Postup : 2018/0810(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0345/2018

Predkladané texty :

A8-0345/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 24/10/2018 - 11.11

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0410

SPRÁVA     *
PDF 416kWORD 51k
19.10.2018
PE 628.468v02-00 A8-0345/2018

o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov v Chorvátsku

(11284/2018 – C8-0390/2018 – 2018/0810(CNS))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajca: Branislav Škripek

(Zjednodušený postup – článok 50 ods. 1 rokovacieho poriadku)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov v Chorvátsku

(11284/2018 – C8-0390/2018 – 2018/0810(CNS))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Rady (11284/2018),

–  so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii v znení zmenenom Amsterdamskou zmluvou a na článok 9 Protokolu č. 36 o prechodných ustanoveniach, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0390/2018),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti(1), a najmä na jeho článok 33,

–  so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0345/2018),

1.  schvaľuje návrh Rady;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

(1)

  Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2008, s. 1.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Vykonávacie rozhodnutie o začatí automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov v Chorvátsku

Referenčné čísla

11284/2018 – C8-0390/2018 – 2018/0810(CNS)

Dátum konzultácie s EP

3.8.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

10.9.2018

 

 

 

Spravodajca

       dátum vymenovania

Branislav Škripek

27.9.2018

 

 

 

Zjednodušený postup – dátum rozhodnutia

6.9.2018

Dátum prijatia

18.10.2018

 

 

 

Dátum predloženia

19.10.2018

Posledná úprava: 22. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia