Procedura : 2018/0810(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0345/2018

Teksty złożone :

A8-0345/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 24/10/2018 - 11.11

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0410

SPRAWOZDANIE     *
PDF 565kWORD 51k
19.10.2018
PE 628.468v02-00 A8-0345/2018

w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie rozpoczęcia w Chorwacji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych

(11284/2018 – C8-0390/2018 – 2018/0810(CNS))

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawca: Branislav Škripek

(Procedura uproszczona – art. 50 ust. 1 Regulaminu)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie rozpoczęcia w Chorwacji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych

(11284/2018 – C8-0390/2018 – 2018/0810(CNS))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt Rady (11284/2018),

–  uwzględniając art. 39 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej, zmienionego traktatem z Amsterdamu, oraz art. 9 Protokołu nr 36 w sprawie postanowień przejściowych, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0390/2018),

–  uwzględniając decyzję Rady 2008/615/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej(1), w szczególności jej art. 33,

–  uwzględniając art. 78c Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0345/2018),

1.  zatwierdza projekt Rady;

2.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1)

  Dz.U. L 210 z 6.8.2008, s. 1.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Decyzja wykonawcza Rady w sprawie rozpoczęcia w Chorwacji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych

Odsyłacze

11284/2018 – C8-0390/2018 – 2018/0810(CNS)

Data konsultacji z PE

3.8.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

10.9.2018

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Branislav Škripek

27.9.2018

 

 

 

Procedura uproszczona - data decyzji

6.9.2018

Data przyjęcia

18.10.2018

 

 

 

Data złożenia

19.10.2018

Ostatnia aktualizacja: 22 października 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności