Menetlus : 2018/0810(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0345/2018

Esitatud tekstid :

A8-0345/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 24/10/2018 - 11.11

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0410

RAPORT     *
PDF 333kWORD 51k
19.10.2018
PE 628.468v02-00 A8-0345/2018

mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu sõrmejälgede andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Horvaatias

(11284/2018 – C8‑0390/2018 – 2018/0810(CNS))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Branislav Škripek

(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 50 lõige 1)

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu sõrmejälgede andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Horvaatias

(11284/2018 – C8-0390/2018 – 2018/0810(CNS))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu eelnõu (11284/2018),

–  võttes arvesse Amsterdami lepinguga muudetud Euroopa Liidu lepingu artikli 39 lõiget 1 ja üleminekusätteid käsitleva protokolli nr 36 artiklit 9, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0390/2018),

–  võttes arvesse nõukogu 23. juuni 2008. aasta otsust 2008/615/JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega(1), eriti selle artiklit 33,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 78c,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A8-0345/2018),

1.  kiidab nõukogu eelnõu heaks;

2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

(1)

  ELT L 210, 6.8.2008, lk 1.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Rakendusotsus sõrmejälgede andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Horvaatias

Viited

11284/2018 – C8-0390/2018 – 2018/0810(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

3.8.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

10.9.2018

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Branislav Škripek

27.9.2018

 

 

 

Lihtsustatud menetlus - otsuse kuupäev

6.9.2018

Vastuvõtmise kuupäev

18.10.2018

 

 

 

Esitamise kuupäev

19.10.2018

Viimane päevakajastamine: 22. oktoober 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika