Förfarande : 2017/0237(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0340/2018

Ingivna texter :

A8-0340/2018

Debatter :

PV 14/11/2018 - 22
CRE 14/11/2018 - 22

Omröstningar :

PV 15/11/2018 - 5.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0462

BETÄNKANDE     ***I
PDF 1212kWORD 206k
18.10.2018
PE 618.100v02-00 A8-0340/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (omarbetning)

(COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD))

Utskottet för transport och turism

Föredragande: Bogusław Liberadzki

(Omarbetning – artikel 104 i arbetsordningen)

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR
 BILAGA: YTTRANDE FRÅN DEN RÅDGIVANDE GRUPPEN, SAMMANSATT AV DE JURIDISKA AVDELNINGARNA VID EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH KOMMISSIONEN
 BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONER SOM FÖREDRAGANDEN HAR FÅTT INFORMATION FRÅN
 YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (omarbetning)

(COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande – omarbetning)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0548),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 91.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0324/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 18 januari 2018(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter(2),

–  med beaktande av skrivelsen av den 24 juli 2017 från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för transport och turism i enlighet med artikel 104.3 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artiklarna 104 och 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism samt yttrandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A8-0340/2018), och av följande skäl:

A.  Enligt yttrandet från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, innehåller kommissionens förslag inte några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget, och i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna tillsammans med dessa ändringar gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen med beaktande av rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Flera ändringar ska göras i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/200724 . Den förordningen bör av tydlighetsskäl omarbetas.

(1)  Flera ändringar ska göras i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/200724 för att ge resenärer ett bättre skydd och uppmuntra till ökat tågresande, särskilt med vederbörligt beaktande av artiklarna 11, 12 och 14 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Med anledning av dessa ändringar och av tydlighetsskäl bör förordning (EG) 1371/2007 därför omarbetas.

_________________

_________________

24 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (EUT L 315, 3.12.2007,s. 14).

24 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (EUT L 315, 3.12.2007,s. 14).

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Trots betydande framgångar när det gäller att skydda konsumenter i unionen, finns det fortfarande behov av ytterligare förbättringar i fråga om skyddet av tågresenärernas rättigheter.

(3)  Trots betydande framgångar när det gäller att skydda konsumenter i unionen, finns det fortfarande behov av ytterligare förbättringar i fråga om skyddet av tågresenärernas rättigheter och arbetet med att säkerställa att de får ersättning för förseningar, inställda resor och materiella skador.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Beviljandet av samma rättigheter för tågresenärer vid internationella och nationella resor bör höja nivån på konsumentskyddet i unionen, säkerställa lika villkor för järnvägsföretag och garantera en enhetlig nivå avseende resenärers rättigheter.

(5)  Beviljandet av samma rättigheter för tågresenärer vid internationella och nationella resor bör höja nivån på resenärers rättigheter i unionen, särskilt avseende deras tillgång till information och ersättning vid förseningar eller inställda resor. Resenärer bör få så detaljerad information som möjligt om sina rättigheter.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  Denna förordning bör inte inverka menligt på medlemsstaternas eller de behöriga myndigheternas möjlighet att fastställa sociala tariffer för trafik som omfattas av allmän trafikplikt och för kommersiell trafik.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Stads-, förorts- och regionaltrafik som är persontrafik på järnväg skiljer sig från fjärrtrafik. Medlemsstaterna bör därför tillåtas att bevilja dispens för stads-, förorts- och regionaltrafik som är persontrafik på järnväg och som inte är gränsöverskridande trafik inom unionen från vissa bestämmelser om resenärers rättigheter.

(6)  Stads- och förortstrafik som är persontrafik på järnväg skiljer sig från fjärrtrafik. Medlemsstaterna bör därför tillåtas att bevilja dispens för stads- och förortstrafik som är persontrafik på järnväg från vissa bestämmelser om resenärers rättigheter.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Dispenserna bör dock inte beröra de bestämmelser i denna förordning som underlättar utnyttjandet av tågtrafiktjänster för personer med funktionshinder eller personer med nedsatt rörlighet. Dessutom bör dispenser inte beröra rättigheterna för dem som så önskar att köpa tågbiljett utan otillbörlig svårighet, bestämmelserna om järnvägsföretagens skadeståndsansvar avseende resenärerna och deras resgods, kravet på att järnvägsföretag måste vara rimligt försäkrade samt kravet på att de måste vidta lämpliga åtgärder för att garantera resenärernas personliga säkerhet på tågstationer och på tåg och för att hantera risker.

utgår

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Tågresenärernas rättigheter omfattar rätt till information om tjänsten före och under resan. Järnvägsföretag och biljettutfärdare bör i möjligaste mån lämna denna information i förväg och så tidigt som möjligt. Informationen bör lämnas i format som är lättillgängliga för personer med funktionshinder eller personer med nedsatt rörlighet.

(9)  Tågresenärernas rättigheter omfattar rätt till information om dessa tjänster och relaterade frågor före och under och efter resan. Järnvägsföretag och biljettutfärdare bör lämna denna information så tidigt som möjligt, i förväg eller åtminstone i början av resan. Informationen bör lämnas i format som är lättillgängliga för personer med funktionshinder eller personer med nedsatt rörlighet och bör vara allmänt tillgänglig. Järnvägsföretag bör ge denna information till biljettutfärdare och andra järnvägsföretag som säljer deras trafiktjänster.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a)  Tillgång till all operativ information och alla tariffer i realtid på icke-diskriminerande och genomförbara villkor gör tågresor mer tillgängliga för nya kunder och ger dessa fler rese- och tariffalternativ att välja mellan. Järnvägsföretag bör förse biljettutfärdare med sina operativa uppgifter och tariffuppgifter för att underlätta resor med tåg. Man bör sträva efter att låta resenärer boka direktbiljetter och optimala tågbiljetter för enskilda resor.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 9b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9b)  Ett intensivt utnyttjande av multimodala passagerartransporter kommer att bidra till uppnåendet av EU:s klimatmål. Därför bör järnvägsföretag även upplysa om kombinationer med andra transportslag så att tågresenärer känner till dessa möjligheter innan de bokar sin resa.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 9c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9c)  Välutvecklade system för multimodala passagerartransporter kommer att bidra till uppnåendet av klimatmålen. Därför bör järnvägsföretag även upplysa om kombinationer med andra transportslag så att tågkunder känner till dessa möjligheter innan de bokar sin resa.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Mot bakgrund av försäljningen av biljetter för persontransport bör medlemsstaterna vidta alla nödvändiga åtgärder för att förhindra diskriminering på grundval av nationalitet eller hemvist, oberoende av om den berörda resenären befinner sig, permanent eller tillfälligt, i en annan medlemsstat. Dessa åtgärder bör omfatta alla former av dold diskriminering som, genom tillämpning av andra kriterier, t.ex. hemvist, fysisk plats eller digital plats, kan ha samma effekt. Mot bakgrund av utvecklingen av onlineplattformar för försäljning av biljetter för persontrafik bör medlemsstaterna ägna särskild uppmärksamhet åt att säkerställa att det inte förekommer någon diskriminering i samband med användning av onlinegränssnitt eller inköp av biljetter. Transportsystem som inbegriper sociala tariffer bör dock inte uteslutas automatiskt, förutsatt att de är proportionerliga och oberoende av de berörda personernas nationalitet.

(12)  Mot bakgrund av försäljningen av biljetter för persontransport bör medlemsstaterna vidta alla nödvändiga åtgärder för att förhindra diskriminering på grundval av nationalitet eller hemvist, oberoende av om den berörda resenären befinner sig, permanent eller tillfälligt, i en annan medlemsstat. Dessa åtgärder bör omfatta alla former av dold diskriminering som, genom tillämpning av andra kriterier, t.ex. hemvist, fysisk plats eller digital plats, kan ha samma effekt. Mot bakgrund av utvecklingen av onlineplattformar för försäljning av biljetter för persontrafik bör medlemsstaterna ägna särskild uppmärksamhet åt att säkerställa att det inte förekommer någon diskriminering i samband med användning av onlinegränssnitt eller inköp av biljetter. Transportsystem som inbegriper sociala tariffer bör dock inte uteslutas, förutsatt att de är oberoende av de berörda personernas nationalitet.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Cyklingens ökande popularitet i hela unionen påverkar rörlighet och turism generellt. Ökad användning av både järnvägar och cykling i färdmedelsfördelningen minskar miljöpåverkan från transporter. Järnvägsföretag bör därför göra det lättare att kombinera cykel- och tågresor i så hög grad som möjligt, i synnerhet genom att tillåta transport av cyklar ombord på tågen.

(13)  Cyklingens ökande popularitet i hela unionen påverkar rörlighet och turism generellt. Ökad användning av både järnvägar och cykling i färdmedelsfördelningen minskar miljöpåverkan från transporter. Järnvägsföretag bör därför göra det lättare att kombinera cykel- och tågresor i så hög grad som möjligt, i synnerhet bör de tillhandahålla tillräckligt många cykelställ för transport av monterade cyklar i utrymmen avsedda för detta ändamål ombord på alla typer av passagerartåg, inbegripet höghastighetståg, fjärrtåg, gränsöverskridande tåg och lokala tåg. Resenärerna bör informeras om det tillgängliga utrymmet för cyklar. Dessa krav bör gälla för alla järnvägsföretag från och med [två år efter denna förordnings ikraftträdande].

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Järnvägsföretagen bör göra det lättare för tågresenärer att övergå från en operatör till en annan genom att när så är möjligt tillhandahålla direktbiljetter.

(14)  Järnvägsföretagen bör göra det lättare för tågresenärer att övergå från en operatör till en annan genom att tillhandahålla direktbiljetter.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Mot bakgrund av Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, och för att ge personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet möjligheter att resa med tåg som kan jämföras med andra medborgares, bör det fastställas regler om icke-diskriminering och assistans under resan. Personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet, oavsett om orsaken härtill är handikapp, ålder eller andra faktorer, har samma rätt som alla andra medborgare till fri rörlighet och icke-diskriminering. Särskild uppmärksamhet bör ägnas bland annat åt att informera personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet om deras möjligheter att utnyttja järnvägsförbindelserna, förutsättningarna för att kunna ta sig in och ut ur vagnarna och om vilka hjälpmedel som finns ombord på tågen. För att lämna resenärer med sensorisk funktionsnedsättning bästa möjliga information om förseningar bör visuella och hörbara system användas. Personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet bör ges möjlighet att utan extra kostnad köpa biljett ombord på tåget. Personalen bör ha en utbildning som är lämplig för att kunna möta behoven hos personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet, i synnerhet när personalen tillhandahåller assistans. För att säkerställa lika resevillkor bör sådana personer få assistans på stationer och ombord hela tiden när tåg körs, och inte bara vid vissa tider på dagen.

(15)  Mot bakgrund av Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, och för att ge personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet möjligheter att resa med tåg som kan jämföras med andra medborgares, bör det fastställas regler om icke-diskriminering och assistans under resan. Personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet, oavsett om orsaken härtill är handikapp, ålder eller andra faktorer, har samma rätt som alla andra medborgare till fri rörlighet och icke-diskriminering. Särskild uppmärksamhet bör ägnas bland annat åt att ge personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet lättillgänglig information om deras möjligheter att utnyttja järnvägsförbindelserna, förutsättningarna för att kunna ta sig in och ut ur vagnarna och om vilka hjälpmedel som finns ombord på tågen. För att lämna resenärer med sensorisk funktionsnedsättning bästa möjliga information om förseningar bör man använda visuella och hörbara system som är lämpliga och begripliga för dessa resenärer. Personalen bör ha en utbildning som är lämplig för att kunna möta behoven hos personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet, i synnerhet när personalen tillhandahåller assistans. För att säkerställa lika resevillkor bör dessa personer få kostnadsfri assistans vid på- och avstigning.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15a)  Om det inte finns någon tillgänglig biljettförsäljningsanordning på stationen bör personer med funktionsnedsättning och personer med nedsatt rörlighet kunna köpa biljetter ombord på tåget.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Järnvägsföretag och stationsförvaltare bör ta hänsyn till personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet genom att uppfylla TSD för personer med nedsatt rörlighet. Dessutom, i enlighet med den gällande unionslagstiftningen om offentlig upphandling, i synnerhet Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU26 , bör alla byggnader och all rullande materiel göras tillgängliga genom stegvis avskaffande av de fysiska och funktionella hindren i samband med nyanskaffningar, anläggningsarbeten eller betydande renoveringar.

(16)  Järnvägsföretag och stationsförvaltare bör ta hänsyn till personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet genom att efterleva kommissionens förordning nr 1300/2014 (TSD)25a och direktiv XXX när detta kompletterar TSD. Dessutom, i enlighet med den gällande unionslagstiftningen om offentlig upphandling, i synnerhet Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU26 , bör alla byggnader och all rullande materiel göras tillgängliga genom stegvis avskaffande av de fysiska och funktionella hindren i samband med nyanskaffningar, anläggningsarbeten eller betydande renoveringar.

__________________

__________________

 

25a Kommissionens förordning (EU) nr 1300/2014 av den 18 november 2014 om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet avseende tillgängligheten till Europeiska unionens järnvägssystem för personer med funktionsnedsättningar och personer med nedsatt rörlighet (EUT L 356, 12.12.2014, s. 110).

26 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 65).

26 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 65).

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Det är önskvärt att det genom denna förordning upprättas ett system för ersättning till resenärerna vid förseningar kopplat till järnvägsföretagets ansvar, på samma grund som det internationella system som föreskrivs i Cotif, särskilt i de enhetliga rättsreglerna (CIV) till detta om resenärernas rättigheter. Vid förseningar i persontrafik bör järnvägsföretag ge resenärer ersättning baserad på en procentandel av biljettpriset.

(17)  Det är önskvärt att det genom denna förordning upprättas ett system för ersättning till resenärerna vid förseningar kopplat till järnvägsföretagets ansvar, på samma grund som det internationella system som föreskrivs i Cotif, särskilt i de enhetliga rättsreglerna (CIV) till detta om resenärernas rättigheter. Köpta biljetter bör vara fullt återbetalningsbara. Vid förseningar i persontrafik bör järnvägsföretag ge resenärer ersättning baserad på en procentandel upp till 100 % av biljettpriset.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Järnvägsföretag bör ha skyldighet att vara försäkrade eller vidta likvärdiga åtgärder så att de vid en olyckshändelse kan infria sitt skadeståndsansvar gentemot tågresenärer. Om medlemsstaterna fastställer ett maximalt skadeståndsbelopp om en resenär dödas eller tillfogas personskadan, ska detta belopp minst motsvara det belopp som fastställs i de enhetliga rättsreglerna (CIV).

(18)  Järnvägsföretag bör ha skyldighet att vara försäkrade eller vidta likvärdiga åtgärder så att de vid en olyckshändelse kan infria sitt skadeståndsansvar gentemot tågresenärer. Om medlemsstaterna fastställer ett maximalt skadeståndsbelopp om en resenär dödas eller tillfogas personskadan, ska detta belopp minst motsvara det belopp som fastställs i de enhetliga rättsreglerna (CIV). Medlemsstaterna bör ha möjlighet att när som helst höja beloppet för skadestånd i händelse av resenärers dödsfall eller personskada.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  Vid förseningar bör resenärer erbjudas möjligheter till fortsatt resa eller ombokning på likvärdiga transportvillkor. Behoven hos personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet bör beaktas i sådana fall.

(20)  Vid förseningar bör resenärer erbjudas möjligheter till fortsatt resa eller ombokning på likvärdiga transportvillkor. Behoven av lämplig information till personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet bör särskilt beaktas i sådana fall.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  Ett järnvägsföretag bör emellertid inte vara skyldigt att betala ersättning om det kan bevisa att förseningen har orsakats av svåra väderförhållanden eller större naturolyckor som äventyrar den säkra driften av tjänsten. Alla sådana händelser bör ha karaktären av en exceptionell naturkatastrof, till skillnad från normala årstidsbetingade väderförhållanden, t.ex. höststormar eller regelbundet förekommande översvämningar i tätortsområden som orsakas av tidvatten eller snösmältning. Järnvägsföretag bör styrka att de varken kunde förutse eller förhindra förseningen även om alla rimliga åtgärder skulle ha vidtagits.

utgår

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  I samarbete med infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag bör stationsförvaltare utarbeta beredskapsplaner för att minimera effekten av allvarliga avbrott genom att ge strandsatta resenärer lämplig information och service.

(22)  I samarbete med infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag bör stationsförvaltare utarbeta och göra beredskapsplaner allmänt tillgängliga för att minimera effekten av allvarliga avbrott genom att ge strandsatta resenärer lämplig information och service.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  Denna förordning bör inte begränsa järnvägsföretagens rätt att begära ersättning från någon person, däribland tredje part, i enlighet med tillämplig nationell lagstiftning.

(23)  Denna förordning bör inte begränsa järnvägsföretags, biljettutfärdares, järnvägsstationers och infrastrukturförvaltares rätt att i tillämpliga fall begära ersättning från någon person, däribland tredje part, för att ha uppfyllt sina skyldigheter till resenärer enligt denna förordning.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27)  Tågresenärer bör kunna framföra klagomål mot varje järnvägsföretag som berörs när det gäller rättigheter och skyldigheter enligt denna förordning och ha rätt att få svar inom rimlig tid.

(27)  Tågresenärer bör kunna framföra klagomål till varje järnvägsföretag, biljettutfärdare, järnvägsstation eller infrastrukturförvaltare som berörs när det gäller rättigheter och skyldigheter enligt denna förordning och ha rätt att få svar inom rimlig tid.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28)  Järnvägsföretag och stationsförvaltare bör fastställa, offentliggöra, förvalta och övervaka tjänstekvalitetsnormer för persontrafik på järnväg.

(28)  Järnvägsföretag och stationsförvaltare bör fastställa, offentliggöra, förvalta och övervaka tjänstekvalitetsnormer för persontrafik på järnväg, inklusive normerna för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Skäl 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29)  För att upprätthålla en hög konsumentskyddsnivå avseende järnvägstransporter bör medlemsstaterna åläggas att utse nationella tillsynsorgan för att noggrant övervaka tillämpningen av samt kontrollera efterlevnaden av denna förordning på nationell nivå. Dessa organ bör kunna vidta en rad olika tillsynsåtgärder. Resenärer bör ha möjlighet att inge klagomål till dessa organ om påstådda överträdelser av förordningen. För att säkerställa en tillfredsställande hantering av sådana klagomål bör organen också samarbeta med varandra.

(29)  För att upprätthålla en hög konsumentskyddsnivå avseende järnvägstransporter bör medlemsstaterna åläggas att utse nationella tillsynsorgan för att noggrant övervaka tillämpningen av samt kontrollera efterlevnaden av denna förordning på nationell nivå. Dessa organ bör kunna vidta en rad olika tillsynsåtgärder och erbjuda resenärer en bindande alternativ tvistlösning, i linje med direktiv 2013/11/EU1a. Resenärer bör ha möjlighet att inge klagomål till dessa organ om påstådda överträdelser av förordningen, och att använda tvistlösning online enligt förordning 524/2013/EU1b när så är överenskommet. Det bör också föreskrivas att klagomål får göras av organisationer som företräder grupper av resenärer. För att säkerställa en tillfredsställande hantering av sådana klagomål bör organen också samarbeta med varandra, och denna förordning bör även fortsättningsvis anges i bilagan till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/23941c. Nationella tillsynsorgan bör varje år på sina webbplatser offentliggöra rapporter med statistik över hur många och vilken typ av klagomål som de har tagit emot, med en beskrivning av resultatet av deras genomdrivandeåtgärder. Rapporterna bör dessutom offentliggöras på Europeiska unionens järnvägsbyrås webbplats.

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU av den 21 maj 2013 om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG (EUT L 165, 18.6.2013, s. 14).

 

1b Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 524/2013 av den 21 maj 2013 om tvistlösning online vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG (EUT L 165, 18.6.2013, s. 1).

 

1c Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2394 av den 12 december 2017 om samarbete mellan de nationella myndigheter som har tillsynsansvar för konsumentskyddslagstiftningen och om upphävande av förordning (EG) nr 2006/2004 (EUT L 345, 27.12.2017, s. 1).

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Skäl 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31)  Medlemsstaterna bör fastställa påföljder vid överträdelser av bestämmelserna i denna förordning samt se till att påföljderna tillämpas. Påföljderna, som bland annat kan innefatta ersättning till den berörda personen, bör vara effektiva, proportionerliga och avskräckande.

(31)  Medlemsstaterna bör fastställa påföljder vid överträdelser av bestämmelserna i denna förordning samt se till att påföljderna tillämpas. Påföljderna, som bland annat kan innefatta ersättning till den berörda personen, bör vara effektiva, proportionerliga och avskräckande och bör inbegripa, men inte vara begränsade till, ett lägsta bötesbelopp eller en procentandel av det relevanta företagets eller organisationens årliga omsättning, beroende på vilket belopp som är högre.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Skäl 33a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(33a)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter med avseende på att anta ett standardiserat EU-formulär för klagomål som resenärer kan använda för att ansöka om ersättning i enlighet med denna förordning. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter1a.

 

_________________

 

1a EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 1 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Syfte

Syfte och mål

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I denna förordning fastställs regler för järnvägstransport på följande områden:

I denna förordning fastställs regler för järnvägstransport för att ge resenärer ett effektivt skydd och uppmuntra till tågresande på följande områden:

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Icke-diskriminering mellan resenärer i fråga om transportvillkor.

(a)  Icke-diskriminering mellan resenärer i fråga om transport- och biljettvillkor.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Resenärers rättigheter vid inställd resa eller försening.

(d)  Resenärers rättigheter och ersättning vid störning, såsom en inställd resa eller försening.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Minsta information som ska lämnas till passagerarna.

(e)  Minsta korrekta och aktuella information som ska lämnas i ett lättillgängligt format till passagerarna, inklusive ingående av transportavtal och utfärdande av biljetter.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  Icke-diskriminering av och obligatorisk assistans för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet .

(f)  Icke-diskriminering av och obligatorisk assistans från utbildad personal för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet .

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 1 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h)  Handläggning av klagomål.

(h)  Lämpliga förfaranden för inlämning och handläggning av klagomål.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Stads-, förorts- och regionaltrafik som är persontrafik på järnväg enligt direktiv 2012/34/EU, utom gränsöverskridande trafik inom unionen.

(a)  Stads- och förortstrafik som är persontrafik på järnväg enligt direktiv 2012/34/EU, utom gränsöverskridande trafik inom unionen.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Internationell persontrafik på järnväg där en betydande del, inbegripet minst ett stationsuppehåll enligt tidtabell, tillhandahålls utanför unionen, förutsatt att resenärernas rättigheter säkerställs på ett lämpligt sätt enligt nationell lagstiftning på territoriet i den medlemsstat som beviljar dispensen.

(b)  Internationell persontrafik på järnväg där en betydande del, inbegripet minst ett stationsuppehåll enligt tidtabell, tillhandahålls utanför unionen.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Nationell persontrafik på järnväg när en sådan dispens har beviljats av medlemsstaterna enligt förordning (EG) nr 1371/2007 för en period av högst 12 månader efter [för in den dag då denna förordning träder i kraft].

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstaterna ska informera kommissionen om dispenser som beviljas enligt punkt 2 a och 2 b och om lämpligheten hos sin nationella lagstiftning på sitt territorium med avseende på punkt 2 b.

3.  Medlemsstaterna ska informera kommissionen om dispenser som beviljas enligt punkt 2 a, 2 b och 2 ba.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Artiklarna 5, 10, 11 och 25 samt kapitel V ska gälla för all persontrafik på järnväg som avses i punkt 1, inbegripet trafik som beviljats dispens i enlighet med punkt 2 a och 2 b.

4.  Artiklarna 5, 6, 11, 12 och 17 samt kapitel V ska gälla för all persontrafik på järnväg som avses i punkt 1, inbegripet trafik som beviljats dispens i enlighet med punkt 2 a.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Denna förordning ska inte tillämpas på trafik som uteslutande bedrivs på grund av sitt historiska intresse.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  transportör: det järnvägsföretag med vilket resenären har ingått transportavtalet eller ett antal på varandra följande järnvägsföretag som enligt detta avtal har skadeståndsansvar.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b.  ställföreträdande transportör: ett järnvägsföretag som inte har ingått ett transportavtal med resenären, men till vilket det järnvägsföretag som har ingått avtalet har överlåtit en del av eller hela järnvägstransporten.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  researrangör: en arrangör eller återförsäljare, annan än järnvägsföretaget, i den bemärkelse som avses i artikel 3.8 och 3.9 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/23029 .

4.  researrangör: en arrangör, annan än järnvägsföretaget, i den bemärkelse som avses i artikel 3.8 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/23029.

__________________

__________________

9 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2302 av den 25 november 2015 om paketresor och sammanlänkade researrangemang, om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU samt om upphävande av rådets direktiv 90/314/EEG (EUT L 326, 11.12.2015, s. 1).

9 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2302 av den 25 november 2015 om paketresor och sammanlänkade researrangemang, om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU samt om upphävande av rådets direktiv 90/314/EEG (EUT L 326, 11.12.2015, s. 1).

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  biljettutfärdare: varje återförsäljare av järnvägstransporter som ingår transportavtal och säljer biljetter för ett järnvägsföretags eller för egen räkning.

5.  biljettutfärdare: varje återförsäljare av järnvägstransporter som ingår transportavtal och säljer biljetter, separata biljetter eller direktbiljetter för ett eller flera järnvägsföretags räkning eller för egen räkning.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  distributör: återförsäljare av järnvägstransporter som säljer biljetter för ett järnvägsföretags räkning, och som inte har någon skyldighet enligt det avtal som ingåtts mellan resenären och järnvägsföretaget.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  transportavtal: ett avtal om transport mot ersättning eller kostnadsfritt mellan ett järnvägsföretag eller en biljettutfärdare och resenären om tillhandahållande av en eller flera transporttjänster.

6.  transportavtal: ett avtal om transport mot ersättning eller kostnadsfritt mellan ett järnvägsföretag och resenären om tillhandahållande av en eller flera transporttjänster.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a.  biljett: ett giltigt bevis som berättigar resenären till järnvägstransport, oberoende av form – papper, e-biljett, smartkort, resekort.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 6b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6b.  kombinerad resa: en biljett eller biljetter som representerar fler än ett transportavtal för på varandra följande järnvägstjänster som tillhandahålls av ett eller flera järnvägsföretag.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  direktbiljett: en biljett eller biljetter som representerar ett enda transportavtal som har ingåtts för att genomföra på varandra följande järnvägstjänster som tillhandahålls av ett eller flera järnvägsföretag;

8.  direktbiljett: en biljett eller separata biljetter som representerar ett enda eller flera transportavtal som har ingåtts för att genomföra på varandra följande järnvägstjänster som tillhandahålls av ett eller flera järnvägsföretag och som köps från samma biljettutfärdare, researrangör eller järnvägsföretag för en sammanhängande resa.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

10.  resa: transport av en passagerare mellan en avgångsstation och en ankomststation inom ramen för ett enda transportavtal.

10.  resa: transport av en passagerare mellan en avgångsstation och en ankomststation.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

13a.  ankomst: den tidpunkt då tågets dörrar öppnas vid ankomststationens perrong och det är tillåtet att lämna tåget.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

15.  missad anslutning: en situation där en resenär missar en eller flera förbindelser under en resa till följd av försening eller inställelse av en eller flera tidigare förbindelser.

15.  missad anslutning: en situation där en resenär inom ramen för ett enskilt transportavtal missar en eller flera förbindelser under en resa till följd av försening eller inställelse av en eller flera tidigare förbindelser.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

16.  person med funktionshinder och person med nedsatt rörlighet: en person som har en bestående eller tillfällig fysisk, mental, psykisk eller sensorisk funktionsnedsättning som, i samspel med olika hinder, kan göra det svårt för personen att fullt ut och effektivt använda transporter på samma villkor som andra resenärer eller vars rörlighet vid användning av transporter är nedsatt på grund av ålder.

16.  person med funktionshinder och person med nedsatt rörlighet: en person som har en bestående eller tillfällig fysisk, mental, psykisk eller sensorisk funktionsnedsättning som, i samspel med olika hinder, kan göra det svårt för personen att fullt ut och effektivt använda transporter på samma villkor som andra resenärer eller vars rörlighet vid användning av transporter är nedsatt.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 19a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

19a.  extraordinära omständigheter: omständigheter som ligger utanför det berörda järnvägsföretagets kontroll i bedrivandet av dess normala verksamhet och utanför de skyldigheter som följer av tillämpliga säkerhetsbestämmelser.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Utan att det påverkar sociala tariffer ska järnvägsföretag eller biljettutfärdare erbjuda allmänheten avtalsvillkor och tariffer utan direkt eller indirekt diskriminering på grundval av slutkundens nationalitet eller hemvist, eller etableringsort för järnvägsföretaget eller biljettutfärdaren inom unionen.

Utan att det påverkar sociala tariffer ska järnvägsföretag, researrangörer eller biljettutfärdare erbjuda allmänheten transportavtalsvillkor, biljettvillkor och tariffer samt sälja biljetter och direktbiljetter och ta emot bokningar från resenärer i linje med artikel 10 i denna förordning, utan direkt eller indirekt diskriminering på grundval av resenärens nationalitet eller hemvist, järnvägsföretagets, researrangörens eller biljettutfärdarens etableringsort inom unionen eller det sätt på vilket resenären har köpt sin biljett.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Resenärerna ska ha rätt att ta cyklar ombord på tåget, om så är lämpligt mot rimlig ersättning. De ska hålla uppsikt över sina cyklar under resan och säkerställa att ingen olägenhet eller skada orsakas för andra resenärer eller för rörlighetshjälpmedel, bagage eller järnvägsverksamheten. Tillstånd till transport av cyklar får vägras eller begränsas av säkerhetsskäl eller operativa skäl, förutsatt att järnvägsföretag, biljettutfärdare, researrangörer och, i förekommande fall, stationsförvaltare informerar resenärerna om villkoren för en sådan vägran eller begränsning i enlighet med förordning (EU) nr 454/2011.

Resenärerna ska ha rätt att ta cyklar ombord på tåget, inbegripet på höghastighetståg, fjärrtåg, gränsöverskridande tåg och lokala tåg. Alla nya eller upprustade passagerartåg ska senast två år efter ikraftträdandet av denna förordning vara utrustade med en tydligt angiven plats för transport av minst åtta monterade cyklar. Järnvägsföretag, biljettutfärdare, researrangörer och, i förekommande fall, stationsförvaltare ska informera resenärerna, senast när de köper biljetten, om villkoren för transport av cyklar på alla tåg i enlighet med förordning (EU) nr 454/2011.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Förpliktelser gentemot resenärerna enligt denna förordning får inte begränsas eller frångås, till exempel genom ett undantag eller en begränsande klausul i transportavtalet.

1.  Förpliktelser gentemot resenärerna enligt denna förordning får inte begränsas eller frångås, till exempel genom ett undantag eller en begränsande klausul i transportavtalet. Avtalsvillkor som direkt eller indirekt syftar till att upphäva, göra undantag från eller begränsa de rättigheter som följer av denna förordning ska inte vara bindande för resenären.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Ett järnvägsföretag får erbjuda avtalsvillkor som är förmånligare för resenären än de villkor som fastställs i denna förordning.

2.  Järnvägsföretag, researrangörer eller biljettutfärdare får erbjuda avtalsvillkor som är förmånligare för resenären än de villkor som fastställs i denna förordning.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Järnvägsföretagen eller, i tillämpliga fall, behöriga myndigheter som är ansvariga för kontrakt om allmän järnvägstrafik, ska på lämpligt sätt, inbegripet i format som är lättillgängliga för personer med funktionshinder i enlighet med tillgänglighetskrav i direktiv XXX10, och innan besluten genomförs, offentliggöra beslut om att dra in tjänster antingen permanent eller tillfälligt .

Järnvägsföretagen eller, i tillämpliga fall, behöriga myndigheter som är ansvariga för kontrakt om allmän järnvägstrafik, ska på lämpligt sätt och utan dröjsmål, inbegripet i format som är lättillgängliga för personer med funktionshinder i enlighet med tillgänglighetskrav i direktiv XXX10 och kommissionens förordning 1300/2014, och i god tid innan besluten genomförs offentliggöra förslag om att dra in eller väsentligt reducera tjänster antingen permanent eller tillfälligt, och säkerställa att meningsfulla och ordentliga samråd om förslagen hålls med intressenter innan förslagen eventuellt genomförs.

__________________

__________________

10 Direktiv XXX om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar vad gäller tillgänglighetskrav för produkter och tjänster (Europeiska rättsakten om tillgänglighet) (EUT L X, X.X.XXXX, s. X).

10 Direktiv XXX om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar vad gäller tillgänglighetskrav för produkter och tjänster (Europeiska rättsakten om tillgänglighet) (EUT L X, X.X.XXXX, s. X).

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.   Järnvägsföretag och biljettutfärdare som erbjuder transportavtal för ett eller flera järnvägsföretags räkning ska på begäran ge resenären åtminstone den information som avses i del I av bilaga II om de resor för vilka ett transportavtal erbjuds av det berörda järnvägsföretaget. Biljettutfärdare som erbjuder transportavtal för egen räkning, och researrangörer, ska lämna denna information om den finns tillgänglig.

1.  Järnvägsföretag, researrangörer och biljettutfärdare som erbjuder transportavtal för egen räkning eller för ett eller flera järnvägsföretags räkning ska, på begäran, ge resenären åtminstone den information som avses i del I av bilaga II om de resor för vilka transportavtal erbjuds av det berörda järnvägsföretaget. Biljettutfärdare som erbjuder transportavtal för egen räkning, och researrangörer, ska lämna denna information. För att säkerställa att denna förordning efterlevs ska järnvägsföretag tillhandahålla denna information till biljettutfärdare och andra järnvägsföretag som säljer deras trafiktjänster.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.   Järnvägsföretagen och, där det är möjligt, biljettutfärdarna ska under resan , inbegripet vid anslutningsstationer, lämna resenären åtminstone den information som avses i del II av bilaga II.

2.  Järnvägsföretagen och, i tillämpliga fall, biljettutfärdarna ska under resan, inbegripet vid anslutningsstationer, lämna resenären åtminstone den information som avses i del II av bilaga II. För att säkerställa att denna förordning efterlevs ska järnvägsföretag ge denna information till biljettutfärdare och andra järnvägsföretag som säljer deras trafiktjänster.

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Den information som avses i punkterna 1 och 2 ska lämnas i den mest lämpliga formen, inbegripet genom användning av modern kommunikationsteknik. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt att säkerställa att denna information är tillgänglig för personer med funktionshinder i enlighet med tillgänglighetskraven i direktiv XXX och förordning 454/2011.

3.  Den information som avses i punkterna 1 och 2 ska lämnas av järnvägsföretag, researrangörer och biljettförsäljare till resenärerna genom användning av lättillgänglig, allmänt använd och modern kommunikationsteknik och, med beaktande av punkt 2, i realtid, samt, om möjligt, i skriftlig form, i syfte att ge resenärerna all den information som krävs enligt bilaga II till denna förordning. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt att säkerställa att denna information är tillgänglig för personer med funktionshinder i enlighet med tillgänglighetskraven i direktiv XXX, förordning 454/2011 och kommissionens förordning (EU) nr 1300/2014. Om det finns format som är lättillgängliga för personer med nedsatt rörlighet ska detta anges tydligt.

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Stationsförvaltare och infrastrukturförvaltare ska lämna realtidsinformation om tåg, inbegripet sådana som drivs av andra järnvägsföretag och som är tillgängliga för järnvägsföretag och biljettutfärdare, på ett icke-diskriminerande sätt.

4.  Järnvägsföretag, stationsförvaltare och infrastrukturförvaltare ska göra realtidsinformation om tåg, inbegripet sådana som drivs av andra järnvägsföretag, allmänt tillgänglig i realtid i syfte att se till att inga resenärer diskrimineras.

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Järnvägsföretag ska i samarbete med stationsförvaltare och infrastrukturförvaltare ge information i tidtabeller om tillgängliga tågförbindelser och stationer.

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Järnvägsföretag och biljettutfärdare ska erbjuda biljetter och, när sådana finns att tillgå, direktbiljetter och bokningar. De ska göra sitt yttersta för att erbjuda direktbiljetter, inbegripet för resor över gränser och med fler än ett järnvägsföretag.

1.  Järnvägsföretag och biljettutfärdare ska erbjuda biljetter, direktbiljetter och bokningar, inbegripet för resor över gränser eller med nattåg och resor med fler än ett järnvägsföretag.

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna får kräva att järnvägsföretagen för tjänster som tillhandahålls enligt avtal om offentliga tjänster ska tillhandahålla biljetter genom fler än ett försäljningsställe.

De behöriga myndigheterna, enligt vad som avses i förordning (EG) nr 1370/2007, får kräva att järnvägsföretagen för tjänster som tillhandahålls enligt avtal om offentliga tjänster ska tillhandahålla biljetter genom fler än ett försäljningsställe.

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Järnvägsföretagen ska erbjuda möjlighet att erhålla biljetter för respektive förbindelse ombord på tåget om inte detta begränsas eller vägras av säkerhetsskäl, enligt en policy mot bedrägerier, på grund av obligatorisk platsbokning eller på skäliga kommersiella grunder.

3.  Järnvägsföretagen ska erbjuda möjlighet att erhålla biljetter för respektive förbindelse ombord på tåget om inte detta begränsas eller vägras av väl motiverade säkerhetsskäl, enligt en policy mot bedrägerier, på grund av obligatorisk platsbokning eller på skäliga kommersiella grunder, inbegripet begränsat utrymme eller begränsade lediga platser.

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Om det inte finns något biljettkontor eller någon tillgänglig biljettautomat på avgångsstationen ska personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet tillåtas att köpa biljetter ombord på tåget utan extra kostnad.

5.  Om det inte finns något biljettkontor eller någon tillgänglig biljettautomat på avgångsstationen eller något annat sätt att köpa biljetter i förväg, ska resenärer tillåtas att köpa biljetter ombord på tåget utan extra kostnad.

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Om en resenär får separata biljetter för en enda resa som omfattar på varandra följande järnvägstjänster som tillhandahålls av ett eller flera järnvägsföretag, ska resenärens rättigheter till information, assistans, service och ersättning motsvara de rättigheter som gäller för en direktbiljett och omfatta hela resan från avresan till den slutliga bestämmelseorten, såvida inte resenären uttryckligen informeras skriftligen om något annat. Sådan information ska särskilt ange att om resenären missar en anslutning har han eller hon inte rätt till assistans eller ersättning på grundval av resans totala längd. Bevisbördan när det gäller att visa att informationen har lämnats ska ligga hos järnvägsföretaget, dess agent, researrangören eller biljettutfärdaren.

6.  Om en resenär från en enda enhet och genom en enda affärstransaktion får separata biljetter för en enda resa som omfattar på varandra följande järnvägstjänster som tillhandahålls av ett eller flera järnvägsföretag, ska resenärens rättigheter till information, assistans, service och ersättning motsvara de rättigheter som gäller för en direktbiljett och omfatta hela resan från avresan till den slutliga bestämmelseorten.

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 10a

 

Tillhandahållande av reseinformation via programmeringsgränssnitt

 

1.   Järnvägsföretag ska ge icke-diskriminerande tillgång till all reseinformation, inklusive operativ information om tidtabeller och tariffer i realtid, enligt vad som avses i artikel 9, via programmeringsgränssnitt (API).

 

2.   Järnvägsföretagen ska tillhandahålla researrangörer, biljettutfärdare och andra järnvägsföretag som säljer trafiktjänster för deras räkning icke-diskriminerande tillgång till bokningssystem via programmeringsgränssnitt, så att de kan ingå transportavtal, utfärda biljetter och direktbiljetter och göra bokningar på ett sådant sätt att de erbjuder den mest optimala och kostnadseffektiva resan, även gränsöverskridande.

 

3.   Järnvägsföretagen ska säkerställa att de tekniska specifikationerna för programmeringsgränssnitten är väl dokumenterade och öppet tillgängliga utan kostnad. Gränssnitten ska använda öppna standarder, allmänt använda protokoll och maskinläsbara format så att de är driftskompatibla.

 

4.   Järnvägsföretagen ska se till att alla ändringar av de tekniska specifikationerna för deras programmeringsgränssnitt görs tillgängliga, förutom i nödsituationer, för researrangörer och biljettutfärdare i förväg, så snart som möjligt och inte mindre än tre månader innan en ändring genomförs. Nödsituationer ska dokumenteras och dokumentationen ska på begäran göras tillgänglig för de behöriga myndigheterna.

 

5.   Järnvägsföretagen ska säkerställa att tillgång till programmeringsgränssnitten ges på icke-diskriminerande villkor, med likvärdig tillgänglighet och funktion, inklusive support, tillgång till all dokumentation och alla standarder, protokoll och format. Researrangörer och biljettutfärdare får inte missgynnas i förhållande till järnvägsföretagen själva.

 

6.   Programmeringsgränssnitten ska införas i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1926 av den 31 maj 2017.

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om det skäligen är troligt , antingen vid avgång eller i händelse av en missad anslutning under en resa med en direktbiljett, att ankomsten till den slutliga bestämmelseorten enligt transportavtalet kommer att försenas mer är 60 minuter, ska resenären omedelbart erbjudas att välja något av följande:

1.  Om det är troligt, antingen vid avgång eller i händelse av en missad anslutning under en resa, att ankomsten till den slutliga bestämmelseorten i en sammanhängande resekedja enligt transportavtalet kommer att försenas mer är 60 minuter eller ställas in, ska resenären omedelbart erbjudas att välja något av följande:

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Fortsatt resa eller ombokning till den slutliga bestämmelseorten snarast möjligt och på likvärdiga transportvillkor.

(b)  Fortsatt resa eller ombokning till den slutliga bestämmelseorten snarast möjligt, på likvärdiga transportvillkor och utan ytterligare kostnader, inbegripet vid en missad anslutning på grund av att en förbindelse på en tidigare sträcka under resenärens resa var försenad eller inställd. I sådana fall ska resenären tillåtas att välja nästa tillgängliga avgång till den slutliga bestämmelseorten även om det inte finns någon specifik bokning eller om nästa tåg tillhandahålls av ett annat järnvägsföretag.

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Fortsatt resa eller ombokning till den slutliga bestämmelseorten en senare dag som resenären finner lämplig och på likvärdiga transportvillkor.

(c)  Fortsatt resa eller ombokning till den slutliga bestämmelseorten en senare dag som resenären finner lämplig och på likvärdiga transportvillkor, dock inte senare än en månad efter att tjänsten har återupptagits.

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Vid tillämpningen av punkt 1 b får likvärdiga ombokningsalternativ drivas av vilket järnvägsföretag som helst, och de får omfatta användning av transport i högre klass och alternativa transportsätt utan ytterligare kostnader för resenären. Järnvägsföretagen ska göra rimliga ansträngningar för att undvika extra byten. Den sammanlagda restiden, vid användning av ett alternativt transportsätt för den del av resan som inte fullföljts som planerat, ska vara jämförbar med den planerade restiden för den ursprungliga resan. Resenärer ska inte nedgraderas till transportmedel i en lägre klass såvida inte sådana transportmedel är de enda tillgängliga ombokningsalternativen.

2.  Vid tillämpningen av punkt 1 b får likvärdiga ombokningsalternativ drivas av vilket järnvägsföretag som helst, och de får omfatta användning av transport i högre klass och alternativa landtransportsätt utan ytterligare kostnader för resenären. Järnvägsföretagen ska göra rimliga ansträngningar för att undvika extra byten. Den sammanlagda restiden, vid användning av ett alternativt transportsätt för den del av resan som inte fullföljts som planerat, ska vara jämförbar med den planerade restiden för den ursprungliga resan. Resenärer ska inte nedgraderas till transportmedel i en lägre klass såvida inte sådana transportmedel är de enda tillgängliga ombokningsalternativen.

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Transporttjänstleverantörer som gör ombokningar ska ägna särskild uppmärksamhet åt att ge personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet likvärdig tillgång till den alternativa tjänsten.

3.  Transporttjänstleverantörer som gör ombokningar ska ge personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet likvärdig assistans och tillgänglighet när de erbjuder en alternativ tjänst. Denna alternativa tjänst kan vara densamma för alla passagerare, men den kan också, enligt transportörens beslut, vara ett individuellt transportmedel som är anpassat till de särskilda behoven hos vissa personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet.

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Resenärer som drabbas av en försening mellan den avrese- och ankomstort som anges i transportavtalet för vilken biljettpriset inte har ersatts i enlighet med artikel 16, får, utan att därmed avsäga sig rätten till transport, begära ersättning för en sådan försening från järnvägsföretaget. Den minsta ersättningen vid förseningar ska vara

1.  Resenärer som drabbas av en försening mellan den avrese- och ankomstort som anges på den biljett eller de biljetter som representerar ett enskilt eller flera transportavtal för vilket kostnaden inte har ersatts i enlighet med artikel 16, får, med bibehållen rätt till transport, begära ersättning för en sådan försening från järnvägsföretaget. Den minsta ersättningen vid förseningar ska vara

(a) 25 % av biljettpriset vid 60–119 minuters försening,

(a) 50 % av biljettpriset vid 60–90 minuters försening,

(b) 50 % av biljettpriset vid 120 minuters försening eller mer.

(b) 75% av biljettpriset vid 91–120 minuters försening,

 

(ba) 100% av biljettpriset vid 121 minuters försening eller mer.

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Punkt 1 gäller också för resenärer som har ett periodkort eller abonnemang. Om de under periodkortets eller abonnemangets giltighetstid upprepade gånger har drabbats av förseningar eller inställd trafik får de begära lämplig ersättning i enlighet med järnvägsföretagens ersättningsbestämmelser. Dessa bestämmelser ska ange kriterierna för att definiera förseningar och för att beräkna ersättningen. Om förseningar på mindre än 60 minuter inträffar upprepade gånger under periodkortets eller abonnemangets giltighetstid ska förseningarna räknas kumulativt, och resenärer ska få ersättning i enlighet med järnvägsföretagets ersättningsbestämmelser.

2.  Punkt 1 gäller också för resenärer som har ett periodkort eller abonnemang. Om de under periodkortets, rabattkortets eller abonnemangets giltighetstid upprepade gånger har drabbats av förseningar eller inställd trafik får de begära lämplig ersättning i enlighet med bestämmelserna i punkt 1 a, 1 b och 1 ba.

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Ersättningen för förseningar ska beräknas i proportion till det totala pris som resenären faktiskt erlagt för den försenade tjänsten. När transportavtalet avser en ut- och återresa ska ersättningen för försening under antingen ut- eller återresan beräknas i proportion till halva det pris som erlagts för biljetten. Priset för en försenad förbindelse enligt varje annan form av transportavtal som omfattar flera påföljande delsträckor ska på samma sätt beräknas i proportion till hela priset.

3.  Ersättningen för inställda resor eller förseningar ska beräknas i proportion till det totala pris som resenären faktiskt erlagt för den inställda eller försenade tjänsten. När transportavtalet avser en ut- och återresa ska ersättningen för inställd resa eller försening under antingen ut- eller återresan beräknas i proportion till halva det pris som erlagts för biljetten. Priset för en inställd eller försenad förbindelse enligt varje annan form av transportavtal som omfattar flera påföljande delsträckor ska på samma sätt beräknas i proportion till hela priset.

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Ersättningen av biljettpriset får inte minskas genom avdrag för transaktionskostnader, till exempel avgifter, telefon- eller portokostnader. Järnvägsföretagen får fastställa en lägsta gräns under vilken ingen ersättning ska utgå. Denna gräns får inte överskrida 4 EUR per biljett .

6.  Ersättningen av biljettpriset får inte minskas genom avdrag för transaktionskostnader, till exempel avgifter, telefon- eller portokostnader. Järnvägsföretagen får fastställa en lägsta gräns under vilken ingen ersättning ska utgå. Denna gräns får inte överskrida 5 EUR per biljett.

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Resenären ska inte vara berättigad till ersättning om han eller hon har informerats om en försening före inköp av biljetten eller om ankomsttiden har försenats med mindre än 60 minuter genom fortsatt resa med en annan trafiktjänst eller ombokning.

(Berör inte den svenska versionen.)  

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Ett järnvägsföretag ska inte vara skyldigt att betala ersättning om det kan bevisa att förseningen har orsakats av svåra väderförhållanden eller större naturolyckor som äventyrar den säkra driften av tjänsten och att den inte kunde ha förutsetts eller förhindrats även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits.

utgår

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

8a.  Om järnvägsföretaget inte kan lämna skriftliga bevis på förekomsten av extraordinära omständigheter ska järnvägsföretaget betala ut den ersättning som avses i artikel 17.1.

Ändringsförslag    83

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Vid försenad ankomst eller avgång ska järnvägsföretaget eller biljettutfärdaren, eller stationsförvaltaren, hålla resenärerna informerade om situationen och om förväntad avgångs- och ankomsttid så snart dessa uppgifter finns att tillgå.

1.  Vid försenad ankomst eller avgång ska järnvägsföretaget, biljettutfärdarna eller stationsförvaltaren, hålla resenärerna informerade om situationen och om förväntad avgångs- och ankomsttid, i enlighet med artikel 9, så snart dessa uppgifter finns att tillgå.

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  hotellrum eller annan inkvartering, samt transport mellan järnvägsstationen och inkvarteringsplatsen, när ett uppehåll på en eller fler nätter, eller ett ytterligare uppehåll blir nödvändigt, där och om detta är fysiskt möjligt,

(b)  hotellrum eller annan inkvartering, samt transport mellan järnvägsstationen och inkvarteringsplatsen, när ett uppehåll på en eller fler nätter, eller ett ytterligare uppehåll blir nödvändigt, där och om detta är fysiskt möjligt, med beaktande av tillgänglighetsbehoven för personer med funktionshinder eller begränsad rörlighet och certifierade servicedjurs behov,

Ändringsförslag    85

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Järnvägsföretagen ska på resenärens begäran intyga på biljetten eller på något annat sätt att tågtrafiken varit försenad, att förseningen lett till en missad anslutning eller att förbindelsen har ställts in.

4.  Avseende de drabbade resenärerna ska järnvägsföretagen erbjuda sig att intyga på deras biljetter eller på något annat sätt att tågtrafiken varit försenad, att förseningen lett till en missad anslutning eller att förbindelsen har ställts in. Detta intygande ska tillämpas i samband med bestämmelserna i artikel 17 under förutsättning att passageraren som har ett periodkort eller abonnemang kan bevisa att han/hon reste med det berörda tåget.

Ändringsförslag    86

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Det järnvägsföretag som genomför trafiken ska vid tillämpningen av punkterna 1, 2, 3 och 4 fästa särskild uppmärksamhet vid behoven hos personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet och eventuella medföljande personer. 

5.  Det järnvägsföretag som genomför trafiken ska vid tillämpningen av punkterna 1, 2, 3 och 4 fästa särskild uppmärksamhet vid behoven hos personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet, eventuella medföljande personer och certifierade servicedjur

Ändringsförslag    87

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Utöver skyldigheterna för järnvägsföretag enligt artikel 13a.3 i direktiv 2012/34/EU ska stationsförvaltaren vid en järnvägsstation som hanterar minst 10 000 resenärer per dag i genomsnitt under ett år säkerställa att stationsdriften, järnvägsföretagen och infrastrukturförvaltaren samordnas via en lämplig beredskapsplan som förberedelse för eventuella allvarliga avbrott och stora förseningar som leder till att ett betydande antal resenärer blir strandsatta på stationen. Planen ska säkerställa att strandsatta resenärer får tillfredsställande assistans och information, inbegripet i lättillgängliga format i enlighet med tillgänglighetskraven i direktiv XXX. Stationsförvaltaren ska på begäran göra planen, och eventuella ändringar av den, tillgänglig för det nationella tillsynsorganet eller för något annat organ som utses av en medlemsstat. Stationsförvaltare vid järnvägsstationer som hanterar färre än 10 000 resenärer per dag i genomsnitt under ett år ska göra alla rimliga ansträngningar för att ombesörja samordning avseende stationsanvändare och för att assistera och informera strandsatta resenärer i sådana situationer.

6.  Utöver skyldigheterna för järnvägsföretag enligt artikel 13a.3 i direktiv 2012/34/EU ska medlemsstater, järnvägsföretag, stationsförvaltare och infrastrukturförvaltare samarbeta för att säkerställa att de beredskapsplaner som avses i artikel 13a.3 i direktiv 2012/34/EU innehåller tillgänglighetskrav för varnings- och informationssystem.

Ändringsförslag    88

Förslag till förordning

Artikel 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om ett järnvägsföretag betalar ersättning eller uppfyller sina andra skyldigheter i enlighet med denna förordning får ingen bestämmelse i denna förordning eller nationell lagstiftning tolkas som en inskränkning av järnvägsföretagets rätt att begära ersättning för kostnader från någon person, däribland tredje part, i enlighet med tillämplig lagstiftning. I synnerhet ska denna förordning inte på något sätt begränsa järnvägsföretagets rätt att begära ersättning från en tredje part som järnvägsföretaget har ett avtal med och som har bidragit till den händelse som gav upphov till ersättningen eller andra skyldigheter. Ingen bestämmelse i denna förordning får tolkas som en inskränkning av rätten för en annan tredje part än en resenär, med vilken ett järnvägsföretag har ingått ett avtal, att begära gottgörelse eller ersättning från järnvägsföretaget i enlighet med tillämpliga relevanta lagar.

utgår

Ändringsförslag    89

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Järnvägsföretag och stationsförvaltare ska, med aktivt deltagande av organisationer som företräder personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet, ha eller fastställa icke-diskriminerande regler för befordran av personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet inbegripet deras personliga assistenter. Reglerna ska ge resenären möjlighet att ledsagas av en assistanshund i enlighet med eventuella relevanta nationella regler.

1.  Järnvägsföretag och stationsförvaltare ska, med aktivt deltagande av organisationer som företräder personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet, ha eller fastställa icke-diskriminerande regler för befordran av personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet inbegripet deras personliga assistenter. Reglerna ska ge resenären möjlighet att kostnadsfritt ledsagas av ett certifierat servicedjur eller en medföljande person om självständig rörlighet inte är möjlig, i enlighet med eventuella relevanta nationella regler, och säkerställa att järnvägstransporter för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet är omedelbart tillgängliga när så är möjligt.

Ändringsförslag    90

Förslag till förordning

Artikel 20a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 20a

 

Järnvägsföretag och stationsförvaltare ska, vid uppfyllandet av TSD för personer med nedsatt rörlighet, också se till att stationer, perronger, rullande materiel och andra inrättningar är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet.

Ändringsförslag    91

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Stationsförvaltaren, järnvägsföretaget, biljettutfärdaren eller researrangören ska på begäran informera personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet, inbegripet i lättillgängliga format i enlighet med tillgänglighetskraven i förordning (EU) nr 454/2011 och direktiv XXX, om stationens, de tillhörande anläggningarnas och tågtrafiktjänsternas tillgänglighet och om förutsättningarna för att kunna ta sig in i och ut ur vagnarna i enlighet med reglerna för befordran i artikel 20.1 samt informera personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet om vilka hjälpmedel som finns ombord på tågen.

1.  Stationsförvaltaren, järnvägsföretaget, biljettutfärdaren eller researrangören ska på begäran informera personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet, inbegripet i lättillgängliga format i enlighet med tillgänglighetskraven i förordning (EU) nr 454/2011, direktiv XXX och förordning 1300/2014, om stationens, de tillhörande anläggningarnas och tågtrafiktjänsternas tillgänglighet och om förutsättningarna för att kunna ta sig in i och ut ur vagnarna i enlighet med reglerna för befordran i artikel 20.1 samt informera personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet om vilka hjälpmedel som finns ombord på tågen.

Ändringsförslag    92

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Ett järnvägsföretag, en biljettutfärdare eller en researrangör som använder sig av undantaget enligt artikel 20.2 ska på begäran skriftligt informera den berörda personen med funktionshinder eller nedsatt rörlighet om sina skäl härtill inom fem arbetsdagar från det att bokning eller utfärdande av biljett nekats eller krav om åtföljande person framförts. Järnvägsföretaget, biljettutfärdaren eller researrangören ska göra rimliga ansträngningar för att föreslå en alternativ transportmöjlighet för den berörda personen, med beaktande av hans eller hennes tillgänglighetsbehov.

2.  Ett järnvägsföretag, en biljettutfärdare eller en researrangör som använder sig av undantaget enligt artikel 20.2 ska på begäran skriftligt informera den berörda personen med funktionshinder eller nedsatt rörlighet om sina skäl härtill inom fem arbetsdagar från det att bokning eller utfärdande av biljett nekats eller krav om åtföljande person framförts. Järnvägsföretaget, biljettutfärdaren eller researrangören ska föreslå en alternativ transportmöjlighet för den berörda personen, med beaktande av hans eller hennes tillgänglighetsbehov.

Ändringsförslag    93

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Stationsförvaltaren eller järnvägsföretaget eller båda ska vid avresa från, tågbyte vid eller ankomst till en bemannad järnvägsstation ge personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet kostnadsfri assistans, så att de kan stiga på avgående tåg eller stiga av ett ankommande tåg till vilket de köpt biljett, utan att tillämpningen av reglerna för utnyttjande enligt artikel 20.1 därför påverkas.

1.  Stationsförvaltaren eller järnvägsföretaget eller båda ska vid avresa från, tågbyte vid eller ankomst till en bemannad järnvägsstation ge personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet kostnadsfri assistans, så att de kan stiga på avgående tåg eller stiga av ett ankommande tåg till vilket de köpt biljett, utan att tillämpningen av reglerna för utnyttjande enligt artikel 20.1 därför påverkas. Bokningen av assistans ska alltid vara kostnadsfri, oavsett vilken kommunikationskanal som används.

Ändringsförslag    94

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om det saknas personal vid stationen ska järnvägsföretag och stationsförvaltare göra varje rimlig ansträngning för att personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet ska ha möjlighet att resa med tåg.

2.  Om det saknas personal som kan fungera som ledsagare ombord på tåget eller personal vid stationen ska järnvägsföretag och stationsförvaltare göra varje rimlig ansträngning för att personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet ska ha möjlighet att resa med tåg i överensstämmelse med tillgänglighetskraven i direktiv XXX [den europeiska rättsakten om tillgänglighet] och förordning (EU) nr 454/2011.

Ändringsförslag    95

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  När det gäller obemannade stationer ska järnvägsföretaget och stationsförvaltaren se till att lätt tillgänglig information , inbegripet i lättillgängliga format i enlighet med tillgänglighetskraven i direktiv XXX, i enlighet med reglerna för befordran i artikel 20.1 visas beträffande närbelägna, bemannade stationer och omedelbart tillgänglig assistans för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet.

3.  När det gäller obemannade stationer ska järnvägsföretaget och stationsförvaltaren se till att lätt tillgänglig information, inbegripet i lättillgängliga format i enlighet med tillgänglighetskraven i direktiv XXX och förordning (EU) nr 1300/2014, i enlighet med reglerna för befordran i artikel 20.1 visas beträffande närbelägna, bemannade stationer och omedelbart tillgänglig assistans för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet.

Ändringsförslag    96

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Assistans ska alltid vara tillgänglig på stationer när tågtrafiktjänster tillhandahålls.

utgår

Ändringsförslag    97

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om det saknas personal som kan fungera som ledsagare ombord på tågen ska järnvägsföretag göra rimliga ansträngningar för att personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet ska ha möjlighet att resa med tåg.

2.  Om det saknas personal som kan fungera som ledsagare ombord på tågen ska järnvägsföretag ändå göra det möjligt för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet att resa med tåg.

Ändringsförslag    98

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Vid tillämpningen av denna artikel ska assistans ombord på tågen innebära att varje rimlig ansträngning görs för att erbjuda assistans till en person med funktionshinder eller nedsatt rörlighet för att ge tillgång till samma tjänster ombord på tåget som övriga passagerare, om denna persons funktionshinder eller rörlighetsnedsättning hindrar honom eller henne från att oberoende och tryggt utnyttja dessa tjänster.

3.  En person med funktionshinder eller nedsatt rörlighet måste erbjudas assistans så att han/hon kan ges tillgång till samma tjänster ombord på tåget som övriga passagerare, om denna persons funktionshinder eller rörlighetsnedsättning hindrar honom eller henne från att oberoende och tryggt utnyttja dessa tjänster.

Ändringsförslag    99

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Assistans ska alltid vara tillgänglig ombord på tåg när tågtrafiktjänster tillhandahålls.

utgår

Ändringsförslag    100

Förslag till förordning

Artikel 24 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Järnvägsföretag, stationsförvaltare, biljettutfärdare och researrangörer ska samarbeta för att lämna assistans till personer med nedsatt rörlighet enligt artiklarna 20 och 21 i enlighet med följande:

Järnvägsföretag, stationsförvaltare, biljettutfärdare och researrangörer ska samarbeta för att kostnadsfritt lämna assistans till personer med nedsatt rörlighet enligt artiklarna 20 och 21 i enlighet med följande:

Ändringsförslag    101

Förslag till förordning

Artikel 24 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Assistansen ska lämnas under förutsättning att det järnvägsföretag, den stationsförvaltare, den biljettutfärdare eller den researrangör biljetten köpts hos minst 48 timmar innan assistansen erfordras har meddelats att personen behöver sådan assistans. Om en biljett eller ett abonnemang avser flera resor ska ett meddelande vara tillräckligt, under förutsättning att tillräcklig information lämnas om tidpunkten för påföljande resor. Sådana meddelanden ska skickas till alla andra järnvägsföretag och stationsförvaltare som berörs av personens resa.

(a)  Assistansen på stationer ska tillhandahållas under de tider när tåg körs, under förutsättning att det järnvägsföretag, den stationsförvaltare, den biljettutfärdare eller den researrangör som biljetten har köpts hos minst 12 timmar innan assistansen erfordras har meddelats att personen behöver sådan assistans. På stationer där den dagliga trafiken överstiger 10 000 resenärer behövs ingen förhandsanmälan, men den person som behöver assistans ska befinna sig på stationen minst 30 minuter före tågets avgång. På stationer där den dagliga trafiken är mellan 2 000 och 10 000 resenärer ska tidsfristen för förhandsanmälan minskas till högst tre timmar. Om en biljett eller ett abonnemang avser flera resor ska ett meddelande vara tillräckligt, under förutsättning att tillräcklig information lämnas om tidpunkten för påföljande resor. Sådana meddelanden ska skickas till alla andra järnvägsföretag och stationsförvaltare som berörs av personens resa.

Ändringsförslag    102

Förslag till förordning

Artikel 24 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Assistansen ska lämnas under förutsättning att personen med funktionshinder eller nedsatt rörlighet infinner sig på utsedd plats vid den tidpunkt som avtalats med det järnvägsföretag eller den stationsförvaltare som lämnar assistansen. Den avtalade tidpunkten får ligga högst 60 minuter före offentliggjord avgångstid, eller före den tidpunkt då samtliga resenärer uppmanats att checka in. Om det inte finns någon föreskriven tidpunkt vid vilken personen med funktionshinder eller nedsatt rörlighet ska infinna sig, ska personen i fråga infinna sig på den utsedda platsen senast 30 minuter före offentliggjord avgångstid, eller före den tidpunkt då samtliga resenärer uppmanats att checka in.

(e)  Assistansen ska lämnas under förutsättning att personen med funktionshinder eller nedsatt rörlighet infinner sig på utsedd plats vid den tidpunkt som avtalats med det järnvägsföretag eller den stationsförvaltare som lämnar assistansen. Den avtalade tidpunkten får ligga högst 60 minuter före offentliggjord avgångstid, eller före den tidpunkt då samtliga resenärer uppmanats att checka in.

Ändringsförslag    103

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om järnvägsföretag och stationsförvaltare orsakar förlust av eller skada på rullstolar, andra rörlighetshjälpmedel eller hjälpmedel och certifierade assistanshundar som används av personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet, ska de vara ansvariga för och betala ersättning för denna förlust eller skada .

1.  Om järnvägsföretag och stationsförvaltare orsakar förlust av eller skada på rullstolar, andra rörlighetshjälpmedel eller hjälpmedel och certifierade servicedjur som används av personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet, ska de vara ansvariga för och så snart som möjligt betala ersättning för denna förlust eller skada.

Ändringsförslag    104

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den ersättning som avses i punkt 1 ska motsvara kostnaden för att ersätta eller reparera den utrustning eller de hjälpmedel som förlorats eller skadats.

2.  Den ersättning som avses i punkt 1 ska utbetalas snabbt och motsvara hela kostnaden för att ersätta utrustningen på grundval av det verkliga värdet, eller på hela kostnaden för att reparera den rullstol, den utrustning eller de hjälpmedel som förlorats eller skadats, eller förlusten eller skadan av det certifierade servicedjuret. Ersättningen ska också täcka kostnaden för tillfälligt ersättande vid reparation i de fall då resenären står för dessa kostnader.

Ändringsförslag    105

Förslag till förordning

Artikel 26 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  säkerställa att all personal, inbegripet personer som är anställda av någon annan utförande part, som ger direkt assistans till personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet, vet hur man ska tillgodose behoven hos personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet, inbegripet personer med mentala och psykiska funktionsnedsättningar,

(a)  säkerställa att all personal, inbegripet personer som är anställda av någon annan utförande part, som ger direkt assistans till personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet, får utbildning om funktionshinder så att de vet hur man ska tillgodose behoven hos personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet, inbegripet personer med mentala och psykiska funktionsnedsättningar,

Ändringsförslag    106

Förslag till förordning

Artikel 26 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  säkerställa att all ny personal vid anställningen får utbildning om funktionshinder och att personalen genomgår regelbundna fortbildningskurser,

(c)  säkerställa att all ny personal som kommer att ha direktkontakt med den resande allmänheten vid anställningen ges en introduktion om sådana frågor i samband med funktionshinder som rör resenärer och järnvägsföretaget, och att anställda som tillhandahåller direkt assistans till resenärer med nedsatt rörlighet får utbildning om funktionshinder och genomgår regelbundna fortbildningskurser,

Ändringsförslag    107

Förslag till förordning

Artikel 26 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  på begäran låta personal med funktionshinder, resenärer med funktionshinder och resenärer med nedsatt rörlighet, och/eller organisationer som företräder dem, delta i utbildningen.

(d)  får låta personal med funktionshinder delta i utbildningen, och överväga att låta resenärer med funktionshinder och resenärer med nedsatt rörlighet och/eller organisationer som företräder dem delta i utbildningen.

Ändringsförslag    108

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Alla järnvägsföretag , biljettutfärdare, stationsförvaltare och infrastrukturförvaltare vid stationer som hanterar fler än 10 000 resenärer per dag i genomsnitt under ett år ska vardera inrätta ett system för att hantera klagomål i samband med de rättigheter och skyldigheter som anges i denna förordning inom sitt respektive ansvarsområde . De ska se till att resenärerna får kännedom om hur de ska kontaktas och om deras arbetsspråk.

1.  Alla järnvägsföretag, biljettutfärdare och stationsförvaltare ska inrätta ett system för att hantera klagomål i samband med de rättigheter och skyldigheter som anges i denna förordning inom sitt respektive ansvarsområde. De ska se till att resenärerna får kännedom om hur de ska kontaktas och om deras arbetsspråk. Resenärer bör kunna lämna in klagomål på det eller de officiella språken i den medlemsstat där järnvägsföretaget, biljettutfärdaren respektive stationsförvaltaren har sin etableringsort, och under alla omständigheter på engelska.

Ändringsförslag    109

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Resenärerna får framföra klagomål till vilket/vilken som helst av de berörda järnvägsföretagen, biljettutfärdarna, järnvägsstationerna eller infrastrukturförvaltarna. Klagomål får framföras inom sex månader efter det att den incident som klagomålet gäller inträffade. Mottagaren ska inom en månad efter att ha mottagit klagomålet antingen avge ett motiverat svar eller, när så är berättigat, informera resenären om vid vilken tidpunkt inom mindre än tre månader från det att klagomålet mottogs ett svar kan förväntas. Järnvägsföretag, biljettutfärdare, stationsförvaltare och infrastrukturförvaltare ska i två år bevara de incidentdata som är nödvändiga för bedömning av klagomålet och på begäran ställa dem till nationella tillsynsorgans förfogande.

2.  Resenärerna får framföra klagomål till vilket/vilken som helst av de berörda järnvägsföretagen, biljettutfärdarna eller stationsförvaltarna. Klagomål får framföras inom sex månader efter det att den incident som klagomålet gäller inträffade. Mottagaren ska inom en månad efter att ha mottagit klagomålet antingen avge ett motiverat svar eller, när så är berättigat, informera resenären om att ett svar kan förväntas inom mindre än tre månader från det att klagomålet mottogs.

Ändringsförslag    110

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Närmare uppgifter om förfarandet för handläggning av klagomål ska vara tillgängliga för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet.

3.  Närmare uppgifter om förfarandet för handläggning av klagomål ska vara enkla att få tag på för resenärerna och tillgängliga för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet. Denna information ska på begäran göras tillgänglig på det eller de officiella språken i den medlemsstat där järnvägsföretaget är etablerat.

Ändringsförslag    111

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Kommissionen ska anta genomförandeakter för att fastställa en standardiserad EU-blankett för klagomål som resenärerna kan använda för att begära ersättning i enlighet med denna förordning. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 37a.2.

Ändringsförslag    112

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Järnvägsföretag och stationsförvaltare ska aktivt samarbeta med organisationer som företräder personer med funktionshinder för att göra transporttjänsterna mer tillgängliga.

Ändringsförslag    113

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Järnvägsföretag, stationsförvaltare, biljettutfärdare och researrangörer ska, när de säljer tågbiljetter, informera resenärerna om de rättigheter och skyldigheter som de har enligt denna förordning. För att uppfylla denna informationsskyldighet får de använda en sammanfattning av bestämmelserna i denna förordning, som ställs till deras förfogande och som utarbetas av kommissionen på samtliga officiella språk i unionen . Dessutom ska de tillhandahålla ett meddelande på biljetten, antingen i pappersformat eller i elektroniskt format eller på något annat sätt, inbegripet i format som är lättillgängliga för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet i enlighet med kraven i direktiv XXX. I meddelandet ska det anges var sådan information kan hämtas i händelse av inställelse, utebliven anslutning eller stor försening.

1.  Järnvägsföretag, stationsförvaltare, biljettutfärdare och researrangörer ska, när de säljer tågbiljetter, informera resenärerna om de rättigheter och skyldigheter som de har enligt denna förordning. För att uppfylla denna informationsskyldighet får de använda en sammanfattning av bestämmelserna i denna förordning, som ställs till deras förfogande och som utarbetas av kommissionen på samtliga officiella språk i unionen . Dessutom ska de tillhandahålla information, antingen i pappersformat eller i elektroniskt format eller på något annat sätt, inbegripet i format som är lättillgängliga för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet i enlighet med kraven i förordning (EU) nr 1300/2014, som i detalj anger var sådan information kan hämtas i händelse av inställelse, utebliven anslutning eller stor försening.

Ändringsförslag    114

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Järnvägsföretag och stationsförvaltare ska informera resenärerna, inbegripet i lättillgängliga format i enlighet med tillgänglighetskraven i direktiv XXX, på stationen och i tåget på ett lämpligt sätt om de rättigheter och skyldigheter som de har enligt denna förordning, och om kontaktuppgifterna för det organ som medlemsstaterna utsett enligt artikel 31.

2.  Järnvägsföretag och stationsförvaltare ska informera resenärerna, inbegripet i lättillgängliga format i enlighet med tillgänglighetskraven i förordning (EU) nr 1300/2014, på stationen, i tåget och på sin webbplats på ett lämpligt sätt om de rättigheter och skyldigheter som de har enligt denna förordning, och om kontaktuppgifterna för det organ som medlemsstaterna utsett enligt artikel 31.

Ändringsförslag    115

Förslag till förordning

Artikel 31 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om vilket eller vilka organ som har utsetts enligt denna artikel och om deras respektive uppgifter.

Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om vilket eller vilka organ som har utsetts enligt denna artikel och om deras respektive uppgifter samt offentliggöra dem på lämpligt ställe på sina webbplatser.

Ändringsförslag    116

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  De nationella tillsynsorganen ska noga övervaka efterlevnaden av denna förordning och vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att resenärernas rättigheter respekteras. För detta ändamål ska järnvägsföretag, stationsförvaltare och infrastrukturförvaltare förse organen med relevanta handlingar och relevant information på deras begäran. Vid fullgörandet av sina uppgifter ska organen ta hänsyn till den information som lämnats till dem av det organ som utsetts enligt artikel 33 för att hantera klagomål, om det är ett annat organ. De får också besluta om tillsynsåtgärdergrundval av enskilda klagomål som framförts av ett sådant organ.

1.  De nationella tillsynsorganen ska noga övervaka efterlevnaden av denna förordning och vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att resenärernas rättigheter respekteras. För detta ändamål ska järnvägsföretag, stationsförvaltare och infrastrukturförvaltare utan dröjsmål och i vilket fall som helst inom en månad förse organen med relevanta handlingar och relevant information på deras begäran. Vid fullgörandet av sina uppgifter ska organen ta hänsyn till den information som lämnats till dem av det organ som utsetts enligt artikel 33 för att hantera klagomål, om det är ett annat organ. Medlemsstaterna ska se till att nationella tillsyns- och klagomålshanteringsorgan ges tillräckliga befogenheter och resurser för attett lämpligt och effektivt sätt genomdriva enskilda klagomål från resenärer enligt denna förordning.

Ändringsförslag    117

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  De nationella tillsynsorganen ska offentliggöra statistik om sin verksamhet, inbegripet påföljder som tillämpats, varje år, senast i slutet av april det påföljande kalenderåret.

2.  De nationella tillsynsorganen ska varje år offentliggöra rapporter med statistik på sina webbplatser som i detalj anger det antal och den typ av klagomål de har mottagit samt resultatet av deras genomdrivandeåtgärder, inbegripet de påföljder som de har tillämpat. Detta ska göras för varje år senast den första dagen i april det påföljande kalenderåret. Rapporterna ska dessutom offentliggöras på Europeiska unionens järnvägsbyrås webbplats.

Ändringsförslag    118

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  De nationella tillsynsorganen ska, i samarbete med organisationer som företräder personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet, utföra regelbundna revisioner av de assistanstjänster som tillhandahålls i enlighet med denna förordning och offentliggöra resultaten i tillgängliga och allmänt använda format.

Ändringsförslag    119

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Utan att det påverkar konsumenternas rätt att ansöka om alternativ tvistlösning enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU11, efter att utan framgång ha ingett klagomål till järnvägsföretaget, biljettutfärdaren, stationsförvaltaren eller infrastrukturförvaltaren enligt artikel 28, får resenären inge klagomål till ett tillsynsorgan. Tillsynsorgan ska informera klagande om deras rätt att inge klagomål till organ för alternativ tvistlösning för att ansöka om individuell gottgörelse.

1.  Utan att det påverkar konsumenternas rätt att ansöka om alternativ tvistlösning enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU11, efter att utan framgång ha ingett klagomål till järnvägsföretaget, stationsförvaltaren eller infrastrukturförvaltaren enligt artikel 28, får resenären inge klagomål till ett tillsynsorgan. Tillsynsorgan ska informera klagande om deras rätt att inge klagomål till organ för alternativ tvistlösning för att ansöka om individuell gottgörelse. Medlemsstaterna ska se till att tillsyns- eller klagomålshanteringsorgan erkänns med avseende på alternativa tvistlösningssystem i enlighet med direktiv 2013/11/EU, att det berörda järnvägsföretaget eller den berörda biljettutfärdaren, stations- eller infrastrukturförvaltaren, i de fall då resenärer söker en alternativ tvistlösning, deltar och att resultatet är bindande för och fullständigt genomdrivbart gentemot dem.

_________________

_________________

11 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU av den 21 maj 2013 om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG (EUT L 165, 18.6.2013, s. 14).

11 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU av den 21 maj 2013 om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG (EUT L 165, 18.6.2013, s. 14).

Ändringsförslag    120

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  En resenär får vända sig till det nationella tillsynsorganet, eller till något annat organ som utsetts av en medlemsstat för detta ändamål, med klagomål om påstådda överträdelser av denna förordning.

2.  En resenär får vända sig till det nationella tillsynsorganet, eller till något annat organ som utsetts av en medlemsstat för detta ändamål, med klagomål om påstådda överträdelser av denna förordning. Klagomål får även inges av organisationer som företräder grupper av resenärer.

Ändringsförslag    121

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Organet ska bekräfta mottagandet av klagomålet inom två veckor efter att ha mottagit det. Förfarandet för klagomålshantering får inte ta längre tid än tre månader. I komplicerade fall får organet, efter eget gottfinnande, förlänga denna period till sex månader. I ett sådant fall ska det informera resenären om skälen för förlängningen och den förväntade tiden som behövs för att avsluta förfarandet. Endast ärenden som omfattar rättsliga förfaranden får ta längre tid än sex månader. Om organet också är ett organ för alternativ tvistlösning i den mening som avses i direktiv 2013/11/EU ska de tidsfrister som fastställs i det direktivet ha företräde.

Organet ska bekräfta mottagandet av klagomålet inom två veckor efter att ha mottagit det. Förfarandet för klagomålshantering får inte ta längre tid än tre månader. I komplicerade fall får organet, efter eget gottfinnande, förlänga denna period till sex månader. I ett sådant fall ska det informera resenären eller organisationen som företräder resenärer om skälen för förlängningen och den förväntade tiden som behövs för att avsluta förfarandet. Endast ärenden som omfattar rättsliga förfaranden får ta längre tid än sex månader. Om organet också är ett organ för alternativ tvistlösning i den mening som avses i direktiv 2013/11/EU ska de tidsfrister som fastställs i det direktivet ha företräde, och användningen av tvistlösning online i enlighet med förordning (EU) nr 524/20131a får göras tillgänglig om alla berörda parter samtycker.

 

_________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 524/2013 av den 21 maj 2013 om tvistlösning online vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG (EUT L 165, 18.6.2013, s. 1).

Ändringsförslag    122

Förslag till förordning

Artikel 33a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 33a

 

Oberoende förlikningsorgan

 

Medlemsstaterna ska inrätta välutrustade oberoende förlikningsorgan som är lättillgängliga och överkomliga i pris för resenärerna om de hamnar i konflikt med järnvägsföretag och biljettutfärdare i samband med att de hävdar sina rättigheter.

Ändringsförslag    123

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska fastställa reglerna för påföljder vid överträdelse av denna förordning och vidta de åtgärder som är nödvändiga för att se till att bestämmelserna följs. De påföljder som fastställs ska vara effektiva, proportionerliga och avskräckande. Medlemsstaterna ska anmäla dessa regler och åtgärder till kommissionen och ska utan dröjsmål anmäla varje senare ändring av dem.

1.  Medlemsstaterna ska fastställa reglerna för påföljder vid överträdelse av denna förordning och vidta de åtgärder som är nödvändiga för att se till att bestämmelserna följs. De påföljder som fastställs ska vara effektiva, proportionerliga och avskräckande, och ska inbegripa, men inte begränsas till, ett minimibötesbelopp eller en procentandel av det berörda företagets eller den berörda organisationens årliga omsättning, beroende på vilket som är högre. Medlemsstaterna ska anmäla dessa regler och åtgärder till kommissionen och ska utan dröjsmål anmäla varje senare ändring av dem.

Ändringsförslag    124

Förslag till förordning

Artikel 37a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 37a

 

Kommittéförfarande

 

1.  Kommissionen ska biträdas av en kommitté. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

 

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 4 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Ändringsförslag    125

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – strecksats 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Tidtabeller och villkor för det lägsta biljettpriset.

–  Tidtabeller och villkor för samtliga tillgängliga biljettpriser, inklusive det lägsta biljettpriset.

Ändringsförslag    126

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – strecksats 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Villkor för medförande av cyklar .

  Bestämmelser för medförande av cyklar.

Ändringsförslag    127

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – strecksats 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Tillgång på platser för rökare och icke-rökare, i första och andra klass samt i ligg- och sovvagnar.

–  Tillgång på platser för alla tillgängliga biljettpriser för kupéer för icke-rökare (och, i tillämpliga fall, rökkupéer), i första och andra klass samt i ligg- och sovvagnar.

Ändringsförslag    128

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – strecksats 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Eventuella faktorer som kan leda till avbrott eller förseningar i trafiken.

–  Störningar och förseningar (planerade och i realtid).

Ändringsförslag    129

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – strecksats 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Tillgång till tjänster ombord på tågen.

–  Tillgång till tjänster ombord på tågen, inklusive wifi och toaletter.

Ändringsförslag    130

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Tjänster ombord på tågen.

–  Tjänster ombord på tågen, inklusive wifi.

Ändringsförslag    131

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – strecksats 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Förseningar.

–  Störningar och förseningar (planerade och i realtid).

Ändringsförslag    132

Förslag till förordning

Bilaga III– del I – stycke 2 – led 1 – led a – led iii – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Andel (i procent) förseningar på 60–119 minuter.

–  Andel (i procent) förseningar på 91-120 minuter.

Ändringsförslag    133

Förslag till förordning

Bilaga III – del I – stycke 2 – led 2 – led vii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

vii)  Användbar information ges under resan.

vii)  Användbar information ges under resan, inklusive med avseende på wifi och andra tjänster ombord på tågen.

Ändringsförslag    134

Förslag till förordning

Bilaga III – del II – stycke 1 – led 4 – led vii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

vii)  Tillgänglighet avseende station och stationsanläggningar.

vii)  Tillgänglighet vid station och stationsanläggningar, inklusive trappstegsfri tillgänglighet, rulltrappor, hissar och bagageramper.

Ändringsförslag    135

Förslag till förordning

Bilaga IV

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I komplicerade fall, exempelvis i ärenden som berör flera ersättningsanspråk eller ett antal operatörer, gränsöverskridande resor eller olyckor på territoriet i en annan medlemsstat än den som beviljat företagets tillstånd, i synnerhet när det är oklart vilket nationellt tillsynsorgan som är behörigt, eller där det skulle underlätta eller påskynda åtgärdandet av klagomålet, ska nationella tillsynsorgan samarbeta för att utse ett ”ledande” organ, som ska fungera som en enda kontaktpunkt för resenärer. Alla inblandade nationella tillsynsorgan ska samarbeta för att underlätta åtgärdandet av klagomålet (inbegripet genom att utbyta information, bistå med översättning av handlingar och tillhandahålla information om omständigheterna vid incidenter). Resenärerna ska informeras om vilket organ som är ”ledande” organ.

I komplicerade fall, exempelvis i ärenden som berör flera ersättningsanspråk eller ett antal operatörer, gränsöverskridande resor eller olyckor på territoriet i en annan medlemsstat än den som beviljat företagets tillstånd, i synnerhet när det är oklart vilket nationellt tillsynsorgan som är behörigt, eller där det skulle underlätta eller påskynda åtgärdandet av klagomålet, ska nationella tillsynsorgan samarbeta för att utse ett ”ledande” organ, som ska fungera som en enda kontaktpunkt för resenärer. Alla inblandade nationella tillsynsorgan ska samarbeta för att underlätta åtgärdandet av klagomålet (inbegripet genom att utbyta information, bistå med översättning av handlingar och tillhandahålla information om omständigheterna vid incidenter). Resenärerna ska informeras om vilket organ som är ”ledande” organ. Dessutom ska nationella tillsynsmyndigheter i samtliga fall och under alla omständigheter säkerställa efterlevnad av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/23941a.

 

_________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2394 av den 12 december 2017 om samarbete mellan de nationella myndigheter som har tillsynsansvar för konsumentskyddslagstiftningen och om upphävande av förordning (EG) nr 2006/2004, EUT L 345, 27.12.2017.

(1)

EUT C 197, 8.6.2018, s. 66.

(2)

EUT C 77, 28.3.2002, s. 1.


MOTIVERING

Inledning

Järnvägssektorn har genomgått stora förändringar sedan 1991, då det första lagstiftningsförslaget på EU-nivå offentliggjordes(1). Sedan dess har de så kallade etablerade aktörerna genomgått en total omstrukturering, nya aktörer har växt fram och ett verkligt gemensamt järnvägsområde i EU har delvis genomförts på grundval av gemensamma tekniska och administrativa standarder. Mycket återstår dock att göra, bland annat att migrera till ny teknik såsom det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS).

Ett av de viktigaste resultaten inom järnvägssektorn är inrättandet av en rättslig ram för skydd av passagerares rättigheter, som en del av en bredare EU-politik för konsumenträttigheter. Kommissionen fastställde i sin genomföranderapport(2) att förordning (EG) nr 1371/2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer har tillämpats korrekt av sektorn. Flera medlemsstater beviljar emellertid, i full överensstämmelse med denna förordning, dispens från vissa artiklar i förordningen till följd av att det saknas ekonomiska medel för att uppgradera försummad järnvägsinfrastruktur eller föråldrad rullande materiel. Sådan dispens bör dock inte kunna beviljas efter december 2024. Därmed kommer tågresenärer snart att ges samma rättigheter i alla EU:s medlemsstater.

Även om förbättringar behövs hela tiden bör det betonas att järnvägssystemet i EU, jämfört med många länder i världen, är ett av de mest effektiva, moderna och användarvänliga systemen. Föredraganden anser dock att förbättringar och modernisering av järnvägssektorn bör fortsätta att vara ett ständigt mål för sektorn, inbegripet för att skydda tågresenärer.

Denna omarbetning ger en möjlighet att ytterligare förbättra EU:s järnvägssystem och fastställa en ännu tydligare ram för förhållandet mellan transportörer och kunder.

Föredraganden välkomnar därför kommissionens förslag, särskilt när det gäller tillhandahållande av assistans till personer med nedsatt rörlighet eller funktionsnedsättning och ersättning vid trafikstörningar.

Enligt föredraganden måste man få till stånd en ram med verkställbara rättigheter som å ena sidan uppmuntrar medlemsstaterna att genomföra befintlig unionslagstiftning och å andra sidan skyddar kunder på ett mer enhetligt sätt, samtidigt som man beaktar att tågresor även fortsättningsvis bör vara överkomliga och göras mer tillgängliga för personer med nedsatt rörlighet.

Föredraganden betonar att för att järnvägssektorn ska kunna vara konkurrenskraftig måste den tillhandahålla utmärkta och moderna tjänster till kunderna till ett överkomligt pris. För att få till stånd hållbara transporter och social sammanhållning måste man få nya passagerare att åka tåg. I detta sammanhang måste järnvägar verka på samma villkor som andra transportsätt. Konkurrensen måste vara sund! Därför bör den obestridliga prioriteringen att öka skyddet av EU:s befolkning när de åker tåg gå hand i hand med behovet av att i så hög grad som möjligt minimera den administrativa bördan för järnvägssektorn. Vid denna omarbetning bör man därför undvika åtgärder som överlappar med befintlig unionslagstiftning.

Viktiga punkter

Tillämpningsområde

Föredraganden stöder i stort sett kommissionens förslag om att så långt som möjligt minska medlemsstaternas möjligheter att bevilja dispens. Internationell persontrafik på järnväg mellan tredjeländer och EU-länder bör dock inte omfattas av denna omarbetning, eftersom järnvägsföretag i EU inte bör hållas ansvariga för järnvägsinfrastrukturen i tredjeländer eller för den verksamhet som bedrivs av de transportörer i tredjeländer som anlitar EU-företagen för att tillhandahålla dragningstjänster.

När det gäller nationell fjärrtrafik bör medlemsstaterna inte kunna bevilja dispens för dessa tjänster efter 2024, enligt den befintliga förordningen. En tidigare tidsfrist bör undvikas med beaktande av finansieringen av järnvägssystemet i centrala och östra Europa. Det är i dessa delar som fjärrtrafiken (med undantag av Förenade kungariket) fortfarande delvis har dispens.

Dessutom vill föredraganden betona att konsumenträtten bör fokusera på förhållandet mellan kunden och tjänsteleverantören, vilket i denna omarbetning är järnvägsföretaget, det vill säga transportören. Förhållanden mellan företag bör behandlas i annan lagstiftning, till exempel i järnvägspaketen. Föredragande har därför strukit kravet på att lämna realtidsinformation (artikel 9.4), den så kallade beredskapsplanen (artikel 18.6) och rätten till gottgörelse (artikel 19).

Tillgänglighet

Föredraganden stöder helhjärtat behovet av att göra tågtransporter mer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet. Tåg bör vara lättillgängliga på lika villkor för alla EU-medborgare. I detta sammanhang påminner föredraganden om att det fjärde järnvägspaketet har fastställt den rättsliga ramen för anpassning av järnvägsinfrastrukturen till personer med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet för att ge dem möjlighet att vara helt självständiga. Det bör betonas att i ett åldrande samhälle kommer tillgänglighet att bli en allt större utmaning för transportsektorn.

Föredraganden anser därför att järnvägssektorn bör göra sitt yttersta för att tillhandahålla tillgängliga tågstationer och tåg. Följaktligen föreslår föredraganden att personer med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet ska kunna få tillgång till hela järnvägssystemet i EU med en tidsfrist för förhandsmeddelande som är så kort som möjligt och högst 24 timmar. Assistans ska, vid behov, ges hela tiden när tåg körs. Den bör vara kostnadsfri. Nationella tillsynsorgan ska granska hur bra tillgängligheten till järnvägssystemet är för att möjliggöra riktade förbättringar.

Föredraganden är medveten om att förflyttningshjälpmedel såsom rullstolar eller andra hjälpmedel inte bara är väsentliga för personer med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet. De är också individuellt anpassade och ofta dyra. Det är därför mycket viktigt att ersättning för förlust eller skada ges snabbt och att hela kostnaden för att ersätta utrustningen på grundval av dess faktiska värde betalas ut.

Föredraganden anser att det är mycket viktigt att personalen får utbildning så att de kan tillhandahålla lämplig assistans av hög kvalitet till personer med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet. Därför föreslår föredraganden att resurser för personalutbildning ska gå till personal som kommer i direkt kontakt med personer med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet eller som behöver tillhandahålla tjänster till dessa personer. På så sätt kan en bättre och mer målinriktad utbildning ges.

Biljetter

Ett huvudmål för föredraganden är att tillträdet till tåg görs så attraktivt som möjligt för att stödja trafikomställningen till järnväg, vilket framhålls i vitboken om transporter(3). Direktbiljetter är mycket uppskattade av tågresenärer. Möjligheten att köpa direktbiljetter är en viktig faktor för att öka intresset för tågresande. Föredraganden anser dock inte att lagstiftaren bör föreskriva ett obligatoriskt samarbete mellan företag på biljettförsäljningsområdet i samband med att marknaden öppnas upp. Järnvägssektorn bör behandlas på samma sätt som andra transportslag. Liksom i luftfartssektorn, där det inte finns något krav på delning, bör järnvägsföretag fritt kunna välja vilka aktörer de samarbetar med, också för att stimulera konkurrensen mellan olika transportslag, vilket i årtionden har varit en av de viktigaste delarna av EU:s politik.

I detta sammanhang har genomförandet av ett initiativ från järnvägsföretag och biljettutfärdare, den så kallade Full Service Model (FSM), redan gett de första konkreta resultaten. På www.bahn.com, till exempel, är det nu möjligt att boka alla nationella och internationella Trenitalia- och ÖBB-biljetter, vilket gör att passagerare kan boka, betala och utfärda biljetter för resor med flera transportörer från till exempel norra Tyskland via Österrike till södra Italien på en gång.

Föredraganden anser emellertid att lagstiftaren bör spela en central roll för att se till att tågresenärerna ges en tillräcklig skyddsnivå, särskilt genom att tågresenärerna vederbörligen informeras när de köper alla typer av biljetter, så att de kan dra nytta av det system för ersättning och assistans som föreskrivs i denna förordning.

Järnvägssystemet är mycket komplext, inte bara från en teknisk synvinkel utan också när det gäller resenärernas säkerhet. Samtidigt håller järnvägsföretagen på med innovationer, och automatisering är redan en realitet. Därför bör åtgärder som föreskriver biljettförsäljning via särskilda kanaler vara flexibla, genom att exempelvis beakta att försäljning ombord på ett tåg inte alltid är möjlig, liksom redan nämns i artikel 9.4 i den nuvarande förordningen. Samtidigt är det av yttersta vikt att järnvägsföretag fortsätter att utöka möjligheterna att köpa biljetter via alternativa tillgängliga kanaler.

Biljettutfärdares och återförsäljares roll

Föredraganden anser att man absolut måste undvika oklara befogenheter i denna förordning och se till att det råder klarhet angående rättsläget. Vissa definitioner i artikel 3 har därför ändrats, till exempel definitionen av researrangör, där föredraganden anpassar definitionen till redan befintlig lagstiftning(4).

Biljettutfärdares huvudverksamhet såsom återförsäljare av järnvägstransporter är att sälja biljetter för ett järnvägsföretags räkning. I detta sammanhang ändrade föredraganden artikel 9.2 genom att befria biljettutfärdare från den lagstadgade skyldigheten att lämna realtidsinformation om tåg till resenärerna.

Force majeure

Sedan 2013 undantas inte järnvägsföretag, efter ett domslut i EU-domstolen, från skyldigheten att ersätta resenärer för förseningar som orsakas av extraordinära omständigheter. Föredraganden anser att extraordinära omständigheter föreligger för alla transportsätt. Detta är desto viktigare sett ur ett multimodalitetsperspektiv, där en grundläggande uppsättning principer bör gälla för alla transportsätt, även för att undvika att konkurrensen mellan olika transportsätt snedvrids. Kommissionens omarbetning tar hänsyn till detta. Extraordinära omständigheter begränsas dock till svåra väderförhållanden och större naturkatastrofer, medan man bortser från andra omständigheter som inte är direkt kopplade till tågdriften men som kan ha en allvarlig inverkan på systemets funktion, till exempel terroristattacker. I artikel 17.8 föreslår föredraganden att den definition av force majeure som anges i artikel 32.2 i bilaga I (de enhetliga rättsreglerna (CIV)), vilken omfattar alla oförutsedda omständigheter som järnvägsföretagen inte har någon kontroll över, införs.

(1)

Direktiv 91/440/EEG.

(2)

Rapport av den 14 augusti 2013 om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (COM(2013)0587).

(3)

Vitboken om transport 2011.

(4)

Direktiv (EU) 2015/2302 om paketresor och sammanlänkade researrangemang.


BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR

D(2018)14313

Karima Delli

Ordförande för utskottet för transport och turism

ASP 04F155

Bryssel

Ärende:  Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (omarbetning)

COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD))

Utskottet för rättsliga frågor har granskat det ovannämnda förslaget, i enlighet med artikel 104 om omarbetning i parlamentets arbetsordning.

I punkt 3 i denna artikel står följande:

”Om utskottet med ansvar för rättsliga frågor anser att förslaget inte innebär några andra ändringar i sak än dem som angetts som sådana, ska det informera det utskott som är ansvarigt för ärendet om detta.

Det utskott som är ansvarigt för ärendet får i så fall bara behandla ändringsförslag om de berör de delar av förslaget som innehåller ändringar och uppfyller villkoren i artiklarna 169 och 170.

Ändringsförslag till delar av förslaget som inte har ändrats får emellertid, undantagsvis och från fall till fall, godtas av ordföranden i det utskott som ansvarar för ämnet, om han eller hon anser det nödvändigt av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag. Sådana skäl måste anges i en skriftlig motivering till ändringsförslagen.”

Som en följd av yttrandet från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, som har granskat det omarbetade förslaget, och med hänsyn tagen till föredragandens rekommendationer, anser utskottet för rättsliga frågor att förslaget inte innehåller några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget, samt att förslaget, i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna tillsammans med dessa ändringar, enbart gäller en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

Utskottet för rättsliga frågor rekommenderar sammanfattningsvis, efter omröstningen om förslaget med 19 röster för och 2 nedlagda röster vid sammanträdet den 27 mars 2018(1), att utskottet för industrifrågor, forskning och energi, som ansvarigt utskott kan behandla ovanstående förslag i enlighet med artikel 104.

Med vänlig hälsning

Pavel Svoboda

Bilaga: Yttrande från den rådgivande gruppen

Bilaga

 

 

 

 

JURIDISKA AVDELNINGARNAS

RÅDGIVANDE GRUPP

 

  Bryssel, 19.02.2018

YTTRANDE

TILL  EUROPAPARLAMENTET

          RÅDET

          KOMMISSIONEN

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (omarbetning)

COM(2017)0548 av den 27 september 2017 – 2017/0237(COD)

I enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter, särskilt punkt 9, sammanträdde den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, den 27 oktober och 14 december 2017 samt den 18 januari 2018 för att bland annat granska ovannämnda förslag från kommissionen.

Vid dessa sammanträden(2) behandlade gruppen förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en omarbetning av Europaparlamentets och rådets förordning nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer, och konstaterade enhälligt följande:

1. Följande borde ha markerats med den gråskuggning som normalt sett används för att markera innehållsmässiga ändringar:

– I skäl 10: ersättningen av den nuvarande hänvisningen ”Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/16/EG av den 19 mars 2001 om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet för konventionella tåg” med hänvisningen ”kommissionens förordning (EU) nr 454/2011”.

– I skäl 14: strykningen av orden ”samarbeta för att”.

– I skäl 15: strykningen av ordet ”valfrihet”.

– I skäl 16: ersättningen av orden ”för att på så sätt” med ordet ”Dessutom”.

– I artikel 3.17: ersättningen av ordet ”Transportföretagets” med ”järnvägsföretagets”.

– Hela texten i artikel 6.

– I artikel 9.1: strykningen av frasen ”, utan att bestämmelserna i artikel 10 påverkas,”.

– I artikel 9.3: strykningen av orden ”personer med nedsatt syn eller hörsel”.

– I artikel 10.1: strykningen av orden ”när sådana finns att tillgå” efter ordet ”bokningar” och tillägget av orden ”och, när sådana finns att tillgå” före ordet ”direktbiljetter”.

– I artikel 10.2 första stycket: tillägget av ”och 4”.

– Hela texten till artikel 10.2 andra stycket.

– I artikel 17.2: tillägget av de inledande orden ”Punkt 1 gäller också för”.

– I artikel 25.1: strykningen av orden ”får ingen finansiell begränsning tillämpas”.

– I bilaga III: strykningen av den befintliga texten i bilaga III till förordning (EG) nr 1371/2007.

2. I skäl 32 bör orden ”om Europeiska unionen” läggas till efter ”fördraget”.

Vid behandlingen var gruppen enig om att förslaget inte innehåller några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget eller i detta yttrande. Gruppen konstaterade vidare att förslaget i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i den tidigare rättsakten tillsammans med dessa ändringar endast gäller en kodifiering av den befintliga rättsakten som inte ändrar dess sakinnehåll.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Juridisk rådgivare    Juridisk rådgivare    Generaldirektör

(1)

Följande ledamöter var närvarande: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Pascal Durand, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, Mylène Troszczynski, Axel Voss, Rainer Wieland, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual.

(2)

  Gruppen arbetade utifrån den engelska språkversionen, som var textens originalversion.


BILAGA: YTTRANDE FRÅN DEN RÅDGIVANDE GRUPPEN, SAMMANSATT AV DE JURIDISKA AVDELNINGARNA VID EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH KOMMISSIONEN

 

 

 

 

JURIDISKA AVDELNINGARNAS

RÅDGIVANDE GRUPP

 

  Bryssel den 19 februari 2018

YTTRANDE

TILL  EUROPAPARLAMENTET

          RÅDET

          KOMMISSIONEN

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (omarbetning)

COM(2017)0548 av den 27 september 2017 – 2017/0237(COD)

I enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter, särskilt punkt 9, sammanträdde den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, den 27 oktober och 14 december 2017 samt den 18 januari 2018 för att bland annat granska ovannämnda förslag från kommissionen.

Vid dessa sammanträden(1) behandlade gruppen förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en omarbetning av Europaparlamentets och rådets förordning nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer, och konstaterade enhälligt följande:

1. Följande borde ha markerats med den gråskuggning som normalt sett används för att markera innehållsmässiga ändringar:

– I skäl 10: ersättningen av den nuvarande hänvisningen ”Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/16/EG av den 19 mars 2001 om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet för konventionella tåg” med hänvisningen ”kommissionens förordning (EU) nr 454/2011”.

– I skäl 14: strykningen av orden ”samarbeta för att”.

– I skäl 15: strykningen av ordet ”valfrihet”.

– I skäl 16: ersättningen av orden ”för att på så sätt” med ordet ”Dessutom”.

– I artikel 3.17: ersättningen av ordet ”Transportföretagets” med ”järnvägsföretagets”.

– Hela texten i artikel 6.

– I artikel 9.1: strykningen av frasen ”, utan att bestämmelserna i artikel 10 påverkas,”.

– I artikel 9.3: strykningen av orden ”personer med nedsatt syn eller hörsel”.

– I artikel 10.1: strykningen av orden ”när sådana finns att tillgå” efter ordet ”bokningar” och tillägget av orden ”och, när sådana finns att tillgå” före ordet ”direktbiljetter”.

– I artikel 10.2 första stycket: tillägget av ”och 4”.

– Hela texten till artikel 10.2 andra stycket.

– I artikel 17.2: tillägget av de inledande orden ”Punkt 1 gäller också för”.

– I artikel 25.1: strykningen av orden ”får ingen finansiell begränsning tillämpas”.

– I bilaga III: strykningen av den befintliga texten i bilaga III till förordning (EG) nr 1371/2007.

2. I skäl 32 bör orden ”om Europeiska unionen” läggas till efter ”fördraget”.

Vid behandlingen var gruppen enig om att förslaget inte innehåller några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget eller i detta yttrande. Gruppen konstaterade vidare att förslaget i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i den tidigare rättsakten tillsammans med dessa ändringar endast gäller en kodifiering av den befintliga rättsakten som inte ändrar dess sakinnehåll.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Juridisk rådgivare    Juridisk rådgivare    Generaldirektör

(1)

Gruppen arbetade utifrån den engelska språkversionen, som var textens originalversion.


BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONER SOM FÖREDRAGANDEN HAR FÅTT INFORMATION FRÅN

Denna förteckning upprättas helt på frivillig grund och uteslutande på föredragandens ansvar. Föredraganden har fått information från följande enheter eller personer i samband med att förslaget till betänkande utarbetades:

Enhet och/eller person

Allianz Pro Schiene (ApS)

Allrail/Trainline

Community of European Railway (CER)

Blogger Mark SMITH (Seat61)

Deutsche Bahn (DB)

Deutscher Reiseverband

European Cyclists' Federation (ECF)

European Commission - DG MOVE

European Disability Forum (EDF)

European Passengers' Federation (EPF)

European Rail Infrastructure Managers (EIM)

Eurostar

Eurotunnel

Fahrgastverband Pro Bahn

Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT)

International Association of Public Transport (UITP)

Société nationale des chemins de fer français (SNCF)

Polskie Koleje Państwowe SA (PKP)

The European Travel Agents’ and Tour Operators’ Associations (ECTAA)

Trenitalia

Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV)

Verbraucherzentrale Bundesverband


YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (5.6.2018)

till utskottet för transport och turism

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (omarbetning)

(COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD))

Föredragande av yttrande: Dennis de Jong

KORTFATTAD MOTIVERING

I september 2017 lade kommissionen fram sitt förslag till omarbetning av EU:s förordning om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (förordning (EG) nr 1371/2007). Föredraganden anser att tågresande bör göras mer attraktivt för konsumenter genom att man stärker informationskraven för järnvägsföretag, skapar större rättslig förutsebarhet för tågresenärer och gör tågresandet mer tillgängligt för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet. Även om kommissionens förslag innehåller flera viktiga förbättringar anser föredraganden att man i vissa delar av omarbetningen behöver gå längre för att ge tågresenärer ett bättre skydd och se till att de får information före, under och efter sin resa.

Force majeure och ersättning

Efter införandet av en ”force majeure”-klausul i förordningen om flygpassagerares rättigheter föreslår kommissionen att en särskild klausul ska införas även i förordningen om tågresenärers rättigheter. Enligt denna klausul ska järnvägsföretag inte vara skyldiga att betala ersättning vid extrema väderförhållanden eller större naturkatastrofer. Flygresor och tågresor är dock inte jämförbara. Dessutom har en sådan klausul inte tillräcklig specificitet för att framtida tvister ska kunna undvikas. Föredraganden föreslår därför att klausulen utgår. Föredraganden föreslår dessutom att reglerna om ersättning av biljettpriset ska utvidgas genom att föreslå ett ersättningssystem för höghastighetståg som ger resenärerna rätt till ersättning när de drabbas av en försening på 45 minuter eller mer.

Information, service och assistans

Alltför ofta ställs resenärer inför otydliga villkor när de köper tågbiljetter. Särskilt vid resor med flera aktörer stöter resenärerna på skillnader i prissättning av biljetter, skydd vid anslutningar och assistans. Detta yttrande innehåller därför en tydligare definition av direktbiljett och ett förslag om att inrätta online-baserade gränssnitt för tillämpningsprogram (API) genom vilka järnvägsföretagen ska ge icke-diskriminerande tillgång till all reseinformation, inbegripet operativ information, tidtabeller och tariffer i realtid. För att ge resenärerna möjlighet att fatta välgrundade beslut när de köper biljetter ska biljettutfärdare och järnvägsföretag vara skyldiga att informera resenärerna om när priset för en så kallad direktbiljett avviker betydligt från det sammanlagda priset för de enskilda biljetterna från de olika aktörerna.

Personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet

Kommissionens förslag innehåller ett antal förbättringar som bidrar till att göra tågresor i EU mer lättillgängliga för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet. Den största svårigheten för dessa personer är dock inte löst, det vill säga kravet att boka assistans minst 48 timmar innan resan påbörjas. Detta begränsar drastiskt rörligheten och friheten för personer med funktionshinder och är inte i linje med artikel 9 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder, enligt vilken det ska vara möjligt för personer med funktionshinder att resa självständigt, spontant och utan assistans. Flera medlemsstater har redan ett välfungerande system där mycket kortare varsel krävs. Föredraganden föreslår därför att kommissionens förslag ska ändras från 48 till 24 timmar på små stationer och att ett system ska införas där man kan anlända och få assistans direkt på större bemannade stationer. Andra förslag för att göra tågresor mer lättillgängliga inbegriper att göra information mer lättillgänglig på internet eller genom bemannade distributionskanaler och att föreskriva att järnvägsföretag direkt och i ett lättillgängligt format ska informera om trafiktjänster som upphör.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för transport och turism att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Trots betydande framgångar när det gäller att skydda konsumenter i unionen, finns det fortfarande behov av ytterligare förbättringar i fråga om skyddet av tågresenärernas rättigheter.

(3)  Trots betydande framgångar när det gäller att skydda konsumenter i unionen, finns det fortfarande behov av ytterligare förbättringar i fråga om skyddet av tågresenärernas rättigheter och säkerställandet av att de ersätts vid förseningar, inställda resor och eventuella materiella skador.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Beviljandet av samma rättigheter för tågresenärer vid internationella och nationella resor bör höja nivån på konsumentskyddet i unionen, säkerställa lika villkor för järnvägsföretag och garantera en enhetlig nivå avseende resenärers rättigheter.

(5)  Beviljandet av samma rättigheter för tågresenärer vid internationella och nationella resor bör höja nivån på resenärers rättigheter i unionen, särskilt avseende deras tillgång till information och ersättning vid förseningar eller inställda resor. Resenärer bör få så detaljerad information som möjligt om sina rättigheter.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Stads-, förorts- och regionaltrafik som är persontrafik på järnväg skiljer sig från fjärrtrafik. Medlemsstaterna bör därför tillåtas att bevilja dispens för stads-, förorts- och regionaltrafik som är persontrafik på järnväg och som inte är gränsöverskridande trafik inom unionen från vissa bestämmelser om resenärers rättigheter.

(6)  Persontrafik på tunnelbana, spårväg och andra snabbspårvägssystem skiljer sig från fjärrtrafik. Medlemsstaterna bör därför tillåtas att bevilja dispens för persontrafik på tunnelbana, spårväg och andra snabbspårvägssystem som inte är gränsöverskridande trafik inom unionen från vissa bestämmelser om resenärers rättigheter.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Tågresenärernas rättigheter omfattar rätt till information om tjänsten före och under resan. Järnvägsföretag och biljettutfärdare bör i möjligaste mån lämna denna information i förväg och så tidigt som möjligt. Informationen bör lämnas i format som är lättillgängliga för personer med funktionshinder eller personer med nedsatt rörlighet.

(9)  Konsumenternas rättigheter avseende tågtrafik omfattar rätt till information om alla tillgängliga alternativa tågresor och om trafiken före, under och efter resan. Järnvägsföretag, biljettutfärdare och researrangörer bör lämna denna information i förväg och i realtid. Informationen bör lämnas i format som är lättillgängliga för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet och bör vara allmänt tillgänglig.

Motivering

Detta skäl avser artikel 9.2, som ingår i omarbetningen.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a)  Välutvecklade system för multimodala passagerartransporter kommer att bidra till uppnåendet av klimatmålen. Därför bör järnvägsföretag även göra reklam för kombinationer med andra transportslag så att tågkunder känner till dessa möjligheter innan de bokar sin resa.

Motivering

Detta skäl avser artikel 9.2, som ingår i omarbetningen.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a)  Kravet på icke-diskriminerande tillgång till reseinformation omfattar operativ information om tidtabeller eller tågplaner i realtid, intermodala anslutningar, tillgängliga platser, gällande biljettpriser och tariffer, krav på bokning och eventuella tillämpliga särskilda villkor. Järnvägsföretag bör göra det möjligt för alla researrangörer och biljettutfärdare att framgångsrikt ingå transportavtal som medför utfärdande av biljetter eller direktbiljetter, bokningar och tillhörande kommersiella erbjudanden, till exempel biljetter för transport av en cykel eller skrymmande bagage, när så krävs. Detta bör göra resandet mer tillgängligt för resenärerna och ge dem ett större utbud av resor och tariffer att välja mellan.

Motivering

Detta ändringsförslag hör samman med skäl 12, som ingår i omarbetningen.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 12b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12b)  När järnvägsföretagen ger tillgång till reseinformation eller bokningssystem via gränssnitt för tillämpningsprogram (API), bör de säkerställa att dessa gränssnitt använder öppna standarder, allmänt använda protokoll och maskinläsbara format. Om det inte finns några sådana standarder, protokoll eller format bör de använda öppna förfaranden för dokumentation, utveckling och standardisering för att ta fram standarder, protokoll eller format. Järnvägsföretagen bör göra dem tillgängliga kostnadsfritt.

Motivering

Detta ändringsförslag hör samman med skäl 12, som ingår i omarbetningen.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 12c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12c)  Om tekniska åtgärder fastställs som hindrar eller försvårar för parter att hämta reseinformation från andra allmänt tillgängliga källor än gränssnitten för tillämpningsprogram, såsom deras webbplatser, bör detta anses vara diskriminerande.

Motivering

Detta ändringsförslag hör samman med skäl 12, som ingår i omarbetningen.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Cyklingens ökande popularitet i hela unionen påverkar rörlighet och turism generellt. Ökad användning av både järnvägar och cykling i färdmedelsfördelningen minskar miljöpåverkan från transporter. Järnvägsföretag bör därför göra det lättare att kombinera cykel- och tågresor i så hög grad som möjligt, i synnerhet genom att tillåta transport av cyklar ombord på tågen.

(13)  Cyklingens ökande popularitet i hela unionen påverkar rörlighet och turism generellt. Ökad användning av både järnvägar och cykling i färdmedelsfördelningen minskar miljöpåverkan från transporter. Järnvägsföretag bör därför göra det lättare att kombinera cykel- och tågresor i så hög grad som möjligt, i synnerhet genom att avsätta tillräcklig kapacitet för säker transport av cyklar ombord på alla typer av tåg, inklusive fjärrtåg och tåg för gränsöverskridande resor.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a)  Transport av cyklar ombord på tåg bör vägras eller begränsas endast av vederbörligen motiverade säkerhetsskäl. Sådana skäl bör avse resenärernas säkerhet, i synnerhet med beaktande av att hålla nödutgångar tomma och undvika att resenärerna skadas fysiskt.

Motivering

Detta ändringsförslag hör samman med skäl 13, som ingår i omarbetningen.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Järnvägsföretagen bör göra det lättare för tågresenärer att övergå från en operatör till en annan genom att när så är möjligt tillhandahålla direktbiljetter.

(14)  Järnvägsföretag, biljettutfärdare och researrangörer bör göra det lättare för tågresenärer att övergå från en operatör till en annan genom att tillhandahålla direktbiljetter. De bör tydligt ange när priserna för direktbiljetter skiljer sig väsentligt från priserna för biljetter som köpts separat. Vid utfärdandet av direktbiljetter bör de beakta att det bör finnas tillräckligt med tid för resenären att byta från ett tåg till ett annat.

Motivering

Detta ändringsförslag hör samman med ändringsförslaget till artikel 17.8, som ingår i omarbetningen.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Mot bakgrund av Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, och för att ge personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet möjligheter att resa med tåg som kan jämföras med andra medborgares, bör det fastställas regler om icke-diskriminering och assistans under resan. Personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet, oavsett om orsaken härtill är handikapp, ålder eller andra faktorer, har samma rätt som alla andra medborgare till fri rörlighet och icke-diskriminering. Särskild uppmärksamhet bör ägnas bland annat åt att informera personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet om deras möjligheter att utnyttja järnvägsförbindelserna, förutsättningarna för att kunna ta sig in och ut ur vagnarna och om vilka hjälpmedel som finns ombord på tågen. För att lämna resenärer med sensorisk funktionsnedsättning bästa möjliga information om förseningar bör visuella och hörbara system användas. Personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet bör ges möjlighet att utan extra kostnad köpa biljett ombord på tåget. Personalen bör ha en utbildning som är lämplig för att kunna möta behoven hos personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet, i synnerhet när personalen tillhandahåller assistans. För att säkerställa lika resevillkor bör sådana personer få assistans på stationer och ombord hela tiden när tåg körs, och inte bara vid vissa tider på dagen.

(15)  Mot bakgrund av Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, och för att ge personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet möjligheter att resa med tåg som kan jämföras med andra medborgares, bör det fastställas regler om icke-diskriminering och assistans före och under resan. Personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet, oavsett om orsaken härtill är handikapp, ålder eller andra faktorer, har samma rätt som alla andra medborgare till fri rörlighet och icke-diskriminering. Särskild uppmärksamhet bör ägnas bland annat åt att informera personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet om deras möjligheter att utnyttja järnvägsförbindelserna, förutsättningarna för att kunna ta sig in i och ut ur vagnarna och om vilka hjälpmedel som finns ombord på tågen. För att lämna resenärer med sensorisk funktionsnedsättning bästa möjliga information om förseningar bör visuella och hörbara system användas. Personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet bör ges möjlighet att utan extra kostnad köpa biljett ombord på tåget om det inte är möjligt att köpa biljetter i förväg på något annat sätt. Personalen bör ha en utbildning som är lämplig för att kunna möta behoven hos personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet, i synnerhet när personalen tillhandahåller assistans. För att säkerställa lika resevillkor bör sådana personer få kostnadsfri assistans på stationer och ombord hela tiden när tåg körs, och inte bara vid vissa tider på dagen.

Motivering

Det är inte alltid möjligt att köpa biljett på tåget. Inte alla tåg har personal som säljer biljetter. Denna möjlighet bör därför regleras i så hög grad som möjligt. Detta ändringsförslag hör samman med artikel 10.5, som ingår i omarbetningen.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Järnvägsföretag och stationsförvaltare bör ta hänsyn till personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet genom att uppfylla TSD för personer med nedsatt rörlighet. Dessutom, i enlighet med den gällande unionslagstiftningen om offentlig upphandling, i synnerhet Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU5, bör alla byggnader och all rullande materiel göras tillgängliga genom stegvis avskaffande av de fysiska och funktionella hindren i samband med nyanskaffningar, anläggningsarbeten eller betydande renoveringar.

(16)  Järnvägsföretag och stationsförvaltare bör ta hänsyn till personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet genom att uppfylla TSD för personer med nedsatt rörlighet och efterleva direktiv XXX när detta kompletterar TSD. Dessutom, i enlighet med den gällande unionslagstiftningen om offentlig upphandling, i synnerhet Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU5, bör alla byggnader och all rullande materiel göras tillgängliga genom stegvis avskaffande av de fysiska och funktionella hindren i samband med nyanskaffningar, anläggningsarbeten eller betydande renoveringar.

__________________

__________________

5 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 65).

5 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 65).

Motivering

När tillgänglighetskraven inte omfattas av TSD-akter bör den europeiska rättsakten om tillgänglighet (direktiv XXX) tillämpas. Direktiv XXX är avsett att komplettera befintlig europeisk sektorslagstiftning genom att omfatta aspekter som ännu inte omfattas av denna lagstiftning.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Det är önskvärt att det genom denna förordning upprättas ett system för ersättning till resenärerna vid förseningar kopplat till järnvägsföretagets ansvar, på samma grund som det internationella system som föreskrivs i Cotif, särskilt i de enhetliga rättsreglerna (CIV) till detta om resenärernas rättigheter. Vid förseningar i persontrafik bör järnvägsföretag ge resenärer ersättning baserad på en procentandel av biljettpriset.

(17)  Det är önskvärt att det genom denna förordning upprättas ett system för ersättning till resenärerna vid förseningar kopplat till järnvägsföretagets ansvar, på samma grund som det internationella system som föreskrivs i Cotif, särskilt i de enhetliga rättsreglerna (CIV) till detta om resenärernas rättigheter. Köpta biljetter bör vara helt återbetalningsbara. Vid förseningar i persontrafik bör järnvägsföretag ge resenärer ersättning baserad på en procentandel upp till 100 % av biljettpriset.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Järnvägsföretag bör ha skyldighet att vara försäkrade eller vidta likvärdiga åtgärder så att de vid en olyckshändelse kan infria sitt skadeståndsansvar gentemot tågresenärer. Om medlemsstaterna fastställer ett maximalt skadeståndsbelopp om en resenär dödas eller tillfogas personskadan, ska detta belopp minst motsvara det belopp som fastställs i de enhetliga rättsreglerna (CIV).

(18)  Järnvägsföretag bör ha skyldighet att vara försäkrade eller vidta likvärdiga åtgärder så att de vid en olyckshändelse kan infria sitt skadeståndsansvar gentemot tågresenärer. Om medlemsstaterna fastställer ett maximalt skadeståndsbelopp om en resenär dödas eller tillfogas personskadan, ska detta belopp minst motsvara det belopp som fastställs i de enhetliga rättsreglerna (CIV). Medlemsstaterna bör ha möjlighet att när som helst höja beloppet för skadestånd i händelse av resenärers dödsfall eller personskada.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18a)  Olyckor i den mening som avses i denna förordning bör även inkludera negativa effekter för resenärernas hälsa till följd av överfulla kupéer i persontåg, förutom om dessa persontåg transporterar passagerare i enlighet med artikel 16.2 i denna förordning. Olyckor i den mening som avses i denna förordning bör dessutom inkludera negativa effekter för resenärernas hälsa till följd av att luftkonditionering saknas, inte används eller är ur funktion och resenärerna därmed utsätts för oacceptabla temperatur- eller luftfuktighetsförhållanden.

Motivering

För att förhindra kryphål i lagstiftningen som är till nackdel för resenärerna, och i synnerhet, men inte uteslutande, i linje med andan i skälen 3 och 5 i förordningen bör även andra negativa effekter för resenärernas hälsa regleras om de beror på fel eller försummelse från transportörens sida och i princip kan likställas med en olycka i vidare bemärkelse.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  Vid förseningar bör resenärer erbjudas möjligheter till fortsatt resa eller ombokning på likvärdiga transportvillkor. Behoven hos personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet bör beaktas i sådana fall.

(20)  Vid förseningar bör resenärer erbjudas möjligheter till fortsatt resa eller ombokning på likvärdiga transportvillkor. Behoven hos personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet bör särskilt beaktas i sådana fall.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  Ett järnvägsföretag bör emellertid inte vara skyldigt att betala ersättning om det kan bevisa att förseningen har orsakats av svåra väderförhållanden eller större naturolyckor som äventyrar den säkra driften av tjänsten. Alla sådana händelser bör ha karaktären av en exceptionell naturkatastrof, till skillnad från normala årstidsbetingade väderförhållanden, t.ex. höststormar eller regelbundet förekommande översvämningar i tätortsområden som orsakas av tidvatten eller snösmältning. Järnvägsföretag bör styrka att de varken kunde förutse eller förhindra förseningen även om alla rimliga åtgärder skulle ha vidtagits.

utgår

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  I samarbete med infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag bör stationsförvaltare utarbeta beredskapsplaner för att minimera effekten av allvarliga avbrott genom att ge strandsatta resenärer lämplig information och service.

(22)  I samarbete med infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag bör stationsförvaltare utarbeta beredskapsplaner och göra dem allmänt tillgängliga för att minimera effekten av allvarliga avbrott genom att ge strandsatta resenärer lämplig information och service.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  Denna förordning bör inte begränsa järnvägsföretagens rätt att begära ersättning från någon person, däribland tredje part, i enlighet med tillämplig nationell lagstiftning.

(23)  Denna förordning bör inte begränsa järnvägsföretagens, biljettutfärdarnas, järnvägsstationernas och infrastrukturförvaltarnas rätt att i tillämpliga fall begära ersättning från någon person, däribland tredje part, för att ha uppfyllt sina skyldigheter till resenärer enligt denna förordning.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27)  Tågresenärer bör kunna framföra klagomål mot varje järnvägsföretag som berörs när det gäller rättigheter och skyldigheter enligt denna förordning och ha rätt att få svar inom rimlig tid.

(27)  Tågresenärer bör kunna framföra klagomål till varje järnvägsföretag, biljettutfärdare, järnvägsstation eller infrastrukturförvaltare som berörs angående de rättigheter och skyldigheter som följer av denna förordning och ha rätt att få svar inom rimlig tid.

Motivering

Enligt artikel 28.2 får tågresenärer framföra klagomål till vilket/vilken som helst av de berörda järnvägsföretagen, biljettutfärdarna, järnvägsstationerna eller infrastrukturförvaltarna.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28)  Järnvägsföretag och stationsförvaltare bör fastställa, offentliggöra, förvalta och övervaka tjänstekvalitetsnormer för persontrafik på järnväg.

(28)  Järnvägsföretag och stationsförvaltare bör fastställa, offentliggöra, förvalta och övervaka tjänstekvalitetsnormer för persontrafik på järnväg, inklusive de normer som berör personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet.

Motivering

Detta ändringsförslag hör samman med skäl 15 avseende FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder. Tjänstekvalitetsnormerna bör även inbegripa personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29)  För att upprätthålla en hög konsumentskyddsnivå avseende järnvägstransporter bör medlemsstaterna åläggas att utse nationella tillsynsorgan för att noggrant övervaka tillämpningen av samt kontrollera efterlevnaden av denna förordning på nationell nivå. Dessa organ bör kunna vidta en rad olika tillsynsåtgärder. Resenärer bör ha möjlighet att inge klagomål till dessa organ om påstådda överträdelser av förordningen. För att säkerställa en tillfredsställande hantering av sådana klagomål bör organen också samarbeta med varandra.

(29)  För att upprätthålla en hög konsumentskyddsnivå avseende järnvägstransporter bör medlemsstaterna åläggas att utse nationella tillsynsorgan för att noggrant övervaka tillämpningen av samt kontrollera efterlevnaden av denna förordning på nationell nivå. Dessa organ bör kunna vidta en rad olika tillsynsåtgärder, och erbjuda resenärer en bindande alternativ tvistlösning, i linje med direktiv 2013/11/EU1a. Resenärer bör ha möjlighet att inge klagomål till dessa organ om påstådda överträdelser av förordningen, och att använda tvistlösning online enligt förordning 524/2013/EU1b när så är överenskommet. Det bör också föreskrivas att organisationer som företräder grupper av resenärer får inge klagomål. För att säkerställa en tillfredsställande hantering av sådana klagomål bör organen också samarbeta med varandra, och denna förordning bör fortsätta att anges i bilagan till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/23941c. Nationella tillsynsorgan ska varje år på sina webbplatser offentliggöra rapporter med statistik över hur många och vilken typ av klagomål som de har tagit emot, med en beskrivning av resultatet av deras tillsynsåtgärder. Dessa rapporter ska dessutom offentliggöras på Europeiska unionens järnvägsbyrås webbplats.

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU av den 21 maj 2013 om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG (EUT L 165, 18.6.2013, s. 14).

 

1b Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 524/2013 av den 21 maj 2013 om tvistlösning online vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG (EUT L 165, 18.6.2013, s. 1).

 

1c Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2394 av den 12 december 2017 om samarbete mellan de nationella myndigheter som har tillsynsansvar för konsumentskyddslagstiftningen och om upphävande av förordning (EG) nr 2006/2004 (EUT L 345, 27.12.2017, s. 1).

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Skäl 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31)  Medlemsstaterna bör fastställa påföljder vid överträdelser av bestämmelserna i denna förordning samt se till att påföljderna tillämpas. Påföljderna, som bland annat kan innefatta ersättning till den berörda personen, bör vara effektiva, proportionerliga och avskräckande.

(31)  Medlemsstaterna bör fastställa påföljder vid överträdelser av bestämmelserna i denna förordning samt se till att påföljderna tillämpas. Påföljderna, som bland annat kan innefatta ersättning till den berörda personen, bör vara effektiva, proportionerliga och avskräckande och bör inbegripa, men inte vara begränsade till, ett lägsta bötesbelopp eller en procentandel av det relevanta företagets eller den relevanta organisationens årliga omsättning, beroende på vilket belopp som är högst.

Motivering

Avsaknaden av ordentliga tillsynsbestämmelser var ett av huvudskälen till omarbetningen av denna förordning. Påföljderna måste därför vara avskräckande så att järnvägsföretag inte uppmuntras till att agera i strid med bestämmelserna i förordningen. Detta hänger också direkt samman med andra ändringsförslag rörande tillsyn i kapitel VII, däribland de som förbättrar tillsynsorganens möjligheter och effektivitet och hjälper resenärerna att inge klagomål.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 1 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Syfte

Syfte och mål

Motivering

Omarbetningen av förordningen är en avvägning mellan att stärka tågresenärers rättigheter och beakta allmänintresset av stöd till järnväg som transportmedel. Målen anges i denna artikel och det bör därför anges i rubriken. Ändringsförslaget är direkt kopplat till andra ändringar till texten och följer också god praxis för utformning av lagstiftning.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I denna förordning fastställs regler för järnvägstransport på följande områden:

I syfte att tillhandahålla resenärerna ett effektivt skydd och uppmuntra till tågresor fastställs i denna förordning regler för järnvägstransport på följande områden:

Motivering

Se motiveringen till föregående ändringsförslag.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  Resenärers rättigheter vid inställd resa eller försening.

d)  Resenärers rättigheter och ersättning vid störningar, till exempel inställd resa eller försening.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  minimiinformation som ska lämnas till passagerare.

e)  minimiinformation som järnvägsföretag, biljettutfärdare och researrangörer ska tillhandahålla resenärer punktligt och på ett korrekt sätt samt i ett tillgängligt format.

Motivering

Detta ändringsförslag är direkt kopplat till kapitel II.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 1 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

h)  Handläggning av klagomål.

h)  Ordentliga förfaranden för handläggning av klagomål.

Motivering

För att målet om förbättrad kontroll av efterlevnaden i den omarbetade förordningen ska kunna uppnås måste både konsumenter och nationella tillsynsorgan ha tillgång till stabila förfaranden för enklare och snabbare handläggning av klagomål. Detta ändringsförslag är direkt kopplat till ändringsförslagen till kapitel VII.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Stads-, förorts- och regionaltrafik som är persontrafik på järnväg enligt direktiv 2012/34/EU, utom gränsöverskridande trafik inom unionen.

(a)  Persontrafik på tunnelbana, spårväg och andra snabbspårvägssystem enligt direktiv 2012/34/EU och närmare definierad i direktiv (EU) 2016/797

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Internationell persontrafik på järnväg där en betydande del, inbegripet minst ett stationsuppehåll enligt tidtabell, tillhandahålls utanför unionen, förutsatt att resenärernas rättigheter säkerställs på ett lämpligt sätt enligt nationell lagstiftning på territoriet i den medlemsstat som beviljar dispensen.

(b)  Internationell persontrafik på järnväg där en betydande del, inbegripet minst ett stationsuppehåll enligt tidtabell, tillhandahålls utanför unionen, endast för den del som inte sker på territoriet i den medlemsstat som beviljar dispensen.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Persontrafik på järnväg som använder fordon som är avsedda att användas uteslutande för historiska ändamål eller för turiständamål.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstaterna ska informera kommissionen om dispenser som beviljas enligt punkt 2 a och 2 b och om lämpligheten hos sin nationella lagstiftning på sitt territorium med avseende på punkt 2 b.

3.  Medlemsstaterna ska informera kommissionen om dispenser som beviljas enligt punkt 2 a, 2 b och 2 ba.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Artiklarna 5, 10, 11 och 25 samt kapitel V ska gälla för all persontrafik på järnväg som avses i punkt 1, inbegripet trafik som beviljats dispens i enlighet med punkt 2 a och 2 b.

4.  Artiklarna 4, 5, 6, 7, 11 och 12 samt kapitel V ska gälla för all persontrafik på järnväg som avses i punkt 1 i denna artikel, inbegripet trafik som beviljats dispens i enlighet med punkt 2 a och 2 b i denna artikel. Artiklarna 10 och 17 ska gälla för all persontrafik på järnväg som avses i punkt 1 i denna artikel, inbegripet trafik som beviljats dispens i enlighet med punkt 2 b i denna artikel.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  biljettutfärdare: varje återförsäljare av järnvägstransporter som ingår transportavtal och säljer biljetter för ett järnvägsföretags eller för egen räkning.

5.  biljettutfärdare: varje återförsäljare av järnvägstransporter som ingår transportavtal och säljer biljetter och direktbiljetter för ett eller flera järnvägsföretags räkning eller för egen räkning.

Motivering

Detta ändringsförslag hör samman med artikel 10.1 och 10.6, som ingår i omarbetningen.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a.  biljett: ett giltigt bevis som, oavsett form, till exempel papper, e-biljett, smartkort eller resekort, berättigar resenären till järnvägstransport.

Motivering

En biljett kan se ut på många sätt, särskilt med tanke på utvecklingen på området för internetplattformar. Därför bör det göras klart att en biljett är ett giltigt bevis, oavsett form, som ger resenären rätt att genomföra en järnvägsresa.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  direktbiljett: en biljett eller biljetter som representerar ett enda transportavtal som har ingåtts för att genomföra på varandra följande järnvägstjänster som tillhandahålls av ett eller flera järnvägsföretag.

8.  direktbiljett: en biljett eller separata biljetter för att genomföra på varandra följande järnvägstjänster som tillhandahålls av ett eller flera järnvägsföretag och som köps från samma biljettutfärdare, researrangör eller järnvägsföretag för en sammanhängande resa.

Motivering

Detta ändringsförslag hör samman med artikel 10.1 och 10.6, som ingår i omarbetningen.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

10.  resa: transport av en passagerare mellan en avgångsstation och en ankomststation inom ramen för ett enda transportavtal.

10.  resa: transport av en passagerare mellan en avgångsstation och en ankomststation.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

10a.  optimal enkel tågresa: den mest optimala (till exempel billigaste, snabbaste eller smidigaste) enkla tågresan mellan två järnvägsstationer (såväl inom en medlemsstat som över unionens inre gränser), som får omfatta en, två eller fler på varandra följande järnvägstrafiktjänster och som uppfyller officiella järnvägsplanerares miniminormer för anslutningstider, och som får omfatta mer än en på varandra följande biljetter eller transportavtal, beroende på vilken lösning som passar resenären bäst.

Motivering

Dagens teknik gör det möjligt för resenärer att boka på varandra följande tågresor och välja den bästa lösningen för resan (billigast, snabbast eller smidigast) oberoende av antalet biljetter (en enda eller på varandra följande separata biljetter). Definitionen förtydligar artikel 3.8 och gör förordningen samstämd ur ett rättsligt perspektiv. Ändringsförslaget syftar till att anpassa förordningen till de förordningar som reglerar resenärers rättigheter inom andra transportslag (t.ex. flyg). Konceptet ”optimal enkel tågresa” gör det möjligt för resenären att välja det lämpligaste resealternativet och är klart motiverat med tanke på den tekniska utvecklingen.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

16.  person med funktionshinder och person med nedsatt rörlighet: en person som har en bestående eller tillfällig fysisk, mental, psykisk eller sensorisk funktionsnedsättning som, i samspel med olika hinder, kan göra det svårt för personen att fullt ut och effektivt använda transporter på samma villkor som andra resenärer eller vars rörlighet vid användning av transporter är nedsatt på grund av ålder.

16.  person med funktionshinder och person med nedsatt rörlighet: en person som har en bestående eller tillfällig fysisk, mental, psykisk eller sensorisk funktionsnedsättning som, i samspel med olika hinder, kan göra det svårt för personen att fullt ut och effektivt använda transporter på samma villkor som andra resenärer eller vars rörlighet vid användning av transporter är nedsatt.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 18a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

18a.  persontrafik på snabbspårväg: en tjänst som utförs av ett system för spårbunden transport i städer och/eller förorter, med en krocksäkerhet i kategori C-III eller C-IV (i enlighet med EN 15227:2011) och en högsta fordonshållbarhet på 800 kN (longitudinell tryckkraft på kopplingsytan); snabbspårvägssystem kan ha ett eget körfält eller dela det med vägtrafik och utbyter vanligtvis inte fordon med långväga person- eller godstrafik.

Motivering

Detta ändringsförslag hör samman med artikel 2.2, som ingår i omarbetningen.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 19a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

19a.  gränssnitt för tillämpningsprogram: ett elektroniskt gränssnitt för att hämta information om tidtabeller och tidsplaner, intermodala anslutningar, inklusive information i realtid om eventuella förseningar, tillgängliga sittplatser, priser, krav på bokning, särskilda villkor och transporttjänstens tillgänglighet, samt för att köpa biljetter och direktbiljetter och göra bokningar.

Motivering

Den här nya definitionen behövs med hänvisning till de nya bestämmelserna i artikel 10a (ny).

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Utan att det påverkar sociala tariffer ska järnvägsföretag eller biljettutfärdare erbjuda allmänheten avtalsvillkor och tariffer utan direkt eller indirekt diskriminering på grundval av slutkundens nationalitet eller hemvist, eller etableringsort för järnvägsföretaget eller biljettutfärdaren inom unionen.

Utan att det påverkar sociala tariffer ska järnvägsföretag, biljettutfärdare och researrangörer erbjuda avtalsvillkor och tariffer samt sälja biljetter och direktbiljetter till allmänheten och göra bokningar för resenärer utan direkt eller indirekt diskriminering, särskilt på grundval av slutresenärens nationalitet, ursprung eller hemvist, eller järnvägsföretagets eller biljettutfärdarens etableringsort inom unionen. Dessutom får järnvägsföretag, biljettutfärdare och researrangörer, inom de utbud av betalningsmedel som dessa godtar, inte tillämpa olika villkor för en betalningstransaktion av skäl som rör en resenärs nationalitet eller hemvist, den plats där betalkontot finns, betaltjänstleverantörens etableringsort eller betalningsinstrumentets utfärdandeort inom unionen, om

 

(a)  betalningstransaktionen görs i form av en elektronisk transaktion via girering, autogirering eller ett kortbaserat betalningsinstrument av samma betalmärke och kategori,

 

(b)  kraven på autentisering är uppfyllda i enlighet med direktiv (EU) 2015/2366 och

 

(c)  betalningstransaktionerna är i en valuta som järnvägsföretaget, biljettutfärdaren eller researrangörerna godtar.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Resenärerna ska ha rätt att ta cyklar ombord på tåget, om så är lämpligt mot rimlig ersättning. De ska hålla uppsikt över sina cyklar under resan och säkerställa att ingen olägenhet eller skada orsakas för andra resenärer eller för rörlighetshjälpmedel, bagage eller järnvägsverksamheten. Tillstånd till transport av cyklar får vägras eller begränsas av säkerhetsskäl eller operativa skäl, förutsatt att järnvägsföretag, biljettutfärdare, researrangörer och, i förekommande fall, stationsförvaltare informerar resenärerna om villkoren för en sådan vägran eller begränsning i enlighet med förordning (EU) nr 454/2011.

Resenärerna ska ha rätt att ta cyklar, monterade eller ej, ombord på tåget, inbegripet på höghastighetståg, fjärrtåg och gränsöverskridande tåg. Denna tjänst ska erbjudas kostnadsfritt eller i undantagsfall mot rimlig ersättning. Alla nya eller upprustade vagnar ska ha tillräckligt med väl markerade särskilda utrymmen för transport av monterade cyklar. Tillstånd till transport av cyklar får vägras eller begränsas endast av vederbörligen motiverade säkerhetsskäl, förutsatt att järnvägsföretag, biljettutfärdare, researrangörer och, i förekommande fall, stationsförvaltare informerar resenärerna senast när de köper biljetten om villkoren för transport av cyklar på alla tåg i enlighet med förordning (EU) nr 454/2011.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Ett järnvägsföretag får erbjuda avtalsvillkor som är förmånligare för resenären än de villkor som fastställs i denna förordning.

2.  Järnvägsföretag, researrangörer och biljettutfärdare får erbjuda avtalsvillkor som är förmånligare för resenären än de villkor som fastställs i denna förordning.

Motivering

Detta är ett erkännande av att det inte bara är järnvägsföretag som erbjuder biljetter till resenärerna. Detta påverkar inte förhållandet företag emellan eller avtalsfriheten mellan järnvägsföretag och researrangörer eller biljettutfärdare och det ligger i linje med kommissionens text i kapitel II.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 8 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Skyldighet att informera om att en trafiktjänst upphör

Skyldighet att informera om och hålla samråd i samband med att en trafiktjänst upphör eller reduceras väsentligt

Motivering

Syftet med den här förordningen och kommissionens föreslagna ändringar är att stärka rättigheterna för personer med funktionshinder och nedsatt rörlighet och att förbättra resenärernas rättigheter allmänt. Därför är det viktigt att se till att resenärerna behandlas rättvist av järnvägsföretagen. Det här ändringsförslaget hör därför ihop med andra förslag, t.ex. om information som ska ges av företagen och om icke-diskriminering av resenärer i artikel 1 och därmed sammanhängande kapitel och alla bestämmelser om tillgänglighet i kapitel V m.m.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Järnvägsföretagen eller, i tillämpliga fall, behöriga myndigheter som är ansvariga för kontrakt om allmän järnvägstrafik, ska på lämpligt sätt, inbegripet i format som är lättillgängliga för personer med funktionshinder i enlighet med tillgänglighetskrav i direktiv XXX10, och innan besluten genomförs, offentliggöra beslut om att dra in tjänster antingen permanent eller tillfälligt.

Järnvägsföretagen eller, i tillämpliga fall, behöriga myndigheter som är ansvariga för kontrakt om allmän järnvägstrafik, ska på lämpligt sätt och utan dröjsmål, inbegripet i format som är lättillgängliga för personer med funktionshinder i enlighet med tillgänglighetskrav i direktiv XXX10, och i god tid innan besluten genomförs, offentliggöra förslag om att dra in eller väsentligt reducera tjänster antingen permanent eller tillfälligt, och säkerställa att meningsfulla och ordentliga samråd hålls med intressenter om förslagen innan de eventuellt genomförs.

__________________

__________________

10 Direktiv XXX om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar vad gäller tillgänglighetskrav för produkter och tjänster (Europeiska rättsakten om tillgänglighet) (EUT L X, X.X.XXXX, s. X).

10 Direktiv XXX om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar vad gäller tillgänglighetskrav för produkter och tjänster (Europeiska rättsakten om tillgänglighet) (EUT L X, X.X.XXXX, s. X).

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Järnvägsföretag och biljettutfärdare som erbjuder transportavtal för ett eller flera järnvägsföretags räkning ska på begäran ge resenären åtminstone den information som avses i del I av bilaga II om de resor för vilka ett transportavtal erbjuds av det berörda järnvägsföretaget. Biljettutfärdare som erbjuder transportavtal för egen räkning, och researrangörer, ska lämna denna information om den finns tillgänglig.

1.  Järnvägsföretag, researrangörer och biljettutfärdare som erbjuder transportavtal för egen räkning eller för ett eller flera järnvägsföretags räkning ska ge resenären åtminstone den information som avses i del I av bilaga II om de resor för vilka ett transportavtal erbjuds av det berörda järnvägsföretaget.

Motivering

För att texten ska bli logisk och för att uppfylla förordningens syfte är det viktigt att se till att kunderna får korrekt information om sin resa i rätt tid från försäljaren av deras biljett. Ändringsförslaget hör direkt samman med bestämmelserna om information, inbegripet hela bilaga II.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Järnvägsföretagen och, där det är möjligt, biljettutfärdarna ska under resan , inbegripet vid anslutningsstationer, lämna resenären åtminstone den information som avses i del II av bilaga II.

2.  Järnvägsföretagen och, där det är möjligt, researrangörerna och biljettutfärdarna ska under resan, inbegripet vid anslutningsstationer, lämna resenären åtminstone den information som avses i del II av bilaga II.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den information som avses i punkterna 1 och 2 ska lämnas i den mest lämpliga formen, inbegripet genom användning av modern kommunikationsteknik. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt att säkerställa att denna information är tillgänglig för personer med funktionshinder i enlighet med tillgänglighetskraven i direktiv XXX och förordning 454/2011.

3.  Den information som avses i punkterna 1 och 2 ska lämnas i realtid genom användning av lättillgänglig, vanligt förekommande modern kommunikationsteknik, och skriftligen när så är möjligt. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt att säkerställa att denna information är tillgänglig för personer med funktionshinder i enlighet med tillgänglighetskraven i direktiv XXX och förordning 454/2011. Det måste tydligt anges att det går att få informationen i tillgängliga format.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Stationsförvaltare och infrastrukturförvaltare ska lämna realtidsinformation om tåg, inbegripet sådana som drivs av andra järnvägsföretag och som är tillgängliga för järnvägsföretag och biljettutfärdare, på ett icke-diskriminerande sätt.

4.  Stationsförvaltare, infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag ska lämna realtidsinformation om tåg, inbegripet sådana som drivs av andra järnvägsföretag och som är tillgängliga för järnvägsföretag och biljettutfärdare, på ett icke-diskriminerande sätt, i ett så lämpligt format som möjligt, i ett interoperabelt tekniskt gränssnitt med användning av den senaste kommunikationstekniken, så att järnvägsföretag och biljettutfärdare kan ge resenärerna all den information som krävs enligt denna förordning.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Järnvägsföretag och biljettutfärdare som erbjuder transportavtal för ett eller flera järnvägsföretags räkning ska informera resenärerna om eventuella anslutningar med andra transportslag.

Motivering

Detta ändringsförslag är direkt kopplat till artiklarna 9 och 14.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4b.  Järnvägsföretag ska, i samarbete med stationsförvaltare och infrastrukturförvaltare, i tidtabellerna ge information om vilka tåganslutningar och stationer som är tillgängliga.

Motivering

Detta ändringsförslag hör samman med artikel 1. Denna information bör göra det lättare för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet att resa med tåg.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Järnvägsföretag och biljettutfärdare ska erbjuda biljetter och, när sådana finns att tillgå, direktbiljetter och bokningar. De ska göra sitt yttersta för att erbjuda direktbiljetter, inbegripet för resor över gränser och med fler än ett järnvägsföretag.

1.  Järnvägsföretag, biljettutfärdare och researrangörer ska erbjuda biljetter, direktbiljetter och bokningar, inbegripet för resor över gränser eller med nattåg och resor med fler än ett järnvägsföretag. Bokningen av sådana biljetter ska vara tillgänglig och icke-diskriminerande, inbegripet för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet. Järnvägsföretag, biljettutfärdare och researrangörer ska utveckla lämpliga gränssnitt för tillämpningsprogram och dataformat som gör det möjligt att utbyta information över nätverks-, regions- och landsgränser och boka biljetter via internet.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Utan att tillämpningen av punkterna 3 och 4 påverkas ska järnvägsföretagen och biljettutfärdarna distribuera biljetter till resenärerna via åtminstone ett av följande försäljningsställen:

2.  Utan att tillämpningen av punkterna 3 och 4 påverkas ska järnvägsföretagen, biljettutfärdarna och researrangörerna distribuera biljetter, direktbiljetter och bokningar till resenärerna via internet och åtminstone ett av följande försäljningsställen:

(a)  Biljettkontor eller biljettautomater.

(a)  Biljettkontor eller biljettautomater.

(b)  Telefon, internet eller via annan allmänt tillgänglig informationsteknik.

(b)  Telefon eller via annan allmänt tillgänglig informationsteknik.

(c)  Ombord på tågen.

(c)  Ombord på tågen.

Medlemsstaterna får kräva att järnvägsföretagen ska tillhandahålla biljetter för tjänster som tillhandahålls enligt avtal om offentliga tjänster genom fler än ett försäljningsställe.

 

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Järnvägsföretagen ska erbjuda möjlighet att erhålla biljetter för respektive förbindelse ombord på tåget om inte detta begränsas eller vägras av säkerhetsskäl, enligt en policy mot bedrägerier, på grund av obligatorisk platsbokning eller på skäliga kommersiella grunder.

3.  Järnvägsföretagen ska erbjuda möjlighet att erhålla biljetter för respektive förbindelse ombord på tåget om inte detta begränsas eller vägras av rimliga och motiverade säkerhetsskäl, enligt en policy mot bedrägerier eller av skäl som har med tillgängligt utrymme eller tillgängliga sittplatser att göra.

Motivering

För att fler människor ska använda järnvägstrafiktjänsterna i Europa krävs det tydliga och stärkta rättigheter för resenärer i enlighet med syftena med förordningen. Alla begränsningar av resenärers möjligheter att köpa biljetter ombord på ett tåg bör vara både rimliga och motiverade. Såväl säkerhet/policy mot bedrägerier som tillgängligt utrymme är berättigade skäl för att begränsa detta medan ”skäliga kommersiella grunder” är för vagt. Ändringsförslaget är mycket angeläget för att texten ska vara logisk och för att det är direkt kopplat till samma fråga i artikel 1 och de övergripande syftena såsom dessa anges i konsekvensbedömningar och motiveringar.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Om det inte finns något biljettkontor eller någon biljettautomat på avgångsstationen ska resenärerna på järnvägsstationen informeras om:

4.  Biljetter ska på begäran skrivas ut på nytt åt resenärer på resdagen, antingen i biljettkontoret eller i en biljettautomat. Om det inte finns något biljettkontor eller någon biljettautomat på avgångsstationen, eller om tillgängligheten till biljettkontoret eller biljettautomaten är bristfällig ska resenärerna på järnvägsstationen informeras om

Motivering

Utskrivna biljetter är ofta nödvändiga för arbetsgivares ersättning av resenärers resekostnader. Om det är omöjligt att skriva ut dem på en station bör resenärerna få information om detta på stationen. Detta ändringsförslag behövs eftersom det är direkt kopplat till bestämmelserna om tillgänglighet och andra av kommissionens ändringar av artikel 10.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Om det inte finns något biljettkontor eller någon tillgänglig biljettautomat på avgångsstationen ska personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet tillåtas att köpa biljetter ombord på tåget utan extra kostnad.

5.  Om det inte finns något öppet biljettkontor eller någon fungerande biljettautomat på avgångsstationen ska resenärerna tillåtas att köpa biljetter ombord på tåget. Biljetter som köps ombord på tåget får inte kosta mer än det relevanta standardpriset för den aktuella resan med eventuella tillämpliga rabatter.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Om en resenär får separata biljetter för en enda resa som omfattar på varandra följande järnvägstjänster som tillhandahålls av ett eller flera järnvägsföretag, ska resenärens rättigheter till information, assistans, service och ersättning motsvara de rättigheter som gäller för en direktbiljett och omfatta hela resan från avresan till den slutliga bestämmelseorten, såvida inte resenären uttryckligen informeras skriftligen om något annat. Sådan information ska särskilt ange att om resenären missar en anslutning har han eller hon inte rätt till assistans eller ersättning på grundval av resans totala längd. Bevisbördan när det gäller att visa att informationen har lämnats ska ligga hos järnvägsföretaget, dess agent, researrangören eller biljettutfärdaren.

6.  Om resenärer får separata biljetter för en enda resa som omfattar på varandra följande järnvägstjänster som tillhandahålls av ett eller flera järnvägsföretag, ska deras rättigheter till information, assistans, service och ersättning motsvara de rättigheter som gäller för en direktbiljett och omfatta hela resan från avresan till den slutliga bestämmelseorten.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 10a

 

Tillhandahållande av reseinformation via gränssnitt för tillämpningsprogram

 

1.  Järnvägsföretag ska ge icke-diskriminerande tillgång till all reseinformation, inklusive operativ information om tidtabeller och tariffer i realtid, enligt vad som avses i artikel 9, via gränssnitt för tillämpningsprogram (API).

 

2.  Järnvägsföretagen ska tillhandahålla researrangörer, biljettutfärdare och andra järnvägsföretag som säljer trafiktjänster för deras räkning icke-diskriminerande tillgång till bokningssystem via gränssnitt för tillämpningsprogram (API), så att de kan ingå transportavtal, utfärda biljetter och direktbiljetter och göra bokningar på ett sådant sätt att de erbjuder den mest optimala och kostnadseffektiva resan, även gränsöverskridande.

 

3.  Järnvägsföretagen ska säkerställa att de tekniska specifikationerna för gränssnitten för tillämpningsprogram (API) är väl dokumenterade och öppet tillgängliga utan kostnad. Gränssnitten ska använda öppna standarder, allmänt använda protokoll och maskinläsbara format så att de är driftskompatibla.

 

4.  Järnvägsföretagen ska se till att alla ändringar av de tekniska specifikationerna för deras gränssnitt för tillämpningsprogram (API) görs tillgängliga, förutom i nödsituationer, för researrangörer och biljettutfärdare i förväg, så snart som möjligt och inte mindre än tre månader innan en ändring genomförs. Nödsituationer ska dokumenteras och dokumentationen ska på begäran göras tillgänglig för de behöriga myndigheterna.

 

5.  Järnvägsföretagen ska säkerställa att tillgång till gränssnitten för tillämpningsprogram (API) ges på icke-diskriminerande villkor, med likvärdig tillgänglighet och funktion, inklusive support, tillgång till all dokumentation och alla standarder, protokoll och format. Researrangörer och biljettutfärdare får inte missgynnas i förhållande till järnvägsföretagen själva.

 

6.  Gränssnitten för tillämpningsprogram (API) ska inrättas i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1926 av den 31 maj 2017.

Motivering

Detta ändringsförslag hör samman med artikel 10.1, som ingår i omarbetningen.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om det skäligen är troligt, antingen vid avgång eller i händelse av en missad anslutning under en resa med en direktbiljett, att ankomsten till den slutliga bestämmelseorten enligt transportavtalet kommer att försenas mer är 60 minuter, ska resenären omedelbart erbjudas att välja något av följande:

1.  Om det skäligen är troligt, antingen vid avgång eller i händelse av en missad anslutning under en resa, att ankomsten till den slutliga bestämmelseorten kommer att försenas mer är 45 minuter, ska resenären omedelbart erbjudas att välja något av följande:

Motivering

Resenärer bör ha rätt att välja oavsett om de har en direktbiljett, en enkel resa på en biljett, en resa tur och retur eller en kombinerad resa. Lydelsen ”transportavtal” har strukits för den rättsliga klarhetens skull eftersom det kan finnas flera berörda avtal. Detta är i linje med våra andra ändringsförslag i kapitel IV.

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Vid tillämpningen av punkt 1 b får likvärdiga ombokningsalternativ drivas av vilket järnvägsföretag som helst, och de får omfatta användning av transport i högre klass och alternativa transportsätt utan ytterligare kostnader för resenären. Järnvägsföretagen ska göra rimliga ansträngningar för att undvika extra byten. Den sammanlagda restiden, vid användning av ett alternativt transportsätt för den del av resan som inte fullföljts som planerat, ska vara jämförbar med den planerade restiden för den ursprungliga resan. Resenärer ska inte nedgraderas till transportmedel i en lägre klass såvida inte sådana transportmedel är de enda tillgängliga ombokningsalternativen.

2.  Vid tillämpningen av punkt 1 b ska resenären, vid en missad anslutning på grund av att en förbindelse på en tidigare sträcka under resenärens resa var försenad eller inställd, få ta nästa tillgängliga förbindelse för att nå sin planerade bestämmelseort. Likvärdiga ombokningsalternativ får drivas av vilket järnvägsföretag som helst, och de får omfatta användning av transport i högre klass och alternativa transportsätt utan ytterligare kostnader för resenären. Järnvägsföretagen ska göra rimliga ansträngningar för att undvika extra byten. Den sammanlagda restiden, vid användning av ett alternativt transportsätt för den del av resan som inte fullföljts som planerat, ska vara jämförbar med den planerade restiden för den ursprungliga resan. Resenärer ska inte nedgraderas till transportmedel i en lägre klass såvida inte sådana transportmedel är de enda tillgängliga ombokningsalternativen.

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Transporttjänstleverantörer som gör ombokningar ska ägna särskild uppmärksamhet åt att ge personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet likvärdig tillgång till den alternativa tjänsten.

3.  Transporttjänstleverantörer som gör ombokningar ska ge personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet likvärdig assistans och tillgång till den alternativa tjänsten.

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Resenärer som drabbas av en försening mellan den avrese- och ankomstort som anges i transportavtalet för vilken biljettpriset inte har ersatts i enlighet med artikel 16, får, utan att därmed avsäga sig rätten till transport, begära ersättning för en sådan försening från järnvägsföretaget. Den minsta ersättningen vid förseningar ska vara

1.  Resenärer som drabbas av en försening mellan den avrese- och ankomstort som anges på biljetten och i transportavtalet, och som inte har fått ersättning för biljettpriset i enlighet med artikel 16, ska ha rätt till ersättning för en sådan försening från järnvägsföretaget utan att därmed förlora sin rätt till transport för resan. Den minsta ersättningen vid förseningar ska vara

Motivering

Det exakta ersättningssystemet är en viktig aspekt av förordningens övergripande verkningsfullhet och hänger därför direkt samman med de underliggande målen och särskilt med kapitlen VI och VII.

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  25 % av biljettpriset vid 60–119 minuters försening,

a)  50 % av biljettpriset vid 45–89 minuters försening,

Motivering

Det exakta ersättningssystemet är en viktig aspekt av förordningens övergripande verkningsfullhet och hänger därför direkt samman med de underliggande målen och särskilt med kapitlen VI respektive VII.

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  50 % av biljettpriset vid 120 minuters försening eller mer.

b)  75 % av biljettpriset vid 90–119 minuters försening eller mer,

Motivering

Det exakta ersättningssystemet är en viktig aspekt av förordningens övergripande verkningsfullhet och hänger därför direkt samman med de underliggande målen och med kapitlen VI respektive VII.

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba)  100 % av biljettpriset vid 120 minuters försening eller mer.

Motivering

Det exakta ersättningssystemet är en viktig aspekt av förordningens övergripande verkningsfullhet och hänger därför direkt samman med de underliggande målen och med kapitlen VI respektive VII.

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Punkt 1 gäller också för resenärer som har ett periodkort eller abonnemang. Om de under periodkortets eller abonnemangets giltighetstid upprepade gånger har drabbats av förseningar eller inställd trafik får de begära lämplig ersättning i enlighet med järnvägsföretagens ersättningsbestämmelser. Dessa bestämmelser ska ange kriterierna för att definiera förseningar och för att beräkna ersättningen. Om förseningar på mindre än 60 minuter inträffar upprepade gånger under periodkortets eller abonnemangets giltighetstid ska förseningarna räknas kumulativt, och resenärer ska få ersättning i enlighet med järnvägsföretagets ersättningsbestämmelser.

2.  Punkt 1 gäller också för resenärer som har ett periodkort eller abonnemang. Om de under periodkortets eller abonnemangets giltighetstid upprepade gånger har drabbats av förseningar eller inställd trafik ska de ha rätt till lämplig ersättning i enlighet med järnvägsföretagens ersättningsbestämmelser. Dessa bestämmelser ska ange kriterierna för att definiera förseningar och för att beräkna den proportionella ersättningen enligt beräkningsprincipen i punkt 1. Om förseningar på mindre än 45 minuter inträffar upprepade gånger under periodkortets eller abonnemangets giltighetstid ska förseningarna räknas kumulativt, och resenärer ska få ersättning i enlighet med järnvägsföretagets ersättningsbestämmelser.

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Ersättningen av biljettpriset ska erläggas inom en månad efter begäran om ersättning. Ersättningen får erläggas i form av värdebevis och/eller andra tjänster om villkoren är flexibla (särskilt vad gäller giltighetstid och bestämmelseort). Ersättningen ska på resenärens begäran betalas kontant.

5.  Ersättningen av biljettpriset ska erläggas inom en månad efter att begäran om ersättning har lämnats in till järnvägsföretaget, researrangören eller biljettutfärdaren. Ersättningen får erläggas i form av värdebevis och/eller andra tjänster, eller genom ett automatiskt ersättningssystem om ett sådant har införts, om villkoren är flexibla (särskilt vad gäller giltighetstid och bestämmelseort). Ersättningen ska på resenärens begäran betalas kontant inom det betalningssystem som biljetten köptes genom. Resenären ska informeras på ett begripligt sätt om alla alternativ för ersättning, däribland finansiella, som han eller hon kan välja mellan. Resenären ska inte på något sätt hindras från att begära ersättning.

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Resenären ska inte vara berättigad till ersättning om han eller hon har informerats om en försening före inköp av biljetten eller om ankomsttiden har försenats med mindre än 60 minuter genom fortsatt resa med en annan trafiktjänst eller ombokning.

7.  Resenärer ska inte vara berättigade till ersättning om de har informerats om en försening före inköp av biljetten, om inte den faktiska förseningen uppgår till mer än 45 minuter jämfört med den aviserade förseningen, eller om en försening på grund av att resan har fortsatts med en annan trafiktjänst eller ombokning fortfarande är mindre än 45 minuter.

Motivering

Detta ändringsförslag hör samman med artikel 17.2, som ingår i omarbetningen.

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Ett järnvägsföretag ska inte vara skyldigt att betala ersättning om det kan bevisa att förseningen har orsakats av svåra väderförhållanden eller större naturolyckor som äventyrar den säkra driften av tjänsten och att den inte kunde ha förutsetts eller förhindrats även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits.

utgår

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Vid försenad ankomst eller avgång ska järnvägsföretaget eller biljettutfärdaren, eller stationsförvaltaren , hålla resenärerna informerade om situationen och om förväntad avgångs- och ankomsttid så snart dessa uppgifter finns att tillgå.

1.  Vid försenad ankomst eller avgång ska järnvägsföretaget, researrangören eller biljettutfärdaren, eller stationsförvaltaren, hålla resenärerna informerade om situationen och om förväntad avgångs- och ankomsttid så snart dessa uppgifter finns att tillgå. Stationsförvaltare, infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag ska förse biljettutfärdarna med realtidsinformation i lämpligt format.

Motivering

Utbyte av korrekta och driftskompatibla uppgifter i realtid mellan biljettutfärdare och järnvägsföretag är avgörande för konsumenten om vi vill säkerställa att konsumenten ges bästa tillgängliga information – inklusive om biljett- och prisalternativ för den begärda resan – i realtid liksom möjlighet att köpa den föredragna biljettypen hos biljettutfärdaren.

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Vid varje försening som avses i punkt 1 och överstiger 60 minuter ska resenärerna dessutom kostnadsfritt erbjudas

2.  Vid varje försening som avses i punkt 1 och som överstiger 45 minuter ska resenärerna dessutom kostnadsfritt erbjudas

Motivering

Detta ändringsförslag är nödvändigt eftersom det hänger direkt samman med våra andra ändringsförslag rörande förseningstider i artikel 17.

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  måltider och förfriskningar, om dessa finns att tillgå ombord på tåget eller på stationen eller rimligen kan anskaffas, som står i skälig proportion till väntetiden, med beaktande av kriterier såsom avståndet från leverantören, den tid som krävs för leverans och kostnaden,

(a)  måltider och förfriskningar, om dessa finns att tillgå ombord på tåget eller på stationen eller rimligen kan anskaffas, som står i skälig proportion till väntetiden,

Motivering

Den uppräkning som ges som exempel på kriterier i lagtexten, framför allt kostnaden, hjälper inte för att avgöra vad som kan krävas i form av förfriskningar och måltider.

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  transport från tåget till järnvägsstationen, till en alternativ avgångspunkt eller till den slutliga bestämmelseorten för förbindelsen om tåget har blivit stående på linjen, där och om detta är fysiskt möjligt.

(c)  tillgänglig transport från tåget till järnvägsstationen, till en alternativ avgångspunkt eller till den slutliga bestämmelseorten för förbindelsen om tåget har blivit stående på linjen, om detta är fysiskt möjligt.

Motivering

I linje med avsikten i denna förordning att stärka rättigheterna för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet, och i synnerhet i linje med bestämmelserna i kapitel V, måste all alternativ transport från tåget och på den fortsatta resan vara tillgänglig för alla resenärer. Det måste finnas ett tydligt krav på att hänsyn ska tas till dessa resenärers behov eftersom de kan behöva ytterligare assistans, till exempel i händelse av en utrymning.

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om förbindelsen måste avbrytas ska järnvägsföretagen så snart som möjligt organisera alternativ befordran av resenärerna.

3.  Om förbindelsen måste avbrytas ska järnvägsföretagen så snart som möjligt organisera alternativ tillgänglig befordran av resenärerna.

Motivering

Detta ändringsförslag hör samman med bestämmelserna om tillgänglighet, som ingår i omarbetningen.

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Järnvägsföretagen ska på resenärens begäran intyga på biljetten eller på något annat sätt att tågtrafiken varit försenad, att förseningen lett till en missad anslutning eller att förbindelsen har ställts in.

4.  Järnvägsföretagen ska erbjuda berörda resenärer att skriftligen intyga på deras biljett eller på något annat sätt att tågtrafiken varit försenad, att förseningen lett till en missad anslutning eller att förbindelsen har ställts in.

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Utöver skyldigheterna för järnvägsföretag enligt artikel 13a.3 i direktiv 2012/34/EU ska stationsförvaltaren vid en järnvägsstation som hanterar minst 10 000 resenärer per dag i genomsnitt under ett år säkerställa att stationsdriften, järnvägsföretagen och infrastrukturförvaltaren samordnas via en lämplig beredskapsplan som förberedelse för eventuella allvarliga avbrott och stora förseningar som leder till att ett betydande antal resenärer blir strandsatta på stationen. Planen ska säkerställa att strandsatta resenärer får tillfredsställande assistans och information, inbegripet i lättillgängliga format i enlighet med tillgänglighetskraven i direktiv XXX. Stationsförvaltaren ska på begäran göra planen, och eventuella ändringar av den, tillgänglig för det nationella tillsynsorganet eller för något annat organ som utses av en medlemsstat. Stationsförvaltare vid järnvägsstationer som hanterar färre än 10 000 resenärer per dag i genomsnitt under ett år ska göra alla rimliga ansträngningar för att ombesörja samordning avseende stationsanvändare och för att assistera och informera strandsatta resenärer i sådana situationer.

6.  Utöver skyldigheterna för järnvägsföretag enligt artikel 13a.3 i direktiv 2012/34/EU ska stationsförvaltaren vid en järnvägsstation som hanterar minst 10 000 resenärer per dag i genomsnitt under ett år säkerställa att stationsdriften, järnvägsföretagen och infrastrukturförvaltaren samordnas via en lämplig beredskapsplan som förberedelse för eventuella allvarliga avbrott och stora förseningar som leder till att ett betydande antal resenärer blir strandsatta på stationen. Planen ska särskilt beakta behoven hos personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet, och säkerställa att strandsatta resenärer får tillfredsställande assistans och information, inbegripet i lättillgängliga format i enlighet med tillgänglighetskraven i direktiv XXX. Planen ska också innehålla krav på att varnings- och informationssystem ska vara tillgängliga. Stationsförvaltaren ska göra planen och eventuella ändringar av den allmänt tillgängliga, inklusive på stationens webbplats. Stationsförvaltare vid järnvägsstationer som hanterar färre än 10 000 resenärer per dag i genomsnitt under ett år ska göra alla rimliga ansträngningar för att ombesörja samordning avseende stationsanvändare och för att assistera och informera strandsatta resenärer i sådana situationer.

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Järnvägsföretag och stationsförvaltare ska, med aktivt deltagande av organisationer som företräder personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet, ha eller fastställa icke-diskriminerande regler för befordran av personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet inbegripet deras personliga assistenter. Reglerna ska ge resenären möjlighet att ledsagas av en assistanshund i enlighet med eventuella relevanta nationella regler.

1.  Järnvägsföretag och stationsförvaltare ska, med aktivt deltagande av organisationer som företräder personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet, ha eller fastställa icke-diskriminerande regler för hinderfri och självständig befordran av personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet inbegripet deras personliga assistenter. Reglerna ska ge resenären möjlighet att kostnadsfritt ledsagas av ett godkänt servicedjur eller en medföljande person, i enlighet med eventuella relevanta nationella regler, och ska säkerställa att personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet även med kort varsel och utan längre planering kan resa med tåg.

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Stationsförvaltaren, järnvägsföretaget, biljettutfärdaren eller researrangören ska på begäran informera personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet , inbegripet i lättillgängliga format i enlighet med tillgänglighetskraven i förordning (EU) nr 454/2011 och direktiv XXX, om stationens, de tillhörande anläggningarnas och tågtrafiktjänsternas tillgänglighet och om förutsättningarna för att kunna ta sig in i och ut ur vagnarna i enlighet med reglerna för befordran i artikel 20.1 samt informera personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet om vilka hjälpmedel som finns ombord på tågen.

1.  Stationsförvaltaren, järnvägsföretaget, biljettutfärdaren eller researrangören ska på begäran informera personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet, inbegripet i lättillgängliga format i enlighet med tillgänglighetskraven i förordning (EU) nr 454/2011 och direktiv XXX, om stationens, de tillhörande anläggningarnas och tågtrafiktjänsternas tillgänglighet och om förutsättningarna för att kunna ta sig in i och ut ur vagnarna i enlighet med reglerna för befordran i artikel 20.1 samt informera personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet om vilka hjälpmedel som finns ombord på tågen. Denna information ska även finnas lätt tillgänglig på stationsförvaltarens eller järnvägsföretagets webbplats.

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Ett järnvägsföretag, en biljettutfärdare eller en researrangör som använder sig av undantaget enligt artikel 20.2 ska på begäran skriftligt informera den berörda personen med funktionshinder eller nedsatt rörlighet om sina skäl härtill inom fem arbetsdagar från det att bokning eller utfärdande av biljett nekats eller krav om åtföljande person framförts. Järnvägsföretaget, biljettutfärdaren eller researrangören ska göra rimliga ansträngningar för att föreslå en alternativ transportmöjlighet för den berörda personen, med beaktande av hans eller hennes tillgänglighetsbehov.

2.  Ett järnvägsföretag, en biljettutfärdare eller en researrangör som använder sig av undantaget enligt artikel 20.2 ska på begäran skriftligt informera den berörda personen med funktionshinder eller nedsatt rörlighet om sina skäl härtill inom fem arbetsdagar från det att bokning eller utfärdande av biljett nekats eller krav om åtföljande person framförts. Järnvägsföretaget, biljettutfärdaren eller researrangören ska föreslå en alternativ transportmöjlighet för den berörda personen, med beaktande av hans eller hennes tillgänglighetsbehov.

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Stationsförvaltaren eller järnvägsföretaget eller båda ska vid avresa från, tågbyte vid eller ankomst till en bemannad järnvägsstation lämna personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet kostnadsfri assistans, så att de kan stiga på avgående tåg, byta till anslutande tåg eller stiga av ett ankommande tåg till vilket de köpt biljett, utan att tillämpningen av reglerna för utnyttjande enligt artikel 20.1 därför påverkas.

1.  Stationsförvaltaren eller järnvägsföretaget eller båda ska vid avresa från, tågbyte vid eller ankomst till en bemannad järnvägsstation lämna personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet kostnadsfri assistans, så att de kan stiga på avgående tåg, byta till anslutande tåg eller stiga av ett ankommande tåg till vilket de köpt biljett, utan att tillämpningen av reglerna för utnyttjande enligt artikel 20.1 därför påverkas. Bokning av assistans ska alltid vara kostnadsfri, oavsett vilken kommunikationsmetod som används.

Motivering

Det är tydligt att tillhandahållandet av assistans måste vara utan kostnad för resenären, men det framgår inte uttryckligen av förordningen att även bokning av assistans måste vara kostnadsfri, och en del järnvägsföretag tar för närvarande ut en avgift av resenärerna för detta. Syftet med den omarbetade förordningen är att stärka järnvägsresenärernas rättigheter, i synnerhet för personer med funktionshinder, och detta ändringsförslag följer den inre logiken i kapitel V och våra övriga ändringsförslag i detta avseende.

Ändringsförslag    83

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Medlemsstaterna får bevilja undantag från punkt 1 för personer som reser med tåg som omfattas av ett avtal om allmänna tjänster som har tilldelats i enlighet med unionslagstiftningen, under förutsättning att den behöriga myndigheten tillhandahåller alternativa arrangemang där transporttjänsterna erbjuder likvärdig eller högre tillgänglighet.

Motivering

Detta ändringsförslag hänger direkt samman med artikel 22.2. Det finns ingen anledning att inte tillåta alternativa arrangemang för att garantera likvärdig eller till och med högre tillgänglighet till transporttjänsterna.

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  När det gäller obemannade stationer ska järnvägsföretaget och stationsförvaltaren se till att lätt tillgänglig information, inbegripet i lättillgängliga format i enlighet med tillgänglighetskraven i direktiv XXX, i enlighet med reglerna för befordran i artikel 20.1 visas beträffande närbelägna, bemannade stationer och omedelbart tillgänglig assistans för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet.

3.  När det gäller obemannade stationer ska järnvägsföretaget och stationsförvaltaren se till att lätt tillgänglig information, inbegripet i lättillgängliga format i enlighet med tillgänglighetskraven i förordning 1300/2014, i enlighet med reglerna för befordran i artikel 20.1 visas beträffande närbelägna, bemannade stationer och omedelbart tillgänglig assistans för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet.

Ändringsförslag    85

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Assistans ska alltid vara tillgänglig på stationer när tågtrafiktjänster tillhandahålls.

4.  Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 3 i denna artikel ska assistans alltid vara tillgänglig på stationer när tågtrafiktjänster tillhandahålls.

Ändringsförslag    86

Förslag till förordning

Artikel 24 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Järnvägsföretag, stationsförvaltare, biljettutfärdare och researrangörer ska samarbeta för att lämna assistans till personer med nedsatt rörlighet enligt artiklarna 20 och 21 i enlighet med följande:

Järnvägsföretag, stationsförvaltare, biljettutfärdare och researrangörer ska samarbeta för att kostnadsfritt lämna assistans till personer med nedsatt rörlighet enligt artiklarna 20 och 21 i enlighet med följande:

Motivering

Detta ändringsförslag hänger direkt samman med artikel 1 a. Eftersom kommissionen föreslår icke-diskriminering mellan resenärer med avseende på transportvillkor säkerställer denna ändring att assistans tillhandahålls personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet utan kostnad för resenären.

Ändringsförslag    87

Förslag till förordning

Artikel 24 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Assistansen ska lämnas under förutsättning att det järnvägsföretag, den stationsförvaltare, den biljettutfärdare eller den researrangör biljetten köpts hos minst 48 timmar innan assistansen erfordras har meddelats att personen behöver sådan assistans. Om en biljett eller ett abonnemang avser flera resor ska ett meddelande vara tillräckligt, under förutsättning att tillräcklig information lämnas om tidpunkten för påföljande resor. Sådana meddelanden ska skickas till alla andra järnvägsföretag och stationsförvaltare som berörs av personens resa.

(a)  Assistansen ska lämnas under förutsättning att det järnvägsföretag, den stationsförvaltare, den biljettutfärdare eller den researrangör som biljetten har köpts hos, vid bokningen av biljetten eller vid ankomst på den bemannade stationen eller, om stationen är obemannad, minst 3 timmar innan assistansen behövs, har meddelats att personen behöver sådan assistans. Ett undantag ska gälla för tågstationer som hanterar färre än 10 000 resenärer per dag. De ska i stället säkerställa assistans med minst 24 timmars förvarning. Bokning av sådan assistans ska vara kostnadsfri för resenären. Om en biljett eller ett abonnemang avser flera resor ska ett meddelande vara tillräckligt, under förutsättning att tillräcklig information lämnas om tidpunkten för påföljande resor. Sådana meddelanden ska skickas till alla andra järnvägsföretag och stationsförvaltare som berörs av personens resa.

Motivering

Detta ändringsförslag hänger direkt samman med artikel 1 a. Eftersom kommissionen föreslår icke-diskriminering mellan resenärer med avseende på transportvillkor säkerställer denna ändring att assistans tillhandahålls personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet utan kostnad för resenären. Kravet på 48 timmars förvarning skulle i hög grad begränsa rörligheten för personer med funktionshinder och därmed hindra deras möjligheter att integreras väl i samhället. Ett undantag för lokala järnvägsstation (med färre än 10 000 passagerare per dag) behövs för att se till att assistansen håller rätt kvalitet och för att göra det möjligt för järnvägsoperatörer att fullgöra sina skyldigheter gentemot resenärer med funktionshinder.

Ändringsförslag    88

Förslag till förordning

Artikel 24 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  Assistans ska dessutom tillhandahållas om ändamålsenligt utbildad personal vid järnvägsföretaget eller stationsförvaltaren får kännedom om behovet av assistans och det finns konkreta möjligheter att erbjuda denna assistans.

Motivering

För att precisera lagtexten och inrikta den på tjänstvillighet, såsom ett uttryck för ömsesidig hjälpsamhet i samhället och i enlighet med förordningens ändamål och syfte, framför allt mot bakgrund av skälen 3 och 5 i förordningen, bör assistans alltid erbjudas även på ett obyråkratiskt sätt om det är motiverat och möjligt.

Ändringsförslag    89

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om järnvägsföretag och stationsförvaltare orsakar förlust av eller skada på rullstolar, andra rörlighetshjälpmedel eller hjälpmedel och assistanshundar som används av personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet, ska de vara ansvariga för och betala ersättning för denna förlust eller skada.

1.  Om järnvägsföretag och stationsförvaltare orsakar förlust av eller skada på rullstolar, andra rörlighetshjälpmedel eller hjälpmedel och servicedjur som används av personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet, ska de vara ansvariga för och betala ersättning för denna förlust eller skada.

Ändringsförslag    90

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den ersättning som avses i punkt 1 ska motsvara kostnaden för att ersätta eller reparera den utrustning eller de hjälpmedel som förlorats eller skadats.

2.  Den ersättning för förlust eller skada som avses i punkt 1 ska utbetalas inom en månad efter att begäran om ersättning har lämnats in och motsvara kostnaden för att ersätta utrustningen på grundval av det verkliga värdet, eller hela kostnaden för att reparera den rullstol, den mobilitetsutrustning eller de hjälpmedel som förlorats eller skadats, eller förlusten av eller skadan på servicedjuret. Ersättningen ska också täcka kostnaden för tillfällig ersättningsutrustning vid reparation, i de fall då resenären står för dessa kostnader.

Motivering

Ersättningen för förlust eller skadad egendom när det rör sig om personer med funktionshinder bör ske direkt och utan ytterligare dröjsmål. Detta är för att undvika ytterligare diskriminering och extra rörlighetsbegränsningar som orsakas denna särskilda typ av resenärer.

Ändringsförslag    91

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Vid behov ska järnvägsföretag och stationsförvaltare göra varje rimlig ansträngning för att snabbt tillhandahålla tillfälliga ersättningar för särskild utrustning eller hjälpmedel, och dessa ersättningar ska om möjligt ha tekniska och funktionella egenskaper som motsvarar egenskaperna hos den utrustning och de hjälpmedel som förlorats eller skadats. Personen med funktionshinder eller nedsatt rörlighet ska tillåtas att behålla den tillfälliga ersättningsutrustningen eller det tillfälliga ersättningshjälpmedlet till dess att den ersättning som nämns i punkterna 1 och 2 har betalats.

3.  Vid behov ska järnvägsföretag och stationsförvaltare på egen bekostnad sörja för att omgående tillhandahålla tillfälliga ersättningar för särskild utrustning eller hjälpmedel, och dessa ersättningar ska om möjligt ha tekniska och funktionella egenskaper som motsvarar egenskaperna hos den utrustning och de hjälpmedel som förlorats eller skadats. Personen med funktionshinder eller nedsatt rörlighet ska tillåtas att behålla den tillfälliga ersättningsutrustningen eller det tillfälliga ersättningshjälpmedlet till dess att den ersättning som nämns i punkterna 1 och 2 har betalats, där så är möjligt och önskas av personen med nedsatt rörlighet.

Ändringsförslag    92

Förslag till förordning

Artikel 26 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  säkerställa att all personal, inbegripet personer som är anställda av någon annan utförande part, som ger direkt assistans till personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet, vet hur man ska tillgodose behoven hos personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet, inbegripet personer med mentala och psykiska funktionsnedsättningar,

(a)  säkerställa att all personal, inbegripet personer som är anställda av någon annan utförande part, får utbildning om funktionshinder så att de vet hur man ska tillgodose behoven hos personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet, inbegripet personer med mentala och psykiska funktionsnedsättningar,

Ändringsförslag    93

Förslag till förordning

Artikel 26 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  tillhandahålla utbildning för att öka medvetenheten om behoven hos personer med funktionshinder bland all personal som arbetar vid stationen och som är i direkt kontakt med resenärerna,

(b)  garantera utbildning för att öka medvetenheten om behoven hos personer med funktionshinder bland all personal som arbetar vid stationen och som är i direkt kontakt med resenärerna,

Ändringsförslag    94

Förslag till förordning

Artikel 26 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  säkerställa att all ny personal vid anställningen får utbildning om funktionshinder och att personalen genomgår regelbundna fortbildningskurser,

(c)  säkerställa att all ny personal och personal som på grund av sitt arbete kan tillhandahålla direkt assistans till resenärer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet vid anställningen får utbildning om funktionshinder och att personalen genomgår regelbundna fortbildningskurser,

Motivering

Personal som kommer i direkt kontakt med resenärerna bör alltid kunna ge lämplig assistans till de resenärer som är i behov av den.

Ändringsförslag    95

Förslag till förordning

Artikel 26 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  på begäran låta personal med funktionshinder, resenärer med funktionshinder och resenärer med nedsatt rörlighet, och/eller organisationer som företräder dem, delta i utbildningen.

(d)  aktivt uppmuntra personal med funktionshinder, liksom resenärer med funktionshinder och resenärer med nedsatt rörlighet samt organisationer som företräder dem att delta i utbildningen.

Ändringsförslag    96

Förslag till förordning

Artikel 26 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  involvera organisationer som företräder personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet i utformningen och tillhandahållandet av utbildning om funktionshinder,

Ändringsförslag    97

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Alla järnvägsföretag, biljettutfärdare, stationsförvaltare och infrastrukturförvaltare vid stationer som hanterar fler än 10 000 resenärer per dag i genomsnitt under ett år ska vardera inrätta ett system för att hantera klagomål i samband med de rättigheter och skyldigheter som anges i denna förordning inom sitt respektive ansvarsområde. De ska se till att resenärerna får kännedom om hur de ska kontaktas och om deras arbetsspråk.

1.  Alla järnvägsföretag, biljettutfärdare och researrangörer, stationsförvaltare och infrastrukturförvaltare vid stationer ska vardera inrätta ett system för att hantera klagomål i samband med de rättigheter och skyldigheter som anges i denna förordning inom sitt respektive ansvarsområde. De ska se till att resenärerna får närmare uppgifter om förfarandet för handläggning av klagomål och kännedom om hur de ska kontaktas och om deras arbetsspråk. Klagomålsblanketten ska erbjudas resenärerna och finnas tillgänglig på ett eller flera språk som de flesta resenärer förstår.

Ändringsförslag    98

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Resenärerna får framföra klagomål till vilket/vilken som helst av de berörda järnvägsföretagen, biljettutfärdarna, järnvägsstationerna eller infrastrukturförvaltarna. Klagomål får framföras inom sex månader efter det att den incident som klagomålet gäller inträffade. Mottagaren ska inom en månad efter att ha mottagit klagomålet antingen avge ett motiverat svar eller, när så är berättigat, informera resenären om vid vilken tidpunkt inom mindre än tre månader från det att klagomålet mottogs ett svar kan förväntas. Järnvägsföretag, biljettutfärdare, stationsförvaltare och infrastrukturförvaltare ska i två år bevara de incidentdata som är nödvändiga för bedömning av klagomålet och på begäran ställa dem till nationella tillsynsorgans förfogande.

2.  Resenärerna får framföra klagomål till vilket/vilken som helst av de berörda järnvägsföretagen, biljettutfärdarna, stationsförvaltarna eller infrastrukturförvaltarna. Resenärerna ska ha rätt att inge klagomål på samma sätt som de har fått sina biljetter. Klagomål får framföras inom sex månader efter det att den incident som klagomålet gäller inträffade. Mottagaren ska inom en månad efter att klagomålet har ingetts antingen avge ett motiverat svar eller, när så är berättigat, informera resenären om vid vilken tidpunkt inom mindre än tre månader från det att klagomålet mottogs ett svar kan förväntas. Järnvägsföretag, biljettutfärdare, stationsförvaltare och infrastrukturförvaltare ska i två år bevara de incidentdata som är nödvändiga för bedömning av klagomålet och på begäran ställa dem till nationella tillsynsorgans förfogande.

Ändringsförslag    99

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Närmare uppgifter om förfarandet för handläggning av klagomål ska vara tillgängliga för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet.

3.  Närmare uppgifter om förfarandet för handläggning av klagomål ska vara enkla att få tag på för resenärerna och tillgängliga för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet. Denna information ska på begäran vara fritt tillgänglig i skriftlig form på järnvägsföretagets inhemska språk.

Ändringsförslag    100

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Kommissionen ska anta en standardiserad EU-blankett för klagomål som resenärerna kan använda för att begära ersättning i enlighet med denna förordning.

Motivering

I den anda av icke-diskriminering som fastställs i artikel 5 och mot bakgrund av skäl 12 bör resenärerna kunna inge ett klagomål oberoende av språk. Resenären får besluta att använda EU:s standardiserade blankett för klagomål i stället för den som tillhandahålls av det berörda järnvägsföretaget eller den berörda biljettutfärdaren, stationsförvaltaren eller infrastrukturförvaltaren, om resenären så önskar, och denna blankett bör ha samma giltighet. Särskilt för resenärer som reser utanför sin egen medlemsstat kan det vara lättare att inge ett klagomål genom att använda en EU-blankett för klagomål.

Ändringsförslag    101

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Järnvägsföretag och stationsförvaltare ska samarbeta aktivt med organisationer som företräder personer med funktionshinder för att förbättra kvaliteten på transporttjänsternas tillgänglighet.

Motivering

Det finns en inre logik mellan artiklarna 26 och 29 eftersom kommissionen föreslår personalutbildning och kräver standarder för tjänstekvalitet. Detta ändringsförslag skulle kunna göra det lättare för personer med funktionshinder att använda järnvägstjänster och höja kvaliteten på de tjänster som erbjuds dem.

Ändringsförslag    102

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Järnvägsföretag och stationsförvaltare ska informera resenärerna, inbegripet i lättillgängliga format i enlighet med tillgänglighetskraven i direktiv XXX, på stationen och i tåget på ett lämpligt sätt om de rättigheter och skyldigheter som de har enligt denna förordning, och om kontaktuppgifterna för det organ som medlemsstaterna utsett enligt artikel 31.

2.  Järnvägsföretag och stationsförvaltare ska informera resenärerna, inbegripet i lättillgängliga format i enlighet med tillgänglighetskraven i direktiv XXX, på stationen, i tåget och på sin webbplats på ett lämpligt sätt om de rättigheter och skyldigheter som de har enligt denna förordning, och om kontaktuppgifterna för det eller de organ som medlemsstaterna utsett enligt artikel 31.

Ändringsförslag    103

Förslag till förordning

Artikel 31 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om vilket eller vilka organ som har utsetts enligt denna artikel och om deras respektive uppgifter.

Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om vilket eller vilka organ som har utsetts enligt denna artikel och om deras respektive uppgifter samt offentliggöra dessa på lämpligt ställe på sina webbplatser.

Motivering

Offentliggörande på internet ger större transparens för resenärerna och bidrar samtidigt till EU:s mål att skapa en digital inre marknad. Vid den tidpunkt då den ursprungliga förordningen offentliggjordes hade strategin för den digitala inre marknaden ännu inte trätt i kraft.

Ändringsförslag    104

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  De nationella tillsynsorganen ska noga övervaka efterlevnaden av denna förordning och vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att resenärernas rättigheter respekteras. För detta ändamål ska järnvägsföretag, stationsförvaltare och infrastrukturförvaltare förse organen med relevanta handlingar och relevant information på deras begäran. Vid fullgörandet av sina uppgifter ska organen ta hänsyn till den information som lämnats till dem av det organ som utsetts enligt artikel 33 för att hantera klagomål, om det är ett annat organ. De får också besluta om tillsynsåtgärder på grundval av enskilda klagomål som framförts av ett sådant organ.

1.  De nationella tillsynsorganen ska noga övervaka efterlevnaden av denna förordning och vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att resenärernas rättigheter respekteras. För detta ändamål ska järnvägsföretag, stationsförvaltare och infrastrukturförvaltare utan dröjsmål och i vilket fall som helst inom en månad förse organen med relevanta handlingar och relevant information på deras begäran. Vid fullgörandet av sina uppgifter ska organen ta hänsyn till den information som lämnats till dem av det organ som utsetts enligt artikel 33 för att hantera klagomål, om det är ett annat organ. Medlemsstaterna ska se till att nationella tillsyns- och klagomålshanteringsorgan ges tillräckliga befogenheter och resurser för att på ett lämpligt och effektivt sätt följa upp enskilda klagomål från resenärer enligt denna förordning.

Ändringsförslag    105

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  De nationella tillsynsorganen ska offentliggöra statistik om sin verksamhet, inbegripet påföljder som tillämpats, varje år, senast i slutet av april det påföljande kalenderåret.

2.  De nationella tillsynsorganen ska varje år offentliggöra rapporter på sina webbplatser med statistik över antalet och typen av klagomål som de har mottagit samt resultatet av vidtagna tillsynsåtgärder, inbegripet de påföljder som de har tillämpat. Detta ska göras för varje år senast den första dagen i april det efterföljande året. Rapporterna ska dessutom offentliggöras på Europeiska unionens järnvägsbyrås webbplats.

Ändringsförslag    106

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  De nationella tillsynsorganen ska, i samarbete med organisationer som företräder personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet, utföra regelbundna revisioner av de assistanstjänster som tillhandahålls i enlighet med denna förordning och offentliggöra resultaten i tillgängliga och allmänt använda format.

Ändringsförslag    107

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Organet ska bekräfta mottagandet av klagomålet inom två veckor efter att ha mottagit det. Förfarandet för klagomålshantering får inte ta längre tid än tre månader. I komplicerade fall får organet, efter eget gottfinnande, förlänga denna period till sex månader. I ett sådant fall ska det informera resenären om skälen för förlängningen och den förväntade tiden som behövs för att avsluta förfarandet. Endast ärenden som omfattar rättsliga förfaranden får ta längre tid än sex månader. Om organet också är ett organ för alternativ tvistlösning i den mening som avses i direktiv 2013/11/EU ska de tidsfrister som fastställs i det direktivet ha företräde.

Organet ska bekräfta mottagandet av klagomålet inom två veckor efter att ha mottagit det. Förfarandet för klagomålshantering får inte ta längre tid än tre månader. I komplicerade fall får organet, efter eget gottfinnande, förlänga denna period till sex månader. I ett sådant fall ska det informera resenären eller organisationen som företräder resenärer om skälen för förlängningen och den förväntade tiden som behövs för att avsluta förfarandet. Endast ärenden som omfattar rättsliga förfaranden får ta längre tid än sex månader. Om organet också är ett organ för alternativ tvistlösning i den mening som avses i direktiv 2013/11/EU ska de tidsfrister som fastställs i det direktivet ha företräde, och alternativet med tvistlösning online i enlighet med förordning 524/2013/EU får användas om alla berörda parter samtycker.

Ändringsförslag    108

Förslag till förordning

Bilaga II – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

MINIMIINFORMATION SOM SKA LÄMNAS AV JÄRNVÄGSFÖRETAG OCH BILJETTUTFÄRDARE

MINIMIINFORMATION SOM SKA LÄMNAS AV JÄRNVÄGSFÖRETAG, RESEARRANGÖRER OCH BILJETTUTFÄRDARE

Motivering

Detta ändringsförslag är nödvändigt eftersom det hänger direkt samman med våra andra ändringsförslag rörande tillhandahållande av information från de olika berörda återförsäljarna av tågresor, i synnerhet ”researrangörer” i artiklarna 5, 7, 9 och 10.

Ändringsförslag    109

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Allmänna avtalsvillkor.

–  Allmänna avtalsvillkor som gäller för resan eller den kombinerade resan.

Motivering

För den rättsliga klarhetens skull är det genom hela förordningen viktigt att notera att kombinerade resor kräver mer än ett avtal. Detta är förbundet med våra ändringsförslag i kapitel II.

Ändringsförslag    110

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Tidtabeller och villkor för den snabbaste resan.

–  Tidtabeller och villkor för den snabbaste resan och de bästa anslutningarna.

Motivering

Kombinerade resor omfattar ett mycket bredare urval av järnvägsalternativ än det begränsade urvalet av tillgängliga direktbiljetter, och kombinerade resor med olika biljetter är redan tekniskt möjliga, så det är rimligt att företagen erbjuder resenärerna information om det bästa sättet att genomföra resan. Detta hänger direkt samman med våra ändringsförslag om detta ämne i kapitel II.

Ändringsförslag    111

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – strecksats 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Tidtabeller och villkor för det lägsta biljettpriset.

–  Tidtabeller och villkor för det lägsta biljettpriset och alla tillgängliga biljettpriser.

Motivering

Kombinerade resor omfattar ett mycket bredare urval av järnvägsalternativ än det begränsade urvalet av tillgängliga direktbiljetter, och kombinerade resor med olika biljetter är redan tekniskt möjliga, så det är rimligt att företagen erbjuder resenärerna information om det bästa sättet att genomföra resan. Detta hänger direkt samman med våra ändringsförslag om detta ämne i kapitel II.

Ändringsförslag    112

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – strecksats 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Villkor för medförande av cyklar.

–  Arrangemang för medförande av cyklar.

Motivering

Detta hänger direkt samman med våra ändringsförslag om detta ämne i artikel 6.

Ändringsförslag    113

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – strecksats 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Tillgång på platser för rökare och icke-rökare, i första och andra klass samt i ligg- och sovvagnar.

–  Tillgång på platser för alla gällande biljettpriser för icke-rökare, och, i tillämpliga fall, rökare, i första och andra klass samt i ligg- och sovvagnar.

Motivering

Detta ändringsförslag är nödvändigt av logiska skäl och för tonvikten i texten. I de flesta medlemsstater är rökning numera inte tillåtet på tåg, så texten bör inte skrivas på ett vilseledande sätt och den följer den inre logiken i kapitel II.

Ändringsförslag    114

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – strecksats 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Tillgång till tjänster ombord på tågen.

–  Tillgång till tjänster ombord på tågen, inklusive wi-fi och toaletter.

Motivering

Med beaktande av förordningen som helhet och dess fokus på att förbättra resenärers rättigheter, måste vissa grundläggande aspekter på människors värdighet beaktas och toaletter tillhandahållas ombord på tåg. Detta kan vara särskilt viktigt för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet. Förekomsten av wi-fi är viktig med tanke på utvecklingen mot ökad digitalisering, och den underlättar för resenärer att boka en fortsatt resa med kort varsel om biljettkontoret inte är öppet eller om en biljettautomat inte fungerar. Detta hänger direkt samman med förordningens mål och bestämmelserna rörande information, i synnerhet i kapitel II, samt tillgänglighetsbestämmelserna i kapitel V.

Ändringsförslag    115

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Tjänster ombord på tågen.

–  Tjänster ombord på tågen, inklusive wi-fi.

Motivering

Med beaktande av förordningen som helhet är förekomsten av wi-fi viktig eftersom den hör ihop med den ökade digitaliseringen och kommer att hjälpa resenärerna att boka fortsatta resor med kort varsel om biljettkontoret inte är öppet eller om biljettautomaten inte fungerar. Detta hänger direkt samman med förordningens mål och bestämmelserna rörande information, i synnerhet i kapitel II, samt tillgänglighetsbestämmelserna i kapitel V.

Ändringsförslag    116

Förslag till förordning

Bilaga III – del I – stycke 2 – led 1 – led a – led iii – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Andel (i procent) förseningar på mindre än 60 minuter.

–  Andel (i procent) förseningar på mindre än 45 minuter.

Ändringsförslag    117

Förslag till förordning

Bilaga III – del II – led 4 – led vii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

vii)  Tillgänglighet avseende station och stationsanläggningar.

vii)  Tillgänglighet vid station och stationsanläggningar, inklusive trappstegsfri tillgänglighet, rulltrappor, hissar och bagageramper.

Ändringsförslag    118

Förslag till förordning

Bilaga IV

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I komplicerade fall, exempelvis i ärenden som berör flera ersättningsanspråk eller ett antal operatörer, gränsöverskridande resor eller olyckor på territoriet i en annan medlemsstat än den som beviljat företagets tillstånd, i synnerhet när det är oklart vilket nationellt tillsynsorgan som är behörigt, eller där det skulle underlätta eller påskynda åtgärdandet av klagomålet, ska nationella tillsynsorgan samarbeta för att utse ett ”ledande” organ, som ska fungera som en enda kontaktpunkt för resenärer. Alla inblandade nationella tillsynsorgan ska samarbeta för att underlätta åtgärdandet av klagomålet (inbegripet genom att utbyta information, bistå med översättning av handlingar och tillhandahålla information om omständigheterna vid incidenter). Resenärerna ska informeras om vilket organ som är ”ledande” organ.

I komplicerade fall, exempelvis i ärenden som berör flera ersättningsanspråk eller ett antal operatörer, gränsöverskridande resor eller olyckor på territoriet i en annan medlemsstat än den som beviljat företagets tillstånd, i synnerhet när det är oklart vilket nationellt tillsynsorgan som är behörigt, eller där det skulle underlätta eller påskynda åtgärdandet av klagomålet, ska nationella tillsynsorgan samarbeta för att utse ett ”ledande” organ, som ska fungera som en enda kontaktpunkt för resenärer. Alla inblandade nationella tillsynsorgan ska samarbeta för att underlätta åtgärdandet av klagomålet (inbegripet genom att utbyta information, bistå med översättning av handlingar och tillhandahålla information om omständigheterna vid incidenter). Resenärerna ska informeras om vilket organ som är ”ledande” organ. Dessutom ska nationella tillsynsmyndigheter i alla fall och under alla omständigheter säkerställa efterlevnad av förordning 2017/2394/EU.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (omarbetning)

Referensnummer

COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

5.10.2017

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

26.10.2017

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Dennis de Jong

4.12.2017

Behandling i utskott

21.2.2018

21.3.2018

16.5.2018

 

Antagande

4.6.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

29

1

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Roberta Metsola, Marc Tarabella, Sabine Verheyen

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Asim Ademov, Clara Eugenia Aguilera García, Klaus Buchner, Peter Liese, Emilian Pavel, Annie Schreijer-Pierik, Tomáš Zdechovský

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

29

+

ALDE

Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Asim Ademov, Pascal Arimont, Cristian-Silviu Buşoi, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Philippe Juvin, Peter Liese, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Annie Schreijer-Pierik, Sabine Verheyen, Tomáš Zdechovský

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Liisa Jaakonsaari, Emilian Pavel, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Pascal Durand

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

1

0

EFDD

Marco Zullo

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (omarbetning)

Referensnummer

COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD)

Framläggande för parlamentet

27.9.2017

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

5.10.2017

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

26.10.2017

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Bogusław Liberadzki

25.10.2017

 

 

 

Behandling i utskott

19.3.2018

25.4.2018

 

 

Antagande

9.10.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

39

2

6

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Daniela Aiuto, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Kosma Złotowski

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Michael Detjen, Jill Evans, Maria Grapini, Ryszard Antoni Legutko, Marek Plura

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Angel Dzhambazki, John Howarth, Clare Moody

Ingivande

18.10.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

39

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Peter Lundgren, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Marek Plura, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Michael Detjen, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jill Evans, Keith Taylor

2

-

ECR

Jacqueline Foster

EFDD

John Stuart Agnew

6

0

ENF

Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

EPP

Markus Pieper

S&D

Ismail Ertug, John Howarth, Clare Moody

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 6 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy