Menetlus : 2017/0237(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0340/2018

Esitatud tekstid :

A8-0340/2018

Arutelud :

PV 14/11/2018 - 22
CRE 14/11/2018 - 22

Hääletused :

PV 15/11/2018 - 5.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0462

RAPORT     ***I
PDF 1282kWORD 209k
18.10.2018
PE 618.100v02-00 A8-0340/2018

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus rongireisijate õiguste ja kohustuste kohta (uuesti sõnastatud)

(COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD))

Transpordi- ja turismikomisjon

Raportöör: Bogusław Liberadzki

(Uuesti sõnastamine – kodukorra artikkel 104)

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 LISA: ÕIGUSKOMISJONI KIRI
 LISA: EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI ÕIGUSTEENISTUSTE KONSULTATIIVSE TÖÖRÜHMA ARVAMUS
 LISA: LOETELU ÜKSUSTEST VÕI ISIKUTEST,KES ANDSID RAPORTÖÖRILE TEAVET
 SISETURU- JA TARBIJAKAITSEKOMISJONI ARVAMUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus rongireisijate õiguste ja kohustuste kohta (uuesti sõnastatud)

(COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus – uuesti sõnastamine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2017)0548),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 91 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0324/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 18. jaanuari 2018. aasta arvamust(1),

–  olles konsulteerinud Regioonide Komiteega,

–  võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta(2),

–  võttes arvesse vastavalt kodukorra artikli 104 lõikele 3 saadetud õiguskomisjoni 24. juuli 2017. aasta kirja transpordi- ja turismikomisjonile,

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 104 ja 59,

–  võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamust (A8-0340/2018),

A.  arvestades, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma arvamuse kohaselt ei sisalda komisjoni ettepanek muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on ettepanekus esile toodud, ning arvestades, et varasemate õigusaktide muutmata sätete ja nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta;

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha, võttes arvesse Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma soovitusi;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusesse (EÜ) nr 1371/20073 tuleb teha mitmeid muudatusi. Selguse huvides tuleks kõnealune määrus uuesti sõnastada.

(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusesse (EÜ) nr 1371/20073 tuleb teha mitu muudatust, et tagada reisijate parem kaitse ja soodustada sagedasemat rongiga reisimist, võttes arvesse eelkõige Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 11, 12 ja 14. Nende muudatuste tõttu ja selguse huvides tuleks määrus (EÜ) nr 1371/2007 uuesti sõnastada.

_________________

_________________

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1371/2007 rongireisijate õiguste ja kohustuste kohta (ELT L 315, 3.12.2007, lk 14).

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1371/2007 rongireisijate õiguste ja kohustuste kohta (ELT L 315, 3.12.2007, lk 14).

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Vaatamata sellele, et liidus on tarbijate kaitse valdkonnas tehtud märkimisväärseid edusamme, on vaja jätkata rongireisijate õiguste kaitse parandamist.

(3)  Vaatamata sellele, et liidus on tarbijakaitses tehtud märkimisväärseid edusamme, tuleb rongireisijate õigusi kaitsta veel paremini ja tagada kindlamini, et hilinemise ja tühistamise ning varalise kahju korral makstakse neile hüvitist.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Samade õiguste andmine rongireisijatele, kes teevad rahvusvahelisi ja riigisiseseid reise, peaks tõstma tarbijakaitse taset liidus, tagama raudteeveo-ettevõtjatele võrdsed tingimused ning reisijatele ühtsed õigused.

(5)  Samade õiguste andmine rongireisijatele, kes teevad rahvusvahelisi ja riigisiseseid reise, peaks reisijate õigusi liidus suurendama, eriti puudutab see õigust saada reisi hilinemise või tühistamise korral teavet ja hüvitist. Reisijad peaksid oma õiguste kohta saama võimalikult täpselt teavet.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a)  Käesoleva määrusega ei tohi kahjustada liikmesriigi või pädevate asutuste õigust kehtestada teenustele, mida osutatakse avaliku teenindamise kohustuse täitmiseks, ega kommertsteenustele sotsiaalseid tariife.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  Linna- ja linnalähiliinide ning piirkondlikel raudtee reisijateveo teenustel on kaugveoteenustest erinev iseloom. Seega tuleks liikmesriikidel lubada reisijate õigusi käsitlevate teatavate sätete kohaldamisest vabastada sellised linna- ja linnalähiliinide ning piirkondlikud raudtee reisijateveo teenused, mis ei ole liidus osutatavad piiriülesed teenused.

(6)  Linna- ja linnalähiliinide raudtee reisijateveo teenustel on kaugveoteenustest erinev iseloom. Seega tuleks liikmesriikidel lubada teha linna- ja linnalähiliinide raudtee reisijateveo teenuste puhul reisijate õigusi käsitlevate teatavate sätete kohaldamisel erandeid.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  Samas ei tohiks erandeid kohaldada käesoleva määruse nende sätete suhtes, millega hõlbustatakse raudteeveoteenuste kasutamist puudega isikute või piiratud liikumisvõimega isikute poolt. Lisaks ei peaks erandeid kohaldama nende isikute õiguste suhtes, kes soovivad osta rongiga reisimiseks pileteid ilma põhjendamatute takistusteta, samuti sätete suhtes, mis käsitlevad raudteeveo-ettevõtjate vastutust seoses reisijate ja nende pagasiga, nõude suhtes, mille kohaselt ettevõtjad peavad olema piisavalt kindlustatud, ja nõude suhtes, et ettevõtjad peavad võtma asjakohaseid meetmeid reisijate turvalisuse tagamiseks raudteejaamades ja rongides ning riskijuhtimiseks.

välja jäetud

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)  Raudteeveoteenuste kasutaja õiguste hulka kuulub õigus saada teavet teenuste kohta nii enne reisi kui ka reisi ajal. Võimaluse korral peaksid raudteeveo-ettevõtjad ja piletimüüjad andma seda teavet ette ja võimalikult kiiresti. See teave tuleks kättesaadavas vormis esitada puudega isikutele või piiratud liikumisvõimega isikutele.

(9)  Raudteeveoteenuste kasutaja õiguste hulka kuulub õigus saada nii enne reisi kui ka reisi ajal ja pärast seda nende teenuste ja nendega seotud küsimuste kohta teavet. Raudteeveo-ettevõtjad ja piletimüüjad peaksid andma seda teavet võimalikult varakult enne reisi või kõige hiljem reisi alguses. Puudega isikutele või piiratud liikumisvõimega isikutele tuleks see teave esitada kättesaadavas vormis ning teave peaks olema avalik. Raudteeveo-ettevõtjad peaksid andma selle teabe piletimüüjatele ja teistele raudteeveo-ettevõtjatele, kes nende teenuseid müüvad.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 a)  Kui klientidel on ilma diskrimineerimiseta ja mõistlikel tingimustel võimalik näha kogu reaalajas kättesaadavat operatiivteavet ja tariife, on uutel klientidel rongiga reisimise kasuks lihtsam otsustada ning neil on rohkem sõiduvõimalusi ja tariife, mille vahel valida. Raudteeveo-ettevõtjad peaksid rongiga reisimise soodustamiseks esitama operatiivteabe ja tariifid piletimüüjatele. Reisijatele tuleks püüda pakkuda võimalust broneerida otsepileteid ja optimaalseid ühtseid rongireise.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 b)  Mahukas mitmeliigiline reisijatevedu aitab saavutada kliimaeesmärke. Seepärast peaksid raudteeveo-ettevõtjad reklaamima ka kombinatsioone teiste transpordiliikidega, et raudteeveoteenuste kasutajad oleksid neist enne reisi broneerimist teadlikud.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 c)  Korralikult väljaarendatud mitmeliigilised reisijateveosüsteemid aitavad saavutada kliimaeesmärke. Seepärast peaksid raudteeveo-ettevõtjad reklaamima ka kombinatsioone teiste transpordiliikidega, et raudteeveoteenuste tarbijad oleksid neist enne reisi broneerimist teadlikud.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)  Reisijapiletite müümisega seoses peaksid liikmesriigid võtma kõik vajalikud meetmed, et keelata diskrimineerimine kodakondsuse või elukoha alusel, vaatamata sellele, kas asjaomane reisija asub alaliselt või ajutiselt muus liikmesriigis. Need meetmed peaksid hõlmama kõiki diskrimineerimise vorme, millel võib muude kriteeriumide (näiteks elukoht, füüsiline või digitaalne asukoht) kohaldamisel olla sama mõju. Võttes arvesse reisijapileteid müüvate veebiplatvormide arengut, peaksid liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu diskrimineerimise ärahoidmisele veebiliideste kasutamise või piletite ostmise käigus. Siiski ei tohiks automaatselt kõrvale jätta transpordiskeeme, mis hõlmavad sotsiaalseid tariife, tingimusel et kõnealused tariifid on proportsionaalsed ega sõltu asjaomase isiku kodakondsusest.

(12)  Reisijapiletite müümisega seoses peaksid liikmesriigid võtma kõik vajalikud meetmed, et keelata diskrimineerimine kodakondsuse või elukoha alusel, vaatamata sellele, kas asjaomane reisija asub alaliselt või ajutiselt muus liikmesriigis. Need meetmed peaksid hõlmama kõiki diskrimineerimise vorme, millel võib muude kriteeriumide (näiteks elukoht, füüsiline või digitaalne asukoht) kohaldamisel olla sama mõju. Võttes arvesse reisijapileteid müüvate veebiplatvormide arengut, peaksid liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu diskrimineerimise ärahoidmisele veebiliideste kasutamise või piletite ostmise käigus. Siiski ei tohiks kõrvale jätta transpordiskeeme, mis hõlmavad sotsiaalseid tariife, tingimusel et kõnealused tariifid ei sõltu asjaomase isiku kodakondsusest.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13)  Jalgrattasõidu suurenev populaarsus kogu liidus mõjutab üldist liikuvust ja turismi. Nii rongiliikluse kui ka jalgratta kasutamise kasv transpordiliikide lõikes vähendab transpordi keskkonnamõju. Seega peaksid raudteeveo-ettevõtjad võimalikult palju hõlbustama jalgrattasõidu ja rongireiside kombineerimist, eelkõige võimaldades jalgrataste vedu rongides.

(13)  Jalgrattasõidu suurenev populaarsus kogu liidus mõjutab üldist liikuvust ja turismi. Nii rongiliikluse kui ka jalgratta kasutamise kasv transpordiliikide lõikes vähendab transpordi keskkonnamõju. Seega peaksid raudteeveo-ettevõtjad võimalikult palju hõlbustama jalgrattasõidu ja rongireiside kombineerimist. Eelkõige peaks kõigis reisirongides, sealhulgas kiirrongides ning pikamaa-, rahvusvahelisi ja kohalikke reise tegevates rongides, olema rongi kaasavõetavatele jalgratastele selleks ettenähtud ruumis piisavalt palju hoiukohti. Reisijatele tuleks jalgratastele ettenähtud ruumist teada anda. Neid nõudeid tuleks kõigi raudteeveo-ettevõtjate suhtes kohaldada alates [kaks aastat pärast käesoleva määruse jõustumist].

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14)  Raudteeveo-ettevõtjad peaksid hõlbustama rongireisijate üleminekut ühe operaatori juurest teise juurde, pakkudes võimaluse korral otsepileteid.

(14)  Raudteeveo-ettevõtjad peaksid hõlbustama rongireisijate üleminekut ühe operaatori juurest teise juurde, pakkudes otsepileteid.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15)  Arvestades Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni puuetega inimeste õiguste konventsiooni ning selleks, et anda puudega ja piiratud liikumisvõimega isikutele teiste kodanikega samaväärne võimalus rongiga reisida, tuleks kehtestada sõidu ajal mittediskrimineerimise ja abistamise eeskirjad. Puudega isikutel ja puude, vanuse või muu teguri tõttupiiratud liikumisvõimega isikutel on kõigi teiste kodanikega võrdsed õigused vabale liikumisele ja mittediskrimineerimisele. Sealhulgas tuleks erilist tähelepanu pöörata puudega või piiratud liikumisvõimega isikute teavitamisele raudteeveoteenuste kättesaadavusest, veeremile juurdepääsu tingimustest ja rongis pakutavatest võimalustest. Meelepuudega reisijatele hilinemiste kohta parima teabe andmiseks tuleks vajaduse korral kasutada visuaal- ja helisüsteeme. Puudega isikutel ja piiratud liikumisvõimega isikutel peaks olema võimalus osta rongis pileteid ilma lisatasuta. Personal peaks läbima vastava koolituse, et nad suudaksid täita puudega isikute ja piiratud liikumisvõimega isikute vajadusi, eelkõige neile abi osutades. Võrdsete reisitingimuste tagamiseks tuleks sellistele isikutele osutada abi jaamades ja rongides kogu selle aja vältel, kui rongid sõidavad, mitte ainult teatavatel kellaaegadel päeva jooksul.

(15)  Arvestades Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni puuetega inimeste õiguste konventsiooni ning selleks, et anda puudega ja piiratud liikumisvõimega isikutele teiste kodanikega samaväärne võimalus rongiga reisida, tuleks kehtestada sõidu ajal mittediskrimineerimise ja abistamise eeskirjad. Puudega isikutel ja puude, vanuse või muu teguri tõttu piiratud liikumisvõimega isikutel on kõigi teiste kodanikega võrdsed õigused vabale liikumisele ja mittediskrimineerimisele. Sealhulgas tuleks erilist tähelepanu pöörata sellele, et puudega või piiratud liikumisvõimega isikutele esitataks teave raudteeveoteenuste kasutamise võimaluste, rongi pääsemise tingimuste ja rongis pakutavate võimaluste kohta kättesaadavas vormis. Meelepuudega reisijatele hilinemiste kohta parima teabe andmiseks tuleks kasutada visuaal- ja helisüsteeme, mis on nende reisijate jaoks sobivad ja arusaadavad. Personal peaks läbima vastava koolituse, et nad suudaksid täita puudega isikute ja piiratud liikumisvõimega isikute vajadusi, eelkõige neile abi osutades. Võrdsete reisitingimuste tagamiseks tuleks sellistele isikutele osutada rongi sisenemisel ja rongist väljumisel tasuta abi.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(15 a)  Kui jaamas ei ole puudega isikutele ja piiratud liikumisvõimega isikutele sobivat piletimüügivõimalust, peaks neil olema võimalik osta pilet rongist.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16)  Raudteeveo-ettevõtjad ja jaamaülemad peaksid võtma arvesse puudega isikute ja piiratud liikumisvõimega isikute vajadusi, järgides piiratud liikumisvõimega isikutega seotud koostalitluse tehnilisi kirjeldusi. Lisaks tuleks kooskõlas liidu riigihanke-eeskirjadega, eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2014/24/EL,5 tagada uute materjalide hankimisel või ehitus- või suurte renoveerimistööde teostamisel kõigi hoonete ja veeremite juurdepääsetavus, eemaldades järk-järgult füüsilised ja funktsionaalsed takistused.

(16)  Raudteeveo-ettevõtjad ja jaamaülemad peaksid võtma arvesse puudega isikute ja piiratud liikumisvõimega isikute vajadusi, järgides komisjoni määrust 1300/2014 (koostalitluse tehnilise kirjelduse kohta)4 a ja koostalitluse tehnilise kirjelduse täiendamise korral direktiivi XXX. Lisaks tuleks kooskõlas liidu riigihanke-eeskirjadega, eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2014/24/EL5, tagada uute materjalide hankimisel või ehitus- või suurte renoveerimistööde teostamisel kõigi hoonete ja veeremite juurdepääsetavus, eemaldades järk-järgult füüsilised ja funktsionaalsed takistused.

__________________

__________________

 

4 a Komisjoni 18. novembri 2014. aasta määrus (EL) nr 1300/2014, milles käsitletakse koostalitluse tehnilist kirjeldust seoses puuetega ja piiratud liikumisvõimega inimestele juurdepääsuvõimaluste tagamisega Euroopa Liidu raudteesüsteemis (ELT L 356, 12.12.2014, lk 110–178).

5 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/24/EL riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 94, 28.3.2014, lk 65).

5 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/24/EL riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 94, 28.3.2014, lk 65).

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17)  On soovitav, et käesoleva määrusega loodaks reisijate jaoks hilinemise korral rakendatav hüvitiste süsteem, mis on seotud raudteeveo-ettevõtja vastutusega, samadel alustel nagu COTIFiga sätestatud rahvusvaheline süsteem ja eriti CIV ühtsed eeskirjad reisijate õiguste kohta. Kui reisijateveoteenuse osutamisel esineb hilinemisi, peaksid raudteeveo-ettevõtjad pakkuma reisijatele hüvitist, võttes aluseks teatava protsendimäära piletihinnast.

(17)  On soovitav, et käesoleva määrusega loodaks reisijate jaoks hilinemise korral rakendatav hüvitiste süsteem, mis on seotud raudteeveo-ettevõtja vastutusega, samadel alustel nagu COTIFiga sätestatud rahvusvaheline süsteem ja eriti CIV ühtsed eeskirjad reisijate õiguste kohta. Ostetud piletid peaksid olema täielikult hüvitatavad. Kui reisijateveoteenuse osutamisel esineb hilinemisi, peaksid raudteeveo-ettevõtjad pakkuma reisijatele hüvitist, võttes aluseks teatava protsendimäära (kuni 100 %) piletihinnast.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18)  Raudteeveo-ettevõtjatel peaks olema kohustus ennast kindlustada või võtta samaväärseid meetmeid seoses nende vastutusega rongireisijate eest õnnetusjuhtumi korral. Kui liikmesriigid kehtestavad kahjuhüvitise maksimaalse summa reisija surma või vigastuse korral, peaks see summa olema vähemalt võrdne CIVi ühtsetes eeskirjades sätestatud summaga.

(18)  Raudteeveo-ettevõtjatel peaks olema kohustus ennast kindlustada või võtta samaväärseid meetmeid seoses nende vastutusega rongireisijate eest õnnetusjuhtumi korral. Kui liikmesriigid kehtestavad kahjuhüvitise maksimaalse summa reisija surma või vigastuse korral, peaks see summa olema vähemalt võrdne CIVi ühtsetes eeskirjades sätestatud summaga. Liikmesriikidel peaks olema võimalus reisija surma või vigastuse korral makstava kahjuhüvitise summat igal ajal suurendada.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(20)  Hilinemise korral tuleks reisijatele pakkuda jätkutranspordi või muudetud marsruudiga transpordi võimalusi võrdväärsetel transporditingimustel. Sellises olukorras tuleks arvesse võtta puudega isikute ja piiratud liikumisvõimega isikute vajadusi.

(20)  Hilinemise korral tuleks reisijatele pakkuda jätkutranspordi või muudetud marsruudiga transpordi võimalusi võrdväärsetel transporditingimustel. Sellises olukorras tuleks eriti suurt tähelepanu pöörata sellele, et puudega isikud ja piiratud liikumisvõimega isikud saaksid vajaliku teabe.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21)  Samas ei peaks raudteeveo-ettevõtja olema kohustatud hüvitist maksma, kui ta suudab tõendada, et hilinemise põhjustasid halvad ilmastikuolud või loodusõnnetus, mis seadsid ohtu teenuse ohutu osutamise. Hilinemise põhjustanud sündmus peaks vastama erakordse looduskatastroofi tunnustele ning erinema tavapärastest aastaajale omastest ilmastikutingimustest, näiteks sügistormidest või loodete või lume sulamise põhjustatud regulaarsetest üleujutustest linnades. Raudteeveo-ettevõtjad peaksid tõendama, et nad ei suutnud kõnealust hilinemist ette näha ega ära hoida isegi siis, kui oleks võetud kõik mõistlikud meetmed.

välja jäetud

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22)  Jaamaülemad peaksid koostöös taristuettevõtjate ja raudteeveo-ettevõtjatega koostama hädaolukorra lahendamise plaanid, et minimeerida suurte häirete mõju, andes edasipääsemisvõimaluseta reisijatele asjakohast teavet ja abi.

(22)  Jaamaülemad peaksid koostöös taristuettevõtjate ja raudteeveo-ettevõtjatega koostama ja tegema üldsusele kättesaadavaks hädaolukorra lahendamise plaanid, et minimeerida suurte häirete mõju, andes edasipääsemisvõimaluseta reisijatele asjakohast teavet ja abi.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(23)  Käesolev määrus ei tohiks piirata raudteeveo-ettevõtjate õigusi taotleda vastavalt kohaldatavale siseriiklikule õigusele hüvitist mis tahes isikult, sealhulgas kolmandatelt isikutelt.

(23)  Käesoleva määrusega ei tohiks piirata raudteeveo-ettevõtjate, piletimüüjate, jaamaülemate või taristuettevõtjate õigust taotleda vajaduse korral hüvitist mis tahes isikult, sealhulgas kolmandatelt isikutelt, et täita käesoleva määruse kohaseid kohustusi reisijate vastu.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(27)  Rongireisijad peaksid saama esitada kaebuse igale asjaomasele raudteeveo-ettevõtjale seoses käesoleva määrusega sätestatud õiguste ja kohutustega ning saama neilt mõistliku aja jooksul vastuse.

(27)  Rongireisijad peaksid saama esitada kaebuse igale asjaomasele raudteeveo-ettevõtjale, piletimüüjale, jaamaülemale või taristuettevõtjale seoses käesoleva määrusega sätestatud õiguste ja kohutustega ning saama neilt mõistliku aja jooksul vastuse.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(28)  Raudteeveo-ettevõtjad ja jaamaülemad peaksid raudtee reisijateveo teenuste kvaliteedi standardid kindlaks määrama, avalikult kättesaadavaks tegema ning neid haldama ja jälgima.

(28)  Raudteeveo-ettevõtjad ja jaamaülemad peaksid raudtee reisijateveo teenuste, sealhulgas puudega isikutele ja piiratud liikumisvõimega isikutele osutatavate teenuste kvaliteedi standardid kindlaks määrama, avalikult kättesaadavaks tegema ning neid haldama ja jälgima.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(29)  Raudteetranspordis tarbijakaitse kõrge taseme hoidmiseks tuleks liikmesriikidele teha kohustuslikuks riiklike täitevasutuste määramine käesoleva määruse rakendamise hoolikaks jälgimiseks ja jõustamiseks. Kõnealused asutused peaksid olema võimelised võtma mitmesuguseid täitemeetmeid. Reisijatel peaks olema võimalus esitada nendele asutustele kaebusi määruse väidetava rikkumise kohta. Selliste kaebuste rahuldava käsitlemise tagamiseks peaksid kõnealused asutused ka üksteisega koostööd tegema.

(29)  Raudteetranspordis tarbijakaitse kõrge taseme hoidmiseks tuleks liikmesriikidele teha kohustuslikuks riiklike täitevasutuste määramine käesoleva määruse rakendamise hoolikaks jälgimiseks ja jõustamiseks. Kõnealused asutused peaksid olema võimelised võtma mitmesuguseid täitemeetmeid ning pakkuma reisijatele kooskõlas direktiiviga 2013/11/EL5 a siduvat vaidluste kohtuvälise lahendamise võimalust. Reisijatel peaks olema võimalus esitada nendele asutustele kaebusi määruse väidetava rikkumise kohta ning kasutada määruse 524/2013/EL5 b kohast võimalust lahendada vaidlus interneti kaudu, kui nii on kokku lepitud. Samuti tuleks ette näha, et kaebusi võivad esitada reisijarühmi esindavad organisatsioonid. Selliste kaebuste rahuldava menetlemise tagamiseks peaksid kõnealused asutused ka üksteisega koostööd tegema ning käesolev määrus peaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 2017/2394/EL5 c lisas esitatud loetelusse alles jääma. Riiklikud täitevasutused peaksid igal aastal avaldama oma veebisaidil statistikaaruanded, milles tuuakse välja neile esitatud kaebuste arv ja liik ning kirjeldatakse üksikasjalikult asutuste võetud täitemeetmete tulemusi. Peale selle tuleks aruanded teha kättesaadavaks Euroopa Liidu Raudteeameti veebisaidil.

 

__________________

 

5 a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta direktiiv 2013/11/EL tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ (ELT L 165, 18.6.2013, lk 14).

 

5 b Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrus 524/2013/EL tarbijavaidluste internetipõhise lahendamise kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ (ELT L 165, 18.6.2013, lk 1).

 

5 c Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2017. aasta määrus 2017/2394/EL tarbijakaitsealaste õigusaktide täitmise tagamise eest vastutavate liikmesriigi asutuste vahelise koostöö kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2006/2004 (ELT L 345, 27.12.2017, lk 1).

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(31)  Liikmesriigid peaksid kehtestama karistused käesoleva määruse rikkumise eest ja tagama nende karistuste rakendamise. Karistused, mille hulka võib kuuluda ka asjaomasele isikule hüvitise maksmine, peaksid olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

(31)  Liikmesriigid peaksid kehtestama karistused käesoleva määruse rikkumise eest ja tagama nende karistuste rakendamise. Karistused, mille hulka võib kuuluda ka asjaomasele isikule hüvitise maksmine, peaksid olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad ning nende hulka peaks muu hulgas kuuluma miinimumtrahv või teatav protsent asjaomase ettevõtja või organisatsiooni aastakäibest, olenevalt sellest, kumb on suurem.

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 33 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(33 a)  Et tagada käesoleva määruse rakendamiseks ühetaolised tingimused, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused võtta vastu standardne liidu kaebuse vorm, mida reisijad võivad kasutada käesoleva määruse kohaselt hüvitise taotlemiseks. Neid volitusi tuleks teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrusega (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes7 a.

 

_________________

 

7 a  ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Reguleerimisese

Reguleerimisese ja eesmärgid

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse raudteetranspordi suhtes kohaldatavad eeskirjad järgneva kohta:

Käesoleva määrusega kehtestatakse raudteetranspordi suhtes kohaldatavad eeskirjad, et tagada reisijate mõjus kaitse ja soodustada rongiga reisimist, ning need kehtivad järgneva kohta:

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  reisijate diskrimineerimise keeld seoses transporditingimustega;

a)  reisijate diskrimineerimise keeld seoses transpordi- ja piletimüügitingimustega;

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d)  reisijate õigused reisi tühistamise või hilinemise korral;

d)  reisijate õigused ja hüvitised reisi katkestuse, näiteks tühistamise või hilinemise korral;

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

e)  reisijatele antav miinimumteave;

e)  reisijatele kättesaadavas vormis antav täpne ja õigeaegne miinimumteave, sealhulgas veolepingute sõlmimine ja piletite väljastamine;

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

f)  puudega isikute ja piiratud liikumisvõimega isikute diskrimineerimise keeld ning kohustuslik abistamine;

f)  puudega isikute ja piiratud liikumisvõimega isikute diskrimineerimise keeld ning kohustuslik abistamine koolitatud töötajate poolt;

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

h)  kaebuste käsitlemine;

h)  kindel kord kaebuste esitamiseks ja käsitlemiseks;

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  direktiivis 2012/34/EL osutatud linna- ja linnalähiliinide ning piirkondlikud raudtee reisijateveo teenused, välja arvatud piiriülesed teenused liidus;

a)  direktiivis 2012/34/EL osutatud linna- ja linnalähiliinide raudtee reisijateveo teenused, välja arvatud piiriülesed teenused liidus;

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  rahvusvahelised raudtee reisijateveo teenused, millest oluline osa, sealhulgas vähemalt üks sõiduplaanijärgne peatus jaamas, toimub väljaspool liitu, tingimusel et reisijate õigused on nõuetekohaselt tagatud asjakohase siseriikliku õigusega vabastuse andnud liikmesriigi territooriumil.

b)  rahvusvahelised raudtee reisijateveo teenused, millest oluline osa, sealhulgas vähemalt üks sõiduplaanijärgne peatus jaamas, toimub väljaspool liitu;

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b a)  kuni 12 kuuks pärast [sisestada käesoleva määruse jõutumise kuupäev] riigisisesed raudtee reisijateveo teenused, kui liikmesriigid on need teenused vabastanud määruse (EÜ) nr  1371/2007 alusel.

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Liikmesriigid teatavad komisjonile lõike 2 punktide a ja b kohaselt antud vabastustest ja nende territooriumil rakendatava siseriikliku õiguse nõuetekohasusest, pidades silmas lõike 2 punkti b.

3.  Liikmesriigid teatavad komisjonile lõike 2 punktide a, b ja b a kohaselt antud vabastustest.

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Artikleid 5, 10, 11 ja 25 ning V peatükki kohaldatakse kõigi lõikes 1 osutatud raudtee reisijateveo teenuste suhtes, sealhulgas nende teenuste suhtes, mille puhul on antud vabastus vastavalt lõike 2 punktidele a ja b.

4.  Artikleid 5, 6, 11, 12 ja 17 ning V peatükki kohaldatakse kõigi lõikes 1 osutatud raudtee reisijateveo teenuste suhtes, sealhulgas nende teenuste suhtes, mille puhul on antud vabastus vastavalt lõike 2 punktile a.

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Käesolevat määrust ei kohaldata teenuste suhtes, mida osutatakse üksnes ajaloolise huviväärsuse tõttu.

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a)  „vedaja“ – lepinguline raudteeveo-ettevõtja, kellega reisija on sõlminud veolepingu, või üksteisele järgnevad raudteeveo-ettevõtjad, kes on nimetatud lepingu alusel vastutavad;

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 b)  „asendusvedaja“ – raudteeveo-ettevõtja, kes ei ole sõlminud reisijaga veolepingut, kuid kellele lepingu sõlminud raudteeveo-ettevõtja on täielikult või osaliselt usaldanud raudteeveo läbiviimise;

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4)  „reisikorraldaja“ – korraldaja või vahendaja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/23029 artikli 3 punktides 8 ja 9 määratletud tähenduses, välja arvatud raudteeveo-ettevõtja;

4)  „reisikorraldaja“ – korraldaja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/23029 artikli 3 punktis 8 määratletud tähenduses, välja arvatud raudteeveo-ettevõtja;

__________________

__________________

9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/2302, mis käsitleb pakettreise ja seotud reisikorraldusteenuseid ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/83/EL ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 90/314/EMÜ (ELT L 326, 11.12.2015, lk 1).

9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/2302, mis käsitleb pakettreise ja seotud reisikorraldusteenuseid ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/83/EL ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 90/314/EMÜ (ELT L 326, 11.12.2015, lk 1).

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5)  „piletimüüja“ – raudteeveoteenuste vahendaja, kes sõlmib veolepinguid ja müüb pileteid nii raudteeveo-ettevõtja nimel kui enda arvel;

5)  „piletimüüja“ – raudteeveoteenuste vahendaja, kes sõlmib veolepinguid ja müüb pileteid, sh eraldi pileteid, või otsepileteid kas ühe või mitme raudteeveo-ettevõtja nimel või enda arvel;

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a)  „turustaja“ – raudteeveoteenuste vahendaja, kes müüb pileteid raudteeveo-ettevõtja nimel ja kellele ei ole reisija ja raudteeveo-ettevõtja vahelises lepingus kohustusi kehtestatud;

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6)  „veoleping“ – tasulist või tasuta vedu käsitlev leping raudteeveo-ettevõtja või piletimüüja ja reisija vahel ühe või mitme veoteenuse osutamiseks;

6)  „veoleping“ – tasulist või tasuta vedu käsitlev leping raudteeveo-ettevõtja ja reisija vahel ühe või mitme veoteenuse osutamiseks;

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikli 3 – lõik 1 – punkt 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

6 a)  „pilet“ – kehtiv tõend, mis annab reisijale õiguse raudteeveole, olenemata sellest, kas see on paberkandjal, e-pilet, kiipkaart või sõidukaart;

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

6 b)  „kombineeritud reis“ – pilet või piletid, mis tõendavad rohkem kui ühe veolepingu olemasolu, mis on sõlmitud järjestikusteks raudteeteenusteks, mida osutavad üks või mitu raudteeveo-ettevõtjat;

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8)  „otsepilet“ – pilet või piletid, mis tõendavad veolepingu olemasolu, mis on sõlmitud järjestikusteks raudteeteenusteks mida osutavad üks või mitu raudteeveo-ettevõtjat;

8)  „otsepilet“ – pilet või eraldi piletid, mis on ostetud ühe või mitme veolepingu alusel, mis on sõlmitud järjestikusteks raudteeteenusteks, mida osutavad üks või mitu raudteeveo-ettevõtjat, ja mis on ostetud samalt piletimüüjalt, reisikorraldajalt või raudteeveo-ettevõtjalt lähtepunktist sihtpunkti toimuvaks reisiks;

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

10)  „reis“ – reisija vedamine lähtejaamast sihtjaama ühe veolepingu alusel;

10)  „reis“ – reisija vedamine lähtejaamast sihtjaama;

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

13 a)  „saabumine“ – hetk, millal perrooni ääres peatunud rongi uksed avatakse ja reisijatel lubatakse väljuda;

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

15)  „ühendusreisist mahajäämine“ – olukord, kus reisijal jääb reisi vältel kasutamata üks või mitu teenust selle tõttu, et üks või mitu eelnevat teenust on hilinenud või tühistatud;

15)  „ühendusreisist mahajäämine“ – olukord, kus reisijal jääb reisi vältel ühe veolepingu raames kasutamata üks või mitu teenust selle tõttu, et üks või mitu eelnevat teenust on hilinenud või tühistatud;

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

16)  „puudega isik“ ja „piiratud liikumisvõimega isik“ – isik, kellel on püsiv või ajutine füüsiline, vaimne, intellekti- või meelepuue, mis koostoimes eri takistustega võib takistada transpordivahendi täielikku ja tulemuslikku kasutamist teiste reisijatega võrdsetel alustel, või kelle liikumisvõime transpordivahendi kasutamisel on vanuse tõttu piiratud;

16)  „puudega isik“ ja „piiratud liikumisvõimega isik“ – isik, kellel on püsiv või ajutine füüsiline, vaimne, intellekti- või meelepuue, mis koostoimes eri takistustega võib takistada transpordivahendi täielikku ja tulemuslikku kasutamist teiste reisijatega võrdsetel alustel, või kelle liikumisvõime transpordivahendi kasutamisel on piiratud;

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

19 a)  „erakorralised asjaolud“ – asjaolud, mida raudteeveo-ettevõtja ei saa tavapärase tegevuse raames mõjutada ja mis jäävad väljapoole kohaldatavate ohutuseeskirjade alusel järgitavaid kohustusi.

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks sotsiaalsete tariifide kohaldamist, pakuvad raudteeveo-ettevõtjad või piletimüüjad üldsusele lepingutingimusi ja tariife, ilma et selle kaudu otseselt või kaudselt diskrimineeritaks lõpptarbijat tema kodakondsuse või elukoha alusel või raudteeveo-ettevõtja või piletimüüja liidus asuva tegevuskoha alusel.

Ilma et see piiraks sotsiaalsete tariifide kohaldamist, pakuvad raudteeveo-ettevõtjad, reisikorraldajad või piletimüüjad üldsusele veolepingu ja piletimüügi tingimusi ja tariife ning müüvad pileteid, sh otsepileteid, ja kinnitavad kooskõlas käesoleva määruse artikliga 10 reisijate broneeringuid, ilma et selle kaudu otseselt või kaudselt diskrimineeritaks lõppreisijat tema kodakondsuse või elukoha alusel või raudteeveo-ettevõtja, reisikorraldaja või piletimüüja liidus asuva tegevuskoha alusel või vahendi alusel, mille kaudu reisija pileti ostis.

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Reisijatel võimaldatakse võtta rongi kaasa jalgrattaid, vajaduse korral mõistliku tasu eest. Jalgrattad on reisi vältel reisijate järelevalve all ja reisijad tagavad, et need ei häiri ega kahjusta teisi reisijaid, liikumisabivahendeid, pagasit ega rongi käitamist. Jalgrataste veost võidakse keelduda või seda võidakse piirata ohutuse või käitamisega seotud põhjustel, tingimusel et raudteeveo-ettevõtjad, piletimüüjad, reisikorraldajad ning vajaduse korral jaamaülemad teavitavad reisijaid sellise keeldumise või piirangu tingimustest vastavalt määrusele (EL) nr 454/2011.

Reisijatel võimaldatakse rongi, sealhulgas kiirrongi ning pikamaa-, rahvusvahelisi ja kohalikke reise tegevasse rongi, kaasa võtta jalgrattaid. Hiljemalt kaks aastat pärast käesoleva määruse jõustumist peab kõikides uutes või renoveeritud reisirongides olema jalgrataste hoidmiseks hästi tähistatud ruum, kuhu mahub vähemalt kaheksa jalgratast. Raudteeveo-ettevõtjad, piletimüüjad, reisikorraldajad ning vajaduse korral jaamaülemad teavitavad reisijaid hiljemalt pileti ostmisel jalgrataste veo tingimustest kõigi teenuste puhul vastavalt määrusele (EL) nr 454/2011.

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Käesoleva määruse alusel reisijate ees võetud kohustusi ei või piirata ega nendest loobuda, eelkõige veolepingusse märgitava mööndus- või piirava klausliga.

1.  Käesoleva määruse alusel reisijate ees võetud kohustusi ei või piirata ega nendest loobuda, eelkõige veolepingusse märgitava mööndus- või piirava klausliga. Mis tahes lepingutingimused, millega käesolevast määrusest tulenevatest õigustest kas otse või kaudselt loobutakse, kõrvale kaldutakse või neid piiratakse, ei ole reisija jaoks siduvad.

Muudatusettepanek    58

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Raudteeveo-ettevõtja võib pakkuda reisijatele soodsamaid lepingutingimusi kui käesolevas määruses kehtestatud tingimused.

2.  Raudteeveo-ettevõtja, reisikorraldaja või piletimüüja võib pakkuda reisijatele soodsamaid lepingutingimusi kui käesolevas määruses kehtestatud tingimused.

Muudatusettepanek    59

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Raudteeveo-ettevõtjad või vajaduse korral raudteel avaliku teenindamise lepingu eest vastutavad pädevad ametiasutused avalikustavad oma otsused veoteenuste alalise või ajutise lõpetamise kohta asjakohaste kanalite kaudu, sealhulgas puudega isikutele kättesaadaval kujul vastavalt direktiivis XXX10 sätestatud juurdepääsetavusnõuetele, enne nende otsuste rakendamist.

Raudteeveo-ettevõtjad või vajaduse korral raudteel avaliku teenindamise lepingu eest vastutavad pädevad ametiasutused avalikustavad oma ettepanekud veoteenuste alalise või ajutise lõpetamise või olulise vähendamise kohta asjakohaste kanalite kaudu ja viivitamata, sealhulgas puudega isikutele kättesaadaval kujul vastavalt direktiivis XXX10 ja komisjoni määruses 1300/2014 sätestatud juurdepääsetavusnõuetele, aegsasti enne rakendamist ning tagavad, et asjaomaste ettepanekute suhtes korraldatakse enne rakendamist sisulised ja nõuetekohased konsultatsioonid sidusrühmadega.

__________________

__________________

10  Direktiiv XXX liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuetega (Euroopa juurdepääsetavuse akt) (ELT L X, X.X.XXXX, lk X).

10  Direktiiv XXX liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuetega (Euroopa juurdepääsetavuse akt) (ELT L X, X.X.XXXX, lk X).

Muudatusettepanek    60

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.   Raudteeveo-ettevõtjad ja ühe või mitme raudteeveo-ettevõtja nimel veolepinguid pakkuvad piletimüüjad peavad andma nõudmise korral reisijale vähemalt II lisa I osas osutatud teavet seoses reisidega, mille jaoks asjaomane raudteeveo-ettevõtja on sõlminud veolepingu. Enda arvel veolepinguid pakkuvad piletimüüjad ning reisikorraldajad annavad seda teavet, kui see on kättesaadav.

1.  Raudteeveo-ettevõtjad, reisikorraldajad ja enda või ühe või mitme raudteeveo-ettevõtja nimel veolepinguid pakkuvad piletimüüjad peavad andma nõudmise korral reisijale vähemalt II lisa I osas osutatud teavet seoses reisidega, mille jaoks asjaomane raudteeveo-ettevõtja on sõlminud veolepingu. Enda arvel veolepinguid pakkuvad piletimüüjad ning reisikorraldajad peavad andma seda teavet. Käesoleva määruse järgimiseks annavad raudteeveo-ettevõtjad selle teabe piletimüüjatele ja teistele raudteeveo-ettevõtjatele, kes nende teenust müüvad.

Muudatusettepanek    61

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.   Raudteeveo-ettevõtjad ja vajaduse korral piletimüüjad peavad reisijale reisi vältel, sealhulgas ühendusjaamades, andma vähemalt II lisa II osas osutatud teavet.

2.  Raudteeveo-ettevõtjad ja vajaduse korral piletimüüjad peavad reisijale reisi vältel, sealhulgas ühendusjaamades, andma vähemalt II lisa II osas osutatud teavet. Käesoleva määruse järgimiseks annavad raudteeveo-ettevõtjad selle teabe piletimüüjatele ja teistele raudteeveo-ettevõtjatele, kes nende teenust müüvad.

Muudatusettepanek    62

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Lõigetes 1 ja 2 osutatud teave peab olema antud kõige asjakohasemas vormis, sealhulgas ajakohast kommunikatsioonitehnoloogiat kasutades. Erilist tähelepanu pööratakse sellele, et oleks tagatud kõnealuse teabe kättesaadavus puudega isikutele vastavalt direktiivis XXX ja määruses (EL) nr 454/2011 sätestatud juurdepääsetavusnõuetele.

3.  Lõigetes 1 ja 2 osutatud teavet peavad raudteeveo-ettevõtjad, reisikorraldajad ja piletimüüjad andma reisijatele kergesti juurdepääsetavat, laialdaselt kasutatavat ja lõike 2 kohaldamisel ajakohast reaalaja kommunikatsioonitehnoloogiat kasutades ning võimaluse korral kirjalikult, et anda reisijatele kogu teave, mida on nõutud käesoleva määruse II lisas. Erilist tähelepanu pööratakse sellele, et oleks tagatud kõnealuse teabe kättesaadavus puudega isikutele vastavalt direktiivis XXX, määruses (EL) nr 454/2011 ja komisjoni määruses (EL) nr 1300/2014 sätestatud juurdepääsetavusnõuetele. Selgelt tuleb teada anda, et teave on kättesaadav ka piiratud liikumisvõimega isikutele sobivas vormis.

Muudatusettepanek    63

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Jaamaülemad ja taristuettevõtjad teevad rongidega, sealhulgas muude raudteeveo-ettevõtjate käitatavate rongidega seotud reaalajas saadavad andmed mittediskrimineerival viisil kättesaadavaks raudteeveo-ettevõtjatele ja piletimüüjatele.

4.  Raudteeveo-ettevõtjad, jaamaülemad ja taristuettevõtjad teevad rongidega, sealhulgas muude raudteeveo-ettevõtjate käitatavate rongidega seotud reaalajas saadavad andmed avalikult kättesaadavaks reaalajas, et reisijaid mitte diskrimineerida.

Muudatusettepanek    64

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Raudteeveo-ettevõtjad esitavad koostöös jaamaülemate ja taristuettevõtjatega ajakavades teabe juurdepääsetavate rongiühenduste ja -jaamade kohta.

Muudatusettepanek    65

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Raudteeveo-ettevõtjad ja piletimüüjad pakuvad pileteid ning võimaluse korral otsepileteid ja broneeringuid. Nad teevad kõik selleks, et pakkuda otsepileteid, sealhulgas piiriüleste reiside ja rohkem kui ühe raudteeveo-ettevõtja teostatavate reiside puhul.

1.  Raudteeveo-ettevõtjad ja piletimüüjad pakuvad pileteid, sh otsepileteid, ja broneeringuid, sh piiriüleste või ööronge hõlmavate reiside ja rohkem kui ühe raudteeveo-ettevõtja teostatavate reiside puhul.

Muudatusettepanek    66

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad nõuda, et raudteeveo-ettevõtjad pakuksid avaliku teenindamise lepingu alusel osutatavate teenuste pileteid rohkem kui ühe kanali kaudu.

Määruses (EÜ) nr 1370/2007 osutatud pädevad asutused võivad nõuda, et raudteeveo-ettevõtjad pakuksid avaliku teenindamise lepingu alusel osutatavate teenuste pileteid rohkem kui ühe kanali kaudu.

Muudatusettepanek    67

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Raudteeveo-ettevõtjad pakuvad võimalust osta vastavaks veoteenuseks pileteid ka rongis, juhul kui see ei ole piiratud ega keelatud turvalisuse või pettustevastase poliitika, kohustusliku broneeringu või mõistlike äriliste motiividega seonduvatel põhjustel.

3.  Raudteeveo-ettevõtjad pakuvad võimalust osta vastavaks veoteenuseks pileteid ka rongis, juhul kui see ei ole turvalisuse või pettustevastase poliitika, kohustusliku broneeringu või mõistlike äriliste motiividega seonduvatel mõjuvatel põhjustel, sh ruumi- või vabade istekohtade puudusel, piiratud ega keelatud.

Muudatusettepanek    68

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Kui rongi lähtejaamas ei ole piletikassat ega juurdepääsetavat piletiautomaati, lubatakse puudega isikutel ja piiratud liikumisvõimega isikutel osta pilet rongist ilma selle eest lisatasu maksmata.

5.  Kui rongi lähtejaamas ei ole piletikassat, juurdepääsetavat piletiautomaati ega muud eelneva piletiostu võimalust, lubatakse reisijatel osta pilet rongist ilma selle eest lisatasu maksmata.

Muudatusettepanek    69

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Kui reisija saab eraldi piletid ühe reisi jaoks, mis koosneb järjestikustest raudteeveoteenustest, mille osutajaks on üks või mitu raudteeveo-ettevõtjat, on tema õigused teabele, abile, hoolitsusele ja hüvitamisele võrdväärsed nende õigustega, mille annab otsepilet, ning kõnealused õigused peavad reisijal olema terve reisi vältel lähtepunktist kuni lõpliku sihtpunktini, kui reisijat ei ole vastupidisest selgesõnaliselt kirjalikult teavitatud. Sellise teavitamise raames tuleb eelkõige rõhutada, et kui reisija jääb maha ühendusreisist, siis ei ole tal kogu reisi pikkust silmas pidades õigust abile või hüvitisele. Teabe esitamise tõendamise kohustus on raudteeveo-ettevõtjal, tema agendil, reisikorraldajal või piletimüüjal.

6.  Kui reisija saab ühelt üksuselt ja seoses ühe äritehinguga eraldi piletid ühe reisi jaoks, mis koosneb järjestikustest raudteeveoteenustest, mille osutajaks on üks või mitu raudteeveo-ettevõtjat, on tema õigused teabele, abile, hoolitsusele ja hüvitamisele võrdväärsed nende õigustega, mille annab otsepilet, ning kõnealused õigused peavad reisijal olema terve reisi vältel lähtepunktist kuni lõpliku sihtpunktini.

Muudatusettepanek    70

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 10 a

 

Reisiteabe esitamine rakendusliideste kaudu

 

1.   Raudteeveo-ettevõtjad pakuvad rakendusliideste kaudu üldsusele mittediskrimineerivat juurdepääsu kogu reisiteabele, sealhulgas reaalajas reisiteabele sõiduplaanide ja tariifide kohta, nagu on osutatud artiklis 9.

 

2.   Raudteeveo-ettevõtjad annavad nende teenuseid müüvatele reisikorraldajatele, piletimüüjatele ja teistele raudteeveo-ettevõtjatele rakendusliideste kaudu mittediskrimineeriva juurdepääsu nende broneerimissüsteemidele, nii et nad saavad sõlmida veolepinguid ja väljastada pileteid, otsepileteid ja broneeringuid sellisel viisil, et nad pakuvad kõige optimaalsemaid ja kulutõhusamaid reise, sealhulgas piiriüleselt.

 

3.   Raudteeveo-ettevõtjad tagavad, et rakendusliideste tehniline kirjeldus on hästi dokumenteeritud ning vabalt ja tasuta kättesaadav. Rakendusliidesed kasutavad avatud standardeid ja protokolle, üldkasutatavas masinloetavas vormingus, et need oleksid koostalitusvõimelised.

 

4.   Raudteeveo-ettevõtjad tagavad, et juhul, kui tegemist ei ole eriolukorraga, tehakse kõik rakendusliideste tehnilise kirjelduse muudatused reisikorraldajatele ja piletimüüjatele eelnevalt kättesaadavaks niipea kui võimalik ja hiljemalt kolm kuud enne muudatuse rakendamist. Hädaolukorrad dokumenteeritakse ja dokumendid tehakse pädevatele asutustele taotluse korral kättesaadavaks.

 

5.   Raudteeveo-ettevõtjad tagavad, et rakendusliidestele võimaldatakse juurdepääsu mittediskrimineerival viisil ning samal kättesaadavuse ja jõudluse tasemel, k.a tugi ning juurdepääs kõigile dokumentidele, standarditele, protokollidele ja vormingutele. Reisikorraldajaid ja piletimüüjaid ei seata raudteeveo-ettevõtjate endiga võrreldes ebasoodsamasse olukorda.

 

6.   Rakendusliidesed määratakse kindlaks vastavalt komisjoni 31. mai 2017. aasta delegeeritud määrusele (EL) nr 2017/1926.

Muudatusettepanek    71

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Juhul kui väljumisel või otsepileti alusel toimuva reisi jooksul ühendusreisist mahajäämisel võib põhjendatult eeldada, et rong hilineb veolepingus märgitud sihtkohta saabumisel rohkem kui 60 minutit, peab reisijal olema viivitamatult võimalik valida üks järgmistest võimalustest :

1.  Juhul kui väljumisel või reisi jooksul ühendusreisist mahajäämisel võib eeldada, et rong hilineb veolepingus märgitud sihtkohta saabumisel rohkem kui 60 minutit või reis tühistatakse, peab reisijal olema viivitamatult võimalik valida üks järgmistest võimalustest:

Muudatusettepanek    72

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  esimesel võimalusel reisi jätkamine või marsruudi muutmine sihtkohta jõudmiseks võrdväärsetel transporditingimustel;

(b)  esimesel võimalusel reisi jätkamine või marsruudi muutmine sihtkohta jõudmiseks võrdväärsetel transporditingimustel ja ilma lisakuludeta, sealhulgas reisi varasemas etapis toimunud rongi hilinemise või reisi tühistamise tõttu ühendusreisist mahajäämise korral. Sellisel juhul võimaldatakse reisijal kasutada oma lõplikku sihtkohta jõudmiseks järgmist kättesaadavat teenust isegi juhul, kui puudub broneering või kui järgmist rongi käitab teine raudteeveo-ettevõtja.

Muudatusettepanek    73

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  reisi jätkamine või marsruudi muutmine sihtkohta jõudmiseks võrdväärsetel transporditingimustel hilisemal kuupäeval vastavalt sellele, kuidas reisijale sobib.

(c)  reisi jätkamine või marsruudi muutmine sihtkohta jõudmiseks võrdväärsetel transporditingimustel hilisemal kuupäeval vastavalt sellele, kuidas reisijale sobib, kuid mitte rohkem kui üks kuu pärast teenuse taastamist.

Muudatusettepanek    74

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Lõike 1 punkti b kohaldamisel võib võrdväärset marsruuti teenindada mis tahes raudteeveo-ettevõtja ning see võib hõlmata kõrgema klassi transpordivahendi ja alternatiivsete transpordiliikide kasutamist, kui see ei põhjusta reisijale lisakulu. Raudteeveo-ettevõtjad teevad mõistlikke jõupingutusi, et vältida täiendavaid ühendusreise. Kui reisi selle osa puhul, mis ei toimunud esialgse kava kohaselt, kasutatakse alternatiivset transpordiliiki, siis peab reisi kogukestus olema võrreldav esialgse reisi kavandatud kestusega. Reisijaid ei paigutata madalama klassi transpordivahendisse, välja arvatud juhul, kui sellise transpordivahendi kasutamine on ainus marsruudi muutmise võimalus.

2.  Lõike 1 punkti b kohaldamisel võib võrdväärset marsruuti teenindada mis tahes raudteeveo-ettevõtja ning see võib hõlmata kõrgema klassi transpordivahendi ja alternatiivsete maismaatranspordiliikide kasutamist, kui see ei põhjusta reisijale lisakulu. Raudteeveo-ettevõtjad teevad mõistlikke jõupingutusi, et vältida täiendavaid ühendusreise. Kui reisi selle osa puhul, mis ei toimunud esialgse kava kohaselt, kasutatakse alternatiivset transpordiliiki, siis peab reisi kogukestus olema võrreldav esialgse reisi kavandatud kestusega. Reisijaid ei paigutata madalama klassi transpordivahendisse, välja arvatud juhul, kui sellise transpordivahendi kasutamine on ainus marsruudi muutmise võimalus.

Muudatusettepanek    75

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Veoteenuse osutajad, kes marsruuti muudavad, pööravad erilist tähelepanu sellele, et tagada puudega isikutele ja piiratud liikumisvõimega isikutele võrreldav juurdepääs alternatiivsele teenusele.

3.  Veoteenuse osutajad, kes marsruuti muudavad, tagavad puudega isikutele ja piiratud liikumisvõimega isikutele alternatiivset teenust pakkudes võrreldava abi ja juurdepääsu. Selline alternatiivne teenus võib olla kõigile reisijatele ühine või vedaja võib otsustada kasutada teatavate puudega või piiratud liikumisvõimega isikute erivajaduste rahuldamiseks kohandatud individuaalset transpordivahendit.

Muudatusettepanek    76

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kaotamata õigust transpordile, võib reisija hilinemise korral taotleda raudteeveo-ettevõtjalt hüvitist nende hilinemiste eest veolepingus märgitud lähte- ja sihtkoha vahel, mille puhul pileti maksumus t pole hüvitatud vastavalt artiklile 16. Hilinemiste eest makstavad miinimumhüvitised on järgmised:

1.  Säilitades õiguse transpordile, võib reisija hilinemise korral taotleda raudteeveo-ettevõtjalt hüvitist nende hilinemiste eest ühe- või mitmekordset veolepingut esindaval piletil või piletitel märgitud lähte- ja sihtkoha vahel, mille puhul pileti maksumust pole hüvitatud vastavalt artiklile 16. Hilinemiste eest makstavad miinimumhüvitised on järgmised:

a) 25 % piletihinnast 60- kuni 119-minutilise hilinemise korral;

a) 50 % piletihinnast 60–90-minutilise hilinemise korral;

b) 50 % piletihinnast 120-minutilise või pikema hilinemise korral.

b) 75 % piletihinnast 91–120-minutilise hilinemise korral;

 

b a) 100 % piletihinnast 121-minutilise või pikema hilinemise korral.

Muudatusettepanek    77

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Lõiget 1 kohaldatakse ka reisikaardi või perioodipiletiga reisijate suhtes. Kui sellised reisijad kogevad reisikaardi või perioodipileti kehtivuse ajal korduvaid hilinemisi või tuhistamisi, siis võivad nad taotleda piisavat hüvitist vastavalt raudteeveo-ettevõtja hüvitiste korrale. Selles korras sätestatakse hilinemise kindlaksmääramise ja hüvitise arvutamise kriteeriumid. Kui reisikaardi või perioodipileti kehtivusaja vältel esineb korduvalt vähem kui 60-minutilisi hilinemisi, arvestatakse hilinemised kumulatiivselt ja reisijatele makstakse hüvitist vastavalt raudteeveo-ettevõtja hüvitiste korrale.

2.  Lõiget 1 kohaldatakse ka reisikaardi või perioodipiletiga reisijate suhtes. Kui sellised reisijad kogevad reisikaardi, sooduskaardi või perioodipileti kehtivuse ajal korduvaid hilinemisi või tühistamisi, siis võivad nad taotleda piisavat hüvitist vastavalt artikli 1 punktides a, b ja b a sätestatud korrale.

Muudatusettepanek    78

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Hilinemise korral makstava hüvitise arvutamisel võetakse arvesse täis hind, mille reisija hilinenud teenuse eest tegelikult tasus. Kui veoleping on sõlmitud edasi-tagasi sõidu eest, võetakse edasi- või tagasisuunal hilinemise korral makstava hüvitise arvutamisel arvesse pool pileti eest makstud hinnast. Samal viisil täishinnaga võrdeliselt arvutatakse hüvitis mis tahes teisel kujul veolepinguga ja järjestikuseid reisietappe võimaldava hilinenud veoteenuse eest.

3.  Tühistamise või hilinemise korral makstava hüvitise arvutamisel võetakse arvesse täishind, mille reisija tühistatud või hilinenud teenuse eest tegelikult tasus. Kui veoleping on sõlmitud edasi-tagasi sõidu eest, võetakse edasi- või tagasisuunal tühistamise või hilinemise korral makstava hüvitise arvutamisel arvesse pool pileti eest makstud hinnast. Samal viisil täishinnaga võrdeliselt arvutatakse hüvitis mis tahes teisel kujul veolepinguga ja järjestikuseid reisietappe võimaldava tühistatud või hilinenud veoteenuse eest.

Muudatusettepanek    79

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Piletihinna hüvitisest ei või maha arvata tehingukulusid, sealhulgas lõive, telefonikõnede maksumust või marke. Raudteeveo-ettevõtjad võivad määrata alammäärad, millest madalamaid hüvitussummasid ei maksta. Selline alammäär ei ületa 4 eurot pileti kohta.

6.  Piletihinna hüvitisest ei või maha arvata tehingukulusid, sealhulgas lõive, telefonikõnede maksumust või marke. Raudteeveo-ettevõtjad võivad määrata alammäärad, millest madalamaid hüvitussummasid ei maksta. Selline alammäär ei ületa 5 eurot pileti kohta.

Muudatusettepanek    80

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  Reisijal ei ole mingit õigust hüvitisele, kui teda teavitati hilinemisest enne, kui ta ostis pileti, või kui hilinemine muu teenuse kasutamise või marsruudi muutmise tõttu on alla 60 minuti.

7.  Reisijal ei ole mingit õigust hüvitisele, kui teda teavitati hilinemisest enne pileti ostmist või kui hilinemine muu teenuse kasutamise või marsruudi muutmise tõttu on alla 60 minuti.

Muudatusettepanek    81

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8.  Raudteeveo-ettevõtja ei ole kohustatud hüvitist maksma, kui ta suudab tõendada, et hilinemise on põhjustanud halvad ilmastikuolud või loodusõnnetus, mis takistab teenuse ohutut pakkumist ja mida ei oleks saanud ette näha ega ära hoida isegi siis, kui oleks võetud kõik mõistlikud meetmed.

välja jäetud

Muudatusettepanek    82

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

8 a.  Juhul kui raudteeveo-ettevõtja ei esita erakorraliste asjaolude esinemise kohta kirjalikult tõendeid, maksab ta reisijatele artikli 17 lõikes 1 ette nähtud hüvitist.

Muudatusettepanek    83

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Saabumise või väljumise hilinemise korral teavitab raudteeveo-ettevõtja, piletimüüja või jaamaülem reisijaid olukorrast ning arvestuslikust väljumis- ja saabumisajast niipea, kui see teave on kättesaadav.

1.  Saabumise või väljumise hilinemise korral teavitab raudteeveo-ettevõtja, piletimüüja või jaamaülem vastavalt artiklile 9 reisijaid olukorrast ning arvestuslikust väljumis- ja saabumisajast niipea, kui see teave on kättesaadav.

Muudatusettepanek    84

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  hotelli või muud majutust ning transporti raudteejaama ja majutuskoha vahel, kui on vajalik üks või mitu ööbimist või kui on vajalik lisaööbimine, kui see on füüsiliselt võimalik;

(b)  hotelli või muud majutust ning transporti raudteejaama ja majutuskoha vahel, kui on vajalik üks või mitu ööbimist või kui on vajalik lisaööbimine, kui see on füüsiliselt võimalik, võttes arvesse puudega isikute ja piiratud liikumisvõimega isikute juurdepääsunõudeid ja tõendavate dokumentidega abilooma vajadusi;

Muudatusettepanek    85

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Raudteeveo-ettevõtjad tõendavad reisija soovil piletil või mis tahes muul viisil, et raudteeveoteenus on vastavalt kas hilinenud, sellega on kaasnenud ühendusreisist mahajäämine või see on tühistatud.

4.  Raudteeveo-ettevõtjad pakuvad mõjutatud reisijatele võimalust tõendada piletil või mis tahes muul viisil, et raudteeveoteenus on vastavalt kas hilinenud, sellega on kaasnenud ühendusreisist mahajäämine või see on tühistatud. Seda tõendamist kohaldatakse seoses artikli 17 sätetega, tingimusel et reisikaarti või perioodipiletit omav reisija tõendab, et ta kasutas mõjutatud teenust.

Muudatusettepanek    86

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Lõigete 1, 2, 3 ja 4 kohaldamisel pöörab asjaomane raudteeveo-ettevõtja erilist tähelepanu puudega isikute ja piiratud liikumisvõimega isikute ning neid saatvate isikute vajadustele.  

5.  Lõigete 1, 2, 3 ja 4 kohaldamisel pöörab asjaomane raudteeveo-ettevõtja erilist tähelepanu puudega isikute, piiratud liikumisvõimega isikute, neid saatvate isikute ja tõendavate dokumentidega abiloomade vajadustele.  

Muudatusettepanek    87

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Lisaks direktiivi 2012/34/EL artikli 13a lõike 3 kohastele raudteeveo-ettevõtjate suhtes kohaldatavatele kohustustele tagavad jaamaülemad raudteejaamades, mida läbib aasta jooksul keskmiselt vähemalt 10 000 reisijat päevas, et jaama käitamine ning raudteeveo-ettevõtjate ja taristuettevõtja tegevus on koordineeritud nõuetekohase hädaolukorra lahendamise plaani kaudu, et valmistuda suurte häirete ja hilinemiste esinemise võimaluseks, mille tagajärjel jääb jaama märkimisväärne arv edasipääsemisvõimaluseta reisijaid. Kõnealuse plaani abil tagatakse, et edasipääsemisvõimaluseta reisijatele pakutakse piisavalt abi ja teavet, sealhulgas direktiivis XXX sätestatud juurdepääsetavusnõuete kohasel kättesaadaval kujul. Taotluse korral teeb jaamaülem plaani ja kõik selle muudatused kättesaadavaks riiklikule täitevasutusele või mis tahes muule liikmesriigi määratud asutusele. Nende raudteejaamade jaamaülemad, mida läbib aasta jooksul keskmiselt vähem kui 10 000 reisijat päevas, teevad sellistes olukordades kõik mõistlikud jõupingutused, et koordineerida jaama kasutajate tegevust ning pakkuda edasipääsemisvõimaluseta reisijatele abi ja teavet.

6.  Lisaks direktiivi 2012/34/EL artikli 13a lõike 3 kohastele raudteeveo-ettevõtjate suhtes kohaldatavatele kohustustele teevad liikmesriigid, raudteeveo-ettevõtjad, jaamaülemad ja taristuettevõtjad koostööd tagamaks, et direktiivi 2012/34/EL artikli 13a lõikes 3 osutatud hädaolukorra lahendamise plaanid sisaldavad nõudeid hoiatus- ja infosüsteemide ligipääsetavuse kohta.

Muudatusettepanek    88

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 19 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui raudteeveo-ettevõtja maksab hüvitist või täidab muid käesoleva määruse kohaseid kohustusi, ei või käesoleva määruse ega siseriikliku õiguse sätteid tõlgendada nii, et need kitsendaksid õigust taotleda vastavalt kohaldatavale õigusele hüvitist mis tahes isikult, sealhulgas kolmandatelt isikutelt. Eelkõige ei kitsenda käesolev määrus ühelgi viisil raudteeveo-ettevõtja õigust taotleda kulude hüvitamist kolmandalt isikult, kellega ta on sõlminud lepingu ja kes mõjutas sündmust, mis on kaasa toonud hüvitise või on muud kohustused. Käesoleva määruse sätteid ei või tõlgendada nii, et need kitsendaksid sellise kolmanda isiku õigust taotleda raudteeveo-ettevõtjalt hüvitist või kompensatsiooni vastavalt kohaldatavatele õigusaktidele, kes ei ole reisija ja kellega raudteeveo-ettevõtja on sõlminud lepingu.

välja jäetud

Muudatusettepanek    89

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Raudteeveo-ettevõtjad ja jaamaülemad koostavad või kehtestavad puudega isikuid ja piiratud liikumisvõimega isikuid esindavate organisatsioonide aktiivsel osalusel mittediskrimineeriva juurdepääsu eeskirjad puudega isikute ja piiratud liikumisvõimega isikute, sealhulgas nende isiklike abistajate transpordi suhtes. Eeskirjade kohaselt võib reisijat saata abikoer kooskõlas mis tahes asjakohaste siseriiklike õigusnormidega.

1.  Raudteeveo-ettevõtjad ja jaamaülemad koostavad või kehtestavad puudega isikuid ja piiratud liikumisvõimega isikuid esindavate organisatsioonide aktiivsel osalusel mittediskrimineeriva juurdepääsu eeskirjad puudega isikute ja piiratud liikumisvõimega isikute, sealhulgas nende isiklike abistajate transpordi suhtes. Eeskirjade kohaselt võib reisijat tasuta saata tõendavate dokumentidega abiloom või abistav isik, kui iseseisev liikumine ei ole võimalik, kooskõlas mis tahes asjakohaste siseriiklike õigusnormidega, ning eeskirjadega tagatakse, et puudega isikute ja piiratud liikumisvõimega isikute raudteetransport on võimaluse korral igal pool viivitusteta ja spontaanne.

Muudatusettepanek    90

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 20 a

 

Raudteeveo-ettevõtja ja jaamaülem tagavad piiratud liikumisvõimega isikutega seotud tehnilisi koostalitusnõudeid järgides, et raudteejaamad, perroonid, veerem ja muud vahendid on puudega isikutele ja piiratud liikumisvõimega isikutele ligipääsetavad.

Muudatusettepanek    91

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Jaamaülem, raudteeveo-ettevõtja, piletimüüja või reisikorraldaja annavad nõudmise korral puudega isikutele ja piiratud liikumisvõimega isikutele vastavalt artikli 20 lõikes 1 osutatud juurdepääsueeskirjadele teavet, sealhulgas määruses (EL) nr 454/2011 ja direktiivis XXX sätestatud juurdepääsetavusnõuete kohasel kättesaadaval kujul, jaamale ja sellega seotud vahenditele ning raudteeveoteenustele juurdepääsu ja veeremile juurdepääsu tingimuste kohta ning teavitavad puudega isikuid ja piiratud liikumisvõimega isikuid rongis olevatest võimalustest.

1.  Jaamaülem, raudteeveo-ettevõtja, piletimüüja või reisikorraldaja annavad nõudmise korral puudega isikutele ja piiratud liikumisvõimega isikutele vastavalt artikli 20 lõikes 1 osutatud juurdepääsueeskirjadele teavet, sealhulgas määruses (EL) nr 454/2011, direktiivis XXX ja määruses (EL) nr 1300/2014 sätestatud juurdepääsetavusnõuete kohasel kättesaadaval kujul, jaamale ja sellega seotud vahenditele ning raudteeveoteenustele juurdepääsu ja veeremile juurdepääsu tingimuste kohta ning teavitavad puudega isikuid ja piiratud liikumisvõimega isikuid rongis olevatest võimalustest.

Muudatusettepanek    92

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kui raudteeveo-ettevõtja, piletimüüja või reisikorraldaja kohaldab artikli 20 lõikes 2 sätestatud erandit, teavitab ta nõudmise korral asjaomast puudega isikut või piiratud liikumisvõimega isikut kirjalikult selle põhjustest viie tööpäeva jooksul pärast broneeringust või piletimüügist keeldumist või saatja olemasolu tingimuse kehtestamist. Raudteeveo-ettevõtja, piletimüüja või reisikorraldaja teeb mõistlikke jõupingutusi, et leida asjaomasele isikule alternatiivne transpordilahendus, võttes arvesse tema juurdepääsuvajadusi.

2.  Kui raudteeveo-ettevõtja, piletimüüja või reisikorraldaja kohaldab artikli 20 lõikes 2 sätestatud erandit, teavitab ta nõudmise korral asjaomast puudega isikut või piiratud liikumisvõimega isikut kirjalikult selle põhjustest viie tööpäeva jooksul pärast broneeringust või piletimüügist keeldumist või saatja olemasolu tingimuse kehtestamist. Raudteeveo-ettevõtja, piletimüüja või reisikorraldaja leiab asjaomasele isikule alternatiivse transpordilahenduse, võttes arvesse tema juurdepääsuvajadusi.

Muudatusettepanek    93

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Puudega isiku või piiratud liikumisvõimega isiku väljasõidul personaliga varustatud jaamast, sellest läbisõidul või sinna saabumisel tagab jaamaülem või raudteeveo-ettevõtja või tagavad mõlemad tema tasuta abistamise nii, et nimetatud isik saaks siseneda väljuvasse rongi või väljuda saabuvast rongist, millele ta on pileti ostnud, ilma et see piiraks artikli 20 lõikes 1 osutatud juurdepääsueeskirjade kohaldamist.

1.  Puudega isiku või piiratud liikumisvõimega isiku väljasõidul personaliga varustatud jaamast, sellest läbisõidul või sinna saabumisel tagab jaamaülem või raudteeveo-ettevõtja või tagavad mõlemad tema tasuta abistamise nii, et nimetatud isik saaks siseneda väljuvasse rongi või väljuda saabuvast rongist, millele ta on pileti ostnud, ilma et see piiraks artikli 20 lõikes 1 osutatud juurdepääsueeskirjade kohaldamist. Kasutatud sidekanalist sõltumata peab abi ettetellimine olema alati lisatasuta.

Muudatusettepanek    94

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kui jaamas ei ole personali, teevad raudteeveo-ettevõtjad ja jaamaülemad kõik mõistlikud pingutused, et võimaldada puudega isikutele või piiratud liikumisvõimega isikutele juurdepääs rongiga reisimiseks.

2.  Kui rongis ei ole vagunisaatjaid või jaamas personali, teevad raudteeveo-ettevõtjad ja jaamaülemad kõik mõistlikud pingutused, et võimaldada puudega isikutele või piiratud liikumisvõimega isikutele juurdepääs rongiga reisimiseks kooskõlas direktiivi XXX [Euroopa ligipääsetavuse akt] ja määruse (EL) nr 454/2011 juurdepääsetavusnõuetega.

Muudatusettepanek    95

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Personalita jaamas tagavad raudteeveo-ettevõtjad ja jaamaülemad, et vastavalt artikli 20 lõikes 1 osutatud juurdepääsueeskirjadele on esitatud kergesti kättesaadav teave, sealhulgas direktiivis XXX sätestatud juurdepääsetavusnõuete kohasel kättesaadaval kujul, lähima personaliga jaama ning puudega isikutele ja piiratud liikumisvõimega isikutele otseselt kättesaadava abi kohta.

3.  Personalita jaamas tagavad raudteeveo-ettevõtjad ja jaamaülemad, et vastavalt artikli 20 lõikes 1 osutatud juurdepääsueeskirjadele on esitatud kergesti kättesaadav teave, sealhulgas direktiivis XXX ja määruses (EL) nr 1300/2014 sätestatud juurdepääsetavusnõuete kohasel kättesaadaval kujul, lähima personaliga jaama ning puudega isikutele ja piiratud liikumisvõimega isikutele otseselt kättesaadava abi kohta.

Muudatusettepanek    96

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Abi on jaamades raudteeveoteenuste osutamise ajal pidevalt kättesaadav.

välja jäetud

Muudatusettepanek    97

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kui rongis ei ole vagunisaatjaid, võtavad raudteeveo-ettevõtjad mõistlikud meetmed, et võimaldada puudega isikutele või piiratud liikumisvõimega isikutele juurdepääs rongiga reisimiseks.

2.  Kui rongis ei ole vagunisaatjaid, võimaldavad raudteeveo-ettevõtjad puudega isikutele või piiratud liikumisvõimega isikutele siiski juurdepääsu rongiga reisimiseks.

Muudatusettepanek    98

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Käesolevas artiklis käsitatakse rongis abistamisena kõiki mõistlikke pingutusi, et pakkuda abi puudega isikule või piiratud liikumisvõimega isikule, et ta saaks kasutada rongis samu teenuseid kui teised reisijad, juhul kui isiku puue või piiratud liikumisvõime ei võimalda tal iseseisvalt ja ohutult neid teenuseid kasutada.

3.  Puudega isikule või piiratud liikumisvõimega isikule tuleb pakkuda abi, et ta saaks kasutada rongis samu teenuseid kui teised reisijad, juhul kui isiku puue või piiratud liikumisvõime ei võimalda tal iseseisvalt ja ohutult neid teenuseid kasutada.

Muudatusettepanek    99

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Abi on rongides raudteeveoteenuste osutamise ajal pidevalt kättesaadav.

välja jäetud

Muudatusettepanek    100

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Raudteeveo-ettevõtjad, jaamaülemad, piletimüüjad ja reisikorraldajad teevad koostööd, et osutada puudega või piiratud liikumisvõimega isikutele abi kooskõlas artiklitega 20 ja 21 vastavalt järgmistele punktidele:

Raudteeveo-ettevõtjad, jaamaülemad, piletimüüjad ja reisikorraldajad teevad koostööd, et osutada puudega või piiratud liikumisvõimega isikutele tasuta abi kooskõlas artiklitega 20 ja 21 vastavalt järgmistele punktidele:

Muudatusettepanek    101

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  abi antakse tingimusel, et raudteeveo-ettevõtjale, jaamaülemale, piletimüüjale või reisikorraldajale, kelle käest pilet osteti, on asjaomase isiku abivajadustest vähemalt 48 tundi enne abi vajamist ette teatatud. Kui piletvõi perioodipilet kehtib mitme reisi jaoks, piisab ühest teatest, tingimusel et järgnevate reiside aegade kohta on antud piisavalt teavet. Sellised teated edastatakse kõikidele raudteeveo-ettevõtjatele ja jaamaülematele, kes on seotud kõnealuse isiku reisiga;

(a)  abi jaamades antakse raudteeteenuste toimimise ajal ja tingimusel, et raudteeveo-ettevõtjale, jaamaülemale, piletimüüjale või reisikorraldajale, kelle käest pilet osteti, on asjaomase isiku abivajadustest vähemalt 12 tundi enne abi vajamist ette teatatud. Jaamades, mis teenindavad rohkem kui 10 000 reisijat päevas, ei ole etteteatamist vaja, kuid abi vajav isik peab jaamas olema vähemalt 30 minutit enne rongi väljumist. Jaamades, mis teenindavad 2000–10 000 reisijat päevas, vähendatakse etteteatamise aega maksimaalselt kolme tunnini. Kui piletvõi perioodipilet kehtib mitme reisi jaoks, piisab ühest teatest, tingimusel et järgnevate reiside aegade kohta on antud piisavalt teavet. Sellised teated edastatakse kõikidele raudteeveo-ettevõtjatele ja jaamaülematele, kes on seotud kõnealuse isiku reisiga;

Muudatusettepanek    102

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e)  abi osutatakse tingimusel, et puudega isik või piiratud liikumisvõimega isik ilmub kindlaksmääratud kohta sellist abi osutava raudteeveo-ettevõtja või jaamaülema poolt määratud ajaks. Määratud aeg ei ole rohkem kui 60 minutit enne avaldatud väljumisaega või aega, mil kõigil reisijatel palutakse end reisile registreerida. Kui puudega isiku või piiratud liikumisvõimega isiku ilmumise aega ei ole määratud, peab isik ilmuma kindlaksmääratud kohta hiljemalt 30 minutit enne avaldatud väljumisaega või aega, mil kõigil reisijatel palutakse end reisile registreerida.

(e)  abi osutatakse tingimusel, et puudega isik või piiratud liikumisvõimega isik ilmub kindlaksmääratud kohta sellist abi osutava raudteeveo-ettevõtja või jaamaülema poolt määratud ajaks. Määratud aeg ei ole rohkem kui 60 minutit enne avaldatud väljumisaega või aega, mil kõigil reisijatel palutakse end reisile registreerida.

Muudatusettepanek    103

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kui raudteeveo-ettevõtjad või jaamaülemad põhjustavad puudega isikute või piiratud liikumisvõimega isikute poolt kasutatava ratastooli, muu liikumisvahendi või abiseadme või abikoera kaotsimineku või kahjustuse, vastutavad nad kaotsimineku või kahju eest ja peavad selle hüvitama.

1.  Kui raudteeveo-ettevõtjad või jaamaülemad põhjustavad puudega isikute või piiratud liikumisvõimega isikute poolt kasutatava ratastooli, muu liikumisvahendi või abiseadme või tõendavate dokumentidega abilooma kaotsimineku või kahjustuse, vastutavad nad kaotsimineku või kahju eest ja peavad selle hüvitama nii kiiresti kui võimalik.

Muudatusettepanek    104

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 25 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Lõikes 1 osutatud hüvitise määr on võrdne kaotsiläinud või kahjustatud vahendi või seadme asendamise või parandamise kuludega.

2.  Lõikes 1 osutatud hüvitis tuleb maksta kiiresti ning hüvitise suurus peab võrduma kaotsiläinud või kahjustatud ratastooli, vahendi või seadme tegeliku väärtuse põhjal leitud täielike asenduskulude või täielike remondikuludega või tõendavate dokumentidega abilooma vigastusest või kaotsiminekust tingitud täielike kuludega. Remondi puhul tuleb hüvitada ka vahendi või seadme ajutise asendamise kulud, kui need jäid reisija kanda.

Muudatusettepanek    105

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 26 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  tagavad, et kõik töötajad, sealhulgas mis tahes muu lepingut täitva osalise töötajad, kes osutavad otsest abi puudega ja piiratud liikumisvõimega isikutele, oskavad täita puudega ja piiratud liikumisvõimega isikute, sealhulgas vaimu- või intellektipuudega isikute vajadusi;

(a)  tagavad, et kõik töötajad, sealhulgas mis tahes muu lepingut täitva osalise töötajad, kes osutavad otsest abi puudega ja piiratud liikumisvõimega isikutele, läbivad puudeid käsitleva koolituse, et nad oskaksid rahuldada puudega ja piiratud liikumisvõimega isikute, sealhulgas vaimu- või intellektipuudega isikute vajadusi;

Muudatusettepanek    106

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 26 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  tagavad uute töötajate töölevõtmisel neile puudeid käsitleva koolituse ning töötajate osalemise korrapärastel täienduskoolitustel;

(c)  tagavad, et uued töötajad, kes tegelevad otseselt reisijatega, läbivad reisijaid ja raudteeveo-ettevõtjat puudutavate puudeküsimuste sissejuhatava koolituse ning et töötajad, kes otseselt abistavad piiratud liikumisvõimega reisijaid, läbivad puudeid käsitleva koolituse ning osalevad korrapärastel täienduskoolitustel;

Muudatusettepanek    107

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 26 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  võimaldavad taotluse korral koolitustel osaleda puudega töötajatel, puudega ja piiratud liikumisvõimega reisijatel ja/või neid esindavatel organisatsioonidel.

(d)  võivad lubada koolitustel osaleda puudega töötajatel ning kaaluda puudega ja piiratud liikumisvõimega reisijate ja/või neid esindavate organisatsioonide osalemist.

Muudatusettepanek    108

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kõik raudteeveo-ettevõtjad, piletimüüjad, jaamaülemad ja taristuettevõtjad, kes tegutsevad jaamades, mida läbib aasta jooksul keskmiselt üle 10 000 reisija päevas, kehtestavad kaebuste käsitlemise mehhanismi, mis on seotud käesoleva määrusega hõlmatud õiguste ja kohustustega nende vastutusalas. Nad teevad oma kontaktandmed ja töökeele(d) reisijatele üldteatavaks.

1.  Kõik raudteeveo-ettevõtjad, piletimüüjad ja jaamaülemad kehtestavad kaebuste käsitlemise mehhanismi, mis on seotud käesoleva määrusega hõlmatud õiguste ja kohustustega nende vastutusalas. Nad teevad oma kontaktandmed ja töökeele(d) reisijatele üldteatavaks. Reisijatel peaks olema võimalik esitada kaebusi selle liikmesriigi ametlikus keeles (ametlikes keeltes), kus asjaomane raudteeveo-ettevõtja, piletimüüja või jaamaülem on registreeritud, ning igal juhul inglise keeles.

Muudatusettepanek    109

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Reisijad võivad esitada kaebuse igale asjaomasele raudteeveo-ettevõtjale, piletimüüjale, jaamaülemale või taristuettevõtjale. Kaebus tuleb esitada kuue kuu jooksul pärast kaebuse aluseks oleva vahejuhtumi toimumist. Adressaat peab ühe kuu jooksul pärast kaebuse saamist andma kas põhjendatud vastuse või, õigustatud juhtudel, teatama reisijale, millisel kuupäeval kuni kolmekuulise ajavahemiku jooksul pärast kaebuse kättesaamist võib ta oodata kaebusele vastust. Raudteeveo-ettevõtjad, piletimüüjad, jaamaülemad ja taristuettevõtjad säilitavad kaebuse hindamiseks vajalikke vahejuhtumiga seotud andmeid kaks aastat ning teevad need taotluse korral kättesaadavaks riiklikele täitevasutustele.

2.  Reisijad võivad esitada kaebuse igale asjaomasele raudteeveo-ettevõtjale, piletimüüjale või jaamaülemale. Kaebus tuleb esitada kuue kuu jooksul pärast kaebuse aluseks oleva vahejuhtumi toimumist. Adressaat peab ühe kuu jooksul pärast kaebuse saamist andma kas põhjendatud vastuse või, õigustatud juhtudel, teatama reisijale, et talle vastatakse kuni kolme kuu jooksul pärast kaebuse kättesaamist.

Muudatusettepanek    110

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kaebuste käsitlemise menetlusega seotud üksikasjad on kättesaadavad puudega ja piiratud liikumisvõimega isikutele.

3.  Kaebuste käsitlemise menetlusega seotud üksikasjad on reisijatele ning puudega ja piiratud liikumisvõimega isikutele lihtsasti kättesaadavad. See teave on taotluse korral kättesaadav selle liikmesriigi ametlikus keeles (ametlikes keeltes), kus raudteeveo-ettevõtja on asutatud.

Muudatusettepanek    111

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Komisjon võtab vastu rakendusaktid, millega kehtestatakse standardne liidu kaebuse vorm, mida reisijad võivad kasutada käesoleva määruse kohaselt hüvitise taotlemiseks. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 37a lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusega.

Muudatusettepanek    112

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 29 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Raudteeveo-ettevõtjad ja jaamaülemad teevad puudega isikuid esindavate organisatsioonidega aktiivselt koostööd, et parandada transporditeenustele juurdepääsu kvaliteeti.

Muudatusettepanek    113

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Rongipileteid müües teavitavad raudteeveo-ettevõtjad, jaamaülemad, piletimüüjad ja reisikorraldajad reisijaid nende õigustest ja kohustustest, mis tulenevad käesolevast määrusest. Selle teavitamisnõude järgimiseks võivad nad kasutada komisjoni poolt kõigis liidu ametlikes keeltes koostatud ning neile kättesaadavaks tehtud kokkuvõtet käesoleva määruse sätetest. Samuti lisavad nad piletile teate kas paberil või elektrooniliselt või mis tahes muul viisil, sealhulgas puudega ja piiratud liikumisvõimega isikutele kättesaadavas vormingus vastavalt direktiivis XXX sätestatud juurdepääsetavusnõuetele. Teates täpsustatakse, kus kõnealune teave tühistamise, ühendusreisist mahajäämise või pikaajalise hilinemise korral kättesaadav on.

1.  Rongipileteid müües teavitavad raudteeveo-ettevõtjad, jaamaülemad, piletimüüjad ja reisikorraldajad reisijaid nende õigustest ja kohustustest, mis tulenevad käesolevast määrusest. Selle teavitamisnõude järgimiseks võivad nad kasutada komisjoni poolt kõigis liidu ametlikes keeltes koostatud ning neile kättesaadavaks tehtud kokkuvõtet käesoleva määruse sätetest. Samuti lisavad nad teabe selle kohta, kas paberil või elektrooniliselt või mis tahes muul viisil, sealhulgas puudega ja piiratud liikumisvõimega isikutele kättesaadavas vormingus vastavalt määruses (EL) nr 1300/2014 sätestatud juurdepääsetavusnõuetele, milles täpsustatakse, kus kõnealune teave tühistamise, ühendusreisist mahajäämise või pikaajalise hilinemise korral kättesaadav on.

Muudatusettepanek    114

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Raudteeveo-ettevõtjad ja jaamaülemad teavitavad reisijaid raudteejaamas ja rongis sobival viisil, sealhulgas kättesaadavas vormingus vastavalt direktiivi XXX kohastele juurdepääsetavusnõuetele, nende käesolevast määrusest tulenevatest õigustest ja kohustustest ning liikmesriikide poolt vastavalt artiklile 31 määratud asutuse või asutuste kontaktandmetest.

2.  Raudteeveo-ettevõtjad ja jaamaülemad teavitavad reisijaid raudteejaamas, rongis ja oma veebisaidil sobival viisil, sealhulgas kättesaadavas vormingus vastavalt määruse (EL) nr 1300/2014 kohastele juurdepääsetavusnõuetele, nende käesolevast määrusest tulenevatest õigustest ja kohustustest ning liikmesriikide poolt vastavalt artiklile 31 määratud asutuse või asutuste kontaktandmetest.

Muudatusettepanek    115

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 31 – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid teavitavad komisjoni käesolevas artiklis sätestatud korras määratud asutusest või asutustest ning selle või nende vastutusalast.

Liikmesriigid teavitavad komisjoni käesolevas artiklis sätestatud korras määratud asutusest või asutustest ning selle või nende vastutusalast ning avaldavad selle teabe oma veebisaidil sobivas kohas.

Muudatusettepanek    116

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Riiklikud täitevasutused jälgivad tähelepanelikult käesoleva määruse täitmist ja võtavad vajalikud meetmed, et tagada reisijate õiguste järgimine. Sel eesmärgil esitavad raudteeveo-ettevõtjad, jaamaülemad ja taristuettevõtjad täitevasutustele nende taotluse alusel asjakohased dokumendid ja teabe. Oma ülesannete täitmisel võtavad täitevasutused arvesse teavet, mida neile esitab artikli 33 kohaselt kaebuste käsitlemiseks määratud asutus, kui see on täitevasutusest erinev asutus. Samuti võivad nad otsustada võtta täitemeetmeid sellise asutuse edastatud eraldiseisvatest kaebustest lähtudes.

1.  Riiklikud täitevasutused jälgivad tähelepanelikult käesoleva määruse täitmist ja võtavad vajalikud meetmed, et tagada reisijate õiguste järgimine. Sel eesmärgil esitavad raudteeveo-ettevõtjad, jaamaülemad ja taristuettevõtjad täitevasutustele nende taotluse alusel viivitamata ja igal juhul ühe kuu jooksul asjakohased dokumendid ja teabe. Oma ülesannete täitmisel võtavad täitevasutused arvesse teavet, mida neile esitab artikli 33 kohaselt kaebuste käsitlemiseks määratud asutus, kui see on täitevasutusest erinev asutus. Liikmesriigid tagavad, et riiklikele täitevasutustele ja kaebusi menetlevatele asutustele antakse piisavad volitused ja vahendid, et käsitleda reisijate käesoleva määruse alusel esitatud kaebusi asjakohaselt ja tulemuslikult.

Muudatusettepanek    117

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Riiklikud täitevasutused avaldavad statistika oma iga-aastase tegevuse, sealhulgas kohaldatud karistuste kohta hiljemalt järgmise kalendriaasta aprilli lõpuks.

2.  Riiklikud täitevasutused avaldavad igal aastal oma veebisaitidel aruanded statistikaga neile laekunud kaebuste arvu ja liigi kohta koos oma täitemeetmete tulemustega, sealhulgas karistused, mida nad on kohaldanud. Seda tehakse iga aasta kohta hiljemalt järgmise aasta aprilli esimeseks päevaks. Lisaks tehakse need aruanded kättesaadavaks Euroopa Liidu Raudteeameti veebisaidil.

Muudatusettepanek    118

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Riiklikud täitevasutused auditeerivad koostöös puudega isikuid ja piiratud liikumisvõimega isikuid esindavate organisatsioonidega korrapäraselt käesoleva määruse kohaselt osutatavaid abistamisteenuseid ning avaldavad tulemused juurdepääsetavates ja üldkasutatavates vormingutes.

Muudatusettepanek    119

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 33 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Ilma et see piiraks tarbijate õigusi kasutada alternatiivseid õiguskaitsevahendeid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2013/11/EL, võib reisija esitada artikli 28 kohaselt kaebuse täitevasutusele pärast seda, kui ta on esitanud kaebuse raudteeveo-ettevõtjale, piletimüüjale, jaamaülemale või taristuettevõtjale. Täitevasutused teavitavad kaebuse esitajaid nende õigusest esitada kaebus vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusele, et taotleda üksikisiku õiguskaitset.

1.  Ilma et see piiraks tarbijate õigusi kasutada alternatiivseid õiguskaitsevahendeid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2013/11/EL32, võib reisija esitada artikli 28 kohaselt kaebuse täitevasutusele pärast seda, kui ta on esitanud kaebuse raudteeveo-ettevõtjale, jaamaülemale või taristuettevõtjale. Täitevasutused teavitavad kaebuse esitajaid nende õigusest esitada kaebus vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusele, et taotleda üksikisiku õiguskaitset. Liikmesriigid tagavad, et täitevasutusi või kaebusi menetlevaid asutusi tunnustatakse direktiivi 2013/11/EL kohaste alternatiivsete hüvitusmehhanismide kohaldamisel ja et kui reisijad soovivad alternatiivset hüvitamist, peab asjaomane raudteeveo-ettevõtja, piletimüüja, jaamaülem või taristuettevõtja osalema ning tulemus on talle siduv ja tema suhtes tegelikult jõustatav.

_________________

_________________

32 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta direktiiv 2013/11/EL tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ (ELT L 165, 18.6.2013, lk 14).

32 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta direktiiv 2013/11/EL tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ (ELT L 165, 18.6.2013, lk 14).

Muudatusettepanek    120

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 33 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Reisija võib esitada riiklikule täitevasutusele või muule liikmesriigi poolt selleks otstarbeks määratud asutusele kaebusi käesoleva määruse väidetava rikkumise kohta.

2.  Reisija võib esitada riiklikule täitevasutusele või muule liikmesriigi poolt selleks otstarbeks määratud asutusele kaebusi käesoleva määruse väidetava rikkumise kohta. Kaebusi võivad esitada ka reisijarühmi esindavad organisatsioonid.

Muudatusettepanek    121

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 33 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Asutus teatab kaebuse vastuvõtmisest kahe nädala jooksul pärast selle kättesaamist. Kaebuse käsitlemise menetlus kestab kuni kolm kuud. Keerukate juhtumite puhul võib asutus omal äranägemisel pikendada kõnealust ajavahemikku kuue kuuni. Sellisel juhul tuleb reisijat teavitada pikendamise põhjustest ja ajavahemikust, mis kulub eeldatavasti menetluse lõpetamiseni. Rohkem kui kuus kuud võib kuluda ainult nende juhtumite käsitlemisele, mille puhul toimub kohtumenetlus. Kui asutus on ka vaidluste kohtuvälise lahendamise üksus direktiivi 2013/11/EL tähenduses, siis on ülimuslikud kõnealuses direktiivis sätestatud tähtajad.

Asutus teatab kaebuse vastuvõtmisest kahe nädala jooksul pärast selle kättesaamist. Kaebuse käsitlemise menetlus kestab kuni kolm kuud. Keerukate juhtumite puhul võib asutus omal äranägemisel pikendada kõnealust ajavahemikku kuue kuuni. Sellisel juhul tuleb reisijat või reisijaid esindavat organisatsiooni teavitada pikendamise põhjustest ja ajavahemikust, mis kulub eeldatavasti menetluse lõpetamiseni. Rohkem kui kuus kuud võib kuluda ainult nende juhtumite käsitlemisele, mille puhul toimub kohtumenetlus. Kui asutus on ka vaidluste kohtuvälise lahendamise üksus direktiivi 2013/11/EL tähenduses, siis on ülimuslikud kõnealuses direktiivis sätestatud tähtajad ning kõigi osaliste nõusoleku korral võib kasutada määruse 524/2013/EL1 a kohast vaidluste internetipõhist lahendamist.

 

_________________

 

1 a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrus 524/2013/EL tarbijavaidluste internetipõhise lahendamise kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ (ELT L 165, 18.6.2013, lk 1).

Muudatusettepanek    122

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 33 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 33 a

 

Sõltumatud lepitusorganid

 

Liikmesriigid loovad hästi varustatud sõltumatud lepitusorganid, mis on reisijatele raudteeveo-ettevõtjate ja piletimüüjatega tekkinud konfliktide korral nende õiguste jõustamiseks kergesti ligipääsetavad ja taskukohased.

Muudatusettepanek    123

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 35 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriigid kehtestavad käesoleva määruse rikkumise korral kohaldatavaid karistusi käsitlevad eeskirjad ja võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Ettenähtud karistused on tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Liikmesriigid teatavad komisjonile kõnealustest eeskirjadest ja meetmetest, samuti teatavad liikmesriigid komisjonile viivitamata kõigist nende edaspidistest muudatustest.

1.  Liikmesriigid kehtestavad käesoleva määruse rikkumise korral kohaldatavaid karistusi käsitlevad eeskirjad ja võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Ettenähtud karistused on tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad ning hõlmavad muu hulgas miinimumtrahvi või protsenti asjaomase ettevõtja või organisatsiooni aastakäibest, olenevalt sellest, kumb on suurem. Liikmesriigid teatavad komisjonile kõnealustest eeskirjadest ja meetmetest, samuti teatavad liikmesriigid komisjonile viivitamata kõigist nende edaspidistest muudatustest.

Muudatusettepanek    124

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 37 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 37 a

 

Komiteemenetlus

 

1.  Komisjoni abistab komitee. Kõnealune komitee on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.

 

2.  Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 4.

Muudatusettepanek    125

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – I osa – taane 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

  Odavaima reisi sõiduplaanid ja sellega seotud tingimused

  Kõikide reiside, sh odavaima reisi sõiduplaanid ja sellega seotud tingimused

Muudatusettepanek    126

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – I osa – taane 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

–  Juurdepääsu tingimused jalgratastega reisijatele

–  Juurdepääsu kord jalgratastega reisijatele

Muudatusettepanek    127

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – I osa – taane 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

–  Vabad kohtad suitsetajate ja mittesuitsetajate vagunis, esimeses ja teises klassis, samuti platskaardi- ja magamisvagunites

–  Vabad kohad kõigi piletihindade kohta mittesuitsetajate (ja asjakohasel juhul suitsetajate) vagunis, esimeses ja teises klassis, ja magamisvagunites

Muudatusettepanek    128

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – I osa – taane 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

–  Igasugune tegevus, mis võib teenuse katkestada või selle kestust pikendada

–  Häired ja viivitused (kavandatud ja reaalajas)

Muudatusettepanek    129

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – I osa – taane 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

–  Teenuste kättesaadavus rongis

–  Teenuste kättesaadavus rongis, sealhulgas WiFi ja tualettruumid

Muudatusettepanek    130

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – II osa – taane 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

–  Rongis pakutavad teenused

–  Rongis pakutavad teenused, sealhulgas WiFi

Muudatusettepanek    131

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – II osa – taane 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

–  Hilinemised

–  Häired ja viivitused (kavandatud ja reaalajas)

Muudatusettepanek    132

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – I osa – lõik 2 – punkt 1 – alapunkt 1 – alapunkt iii – taane 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

–  60119-minutiliste hilinemiste protsent;

–  91120-minutiliste hilinemiste protsent;

Muudatusettepanek    133

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – I osa – lõik 2 – punkt 2 – taane 1 – punkt vii

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

vii)  kasuliku teabe edastamine kogu reisi jooksul;

vii)  kasuliku teabe edastamine kogu reisi jooksul, sealhulgas WiFi ja teiste rongis pakutavate teenuste kohta;

Muudatusettepanek    134

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – II osa – lõik 1 – punkt 4 – taane 1 – punkt vii

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

vii)  jaama ja jaamaruumide juurdepääsetavus;

vii)  jaama ja jaamaruumide juurdepääsetavus, sealhulgas astmeteta juurdepääs, eskalaatorid, liftid ja pagasirambid;

Muudatusettepanek    135

Ettepanek võtta vastu määrus

IV lisa – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Keeruliste juhtumite puhul, mis hõlmavad mitut nõuet või ettevõtjat, piiriülest reisimist või õnnetusi muu kui selle liikmesriigi territooriumil, kes andis ettevõtjale tegevusloa, eelkõige juhul, kui on ebaselge, milline riiklik täitevasutus on pädev, või kui see hõlbustaks või kiirendaks kaebuse lahendamist, teevad riiklikud täitevasutused koostööd, et määrata kindlaks juhtiv asutus, kellest saab reisijate jaoks ühtne kontaktpunkt. Kõik kaasatud riiklikud täitevasutused teevad koostööd, et hõlbustada kaebuse lahendamist (nt jagades teavet, abistades dokumentide tõlkimisel ja andes teavet vahejuhtumite asjaolude kohta). Reisijatele antakse teada, milline asutus on juhtiv asutus.

Keeruliste juhtumite puhul, mis hõlmavad mitut nõuet või ettevõtjat, piiriülest reisimist või õnnetusi muu kui selle liikmesriigi territooriumil, kes andis ettevõtjale tegevusloa, eelkõige juhul, kui on ebaselge, milline riiklik täitevasutus on pädev, või kui see hõlbustaks või kiirendaks kaebuse lahendamist, teevad riiklikud täitevasutused koostööd, et määrata kindlaks juhtiv asutus, kellest saab reisijate jaoks ühtne kontaktpunkt. Kõik kaasatud riiklikud täitevasutused teevad koostööd, et hõlbustada kaebuse lahendamist (nt jagades teavet, abistades dokumentide tõlkimisel ja andes teavet vahejuhtumite asjaolude kohta). Reisijatele antakse teada, milline asutus on juhtiv asutus. Lisaks peavad riiklikud täitevasutused igal juhul tagama vastavuse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/23941 a nõuetele.

 

_________________

 

1 a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2017. aasta määrus (EL) 2017/2394 tarbijakaitsealaste õigusaktide täitmise tagamise eest vastutavate liikmesriigi asutuste vahelise koostöö kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2006/2004 (ELT L 345, 27.12.2017).

(1)

ELT C 197, 8.6.2018, lk 66.

(2)

EÜT C 77, 28.3.2002, lk 1.


SELETUSKIRI

Sissejuhatus

Pärast seda, kui 1991. aastal avaldati esimene ELi tasandi seadusandlik ettepanek(1), on raudteesektoris toimunud suured muutused. Selle järel oleme näinud seniste turuosaliste täielikku ümberkujundamist, uusi turule sisenejaid ning ühistel tehnilistel ja haldusnormidel põhineva tõeliselt ühtse ELi raudteeruumi osalist väljakujundamist. Siiski on palju veel teha, näiteks tuleb üle minna sellistele uutele tehnoloogiatele nagu Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteem.

Üks suuremaid saavutusi raudteesektoris on reisijaõiguste kaitse õigusraamistiku rajamine osana ELi laiemast tarbijaõiguste poliitikast. Selle raamistiku rakendusaruandes(2) tunnistas komisjon, et raudteesektor on õigesti kohaldanud määrust (EÜ) nr 1371/2007 rongireisijate õiguste ja kohustuste kohta. Seejuures mitmed liikmesriigid, kes küll määruse nõudeid täiel määral täidavad, lubavad selle mõne artikli puhul erandeid teha, kuna neil puuduvad rahalised vahendid pikka aega hooldamata raudteetaristu või vananenud veeremi ajakohastamiseks. Alates 2024. aasta detsembrist ei tohiks selliseid erandeid enam lubada. Sellega tagatakse rongireisijate õigused võrdselt kõigis ELi liikmesriikides.

Mõningate pidevate täiustuste vajadusele vaatamata tuleks rõhutada, et ELi raudteesüsteem on paljude maailma riikidega võrreldes üks tõhusamaid, moodsamaid ja tarbijasõbralikumaid. Sellegipoolest leiab raportöör, et sektori alaline eesmärk peaks olema raudteesektori täiustamine ja moderniseerimine, muu hulgas ka rongireisijate kaitseks.

Käesolev uuesti sõnastatud määrus annab impulsi ELi raudteesüsteemi edasiseks täiustamiseks ning loob vedajate ja nende klientide suhetele senisest selgema raamistiku.

Seepärast tervitab raportöör eriti komisjoni ettepaneku seda osa, mis käsitleb puudega või piiratud liikumisvõimega isikute abistamist ning hüvitise maksmist reisikatkestuste korral.

Raportööri arvates on oluline luua jõustatavate õiguste raamistik, mis ühest küljest õhutab enamaid liikmesriike kehtivaid ELi õigusakte rakendama ning teisest küljest kaitseb kliente sidusamal moel, arvestades seda, et rongisõit peaks jääma taskukohaseks ja muutuma piiratud liikumisvõimega isikutele paremini kättesaadavaks.

Raportöör rõhutab, et konkurentsis püsimiseks peab raudteesektor pakkuma klientidele taskukohase hinnaga väga heal tasemel kaasaegseid teenuseid. Transpordi jätkusuutlikkuse ja sotsiaalse sidususe tagamiseks on väga tähtis, et uued reisijad otsustaksid raudteetranspordi kasuks. Sellega seoses peavad raudteed toimima teiste transpordiliikidega võrdsetes tingimustes. Konkurents peab olema aus. Selleks peab rongiga reisivate ELi kodanike parem kaitse kui vaieldamatu prioriteet käima käsikäes vajadusega hoida raudteesektori halduskoormus võimalikult madal. Seepärast tuleb käesoleva uuesti sõnastamise käigus hoiduda kehtivate ELi õigusaktidega kattuvatest meetmetest.

Peamised probleemid

Kohaldamisala

Raportöör üldiselt toetab Euroopa Komisjoni ettepanekut piirata võimalikult palju liikmesriikide võimalusi teha erandeid. Kuid rahvusvaheline raudtee reisijatevedu ELi ja kolmandate riikide vahel tuleks käesoleva uuesti sõnastatud määruse kohaldamisalast välja jätta, kuna ELi raudteefirmad ei peaks kandma vastutust kolmandate riikide raudteetaristute seisukorra eest ega ka nende kolmandate riikide vedajate tegevuse eest, kellele nad osutavad veduriteenuseid.

ELi-siseste pikamaavedude korral ei tohiks liikmesriikidel lubada nende suhtes pärast 2024. aastat erandeid teha, nagu on sätestatud praeguses määruses. Kesk- ja Ida-Euroopa raudteevõrkude rahastamisprobleemide arvessevõtmiseks ei tohiks erandite lubamise tähtaega lühendada. Pikamaavedude puhul (Ühendkuningriik välja arvatud) lubatakse ikka veel osaliselt erandeid.

Veel soovib raportöör rõhutada, et reisijate õigusi käsitlevates õigusaktides tuleks keskenduda kliendi ja teenuseosutaja suhetele. Käesolevas tekstis on teenuseosutajaks raudteeveo-ettevõtja ehk vedaja. Ettevõtjate vahelisi suhteid tuleks reguleerida muude õigusaktide, näiteks raudteepaketiga. Seetõttu jättis raportöör välja artikli 9 lõike 4 (andmete kättesaadavaks tegemine), artikli 18 lõike 6 (hädaolukorra lahendamise plaan) ja artikli 19 (õiguskaitse).

Juurdepääs

Raportöör toetab igati nõuet muuta raudteetransport puudega või piiratud liikumisvõimega isikutele kättesaadavamaks. Rongisõit peaks olema kõigile ELi kodanikele ühtviisi hõlpsasti kättesaadav. Seepärast tuletab raportöör meelde, et neljanda raudteepaketiga loodi õigusraamistik, et kohaldada raudteetaristuid piiratud liikumisvõimega isikute vajadustega nii, et nad saaksid tegutseda täiesti sõltumatult. Tuleb rõhutada, et vananevas ühiskonnas muutub juurdepääsetavus transpordisektoris üha suuremaks probleemiks.

Seepärast peaks raudteesektor raportööri arvates tegema kõik, et muuta raudteejaamad ja rongid hästi juurdepääsetavaks. Selleks teeb ta ettepaneku tagada piiratud liikumisvõimega isikutele juurdepääs kogu ELi raudteesüsteemile võimalikult lühikese etteteatamisajaga (mitte üle 24 tunni). Vajaduse korral tuleb sellistele isikutele raudteeteenuste toimimise ajal abi osutada. Seda abi peaks saama tasuta. Sihipäraste parandusmeetmete võimaldamiseks peavad riiklikud täitevasutused auditeerima raudteesüsteemi juurdepääsetavust.

Raportöör tunnistab, et liikumist hõlbustavad seadmed – ratastoolid ja muud abivahendid on mitte lihtsalt piiratud liikumisvõimega isikutele vajalikud, vaid on ka eritellimuse põhjal valmistatud ja sageli kallid. Seepärast on väga tähtis nende kahjustamise või kaotsimineku eest õigeaegselt hüvitist maksta ning katta nende asendamiskulud tervenisti ja vastavalt eseme tegelikule väärtusele.

Raportööri veendumuse kohaselt on piiratud liikumisvõimega isikute piisavaks ja heal tasemel abistamiseks väga tähtis töötajaid koolitada. Selleks teeb ta ettepaneku eraldada koolitamiseks vahendeid nende töötajate jaoks, kes piiratud liikumisvõimega isikutega vahetult kokku puutuvad või kes peavad neile teenuseid osutama. See võimaldab pakkuda paremat ja sihipärasemat väljaõpet.

Piletid

Transporti käsitlevas valges raamatus(3) nimetatud vajadus muuta raudteevedude osakaalu suurendamiseks need võimalikult atraktiivseks on ka üks raportööri peaeesmärke. Rongireisijad hindavad kõrgelt nn otsepileteid. Nende kättesaadavus on rongireiside atraktiivsemaks muutmisel üks põhiküsimusi. Raportööri arvates ei pea siiski seadusandja kohustama ettevõtjaid turgude avanemise tingimustes piletimüügi osas koostööd tegema. Raudteesektorit tuleks kohelda samamoodi nagu teisi transpordiliike. Sarnaselt lennundusega, kus ei ole sellise koostöö kohustust, peaksid raudteefirmad saama vabalt valida, kellega nad koostööd teevad, seda ka eri transpordiliikide vahelise konkurentsi ergutamiseks, mis jääb aastakümneteks üheks ELi poliitika põhielemendiks.

Selles küsimuses annab juba praegu esimesi reaalseid tulemusi raudteede ja piletimüüjate valdkondlik algatus, nn täisteenuse mudel. Nii saab näiteks veebisaidil www.bahn.com nüüd reserveerida suures valikus Trenitalia ja ÖBB riigisiseseid ja rahvusvahelisi pileteid, nii et reisijad saavad ühekorraga reserveerida, maksta ja välja trükkida pileti mitme vedajaga reisile näiteks Põhja-Saksamaalt läbi Austria Itaalia lõunatippu.

Raportöör leiab siiski, et seadusandjal peaks olema keskne osa rongireisijate piisava kaitsetaseme tagamisel, eelkõige tagamaks, et reisijaid igasuguste piletite ostmisel nõuetekohaselt teavitatakse, nii et nad võiksid käesoleva määrusega kehtestatud hüvitamis- ja abistamiskorrast kasu saada.

Raudteesüsteem on äärmiselt keerukas mitte ainult tehniliselt, vaid ka reisijate ohutuse ja turvalisuse seisukohast. Samas tegelevad raudteefirmad innovatsiooniga ning automatiseerimine on juba saanud reaalsuseks. Seetõttu peaksid erikanalite kaudu toimuvat piletimüüki eeldavad meetmed olema paindlikud, näiteks tuleks tunnistada, et alati ei ole võimalik rongis pileteid müüa, nagu märgitakse juba ka praeguse määruse artikli 9 lõikes 4. Samas on väga tähtis, et raudteefirmad jätkaksid ja laiendaksid piletimüüki kättesaadavate alternatiivsete kanalite kaudu.

Piletimüüjate ja jaemüüjate roll

Raportööri arvates on väga tähtis vältida käesolevas määruses segadust pädevuste küsimustes ja tagada õiguslik selgus. Selleks on muudetud mõningaid artiklis 3 toodud mõisteid, näiteks reisikorraldaja mõistet, mille raportöör viib kooskõlla juba kehtivate õigusaktidega(4).

Piletimüüja kui raudteeveoteenuste jaemüüja põhiülesanne on raudteeveo-ettevõtjate nimel pileteid müüa. Sellega seoses muutis raportöör artikli 9 lõiget 2 nii, et vabastas piletimüüja õiguslikust kohustusest anda reisijatele pidevat reisiteavet.

Vääramatu jõud

Euroopa Kohtu otsuse tõttu ei ole raudteefirmad aastast 2013 enam vabastatud kohustusest maksta hüvitist erakorralistest asjaoludest tingitud hilinemiste eest. Raportööri arvates eksisteerivad erakorralised asjaolud kõigi transpordiliikide puhul. Küsimus muutub veelgi tähtsamaks ühendvedude puhul, kus tuleks kohaldada teatavaid kindlaid miinimumpõhimõtteid kõigi transpordiliikide suhtes, muu hulgas ka selleks, et mitte moonutada nendevahelist konkurentsi. Komisjoni uuesti sõnastatud tekstis võetakse seda arvesse. Kuid erakorralised asjaolud piirduvad seal ränkade ilmastikutingimuste ja suurte loodusõnnetustega ega puuduta muid asjaolusid, näiteks terrorirünnakuid, mis ei ole küll raudteevedudega seotud, kuid võivad süsteemi toimimist tõsiselt takistada. Artikli 17 lõikes 8 teeb raportöör ettepaneku võtta kasutusele I lisas (CIVi ühtsete eeskirjade artikli 32 lõige 2) esitatud vääramatu jõu mõiste, mis hõlmab kõiki ettenägematuid asjaolusid, mida raudteefirmad ei suuda kontrollida.

(1)

Direktiiv 91/440/EÜ.

(2)

Komisjoni aruanne, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2007. aasta määruse (EÜ) nr 1371/2007(rongireisijate õiguste ja kohustuste kohta) rakendamist (COM(2013)0587 final, 14. august 2013).

(3)

2011. aasta transpordipoliitika valge raamat.

(4)

Direktiiv (EL) 2015/2303, mis käsitleb pakettreise ja seotud reisikorraldusteenuseid.


LISA: ÕIGUSKOMISJONI KIRI

D(2018)14313

Karima Delli

Transpordi- ja turismikomisjoni esimees

ASP 04F155

Brüssel

Teema:  Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus rongireisijate õiguste ja kohustuste kohta (uuesti sõnastatud)

COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD))

Austatud esimees

Õiguskomisjon vaatas eelnimetatud ettepaneku läbi vastavalt parlamendi kodukorra artiklile 104 uuesti sõnastamise kohta.

Selle artikli lõige 3 on järgmine:

„Kui õigusasjade eest vastutav komisjon on arvamusel, et ettepanek ei sisalda muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on vastavalt esile toodud, teavitab ta sellest valdkonna eest vastutavat komisjoni.

Sellisel juhul, välja arvatud artiklites 169 ja 170 sätestatud tingimustel, on ettepanekule muudatusettepanekute esitamine kõnealuse valdkonna eest vastutavas komisjonis lubatud üksnes juhul, kui need puudutavad ettepaneku neid osi, mis sisaldavad muudatusi.

Teemavaldkonna eest vastutava komisjoni esimees võib erandjuhtudel ja iga üksikjuhtumi puhul eraldi lubada esitada muudatusettepanekuid ettepaneku nende osade kohta, mida ei muudeta, kui ta on arvamusel, et see on vajalik teksti sisemist sidusust tagavatel mõjuvatel põhjustel või kui need muudatusettepanekud on lahutamatult seotud teiste vastuvõetavate muudatusettepanekutega. Need põhjused tuleb muudatusettepanekute kirjalikes selgitustes välja tuua.“

Järgides uuesti sõnastamise ettepaneku läbi vaadanud Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistustest koosneva konsultatiivse töörühma arvamust ja võttes arvesse raportööri soovitusi, on õiguskomisjon seisukohal, et kõnealune ettepanek ei sisalda muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on ettepanekus esile toodud, ning varasemate õigusaktide muutmata sätete ja nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta.

Kokkuvõttes soovitab õiguskomisjon oma 27. märtsil 2017. aastal toimunud koosolekul 19 poolthääle ja 2 erapooletuga(1), et vastutav transpordi- ja turismikomisjon jätkaks ülalnimetatud ettepaneku läbivaatamist vastavalt kodukorra artiklile 104.

Lugupidamisega

Pavel Svoboda

Lisatud: Konsultatiivse töörühma arvamus

Lisa

 

 

 

 

ÕIGUSTEENISTUSTE

KONSULTATIIVNE TÖÖRÜHM

 

  Brüssel, 19. veebruar 2018

ARVAMUS

          EUROOPA PARLAMENDILE

          NÕUKOGULE

          KOMISJONILE

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus rongireisijate õiguste ja kohustuste kohta (uuesti sõnastatud)

COM(2017)0548 final, 27.9.2017 – 2017/0237 (COD)

Võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilisema kasutamise kohta ja eriti selle punkti 9, toimus 27. oktoobril ja 14. detsembril 2017. aastal ning 18. jaanuaril 2018. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma koosolek, et muu hulgas vaadata läbi komisjoni esitatud eelnimetatud ettepanek.

Vaadanud koosolekutel(2) läbi ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega sõnastatakse uuesti Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1371/2007 rongireisijate õiguste ja kohustuste kohta, märkis konsultatiivne töörühm ühisel kokkuleppel järgmist.

1. Alljärgnevad kohad oleks tulnud märgistada halli taustaga, mida tavaliselt kasutatakse sisuliste muudatuste tähistamiseks:

– põhjenduses 10 praeguse viite „Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. märtsi 2001. aasta direktiivi 2001/16/EÜ (tavaraudteevõrgustiku koostalitlusvõime kohta)“ asendamine viitega „komisjoni määruses (EL) nr 454/2011“;

– põhjendusest 14 sõnade „tegema koostööd“ väljajätmine;

– põhjendusest 15 sõna „valikuvabadusele“ väljajätmine;

– põhjenduses 16 sõnade „selliselt, et [...] tagatakse“ asendamine sõnadega „Lisaks tuleks [...] tagada“;

– artikli 3 punktis 17 sõna „vedaja“ asendamine sõnaga „raudteeveo-ettevõtja“;

– kogu artikli 6 tekst;

– artikli 9 lõike 1 algusest sõnade „Ilma et see piiraks artikli 10 kohaldamist“ väljajätmine;

– artikli 9 lõikest 3 sõnade „kuulmis- ja/või nägemispuudega inimeste vajadustele“ väljajätmine;

– artikli 10 lõikes 1 sõnade „juhul kui need on kättesaadavad“ väljajätmine pärast sõna „broneeringuid“ ja sõnade „ning võimaluse korral“ lisamine enne sõna „otsepileteid“;

– artikli 10 lõike 2 esimesse lõiku sõnade „ja 4“ lisamine;

– kogu artikli 10 lõike 2 teise lõigu tekst;

– artikli 17 lõike 2 algusesse sõnade „Lõiget 1 kohaldatakse ka“ lisamine;

– artikli 25 lõikest 1 sõnade „ei kohaldata rahalist piirangut“ väljajätmine;

– III lisast määruse (EÜ) nr 1371/2007 III lisa praeguse teksti väljajätmine.

2. Põhjenduses 32 tuleks asendada sõna „aluslepingu“ sõnadega „Euroopa Liidu lepingu“.

Ettepaneku läbivaatamine võimaldas konsultatiivsel töörühmal ühisel kokkuleppel järeldada, et ettepanek ei sisalda muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on esile toodud. Töörühm märkis ka, et varasema õigusakti muutmata sätete ja nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek üksnes kehtiva õigusakti kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

õigusnõunik      õigusnõunik      peadirektor

(1)

Kohal viibisid järgmised parlamendiliikmed: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Pascal Durand, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, Mylène Troszczynski, Axel Voss, Rainer Wieland, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual.

(2)

  Konsultatiivne töörühm töötas ettepaneku ingliskeelse versiooni põhjal, mis on läbivaadatava teksti originaalkeelne versioon.


LISA: EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI ÕIGUSTEENISTUSTE KONSULTATIIVSE TÖÖRÜHMA ARVAMUS

 

 

 

 

ÕIGUSTEENISTUSTE

KONSULTATIIVNE TÖÖRÜHM

 

  Brüssel, 19. veebruar 2018

ARVAMUS

          EUROOPA PARLAMENDILE

          NÕUKOGULE

          KOMISJONILE

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus rongireisijate õiguste ja kohustuste kohta (uuesti sõnastatud)

COM(2017)0548 final, 27.9.2017 – 2017/0237 (COD)

Võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilisema kasutamise kohta ja eriti selle punkti 9, toimus 27. oktoobril ja 14. detsembril 2017. aastal ning 18. jaanuaril 2018. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma koosolek, et muu hulgas vaadata läbi komisjoni esitatud eelnimetatud ettepanek.

Vaadanud koosolekutel(1) läbi ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega sõnastatakse uuesti Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1371/2007 rongireisijate õiguste ja kohustuste kohta, märkis konsultatiivne töörühm ühisel kokkuleppel järgmist.

1. Alljärgnevad kohad oleks tulnud märgistada halli taustaga, mida tavaliselt kasutatakse sisuliste muudatuste tähistamiseks:

– põhjenduses 10 praeguse viite „Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. märtsi 2001. aasta direktiivi 2001/16/EÜ (tavaraudteevõrgustiku koostalitlusvõime kohta)“ asendamine viitega „komisjoni määruses (EL) nr 454/2011“;

– põhjendusest 14 sõnade „tegema koostööd“ väljajätmine;

– põhjendusest 15 sõna „valikuvabadusele“ väljajätmine;

– põhjenduses 16 sõnade „selliselt, et [...] tagatakse“ asendamine sõnadega „Lisaks tuleks [...] tagada“;

– artikli 3 punktis 17 sõna „vedaja“ asendamine sõnaga „raudteeveo-ettevõtja“;

– kogu artikli 6 tekst;

– artikli 9 lõike 1 algusest sõnade „Ilma et see piiraks artikli 10 kohaldamist“ väljajätmine;

– artikli 9 lõikest 3 sõnade „kuulmis- ja/või nägemispuudega inimeste vajadustele“ väljajätmine;

– artikli 10 lõikes 1 sõnade „juhul kui need on kättesaadavad“ väljajätmine pärast sõna „broneeringuid“ ja sõnade „ning võimaluse korral“ lisamine enne sõna „otsepileteid“;

– artikli 10 lõike 2 esimesse lõiku sõnade „ja 4“ lisamine;

– kogu artikli 10 lõike 2 teise lõigu tekst;

– artikli 17 lõike 2 algusesse sõnade „Lõiget 1 kohaldatakse ka“ lisamine;

– artikli 25 lõikest 1 sõnade „ei kohaldata rahalist piirangut“ väljajätmine;

– III lisast määruse (EÜ) nr 1371/2007 III lisa praeguse teksti väljajätmine.

2. Põhjenduses 32 tuleks asendada sõna „aluslepingu“ sõnadega „Euroopa Liidu lepingu“.

Ettepaneku läbivaatamine võimaldas konsultatiivsel töörühmal ühisel kokkuleppel järeldada, et ettepanek ei sisalda muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on esile toodud. Töörühm märkis ka, et varasema õigusakti muutmata sätete ja nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek üksnes kehtiva õigusakti kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

õigusnõunik      õigusnõunik      peadirektor

(1)

  Konsultatiivne töörühm töötas ettepaneku ingliskeelse versiooni põhjal, mis on läbivaadatava teksti originaalkeelne versioon.


LISA: LOETELU ÜKSUSTEST VÕI ISIKUTEST,KES ANDSID RAPORTÖÖRILE TEAVET

Loetelu koostamine on vabatahtlik ning selle eest vastutab ainuisikuliselt raportöör. Raportöör sai raporti koostamisel enne selle komisjonis vastuvõtmist teavet järgmistelt üksustelt või isikutelt:

Üksus ja/või isik

Allianz Pro Schiene (ApS)

Allrail/Trainline

Community of European Railway (CER)

Blogger Mark SMITH (Seat61)

Deutsche Bahn (DB)

Deutscher Reiseverband

European Cyclists' Federation (ECF)

European Commission - DG MOVE

European Disability Forum (EDF)

European Passengers' Federation (EPF)

European Rail Infrastructure Managers (EIM)

Eurostar

Eurotunnel

Fahrgastverband Pro Bahn

Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT)

International Association of Public Transport (UITP)

Société nationale des chemins de fer français (SNCF)

Polskie Koleje Państwowe SA (PKP)

The European Travel Agents’ and Tour Operators’ Associations (ECTAA)

Trenitalia

Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV)

Verbraucherzentrale Bundesverband


SISETURU- JA TARBIJAKAITSEKOMISJONI ARVAMUS (5.6.2018)

transpordi- ja turismikomisjonile

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus rongireisijate õiguste ja kohustuste kohta (uuesti sõnastatud)

(COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD))

Arvamuse koostaja: Dennis de Jong

LÜHISELGITUS

Komisjon esitas 2017. aasta septembris ettepaneku võtta vastu uuesti sõnastatud Euroopa määrus rongireisijate õiguste ja kohustuste kohta (määrus (EÜ) nr 1371/2007). Arvamuse koostaja on seisukohal, et rongiga reisimine peaks muutuma tarbijate jaoks huvipakkuvamaks ning selleks tuleks karmistada raudteeveo-ettevõtjatele esitatavaid teabenõudeid, suurendada rongireisijate õiguskindlust ning muuta rongiga reisimine puudega või piiratud liikumisvõimega isikutele juurdepääsetavamaks. Kuigi komisjoni ettepanekus on mitu olulist parandust, on arvamuse koostaja arvamusel, et uuesti sõnastatud õigusakt peab olema mõnes valdkonnas põhjalikum, et tagada rongireisijate parem kaitse ja teavitamine enne nende reisi, reisi ajal ja pärast seda.

Vääramatu jõud ja hüvitamine

Pärast vääramatu jõu sätte lisamist lennureisijate õigusi käsitlevasse määrusesse teeb komisjon ettepaneku lisada konkreetne säte ka rongireisijate õigusi käsitlevasse määrusesse. Selles sätestatakse, et raudtee-ettevõtjad ei tohiks olla kohustatud maksma hüvitist halbade ilmastikuolude või suurte loodusõnnetuste korral. Kuid lennu- ja raudteetransporti ei saa omavahel võrrelda. See säte ei ole ka piisavalt täpne, et vältida tulevasi kohtuvaidlusi. Seepärast soovitab arvamuse koostaja selle sätte välja jätta. Lisaks teeb arvamuse koostaja ettepaneku laiendada piletihinna hüvitamise eeskirju ja esitab sellega seoses kiirronge käsitleva hüvituskava, mille kohaselt on reisijatel õigus nõuda hüvitist 45minutilise või pikema hilinemise korral.

Teave, teenus ja abi

Rongipiletite ostmisel on tingimused reisijate jaoks sageli ebaselged. Eelkõige juhul, kui reisimiseks kasutatakse mitme ettevõtja teenuseid, seisavad reisijad silmitsi erinevustega seoses piletihindade, ühendusreisiga seotud kaitse ja abiga. Seetõttu sisaldab käesolev arvamus otsepileti selgemat määratlust ning ettepanekut luua veebipõhised rakendusliidesed (API), mille abil raudtee-ettevõtjad tagavad mittediskrimineerival viisil kõigile juurdepääsu reisiteabele, sealhulgas reaalajas reisiteabele, sõiduplaanidele ja tariifidele. Seda eesmärki aitaks saavutada ka see, kui piletimüüjad ja raudteeveo-ettevõtjad on kohustatud teavitama reisijaid, kui nn otsepileti hind erineb koguhinnast, mida makstakse piletite ostmisel eri ettevõtjatelt eraldi.

Puudega isikud ja piiratud liikumisvõimega isikud

Komisjoni ettepanekus on ka mitu parandust, mis aitavad täita eesmärki muuta Euroopas rongiga reisimine puudega isikutele ja piiratud liikumisvõimega isikutele juurdepääsetavamaks. Lahendamata jääb siiski nende isikute kõige olulisem probleem, nimelt nõue teatada abivajadusest 48 tundi enne reisi. See vähendab oluliselt puudega või piiratud liikumisvõimega isikute liikuvust ja vabadust ning ei ole kooskõlas ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni artikliga 9, milles on sätestatud, et tagada tuleks võimalus reisida iseseisvalt, spontaanselt ja ilma kõrvalise abita. Mitmes liikmesriigis on juba hästi toimiv süsteem, mille puhul on etteteatamisaeg palju lühem. Seetõttu teeb arvamuse koostaja ettepaneku muuta komisjoni ettepanekus 48 tundi 24 tunniks väikeste jaamade korral ja kasutada „tule kohale ja sõida“ süsteemi suurema töötajate arvuga jaamades. Ettepanekute hulka, mis aitavad muuta rongiga reisimise juurdepääsetavamaks, kuuluvad ka ettepanek muuta teave interneti või töötajate hallatavate levitamiskanalite kaudu hõlpsamini kättesaadavaks ning kohustada raudtee-ettevõtjaid tegema teave teenuste lõpetamise kohta vahetult kättesaadavaks kättesaadaval kujul.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval transpordi- ja turismikomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Vaatamata sellele, et liidus on tarbijate kaitse valdkonnas tehtud märkimisväärseid edusamme, on vaja jätkata rongireisijate õiguste kaitse parandamist.

(3)  Vaatamata sellele, et liidus on tarbijate kaitse valdkonnas tehtud märkimisväärseid edusamme, on vaja jätkata olukorra parandamist seoses rongireisijate õiguste kaitse ja selle tagamisega, et neile makstakse hüvitist reisi hilinemise ja tühistamise ning võimaliku varalise kahju korral.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Samade õiguste andmine rongireisijatele, kes teevad rahvusvahelisi ja riigisiseseid reise, peaks tõstma tarbijakaitse taset liidus, tagama raudteeveo-ettevõtjatele võrdsed tingimused ning reisijatele ühtsed õigused.

(5)  Samade õiguste andmine rongireisijatele, kes teevad rahvusvahelisi ja riigisiseseid reise, peaks tõstma reisijate õiguste taset liidus, eriti seoses nende juurdepääsuga teabele ja hüvitisega reisi hilinemise või tühistamise korral. Reisijad peaksid saama oma õiguste kohta võimalikult täpselt teavet.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  Linna- ja linnalähiliinide ning piirkondlikel raudtee reisijateveo teenustel on kaugveoteenustest erinev iseloom. Seega tuleks liikmesriikidel lubada reisijate õigusi käsitlevate teatavate sätete kohaldamisest vabastada sellised linna- ja linnalähiliinide ning piirkondlikud raudtee reisijateveo teenused, mis ei ole liidus osutatavad piiriülesed teenused.

(6)  Metroo, trammi ja muudel kergraudtee reisijateveo teenustel on kaugveoteenustest erinev iseloom. Seega tuleks liikmesriikidel lubada reisijate õigusi käsitlevate teatavate sätete kohaldamisest vabastada metroo, tramm ning muud kergraudtee reisijateveo teenused, mis ei ole liidus osutatavad piiriülesed teenused.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)  Raudteeveoteenuste kasutaja õiguste hulka kuulub õigus saada teavet teenuste kohta nii enne reisi kui ka reisi ajal. Võimaluse korral peaksid raudteeveo-ettevõtjad ja piletimüüjad andma seda teavet ette ja võimalikult kiiresti. See teave tuleks kättesaadavas vormis esitada puudega isikutele või piiratud liikumisvõimega isikutele.

(9)  Raudteeveoteenustega seotud tarbijaõiguste hulka kuulub õigus saada teavet kõikide kättesaadavate raudteetranspordi võimaluste ja teenuste kohta nii enne reisi, reisi ajal kui ka pärast reisi. Raudteeveo-ettevõtjad, piletimüüjad ja reisikorraldajad peaksid andma seda teavet ette ja reaalajas. See teave tuleks kättesaadavas vormis esitada puudega isikutele ja piiratud liikumisvõimega isikutele ning see peaks olema avalikult kättesaadav.

Selgitus

Põhjenduses osutatakse uuesti sõnastatud õigusakti artikli 9 lõikele 2.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 a)  Hästi väljaarendatud mitmeliigilised reisijateveosüsteemid aitavad saavutada kliimaeesmärke. Seepärast peaksid raudteeveo-ettevõtjad reklaamima ka kombinatsioone teiste transpordiliikidega, nii et raudteeveoteenuseid kasutavad tarbijad oleksid neist teadlikud enne reisibroneeringute tegemist.

Selgitus

Põhjenduses osutatakse uuesti sõnastatud õigusakti artikli 9 lõikele 2.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(12 a)  Nõue tagada mittediskrimineerival viisil juurdepääs reisiteabele hõlmab reaalajas reisiteavet sõiduplaanide ja ajakavade, mitmeliigiliste ühenduste, vabade istekohtade, kohaldatavate hindade ja tariifide, kohustuslike broneeringute ja mis tahes kohaldatavate eritingimuste kohta. Raudteeveo-ettevõtjad peaksid võimaldama kõikidel reisikorraldajatel ja piletimüüjatel sõlmida edukalt veolepinguid, mille tulemusel väljastatakse pileteid, otsepileteid, broneeringuid ja nendega seotud ärilisi pakkumisi, näiteks pileteid jalgratta või koguka pagasi veoks, kuis see on vajalik. See peaks muutma reisimise reisijatele paremini juurdepääsetavaks ning pakkuma neile rohkem sõiduvõimalusi ja tariife, mille vahel valida.

Selgitus

Muudatusettepanek on seotud põhjendusega 12, mis on osa uuesti sõnastatud tekstist.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(12 b)  Kui raudteeveo-ettevõtjad pakuvad reisi teabe- või broneerimissüsteemidele juurdepääsu rakendusliideste kaudu, peaksid nad tagama, et rakendusliidestes kasutatakse avatud standardeid, laialdaselt kasutatavaid protokolle ja masinloetavaid vorminguid. Kui selliseid standardeid, protokolle või vorminguid ei ole olemas, peaksid nad standardite, protokollide või vormingute loomisel kasutama avatud dokumenteerimis-, arendamis- ja standardimisprotsesse. Raudteeveo-ettevõtjad peaksid tegema need tasuta kättesaadavaks.

Selgitus

Muudatusettepanek on seotud põhjendusega 12, mis on osa uuesti sõnastatud tekstist.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(12 c)  Niisuguste tehniliste meetmete kehtestamist, mis takistavad või raskendavad osapooltel reisiteabe saamist muudest avalikult kättesaadavatest allikatest kui rakendusliidesed, näiteks nende veebisaidid, tuleks pidada diskrimineerivaks.

Selgitus

Muudatusettepanek on seotud põhjendusega 12, mis on osa uuesti sõnastatud tekstist.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13)  Jalgrattasõidu suurenev populaarsus kogu liidus mõjutab üldist liikuvust ja turismi. Nii rongiliikluse kui ka jalgratta kasutamise kasv transpordiliikide lõikes vähendab transpordi keskkonnamõju. Seega peaksid raudteeveo-ettevõtjad võimalikult palju hõlbustama jalgrattasõidu ja rongireiside kombineerimist, eelkõige võimaldades jalgrataste vedu rongides.

(13)  Jalgrattasõidu suurenev populaarsus kogu liidus mõjutab üldist liikuvust ja turismi. Nii rongiliikluse kui ka jalgratta kasutamise kasv transpordiliikide lõikes vähendab transpordi keskkonnamõju. Seega peaksid raudteeveo-ettevõtjad võimalikult palju hõlbustama jalgrattasõidu ja rongireiside kombineerimist, eelkõige tagades piisava ruumi olemasolu jalgrataste ohutuks veoks igat liiki rongides, kaasa arvatud pikamaa- ja riigipiire ületavates rongides.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(13 a)  Jalgrataste veost rongis tuleks keelduda või seda tuleks piirata ainult nõuetekohaselt põhjendatud ohutusalastel põhjustel. Niisugused põhjused peaksid olema seotud reisijate turvalisusega, eelkõige evakuatsiooniteede läbitavuse tagamisega ja reisijatele füüsilise kahju tekitamise vältimisega.

Selgitus

Muudatusettepanek on seotud põhjendusega 13, mis on osa uuesti sõnastatud tekstist.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14)  Raudteeveo-ettevõtjad peaksid hõlbustama rongireisijate üleminekut ühe operaatori juurest teise juurde, pakkudes võimaluse korral otsepileteid.

(14)  Raudteeveo-ettevõtjad, piletimüüjad ja reisikorraldajad peaksid hõlbustama rongireisijate üleminekut ühe operaatori juurest teise juurde, pakkudes otsepileteid. Kui otsepiletite hinnad erinevad eraldi ostetud piletite hindadest oluliselt, peaksid nad sellele selgelt tähelepanu juhtima. Otsepiletite väljastamisel peaksid nad võtma arvesse seda, et reisijal oleks ühelt teenuselt teisele üleminekuks piisavalt aega.

Selgitus

Muudatusettepanek on seotud uuesti sõnastatud õigusakti artikli 17 lõike 8 kohta esitatud muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15)  Arvestades Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni puuetega inimeste õiguste konventsiooni ning selleks, et anda puudega ja piiratud liikumisvõimega isikutele teiste kodanikega samaväärne võimalus rongiga reisida, tuleks kehtestada sõidu ajal mittediskrimineerimise ja abistamise eeskirjad. Puudega isikutel ja puude, vanuse või muu teguri tõttu piiratud liikumisvõimega isikutel on kõigi teiste kodanikega võrdsed õigused vabale liikumisele ja mittediskrimineerimisele. Sealhulgas tuleks erilist tähelepanu pöörata puudega isikute ja piiratud liikumisvõimega isikute teavitamisele seoses raudteeveoteenustele juurdepääsuga, veeremile juurdepääsu tingimustega ja rongis olevate võimalustega. Meelepuudega reisijatele hilinemiste kohta parima teabe andmiseks tuleks vajaduse korral kasutada visuaal- ja helisüsteeme. Puudega isikutel ja piiratud liikumisvõimega isikutel peaks olema võimalus osta rongis pileteid ilma lisatasuta. Personal peaks läbima vastava koolituse, et nad suudaksid täita puudega isikute ja piiratud liikumisvõimega isikute vajadusi, eelkõige neile abi osutades. Võrdsete reisitingimuste tagamiseks tuleks sellistele isikutele osutada abi jaamades ja rongides kogu selle aja vältel, kui rongid sõidavad, mitte ainult teatavatel kellaaegadel päeva jooksul.

(15)  Arvestades Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni puuetega inimeste õiguste konventsiooni ning selleks, et anda puudega ja piiratud liikumisvõimega isikutele teiste kodanikega samaväärne võimalus rongiga reisida, tuleks kehtestada enne sõitu ja sõidu ajal mittediskrimineerimise ja abistamise eeskirjad. Puudega isikutel ja puude, vanuse või muu teguri tõttu piiratud liikumisvõimega isikutel on kõigi teiste kodanikega võrdsed õigused vabale liikumisele ja mittediskrimineerimisele. Sealhulgas tuleks erilist tähelepanu pöörata puudega isikute ja piiratud liikumisvõimega isikute teavitamisele seoses raudteeveoteenustele juurdepääsuga, veeremile juurdepääsu tingimustega ja rongis olevate võimalustega. Meelepuudega reisijatele hilinemiste kohta parima teabe andmiseks tuleks vajaduse korral kasutada visuaal- ja helisüsteeme. Puudega isikutel ja piiratud liikumisvõimega isikutel peaks olema võimalus osta rongis pileteid ilma lisatasuta, kui ei ole muud võimalust piletite ette ostmiseks. Personal peaks läbima vastava koolituse, et nad suudaksid täita puudega isikute ja piiratud liikumisvõimega isikute vajadusi, eelkõige neile abi osutades. Võrdsete reisitingimuste tagamiseks tuleks sellistele isikutele osutada tasuta abi jaamades ja rongides kogu selle aja vältel, kui rongid sõidavad, mitte ainult teatavatel kellaaegadel päeva jooksul.

Selgitus

Alati ei ole võimalik rongis piletit osta. Kõikides rongides ei ole töötajaid, kes pileteid müüksid. Seepärast tuleks selliste juhtumite puhuks kehtestada selged eeskirjad. Muudatusettepanek on seotud artikli 10 lõikega 5, mis on osa uuesti sõnastatud tekstist.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16)  Raudteeveo-ettevõtjad ja jaamaülemad peaksid võtma arvesse puudega isikute ja piiratud liikumisvõimega isikute vajadusi, järgides piiratud liikumisvõimega isikutega seotud koostalitluse tehnilisi kirjeldusi. Lisaks tuleks kooskõlas liidu riigihanke-eeskirjadega, eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2014/24/EL26, tagada uute materjalide hankimisel või ehitus- või suurte renoveerimistööde teostamisel kõigi hoonete ja veeremite juurdepääsetavus, eemaldades järk-järgult füüsilised ja funktsionaalsed takistused.

(16)  Raudteeveo-ettevõtjad ja jaamaülemad peaksid võtma arvesse puudega isikute ja piiratud liikumisvõimega isikute vajadusi, järgides piiratud liikumisvõimega isikutega seotud koostalitluse tehnilisi kirjeldusi ja direktiivi XXX koostalitluse tehnilise kirjelduse täiendamise korral. Lisaks tuleks kooskõlas liidu riigihanke-eeskirjadega, eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2014/24/EL26, tagada uute materjalide hankimisel või ehitus- või suurte renoveerimistööde teostamisel kõigi hoonete ja veeremite juurdepääsetavus, eemaldades järk-järgult füüsilised ja funktsionaalsed takistused.

__________________

__________________

26 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/24/EL riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 94, 28.3.2014, lk 65).

26 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/24/EL riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 94, 28.3.2014, lk 65).

Selgitus

Kui koostalitluse tehnilist kirjeldust käsitlevad sätted ei hõlma juurdepääsetavuse nõudeid, tuleks kohaldada Euroopa ligipääsetavuse akti (direktiivi XXX). Direktiivi XXX eesmärk on täiendada kehtivaid valdkondlikke liidu õigusakte nendes aspektides, mida nimetatud õigusaktid veel ei hõlma.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17)  On soovitav, et käesoleva määrusega loodaks reisijate jaoks hilinemise korral rakendatav hüvitiste süsteem, mis on seotud raudteeveo-ettevõtja vastutusega, samadel alustel nagu COTIFiga sätestatud rahvusvaheline süsteem ja eriti CIV ühtsed eeskirjad reisijate õiguste kohta. Kui reisijateveoteenuse osutamisel esineb hilinemisi, peaksid raudteeveo-ettevõtjad pakkuma reisijatele hüvitist, võttes aluseks teatava protsendimäära piletihinnast.

(17)  On soovitav, et käesoleva määrusega loodaks reisijate jaoks hilinemise korral rakendatav hüvitiste süsteem, mis on seotud raudteeveo-ettevõtja vastutusega, samadel alustel nagu COTIFiga sätestatud rahvusvaheline süsteem ja eriti CIV ühtsed eeskirjad reisijate õiguste kohta. Ostetud piletid peaksid olema täielikult hüvitatavad. Kui reisijateveoteenuse osutamisel esineb hilinemisi, peaksid raudteeveo-ettevõtjad pakkuma reisijatele hüvitist, võttes aluseks teatava protsendimäära (kuni 100 %) piletihinnast.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18)  Raudteeveo-ettevõtjatel peaks olema kohustus ennast kindlustada või võtta samaväärseid meetmeid seoses nende vastutusega rongireisijate eest õnnetusjuhtumi korral. Kui liikmesriigid kehtestavad kahjuhüvitise maksimaalse summa reisija surma või vigastuse korral, peaks see summa olema vähemalt võrdne CIVi ühtsetes eeskirjades sätestatud summaga.

(18)  Raudteeveo-ettevõtjatel peaks olema kohustus ennast kindlustada või võtta samaväärseid meetmeid seoses nende vastutusega rongireisijate eest õnnetusjuhtumi korral. Kui liikmesriigid kehtestavad kahjuhüvitise maksimaalse summa reisija surma või vigastuse korral, peaks see summa olema vähemalt võrdne CIVi ühtsetes eeskirjades sätestatud summaga. Liikmesriikidel peaks olema võimalus reisija surma või vigastuse korral kahjuhüvitise summat igal ajal suurendada.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(18 a)  Käesoleva määruse tähenduses hõlmab õnnetus ka reisirongide sõitjateruumide ülerahvastatusest tulenevat kahjulikku mõju reisijate tervisele, välja arvatud juhul, kui reisirong veab reisijaid vastavalt käesoleva määruse artikli 16 lõikele 2. Peale selle hõlmab õnnetus käesoleva määruse tähenduses reisijate tervisele avalduvat kahjulikku mõju, mis tuleneb kliimaseadme puudumisest, mittekasutamisest või mittetoimimisest ning sellega seotud temperatuuri- või õhuniiskuse tingimustest, mis on reisijate jaoks väljakannatamatud.

Selgitus

Selleks et vältida reisijaid kahjustavaid õiguslünki ja eelkõige – kuid mitte ainult – järgida määruse põhjenduste 3 ja 5 mõtet, tuleks reguleerida ka muud reisijate tervisele avalduvat kahjulikku mõju, kui see tekib vedaja süü või hooletuse tõttu ning seda saab võrdsustada õnnetusega laiemas tähenduses.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(20)  Hilinemise korral tuleks reisijatele pakkuda jätkutranspordi või muudetud marsruudiga transpordi võimalusi võrdväärsetel transporditingimustel. Sellises olukorras tuleks arvesse võtta puudega isikute ja piiratud liikumisvõimega isikute vajadusi.

(20)  Hilinemise korral tuleks reisijatele pakkuda jätkutranspordi või muudetud marsruudiga transpordi võimalusi võrdväärsetel transporditingimustel. Sellises olukorras tuleks arvesse võtta eelkõige puudega isikute ja piiratud liikumisvõimega isikute vajadusi.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21)  Samas ei peaks raudteeveo-ettevõtja olema kohustatud hüvitist maksma, kui ta suudab tõendada, et hilinemise põhjustasid halvad ilmastikuolud või loodusõnnetus, mis seadsid ohtu teenuse ohutu osutamise. Hilinemise põhjustanud sündmus peaks vastama erakordse looduskatastroofi tunnustele ning erinema tavapärastest aastaajale omastest ilmastikutingimustest, näiteks sügistormidest või loodete või lume sulamise põhjustatud regulaarsetest üleujutustest linnades. Raudteeveo-ettevõtjad peaksid tõendama, et nad ei suutnud kõnealust hilinemist ette näha ega ära hoida isegi siis, kui oleks võetud kõik mõistlikud meetmed.

välja jäetud

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22)  Jaamaülemad peaksid koostöös taristuettevõtjate ja raudteeveo-ettevõtjatega koostama hädaolukorra lahendamise plaanid, et minimeerida suurte häirete mõju, andes edasipääsemisvõimaluseta reisijatele asjakohast teavet ja abi.

(22)  Jaamaülemad peaksid koostöös taristuettevõtjate ja raudteeveo-ettevõtjatega koostama ja tegema üldsusele kättesaadavaks hädaolukorra lahendamise plaanid, et minimeerida suurte häirete mõju, andes edasipääsemisvõimaluseta reisijatele asjakohast teavet ja abi.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(23)  Käesolev määrus ei tohiks piirata raudteeveo-ettevõtjate õigusi taotleda vastavalt kohaldatavale siseriiklikule õigusele hüvitist mis tahes isikult, sealhulgas kolmandatelt isikutelt.

(23)  Käesolev määrus ei tohiks piirata raudteeveo-ettevõtjate, piletimüüjate, jaamaülemate või taristuettevõtjate õigusi taotleda vajaduse korral hüvitist mis tahes isikult, sealhulgas kolmandatelt isikutelt, et täita oma käesoleva määruse kohaseid kohustusi reisijate ees.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(27)  Rongireisijad peaksid saama esitada kaebuse igale asjaomasele raudteeveo-ettevõtjale seoses käesoleva määrusega sätestatud õiguste ja kohutustega ning saama neilt mõistliku aja jooksul vastuse.

(27)  Rongireisijad peaksid saama esitada kaebuse igale asjaomasele raudteeveo-ettevõtjale, piletimüüjale, jaamaülemale või taristuettevõtjale seoses käesoleva määrusega sätestatud õiguste ja kohutustega ning saama neilt mõistliku aja jooksul vastuse.

Selgitus

Nagu on sätestatud artikli 28 lõikes 2, võivad reisijad esitada kaebuse igale asjaomasele raudteeveo-ettevõtjale, piletimüüjale, jaamaülemale või taristuettevõtjale.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(28)  Raudteeveo-ettevõtjad ja jaamaülemad peaksid raudtee reisijateveo teenuste kvaliteedi standardid kindlaks määrama, avalikult kättesaadavaks tegema ning neid haldama ja jälgima.

(28)  Raudteeveo-ettevõtjad ja jaamaülemad peaksid raudtee reisijateveo teenuste, sealhulgas puudega isikutele ja piiratud liikumisvõimega isikutele osutatavate teenuste kvaliteedi standardid kindlaks määrama, avalikult kättesaadavaks tegema ning neid haldama ja jälgima.

Selgitus

See muudatusettepanek on seotud põhjendusega 15 seoses ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooniga. Teenuste kvaliteedi standardid peaksid hõlmama ka puudega isikute ja piiratud liikumisvõimega isikutega seonduvat.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(29)  Raudteetranspordis tarbijakaitse kõrge taseme hoidmiseks tuleks liikmesriikidele teha kohustuslikuks riiklike täitevasutuste määramine käesoleva määruse rakendamise hoolikaks jälgimiseks ja jõustamiseks. Kõnealused asutused peaksid olema võimelised võtma mitmesuguseid täitemeetmeid. Reisijatel peaks olema võimalus esitada nendele asutustele kaebusi määruse väidetava rikkumise kohta. Selliste kaebuste rahuldava käsitlemise tagamiseks peaksid kõnealused asutused ka üksteisega koostööd tegema.

(29)  Raudteetranspordis tarbijakaitse kõrge taseme hoidmiseks tuleks liikmesriikidele teha kohustuslikuks riiklike täitevasutuste määramine käesoleva määruse rakendamise hoolikaks jälgimiseks ja jõustamiseks. Kõnealused asutused peaksid olema võimelised võtma mitmesuguseid täitemeetmeid ning pakkuma reisijatele siduva vaidluste kohtuvälise lahendamise võimalust kooskõlas direktiiviga 2013/11/EL1 a. Reisijatel peaks olema võimalus esitada nendele asutustele kaebusi määruse väidetava rikkumise kohta ning kasutada määruse 524/2013/EL1 b kohast vaidluste internetipõhist lahendamist, kui nii on kokku lepitud. Samuti tuleks ette näha, et kaebusi võivad esitada reisijarühmi esindavad organisatsioonid. Selliste kaebuste rahuldava käsitlemise tagamiseks peaksid kõnealused asutused ka üksteisega koostööd tegema ning määrus peaks olema jätkuvalt kantud läbivaadatud tarbijakaitsealase koostöö määruse 2017/2394/EL1 c lisasse. Riiklikud täitevasutused avaldavad igal aastal oma veebisaidil aruanded, milles tuuakse välja neile esitatud kaebuste arv ja liik ning kirjeldatakse üksikasjalikult asutuste võetud täitemeetmete tulemusi. Lisaks tehakse need aruanded kättesaadavaks Euroopa Liidu Raudteeameti veebisaidil.

 

__________________

 

1 a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta direktiiv 2013/11/EL tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ (ELT L 165, 18.6.2013, lk 14).

 

1 b Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrus (EL) nr 524/2013 tarbijavaidluste internetipõhise lahendamise kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ (ELT L 165, 18.6.2013, lk 1).

 

1 c Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2017. aasta määrus (EL) 2017/2394 tarbijakaitsealaste õigusaktide täitmise tagamise eest vastutavate liikmesriigi asutuste vahelise koostöö kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2006/2004 (ELT L 345, 27.12.2017, lk 1).

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(31)  Liikmesriigid peaksid kehtestama karistused käesoleva määruse rikkumise eest ja tagama nende karistuste rakendamise. Karistused, mille hulka võib kuuluda ka asjaomasele isikule hüvitise maksmine, peaksid olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

(31)  Liikmesriigid peaksid kehtestama karistused käesoleva määruse rikkumise eest ja tagama nende karistuste rakendamise. Karistused, mille hulka võib kuuluda ka asjaomasele isikule hüvitise maksmine, peaksid olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad ning nende hulka võib muu hulgas kuuluda miinimumtrahv või teatav protsent asjaomase ettevõtja või organisatsiooni aastakäibest, olenevalt sellest, kumb on suurem.

Selgitus

Nõuetekohaste täitmissätete puudumine oli üks peamistest käesoleva määruse uuesti sõnastamist õigustavatest põhjustest. Seetõttu on äärmiselt oluline tagada, et karistused on hoiatavad, et mitte soodustada ettevõtjaid tegutsema väljaspool määruse sätteid. See on lahutamatult seotud teiste täitmist puudutavate muudatusettepanekutega VII peatüki kohta, sealhulgas nendega, mis puudutavad täitevasutuste suutlikkuse ja mõjususe suurendamist ning reisijate abistamist kaebuste esitamisel.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Reguleerimisese

Reguleerimisese ja eesmärgid

Selgitus

Uuesti sõnastatud määrus sõnastati uuesti, pidades silmas tasakaalu rongireisijate õiguste tugevdamise ja avalikkuse huvide üldise arvessevõtmise vahel raudteetranspordi kui transpordiliigi toetamisel. Käesolevas artiklis sätestatakse eesmärgid ja seetõttu tuleks seda väljendada ka pealkirjas, kuna see on lahutamatult seotud teiste muudatustega tekstis ja selline on ka õigusaktide koostamise hea tava.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse raudteetranspordi suhtes kohaldatavad eeskirjad järgneva kohta:

Selleks et tagada reisijate tõhus kaitse ning soodustada rongiga reisimist, kehtestatakse käesoleva määrusega raudteetranspordi suhtes kohaldatavad eeskirjad järgneva kohta:

Selgitus

Vt eelmise muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d)  reisijate õigused reisi tühistamise või hilinemise korral;

d)  reisijate õigused ja hüvitised reisi katkestuse, näiteks tühistamise või hilinemise korral;

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

e)  reisijatele antav miinimumteave;

e)  reisijatele antav miinimumteave, mida raudtee-ettevõtjad, piletimüüjad ja reisikorraldajad esitavad korrektselt ja õigeaegselt ning kergesti mõistetavas vormis;

Selgitus

Muudatusettepanek on lahutamatult seotud eelkõige II peatükiga.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

h)  kaebuste käsitlemine;

h)  kaebuste käsitlemise nõuetekohane kord;

Selgitus

Selleks et saavutada uuesti sõnastatud määruses parema täitmise eesmärk, on oluline, et nii tarbijatel kui ka riiklikel täitevasutustel oleks võimalik tugineda kindlale korrale, mis aitab kaebusi lihtsamalt ja õigeaegsemalt käsitleda. See on lahutamatult seotud eelkõige muudatusettepanekutega VII peatüki kohta.

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  direktiivis 2012/34/EL osutatud linna- ja linnalähiliinide ning piirkondlikud raudtee reisijateveo teenused, välja arvatud piiriülesed teenused liidus;

a)  metroo, tramm ja muud kergraudtee reisijateveo teenused, nagu on osutatud direktiivis 2012/34/EL ja täpsustatud direktiivis 2016/797/EL;

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  rahvusvahelised raudtee reisijateveo teenused, millest oluline osa, sealhulgas vähemalt üks sõiduplaanijärgne peatus jaamas, toimub väljaspool liitu, tingimusel et reisijate õigused on nõuetekohaselt tagatud asjakohase siseriikliku õigusega vabastuse andnud liikmesriigi territooriumil.

(b)  rahvusvahelised raudtee reisijateveo teenused, millest oluline osa, sealhulgas vähemalt üks sõiduplaanijärgne peatus jaamas, toimub väljaspool liitu, ainult selles osas, mis ei toimu vabastuse andnud liikmesriigi territooriumil;

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b a)  raudtee reisijateveo teenused, milles kasutatakse üksnes kohalikul, ajaloolisel või turismi eesmärgil kasutuseks ettenähtud sõidukeid.

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Liikmesriigid teatavad komisjonile lõike 2 punktide a ja b kohaselt antud vabastustest ja nende territooriumil rakendatava siseriikliku õiguse nõuetekohasusest, pidades silmas lõike 2 punkti b.

3.  Liikmesriigid teatavad komisjonile lõike 2 punktide a, b ja b a kohaselt antud vabastustest.

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Artikleid 5, 10, 11 ja 25 ning V peatükki kohaldatakse kõigi lõikes 1 osutatud raudtee reisijateveo teenuste suhtes, sealhulgas nende teenuste suhtes, mille puhul on antud vabastus vastavalt lõike 2 punktidele a ja b.

4.  Artikleid 4, 5, 6, 7, 11 ja 12 ning V peatükki kohaldatakse kõigi käesoleva artikli lõikes 1 osutatud raudtee reisijateveo teenuste suhtes, sealhulgas nende teenuste suhtes, mille puhul on antud vabastus vastavalt lõike 2 punktidele a ja b. Artikleid 10 ja 17 kohaldatakse kõigi käesoleva artikli lõikes 1 osutatud raudtee reisijateveo teenuste suhtes, sealhulgas nende teenuste suhtes, mille puhul on antud vabastus vastavalt käesoleva artikli lõike 2 punktile b.

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5)  „piletimüüja“ – raudteeveoteenuste vahendaja, kes sõlmib veolepinguid ja müüb pileteid nii raudteeveo-ettevõtja nimel kui enda arvel;

5)  „piletimüüja“ – raudteeveoteenuste vahendaja, kes sõlmib veolepinguid ja müüb pileteid ja otsepileteid kas ühe või mitme raudteeveo-ettevõtja nimel või enda arvel;

Selgitus

Muudatusettepanek on seotud artikli 10 lõigetega 1 ja 6, mis on osa uuesti sõnastatud tekstist.

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

6 a)  „pilet“ – kehtiv tõend, mis annab reisijale õiguse raudteeveole, olenemata selle vormist: paberkujul, e-pilet, kiipkaart, sõidukaart;

Selgitus

Piletid võivad esineda mitmel erineval kujul, eriti võttes arvesse veebiplatvormide arengut. Seetõttu peaks olema selge, et see on kehtiv tõend, olenemata oma vormist, mis annab reisijale õiguse raudteeveoteenusele.

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8)  „otsepilet“ – pilet või piletid, mis tõendavad veolepingu olemasolu, mis on sõlmitud järjestikusteks raudteeteenusteks mida osutavad üks või mitu raudteeveo-ettevõtjat;

8)  „otsepilet“ – pilet või eraldi piletid, mis on sõlmitud järjestikusteks raudteeteenusteks, mida osutavad üks või mitu raudteeveo-ettevõtjat ja mis on ostetud samalt piletimüüjalt, reisikorraldajalt või raudteeveo-ettevõtjalt ühest sihtpunktist teise toimuvaks reisiks;

Selgitus

Muudatusettepanek on seotud artikli 10 lõigetega 1 ja 6, mis on osa uuesti sõnastatud tekstist.

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

10)  „reis“ – reisija vedamine lähtejaamast sihtjaama ühe veolepingu alusel;

10)  „reis“ – reisija vedamine lähtejaamast sihtjaama;

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

10 a)  „optimaalne ühtne rongireis“ – kõige optimaalsem (nt odavaim, kiireim või mugavaim) ühesuunaline rongireis mis tahes kahe raudteejaama vahel (nii ühe liikmesriigi piires kui ka üle liidu sisepiiride), mis võib sisaldada ühte, kahte või enamat järjestikust raudteeteenust ja mille puhul järgitakse minimaalseid standardse ühenduse aegu vastavalt ametlikele raudteereisi planeerimisvahenditele; selline reis võib hõlmata rohkem kui ühte järjestikust piletit või veolepingut, sõltuvalt sellest, milline lahendus reisijale kõige paremini sobib;

Selgitus

Praegune tehnoloogia võimaldab reisijatel broneerida järjestikuseid rongireise ja valida oma reisi jaoks parim lahendus (nt odavaim, kiireim või mugavaim) olenemata piletite arvust (üksainus või eraldi järjestikused). Mõistega selgitatakse artikli 3 lõiget 8 ja suurendatakse määruse õiguslikku sidusust. Muudatusettepanekuga viiakse käesolev määrus kooskõlla määrustega, mis reguleerivad reisijate õigusi muude transpordiliikide (nt lennureiside) korral. Mõiste „optimaalne ühtne rongireis“ võimaldab reisijal valida kõige sobivama reisivariandi ja on asjakohaselt põhjendatud uute tehnoloogiate arenguga.

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

16)  „puudega isik“ ja „piiratud liikumisvõimega isik“ – isik, kellel on püsiv või ajutine füüsiline, vaimne, intellekti- või meelepuue, mis koostoimes eri takistustega võib takistada transpordivahendi täielikku ja tulemuslikku kasutamist teiste reisijatega võrdsetel alustel, või kelle liikumisvõime transpordivahendi kasutamisel on vanuse tõttu piiratud;

16)  „puudega isik“ ja „piiratud liikumisvõimega isik“ – isik, kellel on püsiv või ajutine füüsiline, vaimne, intellekti- või meelepuue, mis koostoimes eri takistustega võib takistada transpordivahendi täielikku ja tulemuslikku kasutamist teiste reisijatega võrdsetel alustel, või kelle liikumisvõime transpordivahendi kasutamisel on piiratud;

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

18 a)  „kergraudtee reisijateveo teenus“ – teenus, mida osutab linna- ja/või linnalähiliinide raudteetranspordisüsteem, mille kokkupõrkekindlus on C-III või C-IV (vastavalt standardile EN 15227:2011) ja veeremiühiku maksimaalne tugevus on 800 kN (pikisuunas mõjuvad survejõud haakepiirkonnas); kergraudteesüsteemid võivad kasutada oma sõidueesõigust või jagada seda muu teeliiklusega ning reisijate või kauba pikamaavedude puhul veeremiüksust tavaliselt ei vahetata;

Selgitus

Muudatusettepanek on seotud artikli 2 lõikega 2, mis on osa uuesti sõnastatud tekstist.

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

19 a)  „rakendusliides“ – elektrooniline liides teabe saamiseks sõiduplaanide ja ajakavade ning mitmeliigiliste ühenduste kohta, sealhulgas reaalajas teabe saamiseks võimalike hilinemiste, vabade istekohtade, kohaldatavate hindade, kohustuslike broneeringute, eritingimuste ja transporditeenuste ligipääsetavuse kohta ning mis võimaldab ka osta pileteid ja otsepileteid ning teha broneeringuid.

Selgitus

See uus mõiste on vajalik seoses uute sätete sisseviimisega artiklis 10 a (uus).

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks sotsiaalsete tariifide kohaldamist, pakuvad raudteeveo-ettevõtjad või piletimüüjad üldsusele lepingutingimusi ja tariife, ilma et selle kaudu otseselt või kaudselt diskrimineeritaks lõpptarbijat tema kodakondsuse või elukoha alusel või raudteeveo-ettevõtja või piletimüüja liidus asuva tegevuskoha alusel.

Ilma et see piiraks sotsiaalsete tariifide kohaldamist, pakuvad raudteeveo-ettevõtjad, piletimüüjad ja reisikorraldaja üldsusele lepingutingimusi ja tariife ning müüvad üldsusele pileteid ja otsepileteid ning kinnitavad reisijate broneeringuid, ilma et selle kaudu otseselt või kaudselt diskrimineeritaks lõppreisijat eelkõige tema kodakondsuse, päritolu või elukoha alusel või raudteeveo-ettevõtja või piletimüüja liidus asuva tegevuskoha alusel. Lisaks ei või raudteeveo-ettevõtja, piletimüüja ja reisikorraldaja tema poolt aktsepteeritud maksevahendite ulatuses kohaldada erinevaid maksetehingu tingimusi, lähtudes kliendi kodakondsusest, elukohast, maksekonto asukohast, makseteenuse pakkuja asukohast või maksevahendi väljastamise asukohast liidu piires, kui:

 

a) maksetehing tehakse elektroonilise tehinguna kreeditkorraldusega, otsekorraldusega või kaardipõhise makseinstrumendiga ühe ja sama makselahenduse kaubamärgi ja makseliigi raames;

 

(b) autentimisnõuded täidetakse direktiivi (EL) 2015/2366 kohaselt ja

 

(c) maksetehingud tehakse vääringus, mida raudtee-ettevõtja, piletimüüja või reisikorraldaja aktsepteerib.

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Reisijatel võimaldatakse võtta rongi kaasa jalgrattaid, vajaduse korral mõistliku tasu eest Jalgrattad on reisi vältel reisijate järelevalve all ja reisijad tagavad, et need ei häiri ega kahjusta teisi reisijaid, liikumisabivahendeid, pagasit ega rongi käitamist. Jalgrataste veost võidakse keelduda või seda võidakse piirata ohutuse või käitamisega seotud põhjustel, tingimusel et raudteeveo-ettevõtjad, piletimüüjad, reisikorraldajad ning vajaduse korral jaamaülemad teavitavad reisijaid sellise keeldumise või piirangu tingimustest vastavalt määrusele (EL) nr 454/2011.

Reisijatel võimaldatakse võtta rongi, sealhulgas kiir-, pikamaa- ja riigipiire ületavatesse rongidesse, tasuta kaasa jalgrattaid, olgu need siis kokkupandud või mitte. Seda teenust pakutakse tasuta või erandjuhtudel mõistliku tasu eest. Kogu uus või renoveeritud veerem sisaldab piisavat, hästi tähistatud ja selleks ette nähtud ruumi jalgrataste veoks. Jalgrataste veost võidakse keelduda või seda võidakse piirata ainult õigustatud ohutusega seotud põhjustel, tingimusel et raudteeveo-ettevõtjad, piletimüüjad, reisikorraldajad ning vajaduse korral jaamaülemad teavitavad reisijaid hiljemalt pileti ostmise ajal jalgratta vedamise tingimustest kõigi veoteenuste puhul vastavalt määrusele (EL) nr 454/2011.

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Raudteeveo-ettevõtja võib pakkuda reisijatele soodsamaid lepingutingimusi kui käesolevas määruses kehtestatud tingimused.

2.  Raudteeveo-ettevõtja, reisikorraldaja või piletimüüja võib pakkuda reisijatele soodsamaid lepingutingimusi kui käesolevas määruses kehtestatud tingimused.

Selgitus

Sellega tunnistatakse tõsiasja, et mitte ainult raudteeveo-ettevõtja ei paku reisijatele pileteid, ning see ei mõjuta ettevõtjatevahelisi suhteid / lepinguvabadust raudteeveo-ettevõtja ja reisikorraldaja või piletimüüja vahel ning on kooskõlas komisjoni tekstiga II peatükis.

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Teavitamiskohustus seoses veoteenuste lõpetamisega

Teavitamis- ja konsulteerimiskohustus seoses veoteenuste lõpetamise või olulise vähendamisega

Selgitus

Pidades silmas käesoleva määruse eesmärki ning komisjoni esildatud muudatusi, et suurendada puuetega inimeste ja piiratud liikumisvõimega inimeste õigusi ning tugevdada reisijate õigusi üldiselt, on oluline tagada, et raudteeveo-ettevõtjad kohtlevad reisijaid võrdselt. Käesolev muudatusettepanek on seega lahutamatult seotud muude ettepanekutega, sealhulgas ettepanekutega ettevõtjate poolt esitatava teabe ja reisijate mittediskrimineerimise kohta artiklis 1 ja sellega seotud peatükkides ja kõikide juurdepääsu käsitlevate sätetega V peatükis ja mujal.

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Raudteeveo-ettevõtjad või vajaduse korral raudteel avaliku teenindamise lepingu eest vastutavad pädevad ametiasutused avalikustavad oma otsused veoteenuste alalise või ajutise lõpetamise kohta asjakohaste kanalite kaudu, sealhulgas puudega isikutele kättesaadaval kujul vastavalt direktiivis XXX31 sätestatud juurdepääsetavusnõuetele, enne nende otsuste rakendamist.

Raudteeveo-ettevõtjad või vajaduse korral raudteel avaliku teenindamise lepingu eest vastutavad pädevad ametiasutused avalikustavad oma ettepanekud veoteenuste alalise või ajutise lõpetamise või olulise vähendamise kohta asjakohaste kanalite kaudu ja viivitamata, sealhulgas puudega isikutele kättesaadaval kujul vastavalt direktiivis XXX31 sätestatud juurdepääsetavusnõuetele, aegsasti enne rakendamist ning tagavad, et asjaomaste ettepanekute suhtes korraldatakse enne rakendamist sisukad ja nõuetekohased konsultatsioonid sidusrühmadega.

__________________

__________________

31 Direktiiv XXX liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuetega (Euroopa juurdepääsetavuse akt) (ELT L X, X.X.XXXX, lk X).

31 Direktiiv XXX liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuetega (Euroopa juurdepääsetavuse akt) (ELT L X, X.X.XXXX, lk X).

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Raudteeveo-ettevõtjad ja ühe või mitme raudteeveo-ettevõtja nimel veolepinguid pakkuvad piletimüüjad peavad andma nõudmise korral reisijale vähemalt II lisa I osas osutatud teavet seoses reisidega, mille jaoks asjaomane raudteeveo-ettevõtja on sõlminud veolepingu. Enda arvel veolepinguid pakkuvad piletimüüjad ning reisikorraldajad annavad seda teavet, kui see on kättesaadav.

1.  Raudteeveo-ettevõtjad, reisikorraldajad ja enda või ühe või mitme raudteeveo-ettevõtja nimel veolepinguid pakkuvad piletimüüjad peavad andma nõudmise korral reisijale vähemalt II lisa I osas osutatud teavet seoses reisidega, mille jaoks asjaomane raudteeveo-ettevõtja on sõlminud veolepingu.

Selgitus

Määruse sisemise loogika ja eesmärkidega kooskõla säilitamiseks on oluline tagada, et kliendid saavad oma reisi kohta täpset ja õigeaegset teavet oma piletivahendajalt. See on lahutamatult seotud teavet käsitlevate sätete, sh II lisaga tervikuna.

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Raudteeveo-ettevõtjad ja vajaduse korral piletimüüjad peavad reisijale reisi vältel, sealhulgas ühendusjaamades, andma vähemalt II lisa II osas osutatud teavet.

2.  Raudteeveo-ettevõtjad ja vajaduse korral reisikorraldajad ja piletimüüjad peavad reisijale reisi vältel, sealhulgas ühendusjaamades, andma vähemalt II lisa II osas osutatud teavet.

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Lõigetes 1 ja 2 osutatud teave peab olema antud kõige asjakohasemas vormis, sealhulgas ajakohast kommunikatsioonitehnoloogiat kasutades. Erilist tähelepanu pööratakse sellele, et oleks tagatud kõnealuse teabe kättesaadavus puudega isikutele vastavalt direktiivis XXX ja määruses (EL) nr 454/2011 sätestatud juurdepääsetavusnõuetele.

3.  Lõigetes 1 ja 2 osutatud teave peab olema antud kergesti juurdepääsetavat, laialdaselt kasutatavat ja ajakohast reaalaja kommunikatsioonitehnoloogiat kasutades, ning võimaluse korral kirjalikult. Erilist tähelepanu pööratakse sellele, et oleks tagatud kõnealuse teabe kättesaadavus puudega isikutele vastavalt direktiivis XXX ja määruses (EL) nr 454/2011 sätestatud juurdepääsetavusnõuetele. Juurdepääsetavate vormide kättesaadavusele tuleb selgelt viidata.

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Jaamaülemad ja taristuettevõtjad teevad rongidega, sealhulgas muude raudteeveo-ettevõtjate käitatavate rongidega seotud reaalajas saadavad andmed mittediskrimineerival viisil kättesaadavaks raudteeveo-ettevõtjatele ja piletimüüjatele.

4.  Jaamaülemad, taristuettevõtjad ja raudteeveo-ettevõtjad teevad rongidega, sealhulgas muude raudteeveo-ettevõtjate käitatavate rongidega seotud reaalajas saadavad andmed mittediskrimineerival viisil raudteeveo-ettevõtjatele ja piletimüüjatele kättesaadavaks kõige asjakohasemas vormis, koostalitlusvõimelise tehnilise liidese kaudu, kasutades uusimat kommunikatsioonitehnoloogiat, et raudteeveo-ettevõtjad ja piletimüüjad annaksid reisijatele kogu käesoleva määrusega nõutava teabe.

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Raudteeveo-ettevõtjad ja ühe või mitme raudteeveo-ettevõtja nimel veolepinguid pakkuvad piletimüüjad peavad andma reisijatele teavet muude transpordiliikidega toimuvate ühendusreiside kohta.

Selgitus

Muudatusettepanek on lahutamatult seotud artiklitega 9 ja 14.

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 b.  Raudteeveo-ettevõtjad koostöös jaamaülemate ja taristuettevõtjatega esitavad ajakavades teabe juurdepääsetavate rongiühenduste ja -jaamade kohta.

Selgitus

Muudatusettepanek on seotud artikliga 1. See teave peaks hõlbustama rongiga reisimist puudega isikutel ja piiratud liikumisvõimega isikutel.

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Raudteeveo-ettevõtjad ja piletimüüjad pakuvad pileteid ning võimaluse korral otsepileteid ja broneeringuid. Nad teevad kõik selleks, et pakkuda otsepileteid, sealhulgas piiriüleste reiside ja rohkem kui ühe raudteeveo-ettevõtja teostatavate reiside puhul.

1.  Raudteeveo-ettevõtjad, piletimüüjad ja reisikorraldajad pakuvad pileteid, otsepileteid ja broneeringuid, sealhulgas piiriüleste või ööronge hõlmavate reiside ja rohkem kui ühe raudteeveo-ettevõtja teostatavate reiside puhul. Asjaomaseid pileteid saab broneerida juurdepääsetaval ja mittediskrimineerival viisil, ka puudega ja piiratud liikumisvõimega isikute puhul. Raudteeveo-ettevõtjad, piletimüüjad ja reisikorraldajad töötavad välja sobivad rakendusliidesed ja andmevormingud, et võimaldada võrkude-, piirkondade- ja riikidevahelist teabevahetust ning piletite broneerimist internetis.

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Ilma et see piiraks lõigete 3 ja 4 kohaldamist, levitavad raudteeveo-ettevõtjad ja piletimüüjad reisijatele pileteid vähemalt ühe järgmise kanali kaudu:

2.  Ilma et see piiraks lõigete 3 ja 4 kohaldamist, levitavad raudteeveo-ettevõtjad, piletimüüjad ja reisikorraldajad reisijatele pileteid interneti ja vähemalt ühe järgmise kanali kaudu:

a)  piletikassad või pileti automaadid;

a)  piletikassad või pileti automaadid;

(b)  telefon, Internet või muu laialdaselt kättesaadav infotehnoloogiavahend;

(b)  telefon või muu laialdaselt kättesaadav infotehnoloogiavahend;

(c)  rong.

(c)  rong.

Liikmesriigid võivad nõuda, et raudteeveo-ettevõtjad pakuksid avaliku teenindamise lepingu alusel osutatavate teenuste pileteid rohkem kui ühe kanali kaudu.

 

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Raudteeveo-ettevõtjad pakuvad võimalust osta vastavaks veoteenuseks pileteid ka rongis, juhul kui see ei ole piiratud ega keelatud turvalisuse või pettustevastase poliitika, kohustusliku broneeringu või mõistlike äriliste motiividega seonduvatel põhjustel.

3.  Raudteeveo-ettevõtjad pakuvad võimalust osta vastavaks veoteenuseks pileteid ka rongis, juhul kui see ei ole piiratud ega keelatud turvalisuse või pettustevastase poliitika või vaba ruumi või vabade istekohtadega seonduvatel mõistlikel ja õigustatud põhjustel.

Selgitus

Et meelitada rohkem inimesi Euroopas raudteeveoteenust kasutama, peavad olemas olema selged ja tugevdatud reisijate õigusi käsitlevad eeskirjad, mis on käesoleva määruse eesmärk. Reisija rongis pileti ostmise võimaluse piiramine peab olema mõistlik ja põhjendatud. Julgeolek ja pettustevastane poliitika, samuti vaba ruumi olemasolu on õigustatud põhjused, kuid mõistlike äriliste kaalutlustega põhjendamine on liiga ebamäärane. Seetõttu on käesolev muudatusettepanek vajalik sisemise loogika tõttu ja ka seepärast, et see on lahutamatult seotud artikli 1 sisuga ja määruse üldiste eesmärkidega, nagu väljendatud mõjuhinnangutes ja seletuskirjades.

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Kui rongi lähtejaamas ei ole piletikassat ega piletiautomaati, teavitatakse reisijaid jaamas:

4.  Reisi toimumise päeval trükitakse piletid reisijate jaoks taotluse korral uuesti välja kas piletikassas või piletiautomaadi kaudu. Kui rongi lähtejaamas ei ole piletikassat ega piletiautomaati või kui piletikassa või piletiautomaat ei ole täielikult juurdepääsetav, teavitatakse reisijaid jaamas:

Selgitus

Trükitud piletid on sageli vajalikud selleks, et tööandjad saaksid reisijate reisikulud hüvitada. Kui jaamas ei ole võimalik neid trükkida, peaks reisijatel olema õigus selle kohta jaamas teavet saada. See muudatusettepanek on vajalik, kuna see on lahutamatult seotud juurdepääsetavuse sätete ja artiklis 10 tehtud muude komisjoni muudatustega.

Muudatusettepanek    58

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Kui rongi lähtejaamas ei ole piletikassat ega juurdepääsetavat piletiautomaati, lubatakse puudega isikutel ja piiratud liikumisvõimega isikutel osta pilet rongist ilma selle eest lisatasu maksmata.

5.  Kui rongi lähtejaamas ei ole avatud piletikassat ega nõuetekohaselt toimivat piletiautomaati, lubatakse reisijatel osta pilet rongist ilma selle eest lisatasu maksmata. Rongist ostetud piletid ei maksa rohkem asjaomase reisi vastavast tavahinnast koos kohaldatavate soodustustega.

Muudatusettepanek    59

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Kui reisija saab eraldi piletid ühe reisi jaoks, mis koosneb järjestikustest raudteeveoteenustest, mille osutajaks on üks või mitu raudteeveo-ettevõtjat, on tema õigused teabele, abile, hoolitsusele ja hüvitamisele võrdväärsed nende õigustega, mille annab otsepilet, ning kõnealused õigused peavad reisijal olema terve reisi vältel lähtepunktist kuni lõpliku sihtpunktini, kui reisijat ei ole vastupidisest selgesõnaliselt kirjalikult teavitatud. Sellise teavitamise raames tuleb eelkõige rõhutada, et kui reisija jääb maha ühendusreisist, siis ei ole tal kogu reisi pikkust silmas pidades õigust abile või hüvitisele. Teabe esitamise tõendamise kohustus on raudteeveo-ettevõtjal, tema agendil, reisikorraldajal või piletimüüjal.

6.  Kui reisijad saavad eraldi piletid ühe reisi jaoks, mis koosneb järjestikustest raudteeveoteenustest, mille osutajaks on üks või mitu raudteeveo-ettevõtjat, on nende õigused teabele, abile, hoolitsusele ja hüvitamisele võrdväärsed nende õigustega, mille annab otsepilet, ning kõnealused õigused peavad reisijatel olema terve reisi vältel lähtepunktist kuni lõpliku sihtpunktini.

Muudatusettepanek    60

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 10 a

 

Reisiteabe esitamine rakendusliideste kaudu

 

1.   Raudteeveo-ettevõtjad pakuvad rakendusliideste kaudu üldsusele mittediskrimineerivat juurdepääsu kogu reisiteabele, sealhulgas reaalajas reisiteabele sõiduplaanide ja tariifide kohta, nagu on osutatud artiklis 9.

 

2.   Raudtee-ettevõtjad annavad nende teenuseid müüvatele reisikorraldajatele, piletimüüjatele ja teistele raudteeveo-ettevõtjatele rakendusliideste kaudu mittediskrimineeriva juurdepääsu nende broneerimissüsteemidele, nii et nad saavad sõlmida veolepinguid ja väljastada pileteid, otsepileteid ja broneeringuid sellisel viisil, et nad pakuvad kõige optimaalsemaid ja kulutõhusamaid reise, sealhulgas piiriüleselt.

 

3.   Raudteeveo-ettevõtjad tagavad, et rakendusliideste tehniline kirjeldus on hästi dokumenteeritud ning vabalt ja tasuta kättesaadav. Rakendusliidesed kasutavad avatud standardeid ja protokolle, üldkasutatavas masinloetavas vormingus, et need oleksid koostalitusvõimelised.

 

4.   Raudteeveo-ettevõtjad tagavad, et juhul, kui tegemist ei ole eriolukorraga, tehakse kõik rakendusliideste tehnilise kirjelduse muudatused reisikorraldajatele ja piletimüüjatele eelnevalt kättesaadavaks niipea kui võimalik ja hiljemalt 3 kuud enne muudatuse rakendamist. Hädaolukorrad dokumenteeritakse ja dokumendid tehakse pädevatele asutustele taotluse korral kättesaadavaks.

 

5.   Raudteeveo-ettevõtjad tagavad, et rakendusliidestele võimaldatakse juurdepääsu mittediskrimineerival viisil ning samal kättesaadavuse ja jõudluse tasemel, k.a tugi ning juurdepääs kõigile dokumentidele, standarditele, protokollidele ja vormingutele. Reisikorraldajaid ja piletimüüjaid ei seata raudteeveo-ettevõtjate endiga võrreldes ebasoodsamasse olukorda.

 

6.   Rakendusliidesed määratakse kindlaks vastavalt komisjoni 31. mai 2017. aasta delegeeritud määrusele (EL) nr 2017/1926.

Selgitus

Muudatusettepanek on seotud artikli 10 lõikega 1, mis on osa uuesti sõnastatud tekstist.

Muudatusettepanek    61

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Juhul kui väljumisel või otsepileti alusel toimuva reisi jooksul ühendusreisist mahajäämisel võib põhjendatult eeldada, et rong hilineb veolepingus märgitud sihtkohta saabumisel rohkem kui 60 minutit, peab reisijal olema viivitamatult võimalik valida üks järgmistest võimalustest :

1.  Juhul kui väljumisel või reisi jooksul ühendusreisist mahajäämisel võib põhjendatult eeldada, et rong hilineb sihtkohta saabumisel rohkem kui 45 minutit, peab reisijal olema viivitamatult võimalik valida üks järgmistest võimalustest:

Selgitus

Reisijatel peaks olema valikuõigus hoolimata sellest, kas nad reisivad otsepiletiga, teevad ühe piletiga üksikreisi, reisivad edasi-tagasi või on nende reis kombineeritud. Õigusselguse huvides on sõnastusest välja jäetud „veoleping“, sest tegemist võib olla rohkem kui ühe lepinguga. Ühtsuse säilitamiseks meie teiste IV peatükis tehtud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek    62

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Lõike 1 punkti b kohaldamisel võib võrdväärset marsruuti teenindada mis tahes raudteeveo-ettevõtja ning see võib hõlmata kõrgema klassi transpordivahendi ja alternatiivsete transpordiliikide kasutamist, kui see ei põhjusta reisijale lisakulu. Raudteeveo-ettevõtjad teevad mõistlikke jõupingutusi, et vältida täiendavaid ühendusreise. Kui reisi selle osa puhul, mis ei toimunud esialgse kava kohaselt, kasutatakse alternatiivset transpordiliiki, siis peab reisi kogukestus olema võrreldav esialgse reisi kavandatud kestusega. Reisijaid ei paigutata madalama klassi transpordivahendisse, välja arvatud juhul, kui sellise transpordivahendi kasutamine on ainus marsruudi muutmise võimalus.

2.  Kui reisija jääb ühendusreisist maha varasemas reisietapis toimunud hilinemise või tühistamise tõttu, tuleb lõike 1 punkti b kohaldamisel võimaldada reisijal kasutada oma lõplikku kavandatud sihtkohta jõudmiseks järgmist kättesaadavat teenust. Võrdväärset marsruuti võib teenindada mis tahes raudteeveo-ettevõtja ning see võib hõlmata kõrgema klassi transpordivahendi ja alternatiivsete transpordiliikide kasutamist, kui see ei põhjusta reisijale lisakulu. Raudteeveo-ettevõtjad teevad mõistlikke jõupingutusi, et vältida täiendavaid ühendusreise. Kui reisi selle osa puhul, mis ei toimunud esialgse kava kohaselt, kasutatakse alternatiivset transpordiliiki, siis peab reisi kogukestus olema võrreldav esialgse reisi kavandatud kestusega. Reisijaid ei paigutata madalama klassi transpordivahendisse, välja arvatud juhul, kui sellise transpordivahendi kasutamine on ainus marsruudi muutmise võimalus.

Muudatusettepanek    63

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Veoteenuse osutajad, kes marsruuti muudavad, pööravad erilist tähelepanu sellele, et tagada puudega isikutele ja piiratud liikumisvõimega isikutele võrreldav juurdepääs alternatiivsele teenusele.

3.  Veoteenuse osutajad, kes marsruuti muudavad, tagavad puudega isikutele ja piiratud liikumisvõimega isikutele võrreldava juurdepääsu alternatiivsele teenusele.

Muudatusettepanek    64

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kaotamata õigust transpordile, võib reisija hilinemise korral taotleda raudteeveo-ettevõtjalt hüvitist nende hilinemiste eest veolepingus märgitud lähte- ja sihtkoha vahel, mille puhul pileti maksumus t pole hüvitatud vastavalt artiklile 16. Hilinemiste eest makstavad miinimumhüvitised on järgmised:

1.  Kaotamata õigust transpordile, on reisijal reisi hilinemise korral raudteeveo-ettevõtjalt hüvitist nende hilinemiste eest piletil ja veolepingus märgitud lähte- ja sihtkoha vahel, mille puhul pileti maksumust pole hüvitatud vastavalt artiklile 16. Hilinemiste eest makstavad miinimumhüvitised on järgmised:

Selgitus

Täpne hüvitamise kava on määruse üldise tõhususe oluline aspekt ning on seetõttu lahutamatult seotud määruse aluseks olevate eesmärkide ja eelkõige VI ja VII peatükiga.

Muudatusettepanek    65

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  25 % piletihinnast 60- kuni 119-minutilise hilinemise korral;

a)  50 % piletihinnast 45- kuni 89-minutilise hilinemise korral;

Selgitus

Täpne hüvitamise kava on määruse üldise tõhususe oluline aspekt ning on seetõttu lahutamatult seotud määruse aluseks olevate eesmärkide ja eelkõige VI ja VII peatükiga.

Muudatusettepanek    66

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  50 % piletihinnast 120-minutilise või pikema hilinemise korral.

b)  75 % piletihinnast 90- kuni 119-minutilise hilinemise korral;

Selgitus

Täpne hüvitamise kava on määruse üldise tõhususe oluline aspekt ning on seetõttu lahutamatult seotud määruse aluseks olevate eesmärkide ja eelkõige VI ja VII peatükiga.

Muudatusettepanek    67

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b a)  100 % piletihinnast 120-minutilise või pikema hilinemise korral.

Selgitus

Täpne hüvitamise kava on määruse üldise tõhususe oluline aspekt ning on seetõttu lahutamatult seotud määruse aluseks olevate eesmärkide ja eelkõige VI ja VII peatükiga.

Muudatusettepanek    68

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Lõiget 1 kohaldatakse ka reisikaardi või perioodipiletiga reisijate suhtes. Kui sellised reisijad kogevad reisikaardi või perioodipileti kehtivuse ajal korduvaid hilinemisi või tühistamisi, siis võivad nad taotleda piisavat hüvitist vastavalt raudteeveo-ettevõtja hüvitiste korrale. Selles korras sätestatakse hilinemise kindlaksmääramise ja hüvitise arvutamise kriteeriumid. Kui reisikaardi või perioodipileti kehtivusaja vältel esineb korduvalt vähem kui 60-minutilisi hilinemisi, arvestatakse hilinemised kumulatiivselt ja reisijatele makstakse hüvitist vastavalt raudteeveo-ettevõtja hüvitiste korrale.

2.  Lõiget 1 kohaldatakse ka reisikaardi või perioodipiletiga reisijate suhtes. Kui sellised reisijad kogevad reisikaardi või perioodipileti kehtivuse ajal korduvaid hilinemisi või tühistamisi, siis on neil õigus piisavale hüvitisele vastavalt raudteeveo-ettevõtja hüvitiste korrale. Selles korras sätestatakse hilinemise kindlaksmääramise ja proportsionaalse hüvitise arvutamise kriteeriumid kooskõlas lõikes 1 osutatud hindamisalusega. Kui reisikaardi või perioodipileti kehtivusaja vältel esineb korduvalt vähem kui 45-minutilisi hilinemisi, arvestatakse hilinemised kumulatiivselt ja reisijatele makstakse hüvitist vastavalt raudteeveo-ettevõtja hüvitiste korrale.

Muudatusettepanek    69

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Piletihinna hüvitis makstakse ühe kuu jooksul pärast hüvitisetaotluse esitamist. Hüvitist võib maksta tšekkide ja/või teiste teenustega, kui tingimused on paindlikud (eelkõige seoses kehtivusaja ja sihtkohaga). Reisija nõudmisel makstakse hüvitist rahas.

5.  Piletihinna hüvitis makstakse ühe kuu jooksul pärast raudteeveo-ettevõtjale, reisikorraldajale või piletimüüjale hüvitisetaotluse esitamist. Hüvitist võib maksta tšekkide ja/või teiste teenustega, või automaatse hüvitussüsteemi kaudu, kui see on olemas, kui tingimused on paindlikud (eelkõige seoses kehtivusaja ja sihtkohaga). Reisija nõudmisel makstakse hüvitist rahas samas maksesüsteemis, milles pilet osteti. Reisijat tuleb arusaadaval viisil teavitada kõigist hüvitise võimalustest, sealhulgas rahaline, mille hulgast ta võib valida. Reisijat ei tohi mingil juhul hüvitisest loobuma keelitada.

Muudatusettepanek    70

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  Reisijal ei ole mingit õigust hüvitisele, kui teda teavitati hilinemisest enne, kui ta ostis pileti, või kui hilinemine muu teenuse kasutamise või marsruudi muutmise tõttu on alla 60 minuti.

7.  Reisijatel ei ole mingit õigust hüvitisele, kui neid teavitati hilinemisest enne, kui nad ostsid pileti, välja arvatud juhul, kui tegelik hilinemine on teatatud hilinemisest üle 45 minuti pikem, või kui hilinemine muu teenuse kasutamise või marsruudi muutmise tõttu on alla 45 minuti.

Selgitus

Muudatusettepanek on seotud artikli 17 lõikega 2, mis on osa uuesti sõnastatud tekstist.

Muudatusettepanek    71

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8.  Raudteeveo-ettevõtja ei ole kohustatud hüvitist maksma, kui ta suudab tõendada, et hilinemise on põhjustanud halvad ilmastikuolud või loodusõnnetus, mis takistab teenuse ohutut pakkumist ja mida ei oleks saanud ette näha ega ära hoida isegi siis, kui oleks võetud kõik mõistlikud meetmed.

välja jäetud

Muudatusettepanek    72

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Saabumise või väljumise hilinemise korral teavitab raudteeveo-ettevõtja, piletimüüja või jaamaülem reisijaid olukorrast ning arvestuslikust väljumis- ja saabumisajast niipea, kui see teave on kättesaadav.

1.  Saabumise või väljumise hilinemise korral teavitab raudteeveo-ettevõtja, reisikorraldaja, piletimüüja või jaamaülem reisijaid olukorrast ning arvestuslikust väljumis- ja saabumisajast niipea, kui see teave on kättesaadav. Jaamaülemad, taristuettevõtjad ja raudteeveo-ettevõtjad annavad piletimüüjatele teavet reaalajas ja asjakohases vormingus.

Selgitus

Tarbija jaoks on hädavajalik nõuetekohane, koostalitlusvõimeline ja reaalajas andmete jagamine piletimüüjate ja raudteeveo-ettevõtjate vahel, kui tahame tagada, et tarbijale antakse reaalajas kõige paremat teavet – sealhulgas soovitud reisi pileti- ja hinnavaliku kohta –, samuti võimalus osta piletimüüjalt eelistatud liiki pilet.

Muudatusettepanek    73

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Lõikes 1 osutatud hilinemise korral rohkem kui 60 minutit pakutakse reisijatele tasuta:

2.  Lõikes 1 osutatud hilinemise korral rohkem kui 45 minutit pakutakse reisijatele tasuta:

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik, sest see on lahutamatult seotud teiste muudatusettepanekutega hilinemise pikkuse kohta artiklis 17.

Muudatusettepanek    74

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  einet ja karastusjooke ootamisajale vastaval hulgal, kui need on rongis või jaamas kättesaadavad või neid on võimalik mõistlikul viisil muretseda, võttes arvesse selliseid kriteeriume nagu tarnija kaugus, kohaletoimetamiseks vajalik aeg ja kulud ;

a)  einet ja karastusjooke ootamisajale vastaval hulgal, kui need on rongis või jaamas kättesaadavad või neid on võimalik mõistlikul viisil muretseda;

Selgitus

Kriteeriumide, eriti kulude näitlik loetelu õigusaktis ei aita kindlaks teha, kas eine ja karastusjookide pakkumine on mõistlik.

Muudatusettepanek    75

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  kui rong on raudteel blokeeritud, siis transporti rongist raudteejaama, teise võimalikku lähtekohta või veoteenuse sihtkohta, kui see on füüsiliselt võimalik.

(c)  kui rong on raudteel blokeeritud, siis juurdepääsetavat transporti rongist raudteejaama, teise võimalikku lähtekohta või veoteenuse sihtkohta, kui see on füüsiliselt võimalik.

Selgitus

Kooskõlas määruse eesmärgiga tugevdada puudega ja piiratud liikumisvõimega isikute õigusi ja eriti V peatüki sätetega peab mis tahes alternatiivne transpordivahend rongist raudteejaama ja edasisõidul olema juurdepääsetav kõigile reisijatele. Kehtestatud peab olema selge nõue, et nende reisijate vajadusi võetakse arvesse, sest nad võivad vajada lisaabi, näiteks evakuatsiooni korral.

Muudatusettepanek    76

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kui raudteeteenust ei saa enam jätkata, korraldab raudteeveo-ettevõtja reisijatele võimalikult kiiresti alternatiivse veoteenuse.

3.  Kui raudteeteenust ei saa enam jätkata, korraldab raudteeveo-ettevõtja reisijatele võimalikult kiiresti alternatiivse juurdepääsetava veoteenuse.

Selgitus

Muudatusettepanek on seotud juurdepääsetavust käsitlevate sätetega, mis on osa uuesti sõnastatud tekstist.

Muudatusettepanek    77

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Raudteeveo-ettevõtjad tõendavad reisija soovil piletil või mis tahes muul viisil, et raudteeveoteenus on vastavalt kas hilinenud, sellega on kaasnenud ühendusreisist mahajäämine või see on tühistatud.

4.  Raudteeveo-ettevõtjad pakuvad, et tõendavad mõjutatud reisijatele kirjalikult nende piletil või mis tahes muul viisil, et raudteeveoteenus on vastavalt kas hilinenud, sellega on kaasnenud ühendusreisist mahajäämine või see on tühistatud.

Muudatusettepanek    78

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Lisaks direktiivi 2012/34/EL artikli 13a lõike 3 kohastele raudteeveo-ettevõtjate suhtes kohaldatavatele kohustustele tagavad jaamaülemad raudteejaamades, mida läbib aasta jooksul keskmiselt vähemalt 10 000 reisijat päevas, et jaama käitamine ning raudteeveo-ettevõtjate ja taristuettevõtja tegevus on koordineeritud nõuetekohase hädaolukorra lahendamise plaani kaudu, et valmistuda suurte häirete ja hilinemiste esinemise võimaluseks, mille tagajärjel jääb jaama märkimisväärne arv edasipääsemisvõimaluseta reisijaid. Kõnealuse plaani abil tagatakse, et edasipääsemisvõimaluseta reisijatele pakutakse piisavalt abi ja teavet, sealhulgas direktiivis XXX sätestatud juurdepääsetavusnõuete kohasel kättesaadaval kujul. Taotluse korral teeb jaamaülem plaani ja kõik selle muudatused kättesaadavaks riiklikule täitevasutusele või mis tahes muule liikmesriigi määratud asutusele. Nende raudteejaamade jaamaülemad, mida läbib aasta jooksul keskmiselt vähem kui 10 000 reisijat päevas, teevad sellistes olukordades kõik mõistlikud jõupingutused, et koordineerida jaama kasutajate tegevust ning pakkuda edasipääsemisvõimaluseta reisijatele abi ja teavet.

6.  Lisaks direktiivi 2012/34/EL artikli 13a lõike 3 kohastele raudteeveo-ettevõtjate suhtes kohaldatavatele kohustustele tagavad jaamaülemad raudteejaamades, mida läbib aasta jooksul keskmiselt vähemalt 10 000 reisijat päevas, et jaama käitamine ning raudteeveo-ettevõtjate ja taristuettevõtja tegevus on koordineeritud nõuetekohase hädaolukorra lahendamise plaani kaudu, et valmistuda suurte häirete ja hilinemiste esinemise võimaluseks, mille tagajärjel jääb jaama märkimisväärne arv edasipääsemisvõimaluseta reisijaid. Kõnealuses plaanis pööratakse erilist tähelepanu puudega isikute ja piiratud liikumisvõimega isikute vajadustele ja selle abil tagatakse, et edasipääsemisvõimaluseta reisijatele pakutakse piisavalt abi ja teavet, sealhulgas direktiivis XXX sätestatud juurdepääsetavusnõuete kohasel kättesaadaval kujul. Plaan sisaldab ka hoiatusteadete ja infosüsteemide kättesaadavuse nõudeid. Jaamaülem teeb plaani ja kõik selle muudatused avalikult kättesaadavaks, sealhulgas jaama veebilehel. Nende raudteejaamade jaamaülemad, mida läbib aasta jooksul keskmiselt vähem kui 10 000 reisijat päevas, teevad sellistes olukordades kõik mõistlikud jõupingutused, et koordineerida jaama kasutajate tegevust ning pakkuda edasipääsemisvõimaluseta reisijatele abi ja teavet.

Muudatusettepanek    79

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Raudteeveo-ettevõtjad ja jaamaülemad koostavad või kehtestavad puudega isikuid ja piiratud liikumisvõimega isikuid esindavate organisatsioonide aktiivsel osalusel mittediskrimineeriva juurdepääsu eeskirjad puudega isikute ja piiratud liikumisvõimega isikute, sealhulgas nende isiklike abistajate transpordi suhtes. Eeskirjade kohaselt võib reisijat saata abikoer kooskõlas mis tahes asjakohaste siseriiklike õigusnormidega.

1.  Raudteeveo-ettevõtjad ja jaamaülemad koostavad või kehtestavad puudega isikuid ja piiratud liikumisvõimega isikuid esindavate organisatsioonide aktiivsel osalusel takistusteta ja sõltumatu juurdepääsu mittediskrimineerivad eeskirjad puudega isikute ja piiratud liikumisvõimega isikute, sealhulgas nende isiklike abistajate transpordi suhtes. Eeskirjade kohaselt võib reisijat tasuta saata tõendavate dokumentidega abiloom või abistav isik kooskõlas mis tahes asjakohaste siseriiklike õigusnormidega ning eeskirjad peavad tagama, et puudega või piiratud liikumisvõimega isikud saavad rongiga reisida ka spontaanselt ja ilma pika planeerimiseta.

Muudatusettepanek    80

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Jaamaülem, raudteeveo-ettevõtja, piletimüüja või reisikorraldaja annavad nõudmise korral puudega isikutele ja piiratud liikumisvõimega isikutele vastavalt artikli 20 lõikes 1 osutatud juurdepääsueeskirjadele teavet, sealhulgas määruses (EL) nr 454/2011 ja direktiivis XXX sätestatud juurdepääsetavusnõuete kohasel kättesaadaval kujul, jaamale ja sellega seotud vahenditele ning raudteeveoteenustele juurdepääsu ja veeremile juurdepääsu tingimuste kohta ning teavitavad puudega isikuid ja piiratud liikumisvõimega isikuid rongis olevatest võimalustest.

1.  Jaamaülem, raudteeveo-ettevõtja, piletimüüja või reisikorraldaja annavad nõudmise korral puudega isikutele ja piiratud liikumisvõimega isikutele vastavalt artikli 20 lõikes 1 osutatud juurdepääsueeskirjadele teavet, sealhulgas määruses (EL) nr 454/2011 ja direktiivis XXX sätestatud juurdepääsetavusnõuete kohasel kättesaadaval kujul, jaamale ja sellega seotud vahenditele ning raudteeveoteenustele juurdepääsu ja veeremile juurdepääsu tingimuste kohta ning teavitavad puudega isikuid ja piiratud liikumisvõimega isikuid rongis olevatest võimalustest. Kõnealune teave tehakse kättesaadavaks ka jaamaülema või raudteeveo-ettevõtja veebisaidil.

Muudatusettepanek    81

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kui raudteeveo-ettevõtja, piletimüüja või reisikorraldaja kohaldab artikli 20 lõikes 2 sätestatud erandit, teavitab ta nõudmise korral asjaomast puudega isikut või piiratud liikumisvõimega isikut kirjalikult selle põhjustest viie tööpäeva jooksul pärast broneeringust või piletimüügist keeldumist või saatja olemasolu tingimuse kehtestamist. Raudteeveo-ettevõtja, piletimüüja või reisikorraldaja teeb mõistlikke jõupingutusi, et leida asjaomasele isikule alternatiivne transpordilahendus, võttes arvesse tema juurdepääsuvajadusi.

2.  Kui raudteeveo-ettevõtja, piletimüüja või reisikorraldaja kohaldab artikli 20 lõikes 2 sätestatud erandit, teavitab ta nõudmise korral asjaomast puudega isikut või piiratud liikumisvõimega isikut kirjalikult selle põhjustest viie tööpäeva jooksul pärast broneeringust või piletimüügist keeldumist või saatja olemasolu tingimuse kehtestamist. Raudteeveo-ettevõtja, piletimüüja või reisikorraldaja leiab asjaomasele isikule alternatiivne transpordilahendus, võttes arvesse tema juurdepääsuvajadusi.

Muudatusettepanek    82

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Puudega isiku või piiratud liikumisvõimega isiku väljasõidul personaliga varustatud jaamast, sellest läbisõidul või sinna saabumisel tagab jaamaülem või raudteeveo-ettevõtja või tagavad mõlemad tema tasuta abistamise nii, et nimetatud isik saaks siseneda väljuvasse rongi või väljuda saabuvast rongist, millele ta on pileti ostnud, ilma et see piiraks artikli 20 lõikes 1 osutatud juurdepääsueeskirjade kohaldamist.

1.  Puudega isiku või piiratud liikumisvõimega isiku väljasõidul personaliga varustatud jaamast, sellest läbisõidul või sinna saabumisel tagab jaamaülem või raudteeveo-ettevõtja või tagavad mõlemad tema tasuta abistamise nii, et nimetatud isik saaks siseneda väljuvasse rongi või väljuda saabuvast rongist, millele ta on pileti ostnud, ilma et see piiraks artikli 20 lõikes 1 osutatud juurdepääsueeskirjade kohaldamist. Kasutatud sidemeetodist sõltumata peab abi ettetellimine olema alati tasuta.

Selgitus

Kuigi on selge, et abistamisteenus peab olema reisijale tasuta, ei öelda määruses selge sõnaga, et abi ettetellimine peab olema tasuta, ja mõned raudteeveo-ettevõtjad võtavad praegu reisijatelt selle eest tasu. Uuesti sõnastatud määruse eesmärk on tugevdada rongireisijate, eriti puudega isikute õigusi ja selle muudatusettepanekuga järgitakse V peatüki ja teiste selle teema kohta tehtud muudatusettepanekute sisemist loogikat.

Muudatusettepanek    83

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Liikmesriigid võivad ette näha erandi lõikest 1 isikute puhul, kes reisivad vastavalt liidu õigusele sõlmitud avaliku teenindamise lepinguga kaetud veoteenuste abil, tingimusel et pädev asutus on võtnud teisi meetmeid või teinud korraldusi, mis tagavad samaväärse või kõrgema juurdepääsetavuse tasemega veoteenuste olemasolu.

Selgitus

Muudatusettepanek on lahutamatult seotud artikli 22 lõikega 2. Pole mingit põhjust mitte lubada alternatiivseid korraldusi, et tagada samaväärse või kõrgema juurdepääsetavuse tasemega veoteenuste olemasolu.

Muudatusettepanek    84

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Personalita jaamas tagavad raudteeveo-ettevõtjad ja jaamaülemad, et vastavalt artikli 20 lõikes 1 osutatud juurdepääsueeskirjadele on esitatud kergesti kättesaadav teave, sealhulgas direktiivis XXX sätestatud juurdepääsetavusnõuete kohasel kättesaadaval kujul, lähima personaliga jaama ning puudega isikutele ja piiratud liikumisvõimega isikutele otseselt kättesaadava abi kohta.

3.  Personalita jaamas tagavad raudteeveo-ettevõtjad ja jaamaülemad, et vastavalt artikli 20 lõikes 1 osutatud juurdepääsueeskirjadele on esitatud kergesti kättesaadav teave, sealhulgas määruses (EL) nr 1300/2014 sätestatud juurdepääsetavusnõuete kohasel kättesaadaval kujul, lähima personaliga jaama ning puudega isikutele ja piiratud liikumisvõimega isikutele otseselt kättesaadava abi kohta.

Muudatusettepanek    85

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Abi on jaamades raudteeveoteenuste osutamise ajal pidevalt kättesaadav.

4.  Ilma et see piiraks käesoleva artikli lõike 3 kohaldamist, on abi jaamades raudteeveoteenuste osutamise ajal pidevalt kättesaadav.

Muudatusettepanek    86

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Raudteeveo-ettevõtjad, jaamaülemad, piletimüüjad ja reisikorraldajad teevad koostööd, et osutada puudega või piiratud liikumisvõimega isikutele abi kooskõlas artiklitega 20 ja 21 vastavalt järgmistele punktidele:

Raudteeveo-ettevõtjad, jaamaülemad, piletimüüjad ja reisikorraldajad teevad koostööd, et osutada puudega või piiratud liikumisvõimega isikutele tasuta abi kooskõlas artiklitega 20 ja 21 vastavalt järgmistele punktidele:

Selgitus

Muudatusettepanek on lahutamatult seotud artikli 1 punktiga a. Kuna komisjon pakub välja reisijate diskrimineerimise keelu seoses transporditingimustega, tagatakse selle muudatusettepanekuga, et abistamisteenus puudega ja piiratud liikumisvõimega isikutele on reisija jaoks tasuta.

Muudatusettepanek    87

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  abi antakse tingimusel, et raudteeveo-ettevõtjale, jaamaülemale, piletimüüjale või reisikorraldajale, kelle käest pilet osteti, on asjaomase isiku abivajadustest vähemalt 48 tundi enne abi vajamist ette teatatud. Kui piletvõi perioodipilet kehtib mitme reisi jaoks, piisab ühest teatest, tingimusel et järgnevate reiside aegade kohta on antud piisavalt teavet. Sellised teated edastatakse kõikidele raudteeveo-ettevõtjatele ja jaamaülematele, kes on seotud kõnealuse isiku reisiga;

a)  abi antakse tingimusel, et raudtee-ettevõtjale, jaamaülemale, piletimüüjale või reisikorraldajale, kelle käest pilet osteti, on asjaomase isiku abivajadustest teatatud pileti ostmisel või personaliga jaama saabumisel, personalita jaama saabumisel tuleb abivajadusest teatada vähemalt 3 tundi ette. Erandiks on jaamad, mis teenindavad vähem kui 10 000 reisijat päevas, seal tuleb abi tagada vähemalt 24-tunnise etteteatamise korral. Kõnealuse abiteenuse tellimine on reisijale tasuta. Kui piletvõi perioodipilet kehtib mitme reisi jaoks, piisab ühest teatest, tingimusel et järgnevate reiside aegade kohta on antud piisavalt teavet. Sellised teated edastatakse kõikidele raudteeveo-ettevõtjatele ja jaamaülematele, kes on seotud kõnealuse isiku reisiga;

Selgitus

Muudatusettepanek on lahutamatult seotud artikli 1 punktiga a. Kuna komisjon pakub välja reisijate diskrimineerimise keelu seoses transporditingimustega, tagatakse selle muudatusettepanekuga, et abistamisteenus puudega ja piiratud liikumisvõimega isikutele on reisija jaoks tasuta.

48 tundi ette teatamine piirab oluliselt puudega inimeste liikuvust, takistades seega nende võimet ühiskonda integreeruda. Erand kohalikule raudteejaamale (vähem kui 10 000 reisijat päevas) on vajalik selleks, et tagada kvaliteetne abi ja võimaldada raudteeveo-ettevõtjatel täita oma kohustusi puudega reisijate ees.

Muudatusettepanek    88

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõik 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(e a)  lisaks osutatakse abi, kui raudteeveo-ettevõtja või jaamaülema koolitatud töötajad on teadlikud abi vajamisest ning kui abi osutamine on tegelikult võimalik.

Selgitus

Teenusele orienteeritud pakkumise eesmärgil õigusakti täpsustamiseks vastastikuse abivalmiduse väljendusena ühiskonnas ning määruse eesmärki ja otstarvet, eriti määruse põhjendusi 3 ja 5 silmas pidades tuleks abi osutada alati bürokraatiavabalt, kui see on asjakohane ja võimalik.

Muudatusettepanek    89

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kui raudteeveo-ettevõtjad või jaamaülemad põhjustavad puudega isikute või piiratud liikumisvõimega isikute poolt kasutatava ratastooli, muu liikumisvahendi või abiseadme või abikoera kaotsimineku või kahjustuse, vastutavad nad kaotsimineku või kahju eest ja peavad selle hüvitama.

1.  Kui raudteeveo-ettevõtjad või jaamaülemad põhjustavad puudega isikute või piiratud liikumisvõimega isikute poolt kasutatava ratastooli, muu liikumisvahendi või abiseadme või abilooma kaotsimineku või kahjustuse, vastutavad nad kaotsimineku või kahju eest ja peavad selle hüvitama.

Muudatusettepanek    90

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 25 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Lõikes 1 osutatud hüvitise määr on võrdne kaotsiläinud või kahjustatud vahendi või seadme asendamise või parandamise kuludega.

2.  Lõikes 1 osutatud kahjustus või kaotsiminek tuleb hüvitada ühe kuu jooksul nõude saamisest ning hüvitise määr on võrdne kaotsiläinud või kahjustatud ratastooli, liikumisvahendi või abiseadme tegeliku väärtuse põhjal arvutatud täielike asenduskulude või täielike remondikuludega või abilooma vigastusest või kaotsiminekust tingitud täielike kuludega. Remondi puhul tuleb hüvitada ka vahendi või seadme ajutise asendamise kulud, kui need jäid reisija kanda.

Selgitus

Hüvitise maksmine puudega isikute vara kahjustamise või kaotsimineku eest peaks toimuma kiiresti ja sellega tuleks tegeleda lisaviivituseta. Selle eesmärk on vältida täiendavat diskrimineerimist ja sellele konkreetsele reisijate rühmale tekkivaid liikumispiiranguid.

Muudatusettepanek    91

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 25 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Vajaduse korral teevad raudteeveo-ettevõtjad ja jaamaülemad kõik mõistlikud jõupingutused, et pakkuda kiiresti ajutiseks kasutamiseks vahendeid või seadmeid selliste konkreetsete vahendite või abiseadmete asendamiseks, mille tehnilised ja funktsionaalsed omadused on võimaluse korral kaotsiläinud või kahjustatud vahendite ja seadmete omadustega võrdväärsed. Puudega või piiratud liikumisvõimega isikul lubatakse ajutist asendusvahendit või -seadet kasutada seni, kuni lõigetes 1 ja 2 osutatud hüvitis on välja makstud.

3.  Vajaduse korral pakuvad raudteeveo-ettevõtjad ja jaamaülemad enda kulul viivitamata ajutiseks kasutamiseks vahendeid või seadmeid selliste konkreetsete vahendite või abiseadmete asendamiseks, mille tehnilised ja funktsionaalsed omadused on võimaluse korral kaotsiläinud või kahjustatud vahendite ja seadmete omadustega võrdväärsed. Puudega või piiratud liikumisvõimega isikul lubatakse võimaluse ja nende soovi korral ajutist asendusvahendit või -seadet kasutada seni, kuni lõigetes 1 ja 2 osutatud hüvitis on välja makstud.

Muudatusettepanek    92

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 26 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  tagavad, et kõik töötajad, sealhulgas mis tahes muu lepingut täitva osalise töötajad, kes osutavad otsest abi puudega ja piiratud liikumisvõimega isikutele, oskavad täita puudega ja piiratud liikumisvõimega isikute, sealhulgas vaimu- või intellektipuudega isikute vajadusi;

a)  tagavad, et kõik töötajad, sealhulgas mis tahes muu lepingut täitva osalise töötajad, saavad puudega isikute alast koolitust, et osata täita puudega ja piiratud liikumisvõimega isikute, sealhulgas vaimu- või intellektipuudega isikute vajadusi;

Muudatusettepanek    93

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 26 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  pakuvad jaamas töötavale ja reisijatega otseselt kokku puutuvale personalile koolitust, et suurendada teadlikkust puudega isikute vajadustest;

(b)  tagavad jaamas töötavale ja reisijatega otseselt kokku puutuvale personalile koolituse, et suurendada teadlikkust puudega isikute vajadustest;

Muudatusettepanek    94

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 26 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  tagavad uute töötajate töölevõtmisel neile puudeid käsitleva koolituse ning töötajate osalemise korrapärastel täienduskoolitustel;

(c)  tagavad puudega või piiratud liikumisvõimega reisijate vahetu abistamisega tegelevate või oma tegevuse laadi tõttu nendega tegeleda võivate uute töötajate töölevõtmisel neile puudeid käsitleva koolituse ning töötajate osalemise korrapärastel täienduskoolitustel;

Selgitus

Töötajad, kes puutuvad reisijatega vahetult kokku, peaksid olema kogu aeg võimelised abi vajavaid reisijaid asjakohaselt abistama.

Muudatusettepanek    95

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 26 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d)  võimaldavad taotluse korral koolitustel osaleda puudega töötajatel, puudega ja piiratud liikumisvõimega reisijatel ja/või neid esindavatel organisatsioonidel.

d)  ergutavad aktiivselt puudega töötajate, samuti puudega ja piiratud liikumisvõimega reisijate ja neid esindavate organisatsioonide koolitustel osalemist;

Muudatusettepanek    96

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 26 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(d a)  kaasavad puudega ja piiratud liikumisvõimega isikuid esindavaid organisatsioone puudega isikute alase koolituse kavandamisse.

Muudatusettepanek    97

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kõik raudteeveo-ettevõtjad, piletimüüjad, jaamaülemad ja taristuettevõtjad, kes tegutsevad jaamades, mida läbib aasta jooksul keskmiselt üle 10 000 reisija päevas, kehtestavad kaebuste käsitlemise mehhanismi, mis on seotud käesoleva määrusega hõlmatud õiguste ja kohustustega nende vastutusalas. Nad teevad oma kontaktandmed ja töökeele(d) reisijatele üldteatavaks.

1.  Kõik raudteeveo-ettevõtjad, piletimüüjad, reisikorraldajad, jaamaülemad ja taristuettevõtjad, kes tegutsevad jaamades, kehtestavad kaebuste käsitlemise mehhanismi, mis on seotud käesoleva määrusega hõlmatud õiguste ja kohustustega nende vastutusalas. Nad teevad kaebuste käsitlemise menetlusega seotud üksikasjad, oma kontaktandmed ja töökeele(d) reisijatele üldteatavaks. Reisijatele pakutakse kaebuse esitamise vormi antakse reisijatele ja see tehakse kättesaadavaks ühes või mitmes keeles, millest enamik reisijaid aru saab.

Muudatusettepanek    98

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Reisijad võivad esitada kaebuse igale asjaomasele raudteeveo-ettevõtjale, piletimüüjale, jaamaülemale või taristuettevõtjale. Kaebus tuleb esitada kuue kuu jooksul pärast kaebuse aluseks oleva vahejuhtumi toimumist. Adressaat peab ühe kuu jooksul pärast kaebuse saamist andma kas põhjendatud vastuse või, õigustatud juhtudel, teatama reisijale, millisel kuupäeval kuni kolmekuulise ajavahemiku jooksul pärast kaebuse kättesaamist võib ta oodata kaebusele vastust. Raudteeveo-ettevõtjad, piletimüüjad, jaamaülemad ja taristuettevõtjad säilitavad kaebuse hindamiseks vajalikke vahejuhtumiga seotud andmeid kaks aastat ning teevad need taotluse korral kättesaadavaks riiklikele täitevasutustele.

2.  Reisijad võivad esitada kaebuse igale asjaomasele raudteeveo-ettevõtjale, piletimüüjale, jaamaülemale või taristuettevõtjale. Reisijatel on õigus esitada oma kaebus samal viisil, nagu nad oma pileti ostsid. Kaebus tuleb esitada kuue kuu jooksul pärast kaebuse aluseks oleva vahejuhtumi toimumist. Adressaat peab ühe kuu jooksul pärast kaebuse esitamist andma kas põhjendatud vastuse või, õigustatud juhtudel, teatama reisijale, millisel kuupäeval kuni kolmekuulise ajavahemiku jooksul pärast kaebuse kättesaamist võib ta oodata kaebusele vastust. Raudteeveo-ettevõtjad, piletimüüjad, jaamaülemad ja taristuettevõtjad säilitavad kaebuse hindamiseks vajalikke vahejuhtumiga seotud andmeid kaks aastat ning teevad need taotluse korral kättesaadavaks riiklikele täitevasutustele.

Muudatusettepanek    99

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kaebuste käsitlemise menetlusega seotud üksikasjad on kättesaadavad puudega ja piiratud liikumisvõimega isikutele.

3.  Kaebuste käsitlemise menetlusega seotud üksikasjad on lihtsasti kättesaadavad reisijatele ning puudega ja piiratud liikumisvõimega isikutele. Taotluse korral tehakse selline teave tasuta kättesaadavaks raudteeveo-ettevõtja riigi keeles.

Muudatusettepanek    100

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Komisjon võtab vastu standardse ELi kaebuse vormi, mida reisijad võivad kasutada hüvitise taotlemiseks käesoleva määruse kohaselt.

Selgitus

Artiklis 5 sätestatud diskrimineerimiskeelu vaimus ja arvestades põhjendust 12, peaks reisijatel olema võimalus esitada kaebus, olenemata keelest. Reisija võib otsustada, et kasutab asjaomase raudteeveo-ettevõtja, piletimüüja, jaamaülema, taristuettevõtja antud vormi asemel standardset ELi kaebuse vormi, kui ta seda soovib, ning see peaks olema võrdselt kehtiv. Eriti väljaspool oma liikmesriiki reisivate reisijate jaoks oleks lihtsam esitada kaebust, kasutades ELi kaebuse vormi.

Muudatusettepanek    101

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 29 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Raudteeveo-ettevõtjad ja jaamaülemad teevad puudega isikuid esindavate organisatsioonidega aktiivselt koostööd, et parandada transporditeenustele juurdepääsu kvaliteeti.

Selgitus

Artiklite 26 ja 29 vahel on sisemine loogiline seos, sest komisjon pakub välja töötajate koolitamise ja nõuab teenuse kvaliteedi standardeid. Muudatusettepanek peaks lihtsustama raudteeteenuste kasutamist puudega isikute jaoks ja parandama neile pakutavate teenuste kvaliteeti.

Muudatusettepanek    102

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Raudteeveo-ettevõtjad ja jaamaülemad teavitavad reisijaid raudteejaamas ja rongis sobival viisil, sealhulgas kättesaadavas vormingus vastavalt direktiivi XXX kohastele juurdepääsetavusnõuetele, nende käesolevast määrusest tulenevatest õigustest ja kohustustest ning liikmesriikide poolt vastavalt artiklile 31 määratud asutuse või asutuste kontaktandmetest.

2.  Raudteeveo-ettevõtjad ja jaamaülemad teavitavad reisijaid raudteejaamas, rongis ja oma veebisaidil sobival viisil, sealhulgas kättesaadavas vormingus vastavalt direktiivi XXX kohastele juurdepääsetavusnõuetele, nende käesolevast määrusest tulenevatest õigustest ja kohustustest ning liikmesriikide poolt vastavalt artiklile 31 määratud asutuse või asutuste kontaktandmetest.

Muudatusettepanek    103

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 31 – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid teavitavad komisjoni käesolevas artiklis sätestatud korras määratud asutusest või asutustest ning selle või nende vastutusalast.

Liikmesriigid teavitavad komisjoni käesolevas artiklis sätestatud korras määratud asutusest või asutustest ning selle või nende vastutusalast ning avaldavad selle teabe oma veebisaitidel sobivas kohas.

Selgitus

Veebis avaldamine suurendab reisijate jaoks läbipaistvust ja on ühtaegu kooskõlas Euroopa Liidu eesmärgiga luua digitaalne ühtne turg. Algse reisijate õigusi käsitleva määruse avaldamise ajal ei olnud digitaalse ühtse turu strateegia veel jõustunud.

Muudatusettepanek    104

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Riiklikud täitevasutused jälgivad tähelepanelikult käesoleva määruse täitmist ja võtavad vajalikud meetmed, et tagada reisijate õiguste järgimine. Sel eesmärgil esitavad raudteeveo-ettevõtjad, jaamaülemad ja taristuettevõtjad täitevasutustele nende taotluse alusel asjakohased dokumendid ja teabe. Oma ülesannete täitmisel võtavad täitevasutused arvesse teavet, mida neile esitab artikli 33 kohaselt kaebuste käsitlemiseks määratud asutus, kui see on täitevasutusest erinev asutus. Samuti võivad nad otsustada võtta täitemeetmeid sellise asutuse edastatud eraldiseisvatest kaebustest lähtudes.

1.  Riiklikud täitevasutused jälgivad tähelepanelikult käesoleva määruse täitmist ja võtavad vajalikud meetmed, et tagada reisijate õiguste järgimine. Sel eesmärgil esitavad raudteeveo-ettevõtjad, jaamaülemad ja taristuettevõtjad täitevasutustele nende taotluse alusel viivitamata ja igal juhul ühe kuu jooksul asjakohased dokumendid ja teabe. Oma ülesannete täitmisel võtavad täitevasutused arvesse teavet, mida neile esitab artikli 33 kohaselt kaebuste käsitlemiseks määratud asutus, kui see on täitevasutusest erinev asutus. Liikmesriigid tagavad, et riiklikele täitevasutustele ja kaebusi menetlevatele asutustele antakse piisavad volitused ja vahendid, et käsitleda reisijate käesoleva määruse alusel esitatud eraldiseisvaid kaebusi asjakohaselt ja tulemuslikult.

Muudatusettepanek    105

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Riiklikud täitevasutused avaldavad statistika oma iga-aastase tegevuse, sealhulgas kohaldatud karistuste kohta hiljemalt järgmise kalendriaasta aprilli lõpuks.

2.  Riiklikud täitevasutused avaldavad igal aastal oma veebisaitidel aruanded statistikaga neile laekunud kaebuste arvu ja liigi kohta, käsitledes üksikasjalikult oma täitemeetmete tulemusi, sealhulgas karistusi, mida nad on kohaldanud. Seda tehakse iga aasta kohta hiljemalt järgmise aasta aprilli esimeseks päevaks. Lisaks tehakse need aruanded kättesaadavaks Euroopa Liidu Raudteeameti veebisaidil.

Muudatusettepanek    106

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Riiklikud täitevasutused auditeerivad koostöös puudega isikuid ja piiratud liikumisvõimega isikuid esindavate organisatsioonidega korrapäraselt käesoleva määruse kohaselt osutatavaid abistamisteenuseid ning avaldavad tulemused juurdepääsetavates ja üldkasutatavates vormingutes.

Muudatusettepanek    107

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 33 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Asutus teatab kaebuse vastuvõtmisest kahe nädala jooksul pärast selle kättesaamist. Kaebuse käsitlemise menetlus kestab kuni kolm kuud. Keerukate juhtumite puhul võib asutus omal äranägemisel pikendada kõnealust ajavahemikku kuue kuuni. Sellisel juhul tuleb reisijat teavitada pikendamise põhjustest ja ajavahemikust, mis kulub eeldatavasti menetluse lõpetamiseni. Rohkem kui kuus kuud võib kuluda ainult nende juhtumite käsitlemisele, mille puhul toimub kohtumenetlus. Kui asutus on ka vaidluste kohtuvälise lahendamise üksus direktiivi 2013/11/EL tähenduses, siis on ülimuslikud kõnealuses direktiivis sätestatud tähtajad.

Asutus teatab kaebuse vastuvõtmisest kahe nädala jooksul pärast selle kättesaamist. Kaebuse käsitlemise menetlus kestab kuni kolm kuud. Keerukate juhtumite puhul võib asutus omal äranägemisel pikendada kõnealust ajavahemikku kuue kuuni. Sellisel juhul tuleb reisijat või reisijaid esindavat organisatsiooni teavitada pikendamise põhjustest ja ajavahemikust, mis kulub eeldatavasti menetluse lõpetamiseni. Rohkem kui kuus kuud võib kuluda ainult nende juhtumite käsitlemisele, mille puhul toimub kohtumenetlus. Kui asutus on ka vaidluste kohtuvälise lahendamise üksus direktiivi 2013/11/EL tähenduses, siis on ülimuslikud kõnealuses direktiivis sätestatud tähtajad ning kõigi osaliste nõusoleku korral võib kasutada määruse 524/2013/EL kohast vaidluste internetipõhist lahendamist.

Muudatusettepanek    108

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

RAUDTEEVEO-ETTEVÕTJATE JA PILETIMÜÜJATE POOLT ANTAV MIINIMUMTEAVE

RAUDTEEVEO-ETTEVÕTJATE, REISIKORRALDAJATE JA PILETIMÜÜJATE POOLT ANTAV MIINIMUMTEAVE

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik, sest see on lahutamatult seotud teiste muudatusettepanekutega, mis käsitlevad teabe pakkumist asjaomaste rongireiside erinevate jaemüüjate, eriti „reisikorraldajate“ poolt artiklites 5, 7, 9 ja 10.

Muudatusettepanek    109

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – I osa – taane 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

–  Veolepingule kohaldatavad üldtingimused

–  Veolepingule või reisi või kombineeritud reisi osaks olevate lepingute suhtes kohaldatavad üldtingimused

Selgitus

Määruse üldise õiguskindluse huvides on tähtis märkida, et kombineeritud reiside jaoks on vaja rohkem kui üht lepingut. Ühtsuse säilitamiseks teiste II peatükis tehtud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek    110

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – I osa – taane 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

–  Kiireima reisi sõiduplaanid ja sellega seotud tingimused

–  Kiireima reisi ja parimate ühenduste sõiduplaanid ja nendega seotud tingimused

Selgitus

Kombineeritud reisid kujutavad endast palju suuremat hulka raudteevalikuid kui otsepiletite piiratud valik ja eri piletitega kombineeritud reisid on tehniliselt juba võimalikud, seega on ettevõtjatel mõistlik anda reisijatele teavet reisi tegemise optimaalse viisi kohta. See on lahutamatult seotud teiste II peatüki kohta tehtud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek    111

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – I osa – taane 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

–  Odavaima reisi sõiduplaanid ja sellega seotud tingimused

–  Odavaima reisi sõiduplaanid, kõik olemasolevad piletid ja nendega seotud tingimused

Selgitus

Kombineeritud reisid kujutavad endast palju suuremat hulka raudteevalikuid kui otsepiletite piiratud valik ja eri piletitega kombineeritud reisid on tehniliselt juba võimalikud, seega on ettevõtjatel mõistlik anda reisijatele teavet reisi tegemise optimaalse viisi kohta. See on lahutamatult seotud teiste II peatüki kohta tehtud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek    112

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – I osa – taane 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

–  Juurdepääsu tingimused jalgratastega reisijatele

–  Juurdepääsu kord jalgratastega reisijatele

Selgitus

See on lahutamatult seotud teiste artikli 6 kohta tehtud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek    113

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – I osa – taane 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

–  Vabad kohtad suitsetajate ja mittesuitsetajate vagunis, esimeses ja teises klassis, samuti platskaardi- ja magamisvagunites

–  Vabad kohtad kõigi piletihindade kohta mittesuitsetajate (ja asjakohasel juhul suitsetajate) vagunis, esimeses ja teises klassis, ja magamisvagunites

Selgitus

Muudatus on vajalik teksti loogika ja rõhuasetuse jaoks. Enamikus liikmesriikides ei ole suitsetamine rongides üldiselt lubatud, nii et teksti ei tohiks eksitavalt koostada, ja see järgib II peatüki sisemist loogikat.

Muudatusettepanek    114

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – I osa – taane 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

–  Teenuste kättesaadavus rongis

–  Teenuste kättesaadavus rongis, sealhulgas WiFi ja tualettruumid

Selgitus

Võttes arvesse määrust kui tervikut ja selle keskendumist reisijate õiguste parandamisele, on oluline, et arvestataks teatavate inimväärikusega seotud aspektidega ja et rongis oleksid olemas tualettruumid. See võib olla eriti oluline puudega ja piiratud liikumisvõimega isikute jaoks. WiFi on oluline, sest see tähendab suurenenud digiteerimisega sammu pidamist ning aitab reisijatel kiiresti broneerida edasise reisi juhul, kui piletikassa või piletimüügiautomaat ei tööta. See on lahutamatult seotud määruse eesmärkidega ja teavet käsitlevate sätetega eriti II peatükis ning juurdepääsetavust käsitlevate sätetega V peatükis.

Muudatusettepanek    115

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – II osa – taane 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

–  Rongis pakutavad teenused

–  Rongis pakutavad teenused, sealhulgas WiFi

Selgitus

Kooskõlas määruse kui tervikuga on WiFi element oluline, sest see tähendab suurenenud digiteerimisega sammu pidamist ning see aitab reisijatel broneerida edasise reisi kiiresti, kui piletikassa või piletimüügiautomaat ei tööta. See on lahutamatult seotud määruse eesmärkidega ja teavet käsitlevate sätetega eriti II peatükis ning juurdepääsetavust käsitlevate sätetega V peatükis.

Muudatusettepanek    116

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – I osa – lõik 2 – punkt 1 – alapunkt a – alapunkt iii – taane 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

–  alla 60-minutiliste hilinemiste protsent;

–  alla 45-minutiliste hilinemiste protsent;

Muudatusettepanek    117

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – II osa – lõik 1 – punkt 4 – lõik 1 – alapunkt vii

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

vii)  jaama ja jaamaruumide juurdepääsetavus;

vii)  jaama ja jaamaruumide juurdepääsetavus, sealhulgas astmeteta juurdepääs, eskalaatorid, liftid ja pagasirambid;

Muudatusettepanek    118

Ettepanek võtta vastu määrus

IV lisa – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Keeruliste juhtumite puhul, mis hõlmavad mitut nõuet või ettevõtjat, piiriülest reisimist või õnnetusi muu kui selle liikmesriigi territooriumil, kes andis ettevõtjale tegevusloa, eelkõige juhul, kui on ebaselge, milline riiklik täitevasutus on pädev, või kui see hõlbustaks või kiirendaks kaebuse lahendamist, teevad riiklikud täitevasutused koostööd, et määrata kindlaks juhtiv asutus, kellest saab reisijate jaoks ühtne kontaktpunkt. Kõik kaasatud riiklikud täitevasutused teevad koostööd, et hõlbustada kaebuse lahendamist (nt jagades teavet, abistades dokumentide tõlkimisel ja andes teavet vahejuhtumite asjaolude kohta). Reisijatele antakse teada, milline asutus on juhtiv asutus.

Keeruliste juhtumite puhul, mis hõlmavad mitut nõuet või ettevõtjat, piiriülest reisimist või õnnetusi muu kui selle liikmesriigi territooriumil, kes andis ettevõtjale tegevusloa, eelkõige juhul, kui on ebaselge, milline riiklik täitevasutus on pädev, või kui see hõlbustaks või kiirendaks kaebuse lahendamist, teevad riiklikud täitevasutused koostööd, et määrata kindlaks juhtiv asutus, kellest saab reisijate jaoks ühtne kontaktpunkt. Kõik kaasatud riiklikud täitevasutused teevad koostööd, et hõlbustada kaebuse lahendamist (nt jagades teavet, abistades dokumentide tõlkimisel ja andes teavet vahejuhtumite asjaolude kohta). Reisijatele antakse teada, milline asutus on juhtiv asutus. Lisaks peavad kõikidel juhtudel riiklikud täitevasutused igal juhul tagama vastavuse määruse (EL) nr 2017/2394 nõuetele.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Rongireisijate õigused ja kohustused (uuesti sõnastatud)

Viited

COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

5.10.2017

 

 

 

Arvamuse esitajad

       istungil teada andmise kuupäev

IMCO

26.10.2017

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Dennis de Jong

4.12.2017

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

21.2.2018

21.3.2018

16.5.2018

 

Vastuvõtmise kuupäev

4.6.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

29

1

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Roberta Metsola, Marc Tarabella, Sabine Verheyen

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Asim Ademov, Clara Eugenia Aguilera García, Klaus Buchner, Peter Liese, Emilian Pavel, Annie Schreijer-Pierik, Tomáš Zdechovský

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

29

+

ALDE

Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Asim Ademov, Pascal Arimont, Cristian-Silviu Buşoi, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Philippe Juvin, Peter Liese, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Annie Schreijer-Pierik, Sabine Verheyen, Tomáš Zdechovský

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Liisa Jaakonsaari, Emilian Pavel, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Pascal Durand

1

EFDD

John Stuart Agnew

1

0

EFDD

Marco Zullo

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Rongireisijate õigused ja kohustused (uuesti sõnastatud)

Viited

COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD)

EP-le esitamise kuupäev

27.9.2017

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

5.10.2017

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

IMCO

26.10.2017

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Bogusław Liberadzki

25.10.2017

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

19.3.2018

25.4.2018

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

9.10.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

39

2

6

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Daniela Aiuto, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Kosma Złotowski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Michael Detjen, Jill Evans, Maria Grapini, Ryszard Antoni Legutko, Marek Plura

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Angel Dzhambazki, John Howarth, Clare Moody

Esitamise kuupäev

18.10.2018


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

39

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Peter Lundgren, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Marek Plura, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Michael Detjen, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jill Evans, Keith Taylor

2

ECR

Jacqueline Foster

EFDD

John Stuart Agnew

6

0

ENF

Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

EPP

Markus Pieper

S&D

Ismail Ertug, John Howarth, Clare Moody

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 6. november 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika