Procedură : 2018/0065(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0346/2018

Texte depuse :

A8-0346/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 29/11/2018 - 8.1

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0466

RAPORT     ***I
PDF 702kWORD 96k
19.10.2018
PE 627.883v01-00 A8-0346/2018

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 în ceea ce privește aplicarea etapei Euro 5 pentru omologarea de tip a vehiculelor cu două sau trei roți și a cvadriciclurilor

(COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD))

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

Raportor: Daniel Dalton

[Procedura simplificată – articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul de procedură]

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 în ceea ce privește aplicarea etapei Euro 5 pentru omologarea de tip a vehiculelor cu două sau trei roți și a cvadriciclurilor

(COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0137),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0120/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  după consultarea Comitetului Economic și Social European,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0346/2018),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Este necesar să se clarifice derogarea pentru motorete (categoriile L1e și L2e) din cerința privind sistemul OBD din etapa II și să se extindă această derogare la cvadriciclurile ușoare (categoria L6e) și la subcategoriile de motociclete enduro (L3e-AxE) și trial L3e-AxT.

eliminat

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Având în vedere că mopedele din categoriile L1e și L2e sunt deja excluse din cerința privind sistemul OBD din etapa II, vehiculele din categoria L6e proiectate și construite în funcție de specificațiile pentru mopede și produse în cantități relativ mici ar trebui să fie scutite de această obligație.

(4)  Având în vedere că vehiculele din categoriile L1e și L2e sunt deja excluse din cerința privind sistemul OBD din etapa I, vehiculele din categoria L6e proiectate și construite în funcție de specificațiile pentru mopede și produse în cantități relativ mici ar trebui să fie scutite de această obligație.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  Este necesar să se clarifice derogarea pentru vehiculele din categoriile L1e și L2e de la cerința privind sistemul OBD din etapa II și să se extindă această derogare la cvadriciclurile ușoare (categoria L6e) și la subcategoriile de motociclete enduro (L3e-AxE) și trial (L3e-AxT).

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Tehnologia necesară pentru atingerea limitelor Euro 5 este deja disponibilă; cu toate acestea, Comisia a concluzionat în raportul său către Parlamentul European și Consiliu, pe baza unui studiu aprofundat privind efectele asupra mediului efectuat în conformitate cu articolul 23 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind etapa de emisii Euro 5, că data de la care se aplică valorile limitelor de emisie Euro 5 pentru anumite vehicule din categoria L (L3e-AxT L2e-U, L6e-B, și L3e-AxE) va trebui să fie amânată din 2020 pentru 2022 pentru a crește raportul cost-beneficiu comparativ cu scenariul de referință. În plus, producătorii acestor vehicule, care sunt în principal IMM-uri, necesită mai mult timp de pregătire pentru a se asigura că tranziția către sistemele de propulsie cu emisii zero, cum ar fi electrificarea, poate fi realizată în mod rentabil.

(7)  Tehnologia necesară pentru atingerea limitelor Euro 5 este deja disponibilă; cu toate acestea, Comisia a concluzionat în raportul său către Parlamentul European și Consiliu, pe baza unui studiu aprofundat privind efectele asupra mediului efectuat în conformitate cu articolul 23 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind etapa de emisii Euro 5, că data de la care se aplică valorile limitelor de emisie Euro 5 pentru anumite vehicule din categoria L (L3e-AxT L2e-U, L6e-B, și L3e-AxE) va trebui să fie amânată din 2020 pentru 2024 pentru a crește raportul cost-beneficiu comparativ cu scenariul de referință. În plus, producătorii acestor vehicule, care sunt în principal IMM-uri, necesită mai mult timp de pregătire pentru a se asigura că tranziția către sistemele de propulsie cu emisii zero, cum ar fi electrificarea, poate fi realizată în mod rentabil.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  La articolul 30 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 se prevede că un certificat de omologare UE de tip trebuie să conțină, în anexă, rezultatele încercărilor. Ar trebui să se clarifice faptul că este vorba de fișa cu rezultatele încercărilor. Din acest motiv, articolul 30 alineatul (1) ar trebui modificat pentru a menționa anexa adecvată.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Regulamentul (UE) nr. 168/2013 a împuternicit Comisia să adopte acte delegate pe o perioadă de cinci ani, care va expira la 21 martie 2018. Întrucât există o nevoie permanentă de a actualiza elemente ale actelor de omologare de tip la progresul tehnic sau de a aduce alte modificări în conformitate cu împuternicirile, articolul 75 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ar trebui de asemenea modificat pentru extinderea competenței cu încă cinci ani, cu posibilitatea de prelungire tacită.

(9)  Regulamentul (UE) nr. 168/2013 a împuternicit Comisia să adopte acte delegate pe o perioadă de cinci ani, care a expirat la 21 martie 2018. Întrucât există o nevoie permanentă de a actualiza elemente ale actelor de omologare de tip la progresul tehnic sau de a aduce alte modificări în conformitate cu împuternicirile, articolul 75 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ar trebui de asemenea modificat pentru extinderea competenței cu încă cinci ani, cu posibilitatea de prelungire tacită, asigurând în același timp securitatea juridică în ceea ce privește actele delegate deja adoptate.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1

Regulamentul (UE) nr. 168/2013

Articolul 21 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  De la datele stabilite la punctul 1.8.3 din anexa IV, vehiculele din (sub)categoriile L3, L4e, L5e și L7e sunt echipate cu un sistem OBD de etapa I care monitorizează toate defecțiunile sistemului de control al emisiilor la nivel de circuit electric și dispozitiv electronic și care este activat la depășirea limitelor de emisie stabilite în anexa VI punctul B2. Sistemele OBD de etapa I pentru vehiculele din (sub)categoriile respective raportează, de asemenea, activarea unui mod de funcționare care reduce în mod semnificativ cuplul motorului.

4.  De la datele stabilite la punctul 1.8.3 din anexa IV, vehiculele din (sub)categoriile L3e, L4e, L5e și L7e sunt echipate cu un sistem OBD de etapa I care monitorizează toate defecțiunile sistemului de control al emisiilor la nivel de circuit electric și dispozitiv electronic și care este activat la depășirea limitelor de emisie stabilite în anexa VI punctul B2. Sistemele OBD de etapa I pentru vehiculele din (sub)categoriile respective raportează, de asemenea, activarea unui mod de funcționare care reduce în mod semnificativ cuplul motorului.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)

Regulamentul (UE) nr. 168/2013

Articolul 30 – alineatul 1 – litera b

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(2a)  La articolul 30, alineatul (1) litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

(b)  rezultatele încercărilor;

(b)   fișa cu rezultatele încercărilor;

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 b (nou)

Regulamentul (UE) nr. 168/2013

Articolul 44 – alineatul 1 – paragraful 2

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(2b)  La articolul 44 alineatul (1), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

Primul paragraf se aplică numai acelor vehicule aflate pe teritoriul Uniunii cărora li s-a acordat o omologare UE de tip valabilă în momentul fabricării, dar care nu au fost fie puse la dispoziție pe piață, fie înmatriculate, fie puse în exploatare înainte de expirarea valabilității omologării UE de tip respective.

Primul paragraf se aplică numai acelor vehicule aflate pe teritoriul Uniunii cărora li s-a acordat o omologare UE de tip valabilă în momentul fabricării, dar care nu au fost nici înmatriculate, nici puse în exploatare înainte de expirarea valabilității omologării UE de tip respective.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (UE) nr. 168/2013

Articolul 75 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 18 alineatul (3), articolul 20 alineatul (2), articolul 21 alineatul (8), articolul 22 alineatele (5) și (6), articolul 23 alineatele (6) și (12), articolul 24 alineatul (3), articolul 25 alineatul (8), articolul 32 alineatul (6), articolul 33 alineatul (6), articolul 50 alineatul (4), articolul 54 alineatul (3), articolul 57 alineatul (12) și articolele 65 și 74 i se conferă Comisiei pe o perioadă de zece ani de la 22 martie 2013. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de cinci ani, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. Comisia întocmește un raport cu privire la delegarea de competență cel târziu la 22 iunie 2022 și cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea fiecărei perioade de cinci ani următoare.;

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 18 alineatul (3), articolul 20 alineatul (2), articolul 21 alineatul (8), articolul 22 alineatele (5) și (6), articolul 23 alineatele (6) și (12), articolul 24 alineatul (3), articolul 25 alineatul (8), articolul 32 alineatul (6), articolul 33 alineatul (6), articolul 50 alineatul (4), articolul 54 alineatul (3), articolul 57 alineatul (12) și articolele 65 și 74 i se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la 22 martie 2013. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de cinci ani, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. Comisia întocmește un raport cu privire la delegarea de competență cel târziu la 22 iunie 2022 și cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea fiecărei perioade de cinci ani următoare.;

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)

Regulamentul (UE) nr. 168/2013

Anexa II – secțiunea C1 – rândul 11

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  În anexa II secțiunea C1, la rândul 11, se elimină semnul „X” pentru subcategoriile L6e-A și L6e-B;

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 a (nou)

Regulamentul (UE) nr. 168/2013

Anexa V – secțiunea B

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(4a)  În anexa V secțiunea B, conținutul celulei din prima coloană, al doilea rând, se înlocuiește cu următorul text:

Încercare de tipul I (19 ) Masa de particule (doar Euro 5) (6 )

„Încercare de tipul I (19 ) Masa de particule (doar Euro 5)”;

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 b (nou)

Regulamentul (UE) nr. 168/2013

Anexa VI

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4b)  Anexa VI se modifică după cum urmează:

 

(a)  în secțiunea B1, primul rând privind categoria de vehicule „L6e-A” se elimină;

 

(b)  în secțiunea B2 primul rând, trimiterea la nota (6) se elimină;

 

(c)  în secțiunea B2 primul rând, cuvintele: „L3e-L7e (6)” se înlocuiesc cu cuvintele: „L3e, L4e, L5e, L7e”, iar cuvintele: „Toate vehiculele din categoria L, cu excepția categoriilor L1e și L2e” se înlocuiesc cu cuvintele: „Toate vehiculele din categoria L, cu excepția categoriilor L1e, L2e și L6e”;

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Anexă – litera a

Regulamentul (UE) nr. 168/2013

Anexa IV – tabelul 1 – punctul 1.1.2.1.

 

Textul propus de Comisie

1.1.2.1.

Euro 4: Anexa VI punctul A1

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

31.12.2020; pentru L2e-U și L6e-B: 31.12.2022

Amendamentul

1.1.2.1.

Euro 4: Anexa VI punctul A1

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

31.12.2020; pentru L2e-U și L6e-B: 31.12.2024

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Anexă – litera a

Regulamentul (UE) nr. 168/2013

Anexa IV – tabelul 1 – punctul 1.1.2.2.

 

Textul propus de Comisie

1.1.2.2.

Euro 4: Anexa VI punctul A1

L3e,L4e,L5e,L7e

1.1.2016

1.1.2017

31.12.2020; pentru L3e-AxE și L3e-AxT 31.12.2022

Amendamentul

1.1.2.2.

Euro 4: Anexa VI punctul A1

L3e,L4e,L5e, L7e

1.1.2016

1.1.2017

31.12.2020; pentru L3e-AxE și L3e-AxT 31.12.2024

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Anexă – litera a

Regulamentul (UE) nr. 168/2013

Anexa IV – tabelul 1 – punctul 1.1.2.3.

 

Textul propus de Comisie

1.1.2.3.

Euro 5: Anexa VI punctul A2

L1e-L7e

1.1.2020; pentru L2e-U; L3e-AxE; L3e-AxT și L6e-B: 1.1.2022

1.1.2021; pentru L2e-U; L3e-AxE; L3e-AxT și L6e-B: 1.1.2023

’;

Amendamentul

1.1.2.3.

Euro 5: Anexa VI punctul A2

L1e-L7e

1.1.2020; pentru L2e-U; L3e-AxE; L3e-AxT și L6e-B: 1.1.2024

1.1.2021; pentru L2e-U; L3e-AxE; L3e-AxT și L6e-B: 1.1.2025

’;

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Anexă – litera c

Regulamentul (UE) nr. 168/2013

Anexa IV – tabelul 3 – punctul 1.8.4.

 

Textul propus de Comisie

1.8.4.

cerințe funcționale pentru OBD etapa II cu excepția monitorizării catalizatorului

L3e, L4e, L5e-A, L7e-A

1.1.2020

1.1.2021

31.12.2024

 

proceduri de încercare de mediu pentru OBD etapa II (încercarea de tipul VIII)

 

 

 

 

 

praguri pentru încercarea de mediu pentru OBD etapa II, anexa VI (B1)

 

 

 

 

Amendamentul

1.8.4.

cerințe funcționale pentru OBD etapa II cu excepția monitorizării catalizatorului

L3e (cu excepția L3e-AxE și L3e-AxT), L4e, L5e-A, L7e-A

1.1.2020

1.1.2021

31.12.2024

 

proceduri de încercare de mediu pentru OBD etapa II (încercarea de tipul VIII)

 

 

 

 

 

praguri pentru încercarea de mediu pentru OBD etapa II, anexa VI (B1)

 

 

 

 

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Anexă – litera c

Regulamentul (UE) nr. 168/2013

Anexa IV – tabelul 3 – punctul 1.8.5.

 

Textul propus de Comisie

1.8.5.

cerințe funcționale pentru OBD etapa II,

L3e, L4e, L5e-A, L7e-A

1.1.2024

1.1.2025

’;

 

proceduri de încercare de mediu pentru OBD etapa II (încercarea de tipul VIII),

 

 

 

 

 

praguri pentru încercarea de mediu pentru OBD etapa II, anexa VI (B2)

 

 

 

 

Amendamentul

1.8.5.

cerințe funcționale pentru OBD etapa II,

L3e (cu excepția L3e-AxE și L3e-AxT), L4e, L5e-A, L7e-A

1.1.2024

1.1.2025

”;

 

proceduri de încercare de mediu pentru OBD etapa II (încercarea de tipul VIII),

 

 

 

 

 

praguri pentru încercarea de mediu pentru OBD etapa II, anexa VI (B2)

 

 

 

 


EXPUNERE DE MOTIVE

Prezentul raport se referă la cerințele de omologare de tip pentru anumite tipuri de vehicule cu două și trei roți și o parte a cvadriciclurilor care intră sub incidența Regulamentului (UE) nr. 168/2013.

La adoptarea legislației care introduce cerințele privind emisiile Euro 5 la vehiculele cu două și trei roți și la unele vehicule cu patru roți, colegiuitorii au prevăzut un studiu de mediu cuprinzător care trebuie realizat pentru a stabili mai precis modul în care ar trebui să aibă loc tranziția la Euro 5, în special în cazul subgrupurilor categoriei L de vehicule.

Acest studiu a fost finalizat anul trecut, iar raportul abordează propunerile legislative care au urmat publicării sale.

Recomandările sunt în mare măsură conforme cu politica stabilită în momentul adoptării regulamentului din 2013. Propunerea Comisiei nu introduce o modificare sau o amânare semnificativă a acestor cerințe privind emisiile, cu excepția anumitor mici secțiuni ale pieței, în care analiza cost-beneficiu indică un efect negativ.

Raportorul propune să se urmeze recomandările formulate în studiul de mediu în ceea ce privește amânarea aplicării cerințelor Euro 5 pentru aceste numere și clase limitate de vehicule.

Raportorul acceptă argumentele prezentate în studiu, și anume faptul că trecerea de la sistemul actual de propulsie la sisteme de propulsie alternative cu mai puține emisii pentru microautomobile și biciclete specializate este dificilă și ar conduce la costuri sociale și economice semnificative.

În mod ideal, aceste vehicule ar trebui să funcționeze cu energie electrică; cu toate acestea, ele sunt, prin concepție și reglementare, limitate ca dimensiune. Din cauza dimensiunilor și a greutății bateriilor, precum și a costurilor, vehiculele electrice respective sunt prea costisitoare și dispun de o gamă limitată în comparație cu modelele existente care funcționează pe motorină.

Având în vedere sistemele de propulsie mai grele și mai scumpe, aceste vehicule sunt mult mai puțin atractive și utile pentru cumpărătorii lor principali, care sunt de obicei persoane în vârstă care locuiesc în zone rurale sau tineri care preferă un vehicul mai robust decât un scuter.

Sistemele de propulsie electrică vor fi însă disponibile la un moment dat și, prin urmare, este bine să amânăm, mai degrabă decât să eliminăm, cerința de respectare a normei Euro 5.

Acest lucru asigură un echilibru adecvat între protecția mediului și imperativele sociale și economice de a răspunde nevoilor în materie de mobilitate ale unei părți a publicului larg și de a sprijini IMM-urile care produc aceste microautomobile.

El reflectă, de asemenea, amploarea impactului pe care îl au aceste vehicule, ele nefiind utilizate pe scară largă și fiind limitate ca număr de vânzări în Europa.

Raportorul recomandă, așadar, să se sprijine ca termen de tranziție anul 2024, în conformitate cu recomandarea independentă.

De asemenea, raportorul recomandă în anumite privințe câteva modificări la propunerea Comisiei.

Trebuie precizat faptul că propunerea Comisiei a fost deja revizuită de Consiliu, care a adoptat o abordare generală. În cadrul acesteia, au fost făcute câteva modificări care îmbunătățesc formularea și corectează unele erori sau omisiuni.

Prin urmare, raportorul a propus preluarea modificărilor respective, în urma unei discuții cu Comisia, care a convenit că acestea sunt de natură tehnică.

Pentru a adopta acest raport cât mai curând posibil, astfel încât producătorii să își poată planifica producția în conformitate cu cerințele juridice, este logic să se limiteze necesitatea negocierilor între Consiliu și Parlament, atunci când acestea nu sunt necesare.

Raportorul a luat în considerare amendamentele depuse de alte comisii, sub formă de avize; el nu le consideră însă a fi necesare. Aspecte cum ar fi dispozitivele de prevenire a modificării neautorizate și dispozitivele de manipulare fac deja obiectul obligațiilor juridice prevăzute în regulamentul din 2013 și în actele delegate ulterioare, inclusiv actul delegat cel mai recent adoptat în acest an. Prin urmare, este vorba de o situație diferită față de unele scenarii recente din cadrul acquis-ului privind autovehiculele și, în opinia raportorului, aceste modificări sunt deja reglementate de legislație în forma sa actuală.


AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (17.9.2018)

destinat Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 în ceea ce privește aplicarea etapei Euro 5 pentru omologarea de tip a vehiculelor cu două sau trei roți și a cvadriciclurilor

(COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD))

Raportoare pentru aviz: Adina-Ioana Vălean

AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Este necesar să se clarifice derogarea pentru motorete (categoriile L1e și L2e) din cerința privind sistemul OBD din etapa II și să se extindă această derogare la cvadriciclurile ușoare (categoria L6e) și la subcategoriile de motociclete enduro (L3e-AxE) și trial L3e-AxT.

eliminat

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Având în vedere că mopedele din categoriile L1e și L2e sunt deja excluse din cerința privind sistemul OBD din etapa II, vehiculele din categoria L6e proiectate și construite în funcție de specificațiile pentru mopede și produse în cantități relativ mici ar trebui să fie scutite de această obligație.

eliminat

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Motocicletele de tip enduro și de tip trial au o durată de viață scurtă și sunt foarte asemănătoare în natură și utilizare vehiculelor de tip Quad de teren grele din categoria (L7e-B) care sunt exceptate de la cerința privind sistemul OBD din etapa II. Această derogare ar trebui, prin urmare, să fie extinsă și motociclete de tip enduro și de tip trial.

eliminat

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Tehnologia necesară pentru atingerea limitelor Euro 5 este deja disponibilă; cu toate acestea, Comisia a concluzionat în raportul său către Parlamentul European și Consiliu, pe baza unui studiu aprofundat privind efectele asupra mediului efectuat în conformitate cu articolul 23 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind etapa de emisii Euro 5, că data de la care se aplică valorile limitelor de emisie Euro 5 pentru anumite vehicule din categoria L (L3e-AxT L2e-U, L6e-B, și L3e-AxE) va trebui să fie amânată din 2020 pentru 2022 pentru a crește raportul cost-beneficiu comparativ cu scenariul de referință. În plus, producătorii acestor vehicule, care sunt în principal IMM-uri, necesită mai mult timp de pregătire pentru a se asigura că tranziția către sistemele de propulsie cu emisii zero, cum ar fi electrificarea, poate fi realizată în mod rentabil.

(7)  Tehnologia necesară pentru atingerea limitelor Euro 5 este deja disponibilă; cu toate acestea, Comisia a concluzionat în raportul său către Parlamentul European și Consiliu, pe baza unui studiu aprofundat privind efectele asupra mediului efectuat în conformitate cu articolul 23 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind etapa de emisii Euro 5, că data de la care se aplică valorile limitelor de emisie Euro 5 pentru anumite vehicule din categoria L (L3e-AxT L2e-U, L6e-B, și L3e-AxE) va trebui să fie amânată din 2020 pentru 2022 pentru a crește raportul cost-beneficiu comparativ cu scenariul de referință. În plus, producătorii acestor vehicule, care sunt în principal IMM-uri, necesită mai mult timp de pregătire pentru a se asigura că tranziția către sistemele de propulsie cu emisii zero, cum ar fi electrificarea, poate fi realizată în mod rentabil. Cu toate acestea, se recunoaște faptul că o tranziție timpurie către tehnologiile cu emisii zero, atunci când acest lucru este posibil, va avea un impact pozitiv asupra obiectivelor generale ale Uniunii în materie de mediu.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1

Regulamentul (UE) nr. 168/2013

Articolul 21 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Vehiculele din categoria L, cu excepția vehiculelor de tip L1e, L2e și L6e, sunt echipate cu un sistem OBD care respectă cerințele de funcționare și procedurile de încercare stabilite în actele delegate adoptate în temeiul alineatului (8) și de la datele de aplicare stabilite în anexa IV.

1.  Vehiculele din categoria L, cu excepția vehiculelor de tip L1e, L2e și L6e, sunt echipate cu un sistem OBD care respectă cerințele de funcționare și procedurile de încercare stabilite în actele delegate adoptate în temeiul alineatului (8) și de la datele de aplicare stabilite în anexa IV. Producătorii proiectează și utilizează sistemul OBD în așa fel încât să nu fie posibilă manipularea frauduloasă sau voită de către operatori economici, utilizatori sau orice altă parte.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1

Regulamentul (UE) nr. 168/2013

Articolul 21 – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Emisiile de la un sistem OBD nu trebuie să difere sistematic de performanța privind emisiile din timpul testării atunci când respectivele vehicule din categoria L sunt exploatate în condiții despre care se poate presupune, în mod rezonabil, că pot apărea în timpul funcționării și utilizării normale a vehiculului.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Anexă – paragraful 1 – litera a

Regulamentul (UE) nr. 168/2013

Anexa IV – punctele 1.1.2.1., 1.1.2.2. și 1.1.2.3

 

Textul propus de Comisie

”1.1.2.1.

Euro 4: Anexa VI punctul A1

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

31.12.2020; pentru L2e-U și L6e-B: 31.12.2022

1.1.2.2.

Euro 4: Anexa VI punctul A1

L3e,L4e,L5e, L7e

1.1.2016

1.1.2017

31.12.2020; pentru L3e-AxE și L3e-AxT 31.12.2022

1.1.2.3.

Euro 5: Anexa VI punctul A2

L1e-L7e

1.1.2020; pentru L2e-U; L3e-AxE ; L3e-AxT și L6e-B: 1.1.2022

1.1.2021; pentru L2e-U; L3e-AxE; L3e-AxT și L6e-B: 1.1.2023

”;

 

Amendamentul

„1.1.2.1.

Euro 4: Anexa VI punctul A1

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

31.12.2020

1.1.2.2.

Euro 4: Anexa VI punctul A1

L3e,L4e,L5e, L7e

1.1.2016

1.1.2017

31.12.2020

1.1.2.3.

Euro 5: Anexa VI punctul A2

L1e-L7e

1.1.2020

1.1.2021;

 

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Aplicarea etapei Euro 5 pentru omologarea de tip a vehiculelor cu două sau trei roți și a cvadriciclurilor

Referințe

COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

IMCO

16.4.2018

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

ENVI

16.4.2018

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Adina-Ioana Vălean

25.4.2018

Data adoptării

13.9.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

30

4

0

Membri titulari prezenți la votul final

Marco Affronte, Margrete Auken, Catherine Bearder, Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, José Inácio Faria, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Urszula Krupa, Jiří Maštálka, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Membri supleanți prezenți la votul final

Linnéa Engström, Elena Gentile, Bart Staes, Tiemo Wölken

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Tonino Picula, Lieve Wierinck

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

30

+

ALDE

Catherine Bearder, Nils Torvalds, Lieve Wierinck

GUE/NGL

Jiří Maštálka

PPE

Birgit Collin Langen, José Inácio Faria, ELisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Annie Schreijer Pierik, Adina Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Linnéa Engström, Davor Škrlec, Bart Staes

4

-

ECR

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

ENF

Sylvie Goddyn

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Aplicarea etapei Euro 5 pentru omologarea de tip a vehiculelor cu două sau trei roți și a cvadriciclurilor

Referințe

COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD)

Data prezentării la PE

19.3.2018

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

IMCO

16.4.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

ENVI

16.4.2018

ITRE

16.4.2018

TRAN

16.4.2018

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

ITRE

24.4.2018

TRAN

29.8.2018

 

 

Raportori

Data numirii

Daniel Dalton

16.5.2018

 

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

16.5.2018

Examinare în comisie

24.9.2018

 

 

 

Data adoptării

17.10.2018

 

 

 

Data depunerii

19.10.2018

Ultima actualizare: 7 noiembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate