Procedură : 2017/0043(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0337/2018

Texte depuse :

A8-0337/2018

Dezbateri :

PV 12/11/2018 - 15
CRE 12/11/2018 - 15

Voturi :

PV 13/11/2018 - 4.6
CRE 13/11/2018 - 4.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0445

RAPORT     ***I
PDF 967kWORD 131k
16.10.2018
PE 602.914v02-00 A8-0337/2018

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile de pești pelagici mici din Marea Adriatică și pentru activitățile de pescuit care exploatează aceste stocuri

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD))

Comisia pentru pescuit

Raportoare: Ruža Tomašić

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile de pești pelagici mici din Marea Adriatică și pentru activitățile de pescuit care exploatează aceste stocuri

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0097),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0095/2017),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 31 mai 2017(1),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit și poziția sub formă de amendamente a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0337/2018),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Politica comună în domeniul pescuitului (PCP) ar trebui să contribuie la protecția mediului marin, la gestionarea durabilă a tuturor speciilor exploatate în scop comercial și, în special, la atingerea unei stări ecologice bune a mediului marin până în 2020, în conformitate cu articolul 1 alineatul (1) din Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului40.

(1)  Politica comună în domeniul pescuitului (PCP) ar trebui să contribuie la protecția mediului marin, la gestionarea durabilă a tuturor speciilor exploatate în scop comercial și, în special, la atingerea unei stări ecologice bune a mediului marin până în 2020, în conformitate cu articolul 1 alineatul (1) din Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului40, și a unui stadiu corespunzător de conservare pentru specii și habitate, în conformitate cu Directiva 92/43/CEE a Consiliului40a și cu Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului40b.

_________________

_________________

40 Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin”) (JO L 164, 25.6.2008, p. 19).

40 Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin”) (JO L 164, 25.6.2008, p. 19).

 

40a Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p. 7).

 

40b Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice (JO L 20, 26.1.2010, p. 7).

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  La Summitul mondial privind dezvoltarea durabilă, care a avut loc la New York în 2015, Uniunea și statele sale membre s-au angajat să reglementeze în mod eficace exploatarea și să elimine pescuitul excesiv, pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat și practicile de pescuit distructive și să pună în aplicare planuri de gestionare bazate pe date științifice până în anul 2020, cu scopul de a reface stocurile de pește în cel mai scurt timp posibil, cel puțin la niveluri care pot asigura producția maximă durabilă, în funcție de caracteristicile biologice ale acestora.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului41 stabilește normele politicii comune în domeniul pescuitului în conformitate cu obligațiile internaționale ale Uniunii. Obiectivele politicii comune în domeniul pescuitului sunt, printre altele, să garanteze că activitățile de pescuit și de acvacultură sunt durabile din punct de vedere ecologic pe termen lung, să aplice abordarea precaută a gestionării pescuitului și să pună în aplicare abordarea ecosistemică a gestionării pescuitului.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului41 stabilește normele politicii comune în domeniul pescuitului în conformitate cu obligațiile internaționale ale Uniunii. Obiectivele politicii comune în domeniul pescuitului sunt, printre altele, să garanteze că activitățile de pescuit și de acvacultură sunt durabile din punct de vedere ecologic, economic și social pe termen lung, să aplice abordarea precaută a gestionării pescuitului și să pună în aplicare abordarea ecosistemică a gestionării pescuitului.

__________________

__________________

41 Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 22).

41 Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 22).

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, gestionarea pescuitului pe baza celor mai bune avize științifice disponibile necesită seturi de date armonizate, fiabile și exacte.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  Marea Adriatică este o subzonă importantă în cadrul Mării Mediterane, care reprezintă aproximativ o treime din valoarea totală a debarcărilor.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  Planurile de gestionare puse în aplicare și măsurile tehnice introduse în 2016 urmează să producă efecte asupra stocurilor și trebuie să fie analizate și avute în vedere la întocmirea planului multianual pentru stocurile de pești pelagici din regiune.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Măsurile actuale de gestionare pentru peștii pelagici mici din Marea Adriatică vizează accesul la ape, controlul efortului de pescuit și măsurile tehnice de reglementare a utilizării uneltelor de pescuit. Avizele științifice au indicat faptul că cel mai adecvat mijloc de adaptare a mortalității prin pescuit constă în controlul capturilor și că acesta ar reprezenta un instrument mai eficace de gestionare pentru peștii pelagici mici.43

(5)  Măsurile actuale de gestionare pentru peștii pelagici mici din Marea Adriatică vizează accesul la ape, controlul efortului de pescuit și măsurile tehnice de reglementare a utilizării uneltelor de pescuit.

__________________

 

43 Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP), Assessment of Mediterranean Sea stocks („Evaluarea stocurilor din Marea Mediterană”) – partea a 2-a (CSTEP-11-14).

 

Justificare

Având în vedere cel mai recent raport al CSTEP (CSTEP 16-14) care, în urma analizării efectelor pozitive și negative ale diferitelor principii de gestionare, a ajuns la concluzia că combinarea a diferite măsuri de gestionare (limite de captură, de efort, de capacitate) generează cele mai bune efecte și că o abordare individuală pentru fiecare măsură implică, de asemenea, efecte negative, se propune eliminarea acestui pasaj.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  În vederea realizării obiectivelor politicii comune în domeniul pescuitului, trebuie să fie adoptate o serie de măsuri de conservare adecvate, în orice combinație a acestora, cum ar fi planuri multianuale, măsuri tehnice, precum și stabilirea și alocarea posibilităților de pescuit.

(6)  În vederea realizării obiectivelor politicii comune în domeniul pescuitului, trebuie să fie adoptate o serie de măsuri de conservare adecvate, în orice combinație a acestora, cum ar fi planuri multianuale și măsuri tehnice.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  Pescuitul de pești pelagici mici în Marea Adriatică, în special în subzonele geografice 17 și 18, are un puternic impact socioeconomic asupra mijloacelor de subzistență și viitorului comunităților costiere din statele membre.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6b)  În conformitate cu principiile și obiectivele politicii comune în domeniul pescuitului și în temeiul articolului 18 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, regionalizarea ar trebui folosită pentru a adopta și pune în aplicare măsuri care țin cont de particularitățile fiecărei zone de pescuit și protejează condițiile de mediu ale acestora.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 6 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6c)  Posibilitățile de pescuit ar trebui alocate în conformitate cu principiile menționate la articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, utilizând criterii transparente și obiective, inclusiv criterii legate de mediu, sociale și economice. De asemenea, posibilitățile de pescuit ar trebui să fie distribuite în mod echitabil la nivelul diferitelor segmente ale pescuitului, incluzând pescuitul tradițional și la scară redusă. Mai mult, statele membre ar trebui să ofere stimulente pentru navele de pescuit care folosesc unelte de pescuit selectiv sau tehnici de pescuit cu un impact redus asupra mediului.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  În conformitate cu articolele 9 și 10 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, planurile multianuale trebuie să se bazeze pe avize științifice, tehnice și economice și să conțină obiective, ținte cuantificabile cu calendare clare, niveluri de referință pentru conservare și garanții.

(7)  În conformitate cu articolele 9 și 10 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, planurile multianuale trebuie să se bazeze pe avize științifice, tehnice și economice și să conțină obiective, ținte cuantificabile cu calendare clare, niveluri de referință pentru conservare, obiective de conservare și măsuri tehnice pentru punerea în aplicare a obligației de debarcare, precum și măsuri vizând evitarea și reducerea în cea mai mare măsură posibilă a capturilor nedorite și garanții.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Planul multianual ar trebui să își propună să contribuie la îndeplinirea obiectivelor politicii comune în domeniul pescuitului, în special la obținerea și menținerea producției maxime durabile (MSY) pentru stocurile în cauză, să conducă la un sector al pescuitului durabil și să creeze un cadru eficace de gestionare.

(8)  Planul multianual ar trebui să își propună să contribuie la îndeplinirea obiectivelor politicii comune în domeniul pescuitului, în special la refacerea și menținerea stocurilor de pește la niveluri de biomasă peste cele care pot asigura producția maximă durabilă (MSY), la punerea în aplicare a obligației de debarcare, să conducă la un sector al pescuitului durabil și să creeze un cadru eficace de gestionare.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  Prezentul regulament nu ar trebui să fie considerat un precedent pentru alte planuri multianuale pentru Marea Mediterană, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

Justificare

Prezenta propunere pentru Marea Adriatică, în forma sa actuală, ar crea un precedent periculos, deoarece, dacă este adoptată, ar putea fi folosită ca model și pentru alte zone ale Mării Mediterane, ceea ce ar avea un impact economic și social negativ și mai amplu. Fiecare regiune marină are diferite proprietăți oceanice și circumstanțe unice.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 8 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8b)  Un plan multianual ar trebui să găsească întotdeauna un echilibru între rezultatele realizabile, ținând seama de intervalul de timp, și impactul socioeconomic.

 

 

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  În concordanță cu abordarea ecosistemică și în completarea descriptorului legat de pescuit din Directiva 2008/56/CE, descriptorii calitativi 1, 4 și 6 incluși în anexa I la directivă trebuie să fie luați în considerare în cadrul gestionării pescuitului.

(10)  În concordanță cu abordarea ecosistemică, acest plan ar trebui, de asemenea, să contribuie la atingerea unei stări ecologice bune, astfel cum se prevede în Directiva 2008/56/CE, iar descriptorii calitativi 1, 4 și 6 incluși în anexa I la directivă trebuie să fie luați în considerare în cadrul gestionării pescuitului. Acest plan ar trebui să contribuie, de asemenea, la obținerea unui stadiu corespunzător de conservare a habitatelor și speciilor, astfel cum prevede Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului1a și, respectiv, Directiva 92/43/CE a Consiliului1b.

 

_________________

 

1a Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice (JO L 20, 26.1.2010, p. 7).

 

1b Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p. 7).

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Articolul 16 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 prevede că posibilitățile de pescuit se stabilesc în conformitate cu țintele stabilite în planurile multianuale.

eliminat

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Este adecvat să se stabilească rata-țintă de mortalitate prin pescuit (F) care corespunde obiectivului realizării și menținerii MSY sub formă de intervale ale valorilor compatibile cu atingerea producției maxime durabile (FMSY). Aceste intervale, bazate pe avize științifice, sunt necesare în scopul de a asigura flexibilitatea pentru a ține cont de evoluția avizelor științifice, pentru a contribui la punerea în aplicare a obligației de debarcare și pentru a ține seama de caracteristicile pescuitului mixt. Intervalele FMSY au fost calculate de către Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP) și sunt stabilite astfel încât să nu antreneze o reducere mai mare de 5 % a producției pe termen lung în comparație cu MSY.45 În plus, limita superioară a intervalului este plafonată, astfel încât probabilitatea ca stocul să scadă sub limita nivelului biomasei (Blim) să nu depășească 5 %.

(12)  Este adecvat să se stabilească rata-țintă de mortalitate prin pescuit (F) care corespunde obiectivului realizării și menținerii MSY sub formă de intervale ale valorilor compatibile cu atingerea producției maxime durabile (FMSY). Aceste intervale, bazate pe cele mai bune avize științifice disponibile, sunt necesare în scopul de a asigura flexibilitatea pentru a ține cont de evoluția avizelor științifice, pentru a contribui la punerea în aplicare a obligației de debarcare și pentru a ține seama de caracteristicile pescuitului mixt. Intervalele FMSY au fost calculate de către Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP)45a. Pe baza acestui plan, sunt stabilite astfel încât să nu antreneze o reducere mai mare de 5 % a producției pe termen lung în comparație cu MSY. În plus, limita superioară a intervalului este plafonată, astfel încât probabilitatea ca stocul să scadă sub limita nivelului biomasei (Blim) să nu depășească 5 %.

_________________

_________________

45 Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP) – Small pelagic stocks in the Adriatic Sea. Mediterranean assessments („Stocurile de pești pelagici mici din Marea Adriatică. Evaluări privind Marea Mediterană”), partea 1 (CSTEP-15-14). 2015. [Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, Luxemburg, EUR 27492 EN, JRC 97707, 52 p.] [A doua parte a acestei referințe pare să fie greșită. OPOCE, vă rugăm să verificați.]

 

 

45a Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP) – „Small pelagic stocks in the Adriatic Sea. Mediterranean assessments” („Stocurile de pești pelagici mici din Marea Adriatică. Evaluări privind Marea Mediterană”), partea 1 (CSTEP-15-14). 2015. [Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, Luxemburg, EUR 27492 EN, JRC 97707, 52 p.] [A doua parte a acestei referințe pare să fie greșită. OPOCE, vă rugăm să verificați.]

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  În scopul stabilirii posibilităților de pescuit, ar trebui să existe un prag pentru intervalele FMSY în utilizare normală și, cu condiția ca stocul în cauză să fie considerat a fi într-o stare bună, o limită superioară pentru anumite cazuri. Ar trebui să fie posibil să se stabilească posibilități de pescuit până la limita superioară numai dacă, pe baza avizelor sau a dovezilor științifice, acest lucru este necesar pentru realizarea obiectivelor prevăzute în prezentul regulament în pescuitul mixt sau este necesar pentru a evita efectele negative asupra unui stoc cauzate de dinamica intra- sau inter-specii a stocurilor sau cu scopul de a limita variațiile de la an la an ale posibilităților de pescuit.

(13)  În scopul îndeplinirii obiectivelor planului multianual, obiectivul stabilit pentru fiecare specie ar trebui să fie SSBpa. Ar trebui să fie posibil să se stabilească un obiectiv mai ambițios numai dacă, pe baza avizelor sau a dovezilor științifice, acest lucru este necesar pentru realizarea obiectivelor prevăzute în prezentul regulament în pescuitul mixt sau este necesar pentru a evita efectele negative asupra unui stoc cauzate de dinamica intra- sau inter-specii a stocurilor sau în cazul în care unul dintre stocurile de pești pelagici mici este sub nivelul SSBlim.

Justificare

Utilizarea exclusivă a biomasei este mai adecvată și constituie o valoare mai sigură pentru gestionarea speciilor de pești mici pelagici, care sunt mai dependente de condițiile de mediu, decât exploatarea, cel puțin până la apariția unor evaluări științifice îmbunătățite.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Pentru stocurile pentru care acestea sunt disponibile și în scopul aplicării măsurilor de salvgardare, este necesar să se stabilească niveluri de referință pentru conservare exprimate ca MSY Btrigger și Blim pentru stocurile de hamsie și sardină. În cazul în care stocurile scad sub MSY Btrigger, rata de mortalitate prin pescuit ar trebui să fie redusă sub FMSY.

(15)  În scopul aplicării măsurilor de salvgardare, este necesar să se stabilească niveluri de referință pentru conservare exprimate ca SSBlim și SSBpa pentru peștii pelagici mici. În cazul în care stocurile scad sub SSBlim, ar trebui adoptate măsuri de remediere adecvate pentru a contribui la revenirea rapidă a stocului în cauză la niveluri mai mari decât SSBpa.

Justificare

Utilizarea exclusivă a biomasei este mai adecvată, aceasta constituind o valoare mai sigură pentru gestionarea speciilor de pești mici pelagici, care sunt mai dependente de condițiile de mediu, decât exploatarea, cel puțin până la apariția unor evaluări științifice îmbunătățite.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Ar trebui puse în aplicare măsuri de salvgardare suplimentare în cazul în care dimensiunea stocului scade sub nivelul de referință Blim. Măsurile de salvgardare ar trebui să includă reducerea posibilităților de pescuit și măsuri specifice de conservare atunci când avizele științifice indică faptul că un stoc se află sub amenințare. Aceste măsuri ar trebui să fie completate de alte măsuri, după caz, cum ar fi măsurile Comisiei în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 sau măsuri ale statelor membre în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

eliminat

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Pentru stocurile pentru care nu sunt disponibile niveluri de referință, ar trebui să se aplice principiul precauției. În cazul specific al stocurilor capturate accidental, în lipsa unor avize științifice privind nivelul minim al biomasei de reproducere a acestor stocuri, ar trebui adoptate măsuri specifice de conservare atunci când avizele științifice indică faptul că sunt necesare măsuri corective.

(17)  Pentru stocurile pentru care nu sunt disponibile niveluri de referință, ar trebui să se aplice principiul precauției.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Pentru a permite punerea în aplicare a obligației de debarcare stabilite prin articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, planul ar trebui să prevadă măsuri de gestionare suplimentare. Astfel de măsuri ar trebui stabilite prin intermediul unor acte delegate.

(18)  Pentru a permite punerea în aplicare a obligației de debarcare stabilite prin articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, planul ar trebui să prevadă măsuri de gestionare suplimentare, în special măsuri menite să elimine treptat practica aruncării capturilor înapoi în mare, să socotească peștii sub dimensiunile minime de referință pentru conservare și să reducă la minimum și, dacă este posibil să elimine, impactul negativ al activităților de pescuit asupra mediului marin. Astfel de măsuri ar trebui stabilite prin intermediul unor acte delegate.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(18a)  O recomandare comună din partea Croației, Italiei și Sloveniei (grupul la nivel înalt Adriatica) și un studiu privind caracteristicile tehnice ale plaselor pungă și impactul acestora asupra populațiilor de pe fundul mării au fost prezentate unor experți independenți și CSTEP și revizuite de către aceștia. Prin urmare, este adecvat să se prevadă o derogare de la articolul 13 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 și de la punctul 2 din anexa II la regulamentul menționat.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(19a)  Atunci când avizele științifice indică faptul că pescuitul de agrement are un impact semnificativ asupra mortalității prin pescuit a unui stoc anume, Consiliul ar trebui să îl ia în considerare. În acest scop, Consiliul ar trebui să fie în măsură să stabilească o captură totală admisibilă (TAC) pentru capturile comerciale, care să ia în considerare volumul capturilor rezultate în urma pescuitului de agrement și/sau să adopte alte măsuri de restricționare a pescuitului de agrement, cum ar fi limitarea capturilor și perioadele de interdicție a pescuitului.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  De asemenea, planul ar trebui să prevadă adoptarea unor măsuri tehnice de sprijin, prin intermediul unor acte delegate, pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor planului, în special în ceea ce privește protecția puietului de pește sau pentru a îmbunătăți selectivitatea.

(20)  De asemenea, planul ar trebui să prevadă adoptarea unor măsuri de sprijin tehnice, dar și temporale și spațiale, prin intermediul unor acte delegate, ținând seama de cele mai bune avize științifice disponibile, pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor planului, în special în ceea ce privește protecția puietului de pește sau pentru a îmbunătăți selectivitatea.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20a)  Atunci când se definesc măsurile tehnice care decurg din planul multianual sau din actele delegate adoptate în urma acestuia, ar trebui protejate uneltele artizanale de pescuit bazate pe practici tradiționale și înrădăcinate în comunitățile de pescari.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21a)  Pentru a-i permite sectorului să facă față măsurilor de reducere a efortului de pescuit și reducerii subsecvente a veniturilor întreprinderilor și navigatorilor, ar trebui să existe mecanisme de acces prioritar la sprijin adecvat din partea Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM), în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului1a.

 

_____________

 

1a Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 149, 20.5.2014, p. 1).

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Considerentul 21 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21b)  Pentru a asigura o punere în aplicare care să țină seama de impactul socioeconomic, este, prin urmare, de dorit, pe de o parte, să se acorde derogări de la limitele temporale pentru măsurile de încetare temporară a activităților de pescuit, astfel cum sunt menționate la articolul 33 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, prelungind aceste măsuri numai pentru navele acoperite de prezentul plan multianual și, pe de altă parte, să se permită redeschiderea și accesul acestor nave la măsura de încetare definitivă a activităților de pescuit prevăzută la articolul 34 din regulamentul respectiv.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  Ținând cont de faptul că, în Marea Adriatică, navele care pescuiesc pești pelagici mici au tendința de a efectua campanii de pescuit de scurtă durată, utilizarea notificării prealabile, astfel cum este prevăzută la articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, ar trebui adaptată astfel încât notificările prealabile să fie prezentate cu cel puțin o oră și jumătate înainte de ora estimată de sosire în port. Cu toate acestea, având în vedere efectul limitat al campaniilor de pescuit care implică cantități foarte mici de pește asupra stocurilor vizate, este adecvat să se stabilească un prag pentru astfel de notificări prealabile, atunci când navele păstrează la bord cel puțin 1 tonă de hamsii sau sardine.

(22)  Ținând cont de faptul că, în Marea Adriatică, navele care pescuiesc pești pelagici mici au tendința de a efectua campanii de pescuit de scurtă durată, utilizarea notificării prealabile, astfel cum este prevăzută la articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, ar trebui adaptată astfel încât notificările prealabile să fie prezentate cu cel puțin jumătate de oră înainte de ora estimată de sosire în port. Cu toate acestea, având în vedere efectul limitat al campaniilor de pescuit care implică cantități foarte mici de pește asupra stocurilor vizate, este adecvat să se stabilească un prag pentru astfel de notificări prealabile, atunci când navele păstrează la bord cel puțin 1 tonă de pești pelagici mici.

Justificare

Datorită caracterului specific al coastei și având în vedere că zonele de pescuit se găsesc relativ aproape de porturi, este necesar să se prevadă o perioadă mai scurtă pentru notificarea prealabilă.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  Ar trebui să se stabilească anumite praguri pentru capturile de hamsie și sardină, peste care o navă de pescuit are obligația de a debarca într-un port desemnat sau într-un loc apropiat de țărm, în conformitate cu articolul 43 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009. În plus, atunci când desemnează astfel de porturi sau locuri apropiate de țărm, statele membre ar trebui să aplice criteriile prevăzute la articolul 43 alineatul (5) din regulamentul menționat, astfel încât să se asigure un control eficace.

(24)  Ar trebui să se stabilească anumite praguri pentru capturile de pești pelagici mici, peste care o navă de pescuit are obligația de a debarca într-un port desemnat sau într-un loc apropiat de țărm, în conformitate cu articolul 43 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009. În plus, atunci când desemnează astfel de porturi sau locuri apropiate de țărm, statele membre ar trebui să aplice criteriile prevăzute la articolul 43 alineatul (5) din regulamentul menționat, astfel încât să se asigure un control eficace.

Justificare

Se propune utilizarea definiției de „pești pelagici mici” din actualul PM CGPM. Această definiție presupune că aceste două specii sunt gestionate în comun. Aceste două specii sunt capturate împreună și, întrucât în pescuitul de specii pelagice nu este posibilă vizarea exclusivă a unei specii, măsurile de gestionare ar trebui să se aplice ambelor specii, împreună. În plus, aceste două specii alternează în natură și sunt deosebit de dependente de condițiile de mediu. Din acest motiv, exploatarea acestor specii ar trebui controlată și gestionată împreună, astfel cum este recunoscut în cadrul actual al CGPM.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  În vederea adaptării la progresele tehnice și științifice în timp util și în mod proporțional, precum și pentru a garanta flexibilitatea și a permite evoluția anumitor măsuri, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în vederea completării prezentului regulament în ceea ce privește măsurile corective pentru conservarea macroului și a stavridului negru, punerea în aplicare a obligației de debarcare și a măsurilor tehnice. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces în mod sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(25)  În vederea adaptării la progresele tehnice și științifice în timp util și în mod proporțional, precum și pentru a garanta flexibilitatea și a permite evoluția anumitor măsuri, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în vederea completării prezentului regulament în ceea ce privește punerea în aplicare a obligației de debarcare și a măsurilor tehnice. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces în mod sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Justificare

Dispozițiile PMA ar trebui să se aplice doar pentru sardine și hamsii, deoarece pentru alte specii [macrou (Scomber spp.) și stavrid negru (Trachurus spp.)] lipsesc foarte multe date și evaluări științifice. Aceste specii ar trebui să fie acoperite de PMA din cauza unei obligații de debarcare, acesta fiind aspectul-cheie din explicația CE, însă acest lucru ar trebui delimitat clar în domeniul de aplicare al PMA.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26)  În conformitate cu articolul 10 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, este necesar să se prevadă dispoziții referitoare la evaluarea periodică de către Comisie a caracterului adecvat și a eficacității aplicării prezentului regulament. O astfel de evaluare ar trebui să respecte și să se bazeze pe o evaluare periodică a planului care se bazează pe avize științifice. Planul ar trebui să fie evaluat din cinci în cinci ani. Această perioadă permite punerea integrală în aplicare a obligației de debarcare, adoptarea și punerea în aplicare a măsurilor regionalizate și materializarea efectelor acestora asupra stocurilor și asupra activității de pescuit. Aceasta reprezintă, de asemenea, o perioadă minimă solicitată de organismele științifice.

(26)  În conformitate cu articolul 10 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, este necesar să se prevadă dispoziții referitoare la evaluarea periodică de către Comisie a caracterului adecvat și a eficacității aplicării prezentului regulament. O astfel de evaluare ar trebui să respecte și să se bazeze pe o evaluare periodică a planului care se bazează pe avize științifice. Planul ar trebui să fie evaluat la trei ani după intrarea în vigoare a prezentului regulament și din cinci în cinci ani ulterior. Această perioadă permite punerea integrală în aplicare a obligației de debarcare, adoptarea și punerea în aplicare a măsurilor regionalizate și materializarea efectelor acestora asupra stocurilor și asupra activității de pescuit. Aceasta reprezintă, de asemenea, o perioadă minimă solicitată de organismele științifice.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Considerentul 27 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(27a)  Pentru a sprijini pescarii în punerea în aplicare a măsurilor prevăzute de prezentul regulament, statele membre ar trebui să recurgă în cel mai mare grad posibil la măsurile disponibile în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014. Este adecvat să se clarifice faptul că măsurile de încetare temporară adoptate în vederea atingerii obiectivelor prezentului regulament pot fi considerate eligibile pentru sprijin în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014, pentru a ține seama de aspectele socioeconomice ale prezentului regulament. În plus, este adecvat să se acorde o derogare pentru navele afectate de prezentul plan multianual, în ceea ce privește perioadele în care poate fi acordat sprijinul, precum și plafonul pentru contribuția financiară din partea FEPAM în cazul măsurilor de încetare temporară prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 508/2014.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Prezentul regulament se aplică stocurilor de hamsie (Engraulis encrasicolus) și sardină (Sardina pilchardus) din Marea Adriatică („stocurile vizate”) și activităților de pescuit care exploatează aceste stocuri. Regulamentul se aplică, de asemenea, capturilor accidentale de macrou (Scomber spp.) și stavrid negru (Trachurus spp.) din Marea Adriatică capturate în timpul pescuitului unuia sau ambelor stocuri vizate.

2.  Prezentul regulament se aplică stocurilor de hamsie (Engraulis encrasicolus) și sardină (Sardina pilchardus) din Marea Adriatică („pești pelagici mici”) și activităților de pescuit care vizează aceste stocuri. În scopul punerii în aplicare a obligației de debarcare stabilite la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, prezentul regulament se aplică, de asemenea, capturilor accidentale de macrou (Scomber spp.) și stavrid negru (Trachurus spp.) din Marea Adriatică capturate în timpul pescuitului de pești pelagici mici.

Justificare

Dispozițiile PMA ar trebui să se aplice doar pentru sardine și hamsii, deoarece pentru alte specii lipsesc foarte multe date și evaluări științifice. Aceste specii ar trebui să fie acoperite de PMA din cauza unei obligații de debarcare, acesta fiind aspectul-cheie din explicația CE, însă acest lucru ar trebui delimitat clar în domeniul de aplicare al PMA.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ab)  „cele mai bune avize științifice disponibile” înseamnă avizele științifice disponibile public care se bazează pe cele mai recente date și metode științifice și au fost fie emise, fie revizuite de către un organism științific independent recunoscut la nivelul Uniunii sau la nivel internațional.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  „vizare” înseamnă ca sardinele sau hamsiile să reprezinte cel puțin 50 % din greutatea în viu a capturii;

Justificare

Definirea vizării este importantă pentru gestionare, în termeni de zile de pescuit.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  „stocuri de pești pelagici mici” înseamnă stocurile enumerate la articolul 1 alineatul (2) din prezentul regulament sau orice combinație a acestora;

(c)  „pești pelagici mici” înseamnă stocurile de sardină (Sardina pilchardus) și de hamsie (Engraulis encrasicolus);

Justificare

Se propune utilizarea definiției de „pești pelagici mici” din actualul PM CGPM. Această definiție presupune că aceste două specii sunt gestionate în comun. Aceste două specii sunt capturate împreună și, întrucât în pescuitul de specii pelagice nu este posibilă vizarea exclusivă a unei specii, măsurile de gestionare ar trebui să se aplice ambelor specii, împreună. În plus, aceste două specii alternează în natură și sunt deosebit de dependente de condițiile de mediu. Din acest motiv, exploatarea acestor specii ar trebui controlată și gestionată împreună, astfel cum este recunoscut în cadrul actual al CGPM.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  „interval FMSY” înseamnă un interval de valori în care toate nivelurile de mortalitate prin pescuit în limitele indicate în mod științific ale respectivului interval, în situații de pescuit mixt și în conformitate cu avizele științifice, au ca rezultat producția maximă durabilă (MSY) pe termen lung în condiții de mediu existente în medie, fără a afecta în mod semnificativ procesul de reproducere pentru stocurile vizate;

eliminat

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  „zi de pescuit” înseamnă orice perioadă neîntreruptă de 24 de ore sau o parte a acesteia, pe durata căreia o navă de pescuit desfășoară activități de pescuit cum ar fi localizarea peștelui, lansarea, fixarea, remorcarea și tractarea uneltelor de pescuit, ridicarea capturilor la bord, transbordarea, păstrarea la bord, prelucrarea la bord, transferul, plasarea în cuști, îngrășarea și debarcarea peștelui și a produselor pescărești, astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (1) punctul 28 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013; .

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(db)  „SSBlim” înseamnă nivelul de referință al biomasei stocului de reproducere sub care trebuie luate măsuri de gestionare corective pentru a asigura refacerea stocurilor până la un nivel care să se încadreze în limite biologice sigure;

Justificare

Utilizarea exclusivă a biomasei este mai adecvată și constituie o valoare mai sigură pentru gestionarea speciilor de pești mici pelagici, care sunt mai dependente de condițiile de mediu, decât exploatarea, cel puțin până la apariția unor evaluări științifice îmbunătățite.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – litera dc (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(dc)  „SSBpa” înseamnă nivelul de referință preventiv al biomasei stocului de reproducere sub care trebuie luate măsuri de gestionare pentru a asigura refacerea stocurilor până la un nivel care să se încadreze în limite biologice sigure;

Justificare

Utilizarea exclusivă a biomasei este mai adecvată, aceasta constituind o valoare mai sigură pentru gestionarea speciilor de pești mici pelagici, care sunt mai dependente de condițiile de mediu, decât exploatarea, cel puțin până la apariția unor evaluări științifice îmbunătățite.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  „MSY Btrigger” înseamnă nivelul de referință al biomasei stocului de reproducere sub care urmează să fie luate măsuri de gestionare specifice și adecvate pentru a garanta că ratele de exploatare în combinație cu variațiile naturale refac stocurile deasupra nivelurilor capabile să asigure MSY pe termen lung;

eliminat

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  „posibilitate de pescuit” înseamnă un drept legal de a pescui, cuantificat, exprimat în capturi și/sau efort de pescuit.

eliminat

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Planul multianual contribuie la îndeplinirea obiectivelor politicii comune în domeniul pescuitului prevăzute la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, în special prin aplicarea abordării precaute în gestionarea pescuitului, și urmărește să asigure faptul că exploatarea resurselor biologice marine vii reface și menține populațiile de specii exploatate peste nivelurile care pot să asigure MSY.

1.  Planul multianual contribuie la îndeplinirea obiectivelor politicii comune în domeniul pescuitului prevăzute la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

Justificare

Obiectivele sunt stabilite în Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și nu este necesară repetarea lor aici. Obiectivele PCP sunt la fel de importante și atingerea MSY nu poate fi mai importantă decât alte obiective, precum stabilitatea socială aferentă segmentului de pescuit în cauză.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Planul multianual furnizează un cadru de gestionare eficace, simplu și stabil pentru exploatarea stocurilor de pești pelagici mici din Marea Adriatică.

2.  Planul multianual furnizează un cadru de gestionare eficace, simplu și stabil pentru exploatarea peștilor pelagici mici din Marea Adriatică.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Atunci când planul multianual este dezvoltat sau modificat, se ține seama de aspectele socioeconomice, în conformitate cu articolul 2 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Planul multianual contribuie la eliminarea aruncării capturilor înapoi în mare, evitând și reducând pe cât posibil capturile nedorite, precum și la punerea în aplicare a obligației de debarcare prevăzute la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 pentru speciile care fac obiectul acestei obligații și cărora li se aplică prezentul regulament.

3.  Planul multianual contribuie la reducerea aruncării capturilor înapoi în mare, evitând și reducând pe cât posibil capturile nedorite, precum și la punerea în aplicare a obligației de debarcare prevăzute la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 pentru speciile care fac obiectul acestei obligații și cărora li se aplică prezentul regulament.

Justificare

Eliminarea totală a aruncării capturilor înapoi în mare este imposibilă din punct de vedere operațional și pentru că regulamentul de bază prevede încă posibilitatea de minimis.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Planul multianual pune în aplicare abordarea ecosistemică a gestionării pescuitului pentru a garanta că impactul negativ al activităților de pescuit asupra ecosistemului marin este redus la minimum. Planul este compatibil cu legislația Uniunii în domeniul mediului, în special cu obiectivul de a atinge o stare ecologică bună până în 2020, astfel cum este prevăzut la articolul 1 alineatul (1) din Directiva 2008/56/CE.

4.  Planul multianual pune în aplicare abordarea ecosistemică a gestionării pescuitului pentru a garanta că impactul negativ al activităților de pescuit asupra ecosistemului marin, în special asupra habitatelor pe cale de dispariție și a speciilor protejate, inclusiv a mamiferelor marine, a păsărilor marine și a reptilelor, este redus la minimum și, atunci când se poate, eliminat. Planul este compatibil cu legislația Uniunii în domeniul mediului, în special cu obiectivul de a atinge o stare ecologică bună până în 2020, astfel cum este prevăzut la articolul 1 alineatul (1) din Directiva 2008/56/CE, și cu obiectivele și normele stabilite în Directivele 2009/147/CE și 92/43/CEE.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Măsurile din cadrul planului sunt adoptate în conformitate cu cele mai bune avize științifice disponibile.

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Capitolul 2 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

ȚINTE, GARANȚII ȘI MĂSURI SPECIFICE

ȚINTE SOCIOECONOMICE, GARANȚII ȘI MĂSURI SPECIFICE

Justificare

Introducerea cuvântului „socioeconomice” este în concordanță cu amendamentul la următorul articol 4a (obiective socioeconomice) și noile considerente (21a) și (24a).

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Ținte pentru hamsie și sardină

Ținte pentru peștii pelagici mici

Justificare

Această definiție presupune că aceste două specii sunt gestionate în comun.

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Ratele-țintă de mortalitate prin pescuit trebuie atinse cât mai curând posibil și în mod progresiv și gradual până în 2020 pentru stocurile în cauză și trebuie menținute ulterior în intervalele stabilite în anexa I și în conformitate cu obiectivele prevăzute la articolul 3 alineatul (1).

1.  Nivelurile-țintă de referință pentru peștii pelagici mici trebuie atinse cât mai curând posibil și trebuie menținute ulterior peste valorile stabilite în anexa I și în conformitate cu obiectivele prevăzute la articolul 3 alineatul (1).

Justificare

Dispozițiile de la articolul 4 sunt astfel adaptate în conformitate cu propunerea pentru nivelurile de referință bazate pe biomasă.

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Posibilitățile de pescuit respectă intervalele ratei-țintă de mortalitate prin pescuit stabilite în coloana A din anexa I la prezentul regulament.

2.  Măsurile de gestionare pentru peștii pelagici mici respectă nivelurile-țintă de referință stabilite în coloana A din anexa I la prezentul regulament.

Justificare

Dispozițiile de la articolul 4 sunt astfel adaptate în conformitate cu propunerea privind nivelurile de referință bazate pe biomasă. Se propune eliminarea termenului „posibilități de pescuit” și înlocuirea sa cu termenul „măsuri de gestionare”. În special, „posibilitățile de pescuit” indică un sistem TAC și, prin urmare, se propune înlocuirea acestui termen cu „măsuri de gestionare”, care este mai adecvat pentru un sistem de gestionare bazat pe efort.

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În pofida alineatelor (1) și (2), posibilitățile de pescuit pot fi stabilite la niveluri corespunzătoare unor niveluri mai scăzute de mortalitate prin pescuit decât cele prevăzute în coloana A din anexa I.

3.  În pofida alineatelor (1) și (2), măsurile de gestionare pot viza niveluri corespunzătoare unor valori mai ridicate decât cele prevăzute în coloana A din anexa I dacă:

 

(a)  pe baza avizelor sau dovezilor științifice, acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute la articolul 3 în cazul pescuitului mixt;

 

(b)  pe baza avizelor sau dovezilor științifice, este necesar să se evite daune grave asupra unui stoc cauzate de dinamica intra- sau inter-specii a stocurilor; sau

 

(c)  dacă unul dintre stocurile de pești pelagici mici este sub nivelul de referință prevăzut în coloana B din anexa I.

Justificare

Dispozițiile de la articolul 4 sunt astfel adaptate în conformitate cu propunerea privind nivelurile de referință bazate pe biomasă. În special, „posibilitățile de pescuit” indică un sistem TAC și, prin urmare, se propune înlocuirea acestui termen cu „măsuri de gestionare”, care este mai adecvat pentru un sistem de gestionare bazat pe efort.

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În pofida alineatelor (2) și (3), posibilitățile de pescuit pentru un stoc pot fi stabilite în conformitate cu intervalele ratei-țintă de mortalitate prin pescuit prevăzute în coloana B din anexa I, cu condiția ca stocul în cauză să fie deasupra nivelului de referință minim al biomasei de reproducere prevăzut în coloana A din anexa II:

eliminat

(a) dacă, pe baza avizelor sau dovezilor științifice, acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute la articolul 3 în cazul pescuitului mixt;

 

(b) dacă, pe baza avizelor sau dovezilor științifice, acest lucru este necesar pentru a evita daunele grave asupra stocului cauzate de dinamica intra- sau inter-specii a stocurilor; sau

 

(c) pentru a limita variațiile posibilităților de pescuit între ani consecutivi la maximum 20 %.

 

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Atunci când avizele științifice indică faptul că pescuitul de agrement are un impact semnificativ asupra mortalității prin pescuit a unui anumit stoc, Consiliul îl ia în considerare și poate limita pescuitul de agrement atunci când stabilește posibilitățile de pescuit, pentru a evita depășirea țintei totale a mortalității prin pescuit.

 

 

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 4a

 

Obiective socioeconomice

 

Pentru a ține seama de obiectivele socioeconomice prevăzute la articolul 2 alineatul (5) litera (f) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, atunci când aplică măsurile tehnice și de conservare prevăzute de prezentul regulament, statele membre utilizează la scară largă măsurile relevante stabilite în Regulamentul (UE) nr. 508/2014.

Justificare

Amendamentul are scopul de a face ca, atunci când pescarii sunt afectați de măsuri tehnice și/sau de conservare care au un impact deosebit de puternic, afectând negativ atât întreprinderile, cât și lucrătorii, statele membre să poată acorda acces la sprijin financiar din cadrul Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM).

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Nivelurile de referință pentru conservare exprimate ca niveluri minime și limită ale biomasei stocului de reproducere care trebuie aplicate pentru salvgardarea capacității de reproducere depline a stocurilor în cauză sunt prevăzute în anexa II.

1.  Nivelurile de referință pentru conservare exprimate ca niveluri minime și limită ale biomasei stocului de reproducere se aplică pentru salvgardarea capacității de reproducere depline a stocurilor în cauză.

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  La trei ani după punerea în aplicare a măsurilor de gestionare menționate la articolul 6 alineatul (1a), studii științifice verifică eficacitatea măsurilor adoptate, în special în ceea ce privește stocurile cărora li se aplică prezentul regulament și activitățile de pescuit care exploatează aceste stocuri.

Justificare

Prezentul amendament este necesar pentru evaluarea eficacității măsurilor propuse la articolul 4a.

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Atunci când avizele științifice indică faptul că biomasa stocului de reproducere a oricăruia dintre stocurile în cauză se află sub nivelul minim de referință al biomasei stocului de reproducere prevăzut în coloana A din anexa II la prezentul regulament, se adoptă toate măsurile corective adecvate pentru a asigura revenirea rapidă a stocurilor în cauză la niveluri deasupra celor capabile să obțină producția maximă durabilă. În special, prin derogare de la articolul 4 alineatele (2) și (4) din prezentul regulament, posibilitățile de pescuit pentru stocurile vizate sunt stabilite la un nivel care corespunde unei rate de mortalitate prin pescuit care este redusă sub intervalul prevăzut în coloana A din anexa I la prezentul regulament, ținând cont de scăderea biomasei stocului respectiv.

2.  Atunci când avizele științifice indică faptul că biomasa stocului de reproducere a oricăruia dintre peștii pelagici mici se află sub nivelul minim de referință al biomasei stocului de reproducere prevăzut în coloana B din anexa I la prezentul regulament, se adoptă toate măsurile corective adecvate pentru a contribui la revenirea rapidă a stocurilor de pești pelagici mici la niveluri deasupra nivelului de referință stabilit în coloana A din anexa I. În special, prin derogare de la articolul 4 alineatul (2) și în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din prezentul regulament, măsurile de gestionare se ajustează ținând cont de scăderea biomasei stocului respectiv.

Justificare

Modificările propuse sunt în concordanță cu alte propuneri care iau drept referință exclusivă biomasa, considerând-o o valoare mai sigură.

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Atunci când avizele științifice indică faptul că biomasa stocului de reproducere a oricăruia dintre stocurile vizate este sub limita nivelului de referință al biomasei stocului de reproducere (Blim) prevăzut în coloana B din anexa II la prezentul regulament, se adoptă măsuri corective suplimentare pentru a asigura revenirea rapidă a stocurilor vizate la niveluri deasupra nivelului capabil să obțină producția maximă durabilă. În special, astfel de măsuri corective pot include, prin derogare de la articolul 4 alineatele (2) și (4), suspendarea activităților de pescuit specifice vizând stocul în cauză și reducerea corespunzătoare a posibilităților de pescuit.

3.  Atunci când avizele științifice indică faptul că biomasa stocului de reproducere a ambelor stocuri de pești pelagici mici este sub limita nivelului de referință al biomasei stocului de reproducere (SSBlim) prevăzut în coloana B din anexa I la prezentul regulament, se adoptă măsuri corective suplimentare pentru a contribui la revenirea rapidă a celor două stocuri la niveluri deasupra nivelului de referință stabilit în coloana A din anexa I. În special, astfel de măsuri corective pot include, prin derogare de la articolul 4 alineatul (2), suspendarea activităților de pescuit specifice vizând stocul în cauză și alte măsuri de gestionare corespunzătoare.

Justificare

Modificările propuse sunt în concordanță cu alte propuneri care iau drept referință exclusivă biomasa, considerând-o o valoare mai sigură.

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Atunci când avizele științifice indică faptul că sunt necesare măsuri corective pentru conservarea stocurilor de pești pelagici mici menționate la articolul 1 alineatul (2) din prezentul regulament, sau, în cazul hamsiei și al sardinei, când biomasa stocului de reproducere a oricăruia dintre aceste stocuri pentru un anumit an se află sub nivelurile de referință pentru conservare prevăzute în coloana A din anexa II la prezentul regulament, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 16 din prezentul regulament și cu articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, cu privire la:

1.   Atunci când avizele științifice indică faptul că sunt necesare măsuri corective pentru conservarea peștilor pelagici mici sau când biomasa stocului de reproducere a oricăruia dintre aceste stocuri pentru un anumit an se află sub nivelurile de referință pentru conservare prevăzute în coloana B din anexa I la prezentul regulament, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 16 din prezentul regulament și cu articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

Justificare

Modificările propuse sunt în concordanță cu alte propuneri care iau drept referință exclusivă biomasa, considerând-o o valoare mai sigură.

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  caracteristicile uneltelor de pescuit, în special dimensiunea ochiurilor de plasă, construcția uneltelor, dimensiunea uneltelor sau utilizarea dispozitivelor de selectivitate pentru a asigura sau a îmbunătăți selectivitatea;

eliminat

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  utilizarea uneltelor de pescuit și adâncimea de desfășurare a uneltelor de pescuit, pentru a asigura sau a îmbunătăți selectivitatea;

eliminat

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  interzicerea sau limitarea pescuitului în zone specifice pentru a proteja peștele aflat în perioada de reproducere și puietul de pește sau peștii cu o dimensiune inferioară dimensiunii minime de referință pentru conservare sau peștii din specii nevizate;

eliminat

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  interzicerea sau limitarea pescuitului sau utilizarea anumitor tipuri de unelte de pescuit în anumite perioade specifice, pentru a proteja peștele aflat în perioada de reproducere sau peștii cu o dimensiune inferioară dimensiunii minime de referință pentru conservare sau peștii din specii nevizate;

eliminat

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  dimensiunile minime de referință pentru conservare, cu scopul de a asigura protecția puietului de organisme marine;

eliminat

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  alte caracteristici legate de selectivitate.

eliminat

Justificare

Termenii utilizați la litera (f), care face obiectul unei delegări de competențe, sunt atât de generali, încât ar putea încălca limitele materiale impuse prin articolul 290 din TFUE. Este mai bine să se opteze pentru eliminare.

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.   În pofida alineatului (1), pentru a îndeplini obiectivele stabilite la articolul 4, se aplică următoarele măsuri pentru perioada 2019-2022:

 

(a)   în 2019, limitele de captură pentru peștii pelagici mici se stabilesc la nivelul capturilor din 2014; începând cu 2020, limitele de captură pentru peștii pelagici mici se reduc treptat în fiecare an pentru statul membru în cauză cu 4 % comparativ cu anul precedent, până în 2022; cu toate acestea, reducerea nu se aplică dacă în anul precedent capturile totale ale fiecărui stat membru în cauză sunt cu peste 2 % sub nivelul capturilor din 2014;

 

(b)   efortul de pescuit al navelor de pescuit care vizează pești pelagici mici nu depășește 180 de zile de pescuit pe an și 20 de zile de pescuit pe lună, cu un maxim de 144 de zile de pescuit pe an pentru sardine și un maxim de 144 de zile de pescuit pe an pentru hamsii;

 

(c)   în fiecare an, se introduc închideri spațio-temporale pentru a proteja zonele de depunere a icrelor și zonele de reproducere; astfel de închideri, pentru tipuri diferite de unelte de pescuit, acoperă întreaga distribuție de pești pelagici mici din Marea Adriatică, pentru perioade de cel puțin 15 zile consecutive și de până la 30 de zile consecutive; aceste închideri se introduc pentru perioadele ce urmează:

 

(i)   de la 1 octombrie la 31 martie pentru sardine și

 

(ii)   de la 1 aprilie la 30 septembrie pentru hamsii;

 

(d)   se introduc închideri suplimentare pentru navele cu o lungime totală mai mare de 12 metri, separat pentru fiecare tip de unelte de pescuit, pentru perioade de cel puțin șase luni; astfel de închideri acoperă cel puțin 30 % din zona identificată ca zonă de depunere a icrelor sau zonă importantă pentru protejarea claselor de pește în primele faze de viață (în ape teritoriale și interioare);

 

(e)   capacitatea totală a flotei de traulere și nave de pescuit cu plasă-pungă care pescuiesc în mod activ stocuri de pești pelagici mici nu depășește capacitatea flotei active înregistrate în 2014, în ceea ce privește tonajul brut (TB) și/sau tonajul registru brut (TRB), puterea motorului (kW) și numărul de nave.

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b.   În pofida alineatului (1a), pentru a asigura stabilitatea și a limita variațiile dintre măsurile de gestionare, durata închiderilor menționate la literele (c) și (d) nu variază cu mai mult de 10 % între ani consecutivi.

Justificare

Măsurile propuse sunt puse în aplicare pe deplin din 2017 și parțial din 2015. Ele respectă planul de gestionare al CGPM și este esențial să se continue aceleași abordări și măsuri de gestionare, pentru a le putea evalua impactul în mod corespunzător. În plus, se propune aplicarea unei reduceri treptate a limitei de captură pentru aceeași perioadă.

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 6a

 

Măsuri tehnice

 

1.   În sensul prezentului regulament, nu se aplică articolul 13 alineatul (3) al doilea paragraf și punctul 2 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1967/2006.

 

2.   În sensul prezentului regulament, lungimea maximă a plaselor înconjurătoare (plase pungă sau plase fără cablu de punguire) este limitată la 600 metri cu o adâncime de scufundare netă de cel mult o treime din lungime.

Justificare

Pentru punerea în aplicare a oricărui PM este esențială includerea acestor dispoziții în PMA. Acest lucru a fost deja solicitat printr-o recomandare comună de către statele membre cu ieșire la Marea Adriatică și dezvoltat printr-un studiu privind caracteristicile tehnice ale plaselor de pescuit specii pelagice și impactul acestora asupra populațiilor de pe fundul mării. Studiul și solicitarea în cauză au fost revizuite, de asemenea, de experți independenți și de CSTEP, care au confirmat concluziile. Aceasta reprezintă una din dispozițiile esențiale pentru asigurarea viabilității pescuitului de pești pelagici mici în Marea Adriatică.

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 7 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 15 din prezentul regulament și articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, cu privire la:

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul nr. 1380/2013, cu privire la:

Justificare

Normele prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 referitoare la obligația de debarcare și la regionalizare sunt suficiente. Prin urmare, nu ar fi adecvat ca Comisia să ia măsuri suplimentare prin intermediul actelor delegate.

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 7 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  derogări de la aplicarea obligației de debarcare pentru speciile în cazul cărora dovezile științifice demonstrează o rată de supraviețuire ridicată, ținând cont de caracteristicile uneltelor, de practicile de pescuit și de ecosistem, pentru a facilita punerea în aplicare a obligației de debarcare; și

(a)  derogări de la aplicarea obligației de debarcare pentru speciile în cazul cărora cele mai bune avize științifice disponibile demonstrează o rată de supraviețuire ridicată, ținând cont de caracteristicile uneltelor, de practicile de pescuit și de ecosistem, pentru a facilita punerea în aplicare a obligației de debarcare; și

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 7 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  stabilirea dimensiunilor minime de referință pentru conservare, cu scopul de a asigura protecția puietului de organisme marine.

eliminat

Justificare

Litera (d) ar trebui eliminată, deoarece acest domeniu este deja reglementat la articolul 6 de mai sus și nu este necesară repetarea.

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Prin derogare de la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, notificarea prealabilă menționată la articolul respectiv este efectuată cu cel puțin o oră și jumătate înainte de momentul estimat al sosirii în port. Autoritățile competente ale statelor membre de coastă pot, de la caz la caz, să acorde permisiunea de a intra mai devreme în port.

1.  Prin derogare de la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, notificarea prealabilă menționată la articolul respectiv este efectuată cu cel puțin jumătate de oră înainte de momentul estimat al sosirii în port. Autoritățile competente ale statelor membre de coastă pot, de la caz la caz, să acorde permisiunea de a intra mai devreme în port.

Justificare

În multe zone ale Mării Adriatice, echipajul este ocupat până cu câteva minute înainte de revenirea în port, sortând capturile în lăzile corespunzătoare. Transmiterea notificării menționate mai sus înainte de sosirea în port, ceea ce înseamnă că comandanții navelor de pescuit trebuie să comunice o serie de informații referitoare la navă și la capturi cu mult timp înainte autorităților competente din statul membru de pavilion, este o cerință destul de împovărătoare.

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Obligația de notificare prealabilă se aplică tuturor comandanților navelor de pescuit din Uniune care au la bordul navei cel puțin o tonă de hamsii sau cel puțin o tonă de sardine.

2.  Obligația de notificare prealabilă se aplică tuturor comandanților navelor de pescuit din Uniune care au la bordul navei cel puțin două tone de hamsii sau cel puțin două tone de sardine. Aceste cantități se calculează după deducerea capturilor menționate la articolul 15 alineatul (11) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

Justificare

Este important să se precizeze acest lucru, având în vedere obligația de debarcare, în temeiul căreia produsele sub dimensiunea minimă de referință pentru conservare trebuie debarcate și destinate altor utilizări decât consumul uman. Cantitățile sunt cele stabilite la articolul 13 literele (a) și (b) din prezenta propunere de regulament.

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Prin derogare de la articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, comandanții tuturor navelor din Uniune cu lungimea maximă mai mare sau egală cu 12 metri transmit informațiile menționate la articolul 14 din respectivul regulament înainte de începerea operațiunilor de debarcare.

 

 

Justificare

Navelor care fac obiectul cerințelor prezentului plan de gestionare și care lucrează cu specii de pești de mari dimensiuni ar trebui să li se permită să completeze jurnalul de pescuit înainte de începerea operațiunilor de debarcare. Transmiterea acestor informații înainte de intrarea în port, în conformitate cu reglementările generale, poate fi dificilă și uneori periculoasă, având în vedere atât dificultatea operațiunii de acostare, cât și volumul mare de pește care trebuie sortat și ambalat.

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Articolul 13 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pragul aplicabil greutății în viu a speciilor din stocul respectiv care face obiectul planului multianual, a cărui depășire antrenează obligația navei de pescuit de a-și debarca capturile într-un port desemnat sau într-un loc apropiat de țărm, astfel cum se prevede la articolul 43 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, este următorul:

Pragul aplicabil greutății în viu a peștilor pelagici mici, a cărui depășire antrenează obligația navei de pescuit de a-și debarca capturile într-un port desemnat sau într-un loc apropiat de țărm, astfel cum se prevede la articolul 43 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, este de patru tone.

(a) 2 000 kg de hamsii;

 

(b) 2 000 kg de sardine.

 

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Articolul 14 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

La cinci ani după intrarea în vigoare a prezentului regulament și, ulterior, din cinci în cinci ani, Comisia asigură o evaluare a impactului planului multianual asupra stocurilor cărora li se aplică prezentul regulament și asupra activităților de pescuit care exploatează stocurile respective. Comisia transmite rezultatele acestei evaluări Parlamentului European și Consiliului.

La trei ani după intrarea în vigoare a prezentului regulament și, ulterior, din cinci în cinci ani, Comisia asigură o evaluare a impactului planului multianual asupra stocurilor cărora li se aplică prezentul regulament și asupra activităților de pescuit care exploatează stocurile respective. Comisia transmite rezultatele acestei evaluări Parlamentului European și Consiliului și, dacă este cazul, transmite o propunere de modificare a prezentului regulament.

Amendamentul    81

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile stabilite în prezentul articol.

1.  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile stabilite la articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

Amendamentul    82

Propunere de regulament

Articolul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 15a

 

Sprijin din partea FEPAM

 

1. Măsurile de încetare temporară adoptate în scopul îndeplinirii obiectivelor planului multianual sunt considerate a fi încetare temporară a activităților de pescuit în sensul articolului 33 alineatul (1) literele (a) și (c) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014.

 

2. Prin derogare de la articolul 33 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, până la 31 decembrie 2020, durata maximă a sprijinului în temeiul regulamentului respectiv este de nouă luni pentru navele de pescuit care fac obiectul închiderilor spațiale și temporale prevăzute în prezentul regulament.

 

3. Pentru a asigura punerea în aplicare a alineatului (2) de la prezentul articol, prin derogare de la articolul 25 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, este posibilă majorarea contribuției financiare totale din FEPAM peste limita de 15 % prevăzută la articolul respectiv.

 

4. Se acordă prioritate, la punerea în aplicare a acțiunilor prevăzute la articolul 30 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, pescarilor afectați de punerea în aplicare a măsurilor cuprinse în prezentul plan multianual.

 

5. Până la 31 decembrie 2020, prin derogare de la termenul-limită stabilit la articolul 34 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, navele care și-au încetat toate activitățile de pescuit ca urmare a măsurilor de reducere a efortului de pescuit menționate în prezentul regulament pot fi eligibile pentru sprijin pentru încetarea definitivă a activității, astfel cum se menționează la articolul 34 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014.

 

 

 

 

Amendamentul    83

Propunere de regulament

Anexa I

Textul propus de Comisie

Amendamentul

[...]

eliminat

Amendamentul    84

Propunere de regulament

Anexa II

Textul propus de Comisie

Amendamentul

[...]

eliminat

(1)

JO C 288, 31.8.2017, p. 68.


EXPUNERE DE MOTIVE

1) Contextul propunerii Comisiei

Planul multianual pentru stocurile de pești pelagici mici din Marea Adriatică și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective (denumit în continuare „planul multianual pentru Marea Adriatică”) este în curs de înființare în conformitate cu regulamentul de bază. Planurile multianuale se adoptă în mod prioritar, pe baza avizelor științifice, tehnice și economice, și trebuie să conțină măsuri de conservare pentru refacerea și menținerea stocurilor de pește peste nivelurile care pot să asigure producția maximă durabilă. Regulamentul de bază prevede, de asemenea, că, înainte de a include măsuri în planurile multianuale, trebuie să se ia în considerare impactul lor economic și social.

Planul multianual pentru Marea Adriatică, primul plan de acest tip din zona mediteraneeană, este susceptibil să aibă un impact major asupra gestionării pescuitului în întreaga regiune mediteraneeană.

Marea Adriatică este o subzonă importantă în cadrul Mării Mediterane, care reprezintă aproximativ o treime din valoarea totală a debarcărilor. Sardinele și hamsiile reprezintă majoritatea capturilor de specii pelagice mici. Cele mai însemnate cantități sunt capturate de Italia și Croația. Un al treilea stat membru, Slovenia, realizează capturi mai mici de 1 %, iar Albania și Muntenegru realizează capturi în proporții la fel de mici. Activitățile de pescuit de specii pelagice mici sunt în prezent reglementate la nivel național, la nivelul UE și la nivel internațional. Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană este organismul internațional care reglementează în prezent acest tip de pescuit.

Obiectivul final este de a atinge producția maximă durabilă (MSY) până în 2020, astfel cum se prevede în politica comună în domeniul pescuitului. În expunerea de motive a propunerii, Comisia afirmă că obiectivul principal al planului multianual pentru Marea Adriatică este de a readuce stocurile și sectorul pescuitului la un stadiu sănătos prin asigurarea caracterului durabil al pescuitului.

2) Conținutul propunerii

La 24 februarie 2017, Comisia a înaintat o propunere privind un plan multianual pentru stocurile de pești pelagici mici din Marea Adriatică și pentru activitățile de pescuit care exploatează aceste stocuri. Planul multianual pentru Marea Adriatică se poate aplica stocurilor de hamsii, sardine, macrou și stavrid negru. Obiectivul principal al planului multianual este de a realiza și a menține producția maximă durabilă (MSY) pentru stocurile în cauză, să se asigure sustenabilitatea sectorului pescăresc și să se furnizeze un cadru de gestionare eficace.

În temeiul planului multianual pentru Marea Adriatică, țintele propuse sunt exprimate sub formă de intervale ale ratei de mortalitate prin pescuit în jurul FMSY, conform recomandărilor CSTEP, termenul-limită de atingere a acestora fiind anul 2020. Au fost incluse ținte pentru hamsie și sardină, iar intervalele se bazează pe recomandările CSTEP. În conformitate cu expunerea de motive a Comisiei, aceste intervale vor permite o gestionare a stocurilor vizate bazată pe producția maximă durabilă și par a permite adaptări în cazul modificării avizelor științifice. În cazul în care sunt disponibile date pentru stocurile de pește, aceste niveluri de referință sunt exprimate sub formă de biomasă a stocului de reproducere.

Propunerea include dispoziții legate de obligația de debarcare, care trebuie adoptate în scopul regionalizării.  

3) Poziția raportoarei

Raportoarea salută planul multianual pentru Marea Adriatică, deoarece va constitui un instrument pentru gestionarea multianuală a resurselor biologice marine, care va ajuta la refacerea stocurilor și la readucerea sectorului pescuitului la un nivel sustenabil. În conformitate cu evaluările științifice privind situația stocurilor de sardine și hamsii, activitățile de pescuit în Marea Adriatică sunt la nivelul de exploatare excesivă. Raportoarea sprijină măsurile care urmăresc ameliorarea stării stocurilor, cu un accent special pe protecția spațială a zonelor în care să se conserve puietul de pește și să se protejeze un stoc de pește în perioada de depunere a icrelor.

Ținând seama de starea stocurilor, de natura specifică a pescuitului și de situația socioeconomică complexă în Marea Adriatică, precum și în scopul de a asigura o gestionare eficace și de a clarifica și simplifica dispozițiile individuale ale propunerii, raportoarea propune să se aducă următoarele modificări:

Gestionarea comună a stocurilor de sardine și hamsii

Raportoarea nu este de acord cu propunerea Comisiei privind gestionarea separată a sardinelor și hamsiilor și propune, în schimb, ca aceste două specii să fie gestionate împreună. Biomasa de pești pelagici mici poate varia considerabil de la un an la altul, indiferent de rata mortalității provocate de pescuit, dat fiind că peștii pelagici de mici dimensiuni depind în mare măsură de condițiile de mediu. Având în vedere că în cadrul pescuitului nu este pe deplin posibil să se vizeze exclusiv una dintre aceste două specii, raportoarea consideră că ele ar trebui să fie gestionate împreună. Mai mult, cele două specii, sardinele și hamsiile, împărtășesc aceeași nișă ecologică și biomasa lor suferă modificări. În propunere, raportoarea introduce noțiunea de „specii pelagice mici”, care se regăsește și în planul regional întocmit de Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană.

Menținerea principiului unui regim bazat pe gestionarea efortului de pescuit

Raportoarea se opune ferm încercărilor Comisiei de a se asigura că pescuitul este reglementat prin stabilirea unor volume ale capturilor totale și instituirea unui sistem de cote. În prezent, întreaga zonă a Mării Adriatice (subzona geografică 17 și subzona geografică 18) este acoperită de planul de gestionare elaborat de Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană (CGPM), care se bazează pe reglementarea efortului și capacității de pescuit prin reglementări spațio-temporale și limite privind numărul de zile de pescuit per navă, dar stabilește de la început limita de captură de siguranță la nivelul capturilor din 2014. Recomandarea CGPM în vigoare (GFCM/40/2016/2) a fost publicată în 2016. Raportoarea consideră că actuala recomandare este deosebit de importantă, întrucât oferă o stabilitate relativă pentru acest sector. Pachetul de măsuri este aplicat în 2017 și 2018 și, în această perioadă, ar trebui să devină evident dacă aceste măsuri, care au fost pe deplin aplicabile începând din 2015, sunt eficace și produc rezultate.

În Marea Mediterană ca întreg, regimul de gestionare este pus în aplicare astfel cum s-a descris mai sus și orice modificări semnificative în materie de gestiune într-o mică parte pot perturba piața UE, pot crea premise pentru creșterea importurilor din țări din afara UE și pot plasa sectorul pescuitului într-o poziție inegală pe piață.

Având în vedere că propunerea raportoarei se bazează pe gestionarea efortului de pescuit, ea propune să se înlocuiască aranjamentele de gestionare care implică „oportunități” cu „măsuri de gestionare”.

Raportoarea ar dori să sublinieze că evaluările și recomandările științifice sunt susceptibile să se schimbe și consideră că acesta este un motiv în plus pentru renunțarea la sistemele de cote. Un fapt care merită subliniat este că s-au obținut rezultate diferite pornind de la aceleași date, produse de grupurile de lucru ale CGPM și CSTEP. Gradul de incertitudine inerent al acestor evaluări creează îndoieli suplimentare atunci când se iau decizii esențiale de mare anvergură bazate pe recomandări științifice care pot fi foarte variate.

Evaluările științifice și utilizarea acestora în planul propus

Una dintre principalele dispoziții ale propunerii se referă la nivelurile de referință biologice. În propunere, aceste niveluri de referință se bazează pe valoarea mortalității prin pescuit (F), care corespunde exploatării resurselor la nivelul de producție maximă durabilă (FMSY). Această valoare reprezintă nivelul-țintă care trebuie atins, în conformitate cu regulamentul de bază, până în 2020. Cu toate acestea, valoarea ratei de mortalitate prin pescuit corespunzătoare valorii teoretice a exploatării la nivelul de producție maximă durabilă depinde de un număr de ipoteze integrate în procedura de evaluare științifică a stării stocurilor și, prin urmare, poate varia în mod considerabil. De exemplu, în 2016, CSTEP a considerat că valoarea FMSY pentru sardine este de 0,08, iar, în același timp, CGPM a considerat că este de 0,7, cu alte cuvinte o valoare de aproape zece ori mai mare. În cadrul ultimei ședințe plenare a CSTEP (17-01) a fost emisă o recomandare în sensul că valoarea utilizată pentru nivelul-țintă al producției maxime durabile nu ar trebui să fie FMSY, ci o conversie teoretică în care să se țină seama de exploatare (raportul dintre mortalitatea prin pescuit și mortalitatea totală, E = 0,4), ceea ce poate fi, de asemenea, exprimat ca valoarea mortalității prin pescuit F. Dat fiind că până și organismul științific consultativ al Comisiei (CSTEP) a concluzionat că există numeroase incertitudini în aceste evaluări, raportoarea propune ca punctul de referință utilizat în planul multianual pentru Marea Adriatică să fie biomasa stocului și nu rata mortalității prin pescuit. Este deosebit de important ca, într-un moment în care acest aspect dă naștere unor controverse în comunitatea științifică, să nu existe nicio posibilitate de a introduce un sistem de cote, prin care captura totală ar fi determinată exact prin vizarea acelor puncte de referință. Având în vedere variațiile punctelor de referință, acestea nu pot fi folosite pentru a stabili captura totală admisibilă; mecanismul care urmează să fie aplicat ar trebui să se bazeze pe reglementarea efortului de pescuit pentru a asigura supraviețuirea unei specii individuale într-o cantitate suficientă exprimată în biomasă.

Definirea caracteristicilor tehnice ale plaselor pungă pentru pescuitul de specii pelagice mici în Marea Adriatică

Raportoarea propune ca propunerea de plan să prevadă o derogare de la dispoziția din Regulamentul privind Marea Mediterană în ceea ce privește adâncimea de scufundare a unei plase-pungă și relația dintre profunzime și adâncimea netă de scufundare. Ar trebui subliniat faptul că planul este produs în conformitate cu caracteristicile regionale și trebuie să fie adaptat la pescuitul din zona pentru care este conceput; planul trebuie, de asemenea, de la bun început, să recunoască caracteristicile specifice ale uneltelor de pescuit utilizate în Marea Adriatică și să țină seama de acestea.

Țările din bazinul Mării Adriatice grupate în cadrul AdriaMed (o inițiativă subregională sub forma unui proiect FAO) au efectuat un studiu științific pentru a descrie caracteristicile tehnice ale plaselor-pungă în Marea Adriatică, posibilul impact al acestora asupra fundului mării, precum și comportamentul lor de pescuit. Acest studiu a demonstrat că Italia, Croația și Slovenia au dreptate să solicite ca dimensiunile unei plase-pungă să fie astfel definite în cadrul planului încât lungimea maximă să fie de 600 m, iar adâncimea de scufundare să nu fie mai mare de o treime din lungime. Având în vedere că acestea sunt dimensiunile propuse, este esențial să se renunțe la dispoziția din Regulamentul privind Marea Mediterană care limitează utilizarea plaselor-pungă în zone cu adâncimi mai mici de 70 % din adâncimea de scufundare netă; având în vedere configurația fundului Mării Adriatice, nu se poate asigura aplicarea acestei dispoziții.

Impactul socioeconomic al planului propus

Regulamentul de bază prevede, printre altele, că, înainte de a include măsuri în planurile multianuale, trebuie să se ia în considerare impactul lor economic și social.

Raportoarea ar dori să sublinieze că în propunerea Comisiei nu există nicio evaluare detaliată a impactului socioeconomic. Ea este deosebit de îngrijorată, deoarece sectorul pescuitului din Marea Mediterană se confruntă cu o criză de mai bine de douăzeci de ani, iar introducerea unor noi dispoziții care nu sunt bine gândite ar putea avea un efect semnificativ și ruina întregul sector. În plus, nu se prevede nicio dispoziție cu privire la acordarea unui sprijin financiar și/sau instituirea unor măsuri de conversie pentru întreprinderi și lucrători în coroborare cu propunerea de reducere a capturilor de sardine și hamsii, deși acestea reprezintă o resursă economică esențială pentru micile comunități locale, în special pentru comunitățile și industriile insulare.


AVIZ a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (14.9.2017)

destinată Comisiei pentru pescuit

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile de pești pelagici mici din Marea Adriatică și pentru activitățile de pescuit care exploatează aceste stocuri

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD))

AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru pescuit, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Politica comună în domeniul pescuitului (PCP) ar trebui să contribuie la protecția mediului marin, la gestionarea durabilă a tuturor speciilor exploatate în scop comercial și, în special, la atingerea unei stări ecologice bune a mediului marin până în 2020, în conformitate cu articolul 1 alineatul (1) din Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului40.

(1)  Politica comună în domeniul pescuitului (PCP) ar trebui să asigure protecția mediului marin și gestionarea durabilă a tuturor speciilor exploatate în scop comercial și ar trebui să contribuie la atingerea unei stări ecologice bune a mediului marin până în 2020, în conformitate cu articolul 1 alineatul (1) din Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului40.

__________________

__________________

40 Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin”) (JO L 164, 25.6.2008, p. 19).

40 Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin”) (JO L 164, 25.6.2008, p. 19).

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  Regionalizarea ar trebui utilizată pentru a crea măsuri adaptate la particularitățile fiecărei zone de pescuit în parte și pentru a proteja condițiile de mediu aferente.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6b)  Posibilitățile de pescuit ar trebui alocate în conformitate cu principiile menționate la articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, utilizând criterii transparente și obiective, inclusiv criterii de mediu, sociale și economice. De asemenea, posibilitățile de pescuit ar trebui să fie distribuite în mod echitabil la nivelul diferitelor segmente ale pescuitului, inclusiv pescuitul tradițional și la scară redusă. Mai mult, statele membre ar trebui să ofere stimulente pentru navele de pescuit care folosesc unelte de pescuit selectiv sau tehnici de pescuit cu un impact redus asupra mediului.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Aceste măsuri corective pot include, de asemenea, după caz, prezentarea de propuneri legislative de către Comisie, precum și măsuri de urgență adoptate de Comisie în temeiul articolului 12 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Articolul 14 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

La cinci ani după intrarea în vigoare a prezentului regulament și, ulterior, din cinci în cinci ani, Comisia asigură o evaluare a impactului planului multianual asupra stocurilor cărora li se aplică prezentul regulament și asupra activităților de pescuit care exploatează stocurile respective. Comisia transmite rezultatele acestei evaluări Parlamentului European și Consiliului.

La trei ani după intrarea în vigoare a prezentului regulament și, ulterior, din cinci în cinci ani, Comisia asigură o evaluare a impactului planului multianual asupra stocurilor cărora li se aplică prezentul regulament și asupra activităților de pescuit care exploatează stocurile respective, în special din punctul de vedere al progreselor înregistrate în ceea ce privește refacerea și menținerea stocurilor de pește peste nivelurile care pot să asigure producția maximă durabilă. Comisia transmite rezultatele acestei evaluări Parlamentului European și Consiliului și, atunci când este cazul, ținând seama de cele mai recente avize științifice, poate propune adaptări ale planului multianual sau poate iniția modificări ale actelor delegate.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Plan multianual pentru stocurile de pești pelagici mici din Marea Adriatică și pentru activitățile de pescuit care exploatează aceste stocuri

Referințe

COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

PECH

1.3.2017

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

ENVI

1.3.2017

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Adina-Ioana Vălean

16.3.2018

Data adoptării

7.9.2017

 

 

 


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Plan multianual pentru stocurile de pești pelagici mici din Marea Adriatică și pentru activitățile de pescuit care exploatează aceste stocuri

Referințe

COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)

Data prezentării la PE

24.2.2017

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

PECH

1.3.2017

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

ENVI

1.3.2017

 

 

 

Raportori

Data numirii

Ruža Tomašić

22.3.2017

 

 

 

Examinare în comisie

25.4.2017

21.6.2017

21.11.2017

21.3.2018

Data adoptării

9.10.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

14

11

1

Membri titulari prezenți la votul final

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić

Membri supleanți prezenți la votul final

Nicola Caputo, Rosa D’Amato, Giuseppe Ferrandino, Elisabetta Gardini, Anja Hazekamp, Francisco José Millán Mon, Nosheena Mobarik

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

David Borrelli, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Tadeusz Zwiefka

Data depunerii

16.10.2018


VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

14

+

ECR

Nosheena Mobarik, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato

NI

David Borrelli

PPE

Alain Cadec, Elisabetta Gardini, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Tadeusz Zwiefka

S&D

Renata Briano

11

-

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

GUE/NGL

Anja Hazekamp

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Giuseppe Ferrandino, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos

VERTS/ALE

Marco Affronte, Klaus Buchner, Linnéa Engström

1

0

ENF

Sylvie Goddyn

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 5 noiembrie 2018Notă juridică - Politica de confidențialitate