Postup : 2017/0043(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0337/2018

Predkladané texty :

A8-0337/2018

Rozpravy :

PV 12/11/2018 - 15
CRE 12/11/2018 - 15

Hlasovanie :

PV 13/11/2018 - 4.6
CRE 13/11/2018 - 4.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0445

SPRÁVA     ***I
PDF 917kWORD 113k
16.10.2018
PE 602.914v02-00 A8-0337/2018

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje viacročný plán pre populácie malých pelagických druhov v Jadranskom mori a rybolov týchto druhov

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD))

Výbor pre rybárstvo

Spravodajkyňa: Ruža Tomašić

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje viacročný plán pre populácie malých pelagických druhov v Jadranskom mori a rybolov týchto druhov

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0097),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8–0095/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 31. mája 2017(1),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rybné hospodárstvo a pozíciu vo forme pozmeňujúcich návrhov Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0337/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Spoločná rybárska politika (SRP) by mala prispievať k ochrane morského prostredia, udržateľnému hospodáreniu so všetkými komerčne využívanými druhmi, a najmä dosiahnutiu dobrého environmentálneho stavu morského prostredia do roku 2020 tak, ako sa stanovuje v článku 1 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES40.

(1)  Spoločná rybárska politika (SRP) by mala prispievať k ochrane morského prostredia, udržateľnému hospodáreniu so všetkými komerčne využívanými druhmi, a najmä dosiahnutiu dobrého environmentálneho stavu morského prostredia do roku 2020 tak, ako sa stanovuje v článku 1 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES40, a k dosiahnutiu priaznivého stavu ochrany druhov a biotopov v súlade so smernicou Rady 92/43/EHS40a a smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES40b.

_________________

_________________

40 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (rámcová smernica o morskej stratégii) (Ú. v. EÚ L 164, 25.6.2008, s. 19).

40 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (rámcová smernica o morskej stratégii) (Ú. v. EÚ L 164, 25.6.2008, s. 19).

 

40a Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).

 

40b Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7).

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  Na svetovom samite o udržateľnom rozvoji v New Yorku v roku 2015 sa Únia a jej členské štáty zaviazali do roku 2020 účinne zregulovať rybolov a zastaviť nadmerný, nezákonný, nenahlásený a neregulovaný rybolov a deštruktívne rybolovné praktiky a zaviesť vedecky podložené riadiace plány s cieľom čo možno najrýchlejšie obnoviť populácie rýb, a to minimálne na úroveň, pri ktorej je možné dosahovať maximálny udržateľný výnos zodpovedajúci ich biologickým vlastnostiam.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/201341 sa stanovujú pravidlá SRP v súlade s medzinárodnými záväzkami Únie. K cieľom SRP patrí okrem iného zabezpečiť, aby rybolov a akvakultúra boli dlhodobo environmentálne udržateľné a aby sa pri riadení rybárstva používal prístup predbežnej opatrnosti a ekosystémový prístup.

(2)  V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/201341 sa stanovujú pravidlá SRP v súlade s medzinárodnými záväzkami Únie. K cieľom SRP patrí okrem iného zabezpečiť, aby rybolov a akvakultúra boli dlhodobo environmentálne, hospodársky a sociálne udržateľné a aby sa pri riadení rybárstva používal prístup predbežnej opatrnosti a ekosystémový prístup.

__________________

__________________

41 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22).

41 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22).

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  V súlade s nariadením (EÚ) č. 1380/2013 si riadenie rybárstva vychádzajúce z najlepších dostupných vedeckých odporúčaní vyžaduje harmonizované, spoľahlivé a presné súbory údajov.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a)  Jadranské more je dôležitou podoblasťou Stredomoria, na ktorú pripadá približne tretina celkovej hodnoty vylodení.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)  Uskutočnené plány riadenia a technické opatrenia zavedené v roku 2016 by mali mať účinky na populácie a treba ich analyzovať a zohľadniť pri stanovovaní viacročného plánu pre pelagické populácie v danom regióne.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Súčasné riadiace opatrenia pre malé pelagické druhy v Jadranskom mori sa týkajú prístupu do vôd, kontroly rybolovného úsilia a technických opatrení na reguláciu používania výstroja. Z vedeckého odporúčania vyplýva, že kontrola úlovkov je najvhodnejším prostriedkom prispôsobenia rybolovnej úmrtnosti a v prípade malých pelagických druhov by bola účinnejším nástrojom43.

(5)  Súčasné riadiace opatrenia pre malé pelagické druhy v Jadranskom mori sa týkajú prístupu do vôd, kontroly rybolovného úsilia a technických opatrení na reguláciu používania výstroja.

__________________

 

43 Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) Assessment of Mediterranean Sea stocks - part 2 (STECF-11-14). [Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybárstvo (STECF) – Posúdenie populácií Stredozemného mora, časť 2 (STECF-11-14)].

 

Odôvodnenie

Berúc do úvahy najnovšiu správu výboru STECF (STECF 16-14), ktorý analýzou pozitívnych a negatívnych účinkov rôznych zásad riadenia dospel k záveru, že najlepšie výsledky dosiahol prístup s kombináciou rôznych riadiacich opatrení (úlovok, úsilie, kapacitné limity) a že individuálny prístup pre každé opatrenie zahŕňa aj negatívne účinky, sa navrhuje, aby sa toto vyhlásenie vypustilo.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Na dosiahnutie cieľov SRP sa má prijať niekoľko ochranných opatrení, resp. ich ľubovoľná kombinácia, napr. viacročné plány, technické opatrenia a stanovovanie a prideľovanie rybolovných možností.

(6)  Na dosiahnutie cieľov SRP sa má prijať niekoľko ochranných opatrení, resp. ich ľubovoľná kombinácia, napr. viacročné plány a technické opatrenia.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  Rybolov malých pelagických druhov v Jadranskom mori, najmä v geografických podoblastiach 17 a 18, má veľmi významný sociálno-ekonomický vplyv na živobytie a budúcnosť pobrežných komunít členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6b)  V súlade so zásadami a cieľmi SRP a podľa článku 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 by sa na prijímanie a vykonávanie opatrení, ktoré zohľadňujú špecifiká každej oblasti rybolovu a chránia ich environmentálne podmienky, mala využívať regionalizácia.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6c)  Rybolovné možnosti by sa mali prideľovať v súlade so zásadami stanovenými v článku 17 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a na základe transparentných a objektívnych kritérií vrátane kritérií environmentálnej, sociálnej a hospodárskej povahy. Rybolovné možnosti by sa takisto mali spravodlivo rozdeliť medzi rozličné rybárske segmenty vrátane tradičného a maloobjemového rybolovu. Okrem toho by mali členské štáty poskytovať stimuly rybárskym plavidlám, ktoré používajú selektívny rybársky výstroj alebo rybárske techniky so zníženým vplyvom na životné prostredie.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Podľa článkov 9 a 10 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 majú viacročné plány vychádzať z vedeckých, technických a hospodárskych odporúčaní a obsahovať ciele, kvantifikovateľné cieľové hodnoty s jasnými časovými rámcami, ochranné referenčné body a ochranné mechanizmy.

(7)  Podľa článkov 9 a 10 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 majú viacročné plány vychádzať z vedeckých, technických a hospodárskych odporúčaní a obsahovať ciele, kvantifikovateľné cieľové hodnoty s jasnými časovými rámcami, ochranné referenčné body, ciele pre ochranné a technické opatrenia na vykonávanie povinnosti vylodiť úlovky, ako aj opatrenia určené na zabránenie nechceným úlovkom a zníženie ich množstva v čo najväčšom rozsahu a ochranné mechanizmy.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Cieľom viacročného plánu by malo byť prispieť k dosiahnutiu cieľov SRP, a najmä dosiahnuť a udržať MSY v prípade dotknutých populácií, dosiahnuť udržateľnosť odvetvia rybárstva a poskytnúť účinný riadiaci rámec.

(8)  Cieľom viacročného plánu by malo byť prispieť k dosiahnutiu cieľov SRP, a najmä obnoviť a udržať populácie rýb nad úrovňou biomasy, pri ktorej možno dosiahnuť MSY, vykonávať povinnosť vylodiť úlovky, dosiahnuť udržateľnosť odvetvia rybárstva a poskytnúť účinný riadiaci rámec.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a)  Toto nariadenie by sa nemalo považovať za precedens pre ďalšie viacročné plány pre Stredozemné more, pokiaľ nie je stanovené inak.

Odôvodnenie

Tento návrh týkajúci sa Jadranského mora by v tejto podobe mohol vytvoriť nebezpečný precedens, pretože ak by bol prijatý, mohol by sa používať ako model aj pre iné oblasti Stredozemného mora s ešte širším hospodárskym a sociálnym negatívnym vplyvom. Každý morský región má odlišné oceánske vlastnosti a jedinečné podmienky.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8b)  Vo viacročnom pláne treba vždy zabezpečiť rovnováhu medzi dosiahnuteľným výsledkom so zreteľom na časový rámec a sociálno-ekonomickým vplyvom.

 

 

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  V súlade s ekosystémovým prístupom a okrem deskriptora smernice 2008/56/ES, ktorý sa týka rybolovu, sa v rámci riadenia rybárstva majú zohľadňovať kvalitatívne deskriptory 1, 4 a 6 uvedené v prílohe I k smernici 6.

(10)  V súlade s ekosystémovým prístupom by tento plán mal prispieť aj k dosiahnutiu dobrého environmentálneho stavu, ako sa stanovuje v smernici 2008/56/ES, a v rámci riadenia rybárstva treba zohľadňovať kvalitatívne deskriptory 1, 4 a 6 uvedené v prílohe I k smernici. Tento plán by mal tiež prispieť k dosiahnutiu priaznivého stavu ochrany biotopov a druhov, ako sa požaduje v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES1a a v smernici Rady 92/43/ES1b.

 

_________________

 

1aSmernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7).

 

1bSmernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Podľa článku 16 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa rybolovné možnosti majú stanovovať v súlade s cieľovými hodnotami viacročných plánov.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Cieľovú rybolovnú úmrtnosť (F) zodpovedajúcu cieľu dosiahnuť a udržať MSY je vhodné stanoviť ako rozpätie hodnôt, ktoré sú v súlade s dosiahnutím MSY(FMSY). Tieto rozpätia, určené na základe vedeckých odporúčaní, sú nevyhnutné na zabezpečenie flexibility s cieľom zohľadniť vývoj vedeckých odporúčaní, prispieť k vykonávaniu povinnosti vylodiť úlovky a vziať do úvahy vlastnosti zmiešaného rybolovu. Rozpätia FMSY vypočítal Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybárstvo (STECF) a mali by zabezpečiť, aby dlhodobý výnos neklesol v porovnaní s MSY o viac ako 5 %45. Horná hranica rozpätia je okrem toho obmedzená tak, že pravdepodobnosť poklesu Blim je v prípade danej populácie najviac 5 %.

(12)  Cieľovú rybolovnú úmrtnosť (F) zodpovedajúcu cieľu dosiahnuť a udržať MSY je vhodné stanoviť ako rozpätie hodnôt, ktoré sú v súlade s dosiahnutím MSY (FMSY). Tieto rozpätia, určené na základe najlepších dostupných vedeckých odporúčaní, sú nevyhnutné na zabezpečenie flexibility s cieľom zohľadniť vývoj vedeckých odporúčaní, prispieť k vykonávaniu povinnosti vylodiť úlovky a vziať do úvahy vlastnosti zmiešaného rybolovu. Rozpätia FMSY vypočítal Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybárstvo (STECF)45a a na základe tohto plánu by mali zabezpečiť, aby dlhodobý výnos neklesol v porovnaní s MSY o viac ako 5 %. Horná hranica rozpätia je okrem toho obmedzená tak, že pravdepodobnosť poklesu Blim je v prípade danej populácie najviac 5 %.

_________________

_________________

45 Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) – Small pelagic stocks in the Adriatic Sea. Posúdenia Stredozemného mora, časť 1 (STECF-15-14). 2015. [Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, Luxemburg, EUR 27492 EN, JRC 97707, 52 strán] [The second part of this reference seems to be mistaken. OPOCE, please check.]

 

 

45a Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) – Small pelagic stocks in the Adriatic Sea. Posúdenia Stredozemného mora, časť 1 (STECF-15-14). 2015. [Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, Luxemburg, EUR 27492 EN, JRC 97707, 52 strán] [The second part of this reference seems to be mistaken. OPOCE, please check.]

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Na účely stanovenia rybolovných možností by mala existovať prahová hodnota rozpätí FMSY pre bežné situácie a pre isté situácie (za predpokladu, že dotknutá populácia sa považuje za populáciu v dobrom stave) aj vyššia hranica. Rybolovné možnosti by malo byť možné stanoviť len do výšky vyššej hranice, ak je to na základe vedeckých odporúčaní alebo dôkazov potrebné na účely dosiahnutia cieľov stanovených v tomto nariadení pre zmiešaný rybolov alebo zamedzenia vážnej škode na populácii v dôsledku vnútrodruhovej alebo medzidruhovej dynamiky populácií, alebo obmedzenia medziročných výkyvov rybolovných možností.

(13)  Na účely dosiahnutia cieľov viacročného plánu by cieľom pre každý druh mal byť bod SSBpa. Vyšší cieľ by malo byť možné stanoviť, len ak je to na základe vedeckých odporúčaní alebo dôkazov potrebné na účely dosiahnutia cieľov stanovených v tomto nariadení pre zmiešaný rybolov alebo zamedzenia vážnej škode na populácii v dôsledku vnútrodruhovej alebo medzidruhovej dynamiky populácií, alebo ak jedna z populácií malých pelagických druhov nedosahuje bod SSBlim.

Odôvodnenie

Využitie parametra založeného výlučne na biomase prináša presnejšiu hodnotu pre riadenie malých pelagických druhov, ktoré sú závislejšie od stavu životného prostredia ako od lovu, aspoň do zlepšenia vedeckého posúdenia.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Pokiaľ ide o populácie, v prípade ktorých sú k dispozícii, a na účely uplatnenia ochranných mechanizmov je nevyhnutné stanoviť pre sardelu európsku a sardinku európsku ochranné referenčné body vyjadrené ako MSYBtrigger a Blim. V prípade, že populácia klesne pod MSY Btrigger, mala by sa rybolovná úmrtnosť znížiť na hodnotu nižšiu ako FMSY.

(15)  Na účely uplatnenia ochranných opatrení je pre malé pelagické druhy nevyhnutné stanoviť ochranné referenčné body vyjadrené ako SSBlim a SSBpa. V prípade, že populácia klesne pod bod SSBlim, mali by sa prijať vhodné nápravné opatrenia s cieľom prispieť k rýchlemu návratu dotknutých populácií na úroveň nad SSBpa.

Odôvodnenie

Využitie parametra založeného výlučne na biomase prináša presnejšiu hodnotu pre riadenie malých pelagických druhov, ktoré sú závislejšie od stavu životného prostredia ako od lovu, aspoň do zlepšenia vedeckého posúdenia.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Ak veľkosť populácie klesne pod referenčný bod Blim, mali by sa zaviesť ďalšie ochranné mechanizmy. Ak sa vo vedeckých odporúčaniach uvádza, že populácia je ohrozená, mali by ochranné opatrenia zahŕňať zníženie rybolovných možností a špecifické ochranné opatrenia. Tieto opatrenia by sa mali podľa potreby doplniť inými opatreniami, ako sú opatrenia Komisie v súlade s článkom 12 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, alebo opatrenia členských štátov v súlade s článkom 13 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Pokiaľ ide o populácie, v prípade ktorých referenčné body nie sú k dispozícii, mal by sa uplatňovať prístup predbežnej opatrnosti. V osobitnom prípade populácií ulovených ako vedľajší úlovok by sa v prípade, že vedecké odporúčanie pre minimálne úrovne neresiacej sa biomasy takýchto populácií nie je k dispozícii, mali prijať špecifické ochranné opatrenia, ak z vedeckých odporúčaní vyplýva, že sú potrebné nápravné opatrenia.

(17)  Pokiaľ ide o populácie, v prípade ktorých referenčné body nie sú k dispozícii, mal by sa uplatňovať prístup predbežnej opatrnosti.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  S cieľom splniť povinnosť vylodiť úlovky stanovenú v článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 by sa v pláne mali stanoviť aj ďalšie riadiace opatrenia. Takéto opatrenia by sa mali stanoviť prostredníctvom delegovaných aktov.

(18)  S cieľom umožniť vykonávanie povinnosti vylodiť úlovky stanovenej v článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 by sa v pláne mali stanoviť aj ďalšie riadiace opatrenia, najmä opatrenia zamerané na postupné eliminovanie odhadzovania úlovkov, počítanie rýb pod minimálnou ochrannou referenčnou veľkosťou a minimalizáciu a v rámci možností odstránenie negatívnych vplyvov rybolovných činností na morské prostredie. Takéto opatrenia by sa mali stanoviť prostredníctvom delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(18a)  Spoločné odporúčanie Chorvátska, Talianska a Slovinska (skupina na vysokej úrovni Adriatica) a štúdia o technických charakteristikách vakových sietí a ich vplyve na spoločenstvá rýb žijúcich pri dne boli predložené nezávislým odborníkom a výboru STECF, ktorí ich preskúmali. Preto je vhodné stanoviť výnimku z článku 13 ods. 3 druhého pododseku a bodu 2 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1967/2006.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(19a)  Pokiaľ z vedeckých odporúčaní vyplýva, že rekreačný rybolov má značný vplyv na rybolovnú úmrtnosť konkrétnej populácie, Rada by mala zohľadniť aj tento typ rybolovu. Na tento účel by Rada mala mať možnosť stanoviť celkový povolený výlov pre komerčné úlovky, ktorý zohľadní objem rekreačného úlovku, a/alebo prijať iné opatrenia na obmedzenie rekreačného rybolovu, ako je napríklad obmedzenie počtu úlovkov a obdobie zákazu rybolovu.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  V pláne by sa mali stanoviť aj určité sprievodné technické opatrenia, ktoré sa majú prijať prostredníctvom delegovaných aktov, s cieľom prispieť k dosiahnutiu cieľov plánu, najmä pokiaľ ide o ochranu juvenilných rýb, alebo zlepšiť selektívnosť.

(20)  V pláne by sa mali stanoviť aj určité sprievodné technické, ako aj časové a priestorové opatrenia, ktoré sa majú prijať prostredníctvom delegovaných aktov a so zohľadnením najlepších dostupných vedeckých odporúčaní, s cieľom prispieť k dosiahnutiu cieľov plánu, najmä pokiaľ ide o ochranu juvenilných rýb, alebo zlepšiť selektívnosť.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(20a)  Pri vymedzení technických opatrení vyplývajúcich z viacročného plánu alebo delegovaných aktov prijatých na jeho základe by sa mali chrániť remeselné rybárske výstroje založené na historických postupoch v rybárskych spoločenstvách.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(21a)  Aby mohlo odvetvie čeliť opatreniam zameraným na zníženie rybolovného úsilia a následnému poklesu príjmov podnikov a námorníkov, mali by sa dohodnúť pravidlá prednostného prístupu k primeranej podpore z Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ENRF) v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/20141a.

 

_____________

 

1aNariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011 (Ú. v. EÚ L 149, 20.5.2014, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(21b)  S cieľom zabezpečiť vykonávanie zodpovedajúce sociálno-ekonomickým vplyvom je preto žiaduce, aby sa na jednej strane poskytovali výnimky z lehôt týkajúcich sa dočasného zastavenia rybolovných činností podľa článku 33 nariadenia (EÚ) č. 508/2014, ktoré by sa vzťahovali len na plavidlá, na ktoré sa vzťahuje viacročný plán, a na druhej strane aby sa umožnilo opätovné otvorenie a prístup tých istých plavidiel k opatreniam trvalého ukončenia rybolovných činností podľa článku 34 uvedeného nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  Plavidlá, ktoré cielene lovia malé pelagické druhy v Jadranskom mori, vykonávajú spravidla krátke rybárske výjazdy, a preto by sa povinnosť predchádzajúceho oznámenia podľa článku 17 nariadenia (ES) č. 1224/2009 mala prispôsobiť tak, aby sa predchádzajúce oznámenie zasielalo aspoň hodinu a pol pred odhadovaným časom príchodu do prístavu. Vzhľadom na obmedzený účinok rybárskych výjazdov, pri ktorých sa ulovia veľmi malé množstvá rýb dotknutých populácií, je však vhodné stanoviť prahovú hodnotu pre takéto predchádzajúce oznámenia v prípadoch, keď tieto plavidlá majú na palube aspoň 1 tonu jedincov sardely európskej alebo sardinky európskej.

(22)  Plavidlá, ktoré cielene lovia malé pelagické druhy v Jadranskom mori, vykonávajú spravidla krátke rybárske výjazdy, a preto by sa povinnosť predchádzajúceho oznámenia podľa článku 17 nariadenia (ES) č. 1224/2009 mala prispôsobiť tak, aby sa predchádzajúce oznámenie zasielalo aspoň polhodinu pred odhadovaným časom príchodu do prístavu. Vzhľadom na obmedzený účinok rybárskych výjazdov, pri ktorých sa ulovia veľmi malé množstvá rýb dotknutých populácií, je však vhodné stanoviť prahovú hodnotu pre takéto predchádzajúce oznámenia v prípadoch, keď tieto plavidlá majú na palube aspoň 1 tonu jedincov malých pelagických druhov.

Odôvodnenie

Vzhľadom na špecifické pobrežie a polohu rybolovných oblastí, ktoré sa nachádzajú pomerne blízko prístavov, je na predchádzajúce oznámenie potrebné stanoviť kratšiu lehotu.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Mali by sa stanoviť prahové hodnoty pre úlovky sardely európskej a sardinky európskej, pri ktorých prekročení by rybárske plavidlo bolo povinné vylodiť úlovky v určenom prístave alebo na mieste v blízkosti pobrežia v súlade s článkom 43 nariadenia (ES) č. 1224/2009. Pri určovaní týchto prístavov alebo miest blízko pobrežia by členské štáty mali okrem toho uplatňovať kritériá stanovené v článku 43 ods. 5 uvedeného nariadenia tak, aby zabezpečili účinnú kontrolu.

(24)  Mali by sa stanoviť prahové hodnoty pre úlovky malých pelagických druhov, pri ktorých prekročení by rybárske plavidlo bolo povinné vylodiť úlovky v určenom prístave alebo na mieste v blízkosti pobrežia v súlade s článkom 43 nariadenia (ES) č. 1224/2009. Pri určovaní týchto prístavov alebo miest blízko pobrežia by členské štáty mali okrem toho uplatňovať kritériá stanovené v článku 43 ods. 5 uvedeného nariadenia tak, aby zabezpečili účinnú kontrolu.

Odôvodnenie

Navrhuje sa používať definíciu „malé pelagické druhy“ zo súčasného riadiaceho plánu komisie GFCM. Z tejto definície vyplýva, že sa tieto dva druhy riadia spoločne. Tieto dva druhy sa lovia spolu a keďže v rámci rybolovu pomocou vakových sietí nie je možné zamerať sa výlučne na jeden druh, riadiace opatrenia by sa mali vzťahovať na oba druhy spoločne. Okrem toho sa tieto dva druhy v prírode striedajú a vo veľkej miere závisia od environmentálnych podmienok. Preto by sa rybolov týchto druhov mal kontrolovať a riadiť spoločne, ako sa to už stanovuje v súčasnom rámci komisie GFCM.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  S cieľom včas a primerane sa prispôsobiť technickému a vedeckému pokroku a zabezpečiť flexibilitu a umožniť vývoj určitých opatrení by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o doplnenie tohto nariadenia v oblasti nápravných opatrení na ochranu makrel a stavríd, vykonávania povinnosti vylodiť úlovky a technických opatrení. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Aby sa v prvom rade zabezpečila rovnaká účasť na príprave delegovaných aktov, dostávajú Európsky parlament a Rada všetky dokumenty v tom istom čase ako experti z členských štátov a ich experti majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(25)  S cieľom včas a primerane sa prispôsobiť technickému a vedeckému pokroku a zabezpečiť flexibilitu a umožniť vývoj určitých opatrení by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o doplnenie tohto nariadenia v oblasti vykonávania povinnosti vylodiť úlovky a technických opatrení. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Aby sa v prvom rade zabezpečila rovnaká účasť na príprave delegovaných aktov, dostávajú Európsky parlament a Rada všetky dokumenty v tom istom čase ako experti z členských štátov a ich experti majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Odôvodnenie

Ustanovenia viacročného plánu by sa mali vzťahovať len na sardinku európsku a sardelu európsku, keďže pri ostatných druhoch (makrely – Scomber spp. a stavridy – Trachurus spp.) je výrazný nedostatok údajov a vedeckých posúdení. Tieto druhy by mali byť zahrnuté vo viacročnom pláne z dôvodu povinnosti vylodiť úlovky, keďže išlo o hlavné vysvetlenie EK, ale v rámci viacročného plánu by sa to malo jasne oddeliť.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26)  V súlade s článkom 10 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 by sa mali prijať ustanovenia, na základe ktorých bude Komisia pravidelne posudzovať primeranosť a účinnosť uplatňovania tohto nariadenia. Takéto posudzovanie by malo vychádzať z pravidelného hodnotenia plánu na základe vedeckých odporúčaní. Plán by sa mal hodnotiť každých päť rokov. Toto obdobie je dostatočne dlhé na to, aby umožnilo úplné vykonávanie povinnosti vylodiť úlovky a prijatie a realizáciu regionálnych opatrení, a aby sa účinky daných opatrení prejavili na príslušných populáciách a druhoch rybolovu. Okrem toho je to minimálne obdobie požadované vedeckými orgánmi.

(26)  V súlade s článkom 10 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 by sa mali prijať ustanovenia, na základe ktorých bude Komisia pravidelne posudzovať primeranosť a účinnosť uplatňovania tohto nariadenia. Takéto posudzovanie by malo vychádzať z pravidelného hodnotenia plánu na základe vedeckých odporúčaní. Plán by sa mal vyhodnotiť tri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a potom každých päť rokov. Toto obdobie je dostatočne dlhé na to, aby umožnilo úplné vykonávanie povinnosti vylodiť úlovky a prijatie a realizáciu regionálnych opatrení, a aby sa účinky daných opatrení prejavili na príslušných populáciách a druhoch rybolovu. Okrem toho je to minimálne obdobie požadované vedeckými orgánmi.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(27a)  Na podporu rybárov pri vykonávaní opatrení stanovených v tomto nariadení by členské štáty mali čo najviac využívať opatrenia stanovené v nariadení (EÚ) č. 508/2014. Je vhodné spresniť, že opatrenia dočasného zastavenia rybolovných činností, ktoré boli prijaté v záujme dosiahnutia cieľov tohto nariadenia, možno považovať za oprávnené na podporu v zmysle nariadenia (EÚ) č. 508/2014, aby bolo možné zohľadniť sociálno-ekonomické aspekty tohto nariadenia. Okrem toho je vhodné udeliť plavidlám, ktorých sa týka tento viacročný plán, výnimku, pokiaľ ide o obdobia, počas ktorých sa môže poskytovať podpora, ako aj o maximálnu výšku finančného príspevku z ENRF na opatrenia dočasného zastavenia podľa nariadenia (EÚ) č. 508/2014.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Toto nariadenie platí pre populácie sardely európskej (Engraulis encrasicolus) a sardinky európskej (Sardina pilchardus) v Jadranskom mori (ďalej len „predmetné populácie“) a pre druhy rybolovu využívajúce tieto populácie. Platí aj pre vedľajšie úlovky makrel (Scomber spp.) a stavríd (Trachurus spp.) v Jadranskom mori ulovené pri love v jednej z dotknutých populácií alebo v oboch.

2.  Toto nariadenie platí pre populácie sardely európskej (Engraulis encrasicolus) a sardinky európskej (Sardina pilchardus) v Jadranskom mori (ďalej len „malé pelagické druhy“) a pre druhy rybolovu zameriavajúce sa na tieto populácie. Na účely vykonávania povinnosti vylodiť úlovky stanovenej v článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 toto nariadenie platí aj pre vedľajšie úlovky makrel (Scomber spp.) a stavríd (Trachurus spp.) v Jadranskom mori ulovené pri love malých pelagických druhov.

Odôvodnenie

Ustanovenia viacročného plánu by sa mali vzťahovať len na sardinku európsku a sardelu európsku, keďže pri ostatných druhoch je výrazný nedostatok údajov a vedeckých posúdení. Tieto druhy by mali byť zahrnuté vo viacročnom pláne z dôvodu povinnosti vylodiť úlovky, keďže išlo o hlavné vysvetlenie EK, ale v rámci viacročného plánu by sa to malo jasne oddeliť.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno a b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ab)  „Najlepšie dostupné vedecké odporúčanie“ je verejne dostupné vedecké odporúčanie, ktoré sa opiera o najnovšie vedecké údaje a metódy a ktoré vydal alebo preskúmal nezávislý vedecký orgán, ktorý je uznaný na úrovni Únie alebo na medzinárodnej úrovni.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  „cielený rybolov“ je rybolov s podielom sardinky európskej alebo sardely európskej aspoň vo výške 50 % živej hmotnosti úlovku;

Odôvodnenie

Vymedzenie cieleného rybolovu je dôležité pre riadenie z hľadiska dní rybolovu.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  „populácie malých pelagických druhov“ sú populácie uvedené v článku 1 ods. 2 tohto nariadenia a ich ľubovoľná kombinácia;

c)  „malé pelagické druhy“ sú populácie sardinky európskej (Sardina pilchardus) a sardely európskej (Engraulis encrasicolus);

Odôvodnenie

Navrhuje sa používať definíciu „malé pelagické druhy“ zo súčasného riadiaceho plánu komisie GFCM. Z tejto definície vyplýva, že sa tieto dva druhy riadia spoločne. Tieto dva druhy sa lovia spolu a keďže v rámci rybolovu pomocou vakových sietí nie je možné zamerať sa výlučne na jeden druh, riadiace opatrenia by sa mali vzťahovať na oba druhy spoločne. Okrem toho sa tieto dva druhy v prírode striedajú a vo veľkej miere závisia od environmentálnych podmienok. Preto by sa rybolov týchto druhov mal kontrolovať a riadiť spoločne, ako sa to už stanovuje v súčasnom rámci komisie GFCM.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  „rozpätie FMSY“ je rozpätie hodnôt, pri ktorých všetky úrovne rybolovnej úmrtnosti v rámci vedecky stanovených hraníc daného rozpätia, v prípade zmiešaného rybolovu a v súlade s vedeckými odporúčaniami, vedú v dlhodobom horizonte v rámci existujúcich priemerných environmentálnych podmienok k maximálnemu udržateľnému výnosu (MSY) bez značného vplyvu na proces reprodukcie dotknutých populácií;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  „rybolovný deň“ je každé nepretržité obdobie trvajúce 24 hodín alebo jeho ľubovoľná časť, keď rybárske plavidlo vykonáva rybolovnú činnosť, ako je vyhľadávanie rýb, spustenie, nastavenie, vlečenie a vytiahnutie rybárskeho výstroja, vytiahnutie úlovku na palubu, prekládka, ponechanie na palube, spracovanie na palube, preprava, umiestňovanie do klietok, vykrmovanie a vylodenie rýb a produktov rybolovu, ako sa stanovuje v bode 28 článku 4 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013; .

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno d b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

db)  „SSBlim“ je referenčný bod pre biomasu neresiacej sa populácie, pričom ak táto biomasa klesne pod tento bod, je potrebné prijať nápravné riadiace opatrenia s cieľom zabezpečiť obnovu populácií na úroveň v rámci bezpečných biologických hraníc;

Odôvodnenie

Využitie parametra založeného výlučne na biomase prináša presnejšiu hodnotu pre riadenie malých pelagických druhov, ktoré sú závislejšie od stavu životného prostredia ako od lovu, aspoň do zlepšenia vedeckého posúdenia.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno d c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

dc)  „SSBpa je predbežný referenčný bod pre biomasu neresiacej sa populácie, pričom ak táto biomasa klesne pod tento bod, je potrebné prijať riadiace opatrenia s cieľom zabezpečiť obnovu populácií na úroveň v rámci bezpečných biologických hraníc;

Odôvodnenie

Využitie parametra založeného výlučne na biomase prináša presnejšiu hodnotu pre riadenie malých pelagických druhov, ktoré sú závislejšie od stavu životného prostredia ako od lovu, aspoň do zlepšenia vedeckého posúdenia.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  „MSY Btrigger“ je referenčný bod pre biomasu neresiacej sa populácie; pokiaľ táto biomasa klesne pod tento bod, je potrebné prijať špecifické a primerané riadiace opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa kombináciou miery využívania a prirodzených výkyvov populácie obnovila nad úrovne, pri ktorých je možné získať MSY v dlhodobom horizonte;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  „rybolovná možnosť“ je kvantifikovaný právny nárok na rybolov vyjadrený v množstve úlovkov a/alebo rybolovnom úsilí.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Viacročný plán prispeje k plneniu cieľov spoločnej rybárskej politiky uvedených v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, a to najmä uplatňovaním prístupu predbežnej opatrnosti k riadeniu rybárstva, a jeho účelom je zabezpečiť, aby sa pri využívaní živých morských biologických zdrojov populácie lovených druhov obnovovali a udržiavali nad úrovňami, pri ktorých možno získať MSY.

1.  Viacročný plán prispeje k plneniu cieľov spoločnej rybárskej politiky uvedených v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

Odôvodnenie

Ciele sú stanovené v nariadení (EÚ) č. 1380/2013, a preto nie je nevyhnutné ich tu opakovať. Ciele SRP sú rovnako dôležité a dosahovanie MSY nemôže byť dôležitejšie ako iné ciele, ako napríklad sociálna stabilita príslušného rybolovného segmentu.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Viacročný plán predstavuje účinný, jednoduchý a stabilný rámec riadenia pri využívaní populácií malých pelagických druhov v Jadranskom mori.

2.  Viacročný plán predstavuje účinný, jednoduchý a stabilný rámec riadenia pri využívaní malých pelagických druhov v Jadranskom mori.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Pri vypracúvaní alebo zmene viacročného plánu sa v súlade s článkom 2 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 zohľadňujú sociálno-ekonomické aspekty.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Viacročný plán prispeje k eliminácii odhadzovaniu úlovkov tak, že v čo najväčšej možnej miere zabráni nechceným úlovkom a zníži ich množstvo, a okrem toho prispeje k vykonávaniu povinnosti vylodiť úlovky podľa článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 v prípade druhov, na ktoré sa táto povinnosť a toto nariadenie vzťahujú.

3.  Viacročný plán prispeje k znižovaniu miery odhadzovania úlovkov tak, že v čo najväčšej možnej miere zabráni nechceným úlovkom a zníži ich množstvo, a okrem toho prispeje k vykonávaniu povinnosti vylodiť úlovky podľa článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 v prípade druhov, na ktoré sa táto povinnosť a toto nariadenie vzťahujú.

Odôvodnenie

Úplné eliminovanie odhadzovania úlovkov je z prevádzkového hľadiska nemožné, a to aj preto, že základné nariadenie stále stanovuje možnosť de minimis.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Vo viacročnom pláne sa uplatní ekosystémový prístup k riadeniu rybárstva s cieľom zabezpečiť, aby sa minimalizovali nepriaznivé vplyvy rybolovných činností na morské ekosystémy. Je v súlade s právnymi predpismi Únie v oblasti životného prostredia, a najmä s cieľom dosiahnuť do roku 2020 dobrý environmentálny stav v zmysle článku 1 ods. 1 smernice 2008/56/ES.

4.  Vo viacročnom pláne sa uplatní ekosystémový prístup k riadeniu rybárstva s cieľom zabezpečiť, aby sa minimalizovali a v rámci možností úplne odstránili nepriaznivé vplyvy rybolovných činností na morské ekosystémy, najmä na ohrozené biotopy a chránené druhy vrátane morských cicavcov, morských vtákov a plazov. Je v súlade s právnymi predpismi Únie v oblasti životného prostredia, a najmä s cieľom dosiahnuť do roku 2020 dobrý environmentálny stav v zmysle článku 1 ods. 1 smernice 2008/56/ES, ako aj s cieľmi a pravidlami ustanovenými v smernici 2009/147/ES a smernici 92/43/EHS.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Opatrenia podľa plánu sa prijímajú v súlade s najlepšími dostupnými vedeckými odporúčaniami.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Kapitola 2 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

CIEĽOVÉ HODNOTY, OCHRANNÉ MECHANIZMY A ŠPECIFICKÉ OPATRENIA

SOCIÁLNO-EKONOMICKÉ CIELE, OCHRANNÉ MECHANIZMY A ŠPECIFICKÉ OPATRENIA

Odôvodnenie

Táto zmena je v súlade s pozmeňujúcim návrhom nasledujúceho článku 4a (sociálno-ekonomické ciele) a novými odôvodneniami (21a) a (24a).

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 4 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Cieľové hodnoty pre sardelu európsku a sardinku európsku

Cieľové hodnoty pre malé pelagické druhy

Odôvodnenie

Z tejto definície vyplýva, že sa tieto dva druhy riadia spoločne.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Cieľová hodnota rybolovnej úmrtnosti sa pri dotknutých populáciách musí dosiahnuť čo možno najskôr a postupne najneskôr do roku 2020 a odvtedy sa bude udržiavať v rozpätiach hodnôt uvedených v prílohe I a v súlade s cieľmi stanovenými v článku 3 ods. 1.

1.  Cieľové referenčné body pre malé pelagické druhy sa musia dosiahnuť čo možno najskôr a odvtedy ich treba udržiavať nad hodnotami uvedenými v prílohe I a v súlade s cieľmi stanovenými v článku 3 ods. 1.

Odôvodnenie

Ustanovenia článku 4 sa týmto upravujú v súlade s návrhom referenčných bodov vychádzajúcich z biomasy.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Rybolovné možnosti zodpovedajú rozpätiu cieľových hodnôt rybolovnej úmrtnosti stanovených v stĺpci A prílohy I k tomuto nariadeniu.

2.  Riadiace opatrenia pre malé pelagické druhy zodpovedajú cieľovým referenčným bodom stanoveným v stĺpci A prílohy I k tomuto nariadeniu.

Odôvodnenie

Ustanovenia článku 4 sa týmto upravujú v súlade s návrhom referenčných bodov vychádzajúcich z biomasy. Navrhuje sa vypustiť pojem „rybolovné možnosti“ a nahradiť ho výrazom „riadiace opatrenia“. Rybolovné možnosti poukazujú na systém celkového povoleného výlovu a cieľom návrhu je nahradiť ich pojmom riadiace opatrenia, ktorý je vhodnejší pre riadiaci režim založený na úsilí.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Bez ohľadu na odseky 1 a 2 sa rybolovné možnosti môžu stanoviť na úrovniach, ktoré zodpovedajú nižším úrovniam rybolovnej úmrtnosti než tým, ktoré sú stanovené v stĺpci A prílohy I.

3.  Bez ohľadu na odseky 1 a 2 sa riadiace opatrenia môžu zamerať na úrovne, ktoré zodpovedajú vyšším hodnotám než tým, ktoré sú stanovené v stĺpci A prílohy I, ak:

 

a)  je to potrebné na základe vedeckých odporúčaní alebo dôkazov na dosiahnutie cieľov stanovených v článku 3 v prípade zmiešaného rybolovu,

 

b)  je na základe vedeckých odporúčaní alebo dôkazov potrebné zamedziť vážnej škode na populácii v dôsledku vnútrodruhovej alebo medzidruhovej dynamiky populácií, alebo

 

c)  je jedna populácia malých pelagických druhov pod referenčným bodom stanoveným v stĺpci B prílohy I.

Odôvodnenie

Ustanovenia článku 4 sa týmto upravujú v súlade s návrhom referenčných bodov vychádzajúcich z biomasy. Rybolovné možnosti poukazujú na systém celkového povoleného výlovu a cieľom návrhu je nahradiť ich pojmom riadiace opatrenia, ktorý je vhodnejší pre riadiaci režim založený na úsilí.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Bez ohľadu na odseky 2 a 3 sa rybolovné možnosti pre populáciu môžu stanoviť na základe rozpätia cieľových hodnôt rybolovnej úmrtnosti stanovených v stĺpci B prílohy I, pokiaľ je príslušná populácia nad referenčným bodom pre minimálnu úroveň neresiacej sa biomasy stanoveným v stĺpci A prílohy II:

vypúšťa sa

a) ak je to potrebné na základe vedeckých odporúčaní alebo dôkazov na dosiahnutie cieľov stanovených v článku 3 v prípade zmiešaného rybolovu;

 

b) ak je na základe vedeckých odporúčaní alebo dôkazov potrebné zamedziť vážnej škode na populácii v dôsledku vnútrodruhovej alebo medzidruhovej dynamiky populácií alebo

 

c) s cieľom obmedziť výkyvy rybolovných možností medzi po sebe idúcimi rokmi na najviac 20 %.

 

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Ak z vedeckých odporúčaní vyplýva, že rekreačný rybolov má značný vplyv na rybolovnú úmrtnosť konkrétnej populácie, Rada ich pri stanovovaní rybolovných možností zohľadní a môže obmedziť rekreačný rybolov s cieľom zamedziť prekročeniu celkovej cieľovej hodnoty rybolovnej úmrtnosti.

 

 

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 4a

 

Sociálno-ekonomické ciele

 

S cieľom zohľadniť sociálno-ekonomické ciele stanovené v článku 2 ods. 5 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 členské štáty pri uplatňovaní technických a ochranných opatrení uvedených v tomto nariadení v čo najväčšej miere využívajú príslušné opatrenia stanovené v nariadení (EÚ) č. 508/2014.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je umožniť členským štátom, aby rybárom, ktorých sa obzvlášť výrazne dotýkajú technické a/alebo ochranné opatrenia s nepriaznivými dôsledkami pre podniky, ako aj pracovníkov, poskytli prístup k finančnej podpore z Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ENFR).

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ochranné referenčné body vyjadrené ako minimálne a hraničné úrovne biomasy neresiacej sa populácie, ktoré sa majú uplatňovať na zaručenie úplnej reprodukčnej schopnosti príslušných populácií, sú stanovené v prílohe II.

1.  Ochranné referenčné body vyjadrené ako minimálne a hraničné úrovne biomasy neresiacej sa populácie sa uplatňujú na zaručenie úplnej reprodukčnej schopnosti príslušných populácií.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Tri roky po uplatnení riadiacich opatrení uvedených v článku 6 ods. 1a sa vedeckým výskumom overí účinnosť prijatých opatrení, najmä pokiaľ ide o populácie, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, a o rybolov týchto druhov.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný na posúdenie účinnosti opatrení navrhovaných v článku 4a.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak sa vo vedeckých odporúčaniach uvádza, že biomasa neresiacej sa populácie jednej z oboch dotknutých populácií je pod referenčným bodom pre minimálnu biomasu neresiacej sa populácie stanoveným v stĺpci A prílohy II k tomuto nariadeniu, prijmú sa všetky vhodné nápravné opatrenia s cieľom zabezpečiť rýchly návrat príslušnej populácie na úrovne, pri ktorých je možné získať MSY. Odchylne od článku 4 ods. 2 a 4 tohto nariadenia patrí medzi tieto opatrenia najmä stanovenie rybolovných možností pre dotknuté populácie na úrovni zodpovedajúcej rybolovnej úmrtnosti, ktorá je nižšia ako rozpätie stanovené v stĺpci A prílohy I k tomuto nariadeniu, a to s prihliadnutím na zníženie biomasy uvedenej populácie.

2.  Ak sa vo vedeckých odporúčaniach uvádza, že biomasa neresiacej sa populácie jednéhomalých pelagických druhov je pod referenčným bodom pre minimálnu biomasu neresiacej sa populácie stanoveným v stĺpci B prílohy I k tomuto nariadeniu, prijmú sa všetky vhodné nápravné opatrenia s cieľom prispieť k rýchlemu návratu malých pelagických druhov na úrovne nad referenčným bodom stanoveným v stĺpci A prílohy I. Predovšetkým sa odchylne od článku 4 ods. 2 a v súlade s článkom 4 ods. 3 tohto nariadenia riadiace opatrenia upravia s prihliadnutím na zníženie biomasy uvedenej populácie.

Odôvodnenie

Navrhované zmeny sú v súlade s ostatnými návrhmi, ktoré sú založené na biomase ako na jedinej a presnejšej hodnote.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak sa vo vedeckých odporúčaniach uvádza, že biomasa neresiacej sa populácie jednej z oboch dotknutých populácií je pod hraničným referenčným bodom pre biomasu neresiacej sa populácie (Blim) stanoveným v stĺpci B prílohy II k tomuto nariadeniu, prijmú sa ďalšie nápravné opatrenia s cieľom zabezpečiť rýchly návrat príslušnej populácie nad úrovne, pri ktorých je možné získať MSY. Odchylne od článku 4 ods. 2 a 4 môže medzi tieto opatrenia patriť najmä pozastavenie cieleného lovu dotknutej populácie a primerané zníženie rybolovných možností.

3.  Ak sa vo vedeckých odporúčaniach uvádza, že biomasa neresiacej sa populácie oboch malých pelagických druhov je pod hraničným referenčným bodom pre biomasu neresiacej sa populácie (SSBlim) stanoveným v stĺpci B prílohy I k tomuto nariadeniu, prijmú sa ďalšie nápravné opatrenia s cieľom prispieť k rýchlemu návratu oboch populácií na úrovne nad referenčným bodom stanoveným v stĺpci A prílohy I. Odchylne od článku 4 ods. 2 môže medzi tieto opatrenia patriť najmä pozastavenie cieleného lovu dotknutej populácie a iné primerané riadiace opatrenia.

Odôvodnenie

Navrhované zmeny sú v súlade s ostatnými návrhmi, ktoré sú založené na biomase ako na jedinej a presnejšej hodnote.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak z vedeckých odporúčaní vyplýva, že na zachovanie populácií malých pelagických druhov uvedených v článku 1 ods. 2 tohto nariadenia je potrebné prijať nápravné opatrenia, alebo – v prípade sardely európskej a sardinky európskej – keď v danom roku úroveň neresiacej sa biomasy jednej z týchto dvoch populácií klesne pod ochranné referenčné body stanovené v stĺpci A prílohy II k tomuto nariadeniu, Komisia je splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 16 tohto nariadenia a článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 k týmto aspektom:

1.   Ak z vedeckých odporúčaní vyplýva, že na zachovanie malých pelagických druhov, alebo keď v danom roku úroveň neresiacej sa biomasy jednej z týchto dvoch populácií klesne pod ochranné referenčné body stanovené v stĺpci B prílohy I k tomuto nariadeniu, Komisia je splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 16 tohto nariadenia a článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

Odôvodnenie

Navrhované zmeny sú v súlade s ostatnými návrhmi, ktoré sú založené na biomase ako na jedinej a presnejšej hodnote.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  vlastnosti rybárskeho výstroja, najmä veľkosť ôk, konštrukcia výstroja, veľkosť výstroja alebo používanie selektívnych zariadení na zaistenie či zlepšenie selektivity;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  používanie rybárskeho výstroja a hĺbka ponoru výstroja, na zaistenie alebo zlepšenie selektivity;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  zákaz alebo obmedzenie rybolovu v konkrétnych oblastiach s cieľom chrániť neresiace sa ryby a juvenilné ryby, ryby nedosahujúce minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť alebo necieľové druhy rýb;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  zákaz alebo obmedzenie rybolovu alebo použitia určitých typov rybárskeho výstroja v konkrétnych obdobiach s cieľom chrániť neresiace sa ryby, ryby nedosahujúce minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť alebo necieľové druhy rýb;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  minimálne ochranné referenčné veľkosti s cieľom zabezpečiť ochranu mláďat morských organizmov;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  ostatné vlastnosti súvisiace so selektivitou.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Znenie písmena f), ktoré je predmetom delegovania, je natoľko všeobecné, že by mohlo byť v rozpore s vecnými obmedzeniami ustanovenými v článku 290 ZFEÚ. Je vhodnejšie toto písmeno vypustiť.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.   Bez ohľadu na odsek 1 sa v záujme dosiahnutia cieľov uvedených v článku 4 budú v období 2019 až 2022 uplatňovať tieto opatrenia:

 

a)   v roku 2019 sa obmedzenie výlovu malých pelagických druhov stanoví na úroveň výlovu z roku 2014. Od roku 2020 sa obmedzenia výlovu malých pelagických druhov budú pre každý dotknutý členský štát každoročne postupne znižovať o 4 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom až do roku 2022. Zníženie sa však neuplatňuje, ak celkový úlovok pre každý príslušný členský štát je v predchádzajúcom roku viac ako 2 % pod úrovňou výlovu z roku 2014;

 

b)   rybolovné úsilie rybárskych plavidiel cielene loviacich malé pelagické druhy neprekročí 180 rybolovných dní ročne a 20 rybolovných dní mesačne, z toho maximálne 144 rybolovných dní ročne zameraných na sardinku európsku a maximálne 144 rybolovných dní ročne zameraných na sardelu európsku;

 

c)   každoročne budú platiť dočasné miestne zákazy rybolovu s cieľom chrániť oblasti, v ktorých dorastajú mladé jedince, a neresiská. Takéto zákazy rybolovu pre rôzne typy rybárskeho výstroja sa vzťahujú na celé rozmiestnenie malých pelagických druhov v Jadranskom mori na obdobie najmenej 15 po sebe nasledujúcich dní a najviac 30 po sebe nasledujúcich dní. Tieto zákazy rybolovu sa uplatňujú počas týchto období:

 

i)   v prípade sardinky európskej od 1. októbra do 31. marca a

 

ii)   v prípade sardely európskej od 1. apríla do 30. septembra;

 

d)   dodatočné zákazy rybolovu pre plavidlá s celkovou dĺžkou viac ako 12 m sa uplatňujú osobitne pre každý typ rybárskeho výstroja najmenej šesť mesiacov. Takéto zákazy sa vzťahujú na najmenej 30 % oblastí, ktoré boli určené ako oblasti, v ktorých dorastajú mladé jedince, alebo oblasti s osobitým významom pre ochranu mladých jedincov (v pobrežných a vo vnútorných vodách);

 

e)   celková kapacita flotily plavidiel s vlečnými sieťami a vakovými sieťami, ktoré aktívne lovia populácie malých pelagických druhov, neprekročí kapacitu aktívnej flotily zaregistrovanej v roku 2014 z hľadiska hrubej tonáže (GT) a/alebo hrubej registrovanej tonáže (GRT), výkonu motora (kW) a počtu plavidiel.

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b.   Bez ohľadu na odsek 1a a v záujme zabezpečenia stability a obmedzenia výkyvov v rámci riadiacich opatrení sa trvanie zákazov uvedených v písmenách c) a d) nelíši o viac ako 10 % medzi po sebe idúcimi rokmi.

Odôvodnenie

Navrhované opatrenia sa v plnej miere uplatňujú od roku 2017 a čiastočne od roku 2015. Sú v súlade s riadiacim plánom komisie GFCM a je dôležité naďalej pokračovať v rovnakom riadiacom prístupe a opatreniach, aby sme mohli posúdiť ich vplyv. Okrem toho sa navrhuje postupné znižovanie obmedzenia výlovu za to isté obdobie.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 6a:

 

Technické opatrenia

 

1.   Na účely tohto nariadenia sa druhý pododsek článku 13 ods. 3 a bod 2 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1967/2006 neuplatňujú.

 

2.   Na účely tohto nariadenia sa maximálna dĺžka obchvatných sietí (vakové siete a siete bez sťahovacích lán) obmedzuje na 600 m s ponorom siete maximálne do 1/3 dĺžky.

Odôvodnenie

Na vykonávanie akéhokoľvek riadiaceho plánu je nevyhnutné začleniť tieto ustanovenia do viacročného plánu. To sa už požadovalo prostredníctvom spoločného odporúčania jadranských členských štátov, pričom to bolo vypracované prostredníctvom štúdie o technických charakteristikách vakových sietí a ich vplyve na spoločenstvá rýb žijúcich pri dne. Túto štúdiu a žiadosť takisto zrevidovali nezávislí odborníci a výbor STECF, ktorý závery potvrdil. Predstavuje to jedno z kľúčových ustanovení na zabezpečenie životaschopnosti rybolovu malých pelagických druhov s vakovými sieťami v Jadranskom mori.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia je v súlade s článkom 15 tohto nariadenia a článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 splnomocnená prijímať delegované akty k týmto aspektom:

Komisia je v súlade s článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 splnomocnená prijímať delegované akty k týmto aspektom:

Odôvodnenie

Pravidlá stanovené v nariadení (EÚ) č. 1380/2013 týkajúce sa povinnosti vylodiť úlovky a regionalizácie sú dostatočné. Bolo by preto nevhodné, aby Komisia prijímala akékoľvek ďalšie opatrenia prostredníctvom delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  výnimky z uplatňovania povinnosti vylodiť úlovky v prípade druhov, v prípade ktorých z vedeckých dôkazov vyplýva vysoká miera prežitia, s prihliadnutím na vlastnosti výstroja, rybolovné postupy a ekosystémy, a to s cieľom uľahčiť vykonávanie povinnosti vylodiť úlovky a

a)  výnimky z uplatňovania povinnosti vylodiť úlovky v prípade druhov, v prípade ktorých z najlepších dostupných vedeckých odporúčaní vyplýva vysoká miera prežitia, s prihliadnutím na vlastnosti výstroja, rybolovné postupy a ekosystémy, a to s cieľom uľahčiť vykonávanie povinnosti vylodiť úlovky a

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  stanovenie minimálnych ochranných referenčných veľkostí s cieľom zabezpečiť ochranu mláďat morských organizmov.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Písmeno d) by sa malo vypustiť, pretože na túto oblasť sa vzťahuje už článok 6 a nie je potrebné to opakovať.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Odchylne od článku 17 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1224/2009 sa predchádzajúce oznámenie uvedené v danom článku zasiela aspoň hodinu a pol pred odhadovaným časom príchodu do prístavu. Príslušné orgány pobrežných členských štátov môžu v jednotlivých prípadoch udeliť povolenie na skorší vstup do prístavu.

1.  Odchylne od článku 17 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1224/2009 sa predchádzajúce oznámenie uvedené v danom článku zasiela aspoň polhodinu pred odhadovaným časom príchodu do prístavu. Príslušné orgány pobrežných členských štátov môžu v jednotlivých prípadoch udeliť povolenie na skorší vstup do prístavu.

Odôvodnenie

V mnohých oblastiach Jadranského mora je posádka ešte niekoľko minút pred návratom do prístavu stále zamestnaná triedením úlovku do príslušných boxov. Poskytnutie uvedeného oznámenia pred príchodom do prístavu znamená, že kapitáni rybárskych plavidiel musia oznámiť súbor informácií o plavidle a úlovku príslušným orgánom svojho vlajkového členského štátu v dostatočnom predstihu, čo predstavuje pomerne zaťažujúcu požiadavku.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Povinnosť predchádzajúceho oznámenia platí pre kapitánov rybárskych plavidiel Únie, ktoré majú na palube aspoň tonu úlovku sardely európskej alebo sardinky európskej.

2.  Povinnosť predchádzajúceho oznámenia platí pre kapitánov rybárskych plavidiel Únie, ktoré majú na palube aspoň dve tony úlovku sardely európskej alebo sardinky európskej. Toto množstvo sa vypočíta po odčítaní úlovkov uvedených v článku 15 ods. 11 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

Odôvodnenie

Je dôležité to spresniť vzhľadom na povinnosť vylodiť úlovky, na základe ktorej sa produkty nedosahujúce minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť musia vylodiť a dodať na iné využitie, ako je ľudská spotreba. Množstvá sú uvedené v článku 13 písm. a) a b) tohto návrhu nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Odchylne od článku 15 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1224/2009 kapitáni všetkých plavidiel Únie s celkovou dĺžkou 12 metrov alebo viac zasielajú informácie uvedené v článku 14 daného nariadenia pred začatím operácií vylodenia.

 

 

Odôvodnenie

Plavidlá, na ktoré sa vzťahujú požiadavky tohto plánu riadenia a ktoré lovia veľké druhy rýb, by mali mať možnosť vyplniť rybársky denník pred začatím operácií vylodenia. Zasielanie týchto informácií pred vplávaním do prístavu v súlade so všeobecnými predpismi môže byť zložité a niekedy aj nebezpečné vzhľadom na zložitosť kotvenia, ako aj veľké množstvá rýb, ktoré treba vytriediť a dať do boxov.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Prahové hodnoty, ktoré platia pre živú hmotnosť druhov podliehajúcich viacročnému plánu a pri ktorých prekročení je rybárske plavidlo povinné vylodiť úlovky v určenom prístave alebo na mieste blízko pobrežia v súlade s článkom 43 nariadenia (ES) č. 1224/2009, sú:

Prahová hodnota, ktorá platí pre živú hmotnosť malých pelagických druhov, pri ktorej prekročení je rybárske plavidlo povinné vylodiť úlovky v určenom prístave alebo na mieste blízko pobrežia v súlade s článkom 43 nariadenia (ES) č. 1224/2009, je 4 tony.

a) 2 000 kg v prípade sardely európskej;

 

b) 2 000 kg v prípade sardinky európskej.

 

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Päť rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a potom každých päť rokov Komisia zabezpečí hodnotenie vplyvu viacročného plánu na populácie, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, a na druhy rybolovu, ktoré využívajú dané populácie. Komisia predloží výsledky tohto hodnotenia Európskemu parlamentu a Rade.

Tri roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a potom každých päť rokov Komisia zabezpečí hodnotenie vplyvu viacročného plánu na populácie, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, a na druhy rybolovu, ktoré využívajú dané populácie. Komisia predloží výsledky tohto hodnotenia Európskemu parlamentu a Rade a prípadne predloží návrh na zmenu tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v článku 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 15 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 15a

 

Podpora z ENRF

 

1. Opatrenia dočasného zastavenia rybolovných činností prijaté v záujme dosiahnutia cieľov viacročného plánu sa považujú za dočasné zastavenie rybolovných činností na účely článku 33 ods. 1 písm. a) a c) nariadenia (EÚ) č. 508/2014.

 

2. Odchylne od článku 33 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 je do 31. decembra 2020 maximálne trvanie podpory podľa uvedeného nariadenia deväť mesiacov pre rybárske plavidlá, na ktoré sa vzťahujú časovo a priestorovo vymedzené zákazy rybolovu stanovené v tomto nariadení.

 

3. S cieľom zabezpečiť vykonávanie odseku 2 tohto článku je odchylne od článku 25 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 možné zvýšiť celkový finančný príspevok z ENRF nad hranicu 15 % stanovenú v uvedenom článku.

 

4. Pri vykonávaní opatrení uvedených v článku 30 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 sa uprednostnia rybári, ktorých sa dotýka vykonávanie opatrení uvedených v tomto viacročnom pláne.

 

5. Do 31. decembra 2020 a odchylne od lehoty stanovenej v článku 34 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 plavidlá, ktoré ukončili všetky rybolovné činnosti v dôsledku opatrení na zníženie rybolovného úsilia uvedených v tomto nariadení, môžu byť oprávnené na podporu v prípade trvalého ukončenia činnosti podľa článku 34 nariadenia (EÚ) č. 508/2014.

 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Príloha I

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

[...]

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Príloha II

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

[...]

vypúšťa sa

(1)

Ú. v. EÚ C 288, 31.8.2017, s. 68.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

1) Kontext návrhu Komisie

Viacročný plán pre populácie malých pelagických druhov v Jadranskom mori a rybolov využívajúci tieto populácie (ďalej len „viacročný plán pre Jadranské more“) bol stanovený v súlade so základným nariadením. Viacročné plány sa prijímajú prioritne, a to na základe vedeckých, technických a hospodárskych odporúčaní, a obsahujú ochranné opatrenia na obnovu a udržanie populácií rýb nad úrovňami, pri ktorých možno dosiahnuť maximálny udržateľný výnos. V základnom nariadení sa tiež stanovuje, že opatrenia sa nemôžu zahrnúť do viacročných plánov, pokiaľ ich hospodársky a sociálny vplyv nebol zohľadnený.

Viacročný plán pre Jadranské more, ktorý je prvý plán svojho druhu v oblasti Stredozemného mora, bude mať s najväčšou pravdepodobnosťou významný vplyv na riadenie rybárstva v oblasti Stredozemného mora ako celku.

Jadranské more je dôležitou podoblasťou Stredomoria, na ktorú pripadá približne tretina celkovej hodnoty vylodení. Sardinky a sardely tvoria väčšinu úlovkov malých pelagických druhov. Najväčšie množstvá sa lovia v Taliansku a Chorvátsku. Tretí členský štát Slovinsko sa podieľa menej ako 1 % na úlovkoch a Albánsko a Čierna Hora predstavujú podobný malý podiel. Rybolov malých pelagických druhov je v súčasnosti regulovaný na vnútroštátnej úrovni, úrovni EÚ a medzinárodnej úrovni. Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more je medzinárodný orgán, ktorý v súčasnosti reguluje rybolov tohto druhu.

Hlavným cieľom návrhu je dosiahnutie maximálneho udržateľného výnosu (MSY) do roku 2020, ako sa vyžaduje v rámci spoločnej rybárskej politiky. V dôvodovej správe k návrhu Komisia uvádza, že hlavným cieľom viacročného plánu pre oblasť Jadranského mora je obnoviť populácie a odvetvie rybárstva na zdravú úroveň tým, že sa zabezpečí udržateľnosť rybolovu.

2) Obsah návrhu

Dňa 24. februára 2017 Komisia predložila návrh, ktorým sa stanovuje viacročný plán pre populácie malých pelagických druhov v Jadranskom mori a rybolov týchto populácií. Viacročný plán pre Jadranské more sa môže uplatňovať na populácie sardely európskej, sardinky európskej, makrely a stavridy. Hlavným cieľom viacročného plánu je dosiahnuť a udržať maximálny udržateľný výnos (MSY) v prípade dotknutých populácií, dosiahnuť, aby bolo odvetvie rybolovu udržateľné, a poskytnúť účinný riadiaci rámec.

V rámci viacročného plánu pre Jadranské more sú navrhované cieľové hodnoty vyjadrené ako rozpätia rybolovnej úmrtnosti v spojitosti s hodnotou FMSY v zmysle odporúčaní výboru STECF, pričom by sa mali dosiahnuť do roku 2020. Uvádzajú sa cieľové hodnoty pre sardelu európsku a sardinku európsku a rozpätia boli určené na základe odporúčaní výboru STECF. Podľa dôvodovej správy Komisie tieto rozpätia umožňujú riadenie dotknutých populácií na základe maximálneho udržateľného výnosu a podľa všetkého umožňujú priestor na úpravu v prípade zmien vo vedeckom odporúčaní. V prípade, že sú k dispozícii údaje o populáciách rýb, vyjadrujú sa tieto referenčné body ako biomasa neresiacej sa populácie.

Návrh obsahuje ustanovenia týkajúce sa povinnosti vylodiť úlovky, ktoré sa majú prijať na účely regionalizácie.  

3) Stanovisko spravodajkyne

Spravodajkyňa víta viacročný plán pre Jadranské more, keďže poskytne nástroj na viacročné riadenie biologických morských zdrojov s cieľom prispieť k obnove populácií a k návratu odvetvia rybolovu na udržateľnú úroveň. Podľa vedeckého hodnotenia stavu populácií sardiniek európskych a sardel znamená súčasná úroveň rybolovu v Jadranskom mori nadmerné využívanie zdrojov. Spravodajkyňa podporuje opatrenia zamerané na zlepšenie stavu populácií rýb s osobitným dôrazom na priestorovú ochranu oblastí, v ktorých treba zachovať ochranu rybej mladi a neresiacich sa populácií.

S prihliadnutím na stav populácií, osobitný charakter rybolovu a zložitú sociálno-ekonomická situáciu v oblasti Jadranského mora a na zabezpečenie účinného riadenia a na objasnenie a zjednodušenie jednotlivých ustanovení návrhu spravodajkyňa navrhuje tieto pozmeňujúce návrhy:

Spoločné riadenie sardinky európskej a sardely európskej

Spravodajkyňa nesúhlasí s návrhom Komisie, pokiaľ ide o samostatné riadenie sardinky európskej a sardely európskej, a navrhuje namiesto toho, aby sa tieto dva druhy riadili spoločne. Biomasa malých pelagických druhov sa môže z roka na rok značne líšiť bez ohľadu na rybolovnú úmrtnosť, pretože malé pelagické druhy sú vysoko závislé od environmentálnych podmienok. Vzhľadom na to, že pri rybolove nie je úplne možné výlučne sa zamerať iba na jeden z týchto dvoch druhov, spravodajkyňa sa domnieva, že by sa mali riadiť spoločne. Okrem toho obidva druhy, sardinka európska a sardela európska, majú rovnakú ekologickú niku a ich biomasa sa mení. Spravodajkyňa zavádza v návrhu pojem „malé pelagické druhy“, ktorý sa používa aj v regionálnom pláne vypracovanom Všeobecnou rybárskou komisiou pre Stredozemné more.

Zachovanie zásady režimu založeného na riadení rybolovného úsilia

Spravodajkyňa dôrazne namieta proti snahám Komisie zabezpečiť, aby bol rybolov regulovaný stanovením celkového objemu výlovu a zriadením systému kvót. V súčasnosti sa na celú oblasť Jadranu (geografické podoblasti 17 a 18 (GSA 17 a 18) vzťahuje riadiaci plán Všeobecnej rybárskej komisie pre Stredozemné more (GFCM), ktorý je založený na regulácii rybolovného úsilia a kapacity prostredníctvom priestorovo-časovej regulácie a obmedzenia počtu rybolovných dní na plavidlo, ale najprv stanovuje bezpečné obmedzenie výlovu na úroveň výlovu z roku 2014. Odporúčanie komisie GFCM, ktoré je v súčasnosti v platnosti (GFCM/40/2016/2), bolo vydané v roku 2016. Spravodajkyňa sa domnieva, že súčasné odporúčanie je obzvlášť dôležité, pretože ponúka relatívnu stabilitu odvetvia. Balík opatrení sa uplatňuje v roku 2017 a 2018 a v priebehu tohto obdobia by sa malo ukázať, či tieto opatrenia, ktoré boli v plnom rozsahu uplatniteľné od roku 2015, sú účinné a prinášajú výsledky.

V oblasti Stredozemného mora ako celku sa režim riadenia vykonáva, ako je opísané vyššie, a akákoľvek významná zmena v riadení v jednej malej časti by mohla spôsobiť narušenie trhu EÚ, otvoriť priestor na zvýšený dovoz z krajín mimo EÚ a uviesť odvetvie rybolovu do nerovného postavenia na trhu.

Keďže návrh spravodajkyne vychádza z riadenia rybolovného úsilia, navrhuje nahradiť riadiaci postup zahŕňajúci „príležitosti“ „riadiacimi opatreniami“.

Spravodajkyňa by chcela pripomenúť, že vedecké hodnotenia a odporúčania sú schopné zmeny, a domnieva sa, že to predstavuje ďalší dôvod na stiahnutie systémov kvót. Skutočnosť, na ktorú treba poukázať, je to, že z tých istých údajov pracovných skupín komisie GFCM a výboru STECF sa dospelo k rozdielnym výsledkom. Neistota spojená s týmito posúdeniami vyvolala ďalšie pochybnosti pri prijímaní ďalekosiahlych kľúčových rozhodnutí založených na vedeckých odporúčaniach, ktoré sa môžu veľmi líšiť.

Vedecké hodnotenia a ich použitie v navrhovanom pláne

Jedno z kľúčových ustanovení tohto návrhu sa vzťahuje na biologické referenčné body. V návrhu sú tieto referenčné body založené na hodnote rybolovnej úmrtnosti (F), ktorá zodpovedá využívaniu zdrojov na úrovni maximálneho udržateľného výnosu (FMSY). Táto hodnota predstavuje cieľovú úroveň, ktorá sa má dosiahnuť podľa základného nariadenia do roku 2020. Hodnota rybolovnej úmrtnosti, ktorá zodpovedá teoretickej hodnote využívania na úrovni maximálneho udržateľného výnosu, však závisí od viacerých predpokladov zakotvených v postupe na vedecké posúdenie stavu populácií, a preto sa môže značne líšiť. Napríklad v roku 2016 výbor STECF usúdil, že hodnota FMSY pre sardinky bola 0,08, pričom komisia GFCM stanovila hodnotu na 0,7, čo je inými slovami povedané takmer desaťkrát viac. Na poslednom plenárnom zasadnutí výboru STECF (17-01) bolo vydané odporúčanie, podľa ktorého by hodnota, ktorá sa má používať na dosiahnutie cieľovej úrovne maximálneho udržateľného výnosu, nemala byť FMSY, ale teoretický prepočet z hľadiska využívania (pomer medzi rybolovnou úmrtnosťou a celkovou úmrtnosťou, E = 0,4), ktorý možno vyjadriť aj ako hodnotu rybolovnej úmrtnosti F. Vzhľadom na to, že aj vedecký poradný orgán Komisie (STECF) dospel k záveru, že existuje mnoho neistôt v týchto posúdeniach, spravodajkyňa navrhuje, aby referenčným bodom, ktorý sa má používať vo viacročnom pláne pre oblasť Jadranského mora, bola biomasa populácie, a nie rybolovná úmrtnosť. Je obzvlášť dôležité, aby v čase, keď táto otázka vyvoláva polemiku vo vedeckej komunite, neexistovala možnosť zaviesť systém kvót, podľa ktorého celkový úlovok by sa presne určil zameraním sa na tieto referenčné body. Vzhľadom na zmeny v referenčných bodoch sa tieto nemôžu používať na stanovenie celkového povoleného výlovu. Postup, ktorý by sa mal uplatňovať, by mal byť založený na regulácii rybolovného úsilia na zabezpečenie prežitia jednotlivých druhov v dostatočnom množstve z hľadiska biomasy.

Vymedzenie technických vlastností vakových sietí na rybolov malých pelagických druhov v Jadranskom mori

Spravodajkyňa navrhuje, aby sa v návrhu plánu stanovila výnimka z ustanovenia nariadenia o Stredozemnom mori týkajúca sa ponoru vakovej siete a vzťahu hĺbky k ponoru siete. Treba zdôrazniť, že plán sa pripravuje v súlade s regionálnymi charakteristikami a musí byť prispôsobený rybolovu v oblasti, pre ktorú je určený; takisto sa musia od začiatku uznať a zohľadňovať špecifické vlastnosti rybárskeho výstroja používaného v Jadranskom mori.

Krajiny jadranskej oblasti zoskupené do AdriaMed (subregionálna iniciatíva vo forme projektu FAO) vypracovali vedeckú štúdiu s cieľom opísať technické vlastnosti vakových sietí v Jadranskom mori, ich možný vplyv na morské dno a ich správanie sa pri rybolove. Táto štúdia ukázala, že Taliansko, Chorvátsko a Slovinsko majú právo požadovať, aby rozmery vakovej siete boli v pláne vymedzené tak, že maximálna dĺžka bude 600 m a ponor najviac 1/3 dĺžky. Vzhľadom na to, že boli navrhnuté takéto rozmery, je nevyhnutné zrušiť ustanovenie nariadenia o Stredozemnom mori obmedzujúce používanie vakových sietí v oblastiach s hĺbkou menej ako 70 % ponoru siete, pretože to vzhľadom na podobu jadranského morského dna nemožno vynucovať.

Sociálno-ekonomický vplyv navrhovaného plánu

V základnom nariadení sa okrem iného stanovuje, že opatrenia sa nemôžu zahrnúť do viacročných plánov, pokiaľ ich hospodársky a sociálny vplyv nebol zohľadnený.

Spravodajkyňa by chcela poukázať na skutočnosť, že v návrhu Komisie nie je podrobné posúdenie sociálno-ekonomického vplyvu. Je obzvlášť znepokojená, pretože odvetvie rybolovu v Stredozemí bolo v kríze viac ako dvadsať rokov a nové ustanovenia, ktoré neboli dobre premyslené, by mohli mať výrazný účinok a spôsobiť úpadok celého odvetvia. Okrem toho nič nebráni finančnej podpore a/alebo konverzným opatreniam pre firmy a pracovníkov v súvislosti s návrhom na zníženie výlovu sardiniek a sardel, aj keď predstavujú kľúčový zdroj pre hospodárstvo malých miestnych komunít, najmä ostrovných komunít, a priemysel.


STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (14.9.2017)

pre Výbor pre rybárstvo

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje viacročný plán pre populácie malých pelagických druhov v Jadranskom mori a rybolov týchto druhov

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD))

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre rybárstvo, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Spoločná rybárska politika (SRP) by mala prispievať k ochrane morského prostredia, udržateľnému hospodáreniu so všetkými komerčne využívanými druhmi, a najmä dosiahnutiu dobrého environmentálneho stavu morského prostredia do roku 2020 tak, ako sa stanovuje v článku 1 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES40.

(1)  Spoločná rybárska politika (SRP) by mala zabezpečovať ochranu morského prostredia a udržateľné hospodárenie so všetkými komerčne využívanými druhmi a mala by prispievať k dosiahnutiu dobrého environmentálneho stavu morského prostredia do roku 2020 tak, ako sa stanovuje v článku 1 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES40.

__________________

__________________

40 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (rámcová smernica o morskej stratégii) (Ú. v. EÚ L 164, 25.6.2008, s. 19).

40 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (rámcová smernica o morskej stratégii) (Ú. v. EÚ L 164, 25.6.2008, s. 19).

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  Regionalizácia by sa mala využiť na zavedenie prispôsobených opatrení, ktoré budú zohľadňovať osobitosti každej rybárskej oblasti a chrániť jej environmentálne podmienky.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6b)  Rybolovné možnosti by sa mali prideľovať v súlade so zásadami stanovenými v článku 17 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, a to využitím transparentných a objektívnych kritérií vrátane kritérií environmentálnej, sociálnej a hospodárskej povahy. Rybolovné možnosti by sa takisto mali spravodlivo rozdeliť medzi rozličné rybárske segmenty vrátane tradičného a maloobjemového rybolovu. Okrem toho by mali členské štáty poskytovať stimuly rybárskym plavidlám, ktoré využívajú selektívny rybársky výstroj alebo rybárske techniky s menším environmentálnym vplyvom.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Tieto nápravné opatrenia môžu tiež v prípade potreby zahŕňať predloženie legislatívnych návrhov zo strany Komisie a núdzové opatrenia prijaté Komisiou podľa článku 12 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Päť rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a potom každých päť rokov Komisia zabezpečí hodnotenie vplyvu viacročného plánu na populácie, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, a na druhy rybolovu, ktoré využívajú dané populácie. Komisia predloží výsledky tohto hodnotenia Európskemu parlamentu a Rade.

Tri roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a potom každých päť rokov Komisia zabezpečí hodnotenie vplyvu viacročného plánu na populácie, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, a na druhy rybolovu, ktoré využívajú dané populácie, najmä pokiaľ ide o pokrok dosiahnutý v oblasti obnovy a zachovania populácií rýb nad úrovňami, pri ktorých možno dosiahnuť maximálny udržateľný výnos. Komisia predloží výsledky tohto hodnotenia Európskemu parlamentu a Rade a v prípade potreby a po zohľadnení najnovších vedeckých odporúčaní môže navrhnúť úpravy viacročného plánu alebo iniciovať zmeny delegovaných aktov.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Viacročný plán pre populácie malých pelagických druhov v Jadranskom mori a rybolov týchto druhov

Referenčné čísla

COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

PECH

1.3.2017

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

1.3.2017

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Adina-Ioana Vălean

16.3.2018

Dátum prijatia

7.9.2017

 

 

 


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Viacročný plán pre populácie malých pelagických druhov v Jadranskom mori a rybolov týchto druhov

Referenčné čísla

COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)

Dátum predloženia v EP

24.2.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

PECH

1.3.2017

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

1.3.2017

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Ruža Tomašić

22.3.2017

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

25.4.2017

21.6.2017

21.11.2017

21.3.2018

Dátum prijatia

9.10.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

14

11

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nicola Caputo, Rosa D’Amato, Giuseppe Ferrandino, Elisabetta Gardini, Anja Hazekamp, Francisco José Millán Mon, Nosheena Mobarik

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

David Borrelli, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Tadeusz Zwiefka

Dátum predloženia

16.10.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

14

+

ECR

Nosheena Mobarik, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato

NI

David Borrelli

PPE

Alain Cadec, Elisabetta Gardini, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Tadeusz Zwiefka

S&D

Renata Briano

11

-

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

GUE/NGL

Anja Hazekamp

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Giuseppe Ferrandino, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos

VERTS/ALE

Marco Affronte, Klaus Buchner, Linnéa Engström

1

0

ENF

Sylvie Goddyn

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 5. novembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia