Eljárás : 2017/0237(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0340/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0340/2018

Viták :

PV 14/11/2018 - 22
CRE 14/11/2018 - 22

Szavazatok :

PV 15/11/2018 - 5.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0462

JELENTÉS     ***I
PDF 1406kWORD 182k
18.10.2018
PE 618.100v02-00 A8-0340/2018

a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás)

(COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD))

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

Előadó: Bogusław Liberadzki

(Átdolgozás – az eljárási szabályzat 104. cikke)

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 MELLÉKLET: A JOGI BIZOTTSÁG LEVELE
 MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG JOGI SZOLGÁLATAI TANÁCSADÓ MUNKACSOPORTJÁNAK VÉLEMÉNYE
 MELLÉKLET: AZON SZERVEZETEK ÉS SZEMÉLYEK FELSOROLÁSA, AMELYEKTŐL AZ ELŐADÓ ÉSZREVÉTELEKET KAPOTT
 VÉLEMÉNY a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás)

(COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás – átdolgozás)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0548),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 91. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0324/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. január 18-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. november 28-i intézményközi megállapodásra(2),

–  tekintettel az eljárási szabályzata 104. cikkének (3) bekezdésével összhangban a Jogi Bizottságnak a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottsághoz intézett 2017. július 24-i levelére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 104. és 59. cikkére,

–  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményére (A8-0340/2018),

A.  mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport szerint a Bizottság javaslata a benne akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz, és mivel a meglévő jogszabályok változatlanul hagyott rendelkezései és e módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a javaslat a meglévő jogszabályok érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza,

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot, figyelembe véve az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásait;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az 1371/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet24 számos tekintetben módosításra szorul. Az áttekinthetőség érdekében a rendeletet át kell dolgozni.

(1)  Az 1371/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet24 számos tekintetben módosításra szorul annak érdekében, hogy jobb védelmet nyújtson az utasoknak, és ösztönözze a nagyobb mértékű vasúti közlekedést, megfelelően figyelembe véve különösen az Európai Unió működéséről szóló szerződés 11., 12. és 14. cikkét. E módosítások fényében és az áttekinthetőség érdekében ezért az 1317/20017/EK rendeletet át kell dolgozni.

_________________

_________________

24 Az Európai Parlament és a Tanács 1371/2007/EK rendelete (2007. október 23.) a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről (HL L 315., 2007.12.3., 14. o.).

24 Az Európai Parlament és a Tanács 1371/2007/EK rendelete (2007. október 23.) a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről (HL L 315., 2007.12.3., 14. o.).

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az Unióban az utóbbi években jelentősen javult a fogyasztók védelme, ám a vasúti utasok jogainak védelme terén további előrelépésekre van szükség.

(3)  Az Unióban az utóbbi években jelentősen javult a fogyasztók védelme, ám a vasúti utasok jogainak védelme, valamint a késések, járatkimaradások vagy anyagi kár okozása esetén történő kártérítés biztosítása terén további előrelépésekre van szükség.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A nemzetközi és a belföldi szolgáltatásokat igénybe vevő vasúti utasok jogainak összehangolása javítani fogja a fogyasztóvédelmet az Unióban, egyenlő versenyfeltételeket teremt a vasúttársaságok között, és egységes utasjogokat biztosít.

(5)  A nemzetközi és a belföldi szolgáltatásokat igénybe vevő vasúti utasok jogainak összehangolása javítani fogja az Unióban az utasok jogait, különösen a késés vagy a járatkimaradás esetén járó tájékoztatáshoz és a kártérítéshez való hozzájutásuk tekintetében. Az utasoknak jogaikról a lehető legpontosabb tájékoztatást kell kapniuk.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  Ennek a rendeletnek nem szabad érintenie a tagállamok vagy az illetékes hatóságok azon képességét, hogy a közszolgáltatási kötelezettség keretében szabályozott szolgáltatásokra, valamint a kereskedelmi szolgáltatásokra vonatkozóan szociális díjszabási rendszereket határozzanak meg.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A városi, külvárosi és regionális vasúti személyszállítási szolgáltatások jellege eltér a távolsági szolgáltatásokétól. Ezért a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy az Unión belüli, határokat át nem lépő városi, külvárosi és regionális vasúti személyszállítási szolgáltatásokra vonatkozóan mentességet biztosíthassanak e rendelet egyes, az utasjogokra vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazása alól.

(6)  A városi és külvárosi vasúti személyszállítási szolgáltatások jellege eltér a távolsági szolgáltatásokétól. Ezért a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy a városi és a külvárosi vasúti személyszállítási szolgáltatásokra vonatkozóan mentességet biztosíthassanak e rendelet egyes, az utasjogokra vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazása alól.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Azonban nem nyújtható mentesség e rendelet azon előírásai alól, amelyek a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek számára könnyítik meg a vasúti közlekedés igénybevételét. Nem vonatkozhat továbbá mentesség a vasúti utazáshoz jegyet vásárolni kívánó személyek azon jogára, hogy ezt szükségtelen nehézségek nélkül tehessék meg, sem a vasúttársaságokat az utasokért és azok poggyászáért terhelő felelősségre, sem arra a követelményre, hogy a vasúttársaságok megfelelő biztosítással rendelkezzenek, valamint hogy megfelelő intézkedéseket hozzanak az utasok személyes biztonságának szavatolására a vasútállomásokon és a vonatszerelvényeken, illetve hogy kezeljék a kockázatokat.

törölve

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A vasúti szolgáltatásokra vonatkozó felhasználói jogok közé tartozik az utazást megelőzően és annak folyamán a kapott szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog. A vasúttársaságoknak és a menetjegy-értékesítőknek az említett tájékoztatást lehetőség szerint előzetesen, és minél hamarabb meg kell adniuk. E tájékoztatást a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek számára akadálymentes módon kell nyújtani.

(9)  A vasúti szolgáltatásokra vonatkozó felhasználói jogok közé tartozik az utazást megelőzően és annak folyamán, valamint azt követően a kapott szolgáltatásra és a kapcsolódó kérdésekre vonatkozó tájékoztatáshoz való jog. A vasúttársaságoknak és a menetjegy-értékesítőknek az említett tájékoztatást a lehető leghamarabb előzetesen, vagy legalább az utazás kezdetekor meg kell adniuk. E tájékoztatást a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek számára akadálymentes formátumban kell nyújtani, és nyilvánosan elérhetővé kell tenni. A vasúttársaságoknak meg kell adniuk ezt a tájékoztatást a menetjegy-értékesítőknek, valamint a szolgáltatásaikat értékesítő többi vasúttársaságnak.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a)  A valós idejű működési adatokhoz és a díjszabásokhoz való, megkülönböztetésmentes és a gyakorlatban használható feltételek melletti hozzáférés elérhetőbbé teszi a vasúti közlekedést az új ügyfelek számára, és szélesebb körű utazási lehetőségeket és díjszabásokat biztosít számukra, amelyekből választhatnak. A vasúti közlekedés elősegítése érdekében a vasúttársaságoknak a menetjegy-értékesítők rendelkezésére kell bocsátaniuk működési és díjszabási adataikat. Erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy lehetővé tegyék az utasok számára az átszállójegyek és az optimális, egyszeri útra szóló vasúti utazásokat.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

9 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9b)  Az intenzív multimodális személyszállítás elősegíti az éghajlattal kapcsolatos célkitűzések megvalósítását. Ezért a vasúttársaságoknak hirdetniük kell a más közlekedési módokkal fennálló összeköttetéseket is annak érdekében, hogy az utasok tudomást szerezzenek róluk az utazásuk lefoglalása előtt.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

9 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9c)  Egy jól kidolgozott multimodális személyszállítási rendszer elősegíti az éghajlattal kapcsolatos célkitűzések megvalósítását. Ezért a vasúttársaságoknak hirdetniük kell a más közlekedési módokkal fennálló összeköttetéseket is annak érdekében, hogy a vasúti szolgáltatások fogyasztói tudomást szerezzenek róluk az utazásuk lefoglalása előtt.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  Az utazásra jogosító jegyek értékesítésének kontextusában a tagállamoknak meg kell hozniuk minden ahhoz szükséges intézkedést, hogy megtiltsák az állampolgárság vagy lakóhely szerinti megkülönböztetést, függetlenül attól, hogy az utas ideiglenesen vagy tartósan egy másik tagállamban tartózkodik-e. Ezen intézkedéseknek ki kell terjedniük a megkülönböztetés burkolt formáira is, amelyek esetében más szempontok, például a lakcím, a fizikai vagy a digitális hely vezethetnek megkülönböztetéshez. A menetjegyeket értékesítő online felületek fejlődésére figyelemmel a tagállamoknak kiemelt figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy az online felületek elérése és a jegyvásárlás során se történjen megkülönböztetés. Ugyanakkor a szociális kedvezményeket biztosító rendszereket nem kell automatikusan megszüntetni, amennyiben arányosak, és az érintettek állampolgárságától függetlenül alkalmazhatók.

(12)  Az utazásra jogosító jegyek értékesítésének kontextusában a tagállamoknak meg kell hozniuk minden ahhoz szükséges intézkedést, hogy megtiltsák az állampolgárság vagy lakóhely szerinti megkülönböztetést, függetlenül attól, hogy az utas ideiglenesen vagy tartósan egy másik tagállamban tartózkodik-e. Ezen intézkedéseknek ki kell terjedniük a megkülönböztetés burkolt formáira is, amelyek esetében más szempontok, például a lakcím, a fizikai vagy a digitális hely vezethetnek megkülönböztetéshez. A menetjegyeket értékesítő online felületek fejlődésére figyelemmel a tagállamoknak kiemelt figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy az online felületek elérése és a jegyvásárlás során se történjen megkülönböztetés. Ugyanakkor a szociális kedvezményeket biztosító rendszereket nem kell megszüntetni, amennyiben az érintettek állampolgárságától függetlenül alkalmazhatók.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  A kerékpáros közlekedés egyre nagyobb népszerűsége az Unióban kihat a mobilitásra és az idegenforgalomra. A közlekedési módok összességén belül a vasút és a kerékpár arányának növekedése csökkenti a közlekedés környezeti hatását. Ezért indokolt, hogy a vasúttársaságok amennyire csak lehet, megkönnyítsék a kerékpáros közlekedés és a vasúti utazás kombinálását, nevezetesen azáltal, hogy lehetővé teszik kerékpárok szállítását a szerelvényeiken.

(13)  A kerékpáros közlekedés egyre nagyobb népszerűsége az Unióban kihat a mobilitásra és az idegenforgalomra. A közlekedési módok összességén belül a vasút és a kerékpár arányának növekedése csökkenti a közlekedés környezeti hatását. Ezért indokolt, hogy a vasúttársaságok amennyire csak lehet, megkönnyítsék a kerékpáros közlekedés és a vasúti utazás kombinálását, nevezetesen azáltal, hogy kellő számú kerékpárállványt biztosítanak az összeszerelt kerékpárok erre a célra fenntartott helyeken történő szállítására az utasszállító vonatok minden típusának fedélzetén, a nagysebességű, a távolsági, a határokon átlépő és a helyi vonatokat is beleértve. Az utasokat tájékoztatni kell a kerékpárok számára rendelkezésre álló helyről. E követelmények [két évvel a rendelet hatálybalépését követően]-tól/től valamennyi vasúti társaságra alkalmazandók.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  A vasúttársaságoknak meg kell könnyíteniük a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok egyik üzemeltetőtől a másikhoz való átszállását, lehetőség szerint átszállójegyek biztosítása révén

(14)  A vasúttársaságoknak meg kell könnyíteniük a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok egyik üzemeltetőtől a másikhoz való átszállását átszállójegyek biztosítása révén.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményre figyelemmel, és annak érdekében, hogy a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek a vasúti közlekedés tekintetében a többi állampolgárhoz hasonló mobilitási lehetőségekkel rendelkezzenek, meg kell határozni az utazás során való megkülönböztetésmentességre és segítségnyújtásra vonatkozó szabályokat. A fogyatékossággal élő személyek és a csökkent mozgásképességű személyek – függetlenül attól, hogy a csökkent mozgásképességet fogyatékosságuk, koruk vagy más tényező okozza – a többi állampolgárral azonos jogokkal rendelkeznek a szabad mozgás, és a megkülönböztetésmentesség tekintetében. Külön figyelmet kell fordítani többek között a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyeknek a vasúti szolgáltatások elérhetőségéről, a járművekhez való hozzáférés feltételeiről, valamint a vonat felszereltségéről történő tájékoztatására. Az érzékszervi fogyatékossággal élő utasoknak a késésekről történő lehető legjobb tájékoztatása érdekében vizuális, illetve hangjelző rendszereket kell használni. A fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek számára lehetővé kell tenni, hogy a menetjegyeket a vonaton többletköltség nélkül vásárolják meg. A személyzetet megfelelően ki kell képezni a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek szükségleteiről és különösen a számukra szükséges segítségnyújtásról. Az azonos utazási feltételek biztosítása érdekében e személyeknek nem csupán a nap bizonyos szakaszaiban, hanem szolgálati időben bármikor segítséget kell nyújtani az állomásokon és a vonatokon.

(15)  A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményre figyelemmel, és annak érdekében, hogy a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek a vasúti közlekedés tekintetében a többi állampolgárhoz hasonló mobilitási lehetőségekkel rendelkezzenek, meg kell határozni az utazás során való megkülönböztetésmentességre és segítségnyújtásra vonatkozó szabályokat. A fogyatékossággal élő személyek és a csökkent mozgásképességű személyek – függetlenül attól, hogy a csökkent mozgásképességet fogyatékosságuk, koruk vagy más tényező okozza – a többi állampolgárral azonos jogokkal rendelkeznek a szabad mozgás, és a megkülönböztetésmentesség tekintetében. Külön figyelmet kell fordítani többek között a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyeknek a vasúti szolgáltatások hozzáférhetőségéről, a járművekhez való hozzáférés feltételeiről, valamint a vonat felszereltségéről történő akadálymentes tájékoztatására. Az érzékszervi fogyatékossággal élő utasoknak a késésekről történő lehető legjobb tájékoztatása érdekében megfelelő és számukra is értelmezhető vizuális, illetve hangjelző rendszereket kell használni. A személyzetet megfelelően ki kell képezni a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek szükségleteiről és különösen a számukra szükséges segítségnyújtásról. Az azonos utazási feltételek biztosítása érdekében e személyeknek ingyenes segítséget kell nyújtani a felszálláshoz és a leszálláshoz.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15a)  Ha nincsenek hozzáférhető menetjegy-értékesítő létesítmények az állomáson, a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek számára lehetővé kell tenni, hogy a vonaton vásároljanak menetjegyeket.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  A vasúttársaságoknak és az állomásüzemeltetőknek a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyekkel kapcsolatos ÁME-k betartása révén figyelembe kell venniük a fogyatékossággal élő vagy csökkent mozgásképességű személyek igényeit. Ezenfelül az uniós közbeszerzési szabályokkal összhangban, különösen a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek26 megfelelően az új anyagok beszerzésekor, illetve építési vagy nagyobb felújítási munkák elvégzésekor a fizikai és funkcionális akadályok fokozatos megszüntetésével valamennyi épületet és járművet fokozatosan hozzáférhetővé kell tenni .

(16)  A vasúttársaságoknak és az állomásüzemeltetőknek az 1300/2014/EU bizottsági rendelet (ÁME-k) és az ÁME-k kiegészítésekor az XXX irányelv betartása révén figyelembe kell venniük a fogyatékossággal élő vagy csökkent mozgásképességű személyek szükségleteit. Ezenfelül az uniós közbeszerzési szabályokkal összhangban, különösen a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek26 megfelelően az új anyagok beszerzésekor, illetve építési vagy nagyobb felújítási munkák elvégzésekor a fizikai és funkcionális akadályok fokozatos megszüntetésével valamennyi épületet és járművet fokozatosan hozzáférhetővé kell tenni .

__________________

__________________

 

25a A Bizottság 1300/2014/EU rendelete (2014. november 18.) az uniós vasúti rendszernek a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek általi hozzáférhetőségével kapcsolatos átjárhatósági műszaki előírásokról (HL L 356., 2014.12.12., 110. o.).

26 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/24/EU irányelve (2014. február 26.) a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 94., 2014.3.28., 65. o.).

26 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/24/EU irányelve (2014. február 26.) a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 94., 2014.3.28., 65. o.).

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  Kívánatos, hogy e rendelet a vasúttársaság felelősségéhez kapcsolódó késés esetén az utasokat megillető kártérítés tekintetében olyan rendszert hozzon létre, amelynek alapjai megegyeznek a COTIF – különösen az utasok jogaival kapcsolatos CIV Egységes szabályok – által előírt nemzetközi rendszerével. Egy személyszállítási szolgáltatás jelentős késése esetén a vasúttársaságoknak a jegyár bizonyos százalékában meghatározott kártérítést kell nyújtaniuk az érintett utasok számára.

(17)  Kívánatos, hogy e rendelet a vasúttársaság felelősségéhez kapcsolódó késés esetén az utasokat megillető kártérítés tekintetében olyan rendszert hozzon létre, amelynek alapjai megegyeznek a COTIF – különösen az utasok jogaival kapcsolatos CIV Egységes szabályok – által előírt nemzetközi rendszerével. A megvásárolt menetjegyeknek teljes mértékben visszatéríthetőnek kell lenniük. Egy személyszállítási szolgáltatás jelentős késése esetén a vasúttársaságoknak a jegyár bizonyos százalékában meghatározott kártérítést kell nyújtaniuk az érintett utasok számára, amely akár 100% is lehet.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  A vasúttársaságokat kötelezni kell arra, hogy baleset esetén a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasokkal szembeni felelősségükre vonatkozó biztosítással rendelkezzenek, vagy azzal egyenértékű intézkedést tegyenek. Ha a tagállamok meghatározzák a halál vagy személyi sérülés esetén az utasoknak fizetendő kártérítés maximális összegét, az nem lehet kevesebb a CIV egységes szabályaiban szereplő összegnél.

(18)  A vasúttársaságokat kötelezni kell arra, hogy baleset esetén a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasokkal szembeni felelősségükre vonatkozó biztosítással rendelkezzenek, vagy azzal egyenértékű intézkedést tegyenek. Ha a tagállamok meghatározzák a halál vagy személyi sérülés esetén az utasoknak fizetendő kártérítés maximális összegét, az nem lehet kevesebb a CIV egységes szabályaiban szereplő összegnél. A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy halál vagy személyi sérülés esetén bármikor megemeljék az utasoknak fizetendő kártérítés összegét.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  Késés esetén az utasok számára biztosítani kell a továbbutazást vagy más útvonalon kell közlekedési lehetőséget kell kínálni hasonló utazási feltételek mellett. Ilyenkor is figyelemmel kell lenni a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek szükségleteire.

(20)  Késés esetén az utasok számára biztosítani kell a továbbutazást vagy más útvonalon kell közlekedési lehetőséget kell kínálni hasonló utazási feltételek mellett. Ilyenkor is figyelemmel kell lenni különösen a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek megfelelő tájékoztatással kapcsolatos szükségleteire.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  Azonban a vasúttársaság nem kötelezhető kártérítés fizetésére olyan esetben, amikor bizonyítani tudja, hogy a késést olyan rendkívüli időjárási körülmény vagy jelentős természeti katasztrófa okozta, amely veszélyeztette a szolgáltatás üzemeltetésének biztonságosságát. Az ilyen eseménynek rendkívüli természeti katasztrófának kell lennie, vagyis el kell térnie az egyes évszakokra jellemző olyan időjárási szélsőségektől, amilyen egy őszi vihar, vagy egy dagály vagy hóolvadás okozta áradás. A vasúttársaságnak bizonyítania kell, hogy nem láthatta előre és minden észszerű intézkedés megtétele mellett sem tudta volna megakadályozni a késést.

törölve

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22)  Az állomások üzemeltetőinek a pályahálózat-üzemeltetőkkel és a vasúttársaságokkal együttműködve vészhelyzeti tervet kell készíteniük, amelynek segítségével a megrekedt utasoknak megfelelő tájékoztatás és gondoskodás nyújtható, így a lehető legkisebbre csökkenthető az üzemzavarok hatása.

(22)  Az állomások üzemeltetőinek az infrastruktúra-működtetőkkel és a vasúttársaságokkal együttműködve vészhelyzeti tervet kell készíteniük és nyilvánosan elérhetővé tenniük, amelynek segítségével a megrekedt utasoknak megfelelő tájékoztatás és gondoskodás nyújtható, így a lehető legkisebbre csökkenthető az üzemzavarok hatása.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23)  Ez a rendelet nem korlátozhatja a vasúttársaságok azon jogát, hogy az alkalmazandó nemzeti joggal összhangban bárkitől – a harmadik feleket is beleértve – kártérítést követeljenek.

(23)  Ez a rendelet nem korlátozhatja a vasúttársaságok, menetjegy-értékesítők, állomásüzemeltetők vagy a infrastruktúra-működtetők azon jogát, hogy adott esetben az utasokkal szemben e rendelet alapján fennálló kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatban bárkitől – a harmadik feleket is beleértve – kártérítést követeljenek.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27)  A vasúti személyszállítást igénybe vevő utasoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy bármely érintett vasúttársasághoz panaszt nyújtsanak be az e rendeletben rájuk ruházott jogokat és kötelezettségeket illetően, és jogot arra, hogy panaszukra ésszerű időn belül választ kapjanak.

(27)  A vasúti személyszállítást igénybe vevő utasoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy bármely érintett vasúttársasághoz, menetjegy-értékesítőhöz, állomásüzemeltetőhöz vagy infrastruktúra-működtetőhöz panaszt nyújtsanak be az e rendeletben rájuk ruházott jogokat és kötelezettségeket illetően, és jogot arra, hogy panaszukra észszerű időn belül választ kapjanak.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28)  A vasúttársaságoknak és az állomások üzemeltetőinek a vasúti személyszállítási szolgáltatások tekintetében minőségi előírásokat kell meghatározniuk, nyilvánosan elérhetővé tenniük, majd azokat kezelniük kell és nyomon kell követniük.

(28)  A vasúttársaságoknak és az állomások üzemeltetőinek a vasúti személyszállítási szolgáltatások tekintetében minőségi előírásokat kell meghatározniuk, nyilvánosan elérhetővé tenniük, majd azokat kezelniük kell és nyomon kell követniük, beleértve a fogyatékossággal élő és csökkent mozgásképességű személyekre vonatkozó szolgáltatásokat is.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(29)  A vasúti közlekedés kontextusában a fogyasztók magas szintű védelme érdekében a tagállamoktól meg kell követelni, hogy nemzeti végrehajtó szerveket jelöljenek ki e rendelet nemzeti szintű nyomon követésére és érvényesítésére. E szerveknek képeseknek kell lenniük különböző jogérvényesítési intézkedések meghozatalára. Lehetővé kell tenni, hogy a rendelet vélt megsértése esetén az utasok panaszt tegyenek e szerveknél. Az ilyen panaszok megfelelő kezelése érdekében e szerveknek együtt kell működniük egymással.

(29)  A vasúti közlekedés kontextusában a fogyasztók magas szintű védelme érdekében a tagállamoktól meg kell követelni, hogy nemzeti végrehajtó szerveket jelöljenek ki e rendelet nemzeti szintű nyomon követésére és érvényesítésére. E szerveknek képeseknek kell lenniük különböző jogérvényesítési intézkedések meghozatalára, valamint arra, hogy a 2013/11/EU irányelvvel1a összhangban kötelező erejű alternatív vitarendezési lehetőséget biztosítsanak az utasoknak. Lehetővé kell tenni, hogy a rendelet feltételezett megsértése esetén az utasok panaszt tegyenek e szerveknél, és – ahol ebben megállapodtak – igénybe vegyék az 524/2013/EU rendelet1b alapján létrehozott online alternatív vitarendezést. Azt is lehetővé kell tenni, hogy a panaszokat az utasok csoportjait képviselő szervezetek nyújthassák be. Az ilyen panaszok megfelelő kezelése érdekében e szerveknek együtt kell működniük egymással, és ezt a rendeletet továbbra is szerepeltetni kell az (EU) 2017/2394 európai parlamenti és tanácsi rendelet1c mellékletében található felsorolásban. A nemzeti végrehajtó szerveknek minden évben egy statisztikákat tartalmazó jelentést kell közzétenniük a weboldalukon, amelyek részletezik a kapott panaszok számát és típusát, valamint a végrehajtási intézkedéseik kimenetelét. E jelentéseket emellett az Európai Unió Vasúti Ügynöksége honlapján is elérhetővé kell tenni.

 

__________________

 

1a   Az Európai Parlament és a Tanács 2013/11/EU irányelve (2013. május 21.) a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (HL L 165., 2013.6.18., 14. o.).

 

1b   Az Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU rendelete (2013. május 21.) a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (HL L 165., 2013.6.18., 1. o.).

 

1c  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2394 rendelete (2017. december 12.) a fogyasztóvédelmi jogszabályok végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről és a 2006/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 345., 2017.12.27., 1. o.).

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(31)  A tagállamoknak meg kell állapítaniuk az e rendelet megsértése esetén alkalmazandó szankciókat, és biztosítaniuk kell e szankciók alkalmazását. A szankcióknak, amelyek az adott személy számára fizetendő kártérítést is magukban foglalhatják, hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

(31)  A tagállamoknak meg kell állapítaniuk az e rendelet megsértése esetén alkalmazandó szankciókat, és biztosítaniuk kell e szankciók alkalmazását. A szankcióknak, amelyek az adott személy számára fizetendő kártérítést is magukban foglalhatják, hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük, és magukban kell foglalniuk – de nem csak ezekre korlátozódnak – egy minimális bírságot vagy az adott vállalkozás vagy szervezet éves forgalmának egy adott százalékát, attól függően, hogy melyik a magasabb.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

33 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(33a)  E rendelet egységes végrehajtási feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni egy egységes uniós panasztételi űrlap elfogadása érdekében, amelyet az utasok e rendelettel összhangban kártérítés igénylésére használhatnak. Ezeket a végrehajtási hatásköröket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek1a megfelelően kell gyakorolni.

 

_________________

 

1a  HL L 55., 2011.2.28., 13. o.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Tárgy

Tárgy és célok

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez a rendelet a vasúti közlekedés tekintetében az alábbiakra vonatkozóan állapít meg szabályokat:

Ez a rendelet az utasok hatékony védelmének biztosítása és a vasúti közlekedés ösztönzése érdekében a vasúti közlekedés tekintetében az alábbiakra vonatkozóan állapít meg szabályokat:

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az utazási feltételek tekintetében az utasok közötti megkülönböztetés tilalma;

a)  az utazási és jegyértékesítési feltételek tekintetében az utasok közötti megkülönböztetés tilalma;

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  az utasok jogai járatkimaradás vagy késés esetén;

d)  az utasok jogai és kártérítés üzemzavar, például járatkimaradás vagy késés esetén;

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  az utasok számára minimálisan nyújtandó tájékoztatás;

e)  az utasok számára minimálisan nyújtandó pontos és időszerű, hozzáférhető formátumú tájékoztatás, beleértve a szállítási szerződések megkötését és a menetjegyek kiállítását is;

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  a fogyatékossággal élő és csökkent mozgásképességű személyek megkülönböztetésének tilalma és a számukra kötelezően nyújtott segítség;

f)  a fogyatékossággal élő és csökkent mozgásképességű személyek megkülönböztetésének tilalma és a számukra képzett személyzet által kötelezően nyújtott segítség;

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h)  a panaszok kezelése;

h)  a panaszok benyújtására és kezelésére vonatkozó eljárások;

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a 2012/34/EU irányelv szerinti városi, elővárosi és regionális személyszállítási szolgáltatások az Unión belüli, határokat átlépő szolgáltatások kivételével;

a)  a 2012/34/EU irányelv szerinti városi és elővárosi személyszállítási szolgáltatások az Unión belüli, határokat átlépő szolgáltatások kivételével;

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  olyan nemzetközi vasúti személyszállítási szolgáltatások, melyek jelentős része, többek között legalább egy menetrend szerinti megállás az Unión kívül valósul meg, feltéve, hogy a mentességet megadó tagállam a területén kellően biztosítja az utasjogok érvényesülését nemzeti jogával összhangban.

b)  olyan nemzetközi vasúti személyszállítási szolgáltatások, melyek jelentős része, többek között legalább egy menetrend szerinti megállás az Unión kívül valósul meg;

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások, amennyiben a tagállamok a 1371/2007/EK rendelet alapján ilyen mentességet biztosítottak, legfeljebb 12 hónapig [e rendelet hatálybalépésének napja] után.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot a (2) bekezdés a) és a b) pontja alapján biztosított mentességekről, valamint a (2) bekezdés b) pontja tekintetében nemzeti joguk megfelelőségéről az állam területén.

(3)  A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot a (2) bekezdés a), b) és ba) pontja alapján biztosított mentességekről.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az V. fejezet 5., 10., 11. és 25. cikke az (1) bekezdésben említett minden vasúti személyszállítási szolgáltatásra alkalmazandó, azokra is, amelyek a (2) bekezdés a) vagy b) pontja alapján mentességet élveznek.

(4)  Az V. fejezet 5., 6., 11., 12. és 17. cikke az (1) bekezdésben említett minden vasúti személyszállítási szolgáltatásra alkalmazandó, azokra is, amelyek a (2) bekezdés a) pontja alapján mentességet élveznek.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Ez a rendelet nem alkalmazandó azokra a szolgáltatásokra, amelyeket szigorúan történelmi érdekességük miatt üzemeltetnek.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a.  „fuvarozó”: az a szerződéses vasúttársaság, amellyel az utas szállítási szerződést kötött, vagy több egymást követő vasúttársaság, amelyek e szerződés értelmében felelősséggel tartoznak;

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 1 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1b.  „helyettesítő fuvarozó”: olyan vasúttársaság, amely nem kötött szállítási szerződést az utassal, de amelyre a szerződést kötő vasúttársaság egészben vagy részben rábízta a vasúti szállítás teljesítését;

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4.  „utazásszervező”: a vasúttársaságtól eltérő szervező vagy közvetítő, az (EU) 2015/2302 európai parlamenti és tanácsi irányelv30 3. cikkének 8. és 9. pontja értelmében;

4.  „utazásszervező”: a vasúttársaságtól eltérő szervező, az (EU) 2015/2302 európai parlamenti és tanácsi irányelv30 3. cikkének 8. pontja értelmében;

__________________

__________________

30 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2302 irányelve (2015. november 25.) az utazási csomagokról és az utazási szolgáltatásegyüttesekről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításról, továbbá a 90/314/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 326., 2015.12.11., 1. o.).

30 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2302 irányelve (2015. november 25.) az utazási csomagokról és az utazási szolgáltatásegyüttesekről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításról, továbbá a 90/314/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 326., 2015.12.11., 1. o.).

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5.  „menetjegy-értékesítő”: a vasúti szállítási szolgáltatások azon kiskereskedelmi forgalmazói, amelyek a vasúttársaság nevében vagy saját számlára szállítási szerződéseket kötnek és menetjegyeket árusítanak;

5.  „menetjegy-értékesítő”: a vasúti szállítási szolgáltatások azon kiskereskedelmi forgalmazói, amelyek egy vagy több vasúttársaság nevében vagy saját számlára szállítási szerződéseket kötnek és menetjegyeket, külön jegyeket vagy átszállójegyeket árusítanak;

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5a.  „forgalmazó”: vasúti szállítási szolgáltatásokat értékesítő kiskereskedő, aki a vasúttársaság nevében jegyeket értékesít, és amelyet az utas és a vasúttársaság között kötött szerződés értelmében nem terhel kötelezettség.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6.  „szállítási szerződés”: ellenszolgáltatás fejében vagy térítésmentesen teljesítendő fuvarozásról szóló szerződés a vasúttársaság vagy a menetjegy-értékesítő és az utas között, amely egy vagy több szállítási szolgáltatásra vonatkozik;

6.  „szállítási szerződés”: ellenszolgáltatás fejében vagy térítésmentesen teljesítendő fuvarozásról szóló szerződés a vasúttársaság és az utas között, amely egy vagy több szállítási szolgáltatásra vonatkozik;

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

6a.  „menetjegy”: érvényes bizonyíték, amely feljogosítja az utast a vasúti szállításra, függetlenül annak formájától (papíralapú, elektronikus jegy, okoskártya, utazókártya);

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 6 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

6b.  „kombinált utazás”: egy vagy több vasúttársaság által működtetett, egymást követő vasúti szolgáltatásra jogosító, egynél több szállítási szerződést képviselő menetjegy vagy menetjegyek;

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

8.  „átszállójegy”: egy vagy több vasúttársaság által működtetett, egymást követő vasúti szolgáltatásokra jogosító egyetlen szállítási szerződést képviselő menetjegy vagy menetjegyek;

8.  „átszállójegy”: egy vagy több vasúttársaság által működtetett, egymást követő vasúti szolgáltatásokra jogosító, egyetlen vagy több szállítási szerződést képviselő, ugyanattól a menetjegy-értékesítőtől, utazásszervezőtől vagy vasúttársaságtól vásárolt, a kezdőponttól a végpontig történő utazásra szóló menetjegy vagy külön menetjegyek;

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

10.  „utazás”: egy kiindulási és egy célállomás között egyetlen szállítási szerződés alapján megvalósuló személyszállítás;

10.  „utazás”: egy kiindulási és egy célállomás között megvalósuló személyszállítás;

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 13 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

13a.  „érkezés”: az a pillanat, amikor a célállomás peronján a vonatajtók kinyílnak és megengedetté válik a leszállás;

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

15.  „lekésett csatlakozás”: az a helyzet, amikor egy utas egy vagy több korábbi szolgáltatás késése vagy törlése miatt lemarad az utazáson belüli egy vagy több szolgáltatásról;

15.  „elmulasztott csatlakozás”: az a helyzet, amikor egy utas egyetlen szállítási szerződés hatálya alá tartozó egy vagy több korábbi szolgáltatás késése vagy kimaradása miatt lemarad az utazáson belüli egy vagy több szolgáltatásról;

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 16 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

16.  „ fogyatékossággal élő személy” és „csökkent mozgásképességű személy”: bármely személy, aki tartós vagy ideiglenes fizikai , mentális, értelmi vagy érzékszervi sérülés sel él, amely más akadályokkal tetézve hátráltathatja, hogy más utasokhoz hasonlóan teljes körűen és hatékonyan használja a közlekedést , illetve akinek mozgásképessége a közlekedés során kor miatt korlátozott;

16.  „fogyatékossággal élő személy” és „csökkent mozgásképességű személy”: bármely személy, aki tartós vagy ideiglenes fizikai , mentális, értelmi vagy érzékszervi sérüléssel él, amely más akadályokkal tetézve hátráltathatja, hogy más utasokhoz hasonlóan teljes körűen és hatékonyan használja a közlekedést , illetve akinek mozgásképessége a közlekedés során korlátozott;

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 19 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

19a.  „rendkívüli körülmények”: olyan körülmények, amelyek kívül esnek a vasúttársaság befolyásán rendes tevékenységi körének gyakorlása során és kívül esnek a betartandó biztonsági és védelmi szabályok által előírt kötelezettségeken.

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A szociális díjszabási rendszerek sérelme nélkül a vasúttársaságok vagy a menetjegy-értékesítők a végső fogyasztó állampolgársága, lakóhelye, illetve a vasúttársaság vagy a menetjegy-értékesítő uniós székhelye szerinti közvetett vagy közvetlen megkülönböztetés nélkül határozzák meg szerződési feltételeiket és díjaikat a nagyközönség számára.

A szociális díjszabási rendszerek sérelme nélkül a vasúttársaságok, utazásszervezők vagy a menetjegy-értékesítők a végső utas állampolgársága, lakóhelye, illetve a vasúttársaság, az utazásszervező vagy a menetjegy-értékesítő uniós letelepedésének helye, illetve az utas által a menetjegy megvásárlásához használt eszköz szerinti közvetett vagy közvetlen megkülönböztetés nélkül határozzák meg a szállítási szerződési és menetjegyértékesítési feltételeiket és díjaikat, illetve értékesítenek menetjegyeket, átszállójegyeket a nagyközönség számára és fogadnak el foglalásokat az utasoktól e rendelet 10. cikkével összhangban.

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az utasok jogosultak kerékpárok szállítására a vonatokon , adott esetben észszerű díj ellenében. A kerékpárokra az utazás során mindvégig ügyelni kell, és nem szabad kellemetlenséget vagy kárt okozni más utasoknak, mozgást segítő eszközökben, poggyászban vagy a vasúti műveletek szempontjából. A kerékpárok szállítása biztonsági vagy üzemeltetési okokból megtagadható vagy korlátozható, amennyiben a vasúttársaságok, a menetjegy-értékesítők, az utazásszervezők vagy adott esetben az állomások üzemeltetői a 454/2011/EU rendelettel összhangban tájékoztatják az utasokat a megtagadás illetve a korlátozás feltételeiről.

Az utasok jogosultak kerékpárok szállítására a vonatokon, beleértve a nagysebességű, a távolsági, a határokat átlépő és a helyi szolgáltatásokat is. Legkésőbb két évvel e rendelet hatálybalépését követően minden új vagy felújított személyszállító vonatnak rendelkeznie kell egy jól megjelölt kijelölt hellyel legalább 8 összeszerelt kerékpár egyidejű szállítására. A vasúttársaságok, a menetjegy-értékesítők, az utazásszervezők és adott esetben az állomások üzemeltetői a 454/2011/EU rendelettel összhangban legkésőbb a jegyvásárláskor valamennyi szolgáltatás tekintetében tájékoztatják az utasokat a kerékpárszállítás feltételeiről.

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az utasokkal szemben e rendelet alapján teljesítendő kötelezettségeket nem lehet korlátozni vagy azok alól mentesülni, különösen a személyszállítási szerződésben meghatározott eltérés vagy korlátozó záradék révén.

(1)  Az utasokkal szemben e rendelet alapján teljesítendő kötelezettségeket nem lehet korlátozni vagy azok alól mentesülni, különösen a személyszállítási szerződésben meghatározott eltérés vagy korlátozó záradék révén. Nem rendelkezik kötelező erővel az utasra nézve bármely olyan szerződéses feltétel, amely közvetlenül vagy közvetve az e rendeletből eredő jogokról való lemondásra, az azoktól való eltérésre vagy azok korlátozására irányul.

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A vasúttársaságok kínálhatnak az utas számára az e rendelet által meghatározott feltételeknél kedvezőbb szerződési feltételeket kínálhatnak az utas számára.

(2)  A vasúttársaságok, az utazásszervezők vagy a menetjegy-értékesítők az e rendelet által meghatározott feltételeknél kedvezőbb szerződési feltételeket kínálhatnak az utas számára.

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A vasúttársaságok, vagy adott esetben a vasúti közszolgáltatási szerződésért felelős szervek megfelelő módon még a végrehajtás előtt közzéteszik , többek között az (EU) XXX irányelv31 akadálymentességre vonatkozó követelményeinek megfelelően a fogyatékossággal élő személyek számára is hozzáférhető módon a szolgáltatások akár ideiglenes, akár végleges megszüntetésére vonatkozó határozatukat.

A vasúttársaságok, vagy adott esetben a vasúti közszolgáltatási szerződésért felelős szervek késedelem nélkül, megfelelő módon még a végrehajtásuk előtt megfelelő időben közzéteszik, többek között az (EU) XXX irányelv31 és az 1300/2014/EU bizottsági rendelet akadálymentességre vonatkozó követelményeinek megfelelően a fogyatékossággal élő személyek számára is hozzáférhető formátumban a szolgáltatások akár ideiglenes, akár végleges megszüntetésére vagy jelentős csökkentésére vonatkozó javaslataikat, és gondoskodnak arról, hogy ezekről a javaslatokról az érdekelt felekkel a végrehajtás előtt érdemi és megfelelő egyeztetést folytassanak.

__________________

__________________

31  Az Európai Parlament és a Tanács XXX irányelve a termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményeire vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (HL L X, X.X.XXXX, X. o.).

31  Az Európai Parlament és a Tanács XXX irányelve a termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményeire vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (HL L X, X.X.XXXX, X. o.).

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)   Az egy vagy több vasúttársaság nevében személyszállítási szerződést ajánló vasúttársaságoknak és menetjegy-értékesítőknek az utas számára – annak kérésére – legalább a II. melléklet I. részében meghatározott információt biztosítaniuk kell azon utazások vonatkozásában, amelyekre az érintett vasúttársaság személyszállítási szerződést ajánl. A saját számlájukra személyszállítási szerződést ajánló menetjegy-értékesítők, valamint az utazásszervezők közlik ezt az információt, amennyiben az rendelkezésükre áll.

(1)  A saját nevükben vagy az egy vagy több vasúttársaság nevében személyszállítási szerződést ajánló vasúttársaságoknak, utazásszervezőknek és menetjegy-értékesítőknek az utas számára kérésre legalább a II. melléklet I. részében meghatározott információt biztosítaniuk kell azon utazások vonatkozásában, amelyekre az érintett vasúttársaság személyszállítási szerződést ajánl. A saját számlájukra személyszállítási szerződést ajánló menetjegy-értékesítők, valamint az utazásszervezők közlik ezeket az információkat. Az e rendeletnek való megfelelés biztosítása érdekében a vasúttársaságok közlik ezeket az információkat a menetjegy-értékesítőkkel, valamint a szolgáltatásaikat értékesítő többi vasúttársasággal.

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)   A vasúttársaságnak és lehetőség szerint a menetjegy-értékesítőnek az utas számára az utazás során és az átszállóhelyeken legalább a II. melléklet II. részében felsorolt információkat biztosítania kell.

(2)  A vasúttársaságnak és adott esetben a menetjegy-értékesítőnek az utas számára az utazás során és az átszállóhelyeken legalább a II. melléklet II. részében felsorolt információkat biztosítania kell. Az e rendeletnek való megfelelés biztosítása érdekében a vasúttársaságok közlik ezeket az információkat a menetjegy-értékesítőkkel, valamint a szolgáltatásaikat értékesítő többi vasúttársasággal.

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az (1) és a (2) bekezdésében említett információt a legmegfelelőbb formában kell közölni , többek között a legmodernebb kommunikációs technológiák igénybevételével . Külön figyelmet kell fordítani arra, hogy az információk a fogyatékossággal élő személyek számára is hozzáférhetőek legyenek az XXX irányelv és a 454/2011/EU rendelet akadálymentességre vonatkozó előírásainak megfelelően.

(3)  Az (1) és a (2) bekezdésében említett információt a vasúttársaságoknak, az utazásszervezőknek és a menetjegy-értékesítőknek az utasok számára könnyen hozzáférhető, széles körben használt, és a (2) bekezdés tekintetében valós idejű, korszerű kommunikációs technológiákat használva kell megadniuk és lehetőség szerint írásban annak érdekében, hogy az utasok az e rendelet II. mellékletében előírt valamennyi információt megkapják. Külön figyelmet kell fordítani arra, hogy az információk a fogyatékossággal élő személyek számára is hozzáférhetőek legyenek az XXX irányelv, a 454/2011/EU rendelet és az 1300/2014/EU bizottsági rendelet akadálymentességre vonatkozó előírásainak megfelelően. A csökkent mozgásképességű személyek számára hozzáférhető formátumok rendelkezésre állására egyértelműen fel kell hívni a figyelmet.

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az állomás-üzemeltetőknek és az infrastruktúra-működtetőknek megkülönböztetés nélkül hozzáférhetővé kell tenniük a vasúttársaságok és a menetjegy-értékesítők számára a más vasúttársaságok által üzemeltetett vonatokra vonatkozó valós idejű adatokat.

(4)  A vasúttársaságoknak, az állomásüzemeltetőknek és az infrastruktúra-működtetőknek az utasok közötti bármely megkülönböztetés kizárása érdekében valós időben nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenniük a vasúttársaságok és a menetjegy-értékesítők számára a más vasúttársaságok által üzemeltetett vonatokra vonatkozó valós idejű adatokat.

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A vasúttársaságoknak az állomásüzemeltetőkkel és az infrastruktúra-működtetőkkel együttműködve fel kell tüntetniük a menetrendekben az akadálymentesített vonatcsatlakozásokkal és állomásokkal kapcsolatos információkat.

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A vasúttársaságok és a menetjegy-értékesítők jegyeket, és adott esetben átszállójegyeket és helyfoglalásokat kínálnak. Mindent meg kell tenni az átszállójegyek elérhetővé tétele érdekében, a határokat átlépő és a több vasúttársaság által üzemeltetett útvonalakon is.

(1)  A vasúttársaságok és a menetjegy-értékesítők menetjegyeket és átszállójegyeket, valamint helyfoglalásokat kínálnak, többek között határokat átlépő vagy éjszakai vonatokkal történő utazásokra, valamint egynél több vasúttársaság által üzemeltetett utazásokra.

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok megkövetelhetik, hogy a vasúttársaságok a közszolgáltatási szerződések keretében kiadott menetjegyeket egynél több értékesítési helyen kínálják .

Az 1370/2077/EK rendeletben említett illetékes hatóságok megkövetelhetik, hogy a vasúttársaságok a közszolgáltatási szerződések keretében kiadott menetjegyeket egynél több értékesítési helyen kínálják.

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az adott szolgáltatások esetében a vasúttársaságok lehetőséget biztosítanak a menetjegyek vonaton történő megvásárlására, kivéve, ha ezt a biztonságot, a csalás elleni politikát, a kötelező jegyelővételt vagy az ésszerű kereskedelmet érintő okok miatt korlátozzák vagy megtagadják.

(3)  Az adott szolgáltatások esetében a vasúttársaságok lehetőséget biztosítanak a menetjegyek vonaton történő megvásárlására, kivéve, ha ezt a biztonságot, a csalás elleni politikát, a kötelező jegyelővételt vagy az ésszerű kereskedelmet érintő, kellően indokolt okok – többek között a hely vagy a rendelkezésre álló ülőhelyek korlátozottsága – miatt korlátozzák vagy megtagadják.

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Amennyiben az indulási állomáson nincs jegyiroda vagy akadálymentes jegyértékesítő automata, a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek számára lehetővé kell tenni, hogy a vonaton felár nélkül vegyék meg menetjegyüket.

(5)  Amennyiben az indulási állomáson nincs jegyiroda vagy akadálymentes jegyértékesítő automata, vagy bármilyen más előzetes jegyvásárlást lehetővé tévő eszköz, az utasok számára meg kell engedni, hogy a vonaton felár nélkül vegyék meg menetjegyüket.

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Amennyiben egy utas több külön jegyet kap egyetlen, egy vagy több vasúttársaság által üzemeltetett, egymáshoz csatlakozó szolgáltatásokból álló útra, a tájékoztatáshoz, a segítséghez, a gondoskodáshoz és a kártérítéshez való joga egyenértékű kell legyen az átszállójegy esetében biztosítottal, és az egész utazást le kell fedje a kiindulási ponttól a célállomásig, hacsak ennek ellenkezőjéről írásban nem tájékoztatják az utast. Az ilyen tájékoztatásnak kifejezetten tartalmaznia kell azt, hogy amennyiben az utas lekésne egy csatlakozást, nem jogosult segítségre vagy kártérítésre az utazás teljes hossza alapján. A vasúttársaságot, annak ügynökét vagy a menetjegy-értékesítőt terheli annak bizonyítása, hogy az utas megkapta ezt a tájékoztatást.

(6)  Amennyiben egy utas egyetlen jogalanytól és egyetlen kereskedelmi tranzakció keretében több külön jegyet kap egyetlen, egy vagy több vasúttársaság által üzemeltetett, egymáshoz csatlakozó szolgáltatásokból álló útra, a tájékoztatáshoz, a segítséghez, a gondoskodáshoz és a kártérítéshez való joga egyenértékű kell legyen az átszállójegy esetében biztosítottal, és az egész utazást le kell fedje a kiindulási ponttól a célállomásig.

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

10a. cikk

 

Utazási információk biztosítása felhasználói program interfészeken keresztül

 

(1)   A vasúttársaságok felhasználói program interfészeken (API-k) keresztül megkülönböztetésmentes módon hozzáférést biztosítanak a 9. cikkben említett összes utazási információhoz, beleértve a menetrendi és a díjszabási adatokra vonatkozó valós idejű működési információkat.

 

(2)   A vasúttársaságok a szolgáltatásaikat értékesítő utazásszervezők, menetjegy-értékesítők és egyéb vasúttársaságok részére felhasználói program interfészeken keresztül megkülönböztetésmentes módon hozzáférést biztosítanak a foglalási rendszerekhez, hogy ez utóbbiak jegyeket, átszállójegyeket és helyfoglalásokat állíthassanak ki olyan módon, hogy a legoptimálisabb és legköltséghatékonyabb utazást kínálják, beleértve a határokat átlépő utazásokat is.

 

(3)   A vasúttársaságok gondoskodnak arról, hogy a felhasználói program interfészek műszaki előírásait megfelelően dokumentálják, és azok díjmentesen nyilvánosan hozzáférhetők legyenek. Az API-knak nyílt szabványokat, általánosan használt protokollokat és géppel olvasható formátumokat kell használniuk.

 

(4)   A vasúttársaságok gondoskodnak arról, hogy a vészhelyzetek kivételével a felhasználói program interfészeik műszaki előírásainak minden módosítását a lehető leghamarabb, de legkésőbb három hónappal a változás bevezetése előtt előzetesen az utazásszervezők és a menetjegy-értékesítők rendelkezésére bocsátják. A vészhelyzeteket dokumentálni kell, a dokumentációt pedig kérésre az illetékes hatóságok rendelkezésére kell bocsátani.

 

(5)   A vasúttársaságok gondoskodnak arról, hogy megkülönböztetésmentes módon biztosítsanak hozzáférést a felhasználói program interfészhez, ugyanolyan szintű hozzáférhetőség és teljesítmény mellett, beleértve a támogatást, valamint a dokumentációhoz, a szabványokhoz, a protokollokhoz és a formátumokhoz való hozzáférést. Az utazásszervezők és a menetjegy-értékesítők nem kerülhetnek hátrányosabb helyzetbe magukhoz a vasúttársaságokhoz képest.

 

(6)   A felhasználói program interfészeket a 2017. május 31-i (EU) 2017/1926 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel összhangban kell létrehozni.

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Abban az esetben, ha induláskor, vagy átszállójeggyel megvalósuló utazás esetén valamely csatlakozás elmulasztása miatt a személyszállítási szerződés szerinti végleges célállomásra való megérkezés az észszerű megfontolások alapján több mint 60 perces késéssel várható, az utas azonnal jogosult az alábbiak közötti választásra:

(1)  Abban az esetben, ha induláskor, vagy valamely csatlakozás elmulasztása miatt a személyszállítási szerződés szerinti végleges célállomásra való megérkezés több mint 60 perces késéssel várható, vagy járatkimaradásra kerül sor, az utas azonnal jogosult az alábbiak közötti választásra:

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az utazás folytatása vagy elterelése a végleges célállomásig hasonló szállítási feltételek mellett a lehető legkorábban;

b)  az utazás folytatása vagy elterelése a végleges célállomásig hasonló szállítási feltételek mellett és további költség nélkül a lehető legkorábban, beleértve az utazás egyik korábbi szakaszában bekövetkezett késés vagy járatkimaradás miatt elmulasztott csatlakozás esetét is. Ilyen esetekben az utasnak meg kell engedni a végső célállomásra rendelkezésre álló következő szolgáltatás igénybevételét akkor is, ha nem rendelkezik konkrét foglalással, vagy ha a következő vonatot más vasúttársaság üzemelteti.

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  az utazás folytatása vagy elterelése a végleges célállomásig hasonló szállítási feltételek mellett az utas által választott, későbbi időpontban.

c)  az utazás folytatása vagy elterelése a végleges célállomásig hasonló szállítási feltételek mellett az utas által választott, későbbi időpontban, de legkésőbb egy hónappal a szolgáltatás helyreállása után.

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdés b) pontja céljára az utazás hasonló feltételek mellett más útvonalon való folytatását bármely vasúttársaság biztosíthatja, és az megvalósulhat magasabb osztályú szállítással és alternatív közlekedési eszközökkel is, de az utas számára nem járhat többletköltséggel. A vasúttársaságoknak minden észszerű intézkedést meg kell tenniük a további átszállások elkerülése érdekében. Alternatív közlekedési eszköz alkalmazása esetén az utazási idő a módosított útszakaszon nem térhet el lényegesen az eredetileg tervezett utazás megfelelő szakaszának hosszától. Az utasokat csak akkor szabad alacsonyabb osztályú közlekedési eszközzel szállítani, ha nincs más továbbutazási lehetőség.

(2)  Az (1) bekezdés b) pontja céljára az utazás hasonló feltételek mellett más útvonalon való folytatását bármely vasúttársaság biztosíthatja, és az megvalósulhat magasabb osztályú szállítással és alternatív szárazföldi közlekedési eszközökkel is, de az utas számára nem járhat többletköltséggel. A vasúttársaságoknak minden észszerű intézkedést meg kell tenniük a további átszállások elkerülése érdekében. Alternatív közlekedési eszköz alkalmazása esetén az utazási idő a módosított útszakaszon nem térhet el lényegesen az eredetileg tervezett utazás megfelelő szakaszának hosszától. Az utasokat csak akkor szabad alacsonyabb osztályú közlekedési eszközzel szállítani, ha nincs más továbbutazási lehetőség.

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az elterelt útvonalon megvalósuló szállítás szolgáltatójának külön figyelmet kell fordítania arra, hogy a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek számára hasonlóan akadálymentes feltételeket biztosítson.

(3)  Az elterelt útvonalon megvalósuló szállítás szolgáltatójának a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek számára alternatív szolgáltatás felkínálása esetén hasonló szintű segítséget és akadálymentes feltételeket kell biztosítania. Ez az alternatív szolgáltatás lehet minden utas számára közös, vagy a fuvarozó döntése alapján lehet olyan egyedi közlekedési eszköz, amelyet meghatározott fogyatékossággal élő vagy csökkent mozgásképességű személyek sajátos szükségleteihez igazítottak.

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az utas – az utazási jog elvesztése nélkülszállítási szerződésben feltüntetett indulási állomás és célállomás közötti késések miatt kártérítést kérhet a vasúttársaságtól olyan késés esetén, amikor a menetjegy árát a 16. cikkel összhangban még nem térítették vissza. A késések esetén fizetendő legalacsonyabb kártérítések a következők:

(1)  Az utas – az utazási jog megőrzése mellett az egyetlen vagy több szállítási szerződést képviselő menetjegyen vagy menetjegyeken feltüntetett indulási állomás és célállomás közötti késések miatt kártérítést kérhet a vasúttársaságtól olyan késés esetén, amikor a költséget a 16. cikkel összhangban még nem térítették vissza. A késések esetén fizetendő legalacsonyabb kártérítések a következők:

a) a menetjegy árának 25 %-os visszafizetése 60–119 perces késés esetén;

a) a menetjegy árának 50 %-os visszafizetése 60–90 perces késés esetén;

b) a menetjegy árának 50 %-os visszafizetése 120 perces vagy azt meghaladó késés esetén.

b) a menetjegy árának 75%-os visszafizetése 91–120 perces késés esetén.

 

ba) a menetjegy árának 100%-os visszafizetése 121 perces vagy azt meghaladó késés esetén.

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdés azokra az utasokra is vonatkozik , akik utazási igazolvánnyal vagy vasúti bérlettel rendelkeznek. Ha az utasok ismételten késéseknek vagy járatkimaradásoknak vannak kitéve igazolványuk, illetve bérletük érvényességi ideje alatt, megfelelő kártérítést igényelhetnek a vasúttársaságok kártérítési szabályzatai alapján. Ezek a szabályzatok tartalmazzák a késések meghatározásának és a kártérítések számításának kritériumait. Amennyiben egy utazási igazolvány vagy bérlet érvényességi ideje alatt 60 percnél rövidebb késések ismétlődnek, a késéseket összesíteni kell, és az utasoknak ez alapján kell kártérítést nyújtani a vasúttársaság kártérítési szabályaival összhangban.

(2)  Az (1) bekezdés azokra az utasokra is vonatkozik , akik utazási igazolvánnyal vagy vasúti bérlettel rendelkeznek. Ha az utasok ismételten késéseknek vagy járatkimaradásoknak vannak kitéve utazási igazolványuk, kedvezményre jogosító kártyájuk, illetve bérletük érvényességi ideje alatt, megfelelő kártérítést igényelhetnek az (1) bekezdés a), b) és ba) és pontjában meghatározott szabályok alapján.

Módosítás    78

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A késésért járó kártérítést a késedelmes szolgáltatásért az utas által ténylegesen fizetett teljes árhoz viszonyítva kell kiszámítani. Amennyiben a személyszállítási szerződés menettérti útra szól, az oda- vagy a visszaúton elszenvedett késésekért fizetendő kártérítést a menetjegy árának feléhez viszonyítva kell kiszámítani. Ugyanígy, a többszöri egymást követő utazást lehetővé tevő személyszállítási szerződés bármely egyéb formája szerinti utazás során elszenvedett késedelmes szolgáltatás esetén a kártérítést a teljes árhoz viszonyítva arányosan kell kiszámítani.

(3)  A járatkimaradásért vagy a késésért járó kártérítést a kimaradt vagy késedelmes szolgáltatásért az utas által ténylegesen fizetett teljes árhoz viszonyítva kell kiszámítani. Amennyiben a személyszállítási szerződés menettérti útra szól, az oda- vagy a visszaúton elszenvedett járatkimaradásért vagy késésekért fizetendő kártérítést a menetjegy árának feléhez viszonyítva kell kiszámítani. Ugyanígy, a többszöri egymást követő utazást lehetővé tevő személyszállítási szerződés bármely egyéb formája szerinti utazás során elszenvedett kimaradt vagy késedelmes szolgáltatás esetén a kártérítést a teljes árhoz viszonyítva arányosan kell kiszámítani.

Módosítás    79

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A menetjegy ára alapján járó kártérítést nem csökkenthetik pénzügyi tranzakciós költségek, például díjak, telefonköltség vagy postaköltség. A vasúttársaságok megállapíthatnak minimális összeghatárt, amely alatt nem fizetnek kártérítést. E határérték nem haladhatja meg a 4 EUR-t jegyenként .

(6)  A menetjegy ára alapján járó kártérítést nem csökkenthetik pénzügyi tranzakciós költségek, például díjak, telefonköltség vagy postaköltség. A vasúttársaságok megállapíthatnak minimális összeghatárt, amely alatt nem fizetnek kártérítést. E határérték nem haladhatja meg a 5 EUR-t jegyenként .

Módosítás    80

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az utas nem jogosult kártérítésre, ha a késésről a jegyvásárlást megelőzően tájékoztatták, vagy ha az utazásnak másik szolgáltatással vagy eltereléssel történő folytatása következtében a késés a 60 percet nem haladja meg.

(A magyar változatot nem érinti.)  

Módosítás    81

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Egy vasúttársaság nem kötelezhető kártérítés fizetésére olyan esetben, amikor bizonyítani tudja, hogy a késést olyan rendkívüli időjárási körülmény vagy jelentős természeti katasztrófa okozta, amely veszélyeztette a szolgáltatás üzemeltetésének biztonságosságát, és amelyet nem lehetett előrelátni, vagy minden észszerű intézkedés megtétele mellett sem lehetett volna megakadályozni.

törölve

Módosítás    82

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  Amennyiben a vasúttársaság nem bizonyítja írásban a rendkívüli körülmények fennállását, a vasúttársaság köteles kifizetni a 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott kártérítést.

Módosítás    83

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Késéssel történő érkezés vagy indulás esetén a vasúttársaságnak, a menetjegy-értékesítőnek, vagy az állomás üzemeltetőjének folyamatosan tájékoztatnia kell az utasokat a kialakult helyzetről, valamint a várható indulási és érkezési időről, amint ez az információ rendelkezésre áll.

(1)  Késéssel történő érkezés vagy indulás esetén a vasúttársaságnak, a menetjegy-értékesítőnek, vagy az állomás üzemeltetőjének a 9. cikkel összhangban folyamatosan tájékoztatnia kell az utasokat a kialakult helyzetről, valamint a várható indulási és érkezési időről, amint ez az információ rendelkezésre áll.

Módosítás    84

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  szállodai vagy egyéb szálláshely, valamint a vasútállomás és a szálláshely közötti szállítás azokban az esetekben, amikor egy- vagy több éjszakás tartózkodás vagy többlettartózkodás válik szükségessé, amennyiben az időben és fizikailag lehetséges;

b)  szállodai vagy egyéb szálláshely, valamint a vasútállomás és a szálláshely közötti szállítás azokban az esetekben, amikor egy- vagy több éjszakás tartózkodás vagy többlettartózkodás válik szükségessé, amennyiben az időben és fizikailag lehetséges, figyelembe véve a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek akadálymentességgel kapcsolatos igényeit és a tanúsítvánnyal rendelkező segítő állatok szükségleteit;

Módosítás    85

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A vasúttársaságok az utas kérésére a menetjegyen vagy más módon – az esettől függően – igazolják, hogy a vasúti járat késett, csatlakozás elmulasztásához vezetett vagy kimaradt.

(4)  Az érintett utasok tekintetében a vasúttársaságok a menetjegyen vagy más módon – az esettől függően – felajánlják annak a menetjegyen történő igazolását, hogy a vasúti járat késett, csatlakozás elmulasztásához vezetett vagy kimaradt. Ezt az igazolást kell alkalmazni a 17. cikkben megállapított rendelkezésekkel összefüggésben, feltéve, hogy az utazási igazolvánnyal vagy bérlettel rendelkező utas bizonyítja, hogy az érintett szolgáltatással utazott.

Módosítás    86

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az (1), (2), (3) és (4) bekezdés alkalmazása során az üzemeltető vasúttársaság különös figyelmet fordít a fogyatékossággal élő vagy a csökkent mozgásképességű személyek és bármely, őket kísérő személy igényeire.  

(5)  Az (1), (2), (3) és (4) bekezdés alkalmazása során az üzemeltető vasúttársaság különös figyelmet fordít a fogyatékossággal élő, a csökkent mozgásképességű személyek, bármely, őket kísérő személy és a tanúsítvánnyal rendelkező segítő állatok igényeire.  

Módosítás    87

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A vasúttársaságok számára a 2012/34/EU irányelv 13a. cikkének (3) bekezdésében előírt költekezettségeken túlmenően az éves átlagban egy napon legalább 10 000 utast kiszolgáló állomások üzemeltetőinek gondoskodniuk kell arról, hogy az állomás, a vasúttársaság és az infrastruktúra-működtető műveleteit teljes körű vészhelyzeti terv hangolja össze, és ily módon fel legyenek készülve a jelentős üzemzavarokra és hosszú késésekre, amelyek nyomán nagyszámú utas rekedhet az állomáson. A tervnek biztosítania kell, hogy az állomáson rekedt utasok megfelelő segítséget és tájékoztatást kapjanak, az XXX irányelvben szereplő akadálymentességi előírásoknak megfelelő akadálymentes módokon is. Az állomás üzemeltetőjének kérésre a nemzeti végrehajtó szerv vagy a tagállam által kijelölt más szerv rendelkezésére kell bocsátania a tervet és annak bármely módosítását. Az éves átlagban napi 10 000 utasnál kevesebb utast kiszolgáló állomások üzemeltetőinek az említett helyzetekben minden észszerű erőfeszítést meg kell tenniük az állomást használó felek közötti koordináció, valamint az utasok segítése és tájékoztatása érdekében.

(6)  A vasúttársaságok számára a 2012/34/EU irányelv 13a. cikkének (3) bekezdésében előírt kötelezettségeken túlmenően a tagállamok, a vasúttársaságok, az állomásüzemeltetők és az infrastruktúra-működtetők együttműködnek annak biztosítása érdekében, hogy a 2012/34/EU irányelv 13a. cikkének (3) bekezdésében említett vészhelyzeti tervek magukban foglaljanak a riasztási és az információs rendszerek hozzáférhetőségére vonatkozó követelményeket.

Módosítás    88

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Olyan esetekben, amikor egy vasúttársaság kártérítést fizet vagy más, e rendelet szerinti kötelezettségeinek tesz eleget, e rendelet vagy a nemzeti jog rendelkezései nem értelmezhetők úgy, mint amelyek korlátozzák azon jogát, hogy az alkalmazandó joggal összhangban kártérítést kérjen bárkitől, akár harmadik felektől is. Ez a rendelet semmiképp nem korlátozza egy vasúttársaság azon jogát, hogy visszatérítést igényeljen egy vele szerződésben álló harmadik féltől, ha annak szerepe volt egy kártalanítási vagy más kötelezettség keletkezéséhez vezető esemény kialakulásában. E rendelet rendelkezései nem értelmezhetők úgy, mint amelyek korlátozzák egy utastól eltérő, a vasúttársasággal szerződéses viszonyban álló harmadik fél azon jogát, hogy az alkalmazandó joggal összhangban visszatérítést vagy kártérítést igényeljen a vasúttársaságtól.

törölve

Módosítás    89

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A vasúttársaságok és a vasútállomások üzemeltetői a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek szervezetei képviselőinek aktív részvételével a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek, valamint ezek segítői szállítása tekintetében megkülönböztetésmentes hozzáférési szabályokat állapítanak meg, illetve alkalmaznak. E szabályoknak lehetővé kell tenniük, hogy az utast – az esetleg erre vonatkozó nemzeti joggal összhangban – segítő kutya kísérje.

(1)  A vasúttársaságok és a vasútállomások üzemeltetői a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek szervezetei képviselőinek aktív részvételével a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek, valamint ezek segítői szállítása tekintetében megkülönböztetésmentes hozzáférési szabályokat állapítanak meg, illetve alkalmaznak. E szabályoknak lehetővé kell tenniük, hogy az utast – az esetleg erre vonatkozó nemzeti joggal összhangban – ingyenesen egy tanúsítvánnyal rendelkező segítő állat vagy egy segítő személy kísérje, ha az önálló mozgás nem lehetséges, valamint biztosítaniuk kell, hogy a vasúti közlekedés a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek számára lehetőség szerint azonnali legyen.

Módosítás    90

Rendeletre irányuló javaslat

20 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

20a. cikk

 

A vasúttársaságok és az állomásüzemeltetők gondoskodnak arról is, hogy a csökkent mozgásképességű személyekre vonatkozó ÁME-k alapján az állomások, a peronok, a járművek és más létesítmények hozzáférhetőek legyenek a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek számára.

Módosítás    91

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 20. cikk (1) bekezdésben említett hozzáférési szabályok értelmében a vasúttársaság, az állomás üzemeltetője, a menetjegy-értékesítő, illetve az utazásszervező kérésre tájékoztatást nyújt a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek számára az állomás és annak létesítményei, valamint a vasúti szolgáltatások akadálymentességéről és a járművekhez való hozzáférés feltételeiről, valamint tájékoztatják a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyeket a vonat felszereltségéről , többek között a 454/2011/EU rendeletben és az XXX irányelvben előírt akadálymentességi előírásoknak megfelelő akadálymentes módokon .

(1)  A 20. cikk (1) bekezdésben említett hozzáférési szabályok értelmében a vasúttársaság, az állomás üzemeltetője, a menetjegy-értékesítő, illetve az utazásszervező kérésre tájékoztatást nyújt a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek számára az állomás és annak létesítményei, valamint a vasúti szolgáltatások akadálymentességéről és a járművekhez való hozzáférés feltételeiről, valamint tájékoztatják a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyeket a vonat felszereltségéről, többek között a 454/2011/EU rendeletben és az XXX irányelvben, valamint az 1300/2014/EU rendeletben előírt akadálymentességi előírásoknak megfelelő akadálymentes módokon.

Módosítás    92

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Amennyiben a vasúttársaság, a menetjegy-értékesítő, illetve az utazásszervező alkalmazza a 20. cikk (2) bekezdése szerinti eltérést, a helyfoglalás vagy a jegykiadás visszautasítását, vagy kíséret előírását, kérésre öt munkanapon belül írásban tájékoztatja ennek okairól az érintett fogyatékossággal élő vagy csökkent mozgásképességű személyt. A vasúttársaságnak, a menetjegy-értékesítőnek vagy az utazásszervezőnek észszerű erőfeszítést kell tennie arra, hogy a szóban forgó személy szükségleteire figyelemmel alternatív közlekedési lehetőséget javasoljon.

(2)  Amennyiben a vasúttársaság, a menetjegy-értékesítő, illetve az utazásszervező alkalmazza a 20. cikk (2) bekezdése szerinti eltérést, a helyfoglalás vagy a jegykiadás visszautasítását, vagy kíséret előírását, kérésre öt munkanapon belül írásban tájékoztatja ennek okairól az érintett fogyatékossággal élő vagy csökkent mozgásképességű személyt. A vasúttársaságnak, a menetjegy-értékesítőnek vagy az utazásszervezőnek a szóban forgó személy szükségleteire figyelemmel alternatív közlekedési lehetőséget kell javasolnia.

Módosítás    93

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A fogyatékossággal élő vagy a csökkent mozgásképességű személynek a személyzettel ellátott vasútállomásról való indulása, ott történő átszállása, illetve oda történő megérkezése során az állomás üzemeltetője , vagy a vasúttársaság, vagy mindkettő térítésmentes segítségnyújtást biztosít oly módon, hogy a személy azon induló járatra fel, azon csatlakozó járatra át, illetve azon érkező járatról le tudjon szállni, amelyre a menetjegyet vette, a 20. cikk (1) bekezdésében említett hozzáférési szabályok sérelme nélkül.

(1)  A fogyatékossággal élő vagy a csökkent mozgásképességű személynek a személyzettel ellátott vasútállomásról való indulása, ott történő átszállása, illetve oda történő megérkezése során az állomás üzemeltetője , vagy a vasúttársaság, vagy mindkettő térítésmentes segítségnyújtást biztosít oly módon, hogy a személy azon induló járatra fel, azon csatlakozó járatra át, illetve azon érkező járatról le tudjon szállni, amelyre a menetjegyet vette, a 20. cikk (1) bekezdésében említett hozzáférési szabályok sérelme nélkül. A segítség igénylését a használt kommunikációs csatornától függetlenül mindig többletköltségek nélkül kell lehetővé tenni.

Módosítás    94

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A személyzet nélküli állomásokon a vasúttársaságok és a vasútállomások üzemeltetői minden ésszerű erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy a fogyatékkal fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek számára biztosítsák a vasúti utazáshoz való hozzáférést.

(2)  A menet közben a vonaton tartózkodó vagy az állomáson lévő kísérő személyzet hiányában, a vasúttársaságok és a vasútállomások üzemeltetői minden ésszerű erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek számára biztosítsák a vasúti utazáshoz való hozzáférést, összhangban az XXX irányelv [európai akadálymentesítési intézkedéscsomag] és a 454/2011/EU rendelet akadálymentességi követelményeivel.

Módosítás    95

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A vasúttársaságok és az állomásüzemeltetők a személyzet nélküli állomásokon biztosítják, hogy könnyen hozzáférhető információk álljanak rendelkezésre ,többek között az XXX irányelvben szereplő akadálymentességi előírásoknak megfelelő akadálymentes módokon a 20. cikk (1) bekezdésében említett szabályokkal összhangban a legközelebbi személyzettel ellátott állomásokról és a fogyatékossággal élő vagy a csökkent mozgásképességű személyek számára közvetlenül elérhető segítségnyújtásról.

(3)  A vasúttársaságok és az állomásüzemeltetők a személyzet nélküli állomásokon biztosítják, hogy könnyen hozzáférhető információk álljanak rendelkezésre, többek között az XXX irányelvben és az 1300/2014/EU rendeletben szereplő akadálymentességi előírásoknak megfelelő akadálymentes módokon a 20. cikk (1) bekezdésében említett szabályokkal összhangban a legközelebbi személyzettel ellátott állomásokról és a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek számára közvetlenül elérhető segítségnyújtásról.

Módosítás    96

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az állomásokon való segítségnyújtást a vasúti szolgáltatások teljes üzemideje alatt biztosítani kell.

törölve

Módosítás    97

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A vonat fedélzetén lévő kísérő személyzet hiányában a vasúttársaságok ésszerű erőfeszítést tesznek annak érdekében, hogy a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek számára biztosítsák a vasúti utazáshoz való hozzáférést.

(2)  A vonat fedélzetén lévő kísérő személyzet hiányában a vasúttársaságok mindazonáltal lehetővé teszik a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek számára a vasúti utazáshoz való hozzáférést.

Módosítás    98

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  E cikk alkalmazásában a vonat fedélzetén nyújtott segítség a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személy számára nyújtott segítség érdekében megtett minden észszerű erőfeszítés, amely lehetővé teszi számára, hogy a vonaton más utasokkal azonos szolgáltatásban részesülhessen abban az esetben, ha a fogyatékosság vagy a csökkent mozgásképesség mértéke nem teszi lehetővé számára az e szolgáltatásokhoz való önálló és biztonságos hozzáférést.

(3)  A fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személy számára segítséget kell felkínálni annak lehetővé tétele érdekében, hogy a vonaton más utasokkal azonos szolgáltatásban részesülhessen abban az esetben, ha a fogyatékosság vagy a csökkent mozgásképesség mértéke nem teszi lehetővé számára az e szolgáltatásokhoz való önálló és biztonságos hozzáférést.

Módosítás    99

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A vonatok fedélzetén való segítségnyújtást a vasúti szolgáltatások teljes üzemideje alatt biztosítani kell.

törölve

Módosítás    100

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A vasúttársaságok, az állomások üzemeltetői, a menetjegy-értékesítők és az utazásszervezők – az alábbi pontoknak megfelelően – együttműködnek annak érdekében, hogy a 20. és a 21. cikkel összhangban a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek számára segítséget nyújtsanak az alábbi pontoknak megfelelően:

A vasúttársaságok, az állomások üzemeltetői, a menetjegy-értékesítők és az utazásszervezők – az alábbi pontoknak megfelelően – együttműködnek annak érdekében, hogy a 20. és a 21. cikkel összhangban a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek számára térítésmentesen segítséget nyújtsanak az alábbi pontoknak megfelelően:

Módosítás    101

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a segítségnyújtás feltétele, hogy az ilyen segítségnyújtás iránti igényről legalább 48 órával annak szükségessége előtt értesítik a vasúttársaságot, az állomás üzemeltetőjét, vagy azt a menetjegy-értékesítőt, illetve utazásszervezőt, amelytől a menetjegyet megvásárolták. Ha egy jegy vagy egy bérlet több útvonalra szól, egy bejelentés is elegendő, amennyiben a további utak időpontjára vonatkozó információt is megadják. Az ilyen értesítést továbbítani kell az útvonalban érdekelt minden más vasúttársaság és állomásüzemeltető felé;

a)  az állomásokon a segítségnyújtás feltétele, hogy az ilyen segítségnyújtás iránti igényről a vasúti szolgáltatások üzemidején belül, legalább 12 órával annak szükségessége előtt értesítsék a vasúttársaságot, az állomás üzemeltetőjét, vagy azt a menetjegy-értékesítőt, illetve utazásszervezőt, amelytől a menetjegyet megvásárolták. A napi 10 000 utasnál nagyobb forgalmat lebonyolító állomásokon nincs szükség előzetes értesítésre, azonban a segítségre szoruló személynek a vonat indulása előtt legalább 30 perccel meg kell jelennie az adott állomáson. Azokon az állomásokon, amelyeken a napi forgalom 2000 és 10 000 utas közé esik, az értesítés ideje legfeljebb három órára csökken. Ha egy jegy vagy egy bérlet több útvonalra szól, egy bejelentés is elegendő, amennyiben a további utak időpontjára vonatkozó információt is megadják. Az ilyen értesítést továbbítani kell az útvonalban érdekelt minden más vasúttársaság és állomásüzemeltető felé;

Módosítás    102

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a segítségnyújtás feltétele, hogy a fogyatékossággal élő vagy a csökkent mozgásképességű személy a kijelölt helyen megjelenjen a vasúttársaság vagy az állomás ilyen segítséget nyújtó üzemeltetője által előzetesen megállapított időpontban. Ezen időpont legfeljebb 60 perccel előzheti meg a közzétett indulási időt, vagy azt az időpontot, amelyre az összes utast kérik, hogy jelenjék meg.Ha nem állapítanak meg arra vonatkozó időpontot, amelyen belül a fogyatékossággal élő vagy a csökkent mozgásképességű személynek meg kellene jelennie, a személynek a kijelölt helyen legalább 30 perccel a közzétett indulási idő előtt vagy azon időpont előtt kell megjelennie, amelyre az összes utast kérik, hogy jelenjék meg.

e)  a segítségnyújtás feltétele, hogy a fogyatékossággal élő vagy a csökkent mozgásképességű személy a kijelölt helyen megjelenjen a vasúttársaság vagy az állomás ilyen segítséget nyújtó üzemeltetője által előzetesen megállapított időpontban. Ezen időpont legfeljebb 60 perccel előzheti meg a közzétett indulási időt, vagy azt az időpontot, amelyre az összes utast kérik, hogy jelenjék meg.

Módosítás    103

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Amennyiben egy vasúttársaság vagy egy állomás üzemeltetője részben vagy egészben megsemmisíti vagy megrongálja egy fogyatékossággal élő vagy csökkent mozgásképességű személy tolószékét, egyéb mozgást segítő eszközét vagy segédeszközét , illetve segítői kutyáját , felelősségre vonható ezért, és kártérítést kell nyújtania a veszteségért .

(1)  Amennyiben egy vasúttársaság vagy egy állomás üzemeltetője részben vagy egészben megsemmisíti vagy megrongálja egy fogyatékossággal élő vagy csökkent mozgásképességű személy kerekes székét, egyéb mozgást segítő eszközét vagy segédeszközét, illetve tanúsítvánnyal rendelkező segítő állatát, felelősségre vonható ezért, és a lehető leghamarabb kártérítést kell nyújtania a veszteségért vagy kárért.

Módosítás    104

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdésben említett kártérítésnek egyenlőnek kell lennie a megsemmisült vagy megrongálódott felszerelés vagy eszköz pótlásának vagy javításának költségével.

(2)  Az (1) bekezdésben említett kártérítést megfelelő időben biztosítani kell, és annak egyenlőnek kell lennie a megsemmisült vagy megrongálódott kerekes szék, felszerelés vagy eszköz pótlásának a tényleges érték alapján számított költségével vagy javításának teljes költségével, vagy a tanúsítvánnyal rendelkező segítő állatot ért veszteséggel vagy sérüléssel. A kártérítésnek javítás esetén ki kell terjednie az átmeneti pótlás költségeire is, ha ezt a költséget az utas viseli.

Módosítás    105

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  gondoskodnak arról, hogy a személyzet minden olyan tagja – a teljesítő felek által alkalmazottak is –, aki közvetlenül segítséget nyújt fogyatékossággal élő vagy csökkent mozgásképességű személyeknek, ismerje e személyek igényeit és azok kielégítésének módját, mentális vagy értelmi sérültek esetében is.

a)  gondoskodnak arról, hogy a személyzet minden olyan tagja – a teljesítő felek által alkalmazottak is –, aki közvetlenül segítséget nyújt fogyatékossággal élő vagy csökkent mozgásképességű személyeknek, fogyatékossággal kapcsolatos képzésben részesüljön annak érdekében, hogy ismerje e személyek igényeit és azok kielégítésének módját, mentális vagy értelmi sérültek esetében is.

Módosítás    106

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  biztosítják, hogy minden új alkalmazott részesüljön fogyatékossággal kapcsolatos képzésben, valamint hogy a személyzet tagjai rendszeresen részt vegyenek az ismereteiket felelevenítő képzéseken;

c)  biztosítják, hogy a felvételkor a személyzet minden olyan új tagja, aki közvetlenül az utazóközönséggel foglalkozik, bevezetést kapjon az utasok és a vasúttársaság fogyatékossággal kapcsolatban felmerülő problémáiról, valamint hogy a csökkent mozgásképességű személyeknek közvetlenül segítséget nyújtó munkavállalók fogyatékossággal kapcsolatos képzésben részesüljenek, valamint hogy rendszeresen részt vegyenek az ismereteiket felelevenítő képzéseken;

Módosítás    107

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  elfogadják a fogyatékossággal élő alkalmazottak, a fogyatékossággal élő vagy csökkent mozgásképességű utasok és/vagy a fogyatékossággal élőket képviselő szervezetek képzésen való részvételére irányuló kérését.

d)  elfogadhatják a fogyatékossággal élő alkalmazottak, és megfontolhatják a fogyatékossággal élő vagy csökkent mozgásképességű utasok és/vagy az őket képviselő szervezetek képzésen való részvételét.

Módosítás    108

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A vasúttársaságok , a menetjegy-értékesítők, az állomások üzemeltetői és az éves átlagban egy napon több mint 10 000 utast kiszolgáló állomások infrastruktúra-működtetői kivétel nélkül létrehoznak az e rendelet hatálya alá tartozó , a saját felelősségi körükbe eső jogok és kötelezettségek vonatkozásában egy panaszkezelési mechanizmust. Ezek a szereplők részletes elérhetőségi adataikat és munkanyelvüket az utasok számára széles körben ismertté teszik.

(1)  A vasúttársaságok, a menetjegy-értékesítők és az állomások üzemeltetői létrehoznak az e rendelet hatálya alá tartozó, a saját felelősségi körükbe eső jogok és kötelezettségek vonatkozásában egy panaszkezelési mechanizmust. Ezek a szereplők részletes elérhetőségi adataikat és munkanyelvüket az utasok számára széles körben ismertté teszik. Az utasok számára lehetővé kell tenni, hogy panaszt nyújtsanak be azon tagállam hivatalos nyelvén (nyelvein), amelyben a vasúttársaság, a menetjegy-értékesítő és az állomásüzemeltető letelepedett, és minden esetben angol nyelven.

Módosítás    109

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az utasok bármely érintett vasúttársaságnál , menetjegy-értékesítőnél, állomás üzemeltetőjénél vagy infrastruktúra-működtetőnél nyújthatnak be panaszt. A panaszokat az azok tárgyát képező esemény bekövetkeztétől számított hat hónapon belül kell megtenni. A címzett a panasz kézhezvételétől számított egy hónapon belül indoklással ellátott választ ad, vagy – indokolt esetben – tájékoztatja az utast arról, hogy a panasz kézhezvételének időpontjából számított legfeljebb három hónapon belül mikor számíthat válaszra. A vasúttársaságok, a menetjegy-értékesítők, az állomások üzemeltetői és az infrastruktúra-működtetők két évig őrzik meg a panaszok kivizsgálásához szükséges adatokat, és azokat kérésre a nemzeti végrehajtó szervek rendelkezésére bocsátják.

(2)  Az utasok bármely érintett vasúttársaságnál, menetjegy-értékesítőnél és állomásüzemeltetőnél nyújthatnak be panaszt. A panaszokat az azok tárgyát képező esemény bekövetkeztétől számított hat hónapon belül kell megtenni. A címzett a panasz kézhezvételétől számított egy hónapon belül indoklással ellátott választ ad, vagy – indokolt esetben – tájékoztatja az utast arról, hogy a panasz kézhezvételének időpontjából számított legfeljebb három hónapon belül választ fog kapni.

Módosítás    110

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A panaszkezelési eljárás részleteit hozzáférhetővé kell tenni a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek számára is.

(3)  A panaszkezelési eljárás részleteit könnyen elérhetővé kell tenni az utasok, valamint hozzáférhetővé kell tenni a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek számára is. Ezt az információt kérésre elérhetővé kell tenni a vasúttársaság letelepedése helye szerinti tagállamnak a hivatalos nyelvén (nyelvein).

Módosítás    111

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A Bizottság végrehajtási jogi aktust fogad el, amelyben meghatároz egy egységes uniós panaszbejelentő formanyomtatványt, amelyet az utasok az e rendelet szerinti kártérítés iránti kérelem benyújtására használhatnak. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az 37a. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

Módosítás    112

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A vasúttársaságok és az állomásüzemeltetők a szállítási szolgáltatásokhoz való hozzáférés minőségének javítása érdekében aktívan együttműködnek a fogyatékossággal élő személyeket képviselő szervezetekkel.

Módosítás    113

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A vasúttársaságok, az állomásüzemeltetők , a menetjegy-értékesítők és az utazásszervezők a vasúti menetjegy értékesítése során tájékoztatják az utasokat az e rendelet szerinti jogaikról és kötelezettségeikről. Ezen tájékoztatási kötelezettségnek való megfelelés érdekében használhatják ezen rendelet rendelkezéseinek összefoglalóját, amelyet a Bizottság az Unió összes hivatalos nyelvén elkészít és rendelkezésükre bocsát . Ezenfelül az XXX irányelvben szereplő előírásoknak megfelelően a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek számára is hozzáférhető módokon tájékoztatást kell elhelyezni a menetjegyen, akár papíralapú, akár elektronikus vagy más formátumban. A tájékoztatásnak meg kell adnia, hogy hol lehet tájékozódni járatkimaradás, csatlakozásmulasztás vagy jelentős késés esetén.

(1)  A vasúttársaságok, az állomásüzemeltetők , a menetjegy-értékesítők és az utazásszervezők a vasúti menetjegy értékesítése során tájékoztatják az utasokat az e rendelet szerinti jogaikról és kötelezettségeikről. Ezen tájékoztatási kötelezettségnek való megfelelés érdekében használhatják ezen rendelet rendelkezéseinek összefoglalóját, amelyet a Bizottság az Unió összes hivatalos nyelvén elkészít és rendelkezésükre bocsát . Ezenfelül az 1300/2014/EU rendeletben – amely meghatározza, hogy hol lehet tájékozódni járatkimaradás, csatlakozásmulasztás vagy jelentős késés esetén – szereplő előírásoknak megfelelően a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek számára is hozzáférhető módokon tájékoztatást kell adni, akár papíralapú, akár elektronikus vagy más formátumban.

Módosítás    114

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A vasúttársaságok és az állomásüzemeltetők megfelelő módon tájékoztatják az utasokat, többek között az XXX irányelvben szereplő akadálymentességi előírásoknak megfelelően az állomáson és a vonaton az e rendelet értelmében fennálló jogaikról és kötelezettségeikről, valamint a 31. cikknek megfelelően a tagállamok által kijelölt szerv elérhetőségéről.

(2)  A vasúttársaságok és az állomásüzemeltetők megfelelő módon tájékoztatják az utasokat, többek között az 1300/2014/EU rendeletben szereplő akadálymentességi előírásoknak megfelelően az állomáson és a honlapján az e rendelet értelmében fennálló jogaikról és kötelezettségeikről, valamint a 31. cikknek megfelelően a tagállamok által kijelölt szerv elérhetőségéről.

Módosítás    115

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az e cikknek megfelelően kijelölt szervről vagy szervekről, valamint annak vagy azoknak hatásköréről.

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az e cikknek megfelelően kijelölt szervről vagy szervekről, valamint annak vagy azoknak hatásköréről, és ezt honlapjuk egy megfelelő részén közzéteszik.

Módosítás    116

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A nemzeti végrehajtó szervek szorosan figyelemmel kísérik az e rendeletnek való megfelelést, és minden szükséges intézkedést meghoznak az utasok jogainak érvényesítése érdekében. Ennek érdekében a vasúttársaságok, az állomások üzemeltetői és az infrastruktúra-működtetők kötelesek e szervek kérésére rendelkezésre bocsátani a megfelelő dokumentumokat és információkat. Feladataik ellátásában a nemzeti végrehajtó szervek figyelembe veszik a 33. cikk értelmében a panaszkezelésre kijelölt szervtől kapott információkat, ha az egy másik szerv. A nemzeti végrehajtó szervek a panaszkezelő szerv által továbbított egyéni panaszok esetében is foganatosíthatnak végrehajtási intézkedéseket.

(1)  A nemzeti végrehajtó szervek szorosan figyelemmel kísérik az e rendeletnek való megfelelést, és minden szükséges intézkedést meghoznak az utasok jogainak érvényesítése érdekében. Ennek érdekében a vasúttársaságok, az állomások üzemeltetői és az infrastruktúra-működtetők kötelesek e szervek kérésére késlekedés nélkül, de minden esetben egy hónapon belül rendelkezésre bocsátani a megfelelő dokumentumokat és információkat. Feladataik ellátásában a nemzeti végrehajtó szervek figyelembe veszik a 33. cikk értelmében a panaszkezelésre kijelölt szervtől kapott információkat, ha az egy másik szerv. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a nemzeti végrehajtó és panaszkezelő szervek megfelelő jogkörrel és elegendő forrással rendelkezzenek az utasok e rendelet alapján előterjesztett egyéni panaszainak megfelelő és hatékony érvényesítéséhez.

Módosítás    117

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A nemzeti végrehajtó szervek statisztikákat tesznek közzé tevékenységükről, így az alkalmazott szankciókról is az egyes naptári évek tekintetében, méghozzá mindig a következő év áprilisának végéig.

(2)  A nemzeti végrehajtó szervek minden évben statisztikákat tartalmazó olyan jelentéseket tesznek közzé honlapjukon, amelyek részletesen ismertetik az általuk kapott panaszok számát és típusait, valamint a végrehajtási intézkedéseik eredményét, így az általuk alkalmazott szankciókat is. A jelentést az egyes évek tekintetében a következő év április első napjáig kell közzétenni. Ezenfelül e jelentéseket Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége honlapján is közzé kell tenni.

Módosítás    118

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A nemzeti végrehajtó szervek a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyeket képviselő szervezetekkel együttműködve rendszeresen ellenőrzik az e rendelet szerinti segítségnyújtás keretében biztosított szolgáltatásokat, és ennek eredményét hozzáférhető és széles körben használt formátumban közzéteszik.

Módosítás    119

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 2013/11/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv32 értelmében a fogyasztók rendelkezésére álló alternatív vitarendezési lehetőségek sérelme nélkül ha egy utas a 28. cikknek megfelelően panaszt tett a vasúttársaságnál, a menetjegy-értékesítőnél, az állomás üzemeltetőjénél vagy az infrastruktúra működtetőjénél, és panasza eredménytelen volt, azzal egy nemzeti végrehajtó szervhez fordulhat. A végrehajtó szervek tájékoztatják a panaszosokat arról, hogy jogukban áll alternatív vitarendezési testülethez fordulni egyéni jogorvoslat érdekében.

(1)  A 2013/11/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv32 értelmében a fogyasztók rendelkezésére álló alternatív vitarendezési lehetőségek sérelme nélkül ha egy utas a 28. cikknek megfelelően panaszt tett a vasúttársaságnál, az állomás üzemeltetőjénél vagy az infrastruktúra működtetőjénél, és panasza eredménytelen volt, azzal egy nemzeti végrehajtó szervhez fordulhat. A végrehajtó szervek tájékoztatják a panaszosokat arról, hogy jogukban áll alternatív vitarendezési testülethez fordulni egyéni jogorvoslat érdekében. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a végrehajtó és panaszkezelő szerveket a 2013/11/EU irányelv szerinti alternatív jogorvoslati mechanizmusok céljából elismerjék, és amennyiben az utasok alternatív vitarendezési lehetőséget keresnek, az érintett vasúttársaság, menetjegy-értékesítő, állomásüzemeltető vagy infrastruktúra-működtető köteles legyen abban részt venni, valamint az eredmény rá nézve kötelező érvényű és vele szemben ténylegesen végrehajtható legyen.

_________________

_________________

32 Az Európai Parlament és a Tanács 2013/11/EU irányelve (2013. május 21.) a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (HL L 165., 2013.6.18., 14. o.).

32 Az Európai Parlament és a Tanács 2013/11/EU irányelve (2013. május 21.) a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (HL L 165., 2013.6.18., 14. o.).

Módosítás    120

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  E rendelet vélt megsértése miatt bármely utas panaszt tehet a nemzeti végrehajtó szervnél vagy egy tagállam által e célból kijelölt más megfelelő szervnél.

(2)  E rendelet vélt megsértése miatt bármely utas panaszt tehet a nemzeti végrehajtó szervnél vagy egy tagállam által e célból kijelölt más megfelelő szervnél. Panaszokat továbbá az utasok csoportjait képviselő szervezetek is előterjeszthetnek.

Módosítás    121

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A szerv a panasz kézhezvételétől számított két héten belül megerősíti annak kézhezvételét. A panaszkezelési eljárás legfeljebb három hónapot vehet igénybe. Bonyolultabb ügyekben a szerv saját hatáskörében dönthet a panaszkezelési időszak hat hónapra való meghosszabbításáról. Ilyen esetben tájékoztatni kell az utast a határidő meghosszabbításának okairól és az eljárás lezárásához előreláthatóan szükséges időről. Egyedül a bírósági eljárást igénylő ügyek vehetnek igénybe hat hónapnál hosszabb időt. Amennyiben a panaszkezelésre kijelölt szerv egyben a 2013/11/EU irányelv szerinti alternatív vitarendezési testületnek is minősül, az abban az irányelvben előírt határidők alkalmazandók.

A szerv a panasz kézhezvételétől számított két héten belül megerősíti annak kézhezvételét. A panaszkezelési eljárás legfeljebb három hónapot vehet igénybe. Bonyolultabb ügyekben a szerv saját hatáskörében dönthet a panaszkezelési időszak hat hónapra való meghosszabbításáról. Ilyen esetben tájékoztatni kell az utast vagy az utasokat képviselő szervezetet a határidő meghosszabbításának okairól és az eljárás lezárásához előreláthatóan szükséges időről. Egyedül a bírósági eljárást igénylő ügyek vehetnek igénybe hat hónapnál hosszabb időt. Amennyiben a panaszkezelésre kijelölt szerv egyben a 2013/11/EU irányelv szerinti alternatív vitarendezési testületnek is minősül, az abban az irányelvben előírt határidők alkalmazandók, és valamennyi érintett fél beleegyezésével elérhetővé lehet tenni az 524/2013/EU rendelet1a szerinti online vitarendezés alkalmazását.

 

_________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU rendelete (2013. május 21.) a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (HL L 165., 2013.6.18., 1. o.).

Módosítás    122

Rendeletre irányuló javaslat

33 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

33a. cikk

 

Független békéltető testületek

 

A tagállamok olyan jól felszerelt, függetlenül békéltető testületeket hoznak létre, amelyek az utasok számára könnyen hozzáférhetők és megfizethetők a vasúttársaságokkal és a menetjegy-értékesítőkkel a jogaik érvényesítése tekintetében fennálló konfliktus esetén.

Módosítás    123

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok megállapítják az e rendelet megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek azok végrehajtása érdekében. Az előírt szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. A tagállamok értesítik a Bizottságot e szabályokról és rendelkezésekről, és késedelem nélkül tájékoztatják az ezeket érintő bármely későbbi módosításról.

(1)  A tagállamok megállapítják az e rendelet megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek azok végrehajtása érdekében. Az előírt szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük, valamint többek között magukban kell foglalniuk – de nem korlátozódnak erre – egy minimum pénzbírságot, vagy az érintett társaság vagy szervezet éves árbevételének bizonyos százalékát, attól függően, hogy melyik a magasabb. A tagállamok értesítik a Bizottságot e szabályokról és rendelkezésekről, és késedelem nélkül tájékoztatják az ezeket érintő bármely későbbi módosításról.

Módosítás    124

Rendeletre irányuló javaslat

37 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

37a. cikk

 

Bizottsági eljárás

 

(1)  A Bizottságot egy bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

 

(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 4. cikkét kell alkalmazni.

Módosítás    125

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  A legolcsóbb díjak menetrendje és feltételei

–  A rendelkezésre álló, köztük a legolcsóbb díjak menetrendje és feltételei.

Módosítás    126

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 5 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  Hozzáférési feltételek kerékpárok számára

–  Hozzáférési szabályok kerékpárok számára

Módosítás    127

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 6 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  Az ülőhelyek elérhetősége a dohányzó- és nem dohányzó részen, az első- és másodosztályon, valamint a fekvőhelyek és a hálókocsik elérhetősége

–  Az ülőhelyek elérhetősége valamennyi alkalmazandó viteldíj tekintetében a nem dohányzó részen (és adott esetben a dohányzó részen), az első- és másodosztályon, valamint a fekvőhelyek és a hálókocsik elérhetősége

Módosítás    128

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 7 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  A szolgáltatásokat várhatóan megzavaró vagy késleltető események

–  Üzemzavarok és késések (tervezett és valós idejű)

Módosítás    129

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 8 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  A vonaton igénybe vehető szolgáltatások elérhetősége

–  A vonaton igénybe vehető szolgáltatások elérhetősége, ideértve a wifit és a mosdókat

Módosítás    130

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  A vonaton igénybe vehető szolgáltatások

–  A vonaton igénybe vehető szolgáltatások, ideértve a wifit

Módosítás    131

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  Késések

–  Üzemzavarok és késések (tervezett és valós idejű)

Módosítás    132

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – I rész – 2 bekezdés – 1 pont – a pont – iii pont – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  a 60–119 perc közötti késések aránya;

–  a 91–120 perc közötti késések aránya;

Módosítás    133

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – I rész – 2 bekezdés – 2 pont – 1 franciabekezdés – vii pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

vii.  hasznos információk nyújtása az utazás során;

vii.  hasznos információk nyújtása az utazás során, ideértve a wifivel és a vonaton igénybe vehető egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat;

Módosítás    134

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – II rész – 1 bekezdés – 4 pont – 1 franciabekezdés – vii pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

vii.  az állomás és az ott található létesítmények akadálymentessége.

vii.  az állomás és az ott található létesítmények akadálymentessége, ideértve a lépcsőmentes hozzáférést, a mozgólépcsőket, a felvonókat és a poggyászrámpákat.

Módosítás    135

Rendeletre irányuló javaslat

IV melléklet – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az olyan összetett esetekben, amikor több panasz került benyújtásra, több üzemeltető érintett, nemzetközi utazásról van szó, vagy olyan baleset történt, amely az érintett társaság engedélyét kiadótól eltérő tagállam területén következett be, és különösen akkor, ha nem egyértelmű, hogy melyik nemzeti végrehajtó testület illetékes, illetve ha ez elősegítené vagy felgyorsítaná a panasz megoldását, a nemzeti végrehajtó testületeknek közösen egy „vezető” testületet kell kijelölniük, amely az utasokkal való kapcsolattartás során egyedüli kapcsolattartóként jár el. Az összes érintett nemzeti végrehajtó testületnek együtt kell működnie a panasz megoldása érdekében (ez magában foglalja az információátadást, a dokumentumok fordításához nyújtott segítséget és a balesetek körülményeivel kapcsolatos tájékoztatást). Az utasokat tájékoztatni kell arról, hogy melyik testület jár el „vezető” testületként.

Az olyan összetett esetekben, amikor több panasz került benyújtásra, több üzemeltető érintett, nemzetközi utazásról van szó, vagy olyan baleset történt, amely az érintett társaság engedélyét kiadótól eltérő tagállam területén következett be, és különösen akkor, ha nem egyértelmű, hogy melyik nemzeti végrehajtó testület illetékes, illetve ha ez elősegítené vagy felgyorsítaná a panasz megoldását, a nemzeti végrehajtó testületeknek közösen egy „vezető” testületet kell kijelölniük, amely az utasokkal való kapcsolattartás során egyedüli kapcsolattartóként jár el. Az összes érintett nemzeti végrehajtó testületnek együtt kell működnie a panasz megoldása érdekében (ez magában foglalja az információátadást, a dokumentumok fordításához nyújtott segítséget és a balesetek körülményeivel kapcsolatos tájékoztatást). Az utasokat tájékoztatni kell arról, hogy melyik testület jár el „vezető” testületként. Ezenfelül a nemzeti végrehajtó testületeknek minden esetben biztosítaniuk kell az (EU) 2017/23941a európai parlamenti és tanácsi rendeletnek való megfelelést.

 

_________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2394 rendelete (2017. december 12.) a fogyasztóvédelmi jogszabályok végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről és a 2006/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 345., 2017.12.27.).

(1)

A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

(2)

HL C 77., 2002.3.28., 1. o.


INDOKOLÁS

Bevezetés

A vasúti ágazat az első uniós szintű jogalkotási javaslat 1991-ben történt közzététele óta jelentős változásokon ment keresztül(1). Időközben megtörtént az úgynevezett inkumbensek teljes szerkezetátalakítása, új szereplők léptek be a piacra és részlegesen megvalósult a közös műszaki és adminisztratív szabványokon alapuló, valóban egységes uniós vasúti térség. Számos dolog azonban még mindig várat magára, köztük az új technológiák, például az Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszer (ERTMS) migrációja.

A vasúti ágazat egyik legfontosabb vívmánya az utasok jogainak védelmét szolgáló jogi keret létrehozása a fogyasztói jogokkal kapcsolatos tágabb uniós politika részeként. Végrehajtási jelentésében(2) a Bizottság elismerte, hogy az ágazat helyesen alkalmazza a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló 1371/2007/EK rendeletet. Ugyanakkor számos tagállam – e rendeletnek megfelelően – mentességet biztosít a rendelet egyes cikkei alól az elhanyagolt vasúti infrastruktúra vagy az elavult vasúti járművek korszerűsítésére szolgáló pénzügyi eszközök hiánya miatt. Az ilyen mentességek biztosítására azonban 2024. decemberétől nem lesz lehetőség. A vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogai ezért hamarosan az EU valamennyi tagállamában egyenlő védelmet kapnak.

A szükséges és folyamatos javítások ellenére hangsúlyozni kell, hogy az EU vasúti rendszere – a világ számos országával összehasonlítva – az egyik leghatékonyabb, legmodernebb és leginkább fogyasztóbarát vasúti rendszer. Az előadó mindazonáltal úgy véli, hogy a vasúti ágazat fejlesztése és korszerűsítése továbbra is az ágazat állandó célját kell, hogy képezze, többek között a vasúton utazók védelme érdekében is.

Ez az átdolgozás lendületet ad az uniós vasúti rendszer továbbfejlesztésének, és még egyértelműbb keretetek közé helyezi a fuvarozók és a fogyasztók közötti kapcsolatot.

Az előadó ezért üdvözli a Bizottság javaslatát, különösen a csökkent mozgásképességű vagy a fogyatékossággal élő személyeknek nyújtott segítség, valamint az üzemzavarok esetén nyújtott kártérítés tekintetében.

Az előadó azon a véleményen van, hogy alapvető fontosságú egy olyan, érvényesíthető jogokat is magában foglaló keret létrehozása, amely egyrészt a meglévő uniós jogszabályok végrehajtására ösztönzi a tagállamokat, másrészt pedig koherensebb védelmet biztosít az ügyfelek számára, szem előtt tartva egyúttal, hogy a vasúton történő utazást megfizethető szinten kell tartani, és egyre inkább hozzáférhetővé kell tenni a csökkent mozgásképességű személyek számára.

Az előadó hangsúlyozza, hogy a versenyképesség érdekében a vasúti ágazatnak kiváló és korszerű szolgáltatásokat kell nyújtania a fogyasztók számára megfizethető áron. A társadalmi kohézió és a közlekedés fenntarthatóságának biztosítása szempontjából kiemelkedően fontos, hogy a vasúti közlekedés új utasokat tudjon vonzani. Ebben az összefüggésben szükséges, hogy a vasút a többi közlekedési móddal egyenlő feltételek mellett működjön. Biztosítani kell a verseny tisztességességét. Ezért megkérdőjelezhetetlen prioritásként kell kezelni a vasúti közlekedést igénybe vevő uniós polgárok védelmének megerősítését, aminek kéz a kézben kell járnia a vasúti ágazat adminisztratív terheinek lehető legalacsonyabb szinten tartásával. Erre tekintettel az átdolgozás során el kell kerülni a meglévő uniós jogszabályokkal átfedésben lévő intézkedéseket.

Főbb kérdések

Hatály

Az előadó általában véve támogatja az Európai Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy a lehető legnagyobb mértékben korlátozzák a tagállamok mentességek megadására vonatkozó lehetőségét. A nem uniós és az uniós országok közötti nemzetközi vasúti személyszállítási szolgáltatásokat azonban ki kell venni ezen átdolgozás hatálya alól, mivel az uniós vasúttársaságokat nem szabad felelőssé tenni a nem uniós országok vasúti infrastruktúrájának állapotáért, illetve azon nem uniós fuvarozók teljesítményéért, amelyek számára vontatási szolgáltatásokat nyújtanak.

A távolsági belföldi szolgáltatások tekintetében a jelenleg hatályos rendeletben foglaltaknak megfelelően nem szabad megengedni a tagállamok számára, hogy e szolgáltatásokra vonatkozóan 2024 után mentességet adjanak. A vasúti rendszer Európa középső és keleti részén jellemző finanszírozási környezetének figyelembevétele érdekében el kell kerülni a korábbi megszüntetést. Erre tekintettel a távolsági szolgáltatásokra(az Egyesült Királyság kivételével) továbbra is részleges mentesség vonatkozik.

Emellett az előadó hangsúlyozni kívánja, hogy a fogyasztói jogokkal kapcsolatos jogszabályoknak a vevő és a szolgáltató közötti jogviszonyra kell összpontosítaniuk. Az átdolgozás esetében a szolgáltató a vasúttársaság, azaz a fuvarozó. A vállalkozások közötti viszonyokat más jogszabályokban, így például a vasúti csomagokban kell kezelni. Az előadó ennek megfelelően kezelte az „adatmegosztási követelményekre” (9. cikk (4) bekezdés), az úgynevezett „készenléti tervezésre” (18. cikk (6) bekezdés), valamint a „jogorvoslathoz való jogra” (19. cikk) vonatkozó rendelkezéseket.

Hozzáférhetőség

Az előadó határozottan támogatja, hogy meg kell könnyíteni a fogyatékossággal élő vagy csökkent mozgásképességű személyek számára a vasúti közlekedéshez való hozzáférést. A vonatokat egyenlő feltételekkel, könnyen hozzáférhetővé kell tenni valamennyi uniós polgár számára. E tekintetben az előadó emlékeztet arra, hogy a 4. vasúti csomag megteremtette a jogi keretet a vasúti infrastruktúrának a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek általi használatra való alkalmassá tételéhez annak érdekében, hogy biztosítsák e személyek számára a teljes függetlenség lehetőségét. Hangsúlyozni kell, hogy a társadalom elöregedése egyre fontosabb kihívást jelent a közlekedési ágazat számára.

Az előadó ezért azon a véleményen van, hogy a vasúti ágazatnak minden tőle telhetőt meg kell tennie, hogy hozzáférhető vasútállomásokat és vonatokat biztosítson. Az előadó ezért azt javasolja, hogy a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek számára a lehető legrövidebb, de legfeljebb 24 órás előzetes értesítési idő mellett biztosítsanak hozzáférést a teljes uniós vasúti rendszerhez. A segítségnyújtást szükség esetén a vasúti üzemidő alatt kell biztosítani. Ingyenesnek kell lennie. A nemzeti végrehajtó szerveknek a célzott fejlesztések lehetővé tétele érdekében ellenőrizniük kell a vasúti rendszer hozzáférhetőségének minőségét.

Az előadó elismeri, hogy a mozgást segítő eszközök, mint például a kerekes székek vagy a segítő eszközök nem csak elengedhetetlenek a csökkent mozgásképességű személyek számára, hanem egyedileg személyre szabottak és gyakran drágák is. Ezért nagyon fontos, hogy a veszteségek vagy károk megtérítése időben megtörténjen, és hogy a tényleges értéken alapuló, teljes pótlási költség megtérítése biztosított legyen.

Az előadó úgy véli, hogy a csökkent mozgásképességű személyeknek nyújtott megfelelő és magas színvonalú segítség biztosításához elengedhetetlen a személyzet képzése. Az előadó ezért azt javasolja, hogy a személyzet képzésére szánt források a csökkent mozgásképességű személyekkel közvetlenül kapcsolatba kerülő, illetve a csökkent mozgásképességű személyekkel kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtó munkavállalók számára legyenek fenntartva. Ez jobb és célirányosabb képzést tesz majd lehetővé.

Jegyek

A vasút felé történő modális váltás támogatása érdekében a vasúti hozzáférés lehető legvonzóbbá tétele – amit a közlekedésről szóló fehér könyv(3) is kiemel – az előadó számára kulcsfontosságú célkitűzés. A átszállójegyeket a vasúti utasok nagyra értékelik. Ezek rendelkezésre állása kulcsfontosságú elem a vasúti közlekedés vonzerejének növeléséhez. Az előadó azonban úgy véli, hogy a jogalkotó nem írhatja elő a piac megnyitása keretében a jegyértékesítés területén a kötelező érvényű, vállalkozások közötti együttműködést. A vasúti ágazatot az egyéb közlekedési módokkal azonosan kell kezelni. A légi közlekedési ágazathoz hasonlóan, ahol nincs kötelező járatmegosztás, a vasúti társaságoknak is meg kell hagyni a szabad választás lehetőségét arra vonatkozóan, hogy mely szereplőkkel működjenek együtt, ami az évtizedek óta az uniós versenypolitika egyik kulcselemének számító intermodális verseny fokozását is szolgálja.

Ebben az összefüggésben a vasúti és menetjegy-értékesítők ún. „teljes szolgáltatási modell” elnevezésű kezdeményezésének megvalósítása már meghozta az első kézzelfogható eredményeket. A www.bahn.com honlapon például már belföldi és nemzetközi jegyeket lehet foglalni a Trenitalia és az ÖBB társaságok teljes vonalára is, ami lehetővé teszi az utasok számára, hogy egyszerre foglaljanak, fizessenek és állítsanak ki jegyet egy több fuvarozót érintő, például Észak-Németországból Ausztrián keresztül Dél-Olaszországba tartó útra.

Mindazonáltal az előadó úgy véli, hogy a jogalkotónak kulcsfontosságú szerepet kell játszania a vasúti ügyfelek megfelelő szintű védelmének biztosításában, különösen annak biztosításával, hogy a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok megfelelő tájékoztatást kapjanak minden típusú jegy vásárlásakor, és ezáltal élvezhessék az e rendeletben meghatározott kártérítési és segítségnyújtási rendszer előnyeit.

A vasúti rendszer rendkívül összetett, nemcsak műszaki szempontból, hanem az utasok biztonsága és védelme szempontjából is. Ugyanakkor a vasúttársaságoknál folyamatos az innováció, és az automatizálás a valóságban már most is létezik. Ezért a meghatározott csatornák útján történő jegyeladást előíró intézkedéseknek rugalmasnak kell lenniük, például tudomásul kell venniük, hogy a vonaton történő értékesítés nem mindig lehetséges, amint azt a jelenlegi rendelet 9. cikkének (4) bekezdése maga is említi. Ezzel párhuzamosan rendkívül fontos, hogy a vasúttársaságok továbbra is biztosítsák és bővítsék az alternatív hozzáférhető csatornákon keresztüli jegyvásárlási lehetőségeket.

A menetjegy-értékesítők és a közvetítők szerepe

Az előadó kulcsfontosságúnak tartja az e rendeletben foglalt hatáskörökkel kapcsolatos pontatlanságok elkerülését és a jogi egyértelműség biztosítását. A 3. cikk néhány fogalommeghatározása ezért módosult. Ez történt például az „utazásszervező” fogalma esetében, ahol az előadó összehangolta a meghatározást a már meglévő jogszabályokkal(4).

A menetjegy-értékesítőknek mint a vasúti szállítási szolgáltatások kiskereskedelmi forgalmazóinak fő üzleti tevékenysége, hogy a vasúttársaság nevében menetjegyeket árusítanak. Ebben az összefüggésben az előadó a 9. cikk (2) bekezdését módosítva mentesítette a menetjegy-értékesítőket az utasok részére történő folyamatos utazási tájékoztatásnyújtás jogi kötelezettsége alól.

Vis maior

2013 óta az Európai Bíróság egyik ítélete alapján a vasúttársaságok nem mentesülnek a rendkívüli körülmények okozta késések miatti kártérítés kötelezettsége alól. Az előadó úgy véli, hogy minden közlekedési mód esetében felmerülhetnek rendkívüli körülmények. Ez még fontosabb a multimodalitás szempontjának vizsgálatakor, amely esetben minden közlekedési módra érvényes minimumszabályokat kell alkalmazni, többek között az intermodális verseny torzulásának elkerülése érdekében is. A Bizottság átdolgozott változata ezt figyelembe veszi. Ugyanakkor a rendkívüli körülményeket a rendkívüli időjárási körülményekre és a súlyos természeti katasztrófákra korlátozza, miközben elhanyagol más olyan körülményeket – például a terrortámadásokat –, amelyek nem kapcsolódnak a vasút üzemeltetéséhez, de súlyos hatással lehetnek a rendszer működésére. A 17. cikk (8) bekezdésében az előadó javasolja az I. melléklet (CIV Egységes szabályok) 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott vis maior fogalmának bevezetését, amely kiterjed a vasúti vállalkozások ellenőrzésén kívül eső valamennyi váratlan körülményre.

(1)

91/440/EK irányelv.

(2)

Jelentés a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló, 2007. október 23-i 1371/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásáról (COM(2013)0587, 2013. augusztus 14.).

(3)

A közlekedéspolitikáról szóló 2011. évi fehér könyv

(4)

2015/2302 irányelv az utazási csomagokról és az utazási szolgáltatásegyüttesekről.


MELLÉKLET: A JOGI BIZOTTSÁG LEVELE

D(2018)14313

Karima Delli

elnök, Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

ASP 04F155

Brüsszel

Tárgy:  a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (átdolgozás)

COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD))

Tisztelt Elnök Úr!

A Jogi Bizottság a Parlament eljárási szabályzatának átdolgozásról szóló 104. cikke értelmében megvizsgálta a fent említett javaslatot.

E cikk (3) bekezdése a következőképpen szól:

„Ha a jogi ügyekben illetékes bizottság úgy ítéli meg, hogy a javaslat nem tartalmaz a benne akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást, erről tájékoztatja a téma szerint illetékes bizottságot.

Ebben az esetben a 169. és a 170. cikkben támasztott feltételeken túl az illetékes bizottság keretében csak azokat a módosításokat lehet elfogadni, amelyek a javaslat módosításokat tartalmazó részeire vonatkoznak.

A javaslatban változatlanul maradót részekre vonatkozó módosításokat kivételesen és eseti jelleggel a téma szerint illetékes bizottság elnöke azonban elfogadhatja, ha úgy ítéli meg, hogy a szöveg belső koherenciája vagy más elfogadható módosításokhoz való szoros kapcsolódásuk folytán erre halaszthatatlan okok miatt szükség van. Ezen indokokat a módosításokhoz fűzött írásos indokolásban kell feltüntetni.”

A Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport véleménye alapján, amely megvizsgálta az átdolgozásra irányuló javaslatot, valamint az előadó ajánlásaival összhangban a Jogi Bizottság úgy ítéli meg, hogy a szóban forgó javaslat nem tartalmaz érdemi módosításokat a javaslatban ekként feltüntetetteken kívül, valamint hogy a meglévő jogszabályok változatlanul hagyott rendelkezései és e módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a javaslat a meglévő jogszabályok érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza.

Következésképpen 2018. március 27-i ülésén a Jogi Bizottság 19 támogató szavazattal és 2 tartózkodás mellett(1) azt javasolta a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságnak mint illetékes bizottságnak, hogy a 104. cikkel összhangban megvizsgálhatja a fent említett javaslatot.

Tisztelettel:

Pavel Svoboda

Mellékletek: A tanácsadó munkacsoport véleménye

Melléklet

 

 

 

 

A JOGI SZOLGÁLATOKBÓL ÁLLÓ

TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT

 

  Brüsszel, 2018. február 19.

VÉLEMÉNY

A KÖVETKEZŐK FIGYELMÉBE:  AZ EURÓPAI PARLAMENT

          A TANÁCS

          A BIZOTTSÁG

a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (átdolgozás)

COM(2017)0548, 2017.9.27. – 2017/0237(COD)

Tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. november 28-i intézményközi megállapodásra és különösen annak 9. pontjára, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport 2017. október 27-én, december 14-én és 2018. január 18-án azzal a szándékkal ült össze, hogy megvizsgálja – többek között – a Bizottság által benyújtott fent nevezett javaslatot.

Ezen ülés alkalmával(2) a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló, 2007. október 23-i 1371/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet átdolgozására vonatkozó európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat vizsgálatát követően a tanácsadó munkacsoport közös megegyezéssel az alábbiakat állapította meg:

1. A következő részeket az érdemi változások jelölésére általában használt szürke háttérrel kellett volna kiemelni:

– a (10) preambulumbekezdésben a hagyományos vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 2001. március 19-i 2001/16/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre való hivatkozásnak a 454/2011/EU bizottsági rendeletre való hivatkozással való felváltását;

– a 14. preambulumbekezdésben az „együtt kell működniük” szavak törlését;

– a 15. preambulumbekezdésben „a szabad választás” szavak törlését;

– a (16) preambulumbekezdésben az „annak biztosítása érdekében” szavaknak az „Ezenfelül” szóval való felváltását;

– a 3. cikk 17. pontjában a „fuvarozóra” szónak a „vasúttársaságra” szóval való felváltását;

– a 6. cikk teljes szövegét;

– a 9. cikk (1) bekezdésének elején „A 10. cikk sérelme nélkül, a” szavak törlését;

– a 9. cikk (1) bekezdésében „a hallás- és/vagy látássérült személyek igényeire” szavak törlését;

– a 10. cikk (1) bekezdésében az „amennyiben ilyenek rendelkezésre állnak” szavak törlését és az „átszállójegyeket” szó előtt az „és adott esetben” szavak hozzáadását;

– a 10. cikk (2) bekezdésének első albekezdésében az „és (4)” szavak hozzáadását;

– a 10. cikk (2) bekezdése második albekezdésének teljes szövegét;

– a 17. cikk (2) bekezdésének elején „Az (1) bekezdés azokra az utasokra is vonatkozik” szavak hozzáadását;

– a 25. cikk (1) bekezdésében a „Nem alkalmazandó pénzügyi felső határ” szavak törlését;

–a III. mellékletben az 1371/2007/EK rendelet III. melléklete jelenlegi szövegének törlését.

2. A (32) preambulumbekezdésben a „Szerződés” szó elé be kell szúrni „az Európai Unióról szóló” szavakat.

Ennélfogva a javaslat vizsgálata során a tanácsadó munkacsoport egyhangú közös megegyezéssel megállapította, hogy a javaslat az akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz. A meglévő jogszabály változatlanul hagyott rendelkezései és az érdemi módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a munkacsoport megállapította továbbá, hogy a javaslat a meglévő jogszabály érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

jogtanácsos      jogtanácsos      főigazgató

(1)

A szavazáson a következő képviselők voltak jelen: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Pascal Durand, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, Mylène Troszczynski, Axel Voss, Rainer Wieland, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual.

(2)

  A tanácsadó munkacsoport a javaslat angol nyelvű változata alapján dolgozott, mivel ez a szóban forgó szöveg eredeti nyelvi változata.


MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG JOGI SZOLGÁLATAI TANÁCSADÓ MUNKACSOPORTJÁNAK VÉLEMÉNYE

 

 

 

 

A JOGI SZOLGÁLATOKBÓL ÁLLÓ

TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT

 

  Brüsszel, 2018. február 19.

VÉLEMÉNY

A KÖVETKEZŐK FIGYELMÉBE:  AZ EURÓPAI PARLAMENT

          A TANÁCS

          A BIZOTTSÁG

a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (átdolgozás)

COM(2017)0548, 2017.9.27. – 2017/0237(COD)

Tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. november 28-i intézményközi megállapodásra és különösen annak 9. pontjára, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport 2017. október 27-én, december 14-én és 2018. január 18-án azzal a szándékkal ült össze, hogy megvizsgálja – többek között – a Bizottság által benyújtott fent nevezett javaslatot.

Ezen ülés alkalmával(1), a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló, 2007. október 23-i 1371/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet átdolgozására vonatkozó európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat vizsgálatát követően a tanácsadó munkacsoport közös megegyezéssel az alábbiakat állapította meg:

1. A következő részeket az érdemi változások jelölésére általában használt szürke háttérrel kellett volna kiemelni:

– a (10) preambulumbekezdésben a hagyományos vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 2001. március 19-i 2001/16/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre való hivatkozásnak a 454/2011/EU bizottsági rendeletre való hivatkozással való felváltását;

– a 14. preambulumbekezdésben az „együtt kell működniük” szavak törlését;

– a 15. preambulumbekezdésben „a szabad választás” szavak törlését;

– a (16) preambulumbekezdésben az „annak biztosítása érdekében” szavaknak az „Ezenfelül” szóval való felváltását;

– a 3. cikk 17. pontjában a „fuvarozóra” szónak a „vasúttársaságra” szóval való felváltását;

– a 6. cikk teljes szövegét;

– a 9. cikk (1) bekezdésének elején „A 10. cikk sérelme nélkül, a” szavak törlését;

– a 9. cikk (1) bekezdésében „a hallás- és/vagy látássérült személyek igényeire” szavak törlését;

– a 10. cikk (1) bekezdésében az „amennyiben ilyenek rendelkezésre állnak” szavak törlését és az „átszállójegyeket” szó előtt az „és adott esetben” szavak hozzáadását;

– a 10. cikk (2) bekezdésének első albekezdésében az „és (4)” szavak hozzáadását;

– a 10. cikk (2) bekezdése második albekezdésének teljes szövegét;

– a 17. cikk (2) bekezdésének elején „Az (1) bekezdés azokra az utasokra is vonatkozik” szavak hozzáadását;

– a 25. cikk (1) bekezdésében a „Nem alkalmazandó pénzügyi felső határ” szavak törlését;

–a III. mellékletben az 1371/2007/EK rendelet III. melléklete jelenlegi szövegének törlését.

2. A (32) preambulumbekezdésben a „Szerződés” szó elé be kell szúrni „az Európai Unióról szóló” szavakat.

Ennélfogva a javaslat vizsgálata során a tanácsadó munkacsoport egyhangú közös megegyezéssel megállapította, hogy a javaslat az akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz. A meglévő jogszabály változatlanul hagyott rendelkezései és az érdemi módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a munkacsoport megállapította továbbá, hogy a javaslat a meglévő jogszabály érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

jogtanácsos      jogtanácsos      főigazgató

(1)

  A tanácsadó munkacsoport a javaslat angol nyelvű változata alapján dolgozott, mivel ez a szóban forgó szöveg eredeti nyelvi változata.


MELLÉKLET: AZON SZERVEZETEK ÉS SZEMÉLYEK FELSOROLÁSA, AMELYEKTŐL AZ ELŐADÓ ÉSZREVÉTELEKET KAPOTT

A következő felsorolás tisztán önkéntes alapon, az előadó kizárólagos felelősségi körében készült. Az előadó a következő szervezetekről vagy személyektől kapott hozzászólást a jelentéstervezet elkészítése során annak bizottsági ülésen történő elfogadásáig:

Szervezet és/vagy személy

Allianz Pro Schiene (ApS)

Allrail/Trainline

Európai Vasutak Közössége (CER)

Mark SMITH blogger (Seat61)

Deutsche Bahn (DB)

Deutscher Reiseverband

Európai Kerékpárosok Szövetsége (ECF)

Európai Bizottság – DG MOVE

Európai Fogyatékosügyi Fórum (EDF)

Európai Utasok Szövetsége (EPF)

Európai Vasúti Infrastruktúra-kezelők Társasága (EIM)

Eurostar

Eurotunnel

Fahrgastverband Pro Bahn

Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT)

Nemzetközi Tömegközlekedési Szövetség (UITP)

Société nationale des chemins de fer français (SNCF)

Polskie Koleje Państwowe SA (PKP)

Európai Utazásközvetítők és Utazásszervezők Szövetsége (ECTAA)

Trenitalia

Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV)

Verbraucherzentrale Bundesverband


VÉLEMÉNY a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről (5.6.2018)

a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részére

a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás)

(COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD))

A vélemény előadója: Dennis de Jong

RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Bizottság 2017 szeptemberében előterjesztette a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló európai rendelet (1371/2007/EK rendelet) átdolgozására irányuló javaslatát. Az előadó azon a véleményen van, hogy a vasúti közlekedést vonzóbbá kell tenni a fogyasztók számára a vasúti vállalkozásokra vonatkozó tájékoztatási követelmények megerősítése, a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok számára a jogbiztonság növelése és a fogyatékossággal élő vagy csökkent mozgásképességű személyek számára a vasúti közlekedés hozzáférhetőbbé tétele révén. Bár a bizottsági javaslat számos fontos szempontból javulást hoz, az előadó szerint az átdolgozás egyes területein több erőfeszítésre van szükség annak biztosítása érdekében, hogy a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok védelme az utazás előtt, alatt és után még inkább biztosítva legyen.

Vis maior és kártérítés

A légi utasok jogairól szóló rendeletben foglalt „vis maior” szabály bevezetése nyomán a Bizottság javasolja külön rendelkezés beillesztését a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól szóló rendeletbe is. Ez a rendelkezés rögzíti, hogy a vasúttársaságok szélsőséges időjárási körülmények vagy súlyos természeti katasztrófák esetén nem kötelesek kártérítést fizetni. A légi és a vasúti közlekedés azonban nem hasonlítható össze. Ezenkívül egy ilyen rendelkezés nem eléggé konkrét a jövőbeli jogviták elkerüléséhez. Az előadó ezért javasolja e rendelkezés törlését. Ezen túlmenően az előadó javasolja a menetjegy árának megtérítésére vonatkozó szabályok kibővítését az általa javasolt, nagysebességű vonatokra vonatkozó kártérítési szabályok révén, amelyek lehetővé teszik az utasok számára, hogy 45 perces vagy annál hosszabb késés esetén kártérítést követeljenek.

Tájékoztatás, szolgáltatás és segítségnyújtás

Túl gyakran fordul elő, hogy az utasok a vonatjegyek vásárlásakor nem egyértelmű körülményekkel szembesülnek. Az utasok különösen akkor tapasztalnak különbségeket a jegyek árképzése, a csatlakozások biztosítása és a segítségnyújtás terén, ha az utazás során több üzemeltetőt vesznek igénybe. Ez a vélemény ezért pontosabban meghatározza az átszállójegy fogalmát, valamint a javaslatot tesz egy felhasználói program interfész (API) létrehozására, amelyen keresztül a vasúttársaságoknak megkülönböztetéstől mentes hozzáférést kellene biztosítaniuk valamennyi utazási információhoz, beleértve a valós idejű üzemelési, menetrendbeli és díjszabási adatokat. Annak lehetővé tétele érdekében, hogy az utasok a menetjegyek a vásárlása során megalapozott döntést hozhassanak, a menetjegy-értékesítőket és a vasúti vállalkozásokat kötelezni kell, hogy tájékoztassák az utasokat abban az esetben, ha az úgynevezett átszállójegy ára jelentősen eltér a különböző üzemeltetőktől történő jegyvásárlás során külön fizetendő áraktól.

Fogyatékossággal élő és csökkent mozgásképességű személyek

A bizottsági javaslat számos rendelkezést tartalmaz annak érdekében, hogy az európai vasúti közlekedés hozzáférhetőbbé váljon a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek számára. Az e személyek által tapasztalt legfontosabb problémát azonban nem sikerült megoldani, nevezetesen azt, hogy a segítség iránti igényt az utazás előtt 48 órával előzetesen jelezni kell. Ez drasztikusan csökkenti a fogyatékossággal élő vagy csökkent mozgásképességű személyek mobilitását és szabadságát, és nincs összhangban a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény (UNCRPD) 9. cikkével, amely szerint lehetővé kell tenni a független, spontán és segítség nélküli utazást. Számos tagállam már rendelkezik olyan jól működő rendszerrel, amelyben sokkal rövidebb az előírt értesítési idő. Az előadó ezért azt javasolja, hogy a Bizottság javaslatában szereplő 48 óra a kis állomások esetében módosuljon 24 órára, a nagyobb személyzettel rendelkező állomások esetében pedig a megérkezők azonnal utazhassanak. A vasúti utazás hozzáférhetőbbé tételére irányuló egyéb javaslatok közé tartozik többek között az információk könnyebb hozzáférhetővé tétele az interneten vagy a személyzet által működtetett terjesztési csatornákon keresztül, valamint a vasúttársaságok kötelezése arra, hogy a szolgáltatások szüneteltetésére vonatkozó tájékoztatást hozzáférhető formátumban is tegyék közvetlenül elérhetővé.

MÓDOSÍTÁSOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az Unióban az utóbbi években jelentősen javult a fogyasztók védelme, ám a vasúti utasok jogainak védelme terén további előrelépésekre van szükség.

(3)  Az Unióban az utóbbi években jelentősen javult a fogyasztók védelme, ám a vasúti utasok jogainak védelme, valamint a késések, járatkimaradások vagy anyagi károk miatti kártalanításuk terén további előrelépésekre van szükség.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A nemzetközi és a belföldi szolgáltatásokat igénybe vevő vasúti utasok jogainak összehangolása javítani fogja a fogyasztóvédelmet az Unióban, egyenlő versenyfeltételeket teremt a vasúttársaságok között, és egységes utasjogokat biztosít.

(5)  A nemzetközi és a belföldi szolgáltatásokat igénybe vevő vasúti utasok jogainak összehangolása javítani fogja az Unióban az utasjogokat, különösen a késés vagy a járatkimaradás esetén járó tájékoztatáshoz és a kártérítéshez való hozzájutásuk tekintetében. Az utasoknak jogaikról a lehető legpontosabb tájékoztatást kell kapniuk.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A városi, külvárosi és regionális vasúti személyszállítási szolgáltatások jellege eltér a távolsági szolgáltatásokétól. Ezért a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy az Unión belüli, határokat át nem lépő városi, külvárosi és regionális vasúti személyszállítási szolgáltatásokra vonatkozóan mentességet biztosíthassanak e rendelet egyes, az utasjogokra vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazása alól.

(6)  A metrók, a villamosok és az egyéb könnyű vasúti személyszállítási szolgáltatások jellege eltér a távolsági szolgáltatásokétól. Ezért a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy az Unión belüli, határokat át nem lépő metrókra, villamosokra és egyéb könnyű vasúti személyszállítási szolgáltatásokra vonatkozóan mentességet biztosíthassanak e rendelet egyes, az utasjogokra vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazása alól.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A vasúti szolgáltatásokra vonatkozó felhasználói jogok közé tartozik az utazást megelőzően és annak folyamán a kapott szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog. A vasúttársaságoknak és a menetjegy-értékesítőknek az említett tájékoztatást lehetőség szerint előzetesen, és minél hamarabb meg kell adniuk. E tájékoztatást a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek számára akadálymentes módon kell nyújtani.

(9)  A vasúti szolgáltatásokra vonatkozó fogyasztói jogok közé tartozik az utazást megelőzően, az utazás során és az azt követően kapott, az összes vasúti lehetőséggel és szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog. A vasúttársaságoknak, a menetjegy-értékesítőknek és az utazásszervezőknek az említett tájékoztatást lehetőség szerint előzetesen, és valós időben meg kell adniuk. E tájékoztatást a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek számára akadálymentes módon kell nyújtani, és nyilvánosan elérhetővé kell tenni.

Indokolás

Ez a preambulumbekezdés a 9. cikk (2) bekezdésére utal, amely az átdolgozás részét képezi.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a)  Egy jól kidolgozott multimodális személyszállítási rendszer elősegíti az éghajlattal kapcsolatos célkitűzések megvalósítását. Ezért a vasúttársaságoknak ismertetniük kell a más közlekedési módokkal fennálló összeköttetéseket annak érdekében, hogy a vasúti szolgáltatások fogyasztói tudomást szerezzenek róluk az utazásuk lefoglalása előtt.

Indokolás

Ez a preambulumbekezdés a 9. cikk (2) bekezdésére utal, amely az átdolgozás részét képezi.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12a)  Az utazási információk megkülönböztetésmentes hozzáférhetővé tételére vonatkozó követelmény kiterjed a menetrendekre, az intermodális összeköttetésekre, a rendelkezésre álló ülőhelyekre, a vonatkozó viteldíjakra és díjszabásokra, a kötelező helyfoglalásokra és az esetlegesen alkalmazandó speciális feltételekre vonatkozó valós idejű operatív információkra. A vasúttársaságoknak lehetővé kell tenniük valamennyi utazásszervező és menetjegy-értékesítő számára, hogy sikeresen olyan személyszállítási szerződéseket kössenek, amelyek eredményeként bármikor, amikor szükséges, jegyeket, átszállójegyeket, helyfoglalásokat és kapcsolódó kereskedelmi ajánlatokat, például a kerékpár vagy a nagyméretű poggyász szállítására vonatkozó jegyeket bocsáthatnak ki. Ez hozzáférhetőbbé teszi az utazást az utasok számára, és lehetővé teszi, hogy szélesebb körű utazási lehetőségek és díjszabások közül válasszanak.

Indokolás

Ez a módosítás a (12) preambulumbekezdéshez kapcsolódik, amely az átdolgozás részét képezi.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

12 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12b)  Az utasinformációs vagy foglalási rendszerekhez való hozzáférés felhasználói program interfészeken (API) keresztül történő biztosításakor a vasúttársaságoknak gondoskodniuk kell arról, hogy az API-k nyílt szabványokat, általánosan használt protokollokat és géppel olvasható formátumokat használjanak. Amennyiben ezek a szabványok, protokollok vagy formátumok nem léteznek, a szabványok, a protokollok vagy formátumok kidolgozása során nyílt eljárásokat kell alkalmazniuk a dokumentációra, a fejlesztésre és a szabványosításra. A vasúttársaságoknak ezeket ingyenesen hozzáférhetővé kell tenniük.

Indokolás

Ez a módosítás a (12) preambulumbekezdéshez kapcsolódik, amely az átdolgozás részét képezi.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

12 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12c)  Ha olyan műszaki intézkedéseket vezetnek be, amelyek akadályozzák vagy hátrányos helyzetbe hozzák a feleket a tekintetben, hogy utazási információkat kérjenek le a felhasználói program interfészen kívüli, nyilvánosan elérhető forrásokból, például a weboldalaikról, ezt hátrányos megkülönböztetések kell tekinteni.

Indokolás

Ez a módosítás a (12) preambulumbekezdéshez kapcsolódik, amely az átdolgozás részét képezi.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  A kerékpáros közlekedés egyre nagyobb népszerűsége az Unióban kihat a mobilitásra és az idegenforgalomra. A közlekedési módok összességén belül a vasút és a kerékpár arányának növekedése csökkenti a közlekedés környezeti hatását. Ezért indokolt, hogy a vasúttársaságok amennyire csak lehet, megkönnyítsék a kerékpáros közlekedés és a vasúti utazás kombinálását, nevezetesen azáltal, hogy lehetővé teszik kerékpárok szállítását a szerelvényeiken.

(13)  A kerékpáros közlekedés egyre nagyobb népszerűsége az Unióban kihat a mobilitásra és az idegenforgalomra. A közlekedési módok összességén belül a vasút és a kerékpár arányának növekedése csökkenti a közlekedés környezeti hatását. Ezért indokolt, hogy a vasúttársaságok amennyire csak lehet, megkönnyítsék a kerékpáros közlekedés és a vasúti utazás kombinálását, nevezetesen azáltal, hogy megfelelő kapacitást biztosítanak a kerékpárok biztonságos szállításához minden típusú vonaton, beleértve a távolsági és a határokat átlépő vonatokat is.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13a)  A kerékpárok vonaton történő szállítása csak kellően indokolt biztonsági okokból tagadható meg vagy korlátozható. Ezek az okok az utasok biztonságával, különösen például a vészkijárati útvonalak szabadon tartásával és az utasok testi sérülésektől való megóvásával lehetnek kapcsolatosak.

Indokolás

Ez a módosítás a (13) preambulumbekezdéshez kapcsolódik, amely az átdolgozás részét képezi.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  A vasúttársaságoknak meg kell könnyíteniük a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok egyik üzemeltetőtől a másikhoz való átszállását, lehetőség szerint átszállójegyek biztosítása révén

(14)  A vasúttársaságoknak, a menetjegy-értékesítőknek és az utazásszervezőknek meg kell könnyíteniük a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok egyik üzemeltetőtől a másikhoz való átszállását átszállójegyek biztosítása révén. Egyértelműen fel kell tüntetniük, ha az átszállójegyek ára lényegesen eltér az egyes üzemeltetőktől külön-külön megvásárolható jegyek áraitól. Átszállójegyek kiállítása során figyelembe kell venniük, hogy az utasnak elegendő ideje legyen átszállni az egyik szolgáltatásról a másikra.

Indokolás

Ez a módosítás 17. cikk (8) bekezdésének módosításához kapcsolódik, amely az átdolgozás részét képezi.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményre figyelemmel, és annak érdekében, hogy a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek a vasúti közlekedés tekintetében a többi állampolgárhoz hasonló mobilitási lehetőségekkel rendelkezzenek, meg kell határozni az utazás során való megkülönböztetésmentességre és segítségnyújtásra vonatkozó szabályokat. A fogyatékossággal élő személyek és a csökkent mozgásképességű személyek – függetlenül attól, hogy a csökkent mozgásképességet fogyatékosságuk, koruk vagy más tényező okozza – a többi állampolgárral azonos jogokkal rendelkeznek a szabad mozgás, és a megkülönböztetésmentesség tekintetében. Külön figyelmet kell fordítani többek között a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyeknek a vasúti szolgáltatások elérhetőségéről, a járművekhez való hozzáférés feltételeiről, valamint a vonat felszereltségéről történő tájékoztatására. Az érzékszervi fogyatékossággal élő utasoknak a késésekről történő lehető legjobb tájékoztatása érdekében vizuális, illetve hangjelző rendszereket kell használni. A fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek számára lehetővé kell tenni, hogy a menetjegyeket a vonaton többletköltség nélkül vásárolják meg. A személyzetet megfelelően ki kell képezni a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek szükségleteiről és különösen a számukra szükséges segítségnyújtásról. Az azonos utazási feltételek biztosítása érdekében e személyeknek nem csupán a nap bizonyos szakaszaiban, hanem szolgálati időben bármikor segítséget kell nyújtani az állomásokon és a vonatokon.

(15)  A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményre figyelemmel, és annak érdekében, hogy a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek a vasúti közlekedés tekintetében a többi állampolgárhoz hasonló mobilitási lehetőségekkel rendelkezzenek, meg kell határozni az utazás előtt és az utazás során való megkülönböztetésmentességre és segítségnyújtásra vonatkozó szabályokat. A fogyatékossággal élő személyek és a csökkent mozgásképességű személyek – függetlenül attól, hogy a csökkent mozgásképességet fogyatékosságuk, koruk vagy más tényező okozza – a többi állampolgárral azonos jogokkal rendelkeznek a szabad mozgás, és a megkülönböztetésmentesség tekintetében. Külön figyelmet kell fordítani többek között a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyeknek a vasúti szolgáltatások elérhetőségéről, a járművekhez való hozzáférés feltételeiről, valamint a vonat felszereltségéről történő tájékoztatására. Az érzékszervi fogyatékossággal élő utasoknak a késésekről történő lehető legjobb tájékoztatása érdekében vizuális, illetve hangjelző rendszereket kell használni. A fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek számára lehetővé kell tenni, hogy a menetjegyeket a vonaton többletköltség nélkül vásárolják meg, amennyiben nincs semmilyen más mód az előzetes jegyvásárlásra. A személyzetet megfelelően ki kell képezni a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek szükségleteiről és különösen a számukra szükséges segítségnyújtásról. Az azonos utazási feltételek biztosítása érdekében e személyeknek nem csupán a nap bizonyos szakaszaiban, hanem szolgálati időben bármikor ingyenesen segítséget kell nyújtani az állomásokon és a vonatokon.

Indokolás

A vonatokon nem mindig lehet jegyet venni. Nem mindegyik vonaton van olyan személyzet, amely jegyet értékesíthet. Ezt a lehetőséget tehát világosan szabályozni kell. Ez a módosítás 10. cikk (5) bekezdéséhez kapcsolódik, amely az átdolgozás részét képezi.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  A vasúttársaságoknak és az állomásüzemeltetőknek a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyekkel kapcsolatos ÁME-k betartása révén figyelembe kell venniük a fogyatékossággal élő vagy csökkent mozgásképességű személyek igényeit. Ezenfelül az uniós közbeszerzési szabályokkal összhangban, különösen a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek26 megfelelően az új anyagok beszerzésekor, illetve építési vagy nagyobb felújítási munkák elvégzésekor a fizikai és funkcionális akadályok fokozatos megszüntetésével valamennyi épületet és járművet fokozatosan hozzáférhetővé kell tenni .

(16)  A vasúttársaságoknak és az állomásüzemeltetőknek a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyekkel kapcsolatos ÁME-k és az ÁME-k kiegészítésekor az XXX irányelvnek a betartása révén figyelembe kell venniük a fogyatékossággal élő vagy csökkent mozgásképességű személyek igényeit. Ezenfelül az uniós közbeszerzési szabályokkal összhangban, különösen a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek26 megfelelően az új anyagok beszerzésekor, illetve építési vagy nagyobb felújítási munkák elvégzésekor a fizikai és funkcionális akadályok fokozatos megszüntetésével valamennyi épületet és járművet fokozatosan hozzáférhetővé kell tenni .

__________________

__________________

26Az Európai Parlament és a Tanács 2014/24/EU irányelve (2014. február 26.) a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 94., 2014.3.28., 65. o.).

26Az Európai Parlament és a Tanács 2014/24/EU irányelve (2014. február 26.) a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 94., 2014.3.28., 65. o.).

Indokolás

Ha az ÁME-k nem foglalkoznak az akadálymentesítési követelményekkel, az európai akadálymentesítési jogszabályt (a XXX irányelvet) kell alkalmazni. Az XXX irányelv célja a meglévő ágazati uniós jogszabályok kiegészítése olyan szempontok szabályozásán keresztül, amelyekkel az említett jogszabály még nem foglalkozik.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  Kívánatos, hogy e rendelet a vasúttársaság felelősségéhez kapcsolódó késés esetén az utasokat megillető kártérítés tekintetében olyan rendszert hozzon létre, amelynek alapjai megegyeznek a COTIF – különösen az utasok jogaival kapcsolatos CIV Egységes szabályok – által előírt nemzetközi rendszerével. Egy személyszállítási szolgáltatás jelentős késése esetén a vasúttársaságoknak a jegyár bizonyos százalékában meghatározott kártérítést kell nyújtaniuk az érintett utasok számára.

(17)  Kívánatos, hogy e rendelet a vasúttársaság felelősségéhez kapcsolódó késés esetén az utasokat megillető kártérítés tekintetében olyan rendszert hozzon létre, amelynek alapjai megegyeznek a COTIF – különösen az utasok jogaival kapcsolatos CIV Egységes szabályok – által előírt nemzetközi rendszerével. A megvásárolt menetjegyeknek teljes mértékben visszatéríthetőnek kell lenniük. Egy személyszállítási szolgáltatás jelentős késése esetén a vasúttársaságoknak a jegyár bizonyos százalékában meghatározott kártérítést kell nyújtaniuk az érintett utasok számára, amely akár 100% is lehet.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  A vasúttársaságokat kötelezni kell arra, hogy baleset esetén a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasokkal szembeni felelősségükre vonatkozó biztosítással rendelkezzenek, vagy azzal egyenértékű intézkedést tegyenek. Ha a tagállamok meghatározzák a halál vagy személyi sérülés esetén az utasoknak fizetendő kártérítés maximális összegét, az nem lehet kevesebb a CIV egységes szabályaiban szereplő összegnél.

(18)  A vasúttársaságokat kötelezni kell arra, hogy baleset esetén a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasokkal szembeni felelősségükre vonatkozó biztosítással rendelkezzenek, vagy azzal egyenértékű intézkedést tegyenek. Ha a tagállamok meghatározzák a halál vagy személyi sérülés esetén az utasoknak fizetendő kártérítés maximális összegét, az nem lehet kevesebb a CIV egységes szabályaiban szereplő összegnél. A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy halál vagy személyi sérülés esetén bármikor megemeljék az utasoknak fizetendő kártérítés összegét.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(18a)  E rendelet értelmében balesetnek minősülnek az utasok egészségét ért olyan káros hatások is, amelyek oka a személyvonatok fülkéinek túlzsúfoltsága, kivéve, ha a személyvonatok e rendelet 16. cikkének (2) bekezdése szerint szállítanak utasokat. E rendelet értelmében balesetnek minősülnek továbbá az utasok egészségét ért olyan káros hatások is, amelyek oka a légkondicionáló rendszerek hiánya, használatának mellőzése vagy működésük hibája, és az ehhez kapcsolódó, az utasok számára elviselhetetlen hőmérsékleti viszonyok és páratartalom.

Indokolás

Az utas érdekeit sértő joghézagok elkerülése és különösen – de nem kizárólagosan – a rendelet (3) és (5) preambulumbekezdése szellemében az utasok egészségét érő egyéb olyan káros hatásokat is szabályozni kell, amelyek a fuvarozó hibájából vagy gondatlanságából következnek be, és amelyeket szélesebb értelemben véve a balesettel egyenértékűnek kell tekinteni.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  Késés esetén az utasok számára biztosítani kell a továbbutazást vagy más útvonalon kell közlekedési lehetőséget kell kínálni hasonló utazási feltételek mellett. Ilyenkor is figyelemmel kell lenni a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek szükségleteire.

(20)  Késés esetén az utasok számára biztosítani kell a továbbutazást vagy más útvonalon kell közlekedési lehetőséget kell kínálni hasonló utazási feltételek mellett. Ilyenkor is figyelemmel kell lenni különösen a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek szükségleteire.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  Azonban a vasúttársaság nem kötelezhető kártérítés fizetésére olyan esetben, amikor bizonyítani tudja, hogy a késést olyan rendkívüli időjárási körülmény vagy jelentős természeti katasztrófa okozta, amely veszélyeztette a szolgáltatás üzemeltetésének biztonságosságát. Az ilyen eseménynek rendkívüli természeti katasztrófának kell lennie, vagyis el kell térnie az egyes évszakokra jellemző olyan időjárási szélsőségektől, amilyen egy őszi vihar, vagy egy dagály vagy hóolvadás okozta áradás. A vasúttársaságnak bizonyítania kell, hogy nem láthatta előre és minden észszerű intézkedés megtétele mellett sem tudta volna megakadályozni a késést.

törölve

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22)  Az állomások üzemeltetőinek a pályahálózat-üzemeltetőkkel és a vasúttársaságokkal együttműködve vészhelyzeti tervet kell készíteniük, amelynek segítségével a megrekedt utasoknak megfelelő tájékoztatás és gondoskodás nyújtható, így a lehető legkisebbre csökkenthető az üzemzavarok hatása.

(22)  Az állomások üzemeltetőinek a pályahálózat-üzemeltetőkkel és a vasúttársaságokkal együttműködve vészhelyzeti tervet kell készíteniük és nyilvánosan elérhetővé tenniük, amelynek segítségével a megrekedt utasoknak megfelelő tájékoztatás és gondoskodás nyújtható, így a lehető legkisebbre csökkenthető az üzemzavarok hatása.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23)  Ez a rendelet nem korlátozhatja a vasúttársaságok azon jogát, hogy az alkalmazandó nemzeti joggal összhangban bárkitől – a harmadik feleket is beleértve – kártérítést követeljenek.

(23)  Ez a rendelet nem korlátozhatja a vasúttársaságok, menetjegy-értékesítők, állomásüzemeltetők és a pályahálózat-működtetők azon jogát, hogy adott esetben az utasokkal szemben e rendelet alapján fennálló kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatban bárkitől – a harmadik feleket is beleértve – kártérítést követeljenek.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27)  A vasúti személyszállítást igénybe vevő utasoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy bármely érintett vasúttársasághoz panaszt nyújtsanak be az e rendeletben rájuk ruházott jogokat és kötelezettségeket illetően, és jogot arra, hogy panaszukra ésszerű időn belül választ kapjanak.

(27)  A vasúti személyszállítást igénybe vevő utasoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy bármely érintett vasúttársasághoz, menetjegy-értékesítőhöz, állomásüzemeltetőhöz vagy pályahálózat-működtetőhöz panaszt nyújtsanak be az e rendeletben rájuk ruházott jogokat és kötelezettségeket illetően, és jogot arra, hogy panaszukra ésszerű időn belül választ kapjanak.

Indokolás

A 28. cikk (2) bekezdése értelmében az utasok bármely érintett vasúttársaságnál, menetjegy-értékesítőnél, állomás üzemeltetőjénél vagy pályahálózat-működtetőnél panaszt nyújthatnak be.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28)  A vasúttársaságoknak és az állomások üzemeltetőinek a vasúti személyszállítási szolgáltatások tekintetében minőségi előírásokat kell meghatározniuk, nyilvánosan elérhetővé tenniük, majd azokat kezelniük kell és nyomon kell követniük.

(28)  A vasúttársaságoknak és az állomások üzemeltetőinek a vasúti személyszállítási szolgáltatások tekintetében minőségi előírásokat kell meghatározniuk, nyilvánosan elérhetővé tenniük, majd azokat kezelniük kell és nyomon kell követniük, beleértve a fogyatékossággal élő és csökkent mozgásképességű személyekre vonatkozó szolgáltatásokat is.

Indokolás

Ez a módosítás a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezménnyel összefüggésben a (15) preambulumbekezdéshez kapcsolódik. A szolgáltatásminőségi előírásoknak ki kell terjednie a fogyatékossággal élő vagy csökkent mozgásképességű személyekre is.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(29)  A vasúti közlekedés kontextusában a fogyasztók magas szintű védelme érdekében a tagállamoktól meg kell követelni, hogy nemzeti végrehajtó szerveket jelöljenek ki e rendelet nemzeti szintű nyomon követésére és érvényesítésére. E szerveknek képeseknek kell lenniük különböző jogérvényesítési intézkedések meghozatalára. Lehetővé kell tenni, hogy a rendelet vélt megsértése esetén az utasok panaszt tegyenek e szerveknél. Az ilyen panaszok megfelelő kezelése érdekében e szerveknek együtt kell működniük egymással.

(29)  A vasúti közlekedés kontextusában a fogyasztók magas szintű védelme érdekében a tagállamoktól meg kell követelni, hogy nemzeti végrehajtó szerveket jelöljenek ki e rendelet nemzeti szintű nyomon követésére és érvényesítésére. E szerveknek képeseknek kell lenniük különböző jogérvényesítési intézkedések meghozatalára és a 2013/11/EU irányelvvel1a összhangban lehetőséget kell biztosítaniuk az utasok számára a kötelező erejű alternatív vitarendezésre.Lehetővé kell tenni, hogy a rendelet vélt megsértése esetén az utasok panaszt tegyenek e szerveknél, és – ahol ebben megállapodtak – igénybe vegyék az 524/2013/EU rendelet1b alapján létrehozott online alternatív vitarendezést. Azt is biztosítani kell, hogy a panaszokat az utasok csoportjait képviselő szervezetek nyújthassák be. Az ilyen panaszok megfelelő kezelése érdekében e szerveknek együtt kell működniük egymással, és ezt a rendeletet továbbra is szerepeltetni kell az (EU) 2017/2394 európai parlamenti és tanácsi rendelet1c mellékletében található felsorolásban. A nemzeti végrehajtó szervek minden évben egy statisztikákat tartalmazó jelentést tesznek közzé a weboldalukon, amelyek részletezik a kapott panaszok számát és típusát, valamint a végrehajtási intézkedéseik kimenetelét. E jelentéseket emellett az Európai Unió Vasúti Ügynöksége honlapján is közzé kell tenni.

 

__________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2013/11/EU irányelve (2013. május 21.) a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (HL L 165., 2013.6.18., 14. o.).

 

1b Az Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU rendelete (2013. május 21.) a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (HL L 165., 2013.6.18., 1. o.).

 

1c Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2394 rendelete (2017. december 12.) a fogyasztóvédelmi jogszabályok végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről és a 2006/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 345., 2017.12.27., 1. o.).

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(31)  A tagállamoknak meg kell állapítaniuk az e rendelet megsértése esetén alkalmazandó szankciókat, és biztosítaniuk kell e szankciók alkalmazását. A szankcióknak, amelyek az adott személy számára fizetendő kártérítést is magukban foglalhatják, hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

(31)  A tagállamoknak meg kell állapítaniuk az e rendelet megsértése esetén alkalmazandó szankciókat, és biztosítaniuk kell e szankciók alkalmazását. A szankcióknak, amelyek az adott személy számára fizetendő kártérítést is magukban foglalhatják, hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük, és – nem kimerítő jelleggel – magukban kell foglalniuk egy minimális bírságot vagy az adott vállalkozás vagy szervezet éves forgalmának egy meghatározott százalékát, attól függően, hogy melyik a magasabb összegű.

Indokolás

A megfelelő végrehajtási rendelkezések hiánya volt e rendelet átdolgozásának fő oka. Ezért kiemelt fontosságú annak biztosítása, hogy a szankciók visszatartó erejűek legyenek, és visszatartsák a vállalkozásokat attól, hogy megszegjék e rendelet rendelkezéseit. Ez elválaszthatatlanul összekapcsolódik a VII. fejezet végrehajtással kapcsolatos rendelkezéseinek egyéb módosításaival is, beleértve azokat, amelyek a végrehajtó szervek képességeinek és hatékonyságának javítására, valamint az utasoknak a panaszok benyújtása során biztosított támogatásra vonatkoznak.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Tárgy

Tárgy és célok

Indokolás

Az átdolgozott rendelet új egyensúlyt állított fel a vasúti szolgáltatást igénybe vevő utasok jogai és a vasúti közlekedési mód támogatásával kapcsolatos általános közérdek figyelembevétele között. A célkitűzéseket ez a cikk határozza meg, és ezt a címben is el kell ismerni, hiszen ez elválaszthatatlanul összekapcsolódik a szöveg más módosításaival, és a helyes jogalkotási gyakorlattal is összhangban van.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez a rendelet a vasúti közlekedés tekintetében az alábbiakra vonatkozóan állapít meg szabályokat:

Ez a rendelet az utasok hatékony védelmének biztosítása és a vasúti közlekedés előmozdítása érdekében a vasúti közlekedés tekintetében szabályokat állapít meg az alábbiakra vonatkozóan:

Indokolás

Lásd az előző módosítás indokolását.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  az utasok jogai járatkimaradás vagy késés esetén;

d)  az utasok jogai és kártérítés üzemzavar, például járatkimaradás vagy késés esetén;

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  az utasok számára minimálisan nyújtandó tájékoztatás;

e)  a vasúttársaságok, a menetjegy-értékesítők és az utazásszervezők által az utasok számára pontosan, időben és hozzáférhető formátumban nyújtandó minimális tájékoztatás;

Indokolás

Ez a módosítás szorosan összekapcsolódik különösen a II. fejezettel.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h)  a panaszok kezelése;

h)  megfelelő eljárások a panaszok kezelésére vonatkozóan;

Indokolás

Az átdolgozott rendeleten belül a végrehajtás javítására vonatkozó cél elérése érdekében fontos, hogy mind a fogyasztók, mind a nemzeti végrehajtó szervek szilárd eljárásokra támaszkodhassanak, amelyek elősegítik a panaszok könnyebb és gyorsabb kezelését. E módosítás elválaszthatatlanul összekapcsolódik különösen a VII. fejezetet érintő módosításokkal.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a 2012/34/EU irányelv szerinti városi, elővárosi és regionális személyszállítási szolgáltatások az Unión belüli, határokat átlépő szolgáltatások kivételével;

a)  a 2012/34/EU irányelv és az (EU) 2016/797 irányelv további meghatározásai szerinti metrók, villamosok és egyéb könnyű vasúti személyszállítási szolgáltatások;

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  olyan nemzetközi vasúti személyszállítási szolgáltatások, melyek jelentős része, többek között legalább egy menetrend szerinti megállás az Unión kívül valósul meg, feltéve, hogy a mentességet megadó tagállam a területén kellően biztosítja az utasjogok érvényesülését nemzeti jogával összhangban.

b)  olyan nemzetközi vasúti személyszállítási szolgáltatások, melyek jelentős része, többek között legalább egy menetrend szerinti megállás az Unión kívül valósul meg, abban a részében, amelyet nem a mentességet megadó tagállam a területén üzemeltetnek;

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  a kizárólag történelmi vagy turisztikai célra fenntartott járműveket igénybe vevő személyszállítási szolgáltatások.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot a (2) bekezdés a) és a b) pontja alapján biztosított mentességekről, valamint a (2) bekezdés b) pontja tekintetében nemzeti joguk megfelelőségéről az állam területén.

(3)  A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot a (2) bekezdés a), b) és ba) pontja alapján biztosított mentességekről.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az V. fejezet 5., 10., 11. és 25. cikke az (1) bekezdésben említett minden vasúti személyszállítási szolgáltatásra alkalmazandó, azokra is, amelyek a (2) bekezdés a) vagy b) pontja alapján mentességet élveznek.

(4)  Az V. fejezet 4., 5., 6., 7., 11. és 12. cikke az e cikk (1) bekezdésben említett minden vasúti személyszállítási szolgáltatásra alkalmazandó, azokra is, amelyek az e cikk (2) bekezdés a) vagy b) pontja alapján mentességet élveznek. A 10. és a 17. cikk az e cikk (1) bekezdésben említett minden vasúti személyszállítási szolgáltatásra alkalmazandó, azokra is, amelyek e cikk (2) bekezdésének b) pontja alapján mentességet élveznek.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5.  „menetjegy-értékesítő”: a vasúti szállítási szolgáltatások azon kiskereskedelmi forgalmazói, amelyek a vasúttársaság nevében vagy saját számlára szállítási szerződéseket kötnek és menetjegyeket árusítanak;

5.  „menetjegy-értékesítő”: a vasúti szállítási szolgáltatások azon kiskereskedelmi forgalmazói, amelyek egy vagy több vasúttársaság nevében vagy saját számlára szállítási szerződéseket kötnek és menetjegyeket és átszállójegyeket árusítanak;

Indokolás

Ez a módosítás 10. cikk (1) és (6) bekezdéséhez kapcsolódik, amelyek részei az átdolgozásnak.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

6a.  „menetjegy”: érvényes bizonyíték, amely feljogosítja az utast a vasúti közlekedésre, függetlenül a menetjegy formájától, legyen az például papíralapú, elektronikus jegy, okoskártya vagy utazókártya;

Indokolás

A menetjegynek különböző formái lehetnek, különösen az online platformok fejlődésének fényében. Ezért tisztázni kell, hogy a menetjegy formájától függetlenül egy érvényes bizonyíték, amely feljogosítja az utast a vasúti szolgáltatás igénybevételére.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

8.  „átszállójegy”: egy vagy több vasúttársaság által működtetett, egymást követő vasúti szolgáltatásokra jogosító egyetlen szállítási szerződést képviselő menetjegy vagy menetjegyek;

8.  „átszállójegy”: egy vagy több vasúttársaság által működtetett, egymást követő vasúti szolgáltatásokra jogosító, ugyanattól a menetjegy-értékesítőtől vagy utazásszervezőtől vagy vasúttársaságtól megvásárolt, a kezdőponttól a végpontig történő utazásra szóló menetjegy vagy külön menetjegyek;

Indokolás

Ez a módosítás 10. cikk (1) és (6) bekezdéséhez kapcsolódik, amelyek részei az átdolgozásnak.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

10.  „utazás”: egy kiindulási és egy célállomás között egyetlen szállítási szerződés alapján megvalósuló személyszállítás;

10.  „utazás”: egy kiindulási és egy célállomás között megvalósuló személyszállítás;

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 10 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

10a.  „optimális egyirányú vasúti utazás”: a legoptimálisabb (pl. legolcsóbb, leggyorsabb vagy legkényelmesebb) egyirányú vasúti utazás bármely két vasútállomás között (mind egy tagállamon belül, mind a belső uniós határokon átlépve), amely egy, kettő vagy több egymást követő vasúti szolgáltatásból áll, és betartja a hivatalos vasúti tervezők által meghatározott minimális standard csatlakozási időket, továbbá amely egynél több egymást követő menetjegyből vagy utazási szerződésből állhat, az utas számára legmegfelelőbb megoldástól függően.

Indokolás

A jelenlegi technológia lehetővé teszi, hogy az utasok egymást követő vasúti utakat foglaljanak le, és a legjobb (például a legolcsóbb, leggyorsabb vagy legkényelmesebb) megoldást válasszák ki az utazásukhoz, függetlenül a menetjegyek számától (egyetlen jegy vagy egymáshoz csatlakozó külön jegyek). A fogalommeghatározás pontosítja a 3. cikk 8. pontját, és jogilag következetessé teszi a rendeletet. Ez a módosítás összhangba hozza e rendeletet a más közlekedési módokra (például a légi közlekedésre) irányadó utasjogi rendelkezésekkel. Az „optimális egyirányú vasúti utazás” fogalma lehetővé teszi, hogy az utas a legalkalmasabb utazási lehetőséget válassza ki, és ezt az új technológiák fejlődése kellően indokolttá teszi.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 16 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

16.  „ fogyatékossággal élő személy” és „csökkent mozgásképességű személy”: bármely személy, aki tartós vagy ideiglenes fizikai, mentális, értelmi vagy érzékszervi sérülés sel él, amely más akadályokkal tetézve hátráltathatja, hogy más utasokhoz hasonlóan teljes körűen és hatékonyan használja a közlekedést , illetve akinek mozgásképessége a közlekedés során kor miatt korlátozott;

16.  „fogyatékossággal élő személy” és „csökkent mozgásképességű személy”: bármely személy, aki tartós vagy ideiglenes fizikai , mentális, értelmi vagy érzékszervi sérüléssel él, amely más akadályokkal tetézve hátráltathatja, hogy más utasokhoz hasonlóan teljes körűen és hatékonyan használja a közlekedést , illetve akinek mozgásképessége a közlekedés során korlátozott;

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 18 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

18a.  „könnyű vasúti személyszállítási szolgáltatás”: olyan városi és/vagy elővárosi vasúti közlekedési rendszer, amely (az EN 15227:2011 alapján) C-III vagy C-IV törésbiztonsággal rendelkezik, és járműveinek szilárdsága legfeljebb 800 kN (hosszanti irányú nyomóerő a kapcsolási ponton); a könnyű vasúti rendszerek rendelkezhetnek saját pályatesttel, vagy pályatestük lehet a közúttal közös, és járműveik általában nem vesznek részt a távolsági személy- vagy áruszállítási forgalomban;

Indokolás

Ez a módosítás 2. cikk (2) bekezdéséhez kapcsolódik, amely az átdolgozás részét képezi.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 19 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

19a.  „felhasználói program interfész”: a menetrendekre, intermodális csatlakozásokra – ideértve a lehetséges késésekre vonatkozó valós idejű információkat is –, a rendelkezésre álló ülőhelyekre, az alkalmazandó viteldíjakra, a kötelező helyfoglalásokra és különleges feltételekre, a szállítási szolgáltatások akadálymentességére vonatkozó információk lekérésére szolgáló elektronikus interfész, amely lehetővé teszi a menetjegyek, átszállójegyek és helyfoglalások vásárlását is;

Indokolás

Erre az új fogalommeghatározásra az (új) 10a. cikk új rendelkezéseinek bevezetése miatt van szükség.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A szociális díjszabási rendszerek sérelme nélkül a vasúttársaságok vagy a menetjegy-értékesítők a végső fogyasztó állampolgársága, lakóhelye, illetve a vasúttársaság vagy a menetjegy-értékesítő uniós székhelye szerinti közvetett vagy közvetlen megkülönböztetés nélkül határozzák meg szerződési feltételeiket és díjaikat a nagyközönség számára.

A szociális díjszabási rendszerek sérelme nélkül a vasúttársaságok, a menetjegy-értékesítők és az utazásszervezők a végső utas állampolgársága, származása, lakóhelye, illetve a vasúttársaság vagy a menetjegy-értékesítő uniós székhelye szerinti közvetett vagy közvetlen megkülönböztetés nélkül határozzák meg szerződési feltételeiket és díjaikat, valamint értékesítenek menetjegyeket és átszállójegyeket a nagyközönség számára, illetve fogadnak el foglalásokat az utasoktól. Emellett a vasúttársaságok, a menetjegy-értékesítők és az utazásszervezők – az általuk elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmazhatnak eltérő feltételeket a fizetési műveletre az utas állampolgárságával, lakóhelyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt amennyiben:

 

a) a fizetési művelet elektronikus tranzakció keretében átutalással, beszedéssel vagy ugyanahhoz a fizetési márkához és kategóriához tartozó kártyaalapú készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel történik;

 

b) a hitelesítési követelmények az (EU) 2015/2366 irányelv szerint teljesülnek; valamint

 

c) a fizetési művelet a vasúttársaság, a menetjegy-értékesítő vagy az utazásszervező által elfogadott pénznemben történik.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az utasok jogosultak kerékpárok szállítására a vonatokon , adott esetben észszerű díj ellenében. A kerékpárokra az utazás során mindvégig ügyelni kell, és nem szabad kellemetlenséget vagy kárt okozni más utasoknak, mozgást segítő eszközökben, poggyászban vagy a vasúti műveletek szempontjából. A kerékpárok szállítása biztonsági vagy üzemeltetési okokból megtagadható vagy korlátozható, amennyiben a vasúttársaságok, a menetjegy-értékesítők, az utazásszervezők vagy adott esetben az állomások üzemeltetői a 454/2011/EU rendelettel összhangban tájékoztatják az utasokat a megtagadás illetve a korlátozás feltételeiről.

Az utasok jogosultak kerékpárok szállítására a vonatokon akár összeszerelt, akár szétszerelt állapotban, beleértve a nagy sebességű, a távolsági és a határon áthaladó vonatokat is. Ezt a szolgáltatást ingyenesen, illetve kivételes esetekben ésszerű díj ellenében kell biztosítani. Minden új vagy felújított személyszállító járműnek rendelkeznie kell megfelelő, jól láthatóan jelzett, erre a célra kijelölt hellyel az összeszerelt kerékpárok szállítására. A kerékpárok szállítása csak kellően indokolt biztonsági okokból tagadható meg vagy korlátozható, amennyiben a vasúttársaságok, a menetjegy-értékesítők, az utazásszervezők vagy adott esetben az állomások üzemeltetői a 454/2011/EU rendelettel összhangban legkésőbb a menetjegy megvásárlásakor tájékoztatják az utasokat valamennyi szolgáltatásra vonatkozóan a kerékpárszállítás feltételeiről.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A vasúttársaságok kínálhatnak az utas számára az e rendelet által meghatározott feltételeknél kedvezőbb szerződési feltételeket kínálhatnak az utas számára.

(2)  A vasúttársaságok, az utazásszervezők vagy a menetjegy-értékesítők az e rendelet által meghatározott feltételeknél kedvezőbb szerződési feltételeket kínálhatnak az utas számára

Indokolás

A módosítás figyelembe veszi, hogy nem csupán a vasúttársaságok kínálnak menetjegyeket az utasoknak, és hogy ez nem érinti a vasúttársaságok és a menetjegy-értékesítők/utazásszervezők közötti üzleti kapcsolatot/a szerződési szabadságot, továbbá összhangban áll a II. fejezetben foglalt bizottsági szöveggel.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A szolgáltatások megszüntetésére vonatkozó információszolgáltatási kötelezettség

A szolgáltatások megszüntetésére vagy a szolgáltatási szint jelentős csökkentésére vonatkozó információszolgáltatási és egyeztetési kötelezettség

Indokolás

Figyelemmel arra, hogy e rendeletnek és a Bizottság ehhez javasolt módosításainak célja a fogyatékossággal élő és csökkent mozgásképességű személyek jogainak megerősítése, valamint általában az utasjogok javítása, fontos biztosítani, hogy a vasúttársaságok tisztességesen bánjanak az utasokkal. Ez a módosítás ezért szorosan kapcsolódik a többi javaslathoz, köztük a társaságok által nyújtandó tájékoztatásra és az utasokkal szembeni megkülönböztetés tilalmára vonatkozó javaslatokhoz (1. cikk), valamint a kapcsolódó fejezetekre, az V. fejezet akadálymentesítési rendelkezéseire és az egyéb rendelkezésekre vonatkozó javaslatokhoz.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A vasúttársaságok, vagy adott esetben a vasúti közszolgáltatási szerződésért felelős szervek megfelelő módon még a végrehajtás előtt közzéteszik , többek között az (EU) XXX irányelv31 akadálymentességre vonatkozó követelményeinek megfelelően a fogyatékossággal élő személyek számára is hozzáférhető módon a szolgáltatások akár ideiglenes, akár végleges megszüntetésére vonatkozó határozatukat.

A vasúttársaságok, vagy adott esetben a vasúti közszolgáltatási szerződésért felelős szervek késedelem nélkül, megfelelő módon még a végrehajtás előtt megfelelő időben közzéteszik, többek között az (EU) XXX irányelv31 akadálymentességre vonatkozó követelményeinek megfelelően a fogyatékossággal élő személyek számára is hozzáférhető módon a szolgáltatások akár ideiglenes, akár végleges megszüntetésére vagy jelentős csökkentésére vonatkozó javaslataikat, és gondoskodnak arról, hogy ezekről a javaslatokról az érdekelt felekkel a végrehajtás előtt érdemi és megfelelő egyeztetést folytassanak.

__________________

__________________

31Az Európai Parlament és a Tanács XXX irányelve a termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményeire vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (HL L X, X.X.XXXX, X. o.).

31Az Európai Parlament és a Tanács XXX irányelve a termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményeire vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (HL L X, X.X.XXXX, X. o.).

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az egy vagy több vasúttársaság nevében személyszállítási szerződést ajánló vasúttársaságoknak és menetjegy-értékesítőknek az utas számára – annak kérésére – legalább a II. melléklet I. részében meghatározott információt biztosítaniuk kell azon utazások vonatkozásában, amelyekre az érintett vasúttársaság személyszállítási szerződést ajánl. A saját számlájukra személyszállítási szerződést ajánló menetjegy-értékesítők, valamint az utazásszervezők közlik ezt az információt, amennyiben az rendelkezésükre áll.

(1)  A saját nevükben vagy az egy vagy több vasúttársaság nevében személyszállítási szerződést ajánló vasúttársaságoknak, utazásszervezőknek és menetjegy-értékesítőknek az utas számára legalább a II. melléklet I. részében meghatározott információt biztosítaniuk kell azon utazások vonatkozásában, amelyekre az érintett vasúttársaság személyszállítási szerződést ajánl.

Indokolás

A szöveg belső logikájának és a rendelet céljainak megőrzése érdekében fontos biztosítani, hogy a fogyasztók pontos és megfelelő idejű tájékoztatást kapjanak utazásaikról a menetjegyüket értékesítő kiskereskedőtől. Ez a módosítás szorosan összefügg az információszolgáltatásra vonatkozó rendelkezésekkel, beleértve az egész II. mellékletet.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A vasúttársaságnak és lehetőség szerint a menetjegy-értékesítőnek az utas számára az utazás során és az átszállóhelyeken legalább a II. melléklet II. részében felsorolt információkat biztosítania kell.

(2)  A vasúttársaságnak és lehetőség szerint az utazásszervezőnek és a menetjegy-értékesítőnek az utas számára az utazás során és az átszállóhelyeken legalább a II. melléklet II. részében felsorolt információkat biztosítania kell.

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az (1) és a (2) bekezdésében említett információt a legmegfelelőbb formában kell közölni , többek között a legmodernebb kommunikációs technológiák igénybevételével . Külön figyelmet kell fordítani arra, hogy az információk a fogyatékossággal élő személyek számára is hozzáférhetőek legyenek az XXX irányelv és a 454/2011/EU rendelet akadálymentességre vonatkozó előírásainak megfelelően.

(3)  Az (1) és a (2) bekezdésében említett információt könnyen hozzáférhető, általánosan használt és valós idejű legmodernebb kommunikációs technológiák igénybevételével kell közölni, és lehetőség szerint írásban. Külön figyelmet kell fordítani arra, hogy az információk a fogyatékossággal élő személyek számára is hozzáférhetőek legyenek az XXX irányelv és a 454/2011/EU rendelet akadálymentességre vonatkozó előírásainak megfelelően. Az akadálymentesített formátumok rendelkezésre állását egyértelműen hirdetni kell.

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az állomás-üzemeltetőknek és az infrastruktúra-működtetőknek megkülönböztetés nélkül hozzáférhetővé kell tenniük a vasúttársaságok és a menetjegy-értékesítők számára a más vasúttársaságok által üzemeltetett vonatokra vonatkozó valós idejű adatokat.

(4)  Az állomás-üzemeltetőknek, a pályahálózat-működtetőknek és a vasúttársaságoknak megkülönböztetés nélkül hozzáférhetővé kell tenniük a vasúttársaságok és a menetjegy-értékesítők számára a más vasúttársaságok által üzemeltetett vonatokra vonatkozó valós idejű adatokat a legmegfelelőbb formában, a legmodernebb kommunikációs technológiákat alkalmazó interoperábilis műszaki interfészen keresztül, hogy a vasúttársaságok és a menetjegy-értékesítők az utasok rendelkezésére bocsássák az ebben a rendeletben megkövetelt valamennyi információt.

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A vasúttársaságok és az egy vagy több vasúttársaság nevében személyszállítási szerződést ajánló menetjegy-értékesítők tájékoztatják az utasokat a más közlekedési módokkal fennálló esetleges összeköttetésekről.

Indokolás

Ez a módosítás elválaszthatatlanul kapcsolódik a 9. és 14. cikkhez.

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b)  A vasúttársaságoknak az állomásüzemeltetőkkel és a pályahálózat-működtetőkkel együttműködve jelezniük kell az akadálymentes vonatcsatlakozásokkal és állomásokkal kapcsolatos menetrendi információkat.

Indokolás

Ez a módosítás a 1. cikkhez kapcsolódik. Ennek a tájékoztatásnak elő kell segítenie a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek vasúti közlekedését.

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A vasúttársaságok és a menetjegy-értékesítők jegyeket, és adott esetben átszállójegyeket és helyfoglalásokat kínálnak. Mindent meg kell tenni az átszállójegyek elérhetővé tétele érdekében, a határokat átlépő és a több vasúttársaság által üzemeltetett útvonalakon is.

(1)  A vasúttársaságok, a menetjegy-értékesítők és az utazásszervezők menetjegyeket, átszállójegyeket és helyfoglalásokat kínálnak, többek között a határokat átlépő vagy éjszakai vonatokat érintő, valamint a több vasúttársaság által üzemeltetett útvonalakon is. E menetjegyek foglalását akadálymentes és megkülönböztetésmentes módon kell biztosítani a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek számára is. A vasúttársaságok, a menetjegy-értékesítők és az utazásszervezők megfelelő felhasználói program interfészeket és adatformátumokat fejlesztenek ki, amelyek lehetővé teszik a különböző hálózatokon, régiókon és országhatárokon átnyúló információcserét, valamint a menetjegyek internetes foglalását.

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A (3) és a (4) bekezdés sérelme nélkül a vasúttársaságok és a menetjegy-értékesítők az utasok számára a menetjegyeket legalább az alábbi értékesítési helyek egyikén keresztül forgalmazzák:

(2)  A (3) és a (4) bekezdés sérelme nélkül a vasúttársaságok, a menetjegy-értékesítők és az utazásszervezők az utasok számára a menetjegyeket, az átszállójegyeket és a helyfoglalást az interneten keresztül és legalább az alábbi értékesítési helyek egyikén keresztül forgalmazzák:

a)  jegypénztárak vagy jegy értékesítő automaták;

a)  jegypénztárak vagy jegy értékesítő automaták;

b)  telefon, internet vagy bármely más széles körben elérhető információs technológia;

b)  telefon vagy bármely más széles körben elérhető információs technológia;

c)  a vonat fedélzete.

c)  a vonat fedélzete.

A tagállamok megkövetelhetik, hogy a vasúttársaságok a közszolgáltatási szerződések keretében kiadott menetjegyeket egynél több értékesítési helyen kínálják .

 

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az adott szolgáltatások esetében a vasúttársaságok lehetőséget biztosítanak a menetjegyek vonaton történő megvásárlására, kivéve, ha ezt a biztonságot, a csalás elleni politikát, a kötelező jegyelővételt vagy az ésszerű kereskedelmet érintő okok miatt korlátozzák vagy megtagadják.

(3)  Az adott szolgáltatások esetében a vasúttársaságok lehetőséget biztosítanak a menetjegyek vonaton történő megvásárlására, kivéve, ha ezt a biztonságot, a csalás elleni politikát vagy a hely vagy ülőhelyek rendelkezésre állását érintő észszerű és indokolt okok miatt korlátozzák vagy megtagadják.

Indokolás

Annak érdekében, hogy több ember használja a vasúti szolgáltatásokat Európában, egyértelmű és megerősített utasjogokra van szükség a rendelet céljainak megfelelően. A menetjegyek vonaton történő megvásárlását csak észszerű és indokolt esetekben szabad korlátozni. A biztonság, a csalás elleni szabályzat és a rendelkezésre álló helyek jogos indokok ennek korlátozására, míg az „észszerű kereskedelmet értinő okok” megfogalmazás túl homályos. Ez a módosítás ezért a szöveg belső logikájából következő okokból szükséges, és amiatt is, mert szorosan összekapcsolódik annak az 1. cikkben foglalt tárgyával, valamint a hatásvizsgálatban és az indokolásban kifejtett általános célokkal.

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Ha nincs az indulási vasútállomáson jegyiroda vagy jegy értékesítő automata, az utasokat tájékoztatni kell a vasútállomáson:

(4)  A menetjegyeket az utazás napján a jegyirodában vagy jegyértékesítő automatán keresztül kérésre újra kinyomtatják az utasok számára. Ha nincs az indulási vasútállomáson jegyiroda vagy jegyértékesítő automata, vagy ha a jegyiroda vagy jegyértékesítő automata nem teljesen akadálymentes, az utasokat tájékoztatni kell a vasútállomáson:

Indokolás

Gyakran szükség van kinyomtatott menetjegyekre, hogy a munkáltató meg tudja téríteni az utasok utazási költségét. Ha az állomáson nem lehet kinyomtatni a menetjegyet, az utasok jogosultak arra, hogy erről tájékoztassák őket az állomáson. Erre a módosításra azért van szükség, mert elválaszthatatlanul összekapcsolódik az akadálymentességi rendelkezésekkel és a Bizottság által a 10. cikkhez fűzött más módosításokkal.

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Amennyiben az indulási állomáson nincs jegyiroda vagy akadálymentes jegyértékesítő automata, a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek számára lehetővé kell tenni, hogy a vonaton felár nélkül vegyék meg menetjegyüket.

(5)  Amennyiben az indulási állomáson nincs nyitva jegyiroda vagy helyesen működő jegyértékesítő automata, az utasok számára lehetővé kell tenni, hogy a vonaton felár nélkül vegyék meg menetjegyüket. A vonaton megvett menetjegy nem kerülhet többe, mint az adott utazás szokásos viteldíja az alkalmazandó kedvezményekkel.

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Amennyiben egy utas több külön jegyet kap egyetlen, egy vagy több vasúttársaság által üzemeltetett, egymáshoz csatlakozó szolgáltatásokból álló útra, a tájékoztatáshoz, a segítséghez, a gondoskodáshoz és a kártérítéshez való joga egyenértékű kell legyen az átszállójegy esetében biztosítottal, és az egész utazást le kell fedje a kiindulási ponttól a célállomásig, hacsak ennek ellenkezőjéről írásban nem tájékoztatják az utast. Az ilyen tájékoztatásnak kifejezetten tartalmaznia kell azt, hogy amennyiben az utas lekésne egy csatlakozást, nem jogosult segítségre vagy kártérítésre az utazás teljes hossza alapján. A vasúttársaságot, annak ügynökét vagy a menetjegy-értékesítőt terheli annak bizonyítása, hogy az utas megkapta ezt a tájékoztatást.

(6)  Amennyiben egy utas több külön jegyet kap egyetlen, egy vagy több vasúttársaság által üzemeltetett, egymáshoz csatlakozó szolgáltatásokból álló útra, a tájékoztatáshoz, a segítséghez, a gondoskodáshoz és a kártérítéshez való joga egyenértékű kell legyen az átszállójegy esetében biztosítottal, és az egész utazást le kell fedje a kiindulási ponttól a célállomásig.

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

10a. cikk

 

Utazási információk biztosítása felhasználói program interfészeken keresztül

 

(1)   A vasúttársaságok felhasználói program interfészeken (API-k) keresztül megkülönböztetésmentes módon hozzáférést biztosítanak a 9. cikkben említett összes utazási információhoz, beleértve a menetrendi és a díjszabási adatokra vonatkozó valós idejű működési információkat.

 

(2)   A vasúttársaságok a szolgáltatásaikat értékesítő utazásszervezők, menetjegy-értékesítők és egyéb vasúttársaságok részére felhasználói program interfészeken keresztül megkülönböztetésmentes módon hozzáférést biztosítanak a foglalási rendszerekhez, hogy ez utóbbiak jegyeket, átszállójegyeket és helyfoglalásokat állíthassanak ki olyan módon, hogy a legoptimálisabb és legköltséghatékonyabb utazást kínálják, beleértve a határokat átlépő utazásokat is.

 

(3)   A vasúttársaságok gondoskodnak arról, hogy a felhasználói program interfészek műszaki előírásait megfelelően dokumentálják, és azok díjmentesen nyilvánosan hozzáférhetők legyenek. Az API-knak nyílt szabványokat, általánosan használt protokollokat és géppel olvasható formátumokat kell használniuk.

 

(4)   A vasúttársaságok gondoskodnak arról, hogy a vészhelyzetek kivételével a felhasználói program interfészeik műszaki előírásainak minden módosítását a lehető leghamarabb, de legkésőbb három hónappal a változás bevezetése előtt előzetesen az utazásszervezők és a menetjegy-értékesítők rendelkezésére bocsátják. A vészhelyzeteket dokumentálni kell, a dokumentációt pedig kérésre az illetékes hatóságok rendelkezésére kell bocsátani.

 

(5)   A vasúttársaságok gondoskodnak arról, hogy megkülönböztetésmentes módon biztosítsanak hozzáférést a felhasználói program interfészhez, ugyanolyan szintű hozzáférhetőség és teljesítmény mellett, beleértve a támogatást, valamint a dokumentációhoz, a szabványokhoz, a protokollokhoz és a formátumokhoz való hozzáférést. Az utazásszervezők és a menetjegy-értékesítők nem kerülhetnek hátrányosabb helyzetbe magukhoz a vasúttársaságokhoz képest.

 

(6)   A felhasználói program interfészeket a 2017. május 31-i (EU) 2017/1926 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel összhangban kell létrehozni.

Indokolás

Ez a módosítás 10. cikk (1) bekezdéséhez kapcsolódik, amely az átdolgozás részét képezi.

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Abban az esetben, ha induláskor, vagy átszállójeggyel megvalósuló utazás esetén valamely csatlakozás elmulasztása miatt a személyszállítási szerződés szerinti végleges célállomásra való megérkezés az észszerű megfontolások alapján több mint 60 perces késéssel várható, az utas azonnal jogosult az alábbiak közötti választásra:

(1)  Abban az esetben, ha induláskor, vagy valamely csatlakozás elmulasztása miatt a végleges célállomásra való megérkezés az észszerű megfontolások alapján több mint 45 perces késéssel várható, az utas azonnal jogosult az alábbiak közötti választásra:

Indokolás

Az utasoknak joguk van a választásra, függetlenül attól, hogy átszállójeggyel, egyszeri útra szóló jeggyel, oda-vissza út vagy kombinált utazás keretében utaznak. Az egyértelmű jogi helyzet érdekében a „szállítási szerződés” megfogalmazást törlésre került, mivel egynél több szerződésről is szó lehet. Ez összhangban van a IV. fejezethez fűzött egyéb módosításainkkal.

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdés b) pontja céljára az utazás hasonló feltételek mellett más útvonalon való folytatását bármely vasúttársaság biztosíthatja, és az megvalósulhat magasabb osztályú szállítással és alternatív közlekedési eszközökkel is, de az utas számára nem járhat többletköltséggel. A vasúttársaságoknak minden észszerű intézkedést meg kell tenniük a további átszállások elkerülése érdekében. Alternatív közlekedési eszköz alkalmazása esetén az utazási idő a módosított útszakaszon nem térhet el lényegesen az eredetileg tervezett utazás megfelelő szakaszának hosszától. Az utasokat csak akkor szabad alacsonyabb osztályú közlekedési eszközzel szállítani, ha nincs más továbbutazási lehetőség.

(2)  Az (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában, az utas utazásának korábbi szakaszában történt késés vagy járatkimaradás miatt lekésett csatlakozás esetében lehetővé kell tenni az utas számára a következő rendelkezésre álló járat igénybevételét annak érdekében, hogy eljusson a tervezett végső célállomására. Az utazás hasonló feltételek mellett más útvonalon való folytatását bármely vasúttársaság biztosíthatja, és az megvalósulhat magasabb osztályú szállítással és alternatív közlekedési eszközökkel is, de az utas számára nem járhat többletköltséggel. A vasúttársaságoknak minden észszerű intézkedést meg kell tenniük a további átszállások elkerülése érdekében. Alternatív közlekedési eszköz alkalmazása esetén az utazási idő a módosított útszakaszon nem térhet el lényegesen az eredetileg tervezett utazás megfelelő szakaszának hosszától. Az utasokat csak akkor szabad alacsonyabb osztályú közlekedési eszközzel szállítani, ha nincs más továbbutazási lehetőség.

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az elterelt útvonalon megvalósuló szállítás szolgáltatójának külön figyelmet kell fordítania arra, hogy a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek számára hasonlóan akadálymentes feltételeket biztosítson.

(3)  Az elterelt útvonalon megvalósuló szállítás szolgáltatójának a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek számára hasonló szintű segítséget és akadálymentes feltételeket kell biztosítania.

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az utas – az utazási jog elvesztése nélkül – a szállítási szerződésben feltüntetett indulási állomás és célállomás közötti késések miatt kártérítést kérhet a vasúttársaságtól olyan késés esetén, amikor a menetjegy árát a 16. cikkel összhangban még nem térítették vissza. A késések esetén fizetendő legalacsonyabb kártérítések a következők:

(1)  Az utas – az adott útra vonatkozó utazási jog elvesztése nélkül – a jegyen és a szállítási szerződésben feltüntetett indulási állomás és célállomás közötti késések miatt jogosult kártérítést kérni a vasúttársaságtól olyan késés esetén, amikor a menetjegy árát a 16. cikkel összhangban még nem térítették vissza. A késések esetén fizetendő legalacsonyabb kártérítések a következők:

Indokolás

Egy pontos kártérítési rendszer fontos a rendelet általános hatékonysága szempontjából, ezért elválaszthatatlanul kapcsolódik az alapjául szolgáló célkitűzésekhez és különösen a VI. és VII. fejezethez.

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a menetjegy árának 25%-os visszafizetése 60119 perces késés esetén;

a)  a menetjegy árának 50%-os visszafizetése 4589 perces késés esetén;

Indokolás

Egy pontos kártérítési rendszer fontos a rendelet általános hatékonysága szempontjából, ezért elválaszthatatlanul kapcsolódik az alapjául szolgáló célkitűzésekhez és különösen a VI. és VII. fejezethez.

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a menetjegy árának 50%-os visszafizetése 120 perces vagy azt meghaladó késés esetén.

b)  a menetjegy árának 75 %-os visszafizetése 90–119 perces késés esetén;

Indokolás

A pontos kártérítési rendszer fontos eleme a rendelet általános hatékonyságának, ezért elválaszthatatlanul kapcsolódik az alapjául szolgáló célkitűzésekhez és különösen a VI. és VII. fejezethez.

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  a menetjegy árának 100 %-os visszafizetése 120 perces vagy azt meghaladó késés esetén.

Indokolás

A pontos kártérítési rendszer fontos eleme a rendelet általános hatékonyságának, ezért elválaszthatatlanul kapcsolódik az alapjául szolgáló célkitűzésekhez és különösen a VI. és VII. fejezethez.

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdés azokra az utasokra is vonatkozik , akik utazási igazolvánnyal vagy vasúti bérlettel rendelkeznek. Ha az utasok ismételten késéseknek vagy járatkimaradásoknak vannak kitéve igazolványuk, illetve bérletük érvényességi ideje alatt, megfelelő kártérítést igényelhetnek a vasúttársaságok kártérítési szabályzatai alapján. Ezek a szabályzatok tartalmazzák a késések meghatározásának és a kártérítések számításának kritériumait. Amennyiben egy utazási igazolvány vagy bérlet érvényességi ideje alatt 60 percnél rövidebb késések ismétlődnek, a késéseket összesíteni kell, és az utasoknak ez alapján kell kártérítést nyújtani a vasúttársaság kártérítési szabályaival összhangban.

(2)  Az (1) bekezdés azokra az utasokra is vonatkozik , akik utazási igazolvánnyal vagy vasúti bérlettel rendelkeznek. Ha az utasok ismételten késéseknek vagy járatkimaradásoknak vannak kitéve igazolványuk, illetve bérletük érvényességi ideje alatt, megfelelő kártérítésre jogosultak a vasúttársaságok kártérítési szabályzatai alapján. Ezek a szabályzatok tartalmazzák a késések meghatározásának és az (1) bekezdésben említett értékelési alappal összhangban számított arányos kártérítések számításának kritériumait. Amennyiben egy utazási igazolvány vagy bérlet érvényességi ideje alatt 45 percnél rövidebb késések ismétlődnek, a késéseket összesíteni kell, és az utasoknak ez alapján kell kártérítést nyújtani a vasúttársaság kártérítési szabályaival összhangban.

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A menetjegy árára vonatkozó kártérítést a kártérítési igény benyújtását követő egy hónapon belül kifizetik. A kártérítés kifizetése történhet utalvány és/vagy egyéb szolgáltatások formájában, amennyiben a feltételek rugalmasak (különösen az érvényességi idő és a célállomás tekintetében). Az utas kérelmére a kártérítést pénz formájában kell kifizetni.

(5)  A menetjegy árára vonatkozó kártérítést a kártérítési igénynek a vasúttársaság, az utazásszervező vagy a menetjegy-értékesítő részére történő benyújtását követő egy hónapon belül kifizetik. A kártérítés kifizetése történhet utalvány és/vagy egyéb szolgáltatások formájában, illetve – ha létezik ilyen – automatikus kártérítési rendszeren keresztül, amennyiben a feltételek rugalmasak (különösen az érvényességi idő és a célállomás tekintetében). Az utas kérelmére a kártérítést pénzben kell kifizetni ugyanazon fizetési rendszerben, mint amelyben a menetjegyet vásárolták. Az utast érthető módon tájékoztatni kell valamennyi választható kártérítési lehetőségről, ideértve a pénzbeli kártérítést is. Az utast semmilyen módon nem szabad a kártérítés igénylésétől visszatartani.

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az utas nem jogosult kártérítésre, ha a késésről a jegyvásárlást megelőzően tájékoztatták, vagy ha az utazásnak másik szolgáltatással vagy eltereléssel történő folytatása következtében a késés a 60 percet nem haladja meg.

(7)  Az utasok nem jogosultak kártérítésre, ha a késésről a jegyvásárlást megelőzően tájékoztatták – kivéve, ha a tényleges késés a bejelentett késéshez képest meghaladja a 45 percet –, vagy ha az utazásnak másik szolgáltatással vagy eltereléssel történő folytatása következtében a késés a 45 percet nem haladja meg.

Indokolás

Ez a módosítás 17. cikk (2) bekezdéséhez kapcsolódik, amely az átdolgozás részét képezi.

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Egy vasúttársaság nem kötelezhető kártérítés fizetésére olyan esetben, amikor bizonyítani tudja, hogy a késést olyan rendkívüli időjárási körülmény vagy jelentős természeti katasztrófa okozta, amely veszélyeztette a szolgáltatás üzemeltetésének biztonságosságát, és amelyet nem lehetett előrelátni, vagy minden észszerű intézkedés megtétele mellett sem lehetett volna megakadályozni.

törölve

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Késéssel történő érkezés vagy indulás esetén a vasúttársaságnak, a menetjegy-értékesítőnek, vagy az állomás üzemeltetőjének folyamatosan tájékoztatnia kell az utasokat a kialakult helyzetről, valamint a várható indulási és érkezési időről, amint ez az információ rendelkezésre áll.

(1)  Késéssel történő érkezés vagy indulás esetén a vasúttársaságnak, az utazásszervezőnek, illetve  a menetjegy-értékesítőnek, vagy az állomás üzemeltetőjének folyamatosan tájékoztatnia kell az utasokat a kialakult helyzetről, valamint a várható indulási és érkezési időről, amint ez az információ rendelkezésre áll. Az állomások üzemeltetői, a pályahálózat-működtetők és a vasúttársaságok valós idejű és megfelelő formátumú információkat szolgáltatnak a menetjegy-értékesítők számára.

Indokolás

A menetjegy-értékesítők és a vasúttársaságok közötti megfelelő, interoperábilis és valós idejű adatmegosztás elengedhetetlenül fontos a fogyasztó számára, amennyiben biztosítani akarjuk, hogy a fogyasztó valós időben jusson hozzá a – többek között az adott útra vonatkozó különböző menetjegyekkel és árakkal kapcsolatos – legpontosabb információkhoz, valamint hogy lehetősége legyen a kívánt jegytípus megvásárlására a menetjegy-értékesítőnél.

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdésben említett, 60 percnél hosszabb késés esetén az utasoknak térítésmentesen fel kell ajánlani továbbá az alábbiakat:

(2)  Az (1) bekezdésben említett, 45 percnél hosszabb késés esetén az utasoknak térítésmentesen fel kell ajánlani továbbá az alábbiakat:

Indokolás

Erre a módosításra azért van szükség, mert elválaszthatatlanul kapcsolódik a 17. cikkben meghatározott késési időkkel kapcsolatos egyéb módosító javaslatainkhoz.

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a várakozási időhöz észszerűen mérten ételek és frissítők, amennyiben azok a vonaton vagy az állomáson rendelkezésre állnak, vagy észszerűen odaszállíthatók , olyan szempontok alapján, mint a beszállítótól való távolság, a szállítási idő és a költségek ;

a)  a várakozási időhöz észszerűen mérten ételek és frissítők, amennyiben azok a vonaton vagy az állomáson rendelkezésre állnak, vagy észszerűen odaszállíthatók;

Indokolás

A szempontok jogszabályi szövegben való példálózó felsorolása, különösen a költségek említése, nem segít annak megállapításában, hogy mikor ésszerű az ételek és frissítők szállítása.

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  amennyiben a vonat a pályán akadt el, szállítás a vonattól a vasútállomásra, a szolgáltatás alternatív kiindulási helyére vagy végső célállomására, amennyiben az időben és fizikailag lehetséges.

c)  amennyiben a vonat a pályán akadt el, akadálymentesített szállítás a vonattól a vasútállomásra, a szolgáltatás alternatív kiindulási helyére vagy végső célállomására, amennyiben az időben és fizikailag lehetséges.

Indokolás

E rendeletnek a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek jogainak megerősítésére irányuló szándékával és különösen az V. fejezet rendelkezéseivel összhangban, a vonattól való szállításkor és a továbbutazáskor bármely alternatív közlekedési lehetőségnek valamennyi utas számára hozzáférhetőnek kell lennie. Egyértelmű követelménynek kell lennie, hogy az említett utasok igényeit figyelembe kell venni, mivel nekik további segítségre lehet szükségük például evakuálás esetén.

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Amennyiben a vasúti szolgáltatás a továbbiakban nem folytatható, a vasúttársaságok a lehető legrövidebb időn belül alternatív személyszállítási szolgáltatást szerveznek.

(3)  Amennyiben a vasúti szolgáltatás a továbbiakban nem folytatható, a vasúttársaságok a lehető legrövidebb időn belül alternatív akadálymentesített személyszállítási szolgáltatást szerveznek.

Indokolás

Ez a módosítás az akadálymentességre vonatkozó rendelkezésekhez kapcsolódik, amelyek az átdolgozás részét képezik.

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A vasúttársaságok az utas kérésére a menetjegyen vagy más módon – az esettől függően – igazolják, hogy a vasúti járat késett, csatlakozás elmulasztásához vezetett vagy kimaradt.

(4)  A vasúttársaságok felajánlják, hogy az érintett utasok esetében a menetjegyükön vagy más módon – az esettől függően – igazolják, hogy a vasúti járat késett, csatlakozás elmulasztásához vezetett vagy kimaradt.

Módosítás    78

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A vasúttársaságok számára a 2012/34/EU irányelv 13a. cikkének (3) bekezdésében előírt költekezettségeken túlmenően az éves átlagban egy napon legalább 10 000 utast kiszolgáló állomások üzemeltetőinek gondoskodniuk kell arról, hogy az állomás, a vasúttársaság és az infrastruktúra-működtető műveleteit teljes körű vészhelyzeti terv hangolja össze, és ily módon fel legyenek készülve a jelentős üzemzavarokra és hosszú késésekre, amelyek nyomán nagyszámú utas rekedhet az állomáson. A tervnek biztosítania kell, hogy az állomáson rekedt utasok megfelelő segítséget és tájékoztatást kapjanak, az XXX irányelvben szereplő akadálymentességi előírásoknak megfelelő akadálymentes módokon is. Az állomás üzemeltetőjének kérésre a nemzeti végrehajtó szerv vagy a tagállam által kijelölt más szerv rendelkezésére kell bocsátania a tervet és annak bármely módosítását. Az éves átlagban napi 10 000 utasnál kevesebb utast kiszolgáló állomások üzemeltetőinek az említett helyzetekben minden észszerű erőfeszítést meg kell tenniük az állomást használó felek közötti koordináció, valamint az utasok segítése és tájékoztatása érdekében.

(6)  A vasúttársaságok számára a 2012/34/EU irányelv 13a. cikkének (3) bekezdésében előírt kötelezettségeken túlmenően az éves átlagban egy napon legalább 10 000 utast kiszolgáló állomások üzemeltetőinek gondoskodniuk kell arról, hogy az állomás, a vasúttársaság és a pályahálózat-működtető műveleteit teljes körű vészhelyzeti terv hangolja össze, és ily módon fel legyenek készülve a jelentős üzemzavarokra és hosszú késésekre, amelyek nyomán nagyszámú utas rekedhet az állomáson. A tervnek különös figyelmet kell fordítania a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek igényeire, valamint biztosítania kell, hogy az állomáson rekedt utasok megfelelő segítséget és tájékoztatást kapjanak, az XXX irányelvben szereplő akadálymentességi előírásoknak megfelelő akadálymentes módokon is. A tervnek tartalmaznia kell továbbá a riasztási és tájékoztatási rendszerekre vonatkozó akadálymentességi előírásokat. Az állomás üzemeltetőjének a nyilvánosság számára többek között az állomás weboldalán is elérhetővé kell tennie a tervet és annak bármely módosítását. Az éves átlagban napi 10 000 utasnál kevesebb utast kiszolgáló állomások üzemeltetőinek az említett helyzetekben minden észszerű erőfeszítést meg kell tenniük az állomást használó felek közötti koordináció, valamint az utasok segítése és tájékoztatása érdekében.

Módosítás    79

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A vasúttársaságok és a vasútállomások üzemeltetői a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek szervezetei képviselőinek aktív részvételével a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek, valamint ezek segítői szállítása tekintetében megkülönböztetésmentes hozzáférési szabályokat állapítanak meg, illetve alkalmaznak. E szabályoknak lehetővé kell tenniük, hogy az utast – az esetleg erre vonatkozó nemzeti joggal összhangban – segítő kutya kísérje.

(1)  A vasúttársaságok és a vasútállomások üzemeltetői a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek szervezetei képviselőinek aktív részvételével a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek, valamint ezek segítői akadálymentes és önálló szállítása tekintetében megkülönböztetésmentes hozzáférési szabályokat állapítanak meg, illetve alkalmaznak. E szabályoknak lehetővé kell tenniük, hogy az utast – az esetleg erre vonatkozó nemzeti joggal összhangban, mindkét esetben díjmentesentanúsítvánnyal rendelkező segítő állat vagy egy segítő személy kísérje, valamint biztosítaniuk kell, hogy a vasúti közlekedés a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek számára spontán módon, hosszas tervezés nélkül is lehetséges legyen.

Módosítás    80

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 20. cikk (1) bekezdésben említett hozzáférési szabályok értelmében a vasúttársaság, az állomás üzemeltetője, a menetjegy-értékesítő, illetve az utazásszervező kérésre tájékoztatást nyújt a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek számára az állomás és annak létesítményei, valamint a vasúti szolgáltatások akadálymentességéről és a járművekhez való hozzáférés feltételeiről, valamint tájékoztatják a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyeket a vonat felszereltségéről , többek között a 454/2011/EU rendeletben és az XXX irányelvben előírt akadálymentességi előírásoknak megfelelő akadálymentes módokon .

(1)  A 20. cikk (1) bekezdésben említett hozzáférési szabályok értelmében a vasúttársaság, az állomás üzemeltetője, a menetjegy-értékesítő, illetve az utazásszervező kérésre tájékoztatást nyújt a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek számára az állomás és annak létesítményei, valamint a vasúti szolgáltatások akadálymentességéről és a járművekhez való hozzáférés feltételeiről, valamint tájékoztatják a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyeket a vonat felszereltségéről , többek között a 454/2011/EU rendeletben és az XXX irányelvben előírt akadálymentességi előírásoknak megfelelő akadálymentes módokon . Ezeket az információkat az állomás üzemeltetője vagy a vasúttársaság honlapján akadálymentes módon hozzáférhetővé kell tenni.

Módosítás    81

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Amennyiben a vasúttársaság, a menetjegy-értékesítő, illetve az utazásszervező alkalmazza a 20. cikk (2) bekezdése szerinti eltérést, a helyfoglalás vagy a jegykiadás visszautasítását, vagy kíséret előírását, kérésre öt munkanapon belül írásban tájékoztatja ennek okairól az érintett fogyatékossággal élő vagy csökkent mozgásképességű személyt. A vasúttársaságnak, a menetjegy-értékesítőnek vagy az utazásszervezőnek észszerű erőfeszítést kell tennie arra, hogy a szóban forgó személy szükségleteire figyelemmel alternatív közlekedési lehetőséget javasoljon.

(2)  Amennyiben a vasúttársaság, a menetjegy-értékesítő, illetve az utazásszervező alkalmazza a 20. cikk (2) bekezdése szerinti eltérést, a helyfoglalás vagy a jegykiadás visszautasítását, vagy kíséret előírását, kérésre öt munkanapon belül írásban tájékoztatja ennek okairól az érintett fogyatékossággal élő vagy csökkent mozgásképességű személyt. A vasúttársaságnak, a menetjegy-értékesítőnek vagy az utazásszervezőnek a szóban forgó személy szükségleteire figyelemmel alternatív közlekedési lehetőséget kell javasolnia.

Módosítás    82

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A fogyatékossággal élő vagy a csökkent mozgásképességű személynek a személyzettel ellátott vasútállomásról való indulása, ott történő átszállása, illetve oda történő megérkezése során az állomás üzemeltetője , vagy a vasúttársaság, vagy mindkettő térítésmentes segítségnyújtást biztosít oly módon, hogy a személy azon induló járatra fel, azon csatlakozó járatra át, illetve azon érkező járatról le tudjon szállni, amelyre a menetjegyet vette, a 20. cikk (1) bekezdésében említett hozzáférési szabályok sérelme nélkül.

(1)  A fogyatékossággal élő vagy a csökkent mozgásképességű személynek a személyzettel ellátott vasútállomásról való indulása, ott történő átszállása, illetve oda történő megérkezése során az állomás üzemeltetője , vagy a vasúttársaság, vagy mindkettő térítésmentes segítségnyújtást biztosít oly módon, hogy a személy azon induló járatra fel, azon csatlakozó járatra át, illetve azon érkező járatról le tudjon szállni, amelyre a menetjegyet vette, a 20. cikk (1) bekezdésében említett hozzáférési szabályok sérelme nélkül. A segítség igénylését a használt kommunikációs módszertől függetlenül mindig térítésmentesen kell lehetővé tenni.

Indokolás

Miközben egyértelmű, hogy a segítségnyújtási szolgáltatásnak az utas számára térítésmentesnek kell lennie, a rendelet nem írja elő kifejezetten, hogy a segítség igénylésének is térítésmentesnek kell lennie, és egyes vasúttársaságok jelenleg díjat számítanak fel az utasoknak ezért. Az átdolgozott rendelet célja a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogainak megerősítése, és e módosítás az V. fejezet belső logikáját, valamint az e fejezettel kapcsolatos egyéb módosító javaslatainkat követi.

Módosítás    83

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A tagállamok rendelkezhetnek az (1) bekezdéstől való eltérésről olyan személyek esetében, akik az uniós jogszabályok szerint odaítélt közszolgáltatási szerződés tárgyát képező szolgáltatások igénybevételével utaznak, feltéve, hogy az illetékes hatóság bevezetett azonos vagy magasabb hozzáférési szintű szállítási szolgáltatást garantáló alternatív eszközöket vagy szabályozást.

Indokolás

Ez a módosítás elválaszthatatlanul kapcsolódik a 22. cikk (2) bekezdéséhez. Nem indokolt, hogy a tagállamok ne tegyenek lehetővé azonos vagy magasabb hozzáférési szintű szállítási szolgáltatást biztosító alternatív szabályozást.

Módosítás    84

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A vasúttársaságok és az állomásüzemeltetők a személyzet nélküli állomásokon biztosítják, hogy könnyen hozzáférhető információk álljanak rendelkezésre ,többek között az XXX irányelvben szereplő akadálymentességi előírásoknak megfelelő akadálymentes módokon a 20. cikk (1) bekezdésében említett szabályokkal összhangban a legközelebbi személyzettel ellátott állomásokról és a fogyatékossággal élő vagy a csökkent mozgásképességű személyek számára közvetlenül elérhető segítségnyújtásról.

(3)  A vasúttársaságok és az állomásüzemeltetők a személyzet nélküli állomásokon biztosítják, hogy könnyen hozzáférhető információk álljanak rendelkezésre, többek között az 1300/2014/EU rendeletben szereplő akadálymentességi előírásoknak megfelelő akadálymentes módokon a 20. cikk (1) bekezdésében említett szabályokkal összhangban a legközelebbi személyzettel ellátott állomásokról és a fogyatékossággal élő vagy a csökkent mozgásképességű személyek számára közvetlenül elérhető segítségnyújtásról.

Módosítás    85

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az állomásokon való segítségnyújtást a vasúti szolgáltatások teljes üzemideje alatt biztosítani kell.

(4)  E cikk (3) bekezdésének sérelme nélkül az állomásokon való segítségnyújtást a vasúti szolgáltatások teljes üzemideje alatt biztosítani kell.

Módosítás    86

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A vasúttársaságok, az állomások üzemeltetői, a menetjegy-értékesítők és az utazásszervezők – az alábbi pontoknak megfelelően – együttműködnek annak érdekében, hogy a 20. és a 21. cikkel összhangban a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek számára segítséget nyújtsanak az alábbi pontoknak megfelelően:

A vasúttársaságok, az állomások üzemeltetői, a menetjegy-értékesítők és az utazásszervezők – az alábbi pontoknak megfelelően – együttműködnek annak érdekében, hogy a 20. és a 21. cikkel összhangban a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek számára térítésmentesen segítséget nyújtsanak az alábbi pontoknak megfelelően:

Indokolás

Ez a módosítás elválaszthatatlanul kapcsolódik az 1. cikk a) pontjához. Mivel a Bizottság azt javasolja, hogy a szállítási feltételek ne különböztessék meg az utasokat, ez a módosítás biztosítja, hogy a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyeknek való segítségnyújtás ingyenes legyen az utas számára.

Módosítás    87

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a segítségnyújtás feltétele, hogy az ilyen segítségnyújtás iránti igényről legalább 48 órával annak szükségessége előtt értesítik a vasúttársaságot, az állomás üzemeltetőjét, vagy azt a menetjegy-értékesítőt, illetve utazásszervezőt, amelytől a menetjegyet megvásárolták. Ha egy jegy vagy egy bérlet több útvonalra szól, egy bejelentés is elegendő, amennyiben a további utak időpontjára vonatkozó információt is megadják. Az ilyen értesítést továbbítani kell az útvonalban érdekelt minden más vasúttársaság és állomásüzemeltető felé;

a)  a segítségnyújtás feltétele, hogy az ilyen segítségnyújtás iránti igényről a jegyvásárláskor vagy a személyzettel rendelkező állomásra érkezéskor, vagy személyzettel nem rendelkező állomás esetén legalább 3 órával a segítségnyújtás szükségessége előtt értesítsék a vasúttársaságot, az állomás üzemeltetőjét, vagy azt a menetjegy-értékesítőt, illetve utazásszervezőt, amelytől a menetjegyet megvásárolták. Kivétel alkalmazandó ez alól a napi kevesebb mint 10 000 utast kiszolgáló vasútállomásokra, amelyeknek a segítségnyújtást legalább 24 órával előre tett értesítés esetén kell biztosítaniuk. Az ilyen segítségnyújtás igénylése az utasok számára ingyenes. Ha egy jegy vagy egy bérlet több útvonalra szól, egy bejelentés is elegendő, amennyiben a további utak időpontjára vonatkozó információt is megadják. Az ilyen értesítést továbbítani kell az útvonalban érdekelt minden más vasúttársaság és állomásüzemeltető felé;

Indokolás

Ez a módosítás elválaszthatatlanul kapcsolódik az 1. cikk a) pontjához. Mivel a Bizottság azt javasolja, hogy a szállítási feltételek terén ne legyen megkülönböztetés az utasok között, ez a módosítás biztosítja, hogy a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyeknek való segítségnyújtás ingyenes legyen az utas számára.

A 48 órás értesítési idő előírása nagymértékben korlátozza a fogyatékossággal élő személyek mobilitását, így akadályozva őket abban, hogy jól beilleszkedjenek a társadalomba. A helyi vasútállomásokra (napi 10 000-nél kevesebb utas) kivételt kell biztosítani a megfelelő minőségű segítség biztosítása és annak lehetővé tétele érdekében, hogy a vasúti üzemeltetők teljesíthessék a fogyatékossággal élő utasok felé fennálló kötelezettségeiket.

Módosítás    88

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  a segítségnyújtást akkor is biztosítani kell, ha a vasúttársaság vagy az állomás üzemeltetője kifejezetten erre kiképzett személyzetének tudomására hozzák az ilyen segítségnyújtás szükségességét, és e személyzetnek ténylegesen lehetősége van segítséget nyújtani.

Indokolás

A jogszabályi szöveget pontosítja a szolgáltatásorientált ajánlatok érdekében, a társadalomban tapasztalható kölcsönös segítőkészség kifejezéseképpen és a rendelet értelmére és céljára tekintettel, különösen a rendelet (3) és (5) preambulumbekezdése alapján – a segítségnyújtást mindig fel kell ajánlani nem bürokratikus formában, ha az szükséges és lehetséges.

Módosítás    89

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Amennyiben egy vasúttársaság vagy egy állomás üzemeltetője részben vagy egészben megsemmisíti vagy megrongálja egy fogyatékossággal élő vagy csökkent mozgásképességű személy tolószékét, egyéb mozgást segítő eszközét vagy segédeszközét, illetve segítői kutyáját , felelősségre vonható ezért, és kártérítést kell nyújtania a veszteségért .

(1)  Amennyiben egy vasúttársaság vagy egy állomás üzemeltetője részben vagy egészben megsemmisíti vagy megrongálja egy fogyatékossággal élő vagy csökkent mozgásképességű személy kerekes székét, egyéb mozgást segítő eszközét vagy segédeszközét, illetve segítő állatát, felelősségre vonható ezért, és kártérítést kell nyújtania a veszteségért.

Módosítás    90

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdésben említett kártérítésnek egyenlőnek kell lennie a megsemmisült vagy megrongálódott felszerelés vagy eszköz pótlásának vagy javításának költségével.

(2)  Az (1) bekezdésben említett, veszteségek vagy károk miatti kártérítést az igény benyújtását követő egy hónapon belül ki kell fizetni, és annak egyenlőnek kell lennie a megsemmisült vagy megrongálódott kerekes szék, egyéb mobilitási felszerelés vagy segédeszköz pótlásának a tényleges érték alapján számított költségével vagy javításának teljes költségével, vagy a segítő állattal kapcsolatos veszteséggel vagy sérüléssel. A kártérítésnek javítás esetén ki kell terjednie az átmeneti pótlás költségeire is, ha ezt a költséget az utas viselte.

Indokolás

A veszteségek és károk miatti kártérítést a fogyatékossággal élő személyek esetében gyorsan és késedelem nélkül kell biztosítani. Erre azért van szükség, hogy elkerüljék az említett utasokat érő további megkülönböztetést és mobilitási korlátozásokat.

Módosítás    91

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Szükség esetén a vasúttársaságnak vagy az állomás üzemeltetőjének észszerű erőfeszítést kell tennie arra, hogy a különleges felszerelést vagy segédeszközt ideiglenesen helyettesítő felszerelést vagy eszközt biztosítson, ami lehetőség szerint műszaki és funkcionális szempontból egyenértékű a megsemmisülttel vagy megrongálódottal. A fogyatékossággal élő vagy csökkent mozgásképességű személy számára lehetővé kell tenni, hogy az (1) és (2) bekezdésben említett kártérítés kifizetéséig megtartsa az ideiglenes helyettesítő felszerelést vagy eszközt.

(3)  Szükség esetén a vasúttársaság vagy az állomás üzemeltetője saját költségére és késedelem nélkül köteles a különleges felszerelést vagy segédeszközt ideiglenesen helyettesítő felszerelést vagy eszközt biztosítani, amely lehetőség szerint műszaki és funkcionális szempontból egyenértékű a megsemmisülttel vagy megrongálódottal. A fogyatékossággal élő vagy csökkent mozgásképességű személy számára, amennyiben lehetséges és a csökkent mozgásképességű személy kéri, lehetővé kell tenni, hogy az (1) és (2) bekezdésben említett kártérítés kifizetéséig megtartsa az ideiglenes helyettesítő felszerelést vagy eszközt.

Módosítás    92

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  gondoskodnak arról, hogy a személyzet minden olyan tagja – a teljesítő felek által alkalmazottak is –, aki közvetlenül segítséget nyújt fogyatékossággal élő vagy csökkent mozgásképességű személyeknek, ismerje e személyek igényeit és azok kielégítésének módját, mentális vagy értelmi sérültek esetében is.

a)  gondoskodnak arról, hogy a személyzet minden tagja – az egyéb teljesítő felek által alkalmazottak is – fogyatékossággal kapcsolatos képzésben részesüljön annak érdekében, hogy ismerje e személyek igényeit és azok kielégítésének módját, mentális vagy értelmi sérültek esetében is.

Módosítás    93

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az állomáson dolgozó és az utasokkal közvetlen kapcsolatba kerülő személyzetnek a fogyatékossággal kapcsolatos tudatosság növelésére irányuló képzést biztosítanak;

b)  az állomáson dolgozó és az utasokkal közvetlen kapcsolatba kerülő személyzetnek a fogyatékossággal kapcsolatos tudatosság növelésére irányuló képzést garantálnak;

Módosítás    94

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  biztosítják, hogy minden új alkalmazott részesüljön fogyatékossággal kapcsolatos képzésben, valamint hogy a személyzet tagjai rendszeresen részt vegyenek az ismereteiket felelevenítő képzéseken;

c)  biztosítják, hogy minden olyan új alkalmazott, valamint azok, akik tevékenységük jellegéből adódóan fogyatékossággal élő utasok vagy csökkent mozgásképességű utasok számára esetlegesen közvetlenül segítséget nyújthatnak, részesüljenek fogyatékossággal kapcsolatos képzésben, valamint hogy a személyzet tagjai rendszeresen részt vegyenek az ismereteiket felelevenítő képzéseken;

Indokolás

Az utasokkal közvetlen kapcsolatba kerülő alkalmazottaknak mindenkor képesnek kell lenniük arra, hogy megfelelő segítséget nyújtsanak azoknak az utasoknak, akik ezt igénylik.

Módosítás    95

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  elfogadják a fogyatékossággal élő alkalmazottak, a fogyatékossággal élő vagy csökkent mozgásképességű utasok és/vagy a fogyatékossággal élőket képviselő szervezetek képzésen való részvételére irányuló kérését.

d)  aktívan ösztönzik a személyzet fogyatékossággal élő tagjai, valamint a fogyatékossággal élő vagy csökkent mozgásképességű utasok és a fogyatékossággal élőket képviselő szervezetek képzésen való részvételét.

Módosítás    96

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  bevonják a fogyatékossággal élő vagy csökkent mozgásképességű személyeket képviselő szervezeteket a fogyatékossággal kapcsolatos képzés tervezésébe és megvalósításába.

Módosítás    97

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A vasúttársaságok, a menetjegy-értékesítők, az állomások üzemeltetői és az éves átlagban egy napon több mint 10 000 utast kiszolgáló állomások infrastruktúra-működtetői kivétel nélkül létrehoznak az e rendelet hatálya alá tartozó, a saját felelősségi körükbe eső jogok és kötelezettségek vonatkozásában egy panaszkezelési mechanizmust. Ezek a szereplők részletes elérhetőségi adataikat és munkanyelvüket az utasok számára széles körben ismertté teszik.

(1)  A vasúttársaságok, a menetjegy-értékesítők, az utazásszervezők, az állomások üzemeltetői és az állomások pályahálózat-működtetői kivétel nélkül létrehoznak az e rendelet hatálya alá tartozó, a saját felelősségi körükbe eső jogok és kötelezettségek vonatkozásában egy panaszkezelési mechanizmust. Ezek a szereplők a panaszkezelési eljárás részleteit, részletes elérhetőségi adataikat és munkanyelvüket az utasok számára széles körben ismertté teszik. A panaszok benyújtására szolgáló űrlapot az utasok rendelkezésére kell bocsátani és egy vagy több olyan nyelven elérhetővé kell tenni, amelyet az utasok többsége ért.

Módosítás    98

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az utasok bármely érintett vasúttársaságnál , menetjegy-értékesítőnél, állomás üzemeltetőjénél vagy infrastruktúra-működtetőnél nyújthatnak be panaszt. A panaszokat az azok tárgyát képező esemény bekövetkeztétől számított hat hónapon belül kell megtenni. A címzett a panasz kézhezvételétől számított egy hónapon belül indoklással ellátott választ ad, vagy – indokolt esetben – tájékoztatja az utast arról, hogy a panasz kézhezvételének időpontjából számított legfeljebb három hónapon belül mikor számíthat válaszra. A vasúttársaságok, a menetjegy-értékesítők, az állomások üzemeltetői és az infrastruktúra-működtetők két évig őrzik meg a panaszok kivizsgálásához szükséges adatokat, és azokat kérésre a nemzeti végrehajtó szervek rendelkezésére bocsátják.

(2)  Az utasok bármely érintett vasúttársaságnál, menetjegy-értékesítőnél, állomás üzemeltetőjénél vagy pályahálózat-működtetőnél nyújthatnak be panaszt. Az utasok jogosultak panaszaikat ugyanolyan módon benyújtani, mint ahogy a menetjegyeiket megkapták. A panaszokat az azok tárgyát képező esemény bekövetkeztétől számított hat hónapon belül kell megtenni. A címzett a panasz benyújtásától számított egy hónapon belül indoklással ellátott választ ad, vagy – indokolt esetben – tájékoztatja az utast arról, hogy a panasz kézhezvételének időpontjától számított legfeljebb három hónapon belül mikor számíthat válaszra. A vasúttársaságok, a menetjegy-értékesítők, az állomások üzemeltetői és a pályahálózat-működtetők két évig őrzik meg a panaszok kivizsgálásához szükséges adatokat, és azokat kérésre a nemzeti végrehajtó szervek rendelkezésére bocsátják.

Módosítás    99

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A panaszkezelési eljárás részleteit hozzáférhetővé kell tenni a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek számára is.

(3)  A panaszkezelési eljárás részleteit könnyen elérhetővé kell tenni az utasok, valamint hozzáférhetővé kell tenni a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek számára is. Ezt az információt kérésre írásban ingyenesen elérhetővé kell tenni a vasúttársaság helyi nyelvén.

Módosítás    100

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A Bizottságnak el kell fogadnia egy egységes uniós panaszbejelentő formanyomtatványt, amelyet az utasok az e rendelet szerinti kártérítés igénylésére használhatnak.

Indokolás

Az 5. cikkben megfogalmazott megkülönböztetésmentesség szellemében és a (12) preambulumbekezdés fényében az utasok számára lehetővé kell tenni, hogy a nyelvre való tekintet nélkül nyújthassanak be panaszt. Az utas, amennyiben kívánja, dönthet úgy, hogy az érintett vasúttársaság, menetjegy-értékesítő, állomásüzemeltető vagy pályahálózat-működtető által biztosított formanyomtatvány helyett az egységes uniós panasztételi formanyomtatványt használja, és annak ugyanúgy érvényesnek kell lennie. Különösen a saját tagállamukon kívülre utazó utasok számára lenne könnyebb panaszt benyújtani egy uniós panaszbejelentő űrlap használatával.

Módosítás    101

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A vasúttársaságok és az állomások üzemeltetői aktívan együttműködnek a fogyatékossággal élő személyeket képviselő szervezetekkel a közlekedési szolgáltatásokhoz való hozzáférés minőségének javítása érdekében.

Indokolás

A 26. és a 29. cikk között belső logikai kapcsolat van, mivel a Bizottság a személyzet képzését javasolta, és a szolgáltatás minőségére vonatkozó követelményeket ír elő. Ez a módosítás megkönnyíthetné a vasúti szolgáltatások igénybevételét a fogyatékossággal élő személyek számára, és javíthatná a számukra nyújtott szolgáltatások minőségét.

Módosítás    102

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A vasúttársaságok és az állomásüzemeltetők megfelelő módon tájékoztatják az utasokat, többek között az XXX irányelvben szereplő akadálymentességi előírásoknak megfelelően az állomáson és a vonaton az e rendelet értelmében fennálló jogaikról és kötelezettségeikről, valamint a 31. cikknek megfelelően a tagállamok által kijelölt szerv elérhetőségéről.

(2)  A vasúttársaságok és az állomásüzemeltetők megfelelő módon tájékoztatják az utasokat, többek között az XXX irányelvben szereplő akadálymentességi előírásoknak megfelelően az állomáson és a honlapjukon az e rendelet értelmében fennálló jogaikról és kötelezettségeikről, valamint a 31. cikknek megfelelően a tagállamok által kijelölt szerv elérhetőségéről.

Módosítás    103

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az e cikknek megfelelően kijelölt szervről vagy szervekről, valamint annak vagy azoknak hatásköréről.

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az e cikknek megfelelően kijelölt szervről vagy szervekről, valamint annak vagy azoknak hatásköréről, és ezt honlapjuk egy megfelelő részén közzéteszik.

Indokolás

Az interneten történő közzététel nagyobb átláthatóságot biztosít az utasok számára, és egyúttal figyelembe veszi az Európai Unió digitális egységes piac létrehozására irányuló célkitűzését. Az utasok jogairól szóló eredeti rendelet közzétételének időpontjában a digitális egységes piaci stratégia még nem lépett hatályba.

Módosítás    104

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A nemzeti végrehajtó szervek szorosan figyelemmel kísérik az e rendeletnek való megfelelést, és minden szükséges intézkedést meghoznak az utasok jogainak érvényesítése érdekében. Ennek érdekében a vasúttársaságok, az állomások üzemeltetői és az infrastruktúra-működtetők kötelesek e szervek kérésére rendelkezésre bocsátani a megfelelő dokumentumokat és információkat. Feladataik ellátásában a nemzeti végrehajtó szervek figyelembe veszik a 33. cikk értelmében a panaszkezelésre kijelölt szervtől kapott információkat, ha az egy másik szerv. A nemzeti végrehajtó szervek a panaszkezelő szerv által továbbított egyéni panaszok esetében is foganatosíthatnak végrehajtási intézkedéseket.

(1)  A nemzeti végrehajtó szervek szorosan figyelemmel kísérik az e rendeletnek való megfelelést, és minden szükséges intézkedést meghoznak az utasok jogainak érvényesítése érdekében. Ennek érdekében a vasúttársaságok, az állomások üzemeltetői és a pályahálózat-működtetők kötelesek e szervek kérésére késedelem nélkül, de minden esetben egy hónapon belül rendelkezésre bocsátani a megfelelő dokumentumokat és információkat. Feladataik ellátásában a nemzeti végrehajtó szervek figyelembe veszik a 33. cikk értelmében a panaszkezelésre kijelölt szervtől kapott információkat, ha az egy másik szerv. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a nemzeti végrehajtó és panaszkezelő szervek megfelelő jogkörrel és elegendő erőforrással rendelkezzenek az utasok e rendelet alapján előterjesztett egyéni panaszainak megfelelő és hatékony érvényesítéséhez.

Módosítás    105

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A nemzeti végrehajtó szervek statisztikákat tesznek közzé tevékenységükről, így az alkalmazott szankciókról is az egyes naptári évek tekintetében, méghozzá mindig a következő év áprilisának végéig.

(2)  A nemzeti végrehajtó szervek minden évben statisztikákat tartalmazó jelentéseket tesznek közzé honlapjukon, amelyek részletesen ismertetik az általuk kapott panaszok számát és típusait, valamint a végrehajtási intézkedéseik eredményét, így az általuk alkalmazott szankciókat is. Ezt minden évre vonatkozóan a következő év április első napjáig el kell végezni. E jelentéseket emellett az Európai Unió Vasúti Ügynöksége honlapján is elérhetővé kell tenni.

Módosítás    106

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A nemzeti végrehajtó szervek a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyeket képviselő szervezetekkel együttműködve rendszeresen ellenőrzik az e rendelet szerinti segítségnyújtás keretében biztosított szolgáltatásokat, és ennek eredményét hozzáférhető és széles körben használt formátumban közzéteszik.

Módosítás    107

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A szerv a panasz kézhezvételétől számított két héten belül megerősíti annak kézhezvételét. A panaszkezelési eljárás legfeljebb három hónapot vehet igénybe. Bonyolultabb ügyekben a szerv saját hatáskörében dönthet a panaszkezelési időszak hat hónapra való meghosszabbításáról. Ilyen esetben tájékoztatni kell az utast a határidő meghosszabbításának okairól és az eljárás lezárásához előreláthatóan szükséges időről. Egyedül a bírósági eljárást igénylő ügyek vehetnek igénybe hat hónapnál hosszabb időt. Amennyiben a panaszkezelésre kijelölt szerv egyben a 2013/11/EU irányelv szerinti alternatív vitarendezési testületnek is minősül, az abban az irányelvben előírt határidők alkalmazandók.

A szerv a panasz kézhezvételétől számított két héten belül megerősíti annak kézhezvételét. A panaszkezelési eljárás legfeljebb három hónapot vehet igénybe. Bonyolultabb ügyekben a szerv saját hatáskörében dönthet a panaszkezelési időszak hat hónapra való meghosszabbításáról. Ilyen esetben tájékoztatni kell az utast vagy az utasokat képviselő szervezetet a határidő meghosszabbításának okairól és az eljárás lezárásához előreláthatóan szükséges időről. Egyedül a bírósági eljárást igénylő ügyek vehetnek igénybe hat hónapnál hosszabb időt. Amennyiben a panaszkezelésre kijelölt szerv egyben a 2013/11/EU irányelv szerinti alternatív vitarendezési testületnek is minősül, az abban az irányelvben előírt határidők alkalmazandók, és valamennyi érintett fél beleegyezésével elérhetővé lehet tenni az 524/2013/EU rendelet szerinti online vitarendezés alkalmazását.

Módosítás    108

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A VASÚTTÁRSASÁGOK ÉS MENETJEGY-ÉRTÉKESÍTŐK ÁLTAL BIZTOSÍTANDÓ MINIMÁLIS INFORMÁCIÓK

A VASÚTTÁRSASÁGOK, UTAZÁSSZERVEZŐK ÉS MENETJEGY-ÉRTÉKESÍTŐK ÁLTAL BIZTOSÍTANDÓ MINIMÁLIS INFORMÁCIÓK

Indokolás

Erre a módosításra azért van szükség, mert elválaszthatatlanul kapcsolódik a vasúti szolgáltatások különböző érintett kiskereskedelmi forgalmazói – különösen az 5., 7., 9. és 10. cikkben foglalt „utazásszervezők” – által nyújtott információkkal kapcsolatos egyéb módosító javaslatainkhoz.

Módosítás    109

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  A szerződésre alkalmazandó általános feltételek

–  A szerződésre, illetve az utazás vagy a kombinált utazás részét képező szerződésekre alkalmazandó általános feltételek

Indokolás

Annak érdekében, hogy a jogi egyértelműség a rendelet egésze tekintetében biztosított legyen, fontos megjegyezni, hogy a kombinált utazásokhoz egynél több szerződés szükséges. Ez kapcsolódik a II. fejezetben tett módosító javaslatainkhoz.

Módosítás    110

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  A leggyorsabb utazás menetrendje és feltételei

–  A leggyorsabb utazás és a legjobb csatlakozások menetrendje és feltételei

Indokolás

A kombinált utazások sokkal szélesebb körű vasúti lehetőségeket jelentenek, mint a korlátozott körű átszállójegyek, és technikailag már lehetségessé váltak a különböző jegyekkel történő kombinált utazások, ezért célszerű, hogy a társaságok tájékoztassák az utasokat az utazás optimális módjáról. Ez elválaszthatatlanul kapcsolódik a témával kapcsolatosan a II. fejezetben tett módosító javaslatainkhoz.

Módosítás    111

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  A legolcsóbb díjak menetrendje és feltételei

–  Menetrendek és a legalacsonyabb viteldíjak, illetve valamennyi elérhető viteldíj feltételei

Indokolás

A kombinált utazások sokkal szélesebb körű vasúti lehetőségeket jelentenek, mint a korlátozott körű átszállójegyek, és technikailag már lehetségessé váltak a különböző jegyekkel történő kombinált utazások, ezért célszerű, hogy a társaságok tájékoztassák az utasokat az utazás optimális módjáról. Ez elválaszthatatlanul kapcsolódik a témával kapcsolatosan a II. fejezetben tett módosító javaslatainkhoz.

Módosítás    112

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 5 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  Hozzáférési feltételek kerékpárok számára

–  Hozzáférési szabályok kerékpárok számára

Indokolás

Ez elválaszthatatlanul kapcsolódik az e tárgyban a 6. cikkben tett módosító javaslatainkhoz.

Módosítás    113

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 6 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  Az ülőhelyek elérhetősége a dohányzó- és nem dohányzó részen, az első- és másodosztályon, valamint a fekvőhelyek és a hálókocsik elérhetősége

–  Az ülőhelyek elérhetősége valamennyi alkalmazandó viteldíj tekintetében a nem dohányzó részen (és adott esetben a dohányzó részen), az első- és másodosztályon, valamint a fekvőhelyek és a hálókocsik elérhetősége

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg logikájából és nyomatékosításából következő okokból van szükség. A dohányzás a legtöbb tagállamban jelenleg általánosan nem engedélyezett a vonatokon, ezért a szöveget nem lehet félrevezető módon megfogalmazni, és annak követnie kell a II. fejezet belső logikáját.

Módosítás    114

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 8 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  A vonaton igénybe vehető szolgáltatások elérhetősége

–  A vonaton igénybe vehető szolgáltatások elérhetősége, ideértve a wifit és a mosdókat

Indokolás

Tekintettel a rendelet egészére és arra, hogy annak középpontjában az utasjogok javítása áll, fontos az emberi méltóság bizonyos aspektusainak elismerése és az, hogy a vonatokon mosdók álljanak rendelkezésre. Ez különösen fontos lehet a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek számára. A wifi fontos elem, mivel összhangban van a fokozott digitalizálás céljával, és segítséget nyújt az utasoknak abban, hogy rövid időn belül lefoglalhassák a továbbutazást, amennyiben egy jegyiroda vagy egy jegyárusító automata nem működik. Ez elválaszthatatlanul kapcsolódik a rendelet céljaihoz és különösen a II. fejezetben foglalt, információnyújtással, valamint az V. fejezetben foglalt, akadálymentességgel kapcsolatos rendelkezésekhez.

Módosítás    115

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  A vonaton igénybe vehető szolgáltatások

–  A vonaton igénybe vehető szolgáltatások, ideértve a wifit

Indokolás

A szabályozás egészének megfelelően a wifi fontos elem, mivel összhangban van a fokozott digitalizálás céljával, és segítséget nyújt az utasoknak abban, hogy rövid időn belül lefoglalhassák a továbbutazást, amennyiben egy jegyiroda vagy egy jegyárusító automata nem működik. Ez elválaszthatatlanul kapcsolódik a rendelet céljaihoz és különösen a II. fejezetben foglalt, információnyújtással, valamint az V. fejezetben foglalt, akadálymentességgel kapcsolatos rendelkezésekhez.

Módosítás    116

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – I rész – 2 bekezdés – 1 pont – a pont – iii pont – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  a 60 percnél rövidebb késések aránya;

–  a 45 percnél rövidebb késések aránya;

Módosítás    117

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – II rész – 1 bekezdés – 4 pont – 1 pont – vii pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

vii.  az állomás és az ott található létesítmények akadálymentessége

vii.  az állomás és az ott található létesítmények akadálymentessége, ideértve a lépcsőmentes hozzáférést, a mozgólépcsőket, a felvonókat és a poggyászrámpákat;

Módosítás    118

Rendeletre irányuló javaslat

IV melléklet – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az olyan összetett esetekben, amikor több panasz került benyújtásra, több üzemeltető érintett, nemzetközi utazásról van szó, vagy olyan baleset történt, amely az érintett társaság engedélyét kiadótól eltérő tagállam területén következett be, és különösen akkor, ha nem egyértelmű, hogy melyik nemzeti végrehajtó testület illetékes, illetve ha ez elősegítené vagy felgyorsítaná a panasz megoldását, a nemzeti végrehajtó testületeknek közösen egy „vezető” testületet kell kijelölniük, amely az utasokkal való kapcsolattartás során egyedüli kapcsolattartóként jár el. Az összes érintett nemzeti végrehajtó testületnek együtt kell működnie a panasz megoldása érdekében (ez magában foglalja az információátadást, a dokumentumok fordításához nyújtott segítséget és a balesetek körülményeivel kapcsolatos tájékoztatást). Az utasokat tájékoztatni kell arról, hogy melyik testület jár el „vezető” testületként.

Az olyan összetett esetekben, amikor több panasz került benyújtásra, több üzemeltető érintett, nemzetközi utazásról van szó, vagy olyan baleset történt, amely az érintett társaság engedélyét kiadótól eltérő tagállam területén következett be, és különösen akkor, ha nem egyértelmű, hogy melyik nemzeti végrehajtó testület illetékes, illetve ha ez elősegítené vagy felgyorsítaná a panasz megoldását, a nemzeti végrehajtó testületeknek közösen egy „vezető” testületet kell kijelölniük, amely az utasokkal való kapcsolattartás során egyedüli kapcsolattartóként jár el. Az összes érintett nemzeti végrehajtó testületnek együtt kell működnie a panasz megoldása érdekében (ez magában foglalja az információátadást, a dokumentumok fordításához nyújtott segítséget és a balesetek körülményeivel kapcsolatos tájékoztatást). Az utasokat tájékoztatni kell arról, hogy melyik testület jár el „vezető” testületként. Ezenfelül a nemzeti végrehajtó testületeknek minden esetben biztosítaniuk kell az (EU) 2017/2394 rendelet betartását.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogai és kötelezettségei (átdolgozás)

Hivatkozások

COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

5.10.2017

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

26.10.2017

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Dennis de Jong

4.12.2017

Vizsgálat a bizottságban

21.2.2018

21.3.2018

16.5.2018

 

Az elfogadás dátuma

4.6.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

29

1

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Roberta Metsola, Marc Tarabella, Sabine Verheyen

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Asim Ademov, Clara Eugenia Aguilera García, Klaus Buchner, Peter Liese, Emilian Pavel, Annie Schreijer-Pierik, Tomáš Zdechovský

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

29

+

ALDE

Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Asim Ademov, Pascal Arimont, Cristian-Silviu Buşoi, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Philippe Juvin, Peter Liese, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Annie Schreijer-Pierik, Sabine Verheyen, Tomáš Zdechovský

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Liisa Jaakonsaari, Emilian Pavel, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Pascal Durand

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

1

0

EFDD

Marco Zullo

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  elleme

0  :  tartózkodik


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA

Cím

A vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogai és kötelezettségei (átdolgozás)

Hivatkozások

COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

27.9.2017

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

5.10.2017

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

26.10.2017

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Bogusław Liberadzki

25.10.2017

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

19.3.2018

25.4.2018

 

 

Az elfogadás dátuma

9.10.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

39

2

6

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Daniela Aiuto, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Kosma Złotowski

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Michael Detjen, Jill Evans, Maria Grapini, Ryszard Antoni Legutko, Marek Plura

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Angel Dzhambazki, John Howarth, Clare Moody

Benyújtás dátuma

18.10.2018


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

39

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Peter Lundgren, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Marek Plura, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Michael Detjen, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jill Evans, Keith Taylor

2

-

ECR

Jacqueline Foster

EFDD

John Stuart Agnew

6

0

ENF

Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

EPP

Markus Pieper

S&D

Ismail Ertug, John Howarth, Clare Moody

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2018. november 6.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat