Διαδικασία : 2017/0237(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0340/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0340/2018

Συζήτηση :

PV 14/11/2018 - 22
CRE 14/11/2018 - 22

Ψηφοφορία :

PV 15/11/2018 - 5.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0462

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1591kWORD 240k
18.10.2018
PE 618.100v02-00 A8-0340/2018

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών των σιδηροδρομικών μεταφορών (αναδιατύπωση)

(COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD))

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Εισηγητής: Bogusław Liberadzki

(Αναδιατύπωση – άρθρο 104 του Κανονισμού)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Η ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών των σιδηροδρομικών μεταφορών (αναδιατύπωση)

(COM(2017)0548 – C8‑0324/2017 – 2017/0237(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – αναδιατύπωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0548),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 91 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0324/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 18ης Ιανουαρίου 2018(1),

–  κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 28ης Νοεμβρίου 2001, για μια πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων(2),

–  έχοντας υπόψη την από 24 Ιουλίου 2017 επιστολή της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού σύμφωνα με το άρθρο 104 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 104 και 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A8-0340/2018),

Α.  εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η πρόταση της Επιτροπής δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πλην όσων προσδιορίζονται ως τοιαύτες στην ως άνω πρόταση και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων προηγούμενων πράξεων και των τροποποιήσεων αυτών, η πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υφισταμένων πράξεων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους·

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1371/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου24 πρόκειται να επέλθουν ορισμένες τροποποιήσεις. Για λόγους σαφήνειας ο εν λόγω κανονισμός πρέπει να αναδιατυπωθεί.

(1)  Στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1371/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου24 πρόκειται να επέλθουν ορισμένες τροποποιήσεις, προκειμένου να εξασφαλιστεί η βελτιωμένη προστασία των επιβατών και να ενθαρρυνθεί η αύξηση των σιδηροδρομικών ταξιδίων, με δέοντα σεβασμό ιδίως προς τα άρθρα 11, 12 και 14 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λαμβανομένων υπόψη των εν λόγω τροποποιήσεων και για λόγους σαφήνειας, ο κανονισμός 1371/2007 πρέπει, συνεπώς, να αναδιατυπωθεί.

_________________

_________________

24 Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1371/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών (ΕΕ L 315 της 3.12.2007, σ. 14).

24 Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1371/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών (ΕΕ L 315 της 3.12.2007, σ. 14).

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί στην Ένωση ως προς την προστασία των καταναλωτών, χρειάζεται περαιτέρω βελτίωση της προστασίας των δικαιωμάτων των επιβατών των σιδηροδρομικών μεταφορών.

(3)  Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί στην Ένωση ως προς την προστασία των καταναλωτών, χρειάζεται περαιτέρω βελτίωση της προστασίας των δικαιωμάτων των επιβατών των σιδηροδρομικών μεταφορών και της καταβολής αποζημίωσης σε περίπτωση καθυστέρησης, ματαίωσης ή πρόκλησης υλικών βλαβών.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Η χορήγηση των ίδιων δικαιωμάτων στους επιβάτες των διεθνών και των εσωτερικών σιδηροδρομικών μεταφορών αναμένεται ότι θα βελτιώσει το επίπεδο προστασίας των καταναλωτών στην Ένωση, θα εξασφαλίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και θα διασφαλίσει ενιαίο επίπεδο δικαιωμάτων για τους επιβάτες.

(5)  Η χορήγηση των ίδιων δικαιωμάτων στους επιβάτες των διεθνών και των εσωτερικών σιδηροδρομικών μεταφορών αναμένεται ότι θα βελτιώσει το επίπεδο των δικαιωμάτων των επιβατών στην Ένωση, και δη σε ό,τι αφορά την πρόσβασή τους σε πληροφόρηση και αποζημίωση σε περίπτωση καθυστέρησης ή ακύρωσης. Οι επιβάτες θα πρέπει να λαμβάνουν όσο το δυνατόν ακριβέστερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να θίγει την ικανότητα των κρατών μελών ή των αρμόδιων αρχών να ορίζουν κοινωνικά τιμολόγια για τις υπηρεσίες που διέπονται από υποχρέωση δημόσιας υπηρεσίας καθώς και για τις εμπορικές υπηρεσίες.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Οι υπηρεσίες αστικών, προαστιακών και περιφερειακών σιδηροδρομικών μεταφορών είναι διαφορετικού χαρακτήρα από τις υπηρεσίες υπεραστικών σιδηροδρομικών μεταφορών. Πρέπει, επομένως, να επιτραπεί στα κράτη μέλη να εξαιρούν από ορισμένες διατάξεις για τα δικαιώματα των επιβατών τις υπηρεσίες αστικών, προαστιακών και περιφερειακών σιδηροδρομικών μεταφορών που δεν διέρχονται από σύνορα εντός της Ένωσης.

(6)  Οι υπηρεσίες αστικών και προαστιακών σιδηροδρομικών μεταφορών είναι διαφορετικού χαρακτήρα από τις υπηρεσίες υπεραστικών σιδηροδρομικών μεταφορών. Πρέπει, επομένως, να επιτραπεί στα κράτη μέλη να εξαιρούν από ορισμένες διατάξεις για τα δικαιώματα των επιβατών τις υπηρεσίες αστικών και προαστιακών σιδηροδρομικών μεταφορών.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Ωστόσο, οι εξαιρέσεις δεν πρέπει να ισχύουν για τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού που διευκολύνουν τη χρήση των σιδηροδρομικών υπηρεσιών από άτομα με αναπηρίες ή από άτομα με μειωμένη κινητικότητα. Πέραν αυτού, οι εξαιρέσεις δεν πρέπει να ισχύουν όσον αφορά τα δικαιώματα όσων επιθυμούν να προμηθεύονται εισιτήρια σιδηροδρομικής μεταφοράς να το πράττουν χωρίς να αντιμετωπίζουν υπέρμετρη δυσκολία, για τις διατάξεις που αφορούν την ευθύνη των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων έναντι των επιβατών και των αποσκευών τους, την απαίτηση κατάλληλης ασφάλισης των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και την απαίτηση λήψης κατάλληλων μέτρων από τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις για να εξασφαλίζουν την προσωπική ασφάλεια των επιβατών στους σιδηροδρομικούς σταθμούς και εντός των αμαξοστοιχιών και για να διαχειρίζονται τους κινδύνους.

διαγράφεται

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Τα δικαιώματα των χρηστών σιδηροδρομικών υπηρεσιών περιλαμβάνουν τη λήψη πληροφοριών σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τόσο πριν από το ταξίδι όσο και κατά τη διάρκειά του. Όταν αυτό είναι δυνατόν, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι πωλητές εισιτηρίων θα πρέπει να παρέχουν τις πληροφορίες αυτές εκ των προτέρων και το ταχύτερο δυνατόν. Οι εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται σε προσιτές μορφές για τα άτομα με αναπηρίες ή τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα.

(9)  Τα δικαιώματα των χρηστών σιδηροδρομικών υπηρεσιών περιλαμβάνουν τη λήψη πληροφοριών σχετικά με τις υπηρεσίες αυτές και άλλα συναφή ζητήματα, τόσο πριν από το ταξίδι όσο και κατά τη διάρκειά του και μετά από αυτό. Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι πωλητές εισιτηρίων θα πρέπει να παρέχουν τις πληροφορίες αυτές το ταχύτερο δυνατόν, εκ των προτέρων ή, τουλάχιστον, κατά την έναρξη του ταξιδιού. Οι εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται σε προσιτές μορφές για τα άτομα με αναπηρίες και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα και θα πρέπει να δημοσιοποιούνται. Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις θα πρέπει να παρέχουν τις πληροφορίες αυτές στους πωλητές εισιτηρίων και σε άλλες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, κατά την πώληση των υπηρεσιών τους.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α)  Η πρόσβαση σε όλα τα επιχειρησιακά δεδομένα και τα τιμολόγια σε πραγματικό χρόνο, υπό βιώσιμους όρους και άνευ διακρίσεων καθιστά τα σιδηροδρομικά ταξίδια πιο προσιτά στους νέους πελάτες και τους δίνει τη δυνατότητα επιλογής από ένα ευρύτερο φάσμα ταξιδιωτικών δυνατοτήτων και τιμολογίων. Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις θα πρέπει να παρέχουν στους πωλητές εισιτηρίων τα επιχειρησιακά και τα τιμολογιακά δεδομένα τους, προκειμένου να διευκολύνουν τα σιδηροδρομικά ταξίδια. Θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους επιβάτες να αγοράζουν ενιαία εισιτήρια και βέλτιστες απλές σιδηροδρομικές διαδρομές.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9β)  Οι καλά ανεπτυγμένες πολυτροπικές μεταφορές επιβατών θα συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων που αφορούν το κλίμα. Ως εκ τούτου, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις θα πρέπει να προβάλλουν και συνδυασμούς με άλλα μεταφορικά μέσα ούτως ώστε οι επιβάτες των σιδηροδρόμων να ενημερώνονται σχετικά με αυτούς προτού πραγματοποιήσουν την κράτηση του εισιτηρίου τους.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9γ)  Καλά ανεπτυγμένα συστήματα πολυτροπικών επιβατικών μεταφορών θα βοηθήσουν στην επίτευξη των κλιματικών στόχων. Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις οφείλουν συνεπώς να προβάλλουν και συνδυασμούς με άλλα μεταφορικά μέσα ούτως ώστε οι καταναλωτές να ενημερώνονται σχετικά προτού πραγματοποιήσουν την κράτηση του εισιτηρίου τους.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Όσον αφορά την πώληση εισιτηρίων για τη μεταφορά επιβατών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να απαγορεύεται η εισαγωγή διακρίσεων λόγω ιθαγένειας ή τόπου διαμονής, ανεξαρτήτως εάν ο συγκεκριμένος επιβάτης βρίσκεται, μονίμως ή προσωρινά, σε άλλο κράτος μέλος. Τα εν λόγω μέτρα πρέπει να καλύπτουν κάθε συγκεκαλυμμένη μορφή διάκρισης η οποία, μέσω της εφαρμογής άλλων κριτηρίων, όπως ο τόπος διαμονής, ο φυσικός ή ο ηλεκτρονικός τόπος, ενδέχεται να έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Καθώς αυξάνονται οι διαδικτυακές πλατφόρμες πώλησης εισιτηρίων μεταφοράς, τα κράτη μέλη πρέπει να μεριμνούν ιδιαίτερα ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν εισάγονται διακρίσεις κατά τη διαδικασία πρόσβασης σε επιγραμμικές διεπαφές ή κατά την αγορά εισιτηρίων. Ωστόσο, συστήματα μεταφορών που περιλαμβάνουν κοινωνικά τιμολόγια δεν πρέπει να αποκλείονται αυτομάτως, εφόσον είναι αναλογικά και ανεξάρτητα της ιθαγένειας του ενδιαφερομένου.

(12)  Όσον αφορά την πώληση εισιτηρίων για τη μεταφορά επιβατών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να απαγορεύεται η εισαγωγή διακρίσεων λόγω ιθαγένειας ή τόπου διαμονής, ανεξαρτήτως εάν ο συγκεκριμένος επιβάτης βρίσκεται, μονίμως ή προσωρινά, σε άλλο κράτος μέλος. Τα εν λόγω μέτρα πρέπει να καλύπτουν κάθε συγκεκαλυμμένη μορφή διάκρισης η οποία, μέσω της εφαρμογής άλλων κριτηρίων, όπως ο τόπος διαμονής, ο φυσικός ή ο ηλεκτρονικός τόπος, ενδέχεται να έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Καθώς αυξάνονται οι διαδικτυακές πλατφόρμες πώλησης εισιτηρίων μεταφοράς, τα κράτη μέλη πρέπει να μεριμνούν ιδιαίτερα ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν εισάγονται διακρίσεις κατά τη διαδικασία πρόσβασης σε επιγραμμικές διεπαφές ή κατά την αγορά εισιτηρίων. Ωστόσο, συστήματα μεταφορών που περιλαμβάνουν κοινωνικά τιμολόγια δεν πρέπει να αποκλείονται, εφόσον είναι ανεξάρτητα της ιθαγένειας του ενδιαφερομένου.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Η αυξανόμενη δημοτικότητα της ποδηλασίας στην Ένωση επηρεάζει συνολικά την κινητικότητα και τον τουρισμό. Η αύξηση της συνδυαστικής χρήσης σιδηροδρόμων και ποδηλάτου στην κατανομή του μεριδίου των τρόπων μεταφοράς μειώνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των μεταφορών. Συνεπώς, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις πρέπει να διευκολύνουν όσο το δυνατόν περισσότερο τον συνδυασμό μετακίνησης με ποδήλατο και τρένο, επιτρέποντας ιδίως τη μεταφορά ποδηλάτων εντός των αμαξοστοιχιών.

(13)  Η αυξανόμενη δημοτικότητα της ποδηλασίας στην Ένωση επηρεάζει συνολικά την κινητικότητα και τον τουρισμό. Η αύξηση της συνδυαστικής χρήσης σιδηροδρόμων και ποδηλάτου στην κατανομή του μεριδίου των τρόπων μεταφοράς μειώνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των μεταφορών. Συνεπώς, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις πρέπει να διευκολύνουν όσο το δυνατόν περισσότερο τον συνδυασμό μετακίνησης με ποδήλατο και τρένο, ιδίως δε να παρέχουν επαρκή στηρίγματα για τη μεταφορά συναρμολογημένων ποδηλάτων σε ειδικούς χώρους εντός των επιβατικών αμαξοστοιχιών όλων των ειδών, συμπεριλαμβανομένων των τρένων υψηλής ταχύτητας, των τρένων μεγάλων αποστάσεων και των τρένων που εκτελούν διασυνοριακές και τοπικές διαδρομές. Οι επιβάτες θα πρέπει να ενημερώνονται για τον χώρο που διατίθεται για ποδήλατα. Οι απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να ισχύουν για όλες τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις από [δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού].

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις θα πρέπει να διευκολύνουν τη μετάβαση των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών από φορέα εκμετάλλευσης σε άλλον με έκδοση ενιαίων εισιτηρίων, οποτεδήποτε υπάρχει δυνατότητα.

(14)  Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις θα πρέπει να διευκολύνουν τη μετάβαση των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών από φορέα εκμετάλλευσης σε άλλον με έκδοση ενιαίων εισιτηρίων.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Με βάση τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και για να έχουν τα άτομα με αναπηρίες και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα δυνατότητες σιδηροδρομικής μετακίνησης συγκρίσιμες με εκείνες των άλλων πολιτών, πρέπει να θεσπισθούν κανόνες για την απαγόρευση των διακρίσεων και την παροχή συνδρομής κατά τη διάρκεια της μετακίνησής τους. Τα άτομα με αναπηρία ή άτομα με μειωμένη κινητικότητα, ανεξαρτήτως αν αυτή οφείλεται σε αναπηρία, στην ηλικία τους ή σε οποιονδήποτε άλλο παράγοντα, έχουν το ίδιο δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και ίσης μεταχείρισης με τους άλλους πολίτες. Μεταξύ άλλων, ειδική μέριμνα θα πρέπει να δίδεται στην παροχή πληροφοριών σε άτομα με αναπηρία ή άτομα με μειωμένη κινητικότητα σχετικά με τη δυνατότητα πρόσβασης σε σιδηροδρομικές υπηρεσίες, τις συνθήκες πρόσβασης στους συρμούς και τις διευκολύνσεις εντός της αμαξοστοιχίας. Για την καλύτερη ενημέρωση των επιβατών με αισθητηριακές ανεπάρκειες σχετικά με καθυστερήσεις, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οπτικοακουστικά συστήματα, κατά περίπτωση. Τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα θα πρέπει να μπορούν να αγοράζουν εισιτήρια επί της αμαξοστοιχίας χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Το προσωπικό θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, ιδίως όταν τους παρέχουν συνδρομή. Για να διασφαλισθούν ισότιμες συνθήκες μετακίνησης, θα πρέπει στα άτομα αυτά να παρέχεται συνδρομή στους σταθμούς και εντός της αμαξοστοιχίας πάντοτε κατά τη λειτουργία των τρένων και όχι μόνον ορισμένες ώρες της ημέρας.

(15)  Με βάση τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και για να έχουν τα άτομα με αναπηρίες και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα δυνατότητες σιδηροδρομικής μετακίνησης συγκρίσιμες με εκείνες των άλλων πολιτών, πρέπει να θεσπισθούν κανόνες για την απαγόρευση των διακρίσεων και την παροχή συνδρομής κατά τη διάρκεια της μετακίνησής τους. Τα άτομα με αναπηρία ή άτομα με μειωμένη κινητικότητα, ανεξαρτήτως αν αυτή οφείλεται σε αναπηρία, στην ηλικία τους ή σε οποιονδήποτε άλλο παράγοντα, έχουν το ίδιο δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και ίσης μεταχείρισης με τους άλλους πολίτες. Μεταξύ άλλων, ειδική μέριμνα θα πρέπει να δίδεται στην παροχή πληροφοριών σε άτομα με αναπηρία ή άτομα με μειωμένη κινητικότητα σχετικά με τη δυνατότητα πρόσβασης σε σιδηροδρομικές υπηρεσίες, τις συνθήκες πρόσβασης στους συρμούς και τις διευκολύνσεις εντός της αμαξοστοιχίας. Για την καλύτερη ενημέρωση των επιβατών με αισθητηριακές ανεπάρκειες σχετικά με καθυστερήσεις, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οπτικοακουστικά συστήματα που να είναι κατάλληλα και κατανοητά στους εν λόγω επιβάτες. Το προσωπικό θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, ιδίως όταν τους παρέχουν συνδρομή. Για να διασφαλισθούν ισότιμες συνθήκες μετακίνησης, θα πρέπει στα άτομα αυτά να παρέχεται δωρεάν συνδρομή κατά την επιβίβαση και την αποβίβαση.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15α)  Εάν δεν υπάρχουν στον σταθμό προσβάσιμα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων, τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα θα πρέπει να μπορούν να αγοράσουν εισιτήρια εντός της αμαξοστοιχίας.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις διαχείρισης των σταθμών θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, συμμορφούμενες προς τις ΤΠΔ για άτομα με μειωμένη κινητικότητα. Επιπλέον, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις, ,και ιδίως την οδηγία 2014/24/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου26, όλα τα κτίρια και όλο το τροχαίο υλικό θα πρέπει να καθίστανται προσβάσιμα κατά τη αγορά ή την κατασκευή ή τις εργασίες μείζονος ανακαίνισής τους, με τη σταδιακή εξάλειψη φυσικών εμποδίων και λειτουργικών ελλείψεων.

(16)  Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις διαχείρισης των σταθμών θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, συμμορφούμενες προς τον κανονισμό 1300/2014 (TSI)25α την Επιτροπής και την οδηγία XXX κατά τη συμπλήρωση των ΤΠΔ. Επιπλέον, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις, ,και ιδίως την οδηγία 2014/24/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου26, όλα τα κτίρια και όλο το τροχαίο υλικό θα πρέπει να καθίστανται προσβάσιμα κατά τη αγορά ή την κατασκευή ή τις εργασίες μείζονος ανακαίνισής τους, με τη σταδιακή εξάλειψη φυσικών εμποδίων και λειτουργικών ελλείψεων.

__________________

__________________

 

25α Κανονισμός (EE) αριθ. 1300/2014 της Επιτροπής, της 18ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για την προσβασιμότητα του σιδηροδρομικού συστήματος της Ένωσης για τα άτομα με αναπηρία και άτομα με μειωμένη κινητικότητα (ΕΕ L 356 της 12.12.2014, σ. 110).

26 Οδηγία 2014/24/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65).

26 Οδηγία 2014/24/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65).

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Είναι σκόπιμο ο παρών κανονισμός να καθιερώσει σύστημα αποζημίωσης των επιβατών σε περίπτωση καθυστέρησης για την οποία ευθύνεται η επιχείρηση σιδηροδρόμων, στην ίδια βάση με το διεθνές σύστημα που προβλέπει η COTIF και ειδικότερα με τους ενιαίους κανόνες της CIV που αφορούν τα δικαιώματα των επιβατών. Σε περίπτωση καθυστέρησης επιβατικής υπηρεσίας, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις θα πρέπει να παρέχουν στους επιβάτες αποζημίωση βασιζόμενη σε ποσοστό του αντιτίμου του εισιτηρίου.

(17)  Είναι σκόπιμο ο παρών κανονισμός να καθιερώσει σύστημα αποζημίωσης των επιβατών σε περίπτωση καθυστέρησης για την οποία ευθύνεται η επιχείρηση σιδηροδρόμων, στην ίδια βάση με το διεθνές σύστημα που προβλέπει η COTIF και ειδικότερα με τους ενιαίους κανόνες της CIV που αφορούν τα δικαιώματα των επιβατών. Τα αγορασθέντα εισιτήρια θα πρέπει να είναι πλήρως επιστρεπτέα. Σε περίπτωση καθυστέρησης επιβατικής υπηρεσίας, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις θα πρέπει να παρέχουν στους επιβάτες αποζημίωση βασιζόμενη σε ποσοστό του αντιτίμου του εισιτηρίου που μπορεί να ανέλθει στο 100%.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις θα πρέπει να επιβάλλεται η υποχρεωτική ασφάλιση ή η εφαρμογή ισοδύναμων ρυθμίσεων για την ευθύνη τους έναντι επιβατών σιδηροδρομικών μεταφορών σε περίπτωση δυστυχήματος. Εφόσον τα κράτη μέλη καθορίζουν μέγιστη αποζημίωση για τον θάνατο ή τον τραυματισμό επιβατών, η εν λόγω αποζημίωση πρέπει να ισούται τουλάχιστον με την αποζημίωση που προβλέπεται στους ενιαίους κανόνες της CIV.

(18)  Στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις θα πρέπει να επιβάλλεται η υποχρεωτική ασφάλιση ή η εφαρμογή ισοδύναμων ρυθμίσεων για την ευθύνη τους έναντι επιβατών σιδηροδρομικών μεταφορών σε περίπτωση δυστυχήματος. Εφόσον τα κράτη μέλη καθορίζουν μέγιστη αποζημίωση για τον θάνατο ή τον τραυματισμό επιβατών, η εν λόγω αποζημίωση πρέπει να ισούται τουλάχιστον με την αποζημίωση που προβλέπεται στους ενιαίους κανόνες της CIV. Τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να αυξήσουν το ποσό της αποζημίωσης για τον θάνατο ή τον τραυματισμό επιβατών ανά πάσα στιγμή.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Σε περίπτωση καθυστέρησης, θα πρέπει να παρέχονται στους επιβάτες οι επιλογές συνέχισης της μεταφοράς τους ή αλλαγής δρομολογίου υπό συγκρίσιμες συνθήκες μεταφοράς. Οι ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα θα πρέπει να λαμβάνονται πάντοτε υπόψη.

(20)  Σε περίπτωση καθυστέρησης, θα πρέπει να παρέχονται στους επιβάτες οι επιλογές συνέχισης της μεταφοράς τους ή αλλαγής δρομολογίου υπό συγκρίσιμες συνθήκες μεταφοράς. Οι ανάγκες και η κατάλληλη ενημέρωση των ατόμων με αναπηρίες και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα θα πρέπει να λαμβάνονται πάντοτε ιδιαίτερα υπόψη.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Ωστόσο, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να καταβάλλουν αποζημίωση εάν μπορούν να αποδείξουν ότι η καθυστέρηση προκλήθηκε από δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή μεγάλες φυσικές καταστροφές που έθεταν σε κίνδυνο την ασφαλή λειτουργία της υπηρεσίας. Τυχόν τέτοιο περιστατικό θα πρέπει να έχει τον χαρακτήρα έκτακτης φυσικής καταστροφής, σε αντιδιαστολή με τις φυσιολογικές εποχικές καιρικές συνθήκες, όπως οι φθινοπωρινές καταιγίδες ή οι συχνές πλημμύρες σε πόλεις λόγω παλίρροιας ή τήξης των χιόνων. Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι δεν μπορούσαν να προβλέψουν ή να αποτρέψουν την καθυστέρηση, ακόμη και εάν είχαν λάβει όλα τα εύλογα μέτρα.

διαγράφεται

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Σε συνεργασία με τους διαχειριστές υποδομών και τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, οι υπεύθυνοι σταθμών πρέπει να καταρτίζουν σχέδια έκτακτης ανάγκης για να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις μεγάλης διακοπής της κυκλοφορίας παρέχοντας στους καθηλωμένους επιβάτες κατάλληλη πληροφόρηση και φροντίδα.

(22)  Σε συνεργασία με τους διαχειριστές υποδομών και τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, οι υπεύθυνοι σταθμών πρέπει να καταρτίζουν και να δημοσιοποιούν σχέδια έκτακτης ανάγκης για να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις μεγάλης διακοπής της κυκλοφορίας παρέχοντας στους καθηλωμένους επιβάτες κατάλληλη πληροφόρηση και φροντίδα.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να περιορίζει τα δικαιώματα των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων να αξιώνουν αποζημίωση από οποιοδήποτε πρόσωπο, καθώς και από τρίτο μέρος, σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο.

(23)  Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να περιορίζει τα δικαιώματα των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, των πωλητών εισιτηρίων, των υπευθύνων σιδηροδρομικών σταθμών και των διαχειριστών υποδομών να αξιώνουν κατά περίπτωση αποζημίωση από οποιοδήποτε πρόσωπο, καθώς και από τρίτο μέρος, προκειμένου να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους προς τους επιβάτες που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27)  Οι επιβάτες σιδηροδρομικών μεταφορών θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα υποβολής καταγγελιών σε κάθε συγκεκριμένη σιδηροδρομική επιχείρηση ή πωλητή εισιτηρίων για ό,τι αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που θεσπίζει ο παρών κανονισμός, καθώς και να δικαιούνται να τους δίνεται απάντηση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

(27)  Οι επιβάτες σιδηροδρομικών μεταφορών θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα υποβολής καταγγελιών σε κάθε συγκεκριμένη σιδηροδρομική επιχείρηση, πωλητή εισιτηρίων, υπεύθυνο σιδηροδρομικού σταθμού ή διαχειριστή υποδομής για ό,τι αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που θεσπίζει ο παρών κανονισμός, καθώς και να δικαιούνται να τους δίνεται απάντηση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28)  Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι υπεύθυνοι σταθμών θα πρέπει να καθορίζουν, να δημοσιοποιούν, να χειρίζονται και να παρακολουθούν πρότυπα ποιότητας των υπηρεσιών επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών.

(28)  Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι υπεύθυνοι σταθμών θα πρέπει να καθορίζουν, να δημοσιοποιούν, να χειρίζονται και να παρακολουθούν πρότυπα ποιότητας των υπηρεσιών επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων προτύπων για άτομα με αναπηρίες και άτομα με μειωμένη κινητικότητα.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29)  Για να διατηρηθεί υψηλό το επίπεδο προστασίας των καταναλωτών στις σιδηροδρομικές μεταφορές, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεούνται να ορίσουν εθνικούς φορείς επιβολής οι οποίοι να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς και να επιβάλλουν τον παρόντα κανονισμό σε εθνική κλίμακα. Οι εν λόγω φορείς πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνουν ποικίλα μέτρα επιβολής. Οι επιβάτες πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλλουν καταγγελία στους εν λόγω φορείς για παραβιάσεις του κανονισμού. Προκειμένου να διασφαλισθεί ικανοποιητική διεκπεραίωση των καταγγελιών αυτών, οι φορείς πρέπει επίσης να συνεργάζονται μεταξύ τους.

(29)  Για να διατηρηθεί υψηλό το επίπεδο προστασίας των καταναλωτών στις σιδηροδρομικές μεταφορές, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεούνται να ορίσουν εθνικούς φορείς επιβολής οι οποίοι να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς και να επιβάλλουν τον παρόντα κανονισμό σε εθνική κλίμακα. Οι εν λόγω φορείς πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνουν ποικίλα μέτρα επιβολής, παρέχοντας στους επιβάτες τη δυνατότητα δεσμευτικής εναλλακτικής επίλυσης των διαφορών σύμφωνα με την οδηγία 2013/11/ΕΕ. Οι επιβάτες πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλλουν καταγγελία στους εν λόγω φορείς για παραβιάσεις του κανονισμού και να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών που έχει θεσπιστεί βάσει του κανονισμού 524/2013/ΕΕ όπου έχει συμφωνηθεί αυτό. Θα πρέπει επίσης να προβλεφθεί η δυνατότητα υποβολής καταγγελιών εκ μέρους οργανώσεων που αντιπροσωπεύουν ομάδες επιβατών. Προκειμένου να διασφαλισθεί ικανοποιητική διεκπεραίωση των καταγγελιών αυτών, οι φορείς πρέπει επίσης να συνεργάζονται μεταξύ τους και ο παρών κανονισμός θα πρέπει να συνεχίσει να περιλαμβάνεται στο παράρτημα του κανονισμού 2017/2394/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Κάθε χρόνο, οι εθνικοί φορείς επιβολής θα πρέπει να δημοσιεύουν στους ιστοτόπους τους εκθέσεις με στατιστικά στοιχεία, όπου θα αναλύονται λεπτομερώς ο αριθμός και το είδος των καταγγελιών που έλαβαν και τα αποτελέσματα που είχαν οι ενέργειες επιβολής τους. Επιπλέον, οι εν λόγω εκθέσεις θα πρέπει να δημοσιεύονται στον ιστότοπο του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

__________________

 

Οδηγία 2013/11/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 14).

 

Κανονισμός 524/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 1).

 

Κανονισμός 2017/2394/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών και με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 (ΕΕ L 345 της 27.12.2017, σ. 1).

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(31)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κυρώσεις για παραβιάσεις του παρόντος κανονισμού και να μεριμνούν για την εφαρμογή τους. Οι κυρώσεις, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν την καταβολή αποζημίωσης στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο, θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

(31)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κυρώσεις για παραβιάσεις του παρόντος κανονισμού και να μεριμνούν για την εφαρμογή τους. Οι κυρώσεις, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν την καταβολή αποζημίωσης στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο, θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές και να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ελάχιστο πρόστιμο ή ποσοστό του ετήσιου κύκλου εργασιών της συναφούς επιχείρησης ή οργανισμού, όποιο από τα δύο ποσά είναι το υψηλότερο.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 33 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(33α)  Για τη διασφάλιση ομοιόμορφων όρων για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή για την έγκριση ενός τυποποιημένου ενωσιακού υποδείγματος καταγγελίας, το οποίο οι επιβάτες θα μπορούν να χρησιμοποιούν για να ζητούν αποζημίωση σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

 

_________________

 

  ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Αντικείμενο

Αντικείμενο και στόχοι

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται κανόνες εφαρμοστέοι στις σιδηροδρομικές μεταφορές σχετικά με τα ακόλουθα:

Με τον παρόντα κανονισμό, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία των επιβατών και να ενθαρρυνθούν οι σιδηροδρομικές μεταφορές, θεσπίζονται κανόνες εφαρμοστέοι στις σιδηροδρομικές μεταφορές σχετικά με τα ακόλουθα:

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  την ισότιμη μεταχείριση των επιβατών όσον αφορά τις συνθήκες μεταφοράς·

α)  την ισότιμη μεταχείριση των επιβατών όσον αφορά τις συνθήκες μεταφοράς και έκδοσης εισιτηρίων·

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  τα δικαιώματα των επιβατών σε περίπτωση ματαίωσης ή καθυστέρησης δρομολογίου·

δ)  τα δικαιώματα των επιβατών και την αποζημίωση σε περίπτωση διακοπής, όπως ματαίωσης ή καθυστέρησης δρομολογίου·

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  τις ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους επιβάτες·

ε)  τις ελάχιστες, ακριβείς και έγκαιρες πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σε προσβάσιμη μορφή στους επιβάτες, συμπεριλαμβανομένης της σύναψης συμβάσεων μεταφοράς και της έκδοσης εισιτηρίων·

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  την απαγόρευση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρίες και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα και την υποχρεωτική παροχή συνδρομής στα εν λόγω άτομα·

στ)  την απαγόρευση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρίες και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα και την υποχρεωτική παροχή συνδρομής από καταρτισμένο προσωπικό στα εν λόγω άτομα·

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  τη διεκπεραίωση των καταγγελιών·

η)  τις κατάλληλες διαδικασίες για την υποβολή και τη διεκπεραίωση των καταγγελιών·

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τις υπηρεσίες αστικών, προαστιακών και περιφερειακών επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών που αναφέρονται στην οδηγία 2012/34/EΕ, εξαιρουμένων των διασυνοριακών υπηρεσιών εντός της Ένωσης·

α)  τις υπηρεσίες αστικών και προαστιακών επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών που αναφέρονται στην οδηγία 2012/34/EΕ, εξαιρουμένων των διασυνοριακών υπηρεσιών εντός της Ένωσης·

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  τις υπηρεσίες διεθνών επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών, σημαντικό μέρος των οποίων, καθώς και τουλάχιστον μία τακτική στάση σε σταθμό, εκτελείται εκτός της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι τα δικαιώματα των επιβατών διασφαλίζονται επαρκώς με βάση το οικείο εθνικό δίκαιο στην επικράτεια του κράτους μέλους που χορηγεί την εξαίρεση.

β)  τις υπηρεσίες διεθνών επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών, σημαντικό μέρος των οποίων, καθώς και τουλάχιστον μία τακτική στάση σε σταθμό, εκτελείται εκτός της Ένωσης·

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  τις εσωτερικές υπηρεσίες σιδηροδρομικής μεταφοράς επιβατών, εφόσον έχει χορηγηθεί τέτοια εξαίρεση από τα κράτη μέλη κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1371/2007 για μέγιστο διάστημα 12 μηνών μετά την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τις εξαιρέσεις που χορηγούν σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχεία α) και β) και για την επάρκεια του οικείου εθνικού δικαίου στην επικράτειά τους για τους σκοπούς της παραγράφου 2 στοιχείο β).

3.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τις εξαιρέσεις που χορηγούν σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχεία α), β) και βα).

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Τα άρθρα 5, 10, 11 και 25 και το κεφάλαιο V εφαρμόζονται σε όλες τις υπηρεσίες επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, καθώς και στις υπηρεσίες που εξαιρούνται σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχεία α) και β).

4.  Τα άρθρα 5, 6, 11, 12 και 17 και το κεφάλαιο V εφαρμόζονται σε όλες τις υπηρεσίες επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, καθώς και στις υπηρεσίες που εξαιρούνται σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχείο α).

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε υπηρεσίες που λειτουργούν αυστηρά λόγω του ιστορικού τους ενδιαφέροντος.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  «μεταφορέας»: η συμβατική σιδηροδρομική επιχείρηση με την οποία ο επιβάτης έχει συνάψει τη σύμβαση μεταφοράς ή σειρά διαδοχικών σιδηροδρομικών επιχειρήσεων που μπορεί να είναι υπόλογες βάσει της εν λόγω σύμβασης·

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1β)  «υποκαθιστών μεταφορέας»: η σιδηροδρομική επιχείρηση, η οποία δεν έχει συνάψει τη σύμβαση μεταφοράς με τον επιβάτη αλλά στην οποία η σιδηροδρομική επιχείρηση που είναι συμβαλλόμενο μέρος έχει αναθέσει, πλήρως ή εν μέρει, την εκτέλεση της σιδηροδρομικής μεταφοράς·

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  «ταξιδιωτικός πράκτορας»: διοργανωτής ή πωλητής ταξιδίων, πλην των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, κατά την έννοια του άρθρου 3 σημεία 8 και 9 της οδηγίας (EΕ) 2015/2302 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου30·

(4)  «ταξιδιωτικός πράκτορας»: διοργανωτής ταξιδίων, πλην των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, κατά την έννοια του άρθρου 3 σημείο 8 της οδηγίας (EΕ) 2015/2302 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου30·

__________________

__________________

30 Οδηγία (EΕ) 2015/2302 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς, η οποία τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και την οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και καταργεί την οδηγία 90/314/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 326 της 11.12.2015, σ. 1).

30 Οδηγία (EΕ) 2015/2302 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς, η οποία τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και την οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και καταργεί την οδηγία 90/314/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 326 της 11.12.2015, σ. 1).

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  «πωλητής εισιτηρίων»: κάθε πωλητής υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς που συνάπτει συμβάσεις μεταφοράς και πωλεί εισιτήρια εξ ονόματος σιδηροδρομικής επιχείρησης ή για ίδιο λογαριασμό·

(5)  «πωλητής εισιτηρίων»: κάθε πωλητής υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς που συνάπτει συμβάσεις μεταφοράς και πωλεί εισιτήρια και ενιαία εισιτήρια εξ ονόματος μίας ή περισσοτέρων σιδηροδρομικών επιχειρήσεων ή για ίδιο λογαριασμό·

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  «διανομέας»: πωλητής υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών που πωλεί εισιτήρια εξ ονόματος μιας σιδηροδρομικής επιχείρησης και ο οποίος δεν έχει καμία υποχρέωση στη σύμβαση που έχει συναφθεί μεταξύ του επιβάτη και της σιδηροδρομικής επιχείρησης.

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  «σύμβαση μεταφοράς»: σύμβαση μεταφοράς, επ’ αμοιβή ή δωρεάν, μεταξύ σιδηροδρομικής επιχείρησης ή πωλητή εισιτηρίων και του επιβάτη για την παροχή μιας ή περισσοτέρων υπηρεσιών μεταφοράς·

(6)  «σύμβαση μεταφοράς»: σύμβαση μεταφοράς, επ’ αμοιβή ή δωρεάν, μεταξύ σιδηροδρομικής επιχείρησης και του επιβάτη για την παροχή μιας ή περισσοτέρων υπηρεσιών μεταφοράς·

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α)  «εισιτήριο»: έγκυρο αποδεικτικό στοιχείο που δίνει στον επιβάτη δικαίωμα σιδηροδρομικής μεταφοράς, ανεξαρτήτως της μορφής του: έντυπο, ηλεκτρονικό, έξυπνη κάρτα, ταξιδιωτική κάρτα·

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 6 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6β)  «συνδυασμένη διαδρομή»: εισιτήριο ή εισιτήρια που αντιπροσωπεύουν περισσότερες από μία συμβάσεις μεταφοράς για την παροχή διαδοχικών σιδηροδρομικών υπηρεσιών από μία ή περισσότερες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις·

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  «ενιαίο εισιτήριο»: εισιτήριο ή εισιτήρια που αντιπροσωπεύουν ενιαία σύμβαση μεταφοράς για την παροχή διαδοχικών σιδηροδρομικών υπηρεσιών από μια ή περισσότερες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις·

(8)  «ενιαίο εισιτήριο»: εισιτήριο ή χωριστά εισιτήρια που αντιπροσωπεύουν μιαενιαία ή περισσότερες συμβάσεις μεταφοράς για την παροχή διαδοχικών σιδηροδρομικών υπηρεσιών από μια ή περισσότερες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και αγοράστηκαν από τον ίδιο πωλητή εισιτηρίων, τον ίδιο ταξιδιωτικό πράκτορα ή την ίδια σιδηροδρομική επιχείρηση για διαδρομή από άκρη σε άκρη·

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  «ταξίδι»: η μεταφορά επιβάτη από σταθμό αναχώρησης σε σταθμό άφιξης βάσει ενιαίας σύμβασης μεταφοράς·

(10)  «ταξίδι»: η μεταφορά επιβάτη από σταθμό αναχώρησης σε σταθμό άφιξης·

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α)  «άφιξη»: η στιγμή που, στην αποβάθρα προορισμού, έχουν ανοίξει οι θύρες της αμαξοστοιχίας και έχει επιτραπεί η αποβίβαση·

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  «απώλεια ανταπόκρισης»: κατάσταση στην οποία επιβάτης χάνει μία ή περισσότερες υπηρεσίες κατά τη διάρκεια του ταξιδίου του συνεπεία καθυστέρησης ή ματαίωσης μίας ή περισσότερων προηγούμενων υπηρεσιών·

(15)  «απώλεια ανταπόκρισης»: κατάσταση στην οποία επιβάτης, στο πλαίσιο ενιαίας σύμβασης μεταφοράς, χάνει μία ή περισσότερες υπηρεσίες κατά τη διάρκεια του ταξιδίου του συνεπεία καθυστέρησης ή ματαίωσης μίας ή περισσότερων προηγούμενων υπηρεσιών·

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  «άτομο με αναπηρία» και «άτομο με μειωμένη κινητικότητα»: οποιοδήποτε πρόσωπο, , το οποίο έχει μόνιμη ή προσωρινή σωματική, ψυχική, διανοητική ή αισθητήρια αδυναμία η οποία, σε συνδυασμό με άλλα εμπόδια, ενδέχεται να παρακωλύει την πλήρη και αποτελεσματική χρήση των μεταφορών σε ισότιμη βάση με άλλους επιβάτες ή του οποίου η κινητικότητα είναι μειωμένη όταν χρησιμοποιεί τα μέσα μεταφοράς λόγω της ηλικίας του·

(16)  «άτομο με αναπηρία» και «άτομο με μειωμένη κινητικότητα»: οποιοδήποτε πρόσωπο, , το οποίο έχει μόνιμη ή προσωρινή σωματική, ψυχική, διανοητική ή αισθητήρια αδυναμία η οποία, σε συνδυασμό με άλλα εμπόδια, ενδέχεται να παρακωλύει την πλήρη και αποτελεσματική χρήση των μεταφορών σε ισότιμη βάση με άλλους επιβάτες ή του οποίου η κινητικότητα είναι μειωμένη όταν χρησιμοποιεί τα μέσα μεταφοράς·

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 19 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19α)  «έκτακτες περιστάσεις»: περιστάσεις οι οποίες εκφεύγουν της ελεγχόμενης άσκησης της δραστηριότητας της σιδηροδρομικής επιχείρησης και δεν περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις που επιβάλλουν οι σχετικοί εφαρμοστέοι κανόνες ασφαλείας.

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των κοινωνικών ναύλων, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις ή οι πωλητές εισιτηρίων προσφέρουν όρους σύμβασης και ναύλους στο ευρύ κοινό χωρίς άμεση ή έμμεση διάκριση εξαιτίας της ιθαγένειας ή του τόπου διαμονής του τελικού πελάτη, ή της έδρας της σιδηροδρομικής επιχείρησης ή του πωλητή εισιτηρίων εντός της Ένωσης.

Με την επιφύλαξη των κοινωνικών ναύλων, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες ή οι πωλητές εισιτηρίων προσφέρουν όρους σύμβασης μεταφοράς και έκδοσης εισιτηρίων, καθώς και ναύλους στο ευρύ κοινό και πωλούν εισιτήρια, ενιαία εισιτήρια και δέχονται κρατήσεις από επιβάτες σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος κανονισμού, χωρίς άμεση ή έμμεση διάκριση εξαιτίας της ιθαγένειας ή του τόπου διαμονής του τελικού επιβάτη, ή της έδρας της σιδηροδρομικής επιχείρησης, των ταξιδιωτικών πρακτόρων ή του πωλητή εισιτηρίων εντός της Ένωσης ή του μέσου με το οποίο οι επιβάτες αγόρασαν το εισιτήριο.

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι επιβάτες δικαιούνται να επιβιβάζουν στο τρένο ποδήλατα, ενδεχομένως έναντι εύλογου κομίστρου. Τηρούν τα ποδήλατα υπό την επίβλεψή τους κατά τη διάρκεια του ταξιδίου και διασφαλίζουν ότι δεν προκαλείται ενόχληση ή ζημία σε άλλους επιβάτες, εξοπλισμό κινητικότητας, αποσκευές ή σιδηροδρομικές λειτουργίες. Η μεταφορά ποδηλάτων μπορεί να απορρίπτεται ή να περιορίζεται για λόγους ασφάλειας ή για λειτουργικούς λόγους, υπό την προϋπόθεση ότι οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, οι πωλητές εισιτηρίων, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες και, κατά περίπτωση, οι υπεύθυνοι σταθμών πληροφορούν τους επιβάτες για τους όρους της εν λόγω απόρριψης ή περιορισμού σύμφωνα με τον κανονισμό (EΕ) αριθ. 454/2011.

Οι επιβάτες δικαιούνται να επιβιβάζουν στο τρένο ποδήλατα, μεταξύ άλλων σε τρένα υψηλής ταχύτητας, τρένα μεγάλων αποστάσεων ή διασυνοριακές αμαξοστοιχίες και τοπικά τρένα. Όλα τα νέα ή ανακαινισμένα επιβατικά τρένα, το αργότερο δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, περιλαμβάνουν καλά καθορισμένο χώρο για τη μεταφορά συναρμολογούμενων ποδηλάτων, με τουλάχιστον οκτώ θέσεις. Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, οι πωλητές εισιτηρίων, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες και, κατά περίπτωση, οι υπεύθυνοι σταθμών πληροφορούν τους επιβάτες για τους όρους της μεταφοράς ποδηλάτων σε όλες τις υπηρεσίες σύμφωνα με τον κανονισμό (EΕ) αριθ. 454/2011.

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Δεν επιτρέπεται περιορισμός ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις προς τους επιβάτες που απορρέουν δυνάμει του παρόντος κανονισμού, ιδίως με απαλλακτική ή περιοριστική ρήτρα στη σύμβαση μεταφοράς.

1.  Δεν επιτρέπεται περιορισμός ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις προς τους επιβάτες που απορρέουν δυνάμει του παρόντος κανονισμού, ιδίως με απαλλακτική ή περιοριστική ρήτρα στη σύμβαση μεταφοράς. Οποιοιδήποτε συμβατικοί όροι συνεπάγονται άμεσα ή έμμεσα την απαλλαγή, την απόκλιση ή τον περιορισμό των δικαιωμάτων που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό δεν είναι δεσμευτικοί για τον επιβάτη.

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις δικαιούνται να προσφέρουν ευνοϊκότερους όρους συμβολαίου για τον επιβάτη από τους όρους που θεσπίζει ο παρών κανονισμός.

2.  Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες ή οι πωλητές εισιτηρίων δικαιούνται να προσφέρουν ευνοϊκότερους όρους συμβολαίου για τον επιβάτη από τους όρους που θεσπίζει ο παρών κανονισμός.

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις ή, οσάκις ενδείκνυται, οι αρμόδιες αρχές που ευθύνονται για δημόσια σύμβαση σιδηροδρομικής υπηρεσίας, γνωστοποιούν, με κατάλληλα μέσα, καθώς επίσης και σε προσιτή μορφή για τα άτομα με αναπηρίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που καθορίζονται στην οδηγία XXX31, και προ της εφαρμογής τους, αποφάσεις για την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή υπηρεσιών .

Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις ή, οσάκις ενδείκνυται, οι αρμόδιες αρχές που ευθύνονται για δημόσια σύμβαση σιδηροδρομικής υπηρεσίας, γνωστοποιούν, με κατάλληλα μέσα και χωρίς καθυστέρηση, καθώς επίσης και σε προσιτή μορφή για τα άτομα με αναπηρίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που καθορίζονται στην οδηγία XXX31 και στον κανονισμό 1300/2014 της Επιτροπής, και σε εύθετο χρόνο προ της εφαρμογής τους, αποφάσεις για την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή υπηρεσιών ή για τη σημαντική μείωσή τους, και μεριμνούν ώστε να υποβάλλονται οι εν λόγω προτάσεις σε ουσιώδη και κατάλληλη διαβούλευση με ενδιαφερόμενους φορείς πριν λάβει χώρα οποιαδήποτε εφαρμογή.

__________________

__________________

31  Οδηγία XXX για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες (ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα) (ΕΕ L X της X.X.XXXX, σ. X).

31  Οδηγία XXX για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες (ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα) (ΕΕ L X της X.X.XXXX, σ. X).

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.   Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι πωλητές εισιτηρίων που προσφέρουν συμβάσεις μεταφοράς εξ ονόματος μιας ή περισσότερων σιδηροδρομικών επιχειρήσεων παρέχουν στον επιβάτη τουλάχιστον τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Ι, σε σχέση με τα ταξίδια για τα οποία προσφέρεται σύμβαση μεταφοράς από τις αντίστοιχες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις. Οι πωλητές εισιτηρίων που προσφέρουν συμβάσεις μεταφοράς για ίδιο λογαριασμό και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες παρέχουν τις πληροφορίες αυτές όταν είναι διαθέσιμες.

1.  Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες και οι πωλητές εισιτηρίων που προσφέρουν συμβάσεις μεταφοράς για ίδιο λογαριασμό ή εξ ονόματος μιας ή περισσότερων σιδηροδρομικών επιχειρήσεων παρέχουν στον επιβάτη τουλάχιστον τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Ι, σε σχέση με τα ταξίδια για τα οποία προσφέρονται συμβάσεις μεταφοράς από τις αντίστοιχες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις. Οι πωλητές εισιτηρίων που προσφέρουν συμβάσεις μεταφοράς για ίδιο λογαριασμό και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες παρέχουν τις πληροφορίες αυτές. Προκειμένου να διασφαλισθεί η συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις παρέχουν τις πληροφορίες αυτές στους πωλητές εισιτηρίων και σε άλλες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, κατά την πώληση της υπηρεσίας τους.

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.   Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και, εφόσον είναι δυνατόν, οι πωλητές εισιτηρίων παρέχουν στον επιβάτη, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού , καθώς και στους σταθμούς ανταπόκρισης, τουλάχιστον τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος ΙΙ.

2.  Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και, κατά περίπτωση, οι πωλητές εισιτηρίων παρέχουν στον επιβάτη, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού , καθώς και στους σταθμούς ανταπόκρισης, τουλάχιστον τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος ΙΙ. Προκειμένου να διασφαλισθεί η συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις παρέχουν τις πληροφορίες αυτές στους πωλητές εισιτηρίων και σε άλλες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, κατά την πώληση της υπηρεσίας τους.

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Οι πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 παρέχονται με την καταλληλότερη μορφή, μεταξύ των οποίων είναι και οι σύγχρονες τεχνολογίες επικοινωνιών. Λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να διασφαλίζεται ότι εν λόγω πληροφορίες είναι προσιτές σε άτομα με αναπηρίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της οδηγίας XXX και του κανονισμού 454/2011.

3.  Οι πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 παρέχονται από τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, τους ταξιδιωτικούς πράκτορες και τους πωλητές εισιτηρίων στους επιβάτες που χρησιμοποιούν εύκολα προσβάσιμες, κοινόχρηστες και, όσον αφορά την παράγραφο 2, σε πραγματικό χρόνο, σύγχρονες τεχνολογίες επικοινωνιών, και γραπτώς, όπου αυτό είναι δυνατόν, ώστε να παρέχονται στους επιβάτες όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού. Λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να διασφαλίζεται ότι εν λόγω πληροφορίες είναι προσιτές σε άτομα με αναπηρίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της οδηγίας XXX, του κανονισμού 454/2011 και του κανονισμού 1300/2014 της Επιτροπής. Η διαθεσιμότητα προσιτών μορφότυπων για τα άτομα μειωμένης κινητικότητας θα πρέπει να διαφημίζεται ευκρινώς.

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Οι υπεύθυνοι σταθμών και οι διαχειριστές υποδομής διαθέτουν στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και τους πωλητές εισιτηρίων σε ισότιμη βάση δεδομένα σε πραγματικό χρόνο που αφορούν τις αμαξοστοιχίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που λειτουργούν υπό άλλη σιδηροδρομική επιχείρηση.

4.  Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, οι υπεύθυνοι σταθμών και οι διαχειριστές υποδομής διαθέτουν δημόσια και σε πραγματικό χρόνο, προκειμένου να εξαλείφεται κάθε διάκριση μεταξύ επιβατών, στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις δεδομένα σε πραγματικό χρόνο που αφορούν τις αμαξοστοιχίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που λειτουργούν υπό άλλη σιδηροδρομική επιχείρηση.

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, σε συνεργασία με τους υπεύθυνους σταθμών και τους διαχειριστής υποδομής, σημειώνουν στους πίνακες δρομολογίων πληροφορίες σχετικά με προσβάσιμες σιδηροδρομικές συνδέσεις και σταθμούς.

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι πωλητές εισιτηρίων προσφέρουν εισιτήρια, και, εφόσον διατίθενται, ενιαία εισιτήρια και κρατήσεις. Καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να προσφέρουν ενιαία εισιτήρια, ακόμη και για ταξίδια πέραν συνόρων και με περισσότερες της μιας σιδηροδρομικές επιχειρήσεις.

1.  Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι πωλητές εισιτηρίων προσφέρουν εισιτήρια και ενιαία εισιτήρια και κρατήσεις, ακόμη και για ταξίδια πέραν συνόρων ή ταξίδια που περιλαμβάνουν νυχτερινά τρένα και διαδρομές με περισσότερες της μιας σιδηροδρομικές επιχειρήσεις.

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δύνανται να απαιτούν από τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις να προσφέρουν εισιτήρια για υπηρεσίες παρεχόμενες βάσει συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας μέσω περισσότερων του ενός σημείων πώλησης.

Οι αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 δύνανται να απαιτούν από τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις να προσφέρουν εισιτήρια για υπηρεσίες παρεχόμενες βάσει συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας μέσω περισσότερων του ενός σημείων πώλησης.

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις παρέχουν τη δυνατότητα αγοράς εισιτηρίων για την αντίστοιχη υπηρεσία εντός του τρένου, εκτός εάν αυτό υπόκειται σε περιορισμούς ή έχει απορριφθεί για λόγους ασφάλειας ή καταπολέμησης της απάτης ή λόγω υποχρεωτικής κράτησης ή για εύλογους εμπορικούς λόγους.

3.  Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις παρέχουν τη δυνατότητα αγοράς εισιτηρίων για την αντίστοιχη υπηρεσία εντός του τρένου, εκτός εάν αυτό υπόκειται σε περιορισμούς ή έχει απορριφθεί για δεόντως αιτιολογημένους λόγους ασφάλειας ή καταπολέμησης της απάτης ή λόγω υποχρεωτικής κράτησης ή για εύλογους εμπορικούς λόγους, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμένου χώρου ή των περιορισμένων διαθέσιμων θέσεων.

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Εφόσον στον σταθμό αναχώρησης δεν υπάρχει εκδοτήριο εισιτηρίων ή προσβάσιμο μηχάνημα έκδοσης εισιτηρίων, τα άτομα με αναπηρίες και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα επιτρέπεται να αγοράζουν εισιτήρια εντός του τρένου χωρίς πρόσθετο κόστος.

5.  Εφόσον στον σταθμό αναχώρησης δεν υπάρχει εκδοτήριο εισιτηρίων ή προσβάσιμο μηχάνημα έκδοσης εισιτηρίων, ή οποιοδήποτε άλλο μέσο εκ των προτέρων αγοράς εισιτηρίων, οι επιβάτες επιτρέπεται να αγοράζουν εισιτήρια εντός του τρένου χωρίς πρόσθετο κόστος.

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Εφόσον επιβάτης λαμβάνει χωριστά εισιτήρια για ταξίδι που περιλαμβάνει διαδοχικές υπηρεσίες σιδηροδρομικής μεταφοράς εκτελούμενες από μία ή περισσότερες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, τα δικαιώματά του για πληροφόρηση, παροχή συνδρομής, φροντίδα και αποζημίωση ισοδυναμούν με τα δικαιώματα του ενιαίου εισιτηρίου και καλύπτουν το ταξίδι στο σύνολό του από το σημείο αναχώρησης έως τον τελικό προορισμό, εκτός εάν ο επιβάτης έχει λάβει ρητώς διαφορετική πληροφόρηση γραπτώς. Στην εν λόγω πληροφόρηση αναφέρεται ιδίως ότι, εάν ο επιβάτης χάσει ανταπόκριση, δεν δικαιούται την παροχή συνδρομής ή αποζημίωση για το σύνολο της διαδρομής του ταξιδίου. Το βάρος απόδειξης ότι παρασχέθηκε η εν λόγω πληροφόρηση φέρει η σιδηροδρομική επιχείρηση, ο αντιπρόσωπός της, ο ταξιδιωτικός πράκτορας ή ο πωλητής εισιτηρίων.

6.  Εφόσον επιβάτης λαμβάνει από μία ενιαία οντότητα, και όσον αφορά μία ενιαία εμπορική συναλλαγή, χωριστά εισιτήρια για ταξίδι που περιλαμβάνει διαδοχικές υπηρεσίες σιδηροδρομικής μεταφοράς εκτελούμενες από μία ή περισσότερες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, τα δικαιώματά του για πληροφόρηση, παροχή συνδρομής, φροντίδα και αποζημίωση ισοδυναμούν με τα δικαιώματα του ενιαίου εισιτηρίου και καλύπτουν το ταξίδι στο σύνολό του από το σημείο αναχώρησης έως τον τελικό προορισμό.

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 10α

 

Παροχή ταξιδιωτικών πληροφοριών μέσω διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών

 

1.   Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις παρέχουν πρόσβαση χωρίς διακρίσεις σε όλες τις ταξιδιωτικές πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων σχετικά με τη λειτουργία, τα ωράρια και τους ναύλους, σύμφωνα με το άρθρο 9, μέσω διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών (API).

 

2.   Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις παρέχουν σε ταξιδιωτικούς πράκτορες, πωλητές εισιτηρίων και άλλες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που πωλούν τις υπηρεσίες τους πρόσβαση χωρίς διακρίσεις σε συστήματα κρατήσεων μέσω ΑΡΙ για να μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις μεταφοράς και να εκδίδουν εισιτήρια, ενιαία εισιτήρια και να πραγματοποιούν κρατήσεις ούτως ώστε να παρέχουν τη βέλτιστη και την πιο οικονομικά αποδοτική διαδρομή, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών.

 

3.   Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις μεριμνούν ώστε να είναι οι τεχνικές προδιαγραφές των ΑΡΙ καλά τεκμηριωμένες και εύκολα προσβάσιμες χωρίς επιβάρυνση. ΟΙ ΑΡΙ χρησιμοποιούν ανοικτά πρότυπα, ευρέως χρησιμοποιούμενα πρωτόκολλα και μηχαναγνώσιμους μορφότυπους για να είναι διαλειτουργικές.

 

4.   Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις μεριμνούν ώστε, εξαιρουμένων των εκτάκτων καταστάσεων, οποιεσδήποτε τροποποιήσεις των τεχνικών προδιαγραφών των ΑΡΙ να κοινοποιούνται εκ των προτέρων σε ταξιδιωτικούς πράκτορες και πωλητές εισιτηρίων το συντομότερο δυνατό και τουλάχιστον τρεις μήνες πριν εφαρμοστεί οποιαδήποτε αλλαγή. Οι έκτακτες καταστάσεις τεκμηριώνονται και η τεκμηρίωση τίθεται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών κατόπιν αιτήματος.

 

5.   Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις μεριμνούν ώστε η πρόσβαση στις ΑΡΙ να διατίθεται χωρίς διακρίσεις, στο ίδιο επίπεδο διαθεσιμότητας και επίδοσης, συμπεριλαμβανομένων της υποστήριξης, της πρόσβασης στο σύνολο της τεκμηρίωσης, των προτύπων, των πρωτοκόλλων και των μορφοτύπων. Ταξιδιωτικοί πράκτορες και πωλητές εισιτηρίων δεν θα βρίσκονται σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις.

 

6.   Οι ΑΡΙ θεσπίζονται σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/1926 της Επιτροπής, της 31 Μαΐου 2017·

Τροπολογία    71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Όταν αναμένεται εύλογα, είτε κατά την αναχώρηση είτε σε περίπτωση απώλειας ανταπόκρισης κατά τη διάρκεια του ταξιδίου χωρίς ενιαίο εισιτήριο, ότι η καθυστέρηση άφιξης στον τελικό προορισμό βάσει της σύμβασης μεταφοράς θα υπερβεί τα 60 λεπτά, οι επιβάτες έχουν αμέσως την επιλογή μεταξύ ενός των κάτωθι:

1.  Όταν αναμένεται, είτε κατά την αναχώρηση είτε σε περίπτωση απώλειας ανταπόκρισης κατά τη διάρκεια του ταξιδίου, ότι η καθυστέρηση άφιξης στον τελικό προορισμό βάσει των συμβάσεων μεταφοράς θα υπερβεί τα 60 λεπτά ή ότι θα υπάρξει ακύρωση, οι επιβάτες έχουν αμέσως την επιλογή μεταξύ ενός των κάτωθι:

Τροπολογία    72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  συνέχισης του ταξιδιού ή επαναδρομολόγησης, υπό συγκρίσιμες συνθήκες μεταφοράς, προς τον τελικό προορισμό και με την πρώτη ευκαιρία·

β)  συνέχισης του ταξιδιού ή επαναδρομολόγησης, υπό συγκρίσιμες συνθήκες μεταφοράς και χωρίς πρόσθετο κόστος, προς τον τελικό προορισμό και με την πρώτη ευκαιρία, μεταξύ άλλων σε περίπτωση απώλειας ανταπόκρισης λόγω καθυστέρησης ή ματαίωσης τμήματος διαδρομής του επιβάτη κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού. Στην περίπτωση αυτή, ο επιβάτης επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει την επόμενη υπηρεσία που είναι διαθέσιμη για τον τελικό προορισμό, ακόμη και αν δεν υπάρχει συγκεκριμένη κράτηση ή αν η επόμενη αμαξοστοιχία λειτουργεί από άλλη σιδηροδρομική επιχείρηση·

Τροπολογία    73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  συνέχισης του ταξιδιού ή επαναδρομολόγησης, υπό συγκρίσιμες συνθήκες μεταφοράς, προς τον τελικό προορισμό σε ύστερη ημερομηνία κατά την προαίρεση του επιβάτη.

γ)  συνέχισης του ταξιδιού ή επαναδρομολόγησης, υπό συγκρίσιμες συνθήκες μεταφοράς, προς τον τελικό προορισμό σε ύστερη ημερομηνία κατά την προαίρεση του επιβάτη αλλά όχι αργότερα από ένα μήνα μετά την αποκατάσταση της υπηρεσίας.

Τροπολογία    74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο β), η επαναδρομολόγηση υπό συγκρίσιμες συνθήκες μπορεί να πραγματοποιηθεί από οποιαδήποτε σιδηροδρομική επιχείρηση και ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μεταφορά σε ανώτερη θέση και τη χρήση άλλων τρόπων μεταφοράς χωρίς επιπλέον κόστος για τον επιβάτη. Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις καταβάλλουν εύλογες προσπάθειες για να αποφεύγονται πρόσθετες ανταποκρίσεις. Η συνολική διάρκεια του ταξιδίου με τη χρήση άλλων τρόπων μεταφοράς για το τμήμα του ταξιδίου που δεν ολοκληρώθηκε σύμφωνα με το πρόγραμμα είναι συγκρίσιμη με την προγραμματισμένη διάρκεια του αρχικού ταξιδίου. Δεν υποβαθμίζονται οι διευκολύνσεις των επιβατών, εκτός εάν η μόνη διαθέσιμη διευκόλυνση είναι μόνον η μεταφορά με άλλο δρομολόγιο.

2.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο β), η επαναδρομολόγηση υπό συγκρίσιμες συνθήκες μπορεί να πραγματοποιηθεί από οποιαδήποτε σιδηροδρομική επιχείρηση και ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μεταφορά σε ανώτερη θέση και τη χρήση άλλων τρόπων χερσαίας μεταφοράς χωρίς επιπλέον κόστος για τον επιβάτη. Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις καταβάλλουν εύλογες προσπάθειες για να αποφεύγονται πρόσθετες ανταποκρίσεις. Η συνολική διάρκεια του ταξιδίου με τη χρήση άλλων τρόπων μεταφοράς για το τμήμα του ταξιδίου που δεν ολοκληρώθηκε σύμφωνα με το πρόγραμμα είναι συγκρίσιμη με την προγραμματισμένη διάρκεια του αρχικού ταξιδίου. Δεν υποβαθμίζονται οι διευκολύνσεις των επιβατών, εκτός εάν η μόνη διαθέσιμη διευκόλυνση είναι μόνον η μεταφορά με άλλο δρομολόγιο.

Τροπολογία    75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι πάροχοι υπηρεσίας μεταφοράς με άλλο δρομολόγιο λαμβάνουν ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να παρέχεται στα άτομα με αναπηρίες και στα άτομα με μειωμένη κινητικότητα συγκρίσιμου επιπέδου προσβασιμότητα κατά την αλλαγή υπηρεσίας μεταφοράς.

3.  Οι πάροχοι υπηρεσίας μεταφοράς με άλλο δρομολόγιο παρέχουν στα άτομα με αναπηρίες και στα άτομα με μειωμένη κινητικότητα συγκρίσιμου επιπέδου συνδρομή και προσβασιμότητα κατά την παροχή εναλλακτικής υπηρεσίας μεταφοράς. Η εν λόγω εναλλακτική υπηρεσία μπορεί να είναι κοινή σε όλους τους επιβάτες ή μπορεί, κατόπιν απόφασης του μεταφορέα, να είναι παροχή ατομικού μεταφορικού μέσου προσαρμοσμένου στις ειδικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα.

Τροπολογία    76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Χωρίς απώλεια του δικαιώματος μεταφοράς, ο επιβάτης μπορεί να ζητήσει αποζημίωση για καθυστερήσεις από σιδηροδρομική επιχείρηση εάν αντιμετωπίζει καθυστέρηση για τη διαδρομή από τον τόπο αναχώρησης έως τον τόπο προορισμού που αναφέρεται στη σύμβαση μεταφοράς, για την οποία δεν έχει επιστραφεί το κόμιστρο σύμφωνα με το άρθρο 16. Οι ελάχιστες αποζημιώσεις για καθυστερήσεις είναι οι εξής:

1.  Με διατήρηση του δικαιώματος μεταφοράς, ο επιβάτης μπορεί να ζητήσει αποζημίωση για καθυστερήσεις από σιδηροδρομική επιχείρηση εάν αντιμετωπίζει καθυστέρηση για τη διαδρομή από τον τόπο αναχώρησης έως τον τόπο προορισμού που αναφέρεται στο εισιτήριο ή στα εισιτήρια που συνιστούν μία ενιαία ή περισσότερες συμβάσεις μεταφοράς, για την οποία δεν έχει επιστραφεί το κόστος σύμφωνα με το άρθρο 16. Οι ελάχιστες αποζημιώσεις για καθυστερήσεις είναι οι εξής:

α) 25 % του κομίστρου για καθυστέρηση 60 έως 119 λεπτών,

α) 50 % του κομίστρου για καθυστέρηση 60 έως 90 λεπτών,

β) 50 % του κομίστρου για καθυστέρηση 120 λεπτών και άνω.

β) 75% του κομίστρου για καθυστέρηση 91 έως 120 λεπτών,

 

β α) 100% του κομίστρου για καθυστέρηση 121 λεπτών και άνω.

Τροπολογία    77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η παράγραφος 1 ισχύει επίσης για επιβάτες που είναι κάτοχοι ταξιδιωτικής κάρτας ή εισιτηρίου απεριορίστων διαδρομών. Εάν αντιμετωπίζουν διαδοχικές καθυστερήσεις ή ματαιώσεις δρομολογίων κατά τη διάρκεια ισχύος της ταξιδιωτικής κάρτας ή του εισιτηρίου απεριορίστων διαδρομών, μπορούν να ζητήσουν ανάλογη αποζημίωση, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις περί παροχής αποζημιώσεων από τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις. Οι ρυθμίσεις αυτές καθορίζουν τα κριτήρια του προσδιορισμού της καθυστέρησης και του υπολογισμού της αποζημίωσης. Εφόσον σημειώνονται κατ’ επανάληψη καθυστερήσεις κάτω των 60 λεπτών κατά τη διάρκεια ισχύος ταξιδιωτικής κάρτας ή εισιτηρίου απεριορίστων διαδρομών, η μέτρηση των καθυστερήσεων είναι σωρευτική και οι επιβάτες αποζημιώνονται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις αποζημίωσης της σιδηροδρομικής επιχείρησης.

2.  Η παράγραφος 1 ισχύει επίσης για επιβάτες που είναι κάτοχοι ταξιδιωτικής κάρτας ή εισιτηρίου απεριορίστων διαδρομών. Εάν αντιμετωπίζουν διαδοχικές καθυστερήσεις ή ματαιώσεις δρομολογίων κατά τη διάρκεια ισχύος της ταξιδιωτικής κάρτας, της εκπτωτικής κάρτας ή του εισιτηρίου απεριορίστων διαδρομών, μπορούν να ζητήσουν ανάλογη αποζημίωση, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1, στοιχεία α), β) και β α).

Τροπολογία    78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η αποζημίωση για καθυστέρηση υπολογίζεται με βάση το πλήρες αντίτιμο που έχει όντως καταβάλει ο επιβάτης για την υπηρεσία που έχει καθυστέρηση. Όταν η σύμβαση μεταφοράς αφορά ταξίδι με επιστροφή, η αποζημίωση για καθυστέρηση σε οποιαδήποτε κατεύθυνση υπολογίζεται με βάση το ήμισυ του καταβληθέντος κομίστρου. Κατά τον ίδιο τρόπο, το ποσό για καθυστερημένη υπηρεσία δυνάμει οποιασδήποτε άλλης μορφής σύμβασης μεταφοράς που επιτρέπει ταξίδι σε διαδοχικές διαδρομές, υπολογίζεται αναλογικά προς το πλήρες αντίτιμο .

3.  Η αποζημίωση για ακύρωση ή καθυστέρηση υπολογίζεται με βάση το πλήρες αντίτιμο που έχει όντως καταβάλει ο επιβάτης για την υπηρεσία που ακυρώθηκε ή έχει καθυστέρηση. Όταν η σύμβαση μεταφοράς αφορά ταξίδι με επιστροφή, η αποζημίωση για ακύρωση ή καθυστέρηση σε οποιαδήποτε κατεύθυνση υπολογίζεται με βάση το ήμισυ του καταβληθέντος κομίστρου. Κατά τον ίδιο τρόπο, το ποσό για ακυρωμένη ή καθυστερημένη υπηρεσία δυνάμει οποιασδήποτε άλλης μορφής σύμβασης μεταφοράς που επιτρέπει ταξίδι σε διαδοχικές διαδρομές, υπολογίζεται αναλογικά προς το πλήρες αντίτιμο.

Τροπολογία    79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Η αποζημίωση του κομίστρου δεν μειώνεται με τη χρέωση εξόδων συναλλαγής, όπως τέλη, τηλεφωνικά έξοδα ή γραμματόσημα. Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις δύνανται να ορίσουν το ελάχιστο χρηματικό όριο κάτω του οποίου δεν καταβάλλεται αποζημίωση. Το όριο αυτό δεν υπερβαίνει τα 4 EUR ανά εισιτήριο.

6.  Η αποζημίωση του κομίστρου δεν μειώνεται με τη χρέωση εξόδων συναλλαγής, όπως τέλη, τηλεφωνικά έξοδα ή γραμματόσημα. Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις δύνανται να ορίσουν το ελάχιστο χρηματικό όριο κάτω του οποίου δεν καταβάλλεται αποζημίωση. Το όριο αυτό δεν υπερβαίνει τα 5 EUR ανά εισιτήριο.

Τροπολογία    80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Ο επιβάτης δεν έχει δικαίωμα για αποζημίωση εάν πληροφορήθηκε την καθυστέρηση πριν από την αγορά του εισιτηρίου, ή εάν η ώρα άφιξης λόγω συνέχισης σε διαφορετική γραμμή ή επαναδρομολόγησης παραμένει κάτω των 60 λεπτών.

7.  Ο επιβάτης δεν έχει δικαίωμα για αποζημίωση εάν πληροφορήθηκε την καθυστέρηση πριν αγοράσει το εισιτήριο, ή εάν η ώρα άφιξης λόγω συνέχισης σε διαφορετική γραμμή ή επαναδρομολόγησης παραμένει κάτω των 60 λεπτών.

Τροπολογία    81

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Η σιδηροδρομική επιχείρηση δεν υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση εάν μπορεί να αποδείξει ότι η καθυστέρηση προκλήθηκε από αντίξοες καιρικές συνθήκες ή μείζονες φυσικές καταστροφές, οι οποίες έθεταν σε κίνδυνο την ασφαλή λειτουργία της υπηρεσίας και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν ή να αποτραπούν ακόμη και εάν είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα μέτρα.

διαγράφεται

Τροπολογία    82

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

8α.  Εάν η σιδηροδρομική επιχείρηση δεν παράσχει εγγράφως αποδείξεις για την ύπαρξη έκτακτων περιστάσεων, η αποζημίωση που προβλέπεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 καταβάλλεται από τη σιδηροδρομική επιχείρηση.

Τροπολογία    83

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Σε περίπτωση καθυστέρησης στην άφιξη ή στην αναχώρηση, οι επιβάτες τηρούνται ενήμεροι σχετικά με την κατάσταση και σχετικά με την εκτιμώμενη ώρα αναχώρησης και την εκτιμώμενη ώρα άφιξης από τη σιδηροδρομική επιχείρηση, ή των πωλητή εισιτηρίων ή από τον υπεύθυνου σταθμού αμέσως μόλις είναι διαθέσιμη σχετική πληροφορία.

1.  Σε περίπτωση καθυστέρησης στην άφιξη ή στην αναχώρηση, οι επιβάτες τηρούνται ενήμεροι σχετικά με την κατάσταση και σχετικά με την εκτιμώμενη ώρα αναχώρησης και την εκτιμώμενη ώρα άφιξης από τη σιδηροδρομική επιχείρηση, ή τον πωλητή εισιτηρίων ή από τον υπεύθυνου σταθμού, σύμφωνα με το άρθρο 9, αμέσως μόλις είναι διαθέσιμη σχετική πληροφορία.

Τροπολογία    84

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  ξενοδοχείο ή άλλο κατάλυμα και μεταφορά μεταξύ του σιδηροδρομικού σταθμού και του τόπου καταλύματος, σε περίπτωση που είναι απαραίτητη η παραμονή για μία ή περισσότερες νύκτες ή μια επιπρόσθετη παραμονή, όταν και όπου αυτό είναι υλικά εφικτό·

β)  ξενοδοχείο ή άλλο κατάλυμα και μεταφορά μεταξύ του σιδηροδρομικού σταθμού και του τόπου καταλύματος, σε περίπτωση που είναι απαραίτητη η παραμονή για μία ή περισσότερες νύκτες ή μια επιπρόσθετη παραμονή, όταν και όπου αυτό είναι υλικά εφικτό, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις πρόσβασης των ατόμων με αναπηρίες και με μειωμένη κινητικότητα και τις ανάγκες των πιστοποιημένων ζώων συνοδείας·

Τροπολογία    85

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις πιστοποιούν επί του εισιτηρίου ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο, εφόσον τους ζητηθεί από τον επιβάτη, ότι σημειώθηκε καθυστέρηση, με αποτέλεσμα την απώλεια ανταπόκρισης, ή ότι το δρομολόγιο ματαιώθηκε , ανάλογα με την περίπτωση.

4.  Σε ό,τι αφορά τους επηρεαζόμενους επιβάτες, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις προσφέρονται να πιστοποιήσουν επί των εισιτηρίων τους ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο ότι σημειώθηκε καθυστέρηση, με αποτέλεσμα την απώλεια ανταπόκρισης, ή ότι το δρομολόγιο ματαιώθηκε, ανάλογα με την περίπτωση. Η πιστοποίηση αυτή εφαρμόζεται σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 17, υπό τον όρο ότι ο επιβάτης που κατέχει ταξιδιωτική κάρτα ή εισιτήριο απεριορίστων διαδρομών μπορεί να αποδείξει ότι χρησιμοποιούσε τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Τροπολογία    86

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Κατά την εφαρμογή των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 , η ενδιαφερόμενη σιδηροδρομική επιχείρηση προσέχει ιδιαίτερα τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα και τα πρόσωπα που τους συνοδεύουν.  

5.  Κατά την εφαρμογή των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 , η ενδιαφερόμενη σιδηροδρομική επιχείρηση προσέχει ιδιαίτερα τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, των προσώπων που τους συνοδεύουν και των πιστοποιημένων ζώων συνοδείας.  

Τροπολογία    87

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Πέραν των υποχρεώσεων των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 13α παράγραφος 3 της οδηγίας 2012/34/EΕ, ο υπεύθυνος σιδηροδρομικού σταθμού, στον οποίο διακινούνται ετησίως κατά μέσον όρο τουλάχιστον 10 000 επιβάτες την ημέρα, διασφαλίζει ότι οι λειτουργίες του σταθμού, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και ο διαχειριστής υποδομής συντονίζονται μέσω κατάλληλου σχεδίου έκτακτης ανάγκης, ώστε να είναι προετοιμασμένοι σε περίπτωση μείζονος διακοπής και μεγάλων καθυστερήσεων που έχουν ως αποτέλεσμα την καθήλωση σημαντικού αριθμού επιβατών στον σταθμό. Το σχέδιο διασφαλίζει ότι στους καθηλωμένους επιβάτες παρέχεται κατάλληλη συνδρομή και πληροφόρηση, και σε προσβάσιμη μορφή σύμφωνα με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της οδηγίας XXX. Εφόσον του ζητηθεί, ο υπεύθυνος σταθμού διαθέτει το σχέδιο και τις τυχόν τροποποιήσεις του στον εθνικό φορέα επιβολής ή σε οποιοδήποτε άλλον φορέα που υποδεικνύει το κράτος μέλος. Οι υπεύθυνοι σταθμών στους οποίους διακινούνται ετησίως κατά μέσον όρο λιγότεροι από 10 000 επιβάτες την ημέρα καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια να συντονίζουν τους χρήστες των σταθμών και να παρέχουν συνδρομή και πληροφόρηση σε επιβάτες καθηλωμένους υπό τις συνθήκες αυτές.

6.  Πέραν των υποχρεώσεων των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 13α παράγραφος 3 της οδηγίας 2012/34/EΕ, τα κράτη μέλη, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, οι υπεύθυνοι σταθμών και οι διαχειριστές υποδομής συνεργάζονται για να διασφαλίσουν ότι τα σχέδια έκτακτης ανάγκης που αναφέρονται στο άρθρο 13α παράγραφος 3 της οδηγίας 2012/34/ΕΕ περιλαμβάνουν απαιτήσεις για την προσβασιμότητα των συστημάτων προειδοποίησης και πληροφόρησης.

Τροπολογία    88

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εφόσον σιδηροδρομική επιχείρηση καταβάλλει αποζημίωση ή πληροί όλες τις υπόλοιπες υποχρεώσεις της σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, καμία διάταξη του παρόντος κανονισμού ή εθνικού δικαίου δεν επιτρέπεται να ερμηνευθεί ότι περιορίζει το δικαίωμά της να αξιώσει αποζημίωση από οποιοδήποτε πρόσωπο, καθώς και από τρίτα μέρη, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο. Συγκεκριμένα, ο παρών κανονισμός δεν περιορίζει κατά κανέναν τρόπο το δικαίωμα των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων να αξιώνουν επιστροφή εξόδων από τρίτο μέρος, με το οποίο έχουν συνάψει σύμβαση και το οποίο συνέβαλε σε περιστατικό που οδήγησε στη γένεση δικαιώματος αποζημίωσης ή άλλων υποχρεώσεων. Ομοίως, καμία διάταξη του παρόντος κανονισμού δεν επιτρέπεται να ερμηνευθεί ότι περιορίζει το δικαίωμα τρίτου μέρους, άλλου από επιβάτη, με το οποίο σιδηροδρομική επιχείρηση έχει συνάψει σύμβαση, να αξιώσει επιστροφή χρημάτων ή αποζημίωση από τη σιδηροδρομική επιχείρηση σύμφωνα με τους εφαρμοστέους σχετικούς νόμους.

διαγράφεται

Τροπολογία    89

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι υπεύθυνοι σιδηροδρομικών σταθμών, με την ενεργή συμμετοχή αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα καθορίζουν , εάν δεν διαθέτουν ήδη, κανόνες πρόσβασης που δεν εισάγουν διακρίσεις και οι οποίοι εφαρμόζονται στη μεταφορά ατόμων με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα, καθώς και των συνοδών τους. Οι κανόνες επιτρέπουν στον επιβάτη να συνοδεύεται από σκύλο βοηθείας σύμφωνα με τυχόν σχετικούς εθνικούς κανόνες.

1.  Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι υπεύθυνοι σιδηροδρομικών σταθμών, με την ενεργή συμμετοχή αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα καθορίζουν , εάν δεν διαθέτουν ήδη, κανόνες πρόσβασης που δεν εισάγουν διακρίσεις και οι οποίοι εφαρμόζονται στη μεταφορά ατόμων με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα, καθώς και των συνοδών τους. Οι κανόνες επιτρέπουν στον επιβάτη να συνοδεύεται από πιστοποιημένο ζώο συνοδείας ή από συνοδό δωρεάν, εάν δεν είναι δυνατή η αυτόνομη κινητικότητα, σύμφωνα με τυχόν σχετικούς εθνικούς κανόνες και διασφαλίζουν ότι η σιδηροδρομική μεταφορά για άτομα με αναπηρία και άτομα με μειωμένη κινητικότητα είναι άμεση, όπου είναι δυνατόν.

Τροπολογία    90

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 20α

 

Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι υπεύθυνοι των σιδηροδρομικών σταθμών μεριμνούν επίσης, κατά την εφαρμογή της ΤΠΔ για πρόσωπα με μειωμένη κινητικότητα, ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης στο σταθμό, στις αποβάθρες, στους συρμούς και στις λοιπές υποδομές για άτομα με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα.

Τροπολογία    91

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κατόπιν σχετικού αιτήματος, ο υπεύθυνος σταθμού, η σιδηροδρομική επιχείρηση, ο πωλητής εισιτηρίων ή ο ταξιδιωτικός πράκτορας παρέχουν στα άτομα με αναπηρία και στα άτομα με μειωμένη κινητικότητα πληροφορίες , και σε προσβάσιμη μορφή σύμφωνα με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που καθορίζονται στον κανονισμό (EΕ) αριθ. 454/2011 και στην οδηγία XXX, σχετικά με τη δυνατότητα πρόσβασης στον σταθμό και τις σχετικές εγκαταστάσεις, στις σιδηροδρομικές υπηρεσίες και σχετικά με τις συνθήκες πρόσβασης στο τροχαίο υλικό , σύμφωνα με τους κανόνες πρόσβασης με την έννοια του άρθρου 20 παράγραφος 1, και ενημερώνουν τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα για τις διευκολύνσεις εντός του τρένου.

1.  Κατόπιν σχετικού αιτήματος, ο υπεύθυνος σταθμού, η σιδηροδρομική επιχείρηση, ο πωλητής εισιτηρίων ή ο ταξιδιωτικός πράκτορας παρέχουν στα άτομα με αναπηρία και στα άτομα με μειωμένη κινητικότητα πληροφορίες , και σε προσβάσιμη μορφή σύμφωνα με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που καθορίζονται στον κανονισμό (EΕ) αριθ. 454/2011, στην οδηγία XXX και στον κανονισμό αριθ. 1300/2014, σχετικά με τη δυνατότητα πρόσβασης στον σταθμό και τις σχετικές εγκαταστάσεις, στις σιδηροδρομικές υπηρεσίες και σχετικά με τις συνθήκες πρόσβασης στο τροχαίο υλικό , σύμφωνα με τους κανόνες πρόσβασης με την έννοια του άρθρου 20 παράγραφος 1, και ενημερώνουν τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα για τις διευκολύνσεις εντός του τρένου.

Τροπολογία    92

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Όταν σιδηροδρομική επιχείρηση, πωλητής εισιτηρίων ή ταξιδιωτικός πράκτορας εφαρμόζουν την παρέκκλιση του άρθρου 20 παράγραφος 2, ενημερώνουν γραπτώς, κατόπιν σχετικού αιτήματος, το ενδιαφερόμενο άτομο με αναπηρία ή άτομο με μειωμένη κινητικότητα για τους λόγους που το πράττουν, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την άρνηση της κράτησης ή της έκδοσης του εισιτηρίου ή της επιβολής του όρου για συνοδεία. Η σιδηροδρομική επιχείρηση, ο πωλητής εισιτηρίων και ο ταξιδιωτικός πράκτορας καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια να προτείνουν στο συγκεκριμένο άτομο εναλλακτική λύση μεταφοράς με βάση τις ανάγκες προσβασιμότητας του ατόμου.

2.  Όταν σιδηροδρομική επιχείρηση, πωλητής εισιτηρίων ή ταξιδιωτικός πράκτορας εφαρμόζουν την παρέκκλιση του άρθρου 20 παράγραφος 2, ενημερώνουν γραπτώς, κατόπιν σχετικού αιτήματος, το ενδιαφερόμενο άτομο με αναπηρία ή άτομο με μειωμένη κινητικότητα για τους λόγους που το πράττουν, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την άρνηση της κράτησης ή της έκδοσης του εισιτηρίου ή της επιβολής του όρου για συνοδεία. Η σιδηροδρομική επιχείρηση, ο πωλητής εισιτηρίων και ο ταξιδιωτικός πράκτορας προτείνουν στο συγκεκριμένο άτομο εναλλακτική λύση μεταφοράς με βάση τις ανάγκες προσβασιμότητας του ατόμου.

Τροπολογία    93

Πρόταση κανονισμού

Article 22 – paragraph 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κατά την αναχώρηση, μετεπιβίβαση ή άφιξη σε επανδρωμένο σιδηροδρομικό σταθμό ατόμου με αναπηρία ή ατόμου με μειωμένη κινητικότητα, ο υπεύθυνος σταθμού ή η σιδηροδρομική επιχείρηση ή και οι δύο παρέχουν δωρεάν συνδρομή κατά τρόπο ώστε το πρόσωπο αυτό να είναι σε θέση να επιβιβασθεί στην αναχωρούσα υπηρεσία ή να αποβιβασθεί από αυτήν για την οποία αγόρασε εισιτήριο, με την επιφύλαξη των κανόνων πρόσβασης κατά το άρθρο 20 παράγραφος 1.

1.  Κατά την αναχώρηση, μετεπιβίβαση ή άφιξη σε επανδρωμένο σιδηροδρομικό σταθμό ατόμου με αναπηρία ή ατόμου με μειωμένη κινητικότητα, ο υπεύθυνος σταθμού ή η σιδηροδρομική επιχείρηση ή και οι δύο παρέχουν δωρεάν συνδρομή κατά τρόπο ώστε το πρόσωπο αυτό να είναι σε θέση να επιβιβασθεί στην αναχωρούσα υπηρεσία ή να αποβιβασθεί από αυτήν για την οποία αγόρασε εισιτήριο, με την επιφύλαξη των κανόνων πρόσβασης κατά το άρθρο 20 παράγραφος 1. Οι κρατήσεις για την παροχή συνδρομής γίνονται πάντα χωρίς πρόσθετο κόστος, ανεξάρτητα από τον δίαυλο επικοινωνίας που χρησιμοποιείται.

Τροπολογία    94

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Εφόσον δεν υπάρχει προσωπικό στον σταθμό, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι υπεύθυνοι των σιδηροδρομικών σταθμών καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια για να δοθεί η δυνατότητα σε άτομα με αναπηρία ή σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα να έχουν πρόσβαση στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις.

2.  Εφόσον δεν υπάρχει προσωπικό συνοδείας επί της αμαξοστοιχίας ή προσωπικό στον σταθμό, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι υπεύθυνοι των σιδηροδρομικών σταθμών καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια για να δοθεί η δυνατότητα σε άτομα με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα να έχουν πρόσβαση στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της οδηγίας XXX [ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα] και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 454/2011.

Τροπολογία    95

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Στις περιπτώσεις μη επανδρωμένων σταθμών, η σιδηροδρομική επιχείρηση και ο υπεύθυνος σταθμού εξασφαλίζουν ότι προβάλλονται ευκόλως διαθέσιμες πληροφορίες , και σε προβάσιμη μορφή σύμφωνα με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της οδηγίας XXX, , σύμφωνα με τους κανόνες πρόσβασης περί των οποίων το άρθρο 20 παράγραφος 1, όσον αφορά τους πλησιέστερους επανδρωμένους σταθμούς και αμέσως διαθέσιμη βοήθεια για τα άτομα με αναπηρία και για τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα.

3.  Στις περιπτώσεις μη επανδρωμένων σταθμών, η σιδηροδρομική επιχείρηση και ο υπεύθυνος σταθμού εξασφαλίζουν ότι προβάλλονται ευκόλως διαθέσιμες πληροφορίες, και σε προσβάσιμη μορφή σύμφωνα με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της οδηγίας XXX και του κανονισμού αριθ. 1300/2014, σύμφωνα με τους κανόνες πρόσβασης περί των οποίων το άρθρο 20 παράγραφος 1, όσον αφορά τους πλησιέστερους επανδρωμένους σταθμούς και αμέσως διαθέσιμη βοήθεια για τα άτομα με αναπηρία και για τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα.

Τροπολογία    96

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η συνδρομή στους σταθμούς είναι διαθέσιμη καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας των σιδηροδρομικών υπηρεσιών.

διαγράφεται

Τροπολογία    97

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Εφόσον δεν υπάρχει προσωπικό συνοδείας εντός της αμαξοστοιχίας, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια για να δοθεί η δυνατότητα σε άτομα με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα να έχουν πρόσβαση στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις.

(2)  Εφόσον δεν υπάρχει προσωπικό συνοδείας εντός της αμαξοστοιχίας, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις παρέχουν, εντούτοις, τη δυνατότητα σε άτομα με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα να έχουν πρόσβαση στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις.

Τροπολογία    98

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως συνδρομή εντός της αμαξοστοιχίας νοείται κάθε λογική προσπάθεια να παρασχεθεί βοήθεια σε άτομο με αναπηρία ή άτομο με μειωμένη κινητικότητα προκειμένου να μπορέσει το πρόσωπο αυτό να έχει πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες στην αμαξοστοιχία όπως οι άλλοι επιβάτες εφόσον η αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα του προσώπου δεν του επιτρέπει να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές με ανεξαρτησία και ασφάλεια.

(3)  Πρέπει να παρέχεται βοήθεια σε άτομο με αναπηρία ή άτομο με μειωμένη κινητικότητα προκειμένου να μπορέσει το πρόσωπο αυτό να έχει πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες στην αμαξοστοιχία όπως οι άλλοι επιβάτες εφόσον η αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα του προσώπου δεν του επιτρέπει να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές με ανεξαρτησία και ασφάλεια.

Τροπολογία    99

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η συνδρομή εντός της αμαξοστοιχίας είναι διαθέσιμη καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας των σιδηροδρομικών υπηρεσιών.

διαγράφεται

Τροπολογία    100

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, οι υπεύθυνοι σταθμού, οι πωλητές εισιτηρίων και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες συνεργάζονται για να παρέχουν συνδρομή σε άτομα με αναπηρία και σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 21 και με τα ακόλουθα στοιχεία:

Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, οι υπεύθυνοι σταθμού, οι πωλητές εισιτηρίων και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες συνεργάζονται για να παρέχουν δωρεάν συνδρομή σε άτομα με αναπηρία και σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 21 και με τα ακόλουθα στοιχεία:

Τροπολογία    101

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  η συνδρομή παρέχεται υπό τον όρο ότι κοινοποιείται η ανάγκη του προσώπου για τη συνδρομή αυτή στη σιδηροδρομική επιχείρηση, στον υπεύθυνος σταθμού, στον πωλητή ή στον ταξιδιωτικό πράκτορα από τον οποίο αγοράστηκε το εισιτήριο, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη στιγμή που απαιτείται η συνδρομή. Όταν το εισιτήριο ή το εισιτήριο απεριορίστων διαδρομών επιτρέπει πολλαπλά ταξίδια, αρκεί μία κοινοποίηση, εφόσον παρέχονται επαρκείς πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα των επόμενων ταξιδιών. Οι εν λόγω κοινοποιήσεις διαβιβάζονται σε όλες τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και τους υπεύθυνους σταθμού που εμπλέκονται στη μετακίνηση του ατόμου·

α)  η συνδρομή σε σταθμούς παρέχεται σε περιόδους που οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες χορηγούνται υπό τον όρο ότι κοινοποιείται η ανάγκη του προσώπου για τη συνδρομή αυτή στη σιδηροδρομική επιχείρηση, στον υπεύθυνο σταθμού, στον πωλητή ή στον ταξιδιωτικό πράκτορα από τον οποίο αγοράστηκε το εισιτήριο, τουλάχιστον 12 ώρες πριν από τη στιγμή που απαιτείται η συνδρομή. Στους σταθμούς στους οποίους η ημερήσια κυκλοφορία υπερβαίνει τους 10 000 επιβάτες ημερησίως, δεν απαιτείται εκ των προτέρων κοινοποίηση, ωστόσο, το άτομο που χρήζει συνδρομής πρέπει να βρίσκεται στον αντίστοιχο σταθμό τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από την αναχώρηση της αμαξοστοιχίας. Στους σταθμούς στους οποίους διακινούνται ημερησίως από 2.000 έως 10.000 επιβάτες, η προθεσμία κοινοποίησης μειώνεται στις τρεις ώρες κατ’ ανώτατο όριο. Όταν το εισιτήριο ή το εισιτήριο απεριορίστων διαδρομών επιτρέπει πολλαπλά ταξίδια, αρκεί μία κοινοποίηση, εφόσον παρέχονται επαρκείς πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα των επόμενων ταξιδιών. Οι εν λόγω κοινοποιήσεις διαβιβάζονται σε όλες τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και τους υπεύθυνους σταθμού που εμπλέκονται στη μετακίνηση του ατόμου·

Τροπολογία    102

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  συνδρομή παρέχεται εφόσον το άτομο με αναπηρία ή το άτομο με μειωμένη κινητικότητα παρουσιαστεί στο καθορισμένο σημείο την ώρα που έχει καθορίσει η σιδηροδρομική επιχείρηση ή ο υπεύθυνος σταθμού που παρέχει τη συνδρομή αυτή. Η καθορισμένη ώρα δεν υπερβαίνει τα 60 λεπτά πριν από τη δημοσιευμένη ώρα αναχώρησης ή από την ώρα κατά την οποία πρέπει να επιβιβασθούν όλοι οι επιβάτες.Εάν δεν έχει καθοριστεί ώρα κατά την οποία πρέπει να παρουσιαστεί, το άτομο με αναπηρία ή το άτομο με μειωμένη κινητικότητα, παρουσιάζεται τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από τη δημοσιευμένη ώρα αναχώρησης ή από την ώρα κατά την οποία πρέπει να παρουσιασθούν όλοι οι επιβάτες.

ε)  συνδρομή παρέχεται εφόσον το άτομο με αναπηρία ή το άτομο με μειωμένη κινητικότητα παρουσιαστεί στο καθορισμένο σημείο την ώρα που έχει καθορίσει η σιδηροδρομική επιχείρηση ή ο υπεύθυνος σταθμού που παρέχει τη συνδρομή αυτή. Η καθορισμένη ώρα δεν υπερβαίνει τα 60 λεπτά πριν από τη δημοσιευμένη ώρα αναχώρησης ή από την ώρα κατά την οποία πρέπει να επιβιβασθούν όλοι οι επιβάτες.

Τροπολογία    103

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Εάν σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι υπεύθυνοι σταθμού προκαλέσουν απώλεια ή ζημία αναπηρικού αμαξιδίου, άλλου εξοπλισμού μετακίνησης ή βοηθημάτων και σκύλων βοηθείας που χρησιμοποιούνται από άτομα με αναπηρία ή άτομα με μειωμένη κινητικότητα, ευθύνονται και αποζημιώνουν την απώλεια ή τη ζημία.

1.  Εάν σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι υπεύθυνοι σταθμού προκαλέσουν απώλεια ή ζημία αναπηρικού αμαξιδίου, άλλου εξοπλισμού μετακίνησης ή βοηθημάτων και πιστοποιημένου ζώου συνοδείας που χρησιμοποιούνται από άτομα με αναπηρία ή άτομα με μειωμένη κινητικότητα, ευθύνονται και αποζημιώνουν την απώλεια ή τη ζημία το συντομότερο δυνατόν.

Τροπολογία    104

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η κατά την παράγραφο 1 αποζημίωση ισούται με το κόστος αντικατάστασης ή επισκευής του εξοπλισμού ή της συσκευής που απωλέσθηκε ή υπέστη ζημία.

2.  Η κατά την παράγραφο 1 αποζημίωση χορηγείται άμεσα και ισούται με το πλήρες κόστος αντικατάστασης βασιζόμενο στην πραγματική αξία, ή με το πλήρες κόστος επισκευής του αναπηρικού αμαξιδίου, του εξοπλισμού ή της συσκευής που απωλέσθηκε ή υπέστη ζημία, ή της απώλειας ή του τραυματισμού του πιστοποιημένου ζώου συνοδείας. Η αποζημίωση καλύπτει επίσης τα έξοδα που συνεπάγεται η προσωρινή αντικατάσταση σε περίπτωση επισκευής, εφόσον τα έξοδα αυτά βαρύνουν τον επιβάτη.

Τροπολογία    105

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  μεριμνούν ώστε όλο το προσωπικό, συμπεριλαμβανομένου εκείνου που απασχολεί άλλο τρίτο εκτελεστικό μέρος, το οποίο παρέχει απευθείας συνδρομή σε άτομα με αναπηρία και σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα, να γνωρίζει με ποιον τρόπο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες ατόμων με αναπηρία και ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, καθώς και των ατόμων με ψυχική και διανοητική ανεπάρκεια·

α)  μεριμνούν ώστε όλο το προσωπικό, συμπεριλαμβανομένου εκείνου που απασχολεί άλλο τρίτο εκτελεστικό μέρος, το οποίο παρέχει απευθείας συνδρομή σε άτομα με αναπηρία και σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα, να εκπαιδεύεται σε θέματα αναπηρίας ώστε να γνωρίζει με ποιον τρόπο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες ατόμων με αναπηρία και ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, καθώς και των ατόμων με ψυχική και διανοητική ανεπάρκεια·

Τροπολογία    106

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  μεριμνούν ώστε όλοι οι νεοπροσληφθέντες να εκπαιδεύονται σε θέματα αναπηρίας και να παρακολουθούν τακτική επιμόρφωση·

γ)  μεριμνούν ώστε όλο το νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό που θα ασχολείται άμεσα με το επιβατικό κοινό να επιμορφώνεται με μια εισαγωγή σε θέματα που αφορούν τους επιβάτες με αναπηρία και τη σιδηροδρομική επιχείρηση, και ώστε οι υπάλληλοι που παρέχουν άμεση βοήθεια σε επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα να εκπαιδεύονται σε θέματα αναπηρίας και να παρακολουθούν τακτική επιμόρφωση.

Τροπολογία    107

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  αποδέχονται στην εκπαίδευση, κατόπιν αιτήματος, τη συμμετοχή εργαζομένων με αναπηρία, επιβατών με αναπηρία και με μειωμένη κινητικότητα και/ή οργανώσεων εκπροσώπησής τους.

δ)  μπορούν να αποδέχονται στην εκπαίδευση τη συμμετοχή εργαζομένων με αναπηρία, και να εξετάζουν το ενδεχόμενο συμμετοχής επιβατών με αναπηρία και με μειωμένη κινητικότητα και/ή οργανώσεων εκπροσώπησής τους.

Τροπολογία    108

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Όλες οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, οι πωλητές εισιτηρίων, οι υπεύθυνοι σταθμών και οι διαχειριστές υποδομών σε σταθμούς όπου διακινούνται κατά μέσο όρο ετησίως άνω των 10 000 επιβατών την ημέρα συγκροτούν ο καθένας μηχανισμό διεκπεραίωσης καταγγελιών για τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που καλύπτει ο παρών κανονισμός στο αντίστοιχο πεδίο αρμοδιότητάς τους. Γνωστοποιούν ευρέως στους επιβάτες τούς οικείους τρόπους επαφής και τη γλώσσα ή τις γλώσσες εργασίας τους .

1.  Όλες οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, οι πωλητές εισιτηρίων και οι υπεύθυνοι σταθμών συγκροτούν μηχανισμό διεκπεραίωσης καταγγελιών για τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που καλύπτει ο παρών κανονισμός στο αντίστοιχο πεδίο αρμοδιότητάς τους. Γνωστοποιούν ευρέως στους επιβάτες τούς οικείους τρόπους επαφής και τη γλώσσα ή τις γλώσσες εργασίας τους . Οι επιβάτες θα πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλλουν καταγγελίες στην επίσημη γλώσσα (στις επίσημες γλώσσες) του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι η αντίστοιχη σιδηροδρομική επιχείρηση, ο πωλητής εισιτηρίων και ο υπεύθυνος του σταθμού και, οπωσδήποτε, στην αγγλική γλώσσα.

Τροπολογία    109

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι επιβάτες μπορούν να υποβάλλουν καταγγελία σε κάθε εμπλεκόμενη σιδηροδρομική επιχείρηση, πωλητή εισιτηρίων, υπεύθυνο σταθμού ή διαχειριστή υποδομής. Οι καταγγελίες υποβάλλονται εντός έξι μηνών από το περιστατικό για το οποίο υποβάλλεται καταγγελία. Εντός ενός μηνός από την παραλαβή της καταγγελίας, ο αρμόδιος απαντά αιτιολογημένα ή, σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, ενημερώνει τον επιβάτη για την ημερομηνία εντός της οποίας μπορεί να αναμένει την απάντηση η οποία δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες από την ημερομηνία ð παραλαβής ï της καταγγελίας . Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, οι πωλητές εισιτηρίων, οι υπεύθυνοι σταθμού και οι διαχειριστές υποδομών φυλάσσουν τα δεδομένα του περιστατικού που είναι αναγκαία για την αξιολόγηση της καταγγελίας επί δύο έτη και τα διαθέτουν στους εθνικούς φορείς επιβολής εφόσον τα ζητήσουν.

2.  Οι επιβάτες μπορούν να υποβάλλουν καταγγελία σε κάθε εμπλεκόμενη σιδηροδρομική επιχείρηση, πωλητή εισιτηρίων ή υπεύθυνο σταθμού. Οι καταγγελίες υποβάλλονται εντός έξι μηνών από το περιστατικό για το οποίο υποβάλλεται καταγγελία. Εντός ενός μηνός από την παραλαβή της καταγγελίας, ο αρμόδιος απαντά αιτιολογημένα ή, σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, ενημερώνει τον επιβάτη ότι θα λάβει απάντηση εντός προθεσμίας η οποία δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της καταγγελίας.

Τροπολογία    110

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Στα στοιχεία της διαδικασίας διεκπεραίωσης της καταγγελίας έχουν πρόσβαση τα άτομα με αναπηρία και με μειωμένη κινητικότητα.

3.  Τα στοιχεία της διαδικασίας διεκπεραίωσης της καταγγελίας διατίθενται εύκολα στους επιβάτες και είναι προσβάσιμα στα άτομα με αναπηρία και με μειωμένη κινητικότητα. Οι πληροφορίες αυτές διατίθενται κατόπιν αιτήσεως στην επίσημη γλώσσα (στις επίσημες γλώσσες) του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένη η σιδηροδρομική επιχείρηση.

Τροπολογία    111

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Η Επιτροπή εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό ενός τυποποιημένου εντύπου καταγγελίας της ΕΕ που οι επιβάτες μπορούν να χρησιμοποιούν για να αιτούνται αποζημίωση σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 37α παράγραφος 2.

Τροπολογία    112

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι υπεύθυνοι σταθμών συνεργάζονται ενεργά με τις οργανώσεις που εκπροσωπούν άτομα με αναπηρία για τη βελτίωση της ποιότητας προσβασιμότητας των υπηρεσιών μεταφοράς.

Τροπολογία    113

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, οι υπεύθυνοι των σιδηροδρομικών σταθμών, οι πωλητές εισιτηρίων και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες, όταν πωλούν εισιτήρια σιδηροδρομικών μεταφορών, ενημερώνουν τους επιβάτες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους βάσει του παρόντος κανονισμού. Προκειμένου να συμμορφωθούν προς την υποχρέωση αυτή πληροφόρησης, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, οι υπεύθυνοι των σιδηροδρομικών σταθμών και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες μπορούν να χρησιμοποιούν περίληψη των διατάξεων του παρόντος κανονισμού την οποία συντάσσει η Επιτροπή σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης και τη θέτει στη διάθεσή τους. Πέραν αυτού, περιλαμβάνουν σημείωση στο εισιτήριο, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο, και σε μορφή προσιτή στα άτομα με αναπηρία και στα άτομα με μειωμένη κινητικότητα σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην οδηγία XXX. Στην εν λόγω σημείωση προσδιορίζεται πού παρέχονται πληροφορίες σε περίπτωση ματαίωσης, απώλειας ανταπόκρισης ή μεγάλης καθυστέρησης.

1.  Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, οι υπεύθυνοι των σιδηροδρομικών σταθμών, οι πωλητές εισιτηρίων και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες, όταν πωλούν εισιτήρια σιδηροδρομικών μεταφορών, ενημερώνουν τους επιβάτες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους βάσει του παρόντος κανονισμού. Προκειμένου να συμμορφωθούν προς την υποχρέωση αυτή πληροφόρησης, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, οι υπεύθυνοι των σιδηροδρομικών σταθμών και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες μπορούν να χρησιμοποιούν περίληψη των διατάξεων του παρόντος κανονισμού την οποία συντάσσει η Επιτροπή σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης και τη θέτει στη διάθεσή τους. Πέραν αυτού, περιλαμβάνουν πληροφορίες, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο, και σε μορφή προσιτή στα άτομα με αναπηρία και στα άτομα με μειωμένη κινητικότητα σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον κανονισμό 1300/2014 στον οποίο προσδιορίζεται πού παρέχονται πληροφορίες σε περίπτωση ματαίωσης, απώλειας ανταπόκρισης ή μεγάλης καθυστέρησης.

Τροπολογία    114

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι υπεύθυνοι των σιδηροδρομικών σταθμών ενημερώνουν τους επιβάτες, και σε μορφή προβάσιμη σύμφωνα με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της οδηγίας XXX, τόσο στο σταθμό όσο και εντός της αμαξοστοιχίας, για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού και σχετικά με τα στοιχεία επικοινωνίας του φορέα ή φορέων που έχει ορίσει κάθε κράτος μέλος ως υπεύθυνο σύμφωνα με το άρθρο 31.

2.  Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι υπεύθυνοι των σιδηροδρομικών σταθμών ενημερώνουν τους επιβάτες, και σε μορφή προβάσιμη σύμφωνα με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του κανονισμού 1300/2014, στον σταθμό, εντός της αμαξοστοιχίας και στον ιστότοπό τους, για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού και σχετικά με τα στοιχεία επικοινωνίας του φορέα ή φορέων που έχει ορίσει κάθε κράτος μέλος ως υπεύθυνο σύμφωνα με το άρθρο 31.

Τροπολογία    115

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τον οριζόμενο σύμφωνα με το παρόν άρθρο φορέα ή φορείς που ορίζονται και τα αντίστοιχα πεδία ευθύνης τους.

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τον οριζόμενο σύμφωνα με το παρόν άρθρο φορέα ή φορείς που ορίζονται και τα αντίστοιχα πεδία ευθύνης τους και δημοσιεύουν τα ονόματά τους σε κατάλληλη θέση στον ιστότοπό τους.

Τροπολογία    116

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι εθνικοί φορείς επιβολής παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό και λαμβάνουν τα μέτρα που είναι αναγκαία για να διασφαλίζεται ότι τηρούνται τα δικαιώματα των επιβατών. Προς τον σκοπό αυτό, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, οι υπεύθυνοι σταθμών και οι διαχειριστές υποδομής παρέχουν στους εν λόγω φορείς τα σχετικά έγγραφα και πληροφορίες κατόπιν αιτήματός τους. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, οι φορείς λαμβάνουν υπόψη τις πληροφορίες που τους υποβάλλει ο φορέας που έχει ορισθεί για τη διεκπεραίωση των καταγγελιών κατά το άρθρο 33, εφόσον πρόκειται για διαφορετικό φορέα. Μπορούν επίσης να αποφασίζουν μέτρα επιβολής για μεμονωμένες καταγγελίες που διαβιβάζει ο φορέας αυτός.

1.  Οι εθνικοί φορείς επιβολής παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό και λαμβάνουν τα μέτρα που είναι αναγκαία για να διασφαλίζεται ότι τηρούνται τα δικαιώματα των επιβατών. Προς τον σκοπό αυτό, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, οι υπεύθυνοι σταθμών και οι διαχειριστές υποδομής παρέχουν στους εν λόγω φορείς τα σχετικά έγγραφα και πληροφορίες κατόπιν αιτήματός τους χωρίς καθυστέρηση και, σε κάθε περίπτωση, εντός ενός μηνός. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, οι φορείς λαμβάνουν υπόψη τις πληροφορίες που τους υποβάλλει ο φορέας που έχει ορισθεί για τη διεκπεραίωση των καταγγελιών κατά το άρθρο 33, εφόσον πρόκειται για διαφορετικό φορέα. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εθνικοί φορείς επιβολής και διαχείρισης καταγγελιών έχουν αρκετές εξουσίες και πόρους για την επαρκή και αποτελεσματική επιβολή μεμονωμένων καταγγελιών από επιβάτες δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    117

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι εθνικοί φορείς επιβολής δημοσιεύουν ετησίως στατιστικές για τις δραστηριότητές τους, καθώς και για τις κυρώσεις που επέβαλαν, το αργότερο στα τέλη Απριλίου του επόμενου ημερολογιακού έτους.

2.  Οι εθνικοί φορείς επιβολής δημοσιεύουν ετησίως στους ιστοτόπους τους εκθέσεις που περιέχουν στατιστικές για τον αριθμό και το είδος καταγγελιών που έχουν λάβει, αναφέροντας λεπτομερώς το αποτέλεσμα των ενεργειών επιβολής τους, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων που επέβαλαν. Τούτο πραγματοποιείται για κάθε έτος το αργότερο την πρώτη ημέρα του Απριλίου του επόμενου έτους. Επιπλέον, οι εν λόγω εκθέσεις δημοσιεύονται στον ιστότοπο του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

Τροπολογία    118

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Οι εθνικοί φορείς επιβολής, σε συνεργασία με οργανώσεις που εκπροσωπούν άτομα με αναπηρία και με μειωμένη κινητικότητα, διενεργούν τακτικούς ελέγχους στις υπηρεσίες συνδρομής που παρέχονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και δημοσιεύουν τα αποτελέσματα σε προσβάσιμες και ευρέως χρησιμοποιούμενες μορφές.

Τροπολογία    119

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των καταναλωτών να επιδιώκουν εναλλακτικό τρόπο επανόρθωσης σύμφωνα με την οδηγία 2013/11/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου32, μετά από ατελέσφορη υποβολή καταγγελίας στη σιδηροδρομική επιχείρηση, στον πωλητή εισιτηρίων, στον υπεύθυνο σταθμού ή στον διαχειριστή υποδομής σύμφωνα με το άρθρο 28, ο επιβάτης μπορεί να υποβάλει καταγγελία σε φορέα επιβολής. Οι φορείς επιβολής ενημερώνουν τους καταγγέλλοντες σχετικά με το δικαίωμά τους να υποβάλουν την καταγγελία τους σε εναλλακτικό φορέα επίλυσης διαφορών προκειμένου να επιδιώξουν ατομική επανόρθωση.

1.  Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των καταναλωτών να επιδιώκουν εναλλακτικό τρόπο επανόρθωσης σύμφωνα με την οδηγία 2013/11/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου32, μετά από ατελέσφορη υποβολή καταγγελίας στη σιδηροδρομική επιχείρηση, στον υπεύθυνο σταθμού ή στον διαχειριστή υποδομής σύμφωνα με το άρθρο 28, ο επιβάτης μπορεί να υποβάλει καταγγελία σε φορέα επιβολής. Οι φορείς επιβολής ενημερώνουν τους καταγγέλλοντες σχετικά με το δικαίωμά τους να υποβάλουν την καταγγελία τους σε εναλλακτικό φορέα επίλυσης διαφορών προκειμένου να επιδιώξουν ατομική επανόρθωση. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι φορείς επιβολής ή διαχείρισης καταγγελιών είναι αναγνωρισμένοι για τους σκοπούς συστημάτων εναλλακτικών τρόπων επανόρθωσης σύμφωνα με την οδηγία 2013/11/ΕΕ και ότι εφόσον οι επιβάτες επιδιώξουν εναλλακτικούς τρόπους επανόρθωσης, η θιγόμενη σιδηροδρομική επιχείρηση, πωλητής εισιτηρίων ή υπεύθυνος υποδομής απαιτείται να συμμετάσχει και το αποτέλεσμα είναι δεσμευτικό και πραγματικά εκτελεστό εναντίον τους.

_________________

_________________

32 Οδηγία 2013/11/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 14).

32 Οδηγία 2013/11/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 14).

Τροπολογία    120

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Κάθε επιβάτης δύναται να υποβάλει καταγγελία στον εθνικό φορέα επιβολής, ή σε οποιονδήποτε άλλον φορέα που κράτος μέλος έχει ορίσει προς τον σκοπό αυτόν, για παραβίαση του παρόντος κανονισμού.

2.  Κάθε επιβάτης δύναται να υποβάλει καταγγελία στον εθνικό φορέα επιβολής, ή σε οποιονδήποτε άλλον φορέα που κράτος μέλος έχει ορίσει προς τον σκοπό αυτόν, για παραβίαση του παρόντος κανονισμού. Καταγγελίες μπορούν επίσης να υποβάλλονται εκ μέρους οργανώσεων που αντιπροσωπεύουν ομάδες επιβατών.

Τροπολογία    121

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο φορέας βεβαιώνει την παραλαβή της καταγγελίας εντός δύο εβδομάδων από την παραλαβή της. Η διεκπεραίωση της καταγγελίας διαρκεί τρεις μήνες κατ’ ανώτατο όριο. Σε σύνθετες περιπτώσεις, ο φορέας έχει τη διακριτική ευχέρεια να παρατείνει το διάστημα αυτό σε έξι μήνες. Στην περίπτωση αυτή, ενημερώνει τον επιβάτη για τους λόγους της παράτασης και για τον χρόνο που αναμένεται να χρειασθεί για την περάτωση της διαδικασίας. Οι μόνες περιπτώσεις που μπορούν να διαρκέσουν περισσότερο από έξι μήνες είναι όσες περιλαμβάνουν δικαστική διαδικασία. Εφόσον ο φορέας είναι ταυτόχρονα φορέας εναλλακτικής επίλυσης διαφορών κατά την οδηγία 2013/11/EΕ, ισχύουν τα χρονικά όρια που καθορίζονται στην εν λόγω οδηγία.

Ο φορέας βεβαιώνει την παραλαβή της καταγγελίας εντός δύο εβδομάδων από την παραλαβή της. Η διεκπεραίωση της καταγγελίας διαρκεί τρεις μήνες κατ’ ανώτατο όριο. Σε σύνθετες περιπτώσεις, ο φορέας έχει τη διακριτική ευχέρεια να παρατείνει το διάστημα αυτό σε έξι μήνες. Στην περίπτωση αυτή, ενημερώνει τον επιβάτη ή τον οργανισμό που αντιπροσωπεύει επιβάτες για τους λόγους της παράτασης και για τον χρόνο που αναμένεται να χρειασθεί για την περάτωση της διαδικασίας. Οι μόνες περιπτώσεις που μπορούν να διαρκέσουν περισσότερο από έξι μήνες είναι όσες περιλαμβάνουν δικαστική διαδικασία. Εφόσον ο φορέας είναι ταυτόχρονα φορέας εναλλακτικής επίλυσης διαφορών κατά την οδηγία 2013/11/EΕ, ισχύουν τα χρονικά όρια που καθορίζονται στην εν λόγω οδηγία και η χρήση επιγραμμικής επίλυσης διαφορών σύμφωνα με τον κανονισμό 524/2013/ΕΕ μπορεί να καταστεί διαθέσιμη με συμφωνία όλων των εμπλεκόμενων μερών.

 

_________________

 

Κανονισμός 524/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 1).

Τροπολογία    122

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 33a

 

Ανεξάρτητοι φορείς συμβιβασμού

 

Τα κράτη μέλη εγκαθιστούν καλά εξοπλισμένους ανεξάρτητους φορείς συμβιβασμού που είναι εύκολα προσβάσιμοι και οικονομικά προσιτοί για τους επιβάτες σε περίπτωση διαφορών με σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και πωλητές εισιτηρίων σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων τους.

Τροπολογία    123

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που εφαρμόζονται στις περιπτώσεις παραβίασης του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε να διασφαλίζουν την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τους εν λόγω κανόνες και μέτρα στην Επιτροπή αμελλητί κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση που τους επηρεάζει.

1.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που εφαρμόζονται στις περιπτώσεις παραβίασης του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε να διασφαλίζουν την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ελάχιστο πρόστιμο ή ποσοστό του ετήσιου κύκλου εργασιών της συναφούς επιχείρησης ή οργανισμού, όποιο από τα δύο ποσά είναι το υψηλότερο. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τους εν λόγω κανόνες και μέτρα στην Επιτροπή αμελλητί κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση που τους επηρεάζει.

Τροπολογία    124

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 37 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 37α

 

Διαδικασία επιτροπής

 

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Η επιτροπή αυτή είναι επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

 

2.  Στις περιπτώσεις που γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Τροπολογία    125

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος I – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-  Ωράριο και όροι της χαμηλότερης χρέωσης

-  Ωράριο και όροι όλων των διαθέσιμων χρεώσεων, συμπεριλαμβανομένης της χαμηλότερης χρέωσης.

Τροπολογία    126

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος I – περίπτωση 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-  Όροι φόρτωσης ποδηλάτων

-  Ρυθμίσεις φόρτωσης ποδηλάτων

Τροπολογία    127

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος I – περίπτωση 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-  Διαθεσιμότητα θέσεων για καπνίζοντες και μη καπνίζοντες, για επιβάτες πρώτης και δεύτερης θέσης καθώς και θέσεις σε άμαξες κλινοθέσεων και κλινάμαξες

-  Διαθεσιμότητα θέσεων σε όλες τις ισχύουσες χρεώσεις για μη καπνίζοντες (και, κατά περίπτωση, καπνίζοντες), για επιβάτες πρώτης και δεύτερης θέσης καθώς και θέσεις σε άμαξες κλινοθέσεων και κλινάμαξες

Τροπολογία    128

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος I – περίπτωση 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-  Κάθε δραστηριότητα που είναι δυνατόν να διακόψει ή να καθυστερήσει τις υπηρεσίες μεταφοράς

-  Διακοπές και καθυστερήσεις (προγραμματισμένες και σε πραγματικό χρόνο)

Τροπολογία    129

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος I – περίπτωση 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-  Διαθεσιμότητα υπηρεσιών επί της αμαξοστοιχίας

-  Διαθεσιμότητα υπηρεσιών επί της αμαξοστοιχίας, συμπεριλαμβανομένου του wifi και των χώρων υγιεινής

Τροπολογία    130

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος II – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-  Υπηρεσίες επί της αμαξοστοιχίας

-  Υπηρεσίες επί της αμαξοστοιχίας, συμπεριλαμβανομένου του wifi

Τροπολογία    131

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος II – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-  Καθυστερήσεις

-  Διακοπές και καθυστερήσεις (προγραμματισμένες και σε πραγματικό χρόνο)

Τροπολογία    132

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – μέρος I – παράγραφος 2 – σημείο 1 – στοιχείο α – σημείο iii – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-  ποσοστό καθυστερήσεων από 60 έως 119 λεπτά·

-  ποσοστό καθυστερήσεων από 91 έως 120 λεπτά·

Τροπολογία    133

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – μέρος I – παράγραφος 2 – σημείο 2 – περίπτωση 1 – σημείο vii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

vii)  παροχή χρήσιμων πληροφοριών καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδίου·

vii)  παροχή χρήσιμων πληροφοριών καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδίου, και αναφορικά με το wifi και άλλες υπηρεσίες επί της αμαξοστοιχίας·

Τροπολογία    134

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – μέρος II – παράγραφος 1 – σημείο 4 – περίπτωση 1 – σημείο vii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

vii)  προσβασιμότητα του σταθμού και των χώρων του σταθμού·

vii)  προσβασιμότητα του σταθμού και των χώρων του σταθμού, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης χωρίς σκάλες, των κυλιόμενων σκαλών, των ανελκυστήρων και των ραμπών αποσκευών·

Τροπολογία    135

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IV – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σε σύνθετες περιπτώσεις όπως περιπτώσεις με πολλές απαιτήσεις και πολλούς φορείς εκμετάλλευσης, διασυνοριακά ταξίδια ή ατυχήματα στην επικράτεια κράτους μέλους άλλου από εκείνο που αδειοδότησε τη σιδηροδρομική επιχείρηση, και ιδίως όταν είναι ασαφές ποιος είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας επιβολής, ή όταν διευκολύνεται ή επισπεύδεται η επίλυση καταγγελίας, οι εθνικοί φορείς επιβολής συνεργάζονται προκειμένου να ορίσουν τον ‘επικεφαλής’ φορέα, ο οποίος ενεργεί ως ενιαίο σημείο επαφής για τους επιβάτες. Όλοι οι εμπλεκόμενοι εθνικοί φορείς επιβολής συνεργάζονται για να διευκολύνουν την επίλυση καταγγελίας (όπως επίσης ανταλλάσσουν πληροφορίες, βοηθούν στη μετάφραση εγγράφων και παρέχουν πληροφορίες για τις συνθήκες περιστατικών). Οι επιβάτες ενημερώνονται ποιος είναι ο φορέας που ενεργεί ως ‘επικεφαλής’.

Σε σύνθετες περιπτώσεις όπως περιπτώσεις με πολλές απαιτήσεις και πολλούς φορείς εκμετάλλευσης, διασυνοριακά ταξίδια ή ατυχήματα στην επικράτεια κράτους μέλους άλλου από εκείνο που αδειοδότησε τη σιδηροδρομική επιχείρηση, και ιδίως όταν είναι ασαφές ποιος είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας επιβολής, ή όταν διευκολύνεται ή επισπεύδεται η επίλυση καταγγελίας, οι εθνικοί φορείς επιβολής συνεργάζονται προκειμένου να ορίσουν τον ‘επικεφαλής’ φορέα, ο οποίος ενεργεί ως ενιαίο σημείο επαφής για τους επιβάτες. Όλοι οι εμπλεκόμενοι εθνικοί φορείς επιβολής συνεργάζονται για να διευκολύνουν την επίλυση καταγγελίας (όπως επίσης ανταλλάσσουν πληροφορίες, βοηθούν στη μετάφραση εγγράφων και παρέχουν πληροφορίες για τις συνθήκες περιστατικών). Οι επιβάτες ενημερώνονται ποιος είναι ο φορέας που ενεργεί ως ‘επικεφαλής’. Επιπλέον, σε κάθε περίπτωση, οι εθνικοί φορείς επιβολής μεριμνούν πάντα για την τήρηση του κανονισμού 2017/2394/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

_________________

 

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2394 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών και με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004, EE L 345 της 27.12.2017.

(1)

ΕΕ C 197 της 8.6.2018, σ. 66.

(2)

ΕΕ C 77 της 28.3.2002, σ. 1.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Ο σιδηροδρομικός τομέας γνώρισε σημαντικές αλλαγές από το 1991, όταν δημοσιεύθηκε η πρώτη νομοθετική πρόταση σε επίπεδο ΕΕ(1). Έκτοτε έχει παρατηρηθεί η ολοκληρωτική αναδιάρθρωση των λεγόμενων κατεστημένων φορέων, η εμφάνιση νεοεισερχομένων φορέων και η εφαρμογή, εν μέρει, ενός πραγματικού ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου επί τη βάσει κοινών τεχνικών και διοικητικών προτύπων. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να επιτευχθούν, μεταξύ των οποίων και η μετανάστευση των νέων τεχνολογιών, όπως το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS).

Ένα από τα βασικά επιτεύγματα στον τομέα των σιδηροδρόμων είναι η δημιουργία ενός νομικού πλαισίου για την προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών, ως μέρος μιας ευρύτερης πολιτικής της ΕΕ όσον αφορά τα δικαιώματα των καταναλωτών. Στην έκθεσή της για την εφαρμογή της νομοθεσίας(2), η Επιτροπή αναγνώρισε ότι έχει εφαρμοστεί σωστά στον κλάδο ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1371/2007, σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών. Ωστόσο, πολλά κράτη μέλη, σε πλήρη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό, χορηγούν εξαιρέσεις από ορισμένα άρθρα του κανονισμού λόγω της έλλειψης οικονομικών μέσων για την αναβάθμιση της παραμελημένης σιδηροδρομικής υποδομής ή του παρωχημένου τροχαίου υλικού. Οι εξαιρέσεις αυτές δεν θα πρέπει, ωστόσο, να γίνονται μετά τον Δεκεμβρίου του 2024. Συνεπώς, τα δικαιώματα των επιβατών των σιδηροδρόμων θα είναι σύντομα εξίσου εξασφαλισμένα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Παρά τις όποιες αναγκαίες και συνεχείς βελτιώσεις, πρέπει να τονιστεί ότι το σιδηροδρομικό σύστημα της ΕΕ, σε σύγκριση με το αντίστοιχο πολλών άλλων χωρών του κόσμου, αποτελεί ένα από τα πλέον αποτελεσματικά, σύγχρονα και φιλικά προς τον καταναλωτή συστήματα. Ο εισηγητής θεωρεί, ωστόσο, ότι οι βελτιώσεις και ο εκσυγχρονισμός του σιδηροδρομικού τομέα θα πρέπει να παραμείνει πάγια επιδίωξη για τον τομέα, περιλαμβανομένης και της προστασίας των επιβατών σιδηροδρομικών μεταφορών.

Αυτή η αναδιατύπωση παρέχει το κίνητρο για την περαιτέρω βελτίωση του σιδηροδρομικού συστήματος της ΕΕ και καθορίζει ένα ακόμη πιο σαφές πλαίσιο για τη σχέση μεταξύ μεταφορέων και πελατών.

Ως εκ τούτου, ο εισηγητής χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά, ιδίως, την παροχή συνδρομής σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα ή άτομα με αναπηρία, καθώς και την πρόβλεψη αποζημίωσης σε περίπτωση διακοπής του ταξιδιού.

Ο εισηγητής είναι της γνώμης ότι είναι απαραίτητο να επιτευχθεί ένα πλαίσιο με δεσμευτικά δικαιώματα το οποίο, από τη μία πλευρά ενθαρρύνει περισσότερα κράτη μέλη να εφαρμόσουν την υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ και, αφετέρου, προστατεύει τους καταναλωτές με πιο συνεπή τρόπο, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη το γεγονός ότι οι σιδηροδρομικές μετακινήσεις πρέπει να παραμείνουν οικονομικά προσιτές και να γίνονται όλο και πιο προσιτές για τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα.

Ο εισηγητής τονίζει ότι ο τομέας των σιδηροδρόμων, για να είναι ανταγωνιστικός, πρέπει να παρέχει σε προσιτή τιμή στους πελάτες άριστες και σύγχρονες υπηρεσίες. Πράγματι, για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του μεταφορικού τομέα και την κοινωνική συνοχή, είναι εξαιρετικά σημαντικό να προσελκύονται νέοι επιβάτες στις σιδηροδρομικές μεταφορές. Στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητο οι σιδηροδρομικές γραμμές λειτουργούν επί ίσοις όροις με άλλους τρόπους μεταφοράς. Ο ανταγωνισμός πρέπει να είναι δίκαιος! Κατά συνέπεια, η αναμφισβήτητη προτεραιότητα όσον αφορά την αύξηση της προστασίας των πολιτών της ΕΕ που ταξιδεύουν σιδηροδρομικώς πρέπει να συμβαδίζει με την ανάγκη να διατηρηθεί ο διοικητικός φόρτος του σιδηροδρομικού τομέα σε όσο το δυνατό χαμηλότερο επίπεδο. Ως εκ τούτου, η παρούσα αναδιατύπωση θα πρέπει να αποφύγει μέτρα που επικαλύπτονται με την υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ.

Βασικοί προβληματισμοί

Πεδίο εφαρμογής

Σε γενικές γραμμές, ο εισηγητής υποστηρίζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η δυνατότητα των κρατών μελών να χορηγούν εξαιρέσεις. Ωστόσο, οι διεθνείς σιδηροδρομικές υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών πρέπει να παραμείνουν εκτός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας αναδιατύπωσης, δεδομένου ότι οι ευρωπαϊκές σιδηροδρομικές επιχειρήσεις δεν είναι αρμόδιες για την κατάσταση των σιδηροδρομικών υποδομών σε τρίτες χώρες ή για τις επιδόσεις μεταφορέων τρίτων χωρών για την παροχή υπηρεσιών σιδηροδρομικής έλξης.

Όσον αφορά τις εγχώριες υπηρεσίες μεγάλων αποστάσεων, τα κράτη μέλη δεν θα έχουν τη δυνατότητα να χορηγούν εξαιρέσεις για τις υπηρεσίες αυτές μετά το 2024, όπως προβλέπεται από τον ισχύοντα κανονισμό. Θα ήταν σκόπιμο να μην μειωθεί αυτή η προθεσμία προκειμένου να ληφθεί υπόψη η χρηματοδότηση του σιδηροδρομικού δικτύου στα κράτη μέλη της κεντρικής και ανατολικής περιφέρειας της ΕΕ. Σε αυτή την περιφέρεια (εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο) τα δρομολόγια μεγάλων αποστάσεων είναι υπηρεσίες για τις οποίες εξακολουθούν να χορηγούνται εν μέρει εξαιρέσεις.

Επιπλέον, ο εισηγητής θα ήθελε να τονίσει ότι η νομοθεσία για τα δικαιώματα των καταναλωτών θα πρέπει να επικεντρωθεί στη σχέση μεταξύ πελάτη και παρόχου υπηρεσιών. Στη συγκεκριμένη αυτή αναδιατύπωση, πάροχος είναι η σιδηροδρομική επιχείρηση, με άλλα λόγια ο μεταφορέας. Οι σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων θα πρέπει να εξετάζονται στο πλαίσιο άλλων νομοθετικών πράξεων, όπως οι «δέσμες για τους σιδηροδρόμους». Ο εισηγητής συνεπώς δεν περιέλαβε στην έκθεσή του την «απαίτηση για ανταλλαγή δεδομένων» (άρθρο 9 παράγραφος 4), το λεγόμενο «σχέδιο έκτακτης ανάγκης» (άρθρο 18 παράγραφος 6) και το «δικαίωμα επανόρθωσης» (άρθρο 19).

Προσβασιμότητα

Ο εισηγητής υποστηρίζει σθεναρά την ανάγκη να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία ή των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα στις σιδηροδρομικές μεταφορές. Όλοι οι πολίτες της ΕΕ πρέπει να έχουν εύκολη και ισότιμη πρόσβαση στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Στο πλαίσιο αυτό, ο εισηγητής υπενθυμίζει ότι η 4η δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους θέσπισε το νομικό πλαίσιο για την προσαρμογή των σιδηροδρομικών υποδομών σε άτομα με αναπηρία ή σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα, προκειμένου να τους παρασχεθεί η δυνατότητα να απολαύουν πλήρους ανεξαρτησίας. Πρέπει να τονιστεί ότι, σε μία κοινωνία που γηράσκει, η προσβασιμότητα συνιστά μία ολοένα και σημαντικότερη πρόκληση για τον τομέα των μεταφορών.

Ως εκ τούτου, ο εισηγητής είναι της γνώμης ότι ο σιδηροδρομικός τομέας θα πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου όλοι οι πολίτες να αποκτήσουν εύκολη πρόσβαση σε σιδηροδρομικούς σταθμούς και τρένα. Συνεπώς, ο εισηγητής προτείνει να εξασφαλιστεί ότι τα άτομα με αναπηρία ή τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα θα μπορούν να έχουν εύκολη πρόσβαση σε ολόκληρο το σιδηροδρομικό σύστημα της ΕΕ κατόπιν προειδοποιητικής ανακοίνωσης στον αρμόδιο φορέα με πολύ μικρή προθεσμία αποστολής που οπωσδήποτε δεν υπερβαίνει τις 24 ώρες. Η συνδρομή, όταν απαιτείται, παρέχεται στη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας των σιδηροδρομικών υπηρεσιών. Η υπηρεσία αυτή πρέπει να παρέχεται δωρεάν. Οι εθνικοί φορείς επιβολής της νομοθεσίας ελέγχουν την ποιότητα της προσβασιμότητας στο σιδηροδρομικό σύστημα προκειμένου να προβλεφθεί η στοχοθετημένη βελτίωσή του.

Ο εισηγητής αναγνωρίζει ότι ο ειδικός εξοπλισμός επιβατών με μειωμένη κινητικότητα, όπως τα αναπηρικά αμαξίδια, είναι απαραίτητος αλλά και ειδικά προσαρμοσμένος για το πρόσωπο που τον χρησιμοποιεί και συχνά πολύ δαπανηρός. Ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντικό να χορηγείται εγκαίρως η αποζημίωση σε περίπτωση απώλειας ή ζημίας και να διασφαλίζεται η επιστροφή ολόκληρου του κόστους για την αντικατάστασή του επί τη βάσει της πραγματικής του αξίας.

Ο εισηγητής πιστεύει ότι η ορθή κατάρτιση του προσωπικού είναι ζωτικής σημασίας για την παροχή επαρκούς και υψηλής ποιότητας συνδρομής σε άτομα μειωμένης κινητικότητας. Ως εκ τούτου, ο εισηγητής προτείνει να προορίζονται τα κονδύλια για την κατάρτιση του προσωπικού στους εργαζομένους που βρίσκονται σε άμεση επαφή με άτομα με μειωμένη κινητικότητα ή οι οποίοι πρέπει να παρέχουν υπηρεσίες που αφορούν άτομα με μειωμένη κινητικότητα. Με τον τρόπο αυτό θα καταστεί δυνατή η καλύτερη και πιο στοχοθετημένη κατάρτιση.

Εισιτήρια

Βασικός στόχος για τον εισηγητή είναι να καταστεί η πρόσβαση στις σιδηροδρομικές μεταφορές όσο το δυνατόν πιο ελκυστική ώστε να υποστηριχθεί η στροφή προς τον σιδηρόδρομο, όπως επισημαίνεται στη Λευκή Βίβλο για τις μεταφορές(3). Οι επιβάτες των σιδηροδρομικών μεταφορών εκτιμούν ιδιαίτερα την ιδέα των ενιαίων εισιτηρίων. Η διαθεσιμότητά τους αποτελεί βασικό στοιχείο για την αύξηση της ελκυστικότητας των σιδηροδρομικών μεταφορών. Ωστόσο, ο εισηγητής θεωρεί ότι δεν εναπόκειται στον νομοθέτη να επιβάλει την υποχρέωση της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων όσον αφορά την έκδοση εισιτηρίων, σε ένα πλαίσιο ανοίγματος της αγοράς. Ο σιδηροδρομικός τομέας θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζονται και οι άλλοι τρόποι μεταφοράς. Όπως συμβαίνει στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών, όπου δεν επιβάλλεται υποχρεωτικά ο «επιμερισμός», οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις πρέπει να είναι ελεύθερες να επιλέγουν τους φορείς με τους οποίους συνεργάζονται, και αυτό για να τονωθεί, συν τοις άλλοις, ο ανταγωνισμός μεταξύ των διαφόρων τρόπων μεταφοράς, κάτι που εδώ και δεκαετίες συνιστά ένα από τα βασικά στοιχεία της ενωσιακής πολιτικής.

Στο πλαίσιο αυτό, η εφαρμογή μιας πρωτοβουλίας του τομέα μεταξύ εταιρειών σιδηροδρόμων και πωλητών εισιτηρίων, που έλαβε το όνομα «Full Service Model» (FSM - πρότυπο πλήρους εξυπηρέτησης) παρέχει ήδη τα πρώτα απτά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, μέσω του ιστότοπου ‘www.bahn.com’ μπορεί κάποιος σήμερα να κάνει κράτηση για όλη τη δέσμη υπηρεσιών εσωτερικών και διεθνών μετακινήσεων που προσφέρουν η Trenitalia και η ÖBB, γεγονός που επιτρέπει στον επιβάτη να κάνει κράτηση, να καταβάλει το αντίτιμο και να εκδώσει ενιαίο εισιτήριο για συνδυασμό ταξιδιών με διαφορετικές εταιρείες για μία διαδρομή που ξεκινά, π.χ., από τη βόρεια Γερμανία και καταλήγει, μέσω της Αυστρίας, στη νότια Ιταλία.

Ωστόσο, ο εισηγητής θεωρεί ότι ο νομοθέτης θα πρέπει να διαδραματίσει βασικό ρόλο στην εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου προστασίας για τους πελάτες των σιδηροδρόμων, παρέχοντας συγκεκριμένα την εγγύηση ότι οι επιβάτες στις σιδηροδρομικές μεταφορές είναι δεόντως ενημερωμένοι όταν αγοράζουν οιασδήποτε μορφής εισιτήρια και, ως εκ τούτου, επωφελούνται από το σύστημα αποζημιώσεων και παροχής συνδρομής που καθορίζεται στον παρόντα κανονισμό.

Το σιδηροδρομικό σύστημα είναι εξαιρετικά περίπλοκο, όχι μόνο από τεχνικής άποψης, αλλά και υπό το πρίσμα της ασφάλειας και προστασίας των επιβατών. Ταυτόχρονα, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις πραγματοποιούν συνεχώς καινοτομίες και ο αυτοματισμός αποτελεί ήδη πραγματικότητα. Ως εκ τούτου, τα μέτρα που επιβάλλουν την πώληση εισιτηρίων από συγκεκριμένους διαύλους θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από ευελιξία, αναγνωρίζοντας, π.χ., ότι η πώληση επί της αμαξοστοιχίας δεν είναι πάντοτε εφικτή, όπως αναφέρθηκε ήδη και στον τρέχοντα κανονισμό, στο άρθρο 9 παράγραφος 4. Παράλληλα, είναι εξαιρετικά σημαντικό οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις θα συνεχίσουν και να αυξήσουν τις δυνατότητες αγοράς εισιτηρίων μέσω εναλλακτικών προσβάσιμων διαύλων.

Ο ρόλος των πωλητών εισιτηρίων και των εμπόρων λιανικής

Ο εισηγητής θεωρεί ότι είναι ζωτικής σημασίας να αποφεύγονται στον παρόντα κανονισμό ασαφείς αρμοδιότητες και να διασφαλίζεται η νομική σαφήνεια. Ορισμένοι ορισμοί στο άρθρο 3 έχουν συνεπώς τροποποιηθεί. Για παράδειγμα, ο «ταξιδιωτικός πράκτορας» τον οποίον ο εισηγητής ευθυγραμμίζει με τον ορισμό στην ήδη υπάρχουσα νομοθεσία(4).

Η βασική επιχειρηματική δραστηριότητα των πωλητών εισιτηρίων ως εμπόρων λιανικής υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς είναι η πώληση εισιτηρίων εξ ονόματος σιδηροδρομικής επιχείρησης. Στο πλαίσιο αυτό, ο εισηγητής τροποποίησε το άρθρο 9 παράγραφος 2, προκειμένου να απαλλαγούν οι πωλητές εισιτηρίων από τη νομική υποχρέωση της συνεχούς παροχής ταξιδιωτικών πληροφοριών στους επιβάτες.

Ανωτέρα βία

Από το 2013, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, με απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τις αποζημιώσεις για καθυστερήσεις που οφείλονται σε έκτακτες περιστάσεις. Ο εισηγητής θεωρεί ότι υφίστανται εξαιρετικές περιστάσεις για όλους τους τρόπους μεταφοράς. Αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό στην περίπτωση των πολυτροπικών μεταφορών, στις οποίες θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλους τους τρόπους μεταφοράς ένα βασικό ελάχιστο σύνολο αρχών ώστε, μεταξύ άλλων, να αποφεύγονται στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό μεταξύ των διαφόρων τρόπων μεταφοράς. Η αναδιατύπωση της Επιτροπής λαμβάνει υπόψη το γεγονός αυτό. Ωστόσο, περιορίζει τις εξαιρετικές περιστάσεις σε σοβαρές καιρικές συνθήκες και μεγάλες φυσικές καταστροφές, αγνοώντας άλλες συνθήκες που δεν συνδέονται με τη λειτουργία του σιδηροδρόμου, αλλά που ενδέχεται να έχουν σοβαρό αντίκτυπο στη λειτουργία του συστήματος, όπως οι τρομοκρατικές επιθέσεις. Στο άρθρο 17 παράγραφος 8, ο εισηγητής προτείνει την εισαγωγή του ορισμού της ανωτέρας βίας που προβλέπεται στο άρθρο 32 παράγραφος 2 του παραρτήματος Ι (ενιαίοι κανόνες της διεθνούς σύμβασης σιδηροδρομικής μεταφοράς επιβατών και αποσκευών - CIV) και περιλαμβάνει το σύνολο των απρόβλεπτων περιστάσεων που δεν μπορούν να ελεγχθούν από τη σιδηροδρομική επιχείρηση.

(1)

Οδηγία 91/440 (ΕΚ)

(2)

Έκθεση της Επιτροπής για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1371/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών, COM(2013)587 final, 14 Αυγούστου 2013

(3)

Λευκή Βίβλος για τις Μεταφορές 2011

(4)

Οδηγία (ΕΕ) 2015/2302 σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και συνδεδεμένοι ταξιδιωτικοί διακανονισμοί


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

D(2018)14313

Karima Delli

Πρόεδρο της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

ASP 04F155

Βρυξέλλες

Θέμα:  Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών των σιδηροδρομικών μεταφορών (αναδιατύπωση)

COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD))

Κυρία πρόεδρε,

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων εξέτασε την πρόταση που αναφέρεται ανωτέρω, σύμφωνα με το σχετικό με την αναδιατύπωση άρθρο 104 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η παράγραφος 3 του εν λόγω άρθρου ορίζει τα εξής:

«Εάν η αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή κρίνει ότι η πρόταση ουδεμία τροποποίηση επιφέρει επί της ουσίας πέραν όσων έχουν χαρακτηριστεί έτσι με την ίδια την πρόταση, ενημερώνει σχετικώς την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή.

Στην περίπτωση αυτή, και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 169 και 170, γίνονται δεκτές από την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή μόνο οι τροπολογίες επί της πρότασης που αφορούν τα τμήματά της που περιλαμβάνουν τροποποιήσεις.

Ωστόσο, ο πρόεδρος της αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής δύναται να δεχθεί, κατ’ εξαίρεση και ανά περίπτωση, τροπολογίες επί τμημάτων της πρότασης που παραμένουν αμετάβλητα, εφόσον κρίνει ότι τούτο επιβάλλεται από επιτακτικούς λόγους εσωτερικής συνοχής του κειμένου ή επειδή οι εν λόγω τροπολογίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με άλλες παραδεκτές τροπολογίες. Οι λόγοι αυτοί πρέπει να εκτίθενται σε γραπτή αιτιολόγηση των τροπολογιών.»

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας των νομικών υπηρεσιών του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η οποία εξέτασε την πρόταση αναδιατύπωσης και, σύμφωνα με τις συστάσεις του εισηγητή, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων θεωρεί ότι η εν λόγω πρόταση δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πέραν όσων έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες στην πρόταση και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων των προηγούμενων πράξεων με αυτές τις αλλαγές, η πρόταση περιέχει μια απλή κωδικοποίηση των υφιστάμενων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους.

Επομένως, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, αφού εξέτασε την πρόταση κατά τη συνεδρίασή της στις 27 Μαρτίου 2018, συνιστά με 19 ψήφους υπέρ και 2 αποχές(1), στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, ως αρμόδια επί της ουσίας, να προχωρήσει στην εξέταση της ως άνω πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 104 του Κανονισμού.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Pavel Svoboda

Συνημμ.: Γνωμοδότηση της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας.

Παράρτημα

 

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

  Βρυξέλλες, 19.02.2018

ΓΝΩΜΟΔΌΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ  ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ,

          ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

          ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών των σιδηροδρομικών μεταφορών (αναδιατύπωση)

COM(2017) 548 final της 27.9.2017 - 2017/0237 (COD)

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για μια πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων, και ειδικότερα το σημείο 9 αυτής, η συμβουλευτική ομάδα, η οποία αποτελείται από τις αντίστοιχες νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, συνεδρίασε στις 27 Οκτωβρίου και στις 14 Δεκεμβρίου 2017 και στις 18 Ιανουαρίου 2018 με σκοπό να εξετάσει, μεταξύ άλλων, την ως άνω πρόταση που υποβλήθηκε από την Επιτροπή.

Στις ανωτέρω συνεδριάσεις(2), μία εξέταση της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αναδιατύπωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1371/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών των σιδηροδρομικών μεταφορών οδήγησε τη Συμβουλευτική Ομάδα να καθορίσει ομόφωνα τα εξής:

1. Τα ακόλουθα σημεία θα έπρεπε να έχουν επισημανθεί με την γκρίζα σκίαση, η οποία χρησιμοποιείται γενικά για να επισημαίνονται οι ουσιαστικές αλλαγές:

- στην αιτιολογική σκέψη 10, η αντικατάσταση της υφιστάμενης παραπομπής στην «οδηγία 2001/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2001, για τη διαλειτουργικότητα του συμβατικού συστήματος σιδηροδρόμων» με την παραπομπή στον «κανονισμό (EΕ) αριθ. 454/2011 της Επιτροπής»·

- στην αιτιολογική σκέψη 14, η διαγραφή της φράσης «συνεργάζονται, ώστε να»·

- στην αιτιολογική σκέψη 15, η διαγραφή της λέξης «ελεύθερης επιλογής»·

- στην αιτιολογική σκέψη 16, η αντικατάσταση των λέξεων «για να διασφαλίζουν ότι» με τη λέξη «Επιπλέον»·

- στο άρθρο 3, σημείο 17, η αντικατάσταση των λέξεων «του μεταφορέα» με τις λέξεις «της σιδηροδρομικής επιχείρησης»·

- όλο το κείμενο του άρθρου 6·

- στο άρθρο 9 παράγραφος 1, η διαγραφή της αρχικής φράσης «Με την επιφύλαξη του άρθρου 10»·

- στο άρθρο 9 παράγραφος 3, η διαγραφή των λέξεων «Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται συναφώς στις ανάγκες των ατόμων με προβλήματα όρασης ή/και ακοής»·

- στο άρθρο 10 παράγραφος 1, η διαγραφή των λέξεων «παρέχουν, αναλόγως της διαθεσιμότητας,» πριν από τη λέξη «εισιτήρια» και η προσθήκη των λέξεων «απευθείας μεταφοράς» πριν από τις λέξεις «και κρατήσεις»·

- στο άρθρο 10 παράγραφος 2, στην εισαγωγική διατύπωση, η προσθήκη των λέξεων «και 4»·

- ολόκληρη η διατύπωση του άρθρου 10 παράγραφος 2 εδάφιο 2·

- στο άρθρο 17 παράγραφος 2, η προσθήκη των αρχικών λέξεων «Η παράγραφος 1 ισχύει επίσης για»·

- στο άρθρο 25 παράγραφος 1, η διαγραφή των λέξεων «δεν ισχύει κανένα όριο αποζημίωσης»·

- στο παράρτημα III, η διαγραφή του υφιστάμενου κειμένου του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1371/2007.

2. Στην αιτιολογική σκέψη 32, οι λέξεις «για την Ευρωπαϊκή Ένωση» προστίθενται μετά τις λέξεις «της Συνθήκης».

Επομένως, η εξέταση της πρότασης οδήγησε τη συμβουλευτική ομάδα στο ομόφωνο συμπέρασμα ότι η πρόταση δεν περιλαμβάνει ουσιαστικές τροποποιήσεις, πλην εκείνων που προσδιορίζονται ως τέτοιες. Η συμβουλευτική ομάδα συμπέρανε, επίσης, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων της προηγούμενης πράξης, σε συνδυασμό με τις ως άνω επί της ουσίας τροποποιήσεις, ότι η πρόταση συνιστά απλώς και μόνο κωδικοποίηση του ισχύοντος νομοθετικού κειμένου, χωρίς τροποποίηση της ουσίας του.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Jurisconsultus      Jurisconsultus      Γενικός Διευθυντής

(1)

Ήταν παρόντες οι ακόλουθοι βουλευτές: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Κώστας Χρυσόγονος, Pascal Durand, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, Mylène Troszczynski, Axel Voss, Rainer Wieland, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual.

(2)

Η συμβουλευτική ομάδα εργάστηκε με βάση την αγγλική έκδοση της πρότασης, η οποία αποτελεί την κύρια γλωσσική έκδοση του υπό συζήτηση κειμένου.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

  Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2018

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ  ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ,

          ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

          ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών των σιδηροδρομικών μεταφορών (αναδιατύπωση)

COM(2017) 548 final της 27.9.2017 - 2017/0237 (COD)

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για μια πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων, και ειδικότερα το σημείο 9 αυτής, η συμβουλευτική ομάδα, η οποία αποτελείται από τις αντίστοιχες νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, συνεδρίασε στις 27 Οκτωβρίου και στις 14 Δεκεμβρίου 2017 και στις 18 Ιανουαρίου 2018 με σκοπό να εξετάσει, μεταξύ άλλων, την ως άνω πρόταση που υποβλήθηκε από την Επιτροπή.

Στις ανωτέρω συνεδριάσεις(1), μία εξέταση της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αναδιατύπωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1371/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών των σιδηροδρομικών μεταφορών οδήγησε τη Συμβουλευτική Ομάδα να καθορίσει ομόφωνα τα εξής:

1. Τα ακόλουθα σημεία θα έπρεπε να έχουν επισημανθεί με την γκρίζα σκίαση, η οποία χρησιμοποιείται γενικά για να επισημαίνονται οι ουσιαστικές αλλαγές:

- στην αιτιολογική σκέψη 10, η αντικατάσταση της υφιστάμενης παραπομπής στην «οδηγία 2001/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2001, για τη διαλειτουργικότητα του συμβατικού συστήματος σιδηροδρόμων» με την παραπομπή στον «κανονισμό (EΕ) αριθ. 454/2011 της Επιτροπής»·

- στην αιτιολογική σκέψη 14, η διαγραφή της φράσης «συνεργάζονται, ώστε να»·

- στην αιτιολογική σκέψη 15, η διαγραφή της λέξης «ελεύθερης επιλογής»·

- στην αιτιολογική σκέψη 16, η αντικατάσταση των λέξεων «για να διασφαλίζουν ότι» με τη λέξη «Επιπλέον»·

- στο άρθρο 3, σημείο 17, η αντικατάσταση των λέξεων «του μεταφορέα» με τις λέξεις «της σιδηροδρομικής επιχείρησης»·

- όλο το κείμενο του άρθρου 6·

- στο άρθρο 9 παράγραφος 1, η διαγραφή της αρχικής φράσης «Με την επιφύλαξη του άρθρου 10»·

- στο άρθρο 9 παράγραφος 3, η διαγραφή των λέξεων «Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται συναφώς στις ανάγκες των ατόμων με προβλήματα όρασης ή/και ακοής»·

- στο άρθρο 10 παράγραφος 1, η διαγραφή των λέξεων «παρέχουν, αναλόγως της διαθεσιμότητας,» πριν από τη λέξη «εισιτήρια» και η προσθήκη των λέξεων «απευθείας μεταφοράς» πριν από τις λέξεις «και κρατήσεις»·

- στο άρθρο 10 παράγραφος 2, στην εισαγωγική διατύπωση, η προσθήκη των λέξεων «και 4»·

- ολόκληρη η διατύπωση του άρθρου 10 παράγραφος 2 εδάφιο 2·

- στο άρθρο 17 παράγραφος 2, η προσθήκη των αρχικών λέξεων «Η παράγραφος 1 ισχύει επίσης για»·

- στο άρθρο 25 παράγραφος 1, η διαγραφή των λέξεων «δεν ισχύει κανένα όριο αποζημίωσης»·

- στο παράρτημα III, η διαγραφή του υφιστάμενου κειμένου του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1371/2007.

2. Στην αιτιολογική σκέψη 32, οι λέξεις «για την Ευρωπαϊκή Ένωση» προστίθενται μετά τις λέξεις «της Συνθήκης».

Επομένως, η εξέταση της πρότασης οδήγησε τη συμβουλευτική ομάδα στο ομόφωνο συμπέρασμα ότι η πρόταση δεν περιλαμβάνει ουσιαστικές τροποποιήσεις, πλην εκείνων που προσδιορίζονται ως τέτοιες. Η συμβουλευτική ομάδα συμπέρανε, επίσης, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων της προηγούμενης πράξης, σε συνδυασμό με τις ως άνω επί της ουσίας τροποποιήσεις, ότι η πρόταση συνιστά απλώς και μόνο κωδικοποίηση του ισχύοντος νομοθετικού κειμένου, χωρίς τροποποίηση της ουσίας του.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Jurisconsultus      Jurisconsultus      Γενικός Διευθυντής

(1)

Η συμβουλευτική ομάδα εργάστηκε με βάση την αγγλική έκδοση της πρότασης, η οποία αποτελεί την κύρια γλωσσική έκδοση του υπό συζήτηση κειμένου.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Η ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

Ο κατωτέρω κατάλογος καταρτίζεται σε καθαρά εθελοντική βάση, υπό την αποκλειστική ευθύνη του εισηγητή. Στον εισηγητή κατατέθηκαν κατά την προετοιμασία του σχεδίου έκθεσης μέχρι την έγκρισή του στην επιτροπή απόψεις από τις ακόλουθες οντότητες ή τα ακόλουθα πρόσωπα:

Οντότητα και/ή πρόσωπο

Allianz Pro Schiene (ApS)

Allrail/Trainline

Κοινότητα Ευρωπαϊκών Σιδηροδρόμων (CER)

Blogger Mark SMITH (Seat61)

Deutsche Bahn (DB)

Deutscher Reiseverband

Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδηλατών (ECF)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή — ΓΔ MOVE

Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την Αναπηρία (EDF)

Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Επιβατών (EPF)

Ευρωπαίοι Διαχειριστές Σιδηροδρομικών Υποδομών (EIM)

Eurostar

Eurotunnel

Fahrgastverband Pro Bahn

Γαλλική Ομοσπονδία Ενώσεων Χρηστών Μέσων Μεταφοράς (FNAUT)

Διεθνής Ένωση Δημοσίων Μεταφορών (UITP)

Εθνική επιχείρηση σιδηρόδρομων της Γαλλίας (SNCF)

Polskie Koleje Państwowe SA (PKP)

Ευρωπαϊκές Ενώσεις Ταξιδιωτικών Γραφείων και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων (ECTAA)

Trenitalia

Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV)

Verbraucherzentrale Bundesverband


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (5.6.2018)

προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών των σιδηροδρομικών μεταφορών (αναδιατύπωση)

(COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Dennis de Jong

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τον Σεπτέμβριο 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για την αναδιατύπωση του ευρωπαϊκού κανονισμού για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών (κανονισμός (ΕΚ) 1371/2007). Ο συντάκτης της γνωμοδότησης είναι της άποψης ότι οι σιδηροδρομικές μετακινήσεις πρέπει να καταστούν πιο ελκυστικές για τους καταναλωτές με το να ενισχυθούν οι απαιτήσεις πληροφόρησης για τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, η ασφάλεια δικαίου για τους επιβάτες των σιδηροδρομικών γραμμών και η προσβασιμότητα των σιδηροδρομικών μεταφορών για τα άτομα με αναπηρίες ή με μειωμένη κινητικότητα. Μολονότι η πρόταση της Επιτροπής περιέχει μια σειρά από σημαντικές βελτιώσεις, ο συντάκτης της γνωμοδότησης είναι της γνώμης ότι πρέπει να τεθούν πιο φιλόδοξοι στόχοι σε ορισμένους τομείς της αναδιατύπωσης, έτσι ώστε οι επιβάτες σιδηροδρομικών γραμμών να προστατεύονται και να ενημερώνονται καλύτερα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το ταξίδι τους.

Ανωτέρα βία και αποζημίωση

Μετά τη θέσπιση ρήτρας «ανωτέρας βίας» στον κανονισμό για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών, η Επιτροπή προτείνει να προστεθεί ειδική ρήτρα στον κανονισμό για τα δικαιώματα των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών. Η ρήτρα αυτή ορίζει ότι οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις δεν υπέχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν αποζημίωση όταν επικρατούν ακραίες καιρικές συνθήκες ή επέρχονται μεγάλες φυσικές καταστροφές. Ωστόσο, οι σιδηροδρομικές και οι αεροπορικές μεταφορές δεν είναι συγκρίσιμες. Επιπλέον, μια ρήτρα τέτοιου είδους δεν είναι αρκετά ακριβής, ώστε να αποφεύγονται μελλοντικές διαφορές. Επομένως, ο συντάκτης της γνωμοδότησης προτείνει τη διαγραφή της εν λόγω ρήτρας. Επιπλέον, προτείνει να επεκταθούν οι κανόνες σχετικά με την αποζημίωση κομίστρου, προτείνοντας ένα σύστημα αποζημίωσης για τα τρένα υψηλής ταχύτητας, το οποίο θα παρέχει στους επιβάτες το δικαίωμα να διεκδικούν αποζημίωση όταν υφίστανται καθυστέρηση 45 λεπτών και άνω.

Ενημέρωση, υπηρεσίες και συνδρομή

Όταν οι επιβάτες αγοράζουν σιδηροδρομικά εισιτήρια έρχονται πολύ συχνά αντιμέτωποι με ασαφείς όρους. Ιδίως σε περίπτωση πολλαπλών φορέων εκμετάλλευσης κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού, οι επιβάτες αντιμετωπίζουν διαφοροποιήσεις στην τιμολόγηση των εισιτηρίων, την προστασία σε περίπτωση συνδέσεων και τη συνδρομή. Η παρούσα γνωμοδότηση περιέχει συνεπώς σαφέστερο ορισμό του ενιαίου εισιτηρίου απευθείας μεταφοράς και πρόταση δημιουργίας επιγραμμικών διεπαφών προγραμματισμού (API) διαμέσου των οποίων οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις θα παρέχουν πρόσβαση χωρίς διακρίσεις σε όλες τις ταξιδιωτικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων σχετικά με τη λειτουργία, τα ωράρια και τους ναύλους σε πραγματικό χρόνο. Για να είναι οι επιβάτες σε θέση να αποφασίζουν μετά λόγου γνώσεως όταν αγοράζουν εισιτήρια, θεσπίζεται κανόνας βάσει του οποίου οι πωλητές εισιτηρίων και οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τους επιβάτες κάθε φορά που υπάρχει σημαντική απόκλιση μεταξύ της τιμής του λεγόμενου ενιαίου εισιτηρίου και του αθροίσματος των τιμών των επιμέρους εισιτηρίων όταν αγοράζονται χωριστά από τους διαφόρους φορείς εκμετάλλευσης.

Άτομα με αναπηρίες και άτομα με μειωμένη κινητικότητα

Η πρόταση της Επιτροπής περιέχει ορισμένες βελτιώσεις ως προς την επίτευξη του στόχου να καταστούν οι ευρωπαϊκές σιδηροδρομικές μεταφορές περισσότερο προσβάσιμες για τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα. Ωστόσο, δεν έχει επιλυθεί το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα άτομα αυτά, δηλαδή η υποχρέωση κοινοποίησης 48 ώρες πριν το ταξίδι τους, προκειμένου να τους παρασχεθεί η απαραίτητη συνδρομή. Τούτο μειώνει δραστικά την κινητικότητα και την ελευθερία των ατόμων με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα και δεν συνάδει με το άρθρο 9 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (UNCRPD), σύμφωνα με την οποία πρέπει να επιτευχθεί η δυνατότητα των ατόμων αυτών να ταξιδεύουν αυτόνομα, με δική τους πρωτοβουλία και χωρίς παροχή συνδρομής. Ορισμένα κράτη μέλη διαθέτουν ήδη ένα λειτουργικό σύστημα, στο οποίο η προθεσμία για την υποχρέωση κοινοποίησης είναι πολύ βραχύτερη. Ο συντάκτης της παρούσας προτείνει λοιπόν να τροποποιηθεί η πρόταση της Επιτροπής ώστε να προβλέπονται 24 και όχι 48 ώρες σε μικρούς σταθμούς και δυνατότητα ταξιδιού χωρίς κράτηση ("turn up and go") σε μεγαλύτερους και καλύτερα επανδρωμένους σταθμούς. Άλλες προτάσεις για να καταστούν τα ταξίδια με τρένο πιο προσβάσιμα περιλαμβάνουν τη διευκόλυνση της ενημέρωσης μέσω διαδικτύου ή μέσω διαύλων ενημέρωσης που θα διαχειρίζεται το προσωπικό, και την υποχρέωση των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων να καθιστούν άμεσα διαθέσιμες σε προσβάσιμη μορφή τις πληροφορίες σχετικά με τη διακοπή παροχής υπηρεσιών.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί στην Ένωση ως προς την προστασία των καταναλωτών, χρειάζεται περαιτέρω βελτίωση της προστασίας των δικαιωμάτων των επιβατών των σιδηροδρομικών μεταφορών.

(3)  Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί στην Ένωση ως προς την προστασία των καταναλωτών, χρειάζεται περαιτέρω βελτίωση της προστασίας των δικαιωμάτων των επιβατών των σιδηροδρομικών μεταφορών, καθώς και μέριμνα ώστε να αποζημιώνονται αυτοί για οποιεσδήποτε καθυστερήσεις, ακυρώσεις και υλικές ζημίες.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Η χορήγηση των ίδιων δικαιωμάτων στους επιβάτες των διεθνών και των εσωτερικών σιδηροδρομικών μεταφορών αναμένεται ότι θα βελτιώσει το επίπεδο προστασίας των καταναλωτών στην Ένωση, θα εξασφαλίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και θα διασφαλίσει ενιαίο επίπεδο δικαιωμάτων για τους επιβάτες.

(5)  Η χορήγηση των ίδιων δικαιωμάτων στους επιβάτες των διεθνών και των εσωτερικών σιδηροδρομικών μεταφορών αναμένεται ότι θα βελτιώσει το επίπεδο των δικαιωμάτων των επιβατών στην Ένωση και δη σε ό,τι αφορά την πρόσβασή τους σε πληροφόρηση και αποζημίωση σε περίπτωση καθυστέρησης ή ακύρωσης. Οι επιβάτες πρέπει να λαμβάνουν όσο το δυνατόν ακριβέστερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Οι υπηρεσίες αστικών, προαστιακών και περιφερειακών σιδηροδρομικών μεταφορών είναι διαφορετικού χαρακτήρα από τις υπηρεσίες υπεραστικών σιδηροδρομικών μεταφορών. Πρέπει, επομένως, να επιτραπεί στα κράτη μέλη να εξαιρούν από ορισμένες διατάξεις για τα δικαιώματα των επιβατών τις υπηρεσίες αστικών, προαστιακών και περιφερειακών σιδηροδρομικών μεταφορών που δεν διέρχονται από σύνορα εντός της Ένωσης.

(6)  Μετρό, τραμ και άλλα ελαφρά σιδηροδρομικά συστήματα μεταφοράς επιβατών είναι διαφορετικού χαρακτήρα από τις υπηρεσίες υπεραστικών σιδηροδρομικών μεταφορών. Πρέπει, επομένως, να επιτραπεί στα κράτη μέλη να εξαιρούν από ορισμένες διατάξεις για τα δικαιώματα των επιβατών μετρό, τραμ και άλλα ελαφρά σιδηροδρομικά συστήματα μεταφοράς επιβατών που δεν διέρχονται από σύνορα εντός της Ένωσης.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Τα δικαιώματα των χρηστών σιδηροδρομικών υπηρεσιών περιλαμβάνουν τη λήψη πληροφοριών σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τόσο πριν από το ταξίδι όσο και κατά τη διάρκειά του. Όταν αυτό είναι δυνατόν, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι πωλητές εισιτηρίων θα πρέπει να παρέχουν τις πληροφορίες αυτές εκ των προτέρων και το ταχύτερο δυνατόν. Οι εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται σε προσιτές μορφές για τα άτομα με αναπηρίες ή τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα.

(9)  Τα δικαιώματα των καταναλωτών στις σιδηροδρομικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν τη λήψη πληροφοριών σχετικά με όλες τις διαθέσιμες σιδηροδρομικές επιλογές και παρεχόμενες υπηρεσίες, πριν, κατά και μετά το ταξίδι. Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, οι πωλητές εισιτηρίων και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες θα πρέπει να παρέχουν τις πληροφορίες αυτές εκ των προτέρων και σε πραγματικό χρόνο. Οι εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται σε προσιτές μορφές για τα άτομα με αναπηρίες και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα και θα πρέπει να δημοσιοποιούνται.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2, το οποίο αποτελεί μέρος της αναδιατύπωσης.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α)  Καλά ανεπτυγμένα συστήματα πολυτροπικών επιβατικών μεταφορών θα βοηθήσουν στην επίτευξη των κλιματικών στόχων. Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις οφείλουν συνεπώς να προβάλλουν και συνδυασμούς με άλλα μεταφορικά μέσα ούτως ώστε οι καταναλωτές να ενημερώνονται σχετικά προτού πραγματοποιήσουν την κράτηση του εισιτηρίου τους.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2, το οποίο αποτελεί μέρος της αναδιατύπωσης.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α)  Η απαίτηση παροχής πρόσβασης σε ταξιδιωτικές πληροφορίες χωρίς διακρίσεις περιλαμβάνει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τη λειτουργία, τα ωράρια, τις διατροπικές συνδέσεις, τη διαθεσιμότητα θέσεων, τις τιμές εισιτηρίων και ναύλων, τις υποχρεωτικές κρατήσεις και οποιουσδήποτε άλλους ισχύοντες όρους. Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις οφείλουν να δίνουν σε όλους τους ταξιδιωτικούς πράκτορες και πωλητές εισιτηρίων τη δυνατότητα να συνάπτουν επιτυχώς συμβάσεις μεταφοράς με σκοπό την έκδοση εισιτηρίων και ενιαίων εισιτηρίων, την πραγματοποίηση κρατήσεων και άλλων εμπορικών προσφορών, όπως είναι τα εισιτήρια με μεταφορά ποδηλάτου ή αποσκευών μεγάλου όγκου, οποτεδήποτε χρειάζεται. Με τον τρόπο αυτό γίνεται το ταξίδι πιο προσιτό στους επιβάτες και τους παρέχεται ποικιλία ταξιδιωτικών δυνατοτήτων ταξιδιού και ναύλων για να επιλέξουν.

Αιτιολόγηση

Σχετίζεται με την αιτιολογική σκέψη 12 που είναι τμήμα της αναδιατύπωσης.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12β)  Όταν οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις παρέχουν πρόσβαση σε ταξιδιωτικές πληροφορίες ή σε συστήματα κρατήσεων μέσω διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών (API), οφείλουν να μεριμνούν ώστε τα API να χρησιμοποιούν ανοικτά πρότυπα, ευρέως χρησιμοποιούμενα πρωτόκολλα και μηχαναγνώσιμους μορφότυπους. Όταν δεν υπάρχουν πρότυπα, πρωτόκολλα ή μορφότυποι τέτοιου είδους, οφείλουν να χρησιμοποιούν ανοικτές διαδικασίες τεκμηρίωσης, ανάπτυξης και τυποποίησης για τη δημιουργία προτύπων, πρωτοκόλλων ή μορφοτύπων. Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις οφείλουν να εξασφαλίζουν δωρεάν πρόσβαση στα ανωτέρω.

Αιτιολόγηση

Σχετίζεται με την αιτιολογική σκέψη 12 που είναι τμήμα της αναδιατύπωσης.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12γ)  Όταν θεσπίζονται τεχνικά μέτρα που εμποδίζουν ή δυσχεραίνουν την ταξιδιωτική πληροφόρηση ορισμένων από δημόσια διαθέσιμες πηγές άλλων από τις διεπαφές προγραμματισμού εφαρμογών, όπως είναι οι ιστότοποί τους, τούτο πρέπει να θεωρείται ως εισαγωγή διακρίσεων.

Αιτιολόγηση

Σχετίζεται με την αιτιολογική σκέψη 12 που είναι τμήμα της αναδιατύπωσης.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Η αυξανόμενη δημοτικότητα της ποδηλασίας στην Ένωση επηρεάζει συνολικά την κινητικότητα και τον τουρισμό. Η αύξηση της συνδυαστικής χρήσης σιδηροδρόμων και ποδηλάτου στην κατανομή του μεριδίου των τρόπων μεταφοράς μειώνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των μεταφορών. Συνεπώς, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις πρέπει να διευκολύνουν όσο το δυνατόν περισσότερο τον συνδυασμό μετακίνησης με ποδήλατο και τρένο, επιτρέποντας ιδίως τη μεταφορά ποδηλάτων εντός των αμαξοστοιχιών.

(13)  Η αυξανόμενη δημοτικότητα της ποδηλασίας στην Ένωση επηρεάζει συνολικά την κινητικότητα και τον τουρισμό. Η αύξηση της συνδυαστικής χρήσης σιδηροδρόμων και ποδηλάτου στην κατανομή του μεριδίου των τρόπων μεταφοράς μειώνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των μεταφορών. Συνεπώς, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις πρέπει να διευκολύνουν όσο το δυνατόν περισσότερο τον συνδυασμό μετακίνησης με ποδήλατο και τρένο, προβλέποντας ιδίως επαρκείς υποδομές για την ασφαλή μεταφορά ποδηλάτων εντός των αμαξοστοιχιών όλων των τύπων, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων αποστάσεων και των διασυνοριακών.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α)  Η μεταφορά ποδηλάτων επί των αμαξοστοιχιών πρέπει να απορρίπτεται ή να περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο για δεόντως αιτιολογημένους λόγους ασφάλειας. Τέτοιοι λόγοι πρέπει να έχουν σχέση με την ασφάλεια των επιβατών και να αφορούν ιδίως τη διατήρηση ανεμπόδιστων των εξόδων κινδύνου και την αποφυγή οποιασδήποτε σωματικής βλάβης για τους επιβάτες.

Αιτιολόγηση

Σχετίζεται με την αιτιολογική σκέψη 13 που είναι τμήμα της αναδιατύπωσης.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις θα πρέπει να διευκολύνουν τη μετάβαση των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών από φορέα εκμετάλλευσης σε άλλον με έκδοση ενιαίων εισιτηρίων, οποτεδήποτε υπάρχει δυνατότητα.

(14)  Σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, πωλητές εισιτηρίων και ταξιδιωτικοί πράκτορες θα πρέπει να διευκολύνουν τη μετάβαση των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών από φορέα εκμετάλλευσης σε άλλον με έκδοση ενιαίων εισιτηρίων. Θα πρέπει να διευκρινίζουν σαφώς τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι τιμές των ενιαίων εισιτηρίων διαφέρουν σημαντικά από τις τιμές των εισιτηρίων που αγοράζονται χωριστά. Κατά την έκδοση ενιαίων εισιτηρίων θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι θα πρέπει ο επιβάτης να διαθέτει επαρκή χρόνο για να μεταβεί από το ένα μέσο στο άλλο.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία συνδέεται με την τροπολογία επί του άρθρου 17 παράγραφος 8 που αποτελεί μέρος της αναδιατύπωσης.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Με βάση τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και για να έχουν τα άτομα με αναπηρίες και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα δυνατότητες σιδηροδρομικής μετακίνησης συγκρίσιμες με εκείνες των άλλων πολιτών, πρέπει να θεσπισθούν κανόνες για την απαγόρευση των διακρίσεων και την παροχή συνδρομής κατά τη διάρκεια της μετακίνησής τους. Τα άτομα με αναπηρία ή άτομα με μειωμένη κινητικότητα, ανεξαρτήτως αν αυτή οφείλεται σε αναπηρία, στην ηλικία τους ή σε οποιονδήποτε άλλο παράγοντα, έχουν το ίδιο δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και ίσης μεταχείρισης με τους άλλους πολίτες. Μεταξύ άλλων, ειδική μέριμνα θα πρέπει να δίδεται στην παροχή πληροφοριών σε άτομα με αναπηρία ή άτομα με μειωμένη κινητικότητα σχετικά με τη δυνατότητα πρόσβασης σε σιδηροδρομικές υπηρεσίες, τις συνθήκες πρόσβασης στους συρμούς και τις διευκολύνσεις εντός της αμαξοστοιχίας. Για την καλύτερη ενημέρωση των επιβατών με αισθητηριακές ανεπάρκειες σχετικά με καθυστερήσεις, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οπτικοακουστικά συστήματα, κατά περίπτωση. Τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα θα πρέπει να μπορούν να αγοράζουν εισιτήρια επί της αμαξοστοιχίας χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Το προσωπικό θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, ιδίως όταν τους παρέχουν συνδρομή. Για να διασφαλισθούν ισότιμες συνθήκες μετακίνησης, θα πρέπει στα άτομα αυτά να παρέχεται συνδρομή στους σταθμούς και εντός της αμαξοστοιχίας πάντοτε κατά τη λειτουργία των τρένων και όχι μόνον ορισμένες ώρες της ημέρας.

(15)  Με βάση τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και για να έχουν τα άτομα με αναπηρίες και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα δυνατότητες σιδηροδρομικής μετακίνησης συγκρίσιμες με εκείνες των άλλων πολιτών, πρέπει να θεσπισθούν κανόνες για την απαγόρευση των διακρίσεων και την παροχή συνδρομής πριν και κατά τη διάρκεια της μετακίνησής τους. Τα άτομα με αναπηρία ή άτομα με μειωμένη κινητικότητα, ανεξαρτήτως αν αυτή οφείλεται σε αναπηρία, στην ηλικία τους ή σε οποιονδήποτε άλλο παράγοντα, έχουν το ίδιο δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και ίσης μεταχείρισης με τους άλλους πολίτες. Μεταξύ άλλων, ειδική μέριμνα θα πρέπει να δίδεται στην παροχή πληροφοριών σε άτομα με αναπηρία ή άτομα με μειωμένη κινητικότητα σχετικά με τη δυνατότητα πρόσβασης σε σιδηροδρομικές υπηρεσίες, τις συνθήκες πρόσβασης στους συρμούς και τις διευκολύνσεις εντός της αμαξοστοιχίας. Για την καλύτερη ενημέρωση των επιβατών με αισθητηριακές ανεπάρκειες σχετικά με καθυστερήσεις, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οπτικοακουστικά συστήματα, κατά περίπτωση. Τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα θα πρέπει να μπορούν να αγοράζουν εισιτήρια επί της αμαξοστοιχίας χωρίς επιπλέον επιβάρυνση όταν δεν υπάρχει άλλος τρόπος αγοράς εισιτηρίων εκ των προτέρων. Το προσωπικό θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, ιδίως όταν τους παρέχουν συνδρομή. Για να διασφαλισθούν ισότιμες συνθήκες μετακίνησης, θα πρέπει στα άτομα αυτά να παρέχεται δωρεάν συνδρομή στους σταθμούς και εντός της αμαξοστοιχίας πάντοτε κατά τη λειτουργία των τρένων και όχι μόνον ορισμένες ώρες της ημέρας.

Αιτιολόγηση

Δεν είναι πάντα δυνατή η αγορά εισιτηρίου επί της αμαξοστοιχίας. Δεν διαθέτουν όλα τα τραίνα προσωπικό που πωλεί εισιτήρια. Απαιτούνται συνεπώς σαφείς κανόνες για την κάλυψη και αυτού του ενδεχομένου. Η τροπολογία συνδέεται με το άρθρο 10 παράγραφος 5 που αποτελεί μέρος της αναδιατύπωσης.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις διαχείρισης των σταθμών θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, συμμορφούμενες προς τις ΤΠΔ για άτομα με μειωμένη κινητικότητα. Επιπλέον, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις, και ιδίως την οδηγία 2014/24/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου26, όλα τα κτίρια και όλο το τροχαίο υλικό θα πρέπει να καθίστανται προσβάσιμα κατά τη αγορά ή την κατασκευή ή τις εργασίες μείζονος ανακαίνισής τους, με τη σταδιακή εξάλειψη φυσικών εμποδίων και λειτουργικών ελλείψεων.

(16)  Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις διαχείρισης των σταθμών θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, συμμορφούμενες προς τις ΤΠΔ για άτομα με μειωμένη κινητικότητα και την οδηγία ΧΧΧ κατά τη συμπλήρωση των ΤΠΔ. Επιπλέον, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις, και ιδίως την οδηγία 2014/24/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου26, όλα τα κτίρια και όλο το τροχαίο υλικό θα πρέπει να καθίστανται προσβάσιμα κατά τη αγορά ή την κατασκευή ή τις εργασίες μείζονος ανακαίνισής τους, με τη σταδιακή εξάλειψη φυσικών εμποδίων και λειτουργικών ελλείψεων.

__________________

__________________

26 Οδηγία 2014/24/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65).

26 Οδηγία 2014/24/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65).

Αιτιολόγηση

Όταν οι απαιτήσεις περί πρόσβασης δεν καλύπτονται από πράξεις ΤΠΔ, τότε εφαρμόζεται η ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα (οδηγία ΧΧΧ). Στόχος της οδηγίας ΧΧΧ είναι να συμπληρώσει την υφιστάμενη τομεακή νομοθεσία της Ένωσης καλύπτοντας πτυχές που δεν καλύπτονται ακόμη από αυτή τη νομοθεσία.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Είναι σκόπιμο ο παρών κανονισμός να καθιερώσει σύστημα αποζημίωσης των επιβατών σε περίπτωση καθυστέρησης για την οποία ευθύνεται η επιχείρηση σιδηροδρόμων, στην ίδια βάση με το διεθνές σύστημα που προβλέπει η COTIF και ειδικότερα με τους ενιαίους κανόνες της CIV που αφορούν τα δικαιώματα των επιβατών. Σε περίπτωση καθυστέρησης επιβατικής υπηρεσίας, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις θα πρέπει να παρέχουν στους επιβάτες αποζημίωση βασιζόμενη σε ποσοστό του αντιτίμου του εισιτηρίου.

(17)  Είναι σκόπιμο ο παρών κανονισμός να καθιερώσει σύστημα αποζημίωσης των επιβατών σε περίπτωση καθυστέρησης για την οποία ευθύνεται η επιχείρηση σιδηροδρόμων, στην ίδια βάση με το διεθνές σύστημα που προβλέπει η COTIF και ειδικότερα με τους ενιαίους κανόνες της CIV που αφορούν τα δικαιώματα των επιβατών. Τα αγορασθέντα εισιτήρια θα πρέπει να είναι πλήρως επιστρεπτέα. Σε περίπτωση καθυστέρησης επιβατικής υπηρεσίας, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις θα πρέπει να παρέχουν στους επιβάτες αποζημίωση βασιζόμενη σε ποσοστό του αντιτίμου του εισιτηρίου που μπορεί να ανέλθει στο 100%.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις θα πρέπει να επιβάλλεται η υποχρεωτική ασφάλιση ή η εφαρμογή ισοδύναμων ρυθμίσεων για την ευθύνη τους έναντι επιβατών σιδηροδρομικών μεταφορών σε περίπτωση δυστυχήματος. Εφόσον τα κράτη μέλη καθορίζουν μέγιστη αποζημίωση για τον θάνατο ή τον τραυματισμό επιβατών, η εν λόγω αποζημίωση πρέπει να ισούται τουλάχιστον με την αποζημίωση που προβλέπεται στους ενιαίους κανόνες της CIV.

(18)  Στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις θα πρέπει να επιβάλλεται η υποχρεωτική ασφάλιση ή η εφαρμογή ισοδύναμων ρυθμίσεων για την ευθύνη τους έναντι επιβατών σιδηροδρομικών μεταφορών σε περίπτωση δυστυχήματος. Εφόσον τα κράτη μέλη καθορίζουν μέγιστη αποζημίωση για τον θάνατο ή τον τραυματισμό επιβατών, η εν λόγω αποζημίωση πρέπει να ισούται τουλάχιστον με την αποζημίωση που προβλέπεται στους ενιαίους κανόνες της CIV. Τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να αυξήσουν το ποσό της αποζημίωσης για τον θάνατο ή τον τραυματισμό επιβατών ανά πάσα στιγμή.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(18α)  Στα ατυχήματα κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται οποιεσδήποτε αρνητικές επιπτώσεις προκύπτουν για την υγεία των επιβατών από συνωστισμό στα διαμερίσματα των επιβατών των τραίνων, εξαιρουμένων των περιπτώσεων μεταφοράς επιβατών από επιβατικά τραίνα κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού. Στα ατυχήματα κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού θα πρέπει επίσης να συμπεριλαμβάνονται οποιεσδήποτε αρνητικές επιπτώσεις προκύπτουν για την υγεία των επιβατών από την έλλειψη, παράλειψη χρήσης ή μη λειτουργία των συστημάτων κλιματισμού και από τη συνεπαγόμενη θερμοκρασία ή ατμοσφαιρική υγρασία του αέρα που δημιουργούν αφόρητες συνθήκες για τους επιβάτες.

Αιτιολόγηση

Για να αποφύγουμε νομικά κενά εις βάρος του επιβάτη και πιο συγκεκριμένα - αλλά όχι μόνο - για να παραμείνουμε πιστοί στο πνεύμα των αιτιολογικών σκέψεων 3 και 5 του κανονισμού, κρίνουμε ότι πρέπει να τύχουν ρύθμισης και άλλες αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των επιβατών που προκύπτουν λόγω σφάλματος ή αβλεψίας του μεταφορέα και που μπορούν να εξισωθούν με ατυχήματα με την ευρεία έννοια.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Σε περίπτωση καθυστέρησης, θα πρέπει να παρέχονται στους επιβάτες οι επιλογές συνέχισης της μεταφοράς τους ή αλλαγής δρομολογίου υπό συγκρίσιμες συνθήκες μεταφοράς. Οι ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα θα πρέπει να λαμβάνονται πάντοτε υπόψη.

(20)  Σε περίπτωση καθυστέρησης, θα πρέπει να παρέχονται στους επιβάτες οι επιλογές συνέχισης της μεταφοράς τους ή αλλαγής δρομολογίου υπό συγκρίσιμες συνθήκες μεταφοράς. Οι ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα ιδίως θα πρέπει να λαμβάνονται πάντοτε υπόψη.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Ωστόσο, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να καταβάλλουν αποζημίωση εάν μπορούν να αποδείξουν ότι η καθυστέρηση προκλήθηκε από δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή μεγάλες φυσικές καταστροφές που έθεταν σε κίνδυνο την ασφαλή λειτουργία της υπηρεσίας. Τυχόν τέτοιο περιστατικό θα πρέπει να έχει τον χαρακτήρα έκτακτης φυσικής καταστροφής, σε αντιδιαστολή με τις φυσιολογικές εποχικές καιρικές συνθήκες, όπως οι φθινοπωρινές καταιγίδες ή οι συχνές πλημμύρες σε πόλεις λόγω παλίρροιας ή τήξης των χιόνων. Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι δεν μπορούσαν να προβλέψουν ή να αποτρέψουν την καθυστέρηση, ακόμη και εάν είχαν λάβει όλα τα εύλογα μέτρα.

διαγράφεται

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Σε συνεργασία με τους διαχειριστές υποδομών και τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, οι υπεύθυνοι σταθμών πρέπει να καταρτίζουν σχέδια έκτακτης ανάγκης για να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις μεγάλης διακοπής της κυκλοφορίας παρέχοντας στους καθηλωμένους επιβάτες κατάλληλη πληροφόρηση και φροντίδα.

(22)  Σε συνεργασία με τους διαχειριστές υποδομών και τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, οι υπεύθυνοι σταθμών πρέπει να καταρτίζουν και να δημοσιοποιούν σχέδια έκτακτης ανάγκης για να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις μεγάλης διακοπής της κυκλοφορίας παρέχοντας στους καθηλωμένους επιβάτες κατάλληλη πληροφόρηση και φροντίδα.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να περιορίζει τα δικαιώματα των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων να αξιώνουν αποζημίωση από οποιοδήποτε πρόσωπο, καθώς και από τρίτο μέρος, σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο.

(23)  Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να περιορίζει τα δικαιώματα των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, των πωλητών εισιτηρίων, των σιδηροδρομικών σταθμών και των διαχειριστών υποδομών να αξιώνουν κατά περίπτωση αποζημίωση από οποιοδήποτε πρόσωπο, καθώς και από τρίτο μέρος, προκειμένου να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους προς τους επιβάτες που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27)  Οι επιβάτες σιδηροδρομικών μεταφορών θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα υποβολής καταγγελιών σε κάθε συγκεκριμένη σιδηροδρομική επιχείρηση ή πωλητή εισιτηρίων για ό,τι αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που θεσπίζει ο παρών κανονισμός, καθώς και να δικαιούνται να τους δίνεται απάντηση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

(27)  Οι επιβάτες σιδηροδρομικών μεταφορών θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα υποβολής καταγγελιών σε κάθε συγκεκριμένη σιδηροδρομική επιχείρηση, πωλητή εισιτηρίων, υπεύθυνο σιδηροδρομικού σταθμού ή διαχειριστή υποδομής για ό,τι αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που θεσπίζει ο παρών κανονισμός, καθώς και να δικαιούνται να τους δίνεται απάντηση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Αιτιολόγηση

Όπως ορίζεται στο άρθρο 28 παράγραφος 2, οι επιβάτες σιδηροδρομικών μεταφορών μπορούν να υποβάλλουν καταγγελία σε κάθε εμπλεκόμενη σιδηροδρομική επιχείρηση, πωλητή εισιτηρίων, υπεύθυνο σταθμού ή διαχειριστή υποδομής.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28)  Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι υπεύθυνοι σταθμών θα πρέπει να καθορίζουν, να δημοσιοποιούν, να χειρίζονται και να παρακολουθούν πρότυπα ποιότητας των υπηρεσιών επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών.

(28)  Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι υπεύθυνοι σταθμών θα πρέπει να καθορίζουν, να δημοσιοποιούν, να χειρίζονται και να παρακολουθούν πρότυπα ποιότητας των υπηρεσιών επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων προτύπων για άτομα με αναπηρίες και άτομα με μειωμένη κινητικότητα.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με την αιτιολογική σκέψη 15 όσον αφορά τη ΣΗΕΔΑΑ. Τα πρότυπα ποιότητας των υπηρεσιών θα πρέπει να περιλαμβάνουν επίσης τα άτομα με αναπηρίες και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29)  Για να διατηρηθεί υψηλό το επίπεδο προστασίας των καταναλωτών στις σιδηροδρομικές μεταφορές, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεούνται να ορίσουν εθνικούς φορείς επιβολής οι οποίοι να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς και να επιβάλλουν τον παρόντα κανονισμό σε εθνική κλίμακα. Οι εν λόγω φορείς πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνουν ποικίλα μέτρα επιβολής. Οι επιβάτες πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλλουν καταγγελία στους εν λόγω φορείς για παραβιάσεις του κανονισμού. Προκειμένου να διασφαλισθεί ικανοποιητική διεκπεραίωση των καταγγελιών αυτών, οι φορείς πρέπει επίσης να συνεργάζονται μεταξύ τους.

(29)  Για να διατηρηθεί υψηλό το επίπεδο προστασίας των καταναλωτών στις σιδηροδρομικές μεταφορές, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεούνται να ορίσουν εθνικούς φορείς επιβολής οι οποίοι να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς και να επιβάλλουν τον παρόντα κανονισμό σε εθνική κλίμακα. Οι εν λόγω φορείς πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνουν ποικίλα μέτρα επιβολής, παρέχοντας στους επιβάτες τη δυνατότητα δεσμευτικής εναλλακτικής επίλυσης των διαφορών σύμφωνα με την οδηγία 2013/11/ΕΕ. Οι επιβάτες πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλλουν καταγγελία στους εν λόγω φορείς για παραβιάσεις του κανονισμού και να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών που έχει θεσπιστεί βάσει του κανονισμού 524/2013/ΕΕ όπου έχει συμφωνηθεί αυτό. Θα πρέπει επίσης να προβλεφθεί η δυνατότητα υποβολής καταγγελιών εκ μέρους οργανώσεων που αντιπροσωπεύουν ομάδες επιβατών. Προκειμένου να διασφαλισθεί ικανοποιητική διεκπεραίωση των καταγγελιών αυτών, οι φορείς πρέπει επίσης να συνεργάζονται μεταξύ τους και ο παρών κανονισμός πρέπει να συνεχίσει να περιλαμβάνεται στο παράρτημα του κανονισμού 2017/2394/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1γ. Κάθε χρόνο, οι εθνικοί φορείς επιβολής δημοσιεύουν στους ιστοτόπους τους εκθέσεις με αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό και το είδος καταγγελιών που έλαβαν και λεπτομερείς περιγραφές των αποτελεσμάτων που είχαν οι ενέργειες επιβολής τους. Επιπλέον, οι εν λόγω εκθέσεις δημοσιεύονται στον ιστότοπο του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

__________________

 

Οδηγία 2013/11/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 14).

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 1).

 

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2394 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών και με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 (ΕΕ L 345 της 27.12.2017, σ. 1).

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(31)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κυρώσεις για παραβιάσεις του παρόντος κανονισμού και να μεριμνούν για την εφαρμογή τους. Οι κυρώσεις, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν την καταβολή αποζημίωσης στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο, θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

(31)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κυρώσεις για παραβιάσεις του παρόντος κανονισμού και να μεριμνούν για την εφαρμογή τους. Οι κυρώσεις, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν την καταβολή αποζημίωσης στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο, θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές και να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ελάχιστο πρόστιμο ή ποσοστό του ετήσιου κύκλου εργασιών της συναφούς επιχείρησης ή οργανισμού, όποιο από τα δύο ποσά είναι το υψηλότερο.

Αιτιολόγηση

Η έλλειψη κατάλληλης διάταξης επιβολής ήταν ένας από τους βασικούς λόγους αναδιατύπωσης του παρόντος κανονισμού. Είναι, συνεπώς, ύψιστης σημασίας να διασφαλιστεί ότι οι κυρώσεις είναι αποτρεπτικές ώστε να αποθαρρυνθούν οι επιχειρήσεις από την παράκαμψη των διατάξεων του κανονισμού. Η τροπολογία συνδέεται επίσης άρρηκτα με άλλες τροπολογίες σχετικά με την επιβολή στο κεφάλαιο VII, συμπεριλαμβανομένων των τροπολογιών για την ενίσχυση των ικανοτήτων και της αποτελεσματικότητας των φορέων επιβολής και την παροχή συνδρομής στους επιβάτες για την υποβολή καταγγελιών.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Αντικείμενο

Αντικείμενο και στόχοι

Αιτιολόγηση

Ο αναδιατυπωμένος κανονισμός αναδιατυπώθηκε προκειμένου να εξισορροπηθούν η ενίσχυση των δικαιωμάτων των επιβατών σιδηροδρομικών μεταφορών και η ανάγκη να ληφθεί υπόψη γενικά το δημόσιο συμφέρον όσον αφορά την προώθηση του σιδηροδρόμου ως μέσου μεταφοράς. Οι στόχοι περιγράφονται στο άρθρο αυτό και πρέπει συνεπώς να εμφαίνονται στον τίτλο, διότι τούτο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με άλλες τροπολογίες στο κείμενο και διότι αυτό επιτάσσει η καλή πρακτική σύνταξης νομοθετικών κειμένων.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται κανόνες εφαρμοστέοι στις σιδηροδρομικές μεταφορές σχετικά με τα ακόλουθα:

Προκειμένου να παρέχεται αποτελεσματική προστασία των επιβατών και να ενθαρρύνεται η σιδηροδρομική μετακίνηση, θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό κανόνες εφαρμοστέοι στις σιδηροδρομικές μεταφορές σχετικά με τα ακόλουθα:

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση προηγούμενης τροπολογίας.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  τα δικαιώματα των επιβατών σε περίπτωση ματαίωσης ή καθυστέρησης δρομολογίου·

δ)  τα δικαιώματα των επιβατών και την αποζημίωση σε περίπτωση αναστάτωσης, όπως ματαίωσης ή καθυστέρησης δρομολογίου·

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  τις ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους επιβάτες·

ε)  τις ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους επιβάτες από σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, πωλητές εισιτηρίων και ταξιδιωτικούς πράκτορες κατά τρόπο ακριβή και έγκαιρο και σε προσβάσιμο μορφότυπο·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή συνδέεται άρρηκτα με το κεφάλαιο II ιδίως.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  τη διεκπεραίωση των καταγγελιών·

η)  τις κατάλληλες διαδικασίες για τη διεκπεραίωση των καταγγελιών·

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του αναδιατυπωμένου κανονισμού για βελτιωμένη επιβολή της νομοθεσίας, είναι σημαντικό να μπορούν τόσο οι καταναλωτές όσο και οι εθνικοί φορείς επιβολής να βασίζονται σε αξιόπιστες διαδικασίες που διευκολύνουν την ευχερέστερη και εγκαιρότερη διεκπεραίωση των καταγγελιών. Η παρούσα τροπολογία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις τροπολογίες στο κεφάλαιο VII ιδίως.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)   αστικών, προαστιακών και περιφερειακών επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών που αναφέρονται στην οδηγία 2012/34/EΕ, εξαιρουμένων των διασυνοριακών υπηρεσιών εντός της Ένωσης·

α)  τις υπηρεσίες μετρό, τραμ και άλλων ελαφρών σιδηροδρομικών συστημάτων μεταφοράς επιβατών που αναφέρονται στην οδηγία 2012/34/EΕ και διευκρινίζονται περαιτέρω στην οδηγία 2016/797/ΕΕ·

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  τις υπηρεσίες διεθνών επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών, σημαντικό μέρος των οποίων, καθώς και τουλάχιστον μία τακτική στάση σε σταθμό, εκτελείται εκτός της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι τα δικαιώματα των επιβατών διασφαλίζονται επαρκώς με βάση το οικείο εθνικό δίκαιο στην επικράτεια του κράτους μέλους που χορηγεί την εξαίρεση.

β)  τις υπηρεσίες διεθνών επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών, σημαντικό μέρος των οποίων, καθώς και τουλάχιστον μία τακτική στάση σε σταθμό, εκτελείται εκτός της Ένωσης, μόνο για το τμήμα που δεν εκτελείται στην επικράτεια του κράτους μέλους που χορηγεί την εξαίρεση·

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  τις επιβατικές σιδηροδρομικές υπηρεσίες που χρησιμοποιούν οχήματα που προορίζονται αποκλειστικά και μόνον για ιστορική ή τουριστική χρήση.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τις εξαιρέσεις που χορηγούν σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχεία α) και β) και για την επάρκεια του οικείου εθνικού δικαίου στην επικράτειά τους για τους σκοπούς της παραγράφου 2 στοιχείο β).

3.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τη χορήγηση εξαιρέσεων σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχεία α), β) και βα).

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Τα άρθρα 5, 10, 11 και 25 και το κεφάλαιο V εφαρμόζονται σε όλες τις υπηρεσίες επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, καθώς και στις υπηρεσίες που εξαιρούνται σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχεία α) και β).

4.  Τα άρθρα 4, 5, 6, 7, 11 και 12 και το κεφάλαιο V εφαρμόζονται σε όλες τις υπηρεσίες επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και στις υπηρεσίες που εξαιρούνται σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχεία α) και β) του παρόντος άρθρου. Τα άρθρα 10 και 12 εφαρμόζονται σε όλες τις υπηρεσίες επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και στις υπηρεσίες που εξαιρούνται σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  «πωλητής εισιτηρίων»: κάθε πωλητής υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς που συνάπτει συμβάσεις μεταφοράς και πωλεί εισιτήρια εξ ονόματος σιδηροδρομικής επιχείρησης ή για ίδιο λογαριασμό·

(5)  «πωλητής εισιτηρίων»: κάθε πωλητής υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς που συνάπτει συμβάσεις μεταφοράς και πωλεί εισιτήρια και ενιαία εισιτήρια εξ ονόματος μίας ή περισσοτέρων σιδηροδρομικών επιχειρήσεων ή για ίδιο λογαριασμό·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία συνδέεται με το άρθρο 10 παράγραφοι 1 και 6, το οποίο αποτελεί μέρος της αναδιατύπωσης.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α)  «εισιτήριο»: έγκυρο αποδεικτικό στοιχείο που δίνει στον επιβάτη δικαίωμα σιδηροδρομικής μεταφοράς ανεξαρτήτως μορφής, όπως έντυπο, ηλεκτρονικό εισιτήριο, έξυπνη κάρτα ή ταξιδιωτική κάρτα·

Αιτιολόγηση

Τα εισιτήρια μπορεί να έχουν διάφορες μορφές, ιδίως όπως εξελίσσονται οι επιγραμμικές πλατφόρμες. Πρέπει λοιπόν να αποσαφηνιστεί η εγκυρότητα του αποδεικτικού στοιχείου που επιτρέπει στον επιβάτη να χρησιμοποιήσει σιδηροδρομική μεταφορά δεν εξαρτάται από τη μορφή του.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  «ενιαίο εισιτήριο» εισιτήριο ή εισιτήρια που αντιπροσωπεύουν ενιαία σύμβαση μεταφοράς για την παροχή διαδοχικών σιδηροδρομικών υπηρεσιών από μια ή περισσότερες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις·

(8)  «ενιαίο εισιτήριο»: εισιτήριο ή χωριστά εισιτήρια που αντιπροσωπεύουν διαδοχικές σιδηροδρομικές υπηρεσίες από μια ή περισσότερες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και αγοράστηκαν από τον ίδιο πωλητή εισιτηρίων, τον ίδιο ταξιδιωτικό πράκτορα ή την ίδια σιδηροδρομική επιχείρηση για διαδρομή από άκρη σε άκρη·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία συνδέεται με το άρθρο 10 παράγραφοι 1 και 6, το οποίο αποτελεί μέρος της αναδιατύπωσης.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  «ταξίδι»: η μεταφορά επιβάτη από σταθμό αναχώρησης σε σταθμό άφιξης βάσει ενιαίας σύμβασης μεταφοράς·

(10)  «ταξίδι»: η μεταφορά επιβάτη από σταθμό αναχώρησης σε σταθμό άφιξης·

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α)  «βέλτιστη απλή σιδηροδρομική διαδρομή»: η βέλτιστη (για παράδειγμα η φτηνότερη, ταχύτερη ή βολικότερη) σιδηροδρομική διαδρομή απλής μετάβασης μεταξύ δύο οποιωνδήποτε σιδηροδρομικών σταθμών (αμφοτέρων εντός κράτους μέλους και εντός των εσωτερικών συνόρων της Ένωσης) που μπορεί να περιλαμβάνει μία, δύο ή περισσότερες διαδοχικές σιδηροδρομικές υπηρεσίες, συμμορφώνεται με τους ελάχιστους προκαθορισμένους χρόνους ανταπόκρισης που προβλέπονται στα επίσημα προγράμματα σιδηροδρομικών δρομολογίων και μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα του ενός διαδοχικά εισιτήρια ή περισσότερες της μίας συμβάσεις μεταφοράς, αναλόγως του ποια λύση συμφέρει περισσότερο τον επιβάτη.

Αιτιολόγηση

Η σύγχρονη τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα στους επιβάτες να κλείνουν διαδοχικά σιδηροδρομικά ταξίδια και να επιλέγουν την καλύτερη λύση για το ταξίδι τους (λ.χ. οικονομικότερη, ταχύτερη ή καταλληλότερη) ανεξάρτητα από τον αριθμό των εισιτηρίων (ενιαίο ή χωριστά διαδοχικά εισιτήρια). Ο ορισμός καθιστά σαφές το άρθρο 3 παράγραφος 8 και παρέχει νομική συνοχή στον κανονισμό. Η παρούσα τροπολογία εναρμονίζει τον παρόντα κανονισμό με τους κανονισμούς για τα δικαιώματα των επιβατών σε άλλους τρόπους μεταφοράς (λ.χ. αερομεταφορές). Ο όρος «βέλτιστη απλή σιδηροδρομική διαδρομή» δίνει τη δυνατότητα στον επιβάτη να επιλέξει την καταλληλότερη ταξιδιωτική λύση και δικαιολογείται δεόντως από την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  «άτομο με αναπηρία» και «άτομο με μειωμένη κινητικότητα»: οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο έχει μόνιμη ή προσωρινή σωματική, ψυχική, διανοητική ή αισθητήρια αδυναμία η οποία, σε συνδυασμό με άλλα εμπόδια, ενδέχεται να παρακωλύει την πλήρη και αποτελεσματική χρήση των μεταφορών σε ισότιμη βάση με άλλους επιβάτες ή του οποίου η κινητικότητα είναι μειωμένη όταν χρησιμοποιεί τα μέσα μεταφοράς λόγω της ηλικίας του·

(16)  «άτομο με αναπηρία» και «άτομο με μειωμένη κινητικότητα»: οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο έχει μόνιμη ή προσωρινή σωματική, ψυχική, διανοητική ή αισθητήρια αδυναμία η οποία, σε συνδυασμό με άλλα εμπόδια, ενδέχεται να παρακωλύει την πλήρη και αποτελεσματική χρήση των μεταφορών σε ισότιμη βάση με άλλους επιβάτες ή του οποίου η κινητικότητα είναι μειωμένη όταν χρησιμοποιεί τα μέσα μεταφοράς·

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 18 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(18α)  «ελαφρύ σιδηροδρομικό σύστημα μεταφοράς επιβατών»: η υπηρεσία που παρέχεται από αστικό και/ή προαστιακό σιδηροδρομικό σύστημα μεταφορών με αντοχή σε σύγκρουση C-III ή C-IV (σύμφωνα με το EN 15227:2011) και μέγιστη αντοχή οχήματος 800kN (διαμήκης θλιπτική δύναμη σε περιοχή ζεύξης)· τα ελαφρά σιδηροδρομικά συστήματα μπορούν να έχουν δικό τους αποκλειστικό διάδρομο ή κοινό διάδρομο με την οδική κυκλοφορία και τα οχήματά τους συνήθως δεν εναλλάσσονται με οχήματα της κυκλοφορίας επιβατών ή εμπορευμάτων μεγάλων αποστάσεων·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία συνδέεται με το άρθρο 2 παράγραφος 2, το οποίο αποτελεί μέρος της αναδιατύπωσης.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 19 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19α)  «διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών»: ηλεκτρονική διεπαφή για την ανάκτηση πληροφοριών σχετικά με ωράρια, διατροπικές συνδέσεις, συμπεριλαμβανομένης της πληροφόρησης σε πραγματικό χρόνο για ενδεχόμενες καθυστερήσεις, διαθεσιμότητα θέσεων, τιμές εισιτηρίων, υποχρεωτικές κρατήσεις και ειδικούς όρους, προσβασιμότητα των υπηρεσιών μεταφοράς με δυνατότητα αγοράς εισιτηρίων, ενιαίων εισιτηρίων και πραγματοποίησης κρατήσεων.

Αιτιολόγηση

Αυτός ο νέος ορισμός είναι αναγκαίος λόγω της εισαγωγής των νέων διατάξεων στο άρθρο 10(α) (νέο).

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των κοινωνικών ναύλων, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις ή οι πωλητές εισιτηρίων προσφέρουν όρους σύμβασης και ναύλους στο ευρύ κοινό χωρίς άμεση ή έμμεση διάκριση εξαιτίας της ιθαγένειας ή του τόπου διαμονής του τελικού πελάτη, ή της έδρας της σιδηροδρομικής επιχείρησης ή του πωλητή εισιτηρίων εντός της Ένωσης.

Με την επιφύλαξη των κοινωνικών ναύλων, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, οι πωλητές εισιτηρίων και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες προσφέρουν όρους σύμβασης και ναύλους, πωλούν εισιτήρια και ενιαία εισιτήρια στο ευρύ κοινό και δέχονται κρατήσεις από επιβάτες χωρίς άμεση ή έμμεση διάκριση ιδίως εξαιτίας της ιθαγένειας, της καταγωγής ή του τόπου διαμονής του τελικού επιβάτη, της έδρας της σιδηροδρομικής επιχείρησης ή του πωλητή εισιτηρίων εντός της Ένωσης. Επιπροσθέτως, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, οι πωλητές εισιτηρίων και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες δεν εφαρμόζουν μεταξύ των μέσων πληρωμής που αποδέχονται, για λόγους που σχετίζονται με την ιθαγένεια και τον τόπο διαμονής του επιβάτη, την τοποθεσία του λογαριασμού πληρωμών, τον τόπο εγκατάστασης του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών ή τον τόπο έκδοσης του μέσου πληρωμών εντός της Ένωσης, διαφορετικές προϋποθέσεις για μια πράξη πληρωμής, όταν:

 

α) η πράξη πληρωμής γίνεται με ηλεκτρονική συναλλαγή μέσω μεταφοράς πίστωσης, άμεσης χρέωσης ή μέσου πληρωμής με κάρτα του ίδιου εμπορικού σήματος πληρωμής και της ίδιας κατηγορίας·

 

β) οι απαιτήσεις εξακρίβωσης ταυτότητας εκπληρώνονται σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/2366· και

 

γ) οι συναλλαγές πληρωμών πραγματοποιούνται σε νόμισμα που η σιδηροδρομική επιχείρηση, ο πωλητής εισιτηρίων και ο ταξιδιωτικός πράκτορας δέχεται.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι επιβάτες δικαιούνται να επιβιβάζουν στο τρένο ποδήλατα, ενδεχομένως έναντι εύλογου κομίστρου. Τηρούν τα ποδήλατα υπό την επίβλεψή τους κατά τη διάρκεια του ταξιδίου και διασφαλίζουν ότι δεν προκαλείται ενόχληση ή ζημία σε άλλους επιβάτες, εξοπλισμό κινητικότητας, αποσκευές ή σιδηροδρομικές λειτουργίες. Η μεταφορά ποδηλάτων μπορεί να απορρίπτεται ή να περιορίζεται για λόγους ασφάλειας ή για λειτουργικούς λόγους, υπό την προϋπόθεση ότι οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, οι πωλητές εισιτηρίων, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες και, κατά περίπτωση, οι υπεύθυνοι σταθμών πληροφορούν τους επιβάτες για τους όρους της εν λόγω απόρριψης ή περιορισμού σύμφωνα με τον κανονισμό (EΕ) αριθ. 454/2011.

Οι επιβάτες δικαιούνται να επιβιβάζουν στο τρένο ποδήλατα, είτε είναι συναρμολογημένα είτε όχι, μεταξύ άλλων επί τρένων υψηλής ταχύτητας, τρένων μεγάλων αποστάσεων ή διασυνοριακών αμαξοστοιχιών. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται δωρεάν ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, έναντι εύλογου κομίστρου. Κάθε νέο ή ανακαινισμένο τροχαίο υλικό περιλαμβάνει επαρκείς, καλά σηματοδοτούμενους, ειδικούς χώρους για τη μεταφορά συναρμολογημένων ποδηλάτων. Η μεταφορά ποδηλάτων μπορεί να απορρίπτεται ή να περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο για δεόντως αιτιολογημένους λόγους ασφάλειας, υπό την προϋπόθεση ότι οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, οι πωλητές εισιτηρίων, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες και, κατά περίπτωση, οι υπεύθυνοι σταθμών πληροφορούν τους επιβάτες, το αργότερο κατά την αγορά του εισιτηρίου, για τους όρους της μεταφοράς ποδηλάτων σε όλα τα τραίνα σύμφωνα με τον κανονισμό (EΕ) αριθ. 454/2011.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις δικαιούνται να προσφέρουν ευνοϊκότερους όρους συμβολαίου για τον επιβάτη από τους όρους που θεσπίζει ο παρών κανονισμός.

2.  Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες ή οι πωλητές εισιτηρίων δικαιούνται να προσφέρουν ευνοϊκότερους όρους συμβολαίου για τον επιβάτη από τους όρους που θεσπίζει ο παρών κανονισμός.

Αιτιολόγηση

Με τον τρόπο αυτόν αναγνωρίζεται ότι δεν προσφέρουν μόνο οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις εισιτήρια στους επιβάτες, δεν θίγεται η σχέση B2B/συμβατική ελευθερία μεταξύ των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και των ταξιδιωτικών πρακτόρων/πωλητών εισιτηρίων και υπάρχει συνοχή με το κείμενο της Επιτροπής στο κεφάλαιο II.

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Υποχρέωση παροχής πληροφοριών σχετικά με τη διακοπή υπηρεσιών

Υποχρέωση παροχής πληροφοριών και διαβούλευσης σχετικά με τη διακοπή ή τη σημαντική μείωση υπηρεσιών

Αιτιολόγηση

Λαμβανομένων υπόψη του στόχου του παρόντος κανονισμού και των προτεινόμενων τροπολογιών της Επιτροπής, συγκεκριμένα της ενίσχυσης των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα και επίσης της βελτίωσης των δικαιωμάτων των επιβατών εν γένει, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η δίκαιη μεταχείριση των επιβατών από τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου, η παρούσα τροπολογία συνδέεται άρρηκτα με άλλες προτάσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων σχετικά με την παροχή πληροφοριών από τις επιχειρήσεις και την απαγόρευση των διακρίσεων εις βάρος των επιβατών στο άρθρο 1 και τα σχετικά κεφάλαια και όλων των διατάξεων για την προσβασιμότητα στο κεφάλαιο V και αλλού.

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις ή, οσάκις ενδείκνυται, οι αρμόδιες αρχές που ευθύνονται για δημόσια σύμβαση σιδηροδρομικής υπηρεσίας, γνωστοποιούν, με κατάλληλα μέσα, καθώς επίσης και σε προσιτή μορφή για τα άτομα με αναπηρίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που καθορίζονται στην οδηγία XXX31, και προ της εφαρμογής τους, αποφάσεις για την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή υπηρεσιών.

Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις ή, οσάκις ενδείκνυται, οι αρμόδιες αρχές που ευθύνονται για δημόσια σύμβαση σιδηροδρομικής υπηρεσίας, γνωστοποιούν, με κατάλληλα μέσα και χωρίς καθυστέρηση, καθώς επίσης και σε προσιτή μορφή για τα άτομα με αναπηρίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που καθορίζονται στην οδηγία XXX31, και σε εύθετο χρόνο προ της εφαρμογής τους, προτάσεις για την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή υπηρεσιών ή για τη σημαντική μείωσή τους και μεριμνούν ώστε να υποβάλλονται οι εν λόγω προτάσεις σε ουσιώδη και κατάλληλη διαβούλευση με ενδιαφερόμενους φορείς πριν λάβει χώρα οποιαδήποτε εφαρμογή.

__________________

__________________

31 Οδηγία XXX για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες (ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα) (ΕΕ L X της X.X.XXXX, σ. X).

31 Οδηγία XXX για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες (ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα) (ΕΕ L X της X.X.XXXX, σ. X).

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι πωλητές εισιτηρίων που προσφέρουν συμβάσεις μεταφοράς εξ ονόματος μιας ή περισσότερων σιδηροδρομικών επιχειρήσεων παρέχουν στον επιβάτη τουλάχιστον τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Ι, σε σχέση με τα ταξίδια για τα οποία προσφέρεται σύμβαση μεταφοράς από τις αντίστοιχες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις. Οι πωλητές εισιτηρίων που προσφέρουν συμβάσεις μεταφοράς για ίδιο λογαριασμό και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες παρέχουν τις πληροφορίες αυτές όταν είναι διαθέσιμες.

1.  Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες και οι πωλητές εισιτηρίων που προσφέρουν συμβάσεις μεταφοράς για ίδιο λογαριασμό ή εξ ονόματος μιας ή περισσότερων σιδηροδρομικών επιχειρήσεων παρέχουν στον επιβάτη τουλάχιστον τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Ι, σε σχέση με τα ταξίδια για τα οποία προσφέρεται σύμβαση μεταφοράς από τις αντίστοιχες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις.

Αιτιολόγηση

Για λόγους συμφωνίας με την εσωτερική λογική και τους στόχους του κανονισμού, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι ο σχετικός πωλητής του εισιτηρίου παρέχει στους πελάτες ακριβείς και έγκαιρες πληροφορίες σχετικά με το ταξίδι τους. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται άρρηκτα με τις διατάξεις για την πληροφόρηση, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματος ΙΙ στο σύνολό του.

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και, εφόσον είναι δυνατόν, οι πωλητές εισιτηρίων παρέχουν στον επιβάτη, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού , καθώς και στους σταθμούς ανταπόκρισης, τουλάχιστον τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος ΙΙ.

2.  Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και, εφόσον είναι δυνατόν, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες και οι πωλητές εισιτηρίων παρέχουν στον επιβάτη, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, καθώς και στους σταθμούς ανταπόκρισης, τουλάχιστον τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος ΙΙ.

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 παρέχονται με την καταλληλότερη μορφή, μεταξύ των οποίων είναι και οι σύγχρονες τεχνολογίες επικοινωνιών. Λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να διασφαλίζεται ότι εν λόγω πληροφορίες είναι προσιτές σε άτομα με αναπηρίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της οδηγίας XXX και του κανονισμού 454/2011.

3.  Οι πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 παρέχονται με εύκολα προσβάσιμες, ευρέως χρησιμοποιούμενες και σε πραγματικό χρόνο σύγχρονες τεχνολογίες επικοινωνιών, αλλά και γραπτώς όπου είναι δυνατό. Λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να διασφαλίζεται ότι εν λόγω πληροφορίες είναι προσιτές σε άτομα με αναπηρίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της οδηγίας XXX και του κανονισμού 454/2011. Η διαθεσιμότητα προσιτών μορφότυπων θα πρέπει να διαφημίζεται ευκρινώς.

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Οι υπεύθυνοι σταθμών και οι διαχειριστές υποδομής διαθέτουν στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και τους πωλητές εισιτηρίων σε ισότιμη βάση δεδομένα σε πραγματικό χρόνο που αφορούν τις αμαξοστοιχίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που λειτουργούν υπό άλλη σιδηροδρομική επιχείρηση.

4.  Οι υπεύθυνοι σταθμών, οι διαχειριστές υποδομής και οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις θέτουν σε πραγματικό χρόνο δεδομένα που αφορούν τις αμαξοστοιχίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που λειτουργούν υπό άλλη σιδηροδρομική επιχείρηση, στη διάθεση σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και πωλητών εισιτηρίων σε ισότιμη βάση, στην καταλληλότερη μορφή, μέσω διαλειτουργικής τεχνικής διεπαφής και κάνοντας χρήση των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών επικοινωνιών, ώστε να παρέχουν οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι πωλητές εισιτηρίων στους επιβάτες όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι πωλητές εισιτηρίων που προσφέρουν συμβάσεις μεταφοράς εξ ονόματος μίας ή περισσότερων σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, παρέχουν στους επιβάτες πληροφορίες σχετικά με τις δυνητικές συνδέσεις με άλλα μεταφορικά μέσα.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τα άρθρα 9 και 14.

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4β.  Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, σε συνεργασία με τους υπεύθυνους σταθμού και τους διαχειριστές υποδομής, σημειώνουν στους πίνακες δρομολογίων πληροφορίες σχετικά με προσβάσιμες σιδηροδρομικές συνδέσεις και σταθμούς.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με το άρθρο 1. Οι εν λόγω πληροφορίες αναμένεται να διευκολύνουν τα σιδηροδρομικά ταξίδια των ατόμων με αναπηρίες ή των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα.

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι πωλητές εισιτηρίων προσφέρουν εισιτήρια, και, εφόσον διατίθενται, ενιαία εισιτήρια και κρατήσεις. Καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να προσφέρουν ενιαία εισιτήρια, ακόμη και για ταξίδια πέραν συνόρων και με περισσότερες της μιας σιδηροδρομικές επιχειρήσεις.

1.  Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, οι πωλητές εισιτηρίων και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες προσφέρουν εισιτήρια, ενιαία εισιτήρια και κρατήσεις, ακόμη και για ταξίδια πέραν συνόρων ή ταξίδια που περιλαμβάνουν νυχτερινά τρένα και διαδρομές με περισσότερες της μιας σιδηροδρομικές επιχειρήσεις. Η κράτηση αυτών των εισιτηρίων είναι προσβάσιμη και δεν εισάγει διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα. Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, οι πωλητές εισιτηρίων και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες διαμορφώνουν τις διεπαφές προγραμματισμού εφαρμογών και τους μορφότυπους δεδομένων που ενδείκνυνται προκειμένου να καταστούν δυνατές η ανταλλαγή πληροφοριών πέρα οποιωνδήποτε δικτυακών, περιφερειακών και εθνικών φραγμών και η κράτηση εισιτηρίων στο διαδίκτυο.

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι πωλητές εισιτηρίων διαθέτουν εισιτήρια στους επιβάτες σε ένα τουλάχιστον από τα εξής σημεία πώλησης:

2.  Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, οι πωλητές εισιτηρίων και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες διαθέτουν εισιτήρια, ενιαία εισιτήρια και κρατήσεις στους επιβάτες μέσω διαδικτύου και σε ένα τουλάχιστον από τα εξής σημεία πώλησης:

α)  εκδοτήρια εισιτηρίων ή μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων·

α)  εκδοτήρια εισιτηρίων ή μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων·

β)  τηλέφωνο/διαδίκτυο ή οιαδήποτε άλλη ευρέως διαθέσιμη τεχνολογία πληροφοριών·

β)  τηλέφωνο ή οποιαδήποτε άλλη ευρέως διαθέσιμη τεχνολογία πληροφοριών,

γ)  εντός του τρένου.

γ)  εντός του τρένου.

Τα κράτη μέλη δύνανται να απαιτούν από τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις να προσφέρουν εισιτήρια για υπηρεσίες παρεχόμενες βάσει συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας μέσω περισσότερων του ενός σημείων πώλησης.

 

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις παρέχουν τη δυνατότητα αγοράς εισιτηρίων για την αντίστοιχη υπηρεσία εντός του τρένου, εκτός εάν αυτό υπόκειται σε περιορισμούς ή έχει απορριφθεί για λόγους ασφάλειας ή καταπολέμησης της απάτης ή λόγω υποχρεωτικής κράτησης ή για εύλογους εμπορικούς λόγους.

3.  Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις παρέχουν τη δυνατότητα αγοράς εισιτηρίων για την αντίστοιχη υπηρεσία εντός του τρένου, εκτός εάν αυτό υπόκειται σε περιορισμούς ή έχει απορριφθεί για εύλογους και βάσιμους λόγους ασφάλειας ή καταπολέμησης της απάτης ή λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή θέσης.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των ατόμων που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών στην Ευρώπη, τα δικαιώματα των επιβατών πρέπει να είναι σαφή και ενισχυμένα σύμφωνα με τους στόχους του παρόντος κανονισμού. Οποιοσδήποτε περιορισμός της δυνατότητας του επιβάτη να αγοράζει εισιτήρια εντός του τρένου πρέπει να είναι και εύλογος και βάσιμος. Η ασφάλεια/καταπολέμηση της απάτης και η διαθεσιμότητα χώρου αποτελούν θεμιτούς λόγους περιορισμού, ενώ η φράση «για εύλογους εμπορικούς λόγους» είναι υπερβολικά ασαφής. Η παρούσα τροπολογία είναι συνεπώς αναγκαία για επιτακτικούς λόγους εσωτερικής λογικής και συνδέεται άρρηκτα με το θέμα της στο άρθρο 1 και τους γενικούς στόχους, όπως εκφράζονται στις εκτιμήσεις επιπτώσεων και στις αιτιολογικές εκθέσεις.

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Εφόσον δεν υπάρχουν εκδοτήρια εισιτηρίων ή μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων στον σιδηροδρομικό σταθμό αναχώρησης, οι επιβάτες ενημερώνονται στον σιδηροδρομικό σταθμό:

4.  Τα εισιτήρια ανατυπώνονται για τους επιβάτες την ημέρα του ταξιδίου κατόπιν αιτήματος, είτε στο εκδοτήριο εισιτηρίων είτε μέσω μηχανήματος έκδοσης εισιτηρίων. Εφόσον δεν υπάρχουν εκδοτήρια εισιτηρίων ή μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων στον σιδηροδρομικό σταθμό αναχώρησης ή όταν το εκδοτήριο ή το μηχάνημα έκδοσης εισιτηρίων δεν είναι πλήρως προσβάσιμο, οι επιβάτες ενημερώνονται στον σιδηροδρομικό σταθμό:

Αιτιολόγηση

Τα έντυπα εισιτήρια είναι συχνά απαραίτητα για την επιστροφή των εξόδων ταξιδίου των επιβατών από τους εργοδότες. Όταν είναι αδύνατη η εκτύπωσή τους στον σταθμό, οι επιβάτες θα πρέπει να δικαιούνται να ενημερώνονται σχετικά στον σταθμό. Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία επειδή συνδέεται άρρηκτα με τις διατάξεις περί προσβασιμότητας και άλλες αλλαγές της Επιτροπής στο άρθρο 10.

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Εφόσον στον σταθμό αναχώρησης δεν υπάρχει εκδοτήριο εισιτηρίων ή προσβάσιμο μηχάνημα έκδοσης εισιτηρίων, τα άτομα με αναπηρίες και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα επιτρέπεται να αγοράζουν εισιτήρια εντός του τρένου χωρίς πρόσθετο κόστος.

5.  Σε περίπτωση που στον σταθμό αναχώρησης δεν υπάρχει ανοικτό εκδοτήριο εισιτηρίων ή μηχάνημα έκδοσης εισιτηρίων που λειτουργεί σωστά, οι επιβάτες επιτρέπεται να αγοράζουν εισιτήρια εντός του τρένου χωρίς πρόσθετο κόστος. Τα εισιτήρια που αγοράζονται εντός του τρένου δεν στοιχίζουν περισσότερο από την τιμή του σχετικού κανονικού ναύλου για τη συγκεκριμένη διαδρομή συν ενδεχόμενες εκπτώσεις.

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Εφόσον επιβάτης λαμβάνει χωριστά εισιτήρια για ταξίδι που περιλαμβάνει διαδοχικές υπηρεσίες σιδηροδρομικής μεταφοράς εκτελούμενες από μία ή περισσότερες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, τα δικαιώματά του για πληροφόρηση, παροχή συνδρομής, φροντίδα και αποζημίωση ισοδυναμούν με τα δικαιώματα του ενιαίου εισιτηρίου και καλύπτουν το ταξίδι στο σύνολό του από το σημείο αναχώρησης έως τον τελικό προορισμό, εκτός εάν ο επιβάτης έχει λάβει ρητώς διαφορετική πληροφόρηση γραπτώς. Στην εν λόγω πληροφόρηση αναφέρεται ιδίως ότι, εάν ο επιβάτης χάσει ανταπόκριση, δεν δικαιούται την παροχή συνδρομής ή αποζημίωση για το σύνολο της διαδρομής του ταξιδίου. Το βάρος απόδειξης ότι παρασχέθηκε η εν λόγω πληροφόρηση φέρει η σιδηροδρομική επιχείρηση, ο αντιπρόσωπός της, ο ταξιδιωτικός πράκτορας ή ο πωλητής εισιτηρίων.

6.  Σε περίπτωση που οι επιβάτες λαμβάνουν χωριστά εισιτήρια για ταξίδι που περιλαμβάνει διαδοχικές υπηρεσίες σιδηροδρομικής μεταφοράς εκτελούμενες από μία ή περισσότερες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, τα δικαιώματά τους για πληροφόρηση, παροχή συνδρομής, φροντίδα και αποζημίωση ισοδυναμούν με τα δικαιώματα του ενιαίου εισιτηρίου και καλύπτουν το ταξίδι στο σύνολό του από το σημείο αναχώρησης έως τον τελικό προορισμό.

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 10α

 

Παροχή ταξιδιωτικών πληροφοριών μέσω διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών

 

1.   Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις παρέχουν πρόσβαση χωρίς διακρίσεις σε όλες τις ταξιδιωτικές πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων σχετικά με τη λειτουργία, τα ωράρια και τους ναύλους, σύμφωνα με το άρθρο 9, μέσω διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών (API).

 

2.   Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις παρέχουν σε ταξιδιωτικούς πράκτορες, πωλητές εισιτηρίων και άλλες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που πωλούν τις υπηρεσίες τους πρόσβαση χωρίς διακρίσεις σε συστήματα κρατήσεων μέσω ΑΡΙ για να μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις μεταφοράς και να εκδίδουν εισιτήρια, ενιαία εισιτήρια και να πραγματοποιούν κρατήσεις ούτως ώστε να παρέχουν τη βέλτιστη και την πιο οικονομικά αποδοτική διαδρομή, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών.

 

3.   Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις μεριμνούν ώστε να είναι οι τεχνικές προδιαγραφές των ΑΡΙ καλά τεκμηριωμένες και εύκολα προσβάσιμες χωρίς επιβάρυνση. ΟΙ ΑΡΙ χρησιμοποιούν ανοικτά πρότυπα, ευρέως χρησιμοποιούμενα πρωτόκολλα και μηχαναγνώσιμους μορφότυπους για να είναι διαλειτουργικές.

 

4.   Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις μεριμνούν ώστε, εξαιρουμένων των εκτάκτων καταστάσεων, οποιεσδήποτε τροποποιήσεις των τεχνικών προδιαγραφών των ΑΡΙ να κοινοποιούνται εκ των προτέρων σε ταξιδιωτικούς πράκτορες και πωλητές εισιτηρίων το συντομότερο δυνατό και τουλάχιστον τρεις μήνες πριν εφαρμοστεί οποιαδήποτε αλλαγή. Οι έκτακτες καταστάσεις τεκμηριώνονται και η τεκμηρίωση τίθεται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών κατόπιν αιτήματος.

 

5.   Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις μεριμνούν ώστε η πρόσβαση στις ΑΡΙ να διατίθεται χωρίς διακρίσεις, στο ίδιο επίπεδο διαθεσιμότητας και επίδοσης, συμπεριλαμβανομένων της υποστήριξης, της πρόσβασης στο σύνολο της τεκμηρίωσης, των προτύπων, των πρωτοκόλλων και των μορφοτύπων. Ταξιδιωτικοί πράκτορες και πωλητές εισιτηρίων δεν θα βρίσκονται σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις.

 

6.   Οι ΑΡΙ θεσπίζονται σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/1926 της Επιτροπής, της 31 Μαΐου 2017·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία συνδέεται με το άρθρο 10 παράγραφος 1, το οποίο αποτελεί μέρος της αναδιατύπωσης.

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Όταν αναμένεται εύλογα , είτε κατά την αναχώρηση είτε σε περίπτωση απώλειας ανταπόκρισης κατά τη διάρκεια του ταξιδίου χωρίς ενιαίο εισιτήριο, ότι η καθυστέρηση άφιξης στον τελικό προορισμό βάσει της σύμβασης μεταφοράς θα υπερβεί τα 60 λεπτά, οι επιβάτες έχουν αμέσως την επιλογή μεταξύ ενός των κάτωθι:

1.  Όταν αναμένεται εύλογα, είτε κατά την αναχώρηση είτε σε περίπτωση απώλειας ανταπόκρισης κατά τη διάρκεια του ταξιδίου, ότι η καθυστέρηση άφιξης στον τελικό προορισμό θα υπερβεί τα 45 λεπτά, οι επιβάτες έχουν αμέσως την επιλογή μεταξύ ενός των κάτωθι:

Αιτιολόγηση

Οι επιβάτες θα πρέπει να δικαιούνται να έχουν την επιλογή ανεξάρτητα από το αν έχουν ενιαίο εισιτήριο, ενιαίο εισιτήριο απλής μετάβασης, ταξίδι με επιστροφή ή συνδυασμένη διαδρομή. Η διατύπωση «σύμβαση μεταφοράς» αφαιρέθηκε για λόγους νομικής σαφήνειας, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν περισσότερες από μία συμβάσεις. Η τροπολογία συνάδει με τις άλλες μας τροπολογίες στο κεφάλαιο ΙV.

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο β), η επαναδρομολόγηση υπό συγκρίσιμες συνθήκες μπορεί να πραγματοποιηθεί από οποιαδήποτε σιδηροδρομική επιχείρηση και ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μεταφορά σε ανώτερη θέση και τη χρήση άλλων τρόπων μεταφοράς χωρίς επιπλέον κόστος για τον επιβάτη. Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις καταβάλλουν εύλογες προσπάθειες για να αποφεύγονται πρόσθετες ανταποκρίσεις. Η συνολική διάρκεια του ταξιδίου με τη χρήση άλλων τρόπων μεταφοράς για το τμήμα του ταξιδίου που δεν ολοκληρώθηκε σύμφωνα με το πρόγραμμα είναι συγκρίσιμη με την προγραμματισμένη διάρκεια του αρχικού ταξιδίου. Δεν υποβαθμίζονται οι διευκολύνσεις των επιβατών, εκτός εάν η μόνη διαθέσιμη διευκόλυνση είναι μόνον η μεταφορά με άλλο δρομολόγιο.

2.  2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο β), σε περίπτωση απώλειας ανταπόκρισης λόγω καθυστέρησης ή ματαίωσης προηγούμενου τμήματος διαδρομής του ταξιδιού του επιβάτη, ο επιβάτης δικαιούται να χρησιμοποιήσει την επόμενη διαθέσιμη υπηρεσία προκειμένου να φτάσει στον τελικό του/της προγραμματισμένο προορισμό. Η επαναδρομολόγηση υπό συγκρίσιμες συνθήκες μπορεί να πραγματοποιηθεί από οποιαδήποτε σιδηροδρομική επιχείρηση και ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μεταφορά σε ανώτερη θέση και τη χρήση άλλων τρόπων μεταφοράς χωρίς επιπλέον κόστος για τον επιβάτη. Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις καταβάλλουν εύλογες προσπάθειες για να αποφεύγονται πρόσθετες ανταποκρίσεις. Η συνολική διάρκεια του ταξιδίου με τη χρήση άλλων τρόπων μεταφοράς για το τμήμα του ταξιδίου που δεν ολοκληρώθηκε σύμφωνα με το πρόγραμμα είναι συγκρίσιμη με την προγραμματισμένη διάρκεια του αρχικού ταξιδίου. Δεν υποβαθμίζονται οι διευκολύνσεις των επιβατών, εκτός εάν η μόνη διαθέσιμη διευκόλυνση είναι μόνον η μεταφορά με άλλο δρομολόγιο.

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι πάροχοι υπηρεσίας μεταφοράς με άλλο δρομολόγιο λαμβάνουν ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να παρέχεται στα άτομα με αναπηρίες και στα άτομα με μειωμένη κινητικότητα συγκρίσιμου επιπέδου προσβασιμότητα κατά την αλλαγή υπηρεσίας μεταφοράς.

3.  Οι πάροχοι υπηρεσίας μεταφοράς με άλλο δρομολόγιο παρέχουν στα άτομα με αναπηρίες και στα άτομα με μειωμένη κινητικότητα συγκρίσιμου επιπέδου συνδρομή και προσβασιμότητα κατά την αλλαγή υπηρεσίας μεταφοράς.

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Χωρίς απώλεια του δικαιώματος μεταφοράς, ο επιβάτης μπορεί να ζητήσει αποζημίωση για καθυστερήσεις από σιδηροδρομική επιχείρηση εάν αντιμετωπίζει καθυστέρηση για τη διαδρομή από τον τόπο αναχώρησης έως τον τόπο προορισμού που αναφέρεται στη σύμβαση μεταφοράς, για την οποία δεν έχει επιστραφεί το κόμιστρο σύμφωνα με το άρθρο 16. Οι ελάχιστες αποζημιώσεις για καθυστερήσεις είναι οι εξής:

1.  Χωρίς απώλεια του δικαιώματος μεταφοράς για το ταξίδι, ο επιβάτης δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση για καθυστερήσεις από σιδηροδρομική επιχείρηση εάν αντιμετωπίζει καθυστέρηση για τη διαδρομή από τον τόπο αναχώρησης έως τον τόπο προορισμού που αναφέρεται στο εισιτήριο και στη σύμβαση μεταφοράς , για την οποία δεν έχει επιστραφεί το κόμιστρο σύμφωνα με το άρθρο 16. Οι ελάχιστες αποζημιώσεις για καθυστερήσεις είναι οι εξής:

Αιτιολόγηση

Το σύστημα ακριβούς αποζημίωσης αποτελεί σημαντική πτυχή της συνολικής αποτελεσματικότητας του κανονισμού και συνεπώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τους υποκείμενους στόχους και ιδίως με τα κεφάλαια VI και VII.

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  25 % του κομίστρου για καθυστέρηση 60 έως 119 λεπτών,

α)  50 % του κομίστρου για καθυστέρηση 45 έως 89 λεπτών,

Αιτιολόγηση

Το σύστημα ακριβούς αποζημίωσης αποτελεί σημαντική πτυχή της συνολικής αποτελεσματικότητας του κανονισμού και συνεπώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τους υποκείμενους στόχους και ιδίως με τα κεφάλαια VI και VII.

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17– παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  50 % του κομίστρου για καθυστέρηση  120 λεπτών και άνω.

β)  75 % του κομίστρου για καθυστέρηση 90 έως 119 λεπτών και άνω.

Αιτιολόγηση

Το σύστημα ακριβούς αποζημίωσης αποτελεί σημαντική πτυχή της συνολικής αποτελεσματικότητας του κανονισμού και συνεπώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τους υποκείμενους στόχους και ιδίως με τα κεφάλαια VI και VII.

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  100 % του κομίστρου για καθυστέρηση 120 λεπτών και άνω.

Αιτιολόγηση

Το σύστημα ακριβούς αποζημίωσης αποτελεί σημαντική πτυχή της συνολικής αποτελεσματικότητας του κανονισμού και συνεπώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τους υποκείμενους στόχους και ιδίως με τα κεφάλαια VI και VII.

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η παράγραφος 1 ισχύει επίσης για επιβάτες που είναι κάτοχοι ταξιδιωτικής κάρτας ή εισιτηρίου απεριορίστων διαδρομών. Εάν αντιμετωπίζουν διαδοχικές καθυστερήσεις ή ματαιώσεις δρομολογίων κατά τη διάρκεια ισχύος της ταξιδιωτικής κάρτας ή του εισιτηρίου απεριορίστων διαδρομών, μπορούν να ζητήσουν ανάλογη αποζημίωση, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις περί παροχής αποζημιώσεων από τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις. Οι ρυθμίσεις αυτές καθορίζουν τα κριτήρια του προσδιορισμού της καθυστέρησης και του υπολογισμού της αποζημίωσης. Εφόσον σημειώνονται κατ’ επανάληψη καθυστερήσεις κάτω των 60 λεπτών κατά τη διάρκεια ισχύος ταξιδιωτικής κάρτας ή εισιτηρίου απεριορίστων διαδρομών, η μέτρηση των καθυστερήσεων είναι σωρευτική και οι επιβάτες αποζημιώνονται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις αποζημίωσης της σιδηροδρομικής επιχείρησης.

2.  Η παράγραφος 1 ισχύει επίσης για επιβάτες που είναι κάτοχοι ταξιδιωτικής κάρτας ή εισιτηρίου απεριορίστων διαδρομών. Εάν αντιμετωπίζουν διαδοχικές καθυστερήσεις ή ματαιώσεις δρομολογίων κατά τη διάρκεια ισχύος της ταξιδιωτικής κάρτας ή του εισιτηρίου απεριορίστων διαδρομών, δικαιούνται να ζητήσουν ανάλογη αποζημίωση, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις περί παροχής αποζημιώσεων από τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις. Οι ρυθμίσεις αυτές καθορίζουν τα κριτήρια του προσδιορισμού της καθυστέρησης και του υπολογισμού κατ’ αναλογία της αποζημίωσης σύμφωνα με τη βάση αξιολόγησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Εφόσον σημειώνονται κατ’ επανάληψη καθυστερήσεις κάτω των 45 λεπτών κατά τη διάρκεια ισχύος ταξιδιωτικής κάρτας ή εισιτηρίου απεριορίστων διαδρομών, η μέτρηση των καθυστερήσεων είναι σωρευτική και οι επιβάτες αποζημιώνονται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις αποζημίωσης της σιδηροδρομικής επιχείρησης.

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Η αποζημίωση του κομίστρου καταβάλλεται εντός ενός μηνός από την υποβολή της αίτησης αποζημίωσης. Η αποζημίωση μπορεί να καταβληθεί σε δελτία (κουπόνια) ή/και άλλες υπηρεσίες εάν οι όροι παρέχουν ευελιξία (ιδίως όσον αφορά την περίοδο ισχύος και τον προορισμό). Η αποζημίωση καταβάλλεται σε χρήμα κατόπιν αιτήματος του επιβάτη.

5.  Η αποζημίωση του κομίστρου καταβάλλεται εντός ενός μηνός από την υποβολή της αίτησης αποζημίωσης στην σιδηροδρομική επιχείρηση, τον ταξιδιωτικό πράκτορα ή τον πωλητή εισιτηρίων. Η αποζημίωση μπορεί να καταβληθεί σε δελτία (κουπόνια) ή/και άλλες υπηρεσίες, ή μέσω αυτόματου συστήματος αποζημίωσης, όπου υπάρχει, εάν οι όροι παρέχουν ευελιξία (ιδίως όσον αφορά την περίοδο ισχύος και τον προορισμό). Η αποζημίωση καταβάλλεται σε χρήμα στο πλαίσιο του ιδίου συστήματος πληρωμών μέσω του οποίου αγοράστηκε το εισιτήριο κατόπιν αιτήματος του επιβάτη. Ο επιβάτης ενημερώνεται με κατανοητό τρόπο για όλες τις επιλογές αποζημίωσης, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής, από τις οποίες μπορεί να επιλέξει. Ο επιβάτης δεν πρέπει επ’ ουδενί να αποθαρρυνθεί από το να ζητήσει αποζημίωση.

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Ο επιβάτης δεν έχει δικαίωμα για αποζημίωση εάν πληροφορήθηκε την καθυστέρηση πριν από την αγορά του εισιτηρίου, ή εάν η ώρα άφιξης λόγω συνέχισης σε διαφορετική γραμμή ή επαναδρομολόγησης παραμένει κάτω των 60 λεπτών.

7.  Οι επιβάτες δεν έχουν δικαίωμα για αποζημίωση εάν πληροφορήθηκαν την καθυστέρηση πριν από την αγορά του εισιτηρίου, εκτός εάν η πραγματική καθυστέρηση είναι κατά 45 λεπτά μεγαλύτερη από την καθυστέρηση που ανακοινώθηκε ή εάν η ώρα άφιξης λόγω συνέχισης σε διαφορετική γραμμή ή επαναδρομολόγησης παραμένει κάτω των 45 λεπτών.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία συνδέεται με το άρθρο 17 παράγραφος 2, το οποίο αποτελεί μέρος της αναδιατύπωσης.

Τροπολογία    71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Η σιδηροδρομική επιχείρηση δεν υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση εάν μπορεί να αποδείξει ότι η καθυστέρηση προκλήθηκε από αντίξοες καιρικές συνθήκες ή μείζονες φυσικές καταστροφές, οι οποίες έθεταν σε κίνδυνο την ασφαλή λειτουργία της υπηρεσίας και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν ή να αποτραπούν ακόμη και εάν είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα μέτρα.

διαγράφεται

Τροπολογία    72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Σε περίπτωση καθυστέρησης στην άφιξη ή στην αναχώρηση, οι επιβάτες τηρούνται ενήμεροι σχετικά με την κατάσταση και σχετικά με την εκτιμώμενη ώρα αναχώρησης και την εκτιμώμενη ώρα άφιξης από τη σιδηροδρομική επιχείρηση, ή των πωλητή εισιτηρίων ή από τον υπεύθυνου σταθμού αμέσως μόλις είναι διαθέσιμη σχετική πληροφορία.

1.  Σε περίπτωση καθυστέρησης στην άφιξη ή στην αναχώρηση, οι επιβάτες τηρούνται ενήμεροι σχετικά με την κατάσταση και σχετικά με την εκτιμώμενη ώρα αναχώρησης και την εκτιμώμενη ώρα άφιξης από τη σιδηροδρομική επιχείρηση, τον ταξιδιωτικό πράκτορα ή των πωλητή εισιτηρίων ή από τον υπεύθυνου σταθμού αμέσως μόλις είναι διαθέσιμη σχετική πληροφορία. Οι υπεύθυνοι σταθμών, οι διαχειριστές υποδομής και οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις παρέχουν στους πωλητές εισιτηρίων πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο και σε κατάλληλη μορφή.

Αιτιολόγηση

Μια ορθή, διαλειτουργική και σε πραγματικό χρόνο ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ πωλητών εισιτηρίων και σιδηροδρομικών επιχειρήσεων είναι ζωτικής σημασίας για τον καταναλωτή εφόσον επιθυμούμε να παράσχουμε στον καταναλωτή την καλύτερη πληροφόρηση, συμπεριλαμβανομένων των επιλογών εισιτηρίων και τιμών για το ζητούμενο ταξίδι, σε πραγματικό χρόνο, καθώς και τη δυνατότητα αγοράς του προτιμώμενου εισιτηρίου από τον πωλητή εισιτηρίων.

Τροπολογία    73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Στην περίπτωση τυχόν καθυστέρησης κατά την παράγραφο 1 που υπερβαίνει τα 60 λεπτά, προσφέρονται δωρεάν στους επιβάτες:

2.  Στην περίπτωση τυχόν καθυστέρησης κατά την παράγραφο 1 που υπερβαίνει τα 45 λεπτά, προσφέρονται δωρεάν στους επιβάτες:

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία επειδή συνδέεται άρρηκτα με τις άλλες τροπολογίες μας για τον χρόνο καθυστέρησης στο άρθρο 17.

Τροπολογία    74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  γεύματα και αναψυκτικά ανάλογα με το χρόνο αναμονής, εάν υπάρχουν στην αμαξοστοιχία ή στο σταθμό ή μπορούν να εξασφαλισθούν ευλόγως λαμβανομένων υπόψη κριτηρίων όπως η απόσταση του προμηθευτή, ο χρόνος παράδοσης και το κόστος·

α)  γεύματα και αναψυκτικά ανάλογα με το χρόνο αναμονής, εάν υπάρχουν στην αμαξοστοιχία ή στο σταθμό ή μπορούν να εξασφαλισθούν ευλόγως·

Αιτιολόγηση

Η ενδεικτική απαρίθμηση κριτηρίων στο νομικό κείμενο και μάλιστα το κόστος δεν βοηθούν ιδιαίτερα στον προσδιορισμό του αν είναι εύλογη η όχι η παροχή γευμάτων και αναψυκτικών.

Τροπολογία    75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  εάν η αμαξοστοιχία είναι ακινητοποιημένη εκτός σταθμού, μεταφορά από την αμαξοστοιχία στο σιδηροδρομικό σταθμό, στον εναλλακτικό τόπο αναχώρησης ή στον τελικό προορισμό, όταν και όπου αυτό είναι υλικά εφικτό.

γ)  εάν η αμαξοστοιχία είναι ακινητοποιημένη εκτός σταθμού, προσβάσιμη μεταφορά από την αμαξοστοιχία στο σιδηροδρομικό σταθμό, στον εναλλακτικό τόπο αναχώρησης ή στον τελικό προορισμό, όταν και όπου αυτό είναι υλικά εφικτό.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την πρόθεση του παρόντος κανονισμού για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, και τις διατάξεις του κεφαλαίου V ιδίως, κάθε εναλλακτική μεταφορά από την αμαξοστοιχία και για τη συνέχεια του ταξιδιού πρέπει να είναι προσβάσιμη σε όλους τους επιβάτες. Πρέπει να αποτελεί σαφή απαίτηση οι ανάγκες των εν λόγω επιβατών να λαμβάνονται υπόψη, καθώς ενδέχεται να χρειάζονται πρόσθετη βοήθεια, για παράδειγμα σε περίπτωση εκκένωσης.

Τροπολογία    76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Εάν η σιδηροδρομική υπηρεσία δεν μπορεί πλέον να συνεχισθεί, η σιδηροδρομική επιχείρηση οργανώνει το συντομότερο δυνατόν εναλλακτικές υπηρεσίες μεταφοράς για τους επιβάτες.

3.  Εάν η σιδηροδρομική υπηρεσία δεν μπορεί πλέον να συνεχισθεί, η σιδηροδρομική επιχείρηση οργανώνει το συντομότερο δυνατόν εναλλακτικές προσβάσιμες υπηρεσίες μεταφοράς για τους επιβάτες.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία συνδέεται με την τροπολογία περί προσβασιμότητας που αποτελεί μέρος της αναδιατύπωσης.

Τροπολογία    77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις πιστοποιούν επί του εισιτηρίου ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο, εφόσον τους ζητηθεί από τον επιβάτη, ότι σημειώθηκε καθυστέρηση, με αποτέλεσμα την απώλεια ανταπόκρισης, ή ότι το δρομολόγιο ματαιώθηκε, ανάλογα με την περίπτωση.

4.  Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις προσφέρονται να πιστοποιήσουν γραπτώς στους θιγόμενους επιβάτες επί του εισιτηρίου τους ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο, ότι σημειώθηκε καθυστέρηση, με αποτέλεσμα την απώλεια ανταπόκρισης, ή ότι το δρομολόγιο ματαιώθηκε, ανάλογα με την περίπτωση.

Τροπολογία    78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Πέραν των υποχρεώσεων των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 13α παράγραφος 3 της οδηγίας 2012/34/EΕ, ο υπεύθυνος σιδηροδρομικού σταθμού, στον οποίο διακινούνται ετησίως κατά μέσον όρο τουλάχιστον 10 000 επιβάτες την ημέρα, διασφαλίζει ότι οι λειτουργίες του σταθμού, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και ο διαχειριστής υποδομής συντονίζονται μέσω κατάλληλου σχεδίου έκτακτης ανάγκης, ώστε να είναι προετοιμασμένοι σε περίπτωση μείζονος διακοπής και μεγάλων καθυστερήσεων που έχουν ως αποτέλεσμα την καθήλωση σημαντικού αριθμού επιβατών στον σταθμό. Το σχέδιο διασφαλίζει ότι στους καθηλωμένους επιβάτες παρέχεται κατάλληλη συνδρομή και πληροφόρηση, και σε προσβάσιμη μορφή σύμφωνα με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της οδηγίας XXX. Εφόσον του ζητηθεί, ο υπεύθυνος σταθμού διαθέτει το σχέδιο και τις τυχόν τροποποιήσεις του στον εθνικό φορέα επιβολής ή σε οποιοδήποτε άλλον φορέα που υποδεικνύει το κράτος μέλος. Οι υπεύθυνοι σταθμών στους οποίους διακινούνται ετησίως κατά μέσον όρο λιγότεροι από 10 000 επιβάτες την ημέρα καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια να συντονίζουν τους χρήστες των σταθμών και να παρέχουν συνδρομή και πληροφόρηση σε επιβάτες καθηλωμένους υπό τις συνθήκες αυτές.

6.  Πέραν των υποχρεώσεων των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 13α παράγραφος 3 της οδηγίας 2012/34/EΕ, ο υπεύθυνος σιδηροδρομικού σταθμού, στον οποίο διακινούνται ετησίως κατά μέσον όρο τουλάχιστον 10 000 επιβάτες την ημέρα, διασφαλίζει ότι οι λειτουργίες του σταθμού, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και ο διαχειριστής υποδομής συντονίζονται μέσω κατάλληλου σχεδίου έκτακτης ανάγκης, ώστε να είναι προετοιμασμένοι σε περίπτωση μείζονος διακοπής και μεγάλων καθυστερήσεων που έχουν ως αποτέλεσμα την καθήλωση σημαντικού αριθμού επιβατών στον σταθμό. Το σχέδιο δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες ατόμων με αναπηρία και ατόμων με μειωμένη κινητικότητα και διασφαλίζει ότι στους καθηλωμένους επιβάτες παρέχεται κατάλληλη συνδρομή και πληροφόρηση, και σε προσβάσιμη μορφή σύμφωνα με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της οδηγίας XXX. Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης απαιτήσεις που αφορούν την προσβασιμότητα σε συστήματα συναγερμού και πληροφόρησης. Ο υπεύθυνος σταθμού δημοσιοποιεί το σχέδιο και τις τυχόν τροποποιήσεις του, συμπεριλαμβανομένης της ιστοσελίδας του σταθμού. Οι υπεύθυνοι σταθμών στους οποίους διακινούνται ετησίως κατά μέσον όρο λιγότεροι από 10 000 επιβάτες την ημέρα καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια να συντονίζουν τους χρήστες των σταθμών και να παρέχουν συνδρομή και πληροφόρηση σε επιβάτες καθηλωμένους υπό τις συνθήκες αυτές.

Τροπολογία    79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι υπεύθυνοι σιδηροδρομικών σταθμών, με την ενεργή συμμετοχή αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα καθορίζουν, εάν δεν διαθέτουν ήδη, κανόνες πρόσβασης που δεν εισάγουν διακρίσεις και οι οποίοι εφαρμόζονται στη μεταφορά ατόμων με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα, καθώς και των συνοδών τους. Οι κανόνες επιτρέπουν στον επιβάτη να συνοδεύεται από σκύλο βοηθείας σύμφωνα με τυχόν σχετικούς εθνικούς κανόνες.

1.  Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι υπεύθυνοι σιδηροδρομικών σταθμών, με την ενεργή συμμετοχή αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα καθορίζουν, εάν δεν διαθέτουν ήδη, κανόνες ανεμπόδιστης και ανεξάρτητης πρόσβασης που δεν εισάγουν διακρίσεις και οι οποίοι εφαρμόζονται στη μεταφορά ατόμων με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα, καθώς και των συνοδών τους. Οι κανόνες επιτρέπουν στον επιβάτη να συνοδεύεται από εκπαιδευμένο ζώο υπηρεσίας ή από συνοδό, χωρίς επιβάρυνση για κανένα, σύμφωνα με τυχόν σχετικούς εθνικούς κανόνες και εξασφαλίζουν ότι το σιδηροδρομικό ταξίδι, αυθόρμητα και χωρίς μακροχρόνιο προγραμματισμό, είναι δυνατό για άτομα με αναπηρίες και άτομα μειωμένης κινητικότητας.

Τροπολογία    80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κατόπιν σχετικού αιτήματος, ο υπεύθυνος σταθμού, η σιδηροδρομική επιχείρηση, ο πωλητής εισιτηρίων ή ο ταξιδιωτικός πράκτορας παρέχουν στα άτομα με αναπηρία και στα άτομα με μειωμένη κινητικότητα πληροφορίες , και σε προσβάσιμη μορφή σύμφωνα με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που καθορίζονται στον κανονισμό (EΕ) αριθ. 454/2011 και στην οδηγία XXX, σχετικά με τη δυνατότητα πρόσβασης στον σταθμό και τις σχετικές εγκαταστάσεις, στις σιδηροδρομικές υπηρεσίες και σχετικά με τις συνθήκες πρόσβασης στο τροχαίο υλικό, σύμφωνα με τους κανόνες πρόσβασης με την έννοια του άρθρου 20 παράγραφος 1, και ενημερώνουν τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα για τις διευκολύνσεις εντός του τρένου.

1.  Κατόπιν σχετικού αιτήματος, ο υπεύθυνος σταθμού, η σιδηροδρομική επιχείρηση, ο πωλητής εισιτηρίων ή ο ταξιδιωτικός πράκτορας παρέχουν στα άτομα με αναπηρία και στα άτομα με μειωμένη κινητικότητα πληροφορίες , και σε προσβάσιμη μορφή σύμφωνα με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που καθορίζονται στον κανονισμό (EΕ) αριθ. 454/2011 και στην οδηγία XXX, σχετικά με τη δυνατότητα πρόσβασης στον σταθμό και τις σχετικές εγκαταστάσεις, στις σιδηροδρομικές υπηρεσίες και σχετικά με τις συνθήκες πρόσβασης στο τροχαίο υλικό, σύμφωνα με τους κανόνες πρόσβασης με την έννοια του άρθρου 20 παράγραφος 1, και ενημερώνουν τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα για τις διευκολύνσεις εντός του τρένου. Οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται επίσης στον ιστότοπο του υπεύθυνου σταθμού ή της σιδηροδρομικής επιχείρησης με προσιτό τρόπο.

Τροπολογία    81

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Όταν σιδηροδρομική επιχείρηση, πωλητής εισιτηρίων ή ταξιδιωτικός πράκτορας εφαρμόζουν την παρέκκλιση του άρθρου 20 παράγραφος 2, ενημερώνουν γραπτώς, κατόπιν σχετικού αιτήματος, το ενδιαφερόμενο άτομο με αναπηρία ή άτομο με μειωμένη κινητικότητα για τους λόγους που το πράττουν, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την άρνηση της κράτησης ή της έκδοσης του εισιτηρίου ή της επιβολής του όρου για συνοδεία. Η σιδηροδρομική επιχείρηση, ο πωλητής εισιτηρίων και ο ταξιδιωτικός πράκτορας καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια να προτείνουν στο συγκεκριμένο άτομο εναλλακτική λύση μεταφοράς με βάση τις ανάγκες προσβασιμότητας του ατόμου.

2.  Όταν σιδηροδρομική επιχείρηση, πωλητής εισιτηρίων ή ταξιδιωτικός πράκτορας εφαρμόζουν την παρέκκλιση του άρθρου 20 παράγραφος 2, ενημερώνουν γραπτώς, κατόπιν σχετικού αιτήματος, το ενδιαφερόμενο άτομο με αναπηρία ή άτομο με μειωμένη κινητικότητα για τους λόγους που το πράττουν, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την άρνηση της κράτησης ή της έκδοσης του εισιτηρίου ή της επιβολής του όρου για συνοδεία. Η σιδηροδρομική επιχείρηση, ο πωλητής εισιτηρίων και ο ταξιδιωτικός πράκτορας προτείνουν στο συγκεκριμένο άτομο εναλλακτική λύση μεταφοράς με βάση τις ανάγκες προσβασιμότητας του ατόμου.

Τροπολογία    82

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κατά την αναχώρηση, μετεπιβίβαση ή άφιξη σε επανδρωμένο σιδηροδρομικό σταθμό ατόμου με αναπηρία ή ατόμου με μειωμένη κινητικότητα, ο υπεύθυνος σταθμού ή η σιδηροδρομική επιχείρηση ή και οι δύο παρέχουν δωρεάν συνδρομή κατά τρόπο ώστε το πρόσωπο αυτό να είναι σε θέση να επιβιβασθεί στην αναχωρούσα υπηρεσία ή να αποβιβασθεί από αυτήν για την οποία αγόρασε εισιτήριο, με την επιφύλαξη των κανόνων πρόσβασης κατά το άρθρο 20 παράγραφος 1.

1.  Κατά την αναχώρηση, μετεπιβίβαση ή άφιξη σε επανδρωμένο σιδηροδρομικό σταθμό ατόμου με αναπηρία ή ατόμου με μειωμένη κινητικότητα, ο υπεύθυνος σταθμού ή η σιδηροδρομική επιχείρηση ή και οι δύο παρέχουν δωρεάν συνδρομή κατά τρόπο ώστε το πρόσωπο αυτό να είναι σε θέση να επιβιβασθεί στην αναχωρούσα υπηρεσία ή να αποβιβασθεί από αυτήν για την οποία αγόρασε εισιτήριο, με την επιφύλαξη των κανόνων πρόσβασης κατά το άρθρο 20 παράγραφος 1. Οι κρατήσεις για την παροχή υπηρεσιών συνδρομής πρέπει να είναι πάντα δωρεάν, ανεξάρτητα από τον δίαυλο επικοινωνίας που χρησιμοποιείται.

Αιτιολόγηση

Ενώ είναι σαφές ότι η παροχή συνδρομής πρέπει να είναι δωρεάν για τον επιβάτη, δεν αναφέρεται ρητά στον κανονισμό ότι η κράτηση για την παροχή συνδρομής πρέπει να είναι δωρεάν επίσης, και κάποιες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις χρεώνουν επί του παρόντος τους επιβάτες για αυτό. Στόχος του κανονισμού αναδιατύπωσης είναι η ενίσχυση των δικαιωμάτων των επιβατών, ιδίως των ατόμων με αναπηρία, και η παρούσα τροπολογία ακολουθεί την εσωτερική λογική του κεφαλαίου V και τις άλλες τροπολογίες μας επί του θέματος.

Τροπολογία    83

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν παρέκκλιση από την παράγραφο 1 στην περίπτωση προσώπων που ταξιδεύουν σε υπηρεσίες που υπόκεινται σε σύμβαση δημόσιας υπηρεσίας που συνήφθη σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, υπό τον όρον ότι η αρμόδια αρχή έχει εγκαταστήσει εναλλακτικές διευκολύνσεις ή έχει θεσπίσει ρυθμίσεις που εγγυώνται ισοδύναμη ή καλύτερη πρόσβαση των υπηρεσιών μεταφοράς.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το άρθρο 22 παράγραφος 2. Δεν υπάρχει λόγος να μην επιτρέπονται εναλλακτικές ρυθμίσεις που εξασφαλίζουν ισοδύναμο ή ακόμη και υψηλότερο επίπεδο προσβασιμότητας σε υπηρεσίες μεταφοράς.

Τροπολογία    84

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Στις περιπτώσεις μη επανδρωμένων σταθμών, η σιδηροδρομική επιχείρηση και ο υπεύθυνος σταθμού εξασφαλίζουν ότι προβάλλονται ευκόλως διαθέσιμες πληροφορίες , και σε προσβάσιμη μορφή σύμφωνα με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της οδηγίας XXX,, σύμφωνα με τους κανόνες πρόσβασης περί των οποίων το άρθρο 20 παράγραφος 1, όσον αφορά τους πλησιέστερους επανδρωμένους σταθμούς και αμέσως διαθέσιμη βοήθεια για τα άτομα με αναπηρία και για τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα.

3.  Στις περιπτώσεις μη επανδρωμένων σταθμών, η σιδηροδρομική επιχείρηση και ο υπεύθυνος σταθμού εξασφαλίζουν ότι προβάλλονται ευκόλως διαθέσιμες πληροφορίες και σε προσβάσιμη μορφή σύμφωνα με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του κανονισμού 1300/2014, σύμφωνα με τους κανόνες πρόσβασης που περιέχει το άρθρο 20 παράγραφος 1, όσον αφορά τους πλησιέστερους επανδρωμένους σταθμούς και αμέσως διαθέσιμη βοήθεια για τα άτομα με αναπηρία και για τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα.

Τροπολογία    85

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η συνδρομή στους σταθμούς είναι διαθέσιμη καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας των σιδηροδρομικών υπηρεσιών.

4.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, η συνδρομή στους σταθμούς είναι διαθέσιμη καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας των σιδηροδρομικών υπηρεσιών.

Τροπολογία    86

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, οι υπεύθυνοι σταθμού, οι πωλητές εισιτηρίων και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες συνεργάζονται για να παρέχουν συνδρομή σε άτομα με αναπηρία και σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 21 και με τα ακόλουθα στοιχεία:

Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, οι υπεύθυνοι σταθμού, οι πωλητές εισιτηρίων και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες συνεργάζονται για να παρέχουν δωρεάν συνδρομή σε άτομα με αναπηρία και σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 21 και με τα ακόλουθα στοιχεία:

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το άρθρο 1 στοιχείο α). Από τη στιγμή που η Επιτροπή προτείνει τη μη διακριτική μεταχείριση μεταξύ επιβατών αναφορικά με τις συνθήκες μεταφοράς, αυτή η τροπολογία διασφαλίζει ότι η παροχή συνδρομής σε άτομα με αναπηρία και άτομα με μειωμένη κινητικότητα πρέπει να είναι δωρεάν για τον επιβάτη.

Τροπολογία    87

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  η συνδρομή παρέχεται υπό τον όρο ότι κοινοποιείται η ανάγκη του προσώπου για τη συνδρομή αυτή στη σιδηροδρομική επιχείρηση, στον υπεύθυνος σταθμού, στον πωλητή ή στον ταξιδιωτικό πράκτορα από τον οποίο αγοράστηκε το εισιτήριο, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη στιγμή που απαιτείται η συνδρομή. Όταν το εισιτήριο ή το εισιτήριο απεριορίστων διαδρομών επιτρέπει πολλαπλά ταξίδια, αρκεί μία κοινοποίηση, εφόσον παρέχονται επαρκείς πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα των επόμενων ταξιδιών. Οι εν λόγω κοινοποιήσεις διαβιβάζονται σε όλες τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και τους υπεύθυνους σταθμού που εμπλέκονται στη μετακίνηση του ατόμου·

α)  η συνδρομή παρέχεται υπό τον όρο ότι κοινοποιείται η ανάγκη του προσώπου για τη συνδρομή αυτή στη σιδηροδρομική επιχείρηση, στον υπεύθυνο σταθμού, στον πωλητή ή στον ταξιδιωτικό πράκτορα από τον οποίο αγοράστηκε το εισιτήριο κατά την κράτηση του εισιτηρίου ή κατά την άφιξη στον επανδρωμένο σταθμό ή, σε περίπτωση μη επανδρωμένων σταθμών, τουλάχιστον 3 ώρες πριν από τη στιγμή που απαιτείται η συνδρομή. Εξαίρεση θεσπίζεται για σταθμούς στους οποίους διακινούνται λιγότεροι από 10 000 επιβάτες την ημέρα και οι οποίοι παρέχουν συνδρομή εφόσον ειδοποιηθούν τουλάχιστον 24 ώρες πριν. Ο επιβάτης πρέπει να μπορεί να πραγματοποιήσει κράτηση για παρόμοια συνδρομή χωρίς επιβάρυνση. Όταν το εισιτήριο ή το εισιτήριο απεριορίστων διαδρομών επιτρέπει πολλαπλά ταξίδια, αρκεί μία κοινοποίηση, εφόσον παρέχονται επαρκείς πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα των επόμενων ταξιδιών. Οι εν λόγω κοινοποιήσεις διαβιβάζονται σε όλες τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και τους υπεύθυνους σταθμού που εμπλέκονται στη μετακίνηση του ατόμου·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το άρθρο 1 στοιχείο α). Από τη στιγμή που η Επιτροπή προτείνει τη μη διακριτική μεταχείριση μεταξύ επιβατών αναφορικά με τις συνθήκες μεταφοράς, αυτή η τροπολογία διασφαλίζει ότι η παροχή συνδρομής σε άτομα με αναπηρία και άτομα με μειωμένη κινητικότητα πρέπει να είναι δωρεάν για τον επιβάτη.

Η απαίτηση κοινοποίησης 48 ωρών περιορίζει σε μεγάλο βαθμό την κινητικότητα ατόμων με αναπηρία, εμποδίζοντας συνεπώς την ικανότητά τους να ενταχθούν καλά στην κοινωνία. Μία εξαίρεση για τοπικούς σταθμούς (με λιγότερους από 10 000 επιβάτες την ημέρα) απαιτείται προκειμένου να εξασφαλιστεί η δέουσα ποιότητα στη συνδρομή και προκειμένου να μπορέσουν οι σιδηροδρομικοί να διεκπεραιώσουν τα καθήκοντά τους έναντι των επιβατών με αναπηρίες.

Τροπολογία    88

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  Συνδρομή παρέχεται επίσης όταν το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό της σιδηροδρομικής επιχείρησης ή του υπευθύνου σταθμού αντιληφθεί ανάγκη συνδρομής και εάν του είναι πράγματι δυνατό να την παράσχει.

Αιτιολόγηση

Για λόγους αποσαφήνισης του κειμένου και προσήλωσης σε ένα σύστημα παροχής υπηρεσιών που διέπεται από πνεύμα προσφοράς και αλληλοβοήθειας αλλά και γιατί αυτό είναι το πνεύμα και ο σκοπός του παρόντος κανονισμού, όπως εμφαίνεται ιδίως στις αιτιολογικές σκέψεις 3 και 5 του κανονισμού, η συνδρομή πρέπει να παρέχεται χωρίς γραφειοκρατικά ελατήρια οποτεδήποτε κάτι τέτοιο είναι δυνατό και ενδεδειγμένο.

Τροπολογία    89

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Εάν σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι υπεύθυνοι σταθμού προκαλέσουν απώλεια ή ζημία αναπηρικού αμαξιδίου, άλλου εξοπλισμού μετακίνησης ή βοηθημάτων και σκύλων βοηθείας που χρησιμοποιούνται από άτομα με αναπηρία ή άτομα με μειωμένη κινητικότητα, ευθύνονται και αποζημιώνουν την απώλεια ή τη ζημία.

1.  Εάν σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι υπεύθυνοι σταθμού προκαλέσουν απώλεια ή ζημία αναπηρικού αμαξιδίου, άλλου εξοπλισμού μετακίνησης ή βοηθημάτων και ζώων υπηρεσίας που χρησιμοποιούνται από άτομα με αναπηρία ή άτομα με μειωμένη κινητικότητα, ευθύνονται και αποζημιώνουν την απώλεια ή τη ζημία .

Τροπολογία    90

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η κατά την παράγραφο 1 αποζημίωση ισούται με το κόστος αντικατάστασης ή επισκευής του εξοπλισμού ή της συσκευής που απωλέσθηκε ή υπέστη ζημία.

2.  Η κατά την παράγραφο 1 αποζημίωση για απώλεια ή ζημία καταβάλλεται εντός ενός μηνός από την υποβολή αξίωσης και ισούται με το κόστος αντικατάστασης βάσει της τρέχουσας αξίας, ή των συνολικών εξόδων επισκευής του αναπηρικού αμαξιδίου, άλλου εξοπλισμού κινητικότητας ή βοηθημάτων που απωλέσθηκαν ή υπέστησαν ζημία ή της απώλειας ή του τραυματισμού του ζώου υπηρεσίας. Η αποζημίωση περιλαμβάνει επίσης τα έξοδα που συνεπάγεται η προσωρινή αντικατάσταση σε περίπτωση επιδιόρθωσης, εφόσον τα έξοδα αυτά βαρύνουν τον επιβάτη.

Αιτιολόγηση

Η αποζημίωση για απώλεια ή ζημία αγαθού πρέπει στην περίπτωση των ατόμων με αναπηρίες να είναι άμεση και χωρίς περιττή χρονοτριβή. Αυτό οφείλεται στην ανάγκη να αποφευχθούν επιπλέον διακρίσεις αλλά και περιορισμοί της κινητικότητας αυτής της κατηγορίας επιβατών.

Τροπολογία    91

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Εφόσον είναι αναγκαίο, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι υπεύθυνοι σταθμών καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια για τη γρήγορη και προσωρινή αντικατάσταση ειδικού εξοπλισμού ή βοηθήματος, κατά το δυνατόν, με τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά ισοδύναμα με εκείνα του ειδικού εξοπλισμού ή του βοηθήματος που απωλέσθηκε ή υπέστη ζημία. Επιτρέπεται στο άτομο με αναπηρία ή στο άτομο με μειωμένη κινητικότητα να κρατήσει προσωρινά τον εξοπλισμό ή το βοήθημα μέχρι να του καταβληθεί η κατά τις παραγράφους 1 και 2 αποζημίωση.

3.  Εφόσον είναι αναγκαίο, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι υπεύθυνοι σταθμών καταβάλλουν με δικά τους έξοδα και χωρίς χρονοτριβή κάθε εύλογη προσπάθεια για τη γρήγορη και προσωρινή αντικατάσταση ειδικού εξοπλισμού ή βοηθήματος, κατά το δυνατόν, με τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά ισοδύναμα με εκείνα του ειδικού εξοπλισμού ή του βοηθήματος που απωλέσθηκε ή υπέστη ζημία. Επιτρέπεται στο άτομο με αναπηρία ή στο άτομο με μειωμένη κινητικότητα, κατά περίπτωση και εφόσον το επιθυμεί, να κρατήσει προσωρινά τον εξοπλισμό ή το βοήθημα μέχρι να του καταβληθεί η κατά τις παραγράφους 1 και 2 αποζημίωση.

Τροπολογία    92

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  μεριμνούν ώστε όλο το προσωπικό, συμπεριλαμβανομένου εκείνου που απασχολεί άλλο τρίτο εκτελεστικό μέρος, το οποίο παρέχει απευθείας συνδρομή σε άτομα με αναπηρία και σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα, να γνωρίζει με ποιον τρόπο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες ατόμων με αναπηρία και ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, καθώς και των ατόμων με ψυχική και διανοητική ανεπάρκεια·

α)  μεριμνούν ώστε όλο το προσωπικό, συμπεριλαμβανομένου εκείνου που απασχολεί άλλο τρίτο εκτελεστικό μέρος, να εκπαιδεύεται σε θέματα αναπηρίας ώστε να γνωρίζει με ποιον τρόπο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες ατόμων με αναπηρία και ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, καθώς και των ατόμων με ψυχική και διανοητική ανεπάρκεια·

Τροπολογία    93

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26– παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  παρέχουν εκπαίδευση προκειμένου να γνωστοποιούνται περισσότερο οι ανάγκες των ατόμων με αναπηρία σε όλο το προσωπικό του σταθμού που έρχεται σε άμεση επαφή με το επιβατικό κοινό·

β)  εξασφαλίζουν εκπαίδευση προκειμένου να γνωστοποιούνται περισσότερο οι ανάγκες των ατόμων με αναπηρία σε όλο το προσωπικό του σταθμού που έρχεται σε άμεση επαφή με το επιβατικό κοινό·

Τροπολογία    94

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  μεριμνούν ώστε όλοι οι νεοπροσληφθέντες να εκπαιδεύονται σε θέματα αναπηρίας και να παρακολουθούν τακτική επιμόρφωση·

γ)  μεριμνούν ώστε όλοι οι νεοπροσληφθέντες και εκείνοι που, λόγω της φύσης της εργασίας τους, ενδέχεται να προσφέρουν άμεση συνδρομή σε επιβάτες με αναπηρία και σε επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα να εκπαιδεύονται σε θέματα αναπηρίας και να παρακολουθούν τακτική επιμόρφωση·

Αιτιολόγηση

Οι υπάλληλοι που είναι σε άμεση επαφή με επιβάτες θα πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή σε θέση να παρέχουν επαρκή βοήθεια και χρειάζονται συνδρομή για τους επιβάτες που τη χρειάζονται.

Τροπολογία    95

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  αποδέχονται στην εκπαίδευση, κατόπιν αιτήματος, τη συμμετοχή εργαζομένων με αναπηρία, επιβατών με αναπηρία και με μειωμένη κινητικότητα και/ή οργανώσεων εκπροσώπησής τους.

δ)  ενθαρρύνουν ενεργά τη συμμετοχή στην εκπαίδευση προσωπικού με αναπηρία, καθώς και επιβατών με αναπηρία και με μειωμένη κινητικότητα και οργανώσεων εκπροσώπησής τους·

Τροπολογία    96

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  εμπλέκουν οργανισμούς που εκπροσωπούν άτομα με αναπηρίες και με μειωμένη κινητικότητα στον σχεδιασμό και την παράδοση εκπαίδευσης σε θέματα αναπηρίας·

Τροπολογία    97

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Όλες, οι πωλητές εισιτηρίων, οι υπεύθυνοι σταθμών και οι διαχειριστές υποδομών σε σταθμούς όπου διακινούνται κατά μέσο όρο ετησίως άνω των 10 000 επιβατών την ημέρα συγκροτούν ο καθένας μηχανισμό διεκπεραίωσης καταγγελιών για τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που καλύπτει ο παρών κανονισμός στο αντίστοιχο πεδίο αρμοδιότητάς τους. Γνωστοποιούν ευρέως στους επιβάτες τούς οικείους τρόπους επαφής και τη γλώσσα ή τις γλώσσες εργασίας τους.

1.  Όλες οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, οι πωλητές εισιτηρίων και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες, οι υπεύθυνοι σταθμών και οι διαχειριστές υποδομών σε σταθμούς συγκροτούν ο καθένας μηχανισμό διεκπεραίωσης καταγγελιών για τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που καλύπτει ο παρών κανονισμός στο αντίστοιχο πεδίο αρμοδιότητάς τους. Γνωστοποιούν ευρέως στους επιβάτες τις λεπτομέρειες του μηχανισμού διεκπεραίωσης καταγγελιών, τα στοιχεία επικοινωνίας και τη γλώσσα ή τις γλώσσες εργασίας τους. Το έντυπο καταγγελίας προσφέρεται στους επιβάτες και διατίθεται σε μία ή περισσότερες γλώσσες κατανοητές στους επιβάτες.

Τροπολογία    98

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι επιβάτες μπορούν να υποβάλλουν καταγγελία σε κάθε εμπλεκόμενη σιδηροδρομική επιχείρηση, πωλητή εισιτηρίων, υπεύθυνο σταθμού ή διαχειριστή υποδομής. Οι καταγγελίες υποβάλλονται εντός έξι μηνών από το περιστατικό για το οποίο υποβάλλεται καταγγελία. Εντός ενός μηνός από την παραλαβή της καταγγελίας, ο αρμόδιος απαντά αιτιολογημένα ή, σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, ενημερώνει τον επιβάτη για την ημερομηνία εντός της οποίας μπορεί να αναμένει την απάντηση η οποία δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της καταγγελίας. Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, οι πωλητές εισιτηρίων, οι υπεύθυνοι σταθμού και οι διαχειριστές υποδομών φυλάσσουν τα δεδομένα του περιστατικού που είναι αναγκαία για την αξιολόγηση της καταγγελίας επί δύο έτη και τα διαθέτουν στους εθνικούς φορείς επιβολής εφόσον τα ζητήσουν.

2.  Οι επιβάτες μπορούν να υποβάλλουν καταγγελία σε κάθε εμπλεκόμενη σιδηροδρομική επιχείρηση, πωλητή εισιτηρίων, υπεύθυνο σταθμού ή διαχειριστή υποδομής. Οι επιβάτες έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελίες με τον ίδιο τρόπο που έλαβαν τα εισιτήριά τους. Οι καταγγελίες υποβάλλονται εντός έξι μηνών από το περιστατικό για το οποίο υποβάλλεται καταγγελία. Εντός ενός μηνός από την υποβολή της καταγγελίας, ο αρμόδιος απαντά αιτιολογημένα ή, σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, ενημερώνει τον επιβάτη για την ημερομηνία εντός της οποίας μπορεί να αναμένει την απάντηση η οποία δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της καταγγελίας. Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, οι πωλητές εισιτηρίων, οι υπεύθυνοι σταθμού και οι διαχειριστές υποδομών φυλάσσουν τα δεδομένα του περιστατικού που είναι αναγκαία για την αξιολόγηση της καταγγελίας επί δύο έτη και τα διαθέτουν στους εθνικούς φορείς επιβολής εφόσον τα ζητήσουν.

Τροπολογία    99

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Στα στοιχεία της διαδικασίας διεκπεραίωσης της καταγγελίας έχουν πρόσβαση τα άτομα με αναπηρία και με μειωμένη κινητικότητα.

3.  Τα στοιχεία της διαδικασίας διεκπεραίωσης της καταγγελίας διατίθενται εύκολα στους επιβάτες και είναι προσβάσιμα στα άτομα με αναπηρία και με μειωμένη κινητικότητα. Αυτές οι πληροφορίες είναι ελεύθερα διαθέσιμες εγγράφως κατόπιν αίτησης στην εγχώρια γλώσσα της σιδηροδρομικής επιχείρησης.

Τροπολογία    100

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Η Επιτροπή θα εγκρίνει ένα τυποποιημένο έντυπο καταγγελίας της ΕΕ που οι επιβάτες μπορούν να χρησιμοποιούν για να αιτούνται αποζημίωση σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Αιτιολόγηση

Στο πνεύμα της απαγόρευσης διακρίσεων που διατυπώνεται στο άρθρο 5 και υπό το φως της αιτιολογικής σκέψης 12, οι επιβάτες θα πρέπει να μπορούν να υποβάλλουν καταγγελία ανεξαρτήτως γλώσσας. Ο επιβάτης μπορεί, εάν το επιθυμεί, να αποφασίσει να χρησιμοποιήσει το τυποποιημένο έντυπο καταγγελίας της ΕΕ, αντί για αυτό που παρέχεται από την σιδηροδρομική επιχείρηση, τον πωλητή εισιτηρίων, τον υπεύθυνο σταθμού ή τον υπεύθυνο υποδομής που εμπλέκεται, το οποίο έγγραφο θα πρέπει να ισχύει εξίσου. Ιδίως για επιβάτες που ταξιδεύουν εκτός των κρατών μελών τους, θα ήταν ευκολότερο να υποβάλουν καταγγελία χρησιμοποιώντας το έντυπο καταγγελιών της ΕΕ.

Τροπολογία    101

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και υπεύθυνοι σταθμού συνεργάζονται ενεργά με οργανισμούς που εκπροσωπούν άτομα με αναπηρία για τη βελτίωση της ποιότητας προσβασιμότητας των υπηρεσιών μεταφοράς.

Αιτιολόγηση

Υπάρχει μια εσωτερική λογική μεταξύ των άρθρων 26 και 29 καθώς η Επιτροπή προτείνει την εκπαίδευση προσωπικού και ζητά πρότυπα ποιότητας υπηρεσιών. Η τροπολογία αυτή μπορεί να διευκολύνει τη χρήση σιδηροδρομικών υπηρεσιών από άτομα με αναπηρία και να βελτιώσει την ποιότητα των υπηρεσιών που τους προσφέρονται.

Τροπολογία    102

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι υπεύθυνοι των σιδηροδρομικών σταθμών ενημερώνουν τους επιβάτες, και σε μορφή προβάσιμη σύμφωνα με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της οδηγίας XXX, τόσο στο σταθμό όσο και εντός της αμαξοστοιχίας, για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού και σχετικά με τα στοιχεία επικοινωνίας του φορέα ή φορέων που έχει ορίσει κάθε κράτος μέλος ως υπεύθυνο σύμφωνα με το άρθρο 31.

2.  Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι υπεύθυνοι των σιδηροδρομικών σταθμών ενημερώνουν τους επιβάτες, και σε μορφή προσβάσιμη σύμφωνα με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της οδηγίας XXX, στο σταθμό, εντός της αμαξοστοιχίας και στον ιστότοπό τους, για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού και σχετικά με τα στοιχεία επικοινωνίας του φορέα ή φορέων που έχει ορίσει κάθε κράτος μέλος ως υπεύθυνο σύμφωνα με το άρθρο 31.

Τροπολογία    103

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τον οριζόμενο σύμφωνα με το παρόν άρθρο φορέα ή φορείς που ορίζονται και τα αντίστοιχα πεδία ευθύνης τους.

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τον οριζόμενο σύμφωνα με το παρόν άρθρο φορέα ή φορείς που ορίζονται και τα αντίστοιχα πεδία ευθύνης τους και δημοσιεύουν τα ονόματά τους σε κατάλληλη θέση στον ιστότοπό τους.

Αιτιολόγηση

Η δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο προσφέρει περισσότερη διαφάνεια για τους επιβάτες και συμβάλλει στην υλοποίηση του στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δημιουργήσει μια ψηφιακή ενιαία αγορά. Όταν δημοσιεύτηκε ο αρχικός κανονισμός, η στρατηγική για την ενιαία ψηφιακή αγορά δεν είχε ακόμη τεθεί σε ισχύ.

Τροπολογία    104

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι εθνικοί φορείς επιβολής παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό και λαμβάνουν τα μέτρα που είναι αναγκαία για να διασφαλίζεται ότι τηρούνται τα δικαιώματα των επιβατών. Προς τον σκοπό αυτό, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, οι υπεύθυνοι σταθμών και οι διαχειριστές υποδομής παρέχουν στους εν λόγω φορείς τα σχετικά έγγραφα και πληροφορίες κατόπιν αιτήματός τους. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, οι φορείς λαμβάνουν υπόψη τις πληροφορίες που τους υποβάλλει ο φορέας που έχει ορισθεί για τη διεκπεραίωση των καταγγελιών κατά το άρθρο 33, εφόσον πρόκειται για διαφορετικό φορέα. Μπορούν επίσης να αποφασίζουν μέτρα επιβολής για μεμονωμένες καταγγελίες που διαβιβάζει ο φορέας αυτός.

1.  Οι εθνικοί φορείς επιβολής παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό και λαμβάνουν τα μέτρα που είναι αναγκαία για να διασφαλίζεται ότι τηρούνται τα δικαιώματα των επιβατών. Προς τον σκοπό αυτό, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, οι υπεύθυνοι σταθμών και οι διαχειριστές υποδομής παρέχουν στους εν λόγω φορείς τα σχετικά έγγραφα και πληροφορίες κατόπιν αιτήματός τους χωρίς χρονοτριβή και, σε κάθε περίπτωση, εντός ενός μηνός. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, οι φορείς λαμβάνουν υπόψη τις πληροφορίες που τους υποβάλλει ο φορέας που έχει ορισθεί για τη διεκπεραίωση των καταγγελιών κατά το άρθρο 33, εφόσον πρόκειται για διαφορετικό φορέα. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εθνικοί φορείς επιβολής και διαχείρισης καταγγελιών θα έχουν στη διάθεσή τους επάρκεια εξουσιών και πόρων για την ικανοποιητική και αποτελεσματική επιβολή μεμονωμένων καταγγελιών από επιβάτες δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    105

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι εθνικοί φορείς επιβολής δημοσιεύουν ετησίως στατιστικές για τις δραστηριότητές τους, καθώς και για τις κυρώσεις που επέβαλαν, το αργότερο στα τέλη Απριλίου του επόμενου ημερολογιακού έτους.

2.  Κάθε χρόνο, οι εθνικοί φορείς επιβολής δημοσιεύουν στους ιστοτόπους τους εκθέσεις με αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό και το είδος καταγγελιών που έλαβαν και λεπτομερείς περιγραφές των αποτελεσμάτων που είχαν οι ενέργειες επιβολής τους, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων που επέβαλαν. Αυτό διενεργείται για κάθε χρόνο το αργότερο την πρώτη ημέρα του Απριλίου του επόμενου έτους. Επιπλέον, οι εν λόγω εκθέσεις δημοσιεύονται στον ιστότοπο του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    106

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Οι εθνικοί φορείς επιβολής, σε συνεργασία με οργανώσεις που εκπροσωπούν άτομα με αναπηρία και με μειωμένη κινητικότητα, διενεργούν τακτικούς ελέγχους στις υπηρεσίες συνδρομής που παρέχονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και δημοσιεύουν τα αποτελέσματα σε προσβάσιμες και ευρέως χρησιμοποιούμενες μορφές.

Τροπολογία    107

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο φορέας βεβαιώνει την παραλαβή της καταγγελίας εντός δύο εβδομάδων από την παραλαβή της. Η διεκπεραίωση της καταγγελίας διαρκεί τρεις μήνες κατ’ ανώτατο όριο. Σε σύνθετες περιπτώσεις, ο φορέας έχει τη διακριτική ευχέρεια να παρατείνει το διάστημα αυτό σε έξι μήνες. Στην περίπτωση αυτή, ενημερώνει τον επιβάτη για τους λόγους της παράτασης και για τον χρόνο που αναμένεται να χρειασθεί για την περάτωση της διαδικασίας. Οι μόνες περιπτώσεις που μπορούν να διαρκέσουν περισσότερο από έξι μήνες είναι όσες περιλαμβάνουν δικαστική διαδικασία. Εφόσον ο φορέας είναι ταυτόχρονα φορέας εναλλακτικής επίλυσης διαφορών κατά την οδηγία 2013/11/EΕ, ισχύουν τα χρονικά όρια που καθορίζονται στην εν λόγω οδηγία.

Ο φορέας βεβαιώνει την παραλαβή της καταγγελίας εντός δύο εβδομάδων από την παραλαβή της. Η διεκπεραίωση της καταγγελίας διαρκεί τρεις μήνες κατ’ ανώτατο όριο. Σε σύνθετες περιπτώσεις, ο φορέας έχει τη διακριτική ευχέρεια να παρατείνει το διάστημα αυτό σε έξι μήνες. Στην περίπτωση αυτή, ενημερώνει τον επιβάτη ή τον οργανισμό που αντιπροσωπεύει επιβάτες για τους λόγους της παράτασης και για τον χρόνο που αναμένεται να χρειασθεί για την περάτωση της διαδικασίας. Οι μόνες περιπτώσεις που μπορούν να διαρκέσουν περισσότερο από έξι μήνες είναι όσες περιλαμβάνουν δικαστική διαδικασία. Εφόσον ο φορέας είναι ταυτόχρονα φορέας εναλλακτικής επίλυσης διαφορών κατά την οδηγία 2013/11/EΕ, ισχύουν τα χρονικά όρια που καθορίζονται στην εν λόγω οδηγία και η χρήση επιγραμμικής επίλυσης διαφορών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 524/20131α μπορεί να καταστεί διαθέσιμη με συμφωνία όλων των εμπλεκόμενων μερών.

Τροπολογία    108

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία είναι αναγκαία διότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις άλλες μας τροπολογίες σχετικά με την παροχή πληροφοριών από τους διάφορους εμπλεκόμενους πωλητές σιδηροδρομικών ταξιδιών, ιδίως τους «ταξιδιωτικούς πράκτορες» στα άρθρα 5, 7, 9 και 10.

Τροπολογία    109

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  Γενικοί όροι που ισχύουν στο πλαίσιο της σύμβασης

–  Γενικοί όροι που ισχύουν στο πλαίσιο της σύμβασης ή συμβάσεις που αποτελούν μέρος του ταξιδιού ή του συνδυασμένου ταξιδιού

Αιτιολόγηση

Για λόγους νομικής σαφήνειας σε ολόκληρο τον κανονισμό, καλό είναι να σημειωθεί ότι τα συνδυασμένα ταξίδια απαιτούν περισσότερες από μία συμβάσεις. Συνάδει με τις τροπολογίες στο κεφάλαιο II.

Τροπολογία    110

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  Ωράριο και όροι του χρονικά συντομότερου ταξιδιού

–  Ωράριο και όροι του χρονικά συντομότερου ταξιδιού και καλύτερες ανταποκρίσεις

Αιτιολόγηση

Τα συνδυασμένα ταξίδια αποτελούν ένα πολύ ευρύτερο σύνολο σιδηροδρομικών επιλογών από την περιορισμένη ποικιλία ενιαίων εισιτηρίων, και τα συνδυασμένα ταξίδια μεταξύ διαφορετικών εισιτηρίων είναι ήδη τεχνικά δυνατά, οπότε έχει νόημα για τις επιχειρήσεις να παρέχουν στους επιβάτες τις πληροφορίες σχετικά με τον βέλτιστο τρόπο ολοκλήρωσης του ταξιδιού. Τούτο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις τροπολογίες μας επί του θέματος στο κεφάλαιο II.

Τροπολογία    111

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  Ωράριο και όροι της χαμηλότερης χρέωσης

–  Ωράριο και όροι της χαμηλότερης χρέωσης και όλων των διαθέσιμων χρεώσεων

Αιτιολόγηση

Τα συνδυασμένα ταξίδια αποτελούν ένα πολύ ευρύτερο σύνολο σιδηροδρομικών επιλογών από την περιορισμένη ποικιλία ενιαίων εισιτηρίων, και τα συνδυασμένα ταξίδια μεταξύ διαφορετικών εισιτηρίων είναι ήδη τεχνικά δυνατά, οπότε έχει νόημα για τις επιχειρήσεις να παρέχουν στους επιβάτες τις πληροφορίες σχετικά με τον βέλτιστο τρόπο ολοκλήρωσης του ταξιδιού. Τούτο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις τροπολογίες μας επί του θέματος στο κεφάλαιο II.

Τροπολογία    112

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – περίπτωση 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  Όροι φόρτωσης ποδηλάτων

–  Ρυθμίσεις φόρτωσης ποδηλάτων

Αιτιολόγηση

Τούτο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις λοιπές τροπολογίες μας επί του θέματος στο άρθρο 6.

Τροπολογία    113

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – περίπτωση 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  Διαθεσιμότητα θέσεων για καπνίζοντες και μη καπνίζοντες, για επιβάτες πρώτης και δεύτερης θέσης καθώς και θέσεις σε άμαξες κλινοθέσεων και κλινάμαξες

–  Διαθεσιμότητα θέσεων σε όλους τους διαθέσιμους ναύλους για μη καπνίζοντες και, κατά περίπτωση, καπνίζοντες, για επιβάτες πρώτης και δεύτερης θέσης καθώς και θέσεις σε άμαξες κλινοθέσεων και κλινάμαξες

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν τη λογική και την έμφαση του κειμένου. Τώρα, στα περισσότερα κράτη μέλη το κάπνισμα δεν επιτρέπεται γενικά στις αμαξοστοιχίες, οπότε το κείμενο δεν θα πρέπει να συνταχθεί με παραπλανητικό τρόπο και θα πρέπει να ακολουθεί την εσωτερική λογική του κεφαλαίου ΙΙ.

Τροπολογία    114

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – περίπτωση 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  Διαθεσιμότητα υπηρεσιών επί της αμαξοστοιχίας

–  Διαθεσιμότητα υπηρεσιών επί της αμαξοστοιχίας, συμπεριλαμβανομένου του wifi και των χώρων υγιεινής

Αιτιολόγηση

Δεδομένου του όλου κανονισμού και της έμφασής του στη βελτίωση των δικαιωμάτων των επιβατών, είναι σημαντικό να αναγνωριστούν ορισμένες βασικές πτυχές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και να παρέχονται τουαλέτες σε τραίνα. Τούτο είναι ιδιαιτέρως σημαντικό για άτομα με αναπηρία και άτομα με μειωμένη κινητικότητα. Η ύπαρξη wifi αποκτά τη σημασία της καθώς συνάδει με την προσπάθεια για αυξημένη ψηφιοποίηση και καθώς θα βοηθήσει τους επιβάτες να κάνουν κράτηση ενός προσεχούς ταξιδιού χωρίς να χρειάζονται πολύ χρόνο σε περίπτωση που δεν λειτουργεί το γραφείο κρατήσεων ή το μηχάνημα εισιτηρίων. Τούτο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τους στόχους του κανονισμού και τις διατάξεις που αφορούν τις πληροφορίες, ιδίως στο κεφάλαιο ΙΙ, και τις διατάξεις που αφορούν την προσβασιμότητα στο κεφάλαιο V.

Τροπολογία    115

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος ΙΙ – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  Υπηρεσίες επί της αμαξοστοιχίας

–  Υπηρεσίες επί της αμαξοστοιχίας, συμπεριλαμβανομένου του wifi

Αιτιολόγηση

Λαμβανομένου υπόψη του πνεύματος του κανονισμού στο σύνολό του, η ύπαρξη wifi αποκτά τη σημασία της καθώς συνάδει με την προσπάθεια για αυξημένη ψηφιοποίηση και καθώς θα βοηθήσει τους επιβάτες να κάνουν κράτηση ενός προσεχούς ταξιδιού χωρίς να χρειάζονται πολύ χρόνο σε περίπτωση που δεν λειτουργεί το γραφείο κρατήσεων ή το μηχάνημα εισιτηρίων. Τούτο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τους στόχους του κανονισμού και τις διατάξεις που αφορούν τις πληροφορίες, ιδίως στο κεφάλαιο ΙΙ, και τις διατάξεις που αφορούν την προσβασιμότητα στο κεφάλαιο V.

Τροπολογία    116

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – μέρος Ι – παράγραφος 2 – σημείο 1 – στοιχείο α – σημείο iii – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  ποσοστό καθυστερήσεων κάτω των 60 λεπτών·

–  ποσοστό καθυστερήσεων κάτω των 45 λεπτών·

Τροπολογία    117

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – μέρος ΙΙ – παράγραφος 1 – σημείο 4 – σημείο vii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

vii)  προσβασιμότητα του σταθμού και των χώρων του σταθμού·

vii)  προσβασιμότητα του σταθμού και των χώρων του σταθμού, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης χωρίς σκάλες, των κυλιόμενων σκαλών, των ανελκυστήρων και των ραμπών αποσκευών·

Τροπολογία    118

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IV – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σε σύνθετες περιπτώσεις όπως περιπτώσεις με πολλές απαιτήσεις και πολλούς φορείς εκμετάλλευσης, διασυνοριακά ταξίδια ή ατυχήματα στην επικράτεια κράτους μέλους άλλου από εκείνο που αδειοδότησε τη σιδηροδρομική επιχείρηση, και ιδίως όταν είναι ασαφές ποιος είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας επιβολής, ή όταν διευκολύνεται ή επισπεύδεται η επίλυση καταγγελίας, οι εθνικοί φορείς επιβολής συνεργάζονται προκειμένου να ορίσουν τον ‘επικεφαλής’ φορέα, ο οποίος ενεργεί ως ενιαίο σημείο επαφής για τους επιβάτες. Όλοι οι εμπλεκόμενοι εθνικοί φορείς επιβολής συνεργάζονται για να διευκολύνουν την επίλυση καταγγελίας (όπως επίσης ανταλλάσσουν πληροφορίες, βοηθούν στη μετάφραση εγγράφων και παρέχουν πληροφορίες για τις συνθήκες περιστατικών). Οι επιβάτες ενημερώνονται ποιος είναι ο φορέας που ενεργεί ως ‘επικεφαλής’.

Σε σύνθετες περιπτώσεις όπως περιπτώσεις με πολλές απαιτήσεις και πολλούς φορείς εκμετάλλευσης, διασυνοριακά ταξίδια ή ατυχήματα στην επικράτεια κράτους μέλους άλλου από εκείνο που αδειοδότησε τη σιδηροδρομική επιχείρηση, και ιδίως όταν είναι ασαφές ποιος είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας επιβολής, ή όταν διευκολύνεται ή επισπεύδεται η επίλυση καταγγελίας, οι εθνικοί φορείς επιβολής συνεργάζονται προκειμένου να ορίσουν τον ‘επικεφαλής’ φορέα, ο οποίος ενεργεί ως ενιαίο σημείο επαφής για τους επιβάτες. Όλοι οι εμπλεκόμενοι εθνικοί φορείς επιβολής συνεργάζονται για να διευκολύνουν την επίλυση καταγγελίας (όπως επίσης ανταλλάσσουν πληροφορίες, βοηθούν στη μετάφραση εγγράφων και παρέχουν πληροφορίες για τις συνθήκες περιστατικών). Οι επιβάτες ενημερώνονται ποιος είναι ο φορέας που ενεργεί ως ‘επικεφαλής’. Σε κάθε περίπτωση εξάλλου, οι εθνικοί φορείς επιβολής μεριμνούν για την τήρηση του κανονισμού 2017/2394/ΕΕ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών μεταφορών (αναδιατύπωση)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

5.10.2017

 

 

 

Γνωμοδότηση της

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

26.10.2017

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

 Ημερομηνία ορισμού

Dennis de Jong

4.12.2017

Εξέταση στην επιτροπή

21.2.2018

21.3.2018

16.5.2018

 

Ημερομηνία έγκρισης

4.6.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

29

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Roberta Metsola, Marc Tarabella, Sabine Verheyen

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ademov, Clara Eugenia Aguilera García, Klaus Buchner, Peter Liese, Emilian Pavel, Annie Schreijer-Pierik, Tomáš Zdechovský

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

29

+

ALDE

Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Asim Ademov, Pascal Arimont, Cristian-Silviu Buşoi, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Philippe Juvin, Peter Liese, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Annie Schreijer-Pierik, Sabine Verheyen, Tomáš Zdechovský

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Liisa Jaakonsaari, Emilian Pavel, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Pascal Durand

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

1

0

EFDD

Marco Zullo

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών μεταφορών (αναδιατύπωση)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

27.9.2017

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

5.10.2017

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

26.10.2017

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Bogusław Liberadzki

25.10.2017

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

19.3.2018

25.4.2018

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

9.10.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

39

2

6

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Janusz Zemke, Kosma Złotowski

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michael Detjen, Jill Evans, Maria Grapini, Ryszard Antoni Legutko, Marek Plura

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Angel Dzhambazki, John Howarth, Clare Moody

Ημερομηνία κατάθεσης

18.10.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

39

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Peter Lundgren, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Marek Plura, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Michael Detjen, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jill Evans, Keith Taylor

2

-

ECR

Jacqueline Foster

EFDD

John Stuart Agnew

6

0

ENF

Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

EPP

Markus Pieper

S&D

Ismail Ertug, John Howarth, Clare Moody

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 6 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου