Förfarande : 2018/0808(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0344/2018

Ingivna texter :

A8-0344/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/10/2018 - 11.9
CRE 24/10/2018 - 11.9

Antagna texter :

P8_TA(2018)0408

BETÄNKANDE     *
PDF 340kWORD 51k
19.10.2018
PE 628.466v02-00 A8-0344/2018

om utkastet till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter med Irland

(11265/2018 – C8‑0388/2018 – 2018/0808(CNS))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Branislav Škripek

(Förenklat förfarande – artikel 50.1 i arbetsordningen)

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter med Irland

(11265/2018 – C8‑0388/2018 – 2018/0808(CNS))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets utkast (11265/2018),

–  med beaktande av artikel 39.1 i fördraget om Europeiska unionen, i dess ändrade lydelse enligt Amsterdamfördraget, och artikel 9 i protokoll nr 36 om övergångsbestämmelser, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C8‑0388/2018),

–  med beaktande av rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet(1), särskilt artikel 33,

–  med beaktande av artikel 78c i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0344/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets utkast.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen.

(1)

EUT L 210, 6.8.2008, s. 1.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter med Irland

Referensnummer

11265/2018 – C8-0388/2018 – 2018/0808(CNS)

Framläggande för parlamentet

3.8.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

10.9.2018

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Branislav Škripek

27.9.2018

 

 

 

Förenklat förfarande – beslut

6.9.2018

Antagande

18.10.2018

 

 

 

Ingivande

19.10.2018

Senaste uppdatering: 22 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy