Betänkande - A8-0337/2018Betänkande
A8-0337/2018

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för små pelagiska bestånd i Adriatiska havet och de fisken som utnyttjar dessa bestånd

16.10.2018 - (COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) - ***I

Fiskeriutskottet
Föredragande: Ruža Tomašić


Förfarande : 2017/0043(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0337/2018

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för små pelagiska bestånd i Adriatiska havet och de fisken som utnyttjar dessa bestånd

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0097),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8- 0095/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 31 maj 2017[1],

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0337/2018),

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Den gemensamma fiskeripolitiken bör bidra till skyddet av den marina miljön, hållbar förvaltning av alla kommersiellt nyttjade arter och i synnerhet till att uppnå god miljöstatus i havsmiljön senast 2020 i enlighet med artikel 1.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG3.

(1)  Den gemensamma fiskeripolitiken bör bidra till skyddet av den marina miljön, hållbar förvaltning av alla kommersiellt nyttjade arter och i synnerhet till att uppnå god miljöstatus i havsmiljön senast 2020 i enlighet med artikel 1.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG40, och gynnsam bevarandestatus för arter och livsmiljöer i enlighet med rådets direktiv 92/43/EEG40a och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG40b.

_________________

_________________

3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område (Ramdirektiv om en marin strategi) (EUT L 164, 25.6.2008, s. 19).

3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område (Ramdirektiv om en marin strategi) (EUT L 164, 25.6.2008, s. 19).

 

40a Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (EGT L 206, 22.7.1992, s. 7).

 

40b Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar (EUT L 20, 26.1.2010, s. 7).

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  Vid världstoppmötet om hållbar utveckling som hölls i New York 2015 förband sig unionen och dess medlemsstater att till 2020 på ett effektivt sätt reglera fångsterna och få stopp på överfisket, det olagliga, orapporterade och oreglerade fisket samt alla destruktiva fiskemetoder och införa vetenskapligt grundade förvaltningsplaner i syfte att på kortast möjliga tid återställa fiskbestånden minst till nivåer som kan ge maximalt hållbart uttag fastställt utifrån deras biologiska egenskaper.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/20134 fastställs bestämmelserna för den gemensamma fiskeripolitiken i linje med unionens internationella åtaganden. Målen för den gemensamma fiskeripolitiken är bl.a. att säkerställa att verksamheten inom fiske och vattenbruk är miljömässigt hållbar på lång sikt, att tillämpa försiktighetsansatsen i fiskeriförvaltningen och att genomföra ekosystemansatsen i fiskeriförvaltningen.

(2)  I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/20134 fastställs bestämmelserna för den gemensamma fiskeripolitiken i linje med unionens internationella åtaganden. Målen för den gemensamma fiskeripolitiken är bl.a. att säkerställa att verksamheten inom fiske och vattenbruk är miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar på lång sikt, att tillämpa försiktighetsansatsen i fiskeriförvaltningen och att genomföra ekosystemansatsen i fiskeriförvaltningen.

__________________

__________________

4 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).

4 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  I enlighet med förordning (EU) nr 1380/2013 krävs det harmoniserade, tillförlitliga och korrekta uppgifter för en fiskeriförvaltning som grundar sig på bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  Adriatiska havet är ett viktigt delområde i Medelhavet som står för omkring en tredjedel av det totala landningsvärdet.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  De förvaltningsplaner som genomförts och de tekniska åtgärder som införts under 2016 kommer att påverka bestånden och måste analyseras och beaktas vid fastställandet av den fleråriga planen för de pelagiska bestånden i regionen.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  De nuvarande förvaltningsåtgärderna för små pelagiska arter i Adriatiska havet rör tillträde till vattnen, kontroll av fiskeansträngningen och tekniska åtgärder för att reglera redskapsanvändningen. Vetenskapliga utlåtanden har visat på att fångstreglering är det lämpligaste medlet för att anpassa fiskeridödligheten och detta skulle vara ett betydligt mer effektivt förvaltningsverktyg för små pelagiska arter6.

(5)  De nuvarande förvaltningsåtgärderna för små pelagiska arter i Adriatiska havet rör tillträde till vattnen, kontroll av fiskeansträngningen och tekniska åtgärder för att reglera redskapsanvändningen.

__________________

 

6 Vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF): Bedömning av Medelhavsbestånden - del 2 (STECF-11-14).

 

Motivering

Efter en analys av positiva och negativa effekter av olika förvaltningsprinciper har man i STECF:s senaste rapport (STECF 14–16) dragit slutsatsen att strategin med en kombination av olika förvaltningsåtgärder (fångst, fiskeansträngning, kapacitetsbegränsningar) har de bästa effekterna, och att individuella strategier avseende varje åtgärd innefattar även negativa effekter. Som en följd av detta föreslås strykningen ovan.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  För att uppnå målen för den gemensamma fiskeripolitiken måste det antas en rad bevarandeåtgärder, efter behov i olika kombinationer eller sammansättningar; det kan bland annat röra sig om fleråriga planer, tekniska åtgärder , fastställande och fördelning av fiskemöjligheter.

(6)  För att uppnå målen för den gemensamma fiskeripolitiken måste det antas en rad bevarandeåtgärder, efter behov i olika kombinationer eller sammansättningar; det kan bland annat röra sig om fleråriga planer och tekniska åtgärder.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  Fisket efter små pelagiska bestånd i Adriatiska havet, i synnerhet i de geografiska delområdena 17 och 18, har en mycket viktig socioekonomisk effekt för försörjningsmöjligheterna och framtiden för medlemsstaternas kustsamhällen.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 6b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6b)  Regionalisering bör i linje med den gemensamma fiskeripolitikens principer och mål och i enlighet med artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013 användas för att anta och genomföra åtgärder som tar hänsyn till särdragen inom varje fiskeområde och skyddar deras miljöförhållanden.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 6c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6c)  Fiskemöjligheterna bör fördelas i enlighet med principerna i artikel 17 i förordning (EU) nr 1380/2013, det vill säga grundat på transparenta och objektiva kriterier, inbegripet miljömässiga, sociala och ekonomiska kriterier. Fiskemöjligheterna bör även vara jämnt fördelade mellan de olika fiskesegmenten, inbegripet det traditionella och småskaliga fisket. Medlemsstaterna bör dessutom ge incitament till fiskefartyg som använder selektiva fiskeredskap eller miljövänligare fiskemetoder.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Enligt artiklarna 9 och 10 i förordning (EU) nr 1380/2013 måste de fleråriga planerna grundas på vetenskaplig, teknisk och ekonomisk rådgivning och innehålla övergripande mål och kvantifierbara mål med tydliga tidsramar, referenspunkter för bevarande och skyddsåtgärder.

(7)  Enligt artiklarna 9 och 10 i förordning (EU) nr 1380/2013 måste de fleråriga planerna grundas på bästa tillgänglig vetenskaplig, teknisk och ekonomisk rådgivning och innehålla övergripande mål och kvantifierbara mål med tydliga tidsramar, referenspunkter, bevarandemål och tekniska åtgärder för genomförandet av landningsskyldigheten och åtgärder utformade för att så långt som möjligt undvika och minska oönskade fångster samt skyddsåtgärder.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Syftet med den fleråriga planen skulle vara att bidra till att uppnå den gemensamma fiskeripolitikens mål, och i synnerhet att uppnå och upprätthålla MSY för de berörda bestånden, skapa en hållbar fiskerisektor och tillhandahålla en effektiv förvaltningsram.

(8)  Syftet med den fleråriga planen skulle vara att bidra till att uppnå den gemensamma fiskeripolitikens mål, och i synnerhet att återställa och upprätthålla fiskbestånden över biomassanivåer som kan ge maximal hållbar avkastning, genomföra landningsskyldigheten, skapa en hållbar fiskerisektor och tillhandahålla en effektiv förvaltningsram.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)  Såvida inte annat föreskrivs bör denna förordning inte ses som ett prejudikat för andra fleråriga planer för Medelhavet.

Motivering

Detta förslag för Adriatiska havet skulle, såsom det ser ut, skapa ett farligt prejudikat eftersom om det antogs skulle det kunna användas som en modell även för andra Medelhavsområden, med en ännu bredare negativ effekt ur ekonomisk och social synvinkel. Alla havsregioner har olika havsegenskaper och unika omständigheter.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 8b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8b)  I en flerårig plan bör en balans alltid hittas mellan uppnåeligt resultat, med beaktande av tidsramen, och socioekonomisk effekt.

 

 

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  I enlighet med ekosystemansatsen och som tillägg till den fiskerirelaterade deskriptorn i direktiv 2008/56/EG bör även de kvalitativa deskriptorerna 1, 4 och 6 i direktivets bilaga I beaktas inom ramen för fiskeriförvaltningen.

(10)  I enlighet med ekosystemansatsen bör denna plan även bidra till att uppnå en god miljöstatus, såsom fastställs i direktiv 2008/56/EG och de kvalitativa deskriptorerna 1, 4 och 6 i direktivets bilaga I bör beaktas inom ramen för fiskeriförvaltningen. Denna plan bör även bidra till att uppnå gynnsam bevarandestatus för livsmiljöer och arter, enligt vad som krävs genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG 1a respektive rådets direktiv 92/43/EEG1b 1b.

 

_________________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar (EUT L 20, 26.1.2010, s. 7).

 

1b Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (EGT L 206, 22.7.1992, s. 7).

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Artikel 16.4 i förordning (EU) nr 1380/2013 kräver att fiskemöjligheterna fastställs i enlighet med de mål som anges i de fleråriga planerna.

utgår

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Det är lämpligt att fastställa ett mål för fiskeridödligheten (F) som överensstämmer med målet att uppnå och upprätthålla MSY som intervall av värden vilka gör det möjligt att uppnå maximalt hållbart uttag (FMSY). Dessa intervall, som bygger på vetenskapliga utlåtanden, behövs för att skapa flexibilitet, så att ny utveckling inom vetenskaplig rådgivning kan beaktas, för att bidra till genomförandet av landningsskyldigheten och för att ta hänsyn till särdragen inom blandfisket. FMSY-intervallen har beräknats av vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF) och har tagits fram för att ge en minskning på högst 5 % av det långsiktiga uttaget jämfört med MSY8. Dessutom finns det ett tak för den övre gränsen, vilket innebär att sannolikheten för att beståndet sjunker under Blim är högst 5 %.

(12)  Det är lämpligt att fastställa ett mål för fiskeridödligheten (F) som överensstämmer med målet att uppnå och upprätthålla MSY som intervall av värden vilka gör det möjligt att uppnå maximalt hållbart uttag (FMSY). Dessa intervall, som bygger på bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden, behövs för att skapa flexibilitet, så att ny utveckling inom vetenskaplig rådgivning kan beaktas, för att bidra till genomförandet av landningsskyldigheten och för att ta hänsyn till särdragen inom blandfisket. FMSY-intervallen har beräknats av vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF) .45a . På grundval av denna plan har intervallen tagits fram för att ge en minskning på högst 5 % av det långsiktiga uttaget jämfört med MSY. Dessutom finns det ett tak för den övre gränsen, vilket innebär att sannolikheten för att beståndet sjunker under Blim är högst 5 %.

_________________

_________________

45 Vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STCEF) – Små pelagiska bestånd i Adriatiska havet. Bedömningar avseende Medelhavet del 1 (Mediterranean assessments part 1) (STECF-15-14). 2015. [Publications Office of the European Union, Luxembourg, EUR 27492 EN, JRC 97707, 52 pp.] [The second part of this reference seems to be mistaken. OPOCE, please check.]

 

 

45a Vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STCEF) – Små pelagiska bestånd i Adriatiska havet. Bedömningar avseende Medelhavet del 1 (Mediterranean assessments part 1) (STECF-15-14). 2015. [Europeiska unionens publikationsbyrå, Luxemburg, EUR 27492 EN, Gemensamma forskningscentrumet 97707, s. 52.][Den andra delen av denna referens förfaller felaktig. Publikationsbyrån, kontrollera.]

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Vid fastställande av fiskemöjligheter bör det finnas en tröskel för FMSY-intervall vid normalt utnyttjande och, under förutsättning att det berörda beståndet anses vara i gott skick, en högre gräns för vissa fall. Det bör endast vara möjligt att fastställa fiskemöjligheterna upp till denna högre gräns om det, på grundval av vetenskapliga utlåtanden eller bevis, är nödvändigt för att vid blandfiske nå de övergripande mål som fastställs i denna förordning eller för att undvika att ett bestånd tar skada på grund av dynamiken inom eller mellan bestånd av samma eller olika arter, eller för att begränsa de årliga variationerna i fiskemöjligheterna.

(13)  För att uppnå målen i den fleråriga planen bör målet för varje art vara SSBpa. Det bör endast vara möjligt att fastställa ett högre mål om det, på grundval av vetenskapliga utlåtanden eller bevis, är nödvändigt för att vid blandfiske nå de övergripande mål som fastställs i denna förordning eller för att undvika att ett bestånd tar skada på grund av dynamiken inom eller mellan bestånd av samma eller olika arter, eller i de fall där ett av de små pelagiska bestånden ligger under SSBlim.

Motivering

Att endast använda biomassa ger ett exaktare mått och passar bättre i förvaltningen av små pelagiska arter, som påverkas mer av miljöförhållandena än av utnyttjandet, åtminstone tills det finns bättre vetenskapligt underlag.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  För de bestånd där de finns tillgängliga, och i syfte att tillämpa skyddsåtgärder, måste det införas referenspunkter för bevarande, vilka uttrycks som MSY Btrigger och Blim för ansjovis- och sardinbestånd. Om bestånden skulle hamna under MSY Btrigger bör fiskeridödligheten minskas så att den ligger under FMSY.

(15)  I syfte att tillämpa skyddsåtgärder, måste det införas referenspunkter för bevarande, vilka uttrycks som SSBlim och SSBpa för små pelagiska bestånd. Om bestånden skulle hamna under SSBlim bör lämpliga korrigerande åtgärder vidtas för att bidra till att det berörda beståndet snabbt återgår till nivåer över SSBpa.

Motivering

Att endast använda biomassa ger ett exaktare mått och passar bättre i förvaltningen av små pelagiska arter, som påverkas mer av miljöförhållandena än av utnyttjandet, åtminstone tills det finns bättre vetenskapligt underlag.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Lämpliga skyddsåtgärder bör vidtas om beståndets storlek sjunker under dessa referenspunkten för Blim. Skyddsåtgärder bör inkludera minskning av fiskemöjligheter och specifika bevarandeåtgärder när vetenskapliga utlåtanden visar att ett bestånd är hotat. Dessa åtgärder bör kompletteras med andra åtgärder, beroende på vad som är lämpligt, såsom kommissionens åtgärder i enlighet med artikel 12 i förordning (EU) nr 1380/2013 eller medlemsstaternas åtgärder i enlighet med artikel 13 i förordning (EU) nr 1380/2013.

utgår

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  För bestånd där referenspunkter inte finns tillgängliga bör försiktighetsprincipen tillämpas. I det särfall som utgörs av bestånd som fångas som bifångst bör, om vetenskapliga utlåtanden om miniminivån för lekbeståndets biomassa saknas, särskilda bevarandeåtgärder antas när vetenskapliga utlåtanden visar att korrigerande åtgärder är nödvändiga.

(17)  För bestånd där referenspunkter inte finns tillgängliga bör försiktighetsprincipen tillämpas.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  För att möjliggöra genomförandet av landningsskyldigheten som införs genom artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 bör planen föreskriva om ytterligare förvaltningsåtgärder. Sådana åtgärder bör fastställas genom delegerade akter.

(18)  För att möjliggöra genomförandet av landningsskyldigheten som införs genom artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 bör planen föreskriva om ytterligare förvaltningsåtgärder, särskilt åtgärder för att gradvis eliminera utkast, för att räkna fisk som är mindre än den minsta referensstorleken för bevarande och för att minimera, och när så är möjligt eliminera, fiskets negativa påverkan på den marina miljön. Sådana åtgärder bör fastställas genom delegerade akter.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18a)  En gemensam rekommendation från Kroatien, Italien och Slovenien (högnivågruppen Adriatica) och en undersökning om snörpvadens tekniska egenskaper och dess inverkan på bentiska organismsamhällen har lagts fram och reviderats av oberoende experter och STECF. Det är därför lämpligt att föreskriva ett undantag från artikel 13.3 andra stycket och punkt 2 i bilaga II till förordning (EG) nr 1967/2006.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(19a)  När vetenskaplig rådgivning påvisar att fritidsfiske har en väsentlig effekt på ett visst bestånds fiskeridödlighet bör rådet beakta detta. I detta syfte bör rådet kunna fastställa ett TAC för kommersiella fångster som beaktar volymen av fritidsfångster och/eller vidta andra åtgärder för begränsning av fritidsfiske, såsom fångstgränser och fredningsperioder.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  Planen bör också föreskriva vissa kompletterande tekniska åtgärder som antas genom delegerade akter för att bidra till att uppnå planens mål, särskilt när det gäller skydd av ungfisk eller för att förbättra selektiviteten.

(20)  Planen bör också föreskriva vissa kompletterande tekniska, såväl som tillfälliga och rumsliga åtgärder som antas genom delegerade akter, och med beaktande av bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning, för att bidra till att uppnå planens mål, särskilt när det gäller skydd av ungfisk eller för att förbättra selektiviteten.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(20a)  De hantverksmässiga fiskemetoder som har använts historiskt och som är etablerade i fiskesamhällena bör skyddas vid fastställandet av de tekniska åtgärder som följer av flerårsplanen eller de delegerade akter som antagits i enlighet med den.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21a)  För att sektorn ska kunna hantera problemet med de åtgärder som vidtas för en minskad fiskeansträngning samt de därmed minskade intäkterna för företag och fiskare, bör man se till att prioritera åtkomst till sådana lämpliga stödåtgärder som fastställts av Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/20141a.

 

_____________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 (EUT L 149, 20.5.2014, s. 1).

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Skäl 21b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21b)  För att garantera ett genomförande som är förenligt med de socioekonomiska effekterna bör man därför dels införa undantag till den tillfälligt begränsade varaktigheten av de åtgärder för tillfälligt upphörande som avses i artikel 33 i förordning (EU) nr 508/2014, genom att endast låta sådana fiskefartyg som omfattas av denna fleråriga budgetram omfattas av detta, dels återigen öppna upp för och låta samma fiskefartyg få tillgång till de åtgärder för definitivt upphörande som avses i artikel 34 i förordning (EU) nr 508/2014.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  Eftersom de fartyg i Adriatiska havet som inriktar fisket på små pelagiska arter tenderar att göra korta fiskeresor, bör den förhandsanmälan som krävs enligt artikel 17 i förordning (EG) nr 1224/2009 anpassas så att förhandsanmälan sänds minst en och en halv timme före den beräknade ankomsten till hamn. Med beaktande av den begränsade effekt som fiskeresor som endast omfattar mycket små kvantiteter fisk av de berörda bestånden har, är det lämpligt att fastställa en tröskel för sådana förhandsanmälningar, dvs. när dessa fartyg medför minst 1 ton ansjovis eller sardiner ombord.

(22)  Eftersom de fartyg i Adriatiska havet som inriktar fisket på små pelagiska arter tenderar att göra korta fiskeresor, bör den förhandsanmälan som krävs enligt artikel 17 i förordning (EG) nr 1224/2009 anpassas så att förhandsanmälan sänds minst en halv timme före den beräknade ankomsten till hamn. Med beaktande av den begränsade effekt som fiskeresor som endast omfattar mycket små kvantiteter fisk av de berörda bestånden har, är det lämpligt att fastställa en tröskel för sådana förhandsanmälningar, dvs. när dessa fartyg medför minst 1 ton små pelagiska arter.

Motivering

Eftersom fiskevattnet i detta särskilda fall är kustnära och det är relativt nära till hamn måste tiden för förhandsanmälan vara kortare.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  Det bör fastställas tröskelvärden för fångster av ansjovis och sardiner över vilka ett fiskefartyg är skyldigt att landa i en utsedd hamn eller på en plats nära land, i enlighet med artikel 43 i förordning (EG) nr 1224/2009. Dessutom bör medlemsstaterna, när de utser dessa hamnar eller platser nära land, tillämpa kriterierna i artikel 43.5 i den förordningen på ett sådant sätt att en effektiv kontroll säkerställs.

(24)  Det bör fastställas tröskelvärden för fångster av små pelagiska arter över vilka ett fiskefartyg är skyldigt att landa i en utsedd hamn eller på en plats nära land, i enlighet med artikel 43 i förordning (EG) nr 1224/2009. Dessutom bör medlemsstaterna, när de utser dessa hamnar eller platser nära land, tillämpa kriterierna i artikel 43.5 i den förordningen på ett sådant sätt att en effektiv kontroll säkerställs.

Motivering

Det föreslås att definitionen av ’små pelagiska arter’ i AKFM:s nuvarande förvaltningsplan används. Genom denna definition framgår det att dessa två arter förvaltas tillsammans. Dessa två arter fångas tillsammans. Eftersom det vid snörpvadsfiske inte är möjligt att endast rikta in sig på en av arterna bör förvaltningsåtgärderna gälla båda arterna. Dessutom varierar bestånden naturligt över tid, och de påverkas mycket av miljöförhållandena. På grund av detta bör utnyttjandet av de båda arterna styras och förvaltas tillsammans, såsom redan sker i AKFM:s nuvarande ramverk.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  För att möjliggöra en tidsmässigt lämplig och proportionell anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen och för att säkerställa flexibilitet och möjliggöra utveckling av vissa åtgärder bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på att komplettera denna förordning i fråga om korrigerande åtgärder för bevarandet av makrill och taggmakrill, genomförandet av landningsskyldigheten samt tekniska åtgärder. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(25)  För att möjliggöra en tidsmässigt lämplig och proportionell anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen och för att säkerställa flexibilitet och möjliggöra utveckling av vissa åtgärder bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på att komplettera denna förordning i fråga om genomförandet av landningsskyldigheten samt tekniska åtgärder. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Motivering

Bestämmelserna i den fleråriga planen bör endast gälla sardin och ansjovis eftersom det råder stor brist på data och vetenskapliga utredningar för andra arter (makrillar (Scomber spp.) och taggmakrillar (Trachurus spp.)). Dessa arter bör ingå i den fleråriga planen på grund av landningsskyldigheten, eftersom det var den främsta förklaringen från kommissionen, men detta bör tydligt hållas isär i beskrivningen av den fleråriga planens omfattning.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26)  I enlighet med artikel 10.3 i förordning (EU) nr 1380/2013 bör bestämmelser antas för en återkommande bedömning från kommissionens sida av ändamålsenligheten och effektiviteten i tillämpningen av denna förordning. En sådan bedömning bör följa på och baseras på en regelbunden utvärdering av planen som grundar sig på vetenskapliga utlåtanden. Planen bör utvärderas vart femte år. Denna tidsperiod kommer att ge utrymme för ett fullständigt genomförande av landningsskyldigheten och vara tillräcklig för att regionala åtgärder ska kunna antas och genomföras och effekterna på bestånden och olika fisken synas. Det är också den minimiperiod som begärts av de vetenskapliga organen.

(26)  I enlighet med artikel 10.3 i förordning (EU) nr 1380/2013 bör bestämmelser antas för en återkommande bedömning från kommissionens sida av ändamålsenligheten och effektiviteten i tillämpningen av denna förordning. En sådan bedömning bör följa på och baseras på en regelbunden utvärdering av planen som grundar sig på vetenskapliga utlåtanden. Planen bör utvärderas tre år efter det att denna förordning har trätt i kraft och därefter vart femte år. Denna tidsperiod kommer att ge utrymme för ett fullständigt genomförande av landningsskyldigheten och vara tillräcklig för att regionala åtgärder ska kunna antas och genomföras och effekterna på bestånden och olika fisken synas. Det är också den minimiperiod som begärts av de vetenskapliga organen.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(27a)  För att stödja fiskarna vid genomförandet av de åtgärder som avses i denna förordning, bör medlemsstaterna i största möjliga mån utnyttja de åtgärder som anges i förordning (EU) nr 508/2014. Det är lämpligt att klargöra att åtgärder för tillfälligt upphörande som antagits för att uppnå målen med denna förordning kan anses vara berättigade till stöd enligt förordning (EU) nr 508/2014, för att man på så sätt även ska kunna beakta denna förordnings socioekonomiska aspekter. Dessutom är det lämpligt att bevilja undantag, för fartyg som påverkas av denna fleråriga plan, från de perioder under vilka stöd kan beviljas samt från den övre gränsen för det ekonomiska bidraget från EHFF för åtgärder för tillfälligt upphörande som fastställs i förordning (EU) nr 508/2014.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Denna förordning ska tillämpas på bestånd av ansjovis (Engraulis encrasicolus) och sardin (Sardina pilchardus) i Adriatiska havet (nedan kallade de berörda bestånden) och på fisken som utnyttjar dessa bestånd. Den ska också tillämpas på bifångster av makrillar (Scomber spp.) och taggmakrillar (Trachurus spp.) i Adriatiska havet, som tas i samband med fiske antingen efter det ena av eller båda dessa berörda bestånd.

2.  Denna förordning ska tillämpas på bestånd av ansjovis (Engraulis encrasicolus) och sardin (Sardina pilchardus) i Adriatiska havet (nedan kallade små pelagiska arter) och på det fiske som är inriktat på dessa bestånd. Vid genomförandet av den landningsskyldighet som fastställs i artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska denna förordning också tillämpas på bifångster av makrillar (Scomber spp.) och taggmakrillar (Trachurus spp.) i Adriatiska havet, som tas i samband med fiske av små pelagiska arter.

Motivering

Bestämmelserna i den fleråriga planen bör endast gälla sardin och ansjovis eftersom det råder stor brist på data och vetenskapliga utredningar för andra arter. Dessa arter bör ingå i den fleråriga planen på grund av landningsskyldigheten, eftersom det var den främsta förklaringen från kommissionen, men detta bör tydligt hållas isär i beskrivningen av den fleråriga planens omfattning.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ab)  Bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning: allmänt tillgänglig vetenskaplig rådgivning som backas upp av de mest aktuella vetenskapliga uppgifterna och metoderna och som antingen har givits eller granskats av ett oberoende vetenskapligt organ som är erkänt på unionsnivå eller internationell nivå.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  inriktning: när minst 50 % av fångsten består av sardiner eller ansjovis mätt i levande vikt,

Motivering

Definitionen av inriktning är viktig för förvaltningen med hänsyn till fiskedagar.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  små pelagiska bestånd: de bestånd som anges i artikel 1.2 i denna förordning eller en kombination av dessa,

(c)  små pelagiska arter: bestånden av sardin (Sardina pilchardus) och ansjovis (Engraulis encrasicolus),

Motivering

Det föreslås att definitionen av ’små pelagiska arter’ i AKFM:s nuvarande förvaltningsplan används. Genom denna definition framgår det att dessa två arter förvaltas tillsammans. Dessa två arter fångas tillsammans. Eftersom det vid snörpvadsfiske inte är möjligt att endast rikta in sig på en av arterna bör förvaltningsåtgärderna gälla båda arterna. Dessutom varierar bestånden naturligt över tid, och de påverkas mycket av miljöförhållandena. På grund av detta bör utnyttjandet av de båda arterna styras och förvaltas tillsammans, såsom redan sker i AKFM:s nuvarande ramverk.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  FMSY-intervall: ett värdeintervall där alla nivåer av fiskeridödlighet inom de vetenskapligt fastställda gränserna för det intervallet, i situationer med blandfiske och enligt vetenskapliga utlåtanden, på lång sikt leder till en maximal hållbar avkastning (MSY) vid befintliga genomsnittliga miljöförhållanden, utan att på ett betydande sätt påverka reproduktionsprocessen för de berörda bestånden,

utgår

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  fiskedag: en sammanhängande period på 24 timmar, eller en del av en sådan, under vilken ett fiskefartyg bedriver fiskeverksamhet, såsom ”sökande efter fisk, utsättning, utplacering, släpning och upptagning av fiskeredskap, ombordtagning av fångster, omlastning, bevarande ombord, beredning ombord, överföring, placering i bur, gödning och landning av fisk och fiskeriprodukter” enligt definitionen i artikel 4 led 28 i förordning (EU) nr 1380/2013. .

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led db (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(db)  SSBlim: den referenspunkt för lekbeståndets biomassa under vilken korrigerande förvaltningsåtgärder måste vidtas för att säkerställa att bestånden återuppbyggs till en nivå där bestånden håller sig inom säkra biologiska gränser,

Motivering

Att endast använda biomassa ger ett exaktare mått och passar bättre i förvaltningen av små pelagiska arter, som påverkas mer av miljöförhållandena än av utnyttjandet, åtminstone tills det finns bättre vetenskapligt underlag.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led dc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(dc)  SSBpa: den varningsreferenspunkt för lekbeståndets biomassa under vilken förvaltningsåtgärder måste vidtas för att säkerställa att bestånden återuppbyggs till en nivå där bestånden håller sig inom säkra biologiska gränser,

Motivering

Att endast använda biomassa ger ett exaktare mått och passar bättre i förvaltningen av små pelagiska arter, som påverkas mer av miljöförhållandena än av utnyttjandet, åtminstone tills det finns bättre vetenskapligt underlag.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  MSY Btrigger: den referenspunkt för lekbeståndets biomassa under vilken specifika och lämpliga förvaltningsåtgärder ska vidtas för att säkerställa att nyttjandegraden i kombination med den naturliga variationen tillåter att beståndet byggs upp över nivåer som kan ge MSY på lång sikt,

utgår

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  fiskemöjlighet: en kvantifierad laglig rätt att fiska, uttryckt i fångster och/eller fiskeansträngning.

utgår

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den fleråriga planen ska bidra till att uppnå de mål för den gemensamma fiskeripolitiken som anges i artikel 2 i förordning (EU) nr 1380/2013, särskilt genom att tillämpa försiktighetsansatsen i fiskeriförvaltningen, och ska syfta till att säkerställa att nyttjandet av de levande marina biologiska resurserna sker på ett sådant sätt att populationerna av skördade arter återställs till och bevaras över nivåer som säkerställer MSY.

1.  Den fleråriga planen ska bidra till att uppnå de mål för den gemensamma fiskeripolitiken som anges i artikel 2 i förordning (EU) nr 1380/2013.

Motivering

Målen fastställs i förordning (EU) nr 1380/2013 och det finns ingen anledning att upprepa dem här. Målen med den gemensamma fiskeripolitiken är alla lika viktiga och att uppnå MSY kan inte vara viktigare än andra mål, såsom social stabilitet i de berörda fiskesegmenten.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den fleråriga planen ska ge en effektiv, enkel och stabil förvaltningsram för utnyttjandet av små pelagiska bestånd i Adriatiska havet.

2.  Den fleråriga planen ska ge en effektiv, enkel och stabil förvaltningsram för utnyttjandet av små pelagiska arter i Adriatiska havet.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Vid framtagande eller ändring av den fleråriga planen ska, i enlighet med artikel 2.5 i förordning (EU) nr 1380/2013, socioekonomiska aspekter beaktas.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den fleråriga planen ska bidra till att eliminera utkast, genom att i möjligaste mån undvika och minska oönskade fångster, och till genomförandet av den landningsskyldighet som fastställs i artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013 för de arter som omfattas av den och på vilka den här förordningen är tillämplig.

3.  Den fleråriga planen ska bidra till att minska utkast, genom att i möjligaste mån undvika och minska oönskade fångster, och till genomförandet av den landningsskyldighet som fastställs i artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013 för de arter som omfattas av den och på vilka den här förordningen är tillämplig.

Motivering

Det är praktiskt omöjligt att eliminera utkast helt och hållet, även eftersom regeln om undantag av mindre betydelse är en möjlighet som erkänns i grundförordningen.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Den fleråriga planen ska genomföra ekosystemansatsen i fiskeriförvaltningen för att säkerställa att fiskeverksamhetens negativa inverkan på de marina ekosystemen minimeras. Den ska vara förenlig med unionens miljölagstiftning, i synnerhet målet att senast 2020 uppnå god miljöstatus i enlighet med artikel 1.1 i direktiv 2008/56/EG.

4.  Den fleråriga planen ska genomföra ekosystemansatsen i fiskeriförvaltningen för att säkerställa att fiskeverksamhetens negativa inverkan på de marina ekosystemen, särskilt på hotade livsmiljöer och skyddade arter, inbegripet marina däggdjur, sjöfåglar och reptiler, minimeras, och när så är möjligt elimineras. Den ska vara förenlig med unionens miljölagstiftning, i synnerhet målet att senast 2020 uppnå god miljöstatus i enlighet med artikel 1.1 i direktiv 2008/56/EG, och med de mål och regler som fastställs i direktiven 2009/147/EG och 92/43/EEG.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Åtgärder inom ramen för planen ska vidtas i enlighet med bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Kapitel 2 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

MÅL, SKYDDSÅTGÄRDER OCH SÄRSKILDA ÅTGÄRDER

SOCIOEKONOMISKA MÅL, SKYDDSÅTGÄRDER OCH SÄRSKILDA ÅTGÄRDER

Motivering

Tillägget av ”socioekonomiska” är i linje med ändringen med avseende på artikel 4a (socioekonomiska mål) och de nya skälen 21a och 24a.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 4 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Mål för ansjovis och sardin

Mål för små pelagiska arter

Motivering

Genom denna definition framgår det att dessa två arter förvaltas tillsammans.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Målet för fiskeridödligheten ska nås så snart som möjligt och, genom en successiv och stegvis anpassning, senast 2020 för de berörda bestånden, och det ska därefter bibehållas inom de intervall som anges i bilaga I och i enlighet med de övergripande mål som fastställs i artikel 3.1.

1.  Målreferenspunkterna för små pelagiska arter ska nås så snart som möjligt och ska därefter bibehållas över de värden som anges i bilaga I och i enlighet med de övergripande mål som fastställs i artikel 3.1.

Motivering

Bestämmelserna i artikel 4 ändras härmed i enlighet med förslaget om referenspunkter för biomassa.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Fiskemöjligheterna ska vara förenliga med de målintervall för fiskeridödlighet som anges i bilaga I, kolumn A, till den här förordningen.

2.  Förvaltningsåtgärderna för små pelagiska arter ska vara förenliga med de målreferenspunkter som anges i bilaga I, kolumn A, till den här förordningen.

Motivering

Bestämmelserna i artikel 4 ändras härmed i enlighet med förslaget om referenspunkter för biomassa. Det föreslås att termen ’fiskemöjligheter’ stryks och ersätts av termen ’förvaltningsåtgärder’. Eftersom fiskemöjligheter i synnerhet anger system för total tillåten fångstmängd, är förslaget att ersätta det med termen ’förvaltningsåtgärder’ som är mer lämplig för en insatsbaserad förvaltningsordning.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Trots vad som sägs i punkterna 1 och 2 får fiskemöjligheterna fastställas på nivåer som motsvarar en lägre fiskeridödlighet än de nivåer som anges i bilaga I, kolumn A.

3.  Trots vad som sägs i punkterna 1 och 2 får förvaltningsåtgärderna sträva till att uppnå nivåer som är högre än de nivåer som anges i bilaga I, kolumn A

 

(a)  om det, på grundval av vetenskapliga utlåtanden eller vetenskapliga bevis, är nödvändigt för att nå de övergripande mål som fastställs i artikel 3 när det gäller blandfiske,

 

(b)  om det, på grundval av vetenskapliga utlåtanden eller vetenskapliga bevis, är nödvändigt för att undvika att ett bestånd tar allvarlig skada på grund av dynamiken inom eller mellan bestånd av samma eller olika arter, eller

 

(c)  om ett av bestånden av små pelagiska arter ligger under den referenspunkt som anges i bilaga I, kolumn B.

Motivering

Bestämmelserna i artikel 4 ändras härmed i enlighet med förslaget om referenspunkter för biomassa. Eftersom fiskemöjligheter i synnerhet anger system för total tillåten fångstmängd, är förslaget att ersätta det med termen ’förvaltningsåtgärder’ som är mer lämplig för en insatsbaserad förvaltningsordning.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Trots vad som sägs i punkterna 2 och 3 får fiskemöjligheterna för ett bestånd fastställas i enlighet med de intervall för fiskeridödlighet som anges i bilaga I, kolumn B, förutsatt att det berörda beståndet ligger över den referenspunkt för miniminivån för lekbeståndets biomassa som anges i bilaga II, kolumn A,

utgår

(a) om det, på grundval av vetenskapliga utlåtanden eller vetenskapliga bevis, är nödvändigt för att nå de övergripande mål som fastställs i artikel 3 när det gäller blandfiske,

 

(b) om det, på grundval av vetenskapliga utlåtanden eller vetenskapliga bevis, är nödvändigt för att undvika att ett bestånd tar allvarlig skada på grund av dynamiken inom eller mellan bestånd av samma eller olika arter, eller

 

(c) för att begränsa variationerna i fiskemöjligheterna till högst 20 % mellan år som följer på varandra.

 

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  När vetenskapliga utlåtanden påvisar att fritidsfiske har en väsentlig effekt på ett visst bestånds fiskeridödlighet bör rådet beakta detta och får för att undvika att det totala målet för fiskeridödlighet överskrids begränsa fritidsfiske vid fastställande av fiskemöjligheter.

 

 

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 4a

 

Socioekonomiska mål

 

För att uppnå de socioekonomiska mål som avses i artikel 2.5 f i förordning (EU) nr 1380/2013 ska medlemsstaterna, vid genomförandet av de tekniska åtgärderna och bevarandeåtgärderna enligt denna förordning, till fullo utnyttja de relevanta åtgärder som avses i förordning (EU) nr 508/2014.

Motivering

Syftet med ändringen är att ge medlemsstaterna förutsättningar att ge sådana fiskare som omfattas av särskilt effektfulla tekniska åtgärder och/eller bevarandeåtgärder, med negativa effekter för såväl företag som arbetstagare, tillgång till EHFF:s instrument för ekonomiskt stöd.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Referenspunkterna för bevarande, uttryckta som den miniminivå och den gränsnivå för lekbeståndets biomassa som ska tillämpas för att kunna garantera fullständig reproduktionskapacitet för de berörda bestånden anges i bilaga II.

1.  Referenspunkterna för bevarande, uttryckta som den miniminivå och den gränsnivå för lekbeståndets biomassa ska tillämpas för att kunna garantera fullständig reproduktionskapacitet för de berörda bestånden.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Tre år efter det att förvaltningsåtgärderna som anges i artikel 6.1a har börjat tillämpas ska de vidtagna åtgärdernas effektivitet verifieras vetenskapligt, särskilt när det gäller de bestånd som omfattas av denna förordning och det fiske som utnyttjar dessa bestånd.

Motivering

Denna ändring behövs för att utvärdera effektiviteten av de åtgärder som föreslås i artikel 4a.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  När vetenskapliga utlåtanden visar att lekbeståndets biomassa för något av de berörda bestånden ligger under den referenspunkt för miniminivån för lekbeståndets biomassa som anges i bilaga II, kolumn A, till den här förordningen ska alla lämpliga korrigerande åtgärder antas för att säkerställa att det berörda beståndet snabbt återgår till nivåer över de nivåer som kan ge MSY. I synnerhet, genom undantag från artikel 4.2 och 4.4 i denna förordning, ska fiskemöjligheterna för de berörda bestånden, i syfte att nå dessa nivåer, fastställas till en nivå som ger en fiskeridödlighet under det intervall som anges i bilaga I, kolumn A, till denna förordning, med beaktande av minskningen av de berörda beståndens biomassa.

2.  När vetenskapliga utlåtanden visar att lekbeståndets biomassa för något av de små pelagaiska bestånden ligger under den referenspunkt för miniminivån för lekbeståndets biomassa som anges i bilaga I, kolumn B, till den här förordningen ska alla lämpliga korrigerande åtgärder antas för att bidra till att de små pelagiska bestånden snabbt återgår till nivåer över den referenspunkt som fastställs i bilaga I, kolumn A. I synnerhet, genom undantag från artikel 4.2 och i linje med artikel 4.3 i denna förordning, ska förvaltningsåtgärderna anpassas med beaktande av minskningen av de berörda beståndens biomassa.

Motivering

De föreslagna ändringar är i linje med de andra förslagen som grundar sig på biomassa som det enda och mer säkra måttet.

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  När vetenskapliga utlåtanden visar att lekbeståndets biomassa för något av de berörda bestånden ligger under den gränsreferenspunkt för lekbeståndets biomassa (Blim) som anges i bilaga II, kolumn B, till denna förordning, ska ytterligare korrigerande åtgärder vidtas för att säkerställa att det berörda beståndet snabbt återgår till nivåer över den nivå som kan ge MSY. I synnerhet kan de korrigerande åtgärderna, genom undantag från artikel 4.2 och 4.4, inbegripa ett tillfälligt stopp av det riktade fisket för det berörda beståndet och en lämplig minskning av fiskemöjligheterna.

3.  När vetenskapliga utlåtanden visar att lekbeståndets biomassa för de båda bestånden av små pelagiska arter ligger under den gränsreferenspunkt för lekbeståndets biomassa (SSBlim) som anges i bilaga I, kolumn B, till denna förordning, ska ytterligare korrigerande åtgärder vidtas för att bidra till att de båda bestånden snabbt återgår till nivåer över den referenspunkt som fastställs i bilaga I, kolumn A. I synnerhet kan de korrigerande åtgärderna, genom undantag från artikel 4.2 inbegripa ett tillfälligt stopp av det riktade fisket för det berörda beståndet och andra lämpliga förvaltningsåtgärder.

Motivering

De föreslagna ändringar är i linje med de andra förslagen som grundar sig på biomassa som det enda och mer säkra måttet.

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 6 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När vetenskapliga utlåtanden visar att korrigerande åtgärder krävs för bevarandet av de små pelagiska bestånd som avses i artikel 1.2 i denna förordning, eller, vad gäller ansjovis och sardin, när lekbeståndets biomassa för något av dessa bestånd för ett visst år ligger under de referenspunkter för bevarande som anges i bilaga II, kolumn A, till denna förordning, ska kommissionen ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 16 i denna förordning och artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013 med avseende på

1.    När vetenskapliga utlåtanden visar att korrigerande åtgärder krävs för bevarandet av de små pelagiska arterna eller när lekbeståndets biomassa för något av dessa bestånd för ett visst år ligger under de referenspunkter för bevarande som anges i bilaga I, kolumn B, till denna förordning, ska kommissionen ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 16 i denna förordning och artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013 med avseende på

Motivering

De föreslagna ändringar är i linje med de andra förslagen som grundar sig på biomassa som det enda och mer säkra måttet.

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 6 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  fiskeredskapens egenskaper, särskilt maskstorlek, redskapens utformning, redskapens storlek eller användning av selektivitetsanordningar för att säkerställa eller förbättra selektiviteten,

utgår

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 6 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  användning av fiskeredskap och det djup på vilket redskapet används, för att säkerställa eller förbättra selektiviteten,

utgår

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 6 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  förbud mot eller begränsning av fiske i särskilda områden, i syfte att skydda lekfisk och ungfisk eller fisk som är mindre än minsta referensstorlek för bevarande eller för att skydda icke-målarter,

utgår

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 6 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  förbud mot eller begränsning av fiske eller användning av vissa typer av fiskeredskap under särskilda perioder, i syfte att skydda lekfisk eller fisk som är mindre än minsta referensstorlek för bevarande eller för att skydda icke-målarter,

utgår

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 6 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  minsta referensstorlekar för bevarande, i syfte att säkerställa skydd av unga exemplar av marina organismer,

utgår

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 6 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  andra egenskaper med koppling till selektivitet.

utgår

Motivering

Den generiska innebörden av led f, som är föremål för delegering, kan vara oförenlig med de innehållsmässiga gränsdragningar som förutses i artikel 290 i EUF-fördraget. Det är bättre att låta ledet utgå.

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.   För att målen i artikel 4 ska uppnås, och utan hinder av punkt 1, ska följande åtgärder vidtas under åren 2019–2022:

 

a)   År 2019 ska fångstbegränsningen för små pelagiska arter ligga kvar på samma nivå som för 2014. Från och med 2020 ska fångstbegränsningen, för berörda medlemsstat, för små pelagiska arter successivt stramas åt med 4 % varje år jämfört med föregående år fram till 2022. Någon åtstramning görs dock inte om den totala fångsten föregående år för varje berörd medlemsstat ligger mer än 2 % under fångstnivån för 2014.

 

b)   Fiskeansträngningarna för fiskefartyg med inriktning på fiske av små pelagiska arter får inte överstiga 180 fiskedagar per år och 20 fiskedagar per månad, med högst 144 fiskedagar per år med inriktning på sardin och högst 144 fiskedagar per år med inriktning på ansjovis.

 

c)   Fredningstider/fredningsområden ska införas varje år i syfte att skydda uppväxt- och lekområden. Sådan fredning, för olika typer av fiskeredskap, ska täcka de små pelagiska arternas hela utbredningsområde i Adriatiska havet i minst 15 dagar i rad och högst 30 dagar i rad. Fredningstiderna ska gälla under följande perioder:

 

i)   för sardiner från och med den 1 oktober till och med den 31 mars och

 

ii)   för ansjovis från och med den 1 april till och med den 30 september.

 

d)   Ytterligare fredningstider/fredningsområden ska gälla för fartyg med en total längd på över tolv meter, och separat för varje typ av fiskeredskap, i minst sex månader. Dessa fredningstider/fredningsområden ska täcka minst 30 % av det område som betecknats som uppväxtområde eller som ett område som är viktigt för skydd av ungfisk (i territorial- och innanhav).

 

e)   Den sammanlagda fiskekapaciteten för trålare och notfartyg som aktivt fiskar små pelagiska arter får inte överstiga den registrerade kapaciteten för den aktiva flottan 2014 räknat i bruttodräktighet och/eller bruttoregisterton, motoreffekt (kW) och antal fartyg.

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b.   Trots punkt 1a får längden på de fredningstider som avses i led c och d inte varierar mer än 10 % från år till år för att stabilitet ska kunna säkerställas och variationerna begränsas avseende förvaltningsåtgärderna.

Motivering

De föreslagna åtgärderna ska till fullo tillämpas från och med 2017 och delvis från och med 2015. De är i linje med AKFM:s förvaltningsplan, och det är ytterst viktigt att fortsätta med samma förvaltningsstrategi och förvaltningsåtgärder så att vi kan göra en korrekt bedömning av deras verkan. Därtill föreslås att fångstbegränsningarna stramas åt successivt under denna period.

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 6a

 

Tekniska åtgärder

 

1.   Vid tillämpning av denna förordning ska artikel 13.3 andra stycket och punkt 2 i bilaga II till förordning (EG) nr 1967/2006 inte gälla.

 

2.   Vid tillämpning av denna förordning ska högsta tillåtna längd på stänggarn (snörpvad eller not utan lina) vara 600 meter med ett djup på högst en tredjedel av längden.

Motivering

För att förvaltningsplaner ska genomföras är det ytterst viktigt att dessa bestämmelser ingår i den fleråriga planen. Detta har redan begärts genom en gemensam rekommendation från de adriatiska medlemsstaterna och utförligt förordats i en studie av snörpvadsfiskets kännetecken och dess påverkan på bentiska organismsamhällen. Denna studie och begäran har även granskats av oberoende experter och den vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen som har bekräftat slutsatserna. Detta är en av de viktigaste bestämmelserna för att säkerställa livskraften hos fisket med snörpvad efter små pelagiska arter i Adriatiska havet.

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 7 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ges behörighet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 15 i den här förordningen och artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013 med avseende på

Kommissionen ges behörighet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013 med avseende på

Motivering

Bestämmelserna i förordning (EU) nr 1380/2013 om landningsskyldighet och regionalisering anses vara tillräckliga. Det anses således vara olämpligt med en ytterligare åtgärd från kommissionens sida i form av delegerade akter.

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 7 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  undantag från tillämpningen av landningsskyldigheten för arter för vilka det finns vetenskapliga belägg för en hög överlevnadsgrad, med beaktande av egenskaperna hos redskapen, fiskemetoderna och ekosystemet, i syfte att underlätta genomförandet av landningsskyldigheten, och

(a)  undantag från tillämpningen av landningsskyldigheten för arter för vilka bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning påvisar en hög överlevnadsgrad, med beaktande av egenskaperna hos redskapen, fiskemetoderna och ekosystemet, i syfte att underlätta genomförandet av landningsskyldigheten, och och

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 7 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  fastställande av minsta referensstorlekar för bevarande, i syfte att säkerställa skydd av unga exemplar av marina organismer.

utgår

Motivering

Letter (d) should be deleted as this area is already covered in Article 6 above and there is no need for repetition.

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Genom undantag från artikel 17.1 i förordning (EG) nr 1224/2009 ska den förhandsanmälan som avses i den artikeln göras minst en och en halv timme före fartygets beräknade ankomsttid till hamn. De behöriga myndigheterna i kustmedlemsstaterna får, efter bedömning av varje enskilt fall, lämna tillstånd för tidigare ankomst till hamn.

1.  Genom undantag från artikel 17.1 i förordning (EG) nr 1224/2009 ska den förhandsanmälan som avses i den artikeln göras minst en halv timme före fartygets beräknade ankomsttid till hamn. De behöriga myndigheterna i kustmedlemsstaterna får, efter bedömning av varje enskilt fall, lämna tillstånd för tidigare ankomst till hamn.

Motivering

I flera områden i Adriatiska havet anlitas besättningen bara några minuter före ankomst till hamn, för att slutföra sorteringen av fångsten i rätt lådor. Det är i detta avseende mycket svårt för befälhavare på fiskefartyg att göra en sådan förhandsanmälan om ankomst till hamn som avses ovan och som innebär att de i mycket god tid måste ge behöriga myndigheter i sin flaggmedlemsstat en rad uppgifter om fartyget och fångsten.

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kravet på förhandsanmälan ska gälla för befälhavare på unionsfiskefartyg som har minst ett ton ansjovis eller ett ton sardiner ombord.

2.  Kravet på förhandsanmälan ska gälla för befälhavare på unionsfiskefartyg som har minst två ton ansjovis eller två ton sardiner ombord. Sådana mängder beräknas utifrån nettofångsten i enlighet med artikel 15.11 i förordning (EU) nr 1380/2013.

Motivering

Denna specificering är nödvändig på grund av den uppskattade landningsskyldigheten, enligt vilken produkter som underskrider den minsta referensstorleken för bevarande ska landas och avses för annan konsumtion än direkt sådan. När det gäller mängderna hänvisas det i stället till artikel 13 a och 13 b i föreliggande förslag till förordning.

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Genom undantag från artikel 15.2 i förordning (EG) nr 1224/2009 får befälhavare på unionens fiskefartyg med en total längd på minst 12 meter överlämna de uppgifter som avses i artikel 14 i den förordningen då landningen påbörjas.

 

 

Motivering

För fiskefartyg som omfattas av kraven i nämnda förvaltningsplan och som bedriver verksamhet på massiva arter måste fiskedagen få avslutas innan landningen påbörjas. Rapportering före ankomst till hamn, liksom generellt föreskrivs, är mycket svårt och ibland farligt, med hänsyn tagen till både de svårigheter som det innebär att lägga till vid kaj och den stora mängden produkter som ska sorteras och delas upp i olika lådor.

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Det tröskelvärde som ska tillämpas på den levande vikten av arter från respektive bestånd som omfattas av den fleråriga planen, ovanför vilket ett fiskefartyg måste landa sina fångster i en utsedd hamn eller en plats nära land i enlighet med artikel 43 i förordning (EG) nr 1224/2009 ska vara följande:

Det tröskelvärde som ska tillämpas på den levande vikten av små pelagiska arter, ovanför vilket ett fiskefartyg måste landa sina fångster i en utsedd hamn eller en plats nära land i enlighet med artikel 43 i förordning (EG) nr 1224/2009 ska vara 4 ton.

(a) 2 000 kg ansjovis.

 

(b) 2 000 kg sardiner.

 

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Artikel 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Fem år efter ikraftträdandet av denna förordning och därefter vart femte år ska kommissionen säkerställa att en utvärdering görs av den fleråriga planens effekter på de bestånd som omfattas av denna förordning och på de fisken som utnyttjar dessa bestånd. Kommissionen ska lägga fram resultatet av utvärderingen för Europaparlamentet och rådet.

Tre år efter ikraftträdandet av denna förordning] och därefter vart femte år ska kommissionen säkerställa att en utvärdering görs av den fleråriga planens effekter på de bestånd som omfattas av denna förordning och på de fisken som utnyttjar dessa bestånd. Kommissionen ska lägga fram resultatet av utvärderingen för Europaparlamentet och rådet, och ska, om så är lämpligt, lämna in ett förslag till ändring av denna förordning.

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013.

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 15a

 

Stöd från EHFF

 

1. Åtgärder för tillfälligt upphörande som antas för att uppnå den fleråriga planens mål ska betraktas som sådant tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet som avses i artikel 33.1 a och c i förordning (EU) nr 508/2014.

 

2. Genom undantag från artikel 33.2 i förordning (EU) nr 508/2014, och fram till den 31 december 2020, förlängs den längsta varaktigheten för stöd inom ramen för förordningen med nio månader för fiskefartyg som berörs av sådana fredningstider/fredningsområden som avses i denna förordning.

 

3. För att säkerställa genomförandet av punkt 2 i denna artikel ska det, genom undantag från artikel 25.3 i förordning (EU) nr 508/2014, ska det vara möjligt att öka det totala ekonomiska bidraget från EHFF över det tak på 15 % som anges i den artikeln.

 

4. För genomförandet av de åtgärder som avses i artikel 30 i förordning (EU) nr 508/2014 ska prioritet ges åt de fiskare som berörs av genomförandet av åtgärderna i den nuvarande fleråriga planen.

 

5. Fartyg som har upphört med all sin fiskeverksamhet till följd av de åtgärder för minskad fiskeansträngning som avses i denna förordning kan, fram till den 31 december 2020 och genom undantag från den frist som fastställs i artikel 34.4 i förordning (EU) nr 508/2014, vara berättigade till det stöd för definitivt upphörande som avses i artikel 34 i förordning (EU) nr 508/2014.

 

 

 

 

Ändringsförslag    83

Förslag till förordning

Bilaga I

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

[...]

utgår

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Bilaga II

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

[...]

utgår

  • [1]  EUT C 288, 31.8.2017, s. 68.

MOTIVERING

1) Bakgrund till kommissionens förslag

Den fleråriga planen för små pelagiska bestånd i Adriatiska havet och de fisken som utnyttjar dessa bestånd (nedan kallad ’flerårig plan för Adriatiska havet’) håller på att inrättats i enlighet med grundförordningen. Fleråriga planer ska antas med prioritet, baserad på vetenskaplig, teknisk och ekonomisk rådgivning, och ska innehålla bevarandeåtgärder för att återställa och bevara fiskbestånd över nivåer som kan ge maximalt hållbart uttag (MSY). I grundförordningen föreskrivs också att åtgärder endast kan inkluderas i de fleråriga planerna om deras ekonomiska och sociala effekter har beaktats.

Den fleråriga planen för Adriatiska havet, den första i sitt slag i Medelhavsområdet, kommer sannolikt att ha en betydande inverkan på fiskeriförvaltningen i Medelhavet som helhet.

Adriatiska havet är ett viktigt delområde inom Medelhavet och står för omkring en tredjedel av det totala landningsvärdet. Sardiner och ansjovis utgör merparten av fångsterna av små pelagiska arter. Den största delen av fångsterna görs av Italien och Kroatien. En tredje medlemsstat, Slovenien, står för mindre än 1 % av fångsterna, och Albaniens och Montenegros fångstandelar är lika små. Fisket efter små pelagiska arter regleras för närvarande på nationell, europeisk och internationell nivå. Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet (AKFM) är det internationella organ som för närvarande reglerar denna typ av fiske.

Det slutgiltiga målet är att nå maximalt hållbart uttag (MSY) senast 2020, i enlighet med kraven i den gemensamma fiskeripolitiken. I motiveringen till kommissionens förslag anges att huvudmålet med den fleråriga planen för Adriatiska havet är att återställa bestånden och fiskerisektorn till ett gott tillstånd genom att se till att fisket är hållbart.

2) Förslagets innehåll

Den 24 februari 2107 lade kommissionen fram ett förslag om upprättande av en flerårig plan för små pelagiska bestånd i Adriatiska havet och de fisken som utnyttjar dessa bestånd. Den fleråriga planen för Adriatiska havet kan tillämpas på bestånd av ansjovis, sardin, makrill och taggmakrill. Den fleråriga planens grundsyfte är att uppnå och upprätthålla maximalt hållbart uttag (MSY) för de berörda bestånden, skapa en hållbar fiskerisektor och tillhandahålla en effektiv förvaltningsram.

I den fleråriga planen för Adriatiska havet uttrycks de föreslagna målen som fiskeridödlighetsintervall kring FMSY enligt STECF:s rekommendationer, och de ska vara genomförda senast 2020. Mål har införts för ansjovis och sardiner, och intervallerna har fastställts enligt STECF:s rekommendationer. Enligt kommissionens motivering möjliggör dessa intervall en MSY-baserad förvaltning av berörda bestånd, och de anses medge anpassningar till följd av eventuella ändringar i den vetenskapliga rådgivningen. När data finns att tillgå för ett fiskbestånd uttrycks dessa referenspunkter som lekbeståndets biomassa.

Förslaget innehåller bestämmelser kopplade till landningsskyldigheten, vilka ska antas inom ramen för regionalisering.  

3) Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden välkomnar den fleråriga planen för Adriatiska havet, eftersom den kommer att erbjuda ett instrument för flerårig förvaltning av levande marina resurser, vilket kommer att bidra till att återuppbygga bestånden och återställa fiskerisektorn till en hållbar nivå. Vetenskapliga utvärderingar av tillståndet för bestånden av sardiner och ansjovis visar att den nuvarande fångstnivån i Adriatiska havet innebär en överexploatering. Föredraganden stöder åtgärder som syftar till att förbättra beståndens tillstånd, med särskild inriktning på geografiska skyddsåtgärder för att bevara ungfisk och skydda bestånd under lekperioden.

Med beaktande av beståndens tillstånd, fiskets särdrag och den komplexa socioekonomiska situationen i Adriatiska havet, och i syfte att garantera en effektiv förvaltning samt förtydliga och förenkla enskilda bestämmelser i förslaget, föreslår föredraganden följande ändringar:

Gemensam förvaltning för sardiner och ansjovis

Föredraganden stöder inte kommissionens förslag om separat förvaltning av sardiner och ansjovis, och föreslår i stället att dessa två arter förvaltas gemensamt. Biomassan av små pelagiska arter kan variera avsevärt från ett år till ett annat, oberoende av fiskedödligheten, eftersom små pelagiska arter är mycket beroende av miljöförhållandena. Eftersom det vid fisket inte är helt möjligt att enbart inrikta sig på den ena av de två nämnda arterna, anser föredraganden att de bör förvaltas gemensamt. Dessutom delar dessa två arter, dvs. sardiner och ansjovis, samma ekologisk nisch och deras biomassa håller på att förändras. I förslaget inför föredraganden termen ’små pelagiska arter’, vilken också används i den regionala planen som utarbetats av AKFM.

Upprätthållande av principen om en ordning som grundar sig på förvaltning av fiskeansträngning

Föredraganden motsätter sig bestämt kommissionens försök att garantera att fisket regleras genom fastställande av totala fångstvolymerna och inrättande av ett kvotsystem. För närvarande omfattas hela det adriatiska området (geografiskt delområde 17 och 18) av den förvaltningsplan som utarbetats av AKFM, vilken grundar sig på reglering av fiskeansträngningen och fiskekapaciteten genom reglering av fredningsområden/fredningstider och begränsning av antalet fiskedagar per fartyg, men där nivån för en säker fångstgräns inledningsvis fastställs till 2014 års fångstnivå. Den ikraftvarande AKFM-rekommendationen (GFCM/40/2016/2) utfärdades 2016. Föredraganden anser att den nuvarande rekommendationen är synnerligen viktigt, eftersom den gör sektorn relativt stabil. Åtgärdspaketet tillämpas åren 2017 och 2018, och under denna period bör det klarna huruvida dessa åtgärder, som fullt ut tillämpats sedan 2015, är effektiva och leder till resultat.

I hela Medelhavsområdet håller man på att genomföra förvaltningssystemet enligt beskrivningen ovan, och varje betydande ändring inom en liten del kommer sannolikt att störa EU:s marknad, öppna för ökad import från länder utanför EU och försätta fiskerisektorn i en ojämlik ställning på marknaden.

Eftersom föredragandens förslag grundar sig på förvaltningen av fiskeansträngningen, föreslår hon att det administrativa arrangemanget med ’möjligheter’ ersätts med ’förvaltningsåtgärder’.

Föredraganden påpekar att vetenskapliga bedömningar och rekommendationer har en tendens att ändra och anser att detta är ytterligare ett skäl för att undvika kvotsystem. En omständighet som är värd att framhålla är att olika resultat har erhållits från samma data som producerats av arbetsgrupper inom AKFM och STECF. Den inneboende osäkerheten hos dessa bedömningar ger upphov till ytterligare tvivel när det gäller att fatta centrala långtgående beslut som grundar sig på vetenskapliga rekommendationer som kan variera i så stor utsträckning.

Vetenskapliga bedömningar och deras användning i den föreslagna planen

En av de centrala bestämmelserna i förslaget avser biologiska referenspunkter. Enligt förslaget ska dessa referenspunkter grunda sig på fiskedödligheten (F), som motsvarar resursernas utnyttjande vid maximalt hållbart uttag (FMSY). Detta värde utgör den målnivå som, i enlighet med grundförordningen, ska uppnås senast 2020. Den fiskedödlighet som motsvarar det teoretiska värdet för utnyttjande vid maximalt hållbart uttag är emellertid beroende av ett antal antaganden som finns inbakade i förfarandet för vetenskapliga bedömningar av beståndens tillstånd och kan därför kraftigt variera. Exemplevis år 2016 ansåg STECF att FMSY för sardiner var 0,08, samtidigt som AKFM angav värdet 0,7, dvs. ett nästan tio gånger högre värde. Vid STECF:s senaste plenarsammanträde (17–01) utfärdades en rekommendation om att det värde som ska användas för målnivån för maximalt hållbart uttag inta bör vara FMSY, utan en teoretisk omvandling med utnyttjandet medtaget i beräkningen (förhållandet mellan fiskedödlighet och total fiskedödlighet, E=0,4), som också kan uttryckas som fiskedödlighet F. Med tanke på att även kommissionens vetenskapliga rådgivande organ (STECF) har konstaterat att det finns ett antal osäkerhetsfaktorer i dessa bedömningar, föreslår föredraganden att referenspunkten i den fleråriga planen för Adriatiska havet bör vara beståndets biomassa och inte fiskedödligheten. Det är särskilt viktigt att, vid en tidpunkt då denna fråga ger upphov till tvister inom det vetenskapliga samfundet, omöjliggöra införandet av ett kvotsystem genom vilket den totala fångsten skulle fastställas genom att man just riktar in sig på nämnda referenspunkter. Mot bakgrund av variationerna i referenspunkter kan dessa inte användas för att fastställa den totala tillåtna fångstmängden; de arrangemang som ska tillämpas bör grunda sig på en reglering av fiskeansträngningen för att säkerställa överlevnaden av en enskild art i tillräcklig mängd när det gäller dess biomassa.

Fastställande av tekniska specifikationer för snörpvad/ringnot för fiske efter små pelagiska arter i Adriatiska havet

Föredraganden föreslår att det i den föreslagna planen föreskrivs ett undantag från bestämmelsen i Medelhavsförordningen om höjden på en snörpvad/ringnot och förhållandet mellan egentlig höjd och havsdjup. Det bör betonas att planen utarbetas i linje med regionala särdrag och måste anpassas till fisket i det område för vilket den är utformad. Planen ska också redan från början erkänna och tillåta särdrag hos de fiskeredskap som används i Adriatiska havet.

De adriatiska länderna, som sammanförts inom AdriaMed (ett subregionalt initiativ i form av ett FAO-projekt) har genomfört en vetenskaplig undersökning för att beskriva de tekniska egenskaperna hos snörpvad/ringnot i Adriatiska havet och deras eventuella inverkan på havsbottnen, och deras allmänna inverkan vid fiske. Denna undersökning bevisade att Italien, Kroatien och Slovenien har rätt i sitt krav på att snörpvadens/ringnotens högsta tillåtna längd ska vara 600 m med ett djup på högst en tredjedel av längden. Med tanke på att det är dessa dimensioner som föreslås är det nödvändigt att bortse från den bestämmelse i Medelhavsförordningen som begränsar användningen av snörpvad/ringnot i områden som är grundare än 70 % av näthöjden; på grund av Adriatiska havets havsbotten är denna bestämmelse inte möjlig att verkställa.

De socioekonomiska verkningarna av den föreslagna planen

I grundförordningen föreskrivs bland annat att åtgärder endast kan inkluderas i de fleråriga planerna om deras ekonomiska och sociala effekter har beaktats.

Föredraganden vill påpeka att det i kommissionens förslag inte finns någon detaljerad bedömning av de socioekonomiska effekterna. Hon är särskilt orolig, eftersom fiskerisektorn i Medelhavet har befunnit sig i kris i mer än tjugo år och nya bestämmelser som inte är väl genomtänkta kan på ett betydande sätt påverka och och ödelägga hela sektorn. Dessutom finns det ingenting i form av ekonomiskt stöd och/eller omställningsåtgärder för företag och arbetstagare i anslutning till förslaget att minska fångsterna av sardiner och ansjovis, trots att dessa utgör en grundläggande ekonomisk resurs för små lokala samhällen, särskilt ösamhällen, och industrier.

YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (14.9.2017)

till fiskeriutskottet

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för små pelagiska bestånd i Adriatiska havet och de fisken som utnyttjar dessa bestånd
(COM(2017)0097 – C8‑0095/2017 – 2017/0043(COD))

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Den gemensamma fiskeripolitiken bör bidra till skyddet av den marina miljön, hållbar förvaltning av alla kommersiellt nyttjade arter och i synnerhet till att uppnå god miljöstatus i havsmiljön senast 2020 i enlighet med artikel 1.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG. 40

(1)  Den gemensamma fiskeripolitiken bör säkerställa skyddet av den marina miljön och hållbar förvaltning av alla kommersiellt nyttjade arter och bör bidra till att uppnå god miljöstatus i havsmiljön senast 2020 i enlighet med artikel 1.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG. 40

__________________

__________________

40 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område (Ramdirektiv om en marin strategi) (EUT L 164, 25.6.2008, s. 19).

40 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område (Ramdirektiv om en marin strategi) (EUT L 164, 25.6.2008, s. 19).

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  Regionalisering bör tillämpas i utformandet av skräddarsydda åtgärder som tar hänsyn till varje enskilt fiskeområdes särdrag och som skyddar de specifika miljöförhållanden i dem.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 6b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6b)  Fiskemöjligheterna bör fördelas i enlighet med principerna i artikel 17 i förordning (EU) nr 1380/2013, det vill säga grundat på transparenta och objektiva kriterier, inbegripet miljömässiga, sociala och ekonomiska kriterier. Fiskemöjligheterna bör även vara jämnt fördelade mellan de olika fiskesegmenten, inbegripet det traditionella och småskaliga fisket. Medlemsstaterna bör dessutom ge incitament till fiskefartyg som använder selektiva fiskeredskap eller miljövänligare fiskemetoder.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Dessa korrigerande åtgärder kan vid behov även inbegripa framläggning av lagförslag från kommissionen och nödåtgärder antagna av kommissionen i enlighet med artikel 12 i förordning (EU) nr 1380/2013.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Artikel 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Fem år efter ikraftträdandet av denna förordning och därefter vart femte år ska kommissionen säkerställa att en utvärdering görs av den fleråriga planens effekter på de bestånd som omfattas av denna förordning och på de fisken som utnyttjar dessa bestånd. Kommissionen ska lägga fram resultatet av utvärderingen för Europaparlamentet och rådet.

Tre år efter ikraftträdandet av denna förordning och därefter vart femte år ska kommissionen säkerställa att en utvärdering görs av den fleråriga planens effekter på de bestånd som omfattas av denna förordning och på de fisken som utnyttjar dessa bestånd, särskilt i fråga om hur långt man har kommit i arbetet med att återställa och bevara fiskbestånden över nivåer som kan ge maximal hållbar avkastning. Kommissionen ska lägga fram resultatet av utvärderingen för Europaparlamentet och rådet och får, om så är lämpligt med beaktande av de senaste vetenskapliga rönen, föreslå anpassningar av den fleråriga planen eller ta initiativ till ändringar av de delegerade akterna.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Flerårig plan för små pelagiska bestånd i Adriatiska havet och de fisken som utnyttjar dessa bestånd

Referensnummer

COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

PECH

1.3.2017

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

1.3.2017

Antagande

7.9.2017

 

 

 

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Upprättande av en flerårig plan för små pelagiska bestånd i Adriatiska havet och de fisken som utnyttjar dessa bestånd

Referensnummer

COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)

Framläggande för parlamentet

24.2.2017

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

PECH

1.3.2017

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

1.3.2017

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Ruža Tomašić

22.3.2017

 

 

 

Behandling i utskott

25.4.2017

21.6.2017

21.11.2017

21.3.2018

Antagande

9.10.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

14

11

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Nicola Caputo, Rosa D’Amato, Giuseppe Ferrandino, Elisabetta Gardini, Anja Hazekamp, Francisco José Millán Mon, Nosheena Mobarik

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

David Borrelli, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Tadeusz Zwiefka

Ingivande

16.10.2018

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

14

+

ECR

Nosheena Mobarik, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato

NI

David Borrelli

PPE

Alain Cadec, Elisabetta Gardini, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Tadeusz Zwiefka

S&D

Renata Briano

11

-

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

GUE/NGL

Anja Hazekamp

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Giuseppe Ferrandino, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos

VERTS/ALE

Marco Affronte, Klaus Buchner, Linnéa Engström

1

0

ENF

Sylvie Goddyn

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 1 november 2018
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy