MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista (uudelleenlaadittu)

  18.10.2018 - (COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD)) - ***I

  Liikenne- ja matkailuvaliokunta
  Esittelijä: Bogusław Liberadzki
  (Uudelleenlaatiminen – työjärjestyksen 104 artikla)


  Menettely : 2017/0237(COD)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A8-0340/2018
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A8-0340/2018
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista (uudelleenlaadittu)

  (COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD))

  (Tavallinen lainsäätämisjärjestys – uudelleenlaatiminen)

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0548),

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 91 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0324/2017),

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

  –  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 18. tammikuuta 2018 antaman lausunnon[1],

  –  on kuullut alueiden komiteaa,

  –  ottaa huomioon säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen[2],

  –  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan liikenne- ja matkailuvaliokunnalle työjärjestyksen 104 artiklan 3 kohdan mukaisesti osoittaman 24. heinäkuuta 2017 päivätyn kirjeen,

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 104 ja 59 artiklan,

  –  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön sekä sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnon (A8-0340/2018),

  A.  toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan komission ehdotus ei sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset näiden muutosten kanssa säännösten asiasisältöä muuttamatta;

  1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan ja ottaa huomioon Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän suositukset;

  2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

  3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

  Tarkistus    1

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 1 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1371/200724 tehdään useita muutoksia. Mainittu asetus olisi selkeyden vuoksi uudelleenlaadittava.

  (1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1371/200724 tehdään useita muutoksia matkustajien suojan parantamiseksi ja rautateitse matkustamisen edistämiseksi ottaen asianmukaisesti huomioon erityisesti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 11, 12 ja 14 artiklan. Nämä muutokset huomioon ottaen ja selkeyden vuoksi asetus N:o 1371/2007 olisi uudelleenlaadittava.

  _________________

  _________________

  24 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1371/2007, annettu 23 päivänä lokakuuta 2007, rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista (EUVL L 315, 3.12.2007, s. 14).

  24 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1371/2007, annettu 23 päivänä lokakuuta 2007, rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista (EUVL L 315, 3.12.2007, s. 14).

  Tarkistus    2

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 3 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (3)  Vaikka kuluttajien suojelemisessa unionissa on edistytty huomattavasti, rautatieliikenteen matkustajien oikeuksien suojelemista on edelleen parannettava.

  (3)  Vaikka kuluttajien suojelemisessa unionissa on edistytty huomattavasti, rautatieliikenteen matkustajien oikeuksien suojelemista ja korvausten myöntämistä heille viivästymisten, peruuttamisten ja aineellisten vahinkojen syntymisen vuoksi on edelleen parannettava.

  Tarkistus    3

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 5 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (5)  Myöntämällä rautatieliikenteen matkustajille samat oikeudet kansainvälisillä matkoilla ja kotimaan matkoilla on tarkoitus nostaa kuluttajansuojan tasoa unionissa, varmistaa rautatieyritysten tasapuoliset toimintaedellytykset ja varmistaa matkustajien yhdenmukaiset oikeudet.

  (5)  Myöntämällä rautatieliikenteen matkustajille samat oikeudet kansainvälisillä matkoilla ja kotimaan matkoilla on tarkoitus nostaa matkustajien oikeuksien suojelemisen tasoa unionissa, erityisesti heidän oikeuttaan tiedonsaantiin ja korvaukseen viivästymis- tai peruutustapauksessa. Matkustajien olisi saatava mahdollisimman tarkkaa tietoa oikeuksistaan.

  Tarkistus    4

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (5 a)  Tämä asetus ei saisi vaikuttaa kielteisesti jäsenvaltioiden tai toimivaltaisten viranomaisten kykyyn määrittää sosiaalinen hinnoittelu julkisen palvelun velvoitteen mukaisesti säänneltyjä palveluja ja kaupallisia palveluja varten.

  Tarkistus    5

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 6 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (6)  Rautateiden matkustajaliikennepalvelut kaupunki-, esikaupunki- ja alueellisessa liikenteessä ovat luonteeltaan erilaisia kuin kaukoliikenteen palvelut. Tämän vuoksi jäsenvaltioiden olisi voitava myöntää unionissa poikkeuksia kaupunki-, esikaupunki- ja alueellisessa liikenteessä niitä rautateiden matkustajaliikennepalveluja, jotka eivät ole rajatylittäviä palveluja, koskevista säännöksistä.

  (6)  Rautateiden matkustajaliikennepalvelut kaupunki- ja esikaupunkiliikenteessä ovat luonteeltaan erilaisia kuin kaukoliikenteen palvelut. Tämän vuoksi jäsenvaltioiden olisi voitava myöntää poikkeuksia kaupunki- ja esikaupunkiliikennettä koskevissa rautateiden matkustajaliikennepalveluissa matkustajien oikeuksia koskevista tietyistä säännöksistä.

  Tarkistus    6

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 8 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (8)  Poikkeuksia ei kuitenkaan tulisi soveltaa niihin tämän asetuksen säännöksiin, joilla helpotetaan vammaisten tai liikuntarajoitteisten henkilöiden matkustamista rautateitse. Poikkeuksia ei myöskään tulisi soveltaa matkustajien oikeuksiin ostaa junalippuja ilman aiheettomia vaikeuksia, säännöksiin, jotka koskevat rautatieyritysten vastuuta matkustajista ja näiden matkatavaroista, vaatimukseen rautatieyritysten riittävästä vakuutuksesta eikä vaatimukseen, jonka mukaan rautatieyritysten on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet matkustajien henkilökohtaisen turvallisuuden takaamiseksi rautatieasemilla ja junissa ja riskien hallitsemiseksi.

  Poistetaan.

  Tarkistus    7

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 9 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (9)  Rautatieliikennepalveluihin liittyviin käyttäjänoikeuksiin kuuluu palvelua koskevien tietojen saanti ennen matkaa ja matkan aikana. Aina kun se on mahdollista, rautatieyritysten ja lipunmyyjien olisi annettava nämä tiedot etukäteen ja mahdollisimman pian. Nämä tiedot olisi annettava vammaisille ja liikuntarajoitteisille henkilöille esteettömässä muodossa.

  (9)  Rautatieliikennepalveluihin liittyviin käyttäjänoikeuksiin kuuluu kyseisiä palveluja ja niihin liittyviä seikkoja koskevien tietojen saanti ennen matkaa, matkan aikana ja matkan jälkeen. Rautatieyritysten ja lipunmyyjien olisi annettava nämä tiedot mahdollisimman pian etukäteen tai ainakin matkan alussa. Nämä tiedot olisi annettava vammaisille ja liikuntarajoitteisille henkilöille esteettömässä muodossa ja niiden olisi oltava julkisesti saatavilla. Rautatieyritysten olisi annettava nämä tiedot lipunmyyjille ja muille rautatieyrityksille, jotka myyvät niiden palveluja.

  Tarkistus    8

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (9 a)  Kaikkien toimintaa ja hintoja koskevien tietojen reaaliaikainen saanti syrjimättömin ja toteuttamiskelpoisin ehdoin tuo rautateillä matkustamisen helpommin uusien asiakkaiden ulottuville ja tarjoaa heidän valittavakseen suuremman määrän matkustusmahdollisuuksia ja hintoja. Rautatieyritysten olisi annettava lipunmyyjille tiedot toiminnasta ja hinnoista helpottaakseen rautateillä matkustamista. Olisi pyrittävä tarjoamaan matkustajille mahdollisuus tilata suoria lippuja ja parhaita mahdollisia yksittäisiä rautatiematkoja.

  Tarkistus    9

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (9 b)  Tehokas multimodaalinen henkilöliikenne edistää ilmastotavoitteiden saavuttamista. Siksi rautatieyritysten olisi mainostettava myös yhdistelmiä, joissa on mukana muita liikennemuotoja, jotta junamatkustajat olisivat niistä tietoisia ennen matkansa varaamista.

  Tarkistus    10

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 9 c kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (9 c)  Hyvin kehittyneet multimodaaliset henkilöliikennejärjestelmät edistävät ilmastotavoitteiden saavuttamista. Siksi rautatieyritysten olisi mainostettava myös yhdistelmiä, joissa on mukana muita liikennemuotoja, jotta junamatkustajat olisivat niistä tietoisia ennen matkansa varaamista.

  Tarkistus    11

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 12 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (12)  Kun kyseessä on lippujen myynti matkustajille, jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet kieltääkseen syrjinnän kansalaisuuden tai asuinpaikan perusteella riippumatta siitä, oleskeleeko asianomainen matkustaja pysyvästi vai ainoastaan väliaikaisesti toisessa jäsenvaltiossa. Kyseisten toimenpiteiden olisi katettava kaikki peitellyn syrjinnän muodot, joilla muiden perusteiden, kuten asuinpaikka, fyysinen tai digitaalinen sijainti, soveltamisen vuoksi voi olla sama vaikutus. Kun otetaan huomioon matkalippuja myyvien verkkoalustojen kehittyminen, jäsenvaltioiden olisi kiinnitettävä erityistä huomiota sen varmistamiseen, ettei syrjintää esiinny verkkorajapintoihin pääsyn tai lippujen oston aikana. Sosiaalista hinnoittelua sisältäviä liikennejärjestelmiä ei tulisi kuitenkaan järjestelmällisesti poissulkea edellyttäen, että ne ovat oikeasuhteisia eivätkä riipu asianomaisten henkilöiden kansalaisuudesta.

  (12)  Kun kyseessä on lippujen myynti matkustajille, jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet kieltääkseen syrjinnän kansalaisuuden tai asuinpaikan perusteella riippumatta siitä, oleskeleeko asianomainen matkustaja pysyvästi vai ainoastaan väliaikaisesti toisessa jäsenvaltiossa. Kyseisten toimenpiteiden olisi katettava kaikki peitellyn syrjinnän muodot, joilla muiden perusteiden, kuten asuinpaikka, fyysinen tai digitaalinen sijainti, soveltamisen vuoksi voi olla sama vaikutus. Kun otetaan huomioon matkalippuja myyvien verkkoalustojen kehittyminen, jäsenvaltioiden olisi kiinnitettävä erityistä huomiota sen varmistamiseen, ettei syrjintää esiinny verkkorajapintoihin pääsyn tai lippujen oston aikana. Sosiaalista hinnoittelua sisältäviä liikennejärjestelmiä ei tulisi kuitenkaan poissulkea edellyttäen, että ne eivät riipu asianomaisten henkilöiden kansalaisuudesta.

  Tarkistus    12

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 13 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (13)  Pyöräilyn kasvavalla suosiolla unionissa on vaikutuksia liikkuvuuteen kokonaisuudessaan ja matkailuun. Niin rautatieliikenteen kuin pyöräilyn kasvava käyttö kulkumuotojakaumassa vähentää liikenteen ympäristövaikutuksia. Sen vuoksi rautatieyritysten olisi helpotettava pyöräilyn ja junamatkojen yhdistämistä mahdollisimman paljolti erityisesti sallimalla polkupyörien kuljetus junissa.

  (13)  Pyöräilyn kasvavalla suosiolla unionissa on vaikutuksia liikkuvuuteen kokonaisuudessaan ja matkailuun. Niin rautatieliikenteen kuin pyöräilyn kasvava käyttö kulkumuotojakaumassa vähentää liikenteen ympäristövaikutuksia. Sen vuoksi rautatieyritysten olisi helpotettava pyöräilyn ja junamatkojen yhdistämistä mahdollisimman paljolti erityisesti varaamalla riittävästi polkupyörätelineitä kokoonpantujen polkupyörien kuljettamiseksi tähän tarkoitetuissa tiloissa kaikenlaisissa matkustajajunissa, myös suurnopeus-, kauko-, rajatylittävän ja paikallisliikenteen palveluissa. Matkustajille olisi annettava tietoa polkupyörille käytettävissä olevasta tilasta. Näitä vaatimuksia olisi sovellettava kaikkiin rautatieyrityksiin ... [kahden vuoden kuluttua asetuksen voimaantulosta] alkaen.

  Tarkistus    13

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 14 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (14)  Rautatieyritysten olisi helpotettava rautatieliikenteen matkustajien siirtymistä yhden liikenteenharjoittajan palveluista toisen liikenteenharjoittajan palveluihin tarjoamalla suoria lippuja aina kun se on mahdollista.

  (14)  Rautatieyritysten olisi helpotettava rautatieliikenteen matkustajien siirtymistä yhden liikenteenharjoittajan palveluista toisen liikenteenharjoittajan palveluihin tarjoamalla suoria lippuja.

  Tarkistus    14

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 15 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (15)  Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus huomioon ottaen ja jotta vammaisilla ja liikuntarajoitteisilla henkilöillä olisi samat mahdollisuudet matkustaa rautateitse kuin muillakin kansalaisilla, on syytä vahvistaa säännöt tällaisten henkilöiden syrjimättömyydestä ja avustamisesta matkan aikana. Henkilöillä, jotka ovat vammaisia taikka vammasta, iästä tai muusta tekijästä johtuen liikuntarajoitteisia, on sama oikeus vapaaseen liikkuvuuteen ja syrjimättömyyteen kuin kaikilla muilla kansalaisilla. Erityistä huomiota olisi muun muassa kiinnitettävä rautatiepalvelujen esteettömyyttä, liikkuvaan kalustoon pääsyn edellytyksiä ja junatiloja koskevien tietojen antamiseen vammaisille tai liikuntarajoitteisille henkilöille. Jotta aistivammaiset matkustajat saisivat tiedot junan viivästymisestä parhaalla mahdollisella tavalla, olisi käytettävä tarpeen mukaan visuaalisia ja auditiivisia tiedotusjärjestelmiä. Vammaisten tai liikuntarajoitteisten henkilöiden olisi voitava ostaa matkalippuja junasta ilman lisäveloitusta. Henkilökunnalla olisi oltava riittävä koulutus, jotta vammaisten tai liikuntarajoitteisten henkilöiden tarpeisiin voidaan vastata varsinkin apua annettaessa. Jotta matkustusolosuhteet olisivat tasavertaiset, tällaisille henkilöille olisi annettava apua asemilla ja junissa aina, kun junat kulkevat, eikä ainoastaan tiettyinä vuorokauden aikoina.

  (15)  Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus huomioon ottaen ja jotta vammaisilla ja liikuntarajoitteisilla henkilöillä olisi samat mahdollisuudet matkustaa rautateitse kuin muillakin kansalaisilla, on syytä vahvistaa säännöt tällaisten henkilöiden syrjimättömyydestä ja avustamisesta matkan aikana. Henkilöillä, jotka ovat vammaisia taikka vammasta, iästä tai muusta tekijästä johtuen liikuntarajoitteisia, on sama oikeus vapaaseen liikkuvuuteen ja syrjimättömyyteen kuin kaikilla muilla kansalaisilla. Erityistä huomiota olisi muun muassa kiinnitettävä rautatiepalvelujen esteettömyyttä, liikkuvaan kalustoon pääsyn edellytyksiä ja junatiloja koskevien esteettömässä muodossa olevien tietojen antamiseen vammaisille tai liikuntarajoitteisille henkilöille. Jotta aistivammaiset matkustajat saisivat tiedot junan viivästymisestä parhaalla mahdollisella tavalla, olisi käytettävä näille matkustajille sopivia ja ymmärrettäviä visuaalisia ja auditiivisia tiedotusjärjestelmiä. Henkilökunnalla olisi oltava riittävä koulutus, jotta vammaisten tai liikuntarajoitteisten henkilöiden tarpeisiin voidaan vastata varsinkin apua annettaessa. Jotta matkustusolosuhteet olisivat tasavertaiset, tällaisille henkilöille olisi annettava korvauksetta apua junaan nousemisessa ja junasta poistumisessa.

  Tarkistus    15

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (15 a)  Jos asemalla ei ole esteetöntä lipunmyyntipalvelua, vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden olisi voitava ostaa matkalippuja junasta.

  Tarkistus    16

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 16 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (16)  Rautatieyritysten ja aseman haltijoiden olisi liikuntarajoitteisia henkilöitä koskevia yhteentoimivuuden teknisiä eritelmiä soveltamalla otettava huomioon vammaisten tai liikuntarajoitteisten henkilöiden tarpeet. Lisäksi pääsy kaikkeen rakennettuun ympäristöön ja liikkuvaan kalustoon olisi varmistettava julkisia hankintoja koskevien unionin sääntöjen, erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/24/EU26, mukaisesti siten, että fyysiset esteet ja toiminnalliset rajoitukset poistetaan asteittain uutta kalustoa hankittaessa tai rakennettaessa tai laajoja kunnostustöitä tehtäessä.

  (16)  Rautatieyritysten ja aseman haltijoiden olisi otettava huomioon vammaisten tai liikuntarajoitteisten henkilöiden tarpeet soveltamalla komission asetusta (EU) N:o 1300/201425 a ja direktiiviä XXX, kun ne täydentävät yhteentoimivuuden teknisiä eritelmiä. Lisäksi pääsy kaikkeen rakennettuun ympäristöön ja liikkuvaan kalustoon olisi varmistettava julkisia hankintoja koskevien unionin sääntöjen, erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/24/EU26, mukaisesti siten, että fyysiset esteet ja toiminnalliset rajoitukset poistetaan asteittain uutta kalustoa hankittaessa tai rakennettaessa tai laajoja kunnostustöitä tehtäessä.

  __________________

  __________________

   

  25 a Komission asetus (EU) N:o 1300/2014, annettu 18 päivänä marraskuuta 2014, vammaisten ja liikkumisesteisten henkilöiden esteetöntä pääsyä Euroopan unionin rautatiejärjestelmään koskevista yhteentoimivuuden teknisistä eritelmistä (EUVL L 356, 12.12.2014, s. 110).

  26 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65).

  26 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65).

  Tarkistus    17

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 17 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (17)  On suotavaa, että tässä asetuksessa luodaan matkustajille tarkoitettu korvausjärjestelmä sellaisia tapauksia varten, joissa viivästymiseen liittyy rautatieyrityksen vastuu, samalta pohjalta kuin COTIF:n ja erityisesti sen matkustajien oikeuksia koskevien yhtenäisten CIV-oikeussäännösten mukainen kansainvälinen järjestelmä. Jos matkustajaliikennepalvelussa on viivästyminen, rautatieyritysten olisi myönnettävä matkustajille korvausta, joka perustuu prosenttiosuuteen lipun hinnasta.

  (17)  On suotavaa, että tässä asetuksessa luodaan matkustajille tarkoitettu korvausjärjestelmä sellaisia tapauksia varten, joissa viivästymiseen liittyy rautatieyrityksen vastuu, samalta pohjalta kuin COTIF:n ja erityisesti sen matkustajien oikeuksia koskevien yhtenäisten CIV-oikeussäännösten mukainen kansainvälinen järjestelmä. Ostettujen lippujen hinta olisi palautettava kokonaisuudessaan. Jos matkustajaliikennepalvelussa on viivästyminen, rautatieyritysten olisi myönnettävä matkustajille korvausta, joka perustuu enintään 100 prosenttiin lipun hinnasta.

  Tarkistus    18

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 18 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (18)  Rautatieyrityksille olisi asetettava velvollisuus ottaa vakuutus tai tehdä vastaavia järjestelyjä, jotta ne kykenevät kantamaan rautatieliikenteen matkustajia koskevan vastuunsa tapaturman sattuessa. Jos jäsenvaltiot vahvistavat vahingonkorvauksen enimmäismäärän matkustajan kuoleman tai henkilövahingon tapauksessa, kyseisen määrän olisi oltava vähintään yhtä suuri kuin yhtenäisissä CIV-oikeussäännöksissä vahvistettu määrä.

  (18)  Rautatieyrityksille olisi asetettava velvollisuus ottaa vakuutus tai tehdä vastaavia järjestelyjä, jotta ne kykenevät kantamaan rautatieliikenteen matkustajia koskevan vastuunsa tapaturman sattuessa. Jos jäsenvaltiot vahvistavat vahingonkorvauksen enimmäismäärän matkustajan kuoleman tai henkilövahingon tapauksessa, kyseisen määrän olisi oltava vähintään yhtä suuri kuin yhtenäisissä CIV-oikeussäännöksissä vahvistettu määrä. Jäsenvaltioiden olisi voitava milloin tahansa lisätä vahingonkorvauksen määrää matkustajan kuoleman tai henkilövahingon tapauksessa.

  Tarkistus    19

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 20 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (20)  Jos matka viivästyy, matkustajille olisi tarjottava matkan jatkamisen tai uudelleenreitittämisen vaihtoehtoja vastaavilla kuljetusehdoilla. Vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden tarpeet olisi otettava tällaisissa tilanteissa huomioon.

  (20)  Jos matka viivästyy, matkustajille olisi tarjottava matkan jatkamisen tai uudelleenreitittämisen vaihtoehtoja vastaavilla kuljetusehdoilla. Vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden asianmukaiset tiedonsaantitarpeet olisi erityisesti otettava tällaisissa tilanteissa huomioon.

  Tarkistus    20

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 21 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (21)  Rautatieyritystä ei kuitenkaan tulisi velvoittaa maksamaan korvausta, jos se voi osoittaa, että viivästys johtui palvelun turvallisen toiminnan vaarantavista ankarista sääolosuhteista tai merkittävistä luonnononnettomuuksista. Tällaisten tapahtumien olisi oltava luonteeltaan poikkeuksellisia luonnonkatastrofeja ja erillisiä tavanomaisista kausiluonteisista sääoloista, kuten syysmyrskyt taikka vuoroveden tai lumen sulamisen aiheuttama kaupunkien säännöllinen tulviminen. Rautatieyritysten olisi todistettava, että ne eivät voineet ennakoida tai ehkäistä viivästymistä siitäkään huolimatta, että kaikki kohtuulliset toimenpiteet oli toteutettu.

  Poistetaan.

  Tarkistus    21

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 22 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (22)  Yhteistyössä rataverkon haltijoiden ja rautatieyritysten kanssa aseman haltijoiden olisi laadittava valmiussuunnitelmat vakavista häiriöistä aiheutuvien vaikutusten minimoimiseksi tarjoamalla viivästyville matkustajille riittävästi tietoa ja huolenpitoa.

  (22)  Yhteistyössä rataverkon haltijoiden ja rautatieyritysten kanssa aseman haltijoiden olisi laadittava ja asetettava julkisesti saataville valmiussuunnitelmat vakavista häiriöistä aiheutuvien vaikutusten minimoimiseksi tarjoamalla viivästyville matkustajille riittävästi tietoa ja huolenpitoa.

  Tarkistus    22

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 23 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (23)  Tällä asetuksella ei tulisi rajoittaa rautatieyritysten oikeutta hakea asiaa koskevan kansallisen lainsäädännön nojalla korvausta keneltä tahansa henkilöltä, mukaan lukien kolmannet osapuolet.

  (23)  Tällä asetuksella ei tulisi rajoittaa rautatieyritysten, lipunmyyjien, aseman haltijoiden tai rataverkon haltijoiden oikeutta hakea tarvittaessa korvausta keneltä tahansa henkilöltä, mukaan lukien kolmannet osapuolet, voidakseen täyttää tämän asetuksen mukaiset velvollisuutensa matkustajia kohtaan.

  Tarkistus    23

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 27 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (27)  Rautatieliikenteen matkustajien olisi voitava tehdä valitus tähän asetukseen perustuvien oikeuksien ja velvollisuuksien osalta mille tahansa asianomaiselle rautatieyritykselle, ja heillä olisi oltava oikeus saada vastaus kohtuullisen ajan kuluessa.

  (27)  Rautatieliikenteen matkustajien olisi voitava tehdä valitus tähän asetukseen perustuvien oikeuksien ja velvollisuuksien osalta mille tahansa asianomaiselle rautatieyritykselle, lipunmyyjälle, aseman haltijalle tai rataverkon haltijalle ja heillä olisi oltava oikeus saada vastaus kohtuullisen ajan kuluessa.

  Tarkistus    24

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 28 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (28)  Rautatieyritysten ja aseman haltijoiden olisi määriteltävä, asetettava julkisesti saataville, hallinnoitava ja valvottava rautateiden matkustajaliikennepalveluihin liittyviä palvelun laatunormeja.

  (28)  Rautatieyritysten ja aseman haltijoiden olisi määriteltävä, asetettava julkisesti saataville, hallinnoitava ja valvottava rautateiden matkustajaliikennepalveluihin, myös vammaisille ja liikuntarajoitteisille henkilöille tarkoitettuihin palveluihin, liittyviä palvelun laatunormeja.

  Tarkistus    25

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 29 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (29)  Jotta kuluttajasuoja säilyisi korkeana rautatieliikenteessä, jäsenvaltioita olisi vaadittava nimeämään kansalliset täytäntöönpanoelimet, jotka valvovat tätä asetusta tarkasti ja panevat sen täytäntöön kansallisella tasolla. Kyseisten elinten olisi pystyttävä toteuttamaan useita eri täytäntöönpanotoimenpiteitä. Matkustajilla olisi oltava mahdollisuus tehdä kyseisille elimille valitus asetuksen väitetyistä rikkomisista. Jotta tällaisia valituksia käsiteltäisiin riittävällä tavalla, kyseisten elinten olisi myös tehtävä keskinäistä yhteistyötä.

  (29)  Jotta kuluttajasuoja säilyisi korkeana rautatieliikenteessä, jäsenvaltioita olisi vaadittava nimeämään kansalliset täytäntöönpanoelimet, jotka valvovat tätä asetusta tarkasti ja panevat sen täytäntöön kansallisella tasolla. Kyseisten elinten olisi pystyttävä toteuttamaan useita eri täytäntöönpanotoimenpiteitä ja tarjoamaan matkustajille sitova vaihtoehtoinen riitojenratkaisumahdollisuus direktiivin 2013/11/EU1 a mukaisesti. Matkustajilla olisi oltava mahdollisuus tehdä kyseisille elimille valitus asetuksen väitetyistä rikkomisista ja käyttää sopimuksen mukaan asetuksen (EU) N:o 524/20131 b nojalla perustettua verkkovälitteistä riidanratkaisua. Olisi myös säädettävä matkustajaryhmiä edustavien järjestöjen mahdollisuudesta tehdä valituksia. Jotta tällaisia valituksia käsiteltäisiin riittävällä tavalla, kyseisten elinten olisi myös tehtävä keskinäistä yhteistyötä, ja tämä asetus olisi edelleen esitettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2017/2394/EU1 c liitteessä olevassa luettelossa. Kansallisten täytäntöönpanoelinten olisi vuosittain julkaistava verkkosivustoillaan kertomuksia, jotka sisältävät tilastotietoja ja joissa esitetään yksityiskohtaiset tiedot niiden saamien valitusten määrästä ja laadusta sekä niiden täytäntöönpanotoimien tuloksista. Nämä kertomukset olisi lisäksi asetettava saataville Euroopan unionin rautatieviraston verkkosivustolle.

   

  __________________

   

  1 a  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/11/EU, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta (EUVL L 165, 18.6.2013, s. 14).

   

  1 b  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 524/2013, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, kuluttajariitojen verkkovälitteisestä riidanratkaisusta sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta (EUVL L 165, 18.6.2013, s. 1).

   

  1 c  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/2394, annettu 12 päivänä joulukuuta 2017, kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä ja asetuksen (EY) N:o 2006/2004 kumoamisesta (EUVL L 345, 27.12.2017, s. 1).

  Tarkistus    26

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 31 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (31)  Jäsenvaltioiden olisi säädettävä tämän asetuksen säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja varmistettava, että seuraamuksia sovelletaan. Seuraamusten, joihin voi sisältyä korvausten maksaminen asianomaiselle henkilölle, olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

  (31)  Jäsenvaltioiden olisi säädettävä tämän asetuksen säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja varmistettava, että seuraamuksia sovelletaan. Seuraamusten, joihin voi sisältyä korvausten maksaminen asianomaiselle henkilölle, olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia, ja niihin olisi sisällyttävä myös, mutta ei ainoastaan, vähimmäissakko tai prosenttiosuus kyseisen yrityksen tai organisaation vuotuisesta liikevaihdosta sen mukaan, kumpi on korkeampi.

  Tarkistus    27

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 33 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (33 a)  Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa hyväksyä vakiomuotoinen unionin valituslomake, jota matkustajat voivat käyttää tämän asetuksen mukaisen korvauksen hakemiseen. Tätä täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/20111 a mukaisesti.

   

  _________________

   

  1 a  EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.

  Tarkistus    28

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – otsikko

  Komission teksti

  Tarkistus

  Kohde

  Kohde ja tavoitteet

  Tarkistus    29

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  Tässä asetuksessa vahvistetaan rautatieliikenteeseen sovellettavat säännöt seuraavista seikoista:

  Tässä asetuksessa vahvistetaan rautatieliikenteeseen matkustajien tehokkaaseen suojaan ja rautatieliikenteen edistämiseen sovellettavat säännöt seuraavista seikoista:

  Tarkistus    30

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  matkustajien syrjimätön kohtelu kuljetusehtojen osalta;

  a)  matkustajien syrjimätön kohtelu kuljetus- ja lippuehtojen osalta;

  Tarkistus    31

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – d alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  d)  matkustajien oikeudet peruutus- tai viivästymistapauksissa;

  d)  matkustajien oikeudet ja korvaukset häiriöissä, kuten peruutus- tai viivästymistapauksissa;

  Tarkistus    32

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – e alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  e)  tiedot, jotka matkustajille on vähintään annettava;

  e)  vähimmäistiedot, jotka matkustajille on annettava täsmällisesti ja ajoissa esteettömässä muodossa, mukaan lukien kuljetussopimusten tekeminen ja lippujen kirjoittaminen;

  Tarkistus    33

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – f alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  f)  vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden syrjimättömyys ja pakollinen auttaminen;

  f)  vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden syrjimättömyys ja pakollinen auttaminen koulutuksen saaneen henkilökunnan toimesta;

  Tarkistus    34

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – h alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  h)  valitustenkäsittely;

  h)  asianmukaiset valitustenkäsittelymenettelyt;

  Tarkistus    35

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 2 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  direktiivissä 2012/34/EU tarkoitetut rautateiden matkustajaliikennepalvelut kaupunki-, esikaupunki- ja alueellisessa liikenteessä, lukuun ottamatta valtioiden rajat ylittäviä palveluja unionissa;

  a)  direktiivissä 2012/34/EU tarkoitetut rautateiden matkustajaliikennepalvelut kaupunki- ja esikaupunkiliikenteessä, lukuun ottamatta valtioiden rajat ylittäviä palveluja unionissa;

  Tarkistus    36

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 2 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b)  rautateiden kansainväliset matkustajaliikennepalvelut, joiden merkittävä osa, mukaan lukien vähintään yksi aikataulun mukainen asemalla pysähtyminen, tapahtuu unionin ulkopuolella, edellyttäen, että matkustajien oikeudet suojataan asianomaisen kansallisen lainsäädännön nojalla riittävällä tavalla poikkeuksen myöntävän jäsenvaltion alueella.

  b)  rautateiden kansainväliset matkustajaliikennepalvelut, joiden merkittävä osa, mukaan lukien vähintään yksi aikataulun mukainen asemalla pysähtyminen, tapahtuu unionin ulkopuolella;

  Tarkistus    37

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  b a)  kotimaan rautateiden matkustajaliikennepalvelut, kun jäsenvaltiot ovat myöntäneet tällaisen poikkeuksen asetuksen (EY) N:o 1371/2007 mukaisesti enintään 12 kuukaudeksi ... [lisätään tämän asetuksen voimaantulopäivä] alkaen;

  Tarkistus    38

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 2 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti myönnetyistä poikkeuksista sekä kansallisen lainsäädäntönsä asianmukaisuudesta alueellaan 2 kohdan b alakohdan soveltamiseksi.

  3.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 2 kohdan a, b ja b a alakohdan mukaisesti myönnetyistä poikkeuksista.

  Tarkistus    39

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4.  Asetuksen 5, 10, 11 ja 25 artiklaa ja V lukua sovelletaan kaikkiin 1 kohdassa tarkoitettuihin rautateiden matkustajaliikennepalveluihin, mukaan lukien palvelut, joille on myönnetty poikkeus 2 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti.

  4.  Asetuksen 5, 6, 11, 12 ja 17 artiklaa ja V lukua sovelletaan kaikkiin 1 kohdassa tarkoitettuihin rautateiden matkustajaliikennepalveluihin, mukaan lukien palvelut, joille on myönnetty poikkeus 2 kohdan a alakohdan mukaisesti.

  Tarkistus    40

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 4 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  4 a.  Tätä asetusta ei sovelleta palveluihin, joita tarjotaan ainoastaan niiden historiallisen merkityksen vuoksi.

  Tarkistus    41

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 a)  ’kuljettajalla’ sopimuspuolena olevaa rautatieyritystä, jonka kanssa matkustaja on tehnyt kuljetussopimuksen, tai sarjaa peräkkäisiä rautatieyrityksiä, jotka ovat kyseisen sopimuksen perusteella vastuuvelvollisia;

  Tarkistus    42

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 b)  ’suorittavalla kuljettajalla’ rautatieyritystä, joka ei ole tehnyt matkustajan kanssa kuljetussopimusta mutta jolle kuljetussopimuksen tehnyt rautatieyritys on antanut tehtäväksi suorittaa kuljetuksen osittain tai kokonaan;

  Tarkistus    43

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4)  ’matkanjärjestäjällä’ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/230230 3 artiklan 8 ja 9 kohdassa tarkoitettua matkanjärjestäjää tai välittäjää, joka ei ole rautatieyritys;

  4)  ’matkanjärjestäjällä’ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/230230 3 artiklan 8 kohdassa tarkoitettua matkanjärjestäjää, joka ei ole rautatieyritys;

  __________________

  __________________

  30 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2302, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, matkapaketeista ja yhdistetyistä matkajärjestelyistä sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/83/EU muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 90/314/ETY kumoamisesta (EUVL L 326, 11.12.2015, s. 1).

  30 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2302, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, matkapaketeista ja yhdistetyistä matkajärjestelyistä sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/83/EU muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 90/314/ETY kumoamisesta (EUVL L 326, 11.12.2015, s. 1).

  Tarkistus    44

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  5)  ’lipunmyyjällä’ liikennepalvelujen vähittäismyyjää, joka tekee kuljetussopimuksia ja myy lippuja rautatieyrityksen puolesta tai omaan lukuunsa;

  5)  ’lipunmyyjällä’ liikennepalvelujen vähittäismyyjää, joka tekee kuljetussopimuksia ja myy lippuja, erillisiä lippuja tai suoria lippuja yhden tai useamman rautatieyrityksen puolesta tai omaan lukuunsa;

  Tarkistus    45

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  5 a)  ’jakelijalla’ rautatieliikennepalvelujen vähittäismyyjää, joka myy lippuja rautatieyritysten puolesta ja jolla ei ole velvoitteita matkustajan ja rautatieyrityksen välisessä sopimuksessa;

  Tarkistus    46

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  6)  ’kuljetussopimuksella’ rautatieyrityksen tai lipunmyyjän matkustajan kanssa tekemää sopimusta, joka koskee yhden tai useamman kuljetuspalvelun suorittamista maksua vastaan tai korvauksetta;

  6)  ’kuljetussopimuksella’ rautatieyrityksen matkustajan kanssa tekemää sopimusta, joka koskee yhden tai useamman kuljetuspalvelun suorittamista maksua vastaan tai korvauksetta;

  Tarkistus    47

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – 6 a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  6 a)  ’lipulla’ pätevää näyttöä matkustajan oikeudesta rautatiekuljetukseen riippumatta lipun muodosta: paperilippu, sähköinen lippu, älykortti tai matkakortti;

  Tarkistus    48

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – 6 b alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  6 b)  ’yhdistelmämatkalla’ lippua tai lippuja, jotka vastaavat useampaa kuin yhtä kuljetussopimusta, joka on tehty yhden tai useamman rautatieyrityksen liikennöimien peräkkäisten rautatiematkojen tekemistä varten;

  Tarkistus    49

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  8)  ’suoralla lipulla’ yhtä tai useampaa lippua, jotka vastaavat yhtä kuljetussopimusta, joka on tehty yhden tai useamman rautatieyrityksen liikennöimien peräkkäisten rautatiematkojen tekemistä varten;

  8)  ’suoralla lipulla’ lippua tai erillisiä lippuja, jotka vastaavat yhtä tai useampaa kuljetussopimusta, joka on tehty yhden tai useamman rautatieyrityksen liikennöimien peräkkäisten rautatiematkojen tekemistä varten , ja jotka on ostettu samalta lipunmyyjältä, matkanjärjestäjältä tai rautatieyritykseltä kokonaismatkaa varten;

  Tarkistus    50

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  10)  ’matkalla’ matkustajan kuljettamista lähtöaseman ja määräaseman välillä yhdellä kuljetussopimuksella;

  10)  ’matkalla’ matkustajan kuljettamista lähtöaseman ja määräaseman välillä;

  Tarkistus    51

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – 13 a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  13 a)  ’saapumisella’ ajankohtaa, jolloin määränpäänä olevalla laiturilla olevan junan ovet ovat auki ja junasta voi poistua;

  Tarkistus    52

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – 15 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  15)  ’junayhteyden menettämisellä’ tilannetta, jossa matkustaja menettää yhden tai useamman palvelun matkan aikana sen vuoksi, että yksi tai useampi edellinen palvelu myöhästyy tai peruutetaan;

  15)  ’junayhteyden menettämisellä’ tilannetta, jossa kuljetussopimuksia on yksi ja matkustaja menettää yhden tai useamman palvelun matkan aikana sen vuoksi, että yksi tai useampi edellinen palvelu viivästyy tai peruutetaan;

  Tarkistus    53

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – 16 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  16)  ’vammaisella’ ja ’liikuntarajoitteisella henkilöllä’ henkilöä, jolla on pysyvä tai väliaikainen fyysinen, psyykkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, joka saattaa yhdessä muiden esteiden kanssa estää häntä käyttämästä liikennevälineitä täysin ja tehokkaasti samalla tavoin kuin muut matkustajat, tai jonka liikkumiskyky liikennevälineitä käytettäessä on rajoittunut iän vuoksi;

  16)  ’vammaisella’ ja ’liikuntarajoitteisella henkilöllä’ henkilöä, jolla on pysyvä tai väliaikainen fyysinen, psyykkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, joka saattaa yhdessä muiden esteiden kanssa estää häntä käyttämästä liikennevälineitä täysin ja tehokkaasti samalla tavoin kuin muut matkustajat, tai jonka liikkumiskyky liikennevälineitä käytettäessä on rajoittunut;

  Tarkistus    54

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – 19 a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  19 a)  ’poikkeuksellisilla olosuhteilla’ olosuhteita, joihin rautatieyritys ei tavanomaista toimintaa harjoittaessaan voi vaikuttaa ja jotka eivät kuulu sovellettavien ja noudatettavien turvallisuussääntöjen velvoitteiden piiriin;

  Tarkistus    55

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Rautatieyritysten tai lipunmyyjien on tarjottava sopimusehtoja ja hintoja suurelle yleisölle ilman suoraa tai välillistä, lopullisen asiakkaan kansalaisuuteen tai asuinpaikkaan taikka rautatieyrityksen tai lipunmyyjän sijoittautumispaikkaan unionissa perustuvaa syrjintää, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sosiaalisen hinnoittelun soveltamista.

  Rautatieyritysten, matkanjärjestäjien tai lipunmyyjien on tarjottava kuljetussopimuksia ja matkalippuja koskevia ehtoja ja hintoja suurelle yleisölle ja myytävä lippuja ja suoria lippuja ja hyväksyttävä matkustajien varauksia tämän asetuksen 10 artiklan mukaisesti ilman suoraa tai välillistä, lopullisen matkustajan kansalaisuuteen tai asuinpaikkaan taikka rautatieyrityksen, matkanjärjestäjän tai lipunmyyjän sijoittautumispaikkaan unionissa tai välineeseen, jolla matkustajat ostivat liput, perustuvaa syrjintää, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sosiaalisen hinnoittelun soveltamista.

  Tarkistus    56

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Matkustajilla on oikeus tuoda tarvittaessa kohtuullista korvausta vastaan junaan polkupyöriä. Matkustajien on valvottava polkupyöriään matkan aikana ja varmistettava, ettei muille matkustajille, liikkumisvälineille, matkatavaroille tai rautatieliikenteen toimille aiheudu häiriötä tai vahinkoa. Polkupyörien kuljetuksesta voidaan kieltäytyä tai niiden kuljetusta voidaan rajoittaa turvallisuuden tai toiminnallisten syiden vuoksi edellyttäen, että rautatieyritykset, lipunmyyjät, matkanjärjestäjät ja tarvittaessa aseman haltijat tiedottavat matkustajille tällaisen kieltäytymisen tai rajoituksen edellytyksistä asetuksen (EU) N:o 454/2011 mukaisesti.

  Matkustajilla on oikeus tuoda tarvittaessa kohtuullista korvausta vastaan junaan, myös suurnopeus-, kauko-, rajatylittävän ja paikallisliikenteen palveluissa, polkupyöriä. Kaikissa uusissa tai uudistetuissa matkustajajunissa on viimeistään kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta oltava selvästi merkitty tila vähintään kahdeksan kokoonpannun polkupyörän kuljetusta varten. Rautatieyritysten, lipunmyyjien, matkanjärjestäjien ja tarvittaessa aseman haltijoiden on tiedotettava matkustajille viimeistään lipun oston yhteydessä polkupyörien kuljetuksen edellytyksistä kaikissa liikennepalveluissa asetuksen (EU) N:o 454/2011 mukaisesti.

  Tarkistus    57

  Ehdotus asetukseksi

  7 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Tämän asetuksen mukaisia matkustajiin kohdistuvia velvollisuuksia ei voida rajoittaa eikä niistä voida luopua esimerkiksi kuljetussopimukseen sisältyvällä vapauttavalla tai rajoittavalla lausekkeella.

  1.  Tämän asetuksen mukaisia matkustajiin kohdistuvia velvollisuuksia ei voida rajoittaa eikä niistä voida luopua esimerkiksi kuljetussopimukseen sisältyvällä vapauttavalla tai rajoittavalla lausekkeella. Sopimusehdot, joiden tarkoituksena on suoraan tai välillisesti peruuttaa tästä asetuksesta johtuvat oikeudet, poiketa niistä tai rajoittaa niitä, eivät ole matkustajan kannalta velvoittavia.

  Tarkistus    58

  Ehdotus asetukseksi

  7 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Rautatieyritykset voivat tarjota sopimusehtoja, jotka ovat matkustajan kannalta suotuisampia kuin tässä asetuksessa asetetut ehdot.

  2.  Rautatieyritykset, matkanjärjestäjät tai lipunmyyjät voivat tarjota sopimusehtoja, jotka ovat matkustajan kannalta suotuisampia kuin tässä asetuksessa asetetut ehdot.

  Tarkistus    59

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Rautatieyritysten tai tarvittaessa rautateiden julkisista palveluhankintasopimuksista vastaavien toimivaltaisten viranomaisten on tiedotettava yleisölle liikenteen joko pysyvästä tai väliaikaisesta lakkauttamisesta asianmukaisia keinoja käyttäen, myös esteettömässä muodossa vammaisille henkilöille noudattaen direktiivissä XXX31 säädettyjä esteettömyysvaatimuksia, ja ennen toteuttamista koskevien päätöstensä tekemistä.

  Rautatieyritysten tai tarvittaessa rautateiden julkisista palveluhankintasopimuksista vastaavien toimivaltaisten viranomaisten on tiedotettava yleisölle liikenteen joko pysyvää tai väliaikaista lakkauttamista tai merkittävää rajoittamista koskevista ehdotuksista asianmukaisia keinoja käyttäen ja viipymättä, myös esteettömässä muodossa vammaisille henkilöille noudattaen direktiivissä XXX31 ja komission asetuksessa (EU) N:o 1300/2014 säädettyjä esteettömyysvaatimuksia, ja hyvissä ajoin ennen niiden toteuttamista ja varmistettava, että kyseisistä ehdotuksista järjestetään merkityksellinen ja asianmukainen kuuleminen sidosryhmien kanssa ennen niiden toteuttamista.

  __________________

  __________________

  31  Direktiivi XXX tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (eurooppalainen esteettömyyssäädös) (EUVL L X, X.X.XXXX, s. X).

  31  Direktiivi XXX tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (eurooppalainen esteettömyyssäädös) (EUVL L X, X.X.XXXX, s. X).

  Tarkistus    60

  Ehdotus asetukseksi

  9 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.   Rautatieyritysten ja lipunmyyjien, jotka tarjoavat yhden tai useamman rautatieyrityksen puolesta kuljetussopimuksia, on pyynnöstä annettava matkustajalle ainakin liitteessä II olevassa I osassa mainitut tiedot, jotka liittyvät matkoihin, joista asianomainen rautatieyritys tarjoaa kuljetussopimusta. Lipunmyyjien, jotka tarjoavat kuljetussopimuksia omaan lukuunsa, ja matkanjärjestäjien on annettava nämä tiedot, jos ne ovat saatavissa.

  1.  Rautatieyritysten, matkanjärjestäjien ja lipunmyyjien, jotka tarjoavat omasta puolestaan tai yhden tai useamman rautatieyrityksen puolesta kuljetussopimuksia, on annettava matkustajalle ainakin liitteessä II olevassa I osassa mainitut tiedot, jotka liittyvät matkoihin, joista asianomainen rautatieyritys tarjoaa kuljetussopimuksia. Lipunmyyjien, jotka tarjoavat kuljetussopimuksia omaan lukuunsa, ja matkanjärjestäjien on annettava nämä tiedot. Tämän asetuksen noudattamisen varmistamiseksi rautatieyritysten on annettava nämä tiedot lipunmyyjille ja muille rautatieyrityksille, jotka myyvät niiden palveluja.

  Tarkistus    61

  Ehdotus asetukseksi

  9 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.   Rautatieyritysten ja mahdollisuuksien mukaan lipunmyyjien on annettava matkustajille matkan aikana, myös yhdysasemilla, vähintään liitteessä II olevassa II osassa mainitut tiedot.

  2.  Rautatieyritysten ja tarvittaessa lipunmyyjien on annettava matkustajille matkan aikana, myös yhdysasemilla, vähintään liitteessä II olevassa II osassa mainitut tiedot. Tämän asetuksen noudattamisen varmistamiseksi rautatieyritysten on annettava nämä tiedot lipunmyyjille ja muille rautatieyrityksille, jotka myyvät niiden palveluja.

  Tarkistus    62

  Ehdotus asetukseksi

  9 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot on annettava mahdollisimman käyttökelpoisessa muodossa, myös hyödyntämällä ajantasaisia viestintäteknologioita. On kiinnitettävä erityistä huomiota sen varmistamiseen, että nämä tiedot ovat vammaisten henkilöiden saatavilla direktiivissä XXX ja asetuksessa (EU) N:o 454/2011 säädettyjen esteettömyysvaatimusten mukaisesti.

  3.  Rautatieyritysten, matkanjärjestäjien ja lipunmyyjien on annettava 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot matkustajille hyödyntämällä helposti saatavilla olevia, yleisesti käytettyjä ja 2 kohdan osalta reaaliaikaisia ajantasaisia viestintäteknologioita ja mahdollisuuksien mukaan kirjallisesti, jotta matkustajat saavat kaikki tämän asetuksen liitteessä II vaaditut tiedot. On kiinnitettävä erityistä huomiota sen varmistamiseen, että nämä tiedot ovat vammaisten henkilöiden saatavilla direktiivissä XXX, asetuksessa (EU) N:o 454/2011 ja komission asetuksessa (EU) N:o 1300/2014 säädettyjen esteettömyysvaatimusten mukaisesti. On ilmoitettava selvästi, että liikuntarajoitteisille henkilöille tietoja on saatavilla esteettömissä muodoissa.

  Tarkistus    63

  Ehdotus asetukseksi

  9 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4. Aseman haltijoiden ja rataverkon haltijoiden on asetettava juniin, myös muiden rautatieyritysten liikennöimiin juniin, liittyvät reaaliaikaiset tiedot rautatieyritysten ja lipunmyyjien saataville syrjimättömällä tavalla.

  4.  Rautatieyritysten, aseman haltijoiden ja rataverkon haltijoiden on asetettava juniin, myös muiden rautatieyritysten liikennöimiin juniin, liittyvät reaaliaikaiset tiedot julkisesti saataville reaaliaikaisesti, jotta vältetään kaikenlainen matkustajien syrjintä.

  Tarkistus    64

  Ehdotus asetukseksi

  9 artikla – 4 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  4 a.  Rautatieyritysten on yhteistyössä aseman haltijoiden ja rataverkon haltijoiden kanssa annettava aikatauluissa tiedot esteettömistä junayhteyksistä ja asemista.

  Tarkistus    65

  Ehdotus asetukseksi

  10 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Rautatieyritysten ja lipunmyyjien on tarjottava lippuja ja, jos niitä on saatavilla, suoria lippuja ja varausten vastaanottamista. Niiden on kaikin tavoin pyrittävä tarjoamaan suoria lippuja, myös valtioiden rajat ylittäviä matkoja ja useamman kuin yhden rautatieyrityksen kanssa suoritettavia matkoja varten.

  1.  Rautatieyritysten ja lipunmyyjien on tarjottava lippuja, suoria lippuja ja varausten vastaanottamista, myös valtioiden rajat ylittäviä matkoja tai yöjunilla suoritettavia matkoja ja useamman kuin yhden rautatieyrityksen kanssa suoritettavia matkoja varten.

  Tarkistus    66

  Ehdotus asetukseksi

  10 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Jäsenvaltiot voivat edellyttää, että rautatieyritykset toimittavat lippuja julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten perusteella tarjottavien palveluiden osalta useamman kuin yhden myyntipisteen välityksellä.

  Asetuksessa (EY) N:o 1370/2007 tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset voivat edellyttää, että rautatieyritykset toimittavat lippuja julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten perusteella tarjottavien palveluiden osalta useamman kuin yhden myyntipisteen välityksellä.

  Tarkistus    67

  Ehdotus asetukseksi

  10 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Rautatieyritysten on tarjottava mahdollisuutta lippujen saantiin kulloisellekin matkalle junasta, ellei mahdollisuutta ole rajoitettu tai evätty turvallisuussyistä tai petosten torjumiseksi tai siksi, että paikanvaraus on pakollinen, tai ymmärrettävistä kaupallisista syistä johtuen.

  3.  Rautatieyritysten on tarjottava mahdollisuutta lippujen saantiin kulloisellekin matkalle junasta, ellei mahdollisuutta ole rajoitettu tai evätty hyvin perusteltavissa olevista turvallisuussyistä tai petosten torjumiseksi tai siksi, että paikanvaraus on pakollinen, tai ymmärrettävistä kaupallisista syistä johtuen, mukaan lukien tilan rajallisuus tai paikkojen saatavuus.

  Tarkistus    68

  Ehdotus asetukseksi

  10 artikla – 5 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  5.  Jos lähtöasemalla ei ole lipputoimistoa tai esteettömästi saatavilla olevaa lippuautomaattia, vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden on sallittava ostaa lippuja junasta ilman ylimääräisiä kustannuksia.

  5.  Jos lähtöasemalla ei ole lipputoimistoa tai esteettömästi saatavilla olevaa lippuautomaattia tai minkäänlaista muuta keinoa ostaa lippuja etukäteen, matkustajien on sallittava ostaa lippuja junasta ilman ylimääräisiä kustannuksia.

  Tarkistus    69

  Ehdotus asetukseksi

  10 artikla – 6 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  6.  Jos matkustajalle annetaan erilliset liput yhden tai useamman rautatieyrityksen liikennöimistä peräkkäisistä rautatiematkoista muodostuvaa yhtä matkaa varten, hänen oikeutensa saada tietoa, apua, huolenpitoa ja korvausta on oltava vastaavat kuin suoraan lippuun liittyvät oikeudet ja katettava koko matka lähtöasemalta määräasemalle asti, jollei matkustajalle nimenomaisesti muuta tiedoteta kirjallisesti. Tällaisissa tiedoissa on nimenomaisesti todettava, että jos matkustaja menettää jatkoyhteyden, hän ei ole oikeutettu matkan kokonaispituuteen perustuvaan apuun eikä korvaukseen. Todistustaakka siitä, että tiedot on annettu, on rautatieyrityksellä, sen edustajalla, matkanjärjestäjällä tai lipunmyyjällä.

  6.  Jos yksi taho antaa matkustajalle yhden maksutapahtuman kautta erilliset liput yhden tai useamman rautatieyrityksen liikennöimistä peräkkäisistä rautatiematkoista muodostuvaa yhtä matkaa varten, hänen oikeutensa saada tietoa, apua, huolenpitoa ja korvausta on oltava vastaavat kuin suoraan lippuun liittyvät oikeudet ja katettava koko matka lähtöasemalta määräasemalle asti.

  Tarkistus    70

  Ehdotus asetukseksi

  10 a artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  10 a artikla

   

  Matkaa koskevien tietojen antaminen sovellusliittymien välityksellä

   

  1.   Rautatieyritysten on tarjottava sovellusliittymien välityksellä syrjimätön pääsy kaikkiin 9 artiklassa tarkoitettuihin matkaa koskeviin tietoihin, mukaan lukien reaaliaikaiset toimintaa koskevat tiedot aikatauluista ja hintatiedoista.

   

  2.   Rautatieyritysten on tarjottava sovellusliittymien välityksellä matkanjärjestäjille, lipunmyyjille ja muille niiden palveluja myyville rautatieyrityksille syrjimätön pääsy varausjärjestelmiinsä, jotta nämä voivat tehdä kuljetussopimuksia ja luovuttaa lippuja ja suoria lippuja ja ottaa vastaan varauksia siten, että ne voivat järjestää parhaimman ja kustannustehokkaimman matkan, myös silloin kun matka tehdään rajojen yli.

   

  3.   Rautatieyritysten on varmistettava, että sovellusliittymien tekniset eritelmät on dokumentoitu hyvin ja että ne ovat avoimesti saatavilla korvauksetta. Sovellusliittymien on hyödynnettävä avoimia standardeja ja yleisesti käytettyjä protokollia, ja niiden on oltava koneluettavissa muodoissa, jotta ne olisivat yhteentoimivia.

   

  4.   Rautatieyritysten on varmistettava, että hätätilanteita lukuun ottamatta kaikki sovellusliittymien teknisten eritelmien muutokset asetetaan matkanjärjestäjien ja lipunmyyjien saataville etukäteen, mahdollisimman pian ja viimeistään kolme kuukautta ennen muutoksen täytäntöönpanoa. Hätätilanteiden on oltava dokumentoituja, ja dokumentit asetettava pyynnöstä toimivaltaisten viranomaisten saataville.

   

  5.   Rautatieyritysten on varmistettava, että pääsy sovellusliittymiin järjestetään syrjimättömästi ja saatavuuden ja suorituskyvyn ollessa samalla tasolla, mukaan lukien tuki ja pääsy kaikkeen dokumentointiaineistoon, standardeihin, protokolliin ja muotoihin. Matkanjärjestäjät ja lipunmyyjät eivät saa joutua epäedullisempaan asemaan kuin itse rautatieyritykset.

   

  6.   Sovellusliittymät on otettava käyttöön 31 päivänä toukokuuta 2017 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/1926 mukaisesti.

  Tarkistus    71

  Ehdotus asetukseksi

  16 artikla – 1 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Jos perustellusti arvioidaan olevan todennäköistä, joko matkan alkaessa tai jos junayhteys menetetään suoralla lipulla matkustettavan matkan aikana, että kuljetussopimuksen mukaiseen lopulliseen määräpaikkaan saavutaan yli 60 minuuttia viivästyneenä, matkustajalla on heti oltava mahdollisuus valita jokin seuraavista vaihtoehdoista:

  1.  Jos arvioidaan olevan todennäköistä, joko matkan alkaessa tai jos junayhteys menetetään matkan aikana, että kuljetussopimuksen mukaiseen lopulliseen määräpaikkaan saavutaan yli 60 minuuttia viivästyneenä tai juna on peruutettu, matkustajalla on heti oltava mahdollisuus valita jokin seuraavista vaihtoehdoista:

  Tarkistus    72

  Ehdotus asetukseksi

  16 artikla – 1 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b)  matkan jatkaminen tai uudelleenreititys siten, että matkustaja pääsee vastaavilla kuljetusehdoilla mahdollisimman pian lopulliseen määräpaikkaansa;

  b)  matkan jatkaminen tai uudelleenreititys siten, että matkustaja pääsee vastaavilla kuljetusehdoilla ja ilman lisäkustannuksia mahdollisimman pian lopulliseen määräpaikkaansa, myös jos junayhteys menetetään matkustajan aikaisemman matkaosuuden viivästymisen tai peruuttamisen vuoksi. Tällaisessa tapauksessa matkustajalle on sallittava seuraavan saatavilla olevan palvelun käyttäminen, vaikka hänellä ei ole varausta tai seuraavasta junayhteydestä vastaa toinen rautatieyritys;

  Tarkistus    73

  Ehdotus asetukseksi

  16 artikla – 1 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c)  matkan jatkaminen tai uudelleenreititys siten, että matkustaja pääsee vastaavilla kuljetusehdoilla lopulliseen määräpaikkaansa hänelle sopivana myöhempänä ajankohtana.

  c)  matkan jatkaminen tai uudelleenreititys siten, että matkustaja pääsee vastaavilla kuljetusehdoilla lopulliseen määräpaikkaansa hänelle sopivana myöhempänä ajankohtana mutta viimeistään kuukauden kuluttua palvelun uudelleen käynnistämisestä.

  Tarkistus    74

  Ehdotus asetukseksi

  16 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Edellä olevan 1 kohdan b alakohdan soveltamiseksi vastaavaa uudelleenreititystä voi liikennöidä toinen rautatieyritys ja siihen voi sisältyä kuljetus ylemmässä luokassa ja vaihtoehtoisia liikennemuotoja ilman matkustajalle aiheutuvia lisäkustannuksia. Rautatieyritysten on vältettävä lisäyhteyksiä kohtuullisin toimin. Kokonaismatka-ajan, joka kuluu käyttäen vaihtoehtoista liikennemuotoa siihen matkanosaan, jota ei toteutettu suunnitellun mukaan, on oltava alkuperäisen matkan aikataulun mukaista matka-aikaa vastaava. Matkustajia ei saa siirtää alempaan liikennepalvelujen luokkaan, paitsi silloin, kun se on ainoa käytettävissä oleva uudelleenreitityksen keino.

  2.  Edellä olevan 1 kohdan b alakohdan soveltamiseksi vastaavaa uudelleenreititystä voi liikennöidä toinen rautatieyritys ja siihen voi sisältyä kuljetus ylemmässä luokassa ja vaihtoehtoisia maaliikennemuotoja ilman matkustajalle aiheutuvia lisäkustannuksia. Rautatieyritysten on vältettävä lisäyhteyksiä kohtuullisin toimin. Kokonaismatka-ajan, joka kuluu käyttäen vaihtoehtoista liikennemuotoa siihen matkanosaan, jota ei toteutettu suunnitellun mukaan, on oltava alkuperäisen matkan aikataulun mukaista matka-aikaa vastaava. Matkustajia ei saa siirtää alempaan liikennepalvelujen luokkaan, paitsi silloin, kun se on ainoa käytettävissä oleva uudelleenreitityksen keino.

  Tarkistus    75

  Ehdotus asetukseksi

  16 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Uudelleenreitittävien liikennepalvelujen tarjoajien on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että vammaisille ja liikuntarajoitteisille henkilöille tarjotaan vastaavantasoinen esteetön pääsy vaihtoehtoiseen palveluun.

  3.  Uudelleenreitittävien liikennepalvelujen tarjoajien on tarjottava vammaisille ja liikuntarajoitteisille henkilöille vastaavantasoinen apu ja esteetön pääsy, kun heille tarjotaan vaihtoehtoista palvelua. Tämä vaihtoehtoinen palvelu voi olla yhteinen kaikille matkustajille, tai se voi kuljettajan päätöksellä olla yksilöllinen kuljetusväline, jota on mukautettu vammaisten tai liikuntarajoitteisten henkilöiden erityistarpeisiin.

  Tarkistus    76

  Ehdotus asetukseksi

  17 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Matkustaja voi kuljetusoikeutta menettämättä vaatia rautatieyritykseltä korvausta häntä kohdanneesta, kuljetussopimuksessa ilmoitetun lähtö- ja saapumispaikan välillä tapahtuvasta viivästymisestä, jonka osalta lipun hintaa ei ole palautettu 16 artiklan säännösten mukaisesti. Viivästymisistä maksettavat vähimmäiskorvaukset ovat seuraavat:

  1.  Matkustaja voi kuljetusoikeuden säilyttäen vaatia rautatieyritykseltä korvausta häntä kohdanneesta, yhtä tai useampaa kuljetussopimusta vastaavassa matkalipussa tai vastaavissa matkalipuissa ilmoitetun lähtö- ja saapumispaikan välillä tapahtuvasta viivästymisestä, jonka osalta hintaa ei ole palautettu 16 artiklan säännösten mukaisesti. Viivästymisistä maksettavat vähimmäiskorvaukset ovat seuraavat:

  a) 25 prosenttia matkalipun hinnasta 60–119 minuutin viivästymisestä;

  a) 50 prosenttia matkalipun hinnasta 60–119 minuutin viivästymisestä;

  b) 50 prosenttia matkalipun hinnasta 120 minuutin tai sitä pidemmästä viivästymisestä.

  b) 75 prosenttia matkalipun hinnasta 91–120 minuutin viivästymisestä;

   

  b a) 100 prosenttia matkalipun hinnasta 121 minuutin tai sitä pidemmästä viivästymisestä.

  Tarkistus    77

  Ehdotus asetukseksi

  17 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan myös matkustajiin, joilla on näyttölippu tai kausilippu. Jos he näyttölipun tai kausilipun voimassaoloaikana kärsivät toistuvista myöhästymisistä tai peruuttamisista, he voivat vaatia asianmukaista korvausta rautatieyritysten soveltamien korvausjärjestelmien mukaisesti. Näissä järjestelmissä on vahvistettava perusteet myöhästymisten ja korvauksen suuruuden laskemiselle. Jos alle 60 minuutin viivästyksiä tapahtuu toistuvasti näyttölipun tai kausilipun voimassaoloaikana, viivästymiset lasketaan yhteen ja matkustajalle on maksettava korvausta rautatieyrityksen korvausjärjestelmien mukaisesti.

  2.  Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan myös matkustajiin, joilla on näyttölippu tai kausilippu. Jos he näyttölipun, alennuskortin tai kausilipun voimassaoloaikana kärsivät toistuvista viivästymisistä tai peruuttamisista, he voivat vaatia asianmukaista korvausta 1 kohdan a, b ja b a alakohdassa tarkoitettujen korvausjärjestelmien mukaisesti.

  Tarkistus    78

  Ehdotus asetukseksi

  17 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Myöhästymisestä suoritettava korvaus on laskettava sen koko hinnan perusteella, jonka matkustaja on todellisuudessa suorittanut myöhässä olleesta palvelusta. Jos kuljetussopimus on meno-paluumatkaa varten, korvaus viivästymisestä joko meno- tai paluumatkalla lasketaan suhteessa puoleen lipusta maksetusta hinnasta. Samaten viivästyneen liikennepalvelun hinta missä tahansa muussa kuljetussopimuksen muodossa, joka mahdollistaa matkustamisen useissa toisiaan seuraavissa jaksoissa, lasketaan osuutena koko hinnasta.

  3.  Peruuttamisesta tai viivästymisestä suoritettava korvaus on laskettava sen koko hinnan perusteella, jonka matkustaja on todellisuudessa suorittanut peruutetusta tai viivästyneestä palvelusta. Jos kuljetussopimus on meno-paluumatkaa varten, korvaus peruuttamisesta tai viivästymisestä joko meno- tai paluumatkalla lasketaan suhteessa puoleen lipusta maksetusta hinnasta. Samaten peruutetun tai viivästyneen liikennepalvelun hinta missä tahansa muussa kuljetussopimuksen muodossa, joka mahdollistaa matkustamisen useissa toisiaan seuraavissa jaksoissa, lasketaan osuutena koko hinnasta.

  Tarkistus    79

  Ehdotus asetukseksi

  17 artikla – 6 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  6.  Matkalipun hinnasta maksettavasta korvauksesta ei saa vähentää rahoitustoimiin liittyviä kustannuksia, kuten maksuja tai puhelin- tai postimerkkikustannuksia. Rautatieyritykset voivat asettaa vähimmäisrajan, jonka alittuessa korvausta ei makseta. Tämä raja saa olla enintään neljä euroa lippua kohden.

  6.  Matkalipun hinnasta maksettavasta korvauksesta ei saa vähentää rahoitustoimiin liittyviä kustannuksia, kuten maksuja tai puhelin- tai postimerkkikustannuksia. Rautatieyritykset voivat asettaa vähimmäisrajan, jonka alittuessa korvausta ei makseta. Tämä raja saa olla enintään viisi euroa lippua kohden.

  Tarkistus    80

  Ehdotus asetukseksi

  17 artikla – 7 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  7.  Matkustajalla ei ole oikeutta korvaukseen, jos hänelle on ilmoitettu viivästymisestä ennen matkalipun ostamista tai jos viivästyminen eri liikennepalvelun käytön tai uudelleenreitityksen takia on edelleen alle 60 minuuttia.

  (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)  

  Tarkistus    81

  Ehdotus asetukseksi

  17 artikla – 8 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  8.  Rautatieyritystä ei tulisi velvoittaa maksamaan korvausta, jos se voi osoittaa, että viivästys johtui palvelun turvallisen toiminnan vaarantavista ankarista sääolosuhteista tai merkittävistä luonnononnettomuuksista, eikä viivästystä olisi voitu ennakoida eikä estää siitäkään huolimatta, että kaikki kohtuulliset toimenpiteet oli toteutettu.

  Poistetaan.

  Tarkistus    82

  Ehdotus asetukseksi

  17 artikla – 8 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  8 a.  Ellei rautatieyritys esitä näyttöä poikkeuksellisista olosuhteista kirjallisesti, sen on maksettava 17 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu korvaus.

  Tarkistus    83

  Ehdotus asetukseksi

  18 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Kun liikennepalvelu lähtee tai saapuu viivästyneenä, rautatieyrityksen, lipunmyyjän tai aseman haltijan on tiedotettava matkustajille tilanteesta sekä arvioidusta lähtö- ja saapumisajasta heti, kun kyseiset tiedot ovat saatavissa.

  1.  Kun liikennepalvelu lähtee tai saapuu viivästyneenä, rautatieyrityksen, lipunmyyjän tai aseman haltijan on tiedotettava matkustajille tilanteesta sekä arvioidusta lähtö- ja saapumisajasta 9 artiklan mukaisesti heti, kun kyseiset tiedot ovat saatavissa.

  Tarkistus    84

  Ehdotus asetukseksi

  18 artikla – 2 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b)  silloin kun se on fyysisesti mahdollista, hotelli- tai muu majoitus sekä rautatieaseman ja majoituspaikan välinen kuljetus, jos majoittuminen yhdeksi tai useammaksi yöksi on välttämätöntä tai jos aiottua pitempi oleskelu osoittautuu välttämättömäksi;

  b)  silloin kun se on fyysisesti mahdollista, hotelli- tai muu majoitus sekä rautatieaseman ja majoituspaikan välinen kuljetus, jos majoittuminen yhdeksi tai useammaksi yöksi on välttämätöntä tai jos aiottua pitempi oleskelu osoittautuu välttämättömäksi, ottaen huomioon esteettömyysvaatimukset vammaisia ja liikuntarajoitteisia henkilöitä varten ja sertifioitujen avustajakoirien tarpeet;

  Tarkistus    85

  Ehdotus asetukseksi

  18 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4.  Rautatieyrityksen on matkustajan pyynnöstä merkittävä lippuun tai todennettava muilla keinoilla, että tapauksesta riippuen liikennepalvelu on viivästynyt, johtanut junayhteyden menettämiseen tai peruutettu.

  4.  Rautatieyrityksen on tarjouduttava merkitsemään asianomaisten matkustajien lippuihin tai todennettava muilla keinoilla, että tapauksesta riippuen liikennepalvelu on viivästynyt, johtanut junayhteyden menettämiseen tai peruutettu. Tätä merkitsemistä sovelletaan 17 artiklassa säädettyjen säännösten yhteydessä, edellyttäen että matkustaja, jolla on matkalippu tai kausilippu, todistaa, että hän käytti kyseistä liikennepalvelua.

  Tarkistus    86

  Ehdotus asetukseksi

  18 artikla – 5 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  5.  Rautatieyrityksen on 1, 2, 3 ja 4 kohtaa sovellettaessa kiinnitettävä erityistä huomiota vammaisten tai liikuntarajoitteisten henkilöiden tarpeisiin ja mahdollisiin saattajiin.  

  5.  Rautatieyrityksen on 1, 2, 3 ja 4 kohtaa sovellettaessa kiinnitettävä erityistä huomiota vammaisten tai liikuntarajoitteisten henkilöiden tarpeisiin, mahdollisiin saattajiin ja sertifioituihin avustajakoiriin.

  Tarkistus    87

  Ehdotus asetukseksi

  18 artikla – 6 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  6.  Niiden velvollisuuksien lisäksi, jotka koskevat rautatieyrityksiä direktiivin 2012/34/EU 13 a artiklan 3 kohdan nojalla, rautatieaseman aseman haltijan on varmistettava – jos aseman kautta kulkee vuosittain päivässä keskimäärin vähintään 10 000 matkustajaa – että aseman, rautatieyritysten ja rataverkon haltijan toimintoja koordinoidaan asianmukaisen valmiussuunnitelman avulla, jotta voidaan valmistautua sellaisten merkittävien häiriöiden ja pitkien viivästymisten mahdollisuuteen, joiden vuoksi merkittävä määrä matkustajia joutuu odottamaan asemalla. Kyseisen suunnitelman avulla on varmistettava, että viivästyville matkustajille tarjotaan riittävästi apua ja tietoa, myös esteettömässä muodossa direktiivissä XXX vahvistettujen esteettömyysvaatimusten mukaisesti. Aseman haltijan on pyynnöstä esitettävä suunnitelma ja kaikki sen mahdolliset muutokset kansalliselle täytäntöönpanoelimelle tai muulle jäsenvaltion nimeämälle elimelle. Jos rautatieaseman kautta kulkee vuosittain päivässä keskimääräin alle 10 000 matkustajaa, aseman haltijoiden on toteutettava kaikki kohtuulliset toimet koordinoidakseen aseman käyttäjiä sekä avustaakseen ja tiedottaakseen viivästyviä matkustajia tällaisissa tilanteissa.

  6.  Niiden velvollisuuksien lisäksi, jotka koskevat rautatieyrityksiä direktiivin 2012/34/EU 13 a artiklan 3 kohdan nojalla, jäsenvaltioiden, rautatieyritysten, aseman haltijoiden ja rataverkon haltijoiden on tehtävä yhteistyötä varmistaakseen, että direktiivin 2012/34/EU 13 a artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin valmiussuunnitelmiin sisältyy hälytys- ja tietojärjestelmien esteettömyyttä koskevat vaatimukset.

  Tarkistus    88

  Ehdotus asetukseksi

  19 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Jos rautatieyritys maksaa korvauksen tai täyttää muut tämän asetuksen mukaiset velvollisuutensa, tämän asetuksen tai kansallisen lainsäädännön säännöksiä ei voida tulkita siten, että ne rajoittaisivat rautatieyrityksen oikeutta hakea sovellettavan lainsäädännön nojalla korvausta muulta henkilöltä, kolmannet osapuolet mukaan luettuina. Tämä asetus ei erityisesti millään lailla rajoita rautatieyrityksen oikeutta hakea hyvitystä kolmannelta osapuolelta, jonka kanssa sillä on sopimus ja joka vaikutti tapahtumaan, joka johti korvaukseen tai muihin velvollisuuksiin. Tämän asetuksen säännöksiä ei voida tulkita siten, että ne rajoittaisivat kolmannen osapuolen, joka ei ole matkustaja ja jonka kanssa rautatieyrityksellä on sopimus, oikeutta hakea sovellettavan lainsäädännön nojalla hyvitystä tai korvausta rautatieyritykseltä.

  Poistetaan.

  Tarkistus    89

  Ehdotus asetukseksi

  20 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Rautatieyritysten ja aseman haltijoiden on vammaisia tai liikuntarajoitteisia henkilöitä edustavien järjestöjen aktiivisella myötävaikutuksella laadittava tai niillä on oltava säännöt vammaisten tai liikuntarajoitteisten henkilöiden, myös heidän henkilökohtaisten avustajiensa, oikeudesta kuljetukseen ilman syrjintää. Säännöissä on sallittava se, että matkustajalla on mukanaan avustava koira mahdollisten asiaan liittyvien kansallisten sääntöjen mukaisesti.

  1.  Rautatieyritysten ja aseman haltijoiden on vammaisia tai liikuntarajoitteisia henkilöitä edustavien järjestöjen aktiivisella myötävaikutuksella laadittava tai niillä on oltava säännöt vammaisten tai liikuntarajoitteisten henkilöiden, myös heidän henkilökohtaisten avustajiensa, oikeudesta kuljetukseen ilman syrjintää. Säännöissä on sallittava se, että matkustajalla on mukanaan sertifioitu avustajakoira tai saattaja korvauksetta, jos itsenäisesti liikkuminen ei ole mahdollista, mahdollisten asiaan liittyvien kansallisten sääntöjen mukaisesti, ja varmistettava, että vammaisille ja liikuntarajoitteisille henkilöille järjestetään junakuljetus mahdollisuuksien mukaan nopeasti.

  Tarkistus    90

  Ehdotus asetukseksi

  20 a artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  20 a artikla

   

  Rautatieyritysten ja aseman haltijoiden on liikuntarajoitteisia henkilöitä koskevia yhteentoimivuuden teknisiä eritelmiä noudattamalla myös varmistettava vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden mahdollisuus käyttää asemaa, laitureita, liikkuvaa kalustoa ja muita tiloja.

  Tarkistus    91

  Ehdotus asetukseksi

  21 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Aseman haltijan, rautatieyrityksen, lipunmyyjän tai matkanjärjestäjän on pyynnöstä ilmoitettava, myös esteettömässä muodossa asetuksessa (EU) N:o 454/2011 ja direktiivissä XXX säädettyjen esteettömyysvaatimusten mukaisesti, vammaisten tai liikuntarajoitteisten henkilöiden mahdollisuudesta käyttää asemaa ja sen tiloja ja rautatiepalveluja sekä liikkuvaan kalustoon pääsyn edellytyksistä 20 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen oikeutta kuljetukseen koskevien sääntöjen mukaisesti sekä tiedotettava vammaisille tai liikuntarajoitteisille henkilöille junassa tarjottavista järjestelyistä.

  1.  Aseman haltijan, rautatieyrityksen, lipunmyyjän tai matkanjärjestäjän on pyynnöstä ilmoitettava, myös esteettömässä muodossa asetuksessa (EU) N:o 454/2011, direktiivissä XXX ja asetuksessa (EU) N:o 1300/2014 säädettyjen esteettömyysvaatimusten mukaisesti, vammaisten tai liikuntarajoitteisten henkilöiden mahdollisuudesta käyttää asemaa ja sen tiloja ja rautatiepalveluja sekä liikkuvaan kalustoon pääsyn edellytyksistä 20 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen oikeutta kuljetukseen koskevien sääntöjen mukaisesti sekä tiedotettava vammaisille tai liikuntarajoitteisille henkilöille junassa tarjottavista järjestelyistä.

  Tarkistus    92

  Ehdotus asetukseksi

  21 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Kun rautatieyritys, lipunmyyjä tai matkanjärjestäjä soveltaa 20 artiklan 2 kohdassa säädettyä poikkeusta, sen on pyynnöstä ilmoitettava kyseiselle vammaiselle tai liikuntarajoitteiselle henkilölle perustelunsa kirjallisesti viiden arkipäivän kuluessa varauksen tai matkalipun kirjoittamisen epäämisestä tai saattajan vaatimisesta. Rautatieyrityksen, lipunmyyjän tai matkanjärjestäjän on toteutettava kohtuulliset toimet ehdottaakseen kyseiselle henkilölle vaihtoehtoista kuljetusmahdollisuutta ottaen huomioon hänen esteettömyystarpeensa.

  2.  Kun rautatieyritys, lipunmyyjä tai matkanjärjestäjä soveltaa 20 artiklan 2 kohdassa säädettyä poikkeusta, sen on pyynnöstä ilmoitettava kyseiselle vammaiselle tai liikuntarajoitteiselle henkilölle perustelunsa kirjallisesti viiden arkipäivän kuluessa varauksen tai matkalipun kirjoittamisen epäämisestä tai saattajan vaatimisesta. Rautatieyrityksen, lipunmyyjän tai matkanjärjestäjän on ehdotettava kyseiselle henkilölle vaihtoehtoista kuljetusmahdollisuutta ottaen huomioon hänen esteettömyystarpeensa.

  Tarkistus    93

  Ehdotus asetukseksi

  22 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Vammaisen tai liikuntarajoitteisen henkilön lähtiessä rautatieasemalta, jolla on virantoimituksessa olevaa henkilöstöä, matkustaessa tällaisen rautatieaseman kautta tai saapuessa tällaiselle rautatieasemalle aseman haltijan tai rautatieyrityksen tai molempien on huolehdittava korvauksetta siitä, että kyseinen henkilö saa sellaista apua, että hän voi nousta lähtevään junaan tai poistua määräpaikkaan saapuvasta junasta matkalla, jota varten hän on ostanut lipun, sanotun rajoittamatta 20 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja oikeutta kuljetukseen koskevia sääntöjä.

  1.  Vammaisen tai liikuntarajoitteisen henkilön lähtiessä rautatieasemalta, jolla on virantoimituksessa olevaa henkilöstöä, matkustaessa tällaisen rautatieaseman kautta tai saapuessa tällaiselle rautatieasemalle aseman haltijan tai rautatieyrityksen tai molempien on huolehdittava korvauksetta siitä, että kyseinen henkilö saa sellaista apua, että hän voi nousta lähtevään junaan tai poistua määräpaikkaan saapuvasta junasta matkalla, jota varten hän on ostanut lipun, sanotun rajoittamatta 20 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja oikeutta kuljetukseen koskevia sääntöjä. Avun varaamisen on aina tapahduttava ilman ylimääräisiä kustannuksia riippumatta käytetystä viestintäkanavasta.

  Tarkistus    94

  Ehdotus asetukseksi

  22 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Jos asemalla ei ole henkilökuntaa, rautatieyritysten ja aseman haltijoiden on kaikin kohtuullisin keinoin pyrittävä mahdollistamaan se, että vammaiset tai liikuntarajoitteiset henkilöt voivat matkustaa rautateitse.

  2.  Jos junassa tai asemalla ei ole avustamista varten henkilökuntaa, rautatieyritysten ja aseman haltijoiden on kaikin kohtuullisin keinoin pyrittävä mahdollistamaan direktiivin XXX [eurooppalainen esteettömyyssäädös] ja asetuksen (EU) N:o 454/2011 esteettömyysvaatimusten mukaisesti se, että vammaiset tai liikuntarajoitteiset henkilöt voivat matkustaa rautateitse.

  Tarkistus    95

  Ehdotus asetukseksi

  22 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Asemilla, joilla ei ole henkilökuntaa, rautatieyrityksen ja aseman haltijan on huolehdittava siitä, että tiedot, jotka koskevat lähimpiä asemia, joilla on henkilökuntaa, ja vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden välittömästi saatavissa olevia avustuspalveluja, asetetaan nähtäville helposti saataville, myös esteettömässä muodossa direktiivissä XXX vahvistettujen esteettömyysvaatimusten mukaisesti, 20 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen oikeutta kuljetukseen koskevien sääntöjen mukaisesti.

  3.  Asemilla, joilla ei ole henkilökuntaa, rautatieyrityksen ja aseman haltijan on huolehdittava siitä, että tiedot, jotka koskevat lähimpiä asemia, joilla on henkilökuntaa, ja vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden välittömästi saatavissa olevia avustuspalveluja, asetetaan nähtäville helposti saataville, myös esteettömässä muodossa direktiivissä XXX ja asetuksessa (EU) N:o 1300/2014 vahvistettujen esteettömyysvaatimusten mukaisesti, 20 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen oikeutta kuljetukseen koskevien sääntöjen mukaisesti.

  Tarkistus    96

  Ehdotus asetukseksi

  22 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4.  Apua on oltava saatavilla asemilla kaikkina aikoina, kun rautatiepalveluja liikennöidään.

  Poistetaan.

  Tarkistus    97

  Ehdotus asetukseksi

  23 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Jos junassa ei ole avustamista varten henkilökuntaa, rautatieyritysten on kaikin kohtuullisin keinoin pyrittävä mahdollistamaan se, että vammaiset tai liikuntarajoitteiset henkilöt voivat matkustaa rautateitse.

  2.  Jos junassa ei ole avustamista varten henkilökuntaa, rautatieyritysten on kuitenkin mahdollistettava se, että vammaiset tai liikuntarajoitteiset henkilöt voivat matkustaa rautateitse.

  Tarkistus    98

  Ehdotus asetukseksi

  23 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Tätä artiklaa sovellettaessa avunanto junissa tarkoittaa kaikkia kohtuullisia pyrkimyksiä sellaisen vammaiselle tai liikuntarajoitteiselle henkilölle tarkoitetun avun antamiseksi, jonka turvin kyseinen henkilö voi junassa käyttää samoja palveluja kuin muut matkustajat, kun henkilön vamma tai liikuntarajoitteisuus estää häntä käyttämästä näitä palveluja itsenäisesti ja turvallisesti.

  3.  Vammaiselle tai liikuntarajoitteiselle henkilölle on annettava apua, jonka turvin kyseinen henkilö voi junassa käyttää samoja palveluja kuin muut matkustajat, kun henkilön vamma tai liikuntarajoitteisuus estää häntä käyttämästä näitä palveluja itsenäisesti ja turvallisesti.

  Tarkistus    99

  Ehdotus asetukseksi

  23 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4.  Apua on oltava saatavilla junissa kaikkina aikoina, kun rautatiepalveluja liikennöidään.

  Poistetaan.

  Tarkistus    100

  Ehdotus asetukseksi

  24 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Rautatieyritysten, aseman haltijoiden, lipunmyyjien ja matkanjärjestäjien on toimittava yhteistyössä 20 ja 21 artiklan mukaisen avun antamiseksi vammaisille tai liikuntarajoitteisille henkilöille seuraavien alakohtien mukaisesti:

  Rautatieyritysten, aseman haltijoiden, lipunmyyjien ja matkanjärjestäjien on toimittava yhteistyössä 20 ja 21 artiklan mukaisen avun antamiseksi vammaisille tai liikuntarajoitteisille henkilöille korvauksetta seuraavien alakohtien mukaisesti:

  Tarkistus    101

  Ehdotus asetukseksi

  24 artikla – 1 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (a)  Apua annetaan sillä ehdolla, että rautatieyritykselle, aseman haltijalle, lipunmyyjälle tai matkanjärjestäjälle, jolta lippu on ostettu, on ilmoitettu kyseisen henkilön avuntarpeesta vähintään 48 tuntia ennen kuin apua tarvitaan. Silloin kun lipulla tai kausilipulla voidaan matkustaa useita matkoja, yksi ilmoitus riittää, edellyttäen, että seuraavien matkojen aikataulusta annetaan asianmukaiset tiedot. Tällaiset ilmoitukset on toimitettava kaikille muille rautatieyrityksille ja aseman haltijoille, jotka liittyvät henkilön matkaan.

  (a)  Apua annetaan niinä aikoina, kun rautatiepalveluja liikennöidään, sillä ehdolla, että rautatieyritykselle, aseman haltijalle, lipunmyyjälle tai matkanjärjestäjälle, jolta lippu on ostettu, on ilmoitettu kyseisen henkilön avuntarpeesta vähintään 12 tuntia ennen kuin apua tarvitaan. Asemilla, joilla päivittäinen liikenne on yli 10 000 matkustajaa päivässä, ei tarvita ennakkoilmoitusta, mutta avun tarpeessa olevan henkilön on oltava asemalla vähintään 30 minuuttia ennen junan lähtöä. Asemilla, joilla päivittäinen liikenne on 2 000–10 000 matkustajaa päivässä, ilmoituksen määräaikaa lyhennetään enintään kolmeen tuntiin. Silloin kun lipulla tai kausilipulla voidaan matkustaa useita matkoja, yksi ilmoitus riittää, edellyttäen, että seuraavien matkojen aikataulusta annetaan asianmukaiset tiedot. Tällaiset ilmoitukset on toimitettava kaikille muille rautatieyrityksille ja aseman haltijoille, jotka liittyvät henkilön matkaan.

  Tarkistus    102

  Ehdotus asetukseksi

  24 artikla – 1 kohta – e alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (e)  Apua annetaan sillä edellytyksellä, että vammainen tai liikuntarajoitteinen henkilö saapuu ilmoitettuun pisteeseen apua antavan rautatieyrityksen tai aseman haltijan ilmoittamaan määräaikaan mennessä. Määräaika ei saa olla aikaisempi kuin 60 minuuttia ennen julkistettua lähtöaikaa tai määräaikaa, jona kaikkien matkustajien edellytetään ilmoittautuvan. Jos vammaisen tai liikuntarajoitteisen henkilön saapumiselle ei ole asetettu määräaikaa, tämän on saavuttava ilmoitettuun pisteeseen viimeistään 30 minuuttia ennen julkistettua lähtöaikaa tai määräaikaa, jona kaikkien matkustajien edellytetään ilmoittautuvan.

  (e)  Apua annetaan sillä edellytyksellä, että vammainen tai liikuntarajoitteinen henkilö saapuu ilmoitettuun pisteeseen apua antavan rautatieyrityksen tai aseman haltijan ilmoittamaan määräaikaan mennessä. Määräaika ei saa olla aikaisempi kuin 60 minuuttia ennen julkistettua lähtöaikaa tai määräaikaa, jona kaikkien matkustajien edellytetään ilmoittautuvan.

  Tarkistus    103

  Ehdotus asetukseksi

  25 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Jos rautatieyritykset ja aseman haltijat aiheuttavat vammaisen tai liikuntarajoitteisen henkilön käyttämien pyörätuolien, muiden liikkumisvälineiden tai apuvälineiden tai avustavien koirien katoamisen tai vahingoittumisen, ne ovat vastuussa kyseisestä katoamisesta tai vahingoittumisesta ja niiden on korvattava se.

  1.  Jos rautatieyritykset ja aseman haltijat aiheuttavat vammaisen tai liikuntarajoitteisen henkilön käyttämien pyörätuolien, muiden liikkumisvälineiden tai apuvälineiden tai sertifioidun avustajakoiran katoamisen tai vahingoittumisen, ne ovat vastuussa kyseisestä katoamisesta tai vahingoittumisesta ja niiden on korvattava se mahdollisimman pian.

  Tarkistus    104

  Ehdotus asetukseksi

  25 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetun korvauksen on oltava yhtä suuri kuin kadonneen tai vahingoittuneen välineen tai laitteen korvaamisesta tai korjaamisesta aiheutuneet kustannukset.

  2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettu korvaus on suoritettava nopeasti, ja sen on oltava yhtä suuri kuin kadonneen tai vahingoittuneen pyörätuolin, välineen tai laitteen korvaamisesta todellisen arvon perusteella aiheutuneet kokonaiskustannukset tai korjaamisesta aiheutuneet kokonaiskustannukset tai sertifioidun avustajakoiran katoamisesta tai vahingoittumisesta aiheutuneet kustannukset. Korvauksen on katettava korjaamista edellyttävissä tapauksissa myös väliaikaisesta korvaamisesta aiheutuneet kustannukset, jos matkustaja on vastannut niistä.

  Tarkistus    105

  Ehdotus asetukseksi

  26 artikla – 1 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (a)  varmistettava, että koko henkilöstö, mukaan lukien muiden suorittavien osapuolten palveluksessa oleva vammaisia ja liikuntarajoitteisia henkilöitä suoraan avustava henkilöstö, on tietoinen, miten vastata vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden, myös niiden, joilla on psyykkinen tai älyllinen vamma, tarpeisiin;

  (a)  varmistettava, että koko henkilökunta, mukaan lukien muiden suorittavien osapuolten palveluksessa oleva vammaisia ja liikuntarajoitteisia henkilöitä suoraan avustava henkilökunta, osallistuu vammaisuuteen liittyvään koulutukseen, jotta se on tietoinen, miten vastata vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden, myös niiden, joilla on psyykkinen tai älyllinen vamma, tarpeisiin;

  Tarkistus    106

  Ehdotus asetukseksi

  26 artikla – 1 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (c)  varmistettava, että kaikki uudet työntekijät osallistuvat työhönoton yhteydessä vammaisuuteen liittyvään koulutukseen ja että henkilöstölle järjestetään säännöllisesti täydennyskoulutustilaisuuksia;

  (c)  varmistettava, että kaikki uudet työntekijät, jotka ovat suoraan tekemisissä matkustajien kanssa, osallistuvat työhönoton yhteydessä esittelytilaisuuteen matkustajia ja rautatieyrityksiä koskevista vammaisuuteen liittyvistä asioista, ja että työntekijät, jotka avustavat suoraan vammaisia tai liikuntarajoitteisia matkustajia, osallistuvat vammaisuuteen liittyvään koulutukseen ja heille järjestetään säännöllisesti täydennyskoulutustilaisuuksia;

  Tarkistus    107

  Ehdotus asetukseksi

  26 artikla – 1 kohta – d alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (d)  hyväksyttävä pyynnöstä se, että koulutukseen osallistuu vammaisia työntekijöitä, vammaisia matkustajia ja matkustajia, joilla on liikuntarajoitteita ja/tai heitä edustavia järjestöjä.

  (d)  hyväksyttävä se, että koulutukseen osallistuu vammaisia työntekijöitä, ja harkittava sitä, että koulutukseen osallistuu vammaisia matkustajia ja matkustajia, joilla on liikuntarajoitteita ja/tai heitä edustavia järjestöjä.

  Tarkistus    108

  Ehdotus asetukseksi

  28 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Kaikkien rautatieyritysten, lipunmyyjien, aseman haltijoiden ja rataverkon haltijoiden – kun kyseessä ovat asemat, joiden kautta kulkee vuosittain keskimäärin yli 10 000 matkustajaa päivässä – on perustettava valitustenkäsittelymenettely tämän asetuksen kattamia oikeuksia ja velvoitteita varten omalla vastuualueellaan. Niiden on huolehdittava siitä, että niiden yhteystiedot ja työkieli (työkielet) tunnetaan yleisesti matkustajien keskuudessa.

  1.  Kaikkien rautatieyritysten, lipunmyyjien ja aseman haltijoiden on perustettava valitustenkäsittelymenettely tämän asetuksen kattamia oikeuksia ja velvoitteita varten omalla vastuualueellaan. Niiden on huolehdittava siitä, että niiden yhteystiedot ja työkieli (työkielet) tunnetaan yleisesti matkustajien keskuudessa. Matkustajien olisi voitava tehdä valitus sen jäsenvaltion virallisella kielellä (virallisilla kielillä), johon asianomainen rautatieyritys, lipunmyyjä ja aseman haltija on sijoittautunut, ja joka tapauksessa englanniksi.

  Tarkistus    109

  Ehdotus asetukseksi

  28 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Matkustaja voi tehdä valituksen mille tahansa osallisena olleelle rautatieyritykselle, lipunmyyjälle, rautatieasemalle tai rataverkon haltijalle. Valitukset on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa tapahtumasta, jonka perusteella valitus tehdään. Valituksen vastaanottajan on kuukauden kuluessa joko annettava perusteltu vastaus tai perustelluissa tapauksissa ilmoitettava matkustajalle, mihin päivään mennessä enintään kolmen kuukauden kuluttua valituksen vastaanottamispäivästä vastausta voidaan odottaa. Rautatieyritysten, lipunmyyjien, aseman haltijoiden ja rataverkon haltijoiden on säilytettävä tapahtumaan liittyvät, valituksen arvioimiseksi tarpeelliset tiedot kahden vuoden ajan ja esitettävä ne pyynnöstä kansallisille täytäntöönpanoelimille.

  2.  Matkustaja voi tehdä valituksen mille tahansa osallisena olleelle rautatieyritykselle, lipunmyyjälle ja aseman haltijalle. Valitukset on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa tapahtumasta, jonka perusteella valitus tehdään. Valituksen vastaanottajan on kuukauden kuluessa joko annettava perusteltu vastaus tai perustelluissa tapauksissa ilmoitettava matkustajalle, että tämä saa vastauksen enintään kolmen kuukauden kuluttua valituksen vastaanottamispäivästä.

  Tarkistus    110

  Ehdotus asetukseksi

  28 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Valitustenkäsittelymenettelyyn liittyvien yksityiskohtaisten tietojen on oltava vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden saatavilla esteettömästi.

  3.  Valitustenkäsittelymenettelyyn liittyvien yksityiskohtaisten tietojen on oltava matkustajien saatavilla helposti ja vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden saatavilla esteettömästi. Näiden tietojen on oltava saatavilla pyynnöstä sen jäsenvaltion virallisella kielellä (virallisilla kielillä), johon rautatieyritys on sijoittautunut.

  Tarkistus    111

  Ehdotus asetukseksi

  28 artikla – 4 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  4 a.  Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan vakiomuotoinen unionin valituslomake, jota matkustajat voivat käyttää tämän asetuksen mukaisen korvauksen hakemiseen. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 37 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

  Tarkistus    112

  Ehdotus asetukseksi

  29 artikla – 2 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 a.  Rautatieyritysten ja aseman haltijoiden on tehtävä aktiivisesti yhteistyötä vammaisia henkilöitä edustavien järjestöjen kanssa liikennepalvelujen esteettömyyden laadun parantamiseksi.

  Tarkistus    113

  Ehdotus asetukseksi

  30 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Myydessään rautatiematkaan oikeuttavia matkalippuja rautatieyritysten, aseman haltijoiden, lipunmyyjien ja matkanjärjestäjien on tiedotettava matkustajille heidän tämän asetuksen mukaisista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Tämän tiedottamisvelvollisuuden täyttämiseksi ne voivat käyttää komission kaikilla unionin virallisilla kielillä laatimaa ja niiden saataville saattamaa yhteenvetoa tämän asetuksen säännöksistä. Lisäksi niiden on lisättävä lippuun huomautus, joko paperisessa tai sähköisessä muodossa tai missä tahansa muussa muodossa, myös esteettömässä muodossa vammaisille ja liikuntarajoitteisille henkilöille direktiivissä XXX säädettyjen vaatimusten mukaisesti. Kyseisessä huomautuksessa on täsmennettävä, mistä tällaiset tiedot ovat saatavissa liikennepalvelun peruuttamisen taikka junayhteyden menettämisen tai pitkän viivästymisen yhteydessä.

  1.  Myydessään rautatiematkaan oikeuttavia matkalippuja rautatieyritysten, aseman haltijoiden, lipunmyyjien ja matkanjärjestäjien on tiedotettava matkustajille heidän tämän asetuksen mukaisista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Tämän tiedottamisvelvollisuuden täyttämiseksi ne voivat käyttää komission kaikilla unionin virallisilla kielillä laatimaa ja niiden saataville saattamaa yhteenvetoa tämän asetuksen säännöksistä. Lisäksi niiden on annettava joko paperisessa tai sähköisessä muodossa tai missä tahansa muussa muodossa, myös esteettömässä muodossa vammaisille ja liikuntarajoitteisille henkilöille asetuksessa (EU) N:o 1300/2014 säädettyjen vaatimusten mukaisesti, tiedot siitä, mistä tällaiset tiedot ovat saatavissa liikennepalvelun peruuttamisen taikka junayhteyden menettämisen tai pitkän viivästymisen yhteydessä.

  Tarkistus    114

  Ehdotus asetukseksi

  30 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Rautatieyritysten ja aseman haltijoiden on ilmoitettava matkustajille asemalla ja junassa asianmukaisella tavalla, myös esteettömässä muodossa direktiivissä XXX vahvistettujen esteettömyysvaatimusten mukaisesti, heidän tämän asetuksen mukaisista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan sekä jäsenvaltioiden 31 artiklan nojalla nimeämän yhden tai useamman elimen yhteystiedot.

  2.  Rautatieyritysten ja aseman haltijoiden on ilmoitettava matkustajille asemalla, junassa ja verkkosivustollaan asianmukaisella tavalla, myös esteettömässä muodossa asetuksessa (EU) N:o 1300/2014 vahvistettujen esteettömyysvaatimusten mukaisesti, heidän tämän asetuksen mukaisista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan sekä jäsenvaltioiden 31 artiklan nojalla nimeämän yhden tai useamman elimen yhteystiedot.

  Tarkistus    115

  Ehdotus asetukseksi

  31 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tämän artiklan mukaisesti nimetystä elimestä tai elimistä sekä sen tai niiden vastuualueista.

  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tämän artiklan mukaisesti nimetystä elimestä tai elimistä sekä sen tai niiden vastuualueista ja julkistettava ne sopivassa kohdassa verkkosivustollaan.

  Tarkistus    116

  Ehdotus asetukseksi

  32 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Kansallisten täytäntöönpanoelinten on seurattava tarkkaan tämän asetuksen noudattamista ja toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että matkustajien oikeuksia kunnioitetaan. Tätä varten rautatieyritysten, aseman haltijoiden ja rataverkon haltijoiden on toimitettava täytäntöönpanoelimille asiaan liittyvät asiakirjat ja tiedot näiden pyynnöstä. Tehtäviään suorittaessaan täytäntöönpanoelinten on otettava huomioon tiedot, jotka 33 artiklan mukaisesti valitustenkäsittelyyn nimetty elin on toimittanut niille, jos se on eri elin. Niiden on myös päätettävä täytäntöönpanotoimista, joita toteutetaan tällaisen elimen toimittamien yksittäisten valitusten perusteella.

  1.  Kansallisten täytäntöönpanoelinten on seurattava tarkkaan tämän asetuksen noudattamista ja toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että matkustajien oikeuksia kunnioitetaan. Tätä varten rautatieyritysten, aseman haltijoiden ja rataverkon haltijoiden on toimitettava täytäntöönpanoelimille asiaan liittyvät asiakirjat ja tiedot näiden pyynnöstä viipymättä ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa. Tehtäviään suorittaessaan täytäntöönpanoelinten on otettava huomioon tiedot, jotka 33 artiklan mukaisesti valitustenkäsittelyyn nimetty elin on toimittanut niille, jos se on eri elin. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansallisille täytäntöönpano- ja valistustenkäsittelyelimille annetaan riittävät valtuudet ja resurssit matkustajien tämän asetuksen nojalla esittämien yksittäisten valitusten asianmukaista ja tehokasta täytäntöönpanoa varten.

  Tarkistus    117

  Ehdotus asetukseksi

  32 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Kansallisten täytäntöönpanoelinten on vuosittain viimeistään huhtikuun lopussa julkaistava tilastotiedot edellisen kalenterivuoden toiminnastaan, myös sovelletuista seuraamuksista.

  2.  Kansallisten täytäntöönpanoelinten on vuosittain julkaistava verkkosivustoillaan kertomuksia, jotka sisältävät tilastotietoja ja joissa esitetään yksityiskohtaiset tiedot niiden saamien valitusten määrästä ja laadusta sekä niiden täytäntöönpanotoimien tuloksista, myös niiden soveltamista seuraamuksista. Kertomus on julkaistava vuosittain viimeistään seuraavan vuoden huhtikuun ensimmäisenä päivänä. Nämä kertomukset on lisäksi asetettava saataville Euroopan unionin rautatieviraston verkkosivustolle.

  Tarkistus    118

  Ehdotus asetukseksi

  32 artikla – 3 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  3 a.  Kansallisten täytäntöönpanoelinten on yhteistyössä vammaisia ja liikuntarajoitteisia henkilöitä edustavien järjestöjen kanssa tarkastettava säännöllisesti tämän asetuksen mukaisesti tarjotut avustamispalvelut ja julkistettava tulokset esteettömissä ja yleisesti käytössä olevissa muodoissa.

  Tarkistus    119

  Ehdotus asetukseksi

  33 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Kun matkustaja on ensin tehnyt tuloksetta valituksen rautatieyritykselle, lipunmyyjälle, aseman haltijalle tai rataverkon haltijalle 28 artiklan mukaisesti, hän voi tehdä valituksen täytäntöönpanoelimelle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kuluttajien oikeuksia turvautua vaihtoehtoisiin oikeussuojakeinoihin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/11/EU32 nojalla. Täytäntöönpanoelinten on tiedotettava valituksen tekijöille heidän oikeudestaan tehdä valitus vaihtoehtoisille riidanratkaisuelimille henkilökohtaisiin oikeussuojakeinoihin turvautumiseksi.

  1.  Kun matkustaja on ensin tehnyt tuloksetta valituksen rautatieyritykselle, aseman haltijalle tai rataverkon haltijalle 28 artiklan mukaisesti, hän voi tehdä valituksen täytäntöönpanoelimelle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kuluttajien oikeuksia turvautua vaihtoehtoisiin oikeussuojakeinoihin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/11/EU32 nojalla. Täytäntöönpanoelinten on tiedotettava valituksen tekijöille heidän oikeudestaan tehdä valitus vaihtoehtoisille riidanratkaisuelimille henkilökohtaisiin oikeussuojakeinoihin turvautumiseksi. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että täytäntöönpano- ja valistustenkäsittelyelimet on tunnustettu direktiivin 2013/11/EU mukaisiksi vaihtoehtoisiksi riidanratkaisumenettelyiksi ja että asianosaisen rautatieyrityksen, lipunmyyjän, aseman haltijan tai rataverkon haltijan on osallistuttava vaihtoehtoiseen riidanratkaisuun, jos matkustajat turvautuvat siihen, ja että sen tulos on niitä velvoittava ja täytäntöönpanokelpoinen niitä vastaan.

  _________________

  _________________

  32 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/11/EU, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta (EUVL L 165, 18.6.2013, s. 14).

  32 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/11/EU, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta (EUVL L 165, 18.6.2013, s. 14).

  Tarkistus    120

  Ehdotus asetukseksi

  33 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Matkustajat voivat valittaa kansalliselle täytäntöönpanoelimelle tai muulle jäsenvaltion tähän tarkoitukseen nimeämälle elimelle tämän asetuksen väitetystä rikkomisesta.

  2.  Matkustajat voivat valittaa kansalliselle täytäntöönpanoelimelle tai muulle jäsenvaltion tähän tarkoitukseen nimeämälle elimelle tämän asetuksen väitetystä rikkomisesta. Myös matkustajaryhmiä edustavat järjestöt voivat esittää valituksia.

  Tarkistus    121

  Ehdotus asetukseksi

  33 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Elimen on ilmoitettava valituksen vastaanottamisesta kahden viikon kuluessa sen saamisesta. Valitustenkäsittely saa kestää enintään kolme kuukautta. Monimutkaisissa tapauksissa elin voi oman harkintansa mukaan pidentää tämän määräajan kuuteen kuukauteen. Tällaisessa tapauksessa sen on ilmoitettava matkustajalle käsittelyajan pidentämisen syyt ja arvioitu aika, joka tarvitaan menettelyn loppuun saattamiseen. Ainoastaan sellaiset tapaukset, joihin sisältyy oikeuskäsittelyjä, saavat kestää yli kuusi kuukautta. Jos kyseinen elin on myös direktiivissä 2013/11/EU tarkoitettu vaihtoehtoinen riidanratkaisuelin, sovelletaan kyseisessä direktiivissä säädettyjä määräaikoja.

  Elimen on ilmoitettava valituksen vastaanottamisesta kahden viikon kuluessa sen saamisesta. Valitustenkäsittely saa kestää enintään kolme kuukautta. Monimutkaisissa tapauksissa elin voi oman harkintansa mukaan pidentää tämän määräajan kuuteen kuukauteen. Tällaisessa tapauksessa sen on ilmoitettava matkustajalle tai matkustajia edustavalle järjestölle käsittelyajan pidentämisen syyt ja arvioitu aika, joka tarvitaan menettelyn loppuun saattamiseen. Ainoastaan sellaiset tapaukset, joihin sisältyy oikeuskäsittelyjä, saavat kestää yli kuusi kuukautta. Jos kyseinen elin on myös direktiivissä 2013/11/EU tarkoitettu vaihtoehtoinen riidanratkaisuelin, sovelletaan kyseisessä direktiivissä säädettyjä määräaikoja ja asetuksen (EU) N:o 524/20131 a mukaista verkkovälitteistä riidanratkaisua voidaan käyttää kaikkien asianosaisten suostumuksella.

   

  _________________

   

  1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 524/2013, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, kuluttajariitojen verkkovälitteisestä riidanratkaisusta sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta (EUVL L 165, 18.6.2013, s. 1).

  Tarkistus    122

  Ehdotus asetukseksi

  33 a artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  33 a artikla

   

  Riippumattomat sovitteluelimet

   

  Jäsenvaltioiden on perustettava hyvin varustettuja riippumattomia sovitteluelimiä, jotka ovat helposti ja kohtuuhintaisesti matkustajien saatavilla tapauksissa, joissa matkustajien oikeuksien toteutumisesta on riitaa rautatieyritysten ja lipunmyyjien kanssa.

  Tarkistus    123

  Ehdotus asetukseksi

  35 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Jäsenvaltioiden on annettava säännökset tämän asetuksen rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja toteutettava tarvittavat toimenpiteet niiden soveltamisen varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle näistä säännöksistä ja toimenpiteistä ja viipymättä kaikista niihin myöhemmin tehdyistä muutoksista.

  1.  Jäsenvaltioiden on annettava säännökset tämän asetuksen rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja toteutettava tarvittavat toimenpiteet niiden soveltamisen varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia, ja niihin on sisällyttävä myös, mutta ei ainoastaan, vähimmäissakko tai prosenttiosuus kyseisen yrityksen tai organisaation vuosiliikevaihdosta sen mukaan, kumpi on korkeampi. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle näistä säännöksistä ja toimenpiteistä ja viipymättä kaikista niihin myöhemmin tehdyistä muutoksista.

  Tarkistus    124

  Ehdotus asetukseksi

  37 a artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  37 a artikla

   

  Komiteamenettely

   

  1.  Komissiota avustaa komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

   

  2.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 4 artiklaa.

  Tarkistus    125

  Ehdotus asetukseksi

  Liite II – I osa – 3 luetelmakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  –  Halvimpiin hintoihin liittyvät aikataulut ja ehdot

  –  Kaikkiin saatavilla oleviin hintoihin, myös halvimpiin, liittyvät aikataulut ja ehdot

  Tarkistus    126

  Ehdotus asetukseksi

  Liite II – I osa – 5 luetelmakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  –  Polkupyörien kuljetusehdot

  –  Polkupyörien kuljetusjärjestelyt

  Tarkistus    127

  Ehdotus asetukseksi

  Liite II – I osa – 6 luetelmakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  –  Mahdollisuus saada paikkoja savuttomista ja tupakkavaunuista, ensimmäisestä ja toisesta luokasta sekä lepo- ja makuuvaunuista

  –  Mahdollisuus saada paikkoja kaikilla saatavilla olevilla hinnoilla savuttomista vaunuista (ja soveltuvissa tapauksissa tupakkavaunuista), ensimmäisestä ja toisesta luokasta sekä lepo- ja makuuvaunuista

  Tarkistus    128

  Ehdotus asetukseksi

  Liite II – I osa – 7 luetelmakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  –  Toimet, jotka todennäköisesti keskeyttävät liikennepalvelun tai viivästyttävät sitä

  –  Häiriöt ja viivästymiset (suunnitellut ja reaaliaikaiset)

  Tarkistus    129

  Ehdotus asetukseksi

  Liite II – I osa – 8 luetelmakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  –  Palvelujen saatavuus junassa

  –  Palvelujen saatavuus junassa, mukaan lukien langaton lähiverkko ja käymälät

  Tarkistus    130

  Ehdotus asetukseksi

  Liite II – II osa – 1 luetelmakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  –  Junassa tarjottavat palvelut

  –  Junassa tarjottavat palvelut, mukaan lukien langaton lähiverkko

  Tarkistus    131

  Ehdotus asetukseksi

  Liite II – II osa – 3 luetelmakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  –  Viivästymiset

  –  Häiriöt ja viivästymiset (suunnitellut ja reaaliaikaiset)

  Tarkistus    132

  Ehdotus asetukseksi

  Liite III – I osa – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta – iii alakohta – 2 luetelmakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  –  60-119 minuutin viivästymisten prosenttiosuus;

  –  91–120 minuutin viivästymisten prosenttiosuus;

  Tarkistus    133

  Ehdotus asetukseksi

  Liite III – I osa – 2 kohta – 2 alakohta – 1 luetelmakohta – vii alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  vii)  hyödyllisen tiedon tarjoaminen koko matkan ajan;

  vii)  hyödyllisen tiedon tarjoaminen koko matkan ajan, mukaan lukien tiedot langattomasta lähiverkosta ja muista junassa tarjottavista palveluista;

  Tarkistus    134

  Ehdotus asetukseksi

  Liite III – II osa – 1 kohta – 4 alakohta – 1 luetelmakohta – vii alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  vii)  aseman ja aseman tilojen esteettömyys;

  vii)  aseman ja aseman tilojen esteettömyys, mukaan lukien portaattomuus, liukuportaat, hissit ja matkatavaraluiskat;

  Tarkistus    135

  Ehdotus asetukseksi

  Liite IV – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Monimutkaisissa tapauksissa, joihin liittyy useita valituksia tai liikenteenharjoittajia, rajat ylittävää matkustamista tai onnettomuuksia muun jäsenvaltion kuin sen alueella, joka myönsi yrityksen toimiluvan, erityisesti, jos on epäselvää, mikä kansallinen täytäntöönpanoelin on toimivaltainen tai jos valituksen ratkaiseminen näin helpottuisi tai nopeutuisi, kansallisten täytäntöönpanoelinten on tehtävä yhteistyötä nimetäkseen ’johtavan’ elimen, joka toimii matkustajien kannalta yhtenä yhteyspisteenä. Kaikkien osallistuvien kansallisten täytäntöönpanoelinten on tehtävä yhteistyötä valituksen ratkaisemisen helpottamiseksi (mm. jakamalla tietoa, avustamalla asiakirjojen kääntämisessä ja antamalla tietoa tapahtumien olosuhteista). Matkustajille on tiedotettava, mikä elin toimii ’johtavana’ elimenä.

  Monimutkaisissa tapauksissa, joihin liittyy useita valituksia tai liikenteenharjoittajia, rajat ylittävää matkustamista tai onnettomuuksia muun jäsenvaltion kuin sen alueella, joka myönsi yrityksen toimiluvan, erityisesti, jos on epäselvää, mikä kansallinen täytäntöönpanoelin on toimivaltainen tai jos valituksen ratkaiseminen näin helpottuisi tai nopeutuisi, kansallisten täytäntöönpanoelinten on tehtävä yhteistyötä nimetäkseen ’johtavan’ elimen, joka toimii matkustajien kannalta yhtenä yhteyspisteenä. Kaikkien osallistuvien kansallisten täytäntöönpanoelinten on tehtävä yhteistyötä valituksen ratkaisemisen helpottamiseksi (mm. jakamalla tietoa, avustamalla asiakirjojen kääntämisessä ja antamalla tietoa tapahtumien olosuhteista). Matkustajille on tiedotettava, mikä elin toimii ’johtavana’ elimenä. Lisäksi kansallisten täytäntöönpanoelinten on aina varmistettava, että Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/23941 a säännöksiä noudatetaan kaikissa tapauksissa.

   

  _________________

   

  1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/2394, annettu 12 päivänä joulukuuta 2017, kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä ja asetuksen (EY) N:o 2006/2004 kumoamisesta (EUVL L 345, 27.12.2017).

  • [1]  EUVL C 197, 8.6.2018, s. 66.
  • [2]  EYVL C 77, 28.3.2002, s. 1.

  PERUSTELUT

  Johdanto

  Rautatieala on kokenut monia muutoksia sitten vuoden 1991, jolloin julkaistiin ensimmäinen unionin tason lainsäädäntöehdotus[1]. Tämän jälkeen olemme nähneet niin kutsuttujen vakiintuneiden toimijoiden täydellisen uudelleen järjestelyn, uusien tulokkaiden markkinoille saapumisen sekä osittaisen yhtenäisen eurooppalaisen rautatiealueen, joka perustuu yhteisille teknisille ja hallinnollisille standardeille. Monet seikat ovat kuitenkin vielä toteutumatta, kuten siirtyminen uuteen teknologiaan, josta esimerkkinä mainittakoon Euroopan rautatieliikenteen hallintajärjestelmä (ERTMS).

  Yksi rautatiealan pääsaavutuksista on oikeudellisen järjestelmän luominen matkustajien oikeuksien suojelemista varten osana laajempaa kuluttajien oikeuksia koskevaa unionin politiikkaa. Komissio toteaa täytäntöönpanokertomuksessaan[2], että rautatieliikenteen matkustajien oikeuksia ja velvollisuuksia koskeva asetus (EY) N:o 1371/2007 on pantu alalla täytäntöön asianmukaisesti. Useat jäsenvaltiot ovat kuitenkin tätä asetusta täysin noudattaen myöntäneet asetuksen eräistä artikloista poikkeuksia, koska niillä ei ole ollut varoja laiminlyödyn raideinfrastruktuurin tai vanhentuneen liikkuvan kaluston päivittämiseen. Tällaisia poikkeuksia ei kuitenkaan pitäisi voida enää jatkaa joulukuusta 2024 lähtien. Rautatieliikenteen matkustajien oikeudet varmistetaan siis piakkoin yhtäläisesti kaikissa unionin jäsenvaltioissa.

  Vaikka parannuksia tarvitaan ja ne ovat jatkuvia, olisi syytä tähdentää, että unionin rautatiejärjestelmä on moniin muihin maihin verrattuna yksi tehokkaimmista, nykyaikaisimmista ja kuluttajaystävällisimmistä. Esittelijä katsoo kuitenkin, että rautatiealan pysyvänä tavoitteena olisi oltava rautateiden parantaminen ja nykyaikaistaminen, mihin kuuluu rautatieliikenteen matkustajien suojeleminen.

  Tämä uudelleenlaadittu teksti kannustaa parantamaan entisestään unionin rautatiejärjestelmää ja luo selkeämmän kehyksen kuljettajien ja asiakkaiden väliselle suhteelle.

  Esittelijä pitää komission ehdotusta myönteisenä erityisesti siksi, että siinä käsitellään liikuntarajoitteisten ja vammaisten henkilöiden avustamista ja korvauksia matkustushäiriöiden tapauksessa.

  Esittelijä katsoo, että on luotava järjestelmä, jossa on täytäntöönpanokelpoisia oikeuksia ja jolla kannustetaan useampia jäsenvaltioita unionin nykyisen lainsäädännön täytäntöönpanoon ja toisaalta suojellaan asiakkaita johdonmukaisemmin, samalla kun otetaan huomioon, että rautateitse matkustamisen olisi edelleen oltava hinnoittelultaan kohtuullista ja että sen olisi oltava yhä useammin liikuntarajoitteisten henkilöiden saavutettavissa.

  Esittelijä korostaa rautatiealan kilpailukyvyn edellyttävän, että asiakkaille tarjotaan erinomaisia nykyaikaisia palveluja kohtuulliseen hintaan. On todella erittäin tärkeää varmistaa kuljetusten kestävyys ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja se, että rautatieliikenne houkuttelee uusia matkustajia. Tässä yhteydessä on myös tärkeää, että rautatiealalla liikennöidään yhdenvertaisesti muiden liikennemuotojen kanssa. Olkoon kilpailu oikeudenmukaista! Kiistämättä ensisijaisena tavoitteena olevaan rautateitse matkustavien unionin kansalaisten suojelemisen parantamiseen olisi siksi yhdistettävä se, että rautatiealan hallinnollinen rasitus pidetään mahdollisimman vähäisenä. Uudelleenlaatimisessa olisi siis vältettävä toimenpiteitä, jotka olisivat päällekkäisiä unionin nykyisen lainsäädännön kanssa.

  Tärkeimmät huolenaiheet

  Soveltamisala

  Esittelijä kannattaa yleisesti ottaen komission ehdotusta vähentää minimiin jäsenvaltioiden mahdollisuudet poikkeusten soveltamiseen. Kansainväliset (unionin jäsenvaltioiden ja unioniin kuulumattomien maiden väliset) rautatieliikenteen matkustajapalvelut olisi kuitenkin jätettävä uudelleenlaatimisen ulkopuolelle, koska unionin rautatieyritysten ei pitäisi joutua vastuuseen unioniin kuulumattomien maiden raideinfrastruktuurin tilasta tai sellaisten unionin ulkopuolisten kuljettajien suorituksista, joille ne tarjoavat vetopalveluja.

  Jäsenvaltioiden ei pitäisi saada myöntää poikkeuksia kotimaan kaukoliikenteen palveluihin vuoden 2024 jälkeen, kuten nykyisessä asetuksessa säädetään. Aiempaa lakkauttamista olisi vältettävä, jotta voidaan ottaa huomioon Euroopan keski- ja itäosien rautatiejärjestelmien rahoittaminen. Kaukoliikenteen palveluihin sovelletaan edelleen osittaisia poikkeuksia (Yhdistynyttä kuningaskuntaa lukuun ottamatta).

  Esittelijä haluaa lisäksi korostaa, että kuluttajien oikeuksia koskevassa lainsäädännössä olisi keskityttävä asiakkaan ja palveluntarjoajan suhteeseen. Uudelleenlaadinnassa kyse on rautatieyrityksestä eli kuljettajasta. Yritysten välisiä suhteita olisi käsiteltävä muussa lainsäädännössä, kuten rautatiepaketeissa. Esittelijä puuttuikin tietojen saataville asettamista koskeviin vaatimuksiin (9 artiklan 4 kohta), valmiussuunnitelmiin (18 artiklan 6 kohta) ja hyvitystä koskevaan oikeuteen (19 artikla).

  Saavutettavuus

  Esittelijä antaa vahvan tukensa sille, että on helpotettava vammaisten tai liikuntarajoitteisten henkilöiden mahdollisuutta käyttää rautatieliikennettä. Junien olisi oltava kaikkien kansalaisten saavutettavissa helposti ja yhdenvertaisesti. Esittelijä muistuttaa tässä yhteydessä, että neljännessä rautatiepaketissa on vahvistettu oikeudellinen kehys rautateiden infrastruktuurin mukauttamiseksi liikuntarajoitteisten henkilöiden tarpeisiin, jotta heillä on mahdollisuus täysin itsenäiseen matkustamiseen. On syytä korostaa, että väestön ikääntyessä saavutettavuudesta tulee yhä merkittävämpi haaste liikennealalla.

  Esittelijä katsoo siksi, että rautatiealalla olisi tehtävä kaikki mahdollinen, jotta asemat ja junat olisivat esteettömiä. Esittelijä ehdottaa siksi, että liikuntarajoitteisille henkilöille taataan pääsy koko unionin rautatiejärjestelmään ennakkoilmoituksen perusteella, jota koskevan määräajan on oltava mahdollisimman lyhyt ja enintään 24 tuntia. Apua annetaan tarvittaessa niinä aikoina, kun rautatiepalveluja liikennöidään. Apua olisi annettava korvauksetta. Kansallisten täytäntöönpanoelinten on tarkastettava rautatiejärjestelmän esteettömyyden laatu, jotta parannuksia voidaan toteuttaa kohdennetusti.

  Esittelijä toteaa, että liikkumavälineet, kuten pyörätuolit tai apuvälineet, ovat paitsi olennaisia liikuntarajoitteisille henkilöille myös heitä varten räätälöityjä ja usein kalliita. Siksi on erittäin tärkeää, että niiden katoaminen tai vahingoittuminen korvataan ajoissa ja että varmistetaan, että korvaamisen kokonaiskustannukset perustuvat todelliseen arvoon.

  Esittelijä pitää henkilökunnan kouluttamista ratkaisevana, jotta liikuntarajoitteisille henkilöille voidaan antaa asianmukaista ja laadukasta apua. Siksi esittelijä ehdottaa, että koulutusresurssit kohdennetaan työntekijöihin, jotka ovat suoraan yhteydessä liikuntarajoitteisiin henkilöihin tai joiden on tarjottava heihin liittyviä palveluja. Näin saadaan parempaa ja keskittyneempää koulutusta.

  Liput

  Esittelijän päätavoitteena on tehdä raideliikenteestä mahdollisimman houkuttelevaa, jotta voidaan tukea siirtymistä raideliikenteeseen, kuten liikennettä koskevassa valkoisessa kirjassa[3] korostetaan. Rautatieliikenteen matkustajat arvostavat erittäin paljon suoria lippuja. Niiden saatavuus on olennaista rautateitse matkustamisen houkuttelevuuden lisäämiseksi. Esittelijä katsoo kuitenkin, ettei ole lainsäädäntövallan käyttäjän asia edellyttää markkinoita avattaessa pakollisena seikkana, että yritykset tekevät keskinäistä yhteistyötä lippupalvelujen alalla. Rautatiealaa olisi kohdeltava samalla tavoin kuin muita liikennemuotoja. Lentoliikenteen alalla ei ole yhteistyön pakkoa, ja vastaavasti rautatiealan yritysten olisi voitava valita vapaasti, keiden toimijoiden kanssa ne tekevät yhteistyötä, eli kyse on liikennemuotojen välisen kilpailun edistämisestä, joka on kuulunut jo vuosikymmeniä unionin politiikan pääelementteihin.

  Tässä yhteydessä mainittakoon, että niin kutsuttua täyden palvelun mallia koskevan rautatieyhtiöiden ja lipunmyyjien aloitteen täytäntöönpano alkaa jo tuottaa ensimmäisiä konkreettisia tuloksia. Esimerkiksi osoitteessa www.bahn.com voidaan nyt varata paitsi kotimaisia myös kansainvälisiä Trenitalian ja ÖBB:n lippuja, joten matkustajat voivat varata, maksaa ja saada kerralla kirjoitetun lipun matkoille, joilla on monia kuljettajia, esimerkiksi Pohjois-Saksasta Itävallan kautta Etelä-Italiaan.

  Esittelijä katsoo kuitenkin, että lainsäädäntövallan käyttäjällä olisi oltava keskeinen rooli rautateiden asiakkaiden suojan asianmukaisen tason varmistamisessa ja että erityisesti olisi varmistettava, että matkustajille tiedotetaan asianmukaisesti kaikenlaisia lippuja ostettaessa, jotta matkustajat voivat hyötyä tämän asetuksen mukaisesta korvaus- ja avustamisjärjestelmästä.

  Rautatiejärjestelmä on erittäin monimukainen paitsi teknisesti myös matkustajien turvallisuuden kannalta. Samalla on syytä todeta, että rautatieyhtiöt ovat innovatiivisia ja automatisointi on jo todellisuutta. Lippujen myyntiä erityiskanavien avulla edellyttävien toimenpiteiden olisi siksi oltava joustavia, eli esimerkiksi otetaan huomioon, että junassa myyminen ei ole aina mahdollista, kuten nykyisen asetuksen 9 artiklan 4 kohdassa todetaan. On myös erittäin tärkeää, että rautatieyhtiöt tarjoavat edelleen ja parantavat mahdollisuuksia ostaa lippuja vaihtoehtoisia kanavia hyödyntäen.

  Lipunmyyjien ja välittäjien rooli

  Esittelijän mielestä on ratkaisevaa välttää asetuksessa toimivaltaa koskevat epäselvyydet ja varmistaa oikeudellinen selkeys. Siksi eräitä 3 artiklan määritelmiä on muutettu. Esittelijä mukauttaa esimerkiksi ”matkanjärjestäjän” määritelmää nykyiseen lainsäädäntöön[4].

  Lipunmyyjien keskeistä liiketoimintaa on myydä liikennepalvelujen välittäjänä lippuja rautatieyrityksen puolesta. Tässä yhteydessä esittelijä tarkistaa myös 9 artiklan 2 kohtaa vapauttaakseen lipunmyyjät oikeudellisesta velvoitteesta antaa matkustajille jatkuvasti matkaa koskevia tietoja.

  Ylivoimainen este

  Euroopan unionin tuomioistuimen vuonna 2013 antamasta ratkaisusta seuraa, että rautatieyrityksiä ei vapauteta korvausvastuusta, kun viivästyminen johtuu poikkeuksellisista olosuhteista. Esittelijä katsoo, että poikkeukselliset olosuhteet koskevat kaikkia liikennemuotoja. Tämä on entistä tärkeämpää multimodaalisuuden kannalta, jossa samaa perusluontoista periaatteiden kokonaisuutta olisi sovellettava kaikkiin liikennemuotoihin, jotta ei vääristettäisi niiden välistä kilpailua. Tämä otetaan huomioon uudelleenlaatimista koskevassa komission ehdotuksessa. Poikkeukselliset olosuhteet rajataan kuitenkin ankariin sääolosuhteisiin ja merkittäviin luonnononnettomuuksiin, samalla kun sivuutetaan muut olosuhteet, jotka eivät liity rautateiden liikennöintiin mutta jotka saattavat vaikuttaa tuntuvasti järjestelmän toimintaan, kuten terrori-iskut. Esittelijä ehdottaa 17 artiklan 8 kohtaan ylivoimaisen esteen määritelmää, joka vastaa liitteessä I olevan 32 artiklan 2 kohtaa (yhtenäiset CIV-oikeussäännökset), joka kattaa kaikki odottamattomat olosuhteet, jotka eivät ole rautatieyritysten hallittavissa.

  • [1]  Direktiivi 91/440/EY.
  • [2]  Rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista 23. lokakuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1371/2007 soveltamisesta 14. elokuuta 2013 annettu komission kertomus (COM(2013)0587).
  • [3]  Liikennettä koskeva valkoinen kirja 2011.
  • [4]  Matkapaketeista ja yhdistetyistä matkajärjestelyistä annettu direktiivi (EU) 2015/2302.

  LIITE: OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE

  D(2018)14313

  Karima Delli

  Liikenne- ja matkailuvaliokunnan puheenjohtaja

  ASP 04F155

  Bryssel

  Aihe:  Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista (uudelleenlaadittu)

  COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD))

  Arvoisa puheenjohtaja

  Oikeudellisten asioiden valiokunta on tarkastellut edellä mainittua ehdotusta uudelleenlaatimista koskevan parlamentin työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti.

  Kyseisen artiklan 3 kohta kuuluu seuraavasti:

  ”Jos oikeudellisista asioista vastaava valiokunta katsoo, ettei ehdotus aiheuta muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, se antaa siitä tiedon asiasta vastaavalle valiokunnalle.

  Tässä tapauksessa asiasisällöstä vastaavan valiokunnan käsiteltäväksi otetaan ainoastaan ne 169 ja 170 artiklan mukaiset tarkistukset, jotka koskevat ehdotuksen muutettuja osia.

  Asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtaja voi kuitenkin poikkeuksellisesti ja tapauskohtaisesti hyväksyä käsiteltäväksi tarkistuksia ehdotuksen muuttumattomina säilyviin osiin, jos hän pitää sitä tarpeellisena pakottavista syistä, jotka liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen tai yhtenäisyyteen muiden käsiteltäväksi otettujen tarkistusten kanssa. Tällaiset syyt on mainittava tarkistusten kirjallisissa perusteluissa.”

  Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa‑antavan ryhmän, joka käsitteli uudelleenlaadittua ehdotusta, lausunnon johdosta ja esittelijän antamia suosituksia noudattaen oikeudellisten asioiden valiokunta katsoo, ettei käsillä oleva ehdotus sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset mainittujen muutosten kanssa niiden asiasisältöä muuttamatta.

  Käsiteltyään asiaa kokouksessaan 27. maaliskuuta 2018 oikeudellisten asioiden valiokunta suosittaa äänin 19 puolesta ja 2 tyhjää[1], että asiasta vastaava liikenne- ja matkailuvaliokunta voi tarkastella edellä mainittua ehdotusta työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti.

  Kunnioittavasti

  Pavel Svoboda

  Liite: Neuvoa-antavan ryhmän lausunto

  Liite

   

   

   

   

  OIKEUDELLISTEN YKSIKÖIDEN

  NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ

   

    Bryssel 19. helmikuuta 2018

  LAUSUNTO

            EUROOPAN PARLAMENTILLE

            NEUVOSTOLLE

            KOMISSIOLLE

  Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista (uudelleenlaadittu)

  COM(2017)0548, 27.9.2017 – 2017/0237(COD)

  Säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja erityisesti sen 9 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuva neuvoa-antava ryhmä kokoontui 27. lokakuuta ja 14. joulukuuta 2017 sekä 18. tammikuuta 2018 käsittelemään muun muassa edellä mainittua komission esittämää ehdotusta.

  Neuvoa-antava ryhmä tarkasteli[2] ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi, jolla laaditaan uudelleen rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista 23. lokakuuta 2007 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1371/2007, ja totesi yksimielisesti seuraavaa:

  1. Seuraavat osuudet tekstistä olisi pitänyt merkitä harmaasävyisellä kirjasinlajilla, jota yleensä käytetään sisällöllisten muutosten esittämiseen:

  – johdanto-osan 10 kappaleessa olevan nykyisen viittauksen ”Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta 19 päivänä maaliskuuta 2001 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2001/16/EY” korvaaminen viittauksella ”komission asetuksessa (EU) N:o 454/2011”;

  – johdanto-osan 14 kappaleessa ilmauksen ”tehtävä yhteistyötä helpottaakseen” korvaaminen ilmauksella ”olisi helpotettava”;

  – johdanto-osan 15 kappaleessa ilmauksen ”valinnanvapauteen” poisto;

  – johdanto-osan 16 kappaleessa ilmauksen ”sen varmistamiseksi, että” korvaaminen ilmauksella ”Lisäksi”;

  – 3 artiklan 17 kohdassa ilmauksen ”liikenteenharjoittajan” korvaaminen ilmauksella ”rautatieyrityksen”;

  – 6 artiklan koko teksti;

  – 9 artiklan 1 kohdassa ilmauksen ”, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 10 artiklan soveltamista” poisto ensimmäisen virkkeen lopusta;

  – 9 artiklan 3 kohdassa ilmauksen ”kuulo- ja/tai näkörajoitteisten henkilöiden tarpeisiin” poisto;

  – 10 artiklan 1 kohdassa ilmauksen ”, jos niitä on saatavilla,” siirto ilmauksen ”suoria lippuja” jäljestä sen eteen;

  – 10 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ilmauksen ”ja 4” lisääminen;

  – 10 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan koko teksti;

  – 17 artiklan 2 kohdan alussa ilmauksen ”Matkustajat” korvaaminen ilmauksella ”Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan myös matkustajiin”;

  – 25 artiklan 1 kohdassa ilmauksen ”minkäänlaista taloudellista ylärajaa ei sovelleta” poisto;

  – liitteessä III asetuksen (EY) N:o 1371/2007 liitteessä III olevan tekstin poisto.

  2. Johdanto-osan 32 kappaleessa ilmaus ”perussopimuksen” olisi korvattava ilmauksella ”Euroopan unionista tehdyn sopimuksen”.

  Tarkastelun perusteella neuvoa-antava ryhmä saattoi todeta yksimielisesti, että ehdotus ei sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity. Neuvoa‑antava ryhmä totesi myös, että ehdotuksessa ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset näiden muutosten kanssa säännösten asiasisältöä muuttamatta.

  F. DREXLER      H. LEGAL    L. ROMERO REQUENA

  Parlamentin lakimies    Neuvoston     Pääjohtaja

  oikeudellinen

  neuvonantaja

  • [1]  Läsnä olleet jäsenet: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Pascal Durand, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, Mylène Troszczynski, Axel Voss, Rainer Wieland, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual.
  • [2]   Neuvoa-antavan ryhmän työ perustui ehdotuksen englanninkieliseen versioon, koska se oli käsiteltävänä olevan tekstin alkukieli.

  LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION OIKEUDELLISISTA YKSIKÖISTÄ KOOSTUVAN NEUVOA-ANTAVAN RYHMÄN LAUSUNTO

   

   

   

   

  OIKEUDELLISTEN YKSIKÖIDEN

  NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ

   

    Bryssel 19. helmikuuta 2018

  LAUSUNTO

            EUROOPAN PARLAMENTILLE

            NEUVOSTOLLE

            KOMISSIOLLE

  Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista (uudelleenlaadittu)

  COM(2017)0548, 27.9.2017 – 2017/0237(COD)

  Säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja erityisesti sen 9 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuva neuvoa-antava ryhmä kokoontui 27. lokakuuta ja 14. joulukuuta 2017 sekä 18. tammikuuta 2018 käsittelemään muun muassa edellä mainittua komission esittämää ehdotusta.

  Neuvoa-antava ryhmä tarkasteli[1] ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi, jolla laaditaan uudelleen rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista 23. lokakuuta 2007 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1371/2007, ja totesi yksimielisesti seuraavaa:

  1. Seuraavat osuudet tekstistä olisi pitänyt merkitä harmaasävyisellä kirjasinlajilla, jota yleensä käytetään sisällöllisten muutosten esittämiseen:

  – johdanto-osan 10 kappaleessa olevan nykyisen viittauksen ”Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta 19 päivänä maaliskuuta 2001 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2001/16/EY” korvaaminen viittauksella ”komission asetuksessa (EU) N:o 454/2011”;

  – johdanto-osan 14 kappaleessa ilmauksen ”tehtävä yhteistyötä helpottaakseen” korvaaminen ilmauksella ”olisi helpotettava”;

  – johdanto-osan 15 kappaleessa ilmauksen ”valinnanvapauteen” poisto;

  – johdanto-osan 16 kappaleessa ilmauksen ”sen varmistamiseksi, että” korvaaminen ilmauksella ”Lisäksi”;

  – 3 artiklan 17 kohdassa ilmauksen ”liikenteenharjoittajan” korvaaminen ilmauksella ”rautatieyrityksen”;

  – 6 artiklan koko teksti;

  – 9 artiklan 1 kohdassa ilmauksen ”, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 10 artiklan soveltamista” poisto ensimmäisen virkkeen lopusta;

  – 9 artiklan 3 kohdassa ilmauksen ”kuulo- ja/tai näkörajoitteisten henkilöiden tarpeisiin” poisto;

  – 10 artiklan 1 kohdassa ilmauksen ”, jos niitä on saatavilla,” siirto ilmauksen ”suoria lippuja” jäljestä sen eteen;

  – 10 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ilmauksen ”ja 4” lisääminen;

  – 10 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan koko teksti;

  – 17 artiklan 2 kohdan alussa ilmauksen ”Matkustajat” korvaaminen ilmauksella ”Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan myös matkustajiin”;

  – 25 artiklan 1 kohdassa ilmauksen ”minkäänlaista taloudellista ylärajaa ei sovelleta” poisto;

  – liitteessä III asetuksen (EY) N:o 1371/2007 liitteessä III olevan tekstin poisto.

  2. Johdanto-osan 32 kappaleessa ilmaus ”perussopimuksen” olisi korvattava ilmauksella ”Euroopan unionista tehdyn sopimuksen”.

  Tarkastelun perusteella neuvoa-antava ryhmä saattoi todeta yksimielisesti, että ehdotus ei sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity. Neuvoa‑antava ryhmä totesi myös, että ehdotuksessa ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset näiden muutosten kanssa säännösten asiasisältöä muuttamatta.

  F. DREXLER      H. LEGAL    L. ROMERO REQUENA

  Parlamentin lakimies    Neuvoston     Pääjohtaja

  oikeudellinen

  neuvonantaja

  • [1]   Neuvoa-antavan ryhmän työ perustui ehdotuksen englanninkieliseen versioon, koska se oli käsiteltävänä olevan tekstin alkukieli.

  LIITE: LUETTELO YHTEISÖISTÄ JA HENKILÖISTÄ, JOILTA ESITTELIJÄ ON SAANUT TIETOJA

  Seuraavan luettelon laatiminen on täysin vapaaehtoista, ja esittelijä on siitä yksin vastuussa. Esittelijä on saanut tietoja seuraavilta yhteisöiltä tai henkilöiltä valmistellessaan mietintöluonnosta ennen sen hyväksymistä valiokunnassa:

  Yhteisö ja/tai henkilö

  Allianz Pro Schiene (ApS)

  Allrail/Trainline

  Community of European Railway (CER)

  Blogger Mark SMITH (Seat61)

  Deutsche Bahn (DB)

  Deutscher Reiseverband

  European Cyclists' Federation (ECF)

  European Commission - DG MOVE

  European Disability Forum (EDF)

  European Passengers' Federation (EPF)

  European Rail Infrastructure Managers (EIM)

  Eurostar

  Eurotunnel

  Fahrgastverband Pro Bahn

  Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT)

  International Association of Public Transport (UITP)

  Société nationale des chemins de fer français (SNCF)

  Polskie Koleje Państwowe SA (PKP)

  The European Travel Agents’ and Tour Operators’ Associations (ECTAA)

  Trenitalia

  Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV)

  Verbraucherzentrale Bundesverband

  SISÄMARKKINA- JA KULUTTAJANSUOJAVALIOKUNNAN LAUSUNTO (5.6.2018)

  liikenne- ja matkailuvaliokunnalle

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista (uudelleenlaadittu)
  (COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD))

  Valmistelija: Dennis de Jong

  LYHYET PERUSTELUT

  Komissio antoi syyskuussa 2017 ehdotuksensa rautatieliikenteen matkustajien oikeuksia ja velvollisuuksia koskevan asetuksen (asetus (EY) 1371/2007) uudelleenlaadinnasta. Valmistelija katsoo, että rautateitse matkustamisesta olisi tehtävä kuluttajien kannalta houkuttelevampaa tiukentamalla rautatieyrityksiä koskevia vaatimuksia tietojen antamisesta, parantamalla rautatieliikenteen matkustajien oikeusvarmuutta ja lisäämällä rautateitse matkustamisen esteettömyyttä vammaisten henkilöiden ja liikuntaesteisten henkilöiden kannalta. Vaikka komission ehdotuksessa on useita tärkeitä parannuksia, valmistelija on sitä mieltä, että uudelleenlaadinnassa tarvitaan tietyillä kohdin enemmän kunnianhimoa, jotta voidaan varmistaa rautatieliikenteen matkustajien parempi suojelu ja tiedonsaanti ennen matkaa, matkan aikana ja sen jälkeen.

  Ylivoimaiset esteet ja korvaukset

  Lentomatkustajien oikeuksia koskevassa asetuksessa otettiin käyttöön ylivoimaisen esteen lauseke, ja nyt komissio ehdottaa lausekkeen lisäämistä myös rautatieliikenteen matkustajien oikeuksia koskevaan asetukseen. Lausekkeessa todetaan, että rautatieyritystä ei kuitenkaan tulisi velvoittaa maksamaan korvausta, jos on kyse ankarista sääolosuhteista tai merkittävistä luonnononnettomuuksista. Matkustamista lentäen ja rautateitse ei kuitenkaan voida verrata keskenään. Lisäksi tällainen lauseke on liian epämääräinen, jotta vältettäisiin tulevat oikeudenkäynnit. Tämän vuoksi valmistelija ehdottaa lausekkeen poistamista. Lisäksi valmistelija esittää lipun hinnan korvaamista koskevien sääntöjen laajentamista ehdottamalla suurnopeusjunia koskevaa korvausjärjestelmää, jonka mukaisesti matkustajalla olisi oikeus hakea korvausta, jos matka viivästyy 45 minuuttia tai enemmän.

  Tiedonsaanti, palvelut ja avustaminen

  Matkustajilla on liian usein epätietoisuutta ostettaviin junalippuihin liittyvistä ehdoista. Erityisesti silloin kun matkan aikana käytetään useiden liikenteenharjoittajien palveluja, matkustajat joutuvat toteamaan eroja lippujen hinnoissa, yhteyksien turvaamisessa ja avustamisessa. Siksi lausunnossa on selkeämpi määritelmä ”suorille lipuille”, ja siinä ehdotetaan verkkopohjaisia sovellusliittymiä, joiden avulla rautatieyritysten on järjestettävä syrjimätön pääsy kaikkiin matkaa koskeviin tietoihin, mukaan lukien reaaliaikaista toimintaa koskevat tiedot, aikataulu ja hinnasto. Jotta matkustajat voisivat lippuja ostaessaan tehdä tietoon perustuvia päätöksiä, lipunmyyjät ja rautatieyritykset olisi velvoitettava ilmoittamaan matkustajille, jos ns. suoran lipun hinta eroaa merkittävästi eri liikenteenharjoittajilta erikseen ostetuista lipuista kertyvästä hinnasta.

  Vammaiset ja liikuntarajoitteiset henkilöt

  Komission ehdotuksessa on useita parannuksia, jotka auttavat saavuttamaan paremmin tavoitteen lisätä rautateitse tapahtuvan matkustamisen esteettömyyttä vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden kannalta. Ratkaisematta jää kuitenkin näiden henkilöiden kannalta suurin ongelma eli se, että avun tarpeesta on ilmoitettava ennakolta 48 tuntia ennen matkaa. Tämä vähentää huomattavasti vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden liikkuvuutta ja vapautta, ja se on ristiriidassa YK:n vammaisyleissopimuksen 9 artiklan kanssa, sillä artiklan mukaisesti olisi annettava mahdollisuus matkustaa itsenäisesti, spontaanisti ja ilman avustusta. Joillakin jäsenvaltioilla on jo käytössä hyvin toimiva järjestelmä, jossa avun tarpeesta voidaan ilmoittaa paljon lyhyemmällä varoitusajalla. Valmistelija ehdottaa siksi komission ehdotuksessa olevan 48 tunnin lyhentämistä 24 tuntiin pienillä asemilla ja ”saavu asemalle ja matkusta” -järjestelmää suuremmille asemille, joilla on henkilökuntaa. Muita rautateitse matkustamisen esteettömyyttä lisääviä ehdotuksia on tiedon asettaminen helpommin saataville verkon välityksellä tai henkilökunnan käyttämien tiedonlevittämiskanavien kautta ja rautatieyritysten velvoite asettaa palvelukatkoksia koskevat tiedot suoraan saataville esteettömässä muodossa.

  TARKISTUKSET

  Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa liikenne- ja matkailuvaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

  Tarkistus    1

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 3 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (3)  Vaikka kuluttajien suojelemisessa unionissa on edistytty huomattavasti, rautatieliikenteen matkustajien oikeuksien suojelemista on edelleen parannettava.

  (3)  Vaikka kuluttajien suojelemisessa unionissa on edistytty huomattavasti, rautatieliikenteen matkustajien oikeuksien suojelemista ja korvauksien myöntämistä heille myöhästymisten, peruutusten ja mahdollisten aineellisten vahinkojen vuoksi on edelleen parannettava.

  Tarkistus    2

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 5 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (5)  Myöntämällä rautatieliikenteen matkustajille samat oikeudet kansainvälisillä matkoilla ja kotimaan matkoilla on tarkoitus nostaa kuluttajansuojan tasoa unionissa, varmistaa rautatieyritysten tasapuoliset toimintaedellytykset ja varmistaa matkustajien yhdenmukaiset oikeudet.

  (5)  Myöntämällä rautatieliikenteen matkustajille samat oikeudet kansainvälisillä matkoilla ja kotimaan matkoilla on tarkoitus nostaa matkustajien oikeuksien suojelemisen tasoa unionissa, erityisesti heidän oikeuttaan tiedonsaantiin ja korvaukseen viivästymis- tai peruutustapauksessa. Matkustajien olisi saatava mahdollisimman tarkkaa tietoa oikeuksistaan.

  Tarkistus    3

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 6 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (6)  Rautateiden matkustajaliikennepalvelut kaupunki-, esikaupunki- ja alueellisessa liikenteessä ovat luonteeltaan erilaisia kuin kaukoliikenteen palvelut. Tämän vuoksi jäsenvaltioiden olisi voitava myöntää unionissa poikkeuksia kaupunki-, esikaupunki- ja alueellisessa liikenteessä niitä rautateiden matkustajaliikennepalveluja, jotka eivät ole rajatylittäviä palveluja, koskevista säännöksistä.

  (6)  Metro-, raitiovaunu- ja muun kevytraideliikenteen matkustajapalvelut ovat luonteeltaan erilaisia kuin kaukoliikenteen palvelut. Tämän vuoksi jäsenvaltioiden olisi voitava myöntää unionissa poikkeuksia niitä metro-, raitiovaunu- ja muun kevytraideliikenteen matkustajapalveluja, jotka eivät ole rajatylittäviä palveluja, koskevista säännöksistä.

  Tarkistus    4

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 9 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (9)  Rautatieliikennepalveluihin liittyviin käyttäjänoikeuksiin kuuluu palvelua koskevien tietojen saanti ennen matkaa ja matkan aikana. Aina kun se on mahdollista, rautatieyritysten ja lipunmyyjien olisi annettava nämä tiedot etukäteen ja mahdollisimman pian. Nämä tiedot olisi annettava vammaisille ja liikuntarajoitteisille henkilöille esteettömässä muodossa.

  (9)  Rautatieliikennepalveluihin liittyviin kuluttajanoikeuksiin kuuluu kaikkia tarjolla olevia vaihtoehtoja ja palvelua koskevien tietojen saanti ennen matkaa, matkan aikana ja sen jälkeen. Rautatieyritysten, lipunmyyjien ja matkanjärjestäjien olisi annettava nämä tiedot etukäteen ja reaaliaikaisina. Nämä tiedot olisi annettava vammaisille ja liikuntarajoitteisille henkilöille esteettömässä muodossa ja niiden olisi oltava julkisesti saatavilla.

  Perustelu

  Tämä tarkistus liittyy 9 artiklan 2 kohtaan, joka on osa uudelleenlaadittua asetusta.

  Tarkistus    5

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (9 a)  Hyvin kehittyneet multimodaaliset henkilöliikennejärjestelmät edistävät ilmastotavoitteiden saavuttamista. Siksi rautatieyritysten olisi mainostettava myös yhdistelmiä, joissa on mukana muitakin liikennemuotoja, jotta junamatkustajat ovat niistä tietoisia ennen matkansa varaamista.

  Perustelu

  Tämä tarkistus liittyy 9 artiklan 2 kohtaan, joka on osa uudelleenlaadittua asetusta.

  Tarkistus    6

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (12 a)  Vaatimus pääsyn järjestämisestä matkaa koskeviin tietoihin syrjimättömästi koskee myös reaaliaikaista toimintaa koskevia tietoja aikatauluista, intermodaaliyhteyksistä, vapaina olevista istumapaikoista, sovellettavista hinnoista ja maksuista, varauksen pakollisuudesta ja muista asiaan sovellettavista erityisehdoista. Rautatieyritysten olisi annettava kaikkien matkanjärjestäjien ja lipunmyyjien tehdä menestyksekkäästi liikennesopimuksia, joiden tuloksena luovutetaan matkalippuja ja suoria lippuja ja tehdään varauksia ja niihin liittyviä kaupallisia tarjouksia, esimerkiksi tarvittaessa liput pyörän tai kookkaan matkatavaran kuljettamiseen. Tämän olisi tehtävä matkustamisesta esteettömämpää matkustajille ja annettava heille valintoja varten suurempi matkustusmahdollisuuksien ja hintojen kirjo.

  Perustelu

  Tämä tarkistus liittyy johdanto-osan 12 kappaleeseen, joka on osa uudelleenlaadittua asetusta.

  Tarkistus    7

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 12 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (12 b)  Kun rautatieyritykset tarjoavat pääsyn matkaa koskeviin tietoihin tai varausjärjestelmiin sovellusliittymien välityksellä, niiden olisi varmistettava, että sovellusliittymissä käytetään avoimia standardeja ja yleisesti käytettyjä protokollia ja että ne ovat koneluettavissa muodoissa. Kun kyseisiä standardeja, protokollia tai muotoja ei ole, niitä luotaessa olisi käytettävä avoimia dokumentointi-, kehittämis- ja standardointiprosesseja. Rautatieyritysten olisi asetettava ne saataville ilmaiseksi.

  Perustelu

  Tämä tarkistus liittyy johdanto-osan 12 kappaleeseen, joka on osa uudelleenlaadittua asetusta.

  Tarkistus    8

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 12 c kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (12 c)  Jos käytössä on teknisiä toimenpiteitä, jotka estävät tai haittaavat osapuolia saamasta matkaa koskevia tietoja muista julkisesti saatavilla olevista lähteistä kuin sovellusliittymistä, kuten niiden verkkosivustoista, kyseisiä toimenpiteitä olisi pidettävä syrjivinä.

  Perustelu

  Tämä tarkistus liittyy johdanto-osan 12 kappaleeseen, joka on osa uudelleenlaadittua asetusta.

  Tarkistus    9

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 13 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (13)  Pyöräilyn kasvavalla suosiolla unionissa on vaikutuksia liikkuvuuteen kokonaisuudessaan ja matkailuun. Niin rautatieliikenteen kuin pyöräilyn kasvava käyttö kulkumuotojakaumassa vähentää liikenteen ympäristövaikutuksia. Sen vuoksi rautatieyritysten olisi helpotettava pyöräilyn ja junamatkojen yhdistämistä mahdollisimman paljolti erityisesti sallimalla polkupyörien kuljetus junissa.

  (13)  Pyöräilyn kasvavalla suosiolla unionissa on vaikutuksia liikkuvuuteen kokonaisuudessaan ja matkailuun. Niin rautatieliikenteen kuin pyöräilyn kasvava käyttö kulkumuotojakaumassa vähentää liikenteen ympäristövaikutuksia. Sen vuoksi rautatieyritysten olisi helpotettava pyöräilyn ja junamatkojen yhdistämistä mahdollisimman paljolti erityisesti tarjoamalla asianmukaiset valmiudet polkupyörien kuljettamiseen kaikentyyppisissä junissa, myös kaukojunissa ja rajojen yli kulkevissa junissa.

  Tarkistus    10

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (13 a)  Polkupyörien kuljettaminen junassa olisi voitava kieltää tai sitä olisi voitava rajoittaa ainoastaan asianmukaisesti perustelluista turvallisuussyistä. Tällaisten syiden olisi liityttävä matkustajien turvallisuuteen, erityisesti hätäuloskäyntien edustojen avoimina pitämiseen ja matkustajille aiheutuvien fyysisten vammojen välttämiseen.

  Perustelu

  Tämä tarkistus liittyy johdanto-osan 13 kappaleeseen, joka on osa uudelleenlaadittua asetusta.

  Tarkistus    11

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 14 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (14)  Rautatieyritysten olisi helpotettava rautatieliikenteen matkustajien siirtymistä yhden liikenteenharjoittajan palveluista toisen liikenteenharjoittajan palveluihin tarjoamalla suoria lippuja aina kun se on mahdollista.

  (14)  Rautatieyritysten, lipunmyyjien ja matkanjärjestäjien olisi helpotettava rautatieliikenteen matkustajien siirtymistä yhden liikenteenharjoittajan palveluista toisen liikenteenharjoittajan palveluihin tarjoamalla suoria lippuja. Niiden olisi ilmoitettava selkeästi siitä, kun suorien lippujen hinnat poikkeavat merkittävästi erikseen ostettujen lippujen hinnasta. Luovuttaessaan suoria lippuja niiden olisi otettava huomioon, että matkustajalla olisi oltava riittävästi aikaa siirtyä palvelusta toiseen.

  Perustelu

  Tämä tarkistus liittyy 17 artiklan 8 kohtaan tehtyyn tarkistukseen, joka on osa uudelleenlaadittua asetusta.

  Tarkistus    12

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 15 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (15)  Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus huomioon ottaen ja jotta vammaisilla ja liikuntarajoitteisilla henkilöillä olisi samat mahdollisuudet matkustaa rautateitse kuin muillakin kansalaisilla, on syytä vahvistaa säännöt tällaisten henkilöiden syrjimättömyydestä ja avustamisesta matkan aikana. Henkilöillä, jotka ovat vammaisia taikka vammasta, iästä tai muusta tekijästä johtuen liikuntarajoitteisia, on sama oikeus vapaaseen liikkuvuuteen ja syrjimättömyyteen kuin kaikilla muilla kansalaisilla. Erityistä huomiota olisi muun muassa kiinnitettävä rautatiepalvelujen esteettömyyttä, liikkuvaan kalustoon pääsyn edellytyksiä ja junatiloja koskevien tietojen antamiseen vammaisille tai liikuntarajoitteisille henkilöille. Jotta aistivammaiset matkustajat saisivat tiedot junan viivästymisestä parhaalla mahdollisella tavalla, olisi käytettävä tarpeen mukaan visuaalisia ja auditiivisia tiedotusjärjestelmiä. Vammaisten tai liikuntarajoitteisten henkilöiden olisi voitava ostaa matkalippuja junasta ilman lisäveloitusta. Henkilökunnalla olisi oltava riittävä koulutus, jotta vammaisten tai liikuntarajoitteisten henkilöiden tarpeisiin voidaan vastata varsinkin apua annettaessa. Jotta matkustusolosuhteet olisivat tasavertaiset, tällaisille henkilöille olisi annettava apua asemilla ja junissa aina, kun junat kulkevat, eikä ainoastaan tiettyinä vuorokauden aikoina.

  (15)  Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus huomioon ottaen ja jotta vammaisilla ja liikuntarajoitteisilla henkilöillä olisi samat mahdollisuudet matkustaa rautateitse kuin muillakin kansalaisilla, on syytä vahvistaa säännöt tällaisten henkilöiden syrjimättömyydestä ja avustamisesta ennen matkaa ja matkan aikana. Henkilöillä, jotka ovat vammaisia taikka vammasta, iästä tai muusta tekijästä johtuen liikuntarajoitteisia, on sama oikeus vapaaseen liikkuvuuteen ja syrjimättömyyteen kuin kaikilla muilla kansalaisilla. Erityistä huomiota olisi muun muassa kiinnitettävä rautatiepalvelujen esteettömyyttä, liikkuvaan kalustoon pääsyn edellytyksiä ja junatiloja koskevien tietojen antamiseen vammaisille tai liikuntarajoitteisille henkilöille. Jotta aistivammaiset matkustajat saisivat tiedot junan viivästymisestä parhaalla mahdollisella tavalla, olisi käytettävä tarpeen mukaan visuaalisia ja auditiivisia tiedotusjärjestelmiä. Vammaisten tai liikuntarajoitteisten henkilöiden olisi voitava ostaa matkalippuja junasta ilman lisäveloitusta, kun lippujen etukäteen ostamiseen ei ole muuta mahdollisuutta. Henkilökunnalla olisi oltava riittävä koulutus, jotta vammaisten tai liikuntarajoitteisten henkilöiden tarpeisiin voidaan vastata varsinkin apua annettaessa. Jotta matkustusolosuhteet olisivat tasavertaiset, tällaisille henkilöille olisi annettava ilmaiseksi apua asemilla ja junissa aina, kun junat kulkevat, eikä ainoastaan tiettyinä vuorokauden aikoina.

  Perustelu

  Lipun ostaminen junassa ei ole aina mahdollista. Kaikissa junissa ei ole henkilöstöä lippujen myymiseen. Siksi olisi vahvistettava selkeitä sääntöjä tätä mahdollisuutta varten. Tämä tarkistus liittyy 10 artiklan 5 kohtaan, joka on osa uudelleenlaadittua asetusta.

  Tarkistus    13

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 16 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (16)  Rautatieyritysten ja aseman haltijoiden olisi liikuntarajoitteisia henkilöitä koskevia yhteentoimivuuden teknisiä eritelmiä soveltamalla otettava huomioon vammaisten tai liikuntarajoitteisten henkilöiden tarpeet. Lisäksi pääsy kaikkeen rakennettuun ympäristöön ja liikkuvaan kalustoon olisi varmistettava julkisia hankintoja koskevien unionin sääntöjen , erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/24/EU26, mukaisesti siten, että fyysiset esteet ja toiminnalliset rajoitukset poistetaan asteittain uutta kalustoa hankittaessa tai rakennettaessa tai laajoja kunnostustöitä tehtäessä.

  (16)  Rautatieyritysten ja aseman haltijoiden olisi liikuntarajoitteisia henkilöitä koskevia yhteentoimivuuden teknisiä eritelmiä ja mainittuja eritelmiä täydentäessään direktiiviä XXX soveltamalla otettava huomioon vammaisten tai liikuntarajoitteisten henkilöiden tarpeet. Lisäksi pääsy kaikkeen rakennettuun ympäristöön ja liikkuvaan kalustoon olisi varmistettava julkisia hankintoja koskevien unionin sääntöjen, erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/24/EU26, mukaisesti siten, että fyysiset esteet ja toiminnalliset rajoitukset poistetaan asteittain uutta kalustoa hankittaessa tai rakennettaessa tai laajoja kunnostustöitä tehtäessä.

  __________________

  __________________

  26 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65).

  26 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65).

  Perustelu

  Kun tekniset eritelmät eivät kata esteettömyysvaatimuksia, olisi sovellettava Euroopan esteettömyyssäädöstä (direktiiviä XXX). Direktiivin XXX on määrä täydentää unionin alakohtaista lainsäädäntöä kattamalla seikat, joita lainsäädäntö ei vielä kata.

  Tarkistus    14

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 17 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (17)  On suotavaa, että tässä asetuksessa luodaan matkustajille tarkoitettu korvausjärjestelmä sellaisia tapauksia varten, joissa viivästymiseen liittyy rautatieyrityksen vastuu, samalta pohjalta kuin COTIF:n ja erityisesti sen matkustajien oikeuksia koskevien yhtenäisten CIV- oikeussäännösten mukainen kansainvälinen järjestelmä. Jos matkustajaliikennepalvelussa on viivästyminen, rautatieyritysten olisi myönnettävä matkustajille korvausta, joka perustuu prosenttiosuuteen lipun hinnasta.

  (17)  On suotavaa, että tässä asetuksessa luodaan matkustajille tarkoitettu korvausjärjestelmä sellaisia tapauksia varten, joissa viivästymiseen liittyy rautatieyrityksen vastuu, samalta pohjalta kuin COTIF:n ja erityisesti sen matkustajien oikeuksia koskevien yhtenäisten CIV- oikeussäännösten mukainen kansainvälinen järjestelmä. Ostettujen lippujen hinta olisi palautettava kokonaisuudessaan. Jos matkustajaliikennepalvelussa on viivästyminen, rautatieyritysten olisi myönnettävä matkustajille korvausta, joka perustuu enintään 100 prosenttiin lipun hinnasta.

  Tarkistus    15

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 18 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (18)  Rautatieyrityksille olisi asetettava velvollisuus ottaa vakuutus tai tehdä vastaavia järjestelyjä, jotta ne kykenevät kantamaan rautatieliikenteen matkustajia koskevan vastuunsa tapaturman sattuessa. Jos jäsenvaltiot vahvistavat vahingonkorvauksen enimmäismäärän matkustajan kuoleman tai henkilövahingon tapauksessa, kyseisen määrän olisi oltava vähintään yhtä suuri kuin yhtenäisissä CIV-oikeussäännöksissä vahvistettu määrä.

  (18)  Rautatieyrityksille olisi asetettava velvollisuus ottaa vakuutus tai tehdä vastaavia järjestelyjä, jotta ne kykenevät kantamaan rautatieliikenteen matkustajia koskevan vastuunsa tapaturman sattuessa. Jos jäsenvaltiot vahvistavat vahingonkorvauksen enimmäismäärän matkustajan kuoleman tai henkilövahingon tapauksessa, kyseisen määrän olisi oltava vähintään yhtä suuri kuin yhtenäisissä CIV-oikeussäännöksissä vahvistettu määrä. Jäsenvaltioiden olisi voitava milloin tahansa lisätä vahingonkorvauksen määrää matkustajan kuoleman tai henkilövahingon tapauksessa.

  Tarkistus    16

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (18 a)  Tässä asetuksessa tarkoitetuiksi onnettomuuksiksi olisi katsottava myös matkustajien terveyshaitat, jotka johtuvat matkustajajunien osastojen tilanahtaudesta, paitsi jos kyseisillä matkustajajunilla kuljetetaan henkilöitä tämän asetuksen 16 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Tässä asetuksessa tarkoitetuiksi onnettomuuksiksi olisi lisäksi katsottava matkustajien terveyshaitat, jotka aiheutuvat ilmastointijärjestelmien puuttumisesta tai käyttö- tai toimintahäiriöstä ja niihin liittyvistä matkustajille sietämättömistä lämpötila- tai ilmankosteusoloista.

  Perustelu

  Jotta voidaan estää porsaanreiät, joita käytettäisiin matkustajien vahingoksi, ja jotta voitaisiin erityisesti vaalia asetuksen johdanto-osan 3 ja 5 kappaleen henkeä, olisi säänneltävä myös muita matkustajien terveyshaittoja, kun ne johtuvat kuljettajan virheestä tai laiminlyönnistä ja niitä voidaan pitää laajassa mielessä onnettomuuksina.

  Tarkistus    17

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 20 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (20)  Jos matka viivästyy, matkustajille olisi tarjottava matkan jatkamisen tai uudelleenreitittämisen vaihtoehtoja vastaavilla kuljetusehdoilla. Vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden tarpeet olisi otettava tällaisissa tilanteissa huomioon.

  (20)  Jos matka viivästyy, matkustajille olisi tarjottava matkan jatkamisen tai uudelleenreitittämisen vaihtoehtoja vastaavilla kuljetusehdoilla. Vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden tarpeet olisi erityisesti otettava tällaisissa tilanteissa huomioon.

  Tarkistus    18

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 21 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (21)  Rautatieyritystä ei kuitenkaan tulisi velvoittaa maksamaan korvausta, jos se voi osoittaa, että viivästys johtui palvelun turvallisen toiminnan vaarantavista ankarista sääolosuhteista tai merkittävistä luonnononnettomuuksista. Tällaisten tapahtumien olisi oltava luonteeltaan poikkeuksellisia luonnonkatastrofeja ja erillisiä tavanomaisista kausiluonteisista sääoloista, kuten syysmyrskyt taikka vuoroveden tai lumen sulamisen aiheuttama kaupunkien säännöllinen tulviminen. Rautatieyritysten olisi todistettava, että ne eivät voineet ennakoida tai ehkäistä viivästymistä siitäkään huolimatta, että kaikki kohtuulliset toimenpiteet oli toteutettu.

  Poistetaan.

  Tarkistus    19

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 22 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (22)  Yhteistyössä rataverkon haltijoiden ja rautatieyritysten kanssa aseman haltijoiden olisi laadittava valmiussuunnitelmat vakavista häiriöistä aiheutuvien vaikutusten minimoimiseksi tarjoamalla viivästyville matkustajille riittävästi tietoa ja huolenpitoa.

  (22)  Yhteistyössä rataverkon haltijoiden ja rautatieyritysten kanssa aseman haltijoiden olisi laadittava ja asetettava julkisesti saataville valmiussuunnitelmat vakavista häiriöistä aiheutuvien vaikutusten minimoimiseksi tarjoamalla viivästyville matkustajille riittävästi tietoa ja huolenpitoa.

  Tarkistus    20

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 23 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (23)  Tällä asetuksella ei tulisi rajoittaa rautatieyritysten oikeutta hakea asiaa koskevan kansallisen lainsäädännön nojalla korvausta keneltä tahansa henkilöltä, mukaan lukien kolmannet osapuolet.

  (23)  Tällä asetuksella ei tulisi rajoittaa rautatieyritysten, lipunmyyjien, rautatieasemien tai rataverkon haltijoiden oikeutta hakea tarvittaessa korvausta keneltä tahansa henkilöltä, mukaan lukien kolmannet osapuolet, voidakseen täyttää tämän asetuksen mukaiset matkustajia koskevat velvoitteensa.

  Tarkistus    21

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 27 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (27)  Rautatieliikenteen matkustajien olisi voitava tehdä valitus tähän asetukseen perustuvien oikeuksien ja velvollisuuksien osalta mille tahansa asianomaiselle rautatieyritykselle, ja heillä olisi oltava oikeus saada vastaus kohtuullisen ajan kuluessa.

  (27)  Rautatieliikenteen matkustajien olisi voitava tehdä valitus tähän asetukseen perustuvien oikeuksien ja velvollisuuksien osalta mille tahansa asianomaiselle rautatieyritykselle, lipunmyyjälle, rautatieasemalle tai rataverkon haltijalle ja heillä olisi oltava oikeus saada vastaus kohtuullisen ajan kuluessa.

  Perustelu

  Kuten 28 artiklan 2 kohdassa vahvistetaan, matkustaja voi tehdä valituksen mille tahansa osallisena olleelle rautatieyritykselle, lipunmyyjälle, rautatieasemalle tai rataverkon haltijalle.

  Tarkistus    22

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 28 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (28)  Rautatieyritysten ja aseman haltijoiden olisi määriteltävä, asetettava julkisesti saataville, hallinnoitava ja valvottava rautateiden matkustajaliikennepalveluihin liittyviä palvelun laatunormeja.

  (28)  Rautatieyritysten ja aseman haltijoiden olisi määriteltävä, asetettava julkisesti saataville, hallinnoitava ja valvottava rautateiden matkustajaliikennepalveluihin liittyviä palvelun laatunormeja, myös vammaisia ja liikuntarajoitteisia henkilöitä koskevia palvelun laatunormeja.

  Perustelu

  Tarkistus liittyy johdanto-osan 15 kappaleeseen, kun otetaan huomioon vammaisia henkilöitä koskeva YK:n yleissopimus. Palvelun laatunormien on katettava myös vammaiset ja liikuntarajoitteiset henkilöt.

  Tarkistus    23

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 29 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (29)  Jotta kuluttajasuoja säilyisi korkeana rautatieliikenteessä, jäsenvaltioita olisi vaadittava nimeämään kansalliset täytäntöönpanoelimet, jotka valvovat tätä asetusta tarkasti ja panevat sen täytäntöön kansallisella tasolla. Kyseisten elinten olisi pystyttävä toteuttamaan useita eri täytäntöönpanotoimenpiteitä. Matkustajilla olisi oltava mahdollisuus tehdä kyseisille elimille valitus asetuksen väitetyistä rikkomisista. Jotta tällaisia valituksia käsiteltäisiin riittävällä tavalla, kyseisten elinten olisi myös tehtävä keskinäistä yhteistyötä.

  (29)  Jotta kuluttajasuoja säilyisi korkeana rautatieliikenteessä, jäsenvaltioita olisi vaadittava nimeämään kansalliset täytäntöönpanoelimet, jotka valvovat tätä asetusta tarkasti ja panevat sen täytäntöön kansallisella tasolla. Kyseisten elinten olisi pystyttävä toteuttamaan useita eri täytäntöönpanotoimenpiteitä sekä tarjoamaan matkustajille sitova vaihtoehtoinen riitojenratkaisumahdollisuus direktiivin 2013/11/EU1 a mukaisesti. Matkustajilla olisi oltava mahdollisuus tehdä kyseisille elimille valitus asetuksen väitetyistä rikkomisista sekä käyttää tarvittaessa asetuksen 524/2013/EU1 b mukaista verkkovälitteistä riidanratkaisua. Myös matkustajaryhmiä edustavien järjestöjen olisi säännösten mukaan voitava esittää valituksia. Jotta tällaisia valituksia käsiteltäisiin riittävällä tavalla, kyseisten elinten olisi myös tehtävä keskinäistä yhteistyötä, ja asetus olisi edelleen esitettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2017/2394/EU1 c liitteessä olevassa luettelossa. Kansallisten täytäntöönpanoelinten on vuosittain julkaistava verkkosivuillaan kertomuksia ja tilastoja, jotka sisältävät tiedot saatujen valitusten määrästä ja tyypeistä sekä täytäntöönpanotoimien tuloksista. Nämä kertomukset on myös asetettava saataville Euroopan unionin rautatieviraston verkkosivuilla.

   

  __________________

   

  1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/11/EU, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta (EUVL L 165, 18.6.2013, s. 14).

   

  1 b Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 524/2013, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, kuluttajariitojen verkkovälitteisestä riidanratkaisusta sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta (EUVL L 165, 18.6.2013, s. 1).

   

  1 c Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/2394, annettu 12 päivänä joulukuuta 2017, kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä ja asetuksen (EY) N: o 2006/2004 kumoamisesta (EUVL L 345, 27.12.2017, s. 1).

  Tarkistus    24

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 31 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (31)  Jäsenvaltioiden olisi säädettävä tämän asetuksen säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja varmistettava, että seuraamuksia sovelletaan. Seuraamusten, joihin voi sisältyä korvausten maksaminen asianomaiselle henkilölle, olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

  (31)  Jäsenvaltioiden olisi säädettävä tämän asetuksen säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja varmistettava, että seuraamuksia sovelletaan. Seuraamusten, joihin voi sisältyä korvausten maksaminen asianomaiselle henkilölle, olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia, ja niihin olisi kuuluttava myös muun muassa vähimmäissakko tai prosenttiosuus kyseisen yrityksen tai organisaation vuosiliikevaihdosta sen mukaan, kumpi on korkeampi.

  Perustelu

  Asianmukaisen täytäntöönpanoa koskevan säännöksen puute oli yksi pääsyistä, joilla tämän asetuksen uudelleenlaatiminen perusteltiin. Siksi on erittäin tärkeää varmistaa, että seuraamukset ovat varoittavia, jotta ne estävät yrityksiä toimimasta asetuksen säännösten vastaisesti. Tämä liittyy myös erottamattomasti muihin VII lukua koskeviin täytäntöönpanoon liittyviin tarkistuksiin, mukaan lukien tarkistukset, joilla lisätään täytäntöönpanoelinten valmiuksia ja tehokkuutta ja avustetaan matkustajia valitusten esittämisessä.

  Tarkistus    25

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – otsikko

  Komission teksti

  Tarkistus

  Kohde

  Kohde ja tavoitteet

  Perustelu

  Uudelleenlaadittu asetus laadittiin kiinnittäen huomiota tasapainoon rautateiden matkustajien oikeuksien vahvistamisen sekä yleisen edun välillä, jonka mukaista on yleisesti edistää rautatieliikennettä. Tavoitteet on vahvistettu tässä artiklassa, joten ne olisi mainittava myös sen otsikossa, mikä kytkeytyy erottamattomasti muihin tarkistuksiin. Kyse on myös hyvästä lainsäädännön laatimisesta.

  Tarkistus    26

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  Tässä asetuksessa vahvistetaan rautatieliikenteeseen sovellettavat säännöt seuraavista seikoista:

  Jotta voidaan suojella tehokkaasti matkustajien oikeuksia ja kannustaa matkustamaan rautateitse, tässä asetuksessa vahvistetaan rautatieliikenteeseen sovellettavat säännöt seuraavista seikoista:

  Perustelu

  Katso edellisen tarkistuksen perustelu.

  Tarkistus    27

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – d alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  d)  matkustajien oikeudet peruutus- tai viivästymistapauksissa;

  d)  matkustajien oikeudet ja korvaukset liikennehäiriöissä, kuten peruutus- tai viivästymistapauksissa;

  Tarkistus    28

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – e alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  e)  tiedot, jotka matkustajille on vähintään annettava;

  e)  tiedot, jotka rautatieyritysten, lipunmyyjien ja matkanjärjestäjien on vähintään annettava matkustajille tarkasti ja ajoissa ja esteettömässä muodossa;

  Perustelu

  Tämä tarkistus liittyy erottamattomasti etenkin lukuun II.

  Tarkistus    29

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – h alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  h)  valitustenkäsittely;

  h)  asianmukaiset valitustenkäsittelymenettelyt;

  Perustelu

  Uudelleenlaaditun asetuksen parempaa täytäntöönpanon valvontaa koskevan tavoitteen saavuttamiseksi on tärkeää, että sekä kuluttajat että kansalliset valvontaelimet voivat luottaa vankkoihin menettelyihin, joilla helpotetaan valitusten oikea-aikaista käsittelyä. Tämä tarkistus liittyy erottamattomasti etenkin lukuun VII.

  Tarkistus    30

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 2 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (a)  direktiivissä 2012/34/EU tarkoitetut rautateiden matkustajaliikennepalvelut kaupunki-, esikaupunki- ja alueellisessa liikenteessä, lukuun ottamatta valtioiden rajat ylittäviä palveluja unionissa;

  (a)  direktiivissä 2012/34/EU tarkoitetut ja direktiivissä 2016/797/EU edelleen kehitetyt rautateiden matkustajaliikennepalvelut metro-, raitiovaunu- ja muussa kevytraideliikenteessä;

  Tarkistus    31

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 2 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (b)  rautateiden kansainväliset matkustajaliikennepalvelut, joiden merkittävä osa, mukaan lukien vähintään yksi aikataulun mukainen asemalla pysähtyminen, tapahtuu unionin ulkopuolella, edellyttäen, että matkustajien oikeudet suojataan asianomaisen kansallisen lainsäädännön nojalla riittävällä tavalla poikkeuksen myöntävän jäsenvaltion alueella.

  (b)  rautateiden kansainväliset matkustajaliikennepalvelut, joiden merkittävä osa, mukaan lukien vähintään yksi aikataulun mukainen asemalla pysähtyminen, tapahtuu unionin ulkopuolella, ja vain siltä osalta, joka ei tapahdu poikkeuksen myöntävän jäsenvaltion alueella;

  Tarkistus    32

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (b a)  rautateiden matkustajaliikennepalvelut, joissa käytetään ainoastaan historialliseen käyttöön tai turistikäyttöön tarkoitettuja kulkuvälineitä.

  Tarkistus    33

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 2 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti myönnetyistä poikkeuksista sekä kansallisen lainsäädäntönsä asianmukaisuudesta alueellaan 2 kohdan b alakohdan soveltamiseksi.

  3.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 2 kohdan a, b ja b a alakohdan mukaisesti myönnetyistä poikkeuksista.

  Tarkistus    34

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4.  Asetuksen 5, 10, 11 ja 25 artiklaa ja V lukua sovelletaan kaikkiin 1 kohdassa tarkoitettuihin rautateiden matkustajaliikennepalveluihin, mukaan lukien palvelut, joille on myönnetty poikkeus 2 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti.

  4.  Asetuksen 4, 6, 7, 11 ja 12 artiklaa ja V lukua sovelletaan kaikkiin tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin rautateiden matkustajaliikennepalveluihin, mukaan lukien palvelut, joille on myönnetty poikkeus tämän artiklan 2 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti. Asetuksen 10 ja 17 artiklaa sovelletaan kaikkiin tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin rautateiden matkustajaliikennepalveluihin, mukaan lukien palvelut, joille on myönnetty poikkeus tämän artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti.

  Tarkistus    35

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  5)  ’lipunmyyjällä’ liikennepalvelujen vähittäismyyjää, joka tekee kuljetussopimuksia ja myy lippuja rautatieyrityksen puolesta tai omaan lukuunsa;

  5)  ’lipunmyyjällä’ liikennepalvelujen vähittäismyyjää, joka tekee kuljetussopimuksia ja myy lippuja ja suoria lippuja yhden tai useamman rautatieyrityksen puolesta tai omaan lukuunsa;

  Perustelu

  Tämä tarkistus liittyy 10 artiklan 1 ja 6 kohtaan, jotka ovat osa uudelleenlaadittua asetusta.

  Tarkistus    36

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – 6 a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  6 a)  ’lipulla’ pätevää näyttöä matkustajan oikeudesta rautatieliikenteeseen riippumatta sen muodosta, kuten paperilippu, sähköinen lippu, älykortti tai matkakortti;

  Perustelu

  Liput voivat olla hyvin erilaisissa muodoissa, etenkin kun otetaan huomioon verkkoalustojen kehittyminen. Siksi olisi oltava selvää, että lippu on muodostaan riippumatta pätevä näyttö, joka oikeuttaa matkustajan käyttämään rautatiepalvelua.

  Tarkistus    37

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  8)  ’suoralla lipulla’ yhtä tai useampaa lippua , jotka vastaavat yhtä kuljetussopimusta, joka on tehty yhden tai useamman rautatieyrityksen liikennöimien peräkkäisten rautatiematkojen tekemistä varten;

  8)  ’suoralla lipulla’ yhtä tai useampaa erillistä lippua, jotka on luovutettu yhden tai useamman rautatieyrityksen liikennöimien peräkkäisten rautatiematkojen tekemistä varten ja jotka on ostettu samalta lipunmyyjältä, matkanjärjestäjältä tai rautatieyritykseltä kokonaismatkaa varten;

  Perustelu

  Tämä tarkistus liittyy 10 artiklan 1 ja 6 kohtaan, jotka ovat osa uudelleenlaadittua asetusta.

  Tarkistus    38

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  10)  ’matkalla’ matkustajan kuljettamista lähtöaseman ja määräaseman välillä yhdellä kuljetussopimuksella;

  10)  ’matkalla’ matkustajan kuljettamista lähtöaseman ja määräaseman välillä;

  Tarkistus    39

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – 10 a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  10 a)  ’parhaalla mahdollisella yksittäisellä rautatiematkalla’ parasta (esimerkiksi halvinta, nopeinta tai soveltuvinta) yhdensuuntaista rautatiematkaa kahden rautatieaseman välillä (sekä jäsenvaltioissa että yli unionin sisärajojen), joka voi käsittää yhden, kaksi tai useampia peräkkäisiä rautatiematkoja, jossa noudatetaan rautateiden virallisten suunnittelijoiden standardoituja vähimmäisreittiaikatauluja ja jossa voi olla useampi kuin yksi peräkkäinen lippu tai kuljetussopimus, sen mukaan, mikä ratkaisu soveltuu matkustajalle parhaiten.

  Perustelu

  Nykyteknologia tarjoaa matkustajille mahdollisuuden varata peräkkäisiä rautatiematkoja ja valita parhaat vaihtoehdot matkaansa varten (esimerkiksi halvin, nopein tai sopivin) riippumatta lippujen määrästä (yksi tai useampia peräkkäisiä). Määritelmällä selvennetään 3 artiklan 8 kohtaa ja lisätään asetuksen oikeudellista johdonmukaisuutta. Tarkistuksella mukautetaan tätä asetusta säännöksiin, jotka koskevat matkustajan oikeuksia muissa liikennemuodoissa (esimerkiksi lentoliikenteessä). Käsite ’paras mahdollinen yksittäinen rautatiematka’ antaa matkustajalle mahdollisuuden valita soveltuvin matkustusvaihtoehto.

  Tarkistus    40

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – 16 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  16)  ’vammaisella’ ja ’liikuntarajoitteisella henkilöllä’ henkilöä, jolla on pysyvä tai väliaikainen fyysinen , psyykkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma , joka saattaa yhdessä muiden esteiden kanssa estää häntä käyttämästä liikennevälineitä täysin ja tehokkaasti samalla tavoin kuin muut matkustajat, tai jonka liikkumiskyky liikennevälineitä käytettäessä on rajoittunut iän vuoksi ;

  16)  ’vammaisella’ ja ’liikuntarajoitteisella henkilöllä’ henkilöä, jolla on pysyvä tai väliaikainen fyysinen, psyykkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, joka saattaa yhdessä muiden esteiden kanssa estää häntä käyttämästä liikennevälineitä täysin ja tehokkaasti samalla tavoin kuin muut matkustajat, tai jonka liikkumiskyky liikennevälineitä käytettäessä on rajoittunut;

  Tarkistus    41

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – 18 a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  18 a)  'kevytraideliikenteen matkustajapalvelulla' kaupunkien ja esikaupunkien raideliikennejärjestelmässä tarjottua palvelua, jonka törmäysturvallisuus on luokiteltu (standardin EN 15227:2011 mukaisesti) tasolle C-III tai C-IV ja jossa käytettävän kalustoyksikön lujuus on korkeintaan 800 kN (pituussuuntainen puristusvoima kytkentäalueella)); kevytraidejärjestelmillä voi olla oma tai tieliikenteen kanssa jaettu väylä, ja sen kalustoyksikköjä ei tavallisesti vaihdeta pitkän matkan matkustaja- tai tavaraliikenteen kanssa;

  Perustelu

  Tämä tarkistus liittyy 2 artiklan 2 kohtaan, joka on osa uudelleenlaadittua asetusta.

  Tarkistus    42

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – 19 a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  19 a)  ’sovellusliittymällä’ sähköistä liittymää, josta haetaan tietoja aikatauluista, intermodaaliyhteyksistä, mukaan lukien reaaliaikaiset tiedot mahdollisista viivästyksistä, vapaista istumapaikoista, sovellettavista hinnoista, varausten pakollisuudesta, erityisehdoista ja liikennepalvelujen esteettömyydestä ja joka mahdollistaa myös lippujen ja suorien lippujen ostamisen ja varaukset.

  Perustelu

  Tämä uusi määritelmä on tarpeen (uuden) 10 a artiklan uusien säännösten käyttöön ottamisen myötä.

  Tarkistus    43

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Rautatieyritysten tai lipunmyyjien on tarjottava sopimusehtoja ja hintoja suurelle yleisölle ilman suoraa tai välillistä, lopullisen asiakkaan kansalaisuuteen tai asuinpaikkaan taikka rautatieyrityksen tai lipunmyyjän sijoittautumispaikkaan unionissa perustuvaa syrjintää, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sosiaalisen hinnoittelun soveltamista.

  Rautatieyritysten, lipunmyyjien tai matkanjärjestäjien on tarjottava sopimusehtoja ja hintoja ja myytävä lippuja ja suoria lippuja suurelle yleisölle ja vastaanotettava varauksia matkustajilta ilman suoraa tai välillistä, etenkään matkustajan kansalaisuuteen, alkuperään tai asuinpaikkaan taikka rautatieyrityksen tai lipunmyyjän sijoittautumispaikkaan unionissa perustuvaa syrjintää, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sosiaalisen hinnoittelun soveltamista. Lisäksi rautatieyritykset, lipunmyyjät ja matkanjärjestäjät eivät saa hyväksymissään maksuvälineissä soveltaa maksutapahtumiin erilaisia ehtoja matkustajan kansalaisuuteen tai asuinpaikkaan, maksutilin sijaintiin, maksupalvelun tarjoajan sijoittautumispaikkaan tai maksuvälineen myöntämispaikkaan unionissa liittyvistä syistä, kun

   

  (a) maksutapahtuma suoritetaan sähköisenä maksutapahtumana tilisiirtona, suoraveloituksena tai korttipohjaisella maksuvälineellä saman maksutuotemerkin ja -tyypin sisällä;

   

  (b) tunnistamisvaatimukset täyttyvät direktiivin (EU) 2015/2366 mukaisesti; ja

   

  (c) maksutapahtumat suoritetaan valuuttana, jonka rautatieyritys, lipunmyyjä tai matkanjärjestäjä hyväksyy.

  Tarkistus    44

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Matkustajilla on oikeus tuoda tarvittaessa kohtuullista korvausta vastaan junaan polkupyöriä. Matkustajien on valvottava polkupyöriään matkan aikana ja varmistettava, ettei muille matkustajille, liikkumisvälineille, matkatavaroille tai rautatieliikenteen toimille aiheudu häiriötä tai vahinkoa. Polkupyörien kuljetuksesta voidaan kieltäytyä tai niiden kuljetusta voidaan rajoittaa turvallisuuden tai toiminnallisten syiden vuoksi edellyttäen, että rautatieyritykset, lipunmyyjät, matkanjärjestäjät ja tarvittaessa aseman haltijat tiedottavat matkustajille tällaisen kieltäytymisen tai rajoituksen edellytyksistä asetuksen (EU) N:o 454/2011 mukaisesti.

  Matkustajilla on oikeus tuoda junaan, myös suurnopeusjuniin, kaukoliikenteen juniin ja rajojen yli kulkeviin juniin, polkupyöriä, olivatpa ne koottuja tai ei. Tämä palvelu on tarjottava ilmaiseksi tai poikkeuksellisissa tapauksissa kohtuullista korvausta vastaan. Kaikessa uudessa liikkuvassa kalustossa on oltava riittävässä määrin selvästi merkittyjä ja nimettyjä paikkoja koottujen polkupyörien kuljetusta varten. Polkupyörien kuljetuksesta voidaan kieltäytyä tai niiden kuljetusta voidaan rajoittaa ainoastaan asianmukaisesti perusteltujen turvallisuussyiden vuoksi edellyttäen, että rautatieyritykset, lipunmyyjät, matkanjärjestäjät ja tarvittaessa aseman haltijat tiedottavat matkustajille viimeistään lipun ostohetkellä polkupyörän kuljetusta koskevista ehdoista kaikissa palveluissa asetuksen (EU) N:o 454/2011 mukaisesti.

  Tarkistus    45

  Ehdotus asetukseksi

  7 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Rautatieyritykset voivat tarjota sopimusehtoja, jotka ovat matkustajan kannalta suotuisampia kuin tässä asetuksessa asetetut ehdot.

  2.  Rautatieyritykset, matkanjärjestäjät tai lipunmyyjät voivat tarjota sopimusehtoja, jotka ovat matkustajan kannalta suotuisampia kuin tässä asetuksessa asetetut ehdot.

  Perustelu

  Tarkoituksena on ottaa huomioon, että myös muut kuin rautatieyritykset tarjoavat lippuja matkustajille, että tämä ei vaikuta rautatieyritysten ja matkanjärjestäjien/lipunmyyjien väliseen yritystenväliseen suhteeseen/sopimusvapauteen ja että tämä on yhdenmukaista II luvussa olevaan komission tekstiin nähden.

  Tarkistus    46

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – otsikko

  Komission teksti

  Tarkistus

  Velvollisuus tiedottaa liikenteen lakkauttamisesta

  Velvollisuus tiedottaa ja toteuttaa kuulemisia liikenteen lakkauttamisesta tai merkittävästä rajoittamisesta

  Perustelu

  Ottaen huomioon säädöksen ja komission siihen ehdottamien tarkistuksien tavoitteet vahvistaa vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksia sekä parantaa yleisesti matkustajien oikeuksia on tärkeää varmistaa, että rautatieyritykset kohtelevat matkustajia oikeudenmukaisesti. Tämän vuoksi tarkistus liittyy erottamattomasti muihin ehdotuksiin, kuten niihin, jotka koskevat yritysten tiedotusvelvollisuutta ja matkustajien syrjimättömyyttä 1 artiklassa ja muissa tähän liittyvissä luvuissa sekä kaikissa esteettömyyssäännöksissä V luvussa ja muissa osissa.

  Tarkistus    47

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Rautatieyritysten tai tarvittaessa rautateiden julkisista palveluhankintasopimuksista vastaavien toimivaltaisten viranomaisten on tiedotettava yleisölle liikenteen joko pysyvästä tai väliaikaisesta lakkauttamisesta asianmukaisia keinoja käyttäen, myös esteettömässä muodossa vammaisille henkilöille noudattaen direktiivissä XXX31 säädettyjä esteettömyysvaatimuksia, ja ennen toteuttamista koskevien päätöstensä tekemistä.

  Rautatieyritysten tai tarvittaessa rautateiden julkisista palveluhankintasopimuksista vastaavien toimivaltaisten viranomaisten on tiedotettava yleisölle liikenteen joko pysyvää tai väliaikaista lakkauttamista tai merkittävää rajoittamista koskevista ehdotuksista asianmukaisia keinoja käyttäen ja viipymättä, myös esteettömässä muodossa vammaisille henkilöille noudattaen direktiivissä XXX31 säädettyjä esteettömyysvaatimuksia, ja hyvissä ajoin ennen toteuttamista koskevien ehdotusten tekemistä, minkä lisäksi on varmistettava, että ehdotuksista järjestetään tarkoituksenmukainen ja asianmukainen kuuleminen sidosryhmien kanssa ennen ehdotusten täytäntöönpanoa.

  __________________

  __________________

  31 Direktiivi XXX tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (eurooppalainen esteettömyyssäädös) (EUVL L X, X.X.XXXX, s. X).

  31 Direktiivi XXX tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (eurooppalainen esteettömyyssäädös) (EUVL L X, X.X.XXXX, s. X).

  Tarkistus    48

  Ehdotus asetukseksi

  9 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Rautatieyritysten ja lipunmyyjien, jotka tarjoavat yhden tai useamman rautatieyrityksen puolesta kuljetussopimuksia, on pyynnöstä annettava matkustajalle ainakin liitteessä II olevassa I osassa mainitut tiedot, jotka liittyvät matkoihin, joista asianomainen rautatieyritys tarjoaa kuljetussopimusta. Lipunmyyjien, jotka tarjoavat kuljetussopimuksia omaan lukuunsa, ja matkanjärjestäjien on annettava nämä tiedot, jos ne ovat saatavissa.

  1.  Rautatieyritysten, matkanjärjestäjien ja lipunmyyjien, jotka tarjoavat omaan lukuunsa tai yhden tai useamman rautatieyrityksen puolesta kuljetussopimuksia, on annettava matkustajalle ainakin liitteessä II olevassa I osassa mainitut tiedot, jotka liittyvät matkoihin, joista asianomainen rautatieyritys tarjoaa kuljetussopimusta.

  Perustelu

  Asetuksen sisäisen logiikan ja tavoitteiden noudattamiseksi on tärkeää varmistaa, että lipun myynyt vähittäismyyjä antaa asiakkaille täsmällistä ja ajantasaista tietoa matkasta. Tämä liittyy erottamattomasti tietojen antamiseen, mukaan lukien liite II kokonaisuudessaan.

  Tarkistus    49

  Ehdotus asetukseksi

  9 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Rautatieyritysten ja mahdollisuuksien mukaan lipunmyyjien on annettava matkustajille matkan aikana , myös yhdysasemilla, vähintään liitteessä II olevassa II osassa mainitut tiedot.

  2.  Rautatieyritysten ja mahdollisuuksien mukaan matkanjärjestäjien ja lipunmyyjien on annettava matkustajille matkan aikana, myös yhdysasemilla, vähintään liitteessä II olevassa II osassa mainitut tiedot.

  Tarkistus    50

  Ehdotus asetukseksi

  9 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot on annettava mahdollisimman käyttökelpoisessa muodossa, myös hyödyntämällä ajantasaisia viestintäteknologioita. On kiinnitettävä erityistä huomiota sen varmistamiseen, että nämä tiedot ovat vammaisten henkilöiden saatavilla direktiivissä XXX ja asetuksessa (EU) N:o 454/2011 säädettyjen esteettömyysvaatimusten mukaisesti .

  3.  Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot on annettava hyödyntämällä helppokäyttöisiä, yleisesti käytettyjä ja reaaliaikaisia ajantasaisia viestintäteknologioita ja mahdollisuuksien mukaan kirjallisesti. On kiinnitettävä erityistä huomiota sen varmistamiseen, että nämä tiedot ovat vammaisten henkilöiden saatavilla direktiivissä XXX ja asetuksessa (EU) N:o 454/2011 säädettyjen esteettömyysvaatimusten mukaisesti. On ilmoitettava selvästi, että tietoja annetaan esteettömissä muodoissa.

  Tarkistus    51

  Ehdotus asetukseksi

  9 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4.  Aseman haltijoiden ja rataverkon haltijoiden on asetettava juniin, myös muiden rautatieyritysten liikennöimiin juniin, liittyvät reaaliaikaiset tiedot rautatieyritysten ja lipunmyyjien saataville syrjimättömällä tavalla.

  4.  Aseman haltijoiden, rataverkon haltijoiden ja rautatieyritysten on asetettava juniin, myös muiden rautatieyritysten liikennöimiin juniin, liittyvät reaaliaikaiset tiedot rautatieyritysten ja lipunmyyjien saataville syrjimättömällä tavalla, soveltuvimmassa muodossa ja uusinta viestintätekniikkaa hyödyntävässä yhteentoimivassa teknisessä liittymässä, jotta rautatieyritykset ja lipunmyyjät antavat matkustajille kaikki tässä asetuksessa edellytetyt tiedot.

  Tarkistus    52

  Ehdotus asetukseksi

  9 artikla – 4 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  4 a.  Rautatieyritysten ja lipunmyyjien, jotka tarjoavat kuljetussopimuksia yhden tai useamman rautatieyrityksen puolesta, on annettava matkustajille tietoja mahdollisista yhteyksistä muiden liikennemuotojen kanssa.

  Perustelu

  Tämä tarkistus liittyy erottamattomasti 9 ja 14 artiklaan.

  Tarkistus    53

  Ehdotus asetukseksi

  9 artikla – 4 b kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  4 b.  Rautatieyritysten on yhteistyössä aseman haltijoiden ja rataverkon haltijoiden kanssa annettava aikatauluissa tietoa esteettömistä junayhteyksistä ja asemista.

  Perustelu

  Tämä tarkistus liittyy 1 artiklaan. Näiden tietojen olisi helpotettava vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden matkustamista junassa.

  Tarkistus    54

  Ehdotus asetukseksi

  10 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Rautatieyritysten ja lipunmyyjien on tarjottava lippuja ja, jos niitä on saatavilla, suoria lippuja ja varausten vastaanottamista. Niiden on kaikin tavoin pyrittävä tarjoamaan suoria lippuja, myös valtioiden rajat ylittäviä matkoja ja useamman kuin yhden rautatieyrityksen kanssa suoritettavia matkoja varten.

  1.  Rautatieyritysten, lipunmyyjien ja matkanjärjestäjien on tarjottava lippuja, suoria lippuja ja varausten vastaanottamista, myös valtioiden rajat ylittäviä matkoja tai yöjunilla suoritettavia matkoja ja useamman kuin yhden rautatieyrityksen kanssa suoritettavia matkoja varten. Kyseisten lippujen varaamisen on oltava esteetöntä ja syrjimätöntä, myös vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden kannalta. Rautatieyritysten, lipunmyyjien ja matkanjärjestäjien on kehitettävä soveltuvia sovellusliittymiä ja tietomuotoja, jotka mahdollistavat tietojenvaihdon koko verkostossa ja yli alue- ja maarajojen sekä lippujen varaamisen internetissä.

  Tarkistus    55

  Ehdotus asetukseksi

  10 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Rautatieyritysten ja lipunmyyjien on toimitettava lippuja matkustajille seuraavista myyntipisteistä vähintään yhden välityksellä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 ja 4 kohdan soveltamista:

  2.  Rautatieyritysten, lipunmyyjien ja matkanjärjestäjien on toimitettava lippuja ja suoria lippuja matkustajille ja vastaanotettava varauksia internetin välityksellä ja seuraavista myyntipisteistä vähintään yhden välityksellä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 ja 4 kohdan soveltamista:

  a)  lipputoimistoista tai lipunmyyntiautomaateista;

  a)  lipputoimistoista tai lipunmyyntiautomaateista;

  (b)  puhelimen, internetin tai muun yleisesti saatavilla olevan tietotekniikan välityksellä;

  (b)  puhelimen tai muun yleisesti saatavilla olevan tietotekniikan välityksellä,

  (c)  junista.

  (c)  junista.

  Jäsenvaltiot voivat edellyttää, että rautatieyritykset toimittavat lippuja julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten perusteella tarjottavien palveluiden osalta useamman kuin yhden myyntipisteen välityksellä.

   

  Tarkistus    56

  Ehdotus asetukseksi

  10 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Rautatieyritysten on tarjottava mahdollisuutta lippujen saantiin kulloisellekin matkalle junasta, ellei mahdollisuutta ole rajoitettu tai evätty turvallisuussyistä tai petosten torjumiseksi tai siksi, että paikanvaraus on pakollinen, tai ymmärrettävistä kaupallisista syistä johtuen.

  3.  Rautatieyritysten on tarjottava mahdollisuutta lippujen saantiin kulloisellekin matkalle junasta, ellei mahdollisuutta ole rajoitettu tai evätty kohtuullisista tai perustelluista turvallisuussyistä tai petosten torjumiseksi tai tilan tai istumapaikkojen saatavuuteen liittyen.

  Perustelu

  EU:n rautatiepalvelujen käyttäjien määrän lisäämiseksi tarvitaan selviä ja vahvistettuja matkustajien oikeuksia asetuksen tavoitteiden mukaisesti. Kaikkien toimien, joilla rajoitetaan matkustajien mahdollisuutta ostaa lippuja junasta, olisi oltava sekä kohtuullisia että perusteltavissa. Turvallisuus-/petostentorjuntapolitiikka ja paikkojen saatavuus ovat molemmat legitiimejä syitä rajoittaa tätä, kun taas ”ymmärrettävät kaupalliset syyt” -ilmaisu on liian epämääräinen. Tämä tarkistus on siksi tarpeen sisäiseen logiikkaan liittyvistä pakottavista syistä, ja se liittyy erottamattomasti 1 artiklan asiasisältöön ja vaikutustenarvioinneissa ja perusteluissa esitettyihin yleistavoitteisiin.

  Tarkistus    57

  Ehdotus asetukseksi

  10 artikla – 4 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  4.  Jos lähtöasemalla ei ole lipputoimistoa tai lippuautomaattia, matkustajille on tiedotettava rautatieasemalla:

  4.  Liput on tulostettava uudelleen matkustajille matkustuspäivänä pyynnöstä joko lipputoimistossa tai lippuautomaatista. Jos lähtöasemalla ei ole lipputoimistoa tai lippuautomaattia tai lipputoimisto tai lippuautomaatti ei ole kaikilta osin käytettävissä, matkustajille on tiedotettava rautatieasemalla:

  Perustelu

  Tulostettuja lippuja tarvitaan usein siksi, että työnantajat voivat korvata matkustajien matkakulut. Mikäli se ei onnistu asemalla, matkustajille olisi tiedotettava tästä asemalla. Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti esteettömyysmääräyksiin ja muihin komission 10 artiklaan esittämiin muutoksiin.

  Tarkistus    58

  Ehdotus asetukseksi

  10 artikla – 5 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  5.  Jos lähtöasemalla ei ole lipputoimistoa tai esteettömästi saatavilla olevaa lippuautomaattia, vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden on sallittava ostaa lippuja junasta ilman ylimääräisiä kustannuksia.

  5.  Jos lähtöasemalla ei ole avoinna olevaa lipputoimistoa tai toimivaa lippuautomaattia, matkustajien on sallittava ostaa lippuja junasta ilman ylimääräisiä kustannuksia. Junasta ostettujen lippujen hinnan ei pidä ylittää matkasta normaalisti maksettavaa kuljetusmaksua sovellettavat alennukset mukaan lukien.

  Tarkistus    59

  Ehdotus asetukseksi

  10 artikla – 6 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  6.  Jos matkustajalle annetaan erilliset liput yhden tai useamman rautatieyrityksen liikennöimistä peräkkäisistä rautatiematkoista muodostuvaa yhtä matkaa varten, hänen oikeutensa saada tietoa, apua, huolenpitoa ja korvausta on oltava vastaavat kuin suoraan lippuun liittyvät oikeudet ja katettava koko matka lähtöasemalta määräasemalle asti, jollei matkustajalle nimenomaisesti muuta tiedoteta kirjallisesti. Tällaisissa tiedoissa on nimenomaisesti todettava, että jos matkustaja menettää jatkoyhteyden, hän ei ole oikeutettu matkan kokonaispituuteen perustuvaan apuun eikä korvaukseen. Todistustaakka siitä, että tiedot on annettu, on rautatieyrityksellä, sen edustajalla, matkanjärjestäjällä tai lipunmyyjällä.

  6.  Jos matkustajille annetaan erilliset liput yhden tai useamman rautatieyrityksen liikennöimistä peräkkäisistä rautatiematkoista muodostuvaa yhtä matkaa varten, heidän oikeutensa saada tietoa, apua, huolenpitoa ja korvausta on oltava vastaavat kuin suoraan lippuun liittyvät oikeudet ja katettava koko matka lähtöasemalta määräasemalle asti.

  Tarkistus    60

  Ehdotus asetukseksi

  10 a artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  10 a artikla

   

  Matkaa koskevien tietojen antaminen sovellusliittymien välityksellä

   

  1.   Rautatieyritysten on tarjottava sovellusliittymien välityksellä syrjimätön pääsy kaikkiin 9 artiklassa tarkoitettuihin matkaa koskeviin tietoihin, mukaan lukien reaaliaikaista toimintaa koskevat tiedot aikatauluista ja hintatiedoista.

   

  2.   Rautatieyritysten on tarjottava sovellusliittymien välityksellä matkanjärjestäjille, lipunmyyjille ja muille niiden palveluja myyville rautatieyrityksille syrjimätön pääsy varausjärjestelmiinsä, jotta nämä voivat tehdä kuljetussopimuksia ja luovuttaa lippuja ja suoria lippuja ja ottaa vastaan varauksia siten, että ne voivat järjestää parhaimman ja kustannustehokkaimman matkan, myös silloin kun matka tehdään rajojen yli.

   

  3.   Rautatieyritysten on varmistettava, että sovellusliittymien tekniset eritelmät on dokumentoitu hyvin ja että ne ovat avoimesti saatavilla ilmaiseksi. Sovellusliittymien on hyödynnettävä avoimia standardeja ja yleisesti käytettyjä protokollia ja niiden on oltava koneluettavissa muodossa, jotta ne olisivat yhteentoimivia.

   

  4.   Rautatieyritysten on varmistettava, että hätätilanteita lukuun ottamatta kaikki sovellusliittymien teknisten eritelmien muutokset asetetaan matkanjärjestäjien ja lipunmyyjien saataville etukäteen, mahdollisimman pian ja viimeistään kolme kuukautta ennen muutoksen täytäntöönpanoa. Hätätilanteiden on oltava dokumentoituja, ja dokumentit asetettava pyynnöstä toimivaltaisten viranomaisten saataville.

   

  5.   Rautatieyritysten on varmistettava, että pääsy sovellusliittymiin järjestetään syrjimättömästi ja saatavuuden ja suorituskyvyn ollessa samalla tasolla, mukaan lukien tuki ja pääsy kaikkeen dokumentointiaineistoon, standardeihin, protokolliin ja muotoihin. Matkanjärjestäjät ja lipunmyyjät eivät saa joutua epäedullisempaan asemaan kuin itse rautatieyritykset.

   

  6.   Sovellusliittymät on otettava käyttöön 31 päivänä toukokuuta 2017 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/1926 mukaisesti.

  Perustelu

  Tämä tarkistus liittyy 10 artiklan 1 kohtaan, joka on osa uudelleenlaadittua asetusta.

  Tarkistus    61

  Ehdotus asetukseksi

  16 artikla – 1 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Jos perustellusti arvioidaan olevan todennäköistä , joko matkan alkaessa tai jos junayhteys menetetään suoralla lipulla matkustettavan matkan aikana, että kuljetussopimuksen mukaiseen lopulliseen määräpaikkaan saavutaan yli 60 minuuttia viivästyneenä, matkustajalla on heti oltava mahdollisuus valita jokin seuraavista vaihtoehdoista:

  1.  Jos perustellusti arvioidaan olevan todennäköistä, joko matkan alkaessa tai jos junayhteys menetetään matkan aikana, että lopulliseen määräpaikkaan saavutaan yli 45 minuuttia viivästyneenä, matkustajalla on heti oltava mahdollisuus valita jokin seuraavista vaihtoehdoista:

  Perustelu

  Matkustajilla olisi oltava valinnan mahdollisuus riippumatta siitä, matkustavatko he suoralla lipulla, yhden lipun kattamalla yhdellä matkalla, paluumatkalla vai yhdistelmämatkalla. Ilmaisu ”kuljetussopimus” on poistettu oikeudellisen selkeyden vuoksi, koska kyse saattaa olla useammasta kuin yhdestä sopimuksesta. Yhtenevästi muiden tarkistuksiemme kanssa, jotka koskevat IV lukua.

  Tarkistus    62

  Ehdotus asetukseksi

  16 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Edellä olevan 1 kohdan b alakohdan soveltamiseksi vastaavaa uudelleenreititystä voi liikennöidä toinen rautatieyritys ja siihen voi sisältyä kuljetus ylemmässä luokassa ja vaihtoehtoisia liikennemuotoja ilman matkustajalle aiheutuvia lisäkustannuksia. Rautatieyritysten on vältettävä lisäyhteyksiä kohtuullisin toimin. Kokonaismatka-ajan, joka kuluu käyttäen vaihtoehtoista liikennemuotoa siihen matkanosaan, jota ei toteutettu suunnitellun mukaan, on oltava alkuperäisen matkan aikataulun mukaista matka-aikaa vastaava. Matkustajia ei saa siirtää alempaan liikennepalvelujen luokkaan, paitsi silloin, kun se on ainoa käytettävissä oleva uudelleenreitityksen keino.

  2.  Edellä olevan 1 kohdan b alakohdan soveltamiseksi siinä tapauksessa, että matkustaja menettää junayhteyden aikaisemman matkustusosuuden viivästymisen tai peruuttamisen vuoksi, matkustajalle on sallittava seuraavan saatavilla olevan palvelun käyttäminen lopullisen suunnitellun määränpäänsä saavuttamista varten. Vastaavaa uudelleenreititystä voi liikennöidä toinen rautatieyritys ja siihen voi sisältyä kuljetus ylemmässä luokassa ja vaihtoehtoisia liikennemuotoja ilman matkustajalle aiheutuvia lisäkustannuksia. Rautatieyritysten on vältettävä lisäyhteyksiä kohtuullisin toimin. Kokonaismatka-ajan, joka kuluu käyttäen vaihtoehtoista liikennemuotoa siihen matkanosaan, jota ei toteutettu suunnitellun mukaan, on oltava alkuperäisen matkan aikataulun mukaista matka-aikaa vastaava. Matkustajia ei saa siirtää alempaan liikennepalvelujen luokkaan, paitsi silloin, kun se on ainoa käytettävissä oleva uudelleenreitityksen keino.

  Tarkistus    63

  Ehdotus asetukseksi

  16 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Uudelleenreitittävien liikennepalvelujen tarjoajien on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että vammaisille ja liikuntarajoitteisille henkilöille tarjotaan vastaavantasoinen esteetön pääsy vaihtoehtoiseen palveluun.

  3.  Uudelleenreitittävien liikennepalvelujen tarjoajien on taattava vammaisille ja liikuntarajoitteisille henkilöille vastaavantasoinen avustaminen ja esteetön pääsy vaihtoehtoiseen palveluun.

  Tarkistus    64

  Ehdotus asetukseksi

  17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Matkustaja voi kuljetusoikeutta menettämättä vaatia rautatieyritykseltä korvausta häntä kohdanneesta, kuljetussopimuksessa ilmoitetun lähtö- ja saapumispaikan välillä tapahtuvasta viivästymisestä, jonka osalta lipun hintaa ei ole palautettu 16 artiklan säännösten mukaisesti. Viivästymisistä maksettavat vähimmäiskorvaukset ovat seuraavat:

  1.  Matkustajalla on matkan kuljetusoikeuttaan menettämättä oltava oikeus vaatia rautatieyritykseltä korvausta häntä kohdanneesta, matkalipussa ilmoitetun lähtö- ja saapumispaikan välillä tapahtuvasta viivästymisestä, jonka osalta lipun hintaa ei ole palautettu 16 artiklan säännösten mukaisesti. Viivästymisistä maksettavat vähimmäiskorvaukset ovat seuraavat:

  Perustelu

  Täsmällinen korvausjärjestelmä on tärkeä asetuksen kokonaistehokkuuden kannalta ja siksi se liittyy erottamattomasti sen tavoitteisiin ja erityisesti VI ja VII lukuun.

  Tarkistus    65

  Ehdotus asetukseksi

  17 artikla – 1 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  25 prosenttia matkalipun hinnasta 60119 minuutin viivästymisestä;

  a)  50 prosenttia matkalipun hinnasta 4589 minuutin viivästymisestä;

  Perustelu

  Täsmällinen korvausjärjestelmä on tärkeä asetuksen kokonaistehokkuuden kannalta ja siksi se liittyy erottamattomasti sen tavoitteisiin ja erityisesti VI ja VII lukuun.

  Tarkistus    66

  Ehdotus asetukseksi

  17 artikla – 1 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b)  50 prosenttia matkalipun hinnasta 120 minuutin tai sitä pidemmästä viivästymisestä.

  b)  75 prosenttia matkalipun hinnasta 90–119 minuutin tai sitä pidemmästä viivästymisestä.

  Perustelu

  Täsmällinen korvausjärjestelmä on tärkeä asetuksen kokonaistehokkuuden kannalta ja siksi se liittyy erottamattomasti sen tavoitteisiin ja erityisesti VI ja VII lukuun.

  Tarkistus    67

  Ehdotus asetukseksi

  17 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  b a)  100 prosenttia matkalipun hinnasta 120 minuutin tai sitä pidemmästä viivästymisestä.

  Perustelu

  Täsmällinen korvausjärjestelmä on tärkeä asetuksen kokonaistehokkuuden kannalta ja siksi se liittyy erottamattomasti sen tavoitteisiin ja erityisesti VI ja VII lukuun.

  Tarkistus    68

  Ehdotus asetukseksi

  17 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan myös matkustajiin, joilla on näyttölippu tai kausilippu. Jos he näyttölipun tai kausilipun voimassaoloaikana kärsivät toistuvista viivästymisistä tai peruuttamisista, he voivat vaatia asianmukaista korvausta rautatieyritysten soveltamien korvausjärjestelmien mukaisesti. Näissä järjestelmissä on vahvistettava perusteet myöhästymisten ja korvauksen suuruuden laskemiselle. Jos alle 60 minuutin viivästyksiä tapahtuu toistuvasti näyttölipun tai kausilipun voimassaoloaikana, viivästymiset lasketaan yhteen ja matkustajalle on maksettava korvausta rautatieyrityksen korvausjärjestelmien mukaisesti.

  2.  Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan myös matkustajiin, joilla on näyttölippu tai kausilippu. Jos he näyttölipun tai kausilipun voimassaoloaikana kärsivät toistuvista viivästymisistä tai peruuttamisista, heillä on oltava oikeus asianmukaiseen korvaukseen rautatieyritysten soveltamien korvausjärjestelmien mukaisesti. Näissä järjestelmissä on vahvistettava perusteet myöhästymisten ja niitä vastaavan korvauksen suuruuden laskemiselle 1 kohdan mukaisella määräytymisperusteella. Jos alle 45 minuutin viivästyksiä tapahtuu toistuvasti näyttölipun tai kausilipun voimassaoloaikana, viivästymiset lasketaan yhteen ja matkustajalle on maksettava korvausta rautatieyrityksen korvausjärjestelmien mukaisesti.

  Tarkistus    69

  Ehdotus asetukseksi

  17 artikla – 5 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  5.  Korvaus matkalipun hinnasta on maksettava kuukauden kuluessa korvausvaatimuksen esittämisestä. Korvaus voidaan maksaa matkakuponkeina ja/tai muina palveluina, jos niiden ehdot ovat joustavat (erityisesti voimassaoloaika ja määräpaikka). Korvaus on matkustajan pyynnöstä maksettava rahana.

  5.  Korvaus matkalipun hinnasta on maksettava kuukauden kuluessa korvausvaatimuksen esittämisestä rautatieyritykselle, matkanjärjestäjälle tai lipunmyyjälle. Korvaus voidaan maksaa matkakuponkeina ja/tai muina palveluina tai automaattisella korvausjärjestelmällä, jos sellainen on käytössä, jos ehdot ovat joustavat (erityisesti voimassaoloaika ja määräpaikka). Korvaus on matkustajan pyynnöstä maksettava rahana samalla maksujärjestelmällä kuin millä matkalippu ostettiin. Matkustajalle on ilmoitettava ymmärrettävällä tavalla kaikista korvausvaihtoehdoista, myös taloudellisista, joista tämä voi valita. Matkustajaa ei saa missään tapauksessa lannistaa pyytämästä korvausta.

  Tarkistus    70

  Ehdotus asetukseksi

  17 artikla – 7 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  7.  Matkustajalla ei ole oikeutta korvaukseen, jos hänelle on ilmoitettu viivästymisestä ennen matkalipun ostamista tai jos viivästyminen eri liikennepalvelun käytön tai uudelleenreitityksen takia on edelleen alle 60 minuuttia.

  7.  Matkustajilla ei ole oikeutta korvaukseen, jos heille on ilmoitettu viivästymisestä ennen matkalipun ostamista, paitsi jos todellinen viivästyminen on yli 45 minuuttia pidempi kuin ilmoitettu viivästyminen, tai jos viivästyminen eri liikennepalvelun käytön tai uudelleenreitityksen takia on edelleen alle 45 minuuttia.

  Perustelu

  Tämä tarkistus liittyy 17 artiklan 2 kohtaan, joka on osa uudelleenlaadittua asetusta.

  Tarkistus    71

  Ehdotus asetukseksi

  17 artikla – 8 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  8.  Rautatieyritystä ei tulisi velvoittaa maksamaan korvausta, jos se voi osoittaa, että viivästys johtui palvelun turvallisen toiminnan vaarantavista ankarista sääolosuhteista tai merkittävistä luonnononnettomuuksista, eikä viivästystä olisi voitu ennakoida eikä estää siitäkään huolimatta, että kaikki kohtuulliset toimenpiteet oli toteutettu.

  Poistetaan.

  Tarkistus    72

  Ehdotus asetukseksi

  18 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Kun liikennepalvelu lähtee tai saapuu viivästyneenä, rautatieyrityksen, lipunmyyjän tai aseman haltijan on tiedotettava matkustajille tilanteesta sekä arvioidusta lähtö- ja saapumisajasta heti, kun kyseiset tiedot ovat saatavissa.

  1.  Kun liikennepalvelu lähtee tai saapuu viivästyneenä, rautatieyrityksen, matkanjärjestäjän tai lipunmyyjän tai aseman haltijan on tiedotettava matkustajille tilanteesta sekä arvioidusta lähtö- ja saapumisajasta heti, kun kyseiset tiedot ovat saatavissa. Aseman haltijoiden, rataverkon haltijoiden ja rautatieyritysten on annettava tiedot lipunmyyjille reaaliaikaisina ja soveltuvassa muodossa.

  Perustelu

  Kunnollinen, yhteentoimiva ja reaaliaikainen tietojen välittäminen lipunmyyjien ja rautatieyritysten välillä on tärkeää, mikäli halutaan varmistaa, että tiedot - mukaan lukien tiedot matkan lippu- ja hintavaihtoehdoista - ovat kuluttajien saatavilla parhaalla mahdollisella tavalla reaaliaikaisesti ja että kuluttajilla on mahdollisuus ostaa valitsemansa lipputyyppi lipunmyyjältä.

  Tarkistus    73

  Ehdotus asetukseksi

  18 artikla – 2 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Kun 1 kohdassa tarkoitettu viivästyminen ylittää 60 minuuttia, matkustajille on lisäksi tarjottava ilmaiseksi:

  2.  Kun 1 kohdassa tarkoitettu viivästyminen ylittää 45 minuuttia, matkustajille on lisäksi tarjottava ilmaiseksi:

  Perustelu

  Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti 17 artiklaan ehdotettuun viivästymisen pituutta koskevaan tarkistukseen.

  Tarkistus    74

  Ehdotus asetukseksi

  18 artikla – 2 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (a)  aterioita ja virvokkeita kohtuullisessa suhteessa odotusaikaan, mikäli niitä on junassa tai asemalla saatavissa tai niitä voidaan kohtuudella toimittaa sinne ottaen huomioon senkaltaiset perusteet kuin etäisyys toimittajasta, toimitukseen kuluva aika ja kustannukset;

  (a)  aterioita ja virvokkeita kohtuullisessa suhteessa odotusaikaan, mikäli niitä on junassa tai asemalla saatavissa tai niitä voidaan kohtuudella toimittaa sinne;

  Perustelu

  Perusteiden, erityisesti kustannusten, mainitseminen esimerkkeinä säädöstekstissä ei auta määrittelemään virvokkeiden ja aterioiden toimittamisen kohtuullisuutta.

  Tarkistus    75

  Ehdotus asetukseksi

  18 artikla – 2 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (c)  jos juna on pysähtynyt raiteille, kuljetus junasta rautatieasemalle, vaihtoehtoiseen lähtöpaikkaan tai liikennepalvelun lopulliseen määräpaikkaan, silloin kun se on fyysisesti mahdollista.

  (c)  jos juna on pysähtynyt raiteille, esteetön kuljetus junasta rautatieasemalle, vaihtoehtoiseen lähtöpaikkaan tai liikennepalvelun lopulliseen määräpaikkaan, silloin kun se on fyysisesti mahdollista.

  Perustelu

  Tämän asetuksen tavoitteiden mukaisesti, vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksien vahvistamiseksi, V luvun säännökset, erityisesti kaikki vaihtoehtoiset kuljetukset junasta ja matkan jatkamisen, on oltava esteettömiä kaikille matkustajille. Selkeä vaatimus ottaa kyseisten matkustajien tarpeet huomioon, sillä he voivat tarvita lisäapua esimerkiksi evakuoinnin tapauksessa.

  Tarkistus    76

  Ehdotus asetukseksi

  18 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Jos rautatieliikennepalvelua ei voida enää jatkaa, rautatieyritysten on järjestettävä matkustajille mahdollisimman nopeasti vaihtoehtoinen kuljetuspalvelu.

  3.  Jos rautatieliikennepalvelua ei voida enää jatkaa, rautatieyritysten on järjestettävä matkustajille mahdollisimman nopeasti vaihtoehtoinen esteetön kuljetuspalvelu.

  Perustelu

  Tämä tarkistus liittyy esteettömyyttä koskeviin tarkistuksiin, jotka ovat osa uudelleenlaadittua asetusta.

  Tarkistus    77

  Ehdotus asetukseksi

  18 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4.  Rautatieyrityksen on matkustajan pyynnöstä merkittävä lippuun tai todennettava muilla keinoilla , että tapauksesta riippuen liikennepalvelu on viivästynyt, johtanut junayhteyden menettämiseen tai peruutettu.

  4.  Rautatieyrityksen on tarjottava matkustajille sitä, että lippuun merkitään tai muilla keinoilla todennetaan kirjallisesti, että tapauksesta riippuen liikennepalvelu on viivästynyt, johtanut junayhteyden menettämiseen tai peruutettu.

  Tarkistus    78

  Ehdotus asetukseksi

  18 artikla – 6 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  6.  Niiden velvollisuuksien lisäksi, jotka koskevat rautatieyrityksiä direktiivin 2012/34/EU 13 a artiklan 3 kohdan nojalla, rautatieaseman aseman haltijan on varmistettava – jos aseman kautta kulkee vuosittain päivässä keskimäärin vähintään 10 000 matkustajaa – että aseman, rautatieyritysten ja rataverkon haltijan toimintoja koordinoidaan asianmukaisen valmiussuunnitelman avulla, jotta voidaan valmistautua sellaisten merkittävien häiriöiden ja pitkien viivästymisten mahdollisuuteen, joiden vuoksi merkittävä määrä matkustajia joutuu odottamaan asemalla. Kyseisen suunnitelman avulla on varmistettava, että viivästyville matkustajille tarjotaan riittävästi apua ja tietoa, myös esteettömässä muodossa direktiivissä XXX vahvistettujen esteettömyysvaatimusten mukaisesti. Aseman haltijan on pyynnöstä esitettävä suunnitelma ja kaikki sen mahdolliset muutokset kansalliselle täytäntöönpanoelimelle tai muulle jäsenvaltion nimeämälle elimelle. Jos rautatieaseman kautta kulkee vuosittain päivässä keskimääräin alle 10 000 matkustajaa, aseman haltijoiden on toteutettava kaikki kohtuulliset toimet koordinoidakseen aseman käyttäjiä sekä avustaakseen ja tiedottaakseen viivästyviä matkustajia tällaisissa tilanteissa.

  6.  Niiden velvollisuuksien lisäksi, jotka koskevat rautatieyrityksiä direktiivin 2012/34/EU 13 a artiklan 3 kohdan nojalla, rautatieaseman aseman haltijan on varmistettava – jos aseman kautta kulkee vuosittain päivässä keskimäärin vähintään 10 000 matkustajaa – että aseman, rautatieyritysten ja rataverkon haltijan toimintoja koordinoidaan asianmukaisen valmiussuunnitelman avulla, jotta voidaan valmistautua sellaisten merkittävien häiriöiden ja pitkien viivästymisten mahdollisuuteen, joiden vuoksi merkittävä määrä matkustajia joutuu odottamaan asemalla. Suunnitelmassa on kiinnitettävä erityistä huomiota vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden tarpeisiin ja sen avulla on varmistettava, että viivästyville matkustajille tarjotaan riittävästi apua ja tietoa, myös esteettömässä muodossa direktiivissä XXX vahvistettujen esteettömyysvaatimusten mukaisesti. Suunnitelman on sisällettävä myös hälytys- ja tietojärjestelmien esteettömyyttä koskevat vaatimukset. Aseman haltijan on asetettava suunnitelma ja kaikki sen mahdolliset muutokset julkisesti saataville, myös aseman verkkosivustolla. Jos rautatieaseman kautta kulkee vuosittain päivässä keskimääräin alle 10 000 matkustajaa, aseman haltijoiden on toteutettava kaikki kohtuulliset toimet koordinoidakseen aseman käyttäjiä sekä avustaakseen ja tiedottaakseen viivästyviä matkustajia tällaisissa tilanteissa.

  Tarkistus    79

  Ehdotus asetukseksi

  20 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Rautatieyritysten ja aseman haltijoiden on vammaisia tai liikuntarajoitteisia henkilöitä edustavien järjestöjen aktiivisella myötävaikutuksella laadittava tai niillä on oltava säännöt vammaisten tai liikuntarajoitteisten henkilöiden, myös heidän henkilökohtaisten avustajiensa, oikeudesta kuljetukseen ilman syrjintää. Säännöissä on sallittava se, että matkustajalla on mukanaan avustava koira mahdollisten asiaan liittyvien kansallisten sääntöjen mukaisesti.

  1.  Rautatieyritysten ja aseman haltijoiden on vammaisia tai liikuntarajoitteisia henkilöitä edustavien järjestöjen aktiivisella myötävaikutuksella laadittava tai niillä on oltava säännöt vammaisten tai liikuntarajoitteisten henkilöiden, myös heidän henkilökohtaisten avustajiensa, oikeudesta esteettömään ja itsenäiseen kuljetukseen ilman syrjintää. Säännöissä on sallittava se, että matkustajalla on ilmaiseksi mukanaan sertifioitu avustava eläin tai saattaja mahdollisten asiaan liittyvien kansallisten sääntöjen mukaisesti, ja varmistettava, että vammaiset ja liikuntarajoitteiset henkilöt voivat lähteä junamatkalle lyhyellä varoitusajalla ilman pitkällistä suunnittelua.

  Tarkistus    80

  Ehdotus asetukseksi

  21 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Aseman haltijan, rautatieyrityksen, lipunmyyjän tai matkanjärjestäjän on pyynnöstä ilmoitettava , myös esteettömässä muodossa asetuksessa (EU) N:o 454/2011 ja direktiivissä XXX säädettyjen esteettömyysvaatimusten mukaisesti, vammaisten tai liikuntarajoitteisten henkilöiden mahdollisuudesta käyttää asemaa ja sen tiloja ja rautatiepalveluja sekä liikkuvaan kalustoon pääsyn edellytyksistä 20 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen oikeutta kuljetukseen koskevien sääntöjen mukaisesti sekä tiedotettava vammaisille tai liikuntarajoitteisille henkilöille junassa tarjottavista järjestelyistä.

  1.  Aseman haltijan, rautatieyrityksen, lipunmyyjän tai matkanjärjestäjän on pyynnöstä ilmoitettava , myös esteettömässä muodossa asetuksessa (EU) N:o 454/2011 ja direktiivissä XXX säädettyjen esteettömyysvaatimusten mukaisesti, vammaisten tai liikuntarajoitteisten henkilöiden mahdollisuudesta käyttää asemaa ja sen tiloja ja rautatiepalveluja sekä liikkuvaan kalustoon pääsyn edellytyksistä 20 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen oikeutta kuljetukseen koskevien sääntöjen mukaisesti sekä tiedotettava vammaisille tai liikuntarajoitteisille henkilöille junassa tarjottavista järjestelyistä. Nämä tiedot on esitettävä esteettömästi myös aseman haltijan tai rautatieyrityksen verkkosivustolla.

  Tarkistus    81

  Ehdotus asetukseksi

  21 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Kun rautatieyritys, lipunmyyjä tai matkanjärjestäjä soveltaa 20 artiklan 2 kohdassa säädettyä poikkeusta, sen on pyynnöstä ilmoitettava kyseiselle vammaiselle tai liikuntarajoitteiselle henkilölle perustelunsa kirjallisesti viiden arkipäivän kuluessa varauksen tai matkalipun kirjoittamisen epäämisestä tai saattajan vaatimisesta. Rautatieyrityksen, lipunmyyjän tai matkanjärjestäjän on toteutettava kohtuulliset toimet ehdottaakseen kyseiselle henkilölle vaihtoehtoista kuljetusmahdollisuutta ottaen huomioon hänen esteettömyystarpeensa.

  2.  Kun rautatieyritys, lipunmyyjä tai matkanjärjestäjä soveltaa 20 artiklan 2 kohdassa säädettyä poikkeusta, sen on pyynnöstä ilmoitettava kyseiselle vammaiselle tai liikuntarajoitteiselle henkilölle perustelunsa kirjallisesti viiden arkipäivän kuluessa varauksen tai matkalipun kirjoittamisen epäämisestä tai saattajan vaatimisesta. Rautatieyrityksen, lipunmyyjän tai matkanjärjestäjän on ehdotettava kyseiselle henkilölle vaihtoehtoista kuljetusmahdollisuutta ottaen huomioon hänen esteettömyystarpeensa.

  Tarkistus    82

  Ehdotus asetukseksi

  22 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Vammaisen tai liikuntarajoitteisen henkilön lähtiessä rautatieasemalta, jolla on virantoimituksessa olevaa henkilöstöä, matkustaessa tällaisen rautatieaseman kautta tai saapuessa tällaiselle rautatieasemalle aseman haltijan tai rautatieyrityksen tai molempien on huolehdittava korvauksetta siitä, että kyseinen henkilö saa sellaista apua, että hän voi nousta lähtevään junaan tai poistua määräpaikkaan saapuvasta junasta matkalla, jota varten hän on ostanut lipun, sanotun rajoittamatta 20 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja oikeutta kuljetukseen koskevia sääntöjä.

  1.  Vammaisen tai liikuntarajoitteisen henkilön lähtiessä rautatieasemalta, jolla on virantoimituksessa olevaa henkilöstöä, matkustaessa tällaisen rautatieaseman kautta tai saapuessa tällaiselle rautatieasemalle aseman haltijan tai rautatieyrityksen tai molempien on huolehdittava korvauksetta siitä, että kyseinen henkilö saa sellaista apua, että hän voi nousta lähtevään junaan tai poistua määräpaikkaan saapuvasta junasta matkalla, jota varten hän on ostanut lipun, sanotun rajoittamatta 20 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja oikeutta kuljetukseen koskevia sääntöjä. Avun varaamisen on aina tapahduttava korvauksetta riippumatta käytetystä viestintäkanavasta.

  Perustelu

  Avun varaamisen on aina tapahduttava korvauksetta riippumatta käytetystä viestintäkanavasta. Vaikka on selvää, että apua pitää antaa matkustajalle ilmaiseksi, asetuksessa ei ole mainittu selkeästi, että myös avun varaamisen pitää olla maksutonta, ja tietyt rautatieyritykset laskuttavat siitä matkustajia nykyisin. Uudelleenlaaditun asetuksen tavoitteena on vahvistaa matkustajien ja erityisesti vammaisten oikeuksia, ja tämä tarkistus on V luvun sisäisen logiikan mukainen.

  Tarkistus    83

  Ehdotus asetukseksi

  22 artikla – 2 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 a.  Jäsenvaltiot voivat säätää 1 kohtaa koskevasta poikkeuksesta silloin, kun henkilöt käyttävät liikennepalvelua, josta on tehty voimassa olevan unionin lainsäädännön mukainen julkisia palveluhankintoja koskeva sopimus, edellyttäen että toimivaltainen viranomainen on perustanut vaihtoehtoisia palveluja tai järjestelyjä, jotka takaavat vastaavantasoisen tai paremman liikennepalvelujen saatavuuden.

  Perustelu

  Tarkistus liittyy erottamattomasti 22 artiklan 2 kohtaan. Ei ole syytä olla sallimatta vaihtoehtoisia järjestelyjä, jotka takaavat vastaavantasoisen tai paremman liikennepalvelujen saatavuuden.

  Tarkistus    84

  Ehdotus asetukseksi

  22 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Asemilla, joilla ei ole henkilökuntaa, rautatieyrityksen ja aseman haltijan on huolehdittava siitä, että tiedot, jotka koskevat lähimpiä asemia, joilla on henkilökuntaa, ja vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden välittömästi saatavissa olevia avustuspalveluja, asetetaan nähtäville helposti saataville , myös esteettömässä muodossa direktiivissä XXX vahvistettujen esteettömyysvaatimusten mukaisesti, 20 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen oikeutta kuljetukseen koskevien sääntöjen mukaisesti.

  3.  Asemilla, joilla ei ole henkilökuntaa, rautatieyrityksen ja aseman haltijan on huolehdittava siitä, että tiedot, jotka koskevat lähimpiä asemia, joilla on henkilökuntaa, ja vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden välittömästi saatavissa olevia avustuspalveluja, asetetaan nähtäville helposti saataville, myös esteettömässä muodossa asetuksessa 1300/2014 vahvistettujen esteettömyysvaatimusten mukaisesti, 20 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen oikeutta kuljetukseen koskevien sääntöjen mukaisesti.

  Tarkistus    85

  Ehdotus asetukseksi

  22 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4.  Apua on oltava saatavilla asemilla kaikkina aikoina, kun rautatiepalveluja liikennöidään.

  4.  Apua on oltava saatavilla asemilla kaikkina aikoina, kun rautatiepalveluja liikennöidään, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 3 kohdan soveltamista.

  Tarkistus    86

  Ehdotus asetukseksi

  24 artikla – 1 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  Rautatieyritysten, aseman haltijoiden, lipunmyyjien ja matkanjärjestäjien on toimittava yhteistyössä 20 ja 21 artiklan mukaisen avun antamiseksi vammaisille tai liikuntarajoitteisille henkilöille seuraavien alakohtien mukaisesti:

  Rautatieyritysten, aseman haltijoiden, lipunmyyjien ja matkanjärjestäjien on toimittava yhteistyössä 20 ja 21 artiklan mukaisen avun antamiseksi vammaisille tai liikuntarajoitteisille henkilöille ilmaiseksi seuraavien alakohtien mukaisesti:

  Perustelu

  Tarkistus liittyy erottamattomasti 1 artiklan a alakohtaan. Koska komissio ehdottaa matkustajien syrjimätöntä kohtelua kuljetusehtojen osalta, tällä tarkistuksella varmistetaan, että avun saaminen on vammaisille ja liikuntarajoitteisille henkilöille ilmaista.

  Tarkistus    87

  Ehdotus asetukseksi

  24 artikla – 1 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (a)  Apua annetaan sillä ehdolla, että rautatieyritykselle, aseman haltijalle, lipunmyyjälle tai matkanjärjestäjälle, jolta lippu on ostettu, on ilmoitettu kyseisen henkilön avuntarpeesta vähintään 48 tuntia ennen kuin apua tarvitaan. Silloin kun lipulla tai kausilipulla voidaan matkustaa useita matkoja, yksi ilmoitus riittää, edellyttäen, että seuraavien matkojen aikataulusta annetaan asianmukaiset tiedot. Tällaiset ilmoitukset on toimitettava kaikille muille rautatieyrityksille ja aseman haltijoille, jotka liittyvät henkilön matkaan.

  (a)  Apua annetaan sillä ehdolla, että rautatieyritykselle, aseman haltijalle, lipunmyyjälle tai matkanjärjestäjälle, jolta lippu on ostettu, on ilmoitettu kyseisen henkilön avuntarpeesta lippua varattaessa tai saavuttaessa asemalle, jolla on henkilökuntaa, tai sellaisten asemien tapauksessa, jolla ei ole henkilökuntaa, vähintään kolme tuntia ennen kuin apua tarvitaan. Poikkeusta on sovellettava asemiin, joiden kautta kulkee keskimäärin alle 10 000 matkustajaa päivässä ja jotka ovat velvollisia varmistamaan avun, jos avuntarpeesta ilmoitetaan vähintään 24 tuntia ennen matkaa. Avun varaaminen on matkustajalle ilmaista. Silloin kun lipulla tai kausilipulla voidaan matkustaa useita matkoja, yksi ilmoitus riittää, edellyttäen, että seuraavien matkojen aikataulusta annetaan asianmukaiset tiedot. Tällaiset ilmoitukset on toimitettava kaikille muille rautatieyrityksille ja aseman haltijoille, jotka liittyvät henkilön matkaan.

  Perustelu

  Tarkistus liittyy erottamattomasti 1 artiklan a alakohtaan. Koska komissio ehdottaa matkustajien syrjimätöntä kohtelua kuljetusehtojen osalta, tällä tarkistuksella varmistetaan, että avun saaminen on vammaisille ja liikuntarajoitteisille henkilöille ilmaista.

  Ehdotetun 48 tunnin ilmoitusajan edellyttäminen heikentää vammaisten henkilöiden liikkuvuutta, mikä haittaa siten heidän kykyään integroitua yhteiskuntaan. Paikallisille rautatieasemille (joiden kautta kulkee keskimäärin alle 10 000 matkustajaa päivässä) on suotava poikkeus, jotta voidaan varmistaa avustamien oikea laatu ja antaa rautatieyhtiöille mahdollisuus hoitaa vammaisia henkilöitä koskevat velvollisuutensa.

  Tarkistus    88

  Ehdotus asetukseksi

  24 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (e a)  Apua annetaan myös, kun sitä varten koulutettu rautatieyrityksen tai aseman haltijan henkilöstö saa tiedon avun tarpeesta ja avun antaminen on tosiasiassa mahdollista.

  Perustelu

  Kun säädöstekstiä täsmennetään palvelukeskeisen tarjonnan mukaisesti ilmaisten valmius vastavuoroisen avun tarjoamiseen yhteiskunnassa ja ottaen huomioon asetuksen tarkoitus, erityisesti johdanto-osan 3 ja 5 kappaleen perusteella, apua on tarjottava aina epäbyrokraattisesti, kun se on asianmukaista ja mahdollista.

  Tarkistus    89

  Ehdotus asetukseksi

  25 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Jos rautatieyritykset ja aseman haltijat aiheuttavat vammaisen tai liikuntarajoitteisen henkilön käyttämien pyörätuolien, muiden liikkumisvälineiden tai apuvälineiden tai avustavien koirien katoamisen tai vahingoittumisen, ne ovat vastuussa kyseisestä katoamisesta tai vahingoittumisesta ja niiden on korvattava se .

  1.  Jos rautatieyritykset ja aseman haltijat aiheuttavat vammaisen tai liikuntarajoitteisen henkilön käyttämien pyörätuolien, muiden liikkumisvälineiden tai apuvälineiden tai avustajaeläinten katoamisen tai vahingoittumisen, ne ovat vastuussa kyseisestä katoamisesta tai vahingoittumisesta ja niiden on korvattava se.

  Tarkistus    90

  Ehdotus asetukseksi

  25 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetun korvauksen on oltava yhtä suuri kuin kadonneen tai vahingoittuneen välineen tai laitteen korvaamisesta tai korjaamisesta aiheutuneet kustannukset.

  2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettu katoamista tai vahingoittumista koskeva korvaus on maksettava kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä, ja sen on oltava yhtä suuri kuin kadonneen tai vahingoittuneen pyörätuolin taikka muun liikkumis- tai apuvälineen korvaamisesta todellisen arvon perusteella aiheutuneet kokonaiskustannukset tai korjaamisesta aiheutuneet kokonaiskustannukset tai avustajaeläimen katoamisesta tai vahingoittumisesta aiheutuneet kustannukset. Korvauksen on katettava korjaamista edellyttävissä tapauksissa myös väliaikaisesta korvaamisesta aiheutuneet kustannukset, kun niistä on vastannut matkustaja.

  Perustelu

  Korvaus omaisuuden katoamisesta tai vahingoittumisesta on suoritettava vammaisille henkilöille nopeasti ja viipymättä. Siten vältetään turha syrjintä ja liikkuvuuden rajoitukset tämän matkustajien erityisryhmän osalta.

  Tarkistus    91

  Ehdotus asetukseksi

  25 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Rautatieyritysten ja aseman haltijoiden on tarpeen mukaan toteutettava nopeasti kaikki kohtuulliset toimet korvatakseen erityiset välineet tai apuvälineet väliaikaisesti, ja korvaavilla välineillä on mahdollisuuksien mukaan oltava samat tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet kuin kadonneilla tai vahingoittuneilla välineillä. Vammaiset ja liikuntarajoitteiset henkilöt saavat pitää väliaikaisen korvaavan välineen tai laitteen siihen saakka, kun 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu korvaus on maksettu.

  3.  Rautatieyritysten ja aseman haltijoiden on korvattava omalla kustannuksellaan viipymättä erityiset välineet tai apuvälineet väliaikaisesti, ja korvaavilla välineillä on mahdollisuuksien mukaan oltava samat tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet kuin kadonneilla tai vahingoittuneilla välineillä. Vammaiset ja liikuntarajoitteiset henkilöt saavat pitää väliaikaisen korvaavan välineen tai laitteen, jos se on mahdollista ja henkilön toiveiden mukaista, siihen saakka, kun 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu korvaus on maksettu.

  Tarkistus    92

  Ehdotus asetukseksi

  26 artikla – 1 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (a)  varmistettava, että koko henkilöstö, mukaan lukien muiden suorittavien osapuolten palveluksessa oleva vammaisia ja liikuntarajoitteisia henkilöitä suoraan avustava henkilöstö, on tietoinen, miten vastata vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden, myös niiden, joilla on psyykkinen tai älyllinen vamma, tarpeisiin;

  (a)  varmistettava, että koko henkilöstö, mukaan lukien muiden suorittavien osapuolten palveluksessa oleva henkilöstö, osallistuu vammaisuuteen liittyvään koulutukseen, jotta se on tietoinen, miten vastata vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden, myös niiden, joilla on psyykkinen tai älyllinen vamma, tarpeisiin;

  Tarkistus    93

  Ehdotus asetukseksi

  26 artikla – 1 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (b)  tarjottava koulutusta tietoisuuden lisäämiseksi vammaisten tarpeista sellaisen asemalla työskentelevän kaiken henkilöstön parissa, joka on suoraan tekemisissä matkustajien kanssa;

  (b)  varmistettava koulutus, jolla lisätään tietoisuutta vammaisten tarpeista sellaisen asemalla työskentelevän kaiken henkilöstön parissa, joka on suoraan tekemisissä matkustajien kanssa;

  Tarkistus    94

  Ehdotus asetukseksi

  26 artikla – 1 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (c)  varmistettava, että kaikki uudet työntekijät osallistuvat työhönoton yhteydessä vammaisuuteen liittyvään koulutukseen ja että henkilöstölle järjestetään säännöllisesti täydennyskoulutustilaisuuksia;

  (c)  varmistettava, että kaikki uudet työntekijät ja työntekijät, jotka toimintansa luonteen vuoksi saattavat avustaa suoraan vammaisia tai liikuntarajoitteisia matkustajia, osallistuvat työhönoton yhteydessä vammaisuuteen liittyvään koulutukseen ja että henkilöstölle järjestetään säännöllisesti täydennyskoulutustilaisuuksia;

  Perustelu

  Työntekijöiden, jotka ovat suoraan tekemisissä matkustajien kanssa, olisi voitava avustaa kaikissa tilanteissa asianmukaisesti matkustajia, jotka tarvitsevat apua.

  Tarkistus    95

  Ehdotus asetukseksi

  26 artikla – 1 kohta – d alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (d)  hyväksyttävä pyynnöstä se, että koulutukseen osallistuu vammaisia työntekijöitä, vammaisia matkustajia ja matkustajia, joilla on liikuntarajoitteita ja/tai heitä edustavia järjestöjä.

  (d)  edistettävä aktiivisesti sitä, että koulutukseen osallistuu vammaista henkilöstöä sekä vammaisia ja liikuntarajoitteisia matkustajia ja heitä edustavia järjestöjä;

  Tarkistus    96

  Ehdotus asetukseksi

  26 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (d a)  otettava vammaisia ja liikuntarajoitteisia henkilöitä edustavat järjestöt mukaan vammaisuuteen liittyvän koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen.

  Tarkistus    97

  Ehdotus asetukseksi

  28 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Kaikkien rautatieyritysten, lipunmyyjien, aseman haltijoiden ja rataverkon haltijoiden – kun kyseessä ovat asemat, joiden kautta kulkee vuosittain keskimäärin yli 10 000 matkustajaa päivässä – on perustettava valitustenkäsittelymenettely tämän asetuksen kattamia oikeuksia ja velvoitteita varten omalla vastuualueellaan. Niiden on huolehdittava siitä, että niiden yhteystiedot ja työkieli (työkielet) tunnetaan yleisesti matkustajien keskuudessa.

  1.  Kaikkien rautatieyritysten, lipunmyyjien, matkanjärjestäjien, aseman haltijoiden ja rataverkon haltijoiden on perustettava valitustenkäsittelymenettely tämän asetuksen kattamia oikeuksia ja velvoitteita varten omalla vastuualueellaan. Niiden on huolehdittava siitä, että valitustenkäsittelymenettelyyn liittyvät yksityiskohtaiset tiedot sekä niiden yhteystiedot ja työkieli (työkielet) tunnetaan yleisesti matkustajien keskuudessa. Valituslomaketta on tarjottava matkustajille, ja sen on oltava saatavilla yhdellä tai useammalla kielellä, jota useimmat matkustajat ymmärtävät.

  Tarkistus    98

  Ehdotus asetukseksi

  28 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Matkustaja voi tehdä valituksen mille tahansa osallisena olleelle rautatieyritykselle, lipunmyyjälle, rautatieasemalle tai rataverkon haltijalle. Valitukset on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa tapahtumasta, jonka perusteella valitus tehdään. Valituksen vastaanottajan on kuukauden kuluessa joko annettava perusteltu vastaus tai perustelluissa tapauksissa ilmoitettava matkustajalle, mihin päivään mennessä enintään kolmen kuukauden kuluttua valituksen vastaanottamispäivästä vastausta voidaan odottaa. Rautatieyritysten, lipunmyyjien, aseman haltijoiden ja rataverkon haltijoiden on säilytettävä tapahtumaan liittyvät, valituksen arvioimiseksi tarpeelliset tiedot kahden vuoden ajan ja esitettävä ne pyynnöstä kansallisille täytäntöönpanoelimille.

  2.  Matkustaja voi tehdä valituksen mille tahansa osallisena olleelle rautatieyritykselle, lipunmyyjälle, aseman haltijalle tai rataverkon haltijalle. Matkustajilla on oikeus tehdä valitus samalla tavalla, jolla he hankkivat lippunsa. Valitukset on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa tapahtumasta, jonka perusteella valitus tehdään. Valituksen vastaanottajan on kuukauden kuluessa sen tekemisestä joko annettava perusteltu vastaus tai perustelluissa tapauksissa ilmoitettava matkustajalle, mihin päivään mennessä enintään kolmen kuukauden kuluttua valituksen vastaanottamispäivästä vastausta voidaan odottaa. Rautatieyritysten, lipunmyyjien, aseman haltijoiden ja rataverkon haltijoiden on säilytettävä tapahtumaan liittyvät, valituksen arvioimiseksi tarpeelliset tiedot kahden vuoden ajan ja esitettävä ne pyynnöstä kansallisille täytäntöönpanoelimille.

  Tarkistus    99

  Ehdotus asetukseksi

  28 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Valitustenkäsittelymenettelyyn liittyvien yksityiskohtaisten tietojen on oltava vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden saatavilla esteettömästi.

  3.  Valitustenkäsittelymenettelyyn liittyvien yksityiskohtaisten tietojen on oltava helposti matkustajien saatavilla ja esteettömästi vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden saatavilla. Nämä tiedot on asetettava pyynnöstä vapaasti saataville kirjallisesti rautatieyrityksen kotimaisella kielellä.

  Tarkistus    100

  Ehdotus asetukseksi

  28 artikla – 4 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  4 a.  Komissio antaa vakiomuotoisen EU:n valituslomakkeen, jota matkustajat voivat käyttää tämän asetuksen mukaisen korvauksen hakemiseen.

  Perustelu

  Edellä 5 artiklassa määritetyn syrjimättömyyden ja johdanto-osan 12 kappaleen perusteella matkustajien olisi voitava esittää valitus kielestä riippumatta. Matkustajat voivat halutessaan käyttää vakiomuotoista EU:n valituslomaketta rautatieyrityksen, lipunmyyjän, aseman haltijan tai rataverkon haltijan tarjoaman lomakkeen sijaan. Sen olisi oltava yhtä lailla kelvollinen. Erityisesti oman jäsenvaltionsa ulkopuolella matkustajien saattaa olla helpompaa esittää valitus käyttämällä EU:n valituslomaketta.

  Tarkistus    101

  Ehdotus asetukseksi

  29 artikla – 2 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 a.  Rautatieyritysten ja aseman haltijoiden on tehtävä aktiivisesti yhteistyötä vammaisia henkilöitä edustavien järjestöjen kanssa liikennepalvelujen esteettömyyden laadun parantamiseksi.

  Perustelu

  Ehdotuksen 26 ja 29 artiklan välillä on sisäinen logiikka, sillä komissio ehdottaa henkilöstön koulutusta ja vaatii liikennepalveluja koskevia laatuvaatimuksia. Tämä tarkistus voisi helpottaa vammaisten henkilöiden matkustamista rautateitse ja parantaa heille tarjottujen palvelujen laatua.

  Tarkistus    102

  Ehdotus asetukseksi

  30 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Rautatieyritysten ja aseman haltijoiden on ilmoitettava matkustajille asemalla ja junassa asianmukaisella tavalla , myös esteettömässä muodossa direktiivissä XXX vahvistettujen esteettömyysvaatimusten mukaisesti, heidän tämän asetuksen mukaisista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan sekä jäsenvaltioiden 31 artiklan nojalla nimeämän yhden tai useamman elimen yhteystiedot.

  2.  Rautatieyritysten ja aseman haltijoiden on ilmoitettava matkustajille asemalla, junassa ja verkkosivustollaan asianmukaisella tavalla, myös esteettömässä muodossa direktiivissä XXX vahvistettujen esteettömyysvaatimusten mukaisesti, heidän tämän asetuksen mukaisista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan sekä jäsenvaltioiden 31 artiklan nojalla nimeämän yhden tai useamman elimen yhteystiedot.

  Tarkistus    103

  Ehdotus asetukseksi

  31 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tämän artiklan mukaisesti nimetystä elimestä tai elimistä sekä sen tai niiden vastuualueista.

  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tämän artiklan mukaisesti nimetystä elimestä tai elimistä sekä sen tai niiden vastuualueista ja julkistettava ne asianmukaisessa paikassa verkkosivustollaan.

  Perustelu

  Julkistaminen internetissä on avoimempaa matkustajia kohtaan, ja siinä otetaan huomioon myös Euroopan unionin tavoite luoda digitaaliset sisämarkkinat. Alkuperäisen matkustajien oikeuksia koskevan asetuksen julkaisuhetkellä digitaalisia sisämarkkinoita koskeva strategia ei ollut vielä voimassa.

  Tarkistus    104

  Ehdotus asetukseksi

  32 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Kansallisten täytäntöönpanoelinten on seurattava tarkkaan tämän asetuksen noudattamista ja toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että matkustajien oikeuksia kunnioitetaan. Tätä varten rautatieyritysten, aseman haltijoiden ja rataverkon haltijoiden on toimitettava täytäntöönpanoelimille asiaan liittyvät asiakirjat ja tiedot näiden pyynnöstä. Tehtäviään suorittaessaan täytäntöönpanoelinten on otettava huomioon tiedot, jotka 33 artiklan mukaisesti valitustenkäsittelyyn nimetty elin on toimittanut niille, jos se on eri elin. Niiden on myös päätettävä täytäntöönpanotoimista, joita toteutetaan tällaisen elimen toimittamien yksittäisten valitusten perusteella.

  1.  Kansallisten täytäntöönpanoelinten on seurattava tarkkaan tämän asetuksen noudattamista ja toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että matkustajien oikeuksia kunnioitetaan. Tätä varten rautatieyritysten, aseman haltijoiden ja rataverkon haltijoiden on toimitettava täytäntöönpanoelimille asiaan liittyvät asiakirjat ja tiedot näiden pyynnöstä viipymättä ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa. Tehtäviään suorittaessaan täytäntöönpanoelinten on otettava huomioon tiedot, jotka 33 artiklan mukaisesti valitustenkäsittelyyn nimetty elin on toimittanut niille, jos se on eri elin. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansallisille täytäntöönpano- ja valistustenkäsittelyelimille annetaan riittävät valtuudet ja resurssit matkustajien tämän asetuksen nojalla esittämien yksittäisten valitusten asianmukaista ja tehokasta täytäntöönpanoa varten.

  Tarkistus    105

  Ehdotus asetukseksi

  32 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Kansallisten täytäntöönpanoelinten on vuosittain viimeistään huhtikuun lopussa julkaistava tilastotiedot edellisen kalenterivuoden toiminnastaan, myös sovelletuista seuraamuksista.

  2.  Kansallisten täytäntöönpanoelinten on vuosittain julkaistava verkkosivuillaan kertomuksia, jotka sisältävät tilastotietoja ja joissa esitetään saatujen valitusten määrä ja tyypit sekä täytäntöönpanotoimien tulokset, myös niiden soveltamat seuraamukset. Kutakin vuotta koskevat kertomukset on julkaistava viimeistään seuraavan vuoden huhtikuun ensimmäisenä päivänä. Nämä kertomukset on myös asetettava saataville Euroopan unionin rautatieviraston verkkosivuilla.

  Tarkistus    106

  Ehdotus asetukseksi

  32 artikla – 3 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  3 a.  Kansallisten täytäntöönpanoelinten on yhteistyössä vammaisia ja liikuntarajoitteisia henkilöitä edustavien järjestöjen kanssa tarkastettava säännöllisesti tämän asetuksen mukaisesti tarjotut avustamispalvelut ja julkistettava tulokset esteettömässä ja yleisesti käytössä olevissa muodoissa.

  Tarkistus    107

  Ehdotus asetukseksi

  33 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Elimen on ilmoitettava valituksen vastaanottamisesta kahden viikon kuluessa sen saamisesta. Valitustenkäsittely saa kestää enintään kolme kuukautta. Monimutkaisissa tapauksissa elin voi oman harkintansa mukaan pidentää tämän määräajan kuuteen kuukauteen. Tällaisessa tapauksessa sen on ilmoitettava matkustajalle käsittelyajan pidentämisen syyt ja arvioitu aika, joka tarvitaan menettelyn loppuun saattamiseen. Ainoastaan sellaiset tapaukset, joihin sisältyy oikeuskäsittelyjä, saavat kestää yli kuusi kuukautta. Jos kyseinen elin on myös direktiivissä 2013/11/EU tarkoitettu vaihtoehtoinen riidanratkaisuelin, sovelletaan kyseisessä direktiivissä säädettyjä määräaikoja.

  Elimen on ilmoitettava valituksen vastaanottamisesta kahden viikon kuluessa sen saamisesta. Valitustenkäsittely saa kestää enintään kolme kuukautta. Monimutkaisissa tapauksissa elin voi oman harkintansa mukaan pidentää tämän määräajan kuuteen kuukauteen. Tällaisessa tapauksessa sen on ilmoitettava matkustajalle tai matkustajia edustavalle järjestölle käsittelyajan pidentämisen syyt ja arvioitu aika, joka tarvitaan menettelyn loppuun saattamiseen. Ainoastaan sellaiset tapaukset, joihin sisältyy oikeuskäsittelyjä, saavat kestää yli kuusi kuukautta. Jos kyseinen elin on myös direktiivissä 2013/11/EU tarkoitettu vaihtoehtoinen riidanratkaisuelin, sovelletaan kyseisessä direktiivissä säädettyjä määräaikoja ja asetuksen (EU) N:o 524/2013 mukaisen verkkovälitteisen riidanratkaisun käyttö saatetaan asettaa käyttöön kaikkien asianosaisten suostumuksella.

  Tarkistus    108

  Ehdotus asetukseksi

  Liite II – otsikko

  Komission teksti

  Tarkistus

  VÄHIMMÄISTIEDOT, JOTKA RAUTATIEYRITYSTEN JA LIPUNMYYJIEN ON ANNETTAVA

  VÄHIMMÄISTIEDOT, JOTKA RAUTATIEYRITYSTEN, MATKANJÄRJESTÄJIEN JA LIPUNMYYJIEN ON ANNETTAVA

  Perustelu

  Tarkistus liittyy erottamattomasti muihin tarkistuksiin, jotka koskevat kyseessä olevia rautatiematkoja tarjoavien vähittäismyyjien ja erityisesti matkanjärjestäjien tiedonantoa 5, 7, 9 ja 10 artiklassa.

  Tarkistus    109

  Ehdotus asetukseksi

  Liite II – I osa – 1 luetelmakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  –  Sopimukseen sovellettavat yleiset ehdot

  –  Yleiset ehdot, joita sovelletaan sopimukseen tai sopimuksiin, jotka muodostavat osan matkasta tai yhdistelmämatkasta

  Perustelu

  Koko asetuksen oikeudellisen selkeyden kannalta on tärkeää ottaa huomioon, että yhdistelmämatkat edellyttävät useamman kuin yhden sopimuksen. Tämä liittyy tarkistuksiin, jotka koskevat II lukua.

  Tarkistus    110

  Ehdotus asetukseksi

  Liite II – I osa – 2 luetelmakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  –  Nopeimman matkan aikataulut ja siihen liittyvät ehdot

  –  Nopeimman matkan ja parhaiden yhteyksien aikataulut ja niihin liittyvät ehdot

  Perustelu

  Yhdistelmämatkat edustavat laajempaa vaihtoehtovalikoimaa kuin suorien lippujen rajallinen valikoima ja eri lipuilla tehtävät yhdistelmämatkat ovat jo teknisesti mahdollisia, joten yritysten on annettava matkustajille tietoa parhaasta tavasta päästä perille. Tämä liittyy erottamattomasti samasta aiheesta tehtyihin tarkistuksiin, jotka koskevat II lukua.

  Tarkistus    111

  Ehdotus asetukseksi

  Liite II – I osa – 3 luetelmakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  –  Halvimpiin hintoihin liittyvät aikataulut ja ehdot

  –  Halvimpiin ja kaikkiin saatavilla oleviin hintoihin liittyvät aikataulut ja ehdot

  Perustelu

  Yhdistelmämatkat edustavat laajempaa vaihtoehtovalikoimaa kuin suorien lippujen rajallinen valikoima ja eri lipuilla tehtävät yhdistelmämatkat ovat jo teknisesti mahdollisia, joten yritysten on annettava matkustajille tietoa parhaasta tavasta päästä perille. Tämä liittyy erottamattomasti samasta aiheesta tehtyihin tarkistuksiin, jotka koskevat II lukua.

  Tarkistus    112

  Ehdotus asetukseksi

  Liite II – I osa – 5 luetelmakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  –  Polkupyörien kuljetusehdot

  –  Polkupyörien kuljetusjärjestelyt

  Perustelu

  Tämä liittyy erottamattomasti muihin samasta aiheesta tehtyihin tarkistuksiin, jotka koskevat 6 artiklaa.

  Tarkistus    113

  Ehdotus asetukseksi

  Liite II – I osa – 6 luetelmakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  –  Mahdollisuus saada paikkoja savuttomista ja tupakkavaunuista, ensimmäisestä ja toisesta luokasta sekä lepo- ja makuuvaunuista

  –  Mahdollisuus saada paikkoja kaikilla saatavilla olevilla hinnoilla savuttomista vaunuista ja soveltuvissa tapauksissa tupakkavaunuista, ensimmäisestä ja toisesta luokasta sekä lepo- ja makuuvaunuista.

  Perustelu

  Tarkistus on tarpeen tämän tekstin sisäiseen logiikkaan ja johdonmukaisuuteen liittyvistä painavista syistä. Tupakointi ei ole useimmissa jäsenvaltioissa sallittua junissa, joten tekstiä ei pitäisi laatia harhaanjohtavasti. Lisäksi sen olisi noudatettava II luvun sisäistä logiikkaa.

  Tarkistus    114

  Ehdotus asetukseksi

  Liite II – I osa – 8 luetelmakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  –  Palvelujen saatavuus junassa

  –  Palvelujen saatavuus junassa, mukaan luettuina langaton lähiverkko ja käymälät

  Perustelu

  Kun otetaan huomioon asetus kokonaisuutena ja sen keskittyminen matkustajien oikeuksien parantamiseen, on tärkeää, että tietyt ihmisen arvokkuuden perusnäkökohdat tunnustetaan ja juniin järjestetään käymälät. Tämä voi olla erittäin tärkeää vammaisille ja liikuntarajoitteisille henkilöille. Langatonta lähiverkkoa koskeva kohta on tärkeä, sillä se on digitalisaation lisäämisen mukainen ja auttaa matkustajia varaamaan jatkoyhteyden lyhyellä varoitusajalla, jos lipunmyynti tai lippuautomaatti eivät toimi. Tämä liittyy erottamattomasti asetuksen tavoitteisiin ja tiedottamista koskeviin säännöksiin erityisesti II luvussa sekä esteettömyyttä koskeviin säännöksiin V luvussa.

  Tarkistus    115

  Ehdotus asetukseksi

  Liite II – II osa – 1 luetelmakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  –  Junassa tarjottavat palvelut

  –  Junassa tarjottavat palvelut, mukaan luettuna langaton lähiverkko

  Perustelu

  Langatonta lähiverkkoa koskeva kohta on tärkeä koko asetuksen hengen noudattamisen kannalta, sillä se on digitalisaation lisäämisen mukainen ja auttaa matkustajia varaamaan jatkoyhteyden lyhyellä varoitusajalla, jos lipunmyynti tai lippuautomaatti eivät toimi. Tämä liittyy erottamattomasti asetuksen tavoitteisiin ja tiedottamista koskeviin säännöksiin erityisesti II luvussa sekä esteettömyyttä koskeviin säännöksiin V luvussa.

  Tarkistus    116

  Ehdotus asetukseksi

  Liite III – I osa – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta – iii alakohta – 1 luetelmakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  –  alle 60 minuutin viivästymisten prosenttiosuus;

  –  alle 45 minuutin viivästymisten prosenttiosuus;

  Tarkistus    117

  Ehdotus asetukseksi

  Liite III – II osa – 1 kohta – 4 alakohta – 1 alakohta – vii alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  vii)  aseman ja aseman tilojen esteettömyys;

  vii)  aseman ja aseman tilojen esteettömyys, mukaan luettuina portaattomuus, liukuportaat, hissit ja matkatavaraluiskat;

  Tarkistus    118

  Ehdotus asetukseksi

  Liite IV – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Monimutkaisissa tapauksissa, joihin liittyy useita valituksia tai liikenteenharjoittajia, rajat ylittävää matkustamista tai onnettomuuksia muun jäsenvaltion kuin sen alueella, joka myönsi yrityksen toimiluvan, erityisesti, jos on epäselvää, mikä kansallinen täytäntöönpanoelin on toimivaltainen tai jos valituksen ratkaiseminen näin helpottuisi tai nopeutuisi, kansallisten täytäntöönpanoelinten on tehtävä yhteistyötä nimetäkseen ’johtavan’ elimen, joka toimii matkustajien kannalta yhtenä yhteyspisteenä. Kaikkien osallistuvien kansallisten täytäntöönpanoelinten on tehtävä yhteistyötä valituksen ratkaisemisen helpottamiseksi (mm. jakamalla tietoa, avustamalla asiakirjojen kääntämisessä ja antamalla tietoa tapahtumien olosuhteista). Matkustajille on tiedotettava, mikä elin toimii ’johtavana’ elimenä.

  Monimutkaisissa tapauksissa, joihin liittyy useita valituksia tai liikenteenharjoittajia, rajat ylittävää matkustamista tai onnettomuuksia muun jäsenvaltion kuin sen alueella, joka myönsi yrityksen toimiluvan, erityisesti, jos on epäselvää, mikä kansallinen täytäntöönpanoelin on toimivaltainen tai jos valituksen ratkaiseminen näin helpottuisi tai nopeutuisi, kansallisten täytäntöönpanoelinten on tehtävä yhteistyötä nimetäkseen ’johtavan’ elimen, joka toimii matkustajien kannalta yhtenä yhteyspisteenä. Kaikkien osallistuvien kansallisten täytäntöönpanoelinten on tehtävä yhteistyötä valituksen ratkaisemisen helpottamiseksi (mm. jakamalla tietoa, avustamalla asiakirjojen kääntämisessä ja antamalla tietoa tapahtumien olosuhteista). Matkustajille on tiedotettava, mikä elin toimii ’johtavana’ elimenä. Lisäksi kansallisten täytäntöönpanoelinten on aina varmistettava, että asetusta (EU) 2017/2394 noudatetaan kaikissa tapauksissa.

  ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

  Otsikko

  Rautatieliikenteen matkustajien oikeudet ja velvollisuudet (uudelleenlaadittu)

  Viiteasiakirjat

  COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD)

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  TRAN

  5.10.2017

   

   

   

  Lausunnon antanut valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  IMCO

  26.10.2017

  Valmistelija

         Nimitetty (pvä)

  Dennis de Jong

  4.12.2017

  Valiokuntakäsittely

  21.2.2018

  21.3.2018

  16.5.2018

   

  Hyväksytty (pvä)

  4.6.2018

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  29

  1

  1

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Roberta Metsola, Marc Tarabella, Sabine Verheyen

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

  Asim Ademov, Clara Eugenia Aguilera García, Klaus Buchner, Peter Liese, Emilian Pavel, Annie Schreijer-Pierik, Tomáš Zdechovský

  LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

  29

  +

  ALDE

  Jasenko Selimovic

  ECR

  Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

  ENF

  Mylène Troszczynski

  GUE/NGL

  Dennis de Jong

  PPE

  Asim Ademov, Pascal Arimont, Cristian-Silviu Buşoi, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Philippe Juvin, Peter Liese, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Annie Schreijer-Pierik, Sabine Verheyen, Tomáš Zdechovský

  S&D

  Clara Eugenia Aguilera García, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Liisa Jaakonsaari, Emilian Pavel, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella

  VERTS/ALE

  Klaus Buchner, Pascal Durand

  1

  -

  EFDD

  John Stuart Agnew

  1

  0

  EFDD

  Marco Zullo

  Symbolien selitys:

  +  :  puolesta

  -  :  vastaan

  0  :  tyhjää

  ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  Otsikko

  Rautatieliikenteen matkustajien oikeudet ja velvollisuudet (uudelleenlaadittu)

  Viiteasiakirjat

  COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD)

  Annettu EP:lle (pvä)

  27.9.2017

   

   

   

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  TRAN

  5.10.2017

   

   

   

  Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  IMCO

  26.10.2017

   

   

   

  Esittelijät

         Nimitetty (pvä)

  Bogusław Liberadzki

  25.10.2017

   

   

   

  Valiokuntakäsittely

  19.3.2018

  25.4.2018

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  9.10.2018

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  39

  2

  6

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Daniela Aiuto, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Kosma Złotowski

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Michael Detjen, Jill Evans, Maria Grapini, Ryszard Antoni Legutko, Marek Plura

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

  Angel Dzhambazki, John Howarth, Clare Moody

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  18.10.2018

  LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  39

  +

  ALDE

  Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

  ECR

  Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Peter Lundgren, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

  EFDD

  Daniela Aiuto

  GUE/NGL

  Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

  PPE

  Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Marek Plura, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

  S&D

  Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Michael Detjen, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

  VERTS/ALE

  Michael Cramer, Jill Evans, Keith Taylor

  2

  ECR

  Jacqueline Foster

  EFDD

  John Stuart Agnew

  6

  0

  ENF

  Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

  EPP

  Markus Pieper

  S&D

  Ismail Ertug, John Howarth, Clare Moody

  Symbolien selitys:

  +  :  puolesta

  –  :  vastaan

  0  :  tyhjää

  Päivitetty viimeksi: 8. marraskuuta 2018
  Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö