Postup : 2018/0065(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0346/2018

Předložené texty :

A8-0346/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 29/11/2018 - 8.1

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0466

ZPRÁVA     ***I
PDF 713kWORD 85k
19.10.2018
PE 627.883v01-00 A8-0346/2018

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení (EU) č. 168/2013, pokud jde o používání úrovně Euro 5 u schvalování typu dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek

(COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD))

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Zpravodaj: Daniel Dalton

(Zjednodušený postup – čl. 50 odst. 2 jednacího řádu)

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení (EU) č. 168/2013, pokud jde o používání úrovně Euro 5 u schvalování typu dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek

(COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0137),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0120/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  po konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0346/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Je nutné vyjasnit výjimku pro mopedy (kategorie L1e a L2e) z požadavku na druhý stupeň systému OBD a rozšířit tuto výjimku na lehké čtyřkolky (kategorie L6e) a podkategorie motocyklů enduro (L3e-AxE) a trial (L3e-AxT).

vypouští se

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Vzhledem k tomu, že mopedy kategorií vozidel L1e a L2e jsou z požadavku na druhý stupeň systému OBD již vyloučeny, měla by být vozidla kategorie L6e, která jsou navržena a konstruována podle specifikací pro mopedy a vyráběna v poměrně malých objemech, od tohoto požadavku rovněž osvobozena.

(4)  Vzhledem k tomu, že vozidla kategorií L1e a L2e jsou z požadavku na první stupeň systému OBD již vyloučena, měla by být vozidla kategorie L6e, která jsou navržena a konstruována podle specifikací pro mopedy a vyráběna v poměrně malých objemech, od tohoto požadavku rovněž osvobozena.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)  Je nutné vyjasnit výjimku pro vozidla kategorie L1e a L1e z požadavku na druhý stupeň systému OBD a rozšířit tuto výjimku na lehké čtyřkolky (kategorie L6e) a podkategorie motocyklů enduro (L3e-AxE) a trial (L3e-AxT).

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Technologie nezbytná ke splnění limitů Euro 5 je již k dispozici, avšak Komise ve své zprávě Evropskému parlamentu a Radě na základě souhrnné studie o dopadech na životní prostředí provedené podle čl. 23 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 a týkající se etapy snižování emisí pro Euro 5 dospěla k závěru, že datum použitelnosti emisních limitů Euro 5 u některých vozidel kategorie L (L6e-B, L2e-U, L3e-AxT a L3e-AxE) bude třeba prodloužit z roku 2020 na rok 2022, aby se zvýšil poměr nákladové efektivity ve srovnání s výchozím scénářem. Kromě toho výrobci těchto vozidel, což jsou většinou malé a střední podniky, potřebují více času, aby bylo zajištěno, že přechodu na hnací ústrojí s nulovými emisemi, jako je např. elektrifikace, lze dosáhnout nákladově efektivním způsobem.

(7)  Technologie nezbytná ke splnění limitů Euro 5 je již k dispozici, avšak Komise ve své zprávě Evropskému parlamentu a Radě na základě souhrnné studie o dopadech na životní prostředí provedené podle čl. 23 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 a týkající se etapy snižování emisí pro Euro 5 dospěla k závěru, že datum použitelnosti emisních limitů Euro 5 u některých vozidel kategorie L (L6e-B, L2e-U, L3e-AxT a L3e-AxE) bude třeba prodloužit z roku 2020 na rok 2024, aby se zvýšil poměr nákladové efektivity ve srovnání s výchozím scénářem. Kromě toho výrobci těchto vozidel, což jsou většinou malé a střední podniky, potřebují více času, aby bylo zajištěno, že přechodu na hnací ústrojí s nulovými emisemi, jako je např. elektrifikace, lze dosáhnout nákladově efektivním způsobem.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a)  Čl. 30 odst. 1 nařízení (EU) č. 168/2013 vyžaduje, aby certifikát EU schválení typu obsahoval jako přílohu výsledky zkoušky. Mělo by být jasně stanoveno, že se odkazuje na list s výsledky zkoušek. Čl. 30 odst. 1 by proto měl být pozměněn tak, aby odkazoval na správnou přílohu.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Nařízení (EU) č. 168/2013 svěřilo Komisi pravomoc k přijímání aktů v přenesené pravomoci na období pěti let, jež skončí dne 21. března 2018. Jelikož je neustále třeba aktualizovat prvky právních předpisů týkajících se schválení typu v souladu s technickým pokrokem nebo zavádět jiné změny v souladu se zmocněním, měl by být čl. 75 odst. 2 uvedeného nařízení změněn tak, aby stanovil prodloužení přenesené pravomoci na dobu dalších pěti let s možností automatického prodloužení.

(9)  Nařízení (EU) č. 168/2013 svěřilo Komisi pravomoc k přijímání aktů v přenesené pravomoci na období pěti let, jež skončilo dne 21. března 2018. Jelikož je neustále třeba aktualizovat prvky právních předpisů týkajících se schválení typu v souladu s technickým pokrokem nebo zavádět jiné změny v souladu se zmocněním, měl by být čl. 75 odst. 2 uvedeného nařízení změněn tak, aby stanovil prodloužení přenesené pravomoci na dobu dalších pěti let s možností automatického prodloužení a zajistil právní jistotu, pokud jde o již přijaté akty v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Nařízení (EU) č. 168/2013

Čl. 21 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Od dat uvedených v bodě 1.8.3 přílohy IV musí být kategorie a podkategorie vozidel L3, L4e, L5e a L7e vybaveny prvním stupněm systému OBD, který kontroluje, zda nedošlo k selhání elektrotechnických nebo elektronických prvků systému pro regulaci emisí, a který se aktivuje, pokud dojde k překročení hraničních hodnot emisí stanovených v příloze VI části B2. Systémy OBD prvního stupně pro tyto kategorie a podkategorie vozidel rovněž nahlásí aktivaci jakéhokoli provozního režimu, v němž dojde k výraznému snížení točivého momentu motoru.

4.  Od dat uvedených v bodě 1.8.3 přílohy IV musí být kategorie a podkategorie vozidel L3e, L4e, L5e a L7e vybaveny prvním stupněm systému OBD, který kontroluje, zda nedošlo k selhání elektrotechnických nebo elektronických prvků systému pro regulaci emisí, a který se aktivuje, pokud dojde k překročení hraničních hodnot emisí stanovených v příloze VI části B2. Systémy OBD prvního stupně pro tyto kategorie a podkategorie vozidel rovněž nahlásí aktivaci jakéhokoli provozního režimu, v němž dojde k výraznému snížení točivého momentu motoru.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 a (nový)

Nařízení (EU) č. 168/2013

Čl. 30 – odst. 1 – písm. b

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

2a)  V čl. 30 odst. 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:

b)  výsledky zkoušek;

b)   list s výsledky zkoušek;

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 b (nový)

Nařízení (EU) č. 168/2013

Čl. 44 – odst. 1 – pododstavec 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

2b)  V čl. 44 odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

První pododstavec se použije pouze na vozidla na území Unie, na něž se v době jejich výroby vztahovalo platné EU schválení typu, která však nebyla před tím, než toto EU schválení typu pozbylo platnosti, dodána na trh, zaregistrována nebo uvedena do provozu.

První pododstavec se použije pouze na vozidla na území Unie, na něž se v době jejich výroby vztahovalo platné EU schválení typu, která však nebyla před tím, než toto EU schválení typu pozbylo platnosti, zaregistrována nebo uvedena do provozu.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (EU) č. 168/2013

Čl. 75 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 18 odst. 3, čl. 20 odst. 2, čl. 21 odst. 8, čl. 22 odst. 5 a 6, čl. 23 odst. 6 a 12, čl. 24 odst. 3, čl. 25 odst. 8, čl. 32 odst. 6, čl. 33 odst. 6, čl. 50 odst. 4, čl. 54 odst. 3, čl. 57 odst. 12 a článcích 65 a 74 je Komisi svěřena na dobu deseti let, počínaje dnem 22. března 2013. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o dalších pět let, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. Komise vypracuje zprávu o výkonu přenesené pravomoci nejpozději 22. června 2022 a devět měsíců před koncem každého následujícího pětiletého období.;

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 18 odst. 3, čl. 20 odst. 2, čl. 21 odst. 8, čl. 22 odst. 5 a 6, čl. 23 odst. 6 a 12, čl. 24 odst. 3, čl. 25 odst. 8, čl. 32 odst. 6, čl. 33 odst. 6, čl. 50 odst. 4, čl. 54 odst. 3, čl. 57 odst. 12 a článcích 65 a 74 je Komisi svěřena na dobu pěti let, počínaje dnem 22. března 2013. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o dalších pět let, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. Komise vypracuje zprávu o výkonu přenesené pravomoci nejpozději 22. června 2022 a devět měsíců před koncem každého následujícího pětiletého období.;

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 a (nový)

Nařízení (EU) č. 168/2013

Příloha II – oddíl C1 – řádek 11

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a)  V příloze II oddílu C1 řádce 11 se u podkategorií L6e-A a L6e-B vypouští znak „X“.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 a (nový)

Nařízení (EU) č. 168/2013

Příloha V – oddíl B

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

4a)  V příloze V oddílu B se obsah buňky ve druhém řádku prvního sloupce nahrazuje tímto:

Druh zkoušky I (19) Hmotnost částic (pouze Euro 5) (6)

„Druh zkoušky I (19) Hmotnost částic (pouze Euro 5)“;

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 b (nový)

Nařízení (EU) č. 168/2013

Příloha VI

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4b)  Příloha VI se mění takto:

 

a)  v oddílu B1 se vypouští první řádek odkazující na vozidla kategorie „L6e-A“;

 

b)  v oddílu B2 se v prvním řádku vypouští odkaz na poznámku (6);

 

c)  v oddílu B2 se v prvním řádku slova „L3e-L7e (6)“ nahrazují slovy „L3e, L4e, L5e, L7e“ a slova „Všechna vozidla kategorie L kromě kategorie L1e a L2e“ se nahrazují slovy „Všechna vozidla kategorie L kromě kategorie L1e, L2e a L6e“;

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Příloha – písm. a

Nařízení (EU) č. 168/2013

Příloha IV – tabulka 1 – bod 1.1.2.1.

 

Znění navržené Komisí

1.1.2.1

Euro 4: Příloha VI (A1)

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

31.12.2020; L2e-U a L6e-B: 31.12.2022

Pozměňovací návrh

1.1.2.1

Euro 4: Příloha VI (A1)

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

31.12.2020; L2e-U a L6e-B: 31.12.2024

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Příloha – písm. a

Nařízení (EU) č. 168/2013

Příloha IV – tabulka 1 – bod 1.1.2.2.

 

Znění navržené Komisí

1.1.2.2

Euro 4: Příloha VI (A1)

L3e, L4e, L5e, L7e

1.1.2016

1.1.2017

31.12.2020; pro L3e-AxE a L3e-AxT 31.12.2022

Pozměňovací návrh

1.1.2.2

Euro 4: Příloha VI (A1)

L3e, L4e, L5e, L7e

1.1.2016

1.1.2017

31.12.2020; pro L3e-AxE a L3e-AxT 31.12.2024

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Příloha – písm. a

Nařízení (EU) č. 168/2013

Příloha IV – tabulka 1 – bod 1.1.2.3.

 

Znění navržené Komisí

1.1.2.3

Euro 5: Příloha VI (A2)

L1e-L7e

1.1.2020 pro L2e-U; L3e-AxE ;L3e-AxT a L6e-B: 1.1.2022

1.1.2021 pro L2e-U; L3e-AxE; L3e-AxT a L6e-B: 1.1.2023

“;

Pozměňovací návrh

1.1.2.3

Euro 5: Příloha VI (A2)

L1e-L7e

1.1.2020 pro L2e-U; L3e-AxE; L3e-AxT a L6e-B: 1.1.2024

1.1.2021 pro L2e-U; L3e-AxE; L3e-AxT a L6e-B: 1.1.2025

“;

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Příloha – písm. c

Nařízení (EU) č. 168/2013

Příloha IV – tabulka 3 – bod 1.8.4.

 

Znění navržené Komisí

1.8.4

Funkční požadavky OBD II s výjimkou monitorování katalyzátoru

L3e, L4e, L5e-A L7e-A

1.1.2020

1.1.2021

31.12.2024

 

Postupy environmentálních zkoušek OBD II (druh testu VIII)

 

 

 

 

 

Limitní hodnoty environmentálních zkoušek OBD II, příloha VI (B1)

 

 

 

 

Pozměňovací návrh

1.8.4

Funkční požadavky OBD II s výjimkou monitorování katalyzátoru

L3e (vyjma L3e-AxE a L3e-AxT), L4e, L5e-A, L7e-A

1.1.2020

1.1.2021

31.12.2024

 

Postupy environmentálních zkoušek OBD II (druh testu VIII)

 

 

 

 

 

Limitní hodnoty environmentálních zkoušek OBD II, příloha VI (B1)

 

 

 

 

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Příloha – písm. c

Nařízení (EU) č. 168/2013

Příloha IV – tabulka 3 – bod 1.8.5

 

Znění navržené Komisí

1.8.5

Funkční požadavky OBD II

L3e, L4e, L5e-A L7e-A

1.1.2024

1.1.2025

“;

 

Postupy environmentálních zkoušek OBD II (druh testu VIII)

 

 

 

 

 

Limitní hodnoty environmentálních zkoušek OBD I, příloha VI (B2)

 

 

 

 

Pozměňovací návrh

1.8.5

Funkční požadavky OBD II

L3e (vyjma L3e-AxE a L3e-AxT), L4e, L5e-A, L7e-A

1.1.2024

1.1.2025

“;

 

Postupy environmentálních zkoušek OBD II (druh testu VIII)

 

 

 

 

 

Limitní hodnoty environmentálních zkoušek OBD II, příloha VI (B2)

 

 

 

 


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Tato zpráva se zabývá požadavky na schválení typu pro některé typy dvoukolových a tříkolových vozidel a část čtyřkolek, na něž se vztahuje nařízení (EU) č. 168/2013.

Když spolunormotvůrci přijímali právní předpisy zavádějící požadavky na emise Euro 5 pro dvoukolová, tříkolová a některá čtyřkolová vozidla, stanovili, že má být provedena komplexní environmentální studie, aby bylo možné přesněji určit, jak by měl přechod na Euro 5 probíhat, zejména u podskupin vozidel kategorie L.

Tento úkol byl dokončen v loňském roce a tato zpráva se zabývá legislativními návrhy, které navázaly na zveřejnění studie o dopadu na životní prostředí.

Doporučení jsou do značné míry v souladu s politikou stanovenou v době přijetí nařízení z roku 2013. Návrh Komise neobsahuje významnou změnu nebo odklad daných požadavků v oblasti emisí s výjimkou některých malých úseků trhu, u kterých analýza nákladů a přínosů ukázala negativní dopady.

Zpravodaj navrhuje, aby byla doporučení obsažená v environmentální studii, pokud jde o odložení uplatnění požadavků Euro 5 pro tento omezený počet vozidel a jejich třídy, přijata.

Vnímá pozitivně argumenty obsažené ve studii, totiž že přechod ze stávajících hnacích ústrojí na alternativní hnací ústrojí produkující méně emisí je u daných mikroautomobilů a specializovaných dvoukolových vozidel obtížný a vedl by ke značným sociálním a ekonomickým nákladům.

Tato vozidla by v ideálním případě mohla být na elektrický pohon; jejich koncepce i právní předpisy ale omezují jejich velikost. Rozměry a hmotnost baterií, jakož i jejich cena znamenají, že tato elektrická vozidla jsou příliš nákladná a ve srovnání s existujícími modely poháněnými naftou mají omezený dojezd.

Těžší a dražší hnací ústrojí způsobují, že tato vozidla jsou mnohem méně atraktivní a užitečná pro své primární kupující, což jsou obvykle starší lidé ve venkovských oblastech, nebo mladí lidé, kteří oproti skútru upřednostňují robustnější vozidla.

Elektrické pohonné systémy však časem k dispozici budou, a proto je správné, aby byl požadavek na soulad s normou Euro 5 odložen, nikoli odstraněn.

Tímto způsobem je dosaženo správné rovnováhy mezi ochranou životního prostředí a sociálními a ekonomickými požadavky, kdy je nutné vyhovět potřebám části populace v oblasti mobility a podpořit malé a střední podniky, které tyto mikroautomobily vyrábějí.

Odráží to rovněž rozsah dopadu těchto vozidel, neboť jejich používání není obecně rozšířené a počet prodaných kusů v Evropě není velký.

Zpravodaj proto doporučuje, aby byla v souladu s nezávislým doporučením podpořena lhůta, která jako rok přechodu stanoví 2024.

Zpravodaj však také doporučuje, aby byl návrh Komise na několika místech pozměněn.

Je třeba poznamenat, že Rada již návrh Komise přezkoumala a přijala obecný přístup. V něm provedla několik dalších změn, které zlepšují znění návrhu a opravují chyby či opomenutí.

Zpravodaj proto navrhuje, aby byly tyto změny převzaty, a to v návaznosti na diskusi s Komisí, která souhlasí, že se jedná o technické úpravy.

Jelikož chceme tuto zprávu přijmout co nejdříve, aby výrobci mohli plánovat výrobu v souladu s právními požadavky, je smysluplné omezit jednání o návrhu mezi Radou a Parlamentem, pokud nejsou nutná.

Zpravodaj zvážil pozměňovací návrhy, které předložily jiné výbory v podobě stanoviska, nepovažuje je však za nutné. Otázky, jako jsou zařízení proti neoprávněným úpravám a odpojovací zařízení, již podléhají právním závazkům obsaženým v článcích nařízení z roku 2013 a v následných aktech v přenesené pravomoci, včetně nejnovějšího aktu v přenesené pravomoci přijatého v tomto roce. Jedná se tedy o odlišnou situaci, než jako tomu bylo s některými nedávnými scénáři v jiných oblastech acquis pro motorová vozidla, a podle zpravodajova názoru jsou tyto pozměňovací návrhy již pokryty právními předpisy v jejich současné podobě.


STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (17.9.2018)

pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení (EU) č. 168/2013, pokud jde o používání úrovně Euro 5 u schvalování typu dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek

(COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD))

Zpravodajka: Adina-Ioana Vălean

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Je nutné vyjasnit výjimku pro mopedy (kategorie L1e a L2e) z požadavku na druhý stupeň systému OBD a rozšířit tuto výjimku na lehké čtyřkolky (kategorie L6e) a podkategorie motocyklů enduro (L3e-AxE) a trial (L3e-AxT).

vypouští se

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Vzhledem k tomu, že mopedy kategorií vozidel L1e a L2e jsou z požadavku na druhý stupeň systému OBD již vyloučeny, měla by být vozidla kategorie L6e, která jsou navržena a konstruována podle specifikací pro mopedy a vyráběna v poměrně malých objemech, od tohoto požadavku rovněž osvobozena.

vypouští se

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Motocykly enduro a trial mají krátkou životnost a ve své podstatě a používání jsou si velmi podobné s těžkými terénními čtyřkolkami (L7e-B), které jsou od požadavku na druhý stupeň systému OBD osvobozeny. Tato výjimka by proto měla být rozšířena na motocykly enduro a trial.

vypouští se

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Technologie nezbytná ke splnění limitů Euro 5 je již k dispozici, avšak Komise ve své zprávě Evropskému parlamentu a Radě na základě souhrnné studie o dopadech na životní prostředí provedené podle čl. 23 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 a týkající se etapy snižování emisí pro Euro 5 dospěla k závěru, že datum použitelnosti emisních limitů Euro 5 u některých vozidel kategorie L (L6e-B, L2e-U, L3e-AxT a L3e-AxE) bude třeba prodloužit z roku 2020 na rok 2022, aby se zvýšil poměr nákladové efektivity ve srovnání s výchozím scénářem. Kromě toho výrobci těchto vozidel, což jsou většinou malé a střední podniky, potřebují více času, aby bylo zajištěno, že přechodu na hnací ústrojí s nulovými emisemi, jako je např. elektrifikace, lze dosáhnout nákladově efektivním způsobem.

(7)  Technologie nezbytná ke splnění limitů Euro 5 je již k dispozici, avšak Komise ve své zprávě Evropskému parlamentu a Radě na základě souhrnné studie o dopadech na životní prostředí provedené podle čl. 23 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 a týkající se etapy snižování emisí pro Euro 5 dospěla k závěru, že datum použitelnosti emisních limitů Euro 5 u některých vozidel kategorie L (L6e-B, L2e-U, L3e-AxT a L3e-AxE) bude třeba prodloužit z roku 2020 na rok 2022, aby se zvýšil poměr nákladové efektivity ve srovnání s výchozím scénářem. Kromě toho výrobci těchto vozidel, což jsou většinou malé a střední podniky, potřebují více času, aby bylo zajištěno, že přechodu na hnací ústrojí s nulovými emisemi, jako je např. elektrifikace, lze dosáhnout nákladově efektivním způsobem. Uznává se však, že včasný přechod na technologii nulových emisí bude mít tam, kde je to možné, kladný dopad na celkové cíle Unie v oblasti životního prostředí.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Nařízení (EU) č. 168/2013

Čl. 21 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Vozidla kategorie L, s výjimkou vozidel kategorií L1e, L2e a L6e, musí být od dat použitelnosti uvedených v příloze IV vybavena palubním diagnostickým systémem (OBD), který splňuje funkční požadavky a zkušební postupy stanovené v aktech v přenesené pravomoci přijatých podle odstavce 8.

1.  Vozidla kategorie L, s výjimkou vozidel kategorií L1e, L2e a L6e, musí být od dat použitelnosti uvedených v příloze IV vybavena palubním diagnostickým systémem (OBD), který splňuje funkční požadavky a zkušební postupy stanovené v aktech v přenesené pravomoci přijatých podle odstavce 8. Výrobci navrhnou systém OBD a využívají jej tak, aby se zabránilo neoprávněným zásahům nebo svévolné manipulaci ze strany hospodářských subjektů, uživatelů či kohokoli jiného.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Nařízení (EU) č. 168/2013

Čl. 21 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Emise ze systému OBD se systematicky neliší od výsledků emisí při zkouškách v situaci, kdy jsou vozidla kategorie L v provozu za podmínek, s nimiž se lze podle rozumného očekávání setkat za běžného provozu a použití.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Příloha – odst. 1 – písm. a

Nařízení (EU) č. 168/2013

Příloha IV – body 1.1.2.1., 1.1.2.2. a 1.1.2.3

 

Znění navržené Komisí

„1.1.2.1

Euro 4: Příloha VI (A1)

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

31.12.2020; pro L2e-U a L6e-B: 31.12.2022

1.1.2.2.

Euro 4: Příloha VI (A1)

L3e,L4e,L5e, L7e

1.1.2016

1.1.2017

31.12.2020; pro L3e-AxE a L3e-AxT 31.12.2022

1.1.2.3.

Euro 5: Příloha VI (A2)

L1e-L7e

1.1.2020; pro L2e-U; L3e-AxE ; L3e-AxT and L6e-B: 1.1.2022

1.1.2021; pro L2e-U; L3e-AxE; L3e-AxT a L6e-B: 1.1.2023

“;

 

Pozměňovací návrh

„1.1.2.1

Euro 4: Příloha VI (A1)

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

31.12.2020

1.1.2.2.

Euro 4: Příloha VI (A1)

L3e,L4e,L5e, L7e

1.1.2016

1.1.2017

31.12.2020

1.1.2.3.

Euro 5: Příloha VI (A2)

L1e-L7e

1.1.2020

1.1.2021;

 

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Používání úrovně Euro 5 u schvalování typu dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek

Referenční údaje

COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

16.4.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

16.4.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Adina-Ioana Vălean

25.4.2018

Datum přijetí

13.9.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

30

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Margrete Auken, Catherine Bearder, Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, José Inácio Faria, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Urszula Krupa, Jiří Maštálka, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Linnéa Engström, Elena Gentile, Bart Staes, Tiemo Wölken

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Tonino Picula, Lieve Wierinck

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ VE VÝBORUPOŽÁDANÉM O STANOVISKO

30

+

ALDE

Catherine Bearder, Nils Torvalds, Lieve Wierinck

GUE/NGL

Jiří Maštálka

PPE

Birgit Collin Langen, José Inácio Faria, ELisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Annie Schreijer Pierik, Adina Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Linnéa Engström, Davor Škrlec, Bart Staes

4

-

ECR

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

ENF

Sylvie Goddyn

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Používání úrovně Euro 5 u schvalování typu dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek

Referenční údaje

COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD)

Datum předložení EP

19.3.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

16.4.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

16.4.2018

ITRE

16.4.2018

TRAN

16.4.2018

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

ITRE

24.4.2018

TRAN

29.8.2018

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Daniel Dalton

16.5.2018

 

 

 

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

16.5.2018

Projednání ve výboru

24.9.2018

 

 

 

Datum přijetí

17.10.2018

 

 

 

Datum předložení

19.10.2018

Poslední aktualizace: 7. listopadu 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí