ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 168/2013 όσον αφορά την εφαρμογή του σταδίου Euro 5 για την έγκριση τύπου δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων και τετράκυκλων

19.10.2018 - (COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD)) - ***I

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
Εισηγητής: Daniel Dalton
(Απλοποιημένη διαδικασία – άρθρο 50 παράγραφος 2 του Κανονισμού)
PR_COD_1amCom


Διαδικασία : 2018/0065(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0346/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0346/2018
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 168/2013 όσον αφορά την εφαρμογή του σταδίου Euro 5 για την έγκριση τύπου δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων και τετράκυκλων

(COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM[(2018)0137),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0120/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0346/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστεί η εξαίρεση για τα μοτοποδήλατα (κατηγορίες L1e και L2e) από την απαίτηση εξοπλισμού με σύστημα OBD σταδίου II και η εξαίρεση αυτή να επεκταθεί στα ελαφριά τετράκυκλα (κατηγορία L6e) και στις υποκατηγορίες μοτοσικλετών enduro (L3e-AxE) και trial (L3e-AxT).

διαγράφεται

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Δεδομένου ότι τα μοτοποδήλατα των κατηγοριών οχημάτων L1e και L2e έχουν ήδη εξαιρεθεί από την απαίτηση εξοπλισμού με σύστημα OBD σταδίου II, τα οχήματα της κατηγορίας L6e που έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με προδιαγραφές μοτοποδηλάτου και παράγονται σε σχετικά μικρή ποσότητα θα πρέπει επίσης να εξαιρεθούν από την απαίτηση αυτή.

(4)  Δεδομένου ότι τα οχήματα των κατηγοριών L1e και L2e έχουν ήδη εξαιρεθεί από την απαίτηση εξοπλισμού με σύστημα OBD σταδίου I, τα οχήματα της κατηγορίας L6e που έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με προδιαγραφές μοτοποδηλάτου και παράγονται σε σχετικά μικρή ποσότητα θα πρέπει επίσης να εξαιρεθούν από την απαίτηση αυτή.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α)  Είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστεί η εξαίρεση για τα οχήματα των κατηγοριών L1e και L1e από την απαίτηση εξοπλισμού με σύστημα OBD σταδίου II και η εξαίρεση αυτή να επεκταθεί στα ελαφριά τετράκυκλα (κατηγορία L6e) και στις υποκατηγορίες μοτοσικλετών enduro (L3e-AxE) και trial (L3e-AxT).

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Η τεχνολογία που είναι αναγκαία για τη συμμόρφωση προς τα όρια Euro 5 είναι ήδη διαθέσιμη. Ωστόσο, η Επιτροπή, στην έκθεσή της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με βάση την ολοκληρωμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που διενεργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 168/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το στάδιο εκπομπών Euro 5, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ημερομηνία εφαρμογής των ορίων εκπομπών Euro 5 για ορισμένα οχήματα κατηγορίας L (L6e-B, L2e-U, L3e-AxT και L3e-AxE) θα χρειαστεί να μετατεθεί από το 2020 στο 2022 ώστε να βελτιωθεί η οικονομική αποδοτικότητα σε σύγκριση με το βασικό σενάριο. Επιπροσθέτως, οι κατασκευαστές των οχημάτων αυτών, οι οποίοι είναι κυρίως ΜΜΕ, χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να εξασφαλίσουν ότι η μετάβαση προς συστήματα μετάδοσης της κίνησης με μηδενικές εκπομπές, όπως η ηλεκτροκίνηση, μπορεί να επιτευχθεί με οικονομικά αποδοτικό τρόπο.

(7)  Η τεχνολογία που είναι αναγκαία για τη συμμόρφωση προς τα όρια Euro 5 είναι ήδη διαθέσιμη. Ωστόσο, η Επιτροπή, στην έκθεσή της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με βάση την ολοκληρωμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που διενεργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 168/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το στάδιο εκπομπών Euro 5, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ημερομηνία εφαρμογής των ορίων εκπομπών Euro 5 για ορισμένα οχήματα κατηγορίας L (L6e-B, L2e-U, L3e-AxT και L3e-AxE) θα χρειαστεί να μετατεθεί από το 2020 στο 2024 ώστε να βελτιωθεί η οικονομική αποδοτικότητα σε σύγκριση με το βασικό σενάριο. Επιπροσθέτως, οι κατασκευαστές των οχημάτων αυτών, οι οποίοι είναι κυρίως ΜΜΕ, χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να εξασφαλίσουν ότι η μετάβαση προς συστήματα μετάδοσης της κίνησης με μηδενικές εκπομπές, όπως η ηλεκτροκίνηση, μπορεί να επιτευχθεί με οικονομικά αποδοτικό τρόπο.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α)  Το άρθρο 30 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 168/2013 ορίζει ότι το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΕ περιέχει, ως συνημμένο, τα αποτελέσματα των δοκιμών. Πρέπει να καταστεί σαφές ότι η αναφορά γίνεται στο δελτίο αποτελεσμάτων των δοκιμών. Ως εκ τούτου, το άρθρο 30 παράγραφος 1 θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να αναφέρεται στο σωστό συνημμένο.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Ο κανονισμός (EΕ) αριθ. 168/2013 εξουσιοδότησε την Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για μία περίοδο πέντε ετών, η οποία θα λήξει την 21η Μαρτίου 2018. Δεδομένου ότι υπάρχει συνεχής ανάγκη για επικαιροποίηση στοιχείων της νομοθεσίας για την έγκριση τύπου, ώστε να συμβαδίζουν με την τεχνική πρόοδο, ή για εισαγωγή άλλων τροποποιήσεων σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις, το άρθρο 75 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού θα πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να προβλέπεται παράταση της εξουσιοδότησης για πρόσθετη περίοδο πέντε ετών, με δυνατότητα σιωπηρής παράτασης.

(9)  Ο κανονισμός (EΕ) αριθ. 168/2013 εξουσιοδότησε την Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για μία περίοδο πέντε ετών, η οποία έληξε την 21η Μαρτίου 2018. Δεδομένου ότι υπάρχει συνεχής ανάγκη για επικαιροποίηση στοιχείων της νομοθεσίας για την έγκριση τύπου, ώστε να συμβαδίζουν με την τεχνική πρόοδο, ή για εισαγωγή άλλων τροποποιήσεων σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις, το άρθρο 75 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού θα πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να προβλέπεται παράταση της εξουσιοδότησης για πρόσθετη περίοδο πέντε ετών, με δυνατότητα σιωπηρής παράτασης, και παράλληλα να εξασφαλίζεται η ασφάλεια δικαίου όσον αφορά τις ήδη εκδοθείσες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 168/2013

Άρθρο 21 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Από τις ημερομηνίες που ορίζονται στο σημείο 1.8.3 του παραρτήματος IV, οι (υπο-)κατηγορίες οχημάτων L3, L4e, L5e και L7e διαθέτουν σύστημα OBD σταδίου I το οποίο εντοπίζει βλάβες στα ηλεκτρικά κυκλώματα και τις ηλεκτρονικές μονάδες του συστήματος ελέγχου εκπομπών και ενεργοποιείται σε περίπτωση υπέρβασης των ανώτατων ορίων εκπομπών που ορίζονται στο παράρτημα VI Β2). Τα συστήματα OBD σταδίου I γι’ αυτές τις (υπο-)κατηγορίες αναφέρουν επίσης την ενεργοποίηση τρόπων λειτουργίας που προκαλούν σημαντική μείωση της ροπής του κινητήρα.

4.  Από τις ημερομηνίες που ορίζονται στο σημείο 1.8.3 του παραρτήματος IV, οι (υπο-)κατηγορίες οχημάτων L3e, L4e, L5e και L7e διαθέτουν σύστημα OBD σταδίου I το οποίο εντοπίζει βλάβες στα ηλεκτρικά κυκλώματα και τις ηλεκτρονικές μονάδες του συστήματος ελέγχου εκπομπών και ενεργοποιείται σε περίπτωση υπέρβασης των ανώτατων ορίων εκπομπών που ορίζονται στο παράρτημα VI Β2). Τα συστήματα OBD σταδίου I γι’ αυτές τις (υπο-)κατηγορίες αναφέρουν επίσης την ενεργοποίηση τρόπων λειτουργίας που προκαλούν σημαντική μείωση της ροπής του κινητήρα.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 168/2013

Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(2α)  Στο άρθρο 30 παράγραφος 1, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

β)  τα αποτελέσματα των δοκιμών·

β)   το δελτίο αποτελεσμάτων των δοκιμών·

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 β (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 168/2013

Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(2β)  Στο άρθρο 44 παράγραφος 1, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Το πρώτο εδάφιο ισχύει μόνο για οχήματα εντός της Ένωσης τα οποία καλύπτονταν από ισχύουσα έγκριση τύπου ΕΕ κατά τον χρόνο παραγωγής τους, αλλά δεν είχαν ούτε διατεθεί στην αγορά, ταξινομηθεί ούτε τεθεί σε κυκλοφορία πριν από τη λήξη ισχύος της εν λόγω έγκρισης τύπου ΕΕ.

Το πρώτο εδάφιο ισχύει μόνο για οχήματα εντός της Ένωσης τα οποία καλύπτονταν από ισχύουσα έγκριση τύπου ΕΕ κατά τον χρόνο παραγωγής τους, αλλά δεν είχαν ούτε ταξινομηθεί ούτε τεθεί σε κυκλοφορία πριν από τη λήξη ισχύος της εν λόγω έγκρισης τύπου ΕΕ.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 168/2013

Άρθρο 75 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 3, στο άρθρο 20 παράγραφος 2, στο άρθρο 21 παράγραφος 8, στο άρθρο 22 παράγραφοι 5 και 6, στο άρθρο 23 παράγραφοι 6 και 12, στο άρθρο 24 παράγραφος 3, στο άρθρο 25 παράγραφος 8, στο άρθρο 32 παράγραφος 6, στο άρθρο 33 παράγραφος 6, στο άρθρο 50 παράγραφος 4, στο άρθρο 54 παράγραφος 3, στο άρθρο 57 παράγραφος 12, στο άρθρο 65 και στο άρθρο 74 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο δέκα ετών από τις 22 Μαρτίου 2013. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους πέντε ετών, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο στις 22 Ιουνίου 2022 και εννέα μήνες πριν από τη λήξη κάθε επόμενης πενταετούς περιόδου.

2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 3, στο άρθρο 20 παράγραφος 2, στο άρθρο 21 παράγραφος 8, στο άρθρο 22 παράγραφοι 5 και 6, στο άρθρο 23 παράγραφοι 6 και 12, στο άρθρο 24 παράγραφος 3, στο άρθρο 25 παράγραφος 8, στο άρθρο 32 παράγραφος 6, στο άρθρο 33 παράγραφος 6, στο άρθρο 50 παράγραφος 4, στο άρθρο 54 παράγραφος 3, στο άρθρο 57 παράγραφος 12, στο άρθρο 65 και στο άρθρο 74 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από τις 22 Μαρτίου 2013. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους πέντε ετών, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο στις 22 Ιουνίου 2022 και εννέα μήνες πριν από τη λήξη κάθε επόμενης πενταετούς περιόδου.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 168/2013

Παράρτημα II – τμήμα Γ1 – γραμμή 11

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α)  Στο παράρτημα ΙΙ, τμήμα Γ1, στη σειρά 11, το σημείο «Χ» διαγράφεται για τις υποκατηγορίες L6e-A και L6e-B·

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 168/2013

Παράρτημα V – τμήμα Β

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(4α)  Στο παράρτημα V, τμήμα Β, το περιεχόμενο της δεύτερης γραμμής στην πρώτη στήλη αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Δοκιμή τύπου I (19) Μάζα σωματιδιακής ύλης (μόνο Euro 5) (6)

«Δοκιμή τύπου I (19) Μάζα σωματιδιακής ύλης (μόνο Euro 5)»·

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 β (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 168/2013

Παράρτημα VI

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4β)  Το παράρτημα VΙ τροποποιείται ως εξής:

 

α)  στο τμήμα B1, η πρώτη σειρά που αναφέρεται στην κατηγορία οχημάτων «L6e-A» διαγράφεται·

 

β)  στο τμήμα B2, στην πρώτη σειρά, η αναφορά στη σημείωση (6) διαγράφεται·

 

γ)  στο τμήμα B2, στην πρώτη σειρά, οι λέξεις: «L3e-L7e (6)» αντικαθίστανται από τις λέξεις: «L3e, L4e, L5e, L7e» και οι λέξεις: «Όλα τα οχήματα της κατηγορίας L εκτός από την κατηγορία L1e και L2e» αντικαθίστανται από τις λέξεις: «Όλα τα οχήματα της κατηγορίας L εκτός από την κατηγορία L1e, L2e και L6e»·

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 168/2013

Παράρτημα IV – πίνακας 1 – σημείο 1.1.2.1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

1.1.2.1.

Euro 4: Παράρτημα VI A1

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

31.12.2020· για L2e-U και L6e-B: 31.12.2022

Τροπολογία

1.1.2.1.

Euro 4: Παράρτημα VI A1

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

31.12.2020· για L2e-U και L6e-B: 31.12.2024

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 168/2013

Παράρτημα IV – πίνακας 1 – σημείο 1.1.2.2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

1.1.2.2.

Euro 4: Παράρτημα VI A1

L3e,L4e,L5e,L7e

1.1.2016

1.1.2017

31.12.2020· για L3e-AxE και L3e-AxT 31.12.2022

Τροπολογία

1.1.2.2.

Euro 4: Παράρτημα VI A1

L3e,L4e,L5e, L7e

1.1.2016

1.1.2017

31.12.2020· για L3e-AxE και L3e-AxT 31.12.2024

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 168/2013

Παράρτημα IV – πίνακας 1 – σημείο 1.1.2.3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

1.1.2.3.

Euro 5: Παράρτημα VI A2

L1e-L7e

1.1.2020· για L2e-U· L3e-AxE· L3e-AxT και L6e-B: 1.1.2022

1.1.2021· για L2e-U· L3e-AxE· L3e-AxT και L6e-B: 1.1.2023

»·

Τροπολογία

1.1.2.3.

Euro 5: Παράρτημα VI A2

L1e-L7e

1.1.2020· για L2e-U· L3e-AxE·L3e-AxT και L6e-B: 1.1.2024

1.1.2021· για L2e-U· L3e-AxE· L3e-AxT και L6e-B: 1.1.2025

»·

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα – στοιχείο γ)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 168/2013

Παράρτημα IV – πίνακας 3 – σημείο 1.8.4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

1.8.4.

Λειτουργικές απαιτήσεις OBD σταδίου II εξαιρουμένης της παρακολούθησης καταλύτη

L3e, L4e, L5e-A, L7e-A

1.1.2020

1.1.2021

31.12.2024

 

Διαδικασίες περιβαλλοντικής δοκιμής OBD σταδίου II (δοκιμή τύπου VIII)

 

 

 

 

 

Όρια περιβαλλοντικής δοκιμής OBD σταδίου II, παράρτημα VI B1)

 

 

 

 

Τροπολογία

1.8.4

Λειτουργικές απαιτήσεις OBD σταδίου II εξαιρουμένης της παρακολούθησης καταλύτη

L3e (εξαιρουμένων των L3e-AxE και L3e-AxT), L4e, L5e-A, L7e-A

1.1.2020

1.1.2021

31.12.2024

 

Διαδικασίες περιβαλλοντικής δοκιμής OBD σταδίου II (δοκιμή τύπου VIII)

 

 

 

 

 

Όρια περιβαλλοντικής δοκιμής OBD σταδίου II, παράρτημα VI B1)

 

 

 

 

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα – στοιχείο γ)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 168/2013

Παράρτημα IV – πίνακας 3 – σημείο 1.8.5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

1.8.5.

Λειτουργικές απαιτήσεις OBD σταδίου II,

L3e, L4e, L5e-A, L7e-A

1.1.2024

1.1.2025

»·

 

Διαδικασίες περιβαλλοντικής δοκιμής OBD σταδίου II (δοκιμή τύπου VIII),

 

 

 

 

 

Όρια περιβαλλοντικής δοκιμής OBD σταδίου II, παράρτημα VI (B2)

 

 

 

 

Τροπολογία

1.8.5.

Λειτουργικές απαιτήσεις OBD σταδίου II,

L3e (εξαιρουμένων των L3e-AxE και L3e-AxT), L4e, L5e-A, L7e-A

1.1.2024

1.1.2025

»·

 

Διαδικασίες περιβαλλοντικής δοκιμής OBD σταδίου II (δοκιμή τύπου VIII),

 

 

 

 

 

Όρια περιβαλλοντικής δοκιμής OBD σταδίου II, παράρτημα VI (B2)

 

 

 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα έκθεση αφορά τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για ορισμένους τύπους δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων και ένα τμήμα των τετράκυκλων που καλύπτονται από τον κανονισμό ΕΕ αριθ. 168/2013.

Κατά την έγκριση της νομοθεσίας για την εισαγωγή των απαιτήσεων εκπομπών Euro 5 σε δίκυκλα, τρίκυκλα και σε ορισμένα τετράκυκλα οχήματα, οι συννομοθέτες προέβλεπαν συνολική περιβαλλοντική μελέτη που πρέπει να εκπονηθεί προκειμένου να καθοριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η μετάβαση στο Euro 5, ιδίως για υποσύνολα της κατηγορίας οχημάτων L.

Το έργο αυτό ολοκληρώθηκε το περασμένο έτος και η έκθεση εξετάζει τις νομοθετικές προτάσεις που ακολούθησαν τη δημοσίευση της περιβαλλοντικής μελέτης.

Οι συστάσεις είναι σε μεγάλο βαθμό σύμφωνες με την πολιτική που καθορίστηκε κατά την έκδοση του κανονισμού του 2013. Η πρόταση της Επιτροπής δεν επιφέρει σημαντική τροποποίηση ή αναβολή των απαιτήσεων σχετικά με τις εκπομπές, εκτός από ορισμένα μικρά τμήματα της αγοράς όπου η ανάλυση κόστους-οφέλους παρουσιάζει αρνητικά αποτελέσματα.

Ο εισηγητής προτείνει να ακολουθηθούν οι συστάσεις που διατυπώθηκαν στην περιβαλλοντική μελέτη όσον αφορά την αναβολή της εφαρμογής των απαιτήσεων Euro 5 για τους εν λόγω περιορισμένους αριθμούς και κατηγορίες οχημάτων.

Ο εισηγητής συμμερίζεται τα επιχειρήματα που διατυπώνονται στη μελέτη, δηλαδή ότι η μετάβαση από τα σημερινά συστήματα κίνησης σε εναλλακτικά συστήματα κίνησης με λιγότερες εκπομπές για τα εν λόγω μικροαυτοκίνητα και ειδικές κατηγορίες δικύκλων είναι δύσκολη και θα οδηγούσε σε σημαντικό κοινωνικό και οικονομικό κόστος.

Στην ιδανική περίπτωση, τα οχήματα αυτά θα μπορούσαν να λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια· ωστόσο, το μέγεθός τους είναι περιορισμένο, λόγω σχεδιασμού και κανονισμών. Οι διαστάσεις και το βάρος των συσσωρευτών, σε συνδυασμό με το κόστος, σημαίνουν ότι τα εν λόγω ηλεκτρικά οχήματα είναι πολύ ακριβά και έχουν περιορισμένη εμβέλεια σε σύγκριση με τα υφιστάμενα μοντέλα με κινητήρες ντίζελ.

Τα βαρύτερα και πιο ακριβά συστήματα κίνησης καθιστούν τα οχήματα αυτά πολύ λιγότερο ελκυστικά και χρήσιμα για τους κύριους αγοραστές τους, οι οποίοι είναι συνήθως ηλικιωμένοι και ζουν σε αγροτικές περιοχές ή νέοι που προτιμούν ένα πιο ισχυρό όχημα σε σύγκριση με τα μοτοποδήλατα.

Με την πάροδο του χρόνου, ωστόσο, θα γίνουν διαθέσιμα και ηλεκτρικά συστήματα κίνησης και, ως εκ τούτου, είναι σωστό να αναβληθεί αντί να καταργηθεί η απαίτηση για συμμόρφωση με το Euro 5.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η σωστή ισορροπία μεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος και των κοινωνικών και οικονομικών επιταγών για την κάλυψη των αναγκών κινητικότητας μερίδων του κοινού και την υποστήριξη των ΜΜΕ που κατασκευάζουν αυτά τα μικροαυτοκίνητα.

Αντικατοπτρίζεται επίσης το μέγεθος του αντικτύπου που έχουν τα εν λόγω οχήματα, καθώς αυτά δεν χρησιμοποιούνται ευρέως και έχουν περιορισμένο αριθμό πωλήσεων στην Ευρώπη.

Ως εκ τούτου, ο εισηγητής συνιστά την υποστήριξη της προθεσμίας του 2024 για τη μετάβαση, σύμφωνα με την ανεξάρτητη σύσταση.

Σε άλλα σημεία, ο εισηγητής προτείνει λίγες τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Συμβούλιο επανεξέτασε ήδη την πρόταση της Επιτροπής και ενέκρινε μια γενική προσέγγιση. Στη γενική προσέγγιση, προέβη σε ορισμένες άλλες τροποποιήσεις οι οποίες βελτιώνουν τη διατύπωση και διορθώνουν σφάλματα ή παραλείψεις.

Συνεπώς, ο εισηγητής πρότεινε την αποδοχή των εν λόγω τροποποιήσεων μετά από συζήτηση με την Επιτροπή, η οποία συμφωνεί ότι οι εν λόγω αλλαγές συνιστούν τεχνικές διορθώσεις.

Προκειμένου να εγκριθεί η παρούσα έκθεση όσο το δυνατόν νωρίτερα, ώστε οι κατασκευαστές να είναι σε θέση να προγραμματίσουν την παραγωγή τους σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις, είναι σκόπιμο να περιοριστεί η ανάγκη διαπραγματεύσεων μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου όσον αφορά τη διατύπωση, όταν αυτές δεν είναι αναγκαίες.

Ο εισηγητής εξέτασε τις τροπολογίες που κατέθεσαν άλλες επιτροπές μέσω γνωμοδοτήσεων· ωστόσο, δεν τις θεωρεί αναγκαίες. Ζητήματα όπως οι διατάξεις κατά της παραποίησης και αναστολής αποτελούν ήδη αντικείμενο νομικών υποχρεώσεων στα άρθρα του κανονισμού του 2013 και των μεταγενέστερων κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, συμπεριλαμβανομένης της πλέον πρόσφατης κατ’ εξουσιοδότηση πράξης που εκδόθηκε κατά το τρέχον έτος. Πρόκειται επομένως για διαφορετική κατάσταση σε σύγκριση με ορισμένες πρόσφατες καταστάσεις σε άλλα σημεία του κεκτημένου στον τομέα των οχημάτων με κινητήρα και, κατά τη γνώμη του εισηγητή, αυτές οι τροπολογίες καλύπτονται ήδη από το νόμο ως έχει.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (17.9.2018)

προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 168/2013 όσον αφορά την εφαρμογή του σταδίου Euro 5 για την έγκριση τύπου δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων και τετράκυκλων
(COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Adina-Ioana Vălean

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστεί η εξαίρεση για τα μοτοποδήλατα (κατηγορίες L1e και L2e) από την απαίτηση εξοπλισμού με σύστημα OBD σταδίου II και η εξαίρεση αυτή να επεκταθεί στα ελαφριά τετράκυκλα (κατηγορία L6e) και στις υποκατηγορίες μοτοσικλετών enduro (L3e-AxE) και trial (L3e-AxT).

διαγράφεται

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Δεδομένου ότι τα μοτοποδήλατα των κατηγοριών οχημάτων L1e και L2e έχουν ήδη εξαιρεθεί από την απαίτηση εξοπλισμού με σύστημα OBD σταδίου II, τα οχήματα της κατηγορίας L6e που έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με προδιαγραφές μοτοποδηλάτου και παράγονται σε σχετικά μικρή ποσότητα θα πρέπει επίσης να εξαιρεθούν από την απαίτηση αυτή.

διαγράφεται

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Οι μοτοσικλέτες enduro και trial έχουν μικρή διάρκεια ζωής και είναι παρόμοιες ως προς τη φύση και τη χρήση τους με τις βαριές τετράτροχες μοτοσικλέτες (quad) παντός εδάφους (L7e-B) οι οποίες εξαιρούνται από την απαίτηση συστήματος OBD σταδίου II. Κατά συνέπεια, η εξαίρεση αυτή θα πρέπει να επεκταθεί στις μοτοσικλέτες enduro και trial.

διαγράφεται

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Η τεχνολογία που είναι αναγκαία για τη συμμόρφωση προς τα όρια Euro 5 είναι ήδη διαθέσιμη. Ωστόσο, η Επιτροπή, στην έκθεσή της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με βάση την ολοκληρωμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που διενεργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 168/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το στάδιο εκπομπών Euro 5, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ημερομηνία εφαρμογής των ορίων εκπομπών Euro 5 για ορισμένα οχήματα κατηγορίας L (L6e-B, L2e-U, L3e-AxT και L3e-AxE) θα χρειαστεί να μετατεθεί από το 2020 στο 2022 ώστε να βελτιωθεί η οικονομική αποδοτικότητα σε σύγκριση με το βασικό σενάριο. Επιπροσθέτως, οι κατασκευαστές των οχημάτων αυτών, οι οποίοι είναι κυρίως ΜΜΕ, χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να εξασφαλίσουν ότι η μετάβαση προς συστήματα μετάδοσης της κίνησης με μηδενικές εκπομπές, όπως η ηλεκτροκίνηση, μπορεί να επιτευχθεί με οικονομικά αποδοτικό τρόπο.

(7)  Η τεχνολογία που είναι αναγκαία για τη συμμόρφωση προς τα όρια Euro 5 είναι ήδη διαθέσιμη. Ωστόσο, η Επιτροπή, στην έκθεσή της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με βάση την ολοκληρωμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που διενεργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 168/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το στάδιο εκπομπών Euro 5, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ημερομηνία εφαρμογής των ορίων εκπομπών Euro 5 για ορισμένα οχήματα κατηγορίας L (L6e-B, L2e-U, L3e-AxT και L3e-AxE) θα χρειαστεί να μετατεθεί από το 2020 στο 2022 ώστε να βελτιωθεί η οικονομική αποδοτικότητα σε σύγκριση με το βασικό σενάριο. Επιπροσθέτως, οι κατασκευαστές των οχημάτων αυτών, οι οποίοι είναι κυρίως ΜΜΕ, χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να εξασφαλίσουν ότι η μετάβαση προς συστήματα μετάδοσης της κίνησης με μηδενικές εκπομπές, όπως η ηλεκτροκίνηση, μπορεί να επιτευχθεί με οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Ωστόσο, αναγνωρίζεται ότι η έγκαιρη μετάβαση στην τεχνολογία μηδενικών εκπομπών θα έχει, όπου είναι δυνατόν, θετικό αντίκτυπο στους συνολικούς περιβαλλοντικούς στόχους της Ένωσης.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 168/2013

Άρθρο 21 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα οχήματα της κατηγορίας L, εξαιρουμένων των οχημάτων L1e, L2e και L6e, διαθέτουν σύστημα OBD το οποίο συμμορφώνεται με τις λειτουργικές απαιτήσεις και τις διαδικασίες δοκιμών που ορίζονται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 8 και σύμφωνα με τις ημερομηνίες εφαρμογής που ορίζονται στο παράρτημα IV.

1.  Τα οχήματα της κατηγορίας L, εξαιρουμένων των οχημάτων L1e, L2e και L6e, διαθέτουν σύστημα OBD το οποίο συμμορφώνεται με τις λειτουργικές απαιτήσεις και τις διαδικασίες δοκιμών που ορίζονται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 8 και σύμφωνα με τις ημερομηνίες εφαρμογής που ορίζονται στο παράρτημα IV. Οι κατασκευαστές σχεδιάζουν και χρησιμοποιούν το σύστημα OBD κατά τρόπο που δεν επιτρέπει την παραποίηση ή τη σκόπιμη χειραγώγηση από οικονομικούς φορείς, τους χρήστες ή οποιονδήποτε άλλο τρίτο.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 168/2013

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Οι εκπομπές που καταγράφονται από το σύστημα OBD δεν επιτρέπεται να αποκλίνουν συστηματικά από τις καταγραφόμενες κατά τη δοκιμή εκπομπών επιδόσεις, όταν τα εν λόγω οχήματα της κατηγορίας L λειτουργούν υπό συνθήκες που ευλόγως μπορούν να αναμένονται κατά την κανονική λειτουργία και χρήση.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα - παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 168/2013

Παράρτημα IV – σημεία 1.1.2.1., 1.1.2.2. και 1.1.2.3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

«1.1.2.1.

Euro 4: Παράρτημα VI A1

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

31.12.2020· για L2e-U και L6e-B: 31.12.2022

1.1.2.2.

Euro 4: Παράρτημα VI A1

L3e,L4e,L5e, L7e

1.1.2016

1.1.2017

31.12.2020· για L3e-AxE και L3e-AxT 31.12.2022

1.1.2.3.

Euro 5: Παράρτημα VI A2

L1e-L7e

1.1.2020· για L2e-U· L3e-AxE· L3e-AxT και L6e-B: 1.1.2022

1.1.2021· για L2e-U· L3e-AxE· L3e-AxT και L6e-B: 1.1.2023

»·

 

Τροπολογία

«1.1.2.1.

Euro 4: Παράρτημα VI A1

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

31.12.2020

1.1.2.2.

Euro 4: Παράρτημα VI A1

L3e,L4e,L5e, L7e

1.1.2016

1.1.2017

31.12.2020

1.1.2.3.

Euro 5: Παράρτημα VI A2

L1e-L7e

1.1.2020

1.1.2021·

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Εφαρμογή του σταδίου Euro 5 για την έγκριση τύπου δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων και τετράκυκλων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

16.4.2018

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

16.4.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Adina-Ioana Vălean

25.4.2018

Ημερομηνία έγκρισης

13.9.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

30

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Margrete Auken, Catherine Bearder, Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, José Inácio Faria, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Urszula Krupa, Jiří Maštálka, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Linnéa Engström, Elena Gentile, Bart Staes, Tiemo Wölken

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Tonino Picula, Lieve Wierinck

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

30

+

ALDE

Catherine Bearder, Nils Torvalds, Lieve Wierinck

GUE/NGL

Jiří Maštálka

PPE

Birgit Collin Langen, José Inácio Faria, ELisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Annie Schreijer Pierik, Adina Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Linnéa Engström, Davor Škrlec, Bart Staes

4

-

ECR

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

ENF

Sylvie Goddyn

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Εφαρμογή του σταδίου Euro 5 για την έγκριση τύπου δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων και τετράκυκλων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

19.3.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

16.4.2018

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

16.4.2018

ITRE

16.4.2018

TRAN

16.4.2018

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

ITRE

24.4.2018

TRAN

29.8.2018

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Daniel Dalton

16.5.2018

 

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία της απόφασης

16.5.2018

Εξέταση στην επιτροπή

24.9.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

17.10.2018

 

 

 

Ημερομηνία κατάθεσης

19.10.2018

Τελευταία ενημέρωση: 7 Νοεμβρίου 2018
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου