Menetlus : 2018/0809(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0343/2018

Esitatud tekstid :

A8-0343/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 24/10/2018 - 11.10

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0409

RAPORT     *
PDF 333kWORD 51k
19.10.2018
PE 628.467v02-00 A8-0343/2018

mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu DNA-andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Iirimaal

(11282/2018 – C8‑0389/2018 – 2018/0809(CNS))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Branislav Škripek

(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 50 lõige 1)

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu DNA-andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Iirimaal

(11282/2018 – C8‑0389/2018 – 2018/0809(CNS))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu eelnõu (11282/2018),

–  võttes arvesse Amsterdami lepinguga muudetud Euroopa Liidu lepingu artikli 39 lõiget 1 ja üleminekusätteid käsitleva protokolli nr 36 artiklit 9, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8‑0389/2018),

–  võttes arvesse nõukogu 23. juuni 2008. aasta otsust 2008/615/JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega(1), eriti selle artiklit 33,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 78c,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A8-0343/2018),

1.  kiidab nõukogu eelnõu heaks;

2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

(1)

  ELT L 210, 6.8.2008, lk 1.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Rakendusotsus DNA-andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Iirimaal

Viited

11282/2018 – C8-0389/2018 – 2018/0809(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

3.8.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

10.9.2018

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Branislav Škripek

27.9.2018

 

 

 

Lihtsustatud menetlus - otsuse kuupäev

6.9.2018

Vastuvõtmise kuupäev

18.10.2018

 

 

 

Esitamise kuupäev

19.10.2018

Viimane päevakajastamine: 22. oktoober 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika