Procedure : 2018/0065(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0346/2018

Ingediende teksten :

A8-0346/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 29/11/2018 - 8.1

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0466

VERSLAG     ***I
PDF 655kWORD 89k
19.10.2018
PE 627.883v01-00 A8-0346/2018

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 168/2013 wat de toepassing van de Euro 5-stap op de typegoedkeuring van twee- of driewielige voertuigen en vierwielers betreft

(COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD))

Commissie interne markt en consumentenbescherming

Rapporteur: Daniel Dalton

(Vereenvoudigde procedure – Artikel 50, lid 2, van het Reglement)

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 168/2013 wat de toepassing van de Euro 5-stap op de typegoedkeuring van twee- of driewielige voertuigen en vierwielers betreft

(COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2018)0137),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0120/2018),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en het advies van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A8-0346/2018),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  De vrijstelling voor bromfietsen (categorieën L1e en L2e) van het voorschrift inzake het OBD-systeem van fase II moet worden verduidelijkt en worden uitgebreid tot lichte vierwielers (categorie L6e) en tot de motorfietssubcategorieën enduro-motorfiets (L3e-AxE) en trialbike (L3e-AxT).

Schrappen

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  Aangezien bromfietsen van de voertuigcategorieën L1e en L2e reeds zijn uitgesloten van het voorschrift inzake het OBD-systeem van fase II, moeten de voertuigen van categorie L6e die zijn ontworpen en gebouwd volgens bromfietsspecificaties en in betrekkelijk kleine volumes worden geproduceerd, eveneens van dat voorschrift worden vrijgesteld.

(4)  Aangezien voertuigen van de categorieën L1e en L2e reeds zijn uitgesloten van het voorschrift inzake het OBD-systeem van fase I, moeten de voertuigen van categorie L6e die zijn ontworpen en gebouwd volgens bromfietsspecificaties en in betrekkelijk kleine volumes worden geproduceerd, eveneens van dat voorschrift worden vrijgesteld.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis)  De vrijstelling voor voertuigen van de categorieën L1e en L1e van het voorschrift inzake het OBD-systeem van fase II moet worden verduidelijkt en worden uitgebreid tot lichte vierwielers (categorie L6e) en tot de motorfietssubcategorieën enduro-motorfiets (L3e-AxE) en trialbike (L3e-AxT).

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7)  Hoewel de voor de naleving van de Euro 5-grenswaarden benodigde technologie reeds beschikbaar is, concludeerde de Commissie in haar verslag aan het Europees Parlement en de Raad op basis van het alomvattend milieueffectonderzoek dat werd verricht overeenkomstig artikel 23, lid 4, van Verordening (EU) nr. 168/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de Euro 5-emissiestap, dat de toepassingsdatum van de Euro 5-emissiegrenswaarden voor bepaalde voertuigen van voertuigcategorie L (L6e-B, L2e-U, L3e-AxT en L3e-AxE) van 2020 moet worden uitgesteld tot 2022 teneinde de kosten-batenverhouding te verbeteren ten opzichte van het uitgangspunt. Daarnaast hebben de fabrikanten van dergelijke voertuigen, voornamelijk kmo's, meer aanlooptijd nodig om ervoor te zorgen dat de overgang naar emissieloze aandrijfsystemen, zoals elektrificatie, op een kosteneffectieve manier kan worden bewerkstelligd.

(7)  Hoewel de voor de naleving van de Euro 5-grenswaarden benodigde technologie reeds beschikbaar is, concludeerde de Commissie in haar verslag aan het Europees Parlement en de Raad op basis van het alomvattend milieueffectonderzoek dat werd verricht overeenkomstig artikel 23, lid 4, van Verordening (EU) nr. 168/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de Euro 5-emissiestap, dat de toepassingsdatum van de Euro 5-emissiegrenswaarden voor bepaalde voertuigen van voertuigcategorie L (L6e-B, L2e-U, L3e-AxT en L3e-AxE) van 2020 moet worden uitgesteld tot 2024 teneinde de kosten-batenverhouding te verbeteren ten opzichte van het uitgangspunt. Daarnaast hebben de fabrikanten van dergelijke voertuigen, voornamelijk kmo's, meer aanlooptijd nodig om ervoor te zorgen dat de overgang naar emissieloze aandrijfsystemen, zoals elektrificatie, op een kosteneffectieve manier kan worden bewerkstelligd.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

8 bis)  In artikel 30, lid 1, van Verordening (EU) nr. 168/2013 wordt bepaald dat het EU-typegoedkeuringscertificaat als bijlage de testresultaten bevat. Duidelijk gemaakt moet worden dat hiermee het formulier met testresultaten wordt bedoeld. Artikel 30, lid 1, moet daarom zo worden gewijzigd dat daarin naar de juiste bijlage wordt verwezen

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9)  Bij Verordening (EU) nr. 168/2013 werd aan de Commissie de bevoegdheid tot vaststelling van gedelegeerde handelingen toegekend voor een periode van vijf jaar, die op 21 maart 2018 afloopt. Aangezien er voortdurend behoefte is aan aanpassing van elementen van de typegoedkeuringswetgeving aan de technische vooruitgang of aan andere wijzigingen in overeenstemming met de bevoegdheid, moet artikel 75, lid 2, van die verordening worden gewijzigd teneinde de bevoegdheidsperiode met vijf jaar te verlengen met de mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging.

(9)  Bij Verordening (EU) nr. 168/2013 werd aan de Commissie de bevoegdheid tot vaststelling van gedelegeerde handelingen toegekend voor een periode van vijf jaar, die op 21 maart 2018 afliep. Aangezien er voortdurend behoefte is aan aanpassing van elementen van de typegoedkeuringswetgeving aan de technische vooruitgang of aan andere wijzigingen in overeenstemming met de bevoegdheid, moet artikel 75, lid 2, van die verordening worden gewijzigd teneinde de bevoegdheidsperiode met vijf jaar te verlengen met de mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging, waarbij gezorgd moet worden voor rechtszekerheid met betrekking tot de reeds vastgestelde gedelegeerde handelingen.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1

Verordening (EU) nr. 168/2013

Artikel 21 – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Vanaf de in bijlage IV, punt 1.8.3, vermelde data worden voertuigen van de (sub)categorieën L3, L4e, L5e en L7e uitgerust met een OBD-systeem van fase I dat elektrische of elektronische storingen in het emissiebeperkingssysteem detecteert en dat in werking treedt zodra de in bijlage VI, onder (B2), vastgestelde emissiegrenswaarden worden overschreden. OBD-systemen van fase I voor die voertuig(sub)categorieën melden ook de inwerkingtreding van een functioneringsmodus die het motorkoppel aanzienlijk vermindert.

4.  Vanaf de in bijlage IV, punt 1.8.3, vermelde data worden voertuigen van de (sub)categorieën L3e, L4e, L5e en L7e uitgerust met een OBD-systeem van fase I dat elektrische of elektronische storingen in het emissiebeperkingssysteem detecteert en dat in werking treedt zodra de in bijlage VI, onder (B2), vastgestelde emissiegrenswaarden worden overschreden. OBD-systemen van fase I voor die voertuig(sub)categorieën melden ook de inwerkingtreding van een functioneringsmodus die het motorkoppel aanzienlijk vermindert.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)

Verordening (EU) nr. 168/2013

Artikel 30 – lid 1 – letter b

 

Bestaande tekst

Amendement

 

2 bis)  In artikel 30, lid 1, wordt punt b) vervangen door:

(b)  de testresultaten;

(b)   het formulier met testresultaten;

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 ter (nieuw)

Verordening (EU) nr. 168/2013

Artikel 44 – lid 1 – alinea 2

 

Bestaande tekst

Amendement

 

2 ter)  Artikel 44, lid 1, tweede alinea, komt als volgt te luiden:

De eerste alinea is alleen van toepassing op voertuigen die zich op het grondgebied van de Unie bevinden en waarvoor ten tijde van hun productie een geldige EU-typegoedkeuring was verleend, maar die niet op de markt zijn aangeboden, zijn geregistreerd of in het verkeer zijn gebracht voor deze EU-typegoedkeuring ongeldig werd.

De eerste alinea is alleen van toepassing op voertuigen die zich op het grondgebied van de Unie bevinden en waarvoor ten tijde van hun productie een geldige EU-typegoedkeuring was verleend, maar die niet zijn geregistreerd of in het verkeer zijn gebracht voor deze EU-typegoedkeuring ongeldig werd.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3

Verordening (EU) nr. 168/2013

Artikel 75 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 18, lid 3, artikel 20, lid 2, artikel 21, lid 8, artikel 22, leden 5 en 6, artikel 23, leden 6 en 12, artikel 24, lid 3, artikel 25, lid 8, artikel 32, lid 6, artikel 33, lid 6, artikel 50, lid 4, artikel 54, lid 3, artikel 57, lid 12, artikel 65 en artikel 74, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een periode van tien jaar vanaf 22 maart 2013. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van vijf jaar verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet. De Commissie stelt uiterlijk op 22 juni 2022 en negen maanden vóór het einde van elke daaropvolgende periode van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie.

2.  De in artikel 18, lid 3, artikel 20, lid 2, artikel 21, lid 8, artikel 22, leden 5 en 6, artikel 23, leden 6 en 12, artikel 24, lid 3, artikel 25, lid 8, artikel 32, lid 6, artikel 33, lid 6, artikel 50, lid 4, artikel 54, lid 3, artikel 57, lid 12, artikel 65 en artikel 74, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een periode van vijf jaar vanaf 22 maart 2013. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van vijf jaar verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet. De Commissie stelt uiterlijk op 22 juni 2022 en negen maanden vóór het einde van elke daaropvolgende periode van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie.

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)

Verordening (EU) nr. 168/2013

Bijlage II – onderdeel C1 – rij 11

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis)  In bijlage II, onderdeel C1, rij 11, wordt het teken “X” geschrapt voor de subcategorieën L6e-A en L6e-B;

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 bis (nieuw)

Verordening (EU) nr. 168/2013

Bijlage V – onderdeel B

 

Bestaande tekst

Amendement

 

4 bis)  In bijlage V, onderdeel B, komt de inhoud van het vakje in de eerste kolom, tweede rij, als volgt te luiden:

Test van type I (19) Deeltjesmassa (alleen Euro 5) (6)

‘Test van type I (19) Deeltjesmassa (alleen Euro 5)’;

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 ter (nieuw)

Verordening (EU) nr. 168/2013

Bijlage VI

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 ter)  Bijlage VI wordt als volgt gewijzigd:

 

a)  in onderdeel B1 wordt in de eerste rij de verwijzing naar de Voertuigcategorie “L6e-A” geschrapt;

 

b)  in onderdeel B2 wordt in de eerste rij de verwijzing naar noot (6) geschrapt;

 

c)  in afdeling B2 worden in de eerste rij de woorden: “L3e-L7e (6)” vervangen door de woorden: “L3e, L4e, L5e, L7e” en de woorden: “Alle voertuigen van categorie L behalve categorie L1e en L2e” worden vervangen door de woorden: “Alle voertuigen van categorie L behalve categorie L1e, L2e en L6e”;

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Bijlage – letter a

Verordening (EU) nr. 168/2013

Bijlage IV – tabel 1 – punt 1.1.2.1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

1.1.2.1.

Euro 4: bijlage VI, onder (A1)

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

31.12.2020; voor L2e-U en L6e-B: 31.12.2022

Amendement

1.1.2.1.

Euro 4: bijlage VI, onder (A1)

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

31.12.2020; voor L2e-U en L6e-B: 31.12.2024

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Bijlage – letter a

Verordening (EU) nr. 168/2013

Bijlage IV – tabel 1 – punt 1.1.2.2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

1.1.2.2.

Euro 4: bijlage VI, onder (A1)

L3e,L4e,L5e,L7e

1.1.2016

1.1.2017

31.12.2020; voor L3e-AxE en L3e-AxT 31.12.2022

Amendement

1.1.2.2.

Euro 4: bijlage VI, onder (A1)

L3e,L4e,L5e, L7e

1.1.2016

1.1.2017

31.12.2020; voor L3e-AxE en L3e-AxT 31.12.2024

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Bijlage – letter a

Verordening (EU) nr. 168/2013

Bijlage IV – tabel 1 – punt 1.1.2.3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

1.1.2.3.

Euro 5: bijlage VI, onder (A2)

L1e-L7e

1.1.2020; voor L2e-U; L3e-AxE; L3e-AxT en L6e-B: 1.1.2022

1.1.2021; voor L2e-U; L3e-AxE; L3e-AxT en L6e-B: 1.1.2023

’;

Amendement

1.1.2.3.

Euro 5: bijlage VI, onder (A2)

L1e-L7e

1.1.2020; voor L2e-U; L3e-AxE; L3e-AxT en L6e-B: 1.1.2024

1.1.2021; voor L2e-U; L3e-AxE; L3e-AxT en L6e-B: 1.1.2025

’;

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Bijlage – letter c

Verordening (EU) nr. 168/2013

Bijlage IV – tabel 3 – punt 1.8.4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

1.8.4.

functionele voorschriften voor fase II OBD met uitzondering van katalysatormonitoring

L3e, L4e, L5e-A, L7e-A

1.1.2020

1.1.2021

31.12.2024

 

milieutestprocedures fase II OBD (test van type VIII)

 

 

 

 

 

drempelwaarden milieutest fase II OBD, bijlage VI, onder (B1)

 

 

 

 

Amendement

1.8.4.

functionele voorschriften voor fase II OBD met uitzondering van katalysatormonitoring

L3e (behalve L3e-AxE en L3e-AxT), L4e, L5e-A, L7e-A

1.1.2020

1.1.2021

31.12.2024

 

milieutestprocedures fase II OBD (test van type VIII)

 

 

 

 

 

drempelwaarden milieutest fase II OBD, bijlage VI, onder (B1)

 

 

 

 

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Bijlage – letter c

Verordening (EU) nr. 168/2013

Bijlage IV – tabel 3 – punt 1.8.5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

1.8.5.

functionele voorschriften voor fase II OBD

L3e, L4e, L5e-A, L7e-A

1.1.2024

1.1.2025

’;

 

milieutestprocedures fase II OBD (test van type VIII),

 

 

 

 

 

drempelwaarden milieutest fase II OBD, bijlage VI, onder (B2)

 

 

 

 

Amendement

1.8.5.

functionele voorschriften voor fase II OBD

L3e (behalve L3e-AxE en L3e-AxT), L4e, L5e-A, L7e-A

1.1.2024

1.1.2025

’;

 

milieutestprocedures fase II OBD (test van type VIII),

 

 

 

 

 

drempelwaarden milieutest fase II OBD, bijlage VI, onder (B2)

 

 

 

 


TOELICHTING

Dit verslag heeft betrekking op de typegoedkeuringsvoorschriften voor bepaalde typen twee- of driewielige voertuigen en een deel van de vierwielers die vallen onder Verordening (EU) nr. 168/2013.

Bij de vaststelling van de wetgeving die de Euro 5-emissievoorschriften invoerde voor twee- of driewielige voertuigen en sommige vierwielers bepaalden de medewetgevers dat er een alomvattend milieueffectonderzoek zou worden verricht om nader te bepalen hoe de overgang naar Euro 5 precies zou plaatsvinden, met name voor de subcategorieën van de L-categorie voertuigen.

Deze werkzaamheden zijn vorige jaar afgerond en het verslag heeft betrekking op de wetgevingsvoorstellen die gedaan zijn na de publicatie van het milieueffectonderzoek.

De aanbevelingen komen in grote lijnen overeen met het beleid dat is bepaald ten tijde van de vaststelling van de verordening in 2013. In het Commissievoorstel wordt niet een significante wijziging bepleit of uitstel van de emissiegerelateerde voorschriften, behalve voor enkele kleine delen van de markt waar de kosten-batenanalyse een negatief effect laat zien.

De rapporteur stelt voor gevolg te geven aan de aanbevelingen die gedaan zijn in het milieueffectonderzoek met betrekking tot uitstel van de toepassing van de Euro 5-voorschriften voor die geringe aantallen en categorieën voertuigen.

De rapporteur staat sympathiek tegenover de argumenten die in het onderzoek worden aangevoerd, namelijk dat de overstap van de huidige aandrijfsystemen naar alternatieve aandrijfsystemen met minder emissies voor mini-auto’s en gespecialiseerde motorfietsen lastig is en zou leiden tot significante sociale en economische kosten.

Het zou ideaal zijn als deze voertuigen elektrisch konden worden aangedreven; zij zijn echter – qua ontwerp en regelgeving – beperkt in omvang. De dimensies en het gewicht van de accu’s, tezamen met de kosten, maken dat die elektrische voertuigen te duur zijn en een beperkte actieradius hebben vergeleken met de bestaande, door dieselmotoren aangedreven, modellen.

Zwaardere en duurdere aandrijfsystemen maken deze voertuigen veel minder aantrekkelijk en bruikbaar voor hun primaire kopers, overwegende ouderen in plattelandsgebieden, die een robuuster voertuig willen dan een scooter.

Mettertijd zullen er elektrische aandrijfsystemen beschikbaar komen, dus is uitstel zinvol i.p.v. het Euro 5- voorschrift te schrappen.

Zo zorgen we voor een juiste balans tussen milieubescherming, dwingende sociale en economische redenen om te voorzien in de mobiliteitsbehoefte van delen van het publiek en ondersteuning van de mkb-bedrijven die deze mini-auto’s fabriceren.

Er wordt ook rekening gehouden met de schaal van de impact die deze voertuigen hebben, omdat zij niet overal worden gebruikt en slechts in geringe aantallen worden verkocht in Europa.

De rapporteur beveelt derhalve aan voor de overgang een uiterste termijn van 2024 te steunen, in overeenstemming met de onafhankelijke aanbeveling.

Elders beveelt de rapporteur enkele wijzigingen in het Commissievoorstel aan.

Er dient op te worden gewezen dat de Raad het Commissievoorstel al heeft behandeld en gekozen heeft voor een algemene aanpak. In de algemene aanpak van de Raad zijn er enkele andere wijzigingen aangebracht om de formulering te verbeteren en vergissingen en omissies te corrigeren.

De rapporteur heeft derhalve voorgesteld deze wijzigingen over te nemen na overleg met de Commissie, die het ermee eens is dat deze aanpassingen technische correcties betreffen.

Om dit verslag zo snel mogelijk goed te keuren, om ervoor te zorgen dat fabrikanten hun productie kunnen plannen in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, is het zinvol de onderhandelingen over formuleringen tussen de Raad en het Parlement te beperken als zij niet noodzakelijk zijn.

De rapporteur heeft ook de wijzigingsvoorstellen overwogen die zijn ingediend door andere commissies bij hun adviezen; hij acht ze echter niet noodzakelijk. Kwesties zoals anti-manipulatiehulpmiddelen en manipulatie-instrumenten maken al deel uit van de wettelijke verplichtingen in de artikelen van de verordening van 2013 en van de bijbehorende gedelegeerde handelingen, inclusief de meest recente gedelegeerde handeling die dit jaar werd vastgesteld. De situatie is derhalve anders dan in sommige recente scenario’s elders in het motorvoertuigenacquis, en naar de mening van de rapporteur wordt in deze wijzigingsvoorstellen al voorzien in de bestaande wetgeving.

17.9.2018

STANDPUNT IN DE VORM VAN AMENDEMENTEN

van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 168/2013 wat de toepassing van de Euro 5-stap op de typegoedkeuring van twee- of driewielige voertuigen en vierwielers betreft

(COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD))

Rapporteur voor advies: Adina-Ioana Vălean

AMENDEMENT

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de bevoegde Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  De vrijstelling voor bromfietsen (categorieën L1e en L2e) van het voorschrift inzake het OBD-systeem van fase II moet worden verduidelijkt en worden uitgebreid tot lichte vierwielers (categorie L6e) en tot de motorfietssubcategorieën enduro-motorfiets (L3e-AxE) en trialbike (L3e-AxT).

Schrappen

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  Aangezien bromfietsen van de voertuigcategorieën L1e en L2e reeds zijn uitgesloten van het voorschrift inzake het OBD-systeem van fase II, moeten de voertuigen van categorie L6e die zijn ontworpen en gebouwd volgens bromfietsspecificaties en in betrekkelijk kleine volumes worden geproduceerd, eveneens van dat voorschrift worden vrijgesteld.

Schrappen

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  Enduro-motorfietsen en trialbikes hebben een korte levensduur en zijn zeer vergelijkbaar in aard en gebruik met zware terreinquads (L7e-B), die zijn vrijgesteld van het voorschrift inzake het OBD-systeem van fase II. De vrijstelling moet derhalve worden uitgebreid tot enduro-motorfietsen en trialbikes.

Schrappen

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7)  Hoewel de voor de naleving van de Euro 5-grenswaarden benodigde technologie reeds beschikbaar is, concludeerde de Commissie in haar verslag aan het Europees Parlement en de Raad op basis van het alomvattend milieueffectonderzoek dat werd verricht overeenkomstig artikel 23, lid 4, van Verordening (EU) nr. 168/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de Euro 5-emissiestap, dat de toepassingsdatum van de Euro 5-emissiegrenswaarden voor bepaalde voertuigen van voertuigcategorie L (L6e-B, L2e-U, L3e-AxT en L3e-AxE) van 2020 moet worden uitgesteld tot 2022 teneinde de kosten-batenverhouding te verbeteren ten opzichte van het uitgangspunt. Daarnaast hebben de fabrikanten van dergelijke voertuigen, voornamelijk kmo's, meer aanlooptijd nodig om ervoor te zorgen dat de overgang naar emissieloze aandrijfsystemen, zoals elektrificatie, op een kosteneffectieve manier kan worden bewerkstelligd.

(7)  Hoewel de voor de naleving van de Euro 5-grenswaarden benodigde technologie reeds beschikbaar is, concludeerde de Commissie in haar verslag aan het Europees Parlement en de Raad op basis van het alomvattend milieueffectonderzoek dat werd verricht overeenkomstig artikel 23, lid 4, van Verordening (EU) nr. 168/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de Euro 5-emissiestap, dat de toepassingsdatum van de Euro 5-emissiegrenswaarden voor bepaalde voertuigen van voertuigcategorie L (L6e-B, L2e-U, L3e-AxT en L3e-AxE) van 2020 moet worden uitgesteld tot 2022 teneinde de kosten-batenverhouding te verbeteren ten opzichte van het uitgangspunt. Daarnaast hebben de fabrikanten van dergelijke voertuigen, voornamelijk kmo's, meer aanlooptijd nodig om ervoor te zorgen dat de overgang naar emissieloze aandrijfsystemen, zoals elektrificatie, op een kosteneffectieve manier kan worden bewerkstelligd. Er wordt echter erkend dat vroegtijdige transitie naar een emissieloze technologie, waar dit mogelijk is, een positief effect zal hebben op de milieudoelstellingen van de Unie.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1

Verordening (EU) nr. 168/2013

Artikel 21 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Voertuigen van categorie L, met uitzondering van voertuigen van de categorieën L1e, L2e en L6e, worden uitgerust met een OBD-systeem dat voldoet aan de functionele voorschriften en testprocedures die zijn vastgelegd in de ingevolge lid 8 vastgestelde gedelegeerde handelingen en vanaf de in bijlage IV vermelde toepassingsdata.

1.  Voertuigen van categorie L, met uitzondering van voertuigen van de categorieën L1e, L2e en L6e, worden uitgerust met een OBD-systeem dat voldoet aan de functionele voorschriften en testprocedures die zijn vastgelegd in de ingevolge lid 8 vastgestelde gedelegeerde handelingen en vanaf de in bijlage IV vermelde toepassingsdata. Fabrikanten zullen op zodanige wijze een OBD-systeem ontwerpen en integreren dat er niet door economische marktdeelnemers, gebruikers, of enige andere partij mee kan worden geknoeid of dat het opzettelijk kan worden gemanipuleerd.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1

Verordening (EU) nr. 168/2013

Artikel 21 – lid 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  Emissies van een OBD-systeem wijken niet stelselmatig af van de prestaties wanneer dergelijke voertuigen van de L-categorie worden gebruikt onder omstandigheden waarvan redelijkerwijs mag worden verwacht dat zij worden aangetroffen bij normaal gebruik.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Bijlage – alinea 1 – letter a

Verordening (EU) nr. 168/2013

Bijlage IV – punten 1.1.2.1., 1.1.2.2. en 1.1.2.3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

‘1.1.2.1.

Euro 4: bijlage VI, onder (A1)

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

31.12.2020; voor L2e-U en L6e-B: 31.12.2022

1.1.2.2.

Euro 4: bijlage VI, onder (A1)

L3e,L4e,L5e, L7e

1.1.2016

1.1.2017

31.12.2020; voor L3e-AxE en L3e-AxT 31.12.2022

1.1.2.3.

Euro 5: bijlage VI, onder (A2)

L1e-L7e

1.1.2020; voor L2e-U; L3e-AxE; L3e-AxT en L6e-B: 1.1.2022

1.1.2021; voor L2e-U; L3e-AxE; L3e-AxT en L6e-B: 1.1.2023

’;

 

Amendement

‘1.1.2.1.

Euro 4: bijlage VI, onder (A1)

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

31.12.2020

1.1.2.2.

Euro 4: bijlage VI, onder (A1)

L3e,L4e,L5e, L7e

1.1.2016

1.1.2017

31.12.2020

1.1.2.3.

Euro 5: bijlage VI, onder (A2)

L1e-L7e

1.1.2020

1.1.2021;

 

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Wijziging van Verordening (EU) nr. 168/2013 wat de toepassing van de Euro 5-stap op de typegoedkeuring van twee- of driewielige voertuigen en vierwielers betreft

Document‑ en procedurenummers

COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD)

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

IMCO

16.4.2018

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

ENVI

16.4.2018

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Adina-Ioana Vălean

25.4.2018

Datum goedkeuring

13.9.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

30

4

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Marco Affronte, Margrete Auken, Catherine Bearder, Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, José Inácio Faria, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Urszula Krupa, Jiří Maštálka, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Linnéa Engström, Elena Gentile, Bart Staes, Tiemo Wölken

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Tonino Picula, Lieve Wierinck

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

30

+

ALDE

Catherine Bearder, Nils Torvalds, Lieve Wierinck

GUE/NGL

Jiří Maštálka

PPE

Birgit Collin Langen, José Inácio Faria, ELisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Annie Schreijer Pierik, Adina Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Linnéa Engström, Davor Škrlec, Bart Staes

4

-

ECR

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

ENF

Sylvie Goddyn

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Wijziging van Verordening (EU) nr. 168/2013 wat de toepassing van de Euro 5-stap op de typegoedkeuring van twee- of driewielige voertuigen en vierwielers betreft

Document‑ en procedurenummers

COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD)

Datum indiening bij het Parlement

19.3.2018

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

IMCO

16.4.2018

 

 

 

Adviserende commissies

       Datum bekendmaking

ENVI

16.4.2018

ITRE

16.4.2018

TRAN

16.4.2018

 

Geen advies

       Datum besluit

ITRE

24.4.2018

TRAN

29.8.2018

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Daniel Dalton

16.5.2018

 

 

 

Vereenvoudigde procedure – datum besluit

16.5.2018

Behandeling in de commissie

24.9.2018

 

 

 

Datum goedkeuring

17.10.2018

 

 

 

Datum indiening

19.10.2018

Laatst bijgewerkt op: 7 november 2018Juridische mededeling - Privacybeleid