Procedūra : 2017/0237(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0340/2018

Pateikti tekstai :

A8-0340/2018

Debatai :

PV 14/11/2018 - 22
CRE 14/11/2018 - 22

Balsavimas :

PV 15/11/2018 - 5.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0462

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1506kWORD 168k
18.10.2018
PE 618.100v02-00 A8-0340/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų (nauja redakcija)

(COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD))

Transporto ir turizmo komitetas

Pranešėjas: Bogusław Liberadzki

(Išdėstymas nauja redakcija. Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnis)

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PRIEDAS. TEISĖS REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS
 PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS TEISĖS TARNYBŲ KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS NUOMONĖ
 PRIEDAS. SUBJEKTŲ AR ASMENŲ,IŠ KURIŲ PRANEŠĖJAS GAVO INFORMACIJOS, SĄRAŠAS
 Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto NUOMONĖ
  ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų (nauja redakcija)

(COM(2017) 0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: nauja redakcija)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017)0548),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 91 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0324/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. sausio 18 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–  atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo(2),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. liepos 24 d. Teisės reikalų komiteto laišką Transporto ir turizmo komitetui vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnio 3 dalimi,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 104 ir 59 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą ir Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto nuomonę (A8-0340/2018),

A.  kadangi, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės nuomone, Komisijos pasiūlyme, be nurodytų pakeitimų, kitų esminių pakeitimų nėra ir kadangi, kalbant apie nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir minėtų pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės,

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją, atsižvelgęs į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės rekomendacijas;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1371/200724 reikia padaryti pakeitimų. Siekiant aiškumo minėtas reglamentas turėtų būti išdėstytas nauja redakcija;

(1)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1371/200724 reikia padaryti pakeitimų, siekiant užtikrinti geresnę keleivių apsaugą ir skatinti dažniau keliauti geležinkeliais, visų pirma deramai atsižvelgiant į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 11, 12 ir 14 straipsnius. Todėl atsižvelgiant į šiuos pakeitimus ir siekiant aiškumo Reglamentas Nr. 1371/2007 turėtų būti išdėstytas nauja redakcija;

_________________

_________________

24 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų (OL L 315, 2007 12 3, p. 14).

24 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų (OL L 315, 2007 12 3, p. 14).

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  sprendžiant vartotojų apsaugos Sąjungoje klausimus padaryta didelė pažanga, tačiau geležinkelių keleivių teisių apsaugą dar reikia tobulinti;

(3)  sprendžiant vartotojų apsaugos Sąjungoje klausimus padaryta didelė pažanga, tačiau geležinkelių keleivių teisių apsaugą dar reikia tobulinti ir geriau užtikrinti, kad jiems būtų kompensuojama už vėlavimą, atšaukimą ir atlyginama materialinė žala;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  jei tarptautinio ir nacionalinio susisiekimo geležinkelių keleivių teisės būtų suvienodintos, vartotojų apsaugos Sąjungoje lygis būtų didesnis, geležinkelio įmonėms būtų užtikrinamos vienodos veiklos sąlygos, o keleiviams būtų garantuojamos vienodos teisės;

(5)  jei tarptautinio ir nacionalinio susisiekimo geležinkelių keleivių teisės būtų suvienodintos, keleivių teisių Sąjungoje lygis būtų didesnis, visų pirma atsižvelgiant į jų galimybes gauti informaciją ir kompensaciją vėlavimo ar atšaukimo atveju. Keleiviai turėtų gauti kuo tikslesnę informacija apie savo teises;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  šiuo reglamentu neturėtų būti pažeidžiama valstybių narių ar kitų kompetentingų institucijų prerogatyva nustatyti socialinius reglamentuojamų paslaugų tarifus tiek viešųjų paslaugų, tiek komercinių paslaugų teikėjams;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  miesto, priemiesčių ir regioninio keleivių vežimo geležinkeliu paslaugų pobūdis yra kitoks nei tolimojo keleivių vežimo paslaugų. Todėl valstybėms narėms turėtų būti leidžiama miesto, priemiesčių ir regioninio keleivių vežimo geležinkeliu paslaugoms daryti tam tikrų nuostatų, kuriomis reguliuojamos keleivių teisės, taikymo išimčių, jei tokio vežimo Sąjungoje paslaugos nėra tarptautinės;

(6)  miesto ir priemiesčių keleivių vežimo geležinkeliu paslaugų pobūdis yra kitoks nei tolimojo keleivių vežimo paslaugų. Todėl valstybėms narėms turėtų būti leidžiama miesto ir priemiesčių keleivių vežimo geležinkeliu paslaugoms daryti tam tikrų nuostatų, kuriomis reguliuojamos keleivių teisės, taikymo išimčių;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  tačiau šio reglamento nuostatos, kuriomis sudaromos sąlygos geležinkelio paslaugomis lengviau naudotis neįgaliems ir riboto judumo asmenims, turėtų būti taikomos be išimčių. Taip pat be išimčių turėtų būti taikomos asmenų teisės įsigyti kelionės geležinkeliu bilietus be pernelyg didelių sunkumų, taip pat nuostatos dėl geležinkelio įmonių atsakomybės keleivių ir jų bagažo atžvilgiu, reikalavimas, kad geležinkelio įmonės būtų atitinkamai apsidraudusios, ir reikalavimas, kad jos tinkamomis priemonėmis užtikrintų keleivių asmeninį saugumą geležinkelio stotyse bei traukiniuose ir valdytų riziką;

Išbraukta.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  geležinkelių paslaugų naudotojai taip pat turi teisę gauti informaciją apie teikiamą paslaugą prieš kelionę ir kelionės metu. Jeigu įmanoma, geležinkelio įmonės ir bilietų pardavėjai turėtų suteikti šią informaciją iš anksto ir kuo greičiau. Teikiamos informacijos forma turi būti patogi naudoti neįgaliems ir riboto judumo asmenims;

(9)  geležinkelių paslaugų naudotojai taip pat turi teisę gauti informaciją apie tas paslaugas ir susijusius klausimus prieš kelionę, jos metu ir po jos. Geležinkelio įmonės ir bilietų pardavėjai turėtų suteikti šią informaciją kuo greičiau iš anksto arba bent jau kelionės pradžioje. Teikiamos informacijos forma turi būti patogi naudoti neįgaliems ir riboto judumo asmenims ir turėtų būti prieinama viešai. Geležinkelio įmonės turėtų suteikti šią informaciją jų paslaugas parduodantiems bilietų pardavėjams ir kitoms geležinkelio įmonėms;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a)  suteikus galimybę susipažinti su visais operatyviniais duomenimis ir tarifais realiu laiku vienodomis ir tinkamomis sąlygomis, kelionės geležinkeliu taptų prieinamesnės naujiems klientams ir jiems būtų suteikta įvairesnių kelionės galimybių ir galimybių rinktis tarifus. Siekdamos palengvinti keliones geležinkeliu, geležinkelio įmonės bilietų pardavėjams turėtų teikti savo operatyvinius ir tarifų duomenis. Reikėtų pasistengti, kad keleiviai galėtų rezervuoti tęstinės kelionės bilietus ir vieną optimalią kelionę geležinkeliu;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9b)  vykdomas daugiarūšis asmenų vežimas padėtų pasiekti klimato tikslus. Todėl geležinkelio įmonės taip pat turi nurodyti teikiančios su kitomis transporto rūšimis derinamas paslaugas, kad geležinkelio keleiviai gautų informaciją prieš užsisakydami kelionę;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

9 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9c)  gerai išvystytas daugiarūšis asmenų vežimas padėtų pasiekti klimato tikslus. Todėl geležinkelio įmonės taip pat turėtų viešinti tai, kad teikia su kitomis transporto rūšimis derinamas paslaugas, kad geležinkelio paslaugų vartotojai būtų apie jas informuoti prieš užsisakydami kelionę;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  bilietų pardavimo keleiviams klausimais valstybės narės turėtų imtis visų priemonių, kad keleiviams nebūtų taikomos skirtingos sąlygos dėl pilietybės arba gyvenamosios vietos, nesvarbu, ar atitinkamas keleivis kitoje valstybėje narėje būna nuolat ar yra laikinai. Tos priemonės turėtų apimti visų rūšių paslėptas sąlygas, kurios taikant kitokius kriterijus, pavyzdžiui, gyvenamosios vietos, fizinės ar skaitmeninės buvimo vietos, gali veikti vienodai. Atsižvelgusios į keleivių vežimo bilietų pardavimo elektroninių platformų plėtrą, valstybės narės turėtų ypač pasirūpinti užtikrinti, kad prieigos prie elektroninių sąsajų arba bilietų pardavimo sąlygos būtų visiems vienodos. Vis dėlto vienodų sąlygų reikalavimas neturėtų savaime trukdyti taikyti su socialiniais tarifais susijusias transporto sistemas, jeigu jos yra proporcingos ir taikomos nepriklausomai nuo susijusių asmenų pilietybės;

(12)  bilietų pardavimo keleiviams klausimais valstybės narės turėtų imtis visų priemonių, kad keleiviams nebūtų taikomos skirtingos sąlygos dėl pilietybės arba gyvenamosios vietos, nesvarbu, ar atitinkamas keleivis kitoje valstybėje narėje būna nuolat ar yra laikinai. Tos priemonės turėtų apimti visų rūšių paslėptas sąlygas, kurios taikant kitokius kriterijus, pavyzdžiui, gyvenamosios vietos, fizinės ar skaitmeninės buvimo vietos, gali veikti vienodai. Atsižvelgusios į keleivių vežimo bilietų pardavimo elektroninių platformų plėtrą, valstybės narės turėtų ypač pasirūpinti užtikrinti, kad prieigos prie elektroninių sąsajų arba bilietų pardavimo sąlygos būtų visiems vienodos. Vis dėlto vienodų sąlygų reikalavimas neturėtų trukdyti taikyti su socialiniais tarifais susijusias transporto sistemas, jeigu jos yra taikomos nepriklausomai nuo susijusių asmenų pilietybės;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  Sąjungoje populiarėjantis važiavimas dviračiais yra reikšmingas apskritai judumui ir turizmui. Jei renkantis transporto rūšį dažniau keliaujama traukiniais ir kartu pasiimamas dviratis, transporto poveikis aplinkai mažesnis. Todėl geležinkelio įmonės turėtų sudaryti kuo geresnes sąlygas derinti keliones dviračiais ir traukiniais, ypač leisti dviračius vežtis traukiniais;

(13)  Sąjungoje populiarėjantis važiavimas dviračiais yra reikšmingas apskritai judumui ir turizmui. Jei renkantis transporto rūšį dažniau keliaujama traukiniais ir kartu pasiimamas dviratis, transporto poveikis aplinkai mažesnis. Todėl geležinkelio įmonės turėtų sudaryti kuo geresnes sąlygas derinti keliones dviračiais ir traukiniais, ypač jos turėtų suteikti pakankamai dviračių stovų, kuriuose būtų galima vežtis surinktus dviračius specialiai tam skirtose vietose visų tipų keleiviniuose traukiniuose, įskaitant greituosius, tolimojo vežimo, tarpvalstybinius ir vietinius. Keleiviai turėtų būti informuojami apie dviračių vežimo vietas. Šie reikalavimai turėtų būti taikomi visoms geležinkelio įmonėms nuo [dveji metai po šio reglamento įsigaliojimo datos].

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  geležinkelio įmonės, kai įmanoma, turėtų parduodamos tęstinės kelionės bilietus sudaryti sąlygas geležinkelių keleiviams lengviau vieną operatorių pakeisti kitu;

(14)  geležinkelio įmonės turėtų parduodamos tęstinės kelionės bilietus sudaryti sąlygas geležinkelių keleiviams lengviau vieną operatorių pakeisti kitu;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  atsižvelgiant į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją ir siekiant, kad neįgalūs ir riboto judumo asmenys turėtų galimybę geležinkeliais keliauti kaip kiti piliečiai, turėtų būti nustatytos vienodų sąlygų ir pagalbos teikimo kelionės metu taisyklės. Neįgalūs ir riboto judumo – dėl negalios, amžiaus arba bet kurios kitos priežasties – asmenys turi tokias pačias teises į judėjimo laisvę, pasirinkimo laisvę ir vienodas sąlygas kaip ir kiti piliečiai. Inter alia, turėtų būti skiriamas ypatingas dėmesys tam, kad neįgaliems ir riboto judumo asmenims būtų teikiama informacija, susijusi su geležinkelio paslaugų prieinamumu, su galimybe patekti į riedmenis ir su traukiniuose esančiais patogumais. Siekiant kuo geriau informuoti keleivius su jutimų sutrikimais apie vėlavimus, prireikus turėtų būti naudojamos vaizdo ir garso sistemos. Neįgalūs ir riboto judumo asmenys turėtų turėti galimybę be papildomų mokesčių nusipirkti bilietus traukinyje. Darbuotojai turėtų būti tinkamai išmokyti aptarnauti neįgalius ir riboto judumo asmenis pagal jų reikmes, ypač kai jiems teikia pagalbą. Kad keliavimo sąlygos būtų vienodos, tokiems asmenims pagalba stotyse ir traukiniuose turėtų būti teikiama visą laiką, kol važiuoja traukiniai, o ne vien tik tam tikrais paros laikotarpiais;

(15)  atsižvelgiant į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją ir siekiant, kad neįgalūs ir riboto judumo asmenys turėtų galimybę geležinkeliais keliauti kaip kiti piliečiai, turėtų būti nustatytos vienodų sąlygų ir pagalbos teikimo kelionės metu taisyklės. Neįgalūs ir riboto judumo – dėl negalios, amžiaus arba bet kurios kitos priežasties – asmenys turi tokias pačias teises į judėjimo laisvę, pasirinkimo laisvę ir vienodas sąlygas kaip ir kiti piliečiai. Inter alia, turėtų būti skiriamas ypatingas dėmesys tam, kad neįgaliems ir riboto judumo asmenims būtų teikiama prieinama informacija, susijusi su geležinkelio paslaugų prieinamumu, su galimybe patekti į riedmenis ir su traukiniuose esančiais patogumais. Siekiant kuo geriau informuoti keleivius su jutimų sutrikimais apie vėlavimus, prireikus turėtų būti naudojamos tinkamos ir jiems suprantamos vaizdo ir garso sistemos. Darbuotojai turėtų būti tinkamai išmokyti aptarnauti neįgalius ir riboto judumo asmenis pagal jų reikmes, ypač kai jiems teikia pagalbą. Kad keliavimo sąlygos būtų vienodos, tokiems asmenims turėtų būti nemokamai teikiama pagalba įsėdant į traukinį ir išlipant iš jo;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15a)  jeigu stotyje nėra prieinamų bilietų pardavimo priemonių, neįgalūs ir riboto judumo asmenys turėtų galėti įsigyti bilietus traukinyje.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  geležinkelio įmonės ir stoties valdytojai, laikydamiesi TSS dėl neįgaliųjų ir riboto judumo asmenų, turėtų atsižvelgti į neįgalių ir riboto judumo asmenų reikmes. Be to, įsigyjant naujus įrenginius, vykdant statybos arba plataus masto atnaujinimo darbus visi pastatai ir riedmenys pagal Sąjungos teisės normas dėl viešųjų pirkimų , ypač Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/24/ES26, būtų tokiems asmenims pritaikyti palaipsniui šalinant fizines kliūtis ir funkcinius nesklandumus;

(16)  geležinkelio įmonės ir stoties valdytojai, laikydamiesi Komisijos reglamento (ES) Nr. 1300/2014 (TSS)25a ir Direktyvos XXX, kuri papildys TSS, turėtų atsižvelgti į neįgalių ir riboto judumo asmenų reikmes. Be to, įsigyjant naujus įrenginius, vykdant statybos arba plataus masto atnaujinimo darbus visi pastatai ir riedmenys pagal Sąjungos teisės normas dėl viešųjų pirkimų , ypač Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/24/ES26, būtų tokiems asmenims pritaikyti palaipsniui šalinant fizines kliūtis ir funkcinius nesklandumus;

__________________

__________________

 

25a 2014 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1300/2014 dėl Sąjungos geležinkelių sistemos prieinamumo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims techninių sąveikos specifikacijų, OL L 356, 2014 12 12, p. 110.

26 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB (OL L 94, 2014 3 28, p. 65).

26 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB (OL L 94, 2014 3 28, p. 65).

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  pageidautina, kad šiuo reglamentu būtų sukurta kompensavimo keleiviams vėlavimo atveju sistema, kuri būtų susijusi su geležinkelio įmonės atsakomybe ir grindžiama tais pačiais pagrindais, kaip COTIF ir ypač Vienodosiose CIV taisyklėse , susijusiose su keleivių teisėmis, numatyta tarptautinė sistema. Jei keleiviniai traukiniai vėluoja, kompensacija, kurią keleiviams moka geležinkelio įmonė, turėtų būti grindžiama bilieto kainos procentine dalimi;

(17)  pageidautina, kad šiuo reglamentu būtų sukurta kompensavimo keleiviams vėlavimo atveju sistema, kuri būtų susijusi su geležinkelio įmonės atsakomybe ir grindžiama tais pačiais pagrindais, kaip COTIF ir ypač Vienodosiose CIV taisyklėse , susijusiose su keleivių teisėmis, numatyta tarptautinė sistema. Įsigyti bilietai turėtų būti visiškai kompensuojami. Jei keleiviniai traukiniai vėluoja, kompensacija, kurią keleiviams moka geležinkelio įmonė, turėtų būti grindžiama bilieto kainos procentine dalimi iki 100% bilieto kainos;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  turėtų būti reikalaujama, kad geležinkelio įmonių atsakomybė geležinkelio keleiviams nelaimingų atsitikimų atvejais būtų apdrausta arba būtų imtasi lygiaverčių priemonių. Jei valstybės narės nustato didžiausią žalos kompensavimo sumą, mokamą keleivio mirties ar kūno sužalojimo atveju, ta suma turėtų būti bent ne mažesnė už sumą, nustatytą Vienodosiose CIV taisyklėse;

(18)  turėtų būti reikalaujama, kad geležinkelio įmonių atsakomybė geležinkelio keleiviams nelaimingų atsitikimų atvejais būtų apdrausta arba būtų imtasi lygiaverčių priemonių. Jei valstybės narės nustato didžiausią žalos kompensavimo sumą, mokamą keleivio mirties ar kūno sužalojimo atveju, ta suma turėtų būti bent ne mažesnė už sumą, nustatytą Vienodosiose CIV taisyklėse; Valstybės narės bet kuriuo metu turėtų turėti galimybę padidinti žalos kompensavimo sumą keleivių mirties ar sužalojimo atveju;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  jei traukiniai vėluoja, keleiviams turėtų būti paaiškintos galimybės tęsti kelionę ar keliauti kitu maršrutu panašiomis vežimo sąlygomis. Tokiais atvejais turėtų būti atsižvelgiama į neįgalių ir riboto judumo asmenų reikmes;

(20)  jei traukiniai vėluoja, keleiviams turėtų būti paaiškintos galimybės tęsti kelionę ar keliauti kitu maršrutu panašiomis vežimo sąlygomis. Tokiais atvejais ypač turėtų būti atsižvelgiama į neįgalių ir riboto judumo asmenų reikmes gauti tinkamą informaciją;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  tačiau geležinkelio įmonė neturėtų būti įpareigota mokėti kompensacijos, jeigu ji gali įrodyti, kad traukiniai vėlavo dėl ekstremalių oro sąlygų arba didelės stichinės nelaimės, kurios būtų pavojingos traukinių eismui. Kiekvienas toks įvykis turėtų prilygti ypatingai gaivalinei nelaimei ir skirtis nuo įprastų tuo metų laiku oro sąlygų, pavyzdžiui, nuo rudeninių audrų arba nuo reguliariai miestus užtvindančio potvynio arba sniego tirpsmo vandens. Geležinkelio įmonės turėtų įrodyti negalėjusios nei numatyti, nei išvengti traukinių vėlavimo, net jei būtų ėmusiosios visų įmanomų priemonių;

Išbraukta.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  bendradarbiaudami su infrastruktūros valdytojais ir geležinkelio įmonėmis, stoties valdytojai turėtų parengti nenumatytų atvejų planus, kad sugaišintiems keleiviams teikiant tinkamą informaciją ir jais rūpinantis būtų kuo labiau mažinamos sutrikusio traukinių eismo pasekmės;

(22)  bendradarbiaudami su infrastruktūros valdytojais ir geležinkelio įmonėmis, stoties valdytojai turėtų parengti ir viešai paskelbti nenumatytų atvejų planus, kad sugaišintiems keleiviams teikiant tinkamą informaciją ir jais rūpinantis būtų kuo labiau mažinamos sutrikusio traukinių eismo pasekmės;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  šis reglamentas neturėtų varžyti geležinkelio įmonių teisės pagal taikytinus nacionalinius teisės aktus reikalauti kompensacijos iš bet kurio asmens, įskaitant trečiąsias šalis;

(23)  šis reglamentas neturėtų varžyti geležinkelio įmonių, bilietų pardavėjų, geležinkelio stočių ir infrastruktūros valdytojų teisės vykdant savo įsipareigojimus keleiviams pagal šį reglamentą, kai tinkama, reikalauti kompensacijos iš bet kurio asmens, įskaitant trečiąsias šalis;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27)  geležinkelių keleiviai turėtų turėti galimybę pateikti skundą dėl šiame reglamente numatytų teisių ir pareigų bet kuriai susijusiai geležinkelio įmonei, ir teisę gauti atsakymą per priimtiną laikotarpį;

(27)  geležinkelių keleiviai turėtų turėti galimybę pateikti skundą dėl šiame reglamente numatytų teisių ir pareigų bet kuriai susijusiai geležinkelio įmonei, bilietų pardavėjui arba geležinkelio stoties ar infrastruktūros valdytojui, ir teisę gauti atsakymą per priimtiną laikotarpį;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  geležinkelio įmonės ir stoties valdytojai turėtų nustatyti, paskelbti, valdyti ir stebėti keleivių vežimo geležinkeliais paslaugų kokybės standartus;

(28)  geležinkelio įmonės ir stoties valdytojai turėtų nustatyti, paskelbti, valdyti ir stebėti keleivių vežimo geležinkeliais paslaugų kokybės standartus, įskaitant taikomus neįgaliems ir riboto judumo asmenims;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29)  kad užtikrintų geležinkelių transporto naudotojų aukšto lygio apsaugą, valstybės narės turėtų būti įpareigotos paskirti nacionalines vykdančiąsias įstaigas, kurios įdėmiai stebėtų ir užtikrintų šio reglamento vykdymą nacionaliniu lygmeniu. Tos įstaigos turėtų galėti imtis įvairių vykdymo užtikrinimo priemonių. Keleiviai, įtarę šio reglamento pažeidimą, turėtų galėti toms įstaigoms teikti skundus. Kad tokie skundai būtų tinkamai išnagrinėti, įstaigos turėtų bendradarbiauti tarpusavyje;

(29)  kad užtikrintų geležinkelių transporto naudotojų aukšto lygio apsaugą, valstybės narės turėtų būti įpareigotos paskirti nacionalines vykdančiąsias įstaigas, kurios įdėmiai stebėtų ir užtikrintų šio reglamento vykdymą nacionaliniu lygmeniu. Tos įstaigos turėtų galėti imtis įvairių vykdymo užtikrinimo priemonių ir pagal Direktyvą 2013/11/ES1a užtikrinti keleiviams privalomo alternatyvaus ginčų sprendimo galimybę. Keleiviai, įtarę šio Reglamento pažeidimą, turėtų galėti toms įstaigoms teikti skundus ir pasinaudoti pagal Reglamentą 524/2013/ES1b nustatytu elektroniniu ginčų sprendimo būdu, jei dėl jo sutarta. Taip pat turėtų būti numatyta, kad skundus galėtų pateikti keleivių grupėms atstovaujančios organizacijos. Kad tokie skundai būtų tinkamai išnagrinėti, įstaigos turėtų bendradarbiauti tarpusavyje, o šis reglamentas ir toliau turėtų būti nurodytas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2017/2394/ES1c priede. Kiekvienais metais nacionalinės vykdančiosios įstaigos savo interneto svetainėse turėtų skelbti ataskaitas ir statistiką, kuriose išsamiai nurodo gautų skundų skaičių ir rūšį bei savo vykdymo užtikrinimo veiksmų rezultatus. Be to, tos ataskaitos turėtų būti prieinamos Europos Sąjungos geležinkelių agentūros tinklavietėje.

 

__________________

 

1a  2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo, kuria iš dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB (OL L 165, 2013 6 18, p. 14).

 

1b  2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 524/2013/ES dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB (OL L 165, 2013 6 18, p. 1).

 

1c  2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2017/2394/ES dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimą, bendradarbiavimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 (OL L 345, 2017 12 27, p. 1).

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(31)  valstybės narės turėtų nustatyti sankcijas už šio reglamento pažeidimus ir užtikrinti, kad šios sankcijos būtų taikomos. Sankcijos, kurios galėtų apimti kompensacijos išmokėjimą atitinkamam asmeniui, turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios;

(31)  valstybės narės turėtų nustatyti sankcijas už šio reglamento pažeidimus ir užtikrinti, kad šios sankcijos būtų taikomos. Sankcijos, kurios galėtų apimti kompensacijos išmokėjimą atitinkamam asmeniui, turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios ir turėtų apimti, be kita ko, mažiausią baudą arba atitinkamos įmonės ar organizacijos procentinę metinės apyvartos dalį, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų didesnė;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

33 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(33a)  siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai patvirtinti standartinę Sąjungos skundo formą, kurią keleiviai gali naudoti prašydami kompensacijos pagal šį reglamentą. Tais įgaliojimais turi būti naudojamasi pagal 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai1a;

 

_________________

 

1a  OL L 55, 2011 2 28, p. 13.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Dalykas

Dalykas ir tikslai

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatomos geležinkelių transportui taikomos taisyklės dėl:

Siekiant užtikrinti veiksmingą keleivių apsaugą ir paskatinti keliauti geležinkeliu, šiuo reglamentu nustatomos geležinkelių transportui taikomos taisyklės dėl:

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  vienodų vežimo sąlygų taikymo visiems keleiviams;

a)  vienodų vežimo ir bilietų pardavimo sąlygų taikymo visiems keleiviams;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  keleivio teisių, jei traukiniai vėluoja arba atšaukiami;

d)  keleivio teisių, jei traukinių eismas sutrinka, pvz., traukiniai vėluoja arba atšaukiami;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  būtiniausios informacijos, kurią reikia pateikti keleiviams;

e)  būtiniausios, tikslios ir laiku pateikiamos informacijos, kurią reikia pateikti keleiviams prieina forma, įskaitant vežimo sutarčių sudarymą ir bilietų išdavimą;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  vienodų sąlygų neįgaliems ir riboto judumo asmenims ir privalomos pagalbos jiems;

f)  vienodų sąlygų neįgaliems ir riboto judumo asmenims ir privalomos apmokyto personalo teikiamos pagalbos jiems;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  skundų nagrinėjimo;

h)  tinkamų skundų teikimo ir nagrinėjimo procedūrų;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  Direktyvoje 2012/34/ES nurodytoms miesto, priemiesčių ir regioninio keleivių vežimo geležinkeliu paslaugoms, išskyrus tarpvalstybines vežimo Sąjungos viduje paslaugas;

a)  Direktyvoje 2012/34/ES nurodytoms miesto ir priemiesčių keleivių vežimo geležinkeliu paslaugoms, išskyrus tarpvalstybines vežimo Sąjungos viduje paslaugas;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  keleivių vežimo geležinkelių transportu tarptautiniais maršrutais paslaugoms, kai didžioji kelionės dalis, įskaitant bent vieną sustojimą pagal tvarkaraštį, vyksta ne Sąjungoje, jei keleivių teisės yra pakankamai užtikrinamos atitinkamais nacionalinės teisės aktais valstybės narės, suteikusios išimtį, teritorijoje.

b)  keleivių vežimo geležinkelių transportu tarptautiniais maršrutais paslaugoms, kai didžioji kelionės dalis, įskaitant bent vieną sustojimą pagal tvarkaraštį, vyksta ne Sąjungoje;

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  keleivių vežimo geležinkelių transportu vietiniais maršrutais paslaugoms, jei tokia išimtis buvo suteikta pagal Reglamentą (EB) Nr. 1371/2007 ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo [įrašyti šio reglamento įsigaliojimo datą].

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės Komisijai praneša apie išimtis, padarytas pagal 2 dalies a ir b punktus, ir apie nacionalinės teisės aktų pakankamumą savo teritorijose 2 dalies b punkte nustatyto reikalavimo tikslais.

3.  Valstybės narės Komisijai praneša apie išimtis, padarytas pagal 2 dalies a, b ir ba punktus.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  5, 10, 11 ir 25 straipsniai ir V skyrius taikomi visoms 1 dalyje nurodytoms keleivių vežimo geležinkeliu paslaugoms, įskaitant paslaugas, kurioms padaryta išimtis pagal 2 dalies a ir b punktus.

4.  5, 6, 11, 12 ir 17 straipsniai ir V skyrius taikomi visoms 1 dalyje nurodytoms keleivių vežimo geležinkeliu paslaugoms, įskaitant paslaugas, kurioms padaryta išimtis pagal 2 dalies a punktą.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Šis reglamentas netaikomas paslaugoms, kurios teikiamos daugiausia dėl jų istorinės reikšmės.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a)  vežėjas – sutartinė geležinkelio įmonė, su kuria keleivis sudarė vežimo sutartį, arba kelios paeiliui vežančios geležinkelio įmonės, kurios atsako šios sutarties pagrindu;

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos 1 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b)  pavaduojantis vežėjas – geležinkelio įmonė, kuri su keleiviu nesudarė vežimo sutarties, tačiau kuriai sutarties šalimi esanti geležinkelio įmonė paveda visiškai ar iš dalies atlikti vežimą geležinkeliu;

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  kelionių operatorius – organizatorius arba pardavėjas, apibrėžtas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/230230 3 straipsnio 8 ir 9 dalyse, išskyrus geležinkelio įmonę;

(4)  kelionių operatorius – organizatorius, apibrėžtas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/230230 3 straipsnio 8 dalyje, išskyrus geležinkelio įmonę;

__________________

__________________

30 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2302 dėl kelionės paslaugų paketų ir susijusių kelionės paslaugų rinkinių, kuria iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2011/83/ES bei panaikinama Tarybos direktyva 90/314/EEB (OL L 326, 2015 12 11, p. 1).

30 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2302 dėl kelionės paslaugų paketų ir susijusių kelionės paslaugų rinkinių, kuria iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2011/83/ES bei panaikinama Tarybos direktyva 90/314/EEB (OL L 326, 2015 12 11, p. 1).

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  bilietų pardavėjas – bet kuris geležinkelio transporto paslaugų pardavėjas, kuris sudaro vežimo sutartis ir parduoda bilietus geležinkelio įmonės ar savo vardu;

(5)  bilietų pardavėjas – bet kuris geležinkelio transporto paslaugų pardavėjas, kuris sudaro vežimo sutartis ir parduoda bilietus, atskirus bilietus arba tęstinės kelionės bilietus geležinkelio įmonės arba keleto įmonių, ar savo vardu;

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  platintojas – geležinkelio transporto paslaugų pardavėjas, kuris parduoda bilietus geležinkelio įmonės vardu ir kuris neturi jokio įpareigojimo, nustatyto keleivio ir geležinkelio įmonės sutartyje;

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  vežimo sutartis– vežimo už atlyginimą ar nemokamai sutartis, kurią sudarė geležinkelio įmonė ar bilietų pardavėjas ir keleivis tam, kad būtų teikiamos viena ar daugiau transporto paslaugų;

(6)  vežimo sutartis – vežimo už atlyginimą ar nemokamai sutartis, kurią sudarė geležinkelio įmonė ir keleivis tam, kad būtų teikiamos viena ar daugiau transporto paslaugų;

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a)  bilietas – patikimas įrodymas, kuriuo keleiviui suteikiama teisė į geležinkelių transportą, nepriklausomai nuo jo formos – popierinės, e. bilieto, lustinės kortelės ar kelionės kortelės;

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos 6 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6b)  mišri kelionė – bilietas ar bilietai, atitinkantys daugiau kaip vieną transporto paslaugų sutartį, sudarytą dėl kelių paeiliui teikiamų geležinkelio paslaugų, kurias teikia viena ar daugiau geležinkelio įmonių;

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  tęstinės kelionės bilietas – bilietas ar bilietai, atitinkantys vieną vežimo sutartį, sudarytą dėl kelių paeiliui teikiamų geležinkelio paslaugų, kurias teikia viena ar daugiau geležinkelio įmonių;

(8)  tęstinės kelionės bilietas – bilietas ar atskiri bilietai, atitinkantys vieną ar kelias vežimo sutartis, sudarytas dėl kelių paeiliui teikiamų geležinkelio paslaugų, kurias teikia viena ar daugiau geležinkelio įmonių, įsigyti iš to paties bilietų pardavėjo, kelionių operatoriaus ar geležinkelio įmonės kelionei nuo pradinės iki galutinės stoties;

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  kelionė – keleivių vežimas iš išvykimo stoties į atvykimo stotį pagal vieną vežimo sutartį;

(10)  kelionė – keleivių vežimas iš išvykimo stoties į atvykimo stotį;

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos 13 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a)  atvykimas – momentas, kai atvykimo perone traukinio durys yra atviros ir leidžiama išlipti;

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos 15 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  praleistas persėdimas – situacija, kai vienos kelionės metu keleivis dėl vienos arba daugiau ankstesnių paslaugų vėlavimo arba atšaukimo nespėja pasinaudoti viena arba daugiau paslaugų;

(15)  praleistas persėdimas – situacija, kai pagal vieną vežimo sutartį vienos kelionės metu keleivis dėl vienos arba daugiau ankstesnių paslaugų vėlavimo arba atšaukimo nespėja pasinaudoti viena arba daugiau paslaugų;

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos 16 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  neįgalus ir riboto judumo asmuo – asmuo, turintis nuolatinę arba laikiną fizinę psichikos, intelekto arba jutimo negalią , kuri, kai asmeniui reikia įveikti tam tikras kliūtis, gali jam trukdyti veiksmingai naudotis visomis tokiomis pačiomis transporto galimybėmis, kokias turi kiti keleiviai, arba asmuo, kurio judumas naudojantis transportu mažesnis dėl jo amžiaus;

(16)  neįgalus ir riboto judumo asmuo – asmuo, turintis nuolatinę arba laikiną fizinę, psichikos, intelekto arba jutimo negalią, kuri, kai asmeniui reikia įveikti tam tikras kliūtis, gali jam trukdyti veiksmingai naudotis visomis tokiomis pačiomis transporto galimybėmis, kokias turi kiti keleiviai, arba asmuo, kurio judumas naudojantis transportu mažesnis;

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos 19 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

19a)  ypatingos aplinkybės – aplinkybės, kurios nepatenka į geležinkelio įmonės veiklos kontrolę jam įprastai vykdant veiklą ir kurių neapima įsipareigojimai, susiję su taikytinų saugos taisyklių laikymusi.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nedarydamos įtakos socialiniams tarifams, geležinkelio įmonės arba bilietų pardavėjai sutarties sąlygas ir tarifus visuomenei siūlo be tiesioginių arba netiesioginių skirtumų, grindžiamų galutinio kliento pilietybe, gyvenamąja vieta, geležinkelio įmonės arba bilietų pardavėjo įsisteigimo vieta Sąjungoje.

Nedarydami įtakos socialiniams tarifams, geležinkelio įmonės, kelionių operatoriai arba bilietų pardavėjai visuomenei siūlo vežimo sutarties bei bilietų pardavimo sąlygas ir tarifus ir pagal šio reglamento 10 straipsnį parduoda bilietus, tęstinės kelionės bilietus ir priima keleivių rezervacijas be tiesioginių arba netiesioginių skirtumų, grindžiamų galutinio keleivio pilietybe, gyvenamąja vieta, geležinkelio įmonės arba bilietų pardavėjo įsisteigimo vieta Sąjungoje, arba būdais, kuriais keleiviai pirko bilietus.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Keleiviai turi teisę vežtis dviračius traukinyje, ir, jei dera, už tai imamas pagrįstas mokestis . Kelionės metu jie prižiūri savo dviračius ir rūpinasi, kad dviračiai netrukdytų arba nepadarytų žalos kitiems keleiviams, judėjimo įrangai, bagažui arba geležinkelio veiklai. Dviračių galima nevežti arba jų vežimą apriboti dėl saugos arba veiklos priežasčių, jei geležinkelio įmonės, bilietų pardavėjai, kelionių operatoriai ir, jei dera, stoties valdytojai keleivius apie nevežimo arba apribojimo sąlygas informuoja pagal Reglamentą (ES) Nr. 454/2011.

Keleiviai turi teisę vežtis dviračius traukinyje, įskaitant greituosius, tolimojo susisiekimo, tarpvalstybinius ir vietinius traukinius. Ne vėliau kaip per dvejus metus nuo šio reglamento įsigaliojimo visuose naujuose ar atnaujintuose keleiviniuose traukiniuose turi būti aiškiai nurodyta speciali surinktų dviračių vežimo erdvė, kurioje būtų nemažiau kaip aštuonios dviračių vietos. Ne vėliau kaip perkant bilietus geležinkelio įmonės, bilietų pardavėjai, kelionių operatoriai ir, jei dera, stoties valdytojai keleivius apie dviračių vežimo bet kokiuose traukiniuose sąlygas informuoja pagal Reglamentą (ES) Nr. 454/2011.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Pagal šį reglamentą nustatytų pareigų keleivių atžvilgiu negalima apriboti ar jų atsisakyti, ypač į vežimo sutartį įtraukiant leidžiančią nukrypti arba ribojančią nuostatą.

1.  Pagal šį reglamentą nustatytų pareigų keleivių atžvilgiu negalima apriboti ar jų atsisakyti, ypač į vežimo sutartį įtraukiant leidžiančią nukrypti arba ribojančią nuostatą. Bet kokios sutarties sąlygos, kuriomis siekiama tiesiogiai arba netiesiogiai atsisakyti priėmus šį reglamentą atsiradusių teisių, nukrypti nuo jų arba jas varžyti, keleiviams nėra privalomos.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Geležinkelio įmonės gali pasiūlyti keleiviui palankesnes, nei nustatyta šiame reglamente, sutarties sąlygas.

2.  Geležinkelio įmonės, kelionių operatoriai ar bilietų pardavėjai gali pasiūlyti keleiviui palankesnes, nei nustatyta šiame reglamente, sutarties sąlygas.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Geležinkelio įmonės ar, jei dera, už viešųjų paslaugų sutartį atsakinga kompetentinga institucija tinkamomis priemonėmis, įskaitant neįgaliems asmenims pagal Direktyvoje XXX nustatytus prieinamumo reikalavimus tinkamas formas31, paskelbia apie sprendimus dėl nuolatinio arba laikino paslaugų nutraukimo prieš tų sprendimų įgyvendinimą.

Geležinkelio įmonės ar, jei dera, už viešųjų paslaugų sutartį atsakingos kompetentingos institucijos tinkamomis priemonėmis, įskaitant neįgaliems asmenims pagal Direktyvoje XXX31 ir Komisijos reglamente (ES) Nr. 1300/2014 nustatytus prieinamumo reikalavimus tinkamas formas, ir nedelsdamos iš anksto paskelbia apie pasiūlymus dėl nuolatinio arba laikino paslaugų nutraukimo arba esminio paslaugų masto sumažinimo prieš tų pasiūlymų įgyvendinimą ir užtikrina, kad prieš imantis pasiūlymus įgyvendinti, būtų vykdomos prasmingos ir tinkamos konsultacijos su suinteresuotaisiais subjektais.

__________________

__________________

31  Direktyva XXX dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimais, suderinimo (Europos prieinamumo aktas) (OL L X, XXXX X X, p. X).

31  Direktyva XXX dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimais, suderinimo (Europos prieinamumo aktas) (OL L X, XXXX X X, p. X).

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.   Gavę prašymą, geležinkelio įmonės ir bilietų pardavėjai, siūlantys vienos ar kelių geležinkelio įmonių vardu sudaryti vežimo sutartis, suteikia keleiviui bent II priedo I dalyje nurodytą informaciją, susijusią su kelionėmis, dėl kurių atitinkama geležinkelio įmonė siūlo sudaryti vežimo sutartį. Bilietų pardavėjai, siūlantys vežimo sutartis savo vardu, ir kelionių operatoriai suteikia šią informaciją, jeigu jos turi.

1.  Gavę prašymą, geležinkelio įmonės, kelionių operatoriai ir bilietų pardavėjai, siūlantys savo arba vienos ar kelių geležinkelio įmonių vardu sudaryti vežimo sutartis, suteikia keleiviui bent II priedo I dalyje nurodytą informaciją, susijusią su kelionėmis, dėl kurių atitinkama geležinkelio įmonė siūlo sudaryti vežimo sutartis. Bilietų pardavėjai, siūlantys sutartis dėl transporto savo vardu, ir kelionių operatoriai suteikia šią informaciją. Laikydamosi šio reglamento, geležinkelio įmonės suteikia šią informaciją jų paslaugą parduodantiems bilietų pardavėjams ir kitoms geležinkelio įmonėms.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.   Kelionės metu , taip pat persėdimo stotyse, geležinkelio įmonės ir, jei įmanoma, bilietų pardavėjai suteikia keleiviams bent jau II priedo II dalyje nurodytą informaciją.

2.  Kelionės metu, taip pat persėdimo stotyse, geležinkelio įmonės ir, jei taikytina, bilietų pardavėjai suteikia keleiviams bent jau II priedo II dalyje nurodytą informaciją. Laikydamosi šio reglamento, geležinkelio įmonės suteikia šią informaciją jų paslaugą parduodantiems bilietų pardavėjams ir kitoms geležinkelio įmonėms.

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. 1 ir 2 dalyse nurodyta informacija suteikiama tinkamiausia forma , be kitų priemonių, naudojantis naujausiomis ryšių technologijomis . Ypatingas dėmesys skiriamas tam, kad būtų užtikrinama, kad ši informacija neįgaliems asmenims atitiktų Direktyvoje XXX ir Komisijos reglamente (ES) Nr. 454/2011 nustatytus reikalavimus .

3.  1 ir 2 dalyse nurodytą informaciją keleiviams suteikia geležinkelio įmonės, kelionių operatoriai ir bilietų pardavėjai, naudojantis lengvai prieinamomis, plačiai naudojamomis ir, 2 dalies atveju – tikralaikėmis naujausiomis ryšių technologijomis ir, kai įmanoma, raštu, siekiant suteikti keleiviams visą pagal šio reglamento II priedą reikalingą informaciją. Ypatingas dėmesys skiriamas tam, kad būtų užtikrinama, kad ši informacija neįgaliems asmenims atitiktų Direktyvoje XXX31, Komisijos reglamente (ES) Nr. 454/2011 ir Komisijos reglamente (ES) Nr. 1300/2014 nustatytus reikalavimus. Turi būti aiškiai nurodytos formos, kuriomis informaciją gali gauti riboto judumo asmenys.

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Stoties valdytojai ir infrastruktūros valdytojai geležinkelio įmonėms ir bilietų pardavėjams tikralaikius duomenis, susijusius su traukiniais, įskaitant kitų geležinkelio įmonių eksploatuojamus traukinius, teikia visiems vienodomis sąlygomis.

4.  Siekiant panaikinti bet kokią keleivių diskriminaciją, geležinkelio įmonės, stočių valdytojai ir infrastruktūros valdytojai tikruoju laiku viešai skelbia tikralaikius duomenis, susijusius su traukiniais, įskaitant kitų geležinkelio įmonių eksploatuojamus traukinius.

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Bendradarbiaudamos su stočių ir infrastruktūros valdytojais geležinkelio įmonės tvarkaraščiuose nurodo informaciją apie geležinkelio jungtis ir stotis.

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Geležinkelio įmonės ir bilietų pardavėjai siūlo bilietus ir, jei įmanoma, tęstinės kelionės bilietus bei galimybę juos rezervuoti. Jie kuo labiau stengiasi pasiūlyti tęstinės kelionės bilietus, be kitų kelionių, kelionėms į užsienį ir kelionėms, kurias vykdo daugiau nei viena geležinkelio įmonė.

1.  Geležinkelio įmonės ir bilietų pardavėjai siūlo bilietus ir tęstinės kelionės bilietus bei galimybę juos rezervuoti, be kitų kelionių, kelionėms į užsienį arba kelionėms naktiniais traukiniais ir kelionėms, kurias vykdo daugiau nei viena geležinkelio įmonė.

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės gali reikalauti, kad geležinkelio įmonės platintų bilietus paslaugoms, teikiamoms pagal viešųjų paslaugų sutartis daugiau nei viename pardavimo punkte.

Reglamente (EB) Nr. 1370/2007 nurodytos kompetentingos institucijos gali reikalauti, kad geležinkelio įmonės platintų bilietus paslaugoms, teikiamoms pagal viešųjų paslaugų sutartis daugiau nei viename pardavimo punkte.

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Geležinkelio įmonės siūlo galimybę įsigyti pageidaujamos paslaugos bilietus traukinyje, išskyrus atvejus, kai ši galimybė neleidžiama ar ribojama dėl saugumo ar kovos su sukčiavimu politikos, ar taikant privalomą traukinių bilietų rezervavimą, ar dėl pagrįstų komercinių priežasčių.

3.  Geležinkelio įmonės siūlo galimybę įsigyti pageidaujamos paslaugos bilietus traukinyje, išskyrus atvejus, kai ši galimybė neleidžiama ar ribojama dėl gerai pagrįstų priežasčių, susijusių su saugumo ar kovos su sukčiavimu politika, ar taikant privalomą traukinių bilietų rezervavimą, ar dėl pagrįstų komercinių priežasčių, įskaitant laisvos erdvės ar vietų apribojimus.

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Jei išvykimo stotyje nėra bilietų kasų arba prieinamo bilietų pardavimo automato, neįgalūs ir riboto judumo asmenys bilietus be priemokos gali pirkti traukinyje.

5.  Jei išvykimo stotyje nėra bilietų kasų arba prieinamo bilietų pardavimo automato ar kitos priemonės įsigyti bilietus iš anksto, keleiviai bilietus be priemokos gali pirkti traukinyje.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Jei keleivis gauna atskirus bilietus vienai geležinkelio kelionei, sudarytai iš paslaugų, kurias iš eilės teikia viena arba kelios geležinkelio įmonės, jo teisės, susijusios su informacija, pagalba, rūpinimusi ir kompensacija, yra lygiavertės teisėms, garantuojamoms turint tęstinės kelionės bilietą, ir galioja visą kelionę nuo išvykimo iki galutinės paskirties vietos, nebent keleivis būtų raštu informuotas kitaip. Tokioje informacijoje turi būti visų pirma nurodoma, kad praleidęs persėdimą keleivis netektų teisės gauti pagalbą arba kompensaciją, grindžiamą visu kelionės ilgiu. Pareigą įrodyti, kad ši informacija buvo pateikta, turi geležinkelio įmonė, jos agentas, kelionių operatorius arba bilietų pardavėjas.

6.  Jei keleivis iš vieno subjekto pagal tą patį pardavimo sandorį gauna atskirus bilietus vienai geležinkelio kelionei, sudarytai iš paslaugų, kurias iš eilės teikia viena arba kelios geležinkelio įmonės, jo teisės, susijusios su informacija, pagalba, rūpinimusi ir kompensacija, yra lygiavertės teisėms, garantuojamoms turint tęstinės kelionės bilietą, ir galioja visą kelionę nuo išvykimo iki galutinės paskirties vietos.

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

10a straipsnis

 

Informacijos apie kelionę teikimas pasitelkiant programų sąsajas

 

1.   Geležinkelio įmonės nediskriminacinę prieigą prie visos informacijos apie kelionę, įskaitant 9 straipsnyje nurodytą realiuoju laiku teikiamą operatyvinę informaciją apie tvarkaraščius ir tarifus suteikia naudodamos programų sąsajas.

 

2.   Geležinkelio įmonės kelionių operatoriams, bilietų pardavėjams ir kitoms geležinkelio įmonėms, parduodančioms jų paslaugas, per programų sąsajas teikia nediskriminacinę prieigą prie rezervavimo sistemų, kad jos galėtų sudaryti vežimo sutartis ir išduoti bilietus, tęstinės kelionės bilietus ir atlikti rezervacijas taip, kad užtikrintų tinkamiausią ir ekonomiškai efektyviausią kelionę, įskaitant tarpvalstybinę kelionę.

 

3.   Geležinkelio įmonės užtikrina, kad programų sąsajų techninės specifikacijos būtų tinkamai dokumentuotos ir viešai bei nemokamai prieinamos. Programų sąsajoms naudojami atvirieji standartai, įprastai naudojami protokolai ir automatinio nuskaitymo formatai, kad būtų užtikrintas jų sąveikumas.

 

4.   Geležinkelio įmonės užtikrina, kad, išskyrus ekstremalias situacijas, bet koks jų programų sąsajų techninių specifikacijų pakeitimas kelionių operatoriams ir bilietų pardavėjams būtų prieinamas kuo anksčiau ir likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki pakeitimo įgyvendinimo. Ekstremalios situacijos turi būti patvirtintos dokumentais, o dokumentai pateikiami kompetentingoms institucijoms, jei jos to paprašo.

 

5.   Geležinkelio įmonės užtikrina, kad prieiga prie programų sąsajų būtų suteikiama nediskriminuojant, užtikrinant vienodo lygio prieinamumą ir veiksmingumą, įskaitant pagalbą, galimybę susipažinti su visais dokumentais, standartais, protokolais ir formatais. Kelionių operatorių ir bilietų pardavėjų padėtis neturėtų būti prastesnė, lyginant su pačiomis geležinkelio įmonėmis.

 

6.   Programų sąsajos sukuriamos pagal 2017 m. gegužės 31 d. Komisijos deleguotąjį Reglamentą (ES) 2017/1926.

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Jeigu išvykimo metu arba kelionės, vykdomos pagal vieną vežimo sutartį, metu praleidus persėdimą pagrįstai galima tikėtis, kad atvykstti į galutinę atvykimo vietą pagal vežimo sutartį bus vėluojama daugiau nei 60 minučių, keleivis turi turėti galimybę nedelsiant pasirinkti vieną iš šių galimybių:

1.  Jeigu išvykimo metu arba kelionės metu praleidus persėdimą galima tikėtis, kad atvykti į kelionės nuo pradinės iki galutinės stoties galutinę atvykimo vietą pagal vežimo sutartis bus vėluojama daugiau nei 60 minučių arba kad kelionė bus atšaukta, keleivis turi turėti galimybę nedelsiant pasirinkti vieną iš šių galimybių:

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  tęsti kelionę ar keliauti kitu maršrutu, esant panašioms transporto sąlygoms, į galutinę atvykimo vietą esant anksčiausiai galimybei;

b)  tęsti kelionę ar keliauti kitu maršrutu, esant panašioms transporto sąlygoms ir be priemokos, į galutinę atvykimo vietą esant anksčiausiai galimybei, įskaitant atvejus, kai dėl vėlavimo arba atšaukimo ankstesniame kelionės arba transporto grandinės etape keleiviai praleidžia persėdimą. Tokiu atveju keleiviui leidžiama pasinaudoti kita turima paslauga, kuri padėtų pasiekti galutinę atvykimo vietą, net jeigu nėra specialios rezervacijos arba kitas traukinys priklauso kitai geležinkelio įmonei.

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  tęsti kelionę ar keliauti kitu maršrutu, esant panašioms transporto sąlygoms, į galutinę atvykimo vietą vėlesne keleiviui patogia data.

c)  tęsti kelionę ar keliauti kitu maršrutu, esant panašioms transporto sąlygoms, į galutinę atvykimo vietą vėlesne keleiviui patogia data, tačiau ne vėliau kaip praėjus vienam mėnesiui po to, kai paslauga vėl pradedama teikti.

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Taikant 1 dalies b punkto reikalavimus, kelionę kitu maršrutu panašiomis vežimo sąlygomis gali vykdyti bet kuri geležinkelio įmonė ir gali būti vežama aukštesne klase bei alternatyvių rūšių transportu, tačiau be papildomų išlaidų keleiviams. Geležinkelio įmonės stengiasi, kad keleiviams nebūtų papildomų persėdimų. Visas laikas, per kurį alternatyvių rūšių transportu nuvažiuojama likusi nebaigtos pagal planą pradinės kelionės dalis, turi būti panašus į tvarkaraštyje numatytą pradinės kelionės laiką. Keleiviams nesiūloma važiuoti žemesne klase, nebent važiuoti kitu maršrutu įmanoma tik žemesne klase.

2.  Taikant 1 dalies b punkto reikalavimus, kelionę kitu maršrutu panašiomis vežimo sąlygomis gali vykdyti bet kuri geležinkelio įmonė ir gali būti vežama aukštesne klase bei alternatyvių rūšių sausumos transportu, tačiau be papildomų išlaidų keleiviams. Geležinkelio įmonės stengiasi, kad keleiviams nebūtų papildomų persėdimų. Visas laikas, per kurį alternatyvių rūšių transportu nuvažiuojama likusi nebaigtos pagal planą pradinės kelionės dalis, turi būti panašus į tvarkaraštyje numatytą pradinės kelionės laiką. Keleiviams nesiūloma važiuoti žemesne klase, nebent važiuoti kitu maršrutu įmanoma tik žemesne klase.

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Važiavimo kitu maršrutu paslaugos teikėjai turi rūpintis, kad neįgaliems ir riboto judumo asmenims suteiktų panašaus lygio prieigą prie alternatyvių transporto paslaugų.

3.  Važiavimo kitu maršrutu paslaugos teikėjai neįgaliems ir riboto judumo asmenims suteikia panašaus lygio pagalbą ir prieigą siūlydami alternatyvias transporto paslaugas. Šios alternatyvios paslaugos gali būti bendros visiems keleiviams arba, jei taip nusprendžia vežėjas, individuali transporto priemonė, pritaikyta specialiems tam tikrų neįgalių ar riboto judumo asmenų poreikiams.

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Neprarasdamas teisės į transportą, keleivis iš geležinkelio įmonės gali reikalauti kompensacijos už vėlavimą, jei jo traukinys iš išvykimo vietos į atvykimo vietą, nurodytas vežimo sutartyje, važiuoja vėluodamas ir už šį vėlavimą nebuvo grąžinta bilieto kaina pagal 16 straipsnio nuostatas. Minimalios kompensacijos už vėlavimą yra:

1.  Išsaugodamas teisę į transportą, keleivis iš geležinkelio įmonės gali reikalauti kompensacijos už vėlavimą, jei jo traukinys iš išvykimo vietos į atvykimo vietą, nurodytas ant bilieto arba bilietų pagal vieną ar kelias vežimo sutartis, važiuoja vėluodamas ir už šį vėlavimą nebuvo grąžinta kaina pagal 16 straipsnio nuostatas. Minimalios kompensacijos už vėlavimą yra:

a) 25 % bilieto kainos tuo atveju, kai vėluojama nuo 60 iki 119 minučių;

a) 50 % bilieto kainos tuo atveju, kai vėluojama nuo 60 iki 90 minučių;

b) 50 % bilieto kainos tuo atveju, kai vėluojama 120 ar daugiau minučių.

b) 75 % bilieto kainos, kai vėluojama nuo 91 iki 120 minučių;

 

(ba) 100% bilieto kainos tuo atveju, kai vėluojama 121 ar daugiau minučių.

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  1 dalis taip pat taikoma keleiviaams, kurie turi daugkartinį bilietą ar sezono bilietą. Jeigu jie patyrė pasikartojančių vėlavimų ar atšaukimų per daugkartinio arba sezono bilieto galiojimo laikotarpį, jie gali reikalauti atitinkamos kompensacijos pagal geležinkelio įmonės kompensavimo taisykles. Šiomis taisyklėmis apibrėžiami vėlavimo nustatymo ir kompensacijos apskaičiavimo kriterijai . Jei trumpesnis nei 60 minučių vėlavimas kartojasi per daugkartinio arba sezono bilieto galiojimo laikotarpį, vėlavimo trukmė sumuojama, o keleiviams kompensuojama pagal geležinkelio įmonės kompensavimo taisykles.

2.  1 dalis taip pat taikoma keleiviams, kurie turi daugkartinį bilietą ar sezono bilietą. Jeigu jie patyrė pasikartojančių vėlavimų ar atšaukimų per daugkartinio bilieto, nuolaidų kortelės arba sezono bilieto galiojimo laikotarpį, jie gali reikalauti atitinkamos kompensacijos pagal tvarką, nustatytą 1 dalies a, b ir ba punktuose.

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Kompensacijos už vėlavimą apskaičiuojamos pagal visą kainą, kurią keleivis faktiškai sumokėjo už paslaugą, kuri vėlavo. Kai vežimo sutartis yra dėl kelionės į abi puses, apskaičiuojant kompensaciją už vėlavimą kelionės pirmyn ar atgal atveju remiamasi puse už bilietą sumokėtos kainos. Kompensacija už vėlavimą suteikiant paslaugas pagal kitos rūšies vežimo sutartį, leidžiančią keliauti keliais atitinkamais maršrutais, apskaičiuojama proporcingai pagal visą bilieto kainą.

3.  Kompensacijos už atšaukimą arba vėlavimą apskaičiuojamos pagal visą kainą, kurią keleivis faktiškai sumokėjo už paslaugą, kuri buvo atšaukta arba vėlavo. Kai vežimo sutartis yra dėl kelionės į abi puses, apskaičiuojant kompensaciją už atšaukimą arba vėlavimą kelionės pirmyn ar atgal atveju remiamasi puse už bilietą sumokėtos kainos. Kompensacija už atšaukimą arba vėlavimą suteikiant paslaugas pagal kitos rūšies vežimo sutartį, leidžiančią keliauti keliais atitinkamais maršrutais, apskaičiuojama proporcingai pagal visą bilieto kainą.

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Iš kompensacijos už bilieto kainą neišskaičiuojamos finansinio sandorio išlaidos, pavyzdžiui, mokesčiai, išlaidos už telefoną ar pašto ženklus. Geležinkelio įmonės gali nustatyti minimalią sumą, už kurią mažesnės kompensacijos nebus išmokamos. Ši minimali suma negali būti didesnė kaip 4 EUR už bilietą .

6.  Iš kompensacijos už bilieto kainą neišskaičiuojamos finansinio sandorio išlaidos, pavyzdžiui, mokesčiai, išlaidos už telefoną ar pašto ženklus. Geležinkelio įmonės gali nustatyti minimalią sumą, už kurią mažesnės kompensacijos nebus išmokamos. Ši minimali suma negali būti didesnė kaip 5 EUR už bilietą .

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Keleivis neturi teisės į kompensaciją, jei apie vėlavimą jam pranešta prieš tai, kai jis nusipirko bilietą, arba jei atvykus kitu traukiniu ar pakeitus maršrutą pavėluojama mažiau nei 60 minučių.

7.  Keleivis neturi teisės į kompensaciją, jei apie vėlavimą jam pranešta prieš nusiperkant bilietą, arba jei atvykus kitu traukiniu ar pakeitus maršrutą pavėluojama mažiau nei 60 minučių.

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.  Geležinkelio įmonė neįpareigota mokėti kompensacijos, jeigu ji gali įrodyti, kad paslaugą suteikti pavėlavo dėl ekstremalių oro sąlygų arba didelės stichinės nelaimės, dėl kurių paslaugą teikti būtų buvę pavojinga, ir kad vėlavimo nebuvo galima nei numatyti, nei išvengti, net jeigu ji būtų ėmusis visų įmanomų priemonių.

Išbraukta.

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8a.  Kai geležinkelio įmonė nepateikia ypatingų aplinkybių įrodymų raštu, ji sumoka 17 straipsnio 1 dalyje nurodytą kompensaciją.

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Vėlavimo atvykstant ar išvykstant atveju geležinkelio įmonė , bilietų pardavėjas ar stoties valdytojas keleivius informuoja apie padėtį ir apie numatomą išvykimo laiką bei numatomą atvykimo laiką, kai tik turi tokią informaciją.

1.  Vėlavimo atvykstant ar išvykstant atveju geležinkelio įmonė, bilietų pardavėjas ar stoties valdytojas pagal 9 straipsnio nuostatas keleivius informuoja apie padėtį ir apie numatomą išvykimo laiką bei numatomą atvykimo laiką, kai tik turi tokią informaciją.

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  kai ir kur tai fiziškai įmanoma, viešbutis ar kita apgyvendinimo vieta ir transportas iš geležinkelio stoties į apgyvendinimo vietą tais atvejais, kai būtina apsistoti vieną ar daugiau naktų arba atsiranda būtinybė apsistoti ilgiau nei numatyta;

b)  kai ir kur tai fiziškai įmanoma, viešbutis ar kita apgyvendinimo vieta ir transportas iš geležinkelio stoties į apgyvendinimo vietą tais atvejais, kai būtina apsistoti vieną ar daugiau naktų arba atsiranda būtinybė apsistoti ilgiau nei numatyta, atsižvelgiant į neįgaliųjų ir riboto judumo asmenų prieigos reikalavimus ir atestuotų tarnybinių gyvūnų poreikius.

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Geležinkelio įmonės keleivio prašymu ant bilieto arba kitomis priemonėmis patvirtina, atsižvelgiant į tai, kas įvyko, kad geležinkelio paslauga buvo suteikta pavėluotai, dėl jos buvo praleistas persėdimas, arba kad tos paslaugos teikimas buvo atšauktas.

4.  Nukentėjusiems keleiviams geležinkelio įmonės pasiūlo ant bilieto arba kitomis priemonėmis patvirtinti, atsižvelgiant į tai, kas įvyko, kad geležinkelio paslauga buvo suteikta pavėluotai, dėl jos buvo praleistas persėdimas, arba kad tos paslaugos teikimas buvo atšauktas. Šis patvirtinimas visų pirma taikomas 17 straipsnio nuostatoms, su sąlyga, kad daugkartinį arba sezono bilietą turintis keleivis įrodytų, kad keliavo naudodamasis paveikta paslauga.

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Taikydama 1, 2, 3 ir 4 dalis, paslaugas teikianti geležinkelio įmonė ypatingą dėmesį skiria neįgalių ir riboto judumo asmenų ir juos lydinčių asmenų poreikiams.

5.  Taikydama 1, 2, 3 ir 4 dalis, paslaugas teikianti geležinkelio įmonė ypatingą dėmesį skiria neįgalių, riboto judumo asmenų, juos lydinčių asmenų ir atestuotų tarnybinių gyvūnų poreikiams.

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Be įpareigojimų, kurie geležinkelio įmonėms nustatyti Direktyvos 2012/34/ES 13a straipsnio 3 dalyje, vykdymo, geležinkelio stoties, kurioje kiekvieną metų dieną aptarnaujama vidutiniškai bent 10 000 keleivių, stoties valdytojas, laikydamasis tinkamo nenumatytų atvejų plano, užtikrina suderintą stoties, geležinkelio įmonių ir infrastruktūros valdytojo veiklą, kad pasirengtų galimam dideliam paslaugų teikimo sutrikdymui ir dideliam vėlavimui, dėl kurių stotyje bus daug sugaišintų keleivių. Pagal planą užtikrinama, kad sugaišintiems keleiviams būtų teikiama tinkama pagalba ir informacija, kurių forma, be kitų reikalavimų, atitiktų Direktyvoje XXX nustatytus prieinamumo reikalavimus. Gavęs prašymą, stoties valdytojas planą ir visus jo pakeitimus pateikia nacionalinei vykdančiajai įstaigai arba bet kuriai kitai valstybės narės paskirtai įstaigai. Geležinkelio stočių, kuriose kiekvieną metų dieną aptarnaujama vidutiniškai iki 10 000 keleivių, visais įmanomais būdais stengiasi koordinuoti stoties naudotojų veiksmus ir tokiomis aplinkybėmis padėti sugaišintiems keleiviams ir juos informuoti.

6.  Be įpareigojimų, kurie geležinkelio įmonėms nustatyti Direktyvos 2012/34/ES 13a straipsnio 3 dalyje, vykdymo, valstybės narės, geležinkelio įmonės, stočių valdytojai ir infrastruktūros valdytojai bendradarbiauja siekdami užtikrinti, kad į Direktyvos 2012/34/ES 13a straipsnio 3 dalyje nurodytus nenumatytų atvejų planus būtų įtraukti reikalavimai dėl perspėjimo ir informacinių sistemų prieinamumo reikalavimų.

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei geležinkelio įmonė sumokėjo kompensaciją arba įvykdė kitus įpareigojimus pagal šį reglamentą, nė viena šio reglamento arba nacionalinės teisės nuostata negali būti aiškinama kaip varžanti geležinkelio įmonės teisę išsireikalauti iš bet kurio asmens, įskaitant trečiąsias šalis, išlaidų atlyginimą pagal taikytinus teisės aktus. Šis reglamentas visų pirma niekaip nevaržo geležinkelio įmonės teisės išsireikalauti išlaidų atlyginimą iš trečiosios šalies, turinčios sutartį su geležinkelio įmone ir prisidėjusios prie įvykio, dėl kurio reikia mokėti kompensaciją arba vykdyti kitus įpareigojimus. Negali būti aiškinama, kad kuri nors šio reglamento nuostata kaip nors varžo trečiosios šalies, išskyrus keleivį, turinčios sutartį su geležinkelio įmone, teisę išsireikalauti iš geležinkelio įmonės išlaidų atlyginimą arba kompensaciją pagal atitinkamus taikytinus teisės aktus.

Išbraukta.

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Geležinkelio įmonės ir stoties valdytojai, aktyviai dalyvaujant neįgaliems ir riboto judumo asmenims atstovaujančioms organizacijoms, nustato, jei dar neturi nustatytų, prieigos vienodomis sąlygomis taisykles, taikomas vežant neįgalius ir riboto judumo asmenis, įskaitant jų padėjėjus . Pagal taisykles keleivį gali lydėti šuo vedlys, kaip nustatyta atitinkamuose nacionaliniuose reikalavimuose.

1.  Geležinkelio įmonės ir stoties valdytojai, aktyviai dalyvaujant neįgaliems ir riboto judumo asmenims atstovaujančioms organizacijoms, nustato, jei dar neturi nustatytų, prieigos vienodomis sąlygomis taisykles, taikomas vežant neįgalius ir riboto judumo asmenis, įskaitant jų padėjėjus. Pagal taisykles, jei neįmanoma užtikrinti savarankiško judumo, keleivį gali nemokamai lydėti atestuotas tarnybinis gyvūnas arba jį lydintis asmuo, kaip nustatyta atitinkamuose nacionaliniuose reikalavimuose, ir turi būti užtikrinta, kad geležinkelių transportas būtų nedelsiant prieinamas neįgaliems ir riboto judumo asmenims, kai tai įmanoma;

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl reglamento

20 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

20a straipsnis

 

Geležinkelio įmonės ir stoties valdytojai, laikydamiesi TSS, riboto judumo asmenims taip pat užtikrina, kad stotis, peronai, riedmenys ir kiti įrenginiai būtų prieinami neįgaliems asmenims ir riboto judumo asmenims.

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Gavęs prašymą, stoties valdytojas, geležinkelio įmonė, bilietų pardavėjas ar kelionių operatorius , be kitų priemonių, Reglamente (ES) Nr. 454/2011 ir Direktyvoje XXX nustatytus prieinamumo reikalavimus atitinkančia forma informuoja neįgalius ir riboto judumo asmenis apie stoties ir susijusios įrangos, geležinkelio paslaugų prieinamumą, apie riedmenų prieigos sąlygas pagal 20 straipsnio 1 dalyje nurodytas prieigos taisykles ir apie patogumus traukiniuose.

1.  Gavęs prašymą, stoties valdytojas, geležinkelio įmonė, bilietų pardavėjas ar kelionių operatorius, be kitų priemonių, Reglamente (ES) Nr. 454/2011, Direktyvoje XXX ir Reglamente (ES) Nr. 1300/2014 nustatytus prieinamumo reikalavimus atitinkančia forma informuoja neįgalius ir riboto judumo asmenis apie stoties ir susijusios įrangos, geležinkelio paslaugų prieinamumą, apie riedmenų prieigos sąlygas pagal 20 straipsnio 1 dalyje nurodytas prieigos taisykles ir apie patogumus traukiniuose.

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kai geležinkelio įmonė, bilietų pardavėjas arba kelionių operatorius taiko išimtį pagal 20 straipsnio 2 dalį, atitinkamam neįgaliam ar riboto judumo asmeniui paprašius, ji arba jis raštu praneša tokių veiksmų priežastis per penkias darbo dienas nuo atsisakymo rezervuoti ar išduoti bilietą arba pareikalavimo, kad asmuo būtų lydimas. Geležinkelio įmonė, bilietų pardavėjas arba kelionių operatorius visomis išgalėmis stengiasi tokiam asmeniui pasiūlyti, atsižvelgiant į jo reikmes, alternatyvias transporto paslaugas.

2.  Kai geležinkelio įmonė, bilietų pardavėjas arba kelionių operatorius taiko išimtį pagal 20 straipsnio 2 dalį, atitinkamam neįgaliam ar riboto judumo asmeniui paprašius, ji arba jis raštu praneša tokių veiksmų priežastis per penkias darbo dienas nuo atsisakymo rezervuoti ar išduoti bilietą arba pareikalavimo, kad asmuo būtų lydimas. Geležinkelio įmonė, bilietų pardavėjas arba kelionių operatorius pasiūlo tokiam asmeniui, atsižvelgiant į jo reikmes, alternatyvias transporto paslaugas.

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Jei neįgalus ar riboto judumo asmuo išvyksta iš aprūpintos personalu geležinkelio stoties, vyksta per ją ar atvyksta į ją, geležinkelio stoties valdytojas arba geležinkelio įmonė (arba ir stoties valdytojas, ir geležinkelio įmonė) , nepažeisdami 20 straipsnio 1 dalyje nurodytų prieigos taisyklių, nemokamai suteikia tokią pagalbą, kad asmuo galėtų įsėsti į išvyksiantį traukinį, persėsti į kitą traukinį ar išlipti iš atvykusio traukinio, į kurį jis ar ji nusipirko bilietą.

1.  Jei neįgalus ar riboto judumo asmuo išvyksta iš aprūpintos personalu geležinkelio stoties, vyksta per ją ar atvyksta į ją, geležinkelio stoties valdytojas arba geležinkelio įmonė (arba ir stoties valdytojas, ir geležinkelio įmonė) , nepažeisdami 20 straipsnio 1 dalyje nurodytų prieigos taisyklių, nemokamai suteikia tokią pagalbą, kad asmuo galėtų įsėsti į išvyksiantį traukinį, persėsti į kitą traukinį ar išlipti iš atvykusio traukinio, į kurį jis ar ji nusipirko bilietą. Pagalbos rezervavimas visada turi būti teikiamas be priemokos, neatsižvelgiant į naudojamą ryšių kanalą.

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Nesant personalo stotyje, geležinkelio įmonės ir stoties valdytojai imasi visų pagrįstų pastangų suteikti neįgaliems ir riboto judumo asmenims prieigą keliauti geležinkeliu.

2.  Nesant lydinčiojo personalo traukinyje ar personalo stotyje, geležinkelio įmonės ir stoties valdytojai imasi visų pagrįstų pastangų suteikti neįgaliems ar riboto judumo asmenims prieigą keliauti geležinkeliu, laikantis Direktyvoje XXX [Europos prieinamumo aktas] ir Reglamente (ES) Nr. 454/2011 nustatytų prieinamumo reikalavimų.

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Stotyse, kuriose nėra personalo, geležinkelio įmonės ir stoties valdytojai užtikrina, kad lengvai gaunama informacija , be kitų priemonių, Direktyvoje XXX nustatytus prieinamumo reikalavimus atitinkančia forma būtų skelbiama pagal prieigos taisykles, nurodytas 20 straipsnio 1 dalyje, apie artimiausią stotį, kurioje yra personalas, ir tiesiogiai prieinamą pagalbą neįgaliems ir riboto judumo asmenims.

3.  Stotyse, kuriose nėra personalo, geležinkelio įmonės ir stoties valdytojai užtikrina, kad lengvai gaunama informacija, be kitų priemonių, Direktyvoje XXX ir Reglamente (ES) Nr. 1300/2014 nustatytus prieinamumo reikalavimus atitinkančia forma būtų skelbiama pagal prieigos taisykles, nurodytas 20 straipsnio 1 dalyje, apie artimiausią stotį, kurioje yra personalas, ir tiesiogiai prieinamą pagalbą neįgaliems ir riboto judumo asmenims.

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Pagalba stotyse turi būti teikiama visą laiką, kol važiuoja traukiniai.

Išbraukta.

Pakeitimas    97

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  Nesant lydinčiojo personalo traukinyje, geležinkelio įmonės imasi visų pagrįstų pastangų sudaryti sąlygas neįgaliems arba riboto judumo asmenims keliauti geležinkeliu.

(2)  Nesant lydinčiojo personalo traukinyje, geležinkelio įmonės vis tiek sudaro sąlygas neįgaliems arba riboto judumo asmenims keliauti geležinkeliu.

Pakeitimas    98

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  Taikant šį straipsnį, pagalba traukinyje – visos protingos pastangos suteikti neįgaliam ar riboto judumo asmeniui pagalbą siekiant sudaryti šiam asmeniui sąlygas naudotis tomis pačiomis paslaugomis traukinyje, kuriomis gali naudotis kiti keleiviai, tuo atveju, jei dėl savo negalios ar riboto judumo asmuo negali savarankiškai ir saugiai naudotis šiomis paslaugomis.

(3)  Neįgaliam ar riboto judumo asmeniui turi būti suteikta pagalba, kad jis galėtų naudotis tomis pačiomis paslaugomis traukinyje, kuriomis gali naudotis kiti keleiviai, tuo atveju, jei dėl savo negalios ar riboto judumo asmuo negali savarankiškai ir saugiai naudotis šiomis paslaugomis.

Pakeitimas    99

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Pagalba traukiniuose turi būti teikiama visą laiką, kol važiuoja traukiniai.

Išbraukta.

Pakeitimas    100

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Geležinkelio įmonės, stoties valdytojai, bilietų pardavėjai ir kelionių operatoriai bendradarbiauja, kad neįgaliems ir riboto judumo asmenims būtų teikiama 20 ir 21 straipsniuose numatyta pagalba pagal toliau pateikiamų punktų nuostatas:

Geležinkelio įmonės, stoties valdytojai, bilietų pardavėjai ir kelionių operatoriai bendradarbiauja, kad neįgaliems ir riboto judumo asmenims būtų nemokamai teikiama 20 ir 21 straipsniuose numatyta pagalba pagal toliau pateikiamų punktų nuostatas:

Pakeitimas    101

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  pagalba suteikiama, jei geležinkelio įmonei, stoties valdytojui, bilietų pardavėjui ar kelionių operatoriui, iš kurio pirktas bilietas, pranešama apie tai, kad asmeniui reikės tokios pagalbos, bent 48 valandas prieš tai, kai reikės suteikti pagalbą. Kai įsigijus bilietą arba sezono bilietą galima vykti į daugkartines keliones, turi užtekti vieno pranešimo, jei pateikiama tinkama informacija apie vėlesnes keliones. Toks pranešimas turi būti persiunčiamas visoms kitoms geležinkelio įmonėms ir stoties valdytojams, susijusiems su asmens kelione;

a)  pagalba stotyse suteikiama tuo laiku, kai teikiamos vežimo geležinkeliu paslaugos, jei geležinkelio įmonei, stoties valdytojui, bilietų pardavėjui ar kelionių operatoriui, iš kurio pirktas bilietas, pranešama apie tai, kad asmeniui reikės tokios pagalbos, bent 12 valandas prieš tai, kai reikės suteikti pagalbą. Jeigu stotyje kasdien aptarnaujama daugiau kaip 10 000 keleivių, išankstinio pranešimo nereikia, tačiau asmuo, kuriam reikia pagalbos, atitinkamoje stotyje turi būti ne vėliau kaip likus 30 minučių iki traukinio išvykimo. Jeigu stotyje kasdien aptarnaujama daugiau nuo 2 000 iki 10 000 keleivių, pranešimas turi būti perduotas ne vėliau kaip prieš tris valandas. Kai įsigijus bilietą arba sezono bilietą galima vykti į daugkartines keliones, turi užtekti vieno pranešimo, jei pateikiama tinkama informacija apie vėlesnes keliones. Toks pranešimas turi būti persiunčiamas visoms kitoms geležinkelio įmonėms ir stoties valdytojams, susijusiems su asmens kelione;

Pakeitimas    102

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  pagalba suteikiama, jei neįgalus ar riboto judumo asmuo yra nustatytoje vietoje tokią pagalbą teikiančios geležinkelio įmonės ar stoties valdytojo nustatytu laiku. Nustatytas laikas negali būti anksčiau nei 60 minučių iki paskelbto išvykimo laiko, arba laiko, kai visi keleiviai turi įsiregistruoti. Jei laikas, kuriuo neįgalus ar riboto judumo asmuo turi būti paskirtoje vietoje, yra nenustatytas, neįgalus ar riboto judumo asmuo turi būti paskirtoje vietoje ne vėliau kaip likus 30 minučių iki paskelbto išvykimo laiko ar laiko, kai visi keleiviai turi įsiregistruoti.

e)  pagalba suteikiama, jei neįgalus ar riboto judumo asmuo yra nustatytoje vietoje tokią pagalbą teikiančios geležinkelio įmonės ar stoties valdytojo nustatytu laiku. Nustatytas laikas negali būti anksčiau nei 60 minučių iki paskelbto išvykimo laiko, arba laiko, kai visi keleiviai turi įsiregistruoti.

Pakeitimas    103

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Jeigu geležinkelio įmonės ir stoties valdytojai pameta arba sugadina neįgalaus ar riboto judumo asmens naudojamus vežimėlius, kitą judėjimo įrangą ar kitus pagalbinius prietaisus , taip pat pameta arba sužeidžia šunis vedlius, geležinkelio įmonės ir stoties valdytojai yra atsakingi už pametimą arba žalą ir turi juos kompensuoti .

1.  Jeigu geležinkelio įmonės ir stoties valdytojai pameta arba sugadina neįgalaus ar riboto judumo asmens naudojamus vežimėlius, kitą judėjimo įrangą ar kitus pagalbinius prietaisus, taip pat pameta arba sužeidžia atestuotus tarnybinius gyvūnus, geležinkelio įmonės ir stoties valdytojai yra atsakingi už pametimą arba žalą ir turi kaip įmanoma greičiau juos kompensuoti.

Pakeitimas    104

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  1 dalyje nurodyta kompensacija turi būti lygi pamestos arba sugadintos įrangos arba prietaisų pakeitimo arba remonto išlaidoms.

2.  1 dalyje nurodyta kompensacija turi būti suteikta laiku ir lygi visoms pamestos arba sugadintos įrangos, neįgaliųjų vežimėlių ir prietaisų pakeitimo išlaidoms, apskaičiuojamoms remiantis tikrąja verte, arba visoms jų remonto išlaidoms, arba visoms išlaidoms, susijusioms atestuoto tarnybinio gyvūno praradimu ar sužeidimu. Kompensacija taip pat turi apimti laikino pakeitimo išlaidas remonto atveju, kai tokias išlaidas patiria keleivis.

Pakeitimas    105

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  užtikrina, kad visi neįgaliems ir riboto judumo asmenims tiesiogiai padedantys darbuotojai, įskaitant kitos veiklą vykdančios šalies pasamdytus darbuotojus, žinotų, kaip aptarnauti neįgalius ir riboto judumo asmenis, įskaitant psichikos ir intelekto sutrikimų turinčius asmenis;

a)  užtikrina, kad visiems neįgaliems ir riboto judumo asmenims tiesiogiai padedantiems darbuotojams, įskaitant kitos veiklą vykdančios šalies pasamdytus darbuotojus, būtų rengiamas su neįgaliais asmenimis susijusių dalykų mokymas, kad jie žinotų, kaip aptarnauti neįgalius ir riboto judumo asmenis, įskaitant psichikos ir intelekto sutrikimų turinčius asmenis;

Pakeitimas    106

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  užtikrina, kad visiems naujiems pasamdytiems darbuotojams būtų rengiamas su neįgaliais asmenimis susijusių dalykų mokymas ir kad darbuotojai reguliariai lankytų žinių atnaujinimo kursus;

c)  užtikrina, kad visiems naujiems pasamdytiems darbuotojai, kurie tiesiogiai dirbs su keleiviais, būtų supažindinti su neįgaliais asmenimis susijusiais klausimais apie keleivius ir geležinkelio įmonę ir kad darbuotojams, kurie teikia tiesioginę pagalbą riboto judumo keleiviams, būtų rengiamas su neįgaliais asmenimis susijusių dalykų mokymas, ir kad darbuotojai reguliariai lankytų žinių atnaujinimo kursus;

Pakeitimas    107

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  gavę prašymą, priima į mokymą neįgalius darbuotojus, neįgalius ir riboto judumo asmenis ir (arba) jiems atstovaujančias organizacijas.

d)  gali į mokymą priimti neįgalius darbuotojus ir svarstyti galimybę priimti neįgalius ir riboto judumo keleivius ir (arba) jiems atstovaujančias organizacijas.

Pakeitimas    108

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Visos geležinkelio įmonės , bilietų pardavėjai, stoties valdytojai ir stočių, kuriose kiekvieną metų dieną aptarnaujama vidutiniškai daugiau kaip 10 000 keleivių, infrastruktūros valdytojai kiekvienas nustato savo atitinkamos atsakomybės srities skundų nagrinėjimo mechanizmą, susijusį su šiame reglamente nustatytomis teisėmis ir pareigomis. Jie užtikrina, kad jų duomenys ryšiams ir darbo kalba (-os) būtų plačiai žinomi keleiviams.

1.  Visos geležinkelio įmonės, bilietų pardavėjai ir stočių valdytojai nustato atitinkamos atsakomybės srities skundų nagrinėjimo mechanizmą, susijusį su šiame reglamente nustatytomis teisėmis ir pareigomis. Jie užtikrina, kad jų duomenys ryšiams ir darbo kalba (-os) būtų plačiai žinomi keleiviams. Keleiviams turėtų būti suteikta galimybė pateikti skundus šalies, kurioje yra įsisteigusi geležinkelio įmonė, bilietų pardavėjas ar stoties valdytojas oficialia (-iomis) kalba (-omis) ir bet kuriuo atveju anglų kalba.

Pakeitimas    109

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Keleiviai gali pateikti skundą bet kuriai susijusiai geležinkelio įmonei , bilietų pardavėjui, geležinkelio stoties arba infrastruktūros valdytojui . Skundai turi būti pateikiami per šešis mėnesius po įvykių, dėl kurių skundžiamasi. Adresatas per 1 mėnesį nuo skundo gavimo pateikia pagrįstą atsakymą arba pagrįstais atvejais informuoja keleivį, kurią dieną praėjus mažiau kaip trims mėnesiams nuo skundo gavimo datos galima tikėtis atsakymo. Geležinkelio įmonės, bilietų pardavėjai, stoties valdytojai ir infrastruktūros valdytojai skundui apsvarstyti būtinus įvykio duomenis saugo dvejus metus ir pateikia juos nacionalinėms vykdančiosioms įstaigoms, jeigu jos to paprašo.

2.  Keleiviai gali pateikti skundą bet kuriai susijusiai geležinkelio įmonei, bilietų pardavėjui ir geležinkelio stoties valdytojui. Skundai turi būti pateikiami per šešis mėnesius po įvykių, dėl kurių skundžiamasi. Adresatas per 1 mėnesį nuo skundo gavimo pateikia pagrįstą atsakymą arba pagrįstais atvejais informuoja keleivį, kad jis gaus atsakymą praėjus mažiau kaip trims mėnesiams nuo skundo gavimo datos.

Pakeitimas    110

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Informacija apie skundų nagrinėjimo procedūrą turi būti prieinama neįgaliems ir riboto judumo asmenims.

3.  Informacija apie skundų nagrinėjimo procedūrą turi būti lengvai prieinama keleiviams ir neįgaliems ir riboto judumo asmenims. Paprašius ši informacija pateikiama valstybės narės, kurioje yra įsisteigusi geležinkelio įmonė, oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis).

Pakeitimas    111

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma standartinė Sąjungos skundo forma, kurią keleiviai gali naudoti prašydami kompensacijos pagal šį reglamentą. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 37a straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.

Pakeitimas    112

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Geležinkelio įmonės ir stoties valdytojai aktyviai bendradarbiauja su neįgaliesiems atstovaujančiomis organizacijomis, kad pagerintų transporto paslaugų prieinamumo kokybę.

Pakeitimas    113

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Geležinkelio įmonės, stoties valdytojai , bilietų pardavėjai ir kelionių operatoriai, parduodami kelionės geležinkeliu bilietus, informuoja keleivius apie jų teises ir pareigas, numatytas šiame reglamente. Siekdami įgyvendinti šį informavimo reikalavimą, jie gali naudoti jiems pateiktą šio reglamento nuostatų santrauką, kurią visomis oficialiomis Sąjungos kalbomis parengia Komisija. Be to, elektroniniame arba popieriniame biliete ar kitokia forma, įskaitant neįgaliems ir riboto judumo asmenims skirtas Direktyvoje XXX nustatytus reikalavimus atitinkančias formas, jie pateikia paaiškinimą. Paaiškinime nurodoma, kur tokią informaciją galima gauti, jei paslaugos teikimas atšaukiamas, keleivis praleido persėdimą arba paslaugos teikimas labai vėluoja.

1.  Geležinkelio įmonės, stoties valdytojai , bilietų pardavėjai ir kelionių operatoriai, parduodami kelionės geležinkeliu bilietus, informuoja keleivius apie jų teises ir pareigas, numatytas šiame reglamente. Siekdami įgyvendinti šį informavimo reikalavimą, jie gali naudoti jiems pateiktą šio reglamento nuostatų santrauką, kurią visomis oficialiomis Sąjungos kalbomis parengia Komisija. Be to, elektronine arba popierine ar kitokia forma, įskaitant neįgaliems ir riboto judumo asmenims skirtas Reglamente (ES) Nr. 1300/2014 nustatytus reikalavimus atitinkančias formas, jie pateikia informaciją, kurioje nurodoma, kur tokią informaciją galima gauti, jei paslaugos teikimas atšaukiamas, keleivis praleido persėdimą arba paslaugos teikimas labai vėluoja.

Pakeitimas    114

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Geležinkelio įmonės ir stoties valdytojai stotyje ir traukinyje informuoja keleivius tinkamu būdu , įskaitant Direktyvoje XXX nustatytus prieinamumo reikalavimus atitinkančias formas, apie šiuo reglamentu nustatytas jų teises bei pareigas ir valstybių narių pagal 31 straipsnio nuostatas paskirtos įstaigos ar įstaigų duomenis ryšiams.

2.  Geležinkelio įmonės ir stoties valdytojai stotyje, traukinyje ir savo interneto svetainėje informuoja keleivius tinkamu būdu, įskaitant Reglamente (ES) Nr. 1300/2014 nustatytus prieinamumo reikalavimus atitinkančias formas, apie šiuo reglamentu nustatytas jų teises bei pareigas ir valstybių narių pagal 31 straipsnio nuostatas paskirtos įstaigos ar įstaigų duomenis ryšiams.

Pakeitimas    115

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės informuoja Komisiją apie įstaigą ar įstaigas, paskirtas pagal šį straipsnį, bei apie jos ar jų atitinkamas pareigas.

Valstybės narės informuoja Komisiją apie įstaigą ar įstaigas, paskirtas pagal šį straipsnį, bei apie jos ar jų atitinkamas pareigas ir šią informaciją paskelbia tinkamoje vietoje savo interneto svetainėje.

Pakeitimas    116

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Nacionalinės vykdančiosios įstaigos įdėmiai stebi, kaip laikomasi šio reglamento reikalavimų, ir imasi būtinų priemonių keleivių teisėms apginti. Todėl geležinkelio įmonės, stoties valdytojai ir infrastruktūros valdytojai toms įstaigoms jų prašymu pateikia aktualius dokumentus ir informaciją. Nacionalinės vykdančiosios įstaigos savo funkcijas vykdo atsižvelgdamos į informaciją, kurią joms pateikė pagal 33 straipsnį skundams nagrinėti paskirta įstaiga, jeigu tam paskirta ne ta pati nacionalinė vykdančioji įstaiga. Remdamosi tokios įstaigos perduotais pavieniais skundais, jos gali spręsti dėl vykdymo užtikrinimo priemonių.

1.  Nacionalinės vykdančiosios įstaigos įdėmiai stebi, kaip laikomasi šio reglamento reikalavimų, ir imasi būtinų priemonių keleivių teisėms apginti. Todėl geležinkelio įmonės, stoties valdytojai ir infrastruktūros valdytojai toms įstaigoms jų prašymu nedelsiant ir bet kokiu atveju per vieną mėnesį pateikia aktualius dokumentus ir informaciją. Nacionalinės vykdančiosios įstaigos savo funkcijas vykdo atsižvelgdamos į informaciją, kurią joms pateikė pagal 33 straipsnį skundams nagrinėti paskirta įstaiga, jeigu tam paskirta ne ta pati nacionalinė vykdančioji įstaiga. Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinėms vykdančiosioms ir skundų nagrinėjimo institucijoms būtų suteikti pakankami įgaliojimai ir ištekliai, kad būtų tinkamai ir veiksmingai patenkinami pavieniai keleivių skundai pagal šį reglamentą.

Pakeitimas    117

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kiekvienų praėjusių metų savo veiklos, įskaitant pritaikytas sankcijas, statistiką nacionalinės vykdančiosios įstaigos paskelbia iki kalendorinių metų balandžio mėn. pabaigos.

2.  Nacionalinės vykdančiosios įstaigos kasmet skelbia savo interneto svetainėse ataskaitas su statistika, išsamiai nurodydamos gautų skundų skaičių ir rūšį, savo vykdymo užtikrinimo veiksmų rezultatus, įskaitant pritaikytas sankcijas. Šis ataskaitas jos skelbia už kiekvienus metus ne vėliau kaip paskesnių metų balandžio mėn. pirmąją dieną. Be to, ataskaitos turi būti prieinamos Europos Sąjungos geležinkelių agentūros tinklavietėje.

Pakeitimas    118

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Nacionalinės vykdančiosios įstaigos, bendradarbiaudamos su neįgaliems ir riboto judumo asmenims atstovaujančiomis organizacijomis, atlieka reguliarų pagal šį reglamentą teikiamų pagalbos paslaugų auditą ir skelbia jo rezultatus prieinamais ir įprastai naudojamais formatais.

Pakeitimas    119

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Nedarant įtakos vartotojų teisėms kompensacijos reikalauti alternatyviais būdais pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/11/ES32, keleivis gali skundą pateikti vykdančiajai įstaigai, jeigu sau naudingo sprendimo negavo skundą pagal 28 straipsnį pateikęs geležinkelio įmonei, bilietų pardavėjui, stoties arba infrastruktūros valdytojui. Vykdančiosios įstaigos skundų teikėjus informuoja, kad reikalaudami individualios kompensacijos jie turi teisę kreiptis į alternatyvaus ginčų sprendimo įstaigas.

1.  Nedarant įtakos vartotojų teisėms kompensacijos reikalauti alternatyviais būdais pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/11/ES32, keleivis gali skundą pateikti vykdančiajai įstaigai, jeigu sau naudingo sprendimo negavo skundą pagal 28 straipsnį pateikęs geležinkelio įmonei, bilietų pardavėjui, stoties arba infrastruktūros valdytojui. Vykdančiosios įstaigos skundų teikėjus informuoja, kad reikalaudami individualios kompensacijos jie turi teisę kreiptis į alternatyvaus ginčų sprendimo įstaigas. Valstybės narės užtikrina, kad vykdančiosios arba skundų nagrinėjimo įstaigos būtų pripažintos galinčiomis taikyti alternatyvaus ginčų sprendimo sistemas pagal Direktyvą 2013/11/ES, ir tuo atveju, kai keleiviai siekia pasinaudoti alternatyvaus ginčų sprendimo priemonėmis, šiame procese dalyvautų atitinkama geležinkelio įmonė, bilietų pardavėjas, stotis ar infrastruktūros valdytojas, o sprendimai būtų jiems privalomi ir vykdytini.

_________________

_________________

32 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo, kuria iš dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB (OL L 165, 2013 6 18, p. 14).

32 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo, kuria iš dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB (OL L 165, 2013 6 18, p. 14).

Pakeitimas    120

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Bet kuris keleivis, įtaręs šio reglamento reikalavimų pažeidimą, skundą dėl to gali pateikti nacionalinei vykdančiajai įstaigai arba bet kuriai kitai valstybės narės tuo tikslu paskirtai įstaigai.

2.  Bet kuris keleivis, įtaręs šio reglamento reikalavimų pažeidimą, skundą dėl to gali pateikti nacionalinei vykdančiajai įstaigai arba bet kuriai kitai valstybės narės tuo tikslu paskirtai įstaigai. Skundus taip pat gali pateikti keleivių grupėms atstovaujančios organizacijos.

Pakeitimas    121

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Per dvi savaites nuo skundo gavimo dienos įstaiga patvirtina jį gavusi. Ilgiausia skundo nagrinėjimo procedūros trukmė – trys mėnesiai. Jei atvejis sudėtingas, įstaiga gali savo nuožiūra nagrinėjimo laikotarpį pratęsti iki šešių mėnesių. Tuomet ji informuoja keleivį apie tokio pratęsimo priežastis ir laiką, kurio, kaip tikimasi, reikės procedūrai užbaigti. Ilgiau nei šešis mėnesius gali būti nagrinėjami tik su teismo procesais susiję atvejai. Jei įstaiga yra ir alternatyvaus ginčų sprendimo įstaiga, apibrėžta Direktyvoje 2013/11/ES, taikomi toje direktyvoje nustatyti terminai.

Per dvi savaites nuo skundo gavimo dienos įstaiga patvirtina jį gavusi. Ilgiausia skundo nagrinėjimo procedūros trukmė – trys mėnesiai. Jei atvejis sudėtingas, įstaiga gali savo nuožiūra nagrinėjimo laikotarpį pratęsti iki šešių mėnesių. Tuomet ji informuoja keleivį ar keleiviams atstovaujančią organizaciją apie tokio pratęsimo priežastis ir laiką, kurio, kaip tikimasi, reikės procedūrai užbaigti. Ilgiau nei šešis mėnesius gali būti nagrinėjami tik su teismo procesais susiję atvejai. Jei įstaiga yra ir alternatyvaus ginčų sprendimo įstaiga, apibrėžta Direktyvoje 2013/11/ES, taikomi toje direktyvoje nustatyti terminai, o visoms susijusioms šalims susitarus gali būti naudojama elektroninio ginčų sprendimo procedūra pagal Reglamentą 524/2013/ES1a.

 

_________________

 

1a 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 524/2013 dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB (OL L 165, 2013 6 18, p. 1).

Pakeitimas    122

Pasiūlymas dėl reglamento

33 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

33a straipsnis

 

Nepriklausomos taikinimo institucijos

 

Valstybės narės įsteigia tinkamai aprūpintas nepriklausomas taikinimo institucijas, kurios būtų lengvai prieinamos keleiviams, jei kiltų konfliktas su geležinkelio įmonėmis ir bilietų pardavėjais dėl jų teisių įgyvendinimo.

Pakeitimas    123

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikomų už šio reglamento pažeidimus, ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad jos būtų įgyvendinamos. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Valstybės narės praneša Komisijai apie tas taisykles ir priemones ir nedelsdamos ją informuoja apie visus vėlesnius joms įtakos turinčius pakeitimus.

1.  Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikomų už šio reglamento pažeidimus, ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad jos būtų įgyvendinamos. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios ir apima, be kita ko, minimalią baudą arba atitinkamos įmonės ar organizacijos metinės apyvartos procentinę dalį, priklausomai nuo to, kuri iš jų yra didesnė. Valstybės narės praneša Komisijai apie tas taisykles ir priemones ir nedelsdamos ją informuoja apie visus vėlesnius joms įtakos turinčius pakeitimus.

Pakeitimas    124

Pasiūlymas dėl reglamento

37 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

37a straipsnis

 

Komiteto procedūra

 

1.  Komisijai padeda komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

 

2.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 4 straipsnis.

Pakeitimas    125

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo I dalies 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  Pigiausios kelionės tvarkaraščiai ir sąlygos

–  Visų galimų kelionių, įskaitant pigiausią, tvarkaraščiai ir sąlygos

Pakeitimas    126

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo I dalies 5 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  prieigos sąlygos keleiviams, turintiems dviračius

–  prieigos prie tunelių tvarka;

Pakeitimas    127

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo I dalies 6 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  Galimybė gauti vietą rūkymui ar ne rūkymui skirtose vietose, pirmos ir antros klasės vagonuose bei vagonuose su miegamosiomis vietomis ir miegamuosiuose vagonuose

–  Galimybė gauti vietą visoms galimoms kelionėms ne rūkymui skirtose vietose (ir, jei taikoma, rūkimui), pirmos ir antros klasės vagonuose bei vagonuose su miegamosiomis vietomis ir miegamuosiuose vagonuose

Pakeitimas    128

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo I dalies 7 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  Visi veiksmai, kurie galėtų sutrikdyti ar suvėlinti paslaugas

–  Sutrikimai ir vėlavimai (planiniai ir realiuoju laiku)

Pakeitimas    129

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo I dalies 8 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  Galimybė naudotis traukinyje teikiamomis paslaugomis

–  Galimybė naudotis traukinyje teikiamomis paslaugomis, įskaitant belaidį vietinį tinklą ir tualetus

Pakeitimas    130

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo II dalies 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  Traukinyje teikiamos paslaugos

–  Traukinyje teikiamos paslaugos, įskaitant belaidį vietinį tinklą

Pakeitimas    131

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo II dalies 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  Vėlavimas

–  Sutrikimai ir vėlavimai (planiniai ir realiuoju laiku)

Pakeitimas    132

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo I dalies 2 pastraipos 1 punkto a papunkčio iii punkto 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  60-119 minučių vėlavimo procentinė dalis,

–  91-120 minučių vėlavimo procentinė dalis,

Pakeitimas    133

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo I dalies 2 pastraipos 2 punkto 1 įtraukos vii punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

vii)  naudingos informacijos teikimas per visą kelionę;

vii)  naudingos informacijos teikimas per visą kelionę, įskaitant informaciją, susijusią su belaidžiu vietiniu tinklu ir kitomis traukinyje teikiamomis paslaugomis;

Pakeitimas    134

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo II dalies 1 pastraipos 4 punkto 1 įtraukos vii punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

vii)  stoties ir stoties įrenginių prieinamumas;

vii)  stoties ir stoties įrenginių prieinamumas, įskaitant prieigą be laiptų, eskalatorius, keltuvus ir bagažo rampas;

Pakeitimas    135

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu atvejis sudėtingas, pavyzdžiui, susijęs su keliais reikalavimais arba keliais vežėjais, tarptautinėmis kelionėmis arba nelaimingais atsitikimais kitos nei įmonei leidimą išdavusios valstybės narės teritorijoje, ypač jei neaišku, kuri nacionalinė vykdančioji įstaiga turi imtis spręsti klausimą, arba jeigu išnagrinėti skundą būtų lengviau ar sparčiau, nacionalinės vykdančiosios įstaigos bendradarbiaudamos nusprendžia, kuri įstaiga bus vadovaujančioji ir keleiviams veiks vieno langelio principu. Visos susijusios nacionalinės vykdančiosios įstaigos bendradarbiauja, kad būtų lengviau išnagrinėti skundą, be kita ko, dalijasi informacija, padeda išversti dokumentus ir teikia informaciją apie nelaimingų įvykių aplinkybes. Keleiviai informuojami, kuri įstaiga yra vadovaujančioji.

Jeigu atvejis sudėtingas, pavyzdžiui, susijęs su keliais reikalavimais arba keliais vežėjais, tarptautinėmis kelionėmis arba nelaimingais atsitikimais kitos nei įmonei leidimą išdavusios valstybės narės teritorijoje, ypač jei neaišku, kuri nacionalinė vykdančioji įstaiga turi imtis spręsti klausimą, arba jeigu išnagrinėti skundą būtų lengviau ar sparčiau, nacionalinės vykdančiosios įstaigos bendradarbiaudamos nusprendžia, kuri įstaiga bus vadovaujančioji ir keleiviams veiks vieno langelio principu. Visos susijusios nacionalinės vykdančiosios įstaigos bendradarbiauja, kad būtų lengviau išnagrinėti skundą, be kita ko, dalijasi informacija, padeda išversti dokumentus ir teikia informaciją apie nelaimingų įvykių aplinkybes. Keleiviai informuojami, kuri įstaiga yra vadovaujančioji. Be to, visais atvejais nacionalinės vykdančiosios įstaigos bet kuriuo atveju užtikrina atitiktį Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui 2017/2394/ES 1a.

 

_________________

 

1a 2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2394 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimą, bendradarbiavimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 (OL L 345, 2017 12 27)

(1)

OL C 197, 2018 6 8, p. 66.

(2)

OL C 77, 2002 3 28, p. 1.


AIŠKINAMOJI DALIS

Įvadas

Nuo 1991 m., kai paskelbtas pirmasis ES lygmens teisės akto pasiūlymas, geležinkelių sektoriuje įvyko didelių pokyčių(1). Nuo to laiko buvo visiškai pertvarkyti vadinamieji rinkos senbuviai, nauji rinkos dalyviai ir iš dalies įgyvendinta tikroji bendra ES geležinkelių erdvė, remiantis bendrais techniniais ir administraciniais standartais; Tačiau vis dar lieka daug ką nuveikti, tarp jų – naujų technologijų, tokių kaip Europos geležinkelių eismo valdymo sistema (ERTMS), įdiegimas.

Vienas iš pagrindinių geležinkelių sektoriaus laimėjimų – sukurta teisinė keleivių teisių apsaugos sistema, kuri sudaro dalį platesnės ES vartotojų teisių politikos. Komisija savo įgyvendinimo ataskaitoje(2) pripažino, kad sektoriuje tinkamai taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų. Tačiau kelios valstybės narės, visiškai laikydamosi šio reglamento nuostatų, kai kuriems reglamento straipsniams taiko išimtis dėl to, kad neturi pakankamų finansinių priemonių apleistai geležinkelių infrastruktūrai arba pasenusiems geležinkelių riedmenims modernizuoti. Tačiau nuo 2024 m. gruodžio mėn. tokios išimtys neturėtų būti taikomos. Todėl greitai keleivių teisės bus vienodai užtikrinamos visose ES valstybėse narėse.

Nepaisant to, kad vis dar reikalingi tam tikri būtini ir nuolatiniai patobulinimai, reikėtų pabrėžti, kad ES geležinkelių sistema, palyginti su daugeliu pasaulio šalių sistemų, yra viena iš veiksmingiausių, moderniausių ir vartotojams pritaikytų sistemų. Vis dėlto pranešėjas mano, kad geležinkelių sektoriaus patobulinimai ir modernizavimas turėtų išlikti nuolatiniais sektoriaus tikslais, įskaitant geležinkelių keleivių apsaugą.

Šis naujos redakcijos dokumentas suteikia impulsą toliau tobulinti ES geležinkelių sistemą ir nustatyti dar aiškesnę vežėjų ir klientų santykių sistemą.

Todėl pranešėjas palankiai vertina Komisijos pasiūlymą, visų pirma dėl pagalbos teikimo riboto judumo asmenims arba neįgaliems asmenims ir dėl kompensavimo kelionės sutrikimo atvejais.

Pranešėjas mano, kad būtina sukurti teisių, kurios būtų užtikrinamos, sistemą, pagal kurią, viena vertus, būtų skatinama, kad daugiau valstybių narių įgyvendintų galiojančius ES teisės aktus, kita vertus, kad vartotojai būtų apsaugoti labiau suderintu būdu, kartu atsižvelgiant į tai, kad kelionė traukiniu turėtų išlikti prieinama ir vis labiau pasiekiama riboto judumo asmenims.

Pranešėjas pabrėžia, kad, geležinkelių sektorius, siekdamas būti konkurencingu, turi vartotojams už prieinamą kainą teikti aukštos kokybės ir modernias paslaugas. Iš tiesų, labai svarbu užtikrinti transporto ir socialinės sanglaudos tvarumą, siekiant į geležinkelių transportą pritraukti naujus keleivius. Todėl būtina, kad geležinkeliai veiktų tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir kitos transporto rūšys. Konkurencija turi būti sąžininga! Todėl neginčytinas prioritetas didinti ES piliečių apsaugą keliaujant geležinkeliais turėtų būti derinamas su būtinybe, kad administracinė našta, užkrauta geležinkelių sektoriui, būtų kuo mažesnė. Todėl šiame naujos redakcijos dokumentų rinkinyje turėtų būti stengiamasi išvengti priemonių, kurios iš dalies sutampa su jau galiojančiais ES teisės aktais.

Pagrindinės problemos

Taikymo sritis

Apskritai pranešėjas pritaria Europos Komisijos pasiūlymui kiek įmanoma sumažinti valstybių narių galimybę taikyti išimtis. Tačiau tarptautinės keleivių vežimo geležinkeliais paslaugos tarp ES nepriklausančių šalių ir ES šalių neturėtų būti įtrauktos į šio naujos redakcijos reglamento taikymo sritį, nes ES geležinkelio įmonės neturėtų prisiimti atsakomybės už geležinkelių infrastruktūros būklę ne ES šalyse arba už ne ES vežėjų, kuriems jie teikia traukos riedmenų paslaugas, veiklos rezultatus.

Kalbant apie ilgų atstumų vidaus paslaugas, valstybėms narėms nuo 2024 m. neturėtų būti leidžiama šioms paslaugoms taikyti išimtis, kaip numatyta galiojančiame reglamente. Siekiant atsižvelgti į geležinkelių sistemos finansavimą Vidurio ir Rytų Europos dalyje, turėtų būti vengiama ankstesnės termino pabaigos. Būtent dėl to tolimojo susisiekimo paslaugoms (išskyrus Jungtinę Karalystę) vis dar yra iš dalies taikomos išimtys.

Be to, pranešėjas norėtų pabrėžti, kad vartotojų teisių teisės aktuose daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama kliento ir paslaugų teikėjo santykiams. Šio naujos redakcijos atveju tai yra geležinkelio įmonė, kitaip tariant – vežėjas. Įmonių tarpusavio santykiai turėtų būti sprendžiamas kitais teisės aktais, pvz., geležinkelių dokumentų rinkiniuose. Atitinkamai pranešėjas išbraukė dalijimosi duomenimis reikalavimus (9 straipsnio 4 dalis), vadinamąjį nenumatytų atvejų planavimą (18 straipsnio 6 dalis) ir teisę reikalauti nuostolių atlyginimo (19 straipsnis).

Prieinamumas

Pranešėjas tvirtai pritaria būtinybei sudaryti palankesnes sąlygas geležinkelių transportu naudotis neįgaliesiems arba riboto judumo asmenims. Traukiniai turėtų būti lengvai pasiekiami visiems ES piliečiams vienodomis sąlygomis. Šiuo klausimu pranešėjas primena, kad pagal 4-ąjį geležinkelių dokumentų rinkinį nustatyta teisinė sistema, kuria siekiama geležinkelių infrastruktūrą pritaikyti neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims, kad jie galėtų būti visiškai nepriklausomi. Reikėtų pabrėžti, kad senėjančioje visuomenėje prieinamumas klausimas tampa vis svarbesniu uždaviniu transporto sektoriuje.

Todėl pranešėjas mano, kad geležinkelių sektorius turėtų dėti visas pastangas, kad būtų užtikrintos prieinamos traukinių stotys ir traukiniai. Todėl pranešėjas siūlo užtikrinti neįgaliųjų ir riboto judumo asmenų prieigą prie visos ES geležinkelių sistemos, pasitelkiant išankstinį pranešimą, kuris būtų kaip galima trumpesnis ir ne ilgesnis kaip 24 valandos. Pagalba suteikiama tuo laiku, kai važiuoja traukiniai. Ši paslauga turėtų būti nemokama. Nacionalinės vykdymo užtikrinimo įstaigos tikrina prieigos prie geležinkelių sistemos kokybę, kad būtų galima atlikti tikslinius patobulinimus.

Pranešėjas pripažįsta, kad judumo įranga, pvz., neįgaliųjų vežimėliai ar pagalbiniai įtaisai, ne tik labai svarbi neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims, bet ir yra specialiai pritaikyta ir dažnai brangi. Todėl labai svarbu, kad kompensacija už nuostolius ar žalą būtų išmokėta laiku ir būtų užtikrinta, kad bus padengiamos visos patirtos pakeitimo išlaidos, atsižvelgiant į faktinę jų vertę.

Pranešėjas mano, kad darbuotojų mokymas yra ypač svarbus siekiant suteikti neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims tinkamą ir aukštos kokybės pagalbą. Todėl pranešėjas siūlo, kad ištekliai darbuotojų mokymui būtų skirti tiems darbuotojams, kurie tiesiogiai bendrauja su neįgaliaisiais ir riboto judumo asmenimis arba kuriems reikia teikti paslaugas neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims. Tai sudarys sąlygas kokybiškesniam ir tikslingesniam mokymui.

Bilietai

Pagrindinis pranešėjo tikslas – užtikrinti, kad prieiga prie geležinkelių būtų kuo patrauklesnė, siekiant paremti perėjimą prie vežimo geležinkeliais, kaip pabrėžta Baltojoje knygoje dėl transporto(3). Geležinkelio keleiviai labai vertina tęstinės kelionės bilietus. Galimybės gauti šiuos bilietus yra vienas svarbiausių elementų, padedančių didinti kelionės geležinkeliu patrauklumą. Tačiau pranešėjas mano, kad rinkos atvėrimo sistemoje ne teisės aktų leidėjas turi nustatyti privalomą įmonių tarpusavio bendradarbiavimą bilietų pardavimo srityje. Geležinkelių sektoriui turėtų būti taikomos tokios pačios sąlygos kaip ir kitų rūšių transportui. Panašiai kaip ir oro transporto sektoriuje, kuriame nėra nustatytas privalomas bendras sistemų naudojimas, geležinkelio bendrovėms turėtų būti leidžiama pasirinkti, su kuriomis suinteresuotosiomis šalimis jos bendradarbiauja, taip pat siekti skatinti įvairiarūšę konkurenciją – vieną svarbiausių ES politikos elementų pastaraisiais dešimtmečiais.

Todėl geležinkelių ir bilietų pardavėjų pramonės iniciatyvos, pavadintos „visapusiškos paslaugos modeliu“, įgyvendinimas jau duoda pirmus apčiuopiamus rezultatus. Pavyzdžiui, dabar tinklalapyje www.bahn.com galima užsisakyti visą ES vidaus ir tarptautinių Trenitalia ir ÖBB bilietų paketą, pagal kurį keleiviai vienu kartu gali užsisakyti, sumokėti ir pasiimti įvairių vežėjų bilietus į reisus, pvz., iš Šiaurės Vokietijos per Austriją į Pietų Italiją.

Vis dėlto, pranešėjas mano, kad teisės aktų leidėjas turėtų atlikti pagrindinį vaidmenį užtikrinant tinkamą geležinkelių klientų apsaugos lygį, visų pirma užtikrinant, kad geležinkelių keleiviai, pirkdami visų rūšių bilietus, būtų tinkamai informuojami ir tokiu būdu jie galėtų pasinaudoti šiame reglamente nustatyta kompensavimo ir pagalbos tvarka.

Geležinkelių sistema yra labai sudėtinga ne tik techniniu požiūriu, bet ir keleivių saugumo ir saugos požiūriu. Tuo pat metu geležinkelio įmonės diegia inovacijas ir automatizavimu jau galima naudotis. Todėl priemonės, kuriomis reikalaujama parduoti bilietus iš konkrečių kanalų, turėtų būti lanksčios, pvz., pripažįstant, kad bilietų pardavimas traukinyje ne visada įmanomas, kaip jau minėta dabartinio reglamento 9 straipsnio 4 dalyje. Be to, labai svarbu, kad geležinkelio įmonės ir toliau suteiktų galimybę įsigyti bilietus per alternatyvius prieinamus kanalus ir taip toliau didintų galimybes įsigyti bilietus.

Bilietų pardavėjų ir mažmenininkų vaidmuo

Pranešėjo nuomone, šiame reglamente yra labai svarbu išvengti neaiškių kompetencijų ir užtikrinti teisinį aiškumą. Todėl kai kurios 3 straipsnyje pateiktos apibrėžtys buvo iš dalies pakeistos. Pavyzdžiui, kelionių operatoriaus apibrėžtį pranešėjas suderina su jau galiojančiais teisės aktais(4).

Bilietų pardavėjų, kaip geležinkelių transporto paslaugų teikėjų, veikla – bilietų pardavimas geležinkelio įmonių vardu. Atsižvelgdamas į tai, pranešėjas iš dalies pakeitė 9 straipsnio 2 dalį, pagal kurią pardavėjai atleidžiami nuo teisinės prievolės teikti keleiviams nuolatinę informaciją apie kelionę.

Force majeure

Nuo 2013 m. vadovaujantis Europos Teisingumo Teismo sprendimu, geležinkelio įmonės neatleidžiamos nuo prievolių kompensuoti už vėlavimus, atsiradusius dėl ypatingų aplinkybių. Pranešėjas mano, kad visoms transporto rūšims susidaro ypatingos aplinkybės. Tai dar svarbiau vertinant daugiarūšį transportą, kai pagrindiniai būtiniausi principai turėtų būti taikomi visoms skirtingoms transporto rūšims, taip pat siekiant išvengti įvairiarūšio transporto konkurencijos iškraipymo. Į tai atsižvelgiama Komisijos naujojoje redakcijoje. Tačiau tuo ypatingos aplinkybės apribojamos tik nepalankiomis oro sąlygomis ir didelėmis stichinėmis nelaimėmis, bet neatsižvelgiant į kitas aplinkybes, kurios nėra susijusios su geležinkelių eksploatavimu, tačiau kurios gali turėti didelį poveikį sistemos veikimui, pavyzdžiui, teroristinius išpuolius. 17 straipsnio 8 dalyje pranešėjas siūlo nustatyti force majeure apibrėžtį, pateiktą I priedo (CUI vienodos taisyklės) 32.2 straipsnyje, kuri apima visas nenumatytas aplinkybes, kurios nepriklauso nuo geležinkelio bendrovių.

(1)

Direktyva 91/440/EB

(2)

Ataskaita dėl 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų taikymo, COM(2013)587 final, 2013 m. rugpjūčio 14 diena

(3)

2011 m. Baltoji knyga dėl transporto

(4)

Direktyva (ES) 2015/2302 dėl kelionių paslaugų paketų ir susijusių kelionės paslaugų rinkinių


PRIEDAS. TEISĖS REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

D(2018)14313

Karima Delli

Transporto ir turizmo komiteto pirmininkė

ASP 04F155

Briuselis

Tema:  Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų (nauja redakcija)

COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD))

Gerb. Pirmininke,

Teisės reikalų komitetas išnagrinėjo nurodytą pasiūlymą pagal Parlamento darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnį dėl išdėstymo nauja redakcija.

Minėtojo straipsnio 3 dalyje numatyta:

„Jei už teisės klausimus atsakingas komitetas mano, kad be tų esminių pakeitimų, kurie jau buvo nurodyti pasiūlyme, jame nėra kitų esminių pakeitimų, apie tai jis praneša atsakingam komitetui.

Šiuo atveju, be 169 ir 170 straipsniuose įtvirtintų sąlygų, atsakingas komitetas laiko priimtinais tik tuos pakeitimus, kurie susiję su pasiūlymo dalimis, kuriose yra pakeitimų.

Tačiau už atitinkamą klausimą atsakingo komiteto pirmininkas išimties tvarka ir kiekvienu konkrečiu atveju spręsdamas atskirai gali pripažinti priimtinais nepakeistų pasiūlymo dalių pakeitimus, jeigu jis mano, kad tokie pakeitimai būtini siekiant išlaikyti vidinę teksto logiką arba neatsiejamai susiję su kitais priimtinais pakeitimais. Tokios priežastys nurodomos rašytiniame pakeitimų pagrindime.“

Atsižvelgdamas į Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės grupės, išnagrinėjusios pasiūlymą dėl išdėstymo nauja redakcija, nuomonę ir laikydamasis pranešėjo rekomendacijų, Teisės reikalų komitetas mano, kad, be aptariamame pasiūlyme nurodytų pakeitimų, pasiūlyme kitų esminių pakeitimų nėra, o, kalbant apie nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir minėtųjų pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės.

Taigi Teisės reikalų komitetas po diskusijų 2018 m. kovo 27 d. posėdyje nusprendė (už balsavo 19 narių, 2 susilaikė)(1) rekomenduoti atsakingam Transporto ir turizmo komitetui apsvarstyti minėtąjį pasiūlymą vadovaujantis 104 straipsniu.

Pagarbiai

Pavel Svoboda

Priedas: Konsultacinės darbo grupės nuomonė

Priedas

 

 

 

 

TEISĖS TARNYBŲ

KONSULTACINE DARBO GRUPĖ

 

  2018 m. vasario 19 d., Briuselis

NUOMONĖ

  PATEIKTA  EUROPOS PARLAMENTUI

    TARYBAI

    KOMISIJAI

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų

2017 m. rugsėjo 27 d. COM(2017)05482017/0237(COD)

Atsižvelgdama į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo, ypač į jo 9 dalį, konsultacinė darbo grupė, kurią sudaro atitinkamų Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų atstovai, 2017 m. spalio 27 d. ir gruodžio 14 d. ir 2018 m. sausio 18 d. rinkosi į posėdžius, kuriuose be kitų klausimų buvo svarstytas minėtasis Komisijos pateiktas pasiūlymas.

Šiuose posėdžiuose(2), apsvarsčiusi pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo siekiama nauja redakcija išdėstyti 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų, konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nustatė, kad:

1. Pilka spalva, įprastai naudojama esminiams pakeitimams nurodyti, turėtų būti pažymėta:

– 10 konstatuojamojoje dalyje – dabartinės nuorodos „2001 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/16/EB dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos sąveikos“ pakeitimas į nuorodą „Komisijos reglamente (ES) Nr. 454/2011“;

– 14 konstatuojamojoje dalyje – išbraukiami žodžiai „bendradarbiauti ˂...˃, kad ˂...˃ galėtų“;

– 15 konstatuojamojoje dalyje – išbraukiami žodžiai „pasirinkimo laisvę“;

– 16 konstatuojamojoje dalyje – žodžių „siekiant užtikrinti, kad“ pakeitimas žodžiais „Be to,“;

– 3 straipsnio 17 punkte – žodžio „vežėjo“ pakeitimas žodžiais „geležinkelio įmonės“;

– visas 6 straipsnio tekstas;

– 9 straipsnio 1 dalyje – išbraukiami žodžiai „nepažeisdami 10 straipsnio“;

– 9 straipsnio 3 dalyje – išbraukiami žodžiai „žmonių su klausos ir (arba) regėjimo negalia poreikiams“;

– 10 straipsnio 1 dalyje – išbraukiami žodžiai „, kur tai įmanoma,“ (prieš žodį „bilietus“) ir pridedami žodžiai „ir, jei įmanoma,“ (prieš žodžius „tęstinės kelionės bilietus“);

– 10 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje – įrašomi žodžiai „ir 4 dalių“;

– visas 10 straipsnio 2 dalies antros pastraipos tekstas;

– 17 straipsnio 2 dalyje – įrašomi įžanginiai žodžiai „1 dalis taip pat taikoma“;

– 25 straipsnio 1 dalyje – išbraukiami žodžiai „finansiniai apribojimai netaikomi“;

– III priede – Reglamento (EB) Nr. 1371/2007 III priedo esamo teksto išbraukimas.

2. 32 konstatuojamojoje dalyje žodis „Sutarties“ turėtų būti pakeistas žodžiais „Europos Sąjungos sutarties“.

Apsvarsčiusi šį pasiūlymą, konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nusprendė, kad pasiūlyme, be jame nurodytų pakeitimų, kitų esminių pakeitimų nėra. Konsultacinė darbo grupė taip pat nustatė, kad, kalbant apie nepakeistų ankstesnio teisės akto nuostatų ir minėtųjų esminių pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamą teisės aktą nekeičiant jo esmės.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Juriskonsultas      Juriskonsultas      Generalinis direktorius

(1)

Posėdyje dalyvavo šie nariai: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Pascal Durand, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, Mylène Troszczynski, Axel Voss, Rainer Wieland, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual.

(2)

  Konsultacinė darbo grupė dirbo naudodamasi pasiūlymo versija anglų kalba – svarstomo pasiūlymo teksto originalo kalba.


PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS TEISĖS TARNYBŲ KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS NUOMONĖ

 

 

 

 

TEISĖS TARNYBŲ

KONSULTACINĖ DARBO GRUPĖ

 

  2018 m. vasario 19 d., Briuselis

NUOMONĖ

PATEIKTA  EUROPOS PARLAMENTUI

          TARYBAI

          KOMISIJAI

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų (nauja redakcija)

COM(2017) 548 galutinis, 2017 9 27, 2017/0237 (COD)

Atsižvelgdama į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo, ypač į jo 9 dalį, konsultacinė darbo grupė, kurią sudaro atitinkamų Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų atstovai, 2017 m. spalio 27 d. ir gruodžio 14 d. ir 2018 m. sausio 18 d. rinkosi į posėdžius, kuriuose be kitų klausimų buvo svarstytas minėtasis Komisijos pateiktas pasiūlymas.

Šiuose posėdžiuose(1), apsvarsčiusi pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo siekiama nauja redakcija išdėstyti 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų, konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nustatė, kad:

1. Pilka spalva, įprastai naudojama esminiams pakeitimams nurodyti, turėtų būti pažymėta:

– 10 konstatuojamojoje dalyje – dabartinės nuorodos „2001 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/16/EB dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos sąveikos“ pakeitimas į nuorodą „Komisijos reglamente (ES) Nr. 454/2011“;

– 4 konstatuojamojoje dalyje – išbraukiami žodžiai „bendradarbiauti ˂...˃, kad ˂...˃ galėtų“;

– 15 konstatuojamojoje dalyje – išbraukiami žodžiai „pasirinkimo laisvę“;

– 16 konstatuojamojoje dalyje – žodžių „siekiant užtikrinti, kad“ pakeitimas žodžiais „Be to,“;

– 3 straipsnio 17 punkte – žodžio „vežėjo“ pakeitimas žodžiais „geležinkelio įmonės“;

– visas 6 straipsnio tekstas;

– 9 straipsnio 1 dalyje – išbraukiami žodžiai „nepažeisdami 10 straipsnio“;

– 9 straipsnio 3 dalyje – išbraukiami žodžiai „žmonių su klausos ir (arba) regėjimo negalia poreikiams“;

– 10 straipsnio 1 dalyje – išbraukiami žodžiai „kur tai įmanoma,“ (prieš žodį „bilietus“) ir pridedami žodžiai „ir, jei įmanoma,“ (prieš žodžius „tęstinės kelionės bilietus“);

– 10 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje – įrašomi žodžiai „ir 4 dalių“;

– visas 10 straipsnio 2 dalies antros pastraipos tekstas;

– 17 straipsnio 2 dalyje – įrašomi įžanginiai žodžiai „1 dalis taip pat taikoma“;

– 25 straipsnio 1 dalyje – išbraukiami žodžiai „finansiniai apribojimai netaikomi“;

– III priede – Reglamento (EB) Nr. 1371/2007 III priedo esamo teksto išbraukimas.

2. 32 konstatuojamojoje dalyje žodis „Sutarties“ turėtų būti pakeistas žodžiais „Europos Sąjungos sutarties“.

Apsvarsčiusi šį pasiūlymą, konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nusprendė, kad pasiūlyme, be jame nurodytų pakeitimų, kitų esminių pakeitimų nėra. Konsultacinė darbo grupė taip pat nustatė, kad, kalbant apie nepakeistų ankstesnio teisės akto nuostatų ir minėtųjų esminių pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamą teisės aktą nekeičiant jo esmės.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Juriskonsultas      Juriskonsultas      Generalinis direktorius

(1)

  Konsultacinė darbo grupė dirbo naudodamasi pasiūlymo versija anglų kalba – svarstomo pasiūlymo teksto originalo kalba.


PRIEDAS. SUBJEKTŲ AR ASMENŲ,IŠ KURIŲ PRANEŠĖJAS GAVO INFORMACIJOS, SĄRAŠAS

Šį sąrašą pranešėjas rengia savo noru ir tik savo atsakomybe. Pranešėjas, rengdamas šį pranešimą, gavo informacijos iš šių subjektų ar asmenų prieš jį priimant komitete:

Subjektas ir (arba) asmuo

Allianz Pro Schiene (ApS)

Allrail/Trainline

Community of European Railway (CER)

Blogger Mark SMITH (Seat61)

Deutsche Bahn (DB)

Deutscher Reiseverband

European Cyclists' Federation (ECF)

European Commission - DG MOVE

European Disability Forum (EDF)

European Passengers' Federation (EPF)

European Rail Infrastructure Managers (EIM)

Eurostar

Eurotunnel

Fahrgastverband Pro Bahn

Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT)

International Association of Public Transport (UITP)

Société nationale des chemins de fer français (SNCF)

Polskie Koleje Państwowe SA (PKP)

The European Travel Agents’ and Tour Operators’ Associations (ECTAA)

Trenitalia

Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV)

Verbraucherzentrale Bundesverband


Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto NUOMONĖ (5.6.2018)

pateikta Transporto ir turizmo komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų (nauja redakcija)

(COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD))

Nuomonės referentas: Dennis de Jong

TRUMPAS PAGRINDIMAS

2017 m. rugsėjo mėn. Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl Europos reglamento dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų (Reglamentas (EB) Nr. 1371/2007) išdėstymo nauja redakcija. Nuomonės referentas mano, kad geležinkelių transportas turėtų tapti patrauklesnis vartotojams, stiprinant informacijai keliamus reikalavimus, taikomus geležinkelio įmonėms, didinant teisinį tikrumą geležinkelių keleiviams ir siekiant, kad neįgaliems ir riboto judumo asmenims būtų paprasčiau keliauti geležinkeliais. Nors Komisijos pasiūlyme yra keletas svarbių patobulinimų, nuomonės referentas mano, kad kai kuriose naujos redakcijos reglamento srityse reikia daugiau plačių užmojų, siekiant užtikrinti, kad geležinkelių keleiviai būtų geriau apsaugoti ir informuoti prieš kelionę, kelionės metu ir po jos.

Force majeure aplinkybės ir kompensacija

Oro transporto keleivių teisių reglamente nustačiusi force majeure išlygą, Komisija siūlo įtraukti konkrečią išlygą į reglamentą dėl geležinkelių keleivių teisių. Pagal šią išlygą geležinkelio įmonės neturėtų būti įpareigotos mokėti kompensacijos sunkių oro sąlygų ar didelių gaivalinių nelaimių atveju. Tačiau kelionės oro transportu ir geležinkeliais yra nepalyginamos. Be to, tokiai nuostatai trūksta konkretumo, kad ateityje būtų galima išvengti bylinėjimosi. Todėl nuomonės referentas siūlo išbraukti šią nuostatą. Nuomonės referentas taip pat siūlo išplėtoti bilieto kainos kompensavimo taisykles, nustatant kompensavimo sistemą keliaujant greitaisiais traukiniais, pagal kurią keleiviai turėtų teisę reikalauti kompensacijos, kai traukinys vėluoja 45 ar daugiau minučių.

Informacija, aptarnavimas ir pagalba

Pernelyg dažnai keleiviai, pirkdami geležinkelio bilietus, susiduria su neaiškiomis sąlygomis. Ypač tuo atveju, jei kelionės metu naudojamasi kelių operatorių paslaugomis, keleiviai susiduria su bilietų kainodaros, apsaugos persėdant ir pagalbos skirtumais. Todėl šioje nuomonėje pateikiama aiškesnė tęstinės kelionės bilieto apibrėžtis ir siūloma sukurti internetines programų sąsajas (angl. API), per kurias geležinkelio įmonės suteiktų nediskriminacinę prieigą prie visos informacijos apie kelionę, įskaitant tikralaikius veiklos duomenis ir duomenis apie tvarkaraščius bei tarifus. Siekiant suteikti keleiviams galimybę priimti informacija pagrįstą sprendimą perkant bilietus, bilietų pardavėjams ir geležinkelio įmonėms nustatoma pareiga informuoti keleivius, kai vadinamojo tęstinės kelionės bilieto kaina labai skiriasi nuo suminių kainų, perkant bilietus atskirai iš skirtingų operatorių.

Neįgalūs ir riboto judumo asmenys

Komisijos pasiūlyme pateikiama keletas patobulinimų, kuriais siekiama, kad Europos geležinkelių transportas taptų prieinamas neįgaliems ir riboto judumo asmenims. Tačiau svarbiausia problema, su kuria susiduria šie asmenys, nėra išspręsta, t. y. vis dar taikoma 48 valandų išankstinio pranešimo procedūra prieš kelionę norint rezervuoti reikiamą pagalbą. Tai smarkiai sumažina neįgalių ar riboto judumo asmenų judumą ir laisvę bei neatitinka Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos (JTNTK) 9 straipsnio, kuriame teigiama, kad turėtų būti suteikta galimybė keliauti savarankiškai, spontaniškai ir be pagalbos. Kai kuriose valstybėse narėse jau veikia tinkama sistema, pagal kurią reikalaujama pranešti likus daug mažiau laiko. Todėl nuomonės referentas siūlo pakeisti Komisijos pasiūlymą, sumažinant numatytą 48 val. terminą iki 24 val. nedidelėse stotyse ir įdiegiant neatidėliotinos pagalbos atvykus į stotį (angl. „turn-up and go“) sistemą daugiau darbuotojų turinčiose stotyse. Kiti pasiūlymai, kad geležinkelių transportas būtų labiau prieinamas, yra galimybė lengviau gauti informaciją internetu arba personalo valdomais platinimo kanalais, taip pat geležinkelio įmonių pareiga pateikti informaciją apie paslaugų nutraukimą tiesiogiai prieinamais formatais.

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  sprendžiant vartotojų apsaugos Sąjungoje klausimus padaryta didelė pažanga, tačiau geležinkelių keleivių teisių apsaugą dar reikia tobulinti;

(3)  sprendžiant vartotojų apsaugos Sąjungoje klausimus padaryta didelė pažanga, tačiau geležinkelių keleivių teisių apsaugą dar reikia tobulinti ir užtikrinti, kad jiems būtų kompensuojama už vėlavimą, paslaugos atšaukimą ir atlyginama bet kokia materialinė žala;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  jei tarptautinio ir nacionalinio susisiekimo geležinkelių keleivių teisės būtų suvienodintos, vartotojų apsaugos Sąjungoje lygis būtų didesnis, geležinkelio įmonėms būtų užtikrinamos vienodos veiklos sąlygos, o keleiviams būtų garantuojamos vienodos teisės;

(5)  jei tarptautinio ir nacionalinio susisiekimo geležinkelių keleivių teisės būtų suvienodintos, keleivių teisių Sąjungoje lygis būtų didesnis, visų pirma atsižvelgiant į jų galimybes gauti informaciją ir kompensaciją vėlavimo ar atšaukimo atveju. Keleiviai turėtų gauti kuo tikslesnę informacija apie savo teises;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  miesto, priemiesčių ir regioninio keleivių vežimo geležinkeliu paslaugų pobūdis yra kitoks nei tolimojo keleivių vežimo paslaugų. Todėl valstybėms narėms turėtų būti leidžiama miesto, priemiesčių ir regioninio keleivių vežimo geležinkeliu paslaugoms daryti tam tikrų nuostatų, kuriomis reguliuojamos keleivių teisės, taikymo išimčių, jei tokio vežimo Sąjungoje paslaugos nėra tarptautinės;

(6)  keleivių vežimo metro, tramvajumi ir kitomis lengvojo bėginio transporto priemonėmis paslaugų pobūdis yra kitoks nei tolimojo keleivių vežimo paslaugų. Todėl valstybėms narėms turėtų būti leidžiama keleivių vežimo metro, tramvajumi ir kitomis lengvojo bėginio transporto priemonėmis paslaugoms daryti tam tikrų nuostatų, kuriomis reguliuojamos keleivių teisės, taikymo išimčių, jei tokio vežimo Sąjungoje paslaugos nėra tarptautinės;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  geležinkelių paslaugų naudotojai taip pat turi teisę gauti informaciją apie teikiamą paslaugą prieš kelionę ir kelionės metu. Jeigu įmanoma, geležinkelio įmonės ir bilietų pardavėjai turėtų suteikti šią informaciją iš anksto ir kuo greičiau. Teikiamos informacijos forma turi būti patogi naudoti neįgaliems ir riboto judumo asmenims;

(9)  geležinkelių paslaugų vartotojai taip pat turi teisę gauti informaciją apie visus galimus kelionės geležinkeliu variantus ir teikiamą paslaugą prieš kelionę, kelionės metu ir po jos. Geležinkelio įmonės, bilietų pardavėjai ir kelionių operatoriai turėtų suteikti informaciją iš anksto ir realiuoju laiku. Teikiamos informacijos forma turi būti patogi naudoti neįgaliems ir riboto judumo asmenims ir turėtų būti prieinama viešai;

Pagrindimas

Ši konstatuojamoji dalis susijusi su 9 straipsnio 2 dalimi, kuri yra naujos redakcijos dokumento dalis.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a)  gerai išvystytas daugiarūšis asmenų vežimas padėtų pasiekti klimato tikslus. Todėl geležinkelio įmonės taip pat turėtų viešinti tai, kad teikia su kitomis transporto rūšimis derinamas paslaugas, kad geležinkelio paslaugų vartotojai būtų apie jas informuoti prieš užsisakydami kelionę;

Pagrindimas

Ši konstatuojamoji dalis susijusi su 9 straipsnio 2 dalimi, kuri yra naujos redakcijos dokumento dalis.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12a)  reikalavimas suteikti nediskriminacinę prieigą prie informacijos apie kelionę duomenų, be kita ko, apima realiuoju laiku teikiamą operatyvinę informaciją apie grafikus ar tvarkaraščius, įvairiarūšio transporto jungtis, turimas sėdimas vietas, taikomas bilietų kainas ir tarifus, privalomą rezervaciją ir visas kitas taikomas specialias sąlygas. Geležinkelio įmonės turėtų suteikti galimybę visiems kelionių operatoriams ir bilietų pardavėjams sėkmingai sudaryti transporto sutartis, kurių rezultatas – bilietų, tęstinės kelionės bilietų, rezervacijų ir susijusių komercinių pasiūlymų, pavyzdžiui, dviračių ir stambaus bagažo vežimo bilietų, išdavimas. Taip būtų užtikrinta, kad keleiviai turėtų daugiau galimybių keliauti, ir keleiviams būtų suteikta galimybė rinktis įvairesnius kelionių variantus bei tarifus;

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su 12 konstatuojamąja dalimi, kuri yra naujos redakcijos dokumento dalis.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

12 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12b)  suteikdamos prieigą prie informacijos apie kelionę arba rezervavimo sistemų per programų sąsajas (angl. API), geležinkelio įmonės turėtų užtikrinti, kad programų sąsajoms būtų naudojami atvirieji standartai, įprastai naudojami protokolai ir automatinio nuskaitymo formatai. Jei tų standartų, protokolų ar formatų nėra, kurdamos standartus, protokolus ar formatus jos turėtų naudoti atviruosius dokumentacijos, kūrimo ir standartizavimo procesus. Geležinkelio įmonės turėtų užtikrinti, kad jie būtų prieinami nemokamai;

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su 12 konstatuojamąja dalimi, kuri yra naujos redakcijos dokumento dalis.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

12 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12c)  jei nustatomos techninės priemonės, dėl kurių šalys negali gauti kelionės informacijos iš viešai prieinamų šaltinių, kitų nei programų sąsajos, pavyzdžiui, jų interneto svetainių, arba kurios joms yra nepalankios, jos yra laikomos diskriminacinėmis;

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su 12 konstatuojamąja dalimi, kuri yra naujos redakcijos dokumento dalis.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  Sąjungoje populiarėjantis važiavimas dviračiais yra reikšmingas apskritai judumui ir turizmui. Jei renkantis transporto rūšį dažniau keliaujama traukiniais ir kartu pasiimamas dviratis, transporto poveikis aplinkai mažesnis. Todėl geležinkelio įmonės turėtų sudaryti kuo geresnes sąlygas derinti keliones dviračiais ir traukiniais, ypač leisti dviračius vežtis traukiniais;

(13)  Sąjungoje populiarėjantis važiavimas dviračiais yra reikšmingas apskritai judumui ir turizmui. Jei renkantis transporto rūšį dažniau keliaujama traukiniais ir kartu pasiimamas dviratis, transporto poveikis aplinkai mažesnis. Todėl geležinkelio įmonės turėtų sudaryti kuo geresnes sąlygas derinti keliones dviračiais ir traukiniais, ypač užtikrinti pakankamai vietos dviračiams saugiai vežti visų tipų traukiniuose, įskaitant tolimojo susisiekimo ir tarptautinius traukinius;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a)  traukiniais dviračių galima nevežti arba jų vežimą apriboti tik dėl tinkamai pagrįstų saugos priežasčių. Tokios priežastys turėtų būti susijusios su keleivių sauga, visų pirma, siekiant užtikrinti, kad nebūtų blokuojama prieiga prie avarinių išėjimų ir būtų išvengta fizinės žalos keleiviams;

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su 13 konstatuojamąja dalimi, kuri yra naujos redakcijos dokumento dalis.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  geležinkelio įmonės, kai įmanoma, turėtų parduodamos tęstinės kelionės bilietus sudaryti sąlygas geležinkelių keleiviams lengviau vieną operatorių pakeisti kitu;

(14)  geležinkelio įmonės, bilietų pardavėjai ir kelionių operatoriai turėtų parduodami tęstinės kelionės bilietus sudaryti sąlygas geležinkelių keleiviams lengviau vieną operatorių pakeisti kitu. Jie turėtų aiškiai nurodyti, kada tęstinės kelionės bilietų kainos iš esmės skiriasi nuo atskirai pirktų bilietų kainų. Išduodami tęstinės kelionės bilietus jie turėtų atsižvelgti į tai, kad keleivis turėtų pakankamai laiko vieną paslaugų teikėją pakeisti kitu;

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra susijęs su pakeista 17 straipsnio 8 dalimi, kuri yra naujos redakcijos dokumento dalis.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  atsižvelgiant į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją ir siekiant, kad neįgalūs ir riboto judumo asmenys turėtų galimybę geležinkeliais keliauti kaip kiti piliečiai, turėtų būti nustatytos vienodų sąlygų ir pagalbos teikimo kelionės metu taisyklės. Neįgalūs ir riboto judumo – dėl negalios, amžiaus arba bet kurios kitos priežasties – asmenys turi tokias pačias teises į judėjimo laisvę, pasirinkimo laisvę ir vienodas sąlygas kaip ir kiti piliečiai. Inter alia, turėtų būti skiriamas ypatingas dėmesys tam, kad neįgaliems ir riboto judumo asmenims būtų teikiama informacija, susijusi su geležinkelio paslaugų prieinamumu, su galimybe patekti į riedmenis ir su traukiniuose esančiais patogumais. Siekiant kuo geriau informuoti keleivius su jutimų sutrikimais apie vėlavimus, prireikus turėtų būti naudojamos vaizdo ir garso sistemos. Neįgalūs ir riboto judumo asmenys turėtų turėti galimybę be papildomų mokesčių nusipirkti bilietus traukinyje. Darbuotojai turėtų būti tinkamai išmokyti aptarnauti neįgalius ir riboto judumo asmenis pagal jų reikmes, ypač kai jiems teikia pagalbą. Kad keliavimo sąlygos būtų vienodos, tokiems asmenims pagalba stotyse ir traukiniuose turėtų būti teikiama visą laiką, kol važiuoja traukiniai, o ne vien tik tam tikrais paros laikotarpiais;

(15)  atsižvelgiant į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją ir siekiant, kad neįgalūs ir riboto judumo asmenys turėtų galimybę geležinkeliais keliauti kaip kiti piliečiai, turėtų būti nustatytos vienodų sąlygų ir pagalbos teikimo prieš kelionę ir kelionės metu taisyklės. Neįgalūs ir riboto judumo – dėl negalios, amžiaus arba bet kurios kitos priežasties – asmenys turi tokias pačias teises į judėjimo laisvę, pasirinkimo laisvę ir vienodas sąlygas kaip ir kiti piliečiai. Inter alia, turėtų būti skiriamas ypatingas dėmesys tam, kad neįgaliems ir riboto judumo asmenims būtų teikiama informacija, susijusi su geležinkelio paslaugų prieinamumu, su galimybe patekti į riedmenis ir su traukiniuose esančiais patogumais. Siekiant kuo geriau informuoti keleivius su jutimų sutrikimais apie vėlavimus, prireikus turėtų būti naudojamos vaizdo ir garso sistemos. Neįgalūs ir riboto judumo asmenys turėtų turėti galimybę be papildomų mokesčių nusipirkti bilietus traukinyje, jeigu nėra jokių kitų priemonių bilietus įsigyti iš anksto. Darbuotojai turėtų būti tinkamai išmokyti aptarnauti neįgalius ir riboto judumo asmenis pagal jų reikmes, ypač kai jiems teikia pagalbą. Kad keliavimo sąlygos būtų vienodos, tokiems asmenims nemokama pagalba stotyse ir traukiniuose turėtų būti teikiama visą laiką, kol važiuoja traukiniai, o ne vien tik tam tikrais paros laikotarpiais;

Pagrindimas

Ne visada įmanoma įsigyti bilietus traukinyje. Ne visuose traukiniuose yra darbuotojų, galinčių parduoti bilietus. Dėl to, tokiam atvejui pageidautina nustatyti aiškias taisykles. Šis pakeitimas yra susijęs su 10 straipsnio 5 dalimi, kuri yra naujos redakcijos dokumento dalis.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  geležinkelio įmonės ir stoties valdytojai, laikydamiesi TSS dėl neįgaliųjų ir riboto judumo asmenų, turėtų atsižvelgti į neįgalių ir riboto judumo asmenų reikmes. Be to, įsigyjant naujus įrenginius, vykdant statybos arba plataus masto atnaujinimo darbus visi pastatai ir riedmenys pagal Sąjungos teisės normas dėl viešųjų pirkimų, ypač Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/24/ES26, būtų tokiems asmenims pritaikyti palaipsniui šalinant fizines kliūtis ir funkcinius nesklandumus;

(16)  geležinkelio įmonės ir stoties valdytojai, laikydamiesi TSS dėl neįgaliųjų ir riboto judumo asmenų ir Direktyvos XXX, kuri papildys TSS, turėtų atsižvelgti į neįgalių ir riboto judumo asmenų reikmes. Be to, įsigyjant naujus įrenginius, vykdant statybos arba plataus masto atnaujinimo darbus visi pastatai ir riedmenys pagal Sąjungos teisės normas dėl viešųjų pirkimų, ypač Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/24/ES26, būtų tokiems asmenims pritaikyti palaipsniui šalinant fizines kliūtis ir funkcinius nesklandumus;

__________________

__________________

26 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB (OL L 94, 2014 3 28, p. 65).

26 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB (OL L 94, 2014 3 28, p. 65).

Pagrindimas

Kai prieinamumo reikalavimams netaikomi TSS aktai, reikėtų taikyti Europos prieinamumo aktą (Direktyvą XXX). Direktyva XXX siekiama papildyti esamus Sąjungos sektorių teisės aktus, reglamentuojant į tų teisės aktų taikymo sritį nepatenkančius aspektus.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  pageidautina, kad šiuo reglamentu būtų sukurta kompensavimo keleiviams vėlavimo atveju sistema, kuri būtų susijusi su geležinkelio įmonės atsakomybe ir grindžiama tais pačiais pagrindais, kaip COTIF ir ypač Vienodosiose CIV taisyklėse, susijusiose su keleivių teisėmis, numatyta tarptautinė sistema. Jei keleiviniai traukiniai vėluoja, kompensacija, kurią keleiviams moka geležinkelio įmonė, turėtų būti grindžiama bilieto kainos procentine dalimi;

(17)  pageidautina, kad šiuo reglamentu būtų sukurta kompensavimo keleiviams vėlavimo atveju sistema, kuri būtų susijusi su geležinkelio įmonės atsakomybe ir grindžiama tais pačiais pagrindais, kaip COTIF ir ypač Vienodosiose CIV taisyklėse, susijusiose su keleivių teisėmis, numatyta tarptautinė sistema. Įsigyti bilietai turėtų būti visiškai kompensuojami. Jei keleiviniai traukiniai vėluoja, kompensacija, kurią keleiviams moka geležinkelio įmonė, turėtų būti grindžiama bilieto kainos procentine dalimi iki 100% bilieto kainos;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  turėtų būti reikalaujama, kad geležinkelio įmonių atsakomybė geležinkelio keleiviams nelaimingų atsitikimų atvejais būtų apdrausta arba būtų imtasi lygiaverčių priemonių. Jei valstybės narės nustato didžiausią žalos kompensavimo sumą, mokamą keleivio mirties ar kūno sužalojimo atveju, ta suma turėtų būti bent ne mažesnė už sumą, nustatytą Vienodosiose CIV taisyklėse;

(18)  turėtų būti reikalaujama, kad geležinkelio įmonių atsakomybė geležinkelio keleiviams nelaimingų atsitikimų atvejais būtų apdrausta arba būtų imtasi lygiaverčių priemonių. Jei valstybės narės nustato didžiausią žalos kompensavimo sumą, mokamą keleivio mirties ar kūno sužalojimo atveju, ta suma turėtų būti bent ne mažesnė už sumą, nustatytą Vienodosiose CIV taisyklėse. Valstybės narės bet kuriuo metu turėtų turėti galimybę padidinti žalos kompensavimo sumą keleivių mirties ar sužalojimo atveju;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(18a)  šiame reglamente nelaimingų atsitikimų sąvoka apima neigiamą poveikį keleivių sveikatai, kuris kilo dėl perpildytų keleivinių traukinių vagonų, išskyrus atvejus, kai keleiviai yra vežami laikantis šio reglamento 16 straipsnio 2 dalies nuostatų. Be to, šiame reglamente nelaimingų atsitikimų sąvoka apima neigiamą poveikį keleivių sveikatai dėl oro kondicionavimo sistemų nebuvimo, gedimo arba neveikimo bei susijusios temperatūros ir oro drėgmės, kurios keleiviai negali pakelti;

Pagrindimas

Siekiant išvengti teisinių spragų, kurios būtų žalingos keleiviams, ir ypač, bet ne tik, laikantis reglamento 3 ir 5 konstatuojamųjų dalių, reikėtų reglamentuoti ir kitokį neigiamą poveikį keleivių sveikatai, atsiradusį dėl vežėjo kaltės ar aplaidumo ir kuris gali būti prilygintas nelaimingam atsitikimui plačiąja prasme.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  jei traukiniai vėluoja, keleiviams turėtų būti paaiškintos galimybės tęsti kelionę ar keliauti kitu maršrutu panašiomis vežimo sąlygomis. Tokiais atvejais turėtų būti atsižvelgiama į neįgalių ir riboto judumo asmenų reikmes;

(20)  jei traukiniai vėluoja, keleiviams turėtų būti paaiškintos galimybės tęsti kelionę ar keliauti kitu maršrutu panašiomis vežimo sąlygomis. Tokiais atvejais ypač turėtų būti atsižvelgiama į neįgalių ir riboto judumo asmenų reikmes;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  tačiau geležinkelio įmonė neturėtų būti įpareigota mokėti kompensacijos, jeigu ji gali įrodyti, kad traukiniai vėlavo dėl ekstremalių oro sąlygų arba didelės stichinės nelaimės, kurios būtų pavojingos traukinių eismui. Kiekvienas toks įvykis turėtų prilygti ypatingai gaivalinei nelaimei ir skirtis nuo įprastų tuo metų laiku oro sąlygų, pavyzdžiui, nuo rudeninių audrų arba nuo reguliariai miestus užtvindančio potvynio arba sniego tirpsmo vandens. Geležinkelio įmonės turėtų įrodyti negalėjusios nei numatyti, nei išvengti traukinių vėlavimo, net jei būtų ėmusiosios visų įmanomų priemonių;

Išbraukta.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  bendradarbiaudami su infrastruktūros valdytojais ir geležinkelio įmonėmis, stoties valdytojai turėtų parengti nenumatytų atvejų planus, kad sugaišintiems keleiviams teikiant tinkamą informaciją ir jais rūpinantis būtų kuo labiau mažinamos sutrikusio traukinių eismo pasekmės;

(22)  bendradarbiaudami su infrastruktūros valdytojais ir geležinkelio įmonėmis, stoties valdytojai turėtų parengti ir viešai paskelbti nenumatytų atvejų planus, kad sugaišintiems keleiviams teikiant tinkamą informaciją ir jais rūpinantis būtų kuo labiau mažinamos sutrikusio traukinių eismo pasekmės;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  šis reglamentas neturėtų varžyti geležinkelio įmonių teisės pagal taikytinus nacionalinius teisės aktus reikalauti kompensacijos iš bet kurio asmens, įskaitant trečiąsias šalis;

(23)  šis reglamentas neturėtų varžyti geležinkelio įmonių, bilietų pardavėjų, geležinkelio stočių ir infrastruktūros valdytojų teisės vykdant savo įsipareigojimus keleiviams pagal šį reglamentą, kai tinkama, reikalauti kompensacijos iš bet kurio asmens, įskaitant trečiąsias šalis;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27)  geležinkelių keleiviai turėtų turėti galimybę pateikti skundą dėl šiame reglamente numatytų teisių ir pareigų bet kuriai susijusiai geležinkelio įmonei, ir teisę gauti atsakymą per priimtiną laikotarpį;

(27)  geležinkelių keleiviai turėtų turėti galimybę pateikti skundą dėl šiame reglamente numatytų teisių ir pareigų bet kuriai susijusiai geležinkelio įmonei, bilietų pardavėjui, geležinkelio stoties ar infrastruktūros valdytojui, ir teisę gauti atsakymą per priimtiną laikotarpį;

Pagrindimas

Kaip nustatyta 28 straipsnio 2 dalyje, geležinkelio keleiviai gali pateikti skundą bet kuriai susijusiai geležinkelio įmonei, bilietų pardavėjui, geležinkelio stoties arba infrastruktūros valdytojui.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  geležinkelio įmonės ir stoties valdytojai turėtų nustatyti, paskelbti, valdyti ir stebėti keleivių vežimo geležinkeliais paslaugų kokybės standartus;

(28)  geležinkelio įmonės ir stoties valdytojai turėtų nustatyti, paskelbti, valdyti ir stebėti keleivių vežimo geležinkeliais paslaugų kokybės standartus, įskaitant taikomus neįgaliems ir riboto judumo asmenims;

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su 15 konstatuojamąja dalimi, atsižvelgiant į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją (JTNTK). Paslaugų kokybės standartai taip pat turėtų būti taikomi neįgaliems ir riboto judumo asmenims.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29)  kad užtikrintų geležinkelių transporto naudotojų aukšto lygio apsaugą, valstybės narės turėtų būti įpareigotos paskirti nacionalines vykdančiąsias įstaigas, kurios įdėmiai stebėtų ir užtikrintų šio reglamento vykdymą nacionaliniu lygmeniu. Tos įstaigos turėtų galėti imtis įvairių vykdymo užtikrinimo priemonių. Keleiviai, įtarę šio reglamento pažeidimą, turėtų galėti toms įstaigoms teikti skundus. Kad tokie skundai būtų tinkamai išnagrinėti, įstaigos turėtų bendradarbiauti tarpusavyje;

(29)  kad užtikrintų geležinkelių transporto naudotojų aukšto lygio apsaugą, valstybės narės turėtų būti įpareigotos paskirti nacionalines vykdančiąsias įstaigas, kurios įdėmiai stebėtų ir užtikrintų šio reglamento vykdymą nacionaliniu lygmeniu. Tos įstaigos turėtų galėti imtis įvairių vykdymo užtikrinimo priemonių ir pagal Direktyvą 2013/11/ES1a užtikrinti keleiviams privalomo alternatyvaus ginčų sprendimo galimybę. Keleiviai, įtarę šio Reglamento pažeidimą, turėtų galėti toms įstaigoms teikti skundus ir pasinaudoti pagal Reglamentą 524/2013/ES1b nustatytu elektroniniu ginčų sprendimo būdu, jei dėl jo sutarta. Taip pat turėtų būti numatyta, kad skundus galėtų pateikti keleivių grupėms atstovaujančios organizacijos. Kad tokie skundai būtų tinkamai išnagrinėti, įstaigos turėtų bendradarbiauti tarpusavyje, o šis reglamentas ir toliau turėtų būti nurodytas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2017/2394/ES1c priede. Kiekvienais metais nacionalinės vykdančiosios įstaigos savo interneto svetainėse skelbia ataskaitas ir statistiką, kuriose išsamiai nurodo gautų skundų skaičių ir rūšį bei savo vykdymo užtikrinimo veiksmų rezultatus. Be to, tos ataskaitos turi būti prieinamos Europos Sąjungos geležinkelių agentūros interneto svetainėje;

 

__________________

 

1a 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo, kuria iš dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB (OL L 165, 2013 6 18, p. 14).

 

1b 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 524/2013/ES dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB (OL L 165, 2013 6 18, p. 1).

 

1c 2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2017/2394/ES dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimą, bendradarbiavimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 (OL L 345, 2017 12 27, p. 1).

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(31)  valstybės narės turėtų nustatyti sankcijas už šio reglamento pažeidimus ir užtikrinti, kad šios sankcijos būtų taikomos. Sankcijos, kurios galėtų apimti kompensacijos išmokėjimą atitinkamam asmeniui, turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios;

(31)  valstybės narės turėtų nustatyti sankcijas už šio reglamento pažeidimus ir užtikrinti, kad šios sankcijos būtų taikomos. Sankcijos, kurios galėtų apimti kompensacijos išmokėjimą atitinkamam asmeniui, turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios ir turėtų apimti, be kita ko, minimalią baudą arba atitinkamos įmonės ar organizacijos procentinę metinės apyvartos dalį, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų didesnė;

Pagrindimas

Viena iš pagrindinių priežasčių, kuriomis grindžiamas šio reglamento išdėstymas nauja redakcija, buvo tinkamo vykdymo užtikrinimo trūkumas. Todėl itin svarbu užtikrinti, kad sankcijos būtų atgrasančios, kad atgrasytų įmones veikti ne pagal šio reglamento nuostatas.. Šis pakeitimas taip pat yra neatsiejamai susijęs su kitais VII skyriuje pateiktais pakeitimais dėl vykdymo užtikrinimo, įskaitant pakeitimus, kurie susiję su vykdančiųjų įstaigų pajėgumų ir veiksmingumo didinimu bei pagalba keleiviams teikiant skundus.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Dalykas

Dalykas ir tikslai

Pagrindimas

Naujos redakcijos reglamentas išdėstytas nauja redakcija išlaikant geležinkelio keleivių teisių stiprinimo ir siekimo atsižvelgti į viešąjį interesą pusiausvyrą, iš esmės remiant geležinkelį kaip transporto rūšį. Šiame straipsnyje išdėstyti tikslai, taigi jie turėtų būti patvirtinti pavadinime, nes šis pakeitimas neatsiejamai susijęs su kitais teksto pakeitimais, taip pat yra geros teisės aktų projektų rengimo praktikos klausimas.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatomos geležinkelių transportui taikomos taisyklės dėl:

Siekiant užtikrinti veiksmingą keleivių apsaugą ir paskatinti keliauti geležinkeliu, šiuo reglamentu nustatomos geležinkelių transportui taikomos taisyklės dėl:

Pagrindimas

Žr. pirmesnio pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  keleivio teisių, jei traukiniai vėluoja arba atšaukiami;

d)  keleivio teisių ir kompensacijos eismo sutrikimo atveju, pvz., jei traukiniai vėluoja arba atšaukiami;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  būtiniausios informacijos, kurią reikia pateikti keleiviams;

e)  būtiniausios informacijos, kurią geležinkelio įmonės, bilietų pardavėjai ir kelionių operatoriai tiksliai, laiku ir prieinamu formatu turi pateikti keleiviams;

Pagrindimas

Šis pakeitimas glaudžiai susijęs su II skyriumi.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  skundų nagrinėjimo;

h)  tinkamų skundų nagrinėjimo procedūrų;

Pagrindimas

Kad būtų galima pasiekti naujos redakcijos reglamente numatytą geresnio vykdymo užtikrinimo tikslą, svarbu, kad tiek vartotojai, tiek nacionalinės vykdančiosios įstaigos galėtų remtis patikimomis procedūromis, kurios padės lengviau ir greičiau nagrinėti skundus. Šis pakeitimas neatsiejamai susijęs su VII skyriaus pakeitimais.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  Direktyvoje 2012/34/ES nurodytoms miesto, priemiesčių ir regioninio keleivių vežimo geležinkeliu paslaugoms, išskyrus tarpvalstybines vežimo Sąjungos viduje paslaugas;

a)  Direktyvoje 2012/34/ES nurodytoms ir vėliau Direktyvoje 2016/797/ES apibrėžtoms keleivių vežimo metro, tramvajumi ir kitomis lengvojo bėginio transporto priemonėmis paslaugoms;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  keleivių vežimo geležinkelių transportu tarptautiniais maršrutais paslaugoms, kai didžioji kelionės dalis, įskaitant bent vieną sustojimą pagal tvarkaraštį, vyksta ne Sąjungoje, jei keleivių teisės yra pakankamai užtikrinamos atitinkamais nacionalinės teisės aktais valstybės narės, suteikusios išimtį, teritorijoje.

b)  keleivių vežimo geležinkelių transportu tarptautiniais maršrutais paslaugoms, kai didžioji kelionės dalis, įskaitant bent vieną sustojimą pagal tvarkaraštį, vyksta ne Sąjungoje, tik tai daliai, kuri vykdoma ne valstybės narės, suteikusios išimtį, teritorijoje.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  geležinkelių keleivių vežimo paslaugoms, kai naudojamos transporto priemonės, skirtos tik istorinėms ar turizmo reikmėms.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės Komisijai praneša apie išimtis, padarytas pagal 2 dalies a ir b punktus, ir apie nacionalinės teisės aktų pakankamumą savo teritorijose 2 dalies b punkte nustatyto reikalavimo tikslais.

3.  Valstybės narės Komisijai praneša apie išimtis, padarytas pagal 2 dalies a, b ir ba punktus.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  5, 10, 11 ir 25 straipsniai ir V skyrius taikomi visoms 1 dalyje nurodytoms keleivių vežimo geležinkeliu paslaugoms, įskaitant paslaugas, kurioms padaryta išimtis pagal 2 dalies a ir b punktus.

4.  4, 5, 6, 7, 11 ir 12 straipsniai ir V skyrius taikomi visoms šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms keleivių vežimo geležinkeliu paslaugoms, įskaitant paslaugas, kurioms padaryta išimtis pagal šio straipsnio 2 dalies a ir b punktus. 10 ir 17 straipsniai taikomi visoms šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms keleivių vežimo geležinkeliu paslaugoms, įskaitant paslaugas, kurioms padaryta išimtis pagal šio straipsnio 2 dalies b punktą.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  bilietų pardavėjas – bet kuris geležinkelio transporto paslaugų pardavėjas, kuris sudaro vežimo sutartis ir parduoda bilietus geležinkelio įmonės ar savo vardu;

(5)  bilietų pardavėjas – bet kuris geležinkelio transporto paslaugų pardavėjas, kuris sudaro vežimo sutartis ir parduoda bilietus ir tęstinės kelionės bilietus vienos ar daugiau geležinkelio įmonių ar savo vardu;

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra susijęs su 10 straipsnio 1 ir 6 dalimis, kurios yra naujos redakcijos dokumento dalys.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a)  bilietas – patikimas įrodymas, kuriuo keleiviui suteikiama teisė naudotis geležinkelių transportu, nepriklausomai nuo jo formos, pvz., popierinės, e. bilieto, lustinės kortelės ar kelionės kortelės;

Pagrindimas

Bilietai gali būti įvairių formų, ypač atsižvelgiant į interneto platformų plėtrą. Todėl turėtų būti aišku, kad nepriklausomai nuo jo formos, bilietas yra pagrįstas įrodymas, suteikiantis keleiviui teisę naudotis geležinkelių transporto paslaugomis.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  tęstinės kelionės bilietas – bilietas ar bilietai, atitinkantys vieną vežimo sutartį, sudarytą dėl kelių paeiliui teikiamų geležinkelio paslaugų, kurias teikia viena ar daugiau geležinkelio įmonių;

(8)  tęstinės kelionės bilietas – bilietas ar atskiri bilietai, atitinkantys kelias paeiliui teikiamas geležinkelio paslaugas, kurias teikia viena ar daugiau geležinkelio įmonių, įsigyti iš to paties bilietų pardavėjo, kelionių operatoriaus ar geležinkelio įmonės kelionei nuo pradinės iki galutinės stoties;

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra susijęs su 10 straipsnio 1 ir 6 dalimis, kurios yra naujos redakcijos dokumento dalys.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  kelionė – keleivių vežimas iš išvykimo stoties į atvykimo stotį pagal vieną vežimo sutartį;

(10)  kelionė – keleivių vežimas iš išvykimo stoties į atvykimo stotį;

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 10 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a)  viena optimali kelionė geležinkeliu – optimaliausia (pavyzdžiui, pigiausia, greičiausia arba patogiausia) kelionė geležinkeliu į vieną pusę tarp bet kurių dviejų geležinkelio stočių (tiek esančių valstybėje narėje, tiek už vidinių Sąjungos sienų), kurią gali sudaryti viena, dvi ar daugiau teikiamų geležinkelio paslaugų ir kurią vykdant laikomasi oficialių geležinkelio planuotojų numatyto trumpiausio standartinio susisiekimo laiko, ir kurią gali sudaryti daugiau kaip vienas paeiliui naudojamas bilietas arba vežimo sutartis, priklausomai nuo to, kuris sprendimas geriausiai tinka keleiviui;

Pagrindimas

Naudodamiesi dabartinėmis technologijomis keleiviai gali rezervuoti paeiliui vykdomas keliones geležinkeliu ir pasirinkti geriausią kelionės variantą (pvz., pigiausią, greičiausią arba patogiausią), nepriklausomai nuo bilietų skaičiaus (vienas ar atskiri paeiliui naudojami). Šia apibrėžtimi paaiškinama 3 straipsnio 8 dalis ir užtikrinamas teisinis reglamento nuoseklumas. Šiuo pakeitimu šis reglamentas suderinamas su reglamentais, kuriais reglamentuojamos kitų rūšių (pvz., oro) transporto keleivių teisės. Vienos optimalios kelionės geležinkeliu sąvoka leidžia keleiviams pasirinkti tinkamiausią galimybę keliauti ir ji yra tinkamai pagrįsta naujų technologijų plėtra.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 16 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  neįgalus ir riboto judumo asmuo – asmuo, turintis nuolatinę arba laikiną fizinę psichikos, intelekto arba jutimo negalią, kuri, kai asmeniui reikia įveikti tam tikras kliūtis, gali jam trukdyti veiksmingai naudotis visomis tokiomis pačiomis transporto galimybėmis, kokias turi kiti keleiviai, arba asmuo, kurio judumas naudojantis transportu mažesnis dėl jo amžiaus;

(16)  neįgalus ir riboto judumo asmuo – asmuo, turintis nuolatinę arba laikiną fizinę psichikos, intelekto arba jutimo negalią, kuri, kai asmeniui reikia įveikti tam tikras kliūtis, gali jam trukdyti veiksmingai naudotis visomis tokiomis pačiomis transporto galimybėmis, kokias turi kiti keleiviai, arba asmuo, kurio judumas naudojantis transportu mažesnis;

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 18 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(18a)  keleivių vežimo lengvuoju bėginiu transportu paslauga – paslauga, teikiama miestų ir (arba) priemiesčių bėginio transporto sistemoje, kurios atsparumo smūgiams kategorija yra C-III arba C-IV (pagal standartą EN 15227:2011), o maksimalus transporto priemonės konstrukcijos tvirtumas yra 800 kN (išilginė gniuždymo jėga sukabinimo vietoje); lengvajam bėginiam transportui gali būti skiriamos atskiros kelio juostos arba tos pačios kelio juostos kaip kitam kelių transportui;

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra susijęs su 2 straipsnio 2 dalimi, kuri yra naujos redakcijos dokumento dalis.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 19 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(19a)  programų sąsaja – elektroninė sąsaja, kuria naudojantis galima gauti informacijos apie grafikus ir tvarkaraščius, įvairiarūšio transporto jungtis, įskaitant informaciją realiuoju laiku apie galimus vėlavimus, sėdimų vietų skaičių, taikytinus tarifus, privalomą rezervaciją ir specialias sąlygas, transporto paslaugų prieinamumą, kuri taip pat suteikia galimybę įsigyti bilietus, tęstinės kelionės bilietus ir atlikti rezervacijas.

Pagrindimas

Ši nauja apibrėžtis reikalinga atsižvelgiant į 10 straipsnio a punkte (naujas) įtrauktas naujas nuostatas.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nedarydamos įtakos socialiniams tarifams, geležinkelio įmonės arba bilietų pardavėjai sutarties sąlygas ir tarifus visuomenei siūlo be tiesioginių arba netiesioginių skirtumų, grindžiamų galutinio kliento pilietybe, gyvenamąja vieta, geležinkelio įmonės arba bilietų pardavėjo įsisteigimo vieta Sąjungoje.

Nedarydamos įtakos socialiniams tarifams, geležinkelio įmonės, bilietų pardavėjai ir kelionių operatoriai sutarties sąlygas ir tarifus visuomenei siūlo, bilietus ir tęstinės kelionės bilietus parduoda ir galimybę keleiviams juos rezervuoti suteikia be tiesioginių arba netiesioginių skirtumų, visų pirma grindžiamų galutinio keleivio pilietybe, kilme ar gyvenamąja vieta, geležinkelio įmonės arba bilietų pardavėjo įsisteigimo vieta Sąjungoje. Be to, geležinkelio įmonės, bilietų pardavėjai ir kelionių operatoriai, naudojant jiems priimtinas mokėjimo priemones, netaiko skirtingų mokėjimo operacijų sąlygų dėl priežasčių, susijusių su keleivio pilietybe, gyvenamąja vieta, mokėjimo sąskaitos buvimo vieta, mokėjimo paslaugų teikėjo įsisteigimo vieta arba mokėjimo priemonės išdavimo vieta Sąjungoje, kai:

 

a) mokėjimo operacija atliekama vykdant elektroninę operaciją kredito pervedimu, tiesioginiu debetu arba kortele grindžiama mokėjimo priemone, kurių mokėjimo prekės ženklas ir kategorija yra tokie patys, kuriuos priima komercinės veiklos subjektas;

 

b) autentiškumo patvirtinimo reikalavimai vykdomi pagal Direktyvą (ES) 2015/2366 ir

 

c) mokėjimo operacijos vykdomos valiuta, kurią priima geležinkelio įmonė, bilietų pardavėjas ar kelionių operatorius.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Keleiviai turi teisę vežtis dviračius traukinyje, ir, jei dera, už tai imamas pagrįstas mokestis. Kelionės metu jie prižiūri savo dviračius ir rūpinasi, kad dviračiai netrukdytų arba nepadarytų žalos kitiems keleiviams, judėjimo įrangai, bagažui arba geležinkelio veiklai. Dviračių galima nevežti arba jų vežimą apriboti dėl saugos arba veiklos priežasčių, jei geležinkelio įmonės, bilietų pardavėjai, kelionių operatoriai ir, jei dera, stoties valdytojai keleivius apie nevežimo arba apribojimo sąlygas informuoja pagal Reglamentą (ES) Nr. 454/2011.

Keleiviai turi teisę vežtis dviračius traukinyje (nesvarbu ar jie surinkti, ar ne), įskaitant greituosius, tolimojo susisiekimo ir tarpvalstybinius traukinius. Ta paslauga teikiama nemokamai arba išimtiniais atvejais už tai imamas pagrįstas mokestis. Visuose naujuose arba atnaujintuose riedmenyse turi būti pakankamas skaičius tinkamai nurodytų surinktiems dviračiams vežti skirtų erdvių. Dviračių galima nevežti arba jų vežimą apriboti tik dėl tinkamai pagrįstų saugos priežasčių, jei ne vėliau kaip bilietų pirkimo metu geležinkelio įmonės, bilietų pardavėjai, kelionių operatoriai ir, jei dera, stoties valdytojai keleivius apie dviračių vežimo bet kokiuose traukiniuose sąlygas informuoja pagal Reglamentą (ES) Nr. 454/2011.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Geležinkelio įmonės gali pasiūlyti keleiviui palankesnes, nei nustatyta šiame reglamente, sutarties sąlygas.

2.  Geležinkelio įmonės, kelionių operatoriai ar bilietų pardavėjai gali pasiūlyti keleiviui palankesnes, nei nustatyta šiame reglamente, sutarties sąlygas.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pripažįstama, kad bilietus keleiviams siūlo ne tik geležinkelio įmonės, juo nedaromas poveikis įmonių tarpusavio santykiams ir (arba) laisvei sudaryti geležinkelio įmonių ir kelionių operatorių ir (arba) bilietų pardavėjų sutartis ir jis atitinka Komisijos II skyriaus tekstą.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pareiga suteikti informaciją apie paslaugų nutraukimą

Pareiga suteikti informaciją ir konsultuotis apie paslaugų nutraukimą arba esminį jų masto sumažinimą

Pagrindimas

Atsižvelgiant į šio reglamento ir Komisijos siūlomų jo pakeitimų tikslą sustiprinti neįgalių ir riboto judumo asmenų teises ir apskritai pagerinti keleivių teises, svarbu užtikrinti, kad geležinkelio įmonės su keleiviais elgtųsi sąžiningai. Todėl šis pakeitimas yra neatsiejamai susijęs su kitais pasiūlymais, įskaitant pasiūlymus dėl įmonių keleiviams teikiamos informacijos ir dėl keleivių nediskriminavimo 1 straipsnyje ir susijusiuose skyriuose, bei visomis nuostatomis dėl prieinamumo V skyriuje, ir atvirkščiai.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Geležinkelio įmonės ar, jei dera, už viešųjų paslaugų sutartį atsakinga kompetentinga institucija tinkamomis priemonėmis, įskaitant neįgaliems asmenims pagal Direktyvoje XXX nustatytus prieinamumo reikalavimus tinkamas formas31, paskelbia apie sprendimus dėl nuolatinio arba laikino paslaugų nutraukimo prieš tų sprendimų įgyvendinimą.

Geležinkelio įmonės ar, jei dera, už viešųjų paslaugų sutartį atsakingos kompetentingos institucijos tinkamomis priemonėmis, įskaitant neįgaliems asmenims pagal Direktyvoje XXX31 nustatytus prieinamumo reikalavimus tinkamas formas, ir nedelsdamos iš anksto paskelbia apie pasiūlymus dėl nuolatinio arba laikino paslaugų nutraukimo arba esminio paslaugų masto sumažinimo priešpasiūlymų įgyvendinimą ir užtikrina, kad prieš imantis pasiūlymus įgyvendinti, būtų vykdomos prasmingos ir tinkamos konsultacijos su suinteresuotaisiais subjektais.

__________________

__________________

31 Direktyva XXX dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimais, suderinimo (Europos prieinamumo aktas) (OL L X, XXXX X X, p. X).

31 Direktyva XXX dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimais, suderinimo (Europos prieinamumo aktas) (OL L X, XXXX X X, p. X).

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Gavę prašymą, geležinkelio įmonės ir bilietų pardavėjai, siūlantys vienos ar kelių geležinkelio įmonių vardu sudaryti vežimo sutartis, suteikia keleiviui bent II priedo I dalyje nurodytą informaciją, susijusią su kelionėmis, dėl kurių atitinkama geležinkelio įmonė siūlo sudaryti vežimo sutartį. Bilietų pardavėjai, siūlantys vežimo sutartis savo vardu, ir kelionių operatoriai suteikia šią informaciją, jeigu jos turi.

1.  Geležinkelio įmonės, kelionių operatoriai ir bilietų pardavėjai, siūlantys savo arba vienos ar kelių geležinkelio įmonių vardu sudaryti vežimo sutartis, suteikia keleiviui bent II priedo I dalyje nurodytą informaciją, susijusią su kelionėmis, dėl kurių atitinkama geležinkelio įmonė siūlo sudaryti vežimo sutartį.

Pagrindimas

Siekiant išlaikyti vidinę reglamento logiką ir jo tikslus, svarbu užtikrinti, kad klientai iš atitinkamo jų bilieto pardavėjo laiku gautų tikslią informaciją apie savo kelionę. Šis pakeitimas neatsiejamai susijęs su nuostatomis dėl informacijos, apimančiomis visą II priedą.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kelionės metu, taip pat persėdimo stotyse, geležinkelio įmonės ir, jei įmanoma, bilietų pardavėjai suteikia keleiviams bent jau II priedo II dalyje nurodytą informaciją.

2.  Kelionės metu, taip pat persėdimo stotyse, geležinkelio įmonės ir, jei įmanoma, kelionių operatoriai ir bilietų pardavėjai suteikia keleiviams bent jau II priedo II dalyje nurodytą informaciją.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  1 ir 2 dalyse nurodyta informacija suteikiama tinkamiausia forma, be kitų priemonių, naudojantis naujausiomis ryšių technologijomis. Ypatingas dėmesys skiriamas tam, kad būtų užtikrinama, kad ši informacija neįgaliems asmenims atitiktų Direktyvoje XXX ir Komisijos reglamente (ES) Nr. 454/2011 nustatytus reikalavimus.

3.  1 ir 2 dalyse nurodyta informacija suteikiama naudojantis lengviausiai prieinamomis, dažniausiai naudojamomis ir realiuoju laiku veikiančiomis naujausiomis ryšių technologijomis ir, jei įmanoma, raštu. Ypatingas dėmesys skiriamas tam, kad būtų užtikrinama, kad ši informacija neįgaliems asmenims atitiktų Direktyvoje XXX ir Komisijos reglamente (ES) Nr. 454/2011 nustatytus reikalavimus. Aiškiai paskelbiama apie prieinamų formų prieinamumą.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Stoties valdytojai ir infrastruktūros valdytojai geležinkelio įmonėms ir bilietų pardavėjams tikralaikius duomenis, susijusius su traukiniais, įskaitant kitų geležinkelio įmonių eksploatuojamus traukinius, teikia visiems vienodomis sąlygomis.

4.  Stoties valdytojai, infrastruktūros valdytojai ir geležinkelio įmonės tikralaikius duomenis, susijusius su traukiniais, įskaitant kitų geležinkelio įmonių eksploatuojamus traukinius, geležinkelio įmonėms ir bilietų pardavėjams teikia vienodomis sąlygomis, tinkamiausiu formatu, per sąveikią techninę sąsają, naudojant naujausias ryšių technologijas, kad geležinkelio įmonės ir bilietų pardavėjai keleiviams galėtų teikti visą pagal šį reglamentą reikalaujamą informaciją.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Geležinkelio įmonės ir bilietų pardavėjai, vienos ar daugiau geležinkelio įmonių vardu siūlantys vežimo sutartis, teikia keleiviams informaciją apie galimas jungtis su kitoms transporto rūšimis.

Pagrindimas

Šis pakeitimas neatsiejamai susijęs su 9 ir 14 straipsniais.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4b.  Bendradarbiaudamos su stoties valdytojais ir infrastruktūros valdytojais geležinkelio įmonės tvarkaraščiuose nurodo informaciją apie geležinkelio jungtis ir stotis.

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su 1 straipsniu. Ši informacija neįgaliems ir riboto judumo asmenims palengvintų keliavimą traukiniu.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Geležinkelio įmonės ir bilietų pardavėjai siūlo bilietus ir, jei įmanoma, tęstinės kelionės bilietus bei galimybę juos rezervuoti. Jie kuo labiau stengiasi pasiūlyti tęstinės kelionės bilietus, be kitų kelionių, kelionėms į užsienį ir kelionėms, kurias vykdo daugiau nei viena geležinkelio įmonė.

1.  Geležinkelio įmonės, bilietų pardavėjai ir kelionių operatoriai siūlo bilietus, tęstinės kelionės bilietus bei galimybę juos rezervuoti, be kitų kelionių, kelionėms į užsienį arba kelionėms naktiniais traukiniais ir kelionėms, kurias vykdo daugiau nei viena geležinkelio įmonė. Tų bilietų rezervavimas yra visiems ir vienodomis sąlygomis prieinamas, taip pat ir neįgaliems bei riboto judumo asmenims. Geležinkelio įmonės, bilietų pardavėjai ir kelionių operatoriai kuria tinkamas programų sąsajas ir duomenų formatus, užtikrinančius tinklinį, tarpregioninį ir tarpvalstybinį keitimąsi informacija bei bilietų užsakymą internetu.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Nepažeisdami 3 ir 4 dalių geležinkelio įmonė ir bilietų pardavėjai platina bilietus keleiviams bent vienu iš šių pardavimo punktų:

2.  Nepažeisdami 3 ir 4 dalių geležinkelio įmonės, bilietų pardavėjai ir kelionių operatoriai platina bilietus, tęstinės kelionės bilietus ir suteikia galimybę juos rezervuoti keleiviams internetu ir bent vienu iš šių pardavimo punktų:

a)  bilietų kasose ar bilietų pardavimo automatuose;

a)  bilietų kasose ar bilietų pardavimo automatuose;

b)  telefonu, internetu arba kitokia plačiai naudojama informacine technologija;

b)  telefonu arba kitokia plačiai naudojama informacine technologija;

c)  traukiniuose.

c)  traukiniuose.

Valstybės narės gali reikalauti, kad geležinkelio įmonės platintų bilietus paslaugoms, teikiamoms pagal viešųjų paslaugų sutartis daugiau nei viename pardavimo punkte.

 

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Geležinkelio įmonės siūlo galimybę įsigyti pageidaujamos paslaugos bilietus traukinyje, išskyrus atvejus, kai ši galimybė neleidžiama ar ribojama dėl saugumo ar kovos su sukčiavimu politikos, ar taikant privalomą traukinių bilietų rezervavimą, ar dėl pagrįstų komercinių priežasčių.

3.  Geležinkelio įmonės siūlo galimybę įsigyti pageidaujamos paslaugos bilietus traukinyje, išskyrus atvejus, kai ši galimybė pagrįstai ir pateisinamai neleidžiama ar ribojama dėl saugumo ar kovos su sukčiavimu politikos arba dėl laisvos erdvės ar vietų turėjimo.

Pagrindimas

Siekiant paskatinti daugiau žmonių naudotis geležinkelių paslauga Europoje, turi būti aiškios ir labiau užtikrintos keleivių teisės pagal šio reglamento tikslus. Bet koks keleivių galimybės pirkti bilietus traukinyje ribojimas turėtų būti pagrįstas ir pateisinamas. Saugos ir (arba) kovos su sukčiavimu politika ir vietos trūkumas yra teisėtos priežastys, dėl kurių ši galimybė gali būti ribojama, nes pagrįstos komercinės priežastys yra pernelyg abstrakčios. Taigi šis pakeitimas būtinas dėl svarbių priežasčių, susijusių su vidine logika, ir taip pat dėl to, kad jis yra neatsiejamai susijęs su I skyriumi ir bendrais tikslais, kaip nurodyta poveikio vertinime ir aiškinamosiose dalyse.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Kai išvykimo stotyje nėra bilietų kasų ar bilietų pardavimo automatų, keleiviai stotyje informuojami apie:

4.  Keleiviams paprašius, kelionės dieną bilietai perspausdinami bilietų kasoje arba naudojantis bilietų pardavimo automatu. Kai išvykimo stotyje nėra bilietų kasų ar bilietų pardavimo automatų arba kai bilietų kasa ar bilietų pardavimo automatas nėra visiškai prieinami, keleiviai stotyje informuojami apie:

Pagrindimas

Atspausdinti bilietai dažnai reikalingi siekiant, kad darbdaviai kompensuotų keleivių kelionės išlaidas. Jei bilietų atspausdinti stotyje neįmanoma, keleivis turėtų turėti teisę būti informuojamas apie tai stotyje. Šis pakeitimas būtinas, nes yra neatsiejamai susijęs prieinamumo nuostatomis ir kitais Komisijos 10 straipsnio pakeitimais.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Jei išvykimo stotyje nėra bilietų kasų arba prieinamo bilietų pardavimo automato, neįgalūs ir riboto judumo asmenys bilietus be priemokos gali pirkti traukinyje.

5.  Jei išvykimo stotyje nėra veikiančių bilietų kasų arba tinkamai veikiančio bilietų pardavimo automato, keleiviai bilietus gali pirkti traukinyje. Traukinyje perkami bilietai nekainuoja daugiau nei atitinkamai kelionei nustatytas atitinkamas standartinis tarifas su visomis taikomomis nuolaidomis.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Jei keleivis gauna atskirus bilietus vienai geležinkelio kelionei, sudarytai iš paslaugų, kurias iš eilės teikia viena arba kelios geležinkelio įmonės, jo teisės, susijusios su informacija, pagalba, rūpinimusi ir kompensacija, yra lygiavertės teisėms, garantuojamoms turint tęstinės kelionės bilietą, ir galioja visą kelionę nuo išvykimo iki galutinės paskirties vietos, nebent keleivis būtų raštu informuotas kitaip. Tokioje informacijoje turi būti visų pirma nurodoma, kad praleidęs persėdimą keleivis netektų teisės gauti pagalbą arba kompensaciją, grindžiamą visu kelionės ilgiu. Pareigą įrodyti, kad ši informacija buvo pateikta, turi geležinkelio įmonė, jos agentas, kelionių operatorius arba bilietų pardavėjas.

6.  Jei keleiviai gauna atskirus bilietus vienai geležinkelio kelionei, sudarytai iš paslaugų, kurias iš eilės teikia viena arba kelios geležinkelio įmonės, teisės, susijusios su informacija, pagalba, rūpinimusi ir kompensacija, yra lygiavertės teisėms, garantuojamoms turint tęstinės kelionės bilietą, ir galioja visą kelionę nuo išvykimo iki galutinės paskirties vietos.

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

10a straipsnis

 

Informacijos apie kelionę teikimas pasitelkiant programų sąsajas

 

1.   Geležinkelio įmonės nediskriminacinę prieigą prie visos informacijos apie kelionę, įskaitant 9 straipsnyje nurodytą realiuoju laiku teikiamą operatyvinę informaciją apie tvarkaraščius ir tarifus suteikia naudodamos programų sąsajas.

 

2.   Geležinkelio įmonės kelionių operatoriams, bilietų pardavėjams ir kitoms geležinkelio įmonėms, parduodančioms jų paslaugas, per programų sąsajas teikia nediskriminacinę prieigą prie rezervavimo sistemų, kad jos galėtų sudaryti vežimo sutartis ir išduoti bilietus, tęstinės kelionės bilietus ir atlikti rezervacijas taip, kad užtikrintų tinkamiausią ir ekonomiškai efektyviausią kelionę, įskaitant tarpvalstybinę kelionę.

 

3.   Geležinkelio įmonės užtikrina, kad programų sąsajų techninės specifikacijos būtų tinkamai dokumentuotos ir viešai bei nemokamai prieinamos. Programų sąsajoms naudojami atvirieji standartai, įprastai naudojami protokolai ir automatinio nuskaitymo formatai, kad būtų užtikrintas jų sąveikumas.

 

4.   Geležinkelio įmonės užtikrina, kad, išskyrus ekstremalias situacijas, bet koks jų programų sąsajų techninių specifikacijų pakeitimas kelionių operatoriams ir bilietų pardavėjams būtų prieinamas kuo anksčiau ir likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki pakeitimo įgyvendinimo. Ekstremalios situacijos turi būti patvirtintos dokumentais, o dokumentai pateikiami kompetentingoms institucijoms, jei jos to paprašo.

 

5.   Geležinkelio įmonės užtikrina, kad prieiga prie programų sąsajų būtų suteikiama nediskriminuojant, užtikrinant vienodo lygio prieinamumą ir veiksmingumą, įskaitant pagalbą, galimybę susipažinti su visais dokumentais, standartais, protokolais ir formatais. Kelionių operatorių ir bilietų pardavėjų padėtis neturėtų būti prastesnė, lyginant su pačiomis geležinkelio įmonėmis.

 

6.   Programų sąsajos sukuriamos pagal 2017 m. gegužės 31 d. Komisijos deleguotąjį Reglamentą (ES) 2017/1926.

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra susijęs su 10 straipsnio 1 dalimi, kuri yra naujos redakcijos dokumento dalis.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Jeigu išvykimo metu arba kelionės, vykdomos pagal vieną vežimo sutartį, metu praleidus persėdimą pagrįstai galima tikėtis, kad atvykti į galutinę atvykimo vietą pagal vežimo sutartį bus vėluojama daugiau nei 60 minučių, keleivis turi turėti galimybę nedelsiant pasirinkti vieną iš šių galimybių:

1.  Jeigu išvykimo metu arba kelionės metu praleidus persėdimą pagrįstai galima tikėtis, kad atvykti į galutinę atvykimo vietą bus vėluojama daugiau nei 45 minutes, keleivis turi turėti galimybę nedelsiant pasirinkti vieną iš šių galimybių:

Pagrindimas

Keleiviai turėtų turėti teisę rinktis, nesvarbu, ar turi įsigiję tęstinės kelionės bilietą, vieną kelionę su vienu bilietu, kelionę atgal ar mišrią kelionę. Formuluotė „vežimo sutartis“ buvo išbraukta dėl teisinio aiškumo, nes gali būti naudojama daugiau kaip viena sutartis. Tai padaryta remiantis kitais mūsų IV skyriaus pakeitimais.

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Taikant 1 dalies b punkto reikalavimus, kelionę kitu maršrutu panašiomis vežimo sąlygomis gali vykdyti bet kuri geležinkelio įmonė ir gali būti vežama aukštesne klase bei alternatyvių rūšių transportu, tačiau be papildomų išlaidų keleiviams. Geležinkelio įmonės stengiasi, kad keleiviams nebūtų papildomų persėdimų. Visas laikas, per kurį alternatyvių rūšių transportu nuvažiuojama likusi nebaigtos pagal planą pradinės kelionės dalis, turi būti panašus į tvarkaraštyje numatytą pradinės kelionės laiką. Keleiviams nesiūloma važiuoti žemesne klase, nebent važiuoti kitu maršrutu įmanoma tik žemesne klase.

2.  Taikant 1 dalies b punkto reikalavimus, praleidus persėdimą dėl traukinių vėlavimo ar atšaukimo ankstesnėje keleivio kelionės atkarpoje keleiviui leidžiama pasinaudoti kita prieinama paslauga, kad jis galėtų pasiekti numatytą galutinę atvykimo vietą. Kelionę kitu maršrutu panašiomis vežimo sąlygomis gali vykdyti bet kuri geležinkelio įmonė ir gali būti vežama aukštesne klase bei alternatyvių rūšių transportu, tačiau be papildomų išlaidų keleiviams. Geležinkelio įmonės stengiasi, kad keleiviams nebūtų papildomų persėdimų. Visas laikas, per kurį alternatyvių rūšių transportu nuvažiuojama likusi nebaigtos pagal planą pradinės kelionės dalis, turi būti panašus į tvarkaraštyje numatytą pradinės kelionės laiką. Keleiviams nesiūloma važiuoti žemesne klase, nebent važiuoti kitu maršrutu įmanoma tik žemesne klase.

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Važiavimo kitu maršrutu paslaugos teikėjai turi rūpintis, kad neįgaliems ir riboto judumo asmenims suteiktų panašaus lygio prieigą prie alternatyvių transporto paslaugų.

3.  Važiavimo kitu maršrutu paslaugos teikėjai neįgaliems ir riboto judumo asmenims suteikia panašaus lygio pagalbą ir prieigą prie alternatyvių transporto paslaugų.

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Neprarasdamas teisės į transportą, keleivis iš geležinkelio įmonės gali reikalauti kompensacijos už vėlavimą, jei jo traukinys iš išvykimo vietos į atvykimo vietą, nurodytas vežimo sutartyje, važiuoja vėluodamas ir už šį vėlavimą nebuvo grąžinta bilieto kaina pagal 16 straipsnio nuostatas. Minimalios kompensacijos už vėlavimą yra:

1.  Neprarasdamas teisės į transportą kelionės metu, keleivis iš geležinkelio įmonės turi teisę gauti kompensaciją už vėlavimą, jei jo traukinys iš išvykimo vietos į atvykimo vietą, nurodytas ant bilieto ir vežimo sutartyje, važiuoja vėluodamas ir už šį vėlavimą nebuvo grąžinta bilieto kaina pagal 16 straipsnio nuostatas. Minimalios kompensacijos už vėlavimą yra:

Pagrindimas

Tiksli kompensavimo schema yra svarbus viso reglamento veiksmingumo aspektas, todėl yra neatskiriamai susijęs su jo pagrindiniais tikslais, visų pirma su VI ir VII skyriais.

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  25 % bilieto kainos tuo atveju, kai vėluojama nuo 60 iki 119 minučių;

a)  50 % bilieto kainos tuo atveju, kai vėluojama nuo 45 iki 89 minučių;

Pagrindimas

Tiksli kompensavimo schema yra svarbus viso reglamento veiksmingumo aspektas, todėl yra neatskiriamai susijęs su jo pagrindiniais tikslais, visų pirma su VI ir VII skyriais.

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  50 % bilieto kainos tuo atveju, kai vėluojama 120 ar daugiau minučių.

b)  75 % bilieto kainos tuo atveju, kai vėluojama nuo 90 iki 119 ar daugiau minučių,

Pagrindimas

Tiksli kompensavimo schema yra svarbus viso reglamento veiksmingumo aspektas, todėl yra neatskiriamai susijęs su jo pagrindiniais tikslais, visų pirma su VI ir VII skyriais.

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  100 % bilieto kainos tuo atveju, kai vėluojama 120 ar daugiau minučių.

Pagrindimas

Tiksli kompensavimo schema yra svarbus viso reglamento veiksmingumo aspektas, todėl yra neatskiriamai susijęs su jo pagrindiniais tikslais, visų pirma su VI ir VII skyriais.

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  1 dalis taip pat taikoma keleiviams, kurie turi daugkartinį bilietą ar sezono bilietą. Jeigu jie patyrė pasikartojančių vėlavimų ar atšaukimų per daugkartinio arba sezono bilieto galiojimo laikotarpį, jie gali reikalauti atitinkamos kompensacijos pagal geležinkelio įmonės kompensavimo taisykles. Šiomis taisyklėmis apibrėžiami vėlavimo nustatymo ir kompensacijos apskaičiavimo kriterijai. Jei trumpesnis nei 60 minučių vėlavimas kartojasi per daugkartinio arba sezono bilieto galiojimo laikotarpį, vėlavimo trukmė sumuojama, o keleiviams kompensuojama pagal geležinkelio įmonės kompensavimo taisykles.

2.  1 dalis taip pat taikoma keleiviams, kurie turi daugkartinį bilietą ar sezono bilietą. Jeigu jie patyrė pasikartojančių vėlavimų ar atšaukimų per daugkartinio arba sezono bilieto galiojimo laikotarpį, jie turi teisę gauti atitinkamą kompensaciją pagal geležinkelio įmonės kompensavimo taisykles. Šiomis taisyklėmis apibrėžiami vėlavimo nustatymo ir proporcingos kompensacijos apskaičiavimo kriterijai pagal 1 dalyje nustatytus apskaičiavimo principus. Jei trumpesnis nei 45 minučių vėlavimas kartojasi per daugkartinio arba sezono bilieto galiojimo laikotarpį, vėlavimo trukmė sumuojama, o keleiviams kompensuojama pagal geležinkelio įmonės kompensavimo taisykles.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Kompensacija už bilieto kainą sumokama per vieną mėnesį nuo prašymo dėl kompensacijos pateikimo. Kompensacija gali būti išmokėta čekiais ir (arba) suteikiant kitas paslaugas, jei sąlygos yra lanksčios (visų pirma dėl galiojimo laikotarpio ir paskirties vietos). Kompensacija išmokama pinigais keleiviui paprašius.

5.  Kompensacija už bilieto kainą sumokama per vieną mėnesį nuo prašymo dėl kompensacijos pateikimo geležinkelio įmonei, kelionių operatoriui ar bilietų pardavėjui. Kompensacija gali būti išmokėta čekiais ir (arba) suteikiant kitas paslaugas arba taikant automatinę kompensavimo sistemą, jeigu ji yra įdiegta, jei sąlygos yra lanksčios (visų pirma dėl galiojimo laikotarpio ir paskirties vietos). Kompensacija išmokama pinigais keleiviui paprašius, naudojant tą pačią mokėjimo sistemą, kuri buvo naudojama perkant bilietą. Keleivis suprantamai informuojamas apie visus galimus kompensacijos būdus, įskaitant finansinę kompensaciją, iš kurių jis gali pasirinkti. Keleivis jokiu būdu neatgrasomas nuo kompensacijos reikalavimo.

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Keleivis neturi teisės į kompensaciją, jei apie vėlavimą jam pranešta prieš tai, kai jis nusipirko bilietą, arba jei atvykus kitu traukiniu ar pakeitus maršrutą pavėluojama mažiau nei 60 minučių.

7.  Keleiviai neturi teisės į kompensaciją, jei apie vėlavimą jiems pranešta prieš tai, kai jie nusipirko bilietą, išskyrus atvejus, kai iš tikrųjų buvo vėluojama daugiau kaip 45 minutes, negu buvo nurodyta, arba jei atvykus kitu traukiniu ar pakeitus maršrutą pavėluojama mažiau nei 45 minutes.

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra susijęs su 17 straipsnio 2 dalimi, kuri yra naujos redakcijos dokumento dalis.

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.  Geležinkelio įmonė neįpareigota mokėti kompensacijos, jeigu ji gali įrodyti, kad paslaugą suteikti pavėlavo dėl ekstremalių oro sąlygų arba didelės stichinės nelaimės, dėl kurių paslaugą teikti būtų buvę pavojinga, ir kad vėlavimo nebuvo galima nei numatyti, nei išvengti, net jeigu ji būtų ėmusis visų įmanomų priemonių.

Išbraukta.

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Vėlavimo atvykstant ar išvykstant atveju geležinkelio įmonė, bilietų pardavėjas ar stoties valdytojas keleivius informuoja apie padėtį ir apie numatomą išvykimo laiką bei numatomą atvykimo laiką, kai tik turi tokią informaciją.

1.  Vėlavimo atvykstant ar išvykstant atveju geležinkelio įmonė, kelionių operatorius, bilietų pardavėjas ar stoties valdytojas keleivius informuoja apie padėtį ir apie numatomą išvykimo laiką bei numatomą atvykimo laiką, kai tik turi tokią informaciją. Stoties valdytojai, infrastruktūros valdytojai ir geležinkelio įmonės bilietų pardavėjams teikia informaciją realiuoju laiku ir tinkama forma.

Pagrindimas

Jeigu norime užtikrinti, kad vartotojui būtų suteikta tinkamiausia informacija, įskaitant informaciją apie bilietų ir kainų variantus, realiuoju laiku, taip pat sudaryti galimybę pirkti pageidautino tipo bilietą iš bilietų pardavėjo, tinkamas, sąveikus ir tikralaikis bilietų pardavėjų ir geležinkelio įmonių keitimasis duomenimis vartotojui yra būtinas.

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Ilgesnio nei 60 minučių 1 dalyje nurodyto vėlavimo atveju keleiviams taip pat turi būti nemokamai pasiūlyta:

2.  Ilgesnio nei 45 minučių 1 dalyje nurodyto vėlavimo atveju keleiviams taip pat turi būti nemokamai pasiūlyta:

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes yra neatsiejamai susijęs su kitais mūsų pakeitimais dėl vėlavimo laiko 17 straipsnyje.

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  maisto ir gaiviųjų gėrimų atsižvelgiant į laukimo laiką, jei jų yra traukinyje ar stotyje arba jie pagrįstai gali būti pateikti atsižvelgiant į tokius kriterijus, kaip nuotolis iki tiekėjo, atvežimo laikas ir kaina;

a)  maisto ir gaiviųjų gėrimų atsižvelgiant į laukimo laiką, jei jų yra traukinyje ar stotyje arba jie pagrįstai gali būti pateikti;

Pagrindimas

Kriterijų pavyzdžių, visų pirma kainos, išvardijimas teisės akto tekste nepadės įvertinti maisto ir gaiviųjų gėrimų teikimo pagrįstumo.

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  jei traukinys sustabdytas kelyje, kai ir kur tai fiziškai įmanoma, transportas nuo traukinio iki geležinkelio stoties, alternatyvios išvykimo vietos ar iki galutinės atvykimo vietos pagal teikiamą paslaugą.

c)  jei traukinys sustabdytas kelyje, kai ir kur tai fiziškai įmanoma, prieinamas transportas nuo traukinio iki geležinkelio stoties, alternatyvios išvykimo vietos ar iki galutinės atvykimo vietos pagal teikiamą paslaugą.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į šio reglamento ketinimą stiprinti neįgalių ir riboto judumo asmenų teises ir visų pirma V skyriaus nuostatas, bet kokie alternatyvūs gabenimai iš traukinio ir tolesnė kelionė turi būti prieinami visiems keleiviams. Turi būti nustatytas aiškus reikalavimas atsižvelgti į tų keleivių poreikius, nes jiems gali reikėti papildomos pagalbos, pvz., evakuacijos atveju.

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jei geležinkelio paslauga nebegali būti toliau teikiama, geležinkelio įmonės kuo greičiau suorganizuoja alternatyvias transporto paslaugas keleiviams.

3.  Jei geležinkelio paslauga nebegali būti toliau teikiama, geležinkelio įmonės kuo greičiau suorganizuoja alternatyvias prieinamas transporto paslaugas keleiviams.

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra susijęs su prieinamumo nuostatomis, kurios yra naujos redakcijos dokumento dalis.

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Geležinkelio įmonės keleivio prašymu ant bilieto arba kitomis priemonėmis patvirtina, atsižvelgiant į tai, kas įvyko, kad geležinkelio paslauga buvo suteikta pavėluotai, dėl jos buvo praleistas persėdimas, arba kad tos paslaugos teikimas buvo atšauktas.

4.  Geležinkelio įmonės pasiūlo nukentėjusiems keleiviams ant bilieto arba kitomis priemonėmis patvirtinti, atsižvelgiant į tai, kas įvyko, kad geležinkelio paslauga buvo suteikta pavėluotai, dėl jos buvo praleistas persėdimas, arba kad tos paslaugos teikimas buvo atšauktas.

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Be įpareigojimų, kurie geležinkelio įmonėms nustatyti Direktyvos 2012/34/ES 13a straipsnio 3 dalyje, vykdymo, geležinkelio stoties, kurioje kiekvieną metų dieną aptarnaujama vidutiniškai bent 10 000 keleivių, stoties valdytojas, laikydamasis tinkamo nenumatytų atvejų plano, užtikrina suderintą stoties, geležinkelio įmonių ir infrastruktūros valdytojo veiklą, kad pasirengtų galimam dideliam paslaugų teikimo sutrikdymui ir dideliam vėlavimui, dėl kurių stotyje bus daug sugaišintų keleivių. Pagal planą užtikrinama, kad sugaišintiems keleiviams būtų teikiama tinkama pagalba ir informacija, kurių forma, be kitų reikalavimų, atitiktų Direktyvoje XXX nustatytus prieinamumo reikalavimus. Gavęs prašymą, stoties valdytojas planą ir visus jo pakeitimus pateikia nacionalinei vykdančiajai įstaigai arba bet kuriai kitai valstybės narės paskirtai įstaigai. Geležinkelio stočių, kuriose kiekvieną metų dieną aptarnaujama vidutiniškai iki 10 000 keleivių, visais įmanomais būdais stengiasi koordinuoti stoties naudotojų veiksmus ir tokiomis aplinkybėmis padėti sugaišintiems keleiviams ir juos informuoti.

6.  Be įpareigojimų, kurie geležinkelio įmonėms nustatyti Direktyvos 2012/34/ES 13a straipsnio 3 dalyje, vykdymo, geležinkelio stoties, kurioje kiekvieną metų dieną aptarnaujama vidutiniškai bent 10 000 keleivių, stoties valdytojas, laikydamasis tinkamo nenumatytų atvejų plano, užtikrina suderintą stoties, geležinkelio įmonių ir infrastruktūros valdytojo veiklą, kad pasirengtų galimam dideliam paslaugų teikimo sutrikdymui ir dideliam vėlavimui, dėl kurių stotyje bus daug sugaišintų keleivių. Pagal planą ypatingas dėmesys skiriamas neįgalių ir riboto judumo asmenų poreikiams ir užtikrinama, kad sugaišintiems keleiviams būtų teikiama tinkama pagalba ir informacija, kurių forma, be kitų reikalavimų, atitiktų Direktyvoje XXX nustatytus prieinamumo reikalavimus. Į planą taip pat įtraukiami perspėjimo ir informacinių sistemų prieinamumo reikalavimai. Stoties valdytojas planą ir visus jo pakeitimus paskelbia viešai, be kita ko, stoties interneto svetainėje. Geležinkelio stočių, kuriose kiekvieną metų dieną aptarnaujama vidutiniškai iki 10 000 keleivių, visais įmanomais būdais stengiasi koordinuoti stoties naudotojų veiksmus ir tokiomis aplinkybėmis padėti sugaišintiems keleiviams ir juos informuoti.

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Geležinkelio įmonės ir stoties valdytojai, aktyviai dalyvaujant neįgaliems ir riboto judumo asmenims atstovaujančioms organizacijoms, nustato, jei dar neturi nustatytų, prieigos vienodomis sąlygomis taisykles, taikomas vežant neįgalius ir riboto judumo asmenis, įskaitant jų padėjėjus. Pagal taisykles keleivį gali lydėti šuo vedlys, kaip nustatyta atitinkamuose nacionaliniuose reikalavimuose.

1.  Geležinkelio įmonės ir stoties valdytojai, aktyviai dalyvaujant neįgaliems ir riboto judumo asmenims atstovaujančioms organizacijoms, nustato, jei dar neturi nustatytų, laisvos ir netrukdomos prieigos vienodomis sąlygomis taisykles, taikomas vežant neįgalius ir riboto judumo asmenis, įskaitant jų padėjėjus. Pagal taisykles keleivį gali nemokamai lydėti atestuotas tarnybinis gyvūnas arba lydintis asmuo, kaip nustatyta atitinkamuose nacionaliniuose reikalavimuose, ir turi būti užtikrinta, kad neįgalūs ir riboto judumo asmenys taip pat galėtų geležinkeliais keliauti spontaniškai ir be ilgo planavimo.

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Gavęs prašymą, stoties valdytojas, geležinkelio įmonė, bilietų pardavėjas ar kelionių operatorius, be kitų priemonių, Reglamente (ES) Nr. 454/2011 ir Direktyvoje XXX nustatytus prieinamumo reikalavimus atitinkančia forma informuoja neįgalius ir riboto judumo asmenis apie stoties ir susijusios įrangos, geležinkelio paslaugų prieinamumą, apie riedmenų prieigos sąlygas pagal 20 straipsnio 1 dalyje nurodytas prieigos taisykles ir apie patogumus traukiniuose.

1.  Gavęs prašymą, stoties valdytojas, geležinkelio įmonė, bilietų pardavėjas ar kelionių operatorius, be kitų priemonių, Reglamente (ES) Nr. 454/2011 ir Direktyvoje XXX nustatytus prieinamumo reikalavimus atitinkančia forma informuoja neįgalius ir riboto judumo asmenis apie stoties ir susijusios įrangos, geležinkelio paslaugų prieinamumą, apie riedmenų prieigos sąlygas pagal 20 straipsnio 1 dalyje nurodytas prieigos taisykles ir apie patogumus traukiniuose. Ta informacija taip pat turi būti prieinama forma skelbiama stoties valdytojo arba geležinkelio įmonės interneto svetainėje.

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kai geležinkelio įmonė, bilietų pardavėjas arba kelionių operatorius taiko išimtį pagal 20 straipsnio 2 dalį, atitinkamam neįgaliam ar riboto judumo asmeniui paprašius, ji arba jis raštu praneša tokių veiksmų priežastis per penkias darbo dienas nuo atsisakymo rezervuoti ar išduoti bilietą arba pareikalavimo, kad asmuo būtų lydimas. Geležinkelio įmonė, bilietų pardavėjas arba kelionių operatorius visomis išgalėmis stengiasi tokiam asmeniui pasiūlyti, atsižvelgiant į jo reikmes, alternatyvias transporto paslaugas.

2.  Kai geležinkelio įmonė, bilietų pardavėjas arba kelionių operatorius taiko išimtį pagal 20 straipsnio 2 dalį, atitinkamam neįgaliam ar riboto judumo asmeniui paprašius, ji arba jis raštu praneša tokių veiksmų priežastis per penkias darbo dienas nuo atsisakymo rezervuoti ar išduoti bilietą arba pareikalavimo, kad asmuo būtų lydimas. Geležinkelio įmonė, bilietų pardavėjas arba kelionių operatorius pasiūlo tokiam asmeniui, atsižvelgiant į jo reikmes, alternatyvias transporto paslaugas.

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Jei neįgalus ar riboto judumo asmuo išvyksta iš aprūpintos personalu geležinkelio stoties, vyksta per ją ar atvyksta į ją, geležinkelio stoties valdytojas arba geležinkelio įmonė (arba ir stoties valdytojas, ir geležinkelio įmonė), nepažeisdami 20 straipsnio 1 dalyje nurodytų prieigos taisyklių, nemokamai suteikia tokią pagalbą, kad asmuo galėtų įsėsti į išvyksiantį traukinį, persėsti į kitą traukinį ar išlipti iš atvykusio traukinio, į kurį jis ar ji nusipirko bilietą.

1.  Jei neįgalus ar riboto judumo asmuo išvyksta iš aprūpintos personalu geležinkelio stoties, vyksta per ją ar atvyksta į ją, geležinkelio stoties valdytojas arba geležinkelio įmonė (arba ir stoties valdytojas, ir geležinkelio įmonė), nepažeisdami 20 straipsnio 1 dalyje nurodytų prieigos taisyklių, nemokamai suteikia tokią pagalbą, kad asmuo galėtų įsėsti į išvyksiantį traukinį, persėsti į kitą traukinį ar išlipti iš atvykusio traukinio, į kurį jis ar ji nusipirko bilietą. Bet koks pagalbos rezervavimas visada turi būti nemokamas, neatsižvelgiant į naudojamą ryšio būdą.

Pagrindimas

Nors akivaizdu, kad pagalbos teikimo paslauga keleiviui turi būti teikiama nemokamai, reglamentu nėra aiškiai nustatyta, kad pagalbos rezervavimas taip pat turi būti nemokamas, todėl kai kurios geležinkelio įmonės šiuo metu už tai iš keleivių ima mokestį. Naujos redakcijos reglamento tikslas – sustiprinti geležinkelio keleivių, ypač neįgaliųjų, teises, ir šis pakeitimas grindžiamas V skyriaus vidaus logika ir kitais mūsų pakeitimais šiuo klausimu.

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Valstybės narės gali numatyti taikyti nuo 1 dalies nukrypti leidžiančią nuostatą tais atvejais, kai asmenys naudojasi paslaugomis, kurios teikiamos pagal sutartis dėl viešųjų paslaugų, sudarytas pagal Sąjungos teisę, jei kompetentinga institucija nustatė alternatyvias sąlygas ar priemones, užtikrinančias lygiavertes ar didesnes galimybes naudotis transporto paslaugomis.

Pagrindimas

Šis pakeitimas neatsiejamai susijęs su 22 straipsnio 2 dalimi. Nėra priežasčių neleisti alternatyvų, užtikrinančių lygiavertes ar net didesnes galimybes naudotis transporto paslaugomis.

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Stotyse, kuriose nėra personalo, geležinkelio įmonės ir stoties valdytojai užtikrina, kad lengvai gaunama informacija, be kitų priemonių, Direktyvoje XXX nustatytus prieinamumo reikalavimus atitinkančia forma būtų skelbiama pagal prieigos taisykles, nurodytas 20 straipsnio 1 dalyje, apie artimiausią stotį, kurioje yra personalas, ir tiesiogiai prieinamą pagalbą neįgaliems ir riboto judumo asmenims.

3.  Stotyse, kuriose nėra personalo, geležinkelio įmonės ir stoties valdytojai užtikrina, kad lengvai gaunama informacija, be kitų priemonių, Reglamente 1300/2014 nustatytus prieinamumo reikalavimus atitinkančia forma būtų skelbiama pagal prieigos taisykles, nurodytas 20 straipsnio 1 dalyje, apie artimiausią stotį, kurioje yra personalas, ir tiesiogiai prieinamą pagalbą neįgaliems ir riboto judumo asmenims.

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Pagalba stotyse turi būti teikiama visą laiką, kol važiuoja traukiniai.

4.  Nedarant poveikio šio straipsnio 3 dalies taikymui, pagalba stotyse turi būti teikiama visą laiką, kol važiuoja traukiniai.

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Geležinkelio įmonės, stoties valdytojai, bilietų pardavėjai ir kelionių operatoriai bendradarbiauja, kad neįgaliems ir riboto judumo asmenims būtų teikiama 20 ir 21 straipsniuose numatyta pagalba pagal toliau pateikiamų punktų nuostatas:

Geležinkelio įmonės, stoties valdytojai, bilietų pardavėjai ir kelionių operatoriai bendradarbiauja, kad neįgaliems ir riboto judumo asmenims būtų nemokamai teikiama 20 ir 21 straipsniuose numatyta pagalba pagal toliau pateikiamų punktų nuostatas:

Pagrindimas

Šis pakeitimas neatsiejamai susijęs su 1 straipsnio a punktu. Kadangi Komisija siūlo nediskriminuoti keleivių transporto sąlygų atžvilgiu, šiuo pakeitimu užtikrinama, kad neįgaliems ir riboto judumo asmenims teikiamos pagalbos paslaugos šiems keleiviams būtų nemokamos.

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  pagalba suteikiama, jei geležinkelio įmonei, stoties valdytojui, bilietų pardavėjui ar kelionių operatoriui, iš kurio pirktas bilietas, pranešama apie tai, kad asmeniui reikės tokios pagalbos, bent 48 valandas prieš tai, kai reikės suteikti pagalbą. Kai įsigijus bilietą arba sezono bilietą galima vykti į daugkartines keliones, turi užtekti vieno pranešimo, jei pateikiama tinkama informacija apie vėlesnes keliones. Toks pranešimas turi būti persiunčiamas visoms kitoms geležinkelio įmonėms ir stoties valdytojams, susijusiems su asmens kelione;

a)  pagalba suteikiama, jei geležinkelio įmonei, stoties valdytojui, bilietų pardavėjui ar kelionių operatoriui, iš kurio pirktas bilietas, pranešama apie tai, kad asmeniui reikės tokios pagalbos, užsakant bilietą arba atvykus į stotį, kurioje yra aptarnaujantis personalas, arba, jei stotyje personalo nėra, bent 3 valandas prieš tai, kai reikės suteikti pagalbą. Išimtis taikoma geležinkelio stotims, kuriose per dieną aptarnaujama mažiau kaip 10 000 keleivių, – jos turi užtikrinti pagalbą gavusios išankstinį pranešimą bent prieš 24 val. Tokios pagalbos keleivis gali prašyti nemokamai. Kai įsigijus bilietą arba sezono bilietą galima vykti į daugkartines keliones, turi užtekti vieno pranešimo, jei pateikiama tinkama informacija apie vėlesnes keliones. Toks pranešimas turi būti persiunčiamas visoms kitoms geležinkelio įmonėms ir stoties valdytojams, susijusiems su asmens kelione;

Pagrindimas

Šis pakeitimas neatsiejamai susijęs su 1 straipsnio a punktu. Kadangi Komisija siūlo nediskriminuoti keleivių transporto sąlygų atžvilgiu, šiuo pakeitimu užtikrinama, kad neįgaliems ir riboto judumo asmenims teikiamos pagalbos paslaugos šiems keleiviams būtų nemokamos.

48 valandų pranešimo reikalavimas labai apribos neįgaliųjų judumą, dėl to bus trukdoma jiems tinkamai integruotis į visuomenę. Išimtis turi būti taikoma vietos geležinkelio stotims (kuriose per dieną aptarnaujama mažiau kaip 10 000 keleivių), siekiant užtikrinti tinkamos kokybės pagalbą ir sudaryti sąlygas geležinkelio įmonėms vykdyti savo pareigas neįgaliesiems keleiviams.

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  pagalba taip pat suteikiama, kai atitinkamai apmokyti geležinkelio įmonės arba stoties valdytojo darbuotojai sužino apie pagalbos poreikį ir iš tikrųjų gali tokią pagalbą suteikti.

Pagrindimas

Siekiant į paslaugas orientuoto pasiūlymo kaip abipusio paslaugumo visuomenėje išraiškos, taip pat atsižvelgiant į reglamento prasmę ir tikslą bei jo 3 ir 5 konstatuojamąsias dalis, teisės akto tekste turėtų būti patikslinama, kad pagalbą reikia nebiurokratiškai suteikti visada, kai ji reikalinga ir įmanoma.

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Jeigu geležinkelio įmonės ir stoties valdytojai pameta arba sugadina neįgalaus ar riboto judumo asmens naudojamus vežimėlius, kitą judėjimo įrangą ar kitus pagalbinius prietaisus, taip pat pameta arba sužeidžia šunis vedlius, geležinkelio įmonės ir stoties valdytojai yra atsakingi už pametimą arba žalą ir turi juos kompensuoti.

1.  Jeigu geležinkelio įmonės ir stoties valdytojai pameta arba sugadina neįgalaus ar riboto judumo asmens naudojamus vežimėlius, kitą judėjimo įrangą ar kitus pagalbinius prietaisus, taip pat pameta arba sužeidžia tarnybinius gyvūnus, geležinkelio įmonės ir stoties valdytojai yra atsakingi už pametimą arba žalą ir turi juos kompensuoti.

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  1 dalyje nurodyta kompensacija turi būti lygi pamestos arba sugadintos įrangos arba prietaisų pakeitimo arba remonto išlaidoms.

2.  1 dalyje nurodyta kompensacija už pametimą ar sugadinimą turi būti sumokėta per vieną mėnesį nuo prašymo pateikimo ir būti lygi visoms pamesto arba sugadinto neįgaliųjų vežimėlio, kitos judėjimo įrangos ar pagalbinių prietaisų pakeitimo išlaidoms, apskaičiuojamoms remiantis tikrąja verte, arba visoms jų remonto išlaidoms, arba visoms išlaidoms, susijusioms su tarnybinio gyvūno pametimu ar sužeidimu. Kompensacija taip pat turi apimti laikino pakeitimo išlaidas remonto atveju, kai tas išlaidas patiria keleivis.

Pagrindimas

Nuostoliai ar žala, padaryta neįgaliųjų turtui, turėtų būti kompensuojama greitai ir be jokio papildomo delsimo. Taip siekiama išvengti papildomo šios ypatingos kategorijos keleivių diskriminavimo ir judumo suvaržymų.

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Geležinkelio įmonės ir stoties valdytojai visais įmanomais būdais stengiasi prireikus kuo greičiau suteikti laikiną pakaitinę specialią įrangą arba prietaisus, kurių techninės charakteristikos ir funkcijos, jei įmanoma, lygiavertės pamestos arba sugadintos įrangos arba prietaisų charakteristikoms ir funkcijoms. Neįgaliam arba riboto judumo asmeniui leidžiama laikiną pakaitinę įrangą arba prietaisą turėti tol, kol sumokama 1 ir 2 dalyse nurodyta kompensacija.

3.  Prireikus geležinkelio įmonės ir stoties valdytojai savo sąskaita nedelsdami suteikia laikiną pakaitinę specialią įrangą arba prietaisus, kurių techninės charakteristikos ir funkcijos, jei įmanoma, lygiavertės pamestos arba sugadintos įrangos arba prietaisų charakteristikoms ir funkcijoms. Neįgaliam arba riboto judumo asmeniui, jei jis to pageidauja ir tai yra įmanoma, leidžiama laikiną pakaitinę įrangą arba prietaisą turėti tol, kol sumokama 1 ir 2 dalyse nurodyta kompensacija.

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  užtikrina, kad visi neįgaliems ir riboto judumo asmenims tiesiogiai padedantys darbuotojai, įskaitant kitos veiklą vykdančios šalies pasamdytus darbuotojus, žinotų, kaip aptarnauti neįgalius ir riboto judumo asmenis, įskaitant psichikos ir intelekto sutrikimų turinčius asmenis;

a)  užtikrina, kad visiems darbuotojams, įskaitant kitos veiklą vykdančios šalies pasamdytus darbuotojus, būtų rengiamas su neįgaliais asmenimis susijusių dalykų mokymas, kad jie žinotų, kaip aptarnauti neįgalius ir riboto judumo asmenis, įskaitant psichikos ir intelekto sutrikimų turinčius asmenis;

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  moko visus stotyse tiesiogiai su keleiviais dirbančius darbuotojus, kad jie daugiau žinotų apie neįgalių asmenų reikmes;

b)  užtikrina visų stotyse tiesiogiai su keleiviais dirbančių darbuotojų mokymą, kad jie daugiau žinotų apie neįgalių asmenų reikmes;

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  užtikrina, kad visiems naujiems pasamdytiems darbuotojams būtų rengiamas su neįgaliais asmenimis susijusių dalykų mokymas ir kad darbuotojai reguliariai lankytų žinių atnaujinimo kursus;

c)  užtikrina, kad visiems naujiems pasamdytiems darbuotojams ir darbuotojams, kurie dėl savo veiklos pobūdžio galėtų teikti tiesioginę pagalbą neįgaliems ir riboto judumo keleiviams, būtų rengiamas su neįgaliais asmenimis susijusių dalykų mokymas ir kad darbuotojai reguliariai lankytų žinių atnaujinimo kursus;

Pagrindimas

Darbuotojai, kurie tiesiogiai dirba su keleiviais, turėtų visada gebėti suteikti tinkamą ir reikiamą pagalbą keleiviams, kuriems ji reikalinga.

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  gavę prašymą, priima į mokymą neįgalius darbuotojus, neįgalius ir riboto judumo asmenis ir (arba) jiems atstovaujančias organizacijas.

d)  aktyviai skatina dalyvauti mokyme neįgalius darbuotojus, taip pat neįgalius ir riboto judumo keleivius ir jiems atstovaujančias organizacijas.

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  įtraukia neįgaliems ir riboto judumo asmenims atstovaujančias organizacijas rengiant ir teikiant su neįgaliais asmenimis susijusių dalykų mokymą;

Pakeitimas    97

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Visos geležinkelio įmonės, bilietų pardavėjai, stoties valdytojai ir stočių, kuriose kiekvieną metų dieną aptarnaujama vidutiniškai daugiau kaip 10 000 keleivių, infrastruktūros valdytojai kiekvienas nustato savo atitinkamos atsakomybės srities skundų nagrinėjimo mechanizmą, susijusį su šiame reglamente nustatytomis teisėmis ir pareigomis. Jie užtikrina, kad jų duomenys ryšiams ir darbo kalba (-os) būtų plačiai žinomi keleiviams.

1.  Visos geležinkelio įmonės, bilietų pardavėjai ir kelionių operatoriai, stoties valdytojai ir stočių infrastruktūros valdytojai kiekvienas nustato savo atitinkamos atsakomybės srities skundų nagrinėjimo mechanizmą, susijusį su šiame reglamente nustatytomis teisėmis ir pareigomis. Jie užtikrina, kad išsami informacija apie skundų nagrinėjimo procedūrą, jų duomenys ryšiams ir darbo kalba (-os) būtų plačiai žinomi keleiviams. Skundo forma pateikiama keleiviams ir turi būti prieinama viena ar daugiau kalbų, kurias supranta dauguma keleivių.

Pakeitimas    98

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Keleiviai gali pateikti skundą bet kuriai susijusiai geležinkelio įmonei, bilietų pardavėjui, geležinkelio stoties arba infrastruktūros valdytojui. Skundai turi būti pateikiami per šešis mėnesius po įvykių, dėl kurių skundžiamasi. Adresatas per 1 mėnesį nuo skundo gavimo pateikia pagrįstą atsakymą arba pagrįstais atvejais informuoja keleivį, kurią dieną praėjus mažiau kaip trims mėnesiams nuo skundo gavimo datos galima tikėtis atsakymo. Geležinkelio įmonės, bilietų pardavėjai, stoties valdytojai ir infrastruktūros valdytojai skundui apsvarstyti būtinus įvykio duomenis saugo dvejus metus ir pateikia juos nacionalinėms vykdančiosioms įstaigoms, jeigu jos to paprašo.

2.  Keleiviai gali pateikti skundą bet kuriai susijusiai geležinkelio įmonei, bilietų pardavėjui, stoties valdytojui arba infrastruktūros valdytojui. Keleiviai turi teisę pateikti skundus tokiu pačiu būdu, kokiu jie gavo savo bilietą. Skundai turi būti pateikiami per šešis mėnesius po įvykių, dėl kurių skundžiamasi. Adresatas per 1 mėnesį nuo skundo pateikimo pateikia pagrįstą atsakymą arba pagrįstais atvejais informuoja keleivį, kurią dieną praėjus mažiau kaip trims mėnesiams nuo skundo gavimo datos galima tikėtis atsakymo. Geležinkelio įmonės, bilietų pardavėjai, stoties valdytojai ir infrastruktūros valdytojai skundui apsvarstyti būtinus įvykio duomenis saugo dvejus metus ir pateikia juos nacionalinėms vykdančiosioms įstaigoms, jeigu jos to paprašo.

Pakeitimas    99

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Informacija apie skundų nagrinėjimo procedūrą turi būti prieinama neįgaliems ir riboto judumo asmenims.

3.  Informacija apie skundų nagrinėjimo procedūrą turi būti lengvai prieinama keleiviams ir pasiekiama neįgaliems ir riboto judumo asmenims. Ši informacija gavus prašymą pateikiama nemokamai raštu geležinkelio įmonės šalies kalba.

Pakeitimas    100

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Komisija patvirtina standartinę ES skundo formą, kurią keleiviai gali naudoti prašydami kompensacijos pagal šį reglamentą.

Pagrindimas

Pagal 5 straipsnyje numatytą nediskriminavimo principą ir atsižvelgiant į 12 konstatuojamąją dalį keleiviams turėtų būti suteikta galimybė pateikti skundą, neatsižvelgiant į kalbą. Keleivis gali nuspręsti naudoti standartinę ES skundo formą vietoj tos, kurią pateikia geležinkelio įmonė, bilietų pardavėjas, stoties valdytojas, susijusios stočių infrastruktūros valdytojas, jeigu jis to pageidauja, ir ji turėtų lygiai taip pat galioti. Visų pirma keleiviams, keliaujantiems už savo valstybių narių ribų, būtų lengviau pateikti skundą, naudojant ES skundo formą.

Pakeitimas    101

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Geležinkelio įmonės ir stoties valdytojai aktyviai bendradarbiauja su neįgaliesiems atstovaujančiomis organizacijomis, kad pagerintų transporto paslaugų prieinamumo kokybę.

Pagrindimas

Tarp 26 ir 29 straipsnių yra vidinė logika, nes Komisija siūlo darbuotojų mokymus ir reikalauja paslaugų kokybės standartų. Šis pakeitimas galėtų supaprastinti geležinkelių paslaugų naudojimą neįgaliesiems ir pagerinti jiems teikiamų paslaugų kokybę.

Pakeitimas    102

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Geležinkelio įmonės ir stoties valdytojai stotyje ir traukinyje informuoja keleivius tinkamu būdu, įskaitant Direktyvoje XXX nustatytus prieinamumo reikalavimus atitinkančias formas, apie šiuo reglamentu nustatytas jų teises bei pareigas ir valstybių narių pagal 31 straipsnio nuostatas paskirtos įstaigos ar įstaigų duomenis ryšiams.

2.  Geležinkelio įmonės ir stoties valdytojai stotyje, traukinyje ir savo interneto svetainėje informuoja keleivius tinkamu būdu, įskaitant Direktyvoje XXX nustatytus prieinamumo reikalavimus atitinkančias formas, apie šiuo reglamentu nustatytas jų teises bei pareigas ir valstybių narių pagal 31 straipsnio nuostatas paskirtos įstaigos ar įstaigų duomenis ryšiams.

Pakeitimas    103

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės informuoja Komisiją apie įstaigą ar įstaigas, paskirtas pagal šį straipsnį, bei apie jos ar jų atitinkamas pareigas.

Valstybės narės informuoja Komisiją apie įstaigą ar įstaigas, paskirtas pagal šį straipsnį, bei apie jos ar jų atitinkamas pareigas ir šią informaciją paskelbia tinkamoje vietoje savo interneto svetainėje.

Pagrindimas

Informaciją teikiant internete didinamas skaidrumas keleiviams ir prisidedama prie Europos Sąjungos tikslo sukurti skaitmeninę vidaus rinką. Kai buvo skelbiamas pirminis keleivių teisių reglamentas, skaitmeninės bendrosios rinkos strategija dar nebuvo įsigaliojusi.

Pakeitimas    104

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Nacionalinės vykdančiosios įstaigos įdėmiai stebi, kaip laikomasi šio reglamento reikalavimų, ir imasi būtinų priemonių keleivių teisėms apginti. Todėl geležinkelio įmonės, stoties valdytojai ir infrastruktūros valdytojai toms įstaigoms jų prašymu pateikia aktualius dokumentus ir informaciją. Nacionalinės vykdančiosios įstaigos savo funkcijas vykdo atsižvelgdamos į informaciją, kurią joms pateikė pagal 33 straipsnį skundams nagrinėti paskirta įstaiga, jeigu tam paskirta ne ta pati nacionalinė vykdančioji įstaiga. Remdamosi tokios įstaigos perduotais pavieniais skundais, jos gali spręsti dėl vykdymo užtikrinimo priemonių.

1.  Nacionalinės vykdančiosios įstaigos įdėmiai stebi, kaip laikomasi šio reglamento reikalavimų, ir imasi būtinų priemonių keleivių teisėms apginti. Todėl geležinkelio įmonės, stoties valdytojai ir infrastruktūros valdytojai toms įstaigoms jų prašymu nedelsiant ir bet kokiu atveju per vieną mėnesį pateikia aktualius dokumentus ir informaciją. Nacionalinės vykdančiosios įstaigos savo funkcijas vykdo atsižvelgdamos į informaciją, kurią joms pateikė pagal 33 straipsnį skundams nagrinėti paskirta įstaiga, jeigu tam paskirta ne ta pati nacionalinė vykdančioji įstaiga. Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinėms vykdančiosioms ir skundų nagrinėjimo įstaigoms būtų suteikti pakankami įgaliojimai ir ištekliai, kad būtų tinkamai ir veiksmingai patenkinami pavieniai keleivių skundai pagal šį reglamentą.

Pakeitimas    105

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kiekvienų praėjusių metų savo veiklos, įskaitant pritaikytas sankcijas, statistiką nacionalinės vykdančiosios įstaigos paskelbia iki kalendorinių metų balandžio mėn. pabaigos.

2.  Kiekvienais metais nacionalinės vykdančiosios įstaigos savo interneto svetainėse skelbia ataskaitas su statistika, išsamiai nurodydamos gautų skundų skaičių ir rūšį ir savo vykdymo užtikrinimo veiksmų rezultatus, įskaitant pritaikytas sankcijas. Šias ataskaitas jos skelbia už kiekvienus metus ne vėliau kaip paskesnių metų balandžio mėn. pirmąją dieną. Be to, tos ataskaitos turi būti prieinamos Europos Sąjungos geležinkelių agentūros tinklavietėje.

Pakeitimas    106

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Nacionalinės vykdančiosios įstaigos, bendradarbiaudamos su neįgaliems ir riboto judumo asmenims atstovaujančiomis organizacijomis, atlieka reguliarų pagal šį reglamentą teikiamų pagalbos paslaugų auditą ir skelbia jo rezultatus prieinamais ir įprastai naudojamais formatais.

Pakeitimas    107

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Per dvi savaites nuo skundo gavimo dienos įstaiga patvirtina jį gavusi. Ilgiausia skundo nagrinėjimo procedūros trukmė – trys mėnesiai. Jei atvejis sudėtingas, įstaiga gali savo nuožiūra nagrinėjimo laikotarpį pratęsti iki šešių mėnesių. Tuomet ji informuoja keleivį apie tokio pratęsimo priežastis ir laiką, kurio, kaip tikimasi, reikės procedūrai užbaigti. Ilgiau nei šešis mėnesius gali būti nagrinėjami tik su teismo procesais susiję atvejai. Jei įstaiga yra ir alternatyvaus ginčų sprendimo įstaiga, apibrėžta Direktyvoje 2013/11/ES, taikomi toje direktyvoje nustatyti terminai.

Per dvi savaites nuo skundo gavimo dienos įstaiga patvirtina jį gavusi. Ilgiausia skundo nagrinėjimo procedūros trukmė – trys mėnesiai. Jei atvejis sudėtingas, įstaiga gali savo nuožiūra nagrinėjimo laikotarpį pratęsti iki šešių mėnesių. Tuomet ji informuoja keleivį ar keleiviams atstovaujančią organizaciją apie tokio pratęsimo priežastis ir laiką, kurio, kaip tikimasi, reikės procedūrai užbaigti. Ilgiau nei šešis mėnesius gali būti nagrinėjami tik su teismo procesais susiję atvejai. Jei įstaiga yra ir alternatyvaus ginčų sprendimo įstaiga, apibrėžta Direktyvoje 2013/11/ES, taikomi toje direktyvoje nustatyti terminai, o visoms susijusioms šalims susitarus gali būti naudojama elektroninio ginčų sprendimo procedūra pagal Reglamentą 524/2013/ES.

Pakeitimas    108

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

MINIMALI INFORMACIJA, KURIĄ PRIVALO PATEIKTI GELEŽINKELIO ĮMONĖS IR BILIETŲ PARDAVĖJAI

MINIMALI INFORMACIJA, KURIĄ PRIVALO PATEIKTI GELEŽINKELIO ĮMONĖS, KELIONIŲ OPERATORIAI IR BILIETŲ PARDAVĖJAI

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra būtinas, nes jis yra neatskiriamai susijęs su kitais mūsų pakeitimais dėl informacijos, kurią teikia įvairūs atitinkamų geležinkelio kelionių mažmenininkai, visų pirma „kelionių operatoriai“, kaip nurodyta 5, 7, 9 ir 10 straipsniuose.

Pakeitimas    109

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo I dalies 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  Bendros sutarčiai taikomos sąlygos

–  Bendros sutarčiai ar sutartims, kurios sudaro kelionės ar mišriosios kelionės dalį, taikomos sąlygos

Pagrindimas

Siekiant teisinio aiškumo visame reglamente svarbu pažymėti, kad mišriosioms kelionėms reikės daugiau nei vienos sutarties. Tai susiję su mūsų pateiktais II skyriaus pakeitimais.

Pakeitimas    110

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo I dalies 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  Greičiausios kelionės tvarkaraščiai ir sąlygos

–  Greičiausios kelionės ir geriausių jungčių tvarkaraščiai ir sąlygos

Pagrindimas

Mišriosios kelionės suteikia daug daugiau geležinkelio teikiamų paslaugų pasirinkimo galimybių nei ribotas tęstinių kelionių pasirinkimas, ir mišriosios kelionės turint skirtingus bilietus jau yra techniškai įmanomos, todėl tikslinga užtikrinti, kad įmonės teiktų informaciją keleiviams apie optimaliausią būdą keliauti. Šis pakeitimas yra neatskiriamai susijęs su mūsų pateiktais II skyriaus pakeitimais.

Pakeitimas    111

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo I dalies 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  Pigiausios kelionės tvarkaraščiai ir sąlygos

–  Pigiausios kelionės ir visų galimų kelionių tvarkaraščiai ir sąlygos

Pagrindimas

Mišriosios kelionės suteikia daug daugiau geležinkelio teikiamų paslaugų pasirinkimo galimybių nei ribotas tęstinių kelionių pasirinkimas, ir mišriosios kelionės turint skirtingus bilietus jau yra techniškai įmanomos, todėl tikslinga užtikrinti, kad įmonės teiktų informaciją keleiviams apie optimaliausią būdą keliauti. Šis pakeitimas yra neatskiriamai susijęs su mūsų pateiktais II skyriaus pakeitimais.

Pakeitimas    112

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo I dalies 5 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  Prieigos sąlygos keleiviams, turintiems dviračius

–  Prieigos tvarka keleiviams, turintiems dviračius

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra neatskiriamai susijęs su kitais mūsų pateiktais 6 straipsnio pakeitimais.

Pakeitimas    113

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo I dalies 6 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  Galimybė gauti vietą rūkymui ar ne rūkymui skirtose vietose, pirmos ir antros klasės vagonuose bei vagonuose su miegamosiomis vietomis ir miegamuosiuose vagonuose

–  Galimybė gauti vietą visoms galimoms kelionėms ne rūkymui ir, jei taikoma, rūkimui skirtose vietose pirmos ir antros klasės vagonuose bei vagonuose su miegamosiomis vietomis ir miegamuosiuose vagonuose

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių teksto logika ir tikslumu. Šiuo metu daugumoje valstybių narių traukiniuose paprastai draudžiama rūkyti, todėl tekstas neturėtų būti parengtas klaidingai ir turėtų atitikti II skyriaus vidinę logiką.

Pakeitimas    114

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo I dalies 8 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  Galimybė naudotis traukinyje teikiamomis paslaugomis

–  Galimybė naudotis traukinyje teikiamomis paslaugomis, įskaitant belaidį vietinį tinklą ir tualetus

Pagrindimas

Turint omenyje visą reglamentą ir jame sutelkiamą dėmesį į keleivių teisių padėties gerinimą, svarbu, kad traukiniuose būtų pripažįstami tam tikri pagrindiniai žmogaus orumo aspektai ir įrengiami tualetai. Tai gali būti ypač svarbu neįgaliems ir riboto judumo asmenims. Belaidžio vietinio tinklo elementas svarbus, nes atitinka perėjimą prie didesnio skaitmeninimo ir padės keleiviams tuoj pat užsisakyti tolimesnę kelionę, jei bilietų kasa nedirba ar bilietų automatas neveikia. Tai neatskiriamai susiję su reglamento tikslais ir informacijos nuostatomis, visų pirma pateiktomis II skyriuje, ir V skyriaus nuostatomis dėl prieinamumo.

Pakeitimas    115

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo II dalies 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  Traukinyje teikiamos paslaugos

–  Traukinyje teikiamos paslaugos, įskaitant belaidį vietinį tinklą

Pagrindimas

Laikantis viso reglamento nuostatų, belaidžio vietinio tinklo elementas yra svarbus, nes atitinka perėjimą prie didesnio skaitmeninimo ir padės keleiviams tuoj pat užsisakyti tolimesnę kelionę, jei bilietų kasa nedirba ar bilietų automatas neveikia. Tai neatskiriamai susiję su reglamento tikslais ir informacijos nuostatomis, visų pirma pateiktomis II skyriuje, ir V skyriaus nuostatomis dėl prieinamumo.

Pakeitimas    116

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo I dalies 2 pastraipos 1 punkto a papunkčio iii punkto 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  trumpesnio nei 60 minučių vėlavimo procentinė dalis,

–  trumpesnio nei 45 minučių vėlavimo procentinė dalis,

Pakeitimas    117

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo II dalies 1 pastraipos 4 punkto 1 papunkčio vii punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

vii)  stoties ir stoties įrenginių prieinamumas;

vii)  stoties ir stoties įrenginių prieinamumas, įskaitant prieigą be laiptų, eskalatorius, liftus ir bagažo rampas;

Pakeitimas    118

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu atvejis sudėtingas, pavyzdžiui, susijęs su keliais reikalavimais arba keliais vežėjais, tarptautinėmis kelionėmis arba nelaimingais atsitikimais kitos nei įmonei leidimą išdavusios valstybės narės teritorijoje, ypač jei neaišku, kuri nacionalinė vykdančioji įstaiga turi imtis spręsti klausimą, arba jeigu išnagrinėti skundą būtų lengviau ar sparčiau, nacionalinės vykdančiosios įstaigos bendradarbiaudamos nusprendžia, kuri įstaiga bus vadovaujančioji ir keleiviams veiks vieno langelio principu. Visos susijusios nacionalinės vykdančiosios įstaigos bendradarbiauja, kad būtų lengviau išnagrinėti skundą, be kita ko, dalijasi informacija, padeda išversti dokumentus ir teikia informaciją apie nelaimingų įvykių aplinkybes. Keleiviai informuojami, kuri įstaiga yra vadovaujančioji.

Jeigu atvejis sudėtingas, pavyzdžiui, susijęs su keliais reikalavimais arba keliais vežėjais, tarptautinėmis kelionėmis arba nelaimingais atsitikimais kitos nei įmonei leidimą išdavusios valstybės narės teritorijoje, ypač jei neaišku, kuri nacionalinė vykdančioji įstaiga turi imtis spręsti klausimą, arba jeigu išnagrinėti skundą būtų lengviau ar sparčiau, nacionalinės vykdančiosios įstaigos bendradarbiaudamos nusprendžia, kuri įstaiga bus vadovaujančioji ir keleiviams veiks vieno langelio principu. Visos susijusios nacionalinės vykdančiosios įstaigos bendradarbiauja, kad būtų lengviau išnagrinėti skundą, be kita ko, dalijasi informacija, padeda išversti dokumentus ir teikia informaciją apie nelaimingų įvykių aplinkybes. Keleiviai informuojami, kuri įstaiga yra vadovaujančioji. Be to, visais atvejais nacionalinės vykdančiosios įstaigos kiekvienu atveju užtikrina atitiktį Reglamentui 2017/2394/ES.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Geležinkelių keleivių teisės ir pareigos (nauja redakcija)

Nuorodos

COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

5.10.2017

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

26.10.2017

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Dennis de Jong

4.12.2017

Svarstymas komitete

21.2.2018

21.3.2018

16.5.2018

 

Priėmimo data

4.6.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

29

1

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Roberta Metsola, Marc Tarabella, Sabine Verheyen

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Asim Ademov, Clara Eugenia Aguilera García, Klaus Buchner, Peter Liese, Emilian Pavel, Annie Schreijer-Pierik, Tomáš Zdechovský

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

29

+

ALDE

Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Asim Ademov, Pascal Arimont, Cristian-Silviu Buşoi, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Philippe Juvin, Peter Liese, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Annie Schreijer-Pierik, Sabine Verheyen, Tomáš Zdechovský

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Liisa Jaakonsaari, Emilian Pavel, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Pascal Durand

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

1

0

EFDD

Marco Zullo

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Geležinkelių keleivių teisės ir pareigos (nauja redakcija)

Nuorodos

COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

27.9.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

5.10.2017

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

26.10.2017

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Bogusław Liberadzki

25.10.2017

 

 

 

Svarstymas komitete

19.3.2018

25.4.2018

 

 

Priėmimo data

9.10.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

39

2

6

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Daniela Aiuto, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Kosma Złotowski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Michael Detjen, Jill Evans, Maria Grapini, Ryszard Antoni Legutko, Marek Plura

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Angel Dzhambazki, John Howarth, Clare Moody

Pateikimo data

18.10.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

39

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Peter Lundgren, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Marek Plura, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Michael Detjen, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jill Evans, Keith Taylor

2

-

ECR

Jacqueline Foster

EFDD

John Stuart Agnew

6

0

ENF

Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

EPP

Markus Pieper

S&D

Ismail Ertug, John Howarth, Clare Moody

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. lapkričio 6 d.Teisinė informacija - Privatumo politika