Procedură : 2017/0237(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0340/2018

Texte depuse :

A8-0340/2018

Dezbateri :

PV 14/11/2018 - 22
CRE 14/11/2018 - 22

Voturi :

PV 15/11/2018 - 5.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0462

RAPORT     ***I
PDF 1517kWORD 232k
18.10.2018
PE 618.100v01-00 A8-0340/2018

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar (reformare)

(COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD))

Comisia pentru transport și turism

Raportor: Bogusław Liberadzki

(Reformare - articolul 104 din Regulamentul de procedură)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE
 ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI DE LUCRU CONSULTATIV AL SERVICIILOR JURIDICE ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ȘI COMISIEI
 ANEXĂ: LISTA ENTITĂȚILOR SAU A PERSOANELOR DE LA CARE RAPORTORUL A PRIMIT CONTRIBUȚII
 AVIZ al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar (reformare)

(COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD))

(Procedura legislativă ordinară – reformare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0548),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 91 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0324/2017),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 18 ianuarie 2018(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative(2),

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru afaceri juridice din 24 iulie 2017 adresată Comisiei pentru transport și turism în conformitate cu articolul 104 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere articolele 104 și 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism și avizul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A8-0340/2018),

A.  întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea Comisiei nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare, modificată pentru a ține seama de recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Regulamentului (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului urmează să i se aducă o serie de modificări24. Din motive de claritate, ar trebui să se procedeze la reformarea regulamentului menționat.

(1)  Regulamentului (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului urmează să i se aducă o serie de modificări24, cu scopul de a oferi o protecție îmbunătățită călătorilor și de a încuraja creșterea numărului călătoriilor pe calea ferată, ținând seama în mod corespunzător, în special, de articolele 11, 12 și 14 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Având în vedere aceste modificări și din motive de claritate, ar trebui să se procedeze, așadar, la reformarea Regulamentului nr. 1371/2007.

_________________

_________________

24 Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar (JO L 315, 3.12.2007, p. 14).

24 Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar (JO L 315, 3.12.2007, p. 14).

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  În pofida progreselor considerabile realizate în ceea ce privește protejarea consumatorilor în Uniune, sunt necesare în continuare îmbunătățiri pentru protejarea drepturilor călătorilor din transportul feroviar.

(3)  În pofida progreselor considerabile realizate în ceea ce privește protejarea consumatorilor în Uniune, sunt necesare în continuare îmbunătățiri pentru protejarea drepturilor călătorilor din transportul feroviar și pentru a asigura faptul că aceștia sunt despăgubiți în caz de întârziere, anulare, sau crearea de daune materiale.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Acordarea acelorași drepturi călătorilor din transportul feroviar care efectuează călătorii internaționale și călătorii interne ar trebui să sporească nivelul de protecție a consumatorilor în Uniune, să asigure condiții de concurență echitabile pentru întreprinderile feroviare șigaranteze un nivel uniform al drepturilor călătorilor.

(5)  Acordarea acelorași drepturi călătorilor din transportul feroviar care efectuează călătorii internaționale și călătorii interne ar trebui să sporească nivelul de protecție a drepturilor călătorilor în Uniune, în special în ceea ce privește accesul lor la informații și despăgubirile în caz de întârziere sau anulare. Călătorii ar trebuiprimească informații cât mai exacte cu privire la drepturile lor.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  Prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere capacității statelor membre sau a autorităților competente de a stabili tarife sociale pentru serviciile reglementate printr-o obligație de serviciu public și pentru servicii comerciale.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Serviciile urbane, suburbane și regionale de transport feroviar de călători sunt diferite prin natura lor de serviciile de lung parcurs. Prin urmare, statele membre ar trebui să dispună de posibilitatea de a acorda derogări de la anumite dispoziții privind drepturile călătorilor pentru serviciile urbane, suburbane și regionale de transport feroviar de călători care nu sunt servicii transfrontaliere în cadrul Uniunii.

(6)  Serviciile urbane și suburbane de transport feroviar de călători sunt diferite prin natura lor de serviciile de lung parcurs. Prin urmare, statele membre ar trebui să dispună de posibilitatea de a acorda derogări de la anumite dispoziții privind drepturile călătorilor pentru serviciile urbane și suburbane de transport feroviar de călători.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Cu toate acestea, derogările nu ar trebui să se aplice acelor dispoziții ale prezentului regulament care facilitează utilizarea serviciilor feroviare de persoanele cu handicap sau de persoanele cu mobilitate redusă. Mai mult, derogările nu ar trebui să se aplice drepturilor celor care doresc să achiziționeze legitimații de transport pe calea ferată de a le achiziționa fără dificultăți inutile, nici prevederilor referitoare la răspunderea întreprinderilor feroviare față de călători și de bagajele acestora, nici cerinței ca întreprinderile feroviare să fie asigurate în mod corespunzător, și nici cerinței ca aceste întreprinderi să ia toate măsurile adecvate pentru a garanta securitatea personală a călătorilor în gări și în trenuri și pentru a gestiona riscurile.

eliminat

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Drepturile utilizatorilor de servicii feroviare includ primirea de informații privind serviciul de transport, atât înaintea cât și în timpul călătoriei. Ori de câte ori este posibil, întreprinderile feroviare și vânzătorii de legitimații de transport ar trebui să furnizeze aceste informații în prealabil și cât mai curând posibil. Informațiile respective ar trebui puse la dispoziția persoanelor cu handicap sau a persoanelor cu mobilitate redusă în formate accesibile.

(9)  Drepturile utilizatorilor de servicii feroviare includ primirea de informații privind serviciile respective și chestiunile conexe, atât înaintea, cât și în timpul călătoriei și după efectuarea acesteia. Întreprinderile feroviare și vânzătorii de legitimații de transport ar trebui să furnizeze aceste informații cât mai curând posibil, în prealabil sau cel puțin la începutul călătoriei. Informațiile respective ar trebui puse la dispoziția persoanelor cu handicap sau a persoanelor cu mobilitate redusă în formate accesibile și ar trebui să aibă caracter public. Întreprinderile feroviare ar trebui să furnizeze aceste informații vânzătorilor de legitimații de transport și altor întreprinderi feroviare care își vând serviciile.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a)  Accesul la toate datele operaționale și tarifele în timp real în condiții nediscriminatorii și viabile face transportul feroviar mai accesibil pentru clienții noi și le oferă acestora o gamă mai largă de posibilități și tarife de călătorie din care să poată alege. Întreprinderile feroviare ar trebui să le furnizeze vânzătorilor de legitimații de transport datele lor operaționale și tarifare pentru a facilita transportul feroviar. Ar trebui depuse eforturi pentru a le permite pasagerilor să rezerve bilete directe și călătorii optime simple cu trenul.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 9 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9b)  Un transport de călători multimodal intensificat va contribui la realizarea obiectivelor în materie de climă. De aceea, întreprinderile feroviare ar trebui să afișeze și combinații cu alte modalități de transport, astfel încât călătorii cu trenul să cunoască acest lucru înainte de a-și rezerva călătoria.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 9 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9c)  Un sistem bine dezvoltat de transport de călători multimodal va contribui la realizarea obiectivelor în materie de climă. De aceea, întreprinderile feroviare ar trebui să afișeze și combinații cu alte modalități de transport, astfel încât călătorii cu trenul să cunoască acest lucru înainte de a-și rezerva călătoria.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  În contextul vânzării de legitimații de transport pentru călători, statele membre ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a interzice discriminarea pe bază de naționalitate sau de domiciliu, fără legătură cu prezența, permanentă sau temporară, a călătorului respectiv în alt stat membru. Aceste măsuri ar trebui să includă toate formele de discriminare care, prin aplicarea altor criterii, precum domiciliul sau localizarea fizică sau digitală, ar putea avea același efect. Având în vedere dezvoltarea de platforme online care vând legitimații de transport pentru călători, statele membre ar trebui să acorde o atenție deosebită asigurării faptului că, în decursul procesului de accesare a interfețelor online sau de achiziționare a legitimațiilor de transport, nu se produce nicio discriminare. Cu toate acestea, schemele de transport care implică tarife sociale nu ar trebui să fie automat excluse, cu condiția să fie proporționale și independente de naționalitatea persoanelor în cauză.

(12)  În contextul vânzării de legitimații de transport pentru călători, statele membre ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a interzice discriminarea pe bază de naționalitate sau de domiciliu, fără legătură cu prezența, permanentă sau temporară, a călătorului respectiv în alt stat membru. Aceste măsuri ar trebui să includă toate formele de discriminare care, prin aplicarea altor criterii, precum domiciliul sau localizarea fizică sau digitală, ar putea avea același efect. Având în vedere dezvoltarea de platforme online care vând legitimații de transport pentru călători, statele membre ar trebui să acorde o atenție deosebită asigurării faptului că, în decursul procesului de accesare a interfețelor online sau de achiziționare a legitimațiilor de transport, nu se produce nicio discriminare. Cu toate acestea, schemele de transport care implică tarife sociale nu ar trebui să fie excluse, cu condiția să fie independente de naționalitatea persoanelor în cauză.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Creșterea popularității mersului cu bicicleta la nivelul întregii Uniuni prezintă implicații pentru turism și pentru mobilitate în ansamblu. O creștere a utilizării atât a căilor ferate, cât și a mersului cu bicicleta în cadrul repartizării modale reduce impactul transporturilor asupra mediului. Prin urmare, întreprinderile feroviare ar trebui să faciliteze combinarea mersului cu bicicleta și a călătoriei cu trenul, pe cât de mult posibil, în special permițând transportul bicicletelor la bordul trenurilor.

(13)  Creșterea popularității mersului cu bicicleta la nivelul întregii Uniuni prezintă implicații pentru turism și pentru mobilitate în ansamblu. O creștere a utilizării atât a căilor ferate, cât și a mersului cu bicicleta în cadrul repartizării modale reduce impactul transporturilor asupra mediului. Prin urmare, întreprinderile feroviare ar trebui să faciliteze combinarea mersului cu bicicleta și a călătoriei cu trenul, pe cât de mult posibil, în special oferind suficiente suporturi pentru biciclete prevăzute pentru transportul bicicletelor asamblate în spațiile destinate acestui scop de la bordul tuturor tipurilor de trenuri de călători, inclusiv în cadrul serviciilor de transport de mare viteză, de lung parcurs, transfrontaliere și locale. Pasagerii ar trebui să fie informați cu privire la spațiul disponibil pentru biciclete. Aceste cerințe ar trebui să se aplice tuturor întreprinderilor feroviare începând cu [doi ani de la intrarea în vigoare a regulamentului].

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Întreprinderile feroviare ar trebui să faciliteze transferul călătorilor din transportul feroviar de la un operator la altul prin furnizarea de bilete directe ori de câte ori este posibil.

(14)  Întreprinderile feroviare ar trebui să faciliteze transferul călătorilor din transportul feroviar de la un operator la altul prin furnizarea de bilete directe.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  În lumina Convenției Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap și pentru a oferi persoanelor cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă posibilități de călătorie pe calea ferată comparabile cu cele ale altor cetățeni, ar trebui stabilite norme privind nediscriminarea și asistența pe parcursul călătoriei acestor persoane. Persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă, cauzată de invaliditate, de vârstă sau de orice alt factor, au în egală măsură cu toți ceilalți cetățeni dreptul la libera circulație și la nediscriminare. Între altele, trebuie acordată o atenție deosebită furnizării de informații persoanelor cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă cu privire la accesibilitatea serviciilor feroviare, condițiile de acces la materialul rulant și echipamentele de la bord. Pentru a furniza călătorilor cu deficiențe senzoriale informații optime privind întârzierile, ar trebui utilizate sisteme vizuale și auditive adecvate. Persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă ar trebui să aibă posibilitatea de a cumpăra legitimații de transport la bordul trenului fără taxe suplimentare. Personalul ar trebui să fie format în mod adecvat pentru a răspunde necesităților persoanelor cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă, mai ales atunci când acordă asistență. Pentru a asigura condiții de călătorie egale, aceste persoane ar trebui să beneficieze de asistență în gări și la bord în orice moment în care circulă trenuri, nu doar în anumite momente ale zilei.

(15)  În lumina Convenției Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap și pentru a oferi persoanelor cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă posibilități de călătorie pe calea ferată comparabile cu cele ale altor cetățeni, ar trebui stabilite norme privind nediscriminarea și asistența pe parcursul călătoriei acestor persoane. Persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă, cauzată de invaliditate, de vârstă sau de orice alt factor, au în egală măsură cu toți ceilalți cetățeni dreptul la libera circulație și la nediscriminare. Între altele, trebuie acordată o atenție deosebită furnizării de informații accesibile persoanelor cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă cu privire la accesibilitatea serviciilor feroviare, condițiile de acces la materialul rulant și echipamentele de la bord. Pentru a furniza călătorilor cu deficiențe senzoriale informații optime privind întârzierile, ar trebui utilizate sisteme vizuale și auditive care sunt adecvate și ușor de înțeles pentru călătorii respectivi. Personalul ar trebui să fie format în mod adecvat pentru a răspunde necesităților persoanelor cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă, mai ales atunci când acordă asistență. Pentru a asigura condiții de călătorie egale, aceste persoane ar trebui să beneficieze de asistență gratuită la urcare și coborâre.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a)  Dacă în gară nu sunt disponibile facilități accesibile de vânzare de legitimații de transport, persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă ar trebui să fie în măsură să cumpere legitimațiile de călătorie la bordul trenurilor.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Întreprinderile feroviare și gestionarii de gară ar trebui să ia în considerare nevoile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă, respectând specificațiile tehnice de interoperabilitate pentru persoanele cu mobilitate redusă. În plus, în conformitate cu normele Uniunii privind achizițiile publice, în special cu Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului26, toate clădirile și întreg materialul rulant ar trebui să devină accesibile, eliminându-se progresiv obstacolele fizice și funcționale atunci când se achiziționează material nou sau se construiește ori se efectuează lucrări de renovare majore.

(16)  Întreprinderile feroviare și gestionarii de gară ar trebui să ia în considerare nevoile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă, respectând dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 1300/2014 (privind specificațiile tehnice de interoperabilitate - STI)25a și ale Directivei XXX care completează STI. În plus, în conformitate cu normele Uniunii privind achizițiile publice, în special cu Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului26, toate clădirile și întreg materialul rulant ar trebui să devină accesibile, eliminându-se progresiv obstacolele fizice și funcționale atunci când se achiziționează material nou sau se construiește ori se efectuează lucrări de renovare majore.

__________________

__________________

 

Regulamentul (UE) nr. 1300/2014 al Comisiei din 18 noiembrie 2014 privind specificațiile tehnice de interoperabilitate referitoare la accesibilitatea sistemului feroviar al Uniunii pentru persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă (JO L 356, 12.12.2014, p. 110).

26 Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO L 94, 28.3.2014, p. 65).

26 Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO L 94, 28.3.2014, p. 65).

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Este de dorit ca prezentul regulament să instituie un sistem de despăgubire pentru călători în cazul unei întârzieri care ține de răspunderea întreprinderii feroviare, pe aceeași bază ca și sistemul internațional prevăzut de COTIF și, în special, de Regulile uniforme CIV privind drepturile călătorilor. În cazul unei întârzieri a unui serviciu de transport de călători, întreprinderile feroviare ar trebui să ofere călătorilor despăgubiri bazate pe un procent din prețul legitimației de transport.

(17)  Este de dorit ca prezentul regulament să instituie un sistem de despăgubire pentru călători în cazul unei întârzieri care ține de răspunderea întreprinderii feroviare, pe aceeași bază ca și sistemul internațional prevăzut de COTIF și, în special, de Regulile uniforme CIV privind drepturile călătorilor. Legitimațiile de transport cumpărate ar trebui să poată fi rambursate în întregime. În cazul unei întârzieri a unui serviciu de transport de călători, întreprinderile feroviare ar trebui să ofere călătorilor despăgubiri bazate pe un procent de până la 100 % din prețul legitimației de transport.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Întreprinderile feroviare ar trebui să fie obligate să încheie o asigurare sau să ia măsuri echivalente pentru asigurarea responsabilității față de călătorii din transportul feroviar în cazul unui accident. În cazul în cazul în care statele membre stabilesc o sumă maximă pentru daunele-interese compensatorii în caz de deces sau de vătămare corporală a călătorilor, această sumă ar trebui să fie cel puțin echivalentă cu suma stabilită în Regulile uniforme CIV.

(18)  Întreprinderile feroviare ar trebui să fie obligate să încheie o asigurare sau să ia măsuri echivalente pentru asigurarea responsabilității față de călătorii din transportul feroviar în cazul unui accident. În cazul în cazul în care statele membre stabilesc o sumă maximă pentru daunele-interese compensatorii în caz de deces sau de vătămare corporală a călătorilor, această sumă ar trebui să fie cel puțin echivalentă cu suma stabilită în Regulile uniforme CIV. Statele membre ar trebui să aibă în orice moment posibilitatea să majoreze suma pentru daunele-interese compensatorii în caz de deces sau de vătămare corporală a călătorilor.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  În cazul unei întârzieri, călătorilor ar trebui să li se ofere opțiuni de transport prin continuarea călătoriei sau prin redirecționare, în condiții de transport comparabile. Într-un asemenea caz ar trebui să se țină seama de necesitățile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă.

(20)  În cazul unei întârzieri, călătorilor ar trebui să li se ofere opțiuni de transport prin continuarea călătoriei sau prin redirecționare, în condiții de transport comparabile. Într-un asemenea caz ar trebui să se țină seama în special de necesitățile legate de furnizarea de informații adecvate către persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  Cu toate acestea, o întreprindere feroviară nu ar trebui să fie obligată să plătească despăgubiri dacă poate dovedi că întârzierea a fost provocată de condiții meteorologice extrem de nefavorabile sau de dezastre naturale majore care pun în pericol exploatarea în siguranță a serviciului. Orice astfel de eveniment ar trebui să prezinte caracteristicile unei catastrofe naturale excepționale, distincte de condițiile meteorologice sezoniere normale, precum furtunile de toamnă sau inundațiile urbane periodice datorate mareelor sau topirii zăpezii. Întreprinderile feroviare ar trebui să dovedească faptul că nu ar fi putut să prevadă sau să preîntâmpine întârzierea chiar dacă s-ar fi luat toate măsurile de precauție rezonabile.

eliminat

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  În cooperare cu administratorii de infrastructură și cu întreprinderile feroviare, gestionarii de gară ar trebui să elaboreze planuri pentru situații neprevăzute, în vederea reducerii la minimum a impactului unor perturbări majore prin punerea la dispoziția călătorilor blocați a unor informații și a unor servicii de asistență adecvate.

(22)  În cooperare cu administratorii de infrastructură și cu întreprinderile feroviare, gestionarii de gară ar trebui să elaboreze și să facă publice planuri pentru situații neprevăzute, în vederea reducerii la minimum a impactului unor perturbări majore prin punerea la dispoziția călătorilor blocați a unor informații și a unor servicii de asistență adecvate.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  Prezentul regulament nu ar trebui să restricționeze drepturile întreprinderilor feroviare de a solicita despăgubiri de la orice persoană, inclusiv de la terțe părți, în conformitate cu legislația națională aplicabilă.

(23)  Prezentul regulament nu ar trebui să restricționeze drepturile întreprinderilor feroviare, ale vânzătorilor de legitimații de transport, ale gestionarilor de gară sau ale administratorilor de infrastructură de a solicita despăgubiri, atunci când este cazul, de la orice persoană, inclusiv de la terțe părți, pentru respectarea obligațiilor lor față de călători în temeiul prezentului regulament.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27)  Călătorii din transportul feroviar ar trebui să aibă posibilitatea de a depune, la oricare întreprindere feroviară în cauză, o plângere privind drepturile și obligațiile prevăzute de prezentul regulament și ar trebui să aibă dreptul de a primi un răspuns într-un termen rezonabil.

(27)  Călătorii din transportul feroviar ar trebui să aibă posibilitatea de a depune, la oricare întreprindere feroviară, vânzător de legitimații de transport, gestionar de gară sau administrator de infrastructură în cauză, o plângere privind drepturile și obligațiile prevăzute de prezentul regulament și ar trebui să aibă dreptul de a primi un răspuns într-un termen rezonabil.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  Întreprinderile feroviare și gestionarii de gară ar trebui să definească, să publice, să administreze și să controleze standardele de calitate a serviciilor pentru serviciile de transport feroviar de călători.

(28)  Întreprinderile feroviare și gestionarii de gară ar trebui să definească, să publice, să administreze și să controleze standardele de calitate a serviciilor pentru serviciile de transport feroviar de călători, inclusiv cele pentru persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29)  Pentru a menține un nivel ridicat de protecție a consumatorilor în transportul feroviar, statele membre ar trebui să aibă obligația de a desemna organisme naționale de aplicare a legii care să monitorizeze îndeaproape și să aplice prezentul regulament la nivel național. Aceste organisme ar trebui să poată lua o varietate de măsuri de aplicare a legii. Călătorii ar trebui să poată înainta plângeri acestor organisme în legătură cu presupuse încălcări ale regulamentului. Pentru a asigura tratarea în mod satisfăcător a acestor plângeri, organismele ar trebui de asemenea să coopereze între ele.

(29)  Pentru a menține un nivel ridicat de protecție a consumatorilor în transportul feroviar, statele membre ar trebui să aibă obligația de a desemna organisme naționale de aplicare a legii care să monitorizeze îndeaproape și să aplice prezentul regulament la nivel național. Aceste organisme ar trebui să poată lua o varietate de măsuri de aplicare a legii și să ofere călătorilor posibilitatea de soluționare alternativă a litigiilor cu forță obligatorie, în conformitate cu Directiva 2013/11/UE1a. Călătorii ar trebui să poată înainta plângeri acestor organisme în legătură cu presupuse încălcări ale regulamentului și să utilizeze soluționarea online a litigiilor instituită în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 524/20131b, în cazul în care se convine astfel. De asemenea, ar trebui prevăzut faptul că plângerile pot fi depuse de organizații care reprezintă grupurile de călători. Pentru a asigura tratarea în mod satisfăcător a acestor plângeri, organismele ar trebui de asemenea să coopereze între ele, iar prezentul regulament ar trebui să fie enumerat în continuare în anexa la Regulamentul (UE) 2017/2394 al Parlamentului European și al Consiliului1c. În fiecare an, organismele de aplicare a legii ar trebui să publice pe site-urile lor web rapoarte cu statistici în care prezintă detalii referitoare la numărul și tipul de plângeri pe care le-au primit, descriind în amănunt rezultatul acțiunilor lor de aplicare a legii. De asemenea, aceste rapoarte ar trebui să fie făcute publice și pe site-ul web al Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate.

 

__________________

 

1a  Directiva 2013/11/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (JO L 165, 18.6.2013, p. 14).

 

1b  Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (JO L 165, 18.6.2013, p. 1).

 

1c  Regulamentul (UE) 2017/2394 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure respectarea legislației în materie de protecție a consumatorului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 (JO L 345, 27.12.2017, p. 1).

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Considerentul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31)  Statele membre ar trebui să stabilească sancțiunile aplicabile în cazul încălcării prezentului regulament și să asigure punerea în aplicare a acestor sancțiuni. Sancțiunile, care pot include plata despăgubirii către persoana în cauză, ar trebui să fie eficiente, proporționale și cu efect de descurajare.

(31)  Statele membre ar trebui să stabilească sancțiunile aplicabile în cazul încălcării prezentului regulament și să asigure punerea în aplicare a acestor sancțiuni. Sancțiunile, care pot include plata despăgubirii către persoana în cauză, ar trebui să fie eficiente, proporționale și cu efect de descurajare și ar trebui să includă, fără însă a se limita la acestea, o amendă minimă sau un procent din cifra de afaceri anuală a întreprinderii sau a organizației în cauză, oricare dintre acestea este mai mare.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Considerentul 33 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(33a)  Pentru a asigura condiții uniforme de punere în aplicare a prezentului regulament, Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare în ceea ce privește adoptarea unui formular standardizat de plângere la nivelul Uniunii, pe care călătorii îl pot utiliza pentru a solicita despăgubiri în conformitate cu prezentul regulament. Aceste competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie1a.

 

_________________

 

1a  JO L 55, 28.2.2011, p. 13.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 1 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Obiect

Obiect și obiective

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament stabilește reguli aplicabile transportului feroviar cu privire la:

Prezentul regulament stabilește reguli aplicabile transportului feroviar, pentru a asigura o protecție eficientă a călătorilor și pentru a încuraja transportul feroviar, cu privire la:

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  nediscriminarea între călători în ceea ce privește condițiile de transport;

(a)  nediscriminarea între călători în ceea ce privește condițiile și legitimațiile de transport;

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  drepturile călătorilor în cazul unei anulări sau al unei întârzieri;

(d)  drepturile călătorilor și despăgubirile acordate acestora în cazul unei perturbări, cum ar fi anularea sau întârzierea;

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  informațiile minime care trebuie puse la dispoziția călătorilor;

(e)  informațiile minime, exacte și prompte care trebuie puse la dispoziția călătorilor într-un format accesibil, inclusiv în ceea ce privește încheierea contractelor de transport și emiterea legitimațiilor de transport;

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  nediscriminarea și acordarea de asistență obligatorie persoanelor cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă;

(f)  nediscriminarea și acordarea de asistență obligatorie persoanelor cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă de către personal instruit;

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  tratarea plângerilor;

(h)  proceduri adecvate pentru depunerea și tratarea plângerilor;

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  serviciile de transport feroviar de călători urbane, suburbane și regionale menționate în Directiva 2012/34/UE, cu excepția serviciilor transfrontaliere din cadrul Uniunii;

(a)  serviciile de transport feroviar de călători urbane și suburbane menționate în Directiva 2012/34/UE, cu excepția serviciilor transfrontaliere din cadrul Uniunii;

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  serviciile internaționale de transport feroviar de călători în cazul cărora o parte semnificativă, incluzând cel puțin o oprire programată într-o gară, este efectuată în afara Uniunii, cu condiția ca drepturile călătorilor să fie asigurate în mod adecvat în temeiul dreptului național relevant pe teritoriul statului membru care acordă derogarea.

(b)  serviciile internaționale de transport feroviar de călători în cazul cărora o parte semnificativă, incluzând cel puțin o oprire programată într-o gară, este efectuată în afara Uniunii;

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  serviciile naționale de transport feroviar de călători, în cazul în care a fost acordată derogarea de către statele membre în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 pentru o perioadă de maximum 12 luni de la [a se introduce data intrării în vigoare a prezentului regulament].

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Statele membre informează Comisia cu privire la derogările acordate în temeiul alineatului (2) literele (a) și (b) și cu privire la adecvarea dreptului lor național pe teritoriul lor în scopurile alineatului (2) litera (b).

3.  Statele membre informează Comisia cu privire la derogările acordate în temeiul alineatului (2) literele (a), (b) și (ba).

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Articolele 5, 10, 11 și 25, precum și capitolul V se aplică tuturor serviciilor de transport feroviar de călători menționate la alineatul (1), inclusiv serviciilor care beneficiază de derogare în conformitate cu alineatul (2) literele (a) și (b).

4.  Articolele 5, 6, 11, 12 și 17, precum și capitolul V se aplică tuturor serviciilor de transport feroviar de călători menționate la alineatul (1), inclusiv serviciilor care beneficiază de derogare în conformitate cu alineatul (2) litera (a).

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  Prezentul regulament nu se aplică serviciilor exploatate în principal pentru interesul lor istoric.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  „operator de transport” înseamnă întreprinderea feroviară contractuală cu care călătorul a încheiat contractul de transport sau o serie de întreprinderi feroviare succesive care sunt responsabile în baza acestui contract;

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b)  „operator de transport substituit” înseamnă întreprinderea feroviară care nu a încheiat un contract de transport cu călătorul, dar căreia întreprinderea feroviară parte la contract i-a încredințat, în întregime sau în parte, executarea transportului feroviar;

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  „operator de turism” înseamnă un organizator sau un comerciant cu amănuntul, altul decât o întreprindere feroviară, în sensul articolului 3 punctele 8 și 9 din Directiva (UE) 2015/2302 a Parlamentului European și a Consiliului30;

(4)  „operator de turism” înseamnă un organizator, altul decât o întreprindere feroviară, în sensul articolului 3 punctul 8 din Directiva (UE) 2015/2302 a Parlamentului European și a Consiliului30;

__________________

__________________

30 Directiva (UE) 2015/2302 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2011/83/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 90/314/CEE a Consiliului (JO L 326, 11.12.2015, p. 1).

30 Directiva (UE) 2015/2302 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2011/83/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 90/314/CEE a Consiliului (JO L 326, 11.12.2015, p. 1).

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  „vânzător de legitimații de transport” înseamnă orice comerciant cu amănuntul de servicii de transport feroviar care încheie contracte de transport și vinde legitimații de transport în numele unei întreprinderi feroviare sau pe cont propriu;

(5)  „vânzător de legitimații de transport” înseamnă orice comerciant cu amănuntul de servicii de transport feroviar care încheie contracte de transport și vinde legitimații de transport, legitimații de transport separate sau bilete directe în numele uneia sau mai multor întreprinderi feroviare sau pe cont propriu;

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  „distribuitor” înseamnă un comerciant cu amănuntul de servicii de transport feroviar care vinde legitimații de transport în numele unei întreprinderi feroviare și care nu are nicio obligație în contractul încheiat între călător și întreprinderea feroviară.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  „contract de transport” înseamnă un contract de transport, contra cost sau gratuit, între o întreprindere feroviară sau un vânzător de legitimații de transport și călător, în vederea prestării unuia sau mai multor servicii de transport;

(6)  „contract de transport” înseamnă un contract de transport, contra cost sau gratuit, între o întreprindere feroviară și călător, în vederea prestării unuia sau mai multor servicii de transport;

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  „legitimație de transport” înseamnă o dovadă valabilă care dă dreptul călătorilor la transportul feroviar, indiferent de forma sa: bilet pe hârtie, legitimație de transport electronică, o cartelă inteligentă ori un card de călătorie;

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6b)  „călătorie combinată” înseamnă legitimația sau legitimațiile de transport care reprezintă mai multe contracte de transport pentru servicii feroviare succesive efectuate de una sau mai multe întreprinderi feroviare;

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  „bilet direct” înseamnă legitimația sau legitimațiile de transport care reprezintă un singur contract pentru servicii feroviare succesive executate de către una sau mai multe întreprinderi feroviare;

(8)  „bilet direct” înseamnă legitimația sau legitimațiile de transport separate care reprezintă un singur contract sau mai multe contracte pentru servicii feroviare succesive executate de către una sau mai multe întreprinderi feroviare, achiziționată (achiziționate) de la același vânzător de legitimații de transport, operator de turism sau întreprindere feroviară pentru o călătorie de la un capăt la altul;

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  „călătorie” înseamnă transportul unui călător între o gară de plecare și o gară de sosire în cadrul unui singur contract de transport;

(10)  „călătorie” înseamnă transportul unui călător între o gară de plecare și o gară de sosire;

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a)  „sosire” înseamnă momentul în care, la platforma de destinație, ușile trenului sunt deschise și debarcarea este permisă;

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  „legătură pierdută” înseamnă o situație în care un călător pierde unul sau mai multe servicii în decursul unei călătorii ca urmare a întârzierii sau anulării unuia sau mai multor servicii anterioare;

(15)  „legătură pierdută” înseamnă o situație în care, în cadrul unui contract de transport unic, un călător pierde unul sau mai multe servicii în decursul unei călătorii ca urmare a întârzierii sau anulării unuia sau mai multor servicii anterioare;

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  „persoană cu handicap” și „persoană cu mobilitate redusă” înseamnă orice persoană prezentând o deficiență fizică, mentală, intelectuală sau senzorială care, în combinație cu diverse obstacole, poate împiedica persoana respectivă să utilizeze în mod integral și eficace transporturile, în condiții de egalitate cu alți călători sau a cărei mobilitate atunci când folosește transporturile este redusă din cauza vârstei;

(16)  „persoană cu handicap” și „persoană cu mobilitate redusă” înseamnă orice persoană prezentând o deficiență fizică, mentală, intelectuală sau senzorială care, în combinație cu diverse obstacole, poate împiedica persoana respectivă să utilizeze în mod integral și eficace transporturile, în condiții de egalitate cu alți călători sau a cărei mobilitate atunci când folosește transporturile este redusă;

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(19a)  „circumstanțe extraordinare” înseamnă circumstanțe care nu pot fi controlate de întreprinderea feroviară în exercitarea normală a activității sale și se află în afara obligațiilor impuse de normele relevante de siguranță și de securitate care trebuie respectate.

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fără a aduce atingere tarifelor sociale, întreprinderile feroviare sau vânzătorii de legitimații de transport oferă publicului larg condiții contractuale și tarife fără discriminare directă sau indirectă pe baza naționalității sau a domiciliului clientului final sau a locului de stabilire în cadrul Uniunii a întreprinderii feroviare sau a vânzătorului de legitimații de transport.

Fără a aduce atingere tarifelor sociale, întreprinderile feroviare, operatorii de turism sau vânzătorii de legitimații de transport oferă publicului larg condiții contractuale de transport și privind emiterea legitimațiilor de transport și tarife și vând legitimații de transport, bilete directe și acceptă rezervări ale călătorilor în conformitate cu articolul 10 din prezentul regulament fără discriminare directă sau indirectă pe baza naționalității sau a domiciliului călătorului final sau a locului de stabilire în cadrul Uniunii a întreprinderii feroviare, a operatorului de turism sau a vânzătorului de legitimații de transport ori a mijloacelor prin care călătorii au cumpărat legitimația de transport.

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Călătorii au dreptul să ia biciclete la bordul trenului, acolo unde este cazul contra unui cost rezonabil. Ei își supraveghează bicicletele pe parcursul călătoriei și se asigură că nu provoacă nicio neplăcere sau daună altor călători, echipamentelor de mobilitate, bagajelor sau exploatării feroviare. Transportul bicicletelor poate fi refuzat sau restricționat din motive de siguranță sau de exploatare, cu condiția ca întreprinderile feroviare, vânzătorii de legitimații de transport, operatorii de turism și, acolo unde este cazul, gestionarii de gară să informeze călătorii cu privire la condițiile refuzului sau restricției respective în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 454/2011.

Călătorii au dreptul să ia biciclete la bordul trenului, inclusiv în cadrul serviciilor de transport de mare viteză, de lung parcurs, transfrontaliere și locale. Toate trenurile de călători noi sau renovate includ, în termen de cel mult doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, un spațiu bine desemnat, dedicat transportului bicicletelor asamblate, care să permită transportul a minimum opt biciclete. Întreprinderile feroviare, vânzătorii de legitimații de transport, operatorii de turism și, acolo unde este cazul, gestionarii de gară informează călătorii cel târziu în momentul achiziționării legitimațiilor de transport, cu privire la condițiile pentru transportul bicicletelor în cadrul tuturor serviciilor, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 454/2011.

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Obligațiile față de călători în temeiul prezentului regulament nu pot face obiectul unei limitări sau exonerări , în special printr-o derogare sau o clauză restrictivă cuprinsă în contractul de transport.

1.  Obligațiile față de călători în temeiul prezentului regulament nu pot face obiectul unei limitări sau exonerări , în special printr-o derogare sau o clauză restrictivă cuprinsă în contractul de transport. Orice condiții contractuale care au drept scop, direct sau indirect, exonerarea, derogarea sau restricționarea drepturilor care decurg din prezentul regulament nu au forță juridică obligatorie pentru călător.

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Întreprinderile feroviare pot oferi călătorilor condiții contractuale mai favorabile decât condițiile stabilite în prezentul regulament.

2.  Întreprinderile feroviare, operatorii de turism sau vânzătorii de legitimații de călătorie pot oferi călătorilor condiții contractuale mai favorabile decât condițiile stabilite în prezentul regulament.

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Întreprinderile feroviare sau, după caz, autoritățile competente care răspund de contractele de servicii publice feroviare își fac publice deciziile de întrerupere permanentă sau temporară a serviciilor feroviare, prin mijloace adecvate , inclusiv în formate accesibile persoanelor cu handicap în conformitate cu cerințele de accesibilitate stabilite în Directiva XXX31, și înaintea punerii în aplicare a acestor decizii.

Întreprinderile feroviare sau, după caz, autoritățile competente care răspund de contractele de servicii publice feroviare fac publice propunerile de întrerupere sau de reducere substanțială permanentă sau temporară a serviciilor feroviare, prin mijloace adecvate, fără întârziere, inclusiv în formate accesibile persoanelor cu handicap în conformitate cu cerințele de accesibilitate stabilite în Directiva XXX31 și în Regulamentul (UE) nr. 1300/2014 al Comisiei, și în timp util, înaintea punerii în aplicare, și se asigură că aceste propuneri fac obiectul unei consultări semnificative și adecvate cu părțile interesate înaintea oricărei puneri în aplicare.

__________________

__________________

31  Directiva XXX de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor („Actul european privind accesibilitatea”) (JO L X, X.X.XXXX, p. X).

31  Directiva XXX de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor („Actul european privind accesibilitatea”) (JO L X, X.X.XXXX, p. X).

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.   Întreprinderile feroviare și vânzătorii de legitimații de transport care oferă contracte de transport în numele uneia sau mai multor întreprinderi feroviare furnizează călătorilor, la cerere, cel puțin informațiile precizate în anexa II partea I, privind călătoriile pentru care contractul de transport este oferit de întreprinderea feroviară în cauză. Vânzătorii de legitimații de transport care oferă contracte de transport pe cont propriu și operatorii de turism furnizează aceste informații în cazul în care sunt disponibile.

1.  Întreprinderile feroviare, operatorii de turism și vânzătorii de legitimații de transport care oferă contracte de transport în nume propriu sau în numele uneia sau mai multor întreprinderi feroviare furnizează călătorilor, la cerere, cel puțin informațiile precizate în anexa II partea I, privind călătoriile pentru care contractele de transport sunt oferite de întreprinderea feroviară în cauză. Vânzătorii de legitimații de transport care oferă contracte de transport pe cont propriu și operatorii de turism furnizează aceste informații. Pentru a asigura conformitatea cu prezentul regulament, întreprinderile feroviare furnizează aceste informații vânzătorilor de legitimații de transport și altor întreprinderi feroviare care își vând serviciile.

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.   Întreprinderile feroviare și, în cazul în care este posibil, vânzătorii de legitimații de transport furnizează călătorilor, în timpul călătoriilor, inclusiv în gările de legătură, cel puțin informațiile menționate în anexa II partea II.

2.  Întreprinderile feroviare și, în cazul în care este posibil, vânzătorii de legitimații de transport furnizează călătorilor, în timpul călătoriilor, inclusiv în gările de legătură, cel puțin informațiile menționate în anexa II partea II. Pentru a asigura conformitatea cu prezentul regulament, întreprinderile feroviare furnizează aceste informații vânzătorilor de legitimații de transport și altor întreprinderi feroviare care își vând serviciile.

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Informațiile menționate la alineatele (1) și (2) sunt furnizate în formatul cel mai adecvat, inclusiv prin utilizarea unor tehnologii de comunicare de ultimă oră. Trebuie acordată o atenție deosebită asigurării faptului că aceste informații sunt accesibile persoanelor cu handicap în conformitate cu cerințele de accesibilitate stabilite în Directiva XXX și în Regulamentul 454/2011 .

3.  Informațiile menționate la alineatele (1) și (2) sunt furnizate călătorilor de către întreprinderile feroviare, operatorii de turism și vânzătorii de legitimații de transport prin intermediul unor tehnologii de comunicare de ultimă oră ușor accesibile, utilizate în mod curent și, în ceea ce privește informațiile menționate la alineatul (2), în timp real, precum și în scris, dacă este posibil, pentru a oferi călătorilor toate informațiile solicitate în anexa II la prezentul regulament. Trebuie acordată o atenție deosebită asigurării faptului că aceste informații sunt accesibile persoanelor cu handicap în conformitate cu cerințele de accesibilitate stabilite în Directiva XXX, în Regulamentul (UE) nr. 454/2011 și în Regulamentul (UE) nr. 1300/2014 al Comisiei. Disponibilitatea formatelor accesibile pentru persoanele cu mobilitate redusă este publicată în mod clar.

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Gestionarii de gări și administratorii de infrastructură pun la dispoziția întreprinderilor feroviare și a vânzătorilor de legitimații de transport, în mod nediscriminatoriu, date în timp real privind trenurile, inclusiv cele exploatate de alte întreprinderi feroviare.

4.  Întreprinderile feroviare, gestionarii de gări și administratorii de infrastructură pun la dispoziția publicului, în timp real, date în timp real privind trenurile, inclusiv cele exploatate de alte întreprinderi feroviare, pentru a elimina orice discriminare între pasageri.

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Întreprinderile feroviare, în cooperare cu gestionarii de gări și cu administratorii de infrastructură, oferă, în orare, informații cu privire la legăturile feroviare și gările accesibile.

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Întreprinderile feroviare și vânzătorii de legitimații de transport oferă legitimații de transport și, dacă sunt disponibile, bilete directe și rezervări. Ei depun toate eforturile posibile pentru a oferi bilete directe, inclusiv pentru călătoriile transfrontaliere și cu mai mult de o întreprindere feroviară.

1.  Întreprinderile feroviare și vânzătorii de legitimații de transport oferă legitimații de transport și bilete directe și rezervări, inclusiv pentru călătoriile transfrontaliere sau care implică trenuri și călătorii pe timp de noapte cu mai mult de o întreprindere feroviară.

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Satele membre pot impune întreprinderilor feroviare să pună la dispoziție legitimații de transport pentru servicii furnizate în conformitate cu contracte de servicii publice, prin intermediul mai multor puncte de vânzare.

Autoritățile competente menționate în Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 pot impune întreprinderilor feroviare să pună la dispoziție legitimații de transport pentru servicii furnizate în conformitate cu contracte de servicii publice, prin intermediul mai multor puncte de vânzare.

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Întreprinderile feroviare oferă posibilitatea de a obține legitimații de transport pentru serviciul respectiv la bordul trenului, cu excepția cazurilor în care această posibilitate este limitată sau refuzată din motive de securitate sau legate de lupta împotriva fraudei, din motive de rezervare obligatorie sau din alte motive comerciale acceptabile.

3.  Întreprinderile feroviare oferă posibilitatea de a obține legitimații de transport pentru serviciul respectiv la bordul trenului, cu excepția cazurilor în care această posibilitate este limitată sau refuzată din motive justificate corespunzător legate de securitate sau de lupta împotriva fraudei, din motive de rezervare obligatorie sau din alte motive comerciale acceptabile, inclusiv o disponibilitate limitată a spațiului sau a locurilor.

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Dacă în gara de plecare nu este disponibil niciun ghișeu sau distribuitor automat de legitimații de transport, persoanelor cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă li se permite să achiziționeze legitimații de transport la bordul trenului fără taxe suplimentare.

5.  Dacă în gara de plecare nu este disponibil niciun ghișeu sau distribuitor automat de legitimații de transport ori niciun alt mijloc de achiziționare în prealabil a legitimațiilor de călătorie, călătorilor li se permite să achiziționeze legitimații de transport la bordul trenului fără taxe suplimentare.

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  În cazul în care un călător primește legitimații de transport separate pentru o singură călătorie care cuprinde servicii feroviare succesive exploatate de una sau mai multe întreprinderi feroviare, drepturile sale la informare, la asistență și la despăgubire sunt echivalente cu cele conferite de un bilet direct și acoperă întreaga călătorie, de la plecare până la destinația finală, cu excepția cazului în care călătorul primește informații contrare explicite, în scris. Aceste informații precizează în special că, atunci când un călător pierde o legătură, el nu este îndreptățit să ceară asistență sau despăgubiri pe baza lungimii totale a călătoriei. Sarcina probei referitoare la faptul că informațiile au fost furnizate îi revine întreprinderii feroviare, agentului acesteia, operatorului de turism sau vânzătorului de legitimații de transport.

6.  În cazul în care un călător primește de la o singură entitate și în legătură cu o singură tranzacție comercială, legitimații de transport separate pentru o singură călătorie care cuprinde servicii feroviare succesive exploatate de una sau mai multe întreprinderi feroviare, drepturile sale la informare, la asistență și la despăgubire sunt echivalente cu cele conferite de un bilet direct și acoperă întreaga călătorie, de la plecare până la destinația finală.

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 10a

 

Furnizarea de informații privind călătoriile prin intermediul interfețelor de programare a aplicațiilor

 

1.   Întreprinderile feroviare oferă acces nediscriminatoriu la toate informațiile privind călătoriile, inclusiv date operaționale în timp real privind calendarul și tarifele, astfel cum se menționează la articolul 9, prin interfețe de programare a aplicațiilor (API).

 

2.   Întreprinderile feroviare furnizează operatorilor de turism, vânzătorilor de legitimații de transport și altor întreprinderi feroviare, care își vând serviciile, accesul nediscriminatoriu la sistemele de rezervare prin intermediul API, astfel încât aceștia să poată să încheie contracte de transport și să emită legitimații de transport, bilete directe și rezervări, pentru a putea oferi călătorii optime la cele mai bune prețuri, inclusiv la nivel transfrontalier.

 

3.   Întreprinderile feroviare se asigură că specificațiile tehnice ale interfețelor de programare a aplicațiilor sunt bine documentate și accesibile în mod liber și gratuit. Interfețele de programare a aplicațiilor utilizează standarde deschise, protocoale utilizate în mod curent și formate care pot fi citite automat pentru a le face interoperabile.

 

4.   Întreprinderile feroviare se asigură că, cu excepția situațiilor de urgență, orice modificare a specificației tehnice a interfețelor lor de programare a aplicațiilor este pusă la dispoziția operatorilor de turism și a vânzătorilor de legitimații de transport în prealabil, cât mai curând posibil și cu cel puțin trei luni înainte de punerea în aplicare a modificării. Situațiile de urgență se documentează, iar documentația este pusă la dispoziția autorităților competente la cerere.

 

5.   Întreprinderile feroviare se asigură că accesul la interfețele de programare a aplicațiilor este oferit în mod nediscriminatoriu, la același nivel de disponibilitate și de performanță, inclusiv în ceea ce privește sprijinul, accesul la toată documentația, standarde, protocoale și formate. Operatorii de turism și vânzătorii de legitimații de transport nu sunt dezavantajați în comparație cu întreprinderile feroviare.

 

6.   Interfețele de programare a aplicațiilor se creează în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2017/1926 al Comisiei din 31 mai 2017.

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Atunci când este previzibil, în mod rezonabil, fie la plecare, fie în cazul pierderii unei legături în decursul unei călătorii desfășurate cu un bilet direct, că sosirea la destinația finală prevăzută în contractul de transport se va efectua cu o întârziere mai mare de 60 de minute, călătorii au imediat posibilitatea de a alege una dintre următoarele opțiuni:

1.  Atunci când este previzibil, fie la plecare, fie în cazul pierderii unei legături în decursul unei călătorii, că sosirea la destinația finală a unei călătorii de la un capăt la altul prevăzute în contractul de transport se va efectua cu o întârziere mai mare de 60 de minute sau va fi anulată, călătorii au imediat posibilitatea de a alege una dintre următoarele opțiuni:

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  continuarea sau redirecționarea, în condiții de transport comparabile, spre destinația finală, cât mai repede posibil;

(b)  continuarea sau redirecționarea, în condiții de transport comparabile și fără ca acest lucru să implice costuri suplimentare, spre destinația finală, cât mai repede posibil, inclusiv în cazul pierderii unei legături din cauza unei întârzieri sau a anulării trenului într-o etapă anterioară a lanțului de călătorie. În acest caz, călătorului i se permite să utilizeze următorul serviciu disponibil care îl va duce la destinația sa finală, inclusiv în situația în care nu există o rezervare specifică sau următorul tren este operat de altă întreprindere feroviară;

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  continuarea sau redirecționarea, în condiții de transport comparabile, spre destinația finală la o dată ulterioară, la alegerea călătorului.

(c)  continuarea sau redirecționarea, în condiții de transport comparabile, spre destinația finală la o dată ulterioară, la alegerea călătorului, dar fără a depăși termenul de o lună de la restabilirea serviciului.

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În scopul alineatului (1) litera (b), redirecționarea în condiții comparabile se poate face cu servicii exploatate de orice întreprindere feroviară și poate implica utilizarea unei clase superioare de transport și a unor moduri de transport alternative, fără a genera costuri suplimentare pentru călător. Întreprinderile feroviare depun eforturi rezonabile pentru a evita introducerea unor legături suplimentare. Durata totală de călătorie, atunci când se utilizează un mod de transport alternativ pentru partea de călătorie care nu a fost finalizată așa cum era planificat, este comparabilă cu durata programată a călătoriei inițiale. Călătorii nu sunt declasați la condiții de transport dintr-o clasă inferioară, cu excepția cazului în care aceste condiții reprezintă singura soluție de redirecționare disponibilă.

2.  În scopul alineatului (1) litera (b), redirecționarea în condiții comparabile se poate face cu servicii exploatate de orice întreprindere feroviară și poate implica utilizarea unei clase superioare de transport și a unor moduri de transport terestru alternative, fără a genera costuri suplimentare pentru călător. Întreprinderile feroviare depun eforturi rezonabile pentru a evita introducerea unor legături suplimentare. Durata totală de călătorie, atunci când se utilizează un mod de transport alternativ pentru partea de călătorie care nu a fost finalizată așa cum era planificat, este comparabilă cu durata programată a călătoriei inițiale. Călătorii nu sunt declasați la condiții de transport dintr-o clasă inferioară, cu excepția cazului în care aceste condiții reprezintă singura soluție de redirecționare disponibilă.

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Furnizorii serviciului de transport de redirecționare acordă o atenție deosebită asigurării unui nivel comparabil de accesibilitate a serviciului alternativ pentru persoanele cu handicap și pentru persoanele cu mobilitate redusă.

3.  Furnizorii serviciului de transport de redirecționare asigură un nivel comparabil de asistență și accesibilitate a serviciului alternativ pentru persoanele cu handicap și pentru persoanele cu mobilitate redusă. Această alternativă poate fi comună tuturor călătorilor sau poate, pe baza deciziei operatorului de transport, fi un mijloc de transport individual adaptat la nevoile specifice ale anumitor persoane cu handicap sau cu mobilitate redusă.

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fără a pierde dreptul la transport, un călător poate cere întreprinderii feroviare o despăgubire pentru întârziere între locurile de plecare și de destinație menționate în contractul de transport pentru care costul aferent legitimației de transport nu a fost rambursat în conformitate cu articolul 16. Despăgubirile minime în caz de întârziere sunt fixate după cum urmează:

1.  Păstrându-și dreptul la transport, un călător poate cere întreprinderii feroviare o despăgubire pentru întârziere între locurile de plecare și de destinație menționate pe legitimația sau pe legitimațiile de transport care reprezintă contractul unic de transport sau mai multe contracte de transport pentru care costul nu a fost rambursat în conformitate cu articolul 16. Despăgubirile minime în caz de întârziere sunt fixate după cum urmează:

(a) 25 % din prețul legitimației de transport pentru o întârziere între 60 și 119 minute,

(a) 50 % din prețul legitimației de transport pentru o întârziere între 60 și 90 de minute,

(b) 50 % din prețul legitimației de transport pentru o întârziere de 120 de minute sau mai mult.

(b) 75 % din prețul legitimației de transport pentru o întârziere între 91 și 120 de minute;

 

(ba) 100 % din prețul legitimației de transport pentru o întârziere de 121 de minute sau mai mult.

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Alineatul (1) se aplică, de asemenea, călătorilor care dețin un permis de călătorie sau un abonament . Dacă acești călători se confruntă cu întârzieri sau cu anulări repetate pe perioada de valabilitate a permisului de călătorie sau a abonamentului, ei pot cere o despăgubire în conformitate cu înțelegerile privind despăgubirile ale întreprinderilor feroviare. Aceste înțelegeri instituie criterii de determinare a întârzierii și de calcul al despăgubirilor. În cazul în care pe parcursul perioadei de valabilitate a permisului de călătorie sau a abonamentului survin în mod repetat întârzieri mai mici de 60 de minute, aceste întârzieri sunt contabilizate cumulat, iar călătorii sunt despăgubiți în conformitate cu modalitățile de despăgubire ale întreprinderilor feroviare.

2.  Alineatul (1) se aplică, de asemenea, călătorilor care dețin un permis de călătorie sau un abonament . Dacă acești călători se confruntă cu întârzieri sau cu anulări repetate pe perioada de valabilitate a permisului de călătorie, a cardului de reducere sau a abonamentului, ei pot cere o despăgubire în conformitate cu dispozițiile prevăzute la alineatul 1 literele (a), (b), și (ba).

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Valoarea despăgubirii pentru întârzieri se calculează în funcție de prețul întreg pe care călătorul l-a plătit efectiv pentru serviciul în cazul căruia s-a înregistrat întârzierea. Atunci când contractul de transport se referă la o călătorie dus-întors, valoarea despăgubirii pentru întârzierea fie la dus, fie la întors este calculată în raport cu jumătate din prețul plătit pentru legitimația de transport. În același mod, valoarea despăgubirii în caz de întârziere a unui serviciu prevăzut de orice alt tip de contract de transport care permite efectuarea mai multor călătorii ulterioare este calculată în raport cu prețul întreg.

3.  Valoarea despăgubirii pentru anulări sau întârzieri se calculează în funcție de prețul întreg pe care călătorul l-a plătit efectiv pentru serviciul în cazul căruia s-a înregistrat anularea sau întârzierea. Atunci când contractul de transport se referă la o călătorie dus-întors, valoarea despăgubirii pentru anularea sau întârzierea fie la dus, fie la întors este calculată în raport cu jumătate din prețul plătit pentru legitimația de transport. În același mod, valoarea despăgubirii în caz de anulare sau de întârziere a unui serviciu prevăzut de orice alt tip de contract de transport care permite efectuarea mai multor călătorii ulterioare este calculată în raport cu prețul întreg.

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Din despăgubirea reprezentând prețul legitimației de transport nu se scad costurile ocazionate de tranzacția financiară precum spezele, cheltuielile telefonice sau timbrele poștale. Întreprinderile feroviare pot introduce un prag minim sub care nu se va efectua plata niciunei despăgubiri. Acest prag nu poate fi mai mare de 4 EUR per legitimație de transport .

6.  Din despăgubirea reprezentând prețul legitimației de transport nu se scad costurile ocazionate de tranzacția financiară precum spezele, cheltuielile telefonice sau timbrele poștale. Întreprinderile feroviare pot introduce un prag minim sub care nu se va efectua plata niciunei despăgubiri. Acest prag nu poate fi mai mare de 5 EUR per legitimație de transport.

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Călătorul nu are dreptul la nicio despăgubire în cazul în care este informat cu privire la întârziere înainte de cumpărarea legitimației de transport sau dacă întârzierea care se datorează continuării călătoriei la bordul unui alt tren sau redirecționării nu depășește 60 de minute.

7.  Călătorul nu are dreptul la nicio despăgubire în cazul în care este informat cu privire la întârziere înainte de a cumpăra legitimația de transport sau dacă întârzierea care se datorează continuării călătoriei la bordul unui alt tren sau redirecționării nu depășește 60 de minute.

Amendamentul    81

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  O întreprindere feroviară nu este obligată să plătească despăgubiri dacă poate dovedi că întârzierea a fost provocată de condiții meteorologice extrem de nefavorabile sau de dezastre naturale majore care pun în pericol exploatarea în siguranță a serviciului și care nu ar fi putut fi prevăzute și nici împiedicate chiar dacă s-ar fi luat toate măsurile de precauție rezonabile.

eliminat

Amendamentul    82

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

8a.  Atunci când întreprinderea feroviară nu furnizează nicio dovadă scrisă a existenței unor circumstanțe extraordinare, despăgubirea menționată la articolul 17 alineatul (1) este plătită de întreprinderea feroviară.

Amendamentul    83

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În caz de întârziere la sosire sau la plecare, întreprinderea feroviară, vânzătorul de legitimații de transport sau gestionarul de gară informează călătorii asupra situației și a orelor de plecare și de sosire prevăzute, de îndată ce astfel de informații sunt disponibile.

1.  În caz de întârziere la sosire sau la plecare, întreprinderea feroviară, vânzătorul de legitimații de transport sau gestionarul de gară informează călătorii asupra situației și a orelor de plecare și de sosire prevăzute, în conformitate cu articolul 9, de îndată ce astfel de informații sunt disponibile.

Amendamentul    84

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  cazare hotelieră sau de altă natură și transportul între gară și locul de cazare, în cazul în care o ședere de una sau mai multe nopți este necesară sau în cazul în care se impune o ședere suplimentară, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere fizic;

(b)  cazare hotelieră sau de altă natură și transportul între gară și locul de cazare, în cazul în care o ședere de una sau mai multe nopți este necesară sau în cazul în care se impune o ședere suplimentară, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere, ținând cont de cerințele de acces ale persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă și de nevoile animalelor de asistență certificate;

Amendamentul    85

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  La cererea călătorilor, întreprinderile feroviare certifică pe legitimația de transport sau prin orice alt mijloc că serviciul feroviar a avut întârziere, a cauzat pierderea unei legături sau a fost anulat, după caz.

4.  În ceea ce privește călătorii afectați, întreprinderile feroviare se oferă să certifice pe legitimația lor de transport sau prin orice alt mijloc că serviciul feroviar a avut întârziere, a cauzat pierderea unei legături sau a fost anulat, după caz. Această certificare se aplică în legătură cu dispozițiile prevăzute la articolul 17, sub rezerva dovezii de către călătorul care deține un permis de călătorie sau un abonament că a călătorit cu serviciul feroviar respectiv.

Amendamentul    86

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  La aplicarea alineatelor (1), (2), (3) și (4) , întreprinderea feroviară în cauză acordă o atenție specială nevoilor persoanelor cu handicap , persoanelor cu mobilitate redusă , precum și însoțitorilor acestora.

5.  La aplicarea alineatelor (1), (2), (3) și (4), întreprinderea feroviară în cauză acordă o atenție specială nevoilor persoanelor cu handicap, persoanelor cu mobilitate redusă, însoțitorilor acestora și animalelor de asistență certificate.

Amendamentul    87

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Pe lângă obligațiile care le revin întreprinderilor feroviare în temeiul articolului 13a alineatul (3) din Directiva 2012/34/UE, gestionarul unei gări prin care, pe parcursul unui an, trec cel puțin 10 000 de călători pe zi, în medie, trebuie să se asigure că operațiunile gării, ale întreprinderilor feroviare și ale administratorului de infrastructură sunt coordonate printr-un plan adecvat pentru situații neprevăzute, în vederea pregătirii pentru posibilitatea unei perturbări majore și a unor întârzieri de durată care duc la blocarea în gară a unui număr considerabil de călători. Planul asigură furnizarea unor servicii de asistență și a unor informații adecvate călătorilor blocați, inclusiv în formate accesibile în conformitate cu cerințele de accesibilitate stabilite în Directiva XXX. La cerere, gestionarul de gară pune planul, inclusiv modificările acestuia, la dispoziția organismului național de aplicare a legii sau a oricărui alt organism desemnat de un stat membru. Gestionarii gărilor prin care, pe parcursul unui an, trec mai puțin de 10 000de călători pe zi, în medie, depun toate eforturile rezonabile pentru coordonarea utilizatorilor gărilor și pentru furnizarea de asistență și de informații călătorilor blocați, în astfel de situații.

6.  Pe lângă obligațiile care le revin întreprinderilor feroviare în temeiul articolului 13a alineatul (3) din Directiva 2012/34/UE, statele membre, întreprinderile feroviare, gestionarii de gară și administratorii de infrastructură cooperează pentru a se asigura că planurile de urgență menționate la articolul 13a alineatul (3) din Directiva 2012/34/UE includ cerințe privind accesibilitatea sistemelor de alertă și de informare.

Amendamentul    88

Propunere de regulament

Articolul 19 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care o întreprindere feroviară plătește despăgubiri sau își îndeplinește celelalte obligații care îi revin în conformitate cu prezentul regulament, nicio dispoziție din prezentul regulament sau din legislația națională nu poate fi interpretată ca restricționând dreptul acesteia de a solicita despăgubiri pentru costuri de la orice persoană, inclusiv de la părți terțe, în conformitate cu legislația aplicabilă. În special, prezentul regulament nu restricționează în niciun mod dreptul întreprinderii feroviare de a solicita rambursări din partea unei terțe părți cu care are contract și care a contribuit la evenimentul ce a dat naștere obligației de a plăti despăgubiri sau altor obligații. Nicio dispoziție din prezentul regulament nu poate fi interpretată ca restricționând dreptul unei terțe părți, alta decât un călător, cu care o întreprindere feroviară are contract, de a solicita rambursări sau despăgubiri de la întreprinderea feroviară în conformitate cu legislația relevantă aplicabilă.

eliminat

Amendamentul    89

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Întreprinderile feroviare și gestionarii de gară, cu implicarea activă a organizațiilor reprezentative ale persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă, instituie sau dispun de reguli de acces nediscriminatorii pentru transportul persoanelor cu handicap și al persoanelor cu mobilitate redusă , inclusiv al persoanelor de asistență ale acestora. Regulile permit însoțirea călătorului de un câine de asistență în conformitate cu orice norme naționale relevante.

1.  Întreprinderile feroviare și gestionarii de gară, cu implicarea activă a organizațiilor reprezentative ale persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă, instituie sau dispun de reguli de acces nediscriminatorii pentru transportul persoanelor cu handicap și al persoanelor cu mobilitate redusă , inclusiv al persoanelor de asistență ale acestora. Regulile permit însoțirea călătorului de un animal de asistență certificat sau de un însoțitor în mod gratuit dacă mobilitatea independentă nu este posibilă, în conformitate cu orice norme naționale relevante, și asigură că transportul feroviar pentru persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă este imediat, ori de câte ori acest lucru este posibil.

Amendamentul    90

Propunere de regulament

Articolul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 20a

 

Întreprinderile feroviare și gestionarii de gară asigură faptul că, atunci când respectă STI pentru persoanele cu mobilitate redusă, gara, peroanele, materialul rulant și alte amenajări sunt accesibile persoanelor cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă.

Amendamentul    91

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  La cerere, gestionarul de gară, întreprinderea feroviară, vânzătorul de legitimații de transport sau operatorul de turism furnizează persoanelor cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă informații , inclusiv în formate accesibile în conformitate cu cerințele de accesibilitate stabilite în Regulamentul (UE) nr. 454/2011 și în Directiva XXX, privind accesibilitatea gării și a facilităților asociate, precum și a serviciilor feroviare și condițiile de acces la materialul rulant în conformitate cu regulile de acces menționate la articolul 20 alineatul (1) și vor informa persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă cu privire la facilitățile oferite la bord.

1.  La cerere, gestionarul de gară, întreprinderea feroviară, vânzătorul de legitimații de transport sau operatorul de turism furnizează persoanelor cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă informații , inclusiv în formate accesibile în conformitate cu cerințele de accesibilitate stabilite în Regulamentul (UE) nr. 454/2011, în Directiva XXX și în Regulamentul (UE) nr. 1300/2014, privind accesibilitatea gării și a facilităților asociate, precum și a serviciilor feroviare și condițiile de acces la materialul rulant în conformitate cu regulile de acces menționate la articolul 20 alineatul (1) și vor informa persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă cu privire la facilitățile oferite la bord.

Amendamentul    92

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Atunci când o întreprindere feroviară, un vânzător de legitimații de transport sau un operator de turism exercită derogarea prevăzută la articolul 20 alineatul (2), acesta/aceasta informează în scris, la cerere, persoana cu handicap sau persoana cu mobilitate redusă în cauză asupra motivelor acestei derogări, în decurs de cinci zile lucrătoare de la refuzul rezervării sau al emiterii legitimației de transport sau de la impunerea condiției de a fi însoțită. Întreprinderea feroviară, vânzătorul de legitimații de transport sau operatorul de turism depun eforturi rezonabile pentru a propune persoanei în cauză o opțiune de transport alternativă, ținând seama de necesitățile de accesibilitate ale acesteia.

2.  Atunci când o întreprindere feroviară, un vânzător de legitimații de transport sau un operator de turism exercită derogarea prevăzută la articolul 20 alineatul (2), acesta/aceasta informează în scris, la cerere, persoana cu handicap sau persoana cu mobilitate redusă în cauză asupra motivelor acestei derogări, în decurs de cinci zile lucrătoare de la refuzul rezervării sau al emiterii legitimației de transport sau de la impunerea condiției de a fi însoțită. Întreprinderea feroviară, vânzătorul de legitimații de transport sau operatorul de turism propun persoanei în cauză o opțiune de transport alternativă, ținând seama de necesitățile de accesibilitate ale acesteia.

Amendamentul    93

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  La plecarea unei persoane cu handicap sau a unei persoane cu mobilitate redusă dintr-o gară dotată cu personal sau în timpul tranzitului prin aceasta sau la sosirea în gară a unei asemenea persoane, gestionarul de gară, întreprinderea feroviară sau ambii furnizează asistența gratuită necesară pentru ca acea persoană să poată urca în sau coborî din trenul pentru care a cumpărat legitimația de transport, fără a aduce atingere regulilor de acces menționate la articolul 20 alineatul (1).

1.  La plecarea unei persoane cu handicap sau a unei persoane cu mobilitate redusă dintr-o gară dotată cu personal sau în timpul tranzitului prin aceasta sau la sosirea în gară a unei asemenea persoane, gestionarul de gară, întreprinderea feroviară sau ambii furnizează asistența gratuită necesară pentru ca acea persoană să poată urca în sau coborî din trenul pentru care a cumpărat legitimația de transport, fără a aduce atingere regulilor de acces menționate la articolul 20 alineatul (1). Rezervarea asistenței se face întotdeauna fără costuri suplimentare, indiferent de canalul de comunicare utilizat.

Amendamentul    94

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În lipsa personalului într-o gară , întreprinderile feroviare și gestionarii de gară depun toate eforturile rezonabile pentru a asigura accesul persoanelor cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă la transportul feroviar.

2.  În lipsa personalului însoțitor la bordul trenului sau a personalului într-o gară, întreprinderile feroviare și gestionarii de gară depun toate eforturile rezonabile pentru a asigura accesul persoanelor cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă la transportul feroviar, în conformitate cu cerințele privind accesibilitatea prevăzute în Directiva XXX [Actul european privind accesibilitatea] și în Regulamentul (UE) nr. 454/2011.

Amendamentul    95

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În gările nedotate cu personal, întreprinderile feroviare și gestionarii de gară asigură afișarea de informații care să fie disponibile cu ușurință , inclusiv în formate accesibile conform cerințelor de accesibilitate stabilite în Directiva XXX, în conformitate cu regulile de acces prevăzute la articolul 20 alineatul (1), cu privire la cea mai apropiată gară dotată cu personal și la asistența acordată în mod direct pentru persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă.

3.  În gările nedotate cu personal, întreprinderile feroviare și gestionarii de gară asigură afișarea de informații care să fie disponibile cu ușurință , inclusiv în formate accesibile conform cerințelor de accesibilitate stabilite în Directiva XXX și în Regulamentul (UE) nr. 1300/2014, în conformitate cu regulile de acces prevăzute la articolul 20 alineatul (1), cu privire la cea mai apropiată gară dotată cu personal și la asistența acordată în mod direct pentru persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă.

Amendamentul    96

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Asistența este disponibilă în gări în orice moment în care sunt exploatate servicii feroviare.

eliminat

Amendamentul    97

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  În lipsa personalului însoțitor la bordul trenului, întreprinderile feroviare depun eforturi rezonabile pentru a asigura accesul persoanelor cu handicap și al persoanelor cu mobilitate redusă la transportul feroviar.

(2)  În lipsa personalului însoțitor la bordul trenului, întreprinderile feroviare asigură, totuși, accesul persoanelor cu handicap și al persoanelor cu mobilitate redusă la transportul feroviar.

Amendamentul    98

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  În sensul prezentului articol, asistența la bord înseamnă toate eforturile rezonabile de a oferi asistență unei persoane cu handicap sau unei persoane cu mobilitate redusă cu scopul de a permite acestei persoane accesul la bordul trenului la servicii identice cu cele de care beneficiază ceilalți călători, în cazul în care mobilitatea persoanei este redusă în asemenea măsură încât nu îi permite accesul în mod independent și sigur la aceste servicii.

(3)  Trebuie să se ofere asistență unei persoane cu handicap sau unei persoane cu mobilitate redusă cu scopul de a permite acestei persoane accesul la bordul trenului la servicii identice cu cele de care beneficiază ceilalți călători, în cazul în care mobilitatea persoanei este redusă în asemenea măsură încât nu îi permite accesul în mod independent și sigur la aceste servicii.

Amendamentul    99

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Asistența este disponibilă la bordul trenurilor în orice moment în care sunt exploatate servicii feroviare.

eliminat

Amendamentul    100

Propunere de regulament

Articolul 24 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Întreprinderile feroviare, gestionarii de gară, vânzătorii de legitimații de transport și operatorii de turism cooperează pentru a asigura asistență persoanelor cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă în sensul articolelor 20 și 21, în conformitate cu următoarele puncte:

Întreprinderile feroviare, gestionarii de gară, vânzătorii de legitimații de transport și operatorii de turism cooperează pentru a asigura asistență gratuită persoanelor cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă în sensul articolelor 20 și 21, în conformitate cu următoarele puncte:

Amendamentul    101

Propunere de regulament

Articolul 24 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  asistența este asigurată cu condiția ca întreprinderea feroviară, gestionarul de gară, vânzătorul de legitimații de transport sau operatorul de turism de la care a fost achiziționată legitimația de transport să fie informat asupra nevoilor de asistență ale persoanei cu cel puțin 48 de ore înainte ca asistența să fie necesară. În cazul în care o legitimație de transport sau un abonament permite efectuarea mai multor călătorii, o singură notificare este suficientă, cu condiția să fie furnizate informații adecvate cu privire la orarele călătoriilor ulterioare; Aceste notificări sunt înaintate tuturor celorlalte întreprinderi feroviare și celorlalți gestionari de gară implicați în călătoria persoanei respective;

(a)  asistența în gări este asigurată în timpul orarului de funcționare a serviciilor feroviare cu condiția ca întreprinderea feroviară, gestionarul de gară, vânzătorul de legitimații de transport sau operatorul de turism de la care a fost achiziționată legitimația de transport să fie informat asupra nevoilor de asistență ale persoanei cu cel puțin 12 ore înainte ca asistența să fie necesară. În gările în care traficul zilnic depășește 10 000 de călători pe zi, nu este necesară o notificare prealabilă, însă persoana care are nevoie de asistență trebuie să fie în gara respectivă cu cel puțin 30 de minute înainte de plecarea trenului. În gările în care traficul zilnic este între 2 000 și 10 000 de călători pe zi, termenul prevăzut pentru această notificare este redus la maximum trei ore. În cazul în care o legitimație de transport sau un abonament permite efectuarea mai multor călătorii, o singură notificare este suficientă, cu condiția să fie furnizate informații adecvate cu privire la orarele călătoriilor ulterioare; Aceste notificări sunt înaintate tuturor celorlalte întreprinderi feroviare și celorlalți gestionari de gară implicați în călătoria persoanei respective;

Amendamentul    102

Propunere de regulament

Articolul 24 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  asistența se acordă cu condiția ca persoana cu handicap sau persoana cu mobilitate redusă să se prezinte la punctul desemnat la ora indicată în prealabil de către întreprinderea feroviară sau de către gestionarul gării care acordă asistență. Orice oră indicată nu trebuie să preceadă cu mai mult de 60 de minute ora de plecare publicată sau ora la care toți călătorii sunt rugați să se prezinte. Dacă nu este indicată o oră la care persoana cu handicap sau persoana cu mobilitate redusă trebuie să se prezinte, aceasta se prezintă cu cel puțin 30 de minute înainte de ora de plecare publicată sau înainte de ora la care toți călătorii sunt rugați să se prezinte.

(e)  asistența se acordă cu condiția ca persoana cu handicap sau persoana cu mobilitate redusă să se prezinte personal la punctul desemnat la ora indicată în prealabil de către întreprinderea feroviară sau de către gestionarul gării care acordă asistență. Orice oră indicată nu trebuie să preceadă cu mai mult de 60 de minute ora de plecare publicată sau ora la care toți călătorii sunt rugați să se prezinte.

Amendamentul    103

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul în care întreprinderile feroviare și gestionarii de gară cauzează pierderea sau avarierea fotoliilor rulante, a altor echipamente de mobilitate sau dispozitive de asistare , precum și a câinilor de asistență folosiți de persoanele cu handicap sau de persoanele cu mobilitate redusă, ei sunt răspunzători și plătesc despăgubiri pentru pierderea sau avarierea respectivă.

1.  În cazul în care întreprinderile feroviare și gestionarii de gară cauzează pierderea sau avarierea fotoliilor rulante, a altor echipamente de mobilitate sau dispozitive de asistare, precum și a animalelor de asistență certificate folosite de persoanele cu handicap sau de persoanele cu mobilitate redusă, ei sunt răspunzători și plătesc despăgubiri pentru pierderea sau avarierea respectivă cât mai rapid posibil.

Amendamentul    104

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Despăgubirile menționate la alineatul (1) sunt egale cu costul înlocuirii sau reparări echipamentelor sau dispozitivelor care au fost pierdute sau avariate.

2.  Despăgubirile menționate la alineatul (1) trebuie realizate în timp util și sunt egale cu costul integral al înlocuirii, bazat pe valoarea actuală, sau cu costul integral legat de repararea scaunelor cu rotile, a echipamentelor sau a dispozitivelor care au fost pierdute sau avariate ori de pierderea animalelor de asistență certificate sau de rănirile suferite de acestea. Despăgubirile acoperă, de asemenea, costul înlocuirii temporare în caz de reparații, dacă aceste costuri sunt suportate de călător.

Amendamentul    105

Propunere de regulament

Articolul 26 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  se asigură că toți membrii personalului, inclusiv cei angajați de orice altă parte prestatară, care furnizează asistență directă persoanelor cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă, știu cum să satisfacă necesitățile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă, inclusiv ale celor cu deficiențe mentale sau intelectuale;

(a)  se asigură că toți membrii personalului, inclusiv cei angajați de orice altă parte prestatară, care furnizează asistență directă persoanelor cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă, beneficiază de formare privind handicapurile, pentru a ști cum să satisfacă necesitățile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă, inclusiv ale celor cu deficiențe mentale sau intelectuale;

Amendamentul    106

Propunere de regulament

Articolul 26 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  se asigură că, imediat după recrutare, toți angajații noi beneficiază de formare privind handicapurile și că personalul participă la cursuri de formare regulate pentru împrospătarea cunoștințelor;

(c)  se asigură că, imediat după recrutare, toți angajații noi care vor avea contact direct cu călătorii primesc o introducere privind aspectele legate de handicap pentru călători și întreprinderea feroviară și că angajații care acordă asistență directă călătorilor cu mobilitate redusă beneficiază de formare privind handicapurile și participă la cursuri de formare regulate pentru împrospătarea cunoștințelor.

Amendamentul    107

Propunere de regulament

Articolul 26 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  acceptă, la cerere, participarea la programele de formare a angajaților cu handicap, a călătorilor cu handicap și cu mobilitate redusă;

(d)  poate accepta participarea la programele de formare a angajaților cu handicap și are în vedere participarea călătorilor cu handicap și cu mobilitate redusă și/sau a organizațiilor care îi reprezintă.

Amendamentul    108

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Toate întreprinderile feroviare și toți vânzătorii de legitimații de transport, gestionarii de gară și administratorii de infrastructură din gări prin care, pe parcursul unui an, trec peste 10 000 de călători pe zi, în medie, instituie fiecare câte un sistem de tratare a plângerilor referitoare la drepturile și obligațiile stipulate în prezentul regulament în domeniul lor de competență respectiv. Ei fac cunoscute călătorilor datele lor de contact, precum și limba sau limbile de lucru.

1.  Toate întreprinderile feroviare, precum și toți vânzătorii de legitimații de transport și gestionarii de gară instituie fiecare câte un sistem de tratare a plângerilor referitoare la drepturile și obligațiile stipulate în prezentul regulament în domeniul lor de competență respectiv. Ei fac cunoscute călătorilor datele lor de contact, precum și limba sau limbile de lucru. Călătorii trebuie să fie capabili să depună reclamații în limba (limbile) oficială (oficiale) a (ale) statului membru în care își are sediul întreprinderea feroviară, vânzătorul de bilete și gestionarul de gară și, în orice caz, în limba engleză.

Amendamentul    109

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Călătorii pot depune plângere la oricare dintre întreprinderile feroviare, vânzătorii de legitimații de transport, gestionarii de gară sau administratorii de infrastructură implicați. Plângerile se depun în termen de șase luni de la incidentul care face obiectul plângerii. În termen de o lună de la primirea plângerii , destinatarul dă un răspuns motivat sau, în situații justificate, informează călătorii la ce dată poate fi așteptat răspunsul, în decursul unei perioade mai mici de trei luni de la data primirii plângerii. Întreprinderile feroviare, vânzătorii de legitimații de transport, gestionarii de gară și administratorii de infrastructură păstrează datele referitoare la incident care sunt necesare pentru evaluarea plângerii timp de doi ani și, la cerere, le pun la dispoziția organismelor naționale de aplicare a legii.

2.  Călătorii pot depune plângere la oricare dintre întreprinderile feroviare, vânzătorii de legitimații de transport sau gestionarii de gară implicați. Plângerile se depun în termen de șase luni de la incidentul care face obiectul plângerii. În termen de o lună de la primirea plângerii, destinatarul dă un răspuns motivat sau, în situații justificate, informează călătorii că vor primi un răspuns în decursul unei perioade mai mici de trei luni de la data primirii plângerii.

Amendamentul    110

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Detaliile referitoare la procedura de tratare a plângerilor sunt accesibile persoanelor cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă.

3.  Detaliile referitoare la procedura de tratare a plângerilor sunt disponibile cu ușurință călătorilor și accesibile persoanelor cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă. Aceste informații sunt disponibile la cerere, în limba (limbile) oficială (oficiale) a (ale) statului membru în care este stabilită întreprinderea feroviară.

Amendamentul    111

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Comisia adoptă acte de punere în aplicare care stabilesc un formular standardizat de plângere la nivelul Uniunii, pe care călătorii îl pot utiliza pentru a solicita despăgubiri în conformitate cu prezentul regulament. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 37a alineatul (2).

Amendamentul    112

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Întreprinderile feroviare și gestionarii de gară cooperează în mod activ cu organizațiile ce reprezintă persoanele cu handicap, pentru a îmbunătăți calitatea accesibilității serviciilor de transport.

Amendamentul    113

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Atunci când vând legitimații de transport pe calea ferată, întreprinderile feroviare, gestionarii de gară, vânzătorii de legitimații de transport și operatorii de turism informează călătorii cu privire la drepturile și obligațiile care le revin în conformitate cu prezentul regulament. Pentru a respecta această cerință de informare, ei pot utiliza un rezumat al prevederilor prezentului regulament, pregătit de Comisie în toate limbile oficiale ale Uniunii și pus la dispoziția lor. În plus, ei includ o notificare pe legitimația de transport, fie pe hârtie, fie în format electronic sau prin orice alte mijloace, inclusiv în formate accesibile pentru persoanele cu handicap și pentru persoanele cu mobilitate redusă în conformitate cu cerințele stabilite în Directiva XXX. Această notificare precizează de unde pot fi obținute informațiile respective în caz de anulare, de pierdere a legăturii sau de întârziere de durată.

1.  Atunci când vând legitimații de transport pe calea ferată, întreprinderile feroviare, gestionarii de gară, vânzătorii de legitimații de transport și operatorii de turism informează călătorii cu privire la drepturile și obligațiile care le revin în conformitate cu prezentul regulament. Pentru a respecta această cerință de informare, ei pot utiliza un rezumat al prevederilor prezentului regulament, pregătit de Comisie în toate limbile oficiale ale Uniunii și pus la dispoziția lor. În plus, ei furnizează informații, fie pe hârtie, fie în format electronic sau prin orice alte mijloace, inclusiv în formate accesibile pentru persoanele cu handicap și pentru persoanele cu mobilitate redusă în conformitate cu cerințele stabilite în Regulamentul (UE) nr. 1300/2014, care precizează de unde pot fi obținute informațiile respective în caz de anulare, de pierdere a legăturii sau de întârziere de durată.

Amendamentul    114

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Întreprinderile feroviare și gestionarii de gară informează călătorii în mod corespunzător, inclusiv în formate accesibile în conformitate cu cerințele de accesibilitate stabilite în Directiva XXX, în gară sau la bordul trenului, cu privire la drepturile și obligațiile care le revin în temeiul prezentului regulament și la datele de contact ale organismului sau organismelor desemnate de statele membre în conformitate cu articolul 31.

2.  Întreprinderile feroviare și gestionarii de gară informează călătorii în mod corespunzător, inclusiv în formate accesibile în conformitate cu cerințele de accesibilitate stabilite în Regulamentul (UE) nr. 1300/2014, în gară, la bordul trenului și pe site-ul lor web, cu privire la drepturile și obligațiile care le revin în temeiul prezentului regulament și la datele de contact ale organismului sau organismelor desemnate de statele membre în conformitate cu articolul 31.

Amendamentul    115

Propunere de regulament

Articolul 31 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre informează Comisia în legătură cu organismul sau organismele desemnate în conformitate cu prezentul articol și în legătură cu responsabilitățile lor respective.

Statele membre informează Comisia în legătură cu organismul sau organismele desemnate în conformitate cu prezentul articol și în legătură cu responsabilitățile lor respective și publică aceste informații în locuri adecvate pe site-urile lor web.

Amendamentul    116

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Organismele naționale de aplicare a legii monitorizează îndeaproape respectarea prezentului regulament și iau măsurile necesare pentru a se asigura că drepturile călătorilor sunt respectate. În acest scop, întreprinderile feroviare, gestionarii de gară și administratorii de infrastructură pun la dispoziția acestor organisme, la cerere, documentele și informațiile relevante. În îndeplinirea sarcinilor care le revin, organismele respective țin seama de informațiile care le sunt comunicate de organismul desemnat, în temeiul articolului 33, pentru tratarea plângerilor, dacă acesta este un organism diferit. Ele pot de asemenea hotărî acțiuni de aplicare a legii în funcție de plângerile individuale transmise de acest organism.

1.  Organismele naționale de aplicare a legii monitorizează îndeaproape respectarea prezentului regulament și iau măsurile necesare pentru a se asigura că drepturile călătorilor sunt respectate. În acest scop, întreprinderile feroviare, gestionarii de gară și administratorii de infrastructură pun la dispoziția acestor organisme, la cerere, documentele și informațiile relevante, fără întârziere și, în orice caz, în termen de o lună. În îndeplinirea sarcinilor care le revin, organismele respective țin seama de informațiile care le sunt comunicate de organismul desemnat, în temeiul articolului 33, pentru tratarea plângerilor, dacă acesta este un organism diferit. Statele membre se asigură că organismele naționale de aplicare a legii și de tratare a plângerilor dispun de suficiente competențe și resurse pentru aplicarea într-o manieră adecvată și eficace a plângerilor individuale primite de la călători în temeiul prezentului regulament.

Amendamentul    117

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Organismele naționale de aplicare a legii publică statistici cu privire la activitatea lor, inclusiv cu privire la sancțiunile aplicate, în fiecare an, cel târziu până la sfârșitul lunii aprilie a următorului an calendaristic.

2.  Organismele naționale de aplicare a legii publică în fiecare an rapoarte cu statistici pe site-urile lor web, în care sunt detaliate numărul și tipul plângerilor primite, precum și rezultatul acțiunilor de aplicare a legii, inclusiv sancțiunile aplicate. Acest lucru se face în fiecare an, cel târziu la data de 1 aprilie a anului următor. De asemenea, aceste rapoarte sunt făcute publice și pe site-ul web al Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate.

Amendamentul    118

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Organismele naționale de aplicare a legii, în colaborare cu organismele reprezentative ale persoanelor cu handicap și cu mobilitate redusă, efectuează în mod regulat audituri ale serviciilor de asistență oferite în conformitate cu prezentul regulament și publică rezultatele în formate accesibile și utilizate în mod curent.

Amendamentul    119

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fără a aduce atingere drepturilor consumatorilor de a recurge la modalități alternative de reparație în temeiul Directivei 2013/11/UE a Parlamentului European și a Consiliului32, după ce s-a plâns fără succes întreprinderii feroviare, vânzătorului de legitimații de transport, gestionarului de gară sau administratorului de infrastructură în temeiul articolului 28, călătorul poate adresa o plângere unui organism de aplicare a legii. Organismele de aplicare a legii îi informează pe reclamanți cu privire la dreptul lor de a se adresa unor organisme de soluționare alternativă a litigiilor pentru a solicita reparații individuale.

1.  Fără a aduce atingere drepturilor consumatorilor de a recurge la modalități alternative de reparație în temeiul Directivei 2013/11/UE a Parlamentului European și a Consiliului32, după ce s-a plâns fără succes întreprinderii feroviare, gestionarului de gară sau administratorului de infrastructură în temeiul articolului 28, călătorul poate adresa o plângere unui organism de aplicare a legii. Organismele de aplicare a legii îi informează pe reclamanți cu privire la dreptul lor de a se adresa unor organisme de soluționare alternativă a litigiilor pentru a solicita reparații individuale. Statele membre se asigură că organismele de aplicare a legii sau de tratare a plângerilor sunt recunoscute în scopurile sistemelor alternative de reparații în temeiul Directivei 2013/11/UE și că, atunci când călătorii solicită reparații alternative, întreprinderea feroviară, vânzătorul de legitimații de transport, gestionarul de gară sau administratorul de infrastructură în cauză este obligat să participe, iar rezultatul generează obligații pentru aceștia și le este opozabil.

_________________

_________________

32 Directiva 2013/11/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (JO L 165, 18.6.2013, p. 14)

32 Directiva 2013/11/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (JO L 165, 18.6.2013, p. 14)

Amendamentul    120

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Orice călător poate adresa o plângere organismului național de aplicare a legii sau oricărui alt organism desemnat de un stat membru în acest sens, în legătură cu o presupusă încălcare a prezentului regulament.

2.  Orice călător poate adresa o plângere organismului național de aplicare a legii sau oricărui alt organism desemnat de un stat membru în acest sens, în legătură cu o presupusă încălcare a prezentului regulament. Plângerile pot fi formulate și de către organizații care reprezintă grupuri de călători.

Amendamentul    121

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Organismul în cauză confirmă primirea plângerii în termen de două săptămâni de la primirea acesteia. Procedura de tratare a plângerilor durează maximum trei luni. Pentru cazurile complexe și la discreția organismului, acesta poate prelungi perioada la șase luni. Într-un astfel de caz, organismul informează călătorul cu privire la motivele prelungirii și la durata preconizată necesară pentru finalizarea procedurii. Doar cazurile care implică acțiuni în justiție pot dura mai mult de șase luni. Dacă organismul este de asemenea un organism de soluționare alternativă a litigiilor în sensul Directivei 2013/11/UE, termenele stabilite în directiva respectivă prevalează.

Organismul în cauză confirmă primirea plângerii în termen de două săptămâni de la primirea acesteia. Procedura de tratare a plângerilor durează maximum trei luni. Pentru cazurile complexe și la discreția organismului, acesta poate prelungi perioada la șase luni. Într-un astfel de caz, organismul informează călătorul sau organizația ce reprezintă călătorii cu privire la motivele prelungirii și la durata preconizată necesară pentru finalizarea procedurii. Doar cazurile care implică acțiuni în justiție pot dura mai mult de șase luni. Dacă organismul este de asemenea un organism de soluționare alternativă a litigiilor în sensul Directivei 2013/11/UE, termenele stabilite în directiva respectivă prevalează și se poate pune la dispoziție utilizarea soluționării online a litigiilor, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 524/20131a, cu acordul tuturor părților implicate.

 

_________________

 

1a Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (JO L 165, 18.6.2013, p. 1).

Amendamentul    122

Propunere de regulament

Articolul 33 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 33a

 

Organismele de conciliere independente

 

Statele membre înființează organisme de conciliere independente și bine echipate, ușor accesibile și convenabile pentru călători, în caz de conflicte cu întreprinderile feroviare și cu vânzătorii de legitimații de transport în ceea ce privește punerea în aplicare a drepturilor lor.

Amendamentul    123

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile pentru nerespectarea prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru asigurarea punerii în aplicare a acestora. Sancțiunile prevăzute sunt eficiente, proporționale și cu efect de descurajare. Statele membre notifică aceste norme și măsuri Comisiei și o informează de îndată cu privire la orice modificare ulterioară care le afectează.

1.  Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile pentru nerespectarea prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru asigurarea punerii în aplicare a acestora. Sancțiunile prevăzute sunt eficiente, proporționale și cu efect de descurajare și includ, însă fără a se limita la acestea, o amendă minimă sau un procent din cifra anuală de afaceri a întreprinderii sau a organizației în cauză, oricare dintre acestea este mai mare. Statele membre notifică aceste norme și măsuri Comisiei și o informează de îndată cu privire la orice modificare ulterioară care le afectează.

Amendamentul    124

Propunere de regulament

Articolul 37 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 37a

 

Procedura comitetului

 

1.  Comisia este asistată de un comitet. Comitetul respectiv este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

 

2.  În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Amendamentul    125

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – liniuța 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  Orarele și condițiile pentru cele mai mici prețuri

-  Orarele și condițiile pentru toate prețurile disponibile (inclusiv pentru cele mai mici).

Amendamentul    126

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – liniuța 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  Condițiile de acces pentru biciclete

-  Măsurile de acces pentru biciclete

Amendamentul    127

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – liniuța 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  Disponibilitatea locurilor în vagoanele pentru fumători și nefumători, în vagoanele de clasa întâi și clasa a doua, precum și în cușetele și vagoanele de dormit

-  Disponibilitatea locurilor pentru toate prețurile aplicabile în vagoanele pentru nefumători (și pentru fumători, acolo unde este cazul), în vagoanele de clasa întâi și clasa a doua, precum și în cușetele și vagoanele de dormit

Amendamentul    128

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – liniuța 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  Orice activitate care ar putea întrerupe sau întârzia serviciile

-  Perturbările și întârzierile (prevăzute și în timp real)

Amendamentul    129

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – liniuța 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  Disponibilitatea serviciilor de la bord

-  Disponibilitatea serviciilor de la bord, inclusiv a serviciilor wi-fi și a toaletelor

Amendamentul    130

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – liniuța 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  Serviciile de la bord

-  Serviciile de la bord, inclusiv wi-fi

Amendamentul    131

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – liniuța 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  Întârzierile

-  Perturbările și întârzierile (prevăzute și în timp real)

Amendamentul    132

Propunere de regulament

Anexa III – partea I – paragraful 2 – punctul 1 – litera a – punctul iii – liniuța 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  procentul întârzierilor de 60-119 minute;

-  procentul întârzierilor de 91-120 minute;

Amendamentul    133

Propunere de regulament

Anexa III – partea I – paragraful 2 – punctul 2 – liniuța 1 – punctul vii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(vii)  furnizarea de informații utile de-a lungul călătoriei;

(vii)  furnizarea de informații utile de-a lungul călătoriei, inclusiv în ceea ce privește serviciile wi-fi și alte servicii de la bord;

Amendamentul    134

Propunere de regulament

Anexa III – partea II – paragraful 1 – punctul 4 – liniuța 1 – punctul vii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(vii)  accesibilitatea gărilor și instalațiile din gări;

(vii)  accesibilitatea gărilor și instalațiile din gări, inclusiv căile de acces fără trepte, scările rulante, lifturile și rampele pentru bagaje.

Amendamentul    135

Propunere de regulament

Anexa IV – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazuri complexe precum cele care implică mai multe plângeri sau mai mulți operatori, călătorii transfrontaliere sau accidente pe teritoriul altui stat membru decât cel care a acordat licența întreprinderii, în special atunci când nu este clar care organism național de executare este competent sau atunci când acest lucru ar facilita sau ar accelera soluționarea plângerii, organismele naționale de executare cooperează pentru a identifica un organism „principal” care să servească drept punct unic de contact pentru călători. Toate organismele naționale de executare implicate cooperează pentru a facilita soluționarea plângerii (inclusiv prin schimb de informații, prin asistență pentru traducerea documentelor și prin furnizarea de informații cu privire la circumstanțele incidentelor). Călătorii sunt informați cu privire la organismul care acționează în calitate de organism „principal”.

În cazuri complexe precum cele care implică mai multe plângeri sau mai mulți operatori, călătorii transfrontaliere sau accidente pe teritoriul altui stat membru decât cel care a acordat licența întreprinderii, în special atunci când nu este clar care organism național de executare este competent sau atunci când acest lucru ar facilita sau ar accelera soluționarea plângerii, organismele naționale de executare cooperează pentru a identifica un organism „principal” care să servească drept punct unic de contact pentru călători. Toate organismele naționale de executare implicate cooperează pentru a facilita soluționarea plângerii (inclusiv prin schimb de informații, prin asistență pentru traducerea documentelor și prin furnizarea de informații cu privire la circumstanțele incidentelor). Călătorii sunt informați cu privire la organismul care acționează în calitate de organism „principal”. În plus, în toate cazurile, organismele naționale de executare asigură în orice caz conformitatea cu Regulamentul (UE) 2017/23941a al Parlamentului European și al Consiliului.

 

_________________

 

1a Regulamentul (UE) 2017/2394 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure respectarea legislației în materie de protecție a consumatorului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 (JO L 345, 27.12.2017).

(1)

JO C 197, 8.6.2018, p. 66.

(2)

JO C 77, 28.3.2002, p. 1.


EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

Sectorul feroviar a cunoscut schimbări majore din 1991, când prima propunere legislativă la nivelul UE a fost publicată(1). Din acel moment, s-a observat o restructurare completă a așa-numiților operatori tradiționali, apariția unor noi participanți și punerea în aplicare parțială a unui spațiu feroviar european unic real, care are la bază standarde tehnice și administrative comune. Cu toate acestea, multe lucruri rămân încă de realizat, printre care migrația noilor tehnologii, cum ar fi Sistemul european de gestionare a traficului feroviar (ERTMS).

Una dintre cele mai importante realizări în sectorul feroviar este instituirea unui cadru juridic pentru protecția drepturilor pasagerilor, ca parte a politicii UE privind drepturile consumatorilor. În raportul său privind punerea în aplicare(2), Comisia a recunoscut că Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar a fost corect pus în aplicare în acest sector. Cu toate acestea, mai multe state membre, în deplină conformitate cu prezentul regulament, acordă derogări de la anumite articole din regulament din cauza lipsei de mijloace financiare pentru modernizarea infrastructurii feroviare neglijate sau a materialului rulant învechit. Totuși, începând cu decembrie 2024, astfel de excepții nu ar trebui să fie posibile. Prin urmare, în curând, drepturile călătorilor din transportul feroviar vor fi asigurate în mod egal în toate statele membre.

În ciuda unor îmbunătățiri necesare și constante, ar trebui subliniat faptul că sistemul feroviar al UE, comparativ cu numeroase țări din lume, este unul dintre cele mai eficiente, mai moderne și ușor de utilizat de către consumatori. Cu toate acestea, raportorul consideră că îmbunătățirea și modernizarea sectorului feroviar ar trebui să rămână obiective permanente pentru acest sector, inclusiv pentru protecția călătorilor din transportul feroviar.

Această reformare oferă un impuls pentru îmbunătățirea în continuare a sistemului feroviar al UE și stabilirea unui cadru mai clar pentru relația dintre operatorii de transport și consumatori.

Prin urmare, raportorul salută propunerea Comisiei, în special cu privire la furnizarea de asistență persoanelor cu mobilitate redusă sau cu handicap și la oferirea de despăgubiri în caz de perturbări ale traficului.

Raportorul este de părere că este esențial să se creeze un cadru cu drepturi garantate care, pe de o parte, încurajează mai multe state membre să pună în aplicare legislația UE existentă și, pe de altă parte, protejează clienții într-un mod mai coerent, ținând totodată seama de faptul că transportul pe calea ferată ar trebui să rămână abordabil și să devină din ce în ce mai accesibil persoanelor cu mobilitate redusă.

Raportorul subliniază că, pentru a fi competitiv, sectorul feroviar trebuie să furnizeze consumatorilor servicii excelente și moderne la un preț accesibil. Este, într-adevăr, de maximă importanță pentru a asigura sustenabilitatea transporturilor și coeziunii sociale ca noi pasageri să fie atrași către transportul feroviar. În acest context, este necesar ca transportul feroviar să funcționeze pe picior de egalitate cu alte moduri de transport. Concurența ar trebui să fie corectă! Prin urmare, prioritatea incontestabilă de a îmbunătăți protecția cetățenilor UE atunci când călătoresc cu trenul trebuie să se facă ținând seama de necesitatea de a păstra sarcina administrativă pentru sectorul feroviar la un nivel cât mai scăzut posibil. Prin urmare, prezenta reformare ar trebui să evite măsuri care se suprapun cu legislația existentă a UE.

Principalele probleme

Domeniu de aplicare

În general, raportorul sprijină propunerea Comisiei Europene de a reduce cât mai mult posibilitățile statelor membre de a acorda derogări. Cu toate acestea, serviciile internaționale de transport feroviar de călători între țările UE și țările terțe ar trebui să rămână în afara domeniului de aplicare al prezentei reformări, deoarece companiile feroviare din UE nu ar trebui să fie răspunzătoare pentru starea infrastructurii feroviare din țările din afara UE sau pentru performanța transportatorilor din afara UE pentru care prestează servicii de tracțiune.

În ceea ce privește serviciile naționale pe distanțe lungi, nu ar trebui să li se permită statelor membre să excepteze aceste servicii după 2024, astfel cum se prevede în regulamentul existent. Ar trebui evitată scurtarea acestui termen, pentru a lua în considerare finanțarea sistemului feroviar în regiunea din centrul și estul Europei. Din acest motiv, serviciile pe distanțe lungi (cu excepția Regatului Unit), sunt încă parțial scutite.

În plus, raportorul dorește să sublinieze că legislația privind drepturile consumatorilor ar trebui să se concentreze pe legătura între client și furnizorul de servicii. În cazul acestei reformări, acesta este întreprinderea feroviară, cu alte cuvinte, transportatorul. Relațiile dintre întreprinderi ar trebui să fie abordate prin alte acte legislative, cum ar fi pachetele feroviare. Raportorul a eliminat, prin urmare, „cerințele privind schimbul de date” (articolul 9 alineatul (4)), așa-numita „planificare de urgență” [articolul 18 alineatul (6)] și „dreptul de regres” (articolul 19).

Accesibilitate

Raportorul sprijină cu fermitate necesitatea de a facilita accesul transportului feroviar persoanelor cu handicap sau cu mobilitate redusă (PMR). Trenurile trebuie să fie ușor accesibile tuturor cetățenilor UE, în condiții de egalitate. În acest sens, raportorul reamintește că al 4-lea pachet feroviar prevede cadrul legal în vederea adaptării infrastructurii feroviare pentru persoanele cu mobilitate redusă, pentru a le oferi posibilitatea să se bucure de o deplină independență. Ar trebui subliniat faptul că, într-o societate în curs de îmbătrânire, accesibilitatea va deveni o provocare din ce în ce mai importantă pentru sectorul transporturilor.

Prin urmare, raportorul este de părere că sectorul feroviar ar trebui să facă tot posibilul pentru a pune la dispoziție gări și trenuri accesibile. Prin urmare, raportorul propune să se garanteze accesul PMR la întregul sistem feroviar european, cu un aviz de notificare prealabilă cât mai scurt și care nu depășește 24 de ore. Asistența, atunci când este necesar, se furnizează în perioadele de funcționare a serviciilor feroviare. Acest serviciu ar trebui să fie gratuit. Organismele naționale de aplicare ca legii auditează calitatea accesibilității sistemului feroviar pentru a permite îmbunătățiri orientate.

Raportorul recunoaște că echipamentele de mobilitate, precum scaunele cu rotile sau dispozitivele de asistență, nu sunt doar esențiale pentru PMR, dar și personalizate și adesea costisitoare. Prin urmare, este foarte important ca despăgubirile pentru pierderea sau daunele aduse să fie executate în timp util și ca costul total al înlocuirii, bazat pe valoarea sa reală, să fie acoperit.

Raportorul consideră că formarea personalului este esențială pentru a asigura o asistență adecvată și de calitate persoanelor cu mobilitate redusă. Raportorul propune, prin urmare, ca resursele pentru formarea personalului să fie dedicate lucrătorilor care se află în contact direct cu persoanele cu mobilitate redusă sau care au nevoie să presteze servicii legate de persoanele cu mobilitate redusă. Acest lucru va permite o formare mai bună și mai bine orientată.

Legitimațiile de transport

A face accesul la calea ferată cât mai atractiv cu putință pentru a sprijini transferul modal către transportul feroviar, după cum s-a subliniat în Cartea albă privind transporturile(3), este un obiectiv-cheie pentru raportor. Biletele directe sunt extrem de apreciate de călătorii din transportul feroviar. Disponibilitatea lor este un element-cheie pentru a mări atractivitatea transportului feroviar de călători. Cu toate acestea, raportorul consideră că nu este de competența legislatorului să impună cooperarea obligatorie între întreprinderi în sectorul emiterii de legitimații de transport, într-un cadru de deschidere a pieței. Sectorul feroviar ar trebui să fie tratat în același fel ca alte moduri de transport. La fel ca în cazul sectorului transporturilor aeriene, în care nicio obligație de „a partaja” nu este impusă, întreprinderile feroviare ar trebui să fie libere să aleagă actorii cu care cooperează și în vederea stimulării concurenței intermodale, care este unul dintre elementele esențiale ale politicii UE de mai multe decenii.

În acest context, punerea în aplicare a unei inițiative a industriei feroviare și vânzătorilor de legitimații de transport, denumită „modelul serviciului complet” (FSM) oferă deja primele rezultate concrete. De exemplu, la adresa www.bahn.com se pot rezerva toate legitimațiile de transport interne și internaționale prin Trenitalia și ÖBB, permițând călătorilor să rezerve, să plătească și să elibereze o legitimație de transport pentru călătoriile care combină mai mulți transportatori, de exemplu, din nordul Germaniei, prin Austria, spre sudul Italiei, într-o singură etapă.

Cu toate acestea, raportorul consideră că legislatorul ar trebui să joace un rol-cheie în asigurarea unui nivel adecvat de protecție pentru clienții transportului feroviar, în special prin a asigura informarea corespunzătoare a călătorilor din transportul feroviar atunci când cumpără legitimații de transport de toate tipurile, beneficiind astfel de regimul de despăgubire și de regimul de asistență instituit în prezentul regulament.

Sistemul feroviar este extrem de complex, nu doar din punct de vedere tehnic, dar și în ceea ce privește securitatea și siguranța călătorilor. În același timp, societățile feroviare inovează, iar automatizarea este deja o realitate. Prin urmare, măsurile care implică vânzarea de legitimații de transport prin canale specifice ar trebui să fie flexibile, de exemplu, recunoscând că vânzarea la bordul unui tren nu este întotdeauna posibilă, astfel cum s-a menționat deja chiar în prezentul regulament la articolul 9 alineatul (4). În paralel, este deosebit de important ca întreprinderile feroviare să continue și să extindă posibilitățile de a achiziționa legitimații de transport prin intermediul canalelor alternative accesibile.

Rolul vânzătorilor de legitimații de transport și al distribuitorilor cu amănuntul

Raportorul consideră că este esențial să se evite competențele neclare în cadrul prezentului regulament și să se asigure claritatea juridică. Prin urmare, unele definiții de la articolul 3 au fost modificate, cum ar fi „operator de turism”, unde raportorul aliniază definiția cu legislația deja existentă(4).

Activitatea principală a vânzătorilor de legitimații de transport cu amănuntul de servicii de transport feroviar este vânzarea de legitimații de transport în numele unor întreprinderi feroviare. În acest context, raportorul a modificat articolul 9 alineatul (2), scutind vânzătorii de bilete de la obligația legală de a furniza continuu călătorilor informații de călătorie.

Forță majoră

Începând din 2013, prin intermediul unei hotărâri a Curții de Justiție Europene, întreprinderile feroviare nu sunt exonerate de obligațiile de compensare pentru întârzieri cauzate de circumstanțe extraordinare. Raportorul consideră că există circumstanțe extraordinare pentru toate modurile de transport. Acest lucru este cu atât mai important în ceea ce privește multimodalitatea, unde un set minim de principii ar trebui să se aplice în cazul tuturor modurilor de transport, în vederea evitării denaturării concurenței intermodale. Reformarea Comisiei ține seama de acest aspect. Cu toate acestea, limitează circumstanțele extraordinare la condiții meteorologice extreme și dezastre naturale majore, neglijând alte circumstanțe care nu sunt conectate la rețeaua feroviară, dar care ar putea avea un impact grav asupra funcționării sistemului, cum ar fi atacurile teroriste. La articolul 17 alineatul (8), raportorul propune să se introducă definiția noțiunii de forță majoră prevăzute la articolul 32.2 din anexa I (Reguli uniforme CIV) care acoperă toate circumstanțele neprevăzute care nu se află sub controlul întreprinderilor feroviare.

(1)

Directiva 91/440/CE

(2)

Raport privind aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar COM/(2013)587 final, 14 august 2013

(3)

Cartea albă privind transporturile 2011

(4)

Directiva (UE) 2015/2302 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate


ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE

D(2018)14313

Karima Delli

Președintă, Comisia pentru transport și turism

ASP 04F155

Bruxelles

Subiect:  Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar (reformare)

COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD))

Stimate domnule președinte,

Comisia pentru afaceri juridice a examinat propunerea menționată anterior, în conformitate cu articolul 104 privind reformarea, introdus în Regulamentul de procedură al Parlamentului.

La alineatul (3) al articolului respectiv se prevăd următoarele:

„În cazul în care comisia competentă pentru chestiuni juridice consideră că propunerea nu implică nicio modificare de fond în afara celor identificate ca atare, aceasta informează comisia competentă pentru subiectul în cauză cu privire la acest lucru.

În acest caz, în afara condițiilor stabilite la articolele 169 și 170, în cadrul comisiei competente pentru subiectul în cauză sunt admisibile doar amendamentele referitoare la acele părți din propunere care conțin modificări.

Cu toate acestea, amendamentele la părțile care rămân neschimbate în propunere pot fi acceptate cu titlu excepțional și de la caz la caz de către președintele comisiei competente pentru chestiunea în cauză, în cazul în care consideră că acest lucru este necesar din motive urgente legate de logica internă a textului sau pentru că amendamentele sunt indisolubil legate de alte amendamente admisibile. Aceste motive trebuie specificate într-o justificare scrisă a amendamentelor.”

Având în vedere avizul grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului, Consiliului și Comisiei, care a examinat propunerea de reformare, și ținând cont de recomandările raportorului, Comisia pentru afaceri juridice consideră că propunerea în cauză nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și că, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora.

În concluzie, după reuniunea sa din 27 martie 2018, Comisia pentru afaceri juridice, cu 19 voturi pentru și 2 abțineri(1), recomandă Comisiei pentru transport și turism, în calitatea sa de comisie competentă, să examineze propunerea menționată mai sus în conformitate cu articolul 104.

Cu stimă,

Pavel Svoboda

Anexă: Avizul Grupului de lucru consultativ

Anexă

 

 

 

 

GRUPUL CONSULTATIV

AL SERVICIILOR JURIDICE

 

  Bruxelles, 19 februarie 2018

AVIZ

ÎN ATENȚIA    PARLAMENTULUI EUROPEAN

          CONSILIULUI

          COMISIEI

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar (reformare)

COM(2017)0548 din 27.9.2017 – 2017/0237(COD)

Având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative, în special punctul 9, grupul de lucru consultativ, alcătuit din reprezentanți ai serviciilor juridice din cadrul Parlamentului European, al Consiliului și al Comisiei, s-a întrunit la 27 octombrie și la 14 decembrie 2017 și la 18 ianuarie 2018 în vederea examinării, printre altele, a propunerii menționate anterior prezentate de Comisie.

În cadrul acestei reuniuni(2), în urma examinării propunerii de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de reformare a Regulamentului (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar, grupul de lucru consultativ a stabilit, de comun acord, după cum urmează:

1. Următoarele elemente ar fi trebuit să fie marcate prin utilizarea fondului gri, folosit în general pentru identificarea modificărilor de fond:

- în considerentul 10, înlocuirea actualei trimiteri la „Directiva 2001/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 martie 2001 privind interoperabilitatea sistemului feroviar convențional” cu o trimitere la „Regulamentul (UE) nr. 454/2011 al Comisiei”;

- la considerentul 14, eliminarea cuvintelor „coopereze pentru a”;

- la considerentul 15, eliminarea cuvântului „la libertatea de alegere”;

- la considerentul 16, înlocuirea cuvintelor „pentru a asigura faptul că” cu cuvintele „În plus”;

- la punctul 17 din articolul 3, înlocuirea cuvântului „operatorului de transport” cu cuvintele „întreprindere feroviară”;

- întregul text al articolului 6;

- la articolul 9 alineatul (1), eliminarea cuvintelor „Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 10”;

- la articolul 9 alineatul (3), eliminarea cuvintelor „nevoile persoanelor cu deficiențe de auz și/de vedere”;

- la articolul 10 alineatul (1), eliminarea cuvintelor „în limita disponibilității” înaintea sintagmei „legitimații de transport” și adăugarea cuvintelor „și, dacă sunt disponibile” înaintea cuvântului „biletelor directe”;

- la articolul 10 alineatul (2) partea introductivă, adăugarea cuvintelor „și (4)”;

- întregul text al articolului 10 alineatul (2) al doilea paragraf;

- la articolul 17 alineatul (2), adăugarea cuvintelor „Alineatul (1) se aplică, de asemenea,”;

- la articolul 25 alineatul (1), eliminarea cuvintelor „nu se aplică nicio limită financiară”;

- în anexa III, eliminarea textului din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1371/2007.

2. În considerentul 32, cuvintele „privind Uniunea Europeană” trebuie adăugate după cuvântul „tratat”.

În urma examinării propunerii, grupul de lucru consultativ a ajuns, de comun acord, la concluzia că propunerea nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare. Grupul de lucru consultativ a constatat, de asemenea, că, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actul precedent cu respectivele modificări de fond, propunerea se limitează la o simplă codificare a actului juridic existent, fără modificări de fond ale acestuia.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Jurisconsult      Jurisconsult      Director general

(1)

Au fost prezenți următorii deputați: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Pascal Durand, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, Mylène Troszczynski, Axel Voss, Rainer Wieland, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual.

(2)

  Grupul de lucru consultativ a lucrat pe baza versiunii în limba engleză a propunerii, aceasta fiind versiunea lingvistică originală a textului examinat.


ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI DE LUCRU CONSULTATIV AL SERVICIILOR JURIDICE ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ȘI COMISIEI

 

 

 

 

GRUPUL DE LUCRU CONSULTATIV

AL SERVICIILOR JURIDICE

 

  Bruxelles, 19 februarie 2018

AVIZ

ÎN ATENȚIA    PARLAMENTULUI EUROPEAN

          CONSILIULUI

          COMISIEI

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar (reformare)

COM(2017)0548 din 27.9.2017 – 2017/0237(COD)

Având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative, în special punctul 9, grupul de lucru consultativ, alcătuit din reprezentanți ai serviciilor juridice din cadrul Parlamentului European, al Consiliului și al Comisiei, s-a întrunit la 27 octombrie și la 14 decembrie 2017 și la 18 ianuarie 2018 în vederea examinării, printre altele, a propunerii menționate anterior prezentate de Comisie.

În cadrul acestei reuniuni(1), în urma examinării propunerii de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de reformare a Regulamentului (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar, grupul de lucru consultativ a stabilit, de comun acord, după cum urmează:

1. Următoarele elemente ar fi trebuit să fie marcate prin utilizarea fondului gri, folosit în general pentru identificarea modificărilor de fond:

- în considerentul 10, înlocuirea actualei trimiteri la „Directiva 2001/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 martie 2001 privind interoperabilitatea sistemului feroviar convențional” cu o trimitere la „Regulamentul (UE) nr. 454/2011 al Comisiei”;

- la considerentul 14, eliminarea cuvintelor „coopereze pentru a”;

- la considerentul 15, eliminarea cuvântului „la libertatea de alegere”;

- la considerentul 16, înlocuirea cuvintelor „pentru a asigura faptul că” cu cuvintele „În plus”;

- la punctul 17 din articolul 3, înlocuirea cuvântului „operatorului de transport” cu cuvintele „întreprindere feroviară”;

- întregul text al articolului 6;

- la articolul 9 alineatul (1), eliminarea cuvintelor „Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 10”;

- la articolul 9 alineatul (3), eliminarea cuvintelor „nevoile persoanelor cu deficiențe de auz și/de vedere”;

- la articolul 10 alineatul (1), eliminarea cuvintelor „în limita disponibilității” înaintea sintagmei „legitimații de transport” și adăugarea cuvintelor „și, dacă sunt disponibile” înaintea cuvântului „biletelor directe”;

- la articolul 10 alineatul (2) partea introductivă, adăugarea cuvintelor „și (4)”;

- întregul text al articolului 10 alineatul (2) al doilea paragraf;

- la articolul 17 alineatul (2), adăugarea cuvintelor „Alineatul (1) se aplică, de asemenea,”;

- la articolul 25 alineatul (1), eliminarea cuvintelor „nu se aplică nicio limită financiară”;

- în anexa III, eliminarea textului din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1371/2007.

2. În considerentul 32, cuvintele „privind Uniunea Europeană” trebuie adăugate după cuvântul „tratat”.

În urma examinării propunerii, grupul de lucru consultativ a ajuns, de comun acord, la concluzia că propunerea nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare. Grupul de lucru consultativ a constatat, de asemenea, că, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actul precedent cu respectivele modificări de fond, propunerea se limitează la o simplă codificare a actului juridic existent, fără modificări de fond ale acestuia.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Jurisconsult      Jurisconsult      Director general

(1)

  Grupul de lucru consultativ a lucrat pe baza versiunii în limba engleză a propunerii, aceasta fiind versiunea lingvistică originală a textului examinat.


ANEXĂ: LISTA ENTITĂȚILOR SAU A PERSOANELOR DE LA CARE RAPORTORUL A PRIMIT CONTRIBUȚII

Următoarea listă este întocmită în mod absolut voluntar, sub responsabilitatea exclusivă a raportorului. Raportorul a primit contribuții de la următoarele entități sau persoane în pregătirea raportului, până la adoptarea acestuia în comisie:

Entitatea și/sau persoana

Allianz Pro Schiene (ApS)

Allrail/Trainline

Comunitatea Căilor Ferate Europene (CER)

Bloggerul Mark SMITH (Seat61)

Deutsche Bahn (DB)

Deutscher Reiseverband

Federația Europeană a Cicliștilor (ECF)

Comisia Europeană - DG MOVE

Forumul european al persoanelor cu dizabilități (EDF)

Federația Europeană a Călătorilor (EPF)

Asociația Europeană a Administratorilor de Infrastructură Feroviară (EIM)

Eurostar

Eurotunnel

Fahrgastverband Pro Bahn

Federația națională a asociațiilor utilizatorilor de transporturi (FNAUT)

Asociația Internațională pentru Transport Public (UITP)

Societatea Națională a Căilor Ferate Franceze (SNCF)

Polskie Koleje Państwowe SA (PKP)

Asociația europeană a agenților de voiaj și a operatorilor de turism (ECTAA)

Trenitalia

Asociația companiilor germane de transport - Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV)

Federația germană a asociațiilor de consumatori (Verbraucherzentrale Bundesverband)


AVIZ al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (5.6.2018)

destinat Comisiei pentru transport și turism

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar (reformare)

(COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD))

Raportor pentru aviz: Dennis de Jong

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În septembrie 2017, Comisia Europeană a prezentat o propunere de reformare a Regulamentului european privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar [Regulamentul (CE) nr. 1371/2007]. Raportorul este de părere că transportul feroviar ar trebui să devină mai atractiv pentru consumatori prin consolidarea cerințelor privind informațiile pentru întreprinderile feroviare, creând mai multă certitudine juridică pentru călătorii din transportul feroviar și făcând transportul feroviar mai accesibil persoanelor cu handicap sau cu mobilitate redusă. Deși propunerea Comisiei cuprinde o serie de îmbunătățiri importante, raportorul este de părere că un nivel de ambiție mai ridicat în unele domenii de reformare este necesar pentru a garanta călătorilor din transportul feroviar o protecție și o informare mai bune, înaintea și în timpul călătoriei, precum și după călătorie.

Forță majoră și despăgubiri

După introducerea unei clauze de „forță majoră” în Regulament privind drepturile călătorilor, Comisia propune să se adauge o clauză specifică în Regulamentul privind drepturile călătorilor din transportul feroviar. Această clauză prevede că întreprinderile feroviare nu ar trebui să fie obligate să plătească despăgubiri în cazuri legate de condiții meteorologice extrem de nefavorabile sau de catastrofe naturale majore. Cu toate acestea, călătoriile cu avionul și trenul sunt incomparabile. Mai mult, o clauză de acest tip nu prezintă specificitate suficientă pentru a evita viitoare litigii. Raportorul propune, prin urmare, eliminarea acestei clauze. În plus, raportorul propune extinderea normelor privind despăgubirea prețului legitimației de transport, propunând un sistem de compensare pentru trenurile de mare viteză care va oferi călătorilor dreptul de a solicita despăgubiri în cazul în care suferă o întârziere de 45 de minute sau mai mult.

Informare, servicii și asistență

De prea multe ori, călătorii se confruntă cu condiții neclare atunci când cumpără bilete de tren. În special în cazul în care mai mulți operatori sunt utilizați în timpul unei călătorii, pasagerii se confruntă cu diferențe în stabilirea prețului legitimațiilor de transport și protecția și asistența aferente. Acest aviz conține, prin urmare, o definiție mai clară a biletului direct și o propunere de creare a interfețelor de programare online prin care întreprinderile feroviare furnizează acces nediscriminatoriu la toate informațiile de călătorie, inclusiv date operaționale, privind calendarul și tarifele, în timp real. Pentru a oferi călătorilor posibilitatea de a lua o decizie în cunoștință de cauză atunci când cumpără legitimații de transport prin stabilirea unei obligații pentru vânzătorii de legitimații de transport și întreprinderile feroviare de a informa călătorii atunci când prețul unui așa-numit bilet direct variază de la prețurile plătite acumulate la cumpărarea legitimațiilor de transport separat de operatori diferiți.

Persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă

Propunerea Comisiei conține o serie de îmbunătățiri în vederea atingerii obiectivului de a face transportul feroviar european mai accesibil pentru persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă. Cu toate acestea, cea mai importantă problemă cu care se confruntă aceste persoane nu este rezolvată, și anume procedura de notificare prealabilă de 48 de ore înaintea călătoriei necesară pentru a rezerva asistența necesară. Acest lucru reduce drastic mobilitatea și libertatea persoanelor cu handicap sau cu mobilitate redusă și nu este conformă articolului 9 din Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (UNCRPD), care prevede că posibilitatea de a călători în mod independent, din proprie inițiativă și fără asistență ar trebui să fie asigurată. O serie de state membre dispun deja de un sistem care funcționează bine în care o notificare mult mai scurtă este necesară. Prin urmare, raportorul propune modificarea intervalului din propunerea Comisiei, de la 48 la 24 de ore pentru gările mici și introducerea în gările cu mai mulți angajați a unui sistem care permite urcarea în tren imediat după ajungerea la gară. Alte propuneri pentru a face transportul feroviar mai accesibil includ oferirea unor informații mai ușor de utilizat prin internet sau canale de distribuție gestionate de personal și obligația întreprinderilor feroviare de a face informațiile privind întreruperea serviciilor direct disponibile în formate accesibile.

AMENDAMENTE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru transport și turism, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  În pofida progreselor considerabile realizate în ceea ce privește protejarea consumatorilor în Uniune, sunt necesare în continuare îmbunătățiri pentru protejarea drepturilor călătorilor din transportul feroviar.

(3)  În pofida progreselor considerabile realizate în ceea ce privește protejarea consumatorilor în Uniune, sunt necesare în continuare îmbunătățiri pentru protejarea drepturilor călătorilor din transportul feroviar și pentru a-i despăgubi în caz de întârziere, anulare sau crearea de daune materiale.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Acordarea acelorași drepturi călătorilor din transportul feroviar care efectuează călătorii internaționale și călătorii interne ar trebui să sporească nivelul de protecție a consumatorilor în Uniune, să asigure condiții de concurență echitabile pentru întreprinderile feroviare șigaranteze un nivel uniform al drepturilor călătorilor.

(5)  Acordarea acelorași drepturi călătorilor din transportul feroviar care efectuează călătorii internaționale și călătorii interne ar trebui să sporească nivelul de protecție a drepturilor călătorilor în Uniune, în special în ceea ce privește accesul lor la informații și despăgubirile în caz de întârziere sau anulare. Călătorii ar trebuiprimească informații cât mai exacte cu privire la drepturile lor.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Serviciile urbane, suburbane și regionale de transport feroviar de călători sunt diferite prin natura lor de serviciile de lung parcurs. Prin urmare, statele membre ar trebui să dispună de posibilitatea de a acorda derogări de la anumite dispoziții privind drepturile călătorilor pentru serviciile urbane, suburbane și regionale de transport feroviar de călători care nu sunt servicii transfrontaliere în cadrul Uniunii.

(6)  Metrourile, tramvaiele și alte servicii feroviare ușoare de călători sunt diferite prin natura lor de serviciile de lung parcurs. Prin urmare, statele membre ar trebui să dispună de posibilitatea de a acorda derogări de la anumite dispoziții privind drepturile călătorilor metrourilor, tramvaielor și altor servicii de transport feroviar de călători care nu sunt servicii transfrontaliere în cadrul Uniunii.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Drepturile utilizatorilor de servicii feroviare includ primirea de informații privind serviciul de transport, atât înaintea cât și în timpul călătoriei. Ori de câte ori este posibil, întreprinderile feroviare și vânzătorii de legitimații de transport ar trebui să furnizeze aceste informații în prealabil și cât mai curând posibil. Informațiile respective ar trebui puse la dispoziția persoanelor cu handicap sau a persoanelor cu mobilitate redusă în formate accesibile.

(9)  Drepturile consumatorilor de servicii feroviare includ primirea de informații privind toate opțiunile feroviare disponibile și serviciul, înaintea, în timpul călătoriei și după călătorie. Întreprinderile feroviare, vânzătorii de legitimații de transport și operatorii de turism ar trebui să furnizeze aceste informații în prealabil și în timp real. Informațiile respective ar trebui puse la dispoziția persoanelor cu handicap și a persoanelor cu mobilitate redusă în formate accesibile și ar trebui să fie puse la dispoziția publicului.

Justificare

Acest considerent este legat de articolul 9 alineatul (2), care face parte din reformare.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a)  Un sistem bine dezvoltat de transporturi multimodale de călători va contribui la realizarea obiectivelor în materie de climă. De aceea, întreprinderile feroviare trebuie să afișeze și combinații cu alte modalități de transport, astfel încât călătorii cu trenul să cunoască acest lucru înainte de a-și rezerva călătoria.

Justificare

Acest considerent este legat de articolul 9 alineatul (2), care face parte din reformare.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a)  Cerința de a furniza accesul la datele de călătorie pe o bază nediscriminatorie include informații operaționale în timp real privind orarele, conexiunile intermodale, locurile disponibile, prețurile și tarifele aplicabile, toate rezervările obligatorii și condițiile speciale aplicabile. Întreprinderile feroviare ar trebui să permită tuturor operatorilor de turism și vânzătorilor de legitimații de transport să încheie cu succes contracte de transport, având ca rezultat emiterea biletelor, a biletelor directe, rezervărilor și ofertele comerciale conexe, de exemplu biletele pentru transportul de biciclete sau bagaje voluminoase, ori de câte ori este necesar. Aceasta ar trebui să îmbunătățească accesibilitatea serviciilor de transport pentru călători și ar trebui să lărgească gama de posibilități de călătorii și de tarife oferită călătorilor.

Justificare

Acest amendament are legătură cu considerentul 12, care face parte din reformare.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 12 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12b)  În cazul în care oferă acces la informații despre călătorie sau sisteme de rezervare prin intermediul interfețelor de programare a aplicațiilor (Application Programming Interface - API), întreprinderile feroviare ar trebui să se asigure că API recurg la standarde, protocoale utilizate în mod curent și formate care pot fi citite automat. În cazul în care aceste standarde, protocoale sau formate nu există, întreprinderile respective ar trebui să recurgă la procedurile deschise pentru documentare, dezvoltare și standardizare în crearea de standarde, protocoale sau formate. Întreprinderile feroviare ar trebui să le facă accesibile cu titlu gratuit.

Justificare

Acest amendament are legătură cu considerentul 12, care face parte din reformare.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 12 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12c)  Stabilirea de măsuri tehnice care împiedică sau dezavantajează părțile în cazul extragerii de informații de călătorie din surse aflate la dispoziția publicului, altele decât interfețele de programare a aplicațiilor, precum site-urile lor internet, ar trebui să fie considerată discriminatorie.

Justificare

Acest amendament are legătură cu considerentul 12, care face parte din reformare.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Creșterea popularității mersului cu bicicleta la nivelul întregii Uniuni prezintă implicații pentru turism și pentru mobilitate în ansamblu. O creștere a utilizării atât a căilor ferate, cât și a mersului cu bicicleta în cadrul repartizării modale reduce impactul transporturilor asupra mediului. Prin urmare, întreprinderile feroviare ar trebui să faciliteze combinarea mersului cu bicicleta și a călătoriei cu trenul, pe cât de mult posibil, în special permițând transportul bicicletelor la bordul trenurilor.

(13)  Creșterea popularității mersului cu bicicleta la nivelul întregii Uniuni prezintă implicații pentru turism și pentru mobilitate în ansamblu. O creștere a utilizării atât a căilor ferate, cât și a mersului cu bicicleta în cadrul repartizării modale reduce impactul transporturilor asupra mediului. Prin urmare, întreprinderile feroviare ar trebui să faciliteze combinarea mersului cu bicicleta și a călătoriei cu trenul, pe cât de mult posibil, în special furnizând capacități adecvate pentru transportul sigur al bicicletelor la bordul tuturor tipurilor de trenuri, inclusiv pentru serviciile de lung parcurs și călătoriile transfrontaliere.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a)  Transportul de biciclete la bordul trenului ar trebui refuzat sau restricționat numai din motive de siguranță justificate în mod corespunzător. Astfel de motive ar trebui să fie legate de siguranța călătorilor, în special, prin menținerea căilor de ieșire de urgență libere și evitând vătămarea corporală a călătorilor.

Justificare

Acest amendament are legătură cu considerentul 13, care face parte din reformare.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Întreprinderile feroviare ar trebui să faciliteze transferul călătorilor din transportul feroviar de la un operator la altul prin furnizarea de bilete directe ori de câte ori este posibil.

(14)  Întreprinderile feroviare, vânzătorii de titluri de legitimații și operatorii de turism ar trebui să faciliteze transferul călătorilor din transportul feroviar de la un operator la altul prin furnizarea de bilete directe. Aceștia ar trebui să indice în mod clar când prețurile biletelor directe sunt substanțial diferite de prețurile legitimațiilor de transport achiziționate separat. La emiterea biletelor directe ar trebui să ia în considerare faptul că ar trebui să existe timp suficient pentru transferul călătorilor între un serviciu și altul.

Justificare

Acest amendament este legat de articolul 17 alineatul (8), care face parte din reformare.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  În lumina Convenției Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap și pentru a oferi persoanelor cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă posibilități de călătorie pe calea ferată comparabile cu cele ale altor cetățeni, ar trebui stabilite norme privind nediscriminarea și asistența pe parcursul călătoriei acestor persoane. Persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă, cauzată de invaliditate, de vârstă sau de orice alt factor, au în egală măsură cu toți ceilalți cetățeni dreptul la libera circulație și la nediscriminare. Între altele, trebuie acordată o atenție deosebită furnizării de informații persoanelor cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă cu privire la accesibilitatea serviciilor feroviare, condițiile de acces la materialul rulant și echipamentele de la bord. Pentru a furniza călătorilor cu deficiențe senzoriale informații optime privind întârzierile, ar trebui utilizate sisteme vizuale și auditive adecvate. Persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă ar trebui să aibă posibilitatea de a cumpăra legitimații de transport la bordul trenului fără taxe suplimentare. Personalul ar trebui să fie format în mod adecvat pentru a răspunde necesităților persoanelor cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă, mai ales atunci când acordă asistență. Pentru a asigura condiții de călătorie egale, aceste persoane ar trebui să beneficieze de asistență în gări și la bord în orice moment în care circulă trenuri, nu doar în anumite momente ale zilei.

(15)  În lumina Convenției Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap și pentru a oferi persoanelor cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă posibilități de călătorie pe calea ferată comparabile cu cele ale altor cetățeni, ar trebui stabilite norme privind nediscriminarea și asistența înaintea și pe parcursul călătoriei acestor persoane. Persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă, cauzată de invaliditate, de vârstă sau de orice alt factor, au în egală măsură cu toți ceilalți cetățeni dreptul la libera circulație și la nediscriminare. Între altele, trebuie acordată o atenție deosebită furnizării de informații persoanelor cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă cu privire la accesibilitatea serviciilor feroviare, condițiile de acces la materialul rulant și echipamentele de la bord. Pentru a furniza călătorilor cu deficiențe senzoriale informații optime privind întârzierile, ar trebui utilizate sisteme vizuale și auditive adecvate. Persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă ar trebui să aibă posibilitatea de a cumpăra legitimații de transport la bordul trenului fără taxe suplimentare atunci când nu există nicio altă modalitate de a achiziționa legitimațiile de transport în avans. Personalul ar trebui să fie format în mod adecvat pentru a răspunde necesităților persoanelor cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă, mai ales atunci când acordă asistență. Pentru a asigura condiții de călătorie egale, aceste persoane ar trebui să beneficieze de asistență gratuită în gări și la bord în orice moment în care circulă trenuri, nu doar în anumite momente ale zilei.

Justificare

Nu este întotdeauna posibilă achiziționarea legitimațiilor de transport la bordul trenului. Nu toate trenurile au personal care poate vinde legitimații de transport. Prin urmare, este necesară încadrarea deplină a acestei posibilități. Acest amendament are legătură cu articolul 10 alineatul (5), care face parte din reformare.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Întreprinderile feroviare și gestionarii de gară ar trebui să ia în considerare nevoile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă, respectând specificațiile tehnice de interoperabilitate pentru persoanele cu mobilitate redusă. În plus , în conformitate cu normele Uniunii privind achizițiile publice, în special cu Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului26, toate clădirile și întreg materialul rulant ar trebui să devină accesibile, eliminându-se progresiv obstacolele fizice și funcționale atunci când se achiziționează material nou sau se construiește ori se efectuează lucrări de renovare majore.

(16)  Întreprinderile feroviare și gestionarii de gară ar trebui să ia în considerare nevoile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă, respectând specificațiile tehnice de interoperabilitate pentru persoanele cu mobilitate redusă și Directiva XXX la completarea acestor specificații. În plus , în conformitate cu normele Uniunii privind achizițiile publice, în special cu Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului26, toate clădirile și întreg materialul rulant ar trebui să devină accesibile, eliminându-se progresiv obstacolele fizice și funcționale atunci când se achiziționează material nou sau se construiește ori se efectuează lucrări de renovare majore.

__________________

__________________

26 Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO L 94, 28.3.2014, p. 65).

26 Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO L 94, 28.3.2014, p. 65).

Justificare

Atunci când cerințele de accesibilitate nu sunt acoperite de specificațiile tehnice de interoperabilitate, ar trebui să se aplice Actul european privind accesibilitatea (Directiva XXX). Directiva XXX este menită să completeze legislația sectorială existentă a Uniunii, reglementând aspecte care nu sunt încă acoperite de această legislație.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Este de dorit ca prezentul regulament să instituie un sistem de despăgubire pentru călători în cazul unei întârzieri care ține de răspunderea întreprinderii feroviare, pe aceeași bază ca și sistemul internațional prevăzut de COTIF și, în special, de Regulile uniforme CIV privind drepturile călătorilor. În cazul unei întârzieri a unui serviciu de transport de călători, întreprinderile feroviare ar trebui să ofere călătorilor despăgubiri bazate pe un procent din prețul legitimației de transport.

(17)  Este de dorit ca prezentul regulament să instituie un sistem de despăgubire pentru călători în cazul unei întârzieri care ține de răspunderea întreprinderii feroviare, pe aceeași bază ca și sistemul internațional prevăzut de COTIF și, în special, de Regulile uniforme CIV privind drepturile călătorilor. Legitimațiile de transport cumpărate ar trebui să poată fi rambursate în întregime. În cazul unei întârzieri a unui serviciu de transport de călători, întreprinderile feroviare ar trebui să ofere călătorilor despăgubiri bazate pe un procent de până la 100 % din prețul legitimației de transport.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Întreprinderile feroviare ar trebui să fie obligate să încheie o asigurare sau să ia măsuri echivalente pentru asigurarea responsabilității față de călătorii din transportul feroviar în cazul unui accident. În cazul în cazul în care statele membre stabilesc o sumă maximă pentru daunele-interese compensatorii în caz de deces sau de vătămare corporală a călătorilor, această sumă ar trebui să fie cel puțin echivalentă cu suma stabilită în Regulile uniforme CIV.

(18)  Întreprinderile feroviare ar trebui să fie obligate să încheie o asigurare sau să ia măsuri echivalente pentru asigurarea responsabilității față de călătorii din transportul feroviar în cazul unui accident. În cazul în cazul în care statele membre stabilesc o sumă maximă pentru daunele-interese compensatorii în caz de deces sau de vătămare corporală a călătorilor, această sumă ar trebui să fie cel puțin echivalentă cu suma stabilită în Regulile uniforme CIV. Statele membre ar trebui să aibă în orice moment posibilitatea să majoreze suma pentru daunele-interese compensatorii în caz de deces sau de vătămare corporală a călătorilor.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(18a)  Ar trebui considerate accidente în sensul prezentului regulament și efectele negative asupra călătorilor ca urmare a supraaglomerării compartimentelor trenurilor de călători, cu excepția cazurilor în care aceste trenuri transportă călători conform articolului 16 alineatul (2) din prezentul regulament. De asemenea, ar trebui considerate accidente în sensul prezentului regulament toate efectele negative asupra sănătății, apărute ca urmare a lipsei, nefolosirii sau defectării instalațiilor de climatizare care expun călătorii unor condiții de temperatură și umiditate a aerului inacceptabile.

Justificare

Pentru a se evita crearea de lacune legislative în defavoarea călătorilor și în special, dar nu exclusiv, în sensul considerentelor 3 și 5 din regulament, ar trebui reglementate și alte prejudicii aduse sănătății călătorilor care rezultă din vina sau neglijența transportatorului și care pot fi echivalate cu un accident în sens larg.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  În cazul unei întârzieri, călătorilor ar trebui să li se ofere opțiuni de transport prin continuarea călătoriei sau prin redirecționare, în condiții de transport comparabile. Într-un asemenea caz ar trebui să se țină seama de necesitățile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă.

(20)  În cazul unei întârzieri, călătorilor ar trebui să li se ofere opțiuni de transport prin continuarea călătoriei sau prin redirecționare, în condiții de transport comparabile. Într-un asemenea caz ar trebui să se țină seama, în special, de necesitățile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  Cu toate acestea, o întreprindere feroviară nu ar trebui să fie obligată să plătească despăgubiri dacă poate dovedi că întârzierea a fost provocată de condiții meteorologice extrem de nefavorabile sau de dezastre naturale majore care pun în pericol exploatarea în siguranță a serviciului. Orice astfel de eveniment ar trebui să prezinte caracteristicile unei catastrofe naturale excepționale, distincte de condițiile meteorologice sezoniere normale, precum furtunile de toamnă sau inundațiile urbane periodice datorate mareelor sau topirii zăpezii. Întreprinderile feroviare ar trebui să dovedească faptul că nu ar fi putut să prevadă sau să preîntâmpine întârzierea chiar dacă s-ar fi luat toate măsurile de precauție rezonabile.

eliminat

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  În cooperare cu administratorii de infrastructură și cu întreprinderile feroviare, gestionarii de gară ar trebui să elaboreze planuri pentru situații neprevăzute, în vederea reducerii la minimum a impactului unor perturbări majore prin punerea la dispoziția călătorilor blocați a unor informații și a unor servicii de asistență adecvate.

(22)  În cooperare cu administratorii de infrastructură și cu întreprinderile feroviare, gestionarii de gară ar trebui să elaboreze și să facă publice planuri pentru situații neprevăzute, în vederea reducerii la minimum a impactului unor perturbări majore prin punerea la dispoziția călătorilor blocați a unor informații și a unor servicii de asistență adecvate.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  Prezentul regulament nu ar trebui să restricționeze drepturile întreprinderilor feroviare de a solicita despăgubiri de la orice persoană, inclusiv de la terțe părți, în conformitate cu legislația națională aplicabilă.

(23)  Prezentul regulament nu ar trebui să restricționeze drepturile întreprinderilor feroviare, ale vânzătorilor de legitimații de transport și ale administratorilor de infrastructură de a solicita despăgubiri, atunci când este cazul, de la orice persoană, inclusiv de la terțe părți, pentru respectarea obligațiilor lor față de călători în temeiul prezentului regulament.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27)  Călătorii din transportul feroviar ar trebui să aibă posibilitatea de a depune, la oricare întreprindere feroviară în cauză, o plângere privind drepturile și obligațiile prevăzute de prezentul regulament și ar trebui să aibă dreptul de a primi un răspuns într-un termen rezonabil.

(27)  Călătorii din transportul feroviar ar trebui să aibă posibilitatea de a depune, la oricare întreprindere feroviară, vânzător de legitimații de transport, gestionar de gară sau administrator de infrastructură în cauză, o plângere privind drepturile și obligațiile prevăzute de prezentul regulament și ar trebui să aibă dreptul de a primi un răspuns într-un termen rezonabil.

Justificare

Astfel cum este prevăzut la articolul 28 alineatul (2), călătorii din transportul feroviar pot depune o plângere la oricare întreprindere feroviară, vânzător de legitimații de transport, gestionar de gară sau administrator de infrastructură în cauză.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  Întreprinderile feroviare și gestionarii de gară ar trebui să definească, să publice, să administreze și să controleze standardele de calitate a serviciilor pentru serviciile de transport feroviar de călători.

(28)  Întreprinderile feroviare și gestionarii de gară ar trebui să definească, să publice, să administreze și să controleze standardele de calitate a serviciilor pentru serviciile de transport feroviar de călători, inclusiv cele pentru persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă.

Justificare

Prezentul amendament este corelat cu considerentul 15 în ceea ce privește Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap. Standardele de calitate a serviciilor ar trebui să includă, de asemenea, persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29)  Pentru a menține un nivel ridicat de protecție a consumatorilor în transportul feroviar, statele membre ar trebui să aibă obligația de a desemna organisme naționale de aplicare a legii care să monitorizeze îndeaproape și să aplice prezentul regulament la nivel național. Aceste organisme ar trebui să poată lua o varietate de măsuri de aplicare a legii. Călătorii ar trebui să poată înainta plângeri acestor organisme în legătură cu presupuse încălcări ale regulamentului. Pentru a asigura tratarea în mod satisfăcător a acestor plângeri, organismele ar trebui de asemenea să coopereze între ele.

(29)  Pentru a menține un nivel ridicat de protecție a consumatorilor în transportul feroviar, statele membre ar trebui să aibă obligația de a desemna organisme naționale de aplicare a legii care să monitorizeze îndeaproape și să aplice prezentul regulament la nivel național. Aceste organisme ar trebui să poată lua o varietate de măsuri de aplicare a legii și să ofere călătorilor posibilitatea de soluționare alternativă a litigiilor cu caracter juridic obligatoriu, în conformitate cu Directiva 2013/11/UE1a. Călătorii ar trebui să poată înainta plângeri acestor organisme în legătură cu presupuse încălcări ale regulamentului și să utilizeze soluționarea online a litigiilor, instituită în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 524/20131b, în cazul în care se convine astfel. De asemenea, ar trebui prevăzut faptul că plângerile pot fi depuse de organizații care reprezintă grupuri de călători. Pentru a asigura tratarea în mod satisfăcător a acestor plângeri, organismele ar trebui de asemenea să coopereze între ele, iar prezentul regulament ar trebui să fie enumerat în continuare în anexa la Regulamentul (UE) nr. 2017/2394 al Parlamentului European și al Consiliului1c. Organismele de aplicare a legii publică în fiecare an pe site-urile lor web rapoarte cu statistici în care prezintă detalii referitoare la numărul și tipul de plângeri pe care le-au primit, descriind în amănunt rezultatul acțiunilor lor de aplicare a legii. De asemenea, aceste rapoarte sunt făcute publice și pe site-ul web al Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate .

 

__________________

 

1a Directiva 2013/11/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (JO L 165, 18.6.2013, p. 14).

 

1b Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (JO L 165, 18.6.2013, p. 1).

 

1c Regulamentul (UE) 2017/2394 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure respectarea legislației în materie de protecție a consumatorului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 (JO L 345, 27.12.2017, p. 1).

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Considerentul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31)  Statele membre ar trebui să stabilească sancțiunile aplicabile în cazul încălcării prezentului regulament și să asigure punerea în aplicare a acestor sancțiuni. Sancțiunile, care pot include plata despăgubirii către persoana în cauză, ar trebui să fie eficiente, proporționale și cu efect de descurajare.

(31)  Statele membre ar trebui să stabilească sancțiunile aplicabile în cazul încălcării prezentului regulament și să asigure punerea în aplicare a acestor sancțiuni. Sancțiunile, care pot include plata despăgubirii către persoana în cauză, ar trebui să fie eficiente, proporționale și cu efect de descurajare și ar trebui să includă o amendă minimă sau un procent din cifra de afaceri anuală a întreprinderii sau a organizației în cauză, oricare dintre acestea este mai mare, fără însă a se limita la acestea.

Justificare

Absența unei dispoziții adecvate privind punerea în aplicare a fost unul dintre principalele motive care au justificat reformarea prezentului regulament. Prin urmare, este extrem de important să se asigure că sancțiunile au un efect disuasiv, pentru a descuraja întreprinderile să acționeze în afara dispozițiilor regulamentului. Prezentul amendament este, de asemenea, indisolubil legat de alte amendamente privind aplicarea legii de la capitolul VII, inclusiv cele privind consolidarea capacităților, eficacitatea organismelor de aplicare a legii și acordarea de asistență pasagerilor la depunerea de plângeri.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 1 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Obiect

Obiect și obiective

Justificare

Regulamentul reformat a fost reformulat în spiritul unui echilibru între consolidarea drepturilor pasagerilor din transportul feroviar și luarea în considerare a interesului public, în general, în susținerea transportului feroviar ca mod de transport. Prezentul articol stabilește obiectivele și, prin urmare, ele ar trebui să fie recunoscute în titlu, deoarece acest amendament este indisolubil legat de alte amendamente la text și, în plus, reprezintă o chestiune de bună practică de redactare juridică.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament stabilește reguli aplicabile transportului feroviar cu privire la:

Pentru a asigura o protecție eficace a călătorilor și a încuraja călătoriile cu trenul, prezentul regulament stabilește reguli aplicabile transportului feroviar cu privire la:

Justificare

A se vedea justificarea de la amendamentul anterior.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  drepturile călătorilor în cazul unei anulări sau al unei întârzieri;

(d)  drepturile călătorilor și despăgubirile acordate acestora în cazul unei perturbări, cum ar fi anularea sau întârzierea;

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  informațiile minime care trebuie puse la dispoziția călătorilor;

(e)  informațiile minime care trebuie puse la dispoziția călătorilor de către întreprinderile feroviare, vânzătorii de legitimații de transport și operatorii de turism în mod corect și la timp și într-un format accesibil;

Justificare

Prezentul amendament este legat indisolubil de capitolul II, în special.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  tratarea plângerilor;

(h)  proceduri adecvate pentru tratarea plângerilor;

Justificare

Pentru a îndeplini obiectivul unei aplicări îmbunătățite în cadrul regulamentului reformat, este important ca atât consumatorii, cât și organismele naționale de aplicare a legii să se poată baza pe proceduri solide, care să faciliteze tratarea mai ușoară și mai promptă a plângerilor. Prezentul amendament este indisolubil legat de amendamentele la capitolul VII, în special.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  serviciile de transport feroviar de călători urbane, suburbane și regionale menționate în Directiva 2012/34/UE, cu excepția serviciilor transfrontaliere din cadrul Uniunii;

(a)  metrourile, tramvaiele și alte servicii feroviare ușoare de călători menționate în Directiva 2012/34/UE și definite în Directiva 2016/797/UE;

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  serviciile internaționale de transport feroviar de călători în cazul cărora o parte semnificativă, incluzând cel puțin o oprire programată într-o gară, este efectuată în afara Uniunii, cu condiția ca drepturile călătorilor să fie asigurate în mod adecvat în temeiul dreptului național relevant pe teritoriul statului membru care acordă derogarea.

(b)  serviciile internaționale de transport feroviar de călători în cazul cărora o parte semnificativă, incluzând cel puțin o oprire programată într-o gară, este efectuată în afara Uniunii, numai pentru partea care nu este efectuată pe teritoriul statului membru care acordă derogarea.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – litera b a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  serviciile de transport feroviar de călători care folosesc vehiculele rezervate pentru o utilizare strict istorică sau turistică.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Statele membre informează Comisia cu privire la derogările acordate în temeiul alineatului (2) literele (a) și (b) și cu privire la adecvarea dreptului lor național pe teritoriul lor în scopurile alineatului (2) litera (b).

3.  Statele membre informează Comisia cu privire la derogările acordate în temeiul alineatului (2) literele (a), (b) și (ba).

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Articolele 5, 10, 11 și 25, precum și capitolul V se aplică tuturor serviciilor de transport feroviar de călători menționate la alineatul (1), inclusiv serviciilor care beneficiază de derogare în conformitate cu alineatul (2) literele (a) și (b).

4.  Articolele 4, 5, 6, 7, 11 și 12, precum și capitolul V se aplică tuturor serviciilor de transport feroviar de călători menționate la alineatul (1) de la prezentul articol, inclusiv serviciilor care beneficiază de derogare în conformitate cu alineatul (2) literele (a) și (b) de la prezentul articol. Articolele 10 și 17 se aplică tuturor serviciilor de transport feroviar de călători menționate la alineatul (1) de la prezentul articol, inclusiv serviciilor care beneficiază de derogare în conformitate cu alineatul (2) litera (b) de la prezentul articol.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  „vânzător de legitimații de transport” înseamnă orice comerciant cu amănuntul de servicii de transport feroviar care încheie contracte de transport și vinde legitimații de transport în numele unei întreprinderi feroviare sau pe cont propriu;

(5)  „vânzător de legitimații de transport” înseamnă orice comerciant cu amănuntul de servicii de transport feroviar care încheie contracte de transport și vinde legitimații de transport și bilete directe în numele uneia sau mai multor întreprinderi feroviare sau pe cont propriu;

Justificare

Acest amendament are legătură cu articolul 10 alineatul (6), care face parte din reformare.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  „legitimație de transport” înseamnă o dovadă valabilă care dă dreptul călătorilor la transportul feroviar, indiferent de forma sa: bilet pe hârtie, legitimație de transport electronică, o cartelă inteligentă ori un card de călătorie;

Justificare

Legitimațiile de transport pot lua forme diferite, în special având în vedere dezvoltarea de platforme online. Prin urmare, ar trebui să fie clar că acestea reprezintă o dovadă valabilă, indiferent de formă, care dă dreptul călătorilor la folosirea unui serviciu de transport feroviar.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  „bilet direct” înseamnă legitimația sau legitimațiile de transport care reprezintă un singur contract pentru servicii feroviare succesive executate de către una sau mai multe întreprinderi feroviare;

(8)  „bilet direct” înseamnă legitimația sau legitimațiile de transport separate care reprezintă servicii feroviare succesive executate de către una sau mai multe întreprinderi feroviare, achiziționate de la același vânzător de legitimații de transport, operator de turism sau întreprindere feroviară pentru o călătorie de la un capăt la altul;

Justificare

Acest amendament are legătură cu articolul 10 alineatul (6), care face parte din reformare.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  „călătorie” înseamnă transportul unui călător între o gară de plecare și o gară de sosire în cadrul unui singur contract de transport;

(10)  „călătorie” înseamnă transportul unui călător între o gară de plecare și o gară de sosire;

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a)  „o călătorie optimă simplă cu trenul” înseamnă o călătorie optimă cu trenul într-o singură direcție (de exemplu, cea mai ieftină, cea mai rapidă sau cea mai convenabilă) între oricare două gări (atât în interiorul unui stat membru, cât și peste frontierele interne ale Uniunii), care poate include unul, două sau mai multe servicii feroviare succesive și care respectă standardele minime privind timpul de legătură, astfel cum este prevăzut de către planificatorii oficiali ai căilor ferate și care poate include mai multe legitimații de transport succesive sau contracte de transport, în funcție de soluția care i se potrivește cel mai bine călătorului.

Justificare

Tehnologia actuală permite călătorilor să rezerve călătorii succesive cu trenul și să aleagă cea mai bună soluție pentru călătoria lor (de exemplu, cea mai ieftină, cea mai rapidă sau cea mai convenabilă), indiferent de numărul de legitimații de transport (o singură legitimație de transport sau mai multe separate succesive). Definiția clarifică articolul 3 punctul 8 și asigură consecvența juridică a regulamentului. Acest amendament aliniază prezentul regulament la reglementările privind drepturile călătorilor în cazul altor moduri de transport (de exemplu, transportul aerian). Termenul „o călătorie optimă simplă cu trenul” îi permite călătorului să aleagă cea mai potrivită opțiune de călătorie și acest lucru este justificat în mod corespunzător prin dezvoltarea unor tehnologii noi.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  „persoană cu handicap” și „persoană cu mobilitate redusă” înseamnă orice persoană prezentând o deficiență fizică, mentală, intelectuală sau senzorială care, în combinație cu diverse obstacole, poate împiedica persoana respectivă să utilizeze în mod integral și eficace transporturile, în condiții de egalitate cu alți călători sau a cărei mobilitate atunci când folosește transporturile este redusă din cauza vârstei;

(16)  „persoană cu handicap” și „persoană cu mobilitate redusă” înseamnă orice persoană prezentând o deficiență fizică, mentală, intelectuală sau senzorială care, în combinație cu diverse obstacole, poate împiedica persoana respectivă să utilizeze în mod integral și eficace transporturile, în condiții de egalitate cu alți călători sau a cărei mobilitate atunci când folosește transporturile este redusă;

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(18a)  „serviciu de transport feroviar ușor” înseamnă un serviciu efectuat de un sistem de transport feroviar urban și/sau suburban cu o rezistență la șoc de C-III sau C-IV (în conformitate cu EN 15227: 2011) și cu o rezistență maximă a vehiculului de 800 kN (forța de compresie longitudinală în zona de cuplare); sistemele feroviare ușoare pot avea o cale dedicată sau pot folosi drumurile publice împreună cu traficul rutier și de obicei nu fac schimb de vehicule cu traficul de călători sau marfă pe distanțe lungi;

Justificare

Acest amendament are legătură cu articolul 2 alineatul (2), care face parte din reformare.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(19a)  „interfață de programare a aplicațiilor” înseamnă o interfață electronică pentru obținerea de informații privind programele și orarele, legăturile intermodale, inclusiv informații în timp real privind posibilele întârzieri, locurile disponibile, prețurile aplicabile, rezervările obligatorii și condițiile speciale, accesibilitatea serviciilor de transport, care permite, de asemenea, achiziționarea de legitimații de transport, bilete directe și rezervări.

Justificare

Această definiție nouă este necesară odată cu introducerea dispozițiilor noi în articolul 10 litera (a) (nouă).

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fără a aduce atingere tarifelor sociale, întreprinderile feroviare sau vânzătorii de legitimații de transport oferă publicului larg condiții contractuale și tarife fără discriminare directă sau indirectă pe baza naționalității sau a domiciliului clientului final sau a locului de stabilire în cadrul Uniunii a întreprinderii feroviare sau a vânzătorului de legitimații de transport.

Fără a aduce atingere tarifelor sociale, întreprinderile feroviare sau vânzătorii de legitimații de transport și operatorii de transport oferă publicului larg condiții contractuale și tarife și vând legitimații de transport, bilete directe și acceptă rezervări ale călătorilor fără discriminare directă sau indirectă pe baza naționalității, originii sau a domiciliului călătorului sau a locului de stabilire în cadrul Uniunii a întreprinderii feroviare sau a vânzătorului de legitimații de transport. În plus, întreprinderile feroviare, vânzătorii de legitimații de transport și operatorii de turism nu pot aplica, din gama de mijloace de plată pe care le acceptă, din motive legate de cetățenia sau naționalitatea călătorului, locul de reședință, locul în care se află contul de plăți, sediul prestatorului de servicii de plată sau locul emiterii instrumentului de plată în Uniune, condiții diferite pentru o operațiune de plată, în cazul în care:

 

(a) operațiunea de plată respectivă este efectuată prin intermediul unei tranzacții electronice prin transfer de credit, debitare directă sau printr-un instrument de plată cu cardul în cadrul aceleiași mărci și categorii de plată;

 

(b) cerințele de autentificare sunt îndeplinite, în temeiul Directivei (UE) 2015/2366; și

 

(c) operațiunile de plată sunt efectuate într-o monedă pe care întreprinderea feroviară, vânzătorul de legitimații de transport sau operatorii de turism o acceptă.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Călătorii au dreptul să ia biciclete la bordul trenului, acolo unde este cazul contra unui cost rezonabil . Ei își supraveghează bicicletele pe parcursul călătoriei și se asigură că nu provoacă nicio neplăcere sau daună altor călători, echipamentelor de mobilitate, bagajelor sau exploatării feroviare. Transportul bicicletelor poate fi refuzat sau restricționat din motive de siguranță sau de exploatare, cu condiția ca întreprinderile feroviare, vânzătorii de legitimații de transport, operatorii de turism și, acolo unde este cazul, gestionarii de gară să informeze călătorii cu privire la condițiile refuzului sau restricției respective în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 454/2011.

Călătorii au dreptul să ia biciclete, asamblate sau nu, la bordul trenului, inclusiv la bordul trenurilor de mare viteză, de lung parcurs și transfrontaliere. Serviciul respectiv se oferă gratuit sau, în cazuri excepționale, în schimbul unui cost rezonabil. Întregul material rulant nou sau recondiționat include un spațiu suficient, bine indicat și desemnat pentru transportul bicicletelor asamblate. Transportul bicicletelor poate fi refuzat sau restricționat doar din motive de siguranță sau de exploatare justificate corespunzător, cu condiția ca întreprinderile feroviare, vânzătorii de legitimații de transport, operatorii de turism și, acolo unde este cazul, gestionarii de gară să informeze călătorii, cel mai târziu la momentul cumpărării legitimației de transport, cu privire la condițiile refuzului sau restricției respective în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 454/2011.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Întreprinderile feroviare pot oferi călătorilor condiții contractuale mai favorabile decât condițiile stabilite în prezentul regulament.

2.  Întreprinderile feroviare, operatorii de turism sau vânzătorii de legitimații de transport pot oferi călătorilor condiții contractuale mai favorabile decât condițiile stabilite în prezentul regulament.

Justificare

Această modificare recunoaște faptul că nu este vorba doar de întreprinderi feroviare care oferă legitimații de transport călătorilor și nu afectează relația B2B/libertatea contractuală dintre întreprinderile feroviare și operatorii de turism/vânzătorii de legitimații de transport, fiind în conformitate cu textul Comisiei de la capitolul II.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 8 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Obligația de a furniza informații privind întreruperea serviciilor feroviare

Obligația de a furniza informații și consultări privind întreruperea sau reducerea substanțială a serviciilor feroviare

Justificare

Având în vedere intenția prezentului regulament și modificările propuse de Comisie pentru a consolida drepturile persoanelor cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă, dar și pentru a îmbunătăți drepturile călătorilor în general, este important să se asigure că aceștia sunt tratați în mod echitabil de către întreprinderile feroviare. Prin urmare, acest amendament este indisolubil legat de alte propuneri, inclusiv cele privind informațiile pe care întreprinderile trebuie să le furnizeze și nediscriminarea călătorilor cuprinse la articolul 1 și în capitolele aferente, precum și toate dispozițiile privind disponibilitatea din capitolul V și altele.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Întreprinderile feroviare sau, după caz, autoritățile competente care răspund de contractele de servicii publice feroviare își fac publice deciziile de întrerupere permanentă sau temporară a serviciilor feroviare, prin mijloace adecvate , inclusiv în formate accesibile persoanelor cu handicap în conformitate cu cerințele de accesibilitate stabilite în Directiva XXX31, și înaintea punerii în aplicare a acestor decizii.

Întreprinderile feroviare sau, după caz, autoritățile competente care răspund de contractele de servicii publice feroviare fac publice propunerile de întrerupere sau de reducere substanțială permanentă sau temporară a serviciilor feroviare, prin mijloace adecvate, fără întârziere, inclusiv în formate accesibile persoanelor cu handicap în conformitate cu cerințele de accesibilitate stabilite în Directiva XXX31, și în timp util, înaintea punerii în aplicare, și se asigură că aceste propuneri fac obiectul unei consultări semnificative și adecvate înaintea oricărei puneri în aplicare.

__________________

__________________

31 Directiva XXX de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor („Actul european privind accesibilitatea”) (JO L X, X.X.XXXX, p. X).

31 Directiva XXX de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor („Actul european privind accesibilitatea”) (JO L X, X.X.XXXX, p. X).

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Întreprinderile feroviare și vânzătorii de legitimații de transport care oferă contracte de transport în numele uneia sau mai multor întreprinderi feroviare furnizează călătorilor, la cerere, cel puțin informațiile precizate în anexa II partea I, privind călătoriile pentru care contractul de transport este oferit de întreprinderea feroviară în cauză. Vânzătorii de legitimații de transport care oferă contracte de transport pe cont propriu și operatorii de turism furnizează aceste informații în cazul în care sunt disponibile.

1.  Întreprinderile feroviare, operatorii de turism și vânzătorii de legitimații de transport care oferă contracte de transport în nume propriu sau în numele uneia sau mai multor întreprinderi feroviare furnizează călătorilor cel puțin informațiile precizate în anexa II partea I, privind călătoriile pentru care contractul de transport este oferit de întreprinderea feroviară în cauză.

Justificare

Pentru a respecta logica internă și obiectivele regulamentului, este important să se asigure faptul că clienții primesc informații exacte și în timp util cu privire la călătoria lor de la comerciantul cu amănuntul relevant care le-a vândut legitimația de transport. Acest lucru este legat în mod indisolubil de dispozițiile privind informațiile, inclusiv de anexa II în ansamblul său.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Întreprinderile feroviare și, în cazul în care este posibil, vânzătorii de legitimații de transport furnizează călătorilor, în timpul călătoriilor, inclusiv în gările de legătură, cel puțin informațiile menționate în anexa II partea II.

2.  Întreprinderile feroviare și, în cazul în care este posibil, operatorii de turism și vânzătorii de legitimații de transport furnizează călătorilor, în timpul călătoriilor, inclusiv în gările de legătură, cel puțin informațiile menționate în anexa II partea II.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Informațiile menționate la alineatele (1) și (2) sunt furnizate în formatul cel mai adecvat , inclusiv prin utilizarea unor tehnologii de comunicare de ultimă oră. Trebuie acordată o atenție deosebită asigurării faptului că aceste informații sunt accesibile persoanelor cu handicap în conformitate cu cerințele de accesibilitate stabilite în Directiva XXX și în Regulamentul 454/2011 .

3.  Informațiile menționate la alineatele (1) și (2) sunt furnizate utilizând tehnologii de comunicare de ultimă oră ușor accesibile, utilizate în mod curent și în timp real, și în scris, atunci când este posibil. Trebuie acordată o atenție deosebită asigurării faptului că aceste informații sunt accesibile persoanelor cu handicap în conformitate cu cerințele de accesibilitate stabilite în Directiva XXX și în Regulamentul 454/2011. Disponibilitatea formatelor accesibile este publicată în mod clar.

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Gestionarii de gări și administratorii de infrastructură pun la dispoziția întreprinderilor feroviare și a vânzătorilor de legitimații de transport, în mod nediscriminatoriu, date în timp real privind trenurile, inclusiv cele exploatate de alte întreprinderi feroviare.

4.  Gestionarii de gări, administratorii de infrastructură și întreprinderile feroviare pun la dispoziția întreprinderilor feroviare și a vânzătorilor de legitimații de transport, în mod nediscriminatoriu, date în timp real privind trenurile, inclusiv cele exploatate de alte întreprinderi feroviare, în formatul cel mai adecvat, într-o interfață tehnică interoperabilă care utilizează cele mai recente tehnologii de comunicare, astfel încât întreprinderile feroviare și vânzătorii de legitimații de transport să furnizeze călătorilor toate informațiile impuse de prezentul regulament.

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Întreprinderile feroviare și vânzătorii de legitimații de transport care oferă contracte de transport în numele uneia sau mai multor întreprinderi feroviare furnizează călătorilor informații cu privire la eventualele legături cu alte modalități de transport.

Justificare

Prezentul amendament este indisolubil legat de articolele 9 și 14.

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4b.  Întreprinderile feroviare, în cooperare cu gestionarii de gări și cu administratorii de infrastructură, oferă în orare informații cu privire la legăturile feroviare și gările accesibile.

Justificare

Acest amendament are legătură cu articolul 1. Informațiile respective ar trebui să faciliteze călătoria cu trenul pentru persoanele cu handicap și pentru persoanele cu mobilitate redusă.

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Întreprinderile feroviare și vânzătorii de legitimații de transport oferă legitimații de transport și, dacă sunt disponibile , bilete directe și rezervări. Ei depun toate eforturile posibile pentru a oferi bilete directe, inclusiv pentru călătoriile transfrontaliere și cu mai mult de o întreprindere feroviară.

1.  Întreprinderile feroviare, vânzătorii de legitimații de transport și operatorii de turism oferă legitimații de transport, bilete directe și rezervări, inclusiv pentru călătoriile transfrontaliere sau care implică trenuri și călătorii pe timp de noapte cu mai mult de o întreprindere feroviară. Rezervarea acestor legitimații de transport este accesibilă și nediscriminatorie, inclusiv pentru persoanele cu handicap și pentru persoanele cu mobilitate redusă. Întreprinderile feroviare, vânzătorii de legitimații de transport și operatorii de turism dezvoltă interfețe și formate digitale corespunzătoare, care permit un schimb de informații între rețele, regiuni și țări, precum și rezervarea legitimațiilor de călătorie pe internet.

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Fără a aduce atingere alineatelor (3) și (4), întreprinderile feroviare și vânzătorii de legitimații de transport distribuie călătorilor legitimații de transport prin intermediul cel puțin al unuia din următoarele puncte de vânzare:

2.  Fără a aduce atingere alineatelor (3) și (4), întreprinderile feroviare, vânzătorii de legitimații de transport și operatorii de turism distribuie călătorilor legitimații de transport, bilete directe și rezervări prin intermediul internetului și cel puțin al unuia din următoarele puncte de vânzare:

(a)  ghișee sau distribuitoare automate de legitimații de transport;

(a)  ghișee sau distribuitoare automate de legitimații de transport;

(b)  telefon, internet sau orice altă tehnologie informațională disponibilă pe scară largă;

(b)  telefon sau orice altă tehnologie informațională disponibilă pe scară largă;

(c)  la bordul trenurilor.

(c)  la bordul trenurilor.

Satele membre pot impune întreprinderilor feroviare să pună la dispoziție legitimații de transport pentru servicii furnizate în conformitate cu contracte de servicii publice, prin intermediul mai multor puncte de vânzare.

 

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Întreprinderile feroviare oferă posibilitatea de a obține legitimații de transport pentru serviciul respectiv la bordul trenului, cu excepția cazurilor în care această posibilitate este limitată sau refuzată din motive de securitate sau legate de lupta împotriva fraudei, din motive de rezervare obligatorie sau din alte motive comerciale acceptabile.

3.  Întreprinderile feroviare oferă posibilitatea de a obține legitimații de transport pentru serviciul respectiv la bordul trenului, cu excepția cazurilor în care această posibilitate este limitată sau refuzată din motive rezonabile și justificate de securitate sau legate de lupta împotriva fraudei sau de disponibilitatea spațiului sau a locurilor.

Justificare

Pentru a crește numărul de persoane care utilizează serviciile feroviare în Europa, este necesar ca drepturile călătorilor să fie clare și consolidate în conformitate cu obiectivele prezentului regulament. Orice limitare a posibilităților unui călător de a cumpăra legitimații de transport la bordul unui tren ar trebui să fie rezonabilă și justificabilă. Atât politica de securitate/de combatere a fraudei, cât și disponibilitatea spațiului sunt motive legitime pentru această limitare, în timp ce exprimarea „motive comerciale acceptabile” este prea vagă. Acest amendament este deci necesar din motive imperative legate de logica internă și pentru că este indisolubil legat de obiectul său stabilit la articolul 1 și de obiectivele generale, astfel cum sunt exprimate în evaluările impactului și în expunerile de motive.

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În cazul în care în gara de plecare nu există ghișee sau distribuitoare automate de legitimații de transport , călătorii vor fi informați în gară:

4.  Legitimațiile de transport sunt retipărite pentru călători în ziua călătoriei, la cerere, fie la ghișeu, fie printr-un distribuitor automat de legitimații de transport. În cazul în care în gara de plecare nu există ghișee sau distribuitoare automate de legitimații de transport ori atunci când ghișeul sau distribuitorul automat de legitimații de transport nu este pe deplin accesibil, călătorii vor fi informați în gară:

Justificare

Legitimațiile de transport tipărite sunt adesea necesare pentru rambursarea cheltuielilor de călătorie de către angajatori. Atunci când nu este posibilă tipărirea acestora într-o gară, călătorii ar trebui să aibă dreptul să fie informați în gară cu privire la acest lucru. Acest amendament este necesar deoarece este indisolubil legat de dispozițiile privind accesibilitatea și de alte modificări ale Comisiei la articolul 10.

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Dacă în gara de plecare nu este disponibil niciun ghișeu sau distribuitor automat de legitimații de transport, persoanelor cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă li se permite să achiziționeze legitimații de transport la bordul trenului fără taxe suplimentare.

5.  Dacă în gara de plecare nu este deschis niciun ghișeu sau niciun distribuitor automat de legitimații de transport nu funcționează corect, călătorilor li se permite să achiziționeze legitimații de transport la bordul trenului. Legitimațiile de transport cumpărate la bordul trenului nu costă mai mult decât prețul standard relevant pentru călătoria în cauză, cu orice reducere aplicabilă.

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  În cazul în care un călător primește legitimații de transport separate pentru o singură călătorie care cuprinde servicii feroviare succesive exploatate de una sau mai multe întreprinderi feroviare, drepturile sale la informare, la asistență și la despăgubire sunt echivalente cu cele conferite de un bilet direct și acoperă întreaga călătorie, de la plecare până la destinația finală, cu excepția cazului în care călătorul primește informații contrare explicite, în scris. Aceste informații precizează în special că, atunci când un călător pierde o legătură, el nu este îndreptățit să ceară asistență sau despăgubiri pe baza lungimii totale a călătoriei. Sarcina probei referitoare la faptul că informațiile au fost furnizate îi revine întreprinderii feroviare, agentului acesteia, operatorului de turism sau vânzătorului de legitimații de transport.

6.  În cazul în care călătorii primesc legitimații de transport separate pentru o singură călătorie care cuprinde servicii feroviare succesive exploatate de una sau mai multe întreprinderi feroviare, drepturile lor la informare, la asistență și la despăgubire sunt echivalente cu cele conferite de un bilet direct și acoperă întreaga călătorie, de la plecare până la destinația finală.

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 10a

 

Furnizarea de informații de călătorie prin intermediul interfețelor de programare a aplicațiilor

 

1.   Întreprinderile feroviare oferă în mod public acces nediscriminatoriu la toate informațiile de călătorie, inclusiv date operaționale, privind calendarul și tarifele, în timp real, astfel cum se menționează la articolul 9, prin interfețe de programare a aplicațiilor (API).

 

2.   Întreprinderile feroviare furnizează operatorilor de turism, vânzătorilor de bilete și altor întreprinderi feroviare, vânzarea acestora, accesul nediscriminatoriu la sistemele de rezervare prin intermediul API, astfel încât aceștia să poată să încheie contracte de transport și emiterea legitimațiilor de transport, a biletelor directe și a rezervărilor, în așa fel încât să ofere călătorii optime la cele mai bune prețuri, inclusiv la nivel transfrontalier.

 

3.   Întreprinderile feroviare se asigură că specificațiile tehnice ale interfețelor de programare a aplicațiilor sunt bine documentate și accesibile în mod liber și gratuit. Interfețele de programare a aplicațiilor trebuie să utilizeze standarde deschise, protocoale utilizate în mod curent și formate care pot fi citite automat pentru a le face interoperabile.

 

4.   Întreprinderile feroviare se asigură că, cu excepția situațiilor de urgență, orice modificare a specificației tehnice a interfețelor lor de programare a aplicațiilor este pusă la dispoziția operatorilor de turism și a vânzătorilor de legitimații de transport în prealabil, cât mai curând posibil și cu cel puțin trei luni înainte de punerea în aplicare a modificării. Situațiile de urgență se documentează, iar documentația este pusă la dispoziția autorităților competente la cerere.

 

5.   Întreprinderile feroviare se asigură că accesul la interfețele de programare a aplicațiilor este oferit în mod nediscriminatoriu, la același nivel de disponibilitate și de performanță, inclusiv de sprijin și acces la toată documentația, standarde, protocoale și formate. Operatorii de turism și vânzătorii de legitimații de transport nu sunt dezavantajați în comparație cu întreprinderile feroviare.

 

6.   Interfețele de programare a aplicațiilor se creează în conformitate cu Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/1926 din 31 mai 2017.

Justificare

Acest amendament are legătură cu articolul 10 alineatul (1), care face parte din reformare.

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Atunci când este previzibil , în mod rezonabil, fie la plecare, fie în cazul pierderii unei legături în decursul unei călătorii desfășurate cu un bilet direct, că sosirea la destinația finală prevăzută în contractul de transport se va efectua cu o întârziere mai mare de 60 de minute, călătorii au imediat posibilitatea de a alege una dintre următoarele opțiuni :

1.  Atunci când este previzibil, în mod rezonabil, fie la plecare, fie în cazul pierderii unei legături în decursul unei călătorii, că sosirea la destinația finală se va efectua cu o întârziere mai mare de 45 de minute, călătorii au imediat posibilitatea de a alege una dintre următoarele opțiuni:

Justificare

Călătorii ar trebui să aibă dreptul să aleagă, indiferent dacă dețin un bilet direct, o legitimație de transport pentru o călătorie simplă, o călătorie dus-întors sau pentru o călătorie combinată. Formularea „contract de transport” a fost eliminată din motive de claritate juridică, deoarece pot fi implicate mai multe contracte. Acest lucru este în conformitate cu celelalte amendamente ale noastre din cadrul capitolului IV.

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În scopul alineatului (1) litera (b), redirecționarea în condiții comparabile se poate face cu servicii exploatate de orice întreprindere feroviară și poate implica utilizarea unei clase superioare de transport și a unor moduri de transport alternative, fără a genera costuri suplimentare pentru călător. Întreprinderile feroviare depun eforturi rezonabile pentru a evita introducerea unor legături suplimentare. Durata totală de călătorie, atunci când se utilizează un mod de transport alternativ pentru partea de călătorie care nu a fost finalizată așa cum era planificat, este comparabilă cu durata programată a călătoriei inițiale. Călătorii nu sunt declasați la condiții de transport dintr-o clasă inferioară, cu excepția cazului în care aceste condiții reprezintă singura soluție de redirecționare disponibilă.

2.  În scopul alineatului (1) litera (b), în cazul pierderii unei legături datorată întârzierii sau a anulării unei porțiuni anterioare din călătorie, călătorului i se permite să ia următorul serviciu disponibil pentru a ajunge la destinația finală planificată. Redirecționarea în condiții comparabile se poate face cu servicii exploatate de orice întreprindere feroviară și poate implica utilizarea unei clase superioare de transport și a unor moduri de transport alternative, fără a genera costuri suplimentare pentru călător. Întreprinderile feroviare depun eforturi rezonabile pentru a evita introducerea unor legături suplimentare. Durata totală de călătorie, atunci când se utilizează un mod de transport alternativ pentru partea de călătorie care nu a fost finalizată așa cum era planificat, este comparabilă cu durata programată a călătoriei inițiale. Călătorii nu sunt declasați la condiții de transport dintr-o clasă inferioară, cu excepția cazului în care aceste condiții reprezintă singura soluție de redirecționare disponibilă.

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Furnizorii serviciului de transport de redirecționare acordă o atenție deosebită asigurării unui nivel comparabil de accesibilitate a serviciului alternativ pentru persoanele cu handicap și pentru persoanele cu mobilitate redusă.

3.  Furnizorii serviciului de transport de redirecționare asigură un nivel comparabil de asistență și accesibilitate a serviciului alternativ pentru persoanele cu handicap și pentru persoanele cu mobilitate redusă.

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fără a pierde dreptul la transport, un călător poate cere întreprinderii feroviare o despăgubire pentru întârziere între locurile de plecare și de destinație menționate în contractul de transport pentru care costul aferent legitimației de transport nu a fost rambursat în conformitate cu articolul 16. Despăgubirile minime în caz de întârziere sunt fixate după cum urmează:

1.  Fără a pierde dreptul la transport pentru călătorie, un călător este îndreptățit să ceară întreprinderii feroviare o despăgubire pentru întârziere între locurile de plecare și de destinație menționate pe legitimația de transport și în contractul de transport pentru care costul aferent legitimației de transport nu a fost rambursat în conformitate cu articolul 16. Despăgubirile minime în caz de întârziere sunt fixate după cum urmează:

Justificare

Schema de despăgubire exactă este un aspect important al eficacității de ansamblu a regulamentului și, prin urmare, este indisolubil legată de obiectivele fundamentale ale acestuia și în special de capitolele VI și VII.

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  25 % din prețul legitimației de transport pentru o întârziere între 60 și 119 minute,

(a)  50 % din prețul legitimației de transport pentru o întârziere între 45 și 89 minute,

Justificare

Schema de despăgubire exactă este un aspect important al eficacității de ansamblu a regulamentului și, prin urmare, este indisolubil legată de obiectivele fundamentale ale acestuia și în special de capitolele VI și VII.

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  50 % din prețul legitimației de transport pentru o întârziere de 120 de minute sau mai mult.

(b)  75 % din prețul legitimației de transport pentru o întârziere între 90 și 119 de minute sau mai mult,

Justificare

Schema de despăgubire exactă este un aspect important al eficacității de ansamblu a regulamentului și, prin urmare, este indisolubil legată de obiectivele fundamentale ale acestuia și în special de capitolele VI și VII.

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  100 % din prețul legitimației de transport pentru o întârziere de 120 de minute sau mai mult.

Justificare

Schema de despăgubire exactă este un aspect important al eficacității de ansamblu a regulamentului și, prin urmare, este indisolubil legată de obiectivele fundamentale ale acestuia și în special de capitolele VI și VII.

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Alineatul (1) se aplică, de asemenea, călătorilor care dețin un permis de călătorie sau un abonament . Dacă acești călători se confruntă cu întârzieri sau cu anulări repetate pe perioada de valabilitate a permisului de călătorie sau a abonamentului , ei pot cere o despăgubire în conformitate cu înțelegerile privind despăgubirile ale întreprinderilor feroviare. Aceste înțelegeri instituie criterii de determinare a întârzierii și de calcul al despăgubirilor. În cazul în care pe parcursul perioadei de valabilitate a permisului de călătorie sau a abonamentului survin în mod repetat întârzieri mai mici de 60 de minute, aceste întârzieri sunt contabilizate cumulat, iar călătorii sunt despăgubiți în conformitate cu modalitățile de despăgubire ale întreprinderilor feroviare.

2.  Alineatul (1) se aplică, de asemenea, călătorilor care dețin un permis de călătorie sau un abonament . Dacă acești călători se confruntă cu întârzieri sau cu anulări repetate pe perioada de valabilitate a permisului de călătorie sau a abonamentului, ei au dreptul la o despăgubire în conformitate cu înțelegerile privind despăgubirile ale întreprinderilor feroviare. Aceste dispoziții instituie criterii de determinare a întârzierii și de calcul al despăgubirilor aferente, pe baza de calcul menționată la alineatul (1). În cazul în care pe parcursul perioadei de valabilitate a permisului de călătorie sau a abonamentului survin în mod repetat întârzieri mai mici de 45 de minute, aceste întârzieri sunt contabilizate cumulat, iar călătorii sunt despăgubiți în conformitate cu modalitățile de despăgubire ale întreprinderilor feroviare.

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Despăgubirea pentru prețul legitimației de transport se plătește în termen de o lună de la depunerea cererii de despăgubire. Despăgubirea poate fi plătită în bonuri și/sau alte servicii în cazul în care condițiile sunt flexibile (în special în ceea ce privește perioada de valabilitate și destinația). Despăgubirea se plătește în numerar la cererea călătorului.

5.  Despăgubirea pentru prețul legitimației de transport se plătește în termen de o lună de la depunerea cererii de despăgubire la întreprinderea feroviară, la operatorul de turism sau la vânzătorul de legitimații de transport. Despăgubirea poate fi plătită în bonuri și/sau alte servicii sau printr-un sistem de despăgubire automată, dacă acesta există, în cazul în care condițiile sunt flexibile (în special în ceea ce privește perioada de valabilitate și destinația). Despăgubirea se plătește în numerar, în același sistem de plată în care a fost achiziționată legitimația de transport, la cererea călătorului. Călătorul este informat într-o manieră inteligibilă cu privire la toate opțiunile de despăgubire dintre care poate alege, inclusiv de natură financiară. Călătorul nu trebuie, prin niciun mijloc, să fie descurajat să solicite despăgubiri.

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Călătorul nu are dreptul la nicio despăgubire în cazul în care este informat cu privire la întârziere înainte de cumpărarea legitimației de transport sau dacă întârzierea care se datorează continuării călătoriei la bordul unui alt tren sau redirecționării nu depășește 60 de minute.

7.  Călătorii nu au dreptul la nicio despăgubire în cazul în care sunt informați cu privire la întârziere înainte de cumpărarea legitimației de transport, cu excepția cazului în care întârzierea efectivă depășește 45 de minute față de întârzierea indicată, sau dacă întârzierea care se datorează continuării călătoriei la bordul unui alt tren sau redirecționării nu depășește 45 de minute.

Justificare

Acest amendament are legătură cu articolul 17 alineatul (2), care face parte din reformare.

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  O întreprindere feroviară nu este obligată să plătească despăgubiri dacă poate dovedi că întârzierea a fost provocată de condiții meteorologice extrem de nefavorabile sau de dezastre naturale majore care pun în pericol exploatarea în siguranță a serviciului și care nu ar fi putut fi prevăzute și nici împiedicate chiar dacă s-ar fi luat toate măsurile de precauție rezonabile.

eliminat

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În caz de întârziere la sosire sau la plecare, întreprinderea feroviară , vânzătorul de legitimații de transport sau gestionarul de gară informează călătorii asupra situației și a orelor de plecare și de sosire prevăzute, de îndată ce astfel de informații sunt disponibile.

1.  În caz de întârziere la sosire sau la plecare, întreprinderea feroviară, operatorul de turism, vânzătorul de legitimații de transport sau gestionarul de gară informează călătorii asupra situației și a orelor de plecare și de sosire prevăzute, de îndată ce astfel de informații sunt disponibile. Gestionarii de gară, administratorii de infrastructură și întreprinderile feroviare furnizează vânzătorilor de legitimații de transport informații în timp real și în formatul corespunzător.

Justificare

Un schimb de date corespunzător, interoperabil și în timp real între vânzătorii de legitimații de transport și întreprinderile feroviare este esențial pentru consumator, dacă dorim să ne asigurăm că acesta primește cele mai adecvate informații - inclusiv opțiunile de legitimații de transport și opțiunile de preț pentru călătoria solicitată - în timp real, precum și posibilitatea de a achiziționa tipul preferat de legitimație de transport de la un vânzător de legitimații de transport.

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care întârzierea menționată la alineatul (1) depășește 60 de minute, călătorilor li se oferă, de asemenea, gratuit:

2.  În cazul în care întârzierea menționată la alineatul (1) depășește 45 de minute, călătorilor li se oferă, de asemenea, gratuit:

Justificare

Prezentul amendament este necesar fiindcă este indisolubil legat de celelalte amendamente ale noastre privind timpul de întârziere, de la articolul 17.

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  mese și băuturi răcoritoare proporționale , în mod rezonabil, cu timpul de așteptare, în cazul în care acestea sunt disponibile la bordul trenului sau în gară sau pot fi furnizate în mod rezonabil, ținând cont de criterii precum distanța de la furnizor, durata necesară pentru livrare și costul ;

(a)  mese și băuturi răcoritoare proporționale, în mod rezonabil, cu timpul de așteptare, în cazul în care acestea sunt disponibile la bordul trenului sau în gară sau pot fi furnizate în mod rezonabil;

Justificare

Enumerarea cu titlu de exemplu a criteriilor în textul legislativ, îndeosebi a costurilor, nu este utilă pentru stabilirea caracterului rezonabil al aprovizionării cu băuturi răcoritoare și mese.

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  în cazul în care trenul este blocat pe calea ferată, transportul de la tren până la gară, până la un alt punct de plecare sau până la destinația finală a trenului, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere fizic .

(c)  în cazul în care trenul este blocat pe calea ferată, transportul accesibil de la tren până la gară, până la un alt punct de plecare sau până la destinația finală a trenului, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere fizic.

Justificare

În acord cu intenția prezentului regulament de a consolida drepturile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă, precum și cu dispozițiile capitolului V, în special cu faptul că orice transport alternativ de la tren și pe parcursul călătoriei ulterioare trebuie să fie accesibil pentru toți călătorii. Trebuie să se precizeze în mod clar că sunt luate în considerare nevoile călătorilor respectivi, întrucât aceștia pot avea nevoie de asistență suplimentară, de exemplu în cazul unei evacuări.

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Dacă serviciul feroviar nu mai poate fi continuat, întreprinderile feroviare organizează, cât mai repede posibil, servicii de transport alternative pentru călători.

3.  Dacă serviciul feroviar nu mai poate fi continuat, întreprinderile feroviare organizează, cât mai repede posibil, servicii de transport alternative accesibile pentru călători.

Justificare

Acest amendament este legat de dispozițiile privind accesibilitatea, care fac parte din reformare.

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  La cererea călătorilor, întreprinderile feroviare certifică pe legitimația de transport sau prin orice alt mijloc că serviciul feroviar a avut întârziere, a cauzat pierderea unei legături sau a fost anulat, după caz.

4.  Întreprinderile feroviare se oferă să certifice pentru călătorii afectați, în scris, pe legitimația de transport a acestora sau prin orice alt mijloc, că serviciul feroviar a avut întârziere, a cauzat pierderea unei legături sau a fost anulat, după caz.

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Pe lângă obligațiile care le revin întreprinderilor feroviare în temeiul articolului 13a alineatul (3) din Directiva 2012/34/UE, gestionarul unei gări prin care, pe parcursul unui an, trec cel puțin 10 000 de călători pe zi, în medie, trebuie să se asigure că operațiunile gării, ale întreprinderilor feroviare și ale administratorului de infrastructură sunt coordonate printr-un plan adecvat pentru situații neprevăzute, în vederea pregătirii pentru posibilitatea unei perturbări majore și a unor întârzieri de durată care duc la blocarea în gară a unui număr considerabil de călători. Planul asigură furnizarea unor servicii de asistență și a unor informații adecvate călătorilor blocați, inclusiv în formate accesibile în conformitate cu cerințele de accesibilitate stabilite în Directiva XXX. La cerere, gestionarul de gară pune planul, inclusiv modificările acestuia, la dispoziția organismului național de aplicare a legii sau a oricărui alt organism desemnat de un stat membru. Gestionarii gărilor prin care, pe parcursul unui an, trec mai puțin de 10 000 de călători pe zi, în medie, depun toate eforturile rezonabile pentru coordonarea utilizatorilor gărilor și pentru furnizarea de asistență și de informații călătorilor blocați, în astfel de situații.

6.  Pe lângă obligațiile care le revin întreprinderilor feroviare în temeiul articolului 13a alineatul (3) din Directiva 2012/34/UE, gestionarul unei gări prin care, pe parcursul unui an, trec cel puțin 10 000 de călători pe zi, în medie, trebuie să se asigure că operațiunile gării, ale întreprinderilor feroviare și ale administratorului de infrastructură sunt coordonate printr-un plan adecvat pentru situații neprevăzute, în vederea pregătirii pentru posibilitatea unei perturbări majore și a unor întârzieri de durată care duc la blocarea în gară a unui număr considerabil de călători. Planul acordă o atenție deosebită nevoilor persoanelor cu handicap și nevoilor persoanelor cu mobilitate redusă și asigură furnizarea unor servicii de asistență și a unor informații adecvate călătorilor blocați, inclusiv în formate accesibile în conformitate cu cerințele de accesibilitate stabilite în Directiva XXX. Planul include și cerințe privind accesibilitatea sistemelor de alertă și informare. Gestionarul de gară pune planul, inclusiv modificările acestuia, la dispoziția publicului, inclusiv pe site-ul web al gării. Gestionarii gărilor prin care, pe parcursul unui an, trec mai puțin de 10 000 de călători pe zi, în medie, depun toate eforturile rezonabile pentru coordonarea utilizatorilor gărilor și pentru furnizarea de asistență și de informații călătorilor blocați, în astfel de situații.

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Întreprinderile feroviare și gestionarii de gară, cu implicarea activă a organizațiilor reprezentative ale persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă, instituie sau dispun de reguli de acces nediscriminatorii pentru transportul persoanelor cu handicap și al persoanelor cu mobilitate redusă , inclusiv al persoanelor de asistență ale acestora . Regulile permit însoțirea călătorului de un câine de asistență în conformitate cu orice norme naționale relevante.

1.  Întreprinderile feroviare și gestionarii de gară, cu implicarea activă a organizațiilor reprezentative ale persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă, instituie sau dispun de reguli nediscriminatorii pentru accesul neîngrădit și independent pentru transportul persoanelor cu handicap și al persoanelor cu mobilitate redusă, inclusiv al persoanelor de asistență ale acestora. Regulile permit însoțirea călătorului de un animal de asistență certificat sau o persoană însoțitoare, în ambele cazuri gratuit, în conformitate cu orice norme naționale relevante și asigură faptul că transportul feroviar pentru persoanele cu handicap și pentru persoanele cu mobilitate redusă este posibil imediat și fără o planificare de lungă durată.

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  La cerere, gestionarul de gară, întreprinderea feroviară, vânzătorul de legitimații de transport sau operatorul de turism furnizează persoanelor cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă informații , inclusiv în formate accesibile în conformitate cu cerințele de accesibilitate stabilite în Regulamentul (UE) nr. 454/2011 și în Directiva XXX, privind accesibilitatea gării și a facilităților asociate, precum și a serviciilor feroviare și condițiile de acces la materialul rulant în conformitate cu regulile de acces menționate la articolul 20 alineatul (1) și vor informa persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă cu privire la facilitățile oferite la bord.

1.  La cerere, gestionarul de gară, întreprinderea feroviară, vânzătorul de legitimații de transport sau operatorul de turism furnizează persoanelor cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă informații , inclusiv în formate accesibile în conformitate cu cerințele de accesibilitate stabilite în Regulamentul (UE) nr. 454/2011 și în Directiva XXX, privind accesibilitatea gării și a facilităților asociate, precum și a serviciilor feroviare și condițiile de acces la materialul rulant în conformitate cu regulile de acces menționate la articolul 20 alineatul (1) și vor informa persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă cu privire la facilitățile oferite la bord. Aceste informații sunt accesibile și pe site-ul web al gestionarului de gară sau al întreprinderii feroviare.

Amendamentul    81

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Atunci când o întreprindere feroviară, un vânzător de legitimații de transport sau un operator de turism exercită derogarea prevăzută la articolul 20 alineatul (2), acesta/aceasta informează în scris, la cerere, persoana cu handicap sau persoana cu mobilitate redusă în cauză asupra motivelor acestei derogări, în decurs de cinci zile lucrătoare de la refuzul rezervării sau al emiterii legitimației de transport sau de la impunerea condiției de a fi însoțită. Întreprinderea feroviară, vânzătorul de legitimații de transport sau operatorul de turism depun eforturi rezonabile pentru a propune persoanei în cauză o opțiune de transport alternativă, ținând seama de necesitățile de accesibilitate ale acesteia.

2.  Atunci când o întreprindere feroviară, un vânzător de legitimații de transport sau un operator de turism exercită derogarea prevăzută la articolul 20 alineatul (2), acesta/aceasta informează în scris, la cerere, persoana cu handicap sau persoana cu mobilitate redusă în cauză asupra motivelor acestei derogări, în decurs de cinci zile lucrătoare de la refuzul rezervării sau al emiterii legitimației de transport sau de la impunerea condiției de a fi însoțită. Întreprinderea feroviară, vânzătorul de legitimații de transport sau operatorul de turism propun persoanei în cauză o opțiune de transport alternativă, ținând seama de necesitățile de accesibilitate ale acesteia.

Amendamentul    82

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  La plecarea unei persoane cu handicap sau a unei persoane cu mobilitate redusă dintr-o gară dotată cu personal sau în timpul tranzitului prin aceasta sau la sosirea în gară a unei asemenea persoane , gestionarul de gară , întreprinderea feroviară sau ambii furnizează asistența gratuită necesară pentru ca acea persoană să poată urca în sau coborî din trenul pentru care a cumpărat legitimația de transport, fără a aduce atingere regulilor de acces menționate la articolul 20 alineatul (1).

1.  La plecarea unei persoane cu handicap sau a unei persoane cu mobilitate redusă dintr-o gară dotată cu personal sau în timpul tranzitului prin aceasta sau la sosirea în gară a unei asemenea persoane , gestionarul de gară , întreprinderea feroviară sau ambii furnizează asistența gratuită necesară pentru ca acea persoană să poată urca în sau coborî din trenul pentru care a cumpărat legitimația de transport, fără a aduce atingere regulilor de acces menționate la articolul 20 alineatul (1). Orice rezervare a asistenței este întotdeauna gratuită, indiferent de metoda de comunicare utilizată.

Justificare

Deși este clar că serviciul de acordare de asistență trebuie să fie gratuit pentru călător, în regulament nu este menționat în mod explicit că asistența la rezervare trebuie să fie și ea gratuită, în prezent anumite întreprinderi feroviare taxând călătorii pentru acest lucru. Regulamentul reformat vizează consolidarea drepturilor călătorilor din transportul feroviar, în special ale persoanelor cu handicap, iar prezentul amendament urmează logica internă a capitolului V și a celorlalte amendamente ale noastre în acest sens.

Amendamentul    83

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Statele membre pot prevedea o derogare de la dispozițiile alineatului (1) în cazul persoanelor care călătoresc cu servicii care fac obiectul unui contract de serviciu public, atribuit în conformitate cu dreptul Uniunii, cu condiția ca autoritatea competentă să fi adoptat facilități sau măsuri alternative care garantează un nivel echivalent sau superior de accesibilitate a serviciilor de transport.

Justificare

Prezentul amendament este indisolubil legat de articolul 22 alineatul (2). Nu există niciun motiv să nu se permită aranjamente alternative pentru a garanta un nivel echivalent sau chiar mai mare de accesibilitate a serviciilor de transport.

Amendamentul    84

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În gările nedotate cu personal, întreprinderile feroviare și gestionarii de gară asigură afișarea de informații care să fie disponibile cu ușurință , inclusiv în formate accesibile conform cerințelor de accesibilitate stabilite în Directiva XXX, în conformitate cu regulile de acces prevăzute la articolul 20 alineatul (1), cu privire la cea mai apropiată gară dotată cu personal și la asistența acordată în mod direct pentru persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă.

3.  În gările nedotate cu personal, întreprinderile feroviare și gestionarii de gară asigură afișarea de informații care să fie disponibile cu ușurință, inclusiv în formate accesibile conform cerințelor de accesibilitate stabilite în Regulamentul (UE) nr. 1300/2014, în conformitate cu regulile de acces prevăzute la articolul 20 alineatul (1), cu privire la cea mai apropiată gară dotată cu personal și la asistența acordată în mod direct pentru persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă.

Amendamentul    85

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Asistența este disponibilă în gări în orice moment în care sunt exploatate servicii feroviare.

4.  Fără a aduce atingere alineatului (3) de la prezentul articol, asistența este disponibilă în gări în orice moment în care sunt exploatate servicii feroviare.

Amendamentul    86

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Întreprinderile feroviare, gestionarii de gară, vânzătorii de legitimații de transport și operatorii de turism cooperează pentru a asigura asistență persoanelor cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă în sensul articolelor 20 și 21, în conformitate cu următoarele puncte:

Întreprinderile feroviare, gestionarii de gară, vânzătorii de legitimații de transport și operatorii de turism cooperează pentru a asigura asistență gratuită persoanelor cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă în sensul articolelor 20 și 21, în conformitate cu următoarele puncte:

Justificare

Prezentul amendament este indisolubil legat de articolul 1 litera (a). Întrucât Comisia propune nediscriminarea între călători în ceea ce privește condițiile de transport, prezentul amendament garantează că serviciul de furnizare a asistenței pentru persoanele cu handicap și pentru persoanele cu mobilitate redusă trebuie să fie gratuit pentru călător.

Amendamentul    87

Propunere de regulament

Articolul 24 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  asistența este asigurată cu condiția ca întreprinderea feroviară, gestionarul de gară, vânzătorul de legitimații de transport sau operatorul de turism de la care a fost achiziționată legitimația de transport să fie informat asupra nevoilor de asistență ale persoanei cu cel puțin 48 de ore înainte ca asistența să fie necesară. În cazul în care o legitimație de transport sau un abonament permite efectuarea mai multor călătorii, o singură notificare este suficientă, cu condiția să fie furnizate informații adecvate cu privire la orarele călătoriilor ulterioare. Aceste notificări sunt înaintate tuturor celorlalte întreprinderi feroviare și celorlalți gestionari de gară implicați în călătoria persoanei respective;

(a)  asistența este asigurată cu condiția ca întreprinderea feroviară, gestionarul de gară, vânzătorul de legitimații de transport sau operatorul de turism de la care a fost achiziționată legitimația de transport să fie informat asupra nevoilor de asistență ale persoanei la momentul rezervării legitimației de transport sau la sosirea în gara cu personal sau, în cazul gărilor fără personal, cu cel puțin trei ore înainte ca asistența să fie necesară. Excepție fac gările cu mai puțin de 10 000 de călători pe zi, care trebuie să asigure asistență cu o notificare prealabilă de cel puțin 24 de ore. Rezervarea acestei asistențe este gratuită pentru călător. În cazul în care o legitimație de transport sau un abonament permite efectuarea mai multor călătorii, o singură notificare este suficientă, cu condiția să fie furnizate informații adecvate cu privire la orarele călătoriilor ulterioare. Aceste notificări sunt înaintate tuturor celorlalte întreprinderi feroviare și celorlalți gestionari de gară implicați în călătoria persoanei respective;

Justificare

Prezentul amendament este indisolubil legat de articolul 1 litera (a). Întrucât Comisia propune nediscriminarea între călători în ceea ce privește condițiile de transport, prezentul amendament garantează că serviciul de furnizare a asistenței pentru persoanele cu handicap și pentru persoanele cu mobilitate redusă trebuie să fie gratuit pentru călător.

Impunerea unei notificări de 48 de ore va limita semnificativ mobilitatea persoanelor cu handicap, îngreunându-le, astfel, capacitatea de a se integra bine în societate. O derogare pentru stația locală (cu mai puțin de 10 000 de călători pe zi) este necesară pentru a asigura o calitate corespunzătoare de asistență și pentru a le permite operatorilor feroviari să își îndeplinească îndatoririle față de călătorii cu handicap.

Amendamentul    88

Propunere de regulament

Articolul 24 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  asistența este asigurată, de asemenea, în cazul în care personalul gestionarului de gară sau întreprinderii feroviare cu o formare în acest sens are cunoștință de nevoia de a oferi asistență și are posibilitatea efectivă de a oferi asistență.

Justificare

În vederea clarificării textului legislativ în sensul unei oferte orientate spre servicii, ca expresie a disponibilității de întrajutorare reciprocă la nivelul societății și având în vedere sensul și obiectivul regulamentului, îndeosebi cu privire la considerentele 3 și 5 ale regulamentului, asistența ar trebui să fie oferită și într-o manieră nebirocratică, dacă acest lucru este oportun și posibil.

Amendamentul    89

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul în care întreprinderile feroviare și gestionarii de gară cauzează pierderea sau avarierea fotoliilor rulante, a altor echipamente de mobilitate sau dispozitive de asistare , precum și a câinilor de asistență folosiți de persoanele cu handicap sau de persoanele cu mobilitate redusă, ei sunt răspunzători și plătesc despăgubiri pentru pierderea sau avarierea respectivă .

1.  În cazul în care întreprinderile feroviare și gestionarii de gară cauzează pierderea sau avarierea fotoliilor rulante, a altor echipamente de mobilitate sau dispozitive de asistare, precum și a animalelor de serviciu folosite de persoanele cu handicap sau de persoanele cu mobilitate redusă, ei sunt răspunzători și plătesc despăgubiri pentru pierderea sau avarierea respectivă.

Amendamentul    90

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Despăgubirile menționate la alineatul (1) sunt egale cu costul înlocuirii sau reparări echipamentelor sau dispozitivelor care au fost pierdute sau avariate.

2.  Despăgubirile pentru pierderile sau avarierile menționate la alineatul (1) se plătesc în termen de o lună de la depunerea solicitării și sunt egale cu costul înlocuirii, stabilit pe baza valorii reale sau a costurilor totale ale reparării, în cazul fotoliilor rulante, al altor echipamente de mobilitate sau al dispozitivelor de asistență care au fost pierdute sau avariate ori în cazul pierderii sau vătămării animalului de serviciu. Despăgubirile includ, de asemenea, costul înlocuirii temporare în caz de reparații, dacă aceste costuri sunt suportate de călător.

Justificare

Despăgubirile pentru pierderea sau avarierea bunurilor în cazul persoanelor cu handicap ar trebui să fie prompte și tratate fără întârziere suplimentară. Acest lucru este menit să evite discriminarea și restricționările suplimentare asupra mobilității la care este expusă această categorie specială de călători.

Amendamentul    91

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Atunci când este necesar, întreprinderile feroviare și gestionarii de gară depun toate eforturile rezonabile pentru a furniza rapid înlocuitori temporari pentru echipamentele specifice sau dispozitivele de asistare care, dacă este posibil, prezintă caracteristici tehnice și funcționale echivalente cu cele ale echipamentelor sau dispozitivelor care au fost pierdute sau avariate. Persoana cu handicap sau cu mobilitate redusă poate păstra echipamentul sau dispozitivul înlocuitor temporar până când despăgubirea menționată la alineatele (1) și (2) a fost plătită.

3.  Atunci când este necesar, întreprinderile feroviare și gestionarii de gară furnizează de urgență înlocuitori temporari, pe cheltuiala lor, pentru echipamentele specifice sau dispozitivele de asistare care, dacă este posibil, prezintă caracteristici tehnice și funcționale echivalente cu cele ale echipamentelor sau dispozitivelor care au fost pierdute sau avariate. Persoana cu handicap sau cu mobilitate redusă poate păstra echipamentul sau dispozitivul înlocuitor temporar, în măsura în care acest lucru este posibil și dorit de persoana respectivă, până când despăgubirea menționată la alineatele (1) și (2) a fost plătită.

Amendamentul    92

Propunere de regulament

Articolul 26 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  se asigură că toți membrii personalului, inclusiv cei angajați de orice altă parte prestatară, care furnizează asistență directă persoanelor cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă, știu cum să satisfacă necesitățile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă, inclusiv ale celor cu deficiențe mentale sau intelectuale;

(a)  se asigură că toți membrii personalului, inclusiv cei angajați de orice altă parte prestatară, beneficiază de formare privind handicapurile, pentru a ști cum să satisfacă necesitățile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă, inclusiv ale celor cu deficiențe mentale sau intelectuale;

Amendamentul    93

Propunere de regulament

Articolul 26 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  oferă programe de formare pentru conștientizarea necesităților persoanelor cu handicap la nivelul întregului personal care activează în gară și care lucrează direct cu publicul călător;

(b)  garantează programe de formare pentru conștientizarea necesităților persoanelor cu handicap la nivelul întregului personal care activează în gară și care lucrează direct cu publicul călător;

Amendamentul    94

Propunere de regulament

Articolul 26 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  se asigură că, imediat după recrutare, toți angajații noi beneficiază de formare privind handicapurile și că personalul participă la cursuri de formare regulate pentru împrospătarea cunoștințelor;

(c)  se asigură că, imediat după recrutare, toți angajații noi și cei care, prin natura activității lor, ar putea furniza asistență directă călătorilor cu handicap și călătorilor cu mobilitate redusă beneficiază de formare privind handicapurile și că personalul participă la cursuri de formare regulate pentru împrospătarea cunoștințelor;

Justificare

Angajații care au contact direct cu călătorii ar trebui să fie în permanență capabili să furnizeze asistență și ajutor adecvat călătorilor care au nevoie.

Amendamentul    95

Propunere de regulament

Articolul 26 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  acceptă, la cerere, participarea la programele de formare a angajaților cu handicap, a călătorilor cu handicap și cu mobilitate redusă și/sau a organizațiilor care îi reprezintă;

(d)  încurajează în mod activ participarea la programele de formare a personalului cu handicap, precum și a călătorilor cu handicap și cu mobilitate redusă și a organizațiilor care îi reprezintă;

Amendamentul    96

Propunere de regulament

Articolul 26 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  implică organizațiile care reprezintă persoane cu handicap și cu mobilitate redusă în conceperea și realizarea programelor de formare privind handicapurile;

Amendamentul    97

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Toate întreprinderile feroviare și toți vânzătorii de legitimații de transport, gestionarii de gară și administratorii de infrastructură din gări prin care, pe parcursul unui an, trec peste 10 000 de călători pe zi, în medie, instituie fiecare câte un sistem de tratare a plângerilor referitoare la drepturile și obligațiile stipulate în prezentul regulament în domeniul lor de competență respectiv . Ei fac cunoscute călătorilor datele lor de contact, precum și limba sau limbile de lucru.

1.  Toate întreprinderile feroviare și toți vânzătorii de legitimații de transport și operatorii de turism, gestionarii de gară și administratorii de infrastructură din gări instituie fiecare câte un sistem de tratare a plângerilor referitoare la drepturile și obligațiile stipulate în prezentul regulament în domeniul lor de competență respectiv. Ei pun la dispoziție detalii cu privire la procedura de tratare a plângerilor, datele lor de contact și limba sau limbile de lucru cunoscute de călători. Formularul de reclamație este oferit călătorilor și este disponibil în una sau mai multe limbi înțelese de cei mai mulți călători.

Amendamentul    98

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Călătorii pot depune plângere la oricare dintre întreprinderile feroviare , vânzătorii de legitimații de transport, gestionarii de gară sau administratorii de infrastructură implicați. Plângerile se depun în termen de șase luni de la incidentul care face obiectul plângerii. În termen de o lună de la primirea plângerii , destinatarul dă un răspuns motivat sau, în situații justificate, informează călătorii la ce dată poate fi așteptat răspunsul, în decursul unei perioade mai mici de trei luni de la data primirii plângerii. Întreprinderile feroviare, vânzătorii de legitimații de transport, gestionarii de gară și administratorii de infrastructură păstrează datele referitoare la incident care sunt necesare pentru evaluarea plângerii timp de doi ani și, la cerere, le pun la dispoziția organismelor naționale de aplicare a legii.

2.  Călătorii pot depune plângere la oricare dintre întreprinderile feroviare, vânzătorii de legitimații de transport, gestionarii de gară sau administratorii de infrastructură implicați. Călătorii au dreptul să depună plângere în același mod în care și-au primit legitimația de transport. Plângerile se depun în termen de șase luni de la incidentul care face obiectul plângerii. În termen de o lună de la depunerea plângerii, destinatarul dă un răspuns motivat sau, în situații justificate, informează călătorii la ce dată poate fi așteptat răspunsul, în decursul unei perioade mai mici de trei luni de la data primirii plângerii. Întreprinderile feroviare, vânzătorii de legitimații de transport, gestionarii de gară și administratorii de infrastructură păstrează datele referitoare la incident care sunt necesare pentru evaluarea plângerii timp de doi ani și, la cerere, le pun la dispoziția organismelor naționale de aplicare a legii.

Amendamentul    99

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Detaliile referitoare la procedura de tratare a plângerilor sunt accesibile persoanelor cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă.

3.  Detaliile referitoare la procedura de tratare a plângerilor sunt disponibile cu ușurință călătorilor și accesibile persoanelor cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă. Aceste informații sunt puse la dispoziție în mod gratuit, în scris, la cerere, în limba națională a întreprinderii feroviare.

Amendamentul    100

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Comisia adoptă un formular standardizat de plângere la nivelul UE, pe care călătorii îl pot utiliza pentru a solicita despăgubiri în conformitate cu prezentul regulament.

Justificare

În spiritul nediscriminării prevăzute la articolul 5 și în lumina considerentului 12, călătorii ar trebui să poată depune o plângere, indiferent de limbă. Călătorul poate decide să utilizeze formularul standardizat de plângere la nivelul UE, în locul celui furnizat de întreprinderea feroviară, de vânzătorul de legitimații de transport, de gestionarul de gară sau de administratorul de infrastructură implicat, în cazul în care dorește acest lucru, iar acesta ar trebui să fie valabil în egală măsură. În special în cazul călătorilor care călătoresc în afara propriului stat membru, ar putea fi mai ușor de depus o plângere utilizând un formular de plângere la nivelul UE.

Amendamentul    101

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Întreprinderile feroviare și gestionarii de gară cooperează în mod activ cu organizațiile ce reprezintă persoanele cu handicap, pentru a îmbunătăți calitatea accesibilității serviciilor de transport.

Justificare

Există o logică internă între articolul 26 și articolul 29, deoarece Comisia propune formarea personalului și solicită standarde de calitate a serviciilor. Prezentul amendament ar putea facilita utilizarea serviciilor feroviare de către persoanele cu handicap și ar putea îmbunătăți calitatea serviciilor oferite acestora.

Amendamentul    102

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Întreprinderile feroviare și gestionarii de gară informează călătorii în mod corespunzător, inclusiv în formate accesibile în conformitate cu cerințele de accesibilitate stabilite în Directiva XXX, în gară sau la bordul trenului, cu privire la drepturile și obligațiile care le revin în temeiul prezentului regulament și la datele de contact ale organismului sau organismelor desemnate de statele membre în conformitate cu articolul 31.

2.  Întreprinderile feroviare și gestionarii de gară informează călătorii în mod corespunzător, inclusiv în formate accesibile în conformitate cu cerințele de accesibilitate stabilite în Directiva XXX, în gară, la bordul trenului și pe site-ul lor web, cu privire la drepturile și obligațiile care le revin în temeiul prezentului regulament și la datele de contact ale organismului sau organismelor desemnate de statele membre în conformitate cu articolul 31.

Amendamentul    103

Propunere de regulament

Articolul 31 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre informează Comisia în legătură cu organismul sau organismele desemnate în conformitate cu prezentul articol și în legătură cu responsabilitățile lor respective.

Statele membre informează Comisia în legătură cu organismul sau organismele desemnate în conformitate cu prezentul articol și în legătură cu responsabilitățile lor respective și publică aceste informații în locuri adecvate pe site-urile lor web.

Justificare

Publicarea informațiilor pe internet asigură o mai mare transparență pentru călători, fiind totodată în acord cu obiectivul Uniunii Europene de creare a unei piețe unice digitale. La momentul publicării variantei inițiale a regulamentului privind drepturile călătorilor, strategia privind piața unică digitală nu intrase încă în vigoare.

Amendamentul    104

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Organismele naționale de aplicare a legii monitorizează îndeaproape respectarea prezentului regulament și iau măsurile necesare pentru a se asigura că drepturile călătorilor sunt respectate. În acest scop, întreprinderile feroviare, gestionarii de gară și administratorii de infrastructură pun la dispoziția acestor organisme, la cerere, documentele și informațiile relevante. În îndeplinirea sarcinilor care le revin, organismele respective țin seama de informațiile care le sunt comunicate de organismul desemnat, în temeiul articolului 33, pentru tratarea plângerilor, dacă acesta este un organism diferit. Ele pot de asemenea hotărî acțiuni de aplicare a legii în funcție de plângerile individuale transmise de acest organism.

1.  Organismele naționale de aplicare a legii monitorizează îndeaproape respectarea prezentului regulament și iau măsurile necesare pentru a se asigura că drepturile călătorilor sunt respectate. În acest scop, întreprinderile feroviare, gestionarii de gară și administratorii de infrastructură pun la dispoziția acestor organisme, la cerere, documentele și informațiile relevante, fără întârziere și, în orice caz, în termen de o lună. În îndeplinirea sarcinilor care le revin, organismele respective țin seama de informațiile care le sunt comunicate de organismul desemnat, în temeiul articolului 33, pentru tratarea plângerilor, dacă acesta este un organism diferit. Statele membre se asigură că organismele naționale de aplicare a legii și de tratare a plângerilor dispun de suficiente competențe și resurse pentru a asigura că se dă curs într-o manieră adecvată și eficace plângerilor individuale primite de la călători în temeiul prezentului regulament.

Amendamentul    105

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Organismele naționale de aplicare a legii publică statistici cu privire la activitatea lor, inclusiv cu privire la sancțiunile aplicate, în fiecare an, cel târziu până la sfârșitul lunii aprilie a următorului an calendaristic.

2.  Organismele naționale de aplicare a legii publică în fiecare an rapoarte cu statistici pe site-urile lor web, în care sunt detaliate numărul și tipul plângerilor primite, precum și rezultatul acțiunilor lor de aplicare a legii, inclusiv sancțiunile aplicate. Acest lucru se face pentru fiecare an, până cel târziu la data de 1 aprilie a anului următor. De asemenea, aceste rapoarte sunt făcute publice și pe site-ul web al Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate .

Amendamentul    106

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Organismele naționale de aplicare a legii, în colaborare cu organismele reprezentative ale persoanelor cu handicap și cu mobilitate redusă, efectuează în mod regulat audituri ale serviciilor de asistență oferite în conformitate cu prezentul regulament și publică rezultatele în formate accesibile și utilizate în mod curent.

Amendamentul    107

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Organismul în cauză confirmă primirea plângerii în termen de două săptămâni de la primirea acesteia. Procedura de tratare a plângerilor durează maximum trei luni. Pentru cazurile complexe și la discreția organismului, acesta poate prelungi perioada la șase luni. Într-un astfel de caz, organismul informează călătorul cu privire la motivele prelungirii și la durata preconizată necesară pentru finalizarea procedurii. Doar cazurile care implică acțiuni în justiție pot dura mai mult de șase luni. Dacă organismul este de asemenea un organism de soluționare alternativă a litigiilor în sensul Directivei 2013/11/UE, termenele stabilite în directiva respectivă prevalează.

Organismul în cauză confirmă primirea plângerii în termen de două săptămâni de la primirea acesteia. Procedura de tratare a plângerilor durează maximum trei luni. Pentru cazurile complexe și la discreția organismului, acesta poate prelungi perioada la șase luni. Într-un astfel de caz, organismul informează călătorul sau organizația care reprezintă călătorii cu privire la motivele prelungirii și la durata preconizată necesară pentru finalizarea procedurii. Doar cazurile care implică acțiuni în justiție pot dura mai mult de șase luni. Dacă organismul este de asemenea un organism de soluționare alternativă a litigiilor în sensul Directivei 2013/11/UE, termenele stabilite în directiva respectivă prevalează și se poate pune la dispoziție utilizarea soluționării online a litigiilor, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 524/2013, cu acordul tuturor părților implicate.

Amendamentul    108

Propunere de regulament

Anexa II – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

INFORMAȚIILE MINIME CARE TREBUIE FURNIZATE DE ÎNTREPRINDERILE FEROVIARE ȘI DE VÂNZĂTORII DE LEGITIMAȚII DE TRANSPORT

INFORMAȚIILE MINIME CARE TREBUIE FURNIZATE DE ÎNTREPRINDERILE FEROVIARE, DE OPERATORII DE TURISM ȘI DE VÂNZĂTORII DE LEGITIMAȚII DE TRANSPORT

Justificare

Prezentul amendament este necesar, fiind indisolubil legat de celelalte amendamente ale noastre referitoare la furnizarea de informații de către diverși distribuitori cu amănuntul pentru călătoriile feroviare în cauză, în special de către „operatorii de turism”, de la articolele 5, 7, 9 și 10.

Amendamentul    109

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – liniuța 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  Condițiile generale aplicabile contractului

–  Condițiile generale aplicabile contractului sau contractelor care fac parte din călătorie sau din călătoria combinată

Justificare

Din rațiuni de claritate juridică pe parcursul întregului regulament, este important de remarcat faptul că pentru călătoriile combinate vor fi necesare mai multe contracte. Aceasta are legătură cu amendamentele noastre de la capitolul II.

Amendamentul    110

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – liniuța 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  Orarele și condițiile pentru cea mai rapidă călătorie

–  Orarele și condițiile pentru cea mai rapidă călătorie și cele mai bune legături

Justificare

Călătoriile combinate reprezintă un set mult mai amplu de opțiuni feroviare decât gama limitată de bilete directe, iar călătoriile combinate cu legitimații de transport diferite sunt deja posibile din punct de vedere tehnic, deci este logic ca întreprinderile să furnizeze călătorilor informații privind modalitatea optimă de finalizare a călătoriei. Prezentul amendament este indisolubil legat de amendamentele noastre pe această temă de la capitolul II.

Amendamentul    111

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – liniuța 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  Orarele și condițiile pentru cele mai mici prețuri

–  Orarele și condițiile pentru cele mai mici prețuri și pentru toate prețurile disponibile

Justificare

Călătoriile combinate reprezintă un set mult mai amplu de opțiuni feroviare decât gama limitată de bilete directe, iar călătoriile combinate cu legitimații de transport diferite sunt deja posibile din punct de vedere tehnic, deci este logic ca întreprinderile să furnizeze călătorilor informații privind modalitatea optimă de finalizare a călătoriei. Prezentul amendament este indisolubil legat de amendamentele noastre pe această temă de la capitolul II.

Amendamentul    112

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – liniuța 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  Condițiile de acces pentru biciclete

–  Măsurile de acces pentru biciclete

Justificare

Prezentul amendament este indisolubil legat de celelalte amendamente ale noastre pe această temă de la articolul 6.

Amendamentul    113

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – liniuța 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  Disponibilitatea locurilor în vagoanele pentru fumători și nefumători, în vagoanele de clasa întâi și clasa a doua, precum și în cușetele și vagoanele de dormit

–  Disponibilitatea locurilor pentru toate prețurile aplicabile în vagoanele pentru nefumători (și pentru fumători, acolo unde este cazul), în vagoanele de clasa întâi și clasa a doua, precum și în cușetele și vagoanele de dormit

Justificare

Prezentul amendament este necesar din rațiuni imperioase care țin de logica și de ideea principală a textului. În prezent, fumatul este în general interzis în trenuri în majoritatea statelor membre, deci textul nu ar trebui elaborat într-o manieră care să inducă în eroare și urmează logica internă a capitolului II.

Amendamentul    114

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – liniuța 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  Disponibilitatea serviciilor de la bord

–  Disponibilitatea serviciilor de la bord, inclusiv a serviciilor wi-fi și a toaletelor

Justificare

Având în vedere regulamentul în ansamblul său, precum și faptul că aceasta se concentrează asupra îmbunătățirii drepturilor călătorilor, este important ca anumite aspecte de bază ale demnității umane să fie recunoscute și ca trenurile să aibă toalete. Acest lucru poate fi deosebit de important pentru persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă. Elementul wi-fi este important întrucât este în acord cu trecerea la o digitalizare sporită și îi va ajuta pe călători să poată rezerva o alternativă pentru continuarea călătoriei, cu puțin timp înainte de începerea acesteia, în cazul în care biroul de rezervări sau distribuitorul automat de legitimații de transport nu funcționează. Acest amendament este indisolubil legat de obiectivele regulamentului și de dispozițiile privind informațiile menționate în special în capitolul II și de dispozițiile privind accesibilitatea menționate în capitolul V.

Amendamentul    115

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – liniuța 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  Serviciile de la bord

–  Serviciile de la bord, inclusiv wi-fi

Justificare

În sensul întregului regulament, elementul wi-fi este important întrucât este în acord cu trecerea la o digitalizare sporită și îi va ajuta pe călători să poată rezerva o alternativă pentru continuarea călătoriei, cu puțin timp înainte de începerea acesteia, în cazul în care biroul de rezervări sau distribuitorul automat de legitimații de transport nu funcționează. Acest amendament este indisolubil legat de obiectivele regulamentului și de dispozițiile privind informațiile menționate în special în capitolul II și de dispozițiile privind accesibilitatea menționate în capitolul V.

Amendamentul    116

Propunere de regulament

Anexa III – partea I – paragraful 2 – punctul 1 – litera a – subpunctul iii – liniuța 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  procentul întârzierilor de sub 60 de minute;

–  procentul întârzierilor de sub 45 de minute;

Amendamentul    117

Propunere de regulament

Anexa III – partea II – paragraful 1 – punctul 4 – paragraful 1 – subpunctul vii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(vii)  accesibilitatea gărilor și instalațiile din gări;

(vii)  accesibilitatea gărilor și instalațiile din gări, inclusiv căile de acces fără trepte, scările rulante, lifturile și rampele pentru bagaje;

Amendamentul    118

Propunere de regulament

Anexa IV – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazuri complexe precum cele care implică mai multe plângeri sau mai mulți operatori, călătorii transfrontaliere sau accidente pe teritoriul altui stat membru decât cel care a acordat licența întreprinderii, în special atunci când nu este clar care organism național de executare este competent sau atunci când acest lucru ar facilita sau ar accelera soluționarea plângerii, organismele naționale de executare cooperează pentru a identifica un organism „principal” care să servească drept punct unic de contact pentru călători. Toate organismele naționale de executare implicate cooperează pentru a facilita soluționarea plângerii (inclusiv prin schimb de informații, prin asistență pentru traducerea documentelor și prin furnizarea de informații cu privire la circumstanțele incidentelor). Călătorii sunt informați cu privire la organismul care acționează în calitate de organism „principal”.

În cazuri complexe precum cele care implică mai multe plângeri sau mai mulți operatori, călătorii transfrontaliere sau accidente pe teritoriul altui stat membru decât cel care a acordat licența întreprinderii, în special atunci când nu este clar care organism național de executare este competent sau atunci când acest lucru ar facilita sau ar accelera soluționarea plângerii, organismele naționale de executare cooperează pentru a identifica un organism „principal” care să servească drept punct unic de contact pentru călători. Toate organismele naționale de executare implicate cooperează pentru a facilita soluționarea plângerii (inclusiv prin schimb de informații, prin asistență pentru traducerea documentelor și prin furnizarea de informații cu privire la circumstanțele incidentelor). Călătorii sunt informați cu privire la organismul care acționează în calitate de organism „principal”. În plus, în toate cazurile, organismele naționale de executare asigură în orice caz conformitatea cu Regulamentul (UE) 2017/2394 al Parlamentului European și al Consiliului.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar (reformare)

Referințe

COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

TRAN

5.10.2017

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

IMCO

26.10.2017

Raportor pentru aviz:

Data numirii

Dennis de Jong

4.12.2017

Examinare în comisie

21.2.2018

21.3.2018

16.5.2018

 

Data adoptării

4.6.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

29

1

1

Membri titulari prezenți la votul final

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Membri supleanți prezenți la votul final

Cristian-Silviu Bușoi, Birgit Collin-Langen, Roberta Metsola, Marc Tarabella, Sabine Verheyen

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Asim Ademov, Clara Eugenia Aguilera García, Klaus Buchner, Peter Liese, Emilian Pavel, Annie Schreijer-Pierik, Tomáš Zdechovský

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

29

+

ALDE

Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Asim Ademov, Pascal Arimont, Cristian-Silviu Bușoi, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Philippe Juvin, Peter Liese, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Annie Schreijer-Pierik, Sabine Verheyen, Tomáš Zdechovský

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Liisa Jaakonsaari, Emilian Pavel, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Pascal Durand

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

1

0

EFDD

Marco Zullo

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar (reformare)

Referințe

COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD)

Data prezentării la PE

27.9.2017

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

TRAN

5.10.2017

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

IMCO

26.10.2017

 

 

 

Raportor

Data numirii

Bogusław Liberadzki

25.10.2017

 

 

 

Examinare în comisie

19.3.2018

25.4.2018

 

 

Data adoptării

9.10.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

39

2

6

Membri titulari prezenți la votul final

Daniela Aiuto, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Kosma Złotowski

Membri supleanți prezenți la votul final

Michael Detjen, Jill Evans, Maria Grapini, Ryszard Antoni Legutko, Marek Plura

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Angel Dzhambazki, John Howarth, Clare Moody

Data depunerii

18.10.2018


VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

39

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Peter Lundgren, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Marek Plura, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Michael Detjen, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jill Evans, Keith Taylor

2

-

ECR

Jacqueline Foster

EFDD

John Stuart Agnew

6

0

ENF

Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

EPP

Markus Pieper

S&D

Ismail Ertug, John Howarth, Clare Moody

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 6 noiembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate