ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem (pārstrādāta redakcija)

  18.10.2018 - (COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD)) - ***I

  Transporta un tūrisma komiteja
  Referents: Bogusław Liberadzki
  (Pārstrādāšana – Reglamenta 104. pants)


  Procedūra : 2017/0237(COD)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  A8-0340/2018
  Iesniegtie teksti :
  A8-0340/2018
  Pieņemtie teksti :

  EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

  par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem (pārstrādāta redakcija)

  (COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD))

  (Parastā likumdošanas procedūra – pārstrādāšana)

  Eiropas Parlaments,

  –  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2017)0548),

  –  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 91. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0324/2017),

  –  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

  –  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 18. janvāra atzinumu[1],

  –  pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

  –  ņemot vērā Iestāžu 2001. gada 28. novembra nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas tehnikas strukturētāku izmantošanu[2],

  –  ņemot vērā Juridiskās komitejas 2017. gada 24. jūlija vēstuli Transporta un tūrisma komitejai saskaņā ar Reglamenta 104. panta 3. punktu,

  –  ņemot vērā Reglamenta 104. un 59. pantu,

  –  ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu un atzinumu Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas (A8-0340/2018),

  A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās grupas atzinumu Komisijas priekšlikumā nav ietverti nekādi citi būtiski grozījumi kā vien tie, kas tajā skaidri norādīti, un tā kā attiecībā uz spēkā esošo tiesību aktu negrozītajiem noteikumiem priekšlikumā ir paredzēta tikai šo tekstu kodifikācija, negrozot to būtību;

  1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju, ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas ieteikumus;

  2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

  3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

  Grozījums Nr.    1

  Regulas priekšlikums

  1. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1371/2007 jāizdara vairāki grozījumi24. Skaidrības labad minētā regula būtu jāpārstrādā.

  (1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1371/2007 jāizdara vairāki grozījumi24, lai uzlabotu pasažieru aizsardzību un veicinātu lielāku dzelzceļa transporta izmantošanu, pienācīgi ņemot vērā jo īpaši Līguma par Eiropas Savienības darbību 11., 12. un 14. pantu. Tāpēc Regula (EK) Nr. 1371/2007 būtu jāpārstrādā, gan ņemot vērā šos grozījumus, gan skaidrības labad.

  _________________

  _________________

  24 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1371/2007 (2007. gada 23. oktobris) par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem (OV L 315, 3.12.2007., 14. lpp.),

  24 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1371/2007 (2007. gada 23. oktobris) par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem (OV L 315, 3.12.2007., 14. lpp.),

  Grozījums Nr.    2

  Regulas priekšlikums

  3. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (3)  Lai gan Savienībā gūti ievērojami panākumi patērētāju aizsardzības jomā, dzelzceļa pasažieru tiesību aizsardzība vēl aizvien ir jāuzlabo.

  (3)  Lai gan Savienībā gūti ievērojami panākumi patērētāju aizsardzības jomā, dzelzceļa pasažieru tiesību aizsardzība vēl aizvien ir jāuzlabo, jo īpaši attiecībā uz kompensāciju kavējuma, atcelšanas vai mantiska kaitējuma gadījumā.

  Grozījums Nr.    3

  Regulas priekšlikums

  5. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (5)  Vienādu tiesību piešķiršanai dzelzceļa pasažieriem, kuri dodas starptautiskajos un iekšzemes braucienos, būtu jāuzlabo patērētāju aizsardzības līmenis Savienībā, jānodrošina dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem vienlīdzīgi konkurences apstākļi un jāgarantē pasažieriem vienāda līmeņa tiesības.

  (5)  Vienādu tiesību piešķiršanai dzelzceļa pasažieriem, kuri dodas starptautiskajos un iekšzemes braucienos, būtu jāuzlabo pasažieru tiesību līmenis Savienībā, jo īpaši attiecībā uz viņu piekļuvi informācijai un uz kompensāciju kavēšanās vai atcelšanas gadījumā. Pasažieriem būtu jāsaņem pēc iespējas precīzāka informācija par viņu tiesībām.

  Grozījums Nr.    4

  Regulas priekšlikums

  5.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (5a)  Šai regulai nebūtu jāskar dalībvalstu vai kompetento iestāžu pilnvaras noteikt sociālos tarifus pakalpojumiem, uz kuriem attiecas sabiedrisko pakalpojumu saistības, kā arī komerciāliem pakalpojumiem.

  Grozījums Nr.    5

  Regulas priekšlikums

  6. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (6)  Pilsētas, piepilsētas un reģionālie dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumi atšķiras no tālsatiksmes pārvadājumu pakalpojumiem. Tāpēc būtu jāatļauj dalībvalstīm attiecībā uz pilsētas, piepilsētas un reģionālajiem dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem, kas nav pārrobežu pārvadājumu pakalpojumi Savienībā, piešķirt atbrīvojumus no dažiem noteikumiem par pasažieru tiesībām.

  (6)  Pilsētas un piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumi atšķiras no tālsatiksmes pārvadājumu pakalpojumiem. Tāpēc būtu jāatļauj dalībvalstīm attiecībā uz pilsētas un piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem piešķirt atbrīvojumus no dažiem noteikumiem par pasažieru tiesībām.

  Grozījums Nr.    6

  Regulas priekšlikums

  8. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (8)  Tomēr atbrīvojumiem nebūtu jāattiecas uz šīs regulas noteikumiem, kas personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām atvieglo dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumu izmantošanu. Turklāt atbrīvojumiem nebūtu jāattiecas uz tiesībām visiem, kas to vēlas, bez liekiem sarežģījumiem iegādāties biļetes braucieniem pa dzelzceļu, uz noteikumiem par dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu atbildību attiecībā uz pasažieriem un viņu bagāžu, uz prasību dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem būt pienācīgi apdrošinātiem un uz prasību šiem uzņēmumiem veikt atbilstīgus pasākumus pasažieru personiskās drošības nodrošināšanai stacijās un vilcienos un riska pārvaldībai.

  svītrots

  Grozījums Nr.    7

  Regulas priekšlikums

  9. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (9)  Dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumu izmantotāju tiesības ietver tiesības saņemt informāciju par pakalpojumu gan pirms brauciena, gan tā laikā. Ja vien iespējams, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem un biļešu pārdevējiem būtu jāsniedz šī informācija pirms brauciena un cik drīz vien iespējams. Minētā informācija būtu jāsniedz personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām piekļūstamos formātos.

  (9)  Dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumu izmantotāju tiesības ietver tiesības saņemt informāciju par attiecīgajiem pakalpojumiem un saistītajiem jautājumiem gan pirms brauciena, gan tā laikā, gan arī pēc brauciena. Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem un biļešu pārdevējiem šī informācija cik ātri vien iespējams būtu jāsniedz iepriekš vai vismaz brauciena sākumā. Minētā informācija būtu jāsniedz personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām piekļūstamos formātos un tai vajadzētu būt publiski pieejamai. Šim nolūkam dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, pārdodot savus pakalpojumus, sniedz minēto informāciju biļešu pārdevējiem un citiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem.

  Grozījums Nr.    8

  Regulas priekšlikums

  9.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (9a)  Nediskriminējoša un ērta piekļuve visai reāllaika operatīvajai informācijai un tarifiem padara dzelzceļa transportu pieejamāku jauniem klientiem un sniedz tiem plašāku ceļojuma iespēju un tarifu izvēli. Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem būtu jāsniedz biļešu pārdevējiem operatīvā informācija un informācija par tarifiem, lai padarītu dzelzceļa transporta izmantošanu ērtāku. Būtu jācenšas nodrošināt iespēja pasažieriem rezervēt tranzīta biļetes un optimālas vienota pārvadājuma iespējas.

  Grozījums Nr.    9

  Regulas priekšlikums

  9.b apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (9b)  Intensīvs multimodāls pasažieru transports palīdzēs sasniegt mērķus klimata jomā. Tāpēc dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem būtu arī jāpopularizē kombinācijas ar citiem transporta veidiem, lai dzelzceļa pasažieri par tām būtu informēti pirms brauciena rezervēšanas.

  Grozījums Nr.    10

  Regulas priekšlikums

  9.c apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (9c)  Labi attīstītas multimodālas pasažieru transporta sistēmas palīdzēs sasniegt mērķus klimata jomā. Tāpēc dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem būtu arī jāpopularizē kombinācijas ar citiem transporta veidiem, lai dzelzceļa pasažieri par tām būtu informēti pirms brauciena rezervēšanas.

  Grozījums Nr.    11

  Regulas priekšlikums

  12. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (12)  Pasažieru pārvadājumu biļešu pārdošanas kontekstā dalībvalstīm būtu jāveic visi pasākumi, kas vajadzīgi, lai nepieļautu diskrimināciju uz valstspiederības vai dzīvesvietas pamata neatkarīgi no tā, vai attiecīgais pasažieris pastāvīgi vai pagaidu kārtā uzturas citā dalībvalstī. Minētajiem pasākumiem būtu jāaptver visas slēptās diskriminācijas formas, kas var dot tādu pašu rezultātu, ja tiek piemēroti citi kritēriji, piemēram, dzīvesvieta, fiziskā vai digitālā atrašanās vieta. Ņemot vērā pasažieru pārvadājumu biļešu pārdošanas tiešsaistes platformu attīstību, dalībvalstīm būtu jāpievērš īpaša uzmanība tam, lai nodrošinātu, ka diskriminācija nerodas tad, kad notiek piekļuve tiešsaistes saskarnēm, vai biļešu iegādes procesā. Tomēr nebūtu automātiski jāizslēdz transporta shēmas, kas piedāvā sociālos tarifus, ja šīs shēmas ir samērīgas un nav atkarīgas no attiecīgo personu valstspiederības.

  (12)  Pasažieru pārvadājumu biļešu pārdošanas kontekstā dalībvalstīm būtu jāveic visi pasākumi, kas vajadzīgi, lai nepieļautu diskrimināciju uz valstspiederības vai dzīvesvietas pamata neatkarīgi no tā, vai attiecīgais pasažieris pastāvīgi vai pagaidu kārtā uzturas citā dalībvalstī. Minētajiem pasākumiem būtu jāaptver visas slēptās diskriminācijas formas, kas var dot tādu pašu rezultātu, ja tiek piemēroti citi kritēriji, piemēram, dzīvesvieta, fiziskā vai digitālā atrašanās vieta. Ņemot vērā pasažieru pārvadājumu biļešu pārdošanas tiešsaistes platformu attīstību, dalībvalstīm būtu jāpievērš īpaša uzmanība tam, lai nodrošinātu, ka diskriminācija nerodas tad, kad notiek piekļuve tiešsaistes saskarnēm, vai biļešu iegādes procesā. Tomēr nebūtu jāizslēdz transporta shēmas, kas piedāvā sociālos tarifus, ja šīs shēmas nav atkarīgas no attiecīgo personu valstspiederības.

  Grozījums Nr.    12

  Regulas priekšlikums

  13. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (13)  Velobraukšanas aizvien lielākā popularitāte visā Savienībā ietekmē mobilitāti un tūrismu kopumā. Gan dzelzceļa transports, gan velobraukšana ieņem aizvien nozīmīgāku vietu modālajā sadalījumā, un tas samazina transporta ietekmi uz vidi. Tāpēc dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, cik vien iespējams, būtu jāvienkāršo velobraukšanas apvienošana ar braucieniem vilcienā, jo īpaši ļaujot vilcienos pārvadāt velosipēdus.

  (13)  Velobraukšanas aizvien lielākā popularitāte visā Savienībā ietekmē mobilitāti un tūrismu kopumā. Gan dzelzceļa transports, gan velobraukšana ieņem aizvien nozīmīgāku vietu modālajā sadalījumā, un tas samazina transporta ietekmi uz vidi. Tāpēc dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, cik vien iespējams, būtu jāvienkāršo velobraukšanas apvienošana ar braucieniem vilcienā, jo īpaši tiem vajadzētu nodrošināt pietiekamu skaitu velosipēdu turētāju neizjauktu velosipēdu pārvadāšanai šim nolūkam paredzētās zonās visu veidu vilcienos, tostarp ātrvilcienos, tālsatiksmes vilcienos, pārrobežu un vietējo pārvadājumu vilcienos. Pasažieriem vajadzētu būt informētiem par velosipēdiem paredzēto vietu. Šīs prasības būtu jāpiemēro visiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem no [divi gadi pēc regulas stāšanās spēkā].

  Grozījums Nr.    13

  Regulas priekšlikums

  14. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (14)  Ja vien iespējams, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, nodrošinot tranzīta biļetes, būtu jāatvieglina dzelzceļa pasažieru pāreja no viena operatora pie cita.

  (14)  Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, nodrošinot tranzīta biļetes, būtu jāatvieglina dzelzceļa pasažieru pāreja no viena operatora pie cita.

  Grozījums Nr.    14

  Regulas priekšlikums

  15. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (15)  Ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām un lai personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām nodrošinātu iespējas braukt pa dzelzceļu, kas ir līdzvērtīgas citiem iedzīvotājiem pieejamajām iespējām, būtu jāizstrādā noteikumi par nediskriminējošu attieksmi un palīdzību brauciena laikā. Personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, kas radušās invaliditātes, vecuma vai kādu citu faktoru dēļ, ir tādas pašas tiesības uz brīvu pārvietošanos un nediskriminējošu attieksmi kā visiem citiem iedzīvotājiem. Tostarp būtu jāpievērš īpaša uzmanība tādas informācijas sniegšanai personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, kura attiecas uz dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumu piekļūstamību, nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi ritošajam sastāvam un vilcienā pieejamajām ērtībām. Lai pasažieriem ar maņu orgānu traucējumiem sniegtu vislabāko iespējamo informāciju par kavējumiem, būtu atbilstīgi jāizmanto vizuālās sistēmas un audiosistēmas. Personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām vajadzētu būt iespējai nopirkt biļetes vilcienā bez papildu piemaksām. Personālam vajadzētu būt pienācīgi apmācītam rīkoties atbilstīgi vajadzībām, kādas ir personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, it sevišķi tad, kad tiek sniegta palīdzība. Lai nodrošinātu vienlīdzīgus braukšanas apstākļus, stacijās un vilcienos būtu jāsniedz palīdzība šādām personām visā vilcienu kustības laikā, ne tikai noteiktos diennakts laikos.

  (15)  Ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām un lai personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām nodrošinātu iespējas braukt pa dzelzceļu, kas ir līdzvērtīgas citiem iedzīvotājiem pieejamajām iespējām, būtu jāizstrādā noteikumi par nediskriminējošu attieksmi un palīdzību brauciena laikā. Personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, kas radušās invaliditātes, vecuma vai kādu citu faktoru dēļ, ir tādas pašas tiesības uz brīvu pārvietošanos un nediskriminējošu attieksmi kā visiem citiem iedzīvotājiem. Tostarp būtu jāpievērš īpaša uzmanība tādas pieejamas informācijas sniegšanai personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, kura attiecas uz dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumu piekļūstamību, nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi ritošajam sastāvam un vilcienā pieejamajām ērtībām. Lai pasažieriem ar maņu orgānu traucējumiem sniegtu vislabāko iespējamo informāciju par kavējumiem, būtu atbilstīgi jāizmanto vizuālās sistēmas un audiosistēmas, kas šiem pasažieriem piemērotas un ko viņi var saprast. Personālam vajadzētu būt pienācīgi apmācītam rīkoties atbilstīgi vajadzībām, kādas ir personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, it sevišķi tad, kad tiek sniegta palīdzība. Lai nodrošinātu vienlīdzīgus braukšanas apstākļus, vilcienos būtu jāsniedz bezmaksas palīdzība šādām personām iekāpšanai un izkāpšanai.

  Grozījums Nr.    15

  Regulas priekšlikums

  15.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (15a)  Ja stacijā nav pieejamas biļešu tirdzniecības vietas, personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām vajadzētu varēt iegādāties biļetes vilcienā.

  Grozījums Nr.    16

  Regulas priekšlikums

  16. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (16)  Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem un staciju apsaimniekotājiem būtu jāņem vērā vajadzības, kādas ir personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, un jārīkojas saskaņā ar SITS, kas attiecas uz personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām. Turklāt saskaņā ar Savienības publiskā iepirkuma noteikumiem, jo īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/24/ES26, visas ēkas un ritošo sastāvu vajadzētu padarīt piekļūstamu, jaunu materiālu iegādes, būvniecības vai lielu atjaunošanas darbu gadījumā pakāpeniski likvidējot fiziskus un funkcionālus šķēršļus.

  (16)  Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem un staciju apsaimniekotājiem būtu jāņem vērā vajadzības, kādas ir personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, nodrošinot atbilstību Komisijas Regulai (ES) Nr. 1300/2014 (SITS)25a un Direktīvai XXX, kad tā papildina SITS. Turklāt saskaņā ar Savienības publiskā iepirkuma noteikumiem, jo īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/24/ES26, visas ēkas un ritošo sastāvu vajadzētu padarīt piekļūstamu, jaunu materiālu iegādes, būvniecības vai lielu atjaunošanas darbu gadījumā pakāpeniski likvidējot fiziskus un funkcionālus šķēršļus.

  __________________

  __________________

   

  25a Komisijas 2014. gada 18. novembra Regula (ES) Nr. 1300/2014 par savstarpējas izmantojamības tehniskajām specifikācijām attiecībā uz Savienības dzelzceļa sistēmas pieejamību personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām (OV L 356, 12.12.2014., 110. lpp.).

  26 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/24/ES (2014. gada 26. februāris) par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK (OV L 94, 28.3.2014., 65. lpp.).

  26 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/24/ES (2014. gada 26. februāris) par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK (OV L 94, 28.3.2014., 65. lpp.).

  Grozījums Nr.    17

  Regulas priekšlikums

  17. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (17)  Ar šo regulu ir vēlams radīt sistēmu, kas nodrošina pasažieriem kompensāciju par kavējumiem un kas ir saistīta ar dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma atbildību, šai sistēmai izmantojot to pašu pamatojumu kā starptautiskajai sistēmai, kas paredzēta COTIF, un jo īpaši CIV vienotajos noteikumos par pasažieru tiesībām. Pasažieru pārvadājuma kavējuma gadījumā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem būtu jānodrošina pasažieriem kompensācija, kas ir procentuālā daļa no biļetes cenas.

  (17)  Ar šo regulu ir vēlams radīt sistēmu, kas nodrošina pasažieriem kompensāciju par kavējumiem un kas ir saistīta ar dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma atbildību, šai sistēmai izmantojot to pašu pamatojumu kā starptautiskajai sistēmai, kas paredzēta COTIF, un jo īpaši CIV vienotajos noteikumos par pasažieru tiesībām. Iegādātajām biļetēm vajadzētu būt pilnībā atmaksājamām. Pasažieru pārvadājuma kavējuma gadījumā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem būtu jānodrošina pasažieriem kompensācija, kas ir procentuālā daļa līdz 100 % no biļetes cenas.

  Grozījums Nr.    18

  Regulas priekšlikums

  18. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (18)  Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem vajadzētu būt pienākumam būt apdrošinātiem vai veikt līdzvērtīgus pasākumus, lai nodrošinātu savu atbildību attiecībā uz dzelzceļa pasažieriem, ja notiek nelaimes gadījums. Ja dalībvalstis nosaka maksimālo zaudējumu atlīdzības summu pasažiera bojāejas vai pasažierim nodarīta personiska aizskāruma gadījumā, minētajai summai vajadzētu būt vismaz līdzvērtīgai CIV vienotajos noteikumos paredzētajai summai.

  (18)  Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem vajadzētu būt pienākumam būt apdrošinātiem vai veikt līdzvērtīgus pasākumus, lai nodrošinātu savu atbildību attiecībā uz dzelzceļa pasažieriem, ja notiek nelaimes gadījums. Ja dalībvalstis nosaka maksimālo zaudējumu atlīdzības summu pasažiera bojāejas vai pasažierim nodarīta personiska aizskāruma gadījumā, minētajai summai vajadzētu būt vismaz līdzvērtīgai CIV vienotajos noteikumos paredzētajai summai. Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai jebkurā laikā palielināt zaudējumu atlīdzības summu pasažieru bojāejas vai traumas gadījumā.

  Grozījums Nr.    19

  Regulas priekšlikums

  20. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (20)  Kavējuma gadījumā būtu jānodrošina pasažieriem iespējas turpināt braucienu vai braukt pa citu maršrutu ar līdzvērtīgiem pārvadāšanas nosacījumiem. Šādā gadījumā būtu jāņem vērā vajadzības, kādas ir personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām.

  (20)  Kavējuma gadījumā būtu jānodrošina pasažieriem iespējas turpināt braucienu vai braukt pa citu maršrutu ar līdzvērtīgiem pārvadāšanas nosacījumiem. Šādā gadījumā būtu jo īpaši jāņem vērā vajadzības pēc atbilstošas informācijas, kādas ir personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām.

  Grozījums Nr.    20

  Regulas priekšlikums

  21. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (21)  Tomēr dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam nevajadzētu būt pienākumam maksāt kompensāciju, ja tas var pierādīt, ka kavējumu izraisīja bargi meteoroloģiskie apstākļi vai lielas dabas katastrofas, kas apdraudēja pārvadājuma drošu veikšanu. Katram šādam gadījumam vajadzētu būt ekstremālas dabas katastrofas iezīmēm, kas to atšķir no parastajiem, gadalaikam raksturīgajiem meteoroloģiskajiem apstākļiem, tādiem kā rudens vētras vai regulāra pilsētu applūšana, ko izraisa plūdmaiņas vai sniega kušana. Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem būtu jāpierāda, ka tie nevarēja prognozēt vai novērst kavējumu pat tad, ja tika veikti visi iespējamie pasākumi.

  svītrots

  Grozījums Nr.    21

  Regulas priekšlikums

  22. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (22)  Staciju apsaimniekotājiem sadarbībā ar infrastruktūras pārvaldītājiem un dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem būtu jāsagatavo ārkārtas rīcības plāni, kuru mērķis ir, nodrošinot iestrēgušajiem pasažieriem pienācīgu informāciju un aprūpi, līdz minimumam samazināt būtisku darbības traucējumu ietekmi.

  (22)  Staciju apsaimniekotājiem sadarbībā ar infrastruktūras pārvaldītājiem un dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem būtu jāsagatavo un jādara publiski pieejami ārkārtas rīcības plāni, kuru mērķis ir, nodrošinot iestrēgušajiem pasažieriem pienācīgu informāciju un aprūpi, līdz minimumam samazināt būtisku darbības traucējumu ietekmi.

  Grozījums Nr.    22

  Regulas priekšlikums

  23. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (23)  Šai regulai nebūtu jāierobežo dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu tiesības saskaņā ar piemērojamajiem valsts tiesību aktiem pieprasīt kompensāciju no jebkuras personas, tostarp no trešām personām.

  (23)  Šai regulai nebūtu jāierobežo dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu, biļešu pārdevēju, dzelzceļa staciju apsaimniekotāju vai infrastruktūras pārvaldītāju tiesības attiecīgā gadījumā pieprasīt kompensāciju no jebkuras personas, tostarp no trešām personām, par savu saistību pret pasažieriem izpildi saskaņā ar šo regulu.

  Grozījums Nr.    23

  Regulas priekšlikums

  27. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (27)  Dzelzceļa pasažieriem vajadzētu būt iespējai iesniegt sūdzību jebkuram iesaistītam dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam par tiesībām un pienākumiem, kas paredzēti ar šo regulu, un viņiem vajadzētu būt tiesībām saņemt atbildi pieņemamā laikposmā.

  (27)  Dzelzceļa pasažieriem vajadzētu būt iespējai iesniegt sūdzību jebkuram iesaistītam dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam, biļešu pārdevējam, stacijas apsaimniekotājam vai infrastruktūras pārvaldītājam par tiesībām un pienākumiem, kas paredzēti ar šo regulu, un viņiem vajadzētu būt tiesībām saņemt atbildi pieņemamā laikposmā.

  Grozījums Nr.    24

  Regulas priekšlikums

  28. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (28)  Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem un staciju apsaimniekotājiem būtu jānosaka, jāpublisko, jāpārvalda un jāpārrauga dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumu kvalitātes standarti.

  (28)  Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem un staciju apsaimniekotājiem būtu jānosaka, jāpublisko, jāpārvalda un jāpārrauga dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumu kvalitātes standarti, tostarp attiecībā uz personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām.

  Grozījums Nr.    25

  Regulas priekšlikums

  29. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (29)  Lai patērētāju aizsardzību dzelzceļa transportā uzturētu augstā līmenī, būtu jāprasa dalībvalstīm norīkot valsts izpildes struktūras, kuru uzdevums ir rūpīgi uzraudzīt un nodrošināt šīs regulas izpildi valsts līmenī. Minētajām struktūrām vajadzētu būt iespējai veikt dažādus izpildes pasākumus. Pasažieriem vajadzētu būt iespējai iesniegt minētajām struktūrām sūdzības par varbūtējiem regulas pārkāpumiem. Lai nodrošinātu šādu sūdzību apmierinošu izskatīšanu, minētajām struktūrām arī būtu savstarpēji jāsadarbojas.

  (29)  Lai patērētāju aizsardzību dzelzceļa transportā uzturētu augstā līmenī, būtu jāprasa dalībvalstīm norīkot valsts izpildes struktūras, kuru uzdevums ir rūpīgi uzraudzīt un nodrošināt šīs regulas izpildi valsts līmenī. Minētajām struktūrām vajadzētu būt iespējai veikt dažādus izpildes pasākumus un nodrošināt pasažieriem iespēju izvēlēties saistošu procedūru strīdu alternatīvai izšķiršanai saskaņā ar Direktīvu 2013/11/ES1a. Pasažieriem vajadzētu būt iespējai iesniegt minētajām struktūrām sūdzības par varbūtējiem regulas pārkāpumiem un, ja puses ir vienojušās, izmantot strīdu izšķiršanu tiešsaistē saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 524/20131b. Jāparedz arī, ka sūdzības var iesniegt pasažieru grupas pārstāvošas organizācijas. Lai nodrošinātu šādu sūdzību apmierinošu izskatīšanu, minētajām struktūrām arī būtu savstarpēji jāsadarbojas, un šo regulu arī turpmāk vajadzētu norādīt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/23941c pielikumā. Valsts izpildes struktūrām katru gadu savās tīmekļa vietnēs būtu jāpublicē ziņojumi ar statistiku, norādot to saņemto sūdzību skaitu un veidu un sīki izklāstot savu izpildes darbību rezultātus. Turklāt šos ziņojumus būtu jāpublicē arī Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras tīmekļa vietnē.

   

  __________________

   

  1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Direktīva 2013/11/ES par patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK (OV L 165, 18.6.2013., 14. lpp.).

   

  1b Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regula (ES) Nr. 524/2013 par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK (OV L 165, 18.6.2013., 1. lpp.).

   

  1c Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 12. decembra Regula (ES) 2017/2394 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbild par tiesību aktu izpildi patērētāju tiesību aizsardzības jomā, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2006/2004 (OV L 345, 27.12.2017., 1. lpp.).

  Grozījums Nr.    26

  Regulas priekšlikums

  31. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (31)  Dalībvalstīm būtu jāparedz sankcijas, ko piemēro par šīs regulas pārkāpumiem, un jānodrošina to piemērošana. Sankcijām, kas varētu ietvert kompensācijas maksāšanu attiecīgajai personai, vajadzētu būt efektīvām, samērīgām un atturošām.

  (31)  Dalībvalstīm būtu jāparedz sankcijas, ko piemēro par šīs regulas pārkāpumiem, un jānodrošina to piemērošana. Sankcijām, kas varētu ietvert kompensācijas maksāšanu attiecīgajai personai, vajadzētu būt efektīvām, samērīgām un atturošām, un tajās vajadzētu ietvert arī minimālo naudas sodu vai attiecīgā uzņēmuma vai organizācijas gada apgrozījuma procentuālo daļu atkarībā no tā, kura summa ir lielāka, taču neaprobežoties tikai ar to.

  Grozījums Nr.    27

  Regulas priekšlikums

  33.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (33a)  Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs direktīvas īstenošanai, būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai attiecībā uz standartizētas Savienības sūdzību veidlapas pieņemšanu, ko pasažieri varētu izmantot kompensācijas pieprasīšanai saskaņā ar šo regulu. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar 2011. gada 16. februāra Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu1a.

   

  _________________

   

  1a  OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.

  Grozījums Nr.    28

  Regulas priekšlikums

  1. pants – virsraksts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Priekšmets

  Priekšmets un mērķi

  Grozījums Nr.    29

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – ievaddaļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Ar šo regulu paredz dzelzceļa transportam piemērojamus noteikumus par:

  Nolūkā efektīvi nodrošināt pasažieru aizsardzību un veicināt dzelzceļa transporta izmantošanu, ar šo regulu paredz dzelzceļa transportam piemērojamus noteikumus par:

  Grozījums Nr.    30

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – a apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (a)  nediskriminējošu attieksmi pret pasažieriem attiecībā uz pārvadāšanas nosacījumiem;

  (a)  nediskriminējošu attieksmi pret pasažieriem attiecībā uz pārvadāšanas un biļešu izsniegšanas nosacījumiem;

  Grozījums Nr.    31

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – d apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (d)  pasažieru tiesībām reisa atcelšanas vai kavējuma gadījumā;

  (d)  pasažieru tiesībām un kompensāciju pārvadājumu traucējumu gadījumā, piemēram, reisa atcelšanas vai kavējuma gadījumā;

  Grozījums Nr.    32

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – e apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (e)  obligāto informāciju, kas jāsniedz pasažieriem;

  (e)  obligāto precīzo un savlaicīgo informāciju, kas pieejamā formātā jāsniedz pasažieriem, tostarp par transporta līgumu slēgšanu un biļešu izsniegšanu;

  Grozījums Nr.    33

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – f apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (f)  nediskriminējošu attieksmi pret personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām un par obligātu palīdzību šīm personām;

  (f)  nediskriminējošu attieksmi pret personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām un par obligātu palīdzību šīm personām, ko šīm personām sniedz apmācīts personāls;

  Grozījums Nr.    34

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – h apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (h)  sūdzību izskatīšanu;

  (h)  atbilstīgām sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas procedūrām;

  Grozījums Nr.    35

  Regulas priekšlikums

  2. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (a)  Direktīvā 2012/34/ES minētajiem pilsētas, piepilsētas un reģionālajiem dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem, izņemot pārrobežu pārvadājumu pakalpojumus Savienībā;

  (a)  Direktīvā 2012/34/ES minētajiem pilsētas un piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem, izņemot pārrobežu pārvadājumu pakalpojumus Savienībā;

  Grozījums Nr.    36

  Regulas priekšlikums

  2. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (b)  starptautiskajiem dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem gadījumā, ja būtiska pārvadājuma daļa, tostarp vismaz viena plānota apstāšanās stacijā, tiek veikta ārpus Savienības, ar nosacījumu, ka pasažieru tiesības ir pienācīgi nodrošinātas saskaņā ar attiecīgajiem valsts tiesību aktiem tās dalībvalsts teritorijā, kura piešķir atbrīvojumu.

  (b)  starptautiskajiem dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem gadījumā, ja būtiska pārvadājuma daļa, tostarp vismaz viena plānota apstāšanās stacijā, tiek veikta ārpus Savienības;

  Grozījums Nr.    37

  Regulas priekšlikums

  2. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (ba)  iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem, ja dalībvalstis šādu atbrīvojumu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1371/2007 piešķīrušas uz ne ilgāk kā 12 mēnešiem pēc [ierakstīt šīs regulas spēkā stāšanās datumu].

  Grozījums Nr.    38

  Regulas priekšlikums

  2. pants – 3. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3.  Dalībvalstis informē Komisiju par atbrīvojumiem, kas piešķirti saskaņā ar 2. punkta a) un b) apakšpunktu, un par valsts tiesību aktu atbilstību attiecīgās dalībvalsts teritorijā 2. punkta bapakšpunkta vajadzībām.

  3.  Dalībvalstis informē Komisiju par atbrīvojumiem, kas piešķirti saskaņā ar 2. punkta a), b) un ba) apakšpunktu.

  Grozījums Nr.    39

  Regulas priekšlikums

  2. pants – 4. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  4.  Šīs regulas 5., 10., 11. un 25. pantu un V nodaļu piemēro visiem 1. punktā minētajiem dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem, arī pakalpojumiem, kam piešķirts atbrīvojums saskaņā ar 2. punkta a) un b) apakšpunktu.

  4.  Šīs regulas 5., 6., 11., 12. un 17. pantu un V nodaļu piemēro visiem 1. punktā minētajiem dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem, arī pakalpojumiem, kam piešķirts atbrīvojums saskaņā ar 2. punkta a) apakšpunktu.

  Grozījums Nr.    40

  Regulas priekšlikums

  2. pants – 4.a punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  4.a  Šī regula neattiecas uz pakalpojumiem, kurus sniedz tikai to vēsturiskās nozīmes dēļ.

  Grozījums Nr.    41

  Regulas priekšlikums

  3. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (1a)  “pārvadātājs” ir dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums, ar ko pasažieris ir noslēdzis pārvadājuma līgumu, vai vairāki secīgi dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, kas ir atbildīgi, pamatojoties uz minēto līgumu;

  Grozījums Nr.    42

  Regulas priekšlikums

  3. pants – 1. daļa – 1.b punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (1b)  “pārvadātāja aizvietotājs” ir dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums, kas nav noslēdzis pārvadājuma līgumu ar pasažieri, bet kam dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums, kurš ir līgumslēdzēja puse, daļēji vai pilnīgi ir uzticējis dzelzceļa pārvadājuma veikšanu;

  Grozījums Nr.    43

  Regulas priekšlikums

  3. pants – 1. daļa – 4. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (4)  “ceļojumu rīkotājs” ir organizators vai mazumtirgotājs, kas nav dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2015/2302 3. panta 8) un 9) punkta nozīmē30;

  (4)  “ceļojumu rīkotājs” ir organizators, kas nav dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2015/230230 3. panta 8) punkta nozīmē;

  __________________

  __________________

  30 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/2302 (2015. gada 25. novembris) par kompleksiem ceļojumiem un saistītiem ceļojumu pakalpojumiem, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/83/ES un atceļ Padomes Direktīvu 90/314/EEK (OV L 326, 11.12.2015., 1. lpp.).

  30 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/2302 (2015. gada 25. novembris) par kompleksiem ceļojumiem un saistītiem ceļojumu pakalpojumiem, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/83/ES un atceļ Padomes Direktīvu 90/314/EEK (OV L 326, 11.12.2015., 1. lpp.).

  Grozījums Nr.    44

  Regulas priekšlikums

  3. pants – 1. daļa – 5. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (5)  “biļešu pārdevējs” ir jebkurš dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumu mazumtirgotājs, kas noslēdz pārvadājuma līgumus un pārdod biļetes vai nu dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma vārdā, vai pats savā vārdā;

  (5)  “biļešu pārdevējs” ir jebkurš dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumu mazumtirgotājs, kas noslēdz pārvadājuma līgumus un pārdod biļetes, atsevišķas biļetes vai tranzīta biļetes viena vai vairāku dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu vārdā vai pats savā vārdā;

  Grozījums Nr.    45

  Regulas priekšlikums

  3. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (5a)  “izplatītājs” ir dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumu mazumtirgotājs, kas pārdod biļetes dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma vārdā un kuram nav nekādu saistību saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp pasažieri un dzelzceļa pārvadājuma uzņēmumu;

  Grozījums Nr.    46

  Regulas priekšlikums

  3. pants – 1. daļa – 6. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (6)  “pārvadājuma līgums” ir līgums par pārvadāšanu pret atlīdzību vai bez maksas, kuru dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums vai biļešu pārdevējs un pasažieris noslēdz par viena vai vairāku pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu;

  (6)  “pārvadājuma līgums” ir līgums par pārvadāšanu pret atlīdzību vai bez maksas, kuru dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums un pasažieris noslēdz par viena vai vairāku pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu;

  Grozījums Nr.    47

  Regulas priekšlikums

  3. pants – 1. daļa – 6.a punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (6a)  “biļete” ir derīgs pierādījums, kas pasažierim dod tiesības izmantot dzelzceļa transportu, neatkarīgi no tā, vai tā ir papīra biļete, e-biļete, viedkarte vai ceļojuma karte;

  Grozījums Nr.    48

  Regulas priekšlikums

  3. pants – 1. daļa – 6.b punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (6b)  “kombinētais pārvadājums” ir biļete vai biļetes, kas ir viens vai vairāki pārvadājuma līgumi par tādu secīgu dzelzceļa pārvadājumu veikšanu, kurus nodrošina viens vai vairāki dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi;

  Grozījums Nr.    49

  Regulas priekšlikums

  3. pants – 1. daļa – 8. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (8)  “tranzīta biļete” ir biļete vai biļetes, kas ir viens pārvadājuma līgums par tādu secīgu dzelzceļa pārvadājumu veikšanu, kurus nodrošina viens vai vairāki dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi;

  (8)  “tranzīta biļete” ir biļete vai atsevišķas biļetes, kas ir viens vai vairāki pārvadājuma līgumi par tādu secīgu dzelzceļa pārvadājumu veikšanu, kurus nodrošina viens vai vairāki dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, un kas nopirkta no viena biļešu pārdevēja, ceļojumu rīkotāja vai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma braucienam no sākumpunkta līdz galapunktam;

  Grozījums Nr.    50

  Regulas priekšlikums

  3. pants – 1. daļa – 10. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (10)  “brauciens” ir pasažiera pārvadāšana no iekāpšanas stacijas līdz galamērķa stacijai saskaņā ar vienu pārvadājuma līgumu;

  (10)  “brauciens” ir pasažiera pārvadāšana no iekāpšanas stacijas līdz galamērķa stacijai;

  Grozījums Nr.    51

  Regulas priekšlikums

  3. pants – 1. daļa – 13.a punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (13a)  “ierašanās” ir brīdis, kad galamērķa platformā vilciena durvis tiek atvērtas un ir atļauta izkāpšana;

  Grozījums Nr.    52

  Regulas priekšlikums

  3. pants – 1. daļa – 15. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (15)  “nokavēta pārsēšanās” ir situācija, kad pasažieris brauciena laikā nokavē vienu vai vairākus reisus tāpēc, ka ir aizkavējies vai atcelts viens vai vairāki iepriekšējie reisi;

  (15)  “nokavēta pārsēšanās” ir situācija, kad pasažieris viena pārvadājuma līguma ietvaros brauciena laikā nokavē vienu vai vairākus reisus tāpēc, ka ir aizkavējies vai atcelts viens vai vairāki iepriekšējie reisi;

  Grozījums Nr.    53

  Regulas priekšlikums

  3. pants – 1. daļa – 16. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (16)  “persona ar invaliditāti” un “persona ar ierobežotām pārvietošanās spējām” ir jebkura persona, kurai ir pastāvīgi vai pagaidu fiziski garīgi, intelektuāli vai maņu traucējumi, kas mijiedarbībā ar dažādiem šķēršļiem var traucēt šai personai pilnvērtīgi un efektīvi izmantot transportu līdzvērtīgi citiem pasažieriem, vai kuras pārvietošanās spējas, izmantojot transportu, ir ierobežotas vecuma dēļ;

  (16)  “persona ar invaliditāti” un “persona ar ierobežotām pārvietošanās spējām” ir jebkura persona, kurai ir pastāvīgi vai pagaidu fiziski, garīgi, intelektuāli vai maņu traucējumi, kas mijiedarbībā ar dažādiem šķēršļiem var traucēt šai personai pilnvērtīgi un efektīvi izmantot transportu līdzvērtīgi citiem pasažieriem, vai kuras pārvietošanās spējas, izmantojot transportu, ir ierobežotas;

  Grozījums Nr.    54

  Regulas priekšlikums

  3. pants – 1. daļa – 19.a punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (19a)  “ārkārtas apstākļi” ir apstākļi, kurus dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums, veicot savu parasto darbību, nespēj kontrolēt un kuri neietilpst piemērojamo drošības noteikumu reglamentētajos pienākumos;

  Grozījums Nr.    55

  Regulas priekšlikums

  5. pants – 1. daļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Neskarot sociālos tarifus, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi un biļešu pārdevēji plašai sabiedrībai piedāvā līguma nosacījumus un tarifus bez tiešas vai netiešas diskriminācijas pēc galalietotāja valstspiederības vai dzīvesvietas vai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma vai biļešu pārdevēja uzņēmējdarbības vietas Savienībā.

  Neskarot sociālos tarifus, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, ceļojumu rīkotāji un biļešu pārdevēji plašai sabiedrībai piedāvā pārvadājuma līguma un biļešu pārdošanas nosacījumus un tarifus, kā arī pārdod biļetes un tranzīta biļetes un pieņem pasažieru rezervācijas saskaņā ar šīs regulas 10. pantu bez tiešas vai netiešas diskriminācijas pēc galapasažiera valstspiederības vai dzīvesvietas vai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma, ceļojumu rīkotāja vai biļešu pārdevēja uzņēmējdarbības vietas Savienībā, vai līdzekļiem, kurus pasažieri izmantojuši biļešu iegādei.

  Grozījums Nr.    56

  Regulas priekšlikums

  6. pants – 1. daļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Pasažieriem ir tiesības vilcienā pārvadāt velosipēdus, attiecīgā gadījumā — par samērīgu samaksu. Pasažieri brauciena laikā uzrauga savus velosipēdus un nodrošina, ka netiek radītas neērtības vai nodarīti zaudējumi citiem pasažieriem, pārvietošanās palīglīdzekļiem, bagāžai vai dzelzceļa transporta darbībai. Velosipēdu pārvadāšanu drīkst atteikt vai ierobežot drošības vai ekspluatācijas apsvērumu dēļ ar nosacījumu, ka dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, biļešu pārdevēji, ceļojumu rīkotāji un attiecīgā gadījumā staciju apsaimniekotāji informē pasažierus par šāda atteikuma vai ierobežojuma nosacījumiem saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 454/2011.

  Pasažieriem ir tiesības pārvadāt velosipēdus vilcienā, tostarp ātrgaitas, tālsatiksmes un pārrobežu un vietējos vilcienos. Visos jaunajos vai modernizētajos pasažieru vilcienos ne vēlāk kā divus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā ir jābūt skaidri norādītai vietai, kas īpaši paredzēta vismaz astoņu neizjauktu velosipēdu pārvadāšanai. Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, biļešu pārdevēji, ceļojumu rīkotāji un attiecīgā gadījumā staciju apsaimniekotāji vēlākais biļetes pirkšanas brīdī informē pasažierus par velosipēda pārvadāšanas nosacījumiem visu veidu dzelzceļa transportā saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 454/2011.

  Grozījums Nr.    57

  Regulas priekšlikums

  7. pants – 1. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1.  Šajā regulā paredzētās saistības pret pasažieriem nedrīkst ierobežot un no to izpildes nedrīkst atteikties, jo īpaši paredzot atkāpi vai ierobežojošu klauzulu pārvadājuma līgumā.

  1.  Šajā regulā paredzētās saistības pret pasažieriem nedrīkst ierobežot un no to izpildes nedrīkst atteikties, jo īpaši paredzot atkāpi vai ierobežojošu klauzulu pārvadājuma līgumā. Jebkādi līguma nosacījumi, kuru tiešais vai netiešais nolūks ir atcelt, atteikt vai ierobežot tiesības, kas paredzētas šajā regulā, pasažierim nav saistoši.

  Grozījums Nr.    58

  Regulas priekšlikums

  7. pants – 2. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2.  Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi var pasažierim piedāvāt līguma nosacījumus, kas ir izdevīgāki nekā šajā regulā paredzētie nosacījumi.

  2.  Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, ceļojumu rīkotāji vai biļešu pārdevēji var pasažierim piedāvāt līguma nosacījumus, kas ir izdevīgāki nekā šajā regulā paredzētie nosacījumi.

  Grozījums Nr.    59

  Regulas priekšlikums

  8. pants – 1. daļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi vai, attiecīgā gadījumā, kompetentās iestādes, kas atbildīgas par dzelzceļa sabiedrisko pakalpojumu līgumu, ar attiecīgiem līdzekļiem, tostarp personām ar invaliditāti piekļūstamos formātos saskaņā ar Direktīvā XXX31 noteiktajām pieejamības prasībām, un pirms to īstenošanas publisko lēmumus izbeigt vai uz laiku pārtraukt pakalpojumus.

  Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi vai, attiecīgā gadījumā, kompetentās iestādes, kas atbildīgas par dzelzceļa sabiedrisko pakalpojumu līgumu, ar attiecīgiem līdzekļiem un nekavējoties, tostarp personām ar invaliditāti piekļūstamos formātos saskaņā ar Direktīvā XXX31 un Komisijas Regulā Nr. 1300/2014 noteiktajām pieejamības prasībām, un savlaicīgi pirms īstenošanas publisko priekšlikumus pilnībā vai uz laiku pārtraukt vai būtiski samazināt pakalpojumus un nodrošina, ka pirms īstenošanas minētie priekšlikumi tiek mērķtiecīgi un pienācīgi apspriesti ar ieinteresētajām personām.

  __________________

  __________________

  31  Direktīva XXX par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz produktu un pakalpojumu pieejamības prasībām (Eiropas tiesību akts par pieejamību) (OV L X, X.X.XXXX., X. lpp.).

  31  Direktīva XXX par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz produktu un pakalpojumu pieejamības prasībām (Eiropas tiesību akts par pieejamību) (OV L X, X.X.XXXX., X. lpp.).

  Grozījums Nr.    60

  Regulas priekšlikums

  9. pants – 1. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1.   Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi un biļešu pārdevēji, kas piedāvā pārvadājuma līgumus viena vai vairāku dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu vārdā, pēc pieprasījuma sniedz pasažierim vismaz II pielikuma I daļā noteikto informāciju par braucieniem, par kuriem attiecīgais dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums piedāvā pārvadājuma līgumu. Biļešu pārdevēji, kas piedāvā pārvadājuma līgumus savā vārdā, un ceļojumu rīkotāji šo informāciju sniedz, ja tā ir pieejama.

  1.  Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, ceļojumu rīkotāji un biļešu pārdevēji, kas piedāvā pārvadājuma līgumus savā vārdā vai viena vai vairāku dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu vārdā, sniedz pasažierim vismaz II pielikuma I daļā noteikto informāciju par braucieniem, par kuriem attiecīgais dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums piedāvā pārvadājuma līgumus. Šo informāciju sniedz biļešu pārdevēji, kas piedāvā pārvadājuma līgumus savā vārdā, un ceļojumu rīkotāji. Lai nodrošinātu atbilstību šai regulai, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, pārdodot savus pakalpojumus, sniedz minēto informāciju biļešu pārdevējiem un citiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem.

  Grozījums Nr.    61

  Regulas priekšlikums

  9. pants – 2. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2.   Brauciena laikā, tostarp pārsēšanās stacijās, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi un, ja iespējams, biļešu pārdevēji sniedz pasažierim vismaz II pielikuma II daļā noteikto informāciju.

  2.  Brauciena laikā, tostarp pārsēšanās stacijās, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi un, attiecīgā gadījumā, biļešu pārdevēji sniedz pasažierim vismaz II pielikuma II daļā noteikto informāciju. Lai nodrošinātu atbilstību šai regulai, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, pārdodot savus pakalpojumus, sniedz minēto informāciju biļešu pārdevējiem un citiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem.

  Grozījums Nr.    62

  Regulas priekšlikums

  9. pants – 3. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3. Šā panta 1. un 2. punktā minēto informāciju sniedz visatbilstīgākajā formātā, tostarp izmantojot mūsdienīgas komunikācijas tehnoloģijas. Īpaši rūpīgi jānodrošina šīs informācijas piekļūstamība personām ar invaliditāti saskaņā ar Direktīvā XXX un Regulā (ES) Nr. 454/2011 noteiktajām pieejamības prasībām.

  3.  Šā panta 1. un 2. punktā minēto informāciju dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, ceļojumu rīkotāji un biļešu pārdevēji pasažieriem sniedz, izmantojot ērti pieejamas, vispārpieņemtas un — attiecībā uz 2. punktu — reāllaika mūsdienīgas komunikācijas tehnoloģijas, un ja iespējams, rakstiski, lai pasažieri saņemtu visu informāciju, kas prasīta šīs regulas II pielikumā. Īpaši rūpīgi jānodrošina šīs informācijas piekļūstamība personām ar invaliditāti saskaņā ar Direktīvā XXX, Regulā (ES) Nr. 454/2011 un Komisijas Regulā (ES) Nr. 1300/2014 noteiktajām pieejamības prasībām. Uzskatāmi reklamē personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām piekļūstamo formātu pieejamību.

  Grozījums Nr.    63

  Regulas priekšlikums

  9. pants – 4. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  4. Staciju apsaimniekotāji un infrastruktūras pārvaldītāji nediskriminējošā veidā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem un biļešu pārdevējiem dara pieejamus reāllaika datus par vilcieniem, tostarp par citu dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu ekspluatētajiem vilcieniem.

  4.  Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, staciju apsaimniekotāji un infrastruktūras pārvaldītāji dara publiski pieejamus reāllaika datus par vilcieniem, tostarp par citu dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu ekspluatētajiem vilcieniem, lai tādējādi novērstu jebkādu pasažieru diskrimināciju.

  Grozījums Nr.    64

  Regulas priekšlikums

  9. pants – 4.a punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  4.a  Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi sadarbībā ar staciju apsaimniekotājiem un infrastruktūras pārvaldītājiem kustības grafikos norāda informāciju par pieejamiem vilcienu savienojumiem un stacijām.

  Grozījums Nr.    65

  Regulas priekšlikums

  10. pants – 1. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1.  Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi un biļešu pārdevēji piedāvā biļetes un, ja tās ir pieejamas, tranzīta biļetes un rezervācijas. Tie dara visu iespējamo, lai piedāvātu tranzīta biļetes, tostarp braucieniem pāri robežām un braucieniem, ko nodrošina vairāk nekā viens dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums.

  1.  Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi un biļešu pārdevēji piedāvā biļetes, tranzīta biļetes un rezervācijas, tostarp braucieniem pāri robežām vai nakts vilcieniem un braucieniem, ko nodrošina vairāk nekā viens dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums.

  Grozījums Nr.    66

  Regulas priekšlikums

  10. pants – 2. punkts – 2. daļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Dalībvalstis var prasīt, lai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi pārvadājumiem, ko veic saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu līgumiem, biļetes nodrošinātu, izmantojot vairāk nekā vienu pārdošanas punktu.

  Kompetentās iestādes, kā minēts Regulā (EK) Nr. 1370/2007, var prasīt, lai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi pārvadājumiem, ko veic saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu līgumiem, biļetes nodrošinātu, izmantojot vairāk nekā vienu pārdošanas punktu.

  Grozījums Nr.    67

  Regulas priekšlikums

  10. pants – 3. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3.  Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi piedāvā iespēju iegādāties attiecīgā pārvadājuma biļetes vilcienā, ja vien šāda iespēja nav ierobežota vai liegta drošības, krāpšanas apkarošanas, obligātas vilciena biļešu rezervācijas vai pamatotu komerciālu iemeslu dēļ.

  3.  Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi piedāvā iespēju iegādāties attiecīgā pārvadājuma biļetes vilcienā, ja vien šāda iespēja nav ierobežota vai liegta labi pamatotu drošības, krāpšanas apkarošanas, obligātas vilciena biļešu rezervācijas vai pamatotu komerciālu iemeslu dēļ, tajā skaitā tādu, kas saistīti ar vietas ierobežojumiem vai sēdvietu pieejamību.

  Grozījums Nr.    68

  Regulas priekšlikums

  10. pants – 5. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  5.  Ja iekāpšanas stacijā nav biļešu kases vai piekļūstama biļešu automāta, personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām ir atļauts iegādāties biļetes vilcienā bez papildu izmaksām.

  5.  Ja iekāpšanas stacijā nav biļešu kases vai piekļūstama biļešu automāta, vai ja nav nekādas citas iespējas iegādāties biļetes pirms brauciena, pasažieriem ir atļauts iegādāties biļetes vilcienā bez papildu izmaksām.

  Grozījums Nr.    69

  Regulas priekšlikums

  10. pants – 6. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  6.  Ja pasažieris saņem atsevišķas biļetes vienam braucienam, kuru veido secīgi dzelzceļa pārvadājumi, ko nodrošina viens vai vairāki dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, pasažiera tiesības uz informāciju, palīdzību, aprūpi un kompensāciju ir līdzvērtīgas tiesībām saskaņā ar tranzīta biļeti un aptver visu braucienu no iekāpšanas stacijas līdz galamērķim, ja vien pasažierim nav rakstiski skaidri sniegta citāda informācija. Šādā informācijā jo īpaši norāda, ka tad, ja pasažieris nokavē pārsēšanos, pasažierim nav tiesību uz palīdzību vai kompensāciju, pamatojoties uz brauciena kopgarumu. Pienākums pierādīt, ka informācija ir sniegta, gulstas uz dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu, tā pārstāvi, ceļojumu rīkotāju vai biļešu pārdevēju.

  6.  Ja pasažieris no vienas struktūras viena tirdzniecības darījuma ietvaros saņem atsevišķas biļetes vienam braucienam, kuru veido secīgi dzelzceļa pārvadājumi, ko nodrošina viens vai vairāki dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, pasažiera tiesības uz informāciju, palīdzību, aprūpi un kompensāciju ir līdzvērtīgas tiesībām saskaņā ar tranzīta biļeti un aptver visu braucienu no iekāpšanas stacijas līdz galamērķim.

  Grozījums Nr.    70

  Regulas priekšlikums

  10.a pants (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  10.a pants

   

  Ceļojuma informācijas sniegšana, izmantojot lietotņu programmēšanas saskarnes

   

  1.  Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, izmantojot lietotņu programmēšanas saskarnes (API), sniedz nediskriminējošu piekļuvi visai ceļojuma informācijai, tostarp reāllaika darbības informācijai par grafikiem un tarifu datiem, kā minēts 9. pantā.

   

  2.  Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi sniedz ceļojumu rīkotājiem, biļešu pārdevējiem un citiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, kas pārdod to pakalpojumu, nediskriminējošu piekļuvi rezervācijas sistēmām ar API starpniecību, lai tie varētu noslēgt transporta līgumus un izsniegt biļetes, tranzīta biļetes un rezervācijas tādā veidā, ka tie nodrošina visoptimālāko un rentablāko braucienu, tostarp pārrobežu braucienu.

   

  3.  Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi nodrošina, ka API tehniskās specifikācijas ir labi dokumentētas un atklāti pieejamas bez maksas. API izmanto atvērtus standartus, plaši izmantotus protokolus un mašīnlasāmus formātus, lai padarītu tās savstarpēji izmantojamas.

   

  4.  Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi nodrošina, ka, izņemot ārkārtas situācijas, jebkādas izmaiņas to API tehniskajā specifikācijā tiek darītas pieejamas ceļojumu rīkotājiem un biļešu pārdevējiem iepriekš, tiklīdz tas ir iespējams, bet ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms izmaiņu ieviešanas. Ārkārtas situācijas dokumentē, un dokumentāciju pēc pieprasījuma dara pieejamu kompetentajām iestādēm.

   

  5.  Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi nodrošina, ka piekļuve API tiek nodrošināta nediskriminējošā veidā un ar tādu pašu pieejamības un veiktspējas līmeni, tostarp atbalstu un piekļuvi visai dokumentācijai, standartiem, protokoliem un formātiem. Ceļojumu rīkotāji un biļešu pārdevēji nav nelabvēlīgākā situācijā salīdzinājumā ar dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem.

   

  6.  API izveido saskaņā ar Komisijas 2017. gada 31. maija Deleģēto regulu (ES) 2017/1926.

  Grozījums Nr.    71

  Regulas priekšlikums

  16. pants – 1. punkts – ievaddaļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1.  Ja atiešanas brīdī vai tāpēc, ka braucienā ar tranzīta biļeti ir nokavēta pārsēšanās, ir pamatoti paredzams, ka ierašanās pārvadājuma līgumā paredzētajā galamērķī aizkavēsies vairāk nekā par 60 minūtēm, pasažierim tūlīt piedāvā izvēlēties vienu no šādām iespējām:

  1.  Ja atiešanas brīdī vai tāpēc, ka braucienā ir nokavēta pārsēšanās, ir paredzams, ka ierašanās pārvadājuma līgumā paredzētajā galamērķī aizkavēsies vairāk nekā par 60 minūtēm vai brauciens tiks atcelts, pasažierim tūlīt piedāvā izvēlēties vienu no šādām iespējām:

  Grozījums Nr.    72

  Regulas priekšlikums

  16. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (b)  ar līdzvērtīgiem pārvadāšanas nosacījumiem un cik drīz vien iespējams, turpināt braucienu līdz galamērķim vai mainīt maršrutu, lai sasniegtu galamērķi;

  (b)  ar līdzvērtīgiem pārvadāšanas nosacījumiem, bez papildu izmaksām un cik drīz vien iespējams, turpināt braucienu līdz galamērķim vai mainīt maršrutu, lai sasniegtu galamērķi; tajā skaitā nokavēta savienojuma gadījumā sakarā ar kavēšanos pasažiera brauciena iepriekšējā posmā vai tā atcelšanu. Šādā gadījumā pasažierim ir atļauts tupināt ceļu ar nākamo pieejamo pārvadājumu uz galamērķi pat tad, ja nav konkrētas rezervācijas vai ja nākamo vilcienu nodrošina cits dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums.

  Grozījums Nr.    73

  Regulas priekšlikums

  16. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (c)  ar līdzvērtīgiem pārvadāšanas nosacījumiem kādā vēlākā dienā, kad vien pasažierim ir ērtāk, turpināt braucienu līdz galamērķim vai mainīt maršrutu, lai sasniegtu galamērķi.

  (c)  ar līdzvērtīgiem pārvadāšanas nosacījumiem kādā vēlākā dienā, kad vien pasažierim ir ērtāk, bet ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc pakalpojuma atjaunošanas, turpināt braucienu līdz galamērķim vai mainīt maršrutu, lai sasniegtu galamērķi.

  Grozījums Nr.    74

  Regulas priekšlikums

  16. pants – 2. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2.  Šā panta 1. punkta b) apakšpunkta nolūkā pārvadājumu līdzvērtīgā mainītā maršrutā var nodrošināt jebkurš dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums un tajā var izmantot pārvadājumu augstākā klasē un alternatīvus transporta veidus, neradot papildu izmaksas pasažierim. Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem jācenšas, cik vien iespējams, nodrošināt, lai nebūtu jāveic papildu pārsēšanās. Brauciena kopilgumam gadījumā, ja brauciena daļai, kas nav pabeigta, kā plānots, tiek izmantots alternatīvs transporta veids, jābūt līdzvērtīgam sākotnējā brauciena plānotajam ilgumam. Pasažieriem nepiedāvā pārvadājumu zemākā klasē, ja vien tā nav vienīgā pieejamā iespēja mainīt maršrutu.

  2.  Šā panta 1. punkta b) apakšpunkta nolūkā pārvadājumu līdzvērtīgā mainītā maršrutā var nodrošināt jebkurš dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums un tajā var izmantot pārvadājumu augstākā klasē un alternatīvus sauszemes transporta veidus, neradot papildu izmaksas pasažierim. Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem jācenšas, cik vien iespējams, nodrošināt, lai nebūtu jāveic papildu pārsēšanās. Brauciena kopilgumam gadījumā, ja brauciena daļai, kas nav pabeigta, kā plānots, tiek izmantots alternatīvs transporta veids, jābūt līdzvērtīgam sākotnējā brauciena plānotajam ilgumam. Pasažieriem nepiedāvā pārvadājumu zemākā klasē, ja vien tā nav vienīgā pieejamā iespēja mainīt maršrutu.

  Grozījums Nr.    75

  Regulas priekšlikums

  16. pants – 3. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3.  Pārvadātāji, kas nodrošina pārvadājumu pakalpojumus mainītajā maršrutā, īpašu uzmanību pievērš tam, lai personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām nodrošinātu alternatīvā pārvadājuma līdzvērtīgu piekļūstamību.

  3.  Pārvadātāji, kas nodrošina pārvadājumu pakalpojumus mainītajā maršrutā, personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām nodrošina līdzvērtīga līmeņa palīdzību un piekļūstamību alternatīvā pārvadājuma laikā. Šis alternatīvais pārvadājums var būt kopējs visiem pasažieriem vai tas pēc pārvadātāja lēmuma var būt individuāls transportlīdzeklis, kas pielāgots personu ar invaliditāti vai ar ierobežotām pārvietošanās spējām īpašajām vajadzībām.

  Grozījums Nr.    76

  Regulas priekšlikums

  17. pants – 1. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1.  Nezaudējot tiesības uz pārvadāšanu, pasažieris var pieprasīt no dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma kompensāciju par kavējumiem, ja viņš saskaras ar tādu kavējumu, kas noticis starp pārvadājuma līgumā norādīto iekāpšanas un galamērķa vietu, par kuru biļetes cena nav atlīdzināta saskaņā ar 16. pantu. Minimālās kompensācijas par kavējumiem ir šādas:

  1.  Saglabājot tiesības uz pārvadāšanu, pasažieris var pieprasīt no dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma kompensāciju par kavējumiem, ja viņš saskaras ar kavējumu starp iekāpšanas un galamērķa vietām, kas norādītas biļetē vai biļetēs, kuras ir viens vai vairāki pārvadājuma līgumi, un par kuru biļetes cena nav atlīdzināta saskaņā ar 16. pantu. Minimālās kompensācijas par kavējumiem ir šādas:

  (a) 25 % no biļetes cenas, ja kavējums ir 60 līdz 119 minūtes;

  (a) 50 % no biļetes cenas, ja kavējums ir 60 līdz 90 minūtes;

  (b) 50 % no biļetes cenas, ja kavējums ir 120 minūtes vai ilgāks.

  (b) 75 % no biļetes cenas, ja kavējums ir 91 līdz 120 minūtes;

   

  (ba) 100 % no biļetes cenas, ja kavējums ir 121 minūte vai ilgāks.

  Grozījums Nr.    77

  Regulas priekšlikums

  17. pants – 2. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2.  Šā panta 1. punkts attiecas arī uz pasažieriem, kuriem ir abonementa biļete vai sezonas biļete. Ja šie pasažieri ir pieredzējuši vairākkārtēju kavēšanos vai reisu atcelšanu abonementa biļetes vai sezonas biļetes derīguma termiņā, viņi drīkst pieprasīt atbilstīgu kompensāciju saskaņā ar dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma kompensēšanas pasākumiem. Šie pasākumi paredz kritērijus, lai noteiktu kavējumu un aprēķinātu kompensāciju. Ja kavējumi, kas nepārsniedz 60 minūtes, abonementa biļetes vai sezonas biļetes derīguma termiņā atkārtojas vairākkārt, kavējumu ilgumu summē un pasažieriem piešķir kompensāciju saskaņā ar dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma kompensēšanas pasākumiem.

  2.  Šā panta 1. punkts attiecas arī uz pasažieriem, kuriem ir abonementa biļete vai sezonas biļete. Ja šie pasažieri ir pieredzējuši vairākkārtēju kavēšanos vai reisu atcelšanu abonementa biļetes, atlaižu kartes vai sezonas biļetes derīguma termiņā, viņi drīkst pieprasīt atbilstīgu kompensāciju saskaņā ar 1punkta a), b) un ba) apakšpunktā paredzēto kārtību.

  Grozījums Nr.    78

  Regulas priekšlikums

  17. pants – 3. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3.  Kompensāciju par kavējumu aprēķina proporcionāli pilnai cenai, kuru pasažieris faktiski samaksājis par aizkavējušos reisu. Ja pārvadājuma līgums ir noslēgts par braucienu turp un atpakaļ, kompensāciju par kavējumu turpceļā vai atpakaļceļā aprēķina proporcionāli pusei cenas, kas samaksāta par biļeti. Tāpat proporcionāli pilnai cenai aprēķina cenu par aizkavējušos reisu, kuru nodrošina saskaņā ar jebkuras citas formas pārvadājuma līgumu, ar ko atļauj braukšanu vairākos secīgos posmos.

  3.  Kompensāciju par pārvadājuma atcelšanu vai kavējumu aprēķina proporcionāli pilnai cenai, kuru pasažieris faktiski samaksājis par atcelto vai aizkavējušos pārvadājumu. Ja pārvadājuma līgums ir noslēgts par braucienu turp un atpakaļ, kompensāciju par pārvadājuma atcelšanu vai kavējumu turpceļā vai atpakaļceļā aprēķina proporcionāli pusei cenas, kas samaksāta par biļeti. Tāpat proporcionāli pilnai cenai aprēķina cenu par atceltu vai aizkavējušos pārvadājumu, kuru nodrošina saskaņā ar jebkuras citas formas pārvadājuma līgumu, ar ko atļauj braukšanu vairākos secīgos posmos.

  Grozījums Nr.    79

  Regulas priekšlikums

  17. pants – 6. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  6.  Biļetes cenas kompensāciju nesamazina, no tās atskaitot ar finanšu darījumiem saistītas izmaksas, piemēram, maksas, tālruņa vai pastmarku izmaksas. Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi var noteikt minimālo summu, ko nesasniedzot kompensāciju neizmaksā. Šī minimālā summa nav lielāka par EUR 4 par katru biļeti.

  6.  Biļetes cenas kompensāciju nesamazina, no tās atskaitot ar finanšu darījumiem saistītas izmaksas, piemēram, maksas, tālruņa vai pastmarku izmaksas. Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi var noteikt minimālo summu, ko nesasniedzot kompensāciju neizmaksā. Šī minimālā summa nav lielāka par EUR 5 par katru biļeti.

  Grozījums Nr.    80

  Regulas priekšlikums

  17. pants – 7. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  7.  Pasažierim nav nekādu tiesību uz kompensāciju, ja viņu informē par kavējumu pirms biļetes nopirkšanas vai ja kavējums, kas rodas sakarā ar brauciena turpināšanu, izmantojot citu pārvadājumu vai mainot maršrutu, ir mazāks par 60 minūtēm.

  7.  Pasažieriem nav nekādu tiesību uz kompensāciju, ja viņus informē par kavējumu pirms biļetes iegādes vai ja kavējums, kas rodas sakarā ar brauciena turpināšanu, izmantojot citu pārvadājumu vai mainot maršrutu, ir mazāks par 60 minūtēm.

  Grozījums Nr.    81

  Regulas priekšlikums

  17. pants – 8. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  8.  Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam nav pienākuma maksāt kompensāciju, ja tas var pierādīt, ka kavējumu izraisīja bargi meteoroloģiskie apstākļi vai lielas dabas katastrofas, kas apdraudēja pārvadājuma drošu veikšanu, un kavējumu nevarēja prognozēt vai novērst pat tad, ja tika veikti visi iespējamie pasākumi.

  svītrots

  Grozījums Nr.    82

  Regulas priekšlikums

  17. pants – 8.a punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  8.a  Ja dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums nav rakstiski sniedzis pierādījumus par ārkārtas apstākļu esamību, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam ir pienākums maksāt 17. panta 1. punktā minēto kompensāciju.

  Grozījums Nr.    83

  Regulas priekšlikums

  18. pants – 1. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1.  Ja pienākšana vai atiešana ir aizkavējusies, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums vai biļešu pārdevējs, vai stacijas apsaimniekotājs informē pasažierus par stāvokli, kā arī par paredzamo atiešanas un pienākšanas laiku, tiklīdz šāda informācija ir pieejama.

  1.  Ja pienākšana vai atiešana ir aizkavējusies, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums, biļešu pārdevējs vai stacijas apsaimniekotājs saskaņā ar 9. pantu informē pasažierus par stāvokli, kā arī par paredzamo atiešanas un pienākšanas laiku, tiklīdz šāda informācija ir pieejama.

  Grozījums Nr.    84

  Regulas priekšlikums

  18. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (b)  ja ir jāpārnakšņo viena vai vairākas naktis vai ja ir jāuzturas ilgāk — izmitināšanu viesnīcā vai citur un pārvadāšanu starp dzelzceļa staciju un izmitināšanas vietu, kur un ja vien tas fiziski iespējams;

  (b)  ja ir jāpārnakšņo viena vai vairākas naktis vai ja ir jāuzturas ilgāk — izmitināšanu viesnīcā vai citur un pārvadāšanu starp dzelzceļa staciju un izmitināšanas vietu, kur un ja vien tas fiziski iespējams, ņemot vērā personu ar invaliditāti un ierobežotām pārvietošanās spējām pieejamības prasības un sertificētu pavadošo dzīvnieku vajadzības;

  Grozījums Nr.    85

  Regulas priekšlikums

  18. pants – 4. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  4.  Pēc pasažiera lūguma dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi uz biļetes vai kādā citā veidā apliecina, ka dzelzceļa pārvadājums ir, attiecīgi, aizkavējies, izraisījis nokavētu pārsēšanos vai atcelts.

  4.  Attiecībā uz skartajiem pasažieriem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi piedāvā uz viņu biļetēm vai kādā citā veidā apliecināt, ka dzelzceļa pārvadājums ir, attiecīgi, aizkavējies, izraisījis nokavētu pārsēšanos vai atcelts. Šo apliecinājumu piemēro saistībā ar 17. pantā izklāstītajiem noteikumiem, un ja pasažieris, kuram ir abonementa biļete vai sezonas biļete, pierāda, ka viņš ir izmantojis attiecīgo pārvadājumu.

  Grozījums Nr.    86

  Regulas priekšlikums

  18. pants – 5. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  5.  Piemērojot 1., 2., 3. un 4. punktu, attiecīgais dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums pievērš īpašu uzmanību vajadzībām, kādas ir personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām un viņu pavadošajām personām.  

  5.  Piemērojot 1., 2., 3. un 4. punktu, attiecīgais dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums pievērš īpašu uzmanību vajadzībām, kādas ir personām ar invaliditāti, personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, viņus pavadošajām personām un sertificētiem pavadošajiem dzīvniekiem.  

  Grozījums Nr.    87

  Regulas priekšlikums

  18. pants – 6. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  6.  Papildus dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu pienākumiem, kas noteikti Direktīvas 2012/34/ES 13.a panta 3. punktā, tādas dzelzceļa stacijas apsaimniekotājs, kurā gada laikā apkalpo vidēji vismaz 10 000 pasažierus dienā, nodrošina, ka stacijas, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu un infrastruktūras pārvaldītāja darbība ar pienācīga ārkārtas rīcības plāna palīdzību tiek koordinēta, lai sagatavotos iespējamībai, ka rodas būtisks darbības traucējums un ilgi kavējumi, kuru rezultātā stacijā iestrēgst ievērojams skaits pasažieru. Plāns nodrošina, ka iestrēgušajiem pasažieriem tiek sniegta pienācīga palīdzība un informācija, tostarp piekļūstamos formātos saskaņā ar Direktīvā XXX noteiktajām pieejamības prasībām. Stacijas apsaimniekotājs plānu un visus tā grozījumus pēc pieprasījuma dara pieejamus valsts izpildes struktūrai vai jebkurai citai dalībvalsts norīkotai struktūrai. Tādu dzelzceļa staciju apsaimniekotāji, kurās gada laikā apkalpo vidēji mazāk nekā 10 000 pasažierus dienā, cenšas, cik vien iespējams, nodrošināt stacijas lietotāju rīcības koordinēšanu un iestrēgušajiem pasažieriem šādās situācijās sniegt palīdzību un informāciju.

  6.  Papildus dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu pienākumiem, kas noteikti Direktīvas 2012/34/ES 13.a panta 3. punktā, dalībvalstis, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, staciju apsaimniekotāji un infrastruktūras pārvaldītāji sadarbojas, lai nodrošinātu, ka Direktīvas 2012/34/ES 13.a panta 3punktā minētie ārkārtas rīcības plāni ietver prasības attiecībā uz brīdinājumu un informācijas sistēmu pieejamību.

  Grozījums Nr.    88

  Regulas priekšlikums

  19. pants – 1. daļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Ja dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums izmaksā kompensāciju vai pilda citus pienākumus saskaņā ar šo regulu, nevienu šīs regulas vai valsts tiesību aktu noteikumu nevar interpretēt kā tādu, kas ierobežo tā tiesības prasīt izmaksu kompensāciju no jebkuras personas, tostarp no trešām personām, saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Jo īpaši šī regula nekādā veidā neierobežo dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma tiesības prasīt atlīdzinājumu no trešās personas, ar kuru tas noslēdzis līgumu un kura veicinājusi notikumu, kura rezultātā nākas maksāt kompensāciju vai pildīt citus pienākumus. Nevienu šīs regulas noteikumu nevar interpretēt kā tādu, kas ierobežo tādas trešās personas, kura nav pasažieris un ar kuru dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums noslēdzis līgumu, tiesības prasīt atlīdzinājumu vai kompensāciju no dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.

  svītrots

  Grozījums Nr.    89

  Regulas priekšlikums

  20. pants – 1. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1.  Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi un staciju apsaimniekotāji, aktīvi iesaistot organizācijas, kas pārstāv personas ar invaliditāti un personas ar ierobežotām pārvietošanās spējām, izveido vai īsteno nediskriminējošus transporta piekļūstamības noteikumus attiecībā uz personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, tostarp viņu personīgajiem asistentiem. Noteikumi ļauj pasažierim ņemt līdzi suni-pavadoni saskaņā ar attiecīgajiem valsts tiesību aktiem.

  1.  Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi un staciju apsaimniekotāji, aktīvi iesaistot organizācijas, kas pārstāv personas ar invaliditāti un personas ar ierobežotām pārvietošanās spējām, izveido vai īsteno nediskriminējošus transporta piekļūstamības noteikumus attiecībā uz personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, tostarp viņu personīgajiem asistentiem. Noteikumi ļauj pasažierim bez maksas ņemt līdzi sertificētu pavadošo dzīvnieku vai pavadošo personu, ja neatkarīga mobilitāte nav iespējama, saskaņā ar attiecīgajiem valsts tiesību aktiem, un ar tiem nodrošina, ka dzelzceļa transports personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām ir pieejams nekavējoties, kad vien tas iespējams.

  Grozījums Nr.    90

  Regulas priekšlikums

  20.a pants (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  20.a pants

   

  Ieviešot SITS attiecībā uz personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi un staciju apsaimniekotāji nodrošina, ka stacijas, platformas, ritošais sastāvs un citi objekti ir pieejami personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām.

  Grozījums Nr.    91

  Regulas priekšlikums

  21. pants – 1. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1.  Pēc pieprasījuma stacijas apsaimniekotājs, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums, biļešu pārdevējs vai ceļojumu rīkotājs personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām sniedz informāciju, tostarp piekļūstamos formātos saskaņā ar Regulā (ES) Nr. 454/2011 un Direktīvā XXX noteiktajām pieejamības prasībām, par stacijas un tās aprīkojuma un dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumu piekļūstamību un par iespējām piekļūt ritošajam sastāvam saskaņā ar 20. panta 1. punktā minētajiem piekļūstamības noteikumiem, kā arī par vilcienā pieejamām ērtībām.

  1.  Pēc pieprasījuma stacijas apsaimniekotājs, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums, biļešu pārdevējs vai ceļojumu rīkotājs personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām sniedz informāciju, tostarp piekļūstamos formātos saskaņā ar Regulā (ES) Nr. 454/2011, Direktīvā XXX un Regulā (ES) Nr. 1300/2014 noteiktajām pieejamības prasībām, par stacijas un tās aprīkojuma un dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumu piekļūstamību un par iespējām piekļūt ritošajam sastāvam saskaņā ar 20. panta 1. punktā minētajiem piekļūstamības noteikumiem, kā arī par vilcienā pieejamām ērtībām.

  Grozījums Nr.    92

  Regulas priekšlikums

  21. pants – 2. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2.  Izmantojot 20. panta 2. punktā paredzēto atkāpi, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums, biļešu pārdevējs vai ceļojumu rīkotājs pēc pieprasījuma piecās darbdienās pēc atteikuma apstiprināt rezervāciju vai izsniegt biļeti vai pēc prasības būt ar pavadoni piemērošanas rakstiski informē personu ar invaliditāti vai personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām par šādas rīcības iemesliem. Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums, biļešu pārdevējs vai ceļojumu rīkotājs, cik vien iespējams, cenšas attiecīgajai personai piedāvāt alternatīvu transporta iespēju, ņemot vērā attiecīgās personas vajadzības, kas saistītas ar transporta piekļūstamību.

  2.  Izmantojot 20. panta 2. punktā paredzēto atkāpi, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums, biļešu pārdevējs vai ceļojumu rīkotājs pēc pieprasījuma piecās darbdienās pēc atteikuma apstiprināt rezervāciju vai izsniegt biļeti vai pēc prasības būt ar pavadoni piemērošanas rakstiski informē personu ar invaliditāti vai personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām par šādas rīcības iemesliem. Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums, biļešu pārdevējs vai ceļojumu rīkotājs attiecīgajai personai piedāvā alternatīvu transporta iespēju, ņemot vērā attiecīgās personas vajadzības, kas saistītas ar transporta piekļūstamību.

  Grozījums Nr.    93

  Regulas priekšlikums

  22. pants – 1. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1.  Ja persona ar invaliditāti vai persona ar ierobežotām pārvietošanās spējām izbrauc no dzelzceļa stacijas, kurā ir personāls, brauc caur to tranzītā vai ierodas tajā, stacijas apsaimniekotājs vai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums, vai abi bez maksas sniedz palīdzību tā, lai attiecīgā persona varētu iekāpt vilcienā, kas atiet no stacijas, vai izkāpt no vilciena, kas pienāk stacijā un uz kuru nopirkta biļete, neskarot piekļūstamības noteikumus, kas minēti 20. panta 1. punktā.

  1.  Ja persona ar invaliditāti vai persona ar ierobežotām pārvietošanās spējām izbrauc no dzelzceļa stacijas, kurā ir personāls, brauc caur to tranzītā vai ierodas tajā, stacijas apsaimniekotājs vai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums, vai abi bez maksas sniedz palīdzību tā, lai attiecīgā persona varētu iekāpt vilcienā, kas atiet no stacijas, vai izkāpt no vilciena, kas pienāk stacijā un uz kuru nopirkta biļete, neskarot piekļūstamības noteikumus, kas minēti 20. panta 1. punktā. Palīdzības rezervāciju vienmēr sniedz bez papildu maksas neatkarīgi no izmantotā saziņas veida.

  Grozījums Nr.    94

  Regulas priekšlikums

  22. pants – 2. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2.  Gadījumā, ja stacijā nav pieejams personāls, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi un staciju apsaimniekotāji veic visus pamatotos pasākumus, lai nodrošinātu personu ar invaliditāti un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām piekļuvi braukšanai pa dzelzceļu.

  2.  Gadījumā, ja vilcienā vai stacijā nav pieejams pavadošais personāls, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi un staciju apsaimniekotāji veic visus pamatotos pasākumus, lai nodrošinātu personu ar invaliditāti un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām piekļuvi braukšanai pa dzelzceļu, pildot Direktīvā XXX [Eiropas Pieejamības aktā] un Regulā (ES) Nr. 454/2011 noteiktās pieejamības prasības.

  Grozījums Nr.    95

  Regulas priekšlikums

  22. pants – 3. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3.  Stacijās, kurās nav personāla, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi un staciju apsaimniekotāji nodrošina, lai saskaņā ar 20. panta 1. punktā minētajiem piekļūstamības noteikumiem būtu uzrādīta viegli pieejama informācija, tostarp piekļūstamos formātos saskaņā ar Direktīvā XXX noteiktajām pieejamības prasībām, par tuvākajām stacijām, kurās ir personāls, un tieši pieejamu palīdzību personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām.

  3.  Stacijās, kurās nav personāla, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi un staciju apsaimniekotāji nodrošina, lai saskaņā ar 20. panta 1. punktā minētajiem piekļūstamības noteikumiem būtu uzrādīta viegli pieejama informācija, tostarp piekļūstamos formātos saskaņā ar Direktīvā XXX un Regulā (ES) Nr. 1300/2014 noteiktajām pieejamības prasībām, par tuvākajām stacijām, kurās ir personāls, un tieši pieejamu palīdzību personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām.

  Grozījums Nr.    96

  Regulas priekšlikums

  22. pants – 4. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  4.  Palīdzība stacijās ir pieejama visā dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanas laikā.

  svītrots

  Grozījums Nr.    97

  Regulas priekšlikums

  23. pants – 2. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (2)  Gadījumā, ja vilcienā nav pieejams pavadošais personāls, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi veic visus pamatotos pasākumus, lai nodrošinātu personu ar invaliditāti un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām piekļuvi braukšanai pa dzelzceļu.

  (2)  Gadījumā, ja vilcienā nav pieejams pavadošais personāls, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi tomēr nodrošina personu ar invaliditāti un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām piekļuvi braukšanai pa dzelzceļu.

  Grozījums Nr.    98

  Regulas priekšlikums

  23. pants – 3. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (3)  Šā panta nolūkā palīdzība vilcienā ietver jebkāda veida pienācīgus centienus palīdzēt personai ar invaliditāti vai personai ar ierobežotām pārvietošanās spējām, lai šī persona vilcienā varētu piekļūt tiem pašiem pakalpojumiem, kam var piekļūt citi pasažieri, ja personas invaliditāte vai pārvietošanās spēju ierobežojumi neļauj tai bez citu palīdzības un droši piekļūt minētajiem pakalpojumiem.

  (3)  Personai ar invaliditāti vai personai ar ierobežotām pārvietošanās spējām ir jāpiedāvā palīdzība, lai šī persona vilcienā varētu piekļūt tiem pašiem pakalpojumiem, kam var piekļūt citi pasažieri, ja personas invaliditāte vai pārvietošanās spēju ierobežojumi neļauj tai bez citu palīdzības un droši piekļūt minētajiem pakalpojumiem.

  Grozījums Nr.    99

  Regulas priekšlikums

  23. pants – 4. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  4.  Palīdzība vilcienā ir pieejama visā dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanas laikā.

  svītrots

  Grozījums Nr.    100

  Regulas priekšlikums

  24. pants – 1. daļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, staciju apsaimniekotāji, biļešu pārdevēji un ceļojumu rīkotāji sadarbojas, lai atbilstīgi 20. un 21. pantam sniegtu palīdzību personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām saskaņā ar šādiem punktiem:

  Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, staciju apsaimniekotāji, biļešu pārdevēji un ceļojumu rīkotāji sadarbojas, lai atbilstīgi 20. un 21. pantam bez maksas sniegtu palīdzību personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām saskaņā ar šādiem punktiem:

  Grozījums Nr.    101

  Regulas priekšlikums

  24. pants – 1. daļa – a apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (a)  palīdzību sniedz ar nosacījumu, ka par personas vajadzību saņemt šādu palīdzību dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam, stacijas apsaimniekotājam, biļešu pārdevējam vai ceļojumu rīkotājam, no kura biļete nopirkta, ir paziņots vismaz 48 stundas, pirms palīdzība ir vajadzīga. Ja biļete vai sezonas biļete ir derīga vairākiem braucieniem, pietiek ar vienu paziņojumu, ja ir sniegta attiecīga informācija par turpmāko braucienu laiku. Šādus paziņojumus pārsūta visiem citiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem un staciju apsaimniekotājiem, kas iesaistīti personas braucienā;

  (a)  palīdzību sniedz dzelzceļa pakalpojumu darbības laikā ar nosacījumu, ka par personas vajadzību saņemt šādu palīdzību dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam, stacijas apsaimniekotājam, biļešu pārdevējam vai ceļojumu rīkotājam, no kura biļete nopirkta, ir paziņots vismaz 12 stundas iepriekš, pirms palīdzība ir vajadzīga. Stacijās, kurās dienas plūsma pārsniedz 10 000 pasažierus dienā, iepriekšējs paziņojums nav vajadzīgs, tomēr attiecīgā persona ierodas attiecīgajā stacijā vismaz 30 minūtes pirms vilciena atiešanas. Stacijās, kurās dienas plūsma ir no 2000 līdz 10 000 pasažieru dienā, šāda iepriekšēja paziņojuma termiņu samazina līdz ne vairāk kā trim stundām. Ja biļete vai sezonas biļete ir derīga vairākiem braucieniem, pietiek ar vienu paziņojumu, ja ir sniegta attiecīga informācija par turpmāko braucienu laiku. Šādus paziņojumus pārsūta visiem citiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem un staciju apsaimniekotājiem, kas iesaistīti personas braucienā;

  Grozījums Nr.    102

  Regulas priekšlikums

  24. pants – 1. daļa – e apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (e)  palīdzību sniedz ar nosacījumu, ka persona ar invaliditāti vai persona ar ierobežotām pārvietošanās spējām ierodas noteiktajā vietā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma vai stacijas apsaimniekotāja, kas sniedz šādu palīdzību, iepriekš noteiktā laikā. Šāds laiks nevar būt ilgāks par 60 minūtēm pirms publicētā atiešanas laika vai laika, kurā visiem pasažieriem tiek lūgts reģistrēties. Ja nav noteikts laiks, līdz kuram personai ar invaliditāti vai personai ar ierobežotām pārvietošanās spējām jāierodas, attiecīgā persona ierodas noteiktajā vietā vēlākais 30 minūtes pirms publicētā atiešanas laika vai laika, kurā visiem pasažieriem tiek lūgts reģistrēties.

  (e)  palīdzību sniedz ar nosacījumu, ka persona ar invaliditāti vai persona ar ierobežotām pārvietošanās spējām pati ierodas noteiktajā vietā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma vai stacijas apsaimniekotāja, kas sniedz šādu palīdzību, iepriekš noteiktā laikā. Šāds laiks nevar būt ilgāks par 60 minūtēm pirms publicētā atiešanas laika vai laika, kurā visiem pasažieriem tiek lūgts reģistrēties.

  Grozījums Nr.    103

  Regulas priekšlikums

  25. pants – 1. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1.  Ja dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi vai staciju apsaimniekotāji izraisa ratiņkrēslu, citu pārvietošanās palīglīdzekļu vai palīgierīču un suņu−pavadoņu, ko izmanto personas ar invaliditāti vai personas ar ierobežotām pārvietošanās spējām, zudumu vai bojājumus, tad dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi vai staciju apsaimniekotāji ir atbildīgi par šo zudumu vai bojājumiem un tos kompensē.

  1.  Ja dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi vai staciju apsaimniekotāji izraisa ratiņkrēslu, citu pārvietošanās palīglīdzekļu vai palīgierīču un sertificētu pavadošo dzīvnieku, ko izmanto personas ar invaliditāti vai personas ar ierobežotām pārvietošanās spējām, zudumu vai bojājumus, tad dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi vai staciju apsaimniekotāji ir atbildīgi par šo zudumu vai bojājumiem un tos kompensē pēc iespējas ātri.

  Grozījums Nr.    104

  Regulas priekšlikums

  25. pants – 2. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2.  Šā panta 1. punktā minētā kompensācija ir vienāda ar zudušā vai bojātā aprīkojuma vai ierīces aizstāšanas vai remonta izmaksām.

  2.  Šā panta 1. punktā minētā kompensācija tiek izmaksāta ātri un ir vienāda ar kopējām ratiņkrēslu aizstāšanas izmaksām atbilstoši pašreizējai vērtībai vai ar visām to remonta izmaksām, zudušā vai bojātā aprīkojuma vai ierīces aizstāšanas vai remonta izmaksām, vai ar sertificētu pavadošo dzīvnieku zaudēšanu vai savainošanu saistītām izmaksām. Kompensācija ietver arī izmaksas par pagaidu aizstāšanu remonta gadījumā, ja šīs izmaksas jāsedz pasažierim.

  Grozījums Nr.    105

  Regulas priekšlikums

  26. pants – 1. daļa – a apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (a)  nodrošina, ka viss personāls — tostarp jebkuras citas iesaistītās personas nodarbinātais personāls —, kas sniedz tiešu palīdzību personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, zina, kā apmierināt vajadzības, kādas ir personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, tostarp personām ar garīga un intelektuāla rakstura traucējumiem;

  (a)  nodrošina, ka viss personāls — tostarp jebkuras citas iesaistītās personas nodarbinātais personāls —, kas sniedz tiešu palīdzību personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, tiek apmācīts jautājumos par invaliditāti, lai zinātu, kā apmierināt vajadzības, kādas ir personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, tostarp personām ar garīga un intelektuāla rakstura traucējumiem;

  Grozījums Nr.    106

  Regulas priekšlikums

  26. pants – 1. daļa – c apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (c)  pieņemot darbā jaunus darbiniekus, nodrošina viņiem invaliditātes tēmai veltītu apmācību un nodrošina, ka personāls regulāri apmeklē zināšanu atsvaidzināšanas kursus.

  (c)  nodrošina, ka pēc pieņemšanas darbā visi jaunie darbinieki, kas tieši strādās ar ceļotājiem, saņem ievadinformāciju par jautājumiem, kas pasažieriem un dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem saistīti ar invaliditāti, un ka darbinieki, kas sniedz tiešu palīdzību pasažieriem ar ierobežotām pārvietošanās spējām, apgūst ar invaliditāti saistītu apmācību un regulāri apmeklē kvalifikācijas celšanas kursus.

  Grozījums Nr.    107

  Regulas priekšlikums

  26. pants – 1. daļa – d apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (d)  pēc pieprasījuma piekrīt, ka darbinieki ar invaliditāti, pasažieri ar invaliditāti vai ar ierobežotām pārvietošanās spējām, un/vai viņus pārstāvošās organizācijas iesaistās apmācībās.

  (d)  var piekrist, ka darbinieki ar invaliditāti iesaistās apmācībās, un var izskatīt iespēju, ka tajās iesaistās arī pasažieri ar invaliditāti vai ar ierobežotām pārvietošanās spējām, un/vai viņus pārstāvošās organizācijas.

  Grozījums Nr.    108

  Regulas priekšlikums

  28. pants – 1. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1.  Visi dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, biļešu pārdevēji, un tādu staciju apsaimniekotāji un infrastruktūras pārvaldītāji, kurās gada laikā apkalpo vidēji vairāk nekā 10 000 pasažierus dienā, izveido katrs savu sūdzību izskatīšanas mehānismu attiecībā uz šajā regulā paredzētajām tiesībām un pienākumiem savā attiecīgajā atbildības jomā. Tie dara pasažieriem plaši zināmu savu kontaktinformāciju un darba valodu vai valodas.

  1.  Visi dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, biļešu pārdevēji un staciju apsaimniekotāji izveido sūdzību izskatīšanas mehānismu attiecībā uz šajā regulā paredzētajām tiesībām un pienākumiem savā attiecīgajā atbildības jomā. Tie dara pasažieriem plaši zināmu savu kontaktinformāciju un darba valodu vai valodas. Pasažieriem vajadzētu būt iespējai iesniegt sūdzības tās dalībvalsts oficiālajā(-s) valodā(-s), kurā attiecīgais dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums, biļešu pārdevējs un stacijas apsaimniekotājs veic uzņēmējdarbību, un jebkurā gadījumā — angļu valodā.

  Grozījums Nr.    109

  Regulas priekšlikums

  28. pants – 2. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2.  Pasažieri var iesniegt sūdzību jebkuram iesaistītajam dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam, biļešu pārdevējam, stacijas apsaimniekotājam vai infrastruktūras pārvaldītājam. Sūdzības iesniedz sešu mēnešu laikā pēc incidenta, uz kuru attiecas sūdzība. Adresāts viena mēneša laikā pēc sūdzības saņemšanas vai nu sniedz pamatotu atbildi, vai attiecīgi pamatotos gadījumos informē pasažieri par to, līdz kurai dienai, ilgākais, trīs mēnešu laikposmā pēc sūdzības saņemšanas dienas var būt gaidāma atbilde. Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, biļešu pārdevēji, staciju apsaimniekotāji un infrastruktūras pārvaldītāji vismaz divus gadus glabā sūdzības izvērtēšanai vajadzīgos datus par incidentu un pēc pieprasījuma dara tos pieejamus valsts izpildes struktūrām.

  2.  Pasažieri var iesniegt sūdzību jebkuram iesaistītajam dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam, biļešu pārdevējam vai stacijas apsaimniekotājam. Sūdzības iesniedz sešu mēnešu laikā pēc incidenta, uz kuru attiecas sūdzība. Adresāts viena mēneša laikā pēc sūdzības saņemšanas vai nu sniedz pamatotu atbildi, vai attiecīgi pamatotos gadījumos informē pasažieri par to, ka pasažieris saņems atbildi, ilgākais, trīs mēnešu laikposmā pēc sūdzības saņemšanas dienas.

  Grozījums Nr.    110

  Regulas priekšlikums

  28. pants – 3. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3.  Sīkākai informācijai par sūdzību izskatīšanas procedūru jābūt piekļūstamai personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām.

  3.  Sīkāka informācija par sūdzību izskatīšanas procedūru ir pasažieriem ērti pieejama un piekļūstama personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām. Šī informācija pēc pieprasījuma ir pieejama tās dalībvalsts oficiālajā(-ās) valodā(-ās), kurā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums veic uzņēmējdarbību.

  Grozījums Nr.    111

  Regulas priekšlikums

  28. pants – 4.a punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  4.a  Komisija pieņem īstenošanas aktus, ar kuriem nosaka standartizētu Savienības sūdzības veidlapu, ko pasažieri var izmantot, lai pieteiktos kompensācijai saskaņā ar šo regulu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 37.a panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.

  Grozījums Nr.    112

  Regulas priekšlikums

  29. pants – 2.a punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  2.a  Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi un staciju apsaimniekotāji aktīvi sadarbojas ar personas ar invaliditāti pārstāvošajām organizācijām nolūkā uzlabot transporta pakalpojumu pieejamību.

  Grozījums Nr.    113

  Regulas priekšlikums

  30. pants – 1. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1.  Pārdodot dzelzceļa braukšanas biļetes, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, staciju apsaimniekotāji, biļešu pārdevēji un ceļojumu rīkotāji informē pasažierus par šajā regulā noteiktajām tiesībām un pienākumiem. Lai izpildītu šo informēšanas prasību, tie var izmantot tiem pieejamo Komisijas sagatavoto šīs regulas noteikumu kopsavilkumu visās oficiālajās Savienības valodās. Turklāt tie sniedz paziņojumu uz biļetes papīra vai elektroniskā formātā vai jebkādā citā veidā, tostarp personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām piekļūstamos formātos saskaņā ar Direktīvā XXX noteiktajām prasībām. Minētajā paziņojumā norāda, kur šādu informāciju var saņemt reisa atcelšanas, nokavētas pārsēšanās vai ilga kavējuma gadījumā.

  1.  Pārdodot dzelzceļa braukšanas biļetes, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, staciju apsaimniekotāji, biļešu pārdevēji un ceļojumu rīkotāji informē pasažierus par šajā regulā noteiktajām tiesībām un pienākumiem. Lai izpildītu šo informēšanas prasību, tie var izmantot tiem pieejamo Komisijas sagatavoto šīs regulas noteikumu kopsavilkumu visās oficiālajās Savienības valodās. Turklāt tie sniedz informāciju papīra vai elektroniskā formātā vai jebkādā citā veidā, tostarp personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām piekļūstamos formātos saskaņā ar Regulā (ES) Nr. 1300/2014 noteiktajām prasībām, kurā ir norādīts, kur šādu informāciju var saņemt reisa atcelšanas, nokavētas pārsēšanās vai ilga kavējuma gadījumā.

  Grozījums Nr.    114

  Regulas priekšlikums

  30. pants – 2. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2.  Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi un staciju apsaimniekotāji atbilstīgā veidā, tostarp piekļūstamos formātos saskaņā ar Direktīvā XXX noteiktajām pieejamības prasībām, stacijā un vilcienā informē pasažierus par viņu tiesībām un pienākumiem saskaņā ar šo regulu un par tās struktūras vai to struktūru kontaktinformāciju, ko dalībvalstis norīkojušas saskaņā ar 31. pantu.

  2.  Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi un staciju apsaimniekotāji atbilstīgā veidā, tostarp piekļūstamos formātos saskaņā ar Regulā (ES) Nr. 1300/2014 noteiktajām pieejamības prasībām, stacijā, vilcienā un savā tīmekļa vietnē informē pasažierus par viņu tiesībām un pienākumiem saskaņā ar šo regulu un par tās struktūras vai to struktūru kontaktinformāciju, ko dalībvalstis norīkojušas saskaņā ar 31. pantu.

  Grozījums Nr.    115

  Regulas priekšlikums

  31. pants – 3. daļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Dalībvalstis informē Komisiju par struktūru vai struktūrām, kas norīkotas saskaņā ar šo pantu, un par to attiecīgo kompetenci.

  Dalībvalstis informē Komisiju par struktūru vai struktūrām, kas norīkotas saskaņā ar šo pantu, un par to attiecīgo kompetenci un publicē šo informāciju piemērotā vietā savā tīmekļa vietnē.

  Grozījums Nr.    116

  Regulas priekšlikums

  32. pants – 1. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1.  Valstu izpildes struktūras rūpīgi uzrauga atbilstību šīs regulas prasībām un veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu pasažieru tiesību ievērošanu. Šādā nolūkā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, staciju apsaimniekotāji un infrastruktūras pārvaldītāji šīm struktūrām pēc to pieprasījuma iesniedz attiecīgos dokumentus un informāciju. Šīs struktūras, veicot savus uzdevumus, ņem vērā informāciju, ko tām iesniegusi struktūra, kas saskaņā ar 33. pantu norīkota izskatīt sūdzības, ja tā ir cita struktūra. Tās arī var pieņemt lēmumus par izpildes darbībām, pamatojoties uz atsevišķām šādas struktūras pārsūtītām sūdzībām.

  1.  Valstu izpildes struktūras rūpīgi uzrauga atbilstību šīs regulas prasībām un veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu pasažieru tiesību ievērošanu. Šādā nolūkā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, staciju apsaimniekotāji un infrastruktūras pārvaldītāji šīm struktūrām pēc to pieprasījuma nekavējoties un jebkurā gadījumā viena mēneša laikā iesniedz attiecīgos dokumentus un informāciju. Šīs struktūras, veicot savus uzdevumus, ņem vērā informāciju, ko tām iesniegusi struktūra, kas saskaņā ar 33. pantu norīkota izskatīt sūdzības, ja tā ir cita struktūra. Dalībvalstis nodrošina, ka valsts izpildes struktūrai vai sūdzību izskatīšanas struktūrai piešķir pietiekamas pilnvaras un resursus, lai tā varētu pienācīgi un efektīvi panākt, ka tiek izskatītas individuālas pasažieru sūdzības saskaņā ar šo regulu.

  Grozījums Nr.    117

  Regulas priekšlikums

  32. pants – 2. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2.  Valstu izpildes struktūras ne vēlāk kā nākamā kalendārā gada aprīļa beigās publicē ikgadējo statistiku par savu darbību, tostarp par piemērotajām sankcijām.

  2.  Valstu izpildes struktūras katru gadu savās tīmekļa vietnēs publicē statistikas ziņojumu, kurā tās sniedz sīkāku informāciju par saņemto sūdzību skaitu un veidu, kā arī par veikto izpildes darbību rezultātiem, tostarp par piemērotajām sankcijām. Šādu ikgadēju ziņojumu tās publicē ne vēlāk kā nākamā gada aprīļa pirmajā dienā. Turklāt šos ziņojumus publicē arī Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras tīmekļa vietnē.

  Grozījums Nr.    118

  Regulas priekšlikums

  32. pants – 3.a punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  3.a  Valstu izpildes struktūras sadarbībā ar personas ar invaliditāti un ar ierobežotām pārvietošanās spējām pārstāvošajām organizācijām regulāri veic revīziju par saskaņā ar šo regulu sniegtajiem palīdzības pakalpojumiem un publicē rezultātus pieejamos un plaši izmantotos formātos.

  Grozījums Nr.    119

  Regulas priekšlikums

  33. pants – 1. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1.  Neskarot patērētāju tiesības uz alternatīvu tiesisko aizsardzību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/11/ES32, pasažieris pēc tam, kad bez sekmēm ir iesniedzis sūdzību dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam, biļešu pārdevējam, stacijas apsaimniekotājam vai infrastruktūras pārvaldītājam saskaņā ar 28. pantu, var iesniegt sūdzību izpildes struktūrai. Izpildes struktūras sūdzību iesniedzējus informē par viņu tiesībām iesniegt sūdzības strīdu alternatīvas izšķiršanas struktūrām individuālas tiesiskās aizsardzības nolūkā.

  1.  Neskarot patērētāju tiesības uz alternatīvu tiesisko aizsardzību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/11/ES32, pasažieris pēc tam, kad bez sekmēm ir iesniedzis sūdzību dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam, biļešu pārdevējam, stacijas apsaimniekotājam vai infrastruktūras pārvaldītājam saskaņā ar 28. pantu, var iesniegt sūdzību izpildes struktūrai. Izpildes struktūras sūdzību iesniedzējus informē par viņu tiesībām iesniegt sūdzības strīdu alternatīvas izšķiršanas struktūrām individuālas tiesiskās aizsardzības nolūkā. Dalībvalstis nodrošina, ka izpildes vai sūdzību izskatīšanas struktūras tiek atzītas par atbilstīgām Direktīvā 2013/11/ES paredzēto alternatīvo tiesiskās aizsardzības mehānismu izmantošanai un ka gadījumos, kuros pasažieri vēlas panākt alternatīvu tiesisko aizsardzību, attiecīgajiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, biļešu pārdevējiem, staciju apsaimniekotājiem vai infrastruktūras pārvaldītājiem tiek noteikta prasība tajā piedalīties un ka attiecīgais iznākums tiem ir saistošs un tā izpilde attiecībā pret viņiem ir spēkā esoša.

  _________________

  _________________

  32 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Direktīva 2013/11/ES par patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK (OV L 165, 18.6.2013., 14. lpp.).

  32 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Direktīva 2013/11/ES par patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK (OV L 165, 18.6.2013., 14. lpp.).

  Grozījums Nr.    120

  Regulas priekšlikums

  33. pants – 2. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2.  Ikviens pasažieris var iesniegt sūdzību par šīs regulas varbūtēju pārkāpumu valsts izpildes struktūrai vai jebkurai citai struktūrai, ko dalībvalsts norīkojusi šādā nolūkā.

  2.  Ikviens pasažieris var iesniegt sūdzību par šīs regulas varbūtēju pārkāpumu valsts izpildes struktūrai vai jebkurai citai struktūrai, ko dalībvalsts norīkojusi šādā nolūkā. Sūdzības var iesniegt arī pasažieru grupas pārstāvošas organizācijas.

  Grozījums Nr.    121

  Regulas priekšlikums

  33. pants – 3. punkts – 1. daļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Struktūra divu nedēļu laikā pēc sūdzības saņemšanas apstiprina tās saņemšanu. Sūdzību izskatīšanas procedūra ilgst ne vairāk kā trīs mēnešus. Sarežģītos gadījumos struktūra pēc saviem ieskatiem šo laikposmu var pagarināt līdz sešiem mēnešiem. Šādā gadījumā tā informē pasažieri par pagarināšanas iemesliem un paredzamo laiku, kas vajadzīgs procedūras pabeigšanai. Tikai lietas, kas saistītas ar tiesvedību, var izskatīt ilgāk nekā sešus mēnešus. Ja struktūra ir arī strīdu alternatīvas izšķiršanas struktūra Direktīvas 2013/11/ES nozīmē, prevalē minētajā direktīvā noteiktie termiņi.

  Struktūra divu nedēļu laikā pēc sūdzības saņemšanas apstiprina tās saņemšanu. Sūdzību izskatīšanas procedūra ilgst ne vairāk kā trīs mēnešus. Sarežģītos gadījumos struktūra pēc saviem ieskatiem šo laikposmu var pagarināt līdz sešiem mēnešiem. Šādā gadījumā tā informē pasažieri vai pasažierus pārstāvošo organizāciju par pagarināšanas iemesliem un paredzamo laiku, kas vajadzīgs procedūras pabeigšanai. Tikai lietas, kas saistītas ar tiesvedību, var izskatīt ilgāk nekā sešus mēnešus. Ja struktūra ir arī strīdu alternatīvas izšķiršanas struktūra Direktīvas 2013/11/ES nozīmē, prevalē minētajā direktīvā noteiktie termiņi un var tikt arī nodrošināta strīdu izšķiršanas tiešsaistes iespējas izmantošana saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 524/20131a, ja visas iesaistītās puses tam piekrīt.

   

  _________________

   

  1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regula (ES) Nr. 524/2013 par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK (OV L 165, 18.6.2013., 1. lpp.).

  Grozījums Nr.    122

  Regulas priekšlikums

  33.a pants (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  33.a pants

   

  Neatkarīgas samierināšanas iestādes

   

  Dalībvalstis izveido pienācīgi nodrošinātas neatkarīgas samierināšanas iestādes, kas būtu ērti pieejamas un izmaksu ziņā pieņemamas pasažieriem gadījumā, ja tiem rodas konflikts ar dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem un biļešu pārdevējiem saistībā ar savu tiesību īstenošanu.

  Grozījums Nr.    123

  Regulas priekšlikums

  35. pants – 1. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1.  Dalībvalstis pieņem noteikumus par sankcijām, kas piemērojamas par šīs regulas pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. Paredzētās sankcijas ir iedarbīgas, samērīgas un preventīvas. Dalībvalstis paziņo Komisijai par šiem noteikumiem un pasākumiem un nekavējoties ziņo tai par jebkādiem turpmākiem grozījumiem, kas tos ietekmē.

  1.  Dalībvalstis pieņem noteikumus par sankcijām, kas piemērojamas par šīs regulas pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. Paredzētās sankcijas ir iedarbīgas, samērīgas un preventīvas un ietver, bet neaprobežojas ar minimālo naudas sodu vai attiecīgā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma vai organizācijas gada apgrozījuma procentuālo daļu, ja tā ir lielāka par minimālo naudas sodu. Dalībvalstis paziņo Komisijai par šiem noteikumiem un pasākumiem un nekavējoties ziņo tai par jebkādiem turpmākiem grozījumiem, kas tos ietekmē.

  Grozījums Nr.    124

  Regulas priekšlikums

  37.a pants (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  37.a pants

   

  Komiteju procedūra

   

  1.  Komisijai palīdz komiteja. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

   

  2.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 4. pantu.

  Grozījums Nr.    125

  Regulas priekšlikums

  II pielikums – I daļa – 3. ievilkums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  -  Laika grafiki un nosacījumi vislētākajam braucienam

  -  Laika grafiki un nosacījumi visiem pieejamajiem tarifiem, tostarp vislētākajam braucienam

  Grozījums Nr.    126

  Regulas priekšlikums

  II pielikums – I daļa – 5. ievilkums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  -  iekļuves nosacījumi pasažieriem ar velosipēdiem

  -  iekļuves kārtība pasažieriem ar velosipēdiem

  Grozījums Nr.    127

  Regulas priekšlikums

  II pielikums – I daļa – 6. ievilkums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  -  Sēdvietu pieejamība smēķētāju un nesmēķētāju zonā, pirmās un otrās klases vagonos, kā arī kupejās un guļamvagonos

  -  Sēdvietu pieejamība visiem pieejamajiem tarifiem nesmēķētāju (un attiecīgā gadījumā smēķētāju) zonā, pirmās un otrās klases vagonos, kā arī kupejās un guļamvagonos

  Grozījums Nr.    128

  Regulas priekšlikums

  II pielikums – I daļa – 7. ievilkums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  -  Darbības, kas varētu traucēt vai kavēt pakalpojumus

  -  Traucējumi un kavēšanās (plānotie un reāllaikā)

  Grozījums Nr.    129

  Regulas priekšlikums

  II pielikums – I daļa – 8. ievilkums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  -  Pakalpojumu pieejamība vilcienā

  -  Pakalpojumu pieejamība vilcienā, tostarp bezvadu interneta un tualešu pieejamība

  Grozījums Nr.    130

  Regulas priekšlikums

  II pielikums – II daļa – 1. ievilkums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  -  Vilcienā pieejamie pakalpojumi

  -  Vilcienā pieejamie pakalpojumi, tostarp bezvadu internets

  Grozījums Nr.    131

  Regulas priekšlikums

  II pielikums – II daļa – 3. ievilkums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  -  Kavējumi

  -  Traucējumi un kavēšanās (plānotie un reāllaikā)

  Grozījums Nr.    132

  Regulas priekšlikums

  III pielikums – I sadaļa – 2. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts – iii punkts – 2. ievilkums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  -  to kavējumu īpatsvars procentos, kuri ilgst 60 –119 minūtes;

  -  to kavējumu īpatsvars procentos, kuri ilgst 91 -120 minūtes;

  Grozījums Nr.    133

  Regulas priekšlikums

  III pielikums – I sadaļa – 2. daļa – 2. punkts – 1. ievilkums – vii punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (vii)  noderīgas informācijas sniegšana brauciena laikā;

  (vii)  noderīgas informācijas sniegšana brauciena laikā, tostarp ar bezvadu internetu un citiem vilcienā pieejamiem pakalpojumiem saistītas informācijas sniegšana;

  Grozījums Nr.    134

  Regulas priekšlikums

  III pielikums – II sadaļa – 1. daļa – 4. punkts – 1. ievilkums – vii punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (vii)  stacijas un stacijas labierīcību piekļūstamība.

  (vii)  stacijas un stacijas labierīcību piekļūstamība, tostarp piekļuve bez pakāpieniem, eskalatori, lifti un bagāžas peroni.

  Grozījums Nr.    135

  Regulas priekšlikums

  IV pielikums – 1. daļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Sarežģītos gadījumos, piemēram, gadījumos, kad ir iesniegti vairāki prasījumi vai iesaistīti vairāki operatori, vai kad sūdzības skar pārrobežu braucienus vai nelaimes gadījumus, kas notikuši citas dalībvalsts teritorijā, nevis dalībvalstī, kas izdevusi uzņēmuma licenci, jo īpaši tad, ja nav skaidrs, kura valsts izpildes iestāde ir kompetentā struktūra, vai gadījumos, kad tas atvieglotu vai paātrinātu sūdzības izšķiršanu, valsts izpildes iestādes sadarbojas un noskaidro "vadošo struktūru", kura kalpos kā vienots kontaktpunkts pasažieriem. Visas iesaistītās valsts izpildes iestādes sadarbojas, lai atvieglotu sūdzības atrisināšanu (tostarp dalās informācijā, palīdz pārtulkot dokumentus un sniedz informāciju par incidentu apstākļiem). Pasažierus informē par to, kura iestāde darbojas kā "vadošā struktūra".

  Sarežģītos gadījumos, piemēram, gadījumos, kad ir iesniegti vairāki prasījumi vai iesaistīti vairāki operatori, vai kad sūdzības skar pārrobežu braucienus vai nelaimes gadījumus, kas notikuši citas dalībvalsts teritorijā, nevis dalībvalstī, kas izdevusi uzņēmuma licenci, jo īpaši tad, ja nav skaidrs, kura valsts izpildes iestāde ir kompetentā struktūra, vai gadījumos, kad tas atvieglotu vai paātrinātu sūdzības izšķiršanu, valsts izpildes iestādes sadarbojas un noskaidro "vadošo struktūru", kura kalpos kā vienots kontaktpunkts pasažieriem. Visas iesaistītās valsts izpildes iestādes sadarbojas, lai atvieglotu sūdzības atrisināšanu (tostarp dalās informācijā, palīdz pārtulkot dokumentus un sniedz informāciju par incidentu apstākļiem). Pasažierus informē par to, kura iestāde darbojas kā "vadošā struktūra". Turklāt visos gadījumos valsts izpildes struktūras vienmēr nodrošina atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2017/23941a.

   

  _________________

   

  1a Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/2394 (2017. gada 12. decembris) par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbild par tiesību aktu izpildi patērētāju tiesību aizsardzības jomā, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2006/2004, OV L 345, 27.12.2017.

  • [1]  OV C 197, 8.6.2018, 66. lpp.
  • [2]  OV C 77, 28.3.2002, 1. lpp.

  PASKAIDROJUMS

  Ievads

  Dzelzceļa nozare ir piedzīvojusi būtiskas izmaiņas kopš 1991. gada, kad tika publicēts pirmais tiesību akta priekšlikums ES līmenī[1]. Kopš tā laika mēs esam pieredzējuši pastāvošo uzņēmumu pilnīgu pārstrukturēšanu, jaunu dalībnieku parādīšanos un īstas ES vienotās dzelzceļa telpas daļēju īstenošanu, pamatojoties uz kopējiem tehniskajiem un administratīvajiem standartiem. Tomēr daudz kas vēl ir jāpaveic, tostarp jāievieš jaunās tehnoloģijas, piemēram, Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības sistēma (ERTMS).

  Viens no galvenajiem sasniegumiem dzelzceļa nozarē ir tiesiskā regulējuma izveide pasažieru tiesību aizsardzībai, kas ir daļa no plašākas ES politikas attiecībā uz patērētāju tiesībām. Īstenošanas ziņojumā[2] Komisija atzina, ka Regula (EK) Nr. 1371/2007 par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem ir pareizi īstenota šajā nozarē. Tomēr vairākas dalībvalstis, pilnībā ievērojot šo regulu, piešķirt atbrīvojumus no dažiem regulas pantiem, jo trūkst finanšu līdzekļu, lai uzlabotu novārtā atstātu dzelzceļa infrastruktūru vai novecojušu ritošo sastāvu. Tomēr šādiem atbrīvojumiem nevajadzētu būt iespējamiem pēc 2024. gada decembra. Tādējādi dzelzceļa pasažieru tiesības drīz tiks nodrošinātas vienādi visās ES dalībvalstīs.

  Neraugoties uz dažiem nepieciešamiem un pastāvīgiem uzlabojumiem, būtu jāuzsver, ka ES dzelzceļa sistēma salīdzinājumā ar daudzām pasaules valstīm ir viena no efektīvākajām, modernākajām un patērētājiem draudzīgākajām. Tomēr referents uzskata, ka dzelzceļa nozarē par pastāvīgiem mērķiem būtu jāizvirza uzlabojumi un modernizācija, tostarp attiecībā uz dzelzceļa pasažieru aizsardzību.

  Šī pārstrādātā redakcija ir paredzēta, lai vēl vairāk uzlabotu ES dzelzceļu sistēmu un izvirzītu vēl skaidrāku regulējumu attiecībām starp pārvadātājiem un klientiem.

  Tāpēc referents atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu, jo īpaši attiecībā uz palīdzības sniegšanu personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām vai personām ar invaliditāti un kompensāciju satiksmes traucējumu gadījumā.

  Referents uzskata, ka ir svarīgi izveidot īstenojamu tiesību sistēmu, kas, no vienas puses, mudina dalībvalstis vairāk īstenot spēkā esošos ES tiesību aktus un, no otras puses, aizsargā patērētājus saskaņotākā veidā, vienlaikus ņemot vērā, ka ceļošanai pa dzelzceļu būtu jāpaliek cenas ziņā pieņemamai un jākļūst arvien pieejamākai cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām.

  Referents uzsver, ka, lai nodrošinātu konkurētspēju, dzelzceļa nozarei ir jānodrošina patērētājiem izcili un mūsdienīgi pakalpojumi par pieņemamu cenu. Patiešām, lai nodrošinātu transporta ilgtspēju un sociālo kohēziju, ir ārkārtīgi svarīgi piesaistīt jaunus pasažierus pārvadājumiem pa dzelzceļu. Šajā kontekstā ir nepieciešams, lai dzelzceļi darbotos ar tādiem pašiem nosacījumiem kā citi pārvadājumu veidi. Konkurencei vajadzētu būt godīgai! Tāpēc neapšaubāmai prioritātei palielināt ES pilsoņu aizsardzību ceļošanā pa dzelzceļu būtu jāiet roku rokā ar vajadzību saglabāt administratīvo slogu dzelzceļa nozarei pēc iespējas zemākā līmenī. Tāpēc šai pārstrādātajai redakcijai būtu jāizvairās no pasākumu pārklāšanās ar spēkā esošajiem ES tiesību aktiem.

  Galvenās problēmas

  Darbības joma

  Kopumā referents atbalsta Eiropas Komisijas priekšlikumu pēc iespējas samazināt iespēju dalībvalstīm piešķirt atbrīvojumus. Tomēr šo pārstrādāto redakciju nevajadzētu attiecināt uz starptautisko dzelzceļa pasažieru pakalpojumiem starp ārpussavienības valstīm un ES dalībvalstīm, jo ES dzelzceļa uzņēmumiem nebūtu jāuzņemas atbildība par dzelzceļa infrastruktūras stāvokli ārpussavienības valstīs vai par pakalpojumiem, ko sniedz ārpussavienības valstu pārvadātāji, kuriem viņi sniedz vilkšanas pakalpojumus.

  Attiecībā uz tālsatiksmes iekšzemes pakalpojumiem dalībvalstīm nevajadzētu būt iespējai piešķirt atbrīvojumu šiem pakalpojumiem pēc 2024. gada, kā paredzēts spēkā esošajā regulā. Būtu jāizvairās no atbrīvojumu agrākas izbeigšanas, lai ņemtu vērā dzelzceļa sistēmas finansēšanu Eiropas centrālajā un austrumu daļā. Tur (kā arī Apvienotajā Karalistē) tālsatiksmes pakalpojumi joprojām ir daļēji atbrīvoti.

  Turklāt referents vēlas uzsvērt, ka tiesību aktos patērētāju tiesību jomā galvenā uzmanība būtu jāpievērš attiecībām starp klientu un pakalpojumu sniedzēju. Šīs pārstrādātās redakcijas gadījumā tas ir dzelzceļa uzņēmums jeb, citiem vārdiem sakot, pārvadātājs. Attiecības starp uzņēmumiem būtu jāizskata citos tiesību aktos, piemēram, dzelzceļa tiesību aktu paketēs. Referents attiecīgi izņēma “datu apmaiņas prasības” (9. panta 4. punkts), tā dēvēto “ārkārtas rīcības plānu” (18. panta 6. punkts) un “regresa tiesības” (19. pants).

  Pieejamība

  Referents stingri atbalsta nepieciešamību veicināt dzelzceļa transporta pieejamību personām ar invaliditāti vai ar ierobežotām pārvietošanās spējām (PRM). Vilcieniem vajadzētu būt viegli pieejamiem visiem ES iedzīvotājiem vienlīdzīgā veidā. Šajā sakarā referents atgādina, ka 4. dzelzceļa tiesību aktu paketē ir noteikts tiesiskais regulējums, lai pielāgotu dzelzceļa infrastruktūru personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām nolūkā sniegt iespēju baudīt pilnīgu neatkarību. Būtu jāuzsver, ka novecojošā sabiedrībā pieejamība būs transporta nozarei aizvien svarīgāka problēma.

  Tāpēc referents uzskata, ka dzelzceļa nozarei vajadzētu darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu pieejamas dzelzceļa stacijas un vilcienus. Tāpēc referents ierosina garantēt personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām piekļuvi visai ES dzelzceļu sistēmai ar pēc iespējas īsāku iepriekšēja paziņojuma laikposmu, kas nedrīkst pārsniegt 24 stundas. Palīdzība vajadzības gadījumā ir jāsniedz laikā, kad tiek sniegti dzelzceļa pakalpojumi. Tai vajadzētu būt bez maksas. Valstu izpildes struktūras veic revīziju par dzelzceļa sistēmas pieejamības kvalitāti, lai varētu veikt mērķtiecīgus uzlabojumus.

  Referents atzīst, ka mobilitātes aprīkojums, piemēram, ratiņkrēsli vai palīgierīces, ir ne tikai būtisks personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, bet arī īpaši pielāgots un bieži vien dārgs. Tādēļ ir ļoti svarīgi zaudējuma vai bojājuma kompensēšanu veikt laicīgi un nodrošināt, ka pilnīga aizstāšana pamatojas uz faktisko vērtību.

  Referents uzskata, ka darbinieku apmācība ir būtiska, lai nodrošinātu pienācīgu un kvalitatīvu palīdzību personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām. Tāpēc referents ierosina personāla apmācības resursus novirzīt darbiniekiem, kas ir tiešā saskarē ar personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, un tiem, kas sniedz pakalpojumus attiecībā uz personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām. Tas ļaus īstenot labāku un mērķtiecīgāku apmācību.

  Biļetes

  Padarīt piekļuvi dzelzceļam pēc iespējas pievilcīgāku, lai atbalstītu modālu pārorientēšanos uz dzelzceļu, kā uzsvērts Baltajā grāmatā par transportu[3], ir referentam ļoti svarīgs mērķis. Dzelzceļa pasažieri augstu vērtē tranzīta biļetes. To pieejamība ir būtisks elements dzelzceļa transporta pievilcīguma palielināšanai. Tomēr referents uzskata, ka likumdevēja ziņā nav noteikt obligātu sadarbību starp uzņēmumiem biļešu pārdošanas jomā saistībā ar tirgus atvēršanu. Attieksmei pret dzelzceļa nozari ir jābūt tādai pašai kā pret citiem transporta veidiem. Līdzīgi kā aviācijas nozarē, kur nav uzspiesta obligāta sadarbība, dzelzceļa uzņēmumiem vajadzētu būt iespējai brīvi izvēlēties, ar kuriem dalībniekiem sadarboties, lai cita starpā uzlabotu intermodālo konkurenci, kas ir viens no galvenajiem elementiem ES politikā jau vairākus gadu desmitus.

  Šajā kontekstā īstenotā dzelzceļa un biļešu pārdevēju nozares iniciatīva, ko dēvē par pilna servisa modeli, jau pašlaik sniedz pirmos taustāmos rezultātos. Piemēram, tīmekļvietnē www.bahn.com tagad var rezervēt iekšzemes un starptautisko Trenitalia un ÖBB biļešu pilnu klāstu, ļaujot pasažieriem vienā piegājienā rezervēt, nopirkt un saņemt biļeti braucienam ar vairākiem pārvadātājiem, piemēram, no Vācijas ziemeļiem caur Austriju uz Itālijas dienvidiem.

  Tomēr referents uzskata, ka likumdevējam būtu jāuzņemas svarīga loma, paredzot pienācīgu aizsardzības līmeni dzelzceļa klientiem, jo īpaši nodrošinot, ka dzelzceļa pasažieri tiek pienācīgi informēti, pērkot jebkāda veida biļetes, un tādējādi gūst labumu no kompensācijas un atbalsta režīma, kas izveidots ar šo regulu.

  Dzelzceļa sistēma ir ļoti sarežģīta ne tikai no tehniskā viedokļa, bet arī saistībā ar pasažieru drošību un drošumu. Tajā pašā laikā dzelzceļa uzņēmumi veic inovāciju un automatizācija jau ir realitāte. Tāpēc pasākumiem, kas prasa pārdot biļetes no konkrētiem kanāliem, vajadzētu būt elastīgiem, piemēram, atzīstot, ka pārdošana vilcienā ne vienmēr ir iespējama, kā jau pašlaik minēts spēkā esošās regulas 9. panta 4. punktā. Vienlaikus ir ļoti svarīgi, lai dzelzceļa uzņēmumi turpinātu uzturēt un palielināt iespējas iegādāties biļetes, izmantojot alternatīvus un pieejamus kanālus.

  Biļešu pārdevēju un mazumtirgotāju loma

  Referents uzskata, ka šajā regulā ir būtiski izvairīties no neskaidrām kompetencēm un nodrošināt juridisko skaidrību. Tāpēc ir grozītas dažas definīcijas 3. pantā. Piemēram, “ceļojumu rīkotāja” definīciju referents saskaņo ar jau spēkā esošiem tiesību aktiem[4].

  Biļešu pārdevēju kā dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumu mazumtirgotāju pamatdarbība ir pārdot biļetes dzelzceļa uzņēmumu vārdā. Šajā kontekstā referents grozīja 9. panta 2. punktu, atbrīvojot biļešu pārdevējus no juridiska pienākumu nodrošināt nepārtrauktu ceļojuma informāciju pasažieriem.

  Force majeure

  Kopš 2013. gada saistībā ar Eiropas Savienības Tiesas nolēmumu dzelzceļa uzņēmumi nav atbrīvoti no saviem pienākumiem kompensēt kavēšanos, ko izraisījuši ārkārtēji apstākļi. Referents uzskata, ka ārkārtēji apstākļi pastāv attiecībā uz visiem transporta veidiem. Tas ir vēl jo svarīgāk attiecībā uz multimodalitāti, kur minimālam pamatprincipu kopumam būtu jāattiecas uz visiem transporta veidiem, lai izvairītos no intermodālās konkurences kropļošanas. Komisijas pārstrādātajā redakcijā tas ir ņemts vērā. Tomēr tas ierobežo ārkārtas apstākļus ar bargiem laikapstākļiem vai lielām dabas katastrofām, atstājot novārtā citus apstākļus, kas nav saistīti ar dzelzceļa darbību, bet kam var būt nopietna ietekme uz sistēmas darbību, piemēram, teroristu uzbrukumus. Referents 17. panta 8. punktā ierosina ieviest force majeure definīciju, kas noteikta I pielikuma (CIV vienotie noteikumi) 32. panta 2. punktā un ietver visus neparedzētos apstākļus ārpus dzelzceļa uzņēmumu kontroles.

  • [1]  Direktīva 91/440/EEK.
  • [2]  Komisijas ziņojums par Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. oktobra Regulas (EK) Nr. 1371/2007 par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem piemērošanu (COM(2013)0587 final, 2013. gada 14. augusts).
  • [3]  Baltā grāmata par transportu, 2011. gads
  • [4]  Direktīva (ES) 2015/2302 par kompleksiem ceļojumiem un saistītiem ceļojumu pakalpojumiem

  PIELIKUMS. JURIDISKĀS KOMITEJAS VĒSTULE

  D(2018)14313

  Karima Delli

  Transporta un tūrisma komitejas priekšsēdētājai

  ASP 04F155

  Briselē

  Temats:  Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem (pārstrādāta redakcija)

  COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD))

  Godātais priekšsēdētāj!

  Juridiskā komiteja ir izskatījusi iepriekšminēto priekšlikumu, ievērojot 104. pantu, kas attiecībā uz pārstrādāšanu ir iekļauts Parlamenta Reglamentā.

  Minētā panta 3. punktā ir noteikts:

  „Ja par juridiskajiem jautājumiem atbildīgā komiteja uzskata, ka priekšlikums neietver citus būtiskus grozījumus, kā vienīgi tajā skaidri norādītos grozījumus, tā par to informē par konkrēto jautājumu atbildīgo komiteju.

  Šādā gadījumā un saskaņā ar nosacījumiem, kuri paredzēti Reglamenta 169. un 170. pantā, grozījumi ir pieņemami tikai par konkrēto jautājumu atbildīgajā komitejā attiecībā uz tām priekšlikuma teksta daļām, kurās ietverti būtiski grozījumi.

  Tomēr izņēmuma gadījumā un izvērtējot katru gadījumu atsevišķi, par konkrēto jautājumu atbildīgās komitejas priekšsēdētājs var pieņemt grozījumus tajās priekšlikuma daļās, kuras nav tikušas mainītas, ja viņš uzskata, ka tas ir steidzami nepieciešams tādēļ, lai nodrošinātu teksta iekšējo konsekvenci, vai tādēļ, ka šie grozījumi ir cieši saistīti ar citiem grozījumiem, kas ir pieņemami. Šādus iemeslus norāda rakstiskā grozījumu pamatojumā.”

  Ņemot vērā atzinumu, ko sniegusi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvā darba grupa, kura ir izskatījusi pārstrādāšanas priekšlikumu, un ievērojot referenta ieteikumus, Juridiskā komiteja uzskata, ka šajā priekšlikumā nav citu būtisku grozījumu kā vien tie, kas priekšlikumā ir skaidri norādīti, un ka attiecībā uz iepriekš pieņemto tiesību aktu negrozīto noteikumu kodificēšanu ar šiem grozījumiem spēkā esošos tiesību aktus priekšlikumā ir paredzēts tikai kodificēt, negrozot tos pēc būtības.

  Tāpēc 2018. gada 27. marta sanāksmē Juridiskā komiteja, balsojot ar 19 balsīm „par” un diviem deputātiem atturoties[1], pieņēma ieteikumu Transporta un tūrisma komitejai, kas ir atbildīga par šo jautājumu, turpināt izskatīt iepriekš minēto priekšlikumu saskaņā ar Reglamenta 104. pantu.

  Ar cieņu

  Pavel Svoboda

  Pielikumā: konsultatīvās darba grupas atzinums.

  • [1]  Sanāksmē piedalījās šādi deputāti: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Pascal Durand, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, Mylène Troszczynski, Axel Voss, Rainer Wieland, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual.

  PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA, PADOMES UN KOMISIJAS JURIDISKO DIENESTU KONSULTATĪVĀS DARBA GRUPAS ATZINUMS

   

   

   

   

  JURIDISKO DIENESTU

  KONSULTATĪVĀ DARBA GRUPA

  Briselē, 2018. gada 19. februārī

  ATZINUMS

      EIROPAS PARLAMENTAM

      PADOMEI

      KOMISIJAI

  Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem (pārstrādāta redakcija)

  COM(2017)0548 final, 27.9.2017 – 2017/0237(COD)

  Ņemot vērā Iestāžu 2001. gada 28. novembra nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas tehnikas strukturētāku izmantošanu un jo īpaši tā 9. punktu, konsultatīvā darba grupa, kas sastāv no Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas attiecīgajiem juridiskajiem dienestiem, sanāca kopā 2017. gada 27. oktobrī, 14. decembrī un 2018. gada 18. janvārī, lai cita starpā izskatītu iepriekš minēto Komisijas iesniegto priekšlikumu.

  Šajās sanāksmēs[1] izskatīja priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru pārstrādā Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. oktobra Regulu (EK) Nr. 1371/2009 par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem, un šīs izskatīšanas rezultātā konsultatīvā darba grupa, kopīgi vienojoties, konstatēja turpmāk tekstā minēto.

  1. Šāds teksts būtu jāiezīmē ar pelēko fonu, ko pārstrādātajos priekšlikumos parasti izmanto, lai izceltu būtiskus grozījumus:

  - 10. apsvērumā — pašreizējās atsauces “Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2001/16/EK (2001. gada 19. marts) par Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas savstarpēju izmantojamību” aizstāšana ar atsauci “Komisijas Regulā (ES) Nr. 454/2011”;

  - 14. apsvērumā — svītrotie vārdi “būtu jāsadarbojas”;

  - 15. apsvērumā — svītrotie vārdi “izvēles brīvību”;

  - 16. apsvērumā — vārdu “lai nodrošinātu, ka” aizstāšana ar vārdu “Turklāt”;

  - 3. panta 17. punktā — vārda “pārvadātāja” aizstāšana ar vārdiem “dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma”;

  - viss 6. panta teksts;

  - 9. panta 1. punktā — svītrotie pirmie vārdi “Neskarot 10. pantu”;

  - 9. panta 3. punktā — svītrotie vārdi “to cilvēku vajadzības, kam ir dzirdes un/vai redzes traucējumi”;

  - 10. panta 1. punktā — svītrotie vārdi “ja tās ir pieejamas” pēc vārda “rezervācijas” un pievienotie vārdi “un, ja tās ir pieejamas,” pirms vārdiem “tranzīta biļetes”;

  - 10. panta 2. punkta pirmajā daļā — pievienotie vārdi “un 4.”;

  - viss 10. panta 2. punkta otrās daļas teksts;

  - 17. panta 2. punktā — pievienotie pirmie vārdi “Šā panta 1. punkts attiecas arī uz”;

  - 25. panta 1. punktā — svītrotie vārdi “nepiemēro nekādu finansiālu ierobežojumu”;

  - III pielikumā — esošā teksta svītrošana no Regulas (EK) Nr. 1371/2007 III pielikuma.

  2. 32. apsvērumā — vārdi “par Eiropas Savienību” būtu jāpievieno pēc vārda “Līguma”.

  Priekšlikuma izskatīšanas rezultātā konsultatīvā darba grupa vienprātīgi secināja, ka priekšlikumā nav citu būtisku grozījumu kā vien tie, kas tajā ir skaidri norādīti. Konsultatīvā darba grupa arī konstatēja, ka attiecībā uz spēkā esošā tiesību akta negrozītajiem noteikumiem priekšlikumā ir paredzēta tikai to kodifikācija, negrozot to būtību.

  F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

  juriskonsults      juriskonsults      ģenerāldirektors

  • [1]   Konsultatīvā darba grupa strādāja ar priekšlikuma tekstu angļu valodā, kas ir apspriežamā teksta oriģinālvaloda.

  PIELIKUMS. STRUKTŪRAS VAI PERSONAS, KAS DEVUŠAS IEGULDĪJUMU ZIŅOJUMA PROJEKTA SAGATAVOŠANĀ

  Šo sarakstu sagatavo pilnīgi brīvprātīgi, un par to ir atbildīgs vienīgi referents. Referents, gatavojot ziņojumu, līdz tā pieņemšanai komitejā ir saņēmis informāciju no šādām struktūrām vai personām:

  Struktūra un/vai persona

  Allianz Pro Schiene (ApS)

  Allrail/Trainline

  Community of European Railway (CER)

  Blogger Mark SMITH (Seat61)

  Deutsche Bahn (DB)

  Deutscher Reiseverband

  European Cyclists' Federation (ECF)

  European Commission - DG MOVE

  European Disability Forum (EDF)

  European Passengers' Federation (EPF)

  European Rail Infrastructure Managers (EIM)

  Eurostar

  Eurotunnel

  Fahrgastverband Pro Bahn

  Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT)

  International Association of Public Transport (UITP)

  Société nationale des chemins de fer français (SNCF)

  Polskie Koleje Państwowe SA (PKP)

  The European Travel Agents’ and Tour Operators’ Associations (ECTAA)

  Trenitalia

  Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV)

  Verbraucherzentrale Bundesverband

  IEKŠĒJĀ TIRGUS UN PATĒRĒTĀJU AIZSARDZĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS (5.6.2018)

  Transporta un tūrisma komitejai

  par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem (pārstrādāta redakcija)
  (COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD))

  Referents: Dennis de Jong

  ĪSS PAMATOJUMS

  Eiropas Komisija 2017. gada septembrī nāca klajā ar priekšlikumu pārstrādāt Eiropas Regulu par dzelzceļu pasažieru tiesībām un pienākumiem (Regula (EK) Nr. 1371/2007). Referents uzskata, ka dzelzceļa transportam vajadzētu kļūt pievilcīgākam patērētājiem, stiprinot informācijas prasības dzelzceļa uzņēmumiem, palielinot juridisko noteiktību dzelzceļa pasažieriem un padarot dzelzceļa transportu pieejamāku cilvēkiem ar invaliditāti vai ierobežotām pārvietošanās spējām. Lai gan Komisijas priekšlikumā ir ietverti vairāki svarīgi uzlabojumi, referents uzskata, ka dažās pārstrādātā priekšlikuma jomās ir vajadzīgi vērienīgāki pasākumi, lai nodrošinātu dzelzceļa pasažieriem labāku aizsardzību un vairāk informācijas pirms brauciena, brauciena laikā un pēc brauciena.

  Force majeure un kompensācija

  Pēc force majeure klauzulas ieviešanas Gaisa satiksmes pasažieru tiesību regulā Komisija ierosina iekļaut īpašu klauzulu dzelzceļa pasažieru tiesību regulā. Šī klauzula nosaka, ka dzelzceļa uzņēmumiem nebūtu jāizvirza pienākums maksāt kompensāciju bargu laikapstākļu vai lielu dabas katastrofu gadījumā. Tomēr gaisa un dzelzceļa transports ir nesalīdzināms. Turklāt šāda klauzula nav pietiekami specifiska, lai izvairītos no turpmākas tiesvedības. Tāpēc referents ierosina svītrot šo klauzulu. Turklāt referents ierosina paplašināt noteikumus par biļešu cenas kompensāciju, ierosinot attiecībā uz ātrgaitas vilcieniem izveidot kompensācijas shēmu, kas sniedz pasažieriem tiesības pieprasīt kompensāciju, ja kavējums ir vismaz 45 minūtes.

  Informācija, pakalpojums un palīdzība

  Pērkot dzelzceļa biļetes, pasažieri pārāk bieži saskaras ar neskaidriem nosacījumiem. Jo īpaši gadījumā, ja brauciena laikā tiek izmantoti vairāki operatori, pasažieri saskaras ar atšķirībām attiecībā uz biļešu cenu, pārsēšanās savienojuma aizsardzību un palīdzību. Tāpēc šajā atzinumā ir ietverta skaidrāka tranzīta biļetes definīcija un priekšlikums izveidot tiešsaistes programmēšanas saskarnes (API), ar kuru palīdzību dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi nodrošina nediskriminējošu piekļuvi visai ceļojuma informācijai, tostarp reāllaika darbības, kustības grafika un tarifu datiem. Lai pasažieriem dotu iespēju veikt apzinātu izvēli biļešu pirkšanā, biļešu pārdevējiem un dzelzceļa uzņēmumiem vajadzētu būt pienākumam informēt pasažierus, kad t. s. tranzīta biļetes cena būtiski atšķiras no cenu summas, kas jāmaksā, iegādājoties biļetes atsevišķi no dažādajiem operatoriem.

  Personas ar invaliditāti un personas ar ierobežotām pārvietošanās spējām

  Komisijas priekšlikumā ir ietverti vairāki uzlabojumi ar mērķi padarīt Eiropas dzelzceļa transportu pieejamāku personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām. Tomēr nav atrisināta svarīgākā problēma, ar ko saskaras šīs personas, proti, 48 stundu iepriekšējas paziņošanas procedūra vajadzīgās palīdzības rezervēšanai. Tas ievērojami samazina mobilitāti un pārvietošanās brīvību personām ar invaliditāti vai ierobežotām pārvietošanās spējām un neatbilst Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (UNCRPD) 9. pantam, kurā teikts, ka būtu jāsasniedz iespēja ceļot patstāvīgi, spontāni un bez palīdzības. Vairākās dalībvalstīs jau ir ieviesta labi funkcionējoša sistēma, kas paredz daudz īsāku paziņojuma termiņu. Tāpēc referents ierosina mainīt Komisijas priekšlikumu no 48 uz 24 stundām attiecībā uz nelielām stacijām, bet stacijās ar lielāku personālu paredzēt sistēmu “atnāc un brauc” (turn-up and go). Citi priekšlikumi nolūkā padarīt ceļošanu pa dzelzceļu vieglāk pieejamu ietver arī informācijas pieejamības uzlabošanu internetā vai darbinieku apkalpotos izplatīšanas kanālos un pienākumu dzelzceļa uzņēmumiem informāciju par pakalpojumu pārtraukšanu tiešā veidā sniegt pieejamos formātos.

  GROZĪJUMI

  Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Transporta un tūrisma komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

  Grozījums Nr.    1

  Regulas priekšlikums

  3. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (3)  Lai gan Savienībā gūti ievērojami panākumi patērētāju aizsardzības jomā, dzelzceļa pasažieru tiesību aizsardzība vēl aizvien ir jāuzlabo.

  (3)  Lai gan Savienībā gūti ievērojami panākumi patērētāju aizsardzības jomā, dzelzceļa pasažieru tiesību aizsardzība vēl aizvien ir jāuzlabo un jānodrošina viņiem kompensācija par kavējumiem, atcelšanu un jebkādu materiālu kaitējumu.

  Grozījums Nr.    2

  Regulas priekšlikums

  5. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (5)  Vienādu tiesību piešķiršanai dzelzceļa pasažieriem, kuri dodas starptautiskajos un iekšzemes braucienos, būtu jāuzlabo patērētāju aizsardzības līmenis Savienībā, jānodrošina dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem vienlīdzīgi konkurences apstākļi un jāgarantē pasažieriem vienāda līmeņa tiesības.

  (5)  Vienādu tiesību piešķiršanai dzelzceļa pasažieriem, kuri dodas starptautiskajos un iekšzemes braucienos, būtu jāuzlabo pasažieru tiesību līmenis Savienībā, jo īpaši attiecībā uz to piekļuvi informācijai un kompensāciju kavēšanās vai atcelšanas gadījumā. Pasažieriem būtu jāsaņem pēc iespējas precīzāka informācija par viņu tiesībām.

  Grozījums Nr.    3

  Regulas priekšlikums

  6. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (6)  Pilsētas, piepilsētas un reģionālie dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumi atšķiras no tālsatiksmes pārvadājumu pakalpojumiem. Tāpēc būtu jāatļauj dalībvalstīm attiecībā uz pilsētas, piepilsētas un reģionālajiem dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem, kas nav pārrobežu pārvadājumu pakalpojumi Savienībā, piešķirt atbrīvojumus no dažiem noteikumiem par pasažieru tiesībām.

  (6)  Metro, tramvaji un citi vieglie dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumi atšķiras no tālsatiksmes pārvadājumu pakalpojumiem. Tāpēc būtu jāatļauj dalībvalstīm attiecībā uz metro, tramvajiem un citiem vieglajiem dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem, kas nav pārrobežu pārvadājumu pakalpojumi Savienībā, piešķirt atbrīvojumus no dažiem noteikumiem par pasažieru tiesībām.

  Grozījums Nr.    4

  Regulas priekšlikums

  9. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (9)  Dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumu izmantotāju tiesības ietver tiesības saņemt informāciju par pakalpojumu gan pirms brauciena, gan tā laikā. Ja vien iespējams, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem un biļešu pārdevējiem būtu jāsniedz šī informācija pirms brauciena un cik drīz vien iespējams. Minētā informācija būtu jāsniedz personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām piekļūstamos formātos.

  (9)  Dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumu patērētāju tiesības ietver tiesības saņemt informāciju par visām pieejamajām dzelzceļa pārvadājuma iespējām un pakalpojumiem pirms brauciena, tā laikā un pēc brauciena. Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, biļešu pārdevējiem un ceļojumu rīkotājiem būtu jāsniedz šī informācija pirms brauciena un reālajā laikā. Minētā informācija būtu jāsniedz personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām piekļūstamos formātos un tai vajadzētu būt publiski pieejamai.

  Pamatojums

  Šis apsvērums attiecas uz 9. panta 2. punktu, kas ir daļa no pārstrādātās redakcijas.

  Grozījums Nr.    5

  Regulas priekšlikums

  9.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (9a)  Labi attīstītas multimodāla pasažieru transporta sistēmas palīdzēs sasniegt mērķus klimata jomā. Tādēļ dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem ir jānorāda arī savienojumu iespējas ar citiem transporta veidiem, lai dzelzceļa pakalpojumu patērētāji zinātu par tām pirms ceļojuma rezervēšanas.

  Pamatojums

  Šis apsvērums attiecas uz 9. panta 2. punktu, kas ir daļa no pārstrādātās redakcijas.

  Grozījums Nr.    6

  Regulas priekšlikums

  12.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (12a)  Prasība nodrošināt piekļuvi ceļojuma informācijas datiem nediskriminējošā veidā ietver reāllaika darbības informāciju par grafikiem vai sarakstiem, vairākveidu transporta savienojumiem, pieejamajām sēdvietām, piemērojamajām maksām un tarifiem, obligātajām atrunām un visiem piemērojamajiem īpašajiem nosacījumiem. Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem būtu jānodrošina iespēja visiem ceļojumu rīkotājiem un biļešu pārdevējiem sekmīgi noslēgt pārvadājuma līgumus, kuru rezultātā tiek izsniegtas biļetes, tranzīta biļetes, rezervācijas un saistītie komercpiedāvājumi, piemēram, biļetes velosipēda vai lielgabarīta bagāžas pārvadāšanai. Tā rezultātā ceļošanai būtu jākļūst pieejamākai pasažieriem un pasažieriem būtu jāsaņem plašāks brauciena iespēju un tarifu piedāvājums.

  Pamatojums

  Grozījums ir saistīts ar 12. apsvērumu, kas ir daļa no pārstrādātās redakcijas.

  Grozījums Nr.    7

  Regulas priekšlikums

  12.b apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (12b)  Sniedzot piekļuvi ceļojumu informācijai vai rezervācijas sistēmām ar lietotņu programmēšanas saskarņu (API) palīdzību, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem būtu jānodrošina, ka API izmanto atvērtus standartus, plaši izmantotus protokolus un mašīnlasāmus formātus. Ja šādi standarti, protokoli vai formāti nepastāv, tiem būtu jāizmanto atvērti procesi attiecībā uz dokumentāciju, izstrādi un standartizāciju, radot standartus, protokolus vai formātus. Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem tie būtu jādara pieejami bez maksas.

  Pamatojums

  Grozījums ir saistīts ar 12. apsvērumu, kas ir daļa no pārstrādātās redakcijas.

  Grozījums Nr.    8

  Regulas priekšlikums

  12.c apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (12c)  Ja ir izveidoti tehniski pasākumi, kas liedz vai traucē pusēm iegūt ceļojuma informāciju no publiski pieejamiem avotiem, kas nav lietotņu programmēšanas saskarnes, piemēram, no to tīmekļvietnēm, tas būtu jāuzskata par diskriminējošu.

  Pamatojums

  Grozījums ir saistīts ar 12. apsvērumu, kas ir daļa no pārstrādātās redakcijas.

  Grozījums Nr.    9

  Regulas priekšlikums

  13. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (13)  Velobraukšanas aizvien lielākā popularitāte visā Savienībā ietekmē mobilitāti un tūrismu kopumā. Gan dzelzceļa transports, gan velobraukšana ieņem aizvien nozīmīgāku vietu modālajā sadalījumā, un tas samazina transporta ietekmi uz vidi. Tāpēc dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, cik vien iespējams, būtu jāvienkāršo velobraukšanas apvienošana ar braucieniem vilcienā, jo īpaši ļaujot vilcienos pārvadāt velosipēdus.

  (13)  Velobraukšanas aizvien lielākā popularitāte visā Savienībā ietekmē mobilitāti un tūrismu kopumā. Gan dzelzceļa transports, gan velobraukšana ieņem aizvien nozīmīgāku vietu modālajā sadalījumā, un tas samazina transporta ietekmi uz vidi. Tāpēc dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, cik vien iespējams, būtu jāvienkāršo velobraukšanas apvienošana ar braucieniem vilcienā, jo īpaši nodrošinot atbilstīgas iespējas droši pārvadāt velosipēdus visu veidu vilcienos, tostarp tālsatiksmes un pārrobežu vilcienos.

  Grozījums Nr.    10

  Regulas priekšlikums

  13.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (13a)  Velosipēdu pārvadāšana vilcienā būtu jāatsaka vai jāierobežo tikai tad, ja ir pienācīgi pamatoti drošības apsvērumi. Šādiem apsvērumiem vajadzētu būt saistītiem ar pasažieru drošumu, jo īpaši, lai saglabātu brīvu piekļuvi avārijas izejām un nepieļautu fizisku kaitējumu pasažieriem.

  Pamatojums

  Grozījums ir saistīts ar 13. apsvērumu, kas ir daļa no pārstrādātās redakcijas.

  Grozījums Nr.    11

  Regulas priekšlikums

  14. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (14)  Ja vien iespējams, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, nodrošinot tranzīta biļetes, būtu jāatvieglina dzelzceļa pasažieru pāreja no viena operatora pie cita.

  (14)  Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, biļešu pārdevējiem un ceļojumu rīkotājiem, nodrošinot tranzīta biļetes, būtu jāatvieglina dzelzceļa pasažieru pāreja no viena operatora pie cita. Tiem skaidri jānorāda, kad tranzīta biļešu cenas būtiski atšķiras no atsevišķi iegādātu biļešu cenām. Izsniedzot tranzīta biļetes, tiem būtu jāņem vērā, ka jāparedz pietiekams laiks, lai pasažieris varētu pārvietoties no viena pakalpojuma uz citu.

  Pamatojums

  Šis grozījums ir saistīs ar grozījumu 17. panta 8. punktā, kas ir daļa no pārstrādātās redakcijas.

  Grozījums Nr.    12

  Regulas priekšlikums

  15. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (15)  Ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām un lai personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām nodrošinātu iespējas braukt pa dzelzceļu, kas ir līdzvērtīgas citiem iedzīvotājiem pieejamajām iespējām, būtu jāizstrādā noteikumi par nediskriminējošu attieksmi un palīdzību brauciena laikā. Personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, kas radušās invaliditātes, vecuma vai kādu citu faktoru dēļ, ir tādas pašas tiesības uz brīvu pārvietošanos un nediskriminējošu attieksmi kā visiem citiem iedzīvotājiem. Tostarp būtu jāpievērš īpaša uzmanība tādas informācijas sniegšanai personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, kura attiecas uz dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumu piekļūstamību, nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi ritošajam sastāvam un vilcienā pieejamajām ērtībām. Lai pasažieriem ar maņu orgānu traucējumiem sniegtu vislabāko iespējamo informāciju par kavējumiem, būtu atbilstīgi jāizmanto vizuālās sistēmas un audiosistēmas. Personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām vajadzētu būt iespējai nopirkt biļetes vilcienā bez papildu piemaksām. Personālam vajadzētu būt pienācīgi apmācītam rīkoties atbilstīgi vajadzībām, kādas ir personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, it sevišķi tad, kad tiek sniegta palīdzība. Lai nodrošinātu vienlīdzīgus braukšanas apstākļus, stacijās un vilcienos būtu jāsniedz palīdzība šādām personām visā vilcienu kustības laikā, ne tikai noteiktos diennakts laikos.

  (15)  Ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām un lai personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām nodrošinātu iespējas braukt pa dzelzceļu, kas ir līdzvērtīgas citiem iedzīvotājiem pieejamajām iespējām, būtu jāizstrādā noteikumi par nediskriminējošu attieksmi un palīdzību pirms brauciena un tā laikā. Personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, kas radušās invaliditātes, vecuma vai kādu citu faktoru dēļ, ir tādas pašas tiesības uz brīvu pārvietošanos un nediskriminējošu attieksmi kā visiem citiem iedzīvotājiem. Tostarp būtu jāpievērš īpaša uzmanība tādas informācijas sniegšanai personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, kura attiecas uz dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumu piekļūstamību, nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi ritošajam sastāvam un vilcienā pieejamajām ērtībām. Lai pasažieriem ar maņu orgānu traucējumiem sniegtu vislabāko iespējamo informāciju par kavējumiem, būtu atbilstīgi jāizmanto vizuālās sistēmas un audiosistēmas. Personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām vajadzētu būt iespējai nopirkt biļetes vilcienā bez papildu piemaksām, ja nav citu iespēju biļetes iegādāties iepriekš. Personālam vajadzētu būt pienācīgi apmācītam rīkoties atbilstīgi vajadzībām, kādas ir personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, it sevišķi tad, kad tiek sniegta palīdzība. Lai nodrošinātu vienlīdzīgus braukšanas apstākļus, stacijās un vilcienos būtu jāsniedz bezmaksas palīdzība šādām personām visā vilcienu kustības laikā, ne tikai noteiktos diennakts laikos.

  Pamatojums

  Ne vienmēr ir iespējams iegādāties biļeti vilcienā. Ne visos vilcienos ir darbinieki, kas pārdod biļetes. Tāpēc būtu jāparedz skaidri noteikumi par šādu iespēju. Grozījums ir saistīts ar 10. panta 5. punktu, kas ir daļa no pārstrādātās redakcijas.

  Grozījums Nr.    13

  Regulas priekšlikums

  16. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (16)  Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem un staciju apsaimniekotājiem būtu jāņem vērā vajadzības, kādas ir personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, un jārīkojas saskaņā ar SITS, kas attiecas uz personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām. Turklāt saskaņā ar Savienības publiskā iepirkuma noteikumiem, jo īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/24/ES26, visas ēkas un ritošo sastāvu vajadzētu padarīt piekļūstamu, jaunu materiālu iegādes, būvniecības vai lielu atjaunošanas darbu gadījumā pakāpeniski likvidējot fiziskus un funkcionālus šķēršļus.

  (16)  Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem un staciju apsaimniekotājiem būtu jāņem vērā vajadzības, kādas ir personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, un jārīkojas saskaņā ar SITS, kas attiecas uz personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, un ar Direktīvu XXX, kad tā papildina SITS. Turklāt saskaņā ar Savienības publiskā iepirkuma noteikumiem, jo īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/24/ES26, visas ēkas un ritošo sastāvu vajadzētu padarīt piekļūstamu, jaunu materiālu iegādes, būvniecības vai lielu atjaunošanas darbu gadījumā pakāpeniski likvidējot fiziskus un funkcionālus šķēršļus.

  __________________

  __________________

  26 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīva 2014/24/ES par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK (OV L 94, 28.3.2014., 65. lpp.).

  26 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīva 2014/24/ES par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK (OV L 94, 28.3.2014., 65. lpp.).

  Pamatojums

  Ja SITS neattiecas uz piekļuves prasībām, tad vajadzētu piemērot Eiropas Pieejamības aktu (Direktīvu XXX). Paredzēts, ka Direktīva XXX papildinās ar nozari saistītos spēkā esošos Savienības tiesību aktus, ietverot tos aspektus, uz kuriem šie tiesību akti vēl nav attiecināti.

  Grozījums Nr.    14

  Regulas priekšlikums

  17. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (17)  Ar šo regulu ir vēlams radīt sistēmu, kas nodrošina pasažieriem kompensāciju par kavējumiem un kas ir saistīta ar dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma atbildību, šai sistēmai izmantojot to pašu pamatojumu kā starptautiskajai sistēmai, kas paredzēta COTIF, un jo īpaši CIV vienotajos noteikumos par pasažieru tiesībām. Pasažieru pārvadājuma kavējuma gadījumā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem būtu jānodrošina pasažieriem kompensācija, kas ir procentuālā daļa no biļetes cenas.

  (17)  Ar šo regulu ir vēlams radīt sistēmu, kas nodrošina pasažieriem kompensāciju par kavējumiem un kas ir saistīta ar dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma atbildību, šai sistēmai izmantojot to pašu pamatojumu kā starptautiskajai sistēmai, kas paredzēta COTIF, un jo īpaši CIV vienotajos noteikumos par pasažieru tiesībām. Iegādātajām biļetēm vajadzētu būt pilnībā atmaksājamām. Pasažieru pārvadājuma kavējuma gadījumā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem būtu jānodrošina pasažieriem kompensācija, kas ir procentuālā daļa līdz 100 % no biļetes cenas.

  Grozījums Nr.    15

  Regulas priekšlikums

  18. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (18)  Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem vajadzētu būt pienākumam būt apdrošinātiem vai veikt līdzvērtīgus pasākumus, lai nodrošinātu savu atbildību attiecībā uz dzelzceļa pasažieriem, ja notiek nelaimes gadījums. Ja dalībvalstis nosaka maksimālo zaudējumu atlīdzības summu pasažiera bojāejas vai pasažierim nodarīta personiska aizskāruma gadījumā, minētajai summai vajadzētu būt vismaz līdzvērtīgai CIV vienotajos noteikumos paredzētajai summai.

  (18)  Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem vajadzētu būt pienākumam būt apdrošinātiem vai veikt līdzvērtīgus pasākumus, lai nodrošinātu savu atbildību attiecībā uz dzelzceļa pasažieriem, ja notiek nelaimes gadījums. Ja dalībvalstis nosaka maksimālo zaudējumu atlīdzības summu pasažiera bojāejas vai pasažierim nodarīta personiska aizskāruma gadījumā, minētajai summai vajadzētu būt vismaz līdzvērtīgai CIV vienotajos noteikumos paredzētajai summai. Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai jebkurā laikā palielināt zaudējumu atlīdzības summu pasažiera bojāejas vai pasažiera traumas gadījumā.

  Grozījums Nr.    16

  Regulas priekšlikums

  18.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (18a)  Šīs regulas nozīmē par nelaimes gadījumiem būtu jāuzskata arī pasažieru veselības traucējumi, ko izraisījusi uzturēšanās pārpildītās pasažieru vilcienu kupejās, izņemot gadījumus, kad šajos pasažieru vilcienos pārvadā cilvēkus saskaņā ar šīs regulas 16. panta 2. punktu. Turklāt par nelaimes gadījumiem būtu jāuzskata arī pasažieru veselības traucējumi, ko izraisījusi gaisa kondicionētāju neizmantošana vai atteice un ar to saistīti pasažieriem neizturami temperatūras vai gaisa mitruma apstākļi pasažieru kupejās.

  Pamatojums

  Lai novērstu pasažieriem nelabvēlīgas juridiskās nepilnības un jo īpaši, bet ne tikai, ņemot vērā regulas 3. un 5. apsvērumu, būtu prātīgi noteikt atbildību arī par citiem pasažieru veselības traucējumiem, kuri radušies pārvadātāja vainas dēļ un kurus plašākā nozīmē var pielīdzināt nelaimes gadījumiem.

  Grozījums Nr.    17

  Regulas priekšlikums

  20. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (20)  Kavējuma gadījumā būtu jānodrošina pasažieriem iespējas turpināt braucienu vai braukt pa citu maršrutu ar līdzvērtīgiem pārvadāšanas nosacījumiem. Šādā gadījumā būtu jāņem vērā vajadzības, kādas ir personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām.

  (20)  Kavējuma gadījumā būtu jānodrošina pasažieriem iespējas turpināt braucienu vai braukt pa citu maršrutu ar līdzvērtīgiem pārvadāšanas nosacījumiem. Šādā gadījumā jo īpaši būtu jāņem vērā vajadzības, kādas ir personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām.

  Grozījums Nr.    18

  Regulas priekšlikums

  21. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (21)  Tomēr dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam nevajadzētu būt pienākumam maksāt kompensāciju, ja tas var pierādīt, ka kavējumu izraisīja bargi meteoroloģiskie apstākļi vai lielas dabas katastrofas, kas apdraudēja pārvadājuma drošu veikšanu. Katram šādam gadījumam vajadzētu būt ekstremālas dabas katastrofas iezīmēm, kas to atšķir no parastajiem, gadalaikam raksturīgajiem meteoroloģiskajiem apstākļiem, tādiem kā rudens vētras vai regulāra pilsētu applūšana, ko izraisa plūdmaiņas vai sniega kušana. Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem būtu jāpierāda, ka tie nevarēja prognozēt vai novērst kavējumu pat tad, ja tika veikti visi iespējamie pasākumi.

  svītrots

  Grozījums Nr.    19

  Regulas priekšlikums

  22. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (22)  Staciju apsaimniekotājiem sadarbībā ar infrastruktūras pārvaldītājiem un dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem būtu jāsagatavo ārkārtas rīcības plāni, kuru mērķis ir, nodrošinot iestrēgušajiem pasažieriem pienācīgu informāciju un aprūpi, līdz minimumam samazināt būtisku darbības traucējumu ietekmi.

  (22)  Staciju apsaimniekotājiem sadarbībā ar infrastruktūras pārvaldītājiem un dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem būtu jāsagatavo un jādara publiski pieejami ārkārtas rīcības plāni, kuru mērķis ir, nodrošinot iestrēgušajiem pasažieriem pienācīgu informāciju un aprūpi, līdz minimumam samazināt būtisku darbības traucējumu ietekmi.

  Grozījums Nr.    20

  Regulas priekšlikums

  23. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (23)  Šai regulai nebūtu jāierobežo dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu tiesības saskaņā ar piemērojamajiem valsts tiesību aktiem pieprasīt kompensāciju no jebkuras personas, tostarp no trešām personām.

  (23)  Šai regulai nebūtu jāierobežo dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu, biļešu pārdevēju, dzelzceļa stacijas apsaimniekotāju vai infrastruktūras pārvaldītāju tiesības attiecīgā gadījumā pieprasīt kompensāciju no jebkuras personas, tostarp no trešām personām, par savu saistību pret pasažieriem izpildi saskaņā ar šo regulu.

  Grozījums Nr.    21

  Regulas priekšlikums

  27. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (27)  Dzelzceļa pasažieriem vajadzētu būt iespējai iesniegt sūdzību jebkuram iesaistītam dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam par tiesībām un pienākumiem, kas paredzēti ar šo regulu, un viņiem vajadzētu būt tiesībām saņemt atbildi pieņemamā laikposmā.

  (27)  Dzelzceļa pasažieriem vajadzētu būt iespējai iesniegt sūdzību jebkuram iesaistītam dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam, biļešu pārdevējam, stacijas apsaimniekotājam vai infrastruktūras pārvaldītājam par tiesībām un pienākumiem, kas paredzēti ar šo regulu, un viņiem vajadzētu būt tiesībām saņemt atbildi pieņemamā laikposmā.

  Pamatojums

  Saskaņā ar 28. panta 2. punkta noteikumiem pasažieri var iesniegt sūdzību jebkuram iesaistītajam dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam, biļešu pārdevējam, stacijas apsaimniekotājam vai infrastruktūras pārvaldītājam.

  Grozījums Nr.    22

  Regulas priekšlikums

  28. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (28)  Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem un staciju apsaimniekotājiem būtu jānosaka, jāpublisko, jāpārvalda un jāpārrauga dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumu kvalitātes standarti.

  (28)  Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem un staciju apsaimniekotājiem būtu jānosaka, jāpublisko, jāpārvalda un jāpārrauga dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumu kvalitātes standarti, tostarp attiecībā uz personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām.

  Pamatojums

  Grozījums saistīts ar 15. apsvērumu attiecībā uz ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām. Pakalpojumu kvalitātes standarti būtu jāattiecina arī uz personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām.

  Grozījums Nr.    23

  Regulas priekšlikums

  29. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (29)  Lai patērētāju aizsardzību dzelzceļa transportā uzturētu augstā līmenī, būtu jāprasa dalībvalstīm norīkot valsts izpildes struktūras, kuru uzdevums ir rūpīgi uzraudzīt un nodrošināt šīs regulas izpildi valsts līmenī. Minētajām struktūrām vajadzētu būt iespējai veikt dažādus izpildes pasākumus. Pasažieriem vajadzētu būt iespējai iesniegt minētajām struktūrām sūdzības par varbūtējiem regulas pārkāpumiem. Lai nodrošinātu šādu sūdzību apmierinošu izskatīšanu, minētajām struktūrām arī būtu savstarpēji jāsadarbojas.

  (29)  Lai patērētāju aizsardzību dzelzceļa transportā uzturētu augstā līmenī, būtu jāprasa dalībvalstīm norīkot valsts izpildes struktūras, kuru uzdevums ir rūpīgi uzraudzīt un nodrošināt šīs regulas izpildi valsts līmenī. Minētajām struktūrām vajadzētu būt iespējai veikt dažādus izpildes pasākumus un nodrošināt pasažieriem saistošu alternatīvas strīdu izšķiršanas iespēju saskaņā ar Direktīvu 2013/11/ES1a. Pasažieriem vajadzētu būt iespējai iesniegt minētajām struktūrām sūdzības par varbūtējiem regulas pārkāpumiem un vienošanās gadījumā izmantot tiešsaistes strīdu izšķiršanas mehānismu, kas izveidots saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 524/20131b. Būtu arī jāparedz, ka sūdzības var iesniegt organizācijas, kas pārstāv pasažieru grupas. Lai nodrošinātu šādu sūdzību apmierinošu izskatīšanu, minētajām struktūrām arī būtu savstarpēji jāsadarbojas, un šo regulu arī turpmāk vajadzētu norādīt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/23941c pielikumā. Valsts izpildes struktūras katru gadu savās tīmekļvietnēs publicē ziņojumus ar statistiku, norādot saņemto sūdzību skaitu un veidu un sīki izklāstot savu izpildes darbību rezultātus. Turklāt šos ziņojumus publicē arī Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras tīmekļvietnē.

   

  __________________

   

  1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Direktīva 2013/11/ES par patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK (OV L 165, 18.6.2013., 14. lpp.).

   

  1b Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regula (ES) Nr. 524/2013 par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK (OV L 165, 18.6.2013., 1. lpp.).

   

  1c Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 12. decembra Regula (ES) 2017/2394 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbild par tiesību aktu izpildi patērētāju tiesību aizsardzības jomā, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2006/2004 (OV L 345, 27.12.2017., 1. lpp.).

  Grozījums Nr.    24

  Regulas priekšlikums

  31. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (31)  Dalībvalstīm būtu jāparedz sankcijas, ko piemēro par šīs regulas pārkāpumiem, un jānodrošina to piemērošana. Sankcijām, kas varētu ietvert kompensācijas maksāšanu attiecīgajai personai, vajadzētu būt efektīvām, samērīgām un atturošām.

  (31)  Dalībvalstīm būtu jāparedz sankcijas, ko piemēro par šīs regulas pārkāpumiem, un jānodrošina to piemērošana. Sankcijām, kas varētu ietvert kompensācijas maksāšanu attiecīgajai personai, vajadzētu būt efektīvām, samērīgām un atturošām, un tajās vajadzētu ietvert arī minimālo naudassodu vai attiecīgā uzņēmuma vai organizācijas gada apgrozījuma procentuālo daļu atkarībā no tā, kura summa ir lielāka.

  Pamatojums

  Pienācīgu piemērošanas noteikumu trūkums bija viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ tika izlemts pārstrādāt šo regulu. Tādēļ ir ļoti svarīgi nodrošināt, ka sankcijas ir atturošas, lai mazinātu iespēju, ka uzņēmumi rīkojas, pārkāpjot šīs regulas noteikumus. Šis grozījums ir arī nešķirami saistīts ar citiem grozījumiem attiecībā uz izpildi VII nodaļā, tostarp grozījumiem par izpildes struktūru spēju veidošanu un efektivitātes uzlabošanu un palīdzības nodrošināšanu pasažieriem sūdzību iesniegšanas procesā.

  Grozījums Nr.    25

  Regulas priekšlikums

  1. pants – virsraksts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Priekšmets

  Priekšmets un mērķi

  Pamatojums

  Regula tika pārstrādāta, līdzsvarojot dzelzceļa pasažieru tiesību palielināšanu un sabiedrības interešu ievērošanu kopumā, lai veicinātu dzelzceļa kā transporta veida attīstību. Šajā pantā ir noteikti mērķi, tādēļ tas jānorāda virsrakstā, jo tas ir nešķirami saistīts ar citiem šā teksta grozījumiem un tas ir arī jautājums par labu praksi tiesību aktu izstrādes jomā.

  Grozījums Nr.    26

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – ievaddaļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Ar šo regulu paredz dzelzceļa transportam piemērojamus noteikumus par:

  Lai nodrošinātu pasažieru efektīvu aizsardzību un veicinātu dzelzceļa pārvadājumus, ar šo regulu paredz dzelzceļa transportam piemērojamus noteikumus par:

  Pamatojums

  Sk. iepriekšējā grozījuma pamatojumu.

  Grozījums Nr.    27

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  d)  pasažieru tiesībām reisa atcelšanas vai kavējuma gadījumā;

  d)  pasažieru tiesībām un kompensāciju pārvadājumu traucējumu gadījumā, piemēram, reisa atcelšanas vai kavējuma gadījumā;

  Grozījums Nr.    28

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – e punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  e)  minimālo pasažieriem sniedzamo informāciju;

  e)  minimālo pasažieriem sniedzamo informāciju, ko dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, biļešu pārdevēji un ceļojumu rīkotāji sniedz precīzā un savlaicīgā veidā un pieejamā formātā;

  Pamatojums

  Šis grozījums ir nešķirami saistīts jo īpaši ar II nodaļu.

  Grozījums Nr.    29

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – h punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  h)  sūdzību izskatīšanu;

  h)  atbilstīgām sūdzību izskatīšanas procedūrām;

  Pamatojums

  Pārstrādātās regulas labākas īstenošanas mērķa sasniegšanas nolūkā ir svarīgi nodrošināt, lai patērētāji un valstu izpildes struktūras var paļauties uz stabilām procedūrām, kas padarīs sūdzību izskatīšanu vienkāršāku un ātrāku. Grozījums ir nešķirami saistīts jo īpaši ar VII nodaļas grozījumiem.

  Grozījums Nr.    30

  Regulas priekšlikums

  2. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  a)  Direktīvā 2012/34/ES minētajiem pilsētas, piepilsētas un reģionālajiem dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem, izņemot pārrobežu pārvadājumu pakalpojumus Savienībā;

  a)  metro, tramvajiem un citiem vieglā dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem, kā minēts Direktīvā 2012/34/ES un turpmāk definēts Direktīvā (ES) 2016/797;

  Grozījums Nr.    31

  Regulas priekšlikums

  2. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  b)  starptautiskajiem dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem gadījumā, ja būtiska pārvadājuma daļa, tostarp vismaz viena plānota apstāšanās stacijā, tiek veikta ārpus Savienības, ar nosacījumu, ka pasažieru tiesības ir pienācīgi nodrošinātas saskaņā ar attiecīgajiem valsts tiesību aktiem tās dalībvalsts teritorijā, kura piešķir atbrīvojumu.

  b)  starptautiskajiem dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem gadījumā, ja būtiska pārvadājuma daļa, tostarp vismaz viena plānota apstāšanās stacijā, tiek veikta ārpus Savienības, tikai attiecībā uz to daļu, kas nenotiek tās dalībvalsts teritorijā, kura piešķir atbrīvojumu.

  Grozījums Nr.    32

  Regulas priekšlikums

  2. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  ba)  dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem ar ritekļiem, ko izmanto tikai vēsturiskiem vai tūrisma mērķiem.

  Grozījums Nr.    33

  Regulas priekšlikums

  2. pants – 3. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3.  Dalībvalstis informē Komisiju par atbrīvojumiem, kas piešķirti saskaņā ar 2. punkta a) un b) apakšpunktu, un par valsts tiesību aktu atbilstību attiecīgās dalībvalsts teritorijā 2. punkta b) apakšpunkta vajadzībām.

  3.  Dalībvalstis informē Komisiju par atbrīvojumiem, kas piešķirti saskaņā ar 2. punkta a), b) un baapakšpunktu.

  Grozījums Nr.    34

  Regulas priekšlikums

  2. pants – 4. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  4.  Šīs regulas 5., 10., 11. un 25. pantu un V nodaļu piemēro visiem 1. punktā minētajiem dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem, arī pakalpojumiem, kam piešķirts atbrīvojums saskaņā ar 2. punkta a) un b) apakšpunktu.

  4.  Šīs regulas 4., 5., 6., 7., 11. un 12. pantu un V nodaļu piemēro visiem šā panta 1. punktā minētajiem dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem, arī pakalpojumiem, kam piešķirts atbrīvojums saskaņā ar šā panta 2. punkta a) un b) apakšpunktu. Šīs regulas 10. un 17. pantu piemēro visiem šā panta 1. punktā minētajiem dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem, arī pakalpojumiem, kam piešķirts atbrīvojums saskaņā ar šā panta 2. punkta b) apakšpunktu.

  Grozījums Nr.    35

  Regulas priekšlikums

  3. pants – 1. daļa – 5. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (5)  “biļešu pārdevējs” ir jebkurš dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumu mazumtirgotājs, kas noslēdz pārvadājuma līgumus un pārdod biļetes vai nu dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma vārdā, vai pats savā vārdā;

  (5)  “biļešu pārdevējs” ir jebkurš dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumu mazumtirgotājs, kas noslēdz pārvadājuma līgumus un pārdod biļetes vai tranzīta biļetes viena vai vairāku dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu vārdā vai pats savā vārdā;

  Pamatojums

  Grozījums ir saistīts ar 10. panta 1. un 6. punktu, kas ir daļa no pārstrādātās redakcijas.

  Grozījums Nr.    36

  Regulas priekšlikums

  3. pants – 1. daļa – 6.a punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (6a)  “biļete” ir derīgs pierādījums, kas pasažierim dod tiesības izmantot dzelzceļa transportu, neatkarīgi no tā, vai tā ir papīra biļete, e-biļete, viedkarte vai ceļojuma karte;

  Pamatojums

  Biļetēm var būt dažādi veidi, jo īpaši, ņemot vērā tiešsaistes platformu attīstību. Tādēļ vajadzētu būt skaidram, ka tas ir derīgs pierādījums neatkarīgi no tā veida un pasažierim dod tiesības izmantot dzelzceļa pakalpojumu.

  Grozījums Nr.    37

  Regulas priekšlikums

  3. pants – 1. daļa – 8. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (8)  “tranzīta biļete” ir biļete vai biļetes, kas ir viens pārvadājuma līgums par tādu secīgu dzelzceļa pārvadājumu veikšanu, kurus nodrošina viens vai vairāki dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi;

  (8)  “tranzīta biļete” ir biļete vai atsevišķas biļetes secīgiem dzelzceļa pārvadājumiem, kurus nodrošina viens vai vairāki dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, un kas nopirkta no viena biļešu pārdevēja, ceļojumu rīkotāja vai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma braucienam no sākumpunkta līdz galapunktam;

  Pamatojums

  Grozījums ir saistīts ar 10. panta 1. un 6. punktu, kas ir daļa no pārstrādātās redakcijas.

  Grozījums Nr.    38

  Regulas priekšlikums

  3. pants – 1. daļa – 10. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (10)  “brauciens” ir pasažiera pārvadāšana no iekāpšanas stacijas līdz galamērķa stacijai saskaņā ar vienu pārvadājuma līgumu;

  (10)  “brauciens” ir pasažiera pārvadāšana no iekāpšanas stacijas līdz galamērķa stacijai;

  Grozījums Nr.    39

  Regulas priekšlikums

  3. pants – 1. daļa – 10.a punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (10a)  “optimāls vienotais dzelzceļa pārvadājums” ir optimālākais (piemēram, lētākais, ātrākais vai ērtākais) vienvirziena dzelzceļa pārvadājums starp jebkurām divām dzelzceļa stacijām (gan dalībvalstī, gan pāri Savienības iekšējām robežām), kas var ietvert vienu, divus vai vairākus secīgus dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumus un kur ievērots minimālais standarta pārsēšanās laikposms, kuru paredzējuši oficiāli dzelzceļa pārvadājumu plānotāji, un kas var ietvert vairāk nekā vienu secīgu biļeti vai pārvadājuma līgumu atkarībā no tā, kurš risinājums ir vislabāk piemērots pasažierim;

  Pamatojums

  Pašreizējās tehnoloģijas sniedz iespēju pasažieriem rezervēt secīgus dzelzceļa pārvadājumus un izvēlēties vislabāko brauciena risinājumu (piemēram, lētāko, ātrāko vai ērtāko) neatkarīgi no biļešu skaita (viena vai atsevišķas secīgas biļetes). Definīcija precizē 3. panta 8. punktu un nodrošina regulā juridisku konsekvenci. Grozījums saskaņo šo regulu ar citām regulām, kas reglamentē pasažieru tiesības citos transporta veidos (piemēram, gaisa transportā). Termins “optimāls vienotais dzelzceļa pārvadājums” ļauj pasažierim izvēlēties piemērotāko ceļojuma iespēju un ir pienācīgi pamatots ar jaunu tehnoloģiju izstrādi.

  Grozījums Nr.    40

  Regulas priekšlikums

  3. pants – 1. daļa – 16. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (16)  “persona ar invaliditāti” un “persona ar ierobežotām pārvietošanās spējām” ir jebkura persona, kurai ir pastāvīgi vai pagaidu fiziski, garīgi, intelektuāli vai maņu traucējumi, kas mijiedarbībā ar dažādiem šķēršļiem var traucēt šai personai pilnvērtīgi un efektīvi izmantot transportu līdzvērtīgi citiem pasažieriem, vai kuras pārvietošanās spējas, izmantojot transportu, ir ierobežotas vecuma dēļ;

  (16)  “persona ar invaliditāti” un “persona ar ierobežotām pārvietošanās spējām” ir jebkura persona, kurai ir pastāvīgi vai pagaidu fiziski, garīgi, intelektuāli vai maņu traucējumi, kas mijiedarbībā ar dažādiem šķēršļiem var traucēt šai personai pilnvērtīgi un efektīvi izmantot transportu līdzvērtīgi citiem pasažieriem, vai kuras pārvietošanās spējas, izmantojot transportu, ir ierobežotas;

  Grozījums Nr.    41

  Regulas priekšlikums

  3. pants – 1. daļa – 18.a punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (18a)  “vieglā dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojums” ir pakalpojums, ko sniedz pilsētas un/vai piepilsētas dzelzceļa transporta sistēma ar C-III vai C-IV kategorijas triecienizturību (saskaņā ar EN 15227:2011) un maksimālo ritekļa stiprību 800 kN (garenvirziena spiedes slodze sakabes zonā); vieglā dzelzceļa sistēmas var izmantot savas atsevišķas līnijas vai izmantot ceļu kopīgi ar autosatiksmi, un parasti nenotiek to apmaiņa ar tālsatiksmes pasažieru vai kravas satiksmi;

  Pamatojums

  Grozījums ir saistīts ar 2. panta 2. punktu, kas ir daļa no pārstrādātās redakcijas.

  Grozījums Nr.    42

  Regulas priekšlikums

  3. pants – 1. daļa – 19.a punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (19a)  “lietotņu programmēšanas saskarne” ir elektroniska saskarne informācijas izgūšanai par kustības grafikiem un sarakstiem, vairākveidu transporta savienojumiem, tostarp reāllaika informāciju par iespējamiem kavējumiem, pieejamajām sēdvietām, piemērojamajām maksām, obligātajām rezervācijām un īpašajiem nosacījumiem, transporta pakalpojumu pieejamību, kas ļauj arī iegādāties biļetes, tranzīta biļetes un rezervācijas.

  Pamatojums

  Šī jaunā definīcija ir vajadzīga, ieviešot jaunos nosacījumus 10.a pantā (jauns).

  Grozījums Nr.    43

  Regulas priekšlikums

  5. pants – 1. daļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Neskarot sociālos tarifus, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi un biļešu pārdevēji plašai sabiedrībai piedāvā līguma nosacījumus un tarifus bez tiešas vai netiešas diskriminācijas pēc galalietotāja valstspiederības vai dzīvesvietas vai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma vai biļešu pārdevēja uzņēmējdarbības vietas Savienībā.

  Neskarot sociālos tarifus, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, biļešu pārdevēji un ceļojumu rīkotāji plašai sabiedrībai piedāvā līguma nosacījumus un tarifus, pārdod biļetes un tranzīta biļetes un pieņem rezervācijas no pasažieriem bez tiešas vai netiešas diskriminācijas, jo īpaši pēc pasažiera valstspiederības, izcelsmes vai dzīvesvietas vai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma vai biļešu pārdevēja uzņēmējdarbības vietas Savienībā. Turklāt dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, biļešu pārdevēji un ceļojumu rīkotāji nepiemēro atšķirīgus nosacījumus maksājumu darījumam maksājumu līdzekļu klāstā, kurus tie pieņem, tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar pasažiera valstspiederību, dzīvesvietu, maksājumu konta atrašanās vietu, maksājumu pakalpojumu sniedzēja uzņēmējdarbības veikšanas vietu vai maksājumu instrumenta izdošanas vietu Savienībā, ja:

   

  a) maksājumu darījums tiek veikts, izmantojot elektronisku darījumu ar kredīta pārvedumu, tiešā debeta maksājumu vai kartei piesaistītu maksājumu instrumentu tajā pašā maksājumu zīmolā un kategorijā;

   

  b) tiek izpildītas autentificēšanas prasības saskaņā ar Direktīvu (ES) 2015/2366 un

   

  c) maksājumu darījumi ir valūtā, ko pieņem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums, biļešu pārdevējs vai ceļojumu rīkotājs.

  Grozījums Nr.    44

  Regulas priekšlikums

  6. pants – 1. daļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Pasažieriem ir tiesības vilcienā pārvadāt velosipēdus, attiecīgā gadījumā – par samērīgu samaksu. Pasažieri brauciena laikā uzrauga savus velosipēdus un nodrošina, ka netiek radītas neērtības vai nodarīti zaudējumi citiem pasažieriem, pārvietošanās palīglīdzekļiem, bagāžai vai dzelzceļa transporta darbībai. Velosipēdu pārvadāšanu drīkst atteikt vai ierobežot drošības vai ekspluatācijas apsvērumu dēļ ar nosacījumu, ka dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, biļešu pārdevēji, ceļojumu rīkotāji un attiecīgā gadījumā staciju apsaimniekotāji informē pasažierus par šāda atteikuma vai ierobežojuma nosacījumiem saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 454/2011.

  Pasažieriem ir tiesības vilcienā pārvadāt velosipēdus neatkarīgi no tā, vai tie ir samontēti vai nav, tostarp ātrgaitas, tālsatiksmes un pārrobežu vilcienos. Šo pakalpojumu piedāvā bez maksas vai izņēmuma gadījumos par samērīgu samaksu. Visos jaunajos vai atjaunotajos pasažieru ritošajos sastāvos ir paredzētas pietiekamas, labi norādītas un speciāli paredzētas vietas samontētu velosipēdu pārvadāšanai. Velosipēdu pārvadāšanu drīkst atteikt vai ierobežot tikai pienācīgi pamatotu drošības apsvērumu dēļ ar nosacījumu, ka dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, biļešu pārdevēji, ceļojumu rīkotāji un attiecīgā gadījumā staciju apsaimniekotāji vēlākais biļešu iegādes laikā informē pasažierus par velosipēdu pārvadāšanu visos pakalpojumos saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 454/2011.

  Grozījums Nr.    45

  Regulas priekšlikums

  7. pants – 2. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2.  Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi var pasažierim piedāvāt līguma nosacījumus, kas ir izdevīgāki nekā šajā regulā paredzētie nosacījumi.

  2.  Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, ceļojumu rīkotāji vai biļešu pārdevēji var pasažierim piedāvāt līguma nosacījumus, kas ir izdevīgāki nekā šajā regulā paredzētie nosacījumi.

  Pamatojums

  Grozījums apstiprina, ka biļetes pasažieriem piedāvā ne tikai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi un tas neietekmē uzņēmumu savstarpējās attiecības vai brīvību slēgt līgumus starp dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem un ceļojumu rīkotājiem / biļešu pārdevējiem un ir saskaņā ar Komisijas tekstu II nodaļā.

  Grozījums Nr.    46

  Regulas priekšlikums

  8. pants – virsraksts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Pienākums sniegt informāciju par pakalpojumu pārtraukšanu

  Pienākums sniegt informāciju un konsultāciju par pakalpojumu pārtraukšanu vai būtisku samazināšanu

  Pamatojums

  Ņemot vērā, ka šīs regulas un Komisijas ierosināto grozījumu mērķis ir palielināt personu ar invaliditāti un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām tiesības un arī uzlabot pasažieru tiesības kopumā, ir svarīgi nodrošināt, ka dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi izturas pret pasažieriem taisnīgi. Tādēļ šis grozījums ir nešķirami saistīts ar citiem priekšlikumiem, tostarp tiem, kas attiecas uz uzņēmumu sniegto informāciju un kas attiecas uz nediskriminējošu attieksmi pret pasažieriem 1. pantā un saistītajās nodaļās un visiem nosacījumiem par piekļūstamību V nodaļā un citur.

  Grozījums Nr.    47

  Regulas priekšlikums

  8. pants – 1. daļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi vai, attiecīgā gadījumā, kompetentās iestādes, kas atbildīgas par dzelzceļa sabiedrisko pakalpojumu līgumu, ar attiecīgiem līdzekļiem, tostarp personām ar invaliditāti piekļūstamos formātos saskaņā ar Direktīvā XXX31 noteiktajām pieejamības prasībām, un pirms to īstenošanas publisko lēmumus izbeigt vai uz laiku pārtraukt pakalpojumus.

  Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi vai, attiecīgā gadījumā, kompetentās iestādes, kas atbildīgas par dzelzceļa sabiedrisko pakalpojumu līgumu, ar attiecīgiem līdzekļiem un nekavējoties, tostarp personām ar invaliditāti piekļūstamos formātos saskaņā ar Direktīvā XXX31 noteiktajām pieejamības prasībām, un savlaicīgi pirms īstenošanas publisko priekšlikumus pilnībā vai uz laiku pārtraukt vai būtiski samazināt pakalpojumus un nodrošina, ka pirms īstenošanas minētie priekšlikumi tiek mērķtiecīgi un pienācīgi apspriesti ar ieinteresētajām personām.

  __________________

  __________________

  31 Direktīva XXX par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz produktu un pakalpojumu pieejamības prasībām (Eiropas tiesību akts par pieejamību) (OV L X, X.X.XXXX., X. lpp.).

  31 Direktīva XXX par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz produktu un pakalpojumu pieejamības prasībām (Eiropas tiesību akts par pieejamību) (OV L X, X.X.XXXX., X. lpp.).

  Grozījums Nr.    48

  Regulas priekšlikums

  9. pants – 1. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1.  Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi un biļešu pārdevēji, kas piedāvā pārvadājuma līgumus viena vai vairāku dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu vārdā, pēc pieprasījuma sniedz pasažierim vismaz II pielikuma I daļā noteikto informāciju par braucieniem, par kuriem attiecīgais dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums piedāvā pārvadājuma līgumu. Biļešu pārdevēji, kas piedāvā pārvadājuma līgumus savā vārdā, un ceļojumu rīkotāji šo informāciju sniedz, ja tā ir pieejama.

  1.  Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, ceļojumu rīkotāji un biļešu pārdevēji, kas piedāvā pārvadājuma līgumus savā vārdā vai viena vai vairāku dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu vārdā, sniedz pasažierim vismaz II pielikuma I daļā noteikto informāciju par braucieniem, par kuriem attiecīgais dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums piedāvā pārvadājuma līgumu.

  Pamatojums

  Lai saglabātu teksta iekšējo loģiku un mērķus, ir svarīgi nodrošināt, lai pasažieri savlaicīgi saņem no attiecīgā biļešu mazumtirgotāja precīzu informāciju par savu braucienu. Grozījums ir nešķirami saistīts ar noteikumiem par informāciju, tostarp ar II pielikumu kopumā.

  Grozījums Nr.    49

  Regulas priekšlikums

  9. pants – 2. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2.  Brauciena laikā, tostarp pārsēšanās stacijās, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi un, ja iespējams, biļešu pārdevēji sniedz pasažierim vismaz II pielikuma II daļā noteikto informāciju.

  2.  Brauciena laikā, tostarp pārsēšanās stacijās, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi un, ja iespējams, ceļojumu rīkotāji un biļešu pārdevēji sniedz pasažierim vismaz II pielikuma II daļā noteikto informāciju.

  Grozījums Nr.    50

  Regulas priekšlikums

  9. pants – 3. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3.  Šā panta 1. un 2. punktā minēto informāciju sniedz visatbilstīgākajā formātā, tostarp izmantojot mūsdienīgas komunikācijas tehnoloģijas. Īpaši rūpīgi jānodrošina šīs informācijas piekļūstamība personām ar invaliditāti saskaņā ar Direktīvā XXX un Regulā (ES) Nr. 454/2011 noteiktajām pieejamības prasībām.

  3.  Šā panta 1. un 2. punktā minēto informāciju sniedz, izmantojot viegli piekļūstamas, vispārēji izmantotas un reāllaika mūsdienīgas komunikācijas tehnoloģijas un, ja iespējams, rakstiski. Īpaši rūpīgi jānodrošina šīs informācijas piekļūstamība personām ar invaliditāti saskaņā ar Direktīvā XXX un Regulā (ES) Nr. 454/2011 noteiktajām pieejamības prasībām. Piekļūstamo formātu pieejamību uzskatāmi reklamē.

  Grozījums Nr.    51

  Regulas priekšlikums

  9. pants – 4. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  4.  Staciju apsaimniekotāji un infrastruktūras pārvaldītāji nediskriminējošā veidā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem un biļešu pārdevējiem dara pieejamus reāllaika datus par vilcieniem, tostarp par citu dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu ekspluatētajiem vilcieniem.

  4.  Staciju apsaimniekotāji, infrastruktūras pārvaldītāji un dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi nediskriminējošā veidā, visatbilstīgākajā formātā, savstarpēji izmantojamā tehniskā saskarnē, izmantojot jaunākās komunikāciju tehnoloģijas, lai dzelzceļu pārvadājumu uzņēmumi un biļešu pārdevēji nodrošinātu pasažieriem visu šajā regulā prasīto informāciju, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem un biļešu pārdevējiem dara pieejamus reāllaika datus par vilcieniem, tostarp par citu dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu ekspluatētajiem vilcieniem.

  Grozījums Nr.    52

  Regulas priekšlikums

  9. pants – 4.a punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  4.a  Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi un biļešu pārdevēji, kas piedāvā pārvadājuma līgumus viena vai vairāku dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu vārdā, sniedz pasažierim informāciju par savienojumu iespējām ar citiem transporta veidiem.

  Pamatojums

  Grozījums ir nešķirami saistīts ar 9. un 14. pantu.

  Grozījums Nr.    53

  Regulas priekšlikums

  9. pants – 4.b punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  4.b  Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi sadarbībā ar staciju apsaimniekotājiem un infrastruktūras pārvaldītājiem kustības grafikos norāda informāciju par pieejamiem vilcienu savienojumiem un stacijām.

  Pamatojums

  Grozījums ir saistīts ar 1. pantu. Minētajai informācijai vajadzētu vienkāršot ceļošanu personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām.

  Grozījums Nr.    54

  Regulas priekšlikums

  10. pants – 1. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1.  Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi un biļešu pārdevēji piedāvā biļetes un, ja tās ir pieejamas, tranzīta biļetes un rezervācijas. Tie dara visu iespējamo, lai piedāvātu tranzīta biļetes, tostarp braucieniem pāri robežām un braucieniem, ko nodrošina vairāk nekā viens dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums.

  1.  Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, biļešu pārdevēji un ceļojumu rīkotāji piedāvā biļetes, tranzīta biļetes un rezervācijas, tostarp braucieniem pāri robežām vai nakts vilcieniem un braucieniem, ko nodrošina vairāk nekā viens dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums. Šo biļešu rezervēšana ir pieejama un nediskriminējoša, tostarp personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām. Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, biļešu pārdevēji un ceļojumu rīkotāji izveido piemērotas lietotņu programmēšanas saskarnes un datu formātus, kas nodrošina informācijas apmaiņu starp tīkliem, reģioniem un valstīm, kā arī biļešu rezervāciju internetā.

  Grozījums Nr.    55

  Regulas priekšlikums

  10. pants – 2. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2.  Neskarot 3. un 4. punktu, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi un biļešu pārdevēji izplata biļetes pasažieriem, izmantojot vismaz vienu no šādiem pārdošanas punktiem:

  2.  Neskarot 3. un 4. punktu, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, biļešu pārdevēji un ceļojumu rīkotāji izplata biļetes, tranzīta biļetes un rezervācijas pasažieriem, izmantojot internetu un vismaz vienu no šādiem pārdošanas punktiem:

  a)  biļešu kases vai biļešu automātus;

  a)  biļešu kases vai biļešu automātus;

  b)  tālruni, internetu vai jebkuras citas plaši pieejamas informācijas tehnoloģijas;

  b)  tālruni vai jebkuras citas plaši pieejamas informācijas tehnoloģijas;

  c)  vilcienos.

  c)  vilcienos.

  Dalībvalstis var prasīt, lai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi pārvadājumiem, ko veic saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu līgumiem, biļetes nodrošinātu, izmantojot vairāk nekā vienu pārdošanas punktu.

   

  Grozījums Nr.    56

  Regulas priekšlikums

  10. pants – 3. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3.  Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi piedāvā iespēju iegādāties attiecīgā pārvadājuma biļetes vilcienā, ja vien šāda iespēja nav ierobežota vai liegta drošības, krāpšanas apkarošanas, obligātas vilciena biļešu rezervācijas vai pamatotu komerciālu iemeslu dēļ.

  3.  Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi piedāvā iespēju iegādāties attiecīgā pārvadājuma biļetes vilcienā, ja vien šāda iespēja nav ierobežota vai liegta pamatotu un attaisnojamu iemeslu dēļ, kas saistīti ar drošību, krāpšanas apkarošanu vai vietas pieejamību.

  Pamatojums

  Lai vairāk cilvēku izmantotu dzelzceļa pakalpojumus Eiropā, ir nepieciešams skaidri noteikt un pastiprināt pasažieru tiesības saskaņā ar šīs regulas mērķiem. Visiem ierobežojumiem pasažieru iespējām iegādāties biļetes vilcienā ir jābūt pamatotiem un attaisnojamiem. Drošība, krāpšanas apkarošana un vietas pieejamība ir likumīgi iemesli ierobežojumiem, bet “pamatoti komerciāli iemesli” ir pārāk neskaidrs pamatojums. Tāpēc šis grozījums ir nepieciešamas teksta iekšējās loģikas nolūkā, kā arī tāpēc, ka tas ir nešķirami saistīts 1. pantu tematu un vispārējiem mērķiem, kas minēti ietekmes novērtējumos un paskaidrojumos.

  Grozījums Nr.    57

  Regulas priekšlikums

  10. pants – 4. punkts – ievaddaļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  4.  Ja iekāpšanas stacijā nav ne biļešu kases, ne biļešu automāta, pasažieri stacijā jāinformē par:

  4.  Pasažieru biļetes pēc pieprasījuma izdrukā atkārtoti izbraukšanas dienā vai nu biļešu kasē, vai izmantojot biļešu automātu. Ja iekāpšanas stacijā nav ne biļešu kases, ne biļešu automāta vai nav pilnīgas piekļuves biļešu kasei vai biļešu automātam, pasažieri stacijā jāinformē par:

  Pamatojums

  Drukātas biļetes bieži vien ir vajadzīgas, lai darba devēji atlīdzinātu pasažieru ceļa izdevumus. Ja stacijā tās nav iespējams izdrukāt, pasažieriem jābūt tiesīgiem saņemt par to informāciju stacijā. Grozījums vajadzīgs, jo tas ir nešķirami saistīts ar piekļuves noteikumiem un pārējiem Komisijas veiktajiem 10. panta grozījumiem.

  Grozījums Nr.    58

  Regulas priekšlikums

  10. pants – 5. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  5.  Ja iekāpšanas stacijā nav biļešu kases vai piekļūstama biļešu automāta, personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām ir atļauts iegādāties biļetes vilcienā bez papildu izmaksām.

  5.  Ja iekāpšanas stacijā nav atvērtas biļešu kases vai pareizi funkcionējoša biļešu automāta, pasažieriem ir atļauts iegādāties biļetes vilcienā. Biļetes, ko iegādājas vilcienā, nav dārgākas par attiecīgajiem standarta tarifiem konkrētajā maršrutā, ieskaitot visas piemērojamās atlaides.

  Grozījums Nr.    59

  Regulas priekšlikums

  10. pants – 6. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  6.  Ja pasažieris saņem atsevišķas biļetes vienam braucienam, kuru veido secīgi dzelzceļa pārvadājumi, ko nodrošina viens vai vairāki dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, pasažiera tiesības uz informāciju, palīdzību, aprūpi un kompensāciju ir līdzvērtīgas tiesībām saskaņā ar tranzīta biļeti un aptver visu braucienu no iekāpšanas stacijas līdz galamērķim, ja vien pasažierim nav rakstiski skaidri sniegta citāda informācija. Šādā informācijā jo īpaši norāda, ka tad, ja pasažieris nokavē pārsēšanos, pasažierim nav tiesību uz palīdzību vai kompensāciju, pamatojoties uz brauciena kopgarumu. Pienākums pierādīt, ka informācija ir sniegta, gulstas uz dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu, tā pārstāvi, ceļojumu rīkotāju vai biļešu pārdevēju.

  6.  Ja pasažieri saņem atsevišķas biļetes vienam braucienam, kuru veido secīgi dzelzceļa pārvadājumi, ko nodrošina viens vai vairāki dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, pasažieru tiesības uz informāciju, palīdzību, aprūpi un kompensāciju ir līdzvērtīgas tiesībām saskaņā ar tranzīta biļeti un aptver visu braucienu no iekāpšanas stacijas līdz galamērķim.

  Grozījums Nr.    60

  Regulas priekšlikums

  10.a pants (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  10.a pants

   

  Ceļojuma informācijas sniegšana, izmantojot lietotņu programmēšanas saskarnes

   

  1.   Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, izmantojot lietotņu programmēšanas saskarnes (API), sniedz nediskriminējošu piekļuvi visai ceļojuma informācijai, tostarp reāllaika darbības informācijai par grafikiem un tarifu datiem, kā minēts 9. pantā.

   

  2.   Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi sniedz ceļojumu rīkotājiem, biļešu pārdevējiem un citiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, kas pārdod to pakalpojumu, nediskriminējošu piekļuvi rezervācijas sistēmām ar API starpniecību, lai tie varētu noslēgt transporta līgumus un izsniegt biļetes, tranzīta biļetes un rezervācijas tādā veidā, ka tie nodrošina visoptimālāko un rentablāko braucienu, tostarp pārrobežu braucienu.

   

  3.   Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi nodrošina, ka API tehniskās specifikācijas ir labi dokumentētas un atklāti pieejamas bez maksas. API izmanto atvērtus standartus, plaši izmantotus protokolus un mašīnlasāmus formātus, lai padarītu tās savstarpēji izmantojamas.

   

  4.   Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi nodrošina, ka, izņemot ārkārtas situācijas, jebkādas izmaiņas to API tehniskajā specifikācijā tiek darītas pieejamas ceļojumu rīkotājiem un biļešu pārdevējiem iepriekš, tiklīdz tas ir iespējams, bet ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms izmaiņu ieviešanas. Ārkārtas situācijas dokumentē, un dokumentāciju pēc pieprasījuma dara pieejamu kompetentajām iestādēm.

   

  5.   Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi nodrošina, ka piekļuve API tiek nodrošināta nediskriminējošā veidā un ar tādu pašu pieejamības un veiktspējas līmeni, tostarp atbalstu un piekļuvi visai dokumentācijai, standartiem, protokoliem un formātiem. Ceļojumu rīkotāji un biļešu pārdevēji nav nelabvēlīgākā situācijā salīdzinājumā ar dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem.

   

  6.   API izveido saskaņā ar Komisijas 2017. gada 31. maija Deleģēto regulu (ES) 2017/1926.

  Pamatojums

  Grozījums ir saistīts ar 10. panta 1. punktu, kas ir daļa no pārstrādātās redakcijas.

  Grozījums Nr.    61

  Regulas priekšlikums

  16. pants – 1. punkts – ievaddaļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1.  Ja atiešanas brīdī vai tāpēc, ka braucienā ar tranzīta biļeti ir nokavēta pārsēšanās, ir pamatoti paredzams, ka ierašanās pārvadājuma līgumā paredzētajā galamērķī aizkavēsies vairāk nekā par 60 minūtēm, pasažierim tūlīt piedāvā izvēlēties vienu no šādām iespējām:

  1.  Ja atiešanas brīdī vai tāpēc, ka braucienā ir nokavēta pārsēšanās, ir pamatoti paredzams, ka ierašanās paredzētajā galamērķī aizkavēsies vairāk nekā par 45 minūtēm, pasažierim tūlīt piedāvā izvēlēties vienu no šādām iespējām:

  Pamatojums

  Pasažieriem jābūt tiesīgiem uz izvēles iespējām neatkarīgi no tā, vai tie izmanto tranzīta biļeti, atsevišķu vienvirziena biļeti, turpceļa un atpakaļceļa biļeti vai kombinēto pārvadājumu. Formulējums “pārvadājuma līgums” ir svītrots juridiskās skaidrības nolūkā, jo var būt iesaistīti vairāki līgumi, nevis viens. Grozījums saskaņots ar pārējiem IV nodaļas grozījumiem.

  Grozījums Nr.    62

  Regulas priekšlikums

  16. pants – 2. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2.  Šā panta 1. punkta b) apakšpunkta nolūkā pārvadājumu līdzvērtīgā mainītā maršrutā var nodrošināt jebkurš dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums un tajā var izmantot pārvadājumu augstākā klasē un alternatīvus transporta veidus, neradot papildu izmaksas pasažierim. Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem jācenšas, cik vien iespējams, nodrošināt, lai nebūtu jāveic papildu pārsēšanās. Brauciena kopilgumam gadījumā, ja brauciena daļai, kas nav pabeigta, kā plānots, tiek izmantots alternatīvs transporta veids, jābūt līdzvērtīgam sākotnējā brauciena plānotajam ilgumam. Pasažieriem nepiedāvā pārvadājumu zemākā klasē, ja vien tā nav vienīgā pieejamā iespēja mainīt maršrutu.

  2.  Šā panta 1. punkta b) apakšpunkta nolūkā tādas nokavētas pārsēšanās gadījumā, kas radusies kavējuma vai reisa atcelšanas dēļ pasažiera brauciena agrākā posmā, pasažierim nodrošina iespēju izmantot nākamo pieejamo pakalpojumu, lai sasniegtu viņa plānoto galamērķi. Pārvadājumu līdzvērtīgā mainītā maršrutā var nodrošināt jebkurš dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums un tajā var izmantot pārvadājumu augstākā klasē un alternatīvus transporta veidus, neradot papildu izmaksas pasažierim. Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem jācenšas, cik vien iespējams, nodrošināt, lai nebūtu jāveic papildu pārsēšanās. Brauciena kopilgumam gadījumā, ja brauciena daļai, kas nav pabeigta, kā plānots, tiek izmantots alternatīvs transporta veids, jābūt līdzvērtīgam sākotnējā brauciena plānotajam ilgumam. Pasažieriem nepiedāvā pārvadājumu zemākā klasē, ja vien tā nav vienīgā pieejamā iespēja mainīt maršrutu.

  Grozījums Nr.    63

  Regulas priekšlikums

  16. pants – 3. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3.  Pārvadātāji, kas nodrošina pārvadājumu pakalpojumus mainītajā maršrutā, īpašu uzmanību pievērš tam, lai personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām nodrošinātu alternatīvā pārvadājuma līdzvērtīgu piekļūstamību.

  3.  Pārvadātāji, kas nodrošina pārvadājumu pakalpojumus mainītajā maršrutā, personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām nodrošina līdzvērtīga līmeņa palīdzību un piekļūstamību alternatīvajam pārvadājumam.

  Grozījums Nr.    64

  Regulas priekšlikums

  17. pants – 1. punkts – ievaddaļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1.  Nezaudējot tiesības uz pārvadāšanu, pasažieris var pieprasīt no dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma kompensāciju par kavējumiem, ja viņš saskaras ar tādu kavējumu, kas noticis starp pārvadājuma līgumā norādīto iekāpšanas un galamērķa vietu, par kuru biļetes cena nav atlīdzināta saskaņā ar 16. pantu. Minimālās kompensācijas par kavējumiem ir šādas:

  1.  Nezaudējot tiesības uz braucienu, pasažierim ir tiesības pieprasīt no dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma kompensāciju par kavējumiem, ja viņš saskaras ar tādu kavējumu, kas noticis starp biļetē un pārvadājuma līgumā norādīto iekāpšanas un galamērķa vietu, par kuru biļetes cena nav atlīdzināta saskaņā ar 16. pantu. Minimālās kompensācijas par kavējumiem ir šādas:

  Pamatojums

  Precīza kompensācijas shēma ir būtisks regulas vispārējās efektivitātes aspekts, tāpēc tā ir nešķirami saistīta ar regulas mērķiem un jo īpaši VI un VII nodaļu.

  Grozījums Nr.    65

  Regulas priekšlikums

  17. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  a)  25 % no biļetes cenas, ja kavējums ir 60 līdz 119 minūtes;

  a)  50 % no biļetes cenas, ja kavējums ir 45 līdz 89 minūtes;

  Pamatojums

  Precīza kompensācijas shēma ir būtisks regulas vispārējās efektivitātes aspekts, tāpēc tā ir nešķirami saistīta ar regulas mērķiem un jo īpaši VI un VII nodaļu.

  Grozījums Nr.    66

  Regulas priekšlikums

  17. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  b)  50 % no biļetes cenas, ja kavējums ir 120 minūtes vai ilgāks.

  b)  75 % no biļetes cenas, ja kavējums ir 90 līdz 119 minūtes vai ilgāks;

  Pamatojums

  Precīza kompensācijas shēma ir būtisks regulas vispārējās efektivitātes aspekts, tāpēc tā ir nešķirami saistīta ar regulas mērķiem un jo īpaši VI un VII nodaļu.

  Grozījums Nr.    67

  Regulas priekšlikums

  17. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  ba)  100 % no biļetes cenas, ja kavējums ir 120 minūtes vai ilgāks.

  Pamatojums

  Precīza kompensācijas shēma ir būtisks regulas vispārējās efektivitātes aspekts, tāpēc tā ir nešķirami saistīta ar regulas mērķiem un jo īpaši VI un VII nodaļu.

  Grozījums Nr.    68

  Regulas priekšlikums

  17. pants – 2. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2.  Šā panta 1. punkts attiecas arī uz pasažieriem, kuriem ir abonementa biļete vai sezonas biļete. Ja šie pasažieri ir pieredzējuši vairākkārtēju kavēšanos vai reisu atcelšanu abonementa biļetes vai sezonas biļetes derīguma termiņā, viņi drīkst pieprasīt atbilstīgu kompensāciju saskaņā ar dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma kompensēšanas pasākumiem. Šie pasākumi paredz kritērijus, lai noteiktu kavējumu un aprēķinātu kompensāciju. Ja kavējumi, kas nepārsniedz 60 minūtes, abonementa biļetes vai sezonas biļetes derīguma termiņā atkārtojas vairākkārt, kavējumu ilgumu summē un pasažieriem piešķir kompensāciju saskaņā ar dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma kompensēšanas pasākumiem.

  2.  Šā panta 1. punkts attiecas arī uz pasažieriem, kuriem ir abonementa biļete vai sezonas biļete. Ja šie pasažieri ir pieredzējuši vairākkārtēju kavēšanos vai reisu atcelšanu abonementa biļetes vai sezonas biļetes derīguma termiņā, viņiem ir tiesības saņemt atbilstīgu kompensāciju saskaņā ar dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma kompensēšanas pasākumiem. Šie pasākumi paredz kritērijus, lai noteiktu kavējumu un aprēķinātu proporcionālu kompensāciju saskaņā ar 1. punktā minēto novērtējuma pamatojumu. Ja kavējumi, kas nepārsniedz 45 minūtes, abonementa biļetes vai sezonas biļetes derīguma termiņā atkārtojas vairākkārt, kavējumu ilgumu summē un pasažieriem piešķir kompensāciju saskaņā ar dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma kompensēšanas pasākumiem.

  Grozījums Nr.    69

  Regulas priekšlikums

  17. pants – 5. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  5.  Biļetes cenas kompensāciju izmaksā viena mēneša laikā pēc kompensācijas pieprasījuma iesniegšanas. Kompensāciju drīkst izmaksāt ar kuponiem un/vai citiem pakalpojumiem, ja nosacījumi ir elastīgi (jo īpaši attiecībā uz derīguma termiņu un galamērķi). Pēc pasažiera pieprasījuma kompensāciju izmaksā naudā.

  5.  Biļetes cenas kompensāciju izmaksā viena mēneša laikā pēc kompensācijas pieprasījuma iesniegšanas dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam, ceļojumu rīkotājam vai biļešu pārdevējam. Kompensāciju drīkst izmaksāt ar kuponiem un/vai citiem pakalpojumiem, vai izmantojot automātiskas kompensēšanas sistēmu, ja tāda ir ieviesta un ja nosacījumi ir elastīgi (jo īpaši attiecībā uz derīguma termiņu un galamērķi). Pēc pasažiera pieprasījuma kompensāciju izmaksā naudā tādā pašā maksājumu sistēmā, kādā biļete tikusi iegādāta. Pasažieri saprotamā veidā informē par visām kompensācijas saņemšanas iespējām, tostarp finansiālām, kuras viņš var izvēlēties. Pasažieri ne ar kādiem līdzekļiem neattur no kompensācijas pieprasīšanas.

  Grozījums Nr.    70

  Regulas priekšlikums

  17. pants – 7. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  7.  Pasažierim nav nekādu tiesību uz kompensāciju, ja viņu informē par kavējumu pirms biļetes nopirkšanas vai ja kavējums, kas rodas sakarā ar brauciena turpināšanu, izmantojot citu pārvadājumu vai mainot maršrutu, ir mazāks par 60 minūtēm.

  7.  Pasažieriem nav nekādu tiesību uz kompensāciju, ja viņus informē par kavējumu pirms biļetes nopirkšanas, izņemot gadījumu, ja faktiskais kavējums ir vairāk nekā 45 minūtes ilgāks nekā norādītais kavējuma ilgums vai ja kavējums, kas rodas sakarā ar brauciena turpināšanu, izmantojot citu pārvadājumu vai mainot maršrutu, ir mazāks nekā 45 minūtes.

  Pamatojums

  Grozījums ir saistīts ar 17. panta 2. punktu, kas ir daļa no pārstrādātās redakcijas.

  Grozījums Nr.    71

  Regulas priekšlikums

  17. pants – 8. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  8.  Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam nav pienākuma maksāt kompensāciju, ja tas var pierādīt, ka kavējumu izraisīja bargi meteoroloģiskie apstākļi vai lielas dabas katastrofas, kas apdraudēja pārvadājuma drošu veikšanu, un kavējumu nevarēja prognozēt vai novērst pat tad, ja tika veikti visi iespējamie pasākumi.

  svītrots

  Grozījums Nr.    72

  Regulas priekšlikums

  18. pants – 1. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1.  Ja pienākšana vai atiešana ir aizkavējusies, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums vai biļešu pārdevējs, vai stacijas apsaimniekotājs informē pasažierus par stāvokli, kā arī par paredzamo atiešanas un pienākšanas laiku, tiklīdz šāda informācija ir pieejama.

  1.  Ja pienākšana vai atiešana ir aizkavējusies, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums, ceļojumu rīkotājs vai biļešu pārdevējs, vai stacijas apsaimniekotājs informē pasažierus par stāvokli, kā arī par paredzamo atiešanas un pienākšanas laiku, tiklīdz šāda informācija ir pieejama. Stacijas apsaimniekotāji, infrastruktūras pārvaldītāji un dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi nodrošina biļešu pārdevējiem informāciju reālā laikā un atbilstīgā formātā.

  Pamatojums

  Pienācīga, savstarpēji izmantojama reāllaika datu apmaiņa starp biļešu pārdevējiem un dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem ir būtiska patērētājam, ja vēlamies nodrošināt, ka patērētājam tiek sniegta labākā informācija — tostarp par biļešu izvēles iespējām un cenu iespējām attiecīgajam braucienam — reālajā laikā, kā arī tiek nodrošināta iespēja iegādāties vēlamā veida biļeti pie biļešu pārdevēja.

  Grozījums Nr.    73

  Regulas priekšlikums

  18. pants – 2. punkts – ievaddaļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2.  Ja kāds no 1. punktā minētajiem kavējumiem ir ilgāks nekā 60 minūtes, pasažieriem bez maksas piedāvā arī:

  2.  Ja kāds no 1. punktā minētajiem kavējumiem ir ilgāks nekā 45 minūtes, pasažieriem bez maksas piedāvā arī:

  Pamatojums

  Grozījums ir nepieciešams, jo tas ir nešķirami saistīts ar citiem ierosinātajiem 17. panta grozījumiem par kavējuma ilgumu.

  Grozījums Nr.    74

  Regulas priekšlikums

  18. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  a)  maltītes un atspirdzinājumus apjomā, kas pamatoti atbilst gaidīšanas laikam, ja tie ir pieejami vilcienā vai stacijā vai tos iespējams saprātīgā veidā piegādāt, ņemot vērā tādus kritērijus kā attālums līdz piegādātājam, piegādei vajadzīgais laiks un izmaksas;

  a)  maltītes un atspirdzinājumus apjomā, kas pamatoti atbilst gaidīšanas laikam, ja tie ir pieejami vilcienā vai stacijā vai tos iespējams saprātīgā veidā piegādāt;

  Pamatojums

  Juridiskā tekstā kritēriju saraksts, jo īpaši izmaksas, nav lietderīgs, lai noteiktu atspirdzinājumu un maltītes piegādes saprātīgumu.

  Grozījums Nr.    75

  Regulas priekšlikums

  18. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  c)  ja vilciens iestrēdzis uz sliežu ceļa — pārvadāšanu no vilciena līdz dzelzceļa stacijai, alternatīvam pārvadājuma sākumpunktam vai galamērķim, kur un ja vien tas fiziski iespējams.

  c)  ja vilciens iestrēdzis uz sliežu ceļa — pieejamu pārvadāšanu no vilciena līdz dzelzceļa stacijai, alternatīvam pārvadājuma sākumpunktam vai galamērķim, kur un ja vien tas fiziski iespējams.

  Pamatojums

  Saskaņā ar šīs regulas mērķi stiprināt personu ar invaliditāti un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām tiesības un jo īpaši ar V nodaļas noteikumiem jebkādai alternatīvai pārvadāšanai no vilciena un uz turpmākā brauciena sākumpunktu jābūt pieejamai visiem pasažieriem. Jāparedz skaidri noteikta prasība ņemt vērā šo pasažieru vajadzības, jo tiem var būt nepieciešama papildu palīdzība, piemēram, evakuācijas gadījumā.

  Grozījums Nr.    76

  Regulas priekšlikums

  18. pants – 3. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3.  Ja dzelzceļa pārvadājumu vairs nevar turpināt, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, cik drīz vien iespējams, noorganizē pasažieriem alternatīvus pārvadājumu pakalpojumus.

  3.  Ja dzelzceļa pārvadājumu vairs nevar turpināt, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, cik drīz vien iespējams, noorganizē pasažieriem alternatīvus pieejamu pārvadājumu pakalpojumus.

  Pamatojums

  Šis grozījums ir saistīs ar pieejamības noteikumiem, kas ir daļa no pārstrādātās redakcijas.

  Grozījums Nr.    77

  Regulas priekšlikums

  18. pants – 4. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  4.  Pēc pasažiera lūguma dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi uz biļetes vai kādā citā veidā apliecina, ka dzelzceļa pārvadājums ir, attiecīgi, aizkavējies, izraisījis nokavētu pārsēšanos vai atcelts.

  4.  Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi attiecīgajiem pasažieriem piedāvā uz biļetes vai kādā citā veidā rakstiski apliecināt, ka dzelzceļa pārvadājums ir, attiecīgi, aizkavējies, izraisījis nokavētu pārsēšanos vai atcelts.

  Grozījums Nr.    78

  Regulas priekšlikums

  18. pants – 6. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  6.  Papildus dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu pienākumiem, kas noteikti Direktīvas 2012/34/ES 13.a panta 3. punktā, tādas dzelzceļa stacijas apsaimniekotājs, kurā gada laikā apkalpo vidēji vismaz 10 000 pasažierus dienā, nodrošina, ka stacijas, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu un infrastruktūras pārvaldītāja darbība ar pienācīga ārkārtas rīcības plāna palīdzību tiek koordinēta, lai sagatavotos iespējamībai, ka rodas būtisks darbības traucējums un ilgi kavējumi, kuru rezultātā stacijā iestrēgst ievērojams skaits pasažieru. Plāns nodrošina, ka iestrēgušajiem pasažieriem tiek sniegta pienācīga palīdzība un informācija, tostarp piekļūstamos formātos saskaņā ar Direktīvā XXX noteiktajām pieejamības prasībām. Stacijas apsaimniekotājs plānu un visus tā grozījumus pēc pieprasījuma dara pieejamus valsts izpildes struktūrai vai jebkurai citai dalībvalsts norīkotai struktūrai. Tādu dzelzceļa staciju apsaimniekotāji, kurās gada laikā apkalpo vidēji mazāk nekā 10 000 pasažierus dienā, cenšas, cik vien iespējams, nodrošināt stacijas lietotāju rīcības koordinēšanu un iestrēgušajiem pasažieriem šādās situācijās sniegt palīdzību un informāciju.

  6.  Papildus dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu pienākumiem, kas noteikti Direktīvas 2012/34/ES 13.a panta 3. punktā, tādas dzelzceļa stacijas apsaimniekotājs, kurā gada laikā apkalpo vidēji vismaz 10 000 pasažierus dienā, nodrošina, ka stacijas, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu un infrastruktūras pārvaldītāja darbība ar pienācīga ārkārtas rīcības plāna palīdzību tiek koordinēta, lai sagatavotos iespējamībai, ka rodas būtisks darbības traucējums un ilgi kavējumi, kuru rezultātā stacijā iestrēgst ievērojams skaits pasažieru. Īpaša uzmanība plānā tiek pievērsta personu ar invaliditāti un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām vajadzībām, un plāns nodrošina, ka iestrēgušajiem pasažieriem tiek sniegta pienācīga palīdzība un informācija, tostarp piekļūstamos formātos saskaņā ar Direktīvā XXX noteiktajām pieejamības prasībām. Turklāt plānā ir paredzētas brīdināšanas un informēšanas sistēmu pieejamības prasības. Stacijas apsaimniekotājs plānu un visus tā grozījumus dara publiski pieejamus, tostarp stacijas tīmekļa lapā. Tādu dzelzceļa staciju apsaimniekotāji, kurās gada laikā apkalpo vidēji mazāk nekā 10 000 pasažierus dienā, cenšas, cik vien iespējams, nodrošināt stacijas lietotāju rīcības koordinēšanu un iestrēgušajiem pasažieriem šādās situācijās sniegt palīdzību un informāciju.

  Grozījums Nr.    79

  Regulas priekšlikums

  20. pants – 1. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1.  Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi un staciju apsaimniekotāji, aktīvi iesaistot organizācijas, kas pārstāv personas ar invaliditāti un personas ar ierobežotām pārvietošanās spējām, izveido vai īsteno nediskriminējošus transporta piekļūstamības noteikumus attiecībā uz personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, tostarp viņu personīgajiem asistentiem. Noteikumi ļauj pasažierim ņemt līdzi suni-pavadoni saskaņā ar attiecīgajiem valsts tiesību aktiem.

  1.  Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi un staciju apsaimniekotāji, aktīvi iesaistot organizācijas, kas pārstāv personas ar invaliditāti un personas ar ierobežotām pārvietošanās spējām, izveido vai īsteno nediskriminējošus transporta bezšķēršļu un neatkarīgas piekļūstamības noteikumus attiecībā uz personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, tostarp viņu personīgajiem asistentiem. Noteikumi ļauj pasažierim ņemt līdzi sertificētu pavadošo dzīvnieku vai pavadošo personu (abos gadījumos bez maksas) saskaņā ar attiecīgajiem valsts tiesību aktiem un tie nodrošina, ka personas ar invaliditāti un personas ar ierobežotām pārvietošanās spējām var doties tūlītējos braucienos ar vilcienu bez ilgstošas plānošanas nepieciešamības.

  Grozījums Nr.    80

  Regulas priekšlikums

  21. pants – 1. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1.  Pēc pieprasījuma stacijas apsaimniekotājs, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums, biļešu pārdevējs vai ceļojumu rīkotājs personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām sniedz informāciju, tostarp piekļūstamos formātos saskaņā ar Regulā (ES) Nr. 454/2011 un Direktīvā XXX noteiktajām pieejamības prasībām, par stacijas un tās aprīkojuma un dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumu piekļūstamību un par iespējām piekļūt ritošajam sastāvam saskaņā ar 20. panta 1. punktā minētajiem piekļūstamības noteikumiem, kā arī par vilcienā pieejamām ērtībām.

  1.  Pēc pieprasījuma stacijas apsaimniekotājs, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums, biļešu pārdevējs vai ceļojumu rīkotājs personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām sniedz informāciju, tostarp piekļūstamos formātos saskaņā ar Regulā (ES) Nr. 454/2011 un Direktīvā XXX noteiktajām pieejamības prasībām, par stacijas un tās aprīkojuma un dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumu piekļūstamību un par iespējām piekļūt ritošajam sastāvam saskaņā ar 20. panta 1. punktā minētajiem piekļūstamības noteikumiem, kā arī par vilcienā pieejamām ērtībām. Šāda informācija ir arī brīvi pieejama stacijas apsaimniekotāja vai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma tīmekļvietnē.

  Grozījums Nr.    81

  Regulas priekšlikums

  21. pants – 2. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2.  Izmantojot 20. panta 2. punktā paredzēto atkāpi, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums, biļešu pārdevējs vai ceļojumu rīkotājs pēc pieprasījuma piecās darbdienās pēc atteikuma apstiprināt rezervāciju vai izsniegt biļeti vai pēc prasības būt ar pavadoni piemērošanas rakstiski informē personu ar invaliditāti vai personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām par šādas rīcības iemesliem. Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums, biļešu pārdevējs vai ceļojumu rīkotājs, cik vien iespējams, cenšas attiecīgajai personai piedāvāt alternatīvu transporta iespēju, ņemot vērā attiecīgās personas vajadzības, kas saistītas ar transporta piekļūstamību.

  2.  Izmantojot 20. panta 2. punktā paredzēto atkāpi, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums, biļešu pārdevējs vai ceļojumu rīkotājs pēc pieprasījuma piecās darbdienās pēc atteikuma apstiprināt rezervāciju vai izsniegt biļeti vai pēc prasības būt ar pavadoni piemērošanas rakstiski informē personu ar invaliditāti vai personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām par šādas rīcības iemesliem. Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums, biļešu pārdevējs vai ceļojumu rīkotājs attiecīgajai personai piedāvā alternatīvu transporta iespēju, ņemot vērā attiecīgās personas vajadzības, kas saistītas ar transporta piekļūstamību.

  Grozījums Nr.    82

  Regulas priekšlikums

  22. pants – 1. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1.  Ja persona ar invaliditāti vai persona ar ierobežotām pārvietošanās spējām izbrauc no dzelzceļa stacijas, kurā ir personāls, brauc caur to tranzītā vai ierodas tajā, stacijas apsaimniekotājs vai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums, vai abi bez maksas sniedz palīdzību tā, lai attiecīgā persona varētu iekāpt vilcienā, kas atiet no stacijas, vai izkāpt no vilciena, kas pienāk stacijā un uz kuru nopirkta biļete, neskarot piekļūstamības noteikumus, kas minēti 20. panta 1. punktā.

  1.  Ja persona ar invaliditāti vai persona ar ierobežotām pārvietošanās spējām izbrauc no dzelzceļa stacijas, kurā ir personāls, brauc caur to tranzītā vai ierodas tajā, stacijas apsaimniekotājs vai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums, vai abi bez maksas sniedz palīdzību tā, lai attiecīgā persona varētu iekāpt vilcienā, kas atiet no stacijas, vai izkāpt no vilciena, kas pienāk stacijā un uz kuru nopirkta biļete, neskarot piekļūstamības noteikumus, kas minēti 20. panta 1. punktā. Rezervācijas palīdzību vienmēr sniedz bez maksas neatkarīgi no izmantotā saziņas kanāla.

  Pamatojums

  Lai gan ir skaidrs, ka palīdzības sniegšanas pakalpojumi pasažieriem jāsniedz bez maksas, tomēr regulā nav skaidri norādīts, ka arī rezervācijas palīdzība ir jānodrošina bez maksas, un daži dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi pašreiz to sniedz par maksu. Pārstrādātās regulas mērķis ir stiprināt dzelzceļa pasažieru, jo īpaši personu ar invaliditāti, tiesības un šis grozījums ir ierosināts, ievērojot V nodaļas teksta iekšējo loģiku un citus iesniegtos grozījumus par šo tēmu.

  Grozījums Nr.    83

  Regulas priekšlikums

  22. pants – 2.a punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  2.a  Dalībvalstis var paredzēt atkāpi no 1. punkta, ja personas ceļo, izmantojot pakalpojumus, uz kuriem attiecas sabiedrisko pakalpojumu līgums, kas piešķirts saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, ar nosacījumu, ka kompetentā iestāde ir ieviesusi alternatīvas iespējas vai pasākumus, kas nodrošina līdzvērtīgu vai labāku transporta pakalpojumu pieejamību.

  Pamatojums

  Grozījums ir nešķirami saistīts ar 22. panta 2. punktu. Nav iemesla neatļaut alternatīvus pasākumus, lai nodrošinātu līdzvērtīgu vai pat augstāku pieejamības līmeni transporta pakalpojumiem.

  Grozījums Nr.    84

  Regulas priekšlikums

  22. pants – 3. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3.  Stacijās, kurās nav personāla, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi un staciju apsaimniekotāji nodrošina, lai saskaņā ar 20. panta 1. punktā minētajiem piekļūstamības noteikumiem būtu uzrādīta viegli pieejama informācija, tostarp piekļūstamos formātos saskaņā ar Direktīvā XXX noteiktajām pieejamības prasībām, par tuvākajām stacijām, kurās ir personāls, un tieši pieejamu palīdzību personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām.

  3.  Stacijās, kurās nav personāla, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi un staciju apsaimniekotāji nodrošina, lai saskaņā ar 20. panta 1. punktā minētajiem piekļūstamības noteikumiem būtu uzrādīta viegli pieejama informācija, tostarp piekļūstamos formātos saskaņā ar Regulā 1300/2014 noteiktajām pieejamības prasībām, par tuvākajām stacijām, kurās ir personāls, un tieši pieejamu palīdzību personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām.

  Grozījums Nr.    85

  Regulas priekšlikums

  22. pants – 4. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  4.  Palīdzība stacijās ir pieejama visā dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanas laikā.

  4.  Neskarot šā panta 3. punktu, palīdzība stacijās ir pieejama visā dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanas laikā.

  Grozījums Nr.    86

  Regulas priekšlikums

  24. pants – 1. punkts – ievaddaļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, staciju apsaimniekotāji, biļešu pārdevēji un ceļojumu rīkotāji sadarbojas, lai atbilstīgi 20. un 21. pantam sniegtu palīdzību personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām saskaņā ar šādiem punktiem:

  Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, staciju apsaimniekotāji, biļešu pārdevēji un ceļojumu rīkotāji sadarbojas, lai atbilstīgi 20. un 21. pantam bez maksas sniegtu palīdzību personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām saskaņā ar šādiem punktiem:

  Pamatojums

  Grozījums ir nešķirami saistīts ar 1. panta a) punktu. Tā kā Komisijas priekšlikums paredz pasažieru nediskriminēšanu attiecībā uz pārvadājumu apstākļiem, šis grozījums nodrošina, ka palīdzības pakalpojums personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām pasažierim ir jānodrošina bez maksas.

  Grozījums Nr.    87

  Regulas priekšlikums

  24. pants – 1. daļa – a punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  a)  palīdzību sniedz ar nosacījumu, ka par personas vajadzību saņemt šādu palīdzību dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam, stacijas apsaimniekotājam, biļešu pārdevējam vai ceļojumu rīkotājam, no kura biļete nopirkta, ir paziņots vismaz 48 stundas, pirms palīdzība ir vajadzīga. Ja biļete vai sezonas biļete ir derīga vairākiem braucieniem, pietiek ar vienu paziņojumu, ja ir sniegta attiecīga informācija par turpmāko braucienu laiku. Šādus paziņojumus pārsūta visiem citiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem un staciju apsaimniekotājiem, kas iesaistīti personas braucienā;

  a)  palīdzību sniedz ar nosacījumu, ka par personas vajadzību saņemt šādu palīdzību dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam, stacijas apsaimniekotājam, biļešu pārdevējam vai ceļojumu rīkotājam, no kura biļete nopirkta, ir paziņots, rezervējot biļeti vai ierodoties dzelzceļa stacijā, kurā ir personāls, vai stacijās bez personāla vismaz 3 stundas iepriekš, pirms palīdzība ir vajadzīga. Izņēmums attiecas uz dzelzceļa stacijām, kas apkalpo mazāk nekā 10 000 pasažieru dienā — tās nodrošina palīdzību, saņemot paziņojumu vismaz 24 stundas iepriekš. Šīs palīdzības rezervācija pasažierim ir bez maksas. Ja biļete vai sezonas biļete ir derīga vairākiem braucieniem, pietiek ar vienu paziņojumu, ja ir sniegta attiecīga informācija par turpmāko braucienu laiku. Šādus paziņojumus pārsūta visiem citiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem un staciju apsaimniekotājiem, kas iesaistīti personas braucienā;

  Pamatojums

  Grozījums ir nešķirami saistīts ar 1. panta a) punktu. Tā kā Komisijas priekšlikums paredz pasažieru nediskriminēšanu attiecībā uz pārvadājumu apstākļiem, šis grozījums nodrošina, ka palīdzības pakalpojums personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām pasažierim ir jānodrošina bez maksas.

  Pieprasot paziņojumu 48 stundas iepriekš, lielā mērā tiks ierobežota personu ar invaliditāti mobilitāte, tādējādi kavējot viņu spēju labi integrēties sabiedrībā. Izņēmums vietējām dzelzceļa stacijām (ar mazāk nekā 10 000 pasažieru dienā) ir vajadzīgs, lai nodrošinātu vajadzīgo palīdzības kvalitāti un ļautu dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem pildīt savus pienākumus attiecībā uz pasažieriem ar invaliditāti.

  Grozījums Nr.    88

  Regulas priekšlikums

  24. pants – 1. daļa – ea punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (ea)  turklāt palīdzību sniedz, ja dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma vai stacijas apsaimniekotāja šim nolūkam apmācītie darbinieki ir informēti par palīdzības nepieciešamību un ir arī faktiska iespēja palīdzību sniegt;

  Pamatojums

  Lai precizētu tiesību akta tekstu atbilstīgi uz pakalpojumu vērstam piedāvājumam kā savstarpējas palīdzības gatavību sabiedrībā un ņemot vērā regulas būtību un mērķi, jo īpaši atbilstīgi regulas 3. un 5. apsvērumam, palīdzība bez birokrātijas vienmēr būtu jāpiedāvā un jāsniedz tad, kad tā ir vajadzīga un iespējama.

  Grozījums Nr.    89

  Regulas priekšlikums

  25. pants – 1. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1.  Ja dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi vai staciju apsaimniekotāji izraisa ratiņkrēslu, citu pārvietošanās palīglīdzekļu vai palīgierīču un suņu−pavadoņu, ko izmanto personas ar invaliditāti vai personas ar ierobežotām pārvietošanās spējām, zudumu vai bojājumus, tad dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi vai staciju apsaimniekotāji ir atbildīgi par šo zudumu vai bojājumiem un tos kompensē.

  1.  Ja dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi vai staciju apsaimniekotāji izraisa ratiņkrēslu, citu pārvietošanās palīglīdzekļu vai palīgierīču un pavadošo dzīvnieku, ko izmanto personas ar invaliditāti vai personas ar ierobežotām pārvietošanās spējām, zudumu vai bojājumus, tad dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi vai staciju apsaimniekotāji ir atbildīgi par šo zudumu vai bojājumiem un tos kompensē.

  Grozījums Nr.    90

  Regulas priekšlikums

  25. pants – 2. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2.  Šā panta 1. punktā minētā kompensācija ir vienāda ar zudušā vai bojātā aprīkojuma vai ierīces aizstāšanas vai remonta izmaksām.

  2.  Šā panta 1. punktā minēto kompensāciju par zudumu vai bojājumu samaksā viena mēneša laikā pēc prasības iesniegšanas, un tā ir vienāda ar aizstāšanas izmaksām, pamatojoties uz faktisko vērtību vai pilnām izmaksām par zudušā vai bojātā ratiņkrēsla, cita mobilitātes aprīkojuma vai palīgierīces remontu vai pavadošā dzīvnieka zaudējumu vai ievainojumu. Kompensācija ietver arī izmaksas par pagaidu aizstāšanu remonta gadījumā, ja šīs izmaksas jāsedz pasažierim.

  Pamatojums

  Kompensācijai par īpašuma bojājumu personu ar invaliditāti gadījumā vajadzētu būt tūlītējai un tā būtu jāizmaksā bez liekas kavēšanās. Tas ir nepieciešams, lai novērstu papildu diskrimināciju un pārvietošanās ierobežojumus, kas radīti šiem konkrētajiem pasažieriem.

  Grozījums Nr.    91

  Regulas priekšlikums

  25. pants – 3. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3.  Vajadzības gadījumā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi un staciju apsaimniekotāji dara visu iespējamo, lai ātri nodrošinātu īpašā aprīkojuma vai palīgierīces pagaidu aizstājējus, kuru tehniskās un funkcionālās iezīmes, ja iespējams, ir līdzvērtīgas zudušā vai bojātā aprīkojuma vai ierīces iezīmēm. Persona ar invaliditāti vai persona ar ierobežotām pārvietošanās spējām pagaidu aizstājēju aprīkojumu vai ierīci drīkst paturēt sev līdz 1. un 2. punktā minētās kompensācijas izmaksāšanai.

  3.  Vajadzības gadījumā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi un staciju apsaimniekotāji uz sava rēķina nekavējoties iegādājas īpašā aprīkojuma vai palīgierīces pagaidu aizstājējus, kuru tehniskās un funkcionālās iezīmes, ja iespējams, ir līdzvērtīgas zudušā vai bojātā aprīkojuma vai ierīces iezīmēm. Persona ar invaliditāti vai persona ar ierobežotām pārvietošanās spējām, ja iespējams un ja persona ar ierobežotām pārvietošanās spējām vēlas, pagaidu aizstājēju aprīkojumu vai ierīci drīkst paturēt sev līdz 1. un 2. punktā minētās kompensācijas izmaksāšanai.

  Grozījums Nr.    92

  Regulas priekšlikums

  26. pants – 1. daļa – a punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  a)  nodrošina, ka viss personāls — tostarp jebkuras citas iesaistītās personas nodarbinātais personāls, kas sniedz tiešu palīdzību personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, zina, kā apmierināt vajadzības, kādas ir personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, tostarp personām ar garīga un intelektuāla rakstura traucējumiem;

  a)  nodrošina, ka viss personāls — tostarp jebkuras citas iesaistītās personas nodarbinātais personāls, saņem apmācību jautājumos par invaliditāti, lai zinātu, kā apmierināt vajadzības, kādas ir personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, tostarp personām ar garīga un intelektuāla rakstura traucējumiem;

  Grozījums Nr.    93

  Regulas priekšlikums

  26. pants – 1. daļa – b punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  b)  visam personālam, kas strādā stacijā un tieši saskaras ar pasažieriem, nodrošina apmācību nolūkā uzlabot informētību par vajadzībām, kādas ir personām ar invaliditāti.

  b)  visam personālam, kas strādā stacijā un tieši saskaras ar pasažieriem, garantē apmācību nolūkā uzlabot informētību par vajadzībām, kādas ir personām ar invaliditāti.

  Grozījums Nr.    94

  Regulas priekšlikums

  26. punkts – 1. daļa – c punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  c)  pieņemot darbā jaunus darbiniekus, nodrošina viņiem invaliditātes tēmai veltītu apmācību un nodrošina, ka personāls regulāri apmeklē zināšanu atsvaidzināšanas kursus;

  c)  pieņemot darbā jaunus darbiniekus, nodrošina viņiem un darbiniekiem, kuri savas darbības rakstura dēļ sniedz tiešu palīdzību pasažieriem ar invaliditāti un pasažieriem ar ierobežotām pārvietošanās spējām, invaliditātes tēmai veltītu apmācību un nodrošina, ka personāls regulāri apmeklē zināšanu atsvaidzināšanas kursus;

  Pamatojums

  Darbiniekiem, kuri tieši saskaras ar pasažieriem, vienmēr būtu jāspēj sniegt pietiekamu palīdzību un nepieciešamo atbalstu pasažieriem, kuriem tā vajadzīga.

  Grozījums Nr.    95

  Regulas priekšlikums

  26. pants – 1. daļa – d punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  d)  pēc pieprasījuma piekrīt, ka darbinieki ar invaliditāti, pasažieri ar invaliditāti vai ar ierobežotām pārvietošanās spējām, un/vai viņus pārstāvošās organizācijas iesaistās apmācībās.

  d)  aktīvi veicina to, ka personāls ar invaliditāti, kā arī pasažieri ar invaliditāti vai ar ierobežotām pārvietošanās spējām, un viņus pārstāvošās organizācijas iesaistās apmācībās.

  Grozījums Nr.    96

  Regulas priekšlikums

  26. pants – 1. daļa – da punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  da)  iesaista personas ar invaliditāti vai ar ierobežotām pārvietošanās spējām pārstāvošās organizācijas apmācības par invaliditāti izstrādē un nodrošināšanā.

  Grozījums Nr.    97

  Regulas priekšlikums

  28. pants – 1. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1.  Visi dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, biļešu pārdevēji, un tādu staciju apsaimniekotāji un infrastruktūras pārvaldītāji, kurās gada laikā apkalpo vidēji vairāk nekā 10 000 pasažierus dienā, izveido katrs savu sūdzību izskatīšanas mehānismu attiecībā uz šajā regulā paredzētajām tiesībām un pienākumiem savā attiecīgajā atbildības jomā. Tie dara pasažieriem plaši zināmu savu kontaktinformāciju un darba valodu vai valodas.

  1.  Visi dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, biļešu pārdevēji un ceļojumu rīkotāji, kā arī staciju apsaimniekotāji un infrastruktūras pārvaldītāji izveido katrs savu sūdzību izskatīšanas mehānismu attiecībā uz šajā regulā paredzētajām tiesībām un pienākumiem savā attiecīgajā atbildības jomā. Tie dara pasažieriem plaši zināmu sīkāku informāciju par sūdzību izskatīšanas procedūru, savu kontaktinformāciju un darba valodu vai valodas. Sūdzības veidlapu piedāvā pasažieriem, un tā ir pieejama vienā vai vairākās valodās, ko saprot lielākā daļa pasažieru.

  Grozījums Nr.    98

  Regulas priekšlikums

  28. pants – 2. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2.  Pasažieri var iesniegt sūdzību jebkuram iesaistītajam dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam, biļešu pārdevējam, stacijas apsaimniekotājam vai infrastruktūras pārvaldītājam. Sūdzības iesniedz sešu mēnešu laikā pēc incidenta, uz kuru attiecas sūdzība. Adresāts viena mēneša laikā pēc sūdzības saņemšanas vai nu sniedz pamatotu atbildi, vai attiecīgi pamatotos gadījumos informē pasažieri par to, līdz kurai dienai, ilgākais, trīs mēnešu laikposmā pēc sūdzības saņemšanas dienas var būt gaidāma atbilde. Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, biļešu pārdevēji, staciju apsaimniekotāji un infrastruktūras pārvaldītāji vismaz divus gadus glabā sūdzības izvērtēšanai vajadzīgos datus par incidentu un pēc pieprasījuma dara tos pieejamus valsts izpildes struktūrām.

  2.  Pasažieri var iesniegt sūdzību jebkuram iesaistītajam dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam, biļešu pārdevējam, stacijas apsaimniekotājam vai infrastruktūras pārvaldītājam. Pasažieriem ir tiesības iesniegt sūdzību tādā pašā veidā, kādu tie izmantoja, iegādājoties biļetes. Sūdzības iesniedz sešu mēnešu laikā pēc incidenta, uz kuru attiecas sūdzība. Adresāts viena mēneša laikā pēc sūdzības iesniegšanas vai nu sniedz pamatotu atbildi, vai attiecīgi pamatotos gadījumos informē pasažieri par to, līdz kurai dienai, ilgākais, trīs mēnešu laikposmā pēc sūdzības saņemšanas dienas var būt gaidāma atbilde. Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, biļešu pārdevēji, staciju apsaimniekotāji un infrastruktūras pārvaldītāji vismaz divus gadus glabā sūdzības izvērtēšanai vajadzīgos datus par incidentu un pēc pieprasījuma dara tos pieejamus valsts izpildes struktūrām.

  Grozījums Nr.    99

  Regulas priekšlikums

  28. pants – 3. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3.  Sīkākai informācijai par sūdzību izskatīšanas procedūru jābūt piekļūstamai personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām.

  3.  Sīkāka informācija par sūdzību izskatīšanas procedūru ir pasažieriem ērti pieejama un piekļūstama personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām. Pēc pieprasījuma šo informāciju rakstiski dara brīvi pieejamu dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma valsts valodā.

  Grozījums Nr.    100

  Regulas priekšlikums

  28. pants – 4.a punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  4.a  Komisija izstrādā standartizētu ES sūdzības veidlapu, ko pasažieri var izmantot, lai iesniegtu kompensācijas pieteikumu saskaņā ar šo regulu.

  Pamatojums

  Ievērojot regulas 5. pantā un 12. apsvērumā izklāstīto nediskriminēšanas principu, pasažieriem būtu jāspēj iesniegt sūdzību neatkarīgi no valodas zināšanām. Ja pasažieri vēlas, tie var izmantot standartizēto ES sūdzības veidlapu, aizstājot to ar attiecīgā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma, biļešu pārdevēja, stacijas apsaimniekotāja vai infrastruktūras pārvaldītāja piedāvāto veidlapu, un šādai veidlapai būtu jābūt vienlīdz derīgai. Iesniegt sūdzību, izmantojot ES sūdzības veidlapu, varētu būt vieglāk īpaši tiem pasažieriem, kuri ceļo ārpus savas dalībvalsts.

  Grozījums Nr.    101

  Regulas priekšlikums

  29. pants – 2.a pants (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  2.a  Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi un staciju apsaimniekotāji aktīvi sadarbojas ar personas ar invaliditāti pārstāvošajām organizācijām nolūkā uzlabot transporta pakalpojumu pieejamību.

  Pamatojums

  Regulas 26. un 29. panta teksts ir iekšēji loģiski saistīts, jo Komisija šajos pantos ierosina personāla apmācību un prasa nodrošināt pakalpojuma kvalitātes standartu ievērošanu. Šis grozījums varētu sekmēt dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumu izmantošanu personām ar invaliditāti un uzlabot viņiem pieejamos pakalpojumus.

  Grozījums Nr.    102

  Regulas priekšlikums

  30. pants – 2. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2.  Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi un staciju apsaimniekotāji atbilstīgā veidā, tostarp piekļūstamos formātos saskaņā ar Direktīvā XXX noteiktajām pieejamības prasībām, stacijā un vilcienā informē pasažierus par viņu tiesībām un pienākumiem saskaņā ar šo regulu un par tās struktūras vai to struktūru kontaktinformāciju, ko dalībvalstis norīkojušas saskaņā ar 31. pantu.

  2.  Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi un staciju apsaimniekotāji atbilstīgā veidā, tostarp piekļūstamos formātos saskaņā ar Direktīvā XXX noteiktajām pieejamības prasībām, stacijā, vilcienā un savā tīmekļvietnē informē pasažierus par viņu tiesībām un pienākumiem saskaņā ar šo regulu un par tās struktūras vai to struktūru kontaktinformāciju, ko dalībvalstis norīkojušas saskaņā ar 31. pantu.

  Grozījums Nr.    103

  Regulas priekšlikums

  31. pants – 3. daļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Dalībvalstis informē Komisiju par struktūru vai struktūrām, kas norīkotas saskaņā ar šo pantu, un par to attiecīgo kompetenci.

  Dalībvalstis informē Komisiju par struktūru vai struktūrām, kas norīkotas saskaņā ar šo pantu, un par to attiecīgo kompetenci un publicē šo informāciju piemērotā vietā savā tīmekļvietnē.

  Pamatojums

  Publicēšana internetā rada labāku pārredzamību pasažieriem un vienlaikus palīdz sasniegt Eiropas Savienības mērķi — izveidot digitālo iekšējo tirgu. Sākotnējās Pasažieru tiesību regulas publicēšanas brīdī digitālā iekšējā tirgus stratēģija vēl nebija stājusies spēkā.

  Grozījums Nr.    104

  Regulas priekšlikums

  32. pants – 1. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1.  Valstu izpildes struktūras rūpīgi uzrauga atbilstību šīs regulas prasībām un veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu pasažieru tiesību ievērošanu. Šādā nolūkā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, staciju apsaimniekotāji un infrastruktūras pārvaldītāji šīm struktūrām pēc to pieprasījuma iesniedz attiecīgos dokumentus un informāciju. Šīs struktūras, veicot savus uzdevumus, ņem vērā informāciju, ko tām iesniegusi struktūra, kas saskaņā ar 33. pantu norīkota izskatīt sūdzības, ja tā ir cita struktūra. Tās arī var pieņemt lēmumus par izpildes darbībām, pamatojoties uz atsevišķām šādas struktūras pārsūtītām sūdzībām.

  1.  Valstu izpildes struktūras rūpīgi uzrauga atbilstību šīs regulas prasībām un veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu pasažieru tiesību ievērošanu. Šādā nolūkā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, staciju apsaimniekotāji un infrastruktūras pārvaldītāji šīm struktūrām pēc to pieprasījuma nekavējoties un jebkurā gadījumā viena mēneša laikā iesniedz attiecīgos dokumentus un informāciju. Šīs struktūras, veicot savus uzdevumus, ņem vērā informāciju, ko tām iesniegusi struktūra, kas saskaņā ar 33. pantu norīkota izskatīt sūdzības, ja tā ir cita struktūra. Dalībvalstis nodrošina, ka valsts izpildes struktūrai vai sūdzību izskatīšanas struktūrai piešķir pietiekamas pilnvaras un resursus, lai tā varētu pienācīgi un efektīvi panākt, ka tiek izskatītas individuālas pasažieru sūdzības saskaņā ar šo regulu.

  Grozījums Nr.    105

  Regulas priekšlikums

  32. pants – 2. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2.  Valstu izpildes struktūras ne vēlāk kā nākamā kalendārā gada aprīļa beigās publicē ikgadējo statistiku par savu darbību, tostarp par piemērotajām sankcijām.

  2.  Valstu izpildes struktūras katru gadu savā tīmekļvietnē publicē statistikas ziņojumu, kurā tās sniedz sīkāku informāciju par saņemto sūdzību skaitu un veidu, kā arī par veikto izpildes darbību rezultātiem, tostarp par piemērotajām sankcijām. Šādu gada ziņojumu tās publicē ne vēlāk kā nākamā gada aprīļa pirmajā dienā. Turklāt šos ziņojumus publicē arī Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras tīmekļvietnē.

  Grozījums Nr.    106

  Regulas priekšlikums

  32. pants – 3.a punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  3.a  Valstu izpildes struktūras sadarbībā ar personas ar invaliditāti un ar ierobežotām pārvietošanās spējām pārstāvošajām organizācijām regulāri veic revīziju par saskaņā ar šo regulu sniegtajiem palīdzības pakalpojumiem un publicē rezultātus pieejamos un plaši izmantotos formātos.

  Grozījums Nr.    107

  Regulas priekšlikums

  33. pants – 3. punkts – 1. daļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Struktūra divu nedēļu laikā pēc sūdzības saņemšanas apstiprina tās saņemšanu. Sūdzību izskatīšanas procedūra ilgst ne vairāk kā trīs mēnešus. Sarežģītos gadījumos struktūra pēc saviem ieskatiem šo laikposmu var pagarināt līdz sešiem mēnešiem. Šādā gadījumā tā informē pasažieri par pagarināšanas iemesliem un paredzamo laiku, kas vajadzīgs procedūras pabeigšanai. Tikai lietas, kas saistītas ar tiesvedību, var izskatīt ilgāk nekā sešus mēnešus. Ja struktūra ir arī strīdu alternatīvas izšķiršanas struktūra Direktīvas 2013/11/ES nozīmē, prevalē minētajā direktīvā noteiktie termiņi.

  Struktūra divu nedēļu laikā pēc sūdzības saņemšanas apstiprina tās saņemšanu. Sūdzību izskatīšanas procedūra ilgst ne vairāk kā trīs mēnešus. Sarežģītos gadījumos struktūra pēc saviem ieskatiem šo laikposmu var pagarināt līdz sešiem mēnešiem. Šādā gadījumā tā informē pasažieri vai pasažierus pārstāvošo organizāciju par pagarināšanas iemesliem un paredzamo laiku, kas vajadzīgs procedūras pabeigšanai. Tikai lietas, kas saistītas ar tiesvedību, var izskatīt ilgāk nekā sešus mēnešus. Ja struktūra ir arī strīdu alternatīvas izšķiršanas struktūra Direktīvas 2013/11/ES nozīmē, prevalē minētajā direktīvā noteiktie termiņi un var tikt arī nodrošināta strīdu izšķiršanas tiešsaistes iespējas izmantošana saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 524/2013, ja visas iesaistītās puses par to ir vienojušās.

  Grozījums Nr.    108

  Regulas priekšlikums

  II pielikums – virsraksts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KO SNIEDZ DZELZCEĻA PĀRVADĀJUMU UZŅĒMUMI UN BIĻEŠU PĀRDEVĒJI

  MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KO SNIEDZ DZELZCEĻA PĀRVADĀJUMU UZŅĒMUMI, CEĻOJUMU RĪKOTĀJI UN BIĻEŠU PĀRDEVĒJI

  Pamatojums

  Grozījums ir nepieciešams tādēļ, ka tas ir nešķirami saistīts ar citiem iesniegtajiem 5., 7., 9. un 10. panta grozījumiem par dažādu vilciena braucienu biļešu mazumtirgotāju, jo īpaši ceļojumu rīkotāju, īstenoto informācijas sniegšanu.

  Grozījums Nr.    109

  Regulas priekšlikums

  II pielikums – I daļa – 1. ievilkums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  –  Vispārīgie nosacījumi, kas attiecas uz līgumu

  –  Vispārīgie nosacījumi, kas attiecas uz līgumu vai līgumiem, kuri ir vilciena brauciena vai kombinētā transporta brauciena daļa

  Pamatojums

  Lai nodrošinātu juridisko skaidrību visas regulas tekstā, ir svarīgi ņemt vērā, ka kombinētā transporta braucieniem būs nepieciešams vairāk nekā viens līgums. Tas ir saistīts ar mūsu grozījumiem II nodaļā.

  Grozījums Nr.    110

  Regulas priekšlikums

  II pielikums – I daļa – 2. ievilkums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  –  Laika grafiki un nosacījumi visātrākajam braucienam

  –  Laika grafiki un nosacījumi visātrākajam braucienam un labākajām pārsēšanās iespējām

  Pamatojums

  Kombinētā transporta braucieni ietver daudz plašākas dzelzceļa pārvadājumu iespējas nekā ierobežotais tranzīta biļešu klāsts un jau pašreiz ir tehniski iespējams nodrošināt kombinētā transporta braucienus ar dažāda veida biļetēm, tādēļ ir pamatoti, ka uzņēmumi piedāvā pasažieriem informāciju par to, kā tie var optimāli pabeigt braucienu. Tas ir nešķirami saistīts ar mūsu grozījumiem par šo tematu II nodaļā.

  Grozījums Nr.    111

  Regulas priekšlikums

  II pielikums – I daļa – 3. ievilkums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  –  Laika grafiki un nosacījumi vislētākajam braucienam

  –  Laika grafiki un nosacījumi vislētākajam un visiem pieejamajiem braucieniem

  Pamatojums

  Kombinētā transporta braucieni ietver daudz plašākas dzelzceļa pārvadājumu iespējas nekā ierobežotais tranzīta biļešu klāsts un jau pašreiz ir tehniski iespējams nodrošināt kombinētā transporta braucienus ar dažāda veida biļetēm, tādēļ ir pamatoti, ka uzņēmumi piedāvā pasažieriem informāciju par to, kā tie var optimāli pabeigt braucienu. Tas ir nešķirami saistīts ar mūsu grozījumiem par šo tematu II nodaļā.

  Grozījums Nr.    112

  Regulas priekšlikums

  II pielikums – I daļa – 5. ievilkums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  –  iekļuves nosacījumi pasažieriem ar velosipēdiem

  –  iekļuves kārtība pasažieriem ar velosipēdiem

  Pamatojums

  Tas ir nešķirami saistīts ar citiem mūsu grozījumiem par 6. panta tematu.

  Grozījums Nr.    113

  Regulas priekšlikums

  II pielikums – I daļa – 6. ievilkums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  –  Sēdvietu pieejamība smēķētāju un nesmēķētāju zonā, pirmās un otrās klases vagonos, kā arī kupejās un guļamvagonos

  –  Sēdvietu pieejamība visos attiecīgajos braucienos nesmēķētāju (un attiecīgā gadījumā smēķētāju) zonā, pirmās un otrās klases vagonos, kā arī kupejās un guļamvagonos

  Pamatojums

  Grozījums ir nepieciešams svarīgu ar teksta loģiku un uzsvaru saistītu iemeslu dēļ. Jau pašlaik vairumā dalībvalstu smēķēšana vilcienos galvenokārt netiek atļauta, tādēļ tekstu nevajadzētu izstrādāt maldinošā veidā un būtu jāievēro II nodaļas iekšējā loģika.

  Grozījums Nr.    114

  Regulas priekšlikums

  II pielikums – I daļa – 8. ievilkums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  –  Pakalpojumu pieejamība vilcienā

  –  Pakalpojumu pieejamība vilcienā, tostarp bezvadu interneta un tualešu pieejamība

  Pamatojums

  Ņemot vērā regulu kopumā un tās uzsvaru uz pasažieru tiesību uzlabošanu, ir svarīgi, ka tiek atzīti daži cilvēka cieņas pamataspekti un ka vilcienos tiek nodrošinātas tualetes. Tas var būt īpaši svarīgi personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām. Bezvadu interneta nodrošināšana ir svarīgs elements, jo tas atbilst virzībai uz lielāku digitalizāciju un palīdzēs pasažieriem īsā laikā rezervēt turpmāko braucienu, ja biļešu rezervācijas kase ir slēgta vai ja nedarbojas biļešu automāts. Grozījums ir nešķirami saistīts ar regulas mērķiem un informācijas sniegšanas noteikumiem, jo īpaši ar II nodaļu, kā arī ar V nodaļas pieejamības noteikumiem.

  Grozījums Nr.    115

  Regulas priekšlikums

  II pielikums – I daļa – 1. ievilkums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  –  Vilcienā pieejamie pakalpojumi

  –  Vilcienā pieejamie pakalpojumi, tostarp bezvadu internets

  Pamatojums

  Ņemot vērā visu regulas tekstu kopumā, bezvadu interneta nodrošināšana ir svarīgs elements, jo tas atbilst virzībai uz lielāku digitalizāciju un palīdzēs pasažieriem īsā laikā rezervēt turpmāko braucienu, ja biļešu rezervācijas kase ir slēgta vai ja nedarbojas biļešu automāts. Grozījums ir nešķirami saistīts ar regulas mērķiem un informācijas sniegšanas noteikumiem, jo īpaši ar II nodaļu, kā arī ar V nodaļas pieejamības noteikumiem.

  Grozījums Nr.    116

  Regulas priekšlikums

  III pielikums – I sadaļa – 2. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts – iii punkts – 1. ievilkums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  –  to kavējumu īpatsvars procentos, kuri ilgst mazāk par 60 minūtēm;

  –  to kavējumu īpatsvars procentos, kuri ilgst mazāk par 45 minūtēm;

  Grozījums Nr.    117

  Regulas priekšlikums

  III pielikums – II sadaļa – 1. daļa – 4. punkts – 1. daļa – vii punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (vii)  stacijas un stacijas labierīcību piekļūstamība;

  (vii)  stacijas un stacijas labierīcību piekļūstamība, tostarp piekļuve bez pakāpieniem, pacēlāji un bagāžas peroni;

  Grozījums Nr.    118

  Regulas priekšlikums

  IV pielikums – 1. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Sarežģītos gadījumos, piemēram, gadījumos, kad ir iesniegti vairāki prasījumi vai iesaistīti vairāki operatori, vai kad sūdzības skar pārrobežu braucienus vai nelaimes gadījumus, kas notikuši citas dalībvalsts teritorijā, nevis dalībvalstī, kas izdevusi uzņēmuma licenci, jo īpaši tad, ja nav skaidrs, kura valsts izpildes iestāde ir kompetentā struktūra, vai gadījumos, kad tas atvieglotu vai paātrinātu sūdzības izšķiršanu, valsts izpildes iestādes sadarbojas un noskaidro “vadošo struktūru”, kura kalpos kā vienots kontaktpunkts pasažieriem. Visas iesaistītās valsts izpildes iestādes sadarbojas, lai atvieglotu sūdzības atrisināšanu (tostarp dalās informācijā, palīdz pārtulkot dokumentus un sniedz informāciju par incidentu apstākļiem). Pasažierus informē par to, kura iestāde darbojas kā “vadošā struktūra”.

  Sarežģītos gadījumos, piemēram, gadījumos, kad ir iesniegti vairāki prasījumi vai iesaistīti vairāki operatori, vai kad sūdzības skar pārrobežu braucienus vai nelaimes gadījumus, kas notikuši citas dalībvalsts teritorijā, nevis dalībvalstī, kas izdevusi uzņēmuma licenci, jo īpaši tad, ja nav skaidrs, kura valsts izpildes iestāde ir kompetentā struktūra, vai gadījumos, kad tas atvieglotu vai paātrinātu sūdzības izšķiršanu, valsts izpildes iestādes sadarbojas un noskaidro “vadošo struktūru”, kura kalpos kā vienots kontaktpunkts pasažieriem. Visas iesaistītās valsts izpildes iestādes sadarbojas, lai atvieglotu sūdzības atrisināšanu (tostarp dalās informācijā, palīdz pārtulkot dokumentus un sniedz informāciju par incidentu apstākļiem). Pasažierus informē par to, kura iestāde darbojas kā “vadošā struktūra”. Turklāt visos gadījumos valsts izpildes struktūras vienmēr nodrošina atbilstību Regulai (ES) 2017/2394.

  ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

  Virsraksts

  Dzelzceļa pasažieru tiesības un pienākumi (pārstrādāta redakcija)

  Atsauces

  COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD)

  Atbildīgā komiteja

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  TRAN

  5.10.2017

   

   

   

  Atzinumu sniedza

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  IMCO

  26.10.2017

  Atzinumu sagatavoja

         Iecelšanas datums

  Dennis de Jong

  4.12.2017

  Izskatīšana komitejā

  21.2.2018

  21.3.2018

  16.5.2018

   

  Pieņemšanas datums

  4.6.2018

   

   

   

  Galīgais balsojums

  +:

  –:

  0:

  29

  1

  1

  Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

  Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Roberta Metsola, Marc Tarabella, Sabine Verheyen

  Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Asim Ademov, Clara Eugenia Aguilera García, Klaus Buchner, Peter Liese, Emilian Pavel, Annie Schreijer-Pierik, Tomáš Zdechovský

  ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

  29

  +

  ALDE

  Jasenko Selimovic

  ECR

  Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

  ENF

  Mylène Troszczynski

  GUE/NGL

  Dennis de Jong

  PPE

  Asim Ademov, Pascal Arimont, Cristian-Silviu Buşoi, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Philippe Juvin, Peter Liese, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Annie Schreijer-Pierik, Sabine Verheyen, Tomáš Zdechovský

  S&D

  Clara Eugenia Aguilera García, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Liisa Jaakonsaari, Emilian Pavel, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella

  VERTS/ALE

  Klaus Buchner, Pascal Durand

  1

  -

  EFDD

  John Stuart Agnew

  1

  0

  EFDD

  Marco Zullo

  Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

  +  :  par

  -  :  pret

  0  :  atturas

  ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

  Virsraksts

  Dzelzceļa pasažieru tiesības un pienākumi (pārstrādāta redakcija)

  Atsauces

  COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD)

  Datums, kad to iesniedza EP

  27.9.2017

   

   

   

  Atbildīgā komiteja

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  TRAN

  5.10.2017

   

   

   

  Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  IMCO

  26.10.2017

   

   

   

  Referenti

         Iecelšanas datums

  Bogusław Liberadzki

  25.10.2017

   

   

   

  Izskatīšana komitejā

  19.3.2018

  25.4.2018

   

   

  Pieņemšanas datums

  9.10.2018

   

   

   

  Galīgais balsojums

  +:

  –:

  0:

  39

  2

  6

  Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Daniela Aiuto, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Kosma Złotowski

  Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Michael Detjen, Jill Evans, Maria Grapini, Ryszard Antoni Legutko, Marek Plura

  Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Angel Dzhambazki, John Howarth, Clare Moody

  Iesniegšanas datums

  18.10.2018

  ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

  39

  +

  ALDE

  Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

  ECR

  Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Peter Lundgren, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

  EFDD

  Daniela Aiuto

  GUE/NGL

  Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

  PPE

  Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Marek Plura, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

  S&D

  Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Michael Detjen, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

  VERTS/ALE

  Michael Cramer, Jill Evans, Keith Taylor

  2

  -

  ECR

  Jacqueline Foster

  EFDD

  John Stuart Agnew

  6

  0

  ENF

  Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

  EPP

  Markus Pieper

  S&D

  Ismail Ertug, John Howarth, Clare Moody

  Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

  +  :  par

  -  :  pret

  0  :  atturas

  Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 5. novembris
  Juridisks paziņojums - Privātuma politika