Procedura : 2018/0065(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0346/2018

Teksty złożone :

A8-0346/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 29/11/2018 - 8.1

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0466

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 786kWORD 96k
19.10.2018
PE 627.883v01-00 A8-0346/2018

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 168/2013 w odniesieniu do zastosowania etapu Euro 5 do homologacji typu pojazdów dwu- lub trójkołowych oraz czterokołowców

(COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD))

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Sprawozdawca: Daniel Dalton

(Procedura uproszczona – art. 50 ust. 2 Regulaminu)

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 168/2013 w odniesieniu do zastosowania etapu Euro 5 do homologacji typu pojazdów dwu- lub trójkołowych oraz czterokołowców

(COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0137),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0120/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  po konsultacji z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0346/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Konieczne jest doprecyzowanie wyłączenia dla motorowerów (kategorie L1e i L2e) z wymogu dotyczącego układu OBD II, a także rozszerzenie tego wyłączenia na lekkie czterokołowce (kategoria L6e) oraz na podkategorie motocykli enduro (L3e-AxE) i motocykli trialowych (L3e-AxT).

skreśla się

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Biorąc pod uwagę, że motorowery należące do kategorii pojazdów L1e i L2e są już wyłączone z wymogu dotyczącego układu OBD II, pojazdy kategorii L6e, które są projektowane oraz konstruowane w oparciu o specyfikację dla motorowerów i są produkowane raczej w małych ilościach, powinny również zostać zwolnione z tego wymogu.

(4)  Biorąc pod uwagę, że pojazdy kategorii L1e i L2e są już wyłączone z wymogu dotyczącego układu OBD I, pojazdy kategorii L6e, które są projektowane oraz konstruowane w oparciu o specyfikację dla motorowerów i są produkowane raczej w małych ilościach, powinny również zostać zwolnione z tego wymogu.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a)  Konieczne jest doprecyzowanie wyłączenia dla pojazdów kategorii L1e i L2e z wymogu dotyczącego układu OBD II, a także rozszerzenie tego wyłączenia na lekkie czterokołowce (kategoria L6e) oraz na podkategorie motocykli enduro (L3e-AxE) i motocykli trialowych (L3e-AxT).

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Technologia, która jest niezbędna do spełnienia dopuszczalnych wartości normy Euro 5, jest już dostępna, niemniej jednak w swoim sprawozdaniu dla Parlamentu Europejskiego i Rady Komisja na podstawie kompleksowego badania wpływu na środowisko, przeprowadzonego zgodnie z art. 23 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 w sprawie etapu emisji Euro 5, stwierdziła, że data rozpoczęcia stosowania dopuszczalnych wartości emisji normy Euro 5 dla określonych pojazdów kategorii L (L6e-B, L2e-U, L3e-AxT i L3e-AxE) będzie musiała zostać przełożona z roku 2020 na rok 2022 w celu poprawy współczynnika kosztów i korzyści w porównaniu ze scenariuszem odniesienia. Co więcej, producenci tych pojazdów, którzy należą w większości do kategorii MŚP, potrzebują dłuższego okresu wstępnego, aby zapewnić możliwość przejścia na bezemisyjne mechanizmy napędowe, np. elektryczne, w sposób efektywny pod względem kosztów.

(7)  Technologia, która jest niezbędna do spełnienia dopuszczalnych wartości normy Euro 5, jest już dostępna, niemniej jednak w swoim sprawozdaniu dla Parlamentu Europejskiego i Rady Komisja na podstawie kompleksowego badania wpływu na środowisko, przeprowadzonego zgodnie z art. 23 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 w sprawie etapu emisji Euro 5, stwierdziła, że data rozpoczęcia stosowania dopuszczalnych wartości emisji normy Euro 5 dla określonych pojazdów kategorii L (L6e-B, L2e-U, L3e-AxT i L3e-AxE) będzie musiała zostać przełożona z roku 2020 na rok 2024 w celu poprawy współczynnika kosztów i korzyści w porównaniu ze scenariuszem odniesienia. Co więcej, producenci tych pojazdów, którzy należą w większości do kategorii MŚP, potrzebują dłuższego okresu wstępnego, aby zapewnić możliwość przejścia na bezemisyjne mechanizmy napędowe, np. elektryczne, w sposób efektywny pod względem kosztów.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a)  Artykuł 30 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 168/2013 wymaga, aby świadectwo homologacji typu UE zawierało w załączniku wyniki badań. Należy wyjaśnić, że odniesienie dotyczy arkusza wyników badań. Należy zatem zmienić art. 30 ust. 1 i wprowadzić odniesienie do odpowiedniego załącznika.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Rozporządzeniem (UE) nr 168/2013 przyznano Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych na okres pięciu lat, który upływa w dniu 21 marca 2018 r. Ponieważ istnieje stała potrzeba aktualizacji elementów aktów prawnych dotyczących homologacji typu w kontekście postępu technicznego lub w celu wprowadzenia innych zmian zgodnie z tymi uprawnieniami, należy zmienić art. 75 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia celem przedłużenia uprawnienia na okres kolejnych pięciu lat z możliwością jego automatycznego odnowienia.

(9)  Rozporządzeniem (UE) nr 168/2013 przyznano Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych na okres pięciu lat, który upłynął w dniu 21 marca 2018 r. Ponieważ istnieje stała potrzeba aktualizacji elementów aktów prawnych dotyczących homologacji typu w kontekście postępu technicznego lub w celu wprowadzenia innych zmian zgodnie z tymi uprawnieniami, należy zmienić art. 75 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia celem przedłużenia uprawnienia na okres kolejnych pięciu lat z możliwością jego automatycznego odnowienia, a jednocześnie zagwarantować pewność prawa w odniesieniu do już przyjętych aktów delegowanych.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1

Rozporządzenie (UE) nr 168/2013

Artykuł 21 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Począwszy od dat określonych w pkt 1.8.3 załącznika IV (pod-)kategorie pojazdów L3, L4e, L5e oraz L7e wyposaża się w układ OBD I, który monitoruje wszelkie awarie obwodu elektrycznego i elektroniki w systemie kontroli emisji i jest uruchamiany przy przekroczeniu wartości progowych emisji określonych w części B2 załącznika VI. W przypadku wymienionych (pod-)kategorii pojazdów układy OBD I muszą sygnalizować również uruchomienie wszelkich trybów działania, które znacząco zmniejszają wartość momentu obrotowego silnika.

4.  Począwszy od dat określonych w pkt 1.8.3 załącznika IV (pod-)kategorie pojazdów L3e, L4e, L5e oraz L7e wyposaża się w układ OBD I, który monitoruje wszelkie awarie obwodu elektrycznego i elektroniki w systemie kontroli emisji i jest uruchamiany przy przekroczeniu wartości progowych emisji określonych w części B2 załącznika VI. W przypadku wymienionych (pod-)kategorii pojazdów układy OBD I muszą sygnalizować również uruchomienie wszelkich trybów działania, które znacząco zmniejszają wartość momentu obrotowego silnika.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 a (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 168/2013

Artykuł 30 – ustęp 1 – litera b

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

2a)  art. 30 ust. 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:

b)  wyniki badań;

b)   arkusz wyników badań;

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 b (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 168/2013

Artykuł 44 – ustęp 1 – akapit 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

2b)  art. 44 ust. 1 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

Akapit pierwszy ma zastosowanie wyłącznie do pojazdów znajdujących się na terytorium Unii, które w chwili produkcji były objęte ważną homologacją typu UE, ale nie zostały udostępnione na rynku, zarejestrowane ani dopuszczone, zanim ta homologacja typu UE utraciła ważność.

Akapit pierwszy ma zastosowanie wyłącznie do pojazdów znajdujących się na terytorium Unii, które w chwili produkcji były objęte ważną homologacją typu UE, ale nie zostały zarejestrowane ani dopuszczone, zanim ta homologacja typu UE utraciła ważność.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE) nr 168/2013

Artykuł 75 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 18 ust. 3, art. 20 ust. 2, art. 21 ust. 8, art. 22 ust. 5 i 6, art. 23 ust. 6 i 12, art. 24 ust. 3, art. 25 ust. 8, art. 32 ust. 6, art. 33 ust. 6, art. 50 ust. 4, art. 54 ust. 3, art. 57 ust. 12, art. 65 oraz art. 74, powierza się Komisji na okres dziesięciu lat od dnia 22 marca 2013 r. Przekazanie uprawnień jest automatycznie przedłużane na pięcioletnie okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż w dniu 22 czerwca 2022 r. oraz na dziewięć miesięcy przed końcem każdego kolejnego pięcioletniego okresu.”;

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 18 ust. 3, art. 20 ust. 2, art. 21 ust. 8, art. 22 ust. 5 i 6, art. 23 ust. 6 i 12, art. 24 ust. 3, art. 25 ust. 8, art. 32 ust. 6, art. 33 ust. 6, art. 50 ust. 4, art. 54 ust. 3, art. 57 ust. 12, art. 65 oraz art. 74, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia 22 marca 2013 r. Przekazanie uprawnień jest automatycznie przedłużane na pięcioletnie okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż w dniu 22 czerwca 2022 r. oraz na dziewięć miesięcy przed końcem każdego kolejnego pięcioletniego okresu.”;

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 a (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 168/2013

Załącznik II – sekcja C1 – wiersz 11.

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a)  w wierszu 11 sekcji C1 załącznika II skreśla się znak „X” dla podkategorii L6e-A i L6e-B;

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 a (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 168/2013

Załącznik V – sekcja B

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

4a)  w sekcji B załącznika V zawartość rubryki w pierwszej kolumnie, wiersz drugi otrzymuje brzmienie:

Badanie typu I (19) Masa cząstek stałych (tylko Euro 5) (6)

Badanie typu I (19) Masa cząstek stałych (tylko Euro 5)”;

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 b (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 168/2013

Załącznik VI

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4b)  w załączniku VI wprowadza się następujące zmiany:

 

a)  w sekcji B1 skreśla się wiersz pierwszy dotyczący kategorii pojazdów „L6e-A”;

 

b)  w wierszu pierwszym sekcji B2 skreśla się odniesienie do przypisu (6);

 

c)  w wierszu pierwszym sekcji B2 słowa: „L3e-L7e (6)” zastępuje się słowami: „L3e, L4e, L5e, L7e”, a słowa: „Wszystkie pojazdy kategorii L z wyjątkiem kategorii L1e i L2e” zastępuje się słowami: „Wszystkie pojazdy kategorii L z wyjątkiem kategorii L1e, L2e i L6e”;

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – litera a

Rozporządzenie (UE) nr 168/2013

Załącznik IV – tabela 1 – punkt 1.1.2.1

 

Tekst proponowany przez Komisję

1.1.2.1.

Euro 4: załącznik VI część A1

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

31.12.2020; w przypadku L2e-U i L6e-B: 31.12.2022

Poprawka

1.1.2.1.

Euro 4: załącznik VI część A1

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

31.12.2020; w przypadku L2e-U i L6e-B: 31.12.2024

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – litera a

Rozporządzenie (UE) nr 168/2013

Załącznik IV – tabela 1 – punkt 1.1.2.2

 

Tekst proponowany przez Komisję

1.1.2.2.

Euro 4: załącznik VI część A1

L3e,L4e,L5e,L7e

1.1.2016

1.1.2017

31.12.2020; w przypadku L3e-AxE i L3e-AxT 31.12.2022

Poprawka

1.1.2.2.

Euro 4: załącznik VI część A1

L3e,L4e,L5e, L7e

1.1.2016

1.1.2017

31.12.2020; w przypadku L3e-AxE i L3e-AxT 31.12.2024

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – litera a

Rozporządzenie (UE) nr 168/2013

Załącznik IV – tabela 1 – punkt 1.1.2.3

 

Tekst proponowany przez Komisję

1.1.2.3.

Euro 5: załącznik VI część A2

L1e-L7e

1.1.2020; w przypadku L2e-U; L3e-AxE; L3e-AxT i L6e-B: 1.1.2022

1.1.2021; w przypadku L2e-U; L3e-AxE; L3e-AxT i L6e-B: 1.1.2023

”;

Poprawka

1.1.2.3.

Euro 5: załącznik VI część A2

L1e-L7e

1.1.2020; w przypadku L2e-U; L3e-AxE; L3e-AxT i L6e-B: 1.1.2024

1.1.2021; w przypadku L2e-U; L3e-AxE; L3e-AxT i L6e-B: 1.1.2025

”;

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – litera c

Rozporządzenie (UE) nr 168/2013

Załącznik IV – tabela 3 – punkt 1.8.4

 

Tekst proponowany przez Komisję

1.8.4.

OBD II – wymogi funkcjonalne,z wyjątkiem funkcji monitorowania katalizatora

 

L3e, L4e, L5e-A, L7e-A

1.1.2020

1.1.2021

31.12.2024

 

OBD II – procedury badania środowiskowego (badanie typu VIII)

 

 

 

 

 

OBD II – wartości progowe dotyczące badań środowiskowych, załącznik VI część B1

 

 

 

 

Poprawka

1.8.4.

OBD II – wymogi funkcjonalne,z wyjątkiem funkcji monitorowania katalizatora

 

L3e (z wyjątkiem L3e-AxE i L3e-AxT), L4e, L5e-A, L7e-A

1.1.2020

1.1.2021

31.12.2024

 

OBD II – procedury badania środowiskowego (badanie typu VIII)

 

 

 

 

 

OBD II – wartości progowe dotyczące badań środowiskowych, załącznik VI część B1

 

 

 

 

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – litera c

Rozporządzenie (UE) nr 168/2013

Załącznik IV – tabela 3 – punkt 1.8.5

 

Tekst proponowany przez Komisję

1.8.5.

OBD II – wymogi funkcjonalne

L3e, L4e, L5e-A, L7e-A

1.1.2024

1.1.2025

”;

 

OBD II – procedury badania środowiskowego (badanie typu VIII)

 

 

 

 

 

OBD II – wartości progowe dotyczące badań środowiskowych, załącznik VI część B2

 

 

 

 

Poprawka

1.8.5.

OBD II – wymogi funkcjonalne

L3e (z wyjątkiem L3e-AxE i L3e-AxT), L4e, L5e-A, L7e-A

1.1.2024

1.1.2025

”;

 

OBD II – procedury badania środowiskowego (badanie typu VIII)

 

 

 

 

 

OBD II – wartości progowe dotyczące badań środowiskowych, załącznik VI część B2

 

 

 

 


UZASADNIENIE

Niniejsze sprawozdanie dotyczy wymagań w zakresie homologacji typu dla niektórych typów pojazdów dwu- i trzykołowych oraz części czterokołowców objętych rozporządzeniem (UE) nr 168/2013.

Przyjmując przepisy wprowadzające wymogi dotyczące emisji Euro 5 w odniesieniu do pojazdów dwu- i trzykołowych oraz niektórych pojazdów czterokołowych, współprawodawcy zapewnili przeprowadzenie kompleksowego badania środowiskowego w celu dokładniejszego określenia sposobu przejścia do normy Euro 5, w szczególności w odniesieniu do podzbiorów klasy pojazdów kategorii L.

Prace te zakończono w ubiegłym roku, a sprawozdanie odnosi się do wniosków ustawodawczych przedstawionych po opublikowaniu ww. badania.

Zalecenia są w dużej mierze zgodne z polityką określoną w chwili przyjęcia rozporządzenia z 2013 r. We wniosku Komisji nie wprowadzono znaczącej zmiany ani późniejszego terminu stosowania ww. wymogów dotyczących emisji, poza kilkoma małymi częściami rynku, gdzie analiza kosztów i korzyści wykazuje negatywne skutki.

Sprawozdawca proponuje, by zastosować się do zawartych w badaniu środowiskowym zaleceń dotyczących odroczenia stosowania wymogów Euro 5 w stosunku do tych ograniczonych ilości i klas pojazdów.

Przychyla się do przedstawionych w badaniu argumentów, zgodnie z którymi przejście z obecnych mechanizmów napędowych na mechanizmy alternatywne o mniejszej emisji w przypadku tych mikrosamochodów i specjalnych motorów jest trudne oraz skutkowałoby znacznymi kosztami społecznymi i gospodarczymi.

W idealnym przypadku pojazdy te mogą być zasilane elektrycznie; jednak z uwagi na konstrukcję i regulację są ograniczone pod względem wielkości. Wymiary i masa akumulatorów wraz z kosztem oznaczają, że te pojazdy elektryczne są zbyt kosztowne i charakteryzują się ograniczonym zakresem w porównaniu z istniejącymi modelami z silnikami wysokoprężnymi.

Cięższe i droższe mechanizmy napędowe sprawiają, że pojazdy te są znacznie mniej atrakcyjne i użyteczne dla ich głównych nabywców, którymi zwykle są osoby starsze na obszarach wiejskich, lub dla młodych ludzi preferujących pojazdy solidniejsze niż skutery.

Jednak z czasem elektryczne mechanizmy napędowe upowszechnią się, a więc właściwe jest opóźnienie wprowadzenia wymogu zgodności z normą Euro 5 zamiast jego usunięcia.

W ten sposób zapewniona zostanie odpowiednia równowaga pomiędzy ochroną środowiska a wymogami społecznymi i gospodarczymi, aby zaspokoić potrzeby związane z mobilnością grup społecznych i wesprzeć MŚP, które wytwarzają te mikrosamochody.

Odzwierciedla to również skalę wpływu tych pojazdów, ponieważ nie są powszechnie używane i ich sprzedaż w całej Europie jest ograniczona.

Sprawozdawca zaleca zatem, aby zgodnie z niezależnym zaleceniem poprzeć ustalenie terminu przejścia na rok 2024.

Poza tym proponuje kilka drobnych zmian do wniosku Komisji.

Należy zauważyć, że Rada dokonała już jego przeglądu i przyjęła podejście ogólne. Zaproponowano w nim kilka innych zmian, które poprawiają brzmienie tekstu oraz korygują błędy lub opuszczenia.

Po dyskusji z Komisją, która zgadza się, że zmiany te są korektami technicznymi, sprawozdawca zaproponował więc ich przejęcie.

W celu jak najszybszego przyjęcia niniejszego sprawozdania, aby umożliwić producentom planowanie produkcji zgodnie z wymogami prawnymi, zasadne jest ograniczenie potrzeby przygotowywania negocjacji między Radą a Parlamentem, gdy nie są one konieczne.

Sprawozdawca rozpatrzył poprawki złożone przez inne komisje w formie opinii, jednak nie uznał ich za konieczne. Kwestie zabezpieczeń przed manipulacjami i urządzeń ograniczających skuteczność działania są już przedmiotem zobowiązań prawnych określonych w artykułach rozporządzenia z 2013 r. i w późniejszych aktach delegowanych, w tym w najnowszym akcie delegowanym przyjętym w tym roku. Sytuacja jest zatem inna niż w kilku niedawnych przypadkach związanych z dorobkiem prawnym dotyczącym pojazdów silnikowych i zdaniem sprawozdawcy zmiany te są już objęte obowiązującym prawem.

17.9.2018

STANOWISKO W FORMIE POPRAWEK

Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 168/2013 w odniesieniu do zastosowania etapu Euro 5 do homologacji typu pojazdów dwu- lub trójkołowych oraz czterokołowców

(COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Adina-Ioana Vălean

POPRAWKA

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Konieczne jest doprecyzowanie wyłączenia dla motorowerów (kategorie L1e i L2e) z wymogu dotyczącego układu OBD II, a także rozszerzenie tego wyłączenia na lekkie czterokołowce (kategoria L6e) oraz na podkategorie motocykli enduro (L3e-AxE) i motocykli trialowych (L3e-AxT).

skreśla się

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Biorąc pod uwagę, że motorowery należące do kategorii pojazdów L1e i L2e są już wyłączone z wymogu dotyczącego układu OBD II, pojazdy kategorii L6e, które są projektowane oraz konstruowane w oparciu o specyfikację dla motorowerów i są produkowane raczej w małych ilościach, powinny również zostać zwolnione z tego wymogu.

skreśla się

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Motocykle enduro i motocykle trialowe mają krótki cykl życia i są bardzo podobne pod względem charakterystyki i zastosowania do ciężkich czterokołowców terenowych (L7e-B), które są zwolnione z wymogu dotyczącego układu OBD II. Przedmiotowe wyłączenie należy zatem rozszerzyć na motocykle enduro i motocykle trialowe.

skreśla się

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Technologia, która jest niezbędna do spełnienia dopuszczalnych wartości normy Euro 5, jest już dostępna, niemniej jednak w swoim sprawozdaniu dla Parlamentu Europejskiego i Rady Komisja na podstawie kompleksowego badania wpływu na środowisko, przeprowadzonego zgodnie z art. 23 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 w sprawie etapu emisji Euro 5, stwierdziła, że data rozpoczęcia stosowania dopuszczalnych wartości emisji normy Euro 5 dla określonych pojazdów kategorii L (L6e-B, L2e-U, L3e-AxT i L3e-AxE) będzie musiała zostać przełożona z roku 2020 na rok 2022 w celu poprawy współczynnika kosztów i korzyści w porównaniu ze scenariuszem odniesienia. Co więcej, producenci tych pojazdów, którzy należą w większości do kategorii MŚP, potrzebują dłuższego okresu wstępnego, aby zapewnić możliwość przejścia na bezemisyjne mechanizmy napędowe, np. elektryczne, w sposób efektywny pod względem kosztów.

(7)  Technologia, która jest niezbędna do spełnienia dopuszczalnych wartości normy Euro 5, jest już dostępna, niemniej jednak w swoim sprawozdaniu dla Parlamentu Europejskiego i Rady Komisja na podstawie kompleksowego badania wpływu na środowisko, przeprowadzonego zgodnie z art. 23 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 w sprawie etapu emisji Euro 5, stwierdziła, że data rozpoczęcia stosowania dopuszczalnych wartości emisji normy Euro 5 dla określonych pojazdów kategorii L (L6e-B, L2e-U, L3e-AxT i L3e-AxE) będzie musiała zostać przełożona z roku 2020 na rok 2022 w celu poprawy współczynnika kosztów i korzyści w porównaniu ze scenariuszem odniesienia. Co więcej, producenci tych pojazdów, którzy należą w większości do kategorii MŚP, potrzebują dłuższego okresu wstępnego, aby zapewnić możliwość przejścia na bezemisyjne mechanizmy napędowe, np. elektryczne, w sposób efektywny pod względem kosztów. Uznaje się jednak, że wczesne przejście na technologię bezemisyjną, gdy jest możliwe, pozytywnie wpłynie na ogólne cele Unii w zakresie ochrony środowiska.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1

Rozporządzenie (UE) nr 168/2013

Artykuł 21 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Pojazdy kategorii L, z wyjątkiem pojazdów L1e, L2e oraz L6e, wyposaża się w układ OBD zgodny z wymogami funkcjonalnymi i procedurami badań określonymi w aktach delegowanych przyjętych na podstawie ust. 8 i począwszy od dat rozpoczęcia stosowania określonych w załączniku IV.

1.  Pojazdy kategorii L, z wyjątkiem pojazdów L1e, L2e oraz L6e, wyposaża się w układ OBD zgodny z wymogami funkcjonalnymi i procedurami badań określonymi w aktach delegowanych przyjętych na podstawie ust. 8 i począwszy od dat rozpoczęcia stosowania określonych w załączniku IV. Producenci projektują i wykorzystują układ OBD w sposób niepozwalający na ingerencję lub zamierzoną manipulację ze strony podmiotów gospodarczych, użytkowników lub jakichkolwiek innych osób.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1

Rozporządzenie (UE) nr 168/2013

Artykuł 21 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Emisje z układu OBD nie mogą systematycznie odbiegać od wykazanych w badaniach wyników osiąganych wtedy, gdy te pojazdy kategorii L są eksploatowane w warunkach, jakich można racjonalnie oczekiwać przy zwykłej eksploatacji i użytkowaniu.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – akapit 1 – litera a

Rozporządzenie (UE) nr 168/2013

Załącznik IV – punkty 1.1.2.1., 1.1.2.2. i 1.1.2.3.

 

Tekst proponowany przez Komisję

„1.1.2.1.

Euro 4: Załącznik VI część A1

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

31.12.2020; w przypadku L2e-U i L6e-B: 31.12.2022

1.1.2.2.

Euro 4: Załącznik VI część A1

L3e, L4e, L5e, L7e

1.1.2016

1.1.2017

31.12.2020; w przypadku L3e-AxE i L3e-AxT: 31.12.2022

1.1.2.3.

Euro 5: Załącznik VI część A2

L1e - L7e

1.1.2020; w przypadku L2e-U; L3e-AxE; L3e-AxT i L6e-B: 1.1.2022

1.1.2021; w przypadku L2e-U; L3e-AxE; L3e-AxT i L6e-B: 1.1.2023

”;

 

Poprawka

„1.1.2.1.

Euro 4: Załącznik VI część A1

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

31.12.2020

1.1.2.2.

Euro 4: Załącznik VI część A1

L3e, L4e, L5e, L7e

1.1.2016

1.1.2017

31.12.2020

1.1.2.3.

Euro 5: Załącznik VI część A2

L1e - L7e

1.1.2020

1.1.2021;

 

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Zastosowanie etapu Euro 5 do homologacji typu pojazdów dwu- lub trójkołowych oraz czterokołowców

Odsyłacze

COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

16.4.2018

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

16.4.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Adina-Ioana Vălean

25.4.2018

Data przyjęcia

13.9.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

30

4

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte, Margrete Auken, Catherine Bearder, Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, José Inácio Faria, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Urszula Krupa, Jiří Maštálka, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Linnéa Engström, Elena Gentile, Bart Staes, Tiemo Wölken

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Tonino Picula, Lieve Wierinck

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

30

+

ALDE

Catherine Bearder, Nils Torvalds, Lieve Wierinck

GUE/NGL

Jiří Maštálka

PPE

Birgit Collin Langen, José Inácio Faria, ELisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Annie Schreijer Pierik, Adina Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Linnéa Engström, Davor Škrlec, Bart Staes

4

-

ECR

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

ENF

Sylvie Goddyn

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Zastosowanie etapu Euro 5 do homologacji typu pojazdów dwu- lub trójkołowych oraz czterokołowców

Odsyłacze

COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD)

Data przedstawienia w PE

19.3.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

16.4.2018

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

16.4.2018

ITRE

16.4.2018

TRAN

16.4.2018

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

ITRE

24.4.2018

TRAN

29.8.2018

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Daniel Dalton

16.5.2018

 

 

 

Procedura uproszczona - data decyzji

16.5.2018

Rozpatrzenie w komisji

24.9.2018

 

 

 

Data przyjęcia

17.10.2018

 

 

 

Data złożenia

19.10.2018

Ostatnia aktualizacja: 7 listopada 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności