SPRÁVA o správe Komisie o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2018

18.10.2018 - (2018/2145(INI))

Výbor pre zahraničné veci
Spravodajca: Ivo Vajgl


Postup : 2018/2145(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0341/2018
Predkladané texty :
A8-0341/2018
Prijaté texty :

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o správe Komisie o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2018

(2018/2145(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na rozhodnutie Európskej rady zo 16. decembra 2005 udeliť krajine štatút kandidátskej krajiny na členstvo v EÚ,

–  so zreteľom na Dohodu o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko na strane druhej,

–  so zreteľom na konečnú dohodu o urovnaní nezhôd, ako je popísaná v rezolúciách Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 817 (1993) a č. 845 (1993), ukončenie dočasnej dohody z roku 1995 a vytvorenie strategického partnerstva medzi Gréckom a bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko zo 17. júna 2018 známeho tiež ako dohoda z Prespy,

–  so zreteľom na rámcovú dohodu uzavretú v Ochride a podpísanú v Skopje 13. augusta 2001 (Ochridská rámcová dohoda – ORD),

–  so zreteľom na naliehavé priority v oblasti reforiem, ktoré Komisia vydala pre bývalú Juhoslovanskú republiku Macedónsko v júni 2015,

–  so zreteľom na politickú dohodu (tzv. dohodu z Pržina) medzi štyrmi hlavnými politickými stranami v Skopje dosiahnutú 2. júna a 15. júla 2015 a na dohodu štyroch strán o jej plnení z 20. júla a 31. augusta 2016,

–  so zreteľom na odporúčania skupiny odborníkov na systematický právny štát zo 14. septembra 2017,

–  so zreteľom na berlínsky proces, ktorý sa začal 28. augusta 2014,

–  so zreteľom na záverečné správy OBSE/ODIHR týkajúce sa predčasných parlamentných volieb z 11. decembra 2016, na ktorých sa ako pozorovateľ zúčastnil aj Európsky parlament, a komunálnych volieb z 15. októbra a 29. októbra 2017,

–  so zreteľom na vyhlásenie zo samitu EÚ – západný Balkán zo 17. mája 2018 a jeho agendu priorít zo Sofie,

–  so zreteľom na závery Európskej rady z 28. júna 2018, ktorými sa schválili závery o rozšírení a procese stabilizácie a pridruženia, prijaté Radou 26. júna 2018,

–  so zreteľom na rozhodnutie hláv štátov a predsedov vlád zo zasadnutia NATO 11. až 12. júla 2018 vyzvať túto krajinu na začatie prístupových rokovaní o vstupe do aliancie,

–  so zreteľom na štrnáste zasadnutie Rady pre stabilizáciu a pridruženie medzi bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko a EÚ, ktoré sa konalo 13. júla 2018,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 6. februára 2018 s názvom Dôveryhodná perspektíva rozšírenia pre krajiny západného Balkánu a väčšia angažovanosť EÚ v tejto oblasti (COM(2018)0065),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 17. apríla 2018 s názvom Oznámenie z roku 2018 o politike rozširovania EÚ (COM(2018)0450) s doplňujúcim pracovným dokumentom útvarov Komisie s názvom Správa o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2018 (SWD(2018)0154), v ktorom sa odporúča začať prístupové rokovania so zreteľom na dosiahnutý pokrok a trvalý záväzok pokračovať vo vykonávaných reformách,

–  so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie o posúdení programu hospodárskych reforiem bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko na roky 2018 – 2020 (SWD(2018)0134) a na spoločné závery Rady k dialógu o hospodárskych a finančných otázkach medzi EÚ a západným Balkánom a Tureckom z 25. mája 2018,

–  so zreteľom na odporúčania, ktoré na svojej štrnástej schôdzi, ktorá sa konala 7. – 8. februára 2018 v Štrasburgu, prijal spoločný parlamentný výbor EÚ – bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko,

–  so zreteľom na proces dialógu Jeana Monneta s vrcholovým vedením a politickými stranami v parlamente (Sobranie), ktorý sa začal 17. – 18. mája 2018 v Ochride,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o tejto krajine,

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A8-0341/2018),

A.  keďže nová vláda realizáciou spoľahlivých a inkluzívnych demokratických reforiem a aktívnym zlepšovaním susedských vzťahov preukazuje pokračujúce odhodlanie krajiny zachovať si európsku a euro-atlantickú orientáciu; keďže reformné úsilie by malo byť spojené s pretrvávajúcou podporou EÚ pri vykonávaní naliehavých reformných priorít a s merateľnými výsledkami; keďže perspektíva členstva v Európskej únii výrazne podnecuje reformy bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko, najmä pokiaľ ide o fungovanie právneho štátu, nezávislosť súdnictva a boj proti korupcii; keďže bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko sa považuje za kandidátsku krajinu, ktorá vykonala najvýraznejší pokrok, pokiaľ ide o zosúlaďovanie jej právnych predpisov s acquis EÚ;

B.  keďže dohoda z Prespy zo 17. júna 2018 o urovnaní nezhôd a vytvorení strategického partnerstva medzi bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko a Gréckom je veľmi potrebným pozitívnym signálom stability a zmierenia v celom regióne západného Balkánu, zlepšuje dobré susedské vzťahy a regionálnu spoluprácu a pripravuje cestu pre európsku integráciu krajiny;

C.  keďže medzi Gréckom a bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko bolo dohodnutých 11 opatrení na budovanie dôvery, najmä v oblasti politických a európskych záležitostí, vzdelávania a kultúry, obchodnej a hospodárskej spolupráce, prepojenosti, spravodlivosti a vnútorných vecí a spolupráce v oblasti zdravia; keďže tieto opatrenia na budovanie dôvery už priniesli hmatateľné výsledky;

D.  keďže všetky politické strany a štátne inštitúcie majú povinnosť prispievať k vytváraniu inkluzívnejšej a otvorenejšej politickej atmosféry, čo umožní ďalší pokrok v prístupovom procese EÚ;

E.  keďže krajina musí ešte viac posilniť okrem iného zákonodarnú a dozornú funkciu parlamentu, súdnictvo, dodržiavanie zásad právneho štátu, slobodu médií a boj proti organizovanému zločinu a korupcii; keďže v oblastiach verejnej správy, hospodárstva a zamestnanosti treba neochvejné reformné úsilie a zároveň treba komplexne preskúmať vykonávanie Ochridskej rámcovej dohody (ORD);

F.  keďže pristúpenie bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko k NATO prispeje k mieru a stabilite celého regiónu;

G.   keďže Európska rada 28. júna 2018 schválila závery Rady z 26. júna 2018 a vytýčila cestu k otvoreniu prístupových rokovaní v júni 2019;

H.  keďže 18. júla 2018 Komisia parafovala dohodu o štatúte s bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko s cieľom umožniť tímom Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) vykonávať s krajinou a v rámci nej spoločné operácie na účely riadenia migrácie a hraníc ako základný prvok stratégie Komisie pre západný Balkán;

I.  keďže znečistenie ovzdušia je veľkým problémom v macedónskych mestách a podľa poslednej štúdie fínskeho meteorologického inštitútu a macedónskeho inštitútu pre verejné zdravie má Skopje a Tetovo najvyššiu koncentráciu jemných častíc (PM2,5) zo všetkých európskych miest;

J.  keďže balkánsky región má strategický význam;

K.  keďže každá kandidátska krajina sa posudzuje jednotlivo na základe vlastných zásluh a pre harmonogram pristúpenia a tempo rokovaní je rozhodujúca rýchlosť a kvalita reforiem;

Celkové reformy a dobré susedské vzťahy

1.  víta silné politické odhodlanie vlády v plnej miere plniť dohodu z Pržina a naliehavé priority v oblasti reforiem, čo povedie k intenzívnejšiemu úsiliu o vykonanie reforiem súvisiacich s EÚ na základe spolupráce medzi politickými stranami a etnickými skupinami a konzultácií s občianskou spoločnosťou a zdôrazňuje, že je dôležité pokračovať v úsilí o európsku budúcnosť krajiny; nabáda novú vládu, aby zachovala pozitívnu dynamiku a zabezpečila pokrok, urýchlila a v plnej miere vykonala reformy súvisiace s EÚ, a to transparentným a inkluzívnym spôsobom; vyzýva bývalú Juhoslovanskú republiku Macedónsko, aby sa pripojila k euro-atlantickým organizáciám s cieľom zvýšiť regionálnu bezpečnosť;

2.  vyjadruje veľké uznanie pozitívnej diplomacii a aktívnemu úsiliu v oblasti budovania dôvery s cieľom dosiahnuť kompromis, vyriešiť otvorené bilaterálne otázky a podporiť dobré susedské vzťahy; zdôrazňuje, že bilaterálne otázky by nemali prekážať v prístupovom procese; s potešením víta, že 14. februára 2018 nadobudla platnosť zmluva o priateľstve s Bulharskom, ktorá by mala zabezpečiť dlhodobé a zmierlivé dobré susedské vzťahy medzi týmito dvomi krajinami;

3.  víta dohodu z Prespy zo 17. júna 2018 medzi Gréckom a bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko a vyzdvihuje významné úsilie oboch strán o dosiahnutie obojstranne uspokojivého riešenia v otázke názvu; víta jej ratifikáciu parlamentom bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko 20. júna a 5. júla 2018; domnieva, že je v záujme občanov krajiny, aby všetci politickí činitelia a občianska spoločnosť konali konštruktívne a uvedomovali si svoju historickú zodpovednosť; naliehavo vyzýva jej strany, aby uprednostnili záujmy svojich krajín pred straníckymi politickými záujmami, aby riadne informovali svojich občanov o obsahu a dôsledkoch dohody a dôsledne vykonali všetky vnútorné postupy ratifikácie a vykonávania tejto strategicky dôležitej dohody, a tým ukončili dlhotrvajúci stav geopolitickej neistoty, a aby boli dobrým príkladom pre dosiahnutie mieru a stability v regióne, zdôrazňuje význam referenda z 30. septembra 2018 o otázke integrácie bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko do EÚ a NATO;

4.  berie na vedomie výsledok referenda z 30. septembra 2018; zdôrazňuje potrebu ďalšej podpory euro-atlantickej budúcnosti krajiny a vykonávania dohody z Prespy zo 17. júna 2018; nabáda vládu v Skopje, aby podnikla všetky potrebné a možné kroky s cieľom dodržať ustanovenia dohody z Prespy, ktorá otvára dvere k rokovaniam o pristúpení k EÚ a NATO;

5.  víta diplomatické úsilie krajiny s cieľom podporiť dvojstrannú a regionálnu spoluprácu s Albánskom a vytvoriť nové kvalitatívne vzťahy v oblastiach ako obchod, presadzovanie práva, boj proti podvodom a predchádzanie terorizmu;

6.  pripomína, že právne predpisy krajiny sú už do veľkej miery zosúladené s acquis; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že niektoré z týchto právnych predpisov sa doteraz nevykonávajú; berie na vedomie zlepšenie, pokiaľ ide o súlade s vyhláseniami EÚ a rozhodnutiami Rady o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike, a zdôrazňuje význam postupného dosiahnutia úplného súladu, ktorý je nevyhnutným predpokladom pre euro-atlantickú budúcnosť krajiny;

7.  uznáva pokrok, ktorý sa prijatím stratégie pre reformu verejnej správy a programu reformy finančného riadenia dosiahol vo verejnom sektore; vyzýva vládu, aby zaistila realizáciu týchto reforiem v plnom rozsahu; nabáda krajinu, aby ďalej posilňovala profesionalitu zlepšením transparentnosti a spravodlivého zastúpenia a zabezpečením úplného dodržiavania prijímania pracovníkov na pozície vo verejnej službe podľa zásluh;

8.  s mimoriadnym pobúrením odsudzuje útok na parlament krajiny z 27. apríla 2017, ktorý predstavuje útok na demokraciu a počas ktorého viacerí poslanci a novinári utrpeli vážne zranenia, a žiada, aby boli organizátori a páchatelia postavení pred súd; víta prebiehajúce vyšetrovanie a súdne konanie v súvislosti s týmto prípadom; zdôrazňuje, že ustanovenie zodpovednosti za tieto činy násilia by sa malo aj naďalej vykonávať v súlade so zákonom a transparentným, nezávislým a primeraným spôsobom; ďalej odsudzuje akúkoľvek formu marenia a akékoľvek zneužívanie postupov parlamentu krajiny alebo prezidentských právomocí, ktoré sú v rozpore s ústavou;

9.  v plnej miere súhlasí s odporúčaním Komisie a následným rozhodnutím Rady stanoviť jún 2019 ako dátum začatia prístupových rokovaní ako ocenenie povzbudivého reformného úsilia; domnieva sa, že vďaka rýchlemu začiatku procesu preverovania a prístupových rokovaní sa reformný proces prehĺbi a udrží sa jeho dynamika; domnieva sa, že začatie rokovaní by mohlo poskytnúť ďalšie stimuly pre demokratizáciu a posilniť kontrolu a vyvodzovanie zodpovednosti;

10.  víta formálne pozvanie NATO z 11. júla 2018 na začatie rokovaní krajiny o členstve v Severoatlantickej aliancii;

11.  domnieva sa, že členstvo bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko v NATO by mohlo prispieť k dosiahnutiu vyššej bezpečnosti a politickej stability v juhovýchodnej Európe; vyzýva všetky členské štáty EÚ, ktoré sú členmi NATO, aby aktívne podporili vstup krajiny do NATO;

12.  víta nadchádzajúci prechod krajiny do druhej etapy dohody o stabilizácii a pridružení a jej zapojenie do jadransko-iónskej iniciatívy, a vyzýva Radu, aby do stratégie EÚ pre región Jadranského a Iónskeho mora začlenila túto krajinu;

Demokratizácia

13.  víta počiatočné kroky zamerané na obnovenie systému bŕzd a protiváh a prehĺbenie začleňovania vďaka opatreniam na zlepšenie prostredia, v ktorom pôsobia nezávislé inštitúcie dohľadu, médiá a organizácie občianskej spoločnosti; víta konštruktívny dialóg medzi vládou a organizáciami občianskej spoločnosti a úlohu, ktorú tieto organizácie zohrávajú pri zabezpečovaní výraznejšieho systému bŕzd a protiváh; zdôrazňuje, že prebiehajúce podstatné zmeny by sa mali uskutočňovať v inkluzívnej a otvorenej politickej atmosfére;

14.  oceňuje úsilie, ktoré vynakladá vláda s cieľom zabrániť zhoršeniu situácie a vyriešiť doposiaľ pretrvávajúce problémy v súvislosti s ovládnutím štátu a nabáda na zvýšenie tohto úsilia; pripomína, že v prvom desaťročí 21. storočia bola krajina v prístupovom procese na poprednom mieste;

15.  víta zlepšenie volebných právnych predpisov, zdôrazňuje však potrebu včasného preskúmania volebného zákona tým, že sa pozornosť komplexne zameria na zostávajúce odporúčania OBSE/ODIHR, Benátskej komisie a GRECO pre financovanie kampane a politických strán; zdôrazňuje, že treba vynaložiť väčšie úsilie na prevenciu a preskúmanie akejkoľvek formy zastrašovania voličov; naliehavo vyzýva politické strany, aby svoje vnútorné rozhodovacie procesy demokratizovali;

16.  nabáda orgány, aby dokončili prerušené sčítanie obyvateľov, ktoré by poskytlo presnú štatistiku o údajoch o obyvateľstve, ktorá by slúžila ako základ pre programy štátneho rozvoja a primerané rozpočtové plánovanie, spolu s organizovaním volieb a vypočítaním výsledkov volieb

17.  víta obnovenie schôdzí spoločného parlamentného výboru EÚ – bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko a nabáda na pokračovanie v konštruktívnej činnosti tohto medziparlamentného rámca;

18.  víta začatie procesu dialógu Jeana Monneta v Ochride 17. a 18. mája 2018 a následné prijatie etického kódexu s jednomyseľnou podporou všetkých politických strán; nabáda pracovnú skupinu pre reformy a fungovanie parlamentu, aby preskúmala rokovací poriadok parlamentu a predložila návrhy zmien a harmonogramy ich prijatia v prioritných oblastiach uvedených v záveroch z Ochridu; nabáda všetky zainteresované strany zapojené do politického procesu, aby pokračovali v posilňovaní kultúry kompromisného a konštruktívneho politického dialógu, najmä medzi poslancami parlamentu, a aby sa zdržali akýchkoľvek obštrukcií, ktoré by prekážali účinnému fungovaniu parlamentu;

19.  odporúča, aby parlament krajiny v plnej miere využíval svoje dozorné a legislatívne funkcie a prísne obmedzil využívanie skráteného konania, ktoré podkopávajú parlamentnú a verejnú kontrolu; žiada, aby sa dosiahli dôveryhodné výsledky v oblasti dohľadu nad spravodajskými službami a monitorovania ľudských práv a základných slobôd v krajine;

20.  víta významné kroky, ktoré vláda podnikla na postupné obnovenie kultúry kompromisu oslovením všetkých zainteresovaných strán vrátane opozície s cieľom posilniť demokraciu a právny štát, a skutočnú túžbu po reforme inkluzívnym a transparentným spôsobom;

21.  vyzýva, aby sa začala účinne vykonávať stratégia pre reformu verejnej správy a aby sa stanovili jasné hranice zodpovednosti; zdôrazňuje význam prijímania zamestnancov na základe zásluh a otvorenej súťaže pri všetkých postupoch prijímania do zamestnania a vyzýva na zvýšenie kapacity v oblasti riadenia ľudských zdrojov; vyzýva na silnejšie opatrenia s cieľom zvýšiť schopnosti sektora a finančného plánovania v celej verejnej správe;

22.  víta posilnenie procesov decentralizácie vládou prijatím akčného plánu pre decentralizáciu a rozvoj na roky 2018 – 2020 ako dôležitý krok na riešenie nedostatku finančných prostriedkov a služieb v obciach;

23.  víta pokračujúce úsilie o podporu dobrej správy vecí verejných, zodpovednosti a slobodného prostredia pre médiá, a na zvýšenie transparentnosti a zlepšenie prístupu k verejným informáciám, a to aj zverejňovaním výdavkov štátnych inštitúcií; požaduje ďalšie kroky na zaručenie práv občanov na prístup k verejným informáciám; požaduje pretrvávajúce úsilie pri zvyšovaní otvorenosti rozhodovacieho procesu a zlepšovaní medziinštitucionálnej koordinácie;

24.  požaduje, aby sa dosiahol ďalší pokrok v digitalizácii verejných informácií s cieľom zlepšiť ich prístupnosť, a vyzýva orgány, aby našli inovatívne elektronické riešenia na ďalšie zvyšovanie transparentnosti a ľahkého prístupu k verejným informáciám a na zníženie súvisiacej byrokracie;

Právny štát

25.  pripomína, že v procese pristúpenia k EÚ má mimoriadny význam riadne fungovanie súdneho systému a účinné opatrenia na boj proti korupcii;

26.  víta stratégiu reformy súdnictva zameranú na obnovenie nezávislosti súdnictva, zodpovednosti a profesionálnosti, a ukončenie politického zasahovania a selektívnej spravodlivosti a vyzýva vládu tejto krajiny a ostatných zúčastnených strán, aby zintenzívnili úsilie o riadne vykonávanie stratégie pre reformu súdnictva tým, že zavedú riadne mechanizmy monitorovania a hodnotenia; zdôrazňuje, že treba dokončiť harmonizáciu právnych predpisov s odporúčaniami Benátskej komisie; vyzýva na nepretržité prijímanie a vykonávanie opatrení, s ktorými sa počíta v stratégii pre reformu súdnictva; zdôrazňuje, že sa treba viac usilovať o ochranu súdnictva pred politickým zasahovaním;

27.  víta zriadenie rady pre súdnu etiku v januári 2018 a organizáciu kurzov odbornej prípravy akadémie sudcov a verejných prokurátorov o etickom správaní sudcov s cieľom predchádzať konfliktom záujmov a zaviesť protikorupčné opatrenia;

28.  vyjadruje znepokojenie nad všadeprítomnou korupciou a víta počiatočné úspechy v oblasti jej prevencie a trestného stíhania; vyjadruje znepokojenie nad obmedzeným počtom právoplatných rozhodnutí súdov v prípadoch korupcie na vysokej úrovni, berie však na vedomie rozhodnutia súdu prvého stupňa o prípadoch korupcie a zneužitia právomoci, a o prípade udalostí z 27. apríla 2017; vyzýva na pokračovanie úsilia dosiahnuť výsledky vyšetrovaní, trestných stíhaní a právoplatných odsúdení v prípadoch korupcie na vysokých miestach a organizovaného zločinu; oceňuje prácu, ktorú vykonala špeciálna prokuratúra v zložitej situácii a naďalej vyjadruje obavy, pokiaľ ide o útoky na prácu tohto úradu a marenie vykonávania práce, ako aj nedostatok spolupráce s inými inštitúciami;

29.  vyzýva orgány, aby zintenzívnili boj proti praniu špinavých peňazí a konfliktom záujmov vytvorením a posilnením kapacít jednotiek zameraných na boj proti korupcii, boj proti trestnej činnosti a finančné vyšetrovanie a tiež zaisťovaním, konfiškáciou a vymáhaním a riadením majetku; naliehavo vyzýva orgány, aby dosiahli výsledky v oblasti vyšetrovaní a trestných stíhaní a aby zvýšili počet odsúdení v prípadoch prania špinavých peňazí a finančných trestných činov na vysokej úrovni; víta prijatie zákona o ochrane oznamovateľov, ktorý zaisťuje lepšiu ochranu oznamovateľov a posilňuje vládne protikorupčné politiky; požaduje naliehavé preskúmanie zákonov o boji proti korupcii, finančnej kontrole a verejnom obstarávaní; podporuje reformu všeobecného právneho rámca, aby mala štátna komisia pre prevenciu korupcie jasné právomoci a mohla pracovať úplne nezávisle, tak aby Úrad verejného prokurátora proti organizovanému zločinu a korupcii mohol viesť pravidelné vyšetrovania;

30.  poukazuje na to, že korupcia a organizovaná trestná činnosť sú v tomto regióne veľmi rozšírené a takisto predstavujú prekážku brániacu krajine v demokratickom sociálnom a hospodárskom rozvoji; domnieva sa, že regionálna stratégia a rozšírená spolupráca medzi všetkými krajinami v tomto regióne sú zásadne dôležité prvky účinnejšieho boja proti týmto problémom;

31.  žiada prísne vyvodzovanie politickej a právnej zodpovednosti za trestné činy vrátane činov súvisiacich so škandálom s odpočúvaním; naliehavo vyzýva parlament krajiny, aby dokončil reformu spravodajských služieb, a tým zabezpečil náležitý externý dohľad nad bezpečnostnými a spravodajskými agentúrami;

32.  naliehavo vyzýva orgány, aby podnikli rozhodné kroky s cieľom rozložiť zločinecké siete zapojené do obchodovania s drogami, zbraňami a ľuďmi a aby zvýšili inštitucionálnu kapacitu a medziinštitucionálnu spoluprácu medzi agentúrami presadzovania práva a zlepšil výsledky vyšetrovaní, trestných stíhaní a konečných odsúdení;

33.  vyjadruje uznanie v súvislosti s vynaloženým úsilím a konštruktívnou úlohu, ktorú táto krajina zohráva pri riešení problémov spojených s európskou migračnou a utečeneckou krízou; berie na vedomie pretrvávajúce úsilie a požaduje ďalšie zlepšenie azylového systému a riadenia migrácie; nabáda krajinu, aby na základe novej dohody o štatúte zintenzívnila a prehĺbila regionálnu spoluprácu a partnerstvo s agentúrou Frontex, ktorá je vzájomne prínosná, s cieľom rozložiť siete obchodovania s ľuďmi;

34.  zdôrazňuje, že treba zabezpečiť, aby sa s migrantmi a utečencami, najmä ženami a deťmi, ktorí žiadajú o azyl v tejto krajine alebo ktorí cez ňu prechádzajú, zaobchádzalo v súlade s medzinárodným právom a právom EÚ;

35.  považuje za potrebné, aby orgány pokračovali vo svojom úsilí o boj s islamskou radikalizáciou a so zahraničnými teroristickými bojovníkmi, a aby toto úsilie zintenzívnili; vyzýva, aby sa toto úsilie vykonávalo užšou spoluprácou medzi bezpečnostnými agentúrami a organizáciami občianskej spoločnosti, náboženskými predstaviteľmi, miestnymi spoločenstvami a ďalšími štátnymi inštitúciami v oblasti vzdelávania, zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb; vyzýva takisto na nepretržité monitorovanie vracajúcich sa zahraničných bojovníkov zo strany bezpečnostných služieb, ich riadnu reintegráciu a neustálu výmenu informácií s orgánmi EÚ a susedných členských štátov;

36.  vyzýva na ďalšie zdokonalenie systému spravodlivosti pre deti; vyzýva príslušné orgány, aby poskytli dostatočné rozpočtové prostriedky na uplatňovanie zákona EÚ v oblasti spravodlivosti pre deti a aby zlepšili podporné služby pre dievčatá a chlapcov, ktorí sú obeťami násilia a zneužívania, a pre deti, ktoré majú konflikt so zákonom;

Základné práva a občianska spoločnosť

37.  víta opatrenia na zlepšenie dôvery medzi etnickými skupinami a požaduje otvorené a transparentné preskúmanie zostávajúcich otázok týkajúcich sa vykonávania ORD; považuje za nevyhnutné zabezpečiť v plnej miere zapojenie etnických menšín do verejného života, požaduje ďalšie opatrenia na podporu začlenenia menšín do vzdelávania s cieľom oživiť sociálnu súdržnosť a integráciu komunít;

38.  víta reformy a úsilie zamerané na postupné zosúladenie právneho rámca s normami EÚ, rozhodnutie krajiny stať sa pozorovateľom v Agentúre Európskej únie pre základné práva a ratifikáciu väčšiny medzinárodných nástrojov v oblasti ľudských práv; podporuje úplné uplatňovanie noriem v oblasti ľudských práv a politických dokumentov, ako je Európsky dohovor o ľudských právach, s osobitným dôrazom na právo na spravodlivý proces, slobodu zhromažďovania a združovania, právo na život, slobodu prejavu a rešpektovanie súkromného a rodinného života;

39.  konštatuje, že prijatie zákona o používaní jazykov je dôležitým úspechom a vyjadruje poľutovanie nad taktikou, ktorej cieľom je narušiť jeho prijatie v plnom súlade so štandardnými postupmi;

40.  víta ratifikáciu Istanbulského dohovoru v krajine 23. marca 2018 a naliehavo ju žiada, aby ukončila právne reformy zamerané na boj proti diskriminácii a násiliu páchanému na ženách, dievčatách a všetkých deťoch, a pokračovala v odstraňovaní domáceho a rodovo motivovaného násilia, ktoré sú stále rozšírené;

41.  zdôrazňuje, že treba zabezpečiť autonómiu nezávislých orgánov dohľadu a prideliť im primerané ľudské a finančné zdroje; vyjadruje uznanie úradu ombudsmana za presadzovanie ľudských práv a zdôrazňuje, že treba zabezpečiť, aby sa v nadväznosti na jeho rozhodnutia systematicky prijímali súvisiace opatrenia;

42.  vyjadruje aj naďalej znepokojenie nad zúfalou situáciou osôb so zdravotným postihnutím a pretrvávajúcou diskrimináciou voči nim; vyzýva na účinné vykonávanie existujúcich nástrojov a stratégií;

43.  víta počiatočné kroky s cieľom posilniť prevenciu diskriminácie a naliehavo vyzýva orgány, aby do zákona o prevencii a ochrane diskriminácie ako dôvody diskriminácie zahrnuli sexuálnu orientáciu a rodovú identitu; vyzýva orgány, aby vyčlenili primerané rozpočtové prostriedky na vykonávanie národnej stratégie pre rovnosť a nediskrimináciu v rokoch 2016 – 2020; naliehavo vyzýva orgány, aby prijali účinné opatrenia v boji proti trestným činom z nenávisti a nenávistným prejavom proti menšinám vrátane zraniteľných skupín ako Rómovia a osoby LGBTI, a trestali homofóbne a transfóbne násilie a podnecovanie k násiliu; vyjadruje aj naďalej znepokojenie nad tým, že predsudky spoločnosti pokračujú a že nenávistné prejavy proti osobám LGBTI v médiách, na internete a v sociálnych médiách sú bežné; vyzýva orgány, aby zabezpečili účinnú ochranu a zaviedli odrádzajúce a primerané sankcie za nenávistné prejavy, homofóbne/transfóbne konanie a násilie; zdôrazňuje potrebu zaručiť prístup k zdravotnej starostlivosti pre transrodové osoby; vyjadruje poľutovanie nad pretrvávajúcimi nedostatkami v činnosti komisie na ochranu pred diskrimináciou; víta zriadenie parlamentnej skupiny za práva komunity LGBTI, ako aj parlamentnej skupiny za práva Rómov, ktorých členmi sú poslanci rôznych parlamentných strán;

44.  požaduje, aby sa stratégie a právne predpisy týkajúce sa práv osôb patriacich k menšinovým skupinám a ich ochrana plne vykonávali a podporovali z verejných zdrojov; trvá na tom, aby sa prijímali opatrenia na ďalšie zlepšenie vzdelávania, miery zamestnanosti, zdravia, bývania, prístupu k tovarom a službám a životných podmienok Rómov, a odsudzuje školskú segregáciu a iné formy diskriminácie;

45.  víta zásadné zlepšenie prostredia pre fungovanie organizácií občianskej spoločnosti, ako aj konzultácie s týmito organizáciami vrátane zriadenia rady pre spoluprácu s občianskou spoločnosťou; zdôrazňuje potrebu posilniť právny, finančný, administratívny a politický rámec, a to aj prijatím zákonov o nadáciách a darcovstve; zdôrazňuje význam štruktúrovaného zapojenia organizácií občianskej spoločnosti, a to pravidelnejším, komplexným, nediskriminačným a predvídateľným konzultačným procesom;

46.  opakuje svoju podporu iniciatíve zriadiť regionálnu komisiu poverenú zistením faktov o vojnových zločinoch a iných prípadoch závažného porušenia ľudských práv spáchaných v bývalej Juhoslávii (ďalej len „komisia“); naliehavo vyzýva vládu, aby prevzala vedenie v súvislosti s jej zriadením; zdôrazňuje význam tohto procesu a aktívnej účasti všetkých regionálnych politických predstaviteľov pre to, aby komisia mohla začať svoju činnosť bez ďalšieho odkladu; upozorňuje na návrh akčného plánu pre komisiu s jasnými dátumami a referenčnými hodnotami, ktorý vypracovala koalícia pre túto komisiu;

47.  víta zvýšené úsilie vlády o intenzívnejší proces odinštitucionalizovania a reformu sociálneho sektora; vyjadruje uznanie odhodlaniu ukončiť umiestňovanie detí do veľkých verejných inštitúcie a zriadiť na miesto nich komunitné služby starostlivosti; vyzýva orgány, aby prijali naliehavé opatrenia na zvrátenie trendu zvyšujúcej sa miery perinatálnej úmrtnosti a vytvorili systém na analýzu príčin tohto alarmujúceho trendu;

48.  víta partnerstvo medzi vládou a národnou radou mládeže tejto krajiny pri implementácii systému záruk pre mladých ľudí ako dobrého mechanizmu spolupráce medzi mladými ľuďmi a rozhodovacími orgánmi pri formulácii a realizácii politík v oblasti mládeže; vyzýva vládu, aby zvýšila finančnú podporu organizáciám mládeže a mladých ľudí s cieľom riešiť problém odlivu mozgov;

Médiá

49.  zdôrazňuje kľúčovú úlohu nezávislých médií pre demokratické a slobodné prostredie; berie na vedomie mierne zlepšenie mediálneho prostredia, ako aj podmienok pre nezávislú spravodajskú činnosť; vyzýva na iniciatívy na vytvorenie prostredia priaznivého pre profesionálne správanie všetkých zainteresovaných strán z mediálnej oblasti, bez akýchkoľvek vnútorných a vonkajších vplyvov, ako aj pre investigatívnu žurnalistiku; víta ukončenie štátom sponzorovanej reklamy v médiách založenej na politickom protežovaní ako dôležité opatrenie na podporu rovnakých podmienok v tomto odvetví a vyzýva na zavedenie ďalších záruk proti politizácii médií; zdôrazňuje potrebu posilniť nezávislosť a kapacitu orgánu na reguláciu médií a verejnoprávneho vysielateľa; žiada opatrenia na posilnenie ochrany pracovných a sociálnych práv novinárov a zabezpečenie toho, aby v prípade násilia, zneužívania novinárov alebo vyhrážania sa im novinárom neexistovala beztrestnosť, čo by tiež prispelo k zníženiu rozšírenej autocenzúry v médiách;

50.  víta zlepšenia v zabezpečovaní prístupu k informáciám; zdôrazňuje, že treba aktualizovať predpisy týkajúce sa mediálnych služieb a prístupu k verejným informáciám; zdôrazňuje potrebu preukázať nulovú toleranciu hrozieb, zastrašovania a útokov proti novinárom a ich účinné sledovanie, a to primeranou evidenciou a dôkladným vyšetrovaním takýchto prípadov; odsudzuje akékoľvek nenávistné prejavy a štvavé vyhlásenia; vyzýva na prijatie účinných opatrení na boj proti týmto prejavom a proti porušovaniu etického kódexu na internete; poukazuje aj na potrebu bezodkladnej reformy mediálneho odvetvia s cieľom posilniť agentúru pre audio a audiovizuálne mediálne služby, a zaručiť objektívne a profesionálne spravodajstvo;

Hospodárstvo

51.  zdôrazňuje, že treba zlepšovať podnikateľské prostredie zabezpečením fiškálnej konsolidácie a regulačnej transparentnosti a spoľahlivosti a zároveň sa zamerať na vyriešenie pretrvávajúcich nedostatkov týkajúcich sa právneho štátu, ťažkopádnych regulačných postupov a svojvoľne vykonávaných kontrol;

52.  naliehavo vyzýva orgány, aby sa zamerali na rozsiahle neformálne hospodárstvo a pretrvávajúce problémy daňových únikov a nedostatočnej vymáhateľnosti zmlúv, ktoré naďalej odrádzajú od priamych zahraničných investícií; zdôrazňuje, že treba prijať opatrenia týkajúce sa verejného obstarávania a vnútornej finančnej kontroly; berie na vedomie potrebu zvýšiť transparentnosť údajov o verejných výdavkoch, verejnom obstarávaní, štátnej pomoci a využívaní finančných prostriedkov EÚ; vyzýva na prijatie opatrení na zlepšenie kapacít plánovania, programovania a riadenia v rámci vnútroštátnej štruktúry nástroja predvstupovej pomoci (IPA);

53.  vyzýva vládu, aby digitalizáciu stanovila za jednu zo svojich prierezových kľúčových priorít; naliehavo vyzýva, aby sa urýchlene vyvinula dlhodobá digitálna agenda, okrem iného aj stratégia e-governance, stratégia IKT a národná stratégia kybernetickej bezpečnosti; zdôrazňuje, že komplexnou digitálnou agendou sa podporí ekonomické prostredie a výkonnosť, zvýši transparentnosť a efektívnosť verejnej správy a služieb;

54.  oceňuje snahy vlády o zlepšenie podmienok pre mladých ľudí a zvýšenie účasti mládeže v politike, napríklad na základe národnej stratégie pre mládež (2016 – 2025); nabáda vládu, aby riešila vysokú mieru nezamestnanosti mladých ľudí preklenutím nesúladu medzi zručnosťami mladých absolventov a potrebami súkromných spoločností;

55.  naliehavo vyzýva vládu, aby komplexne a inovačne riešila dlhodobú nezamestnanosť, nezamestnanosť mládeže a nízku mieru účasti žien na trhu práce; požaduje naliehavé reformy v oblasti vzdelávania s cieľom zabezpečiť, že nadobudnuté zručnosti budú zodpovedať potrebám na trhu práce, a zabrániť tak úniku mozgov; vyzýva vládu na predloženie stratégie v oblasti digitálnych zručností a na zvýšenie digitálnej gramotnosti obyvateľstva;

56.  pripomína, že bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko uskutočnila posledné sčítanie obyvateľov v roku 2002; zdôrazňuje, že treba vykonať nové dlho odkladané sčítanie obyvateľov s cieľom získať aktuálne a reálne demografické štatistiky v súlade s normami EÚ;

57.  víta, že macedónsky parlament prijal nový zákon o energetike, ktorým sa transponuje tretí energetický balík, a je tak v plnom súlade so Zmluvou o Energetickom spoločenstve; vyzýva orgány, aby sa zamerali na reformy energetického trhu a zároveň zaručili bezpečnosť dodávok a diverzifikáciu zdrojov energie, najmä obnoviteľnými zdrojmi energie;

58.  nabáda krajinu, aby vytvorila konkurenciu na trhu s plynom a energiou s cieľom úplne oddeliť poskytovateľov v súlade s tretím energetickým balíkom EÚ; vyzýva na podstatné zlepšenia v oblasti energetickej efektívnosti, výroby energie z obnoviteľných zdrojov a boja proti zmene klímy;

59.  oceňuje, že bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko ratifikovala 9. januára 2018 Parížsku dohodu, pretože boj proti zmene klímy možno viesť len spoločným úsilím;

60.  víta pozitívny prístup vlády k regionálnej spolupráci a dobrým susedským vzťahom a aktívnu účasť na regionálnych iniciatívach, ako sú proces spolupráce v juhovýchodnej Európe, Rada pre regionálnu spoluprácu, CEFTA, program v oblasti prepojenosti šiestich krajín západného Balkánu, Zmluva o Energetickom spoločenstve, dohoda o spoločnom európskom leteckom priestore, Stredoeurópska iniciatíva, regionálna iniciatíva v oblasti migrácie a azylu a brdsko-brijuniský proces;

61.  víta angažovanosť krajiny vo vzťahu k projektom v oblasti prepojiteľnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci berlínskeho procesu; berie na vedomie potrebu diverzifikovať cestnú dopravu prijatím reformných opatrení v oblasti železničnej dopravy vrátane modernizácie alebo výstavby železničných spojení zo Skopje do hlavných miest susediacich krajín; vyzýva na dosiahnutie väčšieho pokroku pri dokončovaní železničného a cestného spojenia s koridormi VIII a X;

62.  žiada ďalšie zjednodušenie obchodu a ciel a diverzifikáciu vývozu, a to aj využitím potenciálu, ktorý ponúka medziregionálny obchod; vyzýva Komisiu, aby krajinu vyňala zo zoznamu krajín, pre ktoré platia ochranné opatrenia na dovoz ocele a hliníka; 

63.  vyjadruje znepokojenie nad alarmujúcou úrovňou znečistenia ovzdušia v Skopje a iných veľmi znečistených mestách a vyzýva štátne a miestne orgány, aby urýchlene prijali primerané opatrenia na zvládnutie tejto núdzovej situácie, a to účinnými cielenými opatreniami na monitorovanie a zlepšovanie kvality ovzdušia vrátane posilnenia verejnej dopravy a účinných plánov mobility; naliehavo vyzýva krajinu, aby urýchlene zosúladila svoje právne predpisy s acquis v oblasti ochrany životného prostredia, prírody a klímy; vyzýva na rozvoj systémov pre nakladanie s odpadom;

°

° °

64.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vláde a parlamentu bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ GESTORSKÝM VÝBOROM

Dátum prijatia

9.10.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

47

9

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Gilles Pargneaux, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Igor Šoltes, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Željana Zovko

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Ivan Štefanec

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

47

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Francisco José Millán Mon, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, László Tőkés, Željana Zovko

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Boris Zala

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jordi Solé, Igor Šoltes, Bodil Valero

9

-

ENF

Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

PPE

Manolis Kefalogiannis

1

0

GUE/NGL

Marie-Christine Vergiat

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 14. novembra 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia