Nós Imeachta : 2018/0065(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0346/2018

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0346/2018

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 29/11/2018 - 8.1

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2018)0466

TUARASCÁIL     ***I
PDF 626kWORD 96k
19.10.2018
PE 627.883v01-00 A8-0346/2018

ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 168/2013 maidir leis an gcéim Euro 5 a chur i bhfeidhm i leith cineálcheadú feithiclí dhá roth nó trí roth agus cuadrothar

(COM(2018)0137 – C8‑0120/2018 – 2018/0065(COD))

An Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra

Rapóirtéir: Daniel Dalton

(Nós imeachta simplithe – Riail 50(2) de na Rialacha Nós Imeachta)

LEASUITHE
DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN
 TUAIRIM ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
 NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 168/2013 maidir leis an gcéim Euro 5 a chur i bhfeidhm i leith cineálcheadú feithiclí dhá roth nó trí roth agus cuadrothar

(COM(2018)0137 – C8‑0120/2018 – 2018/0065(COD))

(Gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an bParlaimint agus chuig an gComhairle (COM(2018)0137),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 114 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8‑0120/2018),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  tar éis di dul i gcomhairle le Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa,

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra agus don tuairim ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia (A8-0346/2018),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

Leasú    1

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(3)  Is gá soiléiriú a thabhairt ar an díolúine atá ag móipéidí (catagóir L1e agus catagóir L2e) ón gceanglas maidir le córas DAB céim II agus is gá an díolúine sin a shíneadh chuig cuadrothair éadroma (catagóir L6e) agus chuig na fochatagóirí a bhaineann le gluaisrothair “enduro” (L3e-AxE) agus trial-ghluaisrothair (L3e-AxT).

scriosta

Leasú    2

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(4)  Ós rud é go ndéantar móipéidí de chatagóirí feithiclí L1e agus L2e a eisiamh cheana ón gceanglas maidir le córas DAB céim II, i dtaca leis na feithiclí de chatagóir L6e a dheartar agus a thógtar de réir sonraíochtaí móipéidí agus nach dtáirgtear ach líon measartha beag díobh, ba cheart iad a dhíolmhú ón gceanglas sin freisin.

(4)  Ós rud é go ndéantar feithiclí de chatagóirí L1e agus L2e a eisiamh cheana ón gceanglas maidir le córas DAB céim I, i dtaca leis na feithiclí de chatagóir L6e a dheartar agus a thógtar de réir sonraíochtaí móipéidí agus nach dtáirgtear ach líon measartha beag díobh, ba cheart iad a dhíolmhú ón gceanglas sin freisin.

Leasú    3

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(4a)  Is gá soiléiriú a thabhairt ar an díolúine atá ag feithiclí de chatagóir L1e agus catagóir L2e ón gceanglas maidir le córas DAB céim II agus is gá an díolúine sin a shíneadh chuig cuadrothair éadroma (catagóir L6e) agus chuig na fochatagóirí a bhaineann le gluaisrothair “enduro” (L3e-AxE) agus trial-ghluaisrothair (L3e-AxT).

Leasú    4

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(7)  Tá an teicneolaíocht is gá chun cloí le teorainneacha Euro 5 ar fáil cheana ach tháinig an Coimisiún ar an gconclúid ina thuarascáil chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle ar bhonn an staidéir chuimsithigh ar an tionchar ar an gcomhshaol a rinneadh de réir Airteagal 23(4) de Rialachán (AE) Uimh. 168/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an gcéim astaíochta Euro 5 gur gá dáta chur i bhfeidhm theorainneacha astaíochta Euro 5 le haghaidh feithiclí áirithe de chatagóir L (L6e-B, L2e-U, L3e-AxT agus L3e-AxE) a chur siar ó 2020 go 2022 chun an cóimheas costais is tairbhe a mhéadú i gcomparáid leis an mbunlíne. Ina theannta sin, tá aga breise ag teastáil ó mhonaróirí na bhfeithiclí sin, ar FBManna iad den chuid is mó, chun a áirithiú go bhféadfar aistriú chuig gléasraí cumhachta gan astaíochtaí, amhail leictriúchán, ar bhealach costéifeachtach.

(7)  Tá an teicneolaíocht is gá chun cloí le teorainneacha Euro 5 ar fáil cheana ach tháinig an Coimisiún ar an gconclúid ina thuarascáil chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle ar bhonn an staidéir chuimsithigh ar an tionchar ar an gcomhshaol a rinneadh de réir Airteagal 23(4) de Rialachán (AE) Uimh. 168/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an gcéim astaíochta Euro 5 gur gá dáta chur i bhfeidhm theorainneacha astaíochta Euro 5 le haghaidh feithiclí áirithe de chatagóir L (L6e-B, L2e-U, L3e-AxT agus L3e-AxE) a chur siar ó 2020 go 2024 chun an cóimheas costais is tairbhe a mhéadú i gcomparáid leis an mbunlíne. Ina theannta sin, tá aga breise ag teastáil ó mhonaróirí na bhfeithiclí sin, ar FBManna iad den chuid is mó, chun a áirithiú go bhféadfar aistriú chuig gléasraí cumhachta gan astaíochtaí, amhail leictriúchán, ar bhealach costéifeachtach.

Leasú    5

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 8 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(8a)  Le hAirteagal 30(1) de Rialachán (AE) Uimh. 168/2013 ceanglaítear go mbeidh torthaí na tástála, mar cheangaltán, i ndeimhniú ar chineálcheadú AE. Ba cheart a shoiléiriú go bhfuiltear ag tagairt do bhileog thorthaí na tástála. Dá thoradh sin, ba cheart Airteagal 30(1) a leasú chun go ndéanfaí tagairt ann don cheangaltán iomchuí.

Leasú    6

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(9)  I Rialachán (AE) Uimh. 168/2013, tugtar an chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh ar feadh tréimhse cúig bliana, agus rachaidh an tréimhse sin in éag an 21 Márta 2018. Ós rud é go mbíonn síorghá le gnéithe den reachtaíocht maidir le cineálcheadú a thabhairt bord ar bhord le dul chun cinn teicniúil nó go mbíonn síorghá le leasuithe eile a thabhairt isteach i gcomhréir leis an gcumhacht a thugtar, ba cheart Airteagal 75(2) den Rialachán sin a leasú chun foráil a dhéanamh maidir leis an tarmligean a fhadú go ceann cúig bliana eile agus deis a thabhairt síneadh intuigthe a chur leis an tréimhse sin.

(9)  I Rialachán (AE) Uimh. 168/2013, tugadh an chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh ar feadh tréimhse cúig bliana, a d’imigh in éag an 21 Márta 2018. Ós rud é go mbíonn síorghá le gnéithe den reachtaíocht maidir le cineálcheadú a thabhairt bord ar bhord le dul chun cinn teicniúil nó go mbíonn síorghá le leasuithe eile a thabhairt isteach i gcomhréir leis an gcumhacht a thugtar, ba cheart Airteagal 75(2) den Rialachán sin a leasú chun foráil a dhéanamh maidir leis an tarmligean a fhadú go ceann cúig bliana eile agus deis a thabhairt síneadh intuigthe a chur leis an tréimhse sin, agus cinnteacht dhlíthiúil i dtaca le gníomhartha tarmligthe a glacadh cheana á háirithiú ag an am céanna.

Leasú    7

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1

Rialachán (AE) Uimh. 168/2013

Airteagal 21 – mír 4

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

4.  Ó na dátaí a leagtar amach i bpointe 1.8.3 d’Iarscríbhinn IV, déanfar feithiclí de chatagóirí agus d’fhochatagóirí L3, L4e, L5e agus L7e a fheistiú le córas DAB céim I lena ndéantar faireachán ar aon chliseadh ar an gciorcad leictreach agus ar an gcóras leictreonaice sa chóras rialaithe astaíochta a dhúisítear nuair a bhíonn na tairseacha astaíochta a leagtar síos in Iarscríbhinn VI (B2) á sárú. Ina theannta sin, maidir leis na catagóirí agus na fochatagóirí feithiclí sin, déanfar tuairisciú trí bhíthin córais DAB céim I ar aon mhodh oibríochta a dhúisítear lena laghdaítear casmhóimint an innill go suntasach.

4.  Ó na dátaí a leagtar amach i bpointe 1.8.3 d’Iarscríbhinn IV, déanfar feithiclí de chatagóirí agus d’fhochatagóirí L3e, L4e, L5e agus L7e a fheistiú le córas DAB céim I lena ndéantar faireachán ar aon chliseadh ar an gciorcad leictreach agus ar an gcóras leictreonaice sa chóras rialaithe astaíochta a dhúisítear nuair a bhíonn na tairseacha astaíochta a leagtar síos in Iarscríbhinn VI (B2) á sárú. Ina theannta sin, maidir leis na catagóirí agus na fochatagóirí feithiclí sin, déanfar tuairisciú trí bhíthin córais DAB céim I ar aon mhodh oibríochta a dhúisítear lena laghdaítear casmhóimint an innill go suntasach.

Leasú    8

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2 a (nua)

Rialachán (AE) Uimh. 168/2013

Airteagal 30 – mír 1 – pointe b

 

An téacs atá ann

Leasú

 

(2a)  In Airteagal 30(1), cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (b):

(b)  torthaí na dtástálacha;

(b)   bileog thorthaí na tástála;

Leasú    9

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2 b (nua)

Rialachán (AE) Uimh. 168/2013

Airteagal 44 – mír 1 – fomhír 2

 

An téacs atá ann

Leasú

 

(2b)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad an dara fomhír d’Airteagal 44(1):

Ní bheidh feidhm ag an gcéad fhomhír ach amháin maidir le feithiclí laistigh de chríoch an Aontais a bhí cumhdaithe ag cineálcheadú AE bailí tráth a dtáirgthe, ach nár cuireadh ar fáil ar an margadh, nár cláraíodh nó nár cuireadh i seirbhís sular scoir an cineálcheadú AE sin de bheith bailí.

Ní bheidh feidhm ag an gcéad fhomhír ach amháin maidir le feithiclí laistigh de chríoch an Aontais a bhí cumhdaithe ag deimhniú bailí ar chineálcheadú AE tráth a dtáirgthe, ach nár cláraíodh nó nár cuireadh i seirbhís sular chaill an deimhniú sin ar chineál-cheadú AE a bhailíocht.

Leasú    10

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3

Rialachán (AE) Uimh. 168/2013

Airteagal 75 – mír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe dá dtagraítear in Airteagal 18(3), Airteagal 20(2), Airteagal 21(5), Airteagal 22(5) agus (6), Airteagal 23(6) agus (12), Airteagal 24(3), Airteagal 25(8), Airteagal 32(6), Airteagal 33(6), Airteagal 50(4), Airteagal 54(3), Airteagal 57(12), Airteagal 65 agus Airteagal 74 a ghlacadh go ceann tréimhse deich mbliana ón 22 Márta 2013. Déanfar tarmligean na cumhachta a fhadú go hintuigthe go ceann tréimhsí breise cúig bliana, mura rud é go gcuireann Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle in aghaidh an fhadaithe sin tráth nach déanaí ná 3 mhí roimh dheireadh gach tréimhse. Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná an 22 Meitheamh 2022 agus naoi mí roimh dheireadh gach tréimhse cúig bliana ina dhiaidh sin tuarascáil a tharraingt suas maidir le tarmligean na cumhachta.;

2.  Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe dá dtagraítear in Airteagal 18(3), Airteagal 20(2), Airteagal 21(8), Airteagal 22(5) agus (6), Airteagal 23(6) agus (12), Airteagal 24(3), Airteagal 25(8), Airteagal 32(6), Airteagal 33(6), Airteagal 50(4), Airteagal 54(3), Airteagal 57(12), Airteagal 65 agus Airteagal 74 a ghlacadh go ceann tréimhse cúig bliana ón 22 Márta 2013. Déanfar tarmligean na cumhachta a fhadú go hintuigthe go ceann tréimhsí breise cúig bliana, mura rud é go gcuireann Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle in aghaidh an fhadaithe sin tráth nach déanaí ná 3 mhí roimh dheireadh gach tréimhse. Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná an 22 Meitheamh 2022 agus naoi mí roimh dheireadh gach tréimhse cúig bliana ina dhiaidh sin tuarascáil a tharraingt suas maidir le tarmligean na cumhachta.;

Leasú    11

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3 a (nua)

Rialachán (AE) Uimh. 168/2013

Iarscríbhinn II – roinn C1 – ró 11

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(3a)  In Iarscríbhinn II, roinn C1, i ró 11, scriostar an comhartha “X” d’fhochatagóir L6e-A agus fochatagóir L6e-B;

Leasú    12

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4 a (nua)

Rialachán (AE) Uimh. 168/2013

Iarscríbhinn V – Roinn B

 

An téacs atá ann

Leasú

 

(4 a)  In Iarscríbhinn V, roinn B, cuirtear an méid seo a leanas in ionad inneachar na cille sa chéad cholún, an dara ró:

Cineál tástála I (19 ) Mais cháithníneach (Euro 5 amháin) (6 )

‘Cineál tástála I (19) Mais cháithníneach (Euro 5 amháin)’;

Leasú    13

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4 b (nua)

Rialachán (AE) Uimh. 168/2013

Iarscríbhinn VI

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(4 b)  Leasaítear Iarscríbhinn VI mar a leanas:

 

(a)  i roinn B1, scriostar an chéad ró a thagraíonn don chatagóir Feithicle “L6e-A”;

 

(b)  i roinn B2, scriostar an tagairt do nóta (6) sa chéad ró;

 

(c)  i roinn B2, sa chéad ró, in ionad na bhfocal: “L3e-L7e (6)” cuirtear: “L3e, L4e, L5e, L7e” agus in ionad na bhfocal: “Gach feithicil de chatagóir L seachas catagóir L1e agus L2e”, cuirtear: “Gach feithicil de chatagóir L seachas catagóir L1e, L2e agus L6e”;

Leasú    14

Togra le haghaidh rialacháin

Iarscríbhinn – pointe a

Rialachán (AE) Uimh. 168/2013

Iarscríbhinn IV – tábla 1 – pointe 1.1.2.1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

1.1.2.1.

Euro 4: Iarscríbhinn VI A1

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

31.12.2020; le haghaidh L2e-U agus L6e-B: 31.12.2022

Leasú

1.1.2.1.

Euro 4: Iarscríbhinn VI A1

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

31.12.2020; le haghaidh L2e-U agus L6e-B: 31.12.2024

Leasú    15

Togra le haghaidh rialacháin

Iarscríbhinn – pointe a

Rialachán (AE) Uimh. 168/2013

Iarscríbhinn IV – tábla 1 – pointe 1.1.2.2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

1.1.2.2.

Euro 4: Iarscríbhinn VI A1

L3e,L4e,L5e,L7e

1.1.2016

1.1.2017

31.12.2020; le haghaidh L3e-AxE agus L3e-AxT 31.12.2022

Leasú

1.1.2.2.

Euro 4: Iarscríbhinn VI A1

L3e,L4e,L5e, L7e

1.1.2016

1.1.2017

31.12.2020; le haghaidh L3e-AxE agus L3e-AxT 31.12.2024

Leasú    16

Togra le haghaidh rialacháin

Iarscríbhinn – pointe a

Rialachán (AE) Uimh. 168/2013

Iarscríbhinn IV – tábla 1 – pointe 1.1.2.3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

1.1.2.3.

Euro 5: Iarscríbhinn VI A2

L1e-L7e

1.1.2020; le haghaidh L2e-U; L3e-AxE ;L3e-AxT agus L6e-B: 1.1.2022

1.1.2021; le haghaidh L2e-U; L3e-AxE; L3e-AxT agus L6e-B: 1.1.2023

’;

Leasú

1.1.2.3.

Euro 5: Iarscríbhinn VI A2

L1e-L7e

1.1.2020; le haghaidh L2e-U; L3e-AxE ;L3e-AxT agus L6e-B: 1.1.2024

1.1.2021; le haghaidh L2e-U; L3e-AxE; L3e-AxT agus L6e-B: 1.1.2025

’;

Leasú    17

Togra le haghaidh rialacháin

Iarscríbhinn – pointe c

Rialachán (AE) Uimh. 168/2013

Iarscríbhinn IV – tábla 3 – pointe 1.8.4

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

1.8.4.

DAB céim II, ceanglais fheidhmiúla cé is moite d’fhaireachán ar an gcatalaíoch

L3e, L4e, L5e-A, L7e-A

1.1.2020

1.1.2021

31.12.2024

 

DAB céim II, nósanna imeachta don tástáil comhshaoil (cineál tástála VIII)

 

 

 

 

 

DAB céim II, tairseacha don tástáil comhshaoil, Iarscríbhinn VI (B1)

 

 

 

 

Leasú

1.8.4.

DAB céim II, ceanglais fheidhmiúla cé is moite d’fhaireachán ar an gcatalaíoch

L3e (cé is moite de L3e-AxE agus L3e-AxT), L4e, L5e-A, L7e-A

1.1.2020

1.1.2021

31.12.2024

 

DAB céim II, nósanna imeachta don tástáil comhshaoil (cineál tástála VIII)

 

 

 

 

 

DAB céim II, tairseacha don tástáil comhshaoil, Iarscríbhinn VI (B1)

 

 

 

 

Leasú    18

Togra le haghaidh rialacháin

Iarscríbhinn – pointe c

Rialachán (AE) Uimh. 168/2013

Iarscríbhinn IV – tábla 3 – pointe 1.8.5.

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

1.8.5.

DAB céim II, ceanglais fheidhmiúla,

L3e, L4e, L5e‑A, L7e-A

1.1.2024

1.1.2025

’;

 

DAB céim II, nósanna imeachta don tástáil comhshaoil (cineál tástála VIII),

 

 

 

 

 

DAB céim II, tairseacha don tástáil comhshaoil, Iarscríbhinn VI (B2)

 

 

 

 

Leasú

1.8.5.

DAB céim II, ceanglais fheidhmiúla,

L3e (cé is moite de L3e-AxE agus L3e-AxT), L4e, L5e‑A, L7e-A

1.1.2024

1.1.2025

’;

 

DAB céim II, nósanna imeachta don tástáil comhshaoil (cineál tástála VIII),

 

 

 

 

 

DAB céim II, tairseacha don tástáil comhshaoil, Iarscríbhinn VI (B2)

 

 

 

 


RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Baineann an tuarascáil seo le ceanglais chineálcheadaithe do chineálacha áirithe feithiclí le dhá nó trí roth orthu agus roinnt de na cuadrothair a chumhdaítear le Rialachán AE Uimh. 168/2013.

Agus an reachtaíocht a thug isteach na ceanglais astaíochtaí Euro 5 i gcomhair feithiclí le dhá agus trí roth agus roinnt feithiclí le ceithre roth á glacadh ag na comhreachtóirí, rinne siad foráil go ndéanfaí staidéar cuimsitheach i dtaca leis an gcomhshaol d’fhonn é a leagan síos ar bhonn níos beaichte conas is ceart don aistriú chuig Euro 5 tarlú, go háirithe i gcomhair fothacair d’fheithiclí den aicme catagóir L.

Críochnaíodh an obair sin anuraidh agus tugtar aghaidh sa tuarascáil ar na moltaí reachtacha a lean foilsiú an staidéir ar an gcomhshaol.

Den chuid is mó, tá na moltaí i gcomhréir leis an mbeartas a socraíodh tráth a glacadh Rialachán 2013. Leis an togra ón gCoimisiún, ní thugtar leasú suntasach isteach ná ní dhéantar na ceanglais sin a bhaineann le hastaíochtaí a chur siar, ach amháin i gcás roinnt codanna beaga den mhargadh ina léirítear droch-éifeacht san anailís costais is tairbhe.

Molann an rapóirtéir go leanfaí na moltaí sa staidéar ar an gcomhshaol maidir le cur i bhfeidhm na gceanglas Euro 5 a chur siar le haghaidh na líonta agus aicmí feithiclí teoranta sin.

Tá an Rapóirtéir i bhfách leis na hargóintí a rinneadh sa staidéar, eadhon gur deacair do na mionghluaisteáin agus na sainrothair sin aistriú ó na gléasraí cumhachta atá ann faoi láthair chuig gléasraí cumhachta malartacha lena ngabhann níos lú astaíochtaí agus gurb é costas suntasach sóisialta agus eacnamaíoch a bheadh mar thoradh air.

Go hidéalach, d’fhéadfaí na feithiclí sin a rith le cumhacht leictreach; ach tá siad – de bharr deartha agus rialaithe – teoranta ó thaobh méide de áfach. De bharr thoisí agus mheáchan na gcadhnraí, mar aon leis an gcostas, tá na feithiclí leictreacha sin ródhaor agus tá a raon teoranta i gcomparáid leis na cineálacha feithiclí atá ann cheana a ritheann ar dhíosal.

Toisc gléasraí cumhachta níos troime agus níos daoire a bheith iontu, is lúide an tsuim a bhíonn ag a bpríomhcheannaitheoirí iontu agus is lúide an tairbhe a bhainfidh siad astu. De ghnáth, is daoine scothaosta iad a bhfuil cónaí orthu i gceantair thuaithe, nó daoine óga ar fearr leo feithicil níos téagartha ná scútar a bheith acu.

Le himeacht aimsire, áfach, beidh gléasraí cumhachta leictreacha ar fáil, agus dá bharr sin, is ceart go gcuirimis ceanglas maidir le comhlíonadh Euro 5 ar athlá, seachas é a bhaint.

Leis sin, baintear amach an chothromaíocht cheart idir cosaint an chomhshaoil agus na riachtanais shóisialta agus eacnamaíocha chun riachtanais soghluaisteachta sciartha den phobal a shásamh agus tacaíocht do FBManna a bhfuil na mionghluaisteáin sin á monarú acu.

Is léargas é freisin ar mhéid an tionchair a imríonn na feithiclí sin, ós rud é nach mbaintear feidhm fhorleathan astu agus go bhfuil siad teoranta ó thaobh díolacháin de ar fud na hEorpa.

Dá bharr sin, molann an Rapóirtéir go dtacófaí le 2024 mar spriocdháta don aistriú, i gcomhréir leis an moladh neamhspleách.

In áit eile, molann an Rapóirtéir nach ndéanfaí mórán athruithe ar an togra ón gCoimisiún.

Ba cheart é a thabhairt chun suntais go ndearna an Chomhairle an togra ón gCoimisiún a athbhreithniú cheana agus go bhfuil Cur Chuige Ginearálta glactha aici. Tá roinnt leasuithe eile déanta sa Chur Chuige Ginearálta acu a fheabhsaíonn an dréachtú agus a cheartaíonn botúin nó easnaimh.

Dá bharr sin, tá molta ag an Rapóirtéir na hathruithe sin a ghlacadh ar láimh tar éis plé leis an gCoimisiún, a aontaíonn gur ceartúcháin theicniúla iad na hathbhreithnithe sin.

Agus é mar aidhm an tuarascáil seo a ghlacadh a luaithe is féidir, chun go mbeidh monaróirí in ann a dtáirgeadh a bheartú i gcomhréir leis na ceanglais dhlíthiúla, tá ciall le teorainn a chur leis an ngá le caibidlíochtaí dréachtaithe idir an Chomhairle agus an Pharlaimint nuair nach bhfuil gá leo sin.

Mheas an rapóirtéir leasuithe arna gcur síos ag Coistí eile trí bhíthin tuairime; ach níl gá leo dar leis. Tá saincheisteanna amhail gairis fhrithchrioscaíola agus sháraithe faoi réir oibleagáidí dlíthiúla cheana sna hAirteagail i Rialachán 2013 agus gníomhartha tarmligthe tar éis sin, lena n-áirítear an gníomh tarmligthe is déanaí a glacadh i mbliana. Dá bhrí sin, is staid éagsúil í le hais cásanna deireanacha áirithe in áiteanna eile in acquis na mótarfheithiclí agus dar leis an Rapóirtéir, tá na leasuithe sin cumhdaithe cheana leis an dlí faoi mar atá sé.


TUAIRIM ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia (17.9.2018)

chuig an gCoiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra

ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 168/2013 maidir leis an gcéim Euro 5 a chur i bhfeidhm i leith cineálcheadú feithiclí dhá roth nó trí roth agus cuadrothar

(COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD))

Rapóirtéir don tuairim: Adina‑Ioana Vălean

LEASÚ

Iarrann an Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia ar an gCoiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra, mar an coiste atá freagrach, na leasuithe seo a leanas a chur san áireamh:

Leasú    1

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(3)  Is gá soiléiriú a thabhairt ar an díolúine atá ag móipéidí (catagóir L1e agus catagóir L2e) ón gceanglas maidir le córas DAB céim II agus is gá an díolúine sin a shíneadh chuig cuadrothair éadroma (catagóir L6e) agus chuig na fochatagóirí a bhaineann le gluaisrothair “enduro” (L3e-AxE) agus trial-ghluaisrothair (L3e-AxT).

scriosta

Leasú    2

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(4)  Ós rud é go ndéantar móipéidí de chatagóirí feithiclí L1e agus L2e a eisiamh cheana ón gceanglas maidir le córas DAB céim II, i dtaca leis na feithiclí de chatagóir L6e a dheartar agus a thógtar de réir sonraíochtaí móipéidí agus nach dtáirgtear ach líon measartha beag díobh, ba cheart iad a dhíolmhú ón gceanglas sin freisin. Tá saolré ghairid ag gluaisrothair “enduro” agus trial-ghluaisrothair agus tá cineál na ngluaisrothar sin agus an úsáid a bhaintear astu an-chosúil le cineál na gcuadrothar seo a leanas agus leis an úsáid a bhaintear astusan freisin:

scriosta

Leasú    3

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(5)  cuadrothair uileraoin throma (L7e-B) atá díolmhaithe ón gceanglas maidir le córas DAB céim II. Ar an ábhar sin, ba cheart an díolúine sin a leathnú go dtí gluaisrothair “enduro” agus trial-ghluaisrothair.

scriosta

Leasú    4

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(7)  Tá an teicneolaíocht is gá chun cloí le teorainneacha Euro 5 ar fáil cheana ach tháinig an Coimisiún ar an gconclúid ina thuarascáil chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle ar bhonn an staidéir chuimsithigh ar an tionchar ar an gcomhshaol a rinneadh de réir Airteagal 23(4) de Rialachán (AE) Uimh. 168/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an gcéim astaíochta Euro 5 gur gá dáta chur i bhfeidhm theorainneacha astaíochta Euro 5 le haghaidh feithiclí áirithe de chatagóir L (L6e-B, L2e-U, L3e-AxT agus L3e-AxE) a chur siar ó 2020 go 2022 chun an cóimheas costais is tairbhe a mhéadú i gcomparáid leis an mbunlíne. Ina theannta sin, tá aga breise ag teastáil ó mhonaróirí na bhfeithiclí sin, ar FBManna iad den chuid is mó, chun a áirithiú go bhféadfar aistriú chuig gléasraí cumhachta gan astaíochtaí, amhail leictriúchán, ar bhealach costéifeachtach.

(7)  Tá an teicneolaíocht is gá chun cloí le teorainneacha Euro 5 ar fáil cheana ach tháinig an Coimisiún ar an gconclúid ina thuarascáil chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle ar bhonn an staidéir chuimsithigh ar an tionchar ar an gcomhshaol a rinneadh de réir Airteagal 23(4) de Rialachán (AE) Uimh. 168/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an gcéim astaíochta Euro 5 gur gá dáta chur i bhfeidhm theorainneacha astaíochta Euro 5 le haghaidh feithiclí áirithe de chatagóir L (L6e-B, L2e-U, L3e-AxT agus L3e-AxE) a chur siar ó 2020 go 2022 chun an cóimheas costais is tairbhe a mhéadú i gcomparáid leis an mbunlíne. Ina theannta sin, tá aga breise ag teastáil ó mhonaróirí na bhfeithiclí sin, ar FBManna iad den chuid is mó, chun a áirithiú go bhféadfar aistriú chuig gléasraí cumhachta gan astaíochtaí, amhail leictriúchán, ar bhealach costéifeachtach. Aithnítear, áfach, go n-imreoidh aistriú luath i dtreo teicneolaíocht saor ó astaíochtaí, i gcás inar féidir, tionchar dearfach ar spriocanna foriomlána comhshaoil an Aontais.

Leasú    5

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1

Rialachán (AE) Uimh. 168/2013

Airteagal 21 – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Déanfar feithiclí de chatagóir L, cé is moite d’fheithiclí de chatagóirí L1e, L2e agus L6e, a fheistiú le córas DAB lena gcomhlíontar na ceanglais fheidhmiúla agus na nósanna imeachta tástála a leagtar síos sna gníomhartha tarmligthe arna nglacadh de bhun mhír 8 agus amhail ó na dátaí cur i bhfeidhm a leagtar amach in Iarscríbhinn IV.

1.  Déanfar feithiclí de chatagóir L, cé is moite d’fheithiclí de chatagóirí L1e, L2e agus L6e, a fheistiú le córas DAB lena gcomhlíontar na ceanglais fheidhmiúla agus na nósanna imeachta tástála a leagtar síos sna gníomhartha tarmligthe arna nglacadh de bhun mhír 8 agus amhail ó na dátaí cur i bhfeidhm a leagtar amach in Iarscríbhinn IV. Dearfaidh agus bainfidh déantúsóirí feidhm as an gcóras DAB ar bhealach nach ligfear d’oibreoirí eacnamaíocha, d’úsáideoirí ná d’aon dream eile cur isteach air nó ionramháil a dhéanamh air.

Leasú    6

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1

Rialachán (AE) Uimh. 168/2013

Airteagal 21 – mír 1 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

1a.  Astaíochtaí ó chóras DAB, níor cheart dóibh imeacht go córasach ó fheidhmíocht na n-astaíochtaí tástáilte nuair a oibrítear na feithiclí de chatagóir L sin faoi choinníollacha a bhféadfaí a bheith ag súil go réasúnach leo sa ghnáthoibriú agus úsáid.

Leasú    7

Togra le haghaidh rialacháin

Iarscríbhinn – mír 1 – pointe a

Rialachán (AE) Uimh. 168/2013

Iarscríbhinn IV – pointí 1.1.2.1., 1.1.2.2. agus 1.1.2.3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

‘1.1.2.1.

Euro 4: Iarscríbhinn VI A1

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

31.12.2020; le haghaidh L2e-U agus L6e-B: 31.12.2022

1.1.2.2.

Euro 4: Iarscríbhinn VI A1

L3e,L4e,L5e, L7e

1.1.2016

1.1.2017

31.12.2020; le haghaidh L3e-AxE agus L3e-AxT 31.12.2022

1.1.2.3.

Euro 5: Iarscríbhinn VI A2

L1e-L7e

1.1.2020; le haghaidh L2e-U; L3e-AxE ; L3e-AxT agus L6e-B: 1.1.2022

1.1.2021; le haghaidh L2e-U; L3e-AxE; L3e-AxT agus L6e-B: 1.1.2023

’;

 

Leasú

‘1.1.2.1.

Euro 4: Iarscríbhinn VI A1

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

31.12.2020

1.1.2.2.

Euro 4: Iarscríbhinn VI A1

L3e,L4e,L5e, L7e

1.1.2016

1.1.2017

31.12.2020

1.1.2.3.

Euro 5: Iarscríbhinn VI A2

L1e-L7e

1.1.2020

1.1.2021;

 

NÓS IMEACHTA – COISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

Teideal

Cur i bhfeidhm céim Euro 5 i leith cineálcheadú feithiclí dhá roth nó trí roth agus cuadrothar

Tagairtí

COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD)

An Coiste freagrach

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

IMCO

16.4.2018

 

 

 

Tuairim ó

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

ENVI

16.4.2018

Rapóirtéir

       Dáta an cheapacháin

Adina-Ioana Vălean

25.4.2018

Dáta an ghlactha

13.9.2018

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

30

4

0

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Marco Affronte, Margrete Auken, Catherine Bearder, Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, José Inácio Faria, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Urszula Krupa, Jiří Maštálka, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Linnéa Engström, Elena Gentile, Bart Staes, Tiemo Wölken

Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Tonino Picula, Lieve Wierinck

TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

30

+

ALDE

Catherine Bearder, Nils Torvalds, Lieve Wierinck

GUE/NGL

Jiří Maštálka

PPE

Birgit Collin Langen, José Inácio Faria, ELisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Annie Schreijer Pierik, Adina Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Linnéa Engström, Davor Škrlec, Bart Staes

4

-

ECR

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

ENF

Sylvie Goddyn

0

0

 

 

Eochair na siombailí:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh


NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

Teideal

Cur i bhfeidhm céim Euro 5 i leith cineálcheadú feithiclí dhá roth nó trí roth agus cuadrothar

Tagairtí

COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD)

Dáta tíolactha chun PE

19.3.2018

 

 

 

An Coiste freagrach

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

IMCO

16.4.2018

 

 

 

Coistí ar iarradh tuairim orthu

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

ENVI

16.4.2018

ITRE

16.4.2018

TRAN

16.4.2018

 

Gan tuairim a thabhairt

       Dáta an chinnidh

ITRE

24.4.2018

TRAN

29.8.2018

 

 

Rapóirtéirí

       Dáta an cheapacháin

Daniel Dalton

16.5.2018

 

 

 

Nós imeachta simplithe - dáta an chinnidh

16.5.2018

Pléite sa choiste

24.9.2018

 

 

 

Dáta an ghlactha

17.10.2018

 

 

 

Dáta don chur síos

19.10.2018

An nuashonrú is déanaí: 7 Samhain 2018Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais