SPRÁVA o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov v Írsku

  19.10.2018 - (11265/2018 – C8-0388/2018 – 2018/0808(CNS)) - *

  Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
  Spravodajca: Branislav Škripek
  (Zjednodušený postup – článok 50 ods. 1 rokovacieho poriadku)

  Postup : 2018/0808(CNS)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A8-0344/2018
  Predkladané texty :
  A8-0344/2018
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov v Írsku

  (11265/2018 – C8-0388/2018 – 2018/0808(CNS))

  (Konzultácia)

  Európsky parlament,

  –  so zreteľom na návrh Rady (11265/2018),

  –  so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii v znení zmenenom Amsterdamskou zmluvou a na článok 9 Protokolu č. 36 o prechodných ustanoveniach, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0388/2018),

  –  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti[1], a najmä na jeho článok 33,

  –  so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku,

  –  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0344/2018),

  1.  schvaľuje návrh Rady;

  2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

  3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

  4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

  • [1]   Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2008, s. 1.

  POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

  Názov

  Vykonávacie rozhodnutie o začatí automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov v Írsku

  Referenčné čísla

  11265/2018 – C8-0388/2018 – 2018/0808(CNS)

  Dátum konzultácie s EP

  3.8.2018

   

   

   

  Gestorský výbor

         dátum oznámenia na schôdzi

  LIBE

  10.9.2018

   

   

   

  Spravodajcovia

         dátum menovania

  Branislav Škripek

  27.9.2018

   

   

   

  Zjednodušený postup - dátum rozhodnutia

  6.9.2018

  Dátum prijatia

  18.10.2018

   

   

   

  Dátum predloženia

  19.10.2018

  Posledná úprava: 22. októbra 2018
  Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia