Procedure : 2018/2145(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0341/2018

Indgivne tekster :

A8-0341/2018

Forhandlinger :

PV 28/11/2018 - 25
CRE 28/11/2018 - 25

Afstemninger :

PV 29/11/2018 - 8.15
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0480

BETÆNKNING     
PDF 400kWORD 61k
18.10.2018
PE 625.370v02-00 A8-0341/2018

om Kommissionens 2018-rapport om den tidligere jugoslaviske republik Makedonien

(2018/2145(INI))

Udenrigsudvalget

Ordfører: Ivo Vajgl

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om Kommissionens 2018-rapport om den tidligere jugoslaviske republik Makedonien

(2018/2145(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Det Europæiske Råds beslutning af 16. december 2005 om at give landet status som kandidat til EU-medlemsskab;

–  der henviser til stabiliserings- og associeringsaftalen (SAA) mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og den tidligere jugoslaviske republik Makedonien på den anden side,

–  der henviser til den endelige aftale om løsning af uoverensstemmelserne som beskrevet i FN's Sikkerhedsråds resolution 817 (1993) og 845 (1993), ophævelsen af interimsaftalen af 1995 og etableringen af et strategisk partnerskab mellem Grækenland og den tidligere jugoslaviske republik Makedonien af 17. juni 2018, også kendt som Prespa-aftalen,

–  der henviser til den rammeaftale, der blev indgået i Ohrid og undertegnet i Skopje den 13. august 2001 (Ohridrammeaftalen, "ORA"),

–  der henviser til Kommissionens hastende reformprioriteter for den tidligere jugoslaviske republik Makedonien fra juni 2015,

–  der henviser til den politiske aftale (den såkaldte Pržino-aftale), der blev indgået mellem de fire vigtigste politiske partier i Skopje den 2. juni og den 15. juli 2015, og til firepartiaftalen om dens gennemførelse af 20. juli og 31. august 2016,

–  der henviser til henstillingerne fra den højtstående ekspertgruppe vedrørende systematiske retsstatsspørgsmål af 14. september 2017,

–  der henviser til Berlinprocessen, som blev igangsat den 28. august 2014,

–  der henviser til OSCE/ODIHR's endelige rapporter om det tidlige parlamentsvalg den 11. december 2016, som også blev fulgt af Europa-Parlamentet, samt kommunalvalget den 15. oktober og den 29. oktober 2017,

–  der henviser til erklæringen fra topmødet mellem EU og Vestbalkan den 17. maj 2018 og dets prioriterede "Sofiadagsorden",

–  der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 28. juni 2018 om godkendelse af konklusionerne om udvidelsen og den stabiliserings- og associeringsproces, der blev vedtaget af Rådet den 26. juni 2018,

–  der henviser til den afgørelse, som stats- og regeringscheferne traf på NATO-mødet den 11.-12. juli 2018, som opfordrede landet til at indlede forhandlinger om tiltrædelse til NATO,

–  der henviser til det 14. møde i Stabiliserings- og Associeringsrådet mellem den tidligere jugoslaviske republik Makedonien og EU den 13. juli 2018,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 6. februar 2018 med titlen "Et troværdigt udvidelsesperspektiv for landene på Vestbalkan og et øget engagement heri fra Den Europæiske Unions side" (COM(2018)0065),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 17. april 2018 med titlen "Meddelelse af 2018 om EU's udvidelsespolitik" (COM(2018)0450), som er ledsaget af et arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene om 2018-rapporten om Bosnien-Hercegovina (SWD(2018)0155), der anbefaler, at der indledes tiltrædelsesforhandlinger på baggrund af de fremskridt, der er gjort, og med henblik på en fortsat forpligtelse til at gennemføre reformer,

–  der henviser til Kommissionens arbejdsdokument om dens vurdering af den tidligere jugoslaviske republik Makedoniens økonomiske reformprogram (SWD(2018)0134) og de fælles konklusioner fra den økonomiske og finansielle dialog mellem EU, det vestlige Balkan og Tyrkiet af 25. maj 2018,

–  der henviser til de henstillinger, der blev vedtaget på det 14. møde i Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-den tidligere jugoslaviske republik Makedonien i Strasbourg den 7.-8. februar 2018,

–  der henviser til Jean Monnet-dialogprocessen under ledelse af landets parlament (Sobranie) og dets politiske partier, der blev lanceret i Ohrid den 17.-18. maj 2018,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om landet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52,

–  der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A8-0341/2018),

A.  der henviser til, at den nye regering ved at gennemføre robuste og omfattende demokratiske reformer og aktivt forbedre sine naboforbindelser udviser et kontinuerligt engagement i landets europæiske og euro-atlantiske kurs; der henviser til, at reformindsatsen bør kombineres med fortsat EU-støtte til gennemførelse af de hastende reformprioriteter og målbare resultater; der henviser til, at udsigten til EU-medlemskab er et godt incitament for reformer i den tidligere jugoslaviske republik Makedonien, navnlig med hensyn til retsstatsprincippet, domstolenes uafhængighed og bekæmpelse af korruption; der henviser til, at den tidligere jugoslaviske republik Makedonien anses for at være det kandidatland, der har gjort størst fremskridt med hensyn til at tilpasse sin lovgivning til EU-lovgivningen;

B.  der henviser til, at Prespa-aftalen af 17. juni 2018 om bilæggelse af tvister og om etablering af et strategisk partnerskab mellem den tidligere jugoslaviske republik Makedonien og Grækenland sender et stærkt tiltrængt positivt signal om stabilitet og forsoning i hele den vestlige Balkanregion, fremmer det gode naboskabs ånd og det regionale samarbejde og baner vejen for landets integration i Europa;

C.  der henviser til, at der blev aftalt 11 tillidsskabende foranstaltninger mellem Grækenland og den tidligere jugoslaviske republik Makedonien, primært med hensyn til politiske anliggender og EU-anliggender, uddannelse og kultur, handel og økonomisk samarbejde, konnektivitet, retlige og indre anliggender samt sundhedssamarbejde; der henviser til, at disse tillidsskabende foranstaltninger allerede har ført til håndgribelige resultater;

D.  der henviser til, at alle politiske partier og statsinstitutioner har pligt til at bidrage til en mere inklusiv og åben politisk atmosfære, således at der kan gøres yderligere fremskridt i EU-tiltrædelsesprocessen;

E.  der henviser til, at landet yderligere skal styrke bl.a. den parlamentariske lovgivnings- og tilsynskapacitet, retsvæsenet, respekten for retsstatsprincippet, mediefriheden og bekæmpelsen af organiseret kriminalitet og korruption; der henviser til, at der er behov for en vedholdende reformindsats inden for den offentlige forvaltning, økonomien og beskæftigelsen, og at der også er behov for en omfattende revision af Ohridrammeaftalen.

F.  der henviser til, at den tidligere jugoslaviske republik Makedoniens tiltrædelse til NATO vil bidrage til fred og stabilitet i hele regionen;

G.   der henviser til, at Det Europæiske Råd den 28. juni 2018 godkendte Rådets konklusioner af 26. juni 2018 om vejen frem mod indledningen af tiltrædelsesforhandlinger i juni 2019;

H.  der henviser til, at Kommissionen den 18. juli 2018 paraferede en statusaftale med den tidligere jugoslaviske republik Makedonien for at give Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtnings (Frontex) teams adgang til at gennemføre fælles operationer med og inden for landet med henblik på migrations- og grænseforvaltning som et af hovedelementerne i Kommissionens strategi for det vestlige Balkan;

I.  der henviser til, at luftforurening er et alvorligt problem i de makedonske byer, og ifølge den seneste undersøgelse fra Finlands meteorologiske institut og det makedonske offentlige sundhedsinstitut har Skopje og Tetovo den højeste koncentration af småpartikler i luften (PM 2,5) blandt alle europæiske byer;

J.  der henviser til, at Balkanregionen er strategisk vigtig;

K.  der henviser til, at hvert kandidatland vurderes individuelt på grundlag af dets egne resultater, og at hastigheden og kvaliteten af reformer afgør tidsplanen for tiltrædelsen og hastigheden af forhandlingerne;

Overordnede reformer og gode naboskabsforbindelser

1.  glæder sig over regeringens stærke politiske tilsagn til at gennemføre Pržino-aftalen og de hastende reformprioriteter fuldt ud, hvilket har ført til en intensiveret indsats for EU-relaterede reformer, baseret på samarbejde mellem parterne og mellem etniske grupper og høringer af civilsamfundet¸ og understreger vigtigheden af at fortsætte denne indsats for landets europæiske fremtid; tilskynder den nye regering til at opretholde den positive fremdrift og sikre fremskridt, sætte skub i og fuldt ud gennemføre EU-relaterede reformer på en gennemsigtig og inkluderende måde; opfordrer til, at den tidligere jugoslaviske republik Makedoniens tiltrædelse til de euro-atlantiske organisationer støttes med henblik på at styrke den regionale sikkerhed;

2.  roser kraftigt de positive diplomatiske og aktive tillidsskabende bestræbelser, der har ført til et kompromis, løsning af udestående bilaterale spørgsmål og fremme af det gode naboskab; understreger, at bilaterale spørgsmål ikke må stå i vejen for tiltrædelsesprocessen; glæder sig meget over ikrafttrædelsen den 14. februar 2018 af venskabstraktaten med Bulgarien¸ som bør bane vejen for et langvarigt og forsonligt naboskab mellem de to lande;

3.  glæder sig over Prespa-aftalen af 17. juni 2018 mellem Grækenland og den tidligere jugoslaviske republik Makedonien og roser begge sider for deres store indsats for at nå frem til en gensidigt tilfredsstillende løsning på navnespørgsmålet; glæder sig over, at den tidligere jugoslaviske republik Makedoniens parlament ratificerede aftalen den 20. juni og den 5. juli 2018; mener, at det er i landets borgeres interesse, at alle politiske aktører og civilsamfundet handler på en konstruktiv måde og påtager sig deres historiske ansvar; opfordrer indtrængende parterne til at prioritere deres lands interesser over partipolitiske interesser, på behørig vis at underrette deres borgere om aftalens indhold og konsekvenser og omhyggeligt afslutte alle interne procedurer for ratificering og gennemførelse af denne strategisk vigtige aftale, hvorved der bringes en ende på en langvarig geopolitisk usikkerhed, og man foregår med et godt eksempel for fred og stabilitet i regionen; understreger vigtigheden af folkeafstemningen den 30. september 2018 om den tidligere jugoslaviske republik Makedoniens tiltrædelse til EU og NATO;

4.  noterer sig resultatet af folkeafstemningen den 30. september 2018; understreger behovet for yderligere støtte til landets euroatlantiske fremtid og til gennemførelsen af Prespa-aftalen af 17. juni 2018; opfordrer regeringen i Skopje til at træffe alle nødvendige og mulige foranstaltninger for at opfylde bestemmelserne i Prespa-aftalen, som åbner døren til forhandlinger om tiltrædelse af EU og NATO;

5.  glæder sig over landets diplomatiske bestræbelser på at fremme det bilaterale og regionale samarbejde med Albanien og opbygge nye kvalitative forbindelser på områder som handel, retshåndhævelse, bekæmpelse af svig og bekæmpelse af terrorisme;

6.  minder om, at landet allerede har opnået en høj grad af tilpasning til den gældende EU-ret; beklager ikke desto mindre det forhold, at noget af denne lovgivning endnu ikke er blevet gennemført; bemærker forbedringerne i tilpasningen til EU's erklæringer og Rådets afgørelser om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og fremhæver vigtigheden af gradvis at opnå en fuldstændig tilpasning, som er en forudsætning for landets euroatlantiske fremtid;

7.  anerkender det fremskridt, der er gjort i den offentlige sektor med vedtagelsen af en strategien for reform af den offentlige forvaltning og programmet for reform af forvaltning af offentlige finanser; opfordrer regeringen til at sikre fuld gennemførelse af disse reformer; tilskynder landet til at styrke professionalismen yderligere ved at forbedre gennemsigtigheden og lige repræsentation samt sikre fuld respekt for meritbaseret ansættelse til offentlige stillinger;

8.  fordømmer på det kraftigste angrebet den 27. april 2017 på landets parlament, som udgør et angreb på demokratiet, og hvor flere parlamentsmedlemmer og journalister led alvorlige kvæstelser, og opfordrer til, at initiativtagerne og gerningsmændene bliver retsforfulgt; glæder sig over den pågående efterforskning og retsforfølgelse i denne sag; understreger, at fastlæggelse af ansvarlighed for disse voldshandlinger fortsat bør ske i overensstemmelse med loven og på en gennemsigtig, uafhængig og proportional måde; fordømmer yderligere enhver form for obstruktion og ethvert misbrug af parlamentets procedurer eller af præsidentens beføjelser, som er i strid med forfatningen;

9.  tilslutter sig fuldt ud Kommissionens henstilling og den deraf følgende afgørelse fra Rådet, der fastsætter juni 2019 som datoen for indledning af tiltrædelsesforhandlinger i anerkendelse af den opmuntrende reformindsats; mener, at en hurtig åbning af screeningprocessen og tiltrædelsesforhandlingerne vil understøtte og uddybe reformarbejdet; mener, at indledningen af forhandlinger vil give yderligere incitamenter til demokratisering og styrke kontrollen og ansvarligheden;

10.  glæder sig over, at NATO den 11. juli 2018 formelt inviterede landet til at indlede forhandlinger om tiltrædelse til organisationen;

11.  mener, at den tidligere jugoslaviske republik Makedoniens medlemskab af NATO kan bidrage til at opnå større sikkerhed og politisk stabilitet i Sydøsteuropa; opfordrer alle de af EU's medlemsstater, som er NATO-medlemmer, til aktivt at støtte landets tiltrædelse til NATO;

12.  glæder sig over, at landet snart går ind i anden fase af stabiliserings- og associeringsaftalen, og at det er blevet en del af initiativet for området omkring Adriaterhavet og Det Joniske Hav, og opfordrer Rådet til at tage landet med ind under EU-strategien for området omkring Adriaterhavet og Det Joniske Hav;

Demokratisering

13.  glæder sig over de indledende skridt, der er taget til at genindføre kontrolforanstaltninger og øge inklusionen gennem foranstaltninger til forbedring af det miljø, hvori uafhængige tilsynsinstitutioner, medier og civilsamfundsorganisationer (CSO'er) virker; glæder sig over den konstruktive dialog mellem regeringen og CSO'er samt den rolle, som sidstnævnte har spillet med hensyn til at sikre bedre kontrolforanstaltninger; understreger, at de igangværende grundlæggende ændringer bør gennemføres i en inklusiv og åben politisk atmosfære;

14.  sætter pris på regeringens bestræbelser på at forebygge tilbageskridt og eliminere de resterende elementer af erobring af staten og opfordrer til, at denne indsats intensiveres; minder om, at landet var frontløber i tiltrædelsesprocessen i 2000'erne;

15.  glæder sig over forbedringer i valglovgivningen, men understreger behovet for en rettidig revision af valgloven, hvor de resterende anbefalinger fra OSCE/ODIHR, Venedigkommissionen og GRECO om kampagnefinansiering og politiske partier behandles i dybden; understreger, at der skal gøres mere for at forhindre og foretage tilbundsgående efterforskning af enhver form for intimidering af vælgerne; opfordrer indtrængende de politiske partier til at demokratisere deres interne beslutningsprocesser;

16.  tilskynder myndighederne til at færdiggøre den afbrudte folketælling, der kunne give nøjagtige statistikker over befolkningstal, som kunne danne grundlag for regeringens udviklingsprogrammer og passende budgetplanlægning samt bruges ved tilrettelæggelsen af valg og optælling af valgresultater;

17.  glæder sig over genoptagelsen af møderne i Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-den tidligere jugoslaviske republik Makedonien og tilskynder til fortsat konstruktivt arbejde inden for denne interparlamentariske ramme;

18.  glæder sig over lanceringen af Jean Monnet-dialogprocessen i Ohrid den 17. og 18. maj 2018 og den deraf følgende vedtagelse ved enstemmig støtte på tværs af partierne af den etiske kodeks; tilskynder Sobranies arbejdsgruppe om reformer og funktionsmåde til at revidere parlamentets forretningsorden og fremsætte forslag til ændringer og tidsfrister for vedtagelse på de prioriterede områder, der er beskrevet i Ohrid-konklusionerne; opfordrer alle interessenter, der er involveret i den politiske proces, til fortsat at styrke kompromiskulturen og den konstruktive politiske dialog, navnlig blandt Parlamentets medlemmer, og til at afstå fra på nogen måde at stå i vejen for, at Parlamentet fungerer effektivt;

19.  anbefaler, at landets parlament udnytter sine tilsyns- og lovgivningsfunktioner fuldt ud, mens det stærkt begrænser brugen af hasteprocedurer, som undergraver parlamentets og offentlighedens kontrol; opfordrer til, at der skabes troværdige resultater med hensyn til tilsynet med efterretningstjenesterne samt overvågningen af menneskerettighederne og de grundlæggende rettigheder i landet;

20.  glæder sig over de store skridt, regeringen har taget med hensyn til gradvist at genskabe en kompromiskultur, ved at række ud til alle aktører, herunder oppositionen, med henblik på at styrke demokratiet og retsstatsprincippet og den ægte vilje til at gennemføre reformer på en inklusiv og gennemsigtig måde;

21.  opfordrer til at påbegynde en effektiv gennemførelse af reformstrategien for den offentlige forvaltning, og til, at der foretages en klar ansvarsfordeling; understreger vigtigheden af meritbaseret ansættelse og åben konkurrence i alle ansættelsesprocedurer og opfordrer til, at kapaciteten til forvaltning af de menneskelige ressourcer styrkes; opfordrer til, at der træffes styrkede tiltag til at højne sektorens kapacitet og kapaciteten til finansiel planlægning i hele den offentlige forvaltning;

22.  glæder sig over, at regeringen har styrket decentraliseringsprocesserne ved at vedtage handlingsplanen for decentralisering og udvikling 2018-2020 som et vigtigt skridt i retning af at løse problemet med manglende finansiering og tjenester i kommunerne;

23.  glæder sig over den igangværende indsats for at fremme god forvaltning, ansvarlighed og et frit mediemiljø, at øge gennemsigtigheden og forbedre adgangen til offentlige oplysninger, herunder ved at offentliggøre de offentlige institutioners udgifter; opfordrer til, at der tages yderligere skridt til at sikre borgernes ret til at få adgang til offentlige oplysninger; opfordrer til en vedholdende indsats for at øge inklusionen i beslutningsprocessen og forbedre den interinstitutionelle koordinering;

24.  opfordrer til yderligere fremskridt med at digitalisere offentlige oplysninger med henblik på at gøre dem mere tilgængelige og opfordrer myndighederne til at finde innovative e-løsninger for yderligere at styrke gennemsigtigheden og den nemme adgang til offentlige oplysninger og reducere det dermed forbundne bureaukrati;

Retsstatsprincippet

25.  minder om, at retsvæsenets funktion og effektive foranstaltninger til bekæmpelse af korruption har meget stor betydning for EU-tiltrædelsesprocessen;

26.  glæder sig over strategien for reform af retsvæsenet, der tager sigte på at genoprette retsvæsenets uafhængighed, ansvarlighed og professionalisme og standse politisk indblanding og selektiv retfærdighed, og opfordrer landets regering og andre interessenter til at intensivere bestræbelserne på at få gennemført strategien for reform af retsvæsenet korrekt ved at sikre, at der indføres solide overvågnings- og evalueringsmekanismer; understreger behovet for at fuldende tilpasningen af lovgivningen i overensstemmelse med Venedigkommissionens anbefalinger; opfordrer til løbende vedtagelse og gennemførelse af de foranstaltninger, der indgår i strategien for reform af retsvæsenet; understreger, at der er yderligere behov for at skærme retsvæsenet mod politisk indblanding;

27.  glæder sig over, at der i januar 2018 blev nedsat et retsetisk råd, samt at akademiet for uddannelse af dommere og anklagere har afholdt kurser om etisk adfærd for dommere med henblik på forebyggelse af interessekonflikter og iværksættelse af foranstaltninger til bekæmpelse af korruption;

28.  er fortsat bekymret over den udbredte korruption og glæder sig over de første resultater med hensyn til forebyggelse og retsforfølgelse heraf; er bekymret over den begrænsede endelige domfældelse, der er sket i sager om korruption på højt niveau, men bemærker de første domfældelser i sager om korruption og magtmisbrug samt i sager om hændelserne den 27. april 2017; opfordrer til, at der gøres en vedvarende indsats for at opnå resultater inden for efterforskning, retsforfølgelse og endelig domfældelse i sager om korruption på højt niveau og organiseret kriminalitet; roser det arbejde, som den særlige anklagemyndighed har udført under vanskelige omstændigheder, og er stadig bekymret over anslagene mod og hindringen af den særlige anklagemyndigheds arbejde og det manglende samarbejde fra andre institutioners side;

29.  opfordrer myndighederne til at intensivere bekæmpelsen af hvidvaskning af penge og interessekonflikter ved at oprette og styrke kapaciteten hos celler til korruptionsbekæmpelse, bekæmpelse af kriminalitet og finansielle undersøgelser samt gennem indefrysning, konfiskation, inddrivelse og forvaltning af aktiver; opfordrer indtrængende myndighederne til at sikre, at der opnås resultater med hensyn til efterforskning og retsforfølgelse, samt til at øge antallet af domfældelser i sager om hvidvaskning af penge og økonomisk kriminalitet på højt niveau; glæder sig over vedtagelsen af loven om beskyttelse af whistleblowere, som sikrer bedre beskyttelse af whistleblowere og styrker regeringens politikker på korruptionsområdet; opfordrer til en hurtig gennemgang af love om bekæmpelse af korruption, finanskontrol og offentlige indkøb; tilskynder til, at der gennemføres en reform af den generelle lovramme, således at den statslige kommission for forebyggelse af korruption har klare beføjelser og arbejder fuldstændig uafhængigt, samt at anklagemyndigheden for organiseret kriminalitet og korruption kan foretage regelmæssig efterforskning;

30.  påpeger, at korruption og organiseret kriminalitet er udbredt i regionen og udgør en hindring for landets demokratiske, sociale og økonomiske udvikling; mener, at en regional strategi og forbedret samarbejde mellem alle lande i regionen er afgørende for at løse disse problemer på en mere effektiv måde;

31.  opfordrer til nøje at sikre politisk og retlig ansvarlighed i forbindelse med strafbare handlinger, herunder for lovovertrædelser i forbindelse med aflytningsskandalen; opfordrer indtrængende parlamentet til at fuldføre reformen af efterretningstjenesterne og sikre passende eksternt tilsyn med sikkerheds- og efterretningstjenesterne;

32.  opfordrer indtrængende myndighederne til at tage afgørende skridt til at opløse kriminelle netværk, der er involveret i handel med mennesker, våben og narkotika, og til at øge såvel den institutionelle kapacitet hos og det interinstitutionelle samarbejde mellem de retshåndhævende myndigheder og forbedre resultaterne med hensyn til efterforskninger, retsforfølgninger og endelige domfældelser;

33.  anerkender bestræbelserne og den konstruktive rolle, som landet har spillet med hensyn til at tackle udfordringerne i forbindelse med den europæiske migrations- og flygtningekrise; bemærker den vedvarende indsats og opfordrer til yderligere forbedringer af asylsystemet og forvaltningen af migration; tilskynder landet til at intensivere og yderligere uddybe det gensidigt fordelagtige regionale samarbejde og partnerskab med Frontex inden for rammerne af en ny statusaftale med henblik på at optrævle netværk for menneskehandel;

34.  fremhæver behovet for at sikre, at migranter og flygtninge, herunder især kvinder og børn, der søger om asyl i landet eller rejser gennem landets område, behandles i overensstemmelse med folkeretten og EU-retten;

35.  finder det nødvendigt, at myndighederne fortsætter og intensiverer indsatsen for at bekæmpe islamisk radikalisering og fremmedkrigere; opfordrer til at gennemføre dette gennem øget samarbejde mellem sikkerhedsorganer og CSO'er, religiøse ledere, lokalsamfund og andre statslige institutioner på uddannelses- og sundheds- og socialsektoren; opfordrer til, at sikkerhedstjenesterne fortsætter overvågningen af hjemvendte fremmedkrigere, til, at de reintegreres ordentligt i samfundet, og til en vedvarende udveksling af oplysninger med myndighederne i EU og nabolandene;

36.  opfordrer til, at systemet for retfærdighed for børn forbedres yderligere; opfordrer de kompetente myndigheder til at afsætte tilstrækkelige midler i budgettet til gennemførelse af loven om retfærdighed for børn samt til at forbedre støttetjenesterne for piger og drenge, som er ofre for vold og misbrug, samt børn, der er på kant med loven;

Grundlæggende rettigheder og civilsamfundet

37.  glæder sig over foranstaltninger til at forbedre tilliden mellem de etniske grupper og opfordrer til en inklusiv og gennemsigtig gennemgang af udestående aspekter af gennemførelsen af Ohridrammeaftalen; finder det vigtigt at sikre en fuld bekræftelse af etniske mindretal i det offentlige liv; opfordrer til, at der træffes yderligere foranstaltninger for at fremme mindretallenes uddannelsesmæssige integration med henblik på at puste nyt liv i den sociale samhørighed og integration af lokalsamfund;

38.  glæder sig over reformerne og indsatsen for gradvist at tilpasse den retlige ramme til EU-standarder, landets beslutning om at blive observatør i Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder og ratificeringen af de fleste af de internationale menneskerettighedsinstrumenter; opfordrer til fuld gennemførelse af standarderne for og politikdokumenterne om menneskerettigheder, herunder Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK), med særligt fokus på retten til retfærdig rettergang, forsamlings- og foreningsfriheden, retten til livet, ytringsfriheden og retten til respekt for privatliv og familieliv;

39.  bemærker, at vedtagelsen af loven om anvendelse af sprog er et vigtigt resultat, og beklager den nedbrydende taktik, der har til formål at underminere dens vedtagelse i fuld overensstemmelse med standardprocedurerne;

40.  glæder sig over landets ratifikation den 23. marts 2018 af Istanbulkonventionen og opfordrer det indtrængende til at gennemføre retlige reformer for at bekæmpe forskelsbehandling og vold mod kvinder, piger og alle børn og til fortsat at udrydde vold i hjemmet og kønsbaseret vold, som stadig er udbredt;

41.  understreger behovet for at sikre uafhængighed og tilstrækkelige menneskelige og finansielle ressourcer for uafhængige tilsynsorganer; roser den rolle, som Den Europæiske Ombudsmands kontor spiller i håndhævelsen af menneskerettighederne, og understreger behovet for at sikre en systematisk opfølgning på Ombudsmandens afgørelser;

42.  er stadig bekymret over den vanskelige situation for handicappede og den vedvarende forskelsbehandling af dem; opfordrer til, at de eksisterende instrumenter og strategier gennemføres på en effektiv måde;

43.  glæder sig over de indledende skridt, der er taget for at fremme forebyggelse af forskelsbehandling, og opfordrer indtrængende myndighederne til i loven om forebyggelse af og beskyttelse mod forskelsbehandling at medtage seksuel orientering og kønsidentitet som grunde til forskelsbehandling; opfordrer myndighederne til at afsætte et passende budget til gennemførelsen af den nationale strategi for ligestilling og ikkeforskelsbehandling 2016-2020; opfordrer indtrængende myndighederne til effektivt at bekæmpe hadforbrydelser og hadefuld tale rettet mod mindretal, herunder udsatte grupper såsom romaerne og LGBTI-samfundet, og til at straffe homofobisk og transfobisk vold og tilskyndelse til vold; er stadig bekymret over, at fordommene i samfundet fortsætter, og at hadtale er normalt mod LGBTI-personer i medierne og på internettet og de sociale medier; opfordrer myndighederne til at sikre effektiv beskyttelse og vedtage afskrækkende og forholdsmæssige sanktioner mod hadtale, homofobiske/transfobiske handlinger og homofobisk/transfobisk vold; understreger behovet for at give transkønnede adgang til sundhedspleje; beklager de vedvarende mangler i arbejdet i kommissionen for beskyttelse mod forskelsbehandling; glæder sig over oprettelsen af den tværpolitiske parlamentariske gruppe for LGBTI-samfundets rettigheder samt den tværpolitiske parlamentariske gruppe for romaernes rettigheder;

44.  opfordrer til, at strategier og lovgivning om rettighederne for personer, der tilhører mindretalsgrupper, og beskyttelsen af dem gennemføres fuldt ud med støtte fra offentlige midler; fastholder, at der skal træffes foranstaltninger til at forbedre deres uddannelse, beskæftigelsesfrekvens, sundhed, boliger, adgang til varer og tjenesteydelser samt levevilkår, og fordømmer adskillelse i skolerne og andre former for forskelsbehandling;

45.  glæder sig over den betydelige forbedring af det operationelle miljø for og høringerne af CSO'er, herunder oprettelsen af rådet for samarbejde med civilsamfundet; understreger behovet for at styrke de retlige, finansielle, administrative og politiske rammer, herunder gennem lovgivning om stiftelser og donationer; fremhæver betydningen af en struktureret inddragelse af CSO'er gennem en mere regelmæssig, omfattende, ikkediskriminerende og forudsigelig høringsproces;

46.  gentager sin støtte til RECOM-initiativet til oprettelse af den regionale kommission for påvisning af kendsgerninger vedrørende alle ofre for krigsforbrydelser og andre alvorlige menneskerettighedskrænkelser begået i det tidligere Jugoslavien; opfordrer regeringen til at tage føringen i etableringen heraf; understreger betydningen af denne proces og af alle regionale politiske lederes aktive engagement heri, således at RECOM kan indlede sit arbejde uden yderligere forsinkelser; henleder opmærksomheden på Coalition for RECOM's forslag til en handlingsplan for RECOM med faste datoer og benchmarks;

47.  glæder sig over regeringens øgede bestræbelser på at fremskynde processen for afinstitutionalisering og reformen af den sociale sektor; roser løftet om at afskaffe anbringelsen af børn på store offentlige institutioner og i stedet oprette tilbud til familiepleje og pleje i lokalsamfundet; opfordrer myndighederne til hurtigt at træffe foranstaltninger til at standse den stigende hyppighed for fosterdødelighed og oprette et system til analyse af årsagerne til denne foruroligende tendens;

48.  glæder sig over partnerskabet mellem regeringen og landets nationale ungdomsråd om gennemførelsen af ungdomsgarantiordningen som en god mekanisme til samarbejde mellem unge og beslutningstagerne om at formulere og gennemføre ungdomspolitikker; opfordrer regeringen til at hæve den økonomiske støtte til ungdomsorganisationer og unge for at løse problemet med hjerneflugt;

Medier

49.  understreger den afgørende rolle, som de uafhængige medier spiller for et demokratisk og gunstigt miljø; bemærker beskedne forbedringer i mediemiljøet og betingelserne for uafhængig rapportering; opfordrer til, at der tages initiativer til at skabe et gunstigt klima for alle medieaktørers faglige hæderlighed, uden nogen form for interne og eksterne påvirkninger, samt undersøgende journalistik; glæder sig over ophøret af offentligt støttede reklamer i medierne baseret på politisk favoritisme som en vigtig foranstaltning til at skabe lige vilkår i sektoren og opfordrer til yderligere beskyttelse mod politisering af medierne; understreger behovet for at styrke mediereguleringsmyndighedens og den offentlige radio- og TV-virksomheds uafhængighed og kapacitet; opfordrer til, at der træffes foranstaltninger med henblik på at styrke beskyttelsen af journalisters arbejdsmæssige og sociale rettigheder, samt til at der ikke er straffrihed i sager om vold, misbrug eller trusler mod journalister, hvilket også ville bidrage til at minimere den fremherskende selvcensur i medierne;

50.  glæder sig over forbedringer med hensyn til at sikre adgang til oplysninger; understreger behovet for at ajourføre bestemmelserne om medietjenester og adgangen til offentlig information; understreger behovet for at udvise nultolerance over for og effektivt at følge op på trusler, intimidering og angreb over for journalister gennem en passende registrering og grundig efterforskning af sådanne hændelser; fordømmer enhver form for hadefuld tale og provokerende sprogbrug; opfordrer til, at der træffes effektive foranstaltninger til at modvirke dette og modvirke krænkelser af det journalistiske etiske kodeks online; påpeger endvidere, at der er behov for straks at gennemføre en reform af medierne for at styrke agenturet for audio- og audiovisuelle medietjenester og garantere objektiv og professionel journalistik;

Økonomi

51.  understreger behovet for at forbedre erhvervsklimaet ved at sikre finanspolitisk konsolidering og lovgivningsmæssig gennemsigtighed og pålidelighed, samtidig med at der tages hånd om resterende svagheder i lovgivningen, besværlige forskriftsmæssige procedurer og vilkårlige inspektioner;

52.  opfordrer indtrængende myndighederne til at gribe ind over for den store uformelle økonomi og de vedvarende problemer med skatteunddragelse og svag håndhævelse af kontrakter, der fortsat virker afskrækkende på udenlandske direkte investeringer; understreger behovet for at gennemføre foranstaltninger vedrørende offentlige indkøb og intern finanskontrol; bemærker, at der er behov for at forbedre gennemsigtigheden af data om offentlige udgifter, indkøb, statsstøtte og anvendelsen af EU-midler; opfordrer til, at der træffes foranstaltninger til forbedring af planlægnings-, programmerings- og forvaltningskapaciteten i de nationale strukturer under instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA);

53.  opfordrer regeringen til at gøre digitalisering til en af sine tværgående hovedprioriteter; opfordrer indtrængende til, at der straks udarbejdes en langsigtet digital dagsorden, herunder blandt andet en e-governance-strategi, en IKT-strategi og en national cybersikkerhedsstrategi; understreger, at en omfattende digital dagsorden vil styrke det økonomiske miljø og de økonomiske resultater samt øge gennemsigtigheden og effektiviteten i den offentlige forvaltning og de offentlige tjenester;

54.  værdsætter regeringens bestræbelser på at forbedre betingelserne for unge og styrke de unges deltagelse i politik, f.eks. i den nationale ungdomsstrategi (2016-2015); opfordrer regeringen til at løse problemet med den store ungdomsarbejdsløshed ved at bygge bro mellem unge nyuddannedes færdigheder og private virksomheders behov;

55.  opfordrer indtrængende regeringen til at løse problemet med langtidsledighed, unges arbejdsløshed og den lave deltagelse på arbejdsmarkedet for kvinder på en omfattende og innovativ måde; opfordrer til, at der hurtigt gennemføres reformer på uddannelsesområdet for at sikre, at de kompetencer, der opnås, matcher arbejdsmarkedets behov, og derigennem forhindre hjerneflugt; opfordrer regeringen til at vedtage en strategi for digitale kompetencer samt til at højne befolkningens digitale færdigheder;

56.  minder om, at den tidligere jugoslaviske republik Makedonien gennemførte sin sidste folketælling i 2003; understreger, at det er vigtigt at gennemføre en ny og stærkt forsinket folketælling for at få opdaterede og realistiske statistikker i overensstemmelse med EU's standarder;

57.  glæder sig over det makedonske parlaments vedtagelse af den nye energilov, som gennemfører EU's tredje energipakke og er i fuld overensstemmelse med energifællesskabstraktaten; opfordrer myndighederne til at fokusere på energimarkedsreformer, samtidig med at forsyningssikkerheden og diversificeringen af energikilder sikres, navnlig gennem vedvarende energikilder,

58.  opfordrer landet til at udvikle konkurrence på gas- og energimarkedet med henblik på en fuldstændig opsplitning af forsyninger i overensstemmelse med EU's tredje energipakke; opfordrer til massive forbedringer med hensyn til energieffektivitet, produktion af vedvarende energi og bekæmpelse af klimaforandringer;

59.  roser den tidligere jugoslaviske republik Makedonien for at have ratificeret Parisaftalen den 9. januar 2018, da det kun er muligt at bekæmpe klimaændringerne ved en fælles indsats;

60.  glæder sig over regeringens positive tilgang til regionalt samarbejde og godt naboskab samt dens aktive deltagelse i regionale initiativer som f.eks. den sydøsteuropæiske samarbejdsproces, det regionale samarbejdsråd, CEFTA, "Western Balkan Six"-initiativet, energifællesskabstraktaten, aftalen om oprettelse af et fælles europæisk luftfartsområde, Det Centraleuropæiske Initiativ, det regionale initiativ for migration, asyl og flygtninge (MARRI) samt Brdo-Brijuni-processen;

61.  glæder sig over landets vilje til at gennemføre konnektivitetsprojekter inden for rammerne af Berlinprocessen; bemærker, at det er nødvendigt at diversificere vejtransporten ved at gennemføre foranstaltninger til at reformere jernbanen, herunder ved at opgradere eller anlægge en jernbaneforbindelse fra Skopje til nabolandenes hovedstæder; opfordrer til, at der gøres en større indsats for at færdiggøre jernbane- og vejforbindelserne i korridor VIII og X;

62.  opfordrer til yderligere at fremme samhandel og told og til at diversificere eksporten, bl.a. ved at udnytte det intraregionale handelspotentiale; opfordrer Kommissionen til at fritage landet for stål- og aluminiumsbeskyttelsesforanstaltningerne; 

63.  udtrykker bekymring over det alarmerende niveau for luftforureningen i Skopje og andre stærkt forurenede byer, og opfordrer staten og de lokale myndigheder til hurtigst muligt at træffe passende foranstaltninger for at imødegå denne nødsituation gennem effektive, målrettede foranstaltninger til overvågning og forbedring af luftkvaliteten, bl.a. ved at forbedre de offentlige transportplaner og effektive mobilitetsplaner; opfordrer indtrængende landet til hurtigst muligt at harmonisere sin lovgivning med gældende EU-ret inden for miljø, natur og klimabeskyttelse; opfordrer til, at der udvikles affaldshåndteringssystemer;

°

°  °

64.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og den tidligere jugoslaviske republik Makedoniens regering og parlament.


OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

9.10.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

47

9

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Gilles Pargneaux, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Igor Šoltes, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Željana Zovko

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Ivan Štefanec


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

47

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Francisco José Millán Mon, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, László Tőkés, Željana Zovko

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Boris Zala

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jordi Solé, Igor Šoltes, Bodil Valero

9

-

ENF

Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

PPE

Manolis Kefalogiannis

1

0

GUE/NGL

Marie-Christine Vergiat

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 14. november 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik