierają znaczący wpływ na śmiertelność połowową określonych stad, Rada uwzględnia te połowy i może ograniczyć połowy rekreacyjne przy ustalaniu uprawnień do połowów, aby uniknąć przekroczenia całkowitej docelowej śmiertelności połowowej.

 

 

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 4a

 

Cele społeczno-gospodarcze

 

Aby osiągnąć cele społeczno-gospodarcze określone w art. 2 ust. 5 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, przy wdrażaniu środków ochronnych i technicznych określonych w niniejszym rozporządzeniu państwa członkowskie w dużym stopniu korzystają z właściwych środków określonych w rozporządzeniu (UE) nr 508/2014.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu stworzenie podstaw, które umożliwią państwom członkowskim zapewnienie dostępu do instrumentów wsparcia finansowego przewidzianych przez Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) tym rybakom, których w szczególnym stopniu dotyczą środki ochronne i techniczne mające negatywne skutki zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla pracowników.

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Punkty odniesienia ochrony wyrażone jako minimalne i graniczne poziomy biomasy stada tarłowego, które należy stosować, aby chronić pełną zdolność reprodukcyjną tych stad, są określone w załączniku II.

1.  Punkty odniesienia ochrony wyrażone jako minimalne i graniczne poziomy biomasy stada tarłowego stosuje się, aby chronić pełną zdolność reprodukcyjną tych stad.

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Po upływie trzech lat od daty zastosowania środków zarządzania, o których mowa w art. 6 ust. 1a, przeprowadza się badania naukowe mające na celu sprawdzenie skuteczności przyjętych środków, szczególnie w odniesieniu do stad, do których ma zastosowanie niniejsze rozporządzenie, oraz do połowów tych stad.

Uzasadnienie

Powyższa poprawka jest potrzebna w celu oceny skuteczności środków zaproponowanych w art. 4a.

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Jeżeli opinie naukowe wskazują, że biomasa stada tarłowego któregokolwiek z tych stad spadła poniżej minimalnego punktu odniesienia biomasy stada tarłowego określonego w kolumnie A załącznika II do niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się wszystkie odpowiednie środki zaradcze w celu zapewnienia szybkiego przywrócenia przedmiotowego stada do poziomów przekraczających poziom umożliwiający osiągnięcie MSY. W szczególności, w drodze odstępstwa od art. 4 ust. 2 i 4 niniejszego rozporządzenia uprawnienia do połowów przedmiotowego stada ustala się na poziomie spójnym ze śmiertelnością połowową zredukowaną do poziomu poniżej przedziału określonego w kolumnie A załącznika I do niniejszego rozporządzenia, z uwzględnieniem spadku biomasy tego stada.

2.  Jeżeli opinie naukowe wskazują, że biomasa stada tarłowego któregokolwiek z małych gatunków pelagicznych spadła poniżej minimalnego punktu odniesienia biomasy stada tarłowego określonego w kolumnie B załącznika I do niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się wszystkie odpowiednie środki zaradcze w celu przyczynienia się do szybkiego przywrócenia danego małego gatunku pelagicznego do poziomów przekraczających punkt odniesienia określony w kolumnie A załącznika I. W szczególności, w drodze odstępstwa od art. 4 ust. 2 i zgodnie z art. 4 ust. 3 niniejszego rozporządzenia środki zarządzania dostosowuje się z uwzględnieniem spadku biomasy tego stada.

Uzasadnienie

Proponowane zmiany są zgodne z innymi propozycjami, które opierają się na biomasie jako jedynej i bardziej pewnej wartości.

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Jeżeli opinie naukowe wskazują, że biomasa stada tarłowego któregokolwiek z tych stad spadła poniżej minimalnego punktu odniesienia biomasy stada tarłowego (Blim) określonego w kolumnie B załącznika II do niniejszego rozporządzenia, podejmuje się dalsze środki zaradcze w celu zapewnienia szybkiego przywrócenia przedmiotowego stada do poziomów przekraczających poziom umożliwiający osiągnięcie MSY. Wspomniane środki zaradcze mogą w szczególności obejmować, w drodze odstępstwa od art. 4 ust. 2 i 4, zawieszenie połowów ukierunkowanych na przedmiotowe stado i odpowiednie ograniczenie uprawnień do połowów.

3.  Jeżeli opinie naukowe wskazują, że biomasa stada tarłowego obu stad małych gatunków pelagicznych spadła poniżej minimalnego punktu odniesienia biomasy stada tarłowego (SSBlim) określonego w kolumnie B załącznika I do niniejszego rozporządzenia, podejmuje się dalsze środki zaradcze w celu przyczynienia się do szybkiego przywrócenia obu stad do poziomów przekraczających punkt odniesienia odkreślony w kolumnie A załącznika I. Wspomniane środki zaradcze mogą w szczególności obejmować, w drodze odstępstwa od art. 4 ust. 2, zawieszenie połowów ukierunkowanych na przedmiotowe stado i inne odpowiednie środki zarządzania.

Uzasadnienie

Proponowane zmiany są zgodne z innymi propozycjami, które opierają się na biomasie jako jedynej i bardziej pewnej wartości.

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

opinia naukowa wskazuje, że wymagane jest podjęcie działań naprawczych w celu ochrony małych gatunków pelagicznych, o których mowa w art. 1 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, lub, w przypadku sardeli i sardynki, jeżeli poziom biomasy tarłowej któregokolwiek z tych stad w danym roku spadł poniżej punktów odniesienia do celów ochrony określonych w kolumnie A załącznika II do niniejszego rozporządzenia, Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 16 niniejszego rozporządzenia i art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 w odniesieniu do:

1.   Jeżeli opinia naukowa wskazuje, że wymagane jest podjęcie działań naprawczych w celu ochrony małych gatunków pelagicznych lub, w przypadku sardeli i sardynki, jeżeli poziom biomasy tarłowej któregokolwiek z tych stad w danym roku spadł poniżej punktów odniesienia do celów ochrony określonych w kolumnie B załącznika I do niniejszego rozporządzenia, Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 16 niniejszego rozporządzenia i art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013:

Uzasadnienie

Proponowane zmiany są zgodne z innymi propozycjami, które opierają się na biomasie jako jedynej i bardziej pewnej wartości.

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  cech narzędzi połowowych, w szczególności rozmiaru oczek, budowy narzędzia połowowego, rozmiaru narzędzia lub stosowania urządzeń zapewniających selektywność, w celu zapewnienia lub poprawy selektywności;

skreśla się

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wykorzystania narzędzi połowowych i głębokości rozmieszczenia narzędzi, w celu zapewnienia lub poprawy selektywności;

skreśla się

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  zakazu lub ograniczenia prowadzenia połowów na określonych obszarach, w celu ochrony ryb w okresie tarła i narybku lub ryb poniżej minimalnego rozmiaru odniesienia do celów ochrony lub nieodławianych gatunków ryb;

skreśla się

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  zakazu lub ograniczenia prowadzenia połowów lub stosowania niektórych rodzajów narzędzi połowowych w określonych okresach, w celu ochrony ryb w okresie tarła lub ryb poniżej minimalnego rozmiaru odniesienia do celów ochrony lub nieodławianych gatunków ryb;

skreśla się

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  minimalnych rozmiarów odniesienia do celów ochrony, w celu zapewnienia ochrony młodych organizmów morskich;

skreśla się

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – akapit 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  innych cech związanych z selektywnością.

skreśla się

Uzasadnienie

Ogólny charakter lit. f) jako przedmiotu aktu delegowanego mógłby być sprzeczny z kryteriami dotyczącymi treści aktu delegowanego określonymi w art. 290 TFUE. W związku z tym zaleca się skreślenie tego fragmentu tekstu.

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.   Niezależnie od ust. 1, aby osiągnąć cele określone w art. 4, w latach 2019–2022 stosuje się następujące środki:

 

a)   w 2019 r. limit połowowy dotyczący małych gatunków pelagicznych ustala się na poziomie z 2014 r.; począwszy od 2020 r. i do 2022 r. limit połowowy dotyczący małych gatunków pelagicznych jest stopniowo zmniejszany w odniesieniu do poszczególnych państw członkowskich, co roku o 4 % w porównaniu z poprzednim rokiem; zmniejszenie to nie obowiązuje jednak, jeżeli w poprzednim roku całkowity połów danego państwa członkowskiego był o ponad 2 % mniejszy od połowu w 2014 r.;

 

b)   nakład połowowy statków rybackich prowadzących ukierunkowane połowy małych gatunków pelagicznych nie przekracza 180 dni połowowych rocznie i 20 dni połowowych w ciągu miesiąca, przy czym maksymalna liczba dni połowowych w odniesieniu do sardynki europejskiej wynosi 144 dni rocznie, a maksymalna liczba dni połowowych w odniesieniu do sardeli europejskiej wynosi 144 dni rocznie;

 

c)   czasowo-przestrzenne zamknięcia połowów będą realizowane corocznie w celu ochrony obszarów wylęgu i tarlisk; zamknięcia takie – w odniesieniu do poszczególnych rodzajów narzędzi połowowych – obejmują cały obszar występowania małych gatunków pelagicznych w Morzu Adriatyckim na okresy nie krótsze niż 15 kolejnych dni i nieprzekraczające 30 kolejnych dni. zamknięcia te mają miejsce w następujących okresach:

 

(i)   dla sardynek – od dnia 1 października do dnia 31 marca, oraz

 

(ii)   dla sardeli – od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września;

 

d)   dodatkowe zamknięcia połowów odnoszące się do statków o całkowitej długości ponad 12 m, oddzielnie dla poszczególnych rodzajów narzędzi połowowych, stosuje się przez okres co najmniej sześciu miesięcy; zamknięcia te dotyczą co najmniej 30 % obszaru, który został wskazany jako obszar wylęgu lub obszar ważny dla utrzymania ochrony najmłodszych klas wiekowych ryb (wód terytorialnych i morza wewnętrznego);

 

e)   całkowita zdolność połowowa floty trawlerów i sejnerów prowadzących aktywną działalność połowową w odniesieniu do stad małych gatunków pelagicznych nie może przekraczać wartości zdolności połowowych floty zarejestrowanych w 2014 r. dla aktywnej floty, dotyczących pojemności brutto lub pojemności rejestrowej brutto, mocy silnika (kW) i liczby statków.

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – akapit 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b.   Niezależnie od ust. 1a, aby zapewnić stabilność i ograniczyć zróżnicowanie środków zarządzania, czas trwania zamknięć, o których mowa w lit. c) i d) tego ustępu, nie może się różnić o więcej niż 10 % między następującymi po sobie latami.

Uzasadnienie

Proponowane środki stosuje się w pełni od 2017 r., a częściowo od 2015 r. Są one zgodne z planem zarządzania GFCM i konieczne jest kontynuowanie tego samego podejścia z punktu widzenia zarządzania i środków, tak abyśmy mogli właściwie ocenić ich wpływ. Ponadto proponuje się wprowadzenie stopniowej redukcji limitów połowowych dla tego samego okresu.

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 6a

 

Środki techniczne

 

1.   Do celów niniejszego rozporządzenia art. 13 ust. 3 akapit drugi oraz pkt 2 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1967/2006 nie mają zastosowania.

 

2.   Do celów niniejszego rozporządzenia maksymalna długość sieci okrążających (okrężnice i niewody bez liny ściągającej) jest ograniczona do 600 metrów przy opadzie sieci wynoszącym maksymalnie 1/3 długości.

Uzasadnienie

W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek planów zarządzania konieczne jest włączenie tych przepisów do MAP. Adriatyckie państwa członkowskie wystąpiły już o to za pośrednictwem wspólnego zalecenia oraz studium w sprawie charakterystyki technicznej sieci do połowu małych gatunków pelagicznych i ich wpływu na populacje denne. To badanie i wniosek również zostały już poddane przeglądowi przez niezależnych ekspertów i STECF, który potwierdził wnioski. Stanowi to jeden z kluczowych przepisów dla zapewnienia rentowności połowów małych gatunków pelagicznych w Morzu Adriatyckim.

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 15 niniejszego rozporządzenia i art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 dotyczących:

Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 dotyczących:

Uzasadnienie

Uważa się, że przepisy zawarte w rozporządzeniu (UE) nr 1380/2013 dotyczące obowiązku wyładunku oraz regionalizacji są wystarczające. W związku z tym nie ma potrzeby, aby Komisja podejmowała dodatkowe działania w drodze aktów delegowanych.

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  wyłączeń ze stosowania obowiązku wyładunku w odniesieniu do gatunków, w przypadku których dowody naukowe wykazują wysokie wskaźniki przeżycia, przy uwzględnieniu cech narzędzia połowowego, praktyk połowowych i danego ekosystemu, w celu ułatwienia wdrożenia obowiązku wyładunku; oraz

a)  wyłączeń ze stosowania obowiązku wyładunku w odniesieniu do gatunków, w przypadku których najlepsze dostępne opinie naukowe wykazują wysokie wskaźniki przeżycia, przy uwzględnieniu cech narzędzia połowowego, praktyk połowowych i danego ekosystemu, w celu ułatwienia wdrożenia obowiązku wyładunku; oraz

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  określania minimalnych rozmiarów odniesienia do celów ochrony, aby zapewnić ochronę młodych organizmów morskich.

skreśla się

Uzasadnienie

Proponuje się skreślenie lit. d), ponieważ jest już ona zawarta we wcześniejszym art.6, a więc nie ma potrzeby jej powtarzania.

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W drodze odstępstwa od art. 17 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 uprzednie powiadomienie, o którym mowa w tym artykule, musi zostać przekazane co najmniej półtorej godziny przed przewidywaną godziną przybycia do portu. Właściwe organy nadbrzeżnych państw członkowskich mogą, w konkretnych przypadkach, zezwolić na wcześniejsze wejście do portu.

1.  W drodze odstępstwa od art. 17 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 uprzednie powiadomienie, o którym mowa w tym artykule, musi zostać przekazane co najmniej pół godziny przed przewidywaną godziną przybycia do portu. Właściwe organy nadbrzeżnych państw członkowskich mogą, w konkretnych przypadkach, zezwolić na wcześniejsze wejście do portu.

Uzasadnienie

Na wielu obszarach Adriatyku załogi statków rybackich aż do ostatnich minut przed przybyciem do portu wykonują czynności związane z selekcją połowu i umieszczaniem połowu w odpowiednich skrzyniach. W związku z tym zwraca się uwagę, że wyżej wspomniane uprzednie powiadomienie o przybyciu do portu, które zmusza kapitanów statków rybackich, aby z dużym wyprzedzeniem czasowym przekazywali właściwym organom państwa członkowskiego bandery szereg informacji dotyczących statku i połowów, jest dość uciążliwym obowiązkiem.

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Obowiązek uprzedniego powiadomienia ma zastosowanie do kapitanów unijnych statków rybackich zatrzymujących na burcie, co najmniej jedną tonę sardeli lub jedną tonę sardynek.

2.  Obowiązek uprzedniego powiadomienia ma zastosowanie do kapitanów unijnych statków rybackich zatrzymujących na burcie co najmniej dwie tony sardeli lub dwie tony sardynek. Ilości te oblicza się bez uwzględnienia połowów, o których mowa w art. 15 ust. 11 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

Uzasadnienie

Uściślenie to jest konieczne ze względu na przepisy dotyczące obowiązku wyładunku, zgodnie z którymi produkt poniżej minimalnych rozmiarów odniesienia do celów ochrony musi być wyładowany i przeznaczony do innego spożycia niż bezpośrednie spożycie przez ludzi. Wskazane ilości odnoszą się natomiast do przepisów zawartych w art. 13 lit. a) i b) niniejszego wniosku dotyczącego rozporządzenia.

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  W drodze odstępstwa od art. 15 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 kapitanowie wszystkich unijnych statków rybackich o długości całkowitej równej lub przekraczającej 12 metrów mogą przekazywać informacje określone w art. 14 rozporządzenia do momentu rozpoczęcia czynności wyładunkowych.

 

 

Uzasadnienie

W odniesieniu do statków rybackich podlegających obowiązkom wynikającym z niniejszego planu zarządzania, które prowadzą połowy gatunków masowych, konieczne jest zezwolenie na zamknięcie dziennika połowowego przed rozpoczęciem czynności wyładunkowych. Przesłanie dziennika połowowego przed wejściem do portu, zgodnie z ogólnymi przepisami, jest bardzo trudne, a czasami również niebezpieczne, zarówno ze względu na złożony charakter operacji związanych z powrotem statku na nabrzeże, jak i ze względu na ogromną ilość produktu, który musi zostać poddany selekcji i załadowany do skrzyń.

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Próg stosowany dla masy w relacji pełnej gatunków z odpowiedniego stada objętych planem wieloletnim, po którego przekroczeniu statek rybacki jest zobowiązany wyładować swoje połowy w wyznaczonym porcie lub w miejscu znajdującym się blisko brzegu, o których mowa w art. 43 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009, wynosi:

Próg stosowany dla masy w relacji pełnej małych gatunków pelagicznych, po którego przekroczeniu statek rybacki jest zobowiązany wyładować swoje połowy w wyznaczonym porcie lub w miejscu znajdującym się blisko brzegu, o których mowa w art. 43 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009, wynosi 4 tony.

a) 2 000 kg sardeli;

 

b) 2 000 kg sardynek.

 

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Pięć lat po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, a następnie co pięć lat, Komisja zapewnia przeprowadzenie oceny wpływu tego planu wieloletniego na stada, do których ma zastosowanie niniejsze rozporządzenie oraz na połowy, w których eksploatowane są te stada. Komisja przedstawia wyniki tej oceny Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Trzy lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, a następnie co pięć lat, Komisja zapewnia przeprowadzenie oceny wpływu tego planu wieloletniego na stada, do których ma zastosowanie niniejsze rozporządzenie oraz na połowy, w których eksploatowane są te stada. Komisja przedstawia wyniki tej oceny Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, a w stosownym przypadku przedstawia wniosek w sprawie zmiany niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych podlega warunkom określonym w art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

Poprawka    82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 15a

 

Wsparcie z EFMR

 

1. Środki na rzecz tymczasowego zaprzestania działalności połowowej przyjęte z myślą o realizacji celów planu wieloletniego uznaje się za stanowiące tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej do celów art. 33 ust. 1 lit. a) i c) rozporządzenia (UE) nr 508/2014.

 

2. W drodze odstępstwa od art. 33 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 508/2014 w przypadku statków rybackich, których dotyczą przestrzenne i czasowe zamknięcia połowów określone w niniejszym rozporządzeniu, do dnia 31 grudnia 2020 r. maksymalny okres udzielania wsparcia na podstawie niniejszego rozporządzenia wynosi 9 miesięcy.

 

3. Aby zapewnić wykonanie ust. 2 niniejszego artykułu, w drodze odstępstwa od art. 25 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 508/2014, możliwe jest zwiększenie całkowitego wkładu finansowego z EFMR powyżej pułapu 15 % określonego w tym artykule.

 

4. Przy wdrażaniu działań określonych w art. 30 rozporządzenia (UE) nr 508/2014 przyznaje się pierwszeństwo rybakom, których dotyczą skutki wdrożenia środków zawartych w niniejszym planie wieloletnim.

 

5. Do dnia 31 grudnia 2020 r. oraz w drodze odstępstwa od terminu określonego w art. 34 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 508/2014 statki rybackie, które całkowicie zaprzestały działalności połowowej wskutek wprowadzenia środków ograniczających nakład połowowy określonych w niniejszym rozporządzeniu, mogą korzystać ze wsparcia na rzecz trwałego zaprzestania działalności połowowej, o którym mowa w art. 34 rozporządzenia (UE) nr 508/2014.

 

 

 

 

Poprawka    83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

[...]

skreśla się

Poprawka    84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

[...]

skreśla się

  • [1]  Dz.U. C 288 z 31.8.2017, s. 68.

UZASADNIENIE

1) Kontekst wniosku Komisji

Plan wieloletni dotyczący małych ryb pelagicznych w Morzu Adriatyckim i połowów tych zasobów (zwany dalej „planem wieloletnim dla Morza Adriatyckiego”) jest ustanawiany zgodnie z przepisami rozporządzenia podstawowego. Plany wieloletnie mają charakter priorytetowy, są przyjmowane w oparciu o opinie naukowe, techniczne i ekonomiczne i muszą zawierać środki ochronne mające na celu odbudowę i utrzymanie stad ryb powyżej poziomów pozwalających uzyskać maksymalny podtrzymywalny połów. W rozporządzeniu podstawowym stwierdzono także, że plany wieloletnie nie mogą obejmować środków, jeżeli ich skutki gospodarcze i społeczne nie zostały wzięte pod uwagę.

Plan wieloletni dla Morza Adriatyckiego, który jest pierwszym planem tego rodzaju w regionie Morza Śródziemnego, może wywrzeć istotny wpływ na zarządzanie zasobami rybnymi w regionie Morza Śródziemnego jako całości.

Morze Adriatyckie jest ważnym podobszarem leżącym w basenie Morza Śródziemnego, odpowiadającym za około jedną trzecią całkowitej wartości wyładunków. Większość połowów małych ryb pelagicznych stanowią sardynki i sardele. Pierwsze dwa miejsca pod względem połowów tych ryb zajmują Włochy i Chorwacja. Na trzecim miejscu – z wynikiem poniżej 1 % połowów – plasuje się Słowenia, a następnie Albania i Czarnogóra, gdzie poławia się równie niewielkie ilości tych ryb. Połowy małych ryb pelagicznych podlegają obecnie regulacjom na szczeblu krajowym, unijnym i międzynarodowym. Obecnie za regulacje w zakresie połowów tego rodzaju odpowiada Generalna Komisja Rybołówstwa Morza Śródziemnego, która jest organem międzynarodowym.

Ostatecznym celem wniosku jest osiągnięcie maksymalnego podtrzymywalnego połowu do 2020 r., zgodnie z wymogami wspólnej polityki rybołówstwa. W uzasadnieniu wniosku Komisja stwierdza, że głównym celem planu wieloletniego dla Morza Adriatyckiego jest przywrócenie stad i sektora rybołówstwa do dobrego stanu przez zapewnienie zrównoważonego charakteru połowów.

2) Treść wniosku

W dniu 24 lutego 2017 r. Komisja przedłożyła wniosek w sprawie planu wieloletniego dotyczącego małych gatunków pelagicznych w Morzu Adriatyckim i połowów tych zasobów. Plan wieloletni dla Morza Adriatyckiego może mieć zastosowanie do stad sardeli, sardynek, makreli i ostroboka. Głównym celem planu wieloletniego jest osiągnięcie i utrzymanie maksymalnego podtrzymywalnego połowu tych stad, aby zapewnić zrównoważoność sektora rybołówstwa oraz skuteczne ramy zarządzania.

Cele proponowane w ramach planu wieloletniego dla Morza Adriatyckiego wyrażone są jako wskaźniki śmiertelności połowowej około FMSY zgodnie z zaleceniami STECF, w terminie najpóźniej do 2020 r. Określono cele w odniesieniu do sardeli i sardynek, a przedziały wartości opierają się na zaleceniach wydanych przez STECF. Zgodnie z uzasadnieniem Komisji przedziały te umożliwią zarządzanie tymi stadami w oparciu o maksymalny podtrzymywalny połów i potencjalnie zapewnią możliwość dostosowania w przypadku zmian w opinii naukowej. Jeżeli dostępne są dane dla stad ryb, wspomniane punkty odniesienia są wyrażone jako biomasa stada tarłowego.

Wniosek zawiera przepisy dotyczące obowiązku wyładunku, które mają zostać przyjęte do celów regionalizacji.  

3) Stanowisko sprawozdawczyni

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje plan wieloletni dla Morza Adriatyckiego, ponieważ zapewni on narzędzie wieloletniego zarządzania biologicznymi zasobami morskimi w celu przyczynienia się do odbudowy stad i przywrócenia zrównoważoności w sektorze rybołówstwa. Zgodnie z naukowymi ocenami stanu stad sardeli i sardynek obecny poziom połowów w Morzu Adriatyckim jest zbyt wysoki. Sprawozdawczyni popiera środki zmierzające do poprawy stanu zasobów, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przestrzennej obszarów, na których chronione mają być młode ryby i stada w okresie tarła.

Biorąc pod uwagę stan zasobów połowowych, szczególny charakter połowów i trudną sytuację społeczno-gospodarczą w regionie Morza Adriatyckiego oraz w celu zapewnienia skutecznego zarządzania, a także wyjaśnienia i uproszczenia poszczególnych przepisów wniosku, sprawozdawczyni proponuje wprowadzenie następujących zmian:

Wspólne zarządzanie sardynkami i sardelami

Sprawozdawczyni nie zgadza się z wnioskiem Komisji w sprawie oddzielnego zarządzania sardynkami i sardelami i zamiast tego proponuje wspólne zarządzanie tymi gatunkami. Biomasa małych gatunków pelagicznych może co roku ulegać znacznym zmianom, bez względu na śmiertelność połowową, ponieważ małe gatunki pelagiczne są w dużej mierze uzależnione od warunków środowiskowych. Biorąc pod uwagę, że w sektorze rybołówstwa nie można w pełni skoncentrować się na jednym z wyżej wymienionych gatunków, sprawozdawczyni uważa, że należy zarządzać nimi wspólnie. Ponadto zarówno sardynki, jak i sardele zajmują tę samą niszę ekologiczną, a ich biomasa jest zmienna. We wniosku sprawozdawczyni wprowadza pojęcie „małych gatunków pelagicznych”, które jest również wykorzystywane w regionalnym planie opracowanym przez Generalną Komisję Rybołówstwa Morza Śródziemnego (GFCM).

Utrzymanie zasady systemu opartego na zarządzaniu nakładem połowowym

Sprawozdawczyni zdecydowanie sprzeciwia się dążeniom Komisji do zapewnienia, aby rybołówstwo podlegało regulacjom w drodze ustanowienia całkowitej wielkości połowów oraz systemu kwot. Obecnie cały obszar Adriatyku (podobszary geograficzne 17 i 18) objęty jest planem zarządzania opracowanym przez Generalną Komisję Rybołówstwa Morza Śródziemnego, który bazuje na określaniu nakładu połowowego i zdolności połowowej w drodze czasowych regulacji na danym obszarze i ograniczeń liczby dni połowowych na statek, lecz wstępnie ustanawia bezpieczny limit połowowy na poziomie połowów z 2014 r. Obowiązujące obecnie zalecenie Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego (GFCM/40/2016/2) wydane zostało w 2016 r. Sprawozdawczyni uważa, że ma ono szczególne znaczenie, ponieważ zapewnia względną stabilność w sektorze. Pakiet środków stosowanych w latach 2017–2018 powinien wykazać, czy środki te, w pełni stosowane od 2015 r., są skuteczne i przynoszą efekty.

W regionie Morza Śródziemnego jako całości system zarządzania wdrażany jest w sposób opisany powyżej, a wszelkie istotne zmiany w zarządzaniu w jednej niewielkiej części mogą zakłócić funkcjonowanie rynku UE, sprzyjać wzrostowi przywozu z krajów spoza UE, a także osłabić pozycję rynkową sektora rybołówstwa.

Z uwagi na fakt, że wniosek sprawozdawczyni bazuje na zarządzaniu nakładem połowowym, proponuje ona zastąpienie systemu zarządzania obejmującego „możliwości” „środkami zarządzania”.

Sprawozdawczyni pragnie zaznaczyć, że oceny naukowe i zalecenia mogą się zmienić, i uważa, że jest to kolejny powód do odejścia od systemu kwot. Wart podkreślenia jest także fakt, że z tych samych danych dostarczonych przez grupy robocze GFCM i STECF uzyskano różne wyniki. Brak spójności w tych ocenach rodzi dodatkowe wątpliwości przy podejmowaniu dalekosiężnych kluczowych decyzji opartych na zaleceniach naukowych, które mogą się znacznie różnić.

Oceny naukowe i ich wykorzystanie w proponowanym planie

Jeden z kluczowych przepisów wniosku dotyczy biologicznych punktów odniesienia. We wniosku opierają się one na wskaźniku śmiertelności połowowej (F), który odpowiada wykorzystaniu zasobów na poziomie maksymalnego podtrzymywalnego połowu (FMSY). Wskaźnik ten stanowi poziom docelowy, który zgodnie z rozporządzeniem podstawowym musi zostać osiągnięty do roku 2020. Jednakże wskaźnik śmiertelności połowowej odpowiadający teoretycznej wartości eksploatacji na poziomie maksymalnego podtrzymywalnego połowu zależy od wielu założeń zawartych w procedurze oceny naukowej stanu zasobów, a zatem może się znacznie różnić. Przykładowo w 2016 r. STECF uznał, że wartość FMSY dla sardynek wyniosła 0,08, podczas gdy w tym samym czasie GFCM określiła tę wartość na poziomie 0,7, czyli prawie dziesięć razy wyżej. Na ostatnim posiedzeniu plenarnym STECF (17-01) wydano zalecenie stwierdzające, że wartością, która ma być wykorzystywana dla docelowego poziomu maksymalnego podtrzymywalnego połowu nie powinna być wartość FMSY, lecz teoretyczna konwersja z uwzględnieniem eksploatacji (stosunek śmiertelności połowowej do całkowitej śmiertelności, E=0,4), którą można także wyrazić jako wskaźnik śmiertelności połowowej F. Mając na uwadze fakt, że nawet naukowy organ doradczy Komisji (STECF) stwierdził, że w ocenach tych występują liczne niespójności, sprawozdawczyni proponuje, aby punktem odniesienia, który ma zostać wykorzystany w planie wieloletnim dla Morza Adriatyckiego, była biomasa stada, a nie śmiertelność połowowa. Wobec faktu, że kwestia ta budzi kontrowersje w środowisku naukowym, szczególnie ważne jest, aby nie istniała możliwość wprowadzenia systemu kwot, w którym całkowite połowy byłyby ściśle określone przez ukierunkowanie tych punktów odniesienia. Zważywszy na zróżnicowanie punktów odniesienia, nie mogą one być wykorzystane do określenia całkowitego dopuszczalnego połowu. System, który ma zostać zastosowany, powinien bazować na określaniu nakładu połowowego, aby zapewnić przetrwanie danego gatunku w odpowiedniej ilości pod względem jego biomasy.

Określanie parametrów technicznych okrężnic służących do połowów małych gatunków pelagicznych w Morzu Adriatyckim

Sprawozdawczyni proponuje, by plan przewidywał zwolnienie ze stosowania przepisu rozporządzenia w sprawie Morza Śródziemnego dotyczącego opadu okrężnic i stosunku głębokości do opadu sieci. Należy podkreślić, że plan jest opracowywany zgodnie z charakterystyką regionalną i musi być dostosowany do połowów prowadzonych na obszarze, dla którego jest przeznaczony. Od samego początku należy także uznać i uwzględnić w nim szczególne cechy narzędzi połowowych wykorzystywanych na Morzu Adriatyckim.

Kraje położone nad Morzem Adriatyckim tworzące grupę AdriaMed (subregionalna inicjatywa w formie projektu FAO) przeprowadziły badanie naukowe w celu określenia cech technicznych okrężnic używanych na Morzu Adriatyckim, ich ewentualnego wpływu na dno morskie oraz ich zachowania podczas połowów. W badaniu tym dowiedziono, że Włochy, Chorwacja i Słowenia słusznie domagają się określenia w ramach planu takich wymiarów okrężnic, aby ich maksymalna długość wynosiła 600 m, a ich opad nie był większy niż 1/3 długości. Mając na uwadze, że są to wymiary obecnie proponowane, istotne jest, aby uchylić przepis rozporządzenia w sprawie Morza Śródziemnego ograniczający stosowanie okrężnic na obszarach płytszych niż 70 % opadu sieci. Jest to niewykonalne ze względu na charakterystykę dna Morza Adriatyckiego.

Społeczno-gospodarcze skutki proponowanego planu

W rozporządzeniu podstawowym stwierdzono między innymi, że plany wieloletnie nie mogą obejmować środków, jeżeli ich skutki gospodarcze i społeczne nie zostały wzięte pod uwagę.

Sprawozdawczyni pragnie przypomnieć, że wniosek Komisji nie zawiera szczegółowej oceny skutków społeczno-gospodarczych. Sprawozdawczyni jest szczególnie zaniepokojona faktem, że sektor rybołówstwa w regionie Morza Śródziemnego od ponad dwudziestu lat zmaga się z kryzysem, a nowe przepisy, które nie zostały odpowiednio przemyślane, mogą mieć znaczący wpływ oraz doprowadzić do upadku całego sektora. Ponadto propozycji zmniejszenia połowów sardynek i sardeli nie towarzyszy żadne wsparcie finansowe ani środki restrukturyzacji dla przedsiębiorstw i pracowników, mimo że gatunki te są kluczowym zasobem gospodarczym dla małych społeczności lokalnych, zwłaszcza społeczności wyspiarskich, i przemysłu.

STANOWISKO W FORMIE POPRAWEK Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (14.9.2017)

dla Komisji Rybołówstwa

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego plan wieloletni dotyczący małych gatunków pelagicznych w Morzu Adriatyckim i połowów tych zasobów

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD))

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zwraca się do Komisji Rybołówstwa, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Wspólna polityka rybołówstwa („WPRyb”) powinna przyczyniać się do ochrony środowiska morskiego, do zrównoważonego zarządzania wszystkimi gatunkami eksploatowanymi w celach handlowych oraz, w szczególności, do osiągnięcia dobrego stanu środowiska morskiego do 2020 r., zgodnie z art. 1 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE40.

(1)  Wspólna polityka rybołówstwa („WPRyb”) powinna zapewniać ochronę środowiska morskiego, zrównoważone zarządzanie wszystkimi gatunkami eksploatowanymi w celach handlowych oraz powinna przyczyniać się do osiągnięcia dobrego stanu środowiska morskiego do 2020 r., zgodnie z art. 1 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE40.

__________________

__________________

40 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej) (Dz.U. L 164 z 25.6.2008, s. 19).

40 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej) (Dz.U. L 164 z 25.6.2008, s. 19).

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  Regionalizacja powinna zostać wykorzystana w celu tworzenia indywidualnych środków uwzględniających specyfikę każdego obszaru rybołówstwa i chroniących jego warunki środowiskowe.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6b)  Uprawnienia do połowów powinny być przyznawane zgodnie z zasadami ustanowionymi w art. 17 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 oraz z zastosowaniem przejrzystych i obiektywnych kryteriów, w tym o charakterze środowiskowym, społecznym i ekonomicznym. Uprawnienia do połowów powinny także być sprawiedliwie rozdzielane pomiędzy poszczególne segmenty sektora rybołówstwa, łącznie z tradycyjnym łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym i rybołówstwem na niewielką skalę. Ponadto państwa członkowskie powinny przewidywać zachęty dla statków rybackich stosujących selektywne narzędzia połowowe lub- techniki połowu o ograniczonym wpływie na środowisko.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Środki zaradcze mogą również obejmować, w stosownych przypadkach, przedkładanie wniosków ustawodawczych przez Komisję i środki nadzwyczajne przyjmowane przez Komisję na mocy art. 12 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Pięć lat po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, a następnie co pięć lat, Komisja zapewnia przeprowadzenie oceny wpływu tego planu wieloletniego na stada, do których ma zastosowanie niniejsze rozporządzenie oraz na połowy, w których eksploatowane są te stada. Komisja przedstawia wyniki tej oceny Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Trzy lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, a następnie co pięć lat Komisja zapewnia przeprowadzenie oceny wpływu tego planu wieloletniego na stada, do których ma zastosowanie niniejsze rozporządzenie, oraz na połowy, w których eksploatowane są te stada, w szczególności w odniesieniu do postępów poczynionych w odbudowie i utrzymaniu stad ryb powyżej poziomów pozwalających na osiągnięcie maksymalnego podtrzymywalnego połowu. Komisja przedstawia wyniki tej oceny Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, a także może, w stosownych przypadkach, oraz po uwzględnieniu najnowszych opinii naukowych zaproponować dostosowania w wieloletnim planie lub zainicjować zmiany w aktach delegowanych.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Plan wieloletni dotyczący małych gatunków pelagicznych w Morzu Adriatyckim i połowów tych zasobów

Odsyłacze

COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

PECH

1.3.2017

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

1.3.2017

Data przyjęcia

7.9.2017

 

 

 

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Plan wieloletni dotyczący małych gatunków pelagicznych w Morzu Adriatyckim i połowów tych zasobów

Odsyłacze

COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)

Data przedstawienia w PE

24.2.2017

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

PECH

1.3.2017

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

1.3.2017

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Ruža Tomašić

22.3.2017

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

25.4.2017

21.6.2017

21.11.2017

21.3.2018

Data przyjęcia

9.10.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

14

11

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Nicola Caputo, Rosa D’Amato, Giuseppe Ferrandino, Elisabetta Gardini, Anja Hazekamp, Francisco José Millán Mon, Nosheena Mobarik

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

David Borrelli, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Tadeusz Zwiefka

Data złożenia

16.10.2018

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

14

+

ECR

Nosheena Mobarik, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato

NI

David Borrelli

PPE

Alain Cadec, Elisabetta Gardini, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Tadeusz Zwiefka

S&D

Renata Briano

11

-

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

GUE/NGL

Anja Hazekamp

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Giuseppe Ferrandino, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos

VERTS/ALE

Marco Affronte, Klaus Buchner, Linnéa Engström

1

0

ENF

Sylvie Goddyn

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 5 listopada 2018
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności