Postup : 2018/0809(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0343/2018

Předložené texty :

A8-0343/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 24/10/2018 - 11.10

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0409

ZPRÁVA     *
PDF 499kWORD 50k
19.10.2018
PE 628.467v02-00 A8-0343/2018

o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny údajů o DNA v Irsku

(11282/2018 – C8-0389/2018 – 2018/0809(CNS))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodaj: Branislav Škripek

(Zjednodušený postup – čl. 50 odst. 1 jednacího řádu)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny údajů o DNA v Irsku

(11282/2018 – C8-0389/2018 – 2018/0809(CNS))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Rady (11282/2018),

–  s ohledem na čl. 39 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii ve znění Amsterodamské smlouvy a článek 9 Protokolu č. 36 o přechodných ustanoveních, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0389/2018),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2008/615/SVV ze dne 23. června 2008 o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti(1), a zejména na článek 33 uvedeného rozhodnutí,

–  s ohledem na článek 78c jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0343/2018),

1.  schvaluje návrh Rady;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby opětovně konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1)

  Úř. věst. L 210, 6.8.2008, s. 1.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Prováděcí rozhodnutí o zahájení automatizované výměny údajů o DNA v Irsku

Referenční údaje

11282/2018 – C8-0389/2018 – 2018/0809(CNS)

Datum konzultace s EP

3.8.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

10.9.2018

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Branislav Škripek

27.9.2018

 

 

 

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

6.9.2018

Datum přijetí

18.10.2018

 

 

 

Datum předložení

19.10.2018

Poslední aktualizace: 22. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí