Menettely : 2018/2144(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0339/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0339/2018

Keskustelut :

PV 28/11/2018 - 27
CRE 28/11/2018 - 27

Äänestykset :

PV 29/11/2018 - 8.17
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0482

MIETINTÖ     
PDF 457kWORD 61k
17.10.2018
PE 623.854v03-00 A8-0339/2018

Montenegroa koskevasta komission vuoden 2018 kertomuksesta

(2018/2144(INI))

Ulkoasiainvaliokunta

Esittelijä: Charles Tannock

TARKISTUKSET
EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
 TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Montenegroa koskevasta komission vuoden 2018 kertomuksesta

(2018/2144(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 1. toukokuuta 2010 voimaan tulleen EU:n ja Montenegron välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen,

–  ottaa huomioon 17. toukokuuta 2018 pidetyn EU:n ja Länsi-Balkanin maiden huippukokouksen julkilausuman ja siihen sisältyvän Sofian prioriteettiagendan,

–  ottaa huomioon 25. kesäkuuta 2018 järjestetyn EU:n ja Montenegron vakautus- ja assosiaationeuvoston yhdeksännen kokouksen,

–  ottaa huomioon Montenegron liittymisen Natoon 5. kesäkuuta 2017,

–  ottaa huomioon, että Montenegron ja Kosovon parlamentit ovat ratifioineet näiden kahden maan rajojen merkitsemistä koskevan sopimuksen,

–  ottaa huomioon 6. helmikuuta 2018 annetun komission tiedonannon ”Uskottavat jäsenyysnäkymät ja EU:n tehostettu sitoumus Länsi-Balkanin maille” (COM(2018)0065),

–  ottaa huomioon 17. huhtikuuta 2018 annetun komission tiedonannon ”Vuoden 2018 tiedonanto EU:n laajentumispolitiikasta” (COM(2018)0450) ja siihen liittyvän komission yksiköiden valmisteluasiakirjan ”Montenegro 2018 Report” (SWD(2018)0150),

–  ottaa huomioon 17. huhtikuuta 2018 annetun komission arvion Montenegron talousuudistusohjelmasta 2018–2020 (SWD(2018)0131) ja 25. toukokuuta 2018 annetut neuvoston yhteiset päätelmät EU:n ja Länsi-Balkanin maiden välisestä talous- ja rahoitusalan vuoropuhelusta,

–  ottaa huomioon Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston (Etyj/ODIHR) vaalitarkkailuvaltuuskunnan raportit ja Euroopan parlamentin vaalitarkkailuvaltuuskunnan 15. huhtikuuta 2018 antaman lausunnon presidentinvaaleista,

–  ottaa huomioon EU:n ja Montenegron parlamentaarisen vakautus- ja assosiaatiovaliokunnan Podgoricassa 16.–17. heinäkuuta 2018 pidetyssä 15. kokouksessa hyväksytyn julkilausuman ja suositukset,

  ottaa huomioon tulokset Länsi-Balkanin syrjäytyneitä romaneja koskevasta tutkimuksesta, jonka komissio, Maailmanpankki ja YK:n kehitysohjelma tekivät vuonna 2017,

–  ottaa huomioon 28. elokuuta 2014 käynnistetyn Berliinin prosessin,

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Montenegrosta,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A8-0339/2018),

A.  toteaa, että kutakin laajentumismaata arvioidaan erikseen sen omien ansioiden perusteella ja että uudistusten nopeus ja laatu määrittävät liittymisaikataulun;

B.  ottaa huomioon, että Montenegro on neuvotteluprosessissa tällä hetkellä edistynein, koska unionin säännöstöä koskevista 35 neuvotteluluvusta 31 on avattu ja kolme neuvottelulukua on suljettu toistaiseksi;

C.  katsoo, että sisäpoliittisten voimien välinen ja naapurimaiden kanssa käytävä rakentava vuoropuhelu on olennaisen tärkeä EU:hun liittymisprosessin etenemisen kannalta;

D.  ottaa huomioon, että Montenegro on edelleen sitoutunut luomaan toimivan markkinatalouden ja se on saanut aikaan tuloksia vakautus- ja assosiaatiosopimuksen velvoitteiden täytäntöönpanossa;

E.  ottaa huomioon, että Montenegro saa liittymistä valmistelevasta tukivälineestä (IPA II) liittymistä valmistelevaa tukea;

F.  ottaa huomioon, että Montenegron on edelleen tehostettava muun muassa parlamentaarisia, lainsäädännöllisiä ja valvontavalmiuksia, institutionaalista avoimuutta, oikeusvaltioperiaatteen noudattamista, oikeuslaitoksen riippumattomuutta, sotarikostapausten käsittelyä maan sisällä, vaaliprosessin rehellisyyttä, tiedotusvälineiden vapautta sekä korruption, järjestäytyneen rikollisuuden ja harmaan talouden torjuntaa;

1.  panee tyytyväisenä merkille Montenegron jatkuvan sitoutumisen EU:n yhdentymisprosessiin ja sen jatkuvan hyvän yleisen edistymisen, joka perustuu tämän strategisen päätöksen saamaan laajaan julkiseen tukeen;

2.  korostaa, että uudistuksien täytäntöönpano ja soveltaminen ovat edelleen onnistuneen yhdentymisprosessin keskeinen indikaattori; kehottaa Montenegroa parantamaan uuden lainsäädännön ja uusien toimintalinjojen täytäntöönpanon suunnittelua, koordinointia ja seurantaa sekä kehottaa panemaan 23 ja 24 luvun väliaikaiset vertailuindikaattorit ripeästi täytäntöön;

3.  pitää myönteisenä Länsi-Balkanin strategiasta 6. helmikuuta 2018 annetussa komission tiedonannossa esitettyä arviota, jonka mukaan Montenegro voisi mahdollisesti olla valmis jäsenyyteen vuonna 2025 vahvan poliittisen tahdon, todellisten ja pitkäaikaisten uudistusten toteuttamisen sekä naapuruuskiistojen lopullisen ratkaisemisen avulla;

4.  kehottaa komissiota ja neuvostoa varmistamaan seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä riittävät määrärahat Montenegron mahdolliselle liittymiselle Euroopan unioniin, kuten Länsi-Balkanin strategiassa esitettiin;

Demokratiakehitys

5.  muistuttaa kaikille poliittisille puolueille, että rakentava poliittinen sitoutuminen on riippuvainen täysin toimivasta parlamentista, jossa kaikki poliitikot kantavat vastuunsa äänestäjiään kohtaan hoitamalla edustajantointaan parlamentissa; pitää myönteisenä, että suurin osa oppositiopuolueista on palannut parlamenttiin pitkään kestäneen boikotin jälkeen; kehottaa kaikkia muita poliittisia puolueita palaamaan parlamenttiin ja tekemään yhteistyötä aidon poliittisen vuoropuhelun aikaansaamiseksi, jotta voidaan varmistaa, että parlamentilla on keinot täyttää kaikilta osin lainsäädäntö- ja valvontatehtävänsä ja palauttaa siten demokratiakehityksen toimivuus;

6.  kehottaa panemaan täytäntöön naisten ja vähemmistöjen julkista ja poliittista osallistumista koskevan lainsäädännön erityisesti romanien(1) osalta, myös mahdollistamalla vähemmistöihin kuuluvien naisten mielekkään osallistumisen päätöksentekomenettelyihin sekä heidän pääsynsä julkishallinnon ja muiden julkisten laitosten virkoihin;

7.  kehottaa Montenegron poliittista johtoa keskittymään jäljellä oleviin haasteisiin puuttumalla oikeusvaltiota, tiedotusvälineiden vapautta, korruptiota, rahanpesua, järjestäytynyttä rikollisuutta ja siihen liittyvää väkivaltaa koskeviin ongelmiin ja käsittelemään näitä kysymyksiä ensi tilassa;

8.  toteaa, että huhtikuussa 2018 järjestetyissä presidentinvaaleissa kunnioitettiin perusvapauksia; kehottaa hallitusta tekemään yhteistyötä oppositiopuolueiden ja kansalaisyhteiskunnan kanssa, jotta voidaan käsitellä kattavasti Etyj/ODIHR:n havaitsemia puutteita sekä panna kaikilta osin täytäntöön sen vaalitarkkailuvaltuuskunnan antamat ensisijaiset suositukset hyväksymällä valmisteilla olevaa kansallista lainsäädäntöä ja vahvistamalla vaalihallinnon avoimuutta ja ammattimaisuutta, jotta voidaan lisätä kansalaisten luottamusta vaaliprosessiin; kehottaa pitämään paikallisvaalit yhtä aikaa koko maassa ja parantamaan vaalien laatua ja avoimuutta; kehottaa painokkaasti vahvistamaan poliittisten puolueiden rahoituksen avoimuutta koskevia säännöksiä;

9.  vaatii täydellistä tutkimusta kaikista vaaleihin liittyvistä väitetyistä sääntöjenvastaisuuksista; vaatii jälleen kerran vuoden 2012 niin sanotun nauhoitustapauksen asianmukaista seurantaa; kehottaa korruptiontorjuntavirastoa tehostamaan valvontaa, joka koskee julkisten varojen mahdollista väärinkäyttöä puoluepoliittisiin tarkoituksiin;

10.  on huolissaan Montenegron parlamentin päätöksestä erottaa Vanja Ćalović Marković korruptiontorjuntaviraston neuvostosta; kehottaa noudattamaan täyttä avoimuutta tapauksen käsittelyssä;

Oikeusvaltioperiaate

11.  panee merkille tarkastusviranomaisen, korruptiontorjuntaviraston, julkisten hankintojen valvontakomission, kilpailuviranomaisen ja valtiontukiviranomaisen keskeisen roolin järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption torjunnassa; pitää myönteisinä jatkuvia uudistuksia, joiden tarkoituksena on parantaa näiden instituutioiden valmiuksia ja riippumattomuutta, mutta panee merkille tarpeen parantaa tehokkuutta, saada aikaan parempia tuloksia, kannustaa korruption estämiseen myös asianmukaisilla seuraamuksilla ja poistaa jäljellä olevat esteet niiden täydellisen riippumattomuuden aikaansaamiseksi;

12.  panee merkille saavutetun edistyksen korruptiontorjuntaviraston valmiuksien parantamisessa kampanjarahoituksen tutkinnan yhteydessä; korostaa kuitenkin tarvetta parantaa korruptiontorjuntavirastoa kohtaan tunnettua luottamusta sekä sen mainetta, mikä voitaisiin saada aikaan erottamalla sen työ entistä selvemmin kaikenlaisesta poliittisesta vaikuttamisesta;

13.  panee tyytyväisenä merkille julkisen hallinnon avoimuuden ja tiedonvaihdon parantamiseksi toteutetut toimet mutta kannustaa edistämään kansalaisystävällisempää, ammattimaisempaa ja vähemmän politisoitua julkishallintoa; antaa tunnustuksen oikeusasiamiehen tehokkaammalle työlle; toivoo sääntelyn vaikutusten parempaa arviointia, kattavia tarkastuskertomuksia ja osallistavia julkisia kuulemisia lakiesityksistä; pitää tehokkaassa korruption torjunnassa hyvin tärkeänä yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa ja vapaata tiedonsaantia ja kehottaa tarkistamaan toukokuussa 2017 tehtyjä lainsäädännön muutoksia; suosittelee optimoimaan julkishallinnon resursseja ja inhimillistä pääomaa;

14.  pitää myönteisenä Montenegron merkittävää edistystä sähköisen hallinnon ja sähköisen osallistumisen alalla, sillä maa on YK:n vuonna 2016 tekemän sähköistä hallintoa koskevan tutkimuksen mukaan edennyt alan 25:n parhaan maan joukkoon; kehottaa Montenegron hallitusta jatkamaan uudistuksia alalla samaan tahtiin julkishallinnon tehokkuuden ja saatavuuden parantamiseksi entisestään;

15.  pitää myönteisenä kohtuullista edistymistä oikeuslaitoksen riippumattomuuden, avoimuuden, vastuuvelvollisuuden, ammattimaisuuden ja tehokkuuden lisäämisessä; vaatii suojatoimia poliittista ohjailua vastaan sekä eettisten sääntöjen ja kurinpitotoimien johdonmukaista soveltamista; pitää myönteisenä sitä, että uudet tuomarit ja syyttäjät on nimitetty ensimmäistä kertaa uutta rekrytointijärjestelmää käyttäen;

16.  toteaa, että lokakuun 2016 väitettyä vallankaappausyritystä koskevassa oikeudenkäyntimenettelyssä on edistyttävä varmistamalla täysimääräinen oikeudellinen yhteistyö kolmansien maiden kanssa; suhtautuu myönteisesti päätökseen tuomioistuinkäsittelyiden julkisesta jakamisesta tiedotusvälineissä avoimuuden lisäämiseksi;

17.  pitää myönteisinä tuomarineuvostoa koskevaan lakiin 29. kesäkuuta 2018 tehtyjä muutoksia, jotka mahdollistavat tuomarineuvoston säännöllisen toiminnan jatkamisen; toteaa, että muutokset on hyväksytty Venetsian komission suosituksia noudattaen; korostaa, että kyseiset muutokset, jotka koskevat maallikkojäsenten valintaa neuvostoon, ovat vain väliaikainen ratkaisu; kehottaa parlamentin vasta valittua tilapäistä työryhmää ratkaisemaan tämän ongelman pikaisesti;

18.  on huolestunut järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvien väkivaltaisuuksien ja salamurhien lisääntymisestä, ja toteaa, että niillä on haitallisia vaikutuksia tavallisten kansalaisten elämään; pitää myönteisenä, että viranomaiset ovat tietoisia asiasta, mutta vaatii tehokkaampia ehkäiseviä toimia, kuten tuomioon perustumaton varojen menetetyksi tuomitseminen; suhtautuu myönteisesti korkean tason korruptiotapausten tutkimukseen, niitä koskeviin syytetoimiin ja tuomioiden antamiseen; on kuitenkin tietoinen, että tätä toimintaa on edelleen vahvistettava erityisesti, kun on kyse rahanpesusta ja ihmiskaupasta;

19.  kehottaa saamaan aikaan edistystä eturistiriitojen ja virkamiesten laittoman rikastumisen estämiseksi, myös kunnallistasolla; kehottaa viranomaisia ​tehostamaan rikoksella hankitun omaisuuden takavarikoimista, lisäämään perusteetonta vaurastumista koskevia tutkimuksia ja ryhtymään muihin toimiin, jotka johtavat rikollisjoukkojen hajottamiseen ja katkaisevat yhteydet järjestäytyneen rikollisuuden ja liike-elämän ja politiikan välillä; ei kuitenkaan hyväksy käytäntöä, jossa määrätään minimirangaistusta vähäisempiä seuraamuksia, koska se vaikuttaa haitallisesti korruptiotapausten torjumiseen;

20.  muistuttaa, että Montenegron on toteutettava lisätoimia omistusoikeuden tehokkaaksi suojelemiseksi EU:n säännöstöä ja kansainvälisiä ihmisoikeusnormeja noudattaen; kehottaa valtion viranomaisia huolehtimaan oikeudenmukaisista oikeudenkäynneistä kohtuullisessa ajassa, kun pannaan täytäntöön olemassa olevaa kansallista oikeudellista kehystä, myös silloin, kun on kyse omistusoikeudesta ja omaisuuden palauttamisesta; toteaa, että omistusoikeutta koskeva kestävä, syrjimätön ja vakaa järjestelmä on ennakkoedellytys kansalaisten ja ulkopuolisten sijoittajien sekä liike-elämän luottamukselle;

Rajaturvallisuutta ja muuttoliikettä koskevat toimet

21.  panee merkille, että Montenegro on tähän mennessä osoittanut kykenevänsä käsittelemään turvapaikkahakemuksia, mutta korostaa, että asiassa on vielä edistyttävä; kehottaa Montenegroa tekemään tiiviimpää yhteistyötä Euroopan raja- ja merivartioviraston kanssa rajavalvonnan parantamiseksi EU:n normien mukaisesti, laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi ja ihmissalakuljetusverkostojen hajottamiseksi; vaatii tehostettuja toimia ja rajatylittävää yhteistyötä, jotta voidaan ehkäistä ja hajottaa ihmiskauppaan sekä huumausaineiden ja tupakan salakuljetukseen liittyviä järjestäytyneitä rikollisverkostoja; korostaa jatkuvia ongelmia, jotka liittyvät tupakan laittomaan kauppaan Montenegrossa, varsinkin sen vapaakauppa-alueilla; kehottaa komissiota jatkamaan tukeaan Montenegrolle sen vapaakauppa-alueiden valvonnassa ja sen työssä laittoman kaupan torjumiseksi;

22.  pitää valitettavana, että ihmiskaupan torjunta ei ole edistynyt, ja vaatii kiinnittämään erityistä huomiota järjestäytyneen pakkoprostituution ja sekä lasten harjoittaman kerjäämisen ehkäisemiseen; korostaa, että tarvitaan lisätoimia, jotta uhrit voidaan tunnistaa ja heille voidaan tarjota tuki-, korvaus- ja suojelutoimia; kehottaa Montenegroa suojelemaan tehokkaasti ihmiskaupan uhreja ja kiinnittämään erityistä huomiota ihmiskaupan lapsiuhrien sekä romaninaisten ja -tyttöjen kuntouttamiseen, sillä he ovat haavoittuvassa asemassa köyhyyden ja syrjäytymisen vuoksi;

Tiedotusvälineet

23.  on yhä enemmän huolestunut tilanteesta sananvapauden ja tiedotusvälineiden vapauden alalla, jolla ei ole kolmen peräkkäisen komission kertomuksen mukaan edistytty; muistuttaa, että asiaa koskeva luku 23 avattiin joulukuussa 2013 ja että tämän luvun ja luvun 24 edistyminen määrää neuvottelujen yleisen etenemisen; tuomitsee erittäin voimakkaasti pelottelun, mustamaalauskampanjat sekä sanalliset ja fyysiset hyökkäykset toimittajia vastaan; panee merkille, että vuonna 2017 ilmoitettiin seitsemästä toimittajia vastaan kohdistuneesta hyökkäyksestä; vaatii hallitusta varmistamaan, että toimittajia suojellaan käytännössä; kehottaa toteuttamaan lisätoimia tiedotusvälineiden ja toimittajien riippumattomuuden varmistamiseksi ja kannustaa keräämään järjestelmällisesti tietoja toimittajiin kohdistuvista uhista; toteaa, että EU:n Montenegron-edustusto seuraa tilannetta tarkasti;

24.  on erityisen huolestunut 8. toukokuuta 2018 Vijestin toimittajaa Olivera Lakićia vastaan tehdystä iskusta ja kehottaa tekemään kattavan tutkinnan tapauksesta; ei hyväksy sitä, ettei toimittajiin kohdistunutta väkivaltaa koskevien vanhojen tapausten tutkinnassa ole tapahtunut mitään merkittävää edistymistä; kehottaa viranomaisia tuomitsemaan jyrkästi kaikki toimittajiin kohdistuvat hyökkäykset ja edistämään toimenpiteitä toimittajien suojelemiseksi ja rankaisematta jäämisen lopettamiseksi;

25.  pitää valitettavana, että Montenegron julkiseen yleisradioyhtiöön (RTCG) ja sähköisen viestinnän virastoon kohdistuu jatkuvasti rahoitukseen ja toimitustyöhön liittyvää painostusta; vaatii ottamaan käyttöön suojatoimia, joilla estetään asiaton poliittinen ja kaupallinen vaikuttaminen, ja varmistamaan täydellisen avoimuuden tiedotusvälineissä julkaistavia valtion ilmoituksia koskevissa asioissa; toistaa, että RTCG:tä ja muita tiedotusvälineitä on suojeltava asiattomalta poliittiselta vaikuttamiselta; vaatii valtion viranomaisia myöntämään sekä media-alan sääntelyviranomaisille että julkiselle yleisradioyhtiölle riittävästi varoja, jotta voidaan taata sekä RTCG:n että sähköisen viestinnän viraston taloudellinen itsemääräämisoikeus ja riippumattomuus, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä vakaan mediaympäristön takaamiseksi vaalikampanjoiden aikana; pitää valitettavana RTCG:n hallintoneuvoston kokoonpanon muutosta ja RTCG:n pääjohtajan Andrijana Kadijin irtisanomista; katsoo, että ennenaikainen erottaminen olisi sallittava vain rajoitetuissa olosuhteissa;

26.  varoittaa, että tiedotusvälineiden taloudellisen itsemääräämisoikeuden puuttuminen aiheuttaa poliittista riippuvuutta ja polarisoitumista; katsoo, että valtion mainosvarat on jaettava avoimesti ja syrjimättömästi, ja kehottaa viranomaisia harkitsemaan vaihtoehtoisia epäsuorien tukien muotoja tiedotusvälineiden riippumattomuuden edistämiseksi;

27.  korostaa sähköisen viestinnän viraston roolia ja tehokasta itsesääntelyä pyrittäessä varmistamaan Montenegron tiedotusvälineiden mahdollisimman tiukat eettiset normit ja vähentämään kunnianloukkaustapausten määrää ; toteaa, että toimittajien epävarma tilanne heikentää tiedotusvälineiden laatua ja ammattimaisuutta;

Kansalaisyhteiskunta ja ihmisoikeudet

28.  korostaa kansalaisjärjestöjen keskeistä roolia valtion instituutioiden toiminnan tehostamisessa sekä korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa; tuomitsee voimakkaasti viimeaikaisen uhkailun ja kohtuuttoman mustamaalaamiskampanjan, joka kohdistui keskeisillä oikeusvaltion aloilla tapahtuneen edistyksen hitautta tai sen puutetta arvostelleisiin kansalaisjärjestöihin;

29.  kehottaa kiinnittämään enemmän huomiota lainsäädännön laatimiseen ja täytäntöönpanoon aloilla, jotka vaikuttavat kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiin, sen varmistamiseksi, ettei lainsäädäntö aseta kohtuuttomia rasitteita kansalaisjärjestöille tai vaikuta niihin syrjivästi taikka kavenna niiden toimintaedellytyksiä; painottaa, että ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion hyväksi toimivien kansalaisjärjestöjen, mukaan lukien vallankäyttäjiä valvovat järjestöt, edunvalvontajärjestöt ja pienet ruohonjuuritason järjestöt, käytettävissä on oltava julkista rahoitusta; katsoo, että kansalaisjärjestöjen olisi voitava saada rahoitusta muilta tukijoilta, kuten yksityisiltä lahjoittajilta sekä kansainvälisiltä organisaatiolta, elimiltä ja virastoilta;

30.  panee merkille kansalaisjärjestöjä koskevat lainmuutokset, joilla on tarkoitus parantaa niiden julkista rahoitusta, ja suosittelee hyväksymään nopeasti tarvittavan sekundaarilainsäädännön; toistaa kehotuksensa järjestää järjestelmällisiä, osallistavia, ajankohtaisia ja aitoja kuulemisia, joissa kansalaisyhteiskuntaa ja suurta yleisöä kuullaan EU:ta koskevista tärkeimmistä lainsäädäntöuudistuksista, mukaan lukien niiden täytäntöönpano paikallistasolla, jotta voidaan parantaa päätöksenteon demokraattista luonnetta ja lisätä avoimuutta; suosittaa, että kansalaisjärjestöjen rahoituksen sääntely-ympäristöä olisi parannettava myöntämällä lisäresursseja ja asettamalla selkeitä sääntöjä kansalaisjärjestöjen kuulemiseen käytettäville hallinnon mekanismeille;

31.  pitää myönteisenä perusoikeuksia koskevan lainsäädännön mukauttamista; kehottaa vahvistamaan oikeuksien tehokkaan suojelun mahdollistavia institutionaalisia puitteita myös kun on kyse kaltoinkohtelusta, johon on syyllistynyt lainvalvontaviranomainen, sekä uhkailusta ja fyysisestä hyökkäyksestä; kehottaa päivittämään uskonnonvapautta koskevan lainsäädännön;

32.  suhtautuu myönteisesti tähänastisiin toimiin Istanbulin sopimuksen täytäntöönpanossa mutta kehottaa parantamaan ihmisoikeuksien suojelun täytäntöönpano- ja valvontamekanismeja muun muassa torjumalla naisiin ja lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa; kehottaa siksi panemaan tehokkaasti täytäntöön perusoikeuksia koskevat politiikkatoimet etenkin, kun on kyse sukupuolten tasa-arvosta, vammaisten henkilöiden oikeudesta sosiaaliseen osallistumiseen, lapsen oikeuksista ja romanien oikeuksista, turvaamalla riittävät budjettimäärärahat ja resurssit politiikkatoimien toteuttamiseksi ja näistä kysymyksistä vastaavien elinten valmiuksien lisäämiseksi; kehottaa viranomaisia toteuttamaan tarvittavia toimia lasten pakkoavioliittojen estämiseksi;

33.  kehottaa Montenegroa takaamaan sukupuolten tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä koskevan lainsäädännön täyden ja nopean täytäntöönpanon ja seuraamaan lainsäädännön vaikutuksia epäedullisessa asemassa olevista ja marginalisoituneista sosiaaliryhmistä tuleviin naisiin; kehottaa Montenegroa turvaamaan kaikkien naisten esteettömän oikeuden saattaa asioita tuomioistuimen käsiteltäväksi ja kehottaa antamaan ilmaista oikeusapua naisille, jotka ovat joutuneet sukupuoleen perustuvan väkivallan uhreiksi, ja kiinnittämään erityistä huomiota romaninaisiin, vammaisiin naisiin sekä maaseudulla ja syrjäisillä alueilla asuviin naisiin; kehottaa vahvistamaan maan toimivaltaisten viranomaisten roolia ja valmiuksia, jotta ne kykenevät paremmin hoitamaan uhrien suojelua ja kuntoutusta sekä tekemään ennaltaehkäisevää työtä miesten kanssa, etteivät he syyllistyisi naisiin kohdistuvaan väkivaltaan; kehottaa Montenegroa lisäämään valtion tarjoamien suojapaikkojen lukumäärää ja kapasiteettia;

34.  kehottaa Montenegron viranomaisia jatkamaan yhteiskunnallisen osallisuuden ja suvaitsevaisuuden ilmapiirin parantamista ja ryhtymään tehokkaisiin toimenpiteisiin vihanlietsonnan, sosiaalisen syrjäytymisen ja vähemmistöjen syrjinnän torjumiseksi; toteaa, ettei Montenegro vielä noudata täysin vammaisten henkilöiden oikeuksista tehtyä YK:n yleissopimusta; kehottaa toimivaltaisia viranomaisia tehostamaan edelleen toimiaan hlbti-henkilöiden oikeuksien turvaamiseksi; on edelleen huolissaan vaikeuksista seksuaalisen monimuotoisuuden hyväksymisessä Montenegron yhteiskunnassa; on huolissaan romaniyhteisön naisten ja tyttöjen kohtaamasta syrjinnästä ja siitä, että Montenegrossa olevilla marginalisoituneilla romaneilla on rajoitetut mahdollisuudet kaikilla inhimillisen kehityksen aloilla, mikä käy ilmi asiaa koskevan vuoden 2017 tutkimuksen tuloksista; korostaa, että on tärkeää vahvistaa pk-yritysten alaa ja tukea sitä parantamalla sääntelyä ja panemalla täytäntöön teollisuuspolitiikkaa;

35.  panee merkille jatkuvan edistyksen vähemmistöjen aseman parantamisessa; kehottaa kunnioittamaan Kotorin lahden monietnistä identiteettiä ja toteuttamaan lisätoimia sen suojelemiseksi;

36.  kehottaa Montenegroa käynnistämään kansalaisille suunnattuja tiedotuskampanjoita, joilla torjutaan hlbti-henkilöihin kohdistuvaa syrjintää ja väkivaltaa, ja kehottaa takaamaan heihin kohdistuneiden rikostapausten oikeudenmukaisen tutkinnan ja syytetoimet;

37.  kehottaa Montenegroa käynnistämään kansalaisille suunnattuja tiedotuskampanjoita, joilla kannustetaan ilmoittamaan naisiin ja tyttöihin kohdistuneesta perheväkivallasta, ja kehottaa lisäämään hyvin koulutettujen ja sukupuolisensitiivisten tuomarien määrää, jotta voidaan varmistaa rikosten asianmukainen tutkinta ja syytetoimet, ja kehottaa takaamaan uhreille avun, neuvonnan ja uudelleenintegroinnin palvelut;

Talous, sosiaalipolitiikka, työllisyys ja koulutus

38.  pitää myönteisenä Montenegron edistymistä makrotaloudellisen vakauden ja julkisen talouden vakauttamisen varmistamisessa ja kehottaa parantamaan talousarvion avoimuutta, työllisyyttä ja liiketoimintaympäristöä; korostaa, että korruptio, harmaa talous, oikeusvaltioperiaatteen puutteellinen toteutuminen ja mutkikkaat sääntelymenettelyt hidastavat edelleen kasvua ja investointeja; korostaa, että Euroopan sosiaalinen malli edellyttää vuoropuhelua talouden kaikkien sidosryhmien, myös ammattiliittojen, kanssa;

39.  kehottaa hyödyntämään kaikilta osin digitaalisten välineiden tarjoamia mahdollisuuksia kiinteistörekisterin, laskutuksen ja rakennuslupien myöntämisen alalla; panee merkille tarpeen nopeuttaa yritysten ja kotitalouksien laajakaistayhteyksien käyttöönottoa; korostaa julkishallinnon laajuisen yhteentoimivuusjärjestelmän tärkeyttä tuettaessa digitalisaation edistymistä ja yksinkertaistettaessa hallinnollisia ja liiketoimintaan liittyviä menettelyjä; pitää myönteisenä jatkuvaa kehitystä verkossa tapahtuvassa yritysten sähköisessä rekisteröinnissä;

40.  pitää myönteisinä koulutuksen alan sääntelymuutoksia ja pyrkimystä lisätä esiopetukseen osallistumisen astetta myös epäedullisista lähtökohdista tulevien lasten osalta; pitää hyvin tärkeänä kattavaa lähestymistapaa varhaislapsuuden kehitykseen; kehottaa viranomaisia puuttumaan nuorten ja naisten korkeaan pitkäaikaistyöttömyyteen, myös tekemällä sukupuolivaikutusten arviointeja tarpeen vaatiessa; panee merkille nuorisotyöllisyyttä edistävän valkoisen kirjan valmistelun yhdessä Kansainvälisen työjärjestön kanssa; korostaa tarvetta ottaa käyttöön aktiivisia työmarkkinatoimia erityisesti naisille, joihin sosiaalietuuksien peruuttaminen vaikuttaa kielteisesti;

41.  toteaa, että työmarkkinaosapuolia olisi kuultava tehokkaasti ja järjestelmällisesti työllisyyteen ja sosiaaliasioihin liittyvissä kysymyksissä; korostaa tarvetta vahvistaa sosiaalineuvoston kapasiteettia entisestään; pitää myönteisenä työterveyttä ja -turvallisuutta koskevien sääntökirjojen hyväksymistä, mutta on edelleen huolissaan kuolemaan johtavien työtapaturmien yleisyydestä ja työsuojelutarkastajien pienestä määrästä;

42.  pitää myönteisenä Montenegron vahvempaa osallistumista Erasmus+ -ohjelmaan ja ilmaisee tukensa komission ehdotukselle kaksinkertaistaa Erasmus+ -ohjelman määrärahat; kannustaa tehostamaan sellaisia monialaisia asioita koskevaa koordinointia, jotka vaikuttavat nuorten työllisyyteen, osallisuuteen, aktiiviseen kansalaisuuteen, vapaaehtoistyöhön ja koulutukseen;

Ympäristö, energia ja liikenne

43.  on tyytyväinen, että Montenegro on perustuslakinsa 1 pykälän mukaan ekologinen valtio; pitää myönteisenä mahdollista luvun 27 avaamista Montenegron kanssa käytävissä neuvotteluissa tänä vuonna; kehottaa viranomaisia suojelemaan entistä paremmin kaikkein arvokkaimpia alueita, varsinkin luonnon monimuotoisuutta, ja kehottaa tarkistamaan erityisesti hotellien ja vesivoimaloiden rakentamishankkeita;

44.  toteaa, että erityisesti suojelualueilla tapahtuvan vesivoiman ja matkailukapasiteetin kehittämisessä on noudatettava EU:n ympäristönormeja; on huolissaan vesivoimahankkeiden kestämättömästä kehittämisestä, sillä 80 vesivoimahankkeesta monia ei ole suunniteltu kansainvälisten yleissopimusten tai EU:n lainsäädännön mukaisesti huolimatta luvun 27 vaatimuksista; kehottaa lisäämään uusiutuvien energialähteiden ja energiatehokkuustoimien hyödyntämistä sekä parantamaan veden ja jätteen käsittelyä; pitää myönteisenä sitä, että sähkön ja maakaasun rajatylittävää vaihtoa koskeva Montenegron vuoden 2016 laki ja kolmas energiapaketti on voitu sovittaa yhteen; on tyytyväinen, että Montenegro on parantanut lainsäädännön yhdenmukaistamista energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden alalla, mutta kehottaa viranomaisia saattamaan kansallisen lainsäädännön täysin uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin ja rakennusten energiatehokkuutta koskevan direktiivin mukaiseksi;

45.  kehottaa Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankkia sekä Euroopan investointipankkia tarkistamaan tukeaan vesivoimalaitoshankkeille ja peruuttamaan rahoituksen kaikilta suojelluilla alueilla toteutettavilta hankkeilta samoin kuin hankkeilta, joilla ei ole asianmukaista ympäristövaikutusten etukäteisarviointia;

46.  on huolissaan Skadar-järven kansallispuiston erityisestä maankäyttösuunnitelmasta; korostaa tarvetta luopua Morača-joen suurista vesivoimahankkeista, koska ne vaikuttavat hyvin haitallisesti Skadar-järveen ja Tara-jokeen, jotka on suojeltu kansallisen lainsäädännön ja kansainvälisen oikeuden nojalla;

47.  pitää myönteisenä positiivista kehitystä Montenegron kansallisen ympäristö- ja ilmastonmuutoslainsäädännön mukauttamisessa edelleen yhteisön säännöstöön; kehottaa Montenegron hallitusta suojelemaan Ulcinj Salinan aluetta sekä kansallisesti että kansainvälisesti noudattaen suosituksia, joita esitettiin EU:n rahoittamassa tutkimuksessa Ulcinj Salinan suojelusta; korostaa tarvetta varmistaa pikaisesti Ulcinj Salinan sisällyttäminen Natura 2000 -verkostoon; kehottaa yksilöimään ja määrittämään suojeltavia merialueita;

48.  painottaa Montenegron aktiivista osallistumista ja rakentavaa roolia alueellisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä Berliinin prosessin sekä Länsi-Balkanin kuusikon aloitteen välityksellä; suhtautuu myönteisesti Sofiassa vuonna 2018 pidetyn EU:n ja Länsi-Balkanin maiden huippukokouksen tulokseen ja liittymistä valmistelevan tukivälinepaketin hyväksymiseen vuonna 2018 ja toteaa, että pakettiin sisältyy rahoitus kahdelle tärkeälle infrastruktuurihankkeelle: Budvan ohitustie Adrian- ja Joonianmeren välisellä liikennekäytävällä sekä Vrbnican ja Barin välinen rautatie itäisen Välimeren liikennekäytävällä; korostaa sellaisten liikennereittien merkitystä, jotka muodostavat suoran yhteyden Balkanin maiden ja EU:n markkinoiden välille;

49.  pitää myönteisenä Montenegron aietta ottaa käyttöön EU:n päästökauppajärjestelmä seuraavien kolmen vuoden aikana ja hyväksyä sekundaarilainsäädäntöä uusien autojen polttoainetaloudesta ja päästöistä; pitää tärkeänä EU:n päästökauppajärjestelmän, taakanjakoasetuksen sekä seuranta- ja raportointimekanismin osien sisällyttämistä Montenegron kansalliseen lainsäädäntöön;

50.  pitää myönteisenä jatkuvia toimia alueellisen yhteistyön parantamiseksi etenkin ympäristönsuojelussa Adrianmeren kolmenvälisen aloitteen mukaisesti;

Alueellinen yhteistyö ja hyvät naapuruussuhteet

51.  pitää myönteisinä Montenegron jatkuvia pyrkimyksiä rakentavaan alueelliseen yhteistyöhön ja hyviin kahdenvälisiin naapuruussuhteisiin; kannattaa ehdotusta alentaa verkkovierailumaksuja Länsi-Balkanilla;

52.  pitää myönteisenä Montenegron ja Kosovon välisen rajasopimuksen ratifiointia; kehottaa tekemään pikaisesti sopimuksia, jotta ratkaisematta olevat rajakiistat saadaan sovittua muiden naapurimaiden kanssa;

53.  pitää myönteisenä Montenegron ja Albanian yhteisen julistuksen allekirjoittamista ja 12:ta sopimusta vastavuoroisesta avusta eri aloilla ja pitää tätä esimerkkinä myönteisestä yhteistyöstä alueella;

54.  kehottaa Montenegroa tehostamaan ponnistelujaan, jotta sotarikoksien selvittäminen asetetaan etusijalle, niistä määrätään rangaistukset ja kadonneiden henkilöiden kohtalo selvitetään; pitää myönteisinä toimia asuinseudultaan siirtymään joutuneiden henkilöiden uudelleenkotouttamiseksi alueellisen asunto-ohjelman avulla; korostaa, että huolimatta sotarikosten tutkintastrategiaa koskevan neljän asiakirjan hyväksymisestä valtion syyttäjänvirasto ei ole aloittanut uusia tutkintatoimia, käynnistänyt uusia menettelyitä eikä esittänyt uusia syytteitä; ilmaisee huolensa siitä, että erityissyyttäjän virasto käynnisti kahdeksan uuden tapauksen tutkinnan vuonna 2016 ja niistä kuusi on yhä vasta alustavassa tutkintavaiheessa; vahvistaa jälleen tukensa aloitteelle, joka koskee entisen Jugoslavian sotarikoksia ja muita vakavia ihmisoikeusrikkomuksia käsittelevän alueellisen totuuskomission perustamista (RECOM); pitää prosessia tärkeänä ja korostaa alueen kaikkien poliittisten johtajien osallistumisen merkitystä; pitää myönteisenä pääministerin antamaa julkista tukea RECOM-aloitteelle;

55.  kiittää Montenegroa siitä, että se on tänä vuonna edelleen mukauttanut politiikkansa täysimääräisesti EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan puitteissa julkistettuihin EU:n kantoihin ja julkilausumiin, ja pitää myönteisenä sen aktiivista osallistumista yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan operaatioihin; on tyytyväinen tapaan, jolla Montenegron ulkopolitiikkaa on hoidettu; kehottaa Montenegroa hyväksymään Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön loukkaamattomuutta koskevan EU:n yhteisen kannan ja EU:n perusperiaatteet kahdenvälisistä immuniteettisopimuksista;

56.  kehottaa Montenegroa ja EU:ta tekemään enemmän yhteistyötä kyberrikollisuuden torjunnassa ja kyberpuolustukseen liittyvissä kysymyksissä;

57.  muistuttaa, että Montenegron liittyminen Natoon on strategisesti tärkeää Länsi-Balkanin alueen vakauden ja rauhan takaamiselle;

°

°  °

58.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Montenegron hallitukselle ja parlamentille.

(1)

Sana ”romani” on yläkäsite, joka kattaa erilaisia toisiinsa yhteydessä olevia ryhmiä, jotka eivät välttämättä ole liikkuvia. Niihin kuuluvat romanien lisäksi aškaalit, egyptiläiset ja muut, joiden kulttuuri ja elintavat voivat olla erilaisia.


TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

9.10.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

47

5

5

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Gilles Pargneaux, Igor Šoltes, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Ivan Štefanec


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

47

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Michèle Alliot‑Marie, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Boris Zala

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jordi Solé, Bodil Valero, Igor Šoltes

5

ENF

Mario Borghezio, Jean‑Luc Schaffhauser

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

PPE

László Tőkés

5

0

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Marie‑Christine Vergiat

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 15. marraskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö