Proċedura : 2018/0065(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0346/2018

Testi mressqa :

A8-0346/2018

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 29/11/2018 - 8.1

Testi adottati :

P8_TA(2018)0466

RAPPORT     ***I
PDF 801kWORD 85k
19.10.2018
PE 627.883v01-00 A8-0346/2018

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 168/2013 fir-rigward tal-applikazzjoni tal-istadju Euro 5 għall-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi b'żewġ jew tliet roti u kwadriċikli

(COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD))

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

Rapporteur: Daniel Dalton

(Simplified procedure – Rule 50(2) of the Rules of Procedure)

EMENDI
ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW
 NOTA SPJEGATTIVA
 OPINJONI tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel
 PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 168/2013 fir-rigward tal-applikazzjoni tal-istadju Euro 5 għall-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi b'żewġ jew tliet roti u kwadriċikli

(COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2018)0137),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0120/2018),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (A8-0346/2018),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda    1

Proposta għal regolament

Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3)  Huwa meħtieġ li tiġi ċċarata l-eżenzjoni għall-mopeds (il-kategoriji L1e u L2e) mir-rekwiżit tal-istadju II għas-sistemi OBD u li dik l-eżenzjoni tiġi estiża għall-kwadriċikli ħfief (kategorija L6e) u l-muturi tas-subkategoriji enduro (L3e-AxE) u trials (L3e-AxT).

imħassar

Emenda    2

Proposta għal regolament

Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(4)  Minħabba li l-mopeds tal-kategoriji ta' vetturi L1e u L2e huma diġà esklużi mir-rekwiżit tal-istadju II għas-sistemi OBD, il-vetturi tal-kategorija L6e li huma ddisinjati u mibnija fuq l-ispeċifikazzjonijiet tal-mopeds u li huma prodotti f'volumi żgħar ukoll jenħtieġ li jkunu eżentati minn dan ir-rekwiżit.

(4)  Minħabba li l-vetturi tal-kategoriji ta' vetturi L1e u L2e huma diġà esklużi mir-rekwiżit tal-istadju I għas-sistemi OBD, il-vetturi tal-kategorija L6e li huma ddisinjati u mibnija fuq l-ispeċifikazzjonijiet tal-mopeds u li huma prodotti f'volumi żgħar ukoll jenħtieġ li jkunu eżentati minn dan ir-rekwiżit.

Emenda    3

Proposta għal regolament

Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(4a)  Huwa meħtieġ li tiġi ċċarata l-eżenzjoni għall-vetturi tal-kategoriji L1e u L2e mir-rekwiżit tal-istadju II għas-sistemi OBD u li dik l-eżenzjoni tiġi estiża għall-kwadriċikli ħfief (kategorija L6e) u l-muturi tas-subkategoriji enduro (L3e-AxE) u trials (L3e-AxT).

Emenda    4

Proposta għal regolament

Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(7)  Minkejja li t-teknoloġija meħtieġa biex jintlaħqu l-limiti Euro 5 diġà hija disponibbli, il-Kummissjoni kkonkludiet fir-rapport tagħha lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill fuq il-bażi ta' studju komprensiv tal-effett ambjentali mwettaq skont l-Artikolu 23(4) tar-Regolament (UE) Nru 168/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward in-natura tal-emissjonijiet Euro 5, li d-data ta' applikazzjoni tal-limiti tal-emissjonijiet Euro 5 għal ċerti vetturi tal-kategorija L (L6e-AxT, L2e-U, L3e-AxT, u L3e-AxE) jeħtieġ li tiġi posposta mill-2020 għall-2022 biex jiżdied il-proporzjon ta' benefiċċji għall-kostijiet meta mqabblin max-xenarju ta' referenza. Barra minn hekk, il-manifatturi ta' dawn il-vetturi, li huma prinċipalment SMEs, jeħtieġu aktar żmien biex jiżguraw li t-tranżizzjoni lejn sistemi ta' motopropulsjoni b'emissjonijiet żero, bħall-elettrifikazzjoni tkun tista' tinkiseb b'mod kosteffikaċi.

(7)  Minkejja li t-teknoloġija meħtieġa biex jintlaħqu l-limiti Euro 5 diġà hija disponibbli, il-Kummissjoni kkonkludiet fir-rapport tagħha lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill fuq il-bażi ta' studju komprensiv tal-effett ambjentali mwettaq skont l-Artikolu 23(4) tar-Regolament (UE) Nru 168/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward in-natura tal-emissjonijiet Euro 5, li d-data ta' applikazzjoni tal-limiti tal-emissjonijiet Euro 5 għal ċerti vetturi tal-kategorija L (L6e-AxT, L2e-U, L3e-AxT, u L3e-AxE) jeħtieġ li tiġi posposta mill-2020 għall-2024 biex jiżdied il-proporzjon ta' benefiċċji għall-kostijiet meta mqabblin max-xenarju ta' referenza. Barra minn hekk, il-manifatturi ta' dawn il-vetturi, li huma prinċipalment SMEs, jeħtieġu aktar żmien biex jiżguraw li t-tranżizzjoni lejn sistemi ta' motopropulsjoni b'emissjonijiet żero, bħall-elettrifikazzjoni tkun tista' tinkiseb b'mod kosteffikaċi.

Emenda    5

Proposta għal regolament

Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(8a)  L-Artikolu 30(1) tar-Regolament (UE) Nru 168/2013 jeħtieġ li ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE jkun fih, bħala dokument mehmuż, ir-riżultati tat-testijiet. Jenħtieġ li jiġi ċċarat li r-riferiment huwa għall-iskeda tar-riżultati tat-testijiet. Għalhekk, jenħtieġ li l-Artikolu 30(1) jiġi emendat biex jirreferi għad-dokument mehmuż xieraq.

Emenda    6

Proposta għal regolament

Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(9)  Ir-Regolament (UE) Nru 168/2013 ta lill-Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti delegati għal perjodu ta' ħames snin, li se jiskadi fil-21 ta' Marzu 2018. Peress li teżisti ħtieġa kontinwa li jiġu aġġornati elementi tal-atti tal-approvazzjoni tat-tip għall-progress tekniku inkella li jiġu introdotti emendi oħra f'konformità mal-għoti tas-setgħat, l-Artikolu 75(2) tar-Regolament jenħtieġ li jiġi emendat biex jipprevedi l-estensjoni tad-dritt tal-adozzjoni ta' atti delegati għal perjodu ieħor ta' ħames snin bil-possibbiltà ta' estensjoni awtomatika.

(9)  Ir-Regolament (UE) Nru 168/2013 ta lill-Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti delegati għal perjodu ta' ħames snin, li skada fil-21 ta' Marzu 2018. Peress li teżisti ħtieġa kontinwa li jiġu aġġornati elementi tal-atti tal-approvazzjoni tat-tip għall-progress tekniku inkella li jiġu introdotti emendi oħra f'konformità mal-għoti tas-setgħat, l-Artikolu 75(2) tar-Regolament jenħtieġ li jiġi emendat biex jipprevedi l-estensjoni tad-dritt tal-adozzjoni ta' atti delegati għal perjodu ieħor ta' ħames snin bil-possibbiltà ta' estensjoni awtomatika, filwaqt li tiġi żgurata ċ-ċertezza legali fir-rigward tal-atti delegati diġà adottati.

Emenda    7

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1

Regolament (UE) Nru 168/2013

Artikolu 21 – paragrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.  Mid-dati stipulati fil-punt 1.8.3 tal-Anness IV, il-kategoriji/is-subkategoriji tal-vetturi L3, L4e, L5e u L7e għandhom ikunu mgħammra b'sistema OBD tal-istadju I li timmonitorja għal kwalunkwe falliment taċ-ċirkwit elettriku u tal-elettronika tas-sistema tal-kontroll tal-emissjonijiet u li tiġi skattata meta jkunu qed jinqabżu l-livelli ta' limitu tal-emissjonijiet kif stabbiliti fl-Anness VI (B2). Sistemi OBD tal-istadju I għal dawk il-kategoriji/is-subkategoriji tal-vetturi għandhom ukoll jirrapportaw l-iskattar ta' kwalunkwe mod ta' operazzjoni li jnaqqas it-torque tal-magna b'mod sinifikanti.

4.  Mid-dati stipulati fil-punt 1.8.3 tal-Anness IV, il-kategoriji/is-subkategoriji tal-vetturi L3e, L4e, L5e u L7e għandhom ikunu mgħammra b'sistema OBD tal-istadju I li timmonitorja għal kwalunkwe falliment taċ-ċirkwit elettriku u tal-elettronika tas-sistema tal-kontroll tal-emissjonijiet u li tiġi skattata meta jkunu qed jinqabżu l-livelli ta' limitu tal-emissjonijiet kif stabbiliti fl-Anness VI (B2). Sistemi OBD tal-istadju I għal dawk il-kategoriji/is-subkategoriji tal-vetturi għandhom ukoll jirrapportaw l-iskattar ta' kwalunkwe mod ta' operazzjoni li jnaqqas it-torque tal-magna b'mod sinifikanti.

Emenda    8

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid)

Regolament (UE) Nru 168/2013

Artikolu 30 – paragrafu 1 – punt b

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(2a)  Fl-Artikolu 30(1), il-punt (b) huwa sostitwit b'dan li ġej:

(b)  ir-riżultati tat-testijiet;

(b)   l-iskeda tar-riżultati tat-testijiet;

Emenda    9

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2b (ġdid)

Regolament (UE) Nru 168/2013

Artikolu 44 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(2b)  Fl-Artikolu 44(1), it-tieni subparagrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

L-ewwel subparagrafu għandu japplika biss għal vetturi fit-territorju tal-Unjoni li kienu koperti b'approvazzjoni tat-tip tal-UE valida fil-waqt tal-produzzjoni tagħhom, iżda li kienu tqiegħdu għad-disponibilità fis-suq, ġew reġistrati jew iddaħħlu fis-servizz qabel ma dik l-approvazzjoni tat-tip tal-UE tilfet il-validità tagħha.

L-ewwel subparagrafu għandu japplika biss għal vetturi fit-territorju tal-Unjoni li kienu koperti b'approvazzjoni tat-tip tal-UE valida fil-waqt tal-produzzjoni tagħhom, iżda li la kienu ġew irreġistrati u lanqas iddaħħlu fis-servizz qabel ma dik l-approvazzjoni tat-tip tal-UE tilfet il-validità tagħha.

Emenda    10

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3

Regolament (UE) Nru 168/2013

Artikolu 75 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Is-setgħa li tadotta atti delegati msemmija fl-Artikolu 18(3), l-Artikolu 20(2), l-Artikolu 21(8), l-Artikolu 22(5) u (6), l-Artikolu 23(6) u (12), l-Artikolu 24(3), l-Artikolu 25(8), l-Artikolu 32(6), l-Artikolu 33(6), l-Artikolu 50(4), l-Artikolu 54(3), l-Artikolu 57(12), l-Artikolu 65 u l-Artikolu 74 għandha tiġi kkonferita lill-Kummissjoni għal perjodu ta' għaxar snin mit-22 ta' Marzu 2013. Id-delega ta' setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament għal perijodi ta' ħames snin, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perijodu. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta' setgħa mhux iktar tard mit-22 ta' Ġunju 2022 u disa' xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu ta' ħames snin sussegwenti.;

2.  Is-setgħa li tadotta atti delegati msemmija fl-Artikolu 18(3), l-Artikolu 20(2), l-Artikolu 21(8), l-Artikolu 22(5) u (6), l-Artikolu 23(6) u (12), l-Artikolu 24(3), l-Artikolu 25(8), l-Artikolu 32(6), l-Artikolu 33(6), l-Artikolu 50(4), l-Artikolu 54(3), l-Artikolu 57(12), l-Artikolu 65 u l-Artikolu 74 hija mogħtija lill-Kummissjoni għal perjodu ta' ħames snin mit-22 ta' Marzu 2013. Id-delega ta' setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament għal perijodi ta' ħames snin, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta' setgħa mhux iktar tard mit-22 ta' Ġunju 2022 u disa' xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu ta' ħames snin sussegwenti.;

Emenda    11

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3a (ġdid)

Regolament (UE) Nru 168/2013

Anness II – taqsima C1 – ringiela 11

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(3a)  Fl-Anness II, it-taqsima C1, fir-ringiela 11, is-sinjal "X" huwa mħassar għas-subkategoriji L6e-A u L6e-B;

Emenda    12

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4a (ġdid)

Regolament (UE) Nru 168/2013

Anness V – Taqsima B

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(4a)  Fl-Anness V, it-taqsima B, il-kontenut taċ-ċellola fl-ewwel kolonna, it-tieni filliera, huwa sostitwit b'dan li ġej:

Test tat-Tip I (19) Massa tal-partikoli (Euro 5 biss) (6 )

"Test tat-Tip I (19) Massa tal-partikoli (Euro 5 biss)";

Emenda    13

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4b (ġdid)

Regolament (UE) Nru 168/2013

Anness VI

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(4b)  L-Anness IV huwa emendat kif ġej:

 

(a)  fit-taqsima B1, titħassar l-ewwel ringiela li tirreferi għall-kategorija tal-Vetturi "L6e-A";

 

(b)  fit-taqsima B2, titħassar l-ewwel ringiela li tirreferi għall-nota (6);

 

(c)  fit-taqsima B2, fl-ewwel ringiela, il-kliem: "L3e-L7e (6)" huwa sostitwit bil-kliem: "L3e, L4e, L5e, L7e" u l-kliem: "Il-vetturi kollha tal-kategorija L ħlief il-kategoriji L1e u L2e" huwa sostitwit bil-kliem: "Il-vetturi kollha tal-kategorija L ħlief il-kategoriji L1e, L2e u L6e";

Emenda    14

Proposta għal regolament

Anness – punt a

Regolament (UE) Nru 168/2013

Anness IV – tabella 1 – punt 1.4.

 

Test propost mill-Kummissjoni

1.1.2.1.

Euro 4: Anness VI A1

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

31.12.2020; għal L2e-U u L6e-B: 31.12.2022

Emenda

1.1.2.1.

Euro 4: Anness VI A1

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

31.12.2020; għal L2e-U u L6e-B: 31.12.2024

Emenda    15

Proposta għal regolament

Anness – punt a

Regolament (UE) Nru 168/2013

Anness IV – tabella 1 – punt 1.1.2.2.

 

Test propost mill-Kummissjoni

1.1.2.2.

Euro 4: Anness VI A1

L3e, L4e, L5e, L7e

1.1.2016

1.1.2017

31.12.2020; għal L3e-AxE u L3e-AxT 31.12.2022

Emenda

1.1.2.2.

Euro 4: Anness VI A1

L3e, L4e, L5e, L7e

1.1.2016

1.1.2017

31.12.2020; għal L3e-AxE u L3e-AxT 31.12.2024

Emenda    16

Proposta għal regolament

Anness – punt a

Regolament (UE) Nru 168/2013

Anness IV – tabella 1 – punt 1.1.2.3.

 

Test propost mill-Kummissjoni

1.1.2.3.

Euro 5: Anness VI A2

L1e-L7e

1.1.2020; għal L2e-U; L3e-AxE ;L3e-AxT u L6e-B: 1.1.2022

1.1.2021; għal L2e-U; L3e-AxE; L3e-AxT u L6e-B: 1.1.2023

’;

Emenda

1.1.2.3.

Euro 5: Anness VI A2

L1e-L7e

1.1.2020; għal L2e-U; L3e-AxE ;L3e-AxT u L6e-B: 1.1.2024

1.1.2021; għal L2e-U; L3e-AxE; L3e-AxT u L6e-B: 1.1.2025

’;

Emenda    17

Proposta għal regolament

Anness – punt c

Regolament (UE) Nru 168/2013

Anness IV – tabella 3 – punt 1.8.4.

 

Test propost mill-Kummissjoni

1.8.4.

Rekwiżiti funzjonali tal-OBD stadju II bl-eċċezzjoni tal-monitoraġġ tal-katalizzatur

L3e, L4e, L5e-A, L7e-A

1.1.2020

1.1.2021

31.12.2024

 

Proċeduri tat-test ambjentali OBD tal-istadju II (test tat-tip VIII)

 

 

 

 

 

Limiti tat-test ambjentali OBD tal-istadju II, Anness VI (B1)

 

 

 

 

Emenda

1.8.4.

Rekwiżiti funzjonali tal-OBD stadju II bl-eċċezzjoni tal-monitoraġġ tal-katalizzatur

L3e (għajr L3e-AxE u L3e-AxT), L4e, L5e-A, L7e-A

1.1.2020

1.1.2021

31.12.2024

 

Proċeduri tat-test ambjentali OBD tal-istadju II (test tat-tip VIII)

 

 

 

 

 

Limiti tat-test ambjentali OBD tal-istadju II, Anness VI (B1)

 

 

 

 

Emenda    18

Proposta għal regolament

Anness – punt c

Regolament (UE) Nru 168/2013

Anness IV – tabella 3 – punt 1.8.5.

 

Test propost mill-Kummissjoni

1.8.5.

Rekwiżiti funzjonali tal-OBD tal-istadju II,

L3e, L4e, L5e-A L7e-A

1.1.2024

1.1.2025

’;

 

Proċeduri tat-test ambjentali OBD tal-istadju II (test tat-tip VIII),

 

 

 

 

 

Limiti tat-test ambjentali OBD tal-istadju II, Anness VI (B2)

 

 

 

 

Emenda

1.8.5.

Rekwiżiti funzjonali tal-OBD tal-istadju II,

L3e (għajr L3e-AxE u L3e-AxT), L4e, L5e-A, L7e-A

1.1.2024

1.1.2025

’;

 

Proċeduri tat-test ambjentali OBD tal-istadju II (test tat-tip VIII),

 

 

 

 

 

Limiti tat-test ambjentali OBD tal-istadju II, Anness VI (B2)

 

 

 

 


NOTA SPJEGATTIVA

Dan ir-rapport jikkonċerna r-rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip għal ċerti tipi ta' vetturi b'żewġ jew tliet roti u taqsima tal-kwadriċikli koperti mir-Regolament UE Nru 168/2013.

Meta ġiet adottata l-leġiżlazzjoni li tintroduċi r-rekwiżiti tal-emissjonijiet Euro 5 għal vetturi b'żewġ, tliet u erba' roti, il-koleġiżlaturi pprovdew għal studju ambjentali komprensiv sabiex jiġi stabbilit b'mod aktar preċiż kif għandha ssir it-tranżizzjoni għall-Euro 5, b'mod partikolari għas-sottogruppi tal-klassi ta' vetturi tal-kategorija L.

Din il-ħidma tlestiet is-sena li għaddiet u r-rapport jindirizza l-proposti leġiżlattivi li segwew il-pubblikazzjoni tal-istudju ambjentali.

Ir-rakkomandazzjonijiet huma fil-biċċa l-kbira konformi mal-politika stabbilita fiż-żmien tal-adozzjoni tar-Regolament tal-2013. Il-proposta tal-Kummissjoni ma tintroduċix emenda jew posponiment sinifikanti ta' dawn ir-rekwiżiti relatati mal-emissjonijiet, ħlief għal xi partijiet żgħar tas-suq fejn l-analiżi tal-ispejjeż u l-benefiċċji turi effett negattiv.

Ir-rapporteur jipproponi li jiġu segwiti r-rakkomandazzjonijiet li saru fl-istudju ambjentali fir-rigward tal-posponiment tal-applikazzjoni tar-rekwiżiti Euro 5 għal dawk in-numri u l-klassijiet limitati tal-vetturi.

Ir-rapporteur jifhem l-argumenti li saru fl-istudju, jiġifieri li t-trasferiment mill-powertrains attwali għal sistemi alternattivi ta' enerġija b'inqas emissjonijiet għal dawk il-mikrokarozzi u l-muturi speċjalizzati huwa diffiċli u jwassal għal spejjeż soċjali u ekonomiċi sinifikanti.

Idealment, dawn il-vetturi jkunu jistgħu jaħdmu bl-elettriku; madankollu, bħala kwantità u f'dak li jikkonċerna disinn u regolamentazzjoni, huma limitati. Id-dimensjonijiet u l-piż tal-batteriji, flimkien mal-ispejjeż, ifissru li dawk il-vetturi elettriċi huma għalja wisq u għandhom firxa limitata meta mqabbla ma' mudelli eżistenti li jaħdmu bid-diżil.

Sistemi tal-motopropulsjoni itqal u aktar għalja jagħmlu dawn il-vetturi ħafna inqas attraenti u utli għax-xerrejja primarji tagħhom, li huma tipikament persuni anzjani bbażati f'żoni rurali, jew żgħażagħ li jippreferu vettura aktar b'saħħitha meta mqabbla ma' skuter.

Minkejja dan, il-qawwa tal-motopropulsjoni elettrika se tkun disponibbli, u għalhekk huwa korrett li nipposponu minflok inneħħu rekwiżit konformi mal-Euro 5.

Dan joħloq bilanċ tajjeb bejn il-protezzjoni ambjentali u l-imperattivi soċjali u ekonomiċi biex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet tal-mobilità tas-sezzjonijiet mill-pubbliku u ta' appoġġ għall-SMEs li jkunu qed jimmanifatturaw dawn il-mikrokarozzi.

Huwa wkoll riflessjoni tal-iskala tal-impatt li dawn il-vetturi għandhom, peress li dawn mhumiex użati ħafna u huma limitati f'termini ta' bejgħ madwar l-Ewropa.

Ir-rapporteur għalhekk jirrakkomanda li tiġi appoġġata l-iskadenza għat-tranżizzjoni tal-2024, f'konformità mar-rakkomandazzjoni indipendenti.

Apparti dan, ir-rapporteur jirrakkomanda xi tibdiliet fil-proposta tal-Kummissjoni.

Għandu jiġi nnutat li l-Kunsill diġà rrieżamina l-proposta tal-Kummissjoni u adotta Approċċ Ġenerali. Fl-Approċċ Ġenerali insibu xi emendi oħra li jtejbu l-abbozzar u jikkoreġu żbalji jew ommissjonijiet.

Ir-rapporteur għalhekk ippropona li jadotta dawk it-tibdiliet wara diskussjoni mal-Kummissjoni, li qablu li dawn ir-reviżjonijiet huma korrezzjonijiet tekniċi.

Bil-għan li dan ir-rapport jiġi adottat kmieni kemm jista' jkun, sabiex il-manifatturi jkunu jistgħu jippjanaw il-produzzjoni tagħhom skont ir-rekwiżiti legali, jagħmel sens li tkun limitata l-ħtieġa għan-negozjati tal-abbozzar bejn il-Kunsill u l-Parlament fejn dawn mhumiex meħtieġa.

Ir-rapporteur qies l-emendi mressqa minn Kumitati oħra permezz ta' opinjoni; madankollu ma jqishomx meħtieġa. Kwistjonijiet bħal apparat kontra t-tbagħbis u apparat ta' manipulazzjoni diġà huma s-suġġett ta' obbligi legali fl-Artikoli fi ħdan ir-Regolament tal-2013 u atti ta' delega sussegwenti, inkluż l-aktar att ta' delega reċenti adottat din is-sena. Għalhekk hija sitwazzjoni differenti meta mqabbla ma' xi xenarji reċenti f'partijiet oħra tal-acquis tal-vetturi bil-mutur u, fl-opinjoni tar-rapporteur, dawn l-emendi huma diġà koperti mil-liġi kif inhi.


OPINJONI tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (17.9.2018)

għall-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 168/2013 fir-rigward tal-istadju Euro 5 għall-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi b'żewġ jew tliet roti u kwadriċikli

(COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD))

Rapporteur għal opinjoni: Adina-Ioana Vălean

EMENDI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda    1

Proposta għal regolament

Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3)  Huwa meħtieġ li tiġi ċċarata l-eżenzjoni għall-mopeds (il-kategoriji L1e u L2e) mir-rekwiżit tal-istadju II għas-sistemi OBD u li dik l-eżenzjoni tiġi estiża għall-kwadriċikli ħfief (kategorija L6e) u l-muturi tas-subkategoriji enduro (L3e-AxE) u trials (L3e-AxT).

imħassar

Emenda    2

Proposta għal regolament

Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(4)  Minħabba li l-mopeds tal-kategoriji ta' vetturi L1e u L2e huma diġà esklużi mir-rekwiżit tal-istadju II għas-sistemi OBD, il-vetturi tal-kategorija L6e li huma ddisinjati u mibnija fuq l-ispeċifikazzjonijiet tal-mopeds u li huma prodotti f'volumi żgħar ukoll jenħtieġ li jkunu eżentati minn dan ir-rekwiżit.

imħassar

Emenda    3

Proposta għal regolament

Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(5)  Il-muturi tas-subkategoriji enduro u trials ikollhom ħajja qasira u huma simili ħafna fin-natura u fl-użu għall-kwadriċikli tqal għal kull tip ta' terren (L7e-B) li huma eżentati mir-rekwiżit tal-istadju II għas-sistemi OBD. Dik l-eżenzjoni għalhekk jenħtieġ li tiġi estiża għall-muturi tas-subkategoriji enduro u trials.

imħassar

Emenda    4

Proposta għal regolament

Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(7)  Minkejja li t-teknoloġija meħtieġa biex jintlaħqu l-limiti Euro 5 diġà hija disponibbli, il-Kummissjoni kkonkludiet fir-rapport tagħha lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill fuq il-bażi ta' studju komprensiv tal-effett ambjentali mwettaq skont l-Artikolu 23(4) tar-Regolament (UE) Nru 168/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward in-natura tal-emissjonijiet Euro 5, li d-data ta' applikazzjoni tal-limiti tal-emissjonijiet Euro 5 għal ċerti vetturi tal-kategorija L (L6e-AxT, L2e-U, L3e-AxT, u L3e-AxE) jeħtieġ li tiġi posposta mill-2020 għall-2022 biex jiżdied il-proporzjon ta' benefiċċji għall-kostijiet meta mqabblin max-xenarju ta' referenza. Barra minn hekk, il-manifatturi ta' dawn il-vetturi, li huma prinċipalment SMEs, jeħtieġu aktar żmien biex jiżguraw li t-tranżizzjoni lejn sistemi ta' motopropulsjoni b'emissjonijiet żero, bħall-elettrifikazzjoni tkun tista' tinkiseb b'mod kosteffikaċi.

(7)  Minkejja li t-teknoloġija meħtieġa biex jintlaħqu l-limiti Euro 5 diġà hija disponibbli, il-Kummissjoni kkonkludiet fir-rapport tagħha lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill fuq il-bażi ta' studju komprensiv tal-effett ambjentali mwettaq skont l-Artikolu 23(4) tar-Regolament (UE) Nru 168/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward in-natura tal-emissjonijiet Euro 5, li d-data ta' applikazzjoni tal-limiti tal-emissjonijiet Euro 5 għal ċerti vetturi tal-kategorija L (L6e-AxT, L2e-U, L3e-AxT, u L3e-AxE) jeħtieġ li tiġi posposta mill-2020 għall-2022 biex jiżdied il-proporzjon ta' benefiċċji għall-kostijiet meta mqabblin max-xenarju ta' referenza. Barra minn hekk, il-manifatturi ta' dawn il-vetturi, li huma prinċipalment SMEs, jeħtieġu aktar żmien biex jiżguraw li t-tranżizzjoni lejn sistemi ta' motopropulsjoni b'emissjonijiet żero, bħall-elettrifikazzjoni tkun tista' tinkiseb b'mod kosteffikaċi. Madankollu, huwa rikonoxxut li tranżizzjoni bikrija lejn teknoloġija b'emissjonijiet żero, fejn din tkun possibbli, ikollha impatt pożittiv fuq l-għanijiet ambjentali globali tal-Unjoni.

Emenda    5

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1

Regolament (UE) Nru 168/2013

Artikolu 21 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Il-vetturi tal-kategorija L, bl-eċċezzjoni tal-vetturi tal-kategoriji L1e, L2e u L6e, għandhom ikunu mgħammra b'sistema OBD li tikkonforma mar-rekwiżiti funzjonali u mal-proċeduri tal-ittestjar kif stabbiliti fl-atti delegati adottati skont il-paragrafu 8 u mid-dati ta' applikazzjoni stipulati fl-Anness IV.

1.  Il-vetturi tal-kategorija L, bl-eċċezzjoni tal-vetturi tal-kategoriji L1e, L2e u L6e, għandhom ikunu mgħammra b'sistema OBD li tikkonforma mar-rekwiżiti funzjonali u mal-proċeduri tal-ittestjar kif stabbiliti fl-atti delegati adottati skont il-paragrafu 8 u mid-dati ta' applikazzjoni stipulati fl-Anness IV. Il-manifatturi għandhom jiddisinjaw u jużaw is-sistema OBD b'mod li ma jippermettix it-tbagħbis jew manipulazzjoni intenzjonata mill-operaturi ekonomiċi, l-utenti, jew kwalunkwe parti oħra.

Emenda    6

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1

Regolament (UE) Nru 168/2013

Artikolu 21 – paragrafu 1a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1a.  L-emissjonijiet minn sistema OBD m'għandhomx ikunu sistematikament diverġenti mill-prestazzjoni tal-emissjonijiet ittestjati meta dawk il-vetturi tal-kategorija L jitħaddmu f'kundizzjonijiet li wieħed raġonevolment jista' jistenna li jiltaqa' magħhom fit-tħaddim u l-użu normali.

Emenda    7

Proposta għal regolament

Anness – paragrafu 1 – punt a

Regolament (UE) Nru 168/2013

Anness IV – punti 1.1.2.1., 1.1.2.2. u 1.1.2.3.

 

Test propost mill-Kummissjoni

"1.1.2.1.

Euro 4: Anness VI A1

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

31.12.2020; għal L2e-U u L6e-B: 31.12.2022

1.1.2.2.

Euro 4: Anness VI A1

L3e, L4e, L5e, L7e

1.1.2016

1.1.2017

31.12.2020; għal L3e-AxE u L3e-AxT 31.12.2022

1.1.2.3.

Euro 5: Anness VI A2

L1e-L7e

1.1.2020; għal L2e-U; L3e-AxE; L3e-AxT u L6e-B: 1.1.2022

1.1.2021; għal L2e-U; L3e-AxE; L3e-AxT u L6e-B: 1.1.2023

";

 

Emenda

"1.1.2.1.

Euro 4: Anness VI A1

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

31.12.2020

1.1.2.2.

Euro 4: Anness VI A1

L3e, L4e, L5e, L7e

1.1.2016

1.1.2017

31.12.2020

1.1.2.3.

Euro 5: Anness VI A2

L1e-L7e

1.1.2020

1.1.2021;

 

PROĊEDURA TAL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Titolu

Applikazzjoni tal-istadju Euro 5 għall-approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi b’żewġ jew tliet roti u kwadriċikli

Referenzi

COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD)

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

IMCO

16.4.2018

 

 

 

Opinjoni mogħtija minn

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ENVI

16.4.2018

Rapporteur għal opinjoni

       Data tal-ħatra

Adina-Ioana Vălean

25.4.2018

Data tal-adozzjoni

13.9.2018

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

30

4

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Marco Affronte, Margrete Auken, Catherine Bearder, Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, José Inácio Faria, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Urszula Krupa, Jiří Maštálka, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Linnéa Engström, Elena Gentile, Bart Staes, Tiemo Wölken

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Tonino Picula, Lieve Wierinck

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET FIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

30

+

ALDE

Catherine Bearder, Nils Torvalds, Lieve Wierinck

GUE/NGL

Jiří Maštálka

PPE

Birgit Collin Langen, José Inácio Faria, ELisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Annie Schreijer Pierik, Adina Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Linnéa Engström, Davor Škrlec, Bart Staes

4

-

ECR

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

ENF

Sylvie Goddyn

0

0

 

 

Tifsira tas-simboli użati:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni


PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI

Titolu

Applikazzjoni tal-istadju Euro 5 għall-approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi b’żewġ jew tliet roti u kwadriċikli

Referenzi

COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD)

Data meta ġiet ippreżentata lill-PE

19.3.2018

 

 

 

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

IMCO

16.4.2018

 

 

 

Kumitati mitluba jagħtu opinjoni

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ENVI

16.4.2018

ITRE

16.4.2018

TRAN

16.4.2018

 

Opinjoni(jiet) mhux mogħtija

       Data tad-deċiżjoni

ITRE

24.4.2018

TRAN

29.8.2018

 

 

Rapporteurs

       Data tal-ħatra

Daniel Dalton

16.5.2018

 

 

 

Proċedura simplifikata - data tad-deċiżjoni

16.5.2018

Eżami fil-kumitat

24.9.2018

 

 

 

Data tal-adozzjoni

17.10.2018

 

 

 

Data tat-tressiq

19.10.2018

Aġġornata l-aħħar: 7 ta' Novembru 2018Avviż legali - Politika tal-privatezza