Процедура : 2017/0237(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0340/2018

Внесени текстове :

A8-0340/2018

Разисквания :

PV 14/11/2018 - 22
CRE 14/11/2018 - 22

Гласувания :

PV 15/11/2018 - 5.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0462

ДОКЛАД     ***I
PDF 1561kWORD 226k
18.10.2018
PE 618.100v02-00 A8-0340/2018

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт (преработен текст)

(COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD))

Комисия по транспорт и туризъм

Докладчик: Богуслав Либерадзки

(Преработка – член 104 от Правилника за дейността)

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА
 ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСЪК НА ОБРАЗУВАНИЯТА ИЛИ ЛИЦАТА, ПРЕДОСТАВИЛИ ИНФОРМАЦИЯ НА ДОКЛАДЧИКА
 СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт (преработен текст)

(COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD))

(Обикновена законодателна процедура – преработка)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2017)0548),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 91, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0324/2017),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 18 януари 2018 г.(1),

–  след като се консултира с Комитета на регионите,

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове(2),

–  като взе предвид писмото на комисията по правни въпроси от 24 юли 2017 г. до комисията по транспорт и туризъм съгласно член 104, параграф 3 от своя правилник,

–  като взе предвид членове 104 и 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становището на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A8-0340/2018),

A.  като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията предложението на Комисията не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, без промяна по същество;

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене, като взема предвид препоръките на консултативната група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  В Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета24 трябва да бъдат внесени редица изменения. С оглед постигане на яснота, посоченият регламент следва да бъде преработен.

(1)  В Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета24 трябва да бъдат внесени редица изменения с цел да се подобри защитата на пътниците и да се насърчи засилване на пътуването с влак при надлежно отчитане по-специално на членове 11, 12 и 14 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Следователно, предвид тези изменения и с оглед на постигане на яснота, Регламент 1371/2007 следва да бъде преработен.

_________________

_________________

24 Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт (ОВ L 315, 3.12.2007 г., стр. 14).

24 Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт (ОВ L 315, 3.12.2007 г., стр. 14).

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Въпреки постигнатия значителен напредък в защитата на потребителите в Съюза все още трябва да се внесат допълнителни подобрения в защита на правата на пътниците, използващи железопътен транспорт.

(3)  Въпреки постигнатия значителен напредък в защитата на потребителите в Съюза все още трябва да се внесат допълнителни подобрения в защита на правата на пътниците, използващи железопътен транспорт, по специално по отношение на обезщетението в случай на закъснение, отмяна или имуществени вреди.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Предоставянето на същите права на пътниците, използващи железопътен транспорт за извършване на международни и вътрешни пътувания, следва да повиши равнището на защита на потребителите в Съюза, да осигури еднакви условия на конкуренция за железопътните предприятия и да гарантира еднакво равнище на права за пътниците.

(5)  Предоставянето на същите права на пътниците, използващи железопътен транспорт за извършване на международни и вътрешни пътувания, следва да повиши равнището на правата на пътниците в Съюза, по-специално по отношение на достъпа им до информация и на обезщетяването им в случай на закъснение или отмяна. Пътниците следва да получават възможно най-точна информация за своите права.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  Настоящият регламент следва да не оказва неблагоприятно въздействие върху капацитета на държавите членки или компетентните органи да определят социални тарифи за регулирани услуги чрез изискване за предоставяне на обществена услуга, както и за търговски услуги.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Градските, крайградските и регионалните услуги за железопътен превоз на пътници се различават по своя характер от услугите за превоз на дълги разстояния. Поради това на държавите членки следва да бъде позволено да освобождават градските, крайградските и регионалните услуги за железопътен превоз на пътници, които не са трансгранични услуги в рамките на Съюза, от прилагането на някои разпоредби относно правата на пътниците.

(6)  Градските и крайградските услуги за железопътен превоз на пътници се различават по своя характер от услугите на дълги разстояния. Поради това на държавите членки следва да бъде позволено да освобождават градските и крайградските услуги за железопътен превоз на пътници от прилагането на някои разпоредби относно правата на пътниците.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Изключенията обаче не следва да се прилагат по отношение на разпоредбите на настоящия регламент, които улесняват използването на железопътни услуги от лица с увреждания или лица с намалена подвижност. Освен това изключенията не следва да се прилагат към правата на тези, които искат да закупят билети за пътуване с влак, да направят това без неоправдани трудности, към разпоредбите за отговорността на железопътните предприятия по отношение на пътниците и техния багаж, към изискването за подходяща застраховка на железопътните предприятия и към изискването тези предприятия да предприемат подходящи мерки за гарантиране на личната сигурност на пътниците в гарите и във влаковете и да управляват риска.

заличава се

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Правата на ползвателите на железопътни услуги включват получаването на информация относно услугата както преди, така и по време на пътуването. Когато е възможно, железопътните предприятия и продавачите на билети следва да предоставят тази информация предварително и колкото е възможно по-рано. Въпросната информация следва да се предоставя в достъпни формати за лица с увреждания или с намалена подвижност.

(9)  Правата на ползвателите на железопътни услуги включват получаването на информация относно тези услуги и свързани с тях въпроси както преди, така и по време на пътуването и след самото пътуване. Железопътните предприятия и продавачите на билети следва да предоставят тази информация колкото е възможно по-рано, предварително или поне в началото на пътуването . Въпросната информация следва да се предоставя в достъпни формати за лица с увреждания или с намалена подвижност и следва да е публично достъпна. Железопътните предприятия следва предоставят тази информация на продавачите на билети и други железопътни предприятия, които продават техните услуги.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a)  Достъпът до всички оперативни данни и тарифи в реално време при недискриминационни и ефективни условия спомага за подобряване на достъпността на пътуването с влак за нови клиенти и им предоставя по-широк набор от възможности за пътуване и тарифи, от които да избират. Железопътните предприятия следва да предоставят на продавачите на билети своите оперативни данни и данни за тарифи, за да улеснят пътуването с влак. Следва да бъдат полагани усилия, за да могат пътниците да резервират директни билети и оптимални еднократни пътувания с влак.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 9 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9б)  Популяризирането на мултимодалния превоз на пътници ще позволи да се постигнат целите по отношение на климата. Следователно железопътните предприятия трябва да посочват също и комбинациите с други видове транспорт, за да могат пътниците да се запознаят с тях преди да направят резервация за пътуването си.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 9 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9в)  Добре развитите системи за мултимодален превоз на пътници ще спомага за постигането на целите в областта на климата. Следователно железопътните предприятия следва да рекламират и комбинациите с други видове транспорт, така че потребителите на железопътен транспорт да могат се запознаят с тях, преди да направят резервация за пътуването си.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  В контекста на продажбата на билети за превоза на пътници държавите членки следва да предприемат всички необходими мерки за забрана на дискриминацията въз основа на гражданство или местопребиваване независимо дали съответният пътник пребивава постоянно или временно в друга държава членка. Тези мерки следва да обхващат всички прикрити форми на дискриминация, които могат да имат същия ефект чрез прилагане на други критерии, като например местопребиваване, физическо или виртуално местоположение. Предвид развитието на онлайн платформи за продажба на пътнически билети държавите членки следва да обърнат специално внимание да се гарантира недопускането на дискриминация при осъществяването на достъп до онлайн интерфейси или закупуване на билети. Не следва обаче автоматично да се изключва възможността за транспортни схеми, включващи социални тарифи, при условие че те са пропорционални и независими от гражданството на засегнатите лица.

(12)  В контекста на продажбата на билети за превоза на пътници държавите членки следва да предприемат всички необходими мерки за забрана на дискриминацията въз основа на гражданство или местопребиваване независимо дали съответният пътник пребивава постоянно или временно в друга държава членка. Тези мерки следва да обхващат всички прикрити форми на дискриминация, които могат да имат същия ефект чрез прилагане на други критерии, като например местопребиваване, физическо или виртуално местоположение. Предвид развитието на онлайн платформи за продажба на пътнически билети държавите членки следва да обърнат специално внимание да се гарантира недопускането на дискриминация при осъществяването на достъп до онлайн интерфейси или закупуване на билети. Не следва обаче да се изключва възможността за транспортни схеми, включващи социални тарифи, при условие че те са независими от гражданството на засегнатите лица.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Растящата популярност в целия Съюз на придвижването с велосипед има последици за общата мобилност и за туризма. Увеличеният дял както на железопътния транспорт, така и на придвижването с велосипед в т.нар. модален сплит намалява въздействието на транспорта върху околната среда. Поради това железопътните предприятия следва да улесняват в максималната възможна степен комбинирането на пътувания с велосипед и с влак, по-специално чрез предоставянето на възможност за превоз на велосипеди във влаковете.

(13)  Растящата популярност в целия Съюз на придвижването с велосипед има последици за общата мобилност и за туризма. Увеличеният дял както на железопътния транспорт, така и на придвижването с велосипед в т.нар. модален сплит намалява въздействието на транспорта върху околната среда. Поради това железопътните предприятия следва да улесняват в максималната възможна степен комбинирането на пътувания с велосипед и с влак, по-специално те следва да предоставят достатъчен брой стоянки за велосипеди за превоз на сглобени велосипеди на обозначените за това места на борда на всички видове влакове, включително високоскоростните влакове, влаковете, извършващи превози на дълги разстояния, трансгранични и местни превози. Пътниците следва да бъдат информирани за наличното пространство за велосипеди. Тези изисквания следва да се прилагат за всички железопътни предприятия, считано от [две години след влизането в сила на регламента].

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Железопътните предприятия следва да улеснят прехвърлянето на пътниците, използващи железопътен транспорт, от един превозвач на друг, като предоставят директни билети, когато това е възможно.

(14)  Железопътните предприятия следва да улеснят прехвърлянето на пътниците, използващи железопътен транспорт, от един превозвач на друг, като предоставят директни билети.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Предвид Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания и с цел да се предоставят на лицата с увреждания и на лицата с намалена подвижност възможности за пътуване с влак, сравними с тези на останалите граждани, следва да бъдат установени правила за недопускане на дискриминация и за оказване на помощ по време на пътуването им. Лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност, причинена от инвалидност, възраст или какъвто и да било друг фактор, имат същото право на свободно движение и недискриминация като останалите граждани. Специално внимание следва да се обърне, наред с другото, на предоставянето на информация на лица с увреждания и лица с намалена подвижност относно достъпността на железопътните услуги, условията за достъп до подвижния състав и до различните съоръжения във влака. С цел на пътниците с увредени сетива да се предостави най-добра информация за закъснения, следва да се използват подходящи зрителни и аудио системи. На лица с увреждания и лица с намалена подвижност следва да се даде възможност за закупуване на билети във влака без допълнителни такси. Персоналът следва да е подходящо обучен, за да отговаря на нуждите на лица с увреждания и лица с намалена подвижност, по-специално когато оказва помощ. С оглед да се гарантират еднакви условия за пътуване, на такива лица следва да се оказва помощ в гарите и във влаковете през цялото време на движение на влаковете, а не само в определени часове на деня.

(15)  Предвид Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания и с цел да се предоставят на лицата с увреждания и на лицата с намалена подвижност възможности за пътуване с влак, сравними с тези на останалите граждани, следва да бъдат установени правила за недопускане на дискриминация и за оказване на помощ по време на пътуването им. Лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност, причинена от инвалидност, възраст или какъвто и да било друг фактор, имат същото право на свободно движение и недискриминация като останалите граждани. Специално внимание следва да се обърне, наред с другото, на предоставянето на достъпна информация на лица с увреждания и лица с намалена подвижност относно достъпността на железопътните услуги, условията за достъп до подвижния състав и до различните съоръжения във влака. С цел на пътниците с увредени сетива да се предостави най-добра информация за закъснения, следва да се използват подходящи зрителни и аудио системи, които те могат да разбират. Персоналът следва да е подходящо обучен, за да отговаря на нуждите на лица с увреждания и лица с намалена подвижност, по-специално когато оказва помощ. С оглед да се гарантират еднакви условия за пътуване, на такива лица следва да бъде оказвана безплатна помощ за качване и слизане.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15a)  Ако на гарата не са налични автомати за продажба на билети, лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност следва да могат да закупуват билети във влака.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Железопътните предприятия и управителите на гари трябва да вземат предвид нуждите на лицата с увреждания или лицата с намалена подвижност, като спазват ТСОС за лица с намалена подвижност. Освен това съгласно правилата за обществените поръчки на Съюза, и по-специално по силата на Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и Съвета26 всички сгради и подвижен състав следва да са достъпни чрез последователно отстраняване на физическите пречки и функционални затруднения при придобиване на нови съоръжения или извършване на строителни или основни ремонтни работи.

(16)  Железопътните предприятия и управителите на гари трябва да вземат предвид нуждите на лицата с увреждания или лицата с намалена подвижност, като спазват Регламент 1300/2014 на Комисията25а (ТСОС) и Директива XXX, когато допълват ТСОС. Освен това съгласно правилата за обществените поръчки на Съюза, и по-специално по силата на Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и Съвета26 всички сгради и подвижен състав следва да са достъпни чрез последователно отстраняване на физическите пречки и функционални затруднения при придобиване на нови съоръжения или извършване на строителни или основни ремонтни работи.

__________________

__________________

 

25аРегламент (ЕС) № 1300/2014 на Комисията от 18 ноември 2014 г. относно техническите спецификации за оперативна съвместимост, свързани с достъпността на железопътната система на Съюза за лица с увреждания и лица с намалена подвижност, ОВ L 356, 12.12.2014 г., стр. 110.

26 Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014г., стр. 65).

26 Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014г., стр. 65).

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Желателно е настоящият регламент да създаде система за обезщетяване на пътниците в случай на закъснение, за което носи отговорност железопътното предприятие, на същата основа като международната система, предвидена в COTIF, и по-специално в Единните правила относно CIV към нея, отнасящо се до правата на пътниците. В случай на закъснение на пътническа услуга, железопътното предприятие следва да даде на пътниците обезщетение въз основа на процент от цената на билета.

(17)  Желателно е настоящият регламент да създаде система за обезщетяване на пътниците в случай на закъснение, за което носи отговорност железопътното предприятие, на същата основа като международната система, предвидена в COTIF, и по-специално в Единните правила относно CIV към нея, отнасящо се до правата на пътниците. Стойността на купените билети следва да подлежи на пълно възстановяване. В случай на закъснение на пътническа услуга, железопътното предприятие следва да даде на пътниците обезщетение въз основа на процент до 100% от цената на билета.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Железопътните предприятия следва да бъдат задължени да сключат застраховка или да вземат равностойни мерки при възникване на отговорност спрямо пътниците, използващи железопътен транспорт, в случай на транспортно произшествие. Когато държавите членки определят максимален размер за обезщетението за вреди в случай на смърт или телесна повреда на пътници, този размер следва да е най-малко равностоен на размера, определен в Единните правила относно CIV.

(18)  Железопътните предприятия следва да бъдат задължени да сключат застраховка или да вземат равностойни мерки при възникване на отговорност спрямо пътниците, използващи железопътен транспорт, в случай на транспортно произшествие. Когато държавите членки определят максимален размер за обезщетението за вреди в случай на смърт или телесна повреда на пътници, този размер следва да е най-малко равностоен на размера, определен в Единните правила относно CIV. Държавите членки следва да имат възможността да увеличават размера на обезщетенията за вреди в случай на смърт или телесна повреда на пътници по всяко време.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  В случай на закъснение следва да се предоставят на пътниците варианти за продължаване или пренасочване на придвижването при сравними условия на превоз. В такъв случай следва да се вземат предвид нуждите на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност.

(20)  В случай на закъснение следва да се предоставят на пътниците варианти за продължаване или пренасочване на придвижването при сравними условия на превоз. В такъв случай следва да се вземат предвид по-конкретно нуждите на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност, що се отнася до предоставянето на подходяща информация.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  Железопътното предприятие не следва обаче да бъде задължено да плати обезщетение, ако може да докаже, че закъснението е било причинено от лоши атмосферни условия или сериозни природни бедствия, застрашаващи безопасното осъществяване на услугата. Всеки такъв случай следва да има характера на изключително природно бедствие за разлика от нормалните сезонни метеорологични условия, като например есенни бури или редовно случващи се наводнения в градове, причинени от приливи или снеготопене. Железопътните предприятия следва да докажат, че те не са могли нито да предвидят, нито да предотвратят закъснението дори при вземане на всички разумни мерки.

заличава се

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  Съвместно с управителите на инфраструктура и железопътните предприятия управителите на гари следва да изготвят планове за действие при извънредни ситуации с оглед да сведат до минимум въздействието на големи смущения, като предоставят на блокираните пътници подходящи информация и грижи.

(22)  Съвместно с управителите на инфраструктура и железопътните предприятия управителите на гари следва да изготвят и оповестяват публично планове за действие при извънредни ситуации с оглед да сведат до минимум въздействието на големи смущения, като предоставят на блокираните пътници подходящи информация и грижи.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Настоящият регламент не следва да ограничава правата на железопътните предприятия да търсят обезщетение от всяко едно лице, включително и от трети лица, в съответствие с приложимото национално право.

(23)  Настоящият регламент не следва да ограничава правата на железопътните предприятия, продавачите на билети, железопътните гари и управителите на инфраструктура да търсят обезщетение, когато е приложимо, от всяко едно лице, включително и от трети лица, във връзка с изпълнението на техните задължения спрямо пътниците съгласно разпоредбите на настоящия регламент.

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27)  Пътниците, използващи железопътен транспорт, следва да могат да подадат жалба до всяко участващо железопътно предприятие, отнасящо се до правата и задълженията, предоставени от настоящия регламент, и да имат право да получат отговор в рамките на разумен срок.

(27)  Пътниците, използващи железопътен транспорт, следва да могат да подадат жалба до всяко участващо железопътно предприятие, продавач на билети, железопътна гара или управител на инфраструктура, отнасяща се до правата и задълженията, предоставени от настоящия регламент, и да имат право да получат отговор в рамките на разумен срок.

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  Железопътните предприятия и управителите на гари следва да определят, публикуват, управляват и контролират стандартите за качество на железопътните услуги за превоз на пътници.

(28)  Железопътните предприятия и управителите на гари следва да определят, публикуват, управляват и контролират стандартите за качество на железопътните услуги за превоз на пътници, включително тези за лица с увреждания и лица с намалена подвижност.

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29)  За поддържане на високо равнище на защита на потребителите в железопътния транспорт от държавите членки следва да се изиска да определят национални правоприлагащи органи, които да наблюдават отблизо прилагането на настоящия регламент и налагат спазването му на национално равнище. Тези органи следва да са в състояние да предприемат разнообразни правоприлагащи мерки. Пътниците следва да имат възможност да подават жалби до тези органи за предполагаеми нарушения на регламента. С оглед да се гарантира удовлетворително разглеждане на такива жалби, органите следва също така да си сътрудничат.

(29)  За поддържане на високо равнище на защита на потребителите в железопътния транспорт от държавите членки следва да се изиска да определят национални правоприлагащи органи, които да наблюдават отблизо прилагането на настоящия регламент и налагат спазването му на национално равнище. Тези органи следва да са в състояние да предприемат разнообразни правоприлагащи мерки и да предоставят възможност на пътниците за обвързващо алтернативно решаване на спорове в съответствие с Директива 2013/11/ЕС. Пътниците следва да имат възможност да подават жалби до тези органи за предполагаеми нарушения на регламента и да използват онлайн разрешаване на спорове съгласно Регламент 524/2013/EС, ако бъде договорено такова. Следва да бъде предвидена също възможността организации, представляващи групи от пътници, да подават жалби. С оглед да се гарантира удовлетворително разглеждане на такива жалби, органите следва също така да си сътрудничат, а регламентът следва да бъде запазен в списъка в приложението към Регламент 2017/2394/ЕС на Европейския парламент и на Съвета. Всяка година националните правоприлагащи органи следва да публикуват доклади със статистически данни на своите уебсайтове, в които се посочват подробно броят и видът на получените от тях жалби, както и резултатът от техните действия по правоприлагане. В допълнение към това, тези доклади следва да се публикуват и на уебсайта на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз.

 

__________________

 

Директива 2013/11/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. за алтернативно решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 14).

 

Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година относно онлайн решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 1).

 

Регламент (ЕС) 2017/2394 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. относно сътрудничеството между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ L 345, 27.12.2017 г., стр. 1).

Изменение    26

Предложение за регламент

Съображение 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31)  Държавите членки следва да предвидят санкции за нарушаване на настоящия регламент и да осигурят прилагането на тези санкции. Предвидените санкции, които може да включват изплащане на обезщетение на засегнатото лице, следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

(31)  Държавите членки следва да предвидят санкции за нарушаване на настоящия регламент и да осигурят прилагането на тези санкции. Предвидените санкции, които може да включват изплащане на обезщетение на засегнатото лице, следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи и да включват, но и да не се ограничават, до минимална глоба или процент от годишния оборот на съответното предприятие или организация, което от двете е по-високо.

Изменение    27

Предложение за регламент

Съображение 33 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(33a)  За да бъдат гарантирани еднакви условия за изпълнението на настоящата директива, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия да приемат стандартизиран образец-формуляр на Съюза за жалби, който пътниците могат да използват за подаване на заявление за обезщетение в съответствие с настоящия регламент. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията.

 

_________________

 

1a  ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 1 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предмет

Предмет и цели

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С настоящия регламент се уреждат правилата , приложими за железопътния транспорт, по отношение на следното:

С настоящия регламент се уреждат правилата, приложими за железопътния транспорт, с цел гарантиране на ефективна защита на пътниците и насърчаване на пътуването с влак по отношение на следното:

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  недопускане на дискриминация между пътниците по отношение на условията за превоз;

а)  недопускане на дискриминация между пътниците по отношение на условията за превоз и за издаване на билети;

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  права на пътниците в случай на отмяна или закъснение;

г)  права и обезщетение на пътниците в случай на смущение, като например отмяна или закъснение;

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  минималната информация, която трябва да бъде предоставена на пътниците;

д)  минималната, точна и навременна информация, която трябва да бъде предоставена в достъпен формат на пътниците, включително сключването на договори за превоз и издаването на билети;

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  недискриминацията спрямо и задължителната помощ за лица с увреждания и лица с намалена подвижност;

е)  недискриминацията спрямо и задължителната помощ за лица с увреждания и лица с намалена подвижност от обучен персонал;

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  разглеждането на жалби;

з)  правилните процедури за подаване и разглеждане на жалби;

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  посочени в Директива 2012/34/ЕС градски, крайградски или регионални услуги за железопътен превоз на пътници с изключение на трансгранични услуги в рамките на Съюза;

а)  посочени в Директива 2012/34/ЕС градски и крайградски услуги за железопътен превоз на пътници с изключение на трансгранични услуги в рамките на Съюза;

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  услуги за международен железопътен превоз на пътници, значителна част от които, включително най-малко една спирка на предвидена в разписанието гара, се извършва извън Съюза, при условие че правата на пътниците са подходящо гарантирани от съответното национално право на територията на държавата членка, допускаща изключението.

б)  услуги за международен железопътен превоз на пътници, значителна част от които, включително най-малко една спирка на предвидена в разписанието гара, се извършва извън Съюза;

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  вътрешни услуги за железопътен превоз на пътници, когато такова освобождаване е било предоставено от държавите членки съгласно Регламент (ЕО) № 1371/2007 за максимален период от 12 месеца след [моля, въведете датата на влизане в сила на настоящия регламент].

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки информират Комисията за освобождаванията, предоставени съгласно параграф 2, букви а) и б) и за адекватността на националното им право на тяхна територия за целите на параграф 2, буква б).

3.  Държавите членки информират Комисията за освобождаванията, предоставени съгласно параграф 2, букви а), б) и ба).

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Членове 5, 10, 11 и 25, както и глава V се прилагат по отношение на всички услуги за железопътен превоз на пътници, посочени в параграф 1, включително услуги, изключени в съответствие с параграф 2, букви а) и б).

4.  Членове 5, 6, 11, 12 и 17, както и глава V се прилагат по отношение на всички услуги за железопътен превоз на пътници, посочени в параграф 1, включително услуги, изключени в съответствие с параграф 2, буква а).

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а.  Настоящият регламент не се прилага за услуги, които се извършват строго поради техния исторически интерес.

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 3 –параграф 1 – точка 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  „превозвач“ означава железопътно предприятие, действащо на договорен принцип, с което пътникът е сключил договор за превоз, или поредица от последователни железопътни предприятия, които носят отговорност по силата на този договор;

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1б)  „заместващ превозвач“ означава железопътно предприятие, което не е сключило договор за превоз с пътника, но на което железопътното предприятие страна по договора е поверило, изцяло или частично, извършването на железопътния превоз;

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  „туроператор“ означава организатор или продавач на дребно, които не са железопътно предприятие, по смисъла на член 3, точки 8 и 9 от Директива (ЕС) 2015/2302 на Европейския парламент и на Съвета30;

(4)  „туроператор“ означава организатор, който не е железопътно предприятие, по смисъла на член 3, точка 8 от Директива (ЕС) 2015/2302 на Европейския парламент и на Съвета30;

__________________

__________________

30 Директива (ЕС) 2015/2302 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги, за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 90/314/ЕИО на Съвета (ОВ L 326, 11.12.2015 г., стр. 1).

30 Директива (ЕС) 2015/2302 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги, за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 90/314/ЕИО на Съвета (ОВ L 326, 11.12.2015 г., стр. 1).

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  „продавач на билети“ означава продавач на дребно на железопътни транспортни услуги, сключващ договори за превоз и продаващ билети от името на железопътно предприятие или за собствена сметка;

(5)  „продавач на билети“ означава продавач на дребно на железопътни транспортни услуги, сключващ договори за превоз и продаващ билети, отделни билети или директни билети от името на едно или повече железопътни предприятия или за собствена сметка;

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 3 –параграф 1 – точка 5 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  „дистрибутор“ означава продавач на дребно на железопътни транспортни услуги, продаващ билети от името на железопътно предприятие, който няма задължение в договора, сключен между пътника и железопътното предприятие.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  „договор за превоз“ означава възмезден или безвъзмезден договор за превоз между железопътно предприятие или продавач на билети и пътник за предоставяне на една или повече транспортни услуги;

(6)  „договор за превоз“ означава възмезден или безвъзмезден договор за превоз между железопътно предприятие и пътник за предоставяне на една или повече транспортни услуги;

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 6 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  „билет“ означава валидно доказателство, което дава право на пътника на железопътен превоз, независимо от неговата форма, дали е на хартия, или е електронен билет, смарткарта или пътническа карта;

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 6б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6б)  „комбинирано пътуване“ означава билет или билети, представляващ(и) повече от един договор за превоз за последователни железопътни услуги, предоставяни от едно или повече железопътни предприятия;

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  „директен билет“ означава билет или билети, представляващ(и) един-единствен договор за превоз за последователни железопътни услуги, предоставян(и) от едно или повече железопътни предприятия;

(8)  „директен билет“ означава билет или отделни билети, представляващ(и) един-единствен или няколко договора за превоз за последователни железопътни услуги, предоставян(и) от едно или повече железопътни предприятия, закупен(и) от един и същ продавач на билети, туроператор или железопътно предприятие за пътуване „от начало до край“;

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  „пътуване“ означава превоз на пътник между гарата на заминаване и гарата на пристигане по един-единствен договор за превоз;

(10)  „пътуване“ означава превоз на пътник между гарата на заминаване и гарата на пристигане;

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 13 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13a)  „пристигане“ означава момента, когато, на коловоза на местоназначението, вратите на влака се отварят и се разрешава слизането;

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  „пропусната връзка“ означава ситуация, при която пътникът изпуска една или повече услуги по време на пътуване в резултат на закъснение или отмяна на една или повече предходни услуги;

(15)  „пропусната връзка“ означава ситуация, при която, по един-единствен договор за превоз, пътникът изпуска една или повече услуги по време на пътуване в резултат на закъснение или отмяна на една или повече предходни услуги;

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  „лице с увреждания“ и „лице с намалена подвижност“ означават лице, което има постоянно или временно физическо , душевно, умствено или сетивно увреждане, което при взаимодействие с различни пречки може да му попречи да използва пълноценно и ефективно транспорта наравно с другите пътници или чиято мобилност при използване на транспорт е намалена поради възраст;

(16)  „лице с увреждания“ и „лице с намалена подвижност“ означават лице, което има постоянно или временно физическо, душевно, умствено или сетивно увреждане, което при взаимодействие с различни пречки може да му попречи да използва пълноценно и ефективно транспорта наравно с другите пътници или чиято мобилност при използване на транспорт е намалена;

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 19 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19a)  „извънредни обстоятелства“ означава обстоятелства, които са извън контрола на железопътното предприятие при нормалното упражняване на дейността му и се намират извън рамките на задълженията, наложени от приложимите правила за безопасност и сигурност, които трябва да се спазват.

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Без да се засягат социалните тарифи, железопътните предприятия или продавачите на билети предлагат договорни условия и тарифи на широката публика без пряка или косвена дискриминация въз основа на гражданството или местопребиваването на крайния потребител или мястото на установяване на железопътното предприятие или продавача на билети в рамките на Съюза.

Без да се засягат социалните тарифи, железопътните предприятия, туроператорите или продавачите на билети предлагат на широката публика условия и тарифи за договаряне на превоз и за закупуване на билети и продават билети, директни билети и приемат резервации от пътници в съответствие с член 10 от настоящия регламент без пряка или косвена дискриминация въз основа на гражданството или местопребиваването на крайния пътник или мястото на установяване на железопътното предприятие, туроператорите или продавача на билети в рамките на Съюза, или въз основа на начините, по които пътниците са закупили билета.

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Пътниците имат право да вземат велосипеди във влака, евентуално срещу заплащане на разумна такса. Те упражняват надзор върху своите велосипеди по време на пътуването и гарантират, че не се причинява неудобство или щета на други пътници, оборудване за подпомагане на двигателната способност, багаж или железопътни операции. Превозът на велосипеди може да бъде отказан или ограничен по съображения за безопасността или за експлоатацията, при условие че железопътните предприятия, продавачите на билети, туроператорите и, когато е уместно, управителите на гари информират пътниците за условията за такъв отказ или ограничение в съответствие с Регламент (ЕС) № 454/2011.

Пътниците имат право да вземат велосипеди във влака, включително високоскоростните влакове, влаковете, извършващи превози на дълги разстояния, трансгранични и местни превози. Не по-късно от две години след влизането в сила на настоящия регламент всички нови или ремонтирани пътнически влакове включват ясно посочено пространство за превоз на сглобени велосипеди с минимум осем места. Железопътните предприятия, продавачите на билети, туроператорите и, когато е уместно, управителите на гари информират пътниците най-късно при закупуване на билета за условията за превоз на велосипеди при всички транспортни услуги в съответствие с Регламент (ЕС) № 454/2011.

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Задълженията по отношение на пътниците съгласно настоящия регламент не могат да бъдат ограничавани или отменяни, особено чрез клауза за дерогация или ограничителна клауза в договора за превоз.

1.  Задълженията по отношение на пътниците съгласно настоящия регламент не могат да бъдат ограничавани или отменяни, особено чрез клауза за дерогация или ограничителна клауза в договора за превоз. Всички договорни условия, които пряко или косвено намекват за отмяна, дерогация от или ограничаване на правата, произтичащи от настоящия регламент, не са обвързващи за пътника.

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Железопътните предприятия могат да предлагат договорни условия, които са по-благоприятни за пътниците от тези, предвидени в настоящия регламент.

2.  Железопътните предприятия, туроператорите и продавачите на билети могат да предлагат договорни условия, които са по-благоприятни за пътниците от тези, предвидени в настоящия регламент.

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Железопътните предприятия, или според случая — компетентните органи, отговарящи за договора за обществена услуга за железопътен превоз, оповестяват по подходящ начин, включително в достъпни формати за лица с увреждания в съответствие с изискванията за достъпност, определени в Директива XXX31, и преди тяхното изпълнение решенията за временно или постоянно преустановяване на услуги.

Железопътните предприятия, или според случая — компетентните органи, отговарящи за договора за обществена услуга за железопътен превоз, оповестяват по подходящ начин и без забавяне, включително в достъпни формати за лица с увреждания в съответствие с изискванията за достъпност, определени в Директива XXX31 и в Регламент № 1300/2014, и в разумен срок преди тяхното изпълнение, предложенията за временно или постоянно преустановяване или за значително намаляване на услуги и гарантират, че тези предложения са предмет на ефективна и подходяща консултация със заинтересованите страни, преди да се пристъпи към изпълнение.

__________________

__________________

31  Директива XXX за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки по отношение на изискванията за достъпност за продукти и услуги (Европейски акт за достъпността) (ОВ L X, X.X.XXXX г., стр. X).

31  Директива XXX за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки по отношение на изискванията за достъпност за продукти и услуги (Европейски акт за достъпността) (ОВ L X, X.X.XXXX г., стр. X).

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.   Железопътните предприятия и продавачите на билети, предлагащи договори за превоз от името на едно или повече железопътни предприятия, предоставят на пътника, по негово искане, поне информацията, посочена в приложение II, част I, във връзка с пътувания, за които съответното железопътно предприятие предлага договор за превоз. Продавачите на билети, предлагащи договори за превоз за собствена сметка, и туроператорите предоставят такава информация, когато тя е налице.

1.  Железопътните предприятия, туроператорите и продавачите на билети, предлагащи договори за превоз от свое име или от името на едно или повече железопътни предприятия, предоставят на пътника, по негово искане, поне информацията, посочена в приложение II, част I, във връзка с пътувания, за които съответното железопътно предприятие предлага договори за превоз. Продавачите на билети, предлагащи договори за превоз за собствена сметка, и туроператорите предоставят такава информация. За да се гарантира спазването на настоящия регламент, железопътните предприятия предоставят тази информация на продавачите на билети и на други железопътни предприятия, които продават техните услуги.

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.   Железопътните предприятия и, когато това е възможно, продавачите на билети предоставят на пътниците по време на пътуванията , включително на свързващите гари, най-малко информацията, посочена в приложение II, част II.

2.  Железопътните предприятия и, когато това е приложимо, продавачите на билети предоставят на пътниците по време на пътуванията , включително на свързващите гари, най-малко информацията, посочена в приложение II, част II. За да се гарантира спазването на настоящия регламент, железопътните предприятия предоставят тази информация на продавачите на билети и на други железопътни предприятия, които продават техните услуги.

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Информацията, посочена в параграфи 1 и 2, се предоставя в най-подходящия вид, включително чрез използване на съвременни съобщителни технологии. Особено внимание следва да се отдели на осигуряването на тази информация в достъпен вид за лица с увреждания в съответствие с изискванията за достъпност, определени в Директива XXX и Регламент (ЕС) № 454/2011.

3.  Информацията, посочена в параграфи 1 и 2, се предоставя от железопътни предприятия, туроператори и продавачи на билети на пътници, използващи леснодостъпни, често използвани и – по отношение на параграф 2 – съвременни съобщителни технологии в реално време и писмено, когато това е възможно, с цел да се предостави на пътниците цялата информация, изисквана съгласно приложение II към настоящия регламент. Особено внимание следва да се отдели на осигуряването на тази информация в достъпен вид за лица с увреждания в съответствие с изискванията за достъпност, определени в Директива XXX, Регламент (ЕС) № 454/2011 и в Регламент № 1300/2014 на Комисията. Наличието на достъпни за лицата с намалена подвижност формати се обявява ясно.

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Управителите на гари и управителите на инфраструктура предоставят по недискриминационен начин на железопътните предприятия и продавачите на билети данни в реално време за влаковете, включително за тези, експлоатирани от други железопътни предприятия.

4.  Железопътните предприятия, управителите на гари и управителите на инфраструктура предоставят на железопътните предприятия публично достъпни данни в реално време за влаковете, включително за тези, експлоатирани от други железопътни предприятия, в реално време, за да се премахне всякаква дискриминация между пътниците.

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  Железопътните предприятия, в сътрудничество с управителите на гари и с управителите на инфраструктура, посочват в разписанията информация относно достъпните връзки с влакове и гари.

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Железопътните предприятия и продавачите на билети предлагат билети и, при наличие на такива, директни билети и резервации. Те полагат всички възможни усилия, за да предлагат директни билети, включително за трансгранични пътувания и с повече от едно железопътно предприятие.

1.  Железопътните предприятия и продавачите на билети предлагат билети и директни билети и резервации, включително за трансгранични пътувания или пътувания, включващи нощни влакове, и с повече от едно железопътно предприятие.

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки могат да изискват от железопътните предприятия да предоставят билети за услуги по договори за обществени услуги посредством повече от един пункт за продажба.

Компетентните органи, посочени в Регламент (ЕО) № 1370/2007, могат да изискват от железопътните предприятия да предоставят билети за услуги по договори за обществени услуги посредством повече от един пункт за продажба.

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Железопътните предприятия предоставят възможност за закупуване на билети за съответната услуга във влака, освен ако тази възможност е ограничена или отказана по съображения, свързани със сигурността или борбата с измамите, или поради изискване за задължителна резервация, както и по разумни търговски съображения.

3.  Железопътните предприятия предоставят възможност за закупуване на билети за съответната услуга във влака, освен ако тази възможност е ограничена или отказана поради извинителни причини, свързани със сигурността или борбата с измамите, или поради изискване за задължителна резервация, както и по разумни търговски съображения, включително ограничаване на пространството или наличието на места.

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Ако в гарата на заминаване няма билетно гише или достъпен автомат за продажба на билети, на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност се позволява да закупят билети във влака без надценка.

5.  Ако в гарата на заминаване няма билетно гише или достъпен автомат за продажба на билети, или каквото и да било друго средство за предварително закупуване на билети, пътниците имат право да закупят билети във влака без надценка.

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Когато пътникът получава отделни билети за еднократно пътуване, включващо последователни железопътни услуги, извършвани от едно или повече железопътни предприятия, неговите права на информация, помощ, грижа и обезщетение са равностойни на тези по директен билет и обхващат цялото пътуване от заминаването до крайното местоназначение, освен ако пътникът изрично е информиран другояче в писмена форма. В тази информация по-специално се посочва, че когато пътникът изпусне връзка, той няма право на помощ или обезщетение въз основа на общата дължина на пътуването. Тежестта за доказване, че информацията е била предоставена, се носи от железопътното предприятие, неговия агент, туроператора или продавача на билети.

6.  Когато пътникът получава от един-единствен правен субект и във връзка с една-единствена търговска сделка отделни билети за еднократно пътуване, включващо последователни железопътни услуги, извършвани от едно или повече железопътни предприятия, неговите права на информация, помощ, грижа и обезщетение са равностойни на тези по директен билет и обхващат цялото пътуване от заминаването до крайното местоназначение.

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 10a

 

Предоставяне на информация за пътуването чрез интерфейси за приложно програмиране

 

1.   Железопътните предприятия предоставят недискриминационен достъп до цялата пътна информация, включително оперативна информация в реално време за данни, свързани с разписанията и тарифите, както е посочено в член 9, посредством приложно-програмни интерфейси (ППИ).

 

2.   Железопътните предприятия предоставят на туроператорите, продавачите на билети и други железопътни предприятия, продаващи тяхната услуга, недискриминационен достъп до системи за резервация чрез ППИ, така че да могат да сключват договори за превоз и да издават билети, директни билети и резервации по такъв начин, че да предоставят най-доброто и разходоефективно пътуване, включително трансгранично.

 

3.   Железопътните предприятия гарантират, че техническите спецификации на ППИ са добре документирани и че до тях има свободен и безплатен достъп. За да бъдат оперативно съвместими, ППИ си служат с отворени стандарти, широко използвани протоколи и машинночетими формати.

 

4.   Железопътните предприятия гарантират, че освен в спешни ситуации всяка промяна в техническите спецификации на техните ППИ се предоставя на разположение на туроператорите и продавачите на билети предварително възможно най-скоро и не по-малко от 3 месеца, преди да се приложи промяна. Спешните ситуации се документират, а документацията се предоставя на разположение на компетентните органи при поискване.

 

5.   Железопътните предприятия гарантират, че достъпът до ППИ се предоставя по недискриминационен начин, на същото равнище на достъпност и ефективност, включително подкрепа, достъп до цялата документация, стандарти, протоколи и формати. Туроператорите и продавачите на билети не трябва да са в по-неблагоприятно положение в сравнение със самите железопътни предприятия.

 

6.   ППИ се установяват в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2017/1926 на Комисията от 31 май 2017 г.

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  В случаите, в които е основателно да се очаква, при заминаването или при изпускане на връзка в хода на пътуване с директен билет, закъснението при пристигането на крайното местоназначение да превишава 60 минути, пътникът има незабавно правото на избор между следните варианти:

1.  В случаите, в които се очаква, при заминаването или при изпускане на връзка в хода на пътуване, закъснението при пристигането на крайното местоназначение да превишава 60 минути или да бъде отменено, пътникът има незабавно правото на избор между следните варианти:

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  продължаване или пренасочване, при сравними транспортни условия, до крайното местоназначение при първа възможност;

б)  продължаване или пренасочване, при сравними транспортни условия и без допълнителни разходи, до крайното местоназначение при първа възможност, включително в случай на пропусната връзка поради закъснение или отмяна на по-ранен етап от пътуването. В този случай на пътника се разрешава да ползва следващата налична услуга до крайното местоназначение, дори ако няма конкретна резервация или следващият влак се експлоатира от друго железопътно предприятие;

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  продължаване или пренасочване, при сравними транспортни условия, до крайното местоназначение на по-късна, удобна за пътника дата.

в)  продължаване или пренасочване, при сравними транспортни условия, до крайното местоназначение на по-късна, удобна за пътника дата, но не по-късно от един месец след възстановяването на услугата.

Изменение    74

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  За целите на параграф 1, буква б) пренасочването при сравними транспортни условия може да бъде осъществено от всяко железопътно предприятие и може да включва използването на транспорт от по-висок клас и на алтернативни видове транспорт, без това да поражда допълнителни разходи за пътника. Железопътните предприятия полагат разумни усилия за избягване на допълнителни връзки. Общото време за пътуване при използване на алтернативен вид транспорт за частта от пътуването, която не е завършена според планираното, трябва да е сравнимо с времето за първоначалното пътуване съгласно разписанието. Пътниците не се настаняват в транспортни съоръжения от по-нисък клас, освен ако те са единственото налично средство за пренасочване.

2.  За целите на параграф 1, буква б) пренасочването при сравними транспортни условия може да бъде осъществено от всяко железопътно предприятие и може да включва използването на транспорт от по-висок клас и на алтернативни видове сухопътен транспорт, без това да поражда допълнителни разходи за пътника. Железопътните предприятия полагат разумни усилия за избягване на допълнителни връзки. Общото време за пътуване при използване на алтернативен вид транспорт за частта от пътуването, която не е завършена според планираното, трябва да е сравнимо с времето за първоначалното пътуване съгласно разписанието. Пътниците не се настаняват в транспортни съоръжения от по-нисък клас, освен ако те са единственото налично средство за пренасочване.

Изменение    75

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Доставчиците на транспортни услуги за пренасочване обръщат особено внимание на осигуряването на сходно равнище на достъпност до алтернативната услуга за лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност.

3.  Доставчиците на транспортни услуги за пренасочване осигуряват сходно равнище на помощ и достъпност за лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност, когато предоставят алтернативна услуга. Тази алтернативна услуга може да бъде обща за всички пътници или тя може, по решение на превозвача, да бъде индивидуално транспортно средство, адаптирано към специфичните нужди на някои лица с увреждания или на лица с намалена подвижност.

Изменение    76

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Без да губи правото си на превоз, пътникът може да иска обезщетение за закъснения от железопътното предприятие, ако му предстои закъснение между мястото на тръгване и местоназначението, посочени в договора за превоз, за което стойността на билета му не е възстановена съгласно член 16. Минималните обезщетения за закъснения са, както следва:

1.  Докато запазва правото си на превоз, пътникът може да иска обезщетение за закъснения от железопътното предприятие, ако му предстои закъснение между мястото на тръгване и местоназначението, посочени в билета или билетите, представляващи един-единствен договор или няколко договора за превоз, за което стойността не е възстановена съгласно член 16. Минималните обезщетения за закъснения са, както следва:

а) 25% от цената на билета за закъснение от 60 до 119 минути;

а) 50% от цената на билета за закъснение от 60 до 90 минути;

б) 50% от цената на билета за закъснение, равно на или превишаващо 120 минути.

б) 75% от цената на билета за закъснение от 91 до 120 минути.

 

ба) 100% от цената на билета за закъснение, равно на или превишаващо 121 минути.

Изменение    77

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Параграф 1 се прилага и за пътници, които имат абонаментна карта или сезонен билет. Ако срещат чести закъснения или отменяния през периода на валидност на абонаментната карта или сезонния билет, те могат да поискат подходящо обезщетение в съответствие с разпоредбите относно обезщетенията на железопътните предприятия. Тези разпоредби установяват критериите за определяне на закъснение и за изчисляването на обезщетението. Когато многократно се случват закъснения от по-малко от 60 минути през периода на валидност на абонаментната карта или сезонния билет, закъсненията се сумират и пътниците се обезщетяват в съответствие с разпоредбите относно обезщетенията на железопътните предприятия.

2.  Параграф 1 се прилага и за пътници, които имат абонаментна карта или сезонен билет. Ако срещат чести закъснения или отменяния през периода на валидност на абонаментната карта, картата за намаление или сезонния билет, те могат да поискат подходящо обезщетение в съответствие с разпоредбите, предвидени в параграф 1, букви a), б) и ба).

Изменение    78

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Обезщетението за закъснение се изчислява във връзка с пълната цена, която пътникът е платил в действителност за извършената със закъснение услуга. Когато договорът за превоз е за двупосочно пътуване, обезщетението за закъснение на отиване или на връщане се изчислява спрямо половината цена, платена за билета. Аналогично цената на извършена със закъснение услуга при каквато и да е друга форма на договор за превоз, който позволява пътуване по няколко последователни отсечки, се изчислява пропорционално на цялостната цена.

3.  Обезщетението за отмяна или закъснение се изчислява във връзка с пълната цена, която пътникът е платил в действителност за отменената или извършената със закъснение услуга. Когато договорът за превоз е за двупосочно пътуване, обезщетението за отмяна или закъснение на отиване или на връщане се изчислява спрямо половината цена, платена за билета. Аналогично цената на отменена или извършена със закъснение услуга при каквато и да е друга форма на договор за превоз, който позволява пътуване по няколко последователни отсечки, се изчислява пропорционално на цялостната цена.

Изменение    79

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  От обезщетението за стойността на билета не се приспадат финансови разходи като различни такси, разходи за телефон или марки. Железопътните предприятия могат да въведат минимален праг, под който не се изплащат обезщетения. Този праг не може да надвишава 4 EUR за билет.

6.  От обезщетението за стойността на билета не се приспадат финансови разходи като различни такси, разходи за телефон или марки. Железопътните предприятия могат да въведат минимален праг, под който не се изплащат обезщетения. Този праг не може да надвишава 5 EUR за билет.

Изменение    80

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Пътникът няма право на обезщетение, ако е бил информиран за закъснението преди закупуване на билета или ако закъснението, дължащо се на продължаване с друг превоз или пренасочване, е по-малко от 60 минути.

(Не се отнася до българския текст.)  

Изменение    81

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  Железопътното предприятие не е задължено да плати обезщетение, ако може да докаже, че закъснението е било причинено от лоши атмосферни условия или сериозни природни бедствия, застрашаващи безопасното осъществяване на услугата, и не е било възможно то да бъде предвидено или предотвратено дори при вземане на всички разумни мерки.

заличава се

Изменение    82

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

8a.  Ако железопътното предприятие не представи доказателства в писмен вид за съществуването на извънредни обстоятелства, то заплаща на пътниците обезщетението, предвидено в член 17, параграф 1.

Изменение    83

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  В случай на закъснение при пристигане или заминаване пътниците биват информирани от железопътното предприятие или от продавача на билети, или от управителя на гарата за положението, за очакваното време на заминаване и очакваното време на пристигане, още щом се получи такава информация.

1.  В случай на закъснение при пристигане или заминаване пътниците биват информирани от железопътното предприятие или от продавачите на билети, или от управителя на гарата за положението, за очакваното време на заминаване и очакваното време на пристигане, съгласно член 9, още щом се получи такава информация.

Изменение    84

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  хотел или друг вид настаняване, както и транспорт между гарата и мястото на настаняване, в случаите, при които се налага престой от една или повече нощи или се налага допълнителен престой, където и когато това е физически възможно;

б)  хотел или друг вид настаняване, както и транспорт между гарата и мястото на настаняване, в случаите, при които се налага престой от една или повече нощи или се налага допълнителен престой, където и когато това е физически възможно, като се вземат предвид изискванията за достъп на хората с увреждания и с намалена подвижност и нуждите на сертифицираните животни придружители;

Изменение    85

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  По искане на пътника железопътното предприятие удостоверява върху билета или по друг начин, че железопътният превоз е претърпял закъснение или съответно е довел до пропускане на връзката, или е бил отменен.

4.  По отношение на засегнатите пътници железопътното предприятие предлага да се удостоверява върху билета им или по друг начин, че железопътният превоз е претърпял закъснение или съответно е довел до пропускане на връзката, или е бил отменен. Това удостоверяване се прилага във връзка с разпоредбите, предвидени в член 17, при условие че пътникът докаже, че разполага с абонаментна карта или със сезонен билет и че е пътувал(а) в рамките на съответната услуга.

Изменение    86

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  При прилагането на параграфи 1, 2, 3 и 4 , експлоатиращото железопътно предприятие обръща специално внимание на нуждите на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност и на техните придружители.  

5.  При прилагането на параграфи 1, 2, 3 и 4, експлоатиращото железопътно предприятие обръща специално внимание на нуждите на лицата с увреждания, лицата с намалена подвижност, техните придружители и сертифицираните животни придружители.  

Изменение    87

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  В допълнение към задълженията на железопътните предприятия съгласно член 13а, параграф 3 от Директива 2012/34/ЕС управителят на железопътна гара, обработваща дневно най-малко 10 000 пътници усреднено за годината, гарантира, че действията на гарата, железопътните предприятия и управителя на инфраструктура са координирани чрез подходящ план за действие при извънредни ситуации с цел подготвеност за възможността за сериозно смущение и дълги закъснения, водещи до блокиране на значителен брой пътници в гарата. Планът трябва да гарантира, че на блокираните пътници се предоставя подходяща помощ и информация, включително в достъпни формати в съответствие с изискванията за достъпност, определени в Директива XXX. При поискване управителят на гарата предоставя плана и измененията в него на националния правоприлагащ орган или на друг орган, определен от държавата членка. Управителите на железопътни гари, обработващи дневно по-малко от 10 000 пътници усреднено за годината, полагат всички разумни усилия за координиране на ползвателите на гарата, както и за подпомагане и информиране на блокираните пътници в такива ситуации.

6.  В допълнение към задълженията на железопътните предприятия съгласно член 13а, параграф 3 от Директива 2012/34/ЕС, държавите членки, железопътните предприятия, управителите на гари и управителите на инфраструктурата си сътрудничат, за да гарантират, че плановете за действие в извънредни ситуации, посочени в член 13а, параграф 3 от Директива 2012/34/ЕС, включват изисквания за достъпност на системите за предупреждение и информиране.

Изменение    88

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато железопътно предприятие плаща обезщетение или изпълнява други свои задължения в съответствие с настоящия регламент, нито една разпоредба на този регламент или на националното право не може да се тълкува като ограничаваща неговото право да търси обезщетение за разходи от всяко едно лице, в това число и трети страни, в съответствие с приложимото законодателство. По-специално настоящият регламент по никакъв начин не ограничава правото на железопътното предприятие да търси възстановяване на разходи от трета страна, с която има договор и която е допринесла за събитието, довело до обезщетение или до други задължения. Нито една разпоредба на настоящия регламент не може да се тълкува като ограничаваща правото на трета страна, различна от пътник, с която дадено железопътно предприятие има договор, да търси възстановяване на разходите или обезщетение от железопътното предприятие в съответствие с приложимите закони.

заличава се

Изменение    89

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Железопътните предприятия и управителите на гари, с активното участие на представителните организации на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност, установяват или поддържат недискриминационни правила за достъп до транспорт на лица с увреждания и лица с намалена подвижност, включително на личните им асистенти. Правилата трябва да позволяват пътникът да бъде придружаван от куче-водач съгласно съответните национални правила.

1.  Железопътните предприятия и управителите на гари, с активното участие на представителните организации на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност, установяват или поддържат недискриминационни правила за достъп до транспорт на лица с увреждания и лица с намалена подвижност, включително на личните им асистенти. Правилата трябва да позволяват пътникът да бъде придружаван от сертифицирано животно придружител или от придружаващо лице безплатно, ако не е възможно самостоятелно придвижване, съгласно съответните национални правила и гарантират, че железопътният транспорт за лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност е незабавен, когато е възможно.

Изменение    90

Предложение за регламент

Член 20 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 20а

 

Железопътните предприятия и управителите на гари гарантират, като се съобразяват с ТСОС за лица с ограничена подвижност, че гарите, пероните, подвижният състав и другите съоръжения са достъпни за лица с увреждания и лица с ограничена подвижност.

Изменение    91

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  При поискване управителят на гарата, железопътното предприятие, продавачът на билети или туроператорът предоставят на лицата с увреждания и на лицата с намалена подвижност информация, включително в достъпни формати в съответствие с изискванията за достъпност, определени в Регламент (ЕС) № 454/2011 и Директива XXX, относно достъпността на гарата и свързаните съоръжения, железопътните превозни услуги и условията за достъп до подвижния състав в съответствие с правилата за достъп, посочени в член 20, параграф 1, както и до различните съоръжения във влака.

1.  При поискване управителят на гарата, железопътното предприятие, продавачът на билети или туроператорът предоставят на лицата с увреждания и на лицата с намалена подвижност информация, включително в достъпни формати в съответствие с изискванията за достъпност, определени в Регламент (ЕС) № 454/2011, Директива XXX и Регламент № 1300/2014, относно достъпността на гарата и свързаните съоръжения, железопътните превозни услуги и условията за достъп до подвижния състав в съответствие с правилата за достъп, посочени в член 20, параграф 1, както и до различните съоръжения във влака.

Изменение    92

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато железопътно предприятие, продавач на билети или туроператор прилагат дерогацията, предвидена в член 20, параграф 2, те информират, при поискване, в писмена форма засегнатото лице с увреждания или лице с намалена подвижност за причините за това в срок от пет работни дни, считано от деня на отказа да направят резервация или да издадат билет, или от налагането на условието за придружител. Железопътното предприятие, продавачът на билети или туроператорът полагат разумни усилия да предложат алтернативен вариант за превоз на въпросното лице, като се съобразяват с нуждите му по отношение на достъпността.

2.  Когато железопътно предприятие, продавач на билети или туроператор прилагат дерогацията, предвидена в член 20, параграф 2, те информират, при поискване, в писмена форма засегнатото лице с увреждания или лице с намалена подвижност за причините за това в срок от пет работни дни, считано от деня на отказа да направят резервация или да издадат билет, или от налагането на условието за придружител. Железопътното предприятие, продавачът на билети или туроператорът предлагат алтернативен вариант за превоз на въпросното лице, като се съобразяват с нуждите му по отношение на достъпността.

Изменение    93

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  При заминаване, преминаване или пристигане на гара с обслужващ персонал на лице с увреждания или лице с намалена подвижност, управителят на гарата или железопътното предприятие, или и двете страни предоставят безплатна помощ, така че лицето да може да се качи на заминаващ влак или да слезе от пристигащ влак, за които е закупило билет, без да се засягат правилата за достъп, посочени в член 20, параграф 1.

1.  При заминаване, преминаване или пристигане на гара с обслужващ персонал на лице с увреждания или лице с намалена подвижност, управителят на гарата или железопътното предприятие, или и двете страни предоставят безплатна помощ, така че лицето да може да се качи на заминаващ влак или да слезе от пристигащ влак, за които е закупило билет, без да се засягат правилата за достъп, посочени в член 20, параграф 1. Резервацията на помощ винаги се прави без допълнителни разходи, независимо от използваното средство за комуникация.

Изменение    94

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  При липса на персонал на гарата железопътните предприятия и управителите на гари полагат разумни усилия да осигурят достъп до железопътно пътуване на лицата с увреждания или лицата с намалена подвижност.

2.  При липса на придружаващ персонал във влака или на персонал на гарата железопътните предприятия и управителите на гари полагат разумни усилия да осигурят достъп до железопътно пътуване на лицата с увреждания или лицата с намалена подвижност в съответствие с изискванията за достъпност на Директива XXX [Европейски акт за достъпността] и Регламент № 454/2011.

Изменение    95

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  На гари без обслужващ персонал железопътните предприятия и управителите на гари гарантират, че наличната информация , включително в достъпни формати в съответствие с изискванията за достъпност, определени в Директива XXX, е показана в съответствие с правилата за достъп, посочени в член 20, параграф 1, относно най-близките гари с обслужващ персонал и непосредствено достъпна помощ за лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност.

3.  На гари без обслужващ персонал железопътните предприятия и управителите на гари гарантират, че наличната информация, включително в достъпни формати в съответствие с изискванията за достъпност, определени в Директива XXX и в Регламент № 1300/2014, е показана в съответствие с правилата за достъп, посочени в член 20, параграф 1, относно най-близките гари с обслужващ персонал и непосредствено достъпна помощ за лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност.

Изменение    96

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  На гарите трябва да е налице помощ през цялото време, в което се изпълняват услуги за железопътен превоз

заличава се

Изменение    97

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  При липса на придружаващ персонал във влака железопътните предприятия полагат разумни усилия да осигурят достъп до железопътно пътуване на лицата с увреждания или лицата с намалена подвижност.

2.  При липса на придружаващ персонал във влака железопътните предприятия все пак осигуряват достъп до железопътно пътуване на лицата с увреждания или лицата с намалена подвижност.

Изменение    98

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  За целите на настоящия член помощ във влака включва всички разумни усилия за оказване на помощ на лице с увреждания или лице с намалена подвижност за осигуряване на възможност за достъп до същите услуги във влака както на другите пътници, ако увреждането или намалената подвижност на лицето не му позволява самостоятелен и безопасен достъп до тези услуги.

3.  На лице с увреждания или лице с намалена подвижност трябва да се окаже помощ за осигуряване на възможност за достъп до същите услуги във влака както на другите пътници, ако увреждането или намалената подвижност на лицето не му позволява самостоятелен и безопасен достъп до тези услуги.

Изменение    99

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Във влаковете трябва да е налице помощ през цялото време, в което се изпълняват услуги за железопътен превоз.

заличава се

Изменение    100

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Железопътни предприятия, управители на гари, продавачи на билети и туроператори си сътрудничат в предоставянето на помощ на лица с увреждания и лица с намалена подвижност съгласно членове 20 и 21 в съответствие със следните условия:

Железопътни предприятия, управители на гари, продавачи на билети и туроператори си сътрудничат в предоставянето на безплатна помощ на лица с увреждания и лица с намалена подвижност съгласно членове 20 и 21 в съответствие със следните условия:

Изменение    101

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  помощ се предоставя, при условие че железопътното предприятие, управителят на гара, продавачът на билети или туроператорът, от който е закупен билетът, е уведомен за нуждите на лицето от такава помощ поне 48 часа преди да възникне нуждата от помощ. В случай че даден билет или сезонен билет позволява многократни пътувания, е достатъчно да се изпрати едно уведомление, при условие че се предостави съответната информация относно времето на следващите пътувания. Такива уведомления се препращат до всички други железопътни предприятия и управители на гари, участващи в пътуването на лицето;

а)  помощ в гарите се предоставя, през времето, в което се изпълняват услуги за железопътен превоз, при условие че железопътното предприятие, управителят на гара, продавачът на билети или туроператорът, от който е закупен билетът, е уведомен за нуждите на лицето от такава помощ поне 12 часа преди да възникне нуждата от помощ. В гарите, където ежедневният трафик надвишава 10 000 пътници на ден, не е необходимо предварително уведомяване, като обаче лицето, което се нуждае от помощ, трябва да се намира на съответната гара поне 30 минути преди отпътуването на влака. На гарите, където дневният трафик е между 2000 и 10 000 пътници, срокът за уведомяване се намалява на максимум три часа. В случай че даден билет или сезонен билет позволява многократни пътувания, е достатъчно да се изпрати едно уведомление, при условие че се предостави съответната информация относно времето на следващите пътувания. Такива уведомления се препращат до всички други железопътни предприятия и управители на гари, участващи в пътуването на лицето;

Изменение    102

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  помощ се предоставя, при условие че лицето с увреждания или лицето с намалена подвижност се яви на означеното място по време, указано от железопътното предприятие или управителя на гарата, предоставящи такава помощ. Всяко указано време е не повече от 60 минути преди обявеното време за заминаване или времето, в което всички пътници са поканени за регистрация. Ако не е посочено времето, в което лицето с увреждания или лицето с намалена подвижност да се яви на означеното място, то се явява на означеното място най-малко 30 минути преди обявеното време за заминаване или времето, в което всички пътници са поканени за регистрация.

д)  помощ се предоставя, при условие че лицето с увреждания или лицето с намалена подвижност се яви на означеното място по време, указано от железопътното предприятие или управителя на гарата, предоставящи такава помощ. Всяко указано време е не повече от 60 минути преди обявеното време за заминаване или времето, в което всички пътници са поканени за регистрация.

Изменение    103

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато железопътни предприятия или управители на гари причинят загуба или повреда на инвалидни колички, друго оборудване за подпомагане на двигателната способност или помощни средства и кучета-водачи използвани от лица с увреждания или лица с намалена подвижност, те носят отговорност за въпросната загуба или повреда и дължат обезщетение за нея.

1.  Когато железопътни предприятия или управители на гари причинят загуба или повреда на инвалидни колички, друго оборудване за подпомагане на двигателната способност или помощни средства и сертифицирани придружаващи животни, използвани от лица с увреждания или лица с намалена подвижност, те носят отговорност за въпросната загуба или повреда и дължат обезщетение за нея във възможно най-кратки срокове.

Изменение    104

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Посоченото в параграф 1 обезщетение се равнява на стойността на замяната или ремонта на загубеното или повредено оборудване или помощни средства.

2.  Посоченото в параграф 1 обезщетение се извършва своевременно и се равнява на пълните разходи по замяната, въз основа на действителната стойност, или на пълните разходи за ремонт на загубени или повредени инвалидни колички, оборудване или устройства или за загубата или нараняването на сертифицирани придружаващи животни. Обезщетението покрива също така разходите за временно заместване в случай на ремонт, когато тези разходи са за сметка на пътника.

Изменение    105

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  гарантират, че всички служители, включително наетите от подизпълнител, оказващи пряка помощ на лица с увреждания и лица с намалена подвижност, знаят как да отговорят на нуждите на лицата с увреждания и на лицата с намалена подвижност, включително тези с психични и умствени увреждания;

а)  гарантират, че всички служители, включително наетите от подизпълнител, оказващи пряка помощ на лица с увреждания и лица с намалена подвижност, преминават обучение във връзка с уврежданията, за да знаят как да отговорят на нуждите на лицата с увреждания и на лицата с намалена подвижност, включително тези с психични и умствени увреждания;

Изменение    106

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  гарантират, че всички нови служители след наемането им получават обучение във връзка с уврежданията, а целият персонал преминава редовни опреснителни курсове;

в)  гарантират, че след наемането им всички нови служители, които ще работят директно с пътуващите граждани, получават обучение за свързаните с уврежданията въпроси за пътниците и железопътното предприятие и че служителите, които предоставят пряка помощ на пътниците с ограничена подвижност, са преминали обучение, свързано с работата с лица с увреждания, и преминават редовни опреснителни курсове.

Изменение    107

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  приемат при поискване за участие в обучението служители с увреждания, пътници с увреждания и с намалена подвижност,

г)  могат да приемат участие в обучението на служители с увреждания и обмислят участието на пътници с увреждания и с намалена подвижност и/или на представляващи ги организации.

Изменение    108

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Всички железопътни предприятия, продавачи на билети, управители на гари и управители на инфраструктура на гари, обработващи дневно повече от 10 000 пътници усреднено за годината, поотделно създават механизъм за разглеждане на жалбите относно правата и задълженията, обхванати в настоящия регламент в своята област на отговорност. Те разгласяват широко сред пътниците своите данни за контакт и работния(те) си език(ци).

1.  Всички железопътни предприятия, продавачи на билети и управители на гари създават механизъм за разглеждане на жалбите относно правата и задълженията, обхванати в настоящия регламент в своята област на отговорност. Те разгласяват широко сред пътниците своите данни за контакт и работния(те) си език(ци). Пътниците следва да могат да подават жалби на официалния език (официалните езици) на държавата членка, в която са установени съответното железопътно предприятие, продавачът на билети и управителят на гарата и във всички случаи на английски език.

Изменение    109

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Пътниците могат да подадат жалба до всяко участващо железопътно предприятие , продавач на билети, управител на гара или управител на инфраструктура . Жалбата се подава в срок от шест месеца от инцидента, за който се отнася. В срок от един месец от получаването на жалбата , адресатът дава мотивиран отговор или, в оправдани случаи, информира пътника до коя дата в рамките на период до три месеца от датата на получаване на жалбата може да се очаква отговор. Железопътните предприятия, продавачите на билети, управителите на гари и управителите на инфраструктура съхраняват две години данните за инцидента, които са необходими за оценка на жалбата, и ги предоставят на националните правоприлагащи органи при поискване.

2.  Пътниците могат да подадат жалба до всяко участващо железопътно предприятие, продавач на билети или управител на гара. Жалбата се подава в срок от шест месеца от инцидента, за който се отнася. В срок от един месец от получаването на жалбата, адресатът дава мотивиран отговор или, в оправдани случаи, информира пътника, че последният ще получи отговор в рамките на период до три месеца от датата на получаване на жалбата.

Изменение    110

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Лицата с увреждания и с намалена подвижност трябва да имат достъп до подробна информация относно процедурата за разглеждане на жалби.

3.  Лицата с увреждания и с намалена подвижност трябва да имат лесен достъп до подробна информация относно процедурата за разглеждане на жалби. Тази информация се предоставя при поискване на официалния език (официалните езици) на държавата членка, в която е установено железопътното предприятие.

Изменение    111

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  Комисията приема актове за изпълнение за създаване на стандартизиран формуляр на Съюза за подаване на жалби, който пътниците да използват за подаване на заявление за обезщетение в съответствие с настоящия регламент. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 37а, параграф 2.

Изменение    112

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Железопътните предприятия и управителите на гари си сътрудничат активно с организациите, представляващи хората с увреждания, с цел подобряване на качеството на достъпността на транспортните услуги.

Изменение    113

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  При продажба на билети за пътувания с железниците железопътните предприятия, управителите на гари, продавачите на билети и туроператорите информират пътниците за техните права и задължения съгласно настоящия регламент. С оглед спазването на изискването за предоставяне на информация те могат да използват обобщение на разпоредбите на настоящия регламент, подготвено и предоставено им от Комисията на всички официални езици на Съюза. Освен това те отбелязват върху билета на хартиен носител или в електронен формат, или по всякакъв друг начин, включително в достъпни формати за лица с увреждания и лица с намалена подвижност в съответствие с изискванията за достъпност, определени в Директива XXX, къде може да се получи такава информация в случай на отмяна, изпусната връзка или голямо закъснение.

1.  При продажба на билети за пътувания с железниците железопътните предприятия, управителите на гари, продавачите на билети и туроператорите информират пътниците за техните права и задължения съгласно настоящия регламент. С оглед спазването на изискването за предоставяне на информация те могат да използват обобщение на разпоредбите на настоящия регламент, подготвено и предоставено им от Комисията на всички официални езици на Съюза. Освен това те предоставят информация на хартиен носител или в електронен формат, или по всякакъв друг начин, включително в достъпни формати за лица с увреждания и лица с намалена подвижност в съответствие с изискванията за достъпност, определени в Регламент № 1300/2014, къде може да се получи такава информация в случай на отмяна, изпусната връзка или голямо закъснение.

Изменение    114

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Железопътните предприятия и управителите на гари информират пътниците по подходящ начин, включително в достъпни формати за лица с увреждания и лица с намалена подвижност в съответствие с изискванията за достъпност съгласно Директива XXX, на гарата или във влака, за техните права и задължения съгласно настоящия регламент и за данните за контакт с органа или органите, определени от държавите членки по реда на член 31.

2.  Железопътните предприятия и управителите на гари информират пътниците по подходящ начин, включително в достъпни формати за лица с увреждания и лица с намалена подвижност в съответствие с изискванията за достъпност съгласно Регламент 1300/2014, на гарата, във влака и на своя уебсайт, за техните права и задължения съгласно настоящия регламент и за данните за контакт с органа или органите, определени от държавите членки по реда на член 31.

Изменение    115

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки информират Комисията относно органа или органите, определени по реда на настоящия член, и неговите или техните съответни отговорности.

Държавите членки информират Комисията относно органа или органите, определени по реда на настоящия член, и неговите или техните съответни отговорности и публикуват тази информация на подходящо място на техния уебсайт.

Изменение    116

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Националните правоприлагащи органи внимателно следят за съответствието с настоящия регламент и вземат необходимите мерки, за да гарантират, че правата на пътниците се спазват. За тази цел железопътните предприятия, управителите на гари и управителите на инфраструктура предоставят на органите съответните документи и информация по тяхно искане. При изпълнението на своите функции органите вземат предвид информацията, която им е предоставена от органа, определен съгласно член 33 да разглежда жалби, ако това е различен орган. Те могат също така да вземат решения относно действията за контрол по прилагането въз основа на индивидуални жалби, предавани от такъв орган.

1.  Националните правоприлагащи органи внимателно следят за съответствието с настоящия регламент и вземат необходимите мерки, за да гарантират, че правата на пътниците се спазват. За тази цел железопътните предприятия, управителите на гари и управителите на инфраструктура предоставят на органите съответните документи и информация по тяхно искане незабавно и във всеки случай в срок от един месец. При изпълнението на своите функции органите вземат предвид информацията, която им е предоставена от органа, определен съгласно член 33 да разглежда жалби, ако това е различен орган. Държавите членки гарантират, че на националните правоприлагащи органи и на органите, разглеждащи жалби, са предоставени достатъчно правомощия и ресурси за адекватно и ефективно осигуряване на изпълнението на индивидуални жалби на пътници съгласно настоящия регламент.

Изменение    117

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Националните правоприлагащи органи публикуват статистически данни за дейността си, включително относно наложените санкции, всяка година най-късно до края на април следващата година.

2.  Всяка година националните правоприлагащи органи публикуват на своите уебсайтове доклади със статистически данни, в които посочват броя и вида на получените жалби, резултата от техните действия по правоприлагане, включително санкциите, които са наложили. Те се изготвят всяка година, не по-късно от първия ден на април следващата година. Освен това тези доклади се публикуват и на уебсайта на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз.

Изменение    118

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Националните правоприлагащи органи, в сътрудничество с организациите, представляващи лицата с увреждания и с намалена подвижност, провеждат редовни одити на услугите за оказване на помощ, предоставяни в съответствие с настоящия регламент, и публикуват резултатите в достъпни и често използвани формати.

Изменение    119

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Без да се засягат правата на потребителите да търсят алтернативна правна защита съгласно Директива 2013/11/ЕС на Европейския парламент и на Съвета32, ако подадената от пътник жалба съгласно член 28 до железопътното предприятие, продавача на билети или управителя на гара или инфраструктура бъде отхвърлена, пътникът може да подаде жалба до правоприлагащ орган. Правоприлагащите органи информират жалбоподателите относно правото им да подават жалби до органите за алтернативно решаване на спорове в търсене на индивидуална правна защита.

1.  Без да се засягат правата на потребителите да търсят алтернативна правна защита съгласно Директива 2013/11/ЕС на Европейския парламент и на Съвета32, ако подадената от пътник жалба съгласно член 28 до железопътното предприятие, управителя на гара или инфраструктура бъде отхвърлена, пътникът може да подаде жалба до правоприлагащ орган. Правоприлагащите органи информират жалбоподателите относно правото им да подават жалби до органите за алтернативно решаване на спорове в търсене на индивидуална правна защита. Държавите членки гарантират, че правоприлагащите органи или органите за разглеждане на жалби са признати за целите на алтернативните схеми за обезщетяване съгласно Директива 2013/11/ЕС и че когато пътниците търсят алтернативно обезщетяване, съответното железопътно предприятие, продавач на билети или управител на инфраструктура е необходимо да участват и резултатът е обвързващ и ефективно приложим за тях.

_________________

_________________

32 Директива 2013/11/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. за алтернативно решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 14).

32 Директива 2013/11/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. за алтернативно решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 14).

Изменение    120

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Всеки пътник може да подаде жалба до националния правоприлагащ орган или до всеки друг орган, определен за тази цел от държавата членка, относно предполагаемо нарушение на настоящия регламент.

2.  Всеки пътник може да подаде жалба до националния правоприлагащ орган или до всеки друг орган, определен за тази цел от държавата членка, относно предполагаемо нарушение на настоящия регламент. Жалби може да се подават и от организации, представляващи групи от пътници.

Изменение    121

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Органът потвърждава получаването на жалбата в срок от две седмици, след като я получи. Процедурата за разглеждането на жалби продължава максимум три месеца. В сложни случаи органът може по своя преценка да удължи този срок на шест месеца. В такъв случай той информира пътника за причините за удължаването и за очакваното време, което е необходимо за приключване на процедурата. Само дела, които включват правни процедури, могат да отнемат повече от шест месеца. Когато органът е и орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на Директива 2013/11/ЕС, определените в посочената директива срокове имат предимство.

Органът потвърждава получаването на жалбата в срок от две седмици, след като я получи. Процедурата за разглеждането на жалби продължава максимум три месеца. В сложни случаи органът може по своя преценка да удължи този срок на шест месеца. В такъв случай той информира пътника или представляващата пътниците организация за причините за удължаването и за очакваното време, което е необходимо за приключване на процедурата. Само дела, които включват правни процедури, могат да отнемат повече от шест месеца. Когато органът е и орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на Директива 2013/11/ЕС, определените в посочената директива срокове имат предимство и използването на онлайн решаване на спорове в съответствие с Регламент № 524/2013/ЕС1a може да бъде предоставено на разположение със съгласието на всички участващи страни.

 

_________________

 

1aРегламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година относно онлайн решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 1).

Изменение    122

Предложение за регламент

Член 33 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 33a

 

Независими помирителни органи

 

Държавите членки създават добре обезпечени независими помирителни органи, които да бъдат лесно достъпни и на поносима цена за пътниците в случай на конфликти с железопътните предприятия и продавачите на билети относно прилагането на техните права.

Изменение    123

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки установяват правилата относно санкциите, приложими при нарушения на настоящия регламент, и взимат всички необходими мерки, за да гарантират тяхното прилагане. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, съразмерни и възпиращи. Държавите членки съобщават на Комисията тези правила и мерки и незабавно нотифицират всяко следващо изменение, свързано с тях.

1.  Държавите членки установяват правилата относно санкциите, приложими при нарушения на настоящия регламент, и взимат всички необходими мерки, за да гарантират тяхното прилагане. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, съразмерни и възпиращи и да включват, но и да не се ограничават до минимална глоба или процент от годишния оборот на съответното предприятие или организация, което от двете е по-високо. Държавите членки съобщават на Комисията тези правила и мерки и незабавно нотифицират всяко следващо изменение, свързано с тях.

Изменение    124

Предложение за регламент

Член 37 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 37a

 

Процедура на комитет

 

1.  Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

 

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Изменение    125

Предложение за регламент

Приложение II – част I – тире 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

-  Разписания и условия за най-ниски тарифи

-  Разписания и условия за всички налични тарифи, включително най-ниските.

Изменение    126

Предложение за регламент

Приложение II – част I – тире 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

-  Условия за достъп за велосипеди

-  Механизми за достъп за велосипеди

Изменение    127

Предложение за регламент

Приложение II – част I – тире 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

-  Наличие на места за пушачи и непушачи, първа и втора класа, както и кушет-вагони и спални вагони

-  Наличие на места за непушачи (и където е приложимо за пушачи) за всички приложими тарифи, първа и втора класа, както и кушет-вагони и спални вагони

Изменение    128

Предложение за регламент

Приложение II – част I – тире 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

-  Дейности, които е възможно да нарушат или забавят услугите

-  Прекъсвания и закъснения (планирани и в реално време)

Изменение    129

Предложение за регламент

Приложение II – част I – тире 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

-  Наличие на услуги във влаковете

-  Наличие на услуги във влаковете, включително безжичен интернет и тоалетни

Изменение    130

Предложение за регламент

Приложение II – част IІ – тире 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

-  Услуги във влаковете

-  Услуги във влаковете, включително безжичен интернет

Изменение    131

Предложение за регламент

Приложение II – част IІ – тире 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

-  Закъснения

-  Прекъсвания и закъснения (планирани и в реално време)

Изменение    132

Предложение за регламент

Приложение III – част І – параграф 2 – точка 1 – буква а – подточка iii – тире 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

-  процент на закъсненията в интервала 60119 минути;

-  процент на закъсненията в интервала 91120 минути;

Изменение    133

Предложение за регламент

Приложение III – част І – параграф 2 – точка 2 – тире 1 – подточка vii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

vii)  предоставяне на полезна информация през цялото пътуване;

vii)  предоставяне на полезна информация през цялото пътуване, включително по отношение на безжичен интернет и други услуги във влаковете;

Изменение    134

Предложение за регламент

Приложение III – част IІ – параграф 1 – точка 4 – тире 1 – подточка vii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

vii)  достъпност на гарата и на съоръженията в нея.

vii)  достъпност на гарата и на съоръженията в нея, включително достъп без стъпала, ескалатори, асансьори и рампи за багаж.

Изменение    135

Предложение за регламент

Приложение IV – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В сложни случаи, включващи например множество искове или оператори, трансгранично пътуване или произшествия на територията на държава членка, която е различна от издалата лиценз на предприятието, и по-специално когато не е ясно кой национален правоприлагащ орган е компетентен, или когато това би улеснило и ускорило решението по жалбата, националните правоприлагащи органи си сътрудничат, за да определят „водещ“ орган, който да служи като единно звено за контакт за пътниците. Всички участващи национални правоприлагащи органи си сътрудничат, за да улеснят решението по жалбата (включително чрез споделяне на информация, съдействие за превода на документи и предоставяне на информация относно обстоятелствата по инцидентите). На пътниците се съобщава кой орган действа като „водещ“.

В сложни случаи, включващи например множество искове или оператори, трансгранично пътуване или произшествия на територията на държава членка, която е различна от издалата лиценз на предприятието, и по-специално когато не е ясно кой национален правоприлагащ орган е компетентен, или когато това би улеснило и ускорило решението по жалбата, националните правоприлагащи органи си сътрудничат, за да определят „водещ“ орган, който да служи като единно звено за контакт за пътниците. Всички участващи национални правоприлагащи органи си сътрудничат, за да улеснят решението по жалбата (включително чрез споделяне на информация, съдействие за превода на документи и предоставяне на информация относно обстоятелствата по инцидентите). На пътниците се съобщава кой орган действа като „водещ“. Освен това във всички случаи националните правоприлагащи органи гарантират спазването на Регламент 2017/2394/ЕС1a на Европейския парламент и на Съвета.

 

_________________

 

1a Регламент (ЕС) 2017/2394 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 година относно сътрудничеството между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ L 345, 27.12.2017 г., стр. 1).

(1)

OВ C 197, 8.6.2018 г., стр. 66.

(2)

OВ C 77, 28.3.2002 г., стр. 1.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение

Железопътният сектор претърпя значителни промени след 1991 г., когато беше публикувано първото законодателно предложение на равнище ЕС(1). Оттогава станахме свидетели на пълно преструктуриране на т.нар. заварени оператори и на появата на нови участници на пазара, както и на частичното прилагане на истинско единно европейско железопътно пространство, основано на общи технически и административни стандарти. Въпреки това, все още остават много неща, които трябва да бъдат изпълнени, като сред тях са миграцията към нови технологии като например Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS).

Едно от основните постижения в железопътния сектор е установяването на правна рамка за защитата на правата на пътниците, като част от една по-широка политика на ЕС по отношение на правата на потребителите. В доклада си за прилагане(2)Комисията отбеляза, че Регламент (ЕО) № 1371/2007 относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт, е бил приложен правилно от страна на сектора. Няколко държави членки обаче, при пълно съответствие с разпоредбите на настоящия регламент, предоставят освобождаване по някои членове от регламента поради липсата на финансови средства за подобряване на занемарената железопътна инфраструктура или остарелия подвижен състав. Такива изключения обаче следва да не бъдат повече възможни, считано от декември 2024 г. Следователно правата на пътниците, ползващи железопътен превоз, скоро ще бъдат еднакво гарантирани във всички държави — членки на ЕС.

Въпреки някои необходими и постоянни подобрения следва да се отбележи, че железопътната система на ЕС, в сравнение с много държави в света, е един от най-ефективните, модерни и ориентирани към потребителите. Докладчикът все пак счита, че подобряването и осъвременяването на железопътния сектор следва да останат постоянни цели за сектора, включително по отношение на защитата на пътниците, използващи железопътен транспорт.

Настоящият преработен текст дава импулс за по-нататъшно подобряване на железопътната система на ЕС и поставя още по-ясна рамка за взаимоотношенията между превозвачите и клиентите.

Поради тази причина докладчикът приветства предложението на Комисията, по-специално по отношение на предоставянето на съдействие на лицата с намалена мобилност или с увреждания, както и за обезщетяване в случай на смущения при пътуването.

Докладчикът счита, че е от първостепенно значение да се постигне рамка с изпълними права, която от една страна насърчава повече държави членки да прилагат съществуващото европейско законодателство, а от друга страна, защитава потребителите по по-последователен начин, като се има предвид, че пътуванията с железопътен транспорт следва да останат достъпни от икономическа гледна точка и да станат все по-достъпни за хората с намалена подвижност.

Докладчикът подчертава, че, за да бъде конкурентоспособен, железопътният сектор трябва да предоставя висококачествени и модерни услуги за потребителите на достъпна цена. Действително е от първостепенно значение за гарантиране на устойчивостта на транспорта и социалното сближаване нови пътници да се насочат към железопътния транспорт. В този контекст е необходимо железниците да извършват дейност при равнопоставени условия с другите видове транспорт. Конкуренцията следва да бъде справедлива! Поради това безспорният приоритет на засилването на защитата на гражданите на ЕС, когато пътуват с железопътен транспорт, следва да върви ръка за ръка с необходимостта от ограничаване до възможно най-ниски равнища на административната тежест за железопътния сектор. Поради това настоящият преработен текст следва да избягва мерки, които се припокриват с действащото законодателство на ЕС.

Основни проблеми

Приложно поле

Като цяло, докладчикът подкрепя предложението на Европейската комисия за намаляване, доколкото е възможно, на възможността държавите членки да предоставят изключения. Въпреки това международните железопътни услуги за превоз на пътници между държавите извън ЕС и държавите — членки на ЕС, следва да останат извън обхвата на настоящия преработен текст, тъй като железопътните предприятия в ЕС не следва да носят отговорност за състоянието на железопътната инфраструктура в държави извън Съюза или за функционирането на превозвачи извън ЕС, за които те осигуряват железопътна тяга.

По отношение на вътрешните услуги на далечни разстояния, държавите членки не следва да могат да изключват тези услуги от изискванията след 2024 г., както е предвидено в действащия регламент. По-ранно прекратяване следва да се избягва, за да се вземе предвид финансирането на железопътната система в централната и източната част на Европа. Това е мястото, където услугите на далечни разстояния (с изключение на Обединеното кралство), все още са частично освободени от изпълнение на изискванията.

В допълнение, докладчикът би искал да подчертае, че законодателството относно правата на потребителите следва да се съсредоточи върху връзката между клиента и доставчика на услуги. В случая на настоящия преработен текст това е железопътното предприятие, с други думи, превозвачът. Отношения между стопански субекти следва да се разглеждат от други законодателни актове, като пакета за железопътния транспорт. Докладчикът следователно заличи „изискванията за обмен на данни“ (член 9, параграф 4), така нареченото „планиране за извънредни ситуации“ (член 18, параграф 6) и „правото на обезщетение“ (член 19).

Достъпност

Докладчикът категорично подкрепя необходимостта да се улесни достъпът до железопътен транспорт за лицата с увреждания или с намалена подвижност. Влаковете следва да бъдат лесно достъпни за всички граждани на ЕС на равна основа. Във връзка с това докладчикът припомня, че четвъртият железопътен пакет е определил правната рамка за приспособяване на железопътната инфраструктура за лицата с намалена подвижност, за да им се даде възможност да се ползват от пълна независимост. Следва да се подчертае, че в едно застаряващо общество достъпността ще става все по-важно предизвикателство за транспортния сектор.

Поради това докладчикът е на мнение, че железопътният сектор следва да направи всичко възможно, за да осигури достъпни железопътни гари и влакове. Ето защо докладчикът предлага да се гарантира на лица с намалена подвижност достъп до цялата железопътна система на ЕС с предварителното уведомление във възможно най-къс срок, който не трябва да превишава 24 часа. Помощ, когато е необходима, се предоставя през работното време за железопътните услуги. Тази помощ следва да бъде безплатна. Националните правоприлагащи органи проверяват качеството на достъпността на железопътната система, за да се даде възможност за целеви подобрения.

Докладчикът признава, че оборудването за придвижване, като например инвалидни колички или помощни средства, не само е от основно значение за лицата с ограничена подвижност, но също така е специално изработено за лицето, което го ползва, като често е скъпо. Следователно е много важно обезщетенията за загуба или вреда да бъдат заплащани своевременно, като се осигури покриване на пълните разходи по замяната въз основа на действителната стойност.

Докладчикът счита, че обучението на персонала в от решаващо значение, за да се осигури подходяща и висококачествена помощ за лицата с намалена подвижност. Ето защо докладчикът предлага да се заделят средства за обучение на персонала, който е в пряк контакт с лицата с намалена подвижност или който е длъжен да предостави услуги по отношение на лицата с намалена подвижност. Това ще даде възможност за по-добро и по-целенасочено обучение.

Билети

Превръщането на достъпа до железопътния транспорт като възможно най-привлекателна възможност, за да се подпомогне модалния преход към железопътния транспорт, както се посочва в Бялата книга за транспорта(3), е основна цел за докладчика. Директните билети са високо ценени от пътниците, използващи железопътен транспорт. Тяхната наличност е ключов елемент, за да се увеличи привлекателността на железопътния транспорт. При все това докладчикът счита, че в рамките на отварянето на пазара не е в прерогативите на законодателя да наложи задължителното сътрудничество между предприятията в областта на издаването на билети. Железопътният сектор следва да бъде третиран по същия начин като други видове транспорт. Подобно на сектора на въздухоплаването, при който не се налага задължително споделяне, железопътните предприятия следва да са свободни да избират с кои действащи лица да си сътрудничат, също и с цел насърчаване на конкуренцията между различните видове транспорт – един от основните елементи на политиката на ЕС в продължение на десетилетия.

В този контекст изпълнението на инициативата на сектора на железопътния транспорт и продавачите на билети, наречена „Модел за цялостна услуга“ (МЦУ) вече предоставя първите осезаеми резултати. Например на www.bahn.com може да се резервират всякакви вътрешни и международни билети на Trenitalia и ÖBB, като така се дава възможност на пътниците да наведнъж да резервират, заплатят и издадат билет за пътуване с различни превозвачи, например от северна Германия през Австрия до Южна Италия.

Въпреки това докладчикът счита, че законодателят следва да играе ключова роля в осигуряването на подходяща степен на защита на клиентите на железопътните предприятия, по-специално като гарантира, че пътниците, използващи железопътен транспорт, са надлежно информирани при покупката на всички видове билети, като по този начин се възползват от обезщетенията и режима на подпомагане, установени в настоящия регламент.

Железопътната система е много комплексна, не само от техническа гледна точка, но също и когато става въпрос за сигурността и безопасността на пътниците. Същевременно, железопътните компании въвеждат иновации и автоматизацията вече е реалност. Поради това, мерките, изискващи продажбата на билети от специфични канали, следва да бъдат гъвкави, напр. да се признае, че продажбата на борда на влака невинаги е възможна, както вече беше споменато в настоящия регламент в член 9, параграф 4. Успоредно с това от изключително значение железопътните предприятия да продължат и увеличат възможностите за закупуване на билети чрез алтернативни достъпни канали.

Ролята на продавачите на билети и продавачите на дребно

Докладчикът счита, че е от решаващо значение да се избегнат неясни правомощия в рамките на настоящия регламент и да се осигури правна яснота. Някои определения в член 3 бяха съответно изменени. Такъв е случаят с определението за „туроператор“, при което докладчикът привежда определението в съответствие с вече съществуващо законодателство(4).

Основната стопанска дейност на продавачите на билети като продавачи на дребно на железопътни транспортни услуги е да продават билети от името на железопътните предприятия; В този контекст докладчикът изменя член 9, параграф 2, като освобождава продавачите на билети от правното задължение за непрекъснато предоставяне на пътниците на информация относно пътуването.

Непреодолима сила

От 2013 г. насам с решение на Съда на Европейския съюз железопътните предприятия не се освобождават от задължението за обезщетение за закъснения, причинени от извънредни обстоятелства. Докладчикът счита, че извънредни обстоятелства съществуват за всички видове транспорт. Това е още по-важно, когато се разглежда мултимодалността, когато основен минимален набор от принципи следва да се прилага за различните видове транспорт, с цел също така да се избегне нарушаване на конкуренцията между различните видове транспорт. Преработеният текст на Комисията взема това предвид. Въпреки това той свежда извънредните обстоятелства до неблагоприятни метеорологични условия и големи природни бедствия, като същевременно се пренебрегват други обстоятелства, които не са свързани с експлоатацията на железопътната линия, но които могат да имат сериозно въздействие върху функционирането на системата, като например терористични нападения. В член 17, параграф 8, докладчикът предлага да се въведе определението за непреодолима сила, посочено в член 32, параграф 2 от приложение I (единните правила за CIV), обхващащ всички неочаквани обстоятелства, които са извън контрола на железопътните предприятия.

(1)

Директива 91/440/ЕО

(2)

Доклад относно прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт, COM/2013/587 final, 14 август 2013 г.

(3)

Бяла книга за транспорта, 2011 г.

(4)

Директива (ЕС) 2015/2302 относно пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги


ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

D(2018)14313

Карима Дели

Председател на комисията по транспорт и туризъм

ASP 04F155

Брюксел

Относно:  Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт (преработен текст)

COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD))

Уважаема госпожо Председател,

Комисията по правни въпроси разгледа горепосоченото предложение в съответствие с член 104 относно преработката на законодателни актове, както това е определено в Правилника за дейността на Европейския парламент.

Параграф 3 от този член гласи следното:

„Ако комисията, компетентна по правните въпроси, счита, че предложението не води до други промени по същество освен посочените като такива в предложението, тя уведомява за това комисията, компетентна по въпроса.

В този случай, в допълнение към условията, установени в членове 169 и 170, в комисията, компетентна по въпроса, се допускат само изменения, които се отнасят до частите от предложението, които съдържат промени.

Въпреки това, изменения на частите на предложението, които остават непроменени в предложението, могат да се допуснат, по изключение и за всеки отделен случай, от председателя на комисията, компетентна по въпроса, ако той счита, че това е необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста, или тъй като измененията са неразривно свързани с други допустими изменения. Тези причини трябва да се посочат в писмената обосновка на измененията.“

Съгласно становището на консултативната работна група, съставена от правните служби на Парламента, Съвета и Комисията, която разгледа предложението за преработка, и в съответствие с препоръките на докладчика, комисията по правни въпроси счита, че въпросното предложение не включва никакви изменения по същество, освен посочените като такива в самото предложение, и че що се отнася до кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения, предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество.

В заключение, на своето заседание от 27 март 2018 г. комисията по правни въпроси прие препоръка с 19 гласа „за“ и 2 гласа „въздържал се“(1) до комисията по транспорт и туризъм, в качеството ѝ на водеща комисия, да пристъпи към разглеждане на горепосоченото предложение в съответствие с член 104.

С уважение,

Павел Свобода

Приложение: Становище на консултативната работна група.

(1)

Присъстваха следните членове на ЕП: Макс Андерсон, Жоел Бержерон, Мари-Кристин Бутоне, Костас Хрисогонос, Паскал Дюран, Роса Естарас Ферагут, Енрико Газбара, Евелин Гебхарт, Лидия Йоанна Герингер де Оденберг, Хейди Хаутала, Силвия-Ивон Кауфман, Антониу Мариню и Пинту, Емил Радев, Юлия Реда, Евелин Регнер, Виржини Розиер, Павел Свобода, Милене Трошчински, Аксел Фос, Райнер Виланд, Франсис Замит Димек, Тадеуш Звефка, Луис де Грандес Паскуал


ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА

 

 

 

 

КОНСУЛТАТИВНА РАБОТНА ГРУПА

НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ

 

  Брюксел, 19 февруари 2018 г.

СТАНОВИЩЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

        СЪВЕТА

        КОМИСИЯТА

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт (преработен текст)

COM(2017) 548 final от 27.9.2017 г. – 2017/0237(COD)

Предвид междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове, и по-специално точка 9 от него, консултативната работна група, съставена от съответните правни служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, проведе на 27 октомври, 14 декември и 18 януари 2018 г. заседания за разглеждането, наред с друго, на горепосоченото предложение, внесено от Комисията.

В хода на тези заседания(1), след като разгледа предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за преработка на Регламент (EО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно правата и задълженията на пътниците , използващи железопътен транспорт , консултативната работна група констатира единодушно, както следва:

1. Със сивото маркиране, използвано по принцип за посочване на съществените промени, е следвало да се отбележат следните елементи:

- в съображение 10 замяната на съществуващото позоваване на „Директива № 2001/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2001 г. относно оперативната съвместимост на конвенционалната железопътна система“ с позоваване на „Регламент (ЕС) № 454/2011 на Комисията“;

- в съображение 14 заличаването на думите „да си сътрудничат“;

- в съображение 15 заличаването на думите „свобода на избор“;

- в съображение 16 заместване на думите „за да осигурят“ с думите „Освен това“;

- в член 3, точка 17 заместване на думата „превозвача“ с думите „железопътното предприятие“;

- целият текст на член 6;

- в член 9, параграф 1 заличаването на началните думи „Без да се засягат разпоредбите на член 10“;

- в член 9, параграф 3 заличаването на думите „на нуждите на лица със слухови и/или зрителни увреждания“;

- в член 10, параграф 1 заличаването на думите „при наличие на такива“ преди думата „билети“ и добавянето на думите „и, при наличие на такива“ преди думата „директни билети“;

- в член 10, параграф 2, първа алинея добавянето на думите „и 4“;

- целият текст на член 10, параграф 2, алинея втора;

- в член 17, параграф 2 добавянето на началните думи „Параграф 1 се прилага и за“;

- в член 25, параграф 1 заличаването на думите: „не се предвижда финансова граница“;

- в приложение III, заличаването на съществуващия текст на приложение III от Регламент (ЕО) № 1371/2007.

2. В съображение 32 думите „за Европейския съюз“ следва да се добавят след думата „Договора“.

Следователно, разглеждането на предложението позволи на консултативната работна група да заключи единодушно, че предложението не съдържа никакви изменения по същество освен посочените като такива. Работната група заключи също така, че по отношение на кодификацията на непроменените разпоредби на предишния акт с въпросните съществени изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на действащия правен текст, без промяна по същество.

Ф. ДРЕКСЛЕР    Ю. ЛЬОГАЛ      Л. РОМЕРО РЕКЕНА

Юрисконсулт      Юрисконсулт      Генерален директор

(1)

  Консултативната работна група работи въз основа на текста на предложението на английски, който е език на оригинала за разглеждания текст.


ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСЪК НА ОБРАЗУВАНИЯТА ИЛИ ЛИЦАТА, ПРЕДОСТАВИЛИ ИНФОРМАЦИЯ НА ДОКЛАДЧИКА

Следният списък е изготвен на доброволни начала в рамките на изключителната отговорност на докладчика. В хода на изготвянето на доклада преди приемането му в комисия следните образувания или лица са предоставили информация на докладчика:

Образувание и/или лице

Allianz Pro Schiene (ApS)

Allrail/Trainline

Community of European Railway (CER)

Blogger Mark SMITH (Seat61)

Deutsche Bahn (DB)

Deutscher Reiseverband

European Cyclists' Federation (ECF)

European Commission - DG MOVE

European Disability Forum (EDF)

European Passengers' Federation (EPF)

European Rail Infrastructure Managers (EIM)

Eurostar

Eurotunnel

Fahrgastverband Pro Bahn

Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT)

International Association of Public Transport (UITP)

Société nationale des chemins de fer français (SNCF)

Polskie Koleje Państwowe SA (PKP)

The European Travel Agents’ and Tour Operators’ Associations (ECTAA)

Trenitalia

Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV)

Verbraucherzentrale Bundesverband


СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (5.6.2018)

на вниманието на комисията по транспорт и туризъм

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт (преработен текст)

(COM(2017)0548 – C8‑0324/2017 – 2017/0237(COD))

Докладчик по становище: Денис де Йонг

КРАТКА ОБОСНОВКА

През септември 2017 г. Европейската комисия представи своето предложение за преработване на регламента относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт (Регламент (ЕО) № 1371/2007). Докладчикът е на мнение, че пътуването с железопътния транспорт трябва да стане по-привлекателно за потребителите, като бъдат въведени по-строги изисквания за предоставяне на информация за железопътните предприятия, бъде създадена по-голяма правна сигурност за пътниците, използващи железопътен транспорт, и пътуването с железопътния транспорт бъде направено по-достъпно за хората с увреждания или с намалена подвижност. Въпреки че в предложението на Комисията се наблюдават редица важни подобрения, докладчикът е на мнение, че някои части на преработения текст трябва да съдържат по-амбициозни цели, за да се гарантира, че пътниците, използващи железопътен транспорт, са по-добре защитени и информирани преди, по време на и след своето пътуване.

Непреодолима сила и обезщетение

След като въведе клауза „непреодолима сила“ в регламента за правата на пътниците във въздушния транспорт, Комисията предлага да се добави специална клауза в регламента за правата на пътниците, използващи железопътен транспорт. Според тази клауза железопътните предприятия не следва да бъдат задължени да плащат обезщетение в случай на лоши атмосферни условия или на сериозни природни бедствия. Въпреки това пътуването с въздушен транспорт и пътуването с железопътен транспорт са несъпоставими. Освен това тази клауза не е достатъчно специфична, за да се избегнат бъдещи спорове. Ето защо докладчикът предлага тя да бъде заличена. В допълнение, докладчикът предлага да се разширят правилата относно обезщетяването на стойността на билета, като се предложи схема за обезщетяване за високоскоростните влакове, която ще предостави на пътниците право на обезщетение при закъснение от 45 минути или повече.

Информация, обслужване и помощ

Твърде често пътниците се сблъскват с неясни условия при закупуването на билети за железопътен транспорт. По-специално, ако по време на пътуване се прибягва до услугите на множество оператори, пътниците се сблъскват с разлики в цените на билетите, в поддържането на връзките и в оказването на помощ. Ето защо в настоящото становище се съдържа по-ясно определение за директен билет и предложение за създаване на онлайн приложно-програмни интерфейси (ППИ), чрез които железопътните предприятия да предоставят недискриминационен достъп до всяка информация за пътуването, включително оперативни данни за графика и тарифите в реално време, за да се даде на пътниците възможност да вземат информирано решение при закупуването на билети чрез въвеждането на задължение за продавачите на билети и за железопътните предприятия да информират пътниците, когато цената на т.нар. директен билет се различава значително от натрупаните цени, платени при закупуването на билети от различните оператори поотделно.

Лица с увреждания и лица с намалена подвижност

В предложението на Комисията се съдържат редица подобрения, чрез които може да се постигне целта европейските железопътни пътувания да станат по-достъпни за лицата с увреждания и за лицата с намалена подвижност. Въпреки това най-важният проблем, пред който са изправени тези лица, не е решен, а именно 48-часовата процедура на предварително уведомяване преди пътуването, за да се резервира необходимата помощ. Това драстично намалява подвижността и свободата на лицата с увреждания или с намалена подвижност и не е в съответствие с член 9 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (UNCRPD), в който се посочва, че те следва да имат възможност да пътуват независимо, спонтанно и без помощ. Редица държави членки вече разполагат с добре функционираща система по места, в която се изисква много по-кратък срок за уведомяване. Поради това докладчикът предлага да се промени предложението на Комисията от 48 на 24 часа в малки гари и да се създаде система за незабавна помощ при пристигането на големи гари с повече обслужващ персонал. Други предложения за това железопътният транспорт да стане по-достъпен се отнасят до по-лесното предоставяне на информация чрез интернет или чрез канали за разпространение, управлявани от служители, и до задължението железопътните предприятия да предоставят информация относно прекратяването на услуги, които са на пряко разположение в достъпни формати.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия по транспорт и туризъм да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Въпреки постигнатия значителен напредък в защитата на потребителите в Съюза все още трябва да се внесат допълнителни подобрения в защита на правата на пътниците, използващи железопътен транспорт.

(3)  Въпреки постигнатия значителен напредък в защитата на потребителите в Съюза все още трябва да се внесат допълнителни подобрения в защита на правата на пътниците, използващи железопътен транспорт, и да се гарантира, че те ще бъдат обезщетявани в случай на закъснение, отмяна и всякакви имуществени вреди.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Предоставянето на същите права на пътниците, използващи железопътен транспорт за извършване на международни и вътрешни пътувания, следва да повиши равнището на защита на потребителите в Съюза, да осигури еднакви условия на конкуренция за железопътните предприятия и да гарантира еднакво равнище на права за пътниците.

(5)  Предоставянето на същите права на пътниците, използващи железопътен транспорт за извършване на международни и вътрешни пътувания, следва да повиши равнището на правата на пътниците в Съюза, по-специално по отношение на достъпа им до информация и на обезщетяването им в случай на закъснение или отмяна. Пътниците следва да получат възможно най-точна информация за своите права.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Градските, крайградските и регионалните услуги за железопътен превоз на пътници се различават по своя характер от услугите за превоз на дълги разстояния. Поради това на държавите членки следва да бъде позволено да освобождават градските, крайградските и регионалните услуги за железопътен превоз на пътници, които не са трансгранични услуги в рамките на Съюза, от прилагането на някои разпоредби относно правата на пътниците.

(6)  Метрото, трамваите и други услуги за олекотен железопътен превоз на пътници се различават по своя характер от услугите за превоз на дълги разстояния. Поради това на държавите членки следва да бъде позволено да освобождават метрото, трамваите и други услуги за олекотен железопътен превоз на пътници, които не са трансгранични услуги в рамките на Съюза, от прилагането на някои разпоредби относно правата на пътниците.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Правата на ползвателите на железопътни услуги включват получаването на информация относно услугата както преди, така и по време на пътуването. Когато е възможно, железопътните предприятия и продавачите на билети следва да предоставят тази информация предварително и колкото е възможно по-рано. Въпросната информация следва да се предоставя в достъпни формати за лица с увреждания или с намалена подвижност.

(9)  Правата на потребителите на железопътни услуги включват получаването на информация относно всички налични железопътни възможности и услугата преди, по време на и след пътуването. Железопътните предприятия, продавачите на билети и туроператорите следва да предоставят тази информация предварително и в реално време. Въпросната информация следва да се предоставя в достъпни формати за лица с увреждания и с намалена подвижност и следва да е публично достъпна.

Обосновка

Това съображение препраща към член 9, параграф 2, който е част от преработката.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9а)  Чрез добре развит мултимодален превоз на пътници ще се спомогне да бъдат постигнати целите по отношение на климата. Следователно железопътните предприятия трябва да рекламират и комбинациите с други видове транспорт, за да могат потребителите на железопътния транспорт да се запознаят с тях, преди да направят резервация за пътуването си.

Обосновка

Това съображение препраща към член 9, параграф 2, който е част от преработката.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12а)  Изискването за предоставяне на достъп до информация за пътувания на недискриминационна основа включва оперативна информация в реално време относно разписанията или графиците, интермодалните връзки, наличните места, приложимите цени и тарифи, задължителните резервации и всички приложими специални условия. Железопътните предприятия следва да осигурят възможност на всички туроператори и продавачи на билети да сключват успешно договори за превоз, резултатът от които е издаването на билети, директни билети, резервации и свързани с тях търговски оферти, например билети за превоз на велосипеди или на обемист багаж, когато това се изисква. Това следва да направи пътуването по-достъпно за пътниците и да им предостави по-широк набор от възможности за пътуване и тарифи, от които да избират.

Обосновка

Свързано със съображение 12, което е част от преработения текст.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 12 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12б)  При предоставянето на достъпа до информационни системи за резервация или за приложно-програмни интерфейси (ППИ) железопътните предприятия следва да гарантират, че в ППИ се използват отворени стандарти, широко използвани протоколи и машинночетими формати. Ако не съществуват такива стандарти, протоколи или формати, в ППИ следва да се използват открити процеси за документиране, разработване и стандартизиране при създаването на стандарти, протоколи или формати. Железопътните предприятия следва да ги направят достъпни и безплатни.

Обосновка

Свързано със съображение 12, което е част от преработения текст.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 12 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12в)  Ако са установени технически мерки, които поставят в неизгодно положение страните или им пречат да извличат информация от обществено достъпни източници, различни от приложно-програмните интерфейси, като например техните уебсайтове, това следва да се разглежда като дискриминационно.

Обосновка

Свързано със съображение 12, което е част от преработения текст.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Растящата популярност в целия Съюз на придвижването с велосипед има последици за общата мобилност и за туризма. Увеличеният дял както на железопътния транспорт, така и на придвижването с велосипед в т.нар. модален сплит намалява въздействието на транспорта върху околната среда. Поради това железопътните предприятия следва да улесняват в максималната възможна степен комбинирането на пътувания с велосипед и с влак, по-специално чрез предоставянето на възможност за превоз на велосипеди във влаковете.

(13)  Растящата популярност в целия Съюз на придвижването с велосипед има последици за общата мобилност и за туризма. Увеличеният дял както на железопътния транспорт, така и на придвижването с велосипед в т.нар. модален сплит намалява въздействието на транспорта върху околната среда. Поради това железопътните предприятия следва да улесняват в максималната възможна степен комбинирането на пътувания с велосипед и с влак, по-специално чрез осигуряването на адекватен капацитет за безопасен превоз на велосипеди във всички видове влакове, включително влакове на дълги разстояния и трансгранични влакове.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13а)  Превозът на велосипеди във влака следва да бъде отказван или ограничаван само по надлежно обосновани съображения за безопасността. Тези съображения следва да бъдат свързани с безопасността на пътниците, по-специално със запазването на проходимостта на аварийните изходи и с избягването на физическо нараняване на пътниците.

Обосновка

Свързано със съображение 13, което е част от преработения текст.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Железопътните предприятия следва да улеснят прехвърлянето на пътниците, използващи железопътен транспорт, от един превозвач на друг, като предоставят директни билети, когато това е възможно.

(14)  Железопътните предприятия, продавачите на билети и туроператорите следва да улеснят прехвърлянето на пътниците, използващи железопътен транспорт, от един превозвач на друг, като предоставят директни билети. Те следва ясно да указват кога цените на директните билети се различават значително от цените на билетите, закупени поотделно. При издаването на директни билети те следва да имат предвид, че пътниците трябва да разполагат с достатъчно време, за да се прехвърлят между отделните услуги.

Обосновка

Настоящото изменение е свързано с изменението на член 17, параграф 8, което е част от преработката.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Предвид Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания и с цел да се предоставят на лицата с увреждания и на лицата с намалена подвижност възможности за пътуване с влак, сравними с тези на останалите граждани, следва да бъдат установени правила за недопускане на дискриминация и за оказване на помощ по време на пътуването им. Лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност, причинена от инвалидност, възраст или какъвто и да било друг фактор, имат същото право на свободно движение и недискриминация като останалите граждани. Специално внимание следва да се обърне, наред с другото, на предоставянето на информация на лица с увреждания и лица с намалена подвижност относно достъпността на железопътните услуги, условията за достъп до подвижния състав и до различните съоръжения във влака. С цел на пътниците с увредени сетива да се предостави най-добра информация за закъснения, следва да се използват подходящи зрителни и аудио системи. На лица с увреждания и лица с намалена подвижност следва да се даде възможност за закупуване на билети във влака без допълнителни такси. Персоналът следва да е подходящо обучен, за да отговаря на нуждите на лица с увреждания и лица с намалена подвижност, по-специално когато оказва помощ. С оглед да се гарантират еднакви условия за пътуване, на такива лица следва да се оказва помощ в гарите и във влаковете през цялото време на движение на влаковете, а не само в определени часове на деня.

(15)  Предвид Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания и с цел да се предоставят на лицата с увреждания и на лицата с намалена подвижност възможности за пътуване с влак, сравними с тези на останалите граждани, следва да бъдат установени правила за недопускане на дискриминация и за оказване на помощ преди и по време на пътуването им. Лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност, причинена от инвалидност, възраст или какъвто и да било друг фактор, имат същото право на свободно движение и недискриминация като останалите граждани. Специално внимание следва да се обърне, наред с другото, на предоставянето на информация на лица с увреждания и лица с намалена подвижност относно достъпността на железопътните услуги, условията за достъп до подвижния състав и до различните съоръжения във влака. С цел на пътниците с увредени сетива да се предостави най-добра информация за закъснения, следва да се използват подходящи зрителни и аудио системи. На лица с увреждания и лица с намалена подвижност следва да се даде възможност за закупуване на билети във влака без допълнителни такси, когато няма никакъв друг начин за предварително закупуване на билети. Персоналът следва да е подходящо обучен, за да отговаря на нуждите на лица с увреждания и лица с намалена подвижност, по-специално когато оказва помощ. С оглед да се гарантират еднакви условия за пътуване, на такива лица следва да се оказва безплатна помощ в гарите и във влаковете през цялото време на движение на влаковете, а не само в определени часове на деня.

Обосновка

Невинаги съществува възможността за закупуване на билет във влака. Не всички влакове разполагат с персонал, който може да продава билети. Поради това е необходимо да се регламентира в максимална степен тази възможност. Това изменение е свързано с член 10, параграф 5, който е част от преработения текст.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Железопътните предприятия и управителите на гари трябва да вземат предвид нуждите на лицата с увреждания или лицата с намалена подвижност, като спазват ТСОС за лица с намалена подвижност. Освен това съгласно правилата за обществените поръчки на Съюза, и по-специално по силата на Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и Съвета26 всички сгради и подвижен състав следва да са достъпни чрез последователно отстраняване на физическите пречки и функционални затруднения при придобиване на нови съоръжения или извършване на строителни или основни ремонтни работи.

(16)  Железопътните предприятия и управителите на гари трябва да вземат предвид нуждите на лицата с увреждания или лицата с намалена подвижност, като спазват ТСОС за лица с намалена подвижност и Директива XXX, когато допълват ТСОС. Освен това съгласно правилата за обществените поръчки на Съюза, и по-специално по силата на Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и Съвета26 всички сгради и подвижен състав следва да са достъпни чрез последователно отстраняване на физическите пречки и функционални затруднения при придобиване на нови съоръжения или извършване на строителни или основни ремонтни работи.

__________________

__________________

26 Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65).

26 Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65).

Обосновка

Когато изискванията за достъпност не са обхванати от актове относно ТСОС, следва да се прилага Европейският акт за достъпността (Директива XXX). Директива XXX има за цел да допълва съществуващото секторно законодателство на Съюза, като обхваща аспекти, които все още не са обхванати от това законодателство.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Желателно е настоящият регламент да създаде система за обезщетяване на пътниците в случай на закъснение, за което носи отговорност железопътното предприятие, на същата основа като международната система, предвидена в COTIF, и по-специално в Единните правила относно CIV към нея, отнасящо се до правата на пътниците. В случай на закъснение на пътническа услуга, железопътното предприятие следва да даде на пътниците обезщетение въз основа на процент от цената на билета.

(17)  Желателно е настоящият регламент да създаде система за обезщетяване на пътниците в случай на закъснение, за което носи отговорност железопътното предприятие, на същата основа като международната система, предвидена в COTIF, и по-специално в Единните правила относно CIV към нея, отнасящо се до правата на пътниците. Стойността на купените билети следва да подлежи на пълно възстановяване. В случай на закъснение на пътническа услуга, железопътното предприятие следва да даде на пътниците обезщетение въз основа на процент до 100% от цената на билета.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Железопътните предприятия следва да бъдат задължени да сключат застраховка или да вземат равностойни мерки при възникване на отговорност спрямо пътниците, използващи железопътен транспорт, в случай на транспортно произшествие. Когато държавите членки определят максимален размер за обезщетението за вреди в случай на смърт или телесна повреда на пътници, този размер следва да е най-малко равностоен на размера, определен в Единните правила относно CIV.

(18)  Железопътните предприятия следва да бъдат задължени да сключат застраховка или да вземат равностойни мерки при възникване на отговорност спрямо пътниците, използващи железопътен транспорт, в случай на транспортно произшествие. Когато държавите членки определят максимален размер за обезщетението за вреди в случай на смърт или телесна повреда на пътници, този размер следва да е най-малко равностоен на размера, определен в Единните правила относно CIV. Държавите членки следва да имат възможността да увеличават размера на обезщетенията за вреди в случай на смърт или телесна повреда на пътници по всяко време.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18а)  За произшествие по смисъла на настоящия регламент следва да се счита и неблагоприятно въздействие върху здравето на пътниците, причинено от препълване на купетата на пътническите влакове, освен ако тези пътнически влакове превозват лица съгласно член 16, параграф 2 от настоящия регламент. Освен това за произшествие следва да се счита и неблагоприятно въздействие върху здравето на пътниците, причинено от липсата, неизползването или повредата на климатичните инсталации и свързаната с това непоносима за пътниците температура или влажност на въздуха.

Обосновка

За да бъдат избегнати празноти в закона в ущърб на пътниците и по-специално, но не само, в духа на съображения 3 и 5 от регламента следва да бъдат уредени последователно и други форми на увреждане на здравето на пътниците, за които вина има превозвачът и които могат да бъдат приравнени към произшествие в широкия смисъл на думата.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  В случай на закъснение следва да се предоставят на пътниците варианти за продължаване или пренасочване на придвижването при сравними условия на превоз. В такъв случай следва да се вземат предвид нуждите на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност.

(20)  В случай на закъснение следва да се предоставят на пътниците варианти за продължаване или пренасочване на придвижването при сравними условия на превоз. В такъв случай следва да се вземат предвид по-специално нуждите на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  Железопътното предприятие не следва обаче да бъде задължено да плати обезщетение, ако може да докаже, че закъснението е било причинено от лоши атмосферни условия или сериозни природни бедствия, застрашаващи безопасното осъществяване на услугата. Всеки такъв случай следва да има характера на изключително природно бедствие за разлика от нормалните сезонни метеорологични условия, като например есенни бури или редовно случващи се наводнения в градове, причинени от приливи или снеготопене. Железопътните предприятия следва да докажат, че те не са могли нито да предвидят, нито да предотвратят закъснението дори при вземане на всички разумни мерки.

заличава се

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  Съвместно с управителите на инфраструктура и железопътните предприятия управителите на гари следва да изготвят планове за действие при извънредни ситуации с оглед да сведат до минимум въздействието на големи смущения, като предоставят на блокираните пътници подходящи информация и грижи.

(22)  Съвместно с управителите на инфраструктура и железопътните предприятия управителите на гари следва да изготвят и публикуват планове за действие при извънредни ситуации с оглед да сведат до минимум въздействието на големи смущения, като предоставят на блокираните пътници подходящи информация и грижи.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Настоящият регламент не следва да ограничава правата на железопътните предприятия да търсят обезщетение от всяко едно лице, включително и от трети лица, в съответствие с приложимото национално право.

(23)  Настоящият регламент не следва да ограничава правата на железопътните предприятия, продавачите на билети, железопътните гари и управителите на инфраструктура да търсят обезщетение, когато е приложимо, от всяко едно лице, включително и от трети лица, във връзка с изпълнението на техните задължения спрямо пътниците съгласно разпоредбите на настоящия регламент.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27)  Пътниците, използващи железопътен транспорт, следва да могат да подадат жалба до всяко участващо железопътно предприятие, отнасящо се до правата и задълженията, предоставени от настоящия регламент, и да имат право да получат отговор в рамките на разумен срок.

(27)  Пътниците, използващи железопътен транспорт, следва да могат да подадат жалба до всяко участващо железопътно предприятие, продавач на билети, железопътна гара или управител на инфраструктура, отнасяща се до правата и задълженията, предоставени от настоящия регламент, и да имат право да получат отговор в рамките на разумен срок.

Обосновка

Както се посочва в член 28, параграф 2, пътниците могат да подадат жалба до всяко участващо железопътно предприятие, продавач на билети, управител на гара или управител на инфраструктура.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  Железопътните предприятия и управителите на гари следва да определят, публикуват, управляват и контролират стандартите за качество на железопътните услуги за превоз на пътници.

(28)  Железопътните предприятия и управителите на гари следва да определят, публикуват, управляват и контролират стандартите за качество на железопътните услуги за превоз на пътници, включително тези за лица с увреждания и лица с намалена мобилност.

Обосновка

Това изменение е свързано със съображение 15 във връзка с Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания (КПХУ на ООН). Стандартите за качество на обслужването следва да включват също лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност.

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29)  За поддържане на високо равнище на защита на потребителите в железопътния транспорт от държавите членки следва да се изиска да определят национални правоприлагащи органи, които да наблюдават отблизо прилагането на настоящия регламент и налагат спазването му на национално равнище. Тези органи следва да са в състояние да предприемат разнообразни правоприлагащи мерки. Пътниците следва да имат възможност да подават жалби до тези органи за предполагаеми нарушения на регламента. С оглед да се гарантира удовлетворително разглеждане на такива жалби, органите следва също така да си сътрудничат.

(29)  За поддържане на високо равнище на защита на потребителите в железопътния транспорт от държавите членки следва да се изиска да определят национални правоприлагащи органи, които да наблюдават отблизо прилагането на настоящия регламент и налагат спазването му на национално равнище. Тези органи следва да са в състояние да предприемат разнообразни правоприлагащи мерки и да предоставят възможност на пътниците за обвързващо алтернативно решаване на спорове в съответствие с Директива 2013/11/ЕС1a. Пътниците следва да имат възможност да подават жалби до тези органи за предполагаеми нарушения на регламента и да използват онлайн решаване на спорове съгласно Регламент 524/2013/ЕС, ако бъде договорено такова. Следва да бъде предвидена също възможността организации, представляващи групи от пътници, да подават жалби. С оглед да се гарантира удовлетворително разглеждане на такива жалби, органите следва също така да си сътрудничат, а регламентът следва да бъде запазен в списъка в приложението към Регламент 2017/2394/ЕС на Европейския парламент и на Съвета. Всяка година националните правоприлагащи органи публикуват доклади със статистически данни на своите уебсайтове, в които се посочват подробно броят и видът на получените от тях жалби, както и резултатът от техните действия по правоприлагане. Освен това тези доклади се публикуват и на уебсайта на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз.

 

__________________

 

Директива (ЕС) 2013/11/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. за алтернативно решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 14).

 

Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година относно онлайн решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 1).

 

Регламент (ЕС) 2017/2394 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. относно сътрудничеството между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ L 345, 27.12.2017 г., стр. 1).

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31)  Държавите членки следва да предвидят санкции за нарушаване на настоящия регламент и да осигурят прилагането на тези санкции. Предвидените санкции, които може да включват изплащане на обезщетение на засегнатото лице, следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

(31)  Държавите членки следва да предвидят санкции за нарушаване на настоящия регламент и да осигурят прилагането на тези санкции. Предвидените санкции, които може да включват изплащане на обезщетение на засегнатото лице, следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи и следва да включват (но да не се ограничават до) минимална глоба или процент от годишния оборот на съответното предприятие или организация, в зависимост от това, кое от двете е по-високо.

Обосновка

Липсата на подходящи разпоредби относно правоприлагането беше една от основните причини за преработване на настоящия регламент. Следователно е от първостепенно значение да се гарантира, че глобите са възпиращи, така че предприятията да бъдат обезкуражени да действат извън разпоредбите на регламента. Това е и неразривно свързано с други изменения относно правоприлагането в глава VII, включително тези относно засилване на способностите и ефективността на правоприлагащите органи и предоставянето на помощ на пътниците да подават жалби.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 1 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предмет

Предмет и цели

Обосновка

Регламентът беше преработен при запазване на баланс между засилване на правата на пътниците, използващи железопътен транспорт, и като цяло при отчитане на обществения интерес за подпомагане на железниците като вид транспорт. Целите са изложени в този член и затова следва да бъдат отразени в заглавието, понеже то е неразривно свързано с други изменения в текста и също е въпрос на добра практика на съставяне на законодателни актове.

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С настоящия регламент се уреждат правилата, приложими за железопътния транспорт, по отношение на следното:

За да се предостави ефективна защита на пътниците и да се насърчи пътуването с влак, с настоящия регламент се уреждат правилата, приложими за железопътния транспорт, по отношение на следното:

Обосновка

Виж обосновката в предишното изменение.

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  права на пътниците в случай на отмяна или закъснение;

г)  права и обезщетяване на пътниците в случай на смущение, като например отмяна или закъснение;

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  минималната информация, която трябва да бъде предоставена на пътниците;

д)  минималната информация, която трябва да бъде предоставена на пътниците от железопътните предприятия, продавачите на билети и туроператорите по точен и навременен начин и в достъпен формат;

Обосновка

Това изменение е неразривно свързано специално с глава II.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  разглеждането на жалби;

з)  подходящи процедури за разглеждане на жалби;

Обосновка

За да се постигне целта за подобряване на правоприлагането в рамките на преработения регламент, е важно и потребителите, и националните правоприлагащи органи да могат да разчитат на строги процедури, които спомагат за по-лесното и навременно обработване на жалби. Това е неразривно свързано специално с измененията в глава VІІ.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  посочени в Директива 2012/34/ЕС градски, крайградски или регионални услуги за железопътен превоз на пътници с изключение на трансгранични услуги в рамките на Съюза.

а)  посочени в Директива 2012/34/ЕС метро, трамваи и други услуги за олекотен железопътен превоз на пътници и допълнително определени в Директива (ЕС) 2016/797;

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  услуги за международен железопътен превоз на пътници, значителна част от които, включително най-малко една спирка на предвидена в разписанието гара, се извършва извън Съюза, при условие че правата на пътниците са подходящо гарантирани от съответното национално право на територията на държавата членка, допускаща изключението.

б)  услуги за международен железопътен превоз на пътници, значителна част от които, включително най-малко една спирка на предвидена в разписанието гара, се извършва извън Съюза, само за частта, която не е осъществявана на територията на държавата членка, допускаща изключението;

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  железопътни пътнически услуги, при които се използват превозни средства, запазени изключително за ползване с историческа насоченост или с туристическа цел.

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки информират Комисията за освобождаванията, предоставени съгласно параграф 2, букви а) и б) и за адекватността на националното им право на тяхна територия за целите на параграф 2, буква б).

3.  Държавите членки информират Комисията за освобождаванията, предоставени съгласно параграф 2, букви а), б) и ба).

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Членове 5, 10, 11 и 25, както и глава V се прилагат по отношение на всички услуги за железопътен превоз на пътници, посочени в параграф 1, включително услуги, изключени в съответствие с параграф 2, букви а) и б).

4.  Членове 4, 5, 6, 7, 11 и 12, както и глава V се прилагат по отношение на всички услуги за железопътен превоз на пътници, посочени в параграф 1 от настоящия член, включително услуги, изключени в съответствие с параграф 2, букви а) и б) от настоящия член. Членове 10 и 17 се прилагат по отношение на всички услуги за железопътен превоз на пътници, посочени в параграф 1 от настоящия член, включително услуги, изключени в съответствие с параграф 2, буква б) от настоящия член.

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  „продавач на билети“ означава продавач на дребно на железопътни транспортни услуги, сключващ договори за превоз и продаващ билети от името на железопътно предприятие или за собствена сметка;

(5)  „продавач на билети“ означава продавач на дребно на железопътни транспортни услуги, сключващ договори за превоз и продаващ билети и директни билети от името на едно или повече железопътни предприятия или за собствена сметка;

Обосновка

Това изменение е свързано с член 10, параграфи 1 и 6, които са част от преработения текст.

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 6 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6а)  „билет“ означава валидно доказателство, което дава право на пътника на железопътен превоз, независимо от неговата форма, например хартиен билет, електронен билет, смарткарта или пътническа карта;

Обосновка

Билетите могат да съществуват под много различни форми, особено предвид развитието на онлайн платформите. Следователно трябва да е ясно, че независимо от формата му, той е валидно доказателство, което дава право на пътника да използва железопътна услуга.

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  „директен билет“ означава билет или билети, представляващ(и) един-единствен договор за превоз за последователни железопътни услуги, предоставян(и) от едно или повече железопътни предприятия;

(8)  „директен билет“ означава билет или отделни билети за превоз за последователни железопътни услуги, предоставян(и) от едно или повече железопътни предприятия, закупен(и) от един и същ продавач на билети, туроператор или железопътно предприятие за пътуване „от начало до край“;

Обосновка

Това изменение е свързано с член 10, параграфи 1 и 6, които са част от преработения текст.

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  „пътуване“ означава превоз на пътник между гарата на заминаване и гарата на пристигане по един-единствен договор за превоз;

(10)  „пътуване“ означава превоз на пътник между гарата на заминаване и гарата на пристигане;

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 10 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10а)  „оптимално еднократно железопътно пътуване“ означава най-оптималното (например най-евтиното, най-бързото или най-удобното) еднопосочно пътуване между които и да е две железопътни гари (както в рамките на една държава членка, така и с пресичане на граници вътре в Съюза), което може да включва една, две или повече последователни железопътни услуги, и зачита минималното стандартно време за прекачване, предвидено от официалните съставители на разписания, и което може да включва повече от един последователен билет или договор за превоз в зависимост от решението, което е най-подходящо за пътника.

Обосновка

Текущите технологии дават възможност на пътниците да резервират последователни пътувания с влак и да избират най-доброто решение за своето пътуване (например най-евтиното, най-бързото или най-удобното), независимо от броя на билетите (единичен или отделни последователни). С определението се пояснява член 3, параграф 8 и се осигурява правна съгласуваност на регламента. Това изменение привежда настоящия регламент в съответствие с регламентите, уреждащи правата на пътниците в други видове транспорт (например въздушния). Изразът „оптимално еднократно железопътно пътуване“ дава възможност на пътника да избира най-подходящия вариант на пътуване и е надлежно обосновано от развитието на новите технологии.

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  „лице с увреждания“ и „лице с намалена подвижност“ означават лице, което има постоянно или временно физическо, душевно, умствено или сетивно увреждане, което при взаимодействие с различни пречки може да му попречи да използва пълноценно и ефективно транспорта наравно с другите пътници или чиято мобилност при използване на транспорт е намалена поради възраст;

(16)  „лице с увреждания“ и „лице с намалена подвижност“ означават лице, което има постоянно или временно физическо, душевно, умствено или сетивно увреждане, което при взаимодействие с различни пречки може да му попречи да използва пълноценно и ефективно транспорта наравно с другите пътници или чиято мобилност при използване на транспорт е намалена;

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 18 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18а)  „услуга за олекотен железопътен превоз на пътници“ означава услуга, извършвана от градска и/или крайградска железопътна транспортна система с удароустойчивост С-III или C-IV (в съответствие с EN 15227:2011) и максимална якост на превозното средство 800 kN (надлъжно усилие на натиск в съединителната област); олекотените железопътни системи могат да имат обособено платно или съвместно платно с движението по пътищата и обикновено не използват превозни средства, които се разменят с тези за пътнически и товарен транспорт на големи разстояния;

Обосновка

Това изменение е свързано с член 2, параграф 2, който е част от преработения текст.

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 19 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19а)  „приложно-програмни интерфейси“ означава електронен интерфейс за извличане на информация относно графици и разписания, интермодални връзки, включително информация в реално време за възможни закъснения, свободни места, прилагани тарифи, задължителни резервации и специални условия, достъпност на транспортните услуги, който също така позволява купуването на билети, директни билети и резервации.

Обосновка

Това ново определение е необходимо с въвеждането на новите разпоредби в член 10, буква а) (нов).

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Без да се засягат социалните тарифи, железопътните предприятия или продавачите на билети предлагат договорни условия и тарифи на широката публика без пряка или косвена дискриминация въз основа на гражданството или местопребиваването на крайния потребител или мястото на установяване на железопътното предприятие или продавача на билети в рамките на Съюза.

Без да се засягат социалните тарифи, железопътните предприятия, продавачите на билети и туроператорите предлагат договорни условия и тарифи и продават билети и директни билети на широката публика и приемат резервации от пътниците без пряка или косвена дискриминация, по-специално въз основа на гражданството, произхода или местопребиваването на крайния пътник или мястото на установяване на железопътното предприятие или продавача на билети в рамките на Съюза. В допълнение, железопътните предприятия, продавачите на билети и туроператорите, в рамките на набора от приети от тях платежни средства, не прилагат различни условия за платежна операция по причини, свързани с гражданството и местопребиваването на пътника, мястото на платежната сметка, мястото на установяване на доставчика на платежната услуга или мястото на издаване на платежния инструмент в рамките на Съюза, когато:

 

а) платежната операция е направена чрез електронна операция с кредитен превод, директен дебит или платежен инструмент, свързан с карти от същата платежна марка и категория;

 

б) изискванията за установяване на идентичността са изпълнени съгласно Директива (ЕС) 2015/2366; както и

 

в) платежните операции са във валута, която железопътното предприятие, продавачът на билети или туроператорът приема.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Пътниците имат право да вземат велосипеди във влака, евентуално срещу заплащане на разумна такса. Те упражняват надзор върху своите велосипеди по време на пътуването и гарантират, че не се причинява неудобство или щета на други пътници, оборудване за подпомагане на двигателната способност, багаж или железопътни операции. Превозът на велосипеди може да бъде отказан или ограничен по съображения за безопасността или за експлоатацията, при условие че железопътните предприятия, продавачите на билети, туроператорите и, когато е уместно, управителите на гари информират пътниците за условията за такъв отказ или ограничение в съответствие с Регламент (ЕС) № 454/2011.

Пътниците имат право да вземат велосипеди във влака, независимо дали са сглобени или не, включително във високоскоростните влакове и влаковете, извършващи трансгранични превози или превози на дълги разстояния. Тази услуга се предлага безплатно или в изключителни случаи срещу заплащане на разумна такса. Във всеки нов или ремонтиран железопътен състав има достатъчни, добре указани, специално определени места за превоза на сглобени велосипеди. Превозът на велосипеди може да бъде отказан или ограничен само по надлежно оправдани съображения за безопасността или за експлоатацията, при условие че железопътните предприятия, продавачите на билети, туроператорите и когато е уместно, управителите на гари информират пътниците най-късно при закупуване на билета за условията за превоз на велосипеди при всички транспортни услуги в съответствие с Регламент (ЕС) № 454/2011.

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Железопътните предприятия могат да предлагат договорни условия, които са по-благоприятни за пътниците от тези, предвидени в настоящия регламент.

2.  Железопътните предприятия, туроператорите и продавачите на билети могат да предлагат договорни условия, които са по-благоприятни за пътниците от тези, предвидени в настоящия регламент.

Обосновка

Така се признава, че не само железопътните предприятия предлагат билети на пътниците и че това не засяга отношенията по модела „дружество – дружество“/свободата на договаряне между железопътните предприятия и туроператорите/продавачите на билети и е в дух на текста на Комисията в глава II.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 8 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Задължение за предоставяне на информация относно преустановяването на услуги

Задължение за предоставяне на информация и консултиране относно преустановяването или значителното намаляване на услуги

Обосновка

Като се има предвид намерението на настоящия регламент и предложените от Комисията изменения по него, за да се укрепят правата на хората с увреждания и на хората с намалена подвижност, както и като цяло да се подобрят правата на пътниците, е важно да се гарантира, че пътниците се третират справедливо от железопътните предприятия. Следователно това изменение е неразривно свързано с други предложения, включително тези относно информацията, която трябва да бъде предоставяна от предприятията, и недопускането на дискриминация спрямо пътниците по член 1 и свързаните глави, и всички разпоредби относно достъпността в глава V и в останалата част на текста.

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Железопътните предприятия, или според случая — компетентните органи, отговарящи за договора за обществена услуга за железопътен превоз, оповестяват по подходящ начин, включително в достъпни формати за лица с увреждания в съответствие с изискванията за достъпност, определени в Директива XXX31, и преди тяхното изпълнение решенията за временно или постоянно преустановяване на услуги.

Железопътните предприятия, или според случая — компетентните органи, отговарящи за договора за обществена услуга за железопътен превоз, оповестяват по подходящ начин и без забавяне, включително в достъпни формати за лица с увреждания в съответствие с изискванията за достъпност, определени в Директива XXX31, и в разумен срок преди изпълнението, предложенията за временно или постоянно преустановяване или значително намаляване на услуги и гарантират, че тези предложения са предмет на ефективна и подходяща консултация със заинтересованите страни, преди да се пристъпи към изпълнение.

__________________

__________________

31 Директива XXX за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки по отношение на изискванията за достъпност за продукти и услуги (Европейски акт за достъпността) (ОВ L X, X.X.XXXX г., стр. X).

31 Директива XXX за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки по отношение на изискванията за достъпност за продукти и услуги (Европейски акт за достъпността) (ОВ L X, X.X.XXXX г., стр. X).

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Железопътните предприятия и продавачите на билети, предлагащи договори за превоз от името на едно или повече железопътни предприятия, предоставят на пътника, по негово искане, поне информацията, посочена в приложение II, част I, във връзка с пътувания, за които съответното железопътно предприятие предлага договор за превоз. Продавачите на билети, предлагащи договори за превоз за собствена сметка, и туроператорите предоставят такава информация, когато тя е налице.

1.  Железопътните предприятия, туроператорите и продавачите на билети, предлагащи договори за превоз от свое име или от името на едно или повече железопътни предприятия, предоставят на пътника поне информацията, посочена в приложение II, част I, във връзка с пътувания, за които съответното железопътно предприятие предлага договор за превоз.

Обосновка

Следвайки вътрешната логика и целите на регламента, е важно да се гарантира, че клиентите получават от съответния продавач на техния билет точна и навременна информация за пътуването. Това е неразривно свързано с разпоредбите относно информацията, включително приложение II като цяло.

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Железопътните предприятия и, когато това е възможно, продавачите на билети предоставят на пътниците по време на пътуванията, включително на свързващите гари, най-малко информацията, посочена в приложение II, част II.

2.  Железопътните предприятия и, когато това е възможно, туроператорите и продавачите на билети предоставят на пътниците по време на пътуванията, включително на свързващите гари, най-малко информацията, посочена в приложение II, част II.

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Информацията, посочена в параграфи 1 и 2, се предоставя в най-подходящия вид, включително чрез използване на съвременни съобщителни технологии. Особено внимание следва да се отдели на осигуряването на тази информация в достъпен вид за лица с увреждания в съответствие с изискванията за достъпност, определени в Директива XXX и Регламент (ЕС) № 454/2011.

3.  Информацията, посочена в параграфи 1 и 2, се предоставя чрез използване на леснодостъпни, широко използвани и съвременни съобщителни технологии в реално време и в писмен вид, когато е възможно. Особено внимание следва да се отдели на осигуряването на тази информация в достъпен вид за лица с увреждания в съответствие с изискванията за достъпност, определени в Директива XXX и Регламент (ЕС) № 454/2011. Наличието на достъпни формати ясно се упоменава.

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Управителите на гари и управителите на инфраструктура предоставят по недискриминационен начин на железопътните предприятия и продавачите на билети данни в реално време за влаковете, включително за тези, експлоатирани от други железопътни предприятия.

4.  Управителите на гари, управителите на инфраструктура и железопътните предприятия предоставят по недискриминационен начин на железопътните предприятия и продавачите на билети данни в реално време за влаковете, включително за тези, експлоатирани от други железопътни предприятия, в най-подходящия вид, в оперативно съвместим технически интерфейс, като използват най-новите съобщителни технологии, за да могат железопътните предприятия и продавачите на билети да предоставят на пътниците цялата информация съгласно изискванията на настоящия регламент.

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а.  Железопътните предприятия и продавачите на билети, които предлагат договори за превоз от името на едно или повече железопътни предприятия, предоставят на пътниците информация относно евентуалните връзки с други видове транспорт.

Обосновка

Това изменение е неразривно свързано с членове 9 и 14.

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4б.  Железопътните предприятия, в сътрудничество с управителите на гари и управителите на инфраструктура, посочват в разписанията информация относно достъпните железопътни връзки и гари.

Обосновка

Това изменение е свързано с член 1. Тази информация следва да улеснява пътуването с влак за лица с увреждания и лица с намалена подвижност.

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Железопътните предприятия и продавачите на билети предлагат билети и, при наличие на такива, директни билети и резервации. Те полагат всички възможни усилия, за да предлагат директни билети, включително за трансгранични пътувания и с повече от едно железопътно предприятие.

1.  Железопътните предприятия, продавачите на билети и туроператорите предлагат билети, директни билети и резервации, включително за трансгранични пътувания или пътувания, включващи нощни влакове, и пътувания с повече от едно железопътно предприятие. Резервирането на тези билети е достъпно и недискриминационно, включително за лица с увреждания и лица с намалена подвижност Железопътните предприятия, продавачите на билети и туроператорите разработват подходящи общоевропейски компютризирани интерфейси и формати на данни, които позволяват обмен на информация между различните мрежи, региони и отвъд националните граници, както и резервиране на билети по интернет.

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Без да се засягат разпоредбите на параграфи 3 и 4, железопътните предприятия и продавачите на билети разпространяват билети на пътниците посредством поне един от следните пунктове за продажба:

2.  Без да се засягат разпоредбите на параграфи 3 и 4, железопътните предприятия, продавачите на билети и туроператорите разпространяват билети, директни билети и резервации на пътниците посредством интернет и поне един от следните пунктове за продажба:

а)  билетни гишета или автомати;

а)  билетни гишета или автомати;

б)  телефон, интернет или друга широко разпространена информационна технология;

б)  телефон или друга широко разпространена информационна технология;

в)  във влаковете.

в)  във влаковете.

Държавите членки могат да изискват от железопътните предприятия да предоставят билети за услуги по договори за обществени услуги посредством повече от един пункт за продажба.

 

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Железопътните предприятия предоставят възможност за закупуване на билети за съответната услуга във влака, освен ако тази възможност е ограничена или отказана по съображения, свързани със сигурността или борбата с измамите, или поради изискване за задължителна резервация, както и по разумни търговски съображения.

3.  Железопътните предприятия предоставят възможност за закупуване на билети за съответната услуга във влака, освен ако тази възможност е ограничена или отказана по разумни и основателни съображения, свързани със сигурността или борбата с измамите, или пространството и наличието на свободни места.

Обосновка

За да започнат повече хора да използват железопътната услуга в Европа, е необходимо да има ясни и засилени права на пътниците съгласно целите на регламента. Всяко ограничаване на възможността на пътника да си купи билет във влака следва да бъде както разумно, така и основателно. Сигурността/борбата с измамите и наличието на пространство са основателни причини за ограничаване, докато „разумни търговски съображения“ е твърде неясно. Изменението следователно е необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика, а и защото е неразривно свързано с предмета си в член 1 и общите цели, изразени в оценките на въздействието и в изложенията на мотивите.

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Ако на гарата на заминаване няма билетно гише или автомат за продажба на билети, пътниците се информират на гарата:

4.  При поискване билетите се разпечатват отново за пътниците в деня на пътуването или в билетното гише, или чрез автомат за продажба на билети. Ако на гарата на заминаване няма билетно гише или автомат за продажба на билети или когато няма пълен достъп до билетното гише или автомата за продажба на билети, пътниците се информират на гарата:

Обосновка

Разпечатаните билети често са необходими за възстановяване на пътните разходи на пътниците от техните работодатели. Когато билетите не могат да бъдат разпечатани на гарата, пътниците следва да имат право да бъдат информирани за това на място. Изменението е необходимо, тъй като е неразривно свързано с разпоредбите относно достъпността и други промени, нанесени от Комисията в член 10.

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Ако в гарата на заминаване няма билетно гише или достъпен автомат за продажба на билети, на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност се позволява да закупят билети във влака без надценка.

5.  Ако в гарата на заминаване няма отворено билетно гише или правилно функциониращ автомат за продажба на билети, на пътниците се позволява да закупят билети във влака. Купените във влака билети не струват повече от съответната стандартна тарифа за въпросното пътуване с всички приложими отстъпки.

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Когато пътникът получава отделни билети за еднократно пътуване, включващо последователни железопътни услуги, извършвани от едно или повече железопътни предприятия, неговите права на информация, помощ, грижа и обезщетение са равностойни на тези по директен билет и обхващат цялото пътуване от заминаването до крайното местоназначение, освен ако пътникът изрично е информиран другояче в писмена форма. В тази информация по-специално се посочва, че когато пътникът изпусне връзка, той няма право на помощ или обезщетение въз основа на общата дължина на пътуването. Тежестта за доказване, че информацията е била предоставена, се носи от железопътното предприятие, неговия агент, туроператора или продавача на билети.

6.  Когато пътниците получават отделни билети за еднократно пътуване, включващо последователни железопътни услуги, извършвани от едно или повече железопътни предприятия, техните права на информация, помощ, грижа и обезщетение са равностойни на тези по директен билет и обхващат цялото пътуване от заминаването до крайното местоназначение.

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 10a

 

Предоставяне на информация за пътуването чрез интерфейси за приложно програмиране

 

1.  Железопътните предприятия предоставят недискриминационен достъп до цялата пътна информация, включително оперативна информация в реално време за данни, свързани с разписанията и тарифите, както е посочено в член 9, посредством приложно-програмни интерфейси (ППИ).

 

2.  Железопътните предприятия предоставят на туроператорите, продавачите на билети и други железопътни предприятия, продаващи тяхната услуга, недискриминационен достъп до системи за резервация чрез ППИ, така че да могат да сключват договори за превоз и да издават билети, директни билети и резервации по такъв начин, че да предоставят най-доброто и разходоефективно пътуване, включително трансгранично.

 

3.  Железопътните предприятия гарантират, че техническите спецификации на ППИ са добре документирани и че до тях има свободен и безплатен достъп. За да бъдат оперативно съвместими, ППИ си служат с отворени стандарти, широко използвани протоколи и машинночетими формати.

 

4.  Железопътните предприятия гарантират, че освен в спешни ситуации всяка промяна в техническите спецификации на техните ППИ се предоставя на разположение на туроператорите и продавачите на билети предварително възможно най-скоро и не по-малко от 3 месеца, преди да се приложи промяна. Спешните ситуации се документират, а документацията се предоставя на разположение на компетентните органи при поискване.

 

5.  Железопътните предприятия гарантират, че достъпът до ППИ се предоставя по недискриминационен начин, на същото равнище на достъпност и ефективност, включително подкрепа, достъп до цялата документация, стандарти, протоколи и формати. Туроператорите и продавачите на билети не трябва да са в по-неблагоприятно положение в сравнение със самите железопътни предприятия.

 

6.  ППИ се установяват в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2017/1926 на Комисията от 31 май 2017 г.

Обосновка

Това изменение е свързано с член 10, параграф 1, който е част от преработения текст.

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  В случаите, в които е основателно да се очаква, при заминаването или при изпускане на връзка в хода на пътуване с директен билет, закъснението при пристигането на крайното местоназначение да превишава 60 минути, пътникът има незабавно правото на избор между следните варианти:

1.  В случаите, в които е основателно да се очаква, при заминаването или при изпускане на връзка в хода на пътуване, закъснението при пристигането на крайното местоназначение да превишава 45 минути, пътникът има незабавно правото на избор между следните варианти:

Обосновка

Пътникът следва да има право на избор, независимо дали извършва пътуване с директен билет, еднократно пътуване с един билет, двупосочно пътуване, или комбинирано пътуване. Формулировката „договор за транспорт“ е премахната от съображения за правна яснота, тъй като е възможно да има повече от един договор. Това е в духа на други наши изменения на глава IV.

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  За целите на параграф 1, буква б) пренасочването при сравними транспортни условия може да бъде осъществено от всяко железопътно предприятие и може да включва използването на транспорт от по-висок клас и на алтернативни видове транспорт, без това да поражда допълнителни разходи за пътника. Железопътните предприятия полагат разумни усилия за избягване на допълнителни връзки. Общото време за пътуване при използване на алтернативен вид транспорт за частта от пътуването, която не е завършена според планираното, трябва да е сравнимо с времето за първоначалното пътуване съгласно разписанието. Пътниците не се настаняват в транспортни съоръжения от по-нисък клас, освен ако те са единственото налично средство за пренасочване.

2.  За целите на параграф 1, буква б) в случай на пропусната връзка поради закъснение или отмяна на по-ранен етап от пътуването, на пътника се позволява да вземе следващата налична услуга за превоз, за да достигне до своето планирано крайно местоназначение. Пренасочването при сравними транспортни условия може да бъде осъществено от всяко железопътно предприятие и може да включва използването на транспорт от по-висок клас и на алтернативни видове транспорт, без това да поражда допълнителни разходи за пътника. Железопътните предприятия полагат разумни усилия за избягване на допълнителни връзки. Общото време за пътуване при използване на алтернативен вид транспорт за частта от пътуването, която не е завършена според планираното, трябва да е сравнимо с времето за първоначалното пътуване съгласно разписанието. Пътниците не се настаняват в транспортни съоръжения от по-нисък клас, освен ако те са единственото налично средство за пренасочване.

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Доставчиците на транспортни услуги за пренасочване обръщат особено внимание на осигуряването на сходно равнище на достъпност до алтернативната услуга за лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност.

3.  Доставчиците на транспортни услуги за пренасочване осигуряват сходно равнище на помощ и достъпност до алтернативната услуга за лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност.

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Без да губи правото си на превоз, пътникът може да иска обезщетение за закъснения от железопътното предприятие, ако му предстои закъснение между мястото на тръгване и местоназначението, посочени в договора за превоз, за което стойността на билета му не е възстановена съгласно член 16. Минималните обезщетения за закъснения са, както следва:

1.  Без да губи правото си на превоз за пътуването, пътникът има право на обезщетение за закъснения от железопътното предприятие, ако му предстои закъснение между мястото на тръгване и местоназначението, посочени в билета и в договора за превоз, за което стойността на билета му не е възстановена съгласно член 16. Минималните обезщетения за закъснения са, както следва:

Обосновка

Точната схема на обезщетение е важен аспект от цялостната ефективност на регламента и следователно е неразривно свързана с неговите основни цели, особено с глави VI и VII.

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  25% от цената на билета за закъснение от 60 до 119 минути,

а)  50% от цената на билета за закъснение от 45 до 89 минути,

Обосновка

Точната схема на обезщетение е важен аспект от цялостната ефективност на регламента и следователно е неразривно свързана с неговите основни цели, и особено с глави VI и VII.

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  50% от цената на билета за закъснение, равно на или превишаващо 120 минути.

б)  75% от цената на билета за закъснение, равно на или превишаващо 90 до 119 минути,

Обосновка

Точната схема на обезщетение е важен аспект от цялостната ефективност на регламента и следователно е неразривно свързана с неговите основни цели, и особено с глави VI и VII.

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  100% от цената на билета за закъснение, равно на или превишаващо 120 минути.

Обосновка

Точната схема на обезщетение е важен аспект от цялостната ефективност на регламента и следователно е неразривно свързана с неговите основни цели, и особено с глави VI и VII.

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Параграф 1 се прилага и за пътници, които имат абонаментна карта или сезонен билет. Ако срещат чести закъснения или отменяния през периода на валидност на абонаментната карта или сезонния билет, те могат да поискат подходящо обезщетение в съответствие с разпоредбите относно обезщетенията на железопътните предприятия. Тези разпоредби установяват критериите за определяне на закъснение и за изчисляването на обезщетението. Когато многократно се случват закъснения от по-малко от 60 минути през периода на валидност на абонаментната карта или сезонния билет, закъсненията се сумират и пътниците се обезщетяват в съответствие с разпоредбите относно обезщетенията на железопътните предприятия.

2.  Параграф 1 се прилага и за пътници, които имат абонаментна карта или сезонен билет. Ако срещат чести закъснения или отменяния през периода на валидност на абонаментната карта или сезонния билет, те имат право на подходящо обезщетение в съответствие с разпоредбите относно обезщетенията на железопътните предприятия. Тези разпоредби установяват критериите за определяне на закъснение и за изчисляването на пропорционалното обезщетение съгласно оценъчната основа, посочена в параграф 1. Когато многократно се случват закъснения от по-малко от 45 минути през периода на валидност на абонаментната карта или сезонния билет, закъсненията се сумират и пътниците се обезщетяват в съответствие с разпоредбите относно обезщетенията на железопътните предприятия.

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Обезщетението за стойността на билета се изплаща в рамките на един месец след подаването на искане за обезщетение. Обезщетението може да бъде изплатено във ваучери и/или други услуги, ако договорните условия позволяват гъвкавост (по-специално, що се отнася до срока на валидност и местоназначението). Обезщетението се изплаща в брой по искане на пътника.

5.  Обезщетението за стойността на билета се изплаща в рамките на един месец след подаването на искане за обезщетение до железопътното предприятие, туроператора или продавача на билети. Обезщетението може да бъде изплатено във ваучери и/или други услуги или посредством автоматична система за обезщетяване, когато такава е въведена, ако договорните условия позволяват гъвкавост (по-специално, що се отнася до срока на валидност и местоназначението). Обезщетението се изплаща в брой в рамките на същата разплащателна система, с която е закупен билетът, по искане на пътника. Пътниците се информират по понятен начин относно всички варианти за обезщетение, включително финансови, от които могат да избират. Пътникът не може по никакъв начин да бъде обезкуражаван да иска обезщетение.

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Пътникът няма право на обезщетение, ако е бил информиран за закъснението преди закупуване на билета или ако закъснението, дължащо се на продължаване с друг превоз или пренасочване, е по-малко от 60 минути.

7.  Пътниците нямат право на обезщетение, ако са били информирани за закъснението преди закупуване на билета, освен ако действителното закъснение е повече от 45 минути в сравнение с обявеното закъснение или ако закъснението, дължащо се на продължаване с друг превоз или пренасочване, е по-малко от 45 минути.

Обосновка

Това изменение е свързано с член 17, параграф 2, който е част от преработения текст.

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  Железопътното предприятие не е задължено да плати обезщетение, ако може да докаже, че закъснението е било причинено от лоши атмосферни условия или сериозни природни бедствия, застрашаващи безопасното осъществяване на услугата, и не е било възможно то да бъде предвидено или предотвратено дори при вземане на всички разумни мерки.

заличава се

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  В случай на закъснение при пристигане или заминаване пътниците биват информирани от железопътното предприятие или от продавача на билети, или от управителя на гарата за положението, за очакваното време на заминаване и очакваното време на пристигане, още щом се получи такава информация.

1.  В случай на закъснение при пристигане или заминаване пътниците биват информирани от железопътното предприятие, от туроператора или от продавача на билети, или от управителя на гарата за положението, за очакваното време на заминаване и очакваното време на пристигане, още щом се получи такава информация. Управителите на гари, управителите на инфраструктура и железопътните предприятия предоставят на продавачите на билети информация в реално време и в подходящ формат.

Обосновка

Споделянето в реално време на подходящи и оперативно съвместими данни между продавачите на билети и железопътните предприятия е от основно значение за потребителите, ако искаме да гарантираме, че потребителят получава най-добрата информация – включително възможностите за билети и ценовите възможности за търсеното пътуване – в реално време, както и възможността да купи предпочитания вид билет от продавача на билети.

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  В случай на закъснение, което съгласно указаното в параграф 1 надвишава 60 минути, на пътниците се предлагат също така безплатно:

2.  В случай на закъснение, което съгласно указаното в параграф 1 надвишава 45 минути, на пътниците се предлагат също така безплатно:

Обосновка

Това изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с другите ни изменения относно времето на закъснение в член 17.

Изменение    74

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  храна и напитки в зависимост от времето на чакане, ако има такива във влака или на гарата, или е възможно да бъдат доставени, вземайки предвид фактори като разстояние от доставчика, необходимо време за доставяне и разходи;

а)  храна и напитки в зависимост от времето на чакане, ако има такива във влака или на гарата, или е разумно възможно да бъдат доставени;

Обосновка

Примерното изброяване на критериите в законовия текст, по-специално на разходите, не е от полза за определянето на разумната възможност да бъдат доставени храни и напитки.

Изменение    75

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  ако влакът е блокиран на релсовия път, транспорт от влака до гарата, до алтернативна отправна точка или до крайното местоназначение на превозната услуга, където и когато това е физически възможно.

в)  ако влакът е блокиран на релсовия път, достъпен транспорт от влака до гарата, до алтернативна отправна точка или до крайното местоназначение на превозната услуга, където и когато това е физически възможно.

Обосновка

В съответствие с целта на настоящия регламент за засилване на правата на лицата с увреждания и на лицата с намалена подвижност, и по-конкретно с разпоредбите на глава V, всеки алтернативен транспорт от влака и при следващото пътуване трябва да бъде достъпен за всички пътници. Трябва да има ясно изискване нуждите на тези пътници да бъдат взети предвид, тъй като те може да се нуждаят от допълнителна помощ, например в случай на евакуация.

Изменение    76

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Ако услуга за железопътен превоз не може да бъде продължена, железопътните предприятия организират във възможно най-кратки срокове алтернативни транспортни услуги за пътниците.

3.  Ако услуга за железопътен превоз не може да бъде продължена, железопътните предприятия организират във възможно най-кратки срокове достъпни алтернативни транспортни услуги за пътниците.

Обосновка

Настоящото изменение е свързано с разпоредбите относно достъпността, които са част от преработката.

Изменение    77

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  По искане на пътника железопътното предприятие удостоверява върху билета или по друг начин, че железопътният превоз е претърпял закъснение или съответно е довел до пропускане на връзката, или е бил отменен.

4.  Железопътното предприятие предлага да се удостоверява върху билета на засегнатите пътници писмено или по друг начин, че железопътният превоз е претърпял закъснение или съответно е довел до пропускане на връзката, или е бил отменен.

Изменение    78

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  В допълнение към задълженията на железопътните предприятия съгласно член 13а, параграф 3 от Директива 2012/34/ЕС управителят на железопътна гара, обработваща дневно най-малко 10 000 пътници усреднено за годината, гарантира, че действията на гарата, железопътните предприятия и управителя на инфраструктура са координирани чрез подходящ план за действие при извънредни ситуации с цел подготвеност за възможността за сериозно смущение и дълги закъснения, водещи до блокиране на значителен брой пътници в гарата. Планът трябва да гарантира, че на блокираните пътници се предоставя подходяща помощ и информация, включително в достъпни формати в съответствие с изискванията за достъпност, определени в Директива XXX. При поискване управителят на гарата предоставя плана и измененията в него на националния правоприлагащ орган или на друг орган, определен от държавата членка. Управителите на железопътни гари, обработващи дневно по-малко от 10 000 пътници усреднено за годината, полагат всички разумни усилия за координиране на ползвателите на гарата, както и за подпомагане и информиране на блокираните пътници в такива ситуации.

6.  В допълнение към задълженията на железопътните предприятия съгласно член 13а, параграф 3 от Директива 2012/34/ЕС управителят на железопътна гара, обработваща дневно най-малко 10 000 пътници усреднено за годината, гарантира, че действията на гарата, железопътните предприятия и управителя на инфраструктура са координирани чрез подходящ план за действие при извънредни ситуации с цел подготвеност за възможността за сериозно смущение и дълги закъснения, водещи до блокиране на значителен брой пътници в гарата. Планът трябва да отделя специално внимание на нуждите на лицата с увреждания и на лицата с намалена подвижност и трябва да гарантира, че на блокираните пътници се предоставя подходяща помощ и информация, включително в достъпни формати в съответствие с изискванията за достъпност, определени в Директива XXX. Планът включва и изисквания за достъпност на системите за бързо сигнализиране и информиране. Управителят на гарата осигурява публичен достъп до плана и измененията в него, включително на уебстраницата на гарата. Управителите на железопътни гари, обработващи дневно по-малко от 10 000 пътници усреднено за годината, полагат всички разумни усилия за координиране на ползвателите на гарата, както и за подпомагане и информиране на блокираните пътници в такива ситуации.

Изменение    79

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Железопътните предприятия и управителите на гари, с активното участие на представителните организации на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност, установяват или поддържат недискриминационни правила за достъп до транспорт на лица с увреждания и лица с намалена подвижност, включително на личните им асистенти. Правилата трябва да позволяват пътникът да бъде придружаван от куче-водач съгласно съответните национални правила.

1.  Железопътните предприятия и управителите на гари, с активното участие на представителните организации на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност, установяват или поддържат недискриминационни правила за безпрепятствен и независим достъп до транспорт на лица с увреждания и лица с намалена подвижност, включително на личните им асистенти. Правилата трябва да позволяват пътникът да бъде придружаван от сертифицирано животно придружител или придружаващо лице, и двете безплатно, съгласно съответните национални правила и да гарантират, че хората с увреждания и лицата с намалена подвижност могат да предприемат спонтанно пътуване с влак, без да е необходимо продължително планиране.

Изменение    80

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  При поискване управителят на гарата, железопътното предприятие, продавачът на билети или туроператорът предоставят на лицата с увреждания и на лицата с намалена подвижност информация, включително в достъпни формати в съответствие с изискванията за достъпност, определени в Регламент (ЕС) № 454/2011 и Директива XXX, относно достъпността на гарата и свързаните съоръжения, железопътните превозни услуги и условията за достъп до подвижния състав в съответствие с правилата за достъп, посочени в член 20, параграф 1, както и до различните съоръжения във влака.

1.  При поискване управителят на гарата, железопътното предприятие, продавачът на билети или туроператорът предоставят на лицата с увреждания и на лицата с намалена подвижност информация, включително в достъпни формати в съответствие с изискванията за достъпност, определени в Регламент (ЕС) № 454/2011 и Директива XXX, относно достъпността на гарата и свързаните съоръжения, железопътните превозни услуги и условията за достъп до подвижния състав в съответствие с правилата за достъп, посочени в член 20, параграф 1, както и до различните съоръжения във влака. Тази информация е на разположение и на уебсайта на управителя на гарата или на железопътното предприятие по достъпен начин.

Изменение    81

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато железопътно предприятие, продавач на билети или туроператор прилагат дерогацията, предвидена в член 20, параграф 2, те информират, при поискване, в писмена форма засегнатото лице с увреждания или лице с намалена подвижност за причините за това в срок от пет работни дни, считано от деня на отказа да направят резервация или да издадат билет, или от налагането на условието за придружител. Железопътното предприятие, продавачът на билети или туроператорът полагат разумни усилия да предложат алтернативен вариант за превоз на въпросното лице, като се съобразяват с нуждите му по отношение на достъпността.

2.  Когато железопътно предприятие, продавач на билети или туроператор прилагат дерогацията, предвидена в член 20, параграф 2, те информират, при поискване, в писмена форма засегнатото лице с увреждания или лице с намалена подвижност за причините за това в срок от пет работни дни, считано от деня на отказа да направят резервация или да издадат билет, или от налагането на условието за придружител. Железопътното предприятие, продавачът на билети или туроператорът предлагат алтернативен вариант за превоз на въпросното лице, като се съобразяват с нуждите му по отношение на достъпността

Изменение    82

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  При заминаване, преминаване или пристигане на гара с обслужващ персонал на лице с увреждания или лице с намалена подвижност, управителят на гарата или железопътното предприятие, или и двете страни предоставят безплатна помощ, така че лицето да може да се качи на заминаващ влак или да слезе от пристигащ влак, за които е закупило билет, без да се засягат правилата за достъп, посочени в член 20, параграф 1.

1.  При заминаване, преминаване или пристигане на гара с обслужващ персонал на лице с увреждания или лице с намалена подвижност, управителят на гарата или железопътното предприятие, или и двете страни предоставят безплатна помощ, така че лицето да може да се качи на заминаващ влак или да слезе от пристигащ влак, за които е закупило билет, без да се засягат правилата за достъп, посочени в член 20, параграф 1. Резервацията на помощ винаги е безплатна независимо от използвания метод за комуникация.

Обосновка

Макар да е ясно, че услугата за предоставяне на помощ трябва да бъде безплатна за пътника, в регламента не е посочено изрично, че резервацията на помощ също трябва да бъде безплатна, и понастоящем някои железопътни предприятия събират такса от пътниците за това. Преработеният регламент има за цел да затвърди правата на пътниците, използващи железопътен транспорт, особено на лицата с увреждания, и настоящото изменение следва вътрешната логика на глава IV и другите ни изменения във връзка с това.

Изменение    83

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Държавите членки може да предвидят дерогация от параграф 1 в случая на лица, ползващи транспортни услуги, които са предмет на договор за обществена услуга, възложен в съответствие с правото на Съюза, при условие че компетентният орган е предоставил алтернативни възможности или механизми, осигуряващи равностойно или по-високо равнище на достъпност на транспортните услуги.

Обосновка

Това изменение е неразривно свързано с член 22, параграф 2. Няма причини да не се дава възможност за алтернативни договорености за гарантиране на равностойно или по-високо равнище на достъпност на транспортните услуги.

Изменение    84

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  На гари без обслужващ персонал железопътните предприятия и управителите на гари гарантират, че наличната информация, включително в достъпни формати в съответствие с изискванията за достъпност, определени в Директива XXX, е показана в съответствие с правилата за достъп, посочени в член 20, параграф 1, относно най-близките гари с обслужващ персонал и непосредствено достъпна помощ за лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност.

3.  На гари без обслужващ персонал железопътните предприятия и управителите на гари гарантират, че наличната информация, включително в достъпни формати в съответствие с изискванията за достъпност, определени в Регламент № 1300/2014, е показана в съответствие с правилата за достъп, посочени в член 20, параграф 1, относно най-близките гари с обслужващ персонал и непосредствено достъпна помощ за лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност.

Изменение    85

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  На гарите трябва да е налице помощ през цялото време, в което се изпълняват услуги за железопътен превоз.

4.  Без да се засяга параграф 3 от настоящия член, на гарите трябва да е налице помощ през цялото време, в което се изпълняват услуги за железопътен превоз.

Изменение    86

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Железопътни предприятия, управители на гари, продавачи на билети и туроператори си сътрудничат в предоставянето на помощ на лица с увреждания и лица с намалена подвижност съгласно членове 20 и 21 в съответствие със следните условия:

Железопътни предприятия, управители на гари, продавачи на билети и туроператори си сътрудничат в предоставянето на безплатна помощ на лица с увреждания и лица с намалена подвижност съгласно членове 20 и 21 в съответствие със следните условия:

Обосновка

Това изменение е неразривно свързано с член 1, буква а). Тъй като Комисията предлага недискриминация между пътниците по отношение на транспортните условия, това изменение гарантира, че услугата за предоставяне на помощ на лица с увреждания и лица с намалена подвижност трябва да бъде безплатна за пътниците.

Изменение    87

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  помощ се предоставя, при условие че железопътното предприятие, управителят на гара, продавачът на билети или туроператорът, от който е закупен билетът, е уведомен за нуждите на лицето от такава помощ поне 48 часа преди да възникне нуждата от помощ. В случай че даден билет или сезонен билет позволява многократни пътувания, е достатъчно да се изпрати едно уведомление, при условие че се предостави съответната информация относно времето на следващите пътувания. Такива уведомления се препращат до всички други железопътни предприятия и управители на гари, участващи в пътуването на лицето;

а)  помощ се предоставя, при условие че железопътното предприятие, управителят на гара, продавачът на билети или туроператорът, от който е закупен билетът, е уведомен за нуждите на лицето от такава помощ при резервацията на билета или при пристигане в гарата с обслужващ персонал или в случай на гари без обслужващ персонал – поне 3 часа преди да възникне нуждата от помощ. Изключение се прилага за железопътните гари, които обслужват по-малко от 10 000 пътници дневно; те гарантират помощ с поне 24-часово предварително уведомление. Резервацията за тази помощ е безплатна за пътника. В случай че даден билет или сезонен билет позволява многократни пътувания, е достатъчно да се изпрати едно уведомление, при условие че се предостави съответната информация относно времето на следващите пътувания. Такива уведомления се препращат до всички други железопътни предприятия и управители на гари, участващи в пътуването на лицето;

Обосновка

Това изменение е неразривно свързано с член 1, буква а). Тъй като Комисията предлага недискриминация между пътниците по отношение на транспортните условия, това изменение гарантира, че услугата за предоставяне на помощ на лица с увреждания и лица с намалена подвижност трябва да бъде безплатна за пътниците.

Изискването на уведомление в рамките на 48 часа до голяма степен ще ограничи подвижността на лицата с увреждания, поради което възпрепятства способността им да се интегрират добре в обществото. Изключението за местните железопътни гари (с по-малко от 10 000 пътници на ден) е необходимо, за да се гарантира подходящото качество на помощта и да се даде възможност на железопътните оператори да изпълняват задълженията си към пътниците с увреждания.

Изменение    88

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 1 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да)  помощ се предоставя и когато обучен за това персонал на железопътното предприятие или управителят на гарата научат за необходимостта от помощ и съществува действителна възможност за оказването на такава помощ.

Обосновка

С цел прецизиране на законовия текст в смисъл на ориентирано към услугите предлагане като израз на взаимната готовност за оказване на помощ в обществото и с оглед на смисъла и целта на регламента, по-специално въз основа на съображения 3 и 5 от него следва да се предлага помощ без бюрократични формалности винаги, когато това е целесъобразно и възможно.

Изменение    89

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато железопътни предприятия или управители на гари причинят загуба или повреда на инвалидни колички, друго оборудване за подпомагане на двигателната способност или помощни средства и кучета-водачи използвани от лица с увреждания или лица с намалена подвижност, те носят отговорност за въпросната загуба или повреда и дължат обезщетение за нея .

1.  Когато железопътни предприятия или управители на гари причинят загуба или повреда на инвалидни колички, друго оборудване за подпомагане на двигателната способност или помощни средства и обслужващи животни, използвани от лица с увреждания или лица с намалена подвижност, те носят отговорност за въпросната загуба или повреда и дължат обезщетение за нея.

Изменение    90

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Посоченото в параграф 1 обезщетение се равнява на стойността на замяната или ремонта на загубеното или повредено оборудване или помощни средства.

2.  Посоченото в параграф 1 обезщетение за загуба или повреда се изплаща в срок от един месец от представянето на рекламацията и се равнява на стойността на замяната въз основа на действителната стойност или на пълните разходи за ремонта на загубените или повредените инвалидни колички, друго оборудване за подпомагане на двигателната способност или помощни средства, или за загубата или нараняването на обслужващото животно. Обезщетението включва и разходите за временно заместване в случай на ремонт, когато тези разходи са за сметка на пътника.

Обосновка

Обезщетението за загуба или повреда на имущество в случай на хора с увреждания следва да бъде своевременно и да се урежда без допълнително забавяне. Целта е да се избегне този вид пътници да срещат допълнителна дискриминация и ограниченията в мобилността.

Изменение    91

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато е необходимо, железопътните предприятия и управителите на гари полагат всички разумни усилия бързо да предоставят за временно ползване заместващо специфично оборудване или помощни средства, чиито технически или функционални характеристики по възможност са равностойни на тези на загубените или повредените. На лицето с увреждания или с намалена подвижност се позволява да запази заместващото специфично оборудване или помощни средство за временно ползване, докато бъде изплатено обезщетението, посочено в параграфи 1 и 2.

3.  Когато е необходимо, железопътните предприятия и управителите на гари предоставят незабавно за своя сметка за временно ползване заместващо специфично оборудване или помощни средства, чиито технически или функционални характеристики по възможност са равностойни на тези на загубените или повредените. На лицето с увреждания или с намалена подвижност се позволява да запази заместващото специфично оборудване или помощни средство за временно ползване, при условие че е възможно и лицето с намалена подвижност желае това, докато бъде изплатено обезщетението, посочено в параграфи 1 и 2.

Изменение    92

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  гарантират, че всички служители, включително наетите от подизпълнител, оказващи пряка помощ на лица с увреждания и лица с намалена подвижност, знаят как да отговорят на нуждите на лицата с увреждания и на лицата с намалена подвижност, включително тези с психични и умствени увреждания;

а)  гарантират, че всички служители, включително наетите от подизпълнител, получават обучение във връзка с уврежданията, за да знаят как да отговорят на нуждите на лицата с увреждания и на лицата с намалена подвижност, включително тези с психични и умствени увреждания;

Изменение    93

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  предоставят обучение за повишаване на осведомеността за нуждите на лицата с увреждания сред целия персонал, работещ на гарата, който пряко обслужва пътниците;

б)  гарантират обучение за повишаване на осведомеността за нуждите на лицата с увреждания сред целия персонал, работещ на гарата, който пряко обслужва пътниците;

Изменение    94

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  гарантират, че всички нови служители след наемането им получават обучение във връзка с уврежданията, а целият персонал преминава редовни опреснителни курсове.

в)  гарантират, че всички нови служители и онези, които поради естеството на дейността си биха могли да оказват пряка помощ на пътници с увреждания и пътници с намалена подвижност, след наемането им получават обучение във връзка с уврежданията, а целият персонал преминава редовни опреснителни курсове.

Обосновка

Служителите, които са в пряк контакт с пътниците, следва по всяко време да могат да осигуряват адекватна помощ и съдействие на пътниците, които се нуждаят от нея.

Изменение    95

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  приемат при поискване за участие в обучението служители с увреждания, пътници с увреждания и с намалена подвижност и/или представляващи ги организации.

г)  активно насърчават участие в обучението на персонал с увреждания, както и пътници с увреждания и с намалена подвижност и представляващи ги организации;

Изменение    96

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 1 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  включват организациите, представляващи лицата с увреждания и с намалена подвижност, при разработването и предоставянето на обучението във връзка с уврежданията.

Изменение    97

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Всички железопътни предприятия, продавачи на билети, управители на гари и управители на инфраструктура на гари, обработващи дневно повече от 10 000 пътници усреднено за годината, поотделно създават механизъм за разглеждане на жалбите относно правата и задълженията, обхванати в настоящия регламент в своята област на отговорност. Те разгласяват широко сред пътниците своите данни за контакт и работния(те) си език(ци).

1.  Всички железопътни предприятия, продавачи на билети и туроператори, управители на гари и управители на инфраструктура на гари, поотделно създават механизъм за разглеждане на жалбите относно правата и задълженията, обхванати в настоящия регламент в своята област на отговорност. Те разгласяват широко сред пътниците подробната информация за процедурата за разглеждане на жалби, своите данни за контакт и работния(те) си език(ци). Формулярът за жалби се предоставя на пътниците и е на разположение на един или повече езици, които повечето пътници ще разберат.

Изменение    98

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Пътниците може да подадат жалба до всяко участващо железопътно предприятие, продавач на билети, управител на гара или управител на инфраструктура. Жалбата се подава в срок от шест месеца от инцидента, за който се отнася. В срок от един месец от получаването на жалбата, адресатът дава мотивиран отговор или, в оправдани случаи, информира пътника до коя дата в рамките на период до три месеца от датата на получаване на жалбата може да се очаква отговор. Железопътните предприятия, продавачите на билети, управителите на гари и управителите на инфраструктура съхраняват две години данните за инцидента, които са необходими за оценка на жалбата, и ги предоставят на националните правоприлагащи органи при поискване.

2.  Пътниците може да подадат жалба до всяко участващо железопътно предприятие, продавач на билети, управител на гара или управител на инфраструктура. Пътниците имат право да подават жалби по същия начин, по който са получили своя билет. Жалбата се подава в срок от шест месеца от инцидента, за който се отнася. В срок от един месец от подаването на жалбата, адресатът дава мотивиран отговор или, в оправдани случаи, информира пътника до коя дата в рамките на период до три месеца от датата на получаване на жалбата може да се очаква отговор. Железопътните предприятия, продавачите на билети, управителите на гари и управителите на инфраструктура съхраняват две години данните за инцидента, които са необходими за оценка на жалбата, и ги предоставят на националните правоприлагащи органи при поискване.

Изменение    99

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Лицата с увреждания и с намалена подвижност трябва да имат достъп до подробна информация относно процедурата за разглеждане на жалби.

3.  Пътниците и лицата с увреждания и с намалена подвижност трябва да имат лесен достъп до подробна информация относно процедурата за разглеждане на жалби. Тази информация се предоставя свободно в писмен вид при поискване на националния език на железопътното предприятие.

Изменение    100

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а.  Комисията приема стандартизиран формуляр на ЕС за подаване на жалби, който пътниците може да използват за подаване на заявление за обезщетение в съответствие с настоящия регламент.

Обосновка

В духа на недискриминацията, посочена в член 5, и предвид съображение 12, пътниците следва да могат да подават жалба независимо от езика. Ако желае, пътникът може да реши да използва стандартизирания формуляр на ЕС за подаване на жалба вместо предоставения от железопътното предприятие, продавача на билети, управителя на гара и на инфраструктура, който следва да бъде еднакво валиден. Особено за пътниците, пътуващи извън собствената си държава членка, може да бъде по-лесно да подадат жалба, като използват формата на ЕС.

Изменение    101

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Железопътните предприятия и управителите на гари си сътрудничат активно с организациите, представляващи лицата с увреждания, с цел подобряване на качеството на достъпността на транспортните услуги.

Обосновка

Съществува вътрешна логика между член 26 и 29, като Комисията предлага обучение на персонала и настоява за стандарти за качество на услугите. Това изменение може да улесни използването на железопътни услуги за лицата с увреждания и да подобри качеството на предлаганите услуги.

Изменение    102

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Железопътните предприятия и управителите на гари информират пътниците по подходящ начин, включително в достъпни формати за лица с увреждания и лица с намалена подвижност в съответствие с изискванията за достъпност съгласно Директива XXX, на гарата или във влака, за техните права и задължения съгласно настоящия регламент и за данните за контакт с органа или органите, определени от държавите членки по реда на член 31.

2.  Железопътните предприятия и управителите на гари информират пътниците по подходящ начин, включително в достъпни формати за лица с увреждания и лица с намалена подвижност в съответствие с изискванията за достъпност съгласно Директива XXX, на гарата, във влака или на своя уебсайт, за техните права и задължения съгласно настоящия регламент и за данните за контакт с органа или органите, определени от държавите членки по реда на член 31.

Изменение    103

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки информират Комисията относно органа или органите, определени по реда на настоящия член, и неговите или техните съответни отговорности.

Държавите членки информират Комисията относно органа или органите, определени по реда на настоящия член, и неговите или техните съответни отговорности и публикуват тази информация на подходящо място на своя уебсайт.

Обосновка

Публикуването в интернет осигурява по-голяма прозрачност за пътниците и едновременно е съобразено с целта на Европейския съюз за създаване на цифров единен пазар. В момента на публикуването на първоначалния Регламент относно правата на пътниците стратегията за цифров единен пазар все още не беше влязла в сила.

Изменение    104

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Националните правоприлагащи органи внимателно следят за съответствието с настоящия регламент и вземат необходимите мерки, за да гарантират, че правата на пътниците се спазват. За тази цел железопътните предприятия, управителите на гари и управителите на инфраструктура предоставят на органите съответните документи и информация по тяхно искане. При изпълнението на своите функции органите вземат предвид информацията, която им е предоставена от органа, определен съгласно член 33 да разглежда жалби, ако това е различен орган. Те могат също така да вземат решения относно действията за контрол по прилагането въз основа на индивидуални жалби, предавани от такъв орган.

1.  Националните правоприлагащи органи внимателно следят за съответствието с настоящия регламент и вземат необходимите мерки, за да гарантират, че правата на пътниците се спазват. За тази цел железопътните предприятия, управителите на гари и управителите на инфраструктура предоставят на органите съответните документи и информация по тяхно искане незабавно и при всички положения в срок от един месец. При изпълнението на своите функции органите вземат предвид информацията, която им е предоставена от органа, определен съгласно член 33 да разглежда жалби, ако това е различен орган. Държавите членки гарантират, че на националните правоприлагащи органи и на органите, разглеждащи жалби, са предоставени достатъчно правомощия и ресурси за адекватно и ефективно осигуряване на изпълнението във връзка с индивидуални жалби на пътници съгласно настоящия регламент.

Изменение    105

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Националните правоприлагащи органи публикуват статистически данни за дейността си, включително относно наложените санкции, всяка година най-късно до края на април следващата година.

2.  Всяка година националните правоприлагащи органи публикуват на своите уебсайтове доклади със статистически данни, в които посочват подробно броя и вида на получените жалби, резултата от своите действия по правоприлагане, включително наложените от тях санкции. Това се прави за всяка година не по-късно от първия ден на април следващата година. В допълнение тези доклади се публикуват и на уебсайта на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз.

Изменение    106

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  Националните правоприлагащи органи, в сътрудничество с организациите, представляващи лицата с увреждания и с намалена подвижност, провеждат редовни одити на услугите за оказване на помощ, предоставяни в съответствие с настоящия регламент, и публикуват резултатите в достъпни и често използвани формати.

Изменение    107

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Органът потвърждава получаването на жалбата в срок от две седмици, след като я получи. Процедурата за разглеждането на жалби продължава максимум три месеца. В сложни случаи органът може по своя преценка да удължи този срок на шест месеца. В такъв случай той информира пътника за причините за удължаването и за очакваното време, което е необходимо за приключване на процедурата. Само дела, които включват правни процедури, могат да отнемат повече от шест месеца. Когато органът е и орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на Директива 2013/11/ЕС, определените в посочената директива срокове имат предимство.

Органът потвърждава получаването на жалбата в срок от две седмици, след като я получи. Процедурата за разглеждането на жалби продължава максимум три месеца. В сложни случаи органът може по своя преценка да удължи този срок на шест месеца. В такъв случай той информира пътника или представляващата пътниците организация за причините за удължаването и за очакваното време, което е необходимо за приключване на процедурата. Само дела, които включват правни процедури, могат да отнемат повече от шест месеца. Когато органът е и орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на Директива 2013/11/ЕС, определените в посочената директива срокове имат предимство и използването на онлайн решаване на спорове в съответствие с Регламент 524/2013/ЕС може да бъде предоставено на разположение със съгласието на всички участващи страни.

Изменение    108

Предложение за регламент

Приложение II – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ОТ ЖЕЛЕЗОПЪТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРОДАВАЧИТЕ НА БИЛЕТИ

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ОТ ЖЕЛЕЗОПЪТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ТУРОПЕРАТОРИТЕ И ПРОДАВАЧИТЕ НА БИЛЕТИ

Обосновка

Това изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с другите ни изменения относно предоставянето на информация от различните продавачи на железопътни пътувания, по-специално „туроператорите“ в членове 5, 7, 9 и 10.

Изменение    109

Предложение за регламент

Приложение II – част I – тире 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

–  Общи условия, приложими към договора

–  Общи условия, приложими към договора или договорите, които представляват част от пътуването или комбинираното пътуване

Обосновка

С цел постигане на правна яснота в рамките на регламента като цяло е важно да се отбележи, че комбинираните пътувания ще изискват повече от един договор. Това е свързано с предложените от нас изменения в глава ІІ.

Изменение    110

Предложение за регламент

Приложение II – част I – тире 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

–  Разписания и условия за най-бързо пътуване

–  Разписания и условия за най-бързо пътуване и най-добри връзки

Обосновка

Комбинираните пътувания представляват много по-широк набор от железопътни възможности, отколкото ограничения набор от директни билети, и комбинираните пътувания при различните билети вече са технически възможни, затова има смисъл предприятията да предоставят на пътниците информация относно оптималния начин за завършване на пътуването. Това е неразривно свързано с предложените от нас изменения относно предмета на глава ІІ.

Изменение    111

Предложение за регламент

Приложение II – част I – тире 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

–  Разписания и условия за най-ниски тарифи

–  Разписания и условия за най-ниски и всички налични тарифи

Обосновка

Комбинираните пътувания представляват много по-широк набор от железопътни възможности, отколкото ограничения набор от директни билети, и комбинираните пътувания при различните билети вече са технически възможни, затова има смисъл предприятията да предоставят на пътниците информация относно оптималния начин за завършване на пътуването. Това е неразривно свързано с предложените от нас изменения относно предмета на глава ІІ.

Изменение    112

Предложение за регламент

Приложение II – част I – тире 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

–  Условия за достъп за велосипеди

–  Възможности за достъп за велосипеди

Обосновка

Това е неразривно свързано с други предложени от нас изменения относно предмета на член 6.

Изменение    113

Предложение за регламент

Приложение II – част I – тире 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

–  Наличие на места за пушачи и непушачи, първа и втора класа, както и кушет-вагони и спални вагони

–  Наличие на места за всички приложими тарифи за непушачи (и където е приложимо, за пушачи), първа и втора класа, както и кушет-вагони и спални вагони

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика и акцента на текста. В повечето държави членки пушенето във влаковете като цяло вече не е разрешено, затова текстът следва да не бъде формулиран подвеждащо и следва вътрешната логика на глава II.

Изменение    114

Предложение за регламент

Приложение II – част I – тире 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

–  Наличие на услуги във влаковете

–  Наличие на услуги във влаковете, включително безжичен интернет и тоалетни

Обосновка

В контекста на регламента като цяло и неговия акцент върху подобряването на правата на пътниците, важно е, че някои основни аспекти на човешкото достойнство се признават и че във влака са осигурени тоалетни. Това може да бъде особено важно за лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност. Елементът безжичен интернет е важен, тъй като съответства на преминаването към по-голяма цифровизация и ще помогне на пътниците да могат да резервират следващо пътуване в кратък срок в случай, че билетното гише или автоматът не работят. Това е неразривно свързано с целите на регламента и разпоредбите относно информацията по-специално в глава II и разпоредбите относно достъпността в глава V.

Изменение    115

Предложение за регламент

Приложение II – част II – тире 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

–  Услуги във влаковете

–  Услуги във влаковете, включително безжичен интернет

Обосновка

В съответствие с регламента като цяло елементът за безжичен интернет е важен, тъй като съответства на преминаването към по-голяма цифровизация и ще помогне на пътниците да могат да резервират следващо пътуване в кратък срок в случай, че билетното гише или автоматът не работят. Това е неразривно свързано с целите на регламента и разпоредбите относно информацията по-специално в глава II и разпоредбите относно достъпността в глава V.

Изменение    116

Предложение за регламент

Приложение III – част I – параграф 2 – точка 1 – буква а – подточка iii – тире 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

–  процент на закъсненията с по-малко от 60 минути;

–  процент на закъсненията с по-малко от 45 минути;

Изменение    117

Предложение за регламент

Приложение III – част I – параграф 1 – точка 4 – точка 1 – подточка vii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

vii)  достъпност на гарата и на съоръженията в нея.

vii)  достъпност на гарата и на съоръженията в нея, включително достъп без стъпала, ескалатори, асансьори и рампи за багаж;

Изменение    118

Предложение за регламент

Приложение IV – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В сложни случаи, включващи например множество искове или оператори, трансгранично пътуване или произшествия на територията на държава членка, която е различна от издалата лиценз на предприятието, и по-специално когато не е ясно кой национален правоприлагащ орган е компетентен, или когато това би улеснило и ускорило решението по жалбата, националните правоприлагащи органи си сътрудничат, за да определят „водещ“ орган, който да служи като единно звено за контакт за пътниците. Всички участващи национални правоприлагащи органи си сътрудничат, за да улеснят решението по жалбата (включително чрез споделяне на информация, съдействие за превода на документи и предоставяне на информация относно обстоятелствата по инцидентите). На пътниците се съобщава кой орган действа като „водещ“.

В сложни случаи, включващи например множество искове или оператори, трансгранично пътуване или произшествия на територията на държава членка, която е различна от издалата лиценз на предприятието, и по-специално когато не е ясно кой национален правоприлагащ орган е компетентен, или когато това би улеснило и ускорило решението по жалбата, националните правоприлагащи органи си сътрудничат, за да определят „водещ“ орган, който да служи като единно звено за контакт за пътниците. Всички участващи национални правоприлагащи органи си сътрудничат, за да улеснят решението по жалбата (включително чрез споделяне на информация, съдействие за превода на документи и предоставяне на информация относно обстоятелствата по инцидентите). На пътниците се съобщава кой орган действа като „водещ“. Освен това във всички случаи националните правоприлагащи органи гарантират при всички случаи спазването на Регламент 2017/2394/ЕС.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Права и задължения на пътниците, използващи железопътен транспорт (преработен текст)

Позовавания

COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD)

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

TRAN

5.10.2017

 

 

 

Становище, изказано от

Дата на обявяване в заседание

IMCO

26.10.2017

Докладчик по становище:

Дата на назначаване

Dennis de Jong

4.12.2017

Разглеждане в комисия

21.2.2018

21.3.2018

16.5.2018

 

Дата на приемане

4.6.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

29

1

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Roberta Metsola, Marc Tarabella, Sabine Verheyen

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Asim Ademov, Clara Eugenia Aguilera García, Klaus Buchner, Peter Liese, Emilian Pavel, Annie Schreijer-Pierik, Tomáš Zdechovský

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

29

+

ALDE

Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Asim Ademov, Pascal Arimont, Cristian-Silviu Buşoi, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Philippe Juvin, Peter Liese, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Annie Schreijer-Pierik, Sabine Verheyen, Tomáš Zdechovský

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Liisa Jaakonsaari, Emilian Pavel, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Pascal Durand

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

1

0

EFDD

Marco Zullo

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Права и задължения на пътниците, използващи железопътен транспорт (преработен текст)

Позовавания

COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD)

Дата на представяне на ЕП

27.9.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

5.10.2017

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

26.10.2017

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Bogusław Liberadzki

25.10.2017

 

 

 

Разглеждане в комисия

19.3.2018

25.4.2018

 

 

Дата на приемане

9.10.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

39

2

6

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Kosma Złotowski

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Michael Detjen, Jill Evans, Maria Grapini, Ryszard Antoni Legutko, Marek Plura

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Angel Dzhambazki, John Howarth, Clare Moody

Дата на внасяне

18.10.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

39

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Peter Lundgren, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Marek Plura, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Michael Detjen, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jill Evans, Keith Taylor

2

-

ECR

Jacqueline Foster

EFDD

John Stuart Agnew

6

0

ENF

Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

EPP

Markus Pieper

S&D

Ismail Ertug, John Howarth, Clare Moody

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 6 ноември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност