Procedūra : 2018/0810(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0345/2018

Pateikti tekstai :

A8-0345/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 24/10/2018 - 11.11

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0410

PRANEŠIMAS     *
PDF 558kWORD 50k
19.10.2018
PE 628.468v02-00 A8-0345/2018

dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Kroatijoje pradžios projekto

(11284/2018 – C8-0390/2018 – 2018/0810(CNS))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėjas: Branislav Škripek

(Supaprastinta procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnio 1 dalis)

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Kroatijoje pradžios projekto

(11284/2018 – C8-0390/2018 – 2018/0810(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos projektą (11284/2018),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties, iš dalies pakeistos Amsterdamo sutartimi, 39 straipsnio 1 dalį ir į Protokolo Nr. 36 dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų 9 straipsnį, pagal kuriuos Taryba konsultavosi su Parlamentu (C8-0390/2018),

–  atsižvelgdamas į 2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimą 2008/615/TVR(1) dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, ypač į jo 33 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 78c straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A8-0345/2018),

1.  pritaria Tarybos projektui;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Parlamento patvirtintą tekstą;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

(1)

  OL L 210, 2008 8 6, p. 1.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tarybos įgyvendinimo sprendimas dėl automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Kroatijoje pradžios

Nuorodos

11284/2018 – C8-0390/2018 – 2018/0810(CNS)

Konsultacijos su EP data

3.8.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

10.9.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Branislav Škripek

27.9.2018

 

 

 

Supaprastinta procedūra - nutarimo data

6.9.2018

Priėmimo data

18.10.2018

 

 

 

Pateikimo data

19.10.2018

Atnaujinta: 2018 m. spalio 22 d.Teisinė informacija - Privatumo politika