POROČILO o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave daktiloskopskih podatkov na Hrvaškem

19.10.2018 - (11284/2018 – C8-0390/2018 – 2018/0810(CNS)) - *

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Poročevalec: Branislav Škripek
(Poenostavljeni postopek – člen 50(1) Poslovnika)

Postopek : 2018/0810(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0345/2018
Predložena besedila :
A8-0345/2018
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave daktiloskopskih podatkov na Hrvaškem

(11284/2018 – C8-0390/2018 – 2018/0810(CNS))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka Sveta (11284/2018),

–  ob upoštevanju člena 39(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, kakor je bila spremenjena z Amsterdamsko pogodbo, in člena 9 Protokola št. 36 o prehodnih določbah, na podlagi katerih se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0390/2018),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2008/615/PNZ z dne 23. junija 2008 o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu[1], zlasti člena 33,

–  ob upoštevanju člena 78c Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0345/2018),

1.  odobri osnutek Sveta;

2.  poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

3.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti besedilo, ki ga je odobril Parlament;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

  • [1]   UL L 210, 6.8.2008, str. 1.

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Izvedbeni sklep Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave daktiloskopskih podatkov na Hrvaškem

Referenčni dokumenti

11284/2018 – C8-0390/2018 – 2018/0810(CNS)

Datum posvetovanja z EP

3.8.2018

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

10.9.2018

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Branislav Škripek

27.9.2018

 

 

 

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

6.9.2018

Datum sprejetja

18.10.2018

 

 

 

Datum predložitve

19.10.2018

Zadnja posodobitev: 22. oktober 2018
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov