Postup : 2017/0237(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0340/2018

Předložené texty :

A8-0340/2018

Rozpravy :

PV 14/11/2018 - 22
CRE 14/11/2018 - 22

Hlasování :

PV 15/11/2018 - 5.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0462

ZPRÁVA     ***I
PDF 1420kWORD 181k
18.10.2018
PE 618.100v02-00 A8-0340/2018

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě (přepracované znění)

(COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD))

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Zpravodaj: Bogusław Liberadzki

(Přepracování – článek 104 jednacího řádu)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
 PŘÍLOHA: STANOVISKO PORADNÍ SKUPINY SLOŽENÉ Z PRÁVNÍCH SLUŽEB EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE
 PŘÍLOHA: SEZNAM SUBJEKTŮ A OSOB,OD NICHŽ ZPRAVODAJ OBDRŽEL INFORMACE
 STANOVISKO Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě

(přepracované znění)

(COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD))

(Řádný legislativní postup – přepracování)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0548),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 91 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0324/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 18. ledna 2018(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů(2),

–  s ohledem na dopis, který dne 24. července 2017 zaslal Výbor pro právní záležitosti Výboru pro dopravu a cestovní ruch podle čl. 104 odst. 3 jednacího řádu,

–  s ohledem na články 104 a 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch a stanovisko Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A8-0340/2018),

A.  vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise návrh Komise neobsahuje žádnou věcnou změnu kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o nezměněná ustanovení stávajících znění, je návrh jejich prostou kodifikací bez jakékoli změny jejich věcného obsahu;

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení a bere na vědomí doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh  1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/200724 by mělo být provedeno několik změn. Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by uvedené nařízení mělo být přepracováno.

(1)  V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/200724 by mělo být provedeno několik změn, které by zejména s řádným přihlédnutím k článkům 11, 12 a 14 Smlouvy o fungování Evropské unie zajistily lepší ochranu cestujících a napomohly zvýšit počet cestujících v železniční přepravě. S ohledem na tyto změny a v zájmu srozumitelnosti a přehlednosti by tedy nařízení (ES) č. 1371/2007 mělo být přepracováno.

_________________

_________________

24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě (Úř. věst. L 315, 3.12.2007, s. 14).

24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě (Úř. věst. L 315, 3.12.2007, s. 14).

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Přestože bylo v ochraně spotřebitelů v Unii dosaženo značného pokroku, je stále zapotřebí ochranu práv cestujících v železniční přepravě dále zlepšovat.

(3)  Přestože bylo v ochraně spotřebitelů v Unii dosaženo značného pokroku, je stále zapotřebí ochranu práv cestujících v železniční přepravě dále zlepšovat, zejména pokud jde o odškodňování v případě zpoždění, odřeknutí spoje nebo hmotných škod.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Udělení stejných práv cestujícím v železniční přepravě, kteří se vydávají na mezinárodní cesty a na vnitrostátní cesty, by mělo zvýšit úroveň ochrany spotřebitelů v Unii, zajistit rovné podmínky pro železniční podniky a zajistit jednotnou úroveň práv cestujících.

(5)  Udělení stejných práv cestujícím v železniční přepravě, kteří se vydávají na mezinárodní cesty a na vnitrostátní cesty, by mělo zvýšit úroveň práv cestujících v Unii, zejména pokud jde o jejich přístup k informacím a k odškodnění v případě zpoždění nebo odřeknutí spoje. Cestující by měli dostávat o svých právech co nejpřesnější informace.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  Tímto nařízení by neměla být dotčena pravomoc členských států nebo jejich příslušných orgánů stanovovat výši sociálních tarifů vztahujících se na služby podléhající povinnosti veřejné služby i na služby komerční.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Městské, příměstské a regionální osobní železniční dopravní spoje jsou odlišné povahy než dálkové spoje. Členské státy by proto měly mít možnost udělovat z některých ustanovení o právech cestujících výjimky pro městské, příměstské a regionální osobní železniční dopravní spoje, jež nejsou v rámci Unie přeshraničními službami.

(6)  Městské a příměstské osobní železniční dopravní spoje jsou odlišné povahy než dálkové spoje. Členské státy by proto měly mít možnost udělovat pro městské a příměstské osobní železniční dopravní spoje z některých ustanovení o právech cestujících výjimky.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Tyto výjimky by se nicméně neměly vztahovat na ustanovení tohoto nařízení, která usnadňují využívání železniční přepravy osobám se zdravotním postižením nebo osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Výjimky by se navíc neměly vztahovat na práva osob zakoupit si přepravní doklad pro cestování vlakem bez nepřiměřených obtíží, ani na ustanovení o odpovědnosti železničních podniků vůči cestujícím a za jejich zavazadla, na požadavek odpovídajícího pojištění železničních podniků a na požadavek, aby železniční podniky přijaly přiměřená opatření k zajištění osobní bezpečnosti cestujících ve stanicích a vlacích a k řízení rizik.

vypouští se

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Práva cestujících v železničních dopravních spojích zahrnují právo na obdržení informací o daném spoji před uskutečněním cesty i v jejím průběhu. Pokud to je možné, měly by tyto informace poskytnout železniční podniky a prodejci přepravních dokladů předem a co nejdříve. Uvedené informace by měly být poskytovány ve formátech přístupných osobám se zdravotním postižením nebo osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

(9)  Práva cestujících v železničních dopravních spojích zahrnují právo na obdržení informací o daných spojích a dalších souvisejících informací před uskutečněním cesty, v jejím průběhu a po dokončení cesty. Železniční podniky a prodejci přepravních dokladů by měli tyto informace poskytnout co nejdříve – předem nebo nejpozději na začátku cesty. Uvedené informace by měly být poskytovány ve formátech přístupných osobám se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a měly by být veřejně dostupné. Železniční podniky by měly tyto informace poskytnout prodejcům přepravních dokladů a jiným železničním podnikům, které prodávají jejich služby.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a)  Přístup ke všem provozním údajům a tarifům v reálném čase, poskytovaný za nediskriminačních a udržitelných podmínek, železniční dopravu více zpřístupní novým zákazníkům, kterým nabídne širší paletu cestovních a tarifních možností, z nichž si budou moci vybrat. Železniční podniky by měly prodejcům přepravních dokladů poskytnout své provozní a tarifní údaje, aby usnadnily cestování po železnici. Je třeba vyvinout snahu, aby cestující měli možnost rezervace přímých přepravních dokladů a optimálních železničních spojení pro jednu cestu.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9b)  Podpora multimodální osobní dopravy umožní dosáhnout cílů v oblasti ochrany klimatu. Železniční podniky by proto měly zobrazovat také informace o možnostech kombinace s jinými druhy dopravy, aby cestujícím byly tyto možnosti před rezervací cesty známy.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9c)  Rozvinuté systémy multimodální osobní dopravy přispějí k dosažení cílů v oblasti ochrany klimatu. Železniční podniky by proto měly propagovat také kombinace s jinými druhy dopravy, aby spotřebitelé byli o těchto možnostech informováni ještě před rezervací cesty.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  V souvislosti s prodejem přepravních dokladů pro přepravu cestujících by měly členské státy přijmout veškerá náležitá opatření pro zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti či místa pobytu, bez ohledu na to, zda se dotyčný cestující nachází trvale či dočasně v jiném členském státě. Uvedená opatření by se měla vztahovat na všechny skryté formy diskriminace, jež mohou mít stejný účinek při použití jiných kritérií, jako je místo pobytu, fyzické nebo digitální umístění. Vzhledem k rozvoji on-line platforem pro prodej přepravních dokladů cestujícím by členské státy měly věnovat zvláštní pozornost tomu, aby zajistily, že při přístupu k on-line rozhraním nebo nákupu přepravních dokladů nedojde k žádné diskriminaci. Nicméně by neměly být automaticky vyloučeny přepravní systémy se sociálními tarify, jsou-li přiměřené a nikterak nezohledňují státní příslušnost dotyčných osob.

(12)  V souvislosti s prodejem přepravních dokladů pro přepravu cestujících by měly členské státy přijmout veškerá náležitá opatření pro zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti či místa pobytu, bez ohledu na to, zda se dotyčný cestující nachází trvale či dočasně v jiném členském státě. Uvedená opatření by se měla vztahovat na všechny skryté formy diskriminace, jež mohou mít stejný účinek při použití jiných kritérií, jako je místo pobytu, fyzické nebo digitální umístění. Vzhledem k rozvoji on-line platforem pro prodej přepravních dokladů cestujícím by členské státy měly věnovat zvláštní pozornost tomu, aby zajistily, že při přístupu k on-line rozhraním nebo nákupu přepravních dokladů nedojde k žádné diskriminaci. Nicméně by neměly být vyloučeny přepravní systémy se sociálními tarify, pakliže nikterak nezohledňují státní příslušnost dotyčných osob.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Rostoucí oblíbenost cyklistiky v celé Unii má důsledky pro celkovou mobilitu a cestovní ruch. Větším využíváním železnic a cyklistiky v rámci rozložení jednotlivých druhů dopravy dochází ke snižování dopadu dopravy na životní prostředí. Z tohoto důvodu by měly železniční podniky co nejvíce usnadňovat kombinaci cyklistiky a cest vlakem, zejména tím, že umožní ve vlacích přepravu jízdních kol.

(13)  Rostoucí oblíbenost cyklistiky v celé Unii má důsledky pro celkovou mobilitu a cestovní ruch. Větším využíváním železnic a cyklistiky v rámci rozložení jednotlivých druhů dopravy dochází ke snižování dopadu dopravy na životní prostředí. Z tohoto důvodu by měly železniční podniky co nejvíce usnadňovat kombinaci cyklistiky a cest vlakem, zejména tím, že zajistí dostatečné a vhodné prostory pro přepravu smontovaných jízdních kol, uložených v prostorách k tomu účelu vyhrazených, a to ve všech typech osobních vlaků, včetně vysokorychlostních vlaků a vlaků zajišťujících dálkové, přeshraniční a místní spojení. Cestující by měli být o prostoru pro jízdní kola informováni. Tyto požadavky by měly platit na všechny železniční podniky od [dva roky po vstupu tohoto nařízení v platnost].

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Železniční podniky by měly usnadňovat přechod cestujících v železniční přepravě od jednoho provozovatele k jinému poskytováním přímých přepravních dokladů, pokud je to možné.

(14)  Železniční podniky by měly usnadňovat přechod cestujících v železniční přepravě od jednoho provozovatele k jinému poskytováním přímých přepravních dokladů.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  S ohledem na Úmluvu Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením a s cílem poskytnout osobám se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace možnost cestovat po železnici, která je srovnatelná s možnostmi ostatních občanů, je nutné stanovit pravidla týkající se zákazu diskriminace a pomoci během jejich cesty. Osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, ať již v důsledku věku nebo jiného faktoru mají, stejně jako všichni ostatní občané, právo na volný pohyb a nepřítomnost diskriminace. Zvláštní pozornost by měla být věnována mimo jiné informování osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace o podmínkách přepravy, přístupnosti drážních vozidel a vybavení ve vlaku. Aby byly poskytnuty cestujícím se smyslovými postiženími nejlepší informace o zpožděních, měly by být podle potřeby použity vizuální a akustické systémy. Osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace by měly mít možnost zakoupit přepravní doklady ve vlacích bez dodatečných poplatků. Zaměstnanci by měli být odpovídajícím způsobem proškoleni, aby mohli reagovat na potřeby osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace, zejména při poskytování pomoci. Aby byly zajištěny rovnocenné cestovní podmínky, měla by být těmto osobám poskytována pomoc na nádražích a ve vlaku po celou dobu vlakového provozu, a nikoli pouze v určitých částech dne.

(15)  S ohledem na Úmluvu Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením a s cílem poskytnout osobám se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace možnost cestovat po železnici, která je srovnatelná s možnostmi ostatních občanů, je nutné stanovit pravidla týkající se zákazu diskriminace a pomoci během jejich cesty. Osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, ať již v důsledku věku nebo jiného faktoru mají, stejně jako všichni ostatní občané, právo na volný pohyb a nepřítomnost diskriminace. Zvláštní pozornost by měla být věnována mimo jiné tomu, aby byly osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace vhodným způsobem informovány o podmínkách přepravy, přístupnosti drážních vozidel a vybavení ve vlaku. Aby byly poskytnuty cestujícím se smyslovými postiženími nejlepší informace o zpožděních, měly by být podle potřeby použity vhodné vizuální a akustické systémy, které jim tyto informace zpřístupní. Zaměstnanci by měli být odpovídajícím způsobem proškoleni, aby mohli reagovat na potřeby osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace, zejména při poskytování pomoci. Aby byly zajištěny rovnocenné cestovní podmínky, měla by být těmto osobám poskytována bezplatná pomoc při nastupování do vlaku a vystupování z něj.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15a)  Není-li ve stanici dostupné žádné zařízení pro výdej přepravních dokladů, měly by mít osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace možnost zakoupit přepravní doklady ve vlaku.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Železniční podniky a provozovatelé stanic by měli, prostřednictvím souladu s TSI v případě osob s omezenou schopností pohybu a orientace, zohlednit potřeby osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace. V souladu s pravidly Unie o veřejných zakázkách, a zejména směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU26, by měly být navíc zpřístupněny všechny budovy a drážní vozidla postupným odstraňováním fyzických překážek a funkčních zábran, kdykoli je pořizováno nové zařízení nebo během stavebních a rekonstrukčních prací.

(16)  Železniční podniky a provozovatelé stanic by měli, prostřednictvím souladu s nařízením Komise 1330/201425a (TSI) a směrnice XXX při doplňování TSI, zohlednit potřeby osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace. V souladu s pravidly Unie o veřejných zakázkách, a zejména směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU26, by měly být navíc zpřístupněny všechny budovy a drážní vozidla postupným odstraňováním fyzických překážek a funkčních zábran, kdykoli je pořizováno nové zařízení nebo během stavebních a rekonstrukčních prací.

__________________

__________________

 

25a Nařízení Komise (EU) č. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technických specifikacích pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (Úř. věst. L 356, 12.12.2014, s. 110)

26 Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 65).

26 Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 65).

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Je žádoucí, aby toto nařízení vytvořilo systém odškodnění pro cestující v případě zpoždění, jež je spojeno s odpovědností železničního podniku, na stejném základě, jako je mezinárodní systém stanovený v úmluvě COTIF, a zejména v jejích jednotných právních předpisech CIV týkajících se práv cestujících. V případě zpoždění osobního dopravního spoje by měly železniční podniky poskytnout cestujícím odškodnění, které vychází z procentuálního podílu ceny přepravního dokladu.

(17)  Je žádoucí, aby toto nařízení vytvořilo systém odškodnění pro cestující v případě zpoždění, jež je spojeno s odpovědností železničního podniku, na stejném základě, jako je mezinárodní systém stanovený v úmluvě COTIF, a zejména v jejích jednotných právních předpisech CIV týkajících se práv cestujících. Zakoupené přepravní doklady by měly být refundovatelné v plné výši. V případě zpoždění osobního dopravního spoje by měly železniční podniky poskytnout cestujícím odškodnění, které vychází z procentuálního podílu ceny přepravního dokladu ve výši až 100 %.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Železniční podniky by měly mít povinnost být pojištěny nebo přijmout rovnocenná opatření ohledně své odpovědnosti vůči cestujícím v železniční přepravě v případě nehody. Stanoví-li členské státy maximální částku pro náhradu škody v případě smrti nebo zranění cestujících, měla by se tato částka přinejmenším rovnat částce stanovené v jednotných právních předpisech CIV.

(18)  Železniční podniky by měly mít povinnost být pojištěny nebo přijmout rovnocenná opatření ohledně své odpovědnosti vůči cestujícím v železniční přepravě v případě nehody. Stanoví-li členské státy maximální částku pro náhradu škody v případě smrti nebo zranění cestujících, měla by se tato částka přinejmenším rovnat částce stanovené v jednotných právních předpisech CIV. Členské státy by měly mít možnost výši náhrady v případě smrti nebo zranění cestujících kdykoli navýšit.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  V případě zpoždění by měli mít cestující možnost pokračovat v cestě nebo být přesměrováni za srovnatelných podmínek přepravy. V tomto případě je třeba zohlednit potřeby osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

(20)  V případě zpoždění by měli mít cestující možnost pokračovat v cestě nebo být přesměrováni za srovnatelných podmínek přepravy. V tomto případě je třeba zohlednit zejména potřebu dostatečné informovanosti osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Železniční podnik by však neměl být povinen zaplatit odškodnění, může-li prokázat, že zpoždění bylo způsobeno nepříznivými povětrnostními podmínkami nebo velkými přírodními pohromami ohrožujícími bezpečný provoz spoje. Každá takováto událost by měla mít povahu mimořádné přírodní katastrofy, jež se odlišuje od běžných sezónních klimatických podmínek, jakými jsou například podzimní bouře nebo pravidelný výskyt záplav ve městech vlivem přílivu či tání sněhu. Železniční podniky by měly prokázat, že zpoždění nemohly předvídat, ani mu zabránit, i když byla přijata veškerá přiměřená opatření.

vypouští se

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  Provozovatelé infrastruktury by měli ve spolupráci s provozovateli infrastruktury a železničními podniky připravit pohotovostní plány, aby minimalizovaly dopady vážných narušení dopravy tím, že uvízlým cestujícím poskytnou přiměřené informace a péči.

(22)  Provozovatelé stanic by měli ve spolupráci s provozovateli infrastruktury a železničními podniky připravit a zveřejnit pohotovostní plány, aby minimalizovaly dopady vážných narušení dopravy tím, že uvízlým cestujícím poskytnou přiměřené informace a péči.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  Tímto nařízením by neměla být omezena práva železničních podniků požadovat podle použitelného vnitrostátního práva odškodnění od jakékoli osoby, včetně třetích stran.

(23)  Tímto nařízením by neměla být omezena práva železničních podniků, prodejců přepravních dokladů, provozovatelů železničních stanic nebo infrastruktury případně požadovat kompenzaci od jakékoli osoby, včetně třetích stran, za splnění svých povinností vůči cestujícím podle tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27)  Cestující v železniční přepravě by měli mít možnost podat kterémukoli zúčastněnému železničnímu podniku stížnost týkající se práv udělených a povinností uložených tímto nařízením a měli by mít právo obdržet odpověď v přiměřené lhůtě.

(27)  Cestující v železniční přepravě by měli mít možnost podat kterémukoli zúčastněnému železničnímu podniku, prodejci přepravních dokladů, provozovateli stanice nebo provozovateli infrastruktury stížnost týkající se práv udělených a povinností uložených tímto nařízením a měli by mít právo obdržet odpověď v přiměřené lhůtě.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28)  Železniční podniky a provozovatelé stanic by měli definovat, zveřejňovat, řídit a sledovat normy kvality služeb u železniční přepravy osob.

(28)  Železniční podniky a provozovatelé stanic by měli definovat, zveřejňovat, řídit a sledovat normy kvality služeb u železniční přepravy osob, včetně služeb pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29)  S cílem zachovat vysokou úroveň ochrany spotřebitelů v železniční dopravě by členské státy měly být povinny určit vnitrostátní subjekty příslušné pro prosazování, které budou podrobně sledovat a prosazovat toto nařízení na vnitrostátní úrovni. Tyto subjekty by měly mít možnost přijmout různá opatření v oblasti prosazování. Cestující by měli mít možnost podávat k uvedeným subjektům stížnosti kvůli údajným porušením tohoto nařízení. Tyto subjekty by spolu měly rovněž spolupracovat, aby se zajistilo uspokojivé vyřizování takových stížností.

(29)  S cílem zachovat vysokou úroveň ochrany spotřebitelů v železniční dopravě by členské státy měly být povinny určit vnitrostátní subjekty příslušné pro prosazování, které budou podrobně sledovat a prosazovat toto nařízení na vnitrostátní úrovni. Tyto subjekty by měly mít možnost přijmout různá opatření v oblasti prosazování a nabídnout cestujícím možnost závazného alternativního řešení sporů v souladu se směrnicí 2013/11/EU1a. Cestující by měli mít možnost podávat k uvedeným subjektům stížnosti kvůli údajným porušením tohoto nařízení a po dohodě využívat též postup řešení spotřebitelských sporů on-line zavedený nařízením 542/2013/EU1b. Je třeba také stanovit, že stížnosti mohou podávat organizace zastupující skupiny cestujících. Tyto subjekty by spolu měly rovněž spolupracovat, aby se zajistilo uspokojivé vyřizování takových stížností, a nařízení by mělo být i nadále uvedeno na seznamu v příloze nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/2394/EU1c. Každý rok by vnitrostátní orgány příslušné pro vymáhání práva měly na svých internetových stránkách zveřejňovat zprávy se statistickými údaji o počtu a typech stížností, které obdržely, a s podrobnostmi o výsledku opatření, která za účelem prosazování přijaly. Kromě toho by se uvedené zprávy měly zpřístupnit na internetových stránkách Agentury Evropské unie pro železnice.

 

__________________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/11/EU ze dne 21. května 2013 o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 14).

 

1b Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 524/2013/EU ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 1).

 

1c Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 ze dne 12. prosince 2017 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování právních předpisů na ochranu zájmů spotřebitelů a o zrušení nařízení (ES) č. 2006/2004 (Úř. věst. L 345, 27.12.2017, s. 1).

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(31)  Členské státy by měly stanovit sankce za porušení tohoto nařízení a zajistit, aby tyto sankce byly uplatňovány. Sankce, které by mohly zahrnovat finanční odškodnění poškozené osoby, by měly být účinné, přiměřené a odrazující.

(31)  Členské státy by měly stanovit sankce za porušení tohoto nařízení a zajistit, aby tyto sankce byly uplatňovány. Sankce, které by mohly zahrnovat finanční odškodnění poškozené osoby, by měly být účinné, přiměřené a odrazující a měly by mimo jiné zahrnovat i minimální pokutu nebo procentuální podíl z ročního obratu dotčeného podniku či organizace podle toho, která částka je vyšší.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 33 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(33a)  Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci k vypracování normalizovaného formuláře Unie pro podávání stížností, který cestující budou moci používat pro podání žádosti o odškodnění podle tohoto nařízení. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí1a.

 

_________________

 

1a  Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 1 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Předmět

Předmět a cíle

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví pravidla pro železniční dopravu, pokud jde o:

Toto nařízení stanoví pravidla pro železniční dopravu s cílem zajistit účinnou ochranu cestujících a podpořit využívání železniční dopravy, pokud jde o:

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  zákaz diskriminace cestujících, pokud jde o podmínky přepravy;

a)  zákaz diskriminace cestujících, pokud jde o podmínky přepravy a vydávání přepravních dokladů;

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  práva cestujících v případě odřeknutí či zpoždění spoje;

d)  práva a odškodnění cestujících v případě narušení cesty, například z důvodu odřeknutí či zpoždění spoje;

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(e)  minimální informace, které mají být cestujícím poskytnuty;

e)  minimální, přesné a včasné informace, které mají být poskytnuty cestujícím v přístupném formátu, včetně uzavírání přepravních smluv a vydávání přepravních dokladů;

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  zákaz diskriminace a povinnou pomoc pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace;

f)  zákaz diskriminace a povinnou pomoc poskytovanou školenými pracovníky osobám se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace;

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h)  vyřizování stížností;

h)  náležité postupy pro podávání a vyřizování stížností;

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  městskou, příměstskouregionální osobní železniční dopravu uvedenou ve směrnici 2012/34/EU, s výjimkou přeshraničních služeb v rámci Unie;

a)  městskou a příměstskou osobní železniční dopravu uvedenou ve směrnici 2012/34/EU, s výjimkou přeshraničních služeb v rámci Unie;

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  mezinárodní osobní železniční dopravu, jejíž podstatná část, včetně nejméně jedné zastávky podle jízdního řádu, je provozována mimo Unii, za předpokladu, že práva cestujících jsou odpovídajícím způsobem zajištěna vnitrostátními právními předpisy na území členského státu, který udělil výjimku.

b)  mezinárodní osobní železniční dopravu, jejíž podstatná část, včetně nejméně jedné zastávky podle jízdního řádu, je provozována mimo Unii;

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  služby osobní železniční dopravy, pokud členské státy takové osvobození udělily podle nařízení (ES) č. 1371/2007, a to po dobu nejvýše 12 měsíců po [vložte datum vstupu tohoto nařízení v platnost].

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy uvědomí Komisi o výjimkách udělených podle odst. 2 písm. a) a b) a o přiměřenosti svých vnitrostátních právních předpisů na svém území pro účely odst. 2 písm. b).

3.  Členské státy uvědomí Komisi o výjimkách udělených podle odst. 2 písm. a), b) a ba).

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Články 5, 10, 11 a 25 a kapitola V se vztahují na veškeré osobní železniční dopravní spoje podle odstavce 1, včetně spojů vyňatých podle odst. 2 písm. a) a b).

4.  Články 5, 6, 11, 1217 a kapitola V se vztahují na veškeré osobní železniční dopravní spoje podle odstavce 1, včetně spojů vyňatých podle odst. 2 písm. a).

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Toto nařízení se nepoužije na služby, které jsou provozovány výhradně pro svůj historický význam.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a)  „dopravcem“ smluvní železniční podnik, s nímž cestující uzavřel přepravní smlouvu, nebo na sebe navazující železniční podniky, které jsou na základě takové smlouvy odpovědné,

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b)  „výkonným dopravcem“ železniční podnik, který s cestujícím neuzavřel přepravní smlouvu, ale na něhož železniční podnik, který je smluvní stranou, zcela nebo zčásti přenesl provádění přepravy po železničních tratích,

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4)  „poskytovatelem souborných služeb cestovního ruchu“ pořadatel nebo prodejce ve smyslu čl. 3 bodů 8 a 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/230230;

4)  „poskytovatelem souborných služeb cestovního ruchu“ pořadatel ve smyslu čl. 3 bodu 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/230230, odlišný od železničního podniku;

__________________

__________________

30 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 ze dne 25. listopadu 2015 o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU a o zrušení směrnice Rady 90/314/EHS (Úř. věst. L 326, 11.12.2015, s. 1).

30 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 ze dne 25. listopadu 2015 o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU a o zrušení směrnice Rady 90/314/EHS (Úř. věst. L 326, 11.12.2015, s. 1).

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5)  „prodejcem přepravních dokladů“ maloobchodní prodejce uzavírající přepravní smlouvy a prodávající přepravní doklady na železniční dopravní spoje jménem železničního podniku nebo na vlastní účet;

5)  „prodejcem přepravních dokladů“ maloobchodní prodejce uzavírající přepravní smlouvy a prodávající přepravní doklady, samostatné přepravní doklady a přímé přepravní doklady na železniční dopravní spoje jménem jednoho nebo více železničních podniků nebo na vlastní účet;

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a)  „distributorem“ maloobchodní poskytovatel železničních dopravních služeb, který prodává přepravní doklady jménem železničního podniku a který ve smlouvě uzavřené mezi cestujícím a železničním podnikem není vázán žádnou povinností.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6)  „přepravní smlouvou“ smlouva o přepravě, za úhradu nebo bezplatně, mezi železničním podnikem nebo prodejcem přepravních dokladů a cestujícím za účelem jeho přepravy jedním nebo více dopravními spoji;

6)  „přepravní smlouvou“ smlouva o přepravě, za úhradu nebo bezplatně, mezi železničním podnikem a cestujícím za účelem jeho přepravy jedním nebo více dopravními spoji;

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a)  „přepravním dokladem“ platný doklad, který cestujícího opravňuje k přepravě po železnici a který může různý formát: papírová jízdenka, elektronická jízdenka, chytrá karta, cestovní karta;

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 6 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6b)  „cestovní kombinací“ přepravní doklad nebo doklady zastupující více než jednu přepravní smlouvu na přepravu navazujícími železničními dopravními spoji provozovanými jedním nebo více železničními podniky;

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8)  „přímým přepravním dokladem“ přepravní doklad nebo doklady zastupující jedinou přepravní smlouvu na přepravu navazujícími železničními dopravními spoji provozovanými jedním nebo více železničními podniky;

8)  „přímým přepravním dokladem“ přepravní doklad nebo samostatné doklady zastupující jednu nebo několik přepravních smluv na přepravu navazujícími železničními dopravními spoji provozovanými jedním nebo více železničními podniky, zakoupené od téhož prodejce, poskytovatele souborných služeb cestovního ruchu nebo železničního podniku pro cestu ohraničenou dvěma koncovými body;

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

10)  „cestou“ se rozumí přeprava cestujícího mezi stanicí odjezdu a stanicí příjezdu podle jediné přepravní smlouvy;

10)  „cestou“ přeprava cestujícího mezi stanicí odjezdu a stanicí příjezdu;

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

13a)  „příjezdem“ okamžik, kdy se na nástupišti v cílové stanici otevřou dveře vlaku, a je možné vystupovat;

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

15)  „zmeškáním přípoje“ situace, kdy cestující zmešká v průběhu cesty jeden nebo více spojů v důsledku zpoždění nebo odřeknutí jednoho nebo více předchozích spojů;

15)  „zmeškáním přípoje“ situace, kdy cestující v rámci jediné přepravní smlouvy zmešká v průběhu cesty jeden nebo více spojů v důsledku zpoždění nebo odřeknutí jednoho nebo více předchozích spojů;

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

16)  „ osobou se zdravotním postižením “ nebo „osobou s omezenou schopností pohybu a orientace“ osoba, která má trvalé nebo dočasné fyzické, mentální, duševní nebo smyslové postižení, které jí v interakci s různými překážkami může bránit v plném a účinném využívání dopravních prostředků na rovnoprávném základě s ostatními cestujícími, nebo jejíž pohyblivost je při použití dopravního prostředku snížena v důsledku věku;

16)  „osobou se zdravotním postižením“ nebo „osobou s omezenou schopností pohybu a orientace“ osoba, která má trvalé nebo dočasné fyzické, mentální, duševní nebo smyslové postižení, které jí v interakci s různými překážkami může bránit v plném a účinném využívání dopravních prostředků na rovnoprávném základě s ostatními cestujícími, nebo jejíž pohyblivost je při použití dopravního prostředku snížena;

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 19 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

19a)  „mimořádnými okolnostmi“ okolnosti, jež jsou při běžném výkonu činnosti dotčeného železničního podniku mimo jeho kontrolu a vymykají se povinnostem souvisejícím s dodržováním platných bezpečnostních pravidel.

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčeny sociální tarify, nabízejí železniční podniky či prodejci přepravních dokladů přepravní podmínky a tarify široké veřejnosti bez přímé či nepřímé diskriminace na základě státní příslušnosti či místa pobytu konečného zákazníka, nebo místa usazení železničního podniku nebo prodejce přepravních dokladů v rámci Unie.

Aniž jsou dotčeny sociální tarify, nabízejí železniční podniky, poskytovatelé souborných služeb cestovního ruchu či prodejci přepravních dokladů podmínky přepravy a vydávání přepravních dokladů a tarify široké veřejnosti a prodávají přepravní doklady, přímé přepravní doklady a přijímají rezervace cestujících v souladu s článkem 10 tohoto nařízení bez přímé či nepřímé diskriminace na základě státní příslušnosti či místa pobytu konečného cestujícího, nebo místa usazení železničního podniku, poskytovatele souborných služeb cestovního ruchu nebo prodejce přepravních dokladů v rámci Unie nebo způsobu, jakým si cestující zakoupil přepravní doklad.

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Cestujícím je dovolen vstup do vlaku s jízdními koly, případně za přiměřený poplatek. Svá jízdní kola si v průběhu cesty hlídají a zajistí, že nejsou na obtíž ostatním cestujícím, neomezují vybavení pro mobilitu, zavazadla nebo železniční provoz a ani v této souvislosti nevznikne škoda. Přepravu jízdních kol může lze zamítnout či omezit z bezpečnostních či provozních důvodů, pokud železniční podniky, prodejci přepravních dokladů, poskytovatelé souborných služeb cestovního ruchu a případně i provozovatelé stanic informují cestující o podmínkách vztahujících se k tomuto zamítnutí či omezení v souladu s nařízením (EU) č. 454/2011.

Cestujícím je dovolen vstup do vlaku s jízdními koly, a to i do vlaků vysokorychlostních a vlaků zajišťujících dálkové, přeshraniční a místní spojení. Všechny nové nebo renovované vlaky musí mít nejpozději do dvou let od vstupu tohoto nařízení v platnost náležitě označený vyhrazený prostor pro přepravu nejméně osmi smontovaných jízdních kol. Železniční podniky, prodejci přepravních dokladů, poskytovatelé souborných služeb cestovního ruchu a případně i provozovatelé stanic informují cestující nejpozději při nákupu přepravního dokladu o podmínkách přepravy jízdních kol na všech spojích v souladu s nařízením (EU) č. 454/2011.

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Závazky vůči cestujícím podle tohoto nařízení nelze omezit ani vyloučit, zejména odchylnými nebo omezujícími ustanoveními přepravní smlouvy.

1.  Závazky vůči cestujícím podle tohoto nařízení nelze omezit ani vyloučit, zejména odchylnými nebo omezujícími ustanoveními přepravní smlouvy. Veškeré smluvní podmínky, jejichž účelem je přímo nebo nepřímo neumožnit uplatnění práv vyplývajících z tohoto nařízení, odchýlit se od nich nebo tato práva omezit, jsou pro cestující nezávazné.

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Železniční podniky mohou nabízet přepravní podmínky, které jsou pro cestujícího příznivější než podmínky stanovené v tomto nařízení.

2.  Železniční podniky, poskytovatelé souborných služeb cestovního ruchu nebo prodejci přepravních dokladů mohou nabízet přepravní podmínky, které jsou pro cestujícího příznivější než podmínky stanovené v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Železniční podniky nebo případně příslušné orgány odpovědné za smlouvu na veřejné služby v železniční dopravě zveřejní vhodnými prostředky, včetně formátů přístupných pro osoby se zdravotním postižením v souladu s požadavky na přístupnost stanovenými ve směrnici XXX31, informace o trvalém, či dočasném zrušení dopravních spojů ještě před tím, než toto zrušení provedou.

Železniční podniky nebo případně příslušné orgány odpovědné za smlouvu na veřejné služby v železniční dopravě zveřejní neprodleně a vhodnými prostředky, včetně formátů přístupných pro osoby se zdravotním postižením v souladu s požadavky na přístupnost stanovenými ve směrnici XXX31 a v nařízení Komise 1300/2014, návrhy na trvalé, či dočasné zrušení nebo podstatné omezení dopravních spojů s dostatečným předstihem ještě před tím, než toto zrušení provedou, a zajistí, aby tyto návrhy byly před jakýmkoli prováděním předmětem věcné a řádné konzultace.

__________________

__________________

31  Návrh směrnice o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost u výrobků a služeb (Evropský akt přístupnosti) (Úř.věst. L X, X.X.XXXX, s. X).

31  Návrh směrnice o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost u výrobků a služeb (Evropský akt přístupnosti) (Úř.věst. L X, X.X.XXXX, s. X).

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.   Železniční podniky a prodejci přepravních dokladů nabízející přepravní smlouvy jménem jednoho nebo více železničních podniků poskytují cestujícímu na požádání přinejmenším informace uvedené v části I přílohy II o mezinárodních cestách, k nimž je daným železničním podnikem nabízena přepravní smlouva. Prodejci přepravních dokladů nabízející přepravní smlouvy vlastním jménem a poskytovatelé souborných služeb cestovního ruchu poskytují tyto informace, pokud jim jsou k dispozici.

1.  Železniční podniky, poskytovatelé souborných služeb cestovního ruchu a prodejci přepravních dokladů nabízející přepravní smlouvy vlastním jménem nebo jménem jednoho nebo více železničních podniků poskytují cestujícímu na požádání přinejmenším informace uvedené v části I přílohy II o mezinárodních cestách, k nimž jsou daným železničním podnikem nabízeny přepravní smlouvy. Prodejci přepravních dokladů nabízející přepravní smlouvy vlastním jménem a poskytovatelé souborných služeb cestovního ruchu poskytují tyto informace. V zájmu zajištění souladu s tímto nařízení poskytují železniční podniky tyto informace prodejcům přepravních dokladů a jiným železničním podnikům, které prodávají jejich služby.

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.   Železniční podniky, a případně prodejci přepravních dokladů, poskytují cestujícím během cesty, a to i na přestupních stanicích, přinejmenším informace uvedené v části II přílohy II.

2.  Železniční podniky, a případně prodejci přepravních dokladů, poskytují cestujícím během cesty, a to i na přestupních stanicích, přinejmenším informace uvedené v části II přílohy II. V zájmu zajištění souladu s tímto nařízení poskytují železniční podniky tyto informace prodejcům přepravních dokladů a jiným železničním podnikům, které prodávají jejich služby.

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Informace uvedené v odstavcích 1 a 2 se poskytují v nejvhodnější podobě, a to i za využití aktuálních komunikačních technologií. Zvláštní pozornost je věnována tomu, aby se zajistilo, že uvedené informace budou přístupné osobám se zdravotním postižením v souladu s požadavky na přístupnost stanovenými směrnicí XXX a nařízením č. 454/2011 .

3.  Informace uvedené v odstavcích 1 a 2 poskytují železniční podniky, poskytovatelé souborných služeb cestovního ruchu a prodejci přepravních dokladů cestujícím za využití snadno dostupných, běžně používaných a aktuálních komunikačních technologií, a to – pokud jde o odstavec 2 – v reálném čase a pokud možno písemně, aby měli cestující k dispozici veškeré informace stanovené v příloze II tohoto nařízení. Zvláštní pozornost je věnována tomu, aby se zajistilo, že uvedené informace budou přístupné osobám se zdravotním postižením v souladu s požadavky na přístupnost stanovenými směrnicí XXX, nařízením č. 454/2011 a nařízením Komise č. 1300/2014. Mělo by být jasně uvedeno, že jsou k dispozici formáty přístupné pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Provozovatelé stanic a provozovatelé infrastruktury nediskriminačním způsobem zpřístupní železničním podnikům a prodejcům přepravních dokladů údaje v reálném čase, které se týkají vlaků, a to včetně vlaků provozovaných jinými železničními podniky.

4.  Železniční podniky, provozovatelé stanic a provozovatelé infrastruktury zveřejní údaje v reálném čase, které se týkají vlaků, a to včetně vlaků provozovaných jinými železničními podniky, aby zabránili jakékoli diskriminaci cestujících.

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Železniční podniky ve spolupráci s provozovateli stanic a provozovateli infrastruktury uvedou v jízdních řádech informace o přístupných vlakových spojeních a stanicích.

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Železniční podniky a prodejci přepravních dokladů nabízejí přepravní doklady, a pokud jsou k dispozici, i přímé přepravní doklady a rezervace. Vynaloží co možná největší úsilí, aby nabízeli přímé přepravní doklady, a to i na cesty přes hranice a s více než jedním železničním podnikem.

1.  Železniční podniky a prodejci přepravních dokladů nabízejí přepravní doklady, přímé přepravní doklady a rezervace, a to i na cesty přes hranice a cesty nočními vlaky a cesty s více než jedním železničním podnikem.

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy mohou po železničních podnicích požadovat, aby v rámci smluv na veřejné služby poskytovaly přepravní doklady cestujícím více než jedním způsobem prodeje.

Příslušné orgány uvedené v nařízení (ES) č. 1370/2007 mohou po železničních podnicích požadovat, aby v rámci smluv na veřejné služby poskytovaly přepravní doklady cestujícím více než jedním způsobem prodeje.

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Železniční podniky nabízejí možnost získat přepravní doklady pro daný dopravní spoj ve vlaku, pokud to není omezeno nebo zakázáno z důvodů bezpečnosti nebo politiky zaměřené proti podvodům nebo z důvodu povinné rezervace míst ve vlaku nebo na základě přiměřených obchodních důvodů.

3.  Železniční podniky nabízejí možnost získat přepravní doklady pro daný dopravní spoj ve vlaku, pokud to není omezeno nebo zakázáno z oprávněných důvodů bezpečnosti nebo politiky zaměřené proti podvodům nebo z důvodu povinné rezervace míst ve vlaku nebo na základě přiměřených obchodních důvodů, včetně omezeného prostoru nebo počtu sedadel.

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Pokud na železniční stanici v místě odjezdu není výdejna přepravních dokladů nebo dostupné automaty pro prodej přepravních dokladů, osobám se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace musí být umožněno zakoupit přepravní doklady ve vlaku bez dodatečných nákladů.

5.  Pokud na železniční stanici v místě odjezdu není výdejna přepravních dokladů nebo dostupné automaty pro prodej přepravních dokladů nebo jakýkoli jiný prostředek umožňující zakoupení přepravních dokladů před nastoupením cesty, musí být cestujícím umožněno zakoupit přepravní doklady ve vlaku bez dodatečných nákladů.

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Pokud cestující obdrží samostatné přepravní doklady na jednu cestu navazujícími železničními dopravními spoji provozovanými jedním nebo více železničními podniky, jeho právo na informace, pomoc, péči a odškodnění musí být rovnocenné právům spojeným s přímým přepravním dokladem a musí se vztahovat na celou cestu z místa odjezdu do cílového místa, nebyl-li cestující výslovně informován, že je tomu jinak, a to v písemné formě. V těchto informacích musí být zejména uvedeno, že zmešká-li cestující přípoj, nemá v závislosti na celkové délce cesty nárok na pomoc nebo odškodnění. Důkazní břemeno, že příslušné informace byly poskytnuty, nese železniční podnik, jeho zástupce, poskytovatel souborných služeb cestovního ruchu či prodejce přepravních dokladů.

6.  Pokud cestující obdrží od jednoho subjektu v rámci jediné obchodní transakce samostatné přepravní doklady na jednu cestu navazujícími železničními dopravními spoji provozovanými jedním nebo více železničními podniky, jeho právo na informace, pomoc, péči a odškodnění musí být rovnocenné právům spojeným s přímým přepravním dokladem a musí se vztahovat na celou cestu z místa odjezdu do cílového místa.

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 10a

 

Poskytování přepravních informací prostřednictvím rozhraní pro programování aplikací

 

1.   Železniční podniky poskytnou nediskriminační přístup k veškerým přepravním informacím, včetně provozních informací v reálném čase týkajících se jízdních řádů a jízdného, jak stanoví článek 9, prostřednictvím rozhraní pro programování aplikací.

 

2.   Železniční podniky zajistí poskytovatelům souborných služeb cestovního ruchu, prodejcům přepravních dokladů a dalším železničním podnikům prodávajícím jejich služby nediskriminační přístup k rezervačním systémům prostřednictvím rozhraní pro programování aplikací, aby jim umožnily uzavírat přepravní smlouvy a vydávat přepravní doklady v podobě jízdenek a rezervací způsobem, který umožní nejoptimálnější a z hlediska nákladů nejúčelnější cestu, včetně přeshraničních cest.

 

3.   Železniční podniky zajistí, aby technické specifikace rozhraní pro programování aplikací byly dobře zdokumentované a otevřeně a bezplatně přístupné. Rozhraní pro programování aplikací používají otevřené standardy, běžné užívané protokoly a strojově čitelné formáty, aby se zajistila jejich interoperabilita.

 

4.   Železniční podniky zajistí, aby s výjimkou naléhavých situací byla jakákoliv změna technické specifikace jejich rozhraní pro programování aplikací zpřístupněna poskytovatelům souborných služeb cestovního ruchu a prodejcům přepravních dokladů předem, co nejdříve je to možné, ale přinejmenším tři měsíce předtím, než bude změna provedena. Naléhavé situace musí být dokumentovány a tato dokumentace je na požádání poskytována příslušným orgánům.

 

5.   Železniční podniky zajistí, aby byl přístup k rozhraní pro programování aplikací poskytnut nediskriminačním způsobem, na stejné úrovni dostupnosti a výkonnosti, včetně podpory, přístupu ke všem dokumentům, standardům, protokolům a formátům. Poskytovatelé souborných služeb cestovního ruchu a prodejci přepravních dokladů nesmí být v porovnání se samotnými železničními podniky znevýhodněni.

 

6.   Rozhraní pro programování aplikací se vytvářejí v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1926 ze dne 31. května 2017.

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  V případě, kdy je důvodné očekávat, že buď při odjezdu, nebo v případě zmeškání přípoje v průběhu cesty na jeden přímý přepravní doklad, bude zpoždění příjezdu do cílového místa podle přepravní smlouvy delší než 60 minut, má cestující neprodleně možnost výběru mezi těmito alternativami:

1.  V případě, kdy se očekává, že buď při odjezdu, nebo v případě zmeškání přípoje v průběhu cesty bude zpoždění příjezdu do cílového místa podle přepravní smlouvy delší než 60 minut nebo že bude spoj odřeknut, má cestující neprodleně možnost výběru mezi těmito alternativami:

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  pokračováním nebo přesměrováním do cílové stanice při nejbližší příležitosti za srovnatelných podmínek přepravy;

b)  pokračováním nebo přesměrováním do cílové stanice při nejbližší příležitosti za srovnatelných podmínek přepravy a bez přirážky, a to i v případě zmeškání přípoje kvůli zpoždění nebo odřeknutí spoje na předchozím úseku cesty. V takovém případě je cestující oprávněn využít nejbližšího spoje do cílového místa, i když v tomto spoji nemá rezervaci nebo je nejbližší vlakové spojení provozováno jiným železničním podnikem.

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  pokračováním nebo přesměrováním do cílové stanice později podle přání cestujícího za srovnatelných podmínek přepravy.

c)  pokračováním nebo přesměrováním do cílové stanice později podle přání cestujícího za srovnatelných podmínek přepravy, nejpozději však jeden měsíc po obnovení provozu.

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pro účely odst. 1 písm. b) může srovnatelné přesměrování provést jakýkoli železniční podnik a toto přesměrování může zahrnovat používání dopravy vyšší třídy i alternativní druhy dopravy, aniž by cestujícímu vznikly dodatečné náklady. Železniční podniky vynaloží náležité úsilí, aby nebylo zapotřebí využít dodatečné přípoje. Celkový čas přepravy při použití alternativního druhu dopravy pro část cesty, která nebyla dokončena podle původního plánu, musí být srovnatelný s časem přepravy plánovaným pro původní cestu. Cestující nesmí být přepravováni v dopravních zařízeních nižší třídy, ledaže jsou tato zařízení jediným dostupným prostředkem v rámci přesměrování.

2.  Pro účely odst. 1 písm. b) může srovnatelné přesměrování provést jakýkoli železniční podnik a toto přesměrování může zahrnovat používání dopravy vyšší třídy i alternativní druhy pozemní dopravy, aniž by cestujícímu vznikly dodatečné náklady. Železniční podniky vynaloží náležité úsilí, aby nebylo zapotřebí využít dodatečné přípoje. Celkový čas přepravy při použití alternativního druhu dopravy pro část cesty, která nebyla dokončena podle původního plánu, musí být srovnatelný s časem přepravy plánovaným pro původní cestu. Cestující nesmí být přepravováni v dopravních zařízeních nižší třídy, ledaže jsou tato zařízení jediným dostupným prostředkem v rámci přesměrování.

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Poskytovatelé dopravních služeb, kteří zajišťují přesměrování, musí věnovat zvláštní pozornost tomu, aby byla osobám se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace poskytována srovnatelná úroveň přístupnosti alternativního spoje.

3.  Poskytovatelé dopravních služeb, kteří zajišťují přesměrování, poskytnou osobám se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace srovnatelnou úroveň pomoci a přístupnosti v rámci nabídky alternativního spoje. Tento alternativní spoj může být společný pro všechny cestující nebo jím může být, na základě rozhodnutí dopravce, individuální dopravní prostředek uzpůsobený specifickým potřebám určitých osob se zdravotním postižením nebo s omezenou schopností pohybu a orientace.

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Aniž ztratí právo na přepravu, může cestující od železničního podniku požadovat odškodnění v případě zpoždění mezi výchozí a cílovou stanicí uvedenými v přepravní smlouvě, je-li jím postižen, za které nebyla poskytnuta náhrada ceny jízdného podle článku 16. Minimální odškodnění v případě zpoždění činí:

1.  Cestující může při zachování svého práva na přepravu od železničního podniku požadovat odškodnění v případě zpoždění mezi výchozí a cílovou stanicí uvedenými na přepravním dokladu nebo přepravních dokladech představujících jednu nebo více přepravních smluv, je-li jím postižen, za které nebyla poskytnuta náhrada nákladů podle článku 16. Minimální odškodnění v případě zpoždění činí:

a) 25 % ceny přepravního dokladu v případě zpoždění o 60 až 119 minut;

a) 50 % ceny přepravního dokladu v případě zpoždění trvajícího v rozmezí 60 až 90 minut.

b) 50 % ceny přepravního dokladu v případě zpoždění o 120 a více minut.

b) 75 % ceny přepravního dokladu v případě zpoždění trvajícího v rozmezí 91 až 120 minut.

 

ba) 100 % ceny přepravního dokladu v případě zpoždění o 121 a více minut.

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Odstavec 1 se rovněž vztahuje na cestující, kteří jsou držiteli pasu nebo časové jízdenky. Pokud zažívají opakovaná zpoždění nebo odřeknutí spojů v průběhu platnosti tohoto pasu nebo této časové jízdenky, mohou žádat přiměřené odškodnění v souladu s úpravou odškodnění platnou v železničním podniku. Tato úprava stanoví kritéria pro stanovení zpoždění a výpočet odškodnění. Dochází-li v průběhu platnosti cestovního pasu nebo časové jízdenky ke zpoždění kratšímu než 60 minut opakovaně, počítá se dané zpoždění kumulativně a cestující jsou odškodněni v souladu s úpravou odškodnění platnou v železničním podniku.

2.  Odstavec 1 se rovněž vztahuje na cestující, kteří jsou držiteli pasu nebo časové jízdenky. Pokud zažívají opakovaná zpoždění nebo odřeknutí spojů v průběhu platnosti tohoto pasu, slevové karty nebo časové jízdenky, mohou žádat přiměřené odškodnění v souladu s úpravou podle odstavce 1 písm. a), b) a ba).

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Odškodnění za zpoždění spoje se vypočítá vzhledem k celkové ceně, kterou cestující skutečně zaplatil za zpožděnou službu. Pokud je přepravní smlouva na zpáteční cestu, vypočítá se odškodnění za zpoždění při cestě tam nebo cestě zpátky z poloviční ceny zaplacené za přepravní doklad. Stejně tak se cena za zpožděný dopravní spoj podle jakékoli jiné formy přepravní smlouvy umožňující vícenásobné cesty po stejné trati vypočítá podle poměru k celkové ceně.

3.  Odškodnění za odřeknutí nebo zpoždění spoje se vypočítá vzhledem k celkové ceně, kterou cestující skutečně zaplatil za odřeknutou nebo zpožděnou službu. Pokud je přepravní smlouva na zpáteční cestu, vypočítá se odškodnění za odřeknutí nebo zpoždění při cestě tam nebo cestě zpátky z poloviční ceny zaplacené za přepravní doklad. Stejně tak se cena za odřeknutý nebo zpožděný dopravní spoj podle jakékoli jiné formy přepravní smlouvy umožňující vícenásobné cesty po stejné trati vypočítá podle poměru k celkové ceně.

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Odškodnění z ceny přepravního dokladu se nesnižuje o finanční náklady transakce, jako jsou poplatky, náklady na telefonní hovory a poštovné. Železniční podniky mohou zavést minimální výši částky, do níž nebude odškodnění vypláceno. Tato minimální částka nesmí být vyšší než 4 EUR na přepravní doklad.

6.  Odškodnění z ceny přepravního dokladu se nesnižuje o finanční náklady transakce, jako jsou poplatky, náklady na telefonní hovory a poštovné. Železniční podniky mohou zavést minimální výši částky, do níž nebude odškodnění vypláceno. Tato minimální částka nesmí být vyšší než 5 EUR na přepravní doklad.

Pozměňovací návrh    80

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Cestující nemá nárok na odškodnění, je-li o zpoždění informován dříve, než koupí přepravní doklad, nebo zůstane-li zpoždění vzhledem k pokračování jiným dopravním spojem nebo přesměrování menší než 60 minut.

7.  Cestující nemá nárok na odškodnění, je-li o zpoždění informován před zakoupením přepravního dokladu nebo zůstane-li zpoždění vzhledem k pokračování jiným dopravním spojem nebo přesměrování menší než 60 minut.

Pozměňovací návrh    81

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8.  Železniční podnik není povinen zaplatit odškodnění, může-li prokázat, že zpoždění bylo způsobeno nepříznivými povětrnostními podmínkami nebo velkými přírodními pohromami ohrožujícími bezpečný provoz spoje a nebylo možné je předvídat nebo jim zabránit, i kdyby byla přijata veškerá přiměřená opatření.

vypouští se

Pozměňovací návrh    82

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

8a.  Pokud železniční podnik nepředloží písemně žádný důkaz o tom, že nastaly mimořádné okolnosti, vyplatí tento železniční podnik odškodnění uvedené v čl. 17 odst. 1.

Pozměňovací návrh    83

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  V případě zpoždění při příjezdu nebo odjezdu jsou cestující průběžně informováni o situaci a předpokládaném čase odjezdu a příjezdu železničním podnikem nebo prodejcem přepravních dokladů nebo provozovatelem stanice, jakmile je taková informace k dispozici.

1.  V případě zpoždění při příjezdu nebo odjezdu jsou cestující průběžně informováni o situaci a předpokládaném čase odjezdu a příjezdu železničním podnikem nebo prodejcem přepravních dokladů nebo provozovatelem stanice, v souladu s článkem 9, jakmile je taková informace k dispozici.

Pozměňovací návrh    84

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  hotelové nebo jiné ubytování a přepravu mezi železniční stanicí a místem ubytování v případě, že je nutný pobyt na jednu noc nebo na více nocí, nebo v případě nutnosti dalšího pobytu, pokud je to uskutečnitelné;

b)  hotelové nebo jiné ubytování a přepravu mezi železniční stanicí a místem ubytování v případě, že je nutný pobyt na jednu noc nebo na více nocí, nebo v případě nutnosti dalšího pobytu, pokud je to prakticky uskutečnitelné, přičemž se zohlední požadavky osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace na přístupnost a potřeby certifikovaných asistenčních zvířat.

Pozměňovací návrh    85

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Na požádání cestujícího železniční podniky potvrdí na přepravním dokladu nebo jakýmkoli jiným způsobem, že došlo ke zpoždění železničního dopravního spoje, které vedlo ke zmeškání přípoje, nebo případně že došlo k odřeknutí železničního dopravního spoje.

4.  Dotčeným cestujícím železniční podniky nabídnou, že jim na jejich přepravním dokladu nebo jakýmkoli jiným způsobem potvrdí, že došlo ke zpoždění železničního dopravního spoje, které vedlo ke zmeškání přípoje, nebo případně že došlo k odřeknutí železničního dopravního spoje. Toto potvrzení se použije pro účely ustanovení článku 17 pod podmínkou, že cestující, kteří jsou držiteli pasu nebo časové jízdenky prokáží, že cestovali dotčeným dopravním spojem.

Pozměňovací návrh    86

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Při uplatňování odstavců 1, 2, 3 a 4 věnuje železniční podnik zvláštní pozornost potřebám osob se zdravotním postižením, osob s omezenou schopností pohybu a orientace a osob, které je doprovázejí.  

5.  Při uplatňování odstavců 1, 2, 3 a 4 věnuje železniční podnik zvláštní pozornost potřebám osob se zdravotním postižením, osob s omezenou schopností pohybu a orientace, osob, které je doprovázejí, a certifikovaných asistenčních zvířat.  

Pozměňovací návrh    87

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Kromě plnění povinností týkajících se železničních podniků podle čl. 13a odst. 3 směrnice 2012/34/EU provozovatel železniční stanice, která v průběhu jednoho roku odbaví nejméně 10 000 cestujících denně, zajistí, aby činnosti stanice, železničních podniků a provozovatelů infrastruktury byly koordinovány prostřednictvím vhodného pohotovostního plánu s cílem připravit se na možnost vážného narušení dopravy a velkých zpoždění vedoucích ke značnému počtu cestujících uvízlých ve stanici. Tento plán zajistí, že cestujícím, kteří na daném místě uvíznou, je poskytována přiměřená pomoc a informace, a to i v přístupných formátech v souladu s požadavky na přístupnost stanovenými směrnicí XXX. Provozovatel stanice na požádání tento plán a jeho případné změny zpřístupní vnitrostátnímu subjektu příslušnému pro prosazování nebo jakémukoli jinému subjektu určenému členským státem. Provozovatelé železničních stanic, které průměrně v průběhu jednoho roku odbaví méně než 10 000 cestujících denně, vynaloží veškeré náležité úsilí, aby uživatele stanice koordinovali a v daných situacích poskytovali uvízlým cestujících pomoc a informace.

6.  Kromě plnění povinností týkajících se železničních podniků podle čl. 13a odst. 3 směrnice 2012/34/EU členské státy, železniční podniky, provozovatel stanic a provozovatelé infrastruktury spolupracují s cílem zajistit, aby pohotovostní plány uvedené v čl. 13a odst. 3 směrnice 2012/34/EU zahrnovaly požadavky týkající se přístupnosti poplašných a informačních systémů.

Pozměňovací návrh    88

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud železniční podnik poskytne odškodnění nebo plní jiné povinnosti v souladu s tímto nařízením, nelze žádné ustanovení tohoto nařízení nebo vnitrostátního práva vykládat jako omezení jeho práva požadovat podle použitelného práva odškodnění nákladů od jiných osob, včetně třetích stran. Toto nařízení zejména nesmí žádným způsobem omezovat právo železničního podniku požadovat náhradu od třetí strany, s níž uzavřel smlouvu a která přispěla ke vzniku události, jež vedla k odškodnění nebo k jiným povinnostem. Žádné ustanovení tohoto nařízení nelze vykládat jako omezení práva třetí strany jiné, než je cestující, se kterou železniční podnik uzavřel smlouvu, požadovat od železničního podniku náhradu nebo odškodnění podle použitelných právních předpisů.

vypouští se

Pozměňovací návrh    89

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Železniční podniky a provozovatelé stanic zavedou nebo udržují, s aktivním zapojením organizací zastupujících osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, nediskriminační pravidla pro přístup platná pro přepravu osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace včetně jejich osobních asistentů. Tato pravidla musí cestujícímu umožňovat doprovod asistenčního psa v souladu s příslušnými vnitrostátními předpisy.

1.  Železniční podniky a provozovatelé stanic zavedou nebo udržují, s aktivním zapojením organizací zastupujících osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, nediskriminační pravidla pro přístup platná pro přepravu osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace včetně jejich osobních asistentů. Tato pravidla musí cestujícímu umožňovat bezplatný doprovod certifikovaného asistenčního zvířete nebo doprovázející osoby, není-li možné zajistit nezávislou mobilitu, v souladu s příslušnými vnitrostátními předpisy a zajistit, aby osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace mohly cestovat po železnici pokud možno okamžitě.

Pozměňovací návrh    90

Návrh nařízení

Článek 20 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 20a

 

Železniční podniky a provozovatelé stanic v rámci dodržování TSI v případě osob s omezenou schopností pohybu a orientace také zajistí, aby byly zdravotně postiženým osobám a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace přístupné stanice, nástupiště, vlakové soupravy a další zařízení.

Pozměňovací návrh    91

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Provozovatel stanice, železniční podnik, prodejce přepravních dokladů nebo poskytovatel souborných služeb cestovního ruchu poskytují osobám se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace v souladu s pravidly pro přístup uvedenými v čl. 20 odst. 1 na požádání informace o přístupu do stanice a přidružených zařízení, dopravních spojích a o přístupnosti drážních vozidel, a to i v přístupných formátech v souladu s požadavky na přístupnost stanovenými nařízením (EU) č. 454/2011 a směrnicí XXX, a informují zdravotně osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace o vybavení ve vlaku.

1.  Provozovatel stanice, železniční podnik, prodejce přepravních dokladů nebo poskytovatel souborných služeb cestovního ruchu poskytují osobám se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace v souladu s pravidly pro přístup uvedenými v čl. 20 odst. 1 na požádání informace o přístupu do stanice a přidružených zařízení, dopravních spojích a o přístupnosti drážních vozidel, a to i v přístupných formátech v souladu s požadavky na přístupnost stanovenými nařízením (EU) č. 454/2011 a směrnicí XXX a nařízením č. 1300/2014, a informují zdravotně osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace o vybavení ve vlaku.

Pozměňovací návrh    92

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pokud železniční podnik, prodejce přepravních dokladů nebo poskytovatel souborných služeb cestovního ruchu uplatňuje odchylku stanovenou v čl. 20 odst. 2, vyrozumí na požádání písemně dotyčnou osobu se zdravotním postižením nebo osobu s omezenou schopností pohybu a orientace o svých důvodech pro toto jednání do pěti pracovních dnů od odmítnutí rezervace nebo odmítnutí vydání přepravního dokladu nebo stanovení podmínky doprovodu. Železniční podnik, prodejce přepravních dokladů nebo provozovatel souborných služeb cestovního ruchu vynaloží náležité úsilí, aby pro dotyčnou osobu navrhl alternativní variantu přepravy, jež by zohledňovala její potřeby, pokud jde o přístupnost.

2.  Pokud železniční podnik, prodejce přepravních dokladů nebo poskytovatel souborných služeb cestovního ruchu uplatňuje odchylku stanovenou v čl. 20 odst. 2, vyrozumí na požádání písemně dotyčnou osobu se zdravotním postižením nebo osobu s omezenou schopností pohybu a orientace o svých důvodech pro toto jednání do pěti pracovních dnů od odmítnutí rezervace nebo odmítnutí vydání přepravního dokladu nebo stanovení podmínky doprovodu. Železniční podnik, prodejce přepravních dokladů nebo provozovatel souborných služeb cestovního ruchu pro dotyčnou osobu navrhne alternativní variantu přepravy, jež by zohledňovala její potřeby, pokud jde o přístupnost.

Pozměňovací návrh    93

Návrh nařízení

Čl.22 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Aniž jsou dotčena pravidla pro přístup uvedená v čl. 20 odst. 1, poskytuje provozovatel stanice, nebo železniční podnik, nebo oba při odjezdu osoby se zdravotním postižením nebo osoby s omezenou schopností pohybu a orientace z obsazené železniční stanice, při průjezdu touto stanicí nebo po příjezdu do ní bezplatnou pomoc takovým způsobem, aby daná osoba byla schopna nastoupit do odjíždějícího dopravní spoje, nebo vystoupit z přijíždějícího dopravního spoje, na který si zakoupila přepravní doklad.

1.  Aniž jsou dotčena pravidla pro přístup uvedená v čl. 20 odst. 1, poskytuje provozovatel stanice, nebo železniční podnik, nebo oba při odjezdu osoby se zdravotním postižením nebo osoby s omezenou schopností pohybu a orientace z obsazené železniční stanice, při průjezdu touto stanicí nebo po příjezdu do ní bezplatnou pomoc takovým způsobem, aby daná osoba byla schopna nastoupit do odjíždějícího dopravní spoje, nebo vystoupit z přijíždějícího dopravního spoje, na který si zakoupila přepravní doklad. Rezervace pomoci musí být bez ohledu na používaný komunikační kanál vždy bez dodatečných nákladů.

Pozměňovací návrh    94

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Železniční podniky a provozovatelé stanic vynaloží v neobsazených stanicích veškeré náležité úsilí, aby zdravotně postižené osoby a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace měly přístup k cestování vlakem.

2.  Není-li ve vlaku doprovodná posádka nebo jedná-li se o neobsazenou stanici, vynaloží železniční podniky a provozovatelé stanic veškeré náležité úsilí, aby zdravotně postižené osoby a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace měly přístup k cestování vlakem v souladu s požadavky na přístupnost stanovenými směrnicí XXX [Evropský akt přístupnosti] a nařízením (EU) č. 454/2011.

Pozměňovací návrh    95

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Železniční podniky a provozovatelé stanic zajistí, aby v neobsazených stanicích byly, v souladu s pravidly pro přístup uvedenými v čl. 20 odst. 1, uvedeny jednoduše dostupné informace o nejbližších obsazených stanicích a přímo dostupné pomoci pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, a to i v přístupných formátech v souladu s požadavky na přístupnost stanovenými směrnicí XXX.

3.  Železniční podniky a provozovatelé stanic zajistí, aby v neobsazených stanicích byly, v souladu s pravidly pro přístup uvedenými v čl. 20 odst. 1, uvedeny jednoduše dostupné informace o nejbližších obsazených stanicích a přímo dostupné pomoci pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, a to i v přístupných formátech v souladu s požadavky na přístupnost stanovenými směrnicí XXX a nařízením č. 1300/2014.

Pozměňovací návrh    96

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Pomoc musí být ve stanicích k dispozici po celou dobu provozu železničních dopravních spojů.

vypouští se

Pozměňovací návrh    97

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2)  Není-li ve vlaku doprovodná posádka, vynaloží železniční podniky náležité úsilí, aby osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace měly přístup k cestování vlakem.

2)  I v situaci, kdy není ve vlaku doprovodná posádka, umožní železniční podniky osobám se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace přístup k cestování vlakem.

Pozměňovací návrh    98

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3)  Pro účely tohoto článku se pomocí ve vlaku rozumí veškeré potřebné úsilí vynaložené k nabídnutí pomoci osobě se zdravotním postižením nebo osobě s omezenou schopností pohybu a orientace, aby mohla ve vlaku využívat stejné služby jako ostatní cestující v případě, že jí rozsah zdravotního postižení nebo omezení schopností pohybu a orientace neumožňuje samostatné a bezpečné využívání těchto služeb.

3)  Osobě se zdravotním postižením nebo osobě s omezenou schopností pohybu a orientace musí být nabídnuta pomoc, aby mohla ve vlaku využívat stejné služby jako ostatní cestující v případě, že jí rozsah zdravotního postižení nebo omezení schopností pohybu a orientace neumožňuje samostatné a bezpečné využívání těchto služeb.

Pozměňovací návrh    99

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Pomoc musí být ve vlaku k dispozici po celou dobu provozu železničních dopravních spojů.

vypouští se

Pozměňovací návrh    100

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Železniční podniky, provozovatelé stanic, prodejci přepravních dokladů a poskytovatelé souborných služeb cestovního ruchu navzájem spolupracují, aby poskytli pomoc osobám se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace podle článků 20 a 21 v souladu s těmito pravidly:

Železniční podniky, provozovatelé stanic, prodejci přepravních dokladů a poskytovatelé souborných služeb cestovního ruchu navzájem spolupracují, aby poskytli bezplatnou pomoc osobám se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace podle článků 20 a 21 v souladu s těmito pravidly:

Pozměňovací návrh    101

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  pomoc se poskytuje za podmínky, že je železničnímu podniku, provozovateli stanice, prodejci přepravních dokladů nebo poskytovateli souborných služeb cestovního ruchu, u kterého byl zakoupen přepravní doklad, oznámeno alespoň 48 hodin předem, že uvedená osoba bude tuto pomoc potřebovat. Pokud přepravní doklad umožňuje vykonat vícenásobné cesty, je tato podmínka splněna jediným oznámením, v němž se uvedou patřičné informace o časech následujících cest. Tato oznámení musí být předána všem ostatním železničním podnikům a provozovatelům stanic podílejících se na cestě dané osoby;

a)  pomoc ve stanicích se poskytuje v době provozu železničních dopravních spojů za podmínky, že je železničnímu podniku, provozovateli stanice, prodejci přepravních dokladů nebo poskytovateli souborných služeb cestovního ruchu, u kterého byl zakoupen přepravní doklad, oznámeno alespoň 12 hodin předem, že uvedená osoba bude tuto pomoc potřebovat. Na železničních stanicích s denním provozem přesahujícím 10 000 cestujících denně se oznámení předem nevyžaduje, avšak osoba, která bude pomoc potřebovat, se na příslušnou stanici dostaví nejméně 30 minut před odjezdem vlaku. Na železničních stanicích s denním provozem mezi 2 000 a 10 000 cestujících denně se tato oznamovací lhůta zkracuje na nejvýše 3 hodiny. Pokud přepravní doklad umožňuje vykonat vícenásobné cesty, je tato podmínka splněna jediným oznámením, v němž se uvedou patřičné informace o časech následujících cest. Tato oznámení musí být předána všem ostatním železničním podnikům a provozovatelům stanic podílejících se na cestě dané osoby;

Pozměňovací návrh    102

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  pomoc se poskytuje za podmínky, že se osoba se zdravotním postižením nebo osoba s omezenou schopností pohybu a orientace dostaví na určené místo v čase stanoveném železničním podnikem nebo provozovatelem stanice poskytujícím pomoc. Stanovený čas nesmí činit více než 60 minut před časem odjezdu podle jízdního řádu nebo před časem, kdy se mají všichni cestující dostavit k odbavení. Pokud není stanoven čas, do kterého se má osoba se zdravotním postižením nebo osoba s omezenou schopností pohybu a orientace dostavit na určené místo, dostaví se na určené místo nejpozději 30 minut před časem odjezdu podle jízdního řádu nebo před časem, kdy se mají všichni cestující dostavit k odbavení.

e)  pomoc se poskytuje za podmínky, že se osoba se zdravotním postižením nebo osoba s omezenou schopností pohybu a orientace dostaví na určené místo v čase stanoveném železničním podnikem nebo provozovatelem stanice poskytujícím pomoc. Stanovený čas nesmí činit více než 60 minut před časem odjezdu podle jízdního řádu nebo před časem, kdy se mají všichni cestující dostavit k odbavení.

Pozměňovací návrh    103

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pokud železniční podniky a provozovatelé stanic způsobí ztrátu nebo poškození invalidních vozíků, dalšího vybavení pro mobilitu nebo pomocných zařízení užívaných osobami se zdravotním postižením nebo osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ztrátu asistenčních psů využívaných těmito osobami či újmu těmto psům, odpovídají tyto podniky a provozovatelé stanic za uvedenou ztrátu, poškození nebo újmu a poskytnou v této souvislosti odškodnění.

1.  Pokud železniční podniky a provozovatelé stanic způsobí ztrátu nebo poškození invalidních vozíků, dalšího vybavení pro mobilitu nebo pomocných zařízení užívaných osobami se zdravotním postižením nebo osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ztrátu certifikovaných asistenčních zvířat využívaných těmito osobami či újmu těmto zvířatům, odpovídají tyto podniky a provozovatelé stanic za uvedenou ztrátu, poškození nebo újmu a poskytnou v této souvislosti co nejdříve odškodnění.

Pozměňovací návrh    104

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Odškodnění podle odstavce 1 odpovídá nákladům na nahrazení nebo opravu ztraceného nebo poškozeného vybavení nebo zařízení.

2.  Odškodnění podle odstavce 1 se poskytuje urychleně a odpovídá celkovým nákladům na nahrazení na základě skutečné hodnoty nebo celkovým nákladům na opravu invalidního vozíku, vybavení nebo zařízení, které byly ztraceny nebo poškozeny, nebo nákladům v souvislosti se ztrátou nebo zraněním certifikovaného asistenčního zvířete. Odškodnění zahrnuje i náklady na dočasné nahrazení v případě opravy, pokud tyto náklady nese cestující.

Pozměňovací návrh    105

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  zajistí, aby všichni pracovníci, včetně osob zaměstnaných jakoukoli provádějící stranou, kteří poskytují přímou pomoc osobám se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dokázali vyhovět potřebám osob se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, a to i osobám s duševním a mentálním postižením;

a)  zajistí, aby všichni pracovníci, včetně osob zaměstnaných jakoukoli provádějící stranou, kteří poskytují přímou pomoc osobám se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, prošli školením zaměřeným na problematiku zdravotního postižení, tak aby dokázali vyhovět potřebám osob se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, a to i osobám s duševním a mentálním postižením;

Pozměňovací návrh    106

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  zajistí, aby všichni noví zaměstnanci prošli po přijetí do pracovního poměru školením o problematice zdravotního postižení a aby byli pracovníci pravidelně doškolováni;

c)  zajistí, aby po přijetí do pracovního poměru absolvovali všichni noví pracovníci, kteří s cestující veřejností přicházejí do přímého styku, úvodní školení o problematice zdravotního postižení pro cestující a železniční podniky a aby zaměstnanci, kteří poskytují přímou pomoc cestujícím s omezenou schopností pohybu a orientace, prošli školením o problematice zdravotního postižení a byli pravidelně doškolováni.

Pozměňovací návrh    107

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  na základě žádosti souhlasí s tím, aby se školení účastnili zaměstnanci se zdravotním postižením, cestující se zdravotním postižením a s omezenou schopností pohybu a orientace,

d)  mohou souhlasit s tím, aby se školení účastnili zaměstnanci se zdravotním postižením, a zváží účast cestujících se zdravotním postižením a s omezenou schopností pohybu a orientace a/nebo organizací zastupujících tyto osoby.

Pozměňovací návrh    108

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Všechny železniční podniky, prodejci přepravních dokladů, provozovatelé stanic a provozovatelé infrastruktury u stanic, které průměrně v průběhu jednoho roku odbaví více než 10 000 cestujících denně, zavedou jednotlivě pro svou příslušnou oblast odpovědnosti mechanismus pro vyřizování stížností, které se týkají práv a povinností podle tohoto nařízení. Obeznámí cestující se svými kontaktními údaji a pracovním jazykem nebo jazyky.

1.  Všechny železniční podniky, prodejci přepravních dokladů a provozovatelé stanic zavedou pro svou příslušnou oblast odpovědnosti mechanismus pro vyřizování stížností, které se týkají práv a povinností podle tohoto nařízení. Obeznámí cestující se svými kontaktními údaji a pracovním jazykem nebo jazyky. Cestující by měli mít možnost podávat stížnosti v úředním jazyce nebo úředních jazycích členského státu, v němž je příslušný železniční podnik, prodejce přepravních dokladů či provozovatel stanic usazen, a v každém případě v angličtině.

Pozměňovací návrh    109

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Cestující mohou podat stížnost kterémukoli ze zúčastněných železničních podniků, prodejců přepravních dokladů, provozovatelů stanic nebo provozovatelů infrastruktury. Stížnosti musí být podány do šesti měsíců od události, která je předmětem stížnosti. Adresát stížnosti do jednoho měsíce od jejího obdržení buď odpoví s vysvětlením, nebo v odůvodněných případech uvědomí cestujícího, do jakého data ve lhůtě kratší než tři měsíce ode dne přijetí stížnosti může očekávat odpověď. Železniční podniky, prodejci přepravních dokladů, provozovatelé stanic a provozovatelé infrastruktury uchovávají po dobu dvou let údaje o událostech, jež jsou nezbytné pro posouzení stížnosti, a tyto údaje zpřístupňují na požádání vnitrostátním subjektům příslušným pro prosazování.

2.  Cestující mohou podat stížnost kterémukoli ze zúčastněných železničních podniků, prodejců přepravních dokladů nebo provozovatelů stanic. Stížnosti musí být podány do šesti měsíců od události, která je předmětem stížnosti. Adresát stížnosti do jednoho měsíce od jejího obdržení buď odpoví s vysvětlením, nebo v odůvodněných případech uvědomí cestujícího o tom, že cestující obdrží odpověď ve lhůtě kratší než tři měsíce ode dne přijetí stížnosti.

Pozměňovací návrh    110

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Podrobné informace o postupu vyřizování stížností musí být přístupné osobám se zdravotním postižením a s omezenou schopností pohybu a orientace.

3.  Podrobné informace o postupu vyřizování stížností musí být snadno dostupné cestujícím a přístupné osobám se zdravotním postižením a s omezenou schopností pohybu a orientace. Tyto informace musí být dostupné na požádání v úředním jazyce nebo úředních jazycích členského státu, v němž je železniční podnik usazen.

Pozměňovací návrh    111

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Komise přijme prováděcí akty, v nichž stanoví normalizovaný formulář Unie pro podávání stížností, který cestující použijí pro podání žádosti o odškodnění podle tohoto nařízení. Tyto prováděcí akty se přijímají poradním postupem podle čl. 37a odst. 2.

Pozměňovací návrh    112

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Železniční podniky a provozovatelé stanic aktivně spolupracují s organizacemi zastupujícími osoby se zdravotním postižením za účelem zlepšování kvality přístupu k dopravním službám.

Pozměňovací návrh    113

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Železniční podniky, provozovatelé stanic, prodejci přepravních dokladů a poskytovatelé souborných služeb cestovního ruchu při prodeji přepravních dokladů na jízdy vlakem informují cestující o jejich právech a povinnostech podle tohoto nařízení. Ke splnění této informační povinnosti mohou používat shrnutí ustanovení tohoto nařízení připravené Komisí v úředních jazycích Unie, které jim bude k dispozici. K přepravnímu dokladu navíc poskytnou oznámení v papírové či elektronické podobě nebo jakýmikoli jinými prostředky, včetně formátů přístupných pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace v souladu s požadavky na přístupnost stanovenými směrnicí XXX. V uvedeném oznámení je upřesněno, kde lze tyto informace získat v případě odřeknutí spoje, zmeškání přípoje nebo velkého zpoždění.

1.  Železniční podniky, provozovatelé stanic, prodejci přepravních dokladů a poskytovatelé souborných služeb cestovního ruchu při prodeji přepravních dokladů na jízdy vlakem informují cestující o jejich právech a povinnostech podle tohoto nařízení. Ke splnění této informační povinnosti mohou používat shrnutí ustanovení tohoto nařízení připravené Komisí v úředních jazycích Unie, které jim bude k dispozici. Poskytnou navíc informace v papírové či elektronické podobě nebo jakýmikoli jinými prostředky, včetně formátů přístupných pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace v souladu s požadavky na přístupnost stanovenými nařízením 1300/2014, kde je upřesněno, kde lze tyto informace získat v případě odřeknutí spoje, zmeškání přípoje nebo velkého zpoždění.

Pozměňovací návrh    114

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Železniční podniky a provozovatelé stanic vhodným způsobem, a to i v přístupných formátech v souladu s požadavky na přístupnost stanovenými směrnicí XXX, informují cestující na stanici ve vlaku o jejich právech a povinnostech podle tohoto nařízení a o kontaktních údajích subjektu nebo subjektů určených členskými státy podle článku 31.

2.  Železniční podniky a provozovatelé stanic vhodným způsobem, a to i v přístupných formátech v souladu s požadavky na přístupnost stanovenými nařízením 1300/2014, informují cestující na stanici, ve vlaku a na svých webových stránkách o jejich právech a povinnostech podle tohoto nařízení a o kontaktních údajích subjektu nebo subjektů určených členskými státy podle článku 31.

Pozměňovací návrh    115

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy informují Komisi o subjektu nebo subjektech, které byly určeny podle tohotočlánku, a o jejich pravomocích.

Členské státy informují Komisi o subjektu nebo subjektech, které byly určeny podle tohoto článku, a o jejich pravomocích a tyto informace zveřejní na vhodném místě na svých internetových stránkách.

Pozměňovací návrh    116

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Vnitrostátní subjekty příslušné pro prosazování důkladně sledují soulad s tímto nařízením a přijímají nezbytná opatření, aby zaručily, že jsou práva cestujících dodržována. Za tímto účelem poskytují železniční podniky, provozovatelé stanic a provozovatelé infrastruktury daným subjektům na požádání příslušné dokumenty a informace. Při výkonu svých funkcí musí tyto subjekty zohlednit informace, které jim předloží subjekt určený podle článku 33 k vyřizování stížností, jedná-li se o jiný subjekt. Na základě jednotlivých stížností předaných tímto subjektem mohou též rozhodnout o opatřeních v oblasti prosazování.

1.  Vnitrostátní subjekty příslušné pro prosazování důkladně sledují soulad s tímto nařízením a přijímají nezbytná opatření, aby zaručily, že jsou práva cestujících dodržována. Za tímto účelem poskytují železniční podniky, provozovatelé stanic a provozovatelé infrastruktury daným subjektům na požádání a bezodkladně, nejpozději však do jednoho měsíce, příslušné dokumenty a informace. Při výkonu svých funkcí musí tyto subjekty zohlednit informace, které jim předloží subjekt určený podle článku 33 k vyřizování stížností, jedná-li se o jiný subjekt. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní subjekty příslušné pro prosazování a vyřizování stížností měly dostatečné pravomoci a zdroje pro zajištění uspokojivého a účinného prosazování jednotlivých stížností cestujících podle tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    117

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Vnitrostátní subjekty příslušné pro prosazování zveřejňují každoročně statistické údaje o své činnosti, včetně uplatněných sankcí, a to nejpozději na konci dubna následujícího kalendářního roku.

2.  Vnitrostátní subjekty příslušné pro prosazování zveřejňují na svých internetových stránkách každoročně zprávy se statistickými údaji o počtu a typech stížností, které obdržely, a o výsledku opatření, která za účelem prosazování přijaly, včetně uplatněných sankcí. Činí tak každý rok nejpozději k prvnímu dni měsíce dubna následujícího roku. Kromě toho se uvedené zprávy zpřístupní na internetových stránkách Agentury Evropské unie pro železnice.

Pozměňovací návrh    118

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Vnitrostátní subjekty příslušné pro prosazování ve spolupráci s organizacemi zastupujícími osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace provádějí pravidelné audity asistenčních služeb poskytovaných na základě tohoto nařízení a jejich výsledky uveřejní v přístupných a běžně používaných formátech.

Pozměňovací návrh    119

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Aniž jsou dotčena práva spotřebitelů domáhat se nápravy alternativními prostředky podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/11/EU32, cestující může podat stížnost k subjektu příslušnému pro prosazování až poté, co bez úspěchu stížnost podal u železničního podniku, prodejce přepravních dokladů, provozovatele stanice nebo provozovatele infrastruktury v souladu s článkem 28. Subjekty příslušné pro prosazování informují stěžovatele o jejich právu podávat stížnosti k subjektům pro alternativní řešení sporů za účelem domáhání se individuální nápravy.

1.  Aniž jsou dotčena práva spotřebitelů domáhat se nápravy alternativními prostředky podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/11/EU, cestující může podat stížnost k subjektu příslušnému pro prosazování až poté, co bez úspěchu stížnost podal u železničního podniku, provozovatele stanice nebo provozovatele infrastruktury v souladu s článkem 28. Subjekty příslušné pro prosazování informují stěžovatele o jejich právu podávat stížnosti k subjektům pro alternativní řešení sporů za účelem domáhání se individuální nápravy. Členské státy zajistí, aby subjekty příslušné k prosazování nebo vymáhání stížností byly uznány pro účely nápravy alternativními prostředky podle směrnice 2013/11/EU a aby v případech, kdy se cestující domáhají nápravy alternativními prostředky, byl dotčený železniční podnik, prodejce přepravních dokladů, provozovatel stanice nebo provozovatel infrastruktury povinen svou účastí a aby výsledek byl pro něj závazný a účinně vymahatelný.

_________________

_________________

32 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/11/EU ze dne 21. května 2013 o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 14).

32 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/11/EU ze dne 21. května 2013 o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 14).

Pozměňovací návrh    120

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Jakýkoli cestující může podávat stížnosti týkající se údajného porušení tohoto nařízení k vnitrostátnímu subjektu příslušnému pro prosazování nebo k jakémukoli jinému subjektu určenému k uvedenému účelu některým členským státem.

2.  Jakýkoli cestující může podávat stížnosti týkající se údajného porušení tohoto nařízení k vnitrostátnímu subjektu příslušnému pro prosazování nebo k jakémukoli jinému subjektu určenému k uvedenému účelu některým členským státem. Stížnosti mohou podávat rovněž organizace zastupující skupiny cestujících.

Pozměňovací návrh    121

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Daný subjekt potvrdí stěžovateli obdržení stížnosti do dvou týdnů od jejího přijetí. Postup vyřizování stížností trvá nejvýše tři měsíce. U složitých případů může subjekt na základě vlastního uvážení prodloužit tuto dobu na šest měsíců. V takovémto případě informuje cestujícího o tom, z jakého důvodu je lhůta prodloužena a kdy se očekává ukončení daného postupu. Více než šest měsíců mohou trvat pouze případy, které zahrnují soudní řízení. Je-li daný subjekt též subjektem pro alternativní řešení sporů ve smyslu směrnice 2013/11/EU, upřednostní se lhůty stanovené v uvedené směrnici.

Daný subjekt potvrdí stěžovateli obdržení stížnosti do dvou týdnů od jejího přijetí. Postup vyřizování stížností trvá nejvýše tři měsíce. U složitých případů může subjekt na základě vlastního uvážení prodloužit tuto dobu na šest měsíců. V takovémto případě informuje cestujícího nebo organizace zastupující cestující o tom, z jakého důvodu je lhůta prodloužena a kdy se očekává ukončení daného postupu. Více než šest měsíců mohou trvat pouze případy, které zahrnují soudní řízení. Je-li daný subjekt též subjektem pro alternativní řešení sporů ve smyslu směrnice 2013/11/EU, upřednostní se lhůty stanovené v uvedené směrnici, a pokud se tak všechny zúčastněné strany dohodnou, mohou využít postup řešení spotřebitelských sporů on-line podle nařízení 542/2013/EU1a.

 

_________________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 1).

Pozměňovací návrh    122

Návrh nařízení

Článek 33 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 33a

 

Nezávislé smírčí orgány

 

Členské státy zřídí dobře vybavené nezávislé smírčí orgány, které budou cestujícím v případě sporu se železničními podniky a prodejci přepravních dokladů ohledně vymáhání jejich práv snadno přístupné a nákladově dostupné.

Pozměňovací návrh    123

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá nezbytná opatření k jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí Komisi tato pravidla a opatření a oznámí jí bezodkladně veškeré změny, které uvedená pravidla a opatření ovlivňují.

1.  Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá nezbytná opatření k jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující a zahrnují mimo jiné i minimální pokutu nebo procentuální podíl ročního obratu dotčeného podniku či organizace podle toho, co je vyšší. Členské státy oznámí Komisi tato pravidla a opatření a oznámí jí bezodkladně veškeré změny, které uvedená pravidla a opatření ovlivňují.

Pozměňovací návrh    124

Návrh nařízení

Článek 37 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 37a

 

Postup projednávání ve výboru

 

1.  Komisi je nápomocen výbor. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

 

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011.

Pozměňovací návrh    125

Návrh nařízení

Příloha II – část I – odrážka 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

-  Jízdní řády a podmínky pro nejlevnější jízdné

-  Jízdní řády a podmínky pro veškeré dostupné jízdné (včetně toho nejlevnějšího).

Pozměňovací návrh    126

Návrh nařízení

Příloha II – část I – odrážka 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

-  Podmínky pro přístup pro jízdní kola

-  Opatření pro přístup pro jízdní kola

Pozměňovací návrh    127

Návrh nařízení

Příloha II – část I – odrážka 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

-  Dostupnost míst k sezení ve vozech pro kuřáky a nekuřáky, v první a druhé třídě, jakož i v lehátkových a lůžkových vozech

-  Dostupnost míst k sezení pro veškeré dostupné jízdné ve vozech pro nekuřáky (a popřípadě i pro kuřáky), v první a druhé třídě, jakož i v lehátkových a lůžkových vozech

Pozměňovací návrh    128

Návrh nařízení

Příloha II – část I – odrážka 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

-  Všechny činnosti, které mohou způsobit narušení nebo zpoždění dopravních spojů

-  Narušení cesty a zpoždění (plánovaná i ta v reálném čase)

Pozměňovací návrh    129

Návrh nařízení

Příloha II – část I – odrážka 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

-  Dostupnost služeb ve vlaku

-  Dostupnost služeb ve vlaku, včetně bezdrátové místní sítě a toalet

Pozměňovací návrh    130

Návrh nařízení

Příloha II – část II – odrážka 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

-  Služby ve vlaku

-  Služby ve vlaku včetně bezdrátové místní sítě

Pozměňovací návrh    131

Návrh nařízení

Příloha II – část II – odrážka 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

-  Zpoždění

-  Narušení cesty a zpoždění (plánovaná i ta v reálném čase)

Pozměňovací návrh    132

Návrh nařízení

Příloha III – část I – odst. 2 – bod 1 – písm. a – bod iii – odrážka 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

-  procentní podíl zpoždění v rozmezí 60–119 minut,

-  procentní podíl zpoždění v rozmezí 91–120 minut,

Pozměňovací návrh    133

Návrh nařízení

Příloha III – část I – odst. 2 – bod 2 – odrážka 1 – bod vii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

vii)  poskytování užitečných informací po celou cestu;

vii)  poskytování užitečných informací po celou cestu, včetně informací o bezdrátové místní síti a dalších službách ve vlaku;

Pozměňovací návrh    134

Návrh nařízení

Příloha III – část II – odst. 1 – bod 4 – odrážka 1 – bod vii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

vii)  přístupnost stanice a zařízení železniční stanice;

vii)  přístupnost stanice a zařízení železniční stanice, včetně přístupu bez schodů a včetně eskalátorů, výtahů a zavazadlových ramp.

Pozměňovací návrh    135

Návrh nařízení

Příloha IV – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Ve složitých případech, jako jsou případy zahrnující vícenásobné reklamace nebo zapojení několika dopravců, přeshraniční cestování nebo nehody, k nimž došlo na území jiného členského státu, než je stát, který udělil podniku licenci, zejména tehdy, pokud není jasné, který vnitrostátní subjekt je v dané souvislosti příslušný, nebo pokud by to usnadnilo nebo urychlilo řešení stížnosti, musí vnitrostátní subjekty příslušné pro prosazování spolupracovat s cílem identifikovat „hlavní“ subjekt, který bude sloužit jako jednotné kontaktní místo pro cestující. Všechny zúčastněné vnitrostátní subjekty příslušné pro prosazování spolupracují, aby usnadnily řešení stížností (mj. sdílením informací, pomocí s překladem dokumentů a poskytováním informací o okolnostech událostí). Cestující jsou informováni o tom, který orgán jedná jako „hlavní“ subjekt.

Ve složitých případech, jako jsou případy zahrnující vícenásobné reklamace nebo zapojení několika dopravců, přeshraniční cestování nebo nehody, k nimž došlo na území jiného členského státu, než je stát, který udělil podniku licenci, zejména tehdy, pokud není jasné, který vnitrostátní subjekt je v dané souvislosti příslušný, nebo pokud by to usnadnilo nebo urychlilo řešení stížnosti, musí vnitrostátní subjekty příslušné pro prosazování spolupracovat s cílem identifikovat „hlavní“ subjekt, který bude sloužit jako jednotné kontaktní místo pro cestující. Všechny zúčastněné vnitrostátní subjekty příslušné pro prosazování spolupracují, aby usnadnily řešení stížností (mj. sdílením informací, pomocí s překladem dokumentů a poskytováním informací o okolnostech událostí). Cestující jsou informováni o tom, který orgán jedná jako „hlavní“ subjekt. Ve všech případech navíc vnitrostátní subjekty příslušné pro prosazování zajistí soulad s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/23941a.

 

_________________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 ze dne 12. prosince 2017 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování právních předpisů na ochranu zájmů spotřebitelů a o zrušení nařízení (ES) č. 2006/2004, Úř. věst. L 345, 27.12.2017.

(1)

Úř. věst. L 197, 8.6.2018, s. 66.

(2)

Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

Odvětví železniční dopravy prošlo od roku 1991, kdy byl zveřejněn první legislativní návrh na úrovni EU(1), zásadními změnami. Od té doby jsme svědky úplné restrukturalizace tzv. tradičních provozovatelů, příchodu nových subjektů a částečné realizace skutečného jednotného železničního prostoru EU, založeného na společných technických a správních normách. Stále však zbývá dokončit mnohé projekty, například migraci nových technologií, jako je evropský systém řízení železničního provozu (ERTMS).

Jedním z hlavních výsledků, kterých se podařilo v odvětví železnic dosáhnout, je vytvoření právního rámce na ochranu práv cestujících, který tvoří součást širší politiky EU zaměřené na práva spotřebitelů. Ve zprávě o jeho provádění(2) Komise uvádí, že nařízení (ES) č. 1371/2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě je v tomto odvětví uplatňováno správně. Několik členských států však, v plném souladu s tímto nařízením, uděluje výjimky ve vztahu k některým článkům nařízení, což souvisí s nedostatkem finančních prostředků na modernizaci zanedbané železniční infrastruktury či zastaralých kolejových vozidel. Tyto výjimky by však od prosince 2024 již neměly být možné. Práva cestujících v železniční přepravě proto budou muset být brzy zajištěna rovnocenným způsobem ve všech členských státech EU.

Navzdory některým zlepšením, která jsou stále ještě nezbytná a která bude třeba soustavně provádět, je nutné zdůraznit, že železniční systém EU je ve srovnání se systémy v mnoha zemích světa jedním z nejefektivnějších, nejmodernějších a nejpříznivějších pro spotřebitele. Zpravodaj se nicméně domnívá, že zlepšení a modernizace by měly neustále patřit mezi cíle, které jsou pro odvětví železnic stanovovány, a to i pokud jde o ochranu cestujících v železniční přepravě.

Toto přepracované znění poskytuje příležitost k dalšímu zlepšování železničního systému EU a vytvoření ještě jasnějšího rámce upravujícího vztahy mezi dopravci a zákazníky.

Zpravodaj proto vítá návrh Komise, zejména pokud jde o poskytování pomoci osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a osobám se zdravotním postižením a odškodnění v případě narušení cesty.

Zpravodaj zastává názor, že je nesmírně důležité dosáhnout rámce s vymahatelnými právy, který na jednu stranu vybízí více členských států k tomu, aby provedly stávající právní předpisy EU, a na druhou stranu chrání zákazníky ucelenějším způsobem, přičemž je třeba vzít v potaz skutečnost, že cestování vlakem by mělo zůstat dostupným a stát se stále více přístupnějším pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Zdůrazňuje, že v zájmu konkurenceschopnosti je nezbytné, aby odvětví železnic poskytovalo zákazníkům vynikající, moderní služby, kterou budou současně cenově dostupné. Z hlediska zajištění udržitelnosti dopravy a sociální soudržnosti je opravdu velmi důležité, aby železniční doprava získávala nové zákazníky. Železnice musí proto fungovat na rovnocenném základu s jinými druhy dopravy. Hospodářská soutěž by měla být spravedlivá! Zvýšení ochrany občanů EU při cestování vlakem, které je nesporně prioritou, by proto mělo jít ruku v ruce s potřebou udržet administrativní zátěž pro odvětví železnic na co nejnižší úrovni. Toto přepracované znění by tak nemělo stanovovat opatření, která by šla nad rámec stávajících právních předpisů EU.

Hlavní výhrady

Oblast působnosti

Zpravodaj obecně podporuje návrh Evropské komise na co největší omezení možnosti členských států udělovat výjimky. Mezinárodní osobní železniční doprava mezi zeměmi EU a zeměmi mimo EU by však neměla spadat do oblasti působnosti tohoto přepracovaného znění, neboť železniční podniky v EU by neměly být odpovědné za stav železniční infrastruktury v zemích mimo EU ani za kvalitu služeb poskytovaných přepravci ze zemí mimo EU, pro něž provádějí služby trakce.

Pokud jde o dálkové vnitrostátní spoje, členské státy by po roce 2024 již neměly mít možnost uplatňovat výjimku, jak stanoví stávající nařízení. Je třeba vyhnout se stanovení dřívější lhůty, neboť je nezbytné vzít v potaz financování železničního systému ve střední a východní části Evropy. Právě tam jsou (kromě Spojeného království) stále ještě uplatňovány částečné výjimky na dálkové spoje.

Zpravodaj by dále rád zdůraznil, že právní předpisy v oblasti práv spotřebitelů by se měly zaměřit na vztah mezi zákazníkem a poskytovatelem služby. V případě tohoto přepracovaného znění je tímto poskytovatelem železniční podnik, jinými slovy přepravce. Vztahy mezi podniky by měly upravovat jiné právní předpisy, například tzv. železniční balíčky. Zpravodaj proto odstranil požadavky týkající se sdílení údajů (čl. 9 odst. 4), tzv. pohotovostní plánování (čl. 18 odst. 6) a právo na nápravu (článek 19).

Přístupnost

Zpravodaj důrazně podporuje potřebu usnadnit přístup k železniční dopravě osobám se zdravotním postižením nebo se sníženou schopností pohybu a orientace. Vlaky by měly být stejně snadno přístupné pro všechny občany EU. V tomto ohledu zpravodaj připomíná, že 4. železniční balíček stanovil právní rámec, jehož cílem bylo přizpůsobit železniční infrastrukturu osobám se sníženou schopností pohybu a orientace, aby se tito lidé mohli těšit plné nezávislosti. Je třeba zdůraznit, že ve stárnoucí společnosti bude přístupnost odvětví dopravy čím dál důležitější výzvou.

Zpravodaj je tedy toho názoru, že odvětví železniční dopravy by mělo vyvinout maximální úsilí o zajištění přístupných nádraží a vlaků. Navrhuje proto, aby byl osobám se sníženou schopností pohybu a orientace zaručen přístup k celému železničnímu systému EU, a to na základě co nejkratšího předběžného oznámení nepřesahujícího 24 hodin. Je-li zapotřebí pomoc, musí být poskytnuta v době provozu železničních dopravních spojů. Pomoc by měla být bezplatná. Vnitrostátní subjekty příslušné pro prosazování provádějí v zájmu cílených zlepšení audity kvality přístupnosti železničního systému.

Zpravodaj uznává, že vybavení pro mobilitu, jako jsou invalidní vozíky nebo pomocná zařízení, jsou pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace nejen zcela nezbytná, ale bývají také individuálně uzpůsobená a často nákladná. Proto je velmi důležité, aby se odškodnění za ztrátu nebo poškození poskytovalo včas a aby se zajistilo pokrytí veškerých nákladů na nahrazení na základě skutečné hodnoty.

Zpravodaj se domnívá, že zásadní význam pro zajištění odpovídající a vysoce kvalitní pomoci osobám s omezenou schopností pohybu a orientace má školení zaměstnanců. Zpravodaj proto navrhuje, aby byly zdroje na školení zaměstnanců vyhrazeny pro zaměstnance, kteří jsou v přímém kontaktu s osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace nebo poskytují služby související s těmito osobami. To umožní lepší a cílenější školení.

Přepravní doklady

Zpravodaj usiluje především o maximální zvýšení atraktivnosti přístupu k železniční dopravě s cílem podpořit modální přechod k železnici zdůrazňovaný v bílé knize o dopravě(3). Přímé přepravní doklady jsou cestujícími v železniční dopravě vysoce ceněny. Jejich dostupnost je pro zvýšení atraktivnosti železniční dopravy klíčovým prvkem. Zpravodaj se nicméně domnívá, že není úkolem zákonodárce, aby v souvislosti s otevíráním trhu stanovil povinnou spolupráci mezi podniky v oblasti prodeje přepravních dokladů. K odvětví železniční dopravy by se mělo přistupovat stejně jako k jiným druhům dopravy. Podobně jako v odvětví letecké dopravy, kde žádné povinné „sdílení“ stanoveno není, by měly železniční podniky mít možnost si zvolit, se kterými subjekty budou spolupracovat, o to i v zájmu podpory intermodální hospodářské soutěže, která je již po desetiletí jedním z klíčových prvků politiky EU.

V této souvislosti již provádění odvětvové iniciativy železničních podniků a prodejců přepravních dokladů, tzv. „model kompletních služeb“, poskytuje první konkrétní výsledky. Například na adrese www.bahn.com lze nyní objednat celou škálu vnitrostátních a mezinárodních přepravních dokladů společností Trenitalia a ÖBB, což cestujícím umožňuje najednou rezervovat, zaplatit a obdržet přepravní doklady pro cestu např. ze severního Německa přes Rakousko do jižní Itálie, kterou zajišťuje několik dopravců.

Zpravodaj se však domnívá, že zákonodárce by měl sehrát klíčovou úlohu při zajištění odpovídající úrovně ochrany zákazníků v železniční dopravě, zejména tím, že zajistí náležitou informovanost cestujících při nákupu všech druhů přepravních dokladů, tak aby mohli využívat systému náhrad a pomoci stanoveného v tomto nařízení.

Železniční systém je velmi komplexní, a to nejen z technického hlediska, ale i pokud jde o ochranu a bezpečnost cestujících. Železniční společnosti zároveň zavádějí inovace a automatizace je již skutečností. Proto by měla být opatření vyžadující prodej přepravních dokladů prostřednictvím specifických kanálů flexibilní, například by se měla zohlednit skutečnost, že prodej ve vlaku není vždy možný, jak je již uvedeno v čl. 9 odst. 4. stávajícího nařízení. Zároveň je nanejvýš důležité, aby železniční podniky nadále poskytovaly a rozšiřovaly možnosti nákupu přepravních dokladů prostřednictvím alternativních dostupných kanálů.

Úloha prodejců a maloobchodních prodejců přepravních dokladů

Zpravodaj se domnívá, že je zásadní zabránit v rámci tohoto nařízení nejednoznačným pravomocem a zajistit právní jistotu. Některé definice v článku 3 byly proto změněny, například definice „poskytovatel souborných služeb cestovního ruchu“, kterou zpravodaj uvádí v soulad s již existujícími právními předpisy(4).

Hlavní činností prodejců přepravních dokladů jako maloobchodních prodejců železničních dopravních služeb je prodej přepravních dokladů jménem železničních podniků. V této souvislosti zpravodaj změnil čl. 9 odst. 2 v tom smyslu, že osvobodil prodejce přepravních dokladů od právní povinnosti průběžně poskytovat cestovní informace cestujícím.

Vyšší moc

Od přijetí rozhodnutí Evropského soudního dvora v roce 2013 nejsou železniční podniky zproštěny povinnosti uhradit odškodnění za zpoždění, které bylo způsobeno mimořádnými okolnostmi. Zpravodaj se domnívá, že mimořádné okolnosti vznikají ve všech druzích dopravy. To je ještě důležitější s ohledem na multimodalitu, kde by měl pro všechny druhy dopravy platit základní minimální soubor zásad, a to i s cílem předejít narušení intermodální hospodářské soutěže. Přepracovaný návrh Komise tuto skutečnost zohledňuje. Návrh nicméně omezuje mimořádné okolnosti na nepříznivé povětrnostní podmínky a velké přírodní pohromy, a opomíjí přitom ostatní okolnosti, které nesouvisejí s železničním provozem, ale mohou mít závažný dopad na fungování systému, jako jsou teroristické útoky. V čl. 17 odst. 8 navrhuje zpravodaj zavést definici vyšší moci stanovenou v čl. 32 odst. 2 přílohy I (Jednotné právní předpisy CIV), která zahrnuje všechny neočekávané okolnosti, nad nimiž nemají železniční podniky kontrolu.

(1)

Směrnice 91/440/ES.

(2)

Zpráva ze dne 14. srpna 2013 o uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě, COM(2013)587 FINAL.

(3)

Bílá kniha o dopravě 2011

(4)

Směrnice (EU) 2015/2302 o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách.


PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

D(2018)14313

Karima Delli

Předsedkyně Výboru pro dopravu a cestovní ruch

ASP 04F155

Brusel

Předmět:  Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě (přepracované znění)

COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD))

Vážená paní předsedkyně,

Výbor pro právní záležitosti výše uvedený návrh projednal na základě článku 104 o přepracování právních předpisů v platném znění jednacího řádu Parlamentu.

Odstavec 3 tohoto článku zní takto:

„Pokud se výbor příslušný pro právní záležitosti domnívá, že návrh neobsahuje žádnou věcnou změnu kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, informuje o tom věcně příslušný výbor.

V tomto případě, kromě podmínek stanovených v článcích 169 a 170, jsou ve věcně příslušném výboru přijatelné pouze pozměňovací návrhy týkající se částí návrhu obsahujících změny.

Předseda věcně příslušného výboru však může v jednotlivých případech výjimečně přijmout pozměňovací návrhy k částem návrhu na přepracování, které zůstaly nezměněny, pokud to považuje za nezbytné z naléhavých důvodů vnitřní logiky textu nebo protože pozměňovací návrhy jsou nerozlučně spjaty s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy. Tyto důvody musí být uvedeny v písemném odůvodnění pozměňovacích návrhů.“

Podle stanoviska poradní skupiny složené z právních služeb Parlamentu, Rady a Komise, která přezkoumávala návrh na přepracování, a v souladu s doporučeními zpravodaje se Výbor pro právní záležitosti domnívá, že uvedený návrh neobsahuje žádné věcné změny kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, a že pokud jde o kodifikaci nezměněných ustanovení původních právních předpisů s výše uvedenými změnami, obsahuje návrh prostou kodifikaci stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu.

Na závěr Výbor pro právní záležitosti na své schůzi konané dne 27. března 2018 doporučil (19 poslanců hlasovalo pro a 2 poslanci se zdrželi hlasování)(1), aby Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako věcně příslušný výbor přezkoumal výše uvedený návrh v souladu s článkem 104.

S pozdravem

Pavel Svoboda

Příloha: Stanovisko poradní skupiny.

Příloha

 

 

 

 

PORADNÍ SKUPINA

PRÁVNÍCH SLUŽEB

V Bruselu dne 19. února 2018

STANOVISKO

  PRO  EVROPSKÝ PARLAMENT

    RADU

    KOMISI

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě

COM(2017)0548, 27.9.2017 – 2017/0237(COD)

S ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů, a zejména na bod 9 této dohody, se ve dnech 27. října a 14. prosince 2017 a 18. ledna 2018 sešla poradní skupina složená z právních služeb Evropského Parlamentu, Rady a Komise, aby mimo jiné projednala výše uvedený návrh předložený Komisí.

Na těchto schůzích(2) dospěla poradní pracovní skupina na základě posouzení návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se přepracovává nařízení (ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě, společnou dohodou k následujícím závěrům.

1. Šedým podkladem písma, který se obvykle používá ke zvýraznění podstatných změn, měly být označeny následující části:

– v bodě odůvodnění 10 nahrazení stávajícího odkazu na „směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/16/ES ze dne 19. března 2001 o interoperabilitě konvenčního železničního systému“ odkazem na „nařízení Komise (EU) č. 454/2011“;

– v bodě odůvodnění 14 vypuštění slov „spolupracovat na“;

– v bodě odůvodnění 15 vypuštění slov „svobodu volby“;

– v bodě odůvodnění 16 nahrazení slov „aby zajistili, že“ slovem „navíc“;

– v čl. 3 bodě 17 nahrazení slova „dopravce“ slovy „železničního podniku“;

– celý obsah článku 6;

– v čl. 9 odst. 1 vypuštění úvodních slov „Aniž je dotčen článek 10“;

– v čl. 9 odst. 3 vypuštění slov „potřebám osob se sluchovým nebo zrakovým postižením“;

– v čl. 10 odst. 1 vypuštění slov „pokud jsou k dispozici“ po slově „rezervace“ a přidání slov „a pokud jsou k dispozici“ před slova „i přímé přepravní doklady“;

– v čl. 10 odst. 2 prvním pododstavci přidání slov „a 4“;

– celé znění čl. 10 odst. 2 druhého pododstavce;

– v čl. 17 odst. 2 přidání úvodních slov „Odstavec 1 se rovněž vztahuje na‘“;

– v čl. 25 odst. 1 vypuštění slov „neuplatní se žádné finanční omezení“;

– v příloze III vypuštění stávajícího znění přílohy III nařízení (ES) č. 1371/2007.

2. V bodě odůvodnění 32 by za slovem „Smlouva“ měla následovat slova „o Evropské unii“.

Na základě projednání návrhu dospěla poradní skupina jednomyslně k závěru, že návrh neobsahuje žádné věcné změny kromě těch, které byly jako takové označeny. Poradní skupina rovněž konstatovala, že pokud jde o kodifikaci nezměněných ustanovení původního právního předpisu s výše uvedenými věcnými změnami, je návrh prostou kodifikací stávajícího znění bez jakékoli změny jeho věcného obsahu.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

vedoucí právní služby    vedoucí právní služby    generální ředitel

(1)

Přítomní členové výboru: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Pascal Durand, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, Mylène Troszczynski, Axel Voss, Rainer Wieland, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual.

(2)

  Poradní skupina pracovala s anglickým zněním návrhu, které je původní jazykovou verzí projednávaného textu.


PŘÍLOHA: STANOVISKO PORADNÍ SKUPINY SLOŽENÉ Z PRÁVNÍCH SLUŽEB EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE

 

 

 

 

PORADNÍ SKUPINA

PRÁVNÍCH SLUŽEB

Brusel 19. února 2018

STANOVISKO

  PRO  EVROPSKÝ PARLAMENT

    RADU

    KOMISI

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě (přepracované znění)

COM(2017)0548 v konečném znění ze dne 27. 9. 2017 – 2017/0237(COD)

S ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů, a zejména na bod 9 této dohody, se ve dnech 27. října a 14. prosince 2017 a 18. ledna 2018 sešla poradní skupina složená z právních služeb Evropského Parlamentu, Rady a Komise, aby mimo jiné projednala výše uvedený návrh předložený Komisí.

Na těchto schůzích(1) dospěla poradní pracovní skupina na základě posouzení návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se přepracovává nařízení (ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě, společnou dohodou k následujícím závěrům.

1. Šedým podkladem písma, který se obvykle používá ke zvýraznění podstatných změn, měly být označeny následující části:

– v bodě odůvodnění 10 nahrazení stávajícího odkazu na „směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/16/ES ze dne 19. března 2001 o interoperabilitě konvenčního železničního systému“ odkazem na „nařízení Komise (EU) č. 454/2011“;

– v bodě odůvodnění 14 vypuštění slov „spolupracovat na“;

– v bodě odůvodnění 15 vypuštění slov „svobodu volby“;

– v bodě odůvodnění 16 nahrazení slov „aby zajistili, že“ slovem „navíc“;

– v čl. 3 bodě 17 nahrazení slova „dopravce“ slovy „železničního podniku“;

– celý obsah článku 6;

– v čl. 9 odst. 1 vypuštění úvodních slov „Aniž je dotčen článek 10“;

– v čl. 9 odst. 3 vypuštění slov „potřebám osob se sluchovým nebo zrakovým postižením“;

– v čl. 10 odst. 1 vypuštění slov „pokud jsou k dispozici“ po slově „rezervace“ a přidání slov „a pokud jsou k dispozici“ před slova „i přímé přepravní doklady“;

– v čl. 10 odst. 2 prvním pododstavci přidání slov „a 4“;

– celé znění čl. 10 odst. 2 druhého pododstavce;

– v čl. 17 odst. 2 přidání úvodních slov „Odstavec 1 se rovněž vztahuje na‘“;

– v čl. 25 odst. 1 vypuštění slov „neuplatní se žádné finanční omezení“;

– v příloze III vypuštění stávajícího znění přílohy III nařízení (ES) č. 1371/2007.

2. V bodě odůvodnění 32 by za slovem „Smlouva“ měla následovat slova „o Evropské unii“.

Na základě projednání návrhu dospěla poradní skupina jednomyslně k závěru, že návrh neobsahuje žádné věcné změny kromě těch, které byly jako takové označeny. Poradní skupina rovněž konstatovala, že pokud jde o kodifikaci nezměněných ustanovení původního právního předpisu s výše uvedenými věcnými změnami, je návrh prostou kodifikací stávajícího znění bez jakékoli změny jeho věcného obsahu.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

vedoucí právní služby    vedoucí právní služby    generální ředitel

(1)

  Poradní skupina pracovala s anglickým zněním návrhu, které je původní jazykovou verzí projednávaného textu.


PŘÍLOHA: SEZNAM SUBJEKTŮ A OSOB,OD NICHŽ ZPRAVODAJ OBDRŽEL INFORMACE

Za vypracování tohoto seznamu nese výlučnou odpovědnost zpravodaj(ka) a poskytuje jej zcela dobrovolně. Při sestavování této zprávy a před jejím přijetím ve výboru obdržel(a) zpravodaj(ka) podněty od těchto subjektů či osob:

Entity and/or person

Allianz Pro Schiene (ApS)

Allrail/Trainline

Community of European Railway (CER)

Blogger Mark SMITH (Seat61)

Deutsche Bahn (DB)

Deutscher Reiseverband

European Cyclists' Federation (ECF)

European Commission - DG MOVE

European Disability Forum (EDF)

European Passengers' Federation (EPF)

European Rail Infrastructure Managers (EIM)

Eurostar

Eurotunnel

Fahrgastverband Pro Bahn

Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT)

International Association of Public Transport (UITP)

Société nationale des chemins de fer français (SNCF)

Polskie Koleje Państwowe SA (PKP)

The European Travel Agents’ and Tour Operators’ Associations (ECTAA)

Trenitalia

Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV)

Verbraucherzentrale Bundesverband


STANOVISKO Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (5.6.2018)

pro Výbor pro dopravu a cestovní ruch

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě (přepracované znění)

(COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD))

Navrhovatel stanoviska: Dennis de Jong

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

V září 2017 Evropská komise předložila svůj návrh na přepracované znění evropského nařízení o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě (nařízení (ES) 1371/2007). Zpravodaj je toho názoru, že železniční doprava by se měla stát pro spotřebitele přitažlivější tím, že se posílí požadavky na informace pro železniční podniky, zvýší právní jistota pro cestující v železniční přepravě a učiní se tento druh dopravy přístupnější pro osoby se zdravotním postižením nebo s omezenou schopností pohybu a orientace. Přestože návrh Komise zahrnuje řadu významných zlepšení, zpravodaj je toho názoru, že v některých částech přepracovaného znění je potřeba vyšších ambicí, aby se zajistila lepší ochrana a informovanost cestujících v železniční přepravě před cestou, během ní i po ní.

Vyšší moc a odškodnění

Po zavedení ustanovení o vyšší moci do nařízení o právech cestujících v letecké dopravě Komise navrhuje přidat zvláštní ustanovení do nařízení o právech cestujících v železniční přepravě. Toto ustanovení uvádí, že železniční podniky by neměly být povinny platit odškodnění v případě nepříznivých povětrnostních podmínek nebo velkých přírodních pohrom. Cestování letadlem a vlakem se však nedá srovnávat. Ustanovení v této podobě navíc postrádá dostatečnou přesnost, jež by zamezila budoucím sporům. Zpravodaj proto navrhuje toto ustanovení odstranit. Kromě toho zpravodaj navrhuje rozšířit pravidla týkající se odškodnění z ceny přepravního dokladu pomocí návrhu systému odškodnění pro vysokorychlostní vlaky, který dá cestujícím právo žádat odškodnění, jestliže utrpí časovou ztrátu 45 nebo více minut.

Informace, služby a pomoc

Cestující jsou při nákupu vlakových jízdenek příliš často vystaveni nejasným podmínkám. Cestující čelí rozdílům v cenách jízdného, zajištění přípojů a pomoci, zejména pokud v rámci cesty využívají více provozovatelů. Stanovisko proto obsahuje jednoznačnější definici přímého přepravního dokladu a návrh na zřízení online rozhraní pro programování aplikací (API), jejichž prostřednictvím budou železniční podniky nediskriminačním způsobem poskytovat veškeré přepravní informace, mimo jiné provozní data či údaje o jízdních řádech a jízdném. Cestující by měli mít dostatek informací k tomu, aby se mohli kvalifikovaně rozhodnout o koupi jízdenky. Prodejci přepravních dokladů a železniční podniky by proto měli mít povinnost informovat cestující, pokud se se cena takzvaného přímého přepravního dokladu výrazně liší od součtu cen jízdenek zakoupených samostatně od různých provozovatelů.

Osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

Návrh Komise obsahuje řadu zlepšení vedoucích k dosažení cíle lepší přístupnosti evropské železniční přepravy pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Neřeší však nejvýznamnější problém, jemuž tyto osoby čelí, a tím je postup oznámení 48 hodin před cestou pro rezervaci potřebné pomoci. Tím se rázně snižuje mobilita a svoboda osob se zdravotním postižením nebo s omezenou schopností pohybu a orientace a návrh není v souladu s článkem 9 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, podle kterého by měly tyto osoby mít možnost nezávislého a spontánního cestování bez pomoci. V řadě členských států již funguje systém, který vyžaduje mnohem kratší lhůtu. Zpravodaj proto navrhuje změnit lhůtu 48 hodin na 24 hodin na malých stanicích a na velkých stanicích zavést systém, kdy cestující mohou kdykoli přijít a nasednout na vlak, aniž by si museli zjišťovat spoje („turn and go“). Další návrhy na lepší přístupnost železniční přepravy zahrnují snadnější dostupnost informací prostřednictvím internetu nebo distribučních kanálů obsluhovaných zaměstnanci a povinnost pro železniční podniky dát informace o zrušení dopravních spojů přímo k dispozici v přístupných formátech.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Přestože bylo v ochraně spotřebitelů v Unii dosaženo značného pokroku, je stále zapotřebí ochranu práv cestujících v železniční přepravě dále zlepšovat.

(3)  Přestože bylo v ochraně spotřebitelů v Unii dosaženo značného pokroku, je stále zapotřebí ochranu práv cestujících v železniční přepravě dále zlepšovat, zejména pokud jde o odškodňování v případě zpoždění, odřeknutí spoje nebo hmotných škod.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Udělení stejných práv cestujícím v železniční přepravě, kteří se vydávají na mezinárodní cesty a na vnitrostátní cesty, by mělo zvýšit úroveň ochrany spotřebitelů v Unii, zajistit rovné podmínky pro železniční podniky a zajistit jednotnou úroveň práv cestujících.

(5)  Udělení stejných práv cestujícím v železniční přepravě, kteří se vydávají na mezinárodní cesty a na vnitrostátní cesty, by mělo zvýšit úroveň práv cestujících, zejména pokud jde o přístup k informacím a k odškodnění v případě zpoždění nebo odřeknutí spoje. Cestující by měli dostávat o svých právech co nejpřesnější informace.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Městské, příměstské a regionální osobní železniční dopravní spoje jsou odlišné povahy než dálkové spoje. Členské státy by proto měly mít možnost udělovat z některých ustanovení o právech cestujících výjimky pro městské, příměstské a regionální osobní železniční dopravní spoje, jež nejsou v rámci Unie přeshraničními službami.

(6)  Metro, tramvaje a jiné městské kolejové dráhy jsou odlišné povahy než dálkové spoje. Členské státy by proto měly mít možnost udělovat z některých ustanovení o právech cestujících výjimky pro metro, tramvaje a jiné městské kolejové dráhy, jež nejsou v rámci Unie přeshraničními službami.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Práva cestujících v železničních dopravních spojích zahrnují právo na obdržení informací o daném spoji před uskutečněním cesty i v jejím průběhu. Pokud to je možné, měly by tyto informace poskytnout železniční podniky a prodejci přepravních dokladů předem a co nejdříve. Uvedené informace by měly být poskytovány ve formátech přístupných osobám se zdravotním postižením nebo osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

(9)  Práva spotřebitelů v železničních dopravních spojích zahrnují právo na obdržení informací o spoji a veškerých dostupných možnostech vlakového spojení, a to jak před uskutečněním cesty, tak v jejím průběhu i po jejím skončení. Železniční podniky, prodejci přepravních dokladů a poskytovatelé souborných služeb cestovního ruchu by tyto informace měli poskytovat předem a v reálném čase. Uvedené informace by měly být poskytovány ve formátech přístupných osobám se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a měly by být veřejně dostupné.

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění se týká čl. 9 odst. 2, který je součástí přepracovaného znění.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a)  Rozvinuté systémy multimodální osobní dopravy přispějí k dosažení cílů v oblasti ochrany klimatu. Železniční podniky by proto měly propagovat také kombinace s jinými druhy dopravy, aby spotřebitelům byli o těchto možnostech informováni ještě před rezervací cesty.

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění se týká čl. 9 odst. 2, který je součástí přepracovaného znění.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a)  Požadavek na poskytnutí přístupu k přepravním informací nediskriminačním způsobem zahrnuje rovněž provozní informace o jízdních řádech, intermodálních spojích, dostupných místech, jízdném, rezervační povinnosti a případných zvláštních podmínkách. Železniční podniky by měly veškerým poskytovatelům souborných služeb cestovního ruchu a prodejcům přepravních dokladů umožnit úspěšně uzavírat přepravní smlouvy, jejichž výsledkem je vystavení přepravního dokladu, přímého přepravního dokladu, rezervací a souvisejících komerčních nabídek, například přepravních dokladů na přepravu jízdního kola nebo rozměrného zavazadla. Tím se zvýší dostupnost přepravy pro cestující, kteří tak budou moci vybírat z širší nabídky přepravních možností a tarifů.

Odůvodnění

Souvisí s bodem odůvodnění 12, který je součástí přepracovaného znění.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12b)  Při poskytování přístupu k přepravním informacím nebo rezervačním systémům prostřednictvím rozhraním pro programování aplikací (API) by železniční podniky měly zajistit, že tyto API používají otevřené standardy, běžné užívané protokoly a strojově čitelné formáty. Pokud takové standardy, protokoly nebo formáty neexistují, měly by při vytváření standardů, protokolů nebo formátů používat otevřené procesy k dokumentaci, vývoji a standardizaci. Železniční podniky by měly tento přístup poskytovat bezplatně.

Odůvodnění

Souvisí s bodem odůvodnění 12, který je součástí přepracovaného znění.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12c)  Technická opatření, která znemožní nebo znesnadní získávání přepravních informací z veřejně dostupných zdrojů jiných než rozhraní pro programování aplikací, jako jsou například webové stránky, by měla být považována za diskriminační.

Odůvodnění

Souvisí s bodem odůvodnění 12, který je součástí přepracovaného znění.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Rostoucí oblíbenost cyklistiky v celé Unii má důsledky pro celkovou mobilitu a cestovní ruch. Větším využíváním železnic a cyklistiky v rámci rozložení jednotlivých druhů dopravy dochází ke snižování dopadu dopravy na životní prostředí. Z tohoto důvodu by měly železniční podniky co nejvíce usnadňovat kombinaci cyklistiky a cest vlakem, zejména tím, že umožní ve vlacích přepravu jízdních kol.

(13)  Rostoucí oblíbenost cyklistiky v celé Unii má důsledky pro celkovou mobilitu a cestovní ruch. Větším využíváním železnic a cyklistiky v rámci rozložení jednotlivých druhů dopravy dochází ke snižování dopadu dopravy na životní prostředí. Z tohoto důvodu by měly železniční podniky co nejvíce usnadňovat kombinaci cyklistiky a cest vlakem, zejména tím, že ve všech typech vlaků, včetně vlaků zajišťujících dálkové a přeshraniční spojení, zajistí dostatečnou kapacitu pro přepravu jízdních kol.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a)  Přeprava jízdních kol ve vlaku by měla být odmítnuta nebo omezena pouze z bezpečnostních důvodů. Tyto důvody by se měly týkat zejména bezpečnosti cestujících a nutnosti neblokovat únikové cesty a zamezit fyzické újmě cestujících.

Odůvodnění

Souvisí s bodem odůvodnění 13, který je součástí přepracovaného znění.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Železniční podniky by měly usnadňovat přechod cestujících v železniční přepravě od jednoho provozovatele k jinému poskytováním přímých přepravních dokladů, pokud je to možné.

(14)  Železniční podniky, prodejci přepravních dokladů a poskytovatelé souborných služeb cestovního ruchu by měli usnadňovat přechod cestujících v železniční přepravě od jednoho provozovatele k jinému poskytováním přímých přepravních dokladů. Měli by jasně uvádět, pokud se ceny přímých přepravních dokladů výrazně liší od cen přepravních dokladů zakoupených samostatně. Při vydávání přímých přepravních dokladů by měli dbát na to, aby cestující měli dostatek čas k transferu mezi jednotlivými službami.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh souvisí změnou čl. 17 odst. 8, která je součástí přepracovaného znění.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  S ohledem na Úmluvu Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením a s cílem poskytnout osobám se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace možnost cestovat po železnici, která je srovnatelná s možnostmi ostatních občanů, je nutné stanovit pravidla týkající se zákazu diskriminace a pomoci během jejich cesty. Osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, ať již v důsledku věku nebo jiného faktoru mají, stejně jako všichni ostatní občané, právo na volný pohyb a nepřítomnost diskriminace. Zvláštní pozornost by měla být věnována mimo jiné informování osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace o podmínkách přepravy, přístupnosti drážních vozidel a vybavení ve vlaku. Aby byly poskytnuty cestujícím se smyslovými postiženími nejlepší informace o zpožděních, měly by být podle potřeby použity vizuální a akustické systémy. Osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace by měly mít možnost zakoupit přepravní doklady ve vlacích bez dodatečných poplatků. Zaměstnanci by měli být odpovídajícím způsobem proškoleni, aby mohli reagovat na potřeby osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace, zejména při poskytování pomoci. Aby byly zajištěny rovnocenné cestovní podmínky, měla by být těmto osobám poskytována pomoc na nádražích a ve vlaku po celou dobu vlakového provozu, a nikoli pouze v určitých částech dne.

(15)  S ohledem na Úmluvu Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením a s cílem poskytnout osobám se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace možnost cestovat po železnici, která je srovnatelná s možnostmi ostatních občanů, je nutné stanovit pravidla týkající se zákazu diskriminace a pomoci před cestou a během ní. Osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, ať již v důsledku věku nebo jiného faktoru, mají, stejně jako všichni ostatní občané, právo na volný pohyb a nepřítomnost diskriminace. Zvláštní pozornost by měla být věnována mimo jiné informování osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace o podmínkách přepravy, přístupnosti drážních vozidel a vybavení ve vlaku. Aby byly poskytnuty cestujícím se smyslovými postiženími nejlepší informace o zpožděních, měly by být podle potřeby použity vizuální a akustické systémy. Osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace by v případě, že neexistuje žádný jiný způsob zakoupení přepravních dokladů před nastoupením cesty, měly mít možnost zakoupit přepravní doklady ve vlacích bez dodatečných poplatků. Zaměstnanci by měli být odpovídajícím způsobem proškoleni, aby mohli reagovat na potřeby osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace, zejména při poskytování pomoci. Aby byly zajištěny rovnocenné cestovní podmínky, měla by být těmto osobám bezplatně poskytována pomoc na nádražích a ve vlaku po celou dobu vlakového provozu, a nikoli pouze v určitých částech dne.

Odůvodnění

Vždy není možné zakoupit si jízdenku ve vlaku. Ve všech vlacích není přítomen personál, který prodává jízdenky. Je proto třeba tuto možnost v maximální možné míře upravit. Tento pozměňovací návrh souvisí s čl. 10 odst. 5, který je součástí přepracovaného znění.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Železniční podniky a provozovatelé stanic by měli, prostřednictvím souladu s TSI v případě osob s omezenou schopností pohybu a orientace, zohlednit potřeby osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace. V souladu s pravidly Unie o veřejných zakázkách, a zejména směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU26, by měly být navíc zpřístupněny všechny budovy a drážní vozidla postupným odstraňováním fyzických překážek a funkčních zábran, kdykoli je pořizováno nové zařízení nebo během stavebních a rekonstrukčních prací.

(16)  Železniční podniky a provozovatelé stanic by měli, prostřednictvím souladu s TSI v případě osob s omezenou schopností pohybu a orientace a se směrnicí XXX při doplňování TSI, zohlednit potřeby osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace. V souladu s pravidly Unie o veřejných zakázkách, a zejména směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU26, by měly být navíc zpřístupněny všechny budovy a drážní vozidla postupným odstraňováním fyzických překážek a funkčních zábran, kdykoli je pořizováno nové zařízení nebo během stavebních a rekonstrukčních prací.

__________________

__________________

26 Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 65).

26 Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 65).

Odůvodnění

Nejsou-li požadavky na přístupnost obsaženy v aktech TSI, měl by se použít Evropský akt přístupnosti (směrnice XXX). Účelem směrnice XXX je doplnit stávající odvětvové právní předpisy Unie úpravou oblastí, na které se tyto právní předpisy dosud nevztahovaly.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Je žádoucí, aby toto nařízení vytvořilo systém odškodnění pro cestující v případě zpoždění, jež je spojeno s odpovědností železničního podniku, na stejném základě, jako je mezinárodní systém stanovený v úmluvě COTIF, a zejména v jejích jednotných právních předpisech CIV týkajících se práv cestujících. V případě zpoždění osobního dopravního spoje by měly železniční podniky poskytnout cestujícím odškodnění, které vychází z procentuálního podílu ceny přepravního dokladu.

(17)  Je žádoucí, aby toto nařízení vytvořilo systém odškodnění pro cestující v případě zpoždění, jež je spojeno s odpovědností železničního podniku, na stejném základě, jako je mezinárodní systém stanovený v úmluvě COTIF, a zejména v jejích jednotných právních předpisech CIV týkajících se práv cestujících. Zakoupené přepravní doklady by měly být v plné výši vratné. V případě zpoždění osobního dopravního spoje by měly železniční podniky poskytnout cestujícím odškodnění, které vychází z procentuálního podílu ceny přepravního dokladu ve výši až 100 %.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Železniční podniky by měly mít povinnost být pojištěny nebo přijmout rovnocenná opatření ohledně své odpovědnosti vůči cestujícím v železniční přepravě v případě nehody. Stanoví-li členské státy maximální částku pro náhradu škody v případě smrti nebo zranění cestujících, měla by se tato částka přinejmenším rovnat částce stanovené v jednotných právních předpisech CIV.

(18)  Železniční podniky by měly mít povinnost být pojištěny nebo přijmout rovnocenná opatření ohledně své odpovědnosti vůči cestujícím v železniční přepravě v případě nehody. Stanoví-li členské státy maximální částku pro náhradu škody v případě smrti nebo zranění cestujících, měla by se tato částka přinejmenším rovnat částce stanovené v jednotných právních předpisech CIV. Členské státy by měly mít možnost výši náhradu v případě úmrtí nebo zranění cestujících kdykoli navýšit.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18a)  Nehody ve smyslu tohoto nařízení by měly zahrnovat také na nepříznivé účinky na zdraví cestujících způsobené přeplněnými kupé osobních vlaků, s výjimkou osobních vlaků, které přepravují cestující v souladu s čl. 16 odst. 2 tohoto nařízení. Za nehody ve smyslu tohoto nařízení by měly být dále považovány nepříznivé účinky na zdraví cestujících z důvodu nepřítomnosti, nepoužívání nebo poruchy klimatizačních systémů a s tím spojených teplotních nebo vlhkostních podmínek v kupé, které jsou pro cestující neúnosné.

Odůvodnění

S cílem zabránit mezerám v právních předpisech v neprospěch cestujícího, zejména ve smyslu bodů odůvodnění 3 a 5 nařízení, by se měly rovněž rozumně upravit další nepříznivé účinky na zdraví cestujících, které vzniknou zaviněním přepravce a které lze přirovnat k nehodě v širším smyslu.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  V případě zpoždění by měli mít cestující možnost pokračovat v cestě nebo být přesměrováni za srovnatelných podmínek přepravy. V tomto případě je třeba zohlednit potřeby osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

(20)  V případě zpoždění by měli mít cestující možnost pokračovat v cestě nebo být přesměrováni za srovnatelných podmínek přepravy. V tomto případě je třeba zohlednit zejména potřeby osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Železniční podnik by však neměl být povinen zaplatit odškodnění, může-li prokázat, že zpoždění bylo způsobeno nepříznivými povětrnostními podmínkami nebo velkými přírodními pohromami ohrožujícími bezpečný provoz spoje. Každá takováto událost by měla mít povahu mimořádné přírodní katastrofy, jež se odlišuje od běžných sezónních klimatických podmínek, jakými jsou například podzimní bouře nebo pravidelný výskyt záplav ve městech vlivem přílivu či tání sněhu. Železniční podniky by měly prokázat, že zpoždění nemohly předvídat, ani mu zabránit, i když byla přijata veškerá přiměřená opatření.

vypouští se

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  Provozovatelé infrastruktury by měli ve spolupráci s provozovateli infrastruktury a železničními podniky připravit pohotovostní plány, aby minimalizovaly dopady vážných narušení dopravy tím, že uvízlým cestujícím poskytnou přiměřené informace a péči.

(22)  Provozovatelé stanic by měli ve spolupráci s provozovateli infrastruktury a železničními podniky připravit a zveřejnit pohotovostní plány, aby minimalizovaly dopady vážných narušení dopravy tím, že uvízlým cestujícím poskytnou přiměřené informace a péči.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  Tímto nařízením by neměla být omezena práva železničních podniků požadovat podle použitelného vnitrostátního práva odškodnění od jakékoli osoby, včetně třetích stran.

(23)  Tímto nařízením by neměla být omezena práva železničních podniků, prodejců přepravních dokladů, provozovatelů železničních stanic a infrastruktury případně požadovat odškodnění od jakékoli osoby, včetně třetích stran, za splnění svých povinností vůči cestujícím podle tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27)  Cestující v železniční přepravě by měli mít možnost podat kterémukoli zúčastněnému železničnímu podniku stížnost týkající se práv udělených a povinností uložených tímto nařízením a měli by mít právo obdržet odpověď v přiměřené lhůtě.

(27)  Cestující v železniční přepravě by měli mít možnost podat kterémukoli zúčastněnému železničnímu podniku, prodejci přepravních dokladů, provozovateli stanice nebo provozovateli infrastruktury stížnost týkající se práv udělených a povinností uložených tímto nařízením a měli by mít právo obdržet odpověď v přiměřené lhůtě.

Odůvodnění

Podle ustanovení čl. 28 odst. 2 mohou cestující v železniční přepravě podat stížnost kterémukoli ze zúčastněných železničních podniků, prodejců přepravních dokladů, provozovatelů stanic nebo provozovatelů infrastruktury.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28)  Železniční podniky a provozovatelé stanic by měli definovat, zveřejňovat, řídit a sledovat normy kvality služeb u železniční přepravy osob.

(28)  Železniční podniky a provozovatelé stanic by měli definovat, zveřejňovat, řídit a sledovat normy kvality služeb u železniční přepravy osob, včetně služeb pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh souvisí s 15. bodem odůvodnění, pokud jde o Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením. Normy kvality služeb by měly zahrnovat rovněž osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29)  S cílem zachovat vysokou úroveň ochrany spotřebitelů v železniční dopravě by členské státy měly být povinny určit vnitrostátní subjekty příslušné pro prosazování, které budou podrobně sledovat a prosazovat toto nařízení na vnitrostátní úrovni. Tyto subjekty by měly mít možnost přijmout různá opatření v oblasti prosazování. Cestující by měli mít možnost podávat k uvedeným subjektům stížnosti kvůli údajným porušením tohoto nařízení. Tyto subjekty by spolu měly rovněž spolupracovat, aby se zajistilo uspokojivé vyřizování takových stížností.

(29)  S cílem zachovat vysokou úroveň ochrany spotřebitelů v železniční dopravě by členské státy měly být povinny určit vnitrostátní subjekty příslušné pro prosazování, které budou podrobně sledovat a prosazovat toto nařízení na vnitrostátní úrovni. Tyto subjekty by měly mít možnost přijmout různá opatření v oblasti prosazování a nabídnout cestujícím možnost závazného alternativního řešení sporů v souladu se směrnicí 2013/11/EU1a. Cestující by měli mít možnost podávat k uvedeným subjektům stížnosti kvůli údajným porušením tohoto nařízení a po dohodě využívat též postup řešení sporů on-line zavedený nařízením č. 542/2013/1b. Je třeba také stanovit, že stížnosti mohou podávat organizace zastupující skupiny cestujících. Tyto subjekty by spolu měly rovněž spolupracovat, aby se zajistilo uspokojivé vyřizování takových stížností, a nařízení by mělo být i nadále uvedeno na seznamu v příloze revidovaného nařízení 2017/2394/EU1c o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele. Každý rok vnitrostátní subjekty příslušné pro prosazování zveřejňují na svých internetových stránkách zprávy se statistickými údaji o počtu a typech stížností, které obdržely, a s podrobnostmi o výsledku opatření, která za účelem prosazování přijaly. Kromě toho se uvedené zprávy zveřejní na internetových stránkách Agentury Evropské unie pro železnice.

 

__________________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/11/EU ze dne 21. května 2013 o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 14).

 

1b Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 524/2013/EU ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 1).

 

1c Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 ze dne 12. prosince 2017 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování právních předpisů na ochranu zájmů spotřebitelů a o zrušení nařízení (ES) č. 2006/2004 (Úř. věst. L 345, 27.12.2017, s. 1).

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(31)  Členské státy by měly stanovit sankce za porušení tohoto nařízení a zajistit, aby tyto sankce byly uplatňovány. Sankce, které by mohly zahrnovat finanční odškodnění poškozené osoby, by měly být účinné, přiměřené a odrazující.

(31)  Členské státy by měly stanovit sankce za porušení tohoto nařízení a zajistit, aby tyto sankce byly uplatňovány. Sankce, které by mohly zahrnovat finanční odškodnění poškozené osoby, by měly být účinné, přiměřené a odrazující a měly by mimo jiné zahrnovat i minimální pokutu nebo procentuální podíl z ročního obratu dotčeného podniku či organizace podle toho, která částka je vyšší.

Odůvodnění

To, že v nařízení chybí náležité ustanovení týkající se prosazování, bylo jedním z hlavních důvodů pro jeho přepracování. Je proto nanejvýš důležité, aby bylo zajištěno, že pokuty budou natolik odrazující, aby podniky s porušováním ustanovení tohoto nařízení přestaly. Tento pozměňovací návrh je také neoddělitelně spjat s dalšími pozměňovacími návrhy, které se týkají prosazování v kapitole VII, včetně návrhů na zvýšení kapacit a efektivity subjektů příslušných pro prosazování a na poskytování pomoci cestujícím při podávání stížností.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 1 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Předmět

Předmět a cíle

Odůvodnění

Přepracované znění nařízení vytvořilo rovnováhu mezi posílením práv cestujících v železniční dopravě a obecným zohledněním veřejného zájmu v rámci podpory železnice coby druhu dopravy. Cíle jsou stanoveny v tomto článku, a měly by se proto objevit i v názvu, protože to neoddělitelně souvisí s jinými pozměňovacími návrhy v textu a jedná se navíc o osvědčený postup při navrhování právních předpisů.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví pravidla pro železniční dopravu, pokud jde o:

V zájmu účinné ochrany cestujících a podpory využívání železniční dopravy stanoví toto nařízení pravidla pro železniční dopravu, pokud jde o:

Odůvodnění

Viz odůvodnění k předchozímu pozměňovacímu návrhu.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  práva cestujících v případě odřeknutí či zpoždění spoje;

d)  práva a odškodnění cestujících v případě narušení cesty, například z důvodu odřeknutí či zpoždění spoje;

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  minimální informace, které mají být cestujícím poskytnuty;

e)  minimální informace, které mají cestujícím poskytnout železniční podniky, prodejci přepravních dokladů a poskytovatelé souborných služeb cestovního ruchu, a to přesně, včas a v dostupném formátu;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je neoddělitelně spjat zejména s kapitolou II.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h)  vyřizování stížností;

h)  náležité postupy pro vyřizování stížností;

Odůvodnění

Má-li být splněn cíl zlepšit prosazování, který byl v rámci přepracovaného znění tohoto nařízení stanoven, je důležité, aby jak spotřebitelé, tak vnitrostátní subjekty příslušné pro prosazování mohli využívat spolehlivých postupů, které umožní snadnější a rychlejší vyřizování stížností. Tento pozměňovací návrh je neoddělitelně spjat zejména s pozměňovacími návrhy ke kapitole VII.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  městskou, příměstskou a regionální osobní železniční dopravu uvedenou ve směrnici 2012/34/EU, s výjimkou přeshraničních služeb v rámci Unie;

a)  metro, tramvaje a jiné městské kolejové dráhy podle směrnice 2012/34/EU a dále definované ve směrnici 2016/797/EU;

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  mezinárodní osobní železniční dopravu, jejíž podstatná část, včetně nejméně jedné zastávky podle jízdního řádu, je provozována mimo Unii, za předpokladu, že práva cestujících jsou odpovídajícím způsobem zajištěna vnitrostátními právními předpisy na území členského státu, který udělil výjimku.

b)  mezinárodní osobní železniční dopravu, jejíž podstatná část, včetně nejméně jedné zastávky podle jízdního řádu, je provozována mimo Unii, pouze pro část, která není provozována na území členského státu, který udělil výjimku.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  osobní železniční doprava využívající vozy vyhrazené pouze pro historické či turistické účely.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy uvědomí Komisi o výjimkách udělených podle odst. 2 písm. a) a b) a o přiměřenosti svých vnitrostátních právních předpisů na svém území pro účely odst. 2 písm. b).

3.  Členské státy uvědomí Komisi o výjimkách udělených podle odst. 2 písm. a), b) a ba).

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Články 5, 10, 11 a 25 a kapitola V se vztahují na veškeré osobní železniční dopravní spoje podle odstavce 1, včetně spojů vyňatých podle odst. 2 písm. a) a b).

4.  Články 4, 5, 6, 7 a 12 a kapitola V se vztahují na veškeré osobní železniční dopravní spoje podle odstavce 1, včetně spojů vyňatých podle odst. 2 písm. a) a b). Články 10 a 17 se vztahují na veškeré osobní železniční dopravní spoje podle odstavce 1, včetně spojů vyňatých podle odst. 2 písm. b).

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5)  „prodejcem přepravních dokladů“ maloobchodní prodejce uzavírající přepravní smlouvy a prodávající přepravní doklady na železniční dopravní spoje jménem železničního podniku nebo na vlastní účet;

5)  „prodejcem přepravních dokladů“ maloobchodní prodejce uzavírající přepravní smlouvy a prodávající přepravní doklady a přímé přepravní doklady na železniční dopravní spoje jménem jednoho nebo více železničních podniků nebo na vlastní účet;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh souvisí s čl. 10 odst. 1 a 6, které jsou součástí přepracovaného znění.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a)  „přepravním dokladem“ platný doklad, který cestujícího opravňuje k přepravě po železnici a který může mít různý formát, jako je například papírový doklad, elektronická jízdenka, Smartcard nebo cestovní karta;

Odůvodnění

Přepravní doklady mohou mít různé formy, zejména uvážíme-li, jak se rozvíjejí online platformy. Mělo by tedy být jasné, že je to platný doklad, ať je v jakékoli formě, který opravňuje daného cestujícího jet vlakovým spojem.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8)  „přímým přepravním dokladem“ přepravní doklad nebo doklady zastupující jedinou přepravní smlouvu na přepravu navazujícími železničními dopravními spoji provozovanými jedním nebo více železničními podniky;

8)  „přímým přepravním dokladem“ přepravní doklad nebo samostatné doklady na přepravu navazujícími železničními dopravními spoji provozovanými jedním nebo více železničními podniky a zakoupenými od téhož prodejce, poskytovatele souborných služeb cestovního ruchu nebo železničního podniku pro cestu ohraničenou dvěma koncovými body;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh souvisí s čl. 10 odst. 1 a 6, které jsou součástí přepracovaného znění.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

10)  „cestou“ se rozumí přeprava cestujícího mezi stanicí odjezdu a stanicí příjezdu podle jediné přepravní smlouvy;

10)  „cestou“ přeprava cestujícího mezi stanicí odjezdu a stanicí příjezdu;

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

10a)  „optimálním železničním spojením pro jednu cestu“ se rozumí nejoptimálnější (tzn. například nejlevnější, nejrychlejší nebo nejpohodlnější) cesta jedním směrem po železnici mezi kterýmikoli dvěma železničními stanicemi (jak uvnitř členského státu, tak i přes vnitřní hranice Unie), která může zahrnovat jeden, dva nebo více navazujících železničních spojů a respektovat minimální standardní dobu trvání jízdy stanovenou v oficiálních jízdních řádech vlaků a která může zahrnovat více na sebe navazujících přepravních dokladů v závislosti na řešení, které cestujícímu vyhovuje nejlépe.

Odůvodnění

Současné technologie cestujícím umožňují, aby si rezervovali navazující vlaková spojení a vybrali si pro svou cestu to nejlepší (tzn. například nejlevnější, nejrychlejší nebo nejpohodlnější) řešení bez ohledu na počet přepravních dokladů (jeden nebo více samostatných, které na sebe navazují). Definice vyjasňuje čl. 3 odst. 8 a přispívá k právní konzistentnosti nařízení. Tento pozměňovací návrh uvádí toto nařízení v soulad s předpisy upravujícími práva cestujících v ostatních druzích dopravy (například v letecké dopravě). Pojem „optimální železniční spojení pro jednu cestu“ umožňuje cestujícím zvolit nejvhodnější možnost cestování a je plně odůvodněn rozvojem nových technologií.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

16)  „osobou se zdravotním postižením“ nebo „osobou s omezenou schopností pohybu a orientace“ osoba, která má trvalé nebo dočasné fyzické, mentální, duševní nebo smyslové postižení, které jí v interakci s různými překážkami může bránit v plném a účinném využívání dopravních prostředků na rovnoprávném základě s ostatními cestujícími, nebo jejíž pohyblivost je při použití dopravního prostředku snížena v důsledku věku;

16)  „osobou se zdravotním postižením“ nebo „osobou s omezenou schopností pohybu a orientace“ osoba, která má trvalé nebo dočasné fyzické, mentální, duševní nebo smyslové postižení, které jí v interakci s různými překážkami může bránit v plném a účinném využívání dopravních prostředků na rovnoprávném základě s ostatními cestujícími, nebo jejíž pohyblivost je při použití dopravního prostředku snížena;

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 18 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

18a)  „městskou kolejovou dráhou“ systém kolejové dopravy pro městské nebo příměstské oblasti s odolností vůči nárazu C-III nebo C-IV (podle normy EN 15227:2011) a maximální pevností vozidla 800 kN (podélná tlaková síla spřáhla); městské kolejové systémy mohou používat vlastní kolejové těleso nebo těleso uložené ve vozovce a obvykle nedochází k výměně vozidel mezi nimi a dálkovou osobní nebo nákladní dopravou;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh souvisí s čl. 2 odst. 2, který je součástí přepracovaného znění.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 19 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

19a)  „rozhraním pro programování aplikací“ elektronické rozhraní pro vyhledávání informací o jízdních řádech, intermodálních spojeních včetně informací v reálném čase o možných zpožděních, o volných místech k sezení, příslušném jízdném, povinných rezervacích a zvláštních podmínkách a o přístupnosti přepravních služeb, které rovněž umožňuje nákup přepravních dokladů, přímých přepravních dokladů a rezervace.

Odůvodnění

Tato nová definice je nezbytná poté, co byla vložena nová ustanovení čl. 10 písm. a) (nového).

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčeny sociální tarify, nabízejí železniční podniky či prodejci přepravních dokladů přepravní podmínky a tarify široké veřejnosti bez přímé či nepřímé diskriminace na základě státní příslušnosti či místa pobytu konečného zákazníka, nebo místa usazení železničního podniku nebo prodejce přepravních dokladů v rámci Unie.

Aniž jsou dotčeny sociální tarify, nabízejí železniční podniky, prodejci přepravních dokladů a poskytovatelé souborných služeb cestovního ruchu široké veřejnosti přepravní podmínky a tarify a prodávají přepravní doklady a přímé přepravní doklady bez přímé či nepřímé diskriminace, zejména na základě státní příslušnosti, původu či místa pobytu konečného zákazníka, nebo místa usazení železničního podniku nebo prodejce přepravních dokladů v rámci Unie. Železniční podnik, prodejce přepravních dokladů a poskytovatelé souborných služeb cestovního ruchu nesmí v rámci jimi přijímaných platebních prostředků uplatňovat z důvodů souvisejících se státní příslušností, místem bydliště, umístěním platebního účtu, místem usazení poskytovatele platební služby nebo místem vydání platebního prostředku na území Unie odlišné podmínky pro platební transakci, pokud:

 

a) je platební transakce provedena elektronickou transakcí úhradou, inkasem nebo karetním platebním prostředkem v rámci stejné platební značky a kategorie;

 

b) jsou splněny požadavky na ověření podle směrnice (EU) 2015/2366; a že

 

c) platební transakce probíhají v měně, kterou železniční podnik, prodejce přepravních dokladů nebo poskytovatele souborných služeb cestovního ruchu akceptuje.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Cestujícím je dovolen vstup do vlaku jízdními koly, případně za přiměřený poplatek. Svá jízdní kola si v průběhu cesty hlídají a zajistí, že nejsou na obtíž ostatním cestujícím, neomezují vybavení pro mobilitu, zavazadla nebo železniční provoz a ani v této souvislosti nevznikne škoda. Přepravu jízdních kol může lze zamítnout či omezit z bezpečnostních či provozních důvodů, pokud železniční podniky, prodejci přepravních dokladů, poskytovatelé souborných služeb cestovního ruchu a případně i provozovatelé stanic informují cestující o podmínkách vztahujících se k tomuto zamítnutí či omezení v souladu s nařízením (EU) č. 454/2011.

Cestujícím je dovolen vstup do vlaku se smontovanými nebo nesmontovanými jízdními koly, a to i do vysokorychlostních, dálkových a přeshraničních vlaků. Tato služba je nabízena bezplatně nebo ve výjimečných případech za přiměřený poplatek. Veškerá nová nebo modernizovaná kolejová vozidla musí mít dostatečně velký, zřetelně označený prostor vyhrazený pro přepravu smontovaných jízdních kol. Přepravu jízdních kol může lze zamítnout či omezit z oprávněných bezpečnostních či provozních důvodů, pouze pokud železniční podniky, prodejci přepravních dokladů, poskytovatelé souborných služeb cestovního ruchu a případně i provozovatelé stanic informují cestující nejpozději v okamžiku zakoupení přepravního dokladu o podmínkách pro přepravu jízdního kola na všech spojích v souladu s nařízením (EU) č. 454/2011.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Železniční podniky mohou nabízet přepravní podmínky, které jsou pro cestujícího příznivější než podmínky stanovené v tomto nařízení.

2.  Železniční podniky, poskytovatelé souborných služeb cestovního ruchu nebo prodejci přepravních dokladů mohou nabízet přepravní podmínky, které jsou pro cestujícího příznivější než podmínky stanovené v tomto nařízení.

Odůvodnění

Tímto ustanovením se uznává, že přepravní doklady nenabízí cestujícím pouze železniční podniky a že tímto ustanovením není dotčen vztah mezi podniky / smluvní svoboda mezi železničními podniky a poskytovateli souborných služeb cestovního ruchu / prodejci přepravních dokladů a že ustanovení je v souladu se zněním ustanovení v kapitole II navrženým Komisí.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 8 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Povinnost poskytovat informace o zrušení dopravních spojů

Povinnost poskytovat informace a rady týkající se zrušení nebo podstatného omezení dopravních spojů

Odůvodnění

Bearing in mind the intention of this regulation and the Commission’s proposed amendments thereto, to strengthen the rights of persons with disabilities and of persons with reduced mobility, and also to improve passenger rights generally, it is important to ensure passengers are treated fairly by railway undertakings. This amendments therefore is inextricably linked to other proposals, including those on information to be provided by undertakings and on non-discrimination against passengers in Article 1 and related Chapters and all accessibility provisions in Chapter V and otherwise.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Železniční podniky nebo případně příslušné orgány odpovědné za smlouvu na veřejné služby v železniční dopravě zveřejní vhodnými prostředky, včetně formátů přístupných pro osoby se zdravotním postižením v souladu s požadavky na přístupnost stanovenými ve směrnici XXX31, informace o trvalém, či dočasném zrušení dopravních spojů ještě před tím, než toto zrušení provedou.

Železniční podniky nebo případně příslušné orgány odpovědné za smlouvu na veřejné služby v železniční dopravě zveřejní neprodleně a vhodnými prostředky, včetně formátů přístupných pro osoby se zdravotním postižením v souladu s požadavky na přístupnost stanovenými ve směrnici XXX31, návrhy na trvalé, či dočasné zrušení nebo podstatné omezení dopravních spojů s dostatečným předstihem ještě před tím, než toto zrušení provedou, a zajistí, aby tyto návrhy byly před jakýmkoli prováděním předmětem věcné a řádné konzultace.

__________________

__________________

31 Návrh směrnice o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost u výrobků a služeb (Evropský akt přístupnosti) (Úř.věst. L X, X.X.XXXX, s. X).

31 Návrh směrnice o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost u výrobků a služeb (Evropský akt přístupnosti) (Úř.věst. L X, X.X.XXXX, s. X).

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Železniční podniky a prodejci přepravních dokladů nabízející přepravní smlouvy jménem jednoho nebo více železničních podniků poskytují cestujícímu na požádání přinejmenším informace uvedené v části I přílohy II o mezinárodních cestách, k nimž je daným železničním podnikem nabízena přepravní smlouva. Prodejci přepravních dokladů nabízející přepravní smlouvy vlastním jménem a poskytovatelé souborných služeb cestovního ruchu poskytují tyto informace, pokud jim jsou k dispozici.

1.  Železniční podniky, poskytovatelé souborných služeb cestovního ruchu a prodejci přepravních dokladů nabízející přepravní smlouvy vlastním jménem nebo jménem jednoho nebo více železničních podniků poskytují cestujícímu přinejmenším informace uvedené v části I přílohy II o mezinárodních cestách, k nimž je daným železničním podnikem nabízena přepravní smlouva.

Odůvodnění

S ohledem na zachování vnitřní logiky textu a na cíle nařízení je třeba zajistit, aby zákazníci dostávali přesné a včasné informace o své cestě od příslušného maloobchodního prodejce přepravních dokladů. Tento pozměňovací návrh je neoddělitelně spjat s ustanoveními, která se týkají informací, a tedy celé přílohy II.

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Železniční podniky, a případně prodejci přepravních dokladů, poskytují cestujícím během cesty, a to i na přestupních stanicích, přinejmenším informace uvedené v části II přílohy II.

2.  Železniční podniky, a případně poskytovatelé souborných služeb cestovního ruchu a prodejci přepravních dokladů, poskytují cestujícím během cesty, a to i na přestupních stanicích, přinejmenším informace uvedené v části II přílohy II.

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Informace uvedené v odstavcích 1 a 2 se poskytují v nejvhodnější podobě, a to i za využití aktuálních komunikačních technologií. Zvláštní pozornost je věnována tomu, aby se zajistilo, že uvedené informace budou přístupné osobám se zdravotním postižením v souladu s požadavky na přístupnost stanovenými směrnicí XXX a nařízením č. 454/2011.

3.  Informace uvedené v odstavcích 1 a 2 se poskytují za využití snadno dostupných, běžně používaných a aktuálních komunikačních technologií v reálném čase a pokud možno písemnou formou. Zvláštní pozornost je věnována tomu, aby se zajistilo, že uvedené informace budou přístupné osobám se zdravotním postižením v souladu s požadavky na přístupnost stanovenými směrnicí XXX a nařízením č. 454/2011 . Mělo by být také jasně oznámeno, že informace jsou k dispozici v přístupných formátech.

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Provozovatelé stanic a provozovatelé infrastruktury nediskriminačním způsobem zpřístupní železničním podnikům a prodejcům přepravních dokladů údaje v reálném čase, které se týkají vlaků, a to včetně vlaků provozovaných jinými železničními podniky.

4.  Provozovatelé stanic, provozovatelé infrastruktury a železniční podniky zpřístupní železničním podnikům a prodejcům přepravních dokladů údaje v reálném čase, které se týkají vlaků, včetně vlaků provozovaných jinými železničními podniky, a to nediskriminačním způsobem, v nejvhodnějším formátu, pomocí interoperabilního technického rozhraní s využitím nejnovějších komunikačních technologií tak, aby cestující obdrželi od železničních podniků a prodejců přepravních dokladů veškeré informace požadované tímto nařízením.

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Železniční podniky a prodejci přepravních dokladů nabízející přepravní smlouvy jménem jednoho nebo více železničních podniků poskytují cestujícím informace o možnostech využití navazujících spojů v rámci jiných druhů dopravy.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nerozlučně spjat s články 9 a 14.

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4b.  Železniční podniky ve spolupráci s provozovateli stanic a provozovateli infrastruktury uvedou v jízdních řádech informace o přístupných vlakových spojeních a stanicích.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh souvisí s článkem 1. Uvedené informace by měly osobám se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace usnadnit cestování.

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Železniční podniky prodejci přepravních dokladů nabízejí přepravní doklady, a pokud jsou k dispozici, i přímé přepravní doklady a rezervace. Vynaloží co možná největší úsilí, aby nabízeli přímé přepravní doklady, a to i na cesty přes hranice a s více než jedním železničním podnikem.

1.  Železniční podniky, prodejci přepravních dokladů a poskytovatelé souborných cestovních služeb nabízejí přepravní doklady, přímé přepravní doklady a rezervace, a to i na cesty přes hranice a cesty nočními vlaky a cesty s více než jedním železničním podnikem. Rezervace těchto přepravních dokladů probíhá přístupným a nediskriminačním způsobem, a to i pro osoby se zdravotním postižením a osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Železniční podniky, prodejci přepravních dokladů a poskytovatelé souborných cestovních služeb vytvoří vhodná rozhraní pro programování aplikací a datové formáty, které umožní výměnu informací v rámci sítě a v rámci regionálních a vnitrostátních hranic a rezervaci přepravní dokladů prostřednictvím internetu.

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Aniž jsou dotčeny odstavce 3 a 4, distribuují železniční podniky a prodejci přepravních dokladů přepravní doklady cestujícím alespoň jedním z těchto způsobů prodeje:

2.  Aniž jsou dotčeny odstavce 3 a 4, distribuují železniční podniky, prodejci přepravních dokladů a poskytovatelé souborných služeb cestovního ruchu přepravní doklady cestujícím přes internet a alespoň jedním z těchto způsobů prodeje:

a)  ve výdejnách přepravních dokladů nebo prostřednictvím automatů pro prodej přepravních dokladů;

a)  ve výdejnách přepravních dokladů nebo prostřednictvím automatů pro prodej přepravních dokladů;

b)  pomocí telefonu, internetu nebo jakékoli jiné široce dostupné informační technologie;

b)  pomocí telefonu, internetu nebo jakékoli jiné široce dostupné informační technologie;

c)  ve vlaku.

c)  ve vlaku.

Členské státy mohou po železničních podnicích požadovat, aby v rámci smluv na veřejné služby poskytovaly přepravní doklady cestujícím více než jedním způsobem prodeje.

 

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Železniční podniky nabízejí možnost získat přepravní doklady pro daný dopravní spoj ve vlaku, pokud to není omezeno nebo zakázáno z důvodů bezpečnosti nebo politiky zaměřené proti podvodům nebo z důvodu povinné rezervace míst ve vlaku nebo na základě přiměřených obchodních důvodů.

3.  Železniční podniky nabízejí možnost získat přepravní doklady pro daný dopravní spoj ve vlaku, pokud to není omezeno nebo zakázáno z přiměřených a oprávněných důvodů bezpečnosti nebo politiky zaměřené proti podvodům nebo z důvodu nedostatku prostoru či volných míst k sezení.

Odůvodnění

To get more people using the rail service in Europe, there need to be clear and strengthened passenger rights as per the aims of the Regulation. Any restriction of a passenger’s opportunity to buy tickets on board a train should be both reasonable and justifiable. Security/antifraud policy and space availability are both legitimate reasons for limiting this whereas “reasonable commercial grounds” is too vague. This amendment is therefore necessary for pressing reasons of internal logic and also because it is inextricably linked to its subject-matter in Article 1 and overall aims as expressed in impact assessments and explanatory statements.

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Pokud na železniční stanici v místě odjezdu není výdejna přepravních dokladů nebo automat pro prodej přepravních dokladů, musí být cestující na železniční stanici informováni o:

4.  Na vyžádání jsou cestujícím v den nastoupení cesty přepravní doklady znovu vytištěny, a to buď ve výdejně přepravních dokladů, nebo prostřednictvím automatu pro prodej přepravních dokladů. Pokud na železniční stanici v místě odjezdu není výdejna přepravních dokladů nebo automat pro prodej přepravních dokladů nebo pokud výdejna přepravních dokladů nebo automat pro prodej přepravních dokladů nejsou plně přístupné, musí být cestující na železniční stanici informováni o:

Odůvodnění

Tištěné přepravní doklady cestující často potřebují kvůli tomu, aby jim zaměstnavatelé proplatili cestovní výlohy. V případě, že by je na stanici nebylo možné vytisknout, měli by mít cestující nárok na to, aby je o tom na této stanici informovali. Tento pozměňovací návrh je nezbytný, protože je neoddělitelně spjat s ustanoveními, která se týkají přístupnosti, a s dalšími změnami, které Komise navrhla v článku 10.

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Pokud na železniční stanici v místě odjezdu není výdejna přepravních dokladů nebo dostupné automaty pro prodej přepravních dokladů, osobám se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace musí být umožněno zakoupit přepravní doklady ve vlaku bez dodatečných nákladů.

5.  Pokud na železniční stanici v místě odjezdu není otevřená výdejna přepravních dokladů nebo řádně fungující automaty pro prodej přepravních dokladů, cestujícím musí být umožněno zakoupit přepravní doklady. Přepravní doklady zakoupené ve vlaku nesmějí být dražší než příslušné základní jízdné pro danou cestu, snížené o veškeré uplatnitelné slevy.

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Pokud cestující obdrží samostatné přepravní doklady na jednu cestu navazujícími železničními dopravními spoji provozovanými jedním nebo více železničními podniky, jeho právo na informace, pomoc, péči a odškodnění musí být rovnocenné právům spojeným s přímým přepravním dokladem a musí se vztahovat na celou cestu z místa odjezdu do cílového místa, nebyl-li cestující výslovně informován, že je tomu jinak, a to v písemné formě. V těchto informacích musí být zejména uvedeno, že zmešká-li cestující přípoj, nemá v závislosti na celkové délce cesty nárok na pomoc nebo odškodnění. Důkazní břemeno, že příslušné informace byly poskytnuty, nese železniční podnik, jeho zástupce, poskytovatel souborných služeb cestovního ruchu či prodejce přepravních dokladů.

6.  Pokud cestující obdrží samostatné přepravní doklady na jednu cestu navazujícími železničními dopravními spoji provozovanými jedním nebo více železničními podniky, jejich právo na informace, pomoc, péči a odškodnění musí být rovnocenné právům spojeným s přímým přepravním dokladem a musí se vztahovat na celou cestu z místa odjezdu do cílového místa.

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 10a

 

Poskytování přepravních informací prostřednictvím rozhraní pro programování aplikací

 

1.   Železniční podniky poskytnou nediskriminační přístup k veškerým přepravním informacím, včetně provozních informací v reálném čase týkajících se jízdních řádů a jízdného, jak stanoví článek 9, prostřednictvím rozhraní pro programování aplikací.

 

2.   Železniční podniky zajistí poskytovatelům souborných služeb cestovního ruchu, prodejcům přepravních dokladů a dalším železničním podnikům prodávajícím jejich služby nediskriminační přístup k rezervačním systémům prostřednictvím rozhraní pro programování aplikací, aby jim umožnily uzavírat přepravní smlouvy a vydávat přepravní doklady v podobě jízdenek a rezervací způsobem, který umožní nejoptimálnější a z hlediska nákladů nejúčelnější cestu, včetně přeshraničních cest.

 

3.   Železniční podniky zajistí, aby technické specifikace rozhraní pro programování aplikací byly dobře zdokumentované a otevřeně a bezplatně přístupné. Rozhraní pro programování aplikací používají otevřené standardy, běžné užívané protokoly a strojově čitelné formáty, aby se zajistila jejich interoperabilita.

 

4.   Železniční podniky zajistí, aby s výjimkou naléhavých situací byla jakákoliv změna technické specifikace jejich rozhraní pro programování aplikací zpřístupněna poskytovatelům souborných služeb cestovního ruchu a prodejcům přepravních dokladů předem, co nejdříve je to možné, ale přinejmenším tři měsíce předtím, než bude změna provedena. Naléhavé situace musí být dokumentovány a tato dokumentace je na požádání poskytována příslušným orgánům.

 

5.   Železniční podniky zajistí, aby byl přístup k rozhraní pro programování aplikací poskytnut nediskriminačním způsobem, na stejné úrovni dostupnosti a výkonnosti, včetně podpory, přístupu ke všem dokumentům, standardům, protokolům a formátům. Poskytovatelé souborných služeb cestovního ruchu a prodejci přepravních dokladů nesmí být v porovnání se samotnými železničními podniky znevýhodněni.

 

6.   Rozhraní pro programování aplikací musí být vytvořeno v souladu nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1926 ze dne 31. května 2017.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh souvisí s čl. 10 odst. 1, který je součástí přepracovaného znění.

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  V případě, kdy je důvodné očekávat, že buď při odjezdu, nebo v případě zmeškání přípoje v průběhu cesty na jeden přímý přepravní doklad, bude zpoždění příjezdu do cílového místa podle přepravní smlouvy delší než 60 minut, má cestující neprodleně možnost výběru mezi těmito alternativami:

1.  V případě, kdy je důvodné očekávat, že buď při odjezdu, nebo v případě zmeškání přípoje v průběhu cesty bude zpoždění příjezdu do cílového místa delší než 45 minut, má cestující neprodleně možnost výběru mezi těmito alternativami:

Odůvodnění

Cestující by měli mít možnost výběru bez ohledu na to, zda mají přímý přepravní doklad, jednu jednosměrnou jízdenku, zpáteční jízdenku nebo cestovní kombinaci. Výraz „přepravní smlouva“ byl s ohledem na právní srozumitelnost vypuštěn, protože může být uzavřeno i více smluv. Tento pozměňovací návrh je v souladu s našimi dalšími pozměňovacími návrhy v kapitole IV.

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pro účely odst. 1 písm. b) může srovnatelné přesměrování provést jakýkoli železniční podnik a toto přesměrování může zahrnovat používání dopravy vyšší třídy i alternativní druhy dopravy, aniž by cestujícímu vznikly dodatečné náklady. Železniční podniky vynaloží náležité úsilí, aby nebylo zapotřebí využít dodatečné přípoje. Celkový čas přepravy při použití alternativního druhu dopravy pro část cesty, která nebyla dokončena podle původního plánu, musí být srovnatelný s časem přepravy plánovaným pro původní cestu. Cestující nesmí být přepravováni v dopravních zařízeních nižší třídy, ledaže jsou tato zařízení jediným dostupným prostředkem v rámci přesměrování.

2.  Pro účely odst. 1 písm. b) má cestující, který v důsledku zpoždění nebo odřeknutí spoje na dřívějším úseku své cesty zmešká přípoj, možnost využít nejbližšího dostupného spoje, který mu umožní dojet do plánovaného cíle jeho cesty. Srovnatelné přesměrování může provést jakýkoli železniční podnik a toto přesměrování může zahrnovat používání dopravy vyšší třídy i alternativní druhy dopravy, aniž by cestujícímu vznikly dodatečné náklady. Železniční podniky vynaloží náležité úsilí, aby nebylo zapotřebí využít dodatečné přípoje. Celkový čas přepravy při použití alternativního druhu dopravy pro část cesty, která nebyla dokončena podle původního plánu, musí být srovnatelný s časem přepravy plánovaným pro původní cestu. Cestující nesmí být přepravováni v dopravních zařízeních nižší třídy, ledaže jsou tato zařízení jediným dostupným prostředkem v rámci přesměrování.

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Poskytovatelé dopravních služeb, kteří zajišťují přesměrování, musí věnovat zvláštní pozornost tomu, aby byla osobám se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace poskytována srovnatelná úroveň přístupnosti alternativního spoje.

3.  Poskytovatelé dopravních služeb, kteří zajišťují přesměrování, poskytnou osobám se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace srovnatelnou úroveň pomoci a přístupnosti alternativního spoje.

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Aniž ztratí právo na přepravu, může cestující od železničního podniku požadovat odškodnění v případě zpoždění mezi výchozí a cílovou stanicí uvedenými v přepravní smlouvě, je-li jím postižen, za které nebyla poskytnuta náhrada ceny jízdného podle článku 16. Minimální odškodnění v případě zpoždění činí:

1.  Aniž ztratí právo na přepravu v případě dané cesty, cestující nárok na odškodnění od železničního podniku v případě zpoždění mezi výchozí a cílovou stanicí uvedenými na přepravním dokladu a v přepravní smlouvě je-li jím postižen, za které nebyla poskytnuta náhrada ceny jízdného podle článku 16. Minimální odškodnění v případě zpoždění činí:

Odůvodnění

Přesná podoba systému odškodňování je důležitým aspektem celkové efektivity tohoto nařízení, a je proto neoddělitelně spjat s jeho hlavními cíli a zvláště pak s kapitolami VI a VII.

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  25 % ceny přepravního dokladu v případě zpoždění o 60119 minut;

a)  50 % ceny přepravního dokladu v případě zpoždění o 4589 minut;

Odůvodnění

Přesná podoba systému odškodňování je důležitým aspektem celkové efektivity tohoto nařízení, a je proto neoddělitelně spjat s jeho hlavními cíli a zvláště pak s kapitolami VI a VII.

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  50 % ceny přepravního dokladu v případě zpoždění o 120 a více minut.

b)  75 % ceny přepravního dokladu v případě zpoždění 90 až 119 minut a více,

Odůvodnění

Přesná podoba systému odškodňování je důležitým aspektem celkové efektivity tohoto nařízení, a je proto neoddělitelně spjat s jeho hlavními cíli a zvláště pak s kapitolami VI a VII.

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  100 % ceny přepravního dokladu v případě zpoždění o 120 a více minut.

Odůvodnění

Přesná podoba systému odškodňování je důležitým aspektem celkové efektivity tohoto nařízení, a je proto neoddělitelně spjat s jeho hlavními cíli a zvláště pak s kapitolami VI a VII.

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Odstavec 1 se rovněž vztahuje na cestující, kteří jsou držiteli pasu nebo časové jízdenky. Pokud zažívají opakovaná zpoždění nebo odřeknutí spojů v průběhu platnosti tohoto pasu nebo této časové jízdenky, mohou žádat přiměřené odškodnění v souladu s úpravou odškodnění platnou v železničním podniku. Tato úprava stanoví kritéria pro stanovení zpoždění a výpočet odškodnění. Dochází-li v průběhu platnosti cestovního pasu nebo časové jízdenky ke zpoždění kratšímu než 60 minut opakovaně, počítá se dané zpoždění kumulativně a cestující jsou odškodněni v souladu s úpravou odškodnění platnou v železničním podniku.

2.  Odstavec 1 se rovněž vztahuje na cestující, kteří jsou držiteli pasu nebo časové jízdenky. Pokud zažívají opakovaná zpoždění nebo odřeknutí spojů v průběhu platnosti tohoto pasu nebo této časové jízdenky, mají nárok na přiměřené odškodnění v souladu s úpravou odškodnění platnou v železničním podniku. Tato úprava stanoví kritéria pro stanovení zpoždění a výpočet poměrného odškodnění na vyměřovacím základě podle odstavce 1. Dochází-li v průběhu platnosti cestovního pasu nebo časové jízdenky ke zpoždění kratšímu než 45 minut opakovaně, počítá se dané zpoždění kumulativně a cestující jsou odškodněni v souladu s úpravou odškodnění platnou v železničním podniku.

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Odškodnění z ceny přepravního dokladu se vyplatí do jednoho měsíce od podání žádosti o odškodnění. Odškodnění lze uhradit prostřednictvím poukázek nebo jiných služeb, pokud jsou smluvní podmínky pružné (zejména ohledně období platnosti a cílové stanice). Na žádost cestujícího se odškodnění poskytne v penězích.

5.  Odškodnění z ceny přepravního dokladu se vyplatí do jednoho měsíce od podání žádosti o odškodnění železničnímu podniku, poskytovateli souborných služeb cestovního ruchu nebo prodejci přepravního dokladu. Odškodnění lze uhradit prostřednictvím poukázek nebo jiných služeb, nebo prostřednictvím systému automatického odškodnění, je-li zaveden, pokud jsou smluvní podmínky pružné (zejména ohledně období platnosti a cílové stanice). Na žádost cestujícího se odškodnění poskytne v penězích v rámci téhož platebního systému, který byl použit při zakoupení přepravního dokladu. Cestujícímu musí být podány ucelené informace o všech možnostech odškodnění, včetně odškodnění finančního, z nichž si bude moci vybrat. Cestující nesmí být nijak odrazován od podávání žádosti o odškodnění.

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Cestující nemá nárok na odškodnění, je-li o zpoždění informován dříve, než koupí přepravní doklad, nebo zůstane-li zpoždění vzhledem k pokračování jiným dopravním spojem nebo přesměrování menší než 60 minut.

7.  Cestující nemají nárok na odškodnění, jsou-li o zpoždění informováni dříve, než koupí přepravní doklad, ledaže skutečné zpoždění je delší o více než 45 minut než udávané zpoždění, nebo zůstane-li zpoždění vzhledem k pokračování jiným dopravním spojem nebo přesměrování menší než 45 minut.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh souvisí s čl. 17 odst. 2, který je součástí přepracovaného znění.

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8.  Železniční podnik není povinen zaplatit odškodnění, může-li prokázat, že zpoždění bylo způsobeno nepříznivými povětrnostními podmínkami nebo velkými přírodními pohromami ohrožujícími bezpečný provoz spoje a nebylo možné je předvídat nebo jim zabránit, i kdyby byla přijata veškerá přiměřená opatření.

vypouští se

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  V případě zpoždění při příjezdu nebo odjezdu jsou cestující průběžně informováni o situaci a předpokládaném čase odjezdu a příjezdu železničním podnikem nebo prodejcem přepravních dokladů nebo provozovatelem stanice, jakmile je taková informace k dispozici.

1.  V případě zpoždění při příjezdu nebo odjezdu jsou cestující průběžně informováni o situaci a předpokládaném čase odjezdu a příjezdu železničním podnikem nebo prodejcem přepravních dokladů, poskytovatelem souborných služeb cestovního ruchu nebo provozovatelem stanice, jakmile je taková informace k dispozici. Provozovatelé stanic, provozovatelé infrastruktury a železniční podniky poskytují prodejcům přepravních dokladů informace v reálném čase a ve vhodném formátu.

Odůvodnění

Náležité a interoperabilní sdílení údajů mezi prodejci přepravních dokladů a železničními podniky v reálném čase je pro spotřebitele nezbytné, pokud chceme zajistit, aby byly spotřebiteli poskytovány nejlepší informace – včetně možností týkajících se přepravních dokladů a jejich ceny pro požadovanou cestu – v reálném čase, jakož i možnost zakoupit si upřednostňovaný druh přepravního dokladu u prodejce těchto dokladů.

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  V případě zpoždění uvedeného v odstavci 1 o více než 60 minut se rovněž cestujícímu nabídne zdarma:

2.  V případě zpoždění uvedeného v odstavci 1 o více než 45 minut se rovněž cestujícímu nabídne zdarma:

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný, protože je nedílně spjat s jinými našimi pozměňovacími návrhy týkajícími se doby zpoždění v článku 17.

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  jídlo a občerstvení v množství odpovídajícím čekací době, pokud je ve vlaku nebo ve stanici k dispozici nebo může být za přiměřených okolností dodáno s přihlédnutím ke kritériím, jako je vzdálenost od dodavatele, čas potřebný pro dodání, jakož i náklady;

a)  jídlo a občerstvení v množství odpovídajícím čekací době, pokud je ve vlaku nebo ve stanici k dispozici nebo může být za přiměřených okolností dodáno;

Odůvodnění

Uvedení orientačních kritérií v právním textu, zejména pak nákladů, nijak nenapomáhá ke stanovení toho, zda je požadavek na dodání občerstvení a jídla přiměřený.

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  přeprava z vlaku do železniční stanice v případě, že vlak uvízl na trati, do náhradní výchozí stanice nebo do cílové stanice dopravního spoje, pokud je to uskutečnitelné.

c)  přístupná přeprava z vlaku do železniční stanice v případě, že vlak uvízl na trati, do náhradní výchozí stanice nebo do cílové stanice dopravního spoje, pokud je to uskutečnitelné.

Odůvodnění

V souladu se záměrem tohoto nařízení posílit práva osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace a zvláště pak s ustanoveními kapitoly V musí být každá náhradní přeprava z vlaku a na další cestě přístupná všem cestujícím. Musí být výslovně požadováno, aby potřeby těchto cestujících, kteří mohou potřebovat zvláštní asistenci, například v případě evakuace, byly brány v úvahu.

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pokud není dále možné pokračovat železničním spojem, vypraví železniční podnik pro cestující co nejdříve náhradní dopravní spoje.

3.  Pokud není dále možné pokračovat železničním spojem, vypraví železniční podnik pro cestující co nejdříve přístupné náhradní dopravní spoje.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh souvisí s ustanoveními o přístupnosti, která jsou součástí přepracovaného znění.

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Na požádání cestujícího železniční podniky potvrdí na přepravním dokladu nebo jakýmkoli jiným způsobem, že došlo ke zpoždění železničního dopravního spoje, které vedlo ke zmeškání přípoje, nebo případně že došlo k odřeknutí železničního dopravního spoje.

4.  Železniční podniky dotčeným cestujícím nabídnou, že jim písemně na jejich přepravním dokladu nebo jakýmkoli jiným způsobem potvrdí, že došlo ke zpoždění železničního dopravního spoje, které vedlo ke zmeškání přípoje, nebo případně že došlo k odřeknutí železničního dopravního spoje.

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Kromě plnění povinností týkajících se železničních podniků podle čl. 13a odst. 3 směrnice 2012/34/EU provozovatel železniční stanice, která v průběhu jednoho roku odbaví nejméně 10 000 cestujících denně, zajistí, aby činnosti stanice, železničních podniků a provozovatelů infrastruktury byly koordinovány prostřednictvím vhodného pohotovostního plánu s cílem připravit se na možnost vážného narušení dopravy a velkých zpoždění vedoucích ke značnému počtu cestujících uvízlých ve stanici. Tento plán zajistí, že cestujícím, kteří na daném místě uvíznou, je poskytována přiměřená pomoc a informace, a to i v přístupných formátech v souladu s požadavky na přístupnost stanovenými směrnicí XXX. Provozovatel stanice na požádání tento plán a jeho případné změny zpřístupní vnitrostátnímu subjektu příslušnému pro prosazování nebo jakémukoli jinému subjektu určenému členským státem. Provozovatelé železničních stanic, které průměrně v průběhu jednoho roku odbaví méně než 10 000 cestujících denně, vynaloží veškeré náležité úsilí, aby uživatele stanice koordinovali a v daných situacích poskytovali uvízlým cestujících pomoc a informace.

6.  Kromě plnění povinností týkajících se železničních podniků podle čl. 13a odst. 3 směrnice 2012/34/EU provozovatel železniční stanice, která v průběhu jednoho roku odbaví nejméně 10 000 cestujících denně, zajistí, aby činnosti stanice, železničních podniků a provozovatelů infrastruktury byly koordinovány prostřednictvím vhodného pohotovostního plánu s cílem připravit se na možnost vážného narušení dopravy a velkých zpoždění vedoucích ke značnému počtu cestujících uvízlých ve stanici. Tento plán věnuje zvláštní pozornost potřebám osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace a zajistí, že cestujícím, kteří na daném místě uvíznou, je poskytována přiměřená pomoc a informace, a to i v přístupných formátech v souladu s požadavky na přístupnost stanovenými směrnicí XXX. Součástí plánu jsou rovněž požadavky týkající se přístupnosti poplašných a informačních systémů. Provozovatel stanice tento plán a jeho případné změny zpřístupní veřejnosti, a to i na internetových stránkách stanice. Provozovatelé železničních stanic, které průměrně v průběhu jednoho roku odbaví méně než 10 000 cestujících denně, vynaloží veškeré náležité úsilí, aby uživatele stanice koordinovali a v daných situacích poskytovali uvízlým cestujících pomoc a informace.

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Železniční podniky a provozovatelé stanic zavedou nebo udržují, s aktivním zapojením organizací zastupujících osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, nediskriminační pravidla pro přístup platná pro přepravu osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace včetně jejich osobních asistentů. Tato pravidla musí cestujícímu umožňovat doprovod asistenčního psa v souladu s příslušnými vnitrostátními předpisy.

1.  Železniční podniky a provozovatelé stanic zavedou nebo udržují, s aktivním zapojením organizací zastupujících osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, nediskriminační pravidla pro bezbariérový a nezávislý přístup platná pro přepravu osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Tato pravidla musí cestujícímu umožňovat bezplatný doprovod certifikovaného asistenčního zvířete nebo doprovázející osoby v souladu s příslušnými vnitrostátními předpisy a zajistit, aby osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace mohly spontánně využívat služby cestování železniční dopravou i na krátké úseky a bez zdlouhavého plánování.

Pozměňovací návrh    80

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Provozovatel stanice, železniční podnik, prodejce přepravních dokladů nebo poskytovatel souborných služeb cestovního ruchu poskytují osobám se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace v souladu s pravidly pro přístup uvedenými v čl. 20 odst. 1 na požádání informace o přístupu do stanice a přidružených zařízení, dopravních spojích a o přístupnosti drážních vozidel, a to i v přístupných formátech v souladu s požadavky na přístupnost stanovenými nařízením (EU) č. 454/2011 a směrnicí XXX, a informují zdravotně osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace o vybavení ve vlaku.

1.  Provozovatel stanice, železniční podnik, prodejce přepravních dokladů nebo poskytovatel souborných služeb cestovního ruchu poskytují osobám se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace v souladu s pravidly pro přístup uvedenými v čl. 20 odst. 1 na požádání informace o přístupu do stanice a přidružených zařízení, dopravních spojích a o přístupnosti drážních vozidel, a to i v přístupných formátech v souladu s požadavky na přístupnost stanovenými nařízením (EU) č. 454/2011 a směrnicí XXX, a informují zdravotně osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace o vybavení ve vlaku. Tyto informace jsou snadno přístupné též na internetových stránkách provozovatele železniční stanice nebo na stránkách železničního podniku.

Pozměňovací návrh    81

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pokud železniční podnik, prodejce přepravních dokladů nebo poskytovatel souborných služeb cestovního ruchu uplatňuje odchylku stanovenou v čl. 20 odst. 2, vyrozumí na požádání písemně dotyčnou osobu se zdravotním postižením nebo osobu s omezenou schopností pohybu a orientace o svých důvodech pro toto jednání do pěti pracovních dnů od odmítnutí rezervace nebo odmítnutí vydání přepravního dokladu nebo stanovení podmínky doprovodu. Železniční podnik, prodejce přepravních dokladů nebo provozovatel souborných služeb cestovního ruchu vynaloží náležité úsilí, aby pro dotyčnou osobu navrhl alternativní variantu přepravy, jež by zohledňovala její potřeby, pokud jde o přístupnost.

2.  Pokud železniční podnik, prodejce přepravních dokladů nebo poskytovatel souborných služeb cestovního ruchu uplatňuje odchylku stanovenou v čl. 20 odst. 2, vyrozumí na požádání písemně dotyčnou osobu se zdravotním postižením nebo osobu s omezenou schopností pohybu a orientace o svých důvodech pro toto jednání do pěti pracovních dnů od odmítnutí rezervace nebo odmítnutí vydání přepravního dokladu nebo stanovení podmínky doprovodu. Železniční podnik, prodejce přepravních dokladů nebo provozovatel souborných služeb cestovního ruchu dotyčné osobě navrhne alternativní variantu přepravy, jež by zohledňovala její potřeby, pokud jde o přístupnost.

Pozměňovací návrh    82

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Aniž jsou dotčena pravidla pro přístup uvedená v čl. 20 odst. 1, poskytuje provozovatel stanice, nebo železniční podnik, nebo oba při odjezdu osoby se zdravotním postižením nebo osoby s omezenou schopností pohybu a orientace z obsazené železniční stanice, při průjezdu touto stanicí nebo po příjezdu do ní bezplatnou pomoc takovým způsobem, aby daná osoba byla schopna nastoupit do odjíždějícího dopravní spoje, nebo vystoupit z přijíždějícího dopravního spoje, na který si zakoupila přepravní doklad.

1.  Aniž jsou dotčena pravidla pro přístup uvedená v čl. 20 odst. 1, poskytuje provozovatel stanice, nebo železniční podnik, nebo oba při odjezdu osoby se zdravotním postižením nebo osoby s omezenou schopností pohybu a orientace z obsazené železniční stanice, při průjezdu touto stanicí nebo po příjezdu do ní bezplatnou pomoc takovým způsobem, aby daná osoba byla schopna nastoupit do odjíždějícího dopravní spoje, nebo vystoupit z přijíždějícího dopravního spoje, na který si zakoupila přepravní doklad. Jakákoli rezervace pomoci musí být vždy bezplatná bez ohledu na použitý způsob komunikace.

Odůvodnění

Ačkoliv je zřejmé, že poskytování pomoci je služba, která musí být pro cestující bezplatná, v nařízení není nikde výslovně řečeno, že bezplatná musí být i rezervace pomoci. Některé železniční podniky za to v současnosti účtují cestujícím poplatky. Cílem přepracovaného znění tohoto nařízení je posílit práva cestujících v železniční dopravě, zejména osob se zdravotním postižením, a tento pozměňovací návrh je v souladu s vnitřní logikou kapitoly V a našimi pozměňovacími návrhy, které se k ní vztahují.

Pozměňovací návrh    83

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Členské státy mohou stanovit výjimku z odstavce 1 pro osoby, které na své cestě využívají spojů, na něž se vztahuje smlouva o veřejné službě uzavřená v souladu s právem Unie, pakliže příslušný orgán zavedl alternativní zařízení či opatření zaručující shodnou nebo vyšší míru přístupnosti dopravních spojů.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nedílně spjat s čl. 22 odst. 2. Neexistují důvody, proč neumožnit alternativní opatření, která zaručí shodnou, nebo dokonce vyšší míru přístupnosti dopravních spojů.

Pozměňovací návrh    84

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Železniční podniky a provozovatelé stanic zajistí, aby v neobsazených stanicích byly, v souladu s pravidly pro přístup uvedenými v čl. 20 odst. 1, uvedeny jednoduše dostupné informace o nejbližších obsazených stanicích a přímo dostupné pomoci pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, a to i v přístupných formátech v souladu s požadavky na přístupnost stanovenými směrnicí XXX.

3.  Železniční podniky a provozovatelé stanic zajistí, aby v neobsazených stanicích byly, v souladu s pravidly pro přístup uvedenými v čl. 20 odst. 1, uvedeny jednoduše dostupné informace o nejbližších obsazených stanicích a přímo dostupné pomoci pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, a to i v přístupných formátech v souladu s požadavky na přístupnost stanovenými nařízením č. 1300/2014.

Pozměňovací návrh    85

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Pomoc musí být ve stanicích k dispozici po celou dobu provozu železničních dopravních spojů.

4.  Aniž jsou dotčena ustanovení odstavce 3 tohoto článku, pomoc musí být ve stanicích k dispozici po celou dobu provozu železničních dopravních spojů.

Pozměňovací návrh    86

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Železniční podniky, provozovatelé stanic, prodejci přepravních dokladů a poskytovatelé souborných služeb cestovního ruchu navzájem spolupracují, aby poskytli pomoc osobám se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace podle článků 20 a 21 v souladu s těmito pravidly:

Železniční podniky, provozovatelé stanic, prodejci přepravních dokladů a poskytovatelé souborných služeb cestovního ruchu navzájem spolupracují, aby poskytli bezplatnou pomoc osobám se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace podle článků 20 a 21 v souladu s těmito pravidly:

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nedílně spjat s čl. 1 písm. a). Vzhledem k tomu, že Komise navrhuje zákaz diskriminace cestujících, pokud jde o podmínky přepravy, tento pozměňovací návrh zajišťuje, že poskytování pomoci osobám se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace musí být služba, která je pro cestující bezplatná.

Pozměňovací návrh    87

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  pomoc se poskytuje za podmínky, že je železničnímu podniku, provozovateli stanice, prodejci přepravních dokladů nebo poskytovateli souborných služeb cestovního ruchu, u kterého byl zakoupen přepravní doklad, oznámeno alespoň 48 hodin předem, že uvedená osoba bude tuto pomoc potřebovat. Pokud přepravní doklad umožňuje vykonat vícenásobné cesty, je tato podmínka splněna jediným oznámením, v němž se uvedou patřičné informace o časech následujících cest. Tato oznámení musí být předána všem ostatním železničním podnikům a provozovatelům stanic podílejících se na cestě dané osoby;

a)  pomoc se poskytuje za podmínky, že je železničnímu podniku, provozovateli stanice, prodejci přepravních dokladů nebo poskytovateli souborných služeb cestovního ruchu, u kterého byl zakoupen přepravní doklad, v době rezervace přepravního dokladu nebo v době příjezdu do stanice se zaměstnanci nebo v případě stanice bez zaměstnanců alespoň 3 hodiny předem oznámeno, že uvedená osoba bude tuto pomoc potřebovat. Výjimku tvoří železniční stanice, které odbaví méně než 10 000 cestujících denně, jež mají povinnost zajistit pomoc na základě oznámení s alespoň 24hodinovým předstihem. Rezervace poskytnutí této pomoci je pro cestujícího bezplatná. Pokud přepravní doklad umožňuje vykonat vícenásobné cesty, je tato podmínka splněna jediným oznámením, v němž se uvedou patřičné informace o časech následujících cest. Tato oznámení musí být předána všem ostatním železničním podnikům a provozovatelům stanic podílejících se na cestě dané osoby;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nedílně spjat s čl. 1 písm. a). Vzhledem k tomu, že Komise navrhuje zákaz diskriminace cestujících, pokud jde o podmínky přepravy, tento pozměňovací návrh zajišťuje, že poskytování pomoci osobám se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace musí být služba, která je pro cestující bezplatná.

Požadovaná 48hodinová oznamovací lhůta by značně omezila mobilitu osob se zdravotním postižením a bránila by jim tak v jejich schopnosti začlenit se do života společnosti. Je třeba stanovit výjimku pro místní železniční stanice (které odbaví méně než 10 000 cestujících denně), aby se zajistilo právo na kvalitní službu a železničním podnikům se umožnilo vykonávat jejich povinnosti týkající se cestujících se zdravotním postižením.

Pozměňovací návrh    88

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  pomoc se dále poskytuje, pokud se k tomu vyškolení zaměstnanci železničního podniku nebo provozovatele železniční stanice dozvědí o potřebě poskytnutí pomoci a poskytnutí této pomoci je skutečně možné.

Odůvodnění

S cílem upřesnění právního textu v zájmu nabídky zaměřené na služby jako výraz vzájemné vstřícnosti ve společnosti a s ohledem na smysl a účel nařízení, zejména pak na 3. a 5. bod odůvodnění nařízení, by mělo být poskytování pomoci vždy nabízeno bez byrokratických překážek, pokud je to vhodné a možné.

Pozměňovací návrh    89

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pokud železniční podniky a provozovatelé stanic způsobí ztrátu nebo poškození invalidních vozíků, dalšího vybavení pro mobilitu nebo pomocných zařízení užívaných osobami se zdravotním postižením nebo osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ztrátu asistenčních psů využívaných těmito osobami či újmu těmto psům, odpovídají tyto podniky a provozovatelé stanic za uvedenou ztrátu, poškození nebo újmu a poskytnou v této souvislosti odškodnění.

1.  Pokud železniční podniky a provozovatelé stanic způsobí ztrátu nebo poškození invalidních vozíků, dalšího vybavení pro mobilitu nebo pomocných zařízení užívaných osobami se zdravotním postižením nebo osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ztrátu asistenčních zvířat využívaných těmito osobami či újmu těmto zvířatům, odpovídají tyto podniky a provozovatelé stanic za uvedenou ztrátu, poškození nebo újmu a poskytnou v této souvislosti odškodnění.

Pozměňovací návrh    90

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Odškodnění podle odstavce 1 odpovídá nákladům na nahrazení nebo opravu ztraceného nebo poškozeného vybavení nebo zařízení.

2.  Odškodnění za ztrátu nebo poškození podle odstavce 1 se vyplatí ve lhůtě jednoho měsíce od podání žádosti a odpovídá nákladům na nahrazení na základě skutečné hodnoty nebo celkových nákladů na opravu ztraceného nebo poškozeného invalidního vozíku, jiného vybavení umožňujícího mobilitu, pomocného zařízení nebo ztráty nebo zranění asistenčního zvířete. Odškodnění zahrnuje i náklady na dočasné nahrazení v případě opravy, pokud tyto náklady nese cestující.

Odůvodnění

Odškodnění za ztrátu nebo poškození majetku v případě osob se zdravotním postižením by měla být zpracována okamžitě a bez zbytečného prodlení. Cílem je předejít další diskriminaci nebo omezení mobility způsobenému tomuto konkrétnímu typu cestujících.

Pozměňovací návrh    91

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  V případě potřeby vynaloží železniční podniky a provozovatelé stanic veškeré náležité úsilí, aby urychleně poskytli dočasnou náhradu zvláštního vybavení nebo pomocných zařízení, jež pokud možno technické a funkční vlastnosti odpovídající ztracenému nebo poškozenému vybavení nebo zařízení. Osobám se zdravotním postižením nebo osobám s omezenou schopností pohybu a orientace je dovoleno ponechat si dočasné náhradní vybavení či zařízení do doby, než jim je vyplaceno odškodnění podle odstavců 1 a 2.

3.  V případě potřeby poskytnou železniční podniky a provozovatelé stanic na vlastní náklady neprodleně zvláštní vybavení nebo pomocná zařízení, jež mají pokud možno technické a funkční vlastnosti odpovídající ztracenému nebo poškozenému vybavení nebo zařízení. Osobám se zdravotním postižením nebo osobám s omezenou schopností pohybu a orientace je dovoleno, pokud je to možné a pokud si to daná osoba přeje, ponechat si dočasné náhradní vybavení či zařízení do doby, než jim je vyplaceno odškodnění podle odstavců 1 a 2.

Pozměňovací návrh    92

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  zajistí, aby všichni pracovníci, včetně osob zaměstnaných jakoukoli provádějící stranou, kteří poskytují přímou pomoc osobám se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dokázali vyhovět potřebám osob se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, a to i osobám s duševním a mentálním postižením;

a)  zajistí, aby všichni pracovníci, včetně osob zaměstnaných jakoukoli provádějící stranou, prošli školením zaměřeným na problematiku zdravotního postižení, tak aby dokázali vyhovět potřebám osob se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, a to i osobám s duševním a mentálním postižením;

Pozměňovací návrh    93

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  poskytují školení s cílem zvýšit povědomí o potřebách osob se zdravotním postižením mezi všemi pracovníky na stanici, kteří přichází do přímého styku s cestující veřejností;

b)  zajišťují školení s cílem zvýšit povědomí o potřebách osob se zdravotním postižením mezi všemi pracovníky na stanici, kteří přichází do přímého styku s cestující veřejností;

Pozměňovací návrh    94

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  zajistí, aby všichni noví zaměstnanci prošli po přijetí do pracovního poměru školením o problematice zdravotního postižení a aby byli pracovníci pravidelně doškolováni;

c)  zajistí, aby všichni noví zaměstnanci a ti, kteří z povahy své činnosti mohou poskytovat přímou pomoc cestujícím se zdravotním postižením a cestujícím s omezenou schopností pohybu a orientace, prošli po přijetí do pracovního poměru školením o problematice zdravotního postižení a aby byli pracovníci pravidelně doškolováni;

Odůvodnění

Zaměstnanci, kteří přicházejí do přímého styku s cestujícími, by měli být vždy schopni poskytnout vhodnou pomoc a potřebnou asistenci cestujícím, kteří ji potřebují.

Pozměňovací návrh    95

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  na základě žádosti souhlasí s tím, aby se školení účastnili zaměstnanci se zdravotním postižením, cestující se zdravotním postižením a s omezenou schopností pohybu a orientace a/nebo organizace zastupující tyto osoby.

d)  aktivně se zasazuje o to, aby se školení účastnili pracovníci se zdravotním postižením, jakož i cestující se zdravotním postižením a s omezenou schopností pohybu a orientace a organizace zastupující tyto osoby;

Pozměňovací návrh    96

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  zve organizace zastupující osoby se zdravotním postižením a s omezenou schopností pohybu a orientace k účasti na přípravě koncepce a realizaci školení o problematice zdravotního postižení;

Pozměňovací návrh    97

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Všechny železniční podniky, prodejci přepravních dokladů, provozovatelé stanic a provozovatelé infrastruktury u stanic, které průměrně v průběhu jednoho roku odbaví více než 10 000 cestujících denně, zavedou jednotlivě pro svou příslušnou oblasti odpovědnosti mechanismus pro vyřizování stížností, které se týkají práv a povinností podle tohoto nařízení. Obeznámí cestující se svými kontaktními údaji a pracovním jazykem nebo jazyky.

1.  Všechny železniční podniky, prodejci přepravních dokladů a poskytovatelé souborných služeb cestovního ruchu, provozovatelé stanic a provozovatelé infrastruktury u stanic zavedou jednotlivě pro svou příslušnou oblast odpovědnosti mechanismus pro vyřizování stížností, které se týkají práv a povinností podle tohoto nařízení. Obeznámí cestující s podrobnými informacemi o postupu vyřizování stížností, se svými kontaktními údaji a pracovním jazykem nebo jazyky. Formulář pro podávání stížnosti je cestujícím nabízen a musí být dostupný v nejméně v jednom jazyce, kterému bude většina cestujících rozumět.

Pozměňovací návrh    98

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Cestující mohou podat stížnost kterémukoli ze zúčastněných železničních podniků, prodejců přepravních dokladů, provozovatelů stanic nebo provozovatelů infrastruktury. Stížnosti musí být podány do šesti měsíců od události, která je předmětem stížnosti. Adresát stížnosti do jednoho měsíce od jejího obdržení buď odpoví s vysvětlením, nebo v odůvodněných případech uvědomí cestujícího, do jakého data ve lhůtě kratší než tři měsíce ode dne přijetí stížnosti může očekávat odpověď. Železniční podniky, prodejci přepravních dokladů, provozovatelé stanic a provozovatelé infrastruktury uchovávají po dobu dvou let údaje o událostech, jež jsou nezbytné pro posouzení stížnosti, a tyto údaje zpřístupňují na požádání vnitrostátním subjektům příslušným pro prosazování.

2.  Cestující mohou podat stížnost kterémukoli ze zúčastněných železničních podniků, prodejců přepravních dokladů, provozovatelů stanic nebo provozovatelů infrastruktury. Cestující mají právo podat stížnost stejným způsobem, jakým obdrželi přepravní doklad. Stížnosti musí být podány do šesti měsíců od události, která je předmětem stížnosti. Adresát stížnosti do jednoho měsíce od jejího podání buď odpoví s vysvětlením, nebo v odůvodněných případech uvědomí cestujícího, do jakého data ve lhůtě kratší než tři měsíce ode dne přijetí stížnosti může očekávat odpověď. Železniční podniky, prodejci přepravních dokladů, provozovatelé stanic a provozovatelé infrastruktury uchovávají po dobu dvou let údaje o událostech, jež jsou nezbytné pro posouzení stížnosti, a tyto údaje zpřístupňují na požádání vnitrostátním subjektům příslušným pro prosazování.

Pozměňovací návrh    99

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Podrobné informace o postupu vyřizování stížností musí být přístupné osobám se zdravotním postižením a s omezenou schopností pohybu a orientace.

3.  Podrobné informace o postupu vyřizování stížností musí být snadno dostupné cestujícím a přístupné osobám se zdravotním postižením a s omezenou schopností pohybu a orientace. Tyto informace musí být na základě písemné žádosti bezplatně poskytnuty v místním jazyce železničního podniku.

Pozměňovací návrh    100

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Komise chválí standardizovaný formulář EU pro podávání stížností, který mohou cestující použít pro podání žádosti o odškodnění podle tohoto nařízení.

Odůvodnění

S ohledem na zákaz diskriminace stanovený v článku 5 a s ohledem na 12. bod odůvodnění by cestující měli mít možnost podat stížnost bez ohledu na jazyk. Pokud si to cestující přeje, může se rozhodnout, že namísto formuláře pro podávání stížností, který poskytuje daný železniční podnik, prodejce přepravních dokladů, provozovatel stanice nebo provozovatel infrastruktury, použije standardizovaný formulář EU, který by měl mít stejnou platnost. Podání stížnosti za použití formuláře EU by mohlo být snazší zejména pro osoby, které cestují za hranice svého členského státu.

Pozměňovací návrh    101

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Železniční podniky a provozovatelé stanic aktivně spolupracují s organizacemi zastupujícími osoby se zdravotním postižením za účelem zlepšování kvality přístupu k službám v přepravě.

Odůvodnění

Mezi článkem 26 a 29, kde Komise navrhuje provádět školení zaměstnanců a požaduje zavedení norem kvality služeb, existuje logická souvislost. Tento pozměňovací návrh by měl osobám se zdravotním postižením usnadnit využívání železničních spojů a zlepšit kvalitu nabízených služeb.

Pozměňovací návrh    102

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Železniční podniky a provozovatelé stanic vhodným způsobem, a to i v přístupných formátech v souladu s požadavky na přístupnost stanovenými směrnicí XXX, informují cestující na stanici ve vlaku o jejich právech a povinnostech podle tohoto nařízení a o kontaktních údajích subjektu nebo subjektů určených členskými státy podle článku 31.

2.  Železniční podniky a provozovatelé stanic vhodným způsobem, a to i v přístupných formátech v souladu s požadavky na přístupnost stanovenými směrnicí XXX, informují cestující na stanici, ve vlaku a na svých internetových stránkách o jejich právech a povinnostech podle tohoto nařízení a o kontaktních údajích subjektu nebo subjektů určených členskými státy podle článku 31.

Pozměňovací návrh    103

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy informují Komisi o subjektu nebo subjektech, které byly určeny podle tohoto článku, a o jejich pravomocích.

Členské státy informují Komisi o subjektu nebo subjektech, které byly určeny podle tohoto článku, a o jejich pravomocích a tyto informace zveřejní na vhodném místě na svých internetových stránkách.

Odůvodnění

Zveřejnění na internetu zajišťuje větší transparentnost pro cestující a zohledňuje současně cíl Evropské unie vytvořit jednotný digitální trh. K okamžiku zveřejnění původního nařízení o právech cestujících ještě nevstoupila v platnost strategie pro jednotný digitální trh.

Pozměňovací návrh    104

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Vnitrostátní subjekty příslušné pro prosazování důkladně sledují soulad s tímto nařízením a přijímají nezbytná opatření, aby zaručily, že jsou práva cestujících dodržována. Za tímto účelem poskytují železniční podniky, provozovatelé stanic a provozovatelé infrastruktury daným subjektům na požádání příslušné dokumenty a informace. Při výkonu svých funkcí musí tyto subjekty zohlednit informace, které jim předloží subjekt určený podle článku 33 k vyřizování stížností, jedná-li se o jiný subjekt. Na základě jednotlivých stížností předaných tímto subjektem mohou též rozhodnout o opatřeních v oblasti prosazování.

1.  Vnitrostátní subjekty příslušné pro prosazování důkladně sledují soulad s tímto nařízením a přijímají nezbytná opatření, aby zaručily, že jsou práva cestujících dodržována. Za tímto účelem poskytují železniční podniky, provozovatelé stanic a provozovatelé infrastruktury daným subjektům na požádání a bezodkladně, nejpozději však do jednoho měsíce, příslušné dokumenty a informace. Při výkonu svých funkcí musí tyto subjekty zohlednit informace, které jim předloží subjekt určený podle článku 33 k vyřizování stížností, jedná-li se o jiný subjekt. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní subjekty příslušné pro prosazování a vyřizování stížností měly dostatečné pravomoci a zdroje pro zajištění odpovídajícího a účinného prosazování jednotlivých stížností cestujících podle tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    105

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Vnitrostátní subjekty příslušné pro prosazování zveřejňují každoročně statistické údaje o své činnosti, včetně uplatněných sankcí, a to nejpozději na konci dubna následujícího kalendářního roku.

2.  Každý rok vnitrostátní subjekty příslušné pro prosazování zveřejňují na svých internetových stránkách zprávy se statistickými údaji o počtu a typech stížností, které obdržely, a s podrobnostmi o výsledku opatření, která za účelem prosazování přijaly, včetně uplatněných sankcí. Činí tak za každý rok nejpozději k prvnímu dni měsíce dubna následujícího roku. Kromě toho se uvedené zprávy zpřístupní na internetových stránkách Agentury Evropské unie pro železnice.

Pozměňovací návrh    106

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Vnitrostátní subjekty příslušné pro prosazování ve spolupráci s organizacemi zastupujícími osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace provádějí pravidelné audity asistenčních služeb poskytovaných na základě tohoto nařízení a jejich výsledky uveřejní v přístupných a běžně používaných formátech.

Pozměňovací návrh    107

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Daný subjekt potvrdí stěžovateli obdržení stížnosti do dvou týdnů od jejího přijetí. Postup vyřizování stížností trvá nejvýše tři měsíce. U složitých případů může subjekt na základě vlastního uvážení prodloužit tuto dobu na šest měsíců. V takovémto případě informuje cestujícího o tom, z jakého důvodu je lhůta prodloužena a kdy se očekává ukončení daného postupu. Více než šest měsíců mohou trvat pouze případy, které zahrnují soudní řízení. Je-li daný subjekt též subjektem pro alternativní řešení sporů ve smyslu směrnice 2013/11/EU, upřednostní se lhůty stanovené v uvedené směrnici.

Daný subjekt potvrdí stěžovateli obdržení stížnosti do dvou týdnů od jejího přijetí. Postup vyřizování stížností trvá nejvýše tři měsíce. U složitých případů může subjekt na základě vlastního uvážení prodloužit tuto dobu na šest měsíců. V takovémto případě informuje cestujícího nebo organizaci zastupující cestující o tom, z jakého důvodu je lhůta prodloužena a kdy se očekává ukončení daného postupu. Více než šest měsíců mohou trvat pouze případy, které zahrnují soudní řízení. Je-li daný subjekt též subjektem pro alternativní řešení sporů ve smyslu směrnice 2013/11/EU, upřednostní se lhůty stanovené v uvedené směrnici, a pokud se tak všechny zúčastněné strany dohodnou, mohou využít postup řešení spotřebitelských sporů on-line podle nařízení 542/2013/EU.

Pozměňovací návrh    108

Návrh nařízení

Příloha II – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

MINIMÁLNÍ INFORMACE POSKYTOVANÉ ŽELEZNIČNÍMI PODNIKY A PRODEJCI PŘEPRAVNÍCH DOKLADŮ

MINIMÁLNÍ INFORMACE POSKYTOVANÉ ŽELEZNIČNÍMI PODNIKY, POSKYTOVATELI SOUBORNÝCH SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU A PRODEJCI PŘEPRAVNÍCH DOKLADŮ

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný kvůli tomu, že je nedílně spjat s jinými našimi pozměňovacími návrhy, které se týkající poskytování informací jednotlivými maloobchodními prodejci dotčených železničních spojení, zejména „poskytovateli souborných služeb cestovního ruchu“ (v článcích 5, 7, 9 a 10).

Pozměňovací návrh    109

Návrh nařízení

Příloha II – část I – odrážka 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  Všeobecné podmínky platné pro danou smlouvu

–  Všeobecné podmínky platné pro danou smlouvu nebo více smluv, které tvoří součást cesty nebo kombinované cesty

Odůvodnění

V zájmu právní jednoznačnosti v rámci celého nařízení je důležité upozornit na skutečnost, že kombinované cesty budou vyžadovat více než jednu smlouvu. Tento pozměňovací návrh je spjat s našimi pozměňovacími návrhy ke kapitole II.

Pozměňovací návrh    110

Návrh nařízení

Příloha II – část I – odrážka 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  Jízdní řády a podmínky pro nejrychlejší cestu

  Jízdní řády a podmínky pro nejrychlejší cestu a nejlepší spojení

Odůvodnění

Kombinované cesty představují mnohem širší možnosti železniční přepravy než omezená nabídka přímých přepravních dokladů a kombinované cesty zahrnující různé přepravní doklady jsou již v technických možnostech, takže je logické, že by podniky měly cestujícím podávat informace o nejlepším možném způsobu uskutečnění cesty. Tento pozměňovací návrh je nedílně spjat s našimi pozměňovacími návrhy na toto téma ke kapitole II.

Pozměňovací návrh    111

Návrh nařízení

Příloha II – část I – odrážka 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  Jízdní řády a podmínky pro nejlevnější jízdné

–  Jízdní řády a podmínky pro nejlevnější jízdné a veškeré dostupné jízdné

Odůvodnění

Kombinované cesty představují mnohem širší možnosti železniční přepravy než omezená nabídka přímých přepravních dokladů a kombinované cesty zahrnující různé přepravní doklady jsou již v technických možnostech, takže je logické, že by podniky měly cestujícím podávat informace o nejlepším možném způsobu uskutečnění cesty. Tento pozměňovací návrh je nedílně spjat s našimi pozměňovacími návrhy na toto téma ke kapitole II.

Pozměňovací návrh    112

Návrh nařízení

Příloha II – část I – odrážka 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  Podmínky pro přístup pro jízdní kola

–  Opatření pro přístup pro jízdní kola

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nedílně spjat s našimi dalšími pozměňovacími návrhy na toto téma k článku 6.

Pozměňovací návrh    113

Návrh nařízení

Příloha II – část I – odrážka 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  Dostupnost míst k sezení ve vozech pro kuřáky a nekuřáky, v první a druhé třídě, jakož i v lehátkových a lůžkových vozech

–  Dostupnost míst k sezení pro veškeré jízdné ve vozech pro nekuřáky (a popřípadě i pro kuřáky), v první a druhé třídě, jakož i v lehátkových a lůžkových vozech

Odůvodnění

Tato změna je s ohledem na naléhavé důvody zachování logiky a důrazu textu nezbytná. Ve většině členských států je v současnosti kouření ve vlaku obecně zakázáno, takže návrh znění tohoto ustanovení by neměl být zavádějící a řídí se vnitřní logikou kapitoly II.

Pozměňovací návrh    114

Návrh nařízení

Příloha II – část I – odrážka 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  Dostupnost služeb ve vlaku

–  Dostupnost služeb ve vlaku, včetně Wi-Fi a toalet

Odůvodnění

S ohledem na nařízení jako celek a jeho účel, kterým je zlepšit práva cestujících, je důležité uznat některé základní prvky lidské důstojnosti a zajistit, aby byly ve vlacích toalety. To je důležité především v případě osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Wi-Fi představuje důležitý prvek, protože zohledňuje rostoucí digitalizaci a cestujícím umožní provést rychlou rezervaci další cesty v případě, že rezervační přepážka nebo automat na výdej přepravních dokladů byly mimo provoz. Tento pozměňovací návrh je nedílně spjat s cíli nařízení a ustanoveními, která se týkají informací, zejména v kapitole II, jakož i s ustanoveními v kapitole V, která se týkají přístupnosti.

Pozměňovací návrh    115

Návrh nařízení

Příloha II – část II – odrážka 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  Služby ve vlaku

–  Služby ve vlaku včetně Wi-Fi

Odůvodnění

V souladu s nařízením jako celkem představuje Wi-Fi důležitý prvek, protože zohledňuje větší digitalizaci a cestujícím umožní provést rychlou rezervaci další cesty v případě, že rezervační přepážka nebo automat na výdej přepravních dokladů byly mimo provoz. Tento pozměňovací návrh je nedílně spjat s cíli nařízení a ustanoveními, která se týkají informací, zejména v kapitole II, jakož i s ustanoveními v kapitole V, která se týkají přístupnosti.

Pozměňovací návrh    116

Návrh nařízení

Příloha III – část I – odst. 2 – bod 1 – písm. a – bod iii – odrážka 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  procentní podíl zpoždění kratších než 60 minut,

–  procentní podíl zpoždění kratších než 45 minut,

Pozměňovací návrh    117

Návrh nařízení

Příloha III – část II – odst. 1 – bod 4 – bod 1 – bod vii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

vii)  přístupnost stanice a zařízení železniční stanice;

vii)  přístupnost stanice a zařízení železniční stanice, včetně přístupu bez schodů, eskalátorů, výtahů a zavazadlových ramp;

Pozměňovací návrh    118

Návrh nařízení

Příloha IV – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Ve složitých případech, jako jsou případy zahrnující vícenásobné reklamace nebo zapojení několika dopravců, přeshraniční cestování nebo nehody, k nimž došlo na území jiného členského státu, než je stát, který udělil podniku licenci, zejména tehdy, pokud není jasné, který vnitrostátní subjekt je v dané souvislosti příslušný, nebo pokud by to usnadnilo nebo urychlilo řešení stížnosti, musí vnitrostátní subjekty příslušné pro prosazování spolupracovat s cílem identifikovat „hlavní“ subjekt, který bude sloužit jako jednotné kontaktní místo pro cestující. Všechny zúčastněné vnitrostátní subjekty příslušné pro prosazování spolupracují, aby usnadnily řešení stížností (mj. sdílením informací, pomocí s překladem dokumentů a poskytováním informací o okolnostech událostí). Cestující jsou informováni o tom, který orgán jedná jako „hlavní“ subjekt.

Ve složitých případech, jako jsou případy zahrnující vícenásobné reklamace nebo zapojení několika dopravců, přeshraniční cestování nebo nehody, k nimž došlo na území jiného členského státu, než je stát, který udělil podniku licenci, zejména tehdy, pokud není jasné, který vnitrostátní subjekt je v dané souvislosti příslušný, nebo pokud by to usnadnilo nebo urychlilo řešení stížnosti, musí vnitrostátní subjekty příslušné pro prosazování spolupracovat s cílem identifikovat „hlavní“ subjekt, který bude sloužit jako jednotné kontaktní místo pro cestující. Všechny zúčastněné vnitrostátní subjekty příslušné pro prosazování spolupracují, aby usnadnily řešení stížností (mj. sdílením informací, pomocí s překladem dokumentů a poskytováním informací o okolnostech událostí). Cestující jsou informováni o tom, který orgán jedná jako „hlavní“ subjekt. Ve všech případech navíc vnitrostátní subjekty příslušné pro prosazování zajistí soulad s nařízením 2017/2394/EU.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Práva a povinnosti cestujících v železniční přepravě (přepracované znění)

Referenční údaje

COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

5.10.2017

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

26.10.2017

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Dennis de Jong

4.12.2017

Projednání ve výboru

21.2.2018

21.3.2018

16.5.2018

 

Datum přijetí

4.6.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

29

1

1

Členové přítomní při konečném hlasování

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Roberta Metsola, Marc Tarabella, Sabine Verheyen

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Asim Ademov, Clara Eugenia Aguilera García, Klaus Buchner, Peter Liese, Emilian Pavel, Annie Schreijer-Pierik, Tomáš Zdechovský

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

29

+

ALDE

Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Asim Ademov, Pascal Arimont, Cristian-Silviu Buşoi, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Philippe Juvin, Peter Liese, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Annie Schreijer-Pierik, Sabine Verheyen, Tomáš Zdechovský

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Liisa Jaakonsaari, Emilian Pavel, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Pascal Durand

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

1

0

EFDD

Marco Zullo

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Práva a povinnosti cestujících v železniční přepravě (přepracované znění)

Referenční údaje

COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD)

Datum předložení EP

27.9.2017

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

5.10.2017

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

26.10.2017

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Bogusław Liberadzki

25.10.2017

 

 

 

Projednání ve výboru

19.3.2018

25.4.2018

 

 

Datum přijetí

9.10.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

39

2

6

Členové přítomní při konečném hlasování

Daniela Aiuto, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Kosma Złotowski

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Michael Detjen, Jill Evans, Maria Grapini, Ryszard Antoni Legutko, Marek Plura

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Angel Dzhambazki, John Howarth, Clare Moody

Datum předložení

18.10.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

39

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Peter Lundgren, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Marek Plura, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Michael Detjen, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jill Evans, Keith Taylor

2

-

ECR

Jacqueline Foster

EFDD

John Stuart Agnew

6

0

ENF

Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

EPP

Markus Pieper

S&D

Ismail Ertug, John Howarth, Clare Moody

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 6. listopadu 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí