Nós Imeachta : 2018/0810(CNS)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0345/2018

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0345/2018

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 24/10/2018 - 11.11

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2018)0410

TUARASCÁIL     *
PDF 337kWORD 51k
19.10.2018
PE 628.468v02-00 A8-0345/2018

ar an gcinneadh cur chun feidhme maidir le tús a chur le malartú uathoibríoch sonraí i ndáil le sonraí dachtalascópacha sa Chróit

(11284/2018 – C8‑0390/2018 – 2018/0810(CNS))

An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile

Rapóirtéir: Branislav Škripek

(Nós imeachta simplithe – Riail 50(1) de na Rialacha Nós Imeachta)

DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 AN NÓS IMEACHTA - COISTE FREAGRACH

DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an gcinneadh cur chun feidhme maidir le tús a chur le malartú uathoibríoch sonraí i ndáil le sonraí dachtalascópacha sa Chróit

(11284/2018 – C8‑0390/2018 – 2018/0810(CNS))

(Comhairliúchán)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don dréacht ón gComhairle (11284/2018),

–  ag féachaint d’Airteagal 39(1) den Chonradh ar an Aontas Eorpach, mar a leasaítear le Conradh Amstardam, agus d’Airteagal 9 de Phrótacal Uimh. 36 maidir le forálacha idirthréimhseacha, ar dá mbun a chuaigh an Chomhairle i gcomhairle leis an bParlaimint (C8‑0390/2018),

–  ag féachaint do Chinneadh 2008/615/CGB ón gComhairle an 23 Meitheamh 2008 maidir le dlús a chur le comhar trasteorann, go háirithe chun an sceimhlitheoireacht agus an choireacht trasteorann a chomhrac(1), agus go háirithe Airteagal 33 de,

–  ag féachaint do Riail 78c dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile (A8-0345/2018),

1.  ag formheas an dréacht ón gComhairle;

2.  Á iarraidh ar an gComhairle a chur in iúl don Pharlaimint má tá sé beartaithe aici imeacht ón téacs a d’fhormheas an Pharlaimint;

3.  Á iarraidh ar an gComhairle dul i gcomhairle leis an bParlaimint má tá sé ar intinn aici an téacs a d’fhormheas an Pharlaimint a leasú go substaintiúil;

4.  Á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle agus chuig an gCoimisiún.

(1)

  IO L 210, 6.8.2008, lch. 1.


AN NÓS IMEACHTA - COISTE FREAGRACH

Teideal

Cinneadh cur chun feidhme maidir le tús a chur le malartú uathoibríoch sonraí i ndáil le sonraí dachtalascópacha sa Chróit

Tagairtí

11284/2018 – C8-0390/2018 – 2018/0810(CNS)

Dáta a ndeachthas i gcomhairle leis an bParlaimint

3.8.2018

 

 

 

An Coiste Freagrach

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

LIBE

10.9.2018

 

 

 

Rapóirtéirí

       Dáta an cheapacháin

Branislav Škripek

27.9.2018

 

 

 

Nós imeachta simplithe - dáta an chinnidh

6.9.2018

Dáta an ghlactha

18.10.2018

 

 

 

Dáta don chur síos

19.10.2018

An nuashonrú is déanaí: 22 Deireadh Fómhair 2018Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais