Postopek : 2017/0043(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0337/2018

Predložena besedila :

A8-0337/2018

Razprave :

PV 12/11/2018 - 15
CRE 12/11/2018 - 15

Glasovanja :

PV 13/11/2018 - 4.6
CRE 13/11/2018 - 4.6
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0445

POROČILO     ***I
PDF 951kWORD 109k
16.10.2018
PE 602.914v02-00 A8-0337/2018

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta za male pelagične staleže v Jadranskem morju in ribolov, ki izkorišča te staleže

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD))

Odbor za ribištvo

Poročevalka: Ruža Tomašić

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 STALIŠČE V OBLIKI PREDLOGOV SPREMEMB Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta za male pelagične staleže v Jadranskem morju in ribolov, ki izkorišča te staleže

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2017)0097),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 43(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0095/2017),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 31. maja 2017(1),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo in stališča v obliki predlogov sprememb Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0337/2018),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Skupna ribiška politika (v nadaljnjem besedilu: SRP) bi morala prispevati k varstvu morskega okolja, trajnostnemu upravljanju vseh komercialno izkoriščanih vrst in zlasti k doseganju dobrega okoljskega stanja v morskem okolju do leta 2020, kot je določeno v členu 1(1) Direktive 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta40.

(1)  Skupna ribiška politika (v nadaljnjem besedilu: SRP) bi morala prispevati k varstvu morskega okolja, trajnostnemu upravljanju vseh komercialno izkoriščanih vrst in zlasti k doseganju dobrega okoljskega stanja v morskem okolju do leta 2020, kot je določeno v členu 1(1) Direktive 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta40, ter ugodno stanje ohranjenosti naravnih habitatov in vrst v skladu z Direktivo Sveta 92/43/EGS40a in Direktivo 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta40b.

_________________

_________________

40 Direktiva 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja (okvirna direktiva o morski strategiji) (UL L 164, 25.6.2008, str. 19).

40 Direktiva 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja (okvirna direktiva o morski strategiji) (UL L 164, 25.6.2008, str. 19).

 

40a Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L 206, 22.7.1992, str. 7).

 

40b Direktiva 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic (UL L 20, 26.1.2010, str. 7).

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  Na svetovnem vrhu o trajnostnem razvoju v New Yorku leta 2015 so se Unija in njene države članice zavezale, da bodo do leta 2020 učinkovito uredile lovljenje in odpravile prelov, nezakoniti, neprijavljeni in zakonsko neurejeni ribolov in škodljive ribolovne prakse ter izvedle znanstveno utemeljene načrte upravljanja, da bi se v najkrajšem možnem času obnovili ribji staleži vsaj do ravni, ki omogočajo največji trajnostni donos, kot ga omogočajo njihove biološke značilnosti.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta41 določa pravila SRP v skladu z mednarodnimi obveznostmi Unije. Cilji SRP so med drugim zagotoviti, da so ribolovne dejavnosti in dejavnosti akvakulture dolgoročno okoljsko trajnostne, da se uporablja previdnostni pristop k upravljanju ribištva in da se izvaja ekosistemski pristop k upravljanju ribištva.

(2)  Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta41 določa pravila SRP v skladu z mednarodnimi obveznostmi Unije. Cilji SRP so med drugim zagotoviti, da so ribolovne dejavnosti in dejavnosti akvakulture dolgoročno okoljsko, ekonomsko in socialno trajnostne, da se uporablja previdnostni pristop k upravljanju ribištva in da se izvaja ekosistemski pristop k upravljanju ribištva.

__________________

__________________

41 Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22).

41 Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22).

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  V skladu z Uredbo (EU) št. 1380/2013 so za upravljanje ribištva na podlagi najboljših razpoložljivih znanstvenih mnenj potrebni harmonizirani, zanesljivi in točni sklopi podatkov.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a)  Jadransko morje je pomembno podobmočje v Sredozemlju in predstavlja približno tretjino skupne vrednosti iztovora.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a)  Načrti upravljanja, ki so se izvajali, in tehnični ukrepi, ki so se uvedli leta 2016, vplivajo na zaloge ter jih je treba analizirati in upoštevati pri pripravi večletnega načrta za pelagične staleže v regiji.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Sedanji ukrepi za upravljanje malih pelagičnih vrst v Jadranskem morju zadevajo dostop do voda, nadzor nad ribolovnim naporom in tehnične ukrepe za urejanje uporabe orodja. V znanstvenem mnenju je bilo navedeno, da je nadzor nad ulovom najprimernejši način prilagajanja ribolovne umrljivosti ter da bi bilo za male pelagične vrste to učinkovitejše orodje za upravljanje43.

(5)  Sedanji ukrepi za upravljanje malih pelagičnih vrst v Jadranskem morju zadevajo dostop do voda, nadzor nad ribolovnim naporom in tehnične ukrepe za urejanje uporabe orodja.

__________________

 

43 Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF), Ocena ribjih staležev v Sredozemskem morju – drugi del (STECF-11-14).

 

Obrazložitev

Ob upoštevanju zadnjega poročila (STECF 16–14), v katerem je bilo z analizo pozitivnih in negativnih učinkov različnih načel upravljanja ugotovljeno, da je najboljši pristop tisti s kombinacijo različnih ukrepov upravljanja (ulov, napor, omejitve zmogljivosti) in da imajo posamezni pristopi k vsakemu ukrepu tudi negativne učinke, se predlaga, da se naslednji stavek črta.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Za doseganje ciljev SRP je treba sprejeti potrebno kombinacijo nekaterih od številnih ohranitvenih ukrepov, kot so večletni načrti, tehnični ukrepi ter določitev in dodelitev ribolovnih možnosti.

(6)  Za doseganje ciljev SRP je treba sprejeti potrebno kombinacijo nekaterih od številnih ohranitvenih ukrepov, kot so večletni načrti in tehnični ukrepi.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  Ribolov malih pelagičnih vrst v Jadranskem morju, zlasti v geografskih podobmočjih 17 in 18, ima zelo velik socio-ekonomski vpliv za preživetje in prihodnost obalnih skupnosti držav članic.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6b)  V skladu z načeli in cilji SRP in v skladu s členom 18 Uredbe (EU) št. 1380/2013 bi bilo treba regionalizacijo uporabiti za sprejetje in izvajanje ukrepov, ki upoštevajo posebnosti vsakega ribolovnega območja in varujejo okoljske razmere.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6c)  Ribolovne možnosti bi bilo treba dodeliti v skladu z načeli, določenimi v členu 17 Uredbe (EU) št. 1380/2013, na podlagi preglednih in objektivnih meril, vključno z okoljskimi, socialnimi in ekonomskimi. Ribolovne možnosti bi bilo treba tudi enakomerno razporediti po različnih ribolovnih segmentih, vključno s tradicionalnim in malim ribolovom. Države članice bi morale zagotoviti spodbude za ribiška plovila, ki uporabljajo selektivno ribolovno orodje ali ribolovne tehnike z manjšim vplivom na okolje.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  V skladu s členoma 9 in 10 Uredbe (EU) št. 1380/2013 morajo večletni načrti temeljiti na znanstvenih, tehničnih in ekonomskih mnenjih ter vsebovati cilje, merljive cilje z jasno določenimi roki, referenčne točke ohranjanja in zaščitne ukrepe.

(7)  V skladu s členoma 9 in 10 Uredbe (EU) št. 1380/2013 morajo večletni načrti temeljiti na najboljših razpoložljivih znanstvenih, tehničnih in ekonomskih mnenjih ter vsebovati cilje in merljive cilje z jasno določenimi roki, referenčne točke ohranjanja, cilje za ohranitvene in tehnične ukrepe za izvajanje obveznosti iztovarjanja, ukrepe za preprečevanje in čim večje zmanjšanje nenamernega ulova ter zaščitne ukrepe.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Cilj večletnega načrta bi moral biti prispevati k doseganju ciljev SRP, zlasti doseči in ohranjati največji trajnostni donos za zadevne staleže, doseči trajnosten ribiški sektor in zagotoviti učinkovit okvir za upravljanje.

(8)  Cilj večletnega načrta bi moral biti prispevati k doseganju ciljev SRP, zlasti obnavljati in ohranjati ribje staleže nad ravnmi biomase, ki omogočajo največji trajnostni donos, izvajati obveznost iztovarjanja, doseči trajnosten ribiški sektor in zagotoviti učinkovit okvir za upravljanje.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a)  Ta uredba se ne bi smela šteti kot precedens za druge večletne načrte v Sredozemskem morju, razen če ni določeno drugače.

Obrazložitev

Če bi bil predlog za Jadransko morje sprejet v osnovni obliki, bi pomenil nevaren precedenčni primer, saj bi lahko služil kot model tudi za druga območja Sredozemskega morja, kar bi lahko imelo celo večji negativni ekonomski in socialni učinek. Vsaka morska regija ima različne oceanske lastnosti in edinstvene okoliščine.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8b)  Večletni načrt bi moral vedno najti ravnovesje med možnim rezultatom v danem časovnem okviru in socialno-ekonomskim učinkom.

 

 

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  V skladu z ekosistemskim pristopom in poleg deskriptorja iz Direktive 2008/56/ES, povezanega z ribištvom, je treba v okviru za upravljanje ribištva upoštevati kakovostne deskriptorje 1, 4 in 6 iz Priloge I k Direktivi.

(10)  V skladu z ekosistemskim pristopom bi moral ta načrt prispevati tudi k doseganju dobrega okoljskega stanja, kot je določeno v Direktivi 2008/56/ES, v okviru za upravljanje ribištva pa je treba upoštevati kakovostne deskriptorje 1, 4 in 6 iz Priloge I k Direktivi. Načrt bi moral prispevati tudi k doseganju ugodnega stanja ohranjenosti habitatov in vrst, kot določata Direktiva 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta1a in Direktiva Sveta 92/43/EGS1b.

 

_________________

 

1a Direktiva 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic (UL L 20, 26.1.2010, str. 7).

 

1b Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L 206, 22.7.1992, str. 7).

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  V skladu s členom 16(4) Uredbe (EU) št. 1380/2013 je treba ribolovne možnosti dodeliti v skladu s cilji iz večletnih načrtov.

črtano

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Določiti je treba ciljno stopnjo ribolovne umrljivosti (F), ki ustreza cilju doseganja in ohranjanja največjega trajnostnega donosa, in sicer kot razpone vrednosti, ki so skladni z doseganjem največjega trajnostnega donosa (FMSY). Ti razponi, ki temeljijo na znanstvenem mnenju, so potrebni, da se zagotovi prilagodljivost pri upoštevanju sprememb znanstvenega mnenja, spodbudi izvajanje obveznosti iztovarjanja in upoštevajo značilnosti mešanega ribolova. Razpone FMSY je izračunal STECF, in sicer tako, da omogočajo dolgoročno zmanjšanje donosa za največ 5 % v primerjavi z največjim trajnostnim donosom.45 Poleg tega je določena zgornja meja razpona, tako da možnost zmanjšanja staleža pod Blim ni večja od 5 %.

(12)  Določiti je treba ciljno stopnjo ribolovne umrljivosti (F), ki ustreza cilju doseganja in ohranjanja največjega trajnostnega donosa, in sicer kot razpone vrednosti, ki so skladni z doseganjem največjega trajnostnega donosa (FMSY). Ti razponi, ki temeljijo na najboljšem razpoložljivem znanstvenem mnenju, so potrebni, da se zagotovi prožnost pri upoštevanju sprememb znanstvenega mnenja, spodbudi izvajanje obveznosti iztovarjanja ter upoštevajo značilnosti mešanega ribolova. Razpone FMSY je izračunal STECF45a. Na podlagi tega načrta omogočajo dolgoročno zmanjšanje donosa za največ 5 % v primerjavi z največjim trajnostnim donosom. Poleg tega je določena zgornja meja razpona, tako da možnost zmanjšanja staleža pod Blim ni večja od 5 %.

_________________

_________________

45 Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF) – Mali pelagični staleži v Jadranskem morju. Ocene za Sredozemlje, prvi del (STECF-15-14). 2015. [Urad za publikacije Evropske unije, Luxembourg, EUR 27492 EN, JRC 97707, 52 str.] [Drugi del tega sklica se zdi napačen. Urad za publikacije, preverite.]

 

 

45a Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF) – Mali pelagični staleži v Jadranskem morju. Ocene za Sredozemlje, prvi del (STECF-15-14). 2015. [Urad za publikacije Evropske unije, Luxembourg, EUR 27492 EN, JRC 97707, 52 str.] [Drugi del tega sklica se zdi napačen. Urad za publikacije, preverite.]

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Za namene določitve ribolovnih možnosti bi bilo treba določiti prag za običajno uporabljene razpone FMSY, če se za zadevni stalež šteje, da je v dobrem stanju, pa višjo mejo za nekatere primere. Ribolovne možnosti bi moralo biti možno do višje meje določiti le, če je na podlagi znanstvenega mnenja ali dokazov to potrebno za uresničevanje ciljev iz te uredbe pri mešanem ribolovu ali zaradi preprečitve škode staležu, ki jo povzroča dinamika znotraj staleža ali med staleži določenih vrst, ali da se omejijo medletne spremembe ribolovnih možnosti.

(13)  Za doseganje ciljev iz večletnega načrta bi morale biti ciljne vrednosti za vsako vrsto SSBpa. Višjo ciljno vrednost bi moralo biti možno določiti le, če je na podlagi znanstvenega mnenja ali dokazov to potrebno za uresničevanje ciljev iz te uredbe pri mešanem ribolovu ali zaradi preprečitve škode staležu, ki jo povzroča dinamika znotraj staleža ali med staleži določenih vrst, ali če je eden od staležev malih pelagičnih vrst pod SSBlim.

Obrazložitev

Izključna uporaba biomase je ustreznejša in zanesljivejša vrednost za upravljanje malih pelagičnih vrst, ki so bolj kot od ribolova odvisne od okoljskih razmer, vsaj do izboljšanja znanstvene ocene.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Za staleže, za katere so na voljo, in zaradi izvajanja zaščitnih ukrepov je treba določiti referenčne točke ohranjanja, ki so izražene kot najnižja drstitvena biomasa (MSY Btrigger) in Blim za staleže sardona in sardele. Če staleži padejo pod MSY Btrigger, bi bilo treba ribolovno umrljivost zmanjšati pod FMSY.

(15)  Zaradi izvajanja zaščitnih ukrepov je treba določiti referenčne točke ohranjanja, izražene kot SSBlim in SSBpa za male pelagične vrste. Če staleži padejo pod SSBlim, bi bilo treba sprejeti ustrezne popravne ukrepe, ki bi prispevali k hitri vrnitvi zadevnega staleža na raven nad SSBpa.

Obrazložitev

Izključna uporaba biomase je ustreznejša in zanesljivejša vrednost za upravljanje malih pelagičnih vrst, ki so bolj kot od ribolova odvisne od okoljskih razmer, vsaj do izboljšanja znanstvene ocene.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Če se velikost staleža zmanjša pod referenčno točko Blim, bi bilo treba izvesti nadaljnje zaščitne ukrepe. Kadar znanstveno mnenje kaže, da je stalež ogrožen, bi morali zaščitni ukrepi vključevati zmanjšanje ribolovnih možnosti in posebne ohranitvene ukrepe. Te ukrepe bi bilo treba dopolniti z drugimi primernimi ukrepi, kot so ukrepi Komisije v skladu s členom 12 Uredbe (EU) št. 1380/2013 ali ukrepi držav članic v skladu s členom 13 Uredbe (EU) št. 1380/2013.

črtano

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Za staleže, za katere referenčne točke niso na voljo, bi bilo treba uporabiti previdnostno načelo. Za staleže, ki so ujeti kot prilov in za katere ni podano znanstveno mnenje o ravneh najnižje drstitvene biomase takih staležev, bi bilo treba sprejeti posebne ohranitvene ukrepe, kadar znanstveno mnenje kaže, da so potrebni popravni ukrepi.

(17)  Za staleže, za katere referenčne točke niso na voljo, bi bilo treba uporabiti previdnostno načelo.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Da bi omogočili izvajanje obveznosti iztovarjanja iz člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013, bi bilo treba v načrtu zagotoviti dodatne ukrepe za upravljanje. Takšne ukrepe bi bilo treba določiti z delegiranimi akti.

(18)  Da bi omogočili izvajanje obveznosti iztovarjanja iz člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013, bi bilo treba v načrtu zagotoviti dodatne ukrepe za upravljanje, zlasti ukrepe za postopno odpravo zavržkov, štetje rib pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja in čim večje zmanjšanje negativnih vplivov ribolovnih dejavnosti na morsko okolje ali po možnosti njihova odprava. Takšne ukrepe bi bilo treba določiti z delegiranimi akti.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(18a)  Neodvisni strokovnjaki in STECF so prejeli in pregledali skupno priporočilo Hrvaške, Italije in Slovenije (Jadranska skupina na visoki ravni) in študijo o tehničnih značilnosti zapornih plavaric in njihovega vpliva na vrste, ki živijo na morskem dnu. Zato je primerno določiti odstopanje od drugega pododstavka člena 13(3) in točke 2 Priloge II Uredbe (ES) št. 1967/2006.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19a)  Če je v znanstvenem mnenju navedeno, da rekreacijski ribolov pomembno vpliva na ribolovno umrljivost določenega staleža, bi moral Svet to upoštevati. Zato bi moral Svet imeti možnost določiti TAC za komercialni ulov, ki upošteva obseg rekreacijskega ulova, in/ali sprejeti druge ukrepe, ki omejujejo rekreacijski ribolov, kot so omejitve za vreče in obdobja prepovedi ribolova.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  Načrt bi moral zagotavljati tudi sprejetje nekaterih spremljevalnih tehničnih ukrepov z delegiranimi akti, da bi se tako prispevalo k doseganju ciljev načrta, zlasti glede zaščite nedoraslih rib ali izboljšanja selektivnosti.

(20)  Načrt bi moral zagotavljati tudi sprejetje nekaterih spremljevalnih tehničnih, časovnih in prostorskih ukrepov z delegiranimi akti in ob upoštevanju najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja, da bi se tako prispevalo k doseganju ciljev načrta, zlasti glede zaščite nedoraslih rib ali izboljšanja selektivnosti.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(20a)  Pri določanju tehničnih ukrepov, ki izhajajo iz večletnega načrta, ali delegiranih aktov, sprejetih na njegovi podlagi, je treba zaščititi obrtniško ribolovno orodje, ki temelji na zgodovinskih praksah v ribiških skupnostih.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(21a)  Da industrija ne bi občutila posledic ukrepov za zmanjšanje ribolovnega napora in torej zmanjšanja prihodkov za podjetja in pomorščake, bi bilo treba v skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta1a vzpostaviti ureditev za prednostni dostop do ustrezne pomoči iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR).

 

_____________

 

1a Uredba (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 149, 20.5.2014, str. 1).

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(21b)  Da bi zagotovili izvajanje, ki je v skladu s socio-ekonomskimi vplivi, je zato zaželeno, da se na eni strani odobri odstopanje od rokov za ukrepe za začasno prenehanje ribolovne dejavnosti iz člena 33 Uredbe (EU) št. 508/2014, ki naj veljajo le za plovila, ki jih vključuje ta večletni načrt, in da se na drugi strani dovoli ponovno odprtje in dostop teh plovil do ukrepov za trajno prenehanje dejavnosti iz člena 34 navedene uredbe.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22)  Ker v Jadranskem morju plovila za ribolov malih pelagičnih vrst izvajajo kratka ribolovna potovanja, bi bilo treba uporabo predhodnega obveščanja, kakor je določena v členu 17 Uredbe (ES) št. 1224/2009, prilagoditi tako, da se predhodna obvestila predložijo vsaj eno uro in pol pred predvidenim prihodom v pristanišče. A ob upoštevanju omejenega učinka ribolovnih potovanj, pri katerih je ulov rib zadevnih staležev zelo majhen, je primerno določiti prag za takšno predhodno obveščanje, in sicer je to potrebno, kadar imajo ta plovila na krovu najmanj 1 tono sardona ali sardele.

(22)  Ker v Jadranskem morju plovila za ribolov malih pelagičnih vrst izvajajo kratka ribolovna potovanja, bi bilo treba uporabo predhodnega obveščanja, kakor je določena v členu 17 Uredbe (ES) št. 1224/2009, prilagoditi tako, da se predhodna obvestila predložijo vsaj pol ure pred predvidenim prihodom v pristanišče. A ob upoštevanju omejenega učinka ribolovnih potovanj, pri katerih je ulov rib zadevnih staležev zelo majhen, je primerno določiti prag za takšno predhodno obveščanje, in sicer je to potrebno, kadar imajo ta plovila na krovu najmanj 1 tono malih pelagičnih vrst.

Obrazložitev

Zaradi posebnosti obale in ker so ribolovna območja razmeroma blizu pristanišč, je treba predvideti krajši rok za predhodno obveščanje.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  V skladu s členom 43 Uredbe (ES) št. 1224/2009 bi bilo treba določiti prage za ulov sardona in sardele, nad katerimi mora ribiško plovilo ulov iztovoriti v določenem pristanišču ali kraju blizu obale. Poleg tega bi morale države članice pri določanju teh pristanišč ali krajev blizu obale merila iz člena 43(5) navedene uredbe uporabljati tako, da se zagotovi učinkovit nadzor.

(24)  V skladu s členom 43 Uredbe (ES) št. 1224/2009 bi bilo treba določiti prage za ulov malih pelagičnih vrst, nad katerimi mora ribiško plovilo ulov iztovoriti v določenem pristanišču ali kraju blizu obale. Poleg tega bi morale države članice pri določanju teh pristanišč ali krajev blizu obale merila iz člena 43(5) navedene uredbe uporabljati tako, da se zagotovi učinkovit nadzor.

Obrazložitev

Predlaga se uporaba opredelitve „male pelagične vrste“ iz sedanjega načrta ukrepanja GFCM. Ta opredelitev pomeni, da se ti dve vrsti upravljata skupaj. Ti dve vrsti se lovita skupaj in ker pri ribolovu z zaporno plavarico ni mogoče ciljno loviti samo ene vrste, bi se morali ukrepi za upravljanje uporabljati za obe vrsti skupaj. Poleg tega se ti dve vrsti v naravi alternirata ter sta močno odvisni od okoljskih razmer, zato bi bilo treba lovljenje teh vrst skupno nadzorovati in upravljati, kot je že določeno v sedanjem okviru GFCM.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25)  Da se zagotovita pravočasna in sorazmerna prilagoditev tehničnemu in znanstvenemu napredku, zagotovi prožnost in omogoči oblikovanje nekaterih ukrepov, bi bilo treba na Komisijo v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov za dopolnitev te uredbe, kar zadeva popravne ukrepe za ohranjanje skuše in šura, izvajanje obveznosti iztovarjanja in tehnične ukrepe. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno s strokovnjaki, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

(25)  Da se zagotovita pravočasna in sorazmerna prilagoditev tehničnemu in znanstvenemu napredku, zagotovi prožnost in omogoči oblikovanje nekaterih ukrepov, bi bilo treba na Komisijo v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov za dopolnitev te uredbe, kar zadeva izvajanje obveznosti iztovarjanja in tehnične ukrepe. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno s strokovnjaki, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

Obrazložitev

Določbe Sredozemskega akcijskega načrta bi morale veljati le za sardele in sardona, ker je za druge vrste (skuša-Scomber spp. in šur-Trachurus spp.) veliko pomanjkanje podatkov in znanstvenih ocen. Te vrste bi bilo treba zaradi obveznosti iztovarjanja vključiti v Sredozemski akcijski načrt, saj je bilo to ključna obrazložitev Komisije, vendar pa bi bilo treba to v načrtu jasno ločiti.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26)  V skladu s členom 10(3) Uredbe (EU) št. 1380/2013 bi bilo treba sprejeti določbe o rednem ocenjevanju ustreznosti in učinkovitosti uporabe te uredbe, ki bi ga izvajala Komisija. To ocenjevanje bi moralo temeljiti na rednih ocenah načrta na podlagi znanstvenega mnenja. Načrt bi bilo treba oceniti vsakih pet let. V tem obdobju so mogoči popolno izvajanje obveznosti iztovarjanja, sprejetje in izvajanje regionaliziranih ukrepov ter prikaz vplivov na staleže in ribolov. Poleg tega je to minimalno obdobje, ki ga zahtevajo znanstveni organi.

(26)  V skladu s členom 10(3) Uredbe (EU) št. 1380/2013 bi bilo treba sprejeti določbe o rednem ocenjevanju ustreznosti in učinkovitosti uporabe te uredbe, ki bi ga izvajala Komisija. To ocenjevanje bi moralo temeljiti na rednih ocenah načrta na podlagi znanstvenega mnenja. Načrt bi bilo treba oceniti tri leta od začetka veljavnosti te uredbe in nato vsakih pet let. V tem obdobju so mogoči popolno izvajanje obveznosti iztovarjanja, sprejetje in izvajanje regionaliziranih ukrepov ter prikaz vplivov na staleže in ribolov. Poleg tega je to minimalno obdobje, ki ga zahtevajo znanstveni organi.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Uvodna izjava 27 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(27a)  Za podporo ribičem pri izvajanju ukrepov iz te uredbe bi morale države članice čim bolj izkoristiti ukrepe, ki so na voljo v skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014. Pojasniti je treba, da se lahko ukrepi za začasno prenehanje ribolovne dejavnosti, ki so bili sprejeti za doseganje ciljev te uredbe, štejejo za upravičene do podpore na podlagi Uredbe (EU) št. 508/2014, da se upoštevajo socialno-ekonomski vidiki te uredbe. Poleg tega je primerno odobriti odstopanje za plovila, ki jih zadeva večletni načrt, za čas, za katerega se lahko odobri podpora, in od zgornje meje finančnega prispevka iz ESPR za ukrepe za začasno prenehanje iz Uredbe (EU) št. 508/2014.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Ta uredba se uporablja za staleža sardona (Engraulis encrasicolus) in sardele (Sardina pilchardus) v Jadranskem morju (v nadaljnjem besedilu: zadevna staleža) ter ribolov, ki izkorišča ta staleža. Uporablja se tudi za prilov skuše (Scomber spp.) in šura (Trachurus spp.) v Jadranskem morju, ujetih med ribolovom enega ali obeh zadevnih staležev.

2.  Ta uredba se uporablja za staleža sardona (Engraulis encrasicolus) in sardele (Sardina pilchardus) v Jadranskem morju (v nadaljnjem besedilu: male pelagične vrste) ter ciljni ribolov teh staležev. Za izvajanje obveznosti iztovarjanja iz člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 se ta uredba uporablja tudi za prilov skuše (Scomber spp.) in šura (Trachurus spp.) v Jadranskem morju, ujetih med ribolovom malih pelagičnih vrst.

Obrazložitev

Določbe Sredozemskega akcijskega načrta bi morale veljati le za sardele in sardona, ker je za druge vrste veliko pomanjkanje podatkov in znanstvenih ocen. Te vrste bi bilo treba zaradi obveznosti iztovarjanja vključiti v Sredozemski akcijski načrt, saj je bilo to ključna obrazložitev Komisije, vendar pa bi bilo treba to v načrtu jasno ločiti.

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2 – točka a b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ab)  „najboljše razpoložljivo znanstveno mnenje“ pomeni javno dostopno znanstveno mnenje, ki je podprto z najnovejšimi znanstvenimi podatki in metodami in ga je izdal ali pregledal neodvisen znanstveni organ, priznan na ravni Unije ali mednarodni ravni.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  „usmerjeni ribolov“ pomeni vsaj 50 % žive teže ulova sardel ali sardonov;

Obrazložitev

Opredelitev usmerjenega ribolova je pomembna zaradi upravljanja z vidika ribolovnih dni.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  „mali pelagični staleži“ pomeni staleže iz člena 1(2) te uredbe in vse njihove kombinacije;

(c)  „male pelagične vrste“ pomenijo staleže sardele (Sardina pilchardus) in sardona (Engraulis encrasicolus);

Obrazložitev

Predlaga se uporaba opredelitve „male pelagične vrste“ iz sedanjega načrta ukrepanja GFCM. Ta opredelitev pomeni, da se ti dve vrsti upravljata skupaj. Ti dve vrsti se lovita skupaj in ker pri ribolovu z zaporno plavarico ni mogoče ciljno loviti samo ene vrste, bi se morali ukrepi za upravljanje uporabljati za obe vrsti skupaj. Poleg tega se ti dve vrsti v naravi alternirata ter sta močno odvisni od okoljskih razmer, zato bi bilo treba lovljenje teh vrst skupno nadzorovati in upravljati, kot je že določeno v sedanjem okviru GFCM.

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  „razpon FMSY“ pomeni razpon vrednosti, pri katerih vse ravni ribolovne umrljivosti znotraj znanstveno določenih meja tega razpona v primeru mešanega ribolova in v skladu z znanstvenim mnenjem dolgoročno ustrezajo največjemu trajnostnemu donosu v obstoječih povprečnih okoljskih razmerah, brez pomembnega vpliva na razmnoževanje zadevnih staležev;

črtano

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  „ribolovni dnevi“ pomeni neprekinjeno obdobje 24 ur ali del obdobja, ko ribiško plovilo opravlja ribolovne dejavnosti, kot je iskanje rib, metanje, namestitev, vlečenje in izvleka ribolovnega orodja, prenos ulova na krov, pretovarjanje, obdržanje na krovu, predelavo na krovu, premestitev, rejo v mrežastih kletkah, pitanje in iztovarjanje rib in ribiških proizvodov, kot je opredeljeno v členu 4(28) Uredbe (EU) št. 1380/2013;

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2 – točka d b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(db)  „SSBlim“ pomeni referenčno točko za biomaso drstitvenega staleža, pod katero je treba sprejeti popravljalne ukrepe za upravljanje, da se zagotovi obnovitev ribjega staleža do varne biološke meje;

Obrazložitev

Izključna uporaba biomase je ustreznejša in zanesljivejša vrednost za upravljanje malih pelagičnih vrst, ki so bolj kot od ribolova odvisne od okoljskih razmer, vsaj do izboljšanja znanstvene ocene.

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2 – točka d c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(dc)  „SSBpa“ pomeni previdnostno referenčno točko za biomaso drstitvenega staleža, pod katero je treba sprejeti ukrep za upravljanje, da se zagotovi obnovitev ribjega staleža do varne biološke meje;

Obrazložitev

Izključna uporaba biomase je ustreznejša in zanesljivejša vrednost za upravljanje malih pelagičnih vrst, ki so bolj kot od ribolova odvisne od okoljskih razmer, vsaj do izboljšanja znanstvene ocene.

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  „MSY Btrigger“ pomeni referenčno točko za biomaso drstitvenega staleža, pod katero je treba sprejeti poseben in ustrezen ukrep za upravljanje za zagotovitev, da stopnje izkoriščanja skupaj z naravnim nihanjem omogočajo obnovitev staležev nad ravni, ki dolgoročno omogočajo največji trajnostni donos;

črtano

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  „ribolovna možnost“ pomeni v količini izraženo zakonito pravico do ribolova, izraženo v ulovu in/ali ribolovnem naporu.

črtano

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Večletni načrt prispeva k uresničevanju ciljev skupne ribiške politike iz člena 2 Uredbe (EU) št. 1380/2013, zlasti z uporabo previdnostnega pristopa k upravljanju ribištva, njegov namen pa je zagotoviti, da se pri izkoriščanju živih morskih bioloških virov populacije lovljenih vrst obnavljajo in ohranjajo nad ravnmi, ki omogočajo največji trajnostni donos.

1.  Večletni načrt prispeva k uresničevanju ciljev skupne ribiške politike iz člena 2 Uredbe (EU) št. 1380/2013.

Obrazložitev

Cilji so navedeni v Uredbi (EU) št. 1380/2013 in jih na tem mestu ni treba ponavljati. Cilji SRP so enako pomembni in doseganje največjega trajnostnega donosa ne more biti pomembnejše od drugih ciljev, kot je družbena stabilnost zadevnega ribolovnega segmenta.

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Večletni načrt zagotavlja učinkovit, preprost in stabilen okvir za upravljanje izkoriščanja malih pelagičnih staležev v Jadranskem morju.

2.  Večletni načrt zagotavlja učinkovit, preprost in stabilen okvir za upravljanje izkoriščanja malih pelagičnih vrst v Jadranskem morju.

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Ko se večletni načrt razvija ali spreminja, se upoštevajo socio-ekonomski vidiki v skladu s členom 2(5) Uredbe (EU) št. 1380/2013.

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Večletni načrt s čim večjim preprečevanjem in zmanjševanjem neželenega ulova prispeva k odpravi zavržkov in izvajanju obveznosti iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013 za vrste, za katere velja in za katere se uporablja ta uredba.

3.  Večletni načrt s čim večjim preprečevanjem in zmanjševanjem neželenega ulova prispeva k zmanjševanju zavržkov in izvajanju obveznosti iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013 za vrste, za katere velja in za katere se uporablja ta uredba.

Obrazložitev

Popolna odprava zavržkov je operativno nemogoča tudi zato, ker je tudi de minimis možnost, predvidena v osnovni uredbi.

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Z večletnim načrtom se izvaja ekosistemski pristop k upravljanju ribištva, da se čim bolj zmanjšajo negativni vplivi ribolovnih dejavnosti na morski ekosistem. Skladen je z okoljsko zakonodajo Unije, zlasti s ciljem glede doseganja dobrega okoljskega stanja do leta 2020, kot je določeno v členu 1(1) Direktive 2008/56/ES.

4.  Z večletnim načrtom se izvaja ekosistemski pristop k upravljanju ribištva, da se čim bolj zmanjšajo ali po možnosti odpravijo negativni vplivi ribolovnih dejavnosti na morski ekosistem, zlasti na ogrožene habitate in zaščitene vrste, vključno z morskimi sesalci, morskimi pticami in plazilci. Načrt je skladen z okoljsko zakonodajo Unije, zlasti s ciljem glede doseganja dobrega okoljskega stanja do leta 2020, kot je določeno v členu 1(1) Direktive 2008/56/ES, ter s cilji in pravili iz Direktive 2009/147/ES in Direktive Sveta 92/43/EGS.

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Ukrepi v okviru načrta se sprejmejo v skladu z najboljšim razpoložljivim znanstvenim mnenjem.

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Poglavje 2 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

CILJI, ZAŠČITNI UKREPI AND POSEBNI UKREPI

SOCIO-EKONOMSKI CILJI, ZAŠČITNI UKREPI IN POSEBNI UKREPI

Obrazložitev

Vključitev besede „socio-ekonomski“ je v skladu s spremembo naslednjega člena 4a (socio-ekonomski cilji) in novih uvodnih izjav (21a) in (24a).

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 4 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Cilji za sardona in sardelo

Cilji za male pelagične vrste

Obrazložitev

Ta opredelitev pomeni, da se ti dve vrsti upravljata skupaj.

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ciljna ribolovna umrljivost se doseže čim prej, a postopoma in z rastočim ritmom do leta 2020 za zadevne staleže, nato pa se ohranja v razponih, določenih v Prilogi I, in v skladu s cilji iz člena 3(1).

1.  Ciljne referenčne točke za male pelagične vrste se dosežejo čim prej, nato pa se ohranjajo nad vrednostmi, določenimi v Prilogi I, in v skladu s cilji iz člena 3(1).

Obrazložitev

Določbe člena 4 so prilagojene predlogu za referenčne točke na podlagi biomase.

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Ribolovne možnosti so skladne z razponi ciljne ribolovne umrljivosti iz stolpca A Priloge I k tej uredbi.

2.  Ukrepi za upravljanje malih pelagičnih vrst so skladni s ciljnimi referenčnimi točkami iz stolpca A Priloge I k tej uredbi.

Obrazložitev

Določbe člena 4 so prilagojene predlogu za referenčne točke na podlagi biomase. Predlaga se črtanje izraza „ribolovne možnosti“ in nadomestitev z izrazom „ukrepi za upravljanje“. Ribolovne možnosti zlasti zadevajo sistem celotnega dovoljenega ulova, zato je treba izraz v predlogu nadomestiti z izrazom „ukrepi za upravljanje“, ki je primernejši za sistem upravljanja, ki temelji na naporu.

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Ne glede na odstavka 1 in 2 se lahko ribolovne možnosti določijo na ravneh, ki ustrezajo nižjim ravnem ribolovne umrljivosti od tistih iz stolpca A Priloge I.

3.  Ne glede na odstavka 1 in 2 so lahko ukrepi za upravljanje ciljno usmerjeni na ravni, ki ustrezajo višjim vrednostim od tistih iz stolpca A Priloge I:

 

(a)  če je na podlagi znanstvenega mnenja ali dokazov to potrebno za uresničevanje ciljev iz člena 3 v primeru mešanega ribolova;

 

(b)  če je na podlagi znanstvenega mnenja ali dokazov to potrebno za preprečevanje velike škode za stalež, ki jo povzroča dinamika znotraj staleža ali med staleži različnih vrst, ali

 

(c)  če je eden od staležev malih pelagičnih vrst pod referenčno točko iz stolpca B Priloge I.

Obrazložitev

Določbe člena 4 so prilagojene predlogu za referenčne točke na podlagi biomase. Ribolovne možnosti zlasti zadevajo sistem celotnega dovoljenega ulova, zato je treba izraz v predlogu nadomestiti z izrazom „ukrepi za upravljanje“, ki je primernejši za sistem upravljanja, ki temelji na naporu.

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Ne glede na odstavka 2 in 3 se lahko ribolovne možnosti za posamezni stalež določijo v skladu z razponi ribolovne umrljivost iz stolpca B Priloge I, če je zadevni stalež nad najnižjo referenčno točko za drstitveno biomaso iz stolpca A Priloge II:

črtano

(a) če je na podlagi znanstvenega mnenja ali dokazov to potrebno za uresničevanje ciljev iz člena 3 v primeru mešanega ribolova;

 

(b) če je na podlagi znanstvenega mnenja ali dokazov to potrebno za preprečitev resne škode za stalež, ki jo povzroča dinamika znotraj staleža ali med staleži različnih vrst, ali

 

(c) da se spremembe ribolovnih možnosti med zaporednimi leti omejijo na največ 20 %.

 

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Če znanstveno mnenje kaže, da ima rekreacijski ribolov velik vpliv na ribolovno umrljivost določenega staleža, ga Svet upošteva in lahko pri določanju ribolovnih možnosti omeji rekreacijski ribolov, da se prepreči prekoračitev skupnega cilja ribolovne umrljivosti.

 

 

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 4a

 

Socio-ekonomski cilji

 

Pri izvajanju tehničnih ukrepov in ukrepov ohranjanja iz te uredbe države članice zaradi upoštevanja socio-ekonomskih ciljev iz člena 2(5)(f) Uredbe (EU) št. 1380/2013 v veliki meri uporabljajo ustrezne ukrepe iz Uredbe (EU) št. 508/2014.

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je omogočiti, da v primeru, da na ribiče močno vplivajo tehnični in/ali ohranitveni ukrepi, ki škodljivo vplivajo na gospodarske družbe in delavce, države članice odobrijo dostop do finančne podpore iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR).

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Referenčne točke ohranjanja, izražene kot najnižja in mejna raven za biomaso drstitvenega staleža, ki se uporabljajo za zaščito popolne sposobnosti razmnoževanja zadevnih staležev, so določene v Prilogi II.

1.  Referenčne točke ohranjanja, izražene kot najnižja in mejna raven za biomaso drstitvenega staleža, se uporabljajo za zaščito popolne sposobnosti razmnoževanja zadevnih staležev.

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Tri leta po začetku uporabe ukrepov za upravljanje iz člena 6(1a) se z znanstvenimi raziskavami preveri učinkovitost sprejetih ukrepov, zlasti za staleže, za katere se uporablja ta uredba, in ribištvo, ki te staleže izkorišča.

Obrazložitev

Predlog spremembe je potreben, da se oceni učinkovitost ukrepov, predlaganih v členu 4a.

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Kadar znanstveno mnenje kaže, da je biomasa drstitvenega staleža katerega od zadevnih staležev nižja od najnižje referenčne točke za biomaso drstitvenega staleža iz stolpca A Priloge II k tej uredbi, se sprejmejo vsi ustrezni popravni ukrepi, da se zagotovi hitra vrnitev zadevnega staleža na ravni, višje od ravni, ki omogoča največji trajnostni donos. Zlasti se z odstopanjem od člena 4(2) in 4(4) te uredbe ribolovne možnosti za zadevni stalež določijo na ravni, skladni z ribolovno umrljivostjo, ki je zmanjšana pod razpon iz stolpca A Priloge I k tej uredbi, ob upoštevanju zmanjšanja biomase zadevnega staleža.

2.  Kadar znanstveno mnenje kaže, da je biomasa drstitvenega staleža katere od malih pelagičnih vrst nižja od najnižje referenčne točke za biomaso drstitvenega staleža iz stolpca B Priloge I k tej uredbi, se sprejmejo vsi ustrezni popravni ukrepi, da se prispeva k hitri vrnitvi malih pelagičnih vrst na ravni, višje od referenčne točke iz stolpca A Priloge I. Zlasti se z odstopanjem od člena 4(2) in v skladu s členom 4(3) te uredbe prilagodijo ukrepi za upravljanje, da se upošteva zmanjšanje biomase zadevnega staleža.

Obrazložitev

Predlagane spremembe so v skladu z drugimi predlogi, ki temeljijo na biomasi kot edini in zanesljivejši vrednosti.

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Kadar znanstveno mnenje kaže, da je biomasa drstitvenega staleža katerega od zadevnih staležev nižja od mejne referenčne točke za biomaso drstitvenega staleža (Blim) iz stolpca B Priloge II k tej uredbi, se sprejmejo nadaljnji popravni ukrepi, da se zagotovi hitra vrnitev zadevnega staleža na ravni, višje od ravni, ki omogoča največji trajnostni donos. Zadevni popravni ukrepi z odstopanjem od odstavkov 2 in 4 člena 4 vključujejo zlasti prekinitev ciljnega ribolova zadevnega staleža in ustrezno zmanjšanje ribolovnih možnosti.

3.  Kadar znanstveno mnenje kaže, da je biomasa drstitvenega staleža obeh malih pelagičnih vrst nižja od mejne referenčne točke za biomaso drstitvenega staleža (SSBlim) iz stolpca B Priloge I k tej uredbi, se sprejmejo nadaljnji popravni ukrepi, da se prispeva k hitri vrnitvi obeh staležev na ravni, višje od referenčne točke iz stolpca A Priloge I. Zadevni popravni ukrepi z odstopanjem od člena 4(2) lahko vključujejo zlasti prekinitev ciljnega ribolova zadevnega staleža in druge ustrezne ukrepe za upravljanje.

Obrazložitev

Predlagane spremembe so v skladu z drugimi predlogi, ki temeljijo na biomasi kot edini in zanesljivejši vrednosti.

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar znanstveno mnenje kaže, da je za ohranitev malih pelagičnih staležev iz člena 1(2) te uredbe potreben popravni ukrep ali če je v primeru sardona in sardele drstitvena biomasa katerega od teh staležev v določenem letu nižja od referenčnih točk ohranjanja iz stolpca A Priloge II k tej uredbi, je na Komisijo preneseno pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 16 te uredbe in členom 18 Uredbe (EU) št. 1380/2013 v zvezi z:

1.   Kadar znanstveno mnenje kaže, da je za ohranitev malih pelagičnih vrst potreben popravni ukrep ali če je drstitvena biomasa katerega od teh staležev v določenem letu nižja od referenčnih točk ohranjanja iz stolpca B Priloge I k tej uredbi, se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 16 te uredbe in členom 18 Uredbe (EU) št. 1380/2013.

Obrazložitev

Predlagane spremembe so v skladu z drugimi predlogi, ki temeljijo na biomasi kot edini in zanesljivejši vrednosti.

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  lastnostmi ribolovnega orodja, zlasti velikostjo mrežnega očesa, izdelavo orodja, velikostjo orodja ali uporabo selektivnih naprav, da se zagotovi ali izboljša selektivnost;

črtano

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  uporabo ribolovnega orodja in globino, na kateri se orodje uporablja, da se zagotovi ali izboljša selektivnost;

črtano

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  prepovedjo ali omejitvijo ribolova na določenih območjih za zaščito drstečih se in nedoraslih rib ali rib pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja ali neciljnih vrst rib;

črtano

Predlog spremembe    67

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  prepovedjo ali omejitvijo ribolova ali uporabe nekaterih vrst ribolovnega orodja v določenih obdobjih za zaščito drstečih se rib ali rib pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja ali neciljnih vrst rib;

črtano

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  najmanjšimi referenčnimi velikostmi ohranjanja, da se zaščitijo nedorasli morski organizmi;

črtano

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  drugimi lastnostmi, povezanimi s selektivnostjo.

črtano

Obrazložitev

Izrazi, uporabljeni v točki (f), ki zadevajo prenos, so tako splošni, da bi lahko kršili vsebinske omejitve iz člena 290 PDEU, zato je boljše, če se črtajo.

Predlog spremembe    70

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.   Ne glede na odstavek 1 se za doseganje ciljev iz člena 4 za obdobje 2019–2022 izvajajo naslednji ukrepi:

 

(a)   za leto 2019 se ulov za male pelagične vrste določi na ravni iz leta 2014; od leta 2020 do leta 2022 se omejitev ulova za male pelagične vrste za zadevno državo članico vsako leto postopno zmanjša za 4 % v primerjavi s predhodnim letom; vendar zmanjšanje ne velja, če je v prejšnjem letu skupni ulov za vsako zadevno državo članico za več kot 2 % nižji od ravni ulova iz leta 2014;

 

(b)   ribolovni napor ribiških plovil, ki lovijo male pelagične vrste, ne presega 180 ribolovnih dni na leto in 20 ribolovnih dni na mesec, z največ 144 ribolovnimi dnevi na leto za lovljenje sardel in z največ 144 ribolovnimi dnevi na leto za lovljenje sardonov;

 

(c)   vsako leto se izvaja prostorsko-časovna prepoved za zaščito območij odraščanja in drstitvenih območij; Prepoved za različne vrste ribolovnega orodja vključuje celotno distribucijo malih pelagičnih vrst v Jadranskem morju za obdobja, ki niso krajša od 15 zaporednih dni in daljša od 30 zaporednih dni. Prepoved velja v naslednjih obdobjih:

 

(i)   za sardele od 1. oktobra do 31. marca,

 

(ii)   za sardone od 1. aprila do 30. septembra;

 

(d)   dodatna prepoved za plovila s skupno dolžino nad 12 m velja, posebej za vsako ribolovno orodje, najmanj šest mesecev; takšna prepoved vključuje najmanj 30 % površine, ki je opredeljena kot območje odraščanja ali območje posebnega pomena za zaščito mladih skupin rib (v teritorialnem in notranjem morju);

 

(e)   celotna zmogljivost flote plovil z vlečno mrežo in zaporno plavarico, ki dejavno lovijo male pelagične staleže, ne presega registrirane zmogljivosti aktivne flote v letu 2014 po bruto tonaži (BT) in/ali bruto registrski tonaži (BRT), moči motorja (kW) in po številu plovil.

Predlog spremembe    71

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b.   Da bi se zagotovila stabilnost in omejile razlike med ukrepi za upravljanje se ne glede na odstavek 1a trajanje prepovedi iz točk (c) in (d) ne spremeni za več kot 10 % med zaporednimi leti.

Obrazložitev

Predlagani ukrepi se v celoti izvajajo od leta 2017, deloma pa od leta 2015. Usklajeni so z načrtom upravljanja Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju (GFCM), zato je bistveno nadaljevati z enakim pristopom k upravljanju in ukrepom, da bi lahko ustrezno ocenili njihov vpliv. Poleg tega se predlaga, da se v istem obdobju postopno zmanjšuje omejitev ulova.

Predlog spremembe    72

Predlog uredbe

Člen 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 6a

 

Tehnični ukrepi

 

1.   Za namene te uredbe se ne uporabljata drugi pododstavek člena 13(3) in ter točka 2 Priloge II Uredbe (ES) št. 1967/2006.

 

2.   Za namene te uredbe je največja dolžina obkroževalne mreže (zaporne plavarice in plavarice brez zaporne vrvi) omejena na 600 m, njena največja globina pa na tretjino njene dolžine.

Obrazložitev

Za izvajanje načrtov je bistveno, da se te določbe vključijo v večletni načrt. To zahteva že skupno priporočilo jadranskih držav članic in je obravnavano v študiji o tehničnih značilnostih zapornih plavaric in njihovem učinku na skupnosti vrst, ki živijo na morskem dnu. To študijo in zahtevo so preučili tudi neodvisni strokovnjaki in Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo, ki so ugotovitve potrdili. To je ena od ključnih določb za zagotavljanje sposobnosti preživetja ribolova malih pelagičnih vrst z zaporno plavarico v Jadranskem morju.

Predlog spremembe    73

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Na Komisijo je v skladu s členom 15 te uredbe in členom 18 Uredbe (EU) št. 1380/2013 preneseno pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v zvezi z:

Na Komisijo se v skladu s členom 18 Uredbe (EU) št. 1380/2013 prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v zvezi z:

Obrazložitev

Zadostujejo pravila iz Uredbe (EU) št. 1380/2013 o obveznosti iztovarjanja in regionalizaciji. Zato ne bi bilo primerno, če bi Komisija sprejela nadaljnje ukrepe z delegiranimi akti.

Predlog spremembe    74

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  izjemami od uporabe obveznosti iztovarjanja za vrste, za katere znanstveni dokazi, v katerih so upoštevane lastnosti orodja, značilnosti ribolovnih praks in ekosistemov, kažejo visoko stopnjo preživetja, da se olajša izvajanje obveznosti iztovarjanja, in

(a)  izjemami od uporabe obveznosti iztovarjanja za vrste, za katere najboljše razpoložljivo znanstveno mnenje, v katerem so upoštevane lastnosti orodja, značilnosti ribolovnih praks in ekosistemov, kaže visoko stopnjo preživetja, da se olajša izvajanje obveznosti iztovarjanja, in

Predlog spremembe    75

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  določitvijo najmanjših referenčnih velikosti ohranjanja, da se zagotovi zaščita nedoraslih morskih organizmov.

črtano

Obrazložitev

Točko (d) bi bilo treba črtati, saj je to področje že vključeno v členu 6 zgoraj in ni potrebe po ponavljanju.

Predlog spremembe    76

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Z odstopanjem od člena 17(1) Uredbe (ES) št. 1224/2009 se predhodno obveščanje iz navedenega člena opravi vsaj eno uro in pol pred predvidenim prihodom v pristanišče. Pristojni organi obalnih držav članic lahko za vsak primer posebej dovolijo zgodnejši vstop v pristanišče.

1.  Z odstopanjem od člena 17(1) Uredbe (ES) št. 1224/2009 se predhodno obveščanje iz navedenega člena opravi vsaj pol ure pred predvidenim prihodom v pristanišče. Pristojni organi obalnih držav članic lahko za vsak primer posebej dovolijo zgodnejši vstop v pristanišče.

Obrazložitev

Na številnih območjih Jadrana posadka razdeli ulov v ustrezne zabojnike le nekaj trenutkov, preden se vrne v pristanišče. Oddaja navedenega obvestila pred prihodom v pristanišče bi bila za poveljnike ribiških plovil, ki morajo pristojnim organom države članice zastave precej prej posredovati niz informacij o plovilu in ulovu, obremenjujoča zahteva.

Predlog spremembe    77

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Obveznost predhodnega obveščanja velja za kapitane ribiških plovil Unije, ki imajo na krovu vsaj eno tono sardona ali eno tono sardele.

2.  Obveznost predhodnega obveščanja velja za kapitane ribiških plovil Unije, ki imajo na krovu vsaj dve toni sardonov ali dve toni sardel. Ta količina se izračuna, ko se odšteje ulov iz člena 15(11) Uredbe (EU) št. 1380/2013.

Obrazložitev

Ta pojasnitev je pomembna zaradi obveznosti iztovarjanja, v skladu s katero je treba proizvode, ki so pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja, iztovoriti in jih dati v neposredno uporabo, ki ni za prehrano ljudi. Količine so določene v členu 13(a) in (b) tega predloga uredbe.

Predlog spremembe    78

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Z odstopanjem od člena 15(2) Uredbe (ES) št. 1224/2009 poveljniki vseh plovil Unije s skupno dolžino 12 metrov ali več pošljejo informacije iz člena 14 te uredbe pred začetkom iztovarjanja.

 

 

Obrazložitev

Plovilom, za katera veljajo zahteve tega načrta upravljanja in ki lovijo velike ribe, bi bilo treba omogočiti, da pred začetkom iztovarjanja izpolnijo ribolovni ladijski dnevnik. Pošiljanje teh informacij pred vplutjem v pristanišče v skladu s splošnimi predpisi je lahko težavno in včasih nevarno zaradi težav pri pristajanju in velike količine rib, ki jih je treba sortirati in razdeliti v zabojnike.

Predlog spremembe    79

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Prag, ki se uporablja za živo težo vrst zadevnega staleža, za katerega velja večletni načrt, nad katero mora ribiško plovilo svoj ulov iztovoriti v določenem pristanišču ali kraju blizu obale, kot določa člen 43 Uredbe (ES) št. 1224/2009, je:

Prag, ki se uporablja za živo težo malih pelagičnih vrst, nad katero mora ribiško plovilo svoj ulov iztovoriti v določenem pristanišču ali kraju blizu obale, kot določa člen 43 Uredbe (ES) št. 1224/2009, je štiri tone.

(a) 2 000 kg sardona;

 

(b) 2 000 kg sardele.

 

Predlog spremembe    80

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pet let po začetku veljavnosti te uredbe in nato vsakih pet let Komisija zagotovi oceno učinka večletnega načrta na staleže, za katere se uporablja ta uredba, in ribištvo, ki izkorišča te staleže. Komisija rezultate te ocene predloži Evropskemu parlamentu in Svetu.

Tri leta po začetku veljavnosti te uredbe in nato vsakih pet let Komisija zagotovi oceno učinka večletnega načrta na staleže, za katere se uporablja ta uredba, in ribištvo, ki izkorišča te staleže. Komisija rezultate te ocene predloži Evropskemu parlamentu in Svetu in po potrebi vloži predlog za spremembo te uredbe.

Predlog spremembe    81

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov se podeli Komisiji pod pogoji iz tega člena.

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov se prenese na Komisijo pod pogoji iz člena 18 Uredbe (EU) št. 1380/2013.

Predlog spremembe    82

Predlog uredbe

Člen 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 15a

 

Podpora iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR)

 

1. Ukrepi za začasno prenehanje, sprejeti za uresničitev ciljev večletnega načrta, se štejejo za začasno prenehanje ribolovnih dejavnosti za člena 33(1)(a) in (d) Uredbe (EU) št. 508/2014.

 

2. Z odstopanjem od člena 33(2) Uredbe (EU) št. 508/2014 lahko do 31. decembra 2020 za ribiška plovila, ki so predmet prostorske in časovne prepovedi, določene v tej uredbi, pomoč na podlagi te uredbe traja največ devet mesecev.

 

3. Da se zagotovi izvajanja odstavka 2 tega člena, je z odstopanjem od člena 25(3) Uredbe (EU) št. 508/2014 mogoče povečati skupni finančni prispevek iz ESPR nad zgornjo mejo 15 %, določeno v tem členu.

 

4. Pri izvajanju ukrepov iz člena 30 Uredbe (EU) št. 508/2014 imajo prednost ribiči, ki jih zadeva izvajanje ukrepov iz tega večletnega načrta.

 

5. Do 31. decembra 2020 in z odstopanjem od roka iz člena 34(4) Uredbe (EU) št. 508/2014 so lahko plovila, ki so prenehala z vsemi ribolovnimi dejavnostmi kot posledica ukrepov za zmanjšanje ribolovnega napora iz te uredbe, upravičena do podpore za trajno prenehanje iz člena 34 Uredbe (EU) št. 508/2014.

 

 

 

 

Predlog spremembe    83

Predlog uredbe

Priloga I

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

[...]

črtano

Predlog spremembe    84

Predlog uredbe

Priloga II

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

[...]

črtano

(1)

UL C 288, 31.8.2017, str. 68.


OBRAZLOŽITEV

1) Ozadje predloga Komisije

Večletni načrt za male pelagične staleže v Jadranskem morju in ribolov, ki izkorišča te staleže (v nadaljnjem besedilu večletni načrt za Jadransko morje) se sprejme v skladu z določbami temeljne uredbe. Večletni načrti, ki temeljijo na znanstvenih, tehničnih in ekonomskih mnenjih, se sprejmejo prednostno in zajemajo ohranitvene ukrepe za obnovitev in ohranitev ribjih staležev nad ravnmi, ki omogočajo največji trajnostni donos. V osnovni uredbi je tudi določeno, da je treba pred vključitvijo ukrepov v večletne načrte upoštevati njihove ekonomske in socialne učinke.

Po pričakovanjih bo večletni načrt za Jadransko morje, ki je prvi takšen načrt v sredozemski regiji, pomembno vplival na upravljanje ribištva na vsem sredozemskem območju.

Jadransko morje je pomembno podobmočje Sredozemlja in predstavlja približno tretjino skupne vrednosti iztovora. Sardela in sardon predstavljata večino ulova malih pelagičnih vrst. Največ jih ujamejo italijanski in hrvaški ribiči, Slovenija, ki je tretja država članica, prispeva k ulovu manj kot en odstotek, prav tako majhen pa je tudi delež ulova Albanije in Črne gore. Ribolov malih pelagičnih vrst je trenutno urejen na nacionalni in mednarodni ravni ter na ravni EU. Na mednarodni ravni trenutno pravila za to vrsto ulova določa Generalna komisija za ribištvo v Sredozemlju.

Končni cilj predloga je doseči največji trajnostni donos do leta 2020, kar je v skladu z zahtevami skupne ribiške politike. Komisija je v obrazložitvenem memorandumu k predlogu zapisala, da je glavni cilj večletnega načrta povrniti jadranske staleže v dobro stanje, da bi lahko bil ribolov trajnosten.

2) Vsebina predloga

Komisija je 24. februarja 2017 predstavila svoj predlog večletnega načrta za male pelagične staleže v Jadranskem morju in ribolov, ki izkorišča te staleže. Uporaba večletnega načrta za Jadransko morje s nanaša na staleže sardona, sardele, skuše in šura. Osnovni namen predloga je doseči in ohranjati največji trajnostni donos za te staleže, doseči trajnost ribiškega sektorja in zagotoviti učinkovit okvir upravljanja.

V večletnem načrtu za Jadransko morje so predlagani cilji zastavljeni kot razponi ribolovne umrljivosti v okviru FMSY, kot priporoča Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo, ki naj bi bili doseženi najkasneje do leta 2020. Vključeni so tudi cilji za sardona in sardelo, razpone pa je priporočil Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo. Komisija v svojem obrazložitvenem memorandumu meni, da bodo ti razponi omogočili upravljanje teh staležev na podlagi trajnostnega donosa in najbrž tudi prilagoditve v primeru sprememb znanstvenega mnenja. Kadar so na voljo podatki o ribjih staležih, so te referenčne točke izražene kot biomasa drstitvenega staleža.

Predlog vsebuje določbe, ki se nanašajo na obveznost iztovarjanja, ki jih je treba sprejeti za potrebe regionalizacije.  

3) Stališče poročevalke

Poročevalka pozdravlja sprejetje večletnega načrta za Jadransko morje kot instrumenta za večletno upravljanje živih morskih virov z namenom, da bi obnovili staleže in povrnili ribiški sektor na trajnostno raven. Znanstvene ocene staležev sardel in sardonov kažejo, da trenutno ribolov v Jadranskem morju preveč izkorišča te staleže. Podpira uvedbo ukrepov za izboljšanje stanja staležev, s posebnim poudarkom na prostorski zaščiti območij, na katerih se zadržujejo mlade ribe, ter zaščiti staležev med drstitvenim obdobjem.

Poročevalka ob upoštevanju stanja staležev, posebnosti ribolova in zapletenih socio-ekonomskih razmer v Jadranskem morju ter za učinkovitejše upravljanje, pojasnitev in poenostavitev nekaterih določb predloga predlaga naslednje spremembe:

Skupno upravljanje sardel in sardonov

Poročevalka se ne strinja s predlogom Komisije za ločeno upravljanje sardel in sardonov ter predlaga skupno upravljanje teh vrst. Male pelagične vrste so zelo občutljive na okoljske pogoje, zato se lahko njihova biomasa močno spreminja iz leta v leto. Poročevalka meni, da bi jih bilo treba obe vrsti upravljati skupaj, saj se pri ribolovu ni mogoče omejiti le na eno vrsto. Poleg tega si obe vrsti, tako sardoni kot sardele, delita isto ekološko nišo, njuni biomasi pa se spreminjata. Poročevalka v predlog uvaja pojem „malih pelagičnih vrst“, ki se uporablja tudi v regionalnem načrtu Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju.

Ohranitev načela ureditve, ki temelji na upravljanju ribolovnega napora

Poročevalka odločno nasprotuje prizadevanjem Komisije, da bi ribolov urejali z določitvijo skupnih količin ulova in uvedbo sistema kvot. Za celotno jadransko območje (GSA 17 in GSA 18) trenutno velja načrt upravljanja Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju, ki temelji na prilagoditvi ribolovnega napora in zmogljivosti na podlagi prostorskega in vremenskega upravljanja in omejitve števila ribolovnih dni na plovilo, s tem da prvi prinaša tudi varnostno omejitev ulova na ravni iz leta 2014. Priporočilo Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju, ki je trenutno v veljavi (GFCM/40/2016/2), je bilo sprejeto leta 2016. Poročevalka meni, da je to priporočilo izjemnega pomena, saj sektorju omogoča relativno stabilnost. Sveženj ukrepov se bo uporabljal za leti 2017 in 2018 in v tem času bi moralo postati jasno, ali so ti ukrepi, ki se v celoti uporabljajo od leta 2015, učinkoviti in dajejo rezultate.

Ti načini upravljanja se uporabljajo na celotnem sredozemskem območju in pričakovati je, da bi kakršna koli pomembna sprememba v upravljanju na manjšem območju povzročila motnje na trgu EU, odprla prostor za povečanje uvoza iz tretjih držav, ribiški sektor pa postavila v neenak položaj na trgu.

Ker predlog poročevalke temelji na upravljanju ribolovnega napora, predlaga prehod z mehanizma upravljanja, ki govori o možnostih, na mehanizem, ki uporablja ukrepe za upravljanje.

Poročevalka opozarja na razlike v znanstvenih ocenah in priporočilih, za katere meni, da so dodaten razlog za izogibanje sistemu kvot. Posebej poudarja različne rezultate, ki so jih delovne skupine Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju in Znanstvenega, tehničnega in gospodarskega odbora dobile na podlagi istih podatkov. Nezanesljivost teh ocen prinaša dodatno zaskrbljenost pri sprejemanju dodatnih ključnih in daljnosežnih odločitev na podlagi spreminjajočih se znanstvenih priporočil.

Znanstvene ocene in njihova uporaba v predlogu načrta

Ena od ključnih določb predloga temelji na bioloških referenčnih točkah. V predlogu referenčnega točke temeljijo na ribolovni umrljivosti (F), ki ustreza izkoriščanja virov do največjega trajnostnega donosa (FMSY). Ta vrednost predstavlja ciljno raven, ki jo je treba v skladu z osnovno uredbo doseči do leta 2020. Vendar so vrednosti ribolovne umrljivosti, ki ustrezajo teoretični vrednosti na najvišji ravni trajnostnega donosa, odvisne od več predpostavk, ki so vključene v postopek znanstvene ocene staležev in se lahko zato močno razlikujejo. Tako je na primer Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor leta 2016 menil, da znaša FMSY za sardelo 0,08, medtem ko je Generalna komisija za ribištvo v Sredozemlju to vrednost hkrati določila na 0,7, kar je skoraj 10-krat več. Na zadnjem plenarnem zasedanju Znanstvenega, tehničnega in gospodarskega odbora (17-01) je bilo sprejeto priporočilo, naj se za ciljno raven največjega trajnostnega donosa ne uporablja FMSY, temveč teoretična vrednost, izračunana s pomočjo koeficienta izkoriščanja (razmerje med ribolovno in skupno umrljivostjo, E = 0,4), kar se lahko izrazi tudi kot ribolovna umrljivost F. Ob upoštevanju, da je znanstveni svetovalni organ Komisije (Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor) ugotovil, da obstajajo številne negotovosti glede te ocene, poročevalka predlaga, naj se v večletnem načrtu za Jadransko morje kot referenčna točka uporabi biomasa staležev, ne pa ribolovna umrljivost. Zlasti je pomembno dejstvo, da zaradi polemik v znanstveni skupnosti o tem vprašanju ni mogoče vpeljati kvotnega sistema, po katerem bi celotni ulov odrejali prav s ciljanjem na te referenčne točke. Glede na razlike v referenčnih točkah teh ni mogoče uporabiti za določanje skupnega dovoljenega ulova, temveč je treba uporabiti mehanizme za urejanje ribolovnega napora, ki bodo zagotavljali obstoj zadostnih količin posamezne vrste z vidika biomase.

Opredelitev tehničnih značilnosti zapornih plavaric za ribolov malih pelagičnih vrst v Jadranskem morju

Poročevalka predlaga, naj se v predlog vključijo odstopanja od določb uredbe o Sredozemskem morju, ki se nanašajo na višino zaporne plavarice ter na razmerje med globino in višino mreže. Poudariti bi bilo treba, da se načrt pripravi v skladu z regionalnimi značilnostmi in mora ustrezati ribolovu na tem območju ter da je treba nemudoma prepoznati in upoštevati posebnosti ribolovnih orodij na Jadranu.

Jadranske države, združene v projektu AdriaMed (podregionalna pobuda v obliki projekta Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo), so izvedle znanstveno študijo, katere namen je bil opisati tehnične značilnosti zapornih plavaric v Jadranskem morju, njihov morebitni učinek na morsko dno in njihovo obnašanje pri ribolovu. Ta študija je potrdila utemeljenost skupne zahteve Italije, Hrvaške in Slovenije, da se v načrtu mere zaporne plavarice omejijo na največjo dolžino 600 m, višino pa na največ eno tretjino dolžine. Poleg uvedbe predlaganih mer je treba razveljaviti tudi določbo iz uredbe o Sredozemskem morju, ki omejuje uporabo zaporne plavarice na območja, ki niso globlja od 70 % višine mreže, ker ta zaradi oblike dna Jadranskega morja ni izvršljiva.

Socio-ekonomski učinki predloga

Z osnovno uredbo je med drugim določeno, da je treba pred vključitvijo ukrepov v večletne načrte upoštevati njihove ekonomske in socialne učinke.

Poročevalka ugotavlja, da predlog Komisije ne vsebuje dovolj podrobne ocene socio-ekonomskega učinka. Posebej je zaskrbljena, ker je sredozemski ribiški sektor v krizi že več kot 20 let in bi lahko nove določbe, ki niso ustrezno premišljene, imele pomemben učinek ter bi privedle do propada celotnega ribiškega sektorja na tem območju. Poleg tega ugotavlja, da niso predvideni nikakršni ukrepi za finančno podporo in/ali prestrukturiranje podjetij ter prezaposlitev delavcevzaradi predlaganega zmanjšanja ulova sardel in sardonov, čeprav gre za bistveni ekonomski vir za majhne lokalne skupnosti, zlasti otoške, in sektor.


STALIŠČE V OBLIKI PREDLOGOV SPREMEMB Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (14.9.2017)

za Odbor za ribištvo

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta za male pelagične staleže v Jadranskem morju in ribolov, ki izkorišča te staleže

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD))

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Skupna ribiška politika (v nadaljnjem besedilu: SRP) bi morala prispevati k varstvu morskega okolja, trajnostnemu upravljanju vseh komercialno izkoriščanih vrst in zlasti k doseganju dobrega okoljskega stanja v morskem okolju do leta 2020, kot je določeno v členu 1(1) Direktive 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta40 .

(1)  Skupna ribiška politika (v nadaljnjem besedilu: SRP) bi morala zagotoviti varstvo morskega okolja in trajnostno upravljanje vseh komercialno izkoriščanih vrst ter bi morala prispevati k doseganju dobrega okoljskega stanja v morskem okolju do leta 2020, kot je določeno v členu 1(1) Direktive 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta.40

__________________

__________________

40 Direktiva 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja (okvirna direktiva o morski strategiji) (UL L 164, 25.6.2008, str. 19).

40 Direktiva 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja (okvirna direktiva o morski strategiji) (UL L 164, 25.6.2008, str. 19).

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  Regionalizacijo bi morali uporabiti za oblikovanje prilagojenih ukrepov, s katerimi bi upoštevali posebnosti vsakega ribiškega območja ter ohranili njihove okoljske razmere.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6b)  Ribolovne možnosti bi bilo treba dodeliti v skladu z načeli, določenimi v členu 17 Uredbe (EU) št. 1380/2013, na podlagi preglednih in objektivnih meril, vključno z okoljskimi, socialnimi in ekonomskimi. Ribolovne možnosti bi bilo treba tudi enakomerno razporediti po različnih ribolovnih segmentih, vključno s tradicionalnim in malim ribolovom. Države članice bi morale zagotoviti spodbude za ribiška plovila, ki uporabljajo selektivno ribolovno orodje ali ribolovne tehnike z manjšim vplivom na okolje.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Ti popravni ukrepi lahko po potrebi vključujejo tudi zakonodajne predloge, ki jih predloži Komisija, in nujne ukrepe, ki jih Komisija sprejme na podlagi člena 12 Uredbe (EU) št. 1380/2013.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pet let po začetku veljavnosti te uredbe in nato vsakih pet let Komisija zagotovi oceno učinka večletnega načrta na staleže, za katere se uporablja ta uredba, in ribištvo, ki izkorišča te staleže. Komisija rezultate te ocene predloži Evropskemu parlamentu in Svetu.

Komisija tri leta po začetku veljavnosti te uredbe in nato vsakih pet let zagotovi oceno učinka večletnega načrta na staleže, za katere se uporablja ta uredba, in ribištvo, ki izkorišča te staleže, zlasti kar zadeva napredek, dosežen pri obnavljanju in ohranjanju ribjih staležev nad ravnmi, ki omogočajo največji trajnostni donos. Komisija rezultate te ocene predloži Evropskemu parlamentu in Svetu in lahko po potrebi in ob upoštevanju najnovejšega znanstvenega mnenja predlaga prilagoditve večletnega načrta ali da pobudo za spremembo delegiranih aktov.

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Večletni načrt za male pelagične staleže v Jadranskem morju in ribolov, ki izkorišča te staleže

Referenčni dokumenti

COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

PECH

1.3.2017

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

1.3.2017

Datum sprejetja

7.9.2017

 

 

 


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Večletni načrt za male pelagične staleže v Jadranskem morju in ribolov, ki izkorišča te staleže

Referenčni dokumenti

COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)

Datum predložitve EP

24.2.2017

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

PECH

1.3.2017

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

1.3.2017

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Ruža Tomašić

22.3.2017

 

 

 

Obravnava v odboru

25.4.2017

21.6.2017

21.11.2017

21.3.2018

Datum sprejetja

9.10.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

14

11

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Nicola Caputo, Rosa D’Amato, Giuseppe Ferrandino, Elisabetta Gardini, Anja Hazekamp, Francisco José Millán Mon, Nosheena Mobarik

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

David Borrelli, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Tadeusz Zwiefka

Datum predložitve

16.10.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

14

+

ECR

Nosheena Mobarik, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato

NI

David Borrelli

PPE

Alain Cadec, Elisabetta Gardini, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Tadeusz Zwiefka

S&D

Renata Briano

11

-

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

GUE/NGL

Anja Hazekamp

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Giuseppe Ferrandino, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos

VERTS/ALE

Marco Affronte, Klaus Buchner, Linnéa Engström

1

0

ENF

Sylvie Goddyn

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 1. november 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov