Menetlus : 2018/0065(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0346/2018

Esitatud tekstid :

A8-0346/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 29/11/2018 - 8.1

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0466

RAPORT     ***I
PDF 617kWORD 94k
19.10.2018
PE 627.883v01-00 A8-0346/2018

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 168/2013 seoses Euro 5 taseme kohaldamisega kahe-, kolme- ja neljarattaliste sõidukite tüübikinnituse suhtes

(COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD))

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

Raportöör: Daniel Dalton

(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 50 lõige 2)

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 KESKKONNA-, RAHVATERVISE JA TOIDUOHUTUSE KOMISJONI ARVAMUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 168/2013 seoses Euro 5 taseme kohaldamisega kahe-, kolme- ja neljarattaliste sõidukite tüübikinnituse suhtes

(COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0137),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0120/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  pärast konsulteerimist Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0346/2018),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  On vaja täpsustada mopeedidele (kategooriad L1e ja L2e) tehtavat erandit II põlvkonna OBD-süsteemi nõudest ning laiendada seda erandit kergetele neljarattalistele sõidukitele (kategooria L6e) ning Enduro-mootorrataste (L3e-AxE) ja Trial-mootorrataste (L3e-AxT) alamkategooriatele.

välja jäetud

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Arvestades, et kategooriate L1e ja L2e mopeedid on II põlvkonna OBD-süsteemi nõudest juba välja jäetud, tuleks sellest nõudest vabastada ka kategooria L6 sõidukid, mis on kavandatud ja ehitatud mopeedi spetsifikatsioonide alusel ning toodetud üsna väikestes kogustes.

(4)  Arvestades, et kategooriate L1e ja L2e sõidukid on I põlvkonna OBD-süsteemi nõudest juba välja jäetud, tuleks sellest nõudest vabastada ka kategooria L6 sõidukid, mis on kavandatud ja ehitatud mopeedi spetsifikatsioonide alusel ning toodetud üsna väikestes kogustes.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 a)  On vaja täpsustada kategooriate L1e ja L2e sõidukitele tehtavat erandit II põlvkonna OBD-süsteemi nõudest ning laiendada seda erandit kergetele neljarattalistele sõidukitele (kategooria L6e) ning Enduro-mootorrataste (L3e-AxE) ja Trial-mootorrataste (L3e-AxT) alamkategooriatele.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  Euro 5 piirväärtuste täitmiseks vajalik tehnoloogia on juba olemas, kuid seoses Euro 5 heitkoguste piirväärtustega järeldas komisjon siiski oma aruandes, mille ta esitas Euroopa Parlamendile ja nõukogule määruse (EL) nr 168/2013 artikli 23 lõike 4 kohase L-kategooria sõidukite suhtes kohaldatavaid Euro 5 keskkonnanõudeid käsitleva põhjaliku mõju-uuringu kohta, et Euro 5 heitkoguste piirväärtuste kohaldamise kuupäeva teatavate L-kategooria sõidukite puhul (L6e-B, L2e-U, L3e-AxT ja L3e-AxE) tuleks 2020. aastalt edasi lükata 2022. aastale, et suurendada kulutasuvust võrreldes lähtetasemega. Lisaks vajavad selliste sõidukite tootjad, kes on peamiselt väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad, rohkem aega, et üleminek nullheitega jõuseadmetele, näiteks elektriseadmetele, oleks kulutõhus.

(7)  Euro 5 piirväärtuste täitmiseks vajalik tehnoloogia on juba olemas, kuid seoses Euro 5 heitkoguste piirväärtustega järeldas komisjon siiski oma aruandes, mille ta esitas Euroopa Parlamendile ja nõukogule määruse (EL) nr 168/2013 artikli 23 lõike 4 kohase L-kategooria sõidukite suhtes kohaldatavaid Euro 5 keskkonnanõudeid käsitleva põhjaliku mõju-uuringu kohta, et Euro 5 heitkoguste piirväärtuste kohaldamise kuupäeva teatavate L-kategooria sõidukite puhul (L6e-B, L2e-U, L3e-AxT ja L3e-AxE) tuleks 2020. aastalt edasi lükata 2024. aastale, et suurendada kulutasuvust võrreldes lähtetasemega. Lisaks vajavad selliste sõidukite tootjad, kes on peamiselt väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad, rohkem aega, et üleminek nullheitega jõuseadmetele, näiteks elektriseadmetele, oleks kulutõhus.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 a)  Määruse (EL) nr 168/2013 artikli 30 lõikes 1 on nõutud, et ELi tüübikinnitustunnistus sisaldaks lisana katsetulemusi. Tuleks selgelt välja tuua, et silmas peetakse katsetulemuste lehte. Artikli 30 lõiget 1 tuleks seega muuta, nii et see osutaks asjakohasele lisale.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)  Määrusega (EL) nr 168/2013 anti komisjonile viieks aastaks volitused võtta vastu delegeeritud õigusakte ja see periood lõpeb 21. märtsil 2018. Kuna pidevalt on vaja ajakohastada tüübikinnitust käsitlevate õigusaktide elemente tehnika arenguga või teha kooskõlas volitustega muid muudatusi, tuleks kõnealuse määruse artikli 75 lõiget 2 muuta, et näha ette volituste delegeerimine veel viieks aastaks koos automaatse pikendamise võimalusega.

(9)  Määrusega (EL) nr 168/2013 anti komisjonile viieks aastaks volitused võtta vastu delegeeritud õigusakte ja see periood lõppes 21. märtsil 2018. Kuna pidevalt on vaja ajakohastada tüübikinnitust käsitlevate õigusaktide elemente tehnika arenguga või teha kooskõlas volitustega muid muudatusi, tuleks kõnealuse määruse artikli 75 lõiget 2 muuta, et näha ette volituste delegeerimine veel viieks aastaks koos automaatse pikendamise võimalusega, tagades samal ajal õiguskindluse juba vastu võetud delegeeritud õigusaktide suhtes.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EL) nr 168/2013

Artikkel 21 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Alates IV lisa punktis 1.8.3 sätestatud kuupäevadest varustatakse (alam)kategooriate L3, L4e, L5e ja L7e sõidukid I põlvkonna OBD-süsteemiga, mis jälgib heitkoguste kontrolli süsteemi vooluahelate ja elektroonika tõrkeid ning mis rakendub, kui VI lisa B2 osas sätestatud heitkoguste piirväärtuseid ületatakse. Nimetatud (alam)kategooriate sõidukite I põlvkonna OBD-süsteemid annavad ka teavet mis tahes töörežiimi rakendumisest, mis vähendab olulisel määral mootori pöördemomenti.

4.  Alates IV lisa punktis 1.8.3 sätestatud kuupäevadest varustatakse (alam)kategooriate L3e, L4e, L5e ja L7e sõidukid I põlvkonna OBD-süsteemiga, mis jälgib heitkoguste kontrolli süsteemi vooluahelate ja elektroonika tõrkeid ning mis rakendub, kui VI lisa B2 osas sätestatud heitkoguste piirväärtuseid ületatakse. Nimetatud (alam)kategooriate sõidukite I põlvkonna OBD-süsteemid annavad ka teavet mis tahes töörežiimi rakendumisest, mis vähendab olulisel määral mootori pöördemomenti.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)

Määrus (EL) nr 168/2013

Artikkel 30 – lõige 1 – punkt b

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(2 a)  Artikli 30 lõike 1 punkt b asendatakse järgmisega:

b)  katsetulemused;

b)   katsetulemuste leht;“;

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 b (uus)

Määrus (EL) nr 168/2013

Artikkel 44 – lõige 1 – lõik 2

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(2 b)  Artikli 44 lõike 1 teine lõik asendatakse järgmisega:

Esimest lõiku kohaldatakse ainult liidu territooriumil asuvate sõidukite suhtes, mis nende tootmise ajal olid hõlmatud kehtiva ELi tüübikinnitusega, kuid mida ei tehtud turul kättesaadavaks, registreeritud ega võetud kasutusele enne ELi tüübikinnituse kehtivuse lõppu.

Esimest lõiku kohaldatakse ainult liidu territooriumil asuvate sõidukite suhtes, mis nende tootmise ajal olid hõlmatud kehtiva ELi tüübikinnitusega, kuid mida ei registreeritud ega võetud kasutusele enne ELi tüübikinnituse kehtivuse lõppu.“;

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EL) nr 168/2013

Artikkel 75 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artikli 18 lõikes 3, artikli 20 lõikes 2, artikli 21 lõikes 8, artikli 22 lõigetes 5 ja 6, artikli 23 lõigetes 6 ja 12, artikli 24 lõikes 3, artikli 25 lõikes 8, artikli 32 lõikes 6, artikli 33 lõikes 6, artikli 50 lõikes 4, artikli 54 lõikes 3, artikli 57 lõikes 12, artiklis 65 ja artiklis 74 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile kümneks aastaks alates 22. märtsist 2013. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt viieks aastaks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt 22. juuniks 2022 ja üheksa kuud enne iga järgneva viieaastase ajavahemiku lõppu.

2.  Artikli 18 lõikes 3, artikli 20 lõikes 2, artikli 21 lõikes 8, artikli 22 lõigetes 5 ja 6, artikli 23 lõigetes 6 ja 12, artikli 24 lõikes 3, artikli 25 lõikes 8, artikli 32 lõikes 6, artikli 33 lõikes 6, artikli 50 lõikes 4, artikli 54 lõikes 3, artikli 57 lõikes 12, artiklis 65 ja artiklis 74 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates 22. märtsist 2013. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt viieks aastaks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt 22. juuniks 2022 ja üheksa kuud enne iga järgneva viieaastase ajavahemiku lõppu.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 a (uus)

Määrus (EL) nr 168/2013

II lisa – jagu C1 – rida 11

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 a)  II lisa jao C1 reas 11 kustutatakse alamkategooriate L6e-A ja L6e-B puhul märk „X“;

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 a (uus)

Määrus (EL) nr 168/2013

V lisa – B osa

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(4 a)  V lisa B osas asendatakse esimese tulba teise rea lahtri sisu järgmisega:

I tüübi katse (19) Tahkete osakeste mass (ainult Euro5) (6)

„I tüübi katse (19) Tahkete osakeste mass (ainult Euro 5)“;

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 b (uus)

Määrus (EL) nr 168/2013

VI lisa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 b)  VI lisa muudetakse järgmiselt:

 

a)  B1 osas jäetakse välja esimene rida, mis osutab sõidukikategooriale „L6e-A“;

 

b)  B2 osas jäetakse esimeses reas välja viide märkusele 6;

 

c)  B2 osas asendatakse esimeses reas sõnad „L3e – L7e (6)“ sõnadega „L3e, L4e, L5e, L7e“ ja sõnad „Kõik L-kategooria sõidukid, välja arvatud L1e- ja L2e-kategooria“ asendatakse sõnadega „Kõik L-kategooria sõidukid, välja arvatud L1e-, L2e- ja L6e-kategooria“;

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Lisa – punkt a

Määrus (EL) nr 168/2013

IV lisa – tabel 1 – punkt 1.1.2.1

 

Komisjoni ettepanek

1.1.2.1.

Euro 4: VI lisa A1 osa

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

31.12.2020; L2e-U ja L6e-B: 31.12.2022

Muudatusettepanek

1.1.2.1.

Euro 4: VI lisa A1 osa

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

31.12.2020; L2e-U ja L6e-B: 31.12.2024

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Lisa – punkt a

Määrus (EL) nr 168/2013

IV lisa – tabel 1 – punkt 1.1.2.2

 

Komisjoni ettepanek

1.1.2.2.

Euro 4: VI lisa A1 osa

L3e,L4e,L5e,L7e

1.1.2016

1.1.2017

31.12.2020; L3e-AxE ja L3e-AxT 31.12.2022

Muudatusettepanek

1.1.2.2.

Euro 4: VI lisa A1 osa

L3e, L4e, L5e, L7e

1.1.2016

1.1.2017

31.12.2020; L3e-AxE ja L3e-AxT 31.12.2024

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Lisa – punkt a

Määrus (EL) nr 168/2013

IV lisa – tabel 1 – punkt 1.1.2.3

 

Komisjoni ettepanek

1.1.2.3.

Euro 5: VI lisa A2 osa

L1e–L7e

1.1.2020; L2e-U; L3e-AxE ;L3e-AxT ja L6e-B: 1.1.2022

1.1.2021; L2e-U; L3e-AxE; L3e-AxT ja L6e-B: 1.1.2023

“;

Muudatusettepanek

1.1.2.3.

Euro 5: VI lisa A2 osa

L1e–L7e

1.1.2020; L2e-U; L3e-AxE; L3e-AxT ja L6e-B: 1.1.2024

1.1.2021; L2e-U; L3e-AxE; L3e-AxT ja L6e-B: 1.1.2025

“;

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Lisa – punkt c

Määrus (EL) nr 168/2013

IV lisa – tabel 3 – punkt 1.8.4

 

Komisjoni ettepanek

1.8.4.

II põlvkonna OBD-süsteemi töönõuded, välja arvatud katalüsaatori seire

L3e, L4e, L5e-A, L7e-A

1.1.2020

1.1.2021

31.12.2024

 

II põlvkonna OBD-süsteemi keskkonnakatse (VIII katsetüüp)

 

 

 

 

 

II põlvkonna OBD-süsteemi keskkonnakatse piirmäärad, VI lisa B1 osa

 

 

 

 

Muudatusettepanek

1.8.4.

II põlvkonna OBD-süsteemi töönõuded, välja arvatud katalüsaatori seire

L3e (välja arvatud L3e-AxE ja L3e-AxT), L4e, L5e-A, L7e-A

1.1.2020

1.1.2021

31.12.2024

 

II põlvkonna OBD-süsteemi keskkonnakatse (VIII katsetüüp)

 

 

 

 

 

II põlvkonna OBD-süsteemi keskkonnakatse piirmäärad, VI lisa B1 osa

 

 

 

 

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Lisa – punkt c

Määrus (EL) nr 168/2013

IV lisa – tabel 3– punkt 1.8.5

 

Komisjoni ettepanek

1.8.5.

II põlvkonna OBD-süsteemi töönõuded,

L3e, L4e, L5e-A, L7e-A

1.1.2024

1.1.2025

“;

 

II põlvkonna OBD-süsteemi keskkonnakatse (VIII katsetüüp),

 

 

 

 

 

II põlvkonna OBD-süsteemi keskkonnakatse piirmäärad, VI lisa B2 osa

 

 

 

 

Muudatusettepanek

1.8.5.

II põlvkonna OBD-süsteemi töönõuded,

L3e (välja arvatud L3e-AxE ja L3e-AxT), L4e, L5e-A, L7e-A

1.1.2024

1.1.2025

“;

 

II põlvkonna OBD-süsteemi keskkonnakatse (VIII katsetüüp),

 

 

 

 

 

II põlvkonna OBD-süsteemi keskkonnakatse piirmäärad, VI lisa B2 osa

 

 

 

 


SELETUSKIRI

Käesolev raport puudutab määruse (EL) nr 168/2013 kohaldamisalasse kuuluvate teatavat tüüpi kahe- ja kolmerattaliste sõidukite ning neljarattaliste sõidukite ühe sektsiooni tüübikinnitusnõudeid.

Õigusakti vastuvõtmisel, millega kehtestatakse Euro 5 heitenõuded kahe-, kolme- ja mõnedele neljarattalistele sõidukitele, nägid kaasseadusandjad ette põhjaliku keskkonnauuringu läbiviimise, et täpsustada, kuidas Euro 5 nõuetele üleminek peaks toimuma, eriti L-kategooria sõidukite alamrühmade puhul.

See töö viidi lõpule möödunud aastal ning raportis käsitletakse seadusandlikke ettepanekuid, mis järgnesid keskkonnauuringu avaldamisele.

Soovitused on suures osas kooskõlas 2013. aasta määruse vastuvõtmise ajal kehtestatud poliitikaga. Komisjoni ettepanekuga ei muudeta märkimisväärselt kõnealuseid heidetega seotud nõudeid ega lükata edasi nende kohaldamist, välja arvatud mõnede väikeste turusektorite puhul, kus kulude ja tulude analüüs näitab negatiivset mõju.

Raportöör teeb ettepaneku järgida keskkonnauuringus esitatud soovitusi seoses Euro 5 nõuete kohaldamise edasilükkamisega nende piiratud arvu sõidukite ja sõidukite klasside puhul.

Raportöör mõistab uuringus esitatud argumente, nimelt et nende mikroautode ja erimootorrataste puhul on üleminek praegustelt jõuseadmetelt väiksema heitega alternatiivsetele jõuseadmetele raske ja tooks kaasa märkimisväärsed sotsiaalsed ja majanduslikud kulud.

Ideaaljuhul võiksid need sõidukid olla elektrimootoriga; samas on nende suurus konstruktsiooni ja ettekirjutuste tõttu piiratud. Akude mõõtmed ja kaal ning maksumus tingivad selle, et need elektrisõidukid on liiga kallid ja nende läbitav vahemaa on võrreldes olemasolevate diiselmootoriga mudelitega piiratud.

Raskemad ja kallimad jõuseadmed muudavad need sõidukid palju vähem atraktiivseks ja kasulikuks nende peamiste ostjate jaoks, kelleks on tavaliselt maapiirkonnas elavad eakad inimesed, või noored, kes eelistavad rolleriga võrreldes vastupidavamat sõidukit.

Aja jooksul muutuvad elektrilised jõuseadmed siiski kättesaadavaks ja seetõttu on õige Euro 5 normide täitmise nõue pigem edasi lükata kui kaotada.

See tagab õige tasakaalu keskkonnakaitse ning sotsiaalsete ja majanduslike vajaduste vahel, et täita ühiskonnasektorite liikuvusvajadused ning toetada VKEsid, kes neid mikroautosid toodavad.

Samuti kajastab see nende sõidukite mõju ulatust, kuna neid ei kasutata ulatuslikult ning nende müük kogu Euroopas on piiratud.

Seepärast soovitab raportöör toetada 2024. aasta üleminekutähtaega kooskõlas sõltumatu soovitusega.

Mujal soovitab raportöör teha komisjoni ettepanekusse mõned muudatused.

Tuleb märkida, et nõukogu on komisjoni ettepaneku juba läbi vaadanud ja võtnud vastu üldise lähenemisviisi. Üldise lähenemisviisi raames on nõukogu teinud mõningaid muid muudatusi, millega parandatakse vormistust ja korrigeeritakse vigu või väljajätmisi.

Seetõttu on raportöör teinud ettepaneku võtta need muudatused üle pärast arutelu komisjoniga, kes on nõus, et need muudatused on tehnilised parandused.

Eesmärgiga võtta käesolev raport vastu võimalikult varakult, et tootjatel oleks võimalik kavandada oma tootmist vastavalt õiguslikele nõuetele, on mõistlik piirata vajadust pidada nõukogu ja parlamendi vahel vormistamisalaseid läbirääkimisi, kui need ei ole vajalikud.

Raportöör on kaalunud muudatusettepanekuid, mille on esitanud teised parlamendikomisjonid arvamuse näol; ta ei pea neid siiski vajalikuks. Sellistes küsimustes nagu rikkumisvastased ja katkestusseadmed, kehtivad juba õiguslikud kohustused, mis on sätestatud 2013. aasta määruses ja selle alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktides, sealhulgas kõige uuemas delegeeritud õigusaktis, mis võeti vastu käesoleval aastal. Seega on tegemist teistsuguse olukorraga võrreldes mõne hiljutise stsenaariumiga mootorsõidukeid käsitleva õigustiku muudes osades ja raportööri arvates on need muudatused juba hõlmatud seaduse praegusel kujul.


KESKKONNA-, RAHVATERVISE JA TOIDUOHUTUSE KOMISJONI ARVAMUS (17.9.2018)

siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 168/2013 seoses Euro 5 taseme kohaldamisega kahe-, kolme- ja neljarattaliste sõidukite tüübikinnituse suhtes

(COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD))

Arvamuse koostaja: Adina-Ioana Vălean

MUUDATUSETTEPANEK

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  On vaja täpsustada mopeedidele (kategooriad L1e ja L2e) tehtavat erandit II põlvkonna OBD-süsteemi nõudest ning laiendada seda erandit kergetele neljarattalistele sõidukitele (kategooria L6e) ning Enduro-mootorrataste (L3e-AxE) ja Trial-mootorrataste (L3e-AxT) alamkategooriatele.

välja jäetud

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Arvestades, et kategooriate L1e ja L2e mopeedid on II põlvkonna OBD-süsteemi nõudest juba välja jäetud, tuleks sellest nõudest vabastada ka kategooria L6 sõidukid, mis on kavandatud ja ehitatud mopeedi spetsifikatsioonide alusel ning toodetud üsna väikestes kogustes.

välja jäetud

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Enduro-mootorratastel ja Trial-mootorratastel on lühike eluiga ning oma laadilt ja kasutuselt on nad väga sarnased raskete neljarattaliste maastikusõidukitega (L7e-B), mis on II põlvkonna OBD-süsteemi nõudest vabastatud. Seepärast tuleks kõnealust erandit laiendada ka Enduro-mootorratastele ja Trial-mootorratastele.

välja jäetud

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  Euro 5 piirväärtuste täitmiseks vajalik tehnoloogia on juba olemas, kuid seoses Euro 5 heitkoguste piirväärtustega järeldas komisjon siiski oma aruandes, mille ta esitas Euroopa Parlamendile ja nõukogule määruse (EL) nr 168/2013 artikli 23 lõike 4 kohase L-kategooria sõidukite suhtes kohaldatavaid Euro 5 keskkonnanõudeid käsitleva põhjaliku mõju-uuringu kohta, et Euro 5 heitkoguste piirväärtuste kohaldamise kuupäeva teatavate L-kategooria sõidukite puhul (L6e-B, L2e-U, L3e-AxT ja L3e-AxE) tuleks 2020. aastalt edasi lükata 2022. aastale, et suurendada kulutasuvust võrreldes lähtetasemega. Lisaks vajavad selliste sõidukite tootjad, kes on peamiselt väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad, rohkem aega, et üleminek nullheitega jõuseadmetele, näiteks elektriseadmetele, oleks kulutõhus.

(7)  Euro 5 piirväärtuste täitmiseks vajalik tehnoloogia on juba olemas, kuid seoses Euro 5 heitkoguste piirväärtustega järeldas komisjon siiski oma aruandes, mille ta esitas Euroopa Parlamendile ja nõukogule määruse (EL) nr 168/2013 artikli 23 lõike 4 kohase L-kategooria sõidukite suhtes kohaldatavaid Euro 5 keskkonnanõudeid käsitleva põhjaliku mõju-uuringu kohta, et Euro 5 heitkoguste piirväärtuste kohaldamise kuupäeva teatavate L-kategooria sõidukite puhul (L6e-B, L2e-U, L3e-AxT ja L3e-AxE) tuleks 2020. aastalt edasi lükata 2022. aastale, et suurendada kulutasuvust võrreldes lähtetasemega. Lisaks vajavad selliste sõidukite tootjad, kes on peamiselt väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad, rohkem aega, et üleminek nullheitega jõuseadmetele, näiteks elektriseadmetele, oleks kulutõhus. Seejuures tunnistatakse siiski, et kui varane üleminek heiteta tehnoloogiale on võimalik, mõjub see soodsalt liidu üldistele keskkonnaeesmärkidele.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EL) nr 168/2013

Artikkel 21 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  L-kategooria sõidukid, välja arvatud kategooriate L1e, L2e ja L6e sõidukid, varustatakse OBD-süsteemiga, mis vastab lõike 8 alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktides sätestatud töönõuetele ja katsemenetlustele, ning seda tehakse vastavalt käesoleva määruse IV lisas sätestatud kohaldamiskuupäevadele.

1.  L-kategooria sõidukid, välja arvatud kategooriate L1e, L2e ja L6e sõidukid, varustatakse pardadiagnostikaseadmega (OBD-süsteem), mis vastab lõike 8 alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktides sätestatud töönõuetele ja katsemenetlustele, ning seda tehakse vastavalt käesoleva määruse IV lisas sätestatud kohaldamiskuupäevadele. Tootjad peavad pardadiagnostikaseadme kavandama ja seda kasutama nii, et ettevõtjatel, kasutajatel või muudel isikutel ei oleks võimalik seadet rikkuda ega sellega manipuleerida.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EL) nr 168/2013

Artikkel 21 – lõige 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  L-kategooria sõidukitel, mille kasutustingimused on sellised, mida võib mõistlikult eeldada nende tavapärasel toimimisel ja kasutamisel, ei või pardadiagnostikaseadme heitkogused süstemaatiliselt erineda katsetel mõõdetud heitkogustest.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Lisa - lõik 1 - punkt a

Määrus (EL) nr 168/2013

IV lisa – punktid 1.1.2.1, 1.1.2.2 ja 1.1.2.3

 

Komisjoni ettepanek

1.1.2.1.

Euro 4: VI lisa A1 osa

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

31.12.2020; L2e-U ja L6e-B: 31.12.2022

1.1.2.2.

Euro 4: VI lisa A1 osa

L3e, L4e, L5e, L7e

1.1.2016

1.1.2017

31.12.2020; L3e-AxE ja L3e-AxT 31.12.2022

1.1.2.3.

Euro 5: VI lisa A2 osa

L1e-L7e

1.1.2020; L2e-U; L3e-AxE; L3e-AxT ja L6e-B: 1.1.2022

1.1.2021; L2e-U; L3e-AxE; L3e-AxT ja L6e-B: 1.1.2023

;

 

Muudatusettepanek

1.1.2.1.

Euro 4: VI lisa A1 osa

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

31.12.2020;

1.1.2.2.

Euro 4: VI lisa A1 osa

L3e, L4e, L5e, L7e

1.1.2016

1.1.2017

31.12.2020;

1.1.2.3.

Euro 5: VI lisa A2 osa

L1e-L7e

1.1.2020;

1.1.2021;

 

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euro 5 taseme kohaldamine kahe-, kolme- ja neljarattaliste sõidukite tüübikinnituse suhtes

Viited

COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD)

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

IMCO

16.4.2018

 

 

 

Arvamuse esitajad

istungil teada andmise kuupäev

ENVI

16.4.2018

Arvamuse koostaja

nimetamise kuupäev

Adina-Ioana Vălean

25.4.2018

Vastuvõtmise kuupäev

13.9.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

30

4

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Marco Affronte, Margrete Auken, Catherine Bearder, Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, José Inácio Faria, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Urszula Krupa, Jiří Maštálka, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Linnéa Engström, Elena Gentile, Bart Staes, Tiemo Wölken

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Tonino Picula, Lieve Wierinck

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

30

+

ALDE

Catherine Bearder, Nils Torvalds, Lieve Wierinck

GUE/NGL

Jiří Maštálka

PPE

Birgit Collin Langen, José Inácio Faria, ELisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Annie Schreijer Pierik, Adina Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Linnéa Engström, Davor Škrlec, Bart Staes

4

ECR

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

ENF

Sylvie Goddyn

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euro 5 taseme kohaldamine kahe-, kolme- ja neljarattaliste sõidukite tüübikinnituse suhtes

Viited

COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD)

EP-le esitamise kuupäev

19.3.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

IMCO

16.4.2018

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

ENVI

16.4.2018

ITRE

16.4.2018

TRAN

16.4.2018

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

ITRE

24.4.2018

TRAN

29.8.2018

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Daniel Dalton

16.5.2018

 

 

 

Lihtsustatud menetlus – otsuse kuupäev

16.5.2018

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

24.9.2018

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

17.10.2018

 

 

 

Esitamise kuupäev

19.10.2018

Viimane päevakajastamine: 7. november 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika