BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser (omarbejdning)

18.10.2018 - (COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD)) - ***I

Transport- og Turismeudvalget
Ordfører: Bogusław Liberadzki
(Omarbejdning – forretningsordenens artikel 104)


Procedure : 2017/0237(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0340/2018
Indgivne tekster :
A8-0340/2018
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser (omarbejdning)

(COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure – omarbejdning)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0548),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 91, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0324/2017),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 18. januar 2018[1] fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter[2],

–  der henviser til skrivelse af 24. juli 2017 fra Retsudvalget til Transport- og Turismeudvalget, jf. forretningsordenens artikel 104, stk. 3,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 104 og 59,

–  der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget og udtalelse fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A8-0340/2018),

A.  der henviser til, at forslaget ifølge den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at det, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer;

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling under hensyntagen til henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Der skal foretages en række ændringer af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1371/200724. Forordningen bør af klarhedshensyn omarbejdes.

(1)  Der skal foretages en række ændringer af Europa-Parlamentets og Rådets24 forordning (EF) nr. 1371/200724 for at give passagererne en bedre beskyttelse og fremme øget jernbanebefordring med behørig hensyntagen til navnlig artikel 11, 12 og 14 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Med henblik på disse ændringer og af klarhedshensyn bør forordning nr. 1371/2007 derfor omarbejdes.

_________________

_________________

24 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1371/2007 af 23. oktober 2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser (EUT L 315 af 3.12.2007, s. 14).

24Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1371/2007 af 23. oktober 2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser (EUT L 315 af 3.12.2007, s. 14).

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Trods de betydelige fremskridt, der er opnået med hensyn til forbrugerbeskyttelse i Unionen, er der fortsat behov for at forbedre beskyttelsen af jernbanepassagerers rettigheder yderligere.

(3)  Trods de betydelige fremskridt, der er opnået med hensyn til forbrugerbeskyttelse i Unionen, er der fortsat behov for at forbedre beskyttelsen af jernbanepassagerers rettigheder yderligere og sikre, at de får erstatning for forsinkelser, aflysninger og eventuelle materielle skader.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Indrømmes samme rettigheder til jernbanepassagerer, der rejser internationalt og med indenlandsk fjerntrafik, forventes dette at styrke forbrugerbeskyttelsesniveauet i Unionen, sikre lige konkurrencevilkår for jernbanevirksomheder og garantere ensartede rettigheder for passagererne.

(5)  Indrømmes samme rettigheder til jernbanepassagerer, der rejser internationalt og med indenlandsk fjerntrafik, forventes dette at styrke passagerrettighederne i Unionen, navnlig med hensyn til passagerernes adgang til oplysninger eller erstatning i tilfælde af aflysninger og forsinkelser. Passagererne bør modtage så præcise oplysninger som muligt om deres rettigheder.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  Denne forordning bør ikke forringe medlemsstaternes eller de kompetente myndigheders mulighed for at fastsætte sociale satser for tjenesteydelser, der er omfattet af en forpligtelse til offentlig tjeneste, og for kommercielle tjenester.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Tjenester, der varetager passagerbefordring med jernbane i by-, forstads- og regionaltrafik, er væsensforskellige fra langdistancetjenester. Medlemsstaterne bør derfor kunne fritage tjenester, som varetager passagerbefordring med jernbane i by-, forstads- og regionaltrafik, og som ikke krydser landegrænser inden for Unionen, fra visse bestemmelser om passagerers rettigheder.

(6)  Tjenester, der varetager passagerbefordring med jernbane i by- og forstadstrafik, er væsensforskellige fra langdistancetjenester. Medlemsstaterne bør derfor kunne fritage tjenester, som varetager passagerbefordring med jernbane i by- og forstadstrafik, fra visse bestemmelser om passagerers rettigheder.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Fritagelserne bør dog ikke berøre bestemmelser i denne forordning, som gør det lettere for personer med handicap eller personer med nedsat mobilitet at benytte jernbanetjenester. Fritagelserne bør endvidere ikke berøre retten for personer, der ønsker at købe billet til befordring med jernbane, til at gøre dette uden unødige hindringer, bestemmelserne om jernbanevirksomheders erstatningsansvar over for passagererne og deres bagage, kravet til jernbanevirksomhederne om tilstrækkelig forsikringsdækning eller kravet til disse virksomheder om at sikre passagerernes personlige sikkerhed på stationer og i tog samt kravet om sikkerhedsforvaltning.

udgår

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Det hører til brugernes rettigheder i forbindelse med jernbanebefordring at få oplysninger om trafikforbindelserne før og under rejsen. Når det er muligt, bør jernbanevirksomheder og billetudstedere give disse oplysninger på forhånd og så hurtigt som muligt. Disse oplysninger bør stilles til rådighed i en form, der er tilgængelig for personer med handicap og personer med nedsat mobilitet.

(9)  Det hører til brugernes rettigheder i forbindelse med jernbanebefordring at få oplysninger om disse trafikforbindelser og relaterede spørgsmål før og under rejsen. Jernbanevirksomheder og billetudstedere bør give disse oplysninger hurtigst muligt på forhånd eller i hvert fald ved rejsens begyndelse. Disse oplysninger bør stilles til rådighed i en form, der er tilgængelig for personer med handicap og personer med nedsat mobilitet, og bør være offentligt tilgængelige. Jernbanevirksomhederne bør disse oplysninger til billetudstedere og andre jernbanevirksomheder, der sælger deres tjenester.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a)  Adgang til alle oplysninger i realtid om drift, køreplaner og takster på et ikke-diskriminerende grundlag gør rejserne mere tilgængelige for nye kunder og giver dem et større udvalg af rejsemuligheder og takster at vælge mellem. Jernbanevirksomhederne bør give alle billetudstedere deres oplysninger i realtid om drift, og takster for at lette jernbanebefordring. Der bør gøres en indsats for at give passagerer mulighed for at reservere gennemgående billetter og en optimal enkelttogrejse.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9b)  Intensive multimodale passagertransportsystemer vil hjælpe med at nå klimamålene. Derfor bør jernbanevirksomhederne også reklamere for kombinationer med andre transportformer, så jernbanebrugerne er klar over dem, inden de foretager deres rejsereservationer.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 9 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9c)  Veludviklede multimodale passagerbefordringssystemer vil hjælpe med at nå klimamålene. Derfor bør jernbanevirksomhederne også reklamere for kombinationer med andre transportformer, så togrejsende bliver bekendt med disse, inden de foretager deres reservationer.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  I forbindelse med billetsalg til personbefordring bør medlemsstaterne træffe alle nødvendige foranstaltninger for at forbyde forskelsbehandling på grundlag af nationalitet eller bopæl, uanset om den pågældende passager varigt eller midlertidigt opholder sig i en anden medlemsstat. Disse foranstaltninger bør omfatte alle former for skjult forskelsbehandling, hvorved anvendelsen af andre kriterier såsom bopæl og fysisk eller digital stedsbestemmelse kan have samme virkning. Med udviklingen af onlineplatforme, der sælger billetter til passagerbefordring, for øje bør medlemsstaterne lægge særlig vægt på at sikre, at forskelsbehandling i forbindelse med adgang til onlinegrænseflader eller køb af billetter undgås. Dog bør transportordninger med sociale billettakster ikke udelukkes automatisk, forudsat at de er forholdsmæssige og ikke afhænger af de berørte personers nationalitet.

(12)  I forbindelse med billetsalg til personbefordring bør medlemsstaterne træffe alle nødvendige foranstaltninger for at forbyde forskelsbehandling på grundlag af nationalitet eller bopæl, uanset om den pågældende passager varigt eller midlertidigt opholder sig i en anden medlemsstat. Disse foranstaltninger bør omfatte alle former for skjult forskelsbehandling, hvorved anvendelsen af andre kriterier såsom bopæl og fysisk eller digital stedsbestemmelse kan have samme virkning. Med udviklingen af onlineplatforme, der sælger billetter til passagerbefordring, for øje bør medlemsstaterne lægge særlig vægt på at sikre, at forskelsbehandling i forbindelse med adgang til onlinegrænseflader eller køb af billetter undgås. Dog bør transportordninger med sociale billettakster ikke udelukkes, forudsat at de ikke afhænger af de berørte personers nationalitet.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Cyklings voksende popularitet i hele Unionen får indflydelse på mobilitet og turisme generelt. En mere udbredt anvendelse af både jernbaner og cykling i transportmiddelfordelingen mindsker transportens miljøpåvirkning. Jernbanevirksomheder bør derfor gøre det lettere at kombinere cykel- og togrejser mest muligt, bl.a. ved at tillade, at cykler medbringes om bord på tog.

(13)  Cyklings voksende popularitet i hele Unionen får indflydelse på mobilitet og turisme generelt. En mere udbredt anvendelse af både jernbaner og cykling i transportmiddelfordelingen mindsker transportens miljøpåvirkning. Jernbanevirksomheder bør derfor gøre det lettere at kombinere cykel- og togrejser mest muligt, de bør navnlig tilvejebringe tilstrækkelige cykelstativer til transport af samlede cykler i områder, der er beregnet til dette formål, om bord på alle typer af passagertog, herunder højhastighedstog, fjerntrafik, grænseoverskridende og lokale tjenester. Passagererne bør oplyses om den plads, der er til rådighed for cykler. Disse krav bør gælde for alle jernbanevirksomheder fra [to år efter forordningens ikrafttræden].

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Jernbanevirksomhederne bør gøre overførslen af jernbanepassagerer fra én operatør til en anden lettere ved altid at udstede gennemgående billetter, når det er muligt.

(14)  Jernbanevirksomhederne bør gøre overførslen af jernbanepassagerer fra én operatør til en anden lettere ved altid at udstede gennemgående billetter.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  I lyset af De Forenede Nationers konvention om rettigheder for personer med handicap bør der for at kunne give personer med handicap og personer med nedsat mobilitet sammenlignelige muligheder for at rejse med jernbane som alle andre borgere fastsættes regler for ikke-forskelsbehandling og assistance under deres rejse. Personer med handicap og personer med nedsat mobilitet bør, uanset om deres manglende førlighed skyldes handicap, alder eller andet, have samme ret som alle andre borgere til fri bevægelighed og ikke-forskelsbehandling. Der bør bl.a. lægges særlig vægt på at give oplysninger til personer med handicap og personer med nedsat mobilitet om jernbanetjenesternes tilgængelighed, adgangsbetingelser til det rullende materiel og faciliteterne om bord. For at kunne give passagerer med nedsatte sensoriske evner den bedst mulige information om forsinkelser, bør der anvendes systemer, som er synlige og kan høres. Personer med handicap og personer med nedsat mobilitet bør have mulighed for at købe billetter i toget uden ekstra udgifter. Personalet bør være uddannet tilstrækkeligt i at tilgodese behovene for personer med handicap og personer med nedsat mobilitet, især når det yder assistance. For at sikre ligelige rejsevilkår bør sådanne personer gives assistance på stationer og om bord på alle tidspunkter, hvor tog er i drift, og ikke kun på visse tider af dagen.

(15)  I lyset af De Forenede Nationers konvention om rettigheder for personer med handicap bør der for at kunne give personer med handicap og personer med nedsat mobilitet sammenlignelige muligheder for at rejse med jernbane som alle andre borgere fastsættes regler for ikke-forskelsbehandling og assistance under deres rejse. Personer med handicap og personer med nedsat mobilitet bør, uanset om deres manglende førlighed skyldes handicap, alder eller andet, have samme ret som alle andre borgere til fri bevægelighed og ikke-forskelsbehandling. Der bør bl.a. lægges særlig vægt på at give tilgængelige oplysninger til personer med handicap og personer med nedsat mobilitet om jernbanetjenesternes tilgængelighed, adgangsbetingelser til det rullende materiel og faciliteterne om bord. For at kunne give passagerer med nedsatte sensoriske evner den bedst mulige information om forsinkelser, bør der anvendes systemer, som er synlige og forståelige for disse passagerer. Personalet bør være uddannet tilstrækkeligt i at tilgodese behovene for personer med handicap og personer med nedsat mobilitet, især når det yder assistance. For at sikre lige rejsevilkår bør sådanne personer tilbydes gratis assistance med at stige på og af toget.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15a)  Hvis der ikke findes tilgængelige billetautomater på stationen, bør personer med handicap og bevægelseshæmmede personer kunne købe billetter i toget.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Jernbanevirksomheder og stationsledere bør gennem overensstemmelse med TSI for bevægelseshæmmede personer tage hensyn til behovene hos personer med handicap og personer med nedsat mobilitet. I henhold til den gældende EU-ret vedrørende offentlige indkøb , navnlig Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU26, bør alle bygninger og alt rullende materiel i forbindelse med nyanskaffelser, nyopførelser eller omfattende renoveringer gøres tilgængelige ved gradvis at fjerne fysiske hindringer og funktionsmæssige begrænsninger.

(16)  Jernbanevirksomheder og stationsledere bør i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) nr. 1300/2014 (TSI)25a og direktiv XXX tage hensyn til behovene hos personer med handicap og personer med nedsat mobilitet, når de supplerer TSI'en. I henhold til den gældende EU-ret vedrørende offentlige indkøb, navnlig Europa-Parlamentets og Rådets26 direktiv 2014/24/EU, bør alle bygninger og alt rullende materiel i forbindelse med nyanskaffelser, nyopførelser eller omfattende renoveringer gøres tilgængelige ved gradvis at fjerne fysiske hindringer og funktionsmæssige begrænsninger.

__________________

__________________

 

25a Kommissionens forordning (EU) nr. 1300/2014 af 18. november 2014 om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for tilgængelighed for handicappede og bevægelseshæmmede personer i EU's jernbanesystem (EUT L 356 af 12.12.2014, s. 110).

26 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65).

26Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65).

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Det er ønskeligt, at der med denne forordning indføres en ordning for erstatning til passagererne i tilfælde af forsinkelse, som jernbanevirksomheden har ansvaret for, på samme grundlag som den internationale ordning, der er indeholdt i COTIF, særlig de fælles CIV-regler om passagerers rettigheder. Ved forsinkelser af passagerertjenester bør jernbanevirksomheder yde passagererne erstatning ud fra en procentvis andel af billetprisen.

(17)  Det er ønskeligt, at der med denne forordning indføres en ordning for erstatning til passagererne i tilfælde af forsinkelse, som jernbanevirksomheden har ansvaret for, på samme grundlag som den internationale ordning, der er indeholdt i COTIF, særlig de fælles CIV-regler om passagerers rettigheder. Købte billetter bør være fuldt refundérbare. Ved forsinkelser af passagerertjenester bør jernbanevirksomheder yde passagererne erstatning ud fra en procentvis andel på op til 100 % af billetprisen.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Det bør være et krav, at jernbanevirksomhederne er forsikrede eller træffer tilsvarende arrangementer med hensyn til deres ansvar over for jernbanepassagerer i tilfælde af ulykker. Hvis medlemsstater fastsætter et maksimumbeløb for skadeserstatning i tilfælde af passagerers død eller legemsbeskadigelse, bør dette beløb mindst svare til det beløb, der er fastsat i de fælles CIV-regler.

(18)  Det bør være et krav, at jernbanevirksomhederne er forsikrede eller træffer tilsvarende arrangementer med hensyn til deres ansvar over for jernbanepassagerer i tilfælde af ulykker. Hvis medlemsstater fastsætter et maksimumbeløb for skadeserstatning i tilfælde af passagerers død eller legemsbeskadigelse, bør dette beløb mindst svare til det beløb, der er fastsat i de fælles CIV-regler. Medlemsstaterne bør til enhver tid have mulighed for at sætte skadeserstatningsbeløbet op i tilfælde af passagerers død eller personskade.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  Ved forsinkelser bør passagererne gives mulighed for at videreføre eller omlægge rejsen på tilsvarende befordringsvilkår. Der bør tages hensyn til behovene hos personer med handicap og personer med nedsat mobilitet i et sådant tilfælde.

(20)  Ved forsinkelser bør passagererne gives mulighed for at videreføre eller omlægge rejsen på tilsvarende befordringsvilkår. Der bør navnlig tages hensyn til behovene for passende information hos personer med handicap og personer med nedsat mobilitet i et sådant tilfælde.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  En jernbanevirksomhed bør dog ikke pålægges at betale erstatning, hvis den kan bevise, at forsinkelsen blev forårsaget af ekstreme vejrforhold eller større naturkatastrofer, som bringer en sikker drift af tjenesten i fare. En sådan hændelse bør have karakter af en ekstraordinær naturkatastrofe til forskel fra normale sæsonbestemte vejrforhold såsom efterårsstorme eller jævnligt tilbagevendende oversvømmelser i byer som følge af tidevand eller smeltevand. Jernbanevirksomheder bør bevise, at de hverken kunne forudse eller forhindre forsinkelsen, selv hvis alle rimelige forholdsregler var blevet truffet.

udgår

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  I samarbejde med infrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder bør stationsledere udarbejde beredskabsplaner for at minimere følgerne af større afbrydelser ved at give strandede passagerer hensigtsmæssig information og bistand.

(22)  I samarbejde med infrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder bør stationsledere udarbejde beredskabsplaner og gøre dem offentligt tilgængelige for at minimere følgerne af større afbrydelser ved at give strandede passagerer hensigtsmæssig information og bistand.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Denne forordning bør ikke begrænse jernbanevirksomhedernes ret til at søge erstatning hos enhver person, herunder tredjemand, i overensstemmelse med gældende national lovgivning.

(23)  Denne forordning bør ikke begrænse jernbanevirksomhedernes, billetudstedernes, stationernes eller infrastrukturforvalternes ret til at søge erstatning fra en hvilken som helst person, herunder tredjemand, med henblik på at overholde deres forpligtelser over for passagerer i henhold til denne forordning.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27)  Jernbanepassagerer bør kunne indgive en klage til en hvilken som helst relevant jernbanevirksomhed vedrørende de rettigheder og forpligtelser, der tillægges dem med denne forordning, og have ret til at modtage et svar inden for en rimelig frist.

(27)  Jernbanepassagerer bør kunne indgive en klage til en hvilken som helst relevant jernbanevirksomhed, billetudsteder, jernbanestation eller infrastrukturforvalter vedrørende de rettigheder og forpligtelser, der tillægges dem med denne forordning, og have ret til at modtage et svar inden for en rimelig frist.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28)  Jernbanevirksomheder og stationsledere bør fastlægge, offentliggøre, forvalte og føre tilsyn med servicekvalitetsstandarder for personbefordringtjenester, der varetager passagerbefordring med jernbane.

(28)  Jernbanevirksomheder og stationsledere bør fastlægge, offentliggøre, forvalte og føre tilsyn med servicekvalitetsstandarder for personbefordringstjenester, der varetager passagerbefordring med jernbane, herunder for personer med handicap og personer med nedsat mobilitet.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Betragtning 29

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(29)  For at opretholde et højt forbrugerbeskyttelsesniveau inden for jernbanetransport bør medlemsstaterne pålægges at udpege nationale håndhævelsesorganer med henblik på nøje at overvåge og håndhæve denne forordning på nationalt niveau. Disse organer bør kunne træffe en vifte af håndhævelsesforanstaltninger. Passagerer bør kunne klage til disse organer over påståede overtrædelser af forordningen. Af hensyn til en tilfredsstillende behandling af sådanne klager bør organerne samarbejde indbyrdes.

(29)  For at opretholde et højt forbrugerbeskyttelsesniveau inden for jernbanetransport bør medlemsstaterne pålægges at udpege nationale håndhævelsesorganer med henblik på nøje at overvåge og håndhæve denne forordning på nationalt niveau. Disse organer bør kunne træffe en række forskellige håndhævelsesforanstaltninger og give passagererne mulighed for bindende alternativ tvistbilæggelse i overensstemmelse med direktiv 2013/11/EU1a. Passagerer bør have mulighed for at klage til disse organer om påståede overtrædelser af forordningen og til at anvende onlinetvistbilæggelse, der er oprettet i henhold til forordning (EF) nr. 524/2013/EU1b, hvor det er aftalt. Der bør også sørges for, at klager kan indgives af organisationer, der repræsenterer grupper af passagerer. Af hensyn til en tilfredsstillende behandling af sådanne klager bør organerne samarbejde indbyrdes, og denne forordning bør fortsat være opført i bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/2394/EU1c. Håndhævelsesorganerne bør hvert år offentliggøre rapporter på deres websteder med detaljerede statistikker over antallet og typen af modtagne klager samt resultatet af deres håndhævelsesforanstaltninger. Disse rapporter bør endvidere gøres tilgængelige på Det Europæiske Jernbaneagenturs websted.

 

__________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/11/EU af 21. maj 2013 om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF (EUT L 165 af 18.6.2013, s. 14).

 

1b Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 524/2013 af 21. maj 2013 om onlinetvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF (EUT L 165 af 18.6.2013, s. 1).

 

1c Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2017/2394 af 12. december 2017 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2006/2004 (EUT L 345 af 27.12.2017, s. 1).

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Betragtning 31

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(31)  Medlemsstaterne bør fastsætte, hvilke sanktioner der skal anvendes ved overtrædelse af denne forordning og sikre, at de anvendes. Sanktionerne, der kan omfatte betaling af erstatning til den pågældende person, bør være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

(31)  Medlemsstaterne bør fastsætte, hvilke sanktioner der skal anvendes ved overtrædelse af denne forordning og sikre, at de anvendes. Sanktionerne, der kan omfatte betaling af erstatning til den pågældende person, bør være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning, og de bør omfatte, men ikke være begrænset til, en minimumsbøde eller en procentdel af den relevante jernbanevirksomheds eller organisations årlige omsætning, alt efter hvad der er højest.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Betragtning 33 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

33 a)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser til at vedtage en standardiseret EU-klageformular, som passagerer kan anvende til at ansøge om erstatning i overensstemmelse med denne forordning. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser1a.

 

_________________

 

1a.  EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 1 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Genstand

Genstand og formål

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Denne forordning fastsætter regler for jernbanetransport med hensyn til følgende:

Denne forordning fastsætter regler for jernbanetransport for at sørge for effektiv beskyttelse af passagererne og fremme jernbanebefordring med hensyn til følgende:

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  ikke-forskelsbehandling mellem passagerer hvad angår befordringsvilkår

a)  ikke-forskelsbehandling mellem passagerer hvad angår befordrings- og billetvilkår

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  passagerernes rettigheder i forbindelse med aflysninger eller forsinkelser

d)  passagerernes rettigheder og erstatning i forbindelse med forstyrrelser såsom aflysninger eller forsinkelser

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  mindstekrav til oplysninger til passagererne

e)  mindstekrav til nøjagtige og rettidige oplysninger i tilgængeligt format til passagererne, herunder indgåelse af befordringskontrakter og udstedelse af billetter

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  ikke-forskelsbehandling af og påbudt assistance til personer med handicap og personer med nedsat mobilitet

f)  ikke-forskelsbehandling af og påbudt assistance fra uddannet personale til personer med handicap og personer med nedsat mobilitet

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  behandling af klager

h)  egnede procedurer til indgivelse og behandling af klager

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  personbefordring med jernbane i by-, forstads- og regionaltrafik som omhandlet i direktiv 2012/34/EU undtagen tjenester, der krydser landegrænser inden for Unionen

a)  personbefordring med jernbane i by- og forstadstrafik som omhandlet i direktiv 2012/34/EU undtagen tjenester, der krydser landegrænser inden for Unionen

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  international passagertransport, hvoraf en betydelig del og mindst ét planmæssigt stop drives uden for Unionen, forudsat at passagerernes rettigheder sikres tilstrækkeligt i henhold til relevant national ret på området i den medlemsstat, der indrømmer fritagelsen.

b)  international passagertransport, hvoraf en betydelig del og mindst ét planmæssigt stop drives uden for Unionen.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

b a)  indenlandsk personbefordring med jernbane, når medlemsstaterne har givet en sådan undtagelse i henhold til forordning (EF) nr. 1371/2007 i højst 12 måneder efter [denne forordnings ikrafttrædelsesdato].

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne skal oplyse Kommissionen om de indrømmede fritagelser efter stk. 2, litra a) og b), og for vidt angår stk. 2, litra b), oplyse, hvorvidt deres nationale ret yder en tilstrækkelig beskyttelse på deres område.

3.  Medlemsstaterne underretter Kommissionen om fritagelser, der indrømmes i medfør af stk. 2, litra a), b) og ba).

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Artikel 5, 10, 11 og 25 samt kapitel V skal gælde for alle tjenester, der varetager passagerbefordring med jernbane, jf. stk. 1, herunder tjenester, der er fritaget i henhold til stk. 2, litra a) og b).

4.  Artikel 5, 6, 11, 12 og 17 samt kapitel V skal gælde for alle tjenester, der varetager passagerbefordring med jernbane, jf. stk. 1, herunder tjenester, der er fritaget i henhold til stk. 2, litra a).

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4 a.  denne forordning finder ikke anvendelse på tjenesteydelser, der udelukkende drives efter deres historiske interesse.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1 a)  "operatør": den kontraktansvarlige jernbanevirksomhed, med hvem passageren har indgået befordringskontrakten, eller en række på hinanden følgende jernbanevirksomheder, som er ansvarlige i forhold til den indgåede kontrakt

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1 b)  "stedfortrædende operatør": en jernbanevirksomhed, der ikke selv har indgået befordringskontrakten med passageren, men som den jernbanevirksomhed, der er part i kontrakten, helt eller delvis har overladt at udføre jernbanebefordringen

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4)  "rejsebureau": rejsearrangør eller formidler, dog ikke en jernbanevirksomhed, i henhold til artikel 3 nr. 8) og 9) i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/230230

4)  "rejsebureau": rejsearrangør, dog ikke en jernbanevirksomhed, i henhold til artikel 3 nr. 8), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/23023030

__________________

__________________

30 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2302 af 25. november 2015 om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer samt om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU og om ophævelse af Rådets direktiv 90/314/EØF (EUT L 326 af 11.12.2015, s. 1).

30Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2302 af 25. november 2015 om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer samt om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU og om ophævelse af Rådets direktiv 90/314/EØF (EUT L 326 af 11.12.2015, s. 1).

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5)  "billetudsteder": en forhandler af jernbanetransport, der indgår transportkontrakter og sælger billetter på vegne af en jernbanevirksomhed eller for egen regning

5)  "billetudsteder": en forhandler af jernbanetransport, der indgår transportkontrakter og sælger billetter, særskilte billetter eller gennemgående billetter på vegne af en eller flere jernbanevirksomheder eller for egen regning

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel31 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a)  "distributør": en forhandler af jernbanetransporttjenester, der sælger billetter på vegne af en jernbanevirksomhed, og som ikke har nogen forpligtelse i den kontrakt, der indgås mellem passageren og jernbanevirksomheden.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6)  "befordringskontrakt": kontrakt om befordring af passagerer mod betaling eller uden betaling mellem en jernbanevirksomhed eller en billetudsteder og en passager om udførelse af en eller flere transporttjenester

6)  "befordringskontrakt": kontrakt om befordring af passagerer mod betaling eller uden betaling mellem en jernbanevirksomhed og en passager om udførelse af en eller flere transporttjenester

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a)  "billet": et gyldigt bevis for passagerens ret til jernbanebefordring uanset form, f.eks. papir, e-billet, chipkort eller rejsekort

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 6 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6b)  "kombineret rejse": en eller flere billetter, som udgør mere end én befordringskontrakt, der er indgået for at udføre på hinanden følgende jernbanetjenester, der drives af en eller flere jernbanevirksomheder

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8)  "gennemgående billet": en eller flere billetter, som udgør den samlede befordringskontrakt, der er indgået for at udføre på hinanden følgende jernbanetjenester, der drives af en eller flere jernbanevirksomheder

8)  "gennemgående billet": en eller flere særskilte billetter til på hinanden følgende jernbanetjenester, der drives af en eller flere jernbanevirksomheder, og som er købt fra den samme billetudsteder, det samme rejsebureau eller den samme jernbanevirksomhed til en gennemgående rejse

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10)  "rejse": befordring af en passager mellem en afgangsstation og en bestemmelsesstation i henhold til en samlet befordringskontrakt

10)  "rejse": befordring af en passager mellem en afgangsstation og en bestemmelsesstation

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 13 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

13 a)  "ankomst": det tidspunkt på bestemmelsesstedet, hvor togets døre er åbne og afstigning er tilladt

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

15)  "ikke-opnået tilslutningsforbindelse": en situation, hvor en passager ikke når en eller flere tjenester i løbet af en rejse som følge af forsinkelse eller aflysning af en eller flere forudgående tjenester

15)  "ikke opnået tilslutningsforbindelse": en situation, hvor en passager, der er i besiddelse af en samlet befordringskontrakt, ikke når en eller flere tjenester i løbet af en rejse som følge af forsinkelse eller aflysning af en eller flere forudgående tjenester

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

16)  "person med handicap" og "person med nedsat mobilitet" : en person, med en varig eller midlertidig fysisk , mental, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre vedkommende i fuldt ud og effektivt at benytte transportmidler på lige fod med andre passagerer, eller hvis bevægelighed under benyttelse af transportmidler er nedsat på grund af alder

16)  "person med handicap" og "person med nedsat mobilitet": en person med en varig eller midlertidig fysisk, mental, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre vedkommende i fuldt ud og effektivt at benytte transportmidler på lige fod med andre passagerer, eller hvis bevægelighed under benyttelse af transportmidler er nedsat

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 19 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

19a)  "usædvanlige omstændigheder": omstændigheder, der er udenfor den berørte jernbanevirksomheds kontrol og uden for de forpligtelser, der følger af de gældende sikkerhedsregler, som skal overholdes.

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med forbehold af sociale billettakster tilbyder jernbanevirksomheder eller billetudstedere kontraktvilkår og takster til den brede offentlighed uden direkte eller indirekte forskelsbehandling på grundlag af kundens nationalitet eller bopæl eller på grundlag af jernbanevirksomhedens eller billetudstederens etableringssted i Unionen.

Med forbehold af sociale billettakster tilbyder jernbanevirksomheder, rejsearrangører eller billetudstedere befordringskontrakt- og billetvilkår og takster til den brede offentlighed og sælger billetter, gennemgående billetter og accepterer reservationer fra passagerer i overensstemmelse med artikel 10 i denne forordning uden direkte eller indirekte forskelsbehandling på grundlag af passagerens nationalitet eller bopæl eller på grundlag af jernbanevirksomhedens eller billetudstederens etableringssted i Unionen eller den måde, som passagererne har købt billetten på.

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Passagererne skal have ret til, i givet fald mod en rimelig betaling, at tage cykler med om bord på toget. De skal holde deres cykler under opsyn i løbet af rejsen og sikre, at disse ikke er til gene for eller skader andre passagerer, mobilitetsudstyr, bagage eller jernbanedriften. Medtagning af cykler kan afvises eller begrænses af sikkerheds- eller driftshensyn, forudsat at jernbanevirksomheder, billetudstedere, rejsebureauer og i givet fald stationsledere oplyser passagererne om betingelserne for en sådan afvisning eller begrænsning i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 454/2011.

Passagererne skal have ret til, herunder på højhastigheds- og fjerntjenester, grænseoverskridende og lokale tjenester, at tage cykler med om bord på toget. Alle nye eller moderniserede passagertog skal senest to år efter denne forordnings ikrafttræden indeholde et tydeligt angivet rum for transport af samlede cykler med mindst otte pladser. Jernbanevirksomheder, billetudstedere, rejsebureauer og i givet fald stationsledere oplyser passagererne senest når billetten købes om betingelserne for medtagning af cykler på alle tjenester i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 454/2011.

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Forpligtelser over for passagererne i henhold til denne forordning kan ikke indskrænkes eller fraviges, navnlig ikke ved at indføje undtagelsesbestemmelser eller begrænsende klausuler i befordringskontrakten.

1.  Forpligtelser over for passagererne i henhold til denne forordning kan ikke indskrænkes eller fraviges, navnlig ikke ved at indføje undtagelsesbestemmelser eller begrænsende klausuler i befordringskontrakten. Aftalevilkår, der direkte eller indirekte går ud på at give afkald på, fravige eller begrænse de rettigheder, som følger af denne forordning, er ikke bindende for passageren.

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Jernbanevirksomheder kan tilbyde kontraktbetingelser, der er gunstigere for passageren end betingelserne i denne forordning.

2.  Jernbanevirksomheder, rejsebureauer eller billetudstedere kan tilbyde kontraktbetingelser, der er gunstigere for passageren end betingelserne i denne forordning.

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Jernbanevirksomheder eller i givet fald de kompetente myndigheder med ansvar for kontrakter om offentlig tjeneste skal på hensigtsmæssig måde , bl.a. i en form som er tilgængelig for personer med handicap i overensstemmelse med tilgængelighedskravene, der er fastsat i direktiv XXX31, og inden gennemførelsen heraf oplyse offentligheden om afgørelser om at indstille forbindelser enten varigt eller midlertidigt .

Jernbanevirksomheder eller i givet fald de kompetente myndigheder med ansvar for kontrakter om offentlig tjeneste skal omgående og på en hensigtsmæssig måde, bl.a. i en form som er tilgængelig for personer med handicap i overensstemmelse med tilgængelighedskravene, der er fastsat i direktiv XXX31 og i Kommissionen forordning 1300/2014 , og i god tid inden gennemførelsen oplyse offentligheden om forslag om at indstille eller væsentligt reducere tjenester varigt eller midlertidigt og sikre, at disse forslag er genstand for en relevant og reel høring af interessenter, inden nogen gennemførelse finder sted.

__________________

__________________

31  Direktiv XXX om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser for så vidt angår tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser (den europæiske lov om tilgængelighed) (EUT L X af X.X.XXXX, s. X).

31  Direktiv XXX om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser for så vidt angår tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser (den europæiske lov om tilgængelighed) (EUT L X af X.X.XXXX, s. X).

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.   Jernbanevirksomheder og billetudstedere, der tilbyder befordringskontrakter på vegne af en eller flere jernbanevirksomheder, giver på anmodning og som mindstemål passagerne de oplysninger, der er angivet i bilag II, del I, vedrørende rejser, for hvilke den pågældende jernbanevirksomhed tilbyder en befordringskontrakt. Billetudstedere, der tilbyder befordringskontrakter for egen regning, og rejsebureauer skal give disse oplysninger, når de foreligger.

1.  Jernbanevirksomheder, rejsebureauer og billetudstedere, der tilbyder befordringskontrakter på egne vegne eller på vegne af en eller flere jernbanevirksomheder, giver som mindstemål passagerne de oplysninger, der er angivet i bilag II, del I, vedrørende rejser, for hvilke den pågældende jernbanevirksomhed tilbyder en befordringskontrakt. Billetudstedere, der tilbyder befordringskontrakter for egen regning, og rejsebureauer skal give disse oplysninger, når de foreligger. Til dette formål giver jernbanevirksomhederne disse oplysninger til billetudstedere og andre jernbanevirksomheder, der sælger deres tjenester, for at sikre overholdelse af denne forordning.

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.   Jernbanevirksomhederne og billetudstedere giver under rejsen, når det er muligt, herunder på forbindelsesstationer, som mindstemål passagererne de oplysninger, der er angivet i bilag II, del II.

2.  Jernbanevirksomhederne og billetudstedere giver under rejsen, når det er relevant, herunder på forbindelsesstationer, som mindstemål passagererne de oplysninger, der er angivet i bilag II, del II. Til dette formål giver jernbanevirksomhederne disse oplysninger til billetudstedere og andre jernbanevirksomheder, der sælger deres tjenester, for at sikre overholdelse af denne forordning.

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. De i stk. 1 og 2 nævnte oplysninger gives i den mest hensigtsmæssige form bl.a. ved at udnytte de nyeste kommunikationsteknologier. Der tages i denne forbindelse særligt hensyn til at sikre, at disse oplysninger er tilgængelige for personer med handicap i overensstemmelse med de tilgængelighedskrav, der er fastsat i direktiv XXX og forordning 454/2011.

3.  De i stk. 1 og 2 omhandlede oplysninger gives af jernbanevirksomheder, rejsearrangører og billetudstedere til passagerer, som benytter lettilgængelige, almindeligt anvendte og, for så vidt angår stk. 2, i realtid, ajourførte kommunikationsteknologier og om muligt skriftligt for at give passagererne alle de oplysninger, der kræves i bilag II til denne forordning. Der tages i denne forbindelse særligt hensyn til at sikre, at disse oplysninger er tilgængelige for personer med handicap i overensstemmelse med de tilgængelighedskrav, der er fastsat i forordning XXX, forordning 454/2011 og Kommissionens forordning 1300/2014. Det skal tydeligt angives, hvilke tilgængelige formater der er til rådighed for personer med nedsat mobilitet.

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Stationsledere og infrastrukturforvaltere har pligt til uden forskelsbehandling at stille realtidsdata vedrørende tog, herunder også tog, der drives af andre jernbanevirksomheder, til rådighed for jernbanevirksomheder og billetudstedere.

4.  Jernbanevirksomheder, stationsledere og infrastrukturforvaltere stiller realtidsdata vedrørende tog, herunder data, som benyttes af andre jernbanevirksomheder, til rådighed offentligt i realtid for at fjerne enhver forskelsbehandling mellem passagerer.

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Jernbanevirksomhederne skal i samarbejde med stationslederne og infrastrukturforvalterne medtage oplysninger om tilgængelige togforbindelser og stationer i køreplanerne.

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Jernbanevirksomhederne og billetudstederne skal tilbyde billetter, og når sådanne forefindes, gennemgående billetter og reservationer. De bestræber sig på så vidt muligt at tilbyde gennemgående billetter bl.a. for rejser, der krydser landegrænser og udføres med mere end en jernbanevirksomhed.

1.  Jernbanevirksomhederne og rejsebureauerne skal tilbyde billetter, gennemgående billetter og reservationer, bl.a. for rejser, der krydser landegrænser eller omfatter nattog og rejser med mere end en jernbanevirksomhed.

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan pålægge jernbanevirksomhederne at udbyde billetter til tjenester, der udbydes inden for rammerne af kontrakter om offentlig tjeneste , gennem mere end et salgssted.

De kompetente myndigheder, jf. forordning (EF) nr. 1370/2007, kan pålægge jernbanevirksomhederne at udbyde billetter til tjenester, der udbydes inden for rammerne af kontrakter om offentlig tjeneste, gennem mere end et salgssted.

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Jernbanevirksomhederne skal tilbyde muligheden for at få billetter til de respektive tjenester om bord på toget, medmindre dette begrænses eller nægtes af hensyn til sikkerheden eller politikken for bekæmpelse af svig eller obligatorisk togreservation eller af rimelige kommercielle hensyn.

3.  Jernbanevirksomhederne skal tilbyde muligheden for at få billetter til de respektive tjenester om bord på toget, medmindre dette begrænses eller nægtes berettiget af hensyn til sikkerheden eller politikken for bekæmpelse af svig eller obligatorisk togreservation eller af rimelige kommercielle hensyn, herunder begrænsninger på den plads eller de sæder, der er til rådighed.

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Hvis der hverken forefindes et billetkontor eller en tilgængelig billetautomat på afgangsstationen, skal personer med handicap og personer med nedsat mobilitet have lov til at købe billetter i toget uden ekstra omkostninger.

5.  Hvis der hverken forefindes et billetkontor, en tilgængelig billetautomat på afgangsstationen eller nogen anden mulighed for at købe billetter på forhånd, skal passagerer have lov til at købe billetter i toget uden ekstra omkostninger.

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Hvis en passager modtager særskilte billetter for en samlet rejse, der omfatter på hinanden følgende jernbanetjenester, der drives af en eller flere jernbanevirksomheder, skal vedkommendes rettigheder med hensyn til oplysning, assistance, bistand og erstatning være ækvivalente med rettighederne i henhold til en gennemgående billet og omfatte hele rejsen fra afgangsstedet til bestemmelsesstedet, medmindre passageren udtrykkeligt og skriftligt oplyses om andet. I sådanne oplysninger skal det blandt andet angives, at hvis passageren ikke opnår tilslutningsforbindelse, vil vedkommende ikke være berettiget til assistance eller erstatning i forhold til rejsens samlede længde. Bevisbyrden for, at denne oplysning er afgivet, skal påhvile jernbanevirksomheden, dennes agent, rejsebureauet eller billetudstederen.

6.  Hvis en passager modtager særskilte billetter fra en enkelt enhed og i forbindelse med en enkelt handelstransaktion for en samlet rejse, der omfatter på hinanden følgende jernbanetjenester, der drives af en eller flere jernbanevirksomheder, skal vedkommendes rettigheder med hensyn til oplysning, assistance, bistand og erstatning være ækvivalente med rettighederne i henhold til en gennemgående billet og omfatte hele rejsen fra afgangsstedet til bestemmelsesstedet.

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 10a

 

Tilvejebringelse af rejseoplysninger gennem applikationsprogrammeringsgrænseflader

 

1.   Jernbanevirksomhederne skal give adgang til alle oplysninger uden forskelsbehandling, herunder tidstro operationelle oplysninger om køreplaner og takster, som omhandlet i artikel 9, ved hjælp af applikationsprogrammeringsgrænseflader (API'er).

 

2.   Jernbanevirksomhederne skal give rejsebureauer og billetudstedere og andre jernbanevirksomheder, der sælger deres tjenester, adgang til reservationssystemer via API'er uden forskelsbehandling, så disse kan indgå befordringskontrakter og udstede billetter, gennemgående billetter og reservationer på en måde, der giver de mest optimale og omkostningseffektive rejser, herunder på tværs af grænserne.

 

3.   Jernbanevirksomhederne skal sikre, at de tekniske specifikationer for API'erne er veldokumenterede og offentligt tilgængelige uden vederlag. API'erne skal gøre brug af åbne standarder, almindeligt anvendte protokoller og maskinlæsbare formater for at gøre dem interoperable.

 

4.   Jernbanevirksomhederne skal – undtagen i nødsituationer – sikre, at eventuelle ændringer af den tekniske specifikation for deres API'er gøres tilgængelige for rejsebureauer og billetudstedere hurtigst muligt og senest 3 måneder, inden en ændring gennemføres. Nødsituationer skal dokumenteres, og dokumentationen skal stilles til rådighed for de kompetente myndigheder efter anmodning.

 

5.   Jernbanevirksomhederne skal sikre, at der gives adgang til API'er uden forskelsbehandling med samme grad af tilgængelighed og ydeevne, herunder støtte, adgang til al dokumentation og alle standarder, protokoller og formater. Rejsebureauerne og billetudstederne må ikke stilles ringere end jernbanevirksomhederne selv.

 

6.   API'er fastsættes i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1926 af 31. maj 2017.

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Når det med rimelighed forventes, enten ved afgang eller i tilfælde af en ikke-opnået tilslutningsforbindelse i løbet af en rejse med en gennemgående billet, at ankomsten til det endelige bestemmelsessted i henhold til befordringskontrakten vil blive mere end 60 minutter forsinket, skal passageren omgående have valget mellem et af følgende :

1.  Når det med rimelighed forventes, enten ved afgang eller i tilfælde af en ikke-opnået tilslutningsforbindelse i løbet af en rejse med en gennemgående billet, at ankomsten til det endelige bestemmelsessted i henhold til befordringskontrakten vil blive mere end 60 minutter forsinket eller aflyst, skal passageren omgående have valget mellem et af følgende :

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  videreførelse eller omlægning af rejsen på tilsvarende befordringsvilkår til det endelige bestemmelsessted ved først givne lejlighed

b)  videreførelse eller omlægning af rejsen på tilsvarende befordringsvilkår og uden yderligere omkostninger, til det endelige bestemmelsessted ved først givne lejlighed, herunder i tilfælde af ikke-opnået tilslutningsforbindelse på grund af forsinkelse eller aflysning af passagerernes tidligere forløb under en rejse. I så fald tillades passageren på den næste rute, der er til rådighed for det endelige bestemmelsessted, også selv om der ikke er nogen specifik reservation eller hvis det næste tog drives af en anden jernbanevirksomhed.

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  videreførelse eller omlægning af rejsen på tilsvarende befordringsvilkår til det endelige bestemmelsessted på et senere tidspunkt efter passagerens ønske.

c)  videreførelse eller omlægning af rejsen på tilsvarende befordringsvilkår til det endelige bestemmelsessted på et senere tidspunkt efter passagerens ønske, dog højst én måned efter driftens genoptagelse.

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  For vidt angår stk. 1, litra b), kan omlægningen på tilsvarende vilkår udføres af enhver jernbanevirksomhed og kan omfatte transport på en højere klasse og med alternative transportformer, uden at det medfører yderligere omkostninger for passageren. Jernbanevirksomheder skal træffe rimelige foranstaltninger for at undgå yderligere tilslutningsforbindelser. Den samlede rejsetid, når der benyttes en alternativ transportform for den del af rejsen, som ikke blev gennemført efter planen, skal være sammenlignelig med den planlagte rejsetid for den oprindelige rejse. Passagerer må ikke nedklassificeres til befordringsfaciliteter af en lavere kategori, medmindre sådanne faciliteter er eneste disponible mulighed for omlægning af en rejse.

2.  For vidt angår stk. 1, litra b), kan omlægningen på tilsvarende vilkår udføres af enhver jernbanevirksomhed og kan omfatte transport på en højere klasse og med alternative transportformer på land, uden at det medfører yderligere omkostninger for passageren. Jernbanevirksomheder skal træffe rimelige foranstaltninger for at undgå yderligere tilslutningsforbindelser. Den samlede rejsetid, når der benyttes en alternativ transportform for den del af rejsen, som ikke blev gennemført efter planen, skal være sammenlignelig med den planlagte rejsetid for den oprindelige rejse. Passagerer må ikke nedklassificeres til befordringsfaciliteter af en lavere kategori, medmindre sådanne faciliteter er eneste disponible mulighed for omlægning af en rejse.

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  For vidt angår stk. 1, litra b), kan omlægningen på tilsvarende vilkår udføres af enhver jernbanevirksomhed og kan omfatte transport på en højere klasse og med alternative transportformer, uden at det medfører yderligere omkostninger for passageren. Jernbanevirksomheder skal træffe rimelige foranstaltninger for at undgå yderligere tilslutningsforbindelser. Den samlede rejsetid, når der benyttes en alternativ transportform for den del af rejsen, som ikke blev gennemført efter planen, skal være sammenlignelig med den planlagte rejsetid for den oprindelige rejse. Passagerer må ikke nedklassificeres til befordringsfaciliteter af en lavere kategori, medmindre sådanne faciliteter er eneste disponible mulighed for omlægning af en rejse.

2.  For vidt angår stk. 1, litra b), kan omlægningen på tilsvarende vilkår udføres af enhver jernbanevirksomhed og kan omfatte transport på en højere klasse og med alternative transportformer, uden at det medfører yderligere omkostninger for passageren. Jernbanevirksomheder skal træffe rimelige foranstaltninger for at undgå yderligere tilslutningsforbindelser. Den samlede rejsetid, når der benyttes en alternativ transportform for den del af rejsen, som ikke blev gennemført efter planen, skal være sammenlignelig med den planlagte rejsetid for den oprindelige rejse. Passagerer må ikke nedklassificeres til befordringsfaciliteter af en lavere kategori, medmindre sådanne faciliteter er eneste disponible mulighed for omlægning af en rejse.

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Transporttjenesteydere skal ved omlægning af rejser i særdeleshed sørge for, at der med den alternative tjeneste tilvejebringes en sammenlignelig tilgængelighed for personer med handicap og personer med nedsat mobilitet.

3.  Transporttjenesteydere skal ved omlægning af rejser sørge for, at der med den alternative tjeneste, der ydes, tilvejebringes assistance og tilgængelighed af sammenligneligt niveau for personer med handicap og personer med nedsat mobilitet. Denne alternative tjeneste kan være fælles for alle passagerer eller kan, efter operatørens afgørelse, tage form af et individuelt transportmiddel, der er indrettet til de særlige behov for personer med handicap eller nedsat mobilitet.

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  En passager, som må imødese en forsinkelse, kan uden at miste retten til befordring kræve erstatning af jernbanevirksomheden for forsinkelse mellem det i befordringskontrakten anførte afgangs- og ankomststed, som ikke har medført billetrefusion i henhold til artikel 16. De minimale erstatningsbeløb for forsinkelse er fastsat til:

1.  En passager, som må imødese en forsinkelse, kan, samtidig med at vedkommende bibeholder retten til befordring, kræve erstatning af jernbanevirksomheden for forsinkelse mellem det på billetten eller billetterne, der repræsenterer en eller flere befordringskontrakter, anførte afgangs- og ankomststed, som ikke har medført billetrefusion i henhold til artikel 16. De minimale erstatningsbeløb for forsinkelse er fastsat til:

a) 25 % af billetprisen i tilfælde af en forsinkelse på 60-119 minutter

a) 50 % af billetprisen i tilfælde af en forsinkelse på 60-119 minutter

b) 50 % af billetprisen i tilfælde af en forsinkelse på 120 minutter eller mere.

b) 75% af billetprisen i tilfælde af en forsinkelse på 91-120 minutter

 

ba) 100% af billetprisen i tilfælde af en forsinkelse på 121 minutter eller mere.

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Stk. 1 finder også anvendelse for passagerer, der har abonnementskort eller periodekort. Hvis de rammes af gentagne forsinkelser eller aflysninger i abonnementskortets eller periodekortets gyldighedsperiode, kan de søge om passende erstatning i overensstemmelse med jernbanevirksomhedernes erstatningsordninger. Disse ordninger angiver kriterierne for definition af forsinkelse og beregning af erstatning. Forekommer forsinkelser på under 60 minutter gentagne gange i abonnementskortets eller periodekortets gyldighedsperiode, skal forsinkelserne kumuleres, og passagererne skal ydes erstatning i overensstemmelse med jernbanevirksomhedernes erstatningsordninger.

2.  Stk. 1 finder også anvendelse for passagerer, der har abonnementskort eller periodekort. Hvis de rammes af gentagne forsinkelser eller aflysninger i abonnementskortets, rabatkortets eller periodekortets gyldighedsperiode, kan de søge om passende erstatning i overensstemmelse med de ordninger, der er fastlagt under stk. 1, litra a), b) og ba).

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Erstatningen for forsinkelse beregnes i forhold til den fulde pris, passageren faktisk har betalt for den forsinkede tjeneste. Når befordringskontrakten gælder en returrejse, beregnes erstatningen for forsinkelse på enten ud- eller returrejsen i forhold til halvdelen af billettens pris. På samme måde beregnes prisen for en forsinket tjeneste i en hvilken som helst anden form for befordringskontrakt, der tillader flere efterfølgende etaper, i forhold til den fulde pris.

3.  Erstatningen for forsinkelse eller aflysning beregnes i forhold til den fulde pris, passageren faktisk har betalt for den aflyste eller forsinkede tjeneste. Når befordringskontrakten gælder en returrejse, beregnes erstatningen for aflysning eller forsinkelse på enten ud- eller returrejsen i forhold til halvdelen af billettens pris. På samme måde beregnes prisen for en aflyst eller forsinket tjeneste i en hvilken som helst anden form for befordringskontrakt, der tillader flere efterfølgende etaper, i forhold til den fulde pris.

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Erstatningen for billetprisen kan ikke reduceres ved fradrag af transaktionsudgifter såsom gebyrer og udgifter til telefon eller frimærker. Jernbanevirksomhederne kan indføre en minimumsgrænse, hvorunder erstatning ikke udbetales. Denne grænse må ikke være over fire EUR pr. billet .

6.  Erstatningen for billetprisen kan ikke reduceres ved fradrag af transaktionsudgifter såsom gebyrer og udgifter til telefon eller frimærker. Jernbanevirksomhederne kan indføre en minimumsgrænse, hvorunder erstatning ikke udbetales. Denne grænse må ikke være over fem EUR pr. billet.

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Passageren har ikke ret til erstatning, hvis han eller hun blev underrettet om forsinkelsen før køb af billetten, eller hvis forsinkelsen på grund af fortsættelse på en anden forbindelse eller omlægning af rejsen fortsat er på mindre end 60 minutter.

7.  Passageren har ikke ret til erstatning, hvis han eller hun blev underrettet om forsinkelsen før købet af billetten, eller hvis forsinkelsen på grund af fortsættelse på en anden forbindelse eller omlægning af rejsen fortsat er på mindre end 60 minutter.

Ændringsforslag    81

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  En jernbanevirksomhed bør ikke pålægges at betale erstatning, hvis den kan bevise, at forsinkelsen blev forårsaget af ekstreme vejrforhold eller større naturkatastrofer, som bringer en sikker drift af tjenesten i fare, og som hverken havde kunnet forudses eller forhindres, selv hvis alle rimelige forholdsregler var blevet truffet.

udgår

Ændringsforslag    82

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8a.  Med mindre jernbanevirksomheden skriftligt forelægger beviser for, at der foreligger usædvanlige omstændigheder, skal den betale passagererne den kompensation, der er omhandlet i artikel 17, stk. 1.

Ændringsforslag    83

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Ved forsinkelser ved ankomst eller afgang skal jernbanevirksomheden , billetudstederen eller stationslederen underrette passagererne om situationen og det forventede afgangs- og ankomsttidspunkt, så snart sådanne oplysninger foreligger.

1.  Ved forsinkelser ved ankomst eller afgang skal jernbanevirksomheden, billetudstederen eller stationslederen i overensstemmelse med artikel 9 underrette passagererne om situationen og det forventede afgangs- og ankomsttidspunkt, så snart sådanne oplysninger foreligger.

Ændringsforslag    84

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  hotel- eller anden indkvartering og befordring mellem jernbanestationen og indkvarteringsstedet, hvis et ophold af en eller flere nætters varighed bliver nødvendigt, eller hvis yderligere ophold bliver nødvendigt, hvor og når det er fysisk muligt, og/eller

b)  hotel- eller anden indkvartering og befordring mellem jernbanestationen og indkvarteringsstedet, hvis et ophold af en eller flere nætters varighed bliver nødvendigt, eller hvis yderligere ophold bliver nødvendigt, hvor og når det er fysisk muligt, hvor der tages hensyn til behovene i forbindelse med adgang for personer med handicap og personer med nedsat mobilitet og for deres godkendte servicedyr

Ændringsforslag    85

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Jernbanevirksomheden skal på passagerens forlangende bekræftebilletten eller på anden måde, at toget er forsinket, at passageren på grund af en forsinkelse ikke har kunnet nå en tilslutningsforbindelse, eller at toget er aflyst.

4.  For så vidt angår de berørte passagerer, skal jernbanevirksomheden tilbydederes billetter eller på anden måde at bekræfte, at toget er forsinket, og at passageren på grund af en forsinkelse ikke har kunnet nå en tilslutningsforbindelse, eller at toget er aflyst. Denne bekræftelse finder anvendelse i forbindelse med bestemmelserne i artikel 17 under forudsætning af, at den passager, der er indehaver af et rejsepas eller en abonnementskort, fører bevis for, at han/hun rejste med den berørte tjeneste.

Ændringsforslag    86

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Når stk. 1, 2, 3 og 4 finder anvendelse, skal jernbanevirksomheden især være opmærksom på behovene hos personer med handicap og personer med nedsat mobilitet og deres eventuelle ledsageres behov.

5.  Når stk. 1, 2, 3 og 4 finder anvendelse, skal jernbanevirksomheden især være opmærksom på behovene hos personer med handicap og personer med nedsat mobilitet, deres eventuelle ledsageres behov og deres godkendte servicedyrs behov.

Ændringsforslag    87

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Foruden de forpligtelser, som er pålagt jernbanevirksomheder i medfør af artikel 13a, stk. 3, i direktiv 2012/34/EU, skal stationsledere på stationer, der håndterer mindst 10 000 passagerer om dagen som årsgennemsnit, sørge for, at stationens, jernbanevirksomhedernes og infrastrukturforvalterens drift koordineres gennem en passende beredskabsplan med henblik på at træffe forholdsregler mod en eventuel større forstyrrelse og lange forsinkelser, som fører til, at et stort antal passagerer strander på stationen. Med planen skal det sikres, at strandede passagerer gives en passende assistance og information – også i en tilgængelig form i overensstemmelse med de tilgængelighedskrav, der er fastsat i direktiv XXX. Stationslederen skal stille planen og eventuelle ændringer heraf til rådighed for det nationale håndhævelsesorgan eller et andet organ, der er udpeget af en medlemsstat, på disses anmodning. Stationsledere på stationer, der håndterer færre end 10 000 passagerer pr. dag som årsgennemsnit skal træffe alle rimelige foranstaltninger for at sikre koordinering mellem stationens brugere og assistere og informere strandede passagerer i sådanne situationer.

6.  Foruden de forpligtelser, som er pålagt jernbanevirksomheder i medfør af artikel 13a, stk. 3, i direktiv 2012/34/EU, samarbejder medlemsstater, jernbanevirksomheder, stationsledere og infrastrukturforvaltere for at sikre, at de beredskabsplaner, der er omhandlet i artikel 13a, stk. 3, i direktiv 2012/34/EU, omfatter krav til adgang til varslings- og informationssystemer.

Ændringsforslag    88

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Når en jernbanevirksomhed udbetaler erstatning eller opfylder sine øvrige forpligtelser i henhold til denne forordning, må bestemmelserne i denne forordning eller national ret ikke fortolkes således, at de begrænser jernbanevirksomhedens ret til at rejse erstatningskrav for påløbne omkostninger over for enhver person, herunder tredjemand, i overensstemmelse med den lovgivning, der finder anvendelse. Navnlig må denne forordning på ingen måde begrænse jernbanevirksomhedens ret til at søge godtgørelse fra en tredjepart, som den har indgået kontrakt med, og som har bidraget til den begivenhed, der gav anledning til erstatning eller andre forpligtelser. Ingen bestemmelse i nærværende forordning må fortolkes som en begrænsning af retten for andre tredjeparter end passagerer, som en jernbanevirksomhed har indgået en kontrakt med, til at søge godtgørelse eller erstatning fra jernbanevirksomheden i overensstemmelse med de gældende relevante love.

udgår

Ændringsforslag    89

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Jernbanevirksomheder og stationsledere sikrer under aktiv inddragelse af repræsentative organisationer for personer med handicap og personer med nedsat mobilitet, at der findes eller fastsættes ikke-diskriminerende adgangsregler for befordring af personer med handicap og personer med nedsat mobilitet og herunder deres personlige hjælpere. Reglerne skal åbne mulighed for, at passageren kan ledsages af en hjælpehund i overensstemmelse med relevante nationale regler.

1.  Jernbanevirksomheder og stationsledere sikrer under aktiv inddragelse af repræsentative organisationer for personer med handicap og personer med nedsat mobilitet, at der findes eller fastsættes ikke-diskriminerende adgangsregler for befordring af personer med handicap og personer med nedsat mobilitet og herunder deres personlige hjælpere. Reglerne skal åbne mulighed for, at passageren vederlagsfrit kan ledsages af et godkendt servicedyr eller en ledsager, hvis selvstændig mobilitet ikke er mulig, i overensstemmelse med relevante nationale regler, og sikre, at personer med handicap og personer med nedsat mobilitet så vidt muligt uden videre kan rejse med tog.

Ændringsforslag    90

Forslag til forordning

Artikel 20 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 20a

 

Jernbanevirksomheder og stationsledere sikrer endvidere i forbindelse med anvendelsen af TSI for personer med nedsat mobilitet, at stationer, perroner, rullende materiel og andre faciliteter er tilgængelige for personer med handicap og personer med nedsat mobilitet.

Ændringsforslag    91

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  På anmodning skal en stationsleder, en jernbanevirksomhed, en billetudsteder eller et rejsebureau oplyse personer med handicap og personer med nedsat mobilitet , også i en tilgængelig form i overensstemmelse med de tilgængelighedskrav, der er fastsat i forordning (EU) nr. 454/2011 og direktiv XXX, om stationens og tilknyttede faciliteters samt jernbanetjenesternes tilgængelighed og om adgangsbetingelser til rullende materiel i overensstemmelse med adgangsreglerne i artikel 20, stk. 1, og oplyse personer med handicap og personer med nedsat mobilitet om faciliteter om bord.

1.  På anmodning skal en stationsleder, en jernbanevirksomhed, en billetudsteder eller et rejsebureau oplyse personer med handicap og personer med nedsat mobilitet, også i en tilgængelig form i overensstemmelse med de tilgængelighedskrav, der er fastsat i forordning (EU) nr. 454/2011 og direktiv XXX og forordning (EU) nr. 1300/2014 om stationens og tilknyttede faciliteters samt jernbanetjenesternes tilgængelighed og om adgangsbetingelser til rullende materiel i overensstemmelse med adgangsreglerne i artikel 20, stk. 1, og oplyse personer med handicap og personer med nedsat mobilitet om faciliteter om bord.

Ændringsforslag    92

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Når en jernbanevirksomhed, en billetudsteder eller et rejsebureau gør brug af undtagelserne i artikel 20, stk. 2, meddeler den eller det på anmodning skriftligt den pågældende person med handicap eller person med nedsat mobilitet sin begrundelse herfor inden for fem arbejdsdage efter, at reservationen eller billetudstedelsen er afvist, eller betingelsen om ledsagelse er fastsat. Jernbanevirksomheden, billetudstederen eller rejsebureauet skal træffe rimelige foranstaltninger for at foreslå den pågældende person en alternativ transportmulighed under hensyntagen til dennes tilgængelighedsbehov.

2.  Når en jernbanevirksomhed, en billetudsteder eller et rejsebureau gør brug af undtagelserne i artikel 20, stk. 2, meddeler den eller det på anmodning skriftligt den pågældende person med handicap eller person med nedsat mobilitet sin begrundelse herfor inden for fem arbejdsdage efter, at reservationen eller billetudstedelsen er afvist, eller betingelsen om ledsagelse er fastsat. Jernbanevirksomheden, billetudstederen eller rejsebureauet skal foreslå den pågældende person en alternativ transportmulighed under hensyntagen til dennes tilgængelighedsbehov.

Ændringsforslag    93

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Når en person med handicap eller en person med nedsat mobilitet afrejser fra, foretager togskifte på eller ankommer til en bemandet jernbanestation, skal stationslederen eller jernbanevirksomheden eller begge vederlagsfrit sørge for, at den pågældende får tilstrækkelig assistance til at kunne stige på det afgående tog eller stige af det ankommende tog, som han eller hun har købt billet til, jf. dog adgangsreglerne i artikel 20, stk. 1.

1.  Når en person med handicap eller en person med nedsat mobilitet afrejser fra, foretager togskifte på eller ankommer til en bemandet jernbanestation, skal stationslederen eller jernbanevirksomheden eller begge vederlagsfrit sørge for, at den pågældende får tilstrækkelig assistance til at kunne stige på det afgående tog eller stige af det ankommende tog, som han eller hun har købt billet til, jf. dog adgangsreglerne i artikel 20, stk. 1. Bestilling af assistance skal altid ske uden ekstra omkostninger, uanset hvilken kommunikationskanal der anvendes.

Ændringsforslag    94

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Er stationen ubemandet, træffer jernbanevirksomheder og stationsledere alle rimelige foranstaltninger til at sikre personer med handicap og personer med nedsat mobilitet adgang til at rejse med tog.

2.  Er der ikke ledsagende personale på toget, eller er stationen ubemandet, træffer jernbanevirksomheder og stationsledere rimelige foranstaltninger til at sikre personer med handicap og personer med nedsat mobilitet adgang til at rejse med tog i overensstemmelse med de tilgængelighedskrav, der er fastlagt i direktiv XXX [den europæiske lov om tilgængelighed] og forordning (EU) nr. 454/2011.

Ændringsforslag    95

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  På ubemandede stationer sikrer jernbanevirksomheden og stationslederen, at information gøres let disponibel, også i en tilgængelig form i overensstemmelse med de tilgængelighedskrav, der er fastsat i direktiv XXX, i overensstemmelse med adgangsreglerne i artikel 20, stk. 1, for så vidt angår de nærmestliggende bemandede stationer og direkte tilgængelig assistance for personer med handicap og personer med nedsat mobilitet.

3.  På ubemandede stationer sikrer jernbanevirksomheden og stationslederen, at information gøres let disponibel, også i en tilgængelig form i overensstemmelse med de tilgængelighedskrav, der er fastsat i direktiv XXX og i forordning nr. 1300/2014, i overensstemmelse med adgangsreglerne i artikel 20, stk. 1, for så vidt angår de nærmestliggende bemandede stationer og direkte tilgængelig assistance for personer med handicap og personer med nedsat mobilitet.

Ændringsforslag    96

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Der skal være assistance til rådighed på stationen på alle tidspunkter, når der kører tog.

udgår

Ændringsforslag    97

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2)  Er der ikke ledsagende personale på toget, træffer jernbanevirksomheder rimelige foranstaltninger til at sikre personer med handicap og personer med nedsat mobilitet adgang til at rejse med tog.

2)  Er der ikke ledsagende personale på toget, træffer jernbanevirksomheder ikke desto mindre foranstaltninger til at sikre personer med handicap og personer med nedsat mobilitet adgang til at rejse med tog.

Ændringsforslag    98

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3)  I denne artikel forstås ved assistance i toget alle rimelige foranstaltninger, der træffes for at give en person med handicap eller en person med nedsat mobilitet adgang til samme tjenester i toget som andre passagerer, hvis personen er så handicappet eller bevægelseshæmmet, at vedkommende ikke har uafhængig og sikker adgang til disse tjenesteydelser.

3)  En person med handicap eller en person med nedsat mobilitet skal ydes assistance, der giver denne person mulighed for at få adgang til samme tjenester i toget som andre passagerer, hvis personen er så handicappet eller bevægelseshæmmet, at vedkommende ikke har uafhængig og sikker adgang til disse tjenesteydelser.

Ændringsforslag    99

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Der skal være assistance til rådighed i toget på alle tidspunkter, når der kører tog.

udgår

Ændringsforslag    100

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Jernbanevirksomheder, stationsledere, billetudstedere og rejsebureauer samarbejder om at yde assistance til personer med handicap og personer med nedsat mobilitet i henhold til artikel 20 og 21 i overensstemmelse med det nedenfor anførte:

Jernbanevirksomheder, stationsledere, billetudstedere og rejsebureauer samarbejder om at yde vederlagsfri assistance til personer med handicap og personer med nedsat mobilitet i henhold til artikel 20 og 21 i overensstemmelse med det nedenfor anførte:

Ændringsforslag    101

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  Assistancen ydes på den betingelse, at den jernbanevirksomhed, den stationsleder, den billetudsteder eller det rejsebureau, hos hvem billetten er købt, får besked om den pågældendes behov mindst 48 timer, før der er behov for denne assistance. G ælder billetten eller periodekortet for flere rejser, er én besked tilstrækkelig, forudsat at der gives passende oplysninger om planlægningen af de efterfølgende rejser. Denne besked skal videregives til alle øvrige jernbanevirksomheder og stationsledere, der medvirker i personens rejse.

a)  Assistancen på stationer ydes inden for de tidsrum, hvor der kører tog, på den betingelse, at den jernbanevirksomhed, den stationsleder, den billetudsteder eller det rejsebureau, hos hvem billetten er købt, får besked om den pågældendes behov mindst 12 timer, før der er behov for denne assistance. På stationer, hvor den daglige trafik overstiger 10 000 passagerer pr. dag, er der ikke behov for forudgående anmeldelse, men den person, der har behov for assistance, skal dog befinde sig på den pågældende station mindst 30 minutter før togets afgang. På stationer, hvor den daglige trafik er mellem 2 000 og 10 000 passagerer pr. dag, reduceres anmeldelsestiden til højst tre timer. Gælder billetten eller periodekortet for flere rejser, er én besked tilstrækkelig, forudsat at der gives passende oplysninger om planlægningen af de efterfølgende rejser. Denne besked skal videregives til alle øvrige jernbanevirksomheder og stationsledere, der medvirker i personens rejse.

Ændringsforslag    102

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  Assistance ydes på betingelse af, at personen med handicap eller personen med nedsat mobilitet er til stede på det sted og tidspunkt, der er angivet af den jernbanevirksomhed eller stationsleder, der tilbyder denne assistance. Det angivne tidspunkt må højst være 60 minutter før den offentliggjorte afgangstid eller indtjekningstidspunktet for alle passagerer. Hvis der ikke er angivet noget mødetidspunkt, skal personen med handicap eller personen med nedsat mobilitet være til stede på det angivne sted senest 30 minutter før den offentliggjorte afgangstid eller indtjekningstidspunktet for alle passagerer.

e)  Assistance ydes på betingelse af, at personen med handicap eller personen med nedsat mobilitet er til stede på det sted og tidspunkt, der er angivet af den jernbanevirksomhed eller stationsleder, der tilbyder denne assistance. Det angivne tidspunkt må højst være 60 minutter før den offentliggjorte afgangstid eller indtjekningstidspunktet for alle passagerer.

Ændringsforslag    103

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Forårsager jernbanevirksomheder og stationsledere tab eller beskadigelse af kørestole, andre bevægelseshjælpemidler eller hjælpeanordninger og hjælpehunde, der benyttes af personer med handicap og personer med nedsat mobilitetskal de være ansvarlige for og erstatte tabet eller beskadigelsen.

1.  Forårsager jernbanevirksomheder og stationsledere tab eller beskadigelse af kørestole, andre bevægelseshjælpemidler eller hjælpeanordninger og godkendte servicedyr, der benyttes af personer med handicap og personer med nedsat mobilitet, skal de være ansvarlige for og erstatte tabet eller beskadigelsen snarest muligt.

Ændringsforslag    104

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den i stk. 1 omhandlede erstatning skal svare til omkostningen til genanskaffelse eller reparation af de tabte eller beskadigede hjælpemidler eller -anordninger.

2.  Den i stk. 1 omhandlede erstatning skal ydes rettidigt og svare til den fulde omkostning ved genanskaffelse baseret på den faktiske værdi eller på de samlede udgifter til reparation af den kørestol eller de hjælpemidler eller -anordninger, der er gået tabt eller beskadiget, eller omkostningen ved tab eller tilskadekomst af det godkendte servicedyr. Erstatningen skal også omfatte udgifterne til midlertidig erstatning i tilfælde af reparation, når denne udgift betales af passageren.

Ændringsforslag    105

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  sørge for, at alt personale og herunder personale, der er ansat af eventuelle andre medvirkende parter, som direkte yder assistance til personer med handicap og personer med nedsat mobilitet, har viden om, hvordan de imødekommer behovene hos personer med handicap og personer med nedsat mobilitet, også personer med mentale handicap og intellektuel funktionsnedsættelse

a)  sørge for, at alt personale og herunder personale, der er ansat af eventuelle andre medvirkende parter, som direkte yder assistance til personer med handicap og personer med nedsat mobilitet, modtager handicaprelateret uddannelse, så de har viden om, hvordan de imødekommer behovene hos personer med handicap og personer med nedsat mobilitet, også personer med mentale handicap og intellektuel funktionsnedsættelse

Ændringsforslag    106

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  sørge for, at alle nyansatte straks ved ansættelsen får handicaprelateret uddannelse, og at personalet regelmæssigt får genopfriskningskurser

c)  sørge for, at alle nyansatte, som kommer til at beskæftige sig direkte med de rejsende, straks ved ansættelsen modtager en introduktion i handicaprelaterede problemer for passageren og for jernbanevirksomheden, og at ansatte, der skal yde direkte assistance til passagerer med nedsat mobilitet, modtager handicaprelateret uddannelse og deltager i regelmæssige genopfriskningskurser.

Ændringsforslag    107

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  tilskynde ansatte med handicap, passagerer med handicap og passagerer med nedsat mobilitet og/eller organisationer, der repræsenterer disse, til at medvirke i uddannelsen.

d)  acceptere deltagelse i uddannelsen af ansatte med handicap, og overveje deltagelse af passagerer med handicap og passagerer med nedsat mobilitet og/eller organisationer, der repræsenterer disse.

Ændringsforslag    108

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Alle jernbanevirksomheder, billetudstedere, stationsledere og infrastrukturforvaltere på stationer, hvor der håndteres mere end 10 000 passagerer pr. dag som årsgennemsnit, skal hver især indføre en klageordning vedrørende de rettigheder og forpligtelser, der er omhandlet i denne forordning inden for deres respektive ansvarsområde. De skal informere passagererne grundigt om, hvor de skal henvende sig, og om deres arbejdssprog.

1.  Alle jernbanevirksomheder, billetudstedere og stationsledere skal indføre en klageordning vedrørende de rettigheder og forpligtelser, der er omhandlet i denne forordning inden for deres respektive ansvarsområde. De skal informere passagererne grundigt om, hvor de skal henvende sig, og om deres arbejdssprog. Passagererne bør kunne indgive en klage på det eller de officielle sprog i den medlemsstat, hvor den pågældende jernbanevirksomhed, billetudsteder eller stationsleder er etableret, og under alle omstændigheder på engelsk.

Ændringsforslag    109

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Passagererne kan indgive klage til en hvilken som helst jernbanevirksomhed, billetudsteder, jernbanestation eller infrastrukturforvalter, der er berørt. Klager skal indgives inden seks måneder efter den hændelse, der er genstand for klagen. Modtageren skal inden for én måned efter, at klagen er modtaget, give et begrundet svar eller i begrundede tilfælde underrette passageren om, hvornår der inden for en periode på højst tre måneder fra modtagelsen af klagen kan forventes svar. Jernbanevirksomheder, billetudstedere, stationsledere og infrastrukturforvaltere skal opbevare data om hændelser, der er nødvendige for at vurdere klagen, i to år og stille dem til rådighed for nationale håndhævelsesorganer efter disses anmodning.

2.  Passagererne kan indgive klage til en hvilken som helst jernbanevirksomhed, billetudsteder eller stationsleder, der er berørt. Klager skal indgives inden seks måneder efter den hændelse, der er genstand for klagen. Modtageren skal inden for én måned efter, at klagen er modtaget , give et begrundet svar eller i begrundede tilfælde underrette passageren om, at vedkommende vil modtage svar inden for højst tre måneder fra modtagelsen af klagen.

Ændringsforslag    110

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Nærmere oplysninger om klagebehandlingsproceduren skal være tilgængelige for personer med handicap og personer med nedsat mobilitet.

3.  Nærmere oplysninger om klagebehandlingsproceduren skal være let tilgængelige for passagerer og tilgængelige for personer med handicap og personer med nedsat mobilitet. Disse oplysninger skal efter anmodning stilles til rådighed på det eller de officielle sprog i den medlemsstat, hvor jernbanevirksomheden er etableret.

Ændringsforslag    111

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, der fastsætter en standardiseret EU-klageformular, som passagerer kan bruge til at ansøge om erstatning i henhold til denne forordning. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 37a, stk. 2.

Ændringsforslag    112

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Jernbanevirksomheder og stationsledere samarbejder aktivt med organisationer, der repræsenterer personer med handicap, for at forbedre kvaliteten af tilgængeligheden af transporttjenester.

Ændringsforslag    113

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Når jernbanevirksomheder, stationsledere, billetudstedere og rejsearrangører rejsebureauer sælger billetter til befordring med jernbane, skal de oplyse de rejsendepassagererne om deres rettigheder og forpligtelser i henhold til denne forordning. Med henblik på at opfylde dette informationskrav kan de anvende et sammendrag af bestemmelserne i denne forordning, som Kommissionen udarbejder på Unionens officielle sprog og stiller til rådighed for dem. De skal desuden henvise til disse oplysninger på billetten – i papirform, i elektronisk form eller på anden måde, også i en tilgængelig form for personer med handicap og personer med nedsat mobilitet i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i direktiv XXX. I denne besked skal angives, hvor sådanne oplysninger kan findes i tilfælde af aflysning, ikke-opnået tilslutningsforbindelse eller en lang forsinkelse.

1.  Når jernbanevirksomheder, stationsledere, billetudstedere og rejsearrangører rejsebureauer sælger billetter til befordring med jernbane, skal de oplyse de rejsendepassagererne om deres rettigheder og forpligtelser i henhold til denne forordning. Med henblik på at opfylde dette informationskrav kan de anvende et sammendrag af bestemmelserne i denne forordning, som Kommissionen udarbejder på Unionens officielle sprog og stiller til rådighed for dem. De skal desuden tilvejebringe oplysninger, enten i papirform, i elektronisk form eller på anden måde, også i en tilgængelig form for personer med handicap og personer med nedsat mobilitet i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i forordning (EU) nr. 1300/2014, hvori det specificeres, hvor sådanne oplysninger kan findes i tilfælde af aflysning, ikke-opnået tilslutningsforbindelse eller en lang forsinkelse.

Ændringsforslag    114

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Jernbanevirksomheder og stationsledere informerer på passende vis passagererne , også i en tilgængelig form i overensstemmelse med de tilgængelighedskrav, der er fastsat i direktiv XXX, på stationen og i toget om deres rettigheder og forpligtelser i henhold til denne forordning og om kontaktoplysninger for det eller de organer, der er udpeget af medlemsstaterne, i henhold til artikel 31.

2.  Jernbanevirksomheder og stationsledere informerer på passende vis passagererne, også i en tilgængelig form i overensstemmelse med de tilgængelighedskrav, der er fastsat i forordning (EU) nr. 1300/2014, på stationen, i toget og på deres websted om deres rettigheder og forpligtelser i henhold til denne forordning og om kontaktoplysninger for det eller de organer, der er udpeget af medlemsstaterne, i henhold til artikel 31.

Ændringsforslag    115

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne underretter Kommissionen om det eller de organer, som udpeges i overensstemmelse med denne artikel, og om dets eller deres respektive ansvarsområder.

Medlemsstaterne underretter Kommissionen om det eller de organer, som udpeges i overensstemmelse med denne artikel, og om dets eller deres respektive ansvarsområder og offentliggør disse oplysninger på et passende sted på deres websted.

Ændringsforslag    116

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De nationale håndhævelsesorganer skal føre nøje kontrol med, at forordningen efterleves, og træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at passagerernes rettigheder respekteres. Til dette formål skal jernbanevirksomheder, stationsledere og infrastrukturforvaltere stille de relevante dokumenter og oplysninger til rådighed for organerne efter disses anmodning. Organerne skal ved varetagelsen af deres funktioner tage hensyn til de oplysninger, som de får forelagt af det organ, der er udpeget i henhold til artikel 33 med henblik på klagebehandling, hvis dette er et andet organ. De kan også træffe beslutninger om håndhævelsesforanstaltninger på grundlag af individuelle klager, der er videregivet af et sådant organ.

1.  De nationale håndhævelsesorganer skal føre nøje kontrol med, at forordningen efterleves, og træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at passagerernes rettigheder respekteres. Til dette formål skal jernbanevirksomheder, stationsledere og infrastrukturforvaltere straks og i alle tilfælde inden for en måned stille de relevante dokumenter og oplysninger til rådighed for organerne efter disses anmodning. Organerne skal ved varetagelsen af deres funktioner tage hensyn til de oplysninger, som de får forelagt af det organ, der er udpeget i henhold til artikel 33 med henblik på klagebehandling, hvis dette er et andet organ. Medlemsstaterne skal sikre, at nationale håndhævelsesorganer og organer til behandling af klager får tilstrækkelige beføjelser og ressourcer til at sikre en passende og effektiv håndtering af individuelle klager fra passagerer i henhold til denne forordning.

Ændringsforslag    117

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De nationale håndhævelsesorganer skal offentliggøre statistikker om deres aktiviteter, og herunder anvendte sanktioner, hvert år senest ved udgangen af april i det følgende kalenderår.

2.  De nationale håndhævelsesorganer skal hvert år offentliggøre rapporter med statistikker på deres websteder med oplysninger om antallet og typer af modtagne klager og med oplysninger om resultaterne af organets håndhævelsesforanstaltninger, og herunder de sanktioner, de har pålagt. Dette skal gøres hvert år senest den 1. april i det følgende år. Disse rapporter skal endvidere gøres tilgængelige på Det Europæiske Jernbaneagenturs websted.

Ændringsforslag    118

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  De nationale håndhævelsesorganer skal i samarbejde med organisationer, der repræsenterer personer med handicap og personer med nedsat mobilitet, gennemføre regelmæssige kontroller af den assistance, som ydes i overensstemmelse med denne forordning, og resultaterne af kontrollen skal offentliggøres i formater, der er tilgængelige og almindeligt anvendte.

Ændringsforslag    119

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Med forbehold af forbrugeres rettigheder til at søge alternativ regres i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/11/EU kan passageren efter at have klaget forgæves til jernbanevirksomheden, billetudstederen, stationslederen eller infrastrukturforvalteren i henhold til artikel 28 klage til et håndhævelsesorgan. Håndhævelsesorganer skal oplyse klagerne om deres ret til at klage til organer for alternativ tvistbilæggelse med henblik på at søge individuel regres.

1.  Med forbehold af forbrugeres rettigheder til at søge alternativ regres i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/11/EU32 kan passageren efter at have klaget forgæves til jernbanevirksomheden, stationslederen eller infrastrukturforvalteren i henhold til artikel 28 klage til et håndhævelsesorgan. Håndhævelsesorganer skal oplyse klagerne om deres ret til at klage til organer for alternativ tvistbilæggelse med henblik på at søge individuel regres. Medlemsstaterne skal sikre, at organerne til håndhævelse og håndtering af klager anerkendes i forbindelse med alternative regresordninger i medfør af direktiv 2013/11/EU, og at der, hvor passagerer søger alternativ regres, er krav om, at den berørte jernbanevirksomhed, billetudsteder, station eller infrastrukturforvalter deltager, og at resultatet skal være bindende for dem og skal kunne håndhæves effektivt over for dem.

_________________

_________________

32 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/11/EU af 21. maj 2013 om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF (EUT L 165 af 18.6.2013, s. 14).

32 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/11/EU af 21. maj 2013 om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF (EUT L 165 af 18.6.2013, s. 14).

Ændringsforslag    120

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Enhver passager kan klage til det nationale håndhævelsesorgan eller til ethvert andet organ, som er udpeget af en medlemsstat til formålet, over påstået overtrædelse af denne forordning.

2.  Enhver passager kan klage til det nationale håndhævelsesorgan eller til ethvert andet organ, som er udpeget af en medlemsstat til formålet, over påstået overtrædelse af denne forordning. Klager kan også indgives af organisationer, der repræsenterer grupper af passagerer.

Ændringsforslag    121

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Organet skal anerkende modtagelsen af klagen inden to uger fra modtagelsen heraf. Klagebehandlingsproceduren må højst vare tre måneder. I komplicerede sager kan organet efter eget skøn forlænge denne frist til seks måneder. I dette tilfælde skal det underrette passageren om årsagerne til fristforlængelsen og om, hvor lang tid der forventes at være brug for til at afslutte proceduren. Sager må kun vare længere end seks måneder, hvis der rejses retsligt krav. Er organet tillige et organ for alternativ tvistbilæggelse som fastsat i direktiv 2013/11/EU, gives der forrang til de frister, som er fastsat i dette direktiv.

Organet skal anerkende modtagelsen af klagen inden to uger fra modtagelsen heraf. Klagebehandlingsproceduren må højst vare tre måneder. I komplicerede sager kan organet efter eget skøn forlænge denne frist til seks måneder. I dette tilfælde skal det underrette passageren eller den organisation, der repræsenterer passageren, om årsagerne til fristforlængelsen og om, hvor lang tid der forventes at være brug for til at afslutte proceduren. Sager må kun vare længere end seks måneder, hvis der rejses retsligt krav. Er organet tillige et organ for alternativ tvistbilæggelse som fastsat i direktiv 2013/11/EU, gives der forrang til de frister, som er fastsat i dette direktiv, og brugen af internetbaseret tvistbilæggelse i overensstemmelse med forordning 524/2013/EU1a kan med samtykke fra alle de involverede parter stilles til rådighed.

 

_________________

 

1a Parlamentets og Rådets forordning 524/2013/EU af 21. maj 2013 om onlinetvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF (EUT L 165 af 18.6.2013, s.1).

Ændringsforslag    122

Forslag til forordning

Artikel 33 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 33a

 

Uafhængige mæglings- og forligsorganer

 

Medlemsstaterne etablerer veludstyrede, uafhængige mæglings- og forligsorganer, som er let tilgængelige og overkommelige i pris for passagererne i tilfælde af konflikt med jernbanevirksomheder og billetudstedere vedrørende håndhævelsen af deres rettigheder.

Ændringsforslag    123

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af denne forordning og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de gennemføres. Sanktionerne skal være effektive, forholdsmæssige og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om disse regler og foranstaltninger og underretter den hurtigst muligt om alle senere ændringer af betydning for bestemmelserne.

1.  Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af denne forordning og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de gennemføres. Sanktionerne skal være effektive, forholdsmæssige og have afskrækkende virkning og skal omfatte, men ikke være begrænset til, en minimumsbøde eller en procentsats af den relevante virksomheds eller organisations årlige omsætning, alt efter hvad der er højest. Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om disse regler og foranstaltninger og underretter den hurtigst muligt om alle senere ændringer af betydning for bestemmelserne.

Ændringsforslag    124

Forslag til forordning

Artikel 37 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 37a

 

Udvalgsprocedure

 

1.  Kommissionen bistås af et udvalg. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

 

2.  Når der henvises til dette stykke, finder artikel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

Ændringsforslag    125

Forslag til forordning

Bilag II – del I – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  Køreplaner og betingelser for de billigste rejser

-  Køreplaner og betingelser for alle tilgængelige billetter, herunder de billigste.

Ændringsforslag    126

Forslag til forordning

Bilag II – del I – nr. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  Betingelser for at medtage cykler

-  Ordninger for medtagelse af cykler

Ændringsforslag    127

Forslag til forordning

Bilag II – del I – nr. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  Adgang til pladser i ryger- og ikke-rygerkupeer, første- og andenklasseskupeer samt liggevogne og sovevogne

-  Adgang for alle takstgrupper til pladser i ikke-rygerkupeer (og, om relevant, i rygerkupeer), første- og andenklasseskupeer samt liggevogne og sovevogne

Ændringsforslag    128

Forslag til forordning

Bilag II – del I – nr. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  Enhver hændelse, som kan afbryde eller forsinke rejsen

-  Afbrydelser og forsinkelser (planlagt og i realtid)

Ændringsforslag    129

Forslag til forordning

Bilag II – del I – nr. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  Servicetilbud i toget

-  Servicetilbud i toget, herunder wi-fi og toiletter

Ændringsforslag    130

Forslag til forordning

Bilag II – del II – led 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  Service i toget

-  Service i toget, herunder wi-fi

Ændringsforslag    131

Forslag til forordning

Bilag II – del II – led 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  Forsinkelser

-  Afbrydelser og forsinkelser (planlagt og i realtid)

Ændringsforslag    132

Forslag til forordning

Bilag III – del I – stk. 2 – afsnit 1 – litra a – nr. iii – led 2 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  forsinkelser på 60-119 minutter angivet i procent

-  forsinkelser på 91-120 minutter angivet i procent

Ændringsforslag    133

Forslag til forordning

Bilag III – del I – stk. 2 – afsnit 2 – led 2 – nr. vii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

vii)  afgivelse af nyttige oplysninger under hele rejsen

vii)  afgivelse af nyttige oplysninger under hele rejsen, herunder vedrørende wi-fi og andre tjenester ombord

Ændringsforslag    134

Forslag til forordning

Bilag III – del I – stk. 1 – afsnit 4 – led 1 – nr. vii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

vii)  stationers og stationsanlægs tilgængelighed

vii)  stationers og stationsanlægs tilgængelighed, herunder trinløs adgang, rulletrapper, elevatorer og bagageramper

Ændringsforslag    135

Forslag til forordning

Bilag IV – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I komplicerede sager, f.eks. sager med flere klager eller en række operatører, rejser på tværs af landegrænser eller ulykker i en anden medlemsstat end den, der har udstedt jernbanevirksomhedens licens, skal de nationale håndhævelsesorganer samarbejde om at udpege et "ledende" organ, der skal fungere som fælles kontaktpunkt for passagerer. Det gælder især tilfælde, hvor det er uklart, hvilket nationalt håndhævelsesorgan der har kompetencen, eller hvor det vil lette eller fremskynde løsningen af klagesagen. Alle berørte nationale håndhævelsesorganer skal samarbejde om at lette løsningen af klagesagen (herunder ved at udveksle oplysninger, bistå med oversættelse af dokumenter og fremskaffe oplysninger om omstændighederne ved indtrufne hændelser). Passagererne skal oplyses om, hvilket organ der fungerer som "ledende" organ.

I komplicerede sager, f.eks. sager med flere klager eller en række operatører, rejser på tværs af landegrænser eller ulykker i en anden medlemsstat end den, der har udstedt jernbanevirksomhedens licens, skal de nationale håndhævelsesorganer samarbejde om at udpege et "ledende" organ, der skal fungere som fælles kontaktpunkt for passagerer. Det gælder især tilfælde, hvor det er uklart, hvilket nationalt håndhævelsesorgan der har kompetencen, eller hvor det vil lette eller fremskynde løsningen af klagesagen. Alle berørte nationale håndhævelsesorganer skal samarbejde om at lette løsningen af klagesagen (herunder ved at udveksle oplysninger, bistå med oversættelse af dokumenter og fremskaffe oplysninger om omstændighederne ved indtrufne hændelser). Passagererne skal oplyses om, hvilket organ der fungerer som "ledende" organ. I alle tilfælde skal de nationale håndhævelsesorganer sikre overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/2394/EU1a.

 

_________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2394 af 12. december 2017 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2006/2004 (EUT L 345 af 27.12.2017).

  • [1]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.
  • [2]  EUT L 77 af 28.3.2002, s. 1.

BEGRUNDELSE

Indledning

Jernbanesektoren har gennemgået store forandringer siden 1991, hvor de første lovgivningsforslag på EU-plan blev offentliggjort[1]. Vi har siden da oplevet en fuldstændig omlægning af de etablerede aktører, nye aktører er kommet til, og et reelt fælles europæisk jernbanenet, baseret på fælles tekniske og administrative standarder, er delvis gennemført. Mange ting mangler imidlertid stadig at blive gennemført, heriblandt overgangen til nye teknologier som f.eks. European Rail Traffic Management System (ERTMS).

Et af de vigtigste resultater i jernbanesektoren er oprettelsen af en retlig ramme for beskyttelse af passagerers rettigheder som en del af den bredere EU-politik vedrørende forbrugerrettigheder. Kommissionen har i sin gennemførelsesrapport[2] anerkendt, at forordning (EF) nr. 1371/2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser er blevet anvendt korrekt af sektoren. Flere medlemsstater har imidlertid, i fuld overensstemmelse med denne forordning, valgt at fravige visse artikler i forordningen på grund af manglende økonomiske midler til opgradering af nedslidt jernbaneinfrastruktur eller forældet rullende materiel. Sådanne fravigelser bør imidlertid ikke længere være mulige fra december 2024. Togpassagerernes rettigheder vil derfor snart være sikret i lige høj grad i alle EU's medlemsstater.

Trods nogle nødvendige og konstante forbedringer bør det understreges, at EU's jernbanesystem, set i forhold til mange lande i verden, er et af de mest effektive, moderne og forbrugervenlige. Ordføreren mener ikke desto mindre, at forbedring og modernisering af jernbanesektoren bør være permanente mål for sektoren, bl.a. af hensyn til beskyttelsen af passagererne.

Denne omarbejdning giver momentum til yderligere at forbedre EU's jernbanesystem og opstille endnu klarere rammer for forholdet mellem operatører og kunder.

Ordføreren hilser derfor Kommissionens forslag velkomment, især med hensyn til levering af assistance til personer med nedsat mobilitet eller handicap og erstatning i tilfælde af rejseafbrydelse.

Ordføreren er af den opfattelse, at det er vigtigt at fastlægge en ramme med rettigheder, der kan håndhæves, og som på den ene side tilskynder flere medlemsstater til at gennemføre den eksisterende EU-lovgivning og på den anden side beskytter kunderne på en mere sammenhængende måde, samtidig med at der tages hensyn til, at togrejser fortsat skal være prismæssigt overkommelige og blive mere tilgængelige for personer med nedsat mobilitet.

Ordføreren understreger, at jernbanesektoren for at være konkurrencedygtig skal kunne tilbyde kunderne gode og moderne tjenesteydelser til en rimelig pris. Det er af største betydning for at sikre bæredygtig transport og social samhørighed, at nye passagerer vindes for jernbanetransporten. I denne forbindelse er det nødvendigt, at jernbanerne kan operere på lige fod med andre transportformer. Konkurrencen skal være fair! Den ubetingede prioritering af at øge beskyttelsen af EU-borgerne, når de rejser med jernbane, bør derfor gå hånd i hånd med nødvendigheden af at holde de administrative byrder for jernbanesektoren på et så lavt niveau som muligt. Denne omarbejdning bør derfor undgå foranstaltninger, der overlapper med eksisterende EU-lovgivning.

Vigtigste problemer

Anvendelsesområde

Generelt støtter ordføreren Kommissionens forslag om at mindske medlemsstaternes muligheder for at gøre undtagelser mest muligt. Imidlertid bør den internationale personbefordring med jernbane mellem ikke-EU-lande og EU-lande holdes uden for rammerne af denne omarbejdning, da EU-jernbanevirksomheder ikke bør være ansvarlige for jernbaneinfrastrukturen i lande uden for EU eller for den måde, hvorpå tredjelandsoperatører, som de leverer trækkraftydelser til, fungerer.

For så vidt angår indenlandske fjerntrafiktjenester bør medlemsstaterne efter 2024 ikke længere kunne fritage disse tjenester, som de kan i den nuværende forordning. En tidligere ophævelse af fritagelsen bør undgås af hensyn til finansieringen af jernbanesystemet i den centrale og østlige del af EU. Det er her, hvor fjerntrafiktjenester (ud over Det Forenede Kongerige) stadig er delvist fritaget.

Desuden ønsker ordføreren at understrege, at lovgivningen vedrørende forbrugerrettigheder bør fokusere på forholdet mellem kunden og tjenesteyderen. I forbindelse med denne omarbejdning er det jernbanevirksomheden, dvs. operatøren. Business-to-business-forbindelserne bør adresseres af anden lovgivning såsom jernbanepakkerne. Ordføreren har følgelig taget "krav om videregivelse af oplysninger" (artikel 9, stk. 4), den såkaldte "beredskabsplanlægning" (artikel 18, stk. 6) og "retten til regres" (artikel 19) ud.

Tilgængelighed

Ordføreren støtter kraftigt behovet for at lette adgangen til jernbanetransport for personer med handicap eller nedsat mobilitet. Tog bør være let tilgængelige for alle EU-borgere uden forskel. Ordføreren minder i den forbindelse om, at den 4. jernbanepakke har fastsat de retlige rammer for at tilpasse jernbaneinfrastrukturen til personer med nedsat mobilitet med henblik på at give dem mulighed for at nyde fuld uafhængighed. Det bør understreges, at tilgængelighedsspørgsmålet i et aldrende samfund i stigende grad vil blive en stor udfordring for transportsektoren.

Ordføreren er derfor af den opfattelse, at jernbanesektoren bør gøre sit yderste for at øge tilgængeligheden af banegårde og tog. Ordføreren foreslår derfor at garantere personer med nedsat mobilitet adgang til hele EU's jernbanesystem med et så kort forhåndsvarsel om muligt, og ikke over 24 timer. Der skal kunne stilles assistance til rådighed i hele det tidsrum, hvor der kører tog. Det bør være gratis. De nationale håndhævelsesorganer skal kontrollere kvaliteten af adgangen til jernbanenettet med henblik på at muliggøre målrettede forbedringer.

Ordføreren er klar over, at mobilitetsudstyr såsom kørestole og andre hjælpemidler ikke alene er afgørende for personer med nedsat mobilitet, men også specialindrettede til dem og ofte dyre. Det er derfor meget vigtigt, at erstatning for tab eller skade ydes rettidigt og tager hensyn til den fulde genanskaffelsesudgift baseret på den faktiske værdi.

Ordføreren mener, at uddannelse af ansatte er afgørende for at yde tilstrækkelig assistance af høj kvalitet til personer med nedsat mobilitet. Derfor foreslår ordføreren, at der afsættes personaleuddannelsesressourcer til ansatte, som er i direkte kontakt med personer med nedsat mobilitet eller skal levere tjenesteydelser i relation til personer med nedsat mobilitet. Dette vil muliggøre bedre og mere målrettet uddannelse.

Billetter

At gøre adgangen til jernbanetransport så attraktiv som muligt for at få flere til at skifte til jernbanen som transportform, som fremhævet i hvidbogen om transport[3], er en central målsætning for ordføreren. Gennemgående billetter er højt værdsat af jernbanepassagerer. Muligheden for at købe sådanne billetter er en central forudsætning for at gøre jernbanetransport mere attraktiv. Ordføreren mener imidlertid ikke, at det det i en markedsåbningssammenhæng er lovgiverens opgave at gennemtvinge et obligatorisk samarbejdet mellem virksomhederne på billetsystemområdet. Jernbanesektoren bør behandles på samme måde som andre transportformer. Ligesom der ikke er pålagt nogen "co-sharing"-forpligtelser i luftfartssektoren, bør jernbanevirksomheder frit kunne vælge de aktører, de vil samarbejde med, også med henblik på at fremme den intermodale konkurrence, som har været et centralt element i EU's politik i flere årtier.

I den forbindelse er gennemførelsen af et brancheinitiativ af jernbaner og billetudstedere, kaldet "full service model" (MFS) allerede ved at give de første konkrete resultater. F.eks. kan man nu på www.bahn.com købe hele udvalget af indenlandske og internationale Trenitalia- og ÖBB-billetter, som gør det muligt for passagererne at bestille, betale og udskrive en billet til rejser med flere forskellige operatører fra f.eks. det nordlige Tyskland via Østrig til det sydlige Italien i én ombæring.

Ordføreren mener ikke desto mindre, at lovgiveren bør spille en central rolle for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for kunder, navnlig ved at sikre, at jernbanepassagererne er behørigt informeret, når de køber forskellige typer billetter, og dermed er omfattet af de erstatnings- og assistanceregler, der er fastlagt i denne forordning.

Jernbanesystemet er yderst komplekst, ikke blot i teknisk henseende, men også med hensyn til passagerernes sikkerhed. Samtidig er jernbaneselskaberne i gang med at innovere, og automatiseringen er allerede en realitet. Foranstaltninger, der kræver salg af billetter fra specifikke kanaler, bør derfor være fleksible, f.eks. i erkendelse af, at salg om bord på et tog ikke altid er muligt, som det allerede nævnes i artikel 9, stk. 4, i den gældende forordning. Parallelt hermed er det yderst vigtigt, at jernbanevirksomhederne opretholder og øger mulighederne for at købe billetter via alternative tilgængelige kanaler.

Billetudstedere og forhandlere

Ordføreren mener, at det er af afgørende betydning at undgå uklarhed om beføjelserne inden for denne forordning og skabe juridisk klarhed. Nogle af definitionerne i artikel 3 er derfor blevet ændret. F.eks. "rejsearrangør", hvor ordføreren tilpasser definitionen med allerede eksisterende lovgivning[4].

Kerneaktivteten for en billetudsteder som forhandler af jernbanetransporttjenester er at sælge billetter på vegne af en jernbanevirksomhed I den forbindelse har ordføreren ændret artikel 9, stk. 2, således at billetudstederen fritages for den lovmæssige forpligtelse til at give passagererne løbende rejseinformation.

Force majeure

Siden 2013 er jernbanevirksomheder i kraft af en EU-dom ikke længere fritaget for deres forpligtelse til at yde erstatning for forsinkelser, der skyldes usædvanlige omstændigheder. Ordføreren mener, at usædvanlige omstændigheder forekommer inden for alle transportformer. Dette er endnu vigtigere, når man ser på multimodalitet, hvor der bør være et grundlæggende minimumssæt af principper, som gælder på tværs af alle transportformer, også for at undgå en forvridning af konkurrencen mellem dem. Kommissionen har i sin omarbejdning taget højde for dette. Den begrænser imidlertid de usædvanlige omstændigheder til ekstreme vejrforhold eller større naturkatastrofer, men ser bort fra andre omstændigheder, der ikke er forbundet med jernbanedrift, men kan have en alvorlig indvirkning på, hvordan systemet fungerer, som f.eks. terrorangreb. I artikel 17, stk. 8, foreslår ordføreren at indføre den definition af force majeure som anvendes i artikel 32, stk. 2, i bilag I (fælles CIV-regler) og som dækker alle usædvanlige omstændigheder, som jernbanevirksomhederne ikke er herre over.

  • [1]  Direktiv 91/440/EF
  • [2]  Rapport fra Kommissionen om anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1371/2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser, COM(2013)587 final af 14. august 2013.
  • [3]  Hvidbog om transport 2011.
  • [4]  Direktiv (EU) 2015/2302 om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer

BILAG: SKRIVELSE FRA RETSUDVALGET

D(2018)14313

Karima Delli

Formand for Transport- og Turismeudvalget

ASP 04F155

Bruxelles

Om:  Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser (omarbejdning)

COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD))

Kære formand

Retsudvalget har behandlet ovennævnte forslag, jf. artikel 104 om omarbejdning, som er blevet indført i Parlamentets forretningsorden.

Denne artikels stk. 3 har følgende ordlyd:

"Finder det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, at forslaget ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne, underretter udvalget det kompetente udvalg herom.

Det kompetente udvalg kan i så fald kun behandle ændringsforslag, som opfylder betingelserne i artikel 169 og 170, og som vedrører de dele af forslaget, der indeholder ændringer.

Formanden for det korresponderende udvalg kan dog undtagelsesvis efter en konkret vurdering beslutte, at der kan stilles ændringsforslag til de dele af forslaget, der forbliver uændrede, hvis han eller hun skønner, at det er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling. Disse grunde anføres i en skriftlig begrundelse til ændringsforslagene."

Efter udtalelse fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommission, som har behandlet forslaget, og i overensstemmelse med ordførerens henstillinger, finder Retsudvalget, at forslaget ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i forslaget, og at forslaget, for så vidt angår kodifikationen af de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer.

Retsudvalget besluttede derfor på sit møde den 27. marts 2018 med 19 stemmer for og 0 imod, mens 2 hverken stemte for eller imod[1], at anbefale, at Transport- og Turismeudvalget, som er korresponderende udvalg, går over til at behandle ovennævnte forslag i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 104.

Med venlig hilsen

Pavel Svoboda

Bilag: Udtalelse fra den rådgivende gruppe

Bilag

 

 

 

 

DE JURIDISKE TJENESTERS

RÅDGIVENDE GRUPPE

 

  Bruxelles, 19.02.2018

UDTALELSE

TIL  EUROPA-PARLAMENTET,

          RÅDET

          KOMMISSIONEN

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser (omarbejdning)

COM(2017)0548 af 22.3.2018 - 2017/0237 (COD)

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter, særlig punkt 9, behandlede den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen på møder den 27. oktober og 14. december 2017 samt den 18. januar 2018 bl.a. ovennævnte forslag fra Kommissionen.

Under behandlingen på disse møder[2] af forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om omarbejdning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1371/2007 af 23. oktober 2007 om jernbanepassagerers rettigheder og pligter konstaterede den rådgivende gruppe samstemmende følgende:

1. Følgende burde have været markeret med den gråskravering, der normalt anvendes til at markere indholdsmæssige ændringer:

- i betragtning 10 erstatningen af den nuværende henvisning med "Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/16/EF af 19. marts 2001 om interoperabilitet i jernbanesystemet for konventionelle tog" med en henvisning til "Kommissionens forordning (EU) nr. 454/2011"

- i betragtning 14 udeladelsen af ordene "samarbejde om"

- i betragtning 15 udeladelsen af ordene "frit valg"

- i betragtning 16 erstatningen af ordene "med henblik på i ... at sikre" med ordet "I";

- i artikel 3, nr. 17, erstatningen af ordet "operatørens" med ordet "jernbanevirksomhedens"

- hele teksten i artikel 6

- i artikel 9, stk. 1, udeladelsen af de indledende ord "Med forbehold af artikel 10"

- i artikel 9, stk. 3, udeladelsen af ordene "høre- og/eller synshæmmedes behov"

- i artikel 10, stk. 1, udeladelsen af ordene "når sådanne forefindes" før ordene "tilbyde billetter" og tilføjelsen af ordene "og når sådanne forefindes" før ordene "gennemgående billetter"

- i artikel 10, stk. 2, indledende sætning, tilføjelsen af ordene "og 4"

- hele ordlyden i artikel 10, stk. 2, andet afsnit

- i artikel 17, stk. 2, tilføjelsen af de indledende ord "Stk. 1 finder også anvendelse for"

- i artikel 25, stk. 1, udeladelsen af de indledende ord "er der ingen økonomisk begrænsning"

- i bilag III sletningen af den eksisterende tekst i bilag III i forordning (EF) nr. 1371/2007.

2. I betragtning 32 bør ordene "traktatens artikel 5" erstattes af ordene "artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union".

Efter behandlingen af forslaget var der i den rådgivende gruppe enighed om, at forslaget ikke indeholder andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne. Den rådgivende gruppe konstaterede desuden, at forslaget, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Juridisk rådgiver      Juridisk rådgiver      Generaldirektør

  • [1]  Følgende medlemmer var til stede: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Pascal Durand, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, Mylène Troszczynski, Axel Voss, Rainer Wieland, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual.
  • [2]   Den rådgivende gruppe benyttede den engelske originaludgave af forslaget som grundlag for behandlingen.

BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN

 

 

 

 

DE JURIDISKE TJENESTERS

RÅDGIVENDE GRUPPE

Bruxelles, den 19. februar 2018

UDTALELSE

  TIL  EUROPA-PARLAMENTET

    RÅDET

    KOMMISSIONEN

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser (omarbejdning)

COM(2017)0548 af 27.9.2017 – 2017/0237(COD)

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter, særlig punkt 9, behandlede den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen på møder den 27. oktober og 14. december 2017 samt den 18. januar 2018 bl.a. ovennævnte forslag fra Kommissionen.

Under behandlingen på disse møder[1] af forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om omarbejdning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1371/2007 af 23. oktober 2007 om jernbanepassagerers rettigheder og pligter konstaterede den rådgivende gruppe samstemmende følgende:

1. Følgende burde have været markeret med den gråskravering, der normalt anvendes til at markere indholdsmæssige ændringer:

- i betragtning 10 erstatningen af den nuværende henvisning med "Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/16/EF af 19. marts 2001 om interoperabilitet i jernbanesystemet for konventionelle tog" med en henvisning til "Kommissionens forordning (EU) nr. 454/2011"

- i betragtning 14 udeladelsen af ordene "samarbejde om"

- i betragtning 15 udeladelsen af ordene "frit valg"

- i betragtning 16 erstatningen af ordene "med henblik på i ... at sikre" med ordet "I";

- i artikel 3, nr. 17, erstatningen af ordet "operatørens" med ordet "jernbanevirksomhedens"

- hele teksten i artikel 6

- i artikel 9, stk. 1, udeladelsen af de indledende ord "Med forbehold af artikel 10"

- i artikel 9, stk. 3, udeladelsen af ordene "høre- og/eller synshæmmedes behov"

- i artikel 10, stk. 1, udeladelsen af ordene "når sådanne forefindes" før ordene "tilbyde billetter" og tilføjelsen af ordene "og når sådanne forefindes" før ordene "gennemgående billetter"

- i artikel 10, stk. 2, indledende sætning, tilføjelsen af ordene "og 4"

- hele ordlyden i artikel 10, stk. 2, andet afsnit

- i artikel 17, stk. 2, tilføjelsen af de indledende ord "Stk. 1 finder også anvendelse for"

- i artikel 25, stk. 1, udeladelsen af de indledende ord "er der ingen økonomisk begrænsning"

- i bilag III sletningen af den eksisterende tekst i bilag III i forordning (EF) nr. 1371/2007.

2. I betragtning 32 bør ordene "traktatens artikel 5" erstattes af ordene "artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union".

Efter behandlingen af forslaget var der i den rådgivende gruppe enighed om, at forslaget ikke indeholder andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne. Den rådgivende gruppe konstaterede desuden, at forslaget, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Juridisk rådgiver      Juridisk rådgiver      Generaldirektør

  • [1]   Den rådgivende gruppe benyttede den engelske originaludgave af forslaget som grundlag for behandlingen.

BILAG: LISTE OVER ENHEDER OG PERSONER, SOM ORDFØREREN HAR MODTAGET INPUT FRA

Den følgende liste udarbejdes på frivillig basis og udelukkende på ordførerens ansvar. Ordføreren har modtaget input fra følgende foretagender eller personer som led i udarbejdelsen af betænkningen inden vedtagelsen i udvalget:

Enhed og/eller person

Allianz Pro Schiene (ApS)

Allrail/Trainline

Community of European Railway (CER)

Blogger Mark SMITH (Seat61)

Deutsche Bahn (DB)

Deutscher Reiseverband

European Cyclists' Federation (ECF)

European Commission - DG MOVE

European Disability Forum (EDF)

European Passengers' Federation (EPF)

European Rail Infrastructure Managers (EIM)

Eurostar

Eurotunnel

Fahrgastverband Pro Bahn

Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT)

International Association of Public Transport (UITP)

Société nationale des chemins de fer français (SNCF)

Polskie Koleje Państwowe SA (PKP)

The European Travel Agents’ and Tour Operators’ Associations (ECTAA)

Trenitalia

Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV)

Verbraucherzentrale Bundesverband

UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (5.6.2018)

til Transport- og Turismeudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser
(COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD))

Ordfører for udtalelse: Dennis de Jong

KORT BEGRUNDELSE

I september 2017 fremlagde Kommissionen sit forslag til en omarbejdning af den europæiske forordning om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser (forordning (EF) nr. 1371/2007). Ordføreren er af den opfattelse, at jernbanetransport bør blive mere attraktiv for forbrugerne ved at styrke informationskravene til jernbanevirksomheder, skabe større retssikkerhed for jernbanepassagerer og gøre jernbanetrafikken mere tilgængelig for personer med handicap eller nedsat mobilitet. Selv om Kommissionens forslag indeholder en række vigtige forbedringer, er ordføreren af den opfattelse, at det er nødvendigt med et højere ambitionsniveau på nogle områder af omarbejdningen for at sikre, at jernbanepassagererne bliver bedre beskyttet og bedre informeret før, under og efter rejsen.

Force majeure og erstatning

Efter at have indført en force majeure-klausul i forordningen om flypassagerers rettigheder foreslår Kommissionen også at tilføje en særlig bestemmelse i forordningen om jernbanepassagerers rettigheder. Denne bestemmelse fastsætter, at jernbanevirksomheder ikke forpligtes til at betale erstatning i tilfælde af ekstreme vejrforhold eller større naturkatastrofer. Rejser med fly og jernbane er dog ikke sammenlignelige. Desuden mangler en bestemmelse som denne tilstrækkelig specificitet, så man fremover kan undgå retstvister. Ordføreren foreslår derfor, at fjerne denne bestemmelse. Ordføreren foreslår endvidere at udvide reglerne om erstatning for billetprisen ved at foreslå en erstatningsordning for højhastighedstog, der giver passagerer ret til at kræve erstatning, hvis de er udsat for en forsinkelse på 45 minutter eller mere.

Oplysninger, service og assistance

Alt for ofte møder passagerer uklare betingelser, når de køber togbilletter. Især når der anvendes flere operatører under en rejse, støder passagererne på forskelle i billetpriser, beskyttelse i forbindelse med forbindelsesrejser og assistance. Denne udtalelse indeholder derfor en klarere definition af gennemgående billetter og et forslag om at oprette onlineprogrammeringsgrænseflader (API'er), hvor jernbanevirksomhederne skal give adgang til alle rejseoplysninger uden forskelsbehandling, herunder tidstro operationelle oplysninger, køreplaner og takstoplysninger. For at give passagererne mulighed for at træffe en informeret beslutning, når de køber billet, skal det gøres lovpligtigt for jernbanevirksomhederne og billetudstederne at informere passagererne, når prisen på en såkaldt gennemgående billet varierer fra den samlede pris for de enkelte billetter fra forskellige aktører.

Personer med handicap og personer med nedsat mobilitet

Kommissionens forslag indeholder en række forbedringer med henblik på at nå målet om at gøre europæisk jernbanetransport lettere tilgængelig for personer med handicap og personer med nedsat mobilitet. Men det vigtigste problem for disse personer er ikke blevet løst, nemlig, at de mindst 48 timer før rejsen skal meddele, at de har behov for assistance. Dette begrænser drastisk bevægeligheden og friheden for personer med handicap eller nedsat mobilitet og er ikke i overensstemmelse med artikel 9 i FN's konvention om rettigheder for personer med handicap (UNCRPD), hvori det hedder, at muligheden for at rejse uafhængigt, spontant og uden assistance bør garanteres. En række medlemsstater har allerede et velfungerende system, hvor en langt kortere frist er påkrævet. Ordføreren foreslår derfor at ændre Kommissionens forslag fra 48 til 24 timer på små stationer og et system, hvor man kan møde op og med det samme få assistance til rejsen på større bemandede stationer. Andre forslag om at gøre jernbanetrafikken mere tilgængelig omfatter at gøre oplysninger lettere tilgængelige via internettet eller medarbejderbetjente distributionskanaler og en pligt for jernbanevirksomhederne til øjeblikkeligt at stille oplysninger om indstilling af forbindelser til rådighed i tilgængelige formater.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Transport- og Turismeudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Trods de betydelige fremskridt, der er opnået med hensyn til forbrugerbeskyttelse i Unionen, er der fortsat behov for at forbedre beskyttelsen af jernbanepassagerers rettigheder yderligere.

(3)  Trods de betydelige fremskridt, der er opnået med hensyn til forbrugerbeskyttelse i Unionen, er der fortsat behov for at forbedre beskyttelsen af jernbanepassagerers rettigheder yderligere og sikre, at de får erstatning for forsinkelser, aflysninger og eventuelle materielle skader.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Indrømmes samme rettigheder til jernbanepassagerer, der rejser internationalt og med indenlandsk fjerntrafik, forventes dette at styrke forbrugerbeskyttelsesniveauet i Unionen, sikre lige konkurrencevilkår for jernbanevirksomheder og garantere ensartede rettigheder for passagererne.

(5)  Indrømmes samme rettigheder til jernbanepassagerer, der rejser internationalt og med indenlandsk fjerntrafik, forventes dette at styrke passagerrettighederne i Unionen, navnlig med hensyn til passagerernes adgang til oplysninger eller erstatning i tilfælde af aflysninger og forsinkelser. Passagererne bør modtage så præcise oplysninger som muligt om deres rettigheder.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Tjenester, der varetager passagerbefordring med jernbane i by-, forstads- og regionaltrafik, er væsensforskellige fra langdistancetjenester. Medlemsstaterne bør derfor kunne fritage tjenester, som varetager passagerbefordring med jernbane i by-, forstads- og regionaltrafik, og som ikke krydser landegrænser inden for Unionen, fra visse bestemmelser om passagerers rettigheder.

(6)  Passagerbefordring med metrotog, sporvogne og andre letbanetog er væsensforskellige fra langdistancetjenester. Medlemsstaterne bør derfor kunne fritage tjenester, som varetager passagerbefordring med metrotog, sporvogne og andre letbanetog, og som ikke krydser landegrænser inden for Unionen, fra visse bestemmelser om passagerers rettigheder.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Det hører til brugernes rettigheder i forbindelse med jernbanebefordring at få oplysninger om trafikforbindelserne før og under rejsen. Når det er muligt, bør jernbanevirksomheder og billetudstedere give disse oplysninger på forhånd og så hurtigt som muligt. Disse oplysninger bør stilles til rådighed i en form, der er tilgængelig for personer med handicap og personer med nedsat mobilitet.

(9)  Det hører til forbrugernes rettigheder i forbindelse med jernbanebefordring at få oplysninger om alle tilgængelige togforbindelser og tjenester før, under og efter rejsen. Jernbanevirksomheder, billetudstedere og rejsebureauer bør give disse oplysninger på forhånd og i realtid. Disse oplysninger bør stilles til rådighed i en form, der er tilgængelig for personer med handicap og personer med nedsat mobilitet, og bør være offentligt tilgængelige.

Begrundelse

Denne betragtning henviser til artikel 9, stk. 2, som er en del af omarbejdningen.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a)  Veludviklede multimodale passagerbefordringssystemer vil hjælpe med at nå klimamålene. Derfor bør jernbanevirksomhederne også reklamere for kombinationer med andre transportformer, så togrejsende bliver bekendt med disse, inden de foretager deres reservationer.

Begrundelse

Denne betragtning henviser til artikel 9, stk. 2, som er en del af omarbejdningen.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a)  Kravet om at give adgang til rejseoplysninger uden forskelsbehandling omfatter tidstro operationelle oplysninger om køreplaner, intermodale forbindelser, ledige pladser, gældende billetpriser og takster, obligatoriske pladsreservationer og eventuelle særlige betingelser. Jernbanevirksomheder bør gøre det muligt for alle rejsebureauer og billetudstedere at indgå velfungerende befordringskontrakter, som medfører udstedelse af billetter, gennemgående billetter, pladsreservationer og dertil knyttede kommercielle tilbud, f.eks. billetter til befordring af en cykel eller uhåndterlig bagage, hvis det kræves. Dette bør gøre rejser mere tilgængelige for passagerer og bør give passagererne en bredere vifte af rejsemuligheder og takster at vælge imellem.

Begrundelse

Knyttet til betragtning 12, som indgår i omarbejdningen.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 12 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12b)  Når der leveres rejseoplysninger eller adgang til reservationssystemer ved hjælp af applikationsprogrammeringsgrænseflader (API'er), bør jernbanevirksomhederne sikre, at API'erne gør brug af åbne standarder, almindeligt anvendte protokoller og maskinlæsbare formater. Hvis disse standarder, protokoller og formater ikke findes, bør de gøre brug af åbne procedurer for dokumentation, udvikling og standardisering, når de etablerer standarder, protokoller og formater. Jernbanevirksomhederne bør gøre disse tilgængelige uden vederlag.

Begrundelse

Knyttet til betragtning 12, som indgår i omarbejdningen.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 12 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12c)  Hvis tekniske foranstaltninger forhindrer eller gør det vanskeligt for parterne at hente rejseoplysninger fra andre offentligt tilgængelige kilder end applikationsprogrammeringsgrænsefladerne, som f.eks. deres websteder, bør dette anses for at være diskriminerende.

Begrundelse

Knyttet til betragtning 12, som indgår i omarbejdningen.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Cyklings voksende popularitet i hele Unionen får indflydelse på mobilitet og turisme generelt. En mere udbredt anvendelse af både jernbaner og cykling i transportmiddelfordelingen mindsker transportens miljøpåvirkning. Jernbanevirksomheder bør derfor gøre det lettere at kombinere cykel- og togrejser mest muligt, bl.a. ved at tillade, at cykler medbringes om bord på tog.

(13)  Cyklings voksende popularitet i hele Unionen får indflydelse på mobilitet og turisme generelt. En mere udbredt anvendelse af både jernbaner og cykling i transportmiddelfordelingen mindsker transportens miljøpåvirkning. Jernbanevirksomheder bør derfor gøre det lettere at kombinere cykel- og togrejser mest muligt, bl.a. ved at sørge for tilstrækkelig kapacitet til, at cykler kan medbringes sikkert om bord på alle typer tog, herunder på langdistancetjenester og rejser på tværs af landegrænser.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a)  Medtagning af cykler i toget bør kun afvises eller begrænses af behørigt begrundede sikkerhedshensyn. Disse grunde bør vedrøre passagerernes sikkerhed, navnlig med hensyn til at holde flugtveje og nødudgange frie og undgå fysisk skade på passagererne.

Begrundelse

Knyttet til betragtning 13, som indgår i omarbejdningen.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Jernbanevirksomhederne bør gøre overførslen af jernbanepassagerer fra én operatør til en anden lettere ved altid at udstede gennemgående billetter, når det er muligt.

(14)  Jernbanevirksomhederne, billetudstederne og rejsebureauerne bør gøre overførslen af jernbanepassagerer fra én operatør til en anden lettere ved at udstede gennemgående billetter. De bør klart angive, hvornår priser på gennemgående billetter adskiller sig væsentligt fra priserne på billetter købt særskilt. Ved udstedelsen af gennemgående billetter bør de tage højde for, at der skal være tilstrækkelig tid for passageren til omstigning fra ét transportmiddel til det næste.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er knyttet til ændringsforslag til artikel 17, stk. 8, som er en del af omarbejdningen.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  I lyset af De Forenede Nationers konvention om rettigheder for personer med handicap bør der for at kunne give personer med handicap og personer med nedsat mobilitet sammenlignelige muligheder for at rejse med jernbane som alle andre borgere fastsættes regler for ikke-forskelsbehandling og assistance under deres rejse. Personer med handicap og personer med nedsat mobilitet bør, uanset om deres manglende førlighed skyldes handicap, alder eller andet, have samme ret som alle andre borgere til fri bevægelighed og ikke-forskelsbehandling. Der bør bl.a. lægges særlig vægt på at give oplysninger til personer med handicap og personer med nedsat mobilitet om jernbanetjenesternes tilgængelighed, adgangsbetingelser til det rullende materiel og faciliteterne om bord. For at kunne give passagerer med nedsatte sensoriske evner den bedst mulige information om forsinkelser, bør der anvendes systemer, som er synlige og kan høres. Personer med handicap og personer med nedsat mobilitet bør have mulighed for at købe billetter i toget uden ekstra udgifter. Personalet bør være uddannet tilstrækkeligt i at tilgodese behovene for personer med handicap og personer med nedsat mobilitet, især når det yder assistance. For at sikre ligelige rejsevilkår bør sådanne personer gives assistance på stationer og om bord på alle tidspunkter, hvor tog er i drift, og ikke kun på visse tider af dagen.

(15)  I lyset af De Forenede Nationers konvention om rettigheder for personer med handicap bør der for at kunne give personer med handicap og personer med nedsat mobilitet sammenlignelige muligheder for at rejse med jernbane som alle andre borgere fastsættes regler for ikke-forskelsbehandling og assistance før og under deres rejse. Personer med handicap og personer med nedsat mobilitet bør, uanset om deres manglende førlighed skyldes handicap, alder eller andet, have samme ret som alle andre borgere til fri bevægelighed og ikke-forskelsbehandling. Der bør bl.a. lægges særlig vægt på at give oplysninger til personer med handicap og personer med nedsat mobilitet om jernbanetjenesternes tilgængelighed, adgangsbetingelser til det rullende materiel og faciliteterne om bord. For at kunne give passagerer med nedsatte sensoriske evner den bedst mulige information om forsinkelser, bør der anvendes systemer, som er synlige og kan høres. Personer med handicap og personer med nedsat mobilitet bør have mulighed for at købe billetter i toget uden ekstra udgifter, når der ikke findes andre muligheder for at købe billet på forhånd. Personalet bør være uddannet tilstrækkeligt i at tilgodese behovene for personer med handicap og personer med nedsat mobilitet, især når det yder assistance. For at sikre ligelige rejsevilkår bør sådanne personer gives vederlagsfri assistance på stationer og om bord på alle tidspunkter, hvor tog er i drift, og ikke kun på visse tider af dagen.

Begrundelse

Det er ikke altid muligt at købe rejsehjemmel i toget. Alle tog har ikke personale, som kan udstede billetter ombord. Derfor bør der fastsættes klare regler for at løse dette problem. Ændringsforslaget er knyttet til artikel 10, stk. 5, som indgår i omarbejdningen.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Jernbanevirksomheder og stationsledere bør gennem overensstemmelse med TSI for bevægelseshæmmede personer tage hensyn til behovene hos personer med handicap og personer med nedsat mobilitet. I henhold til den gældende EU-ret vedrørende offentlige indkøb, navnlig Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU26, bør alle bygninger og alt rullende materiel i forbindelse med nyanskaffelser, nyopførelser eller omfattende renoveringer gøres tilgængelige ved gradvis at fjerne fysiske hindringer og funktionsmæssige begrænsninger.

(16)  Jernbanevirksomheder og stationsledere bør gennem overensstemmelse med TSI for bevægelseshæmmede personer og direktiv XXX, som supplerer TSI, tage hensyn til behovene hos personer med handicap og personer med nedsat mobilitet. I henhold til den gældende EU-ret vedrørende offentlige indkøb, navnlig Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU26, bør alle bygninger og alt rullende materiel i forbindelse med nyanskaffelser, nyopførelser eller omfattende renoveringer gøres tilgængelige ved gradvis at fjerne fysiske hindringer og funktionsmæssige begrænsninger.

__________________

__________________

26 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65).

26 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65).

Begrundelse

Når tilgængelighedskravene ikke er omfattet af Stier, bør den europæiske lov om tilgængelighed (direktiv XXX ) finde anvendelse. Direktiv XXX tager sigte på at supplere den eksisterende sektorspecifikke EU-lovgivning ved at dække aspekter, der endnu ikke er medtaget i denne lovgivning.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Det er ønskeligt, at der med denne forordning indføres en ordning for erstatning til passagererne i tilfælde af forsinkelse, som jernbanevirksomheden har ansvaret for, på samme grundlag som den internationale ordning, der er indeholdt i COTIF, særlig de fælles CIV-regler om passagerers rettigheder. Ved forsinkelser af passagerertjenester bør jernbanevirksomheder yde passagererne erstatning ud fra en procentvis andel af billetprisen.

(17)  Det er ønskeligt, at der med denne forordning indføres en ordning for erstatning til passagererne i tilfælde af forsinkelse, som jernbanevirksomheden har ansvaret for, på samme grundlag som den internationale ordning, der er indeholdt i COTIF, særlig de fælles CIV-regler om passagerers rettigheder. Købte billetter bør kunne refunderes fuldt ud. Ved forsinkelser af en passagertjeneste bør jernbanevirksomheder yde passagererne erstatning ud fra en procentvis andel på op til 100 % af billetprisen.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Det bør være et krav, at jernbanevirksomhederne er forsikrede eller træffer tilsvarende arrangementer med hensyn til deres ansvar over for jernbanepassagerer i tilfælde af ulykker. Hvis medlemsstater fastsætter et maksimumbeløb for skadeserstatning i tilfælde af passagerers død eller legemsbeskadigelse, bør dette beløb mindst svare til det beløb, der er fastsat i de fælles CIV-regler.

(18)  Det bør være et krav, at jernbanevirksomhederne er forsikrede eller træffer tilsvarende arrangementer med hensyn til deres ansvar over for jernbanepassagerer i tilfælde af ulykker. Hvis medlemsstater fastsætter et maksimumbeløb for skadeserstatning i tilfælde af passagerers død eller legemsbeskadigelse, bør dette beløb mindst svare til det beløb, der er fastsat i de fælles CIV-regler. Medlemsstaterne bør til enhver tid have mulighed for at sætte skadeserstatningsbeløbet op i tilfælde af passagerers død eller personskade.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18a)  Negativ indvirkning på passagerers sundhed, der skyldes overbelægning af kupéerne i passagertog, bør også anses for ulykker i henhold til denne forordning, medmindre disse tog befordrer personer i henhold til artikel 16, stk. 2, i denne forordning. Negativ indvirkning på passagerers sundhed, der skyldes fravær, manglende brug eller svigt af klimaanlæg og dermed forbundne temperatur- eller luftfugtighedsforhold i kupéerne, der er urimelige for passagererne, bør ligeledes gælde som ulykker.

Begrundelse

For at undgå huller i lovgivningen til skade for passageren og især, men ikke udelukkende, i henhold til betragtning 3 og 5 i forordningen, bør negativ indvirkning på passagerers sundhed, hvor ansvaret ligger hos operatøren, og som kan sidestilles med en ulykke i bred forstand, rimeligvis også reguleres.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  Ved forsinkelser bør passagererne gives mulighed for at videreføre eller omlægge rejsen på tilsvarende befordringsvilkår. Der bør tages hensyn til behovene hos personer med handicap og personer med nedsat mobilitet i et sådant tilfælde.

(20)  Ved forsinkelser bør passagererne gives mulighed for at videreføre eller omlægge rejsen på tilsvarende befordringsvilkår. Der bør navnlig tages hensyn til behovene hos personer med handicap og personer med nedsat mobilitet i et sådant tilfælde.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  En jernbanevirksomhed bør dog ikke pålægges at betale erstatning, hvis den kan bevise, at forsinkelsen blev forårsaget af ekstreme vejrforhold eller større naturkatastrofer, som bringer en sikker drift af tjenesten i fare. En sådan hændelse bør have karakter af en ekstraordinær naturkatastrofe til forskel fra normale sæsonbestemte vejrforhold såsom efterårsstorme eller jævnligt tilbagevendende oversvømmelser i byer som følge af tidevand eller smeltevand. Jernbanevirksomheder bør bevise, at de hverken kunne forudse eller forhindre forsinkelsen, selv hvis alle rimelige forholdsregler var blevet truffet.

udgår

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  I samarbejde med infrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder bør stationsledere udarbejde beredskabsplaner for at minimere følgerne af større afbrydelser ved at give strandede passagerer hensigtsmæssig information og bistand.

(22)  I samarbejde med infrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder bør stationsledere udarbejde beredskabsplaner og gøre dem offentligt tilgængelige for at minimere følgerne af større afbrydelser ved at give strandede passagerer hensigtsmæssig information og bistand.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Denne forordning bør ikke begrænse jernbanevirksomhedernes ret til at søge erstatning hos enhver person, herunder tredjemand, i overensstemmelse med gældende national lovgivning.

(23)  Denne forordning bør ikke begrænse jernbanevirksomhedernes, billetudstedernes, stationernes eller infrastrukturforvalternes ret til at søge erstatning fra en hvilken som helst person, herunder tredjemand, med henblik på at overholde deres forpligtelser over for passagerer i henhold til denne forordning.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27)  Jernbanepassagerer bør kunne indgive en klage til en hvilken som helst relevant jernbanevirksomhed vedrørende de rettigheder og forpligtelser, der tillægges dem med denne forordning, og have ret til at modtage et svar inden for en rimelig frist.

(27)  Jernbanepassagerer bør kunne indgive en klage til en hvilken som helst relevant jernbanevirksomhed, billetudsteder, station eller infrastrukturforvalter vedrørende de rettigheder og forpligtelser, der tillægges dem med denne forordning, og have ret til at modtage et svar inden for en rimelig frist.

Begrundelse

Som fastlagt i artikel 28, stk. 2, kan jernbanepassagererne indgive en klage til en hvilken som helst involveret jernbanevirksomhed, billetudsteder, station eller infrastrukturforvalter.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28)  Jernbanevirksomheder og stationsledere bør fastlægge, offentliggøre, forvalte og føre tilsyn med servicekvalitetsstandarder for personbefordringtjenester, der varetager passagerbefordring med jernbane.

(28)  Jernbanevirksomheder og stationsledere bør fastlægge, offentliggøre, forvalte og føre tilsyn med servicekvalitetsstandarder for personbefordringstjenester, der varetager passagerbefordring med jernbane, herunder for personer med handicap og personer med nedsat mobilitet.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er knyttet til betragtning 15, hvad angår UNCRPD. Servicekvalitetsstandarderne bør også omfatte personer med handicap og personer med nedsat mobilitet.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 29

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(29)  For at opretholde et højt forbrugerbeskyttelsesniveau inden for jernbanetransport bør medlemsstaterne pålægges at udpege nationale håndhævelsesorganer med henblik på nøje at overvåge og håndhæve denne forordning på nationalt niveau. Disse organer bør kunne træffe en vifte af håndhævelsesforanstaltninger. Passagerer bør kunne klage til disse organer over påståede overtrædelser af forordningen. Af hensyn til en tilfredsstillende behandling af sådanne klager bør organerne samarbejde indbyrdes.

(29)  For at opretholde et højt forbrugerbeskyttelsesniveau inden for jernbanetransport bør medlemsstaterne pålægges at udpege nationale håndhævelsesorganer med henblik på nøje at overvåge og håndhæve denne forordning på nationalt niveau. Disse organer bør kunne træffe en vifte af håndhævelsesforanstaltninger og give passagererne mulighed for bindende alternativ tvistbilæggelse i overensstemmelse med direktiv 2013/11/EU1a. Passagerer bør kunne klage til disse organer over påståede overtrædelser af forordningen og anvende den onlinetvistbilæggelse, der er indført ved forordning 524/2013/EU1b, hvis dette aftales. Der bør også sørges for, at klager kan indgives af organisationer, der repræsenterer grupper af passagerer. Af hensyn til en tilfredsstillende behandling af sådanne klager bør organerne samarbejde indbyrdes, og denne forordning bør fortsat være nævnt i bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/2394/EU1c. Håndhævelsesorganerne bør hvert år offentliggøre rapporter på deres websteder med detaljerede statistikker over antallet og typen af modtagne klager samt resultatet af deres håndhævelsesforanstaltninger. Disse rapporter skal endvidere gøres tilgængelige på Det Europæiske Jernbaneagenturs websted.

 

__________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/11/EU af 21. maj 2013 om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF (EUT L 165 af 18.6.2013, s. 14).

 

1b Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 524/2013 af 21. maj 2013 om onlinetvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF (EUT L 165 af 18.6.2013, s. 1).

 

1c Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2017/2394 af 12. december 2017 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2006/2004 (EUT L 345 af 27.12.2017, s. 1).

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Betragtning 31

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(31)  Medlemsstaterne bør fastsætte, hvilke sanktioner der skal anvendes ved overtrædelse af denne forordning og sikre, at de anvendes. Sanktionerne, der kan omfatte betaling af erstatning til den pågældende person, bør være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

(31)  Medlemsstaterne bør fastsætte, hvilke sanktioner der skal anvendes ved overtrædelse af denne forordning og sikre, at de anvendes. Sanktionerne, der kan omfatte betaling af erstatning til den pågældende person, bør være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning, og de bør omfatte, men ikke være begrænset til, en minimumsbøde eller en procentdel af den relevante jernbanevirksomheds eller organisations årlige omsætning, alt efter hvad der er højest.

Begrundelse

Manglen på korrekt håndhævelse var en af hovedbegrundelserne for at omarbejde denne forordning. Det er derfor af yderste vigtighed at sikre, at sanktioner er afskrækkende, så det afholder virksomhederne fra at træde ved siden af denne forordnings bestemmelser. Dette hænger også uløseligt sammen med andre ændringsforslag vedrørende håndhævelse i kapitel VII, herunder ændringsforslag, som øger håndhævelsesorganernes beføjelser og effektivitet og bistår passagerer med at indgive klager.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 1 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Genstand

Genstand og formål

Begrundelse

Den omarbejdede forordning blev omarbejdet for at skabe en balance mellem styrkelsen af jernbanepassagerers rettigheder og hensyntagen til den almene interesse i at støtte jernbanebefordring som transportform. Formålene er beskrevet i denne artikel og bør dermed anerkendes i overskriften, da dette er uløseligt forbundet med andre ændringsforslag til teksten og også er et spørgsmål om god praksis for udarbejdelse af lovgivning.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Denne forordning fastsætter regler for jernbanetransport med hensyn til følgende:

For at sikre en effektiv beskyttelse af passagerer og fremme togrejser fastsættes der ved denne forordning regler for jernbanetransport med hensyn til følgende:

Begrundelse

Se begrundelsen til foregående ændringsforslag.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  passagerernes rettigheder i forbindelse med aflysninger eller forsinkelser

d)  passagerernes rettigheder og erstatning i forbindelse med forstyrrelser såsom aflysninger eller forsinkelser

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  mindste krav til oplysninger til passagererne

e)  mindstekrav til oplysninger, som jernbanevirksomheder, billetudstedere og rejsebureauer skal give passagererne på nøjagtig og rettidig vis og i et tilgængeligt format

Begrundelse

Dette ændringsforslag er uløseligt forbundet med navnlig kapitel II.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  behandling af klager

h)  egnede procedurer til behandling af klager

Begrundelse

For at opfylde målet om forbedret håndhævelse i den omarbejdede forordning er det vigtigt, at både forbrugerne og de nationale håndhævelsesorganer kan forlade sig på nogle pålidelige procedurer, der vil fremme en lettere og hurtigere behandling af klager. Dette ændringsforslag er uløseligt forbundet med ændringsforslagene til navnlig kapitel VII.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  personbefordring med jernbane i by-, forstads- og regionaltrafik som omhandlet i direktiv 2012/34/EU undtagen tjenester, der krydser landegrænser inden for Unionen

a)  passagerbefordring med metrotog, sporvogne og andre letbanetog som omhandlet i direktiv 2012/34/EU og nærmere defineret i direktiv (EU) 2016/797

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  international passagertransport, hvoraf en betydelig del og mindst ét planmæssigt stop drives uden for Unionen, forudsat at passagerernes rettigheder sikres tilstrækkeligt i henhold til relevant national ret på området i den medlemsstat, der indrømmer fritagelsen.

b)  international passagertransport, hvoraf en betydelig del og mindst ét planmæssigt stop drives uden for Unionen, dog kun for den del, der ikke drives på området i den medlemsstat, der indrømmer fritagelsen

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  passagertransport, der gør brug af køretøjer, som udelukkende anvendes til historiske eller turistmæssige formål.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 2– stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne skal oplyse Kommissionen om de indrømmede fritagelser efter stk. 2, litra a) og b), og for vidt angår stk. 2, litra b), oplyse, hvorvidt deres nationale ret yder en tilstrækkelig beskyttelse på deres område.

3.  Medlemsstaterne underretter Kommissionen om fritagelser, der indrømmes i medfør af stk. 2, litra a), b) og ba).

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 2– stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Artikel 5, 10, 11 og 25 samt kapitel V skal gælde for alle tjenester, der varetager passagerbefordring med jernbane, jf. stk. 1, herunder tjenester, der er fritaget i henhold til stk. 2, litra a) og b).

4.  Artikel 4, 5, 6, 7, 11 og 12 samt kapitel V skal gælde for al passagertransport, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, herunder tjenester, der er fritaget i henhold til denne artikels stk. 2, litra a) og b). Artikel 4, 5, 6, 7, 10 og 17 samt kapitel V skal gælde for al passagertransport, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, herunder tjenester, der er fritaget i henhold til denne artikels stk. 2, litra b).

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5)  "billetudsteder": en forhandler af jernbanetransport, der indgår transportkontrakter og sælger billetter på vegne af en jernbanevirksomhed eller for egen regning

5)  "billetudsteder": en forhandler af jernbanetransport, der indgår befordringskontrakter og sælger billetter og gennemgående billetter på vegne af en eller flere jernbanevirksomheder eller for egen regning

Begrundelse

Ændringsforslaget er knyttet til artikel 10, stk. 6, som indgår i omarbejdningen.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a)  "billet": et gyldigt bevis for passagerens ret til befordring med jernbane uanset form, f.eks. papir, e-billet, smartcard eller rejsekort

Begrundelse

Der kan være mange forskellige former for billetter, navnlig i lyset af udviklingen af onlineplatforme. Derfor bør det præciseres, at det er et gyldigt bevis uanset form, som giver passageren ret til jernbanebefordring.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8)  "gennemgående billet": en eller flere billetter, som udgør den samlede befordringskontrakt, der er indgået for at udføre på hinanden følgende jernbanetjenester, der drives af en eller flere jernbanevirksomheder

8)  "gennemgående billet": en eller flere særskilte billetter til på hinanden følgende jernbanetjenester, der drives af en eller flere jernbanevirksomheder, og som er købt fra den samme billetudsteder, det samme rejsebureau eller den samme jernbanevirksomhed til en gennemgående rejse

Begrundelse

Ændringsforslaget er knyttet til artikel 10, stk. 6, som indgår i omarbejdningen.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10)  "rejse": befordring af en passager mellem en afgangsstation og en bestemmelsesstation i henhold til en samlet befordringskontrakt

10)  "rejse": befordring af en passager mellem en afgangsstation og en bestemmelsesstation

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

10a)  "optimal enkelt togrejse": den mest optimale (f.eks. den billigste, hurtigste eller mest bekvemme) enkelte togrejse mellem to jernbanestationer (både inden for en medlemsstat og på tværs af EU's indre grænser), som kan omfatte en, to eller flere på hinanden følgende togforbindelser og overholder de minimale standardforbindelsestider, der er angivet i de officielle køreplaner, og som kan omfatte flere på hinanden følgende billetter eller befordringskontrakter, afhængigt af hvilken løsning der passer passageren bedst.

Begrundelse

Den nuværende teknologi gør det muligt for passagererne at bestille på hinanden følgende togrejser og vælge den bedste løsning til deres rejse (f.eks. den billigste, hurtigste eller mest bekvemme) uanset antallet af billetter (enkeltbilletter eller særskilte på hinanden følgende billetter). Definitionen præciserer artikel 3, stk. 8, og skaber juridisk konsekvens i forordningen. Dette ændringsforslag tilpasser denne forordning til de forordninger, der regulerer passagerrettigheder inden for andre transportformer (f.eks. lufttransport). Udtrykket "optimal enkelt togrejse" gør det muligt for passagererne at vælge den rejsemulighed, der passer dem bedst, og er behørigt begrundet med udviklingen af nye teknologier.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

16)  "person med handicap" og "person med nedsat mobilitet" : en person med en varig eller midlertidig fysisk, mental, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre vedkommende i fuldt ud og effektivt at benytte transportmidler på lige fod med andre passagerer , eller hvis bevægelighed under benyttelse af transportmidler er nedsat på grund af alder

16)  "person med handicap" og "person med nedsat mobilitet": en person med en varig eller midlertidig fysisk, mental, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre vedkommende i fuldt ud og effektivt at benytte transportmidler på lige fod med andre passagerer, eller hvis bevægelighed under benyttelse af transportmidler er nedsat

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 18 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

18a)  "passagerbefordring med letbanetog": en tjeneste leveret af et skinnebåret transportsystem i by- og/eller oplandsområder med kollisionssikkerhed CIII eller C-IV (i henhold til EN 15227:2011) og en maksimal styrke af køretøjets konstruktion på 800 kN (længdetrykkraft i koblingsområdet); letbanetog kører sommetider i eget tracé og sommetider på vej i blandet trafik, og letbanekøretøjer kan normalt ikke bruges i fjerntrafik med passagerer eller gods

Begrundelse

Ændringsforslaget er knyttet til artikel 2, stk. 2, som indgår i omarbejdningen.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 19 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

19a)  "applikationsprogrammeringsgrænseflade": en elektronisk grænseflade til at hente oplysninger om køreplaner, intermodale forbindelser, herunder oplysninger i realtid om eventuelle forsinkelser, ledige pladser, gældende billetpriser, obligatoriske pladsreservationer og særlige betingelser samt transporttjenesternes tilgængelighed, som også gør det muligt at købe billetter og gennemgående billetter og foretage reservationer.

Begrundelse

Denne nye definition er nødvendig med indførelsen af de nye bestemmelser i artikel 10a (ny).

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med forbehold af sociale billettakster skal jernbanevirksomheder eller billetudstedere tilbyde kontraktvilkår og takster til den brede offentlighed uden direkte eller indirekte forskelsbehandling på grundlag af kundens nationalitet eller bopæl eller på grundlag af jernbanevirksomhedens eller billetudstederens etableringssted i Unionen.

Med forbehold af sociale billettakster skal jernbanevirksomheder, billetudstedere og rejsebureauer tilbyde kontraktvilkår og takster og sælge billetter, gennemgående billetter og pladsreservationer til den brede offentlighed uden direkte eller indirekte forskelsbehandling, især på grundlag af den endelige passagers nationalitet, oprindelse eller bopæl eller på grundlag af jernbanevirksomhedens eller billetudstederens etableringssted i Unionen. Desuden må jernbanevirksomheder, billetudstedere og rejsebureauer ikke anvende forskellige betingelser for betalinger inden for de af dem accepterede betalingsmidler af grunde, der har at gøre med en passagerens nationalitet eller bopæl, det sted i Unionen, hvor betalingskontoen er placeret, hvor betalingstjenesteudbyderen er hjemmehørende, eller hvor betalingsinstrumentet er udstedt, når:

 

a) den pågældende betalingstransaktion foretages via en elektronisk transaktion i form af pengeoverførsel, direkte debitering eller et kortbaseret betalingsinstrument af samme betalingsvaremærke og -kategori,

 

b) autentifikationskravene i henhold til direktiv (EU) 2015/2366 er opfyldt, og

 

c) betalingstransaktionerne er i en valuta, som jernbanevirksomheden, billetudstederen eller rejsebureauet accepterer.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Passagererne skal have ret til , i givet fald mod en rimelig betaling, at tage cykler med om bord på toget . De skal holde deres cykler under opsyn i løbet af rejsen og sikre, at disse ikke er til gene for eller skader andre passagerer, mobilitetsudstyr, bagage eller jernbanedriften. Medtagning af cykler kan afvises eller begrænses af sikkerheds- eller driftshensyn, forudsat at jernbanevirksomheder, billetudstedere, rejsebureauer og i givet fald stationsledere oplyser passagererne om betingelserne for en sådan afvisning eller begrænsning i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 454/2011.

Passagererne skal have ret til at tage cykler med om bord på toget, uanset om de er samlede eller ej, også på højhastighedstog, fjernrejsetog og tog, der krydser landegrænser. Denne tjeneste skal tilbydes vederlagsfrit eller i ekstraordinære tilfælde mod en rimelig betaling. Alt nyt eller moderniseret rullende materiel skal have et passende, tydeligt afmærket og særligt område til transport af samlede cykler. Medtagning af cykler kan kun afvises eller begrænses af behørigt begrundede sikkerhedshensyn, forudsat at jernbanevirksomheder, billetudstedere, rejsebureauer og i givet fald stationsledere senest ved billetkøbet oplyser passagererne om betingelserne for medtagning af cykler i alle tog i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 454/2011.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Jernbanevirksomheder kan tilbyde kontraktbetingelser, der er gunstigere for passageren end betingelserne i denne forordning.

2.  Jernbanevirksomheder, rejsebureauer eller billetudstedere kan tilbyde kontraktbetingelser, der er gunstigere for passageren end betingelserne i denne forordning.

Begrundelse

Dette ændringsforslag stilles i en erkendelse af, at det ikke kun er jernbanevirksomheder, som udbyder billetter til passagerer, og det påvirker ikke B2B-forholdet/kontraktfriheden mellem jernbanevirksomheder og rejsebureauer/billetudstedere, og det er i overensstemmelse med Kommissionens tekst i kapitel II.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 8 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Oplysningspligt vedrørende indstilling af forbindelser

Oplysnings- og høringspligt vedrørende indstilling eller væsentlig reduktion af forbindelser

Begrundelse

I betragtning af hensigten med denne forordning og Kommissionens foreslåede ændringer hertil, nemlig at styrke rettighederne for personer med handicap og personer med nedsat mobilitet samt at forbedre passagerers rettigheder generelt, er det vigtigt at sikre, at passagerer behandles rimeligt af jernbanevirksomhederne. Dette ændringsforslag er derfor uløseligt forbundet med andre forslag, herunder om de oplysninger, der skal forelægges af virksomheder, og om forbud mod forskelsbehandling af passagerer i artikel 1 og dermed forbundne kapitler og alle bestemmelserne om tilgængelighed i kapitel V mv.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Jernbanevirksomheder eller i givet fald de kompetente myndigheder med ansvar for kontrakter om offentlig tjeneste skal på hensigtsmæssig måde , bl.a. i en form som er tilgængelig for personer med handicap i overensstemmelse med tilgængelighedskravene, der er fastsat i direktiv XXX31 , og inden gennemførelsen heraf oplyse offentligheden om afgørelser om at indstille forbindelser enten varigt eller midlertidigt .

Jernbanevirksomheder eller i givet fald de kompetente myndigheder med ansvar for kontrakter om offentlig tjeneste skal omgående og en hensigtsmæssig måde, bl.a. i en form som er tilgængelig for personer med handicap i overensstemmelse med tilgængelighedskravene, der er fastsat i direktiv XXX31, og i god tid inden gennemførelsen oplyse offentligheden om forslag om at indstille eller væsentligt reducere forbindelser enten varigt eller midlertidigt og sikre, at disse forslag er genstand for en relevant og reel høring af interessenter, inden nogen gennemførelse finder sted.

__________________

__________________

31 Direktiv XXX om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser for så vidt angår tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser (den europæiske lov om tilgængelighed) (EUT L X af X.X.XXXX, s. X).

31 Direktiv XXX om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser for så vidt angår tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser (den europæiske lov om tilgængelighed) (EUT L X af X.X.XXXX, s. X).

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Jernbanevirksomheder og billetudstedere, der tilbyder befordringskontrakter på vegne af en eller flere jernbanevirksomheder, giver på anmodning og som mindstemål passagerne de oplysninger, der er angivet i bilag II, del I, vedrørende rejser, for hvilke den pågældende jernbanevirksomhed tilbyder en befordringskontrakt. Billetudstedere, der tilbyder befordringskontrakter for egen regning, og rejsebureauer skal give disse oplysninger, når de foreligger.

1.  Jernbanevirksomheder, rejsebureauer og billetudstedere, der tilbyder befordringskontrakter på egne vegne eller på vegne af en eller flere jernbanevirksomheder, giver som mindstemål passagererne de oplysninger, der er angivet i bilag II, del I, vedrørende rejser, for hvilke den pågældende jernbanevirksomhed tilbyder en befordringskontrakt.

Begrundelse

Af hensyn til forordningens indre sammenhæng og formål er det vigtigt at sikre, at kunderne modtager nøjagtige og rettidige oplysninger om deres rejse fra den relevante formidler af deres billet. Dette er uløseligt forbundet med bestemmelserne om oplysninger, herunder bilag II som helhed.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Jernbanevirksomhederne og billetudstedere, når det er muligt skal under rejsen , herunder på forbindelsesstationer, som mindstemål give passagererne de oplysninger, der er angivet i bilag II, del II.

2.  Jernbanevirksomhederne og rejsebureauer og billetudstedere, når det er muligt, skal under rejsen, herunder på forbindelsesstationer, som mindstemål give passagererne de oplysninger, der er angivet i bilag II, del II.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De i stk. 1 og 2 nævnte oplysninger gives i den mest hensigtsmæssige form bl.a. ved at udnytte de nyeste kommunikationsteknologier. Der tages i denne forbindelse særligt hensyn til at sikre, at disse oplysninger er tilgængelige for personer med handicap i overensstemmelse med de tilgængelighedskrav, der er fastsat i direktiv XXX og forordning 454/2011.

3.  De i stk. 1 og 2 nævnte oplysninger gives ved at udnytte de nyeste lettilgængelige og almindeligt anvendte kommunikationsteknologier i realtid og skriftligt, hvor det er muligt. Der tages i denne forbindelse særligt hensyn til at sikre, at disse oplysninger er tilgængelige for personer med handicap i overensstemmelse med de tilgængelighedskrav, der er fastsat i direktiv XXX og forordning 454/2011. Det skal tydeligt angives, hvilke tilgængelige formater der er til rådighed.

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Stationsledere og infrastrukturforvaltere har pligt til uden forskelsbehandling at stille realtidsdata vedrørende tog, herunder også tog, der drives af andre jernbanevirksomheder, til rådighed for jernbanevirksomheder og billetudstedere.

4.  Stationsledere, infrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder har pligt til uden forskelsbehandling at stille realtidsdata vedrørende tog, herunder også tog, der drives af andre jernbanevirksomheder, til rådighed for jernbanevirksomheder og billetudstedere i det mest hensigtsmæssige format på en interoperabel teknisk grænseflade ved at udnytte de nyeste kommunikationsteknologier, således at jernbanevirksomhederne og billetudstederne kan give passagererne alle de oplysninger, som denne forordning kræver.

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Jernbanevirksomheder og billetudstedere, der tilbyder befordringskontrakter på vegne af en eller flere jernbanevirksomheder, giver passagererne oplysninger om eventuelle forbindelser med andre transportformer.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er uløseligt forbundet med artikel 9 og 14.

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4b.  Jernbanevirksomhederne skal i samarbejde med stationslederne og infrastrukturforvalterne medtage oplysninger om tilgængelige togforbindelser og stationer i køreplanerne.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er knyttet til artikel 1. Disse oplysninger skal gøre det lettere for personer med handicap og personer med nedsat mobilitet at rejse.

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Jernbanevirksomhederne og billetudstederne skal tilbyde billetter, og når sådanne forefindes, gennemgående billetter og reservationer. De bestræber sig på så vidt muligt at tilbyde gennemgående billetter bl.a. for rejser, der krydser landegrænser og udføres med mere end en jernbanevirksomhed.

1.  Jernbanevirksomhederne, billetudstederne og rejsebureauerne skal tilbyde billetter, gennemgående billetter og reservationer, bl.a. for rejser, der krydser landegrænser eller omfatter nattog, og rejser med mere end en jernbanevirksomhed. Bestillingen af disse billetter skal være tilgængelig uden forskelsbehandling, også for personer med handicap og personer med nedsat mobilitet. Jernbanevirksomheder, billetudstedere og rejsebureauer skal udvikle egnede applikationsprogrammeringsgrænseflader og dataformater, som muliggør informationsudveksling på tværs af netværk, regionale grænser og landegrænser samt billetbestilling via internettet.

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Med forbehold af stk. 3 og 4 skal jernbanevirksomhederne og billetudstederne som mindstemål distribuere billetter til passagererne gennem et af følgende salgssteder:

2.  Med forbehold af stk. 3 og 4 skal jernbanevirksomhederne, billetudstederne og rejsebureauerne som mindstemål tilbyde billetter, gennemgående billetter og reservationer til passagererne via internettet og gennem et af følgende salgssteder:

a)  billetkontorer eller billetautomater

a)  billetkontorer eller billetautomater

b)  telefon, internet eller anden almindeligt tilgængelig informationsteknologi

b)  telefon eller anden almindeligt tilgængelig informationsteknologi

c)  om bord på tog.

c)  om bord på tog.

Medlemsstaterne kan pålægge jernbanevirksomhederne at udbyde billetter til tjenester, der udbydes inden for rammerne af kontrakter om offentlig tjeneste , gennem mere end et salgssted.

 

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Jernbanevirksomhederne skal tilbyde muligheden for at få billetter til de respektive tjenester om bord på toget, medmindre dette begrænses eller nægtes af hensyn til sikkerheden eller politikken for bekæmpelse af svig eller obligatorisk togreservation eller af rimelige kommercielle hensyn.

3.  Jernbanevirksomhederne skal tilbyde muligheden for at få billetter til de respektive tjenester om bord på toget, medmindre dette begrænses eller nægtes af rimelige og berettigede hensyn til sikkerheden eller politikken for bekæmpelse af svig eller af pladshensyn, eller hvis der ikke er ledige pladser.

Begrundelse

Hvis man skal have flere mennesker til at benytte jernbanetjenesterne i Europa, skal der være klare og styrkede passagerrettigheder i henhold til forordningens formål. Enhver begrænsning af passagerernes mulighed for at købe billetter om bord på toget bør derfor være rimelig og begrundet. Sikkerhedspolitik eller politik for bekæmpelse af svig samt pladshensyn betragtes som legitime grunde for at begrænse denne mulighed, mens "rimelige kommercielle hensyn" er for uklart. Dette ændringsforslag er absolut nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng, og desuden fordi det er uløseligt forbundet med forordningens genstand i artikel 1 og de overordnede formål, der er beskrevet i konsekvensanalysen og begrundelsen.

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Er der intet billetkontor og ingen billetautomat på afgangsstationen, skal passagererne på stationen informeres om:

4.  Billetterne skal genudskrives til passagererne på rejsedagen efter anmodning, enten på billetkontoret eller via en billetautomat. Er der intet billetkontor og ingen billetautomat på afgangsstationen, eller er billetkontoret eller billetautomaten ikke fuldt tilgængelige, skal passagererne på stationen informeres om:

Begrundelse

Udskrevne billetter er ofte nødvendige for arbejdsgiveres refusion af passagerernes rejseudgifter. Hvis det er umuligt for en station at udskrive dem, bør passagererne have ret til at blive informeret om dette på stationen. Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det er uløseligt forbundet med bestemmelserne om tilgængelighed og andre af Kommissionens ændringer af artikel 10.

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Hvis der hverken forefindes et billetkontor eller en tilgængelig billetautomat på afgangsstationen, skal personer med handicap og personer med nedsat mobilitet have lov til at købe billetter i toget uden ekstra omkostninger.

5.  Hvis der hverken forefindes et åbent billetkontor eller en fungerende billetautomat på afgangsstationen, skal passagerer have lov til at købe billetter i toget. Billetter købt i toget må ikke koste mere end den relevante standardtakst for den pågældende rejse med eventuelle gældende rabatter.

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Hvis en passager modtager særskilte billetter for en samlet rejse, der omfatter på hinanden følgende jernbanetjenester, der drives af en eller flere jernbanevirksomheder, skal vedkommendes rettigheder med hensyn til oplysning, assistance, bistand og erstatning være ækvivalente med rettighederne i henhold til en gennemgående billet og omfatte hele rejsen fra afgangsstedet til bestemmelsesstedet, medmindre passageren udtrykkeligt og skriftligt oplyses om andet. I sådanne oplysninger skal det blandt andet angives, at hvis passageren ikke opnår tilslutningsforbindelse, vil vedkommende ikke være berettiget til assistance eller erstatning i forhold til rejsens samlede længde. Bevisbyrden for, at denne oplysning er afgivet, skal påhvile jernbanevirksomheden, dennes agent, rejsebureauet eller billetudstederen.

6.  Hvis passagerer modtager særskilte billetter for en samlet rejse, der omfatter på hinanden følgende jernbanetjenester, der drives af en eller flere jernbanevirksomheder, skal deres rettigheder med hensyn til oplysning, assistance, bistand og erstatning være ækvivalente med rettighederne i henhold til en gennemgående billet og omfatte hele rejsen fra afgangsstedet til bestemmelsesstedet.

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 10a

 

Tilvejebringelse af rejseoplysninger gennem applikationsprogrammeringsgrænseflader

 

1.   Jernbanevirksomhederne skal give adgang til alle oplysninger uden forskelsbehandling, herunder tidstro operationelle oplysninger om køreplaner og takster, som omhandlet i artikel 9, ved hjælp af applikationsprogrammeringsgrænseflader (API'er).

 

2.   Jernbanevirksomhederne skal give rejsebureauer og billetudstedere og andre jernbanevirksomheder, der sælger deres tjenester, adgang til reservationssystemer via API'er uden forskelsbehandling, så disse kan indgå befordringskontrakter og udstede billetter, gennemgående billetter og reservationer på en måde, der giver de mest optimale og omkostningseffektive rejser, herunder på tværs af grænserne.

 

3.   Jernbanevirksomhederne skal sikre, at de tekniske specifikationer for API'erne er veldokumenterede og offentligt tilgængelige uden vederlag. API'erne skal gøre brug af åbne standarder, almindeligt anvendte protokoller og maskinlæsbare formater for at gøre dem interoperable.

 

4.   Jernbanevirksomhederne skal – undtagen i nødsituationer – sikre, at eventuelle ændringer af den tekniske specifikation for deres API'er gøres tilgængelige for rejsebureauer og billetudstedere hurtigst muligt og senest 3 måneder, inden en ændring gennemføres. Nødsituationer skal dokumenteres, og dokumentationen skal stilles til rådighed for de kompetente myndigheder efter anmodning.

 

5.   Jernbanevirksomhederne skal sikre, at der gives adgang til API'er uden forskelsbehandling med samme grad af tilgængelighed og ydeevne, herunder støtte, adgang til al dokumentation og alle standarder, protokoller og formater. Rejsebureauerne og billetudstederne må ikke stilles ringere end jernbanevirksomhederne selv.

 

6.   API'er fastsættes i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1926 af 31. maj 2017.

Begrundelse

Ændringsforslaget er knyttet til artikel 10, stk. 1, som indgår i omarbejdningen.

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Når det med rimelighed forventes, enten ved afgang eller i tilfælde af en ikke-opnået tilslutningsforbindelse i løbet af en rejse med en gennemgående billet, at ankomsten til det endelige bestemmelsessted i henhold til befordringskontrakten vil blive mere end 60 minutter forsinket, skal passageren omgående have valget mellem et af følgende :

1.  Når det med rimelighed forventes, enten ved afgang eller i tilfælde af en ikke-opnået tilslutningsforbindelse i løbet af en rejse, at ankomsten til det endelige bestemmelsessted vil blive mere end 45 minutter forsinket, skal passageren omgående have valget mellem et af følgende:

Begrundelse

Passagerer bør have ret til at vælge, uanset om de har en gennemgående billet, foretager en enkelt rejse på én billet, en returrejse eller en kombineret rejse. Formuleringen "befordringskontrakt" er blevet fjernet af hensyn til den juridiske klarhed, da der kan være tale om mere end én kontrakt. Ændringsforslaget er i overensstemmelse med vores øvrige ændringer i kapitel IV.

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  For vidt angår stk. 1, litra b), kan omlægningen på tilsvarende vilkår udføres af enhver jernbanevirksomhed og kan omfatte transport på en højere klasse og med alternative transportformer, uden at det medfører yderligere omkostninger for passageren. Jernbanevirksomheder skal træffe rimelige foranstaltninger for at undgå yderligere tilslutningsforbindelser. Den samlede rejsetid, når der benyttes en alternativ transportform for den del af rejsen, som ikke blev gennemført efter planen, skal være sammenlignelig med den planlagte rejsetid for den oprindelige rejse. Passagerer må ikke nedklassificeres til befordringsfaciliteter af en lavere kategori, medmindre sådanne faciliteter er eneste disponible mulighed for omlægning af en rejse.

2.  For vidt angår stk. 1, litra b), skal passageren i tilfælde af en ikke-opnået tilslutningsforbindelse som følge af forsinkelse eller aflysning af en tidligere del af passagerens rejse gives mulighed for at tage den næste ledige afgang for at nå frem til sit planlagte bestemmelsessted. Omlægningen på tilsvarende vilkår kan udføres af enhver jernbanevirksomhed og kan omfatte transport på en højere klasse og med alternative transportformer, uden at det medfører yderligere omkostninger for passageren. Jernbanevirksomheder skal træffe rimelige foranstaltninger for at undgå yderligere tilslutningsforbindelser. Den samlede rejsetid, når der benyttes en alternativ transportform for den del af rejsen, som ikke blev gennemført efter planen, skal være sammenlignelig med den planlagte rejsetid for den oprindelige rejse. Passagerer må ikke nedklassificeres til befordringsfaciliteter af en lavere kategori, medmindre sådanne faciliteter er eneste disponible mulighed for omlægning af en rejse.

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Transporttjenesteydere skal ved omlægning af rejser i særdeleshed sørge for, at der med den alternative tjeneste tilvejebringes en sammenlignelig tilgængelighed for personer med handicap og personer med nedsat mobilitet.

3.  Transporttjenesteydere skal ved omlægning af rejser sørge for, at der med den alternative tjeneste er en sammenlignelig assistance og tilgængelighed for personer med handicap og personer med nedsat mobilitet.

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  En passager, som må imødese en forsinkelse, kan uden at miste retten til befordring kræve erstatning af jernbanevirksomheden for forsinkelse mellem det i befordringskontrakten anførte afgangs- og ankomststed, som ikke har medført billetrefusion i henhold til artikel 16. De minimale erstatningsbeløb for forsinkelse er fastsat til:

1.  En passager, som må imødese en forsinkelse, har uden at miste retten til den pågældende rejse ret til erstatning fra jernbanevirksomheden for forsinkelse mellem det på billetten og i befordringskontrakten anførte afgangs- og ankomststed, som ikke har medført billetrefusion i henhold til artikel 16. De minimale erstatningsbeløb for forsinkelse er fastsat til:

Begrundelse

Den nøjagtige erstatningsordning er et vigtigt aspekt af forordningens samlede effektivitet og er derfor uløseligt forbundet med dens underliggende mål og navnlig med kapitel VI og VII.

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  25 % af billetprisen i tilfælde af en forsinkelse på 60-119 minutter

a)  50 % af billetprisen i tilfælde af en forsinkelse på 45-89 minutter

Begrundelse

Den nøjagtige erstatningsordning er et vigtigt aspekt af forordningens samlede effektivitet og er derfor uløseligt forbundet med dens underliggende mål og navnlig med kapitel VI og VII.

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  50 % af billetprisen i tilfælde af en forsinkelse på 120 minutter eller mere.

b)  75 % af billetprisen i tilfælde af en forsinkelse på 90-119 minutter eller mere

Begrundelse

Den nøjagtige erstatningsordning er et vigtigt aspekt af forordningens samlede effektivitet og er derfor uløseligt forbundet med dens underliggende mål og navnlig med kapitel VI og VII.

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  100 % af billetprisen i tilfælde af en forsinkelse på 120 minutter eller mere.

Begrundelse

Den nøjagtige erstatningsordning er et vigtigt aspekt af forordningens samlede effektivitet og er derfor uløseligt forbundet med dens underliggende mål og navnlig med kapitel VI og VII.

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Stk. 1 finder også anvendelse for passagerer, der har abonnementskort eller periodekort. Hvis de rammes af gentagne forsinkelser eller aflysninger i abonnementskortets eller periodekortets gyldighedsperiode, kan de søge om passende erstatning i overensstemmelse med jernbanevirksomhedernes erstatningsordninger. Disse ordninger angiver kriterierne for definition af forsinkelse og beregning af erstatning. Forekommer forsinkelser på under 60 minutter gentagne gange i abonnementskortets eller periodekortets gyldighedsperiode, skal forsinkelserne kumuleres, og passagererne skal ydes erstatning i overensstemmelse med jernbanevirksomhedernes erstatningsordninger.

2.  Stk. 1 finder også anvendelse for passagerer, der har abonnementskort eller periodekort. Hvis de rammes af gentagne forsinkelser eller aflysninger i abonnementskortets eller periodekortets gyldighedsperiode, har de ret til passende erstatning i overensstemmelse med jernbanevirksomhedernes erstatningsordninger. Disse ordninger angiver kriterierne for definition af forsinkelse og beregning af forholdsmæssig erstatning i overensstemmelse med det i stk. 1 omhandlede vurderingsgrundlag. Forekommer forsinkelser på under 45 minutter gentagne gange i abonnementskortets eller periodekortets gyldighedsperiode, skal forsinkelserne kumuleres, og passagererne skal ydes erstatning i overensstemmelse med jernbanevirksomhedernes erstatningsordninger.

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Erstatningen for billetprisen betales senest én måned efter indgivelse af erstatningsansøgningen. Erstatningen kan udbetales i form af værdikuponer og/eller andre tjenesteydelser, hvis betingelserne er fleksible (navnlig med hensyn til gyldighedsperioden og bestemmelsesstedet). Erstatningen udbetales kontant på passagerens anmodning.

5.  Erstatningen for billetprisen betales senest én måned efter indgivelse af erstatningsansøgningen til jernbanevirksomheden, rejsebureauet eller billetudstederen. Erstatningen kan udbetales i form af værdikuponer og/eller andre tjenesteydelser eller via en automatisk erstatningsordning, hvis der er indført en sådan, hvis betingelserne er fleksible (navnlig med hensyn til gyldighedsperioden og bestemmelsesstedet). Erstatningen udbetales kontant inden for det samme betalingssystem som det, hvor billetkøbet fandt sted, på passagerens anmodning. Passagerer skal på en forståelig måde informeres om alle erstatningsmuligheder, herunder økonomiske, som han eller hun kan vælge imellem. Passageren må ikke på nogen måde blive afskrækket fra at anmode om erstatning.

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Passageren har ikke ret til erstatning, hvis han eller hun blev underrettet om forsinkelsen før køb af billetten, eller hvis forsinkelsen på grund af fortsættelse på en anden forbindelse eller omlægning af rejsen fortsat er på mindre end 60 minutter.

7.  Passagerer har ikke ret til erstatning, hvis de er blevet underrettet om forsinkelsen, inden de har købt billetten, medmindre den faktiske forsinkelse sammenlignet med den oplyste forsinkelse er på mere end 45 minutter, eller hvis forsinkelsen på grund af fortsættelse på en anden forbindelse eller omlægning af rejsen fortsat er på mindre end 45 minutter.

Begrundelse

Ændringsforslaget er knyttet til artikel 17, stk. 2, som indgår i omarbejdningen.

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  En jernbanevirksomhed bør ikke pålægges at betale erstatning, hvis den kan bevise, at forsinkelsen blev forårsaget af ekstreme vejrforhold eller større naturkatastrofer, som bringer en sikker drift af tjenesten i fare, og som hverken havde kunnet forudses eller forhindres, selv hvis alle rimelige forholdsregler var blevet truffet.

udgår

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Ved forsinkelser ved ankomst eller afgang skal jernbanevirksomheden, billetudstederen eller stationslederen underrette passagererne om situationen og det forventede afgangs- og ankomsttidspunkt, så snart sådanne oplysninger foreligger.

1.  Ved forsinkelser ved ankomst eller afgang skal jernbanevirksomheden, rejsebureauet, billetudstederen eller stationslederen underrette passagererne om situationen og det forventede afgangs- og ankomsttidspunkt, så snart sådanne oplysninger foreligger. Stationsledere, infrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder giver billetudstedere oplysninger i realtid og i det rette format.

Begrundelse

Udveksling af hensigtsmæssige og interoperable realtidsdata mellem billetudstedere og jernbanevirksomheder er afgørende for forbrugeren, hvis vi ønsker at sikre, at forbrugeren får de bedst mulige oplysninger – herunder billet- og prismuligheder for rejsen – i realtid og med mulighed for at købe den foretrukne billettype hos billetudstederen.

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Ved forsinkelser som nævnt i stk. 1 på mere end 60 minutter skal passagererne gratis tilbydes:

2.  Ved forsinkelser som nævnt i stk. 1 på mere end 45 minutter skal passagererne gratis tilbydes:

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det hænger uløseligt sammen med vores øvrige ændringer vedrørende forsinkelsestider i artikel 17.

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  måltider og forfriskninger i rimeligt forhold til ventetiden, hvis de forefindes eller kan leveres på rimelige vilkår i toget eller på stationen , idet der tages hensyn til kriterier såsom afstanden til leverandøren, den fornødne leveringstid og omkostningerne

a)  måltider og forfriskninger i rimeligt forhold til ventetiden, hvis de forefindes eller kan leveres på rimelige vilkår i toget eller på stationen

Begrundelse

Listen med eksempler på kriterier i teksten, især med hensyn til omkostningerne, er ikke en hjælp ved fastlæggelsen af, hvad det er rimeligt at forlange med hensyn til tilgængeligheden af forfriskninger og måltider.

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  transport fra toget til jernbanestationen, til et andet afgangssted eller til rejsens endelige bestemmelsessted, hvor og når det er fysisk muligt, hvis toget er blokeret på sporet.

c)  tilgængelig transport fra toget til jernbanestationen, til et andet afgangssted eller til rejsens endelige bestemmelsessted, hvor og når det er fysisk muligt, hvis toget er blokeret på sporet.

Begrundelse

I overensstemmelse med denne forordnings målsætning om at styrke rettighederne for personer med handicap og personer med nedsat mobilitet, og navnlig bestemmelserne i kapitel V, skal alternativ transport fra toget og videre på rejsen være tilgængelig for alle passagerer. Det skal være et utvetydigt krav, at der tages hensyn til disse passagerers behov, eftersom de kan have brug for yderligere assistance, f.eks. i forbindelse med en evakuering.

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hvis jernbaneforbindelsen ikke kan fortsætte, skal jernbanevirksomheden snarest muligt arrangere alternative transporttjenester for passagererne.

3.  Hvis jernbaneforbindelsen ikke kan fortsætte, skal jernbanevirksomheden snarest muligt arrangere alternative tilgængelige transporttjenester for passagererne.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er knyttet til bestemmelserne om tilgængelighed, som er en del af omarbejdningen.

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Jernbanevirksomheden skal på passagerens forlangende bekræfte på billetten eller på anden måde , at toget er forsinket, at passageren på grund af en forsinkelse ikke har kunnet nå en tilslutningsforbindelse, eller at toget er aflyst.

4.  Jernbanevirksomheden skal tilbyde at bekræfte skriftligt de berørte passagerers billet eller på anden måde, at toget er forsinket, at passageren på grund af en forsinkelse ikke har kunnet nå en tilslutningsforbindelse, eller at toget er aflyst.

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Foruden de forpligtelser, som er pålagt jernbanevirksomheder i medfør af artikel 13a, stk. 3, i direktiv 2012/34/EU, skal stationsledere på stationer, der håndterer mindst 10 000 passagerer om dagen som årsgennemsnit, sørge for, at stationens, jernbanevirksomhedernes og infrastrukturforvalterens drift koordineres gennem en passende beredskabsplan med henblik på at træffe forholdsregler mod en eventuel større forstyrrelse og lange forsinkelser, som fører til, at et stort antal passagerer strander på stationen. Med planen skal det sikres, at strandede passagerer gives en passende assistance og information – også i en tilgængelig form i overensstemmelse med de tilgængelighedskrav, der er fastsat i direktiv XXX. Stationslederen skal stille planen og eventuelle ændringer heraf til rådighed for det nationale håndhævelsesorgan eller et andet organ, der er udpeget af en medlemsstat, på disses anmodning. Stationsledere på stationer, der håndterer færre end 10 000 passagerer pr. dag som årsgennemsnit skal træffe alle rimelige foranstaltninger for at sikre koordinering mellem stationens brugere og assistere og informere strandede passagerer i sådanne situationer.

6.  Foruden de forpligtelser, som er pålagt jernbanevirksomheder i medfør af artikel 13a, stk. 3, i direktiv 2012/34/EU, skal stationsledere på stationer, der håndterer mindst 10 000 passagerer om dagen som årsgennemsnit, sørge for, at stationens, jernbanevirksomhedernes og infrastrukturforvalterens drift koordineres gennem en passende beredskabsplan med henblik på at træffe forholdsregler mod en eventuel større forstyrrelse og lange forsinkelser, som fører til, at et stort antal passagerer strander på stationen. Med planen rettes der særlig fokus på behov hos personer med handicap og personer med nedsat mobilitet, og det sikres, at strandede passagerer gives en passende assistance og information – også i en tilgængelig form i overensstemmelse med de tilgængelighedskrav, der er fastsat i direktiv XXX. Planen omfatter desuden krav til adgangen til alarm- og informationssystemer. Stationslederen skal offentliggøre planen og eventuelle ændringer heraf, bl.a. på stationens websted. Stationsledere på stationer, der håndterer færre end 10 000 passagerer om dagen som årsgennemsnit, skal træffe alle rimelige foranstaltninger til at sikre koordinering mellem stationens brugere og assistere og informere strandede passagerer i sådanne situationer.

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Jernbanevirksomheder og stationsledere sikrer under aktiv inddragelse af repræsentative organisationer for personer med handicap og personer med nedsat mobilitet , at der findes eller fastsættes ikke-diskriminerende adgangsregler for befordring af personer med handicap og personer med nedsat mobilitet og herunder deres personlige hjælpere . Reglerne skal åbne mulighed for, at passageren kan ledsages af en hjælpehund i overensstemmelse med relevante nationale regler.

1.  Jernbanevirksomheder og stationsledere sikrer under aktiv inddragelse af repræsentative organisationer for personer med handicap og personer med nedsat mobilitet, at der findes eller fastsættes ikke-diskriminerende regler for uhindret og selvstændig adgang til befordring af personer med handicap og personer med nedsat mobilitet og herunder deres personlige hjælpere. Reglerne skal åbne mulighed for, at passageren vederlagsfrit kan ledsages af et godkendt servicedyr eller en ledsager i overensstemmelse med relevante nationale regler og sikre, at personer med handicap og personer med nedsat mobilitet også med kort varsel og uden langvarig planlægning kan rejse med tog.

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  På anmodning skal en stationsleder, en jernbanevirksomhed, en billetudsteder eller et rejsebureau oplyse personer med handicap og personer med nedsat mobilitet, også i en tilgængelig form i overensstemmelse med de tilgængelighedskrav, der er fastsat i forordning (EU) nr. 454/2011 og direktiv XXX, om stationens og tilknyttede faciliteters samt jernbanetjenesternes tilgængelighed og om adgangsbetingelser til rullende materiel i overensstemmelse med adgangsreglerne i artikel 20, stk. 1, og oplyse personer med handicap og personer med nedsat mobilitet om faciliteter om bord.

1.  På anmodning skal en stationsleder, en jernbanevirksomhed, en billetudsteder eller et rejsebureau oplyse personer med handicap og personer med nedsat mobilitet, også i en tilgængelig form i overensstemmelse med de tilgængelighedskrav, der er fastsat i forordning (EU) nr. 454/2011 og direktiv XXX, om stationens og tilknyttede faciliteters samt jernbanetjenesternes tilgængelighed og om adgangsbetingelser til rullende materiel i overensstemmelse med adgangsreglerne i artikel 20, stk. 1, og oplyse personer med handicap og personer med nedsat mobilitet om faciliteter om bord. Disse oplysninger skal også gøres tilgængelige på stationslederens eller jernbanevirksomhedens websted.

Ændringsforslag    81

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Når en jernbanevirksomhed, en billetudsteder eller et rejsebureau gør brug af undtagelserne i artikel 20, stk. 2, meddeler den eller det på anmodning skriftligt den pågældende person med handicap eller person med nedsat mobilitet sin begrundelse herfor inden for fem arbejdsdage efter, at reservationen eller billetudstedelsen er afvist, eller betingelsen om ledsagelse er fastsat. Jernbanevirksomheden, billetudstederen eller rejsebureauet skal træffe rimelige foranstaltninger for at foreslå den pågældende person en alternativ transportmulighed under hensyntagen til dennes tilgængelighedsbehov.

2.  Når en jernbanevirksomhed, en billetudsteder eller et rejsebureau gør brug af undtagelserne i artikel 20, stk. 2, meddeler den eller det på anmodning skriftligt den pågældende person med handicap eller person med nedsat mobilitet sin begrundelse herfor inden for fem arbejdsdage efter, at reservationen eller billetudstedelsen er afvist, eller betingelsen om ledsagelse er fastsat. Jernbanevirksomheden, billetudstederen eller rejsebureauet skal foreslå den pågældende person en alternativ transportmulighed under hensyntagen til dennes tilgængelighedsbehov.

Ændringsforslag    82

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Når en person med handicap eller en person med nedsat mobilitet afrejser fra, foretager togskifte på eller ankommer til en bemandet jernbanestation, skal stationslederen eller jernbanevirksomheden eller begge vederlagsfrit sørge for, at den pågældende får tilstrækkelig assistance til at kunne stige på det afgående tog eller stige af det ankommende tog, som han eller hun har købt billet til, jf. dog adgangsreglerne i artikel 20, stk. 1.

1.  Når en person med handicap eller en person med nedsat mobilitet afrejser fra, foretager togskifte på eller ankommer til en bemandet jernbanestation, skal stationslederen eller jernbanevirksomheden eller begge vederlagsfrit sørge for, at den pågældende får tilstrækkelig assistance til at kunne stige på det afgående tog eller stige af det ankommende tog, som han eller hun har købt billet til, jf. dog adgangsreglerne i artikel 20, stk. 1. Enhver bestilling af assistance skal altid være vederlagsfri, uanset hvilken kommunikationsmetode der anvendes.

Begrundelse

Der er klare bestemmelser om, at ydelsen af assistance skal være vederlagsfri for passageren, men det fremgår ikke udtrykkeligt af forordningen, at bestillingen af assistance ligeledes skal være vederlagsfri, og visse jernbanevirksomheder opkræver for øjeblikket betaling fra passagererne for denne service. Sigtet med den omarbejdede forordning er at styrke passagerernes rettigheder, især for personer med handicap, og denne ændring følger den indre logik i kapitel V og vores andre ændringer hertil.

Ændringsforslag    83

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Medlemsstaterne kan gøre en undtagelse fra stk. 1 i tilfælde af personer, der benytter forbindelser, som er omfattet af kontrakter om offentlig tjeneste indgået i overensstemmelse med gældende EU-ret, forudsat at den kompetente myndighed har sørget for alternative faciliteter eller ordninger, der garanterer en tilsvarende eller højere grad af tilgængelighed til transport.

Begrundelse

Dette ændringsforslag hænger uløseligt sammen med artikel 22, stk. 2. Der er ingen grund til ikke at give mulighed for alternative ordninger, der kan sikre en tilsvarende eller bedre tilgængelighed af transportydelser.

Ændringsforslag    84

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  På ubemandede stationer sikrer jernbanevirksomheden og stationslederen, at information gøres let disponibel, også i en tilgængelig form i overensstemmelse med de tilgængelighedskrav, der er fastsat i direktiv XXX, i overensstemmelse med adgangsreglerne i artikel 20, stk. 1, for så vidt angår de nærmestliggende bemandede stationer og direkte tilgængelig assistance for personer med handicap og personer med nedsat mobilitet.

3.  På ubemandede stationer sikrer jernbanevirksomheden og stationslederen, at information gøres let disponibel, også i en tilgængelig form i overensstemmelse med de tilgængelighedskrav, der er fastsat i forordning nr. 1300/2014, i overensstemmelse med adgangsreglerne i artikel 20, stk. 1, for så vidt angår de nærmestliggende bemandede stationer og direkte tilgængelig assistance for personer med handicap og personer med nedsat mobilitet.

Ændringsforslag    85

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Der skal være assistance til rådighed på stationen på alle tidspunkter, når der kører tog.

4.  Med forbehold af bestemmelserne i denne artikels stk. 3 skal der være assistance til rådighed på stationen på alle tidspunkter, når der kører tog.

Ændringsforslag    86

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Jernbanevirksomheder, stationsledere, billetudstedere og rejsebureauer samarbejder om at yde assistance til personer med handicap og personer med nedsat mobilitet i henhold til artikel 20 og 21 i overensstemmelse med det nedenfor anførte:

Jernbanevirksomheder, stationsledere, billetudstedere og rejsebureauer samarbejder om at yde vederlagsfri assistance til personer med handicap og personer med nedsat mobilitet i henhold til artikel 20 og 21 i overensstemmelse med det nedenfor anførte:

Begrundelse

Dette ændringsforslag hænger uløseligt sammen med artikel 1, litra a). Kommissionens forslag skal sikre, at passagerer ikke forskelsbehandles med hensyn til transportbetingelser, derfor sikrer denne ændring, at ydelsen af assistance til personer med handicap og nedsat mobilitet er vederlagsfri for passageren.

Ændringsforslag    87

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  Assistancen ydes på den betingelse, at den jernbanevirksomhed, den stationsleder, den billetudsteder eller det rejsebureau, hos hvem billetten er købt, får besked om den pågældendes behov mindst 48 timer, før der er behov for denne assistance. Gælder billetten eller periodekortet for flere rejser, er én besked tilstrækkelig, forudsat at der gives passende oplysninger om planlægningen af de efterfølgende rejser. Denne besked skal videregives til alle øvrige jernbanevirksomheder og stationsledere, der medvirker i personens rejse.

a)  Assistancen ydes på den betingelse, at den jernbanevirksomhed, den stationsleder, den billetudsteder eller det rejsebureau, hos hvem billetten er købt, får besked om den pågældendes behov samtidig med bestilling af billetten eller ved ankomsten til en bemandet station eller i tilfælde af en ubemandet station mindst 3 timer, før der er behov for denne assistance. Der gælder en undtagelse for stationer med færre end 10 000 passagerer om dagen, her skal der ydes assistance med mindst 24 timers forudgående varsel. Reservationen af denne assistance er vederlagsfri for passageren. Gælder billetten eller periodekortet til flere rejser, er én besked tilstrækkelig, forudsat at der gives passende oplysninger om planlægningen af de efterfølgende rejser. Denne besked skal videregives til alle øvrige jernbanevirksomheder og stationsledere, der medvirker i personens rejse.

Begrundelse

Dette ændringsforslag hænger uløseligt sammen med artikel 1, litra a). Kommissionens forslag skal sikre, at passagerer ikke forskelsbehandles med hensyn til transportbetingelser, derfor sikrer denne ændring, at ydelsen af assistance til personer med handicap og nedsat mobilitet er vederlagsfri for passageren.

Kravet om 48 timers varsel vil i vidt omfang begrænse mobiliteten for personer med handicap og dermed hæmme deres mulighed for at blive integreret i samfundet. Der er behov for en undtagelse for lokale stationer (med færre end 10 000 passagerer om dagen) for at sikre en tilstrækkelig kvalitet af assistancen og gøre det muligt for jernbanevirksomhederne at opfylde deres forpligtelser over for passagerer med handicap.

Ændringsforslag    88

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  Assistance ydes desuden, hvis jernbanevirksomhedens eller stationslederens særligt uddannede personale får kendskab til behov for assistance og har en reel mulighed for at yde assistance.

Begrundelse

For at præcisere teksten og sikre en serviceorienteret kultur som udtryk for gensidig hjælpsomhed i samfundet og i lyset af formålet med forordningen, især på grundlag af betragtning 3 og 5, bør der altid og uden bureaukrati tilbydes assistance, hvis det er passende og muligt.

Ændringsforslag    89

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Forårsager jernbanevirksomheder og stationsledere tab eller beskadigelse af kørestole, andre bevægelseshjælpemidler eller hjælpeanordninger og hjælpehunde, der benyttes af personer med handicap og personer med nedsat mobilitet, skal de være ansvarlige for og erstatte tabet eller beskadigelsen.

1.  Forårsager jernbanevirksomheder og stationsledere tab eller beskadigelse af kørestole, andre bevægelseshjælpemidler eller hjælpeanordninger og servicedyr, der benyttes af personer med handicap og personer med nedsat mobilitet, skal de være ansvarlige for og erstatte tabet eller beskadigelsen.

Ændringsforslag    90

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den i stk. 1 omhandlede erstatning skal svare til omkostningen til genanskaffelse eller reparation af de tabte eller beskadigede hjælpemidler eller -anordninger.

2.  Den i stk. 1 omhandlede erstatning for tab eller skade skal udbetales senest en måned efter indgivelse af en klage og skal svare til omkostningen til genanskaffelse på basis af den aktuelle værdi eller de fulde omkostninger til reparation af den tabte eller beskadigede kørestol, de tabte eller beskadigede bevægelseshjælpemidler eller hjælpeanordninger eller tab af eller skade på servicedyret. Erstatningen skal også omfatte udgifter til midlertidig erstatning i tilfælde af reparation, når denne udgift afholdes af passageren.

Begrundelse

Erstatning for tab eller skade på ejendele bør ekspederes omgående og uden unødig opsættelse, når det gælder personer med handicap. Dette er for at undgå yderligere forskelsbehandling af og mobilitetsbegrænsninger for denne bestemte passagergruppe.

Ændringsforslag    91

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Jernbanevirksomheder og stationsledere skal om fornødent træffe alle rimelige foranstaltninger for hurtigt at stille midlertidige specifikke hjælpemidler eller hjælpeanordninger til rådighed, og disse skal om muligt have tekniske og funktionelle egenskaber svarende til de hjælpemidler eller hjælpeanordninger, som er gået tabt eller beskadiget. Personen med handicap eller personen med nedsat mobilitet skal gives lov til at beholde de midlertidige specifikke hjælpemidler eller hjælpeanordninger, indtil den i stk. 1 og 2 nævnte erstatning er udbetalt.

3.  Jernbanevirksomheder og stationsledere træffer om fornødent og for egen regning alle foranstaltninger for straks at stille midlertidige specifikke hjælpemidler eller hjælpeanordninger til rådighed, og disse skal om muligt have tekniske og funktionelle egenskaber svarende til de hjælpemidler eller hjælpeanordninger, som er gået tabt eller beskadiget. Personen med handicap eller nedsat mobilitet skal så vidt muligt, og hvis den pågældende ønsker det, gives lov til at beholde de midlertidige specifikke hjælpemidler eller hjælpeanordninger, indtil den i stk. 1 og 2 nævnte erstatning er udbetalt.

Ændringsforslag    92

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  sørge for, at alt personale og herunder personale, der er ansat af eventuelle andre medvirkende parter, som direkte yder assistance til personer med handicap og personer med nedsat mobilitet, har viden om, hvordan de imødekommer behovene hos personer med handicap og personer med nedsat mobilitet, også personer med mentale handicap og intellektuel funktionsnedsættelse

a)  sørge for, at alle medarbejdere, herunder medarbejdere hos eventuelle andre medvirkende parter, modtager handicaprelateret uddannelse, så de har viden om, hvordan de imødekommer behovene hos personer med handicap og personer med nedsat mobilitet, også personer med mentale handicap og intellektuel funktionsnedsættelse

Ændringsforslag    93

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  tilbyde uddannelse med henblik på at øge kendskabet til behovene hos personer med handicap blandt hele det personale, der arbejder på stationen og har direkte kontakt med de rejsende

b)  garantere uddannelse med henblik på at øge kendskabet til behovene hos personer med handicap blandt hele det personale, der arbejder på stationen og har direkte kontakt med de rejsende

Ændringsforslag    94

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  sørge for, at alle nyansatte straks ved ansættelsen får handicaprelateret uddannelse, og at personalet regelmæssigt får genopfriskningskurser

c)  sørge for, at alle nyansatte og de ansatte, som i kraft af karakteren af deres arbejde kan yde direkte assistance til passagerer med handicap og passagerer med reduceret mobilitet, straks ved ansættelsen får handicaprelateret uddannelse, og at personalet regelmæssigt får genopfriskningskurser

Begrundelse

De medarbejdere, der er i direkte kontakt med passagerer, bør til enhver tid være i stand til at yde den fornødne hjælp og assistance til passagerer med behov herfor.

Ændringsforslag    95

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  tilskynde ansatte med handicap, passagerer med handicap og passagerer med nedsat mobilitet og/eller organisationer, der repræsenterer disse, til at medvirke i uddannelsen.

d)  aktivt tilskynde medarbejdere med handicap og passagerer med handicap og nedsat mobilitet samt organisationer, der repræsenterer disse, til at medvirke i uddannelsen.

Ændringsforslag    96

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  inddrage organisationer, som repræsenterer personer med handicap og personer med nedsat mobilitet, i udformningen og leveringen af handicaprelateret uddannelse.

Ændringsforslag    97

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Alle jernbanevirksomheder , billetudstedere, stationsledere og infrastrukturforvaltere på stationer, hvor der håndteres mere end 10 000 passagerer pr. dag som årsgennemsnit, skal hver især indføre en klageordning vedrørende de rettigheder og forpligtelser, der er omhandlet i denne forordning inden for deres respektive ansvarsområde . De skal informere passagererne grundigt om, hvor de skal henvende sig, og om deres arbejdssprog.

1.  Alle jernbanevirksomheder, billetudstedere, rejsebureauer, stationsledere og infrastrukturforvaltere på stationer skal hver især indføre en klageordning vedrørende de rettigheder og forpligtelser, der er omhandlet i denne forordning inden for deres respektive ansvarsområde. De skal informere passagererne grundigt om klagebehandlingsproceduren, hvor de skal henvende sig, og om deres arbejdssprog. Klageformularen skal tilbydes passagerer og gøres tilgængelig på ét eller flere sprog, som de fleste passagerer kan forstå.

Ændringsforslag    98

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Passagererne kan indgive klage til en hvilken som helst jernbanevirksomhed , billetudsteder, jernbanestation eller infrastrukturforvalter , der er berørt. Klager skal indgives inden seks måneder efter den hændelse, der er genstand for klagen. Modtageren skal inden for én måned efter, at klagen er modtaget , give et begrundet svar eller i begrundede tilfælde underrette passageren om, hvornår der inden for en periode på højst tre måneder fra modtagelsen af klagen kan forventes svar. Jernbanevirksomheder, billetudstedere, stationsledere og infrastrukturforvaltere skal opbevare data om hændelser, der er nødvendige for at vurdere klagen, i to år og stille dem til rådighed for nationale håndhævelsesorganer efter disses anmodning.

2.  Passagererne kan indgive klage til en hvilken som helst jernbanevirksomhed, billetudsteder, stationsleder eller infrastrukturforvalter, der er berørt. Passagerer har ret til at indgive klager på samme måde, som de har modtaget deres billetter. Klager skal indgives inden seks måneder efter den hændelse, der er genstand for klagen. Modtageren skal inden for én måned efter, at klagen er modtaget , give et begrundet svar eller i begrundede tilfælde underrette passageren om, hvornår der inden for en periode på højst tre måneder fra modtagelsen af klagen kan forventes svar. Jernbanevirksomheder, billetudstedere, stationsledere og infrastrukturforvaltere skal opbevare data om hændelser, der er nødvendige for at vurdere klagen, i to år og stille dem til rådighed for nationale håndhævelsesorganer efter disses anmodning.

Ændringsforslag    99

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Nærmere oplysninger om klagebehandlingsproceduren skal være tilgængelige for personer med handicap og personer med nedsat mobilitet.

3.  Nærmere oplysninger om klagebehandlingsproceduren skal være let tilgængelige for passagerer og tilgængelige for personer med handicap og personer med nedsat mobilitet. Oplysningerne skal efter anmodning stilles vederlagsfrit til rådighed i et skriftligt format og være affattet på det nationale sprog i det land, hvor jernbanevirksomheden er hjemmehørende.

Ændringsforslag    100

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Kommissionen vedtager en standardiseret EU-klageformular, som passagerer kan bruge til at ansøge om erstatning i henhold til denne forordning.

Begrundelse

I overensstemmelse med ånden i artikel 5 om ikke-forskelsbehandling og i lyset af betragtning 12 bør passagerer kunne indgive en klage uanset sproget. Passageren kan beslutte at bruge den standardiserede EU-klageformular i stedet for en, der udleveres af den berørte jernbanevirksomhed, billetudsteder, stationsleder eller infrastrukturforvalter, hvis den pågældende ønsker det, og den standardiserede formular bør have samme gyldighed. Navnlig kan det for passagerer, der rejser uden for deres egen medlemsstat, være lettere at indgive en klage ved hjælp af en EU-klageformular.

Ændringsforslag    101

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Jernbanevirksomheder og stationsledere skal samarbejde aktivt med organisationer, der repræsenterer personer med handicap, for at forbedre kvaliteten af tilgængeligheden af transporttjenester.

Begrundelse

Der er en indre sammenhæng mellem artikel 26 og 29, eftersom Kommissionens forslag omhandler uddannelse af medarbejdere og indeholder krav om kvalitetsstandarder for tjenesteydelserne. Dette ændringsforslag kan fremme brugen af jernbanetjenester for personer med handicap og forbedre kvaliteten af de tjenester, der tilbydes personer med handicap.

Ændringsforslag    102

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Jernbanevirksomheder og stationsledere informerer på passende vis passagererne, også i en tilgængelig form i overensstemmelse med de tilgængelighedskrav, der er fastsat i direktiv XXX, på stationen og i toget om deres rettigheder og forpligtelser i henhold til denne forordning og om kontaktoplysninger for det eller de organer, der er udpeget af medlemsstaterne, i henhold til artikel 31.

2.  Jernbanevirksomheder og stationsledere informerer på passende vis passagererne, også i en tilgængelig form i overensstemmelse med de tilgængelighedskrav, der er fastsat i direktiv XXX, på stationen, i toget og på deres websted om deres rettigheder og forpligtelser i henhold til denne forordning og om kontaktoplysninger for det eller de organer, der er udpeget af medlemsstaterne, i henhold til artikel 31.

Ændringsforslag    103

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne underretter Kommissionen om det eller de organer, som udpeges i overensstemmelse med denne artikel, og om dets eller deres respektive ansvarsområder.

Medlemsstaterne underretter Kommissionen om det eller de organer, som udpeges i overensstemmelse med denne artikel, og om dets eller deres respektive ansvarsområder og offentliggør disse oplysninger på et passende sted på deres websted.

Begrundelse

En offentliggørelse på internettet sikrer større gennemsigtighed for de rejsende og bidrager til EU's mål om at oprette et digitalt indre marked. På tidspunktet for offentliggørelse af den oprindelige forordning om jernbanepassagerers rettigheder var strategien for det digitale indre marked endnu ikke trådt i kraft.

Ændringsforslag    104

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De nationale håndhævelsesorganer skal føre nøje kontrol med, at forordningen efterleves, og træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at passagerernes rettigheder respekteres. Til dette formål skal jernbanevirksomheder, stationsledere og infrastrukturforvaltere stille de relevante dokumenter og oplysninger til rådighed for organerne efter disses anmodning. Organerne skal ved varetagelsen af deres funktioner tage hensyn til de oplysninger, som de får forelagt af det organ, der er udpeget i henhold til artikel 33 med henblik på klagebehandling, hvis dette er et andet organ. De kan også træffe beslutninger om håndhævelsesforanstaltninger på grundlag af individuelle klager, der er videregivet af et sådant organ.

1.  De nationale håndhævelsesorganer skal føre nøje kontrol med, at forordningen efterleves, og træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at passagerernes rettigheder respekteres. Til dette formål skal jernbanevirksomheder, stationsledere og infrastrukturforvaltere straks og i alle tilfælde inden for en måned stille de relevante dokumenter og oplysninger til rådighed for organerne efter disses anmodning. Organerne skal ved varetagelsen af deres funktioner tage hensyn til de oplysninger, som de får forelagt af det organ, der er udpeget i henhold til artikel 33 med henblik på klagebehandling, hvis dette er et andet organ. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale håndhævelsesorganer og klagebehandlingsorganer får tilstrækkelige beføjelser og ressourcer til at sikre en passende og effektiv håndtering af individuelle klager fra passagerer i henhold til denne forordning.

Ændringsforslag    105

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De nationale håndhævelsesorganer skal offentliggøre statistikker om deres aktiviteter, og herunder anvendte sanktioner, hvert år senest ved udgangen af april i det følgende kalenderår.

2.  De nationale håndhævelsesorganer skal hvert år offentliggøre rapporter med statistikker på deres websteder med oplysninger om antallet og typen af modtagne klager og med oplysninger om resultaterne af organets håndhævelsesforanstaltninger, og herunder de sanktioner, de har indført. Dette skal gøres hvert år senest den 1. april i det følgende år. Disse rapporter skal endvidere gøres tilgængelige på Det Europæiske Jernbaneagenturs websted.

Ændringsforslag    106

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  De nationale håndhævelsesorganer skal i samarbejde med organisationer, der repræsenterer personer med handicap og personer med nedsat mobilitet, gennemføre regelmæssige kontroller af den assistance, som ydes i overensstemmelse med denne forordning, og resultaterne af kontrollen skal offentliggøres i formater, der er tilgængelige og almindeligt anvendte.

Ændringsforslag    107

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Organet skal anerkende modtagelsen af klagen inden to uger fra modtagelsen heraf. Klagebehandlingsproceduren må højst vare tre måneder. I komplicerede sager kan organet efter eget skøn forlænge denne frist til seks måneder. I dette tilfælde skal det underrette passageren om årsagerne til fristforlængelsen og om, hvor lang tid der forventes at være brug for til at afslutte proceduren. Sager må kun vare længere end seks måneder, hvis der rejses retsligt krav. Er organet tillige et organ for alternativ tvistbilæggelse som fastsat i direktiv 2013/11/EU, gives der forrang til de frister, som er fastsat i dette direktiv.

Organet skal anerkende modtagelsen af klagen inden to uger fra modtagelsen heraf. Klagebehandlingsproceduren må højst vare tre måneder. I komplicerede sager kan organet efter eget skøn forlænge denne frist til seks måneder. I dette tilfælde skal det underrette passageren eller den organisation, der repræsenterer passageren, om årsagerne til fristforlængelsen og om, hvor lang tid der forventes at være brug for til at afslutte proceduren. Sager må kun vare længere end seks måneder, hvis der rejses retsligt krav. Er organet tillige et organ for alternativ tvistbilæggelse som fastsat i direktiv 2013/11/EU, gives der forrang til de frister, som er fastsat i dette direktiv, og brugen af internetbaseret tvistbilæggelse i overensstemmelse med forordning 524/2013/EU kan med samtykke fra alle de involverede parter stilles til rådighed.

Ændringsforslag    108

Forslag til forordning

Bilag II – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

MINDSTEMÅL AF OPLYSNINGER, SOM SKAL GIVES AF JERNBANEVIRKSOMHEDERNE OG BILLETUDSTEDERNE

MINDSTEMÅL AF OPLYSNINGER, SOM SKAL GIVES AF JERNBANEVIRKSOMHEDERNE, REJSEBUREAUERNE OG BILLETUDSTEDERNE

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det hænger uløseligt sammen med vores øvrige ændringer om, hvilke oplysninger der skal tilvejebringes af de forskellige berørte forhandlere af jernbanerejser, navnlig "rejsebureauer" i artikel 5, 7, 9 og 10.

Ændringsforslag    109

Forslag til forordning

Bilag II – del I – led 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  Almindelige betingelser i forbindelse med kontrakten

–  Almindelige betingelser i forbindelse med kontrakten eller kontrakter, som udgør en del af rejsen eller en kombineret rejse

Begrundelse

Af hensyn til forordningens generelle juridiske klarhed er det vigtigt at bemærke, at kombinerede rejser kræver mere end én kontrakt. Dette hænger sammen med vores ændringsforslag i kapitel II.

Ændringsforslag    110

Forslag til forordning

Bilag II – del I – led 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  Køreplaner og betingelser for den hurtigste rejse

–  Køreplaner og betingelser for den hurtigste rejse og de bedste forbindelser

Begrundelse

Kombinerede rejser omfatter mange flere rejsemuligheder med tog end de begrænsede muligheder, gennemgående billetter giver, og det er allerede teknisk muligt at planlægge kombinerede rejser med flere forskellige billetter, så det giver mening for virksomhederne at informere passagererne om den optimale rejseplan. Dette hænger uløseligt sammen med vores ændringsforslag til dette emne i kapitel II.

Ændringsforslag    111

Forslag til forordning

Bilag II – del – led 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  Køreplaner og betingelser for de billigste rejser

–  Køreplaner og betingelser for de billigste og for alle tilgængelige billetpriser

Begrundelse

Kombinerede rejser omfatter mange flere rejsemuligheder med tog end de begrænsede muligheder, gennemgående billetter giver, og det er allerede teknisk muligt at planlægge kombinerede rejser med flere forskellige billetter, så det giver mening for virksomhederne at informere passagererne om den optimale rejseplan. Dette hænger uløseligt sammen med vores ændringsforslag til dette emne i kapitel II.

Ændringsforslag    112

Forslag til forordning

Bilag II – del I – led 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  Betingelser for at medtage cykler

–  Ordninger for medtagelse af cykler

Begrundelse

Dette hænger uløseligt sammen med vores øvrige ændringsforslag til dette emne i artikel 6.

Ændringsforslag    113

Forslag til forordning

Bilag II – del I – led 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  Adgang til pladser i ryger- og ikke-rygerkupeer, første- og andenklasseskupeer samt liggevogne og sovevogne

–  Adgang for alle takstgrupper til pladser i ikke-rygerkupeer og eventuelt rygerkupeer, første- og andenklasseskupeer samt liggevogne og sovevogne

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af hensyn til tekstens indre sammenhæng og hensigt. I de fleste medlemsstater er rygning nu forbudt om bord på togene, så teksten bør ikke formuleres på en tvetydig måde og følge den indre logik i kapitel II.

Ændringsforslag    114

Forslag til forordning

Bilag II – del I – led 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  Servicetilbud i toget

–  Servicetilbud i toget, herunder wi-fi og toiletter

Begrundelse

I lyset af forordningen som helhed og dens formål om at forbedre passagerernes rettigheder er det vigtig, at visse grundlæggende elementer i menneskets værdighed anerkendes, og at der er toiletter om bord på toget. Dette kan være særlig vigtigt for personer med handicap og personer med nedsat mobilitet. Wi-fi er også et vigtigt element, eftersom det hører med til tidens krav om øget digitalisering og vil gøre det muligt for passagererne at bestille videre rejser med kort varsel, hvis billetkontoret er lukket, eller billetautomaten er ude af drift. Dette hænger uløseligt sammen med forordningens formål og bestemmelserne om oplysninger, især i kapitel II, og bestemmelserne om tilgængelighed i kapitel V.

Ændringsforslag    115

Forslag til forordning

Bilag II – del II – led 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  Service i toget

–  Service i toget, herunder wi-fi

Begrundelse

I overensstemmelse med forordningen som helhed er wi-fi et vigtigt element, eftersom det hører med til tidens krav om øget digitalisering og vil gøre det muligt for passagererne at bestille videre rejser med kort varsel, hvis billetkontoret er lukket, eller billetautomaten er ude af drift. Dette hænger uløseligt sammen med forordningens formål og bestemmelserne om oplysninger, især i kapitel II, og bestemmelserne om tilgængelighed i kapitel V.

Ændringsforslag    116

Forslag til forordning

Bilag III – del I – stk. 2 – nr. 1 – litra a – punkt iii – led 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  forsinkelser på under 60 minutter angivet i procent

–  forsinkelser på under 45 minutter angivet i procent

Ændringsforslag    117

Forslag til forordning

Bilag III – del II – stk. 1 – nr. 4 – nr. 1 – punkt vii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

vii)  stationers og stationsanlægs tilgængelighed

vii)  stationers og stationsanlægs tilgængelighed, herunder trinløs adgang, rulletrapper, elevatorer og bagageramper

Ændringsforslag    118

Forslag til forordning

Bilag IV – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I komplicerede sager, f.eks. sager med flere klager eller en række operatører, rejser på tværs af landegrænser eller ulykker i en anden medlemsstat end den, der har udstedt jernbanevirksomhedens licens, skal de nationale håndhævelsesorganer samarbejde om at udpege et "ledende" organ, der skal fungere som fælles kontaktpunkt for passagerer. Det gælder især tilfælde, hvor det er uklart, hvilket nationalt håndhævelsesorgan der har kompetencen, eller hvor det vil lette eller fremskynde løsningen af klagesagen. Alle berørte nationale håndhævelsesorganer skal samarbejde om at lette løsningen af klagesagen (herunder ved at udveksle oplysninger, bistå med oversættelse af dokumenter og fremskaffe oplysninger om omstændighederne ved indtrufne hændelser). Passagererne skal oplyses om, hvilket organ der fungerer som "ledende" organ.

I komplicerede sager, f.eks. sager med flere klager eller en række operatører, rejser på tværs af landegrænser eller ulykker i en anden medlemsstat end den, der har udstedt jernbanevirksomhedens licens, skal de nationale håndhævelsesorganer samarbejde om at udpege et "ledende" organ, der skal fungere som fælles kontaktpunkt for passagerer. Det gælder især tilfælde, hvor det er uklart, hvilket nationalt håndhævelsesorgan der har kompetencen, eller hvor det vil lette eller fremskynde løsningen af klagesagen. Alle berørte nationale håndhævelsesorganer skal samarbejde om at lette løsningen af klagesagen (herunder ved at udveksle oplysninger, bistå med oversættelse af dokumenter og fremskaffe oplysninger om omstændighederne ved indtrufne hændelser). Passagererne skal oplyses om, hvilket organ der fungerer som "ledende" organ. I alle tilfælde skal de nationale håndhævelsesorganer sikre overensstemmelse med forordning 2017/2394/EU.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser (Omarbejdning)

Referencer

COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

5.10.2017

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

26.10.2017

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Dennis de Jong

4.12.2017

Behandling i udvalg

21.2.2018

21.3.2018

16.5.2018

 

Dato for vedtagelse

4.6.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

29

1

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Roberta Metsola, Marc Tarabella, Sabine Verheyen

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Asim Ademov, Clara Eugenia Aguilera García, Klaus Buchner, Peter Liese, Emilian Pavel, Annie Schreijer-Pierik, Tomáš Zdechovský

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVAG

29

+

ALDE

Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Asim Ademov, Pascal Arimont, Cristian-Silviu Buşoi, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Philippe Juvin, Peter Liese, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Annie Schreijer-Pierik, Sabine Verheyen, Tomáš Zdechovský

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Liisa Jaakonsaari, Emilian Pavel, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Pascal Durand

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

1

0

EFDD

Marco Zullo

Symbolforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  undlod at stemme

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser (Omarbejdning)

Referencer

COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD)

Dato for høring af EP

27.9.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

5.10.2017

 

 

 

Rådgivende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

26.10.2017

 

 

 

Ordførere

Dato for valg

Bogusław Liberadzki

25.10.2017

 

 

 

Behandling i udvalg

19.3.2018

25.4.2018

 

 

Dato for vedtagelse

9.10.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

39

2

6

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Daniela Aiuto, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Kosma Złotowski

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Michael Detjen, Jill Evans, Maria Grapini, Ryszard Antoni Legutko, Marek Plura

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Angel Dzhambazki, John Howarth, Clare Moody

Dato for indgivelse

18.10.2018

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

39

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Peter Lundgren, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Marek Plura, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Michael Detjen, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jill Evans, Keith Taylor

2

-

ECR

Jacqueline Foster

EFDD

John Stuart Agnew

6

0

ENF

Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

EPP

Markus Pieper

S&D

Ismail Ertug, John Howarth, Clare Moody

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 6. november 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik