Postupak : 2017/0237(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0340/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0340/2018

Rasprave :

PV 14/11/2018 - 22
CRE 14/11/2018 - 22

Glasovanja :

PV 15/11/2018 - 5.5
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0462

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 1416kWORD 174k
18.10.2018
PE 618.100v02-00 A8-0340/2018

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu (preinaka)

(COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD))

Odbor za promet i turizam

Izvjestitelj: Bogusław Liberadzki

(Preinaka – članak 104. Poslovnika)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 PRILOG: PISMO ODBORA ZA PRAVNA PITANJA
 PRILOG: MIŠLJENJE SAVJETODAVNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽBI EUROPSKOG PARLAMENTA, VIJEĆA I KOMISIJE
 PRILOG: POPIS SUBJEKATA ILI OSOBA OD KOJIH JE IZVJESTITELJ PRIMIO INFORMACIJE
 MIŠLJENJE Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu (preinaka)

(COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD))

(Redovni zakonodavni postupak – preinaka)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0548),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 91. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu(C8-0324/2017),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 18. siječnja 2018.(1),

–  nakon savjetovanja s Odborom regija,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 28. studenoga 2001. o sistematičnijem korištenju metode za preinačavanje pravnih akata(2),

–  uzimajući u obzir pismo od 24. srpnja 2017. koje je Odbor za pravna pitanja uputio Odboru za promet i turizam u skladu s člankom 104. stavkom 3. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir članke 104. i 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za promet i turizam i mišljenje Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača (A8-0340/2018),

A.  budući da, prema mišljenju savjetodavne skupine pravnih službi Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije, Prijedlog Komisije ne sadrži suštinske promjene osim onih koje su kao takve u Prijedlogu navedene, te da se Prijedlog, što se tiče kodifikacije nepromijenjenih odredaba prethodnih akata i tih promjena, ograničava samo na kodifikaciju postojećih akata bez njihove bitne promjene;

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju, uzimajući u obzir preporuke savjetodavne skupine pravnih službi Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Potreban je veći broj izmjena Uredbe (EZ) br. 1371/2007 Europskog parlamenta i Vijeća. Radi jasnoće tu bi uredbu trebalo preinačiti.

(1)  Potreban je veći broj izmjena Uredbe (EZ) br. 1371/2007 Europskog parlamenta i Vijeća24 kako bi se poboljšala zaštita putnika i potaknuo rast željezničkog prometa, uzimajući u obzir osobito članke 11., 12. i 14. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Uzimajući u obzir navedene izmjene te radi jasnoće Uredbu 1371/2007 stoga bi trebalo preinačiti.

_________________

_________________

24 Uredba (EZ) br. 1371/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu (SL L 315, 3.12.2007., str. 14.).

24 Uredba (EZ) br. 1371/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu (SL L 315, 3.12.2007., str. 14.).

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Unatoč znatnom napretku u zaštiti potrošača u Uniji potrebna su daljnja poboljšanja u zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu.

(3)  Unatoč znatnom napretku u zaštiti potrošača u Uniji potrebna su daljnja poboljšanja u zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu, posebice u pogledu isplate naknada u slučaju kašnjenja, otkazivanja ili materijalne štete.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Priznavanjem istih prava putnicima u željezničkom prijevozu na međunarodnim i domaćim putovanjima trebali bi se podignuti razina zaštite potrošača u Uniji, osigurati jednaki uvjeti za željezničke prijevoznike i zajamčiti jednaka razina prava putnika.

(5)  Priznavanjem istih prava putnicima u željezničkom prijevozu na međunarodnim i domaćim putovanjima trebali bi se podignuti razina zaštite prava putnika u Uniji, posebno u pogledu njihova pristupa informacijama i naknada u slučaju kašnjenja ili otkazivanja. Putnici bi trebali primiti najtočnije moguće informacije o svojim pravima.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5a)  Ova Uredba ne bi trebala negativno utjecati na sposobnost država članica ili nadležnih tijela da utvrđuju socijalne cijene za usluge regulirane u skladu s obvezom pružanja javne usluge i za komercijalne usluge.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Usluge gradskog, prigradskog i regionalnog željezničkog prijevoza putnika razlikuju se po svojoj naravi od prijevoza na dugim relacijama. Stoga bi države članice trebale moći izuzeti gradske, prigradske i regionalne usluge željezničkog prijevoza putnika koje nisu prekogranične usluge u Uniji od nekih odredbi o pravima putnika.

(6)  Usluge gradskog i prigradskog željezničkog prijevoza putnika razlikuju se po svojoj naravi od prijevoza na dugim relacijama. Stoga bi države članice trebale moći izuzeti gradske i prigradske usluge željezničkog prijevoza putnika od nekih odredbi o pravima putnika.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Međutim, izuzeća se ne bi trebala odnositi na odredbe ove Uredbe čijom se primjenom osobama s invaliditetom ili osobama sa smanjenom pokretljivošću olakšava korištenje uslugama željezničkog prijevoza. Nadalje, izuzeća se ne bi trebala primjenjivati na prava onih koji žele kupiti karte za putovanje vlakom da to učine bez nepotrebnih poteškoća, niti na odredbe o obvezi željezničkih prijevoznika u odnosu na putnike i njihovu prtljagu, na zahtjev da željeznički prijevoznici budu odgovarajuće osigurani te na zahtjev da ti prijevoznici poduzimaju odgovarajuće mjere kojima se jamči osobna sigurnost putnika na kolodvorima i u vlakovima te na zahtjev da upravljaju rizikom.

Briše se.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Prava korisnika usluga u željezničkom prijevozu uključuju dobivanje informacija o usluzi, kako prije tako i tijekom putovanja. Kadgod je to moguće, željeznički prijevoznik i prodavač karata moraju ove informacije dati unaprijed i što je prije moguće. Te bi se informacije trebale pružiti u pristupačnim formatima osobama s invaliditetom ili osobama sa smanjenom pokretljivošću.

(9)  Prava korisnika usluga u željezničkom prijevozu uključuju dobivanje informacija o tim uslugama i povezanim pitanjima, prije, tijekom i nakon putovanja. Željeznički prijevoznik i prodavač karata trebali bi ove informacije dati što je prije moguće, unaprijed ili barem na početku putovanja. Te bi se informacije trebale pružiti u pristupačnim formatima osobama s invaliditetom ili osobama sa smanjenom pokretljivošću te bi trebale biti javno dostupne. Željeznički prijevoznici trebali bi pružati te informacije prodavačima karata i drugim željezničkim prijevoznicima koji prodaju svoje usluge.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9a)  Pristup svim operativnim podacima i cijenama u stvarnom vremenu pod nediskriminirajućim i održivim uvjetima čini željeznički prijevoz pristupačnijim novim korisnicima i pruža im širi raspon putnih mogućnosti i tarifa koje mogu izabrati. Željeznički prijevoznici trebali bi prodavačima karata pružati svoje operativne i tarifne podatke u cilju olakšavanja željezničkog prometa. Potrebno je uložiti napore kako bi se putnicima omogućilo da rezerviraju jedinstvene karte i optimalna jednosmjerna putovanja željeznicom.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9b)  Intenzivan multimodalni prijevoz putnika doprinijet će postizanju klimatskih ciljeva. Stoga bi željeznički prijevoznici također trebali oglašavati kombinacije koje uključuju druge načine prijevoza kako bi putnici bili upoznati s njima prije rezerviranja putovanja.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9c)  Intenzivan multimodalni prijevoz putnika doprinijet će postizanju klimatskih ciljeva. Stoga bi željeznički prijevoznici također trebali oglašavati kombinacije koje uključuju druge načine prijevoza kako bi putnici bili upoznati s njima prije rezerviranja putovanja.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  U kontekstu prodaje putničkih prijevoznih karata države članice trebale bi poduzeti sve potrebne mjere za zabranu diskriminacije na osnovi državljanstva ili boravišta, neovisno o tome je li predmetni putnik trajno ili privremeno u drugoj državi članici. Tim bi mjerama trebalo obuhvatiti sve prikrivene oblike diskriminacije koji bi mogli imati isti učinak kao i primjena drugih mjerila poput boravišta, fizičke ili digitalne lokacije. U svjetlu razvoja internetskih platformi za prodaju putničkih prijevoznih karata države članice trebale bi posvetiti posebnu pažnju sprečavanju diskriminacije pri pristupu internetskim platformama ili kupovanju karata. Međutim, prijevozni programi sa socijalnim cijenama ne bi trebali biti isključeni ako su razmjerni i ne ovise o državljanstvu predmetne osobe.

(12)  U kontekstu prodaje putničkih prijevoznih karata države članice trebale bi poduzeti sve potrebne mjere za zabranu diskriminacije na osnovi državljanstva ili boravišta, neovisno o tome je li predmetni putnik trajno ili privremeno u drugoj državi članici. Tim bi mjerama trebalo obuhvatiti sve prikrivene oblike diskriminacije koji bi mogli imati isti učinak kao i primjena drugih mjerila poput boravišta, fizičke ili digitalne lokacije. U svjetlu razvoja internetskih platformi za prodaju putničkih prijevoznih karata države članice trebale bi posvetiti posebnu pažnju sprečavanju diskriminacije pri pristupu internetskim platformama ili kupovanju karata. Međutim, prijevozni programi sa socijalnim cijenama ne bi trebali biti isključeni ako ne ovise o državljanstvu predmetne osobe.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Sve veća popularnost biciklizma diljem Unije utječe na opću mobilnost i turizam. Povećanjem udjela željeznice i bicikala u ukupnom prijevozu smanjuje se utjecaj prometa na okoliš. Stoga bi željeznički prijevoznici trebali olakšati kombinaciju putovanja biciklom i željeznicom koliko je god to moguće, posebice dopuštanjem prijevoza bicikala vlakom.

(13)  Sve veća popularnost biciklizma diljem Unije utječe na opću mobilnost i turizam. Povećanjem udjela željeznice i bicikala u ukupnom prijevozu smanjuje se utjecaj prometa na okoliš. Stoga bi željeznički prijevoznici trebali olakšati kombinaciju putovanja biciklom i željeznicom koliko je god to moguće, a posebno bi trebali omogućiti dostatan broj stalaka za bicikle za prijevoz sastavljenih bicikala u područjima namijenjenima toj svrsi u svim vrstama putničkih vlakova, uključujući vlakove velikih brzina, vlakove koji prelaze velike udaljenosti, prekogranične i lokalne vlakove. Putnici bi trebali biti obaviješteni o prostoru namijenjenom biciklima. Ti bi se uvjeti trebali primjenjivati na sve željezničke prijevoznike [dvije godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe].

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Željeznički prijevoznici trebali bi olakšati prijelaz putnika u željezničkom prijevozu od jednog prijevoznika do drugog, izdavanjem jedinstvenih karata, uvijek kada je to moguće.

(14)  Željeznički prijevoznici trebali bi olakšati prijelaz putnika u željezničkom prijevozu od jednog prijevoznika do drugog, izdavanjem jedinstvenih karata.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  U svjetlu Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom te kako bi se osobama s invaliditetom i osobama sa smanjenom pokretljivošću pružile mogućnosti željezničkog prijevoza usporedive s mogućnostima za druge građane, trebalo bi odrediti pravila o nediskriminaciji i pomoći tijekom putovanja. Osobe s invaliditetom i osobe sa smanjenom pokretljivošću, bilo radi invalidnosti, dobi ili bilo kojeg drugog razloga, imaju, kao i svi ostali građani, ista prava slobode kretanja i nediskriminacije. Među ostalim, posebnu pažnju treba posvetiti pružanju informacija osobama s invaliditetom i osobama sa smanjenom pokretljivošću u vezi s dostupnošću željezničkih usluga, uvjetima pristupa željezničkim vozilima i njihovom opremom. Kako bi se putnicima s oštećenjem osjetila pružile najbolje informacije o kašnjenjima, treba koristiti vizualne i zvučne sustave. Osobama s invaliditetom i osobama sa smanjenom pokretljivošću trebalo bi omogućiti kupnju voznih karata u vlaku, bez dodatne naknade. Osoblje bi trebalo biti primjereno osposobljeno za izlaženje u susret potrebama osoba s invaliditetom i osoba sa smanjenom pokretljivošću, posebno pri pružanju pomoći. Kako bi se osigurali jednaki uvjeti prijevoza, takvim bi osobama trebalo pružiti pomoć na kolodvorima i u vlakovima u svako doba kad vlakovi prometuju, a ne samo u određeno doba dana.

(15)  U svjetlu Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom te kako bi se osobama s invaliditetom i osobama sa smanjenom pokretljivošću pružile mogućnosti željezničkog prijevoza usporedive s mogućnostima za druge građane, trebalo bi odrediti pravila o nediskriminaciji i pomoći tijekom putovanja. Osobe s invaliditetom i osobe sa smanjenom pokretljivošću, bilo radi invalidnosti, dobi ili bilo kojeg drugog razloga, imaju, kao i svi ostali građani, ista prava slobode kretanja i nediskriminacije. Među ostalim, posebnu pažnju treba posvetiti pružanju dostupnih informacija osobama s invaliditetom i osobama sa smanjenom pokretljivošću u vezi s dostupnošću željezničkih usluga, uvjetima pristupa željezničkim vozilima i njihovom opremom. Kako bi se putnicima s oštećenjem osjetila pružile najbolje informacije o kašnjenjima, treba koristiti prikladne vizualne i zvučne sustave koje oni mogu razumjeti. Osoblje bi trebalo biti primjereno osposobljeno za izlaženje u susret potrebama osoba s invaliditetom i osoba sa smanjenom pokretljivošću, posebno pri pružanju pomoći. Kako bi se osigurali jednaki uvjeti prijevoza, takvim bi osobama trebalo pružiti besplatnu pomoć pri ukrcaju i iskrcaju.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15a)  Ako na željezničkoj postaji nema dostupnih automata za prodaju karata, osobe s invaliditetom i osobe sa smanjenom pokretljivošću trebale bi moći kupiti kartu u vlaku.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Željeznički prijevoznici i upravitelji kolodvora trebali bi uvažavati potrebe osoba s invaliditetom i osoba sa smanjenom pokretljivošću, u skladu s TSI-jem za osobe sa smanjenom pokretljivošću. Uz to , u skladu s pravilima Unije o javnoj nabavi, osobito s Direktivom 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća26, sve zgrade i željeznička vozila trebalo bi učiniti dostupnima, postupnim odstranjivanjem fizičkih i funkcionalnih prepreka pri nabavi novog materijala ili pri izvođenju građevinskih radova ili većih obnova.

(16)  Željeznički prijevoznici i upravitelji kolodvora trebali bi uvažavati potrebe osoba s invaliditetom i osoba sa smanjenom pokretljivošću u skladu s Uredbom Komisije 1300/2014 (TSI)25.a i Direktivom XXX kada one dopunjuju tehničke specifikacije za interoperabilnost (TSI). Uz to , u skladu s pravilima Unije o javnoj nabavi, osobito s Direktivom 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća26, sve zgrade i željeznička vozila trebalo bi učiniti dostupnima, postupnim odstranjivanjem fizičkih i funkcionalnih prepreka pri nabavi novog materijala ili pri izvođenju građevinskih radova ili većih obnova.

__________________

__________________

 

25.a Uredba Komisije (EU) br. 1300/2014 od 18. studenoga 2014. o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u vezi s pristupačnošću željezničkog sustava Unije osobama s invaliditetom i osobama s ograničenom pokretljivošću (SL L 356, 12.12.2014., str. 110.).

26 Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (SL L 94, 28.3.2014., str. 65.).

26 Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (SL L 94, 28.3.2014., str. 65.).

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Poželjno je da se ovom Uredbom uvede sustav naknade za putnike u slučaju kašnjenja povezan s odgovornošću željezničkog prijevoznika, i da se temelji na istoj osnovi kao međunarodni sustav predviđen COTIF-om, a posebno njegovim Jedinstvenim pravilima CIV-a koja se odnose na prava putnika. U slučaju kašnjenja usluge prijevoza putnika, željeznički prijevoznici trebali bi putnicima pružiti naknadu na osnovi postotka cijene karte.

(17)  Poželjno je da se ovom Uredbom uvede sustav naknade za putnike u slučaju kašnjenja povezan s odgovornošću željezničkog prijevoznika, i da se temelji na istoj osnovi kao međunarodni sustav predviđen COTIF-om, a posebno njegovim Jedinstvenim pravilima CIV-a koja se odnose na prava putnika. Trebalo bi omogućiti povrat cjelokupnog iznosa kupljenih karata. U slučaju kašnjenja usluge prijevoza putnika, željeznički prijevoznici trebali bi putnicima pružiti naknadu na osnovi postotka cijene karte od najviše 100 %.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Željeznički se prijevoznici moraju osigurati ili naći jednakovrijedno rješenje za svoju odgovornost prema putnicima u željezničkom prijevozu u slučaju nesreće. Ako države članice odrede najveći iznos odštete za slučaj smrti ili osobne povrede putnika, taj iznos trebao bi biti barem jednak onom utvrđenom u Jedinstvenim pravilima CIV-a.

(18)  Željeznički se prijevoznici moraju osigurati ili naći jednakovrijedno rješenje za svoju odgovornost prema putnicima u željezničkom prijevozu u slučaju nesreće. Ako države članice odrede najveći iznos odštete za slučaj smrti ili osobne povrede putnika, taj iznos trebao bi biti barem jednak onom utvrđenom u Jedinstvenim pravilima CIV-a. Države članice trebale bi imati mogućnost da u bilo kojem trenutku povećaju iznos odštete u slučaju smrti ili osobne povrede putnika.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  U slučaju kašnjenja putnicima bi trebalo omogućiti nastavak istog putovanja ili preusmjereno putovanje pod usporedivim uvjetima prijevoza. U tim slučajevima trebalo bi uzeti u obzir potrebe osoba s invaliditetom i osoba sa smanjenom pokretljivošću.

(20)  U slučaju kašnjenja putnicima bi trebalo omogućiti nastavak istog putovanja ili preusmjereno putovanje pod usporedivim uvjetima prijevoza. U tim slučajevima trebalo bi prije svega uzeti u obzir potrebe osoba s invaliditetom i osoba sa smanjenom pokretljivošću te pružiti odgovarajuće informacije.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Međutim, željeznički prijevoznik ne bi trebao biti obvezan isplatiti naknadu ako može dokazati da je kašnjenje uzrokovano teškim vremenskim uvjetima ili velikim prirodnim katastrofama koje ugrožavaju sigurno obavljanje usluge. Svaki takav događaj trebao bi imati obilježja izvanredne prirodne katastrofe, različite od uobičajenih sezonskih vremenskih uvjeta kao što su jesenske oluje ili redovne poplave u gradskim područjima uzrokovane plimom ili topljenjem snijega. Željeznički prijevoznici trebali bi dokazati da nisu mogli predvidjeti niti spriječiti kašnjenje čak i uz poduzimanje svih razumnih mjera.

Briše se.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  U suradnji s upraviteljima infrastrukture i željezničkim prijevoznicima upravitelji kolodvora trebali bi pripremiti planove za izvanredne situacije kako bi smanjili utjecaj velikih poremećaja tako da se putnicima koji čekaju pruže odgovarajuće informacije i skrb.

(22)  U suradnji s upraviteljima infrastrukture i željezničkim prijevoznicima upravitelji kolodvora trebali bi pripremiti i objaviti planove za izvanredne situacije kako bi smanjili utjecaj velikih poremećaja tako da se putnicima koji čekaju pruže odgovarajuće informacije i skrb.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Ovom se Uredbom ne bi trebalo ograničavati prava željezničkih prijevoznika da zahtijevaju naknadu od bilo koje osobe, uključujući treće osobe, u skladu s primjenjivim nacionalnim zakonodavstvom.

(23)  Ovom se Uredbom ne bi trebalo ograničavati prava željezničkih prijevoznika, prodavača karata, upravitelja željezničkog kolodvora ili upravitelja infrastrukture da po potrebi zahtijevaju naknadu od bilo koje osobe, uključujući treće osobe, za ispunjenje svojih obveza u skladu s ovom Uredbom.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27)  Putnici u željezničkom prijevozu trebali bi imati mogućnost da bilo kojem uključenom željezničkom prijevozniku ulože pritužbu u vezi s pravima i obvezama koje proizlaze iz ove Uredbe, te pravo na odgovor u razumnom roku.

(27)  Putnici u željezničkom prijevozu trebali bi imati mogućnost da bilo kojem uključenom željezničkom prijevozniku, prodavaču karata, upravitelju željezničkog kolodvora ili infrastrukture ulože pritužbu u vezi s pravima i obvezama koje proizlaze iz ove Uredbe, te pravo na odgovor u razumnom roku.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Željeznički bi prijevoznici i upravitelji kolodvora trebali definirati, objaviti, upravljati i nadzirati standarde kakvoće za usluge željezničkog prijevoza putnika.

(28)  Željeznički bi prijevoznici i upravitelji kolodvora trebali definirati, objaviti, upravljati i nadzirati standarde kakvoće za usluge željezničkog prijevoza putnika, uključujući one za osobe s invaliditetom i osobe sa smanjenom pokretljivošću.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29)  Kako bi osigurale visoku razinu zaštite prava potrošača u željezničkom prijevozu, države članice trebale bi imenovati nacionalna provedbena tijela radi pažljivog praćenja i provedbe ove Uredbe na nacionalnoj razini. Ta bi tijela trebala imati na raspolaganju niz različitih provedbenih mjera. Putnici bi se trebali moći žaliti tim tijelima na navodna kršenja ove Uredbe. Kako bi se osiguralo zadovoljavajuće postupanje s tim pritužbama, ta bi tijela trebala surađivati.

(29)  Kako bi osigurale visoku razinu zaštite prava potrošača u željezničkom prijevozu, države članice trebale bi imenovati nacionalna provedbena tijela radi pažljivog praćenja i provedbe ove Uredbe na nacionalnoj razini. Ta bi tijela trebala imati na raspolaganju niz različitih provedbenih mjera te bi trebala moći putnicima dati mogućnost obvezujućeg alternativnog rješavanja sporova, u skladu s Direktivom 2013/11/EU1a. Putnici bi se trebali moći žaliti tim tijelima na navodna kršenja ove Uredbe te bi se trebali moći koristiti internetskim rješavanjem sporova utvrđenim na temelju Uredbe 524/2013/EU1b ako je tako dogovoreno. Također je potrebno omogućiti da pritužbe mogu podnositi organizacije koje predstavljaju skupine putnika. Kako bi se osiguralo zadovoljavajuće postupanje s tim pritužbama, ta bi tijela trebala surađivati, a ova bi se Uredba i dalje trebala navoditi u Prilogu Uredbi Europskog parlamenta i Vijeća 2017/2394/EU1c. Svake godine nacionalna provedbena tijela na svojim internetskim stranicama objavljuju izvješća sa statističkim podacima u kojima navode broj i vrstu pritužbi koje su zaprimili navodeći pojedinosti ishoda svojih provedbenih mjera. Osim toga, ta bi se izvješća trebala staviti na raspolaganje na internetskoj stranici Agencije Europske unije za željeznice.

 

__________________

 

1a  Direktiva 2013/11/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ (SL L 165, 18.6.2013., str. 14.).

 

1b  Uredba 524/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o online rješavanju potrošačkih sporova i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ (SL L 165, 18.6.2013., str. 1.).

 

1c  Uredba 2017/2394/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisâ o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004 (SL L 345, 27.12.2017., str. 1).

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 31.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(31)  Države članice bi trebale utvrditi sankcije za kršenje ove Uredbe te osigurati da se te sankcije primjenjuju. Sankcije, koje mogu uključivati plaćanje naknade predmetnoj osobi, moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

(31)  Države članice bi trebale utvrditi sankcije za kršenje ove Uredbe te osigurati da se te sankcije primjenjuju. Sankcije, koje mogu uključivati plaćanje naknade predmetnoj osobi, moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće, a trebale bi uključivati, ali ne biti ograničene na, minimalnu novčanu kaznu ili postotak godišnjeg prometa predmetnog prijevoznika ili organizacije, ovisno o tome što je više.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 33.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(33a)  Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za provedbu ove Uredbe, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti za donošenje standardiziranog obrasca Unije za pritužbe kojim bi se putnici mogli koristiti za podnošenje zahtjeva za naknadu u skladu s ovom Uredbom. Te bi se ovlasti trebale izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije1a.

 

_________________

 

1a  SL L 55, 28.2.2011., str. 13.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 1. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Predmet

Predmet i ciljevi

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ovom se Uredbom utvrđuju pravila primjenjiva na željeznički prijevoz u pogledu sljedećeg:

Ovom se Uredbom utvrđuju pravila primjenjiva na željeznički prijevoz kako bi se pružila učinkovita zaštita putnika i potaknula putovanja vlakom u pogledu sljedećeg:

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  nediskriminacije među putnicima u pogledu uvjeta prijevoza;

(a)  nediskriminacije među putnicima u pogledu uvjeta prijevoza i kupovanja karata;

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  prava putnika u slučaju kašnjenja ili otkazivanja;

(d)  prava putnika i naknade za putnike u slučaju smetnji kao što su kašnjenja ili otkazivanja;

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  minimalnih informacija koje treba pružiti putnicima;

(e)  minimalnih, točnih i pravovremenih informacija koje putnicima treba pružiti u pristupačnom obliku, uključujući o sklapanju prijevoznih ugovora i izdavanju karata;

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  nediskriminacije osoba s invaliditetom i osoba sa smanjenom pokretljivošću i obvezne pomoći tim osobama ;

(f)  nediskriminacije osoba s invaliditetom i osoba sa smanjenom pokretljivošću i obvezne pomoći tim osobama za koju je zaduženo stručno osoblje;

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  rješavanja pritužbi;

(h)  odgovarajućih postupaka za podnošenje i rješavanje pritužbi;

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  gradske, prigradske i regionalne usluge željezničkog prijevoza putnika iz Direktive 2012/34/EU, osim prekograničnih usluga unutar Unije;

(a)  gradske i prigradske usluge željezničkog prijevoza putnika iz Direktive 2012/34/EU, osim prekograničnih usluga unutar Unije;

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  međunarodne usluge željezničkog prijevoza putnika čiji se znatan dio, uključujući barem jedno stajanje na kolodvoru prema voznom redu, obavlja izvan Unije, uz uvjet da su prava putnika primjereno zaštićena u skladu s mjerodavnim nacionalnim pravom na državnom području države članice koja je odobrila izuzeće.

(b)  međunarodne usluge željezničkog prijevoza putnika čiji se znatan dio, uključujući barem jedno stajanje na kolodvoru prema voznom redu, obavlja izvan Unije.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(b a)  usluge domaćeg željezničkog prijevoza u slučajevima u kojima takvo izuzeće dodjeljuje država članica u skladu s Uredbom (EZ) br. 1371/2007 u razdoblju od najviše 12 mjeseci nakon [umetnuti datum stupanja na snagu ove Uredbe].

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice obavješćuju Komisiju o izuzećima koja su odobrile na temelju stavka 2. točaka (a) i (b) te o primjerenosti svojeg nacionalnog prava na svojem državnom području za potrebe stavka 2. točke (b).

3.  Države članice obavješćuju Komisiju o izuzećima koja su odobrile na temelju stavka 2. točaka (a), (b) i (ba).

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Članci 5., 10., 11. i 25. i poglavlje V. primjenjuju se na sve usluge željezničkog prijevoza putnika iz stavka 1., uključujući one usluge izuzete u skladu sa stavkom 2. točkama (a) i (b).

4.  Članci 5., 6., 11., 12., 17. i poglavlje V. primjenjuju se na sve usluge željezničkog prijevoza putnika iz stavka 1., uključujući one usluge izuzete u skladu sa stavkom 2. točkom (a).

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4 a.  Ova se Uredba ne primjenjuje na usluge koje se obavljaju strogo zbog svog povijesnog značaja.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1 a)  „prijevoznik” znači ugovorom utvrđen željeznički prijevoznik s kojim je putnik sklopio ugovor o prijevozu ili niz uzastopnih željezničkih prijevoznika koji imaju obvezu na temelju tog ugovora;

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 1.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1 b)  „zamjenski prijevoznik” znači željeznički prijevoznik koji nije sklopio ugovor o prijevozu s putnikom, ali kojem željeznički prijevoznik koji je ugovorna stranka u tom ugovoru povjerava, u cijelosti ili djelomično, izvođenje prijevoza željeznicom;

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  „organizator putovanja” znači organizator ili prodavatelj, osim željezničkog prijevoznika, u smislu članka 3. točaka 8. i 9. Direktive (EU) 2015/2302 Europskog parlamenta i Vijeća30;

(4)  „organizator putovanja” znači organizator, osim željezničkog prijevoznika, u smislu članka 3. točke 8. Direktive (EU) 2015/2302 Europskog parlamenta i Vijeća30;

__________________

__________________

30 Direktiva (EU) 2015/2302 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima, o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/314/EEZ (SL L 326, 11.12.2015., str. 1.).

30 Direktiva (EU) 2015/2302 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima, o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/314/EEZ (SL L 326, 11.12.2015., str. 1.).

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  „prodavač karata” znači bilo koji trgovac na malo koji se bavi uslugama željezničkog prijevoza, koji sklapa ugovore o prijevozu i prodaje karte u ime željezničkog prijevoznika ili za svoj vlastiti račun;

(5)  „prodavač karata” znači bilo koji trgovac na malo koji se bavi uslugama željezničkog prijevoza, koji sklapa ugovore o prijevozu i prodaje karte, zasebne karte i jedinstvene karte u ime jednog željezničkog prijevoznika ili više njih ili za svoj vlastiti račun;

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5a)  „distributer” znači trgovac na malo koji se bavi uslugama željezničkog prijevoza i koji prodaje karte u ime željezničkog prijevoznika i koji nema nikakvu obvezu iz ugovora sklopljenog između putnika i željezničkog prijevoznika.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  „ugovor o prijevozu” znači ugovor o prijevozu, naplatan ili besplatan, između željezničkog prijevoznika ili prodavača karata i putnika o pružanju jedne ili više prijevoznih usluga;

(6)  „ugovor o prijevozu” znači ugovor o prijevozu, naplatan ili besplatan, između željezničkog prijevoznika i putnika o pružanju jedne ili više prijevoznih usluga;

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6a)  „karta” znači valjani dokaz na temelju kojeg putnik ima pravo na željeznički prijevoz, bez obzira na njegov oblik, npr. na papiru, e-karta, pametna karta, putna karta;

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 6.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6b)  „kombinirano putovanje” znači jedna ili više karata koje predstavljaju više ugovora o prijevozu za uzastopne željezničke usluge koje izvodi jedan ili više željezničkih prijevoznika;

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  „jedinstvena karta” znači jedna ili više karata koje predstavljaju jedinstveni ugovor o prijevozu za uzastopne željezničke usluge koje izvodi jedan ili više željezničkih prijevoznika;

(8)  „jedinstvena karta” znači jedna karta ili zasebne karte koje predstavljaju jedan ili nekoliko ugovora o prijevozu za uzastopne željezničke usluge koje izvodi jedan ili više željezničkih prijevoznika, kupljene od istog prodavača karata, organizatora putovanja ili željezničkog prijevoznika, koje su dio putovanja od početka do kraja;

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  „putovanje” znači prijevoz putnika od kolodvora polaska do kolodvora dolaska na temelju jednog ugovora o prijevozu;

(10)  „putovanje” znači prijevoz putnika od kolodvora polaska do kolodvora dolaska;

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13 a)  „dolazak” znači trenutak kada se vrata vlaka otvore na odredišnoj platformi i iskrcavanje je dopušteno;

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  „propuštena veza” znači situacija u kojoj je putnik propustio jednu ili više veza tijekom putovanja zbog kašnjenja ili otkazivanja jedne ili više prethodnih veza;

(15)  „propuštena veza” znači situacija, u okviru jednog ugovora o prijevozu, u kojoj je putnik propustio jednu ili više veza tijekom putovanja zbog kašnjenja ili otkazivanja jedne ili više prethodnih veza;

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  „osoba s invaliditetom ” i „osoba sa smanjenom pokretljivošću” znači bilo koja osoba koja ima trajna ili privremena tjelesna, intelektualna ili osjetilna oštećenja koja bi joj u interakciji s različitim preprekama mogla otežati potpuno i djelotvorno korištenje prijevozom jednako kako se njime koriste drugi putnici ili čija je pokretljivost smanjena zbog dobi;

(16)  „osoba s invaliditetom ” i „osoba sa smanjenom pokretljivošću” znači bilo koja osoba koja ima trajna ili privremena tjelesna , intelektualna ili osjetilna oštećenja koja bi joj u interakciji s različitim preprekama mogla otežati potpuno i djelotvorno korištenje prijevozom jednako kako se njime koriste drugi putnici ili čija je pokretljivost smanjena;

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 19.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(19a)  „izvanredne okolnosti” znače okolnosti koje su izvan kontrole pri normalnom obavljanju djelatnosti željezničkog prijevoznika u pitanju i na koje se ne odnose obveze pridržavanja odgovarajućih sigurnosnih odredbi.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ne dovodeći u pitanje socijalne cijene, željeznički prijevoznici i prodavači karata moraju javnosti ponuditi ugovorne uvjete i cijene bez izravne ili neizravne diskriminacije na osnovi državljanstva ili boravišta konačnog potrošača ili poslovnog nastana željezničkog prijevoznika ili prodavača karata u Uniji.

Ne dovodeći u pitanje socijalne cijene, željeznički prijevoznici, organizatori putovanja i prodavači karata javnosti nude uvjete u pogledu ugovora o prijevozu i izdavanja karata te cijene i prodaju karte, jedinstvene karte te primaju rezervacije putnika u skladu s člankom 10. ove Uredbe bez izravne ili neizravne diskriminacije na osnovi državljanstva ili boravišta konačnog putnika ili poslovnog nastana željezničkog prijevoznika, organizatora putovanja ili prodavača karata u Uniji ili načina na koji su putnici kupili kartu.

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Putnici imaju pravo na unošenje bicikala u vlak, prema potrebi uz razumnu naknadu. Oni trebaju nadzirati svoje bicikle tijekom putovanja i osigurati da se nikakva neugodnost ili šteta ne prouzroči drugim putnicima, opremi za kretanje i prtljazi te da se ne ometa željeznički promet. Prijevoz bicikala smije se odbiti ili ograničiti zbog sigurnosnih ili operativnih razloga, uz uvjet da željeznički prijevoznici, prodavači karata, organizatori putovanja i, prema potrebi, upravitelji kolodvora obavijeste putnike o uvjetima za takvo odbijanje ili ograničenje u skladu s Uredbom (EU) br. 454/2011.

Putnici imaju pravo na unošenje bicikala u vlak, uključujući vlakove velikih brzina, vlakove koji prelaze velike udaljenosti, prekogranične i lokalne vlakove. Svi novi ili obnovljeni putnički vlakovi moraju, najkasnije dvije godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe, imati jasno naznačen prostor za prijevoz najmanje osam sastavljenih bicikala. Željeznički prijevoznici, prodavači karata, organizatori putovanja i, prema potrebi, upravitelji kolodvora obavještavaju putnike o uvjetima za prijevoz bicikala na svim uslugama u skladu s Uredbom (EU) br. 454/2011 najkasnije pri kupnji karata.

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Obveze prema putnicima koje proizlaze iz ove Uredbe ne mogu se ograničiti niti se od njih može osloboditi, posebno ne odstupanjem ili ograničavajućim odredbama u ugovoru o prijevozu.

1.  Obveze prema putnicima koje proizlaze iz ove Uredbe ne mogu se ograničiti niti se od njih može osloboditi, posebno ne odstupanjem ili ograničavajućim odredbama u ugovoru o prijevozu. Svi ugovorni uvjeti kojima je cilj izravno ili neizravno odbaciti, ukinuti ili ograničiti prava koja proizlaze iz ove Uredbe nisu obvezujući za putnika.

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Željeznički prijevoznici mogu ponuditi ugovorne uvjete koji su za putnike povoljniji od uvjeta utvrđenih u ovoj Uredbi.

2.  Željeznički prijevoznici, organizatori putovanja ili prodavači karata mogu ponuditi ugovorne uvjete koji su za putnike povoljniji od uvjeta utvrđenih u ovoj Uredbi.

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Željeznički prijevoznici ili, prema potrebi, nadležna tijela odgovorna za ugovor za obavljanje javnih željezničkih usluga, objavljuju na odgovarajući način, uključujući u pristupačnim formatima za osobe s invaliditetom u skladu sa zahtjevima za pristupačnost iz Direktive XXX31 te prije njihove provedbe, odluke o privremenom ili trajnom prekidu usluga.

Željeznički prijevoznici ili, prema potrebi, nadležna tijela odgovorna za ugovor za obavljanje javnih željezničkih usluga, objavljuju na odgovarajući način i bez odgađanja, uključujući u pristupačnim formatima za osobe s invaliditetom u skladu sa zahtjevima za pristupačnost iz Direktive XXX31 i Uredbe Komisije 1300/2014 te dovoljno vremena prije njihove provedbe, prijedloge o privremenom ili trajnom prekidu ili znatnom ograničavanju usluga te osiguravaju da ti prijedlozi podliježu smislenom i pravilnom savjetovanju s dionicima prije bilo kakve provedbe.

__________________

__________________

31  31 Direktiva XXX o usklađivanju zakona, propisa i administrativnih odredaba država članica u pogledu zahtjeva za pristupačnost proizvoda i usluga (Europski akt o pristupačnosti) (SL L X, X.X.XXXX, str. X.).

31  31 Direktiva XXX o usklađivanju zakona, propisa i administrativnih odredaba država članica u pogledu zahtjeva za pristupačnost proizvoda i usluga (Europski akt o pristupačnosti) (SL L X, X.X.XXXX, str. X.).

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.   Željeznički prijevoznici i prodavači karata koji nude sklapanje ugovora o prijevozu u ime jednog ili više željezničkih prijevoznika, pružaju putniku, na zahtjev, najmanje informacije navedene u Prilogu II. dijelu I. u odnosu na putovanja koja prema ugovoru nudi dotični željeznički prijevoznik. Prodavači karata koji nude ugovore o prijevozu za vlastiti račun i organizatori putovanja daju ove informacije ako su dostupne.

1.  Željeznički prijevoznici, organizatori putovanja i prodavači karata koji nude sklapanje ugovora o prijevozu u svoje ime ili u ime jednog ili više željezničkih prijevoznika, putniku, na zahtjev, pružaju barem informacije navedene u Prilogu II. dijelu I. u odnosu na putovanja koja prema ugovoru o prijevozu nudi dotični željeznički prijevoznik. Prodavači karata koji nude ugovore o prijevozu za vlastiti račun i organizatori putovanja daju ove informacije. U svrhu usklađenosti s ovom Uredbom željeznički prijevoznici pružaju te informacije prodavačima karata i drugim željezničkim prijevoznicima koji prodaju njihove usluge.

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.   Željeznički prijevoznici i, ako je moguće, prodavači karata tijekom putovanja daju putnicima , uključujući i na tranzitnim kolodvorima, najmanje informacije navedene u Prilogu II. dijelu II.

2.  Željeznički prijevoznici i, po potrebi, prodavači karata tijekom putovanja daju putnicima , uključujući i na tranzitnim kolodvorima, najmanje informacije navedene u Prilogu II. dijelu II. U svrhu usklađenosti s ovom Uredbom željeznički prijevoznici pružaju te informacije prodavačima karata i drugim željezničkim prijevoznicima koji prodaju njihove usluge.

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Informacije iz stavaka 1. i 2. daju se u najprikladnijem obliku uključujući i upotrebom suvremenih komunikacijskih tehnologija. Posebna pozornost posvećuje se osiguravanju da su te informacije pristupačne osobama s invaliditetom u skladu sa zahtjevima za pristupačnost iz Direktive XXX i Uredbe br. 454/2011 .

3.  Informacije iz stavaka 1. i 2. daju se željezničkim prijevoznicima, organizatorima putovanja i prodavačima karata uporabom lako dostupnih, često korištenih i, uzimajući u obzir stavak 2., suvremenih komunikacijskih tehnologija u pravom vremenu, i po potrebi u pisanom obliku, kako bi putnicima pružili sve potrebne informacije iz Priloga II. ovoj Uredbi. Posebna pozornost posvećuje se osiguravanju da su te informacije pristupačne osobama s invaliditetom u skladu sa zahtjevima za pristupačnost iz Direktive XXX, Uredbe br. 454/2014 i Uredbe Komisije br. 1300/2014. Dostupnost formata pristupačnih osobama sa smanjenom pokretljivošću jasno se oglašava.

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Upravitelji kolodvora i upravitelji infrastrukture bez diskriminacije stavljaju na raspolaganje željezničkim prijevoznicima i prodavačima karata podatke o vlakovima u stvarnom vremenu, uključujući one kojima upravljaju drugi željeznički prijevoznici.

4.  Željeznički prijevoznici i upravitelji kolodvora i infrastrukture javnosti stavljaju na raspolaganje podatke o vlakovima u stvarnom vremenu, uključujući one kojima upravljaju drugi željeznički prijevoznici, kako bi se otklonila bilo kakva mogućnost diskriminacije među putnicima.

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a.  Željeznički prijevoznici u suradnji s upraviteljima kolodvora i upraviteljima infrastrukture u voznim redovima navode informacije o pristupačnim linijama vlakova i željezničkim stanicama.

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Željeznički prijevoznici i prodavači karata nude karte te, ako je moguće, jedinstvene karte i rezervacije. Poduzimaju sve razumne korake da ponude jedinstvene karte, uključujući za putovanja preko granica i putovanja koja obavlja više željezničkih prijevoznika.

1.  Željeznički prijevoznici, prodavači karata i organizatori putovanja nude jedinstvene karte i rezervacije, uključujući za putovanja preko granica ili putovanja noćnim vlakovima i putovanja koja obavlja više željezničkih prijevoznika.

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice mogu zahtijevati od željezničkih prijevoznika da stave na raspolaganje karte za usluge koje se pružaju u skladu s ugovorom o pružanju javnih usluga, putem više od jednog prodajnog mjesta.

Nadležna tijela iz Uredbe (EZ) br. 1370/2007 mogu zahtijevati od željezničkih prijevoznika da stave na raspolaganje karte za usluge koje se pružaju u skladu s ugovorom o pružanju javnih usluga, putem više od jednog prodajnog mjesta.

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Željeznički prijevoznici nude mogućnost nabave karata za dotičnu uslugu prijevoza u vlaku, osim u slučaju kada je to ograničeno ili nije dopušteno na temelju razloga povezanih sa sigurnošću ili s politikom borbe protiv zlouporabe, ili ako je za vlak obvezna rezervacija, ili radi utemeljenih komercijalnih razloga.

3.  Željeznički prijevoznici nude mogućnost nabave karata za dotičnu uslugu prijevoza u vlaku, osim u slučaju kada je to ograničeno ili nije dopušteno na temelju valjanih razloga povezanih sa sigurnošću ili s politikom borbe protiv zlouporabe, ili ako je za vlak obvezna rezervacija, ili radi utemeljenih komercijalnih razloga, uključujući ograničenja u pogledu raspoloživog prostora ili broja slobodnih mjesta.

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Ako na kolodvoru polaska nema ureda za prodaju karata ili pristupačnog uređaja za naplatu karata, osobama s invaliditetom i osobama sa smanjenom pokretljivošću mora biti dopušteno kupiti karte u vlaku bez dodatnih troškova.

5.  Ako na kolodvoru polaska nema ureda za prodaju karata ili pristupačnog uređaja za naplatu karata i ako ne postoji nikakav način da se karte kupe unaprijed, putnicima mora biti dopušteno kupiti karte u vlaku bez dodatnih troškova.

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Ako putnik dobije odvojene karte za jedno putovanje koje se sastoji od niza uzastopnih usluga željezničkog prijevoza koje pruža jedan ili nekoliko željezničkih prijevoznika, njegova prava na informacije, pomoć, skrb i naknadu jednaka su onima na temelju jedinstvene karte i važe za cijelo putovanje od polaska do konačnog odredišta, osim ako je putniku pisanim putem izričito priopćeno suprotno. Ako putnik nema pravo na pomoć ili naknadu na temelju ukupne duljine putovanja u slučaju da propusti vezu, u takvom priopćenju to mora biti izrijekom navedeno. Teret dokaza da su takve informacije priopćene stavlja se na željezničkog prijevoznika, njegova agenta, organizatora putovanja ili prodavača karata.

6.  Ako putnik od jednog subjekta, i to u pogledu samo jedne poslovne transakcije, dobije odvojene karte za jedno putovanje koje se sastoji od niza uzastopnih usluga željezničkog prijevoza koje pruža jedan ili nekoliko željezničkih prijevoznika, njegova prava na informacije, pomoć, skrb i naknadu jednaka su onima na temelju jedinstvene karte i važe za cijelo putovanje od polaska do konačnog odredišta.

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 10.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 10.a

 

Pružanje putnih informacija preko aplikacijskih programskih sučelja

 

1.   Željeznički prijevoznici preko aplikacijskih programskih sučelja omogućuju nediskriminirajući pristup svim putnim informacijama, uključujući operativne informacije u stvarnom vremenu, informacije o voznom redu i podatke o cijenama kao što je navedeno u članku 9.

 

2.   Željeznički prijevoznici pružaju organizatorima putovanja, prodavačima karata i drugim željezničkim prijevoznicima koji prodaju njihove usluge nediskriminirajući pristup sustavima rezervacija preko aplikacijskih programskih sučelja kako bi mogli sklapati ugovore o prijevozu i izdavati karte, jedinstvene karte i rezervacije i to na način kojim se ostvaruje optimalno i najpovoljnije putovanje, uključujući prekogranična putovanja.

 

3.   Željeznički prijevoznici osiguravaju da tehničke specifikacije aplikacijskih programskih sučelja budu dobro dokumentirane te javno dostupne i besplatne. Aplikacijska programska sučelja koriste se otvorenim standardima, uobičajenim protokolima i strojno čitljivim formatima kako bi bila interoperabilna.

 

4.   Željeznički prijevoznici osiguravaju da sve promjene tehničkih specifikacija njihovih aplikacijskih programskih sučelja, osim u izvanrednim situacijama, budu unaprijed dostupne organizatorima putovanja i prodavačima karata čim to bude moguće, a najmanje tri mjeseca prije provedbe promjene. Izvanredne situacije dokumentiraju se, a dokumentacija se na njihov zahtjev daje na raspolaganje nadležnim tijelima.

 

5.   Željeznički prijevoznici osiguravaju pristup aplikacijskim programskim sučeljima bez diskriminacije, na istoj razini dostupnosti i učinkovitosti, uključujući potporu, pristup svoj dokumentaciji, standardima, protokolima i formatima. Organizatori putovanja i prodavači karata ne smiju biti u nepovoljnom položaju u odnosu na same željezničke prijevoznike.

 

6.   Aplikacijska programska sučelja uspostavljaju se u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2017/1926 od 31. svibnja 2017.

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako se s razlogom očekuje da će kašnjenje , na početku putovanja ili u slučaju propuštene veze tijekom putovanja s jedinstvenom kartom, u dolasku na konačno odredište u okviru ugovora o prijevozu biti duže od 60 minuta, putnik odmah ima pravo izabrati jedno od sljedećeg :

1.  Ako se s razlogom očekuje da će kašnjenje, na početku putovanja ili u slučaju propuštene veze tijekom putovanja, u dolasku na konačno odredište u okviru ugovora o prijevozu biti duže od 60 minuta ili da će dolazak biti otkazan, putnik odmah ima pravo izabrati jedno od sljedećeg:

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  nastavak putovanja ili preusmjeravanje, pod usporedivim uvjetima prijevoza, do konačnog odredišta, prvom prilikom;

(b)  nastavak putovanja ili preusmjeravanje, pod usporedivim uvjetima prijevoza ili bez dodatnih troškova, do konačnog odredišta, prvom prilikom, uključujući u slučaju propuštene veze zbog kašnjenja ili otkazivanja ranije dionice putovanja. U takvom je slučaju putniku dopušteno iskoristiti sljedeću dostupnu uslugu koja će ga dovesti do krajnjeg odredišta čak i ako nema rezervaciju ili ako je sljedeći vlak u nadležnosti drugog željezničkog prijevoznika.

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  nastavak putovanja ili preusmjeravanje, pod usporedivim uvjetima prijevoza, do konačnog odredišta, na neki kasniji datum po izboru putnika.

(c)  nastavak putovanja ili preusmjeravanje, pod usporedivim uvjetima prijevoza, do konačnog odredišta, na neki kasniji datum po izboru putnika, ali najkasnije mjesec dana nakon ponovne uspostave usluge.

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Za potrebe stavka 1. točke (b) usporedivo preusmjeravanje može obavljati bilo koji željeznički prijevoznik, a može uključivati i upotrebu prijevoza višeg razreda i alternativne načine prijevoza bez izlaganja putnika dodatnom trošku. Željeznički prijevoznici moraju uložiti razumne napore da se izbjegnu dodatne veze. Ukupno trajanje putovanja upotrebom alternativnog načina prijevoza za dio putovanja koji nije dovršen prema planu mora biti usporedivo predviđenom trajanju prvotnog putovanja. Putnike se ne smije premjestiti u niži razred prijevoza, osim ako je takav prijevoz jedini dostupan način preusmjeravanja.

2.  Za potrebe stavka 1. točke (b) usporedivo preusmjeravanje može obavljati bilo koji željeznički prijevoznik, a može uključivati i upotrebu prijevoza višeg razreda i alternativne načine kopnenog prijevoza bez izlaganja putnika dodatnom trošku. Željeznički prijevoznici moraju uložiti razumne napore da se izbjegnu dodatne veze. Ukupno trajanje putovanja upotrebom alternativnog načina prijevoza za dio putovanja koji nije dovršen prema planu mora biti usporedivo predviđenom trajanju prvotnog putovanja. Putnike se ne smije premjestiti u niži razred prijevoza, osim ako je takav prijevoz jedini dostupan način preusmjeravanja.

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Pružatelji usluga preusmjeravanja posebnu pažnju moraju posvetiti omogućivanju usporedive razine pristupačnosti alternativne usluge osobama s invaliditetom i osobama sa smanjenom pokretljivošću.

3.  Pružatelji usluga preusmjeravanja pružaju osobama s invaliditetom i osobama sa smanjenom pokretljivošću usporedivu razinu pomoći i pristupačnosti pri pružanju alternativne usluge. Takva alternativna usluga može se osigurati za sve putnike zajedno ili može, na temelju odluke prijevoznika, biti pojedinačno prijevozno sredstvo prilagođeno specifičnim potrebama određenih osoba s invaliditetom ili sa smanjenom pokretljivošću.

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Bez gubitka prava na prijevoz, putnik može od željezničkog prijevoznika zatražiti naknadu za kašnjenja, ako dođe do kašnjenja između mjesta polaska i odredišta koji su navedeni u ugovoru o prijevozu , za koje putnik nije dobio povrat cijene karte u skladu s člankom 16. Najmanje naknade za kašnjenja su sljedeće:

1.  Zadržavajući pravo na prijevoz, putnik može od željezničkog prijevoznika zatražiti naknadu za kašnjenja, ako dođe do kašnjenja između mjesta polaska i odredišta koji su navedeni na karti ili kartama koje predstavljaju jedinstveni ugovor o prijevozu ili nekoliko ugovora o prijevozu za koje putnik nije dobio povrat cijene u skladu s člankom 16. Najmanje naknade za kašnjenja su sljedeće:

(a) 25 % cijene karte za kašnjenja od 60 do 119 minuta,

(a) 50 % cijene karte za kašnjenja od 60 do 90 minuta,

(b) 50 % cijene karte za kašnjenja od 120 minuta ili više.

(b) 75% cijene karte za kašnjenja od 91 do 120 minuta,

 

(ba) 100% cijene karte za kašnjenja od 121 minute ili više.

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Stavak 1. primjenjuje se i na putnike koji imaju pokaz ili sezonsku kartu. Ako oni nailaze na učestala kašnjenja i otkazivanja putovanja tijekom razdoblja valjanosti pokaza ili sezonske karte, mogu zatražiti odgovarajuću naknadu u skladu s uvjetima željezničkog prijevoznika o naknadama. U tim uvjetima navode se mjerila za utvrđivanje kašnjenja i za izračunavanje naknade. Ako se kašnjenja kraća od 60 minuta događaju više puta tijekom razdoblja valjanosti pokaza ili sezonske karte, kašnjenja se zbrajaju, a putnicima se mora dati naknada u skladu s uvjetima željezničkog prijevoznika o naknadama.

2.  Stavak 1. primjenjuje se i na putnike koji imaju pokaz ili sezonsku kartu. Ako oni nailaze na učestala kašnjenja i otkazivanja putovanja tijekom razdoblja valjanosti pokaza, kartice za popust ili sezonske karte, mogu zatražiti odgovarajuću naknadu u skladu s uvjetima iz stavka 1. točaka (a), (b) i (ba).

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Naknada za kašnjenje izračunava se u odnosu na punu cijenu koju je putnik stvarno platio za zakašnjelu uslugu. Ako se ugovor o prijevozu odnosi na povratno putovanje, naknada za kašnjenje, bilo u polasku ili u povratku, izračunava se u odnosu na polovinu cijene koja je plaćena za kartu. Na isti se način cijena za zakašnjelu uslugu u okviru bilo kakvog drugog oblika ugovora o prijevozu koji omogućava putovanje u nekoliko uzastopnih etapa, izračunava razmjerno punoj cijeni.

3.  Naknada za otkazivanje ili kašnjenje izračunava se u odnosu na punu cijenu koju je putnik stvarno platio za otkazanu ili zakašnjelu uslugu. Ako se ugovor o prijevozu odnosi na povratno putovanje, naknada za otkazivanje ili kašnjenje, bilo u polasku ili u povratku, izračunava se u odnosu na polovinu cijene koja je plaćena za kartu. Na isti se način izračunava cijena za otkazanu ili zakašnjelu uslugu u okviru bilo kakvog drugog oblika ugovora o prijevozu koji omogućava putovanje u nekoliko uzastopnih etapa, razmjerno punoj cijeni.

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Naknada cijene karte ne umanjuje se za troškove financijske transakcije kao što su pristojbe, troškovi telefoniranja ili poštarina. Željeznički prijevoznici mogu uvesti najniži prag ispod kojeg se naknade ne isplaćuju. Taj prag ne smije biti veći od 4 EUR po karti .

6.  Naknada cijene karte ne umanjuje se za troškove financijske transakcije kao što su pristojbe, troškovi telefoniranja ili poštarina. Željeznički prijevoznici mogu uvesti najniži prag ispod kojeg se naknade ne isplaćuju. Taj prag ne smije biti veći od 5 EUR po karti .

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Putnik nema nikakvo pravo na naknadu ako je o kašnjenju bio obaviješten prije nego što je kupio kartu, ili ako je kašnjenje, čiji je uzrok nastavak puta upotrebom druge usluge ili preusmjeravanje, manje od 60 minuta.

7.  Putnik nema nikakvo pravo na naknadu ako je o kašnjenju bio obaviješten prije nego što je kupio kartu, ili ako je kašnjenje, čiji je uzrok nastavak puta upotrebom druge usluge ili preusmjeravanje, manje od 60 minuta.

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Željeznički prijevoznik nije obvezan isplatiti naknadu ako može dokazati da je kašnjenje uzrokovano teškim vremenskim uvjetima ili velikim prirodnim katastrofama koje ugrožavaju sigurno obavljanje usluge i koje se nisu mogle predvidjeti ili spriječiti čak i poduzimanjem svih razumnih mjera.

Briše se.

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 8.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

8a.  Ako željeznički prijevoznik ne dostavi dokaz u pisanom obliku o postojanju izvanrednih okolnosti, isplaćuje naknadu iz članka 17. stavka 1.

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U slučaju kašnjenja u dolasku ili odlasku, željeznički prijevoznik ili prodavač karata ili upravitelj kolodvora informiraju putnike o situaciji i o procijenjenom vremenu odlaska i procijenjenom vremenu dolaska, čim im te informacije budu na raspolaganju.

1.  U slučaju kašnjenja u dolasku ili odlasku, željeznički prijevoznik ili prodavači karata ili upravitelj kolodvora informiraju putnike o situaciji i o procijenjenom vremenu odlaska i procijenjenom vremenu dolaska u skladu s člankom 9., čim im te informacije budu na raspolaganju.

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  hotelski ili drugi smještaj i prijevoz od željezničkog kolodvora do mjesta smještaja, u slučajevima kada je potreban boravak tijekom jedne ili više noći ili kada je potreban dodatan boravak, ako i kada je to fizički moguće;

(b)  hotelski ili drugi smještaj i prijevoz od željezničkog kolodvora do mjesta smještaja, u slučajevima kada je potreban boravak tijekom jedne ili više noći ili kada je potreban dodatan boravak, ako i kada je to fizički moguće, pri čemu se uzimaju u obzir uvjeti za pristup osoba s invaliditetom i osoba sa smanjenom pokretljivošću, kao i potrebe certificiranih životinja za pomoć ljudima;

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Na zahtjev putnika, željeznički prijevoznici na karti ili na bilo kakav drugi način potvrđuju da je pri pružanju željezničke usluge došlo do kašnjenja, da je radi njega došlo do propuštanja veze ili da je usluga bila otkazana, ovisno o slučaju.

4.  U pogledu pogođenih putnika, željeznički prijevoznici nude mogućnost da na njihovim kartama ili na bilo kakav drugi način potvrde da je pri pružanju željezničke usluge došlo do kašnjenja, da je radi njega došlo do propuštanja veze ili da je usluga otkazana, ovisno o slučaju. Ta se potvrda primjenjuje u vezi s odredbama utvrđenima u članku 17., uz uvjet da putnik koji posjeduje putnički pokaz ili sezonsku kartu može dokazati da je koristio predmetnu uslugu za putovanje.

Amandman    86

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Prilikom primjene stavaka 1., 2., 3. i 4. , željeznički prijevoznik posebno vodi računa o potrebama osoba s invaliditetom i osoba sa smanjenom pokretljivošću te o osobama koje su u njihovoj pratnji.  

5.   Prilikom primjene stavaka 1., 2., 3. i 4., željeznički prijevoznik posebno vodi računa o potrebama osoba s invaliditetom i osoba sa smanjenom pokretljivošću te o osobama koje su u njihovoj pratnji i certificiranim životinjama za pomoć ljudima.  

Amandman    87

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Uz obveze željezničkih prijevoznika u skladu s člankom 13.a stavkom 3. Direktive 2012/34/EU, upravitelj željezničkog kolodvora s godišnjim prosječnim prometom od najmanje 10 000 putnika dnevno mora osigurati da rad kolodvora, željezničkih prijevoznika i upravitelja infrastrukture bude usklađen odgovarajućim planom za izvanredne situacije kako bi bili spremni za mogućnost velikih poremećaja i dugih kašnjenja zbog kojih bi znatan broj putnika mogao ostati čekati na kolodvoru. Planom se mora osigurati da se putnicima koji čekaju pruže primjerena pomoć i informacije, uključujući u pristupačnim formatima u skladu sa zahtjevima za pristupačnost utvrđenima u Direktivi XXX. Ako primi zahtjev, upravitelj kolodvora mora plan i sve njegove izmjene učiniti dostupnim nacionalnom provedbenom tijelu ili bilo kojem drugom tijelu koje je imenovala država članica. Upravitelji željezničkih kolodvora čiji je godišnji prosječni promet manji od 10 000 putnika dnevno ulažu sve razumne napore da koordiniraju korisnike kolodvora te da u takvim situacijama pruže pomoć i informacije putnicima koji čekaju.

6.  Uz obveze željezničkih prijevoznika u skladu s člankom 13.a stavkom 3. Direktive 2012/34/EU, države članice, željeznički prijevoznici, upravitelji kolodvora i upravitelji infrastrukture surađuju kako bi se zajamčilo da plan za izvanredne situacije iz članka 13.a stavka 3. Direktive 2012/34/EU obuhvaća zahtjeve za pristupačnost sustava upozorenja i informacijskih sustava.

Amandman    88

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako željeznički prijevoznik plaća naknadu ili ispunjava druge obveze u skladu s ovom Uredbom, ni jedna odredba ove Uredbe ili nacionalnog prava ne smije se tumačiti tako da se njome ograničava njegovo pravo da zatraži naknadu troškova od bilo koje osobe, uključujući treću osobu, u skladu s primjenjivim pravom. Ovom se Uredbom posebice ne ograničava pravo željezničkog prijevoznika da traži povrat novčanih iznosa od treće osobe, s kojom ima ugovor i koja je pridonijela događaju koji je prouzročio navedenu naknadu ili druge obveze. Ni jedna odredba ove Uredbe ili nacionalnog prava ne smije se tumačiti tako da se njome ograničava pravo treće osobe koja nije putnik, s kojom željeznički prijevoznik ima ugovor, da traži povrat novčanih iznosa ili naknadu od željezničkog prijevoznika u skladu s primjenjivim nacionalnim zakonima.

Briše se.

Amandman    89

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Željeznički prijevoznici i upravitelji kolodvora, uz aktivno sudjelovanje organizacija koje zastupaju osobe s invaliditetom i osobe sa smanjenom pokretljivošću, uspostavljaju ili imaju nediskriminirajuća pravila o dostupnosti prijevoza za osobe s invaliditetom i osobe sa smanjenom pokretljivošću , uključujući njihove osobne asistente. Prema tim pravilima putniku mora biti dopušteno da ga prati pas za pomoć u skladu sa svim mjerodavnim nacionalnim propisima.

1.  Željeznički prijevoznici i upravitelji kolodvora, uz aktivno sudjelovanje organizacija koje predstavljaju osobe s invaliditetom i osobe sa smanjenom pokretljivošću, uspostavljaju ili imaju nediskriminirajuća pravila o dostupnosti prijevoza za osobe s invaliditetom i osobe sa smanjenom pokretljivošću , uključujući njihove osobne asistente. Prema tim pravilima putniku mora biti dopušteno da ga, ako se ne može samostalno kretati, besplatno prati certificirana životinja za pomoć ljudima ili osoba za pratnju u skladu sa svim mjerodavnim nacionalnim propisima te mora biti zajamčeno da osobe s invaliditetom i osobe sa smanjenom pokretljivošću mogu putovati željezničkim prijevozom bez odgode kad god je to moguće.

Amandman    90

Prijedlog uredbe

Članak 20.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 20.a

 

Željeznički prijevoznici i upravitelji kolodvora pri usklađivanju s TSI-jem za osobe sa smanjenom pokretljivošću također osiguravaju da su kolodvori, peroni, željeznička vozila i drugi objekti dostupni osobama s invaliditetom i osobama sa smanjenom pokretljivošću.

Amandman    91

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Željeznički prijevoznik, upravitelj kolodvora, prodavač karata ili organizator putovanja daju, na zahtjev, osobama s invaliditetom i osobama sa smanjenom pokretljivošću , uključujući u pristupačnim formatima u skladu sa zahtjevima u pogledu pristupačnosti iz Uredbe (EU) br. 454/2011 i Direktive XXX, informacije o dostupnosti kolodvora i povezanih objekata, željezničkih usluga i o uvjetima pristupa željezničkim vozilima u skladu s pravilima dostupnosti iz članka 20. stavka 1. i informiraju osobe s invaliditetom i osobe sa smanjenom pokretljivošću o opremi u vlaku.

1.  Upravitelj kolodvora, željeznički prijevoznik, prodavač karata ili organizator putovanja osobama s invaliditetom i osobama sa smanjenom pokretljivošću na zahtjev daju informacije, uključujući u pristupačnim formatima u skladu sa zahtjevima u pogledu pristupačnosti iz Uredbe (EU) br. 454/2011, Direktive XXX i Uredbe br. 1300/2014, o dostupnosti kolodvora i povezanih objekata te željezničkih usluga, kao i o uvjetima pristupa željezničkim vozilima u skladu s pravilima o dostupnosti iz članka 20. stavka 1. te informiraju osobe s invaliditetom i osobe sa smanjenom pokretljivošću o opremi u vlaku.

Amandman    92

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Kada željeznički prijevoznik, prodavač karata ili organizator putovanja koriste odstupanje predviđeno u članku 20. stavku 2., oni na zahtjev u pisanom obliku obavješćuju osobu s invaliditetom ili osobu sa smanjenom pokretljivošću o svojim razlozima za takvo postupanje u roku od pet radnih dana od odbijanja rezervacije ili odbijanja izdavanja karte ili zahtijevanja pratnje za takvu osobu. Željeznički prijevoznik, prodavač karata ili organizator putovanja ulažu sve razumne napore da dotičnoj osobi predlože alternativni način prijevoza, uzimajući u obzir njezine potrebe za pristupačnošću.

2.  Kada željeznički prijevoznik, prodavač karata ili organizator putovanja koriste odstupanje predviđeno u članku 20. stavku 2., oni na zahtjev u pisanom obliku obavješćuju osobu s invaliditetom ili osobu sa smanjenom pokretljivošću o svojim razlozima za takvo postupanje u roku od pet radnih dana od odbijanja rezervacije ili odbijanja izdavanja karte ili zahtijevanja pratnje za takvu osobu. Željeznički prijevoznik, prodavač karata ili organizator putovanja dotičnoj osobi predlažu alternativni način prijevoza, uzimajući u obzir njezine potrebe za pristupačnošću.

Amandman    93

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Na odlasku, prolazu ili dolasku osobe s invaliditetom ili osobe sa smanjenom pokretljivošću na željezničkom kolodvoru s osobljem, upravitelj kolodvora ili željeznički prijevoznik ili oboje osiguravaju besplatnu pomoć na takav način da se takva osoba može ukrcati u vlak na odlasku ili iskrcati iz vlaka pri dolasku, za koju vožnju je ta osoba kupila kartu, ne dovodeći u pitanje pravila dostupnosti iz članka 20. stavka 1.

1.  Pri odlasku, prolazu ili dolasku osobe s invaliditetom ili osobe sa smanjenom pokretljivošću na željezničkom kolodvoru s osobljem, upravitelj kolodvora ili željeznički prijevoznik ili oboje osiguravaju besplatnu pomoć kako bi se dotična osoba mogla ukrcati u vlak na odlasku ili iskrcati iz vlaka po dolasku, za koji je kupila kartu, ne dovodeći u pitanje pravila dostupnosti iz članka 20. stavka 1. Rezervacija pomoći nikad ne smije podrazumijevati dodatne troškove, neovisno o upotrijebljenom komunikacijskom kanalu.

Amandman    94

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako nema osoblja na kolodvoru, željeznički prijevoznici i upravitelji kolodvora ulažu sve razumne napore da osobama s posebnim potrebama ili osobama sa smanjenom pokretljivošću omoguće dostupnost putovanja vlakom.

2.  Ako nema pratećeg osoblja u vlaku ili osoblja na kolodvoru, željeznički prijevoznici i upravitelji kolodvora ulažu sve razumne napore da osobama s invaliditetom ili osobama sa smanjenom pokretljivošću omoguće dostupnost putovanja vlakom u skladu s Direktivom XXX [Europski akt o pristupačnosti] i s Uredbom (EU) br. 454/2011.

Amandman    95

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Na kolodvorima bez osoblja, željeznički prijevoznici i upravitelji kolodvora osiguravaju da se u skladu s pravilima dostupnosti iz članka 20. stavka 1. prikazuju lako dostupne informacije , uključujući u pristupačnim formatima u skladu sa zahtjevima za pristupačnost utvrđenima u Direktivi XXX, o najbližim kolodvorima s osobljem i o neposredno raspoloživoj pomoći za osobe s invaliditetom i osobe sa smanjenom pokretljivošću.

3.  Na kolodvorima bez osoblja, željeznički prijevoznici i upravitelji kolodvora osiguravaju da se u skladu s pravilima dostupnosti iz članka 20. stavka 1. prikazuju lako dostupne informacije, uključujući u pristupačnim formatima u skladu sa zahtjevima za pristupačnost utvrđenima u Direktivi XXX i u Uredbi br. 1300/2014, o najbližim kolodvorima s osobljem i o neposredno raspoloživoj pomoći za osobe s invaliditetom i osobe sa smanjenom pokretljivošću.

Amandman    96

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Pomoć mora biti dostupna na kolodvorima u svako doba kad željeznice prometuju.

Briše se.

Amandman    97

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Ako nema pratećeg osoblja u vlaku ili osoblja na kolodvoru, željeznički prijevoznici i upravitelji kolodvora ulažu sve razumne napore da osobama s posebnim potrebama ili osobama sa smanjenom pokretljivošću omoguće dostupnost putovanja vlakom.

(2)  Ako nema pratećeg osoblja u vlaku ili osoblja na kolodvoru, željeznički prijevoznici i upravitelji kolodvora unatoč tome omogućuju osobama s invaliditetom ili osobama sa smanjenom pokretljivošću dostupnost putovanja vlakom.

Amandman    98

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Za potrebe ovog članka, pomoć u vlaku se sastoji od svih razumnih nastojanja da se osobama s invaliditetom i osobama sa smanjenom pokretljivošću ponudi pomoć kako bi se toj osobi omogućilo da ima pristup istim uslugama u vlaku kao i drugi putnici, ako stupanj posebnosti potrebe ili smanjene pokretljivosti toj osobi onemogućava nezavisan i siguran pristup tim uslugama.

(3)  Osobama s invaliditetom i osobama sa smanjenom pokretljivošću mora se ponuditi pomoć kako bi te osobe imale pristup istim uslugama u vlaku kao i drugi putnici, ako im stupanj invaliditeta ili smanjene pokretljivosti onemogućava nezavisan i siguran pristup tim uslugama.

Amandman    99

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Pomoć mora biti dostupna u vlakovima u svako doba kad željeznice prometuju.

Briše se.

Amandman    100

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Željeznički prijevoznici, upravitelji kolodvora, prodavači karata i organizatori putovanja surađuju kako bi osigurali pomoć osobama s invaliditetom i osobama sa smanjenom pokretljivošću u skladu s člancima 20. i 21. u skladu sa sljedećim točkama:

Željeznički prijevoznici, upravitelji kolodvora, prodavači karata i organizatori putovanja surađuju kako bi osigurali besplatnu pomoć osobama s invaliditetom i osobama sa smanjenom pokretljivošću u skladu s člancima 20. i 21. u skladu sa sljedećim točkama:

Amandman    101

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  pomoć se pruža pod uvjetom da se željeznički prijevoznik, upravitelj kolodvora, prodavač karata ili organizator putovanja kod kojeg je karta kupljena obavijesti o potrebi te osobe za takvom pomoći najmanje 48 sati prije nego što je takva pomoć potrebna. Ako karta ili sezonska karta omogućuje više putovanja, jedna obavijest je dostatna ako su dane odgovarajuće informacije o vremenskom rasporedu sljedećih putovanja. Takve obavijesti prosljeđuju se svim drugim željezničkim prijevoznicima i upraviteljima kolodvora uključenima u putovanje te osobe;

(a)  pomoć na kolodvorima pruža se u doba kad željeznice prometuju, pod uvjetom da se željeznički prijevoznik, upravitelj kolodvora, prodavač karata ili organizator putovanja kod kojeg je karta kupljena obavijesti o potrebi te osobe za takvom pomoći najmanje 12 sati prije nego što je takva pomoć potrebna. Na kolodvorima na kojima je gustoća prometa iznad 10 000 putnika dnevno nije potrebna prethodna obavijest, ali osoba kojoj je potrebna pomoć mora doći na predmetni kolodvor najmanje 30 minuta prije polaska vlaka. Na kolodvorima na kojima je gustoća prometa između 2 000 i 10 000 putnika dnevno rok za pružanje te obavijesti smanjuje se na maksimalno 3 sata. Ako karta ili sezonska karta omogućuje više putovanja, jedna obavijest je dostatna ako su dane odgovarajuće informacije o vremenskom rasporedu sljedećih putovanja. Takve obavijesti prosljeđuju se svim drugim željezničkim prijevoznicima i upraviteljima kolodvora uključenima u putovanje te osobe;

Amandman    102

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  pomoć se pruža pod uvjetom da osoba s invaliditetom ili osoba sa smanjenom pokretljivošću bude prisutna na određenom mjestu u vrijeme koje odredi željeznički prijevoznik ili upravitelj kolodvora koji pružaju takvu pomoć. Dogovoreno vrijeme ne smije biti više od 60 minuta prije objavljenog vremena polaska ili vremena kada je od svih putnika zatraženo da se prijave.Ako nije određeno vrijeme kada osoba s invaliditetom ili osoba sa smanjenom pokretljivošću mora biti prisutna, ona mora biti prisutna najmanje 30 minuta prije objavljenog vremena polaska ili vremena kada je od svih putnika zatraženo da se prijave.

(e)  pomoć se pruža pod uvjetom da osoba s invaliditetom ili osoba sa smanjenom pokretljivošću bude prisutna na određenom mjestu u vrijeme koje odredi željeznički prijevoznik ili upravitelj kolodvora koji pružaju takvu pomoć. Dogovoreno vrijeme ne smije biti više od 60 minuta prije objavljenog vremena polaska ili vremena kada je od svih putnika zatraženo da se prijave.

Amandman    103

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako željeznički prijevoznici i upravitelji kolodvora prouzroče gubitak ili oštećenje invalidskih kolica, druge opreme za kretanje ili pomagala i pasa za pomoć koje upotrebljavaju osobe s invaliditetom i osobe sa smanjenom pokretljivošću, oni su za to odgovorni i nadoknađuju to oštećenje ili taj gubitak .

1.  Ako željeznički prijevoznici i upravitelji kolodvora prouzroče gubitak ili oštećenje invalidskih kolica, druge opreme za kretanje ili pomagala i certificiranih životinja za pomoć koje upotrebljavaju osobe s invaliditetom i osobe sa smanjenom pokretljivošću, oni se drže odgovornima za to oštećenje ili gubitak i nadoknađuju ga što je prije moguće.

Amandman    104

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Naknada iz stavka 1. odgovara trošku zamjene ili popravka izgubljene ili oštećene opreme ili pomagala.

2.  Naknada iz stavka 1. pravodobno se izvršava i jednaka je punom trošku zamjene na temelju stvarne vrijednosti, ili na temelju ukupnih troškova popravka invalidskih kolica, uređaja, izgubljene ili oštećene opreme, ili gubitka certificirane životinje za pomoć ili ozljede nanesene toj životinji. Naknada obuhvaća i troškove privremene zamjene u slučaju popravka ako te troškove snosi putnik.

Amandman    105

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  osigurati da sve osoblje, uključujući ono zaposleno u bilo kojem drugom stvarnom izvršitelju, koje pruža izravnu pomoć osobama s invaliditetom i osobama sa smanjenom pokretljivošću zna kako izaći u susret potrebama osoba s invaliditetom i osoba sa smanjenom pokretljivošću, uključujući one s mentalnim ili intelektualnim poteškoćama;

(a)  osigurati da sve osoblje, uključujući ono zaposleno u bilo kojem drugom stvarnom izvršitelju, koje pruža izravnu pomoć osobama s invaliditetom i osobama sa smanjenom pokretljivošću prođe izobrazbu o invalidnosti da bi znalo kako izaći u susret potrebama osoba s invaliditetom i osoba sa smanjenom pokretljivošću, uključujući one s mentalnim ili intelektualnim poteškoćama;

Amandman    106

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  osigurati da nakon zapošljavanja svi novi zaposlenici prođu izobrazbu o invalidnosti te da osoblje pohađa tečajeve za obnavljanje znanja;

(c)  osigurati da nakon zapošljavanja sve novo osoblje koje će imati doticaja s putnicima bude upoznato s pitanjima invalidnosti koja se odnose na putnike i željezničkog prijevoznika, kao i da zaposlenici koji pružaju izravnu pomoć putnicima sa smanjenom pokretljivošću prođu izobrazbu o invalidnosti te da pohađaju tečajeve za obnavljanje znanja;

Amandman    107

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  prihvatiti zahtjev da u toj izobrazbi sudjeluju zaposlenici s invaliditetom, putnici s invaliditetom i sa smanjenom pokretljivošću i/ili organizacije koje ih predstavljaju.

(d)  mogu prihvatiti da u toj izobrazbi sudjeluju zaposlenici s invaliditetom i razmotriti mogućnost sudjelovanja putnika s invaliditetom i sa smanjenom pokretljivošću i/ili organizacija koje ih predstavljaju.

Amandman    108

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Svi željeznički prijevoznici , prodavači karata, upravitelji kolodvora i upravitelji infrastrukture kolodvora čiji je godišnji prosječni promet više od 10 000 putnika dnevno uspostavljaju svoj zasebni mehanizam rješavanja pritužbi u pogledu prava i obveza obuhvaćenih ovom Uredbom za svoja područja odgovornosti . Putnike jasno informiraju o svojim kontaktnim podacima i o radnom jeziku (jezicima).

1.  Svi željeznički prijevoznici, prodavači karata i upravitelji kolodvora uspostavljaju mehanizam rješavanja pritužbi u pogledu prava i obveza obuhvaćenih ovom Uredbom za svoja područja odgovornosti. Putnike jasno informiraju o svojim kontaktnim podacima i o radnom jeziku (jezicima). Putnici bi trebali moći podnositi pritužbe na službenom jeziku (ili jezicima) države članice u kojoj željeznički prijevoznik, prodavač karata i upravitelj kolodvora imaju poslovni nastan te u svakom slučaju na engleskom.

Amandman    109

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Putnici mogu podnositi pritužbe bilo kojem uključenom željezničkom prijevozniku , prodavaču karata, upravitelju željezničkog kolodvora ili infrastrukture . Pritužbe se moraju podnijeti u roku od šest mjeseci od događaja koji je predmet pritužbe. U roku od jednog mjeseca od primitka pritužbe primatelj daje obrazloženi odgovor ili, u opravdanim slučajevima, obavješćuje putnika do kojeg datuma, unutar razdoblja manjeg od tri mjeseca od datuma primitka pritužbe, može očekivati odgovor. Željeznički prijevoznici, prodavači karata, upravitelji kolodvora i upravitelji infrastrukture dvije godine čuvaju podatke o događaju potrebne za razmatranje pritužbe i na zahtjev ih dostavljaju nacionalnom provedbenom tijelu.

2.  Putnici mogu podnositi pritužbe bilo kojem uključenom željezničkom prijevozniku, prodavaču karata ili upravitelju željezničkog kolodvora. Pritužbe se moraju podnijeti u roku od šest mjeseci od događaja koji je predmet pritužbe. U roku od jednog mjeseca od primitka pritužbe primatelj daje obrazloženi odgovor ili, u opravdanim slučajevima, obavješćuje putnika da će dobiti odgovor unutar razdoblja od najviše tri mjeseca od datuma primitka pritužbe.

Amandman    110

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Pojedinosti o postupanju s pritužbama moraju biti pristupačne osobama s invaliditetom i osobama sa smanjenom pokretljivošću.

3.  Pojedinosti o postupanju s pritužbama moraju biti lako dostupne putnicima i pristupačne osobama s invaliditetom i osobama sa smanjenom pokretljivošću. Informacije moraju biti dostupne na zahtjev na službenom jeziku (ili jezicima) države članice u kojoj željeznički prijevoznik ima poslovni nastan.

Amandman    111

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a.  Komisija donosi provedbene akte kojima se uspostavlja standardizirani obrazac Unije za pritužbe kojim se putnici koriste za podnošenje zahtjeva za naknadu u skladu s ovom Uredbom. Ti se provedbeni akti donose sukladno savjetodavnom postupku iz članka 37.a stavka 2.

Amandman    112

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Željeznički prijevoznici i upravitelji kolodvora aktivno surađuju s organizacijama koje predstavljaju osobe s invaliditetom kako bi poboljšali kvalitetu pristupačnosti usluga prijevoza.

Amandman    113

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Pri prodaji karata za putovanja vlakom, željeznički prijevoznici, upravitelji kolodvora , prodavači karata i organizatori putovanja informiraju putnike o njihovim pravima i obvezama na temelju ove Uredbe. Za usklađivanje s ovim zahtjevom za informiranje mogu koristiti sažetak odredaba ove Uredbe koji je izradila Komisija na svim službenim jezicima Unije i stavila im na raspolaganje. Osim toga, oni moraju navesti obavijest na karti, u papirnatom ili elektroničkom obliku ili na bilo koji drugi način, uključujući u pristupačnim formatima za osobe s invaliditetom i osobe sa smanjenom pokretljivošću u skladu sa zahtjevima utvrđenima u Direktivi XXX. U toj se obavijesti mora navesti gdje se takve informacije mogu dobiti u slučaju otkazivanja, propuštene veze ili dugog kašnjenja.

1.  Pri prodaji karata za putovanja vlakom, željeznički prijevoznici, upravitelji kolodvora, prodavači karata i organizatori putovanja informiraju putnike o njihovim pravima i obvezama na temelju ove Uredbe. Za usklađivanje s ovim zahtjevom za informiranje mogu koristiti sažetak odredaba ove Uredbe koji je izradila Komisija na svim službenim jezicima Unije i stavila im na raspolaganje. Osim toga, oni moraju navesti informacije, u papirnatom ili elektroničkom obliku ili na bilo koji drugi način, uključujući u pristupačnim formatima za osobe s invaliditetom i osobe sa smanjenom pokretljivošću u skladu sa zahtjevima utvrđenima u Uredbi 1300/2014 u kojoj je navedeno gdje se takve informacije mogu dobiti u slučaju otkazivanja, propuštene veze ili dugog kašnjenja.

Amandman    114

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Željeznički prijevoznici i upravitelji kolodvora na odgovarajući način uključujući u pristupačnim formatima u skladu sa zahtjevima za pristupačnost utvrđenima u Direktivi XXX, informiraju putnike na kolodvoru i u vlaku o njihovim pravima na temelju ove Uredbe i o kontaktima tijela koja su države članice imenovale u skladu s člankom 31.

2.  Željeznički prijevoznici i upravitelji kolodvora na odgovarajući način, uključujući u pristupačnim formatima u skladu sa zahtjevima za pristupačnost utvrđenima u Uredbi 1300/2014, informiraju putnike na kolodvoru, u vlaku i na svojim internetskim stranicama o pravima i obvezama koje imaju na temelju ove Uredbe i o kontaktnim podacima tijela koja su države članice imenovale u skladu s člankom 31.

Amandman    115

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice obavješćuju Komisiju o tijelu ili tijelima imenovanim u skladu s ovim člankom i o njihovim odgovornostima.

Države članice obavješćuju Komisiju o tijelu ili tijelima imenovanim u skladu s ovim člankom i o njihovim odgovornostima i objavljuju ih na odgovarajućima mjestima na svojim internetskim stranicama.

Amandman    116

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Nacionalna provedbena tijela pažljivo prate poštovanje ove Uredbe i poduzimaju potrebne mjere za zaštitu prava putnika. U tu svrhu željeznički prijevoznici, upravitelji kolodvora i upravitelji infrastrukture tim tijelima na njihov zahtjev dostavljaju relevantne dokumente i informacije. Pri provedbi svojih funkcija ta tijela uzimaju u obzir informacije koje im je dostavilo tijelo imenovano na temelju članka 33. za postupanje s pritužbama ako je potonje tijelo neko drugo tijelo. Ona mogu odlučiti i o provedbenim mjerama na temelju pojedinačnih pritužbi koje im je proslijedilo takvo tijelo.

1.  Nacionalna provedbena tijela pažljivo prate poštovanje ove Uredbe i poduzimaju potrebne mjere za zaštitu prava putnika. U tu svrhu željeznički prijevoznici, upravitelji kolodvora i upravitelji infrastrukture tim tijelima na njihov zahtjev dostavljaju relevantne dokumente i informacije bez odgađanja i u svakom slučaju u roku od jednog mjeseca. Pri provedbi svojih funkcija ta tijela uzimaju u obzir informacije koje im je dostavilo tijelo imenovano na temelju članka 33. za postupanje s pritužbama ako je potonje tijelo neko drugo tijelo. Države članice osiguravaju da nacionalna provedbena tijela i tijela za rješavanje pritužbi imaju dostatne ovlasti i sredstva za odgovarajuću i učinkovitu provedbu pojedinačnih pritužbi putnika u skladu s ovom Uredbom.

Amandman    117

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Nacionalna provedbena tijela objavljuju statistiku svoje aktivnosti, uključujući i izrečene kazne, za svaku godinu, najkasnije do kraja travnja naredne kalendarske godine.

2.  Nacionalna provedbena tijela svake godine na svojim internetskim stranicama objavljuju statistička izvješća u kojima navode broj i vrstu zaprimljenih pritužbi navodeći pojedinosti ishoda svojih provedbenih mjera, uključujući izrečene kazne. Navedeno se provodi za svaku godinu najkasnije do prvog dana travnja sljedeće godine. Ta se izvješća stavljaju na raspolaganje i na internetskim stranicama Agencije Europske unije za željeznice .

Amandman    118

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Nacionalna provedbena tijela u suradnji s organizacijama koje predstavljaju osobe s invaliditetom i osobe sa smanjenom pokretljivošću provode redovite revizije usluga pomoći koje se pružaju u skladu s ovom Uredbom te objavljuju rezultate u pristupačnim i često korištenim formatima.

Amandman    119

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ne dovodeći u pitanje prava potrošača na druge načine pravne zaštite u skladu s Direktivom 2013/11/EU Europskog parlamenta i Vijeća32, nakon neuspješne pritužbe željezničkom prijevozniku, prodavaču karata ili upravitelju kolodvora ili infrastrukture u skladu s člankom 28., putnik može uputiti pritužbu provedbenom tijelu. Provedbena tijela obavješćuju žalitelje o njihovu pravu na pritužbu tijelima za alternativno rješavanje sporova kako bi pojedinačno ishodili pravnu zaštitu.

1.  Ne dovodeći u pitanje prava potrošača na druge načine pravne zaštite u skladu s Direktivom 2013/11/EU Europskog parlamenta i Vijeća32, nakon neuspješne pritužbe željezničkom prijevozniku ili upravitelju kolodvora ili infrastrukture u skladu s člankom 28., putnik može uputiti pritužbu provedbenom tijelu. Provedbena tijela obavješćuju žalitelje o njihovu pravu na pritužbu tijelima za alternativno rješavanje sporova kako bi pojedinačno ishodili pravnu zaštitu. Države članice osiguravaju da su provedbena tijela ili tijela za rješavanje pritužbi priznata za druge načine pravne zaštite u skladu s Direktivom 2013/11/EU te da su, ako putnici traže druge načine pravne zaštite, željeznički prijevoznik, prodavač karata i upravitelj kolodvora ili infrastrukture obvezni u tome sudjelovati te je ishod za njih obvezujući i učinkovito se provodi.

_________________

_________________

32 Direktiva 2013/11/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ (SL L 165, 18.6.2013., str. 14.).

32 Direktiva 2013/11/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ (SL L 165, 18.6.2013., str. 14.).

Amandman    120

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Svaki putnik može nacionalnom provedbenom tijelu ili bilo kojem drugom tijelu koje je za tu svrhu imenovala država članica uputiti pritužbu o navodnom kršenju ove Uredbe.

2.  Svaki putnik može nacionalnom provedbenom tijelu ili bilo kojem drugom tijelu koje je za tu svrhu imenovala država članica uputiti pritužbu o navodnom kršenju ove Uredbe. Pritužbe mogu podnositi i organizacije koje predstavljaju skupine putnika.

Amandman    121

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 3. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Tijelo potvrđuje primitak pritužbe u roku od dva tjedna nakon što ju je primilo. Postupanje s pritužbom smije trajati najdulje tri mjeseca. U složenim slučajevima tijelo može prema vlastitoj prosudbi produljiti to razdoblje na šest mjeseci. U takvom slučaju mora obavijestiti putnika o razlozima za to produljenje i o očekivanom roku okončanja postupka. Samo slučajevi koji uključuju sudske postupke smiju trajati dulje od šest mjeseci. Ako je tijelo istodobno i tijelo za alternativno rješavanje sporova u smislu Direktive 2013/11/EU, mjerodavni su rokovi iz te direktive.

Tijelo potvrđuje primitak pritužbe u roku od dva tjedna nakon što ju je primilo. Rješavanje pritužbe smije trajati najdulje tri mjeseca. U složenim slučajevima tijelo može prema vlastitoj prosudbi produljiti to razdoblje na šest mjeseci. U takvom slučaju mora obavijestiti putnika ili organizaciju koja predstavlja putnike o razlozima produljenja i o očekivanom roku okončanja postupka. Samo postupci koji uključuju sudske postupke smiju trajati dulje od šest mjeseci. Ako je tijelo istodobno i tijelo za alternativno rješavanje sporova u smislu Direktive 2013/11/EU, mjerodavni su rokovi iz te Direktive, dok se korištenje internetskog rješavanja sporova u skladu s Uredbom 524/2013/EU1a stavlja na raspolaganje u dogovoru sa svim uključenim stranama.

 

_________________

 

1a Uredba 524/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o online rješavanju potrošačkih sporova i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ (SL L 165, 18.6.2013., str. 1.).

Amandman    122

Prijedlog uredbe

Članak 33.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 33.a

 

Neovisna tijela za mirenje

 

Države članice uspostavljaju dobro opremljena neovisna tijela za mirenje koja će biti lako dostupna i pristupačna putnicima u slučaju sukoba sa željezničkim prijevoznicima i prodavačima karata u pogledu provedbe njihovih prava.

Amandman    123

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice utvrđuju pravila o sankcijama za kršenje ove Uredbe i poduzimaju sve potrebne mjere kako bi se osigurala njihova provedba. Predviđene sankcije moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće. Države članice izvješćuju Komisiju o tim pravilima i mjerama , te ju bez odlaganja izvješćuju o svim kasnijim izmjenama koje na njih utječu.

1.  Države članice utvrđuju pravila o sankcijama za kršenje ove Uredbe i poduzimaju sve potrebne mjere kako bi se osigurala njihova provedba. Predviđene sankcije moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće te uključuju, ali nisu ograničene na, minimalnu novčanu kaznu ili postotak godišnjeg prometa predmetnog prijevoznika ili organizacije, ovisno o tome što je više. Države članice izvješćuju Komisiju o tim pravilima i mjerama te je bez odlaganja izvješćuju o svim kasnijim izmjenama koje na njih utječu.

Amandman    124

Prijedlog uredbe

Članak 37.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 37.a

 

Postupak odbora

 

1.  Komisiji pomaže odbor. Taj odbor smatra se odborom u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

 

2.  Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 4. Uredbe (EU) br. 182/2011.

Amandman    125

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – alineja 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-  Vozni red i uvjeti za najniže cijene karata

-  Vozni red i uvjeti za sve dostupne cijene karata, uključujući i one najniže.

Amandman    126

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – alineja 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-  Uvjeti pristupa za bicikle

-  Organizacija pristupa za bicikle

Amandman    127

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – alineja 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-  Raspoloživost sjedala u odjeljcima za pušače i nepušače, u prvom i drugom razredu, te u kušetima i vagonima za spavanje

-  Raspoloživost sjedala za sve primjenjive cijene karata u odjeljcima za nepušače (te, kad je to primjenjivo, za pušače), u prvom i drugom razredu, te u kušetima i vagonima za spavanje

Amandman    128

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – alineja 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-  Sve aktivnosti koje bi mogle uzrokovati smetnje ili kašnjenje usluge prijevoza

-  Poremećaji i kašnjenja (planirani i u stvarnom vremenu)

Amandman    129

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – alineja 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-  Raspoloživost usluga u vlaku

-  Raspoloživost usluga u vlaku, uključujući bežični pristup internetu i sanitarne čvorove

Amandman    130

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – alineja 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-  Usluge u vlaku

-  Usluge u vlaku, uključujući bežični pristup internetu

Amandman    131

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – alineja 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-  Kašnjenja

-  Poremećaji i kašnjenja (planirani i u stvarnom vremenu)

Amandman    132

Prijedlog uredbe

Prilog III. – dio I. – stavak 2. – točka 1. – podtočka a – podtočka iii. – alineja 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-  postotak kašnjenja od 60 do 119 minuta;

-  postotak kašnjenja od 91 do 120 minuta;

Amandman    133

Prijedlog uredbe

Prilog III. – dio I. – stavak 2. – točka 2. – alineja 1. – točka vii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(vii)  pružanje korisnih informacija tijekom putovanja;

(vii)  pružanje korisnih informacija tijekom putovanja, uključujući u pogledu bežičnog interneta i drugih usluga u vlaku;

Amandman    134

Prijedlog uredbe

Prilog III. – dio II. – stavak 1. – točka 4. – alineja 1. – točka vii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(vii)  pristupačnost kolodvora i njegovih objekata;

(vii)  pristupačnost kolodvora i njegovih objekata, uključujući pristup bez stuba, pokretne stepenice, dizala i trake za prtljagu.

Amandman    135

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako je slučaj složen, primjerice, uključuje više pritužaba ili operatera, prekogranično putovanje ili nezgode na državnom području države članice različite od one koja je prijevozniku izdala dozvolu, konkretno ako je nejasno koje je nacionalno provedbeno tijelo nadležno ili ako bi se kako je u nastavku navedeno moglo olakšati ili ubrzati rješavanje pritužbe, nacionalna provedbena tijela surađuju kako bi odredila „vodeće” tijelo, koje će putnicima služiti kao jedinstvena kontaktna točka. Sva uključena nacionalna provedbena tijela surađuju kako bi olakšala rješavanje pritužbe (među ostalim, razmjenjuju informacije, pomažu u prevođenju dokumenata i pružaju informacije o okolnostima incidenata). Putnici se obavješćuju o tome koje je tijelo određeno kao „vodeće”.

Ako je slučaj složen, primjerice, uključuje više pritužaba ili operatera, prekogranično putovanje ili nezgode na državnom području države članice različite od one koja je prijevozniku izdala dozvolu, konkretno ako je nejasno koje je nacionalno provedbeno tijelo nadležno ili ako bi se kako je u nastavku navedeno moglo olakšati ili ubrzati rješavanje pritužbe, nacionalna provedbena tijela surađuju kako bi odredila „vodeće” tijelo, koje će putnicima služiti kao jedinstvena kontaktna točka. Sva uključena nacionalna provedbena tijela surađuju kako bi olakšala rješavanje pritužbe (među ostalim, razmjenjuju informacije, pomažu u prevođenju dokumenata i pružaju informacije o okolnostima incidenata). Putnici se obavješćuju o tome koje je tijelo određeno kao „vodeće”. Osim toga, u svim slučajevima nacionalna provedbena tijela osiguravaju usklađenost s Uredbom 2017/2394/EU1a Europskog parlamenta i Vijeća.

 

_________________

 

1a Uredba (EU) 2017/2394 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisâ o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004, SL L 345, 27.12.2017.

(1)

SL L 197, 8.6.2018., str. 66.

(2)

SL L 77, 28.3.2002., str. 1.


OBRAZLOŽENJE

Uvod

Željeznički sektor prošao je kroz velike promjene od 1991., kad je objavljen prvi zakonodavni prijedlog na razini EU-a(1). Od tada smo svjedoci potpunog restrukturiranja takozvanog prvotnog sustava, pojave novih sudionika i djelomične provedbe istinskog jedinstvenog europskog željezničkog prostora, na temelju zajedničkih tehničkih i upravnih normi. Međutim, mnogo je toga još potrebno ostvariti, među ostalim prijelaz na nove tehnologije, kao što je Europski sustav upravljanja željezničkim prometom (ERTMS).

Jedno od ključnih postignuća u željezničkom sektoru uspostava je pravnog okvira za zaštitu prava putnika, kao dio šire politike EU-a u pogledu prava potrošača. U svom je izvješću o provedbi(2) Komisija uvidjela da je Uredba (EZ) br. 1371/2007 o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu ispravno primijenjena u okviru tog sektora. Međutim, nekoliko je država članica, potpuno u skladu s ovom Uredbom, odobrilo izuzeća za određene članke Uredbe zbog nedostatka financijskih sredstava za unaprjeđenje zanemarene željezničke infrastrukture ili zastarjelih željezničkih vozila. Ta izuzeća, međutim, ne bi trebala biti moguća nakon prosinca 2024. Stoga će prava putnika u željezničkom prometu uskoro biti jednako zajamčena u svim državama članicama EU-a.

Unatoč nekim neophodnim i stalnim poboljšanjima, potrebno je naglasiti da je željeznički sustav EU-a, u usporedbi s mnogim zemljama u svijetu, jedan od najučinkovitijih, najmodernijih i najprilagođenijih potrošačima. Međutim, izvjestitelj smatra da poboljšanja i modernizacija željezničkog sektora trebaju ostati trajni ciljevi u ovom sektoru, među ostalim zbog zaštite putnika koji putuju željeznicom.

Ova preinaka pruža poticaj za daljnje poboljšanje željezničkog sustava EU-a i time još jasniji okvir za odnos između prijevoznika i klijenata.

Stoga izvjestitelj pozdravlja prijedlog Komisije, posebno u pogledu pružanja pomoći osobama sa smanjenom pokretljivošću ili s invaliditetom i u pogledu nadoknade u slučaju smetnji tijekom putovanja.

Izvjestitelj smatra da je ključno ostvariti okvir s provedivim pravima kojima se, s jedne strane, države članice potiču na provedbu postojećeg zakonodavstva EU-a i, s druge strane, štiti potrošače na dosljedniji način, istodobno uzimajući u obzir da bi putovanja vlakom trebala ostati cjenovno pristupačna i postati sve dostupnija osobama sa smanjenom pokretljivošću.

Nadalje naglašava da, kako bi bio konkurentan, željeznički sektor potrošačima mora pružati izvrsne i moderne usluge po pristupačnim cijenama. Naime, od iznimne je važnosti za osiguranje održivosti prometa i socijalne kohezije da željeznički promet privuče nove putnike. U tom je kontekstu nužno da željeznice funkcioniraju ravnopravno s drugim načinima prijevoza. Tržišno natjecanje treba biti pošteno! Stoga neupitan prioritet poboljšanja zaštite građana EU-a prilikom putovanja vlakom treba ići ruku pod ruku s potrebom da se administrativno opterećenje željezničkog sektora svede na najmanju moguću mjeru. Zato se u ovu preinaku ne bi trebale uključiti mjere koje se preklapaju s postojećim zakonodavstvom EU-a.

Glavna pitanja:

Područje primjene

Općenito govoreći, izvjestitelj podupire prijedlog Europske komisije da se za države članice u što većoj mjeri ograniči mogućnost izuzeća. Međutim, usluge međunarodnog željezničkog prijevoza putnika između EU-a i trećih zemalja treba držati izvan dosega ove preinake, jer željeznička poduzeća EU-a ne bi trebala biti odgovorna za stanje željezničke infrastrukture u zemljama koje nisu članice EU-a ili za kvalitetu izvedbe prijevoznika iz trećih zemalja kojima pružaju usluge vuče.

U pogledu domaćih usluga prijevoza na velike udaljenosti, državama članicama ne bi trebalo biti dopušteno izuzeće tih usluga nakon 2024., kako je predviđeno postojećom Uredbom. Potrebno je izbjeći raniji prekid tog izuzeća kako bi se u obzir uzelo financiranje željezničkog sustava u srednjoj i istočnoj Europi. U tom su području usluge prijevoza na velike udaljenosti (uz iznimku Ujedinjene Kraljevine) i dalje djelomično izuzete.

Osim toga, izvjestitelj želi naglasiti da zakonodavstvo u području prava potrošača treba biti usmjereno na odnos između korisnika i pružatelja usluga. U slučaju ove preinake riječ je o željezničkom prijevozniku, odnosno, prijevozniku. Suradnja među poduzećima trebala bi biti obuhvaćena drugim zakonodavstvom, npr. željezničkim paketima. Izvjestitelj je u skladu s time izbrisao „obveze o razmjeni podataka” (članak 9. stavak 4.), tzv. „izradu planova za izvanredne situacije” (članak 18. stavak 6.) i „pravo na pravnu zaštitu” (članak 19.).

Dostupnost

Izvjestitelj snažno podržava potrebu da se osobama s invaliditetom ili osobama sa smanjenom pokretljivošću olakša pristup željezničkom prijevozu. Vlakovi bi trebali biti lako dostupni svim građanima EU-a na ravnopravnoj osnovi. U tom pogledu izvjestitelj podsjeća da je Četvrtim željezničkim paketom određen pravni okvir za prilagodbu željezničke infrastrukture osobama sa smanjenom pokretljivošću kako bi im se pružila mogućnost uživanja potpune neovisnosti. Treba naglasiti da će pristupačnost postati sve važniji izazov u sektoru prometa u sve starijem društvu.

Izvjestitelj stoga smatra da se u okviru željezničkog sektora trebaju poduzeti sve moguće mjere kako bi se osigurala dostupnost željezničkih kolodvora i vlakova. Izvjestitelj dakle predlaže da se osobama sa smanjenom pokretljivošću zajamči pristup cijelom željezničkom sustavu EU-a uz pružanje prethodne obavijesti u što kraćem roku, ne duljem od 24 sata. Pomoć se prema potrebi pruža u doba kad željeznice prometuju i trebala bi biti besplatna. Nacionalna provedbena tijela provode reviziju kvalitete pristupačnosti željezničkog sustava kako bi se omogućila ciljana poboljšanja.

Izvjestitelj prima na znanje da oprema za kretanje, kao što su invalidska kolica ili druga pomagala, nije samo ključna za osobe sa smanjenom pokretljivošću, već je i rađena po mjeri i često skupa. Stoga je vrlo važno da se nadoknada za gubitak ili nanesenu štetu izvrši pravodobno kao i da se osigura nadoknada punog troška zamjene na temelju stvarne vrijednosti te opreme.

Izvjestitelj smatra da je osposobljavanje osoblja ključno za jamčenje primjerene i visokokvalitetne pomoći za osobe sa smanjenom pokretljivošću. Stoga predlaže da se sredstva za osposobljavanje osoblja namijene zaposlenicima koji su u izravnom dodiru s osobama sa smanjenom pokretljivošću ili im pružaju usluge. Na taj će se način omogućiti bolje i usmjerenije osposobljavanje.

Putne karte

Izvjestitelj smatra da je ključni cilj učiniti pristup željezničkom prometu što privlačnijim kako bi se podržala promjena modaliteta prometa na željeznički, kako je istaknuto u Bijeloj knjizi o prometu(3). Putnici u željezničkom prometu posebno cijene jedinstvene karte. Njihova je dostupnost ključni element za povećanje privlačnosti željezničkog prometa. Međutim, izvjestitelj smatra da, u okviru otvaranja tržišta, uvođenje obvezne suradnje među poduzećima u području izdavanja karata nije dužnost zakonodavca. Pristup željezničkom prometu ne bi se trebao razlikovati od pristupa ostalim vrstama prometa. Slično kao i u sektoru zračnog prometa, u kojem nije propisano obvezno „dijeljenje”, željeznički prijevoznici trebali bi moći slobodno birati suradnike, među ostalim i u svrhu jačanja intermodalnog tržišnog natjecanja, koje je već desetljećima jedan od ključnih elemenata politike EU-a.

U ovom kontekstu, provedba industrijske inicijative željeznica i prodavača karata, pod nazivom „Full Service Model” (model potpune usluge) već pruža prve konkretne rezultate. Na primjer, na internetskoj stranici www.bahn.com sada je moguće rezervirati cijeli portfelj domaćih i međunarodnih Trenitalia i ÖBB karata, što putnicima omogućuje da rezerviraju i plate karte za putovanja s više prijevoznika te da im se takve karte izdaju, npr. za putovanje od sjeverne Njemačke, preko Austrije do južne Italije.

Međutim, izvjestitelj smatra da bi zakonodavac trebao imati ključnu ulogu u osiguravanju odgovarajuće razine zaštite za korisnike željezničkih usluga, prije svega tako da se putnicima u željezničkom prometu jamči propisna informiranost pri kupovini svih vrsta karata kako bi imali koristi od naknada i sustava pomoći uspostavljenih ovom Uredbom.

Željeznički je sustav vrlo složen, i to ne samo s tehničkog stajališta nego i u pogledu sigurnosti i zaštite putnika. Istovremeno željeznička poduzeća donose inovacije, a automatizacija je već postala stvarnost. Stoga bi mjere kojima se traži prodaja karata posebnim načinima trebale biti fleksibilne. Npr. jasno je da prodaja karata u vlaku nije uvijek moguća, kao što je već navedeno u ovoj Uredbi u članku 9. stavku 4. Usporedno s time, i dalje je od najveće važnosti da željeznički prijevoznici nastave i povećaju mogućnosti za kupnju karata alternativnim dostupnim načinima.

Uloga prodavača karata i trgovaca

Izvjestitelj smatra da je od ključne važnosti izbjeći nejasne nadležnosti u okviru ove Uredbe i osigurati pravnu jasnoću. Stoga su neke definicije iz članka 3. izmijenjene. Navedimo kao primjer definiciju „organizatora putovanja”, koju je izvjestitelj uskladio s postojećim zakonodavstvom(4).

Temeljna linija poslovanja prodavača karata kao trgovaca na malo koji se bave uslugama željezničkog prijevoza jest prodaja karata u ime željezničkih prijevoznika. U tom je kontekstu izvjestitelj izmijenio članak 9. stavak 2. kako bi oslobodio prodavače karata od pravne obveze pružanja kontinuiranih putničkih informacija putnicima.

Viša sila

Od 2013. godine na temelju presude Suda, željeznički prijevoznici nisu izuzeti od obveze nadoknađivanja kašnjenja do kojih dolazi zbog izvanrednih okolnosti. Izvjestitelj smatra da izvanredne okolnosti postoje za sve načine prijevoza. To je još važnije ako se u obzir uzme multimodalnost, u okviru koje se osnovni minimalni skup načela treba primjenjivati u svim vrstama prijevoza, među ostalim kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja u intermodalnom prijevozu. Preinakom Komisije to je uzeto u obzir. Međutim, njome se izvanredne okolnosti ograničavaju na teške vremenske uvjete i prirodne katastrofe velikih razmjera, a pritom se zanemaruju druge okolnosti koje nisu povezane sa željezničkim prometom, ali koje mogu imati ozbiljan učinak na funkcioniranje sustava, poput terorističkih napada. U članku 17. stavku 8. izvjestitelj predlaže da se uvede definicija pojma više sile iz članka 32. stavka 2. Priloga I. (Jedinstvena pravila CIV-a) kojom se obuhvaćaju sve neočekivane okolnosti koje su izvan kontrole željezničkog prijevoznika.

(1)

Direktiva 91/440/EZ

(2)

Izvješće o primjeni Uredbe (EZ) br. 1371/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. prosinca 2007. o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu, COM/2013/587 final, 14. kolovoza 2013.

(3)

Bijela knjiga o prometu iz 2011.

(4)

Direktiva (EU) 2015/2302 o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima


PRILOG: PISMO ODBORA ZA PRAVNA PITANJA

D(2018)14313

Karima Delli

predsjednica Odbora za promet i turizam

ASP 04F155

Bruxelles

Predmet:  Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu (preinaka)

COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD))

Poštovana predsjednice,

Odbor za pravna pitanja razmotrio je navedeni Prijedlog u skladu s člankom 104. Poslovnika o preinakama.

U stavku 3. tog članka stoji sljedeće:

„Ako odbor nadležan za pravna pitanja smatra da prijedlog nema za posljedicu suštinske promjene osim onih koje su kao takve u njemu navedene, o tome obavještava odbor nadležan za predmet.

U tom slučaju, pored uvjeta utvrđenih člancima 169. i 170., amandmani su dopušteni u odboru nadležnom za dotični predmet samo ako se odnose na dijelove prijedloga koji sadrže promjene.

Međutim, predsjednik odbora nadležnog za dotični predmet iznimno i razmatrajući svaki slučaj zasebno može dopustiti amandmane na dijelove prijedloga koji su ostali nepromijenjeni ako smatra da je to potrebno zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta ili zbog toga što su amandmani neodvojivo povezani s ostalim dopuštenim amandmanima. Ti razlozi moraju se navesti u pisanom obrazloženju amandmana.”

U skladu s mišljenjem savjetodavne radne skupine pravnih službi Parlamenta, Vijeća i Komisije, koja je proučila Prijedlog preinake, te u skladu s preporukama izvjestitelja, Odbor za pravna pitanja smatra da dotični Prijedlog ne sadrži suštinske promjene osim onih koje su navedene kao takve u Prijedlogu, te da se Prijedlog, u pogledu kodifikacije nepromijenjenih odredaba prethodnih akata s tim promjenama, ograničava samo na kodifikaciju postojećih akata bez njihove bitne promjene.

Stoga je Odbor za pravna pitanja na svojoj sjednici od 27. ožujka 2018. s 19 glasova za i 2 suzdržana glasa(1) preporučio da Odbor za promet i turizam kao nadležni odbor započne s razmatranjem dotičnog Prijedloga u skladu s člankom 104. Poslovnika.

S poštovanjem,

Pavel Svoboda

Priloženo: Mišljenje Savjetodavne skupine

(1)

Nazočni su bili sljedeći zastupnici: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Pascal Durand, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, Mylène Troszczynski, Axel Voss, Rainer Wieland, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual.


PRILOG: MIŠLJENJE SAVJETODAVNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽBI EUROPSKOG PARLAMENTA, VIJEĆA I KOMISIJE

 

 

 

 

SAVJETODAVNA SKUPINA

PRAVNIH SLUŽBI

Bruxelles, 19. veljače 2018.

MIŠLJENJE

  ZA   EUROPSKI PARLAMENT

    VIJEĆE

    KOMISIJU

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća  o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu (preinaka)

COM(2017) 548 final od 27.9.2017. – 2017/0237(COD)

Uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 28. studenoga 2001. o sistematičnijem korištenju metode za preinačavanje pravnih akata, a posebno njegovu točku 9., savjetodavna radna skupina koju čine pravne službe Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije sastala se 27. listopada 2017., 14. prosinca 2017. i 18. siječnja 2018. kako bi, među ostalim, razmotrila navedeni prijedlog koji je podnijela Komisija.

Na tim je sjednicama(1), nakon razmatranja Prijedloga uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o preinaci Uredbe (EZ) br. 1371/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu, savjetodavna radna skupina suglasno utvrdila:

1. Sljedeće je dijelove teksta trebalo zasjeniti sivom bojom koja se u načelu koristi za upućivanje na suštinske izmjene:

- u uvodnoj izjavi 10., upućivanje „Direktivi 2001/16/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. ožujka 2001. o interoperabilnosti transeuropskog konvencionalnog željezničkog sustava” potrebno je zamijeniti upućivanjem na „Uredbi Komisije (EU) br. 454/2011”;

- u uvodnoj izjavi 14. brisanje riječi „moraju surađivati kako”;

- u uvodnoj izjavi 15. brisanje riječi „slobode izbora”;

- u uvodnoj izjavi 16. zamjena riječi „kako bi se osiguralo” riječima „Uz to”;

- u članku 3. stavku 17., zamjenu riječi „prijevoznika” riječju „željezničkog prijevoznika”;

- cijeli tekst članka 6.;

- u članku 9. stavku 1., brisanje riječi „Ne dovodeći u pitanje članak 10.”;

- u članku 9. stavku 3. brisanje riječi „potrebama ljudi koji imaju oštećenja sluha i/ili vida”;

- u članku 10. stavku 1. brisanje riječi „ako su na raspolaganju” nakon riječi „karte i rezervacije” i dodavanje riječi „te, ako je moguće” nakon riječi „nude karte”;

u članku 10. stavku 2. prvom podstavku, dodavanje riječi „i 4.”;

- cjelokupni tekst članka 10. stavka 2. drugog podstavka;

- u članku 17. stavku 2., brisanje uvodnih riječi „Stavak 1. primjenjuje se i na”;

- u članku 25. stavku 1., brisanje riječi „ne primjenjuje se nikakvo financijsko ograničenje odgovornosti”;

- u Prilogu III. brisanje postojećeg teksta Priloga III. Uredbi (EZ) br. 1371/2007.

2. U uvodnoj izjavi 32, riječi „o Europskoj uniji” potrebno je dodati nakon riječi „Ugovora”.

Nakon razmatranja Prijedloga savjetodavna je skupina jednoglasno zaključila da Prijedlog ne sadrži suštinske promjene, osim onih koje su kao takve označene. Savjetodavna je skupina također zaključila da se u pogledu kodifikacije neizmijenjenih odredaba ranijih akata sa spomenutim promjenama prijedlog ograničava samo na kodifikaciju postojećih akata bez suštinskih promjena.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Pravni savjetnik    Pravni savjetnik      Glavni direktor

(1)

  Savjetodavna skupina radila je na osnovi engleske jezične verzije Prijedloga koja je bila izvorna verzija razmatranog teksta.


PRILOG: POPIS SUBJEKATA ILI OSOBA OD KOJIH JE IZVJESTITELJ PRIMIO INFORMACIJE

Sljedeći popis sastavljen je na isključivo dobrovoljnoj osnovi pod izričitom odgovornošću izvjestitelja. Izvjestitelj je primio informacije od sljedećih subjekata ili osoba tijekom pripreme izvješća, do njegova usvajanja u odboru:

Subjekt i/ili osoba

Allianz Pro Schiene (ApS)

Allrail/Trainline

Zajednica europskih željeznica (CER)

Blogger Mark SMITH (Seat61)

Deutsche Bahn (DB)

Deutscher Reiseverband

Europska biciklistička federacija (ECF)

Europska komisija - DG MOVE

Europski forum osoba s invaliditetom (EDF)

Europski savez putnika (EPF)

Upravitelji europske željezničke infrastrukture (EIM)

Eurostar

Eurotunel

Fahrgastverband Pro Bahn

Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT)

Međunarodno udruženje javnog prijevoza (UITP)

Société nationale des chemins de fer français (SNCF)

Polskie Koleje Państwowe SA (PKP)

Europske turističke agencije i turoperatori (ECTAA)

Trenitalia

Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV)

Verbraucherzentrale Bundesverband


MIŠLJENJE Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača (5.6.2018)

upućeno Odboru za promet i turizam

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu (preinaka)

(COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Dennis de Jong

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Europska komisija predstavila je u rujnu 2017. svoj prijedlog preinake Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu (Uredba (EK) 1371/2007). Izvjestitelj smatra da bi željeznički promet trebalo učiniti atraktivnijim za putnike te da se to može postići strožim uvjetima o pružanju informacija za željezničke prijevoznike, stvaranjem veće pravne sigurnosti za putnike u željezničkom prometu i prilagođavanjem putovanja željeznicom za osobe s invaliditetom i osobe sa smanjenom pokretljivošću. Iako prijedlog Komisije sadrži niz važnih poboljšanja, izvjestitelj smatra da je u nekim dijelovima preinake potrebno zauzeti ambiciozniji pristup kako bi se putnici u željezničkom prometu više zaštitili i bili bolje informirani prije, za vrijeme i nakon njihova putovanja.

Viša sila i povrat sredstava

Nakon što je u Uredbu o pravima putnika u zračnom prometu uvedena klauzula o višoj sili, Komisija predlaže da se u Uredbu o putnicima u željezničkom prometu uvede posebna klauzula. Ta klauzula navodi da željeznički prijevoznici ne bi trebali biti obavezni izvršiti povrat sredstava u slučaju teških vremenskih uvjeta ili teških prirodnih nepogoda. Međutim, ne možemo uspoređivati željeznički i zračni promet. Nadalje, ta klauzula nije dovoljno precizna da bi se njome mogle izbjeći tužbe u budućnosti. Izvjestitelj stoga predlaže brisanje te klauzule. Uz to, izvjestitelj predlaže proširenje pravila o nadoknadi cijene putne karte uspostavom sustava za traženje povrata sredstava za brze vlakova kojima će putnici steći pravo da traže povrat sredstava u slučaju kašnjenja od 45 ili više minuta.

Informacije, usluga i pomoć

Putnici se prečesto pri kupnji željezničkih karata suočavaju s nejasnim uvjetima. Prije svega u slučaju kada se tijekom putovanja izmjenjuju prijevoznici, putnici se suočavaju s razlikama u cijeni, jamstvu presjedanja i pomoći. Ovo mišljenje stoga sadrži jasnu definiciju „jedinstvene karte” i prijedlog uspostave internetskih programskih sučelja preko kojih željeznička poduzeća pružaju nediskiminirajući pristup svim putnim informacijama, uključujući operativne podatke u realnom vremenu, raspored i tarife. Kako bi putnici mogli donijeti informiranu odluku pri kupnji karata, prodajna mjesta i željeznički prijevoznici moraju obavijestiti putnike u slučaju da se cijena takozvane jedinstvene karte razlikuje od zbroja cijena pojedinačnih karata kupljenih kod različitih operatera.

Osobe s invaliditetom i osobe sa smanjenom pokretljivošću

Prijedlog Komisije sadrži niz poboljšanja u svrhu postizanja cilja o prilagodbi putovanja željeznicom za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću. Međutim nije riješen najvažniji problem s kojim se susreću te osobe, a riječ je obvezi da se pomoć potrebna pri putovanju mora rezervirati 48 sati unaprijed. Time se značajno smanjuju mobilnost i sloboda osoba s invaliditetom ili smanjenom pokretljivošću i također krši članak 9. Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom u kojem se navodi da je potrebno postići mogućnost neovisnog i spontanog putovanja na kojem nije potrebna dodatna pomoć. Brojne države članice već raspolažu učinkovitim sustavom koji iziskuje mnogo kraći rok obavještavanja. Izvjestitelj stoga predlaže da se prijedlog Komisije izmijeni sa 48 sati na 24 sata za male postaje i za sustav „dolaska i odlaska” za veće postaje s osobljem. Drugi prijedlozi kojima bi se putovanje željeznicom više prilagodilo tim osobama jesu lakša dostupnost informacija preko interneta ili kanala kojima rukuje osoblje, kao i obveza da željeznički prijevoznici informacije o prekidu usluga odmah objave u lako dostupnim formatima.

AMANDMANI

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača poziva Odbor za promet i turizam da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Unatoč znatnom napretku u zaštiti potrošača u Uniji potrebna su daljnja poboljšanja u zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu.

(3)  Unatoč znatnom napretku u zaštiti potrošača u Uniji potrebna su daljnja poboljšanja u zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu, posebice u pogledu nadoknađivanja u slučaju kašnjenja, otkazivanja ili materijalne štete.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Priznavanjem istih prava putnicima u željezničkom prijevozu na međunarodnim i domaćim putovanjima trebali bi se podignuti razina zaštite potrošača u Uniji, osigurati jednaki uvjeti za željezničke prijevoznike i zajamčiti jednaka razina prava putnika.

(5)  Priznavanjem istih prava putnicima u željezničkom prijevozu na međunarodnim i domaćim putovanjima trebali bi se podignuti razina zaštite prava putnika u Uniji, posebno u pogledu njihova pristupa informacijama i nadoknade u slučaju kašnjenja ili otkazivanja. Putnici bi trebali primiti najtočnije moguće informacije o svojim pravima.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Usluge gradskog, prigradskog i regionalnog željezničkog prijevoza putnika razlikuju se po svojoj naravi od prijevoza na dugim relacijama. Stoga bi države članice trebale moći izuzeti gradske, prigradske i regionalne usluge željezničkog prijevoza putnika koje nisu prekogranične usluge u Uniji od nekih odredbi o pravima putnika.

(6)  Usluge podzemne željeznice, tramvaja i druge usluge lake željeznice za prijevoz putnika razlikuju se po svojoj naravi od prijevoza na dugim relacijama. Stoga bi države članice trebale moći izuzeti usluge podzemne željeznice, tramvaja i druge usluge lake željeznice za prijevoz putnika koje nisu prekogranične usluge u Uniji od nekih odredbi o pravima putnika.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Prava korisnika usluga u željezničkom prijevozu uključuju dobivanje informacija o usluzi, kako prije tako i tijekom putovanja. Kadgod je to moguće, željeznički prijevoznik i prodavač karata moraju ove informacije dati unaprijed i što je prije moguće. Te bi se informacije trebale pružiti u pristupačnim formatima osobama s invaliditetom ili osobama sa smanjenom pokretljivošću.

(9)  Prava potrošača u željezničkom prijevozu uključuju dobivanje informacija o svim dostupnim mogućnostima putovanja željeznicom i uslugu prije, tijekom i nakon putovanja. Željeznički prijevoznik, prodavač karata i organizator putovanja moraju te informacije dati unaprijed i u stvarnom vremenu. Te bi se informacije trebale pružiti u pristupačnim formatima osobama s invaliditetom i osobama sa smanjenom pokretljivošću te bi trebale biti javno dostupne.

Obrazloženje

Ova uvodna izjava odnosi se na članak 9. stavak 2. koji je obuhvaćen preinakom.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9a)  Intenzivan multimodalni prijevoz putnika doprinijet će postizanju klimatskih ciljeva. Stoga željeznički prijevoznici moraju također ponuditi moguće kombinacije s drugim načinima prijevoza kako bi potrošači bili upoznati sa svime prije rezerviranja putovanja.

Obrazloženje

Ova uvodna izjava odnosi se na članak 9. stavak 2. koji je obuhvaćen preinakom.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12a)  Uvjet o pružanju informacija o putovanju na nediskriminirajućoj osnovi uključuje operativne informacije u realnom vremenu o rasporedima ili voznim redovima, intermodalnim vezama, dostupnim sjedalima, primjenjivim cijenama i pristojbama, obaveznim rezervacijama i svim primjenjivim posebnim uvjetima. Željeznički prijevoznici trebali bi svim organizatorima putovanja i prodavačima karata omogućiti uspješno sklapanje prijevozničkih ugovora čiji je rezultat izdavanje karata, jedinstvenih karata, rezervacija i povezanih komercijalnih ponuda, primjerice karata za prijevoz bicikla ili velikih komada prtljage, kada je to potrebno. Time bi se putovanje trebalo više prilagoditi putnicima te bi im se trebao pružiti veći izbor mogućnosti putovanja i cijena.

Obrazloženje

Povezano s uvodnom izjavom 12., koja je dio preinake.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12b)  Pri pružanju pristupa putnim informacijama ili sustavima rezervacija preko aplikacijskih programskih sučelja, željeznički prijevoznici trebaju se pobrinuti da se aplikacijska programska sučelja koriste otvorenim standardima, uobičajenim protokolima i strojno čitljivim formatima. Ako ne postoje takvi standardi, protokoli ili formati, koriste se otvorenom dokumentacijom, razvojem i procesom standardizacije pri stvaranju standarda, protokola ili formata. Željeznički prijevoznici trebali bi ih besplatno staviti na raspolaganje.

Obrazloženje

Povezano s uvodnom izjavom 12., koja je dio preinake.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12c)  Ako postoje tehničke mjere kojima se strane onemogućuje ili stavlja u nepovoljan položaj u pogledu preuzimanja informacije iz javno dostupnih izvora koji ne uključuju aplikacijska programska sučelja, npr. njihove internetske stranice, one se smatraju diskriminirajućima.

Obrazloženje

Povezano s uvodnom izjavom 12., koja je dio preinake.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Sve veća popularnost biciklizma diljem Unije utječe na opću mobilnost i turizam. Povećanjem udjela željeznice i bicikala u ukupnom prijevozu smanjuje se utjecaj prometa na okoliš. Stoga bi željeznički prijevoznici trebali olakšati kombinaciju putovanja biciklom i željeznicom koliko je god to moguće, posebice dopuštanjem prijevoza bicikala vlakom.

(13)  Sve veća popularnost biciklizma diljem Unije utječe na opću mobilnost i turizam. Povećanjem udjela željeznice i bicikala u ukupnom prijevozu smanjuje se utjecaj prometa na okoliš. Stoga bi željeznički prijevoznici trebali olakšati kombinaciju putovanja biciklom i željeznicom koliko je god to moguće, posebice pružanjem odgovarajućih preduvjeta za siguran prijevoz bicikala u svim vrstama vlakova, uključujući vlakove koji prelaze velike udaljenosti i prekogranične vlakove.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13a)  Prijevoz bicikala vlakom može se odbiti ili ograničiti samo iz opravdanih sigurnosnih razloga. Ti se razlozi trebaju odnositi na sigurnost putnika, posebno na očuvanje prohodnosti do izlaza u nuždi i izbjegavanje fizičkih ozljeda putnika.

Obrazloženje

Povezano s uvodnom izjavom 13., koja je dio preinake.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Željeznički prijevoznici trebali bi olakšati prijelaz putnika u željezničkom prijevozu od jednog prijevoznika do drugog, izdavanjem jedinstvenih karata, uvijek kada je to moguće.

(14)  Željeznički prijevoznici, prodavači karata i organizatori putovanja trebali bi olakšati prijelaz putnika u željezničkom prijevozu od jednog prijevoznika do drugog, izdavanjem jedinstvenih karata. Trebali bi jasno navesti kada se cijena jedinstvene karte znatno razlikuje od cijena zasebno kupljenih karata. Pri izdavanju jedinstvenih karata trebaju uzeti u obzir da putnik mora imati dovoljno vremena da pređe iz jednog vozila u drugu.

Obrazloženje

Ova izmjena povezana je s izmjenom članka 17. stavka 8. koji je obuhvaćen preinakom.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  U svjetlu Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom te kako bi se osobama s invaliditetom i osobama sa smanjenom pokretljivošću pružile mogućnosti željezničkog prijevoza usporedive s mogućnostima za druge građane, trebalo bi odrediti pravila o nediskriminaciji i pomoći tijekom putovanja. Osobe s invaliditetom i osobe sa smanjenom pokretljivošću, bilo radi invalidnosti, dobi ili bilo kojeg drugog razloga, imaju, kao i svi ostali građani, ista prava slobode kretanja i nediskriminacije. Među ostalim, posebnu pažnju treba posvetiti pružanju informacija osobama s invaliditetom i osobama sa smanjenom pokretljivošću u vezi s dostupnošću željezničkih usluga, uvjetima pristupa željezničkim vozilima i njihovom opremom. Kako bi se putnicima s oštećenjem osjetila pružile najbolje informacije o kašnjenjima, treba koristiti vizualne i zvučne sustave. Osobama s invaliditetom i osobama sa smanjenom pokretljivošću trebalo bi omogućiti kupnju voznih karata u vlaku, bez dodatne naknade. Osoblje bi trebalo biti primjereno osposobljeno za izlaženje u susret potrebama osoba s invaliditetom i osoba sa smanjenom pokretljivošću, posebno pri pružanju pomoći. Kako bi se osigurali jednaki uvjeti prijevoza, takvim bi osobama trebalo pružiti pomoć na kolodvorima i u vlakovima u svako doba kad vlakovi prometuju, a ne samo u određeno doba dana.

(15)  U svjetlu Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom te kako bi se osobama s invaliditetom i osobama sa smanjenom pokretljivošću pružile mogućnosti željezničkog prijevoza usporedive s mogućnostima za druge građane, trebalo bi odrediti pravila o nediskriminaciji i pomoći prije i tijekom putovanja. Osobe s invaliditetom i osobe sa smanjenom pokretljivošću, bilo radi invalidnosti, dobi ili bilo kojeg drugog razloga, imaju, kao i svi ostali građani, ista prava slobode kretanja i nediskriminacije. Među ostalim, posebnu pažnju treba posvetiti pružanju informacija osobama s invaliditetom i osobama sa smanjenom pokretljivošću u vezi s dostupnošću željezničkih usluga, uvjetima pristupa željezničkim vozilima i njihovom opremom. Kako bi se putnicima s oštećenjem osjetila pružile najbolje informacije o kašnjenjima, treba koristiti vizualne i zvučne sustave. Osobama s invaliditetom i osobama sa smanjenom pokretljivošću trebalo bi omogućiti kupnju voznih karata u vlaku, bez dodatne naknade, ako karte nikako nije moguće kupiti unaprijed. Osoblje bi trebalo biti primjereno osposobljeno za izlaženje u susret potrebama osoba s invaliditetom i osoba sa smanjenom pokretljivošću, posebno pri pružanju pomoći. Kako bi se osigurali jednaki uvjeti prijevoza, takvim bi osobama trebalo pružiti besplatnu pomoć na kolodvorima i u vlakovima u svako doba kad vlakovi prometuju, a ne samo u određeno doba dana.

Obrazloženje

Voznu kartu nije uvijek moguće kupiti u vlaku. Osoblje koje prodaje karte nije prisutno u svim vlakovima. Stoga bi tu mogućnost trebalo regulirati u najvećoj mogućoj mjeri. Izmjena je povezana s člankom 10. stavkom 5., koji je dio preinake.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Željeznički prijevoznici i upravitelji kolodvora trebali bi uvažavati potrebe osoba s invaliditetom i osoba sa smanjenom pokretljivošću. Uz to , u skladu s pravilima Unije o javnoj nabavi, osobito s Direktivom 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća26, sve zgrade i željeznička vozila trebalo bi učiniti dostupnima, postupnim odstranjivanjem fizičkih i funkcionalnih prepreka pri nabavi novog materijala ili pri izvođenju građevinskih radova ili većih obnova.

(16)  Željeznički prijevoznici i upravitelji kolodvora trebali bi uvažavati potrebe osoba s invaliditetom i osoba sa smanjenom pokretljivošću poštovanjem tehničkih specifikacija za interoperabilnost za osobe sa smanjenom pokretljivošću i Direktive XXX pri dopunjavanju tehničkih specifikacija za interoperabilnost. Uz to , u skladu s pravilima Unije o javnoj nabavi, osobito s Direktivom 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća26, sve zgrade i željeznička vozila trebalo bi učiniti dostupnima, postupnim odstranjivanjem fizičkih i funkcionalnih prepreka pri nabavi novog materijala ili pri izvođenju građevinskih radova ili većih obnova.

__________________

__________________

26 Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (SL L 94, 28.3.2014., str. 65.).

26 Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (SL L 94, 28.3.2014., str. 65.).

Obrazloženje

Kada zahtjevi za pristupačnost nisu obuhvaćeni tehničkim specifikacijama za interoperabilnost (TSI), tada se primjenjuje Europski akt o pristupačnosti (Direktiva XXX). Direktivom XXX namjerava se nadopuniti postojeće sektorsko zakonodavstvo Unije obuhvaćajući aspekte koji još nisu obuhvaćeni tim zakonodavstvom.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Poželjno je da se ovom Uredbom uvede sustav naknade za putnike u slučaju kašnjenja povezan s odgovornošću željezničkog prijevoznika, i da se temelji na istoj osnovi kao međunarodni sustav predviđen COTIF-om, a posebno njegovim Jedinstvenim pravilima CIV-a koja se odnose na prava putnika. U slučaju kašnjenja usluge prijevoza putnika, željeznički prijevoznici trebali bi putnicima pružiti naknadu na osnovi postotka cijene karte.

(17)  Poželjno je da se ovom Uredbom uvede sustav naknade za putnike u slučaju kašnjenja povezan s odgovornošću željezničkog prijevoznika, i da se temelji na istoj osnovi kao međunarodni sustav predviđen COTIF-om, a posebno njegovim Jedinstvenim pravilima CIV-a koja se odnose na prava putnika. Trebalo bi omogućiti povrat cjelokupnog iznosa kupljenih karata. U slučaju kašnjenja usluge prijevoza putnika, željeznički prijevoznici trebali bi putnicima pružiti naknadu na osnovi postotka cijene karte od najviše 100 %.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Željeznički se prijevoznici moraju osigurati ili naći jednakovrijedno rješenje za svoju odgovornost prema putnicima u željezničkom prijevozu u slučaju nesreće. Ako države članice odrede najveći iznos odštete za slučaj smrti ili osobne povrede putnika, taj iznos trebao bi biti barem jednak onom utvrđenom u Jedinstvenim pravilima CIV-a.

(18)  Željeznički se prijevoznici moraju osigurati ili naći jednakovrijedno rješenje za svoju odgovornost prema putnicima u željezničkom prijevozu u slučaju nesreće. Ako države članice odrede najveći iznos odštete za slučaj smrti ili osobne povrede putnika, taj iznos trebao bi biti barem jednak onom utvrđenom u Jedinstvenim pravilima CIV-a. Države članice trebale bi imati mogućnost da u bilo kojem trenutku povećaju iznos odštete u slučaju smrti ili osobne povrede putnika.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(18a)  Nesrećama bi se u smislu ove Uredbe trebala smatrati i zdravstvene smetnje putnika nastale uslijed prekapacitiranosti putničkih vlakova, osim ako se vlakovima ne prevoze osobe u skladu s člankom 16. stavkom 2. ove Uredbe. Nesrećama bi se, osim toga, trebale smatrati zdravstvene smetnje putnika nastala uslijed izostanka, nekorištenja ili kvara klimatizacijskih uređaja i s time povezanih za putnike neprihvatljivih temperatura ili vlažnosti zraka u vagonima.

Obrazloženje

Kako bi se izbjegle rupe u zakonu na štetu putnika te posebice, ali ne isključivo, u smislu uvodnih izjava 3. i 5. Uredbe, razumno je regulirati i druge zdravstvene smetnje putnika koje se mogu pripisati odgovornosti prijevoznika i u širem smislu izjednačiti s nesrećama.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  U slučaju kašnjenja putnicima bi trebalo omogućiti nastavak istog putovanja ili preusmjereno putovanje pod usporedivim uvjetima prijevoza. U tim slučajevima trebalo bi uzeti u obzir potrebe osoba s invaliditetom i osoba sa smanjenom pokretljivošću.

(20)  U slučaju kašnjenja putnicima bi trebalo omogućiti nastavak istog putovanja ili preusmjereno putovanje pod usporedivim uvjetima prijevoza. U tim slučajevima trebalo bi posebno uzeti u obzir potrebe osoba s invaliditetom i osoba sa smanjenom pokretljivošću.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Međutim, željeznički prijevoznik ne bi trebao biti obvezan isplatiti naknadu ako može dokazati da je kašnjenje uzrokovano teškim vremenskim uvjetima ili velikim prirodnim katastrofama koje ugrožavaju sigurno obavljanje usluge. Svaki takav događaj trebao bi imati obilježja izvanredne prirodne katastrofe, različite od uobičajenih sezonskih vremenskih uvjeta kao što su jesenske oluje ili redovne poplave u gradskim područjima uzrokovane plimom ili topljenjem snijega. Željeznički prijevoznici trebali bi dokazati da nisu mogli predvidjeti niti spriječiti kašnjenje čak i uz poduzimanje svih razumnih mjera.

Briše se.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  U suradnji s upraviteljima infrastrukture i željezničkim prijevoznicima upravitelji kolodvora trebali bi pripremiti planove za izvanredne situacije kako bi smanjili utjecaj velikih poremećaja tako da se putnicima koji čekaju pruže odgovarajuće informacije i skrb.

(22)  U suradnji s upraviteljima infrastrukture i željezničkim prijevoznicima upravitelji kolodvora trebali bi pripremiti i objaviti planove za izvanredne situacije kako bi smanjili utjecaj velikih poremećaja tako da se putnicima koji čekaju pruže odgovarajuće informacije i skrb.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Ovom se Uredbom ne bi trebalo ograničavati prava željezničkih prijevoznika da zahtijevaju naknadu od bilo koje osobe, uključujući treće osobe, u skladu s primjenjivim nacionalnim zakonodavstvom.

(23)  Ovom se Uredbom ne bi trebalo ograničavati prava željezničkih prijevoznika, prodavača karata, upravitelja željezničkog kolodvora i upravitelja infrastrukture da zahtijevaju naknadu od bilo koje osobe, uključujući treće osobe, za ispunjenje svojih obveza u skladu s ovom Uredbom.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27)  Putnici u željezničkom prijevozu trebali bi imati mogućnost da bilo kojem uključenom željezničkom prijevozniku ulože pritužbu u vezi s pravima i obvezama koje proizlaze iz ove Uredbe, te pravo na odgovor u razumnom roku.

(27)  Putnici u željezničkom prijevozu trebali bi imati mogućnost da bilo kojem uključenom željezničkom prijevozniku, prodavaču karata, upravitelju željezničkog kolodvora ili upravitelju infrastrukture ulože pritužbu u vezi s pravima i obvezama koje proizlaze iz ove Uredbe, te pravo na odgovor u razumnom roku.

Obrazloženje

Kako je navedeno u članku 28. stavku 2., putnici u željezničkom prometu mogu podnositi pritužbe bilo kojem uključenom željezničkom prijevozniku, prodavaču karata, upravitelju željezničkog kolodvora ili upravitelju infrastrukture.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Željeznički bi prijevoznici i upravitelji kolodvora trebali definirati, objaviti, upravljati i nadzirati standarde kakvoće za usluge željezničkog prijevoza putnika.

(28)  Željeznički bi prijevoznici i upravitelji kolodvora trebali definirati, objaviti, upravljati i nadzirati standarde kakvoće za usluge željezničkog prijevoza putnika, uključujući one za osobe s invaliditetom i osobe sa smanjenom pokretljivošću.

Obrazloženje

Ova je izmjena povezana s uvodnom izjavom 15., koja se odnosi na Konvenciju UN-a o pravima osoba s invaliditetom (UN CRPD). Standardi kakvoće usluge trebali bi obuhvaćati osobe s invaliditetom i osobe sa smanjenom pokretljivošću.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29)  Kako bi osigurale visoku razinu zaštite prava potrošača u željezničkom prijevozu, države članice trebale bi imenovati nacionalna provedbena tijela radi pažljivog praćenja i provedbe ove Uredbe na nacionalnoj razini. Ta bi tijela trebala imati na raspolaganju niz različitih provedbenih mjera. Putnici bi se trebali moći žaliti tim tijelima na navodna kršenja ove Uredbe. Kako bi se osiguralo zadovoljavajuće postupanje s tim pritužbama, ta bi tijela trebala surađivati.

(29)  Kako bi osigurale visoku razinu zaštite prava potrošača u željezničkom prijevozu, države članice trebale bi imenovati nacionalna provedbena tijela radi pažljivog praćenja i provedbe ove Uredbe na nacionalnoj razini. Ta bi tijela trebala imati na raspolaganju niz različitih provedbenih mjera te bi trebala moći putnicima dati mogućnost obvezujućeg alternativnog rješavanja sporova, u skladu s Direktivom 2013/11/EU1a.Putnici bi se trebali moći žaliti tim tijelima na navodna kršenja ove Uredbe te bi se trebali moći koristiti internetskim rješavanjem sporova utvrđenim na temelju Uredbe 524/2013/EU1b ako je tako dogovoreno. Također je potrebno omogućiti da pritužbe mogu podnositi organizacije koje predstavljaju skupine putnika. Kako bi se osiguralo zadovoljavajuće postupanje s tim pritužbama, ta bi tijela trebala surađivati, a Uredbu bi trebalo, a ova bi se Uredba i dalje trebala navoditi u Prilogu Uredbi Europskog parlamenta i Vijeća 2017/2394/EU1c. Svake godine nacionalna provedbena tijela objavljuju izvješća sa statističkim podacima na svojim internetskim stranicama u kojima navode broj i vrstu pritužbi koje su zaprimili navodeći pojedinosti ishoda svojih provedbenih mjera. Osim toga, ta se izvješća stavljaju na raspolaganje na internetskoj stranici Agencije Europske unije za željeznice.

 

__________________

 

1a Direktiva 2013/11/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ (SL L 165, 18.6.2013., str. 14.).

 

1b Uredba 524/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o online rješavanju potrošačkih sporova i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ (SL L 165, 18.6.2013., str. 1.).

 

1c Uredba 2017/2394/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisâ o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004 (SL L 345, 27.12.2017., str. 1).

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 31.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(31)  Države članice bi trebale utvrditi sankcije za kršenje ove Uredbe te osigurati da se te sankcije primjenjuju. Sankcije, koje mogu uključivati plaćanje naknade predmetnoj osobi, moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

(31)  Države članice bi trebale utvrditi sankcije za kršenje ove Uredbe te osigurati da se te sankcije primjenjuju. Sankcije, koje mogu uključivati plaćanje naknade predmetnoj osobi, moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće, a trebale bi uključivati, ali ne biti ograničene na, minimalnu novčanu kaznu ili postotak godišnjeg prometa predmetnog prijevoznika ili organizacije, ovisno o tome što je više.

Obrazloženje

Nedostatak odgovarajuće provedbene odredbe bio je jedan od glavnih razloga kojim se opravdava preinaka ove Uredbe. Stoga je od iznimne važnosti zajamčiti da su sankcije odvraćajuće kako bi se destimuliralo prijevoznike da djeluju izvan odredaba Uredbe. Ovo je također neodvojivo povezano s drugim izmjenama o provedbi u poglavlju VII., uključujući one koje se odnose na povećanje sposobnosti i učinkovitosti provedbenih tijela i pomaganje putnicima da podnesu pritužbe.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 1. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Predmet

Predmet i ciljevi

Obrazloženje

Preinačena Uredba preinačena je vodeći računa o ravnoteži između jačanja prava putnika u željezničkom prometu i javnog interesa općenito u pružanju podrške željeznici kao načinu prijevoza. Ciljevi su utvrđeni u ovom članku pa ih stoga treba navesti i u naslovu jer je to neodvojivo povezano s drugim izmjenama teksta, a osim toga to nalaže i dobra praksa sastavljanja pravnih akata.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ovom se Uredbom utvrđuju pravila primjenjiva na željeznički prijevoz u pogledu sljedećeg:

Ovom se Uredbom utvrđuju pravila primjenjiva na željeznički prijevoz kako bi se pružila učinkovita zaštita putnika i potaknula putovanja vlakom u pogledu sljedećeg:

Obrazloženje

Vidi obrazloženje prethodnog amandmana.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  prava putnika u slučaju kašnjenja ili otkazivanja;

(d)  prava putnika i naknade za putnike u slučaju smetnji kao što su kašnjenja ili otkazivanja;

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  minimalnih informacija koje treba pružiti putnicima;

(e)  minimalnih  točnih informacija koje željeznički prijevoznici, prodavači karata i organizatori putovanja trebaju na vrijeme pružiti putnicima u pristupačnom obliku;

Obrazloženje

Ova je izmjena neodvojivo povezana osobito s poglavljem II.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  rješavanja pritužbi;

(h)  odgovarajućih postupaka za rješavanje pritužbi;

Obrazloženje

Kako bi se postigao cilj poboljšane provedbe u okviru preinačene Uredbe, važno je da se i potrošači i nacionalna provedbena tijela mogu osloniti na učinkovite postupke koji će omogućiti jednostavniju i pravodobniju obradu pritužbi. Ova izmjena neodvojivo je povezana osobito s izmjenama poglavlja VII.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  gradske, prigradske i regionalne usluge željezničkog prijevoza putnika iz Direktive 2012/34/EU, osim prekograničnih usluga unutar Unije;

(a)  podzemna željeznica, tramvaji i druge usluge lakog željezničkog prijevoza putnika iz Direktive  2012/34/EU i dodatno utvrđenih u Direktivi 2016/797/EU;

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  međunarodne usluge željezničkog prijevoza putnika čiji se znatan dio, uključujući barem jedno stajanje na kolodvoru prema voznom redu, obavlja izvan Unije, uz uvjet da su prava putnika primjereno zaštićena u skladu s mjerodavnim nacionalnim pravom na državnom području države članice koja je odobrila izuzeće.

(b)  međunarodne usluge željezničkog prijevoza putnika čiji se znatan dio, uključujući barem jedno stajanje na kolodvoru prema voznom redu, obavlja izvan Unije, samo za dio koji se ne odvija na državnom području države članice koja je odobrila izuzeće.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  usluge željezničkog prijevoza putnika za koje se koriste vozila izričito namijenjena za povijesnu ili turističku namjenu.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice obavješćuju Komisiju o izuzećima koja su odobrile na temelju stavka 2. točaka (a) i (b) te o primjerenosti svojeg nacionalnog prava na svojem državnom području za potrebe stavka 2. točke (b).

3.  Države članice obavješćuju Komisiju o izuzecima odobrenim u skladu s točkama (a), (b) i (ba) stavka 2.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Članci 5., 10., 11. i 25. i poglavlje V. primjenjuju se na sve usluge željezničkog prijevoza putnika iz stavka 1., uključujući one usluge izuzete u skladu sa stavkom 2. točkama (a) i (b).

4.  Članci 4., 5., 6., 7., 11. i 12. i poglavlje V. primjenjuju se na sve usluge željezničkog prijevoza putnika iz stavka 1. ovog članka, uključujući one usluge izuzete u skladu sa stavkom 2. točkama (a) i (b) ovog članka. Članci 10. i 17. primjenjuju se na sve usluge željezničkog prijevoza putnika iz stavka 1. ovog članka, uključujući one usluge izuzete u skladu sa stavkom 2. točkom (b) ovog članka.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  „prodavač karata” znači bilo koji trgovac na malo koji se bavi uslugama željezničkog prijevoza, koji sklapa ugovore o prijevozu i prodaje karte u ime željezničkog prijevoznika ili za svoj vlastiti račun;

(5)  „prodavač karata” znači bilo koji trgovac na malo koji se bavi uslugama željezničkog prijevoza, koji sklapa ugovore o prijevozu i prodaje karte i jedinstvene karte u ime jednog željezničkog prijevoznika ili više njih ili za svoj vlastiti račun;

Obrazloženje

Izmjena je povezana s člankom 10. stavkom 1. i stavkom 6., koji su dio preinake.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6a)  „karta” znači valjani dokaz na temelju kojeg putnik ima pravo na željeznički prijevoz, bez obzira na njegov oblik, npr. na papiru, e-karta, pametna karta ili putna karta;

Obrazloženje

Karte mogu biti u mnogo različitih oblika, osobito u svjetlu razvoja internetskih platformi. Stoga treba precizirati da je ona valjan dokaz koji bez obzir na svoj oblik putniku omogućuje vožnju željeznicom.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  „jedinstvena karta” znači jedna ili više karata koje predstavljaju jedinstveni ugovor o prijevozu za uzastopne željezničke usluge koje izvodi jedan ili više željezničkih prijevoznika;

(8)  „jedinstvena karta” znači karta ili zasebne karte za uzastopne željezničke usluge koje izvodi jedan ili više željezničkih prijevoznika, kupljene od istog prodavača karata, organizatora putovanja ili željezničkog prijevoznika, koje su dio putovanja od početka do kraja;

Obrazloženje

Izmjena je povezana s člankom 10. stavkom 1. i stavkom 6., koji su dio preinake.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  „putovanje” znači prijevoz putnika od kolodvora polaska do kolodvora dolaska na temelju jednog ugovora o prijevozu;

(10)  „putovanje” znači prijevoz putnika od kolodvora polaska do kolodvora dolaska;

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10a)  „optimalno jedinstveno željezničko putovanje” znači najbolje (npr. najjeftinije, najbrže ili najpraktičnije) jednosmjerno putovanje između bilo koje dvije željezničke postaje (bilo unutar jedne države članice bilo u prekograničnom prometu unutar Unije) koje može uključivati jednu, dvije ili više uzastopnih željezničkih usluga i koje je u skladu s minimalnim standardnim vremenom kao što je predviđeno u službenim željezničkim rasporedima te koje može obuhvaćati više od jedne uzastopnih karata ili ugovora o prijevozu, ovisno o tome koje je rješenje najbolje za putnika.

Obrazloženje

Postojeća tehnologija omogućava putnicima rezervaciju uzastopnih željezničkih putovanja i odabir najboljeg rješenja za njihovo putovanja (npr. najjeftinije, najbrže ili najpraktičnije), bez obzira na broj karata (jedna karta ili više uzastopnih karata). Ovom definicijom pojašnjava se članak 3. stavak 8. i omogućava se pravna dosljednost Uredbe. Ovom se izmjenom ovu Uredbu usklađuje s propisima kojima se uređuju prava putnika u okviru drugih načina prijevoza (npr. zračni prijevoz). Pojam „optimalno jednosmjerno putovanje željeznicom” omogućava putniku odabir najprikladnije opcije putovanja te je opravdan razvojem novih tehnologija.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  „osoba s invaliditetom ” i „osoba sa smanjenom pokretljivošću” znači bilo koja osoba koja ima trajna ili privremena tjelesna , intelektualna ili osjetilna oštećenja koja bi joj u interakciji s različitim preprekama mogla otežati potpuno i djelotvorno korištenje prijevozom jednako kako se njime koriste drugi putnici ili čija je pokretljivost smanjena zbog dobi;

(16)  „osoba s invaliditetom ” i „osoba sa smanjenom pokretljivošću” znači bilo koja osoba koja ima trajna ili privremena tjelesna , intelektualna ili osjetilna oštećenja koja bi joj u interakciji s različitim preprekama mogla otežati potpuno i djelotvorno korištenje prijevozom jednako kako se njime koriste drugi putnici ili čija je pokretljivost smanjena;

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 18.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(18a)  „laka željeznica” znači gradski i/ili prigradski sustav željezničkog prijevoza s otpornošću na sudare od C-III ili C-IV (u skladu s EN 15227:2011) i najvećom čvrstoćom vozila od 800 kN (uzdužna tlačna sila u području priključivanja vagona); sustavi lake željeznice mogu imati vlastitu prugu ili je mogu dijeliti s cestovnim prometom te obično ne razmjenjuju vozila s putničkim prometom na dugim relacijama ili teretnim prometom;

Obrazloženje

Izmjena je povezana s člankom 2. stavkom 2., koji je dio preinake.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 19.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(19a)  „aplikacijsko programsko sučelje” znači elektroničko sučelje za pretraživanje podataka o rasporedima i voznim redovima, intermodalnim vezama, uključujući informacije u stvarnom vremenu o mogućim kašnjenjima, dostupnim sjedalima, primjenjivim cijenama, obveznim rezervacijama i posebnim uvjetima, pristupačnosti usluga prijevoza koje omogućuje i kupnju karata, jedinstvenih karata i obavljanje rezervacija.

Obrazloženje

Ova nova definicija neophodna je zbog uvođenja novih odredbi u članku 10. stavku (a) (novom).

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ne dovodeći u pitanje socijalne cijene, željeznički prijevoznici ili prodavači karata moraju javnosti ponuditi ugovorne uvjete i cijene bez izravne ili neizravne diskriminacije na osnovi državljanstva ili boravišta konačnog potrošača ili poslovnog nastana željezničkog prijevoznika ili prodavača karata u Uniji.

Ne dovodeći u pitanje socijalne cijene, željeznički prijevoznici, prodavači karata i organizatori putovanja moraju javnosti ponuditi ugovorne uvjete i cijene te prodaju karte i jedinstvene karte široj javnosti i primaju rezervacije od putnika bez izravne ili neizravne diskriminacije, posebno na osnovi državljanstva putnika, porijekla ili boravišta konačnog potrošača ili poslovnog nastana željezničkog prijevoznika ili prodavača karata u Uniji. Uz to, željeznički prijevoznici, prodavači karata i organizatori putovanja ne primjenjuju, u okviru načina plaćanja koje prihvaćaju, drugačije uvjete za platnu transakciju zbog razloga povezanih s državljanstvom putnika, mjestom boravišta, lokacijom računa za plaćanje, mjestom poslovnog nastana pružatelja platne usluge ili mjestom izdavanja platnog instrumenta u Uniji ako:

 

(a) platna transakcija izvršena je elektroničkom transakcijom kreditnim transferom, izravnim terećenjem ili kartičnim platnim instrumentom iste platne marke i kategorije;

 

(b) zahtjevi u pogledu autentifikacije ispunjeni su u skladu s Direktivom (EU) 2015/2366 i

 

(c) platna transakcija izvršena je u valuti koju željeznički prijevoznik, prodavač karata ili organizator putovanja prihvaćaju;

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Putnici imaju pravo na unošenje bicikala u vlak, prema potrebi uz razumnu naknadu. Oni trebaju nadzirati svoje bicikle tijekom putovanja i osigurati da se nikakva neugodnost ili šteta ne prouzroči drugim putnicima, opremi za kretanje i prtljazi te da se ne ometa željeznički promet. Prijevoz bicikala smije se odbiti ili ograničiti zbog sigurnosnih ili operativnih razloga, uz uvjet da željeznički prijevoznici, prodavači karata, organizatori putovanja i, prema potrebi, upravitelji kolodvora obavijeste putnike o uvjetima za takvo odbijanje ili ograničenje u skladu s Uredbom (EU) br. 454/2011.

Putnici imaju pravo na unošenje sastavljenih ili nesastavljenih bicikala u vlak, uključujući vlakove velikih brzina, vlakove koji prelaze velike udaljenosti i prekogranične vlakove. Ta se usluga pruža besplatno ili u iznimnim slučajevima uz razumnu naknadu. Sva nova ili obnovljena željeznička vozila sadrže dovoljno velik, jasno naznačen prostor za prijevoz sastavljenih bicikala. Prijevoz bicikala smije se odbiti ili ograničiti samo zbog propisno opravdanih sigurnosnih, uz uvjet da željeznički prijevoznici, prodavači karata, organizatori putovanja i, prema potrebi, upravitelji kolodvora obavijeste putnike najkasnije pri kupnji karte o uvjetima prijevoza bicikala na svim uslugama u skladu s Uredbom (EU) br. 454/2011.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Željeznički prijevoznici mogu ponuditi ugovorne uvjete koji su za putnike povoljniji od uvjeta utvrđenih u ovoj Uredbi.

2.  Željeznički prijevoznici, organizatori putovanja ili prodavači karata mogu ponuditi ugovorne uvjete koji su za putnike povoljniji od uvjeta utvrđenih u ovoj Uredbi.

Obrazloženje

Ovime se potvrđuje da željeznički prijevoznici nisu jedini koji nude karte putnicima te da to ne utječe na odnos među poduzećima odnosno na ugovornu slobodu između željezničkih prijevoznika i organizatora putovanja/prodavača karata, što se podudara s tekstom Komisije u poglavlju II.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 8. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Obveza pružanja informacija o prekidu usluga

Obveza pružanja informacija i savjetovanja o prekidu ili znatnom smanjenju usluga

Obrazloženje

Imajući na umu namjeru ove Uredbe i njezine izmjene koje je predložila Komisija kako bi se osnažila prava osoba s invaliditetom i osoba sa smanjenom pokretljivošću te kako bi se općenito poboljšala prava putnika, važno je osigurati pravedno postupanje željezničkih prijevoznika prema putnicima. Stoga je ova izmjena neodvojivo povezana s drugim prijedlozima, uključujući one o informacijama koje prijevoznici moraju pružiti te o nediskriminaciji putnika u članku 1. i povezanim poglavljima, kao i sve odredbe o pristupačnosti iz Poglavlja V. i drugdje.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Željeznički prijevoznici ili, prema potrebi, nadležna tijela odgovorna za ugovor za obavljanje javnih željezničkih usluga, objavljuju na odgovarajući način, uključujući u pristupačnim formatima za osobe s invaliditetom u skladu sa zahtjevima za pristupačnost iz Direktive XXX te prije njihove provedbe, odluke o privremenom ili trajnom prekidu usluga.

Željeznički prijevoznici ili, prema potrebi, nadležna tijela odgovorna za ugovor za obavljanje javnih željezničkih usluga, objavljuju na odgovarajući način i bez odgađanja, uključujući u pristupačnim formatima za osobe s invaliditetom u skladu sa zahtjevima za pristupačnost iz Direktive XXX31 te dovoljno vremena prije provedbe, prijedloge o privremenom ili trajnom prekidu ili znatnom ograničavanju usluga te osiguravaju da ti prijedlozi podliježu smislenom i pravilnom savjetovanju prije bilo kakve provedbe.

__________________

__________________

31 Direktiva XXX o usklađivanju zakona, propisa i administrativnih odredaba država članica u pogledu zahtjeva za pristupačnost proizvoda i usluga (Europski akt o pristupačnosti) (SL L X, X.X.XXXX, str. X.).

31 Direktiva XXX o usklađivanju zakona, propisa i administrativnih odredaba država članica u pogledu zahtjeva za pristupačnost proizvoda i usluga (Europski akt o pristupačnosti) (SL L X, X.X.XXXX, str. X.).

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Željeznički prijevoznici i prodavači karata koji nude sklapanje ugovora o prijevozu u ime jednog ili više željezničkih prijevoznika, pružaju putniku, na zahtjev, najmanje informacije navedene u Prilogu II. dijelu I. u odnosu na putovanja koja prema ugovoru nudi dotični željeznički prijevoznik. Prodavači karata koji nude ugovore o prijevozu za vlastiti račun i organizatori putovanja daju ove informacije ako su dostupne.

1.  Željeznički prijevoznici, organizatori putovanja i prodavači karata koji nude sklapanje ugovora o prijevozu za svoj račun ili u ime jednog ili više željezničkih prijevoznika, pružaju putniku, najmanje informacije navedene u Prilogu II. dijelu I. u odnosu na putovanja koja prema ugovoru nudi dotični željeznički prijevoznik.

Obrazloženje

Radi usklađenosti s unutarnjom logikom i ciljevima Uredbe, važno je osigurati da potrošači dobiju točne i pravovremene informacije o svojem putovanju od odgovarajućeg prodavača njihove karte. To je neodvojivo povezano s odredbama o informacijama, uključujući Prilog II. u cjelini.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Željeznički prijevoznici i, ako je moguće, prodavači karata tijekom putovanja daju putnicima , uključujući i na tranzitnim kolodvorima, najmanje informacije navedene u Prilogu II. dijelu II.

2.  Željeznički prijevoznici i, ako je moguće, organizatori putovanja i prodavači karata tijekom putovanja daju putnicima, uključujući i na tranzitnim kolodvorima, najmanje informacije navedene u Prilogu II. dijelu II.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Informacije iz stavaka 1. i 2. daju se u najprikladnijem obliku uključujući i upotrebom suvremenih komunikacijskih tehnologija . Posebna pozornost posvećuje se osiguravanju da su te informacije pristupačne osobama s invaliditetom u skladu sa zahtjevima za pristupačnost iz Direktive XXX i Uredbe br. 454/2011 .

3.  Informacije iz stavaka 1. i 2. daju se s pomoću lako dostupnih suvremenih komunikacijskih tehnologija s informacijama u pravom vremenu koje se nalaze u širokoj primjeni, i u pisanom obliku kada je to moguće. Posebna pozornost posvećuje se osiguravanju da su te informacije pristupačne osobama s invaliditetom u skladu sa zahtjevima za pristupačnost iz Direktive XXX i Uredbe br. 454/2011 . Dostupnost pristupačnih formata jasno se oglašava.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Upravitelji kolodvora i upravitelji infrastrukture bez diskriminacije stavljaju na raspolaganje željezničkim prijevoznicima i prodavačima karata podatke o vlakovima u stvarnom vremenu, uključujući one kojima upravljaju drugi željeznički prijevoznici.

4.  Upravitelji kolodvora, upravitelji infrastrukture i željeznički prijevoznici bez diskriminacije stavljaju na raspolaganje željezničkim prijevoznicima i prodavačima karata podatke o vlakovima u stvarnom vremenu, uključujući one kojima upravljaju drugi željeznički prijevoznici u najprikladnijem obliku, na interoperabilnom tehničkom sučelju korištenjem najnovijih komunikacijskih tehnologija kako bi željeznički prijevoznici i prodavači karata mogli putnicima pružiti sve informacije u skladu s odredbama ove Uredbe.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a.  Željeznički prijevoznici i prodavači karata koji nude sklapanje ugovora o prijevozu u ime jednog ili više željezničkih prijevoznika pružaju putnicima informacije o mogućim vezama s drugim načinima prijevoza.

Obrazloženje

Ova izmjena usko je povezana s člancima 9. i 14.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 4.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4b.  Željeznički prijevoznici u suradnji s upraviteljima kolodvora i upraviteljima infrastrukture u voznim redovima navode informacije o pristupačnim linijama vlakova i željezničkim stanicama.

Obrazloženje

Ova je izmjena povezana s člankom 1. Te bi informacije trebale osobama s invaliditetom ili osobama sa smanjenom pokretljivošću olakšati putovanje vlakom.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Željeznički prijevoznici i prodavači karata nude karte te, ako je moguće, jedinstvene karte i rezervacije. Poduzimaju sve razumne korake da ponude jedinstvene karte, uključujući za putovanja preko granica i putovanja koja obavlja više željezničkih prijevoznika.

1.  Željeznički prijevoznici, prodavači karata i organizatori putovanja nude jedinstvene karte i rezervacije, uključujući za putovanja preko granica ili putovanja noćnim vlakovima i putovanja koja obavlja više željezničkih prijevoznika. Rezerviranje tih karata mora biti pristupačno i nediskriminirajuće, uključujući za osobe s invaliditetom i osobe sa smanjenom pokretljivošću. Željeznički prijevoznici, prodavači karata i organizatori putovanja u tu svrhu razvijaju odgovarajuća aplikacijska programska sučelja i formate podataka kojima se omogućuje razmjena informacija među prijevozničkim društvima, regijama i zemljama kao i kupnja karata na internetu.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ne dovodeći u pitanje stavke 3. i 4., željeznički prijevoznici i prodavači karata prodaju karte putnicima putem najmanje jednog od sljedećih prodajnih mjesta:

2.  Ne dovodeći u pitanje stavke 3. i 4., željeznički prijevoznici, prodavači karata i organizatori putovanja prodaju karte, jedinstvene karte i rezervacije putnicima na internetu i putem najmanje jednog od sljedećih prodajnih mjesta:

(a)  ureda za prodaju karata ili uređaja za naplatu karata ;

(a)  ureda za prodaju karata ili uređaja za naplatu karata ;

(b)  telefonskom, internetskom ili nekom drugom široko dostupnom informacijskom tehnologijom;

(b)  telefonskom ili nekom drugom široko dostupnom informacijskom tehnologijom;

(c)  u vlakovima.

(c)  u vlakovima.

Države članice mogu zahtijevati od željezničkih prijevoznika da stave na raspolaganje karte za usluge koje se pružaju u skladu s ugovorom o pružanju javnih usluga, putem više od jednog prodajnog mjesta.

 

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Željeznički prijevoznici nude mogućnost nabave karata za dotičnu uslugu prijevoza u vlaku, osim u slučaju kada je to ograničeno ili nije dopušteno na temelju razloga povezanih sa sigurnošću ili s politikom borbe protiv zlouporabe, ili ako je za vlak obvezna rezervacija, ili radi utemeljenih komercijalnih razloga.

3.  Željeznički prijevoznici nude mogućnost nabave karata za dotičnu uslugu prijevoza u vlaku, osim u slučaju kada je to ograničeno ili nije dopušteno na temelju razumnih i opravdanih razloga povezanih sa sigurnošću ili s politikom borbe protiv zlouporabe, ili s dostupnosti prostora ili mjesta za putnike.

Obrazloženje

Kako bi se više ljudi navelo na korištenje usluga željezničkog prijevoza u Europi, prava putnika moraju biti jasna i osnažena, sukladno cilju Uredbe. Svako ograničenje mogućnosti da putnik kupi kartu u vlaku mora biti razumno i opravdano. Sigurnost, borba protiv zlouporabe i dostupnost prostora za putnike opravdani su razlozi za takvo ograničenje, dok je formulacija „utemeljeni komercijalni razlozi” previše neodređena. Ova je izmjena nužna zbog važnih razloga povezanih s unutarnjom logikom te je neodvojivo povezana s člankom 1. i općim ciljevima, kako su izraženi u procjenama učinaka i obrazloženjima.

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 4. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Kada na polaznom kolodvoru ne postoji ured za prodaju karata ili uređaj za naplatu karata , putnici moraju na kolodvoru biti obaviješteni o:

4.  Karte se ponovno ispisuju putnicima na dan putovanja na njihov zahtjev, u uredu za prodaju karata ili putem uređaja za naplatu karata. Kada na polaznom kolodvoru ne postoji ured za prodaju karata ili uređaj za naplatu karata ili ako ured za prodaju karata ili uređaj za naplatu karata nisu u potpunosti pristupačni, putnici moraju na kolodvoru biti obaviješteni o:

Obrazloženje

Ispisane karte često su neophodne putnicima za dobivanje povrata troškova od njihovih poslodavaca. Ako nema mogućnosti za njihov ispis na kolodvoru, putnici bi trebali imati pravo da ih se obavijesti o tome na kolodvoru. Ova je izmjena potrebna jer je neodvojivo povezana s odredbama o pristupačnosti i drugim promjenama koje je Komisija donijela u pogledu članka 10.

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Ako na kolodvoru polaska nema ureda za prodaju karata ili pristupačnog uređaja za naplatu karata, osobama s invaliditetom i osobama sa smanjenom pokretljivošću mora biti dopušteno kupiti karte u vlaku bez dodatnih troškova.

5.  Ako na kolodvoru polaska nema otvorenog ureda za prodaju karata ili ispravno funkcionirajućeg uređaja za naplatu karata, putnicima je dopušteno kupiti karte u vlaku bez dodatnih troškova. Cijena karata kupljenih u vlaku nije viša od relevantne standardne cijene za dotično putovanje sa svim primjenjivim popustima.

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Ako putnik dobije odvojene karte za jedno putovanje koje se sastoji od niza uzastopnih usluga željezničkog prijevoza koje pruža jedan ili nekoliko željezničkih prijevoznika, njegova prava na informacije, pomoć, skrb i naknadu jednaka su onima na temelju jedinstvene karte i važe za cijelo putovanje od polaska do konačnog odredišta, osim ako je putniku pisanim putem izričito priopćeno suprotno. Ako putnik nema pravo na pomoć ili naknadu na temelju ukupne duljine putovanja u slučaju da propusti vezu, u takvom priopćenju to mora biti izrijekom navedeno. Teret dokaza da su takve informacije priopćene stavlja se na željezničkog prijevoznika, njegova agenta, organizatora putovanja ili prodavača karata.

6.  Ako putnici dobiju odvojene karte za jedno putovanje koje se sastoji od niza uzastopnih usluga željezničkog prijevoza koje pruža jedan ili nekoliko željezničkih prijevoznika, njihova prava na informacije, pomoć, skrb i naknadu jednaka su onima na temelju jedinstvene karte i važe za cijelo putovanje od polaska do konačnog odredišta.

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 10.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 10.a

 

Pružanje putnih informacija preko aplikacijskih programskih sučelja

 

1.   Željeznički prijevoznici preko aplikacijskih programskih sučelja omogućuju nediskriminirajući pristup svim putnim informacijama, uključujući operativne informacije u realnom vremenu, informacije o voznom redu i podatke o cijenama kao što je navedeno u članku 9.

 

2.   Željeznički prijevoznici pružaju organizatorima putovanja, prodavačima karata i drugim željezničkim prijevoznicima koji prodaju njihove usluge nediskriminirajući pristup sustavima rezervacija preko aplikacijskih programskih sučelja kako bi mogli sklapati ugovore o prijevozu i izdavati karte, jedinstvene karte i rezervacije i to na način kojim se ostvaruje optimalno i najpovoljnije putovanje, uključujući prekogranična putovanja.

 

3.   Željeznički prijevoznici osiguravaju da tehničke specifikacije aplikacijskih programskih sučelja budu dobro dokumentirane te javno i dostupne i besplatne. Aplikacijska programska sučelja koriste se otvorenim standardima, uobičajenim protokolima i strojno čitljivim formatima kako bi bila interoperabilna.

 

4.   Željeznički prijevoznici osiguravaju da sve promjene tehničkih specifikacija njihovih aplikacijskih programskih sučelja, osim u izvanrednim situacijama, budu unaprijed dostupne organizatorima putovanja i prodavačima karata čim to bude moguće, a najmanje tri mjeseca prije provedbe promjene. Izvanredne situacije dokumentiraju se, a dokumentacija se na njihov zahtjev daje na raspolaganje nadležnim tijelima.

 

5.   Željeznički prijevoznici osiguravaju pristup aplikacijskim programskim sučeljima bez diskriminacije, na istoj razini dostupnosti i učinkovitosti, uključujući potporu, pristup svoj dokumentaciji, standardima, protokolima i formatima. Organizatori putovanja i prodavači karata ne smiju biti u nepovoljnom položaju u odnosu na same željezničke prijevoznike.

 

6.   Aplikacijska programska sučelja uspostavljaju se u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2017/1926 od 31. svibnja 2017.

Obrazloženje

Izmjena je povezana s člankom 10. stavkom 1., koji je dio preinake.

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako se s razlogom očekuje da će kašnjenje , na početku putovanja ili u slučaju propuštene veze tijekom putovanja s jedinstvenom kartom, u dolasku na konačno odredište u okviru ugovora o prijevozu biti duže od 60 minuta, putnik odmah ima pravo izabrati jedno od sljedećeg :

1.  Ako se s razlogom očekuje da će kašnjenje , na početku putovanja ili u slučaju propuštene veze tijekom putovanja, u dolasku na konačno odredište biti duže od 45 minuta, putnik odmah ima pravo izabrati jedno od sljedećeg:

Obrazloženje

Putnici bi trebali imati pravo na izbor neovisno o tome imaju li jedinstvenu kartu, jednu kartu za jednosmjerno putovanje, kartu za povratno ili kombinirano putovanje. Zbog pravne jasnoće uklonjene su riječi „ugovor o prijevozu” jer može postojati više od jednog ugovora. To je u skladu s našim drugim amandmanima u poglavlju IV.

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Za potrebe stavka 1. točke (b) usporedivo preusmjeravanje može obavljati bilo koji željeznički prijevoznik, a može uključivati i upotrebu prijevoza višeg razreda i alternativne načine prijevoza bez izlaganja putnika dodatnom trošku. Željeznički prijevoznici moraju uložiti razumne napore da se izbjegnu dodatne veze. Ukupno trajanje putovanja upotrebom alternativnog načina prijevoza za dio putovanja koji nije dovršen prema planu mora biti usporedivo predviđenom trajanju prvotnog putovanja. Putnike se ne smije premjestiti u niži razred prijevoza, osim ako je takav prijevoz jedini dostupan način preusmjeravanja.

2.  Za potrebe stavka 1. točke (b) u slučaju propuštene veze zbog kašnjenja ili otkazivanja ranije dionice putovanja, putnik ima pravo koristiti se sljedećom dostupnom uslugom kako bi došao do svojeg krajnjeg planiranog odredišta. Usporedivo preusmjeravanje može obavljati bilo koji željeznički prijevoznik, a može uključivati i upotrebu prijevoza višeg razreda i alternativne načine prijevoza bez izlaganja putnika dodatnom trošku. Željeznički prijevoznici moraju uložiti razumne napore da se izbjegnu dodatne veze. Ukupno trajanje putovanja upotrebom alternativnog načina prijevoza za dio putovanja koji nije dovršen prema planu mora biti usporedivo predviđenom trajanju prvotnog putovanja. Putnike se ne smije premjestiti u niži razred prijevoza, osim ako je takav prijevoz jedini dostupan način preusmjeravanja.

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Pružatelji usluga preusmjeravanja posebnu pažnju moraju posvetiti omogućivanju usporedive razine pristupačnosti alternativne usluge osobama s invaliditetom i osobama sa smanjenom pokretljivošću.

3.  Pružatelji usluga preusmjeravanja pružaju osobama s invaliditetom i osobama sa smanjenom pokretljivošću usporedivu razinu pomoći i pristupačnosti alternativne usluge.

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Bez gubitka prava na prijevoz, putnik može od željezničkog prijevoznika zatražiti naknadu za kašnjenja, ako dođe do kašnjenja između mjesta polaska i odredišta koji su navedeni u ugovoru o prijevozu , za koje putnik nije dobio povrat cijene karte u skladu s člankom 16. Najmanje naknade za kašnjenja su sljedeće:

1.  Bez gubitka prava na prijevoz tijekom puta, putnik ima pravo od željezničkog prijevoznika zatražiti naknadu za kašnjenja, ako dođe do kašnjenja između mjesta polaska i odredišta koji su navedeni na karti i u ugovoru o prijevozu , za koje putnik nije dobio povrat cijene karte u skladu s člankom 16. Najmanje naknade za kašnjenja su sljedeće:

Obrazloženje

Precizan sustav naknade važan je aspekt sveukupne učinkovitosti Uredbe te je stoga je neodvojivo povezan s njezinim temeljnim ciljevima, a posebno s poglavljima VI. i VII.

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  25 % cijene karte za kašnjenja od 60 do 119 minuta;

(a)  50 % cijene karte za kašnjenja od 45 do 89 minuta;

Obrazloženje

Precizan sustav naknade važan je aspekt sveukupne učinkovitosti Uredbe te je stoga je neodvojivo povezan s njezinim temeljnim ciljevima, a posebno s poglavljima VI. i VII.

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  50 % cijene karte za kašnjenja od 120 minuta ili više.

(b)  75 % cijene karte za kašnjenja od 90 do 119 minuta;

Obrazloženje

Precizan sustav naknade važan je aspekt sveukupne učinkovitosti Uredbe te je stoga je neodvojivo povezan s njezinim temeljnim ciljevima, a posebno s poglavljima VI. i VII.

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  100 % cijene karte za kašnjenja od 120 minuta ili više.

Obrazloženje

Precizan sustav naknade važan je aspekt sveukupne učinkovitosti Uredbe te je stoga je neodvojivo povezan s njezinim temeljnim ciljevima, a posebno s poglavljima VI. i VII.

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Stavak 1. primjenjuje se i na putnike koji imaju pokaz ili sezonsku kartu. Ako oni nailaze na učestala kašnjenja i otkazivanja putovanja tijekom razdoblja valjanosti pokaza ili sezonske karte, mogu zatražiti odgovarajuću naknadu u skladu s uvjetima željezničkog prijevoznika o naknadama. U tim uvjetima se navode mjerila za utvrđivanje kašnjenja i za izračunavanje naknade. Ako se kašnjenja kraća od 60 minuta događaju više puta tijekom razdoblja valjanosti pokaza ili sezonske karte, kašnjenja se zbrajaju, a putnicima se mora dati naknada u skladu s uvjetima željezničkog prijevoznika o naknadama.

2.  Stavak 1. primjenjuje se i na putnike koji imaju pokaz ili sezonsku kartu. Ako oni nailaze na učestala kašnjenja i otkazivanja putovanja tijekom razdoblja valjanosti pokaza ili sezonske karte, imaju pravo zatražiti odgovarajuću naknadu u skladu s uvjetima željezničkog prijevoznika o naknadama. U tim uvjetima navode se mjerila za utvrđivanje kašnjenja i za izračunavanje razmjerne naknade na temelju osnove za procjenu iz stavka 1. Ako se kašnjenja kraća od 45 minuta događaju više puta tijekom razdoblja valjanosti pokaza ili sezonske karte, kašnjenja se zbrajaju, a putnicima se mora dati naknada u skladu s uvjetima željezničkog prijevoznika o naknadama.

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Naknada cijene karte isplaćuje se u roku od mjesec dana nakon podnošenja zahtjeva za naknadu. Naknada se može isplatiti u obliku vaučera i/ili drugih usluga, ako su uvjeti fleksibilni (posebno u pogledu razdoblja valjanosti i odredišta). Na zahtjev putnika, naknada se isplaćuje u novcu.

5.  Naknada cijene karte isplaćuje se u roku od mjesec dana nakon podnošenja zahtjeva za naknadu željezničkom prijevozniku, organizatoru putovanja ili prodavaču karata. Naknada se može isplatiti u obliku vaučera i/ili drugih usluga, ili preko sustava automatske naknade ako postoji, ako su uvjeti fleksibilni (posebno u pogledu razdoblja valjanosti i odredišta). Na zahtjev putnika naknada se isplaćuje u novcu u istom platnom sustavu u kojem je kupljena karta. Putnika se na razumljiv način obavještava o svim opcijama naknada, uključujući financijsku, koje može odabrati. Putnika se ni u kojem slučaju ne smije odvraćati od traženja naknade.

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Putnik nema nikakvo pravo na naknadu ako je o kašnjenju bio obaviješten prije nego što je kupio kartu, ili ako je kašnjenje, čiji je uzrok nastavak puta upotrebom druge usluge ili preusmjeravanje, manje od 60 minuta.

7.  Putnici nemaju nikakvo pravo na naknadu ako su o kašnjenju bili obaviješteni prije kupnje karte, osim ako stvarno kašnjenje u odnosu na najavljeno kašnjenje iznosi više od 45 minuta, ili ako je kašnjenje, čiji je uzrok nastavak puta upotrebom druge usluge ili preusmjeravanje, manje od 45 minuta.

Obrazloženje

Izmjena je povezana s člankom 17. stavkom 2., koji je dio preinake.

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Željeznički prijevoznik nije obvezan isplatiti naknadu ako može dokazati da je kašnjenje uzrokovano teškim vremenskim uvjetima ili velikim prirodnim katastrofama koje ugrožavaju sigurno obavljanje usluge i koje se nisu mogle predvidjeti ili spriječiti čak i poduzimanjem svih razumnih mjera.

Briše se.

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U slučaju kašnjenja u dolasku ili odlasku, željeznički prijevoznik ili prodavač karata ili upravitelj kolodvora informiraju putnike o situaciji i o procijenjenom vremenu odlaska i procijenjenom vremenu dolaska, čim im te informacije budu na raspolaganju.

1.  U slučaju kašnjenja u dolasku ili odlasku, željeznički prijevoznik, organizator putovanja ili prodavač karata ili upravitelj kolodvora informiraju putnike o situaciji i o procijenjenom vremenu odlaska i procijenjenom vremenu dolaska, čim im te informacije budu na raspolaganju. Upravitelji kolodvora, upravitelji infrastrukture i željeznički prijevoznici prodavačima karata pružaju informacije u realnom vremenu i odgovarajućem obliku;

Obrazloženje

Prava, interoperabilna razmjena podataka u realnom vremenu između prodavača karata i željezničkih prijevoznika od temeljne je važnosti ako želimo zajamčiti da potrošač dobije najbolje informacije – uključujući vrste karata i cijenu za traženo putovanje – u realnom vremenu, kao i mogućnost da kod prodavača karata kupi vrstu karte koju želi.

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U slučaju bilo kojeg kašnjenja iz stavka 1., koje je duže od 60 minuta, putnicima se besplatno nudi sljedeće:

2.  U slučaju bilo kojeg kašnjenja iz stavka 1., koje je duže od 45 minuta, putnicima se besplatno nudi sljedeće:

Obrazloženje

Ova je izmjena potrebna jer je neodvojivo povezana s našim drugim izmjenama o kašnjenju iz članka 17.

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  obroci i osvježavajuća pića, primjereno vremenu čekanja, ako su na raspolaganju na kolodvoru ili u vlaku, ili ih se može razumno nabaviti uzimajući u obzir mjerila kao što su udaljenost od dobavljača, vrijeme potrebno za dostavu te troškove ;

(a)  obroci i osvježavajuća pića, primjereno vremenu čekanja, ako su na raspolaganju na kolodvoru ili u vlaku, ili ih se može razumno nabaviti;

Obrazloženje

Nabrajanje primjera kriterija, posebice troškova, u pravnom tekstu nije od pomoći za određivanje izvedivosti davanja obroka i pića.

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  ako je vlak blokiran na tračnicama, prijevoz od vlaka do željezničkog kolodvora, do alternativnog polazišta ili do krajnjeg odredišta, ako i kada je to fizički moguće.

(c)  ako je vlak blokiran na tračnicama, dostupni prijevoz od vlaka do željezničkog kolodvora, do alternativnog polazišta ili do krajnjeg odredišta, ako i kada je to fizički moguće.

Obrazloženje

U skladu s namjerom ove Uredbe da se ojačaju prava osoba s invaliditetom i osoba smanjenje pokretljivosti, a posebno odredbama poglavlja V., svaka alternativna vrsta prijevoza koja je potrebna za daljnje putovanje, a ne podrazumijeva vlak, mora biti dostupna svim putnicima. Treba jasno zahtijevati da se potrebe tih putnika uzmu u obzir jer bi njima mogla biti potrebna dodatna pomoć, npr. u slučaju evakuacije.

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako se željeznička usluga ne može nastaviti, željeznički prijevoznici u najkraćem mogućem roku organiziraju za putnike alternativne prijevozne usluge.

3.  Ako se željeznička usluga ne može nastaviti, željeznički prijevoznici u najkraćem mogućem roku organiziraju za putnike dostupne alternativne prijevozne usluge.

Obrazloženje

Ova izmjena povezana je s odredbama o dostupnosti koje su obuhvaćene preinakom.

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Na zahtjev putnika, željeznički prijevoznici na karti ili na bilo kakav drugi način potvrđuju da je pri pružanju željezničke usluge došlo do kašnjenja, da je radi njega došlo do propuštanja veze ili da je usluga bila otkazana, ovisno o slučaju. Prilikom primjene stavaka 1., 2.

4.  Željeznički prijevoznici ponudit će svim pogođenim putnicima da pisanim putem, na karti ili na bilo kakav drugi način potvrde da je pri pružanju željezničke usluge došlo do kašnjenja, da je radi njega došlo do propuštanja veze ili da je usluga bila otkazana, ovisno o slučaju.

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Uz obveze željezničkih prijevoznika u skladu s člankom 13.a stavkom 3. Direktive 2012/34/EU, upravitelj željezničkog kolodvora s godišnjim prosječnim prometom od najmanje 10 000 putnika dnevno mora osigurati da rad kolodvora, željezničkih prijevoznika i upravitelja infrastrukture bude usklađen odgovarajućim planom za izvanredne situacije kako bi bili spremni za mogućnost velikih poremećaja i dugih kašnjenja zbog kojih bi znatan broj putnika mogao ostati čekati na kolodvoru. Planom se mora osigurati da se putnicima koji čekaju pruže primjerena pomoć i informacije, uključujući u pristupačnim formatima u skladu sa zahtjevima za pristupačnost utvrđenima u Direktivi XXX. Ako primi zahtjev, upravitelj kolodvora mora plan i sve njegove izmjene učiniti dostupnim nacionalnom provedbenom tijelu ili bilo kojem drugom tijelu koje je imenovala država članica. Upravitelji željezničkih kolodvora čiji je godišnji prosječni promet manji od 10 000 putnika dnevno ulažu sve razumne napore da koordiniraju korisnike kolodvora te da u takvim situacijama pruže pomoć i informacije putnicima koji čekaju.

6.  Uz obveze željezničkih prijevoznika u skladu s člankom 13.a stavkom 3. Direktive 2012/34/EU, upravitelj željezničkog kolodvora s godišnjim prosječnim prometom od najmanje 10 000 putnika dnevno mora osigurati da rad kolodvora, željezničkih prijevoznika i upravitelja infrastrukture bude usklađen odgovarajućim planom za izvanredne situacije kako bi bili spremni za mogućnost velikih poremećaja i dugih kašnjenja zbog kojih bi znatan broj putnika mogao ostati čekati na kolodvoru. U planu se posebna pozornost pridaje potrebama osoba s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti te se mora osigurati da se putnicima koji čekaju pruže primjerena pomoć i informacije, uključujući u pristupačnim formatima u skladu sa zahtjevima za pristupačnost utvrđenima u Direktivi XXX. Plan također mora uključivati zahtjeve za pristupačnost sustava upozorenja i informacijskih sustava. Upravitelj kolodvora mora plan i sve njegove izmjene učiniti javno dostupnim, uključujući na internetskim stranicama kolodvora. Upravitelji željezničkih kolodvora čiji je godišnji prosječni promet manji od 10 000 putnika dnevno ulažu sve razumne napore da koordiniraju korisnike kolodvora te da u takvim situacijama pruže pomoć i informacije putnicima koji čekaju.

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Željeznički prijevoznici i upravitelji kolodvora, uz aktivno sudjelovanje organizacija koje zastupaju osobe s invaliditetom i osobe sa smanjenom pokretljivošću, uspostavljaju ili imaju nediskriminirajuća pravila o dostupnosti prijevoza za osobe s invaliditetom i osobe sa smanjenom pokretljivošću , uključujući njihove osobne asistente . Prema tim pravilima putniku mora biti dopušteno da ga prati pas za pomoć u skladu sa svim mjerodavnim nacionalnim propisima.

1.  Željeznički prijevoznici i upravitelji kolodvora, uz aktivno sudjelovanje organizacija koje zastupaju osobe s invaliditetom i osobe sa smanjenom pokretljivošću, uspostavljaju ili imaju nediskriminirajuća pravila o neovisnoj dostupnosti prijevoza za osobe s invaliditetom i osobe sa smanjenom pokretljivošću bez prepreka, uključujući njihove osobne asistente. Prema tim pravilima putniku mora biti dopušteno da ga besplatno prati certificirana životinja za pomoć ili osoba za pratnju, u skladu sa svim mjerodavnim nacionalnim propisima te se mora osigurati da se osobe s invaliditetom i osobe ograničene pokretljivosti mogu ukrcati na sredstvo željezničkog prometa i u kratkom roku i bez dugotrajnog planiranja.

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Željeznički prijevoznik, upravitelj kolodvora, prodavač karata ili organizator putovanja daju, na zahtjev, osobama s invaliditetom i osobama sa smanjenom pokretljivošću , uključujući u pristupačnim formatima u skladu sa zahtjevima u pogledu pristupačnosti iz Uredbe (EU) br. 454/2011 i Direktive XXX, informacije o dostupnosti kolodvora i povezanih objekata, željezničkih usluga i o uvjetima pristupa željezničkim vozilima u skladu s pravilima dostupnosti iz članka 20. stavka 1. i informiraju osobe s invaliditetom i osobe sa smanjenom pokretljivošću o opremi u vlaku.

1.  Željeznički prijevoznik, upravitelj kolodvora, prodavač karata ili organizator putovanja daju, na zahtjev, osobama s invaliditetom i osobama sa smanjenom pokretljivošću , uključujući u pristupačnim formatima u skladu sa zahtjevima u pogledu pristupačnosti iz Uredbe (EU) br. 454/2011 i Direktive XXX, informacije o dostupnosti kolodvora i povezanih objekata, željezničkih usluga i o uvjetima pristupa željezničkim vozilima u skladu s pravilima dostupnosti iz članka 20. stavka 1. i informiraju osobe s invaliditetom i osobe sa smanjenom pokretljivošću o opremi u vlaku. Te se informacije moraju staviti na raspolaganje na pristupačan način i na internetskim stranicama upravitelja kolodvora ili željezničkog prijevoznika.

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Kada željeznički prijevoznik, prodavač karata ili organizator putovanja koriste odstupanje predviđeno u članku 20. stavku 2., oni na zahtjev u pisanom obliku obavješćuju osobu s invaliditetom ili osobu sa smanjenom pokretljivošću o svojim razlozima za takvo postupanje u roku od pet radnih dana od odbijanja rezervacije ili odbijanja izdavanja karte ili zahtijevanja pratnje za takvu osobu. Željeznički prijevoznik, prodavač karata ili organizator putovanja ulažu razumne napore da dotičnoj osobi predlože alternativni način prijevoza, uzimajući u obzir njezine potrebe za pristupačnošću.

2.  Kada željeznički prijevoznik, prodavač karata ili organizator putovanja koriste odstupanje predviđeno u članku 20. stavku 2., oni na zahtjev u pisanom obliku obavješćuju osobu s invaliditetom ili osobu sa smanjenom pokretljivošću o svojim razlozima za takvo postupanje u roku od pet radnih dana od odbijanja rezervacije ili odbijanja izdavanja karte ili zahtijevanja pratnje za takvu osobu. Željeznički prijevoznik, prodavač karata ili organizator putovanja dotičnoj osobi predlažu alternativni način prijevoza, uzimajući u obzir njezine potrebe za pristupačnošću.

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Na odlasku, prolazu ili dolasku osobe s invaliditetom ili osobe sa smanjenom pokretljivošću na željezničkom kolodvoru s osobljem, upravitelj kolodvora ili željeznički prijevoznik ili oboje osiguravaju besplatnu pomoć na takav način da se takva osoba može ukrcati u vlak na odlasku ili iskrcati iz vlaka pri dolasku, za koju vožnju je ta osoba kupila kartu, ne dovodeći u pitanje pravila dostupnosti iz članka 20. stavka 1.

1.  Na odlasku, prolazu ili dolasku osobe s invaliditetom ili osobe sa smanjenom pokretljivošću na željezničkom kolodvoru s osobljem, upravitelj kolodvora ili željeznički prijevoznik ili oboje osiguravaju besplatnu pomoć na takav način da se takva osoba može ukrcati u vlak na odlasku ili iskrcati iz vlaka pri dolasku, za koju vožnju je ta osoba kupila kartu, ne dovodeći u pitanje pravila dostupnosti iz članka 20. stavka 1. Svaka rezervacija pomoći uvijek je besplatna, neovisno o korištenoj metodi komunikacije.

Obrazloženje

Jasno je da usluga pružanja pomoći mora biti besplatna za putnika, ali u Uredbi nije izričito navedeno da rezerviranje pomoći mora biti besplatno pa neki željeznički prijevoznici trenutačno putnicima naplaćuju tu uslugu. Cilj preinačene Uredbe jest ojačati prava putnika u željezničkom prijevozu, posebno osoba s invaliditetom, a ova izmjena slijedu internu logiku poglavlja IV i naših drugih amandmana na istu temu.

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Države članice mogu predvidjeti odstupanje od stavka 1. u slučaju kada osobe putuju koristeći usluge koje su predmet ugovora o pružanju javnih usluga dodijeljenog u skladu s pravom Zajednice, pod uvjetom da je nadležno tijelo osiguralo alternativne mogućnosti ili rješenja koja jamče jednaku ili višu razinu pristupačnosti usluga prijevoza.

Obrazloženje

Ovaj amandman neodvojivo je povezan s člankom 22. stavkom 2. Nema razloga da se ne dopuste alternativne mogućnosti kako bi se jamčila jednaka ili čak viša razina pristupačnosti usluga prijevoza.

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Na kolodvorima bez osoblja, željeznički prijevoznici i upravitelji kolodvora osiguravaju da se u skladu s pravilima dostupnosti iz članka 20. stavka 1. prikazuju lako dostupne informacije , uključujući u pristupačnim formatima u skladu sa zahtjevima za pristupačnost utvrđenima u Direktivi XXX, o najbližim kolodvorima s osobljem i o neposredno raspoloživoj pomoći za osobe s invaliditetom i osobe sa smanjenom pokretljivošću.

3.  Na kolodvorima bez osoblja, željeznički prijevoznici i upravitelji kolodvora osiguravaju da se u skladu s pravilima dostupnosti iz članka 20. stavka 1. prikazuju lako dostupne informacije , uključujući u pristupačnim formatima u skladu sa zahtjevima za pristupačnost utvrđenima u Uredbi 1300/2014, o najbližim kolodvorima s osobljem i o neposredno raspoloživoj pomoći za osobe s invaliditetom i osobe sa smanjenom pokretljivošću.

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Pomoć mora biti dostupna na kolodvorima u svako doba kad željeznice prometuju.

4.  Ne dovodeći u pitanje stavak 3. ovog članka pomoć mora biti dostupna na kolodvorima u svako doba kad željeznice prometuju.

Amandman    86

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Željeznički prijevoznici, upravitelji kolodvora, prodavači karata i organizatori putovanja surađuju kako bi osigurali pomoć osobama s invaliditetom i osobama sa smanjenom pokretljivošću u skladu s člancima 20. i 21. u skladu sa sljedećim točkama:

Željeznički prijevoznici, upravitelji kolodvora, prodavači karata i organizatori putovanja surađuju kako bi besplatno osigurali pomoć osobama s invaliditetom i osobama sa smanjenom pokretljivošću u skladu s člancima 20. i 21. u skladu sa sljedećim točkama:

Obrazloženje

Ova je izmjena neodvojivo povezana s člankom 1. točkom (a). S obzirom na to da Komisija predlaže da se putnike ne diskriminira u odnosu na uvjete prijevoza, ovim se amandmanom jamči da usluga pružanja pomoći osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti mora biti besplatna za putnika.

Amandman    87

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  pomoć se pruža pod uvjetom da se željeznički prijevoznik, upravitelj kolodvora, prodavač karata ili organizator putovanja kod kojeg je karta kupljena obavijesti o potrebi te osobe za takvom pomoći najmanje 48 sati prije nego što je takva pomoć potrebna. Ako karta ili sezonska karta omogućuje više putovanja, jedna obavijest je dostatna ako su dane odgovarajuće informacije o vremenskom rasporedu sljedećih putovanja. Takve obavijesti prosljeđuju se svim drugim željezničkim prijevoznicima i upraviteljima kolodvora uključenima u putovanje te osobe;

(a)  pomoć se pruža pod uvjetom da se željeznički prijevoznik, upravitelj kolodvora, prodavač karata ili organizator putovanja kod kojeg je karta kupljena obavijesti o potrebi te osobe za takvom pomoći nakon rezervacije karte ili po dolasku na kolodvor na kojem radi osoblje ili u slučaju postaje bez osoblja barem 3 sata prije nego što je pomoć potrebna. Izuzeće se primjenjuje na željezničke postaje s manje od 10 000 putnika dnevno koje moraju osigurati pomoć uz obavještavanje od najmanje 24 sati unaprijed. Pružanje takve vrste pomoći za putnika mora biti besplatno. Ako karta ili sezonska karta omogućuje više putovanja, jedna obavijest je dostatna ako su dane odgovarajuće informacije o vremenskom rasporedu sljedećih putovanja. Takve obavijesti prosljeđuju se svim drugim željezničkim prijevoznicima i upraviteljima kolodvora uključenima u putovanje te osobe;

Obrazloženje

Ova je izmjena neodvojivo povezana s člankom 1. točkom (a). S obzirom na to da Komisija predlaže da se putnike ne diskriminira u odnosu na uvjete prijevoza, ovim se amandmanom jamči da usluga pružanja pomoći osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti mora biti besplatna za putnika.

Zahtijevanjem dostavljanja obavijesti 48 sati prije znatno će ograničiti mobilnost osoba s invaliditetom te ograničiti njihova mogućnost da se dobro integriraju u društvo. Potrebna je iznimka za lokalne željezničke postaje (s manje od 10 000 putnika dnevno) kako bi se zajamčila kvaliteta pomoći i omogućilo željezničkim prijevoznicima da obavljaju dužnosti prema putnicima s invaliditetom.

Amandman    88

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 1. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  Pomoć se, osim toga, pruža ako potrebu za tim primijeti školovano osoblje željezničkog prijevoznika ili upravitelja kolodvora i ako za to postoji stvarna mogućnost.

Obrazloženje

Kako bi se tekst razjasnio u smislu ponude usmjerene na pružanje usluge, kao izraz uzajamne podrške u društvu i u pogledu svrhe Uredbe, posebice uvodnih izjava 3. i 5. Uredbe, pomoć bi uvijek na nebirokratski način trebalo ponuditi onda kada je potrebna i moguća.

Amandman    89

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako željeznički prijevoznici i upravitelji kolodvora prouzroče gubitak ili oštećenje invalidskih kolica, druge opreme za kretanje ili pomagala i pasa za pomoć koje upotrebljavaju osobe s invaliditetom i osobe sa smanjenom pokretljivošću, oni su za to odgovorni i nadoknađuju to oštećenje ili taj gubitak .

1.  Ako željeznički prijevoznici i upravitelji kolodvora prouzroče gubitak ili oštećenje invalidskih kolica, druge opreme za kretanje ili pomagala i životinja za pomoć koje upotrebljavaju osobe s invaliditetom i osobe sa smanjenom pokretljivošću, oni su za to odgovorni i nadoknađuju to oštećenje ili taj gubitak .

Amandman    90

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Naknada iz stavka 1. odgovara trošku zamjene ili popravka izgubljene ili oštećene opreme ili pomagala.

2.  naknada za gubitak ili oštećenje iz stavka 1. isplaćuje se u roku od mjesec dana od podnošenja zahtjeva i jednaka je punom trošku zamjene na temelju stvarne vrijednosti ili ukupnih troškova popravka, invalidskih kolica, druge opreme za kretanje ili izgubljenih ili oštećenih ortopedskih uređaja ili gubitka ili ozljede životinje za pomoć. Naknade uključuju i troškove privremene zamjene u slučaju popravka ako te troškove snosi putnik.

Obrazloženje

Naknadu za gubitak ili oštećenje imovine u slučaju osoba s invaliditetom trebalo bi rješavati brzo i bez dodatnog odgađanja. Na taj se način izbjegavaju dodatna diskriminacija i ograničenja mobilnosti tih putnika.

Amandman    91

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako je potrebno, željeznički prijevoznici i upravitelji kolodvora brzo ulažu svaki razuman napor kako bi osigurali privremenu zamjenu za specifičnu opremu ili pomagala koja imaju, ako je moguće, iste tehničke i funkcijske značajke kao ona koja su izgubljena ili oštećena. Osobe s invaliditetom ili smanjenom pokretljivošću smiju zadržati privremenu zamjensku opremu ili pomagalo dok im se ne isplati naknada iz stavaka 1. i 2.

3.  Ako je potrebno, željeznički prijevoznici i upravitelji kolodvora bez odgode o svom trošku osiguravaju privremenu zamjenu za specifičnu opremu ili pomagala koja imaju, ako je moguće, iste tehničke i funkcijske značajke kao ona koja su izgubljena ili oštećena. Osobe s invaliditetom ili smanjenom pokretljivošću smiju zadržati privremenu zamjensku opremu ili pomagalo dok im se ne isplati naknada iz stavaka 1. i 2., ako je to moguće i ako to želi osoba sa smanjenom pokretljivošću.

Amandman    92

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  osigurati da sve osoblje, uključujući ono zaposleno u bilo kojem drugom stvarnom izvršitelju, koje pruža izravnu pomoć osobama s invaliditetom i osobama sa smanjenom pokretljivošću zna kako izaći u susret potrebama osoba s invaliditetom i osoba sa smanjenom pokretljivošću, uključujući one s mentalnim ili intelektualnim poteškoćama;

(a)  osigurati da sve osoblje, uključujući ono zaposleno u bilo kojem drugom stvarnom izvršitelju, prođe izobrazbu o invalidnosti da bi znalo kako izaći u susret potrebama osoba s invaliditetom i osoba sa smanjenom pokretljivošću, uključujući one s mentalnim ili intelektualnim poteškoćama;

Amandman    93

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  organizirati izobrazbu o potrebama osoba s invaliditetom za sve osoblje koje radi na kolodvoru i u izravnom je doticaju s putnicima;

(b)  osigurati izobrazbu o potrebama osoba s invaliditetom za sve osoblje koje radi na kolodvoru i u izravnom je doticaju s putnicima;

Amandman    94

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  osigurati da nakon zapošljavanja svi novi zaposlenici prođu izobrazbu o invalidnosti te da osoblje pohađa tečajeve za obnavljanje znanja;

(c)  osigurati da nakon zapošljavanja svi novi zaposlenici i osobe koje zbog prirode posla mogu pružati izravnu pomoć putnicima s invaliditetom i putnicima smanjene pokretljivosti prođu izobrazbu o invalidnosti te da osoblje pohađa tečajeve za obnavljanje znanja;

Obrazloženje

Zaposlenici koji su u izravnom kontaktu s putnicima u svakom bi trenutku trebali moći pružiti odgovarajuću pomoć putnicima kojima je ona potrebna.

Amandman    95

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  prihvatiti zahtjev da u toj izobrazbi sudjeluju zaposlenici s invaliditetom, putnici s invaliditetom i sa smanjenom pokretljivošću i/ili organizacije koje ih predstavljaju.

(d)  aktivno poticati da u toj izobrazbi sudjeluju zaposlenici s invaliditetom, kao i putnici s invaliditetom i sa smanjenom pokretljivošću i organizacije koje ih predstavljaju;

Amandman    96

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 1. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  da uključiti organizacije koje zastupaju osobe s invaliditetom i osobe smanjenje pokretljivosti u osmišljavanje i pružanje izobrazbe o invalidnosti;

Amandman    97

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Svi željeznički prijevoznici , prodavači karata, upravitelji kolodvora i upravitelji infrastrukture kolodvora čiji je godišnji prosječni promet više od 10 000 putnika dnevno uspostavljaju svoj zasebni mehanizam rješavanja pritužbi u pogledu prava i obveza obuhvaćenih ovom Uredbom za svoja područja odgovornosti . Putnike jasno informiraju o svojim kontaktnim podacima i o radnom jeziku (jezicima).

1.  Svi željeznički prijevoznici , prodavači karata, organizatori putovanja, upravitelji kolodvora i upravitelji infrastrukture kolodvora uspostavljaju svoj zasebni mehanizam rješavanja pritužbi u pogledu prava i obveza obuhvaćenih ovom Uredbom za svoja područja odgovornosti . Putnike jasno informiraju o postupku rješavanja pritužbi, o svojim kontaktnim podacima i o radnom jeziku (jezicima). Obrazac za podnošenje pritužbi stavlja se na raspolaganje putnicima i dostupan je na jednom ili više jezika koje razumije većina putnika.

Amandman    98

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Putnici mogu podnositi pritužbe bilo kojem uključenom željezničkom prijevozniku , prodavaču karata, upravitelju željezničkog kolodvora ili infrastrukture . Pritužbe se moraju podnijeti u roku od šest mjeseci od događaja koji je predmet pritužbe. U roku od jednog mjeseca od primitka pritužbe primatelj daje obrazloženi odgovor ili, u opravdanim slučajevima, obavješćuje putnika do kojeg datuma, unutar razdoblja manjeg od tri mjeseca od datuma primitka pritužbe, može očekivati odgovor. Željeznički prijevoznici, prodavači karata, upravitelji kolodvora i upravitelji infrastrukture dvije godine čuvaju podatke o događaju potrebne za razmatranje pritužbe i na zahtjev ih dostavljaju nacionalnom provedbenom tijelu.

2.  Putnici mogu podnositi pritužbe bilo kojem uključenom željezničkom prijevozniku , prodavaču karata, upravitelju kolodvora ili infrastrukture . Putnici imaju pravo podnijeti tužbu na isti način na koji su dobili svoje putne karte. Pritužbe se moraju podnijeti u roku od šest mjeseci od događaja koji je predmet pritužbe. U roku od jednog mjeseca od primitka pritužbe primatelj daje obrazloženi odgovor ili, u opravdanim slučajevima, obavješćuje putnika do kojeg datuma, unutar razdoblja manjeg od tri mjeseca od datuma primitka pritužbe, može očekivati odgovor. Željeznički prijevoznici, prodavači karata, upravitelji kolodvora i upravitelji infrastrukture dvije godine čuvaju podatke o događaju potrebne za razmatranje pritužbe i na zahtjev ih dostavljaju nacionalnom provedbenom tijelu.

Amandman    99

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Pojedinosti o postupanju s pritužbama moraju biti pristupačne osobama s invaliditetom i osobama sa smanjenom pokretljivošću.

3.  Pojedinosti o postupanju s pritužbama moraju biti lako dostupne putnicima i pristupačne osobama s invaliditetom i osobama sa smanjenom pokretljivošću. Ti podaci moraju biti besplatni i na zahtjev dostupni u pisanom obliku na jeziku željezničkog prijevoznika.

Amandman    100

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a.  Komisija mora donijeti standardizirani obrazac EU-a za pritužbe kojim se putnici mogu koristiti za podnošenje zahtjeva za naknadu u skladu s ovom Uredbom.

Obrazloženje

U duhu načela nediskriminacije iz članka 5. i u svjetlu uvodne izjave 12. putnici bi trebali imati mogućnost ulaganja žalbe neovisno o jeziku. Putnik može odlučiti da će koristiti standardizirani obrazac EU-a za pritužbe umjesto obrasca koji nudi željeznički prijevoznik, prodavač karata, upravitelj kolodvora, upravitelj infrastrukture, ako to želi, a obrazac mora biti jednako valjan. Ulaganje pritužbe koristeći se obrascem EU-a za pritužbe bilo bi lakše posebno za putnike koji putuju izvan svojih država članica.

Amandman    101

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Željeznički prijevoznici i upravitelji kolodvora aktivno surađuju s organizacijama koje predstavljaju osobe s invaliditetom kako bi poboljšali kvalitetu pristupačnosti usluga prijevoza.

Obrazloženje

Postoji interna logika između članaka 26. i 29. budući da Komisija predlaže obuku osoblja i zahtijeva standarde kvalitete usluge. Zahvaljujući ovoj izmjeni korištenje željezničkih usluga moglo bi postati lakše za osobe s invaliditetom te bi se mogla poboljšati kvaliteta usluga koja im se nudi.

Amandman    102

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Željeznički prijevoznici i upravitelji kolodvora na odgovarajući način uključujući u pristupačnim formatima u skladu sa zahtjevima za pristupačnost utvrđenima u Direktivi XXX, informiraju putnike na kolodvoru i u vlaku o njihovim pravima na temelju ove Uredbe i o kontaktima tijela koja su države članice imenovale u skladu s člankom 31.

2.  Željeznički prijevoznici i upravitelji kolodvora na odgovarajući način uključujući u pristupačnim formatima u skladu sa zahtjevima za pristupačnost utvrđenima u Direktivi XXX, informiraju putnike na kolodvoru, u vlaku i na svojim internetskim stranicama o njihovim pravima na temelju ove Uredbe i o kontaktima tijela koja su države članice imenovale u skladu s člankom 31.

Amandman    103

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice obavješćuju Komisiju o tijelu ili tijelima imenovanim u skladu s ovim člankom i o njihovim odgovornostima.

Države članice obavješćuju Komisiju o tijelu ili tijelima imenovanim u skladu s ovim člankom i o njihovim odgovornostima i objavljuju ih na odgovarajućima mjestima na svojim internetskim stranicama.

Obrazloženje

Objavljivanjem na internetu postiže se veća transparentnost za putnike i istodobno uzima u obzir cilj Europske unije o stvaranju jedinstvenog digitalnog tržišta. U trenutku objavljivanja izvorne Uredbe o pravima putnika strategija za jedinstveno tržište nije još stupila na snagu.

Amandman    104

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Nacionalna provedbena tijela pažljivo prate poštovanje ove Uredbe i poduzimaju potrebne mjere za zaštitu prava putnika. U tu svrhu željeznički prijevoznici, upravitelji kolodvora i upravitelji infrastrukture tim tijelima na njihov zahtjev dostavljaju relevantne dokumente i informacije. Pri provedbi svojih funkcija ta tijela uzimaju u obzir informacije koje im je dostavilo tijelo imenovano na temelju članka 33. za postupanje s pritužbama ako je potonje tijelo neko drugo tijelo. Ona mogu odlučiti i o provedbenim mjerama na temelju pojedinačnih pritužbi koje im je proslijedilo takvo tijelo.

1.  Nacionalna provedbena tijela pažljivo prate poštovanje ove Uredbe i poduzimaju potrebne mjere za zaštitu prava putnika. U tu svrhu željeznički prijevoznici, upravitelji kolodvora i upravitelji infrastrukture tim tijelima na njihov zahtjev bez odgađanja i u svakom slučaju u roku od mjesec dana dostavljaju relevantne dokumente i informacije. Pri provedbi svojih funkcija ta tijela uzimaju u obzir informacije koje im je dostavilo tijelo imenovano na temelju članka 33. za postupanje s pritužbama ako je potonje tijelo neko drugo tijelo. Države članice jamče da će nacionalna provedbena tijela i tijela za rješavanje pritužbi dobiti dovoljno ovlasti i resursa za odgovarajuće i djelotvorno provođenje pojedinačnih pritužbi putnika u skladu s ovom Uredbom.

Amandman    105

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Nacionalna provedbena tijela objavljuju statistiku svoje aktivnosti, uključujući i izrečene kazne, za svaku godinu, najkasnije do kraja travnja naredne kalendarske godine.

2.  Svake godine nacionalna provedbena tijela na svojim internetskim stranicama objavljuju izvješća sa statističkim podacima u kojima navode broj i vrstu pritužbi koje su zaprimili, ishod svojih provedbenih mjera, uključujući kazne koje su primijenili. Izvješće se objavljuje za svaku godinu najkasnije do prvog dana u travnju sljedeće godine. Osim toga, ta se izvješća stavljaju na raspolaganje na internetskoj stranici Agencije Europske unije za željeznice.

Amandman    106

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Nacionalna provedbena tijela u suradnji s organizacijama koje zastupaju osobe s invaliditetom i osobe smanjene pokretljivosti provode redovite revizije usluga pomoći koje se pružaju u skladu s ovom Uredbom te objavljuju rezultate u pristupačnim i često korištenim formatima.

Amandman    107

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 3. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Tijelo potvrđuje primitak pritužbe u roku od dva tjedna nakon što ju je primilo. Postupanje s pritužbom smije trajati najdulje tri mjeseca. U složenim slučajevima tijelo može prema vlastitoj prosudbi produljiti to razdoblje na šest mjeseci. U takvom slučaju mora obavijestiti putnika o razlozima za to produljenje i o očekivanom roku okončanja postupka. Samo slučajevi koji uključuju sudske postupke smiju trajati dulje od šest mjeseci. Ako je tijelo istodobno i tijelo za alternativno rješavanje sporova u smislu Direktive 2013/11/EU, mjerodavni su rokovi iz te direktive.

Tijelo potvrđuje primitak pritužbe u roku od dva tjedna nakon što ju je primilo. Postupanje s pritužbom smije trajati najdulje tri mjeseca. U složenim slučajevima tijelo može prema vlastitoj prosudbi produljiti to razdoblje na šest mjeseci. U takvom slučaju mora obavijestiti putnika ili organizacije koje zastupaju putnike o razlozima za to produljenje i o očekivanom roku okončanja postupka. Samo slučajevi koji uključuju sudske postupke smiju trajati dulje od šest mjeseci. Ako je tijelo istodobno i tijelo za alternativno rješavanje sporova u smislu Direktive 2013/11/EU, mjerodavni su rokovi iz te Direktive, dok se korištenje internetskog rješavanja sporova u skladu s Uredbom 524/2013/EU2.b stavlja na raspolaganje u dogovoru sa svim uključenim strankama.

Amandman    108

Prijedlog uredbe

Prilog II. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

MINIMALNE INFORMACIJE KOJE ŽELJEZNIČKI PRIJEVOZNICI I PRODAVAČI KARATA MORAJU PRUŽATI

MINIMALNE INFORMACIJE KOJE ŽELJEZNIČKI PRIJEVOZNICI, ORGANIZATORI PUTOVANJA I PRODAVAČI KARATA MORAJU PRUŽATI

Obrazloženje

Ovaj je amandman potreban jer je neodvojivo povezan s našim drugim amandmanima o informacijama koje pružaju različiti prodavači željezničkih putovanja, posebno „organizatori putovanja” iz članaka 5., 7., 9. i 10.

Amandman    109

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – alineja 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  Opći uvjeti koji se primjenjuju na ugovor

–  Opći uvjeti koji se primjenjuju na ugovor ili ugovore koji su dio putovanja ili kombiniranog putovanja.

Obrazloženje

Radi pravne jasnoće u cijeloj Uredbi važno je napomenuti da će za kombinirana putovanja biti potrebno više ugovora. To je povezano s našim amandmanima u poglavlju II.

Amandman    110

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – alineja 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  Vozni red i uvjeti za najbrže putovanje

–  Vozni red i uvjeti za najbrže putovanje i najbolje veze

Obrazloženje

Kombinirana putovanja obuhvaćaju puno više željezničkih opcija od ograničenog raspona dostupnog preko karata, te su kombinirana putovanja na različitim kartama već tehnički moguća pa ima smisla osigurati da se putniku nudi ista razina zaštite za ta kombinirana putovanja, kao i preko karata. Ova je izmjena povezana s našim amandmanima u poglavlju II.

Amandman    111

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – alineja 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  Vozni red i uvjeti za najniže cijene karata

–  Vozni red i uvjeti za najniže i sve primjenjive cijene karata

Obrazloženje

Kombinirana putovanja obuhvaćaju puno više željezničkih opcija od ograničenog raspona dostupnog preko karata, te su kombinirana putovanja na različitim kartama već tehnički moguća pa ima smisla osigurati da se putniku nudi ista razina zaštite za ta kombinirana putovanja, kao i preko karata. Ova je izmjena neodvojivo povezana s našim amandmanima na tu temu u poglavlju II.

Amandman    112

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – alineja 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  Uvjeti pristupa za bicikle

–  Organizacija pristupa za bicikle

Obrazloženje

Ova je izmjena neodvojivo povezana s našim amandmanima na istu temu u članku 6.

Amandman    113

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – alineja 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  Raspoloživost sjedala u odjeljcima za pušače i nepušače, u prvom i drugom razredu, te u kušetima i vagonima za spavanje

–  Raspoloživost sjedala za sve primjenjive cijene u odjeljcima za nepušače (i, gdje je primjenjivo, za pušače), u prvom i drugom razredu, te u kušetima i vagonima za spavanje

Obrazloženje

Ova je izmjena nužna zbog hitnih razloga povezanih s unutarnjom logikom i važnosti teksta. U većini država članica trenutačno pušenje nije dopušteno u vlakovima tako da tekst ne bi smio biti napisan na obmanjujući način, a izmjenom se slijedi interna logika poglavlja II.

Amandman    114

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – alineja 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  Raspoloživost usluga u vlaku

–  Raspoloživost usluga u vlaku, uključujući bežičnu mrežu i sanitarne čvorove

Obrazloženje

U svjetlu cjelokupne Uredbe i njezine usmjerenosti na poboljšanje prava putnika, važno je da se određeni temeljni aspekti ljudskog dostojanstva prepoznaju te da se u vlakovima osiguraju sanitarni čvorovi. To može biti posebno važno za osobe s invaliditetom i osobe smanjenje pokretljivosti. Bežična mreža posebno je važna kako bi se išlo u korak sa sve većom digitalizacijom te će pomoći putnicima da u kratkom roku rezerviraju daljnje putovanje ako ured za rezerviranje karata ili automat za karte ne radi. Ova je izmjena neodvojivo povezana s ciljevima Uredbe, a posebno s pružanjem informacija iz poglavlja II. te s odredbama o pristupačnosti u poglavlju V.

Amandman    115

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – alineja 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  Usluge u vlaku

–  Usluge u vlaku, uključujući bežičnu mrežu

Obrazloženje

U skladu s cijelom Uredbom bežična mreža posebno je važna kako bi se išlo u korak sa sve većom digitalizacijom te će pomoći putnicima da u kratkom roku rezerviraju daljnje putovanje ako ured za rezerviranje karata ili automat za karte ne radi. Ova je izmjena neodvojivo povezana s ciljevima Uredbe, a posebno s pružanjem informacija iz poglavlja II. te s odredbama o pristupačnosti u poglavlju V.

Amandman    116

Prijedlog uredbe

Prilog III. – dio I.– stavak 2. – točka 1. – podtočka a – podtočka iii. – alineja 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  postotak kašnjenja kraćih od 60 minuta;

–  postotak kašnjenja kraćih od 45 minuta;

Amandman    117

Prijedlog uredbe

Prilog III. – dio II.– stavak 1. – točka 4. – podtočka 1. – podtočka vii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(vii)  pristupačnost kolodvora i njegovih objekata;

(vii)  pristupačnost kolodvora i njegovih objekata, uključujući pristup bez stepenica, pokretne stepenice, dizala i rampe za prtljagu;

Amandman    118

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako je slučaj složen, primjerice, uključuje više pritužaba ili operatera, prekogranično putovanje ili nezgode na državnom području države članice različite od one koja je prijevozniku izdala dozvolu, konkretno ako je nejasno koje je nacionalno provedbeno tijelo nadležno ili ako bi se kako je u nastavku navedeno moglo olakšati ili ubrzati rješavanje pritužbe, nacionalna provedbena tijela surađuju kako bi odredila „vodeće” tijelo, koje će putnicima služiti kao jedinstvena kontaktna točka. Sva uključena nacionalna provedbena tijela surađuju kako bi olakšala rješavanje pritužbe (među ostalim, razmjenjuju informacije, pomažu u prevođenju dokumenata i pružaju informacije o okolnostima incidenata). Putnici se obavješćuju o tome koje je tijelo određeno kao „vodeće”.

Ako je slučaj složen, primjerice, uključuje više pritužaba ili operatera, prekogranično putovanje ili nezgode na državnom području države članice različite od one koja je prijevozniku izdala dozvolu, konkretno ako je nejasno koje je nacionalno provedbeno tijelo nadležno ili ako bi se kako je u nastavku navedeno moglo olakšati ili ubrzati rješavanje pritužbe, nacionalna provedbena tijela surađuju kako bi odredila „vodeće” tijelo, koje će putnicima služiti kao jedinstvena kontaktna točka. Sva uključena nacionalna provedbena tijela surađuju kako bi olakšala rješavanje pritužbe (među ostalim, razmjenjuju informacije, pomažu u prevođenju dokumenata i pružaju informacije o okolnostima incidenata). Putnici se obavješćuju o tome koje je tijelo određeno kao „vodeće”. Osim toga, u svim slučajevima nacionalna provedbena tijela osiguravaju usklađenost s Uredbom 2017/2394/EU.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Prava i obveze putnika u željezničkom prometu (preinaka)

Referentni dokumenti

COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

5.10.2017

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

26.10.2017

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Dennis de Jong

4.12.2017

Razmatranje u odboru

21.2.2018

21.3.2018

16.5.2018

 

Datum usvajanja

4.6.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

29

1

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Roberta Metsola, Marc Tarabella, Sabine Verheyen

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Asim Ademov, Clara Eugenia Aguilera García, Klaus Buchner, Peter Liese, Emilian Pavel, Annie Schreijer-Pierik, Tomáš Zdechovský

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

29

+

ALDE

Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Asim Ademov, Pascal Arimont, Cristian-Silviu Buşoi, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Philippe Juvin, Peter Liese, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Annie Schreijer-Pierik, Sabine Verheyen, Tomáš Zdechovský

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Liisa Jaakonsaari, Emilian Pavel, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Pascal Durand

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

1

0

EFDD

Marco Zullo

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Prava i obveze putnika u željezničkom prometu (preinaka)

Referentni dokumenti

COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD)

Datum podnošenja EP-u

27.9.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

5.10.2017

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

26.10.2017

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Bogusław Liberadzki

25.10.2017

 

 

 

Razmatranje u odboru

19.3.2018

25.4.2018

 

 

Datum usvajanja

9.10.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

39

2

6

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Daniela Aiuto, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Kosma Złotowski

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Michael Detjen, Jill Evans, Maria Grapini, Ryszard Antoni Legutko, Marek Plura

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Angel Dzhambazki, John Howarth, Clare Moody

Datum podnošenja

18.10.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

39

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Peter Lundgren, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Marek Plura, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Michael Detjen, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jill Evans, Keith Taylor

2

-

ECR

Jacqueline Foster

EFDD

John Stuart Agnew

6

0

ENF

Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

EPP

Markus Pieper

S&D

Ismail Ertug, John Howarth, Clare Moody

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 6. studenog 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti